Page 1


MAY 2 0 1 2 Page One

ตะลุย เมืองใต้ ไปกับพี่ทหาร (หน้า 6)

Contents เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆ ค่ะ เผลอแป๊บเดียว เกื อ บกลางปี กั น แล้ ว 5 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา เรามี แ ต่ เรื่องร้อนๆ ทั้งอากาศ ภัยธรรมชาติ ราคาสินค้า สิ่งที่ จะท�ำให้เราสุขใจมากทีส่ ดุ ก็คอื ใจเราเอง ท�ำใจร่มๆ กัน เข้าไว้ค่ะ ตั้งสติรับมือกับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นต่อไป อย่าน�ำความเครียดเข้าบ้าน ข้างนอกร้อนแล้ว ถ้า ภายในบ้ า นเย็ น จะท� ำ ให้ เ ราสามารถฝ่ า ฟั น สิ่ ง ต่ า งๆ ได้เป็นอย่างดี Family ขอเอาใจช่วยทุกครอบครัวค่ะ ฉบับนี้ก็มี เรือ่ งราวน่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย เริม่ ด้วย Scoop เรือ่ งยอดฮิตกับการรับมือสารพัดภัยธรรมชาติ ทีอ่ าจจะ เกิ ด ขึ้ น ตอนไหนก็ ไ ด้ ต่ อ กั น ด้ ว ยการเดิ น ทางไป ท่องเที่ยวเขตพื้นที่ของพี่ๆ ทหาร ตามจังหวัดต่างๆ ที่ มี กิ จ กรรมมากมายอย่ า งที่ เ รานึ ก ไม่ ถึ ง ในคอลั ม น์ Family Trip และเรื่องราวน่าสนใจ ติดตามได้เลยค่ะ อย่าลืมพกความสุขติดตัวไว้นะคะ

ปัณณธร ใสแสง บรรณาธิการ

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) บรรณาธิการบริหาร : สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการ : ปัณณธร ใสแสง ศิลปกรรม : กุลนารี สุวุฒโฑ กองบรรณาธิการ : ธดิ า สุวรรณสาครกุล, มัสยา ศรีพุ่ม, อรวรรณ สุวรรณโชติ เลขานุการกองบรรณาธิการ : นมิดา แพ่งสภา พิสูจน์อักษร : พรลภัส อ้นบู่ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ ฝ่ายภาพ : ตน้ พงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กณวรรธน์ ใจพรหม ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : พิมพ์ภทั ร์ ทรัพย์นา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : รชณีกร พุม่ พวง รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ตวงรัตน์ พลับลังสิทธิ์ ฝ่ายโฆษณา/การตลาด : รัชณิญา สุนทรเสถียร, พัดชรีภรณ์ หอมศิรวิ รรณ ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนยี ์ แสงศิโรเวฐน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นชุ นารถ ใจประสาท, จันจิรา ชูสรานนท์, เตือนใจ พรหมจรรย์ แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร 02 215 1588 พิมพ์ : บ ริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 02 434 6850-1

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก ส�ำนักงาน : อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 3855 www.gmgroup.in.th GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT Finance : PORNJITT Pongvarapa Editorial : NIPHAN Kulprasoot Marketing : RITNARONG Kulprasoot AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat

OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-3855 www.gmgroup.in.th

WHERE TO FIND Family : พบนิตยสาร Family เป็นประจ�ำได้ที่ โรงพยาบาลชั้นน�ำ และ Education : Bangkok Dance, สถาบันสอนภาษา AUA, โรงเรียน

ดนตรีสยามกลการ, สมาคมฝรั่งเศส, British Council, Tumble Tots, Kido&Preschool, Globle Art, I can Read, Branol School, KPN สถาบันดนตรี, Mathnasium Fitness & Sport Club : Absolute Yoga สตูดิโอ Body Shape, Marie France, Fitness First, True Fitness, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ พระราม 1, Atrium Athletic Club อาคารทิปโก้, สปอร์ต ซิตี้ (2002), Chirofit Medical Fitness Beauty & Spa : พรเกษม คลินิก, นิติพล คลินิก, ราชเทวี คลินิก, แพน คลินิก, พฤกษา คลินิก, ธารธาราสปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, DHC Olive Beauty, S Medical, The Oasis Spa, Spa de Bangkok 16, Smooth D Skincare Clinic, Chitra Wellness Spa, Vous Spa โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, ธรรมชาติเดย์สปา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ, THANN Sanctuary เกสรพลาซ่า - สยามดิสคัฟเวอรี่, Zense of Joy, เครือ Divana Spa ทุกสาขา, Paris Spa สาขาเพนนินซูลา, พันธ์จีรา สปา, Aiyara Massage & Spa, Spa Cenvaree, Leela Thai Herbal Spa, Spirit of Spa, สิริ กิริยา สปา, Bangkok Beauty, บ้านความงาม 17 เพชรน�้ำบุษ, Aisawan Spa, Let’s Relax Spa, Seven Eden Spa, Bua Spa Bangkok, Health Land, Ananda Spa โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์, Amrita Spa โรงแรมปาร์คนายเลิศ, Anne Semonin Spa โรงแรม โซฟิเทล สีลม, Bali Spa โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, Banyan Tree Spa Bangkok, Chi โรงแรมแชงกรีล่า, I.sawan โรงแรมแกรนด์ไฮแอท, JW Marriott Health Club & Spa, Mandara Spa โรงแรมแมริออท กรุงเทพ, MSpa โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์, Neva Spa โรงแรม วินเซอร์ สวีทส, Royal Health Spa โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, Seasons Spa โรงแรมคอนราด, Spa Athenee โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, Spa de Vie โรงแรมซีนิท, The Grande Spa โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, The Pan Pacific Spa โรงแรมแพน แปซิฟิก, Vareena Spa โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท, Chalachol Hair Studio Coffee & Bakery : Au Bon Pain, Iberry Homemade, Café De Tu, Mc Café, Ka-nom Fashion Bakery, In & Out เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, True Coffee, Starbucks, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์. Subway Sandwich, Café Doi Tung, Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms, Honda 80 Showrooms, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, ศูนย์การค้าชั้นน�ำ Shop : Shop Aprica, Aile bebe, Mama & Baby 2 FAMILY

04 CITY LIFE ข่าวคนดัง

06 FAMILY TRIP ตะลุยเมืองใต้ ไปกับพี่ทหาร

10 SCOOP สารพัดภัย...กลัวที่ไหน

12 HEALTH ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพปาก

14 COOL NUMBER ข้อมูลของตัวเลขทีน่ า่ สนใจ

15 GAME เกมสนุกของคุณลูก

20 ENTERTAINMENT ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือดี และ Gadget น่าสนใจ

22 THE GUIDE สุขภาพ ความงาม การเงิน แต่งบ้าน และดูดวงบ้านเลขที่

26 TALK คุยกับ แวร์ โซว


เสริมความเป็นไทย

เรียนสไตล์อนิ เตอร์ กับ โรงเรียนรัศมีนานาชาติ

ยุคนี้การเรียนแบบนานาชาติก�ำลังอินเทรนด์ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ ยิง่ ถ้าผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นไทยเข้าไป อย่างโรงเรียนรัศมีนานาชาติ ที่มีหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษเป็นหลัก ควบกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นวิชาบังคับด้วยแล้ว นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพือ่ เตรียมพร้อมให้ลูกก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส ท�ำความรู้จัก...หลักสูตรเฉพาะ

ใช้หลักสูตรการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเสริมด้วยวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ 1.การสื่อสาร ภาษา 2.ตัวฉัน รอบตัวฉัน พัฒนาการอารมณ์ สติปัญญา 3.การคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 4.คณิตศาสตร์ 5.ร่างกาย 6.ความรู้รอบตัว โดยแบ่งหลักสูตรไปตามการศึกษาของประเทศอังกฤษ ดังนี้ • แผนกปฐมวัย Toddler’s Play Group เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ส�ำหรับเด็กวัย 17-23 เดือน • เตรียมอนุบาล Pre-Kindergarten ส�ำหรับเด็กวัย 2-3 ปี • อนุบาล 1 Kindergarten 1 ส�ำหรับเด็กวัย 3-4 ปี • อนุบาล 2 Kindergarten 2 ส�ำหรับเด็กวัย 4-5 ปี • แผนกประถม Primary ส�ำหรับเด็กวัย 5-10 ปี • แผนกมัธยม Secondary ส�ำหรับเด็กวัย 11-17 ปี A Level course starts in September 2012

รู้จัก...โรงเรียน

เมือ่ ได้มาสัมผัสจึงพบว่าโรงเรียนนีต้ งั้ อยูใ่ จกลาง เมือง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงปานกลาง ถือเป็น จุดเด่นให้ดูแลนักเรียนทั่วถึง มีการแบ่งสัดส่วน ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยเพื่อท�ำกิจกรรมได้เต็มที่ เด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาด้วยภาษาอังกฤษโดยการสอน ของครูต่างชาติ ด้วยหลักสูตรและการประเมินผล จากประเทศอังกฤษ เพื่อเสริมให้เด็กมีคุณภาพ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล กล้าแสดงออก มีน�้ำใจ มีมารยาททีก่ า้ วไปสูค่ วามเป็นสากล โดยวัฒนธรรม อันดีงามความเป็นไทยไม่ขาดหาย ทั้งนี้เพื่อเตรียม ความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อนาคต.

โรงเรียนรัศมีนานาชาติ เลขที่ 48/2 ซ.ราชวิถี 2 (ซ.อรรถวิมล) ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2644-5291-2 แฟกซ์ 0-2640-9527 Email: rasami@rasami.ac.th Website:www.rasami.ac.th


CITY LIFE

เหินฟ้าไปกับเฮลโล คิตตี้ เราอาจเคยเห็นคิตตี้ แมวน้อยน่ารักสีชมพู ขวัญใจเด็กผู้หญิงทั่วโลก ปรากฏตัวอยู่บนของใช้ ของบรรดาสาวกคิตตี้ ทั้งกระเป๋า รองเท้า ของใช้ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น หรื อ กระทั่ ง บนตั ว รถยนต์ หรือรถตู้ ล่าสุดเหมียวน้อยคิตตี้ไปปรากฏตัวอยู่ ด้านบนเครื่องบินเจ็ทล�ำใหญ่อวดโฉมให้มองเห็น กันทั่วท้องฟ้า สายการบิ น อี ว า แอร์ ประเทศไต้ ห วั น น�ำเครื่องบินลายเฮลโล คิตตี้ จ�ำนวน 3 ล�ำ มา ให้บริการตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว ถูกอกถูกใจทัง้ สาวน้อยและสาวใหญ่กนั ทัว่ หน้า ฮิตจนต้องเพิม่ อีก 2 ล�ำ เพือ่ สามารถ ให้บริการได้ทกุ วัน ส่วนบนเครือ่ งบินก็จะมีเหมียวคิตตีโ้ ผล่หน้ามาให้สาวกได้ปลืม้ ใจกันอยูแ่ ทบทุกจุด ตัง้ แต่ ตั๋วเครื่องบิน ผ้ารองศีรษะตรงที่นั่ง เมนูอาหาร ผ้ากันเปื้อนของแอร์โฮสเตส ฯลฯ ว่าแต่..นักบินคงจะไม่ใส่ชุดคิตตี้กับเขาด้วยนะ

แฉพีเ่ ลีย้ งลูกของนายกฯ เมืองผูด้ ี เป็นอุทาหรณ์ส�ำคัญให้กับครอบครัวเซเล็บทัง้ หลาย เมื่อมีข่าวเม้าท์จากถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของ เดวิด คาเมรอน นายกรั ฐ มนตรี อั ง กฤษคนปั จ จุ บั น ถึ ง พฤติกรรมสุดแย่ของแซมมี่ สเตรนจ์ วัย 24 ปี ซึ่ง ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงลูกทั้งสามคนของนายกฯ แซมมี่ ไม่ใช่แค่ชอบพูดค�ำหยาบ และเมาแอ๋ เธอยังเป็นมือดี ชอบขโมยของตามร้านค้าอีกต่างหาก โดยแซมมี่ อัพเดทพฤติกรรมแย่ๆ ของเธอเองลงบนสือ่ สังคมออนไลน์ ไม่ตา่ งกับการแฉตัวเอง นัน่ ท�ำให้ เรื่องนี้ถึงหูของสื่อเมืองผู้ดี และเป็นก็อซซิปที่กระจายต่อไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้พี่เลี้ยงสุดแสบรายนี้ จะมาท�ำงานแทนพี่เลี้ยงประจ�ำบ้านนายกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่นิสัยไม่ดีแบบนี้ ก็เสื่อมเสียทั้งตัวเธอเอง และ ไปถึงนายจ้างอย่างเดวิด คาเมรอนด้วย เอ้า! จะหาพี่เลี้ยงก็ต้องดูให้ดีๆ หน่อยนะบรรดาเซเล็บ

บียองเซ่ เผยเคล็ดลับรีดน�ำ้ หนัก หลังคลอดแม่หนู บลู ไอวี่ เมื่อต้นปี ถึงวันนี้ คุณแม่ซุป’ตาร์ บียองเซ่ ก็กลับมาผอมเพรียว หุ่นฟิตเปรี๊ยะเหมือนเดิมเด๊ะอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับ เคล็ดไม่ลับของเธอก็แสนจะธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่ คุณแม่หลายคนอาจมองข้าม หลักๆ ก็คือ การ ให้นมลูก ควบคูไ่ ปกับคุมอาหารและออกก�ำลังกาย บีย องเซ่เ ผยกับนิตยสาร People ว่า “ที่ น�ำ้ หนักของฉันลดลง ส่วนใหญ่มาจากการให้นมลูก ฉันอยากให้คุณแม่มือใหม่ทุกคนท�ำแบบเดียวกัน เพราะไม่เพียงดีต่อลูกเท่านั้น ยังดีกับตัวของแม่ เองด้วย” นอกจากนี้เธอก็ยอมรับว่า เธอควบคุม ปริมาณแคลอรีของอาหารที่กินเข้าไป และออกก�ำลังกาย 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ตอนคลอดใหม่ๆ ใช้วิธีเดินเร็ว ตอนนี้ก็เริ่มหันมาวิ่งออกก�ำลัง ดู แ ลรู ป ร่ า งซะขนาดนี้ ถ้ า พ่ อ หนุ ่ ม เจย์ ซี สามีของเธอไม่หลงก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว

อ่านไป ชีไ้ ป ช่วยพัฒนาทักษะนักอ่าน อยากรู้เคล็ดลับนักอ่าน พ่อแม่ฟังทางนี้เลยค่ะ งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เผยว่า การชี้ค�ำขณะอ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการอ่านเมื่อพวกเขาโตขึ้น โดยนักวิจัยแนะน�ำว่าส�ำหรับเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปี ให้พ่อแม่ ชี้ค�ำ ตัวอักษร และสาธิตวิธีการอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา ซึ่งการช่วยเด็กสะกดค�ำ อ่านออกเสียงไป ด้วยกัน รวมถึงบอกความหมาย จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะทางด้านการสะกดค� ำ และความเข้าใจ ทางภาษา ซึ่งจะเห็นผลในปีหรือสองปีต่อมา แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านเล็กน้อย รับรองว่าได้นักอ่านตัวน้อยเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆ

ซีซลี ริชาร์ดส์ หนึง่ ในผูห้ ญิงทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ จาก นิตยสาร Times แม้รายชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุด ที่จัดอันดับนิตยสารโดย Times จะมีถึง 100 คน แต่มีผู้หญิงติดโผเพียงแค่ 40% เท่านั้น เอง โดยมีหญิงสาวทีเ่ รารูจ้ กั กันดี เช่น อเดล นักร้องสาวเสียงทรงพลังจากอังกฤษ, ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตา่ งประเทศอเมริกา, แองเกล่า แมคเคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี รวมไปถึงเธอคนนี้ ซีซีล ริชาร์ดส์ ประธานสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งอเมริกา ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา เธออุทิศตน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการท�ำงานด้านผู้หญิงและสิทธิของผู้หญิงที่พึงจะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ น่าดีใจที่ไม่ใช่แค่เซเล็บทางการเมืองหรือด้านบันเทิงเท่านั้น หญิงเก่งท� ำประโยชน์ด้านผู้หญิงและเด็กก็ได้รับการยกย่อง เช่นกัน F 04


Family Calendar

25-26

23

May

Jun

สัมมนาคุณภาพ ‘โลกรอบรูส้ กู่ ารเรียนรูร้ อบด้าน’

นิตยสาร Mother&Care ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท ขอเชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของ ลูกน้อยอย่างรอบด้านกับ ‘Mother&Care Hospital Plus พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจ คุณภาพลูก’ ครั้งที่ 2 พบกับ เสวนาหัวข้อ ‘โลกรอบรู้สู่การเรียนรู้รอบด้าน’ กิจกรรม Workshop ‘สุนทรียศาสตร์กระตุ้นพัฒนาการสมอง’ ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ส�ำหรับเจ้าตัวน้อย วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 08.30-11.30 น. ณ โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท ส�ำรองที่นั่งได้ที่ 02 241 8000 ต่อ 341 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-27

May

อบรมครูและพ่อแม่ เพือ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการดีๆ ส�ำหรับพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะเล่านิทาน สร้างนิสัยรักการอ่าน ต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัยอย่าง รอบด้าน โดยวิทยากรชื่อดัง สัญจรไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี นครศรีธรรมราช อยุธยา และกรุงเทพฯ เปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 พ.ค. 2555 พบกับการอบรมให้ความรู้และเวิร์กช็อป โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 8000 ต่อ 341 www.motherandcare.in.th

Chris Unseen 3

คริสโตเฟอร์ ไรท์ ครูสอนภาษาอังกฤษมาดทะเล้นที่ทุกคนรู้จักกันดี กลับมากระตุกต่อมฮาแบบมีสาระ ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 3 ที่มีชื่อว่า Chris Unseen 3 : Super Chris & Dr. English ที่จะเข้มข้นด้วยมุกตลกและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในมุมมองของหนุ่มคริส เปิดแสดงในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26, 27 พ.ค. ที่ Playhouse เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เวลา 13.00 น. และ 19.00 น. บัตรราคา 600/ 800/ 1000/ 1200 ซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmajor หรือ call center 02 262 3456 26-30

May

Workshop ข้าวแช่ ของว่างคลายร้อน

26-27

May

มิวเซียมสยาม ชวนทุกครอบครัวมาสนุกกับ เคล็ดลับการท�ำข้าวแช่และเครือ่ งเคียง กับอาจารย์ ชุติมณฑภรณ์ ทับทิมเขียว ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การท�ำอาหารไทย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 และ 26-27 พ.ค. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ที่มิวเซียมสยาม ราคาท่านละ 250 บาท (พร้อม ชุดอุปกรณ์) รับเพียง 25 ท่าน/ รอบ ส�ำรอง ที่นั่งได้ที่ คุณประภัสสร โทร. 02 225 2777 ต่อ 415 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 17.30 น.) 

80 ปี สวนโมกข์ ล้ออายุ 106 ปี พุทธทาส ปี 2555 นี้ นอกจากเป็นปีพทุ ธชยันตี 2600 ปี ทีพ่ ระพุทธเจ้า ตรัสรู้แล้ว ยังเป็นปีที่ 80 ของสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และวาระ 106 ปี พุทธทาสภิกขุ ขอเชิญชวน ทุกครอบครัวหัวใจธรรมะ ร่วมกิจกรรมร�ำลึกเป็นกรณีพิเศษ ฟังธรรมเทศ 3 กัณฑ์ ล้ออายุพิเศษของท่านอาจารย์พุทธทาส ณ สวนโมกข์ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ค. 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม www.bia.or.th

100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัตศิ าสตร์โลก

09-02 Jun Sep

ในโอกาสครบ 100 ปีที่เรือไททานิค เรือส�ำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จมลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เรือล�ำนี้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ นิทรรศการสื่อผสมสุดอลังการ พบหลากหลายมุมของความยิ่งใหญ่ พร้อมสัมผัสของจริงที่กู้ได้จากซากเรือครั้งแรกในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. - 2 ก.ย. ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 8 บัตรราคา 500 (ผู้ใหญ่) และ 350 บาท (นักเรียน) ซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmajor ข้อมูลเพิ่มเติม www.bectero.com/titanic F 05


FAMILY TRIP

text : BUTTERCUP

ตะลยุ เมืองใต้ ไปกับพีท่ หาร “แถวตรง…วันทยาหัตถ์” อย่าเข้าใจผิดค่ะ เราไม่ได้อยู่ในค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แต่นี่เป็น เสียงของพีๆ่ ทหารจาก ‘ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วกองทัพบก’ ที่ก�ำลังถวายความเคารพพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าพระราม ราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) กันอยู่ ก่อนจะเริม่ สตาร์ทพาเราไป ตะลุยแหล่งท่องเที่ยวทหารของเมืองใต้กัน Family ฉบับนีเ้ อ็กซ์คลูซฟี สุดๆ เพราะพีท่ หารใจดี เปิดบ้านพาทัวร์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในรั้ ว สีเ ขี ย วแบบที่ น ้ อ ยคนนั ก จะได้ ไ ปสั ม ผั ส ถ้ า พร้อมผจญภัยแล้ว...ตามมาเลยค่ะ


พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ถึงจังหวัดเพชรบุรจี ะขึน้ ชือ่ ว่า เมือง 3 วัง แต่หลายครอบครัวมักรูจ้ กั และเคยไปเทีย่ ว แค่พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ความจริงแล้ว ยังมี พระรามราชนิเวศน์ หรือทีเ่ รียกกันว่า พระราชวังบ้านปืน อีกหนึง่ แห่งทีท่ งั้ งดงาม บรรยากาศร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ไม่แพ้อีก 2 วัง โดยปัจจุบันอยู่ในการดูแลของพี่ๆ ทหารหาญค่ะ พระต�ำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ส�ำหรับ แปรพระราชฐานไว้เป็นทีป่ ระทับในฤดูฝน แต่กอ่ สร้างได้ไม่เท่าไร พระองค์กเ็ สด็จสวรรคต เสียก่อน มาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 ส่วนตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรป สไตล์โมเดิรน์ ดูภายนอกเรียบง่ายแต่ภายในเน้นความอลังการและความวิจติ รบรรรจง ของลวดลาย ที่น่าลองชวนเด็กๆ ไปสังเกตดู ทั้งบานประตู หน้าต่าง บันได รูปปั้น ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ ที่เด็กๆ ได้ดูแล้วต้องตื่นตาตื่นใจกับข้าวของโบราณที่หาดู ไม่ได้งา่ ยๆ นับเป็นพระราชวังทีง่ ดงาม แปลกตา และสมบูรณ์แบบอีกแห่งหนึง่ ของสยาม To Know : l สนามแบดมินตันแห่งแรก ของประเทศไทย อยู่ภายใน พระราชวังบ้านปืนนี่เอง แต่ ปัจจุบันแปรสภาพเป็นสวนหย่อม l ทีม ่ กี ารเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า พระราชวังบ้านปืนเป็นเพราะ To Go : พระรามราชนิเวศน์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30-17.00 น. ทีน่ มี่ ปี นื ใหญ่ถงึ 6 กระบอก ติดต่อมณฑลทหารบกที่ 15 (ค่ายรามราชนิเวศน์) จ.เพชรบุรี โทร. 032 428 506-10 (เสาร์-อาทิตย์ มีมัคคุเทศก์น�ำชม)

ค่ายธนะรัชต์ หรือ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ถ้าใครเคยผ่านอาจจะสงสัยว่า หลังก�ำแพงค่ายทีย่ าว (มากๆ) ตลอดแนวนี้มีอะไร ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วค่ะ เพราะเราจะพาทัวร์ค่ายทหารที่มีเนื้อที่มากที่สุด แห่งหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 5 หมื่นไร่เศษ ในบรรยากาศธรรมชาติเขียวครึ้มชะอุ่มตา อยู่ใกล้ ปากน�ำ้ ปราณบุรี มีอากาศบริสทุ ธิใ์ ห้ได้สดู กันเต็มปอด ซึง่ ทีน่ นี่ อกจากค่ายทหารและกิจกรรมผจญภัยแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะ เริ่มต้นด้วย พิพิธภัณฑ์ทหารราบ ที่คุณพ่อกับลูกชายน่าจะชอบ เพราะขนอาวุธโบราณและเครื่อง แต่งกายของพี่ทหารราบในหลายยุคหลายสมัยมาให้ดูกัน จากนั้นอยากให้ไปชม อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่รวบรวมชีวประวัติ ผลงาน เครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่าง ครบถ้วน และที่นี่เองที่ท�ำให้เรารู้ว่าท่านคือผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวในเขตทหารเป็นคนแรก ว่าแต่…มาค่ายทหารทั้งทีจะไม่ลองท้าทายความกล้าก็เหมือนมาไม่ถึง ที่นี่มีหลากหลายกิจกรรม ที่ครอบครัวนักผจญภัยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ทัง้ กิจกรรมซอฟท์ๆ ทีไ่ ปกันได้ทงั้ ครอบครัว เช่น ล่องเรือยาง ชมธรรมชาติตามล�ำน�้ำปราณบุรี สถานีทดสอบก�ำลังใจ และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ส่วนกิจกรรม ฮาร์ดคอร์ที่ขอละไว้เฉพาะวัยรุ่นและผู้ใหญ่ใจกล้าก็เช่น กระโดดหอสูง 34 ฟุต ไต่หน้าผาจ� ำลองและ หน้าผาจริง ยิงปืนเพนต์บอล แต่ถ้าไม่ถนัดกิจกรรมท้าทาย ขอแนะน�ำให้มาดื่มด�่ำกับทัศนียภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดที่ ท่าเสด็จ แหล่งพักผ่อนติดริมแม่น�้ำปราณบุรี มีไม้ป่าธรรมชาติร่มรื่นมาก ถ้ายังไม่เต็มอิ่มก็เข้าพัก ในรีสอร์ทท่าเสด็จ หรือจะกางเต็นท์พักแรมก็ได้ นอกจากนี้ยังมี จุดชมวิวเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในค่ายธนะรัชต์ ซึง่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบ ทัง้ เทือกเขาตะนาวศรี เขาสามร้อยยอดได้ชดั เจน To Go : ส�ำนักงานท่องเทีย่ วศูนย์ทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โทร. 032 542 455-64 07


โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ นองใหญ่ตามพระราชด�ำริ จ.ชุมพร

Miss : Don’t สะพานไม้ความยาว 300 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นด้วย คนล้วนๆ ไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือทันสมัย สร้างข้ามอ่าง เก็บน�้ำไปยังเกาะชมนกชมไม้ พื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งมีเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินด้วย

แล้วเราก็เข้าสู่จังหวัดชุมพรที่ได้ชื่อว่าประตูสู่ภาคใต้ พี่ทหารเขาพาไปดู ศูนย์ เรียนรูต้ ามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ นองใหญ่ฯ (แก้มลิง) ซึง่ เป็น แหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 147 ไร่ ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามา เรียนรูท้ ำ� การเกษตรแบบอนุรกั ษ์ ทัง้ ปลูกข้าว ท�ำนา เลีย้ งสัตว์ ไบโอดีเซล รวมถึงท�ำสบู่ ยาสระผม น�้ำยาล้างจานใช้เองด้วย เรียกว่าวิถีชีวิตที่ใช้ธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน แบบนี้ ช่วยทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ได้มากเชียวค่ะ และถ้ายังอยากใกล้ชิด ธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ให้พักด้วย (ราคา 100 บาท/คน/คืน เท่านั้น) To Know : ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ได้พระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่ หนองใหญ่ตามพระราชด�ำริ (แก้มลิง) โดยขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพือ่ ช่วยระบายน�ำ้ ลงสูท่ ะเล ท�ำให้นบั แต่นนั้ มาชุมพรซึง่ มักจะเกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ทกุ ปี ไม่เคยเกิดน�ำ้ ท่วมอีกเลย To Go : โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด�ำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.088 766 0455

แห่ผา้ ขึน้ ธาตุ เทีย่ วกองทัพภาคที่ 4 ทีเ่ มืองนครฯ ไปต่อกันที่เมืองนครศรีธรรมราช มาเมืองนครฯทั้งทีกิจกรรมหลักที่ห้ามพลาดเพื่อความ เป็นสิรมิ งคลกับตัวเองและครอบครัวก็คอื การแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ ทีว่ ดั พระมหาธาตุวรวิหาร ประเพณี ทีช่ าวพุทธปฏิบตั สิ บื ทอดกันมายาวนาน ถึงช่วงทีเ่ ราไปจะไม่ใช่ชว่ งเวลาแห่ผา้ ฯตามประเพณี คือ วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา แต่เราก็ได้ร่วมขบวนแห่เดินแถวยาวชูผืนผ้าพระบฏไว้เหนือหัว น�ำขึ้นห่มโอบรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และไหว้พระท�ำบุญด้วย อิ่มใจแล้วก็ตามพี่ทหารไปยังกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ชายแดนยาว 838 กิโลเมตร ทั้งฝั่งที่ติดมาเลเซียและพม่า และยังเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พลก�ำลังส่วนใหญ่จึงถูกส่งลงไปประจ�ำการที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ท�ำให้แม้ภาคใต้จะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย แต่การดูแลแหล่งท่องเที่ยว ของทหาร ในโซนนีอ้ าจจะยังท�ำได้ไม่มากนัก ซึง่ พวกเราชาวคณะก็เข้าใจและพร้อมจะให้กำ� ลังใจ พี่ๆ ทหารกันเต็มที่ 08


แหล่งท่องเที่ยวทางทหารที่กองทัพภาคที่ 4 ก็มี หลากหลาย อาทิ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง มีพพิ ธิ ภัณฑ์ วีรไทย และอนุเสาวรียว์ รี ไทย บันทึกหน้าประวัตศิ าสตร์ วี ร กรรมคนใต้ ที่ ก ล้ า หาญเด็ ด เดี่ ย วและเสี ย สละ เพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามเอเชียบูรพา ส่วน ค่ายเทพสตรีศรีสนุ ทร อ.ทุง่ สง เราก็ได้เห็นอนุสาวรีย์ ท้ า วเทพกษั ต รี ท ้ า วศรี สุ น ทร สองหญิ ง ไทยที่ น� ำ ชาวเมืองถลางเอาชนะพม่าได้อย่างราบคาบ และศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารช่างที่ 5 แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรที่ร่มรื่นและพร้อมเผยแพร่ แก่ชาวบ้าน ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และท�ำผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติใช้เอง Don’t

l l

Miss :

มั ง คุ ด คั ด ผ ล ไ ม ้ พระเอกของเมื อ งนครฯ กรอบหวาน หากินทีอ่ นื่ ไม่ได้

To Go : กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง โทร. 075 383 444-5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง โทร. 075 538 063

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า เขตทหาร...ยินดีต้อนรับขนาดไหน เพราะยุคนี้ พ.ศ.นี้ ท.ทหารไม่ใช่แค่ต้องอดทน และช่วยป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องพร้อมดูแล ประชาชนในทุกด้าน ซึ่งก็รวมถึงเรื่องท่องเที่ยวด้วย รับรองค่ะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ไม่ใช่แค่ผจญภัย แต่ยังได้ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิต และปลูกจิตส�ำนึกดีๆ เรื่องการรักชาติให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปในตัว แถมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารยังมีอีกหลายแห่ง ทั่วประเทศเลยค่ะ ถ้าพี่ๆ ทหารเขาต้อนรับขนาดนี้ เห็นทีทุกครอบครัวต้องเตรียมความกล้าให้ พร้อม แล้วไปตะลุยเที่ยวเขตทหาร กันดีกว่าค่ะ

เจ้าตัวน้อยตะลุยเทีย่ ว <2 ปี

3-6 ปี

>7 ปี

หน้าร้อนนี้ร้อนมาก และทางใต้อาจมีฝนฟ้า คะนองทั่วไป แนะน� ำให้เลี่ยงพาเด็กเล็กเดิน เที่ยวกลางแจ้งช่วงกลางวันและบ่ายที่แดดจัด และอย่าลืมอุปกรณ์กันแดดกันฝน ร่ม หมวก เสื้ อ กั น ฝน และพกยาไปให้ ค รบถ้ ว น ส่ ว น กิ จ กรรมโลดโผนก็ ยั ง ไม่ เ หมาะกั บ เด็ ก วั ย นี้ ควรเปลี่ยนเป็นเดินชมธรรมชาติและสถานที่ ต่างๆ แทน

เด็กวัยนีเ้ ริม่ เดินเก่งแล้ว ขณะพาเดินชมสถานที่ ต่างๆ ก็ชวนเด็กเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เช่น ในวังก็ชวน รู้จักห้องหับต่างๆ แปลงเกษตรก็พาไปรู้จักสัตว์ และพืชหลากชนิด เป็นต้น ถ้าพกกระดาษและสี ไปด้วย ระหว่างนัง่ พักก็หามุมสบายๆ นัง่ วาดรูป หรือถ้าหนูๆ ชอบใจเรื่องเกษตร กลับบ้านไป ก็ชวนลูกลงมือปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

เตรียมตัวเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยไว้ตอบค�ำถาม เด็กๆ ด้วย เพราะระหว่างเที่ยวเด็กวัยนี้ต้อง สงสั ย แน่ ๆ ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ อ ยากเล่ น กิ จ กรรม โลดโผนแนะน�ำว่าควรอายุ 10 ปีขึ้นไป และไม่มี โรคประจ�ำตัว ส่วนการเที่ยวแบบทหารอย่าลืม ปลูกฝังเด็กๆ เรื่องความอดทน ความรักชาติ และการท�ำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยค่ะ F

ขอขอบคุณ

ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.) โทร. 02 282 6835, 02 297 5831 www.armytour.tht.in สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทร. 02 192 1924-6 โทรสาร. 0 2192 1951-2 www.domesticthailand.com 09


SCOOP

Text : Buttercup

สารพัดภัย...กลัวทีไ่ หน ยังค่ะ...ตอนนี้โลกยังไม่แตกตามค�ำท�ำนาย ที่หลายบ้านกลัวกัน แต่ตั้งแต่ก้าวเข้าปี 2012 มานี้ ก็ลว้ นมีแต่เรือ่ งร้ายๆ ให้คณ ุ พ่อคุณแม่อกสัน่ ขวัญแขวนกันเป็นแถบๆ ทั้งภัยธรรมชาติ และ ภัยที่เกิดจากน�้ำมือมนุษย์ เราไม่รู้ว่าปีนี้น�้ำจะ ท่วมอีกไหม... ไฟป่าจะมีอีกรึเปล่า...นอนอยู่ที่ บ้าน ตืน่ มาจะไฟไหม้รเึ ปล่า... ไปเทีย่ วห้างเพลินๆ ต้องวิง่ หนีระเบิดไหม... ฉะนั้ น เรื่ อ งภั ย พิบั ติเ หล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ เรือ่ งไกลตัวอีกต่อไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่ ต้องเตรียมพร้อมตัวเองและลูกๆ เพื่อ รู ้ ใ ห้ ทั น สารพั ด ภั ย และรั บ มื อให้ ไ ด้ รวมไปถึง ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแล โลกใบนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยค่ะ

รูจ้ กั ภัยพิบตั ิ

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง เหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของคนในสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ อาจเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น�้ำท่วม คลื่นสึนามิ หรือจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย สงคราม ไฟไหม้ ระเบิด เป็นต้น

ภัยพิบตั เิ กิดจากอะไร

ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด ภัยธรรมชาติ ทั้งการตัดไม้ท�ำลายป่า การท�ำลายสิ่งแวดล้อม การก่อมลพิษ ด้านต่างๆ และภัยธรรมชาติก็อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ซึ่งแม้เราจะเลี่ยง ภัยธรรมชาติเหล่านีไ้ ม่ได้ แต่หากเราปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ หันมาดูแลสิง่ แวดล้อม กันมากขึ้น ก็อาจช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ ภัยมนุษย์ ความประมาทไม่รอบคอบ ความขัดแย้งทางการเมือง/เชือ้ ชาติ/ ศาสนา 10


รับมือแบบเอาอยู่ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้ นมาแล้วเราจะท� ำอย่างไร หลายคนอาจจะมีประสบการณ์กันมาบ้าง จากน�้ ำท่วมใหญ่เมื่อปีกลาย แต่บ้านไหนยังไม่มี เตรียมสิง่ นี้ไว้ให้ดีค่ะ

สติ

เพราะสติเป็นพื้นฐาน ของทุกอย่างค่ะ นาที คั บ ขั นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รับ รู้ อย่า ตื่นตระหนกตกใจเกินเหตุ ให้คิดถึงการ เอาตัวรอดของตัวเองและคนในครอบครัว โดยไม่ต้องกังวลกับทรัพย์สิน ถ้ามีแล้วก็ไปต่อเลยค่ะ

Tips

1. ติ ด ตามข่ า วสาร การ พยากรณ์อากาศ ประกาศเหตุเตือนภัย ต่างๆ ผ่านทางวิทยุโทรทัศน์หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างสม�่ำเสมอ 2. เตรียมกระเป๋ายังชีพ ภายใน ต้องมีของใช้จ�ำเป็นเพียงพออย่างน้อย 3 วัน เช่น น�้ำดื่ม อาหารแห้ง ทีก่ นิ ได้เลย ยารักษาโรค ไฟฉาย มีด เชือก เสื้อผ้าแห้ง นกหวีด อุปกรณ์ การนอนบังแดดบังฝน 3. กระเป๋าใส่เอกสารส�ำคัญ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ชื่อบุคคลในครอบครัว ที่อยู่ และความต้องการพิเศษ เช่น โรค ประจ�ำตัว อาการแพ้ยาพกติดตัวไว้ อย่าลืมถ่ายส�ำเนาเอกสารเกี่ยวกับ สุ ข ภาพ เช่ น ประกั น ชี วิ ต บั ต ร ประกันสังคม ฯลฯ ไว้หลายๆ ชุด ใส่ถุงกันน�้ำและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

การเตรี ย มพร้ อ มที่ ส� ำ คั ญ คื อ การพู ด คุ ย ท�ำความเข้าใจกับเด็กๆ ว่าภัยพิบัติเกิดจากอะไร การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ รวมไปถึ ง หากเกิ ด เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยแล้ว เด็กๆ จะต้องท�ำอย่างไร นอกจากนีค้ วรพูดคุยกับ ผู้สูงอายุในบ้านด้วยว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นอยากให้ ดูแลแบบไหนในระยะสุดท้าย

ป้องกันภัย คนละไม้ คนละมือ...

เพราะมนุษย์เองก็ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ เกิดภัยพิบัติ ฉะนั้นพ่อ แม่ ค วรสอนให้ เ ด็ ก ๆ ช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อม ลดการใช้ พ ลั ง งานให้ น้อยลง นึกถึงคนอื่นให้ มากขึน้ นึกถึงธรรมชาติ และโลกใบนี้ให้มากขึ้น และยิม้ เข้าไว้ เพราะไม่วา่ อะไรจะเกิ ด ขึ้ น เราก็ ต้องพร้อมสูแ้ ละยอมรับ มันให้ได้ เพือ่ ทีจ่ ะจับมือ กั น ก้ า วข้ า มผ่ า นทุ ก เหตุการณ์ไปด้วยกัน F

สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศ โทร. 02 399 4012-3 สอบถามข้อมูลแผ่นดินไหว โทร. 02 399 4547 ขอขอบคุณ ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร โทร.199

Special Tips

4. จดจ�ำเบอร์โทรศัพท์และ ที่ตั้งของหน่วยแจ้งเหตุฉุกเฉินใกล้ บ้ า น เช่ น สถานี ต� ำ รวจ สถานี ดับเพลิง โรงพยาบาล หน่วยบรรเทา สาธารณภัย เป็นต้น 5. จดชื่ อ -นามสกุ ล เบอร์ โทรศัพท์ของสมาชิกในครอบครัว หรือญาติที่อยู่ต่างจังหวัด เผื่อกรณี ฉุ ก เฉิ น เช่ น เสี ย ชี วิ ต สู ญ หาย ส�ำหรับเด็กให้เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผูป้ กครอง ติดไว้ใน กระเป๋าเสือ้ เพือ่ ป้องกันการพลัดหลง 6. วางแผนรับมือภัยพิบตั ิ และ การช่ ว ยเหลื อ ตนเองในเบื้ อ งต้ น เช่น การเปิด-ปิดประตูน�้ำ คัทเอาท์ ไฟฟ้า และวาล์วถังแก๊ส ตลอดจน เส้ น ทางหนี ภั ย  และจุ ด นั ด พบ ที่ปลอดภัยภายในบ้านและในชุมชน ควรฝึ ก ซ้ อ มหนี ภั ย อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้งด้วย

7. ส�ำรองเงินสดไว้ใช้ ยามฉุกเฉิน เพราะช่วงที่ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ อ าจไฟดั บ ท�ำให้เครื่อง ATM ใช้งาน ไม่ได้ 8. จัดสภาพแวดล้อม ในบ้านให้ปลอดภัย หมั่น ซ่ อ มแซมบ้ า นเรื อ นให้ แข็ ง แรง ประตู ท างออก ระเบี ย งบ้ า น และบั น ได ไม่ ค วรมี สิ่ ง กี ด ขวาง ควร ติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ วางกุ ญ แจบ้ า นในจุ ด ที่ หยิบใช้ได้สะดวก 9. ควรช่วยเหลือเด็ก และผู้สูงอายุก่อน และรีบ อ พ ย พ อ อ ก จ า ก พื้ น ที่ ประสบภั ย ไปยั ง บริ เ วณที่ ปลอดภัยทันที ไม่ควรห่วง ทรัพย์สิน

หาเวลาว่างลองชวนกันเขียน ‘สิ่งส�ำคัญที่รักที่สุด 7 อย่าง’ ของแต่ละคน แล้วสมมติเหตุการณ์ หากเกิดภัยพิบตั ติ า่ งๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ฯลฯ เราจะยอมเสียสละอะไรตามล�ำดับ ซึง่ จะท�ำให้ทุกคนเข้าใจตัวเองด้วยว่า ตอนนี้เราให้ความส�ำคัญกับ อะไรมากทีส่ ดุ แล้วตกลงร่วมกันว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงจ�ำเป็น ต้องสละอะไร

ิ รบั มอื ภยั พบิ ตั งเจอื แบบ พที -ทอะพูดคุยกับลูก

“ที่บอ้างนภกั ย็จพิ บั ติ

อนาคต า บ ่ อ ย เรื่ แรงขึ้น ถ้าเร มันอาจจะร้าย ่อน เขาอาจจะ ไม่พูดคุยกันก ่ถูก ถ้าบอกเขา ตกใจท�ำตัวไม ถ้าเกิดอะไรขึ้น ก็จะได้ไม่กลัว า ไ ว ้ ห ม ด แ ล ้ ว ก็ นั ด แ น ะ เ ข บ้าง” ว่าต้องท�ำยังไง

11


HEALTH

‘ปาก’. .ดี ปากนั้นส�ำคัญไฉน?

ในชี วติ ประจ�ำวันปากก็ท�ำงานไม่น้อยกว่าอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ทั้งพูด กิน เคี้ยว ... แต่ท�ำไม๊ ท�ำไมคนกลับไม่ค่อยสนใจและห่วงใย ในสุขภาพปากและฟัน จนท�ำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ‘ปาก’ ต่างๆ มากมาย จนอาจท�ำให้ชีวติ ที่สงบสุขวุ่นวายขึ้นมาได้ (ไม่เกี่ยวกับ อาการปากไม่ดีนะคะ) ฉบับนี้เราน�ำสาระดีๆ เกี่ยวกับปากมาบอกเล่า แนะน�ำเพือ่ สุขภาพปากและฟันที่ดีจ้า

กลเมด็ เดด็ พิชิตกลน่ิ ปาก กลิน่ ปากเป็นตัวบ่งชีส้ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้เห็นถึงสุขภาพของปากและฟัน เพราะกลิ่นปากเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เศษอาหารติดตาม ซอกฟัน โรคปริทันต์ และกลิ่นปากแรงในตอนเช้าเพราะการบูดของ เศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟัน เป็นต้น ผลที่ตามมานอกจากท�ำให้ สุขภาพปากและฟันเสียแล้ว ยังมีผลต่อบุคลิกภาพอีกด้วย อย่างนี้ กลิ่นปากก็คงไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไป ส�ำหรับกลเม็ดที่จะช่วยให้ กลิ่นปากหายไปได้อย่างชะงัก มีดังนี้ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังอาหาร และอย่าลืมแปรงด้านบนของลิ้น อันเป็นที่เกิดของแบคทีเรีย แต่ถ้าไม่สะดวกให้บ้วนปากด้วยน�้ำเปล่าหรือน�้ำยาบ้วนปาก หลังมื้ออาหาร ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อช่วยลด การสะสมของเศษอาหาร เคี้ยวหมากฝรั่ง ใบผักชีฝรั่งหรือกานพลู หลังมื้ออาหาร ดื่มน�้ำมากๆ เพื่อช่วยล้างแบคทีเรียออกจากน�้ำลาย อย่าปล่อยให้ปากแห้ง เพราะความเข้มข้นของแบคทีเรีย จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดกลิ่นปากได้ง่าย หลีกเลีย่ งอาหารกลิน่ แรง เช่น กระเทียม หอมใหญ่ พริกไทย และเนยแข็ง กาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ท�ำให้เกิดกลิ่นปาก เลิกสูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพฟันอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง ถ้ามีอาการผิดปกติในช่องปากจะได้รักษาได้ทัน 12

ร า ห า ่ ี อ ู ่ ท ย อ . . ี . ด ก ปา อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะ ที่ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยท� ำ ให้ สุ ข ภาพปากและฟั น ดี แต่ ใ นหนึ่ ง วั น เรากิ น อาหารกั น มากมาย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารชนิดไหนหรือ ลั ก ษณะใดบ้ า งที่ ช ่ ว ยให้ สุ ข ภาพช่ อ งปาก ของเราดี

1. ผักและผลไม้ทมี่ เี ส้นใยสูง เช่น แตงกวา ฝรัง่ มะเขือเทศ ฯลฯ ที่จะช่วยท�ำความสะอาดฟัน รวม ไปถึ ง ลู ก เกดหรื อ เมล็ ด องุ ่ น แห้ ง ที่ ช ่ ว ยยั บ ยั้ ง และลดแบคที เ รี ย ในช่องปาก ท�ำให้ฟันไม่ผุ 2. ชาเขียว มีสารต้านอนุมลู อิสระจากพืช ช่วยป้องกันการเกาะ ติดของคราบหินปูน ลดโอกาสเกิด ฟั น ผุ แ ละโรคเหงื อ ก รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของ แบคที เ รี ย จึ ง ช่ ว ยลดกลิ่ น ปาก ท�ำให้ลมหายใจหอมสดชื่น 3. วาซาบิ มีสารช่วยยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และหินปูนซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ 4. นมวั ว มี แ คลเซี ย มสู ง ช่ ว ยซ่ อ มแซมฟั น ผุ ใ นระยะแรก ท�ำให้ฟันและกระดูกแข็งแรง 5. น�้ำ การดื่มน�้ำมากๆ จะ ช่ ว ยลดการเจริ ญ เติ บ โตของ เชื้อโรคในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุ ของกลิ่นปากและฟันผุ


วิธรี กั ษาริมฝีปาก แห้ง แตก คล�ำ้ ริ ม ฝี ป ากที่ แ ห้ ง แตกนอกจากจะเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท�ำ ให้ เ กิ ด กลิ่นปากได้แล้ว ยังส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ ถ้าหากมัวแต่แกะ ริมฝีปากที่แห้งเป็นขุย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยากมี ริมฝีปากอิม่ สวย แต่กลับถูกริมฝีปากแห้ง แตก คล�้ำตามหลอกหลอน อยู่ทุกวัน วันนี้เรามีบอกวิธีแก้ไขกันค่ะ ซึ่งวิธีเหล่านี้คุณสามารถ ท�ำได้ด้วยตัวเอง 1. ดื่มน�้ำ ยิ่งอายุมากขึ้นเซลล์ในร่างกายก็จะเก็บความชุ่มชื้น ได้น้อยลง น�้ำจึงเป็นตัวช่วยส�ำคัญ ที่จะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้แก่ ผิวพรรณ รวมทั้งริมฝีปาก 2. ใช้ส�ำลีชุบน�้ำอุ่นผสมกับเกลือป่นเล็กน้อย บิดให้พอหมาด เช็ดบริเวณริมฝีปากหรือคาบทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที 3. ห้ามเลียริมฝีปาก การเลียริมฝีปากแม้จะช่วยให้ริมฝีปาก ชุ่มชื่นขึ้น แต่เมื่อความชื้นระเหยก็จะท�ำให้ริมฝีปากแห้งมากขึ้น 4. ทาวาสลินหรือลิปบาล์ม ที่มีสารจากธรรมชาติบนริมฝีปาก

ั เหงอื ก กส็ ำ� คญ โรคในช่องปากไม่ได้เกิดเฉพาะทีฟ่ นั อย่างเดียวเท่านัน้ ถ้าส�ำรวจ ดีๆ จะพบว่า เมื่อเหงือกมีปัญหา ฟันก็จะมีปัญหา และเมื่อดูแลฟัน ไม่ดี ก็เกิดโรคที่เหงือกนั่นเอง โดยส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ใหญ่ และ เกิ ด จากการสะสมของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ม าจากเศษอาหารติ ด ตาม ร่ อ งฟั น ที่ ติ ด กั บ ขอบเหงื อ กและเราท� ำ ความสะอาดฟั น ไม่ ดี พ อ นานวันเข้าก็กลายเป็นเหงือกอักเสบ ถ้าไม่ได้รักษาสะสมมากๆ ก็กลายเป็นร�ำมะนาด หรือปริทันต์นั่นเอง ซึ่งถ้าถึงระยะนี้นอกจาก เหงือกจะมีปัญหาแล้ว อาจจะต้องเสียฟันไปด้วย ซึ่งการสังเกต โรคเหงือกได้ด้วยตัวเองนั้นสังเกตจาก เลือดออกจากเหงือกขณะแปรงฟัน เหงือกสีแดงขึ้น และบวมขึ้น ขอบเหงือกเริ่มแยกจากตัวฟัน มีกลิ่นปาก รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ฟันโยก ถ้าใส่ฟันปลอมจะผิดจากต�ำแหน่งเดิม ดังนัน้ การรักษาความสะอาดฟัน ก็ตอ้ ง อย่าลืมดูแลเหงือก ด้วยการใช้ไหมขัดฟัน อย่างถูกวิธีด้วยนะคะ F

13


COOL NUMBER

8 1. ซีอีโอดูแล ทุกอย่าง ของบ้าน

5. คนขับรถ

หน้าทีข่ องคุณแม่

Salary.com เผยตัวเลขที่ดูไม่ค่อยจริงจังนัก จัดล�ำดับ หน้าที่ของคุณแม่บ้านทั้งหลาย ว่าหน้าที่ไหนควรจะ ได้ค่าตอบแทนมากที่สุด ส่วนค่าตอบแทนที่ว่าไปเบิก เอากับคุณพ่อแล้วกันนะคะ 2. นักจิตวิทยา

3. ผู้จัดการ ฝ่ายอาคาร สถานที่ 7. ครูสอนการบ้าน

6. แม่ครัว

12

ตัวเลขทีผ่ กู พัน กีต้าร์-ศิริพิชญ์ วิมลโนช อะไรก็ก้าวหน้า ตั้งตา (ลูกสาว คนโต) ก็เกิด 14.09 นาที เติมเต็ม(ลูกชายคนเล็ก) เกิด 8.19 น. ทะเบียนรถก็เลข 99 ตามความเชื่อเลข 9 จะได้ ก้าวหน้ามีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้นไป เป็นเลขมงคลกับชีวิต

8. คนดูแล ซัก-รีด

14

น�้ำอัดลมให้โทษกับเด็กวัย 12 ปี นักวิจัย จากออสเตรเลียทดลองกับเด็กอายุ 12 ปี พบว่า คนที่ดื่มน�้ำอัดลมวันละ 1-2 ครั้ง ทุกวัน จะมีหลอดเลือดด้านหลังดวงตา ตีบลง เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ และ ความดันโลหิตสูง แต่น�้ำอัดลมก็ไม่ได้ มีผลกับเด็กอายุ 12 ปีเท่านั้น เด็กเล็กๆ และผู้ใหญ่ก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปด้วยค่ะ

9

ราว 3 หมื่นล้านบาท (1,000 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ) คือมูลค่าที่ซีอีโอแห่ง facebook มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ยอมลงทุนจ่ายเพื่อ แลกกับ Instagram มีจำ� นวนผูใ้ ช้งานสูงถึง 27 ล้านคนบน iOS เพียงอย่างเดียว และ ล่าสุดก็ได้เปิดตัวเวอร์ชั่น Android ที่เรียก สาวกได้อกี หลายล้านคน งานนี้ Instagram จะเดินต่อไปทางไหนต้องจับตาดูอย่าได้ กะพริบ

4.ผู้จัดการ ฝ่ายไอที

23,000 ปอนด์ หรือราว 10,350 กิโลกรัม คือน�้ำหนักที่จระเข้ ออกแรงกัดได้หนักที่สุด โดยหนักกว่าไดโนเสาร์ ไทรันโนซอรัสถึง 2 เท่า จระเข้นับว่าเป็นสัตว์ เลื้อยคลานนักล่าที่น่าจะ อยู่ห่างๆ ไว้เป็นดีที่สุด

30,000,000,000

คู่แฝดที่มีอายุยืนที่สุดในโลก และปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีอายุ 102 ปี คุณยายทวด อีดธิ ริทชี่ และคุณยายทวด เอเวอร์ลนิ มิดเดลตัน เกิดเมือ่ ปี 1909 ที่เมือง Aberdeenshire ใน อังกฤษ ปัจจุบันมีเหลนถึง 37 คน ส่วนความลับในการ มีอายุยืนของทั้งคู่ก็คือ ใช้ชีวิต เรียบง่าย ขยันขันแข็งท�ำงาน หนัก และมีคู่ชีวิตที่ดี ฟังแล้ว ใครจะเอาไปใช้บา้ งก็ไม่วา่ กันค่ะ

102 100

20

ถ้าเราลุกขึ้นยืดเส้น ยืดสายทุกๆ 20 นาที จะห่างไกลจาก โรคหัวใจและเบาหวาน ถึงจะแค่ลุกเดินในห้อง ก็ยังดีกว่านั่งเฉยๆ เป็นไหนๆ ค่ะ

โดเรมอนตัวการ์ตูนอมตะจาก แดนปลาดิบขวัญใจชาวไทย มีอายุครบรอบ 100 ปี ในปีนี้ พบกับกิจกรรมประทับใจจาก โดเรมอน ผองเพื่อนและของวิเศษ ได้ที่เซ็นทรัลพลาซาทั่วประเทศ

2.51

เมตร

คือความสูงของ สุลต่าน โกเซน ชาวตุรกี ชายหนุ่ม ที่สูงโย่งที่สุดในโลก และเขา ยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก เขาจึง ตัดสินใจเข้ารับการรักษา เพื่อ ยับยั้งฮอร์โมนที่ท�ำให้เติบโต F


GAMES

15


16


17


18


FUN FACT

‘กูร’ู ค�ำนีม้ ที มี่ า เดี๋ยวนี้ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ก็ได้รับสมญานามว่า ‘กูรู’ ทั้งกูรูด้านแฟชั่น กูรูด้านอาหาร กูรูด้านสุขภาพ สารพัดกูรู ส�ำหรับค�ำว่า ‘กูรู’ (guru) ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่ากูรู ส่วนในภาษาสันสกฤตอ่านว่า คุรุ มีความหมายว่า ครูหรืออาจารย์ และ ความศักดิ์สิทธิ์ มีที่มาจากปรัชญาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู โดยคนที่จะเข้าถึงหลักศาสนา มักจะมีกูรูหรืออาจารย์ชักน�ำไปสูจุดสูงสุด คนไทยเลยใช้ค�ำว่า ‘กูรู’ แทนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ นั่นเอง

เสียงไก่ขนั หมายถึงอะไรกันนะ “เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก” เสียงเจ้าไก่นี้ คงคุ้นหูใครหลายๆ คน จนเผลอคิดไปว่า ไก่ขันเฉพาะตอนเช้า แต่เจ้าไก่นั้นไม่ได้ขัน เฉพาะแค่ตอนเช้าหรอกนะ มันสามารถขัน ได้ตลอดวัน และจะขันเมื่ออุณหภูมิหรืออากาศ เปลี่ยนแปลง มีเสียงดัง มีผู้บุกรุกเข้ามาในเขต ที่มันครอบครองอยู่ มันจึงโก่งคอขัน “เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก” เพื่อบอกให้รู้ว่า “ฉันอยู่ที่นี่” เวลาพูดกับ ไก่ตัวเมีย และ “นี่เป็นเขตของฉัน” เวลาพูดกับไก่ ผู้บุกรุกนั่นเองจ้า จากหนังสือ ๑๐๘ ซองค�ำถาม / ส�ำนักพิมพ์สารคดี

มหกรรมวิทยาศาสตร์ : สร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อม

Green creative for the Planet

ี ร ฟ

ท�ำไมยุงกัดถึงคัน ยุงกัดทีไรต้องคันอยู่ร�่ำไป เกาจนแดง ก็ยังไม่หายคัน ท�ำไม๊..ท�ำไม มันคันไม่หาย ค�ำตอบก็คือ น�้ำลายของยุงไงล่ะจ๊ะ ที่ท�ำให้คันคะเยอเวลาที่ยุงกัด เพื่อ ดูดเลือดของเราไป มันจะฉีดน�้ำลาย ลงไปเพื่อให้เลือดเจือจางลง และ ไม่แข็งตัวจะได้ดูดขึ้นไปได้ง่าย ซึ่งน�้ำลาย ตัวนี้แหละที่ท�ำให้ผิวหนังของเราบวมและคัน บางคนแพ้มากก็เกาจนเป็น แผล แถมน�้ำลายของยุงยังมีเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย

หมาหอนเพราะเห็นผี จริงหรือ? บรื๋อ...ผีมาแล้วหมาหอน...จริงที่ไหนล่ะ! การหอนของหมานั้นเป็นเพราะสัญชาตญาณ และธรรมชาติของหมา ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผี เลยด้วยซ�้ำ และสามารถอธิบายด้วยความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยค่ะ หมาเป็นสัตว์ที่ หูมีความไวเป็นพิเศษ สามารถรับฟังเสียง ที่มีความถี่ต่างๆ อย่างที่มนุษย์ท�ำไม่ได้ เสียงบางเสียงที่ไปรบกวนระบบประสาท ของหมา มันจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการหอน นั่นเอง ส่วนที่หมาหอนตอนกลางคืนก็อย่าได้ ตกใจไปค่ะ เพราะการหอนเป็นการสื่อสาร ในหมู่หมาๆ ด้วยกันเท่านั้นเอง F

ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษารั ง สิ ต (ศว.รั ง สิ ต ) ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ จั ด งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ : สร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( Green Creative for the Planet ) ในวั น ที่ 5 - 7 มิ ถุ น ายน 2555 ณ ศว.รั ง สิ ต มี เ ป้ า หมายสาคั ญ เพื่ อ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ โ ดดเด่ น ของ ประชาคมอาเซี ย น และเกิ ด ความตระหนั ก ในการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มดี ๆ ให้ ค งอยู ่ ต ่ อ ไป โดยมี ก ารจั ด ในรู ป แบบของนิ ท รรศการ สิ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมกล้ อ งดู ด าว ชมท้ อ งฟ้ า จ� า ลองแบบโดมถาวร และโดมเคลื่ อ นที่ กิ จ กรรมสาธิ ต การโรยตั ว จากตึ ก สู ง และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายและน่ า สนใจ มากมาย ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ท้องฟ้าจ�าลอง รังสิตคลอง6) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ศว.รังสิต 02-5775456-9 ต่อ 302 / 305 www.rscience.net


ENTERTAINMENT

Book

Movie War of the Buttons

สร้างจากนิยายฝรัง่ เศสทีข่ ายดีระดับโลก เป็น ภาพยนตร์คอเมดี้เกี่ยวกับครอบครัวที่สะเทือน อารมณ์ ตลก และอ่อนโยน ถ่ายทอดความหมาย ของการเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดียวกัน วัยเยาว์และการเติบใหญ่ ฉายเฉพาะ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอเพ็กซ์ เท่านั้น

Madagascar 3

มาดากัสการ์ 3 ข้ามป่าไปซ่าส์ยุโรป กลับ มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนใน ครอบครัวอีกแล้ว คราวนี้ แ ก๊ ง เพื่ อ นสี่ เ ท้ า สิ ง โตอเล็ ก ซ์ เจ้าม้าลายมาร์ตี้ ยีราฟเมลแมน และฮิปโปกลอเรีย กับทริปครั้งใหญ่ที่ต้องกลายเป็นสมาชิกจ�ำเป็น ของคณะละครสัตว์ เพื่อเดินทางจากแอฟริกา สูย่ โุ รป รับประกันได้วา่ โชว์ของพวกเขาไม่ธรรมดา และไม่เหมือนใครแน่นอน F

TV Program ลูกพีล่ กู น้อง

ลาจอไปแล้วส�ำหรับละครซิทคอม ‘บางรัก ซอย 9’ ที่มอบเสียงหัวเราะมายาวนานถึง 9 ปี เต็ม ล่าสุดเอ็กซ์แซกท์ส่งซิทคอมแนวครอบครัว เรื่อง ‘ลูกพี่ลูกน้อง’ มาเรียกความสนุกแทน น�ำแสดงโดยสองหนุ่ม The Star กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ และ โตโน่-ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์ ร่วมด้วยนักแสดงทัง้ รุน่ เล็ก-รุน่ ใหญ่ และตัวชูโรง ส�ำคัญอย่าง อู๊ด เป็นต่อ และเฮียหมู บางรัก ซอย 9 เรื่องนี้จะเรียกเสียงฮาและเพิ่มสีสัน ให้ เ ย็ น วั น เสาร์ ข องทุ ก บ้ า นได้ ม ากแค่ ไ หน พิสูจน์กันได้แล้ว ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. โมเดิร์นไนน์ทีวี F

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ทุกวันกันเถอะ ถ้าเด็กๆ กลัว เขิน หรืออายทีจ่ ะต้องพูดภาษาอังกฤษ ขอแนะน�ำให้ คุณพ่อคุณแม่ชวนเด็กๆ มาหัดพูดด้วยกันทั้งครอบครัวกับหนังสือเล่ม นี้ ทีม่ สี ำ� นวนและค�ำศัพท์มากมายทีใ่ ช้ได้จริงในสถานการณ์ตา่ งๆ พร้อม ค�ำแปลและประโยคทีพ่ ลิกแพลงต่อยอดได้ไม่รจู้ บ น�ำเสนอได้สนุกสนาน และเข้าใจง่าย เหมาะกับทุกคนที่อยากหัดพูดภาษาอังกฤษ แถมพร้อม CD ฝึกทักษะฟัง-พูด ครบสูตรเลยทีเดียวค่ะ ส�ำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์ ราคา : 325 บาท

หนังสือเล่มโปรด

ลูกเกด-เมทินี กิง่ โพยม หนังสือทีน่ อ้ งสกาย (ลูกชาย) ชอบมาก ช่วงนีต้ อ้ งอ่านให้ฟงั ตลอดก็คือ No Matter What เป็นเรื่องราวความรักของแม่ที่มี ต่อลูกซี่งเล่าเรื่องได้น่ารักมาก F

Art&Graphic Design

Parent Guide เสริมสร้างทัศนคติที่ดี 20

มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมึนเมาและยาเสพติด

มีค�ำหยาบ

เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย


Music

Cool Thing

Colour In White (Invite) / 25 Hours แทบทุกซิงเกิ้ลในอัลบั้มแรกของพวกเขาล้วนติดหู และติดใจนักฟังที่ ชอบดนตรีแนวเก๋ เปรี้ยว เฉี่ยว มัน โดยเฉพาะเพลงยินดีที่ไม่รู้จัก ที่ ประกอบภาพยนตร์สดุ ฮิต กวน มึน โฮ กลับมาคราวนี้ 5 หนุม่ วง 25 Hours พร้อมเขย่าวงการเพลงอีกครั้งกับอัลบั้ม Colour In White (Invite) ที่ การันตีว่าดีกรีความเจ๋งไม่น้อยกว่าอัลบั้มก่อน ส�ำหรับทุกครอบครัว ขอแนะน�ำเพลง ‘คนข้างๆ’ ที่น่ารักทั้งเนื้อหา และมิวสิควีดิโอก็กินใจ ชวนน�ำ้ ตาซึม พูดถึงความสุขเมือ่ เราได้มคี นข้างๆ ไม่วา่ จะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือใครก็ตามที่เข้ามาเป็นส่วน­­หนึ่งในชีวิตของเรา ลองไปหาดู กันได้ในยูทูบ

Love Is A Four Letter Word / Jason Mraz คลอดให้แฟนคลับชืน่ ใจแล้วกับอัลบัม้ ชุดใหม่ของเจสัน มราซ นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน ที่โด่งดังจากเพลง I’m yours และคว้ารางวัล แกรมมี่อะวอร์ดมาแล้วสองครั้ง ส�ำหรับอัลบั้มล�ำดับสามนี้ อัดแน่นด้วย เพลงรักเรียบง่ายทีเ่ ขียนจากประสบการณ์ชวี ติ แนวดนตรีอะคูสติกผสมดนตรี เครือ่ งสายน้อยชิน้ เพลงทีโ่ ดดเด่นอย่างเช่น I won’t give up ขึน้ ถึงอันดับ หนึ่งบิลบอร์ดดิจิตอลชาร์ต โดยรวมชุดนี้ฟังสบาย ให้ความรู้สึกดีๆ ลองหาฟังอุน่ เครือ่ งก่อนไปพบตัวจริงเสียงจริงทีอ่ มิ แพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี ในคืนวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายนนี้

อัลบัม้ โปรด

คิว-สุวรี ะ บุญรอด นักร้องน�ำ วงฟลัว เอลวิส เพลสรียส์ เป็นอัลบัม้ โปรดทีผ่ มชอบ มาก ได้ฟังตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อชอบเปิดฟังในรถ ผมได้ยนิ เพลงของเอลวิสทีไรก็จะนึกถึงช่วงเวลา ที่ได้อยู่กับครอบครัว F

Raindropmemory

งานศิลปะของใครหลายคนท�ำเราให้ยิ้มได้ เพลินตา และเพลินใจ เช่นเดียวกับ ของหนุ่มคนหนึ่งที่แม้จะเรียนจบมาทางด้านภาษา แต่ก็หันมาเอาดีด้านภาพประกอบ และกราฟิคดีไซน์ พัฒนาฝีมือจนมีเอกลักษณ์ สไตล์หวานอบอุ่น และมีแง่มุม รายละเอียดเล็กๆ ให้คนดูได้สังเกต ผลงานของเขาเป็นมีหลากหลายรูปแบบทั้งใน สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ หนังสือ ที่คั่นหนังสือ และบนสื่อออนไลน์ อย่างไอคอน แอพลิเคชัน่ ฯลฯ ซึง่ หนุม่ คนนีก้ ใ็ ห้ใจดีให้ดาวน์โหลดผลงานน่ารักหลายชิน้ ได้ฟรีๆ ด้วย แวะไปผ่อนคลายกับงานหวานๆ ของเขาได้ที่ www.raindropmemory.com หรือ www.facebook.com/Raindropmemory F

เด็กเล็กควรมีผู้ปกครองคอยให้ค�ำแนะน�ำ

ไม่เหมาะกับเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปี

Don’t Smoke

ที่เขี่ยบุหรี่อันนี้ หากสมาชิกในบ้านคนไหนที่ สูบบุหรี่ได้ลองใช้แล้วอาจจะสะดุ้ง เพราะขณะเขี่ย เหมือนเราก�ำลังเอาบุหรี่จี้ไปที่ปอดของตัวเองอยู่ แหม…เขาไม่ ไ ด้ จ ะแกล้ ง นะคะ นั ก ออกแบบ แค่อยากจะบอกว่า การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ ของคุณและคนที่คุณรักก็เท่านั้นเอง

Camper Van Bed

น่าจะถูกใจเด็กๆ ที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะนอนใน รถบ้านดูบา้ ง เพราะหน้าตาเจ้า Camper Van Bed ออกสไตล์เรโทรเหมือนรถตู้โฟล์ค ชั้นล่างใช้เป็น โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอีแ้ สนสบาย แถมพืน้ ทีเ่ ก็บของ ได้เยอะด้วย ส่วนชั้นบนเป็นเตียงนอน ได้อารมณ์ นอนบนหลังคนรถยังไงยังงั้น เรียกว่าออกแบบให้ เป็นพื้นที่ชิลเอาท์ของเด็กๆ และผองเพื่อนได้เก๋ไก๋ ทีเดียวค่ะ

Baby Carrying Jacket

ถ้าคุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่เริม่ เมือ่ ยแขนทีต่ อ้ งอุม้ เจ้าตัวน้อยไปไหนมาไหน แจ็คเก็ตตัวนีก้ เ็ ป็นตัวช่วย ที่ไม่เลวเลยค่ะ เพราะนอกจากจะท�ำให้เบบี๋อบอุ่น ไม่ตอ้ งหนาวแล้ว ยังเปลีย่ นบรรยากาศให้คณ ุ พ่อคุณ แม่รู้สึกเหมือนแปลงร่างเป็นพ่อแม่จิงโจ้ที่มีกระเป๋า หน้าท้องอีกด้วย เอ้า! ได้เวลาพาหนูเบบีไ๋ ปเทีย่ วแล้ว ล่ะค่ะ F

เนื้อหารุนแรงส�ำหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นไปเท่านั้น

เนื้อหารุนแรงมากห้ามเด็กอายุต�่ำกว่า 17 ปี 21


THE GUIDE

Home

ธรรมชาติกลางบ้าน

ชวนสมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันตกแต่งบ้านให้กลายเป็นวิมาน น้อยๆ ด้วยการน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือต้นไม้ ดอกไม้ อั น ร่ ม รื่ น มาไว้ ใ นบ้ า น สร้ า งบรรยากาศให้ บ ้ า นสดชื่ น เพิ่ ม สี สั น ความสบายตา และความสบายใจ เพื่อให้ ‘บ้าน’ กลายเป็นวิมาน ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว

เฟอร์นเิ จอร์ไม้ดีไซน์เก๋ ปรั บ โฉมบ้านให้ดูก ลมกลืน ไปกับ ธรรมชาติด้ว ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือ ชุดเครื่องสานเก๋ๆ ตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ เช่น ชิงช้าไม้หรือหวายสาน ที่ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่อาจจะใช้นั่งอ่านหนังสือ จิบกาแฟ ส่วนลูกก็มานั่งไกวชิงช้าเล่นอย่างเพลิดเพลิน จัดวางในมุมที่รับลมเพื่อสร้าง บรรยากาศเป็นธรรมชาติให้กบั บ้านมากยิง่ ขึน้ แล้วยังช่วยประหยัดได้อกี ทางหนึง่

โมบาย...เสียงจากธรรมชาติ กรุ๊งกริ๊ง กรุ๊งกริ๊ง เสียงโมบายดังขึ้นยามสายลมพัดมา ช่วยให้บ้าน ไม่เงียบเหงา มองแล้วเพลินตา เพลินใจ อีกทัง้ ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด โดยอาจจะน�ำโมบายชนิดต่างๆ เช่น โมบายเปลือกหอย โมบายกะลา ... มาแขวนไว้บริเวณชานบ้าน กรอบหน้าต่าง หรือกรอบประตู แค่นี้ก็ช่วยท�ำให้ บ้านดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

สวนสวย...สีสันจากธรรมชาติ

สามารถสร้ า งความร่ ม รื่ น และสร้ า งบรรยากาศให้ ภ ายในบ้ า นน่ า อยู ่ ด้วยสีสันจากไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกภายในบ้าน การจัดสวนก็ไม่ยากอย่างที่ คุณคิด อาจเริ่มด้วยการวางแผน และรูปแบบของสวน โดยค�ำนึงถึงพื้นที่ ภายในบ้าน หากบ้านที่มีพื้นที่บริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน หรือรอบบ้านก็อาจจะ จัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ปลูกต้นโมก ชบา บานเย็น ปีบ เข็ม โกศล แล้ว ปูทางเท้าด้วยกรวด หิน หรือทรายเม็ดเล็กๆ ประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาดินเผา รูปสัตว์หรือตัวการ์ตนู เก๋ๆ ตามทางเดิน ส่วนบ้านทีม่ พี นื้ ทีภ่ ายในบ้านน้อย หรือ ไม่มีพื้นที่ อาจจะจัดสวนกระถางเพื่อสร้างสีสัน หาพันธุ์ไม้ที่สีสันสดใส เช่น คุณนายตื่นสาย กุหลาบหนู แพงพวย พิทูเนีย มาปลูกลงในกระถาง แล้วน�ำไป แขวนหรือจัดวางตามมุมที่ชื่นชอบ เพียงเท่านี้ บ้านก็ร่มรื่นชื่นใจแล้วค่ะ

Tips

อาจจะชวนสมาชิกในครอบครัวมาระดมความคิดจัดวางต�ำแหน่งของต้นไม้ ดอกไม้ และช่วยกันปลูกต้นไม้ ถือเป็นการออกก�ำลังกายและ สานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถใช้ธรรมชาติเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านความจ�ำและ ประสาทสัมผัสได้อีกด้วย F


Feng Shui

อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

บ้านเลขที่

69/206 ของคุณโอฬาร สินธุพนั ธ์

อิทธิพลเลขบ้าน ท�ำให้คุณเป็นคนชอบ ธรรมชาติ เสียงเพลง รักศิลปะ ชอบความ เรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บ มี เ สน่ ห ์ เป็ น คนมี ซิกส์เซนส์ ลางสังหรณ์ มีดวงแคล้วคลาดกับ เรือ่ งอุบตั เิ หตุตา่ งๆ จินตการสร้างสรรค์ จิตใจ ดี อ่อนโยน มีน�้ำใจ โรแมนติก รักเพื่อนฝูง ชอบสังคม แต่กต็ อ้ งระวังการลงทุนร่วมไว้บา้ ง ความรักครัง้ แรกจะผิดหวัง หรือต้องไกลบ้าน บ้างครั้งจะขี้งอน ใจน้อยเก่ง เอาแต่ใจบ้าง สติ ป ั ญ ญาดี ชอบการใช้ เ หตุ ผ ลมากกว่ า การบั ง คั บ รั ก ความก้ า วหน้ า การศึ ก ษา สามารถเรียนได้หลายปริญญา และต่างสาขา มีความสามารถในการบริหารการงานได้ดี

สุขภาพ เกี่ยวกับระบบล�ำไส้ ไส้ติ่ง นิ่ว ไต ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ปวดหลัง หวดขา สายตา ความดัน ไขมันในเลือด อุบัติเหตุการหกล้ม การตกที่สูง เป็นต้น สีที่ใช้ตกแต่งบ้าน สีขาว สีครีม สีบอร์นเงิน สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า และสีน�้ำเงิน พระบูชา ให้รุ่งเรืองก้าวหน้าควรบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองค�ำ) หลวงพ่อโสธร พระสามสมัย พระอู่ทอง พระเชียงแสน พระสุโขทัย พระร่วงทองค�ำ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จพ่อ ร.5 พระร่วงโรจนฤทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ดอกไม้ ต้นไม้ และสิง่ ของเสริมบ้าน ควรปลูกต้นทับทิม ต้นวาสนา ต้นโป๊ยเซียนสีเหลือง สีชมพู สีขาว ต้นชวนชม ดอกเข็ม ต้นพุดซ้อน ต้นราชาวดี ต้นพุดน�้ำบุศย์ ว่านกาหลง ว่านเทพร�ำพึง ว่านธรรมรักษา ว่านสาลิกาลิ้นทอง ว่านมงคลชัย โต๊ะท�ำงานด้านหลังหรือด้านข้างบูชาเสด็จพ่อ ร.5 คอยดูแลหิ้งพระให้สะอาด สว่าง และจัดวางล�ำดับชั้นพระให้ถูกต้อง หมั่นกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะดลบันดาลความส�ำเร็จ โชคลาภ F ต่อไปคอลัมน์นี้จะเปิดให้คุณผู้อ่านที่สนใจว่าบ้านของตนเองนั้น ต้องจัดอย่างไรถึงจะถูกโฉลกกับผู้อยู่อาศัย สามารถส่งบ้านเลขที่ ชื่อ และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านมาให้เราได้ที่ นิตยสาร Family อาคาร GM Group 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 23


My Pet

My Car

กลิน่ อับในรถ

ลดได้ รูเ้ ท่าทัน...โรคทีม่ ากับสัตว์เลีย้ ง เชื่อว่า หลายครอบครัว ที่รักสัตว์จะต้อง มีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย หนึ่งตัว เลี้ยงเพราะ ความน่ารักหรือ เป็นเพื่อนคลายเหงา แต่ทราบไหมว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้มีแค่ ความน่ารัก เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีโรคที่มา พร้อมกับสัตว์เลี้ยง แสนรักของคุณที่ยัง สามารถติดต่อมาสู่คน ได้อีกด้วย มาดูกัน ดีกว่าว่าโรคที่มากับ สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้าง และเราสามารถ รับมือได้อย่างไร

โรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้สามารถติดเชื้อผ่านทางน�้ำลาย เช่น บาดแผลจากการถูกกัดหรือ ถูกเลียบาดแผล ถ้าหากรักษาไม่ทันก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส�ำหรับอาการ ของโรคนี้ ช ่ ว งเริ่ ม ต้ น จะมี อ าการไม่ ส บายครั่ น เนื้ อ ครั่ น ตั ว อ่ อ นเพลี ย เบื่ออาหาร เจ็บคอคล้ายเป็นหวัด คลื่นไส้ ปวดท้อง และชาบริเวณที่ถูกกัด ส่วนการป้องกันก็ท�ำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณล้างมือทุกครั้งที่เล่นหรือสัมผัส กับสัตว์เลี้ยง และหลีกเลี่ยงไม่ให้สุนัขเลียตามใบหน้าหรือบาดแผล และ พาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นประจ�ำทุกปี

โรคพยาธิ พยาธิทพี่ บส่วนใหญ่ คือ พยาธิตวั กลมและพยาธิปากขอ ทีจ่ ะติดออกมา จากอุจจาระของสัตว์ และสามารถผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ หากสมาชิกใน ครอบครัวสัมผัสถูกอุจจาระของสัตว์เลี้ยง แล้วไม่ล้างมือก่อนหยิบอาหาร พยาธิกจ็ ะเข้าสูร่ า่ งกายทางปาก หรือหากเดินไม่ใส่รองเท้า พยาธิทอี่ ยูต่ ามพืน้ ก็จะผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ จะท�ำให้เกิดอาการคันตามมือและเท้า ในเด็กที่ มีภูมิต้านทานต�่ำ ก็จะมีอาการรุนแรงด้วย ซึ่งวิธีป้องกันก็ท�ำได้ง่าย โดยการ ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร และสวมรองเท้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

โรคฉี่หนู

โรคนีจ้ ะระบาดในช่วงหน้าฝน พบได้ในสัตว์เลีย้ งทัว่ ไป แต่พบมากในหนู เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน�้ำได้นาน โดยจะติดต่อสู่คนได้ง่าย ในกรณีที่มีแผลแล้ว เดินลุยน�้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ อาการจะเป็นไข้ ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อ แต่ถ้ารุนแรงจะมีไข้สูง ตัวเหลืองเพราะอวัยวะใน ร่างกาย เช่น ตับ ไต ถูกท�ำลาย วิธีป้องกันที่ท�ำได้ง่าย คือ หากมีแผลที่เท้า ไม่ควรที่จะสัมผัสกับน�้ำที่ปนเปื้อนจากสัตว์ และสวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออก จากบ้าน โรคผิวหนัง กลากของแมวหรือหนูทสี่ ามารถติดต่อมาสูค่ นได้ เมือ่ สัมผัสสัตว์เลีย้ งทีม่ สี ขุ อนามัยไม่ดี โดยไม่ทำ� ความ สะอาดร่างกายให้ดี ก็อาจจะติดโรคได้ อาการทีส่ งั เกตได้ผวิ หนังจะเป็นกลาก มีลกั ษณะเป็นวงๆ และคัน วิธี ป้องกันก็ท�ำได้ง่าย เพียงไม่ให้สัตว์เลี้ยงเลียใบหน้า และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และที่ส�ำคัญคือ ควรตัดเล็บให้สัตว์เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หากรู้เท่าทันโรคที่มาจากสัตว์เลี้ยงและวิธีรับมือแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนรัก ของคุณอีกต่อไปค่ะ F 24

รถที่ เ ราใช้ ขั บ อยู ่ ทุ ก วั น อาจจะมี บ ้ า ง บางครั้งที่เกิดกลิ่นภายในรถ ยิ่งรถที่มีเด็กๆ นั่งด้วยล่ะก็ เดี๋ยวก็นม เดี๋ยวก็ขนม ที่หก ภายในรถ หรือตู้แอร์ที่ใช้งานมานานก็ท�ำให้ เกิดกลิ่นได้ ฉบับนี้เรามาหาวิธีดับกลิ่นในรถ กันดีกว่า เช็ดรถท�ำความสะอาดภายใน ทั้งดูดฝุ่น น� ำ แผ่ น ยางหรื อ พรมปู พื้ น รถมาล้ า ง และตาก ให้แห้ง อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เปิดรถตากแดดเพื่อไล่ความชื้น น�ำใบชาแห้งหรือถ่านไม้ ใส่ถุงผ้าบางๆ ห้อยไว้ในรถ เพื่อช่วยดูดกลิ่นอับ น�ำน�้ำส้มสายชู 2-3 ช้อนโต๊ะ ใส่ถ้วยวางไว้ ในรถสัก 2-3 ชัว่ โมงให้ความเปรีย้ วช่วยดูดกลิน่ อับ หรือฝานมะนาวเป็นแผ่นๆ สัก 4-5 ชิน้ วางไว้กไ็ ด้ เช่นกัน ถ้ารถมีกลิน่ บุหรี่ ใช้เบคกิง้ โซดาใส่ถว้ ยเล็กๆ วางไว้ในรถ ใครที่อยากได้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นแต่ไม่อยาก พึ่ ง น�้ ำ หอม หรื อ สเปรย์ ป รั บ อากาศที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ ร่ า งกาย ให้ น� ำ มะกรู ด ผ่ า ครึ่ ง ลู ก ใบเตย ดอกมะลิ (ใครชอบกลิ่นไหน เลือกกัน ตามสบายค่ ะ ) มาใส่ ไ ว้ ใ นรถ ก็ ช ่ ว ยให้ ร ถมี กลิ่นหอมจากธรรมชาติ ก่ อ นดั บ เครื่ อ งยนต์ สั ก 1-2 กิ โ ลเมตร ให้ปิดสวิชต์ AC และเปิดพัดลมแอร์ให้แรง เพื่อ ไล่ความชืน้ ออกจากแอร์ ช่วยลดกลิน่ ดับในช่องแอร์ ได้อีกทาง F


TALK

เสื้อผ้า : :

081 938 7707

The Platinum Mall 069 918 3232

: ช่างภาพ : วีรพงศ์ ชปารังษี หน้า-ผม : ศุภมาลี ดาษดื่น ประสานงาน : สินัฐนันท์ จ�ำลองบุญ สไตล์ลิสต์ : สุภาณี จินดวง สถานที่ :


text : ธิดา สุวรรณสาครกุล

Home School Family แวร์ โซว แวร์ โซว ซิ ง เกิล มั ม แกร่ ง แห่ ง ยุ ค ชี วิต ของสาวมั่ น คนนี้ ส วมหมวกมาแล้ ว หลายใบ ทั้ ง นั ก แสดงสาวเจ้ า บทบาท เจ้ า ของธุ ร กิ จ นั ก เขี ยน ล่ า สุ ด กั บ ชีวติ ครอบครัว เธอรับบท ‘คุณครู’ เต็มเวลา ผูอ้ าสาถ่ายทอดความรูท้ งั้ ในและนอกต�ำรา ให้กบั ลูกสาวสุดทีร่ กั น้องคนดี-ภริ ตพร แซ่โซว วัย 7 ปี ในระบบการศึกษาแบบที่ เรียกกันว่า ‘โฮมสคูล’

Learn @ Home not School

แม่แวร์เล่าถึงสาเหตุตัดสินใจท�ำโฮมสคูลว่า “จากที่สอนน้องคนดีมาตั้งแต่เล็กๆ พอเริ่ม รูเ้ รือ่ ง เขาก็จะมีนำ�้ ใจ ยิม้ แย้ม พูดเพราะ มีมารยาท แต่พอไปโรงเรียน เริม่ พูดไม่ฟงั พูดไม่เพราะ เกเร พฤติกรรมสะสมมาเรื่อยๆ แล้วก็มีปัญหาโดนเพื่อนแกล้ง โดนเพื่อนท�ำร้ายหลายครั้ง แต่พอไปบอกคุณครู เขาก็ปล่อยไปไม่ช่วยแก้ไขอะไร ย้ายโรงเรียนใหม่ก็เป็นอีก เปลี่ยนมา 4 โรงเรียน พอ ป.1 เทอม 2 เลยให้น้องหยุดเรียน ระหว่างนั้นก็หาข้อมูลเรื่องโฮมสคูล มาเรือ่ ยๆ จนมาเจอกลุม่ สมาคมบ้านเรียนไทย ทีม่ งุ่ มัน่ จะพากันต่อสูฝ้ า่ ฟันให้การท�ำบ้านเรียน (โฮมสคูล) ของทุกครอบครัวประสบความส�ำเร็จ แวร์กเ็ ลยรูส้ กึ ว่าเรามีหนทางแล้ว ไม่ใช่จะไม่งอ้ ระบบการศึกษาที่มีอยู่ แต่เราก็มีทางเลือกอื่นที่เมื่อก่อนไม่มีเลย” หลังจากเริ่มท�ำโฮมสคูลแม่แวร์เล่าว่า “พอเริ่มสอนลูกด้วยตัวเอง เรื่องพฤติกรรมเขาก็ กลับมาน่ารักขึ้น ค่อยๆ ปรับกันไป ด้านวิชาการก็ดีขึ้นด้วย จากที่อ่านหนังสือไม่ได้ ไม่มั่นใจ กลัว อึกอัก แวร์ก็มาสอนเองเท่ากับเริ่มใหม่หมด ให้ทบทวนใหม่ a-z ก-ฮ จ�ำให้ได้ก่อน พอจ�ำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ เขาก็มั่นใจมากขึ้น สามารถสะกดเป็นค�ำได้ ทุกวันนี้ ก็เริ่มอ่านได้ เราก็ค่อยๆ สอน ดูตามความพร้อมและความสามารถของเด็ก การท�ำโฮมสคูล จะไม่เร่ง แต่ให้พื้นฐานแน่น แล้วค่อยไปต่อยอด”

Happy Home School

“การท�ำโฮมสคูลไม่เหมือนโรงเรียนปกติทเี่ ด็กต้องตืน่ หกโมง อาบน�้ำกินข้าวแต่งตัว แปดโมง เคารพธงชาติ แต่การท�ำโฮมสคูลคือ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและความเหมาะสม ตามแต่ละครอบครัว อย่างบางทีแวร์ท�ำงานกลับดึก ลูกรอนอนพร้อมกัน เขาก็ตื่นเก้าโมงสิบโมง อาบน�ำ้ กินข้าวเล่นสักพัก พร้อมแล้วก็เริม่ เรียนยาวไปถึงสองทุม่ เรือ่ งเวลาและกิจกรรม แต่ละบ้านไม่เหมือนกัน เด็กบางคนให้อา่ นหนังสืออย่างเดียวอาจจะเบือ่ อย่างน้องคนดีชอบร�ำ ชอบท�ำกิจกรรม เราก็พาไปท�ำกิจกรรมที่เขาชอบด้วย เรียนโขน บัลเล่ต์ ศิลปะ เรียนร้องเพลง เต้น ซึง่ เขาก็สนุกด้วย แล้วก็ได้เพือ่ นใหม่ทหี่ ลากหลาย ได้เรียนรูก้ ารปรับตัวและการอยูร่ ว่ มกัน” “สิ่งที่ให้น้องคนดีเรียนก็สามารถต่อยอดมาเป็นอาชีพในอนาคตได้ โตขึ้นเขาบอกแล้วว่า อยากเป็นครูสอนเต้นบัลเล่ต์ สอนร�ำ ฉะนัน้ เป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนสอนพิเศษแน่ๆ ทุกวันนี้ จะบอกลูกว่า หนูได้ค่าขนมวันละ 50 บาท บริหารเงินเอาเอง อยากซื้อขนมหมดเลย หรือ จะเก็บไว้สำ� หรับอนาคต เผือ่ จะใช้เงินเช่าตึก ท�ำโรงเรียน หนูจะได้ไม่ลำ� บาก ส่วนเรือ่ งวิชาการ ก็สอนให้เขาอ่านออกเขียนได้ เข้าใจในสิ่งที่คนทั่วๆ ไปเข้าใจ แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นเป็นอัจฉริยะ เพราะแวร์เชื่อว่า คนเราถ้าอ่านหนังสือออกก็สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ไม่มีวันหยุด”

Mother is Teacher and Friend

ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการแบ่ ง เวลา แม่ แ วร์ บ อกว่ า อาชี พ นั ก แสดงอย่ า งเธอนอกจากไม่ เ ป็ น อุปสรรคแล้วยังเอื้อให้กับการท�ำโฮมสคูลด้วย “คิวละครจะเป็นวันพฤหัสถึงเสาร์ วันอาทิตย์ ไม่ให้นะ เพราะลูกแวร์ทำ� กิจกรรม จันทร์ถงึ พุธว่าง จะอยูก่ บั ลูก ถ้ามีงานก็อาจจะรับ บางทีเงิน เราก็อยากได้ แต่เราก็ต้องมีระเบียบวินัยกับลูก เพราะเมื่อเราเลือกแล้วว่าจะมาแนวนี้ ต้องแบ่งว่าวันไหนให้เขา วันไหนท�ำงาน บางกิจกรรมถ้าเอือ้ กันก็พาลูกไปด้วย อย่างไปกองถ่าย เขาก็ได้เรียนรู้พฤติกรรม มารยาทสังคม การปรับตัวกับคนอื่น” นอกจากบท ‘คุณครู’ แล้ว แม่แวร์ยังต้องเป็น ‘เพื่อน’ ของลูกให้ได้ด้วย “เปลี่ยนมาเรียน แบบโฮมสคูลแล้ว เป็นธรรมดาที่น้องคนดีจะเหงา คิดถึงเพื่อน แวร์ก็จะพยายามบอกเขาว่า นี่เป็นสัจธรรมของชีวิต คนเรามีพบก็ต้องมีจาก สมมติอยู่โรงเรียนเดียวกัน พอถึง ป. 6 ก็ต้อง มีแยกจากเป็นธรรมดา ถึงหนูจะไม่ได้เจอเพื่อนๆ แต่ก็ให้หนูคิดไว้ว่า แม่ก็เป็นเพื่อนหนู ถ้าหนูมีอะไรหนูคุยกับแม่ เล่นกับแม่ได้หมด เหมือนที่หนูคุยกับเพื่อน” น่านับถือในหัวใจของซิงเกิลมัมคนนี้จริงๆ ที่ยอมเสียสละเวลา และท�ำทุกวิถีทางเพือ่ ให้ น้องคนดี ลูกสาวคนเดียวได้มีความสุข เพราะแม่คนนี้ไม่หวังอะไรมากกว่าการที่ให้ลูกสาว มีคนรักใคร่เอ็นดู และโตขึ้นเป็น ‘คนดี’ ของสังคม F ติดตามความน่ารัก น่าเอ็นดู ของน้องคนดีได้ใน รายการวิตามินข่าว ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.55-18.00 น. ช่อง ThaiPBS 27


EAT TOGETHER

pened O t s u J ดา ลองเปน็ ธรรม

ๆ กอ็ ยาก ี่ ‘ของใหม’่ ใคร มสี ไตล์ อยา่ งรา้ นอาหารท ี้ ยง่ิ ของใหมก่ ก๊ิ มาชิม ชม และแชร์ฉบับน Family จะพา ้ อ ง ต า โต อ ย า ก ล อ งไ ป อ ่ า น แ ล ้ ว .. .ต ด่วนๆ ทีเดียวค่ะ Check-in กัน

Jirathorn (จิรธร)

บ้านน้อยสีขาวทรงโมเดิร์นที่ยกบรรยากาศแบบหัวหินมาให้ชิลกันถึงที่กรุงเทพฯ แม้ไม่ได้ อยู่ริมทะเลแต่ก็โอบล้อมไปด้วยสวนดอกไม้น่ารัก แซมด้วยผักสวนครัวที่ปลูกไว้เป็นวัตถุดิบ ในร้าน พื้นที่ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เรียบแต่เก๋ มีดีเทลให้คนช่างสังเกตได้สนุก ทั้งเก้าอี้ สไตล์วินเทจที่จงใจวางให้ต่างกันในแต่ละโต๊ะและแผ่นรองจานสีสันสดใส ส่วนใครอยากรับลม ชมดอกไม้ก็มีพื้นที่ด้านนอกไว้รองรับด้วย อาหารทีน่ มี่ หี ลากหลายสไตล์ ทัง้ ยุโรปและไทย รองท้องเบาๆ ก่อนกับ สลัดสโมกแซลมอน เมนูซกิ เนเจอร์หา้ มพลาด ข้าวไก่แอฟริกนั (ไก่ดำ� ปารีส) ไก่อบชิน้ โตมาพร้อมข้าวและซุปเห็ดข้น ที่โดดเด่นด้วยน�้ำจิ้มเผ็ดซี้ดพริกฮาบาเนโร อิ่มท้องกันต่อกับ สันในแกะย่าง และ ริบอายสเต็ก คุณพ่อคุณแม่จะสัง่ ไวน์มาจิบคลอก็ยงิ่ เพิม่ บรรยากาศ ส�ำหรับเด็กต้อง สปาเกตตีซอสหมูโบลองเนส ส่วนของหวานล้างปากต้องไอศกรีมโฮมเมด แนะน�ำรสชาติซัมเมอร์ ละมุด และลิ้นจี่ ::: For Family : ถ้าเด็กๆ อิ่มแล้วอาจจะพาเดินเล่นในสวน ชวนดูดอกไม้และผักสวนครัว, มีบริการจัดส่งในพื้นที่สุขุมวิท ลาดพร้าว และประดิษฐ์มนูธรรมด้วย Find Me : เลียบทางด่วนรามอินทรา หลังโกลเด้นเพลส พระราม 9 เปิด 11.00-24.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) โทร. 081 992 3140 F

Chocolate Ville

หมูบ่ า้ นความอร่อยส�ำหรับทุกครอบครัวทีว่ นิ าทีนมี้ าแรงสุดๆ จากกระแสเฟซบุ๊ค ที่ส่งให้มีคนบุกไปชิมแชร์กันอย่างถล่มทลาย ด้วยบรรยากาศสไตล์ธมี พาร์ค ทีม่ องไปทางไหนก็จะเห็นบ้านหลัง เล็กสีสันสดใส ทั้งฟาร์มวินเทจ สถานีดับเพลิง ไปรษณีย์ ต้นสน สวยเรียงราย แถมด้วยสระน�ำ้ ไหลเอือ่ ยๆ มีฝงู เป็ดน้อยเริงร่า แดด ร่มลมตกขอบอกว่าบรรยากาศดีมากๆ เหมาะแก่การมาดื่มด�่ำมื้อ เย็นที่แสนอบอุ่นกับครอบครัว อาหารให้เลือกอร่อยมีทั้งอิตาเลียน ไทย จีน เม็กซิกันกว่า 300 รายการ นอกจากขาหมูเยอรมันอาหารขึน้ ชือ่ ก็คอื สปาเกตตี คาโบนาร่าไข่เยิม้ พิเศษด้วยไข่ตานีเพิม่ พลังส�ำหรับเด็กๆ ต่อด้วย หอยแมลงภูอ่ บชีส และ พิซซ่าหน้าแฮมเห็ด ได้ชสี หอมเต็มๆ ค�ำ ตัดเลี่ยนสักนิดด้วย สลัดไก่เทอริยากิ ตบท้ายด้วยของหวาน แสนอร่อย เค้กทีรามิสุ เสิรฟ์ พร้อมไอศกรีมและวิปครีม เครือ่ งดืม่ ไร้แอลกอฮอล์ตอ้ ง สตรอเบอร์รโี่ ซดา หรือคุณพ่อคุณแม่จะสัง่ ไวน์ เพิ่มดีกรีความชิลก็ไม่ว่ากัน

::: For Family : ถ่ายรูปได้ทกุ มุม รัวชัตเตอร์กนั ได้สะใจ, พืน้ ทีถ่ งึ 16 ไร่ ให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นจนหมดแรงไปเลย Find Me : ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8 ถ. เกษตร-นวมินทร์ เปิด ทุกวัน 16.00-23.30 น. โทร. 083 077 3738 F


SOCIETY

Bwell เครื่องฟอกอากาศ ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก

มาถึงเมืองไทยแล้ว!! Bwell เครื่องฟอกอากาศส�ำหรับ ทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ด้วยระบบ Clean & Kill ซึ่ง ไม่เพียงกรองอากาศเท่านั้น แต่ยังฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ อีกด้วย ที่ส�ำคัญไม่ก่อให้เกิดฝุ่นด�ำและโอโซนซึ่งมีผลเสีย กั บ ปอดและทางเดิ น หายใจของลู ก น้ อ ย Bwell ได้ รั บ มาตรฐาน จาก TUV ด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข ภาพ จากประเทศเยอรมนี สั่งซื้อได้ที่ www.bwell-inter.com หรือโทร. 02 689 0800, 081 735 6800

ผิวสุขภาพดี เริ่มต้นที่ pH 5.5

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุม่ ไฟน์ไลน์ เอ็กซ์ตรีม สูตรน�ำ้ เดียว

Sebamed pH 5.5 เวชส� ำ อางดู แ ลผิ ว อั น ดั บ หนึ่ ง ในร้ า นขายยาประเทศเยอรมนี ขอเชิ ญ ท่ า นสั ม ผั ส ประสบการณ์ใหม่ในการให้ความส�ำคัญกับค่า pH 5.5 เพื่อ การดูแลผิวให้มีสุขภาพดี หรือฟื้นฟูผิวที่บอบบางแพ้ง่ายให้ กลับมาแข็งแรง ด้วยส่วนผสมที่ผ่านการทดสอบจากแพทย์ ว่าปลอดภัยเหมาะส�ำหรับผิวทัว่ ไปและผิวทีแ่ พ้งา่ ย มีให้เลือก ทัง้ ส�ำหรับผูใ้ หญ่และเด็กเล็ก พบโปรโมชัน่ SKIN DAY 2012 ตัง้ แต่วนั ที่ 5.5.55 ได้ที่ TOPS และร้านขายยาทีร่ ว่ มรายการ ข้อมูลเพิ่มเติม www.Sebamedthai.com หรือ Health info 02 888 5141

ใหม่! ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุม่ ไฟน์ไลน์ เอ็กซ์ตรีม สูตรน�้ำเดียว เพียงบิดแล้ว แช่ ผ ้ า 5 นาที ก็ ข จั ด ฟอง… หอม ยาวนานในน�้ำเดียว ช่วยให้คุณแม่บ้าน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ประหยัดน�ำ้ แต่ยังคงความนุ่ม และหอมนานของผ้า มากกว่า 20 วัน โดยได้ผา่ นการทดสอบ แล้ ว ว่ า ไม่ ร ะคายเคื ย งผิ ว จากสถาบั น ผิวหนังชั้นน�ำ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีจ�ำหน่ายในร้านค้าและซูเปอร์มาร์เกต ชั้นน�ำทั่วประเทศ

เบอริงเกอร์สนับสนุน การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ

บริษทั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงสุขภาพ และเสริมสร้างสมาธิโดยนายนภดล รุ่งวีรกุลอนันต์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดแผนก Consumer Health Care และทีมรณรงค์ กิ จ กรรมฯ เข้ า ร่ ว มมอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ พล.ต.ท.วิ นั ย ทองสอง ผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาล เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการคิ ด ดี ท� ำ ดี สุขภาพดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจระหว่างเทศกาล สงกรานต์ F

ร่วมลุน้ โชคกับ ‘ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าและปรับผ้านุม่ สมาร์ท’

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ผ้ า และปรั บ ผ้ า นุ ่ ม สมาร์ ท คื น ก� ำ ไรให้ ลู ก ค้ า ด้ ว ยแคมเปญพิ เ ศษ ‘คุ้มก�ำลังสอง สมาร์ท แจกรถ รวยทอง’ เพียงเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ลงบนซองเปล่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มสมาร์ทชนิดใดขนาดใดก็ได้ ส่งมาที่ ตู้ปณ. 10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เพื่อชิงรางวัลใหญ่รถยนต์นิสสันมาร์ช ทองค�ำ และ ผลิตภัณฑ์ของสมาร์ท มูลค่ารวมกว่า 555,500 บาท หมดเขต 28 มิ.ย.นี้ ติดตาม รายชื่อผู้โชคดีในรายการชิงช้าสวรรค์ 30


FL#011  
FL#011  

FL#011 free magazine in Thailand

Advertisement