Page 1


NOVEMBER 2 0 1 1 Contents

Page One

Terminal 21 พาครอบครัว ทัวร์ทั่วโลก (หน้า 8)

แม้ว่า 3-4 เดือน มานี้จะท�ำให้เราเครียดกับอุทกภัย ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และครั้งนี้ก็จะกลายเป็นอีก หนึ่งประวัติศาสตร์ในอนาคต ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิด แบบนี้ขึ้นอีก แต่ก็คงไม่มีใครบอกได้ เพราะภัยธรรมชาติ ผสมกั บ ภั ย การท� ำ ลายล้ า งของมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น เอง ยั ง ไม่แน่ใจว่าอย่างไหนจะร้ายแรงกว่ากัน! ตอนนี้สิ่งส�ำคัญที่ เราทุกคนควรมีและท�ำ คือ ‘น�้ำใจ และความรับผิดชอบ’ ก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นเรื่องต่างๆ ไปด้วยดี ถึงปีนี้น้องน�้ำมาแรง แต่ Family ฉบับนี้ก็แรงไม่แพ้ น้องน�้ำเช่นกัน ด้วยการพาเที่ยวสถานที่สุดฮิป ชิมอาหาร อร่ อ ย แต่ ก็ ไ ม่ ลื ม วิ ธี ท� ำ ความสะอาดบ้ า นที่ น ้ อ งน�้ ำ ท� ำ เลอะเทอะเอาไว้ (บ้านใครน�ำ้ ไม่ทว่ ม ก็นำ� ไปใช้ได้ดเี หมือนกัน) อยากรู้กันแล้วติดตามได้เลยค่ะ ปัณณธร ใสแสง บรรณาธิการ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

บรรณาธิการบริหาร : สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการ : ปัณณธร ใสแสง ศิลปกรรม : กุลนารี สุวุฒโฑ กองบรรณาธิการ : ธดิ า สุวรรณสาครกุล, อรอนงค์ โรจนวิภาต, มัสยา ศรีพุ่ม, อรวรรณ สุวรรณโชติ เลขานุการกองบรรณาธิการ : นมิดา แพ่งสภา พิสูจน์อักษร : พรลภัส อ้นบู่ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ ฝ่ายภาพ : ตน้ พงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กณวรรธน์ ใจพรหม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : รชณีกร พุม่ พวง รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ลักษณาวลัย รุง่ ธนานุกร ฝ่ายโฆษณา/การตลาด : สุมาลี จันทะลุน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสขุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนยี ์ แสงศิโรเวฐน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นชุ นารถ ใจประสาท, จันจิรา ชูสรานนท์, เตือนใจ พรหมจรรย์ แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร 02 215 1588 พิมพ์ : บ ริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 02 434 6850-1

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก ส�ำนักงาน : อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 3855 www.gmgroup.in.th GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT Finance : PORNJITT Pongvarapa Editorial : NIPHAN Kulprasoot Marketing : RITNARONG Kulprasoot AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat

OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-3855 www.gmgroup.in.th

WHERE TO FIND Family : พบนิตยสาร Family เป็นประจ�ำได้ที่ โรงพยาบาลชั้นน�ำ และ Education : Bangkok Dance, สถาบันสอนภาษา AUA, โรงเรียน

ดนตรีสยามกลการ, สมาคมฝรั่งเศส, British Council, Tumble Tots, Kido&Preschool, Globle Art, I can Read, Branol School, KPN สถาบันดนตรี, Mathnasium Fitness & Sport Club : Absolute Yoga สตูดิโอ Body Shape, Marie France, Fitness First, True Fitness, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ พระราม 1, Atrium Athletic Club อาคารทิปโก้, สปอร์ต ซิตี้ (2002), Chirofit Medical Fitness Beauty & Spa : พรเกษม คลินิก, นิติพล คลินิก, ราชเทวี คลินิก, แพน คลินิก, พฤกษา คลินิก, ธารธาราสปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, DHC Olive Beauty, S Medical, The Oasis Spa, Spa de Bangkok 16, Smooth D Skincare Clinic, Chitra Wellness Spa, Vous Spa โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, ธรรมชาติเดย์สปา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ, THANN Sanctuary เกสรพลาซ่า - สยามดิสคัฟเวอรี่, Zense of Joy, เครือ Divana Spa ทุกสาขา, Paris Spa สาขาเพนนินซูลา, พันธ์จีรา สปา, Aiyara Massage & Spa, Spa Cenvaree, Leela Thai Herbal Spa, Spirit of Spa, สิริ กิริยา สปา, Bangkok Beauty, บ้านความงาม 17 เพชรน�้ำบุษ, Aisawan Spa, Let’s Relax Spa, Seven Eden Spa, Bua Spa Bangkok, Health Land, Ananda Spa โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์, Amrita Spa โรงแรมปาร์คนายเลิศ, Anne Semonin Spa โรงแรม โซฟิเทล สีลม, Bali Spa โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, Banyan Tree Spa Bangkok, Chi โรงแรมแชงกรีล่า, I.sawan โรงแรมแกรนด์ไฮแอท, JW Marriott Health Club & Spa, Mandara Spa โรงแรมแมริออท กรุงเทพ, MSpa โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์, Neva Spa โรงแรม วินเซอร์ สวีทส, Royal Health Spa โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, Seasons Spa โรงแรมคอนราด, Spa Athenee โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, Spa de Vie โรงแรมซีนิท, The Grande Spa โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, The Pan Pacific Spa โรงแรมแพน แปซิฟิก, Vareena Spa โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท, Chalachol Hair Studio Coffee & Bakery : Au Bon Pain, Iberry Homemade, Café De Tu, Mc Café, Ka-nom Fashion Bakery, In & Out เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, True Coffee, Starbucks, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์. Subway Sandwich, Café Doi Tung, Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms, Honda 80 Showrooms, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, ศูนย์การค้าชั้นน�ำ Shop : Shop Aprica, Aile bebe, Mama & Baby 4 FAMILY

05 CITY LIFE ข่าวคนดังหลากหลายวงการ

06

CALENDAR ปฏิทินกิจกรรม ส�ำหรับทุกครอบครัว

08

FAMILY TRIP Terminal 21 พาครอบครัว ทัวร์ทั่วโลก

12

SCOOP เคล็ด(ไม่)ลับ รับมือน�้ำลด

14

COOL NUMBER ข้อมูลของตัวเลขทีน่ า่ สนใจ

16 ENTERTAINMENT ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือดี และ Gadget น่าสนใจ

18 THE GUIDE สุขภาพ ความงาม การเงิน แต่งบ้าน และดูดวงบ้านเลขที่

22 TALK คุยกับ ครอบครัว โด่ง-ยุ้ย


CITY LIFE

6 คน ยังไม่พออีกเหรอจ๊ะ แบรด-โจลี่ ถึ ง ครอบครั ว ซุ ป ’ตาร์ แ ห่ ง ฮอลลี วู ้ ด บ้ า นนี้ จ ะมี เจ้าตัวน้อยวัยซนถึง 6 คน (ลูกแท้ๆ 3 คน ลูกบุญธรรม 3 คน) แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจ เมื่อ ขาเม้ า ท์ ก ระซิ บ มาว่ า พี่ แ บรดสุ ด หล่ อ อยากขอเวลา อยู่กับโจลี่ภรรยาคนสวย เพื่อที่จะผลิตลูกน้อย โดยขอ ให้เวลากับงานเบื้องหน้าอีก 3 ปี ก่อนจะลาจอผันตัวเอง ไปอยู่เบื้องหลัง ได้ยินข่าวตัวเองแล้ว พี่แบรดก็ยอมรับว่าวางแผน จะลาจอจริง ส่วนเรือ่ งอยากมีลกู อีกนัน้ ยังไม่แน่ แต่ เอ... ไหงพอกระจอกข่ า วถามถึ ง เรื่ อ งเลี้ ย งลู ก พ่ อ แบรด ก็บอกว่า “สนุกมากๆ ถึงแม้ว่าจะแสนวุ่นวาย และแทบ ไม่มเี วลานอนเอาซะเลย ตอนเช้าก็ตอ้ งตืน่ มาท�ำแพนเค้ก หรือหาอะไรให้พวกเด็กๆ กินอีก” พูดแบบนี้...สงสัยว่า อีกไม่นานลูกๆ ของทั้งคู่คงได้ ต้อนรับน้องใหม่คนที่ 7 แน่ๆ ฟันธง! F

ทายาทวิลเลียม เตรี ยมรับทรัพย์ 700 ล้านปอนด์ คู่แต่งงานแห่งปี-เจ้าชายวิลเลียมและเคท มีข่าวให้ชาวเฟมินิสต์เมืองผู้ดีได้เฮกัน เมื่อ ล่าสุดสภาขุนนางอังกฤษได้ผ่านกฎหมายใหม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ า Sovereign Grant Bill ท� ำ ให้ พยานรักตัวน้อยในอนาคตของเจ้าชายวิลเลียม และเคท ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและที่ดินใน อาณาจักรคอร์นวอลล์ มูลค่ากว่า 700 ล้านปอนด์ ถึงแม้ว่าหนูน้อยจะเป็นผู้หญิงก็ตามที!!! ซึ่ง อาณาจักรคอร์นวอลล์กินพื้นที่กว่า 23 เขต ทางตอนใต้และตะวันตกของอังกฤษ สร้างรายได้ ให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กว่า 18 ล้านปอนด์ ต่อปี กฎหมายใหม่ นี้ ล บล้ า งกฎหมายเดิ ม ที่ มีมายาวนานกว่า 300 ปีทีเดียว และทายาท คนแรกของเจ้าชายวิลเลียมไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิงก็มีสิทธิ์ในบังลังก์เท่ากันด้วย F

พ่อแม่ทำ� รายได้กว่า 5 ล้าน (บาท) บนยูทปู อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะ พ่อแม่ที่ว่า ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นพ่อแม่ชาวมะกัน มือสมัครเล่นอย่างเราๆ ทีเ่ ห่อลูกน้อย ว่ า งเป็ น ถ่ า ยวิ ดี โ อไว้ ดู เ ล่ น แล้ ว ก็ อยากอวดคนอื่ น เลยอั พ โหลดลง ในยูทูป ปรากฏว่าเข้าตาผู้ชม จึงมี คนแชร์ ต ่ อ กั น ตามเว็ บ ต่ า งๆ หรื อ โซเชียลเน็ทเวิรค์ ท�ำให้มคี นมาคลิกดู ถึงกว่าล้านวิวเลยทีเดียว ส่วนยูทูปก็เฝ้าจับตาดูอยู่ ถ้า คลิปนั้นแตะล้านวิว ก็จะติดต่อขอเอาแบนเนอร์โฆษณาต่างๆ มาแปะไว้ นี่เองเป็นที่มาของรายได้ เป็นกอบเป็นก�ำของพ่อแม่ บางคนได้ถึง 170,000 ดอลล่าร์ หรือราว 5 ล้านบาทกันเลย ตัวอย่าง คลิปป๊อปปูล่าเมื่อปีที่แล้ว เป็นคลิปแสนธรรมดาที่เบบี๋คนหนึ่งก�ำลังกัดนิ้วพี่ชายตัวเอง! อ้าว! นั่นอ่านยังไม่ทันจบ รีบไปคว้าโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอลูกซะแล้วหรอคะ :P F

เปิดแล้ว IKEA บางนา สูก้ ระแสน�ำ้ ท่วม! ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ IKEA บางนา ไม่โดนน�้ำท่วม และเปิดตัวช่วงนี้ได้ทัน เพราะ หลังน�้ำลดคลื่นมหาชนคงแห่ไปช้อปข้าวของมาแปลงโฉมบ้านกันใหม่ยกชุดแน่ๆ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสุดฮิปสัญชาติสวีเดนแห่งนี้ โด่งดังไปทั่วโลก ตัวสินค้ามีดีไซน์สุดเก๋ตอบโจทย์คนทุกวัย ราคาก็สบายกระเป๋า ส่วนสินค้าส�ำหรับหนูๆ ก็นา่ รัก น่าใช้ มีให้เลือกจนลายตาไปหมด ถ้าว่างๆ ชวนครอบครัวไปเดินเล่นก็เพลินตาเพลินใจ ไม่น้อยเลย อ้อ ! เขาบริการรถรับส่งจากสถานี BTS อุดมสุขด้วยค่ะ F

05


FAMILY CALENDAR

Nov-Dec

การบรรเลงวงดุริยางค์ ไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติ

ชวนทุกครอบครัวรื่นรมย์ส่งท้ายปีกับการ บรรเลงดนตรีดีๆ ที่หยิบเพลงไทยอมตะมาผสาน กับวงออเคสตร้าแสดงประกอบแสง สี จาก วงดนตรีไทย วังหน้าผู้บรรเลง โขนศึกไมยราพณ์ และนักดนตรีจากวงวังหน้าออเคสตร้า ของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า เชิงสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า วันอาทิตย์ตลอดเดือน พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ซื้อบัตรที่ thaiticketmajor หรือ www.wangnatheater.com F

The City Viva Kids Talent Contest 2012 น้องๆ คนเก่ง ที่มี ความสามารถ ไม่ว่าจะ ร้องเพลง เต้นร�ำ เล่นดนตรี หรือแสดงละคร อย่าเก็บไว้ คนเดียว ชวนมาร่วม ประกวด Kids Talent 2012 ทั้งประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 3-6 ปี, รุ่นอายุ 6-10 ปี Now! และประเภททีม รุ่นอายุ 3-6 ปี ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร สอบถาม โทร. 02 676 9601-6 หรือ www.thecityviva.com F

Fringe Festival 2011/12 @ Hua Hin

11-12

Nov Feb

เทศกาลศิลปะและการแสดงนานาชาติที่จะ สร้างความประทับใจให้ทุกคนในครอบครัว กลับมาอีกครั้ง ด้วยความอนุเคราะห์จาก สถานทูตต่างๆ ที่ขนทัพนักแสดงมาร่วมสร้างสีสัน ในรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย ณ วิกหัวหิน ตลอดหน้าหนาวนี้ ระหว่างพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3282 7814-5 ชมการแสดงตัวอย่างได้ที่ www.vichuahin.com F

สีแ่ ผ่นดิน เดอะมิวสิคลั จากวรรณกรรมชิน้ เอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สร้างสรรค์สู่อลังการ ละครเวที ‘สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล’ ก�ำกับ การแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ น�ำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, 30 Nov เกรียงไกร อุณหะนันท์, รัดเกล้า อามระดิษ, พร้อมด้วยทีมนักแสดง จากเวทีเดอะ สตาร์ และนักแสดงรุ่นเยาว์ที่มี พลังเสียงมหัศจรรย์ ด.ญ ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ (น้องพินต้า) ร่วมสัมผัสความประทับใจได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ จ�ำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 02 262 3456 (*การแสดง รอบพิเศษ วันที่ 5 ธ.ค.นี้ เวลา 15.30 น. รายได้ทงั้ หมดจะมอบให้แก่โรงพยาบาลศิรริ าช) F

มหัศจรรย์โลกน�ำ้ แข็ง หาดใหญ่ ไอซ์โดม

Now!

สัมผัสความมหัศจรรย์โลกน�้ำแข็งบนพื้นที่ แสดงกว่า 1,700 ตร.ม. ในอาคารขนาดใหญ่สงู ถึง 8 เมตร อุณหภูมิติดลบ 15 องศา โดยช่างฝีมือ แกะสลักน�้ำแข็งจากเมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน ภายในพบกับประติมากรรมหลายรูปแบบทั้งของ ไทยและนานาชาติ รวมถึงโคมไฟน�้ำแข็ง และโซน โลกของเด็ก ที่ประกอบด้วย เขาวงกต สไลเดอร์ น�้ำแข็ง สัตว์ดึกด�ำบรรพ์ ฯลฯ สัมผัสความหนาว สุดขั้วได้ตั้งแต่วันนี้ ณ อาคารจัดแสดง หาดใหญ่ ไอซ์โดม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 866 6191, www.hatyaiicedome.com F

2-11

Thailand Best Buy

Dec

หากใครยังหาของขวัญส่งความสุข... แด่คนพิเศษไม่เจอ ชวนมาช้อปส่งท้ายปี กับมหกรรมสินค้าตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของช�ำร่วย และสินค้าแบรนด์เนมชั้นน�ำ รวมผู้ประกอบการคุณภาพ ไอเดียใหม่ๆ ที่หลากหลาย ทั้งแบบไทยและต่างประเทศ วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ www.thaibestbuys.com F

8-11

Dec

Bonjour French Fair 2011 ไม่ต้องบินไปฉลองปีใหม่ที่ฝรั่งเศส เพราะหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดงาน Bonjour French Fair 2011 ที่ยกขบวนอาหารอร่อย ให้เลือกชิม และสินค้าคัดสรรมากมายให้เลือกช้อป จากประเทศฝรั่งเศส อาทิ ไวน์ อาหาร น�้ำหอม เครื่องแต่งกายแฟชั่น เครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งหนัง ฯลฯ รวมถึงบริการอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ F 06


าติ ช อ ่ ม พ เ ด ย ร ิ น อ ร ต ธ า ม ร ม า ต น ิ ด เ รงการ

่ดวน!!

โค ด ั จ ตร้ามายด์ น เลื่อ กบั เบบมี้ ายด์ อลั

เนื่องจากวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้น ทางเบบี้มายด์ คลับ โดยผลิตภัณฑ์ เบบี้ ม ายด์ จึ ง เล็ ง เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานในครั้ ง นี้ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และเกิ ด ความสะดวกสบายสู ง สุ ด สำ� หรั บ ผู้ ที่ ส นใจ จะร่วมทริปทุกท่าน จึงได้เลื่อนการจัดโครงการจากวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ทั้งนี้ ทางเบบี้มายด์ คลับ ยังได้ขยายเวลารับสมัครคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมกิจกรรม สุดพิเศษของโครงการในครั้งนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555


FAMILY TRIP

text : ธิดา สุวรรณสาครกุล photo : ต้นพงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์

TERMINAL

21ทัวร์ทวั่ โลก พาครอบครัว

ช่วงนี้แม้คนเมืองกรุงจะเข้าออกต่างจังหวัด มากซะหน่อย เพราะถูกน้องน�ำ้ ล้อมไว้หมดแล้ว แต่ Family ขอสวนกระแส พาตะลุยแหล่งช้อป สุดฮิปใหม่ล่าสุดย่านอโศก Terminal 21 ที่ค รอบครั ว จะได้ ส นุ ก และรู ้ จั ก โลกกว้ า ง แบบอินเทรนด์ไปพร้อมๆ กัน

สนามบินสุดเก๋ทย่ี อ่ โลกไว้ทเ่ี ดียว

ไม่ตอ้ งนัง่ เครือ่ งบินไปเมืองนอกให้กระเป๋าแฟ่บ พ่อแม่กพ็ าเด็กๆ ไปลัน้ ลาเมืองนอก ได้จุใจ เพราะท่าอากาศยานแห่งการช้อปปิ้ง Terminal 21 ย่อบรรยากาศเก๋ๆ แบบ Market Street จากทุกมุมโลกไว้ในที่เดียว ทั้งแคริบเบียน โรม ปารีส โตเกียว อิส ตันบูล ซาน ฟรานซิสโก และฮอลลีวู้ด นอกจากการตกแต่งจะได้ใจคนรุ่นใหม่ จนต้องรัวชัตเตอร์กันไม่หยุดแล้ว สินค้าของที่นี่ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น และอาหารการกินก็ยังคัดสรรมาโดยเฉพาะ รับรองว่าถูกใจครอบครัว แฟชั่นนิสต้าแน่ๆ

Take Off เมือ่ มาถึง Terminal 21 ก็จะเห็นพีๆ่ สาวสวยน่ารักแต่งตัวแบบแอร์โฮสเตสต้อนรับ ที่จุดประชาสัมพันธ์ ครอบครัวไหนที่มีลูกยังเล็กหรือมีผู้สูงอายุ ก็สามารถขอยืม รถเข็นได้ เพียงแค่แลกบัตร จากนัน้ ก็ชวนเด็กๆ เข้ามา Check-In สนุกๆ กันทีต่ ใู้ ห้ขอ้ มูล อัตโนมัติ เพียงแค่เด็กๆ ใช้นวิ้ สัมผัสก็จะมีรายละเอียดพร้อมภาพกราฟฟิกของแต่ละชัน้ ขึ้นมา


Around the World

Landing

ถ้าพร้อมแล้วชวนเด็กๆ มาตะลุยต่างประเทศกันเลย ชั้นใต้ดิน LG ในอารมณ์ แบบแคริบเบียน มีเจ้าประภาคารสีแดงสูงชะลูดเป็นสัญลักษณ์ ชั้น G ในสไตล์มี มนตร์ขลังแบบกรุงโรม ตกแต่งด้วยรูปปัน้ หินอ่อนและภาพเขียนชือ่ ดังของอิตาลี ชัน้ M ทีจ่ ำ� ลองบรรยากาศของถนนฌอง-เซลิเซ่ส์ ในปารีส ส�ำหรับชัน้ ทีน่ า่ จะถูกใจเด็กๆ เป็น พิเศษน่าจะเป็น ชั้น 1 (โตเกียว) ที่คึกคักแบบ ฮาราจูกุ มีแมวกวักน�ำโชคตัวยักษ์ ยืนยิม้ น่ากอด และคูซ่ โู ม่ตวั มหึมา ส่วนชัน้ 2 สไตล์ลอนดอนเนอร์ ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ ของลอนดอน ป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ และรถโค้ชสองชั้น ส่วนชั้น 4 และชั้น 5 เป็น โซนร้านอาหารให้บรรยากาศแบบซานฟรานซิสโก ยกขบวนความอร่อยหลายราคาและ เชื้อชาติมาให้เลือกไม่อั้น แถมดึงดูดสายตาด้วยสะพานโกลเด้นเกท ส่วนครอบครัวที่ อยากลองอะไรหลากหลายแนะน�ำที่ Pier 21 ฟู้ดเทอร์มินัลที่เหมือนศูนย์อาหาร แต่ ตกแต่งสดใส สะอาดตาน่านั่ง

ถึงโดยรวมแล้ว Terminal 21 อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมส�ำหรับเด็กๆ เท่าไรนัก แต่กเ็ ป็นแหล่งช้อปปิง้ ทีจ่ ำ� ลองวิถชี วี ติ ในกระแสยุคโลกาภิวฒ ั น์ ไว้ได้เป็นอย่างดี ทัง้ ความสะดวกสบาย ความหรูหรา และโลกไร้พรมแดน ซึ่งพ่อแม่เองก็ต้องตามให้ทันเทรนด์ และรู้ให้เท่าทันด้วยค่ะ

Good Idea ที่มาของชื่อ Terminal 21 ครีเอทและตรงคอนเซ็ปต์ ‘สนามบิน’ สุดๆ Terminal = อาคารผู้โดยสารสนามบิน + 21 = ซอย สุขุมวิท 21 (ถนนโอศก) ห้องน�้ำไอเดียบรรเจิด แปลกตาแตกต่างกันไปตามสไตล์ แต่ละชัน้ แต่ทไี่ ฮเทคเหมือนกัน คือ ชักโครกมีฟงั ก์ชนั่ ให้เลือก ท�ำความสะอาดได้ตามใจ จะเป่าร้อน-เย็น หรือท�ำความสะอาด อวัยวะบางส่วนได้ด้วย F

Learning

Tips

ชวนเด็กๆ เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ว่าแต่ละเมือง ตัง้ อยูท่ ไี่ หน กลับถึงบ้านอาจชวนกันดูลกู โลกหรือแผนที่ ชี้ชวนดูการตกแต่งและของประดับของแต่ละชั้น อธิบายที่มาให้เด็กๆ ได้รู้จักและเข้าใจ ชวนเด็กๆ ที่มีแววตากล้องหรือนางแบบตัวน้อย มาถ่ายรูปกันให้สนุก ให้เด็กๆ ใช้จินตนาการออกแบบ ‘สิ่งก่อสร้าง’ เป็นอะไรก็ได้ ลองคิดถึงแนวทางการตกแต่ง และ การตั้งชื่อด้วย (พ่อแม่ช่วยคิด ช่วยวาดรูปก็ได้ค่ะ) เวลาช้อปปิ้งสอนเด็กๆ ให้รู้คุณค่าของเงินไปด้วย เด็กทีเ่ ริม่ โตอาจคุยกันก่อนว่ามีงบมาเทีย่ วเท่าไร เด็กๆ จะได้ลองค�ำนวณว่าซื้ออะไรเท่าไร จึงจะไม่เกินงบ

Find Me : ติดกับ BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท ออกจากสถานีปุ๊บ ก็มีทางเชื่อมถึงเลย

9


FUN FACT

น�ำ้ มาจากไหน น�้ำมีสูตรทางเคมี คือ H2O ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 โมเลกุล และออกซิเจน 1 โมเลกุล มีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็ง(น�้ำแข็ง) ของเหลว และแก๊ส (ไอน�้ำ) F

น�ำ้ ก่อเกิดชีวติ เราทุกคนล้วนมีน�้ำเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ร่างกายของคนเราประกอบด้วย น�้ำประมาณ 60% สมองประกอบด้วยน�้ำ 70% และเลือดประกอบด้วย น�้ำ 80% ดังนั้น คนเราจึงอยู่ได้เกือบเดือน เมื่อไม่ได้รับอาหาร แต่อยู่ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากไม่ได้ดื่มน�้ำ (แค่วันเดียวก็แย่แล้ว) F

ในสมองก็มน ี ำ�้ ในเนื้อสมองของคนเรามีน�้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 85% ถ้าขาดน�้ำจะท�ำให้ ความสามารถทางสมองลดลง สมองอ่อนล้า เกิดความเครียดได้ง่าย ฉะนั้น ควรดื่มน�้ำให้มากพอ F

น�ำ้ ไม่เคยเปลีย่ นแปลง น�้ำที่เคยอยู่บนโลกมาหลายพันล้านปี ก็ยังคงเป็นน�้ำที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ น�้ำครอบคลุมพื้นที่ผิวโลกกว่า 70% โดยในจ�ำนวนนี้ มีเพียง 3% ที่เป็น น�้ำจืด (และเกือบทั้งหมดเป็นน�้ำแข็ง) ดังนั้น จึงเหลือน�้ำที่มนุษย์ใช้อุปโภค บริโภคได้ไม่ถึง 1% หรือคิดเป็น 0.007% ของปริมาณน�้ำทั้งหมด F

น�ำ้ ใช้เท่าไหร่ถงึ จะพอ เมื่อน�้ำสะอาดเข้าไปในบ้าน โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเรากดชักโครก 1 ครั้ง ใช้นำ�้ ประมาณ 3 แกลลอน อาบน�้ำ 10 นาที ใช้น�้ำประมาณ 50 แกลลอน แปรงฟัน 1 ครั้ง ใช้น�้ำ ¼ แกลลอน โดยเฉลี่ยแล้ว พลเมืองอเมริกันใช้น�้ำมากถึง 160 แกลลอนต่อวัน ขณะที่ยังคงมีประชาชนหลายล้านคนในโลกที่มีชีวิตอยู่ โดยใช้น�้ำ น้อยกว่า 3 แกลลอนต่อวัน F

ท�ำไมคนเรากินน�ำ้ บริสทุ ธิไ์ ม่ได้ เพราะน�้ำบริสุทธิ์ คือ น�้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนทุกชนิด เรา มักเรียกว่า น�้ำกลั่น ซึ่งขั้นตอนการผลิตน�้ำกลั่นคือ การท�ำ น�้ำให้ระเหย แล้วกลั่นตัวกลับเป็นหยดน�้ำ และจะน�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยา และการท�ำแบตเตอรี่ และน�้ำ เป็นตัวท�ำละลายที่ดี ฉะนั้นถ้าคนเราดื่มน�้ำบริสุทธิ์ น�้ำจะ เข้าไปท�ำละลายต่อเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกาย และขาดแร่ธาตุ ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นน�้ำที่เหมาะแก่การดื่มของคนเรา คือ น�้ำสะอาด ที่ผ่านการกรอง (อย่างดี) หรือต้มให้เดือด เพราะน�้ำเหล่านี้จะมีปริมาณแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อร่างกาย F

วิกฤติอนั เนือ่ งมาจากน�ำ้ จากข้อมูลของสหประชาชาติ ในทุก 15 วินาทีมีเด็ก เสียชีวิต 1 คนอันเนื่องมาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่ก�ำลังคุกคามทั่วโลก พวกเรา อาจเผชิญกับการขาดแคลนน�้ำก่อนที่จะขาดแคลนน�้ำมัน ขณะเดียวกัน หลายพื้นที่ทั่วโลกประสบปัญหาน�้ำท่วม อย่างรุนแรง เมื่อปีที่ผ่านมาประชากรโลกกว่า 25 ล้านคน ต้องอพยพเนือ่ งจากปัญหาอันเกีย่ วเนือ่ งกับมลภาวะทางน�ำ้ F

WATER ...... Use less. Save more. Advocate always. 10


HEALTH

เทอร์โมมิเตอร์ ใช้อย่างไร เมื่อเด็กๆ เป็นไข้ อย่างแรกที่เราต้องรู้คือ ไข้สูงเท่าไหร่ เพื่อจะได้ประเมินการรักษาที่ถูกต้องต่อไป ไม่ควรใช้เพียง ฝ่ามือเป็นที่วัดไข้ให้ลูก เพราะอุณหภูมิในร่างกายคนเรา ไม่เท่ากัน ดังนั้น การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เราประเมินอาการเจ็บป่วยของลูกน้อยได้ดีขึ้นค่ะ

ทีว่ ดั ไข้มกี ช่ี นิด ที่วัดไข้มาตรฐาน ท�ำจากแก้วและมีปรอทอยู่ข้างใน เราจึงเรียก เครื่องมือวัดไข้ ว่าปรอท (ยุคคุณพ่อคุณแม่น่าจะได้ใช้กันทุกคน) ราคาย่อมเยา แต่เสี่ยงกับการแตก และอ่านตัวเลขยาก ไม่เหมาะ กับเด็กเล็กๆ แผ่นวัดไข้ แปะทีห่ น้าผาก ใช้งานง่าย แต่ให้คา่ อุณภูมไิ ม่เทีย่ งตรงนัก ปรอทวัดไข้ ใช้หลักการแสง infrared ใช้เวลาน้อย อ่านผลเร็ว แต่ ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับเด็กเล็กๆ ที่ไม่ยอมอยู่นิ่ง ปรอทแบบ electronic สามารถวัดได้ทั้งทางปาก ทวารหนัก และ ช่องคลอด บอกอุณหภูมิด้วยตัวเลข ปรอทวัดไข้ชนิดนี้หาซื้อง่าย ราคาปานกลาง แต่ต้องมีการเช็กแบตเตอรี่อย่างสม�่ำเสมอ จะเลือกซื้อ เลือกใช้แบบไหน แล้วแต่ความสะดวกค่ะ แต่เรา มาดูกันว่า การวัดไข้ตามจุดต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร

วัดทางปาก (อมไว้ใต้ลิ้น) ส่วนใหญ่ใช้วัดไข้ในเด็กโต และผู้ใหญ่ แต่ก่อนวัด ต้องไม่ดื่มน�้ำร้อน น�้ำเย็น หรือสูบบุหรี่ก่อนวัดประมาณครึ่งชั่วโมง

วัดทางรักแร้ ส่วนใหญ่มักนิยมใช้วิธีนี้วัดไข้ แต่เป็นจุดที่ได้ผลไม่แม่นย�ำนัก ซึ่ง วัดได้อุณหภูมิที่ต�่ำกว่าทางปาก 0.6°c

วัดทางทวารหนัก เป็นต�ำแหน่งที่ได้ผลแม่นย�ำที่สุด เหมาะส�ำหรับการวัดให้เด็กเล็กๆ ที่ยัง อมปรอทไม่ได้ แต่กม็ คี วามเสีย่ งบ้าง หาก เด็กดิ้น ร้องขึ้นมา ก่อนสอดที่วัดไข้ ควร ทาวาสลีนเพิม่ การหล่อลืน่ และไม่นำ� ทีว่ ดั ไข้ ที่วัดทางทวารไปวัดทางปากอีก อุณหภูมิ จะสูงกว่าที่วัดทางปากประมาณ 0.6°c

วัดทางหู หากใส่เครื่องมือไม่ตรงจุด อาจจะได้ อุณหภูมิที่ไม่แม่นย�ำนัก ดังนั้นควรใช้กับ เด็กทีอ่ ายุ 3 เดือนขึน้ ไป (ช่องหูกว้างขึน้ ) และท�ำตามข้อแนะน�ำของผลิตภัณฑ์ ชิ้นนั้นๆ F


SCOOP

Text :Buttercup

เคล็ด(ไม่)ลับ

รับมือน�ำ้ ลด(ฉบับครอบครัว) น�้ำขึ้นสูงจนท่วมถึงบันไดบ้านได้ น�้ำก็ลดระดับจนกลับมาปกติได้เหมือนกัน ว่าแต่ หลังน�้ำลดนี่ส ิ จะรับมือกันอย่างไรดี คิดไว้บ้างรึยังคะ ถ้ายัง…มาเริม่ เตรียมตัว เตรียมใจ ด้วยเคล็ด(ไม่)ลับที่จะช่วยทุกครอบครัวรับมือวิกฤติหลังน�้ำลดกันเลย

ดูแลใจ

ช่วงน�ำ้ ท่วมเรียกว่าวิกฤติแล้ว หลังน�ำ้ ท่วมอาจจะวิกฤติกว่าเดิม เพราะเมือ่ กลับเข้าบ้าน ข้าวของเครือ่ งใช้ แสนรัก แสนซือ่ สัตย์ทอี่ ยูก่ บั เรามานาน ก็หมดลมชนิดทีก่ ชู้ พี กลับมาไม่ได้ ฉะนัน้ การดูแลใจของตัวเองและ คนในครอบครัวจึงส�ำคัญที่สุด น�้ำท่วมครั้งนี้มีแง่คิดดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะน�ำมาปรับใช้กับตัวเอง หรือสอน ลูกๆ ก็ได้ค่ะ

1.

ไม่มอี ะไรยัง่ ยืน ทั้งสิ่งของหรือแม้แต่ชีวิตของเราเอง ฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต้องท�ำใจยอมรับ เพือ่ ทีจ่ ะผ่านเรือ่ งร้ายๆ ไปให้ได้ เด็กๆ อาจต้องทิง้ ของเล่นทีส่ กปรกเกินกว่าจะท�ำความสะอาด ผูใ้ หญ่กต็ อ้ ง ตัดใจกับข้าวของ แต่ก็อย่าลืมว่าทุกข์มาเยี่ยมเรา สุขก็มาเยือนเราได้เช่นกัน ซ่อมแซมใจร่วมกัน ในระหว่างช่วยกันซ่อมแซมบ้านและของใช้ ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นโอกาสให้ ทุกคนพูดคุยระบายความไม่สบายใจ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด นอกจากนีอ้ าจให้เด็กๆ ช่วยคิดวางแผนว่า จะช่วยกันซ่อมแซมข้าวของอย่างไรดี เพื่อฝึกให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะความคิดอย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์ ปัญหาทุกอย่างล้วนเป็นครูของเรา หากเราผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ เราก็จะเข้มแข็งขึ้น อีกเยอะ ส่งน�ำ้ ใจ เราได้เห็นน�้ำใจมากมายในช่วงน�้ำท่วม หากได้รับน�้ำใจจากคนอื่น ก็อย่าลืมคืนน�้ำใจกลับ ไปบ้าง อาจจะด้วยการรับฟังปัญหาของคนอื่น หรือลงแรงช่วยเขาท�ำความสะอาดบ้าน น�ำเหตุการณ์ครัง้ นีม้ าเป็นบทเรียน ในการใช้ชีวิตและจัดการที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย เผื่อครั้งหน้ามีภัยอะไรมาเยือน เราจะได้ตั้งรับอย่างเข้าใจและทันท่วงที

2.

3. 4. 5.

Parent Tips

ดูแลเด็กๆ ให้ดี เพราะเด็กๆ ก็มี ความตื่นกลัวไม่แพ้ผู้ใหญ่ อย่าต�ำหนิเด็ก ที่มีพฤติกรรมแปลกๆ หลังจากน�้ำท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโป้ง หรือเกาะติด ผู้ปกครองตลอดเวลา เนื่องจากเด็กเพิ่ง ผ่านเหตุการณ์รนุ แรงในชีวติ ควรส่งเสริม ให้กำ� ลังใจแก่เด็กๆ ด้วยค�ำชม หรือค�ำพูด แง่บวกอย่างน้อยวันละประโยค

ดูแลร่างกาย

พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่สะอาดและ มีประโยชน์ ดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นใน ครอบครัวไปพร้อมๆ กับการดูแลใจ จะยิง่ ช่วยท�ำให้ ทุกครอบครัวกลับมามีความสุขได้อีกครั้ง

12

โรคทีค ่ วรระวัง หลังน�ำ้ ท่วม

โรคแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย โรคเครียดวิตกกังวล ไข้หวัด โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคน�้ำกัดเท้าและผื่นคัน

รูส้ !ู้ Flood และ วิตามินข่าว สองคลิปยอดฮิตช่องทางสื่อสารเพื่อท�ำความเข้าใจภาวะน�้ำท่วม รูส้ !ู้ Flood แอนิเมชัน่ น่ารักทีอ่ ธิบายเรือ่ งน�ำ้ ท่วมทุกแง่มมุ ได้อย่าง เข้าใจง่าย ขณะที่ วิตามินข่าว โดยพี่ซุป แห่งซุปเปอร์จิ๋ว ก็ได้ น้องๆ น่ารักสดใสมาช่วยไขข้อข้องใจว่าเด็กๆ ควรจะรู้อะไร และ จะมีสว่ นช่วยอะไรได้บา้ งในสถานการณ์นำ�้ ท่วมแบบนี.้ ..ไม่ดไู ม่ได้ แล้ว


Application Doctorme สสส.และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ใจดี ส่งแอพพลิเคชั่นสุขภาพ DoctorMe มาให้ ประชาชนไว้ดูแลปฐมพยาบาลตัวเองและ คนรอบข้างช่วงน�้ำท่วม จากคู่มือหมอ- ชาวบ้าน และสารานุกรมทันโรค ก็ช่วงนี้ หมอที่ไหนก็พึ่งไม่ได้ดีเท่าตัวเอง สนใจ โหลดฟรีได้ที่ App store ส�ำหรับ iPhone, iPod Touch และ iPad

ดูแลของใช้ Beware! :

ก่อนเริม่ ท�ำความสะอาดบ้านหรือของใช้ ต้องปลอดภัย ไว้ก่อน ด้วยการปิดสวิตช์คัตเอาต์ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้พร้อม เช่น หน้ากากปิดปาก และทีส่ ำ� คัญ คอยดูเด็กๆ ไม่ให้คลาดสายตา เพราะอาจเล่นซน จนเกิดอันตรายได้

คอมพิวเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

หนังสือ

แม้ จ ะจมน�้ ำ อยู ่ น าน แต่ ชิ้ น ส่ ว น บางอย่างก็อาจยังใช้การได้ วิธีท�ำ ใช้ไขควงปิดฝาเคสออก บางรุ่นที่มี น็อต อาจต้องใช้นำ�้ สบูอ่ นุ่ ๆ เช็ดน็อต จะขันออกง่ายขึ้น ถอดชิ้นส่วนออก จากเมนบอร์ด แยกชิน้ ส่วนหลักๆ ไว้ แล้วน�ำไปเป่าให้แห้งด้วยไดร์ ห้ามใช้ ลมร้อน หรือน�ำไปตากแดด เพราะ จะท�ำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ขณะ เสี ย บปลั๊กทดลองใช้งานต้องระวัง ไฟฟ้ารั่ว ส่วนการกู้ชีพคอมพิวเตอร์ ต้องท�ำใจ ส่งช่างซ่อมจะดีที่สุด

เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ปั๊มน�้ำ โทรทัศน์ ฯลฯ ต้องตรวจสอบว่าเครื่องใช้นั้น แห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊ก เพราะอาจ จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทางที่ดี เรียกช่างมาตรวจสอบดีกว่า และ คราวหน้าควรติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ สูงจากพื้นอย่างน้อย 50 ซม.

ท�ำความสะอาดเท่าที่จ� ำเป็น โดย หนังสือที่อยู่ในลักษณะปิดเล่ม ให้ เปิดน�้ำล้างและเช็ดโคลนเลนที่ติด มากับหนังสือเบาๆ ด้วยผ้าฝ้ายหรือ ฟองน�้ำ ไม่ขัดถูหรือเช็ดอย่างแรง ไม่ใช้สบู่ น�้ำยาขจัดคราบหรือผงซักฟอกเด็ดขาด ส่วนหนังสือทีเ่ ปียก ด้านในให้ซับหนังสือทีละหน้าด้วย ผ้าสะอาด หรือกระดาษขาว โดยน�ำ มาคั่ น สอดไว้ ทุ ก หน้ า ของหนั ง สื อ แผ่ น ที่ เ ปี ย ก กระดาษจะช่ ว ยดู ด ความชืน้ และป้องกันการย่นหลังแห้ง หลังจากนั้นอาจเป่าพัดลมหรือไดร์ เป่าผมให้แห้งสนิท

ถ้วยชาม

เสือ้ ผ้า

ควรน�ำมาล้างให้สะอาด ด้วยน�้ำยา ล้ า งจานหรื อ ผงซั ก ฟอก และ ฆ่าเชื้อโรคด้วยน�้ำร้อน หรือน�้ำยา ฆ่าเชื้อ ถ้วยชามที่ท�ำจากพลาสติก หรื อ ยาง ที่ ท� ำ ความสะอาดด้ ว ย ความร้อนไม่ได้ ควรตัดสินใจทิ้ง

เสื้อผ้า หรือเครื่องแต่งกายที่โดน น�้ำท่วม บางชิ้นอาจต้องตัดสินใจทิ้ง แต่หากยังใช้ได้ก็ต้องน�ำมาท�ำความ สะอาดทุ ก ชิ้ น ไม่ เ ว้ น แม้ ก ระทั่ ง รองเท้า แล้วก็ต้องท�ำให้แห้งด้วย ไม่เช่นนั้นอาจขึ้นราได้

ของเล่น หากของเล่นจ�ำพวกตุก๊ ตา หมอนกอด หมอนอิงโดนน�ำ้ ท่วม และมีคราบสกปรก ก็ต้องทิ้งแล้วล่ะค่ะ เพราะของเหล่านี้ท�ำความสะอาดยาก และหากปนเปื้อน เชื้อโรค แล้วเด็กๆ น�ำไปกอดหรือเล่น เด็กๆ ก็อาจติดเชื้อโรคได้ F

13


COOL NUMBER

37

ไทยติดอันดับ 37 ของ ประเทศทีเ่ สีย่ งภัยมากทีส่ ดุ จากระดับน�้ำทะเลทีส่ งู ขึน้ และผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ซึง่ ประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เฮติ บังกลาเทศ เซียร์ราลีโอน ขณะที่ไอซ์แลนด์มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ไทยเรา เสี่ยงภัยขนาดนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆ นะคะ ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย

7,000,000,000 สหประชาชาติ (UN) ประเมินว่า ขณะนี้ประชากรโลกมีมากถึง 7 พันล้านคน ขณะทีเ่ มือ่ 200 ปีกอ่ น มีเพียง 1 พันล้านคนเท่านั้น ซึ่ง UN คาดว่า อีก 150 ปี จะมี ประชากรเพิ่มอีก 3 พันล้านคน จ�ำนวนคนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้ ท�ำให้หลายฝ่ายต้องมาทบทวน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร น�้ำสะอาด ที่อยู่อาศัย และระบบ สาธารณสุข ว่าจะเพียงพอหรือไม่ และการอยู่อย่างแออัด จะส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ที่มา : UN

ที่มา : yahoo

14 % 14 % ของพ่อชาวอังกฤษ เลือกที่จะท�ำหน้าที่ ที่มา: guardian

10

300,000

10 % ของทารกเป็นโรคความ ผิดปกติทางการกิน ซึง่ เด็กช่างเลือกกินก็มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ โดยจะกิน อาหารแค่เพียง 3-4 ชนิด และ ปฏิเสธอาหารอื่นๆ จึงท�ำให้เด็ก ไม่ได้รับสารอาหารและพลังงาน ที่เพียงพอ พ่อแม่ควรสังเกตลูกๆ ให้ดีนะคะ ถ้าสงสัยว่าลูกจะเป็น โรคนี้ รีบพาไปหาหมอโดยพลัน

เมือ่ ปีทแี่ ล้วทางการสหรัฐฯ ได้เรียกคืนเครือ่ งประดับ กว่า 300,000 ชิ้น เนื่องจากมีสารแคดเมียม ในปริมาณสูง สารแคดเมียมอาจก่อมะเร็ง และ โรคอื่นๆ ได้ ในเครื่องประดับของเด็กก็มีการจ�ำกัด สารแคดเมียมในปริมาณต�่ำเช่นกัน ทางที่ดีถ้า พ่อแม่จะซื้อเครื่องประดับให้ลูกก็ต้องระวัง สารเหล่านี้ไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยค่ะ ที่มา : AP

1,810 1,810 แคลอรี คือปริมาณพลังงานของ

พาสต้าราดซอสอัลเฟรโด้สูตรส�ำหรับเด็ก ของ cheesecake factory ที่ติดอันดับ 1 ของอาหารส�ำหรับเด็กที่เสียสุขภาพมาก ที่สุดในสหรัฐฯ จัดอันดับโดยนิตยสาร นิวยอร์ค ไทมส์ ฉบับฟู้ดไกด์

1,000,000

14

เด็กทีน่ อนดึกและตืน่ สายจะเฉือ่ ยชากว่า เด็กทีน่ อนเร็วและตืน่ เช้า 2 เท่า ยิ่งนอนเร็วและตื่นเช้ามากขึ้นเท่าไร ก็ยงิ่ แอคทีฟมากขึน้ เท่านัน้ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว รีบชวนเด็กๆ นอนแต่หวั ค�ำ่ แล้วเริม่ ต้น วันใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่กันดีกว่า

พ่อบ้าน คอยดูแลลูกๆ และความเรียบร้อยในบ้าน ปล่อยให้เวิร์กกิ้งมัมคนเก่งท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเทรนด์ของพ่อยุคใหม่นี้เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเลย

ที่มา : HealthDay

1,000,000 บาท คือ ค่าใช้จ่าย ส�ำหรับการแต่งงานของชาวจีนยุคใหม่ ซึง่ แพงหูฉกี่ ว่าเดิมถึง 30 เท่า ในยุค 80 ที่ถัวเฉลี่ยเพียง 4 หมื่นบาท เพราะธรรมเนียมของชาวจีนสมัยนี้ ต้องจัดเลี้ยงกันใหญ่โต สินสอด ทองหมัน้ สมน�ำ้ สมเนือ้ และคูบ่ า่ วสาว ต้องมีทั้งบ้าน รถยนต์ และเครื่อง อ�ำนวยความสะดวกครบครัน

2

40,000

40,000 ราย คือตัวเลขโดย ประมาณของผู้หญิงไทยที่ต้อง ผ่าตัดเพื่อเอามดลูกออกจาก ร่างกายในแต่ละปี เนื่องจากมีความ ผิดปกติในมดลูก เช่น เนื้องอก หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ ทางที่ดีถ้ามีอาการส่อแววมดลูก ผิดปกติ เช่น ประจ�ำเดือนผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย หรือท้องผูกบ่อย รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลย

ที่มา : New York Times

312

6.25 ปอนด์ หรือราว 312 บาท คือค่าขนม เฉลี่ยประจ�ำวันของเด็กๆ เมืองผู้ดี ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 6% จากปีที่แล้ว โดยเด็กๆ ในกรุงลอนดอน จะได้ ค่าขนมสูงที่สุด รองลงมาคือเด็กๆ ใน สก็อตแลนด์ และในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของ อังกฤษ เด็กไทยเราคงได้ไม่เท่าเด็กอังกฤษ ว่าแต่อย่าลืมสอนลูกเก็บหอมรอมริบไว้ดว้ ยนะคะ ที่มา : guardian


ลูกค่าทรูมูฟเอชและทรูมูฟ สามารถดาวน์โหลด Magazine on iPad ภายใน เครือ GM GROUP ได้ฟรี!

โดยลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ 7 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554 และหลังจากลงทะเบียนผ่าน truelifes.gmlive.com/

ดาวน์โหลด GM Group magazines ได้แล้ววันนี้


ENTERTAINMENT

Music

Movie The Adventure of Tintin การผจญภัยของตินติน การ์ตูนคลาสสิกสัญชาติเบลเยี่ยมที่ได้รับ ความนิยมทั่วโลก ครั้งนี้ปรากฏโฉมในรูปแบบแอนิเมชั่น แนวแอ็คชั่น ผจญภัยสุดขอบโลก ฝีมือของสองสุดยอดผู้ก�ำกับ สตีเว่น สปีลเบิร์ก และปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้สร้างลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ การผจญภัยของ ตินตินนักข่าวหนุ่มไฟแรง ผู้คอยตามสืบเรื่องราวที่เขาสนใจจนเกือบ เอาชีวิตไม่รอด

Under the Mistletoe

Puss In Boots ดรีมเวิร์คส์ อะนิเมชั่น ผู้อยู่เบื้องหลัง Shrek และ Kung Fu Panda ส่ง Puss In Boots แมวเหมียวผู้กล้าในรองเท้าบู๊ท มาเรียก เสียงฮา จากทุกครอบครัวส่งท้ายปี การผจญภัยของเจ้าเหมียวพุส กับคิตตี้ แมวสาวผูแ้ ข็งแกร่งและปราดเปรียว และฮัมป์ตี้ ดัมป์ตี้ จอมเจ้าเล่ห์ เพือ่ รักษาเมืองเอาไว้จากพวก นอกกฎหมายจะ สนุกสนานแค่ไหน ตีตั๋วได้ 1 ธันวาคม นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ F

พ่อหนุ่มน้อยจัสติน บีเบอร์ ปล่อยอัลบั้ม Under the Mistletoe ที่ยกขบวนเพลงอมตะ ช่วงคริสต์มาสและเพลงแต่งใหม่สไตล์พ่อหนุ่ม มาเอาใจแฟนๆ ส�ำหรับแฟนๆ วัยหนูน้อย ห้ามพลาด MV เพลง Santa Claus Is Coming To Town แอนิเมชั่นที่จับพ่อหนุ่มจัสติน มาแปลงโฉมเป็นตัวการ์ตูนน่ารัก ลองหาดูได้ ใน YouTube

Youtube กัมบัตเตะเนะ สูต้ อ่ ไป! ในยามที่แทบทุกครอบครัวล้วนเป็น ผู้ประสบภัย ‘กัมบัตเตะเนะ’ เสียงเพลงจากใจ ของชาวญี่ปุ่น โดยวงหนุมาน คงท�ำให้พวกเรา เข้มแข็งขึ้นได้ เหมือนที่เนื้อเพลงบอกว่า “…เข้มแข็งเอาไว้ไม่หมดหวัง ฉันนั้นยังเชื่อว่า เธอจะต้องลุกขึ้นได้อีกครั้ง กัมบัตเตะเนะ สู้ต่อไป…” ออริจินัลของเพลงนี้เป็นของ ศิลปินชื่อดังอย่าง บอย โกสิยพงษ์, ตรัย ภูมิรัตน์ และแสตมป์ อภิวัชร์ แห่งค่าย Loveis เขียนขึ้นเพื่อให้ก�ำลังใจชาวญี่ปุ่นที่ประสบ ภัยพิบัติสึนามิเมื่อต้นปี การเดินทางของ ‘กัมบัตเตะเนะ’ กลับสู่บ้านเกิด ท�ำให้เรารู้ว่าน�้ำใจ ของมนุษยชาติ ไม่เคยแบ่งเชื้อชาติ และไม่มีดินแดนขวางกั้น F

A Very She & Him Christmas อีกอัลบั้มแสนโรแมนติกในช่วงนี้ โดย ศิลปินอินดี้ป๊อป ฟังสบาย She & Him ที่เคย สร้างกระแสส่งเพลงฮิตติดบิลบอร์ด ชาร์ต มาแล้ว คราวนี้สาวซูอี้ เดส์ชาเนล และหนุ่ม เอ็ม วาร์ด หยิบเพลงเก่าบรรยากาศคริสต์มาส ของศิลปินรุ่นใหญ่ เช่น The Carpenters, Elvis Presley มาขับร้องใหม่ได้ลงตัว ด้วย น�้ำเสียงชวนฝันของเธอและเสียงทุ้มนุ่มของเขา ผสานกับท�ำนองน่าฟังและเนื้อหาน่ารัก การันตีว่า ฟังแล้วจะต้องยิ้มเคลิ้มมีความสุขแน่นอน F

Parent Guide เสริมสร้างทัศนคติที่ดี 16

มีเนือ้ หาเกีย่ วกับสิง่ มึนเมาและยาเสพติด

มีค�ำหยาบ

เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย


Book

Toy

เจ้าสิงโต...ไปอาบน�ำ้ ได้แล้ว! ตอนเย็นๆ เด็กๆ อาจหงุดหงิดที่ต้องเลิกเล่นสนุก เพราะถึงเวลาต้องไป อาบน�้ำซะแล้ว เด็กขี้เล่นแสนซนอย่างทาโรคุงจึงลองคิดหาวิธีท�ำช่วงเวลาเย็น อันแสนน่าเบื่อนี้ให้สนุกขึ้น เอกลักษณ์ของหนังสือภาพทุกเล่มของทาโร โกมิ คือ สีสันสดใส และลูกเล่นของภาพสุดสร้างสรรค์ ที่จะฉุดให้เด็กๆ และ พ่อแม่ตาโตในตอนท้าย ชนิดทีเ่ รียกว่าแค่ 2 มิติ ก็สนุกไม่แพ้ 3 มิติ กันเลย เรื่องและภาพ : ทาโร โกมิ ส�ำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก

ของเล่นโปรด นิโคล เทริโอ นักร้อง ทิกเกอร์ (ลูกชาย) ชอบเลโก้มาก เล่นเลโก้วันละหลายๆ ชั่วโมง เวลามีนิทรรศการอะไรเกี่ยวกับเลโก้ ก็ไม่เคย พลาดเลย F

หนังสือเล่มโปรด นุสบา ปุณณกันต์ นักแสดง

เจ้าชายน้อย ทีช่ อบและประทับใจทีส่ ดุ จนถึงทุกวันนี้ ไปหาซือ้ ฉบับภาษาอังกฤษ มาอ่านให้ลูกฟัง เป็นเรื่องที่อ่านแล้ววางไม่ได้ บางครั้งน�้ำตาไหล บางครัง้ เรายิม้ เป็นจินตนาการของเด็กผูช้ ายคนนึง ซึง่ กว้างไกลมาก F

Gadget

Boat Sofa

PillowMob ถึงจะจากบ้านไปอยู่ที่ไหน ก็ไม่ต้องกลัวจะคิดถึง ครอบครัว ถ้ามีเจ้าหมอน PillowMob สุดเก๋ไก๋ ลายใบหน้าของคนที่เรารัก ในรูปทรงต่างๆ คราวนี้ ยามนอนก็คว้ามากอดให้หลับไปด้วยกัน ยามตื่นก็ เห็นหน้า แถมยังใช้วัสดุที่ปลอดภัยกับเด็กเล็กๆ ด้วย สนนราคาใบละ 30 เหรียญสหรัฐฯ เขายินดี จัดส่งให้ทั่วโลก สนใจลองคลิกไปที่ pillowmob.com

เด็กเล็กควรมีผปู้ กครองคอยให้คำ� แนะน�ำ

ไม่เหมาะกับเด็กอายุตำ�่ กว่า 13 ปี

เฟอร์นิเจอร์ม้านั่งล�ำเรือ เป็นโซฟาแบบ มัลติฟังก์ชั่น ที่น�ำเรือมาดัดแปลงโดยตัดเบาะ มาใส่ในเรือท�ำให้ Boat Sofa เป็นโซฟาวิเศษ ที่แปลงร่างเป็นเรือได้ด้วย ในยามปกติเราก็ใช้ เป็นโซฟาส�ำหรับรับแขก แต่ถ้าเมื่อใดน้องน�้ำ มาเยือนหรือต้องการเรือดีๆ สักล�ำ เราก็พลิก และยกมันออกไปลอยล�ำบนผิวน�้ำได้ทันใจ มีติดบ้านไว้สักล�ำคงอุ่นใจไม่น้อย F

เนือ้ หารุนแรงส�ำหรับเด็กวัยรุน่ ขึน้ ไปเท่านัน้

เนือ้ หารุนแรงมากห้ามเด็กอายุตำ�่ กว่า 17 ปี 17


THE GUIDE

สี สวยเลือกใช้ ทา ผนังสร้างสรรค์ บ้าน สดใสได้ทนั ตา

Garden

อีกหนึง่ ตัวช่วยทีเ่ ซฟสุดๆ ส�ำหรับการเปลีย่ นอารมณ์บา้ นเก๊าเก่าให้ดใู หม่ ใสกิ๊งขึ้นทันตาเห็น คือเปลี่ยนสีทาบ้านใหม่ค่ะ เพราะไม่ต้องเปลืองงบซื้อ ของแต่งบ้าน แถมยังช่วยให้คุณได้บ้านสวยๆ แบบง่ายๆ ภายใน 24 ชม.

Start….เลือกสีให้ดกี อ่ น

สีทาบ้านมีทั้งใช้ทาภายใน ภายนอก ถ้าเป็นผนังปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบใช้ สีพลาสติกหรืออะครีลิก ส่วนผนังไม้หรือโลหะใช้สีน�้ำมันหรือสีเคลือบเงา แต่ละยี่ห้อ มีหลายเฉดสี หลายเกรด หลายราคา ถ้าเป็นผนังปูนนอกบ้านควรเลือกใช้สีที่มีคุณภาพ ทนทาน แดดเผาไม่ซีด ทนเชื้อรา ตะไคร่น�้ำ ฝุ่นไม่จับ ท�ำความสะอาดง่าย

เตรียมผิวผนัง

ก่อนทาสีท�ำความสะอาดฝุ่นละอองให้ดี โดยลอก ขูด ขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทราย แล้ว ปัดฝุ่น หรือใช้น�้ำฉีด แล้วปล่อยให้ผนังแห้งสนิทก่อนทาสี จะช่วยให้สีที่ทาติดนานยิ่งขึ้น หรือจะใช้แปรงแซะสีเก่าบนผนังออกอย่างเดียว แล้วเช็ดให้สะอาดก่อนทาสีรองพื้นก็ได้

ทาสีรองพืน้

การทาสีรองพื้นก่อนจะช่วยยึดเกาะผนังได้ดี ไม่หลุดออกง่ายๆ เลือกสีรองพื้นชนิดที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว แต่ถ้าผนังมีรอยร้าวต้องอุดก่อน โดยเซาะให้รอยแตกกว้างลึก 1 ซม. แล้วใช้อะครีลกิ ทีเ่ ป็นหลอดครีมสีขาว บีบอุดรอยทีเ่ ซาะ ลูบให้เรียบไปตามแนวผนัง ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วค่อยทาสีรองพื้นทับก่อนจะทาสีจริง

ทาสีจริง

จัดล�ำดับการทาสีก่อนหลังให้ดี คือ เริ่มที่ฝ้าเพดาน แล้วค่อยทาสีผนัง ทาสีส่วนประตู หน้าต่าง อยากทาสีให้เรียบเนียนสวยต้องเริ่มทาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยแนว แปรงขนานกันไปจนครบเต็มผนัง อย่าหยุดพักทาสีขณะที่อยู่แนวกลางผนัง ควรท�ำให้เสร็จ เป็นด้านไป เพื่อป้องกันสีแห้งตัวไม่เท่ากัน จนอาจเกิดอาการสีด่างได้

อย่าลืม...กันสีเปือ้ น

เตรียมผ้าปูพื้นกันสีเปื้อน หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษกาวย่นที่ปิดเปิดลอก ได้ง่ายกับส่วนที่อยากจะป้องกันไม่ให้สีกระเด็นใส่หรือตกหล่น เช่น พื้นบ้าน กรอบประตู หน้าต่าง บัวพื้น บัวเพดาน ฯลฯ F

Tips

เพิม่ “ลูกเล่น” เรื่องสี สีทาผนังช่วยให้ห้องดูกว้างหรือแคบได้ ที่นิยม คือ สีที่เหมือนหรือใกล้เคียงสีของ ธรรมชาติ เช่น สีเขียวของใบไม้ สีน�้ำตาลเหมือนเปลือกไม้ หรือสีเอิร์ธโทน (Earth Tone) หรือใช้โทนสีสว่าง เช่น สีขาว สีครีม สีเหลืองนวล ผนังและเพดานที่ใช้สีอ่อน ขอบประตูหน้าต่างที่ใช้สีกลมกลืนจะช่วยให้ห้องดูสว่าง โปร่ง สบายตาได้ค่ะ

18


THE GUIDE

Beauty

8วิธี

ถนอมดวงตาคูส่ วย ดวงตา เป็นอวัยวะส�ำคัญที่เรารับรู้ เรียนรู้ผ่านการมองเห็น และใช้งานหนักทุกวัน แต่เป็นอวัยวะที่บอบบาง ต้องการการ ดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม ลองมาดูวิธีง่ายๆ ท�ำได้ไม่ยาก เพื่อ ถนอมดวงตาคู่สวยของคุณให้สดใสได้เสมอกันค่ะ

Feng Shui

บ้านเลขที่ เลข 6 ถือเป็นเลขดีเลขหนึ่ง ในโหราศาสตร์ เรียกว่า ดาวศุกร์ เป็นดวงดาวที่บอกถึง กิเลศ สมบัติ ความรัก การเงิน ให้ คุณภาพกับผู้คนในด้านมีเสน่ห์ รักสวยรักงาม ชอบธรรมชาติ เสียงเพลง ศิลปะการบันเทิง ทุกชนิด ด้านการเงินมีใช้ไม่ขาดมือ เข้าต�ำราหาง่าย จ่ายคล่อง มี คนเมตตาเอ็นดูรักใคร่ มองโลก ในด้านดี ติดเจ้าชูน้ ดิ ๆ เพราะไม่ชอบ ปฏิเสธใคร จึงต้องจัดหลีกให้ดี ส�ำหรับผู้ที่ยังเป็นโสด รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ชอบแต่งตัวหรือบางทีติดน�้ำหอม ชอบสนุกสนาน ชอบความ สะดวกสบาย ติดจะฟุง้ เฟ้อ หรูหรา เอาแต่ใจพอควร การเข้าสังคม กับคนหมู่มาก ใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

การงานทีถ่ ูกโฉลก 1. เลี่ยงการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ พักสายตา ละจากหน้าจอบ้าง ประมาณ 5-10 นาที จะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น

2. แสงแดดจัดจ้า (ช่วงเที่ยง) เลี่ยงเถอะค่ะ หรือจ�ำเป็นจริงๆ ก็ควรมี

แว่นกันแดด ปกป้องแสงแดด ฝุ่นละอองที่ส่งผลเป็นอันตรายกับดวงตา 3. การอ่านหนังสือหรือดูหนังแบบมาราธอน คงไม่เวิร์ก เพราะอาจท�ำให้คุณ มีอาการตาแห้ง แสบตา น�้ำตาไหลได้ง่าย ลองเปลี่ยนอิริยาบถ พักสายตา บ้างก็ดีนะ 4. บ�ำรุงสายตาของคุณด้วยวิตามินเอ, ลูทีน เช่น แครอต ฟักทอง มะเขือ ผักบุ้ง บร็อกโคลี่ค่ะ 5. บริหารดวงตาง่ายๆ เพียงหลับตา ฟังเพลงช้าๆ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ก็ช่วยได้นะ 6. คอนแทคเลนส์ที่คุณใช้ อาจเป็นภัยใกล้ตัวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น อย่าลืม ใส่ใจ ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยล่ะ 7. ผิวรอบดวงตาบอบบาง การท�ำความสะอาดเครื่องส�ำอางรอบดวงตา ควรท�ำอย่างนุ่มนวล แนะน�ำเพิ่มว่า ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการท�ำความสะอาด ดวงตาโดยเฉพาะจะดีกว่า 8. ข้อสุดท้ายนั้น การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ก็มีส่วนช่วยให้ดวงตา ของคุณได้พักผ่อน ช่วยถนอมสายตาเช่นกัน วิธีปฏิบัติง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไรเลยใช่มั้ยคะ แค่คุณได้ท�ำ น�ำไปใช้ รับประกันความสดใสให้ดวงตาคู่สวยของคุณได้แน่ๆ ค่ะ F 20

อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

ท�ำงานการเงินการธนาคาร การโรงแรม เครือ่ งส�ำอาง เสริมสวย ของสวยงาม เครื่องประดับตกแต่ง เกี่ยวกับเสื้อผ้า ดอกไม้ อัญมณี ของหอม ของหวาน ผลไม้ โรงจ�ำน�ำ ศิลปะ ศิลปิน การแสดง นักร้อง สถาปนิก ออกแบบเหรียญตรา เป็นต้น

สีทใ่ี ช้ตกแต่งบ้าน

เป็นผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน โซฟา ตู้ เตียง โต๊ะ โทนสีชมพู บานเย็น ครีม สีเขียว สีเหลือง บลอนด์ทอง มีพลังให้เกิดความร่มเย็นและ มีบารมี

สุขภาพและโรคภัย

ควรระวังสุขภาพระบบทอนซิล ไทรอยด์ เจ็บคอ ร้อนใน ระบบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่ว ไต ถุงน�้ำดี ตับ มดลูก รังไข่ และ เลือด น�้ำเหลือง เป็นต้น

ดอกไม้, ต้นไม้, และ สิง่ ของเสริ มบารมี

หน้าบ้านควรดูแลให้สะอาดตาเสมอ ปลูกไม้ดอกหลากสีและต้นวาสนา ต้นทับทิม ว่านเศรษฐีเรือนใน ว่านมหาเสน่ห์ ว่านกวักโพธิ์เงิน ภายในบ้านใช้ผ้าม่านสีสดใส อ่อนหวาน ติดภาพหรือวางแจกัน ดอกไม้สีหวานๆ บนโต๊ะท�ำงาน และภายในบ้านหมั่นฉีดสเปรย์ น�้ำหอมเสมอจะเสริมเงินทอง โชคลาภ

พระบูชาเพื่อเป็นมงคล ต่อชีวติ

บูชาพระปางร�ำพึง หลวงพ่อเงิน หลวงปู่ศุข เสด็จพ่อ ร.6 พระขุนแผน พระสีวลี พระแม่โพสพ พระแม่ลักษมี พระสุพรรณกัลยา พระแม่จามเทวี เป็นต้น F


Index Kitchen บ้านไหนน�้ำเริ่มลด หรือเตรียมตัวที่จะกลับเข้าไปท�ำความสะอาดบ้าน พกพาเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้ไปด้วยนะคะ จะช่วยผ่อนแรงได้บ้าง บ้านไหนน�้ำประปามีกลิ่นคลอรีนแรง ให้ รองน�้ำไว้ในถัง แล้วฝานมะนาวบางๆ ลงไป น�้ำมะนาวจะช่วยดูดกลิ่น ถ้ามีสัตว์ร่วมโลกตัวเล็กพวก มด แมลงต่างๆ มาขึ้นตามถังขยะ ให้หยดแอมโมเนียข้างๆ ถังขยะ กลิ่นแอมโนเนียจะช่วยไล่มด และแมลง ไปเอง มีเปลือกมะนาว เปลือกส้มโอ ส้มเขียวหวาน อย่าเพิ่งทิ้งไปหมด ให้น�ำเปลือกเหล่านี้ไปใส่ ลงในถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จะช่วยลด กลิ่นให้จางลงได้บ้าง ถ้าขอบยางตู้เย็นมีราขึ้น ให้ใช้ผ้าชุบ น�้ำส้มสายชู แล้วถูบริเวณขอบยางที่มีรา ราจะหลุดออกง่ายขึ้น รอยเปือ้ น รองด่างบนเครือ่ งใช้ทเี่ ป็นหนัง ให้หยดน�ำ้ มันสลัด 2-3 หยด ในน�ำ้ สบู่ แล้วใช้แปรงสีฟนั จุม่ มาถูเบาๆ จากนั้นใช้น�้ำสบู่เช็ด และล้างออกด้วยน�้ำเย็น เช็ดและผึ่งลมให้แห้ง ก็ช่วยขจัดรอยด่าง บนเครื่องหนังได้แล้ว อ่างล้างจานบ้านไหนมีกลิ่นขึ้นมาจากท่อ ให้ใช้เบกกิ้งโซดา 1 ถ้วยตวง เทลงไปในท่อระบายน�้ำ ทิ้งไว้ 5 นาที ตามด้วย น�้ำส้มสายชู 1 ถ้วย จะช่วยลดกลิ่นเหม็นได้ดี กระเบื้องยางที่เลอะเทอะมาก ถูบ้านธรรมดาก็ขจัดคราบ ไม่หมด ให้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆ บีบยาสีฟัน แล้วน�ำไปถูบริเวณ รอยเปือ้ น แป๊บเดียวรอยเปือ้ นบนกระเบือ้ งยางจะหลุดออก โดยง่าย ส่วนบ้านไม้ไทยขนานแท้ หามะพร้าวผ่าครึ่ง แล้วทุบ ปากกะลาออก น�ำมาคว�่ำลงขัดถูพื้นไม้บ่อยๆ รับรอง ไม้กระดานจะเงางาม ราวตากผ้าบ้านไหนมีคราบสนิม อย่าเผลอตากผ้าไปเชียว ไม่เช่นนัน้ เสือ้ ผ้าตัวสวย ต้องกลายมาเป็นผ้าเช็ดบ้านแทนแน่ๆ วิธีขจัดสนิม คือ เอาเศษผ้าชุบน�้ำส้มสายชูถูให้ทั่ว แล้วใช้น�้ำสบู่ถูอีกรอบ ตามด้วยผ้าชุบน�้ำธรรมดา เช็ดด้วยผ้าแห้ง เท่านี้สนิมก็หายไป คราบน�้ำมันบนพื้นปูน ขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออก ให้น�ำขี้เถ้ามาโรยไว้บนคราบทิ้งไว้สักพัก แล้วล้างด้วย น�้ำสะอาด แล้วมาดูผลซิว่า คราบน�้ำมันจะออกเกลี้ยงแค่ไหน พื้นที่ท�ำจากไวนิล จะเช็ดให้สะอาดหมดจด ต้องใช้น�้ำส้มสายชูผสมกับน�้ำอุ่น อย่างละเท่าๆ กัน น�ำมาล้าง มาเช็ด รับรองพื้นไวนิลจะสะอาดสดใส นี่เป็นเพียงวิธีท�ำความสะอาดบ้าน ด้วยของใช้ที่มีอยู่ในบ้านที่เราสามารถท�ำเองได้ แต่ของ บางอย่าง ต้องใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมลงไปในน�้ำล้างด้วย เช่น ถ้วย จาน ชาม ของเล่นเด็ก ก็อย่าลืมกันนะคะ F


TALK

เสื้อผ้า Central World โทร. 02 646 1267-8 Festival Pattaya โทร. 038 043 180-1 Festival Phuket โทร. 076 307 013 หน้า-ผม : ศุภมาลี ดาษดื่น ประสานงาน : สุภาณี จินดวง, สินัฐนันท์ จ�ำลองบุญ


Safety Family ยุย้ ปัทมวรรณ - โด่ง สิทธิพร

text : ธิดา สุวรรณสาครกุล photo : กณวรรธน์ ใจพรหม

“...เพราะเธอยังคงมีฉัน

แม้วันเดือนนานเพียงไหน จะไม่หวั่นใดใด เพราะรู้ว่ายังมีเธอ…”

เพลงเก่าคุน้ หูของ คุณยุย้ - ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี เพลงนีช้ า่ งตรงกับรักมัน่ คงของเธอกับ คุณโด่ง - สิทธิพร นิยม ที่บ่มเพาะมากว่า 12 ปี จนตัดสินใจใช้ชีวติ ร่วมกัน ก่อนจะให้ก�ำเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งรักแท้ น้องพริม - พิมพ์มาดา นิยม วัย 1 ปี 6 เดือน

First Teacher

Safety Girl

ถ้าแม่ยยุ้ เป็น ‘ครูประจ�ำชัน้ ’ พ่อโด่งก็รบั หน้าทีเ่ ป็น ‘ครูใหญ่’ คอยดูแลเรือ่ งต่างๆ ให้นอ้ งพริม “ส่วนใหญ่ยุ้ยจะอยู่กับลูกตลอด ถึงแม้บางครั้งจะยุ่งมาก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกต้องการเรา ยุย้ จะสอนทุกอย่าง ทัง้ ความจ�ำ ภาษาอังกฤษ หรือการอ่านหนังสือ เพราะช่วงเวลานีเ้ ด็กจะ เรียนรูอ้ ะไรได้เยอะมาก เราก็ควรจะวางรากฐานทีด่ ใี ห้ลกู แต่กไ็ ม่ใช่แค่สอน ยุย้ จะเล่นกับลูกด้วย ร้องเพลงด้วยกัน เต้นด้วยกัน ส่วนโด่งเขารอบคอบ ก็จะวางแผนเรื่องต่างๆ คอยดูแล คอยเช็ก ความปลอดภัยในทุกเรื่องอีกที”

เรียกได้ว่าน้องพริมซึมซับวิชาความปลอดภัยจากพ่อและ แม่มาเต็มที่ พ่อโด่งเล่าว่า “เวลาน้องพริมเจอคนแปลกหน้า เขาจะพิจารณาก่อนสักพักนึง แล้วตัดสินใจว่าฉันจะเล่นหรือ ไม่เล่นดี ถ้าเขาคิดว่าเล่นดี เขาจะเล่นเลย คนไหนถ้าเขารู้สึก ไม่ปลอดภัยก็จะไม่เล่นเลย เหมือนเขารูส้ กึ ได้ถงึ ความปลอดภัย ของตัวเอง” ส่วนเรือ่ งของการล้ม น้องพริมก็มวี ธิ ลี ม้ ทีแ่ สนจะไม่ธรรมดา “ผมเคยปล่อยลูกเล่น พอเขาล้มปุบ๊ ผมก็เอามือประคองศีรษะ เขา เขาหันมาเห็นผมก็เลยสอนว่า ถ้าล้มแล้วยกศีรษะขึ้น อย่างนี้นะ จะได้ไม่เจ็บตัว ทุกวันนี้เวลาเล่นกัน พอเขาจะล้ม เขาก็ยกศีรษะเซฟตัวเองตามที่ผมสอนไว้” F

Tips

การดูแลลูกน้อย พ่อแม่อาจแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลลูก ตามที่ตัวเองถนัด

Careful to Carefree ในโลกยุ ค ใหม่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเชื้ อ โรคและภั ย อั น ตราย ทั้ ง สองจึ ง ดู แ ลลู ก สาวสุ ด ที่ รั ก ชนิดที่ต้องปลอดภัยไว้ก่อน เพราะกันไว้ดีกว่าแก้ แม่ยุ้ยบอกว่า “ลูกยังเล็ก ยังไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ เราไม่รวู้ า่ เขาจะเอามือไปแหย่อะไร เอาอะไรเข้าปาก ฉะนัน้ เรือ่ งความปลอดภัย ของลูกส�ำคัญที่สุด ถ้าเราไม่ระวังแล้วเกิดอะไรขึ้น จะมานั่งเสียใจทีหลังไม่ได้” พ่อโด่งเอง ก็เห็นด้วย “ผมคิดว่าไม่มีอะไรมากเกินไป หลายคนอาจจะปล่อยลูก แต่ลูกเราเรามีเวลา ที่จะดูแลใกล้ชิดได้ เราก็ท�ำ” วิชาความปลอดภัยของพ่อโด่งเริม่ ต้นทีก่ ารหัดให้นอ้ งพริมป้องกันตัวเอง “ผมจะสอนเขาว่า ตรงไหนควรจะวิ่ง ตรงไหนควรจะเดิน เวลากระโดดลงมา ก็ให้นั่งก่อน...ไม่ใช่ไม่กล้าปล่อย ถ้าปล่อยให้เขาล้ม แต่เราก็ตอ้ งเซฟเขาให้ได้ ถ้าลูกเกิดอุบตั เิ หตุหรือป่วย แล้วต้องเข้าโรงพยาบาล เสียเงินไม่เท่าไรหรอก แต่ความทรมานที่ต้องมาเจาะสายน�้ำเกลือ ไม่มีใครมาเจ็บแทนเขา เราระวังได้ก็ระวัง” แล้วก็ตอ้ งระวังคนรอบข้างด้วย “การอยูเ่ ป็นครอบครัวใหญ่ น้องพริมเล่นกับทุกคนได้หมด แต่คนทีเ่ ข้ามาร้อยพ่อพันแม่ บางคนเล่นแรงไปหน่อย ผมก็ตอ้ งคอยบอกว่าเล่นได้แค่นนี้ ะ บางที เขาพูดไม่เพราะ ผมก็จะบอกว่าถ้าลูกผมมา ห้ามพูดไม่เพราะอย่างนี้”

Tips

ถึงจะสอนให้ระวัง แต่ก็ต้องสอนให้กล้าด้วย “ผมจะ ให้ลูกเป็นผู้น�ำบ้าง อยากเล่นอะไรก็เล่น ให้เขามีความ มั่ น ใจในตั ว เอง เพราะถ้ า เราบั ง คั บ อย่ า งเดี ย วลู ก จะ ขาดความมั่นใจ”

Secret of Long LastingLove

ยุ้ยกับโด่งคบกันแบบที่ ไม่มีโปรโมชั่นมาตั้งแต่แรก เ ล ย รู ้ สึ ก ว ่ า ไ ม ่ มี อ ะ ไ ร เปลี่ ย นไป ไม่ มี ใ ครต้ อ ง เปลี่ยนตัวเอง ให้เกียรติกันค่ะ เรารู้ หน้าที่ว่า ในครอบครัวเรา ต้องท�ำอะไร ตอนนีเ้ ราไม่ใช่ แค่ แ ฟนกั น แต่ เ ป็ น ทั้ ง ภรรยา ทั้งแม่ของลูกด้วย ส่วนโด่งตั้งแต่แต่งงานมา เลิ ก งานเขาจะกลั บ บ้ า น ไม่ไปไหน ถ้าเราให้เกียรติกนั ก็ จ ะไม่ ไ ปท� ำ ตั ว นอกลู ่ นอกทาง 23


SOCIETY

ประกาศ! โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำ� หรับเด็ก ครัง้ ที่ 7 กับนิตยสาร ยังไม่หยุดรับหนังสือดีๆ เพื่อเด็กน้อยของเรา ขอชวนทุกครอบครัวร่วมส่งความสุขอย่างมีความรู้ และท�ำบุญต้อนรับปีใหม่ ด้วยการบริจาคหนังสือดีๆ ให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านขุมค�ำ จ.หนองคาย ในวันที่ 27 มกราคม 2555 หนังสือดีในที่นี้ หมายถึง หนังสือเก่าก็ได้ ใหม่ก็ดี แต่ขอเป็นหนังสือที่ เป็นประโยชน์ส�ำหรับเด็กๆ ตั้งแต่วัยอนุบาล - ป.6 เพื่อให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่ง ในการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ใครมีเยอะ แต่ไม่สะดวกที่จะไปบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 241 8000 ต่อ 324, 326, 327 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.motherandcare.in.th บริจาคกันเยอะๆ เด็กๆ จะได้มีหนังสือดีๆ อ่านกันจ้า F

Hand in Hand มูลนิธิเด็กสานใจช่วยภัยน�ำ้ ท่วม Hand in Hand (For Flood) โครงการมูลนิธิเด็กสานใจช่วยภัยน�้ำท่วม เกิดขึ้นจาก เครือข่ายอาสาสร้างสุขมูลนิธิเด็ก (The Network of FFC Volunteer for Happiness) ที่เห็นความจ�ำเป็นของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ทั้งระยะงานช่วยเหลือเร่งด่วน งานฟื้นฟูเยียวยา และงานพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน เพื่อจะได้ ดูแลเด็กอย่างมั่นคงแม้ในสภาวะที่ยากล�ำบาก ร่วมสนับสนุนนมผง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น และสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ได้ที่ มูลนิธเิ ด็ก โทร. 02 814 1481 - 7 สายด่วน 086 165 3203, 087 662 9925 E-mail : handinhand@ffc.ot.th เว็บไซต์ www.facebook.com/page/handinhand F

ฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมด้วย ‘มุมหนังสือรักการอ่าน’ ห้องสมุดฉบับกระเป๋า และ Book Start ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และอาสาสมัครจิตอาสา ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม เช่น หนังสือเด็ก หนังสือทัว่ ไปส�ำหรับพ่อแม่ ผูใ้ หญ่ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กฬี าในร่ม สมุด/เครือ่ งเขียน ไฟฉาย พัดสาน/พัดกระดาษ โต๊ะญี่ปุ่น ชั้นหนังสือ ตามก�ำลังศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาค่ะ ติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 02 218 9893-5 โทรสาร 02 255 4441 หรือ CallCenter 02 255 4433 F

โครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart…START FORWARD บริษทั ซาบีนา่ จ�ำกัด (มหาชน) ผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรมชุดชัน้ ในสตรี ร่วมกับบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) เติม ก�ำลังใจให้ผู้ป่วย ‘มะเร็งเต้านม’ ในโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart… START FORWARD เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยทุกคนตระหนักและเข้าใจเรื่อง โรค ‘มะเร็งเต้านม’ พร้อมกระตุน้ ให้หญิงไทยดูแลตนเองให้หา่ งไกลจากโรคมะเร็งเต้านม มากยิ่งขึ้น โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้แทนจาก สภากาชาดไทย พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ เอ๊ะ - ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ ตัวแทน ผู้หญิงยุคใหม่ ที่จะมาเสวนาพูดคุยในหัวข้อ ‘มะเร็งเต้านม...ภัยร้ายใกล้ตัว ไม่น่ากลัว อย่างที่คิด’ เพือ่ เชิญชวนสาวๆ ส่งต่อความรูแ้ ละเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับ มะเร็งเต้านมให้กับคนใกล้ชิด โดยเฉพาะการบริจาคเต้านมเทียมเพื่อมอบให้กับผู้ป่วย มะเร็งเต้านม เพียงมียอดซือ้ สินค้าภายใต้แบรนด์ซาบีนา่ ครบทุก 2,000 บาท ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความช่วยเหลือและเป็น ก�ำลังใจทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทัว่ ประเทศ งานจัดขึน้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน F 24


OUR PLACE

โรงเรียนดีไซน์สดุ สร้างสรรค์ โรงเรียนสวยๆ ท�ำให้หนูๆ อยากไปโรงเรียน แล้วยังส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนด้วย ว่าแล้วเรามาดู โรงเรียนจากทั่วโลกที่ออกแบบได้อย่างน่าสนุก น่าเรียนเอามากๆ จนผู้ใหญ่ยังอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

England

The Evelyn Grace Academy

โรงเรียนมัธยม The Evelyn Grace Academy ในลอนดอน ดีไซน์ได้ สร้างสรรค์สุดๆ แถมยังใช้งานได้จริง จนคว้ารางวัล Stirling อันทรงคุณค่า แห่งวงการสถาปัตยกรรมยุโรปไปครอง ตัวภายนอกอาคารออกแบบเป็นแนว ซิกแซก เน้นกระจกและเหล็ก ที่เก๋ไก๋ก็คือมีลู่วิ่งอยู่ตรงกลางใต้สะพานที่เชื่อม อาคารสองหลังเข้าด้วยกัน Zaha Hadid ผู้ออกแบบเชื่อว่า สถาปัตยกรรมจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของ เด็กๆ เธอตั้งใจสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้เด็กๆ ซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผล เพราะเด็กนักเรียนชอบอาคารเรียนมากจนอยากมาเรียนนั่นเอง

India

Aadharshila Vatika Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลที่กรุงเดลี อินเดีย ดูโดดเด่นตั้งแต่ประตูทางเข้าที่มี ดินสอแท่งยักษ์ต้อนรับเด็กๆ ที่นี่ได้รับการชื่นชมว่าจัดสภาพแวดล้อมได้เป็น มิตรกับเด็ก ทั้งสีสันสดใส พื้นที่ว่างที่หลากหลายไม่จ�ำเจ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์การเรียน ล้วนช่วยสร้างบรรยากาศแสนสนุกและเพลิดเพลินให้กบั นักเรียนตัวน้อยๆ

Australia Finland

Tuomarilan Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้อยู่ในฟินแลนด์ อาคารเรียนที่นี่มีสีสันสดใส น่าตื่นตาตื่นใจเอามากๆ ส่วนภายในห้องเรียนกลับดูเรียบง่ายตรงข้ามกับ ภายนอก เพราะใช้หลักการ minimalist ด้วยโทนสีขาว มีขา้ วของเพียงไม่กชี่ นิ้

Brisbane Grammar School

โรงเรียนในออสเตรเลียแห่งนี้ มีความต่างที่ลงตัวของรูปทรงและ โครงสร้างแบบโมเดิร์นภายในอาคารเข้ากับตัวอาคารภายนอกที่เป็น สถาปัตยกรรมโกธิคแบบดั้งเดิม โดยออกแบบให้เราเห็นทั้งทิวทัศน์ของตึกเก่า และภาพภูมิทัศน์ยุคใหม่ในถนนกลางเมืองบริสเบน

Japan Chile

Florida Technical Professional Lyceum

โรงเรียนอาชีวะในชิลแี ห่งนี้ ถูกออกแบบให้ลงตัวกับธรรมชาติบริเวณทีต่ งั้ ของโรงเรียน ภายนอกอาคารเรียนดีไซน์เป็นตึกยาวกลมกลืนกับฉากหลังที่ เป็นภูเขาทอดยาว ส่วนภายในเปิดช่องตรงกลางให้มองเห็นท้องฟ้า

Fuji kindergarten

โรงเรียนอนุบาลฟูจิ ในญี่ปุ่น มีแนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรีที่ให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น ที่นี่แต่ละห้องเรียนจะไม่มีผนังกั้น แถม ตึกเรียนยังเปิดโล่งไปสู่สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่เด็กๆ เดินออกมาได้อีกด้วย ท�ำให้ทั้งภายในและภายนอกอาคารล้วนกลายเป็นห้องเรียนที่เด็กๆ สามารถ เรียนรู้ได้อย่างไม่จ�ำกัด F 25


EAT TOGETHER

The Terrace สีขาวสะดุดตาของลายสลักกิ่งก้านต้นไม้ กับผนังหญ้าจ�ำลองสีเขียวเข้มของร้าน The Terrace ให้บรรยากาศแสนสบาย ราวกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะกับทุกครอบครัวที่จะ มานั่งผ่อนคลาย และรื่นรมย์ไปกับอาหารหลากหลาย แถมรสชาติยังเป็นเอกลักษณ์ วัตถุดิบ เน้นคุณภาพคับจานจริงๆ ร้าน The Terrace ขยายสาขาความอร่อย ในห้างสรรพสินค้า เครือเซ็นทรัลมาถึง 7 สาขา ยาวนานกว่า 30 ปี และล่าสุดสาขาที่ 8 คือ ที่ Terminal 21 ครอบครัวไหนแวะมาลิ้มลองความอร่อย ขอแนะน�ำ ข้าวผัดอเมริกันคุณหนูคู่นมสด ที่ได้สารอาหารครบห้าหมู่ ส�ำหรับหนูๆ ตัวน้อย ส่วนคุณพ่อคุณแม่ตอ้ งลอง ก๋วยเตีย๋ ว ผัดมันปูซโี่ ครงหมูเดอะเทอเรส ซีโ่ ครงเคีย่ วจนได้ทผี่ ดั กับ ซอสมันปูที่แสนหอม ตบท้ายด้วยของหวานห้ามพลาด กล้วยไข่เชื่อม กล้วยไข่ลูกโตอวบอ้วนยั่วน�้ำลาย และ ไอศครีมกะทิทรงเครื่อง แสนชื่นใจ F

::: Special for Kids : มีเก้าอี้เด็กให้ และปรับรสชาติอาหารส�ำหรับเด็กๆ ได้ Find Me : ชั้น 4 Terminal 21 10.00-22.00 น. โทร. 0 2108 0793

Have a ซีด๊ ดด by Steak Lao อาหารไทยกินเมื่อไรก็ถูกปาก แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศถูกใจด้วยแล้ว ต้องมาอิ่มอร่อยที่ Have a ซี๊ดดด ร้านอาหารไทย ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปนิดๆ วินเทจหน่อยๆ พอให้ได้อบอุ่นหัวใจ ทั้งแชงกราเลีย ภาพวาดสีน�้ำมัน เก้าอี้ นุม่ หรูหรา หรือโซฟาหนัง ก็ลว้ นท�ำให้อาหารไทย-อีสานมือ้ นีข้ องครอบครัวคุณ อิ่มเอมและมีความสุขในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ความอร่อยยังการันตีได้จาก ชื่อของร้าน Steak Lao ที่มีสาขาอยู่มากมาย เมนูแสนอร่อยส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ต้องลอง สเต๊กลาว สเต๊กหมูชนิ้ เล็ก ผัดกับซอสเกรวี่ สูตรเฉพาะของร้าน เสิร์ฟพร้อมผักเคียง กินคู่กับ แจ่วแบบไทยๆ ได้รสชาติทลี่ งตัว เด็กๆ ทีก่ นิ เผ็ดไม่ได้ อาจเลือกกินแค่สเต๊กเปล่าๆ ก็กลมกล่อมไม่แพ้กัน นอกจากนีย้ งั มี ส้มต�ำปลาทอด และปีกไก่เบรกแตก อาหารรสเบาทีเ่ ด็กๆ กินได้ ส่วนเครือ่ งดืม่ สูตรเฉพาะ อย่าง ชาเย็น ทีเ่ สิรฟ์ มาทัง้ ในแบบน�ำ้ และแท่งน�ำ้ แข็ง ก็ไม่เพียงแค่แปลกแต่ยงั อร่อยหวานสดชืน่ F

::: Special for Kids : อาหารส่วนใหญ่รสชาติกลางๆ อยู่แล้ว แต่หาก จะขอปรับส�ำหรับเด็กๆ ก็ไม่มีปัญหา Find Me : ชั้น 4 Terminal 21 10.00-22.00 น. โทร. 0 2108 0787 26


FL#005  

FL#005 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you