Page 1

12

4 แอพฯ ดัง ชีพ ้ กิ ดั ของอร่อย

20 How to live digitally & Catch up gadget trend

vol. 5 no. 53 November 2013

คุยเกรียนๆ กับเก่ง The Voice

22 อะไรคือ สังคม BYOT?

27 Slowboat ล่องน้�ำ โขง เทีย่ วหลวงพระบาง

53 www.facebook.com/digitallife / email : dlfreemag@gmail.com


http://www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com

บรรณาธิการบริหาร : รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

ใกล้ชว่ งท้ายปี นอกจากเราจะได้เห็นสินค้ารุน ่ ใหม่ๆ เปิดตัวต้อนรับเทศกาลช้อปปิง้ สินค้า รุน ่ เก่าหรือเพิง่ เปิดตัวไปไม่นานก็จะถูกน�ำมาจัดโปรฯ ถล่มราคาจนคนทีซ่ อื้ ไปใช้กอ่ นนัง่ มองน�ำ้ ตาซึม โดยเฉพาะบรรดาสินค้าในกลุม่ ไอทีทมี่ กั ตกรุน ่ และเก่าเร็วกว่าปกติ ซึง่ หาก มองในแง่ของผูใ้ ช้ทไี่ ม่ได้ตอ้ งการตามกระแสอะไรมากมาย ผมว่าช่วงนีถ้ อื เป็นโอกาสดีที่ จะได้จบั จองมาเป็นรางวัลให้กบั ตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายแพง อย่างไรก็ตาม สังเกตเหมือนกันไหมว่าหลังๆ มานีส้ นิ ค้าหลายกลุม่ ไม่เฉพาะสินค้าไอที มีคุณภาพน้อยและอายุขัยสั้นลงจนสัมผัสได้ บางอย่างมีปัญหาตั้งแต่แกะกล่อง หรือบางราย ดีหน่อยก็ไปเจอปัญหาหลังจากใช้งานไป 3 เดือน 6 เดือน บางคนสามารถใช้งานจนเลยประกันได้ ถือว่าโชคดีสดุ ๆ (แต่ให้หลังไม่กวี่ นั ก็พงั แบบไม่มสี าเหตุ) ตัวอย่างชัดเจนปรากฏให้เห็นเป็นข่าวดัง เช่น แบตเตอรีม่ อื ถือรุน่ ท็อประเบิด รถยนต์หรูเครือ่ งพัง ฯลฯ ซึง่ ในอดีตแทบจะไม่เคยปรากฏ หรือมีก็น้อยมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะใช้เงินซื้อสินค้าใหม่ ซื้อเทคโนโลยีใหม่ได้ถูกลง แต่คณ ุ ภาพของพวกมันเหล่านัน้ ก็ลดลงตามไปด้วย เรือ่ งนีม้ เี หตุผลของมัน ซึง่ ผูผ้ ลิตบางราย ย�ำ้ ว่า ‘บางราย’ (ฝรัง่ เรียกว่า black sheep) ได้ออกมายอมรับว่าพวกเขาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพพอประมาณ เพื่อให้อายุการใช้งานสั้นลง จะได้สามารถขายหรือออกผลิตภัณฑ์รนุ่ ใหม่ๆ มาหมุนเวียนท�ำรอบในตลาดได้ถขี่ นึ้ ! ไม่ได้โจมตีใคร แค่อยากบอกไว้เป็นข้อมูลจะได้ทำ� ใจไว้เนิน่ ๆ ไม่เจอก็ถอื เป็นโชคดีไป แต่สว่ นใหญ่พวกเราคนมีตงั ค์ไม่นา่ จะมีปญ ั หา เพราะใช้กน ั เดือนเดียวก็เบือ่ ถามหา รุน ่ ใหม่กน ั แล้ว จริงไหมครับ ^^’ รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจติ ไวยากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ด�ำรงฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ , ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ฐานิตา ทรงดาวเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน : ธิรนันท์ เครือภูงา สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

DL ร่วมกับ Neolution แจกฟรี!!

16

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 4133

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133

‘ล�ำโพงบลูทธ ู iSonic BT-015’ จ�ำนวน มูลค่า 650 บาท กติการ่วมสนุกง่ายๆ : แค่เข้าไปคลิก แฟนเพจ iSonic (https://www.facebook. com/isonicfan) แล้วทายว่ามีจ�ำนวน Like เท่าใดมาที่อีเมล์ DLfreemag@gmail.com ใครทายได้ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด * รั บไปเลยล�ำโพง บลูทธู iSonic BT-015 by Neolution ส่งตรง ถึงหน้าบ้าน หมายเหตุ : *จ�ำนวน Like ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23.59 น. หมดเขตส่งค�ำทาย 1 ธันวาคม 2556 และติดตามประกาศ ผลรายชื่ อ ผู ้ โ ชคดี ได้ ที่ http://www. facebook.com/ digitallife

Where to find

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

06 INNOVATIONAL

ปีท่ ี 5 : ฉบับที่ 53 : เดือนพฤศจิกายน 2556

08 WISDOM FROM GURU

22 CYBERIA

10 IT DIY

23 ANDROID FC

11 DL FACT

24 MAC LOVER

12 LIVE WITH DIGITAL

26 DIGI TRAVEL

14 DL RECOMMENDED

28 DL’S FAVORITES

20 INTERVIEW

30 MOVEMENT


01 Jabra Motion หูฟง ั บลูทธ ู ระบบ NFC Jabra Motion ตอบรับการมาถึงของเทคโนโลยีการเชือ่ มต่อที่ รวดเร็วอย่าง NFC (เชือ่ มต่อแบบไร้สาย Bluetooth 4.0 ได้ดว้ ย) ดีไซน์สวยล�ำ้ สมัย ไมโครโฟนพับเก็บได้เพือ่ เปิดปิดเครือ่ ง มาพร้อมระบบ ตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วย Noise Blackout 3.0 รองรับการฟังเพลงแบบ สเตอริโอ A2DP และ HD Voice นอกจากนีย้ งั มี Voice Guidance แจ้งเตือน การใช้งาน เช่น แจ้งเตือนสถานะการเชือ่ มต่อ แจ้งเตือนเหลือเวลาสนทนา และ ชือ่ ของผูท้ โี่ ทรเข้ามาได้ วางจ�ำหน่ายแล้ววันนีใ้ นราคา 4,290 บาท

04

นิคอน คอร์ปอเรชัน่ เปิดตัว D5300 กล้องดิจติ อลเอสแอลอาร์สำ� หรับผูเ้ ริม่ ต้น ใช้เซ็นเซอร์รบั ภาพ Nikon DX-format CMOS ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล แบบไม่มี optical low-pass filter ติดตัง้ ชิพประมวลผลภาพ EXPEED 4 ประสิทธิภาพสูง และเป็นกล้องดิจติ อลเอสแอลอาร์รนุ่ แรกของนิคอนทีม่ ฟี งั ก์ชนั Wi-Fi และ GPS ในตัวส�ำหรับการแบ่งปันภาพถ่ายและสามารถร�ำลึกความทรงจ�ำ ย้อนรอยการเดินทางท่องเทีย่ วในวันหยุด โดยระบบจัดเก็บข้อมูล (log) ทีเ่ ป็น ส่วนหนึง่ ของฟังก์ชนั GPS ในตัวกล้อง มีให้เลือก 3 สี (ด�ำ แดง และเทา) www.nikon.co.th

02 Instax Mini 90 Neo Classic กล้องถ่ายภาพด่วนใหม่ Instax Mini 90 Neo Classic จากฟูจฟิ ลิ ม์ รูปทรงสวย คลาสสิกสไตล์ Retro มาพร้อมฟังก์ชนั การใช้งานสมบูรณ์แบบ มีเซ็นเซอร์วดั แสง สามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ถงึ 1/400 วินาที มีโหมดทีส่ ามารถกดชัตเตอร์ ค้างไว้ได้ถงึ 10 วินาทีสำ� หรับการถ่ายภาพ ยามค�ำ่ คืน มาพร้อมแฟลชอัตโนมัติ เพิม่ เติม ความสนุกยิง่ ขึน้ ด้วยโหมดการถ่ายภาพซ้อน โหมดการถ่ายภาพงานปาร์ตี้ และโหมดการถ่าย มาโคร พร้อมจ�ำหน่ายแล้วในราคา 4,990 บาท

03

Brother 05 MFC-J3720 InkBenefit ปฏิวต ั ก ิ ารพิมพ์ ครบครันใน เครือ ่ งเดียว บราเดอร์เปิดตัวอิงค์เจ็ทมัลติฟงั ก์ชนั รองรับกระดาษขนาด A3 รุน่ ล่าสุด คุณสมบัตคิ รบทัง้ พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร และแฟกซ์ หน้าจอ ระบบสัมผัสสัง่ พิมพ์ขอ้ มูลทีห่ น้าจอได้ทนั ที รองรับระบบการเชือ่ มต่อเครือข่ายแบบใช้สาย และไร้สาย นอกจากนีย้ งั มีแอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยให้การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเป็นเรือ่ งง่าย ไม่วา่ จะเป็นการตัดลบ เฉพาะส่วนทีจ่ ำ� เป็นในการคัดลอกเอกสาร หรือการสแกนเอกสาร สามารถสแกนลายมือและแปลงให้เป็น ไฟล์รปู ภาพเพือ่ ให้งา่ ยต่อการจัดเก็บในรูปแบบ Cloud หรืออุปกรณ์ตา่ งๆ www.brother.co.th

Toshiba 3D Projector สุดยอดทัง ้ เรือ ่ งบันเทิงและท�ำงาน

Linksys Smart Wi-Fi Router EA6700 เพือ ่ คนรักความบันเทิง

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงของคุณสมจริงยิ่งขึ้น ด้วยคุณภาพที่คมชัด ทุกสภาพแสงกับอัตราความสว่างทีส่ งู ถึง 3,000 ANSIlumens สมจริง ทุกรายละเอียดสีดว้ ยเทคโนโลยี DLP และ BrilliantColor ทีม่ าพร้อม 6 สีหลัก นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการแสดงภาพยนตร์ 3 มิตหิ ลากหลาย รูปแบบ (Top-and-Bottom, Frame packing, Side-by-side และ Frame sequential) และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI 1:4 พร้ อ มฟั ง ก์ ชั น ลดภาพบิ ด เพี้ ย นด้ ว ย Auto Verical Keystone Correction น�ำ้ หนักเบาเพียง 2.31 กิโลกรัม พกพาง่าย เคลือ่ นย้ายสะดวก

06

06 DIGITAL LIFESTYLE DL 

Nikon D5300 DSLR พร้อม Wi-Fi และ GPS ในตัว

เราเตอร์ไร้สายทีอ่ อกแบบมาเป็นพิเศษ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทมี่ อี ปุ กรณ์เชือ่ มต่อ 10 เครือ่ งขึน้ ไป และต้องการน�ำมาใช้ สตรีมคอนเทนต์ HD ภายในบ้าน ด้วยความเร็วในการเชือ่ มต่อ Wi-Fi สูงสุด 1300 Mbps บนย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรต์ และสูงสุด 450 Mbps บนย่านความถี่ 2.4 GHz รองรับ Gigabit Ethernet และ USB 3.0 มาพร้อมเทคโนโลยี Beam-Forming ส่งสัญญาณได้ไกลและมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเลต เกมคอนโซล สมาร์ททีวี กล้องไร้สาย www.linksys.com


07 Lenovo S400 Touch ความเพรียวบางทีล ่ ำ �้ สมัย แม้ตวั เครือ่ งจะถูกออกแบบมาให้บางเฉียบเพียง 1 นิว้ แต่กย็ งั คงไว้ซงึ่ ความแข็งแกร่งและทนทาน ต่อทุกการใช้งาน ผิวสัมผัสเคลือบด้วยโลหะเสริม ความแข็งแรงและการดีไซน์พเิ ศษทีช่ ว่ ยให้มี น�ำ้ หนักเบา มาพร้อมหน้าจอไวด์สกรีน 14 นิว้ คียบ์ อร์ดแบบ AccuType ทีม่ คี ยี แ์ พดขนาดใหญ่ ใช้สะดวก ขุมพลังภายในจาก Intel 3rd Gen และแบตเตอรีท่ ใี่ ช้ได้ ยาวนานตลอดวัน

11 Sony Alpha 7 & 7R กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม เล็กและเบาทีส ่ ด ุ ในโลก

08 GoPro Hero3+ กล้อง ดิจต ิ อลเพือ ่ ไลฟ์สไตล์สด ุ มันส์

บริษทั เมนทาแกรม ผูน้ ำ� เข้าและจัดจ�ำหน่ายกล้อง โกโปรแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย เปิดตัวกล้อง โกโปรรุน่ ใหม่ลา่ สุด Hero3+ เล็กและเบากว่าเดิม ถึง 20% ด้วยประสิทธิภาพใหม่ พร้อมเลนส์ทคี่ มชัดยิง่ ขึน้ และโหมด SuperView บันทึกภาพมุมกว้างได้ อย่างสมจริงและตืน่ ตา ตืน่ ใจ เหมาะส�ำหรับนักกีฬา ทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ เช่น แข่งรถ แข่งจักรยาน กีฬาเอ็กซ์ตรีม เรือใบ ด�ำน�ำ้ รวมไปถึง ผูป้ ระกอบอาชีพหรือมีงานอดิเรกด้านการถ่ายภาพ โดย กล้องโกโปรสามารถบันทึกภาพประสบการณ์สดุ เร้าใจทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้า ในสถานการณ์ทกี่ ล้องทัว่ ไปไม่สามารถท�ำได้ พร้อมจ�ำหน่ายแล้วในราคา 14,500 บาท http://gopro.mentagram.com

LG 3D Blu-ray Home Theater

09

3D บลูเรย์ โฮมเธียเตอร์ รุน่ BH6330H จากแอลจี โดดเด่นด้วยนวัตกรรมล�ำ้ สมัย มาพร้อมพลังเสียง 1,000 วัตต์ ระบบ 5.1 แชนแนล ล�ำโพงแบบ Upright Speaker ช่วยกระจายเสียงขึน้ สูด่ า้ นบนให้ผใู้ ช้สามารถ สัมผัสเสียงทัง้ ในแนวราบและแนวดิง่ ตัวล�ำโพงท�ำจาก Aramid Fiber Cone คุณภาพเสียงคมชัดและสม�ำ่ เสมอ รองรับการเล่นภาพยนตร์ 3D Blu-ray disc และไฟล์ตา่ งๆ เช่น ไฟล์เพลง และไฟล์รปู ภาพจาก ฮาร์ดดิสก์ได้โดยตรง นอกจากนีย้ งั มีฟเี จอร์ Private Sound Mode ให้ผใู้ ช้ฟงั เพลงอย่างเพลิดเพลินโดยไม่รบกวนผูอ้ นื่ ด้วยระบบ Sound Privacy ส่งเพลงจากเครือ่ งเล่นไปยังสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi และ LG App www.lg.com/th

Ford EcoBoost Race Engine แรง ประหยัดน�ำ ้ มัน

10

ฟอร์ดเดินหน้าแผนการน�ำเทคโนโลยีทใี่ ช้ในรถฟอร์ดมาสูส่ นามแข่ง ด้วยการ ประกาศน�ำเครือ่ งยนต์อโี คบูส๊ ต์ V6 ขนาด 3.5 ลิตรส�ำหรับรถแข่งมาติดตัง้ ในรถสปอร์ตเพือ่ ลงแข่งขันในรายการ 2014 TUDOR United SportsCar Championship ในสหรัฐฯ โดยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ได้ถูกติดตั้งในรถแข่ง Daytona Prototype โฉมใหม่สร้างสรรค์ขนึ้ ตามทิศทางการออกแบบของ ฟอร์ด ซึง่ ทีมไมเคิล แชงค์ เรสซิง่ เป็นทีมนักแข่งทีมแรกทีส่ นใจ เลือกใช้เครือ่ งยนต์อโี คบูส๊ ต์ในรถ Daytona Prototype และจะ เปิดตัวครัง้ แรกในสนามแข่งขัน 2014 Rolex 24 at Daytona ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 โดยจะลงแข่งขันทัง้ 12 สนาม ตลอดฤดูกาลหน้า

บริษทั โซนี่ ไทย จ�ำกัด พร้อมยกระดับ ประสบการณ์การถ่ายภาพ เปิดตัวกล้อง มิเรอร์เลส Alpha 7, 7R พร้อมเซ็นเซอร์ แบบ Exmor CMOS ขนาด Full Frame โดยยังคงขนาดเล็กกะทัดรัด โดย Alpha 7 มีความละเอียด 24.3 ล้านพิกเซล ส่วน 7R ความละเอียดสูงถึง 36.4 ล้านพิกเซล (ไม่มี optical low-pass filter) ติดตั้งช่องมองภาพแบบ XGA OLED Tru-Finder และหน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว ที่สามารถปรับมุมเงยขึ้นลงได้ ทั้งสองรุ่นใช้ชิพประมวลผลภาพรุ่นใหม่ BIONZ X ให้สสี นั สวยงาม คมชัด และสัญญาณรบกวนต�ำ่ แม้ถา่ ยในทีแ่ สงน้อย และทีข่ าดไม่ได้ คือการเชือ่ มต่อ Wi-Fi และ NFC เพือ่ ท�ำงานร่วมกับ PlayMemories Camera Apps

12 Deezer รุดหน้า นวัตกรรมการ ฟังเพลง ดีแทคสานต่อความส�ำเร็จในการ เปิดให้บริการ ‘ดีเซอร์’ จนกลายเป็น คลังเพลงมิวสิกสตรีมมิง่ ทีใ่ หญ่ ทีส่ ดุ ในขณะนี้ ล่าสุดเพิม่ ฟีเจอร์ใหม่ ‘HEAR THIS’ ที่ ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั การแนะน�ำ เพลงทุกๆ วัน ซึง่ เป็นเพลงที่ อิงจากเพลงทีผ่ บู้ ริการเลือกฟัง เพลงใหม่ลา่ สุดจากวงดนตรีที่ ผูใ้ ช้บริการชืน่ ชอบ รวมไปถึง เพลงทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านดนตรี จากดีเซอร์ได้แนะน�ำ และ ฟีเจอร์ ‘EXPLORE’ ซึง่ จะเป็น ส่วนเสริมในการท�ำงานของ ฟีเจอร์ ‘HEAR THIS’ ผูใ้ ช้ บริการสามารถค้นหาเพลง จากภูมภิ าค และประเภทของดนตรี เข้าถึงเพลงใหม่ๆ ได้จากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนก็ตาม www.deezer.com

DIGITAL LIFESTYLE

07 DL


TEXT : มนตรี บุญสัตย์ buiberry@gmail.com TEXT: Rukpong C. PHOTO: Kritthee U.

เสถียร บุญมานันท์ ปัน ้ แบรนด์ไทยไป AEC

ด้วยวิสย ั ทัศน์ทก ่ี ว้างไกล จากบริษท ั เล็กๆ ทีม ่ พ ี นักงานแค่ 2 คน วันนีแ ้ บรนด์ Neolution ของคุณเสถียร เป็นทีร ่ จ ู้ ก ั กันดีในฐานะพีซเี คสอันดับหนึง ่ ของไทย มีสน ิ ค้ากลุม ่ เกมมิง ่ ทีไ่ ม่มี ใครสูไ้ ด้ และล่าสุดกับการเปิดตลาดอุปกรณ์เสริมสำ�หรับสินค้า โมบายและการขยายแบรนด์ไปสู่ AEC

DL แวะไปนัง ่ คุยกับผูบ ้ ริหารหนุม ่ เสียงนุม ่ อย่าง คุณเสถียร บุญมานันท์ ประธาน กรรมการ บริษท ั นีโอลูชน ่ั เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน ่ จำ�กัด เพือ ่ สอบถามถึงเคล็ดลับ ความสำ�เร็จในตลาด ‘ไอที’ ทีใ่ ครๆ ก็หวาดกลัว ทีม ่ าของแบรนด์ Neolution

คุณเสถียร : มาจากค�ำว่า Neo ทีแ่ ปลว่าใหม่ บวกกับ Evolution ทีห่ มายถึงการปฏิวตั ิ อะไรใหม่ๆ ตอนนัน้ ผมเพิง่ จบกลับมาจากซานฟราน อยากหาสินค้าไอทีมาขาย ก็มองว่า จะมีอะไรบ้างทีเ่ ราพอจะเริม่ ต้นท�ำได้จากพนักงานแค่สองคน ผมก็เลยมองว่า ‘เคส’ คอมพิวเตอร์นแี่ หละ ใช้เวลา 2 ปีครึง่ จากบริษทั ทีม่ พี นักงานแค่ 2 คนกลายเป็นบริษทั เคสอันดับหนึง่ ในไทย ท�ำไมถึงต้องเป็นเคส

คุณเสถียร : ผมมองจากตัวเองว่าถ้าเป็นสินค้าอย่างอืน่ ทีม่ เี ทคโนโลยีมากๆ เช่น ซีพยี ู แรม วีจเี อการ์ด คงไม่กล้าซือ้ จากบริษทั เล็กๆ แน่ ไหนจะความน่าเชือ่ ถือ บริการหลังการขาย และมาร์จนิ ราคาทีแ่ คบมากจนไม่พอกับ บริษทั เล็กๆ ทีจ่ ะเติบโตได้ ซึง่ ผมมองว่าเคสเป็นสินค้าทีก่ ง่ึ แฟชัน่ เราสามารถใส่ไอเดียและสามารถสร้างแบรนด์ของเราเองได้ วิธก ี ารทีพ ่ า Neolution เป็นพีซเี คสอันดับหนึง ่ ในไทยในเวลาแค่ 2 ปีครึง ่

คุณเสถียร : หนึง่ ผมวิง่ ขายเองทัว่ ประเทศ เริม่ ตัง้ แต่พนั ทิป เซียร์ พอกรุงเทพฯ ลงตัวก็ขบั ไปต่างจังหวัดเอง รูจ้ กั ลูกค้า ทัง้ หมด บริการกันแบบพีน่ อ้ ง สองผมคิดว่าเราสร้างแบรนด์ในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ด้วยการเลือกเคสทีม่ แี ฟชัน่ เป็นจุดขาย ถ้าเรามองเคสเป็นแค่คอมพิวเตอร์ เราจะตายและหายไปจากตลาดเหมือนคนอืน่ ของเราอาจจะไม่ได้แฟชัน่ จ๋า แต่ถา้ วางไว้บนโต๊ะ แล้วเพือ่ นมาเห็น จะต้องบอกว่า “เฮ้ย เคสเจ๋งว่ะ” สามผมสร้างระบบทีแ่ ตกต่าง ถ้าเคยอ่านหนังสือของคุณซิคเว่ เบรคเก้ หรือ พีโ่ จ้-ธนา จะรูว้ า่ วิธกี ารของเขาคือออกไปหาลูกค้าด้วยตัวเอง เพือ่ สร้างระบบใหม่ทล่ี กู ค้าต้องการ ว่าต้องการอะไร ติดขัด อะไรตรงไหน ผมก็จะใช้เทคนิคนีเ้ พือ่ สร้างระบบการดูแลลูกค้าให้ดยี ง่ิ ขึน้ เรือ่ ยๆ เห็นอะไรในตลาด E-Sport และ Mobile Accessories

คุณเสถียร : วันทีเ่ ราเริม่ เข้าสูต่ ลาดเคส สินค้ากลุม่ DIY ก็เริม่ ตกแล้ว แต่เราก็ยงั โตได้ เป็นอันดับหนึง่ อย่างไรก็ตามในระหว่างนัน้ ผมก็มองเห็นตลาดใหม่คอื สินค้าเกมมิง่ เมือ่ ตลาดพีซเี ล็กลงเรือ่ ยๆ คนทีย่ งั ประกอบคอมพ์อยูก่ ค็ อื กลุม่ คนทีจ่ ะเอาไปเล่นเกม สองตลาดโมบิลติ ้ี ทีเ่ มือ่ สีป่ ที แ่ี ล้วมันคือ O2 ผมก็ใช้อยูแ่ ละบอกพนักงานในตอนนัน้ ว่าตลาดนีต้ อ้ งโตแน่นอน จุดแข็งของ Neolution

คุณเสถียร : เราทำ�ให้แบรนด์เข้มแข็งและชัดเจนมาก สินค้าทีเ่ รานำ�มาจำ�หน่าย ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มเกมมิ่งทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น จากนั้นก็เน้น ทำ�ตลาด E-Sport เปลี่ยนภาพการเล่นเกมให้เป็นกีฬา ซึ่งก็ประสบความสำ�เร็จด้วยดี กลายเป็น แบรนด์ระดับ South-East Asia ไปแล้ว ต่อไปก็จะมีการตั้งตัวแทนจำ�หน่ายแบรนด์ของเราที่ ฟิลปิ ปินส์ อินโดฯ และเวียดนามในเร็วๆ นี้ ส่วนสินค้าโมบายจริงๆ ผมทำ�มา 2-3 ปีแล้ว เช่น เราเป็นเจ้าแรกทีท่ ำ�คียบ์ อร์ดบลูทธู แบบพกพา และเคสมือถือทีเ่ ป็น Power Bank ในตัว แต่ผมไม่ได้เน้นการตลาดเท่าไหร่ มาวันนีส้ นิ ค้าในกลุม่ นีม้ ี การแข่งขันและเติบโตสูง หากเราไม่โฟกัสโอกาสเกิดก็คงยาก ผมจึงตัง้ เป้าว่าจะทำ�ตรงนี้ โดยมีการตัง้ ทีมการตลาด ทีมขายจริงจัง เห็นว่าจะขยายไป AEC ด้วย

คุณเสถียร : ครับ ตอนนี้ Neolution Group ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ มีการตัง้ Neolution International ทีส่ งิ คโปร์, Neolution Import & Export ทีพ่ ม่า ลาว และจะเปิดเพิม่ ทีก่ มั พูชาเร็วๆ นี้ เพือ่ รองรับ AEC ผมมองว่าถ้าทีไ่ หนสินค้าแบรนด์ไทยมีอทิ ธิพลกับเขา ผมจะไปลงทุนทีน่ นั่ ด้วยตัวเอง ตอนนีม ้ แ ี บรนด์ iSonic เพิม ่ ขึน ้ มา ดูเหมือนคุณเสถียรจะให้ ความส�ำคัญในการปัน ้ แบรนด์มาก

คุณเสถียร : ปัญหาของคนไทยคือเราไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญกับแบรนด์ แต่ผมกลับ มองว่าถ้าแบรนด์ตดิ ตลาดแล้ว บางครัง้ มูลค่าของมันยังสูงกว่ายอดขายสินค้าอีกต่างหาก ดูอย่าง Coca Cola ทีม่ กี ารตีมลู ค่าแล้วว่ามีคา่ เท่ากับทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของบริษทั Coca Cola ทัง้ โลก คิดดูวา่ มันมากขนาดไหน นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจจะสร้างแบรนด์ให้ไม่เพียงคนไทยยอมรับ ต่างประเทศก็จะยอมรับด้วย คติพจน์ประจ�ำใจ-ปรัชญาการท�ำงาน

08 DIGITAL LIFESTYLE DL 

คุณเสถียร : Without the air you will die in a minute, Without a dream you’re only a dead man. คนทีไ่ ม่มคี วามฝันไม่มจี ดุ มุง่ หมาย ก็เหมือนกับคนทีต่ ายไปแล้ว


TEXT : Hoo DIY : facebook.com /HooDIYguru PHOTO : Mr. Niphun P.

พอดีมองไปเห็นทีโ่ กยผง แขวนบนผนังห้องด้วยสีสน ั สดใส และรูปทรงทีด ่ แ ู ปลกตา จึงเกิดไอเดียนำ�มาดัดแปลง เป็นนาฬิกาเรือนใหม่ทใ่ี ครเห็น ก็แอบอมยิม ้ กับความแปลก

นาฬิกาโกยผง 01

02

2. ปืนกาว

1. หน้าปัดนาฬิกา 3. คัตเตอร์

1. ใช้คตั เตอร์เจาะรูตรงกลางทีโ่ กยผงให้พอดี กับแกนแป้นนาฬิกา

03

2. ใส่ตวั เรือนนาฬิกาลงไปในช่องจากด้านหลัง 3. ใส่เข็มนาฬิกาลงไปบนหน้าปัดนาฬิกา 4. น�ำกระดุม หรือลูกปัดมาประดับตกแต่ง เป็นต�ำแหน่งเลขนาฬิกา

4. กระดุม หรือลูกปัด

5. ทีโ่ กยผง หรือภาชนะต่างๆ ทีแ่ ขวนได้

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

04

• สามารถน�ำเอา สิง่ ของทีแ่ ขวนบนผนัง ได้มาใช้เป็นหน้าปัด นาฬิกาแบบต่างๆ ตามไอเดียได้ • อุปกรณ์ทเี่ ลือกท�ำแป้นนาฬิกาควรมีความหนา ไม่มาก • พืน้ ผิวของภาชนะควรราบเรียบเพือ่ ไม่ให้ขวาง การหมุนของเข็มนาฬิกา


WhatsAPP The SMS Killer คงไม่มใี ครในทีน ่ ท ้ี ไ่ี ม่รจ ู้ ก ั แอพฯ แชทสุดฮิตตัวนี้ วันนีเ้ รา จะพาไปดูขอ ้ มูล น่าสนใจทีค ่ ณ ุ อาจไม่เคยทราบ มาก่อน

TEXT : กองบรรณาธิการ DL

มีโทรศัพท์แอนดรอยด์ กว่า

พันล้านข้อความถูกส่ง และ

พันล้านข้อความถูกรับ ในแต่ละวัน ตัวเลข ความต่างนีเ้ กิดจากฟังก์ชนั Group Chat

ล้านเครือ่ ง ทัว่ โลก ใช้บริการ WhatsApp

ชือ่ ‘WhatsApp’ มาจากการ เล่นค�ำระหว่างค�ำว่า

What’s up

Brian Acton และ Jan Koum สองผูก้ อ่ ตัง้ WhatsApp เคยเป็นอดีต พนักงาน

บริษทั ผูใ้ ห้บริการ โทรคมนาคมใน สหรัฐอเมริกามี รายได้จาก บริการ SMS เฉลีย่

ด้วยกันทัง้ คู่

Google เคยขอซือ้

WhatsApp ด้วยเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ WhatsApp ปฏิเสธ ข้อเสนอนัน้ (จนกระทัง่ วันนี)้

พันล้านข้อความทัว่ โลก ถูกส่งถึงกันด้วยบริการ Messenger โดย 20 พันล้านข้อความ ในนีเ้ ป็นการส่งผ่าน SMS ธรรมดา WhatsApp มีจำ� นวนผูใ้ ช้งานจริง (นับจนถึงปัจจุบนั ) ประมาณ

พันล้านเหรียญต่อปี แต่ตงั้ แต่ปี 2009 รายได้จาก บริการ SMS ของโอเปอเรเตอร์ลดลง ต่อปี

Asha 210 คือ โทรศัพท์มอื ถือ รุน่ แรกมีปมุ่ ส�ำหรับ WhatsApp บนตัวเครือ่ ง

ล้านคน

ข้อความ ภาพถ่าย วิดโี อ เสียง และข้อมูล GPS สามารถ Share ถึงกันได้ดว้ ย WhatsApp

Koum เคยให้สมั ภาษณ์วา่

เป้าหมายรายได้ของ WhatsApp คือ 1 ดอลลาร์ตอ่ ผูใ้ ช้ 1 คนต่อปี

ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา สามารถ WhatsApp เปิดให้ผใู้ ช้ ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี

iOS

Line

WhatsApp ในไทย ถูก ปาดหน้าแซงความนิยมด้วยความน่ารัก ของกระต่าย Cony หมี Brown และ Sticker มากมาย DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


TEXT : ณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผูก้ อ่ ตัง้ MarketingOops.com Twitter : @tukko

คุณผูอ ้ า ่ นเคยเกิดคำ�ถามแบบนีข ้ น ้ึ มา กันบ้างไหม…จะกินอะไรดี? ไปกินทีไ่ หนดี? ทีน ่ น ่ั มีอะไรอร่อย? ทีน ่ ม ่ี อ ี ะไรน่ากินบ้าง? ร้านนีม ้ ส ี ว ่ นลดบ้างไหม? แถวนีไ้ ม่มร ี า ้ นอาหาร แบบนีบ ้ า ้ งเหรอ? สารพัดคำ�ถามเกีย ่ วกับเรือ ่ งอาหารการกินเป็นอะไร ทีม ่ ก ั แวบขึน ้ มาในความคิดของแต่ละคนเป็นส่วนใหญ่ ยิง ่ หากอยูใ่ น ช่วงเวลาทีห ่ ว ิ มากๆ แล้วละก็ เรือ ่ งกินอาจจะกลายเป็นเรือ ่ งใหญ่ของใคร หลายคนขึน ้ มาได้ในพริบตา ในวันนี้ Marketingoops.com กับคอลัมน์ Live With Digital เลยอยากจะมาเสนอตัวช่วยดีๆ อย่างแอพพลิเคชัน ่ ในหมวด Food&Drink ทีจ ่ ะมาช่วยเราเปลีย ่ นเรือ ่ งกินให้เป็นเรือ ่ งง่ายมาฝาก ให้กบ ั คุณผูอ ้ า ่ นได้รจ ู้ ก ั เรือ ่ งใหญ่ทเ่ี วลาหิวจึงไม่ใช่ปญ ั หาอีกต่อไป หากรูจ ้ ก ั 4 แอพฯ FREE ดีๆ ทีเ่ รานำ�มาฝาก

Wongnai

เริ่มต้นกันกับแอพพลิเคชั่นตอบโจทย์ สารพัดค�ำถามกันด้วย แอพพลิเคชั่น Wongnai ซึ่ ง หลายคนที่ ส นใจด้ า น ดิจติ อลและชอบค้นหาร้านอาหารน่ากิน น่ า จะรู ้ จั ก แอพพลิ เ คชั่ น นี้ กั น มาบ้ า ง เพราะติดอันดับ Top 5 ของ Food & Drink Category ใน App Store ถึง 70 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน ส�ำหรับแอพฯ นี้ ภายในจะเต็มไปด้วยฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารให้เราเลือกค้นหา โดยมี ข้อมูลร้านอาหารกว่า 100,000 ร้านด้วยกัน นอกจากค้นหาร้านอาหารแล้ว ก็ยงั สามารถอ่านรีววิ ทีค่ นอืน่ เขียนเอาไว้ หรือจะเขียนรีววิ เองผ่านสมาร์ทโฟนของ คุณก็ได้ รวมไปถึงจะเช็กดูว่าเพื่อนๆ เราที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ไปกินร้านไหนกัน มาบ้าง ก็สามารถเช็กได้เช่นเดียวกัน ตัวแอพพลิเคชั่นมีให้ดาวน์โหลดส�ำหรับ คนทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Android นอกจากสองระบบนี้ อยากรู้ เรือ่ งกิน อยากหาทีก่ นิ ก็สามารถค้นหาง่ายๆ กันได้ที่ http://www.wongnai.com/ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE


OpenRice Thailand Jaew Pa Gin

มาต่อกันด้วยแอพพลิเคชั่นถัดมาที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องกินให้ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ กันด้วยแอพพลิเคชั่นที่มีสโลแกนว่า ‘เพือ่ นช่วยหา เวลาหิว’ อย่าง OpenRice Thailand ส�ำหรับ แอพพลิเคชั่นนี้เป็นที่รู้จักและมีอยู่หลายประเทศด้วยกัน แต่หากคนไทยต้องการหาร้านอาหารไทย สถานที่ตั้งร้าน ในเมืองไทยแล้วละก็ ต้องค้นหาแอพฯ ทีม่ คี ำ� ว่า Thailand ต่อท้ายกันด้วยนะจ๊ะ ไม่เช่นนัน้ อาจจะหลงไปหาร้านอาหาร ในประเทศอืน่ กันได้ ภายในแอพพลิเคชัน่ นีม้ ที งั้ ข้อมูลร้าน อาหารในประเทศไทยให้เราเลือกค้นหากว่า 85,000 ร้าน ประเภทอาหารที่หลากหลายให้ค้นตามความชอบ สไตล์ อาหารที่นิยม หรือจะค้นหาตามเขต/อ�ำเภอ คีย์เวิร์ดต่างๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน มีแผนที่ร้านอาหารแบบ GPS น�ำทางให้เราไปยังร้านได้ถูก ไม่ต้องกลัวหลงทาง นอกจากนี้ยังมีรีวิวให้เลือกดูเพื่อตัดสินใจ หรือจะรีววิ ร้านทีไ่ ปเองก็ทำ� ได้ไม่ยาก และยังมีเลเวลให้กบั สมาชิกเพิม่ ความสนุกสนานและน่าติดตาม ในการใช้แอพฯ ให้มากขึ้นด้วย ซึ่งแอพฯ นี้ก็มีให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ส�ำหรับ iOS และ Android รวมไปถึงมีเว็บไซต์ดว้ ยเช่นเดียวกัน http://th.openrice.com/ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

มาถึ ง แอพพลิ เ คชั่ น ถั ด มาที่ ต อบโจทย์ ก ารค้ น หา ร้านอาหารอร่อยน่าทานที่เราน�ำมาฝากกับแอพพลิ เ คชั่ น Jaew Pa Gin พอได้ ยิ น ชื่ อ แอพฯ นี้ หลายคนคงรู้สึกคุ้นๆ เพราะแอพฯ นี้เป็นแอพฯ ที่ รวบรวมร้ า นอาหารที่ ท างรายการแจ๋ ว ของทาง ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ได้พาไปชมร้านอาหารน่าทานต่างๆ ผ่านรายการโทรทัศน์นนั่ เอง ซึ่ ง แอพฯ นี้ ก็ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยสะดวกสบายให้ กั บ เรามากขึ้ น หากดู ใ นโทรทั ศ น์ เห็นร้านอาหารที่ชอบ อยากไปร้านนั้น เราก็สามารถมาดูรายละเอียดผ่านทาง แอพพลิเคชั่นอีกครั้งกันได้ ทางแอพฯ จะรวบรวมรายละเอียดเอาไว้ให้เสร็จสรรพ ง่ายต่อการค้นหาและตามไปกิน โดยแอพฯ จะอัพเดทร้านอาหารทีท่ างแจ๋วพาไปกิน ทุกวันทีม่ กี ารออกอากาศให้สามารถตามติดได้แบบทันเหตุการณ์สดุ ๆ นอกจากจะ มีรายละเอียดร้านอาหารแล้ว ภายในแอพฯ ยังแบ่งร้านอาหารเป็นภูมภิ าคให้คน้ หา มีรูปภาพและรีวิว โดยเราสามารถรีวิวได้เอง หรืออ่านรีวิวผู้ที่เคยไปแล้วก็ท�ำได้ มีแผนที่เดินทาง แชร์ร้านอาหารที่ชอบไปยัง Facebook และสามารถแนะน�ำ ร้านอาหารที่อยากให้ทางแจ๋วพาไปกินไปรีวิวออกอากาศกันในรายการได้อีกด้วย ซึ่งส�ำหรับแอพพลิเคชั่น Jaew Pa Gin นี้ สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่

GinRaiDee แอพพลิเคชั่นสุดท้าย แค่ชื่อแอพฯ ก็ดึงดูดให้เราสนใจได้ดีกันแล้วกับแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า GinRaiDee ที่ตรงกับค�ำถามในใจของเราหลายคน เวลาหิว นั่นสิ… กินไรดี? แอพพลิเคชั่นนี้จึงตอบโจทย์ค�ำถามนั้นกันด้วยข้อมูลร้านอาหารมากกว่า 30,000 ร้านทั่วกรุงเทพฯ ภายในแอพฯ มีทั้ง ข้อมูลร้านอาหาร รูปภาพเมนูอาหาร บรรยากาศภายในร้านจากคนทั่วไปที่เคยไปกินจริงเป็นฝ่ายรีวิวถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ใช้แอพฯ ได้ชม ค้นหาร้านอาหารใกล้ตัวที่เราเดินไปได้ภายใน 3 นาที มีส่วนลดดีๆ โปรโมชั่นส�ำหรับผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในสมาร์ทโฟนไว้แลกส่วนลดจาก ทางร้านค้าที่ร่วมรายการได้ช่วยประหยัดทรัพย์ให้กับคนที่ดาวน์โหลดแอพฯ นี้เอาไว้ และอีก 2 ฟีเจอร์เด่นจากแอพฯ นี้คือเราสามารถค้น รายละเอียดร้านค้า ดูเบอร์โทรศัพท์ได้งา่ ยๆ และไม่ตอ้ งจดเบอร์เพือ่ ออกมากดโทรนอกแอพฯ แต่สามารถโทรศัพท์ผา่ นแอพฯ นีไ้ ด้เลย รวมไปถึงเรา สามารถเขย่าสมาร์ทโฟนสุ่มเลือกร้านอาหารมาเป็นตัวเลือกได้อีกด้วย แบบนี้คำ� ถามที่ว่า ‘กินไรดี?’ ก็คงหมดไป เพราะมีรายชื่อร้านอาหารในใจ เพิ่มขึ้นมามากมาย! ซึ่งหากคุณผู้อ่านสนใจแอพพลิเคชั่นนี้ ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้วส�ำหรับสมาร์ทโฟนระบบ iOS ส่วนใคร ที่ใช้ Android ทาง GinRaiDee ก�ำลังพัฒนาแอพฯ อยู่ อดใจกันอีกไม่นาน ก็น่าจะได้ใช้แอพฯ นี้เช่นเดียวกัน ระหว่างนี้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android อยากดูรวี วิ ก็สามารถไปชมกันได้ใน http://www.ginraidee.com สามารถดาวน์โหลดได้ที่

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


TEXT : กองบรรณาธิการ

Oakley Airwave 1.5 โอ๊คเลย์สานต่อความไฮเทคด้วยแว่นสกีรน ุ่ ใหม่ทไี่ ม่ได้แค่ใส่แล้วหล่ออย่างเดียว ภายในแว่นรุน่ นีต้ ดิ ตัง้ โมดูล GPS ทีส่ ามารถระบุตำ� แหน่งและแสดงข้อมูลให้กบั นักสกีผสู้ วมใส่ ไม่วา่ จะเป็นพิกดั แผนที่ ระดับความสูง ความเร็ว รวมไปถึงการระบุ ต�ำแหน่งเพือ่ นร่วมทริป (Buddy Tracking) โดยข้อมูลจะถูกแสดงผลแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องมองภาพ Advance Prism ทีแ่ ม้จะมีขนาดเล็กแต่กม็ องเห็นได้ชดั เจน มาพร้อมชุดควบคุมสวมใส่บนข้อมือเชือ่ มสัญญาณกับตัวแว่นผ่านบลูทธู นอกจาก ข้อมูล GPS แล้ว จอภาพยังสามารถแสดงข้อมูลการโทรเข้า แจ้งเตือน SMS หรือ Facebook หรือกระทัง่ เลือกเปิดเพลงโปรดผ่านแอพฯ บนสมาร์ทโฟนได้อกี ด้วย สนนราคาในต่างประเทศประมาณ 21,000 บาท www.oakley.com

ล�ำโพงบลูทธู ดีไซน์สดุ ชิค จาก Beats By Dr.Dre แบรนด์ทกี่ ำ� ลังโด่งดังและ ขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งของหูฟงั คุณภาพสูงส�ำหรับมือถือรวมไปถึงเอนจิน เสียงในโน้ตบุค๊ ไฮเอนด์หลายรุน่ โดย Beats Pill ดีไซน์ลำ� โพง แยกออกจากกันถึง 4 ตัว เพือ่ ให้ผฟู้ งั ได้สมั ผัสถึงรายละเอียด คุณภาพเสียงทีค่ มชัดและทรงพลัง มีการติดตัง้ ไมโครโฟนไว้ในตัว ท�ำหน้าทีเ่ ป็น Speaker Phone สามารถเชือ่ มต่อได้ทงั้ บลูทธู NFC หรือจะต่อผ่านช่องต่อ 3.5 มม. อยูด่ า้ นหลังล�ำโพงก็ได้ อีกด้วย ทีพ่ เิ ศษกว่าใครยังมีสรี นุ่ ลิมเิ ต็ดเอดิชนั่ สี ‘Pink’ ซึง่ เป็น ซิกเนเจอร์ของ Nicki Minaj อีกด้วย ใครสนใจมีจำ� หน่ายแล้ว ในไทยที่ อาร์ ที บี ฯ ผนึก iStudio, iBeats และ U. Store ทัว่ ประเทศ www.istudio.in.th\ Beats Pill

Asus ViVoPC ถ้าไม่บอกใครๆ ก็คงคิดว่านีค่ อื พีซี ประกอบฉากในภาพยนตร์ไซ-ไฟ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แต่เชือ่ หรือไม่วา่ คุณก็สามารถเป็นเจ้าของมันได้แล้ว เมือ่ Asus ได้ประกาศเปิดตัวมีเดียพีซี ไร้สาย โดยใช้ชอื่ ว่า ViVoPC ภายในตัว เครือ่ งบรรจุเทคโนโลยีเพือ่ ความบันเทิง เต็มพิกดั รวมไปถึงการเชือ่ มต่อแบบไร้สายความเร็วสูงมาตรฐาน 802.11ac เพือ่ การสตรีมคอนเทนต์แบบไม่มสี ะดุดและระบบเสียง SonicMaster ให้ คุณภาพทีย่ อดเยีย่ ม พร้อมๆ กันกับ ViVoPC ยังมี ViVoMouse หน้าตาอวกาศ ส�ำหรับใช้งานเข้าคูก่ นั โดยไม่ตอ้ งไปซือ้ เมาส์ถกู ๆ มาใช้ให้เสียลุค สามารถใช้เป็น รีโมทไร้สายควบคุมพีซี และมีทชั แพดส�ำหรับใช้ Windows 8

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Sony Head-Mounted Display ใครทีม่ ปี ญ ั หาห้องหรือทีบ่ า้ นไม่มบี ริเวณพอส�ำหรับวางทีวจี อยักษ์ จอภาพแบบสวมศีรษะ HMZ-T3W รุน่ ใหม่จาก Sony ตัวนีน้ า่ จะเป็นทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกก็วา่ ได้ เพียงกดปุม่ เปิดเครือ่ งผูส้ วมใส่จะมองเห็นภาพบนจอมอนิเตอร์ OLED ทีค่ มชัด เสมือนว่าก�ำลังมองเห็นจอยักษ์ขนาด 750 นิว้ อยูต่ รงหน้า ห่างออกไป 65 ฟุต!!! อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีการสตรีม ข้อมูลแบบไร้สายได้ในระยะ 7 เมตร จากสือ่ ต้นแหล่ง โดยในรุน่ นีย้ งั สามารถเชือ่ มต่อ กับสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตผ่าน MHL หรือ micro-HDMI เล่นเกมบน จอยักษ์สดุ อลังการ สนใจ ฝากเพือ่ นในอเมริกา ซือ้ ได้จาก Sony Online Store สนนราคา พรีออเดอร์ 999 เหรียญ เท่านัน้


PowerShot G16

Firefox Phones

สปีดเร็ว สเปคแรง คือนิยามของกล้องดิจติ อลคอมแพ็คท์ระดับไฮเอนด์ รุน่ ใหม่ลา่ สุดในซีรสี่ ์ G ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง โดย Canon PowerShot G16 ยังคงไว้ซงึ่ บอดีท้ รงคลาสสิกทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ภายใน อัดแน่นเทคโนโลยีเต็มพิกดั เริม่ ตัง้ แต่ระบบออโต้โฟกัสใหม่แบบ High Speed AF ทีจ่ บั โฟกัสได้เร็วเพียง 0.10 วินาที ถ่ายภาพต่อเนือ่ ง ความเร็วจัด 12 ภาพ/วินาที ชิพประมวลผลภาพ Digic 6 รุน่ ใหม่จดั การ ประมวลผลแสงทีต่ กกระทบเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด 12.1 ล้าน พิกเซลได้ ได้ภาพทีม่ คี ณ ุ ภาพอย่างรวดเร็ว มีระบบป้องกันภาพสัน่ ไหว Intelligent IS จอหลังคมชัดขนาด 3.0 นิว้

รูส้ กึ เบือ่ ไอโฟน ไม่คอ่ ยโดน แอนดรอยด์? ถ้าอยากลองอะไร ใหม่ๆ บ้าง DL ขอแนะน�ำ สมาร์ทโฟนสายพันธุใ์ หม่ ‘ไฟร์ฟอ๊ กซ์โฟน’ โดย Firefox นัน้ มีชอื่ ในเรือ่ งของบราวเซอร์ ทีม่ ปี ลัก๊ อินเสริมการท�ำงานที่ หลากหลายมากทีส่ ดุ ซึง่ ก็ตอ้ ง จับตารอดูตอ่ ไปว่าเมือ่ เป็น สมาร์ทโฟนแล้วจะเป็นเช่นนัน้ หรือไม่ แน่นอนว่าบราวเซอร์ ทีต่ ดิ มาด้วยจะสนับสนุน HTML5 เป็นอย่างดีแน่นอน เริม่ แรกนีจ้ ะเปิดให้ผสู้ นใจซือ้ ผ่านทางออนไลน์ในช็อปที่ อเมริกาและอังกฤษเท่านัน้ มี 3 รุน่ ให้เลือก คือ Peak, Peak+ และ Keon โดยในรุน่ Peak ซึง่ เป็นรุน่ ท็อปสุดจะใช้จอมัลติทชั qHD IPS ขนาด 4.3 นิว้ ซีพยี คู ู่ Qualcomm Snapdragon S4 8225 1.2Ghz (สองตัว) กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล รองรับการเชือ่ มต่อทุกมาตรฐาน ทัง้ หมดนีใ้ นราคาน่าตะลึงแค่ 149 ยูโร หรือไม่เกิน 6,500 บาทเท่านัน้ http://shop.geeksphone.com

นอกจากนีย้ งั มีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ เพิม่ ความ สะดวกให้ผใู้ ช้สามารถเนรมิตภาพสวยตามสัง่ ทันที เช่น ถ่ายภาพหน้าชัด-หลังเบลออัตโนมัติ (Background Defocus) ทีป่ รับระยะชัดตืน้ ได้มากถึง 3 ระดับ ถ่ายภาพ ใบหน้าให้ดสู วยใส (Soft Focus) ถ่ายภาพท้องฟ้าและดวงดาว (Star) ปรับโทนสีอตั โนมัตสิ ไตล์ HDR พร้อมเลนส์มมุ กว้าง 28-140 มม. ตอบโจทย์ทกุ มุมมองการถ่ายภาพ ไม่ตอ้ ง ตัง้ ค่ากล้อง หรือเปลีย่ นเลนส์เสริมให้ยงุ่ ยาก พร้อม Wi-Fi ในตัวกล้องแชร์ภาพสูส่ ายตาประชาชนได้ทนั ที PowerShot G16 วางจ�ำหน่ายแล้วด้วยราคา 16,900 บาท พร้อมรับฟรี เคสหนังพร้อมสายคล้องกล้องครบชุด (น�ำเข้ารุน่ พิเศษ จ�ำนวนจ�ำกัด) ดูสเปคและภาพตัวอย่างเต็มๆ ได้ที่ www.canon.co.th

Samsung Ativ Book 9 Plus อยากได้โน้ตบุค๊ หน้าตาคล้าย MacBook Air แต่ใช้ Windows 8 และใส่สเปคแบบไม่กกั๊ ? ซัมซุงตอบโจทย์นแี้ ล้วด้วยการสร้างอัลตร้าบุค๊ Ativ Book 9 Plus ทีโ่ ดดเด่นด้วยบอดีด้ ไี ซน์ลำ�้ ใช้วสั ดุอะลูมเิ นียมดูพรีเมียมไม่แพ้ MacBook Air และทีโ่ ดดเด่นสุดๆ ของอัลตร้าบุค๊ รุน่ นีค้ อื จอภาพขนาด 13.3 นิว้ ทีม่ าพร้อมความละเอียดสูงถึง 3200 x 1800 พิกเซล หรือมีความหนาแน่นของพิกเซลถึง 282PPI กันเลยทีเดียว (MacBook Pro Retina ยังละเอียดแค่ 220PPI) ภาพทีม่ องเห็นจึงคมบาดตาสุดๆ และถือเป็นอัลตร้าบุค๊ ทีม่ จี อภาพความละเอียด สูงสุดในปัจจุบนั นอกจากนีพ้ าเนลจอยังเป็นแบบ PLS แบบเดียวกับใน iPad ทีใ่ ห้มมุ มองกว้างโดยสีสนั ไม่ผดิ เพีย้ น สามารถกางแบนราบกับพืน้ โต๊ะ ได้ 180 องศา ตัวเครือ่ งวัดจุดทีห่ นาทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 13.6 มม. น�ำ้ หนักรวมแบตแล้ว ประมาณ 1.3 กิโลกรัม สเปคจัดเต็ม ซีพยี ู Intel Core i5/i7 (Haswell) แรม 4GB, SSD 128GB, Back-Lit Keyboard, n-WiFi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.0, HDMI, VGA, USB 3.0, Card Reader แบตอึด 11 ชัว่ โมง ราคาจ�ำหน่าย เริม่ ต้นที่ $1,399 เท่านัน้ แวะดู มุมเท่ๆ ของตัวเครือ่ งเพิม่ เติม ได้ที่ www.samsung.com

DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


ต่อไปนีก ้ เู กิลจะไม่ใช่แค่ชว ่ ยคุณ ค้นหาข้อมูลอีกต่อไป เพราะมันสามารถตอบค�ำถาม ก่อนทีค ่ ณ ุ จะรูว ้ า ่ ต้องการ อะไรกันแน่เสียอีก...

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


ใครยังไม่รจู้ กั กูเกิลบ้าง? คิดว่าคงไม่มแี ล้ว ... แต่ไม่แน่วา่ บางทีคณ ุ อาจจะไม่ทนั รูต้ วั เลยว่า กูเกิลนัน้ ยิง่ นานยิง่ ฉลาดล�ำ้ ลึกสุดๆ โดยเฉพาะตัง้ แต่เดือนธันวาคมปีทผี่ า่ นมาทีก่ เู กิลได้นำ� ระบบ ค้นหาอัจฉริยะแบบใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า ‘Knowledge Graph’ มาใช้ ไม่เชือ่ ลองพิจารณาจากสิง่ ต่อไปนีว้ า่ ใช่หรือไม่? กูเกิลรูจ้ กั นักแสดงในภาพยนตร์เรือ่ งโปรดของคุณ กูเกิลรูจ้ กั ร้านทีด่ ที สี่ ดุ เมือ่ คุณต้องการซือ้ สมาร์ทโฟน กูเกิลสามารถจ�ำเส้นทางทีค่ ณ ุ ขับรถไปท�ำงานได้ และแทนทีก่ เู กิลจะแสดงลิงค์เพือ่ ให้คณ ุ คลิกต่อไปยังเว็บอืน่ มันจะแสดงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ทีค่ ณ ุ ค้นหาให้เห็นทันที หรือจะเรียกว่ามัน ‘ตอบค�ำถาม’ ก็ไม่ผดิ นัก เครือ่ งมือตอบสนองในหน้าค้นหาของกูเกิลนี้ นับได้วา่ เป็นรากฐานของการท�ำธุรกิจแบบใหม่ทมี่ คี วามสลับซับซ้อนยิง่ นัก อีรคิ คูบทิ ซ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน SEO (Search Engine Optimization) ท่านหนึง่ บอกกับ DL ว่า ผลการค้นหาแบบดัง้ เดิมจะเริม่ มีความส�ำคัญน้อยลงไปทุกที เพราะวันนีเ้ ราสามารถพบค�ำตอบของเรือ่ งทีต่ อ้ งการได้ โดยไม่ตอ้ งออกจากหน้ากูเกิลด้วยซ�ำ้ โดยทางปฏิบตั แิ ล้วกูเกิลจะช่วยประหยัดเวลาอันมีคา่ ให้กบั ผูใ้ ช้ได้เป็นอย่างดี แต่มนั ก็อาจเป็นหายนะต่อเว็บไซต์ทงั้ หลายด้วย ใครกันจะต้องการเข้าเว็บ Internet Movie Database (IMDb) หากกูเกิล รูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับภาพยนตร์ ท�ำไมเราต้องเข้าเว็บ Soccersuck ถ้ากูเกิลรูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับฟุตบอล?

knowledge graph ฐานข้อมูลยักษ์ เพิม่ ความฉลาด

ERIC SCHMIDT : CEO GOOGLE INC.

แน่นอนว่ากูเกิลไม่ได้ฉลาดด้วยตัวเอง แต่เกิดจากการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่บรรจุ ‘ข้อมูล’ เอาไว้ถึง 700 ล้านอย่าง ซึง่ ไม่เพียงแต่ขอ้ เท็จจริงเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงความสัมพันธ์ทสี่ งิ่ ต่างๆ มีตอ่ กันและกันด้วย กูเกิลต้องการทีจ่ ะเข้าใจผูใ้ ช้ เช่นว่า หากใครสักคน ค้นหาค�ำว่า ‘Les Misérables’ ทีจ่ ริงแล้วเขาต้องการอะไร? รอบฉายภาพยนตร์ของวันนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ เขามากกว่าพจนานุกรมภาษา ฝรัง่ เศสหรือไม่ หรือว่าจะเป็นรายชือ่ ของนักแสดงในเรือ่ งกันแน่? Knowledge Graph ได้จดจ�ำเอาไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมันว่า ‘Les Misérables’ มีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กับค�ำว่า ‘ภาพยนตร์’, ‘หนัง’ และ ‘Anne Hathaway’ จากข้อมูลของกูเกิลนัน้ จะมีลงิ ค์ เกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ยูถ่ งึ 3.5 พันล้านลิงค์ในฐานข้อมูล ซึง่ คุณคงไม่อยากมาไล่ดทู งั้ หมด และวันนีก้ เู กิลก็ฉลาดพอทีจ่ ะน�ำข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นมาแสดง ให้เห็นเมือ่ คุณค้นหาค�ำว่า ‘Les Misérables’ ไม่วา่ จะเป็น ชือ่ ผูก้ ำ� กับ รายชือ่ นักแสดง และเรือ่ งย่อ โดยจะปรากฏขึน้ มาเป็นล้อมกรอบ ด้านขวามือของหน้าผลลัพธ์

อยากอยูก่ บั ผู้ใช้นานๆ ต้องรู้ ทุกอย่างให้มากทีส่ ดุ

ถ้าคุณค้นหาชือ่ นักดนตรีคนหนึง่ กูเกิลก็จะบอกวันเกิด วง ชือ่ เพลง หรือแม้แต่ข้อมูลการทัวร์คอนเสิร์ตและวันจองบัตร ถ้าค้นหานักฟุตบอล กูเกิลก็จะบอกสโมสร สถิติท�ำประตู และค่าตัว หรือถ้าค้นหาสถานที่ กูเกิลก็จะบอกทางไปด้วย Google Maps พร้อมภาพสถานที่จริง ใน Google Image

นอกจากกูเกิลแล้ว ยังมีใครหรือบริการอะไรอีกบ้าง ทีพ่ ยายามพัฒนาตัวเองเพือ่ ให้เข้าใจคุณได้มากทีส่ ดุ FACEBOOK : เริม ่ มีการน�ำฟีเจอร์ Social Graph มาเพือ่ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของผูใ้ ช้ Facebook ไม่วา่ จะเป็นความชอบ เพือ่ น อาหาร สถานที่ ฯลฯ

SIRI : ปัจจุบน ั ผูช้ ว่ ยทางภาษา ของแอปเปิล้ ทีช่ อื่ ว่า Siri ได้ถกู พัฒนาขีดความสามารถให้ สามารถเข้าใจบริบทของแต่ละ ค�ำถามได้เกือบเทียบเท่า กูเกิลแล้ว

Knowledge Graph พยายามทีจ ่ ะ ประมวลและ กลัน ่ กรองข้อมูล ทีม ่ อ ี ยูแ ่ ล้วใน อินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูล สำ�คัญเบือ ้ งต้น มาแสดง ให้ผใู้ ช้

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


THINGS GOOGLE DO FOR YOU บางคนอาจไม่รตู้ วั ว่าวันนีอ้ าจเคยใช้บริการ Knowledge Graph ไปบ้างแล้ว เช่น ในแอพฯ Google บนแอนดรอยด์ทจี่ ะท�ำการวิเคราะห์ พฤติกรรมและให้คำ� แนะน�ำก่อนที่ เราจะพิมพ์คำ� ค้นหาเกีย่ วกับบางสิง่ บางอย่างเสร็จเสียอีก ซึง่ ข้อมูล บางอย่างก็นบั ว่ามีประโยชน์มาก เช่น การแจ้งเตือนถึงเส้นทางการจราจร ทีต่ ดิ ขัดระหว่างขับรถไปท�ำงานในตอนเช้า อย่างไรก็ตามข้อมูลบางอย่างก็อาจท�ำให้เกิด ความร�ำคาญได้เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นโฆษณาข้อเสนอ ของโรงแรมทีค่ ณ ุ เดินทางไปต่างประเทศ หรือแม้แต่ Google Glasses เองก็ยงั ไม่รอดจากการโฆษณาเช่นเดียวกัน Knowledge Graph สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วว่าคุณบ้าเสือ้ ผ้า และจะแสดงโฆษณาสรรพคุณ อวดโฉมคอลเลคชัน่ ใหม่ รวมไปถึง โปรโมชัน่ หรือส่วนลดให้เห็นทันทีทคี่ ณ ุ เดินผ่านประตูรา้ น

KNOWLEDGE GRAPH

กูเกิลน�ำเสนอ ข้อเท็จจริงส�ำคัญๆ เกีย่ วกับค�ำค้นหา ของคุณบริเวณ ด้านขวามือข้าง ผลการค้นหา GOOGLE NOW KNOWLEDGE GRAPH

จะท�ำการวิเคราะห์พฤติกรรมผูใ้ ช้บนโทรศัพท์มอื ถือ และน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ หมาะสม

GOOGLE GLASS

ทุกอย่างเป็นไปตามเกมธุรกิจ หลายคนอาจยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ ว่าฉากหน้าที่ดีงามและสวยหรูนี้ เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นอบอวลไปด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจอัน ซับซ้อน เหตุผลหลักที่กูเกิลต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลนี้ ก็เพือ่ ต้องการถ่วงหรือเก็บผูใ้ ช้ไว้ในหน้าเว็บของตัวเองให้ได้นาน ที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากส�ำหรับกูเกิล เมื่อเว็บไซต์อื่นๆ ในปัจจุบนั ได้กลายมาเป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เฟซบุค๊ ทีส่ ถิตใิ นอเมริการะบุวา่ ผูใ้ ช้งานใช้เวลาถึงร้อยละ 13 จากเวลา ในการออนไลน์ทงั้ หมดบน Facebook ในขณะทีใ่ ช้เวลาร้อยละ 11 บนกูเกิล (นับรวม YouTube แล้วด้วย!) ความแตกต่างนี้ยิ่งมีนัยส�ำคัญมากขึ้นในการใช้งานบน โทรศัพท์ โดยผูใ้ ช้จะใช้เวลาร้อยละ 23 บนเฟซบุค๊ แต่จะใช้เพียง ร้อยละ 13 บนแอพฯ ทัง้ หมดของกูเกิลตัง้ แต่ Maps, Gmail และ YouTube ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเฟซบุ๊คได้ขยับเข้ามาใกล้เคียง กับกูเกิลขึน้ เรือ่ ยๆ อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเดลทาง ธุรกิจ บนค�ำถามทีว่ า่ บริษทั จะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้สามารถท�ำก�ำไร ได้จากการค้นหาโดยมีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง? ค�ำตอบของ กูเกิลก็คอื การไม่สง่ ผูใ้ ช้ตอ่ ไปยังหน้าอืน่ ๆ โดยทันที แต่เลือกทีจ่ ะ พยายามเก็บพวกเขาไว้ในหน้าเว็บของตนเอง และพยายามดึงดูด พวกเขาด้วยข้อเสนอใหม่ในหน้านั้นๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่ง ส�ำคัญมากส�ำหรับนักโฆษณาและการตลาดทัง้ หลาย โดยเฉพาะ เมื่อกูเกิลก�ำลังเตรียมความพร้อมในการใช้ภาพโฆษณาแทน ตัวอักษรเหมือนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าใครก็ตามที่ใช้เวลาอยู่ใน หน้าเว็บของกูเกิลนานขึ้นก็มีโอกาสที่จะคลิกที่ลิงค์โฆษณา สิง่ ล่อตาล่อใจมากขึน้ ตามไปด้วย หรือคุณว่าไม่จริง?

มีขอ้ ดี ก็มขี อ้ เสีย

หากมองแค่แง่ของผูใ้ ช้งานอย่างเราๆ Knowledge Graph ถือเป็นฟีเจอร์ทดี่ ี มีประโยชน์มาก แต่หากมองในภาพ ทีใ่ หญ่ขนึ้ มันอาจก่อให้เกิดปัญหา ลุกลามไปยังระบบนิเวศ กระทบ ต่อเว็บไซต์ทดี่ ำ� รงอยูด่ ว้ ยฐานข้อมูล จากข้อเท็จจริง ยกตัวอย่าง Wikipedia ซึง่ เริม่ ได้รบั ผลแล้ว

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ด้วยแว่นตาอินเทอแรคทีฟสุดไฮเทคนี้ กูเกิลสามารถน�ำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ให้ผใู้ ช้ได้ ทุกทีท่ กุ เวลาในแบบ ฉับพลันทันที

GOOGLE GLASS APPS

ในอนาคต แอพฯ ใน Google Glass จะแจ้งเตือน ในกรณีตา่ งๆ เช่น รถไฟใต้ดนิ ใช้การไม่ได้ และจะ แสดงเส้นทางหลีกเลีย่ งเป็นทางเลือก

โดยโฆษกของ Wikipedia ได้ให้ขอ้ มูลกับเราว่า “ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราจาก ทัว่ โลกลดลงอย่างมาก” ซึง่ หากผลกระทบดังกล่าวรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ สิง่ ทีเ่ ราไม่อยากเห็นก็คอื การล่มสลาย หรือหาย จากไปของเว็บทีม่ ปี ระโยชน์ แต่ไม่มพี ลังและเม็ดเงินสนับสนุนมากพอทีจ่ ะด�ำรงอยูต่ อ่ ไปได้ จนถึงขณะนีก้ เู กิลน�ำเสนอเพียงความรูท้ วั่ ไปและข้อเท็จจริงล้วนๆ แต่เราก็ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปตลอด หากกูเกิลสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดของ Wikipedia เพื่อน�ำข้อมูลมาจัดท�ำเป็น Knowledge Graph ให้เราเห็น แล้วท�ำไมในอนาคตมันจะไม่เอาข่าวจาก BBC, CNN ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ จาก www.premierleague.com‎หรือรีววิ ภาพยนตร์ใหม่จาก IMDb ด้วยล่ะ? เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอริก ชมิดต์ ซีอีโอของกูเกิลได้ให้ความเห็นในงาน Big Tent ที่เพิ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ไปหมาดๆ เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมานีว้ า่ สิง่ ที่ Knowledge Graph ท�ำเป็นเพียงการพยายามทีจ่ ะประมวล และกลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่แล้วในอินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลส�ำคัญเบื้องต้นมาแสดงให้กับผู้ใช้ ในขณะที่หากผู้ใช้คนใดต้องการข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่า เว็บไซต์เฉพาะทางต่างๆ ก็ยังคงเป็น จุดหมายปลายทางอยูด่ ี ทีส่ ำ� คัญข้อมูลทีเ่ ราน�ำมาแสดงให้ผใู้ ช้เห็น อาจจะไม่ได้ตรงกับความ ต้องการทัง้ หมดก็เป็นได้ เช่น หากถามว่าอะไรอร่อยทีส่ ดุ ในย่านนี้ ถ้าค�ำตอบของกูเกิลคือ พิซซ่า คุณไม่จ�ำเป็นต้องกินมันก็ได้ถา้ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ อย่างไรก็ดี กูเกิลในฐานะ เสิร์ชเอนจิน ก็จะพยายามพัฒนาเทคนิควิธีให้สามารถตอบค�ำถามในสิ่งที่ผู้ใช้งาน อยากรูใ้ ห้ดขี นึ้ หรือบางทีอาจจะเป็นค�ำถามทีค่ ณ ุ ไม่ได้ถามก็ได้ ทัง้ หมดทัง้ ปวง ไม่วา่ สิง่ ทีก่ เู กิลท�ำอยูจ่ ะสร้างผลก�ำไรได้ขนาดไหน เราคงไม่ตอ้ งไปใส่ใจมากไปกว่าการทีจ่ ะท�ำอย่างไรทีจ่ ะใช้ Knowledge Graph ให้เกิดประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ ... เราเชือ่ ว่า อนาคตอีกไม่ไกล ไม่วา่ คุณจะหิว อยากไปเทีย่ ว อยากรูว้ า่ พรุง่ นีจ้ ะเป็นอย่างไร เพือ่ นซี้ ที่ชื่อว่ากูเกิล จะตอบคุณได้ทุกค�ำถาม (แม้บางครั้งจะมั่วซั่วไปบ้าง) อย่างแน่นอน


KEEP EYE ON

Network Receiver Stream without limits

Part 3] [

ประโยชน์ของการมีระบบ Wi-Fi และ Bluetooth ในตัวเครือ ่ งของ Network A/V Receiver รุน ่ ใหม่ๆ นอกจากจะเป็นการอำ�นวยความ สะดวกสำ�หรับการเชือ ่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์ภายนอกทีห ่ ลากหลาย แบบไร้สายได้แล้ว ยังมีอก ี หนึง ่ จุดเด่นทีน ่ ก ั ฟังเพลงปัจจุบน ั ให้ความสำ�คัญเป็น อย่างมากนัน ่ ก็คอ ื การสตรีมไฟล์เพลงจากแหล่งภายนอกอืน ่ ๆ ไม่วา ่ จะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเลต คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะไฟล์ทเ่ี ป็นเพลงความละเอียดสูง หรือทีเ่ รียกว่า ‘Hi-Res’ (High Resolution) สำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการสัมผัสเสียงในคุณภาพทีด่ ที ส่ี ดุ ทีเ่ หนือกว่าเสียง เพลงจากแผ่นซีดี ปัจจุบนั มีไฟล์เสียงความละเอียดสูงให้ดาวน์โหลด ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน โดยจุดเด่นของไฟล์เสียงความละเอียดสูง คือสัญญาณเสียงที่เข้มข้น ให้มิติและรายละเอียดของชิ้นดนตรีท่ใี ส สะอาดและชัดเจนในระดับเดียวกับสตูดิโอ แต่ในอดีตการเล่นไฟล์ ประเภทนี้ยังจำ�เป็นต้องพึ่ง DAC ที่ออกแบบมาพิเศษซึ่งมีราคาสูง หรือต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคสูงๆ รันผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องตั้ง ค่ายุง่ ยากกว่าจะได้ฟงั วั น นี้ค วามยุ่ง ยากเหล่ า นั้น จะหมดไป เพราะ Network A/V Receiver รุ่นใหม่อย่าง Onkyo นั้นสนับสนุนการสตรีมเพลงความ ละเอี ย ดสู ง แบบทั้ ง แบบมี ส ายหรื อ ไร้ ส ายผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย ไม่ ว่ า เพลงนั้ น จะเก็ บ อยู่ ท่ี ส มาร์ ท โฟน แท็ บ เลต คอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ๊ ค หรื อ อุ ป กรณ์ Storage เช่ น NAS ได้ อ ย่ า งสะดวก สบาย ที่ สำ � คั ญ คื อ สามารถรองรั บ ไฟล์ FLAC หรื อ Lossless ที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง สุ ด ถึ ง ระดั บ 192kHz/24bit เลยที เ ดี ย ว

เลือกฟังเพลงโปรดได้ในทุกๆ ห้อง

คงจะดีไม่นอ้ ยถ้าเราสามารถฟังเพลงเพราะๆ ได้ไม่วา่ จะอยูใ่ น ห้องใดในบ้าน ไม่วา่ จะกำ�ลังทำ�งาน หรือปรุงอาหารในห้องครัว ด้วย ความสามารถของ Network A/V Receiver รุ่นใหม่ สิ่งที่กล่าวมา ข้างต้นสามารถเป็นจริงได้ดว้ ยความสามารถทีเ่ รียกว่า Multi-Zone Control ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถกำ�หนดได้วา่ ต้องการจ่ายสัญญาณเสียง ใดไปยังอุปกรณ์รองหรือลำ�โพงทีเ่ ชือ่ มต่ออยูใ่ นห้องอืน่ ห้องใดบ้างได้ อย่างอิสระสูงสุดถึง 3 Zone ยกตัวอย่างเช่น ขณะทีค่ ณ ุ กำ�ลังชมภาพยนตร์อยูใ่ นห้องนัง่ เล่น คุณแม่บ้านก็สามารถเลือกให้ Network A/V Receiver เปิดสถานี โปรดจาก Internet Radio มาฟังที่ห้องครัวได้ ที่สำ�คัญคือสามารถ ควบคุมสัง่ งานผ่านทางแอพฯ Remote 2 จากสมาร์ทโฟนทัง้ iPhone, Android โดยไม่ตอ้ งเดินมากดทีต่ วั เครือ่ งให้เสียเวลา

FLAC คำ � ศั พ ท์ ที่ นั ก เล่ น เพลง Hi-Res จะต้ อ งพบเจอ FLAC หมายถึ ง นามสกุ ล ไฟล์ หรื อ คื อ ไฟล์ ป ระเภทหนึ่ ง (คล้ า ย กั บ ไฟล์ .ZIP) ซึ่ ง จะบรรจุ ข้ อ มู ล ไฟล์ ต้ น ฉบั บ ไว้ ภ ายใน ก า ร เ ล่ น ต้ อ ง เ ล่ น ผ่ า น โ ป ร แ ก ร ม ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ รู้ จั ก ไฟล์ FLAC ปั จ จุ บั น เราสามารถพบไฟล์ FLAC ได้ จ าก 2 แหล่ ง หลั ก ๆ คื อ การริ ป (Ripped) เองจากแผ่ น SACD หรื อ สามารถซื้ อ ได้ จ าก Studio Master ต่างๆ เช่น HDTracks, Linn Records, Chessky Records หรือจากใน iTunes Store ก็ได้เช่นกัน

Hi-Res Music คำ�ว่า Hi-Res Music หมายถึง ไ ฟ ล์ เ พ ล ง ใ น รู ป แ บ บ ค ว า ม ละเอียดสูง โดยจะมีปริมาณบิต ข้อมูล (bit) ในการเก็บข้อมูล เพลงเป็ น 24 หรื อ 32 บิ ต แ ล ะ อั ต ร า ก า ร สุ่ ม ข้ อ มู ล (Sampling Rate) จะอยู่ที่ 88.2(96), 176.4(192), 352.8(384) kHz (เพลง ใ น แ ผ่ น ซี ดี มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด มาตรฐานที่ 16/44.4kHz) ซึ่ ง ไฟล์ ส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี การจำ�หน่ายผ่านทางออนไลน์จะ มีความละเอียดอยูท ่ ี่ 24 bits/ 96kHz เป็นส่วนใหญ่ บางแห่ง อาจมีไฟล์ 24 bits/192kHz ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยแต่ ร าคาก็ จ ะสู ง ขึ้นเช่นกัน

DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


TEXT : buiberry / PHOTO : อนุวฒ ั น์ เดชธ�ำรงวัฒน์

ในห้วงเวลาทีร ่ ายการ The Voice Thailand ซีซน ั่ 2 ก�ำลังได้รบ ั เรตติง ้ สูงสุดอยูน ่ ี้ DL ได้มโี อกาสสัมภาษณ์ศล ิ ปินมาดเกรียนทีเ่ คยเป็นผูผ ้ า ่ นเวทีแห่งนี้ มาแล้ว ‘เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ’ หนึง ่ ในผูป ้ ระกวดทีส ่ ร้างสีสน ั บนเวที มากทีส ่ ด ุ คนหนึง ่ คลิปการแสดงบนเวทีเดอะว๊อยส์ของเก่งมีผช ู้ มดู ซ�ำ ้ แล้วซ�ำ ้ อีก หลายล้านคลิกวิว ว่าก็วา ่ เถอะโชคชะตาเขาเปลีย ่ นไปเพียง ชัว ่ ค�ำ ่ คืนเดียวหลังจากทีแ ่ สดงเพลง ‘what’s my name’ เมือ ่ ช่วงเวลาเดียวกันนีข ้ องปีกอ ่ น ปัจจุบน ั เขามีแฟนคลับติดตามระดับ 180,000 ไลค์ ท�ำให้เรา อยากรูเ้ หลือเกินว่าจากคนธรรมดาเปลีย ่ นไปเป็นเซเลบริตี้ มุมมองต่อโลกออนไลน์ของชายหนุม ่ มาดเซอร์คนนีเ้ ปลีย ่ นไป อย่างไรบ้างแล้ว ลองไปเช็กความคิดและตัวตนของเปิด ๊ สะก๊าด ออนไลน์รายนีก ้ น ั ดู

คุณติดโซเชียลเน็ตเวิรค ์ ไหม

เก่ง : ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมใช้ทุกวัน ให้ทายว่า ผมเข้าเว็บอะไรบ่อยสุด Facebook, YouTube, Pantip ถูกไหม ?

เก่ง : สมัยนัน้ ยังไม่มเี ฟซบุค๊ เลย ยูทปู ก็ไม่ได้มี คลิปเยอะขนาดนี้ เฉลย

เก่ง : กูเกิล ใครๆ ก็ใช้

เก่ง : แต่คงไม่มีใครเสิร์ชในเรื่องเดียวกับผม อย่างบ้าคลั่งเท่าผมหรอก ผมจะเสิร์ชเรื่องการ ประกวดร้องเพลงในเวทีตา่ งๆ แล้วตามด้วย พ.ศ. นัน้ ๆ เพือ่ ทีผ่ ม จะได้รขู้ อ้ มูลการประกวด เตรียมตัวไปประกวดรายการนัน้ ก่อน หน้านีผ้ มเป็นพวกเสพติดการประกวดร้องเพลง ผมท�ำอย่างนัน้ จนกลายเป็นนิสยั ในวันนีท ้ ค ี่ ณ ุ ได้เป็น เก่ง-ธชย ที่ หลายคนรูจ ้ ก ั แล้ว คุณเข้าเน็ตไปดูอะไร

เก่ง : ผมสิงอยูท่ ยี่ ทู ปู เพือ่ ดูการแสดงของศิลปิน ต่างๆ แขนงต่างๆ ดูเพือ่ ปรับใช้มาพัฒนาตัวเอง ไลฟ์สไตล์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณตอนที่คุณยัง ไม่ได้มช ี อ ื่ เสียงกับมีชอ ื่ เสียงแล้ว ต่างกันหรือว่าเหมือนกัน

เก่ง : ต่างกัน (ตอบทันที) ตอนผมยังไม่ดงั ก็แสดงความคิดเห็นเรือ่ งต่างๆ ได้เยอะ ตอนมีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั บ้างแล้ว ผมก็ยงั แสดงความคิดเห็นในทีส่ าธารณะอยู่ แต่วา่ ต้องระมัดระวังค�ำพูดหรือว่าวิธกี ารแสดงออกให้มากกว่าเดิม คิดง่ายๆ เหมือนเมือ่ ก่อนผม แสดงความคิดเห็นออกไป คล้ายการทอล์กโชว์ในห้องนอน เราไม่ชอบอะไรเราก็บอกไป เราเกลียด เราโกรธ เราไม่พอใจอะไรใครเราก็ระบายออกไป ไม่มใี ครสนใจในสิง่ ทีเ่ ราพูด แต่พอเรามีคนคอยติดตามจ�ำนวนมากขึ้น-มากขึ้น ห้องนอนเราก็กลายเป็นกระจกใส หมดเลย เราจะพูดจะท�ำอะไรจึงต้องแคร์ เราในห้องนอนกระจกใสนีก้ ย็ งั มีเอคโค่ มีลำ� โพง คอยน�ำข้อทีผ่ มพูดออกไปขยายออกไปอีกไม่รจู้ บ


คุณใช้อินสตาแกรมด้วย ส่วนใหญ่ คุณโพสต์รป ู อะไร

เก่ง : ผมถ่ายรูปตัวเอง ถ่ายภาพปกอัลบัม้ ทีเ่ รา ชอบฟัง ผมก็ถา่ ยอะไรของผมไปเรือ่ ยๆ ตอนนีม้ คี นตามอยู่ 87,000 กว่าคน ส่วนแฟนเพจผมมีคนตามอยู่ 180,000 กว่าคน เป็นเรือ่ ง ที่น่ายินดียิ่งที่ผมเดินทางมาเรื่อยๆ จนถึงจุดนี้ เรื่องพวกนี้เอง ก็ทำ� ให้ผมอยากทุม่ เทท�ำงานดีๆ ออกไป การมี ค นติ ด ตามแบบนี้ ท� ำ ให้ ชี วิ ต เปลีย ่ นไปจากเดิมมากไหม

เก่ง : เรือ่ งทีเ่ ปลีย่ นไปมากๆ ก็คอื การมองเห็น คุณค่าของเวลา เมือ่ 1 วันถูกซอยเป็น 24 ชัว่ โมง และแต่ละชัว่ โมง ถูกซอยออกเป็นนาที ผมยังรูส้ กึ ว่ายังใช้ชวี ติ ยังท�ำสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ

facebook.com/tachaya.keng ไม่หมดเลย ผมคิดว่าในคนคนหนึง่ ทีเ่ ขาอายุ 24 ปี การทีเ่ ขาเดิน มาเจออะไรแบบนีก้ เ็ ป็นสภาวะทีห่ นักหน่วงเอาเรือ่ งเหมือนกัน ถ้าใครสักคนอยากประกวดรายการ The Voice แล้วเขาต้องการรีด ประโยชน์อย่างสูงสุดจาก YouTube เขาต้องใช้มน ั อย่างไร

เก่ง : ขัน้ แรกผมแนะว่าเขาต้องดูการแสดงของศิลปินทีต่ รงสายกับ เขา ทีม่ อี ะไรบางอย่างลิงค์กบั สิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องการแสดง ขัน้ ทีส่ องค่อย ไปติดตามดูศลิ ปินคนอืน่ ๆ ทีน่ อกแขนงของคุณบ้าง เพือ่ มาเสริม ในจุดทีเ่ ราขาด ขัน้ ทีส่ าม เมือ่ คุณดูอะไรมามากแล้ว มาเต็มสมอง แล้ว ทุกอย่างจะซึมซับเข้าไปในตัวของคุณ ทีนคี้ ณ ุ ก็ตอ้ งลืมภาพ ทุกอย่างทีด่ มู า เพือ่ แสดงออกอย่างเป็นอิสระในแบบทีต่ วั ของคุณ เป็น เพราะถ้าคุณไปเหมือนกับขัน้ แรกกับขัน้ ทีส่ อง ก็เท่ากับว่า คุณยังไม่มีตัวตน คุณเป็นแค่ผู้พยายามไปเหมือน มีคนอีก มากมายทีเ่ ขาท�ำได้เหมือนกว่าคุณ คุณจะเฟล การโปรโมทเพลง หรือโปรโมทตัวเอง ในวันนีง ้ า ่ ยขึน ้ ไหมครับ

เก่ง : ง่ายขึน้ ครับ เพราะระบบนิเวศทุกอย่างมันออกแบบ มาให้เกือ้ กูลกัน เพียงแต่วา่ จ�ำเป็นอย่างมากทีค่ ณ ุ ต้องเป็น ตัวจริง ของจริง มีของ หรือว่าคุณอาจไปถึงขั้นว่าต้อง เป็นหัวขโมยที่มีฝีมือ ขโมยงานของคนอื่นมาเป็นของคุณ อย่างเนียน อะไร คือ การขโมยทีม ่ ฝ ี ม ี อ ื

เก่ ง : ปิ กั สโซ่ บ อกว่ า ศิ ล ปิ น อ่ อ นหั ด ได้แต่ลอกเลียนแบบ แต่ศลิ ปินทีย่ งิ่ ใหญ่คอื หัวขโมยชั้นเซียน เร็วๆ นี้มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาชื่อ ‘Steal Like An Artist’ ผูเ้ ขียนใช้ชอื่ ว่า ‘Austin Kleon’ มีแปลเป็นไทยด้วย คือ ผมเชือ่ ว่าทุกๆ อย่างในโลกเราวันนี้ ก็คอื การผลิตซ�้ำ โดยเฉพาะวงการเพลง ศิลปินแต่ละยุค แต่ละสมัยล้วนหยิบยืมแรงบันดาลใจหรือวัตถุดิบซึ่งกัน และกันมา ย่อมมีอะไรที่ซ�้ำกัน คล้ายคลึงกัน ลอกเลียน

@kengtachaya

เก่ง : ผมไม่เคยกดโหวตตัวเองแม้แต่บาทเดียว ผมได้มา ยืนอยู่ ณ จุดที่ได้เห็นเส้นทางการล้มลุกคลุกคลานของ ตัวเองอย่างชัดเจน แต่เมื่อถึงเป้าหมายผมก็ต้องไปต่อ ผมเรียกเรือ่ งพวกนีว้ า่ “การตระหนักรู”้ ในแง่มมุ ของการ ประกวดร้องเพลงนะ ผมเจอมันแล้วตอนอายุ 24 ถ้ามีเวลา 1 นาที ให้คน 1 ล้านคน ตั้งใจดูคุณแสดง คุณร้องเพลง คุณอยากจะท�ำอะไรให้พวกเขาดู

เก่ง : ผมอยากร้องเพลงไทยเดิมแบบประยุกต์ ร้องร�ำจน พวกเขาลุกขึ้นมาสนุกกับสิ่งที่จะได้ฟังจากคนไทยที่ชื่อ ‘เก่ง-ธชย’

youtube.com/user/PirstsaclassOfficial

กันมา แต่ความเจ๋ง คือ คุณมีความสามารถมากพอไหม ที่จะท�ำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นผลงานของคุณอย่างแนบเนียน สร้างสรรค์ตอ่ เติมอะไรขึน้ มาเพือ่ ปกปิดสิง่ เหล่านัน้ จนมัน เป็นผลงานทีส่ มบูรณ์แบบในแบบของคุณเอง โดยส่วนตัวนะ ผมคิดว่า “ความคิดสร้างสรรค์ คือ การปกปิดสิง่ ทีเ่ ราขโมย เขามา” ล่าสุดก่อนลงจากรถ คุณฟังเพลง อะไร

ดนตรีหลอนดี

อยากถามมานานแล้วว่า ความสุขของการประกวด The Voice ของคุณคืออะไร

เก่ง : Florence and the machine ซาวนด์ มี อ ะไรที่ อ ยากแนะน� ำ ให้ เ ราไป Subscribe ใน YouTube บ้าง

เก่ง : ไม่มคี รับ ผมอยากให้คณ ุ ตามหาอะไร ที่คุณชอบฟัง ชอบดูเอง ยุคนี้แล้วคุณยังจะให้คนอื่นเขา แนะน�ำคุณอยูท่ ำ� ไมล่ะ การฟัง การดู ผมว่าเหมือนเสือ้ ผ้า เหมือนรสชาติอาหาร ผมชอบแบบนี้ แนะน�ำแบบนี้ไป มันอาจไม่ได้อร่อยส�ำหรับคุณก็ได้ ดังนั้น จงพยายามหา อะไรทีค่ ณ ุ ชอบด้วยตัวคุณเอง นัน่ แหละคูล

แล้ ว ถ้ า ถามว่ า ถ้ า คุ ณ เข้ า ไป ทัศนศึกษาในสมองของใครก็ได้ 1 ค น ไ ป เ รี ย น รู ้ ว ่ า เ ข า คิ ด สร้างสรรค์อะไรอย่างไร คุณอยากเข้าไปใน ห้องสมองของใคร

เก่ง : ไมเคิล แจ็คสันครับ เขาเป็น King of Pop ทุกคน เรียกเขาว่า “ราชาเพลงป๊อป” แต่นนั่ แค่เบือ้ งหน้าซึง่ แทบ ไม่สำ� คัญเลยส�ำหรับเขา เพราะเขาต้องไปเจอกับอะไรต่อ มิอะไรมากมายเพือ่ เป็นศิลปินระดับต�ำนาน เช่น ขาดชีวติ ในวัยเด็ก ผมเองอยากรูว้ า่ พรสวรรค์ของเขาเกิดขึน้ อย่างไร เขากล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองในทุกๆ อัลบั้ม ทั้งสไตล์เพลง หรือแม้แต่ร่างกาย สีผิว ผมเคยดูสารคดี This is It เบือ้ งหลังทีเ่ ขาท�ำโชว์ ขณะทีท่ กุ อย่างใกล้จะ 100% มากๆ แล้ว เขายังกล้าลบท�ำใหม่ กล้าทีห่ กั ล้างและเปลีย่ นแปลง ผมว่า นัน่ แหละ คือความเป็นมาสเตอร์พซี ของโลกนี้ ขอ 3 ค�ำเกีย ่ วกับ เก่ง-ธชย

เก่ง : เปิด๊ -สะ-ก๊าด

DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : มนตรี บุญสัตย์ buiberry@gmail.com

ผมได้ยน ิ ค�ำนีค ้ รัง ้ แรกจากการไป ทานข้าวกับเพือ ่ นสมัยมัธยมทีไ่ ป เรียนต่อด้านวิศวกรรมและตัง ้ รกราก อยูท ่ บ ี่ อสตัน ปีหนึง ่ เรานัดเจอกัน 1 ครัง ้ และอีกนับครัง ้ ไม่ถว ้ น บนเฟซบุค ๊ เพือ ่ นเรากลุม ่ นี้ เมือ ่ เจอกันโลกออฟไลน์ทน ั ที จึงตัง ้ ชือ ่ ปาร์ตน ี้ ว ี้ า ่ ‘Without Device Party’ เน้นย�ำ ้ กระทัง ่ ว่า ถ้าต้องถ่ายรูปต้องน�ำกล้อง ทีโ่ ทรออกไม่ได้ไปเท่านัน ้ เมื่ อ คื น วั น งานมาถึ ง เราเลื อ กร้ า นอาหารใจกลาง ดาวน์ทาวน์ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีไ่ ม่ตอ้ งสไลด์หน้าจอจิกถามว่ามาถึง กันครบหรือยัง ดูเพื่อนๆ จะกระตือรือร้นต่อการนัดพบครั้งนี้ เป็นพิเศษ เราแค่บอกว่าร้านอะไร เวลาเท่าไหร่ วันไหน ทุกคน รู้เรื่องนัดนี้มาแล้วครึ่งเดือน รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เพราะ บทเรียนเมื่อปลายปี เพื่อนบินมาไกลแต่พอเจอหน้ากันเรา ก็เอาแต่จม้ิ LINE ส่งสติก๊ เกอร์ พอได้อยู่ในบรรยากาศที่เราสื่อสารโดยไม่ใช้เครื่องมือ สื่อสาร ก็พอจะเห็นว่าสังคมรอบข้าง โต๊ะรอบข้าง รวมถึง รถไฟฟ้า-ใต้ดนิ ทีน่ ง่ั มาทุกคนล้วนแต่พกสมาร์ทโฟน-แท็บเลต อุปกรณ์เหล่านีก้ ลายเป็นส่วนหนึง่ และล้อมเราทุกๆ ด้าน ไม่เว้น ในร้านอาหารแห่งนี้ท่ีภาพอาหารสวยงามกำ�ลังถูกถ่ายด้วย สมาร์ทโฟนหน้าจอ 7-8 นิว้ โดยผูห้ ญิงสวยคนนัน้ ส่วนพีอ่ กี คน ก็กางแท็บเลตออก มือหนึ่งจับซ้อน มือหนึ่งเคาะ Candy Crush เพือ่ นบอสตันเปิดประเด็นว่า “คนกรุงเทพฯ วันนีต้ อ้ ง ออกจากบ้านพร้อมกับแท็บเลตใช่ไหม ไอคิดว่าหน้าจอโตขึน้ เรือ่ ยๆ ตามปีทไ่ี อกลับมา” ผมถามเขาว่าทีอ่ เมริกามีปรากฏการณ์แบบนีด้ ว้ ยใช่ไหม คนอเมริกันใช้เฟซบุ๊คระดับห้าหกร้อยล้านคนก็น่าจะแอดดิค พอกัน เขาเล่าว่า “ใช้” แต่ “ใช้ในความหมายที่ เป็น BYOT” อะไรนะ ผมรีบถาม “บียอต?”

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

คืนนัน้ แม้จะล่วงเลยดึกมากแล้ว แต่สายตา ของผูค้ นทีพ่ กพาดีไวซ์มาด้วยก็ยงั ไม่ลดละ การมอง เพิง่ ทราบวันนีเ้ องว่าการมาปาร์ต้ี ของคนเมืองวันนีน้ อกจากมีเครือ่ งมือสือ่ สาร ให้ออนไลน์ได้แล้ว พวกเขายังต้องมี พาวเวอร์แบงค์ตดิ ตัวเอาไว้ชาร์จแบตฯ อีกด้วย ภาพนีส้ ำ�หรับผม มันคือ Photo of the Month เลยละ ทีเ่ ห็นสาวสวยเต้นรำ�ไปด้วย เธอก็ถอื ทีช่ าร์จกับแท็บเลตไปด้วย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันสังคมเรากำ�ลัง จะเป็น BYOT ของบริบทแห่งการพัฒนาหรือไม่ หรือว่าจะเป็น BYOE : Bring Your Own Entertain ติดตัวไปไหนตลอดเวลา ทัง้ เกมออนไลน์ หรือว่าการดูละครย้อนหลัง หรือว่าเป็น BYOF : Bring Your Own Friend ทีไ่ ปไหนมาไหนเราต้องคอยบอก กล่าวอัพภาพ-เช็กอิน-แสดงฟิลลิ่งให้เพื่อนๆอีก 1,500 คน ในเฟซรับรูต้ ลอดเวลา (ฮา) ทว่างานปาร์ตี้ ‘Without Device’ ของพวกเราใน ค�ำ่ คืนนัน ้ จบลงด้วยความรูส้ กึ แปลกใหม่ เวลา 3-4 ชม. เราได้คยุ กันเต็มเม็ดเต็มหน่วย มากกว่า 3-4 ชม. ทีม่ มี อื ถือ ไปด้ ว ย เรารู ้ สึ ก แปลกใจถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ที่ ‘ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้ว’ แนะน�ำว่าคุณผู้อ่าน DL ลองนัดเพื่อนๆ สนิทแล้วท�ำ ‘Without Device Party’ กันบ้างซิครับ หรือว่าเรากลายเป็นสังคมบียอด (BYOD) ล�ำ้ หน้าอเมริกา ไปแล้ว (55+)

คิ ดในใจว่ า คื อ บี ย อร์ ก ศิ ล ปิ น ที่ ช อบหรื อ เปล่ า เพื่อนตี๋ดีกรีดอกเตอร์ท่ีมีภรรยาเป็นสาวแหม่มผมบอนด์ เล่าให้ฟังว่า “BYOT ย่อมาจาก Bring Your Own Technology” หมายความตรงไปตรงมา “ให้คุณนำ� เทคโนโลยีของคุณมาเอง” ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือ แม้แต่ท่ีทำ�งาน ร้านกาแฟ พร้อมกันนั้นเขาฉายภาพให้ เห็นว่า การเรียนการสอนในอเมริกาทุกวันนี้ต้ังแต่อนุบาล จนถึงปริญญาเอก จะโน้ตบอกผู้เรียนตั้งแต่ลงทะเบียนว่า ‘BYOT’ นัน่ หมายความว่าทางสถาบันจะเตรียมดาต้าต่างๆ ให้นักเรียนไปดาวน์โหลดแอสเซสในคลาสเรียน ข้อมูล อ้า งอิง งานวิจัย รู ปภาพ นิทาน ฯลฯ ผู้เรีย นต้ องนำ� ดีไวซ์ของตัวเองไปเอง มีศพั ท์อน่ื ๆ ด้วย เช่น บียอด : BYOD : Bring Your Own Device, บียอล : BYOL : Bring Your Own Laptop เรื่องพวกนี้กลายเป็นกติกาของสังคมของ เขาไปแล้วเรียบร้อย เลยเถิดไปถึงการทำ�ฟันในคลินกิ ทีม่ ี วิธีตรวจเช็ก นัดหมาย ประวัติทางทันตกรรม ให้ข้อมูลก็ ไปดาวน์โหลดกันทีน่ น่ั ใน SMS ลงท้ายเสมอว่า ‘BYOD’ คนไข้จะทราบดี เพราะวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ บริการเอง เพือ่ นสาธยายว่าแม้แต่ภรรยาไปเรียนคลาสโยคะ ทีโ่ น่น ก็ตอ้ งเอาแท็บเลตไป มีแอพฯ ของสถาบันให้ได้ใช้ บริการติดตามการฝึก ผมซั ก ต่ อ ว่ า วั ฒ นธรรมพกพาดี ไ วซ์ ไ ปเองอย่ า งนี้ เกิดขึ้นมาจากอะไร เพื่อนก็ต้งั สมมติฐานว่า อาจมาจาก ‘งานปาร์ต้ีของเด็กเมกัน’ ที่พวกเขาจะติดโปสเตอร์ว่า เสาร์นบ้ี า้ นใครจะมีงานปาร์ต้ี และลงท้ายว่า ‘PLEASE COME AND JOY BYOB’ ถ้าเจอคำ�นีเ้ มือ่ ไหร่กห็ มายความว่า ง เหล่าปาร์ตแ้ี อนิมอลต้องหอบหิว้ เบียร์ สใ่ จเรอ่ื ใ ย ท ไ กันไปเอง เพราะมันเป็นศัพท์ท่ี วจิ ยั คนword น า ง ย หมายถึง ‘Bring Your ผ gle เ กการใช้ Key �ำ ทใ่ี ช้ o o G Own Bud’ (เบียร์ ค ลงึ จา โลกตะ มากทส่ี ดุ วดั วา่ 2 ปลี า่ สดุ าพ Budweiser) ก็จะได้ไม่เอา สขุ ภาพขอ้ มลู โดยพบวกบั เรอ่ื งสขุ ภพ เปรียบกัน เพอ่ื หา บั 1 เปน็ เกย่ี ยใสใ่ จสขุ ภาี เข้าทำ�นองของ คน้ อนั ดหเ้ หน็ วา่ คนไทหามากทส่ี ดุ ป อเมริกนั แชร์นน่ั เอง แสดงใ มาก ค�ำ ทค่ี น้ 013 คอื กลับมามอง ตนเอง อื ‘คนั ห’ู ปี 2 สังคมรอบๆ ข้างตัว 2ค

201 ก’ ‘แนน่ อ


TEXT/PHOTO : KengKawiz / facebook.com/KengKawiz

โลกไอทีของเรานับวันยิง ่ มีแก็ดเจตล�ำ ้ ๆ ไอเดียเก๋ๆ มากมาย ทีเ่ กิดขึน ้ มาเพือ ่ ท�ำให้ชว ี ต ิ ของพวกเราง่ายและสะดวกสบาย มากขึน ้ ยิง ่ ตอนนีเ้ ทรนด์เรือ ่ งการ ถ่ายภาพก�ำลังมาแรง จนท�ำให้ผผ ู้ ลิต หลายๆ ค่ายหันมาให้ความสนใจพัฒนา แก็ดเจตส�ำหรับการถ่ายภาพออกมา มากมาย

Lens Style

Camera เลนส์แนวคิดใหม่ตอบโจทย์ Shoot and Share ล่าสุดทางโซนีท่ ขี่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งกล้องอยูแ่ ล้ว ก็ไม่น้อยหน้าขอส่งแก็ดเจตที่มีชื่อว่า Lens Style Camera มาให้เราได้ลองเล่นกันกับ เลนส์กล้องส�ำหรับสมาร์ทโฟนที่จะมาเพิ่ม ประสิทธิภาพในการถ่ายรูปและวิดโี อเพือ่ ตอบ สนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟน ในการถ่ายและแชร์ภาพโดยเฉพาะ เพราะ นอกจากจะมาพร้อมเลนส์ที่มีคุณภาพดีแล้ว ยังมีขนาดทีเ่ ล็กและน�ำ้ หนักเบาท�ำให้สะดวก ต่อการพกพา เปลี่ยนความคิดที่ว่าการที่จะ ถ่ายภาพดีๆ ได้ตอ้ งมีกล้องตัวใหญ่ทยี่ ากต่อ การพกพาไปเลยละค่ะ โดย Lens Style Camera นีไ้ ด้เปิดตัว ออกมาพร้ อ มกั น 2 รุ ่ น ด้ ว ยกั น ทั้ ง ตั ว DSC QX10 และ DSC QX100 ซึ่งจริงๆ แล้วเลนส์ทั้งสองตัวนี้เกือบเรียก ได้ ว ่ า เป็ น กล้ อ งแล้ ว ละค่ ะ เพราะว่ า นอกจากตั ว เลนส์ แ ล้ ว ยั ง มาพร้ อ ม ปุ ่ ม P o w e r เ อ าไ ว ้ เ ป ิ ด ป ิ ด ปุ ่ ม ชั ต เตอร์ เมโมรี ก าร์ ด และ แบตเตอรี่ จะขาดอยูก่ แ็ ต่แค่หน้าจอ ที่เอาไว้มองภาพเท่านั้นเอง เมื่อ เป็ น เช่ น นี้ เ ราจึ ง ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ตั ว เลนส์ เ ข้ า กั บ สมาร์ ทโฟนของเรา ผ่ า นทาง NFC หรื อ WiFi และจะ ต้องท�ำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Play Memories Mobile ของทางโซนีเ่ พือ่ ท�ำการ ส่งข้อมูลจากตัวเลนส์มายังสมาร์ทโฟน ส่วนสเปคของเจ้าตัว DSC QX100 จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด 1 นิ้ว ให้ความละเอียดภาพ 20.2 ล้านพิกเซล มาพร้อมเทคโนโลยีประมวลผลภาพ Exmor R CMOS เช่นเดียวกับ ทีม่ อี ยูใ่ นกล้อง Cyber-shot RX100 II ส่วนของชิน้ เลนส์จะใช้เป็น Carl Zeiss Vario-Sonnar T lens สามารถซูมแบบออพติคลั ได้ 3.6 เท่า และยังรองรับการถ่ายวิดโี อแบบ Full HD ส่วนการใช้งานนัน้ เราสามารถเลื อ กใช้ โ หมดถ่ า ยภาพได้ ทั้ ง แบบปรั บ ค่ า ISO ปรับรูรบั แสง และโหมดถ่ายภาพอัจฉริยะ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ DSC QX10 ที่มาพร้อมกับความ ละเอียดภาพ 18.2 ล้านพิกเซล และเทคโนโลยีประมวลผลภาพ Exmor R CMOS เช่นเดียวกัน ส่วนตัวเลนส์นั้นเป็นเลนส์ G ของทางโซนีเ่ อง ช่วยให้สามารถซูมภาพได้ 10 เท่า ส�ำหรับการใช้งานนั้นจะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆ แบบแรกคือ การยึดตัวเลนส์กบั สมาร์ทโฟนด้วย Arm Retractor หรือแขนล็อก ที่อยู่ด้านหลังของตัวเลนส์ หรือจะถือแยกชิ้นเลนส์ไปถ่ายโดย ดูภาพจากบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนก็ได้ ซึ่งแบบนี้จะท�ำให้ การถ่ายภาพและวิดีโอนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าเรา สามารถยืน่ ตัวเลนส์เพือ่ เข้าไปถ่ายภาพในทีท่ ยี่ ากต่อการเข้าถึงได้

หรือจะใช้ถ่ายภาพตัวเองแบบไม่ต้องง้อกล้องหน้าที่มีคุณภาพ ต�ำ่ กว่าก็ได้เช่นกัน เมื่อท�ำการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวเลนส์แล้ว หน้าตา User Interface ของกล้องจะเป็น UI ของ Lens Style Camera เลย ซึ่งจะแตกต่างจาก UI กล้องเดิมของ สมาร์ทโฟน โดยจะมีโหมดถ่ายภาพก็มที งั้ หมด 4 โหมด ทัง้ Intelligent Auto เป็นโหมดทีจ่ ะปรับ Scene ต่างๆ ให้เอง, Superior Auto เน้นการถ่ายภาพในสภาวะย้อนแสงแบบ HDR หรือภาพหน้าชัดหลังเบลอ, Program Auto ให้เราเลือกได้วา่ จะถ่ายภาพ คน ทิวทัศน์ กลางแจ้ง หรือกลางคืน และ Aperture Priority ทีเ่ อาไว้ปรับค่ารูรบั แสงค่ะ และเมือ่ กดชัตเตออร์แล้วภาพ จะถูกบันทึกลงใน Micro SD ของตัว Lens Style Camera พร้อมกับ โอนถ่ายภาพมาลงบนสมาร์ทโฟนของเราเพื่อให้สามารถแชร์ผ่านโลก โซเชียลได้ในทันทีอกี ด้วย จะเห็ น ได้ ว ่ า ตั ว Lens S t y l e C a m e r a นี้ ถู ก พั ฒ นามาแบบเข้ า ใจคนที่ ชื่ น ชอบการถ่ า ยภาพผ่ า น สมาร์ ทโฟนให้ เ ราสามารถ แชร์ภาพและวิดโี อไปใช้ตอ่ ยอด ในมื อ ถื อ ได้ เ ลย แถมยั ง ได้ คุณภาพที่คมชัดแบบที่ไม่ต้อง แบกกล้ อ งตั วใหญ่ ๆ ให้ ห นั ก กระเป๋าเลยค่ะ

DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


TEXT : buiberry

น่าตืน ่ เต้นดีเหมือนกันสำ�หรับการเปิดตัว iPad ถึงสองรุน ่ พร้อมกันของ Apple แต่ในอีกมุมหนึง ่ ก็เป็นเรือ ่ งน่า ปวดหัวสำ�หรับคนทีก ่ � ำ ลังมองหา iPad สักเครือ ่ งเพือ ่ นำ�มา พกติดตัวไปไหนมาไหนด้วย วันนีเ้ ราอาจจะพอมีวธ ิ ท ี ช ่ี ว ่ ยคุณ เลือกได้บา ้ งว่าคุณเหมาะกับ iPad รุน ่ ไหน

iPad Air

01

คุณใช้งานแบบไหน? iPad เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เคลือ่ นที่ ทีบ่ างครัง้ ก็ถอื ว่าใช้งานแทนเครือ่ ง เดสก์ทอ็ ปได้พอสมควรเลยทีเดียว ดังนัน้ การมี iPad ถึงสองขนาดให้เราเลือก ก็คงต้องดูการใช้งานในชีวติ ประจ�ำวัน ของเราเป็นหลัก ว่าเราใช้ iPad ท�ำอะไรกันแน่ ลองส�ำรวจตัวเองดู ว่าคุณเป็นคนทีช่ นื่ ชอบการพิมพ์ดว้ ยคียบ์ อร์ด บน iPad รุน่ ก่อนๆ หรือไม่ เคยไหมทีค่ ณ ุ ต้องมานัง่ พิมพ์อเี มล์ตอบ ลูกค้ายาวๆ บน iPad ตัวเก่าเพือ่ เคลียร์งานอะไรบางอย่าง หรือคุณ เป็นนักเขียนนิยายทีแ่ ทบจะใช้งานคียบ์ อร์ดเสมือนของ iPad มากกว่า คีย์บอร์ดจริงๆ ที่บ้านเสียอีก ถ้าคุณชอบใช้งานในลักษณะเหล่านี้ บวกคะแนนให้ iPad Air ไปเลย 1 คะแนน แต่หากปกติแล้ว คุณแทบจะไม่เคยพิมพ์อะไรยาวๆ เกินกว่า 140 ตัวอักษรลงบน iPad ของคุณเลย และคุณก็มกั จะใช้งาน iPad ในการเล่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นหลัก มีพมิ พ์แชท ผ่าน LINE บ้างนิดหน่อย คุณต้องบวกคะแนนให้กบั iPad mini with Retina Display ไป 1 คะแนน

คุณเหมาะกับ

iPad Air หรือ

iPad mini with Retina Display

02

คุณ ‘อ่าน’ อะไร? ความหวังของบรรดาผู้ผลิต e-Book ดูสดใสขึน ้ มาทันทีที่ Apple ประกาศ เปิดตัว iPad เป็นครั้งแรก ทุกวันนี้ เราจะพูดว่า iPad เป็นหนึง่ ในอุปกรณ์ทที่ ำ� ให้คนหันมามอง e-Book กันมากขึน้ ไม่แพ้ Kindle ของ Amazon เลยก็วา่ ได้ แต่หากต้องเลือก อ่านบน iPad ทีม่ สี องขนาดแตกต่างกันล่ะ? หากคุณเป็นคนเคยมี iPad มาก่อน ลองไล่เปิดแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ดู ว่าคุณมีสัดส่วนของ ‘นิตยสาร’ หรือ ‘หนังสือ’ มากกว่ากัน เนื่องจากทั้งสองแบบนี้ ค่อนข้างจะต่างกันเล็กน้อยในรูปแบบการน�ำเสนอ ส�ำ หรั บ นิ ต ยสารในประเทศไทย โดย ส่วนใหญ่จะมาอยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ PDF ทีถ่ อด เค้าโครงมาจากนิตยสารต้นฉบับแทบจะ 100% ดังนัน้ ไม่ตอ้ งเดาเลยว่าบรรดาตัวหนังสือทีป่ รากฏ

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE

จะเล็กมากๆ ถึงแม้ว่าแต่ละแอพพลิเคชั่นจะสามารถขยายหน้า นิตยสารให้ใหญ่ขนึ้ ได้ แต่นนั่ ก็ทำ� ให้การอ่านของคุณไม่ลนื่ ไหลแน่ๆ และแน่นอนว่าคงดูไม่จดื หากนิตยสารขนาดใหญ่เท่ากระดาษ A4 ทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบ จะถูกจับยัดลงบนหน้าจอ 7.9 นิว้ ดังนัน้ หากคุณเป็น คนชืน่ ชอบการอ่านนิตยสาร ข้อนี้ iPad Air ได้ไป 1 คะแนน ในทางกลับกัน หากคุณเป็นพวกหนอนหนังสือ และนิยม การอ่านหนังสือที่เป็นตัวหนังสือจริงๆ ที่ถูกจัดวางเลย์เอาท์มา อย่างดี ผ่านแอพพลิเคชั่น iBooks ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ตัวอักษร เปลี่ยนรูปแบบของหน้า และปรับ ลักษณะการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ หรือคุณชื่นชอบนิตยสารที่มีการเลย์เอาท์ มาใหม่ ให้ตวั หนังสือน้อยๆ ภาพเยอะๆ ไม่เน้น การเพ่ ง ที่ ห น้ า จอมากนั ก ดู เ หมื อ นว่ า iPad mini with Retina Display จะได้ไป อีก 1 คะแนนแล้ว

iPad mini with Retina Display


www.facebook.com/thaimaclover

03

คุณชอบอยูท ่ ไ่ี หน? จุ ด เด่ น ที่ สุ ด ของ iPad คื อ ‘การพกพา’ และแน่ น อนว่ า iPad mini คือการพัฒนาความ สามารถในการพกพาของ iPad ขึ้นไปอีกระดับอย่างไม่ต้อง สงสัยว่าแต่ในเมือ่ พกพากันได้ทที่ งั้ สองรุน่ แล้วเราควรจะเลือก รุน่ ไหนมาใช้งานล่ะ? ค�ำตอบก็คือให้ดูสถานที่ที่คุณใช้งานเป็นหลัก หากการ ใช้งาน iPad ของคุณ มักจะเกิดขึ้นบนโซฟานุ่มๆ ในบ้าน หรือใช้งานบนเตียงยามเอนกายลงไปนอน หรือใช้บนโต๊ะ ท�ำงานของโรงแรมเป็นหลัก เชือ่ ว่าน�้ำหนักและความใหญ่โต ของหน้าจอ 9.7 นิ้วคงไม่น่าจะเป็นปัญหาส�ำหรับคุณ ดังนั้น หากคุณเป็นคนชอบใช้งาน iPad ตอนนั่งอยู่นิ่งๆ แล้วละก็ ให้คะแนน iPad Air ไปเลยอีก 1 คะแนน ในทางกลับกัน หากการใช้งาน iPad ของคุณเกิดขึ้น ขณะที่เคลื่อนที่ (เราหมายถึงในรถยนต์มากกว่าการเดิน ใช้ ง านริ ม ทางเดิ น นะ เพราะมั น อั น ตราย!) เช่ น ใช้ เ ป็ น GPS น�ำทางในรถยนต์โดยการยึดติดกับแผงคอนโซลหน้า หรือเกิดการใช้งานในที่คับแคบเป็นหลัก หรือการใช้งานของ คุณต้องเคลือ่ นย้ายต�ำแหน่งการใช้งานตลอดเวลา iPad mini with Retina Display ทีเ่ บากว่าค่อนข้างมาก และสามารถ หยิบจับด้วยมือเดียวได้สะดวกคงเป็นค�ำตอบที่ดีกว่าและได้ คะแนนไปอีก 1 คะแนน

คุณพก Laptop ไหม? ส�ำหรับคนท�ำงานสายไอที หรือสายกราฟิก คงหลีกเลีย่ งการพก Laptop ติดตัวไปท�ำงานนอกสถานทีด่ ว้ ยไม่ได้ และมีบอ่ ยครัง้ ทีเ่ ราก็ ไม่รวู้ า่ จะมีงานอะไรด่วนเข้ามาไหม แต่กต็ อ้ งพก Laptop เอาไว้จนเป็นนิสยั แล้ว หากว่าทุกวันของคุณ จะต้องมี Laptop อยู่เคียงข้างกายในแบบที่ว่าขาดไม่ได้จะ ขาดใจตายเอา ดูเหมือนว่า Laptop เครือ่ งนัน้ ก็นา่ จะเพียงพอต่อการใช้งานเกือบทัง้ หมดของ วันนัน้ แล้ว ดังนัน้ การจะมี iPad เพิม่ มาอีกสักเครือ่ งเพือ่ ใช้งานควบคูไ่ ปกับ Laptop ของคุณ เราจึงอยากให้คณ ุ บวกคะแนนให้กบั iPad mini with Retina Display ไปอีก 1 คะแนน ส�ำหรับคนที่ไม่ค่อยได้พกพา Laptop เป็นหลัก อาจเป็นเพราะไม่ได้มีงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลา หรือ งานไม่ได้เกีย่ วกับการใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การเป็นคนทีไ่ ม่ชอบใช้งาน Laptop เพราะมัน ดูวนุ่ วาย ถนัดการใช้เครือ่ งแบบ Desktop มากกว่า ดูเหมือนว่า iPad Air ทีส่ ามารถใช้งานแทน Laptop ได้ ในบางโอกาสจะได้รบั ไปอีก 1 คะแนนแล้วละ คุณสะดวกพกแบบไหน? iPad ทัง้ สองขนาดถูกออกแบบมาเพือ่ ให้พกพาได้ตา่ งรูปแบบกัน ซึง่ ทัง้ สองรุน่ มีความใกล้เคียงกันพอประมาณในเรื่องน�้ำหนักที่ค่อนข้างเบา แต่ในเรื่องขนาด ตัวเครือ่ งค่อนข้างจะมีผลกับความสะดวกในการพกพาไปไหนมาไหนพอสมควร หากปกติแล้ว คุณเป็นคนชอบจัดเก็บอุปกรณ์ไอทีหลากหลายรูปแบบลงไปในกระเป๋าสะพายข้าง ขนาดก�ำลัง พอดี และเป็นคนไม่คอ่ ยชอบถืออุปกรณ์ใดๆ เอาไว้กบั ตัว คุณมีเคสมากมายส�ำหรับพกพา iPad ไปได้ทกุ ที่ ทัง้ เคสกันกระแทก เคสแบบหูหวิ้ เคสแบบซองสอด และแบบอืน่ ๆ ดูเหมือนว่าขนาดตัวของ iPad Air ทีใ่ หญ่กว่า จะไม่มผี ลอะไรกับคุณเลย ดังนัน้ เราคิดว่า iPad Air จะได้ไปอีก 1 คะแนน แต่ถา้ กระเป๋ากางเกงนีแ่ หละ คือทีจ่ ดั เก็บอุปกรณ์ทกุ อย่างในชีวติ ของคุณ และคุณแทบไม่เคยสนใจกระเป๋า สะพายข้างขนาดกลางเลย อย่างมากก็มแี ค่กระเป๋าสะพายใบเล็กๆ หรือแบบคาดอกเอาไว้ เวลาไปไหนมาไหน ไม่อยากพกของเยอะแยะมากมายเพือ่ ความคล่องตัว จริงๆ เราอยากจะบอกว่า iPad mini with Retina Display อาจจะดูใหญ่ไปด้วยซ�ำ้ ส�ำหรับคุณ แต่เราก็ไม่มี iPad ทีเ่ ล็กกว่านีแ้ ล้วนีน่ ะ ดังนัน้ บวกคะแนนให้กบั iPad mini with Retina Display ไปเลย 1 คะแนน จนถึงตอนนี้ คุณน่าจะมี iPad ในดวงใจแล้ว นั่นก็คือ iPad รุ่นที่ได้รับ คะแนนจากคุณไปมากทีส่ ดุ ตลอดการอ่านบทความนี้ ด้วยลักษณะการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและจุดประสงค์ของการใช้งานทีส่ อดคล้องกันน่าจะท�ำให้ iPad ทีถ่ กู เลือกตอบสนองการใช้งาน เกือบทัง้ หมดของคุณได้เป็นอย่างดี แต่ถา้ เกิดเหตุการณ์ทวี่ า่ iPad ทัง้ สองรุน ่ ได้คะแนนจากคุณไปเท่ากัน เลยล่ะ? เกรงว่าคุณก็อาจจะต้องซือ้ ทัง้ สองเครือ่ งเลยน่ะสิ! ถึงคราวเลือก

ลองเช็ก ดูวา ่ iPad ตัวไหนเหมาะกับ การใช้งานของเราทีส ่ ด ุ

iPad Air

iPad mini with Retina Display

ต้องใช้คยี บ์ อร์ดพิมพ์ ข้อความยาวๆ บ่อยๆ

ใช้แต่ FB, IG, Twitter และ Chat Line

ชอบอ่าน e-Book แบบดัง้ เดิม

ชอบอ่าน e-Book แบบ Interactive

ใช้งานทีบ่ า้ น ไม่คอ่ ยพกไปไหน

พกไปข้างนอกตลอดเวลา

ไม่มี Laptop ติดตัว

มี Laptop ติดตัวเสมอ

พกใส่กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย

พกใส่กระเป๋ากางเกง

ตัดสินใจซือ้

Buy

Buy

ตัดสินใจซือ้

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


TEXT / PHOTO : Bluemoon

ตัง ้ ใจจะไปเทีย ่ วลาวแบบจริงจังหลายครัง ้ แต่กผ ็ ลัดวัน ประกันพรุง ่ มัวแต่เลือกไปทีไ่ กลๆ และทีค ่ ด ิ ว่าเก๋กว่าอยูเ่ สมอ แต่พอได้ยน ิ ข่าวว่าทางการจีนจะสร้างอภิมหาหลายเขือ ่ นกัก ลำ�น้� ำ โขง ซึง ่ จะส่งผลโดยตรงต่อประเทศลุม ่ น้� ำ โขงตอนล่าง นัน ่ คือไทย ลาว และกัมพูชา แม่น� ำ้ โขงทีเ่ คยเป็นเส้นเลือดใหญ่ ของภูมภ ิ าคจะแห้งขอดลง การประมงและการเดินเรือ อาจทำ�ได้เพียงบางฤดูกาล จบข่าว! ตัดสินใจจัดกระเป๋าจองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงของจังหวัด เชียงรายทันทีแบบไม่ปรึกษาใคร เพราะหนึง่ ใน Bucket List คือการล่อง เรือแม่นำ�้ โขงจากห้วยทราย (Huay Xai) มาหลวงพระบางนัน่ เอง เอ้ขนึ้ รถทัวร์ชว่ งหัวค�ำ่ ถึงเชียงของเช้าตรู่ เห็นเชียงของกีค่ รัง้ ก็หลงรัก อยากปัก หลักซะที่นี่ ถ้าไม่รีบไปลาวจะกลับมาทัวร์บ้านเมืองริมโขงฝั่งไทยแบบ จัดหนักอีกซักรอบ ^^ ลงรถทัวร์ ต่อรถกะป๊อไปทีด่ า่ นเพือ่ ท�ำเรือ่ งข้ามแดน ช่วงโลว์ซซี นั่ นักท่องเทีย่ วไม่มาก รวมเวลาต่อแถวและประทับตราไม่เกินครึง่ ชัว่ โมง แล้วรีบแบกของเดินลงไปทีร่ มิ โขง มองหาท่าเรือหางยาวล�ำใหญ่ทจี่ ะพา ข้ามไปฝัง่ ลาว ค่าเรือคนละ 150 บาท ต้องเดินลุยน�ำ้ ไปขึน้ เรือด้วยค่ะ สนุกดี เรือแล่นตัดข้ามแม่โขงอย่างไว หวาดเสียวดีคะ่ สาวๆ นักท่องเทีย่ ว กรีด๊ กันตลอดจนขึน้ ฝัง่ ลาว กรอกเอกสารเล็กน้อย รอประทับตราวีซา่ เดินขึ้นฝั่งแล้วเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 3 กิโลเมตร จริงๆ นั่งกะป๊อหรือ มอเตอร์ไซค์ได้นะคะ แต่อยากเดินถ่ายรูปไปเรือ่ ยๆ แต่ 3 กิโลเมตร ทีต่ อ้ งแบกเป้ใหญ่มากมาด้วยนีเ่ ริม่ ไม่สนุกละ แดดเช้าทีล่ าวร้อนมาก

ล่องเรือหอยทาก จากน้� ำ โขงสู่

หลวงพระบาง เมื่อเรือออกทุกคนถ่ายรูปกัน พอเป็นพิธแี ล้วหลับไป แต่เอ้ยงั สนุก กับการถ่ายรูปผู้คนบนเรือรวมทั้ง สองข้ า งฝั ่ งโขง ช่ ว งเย็ น ก่ อ นถึ ง ปากเบงยิ่ ง สวยมาก พระอาทิ ต ย์ เหมือนก�ำลังจะตกลงไปในล�ำน�้ำ ตรงหน้ า ทอดแสงสี ส ้ ม ยาวเป็ น ประกายตลอดคุ ้ ง น�้ำ เหมื อ น ส่องน�ำทางส่งเราขึน้ เรือทีป่ ากเบง ปากเบงเป็ น หมู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ มี เ กสต์ เ ฮ้ า ส์ ป ระมาณ 10 แห่ ง ร้านอาหารและผับเล็กๆ ประมาณ 20 ร้าน ชาวบ้านปากเบงมีชวี ติ อยูไ่ ด้ ด้วยการท�ำเกสต์เฮ้าส์และขายของ นักเดินทางในช่วงเวลา 1 คืนทีม่ ากับ Slow Boat เท่านัน้ ชาว Slow Boat ที่ โ ดยสารมาล�ำ เดี ย วกั น แม้ จ ะ พักกันคนละที่ตามอัธยาศัย แต่ก็ สามารถร่วมโต๊ะสังสรรค์กันได้เมื่อ เจอกันตามร้านอาหาร และทุกโต๊ะ ของชาว Slow Boat จะต้ อ งมี เบียร์ลาวเสมอ

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

วิวยามเช้าตรู่ที่ปากเบงน่าดูชมมาก เรือหลายล�ำจอดเทียบท่า สองฟากฝั่งมีเทือกเขาเขียวขจีเป็นแบ็กกราวนด์ หมอกยามเช้าเหนือ น�้ำ บางๆ สวยงาม บริ สุ ท ธิ์ จนไม่ อ าจบรรยายได้ ถ่ า ยรู ป ท่ า เรื อ จน หน�ำใจแล้วรีบทานข้าว ขนของมาลงเรือล�ำใหม่ที่จะมุ่งสู่หลวงพระบาง ในเย็นวันนี้ ผ่าน 1 วัน 1 คืน ชาว Slow Boat คุ้นเคยกันมากขึ้น ต่างคุยต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์การงาน ท่องเที่ยว เพลง MP3 และหนั ง สื อในมื อ แต่ ค นไทยคนเดี ย วบนเรื อ อย่ า งเราแอบเบื่ อ เพราะนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ และคนลาว จะเข้าใจว่าเราเข้าใจภาษาลาว และ กลายเป็นล่ามจ�ำเป็นในทุกกรณี บางครัง้ อยากตะโกนบอกให้เข้าใจตรงกันว่า ความสามารถทางภาษาลาวของเราก็ออ่ นแอเท่าภาษาอังกฤษนัน่ แหละ :P


17.00 น. โดยประมาณ ก็ถงึ หลวงพระบาง เมืองเล็กๆ ที่ มี อ าคารบ้ า นช่ อ งงดงาม คนหลวงพระบางน่ารัก แบบ ซื่ อ ๆ หลั ง จากเก็ บ ข้ า วของ ที่ โ รงแรมแล้ ว ก็ รี บ ปี น ขึ้ น วั ด พู สี ซึ่ ง เป็ น วั ด ที่ อ ยู ่ บ น ยอดเขากลางเมื อ งหลวงพระบางเพือ่ เก็บภาพพระอาทิตย์ยามเย็น ก่อนจะมาทีต่ ลาดมืด ตามทีน่ ดั กับเพือ่ นๆ ใน Slow Boat ไว้ ร้านอาหารในหลวงพระบางมีตั้งแต่หรูหราในโรงแรม 5 ดาว ร้านอาหารกึ่งผับเก๋ๆ ร้านเฝอ ร้านบ้านๆ ตามสั่ง จนถึงบุฟเฟ่ต์ในตลาดมืด เอ้กฝ็ ากท้องไว้ทนี่ คี่ ะ่ 10,000 กีบ ทานได้ทกุ อย่างทัง้ คาวหวาน ยกเว้นเครือ่ งดืม่ อิม่ ท้อง แล้วค่อยไปหาทีช่ อบสังสรรค์กนั ตามอัธยาศัย หากชอบแนวหรูๆ เก๋ๆ แนะน�ำในโรงแรม/ ร้านอาหารริม ม.คาน ถ้าชอบบรรยากาศแบบบาร์เบียร์ดบิ ๆ แนวๆ ข้าวสาร-พัทยา ก็เชิญทีบ่ าร์รมิ ม.โขง เธคเพลงวัยรุน่ หรือผับทีร่ วมตัวดูบอล เล่นพูลได้ ตรงไปวัดยีส่ นุ่ เลยค่ะ หลวงพระบางเมืองเล็กนิดเดียว เดินได้รอบ หากชอบช้อปปิง้ ก็ตลาดมืดเลยค่ะ คนลาวจะน�ำสินค้าและหัตถกรรมมาปูเสือ่ ขาย กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ค วรพลาดเมื่ อ มาที่ นี่ คือตักบาตรข้าวเหนียวช่วงเช้า ทุกโรงแรม หรื อ เกสต์ เ ฮ้ า ส์ จ ะมี บ ริ ก ารจั ด เตรี ย มให้ ต่อจากนั้นแนะน�ำให้เดินชมวัดชมเมืองค่ะ วั ด ที่ ไ ม่ ค วรพลาดเลยในทุ ก กรณี คื อ วัดเชียงของ ขอยืมค�ำจ�ำกัดความ ‘ศิลปะ ไร้มายา’ ที่ อ.ธีรภาพ โลหิตกุล กล่าวถึง วัดเชียงของไว้ในหนังสือมนตราอาเซียน นะคะ ความงามแบบไร้มายาของวัดเชียงของ พิสูจน์ได้ตั้งแต่พบหน้าสิงห์คู่ที่ชานบันได โครงหลังคาวิหารที่สถิตพระบาง หลังคา สโลปแบบล้านนา ตระการตากับฝีมือการ แกะสลักไม้ และการปิดทองอย่างพิถีพิถัน ช่ อ งที่ เ กิ ด จากการแกะสลั ก นั้ น ส่ งให้ แ สง เงาในวิหารพระบางมีมิติประดุจมนตร์ขลัง วิหารเล็กๆ ด้านหลังวิหารพระบางเป็นศิลปะ การประดับกระจกสีฝมี อื ช่างพืน้ ถิน่ ไม่ได้มา แนวหรูหราหากงดงาม น่ารัก และทีไ่ ม่ควร พลาดเลยคือโฮงเมีย้ นโกศ หรือโรงเก็บราชรถ ในพระราชพิ ธี ศ พของเจ้ า มหาชี วิ ต ลาว พาเพือ่ นชาว Slow Boat มาถ่ายรูปทีว่ ดั นี้ แล้วยาว เพราะงดงามแบบไร้มายาในทุกมุม 

Unesco ยกย่องหลวงพระบางว่าเป็น The Best Preserved City in Southeast Asia ไม่ใช่ แต่เพียงอาคารบ้านเรือนเท่านั้น นะคะทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์เป็นอย่าง ดี วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางที่ เรียบง่าย น่ารัก เว้าซือ่ ๆ ทานข้าว ไม่อิ่มเติมไม่อั้น หรือเงินไม่พอ หากไม่มากก็ไม่เป็นไร ถ้าขาด เยอะ ค่อยเอามาให้พรุ่งนี้ก็ได้ ดึกดื่นเดินเล่นได้ปลอดภัย ไม่ แปลกใจเลยค่ะทีช่ าว Slow Boat ซึ่งพากันมาจากส่วนต่างๆ ของ โลกจะอดทนนั่ ง เรื อ ตากแดด ตากฝนกันถึง 2 วันเพือ่ มาสัมผัส ความบริสทุ ธิท์ งั้ จากธรรมชาติ และ จิตใจที่ใสสะอาดของคนหลวงพระบาง ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ กล่าวไว้วา่

Trip’s TipS

บางที หลวงพระบาง อาจให้การ เยียวยาทาง จิตวิญญาณ แก่ชาวโลก ทีอ ่ อ ่ นล้าได้

1. High Season หลวงพระบางคื อ หลังออกพรรษา-สงกรานต์ ฝรัง่ จะหนาแน่นมาก คนญีป่ นุ่ คนไทยก็ไม่นอ้ ย เมืองคึกคักน่าสนุกมาก ค่ะแต่ที่พักและค่าอาหารก็จะแพงกว่าช่วง Low นะคะ รวมถึงการท�ำเรื่องผ่านแดนอาจต้องเผื่อ เวลามากๆ ด่านเชียงของเปิด 08.00 น. ช่วง High ได้ยนิ ว่าคนมาต่อแถวรอด่านเปิดยาวเป็น กิโลเลยนะคะ จะตกเรือเอา 2. ไปช่ ว งหลั ง สงกรานต์ ต้ น ฤดู ฝ น นักท่องเทีย่ วเบาๆ ก�ำลังดี โรงแรมถูกลงประมาณ 50% ค่ะ แต่เจอฝนบ้างก็ทำ� ใจนะคะ  3. ถ้าจะมาข้ามโขงทีเ่ ชียงราย ใส่ขาสัน้ รองเท้ายางนะคะ เพราะจะเปียกกันตัง้ แต่ขนึ้ เรือ ข้ามฟากจากฝัง่ ไทยเลย กระเป๋าเตรียมมาแบบ กันน�ำ้ นะคะ จะแบบลากจะแบ็กแพ็คได้หมดค่ะ แต่อย่าเอาใบแพงๆ ใหม่ๆ มานะคะ เพราะเวลา เด็กเรือโยนกระเป๋าลงไปที่ท้องเรือนี่ไม่มีปรานี ไม่วา่ จะ Global Brand หรือถุงพลาสติกจาก ส�ำเพ็ง 4. ก่อนมา หาข้อมูล ทัง้ Lonely Planet, Trip Advisor, บล็อกของคนไทย จนถึงโทร มาถามด่านเชียงของว่า Slow Boat มีทุกวัน จริงมั้ย และออกกี่โมง ตอบตรงกันว่ามีทุกวัน แต่เวลาออก 09.00, 10.00, 11.00 น. ไม่ตรงกัน เลย จึงรีบมาแต่ไก่โห่ ทีเ่ อ้เจอจะออก 11.00 น. มีวันละเที่ยวเท่านั้นจริงๆ ฝรั่งก็คงงงค่ะ มาเช้า พอๆ กัน รอเรือออกจนเพลีย แต่ยงั ไงก้อดีกว่า ตกเรือ DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


TEXT : buiberry

Like Father, Like Son คอหนังญี่ปุ่นน่าจะจดจ�ำความประทับใจจากฝีมือ ของผูก้ ำ� กับ ฮิโรคาซุ โคริเอดะ ได้เป็นอย่างดี จาก ผลงานเรื่องเยี่ยมอย่าง Nobody Knows, Still Walking และ I Wish ผลงานชิน้ ล่าสุดของโคริเอดะ กลับมาพร้อมกับความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ เหมือนเช่นเคย ใน Like Father, Like Son งานที่ไปคว้ารางวัลจูรี่ ไพรซ์มาจากเทศกาลหนัง เมื อ งคานส์ ป ี ล ่ า สุ ด พล็ อ ตว่ า ด้ ว ยการสลั บ ลู ก เป็ น พล็ อ ตเก่ าโบราณคร�่ำ ครึ ที่ เ ราได้ ช มกั น มา แล้วหลายรอบ และครั้งนี้โคริเอดะ ก็ตั้งค�ำถาม กับมันอย่างจริงจัง ว่าอะไรส�ำคัญกว่ากัน ระหว่าง ความผูกพันทางสายเลือดและความผูกพันที่เกิด จากการเลี้ยงดู สองสามีภรรยาตระกูลโนโนมิยะ อันประกอบไปด้วยเรียวตะ ผู้เป็นสามี และมิโดริ ผู้เป็นภรรยา เลี้ยงดู เคย์ตะ ลูกชายวัย 6 ขวบอย่าง ทะนุถนอม และเอาใจใส่ พวกเขาเพียรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย แต่แล้วภาพฝันถึงอนาคตของลูก ก็มลายหายวับไปกับตา เมือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่า ตอนทีม่ โิ ดริไปคลอดลูกเมือ่ 6 ปีกอ่ นนัน้ พยาบาลได้ให้ทารกผิดคนไป และลูกทีแ่ ท้จริงของสองสามีภรรยาโนโนมิยะ ก็อยูก่ บั คนอืน่ ! ลูกชายตัวจริง ของพวกเขาตอนนี้มีชื่อว่า ริวเซย์ และมีพ่อแม่เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ริวเซย์ ไม่ได้รับการ เลีย้ งดูเป็นอย่างดีแบบทีเ่ คย์ตะได้รบั สองครอบครัวพยายามใช้เหตุผลในการจัดการกับปัญหานี้ นัน่ ก็คอื ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะต้องสลับลูกมาเลี้ยงดู นี่คือหนังดีที่ดูง่าย งดงาม ท�ำรายได้ถล่มทลายในญี่ปุ่น มาแล้ว (เข้าฉายในบ้านเรา 5 ธ.ค. นี)้

Billy Jones + Norah : Foreverly การรวมตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของ วงการเพลง บิ ล ลี่ โจ อาร์ ม สตรอง ผูป้ ระสบความส�ำเร็จอย่าง ใหญ่หลวงจากสายร็อคในฐานะ หั ว หอกวง Green Day สลั ด คราบขาร็อคจอมป่วนสมองไว มา ควงสาวป๊อปแจ็ส นอราห์โจนส์ ที่กวาดมาแล้วทุกรางวัลในสาขา ป๊ อ ป แจ็ ส และคั น ทรี ร่ ว มท�ำ อัลบัม้ เพลงคูท่ คี่ ฟั เวอร์ผลงานของ ศิลปินดูโอสุดอมตะในอดีต The Everly Brothers ออกมาในชื่อ อัลบัม้ Foreverly Foreverly ใช้ เ วลาบั น ทึ ก เสี ย งเพี ย ง 9 วั น น�ำ อั ล บั้ ม Songs Our Daddy Taught Us อันทรงคุณค่าของ The Everly Brothers มาท�ำใหม่ ในแบบฉบั บ ของทั้ ง คู ่ อุ ด มไปด้ ว ยส�ำ เนี ย งป๊ อ ป คั น ทรี และร็ อ คแอนด์ โ รล พร้อมเปิดตัวด้วยซิงเกิลแรก Long Time Gone ที่เสียงร้องประสานจับใจ คนฟั ง อยู่ ห มั ด ที่ ส�ำ คั ญไปกว่ า นั้ น การออกอั ล บั้ ม แบบนี้ ม าในช่ ว งปลายปี ช่างเหมาะเหม็งกับฤดูกาลและเทศกาลอบอุน่ แสนสุขสันต์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงยิง่ นัก 10 ปีที่แล้ว บิลลี่และนอราห์รู้จักกันที่งานแกรมมี่อวอร์ดส ทั้งคู่แสดงให้ กับสตีวี่ วันเดอร์ เมื่อบิลลี่มีไอเดียอยากท�ำอัลบั้มคัฟเวอร์ของ The Everly Brothers เขาอยากได้เสียงร้องของผู้หญิงที่จะตีความหมายเพลงได้แตกต่าง ออกไป และนึกถึงนอราห์ โดยค�ำแนะน�ำของภรรยา ที่เมื่อติดต่อไปทางนอราห์ สาวเจ้าก็รบี ตกปากรับค�ำด้วยไอเดียของอัลบัม้ น่าสนใจเป็นอย่างยิง่

The East จากผู ้ อ�ำ นวยการสร้ า ง ริ ด ลี่ ย ์ สก็ อ ตต์ และผู ้ ก�ำ กั บ หน้ าใหม่ สูก่ ารสร้างหนังทริลเลอร์เซ็กซีล่ นุ้ ระทึกทีม่ าพร้อมดารามากฝีมอื อย่าง อเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ด และนักแสดงชิงออสการ์ เอลเลน เพจ จาก inception เมื่อตัวเอกของเรื่องถูกว่าจ้าง จากหน่วยงานสายลับให้ท�ำภารกิจแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่ม นักกิจกรรมหัวรุนแรงที่ด�ำเนินยุทธวิธีแบบกองโจรโดยใช้ชื่อว่า ‘เดอะ อีสต์’ โดยเธอต้องกลายเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ผูก้ อ่ การร้าย ไปด้วย เรื่องด�ำเนินไปพร้อมๆ กับการต้องคอยลุ้นว่าเธอจะถูก เปิดโปงหรือไม่ และสุดท้ายใครจะช่วยเธอให้รอดพ้นจากการพัวพัน กับสิง่ ต่างๆ ค�ำเชิญชวนบอกว่า “Spy On Us We Will Spy On You” ไม่ใช่หนังดูสนุกส�ำหรับทุกคนแต่ถา้ ชอบการคิดตาม เดาชะตากรรมตัวละคร แนะให้ดคู วามเป็นมาและ ความสัมพันธ์ของตัวละครก่อน IMDB.com ให้คะแนน 6.9

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

จอนนีแ ่ มวศุภลักษณ์ ปี นี้ แ มวมี พื้ น ที่ บ นสื่ อ ฯ เยอะ หลายคนได้รู้จัก ‘แมวอโศก’ ที่ โด่งดังแล้ว แมวทีอ่ าศัยอยูท่ สี่ ถานี รถไฟฟ้ า บี ที เ อสอโศก แมวตั ว ต่อมาทีน่ า่ รูจ้ กั คือ ‘จอนนีศ่ ภุ ลักษณ์’ เข้าใจว่าเจ้าของตัง้ ชือ่ นีเ้ พือ่ ล้อไปกับกระแสสังคมเรือ่ ง ‘พระสมีคำ� ’ ในไทม์ไลน์หลายๆ ครัง้ ทีข่ นึ้ ก็แทนตัวเองว่า ‘อาตแมว’ มีภาพสไลด์ทแี่ ซวสังคมอยูเ่ ยอะ อ่ า นแล้ วได้ ค วามคิ ด อี ก มุ ม และอารมณ์ ขั น ‘เพจอาตแมวนี้ ไร้สาระโดยสิน้ เชิง บันเทิงลูกเดียว!!!’ ปัจจุบนั อาตแมวมีผตู้ ดิ ตาม ด้ ว ยความศรั ท ธาในอารมณ์ ขั น ทะลุ 74,000 สกอร์ ไ ลค์ >>> เข้ามาเพจนี้แล้วเครียด เจ้าของเพจเสียใจนะครับอย่าเข้า มาทะเลาะ อย่าคิดไปใกลกว่าภาพที่เห็น เพราะเราคือสถานี คลายเครียด^-^ facebook.com/pages/จอนนีแ่ มวศุภลักษณ์

MovieFC HD ดูหนังผ่านแอพฯ ก�ำลังเป็นช่องทางความบันเทิง ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนดี ไ วซ์ ในบ้ า นเราเริ่ ม มี การบุกเบิกธุรกิจการบริการประเภทนี้แล้วละ เริม่ จากทีน่ เี่ สียค่าแอพฯ 29.99 มีหนังฝรัง่ ความคมชัดสูงให้ดู เข้าไป ส่องดูได้กอ่ นที่ App Store Pacific Rim แรกๆ ก็คิดว่าจะไม่สนุก แต่ที่ไหนได้ สนุก เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเมื่อต้องบังคับหุ่นยนต์ ไปบูก๊ บั ฝัง่ ตรงข้าม เสียงประกอบก็คมชัดเร้าใจ เป็นเกมแบบแมนๆ ส�ำหรับคนชอบหุ่นยนต์กลไกไม่ควรพลาด ราคา $ 0.99 เท่านัน้ ทีถ่ กู ก็เพราะว่าได้ใช้โอกาสนีโ้ ปรโมทหนังเรือ่ งนีไ้ ปในตัว


V E M E N T M O V E M E N T M O V E M E N

TEXT : กองบรรณาธิการ

บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตัง ้ กรรมการผูจ ้ ด ั การคนใหม่

เอซุส ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ในงาน NVIDIA DAY 2013 คุณปกรณ์ พฤทธิบูรณ์สกุล ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจอาวุโส กลุ่มธุรกิจโอเพ่น แพลทฟอร์ม (Open Platform : OP) บริษทั เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมงานได้รว่ มออกบูธ๊ โชว์สดุ ยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีในงาน NVIDIA DAY 2013 โดยได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเพ่น แพลทฟอร์ม ที่ม าก ประสิทธิภาพ ทัง้ มาเธอร์บอร์ด กราฟิกการ์ด และเราเตอร์ RT-AC660U ทีท่ ำ� หน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณไปยังเครื่องเล่นเกม NVIDIA SHIELD เพื่อให้ ผูเ้ ข้าร่วมงานได้สนุกกับการเล่นเกมเต็มอรรถรส

Supreme iLASIK เปิดตัวสุดหรู เผยนวัตกรรม ‘ไอเลสิค’ สุพรีมไอเลสิค‘Supreme iLASIK’ เปิดตัวสุดหรู เผยนวัตกรรม ‘ไอเลสิค’ เทคโนโลยีปรับค่าสายตาล่าสุด ให้สายตาคมชัดและปลอดภัยกว่า ได้รับ การยอมรับและพิสูจน์แล้วจากองค์การ NASA และทั่วโลก พร้อมทุ่มร้อยล้าน ขยายสาขา ‘ณั ฏ ฐ์ เทพหั ส ดิ น ’ และ ‘ฟิ ล ์ ม -รั ฐ ภู มิ ’ ร่ ว มการั น ตี คุ ณ ภาพ จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพือ่ ตอบโจทย์ผมู้ ปี ญ ั หาทางสายตาทีก่ ำ� ลังมองหา ที่ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด พร้ อ มด้ ว ยบริ ก ารระดั บ เวิ ล ด์ ค ลาสในการปรั บ ค่ า สายตา ณ ห้อง แอสโทร โรงแรม เดอะเซนต์ รีจสี กรุงเทพฯ

มร.โทโมยู กิ ฟู จิ โ มโต จะได้ รั บ แต่ ง ตั้ งให้ ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง แทน มร.ทาคาโอะ ชิมะ ทีบ่ ริหารงานครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย มร.โทโมยู กิ จะสานต่ อ นโยบายการบริ ห ารงาน มุ ่ ง มั่ น สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ธุรกิจด้านพรินเตอร์และจักรเย็บผ้า ตลอดจนเดินหน้า สร้างความเป็นผู้น�ำเรื่องการดูแลลูกค้าต่อเนื่อง รักษามาตรฐาน ด้านงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ อันดับหนึง่ ด้านการบริการและดูแลลูกค้า เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการช่วย ผลักดันธุรกิจของบราเดอร์เติบโตขึน้ อย่างมัน่ คง

นับถอยหลังงาน EcoLightTech Asia 2013 ส�ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. บริษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ส์ ออกาไนเซอร์ จ�ำกัด (นีโอ) พร้อมด้วยผูแ้ ทนจาก 2 ผูป้ ระกอบการ ชั้นน�ำระดับโลก ประกาศความพร้อมจัดงาน EcoLightTech Asia 2013 (อีโคไลท์เทค เอเชีย 2013) งานแสดงสุดยอดนวัตกรรม ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างเพือ่ ผูป้ ระกอบการครัง้ แรกในประเทศไทย ชูกลยุทธ์สร้างสรรค์ผปู้ ระกอบการ รับโอกาสตลาด AEC ด้วยแนวคิด ‘ประหยัดพลังงานและรักษ์โลก’ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ กรุงเทพฯ

เอปสันมอบ 1 แสน สนับสนุนประกวด วาดรูป ‘การ์ดนีเ้ พือ ่ น้อง’ ครัง ้ ที่ 11 นางสาวณปภา ราชสมบัติ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสือ่ สารการ ตลาด บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นตัวแทน บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษา จ�ำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิ สร้างเสริมไทย เพือ่ สนับสนุนการประกวดวาดภาพโครงการการ์ดนีเ้ พือ่ น้อง ครัง้ ที่ 11 ในหัวข้อ ‘ใต้รม่ ธงไทย’ ซึง่ เป็นโครงการเพือ่ สังคมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูแ้ ก่เยาวชน โดยเอปสันให้การสนับสนุนโครงการฯ นีม้ าอย่าง ต่อเนือ่ ง

แอดไวซ์เสริมทัพ แต่งตัง ้ ‘พรเทพ วัชรอ�ำนวย’ ขึน ้ แท่นผูบ ้ ริหารใหม่ บริษทั แอดไวซ์ โฮลดิง้ ส์ กรุป๊ จ�ำกัด (AVH) เปิดเกมรุกตลาดไอทีไทย ประกาศแต่งตัง้ นายพรเทพ วัชรอ�ำนวย ขึน้ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงคนใหม่ มัน่ ใจในประสบการณ์พร้อมน�ำความแข็งแกร่งของเครือ ข่ายแอดไวซ์ มาผสานรวมกับความน่าตืน่ เต้นของเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา มาท�ำให้แอดไวซ์เป็นแบรนด์แรกในใจผู้บริโภคทุกครั้งที่นึกถึงสินค้าไอทีและอุปกรณ์โมบิลิตี้ อีกทัง้ ยังเป็นตัวแทนของเวนเดอร์ในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทัง้ ก่อนการตัดสินใจและ บริการหลังการขาย

ไมโครซอฟท์ เผยโฉม Windows 8.1 ในประเทศไทย พร้อมกันทัว ่ โลก ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ เผยโฉม Windows 8.1 (วินโดวส์ 8.1) พร้อมกันทัว่ โลก โดยตัง้ แต่วนั ที่ 18 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ผูใ้ ช้งานดีไวซ์ทมี่ รี ะบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 ในกว่า 230 ประเทศ ครอบคลุม 37 ภาษา ทัว่ โลกจะสามารถ ดาวน์โหลดเพือ่ อัพเดทระบบปฏิบตั กิ ารเป็น Windows 8.1 ได้ฟรี แบบออนไลน์โดยผ่านวินโดวส์สโตร์ (Windows Store) นอกจากนี้ Windows 8.1 จะได้รบั การติดตัง้ บนดีไวซ์ใหม่ๆ ครอบคลุมการท�ำงานบนดีไวซ์ทหี่ ลากหลายรูปแบบมากทีส่ ดุ รวมทัง้ มีวางจ�ำหน่ายในรูปแบบซอฟต์แวร์บรรจุกล่อง ตามร้านค้าทีจ่ ดั จ�ำหน่ายทัว่ โลก

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

กระทรวงไอซีที เร่งเสริม ความรูก ้ ารใช้งานแท็บเลต พีซแ ี ละอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย นาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น ประธานเปิดงานแถลงข่าว ‘โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายรัฐบาล’ มุง่ ส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่าง ปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาลภายหลังจากที่ได้มีการ แจกแท็บเลตพีซีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายใต้โครงการ แท็บเลตพีซเี พือ่ การศึกษาไทย (One Tablet Per Child)


6,080 People like this www.facebook.com /digitallifestyle

Dl#053  
Dl#053  

DL#053 free magazine in Thailand

Advertisement