Page 1

Cyberia Fan Fiction เป็นตุเป็นตะ จนได้ดี How to live digitally & Catch up gadget trend

vol. 5 no. 51 September 2013

08 DIY Stick It สายรัดแขวน ของกับมือถือ

12 Top 10 Blogger ไทย ใครเด่นใครดัง #แฟชัน ่ #ความงาม

20 Interview Hunter Hayes ซูเปอร์สตาร์ 36 ล้านคลิกวิว

26 เจาะลึก iPhone 5s และ iPhone 5c งานนีร ้ ง ุ่ หรือร่วง

28 ตะลุยปารีส ตามหา Saint Denis Basilica Cathedral

51

www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com

22


http://www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com

10 กันยายน ถือเป็นวันสิน ้ สุดฤดูกาล ‘ภาพหลุด’ และพวกเราชาวเทคโนดิจิตอลจะได้เห็น ‘ไอโฟน’ รุ่นใหม่จากแอปเปิ้ลปรากฏตัวเสียที ในวัน ดังกล่าว ถนนความสนใจทุกเส้น เส้นทางออนไลน์ทกุ สายบนอินเตอร์เน็ตล้วน มุ่งตรงไปที่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการ อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของเหล่ามวลมนุษยชาติ แน่นอนครับว่า DL ฉบับนี้ เราได้เกาะติดเพือ่ ประมวลเหตุการณ์การเปิดตัว ของไอโฟนรุน่ ใหม่ในวันที่ 10 กันยายนมาฝากด้วย ความจริงไม่ได้อยากสวนกระแส แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีผ่ มรูส้ กึ (มาพักใหญ่) ว่าแม้เราจะมีวตั ถุชนิ้ เล็กๆ ที่เรียกว่า ‘สมาร์ทโฟน’ เชื่อมต่อทุกอย่างได้ ติดต่อสื่อสารกับทุกคนทั่วโลกได้ทุกที่ทันทีที่ต้องการ แต่ผมรูส้ กึ ว่าเราก�ำลังสูญเสียอะไรบางอย่างจนท�ำให้การใช้ชวี ติ ในปัจจุบนั ดูชา่ งอึดอัด แม้เราจะสามารถ นัดเพื่อนไปทานข้าวได้ผ่าน Line แต่ทว่าการรวมตัวที่โต๊ะกินข้าวนั้นกลับมีแต่ความว่างเปล่าของ บทสนทนา ทุกคนอยู่กับตัวเอง อยู่กับสมาร์ทโฟนของตัวเอง ถ่ายภาพอาหาร อัพขึ้นอินสตาแกรม แชทกับเพือ่ นทีไ่ ม่ได้มาด้วยในเฟสบุค๊ ... เชือ่ ว่าคงไม่ได้มผี มคนเดียวทีร่ สู้ กึ เพราะพักหลังมานีม้ กี ารบ่นเปรยค่อนข้างบ่อยครัง้ ทัง้ ในสเตตัส บนโซเชียลมีเดีย ไปจนกระทัง่ การท�ำไวรัลอัพขึน้ ยูทบู ยกตัวอย่างเช่น วิดโี อทีช่ อื่ ว่า ‘I Forgot My iPhone’ (http://youtu.be/OINa46HeWg8) ทีค่ วามน่าสนใจไม่ได้อยูท่ เี่ ทคนิคการถ่ายท�ำทีพ่ เิ ศษใดๆ แต่เป็น เนือ้ หาที่ ‘สะกิดต่อม’ ของผูค้ นจนถึงขนาดว่า ยอดวิวทะลุเกิน 7 ล้านครัง้ หลังจากเผยแพร่ไปแค่ 4 วัน วันนีเ้ ราคุยกันน้อยลง มีเวลาแสดงความรักให้กนั น้อยลง แต่อพั สเตตัสได้ตลอดเวลา ... บางทีเรา อาจมาถึงจุดทีอ่ ลั เบิรต์ ไอน์สไตน์ ได้เคยกล่าวไว้ “I fear the day technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.” รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

บรรณาธิการบริหาร : รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจติ ไวยากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ : ด�ำรงฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ , ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ฐานิตา ทรงดาวเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน : ธิรนันท์ เครือภูงา สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้

ปีท่ ี 5 : ฉบับที่ 51 : เดือนกันยายน 2556

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 4133 06 Innovational

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133

แกะกล่องเทคโนโลยีใหม่ให้คณ ุ รูก้ อ่ นใคร

16

08 DIY

22 Cyberia

10 Candid

24 Android FC

12 Live with Digital

26 Mac Lover

Stick It : สายรัดแขวนของกับมือถือ แพรว-ภาวิดา ต่อบุญสิทธิกร TOP 10 Blogger ไทย ใครเด่นใครดัง #แฟชัน่ #ความงาม

14 DL Recommended

Wearable Device

เผยโฉม iPhone 5s, 5c

28 Travel

What’s Next

ตะลุยปารีสตามหา Saint Denis Basilica Cathedral

20 Interview

30 DL’s Favorites

กระทบไหล่ Hunter Hayes ซูเปอร์สตาร์ 36 ล้านคลิกวิว

Where to find

Fan Fiction เป็นตุเป็นตะจนได้ดี

หนังเด่น เพลงดัง และสารพันแอพฯ น่าสน


04 พาเหรดอุปกรณ์ แอนดรอยด์จาก HP

Sony CyberShot RX100 II และ RX1R จัดเต็มเรือ ่ งคุณภาพเพือ ่ มืออาชีพ

01

กล้องดิจติ อลคอมแพ็คท์ถกู ยกระดับประสิทธิภาพเพือ่ เอาใจช่างภาพมือโปรหรือผูท้ เี่ น้นคุณภาพความ คมชัดในทุกรายละเอียด โดยกล้องรุน่ RX100 II มาพร้อมเซ็นเซอร์ความละเอียด 20.2MP ชนิดใหม่ BSI-CMOS รับแสงได้มากขึน้ ถึง 40% จอหลังพับขึน้ ลงได้ และติดตัง้ WiFi, NFC ในตัว ขณะทีร่ นุ่ RX1R เป็นคอมแพ็คท์ทใี่ ช้เซ็นเซอร์ Full Frame (24MP) ทีพ่ ฒ ั นาต่อจาก RX1 โดยการตัด Low-Pass Filter ออกไปส่งผลท�ำให้ภาพมีความคมชัดขึน้ สนนราคา 22,990 บาท และ 99,990 บาท ตามล�ำดับ

เปิดประสบการณ์ใช้งานรูปแบบใหม่ด้วยแท็บเลต โน้ตบุ๊คกึ่งแท็บเลต และออลอิ น วั น พี ซี ที่ ม าพร้ อ มระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ได้ แ ก่ HP SlateBook x2, HP Slate7 และ HP Slate21 All-in-One เพิม่ ความ คล่องตัวในการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลสะดวกด้วยเทคโนโลยีจอสัมผัส แอพพลิเคชัน่ การสัง่ พิมพ์แบบไร้สาย และ Beats Audio ในราคาจ�ำหน่าย สุดคุม้ HP SlateBook x2 ราคา 19,990 บาท, HP Slate7 ราคา 4,990 บาท และ HP Slate21 All-in-One จอ 21 นิว้ 11,990 บาท

05

02 Canon 70D พร้อมก�ำเนิด เทคโนโลยีใหม่ Dual Pixel CMOS AF จุดเด่นของกล้อง DSLR รุน่ ใหม่จาก Canon คือการน�ำเทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF มาใช้เป็นครัง้ แรกของโลก ซึง่ จะช่วยให้การถ่ายวิดโี อด้วย กล้อง DSLR ท�ำได้สะดวกเสมือนถ่ายภาพด้วยกล้องวิดโี อเพราะระบบออโต้โฟกัส (AF) จะท�ำงานได้รวดเร็ว แม่นย�ำ และลืน่ ไหล ผ่านระบบ Live View บนหน้าจอ LCD แบบทัชสกรีนทีส่ ามารถแตะเลือกจุดโฟกัสและปรับหมุนได้ นอกจากนีย้ งั มี WiFi เชือ่ มการท�ำงานกับแอพฯ EOS Remote ในสมาร์ทโฟน ปรับปรุงชิพประมวลผลภาพ DIGIC 5+ และการ ถ่ายภาพต่อเนือ่ งความเร็วสูงได้ถงึ 7 ภาพต่อวินาที

คาร์ ฟอร์ แคช น�ำเสนอดิจต ิ อล คอนเทนต์ผา ่ นเทคโนโลยี ScreenSync 03

กรุ ง ศรี ออโต้ น�ำ เสนอดิ จิ ต อลคอนเทนต์ ผ ่ า น หน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ สื่ อ สารด้ ว ย เทคโนโลยี ScreenSync เปิดตัว ‘คาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ แคมเปญ’ ชวนลูกค้าร่วมไขความลับทาง การเงินในหนังสั้นชวนอมยิ้ม เรื่อง ‘เอกละดิน’ ตอกย�้ำจุดเด่นของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ ที่ช่วย รักษาความลับทางการเงินของลูกค้าไว้ไม่ให้ใครรู้ สนใจติ ด ตามชมหนั ง สั้ น เรื่ อ ง ‘เอกละดิ น ’ และ ดาวน์โหลดเพลงประกอบ ‘ความลับทีส่ วยงาม’ ได้ที่ www.akeladin.com

06 DIGITAL LIFESTYLE DL 

Lenovo เปิดตัวแท็บเลต โทรได้ราคาประหยัด Lenovo เผยโฉมแท็บเลต A1000 จอ 7 นิว้ ซีพยี ู Dual-Core เน้น กลุม่ ผูเ้ ริม่ ใช้งานแท็บเลตเป็นครัง้ แรก สามารถเป็นได้ทงั้ โทรศัพท์และแท็บเลต ที่มีระบบเสียง Dolby Digital Plus ในขณะที่รุ่น A3000 มาพร้อมซีพียู Quad-Core จอภาพ 7 นิว้ แบบ IPS 1024×600 พิกเซล เบาเพียง 345 กรัม เหมาะส�ำหรับผูท้ ชี่ อบเล่นเกมและอินเตอร์เน็ต เลอโนโว A1000 พร้อมวาง จ�ำหน่ายแล้วในราคา 3,900 บาท และ A3000 ราคา 6,900 บาท


06

#IKEA Catalogue 2014

แคตตาล็อกอิเกีย 2014 ฉบับภาษาไทยจ�ำนวนกว่า 1.2 ล้านเล่มพร้อมส่งถึงบ้านคนไทยทั่วกรุงเทพฯ แล้ว ทั้งนี้แคตตาล็อก อิเกีย 2014 นอกจากจะมีการน�ำเสนอสินค้าดีไซน์สวย เน้นประโยชน์ใช้สอย ในราคาย่อมเยา ยังได้นำ� เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาช่วย สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านผ่านแอพฯ IKEA ทีจ่ ะท�ำให้ผใู้ ช้เห็นภาพว่า เฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้าน จะดูสวยแค่ไหนเมือ่ อยูใ่ นบ้านคุณ

10 LG G2 สร้างสรรค์จาก ประสบการณ์ผใู้ ช้

09

07

ประกาศผลผูช ้ นะเลิศ โครงการ dtac Accelerate

ทีมฟาสอินโฟล (Fastinflow) ได้รบั รางวัลชนะเลิศในโครงการ dtac Accelerate ประกวดผลงานโมบายแอพพลิเคชั่น ในธีม Wizard of Apps คว้าตัว๋ เข้าร่วมโปรแกรม Blackbox Connect ทีซ่ ลิ คิ อน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา หลังขับเคีย่ วและ ผ่านเวิร์คช็อปจากนักธุรกิจชื่อดังที่บินตรงมาจากซิลิคอน วัลเลย์อย่างเข้มข้น ตัง้ แต่เปิดโครงการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ผลงานจากทีมฟาสอินโฟลชนะใจกรรมการด้วยแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั การตลาดทีง่ า่ ยต่อการใช้งาน ภายใน 5 นาที กับ 3 ขัน้ ตอน คือ 1. สร้างแนวค�ำถามทีต่ อ้ งการถามลูกค้า 2. ส่งค�ำถามไปยังกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ และ 3. รับผลสรุป จากกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

ทรูวช ิ น ั่ ส์ รุก ตลาดละครไทย เต็มตัว

ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� คอนเทนต์คณ ุ ภาพตัวจริง ทรูวชิ นั่ ส์ เดินหน้ารุกตลาดละครไทยเต็มตัว ดึงผูจ้ ดั รุน่ ใหม่ฝมี อื คุณภาพ ผลิตละครป้อน เน้นคุณภาพทั้งเนื้อหาและ โปรดักชัน่ ตามคอนเซ็ปต์ ‘มองโลกได้ลำ�้ กว่า’ ประเดิม เรือ่ งแรก ‘บ่วงมาร’ พร้อมออกอากาศต้นปี 2557 ทาง True10 ในระบบทีวดี าวเทียม ขยายธุรกิจเข้าสูต่ ลาด Free-to-air ที่สามารถรับชมได้ผ่านจานดาวเทียม ทุกระบบเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อผู้ชม ในวงกว้าง

11 Nikon Coolpix P7800 ดิจต ิ อลคอมแพ็คท์ ประสิทธิภาพสูง

08 Sennheiser จัดงาน ‘Open House’ แสดงสินค้า สุดล�ำ ้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าและกลุ่ม ผู้ท�ำงานระดับมืออาชีพได้สมั ผัสเทคโนโลยี ของสิ น ค้ า ภายใต้ ก ารดู แ ลของ บริ ษั ท Sennheiser Electronic Asia จึงได้จดั งาน Open House แนะน�ำสินค้าไฮไลท์มากมาย อาทิ ไมโครโฟนแบบไร้สาย Sennheiser รุ่น XSW, ไมโครโฟน Neumann KMS 105 คุณภาพระดับ High-End รุ่นล่าสุด ที่ นั ก ร้ อ งชื่ อ ดั ง ก้ อ งโลกอย่ า ง Adele, Shakira, Beyoncé, Norah Jones เลือกใช้ นอกจากนีย้ งั มีลำ� โพง Neumann Studio Monitor รุน่ KH 120 ล�ำโพงแบบ Portable Powered Full Range Stereo System จาก K-Array มาจั ด แสดง รวมไปถึ ง โปรโมชัน่ ดีๆ มากมาย

บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัว LG G2 สมาร์ทโฟนทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ จากการศึกษาวิจยั พฤติกรรมและ ไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้จนได้มาซึง่ ดีไซน์และฟังก์ชนั ทีต่ อบสนองการ ใช้งานแบบทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เช่น Rear Key อันเป็นผลจาก การศึกษาพฤติกรรมในการจับถือที่มักวางนิ้วชี้ในต�ำแหน่ง ตรงกลางของด้านหลังเครื่องอยู่เสมอ ปุ่มดังกล่าวนี้สามารถ ท�ำหน้าที่เพิ่ม-ลดเสียงสนทนา เข้าโหมดกล้อง และเป็นปุ่ม ชัตเตอร์ถ่ายภาพ สเปคภายในอัดแน่นด้วยขุมก�ำลังจากซีพียู Snapdragon 800 2.26GHz จอ IPS 5.6 นิว้ Full-HD และ ระบบ OIS ป้องกันภาพสัน่ ขณะถ่ายภาพ

12

กล้อง Coolpix P7800 จากนิคอน คอร์ปอเรชัน่ รุน่ นีม้ าพร้อม คุณสมบัติอัดแน่นไม่ต่างจากกล้องดิจิตอล SLR ใช้เซ็นเซอร์ รับภาพ Backside-Illuminated CMOS ขนาด 1/1.7 นิ้ว ความละเอียด 12.2MP ติดตัง้ เลนส์ NIKKOR ซูมออพติคอล 7.1 เท่า ครอบคลุมระยะ 28-200 มม. (เทียบเท่าฟิลม์ 35 มม.) ติดตัง้ ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) แบบใหม่ ความละเอียด สูง 921K-dot (VGA) พร้อมฟังก์ชันปรับสายตา (Diopter Adjustment Function) มองเห็นได้ครอบคลุม 100% ของภาพ รวมถึงหน้าจอแสดงผล TFT LCD RGBW มุมมองกว้างขนาด 3 นิว้ บิดพับได้หลายมุมมอง

Asus M51AC เดสก์ทอปพีซี มีแบตในตัว เดสก์ทอปพีซจี ากเอซุสน�ำนวัตกรรมทีแ่ ตกต่างมาสูก่ ารใช้งานด้วยการติดตัง้ แบตเตอรี่ ASUS Power Pack ทีส่ ามารถ ถอดได้ในแบบ UPS (Uninterruptible Power Supply) ทีน่ อกจากจะใช้เป็นหน่วยพลังงานส�ำรองให้ตวั เครือ่ งขณะ ไฟดับ ยังใช้เป็นแบตส�ำรองเพื่อชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์โมบายดีไวซ์ต่างๆ ได้ด้วย ขุมพลังจากซีพียู Core i5/i7 Gen 4 และกราฟิกการ์ดทรงพลัง NVIDIA GeForce GTX 650 และระบบ 3D Vision Surround ให้ประสิทธิภาพ ด้านมัลติมเี ดียและการเล่นเกมเป็นอย่างดี ทัง้ หมดนีร้ าคาแค่ 21,990 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.asus.com/ Desktops/M51AC/ DIGITAL LIFESTYLE

07 DL


TEXT : Hoo DIY : facebook.com /HooDIYguru PHOTO : Mr. Niphun P.

สายรัดแขวนของกับมือถือ

08 DL  DIGITAL LIFESTYLE


เดีย ๋ วนีอ ้ ป ุ กรณ์เสริมสำ�หรับมือถือมีมากขึน ้ ทุกวัน ถือไปมาก็กลัวจะหล่นหาย เลยเกิด ไอเดียทำ�ทีเ่ สียบอุปกรณ์เสริมกันหล่นหาย โดยทำ�จากสายหูฟง ั ทีเ่ สียแล้วนำ�มาดัดแปลง ให้ดเู ก๋พกง่ายใช้งานง่าย ไม่เชือ ่ ลองทำ�ตามดูสิ

01

03

1. กรรไกร 2. ปากกาเขียนบนมือถือ หรือ อุปกรณ์เสริมกับมือถือ 3. สายหูฟงั ทีเ่ สียแล้ว

02

03 02.1 01

04

1. น�ำสายหูฟงั มาตัด เอาแต่สว่ นของขัว้ แจ็ค เหลือส่วนทีเ่ ป็นสายไฟ ยาวประมาณ 10-15 ซม. 2. น�ำสายมามัดปมกับห่วงเหล็ก ตัดปลายสายส่วนทีเ่ กินให้เรียบร้อย 3. น�ำห่วงเหล็กทีร่ อ้ ยสายแล้วมาร้อยกับ อุปกรณ์เสริม 4. อาจน�ำปลอกปากกาทีไ่ ม่ใช้แล้ว มาเสียบป้องกันอีกชัน้ หนึง่ 5. น�ำชิน้ งานทีส่ ำ� เร็จไปเสียบไว้กบั รูปเสียบแจ็คสายไฟ เตรียมใช้งาน

02.2

ใช้เวลาทัง ้ หมด 5 นาที 05

• เราสามารถปรับความยาว ของสายไฟได้ตามใจชอบ • หากต้องการความเก๋ไก๋ เราสามารถถักเปีย สายไฟเหล่านัน้ ให้มสี สี นั สดใส และไอเดีย

DIGITAL LIFESTYLE

09 DL


TEXT : Supansa K. PHOTO : Karnchana W.

แพรว-ภาวิดา ต่อบุญสิทธิกร สาวยุคใหม่ทร ี่ จ ู้ ก ั ใช้โซเชียลเน็ตเวิรค ์ เป็น ช่องทางในการท�ำธุรกิจของตัวเอง สวยและฉลาดแบบนี้ DL ต้องรีบ ไปท�ำความรูจ ้ ก ั หน่อยแล้ว แนะน�ำตัวหน่อย

แพรว ชือ่ จริง ภาวิดา ต่อบุญสิทธิกร ค่ะ ตอนนีก้ อ็ ายุ 23 ปีแล้ว เพิง่ เรียนจบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษค่ะ ผลงานทีผ ่ า ่ นมา

มีเดินแบบ ถ่ายแบบให้นติ ยสาร Ray และถ่ายแฟชั่นทั่วไปค่ะ นอกนั้นก็ เป็น Hand Talent ให้กบั โฆษณาต่างๆ ล่าสุดก็เป็น โฆษณา Utip ค่ะ คิดว่าเทคโนโลยีกับโซเซียล เน็ตเวิรค ์ ส�ำคัญแค่ไหน

ส�ำหรับแพรวนี่เรียกว่าเหมือนเป็น ส่วนหนึง่ ของร่างกายไปแล้วค่ะ คือ ขาดไปก็ไม่สม ประกอบ (หัวเราะ) เพราะตอนเช้าลืมตามาปุบ๊ ก็หยิบ โทรศัพท์ขนึ้ มาเช็กอย่างแรกเลยค่ะ เพราะจะต้องคอย เช็คไลน์, Instagram, Facebook และก็จะตามด้วย เข้า Safari เพือ่ หาข้อมูล ทีอ่ ยากรูใ้ นแต่ละวันค่ะ Gadget ทีป ่ ลืม ้ สุดๆ

iPhone5 ค่ะ ส�ำหรับแพรวยังไงก็เป็น หนึง่ ในใจ เพราะแพรวใช้ iPhone มา ตัง้ แต่รนุ่ แรกเลยค่ะ จนมาถึง iPhone5 เรียกว่าเป็น แฟนพันธุแ์ ท้เลยก็วา่ ได้ เพราะแพรวรูส้ กึ ว่าไอโฟนเค้า มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตลอด เพือ่ ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่ แพรวเลยตอบโจทย์ทกุ รุน่ ซะเลย จะได้ไม่เอาท์ แต่เงิน Out of my wallet ค่ะ (หัวเราะ) นอกนัน้ ก็มี iPad mini ค่ะ เพิง่ ซือ้ มาใช้ ชอบที่ มันจอใหญ่จบั ถนัดมือ ท�ำให้เล่นง่ายกว่ามือถือ ส่วน ใหญ่แพรวใช้ตดิ ต่องานกับลูกค้าเรือ่ งงานค่ะ เพราะ แพรวเพิ่งท�ำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวขายลง อินเตอร์เน็ต เลยใช้ iPad mini เป็นช่องทางติดต่อ ลูกค้าทาง Line, Facebook และ E-mail ค่ะ แอพฯ สุดโปรดทีข ่ าดไม่ได้

Instagram ค่ะ เรียกว่าขาดไม่ได้ เลยขนาดครั้ ง หนึ่ ง แพรวไปเที่ ย ว ฮ่องกง 2 วัน และคิดในใจว่าคราวนีช้ นั้ จะไม่ซอื้ ซิม เล่นอินเตอร์เน็ตเพราะเปลืองเงิน แต่หลังจากนัน้ ผ่าน ไปครึง่ วัน ต้องตามหาสัญญาณ WiFi เพือ่ จะลงรูปที่ เทีย่ ว รูปของกินต่างๆ ลง Instagram แชร์ให้เพือ่ นๆ ดู แต่ WiFi ก็เล่นได้เป็นพักๆ เลยทนไม่ไหวรีบไปซือ้ ซิม จนคุณแม่บอกว่าแพรวเป็นโรคจิตล่ะ (หัวเราะ)

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

แอพฯ เกมทีช ่ อบ

ปกติ แ พรวก็ เ ป็ น คนไม่ ช อบเล่ น เกมนะคะ แ ต ่ ม า พั ก ห ลั ง ๆ พี่ ส า ว ช ว น เ ล ่ น เ ก ม Pokopung เป็ น เกมในไลน์ ค ่ ะ ซึ่ ง ในเกมจะให้ เ รา ท�ำ ลายเพชร และต้ อ งอั พ เกรดเครื่ อ งมื อไว้ แ ข่ ง ขั น กั น ถ้ า ใครได้ ค ะแนนสู ง สุ ด เพื่ อ นๆ ก็ จ ะอิ จ ฉาว่ า ท�ำไมเราเก่ ง จั ง ตอนนี้ ก ลายเป็ น ว่ า แพรวติ ด เกมนี้ ม ากกว่ า พี่ ส าวละค่ ะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สด ุ โปรด

YouTube ค่ะ แพรวชอบเข้าไปดูหนัง ละคร รายการ เอ็มวีตา่ งๆ ย้อนหลังค่ะ บางทียอ้ นไปถึง ตอนเรา 10 ขวบเลย ชอบดูหนังเก่าๆ YouTube ท�ำให้รสู้ กึ ว่าถ้า ไม่มมี นั แพรวคงไม่ได้ดหู นังเก่าๆ และคงไม่รวู้ า่ หนังเก่าและหนัง ใหม่แตกต่างกันยังไงบ้าง

@praewliebe, @glitzmeskincare

3 เว็บไซต์อยากบอกต่อ

www.siambrandname.com : มันเป็น เว็บส�ำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนแนะน�ำรีวิว ของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมไปถึงเครื่องประดับ มีตงั้ แต่แบรนด์ Hi-End, Histreet, Local Brand เป็นเว็บที่ ให้ประโยชน์มากส�ำหรับส�ำหรับคนทีอ่ ยากซือ้ ของค่ะ                 www.pantip.com : ห้องโต๊ะเครือ่ งแป้งแพรวชอบเข้าไป ดูศึกษาข้อมูลของเครื่องส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิวที่อยากได้ เค้าก็จะมีคนมารีวิวทุกขั้นตอนท�ำให้แพรวตัดสินใจในการ ซือ้ ง่ายมากขึน้ ค่ะ                              www.sanook.com : แพรวจะเข้าไปเช็กข่าวคอยอัพเดท เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเราว่ามีอะไรบ้างจะได้คอย อัพเดทตัวเองไม่ให้ตกข่าวและแพรวก็จะชอบเอาไปแชร์ เพือ่ นๆ ในกลุม่ ด้วยค่ะ

facebook.com/pawida torboonsittikorn, glitzme skincare


top 10

TEXT : ณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผูก้ อ่ ตัง้ MarketingOops.com Twitter : @tukko

blogger thai ใครเด่นใครดัง#แฟชัน ่ #ความงาม

ตามกระแสโลกออนไลน์ กับ Blogger คนดังทีน ่ บ ั วันจะมี Beauty Blogger บล็อกเกอร์ดา ้ นความงาม อิทธิพลและโดดเด่นไม่แพ้ บล็อกเกอร์ด้านความงามนี้ มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ เรื่อง ทั้งสอนแต่งหน้าในแบบทำ�เองได้ มีการ ดาราไทย หลายคนมีคนตาม รีวิวผลิตภัณฑ์ความงามจากแบรนด์สินค้าต่างๆ และยังเลยไปถึงการดูแลตัวเองและรีวิวสถานเสริมความงาม เป็นหมืน ่ เป็นแสน และได้ให้ ด้วยเช่นกัน ความรูม ้ ากมายในเรือ ่ งที่ pearypie น่าสนใจในระดับกูรู ทัง ้ ด้าน เมกอัพอาร์ทิสต์จากรันเวย์ระดับอินเตอร์ที่มีดีกรีความเก่ง ความงาม แฟชัน ่ ไอที การันตีด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ แพรี่พาย ท่องเทีย ่ ว ถ่ายภาพ เน้นแนะนำ�เรื่องความสวยความงามการแต่งหน้าแบบฮาวทูในสไตล์ต่างๆ ซึง ่ ล้วนมีสาวกแฟชัน ่ นิสต้า www.pearypie.com และบิวตีน ้ ส ิ ต้าคอยติดตาม www.facebook.com/pearypiemakeupartist : 396,455 ชมกันเป็นหลักแสน @pearypie www.youtube.com/user/pearypie หลักล้านวิว ผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิรค ์ ทัง ้ Blog, @pearypie : 603,914 followers Facebook Page, Instagram, Twitter และ YouTube Blogger momay paplearn แต่ละคนมีความถนัดทีแ ่ ตกต่าง เป็นที่ถูกใจสาวๆ ออนไลน์หลายคนกับความชำ�นาญด้าน แต่ทเ่ี หมือนกันคือสามารถนำ� ผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ตะวันตก ทั้งเมกอัพ ความเชีย ่ วชาญนัน ้ มาเผยแพร่ เครื่องสำ�อางหลากหลายยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว ให้คนอืน ่ ได้ตด ิ ตาม อย่าง www.spokedark.tv น่าเชือ ่ ถือ ในขณะเดียวกัน www.facebook.com/MomayPaPlearnTV : 242,000 แบรนด์สน ิ ค้าเองก็หน ั มา www.youtube.com/user/spokedarktv ให้ความสนใจ กับการทำ� โฆษณาผ่าน Blogger @dailycherie : 220,748 followers ไม่แพ้กบ ั การทำ�โฆษณา pupe @dailycherie ผ่านเซเลบดังๆ มาดูกน ั ค่ะ so sweet ว่าใครเป็นใคร แล้วจะ cinnamongal บล็อกเกอร์ที่คำ�นึงถึงผู้ตาม ติดตามใครดี นำ�เสนอรีวิวเจาะลึกที่ เป็นบล็อกเกอร์อาชีพที่คร�่ำหวอดในวงการ คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ ออนไลน์มานาน น�ำเสนอความช�ำนาญที่ บำ�รุงผิว รวมถึงการวิเคราะห์ หลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหน้า รีวิวเครื่องส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิว และ ส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ ทรีตเมนต์จากสถานเสริมความงาม ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจ http://cinnamongal.bloggang.com จากหลายแบรนด์สินค้า และได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน www.facebook.com/cinnamongaldotcom : 53,619 โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ทางทีวี www.youtube.com/user/TheCinnamongal http://pupesosweet.bloggang.com @cinnamongal : 34,746 followers www.facebook.com/PuPesosweetPage 50,954 12 DL  DIGITAL LIFESTYLE


pang kirari แป้ง KiRaRi การันตีความสามารถด้วยรางวัล Best Beauty Blog ของ Bloggang Popular Award ครั้งที่ 6 แป้ง KiRaRi เน้นรีวิวเครื่องสำ�อาง สอนแต่งหน้าและทำ�ผมตามเทรนด์เกาหลีและญี่ปุ่น www.kirarista.com

https://twitter.com/Kirarista

www.facebook.com/Kirarista : 45,342 www.youtube.com/user/PangKirari

feonalita feonalita หรือคุณทรายสาวดัง จากโต๊ะเครื่องแป้ง Pantip.com Feonalita มีความชำ�นาญใน หลายเรื่อง ทั้งเรื่องการแต่งหน้า การทำ�ผมในแบบต่างๆ การดูแล ผิวพรรณ รวมไปถึงการรีวิว ผลิตภัณฑ์ความงามหลายยี่ห้อ http://feonalita.bloggang.com

@Kirarista : 16,033 followers

www.facebook.com/feonalitafanpage : 40,032

Fashion Blogger บล็อกเกอร์ดา ้ นเทรนด์แฟชัน ่ บล็อกเกอร์ด้านแฟชั่นก็ไม่ได้น้อยหน้ากับการอัพเดทเทรนด์แฟชั่นของเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ในแบบอินเทรนด์ ปัจจุบันบล็อกเกอร์ในสายนี้มีอยู่หลายคน และหลายๆ คนยังสามารถนำ�เทรนด์ให้กับดาราบางคนเลยทีเดียว

www.youtube.com/user/feonalita

@feonalita

@feonalita : 19,951 followers

07

p.o box style
 P.O BOX STYLE หรือ คุณพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ เจ้าของแบรนด์ ‘P’s Material’ ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เหล่าดาราเซเลบ ให้ความไว้วางใจ และยังเป็น Persobnal Shopper ให้กับ Topshop และ Style & Social Editor ให้กับนิตยสาร ELLE ประเทศไทย http://poboxstyle.blogspot.com, www.psmaterialthailand.com www.facebook.com/pages/PO-BOX-STYLE/122644247760915?fref=ts : 33,592

vanillawalk

@ploychava : 417,528 Followers

taste of nowhere
 Taste of nowhere เป็นของ คุณนี-ชาลิสา วีรวรรณ กูรูแฟชั่นผู้เป็นอดีต ดีไซเนอร์แบรนด์มุงดู (Moong-Doo) และ Personal Stylist ของศูนย์การค้า สยามพารากอน และดิ เอ็มโพเรียม และยังอยู่ในตำ�แหน่งบรรณาธิการแฟชั่น นิตยสารโว้กประเทศไทย (Vogue Thailand) อีกด้วย www.tasteofnowhere.com

@tasteofnowhere : 13,350 Followers

Mamo หรือ มะโม-วรมา อำ�ไพรัตน์ เน้นการนำ�เสนอมุมมองที่มีเอกลักษณ์ ผ่านสไตล์การแต่งตัวของเธอเอง ที่มา พร้อมกับภาพประกอบลายเส้น เรียบง่ายบวกกับสำ�นวนภาษาน่ารัก

www.vanillawalk.org www.facebook.com/vanillawalkblog : 14,808

www.facebook.com/TasteofnoWHere : 19,481

mamo


09

Vanilla Walk โดย คุณอุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักออกแบบลายผ้า วัย 21 ปี ซึ่งเคยร่วมงานกับแบรนด์ไทยชื่อดังมาแล้วทั้ง Senada, Disaya, Something Boudoir หรือ Asava Vanilla Walk เน้นบอกเล่าเรื่อง แบบของไดอารี่ ทั้งเรื่องแฟชั่น ศิลปะ และดนตรี รวมถึงแฟชั่นสไตล์ มินิมัล

www.mamomomomo.com

@kamonnart : 8,436 followers

10

www.facebook.com/mamomomomo : 6,219 @mamolism : 2,977 followers

@monolurf

ติดตามเพิ่มเติม ได้ที่ MarketingOops.com และครั้งหน้าจะนำ�เรื่อง Bloggers ของกลุ่มไลฟ์สไตล์อื่นๆ มาฝากค่ะ <3 <3 DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


TEXT : buiberry

WHAT’S NEXT ION AIR PRO

ZTE Open ในจักรวาลของสมาร์ทโฟนทีห่ ลากหลายและเปิดกว้างนัน้ Fire Fox บราวเซอร์ยอดนิยมก็ลงมาเล่นกับเค้าด้วย ไฮไลท์คอื จะรันด้วยระบบ ปฏิบตั กิ ารที่ Firefox สร้างขึน้ มาเองเป็นอีกหนึง่ ระบบปฏิบตั กิ าร ทีแ่ จ้งเกิดอย่างเป็นทางการบนปีนี้ เจ้าจิง้ จอกไฟออกสตาร์ทโดยเล็งไปที่ กลุม่ Value Phone ราคาประหยัด เปิดตัวในสเปนด้วยราคา 59.99 ปอนด์ หรือประมาณ 3,000 บาท สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ ยุโรปเลยทีเดียว มีขนาดกะทัดรัดจอ 3.5 นิว้ ซีพยี ู 1.0GHz แรมขนาด 256MB กล้อง 3.2MP เชือ่ มต่อ A-GPS, Bluetooth WiFi จุดเด่นคือรองรับการรัน Html 5 ได้อย่างราบรืน่ เป็น สมาร์ทโฟนทีเ่ ก่ง ไว เรือ่ งท่องเว็บอย่างสไตล์ Firefox เขาละ มีความเป็นไปได้วา่ ต่อจากนี้ ZTE ยักษ์ใหญ่ดา้ นฮาร์ดแวร์ ของจีนอาจคิดการใหญ่สร้างทัง้ สมาร์ทโฟน-แท็บเลต สเปคแรงๆ ลงตลาด ต้องตามดู ztedevices.com

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

มีศพั ท์ใหม่ในวงการเกิดขึน้ ได้สกั พัก คือ Action Cam หมายถึง กล้องทีส่ ามารถบันทึกภาพวิดโี อในขณะทีผ่ ใู้ ช้ ก�ำลังเล่นกิจกรรมทีผ่ าดโผน เน้นความเร็วแรงทัง้ หลาย เช่น กีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือปัน่ จักรยาน ล่าสุดตากล้อง กลุม่ นีข้ ยันโพสต์ภาพหวาดเสียวในแอ็คชัน่ ต่างๆ ด้วย Action Cam ให้ภาพ ในมุมแตกต่างจากกล้องวิดโี อทัง้ หมด แบรนด์ ION เป็นหนึง่ ในนัน้ ถ่ายเป็น Hidef 1080P ภาพนิง่ 5MP ทีเด็ดคือเลนส์ไวด์สะใจที่ 170 องศาฯ หนัก 123 กรัม กันน�ำ้ ลึก 10 เมตรสบายๆ มากกว่านัน้ ยังล�ำ้ ด้วยการเชือ่ มต่อกับแอพพลิเคชัน่ ของ iOS และ Andriod เพือ่ ควบคุมการท�ำงาน แค่ตามดูคนท�ำคลิปด้วย ION ก็สนุกแล้ว ราคาเริม่ ต้นที่ 8,990 บาท จัดจ�ำหน่าย Pentax Q7 ในไทยแล้วที่ procamera.in.th Pentax Q7 เป็นกล้อง Mirrorless ที่ ออกแบบได้นา่ รักน่าใช้ น�ำ้ หนักเบา หวิวแค่ 200 กรัมรวมแบต เห็นแล้ว ปิง๊ ทันที ใช้เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.7” ความละเอียด 12.4 ล้าน พิกเซล หน้าจอแอลซีดแี สดงผล มีขนาด 3.0” ความละเอียด 460,000 พิกเซล วัดใจการถ่ายแบบ ไม่พลาดช็อตส�ำคัญที่ 5 เฟรมต่อเนือ่ ง ถ่ายวิดโี อในฟอร์แมต Full HD 1080p H.264 มีแฟลซป๊อปอัพทีซ่ อ่ นอยูใ่ นตัว กล้องอย่างเก๋ไก๋ มีพอร์ต HDMI ไฮไลท์ อยูท่ รี่ ะบบ SR ป้องกันการสัน่ สะเทือนทีม่ ี ประสิทธิภาพ กล้องรุน่ นีท้ วีความน่าสนใจ สุดขีดเมือ่ ต้นสังกัดระบุวา่ ด้านหนึง่ ก็ทำ� มาให้สะสมจึงมีรปู แบบสีสนั ของ ตัวกล้องมากถึง 120 สี ย�ำ้ ว่าคุณอ่านไม่ผดิ หรอกครับ 120 สี ถือเป็นสถิติ ทีม่ ากทีส่ ดุ ที่ Pentax เคยท�ำมา จับกลุม่ คนรักงานดีไซน์กว็ า่ ได้ หากใครเคยตามเก็บ Pentax K-01 ทีไ่ ด้ยอดดีไซเนอร์ของโลกอย่าง Marc Newson มาออกแบบให้นคี่ อื โมเดล ทีน่ า่ จะอยูใ่ นตูโ้ ชว์คณ ุ อีกเช่นเคย เปิดตัวไปด้วยราคา $499 เหรียญ หรือประมาณ 16,000 บาท pentaximaging.com Lapka Personal Environment Monitor

หลังจากทีอ่ อก Photo type ให้ฮอื ฮามาตัง้ แต่ปที แี่ ล้ว ส�ำหรับชุด เซ็นเซอร์ตรวจจับมลภาวะจากสิง่ แวดล้อมรอบตัว วันนีด้ เี ดย์ขายจริงแล้ว อุปกรณ์ชนิ้ นีก้ ไ็ ด้รบั ค�ำวิจารณ์ในเชิงบวกจากสือ่ ฯ ชัน้ น�ำ ว่ากันว่าเป็นการ พบกันระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพราะได้รบั ความร่วมมือจาก คณะนักวิจยั ขององค์การ Nasa สร้างขึน้ และออกแบบโดยดีไซเนอร์ ชัน้ น�ำอย่างแบรนด์ Yves Saint Laurent โดยอุปกรณ์ชดุ นีจ้ ะท�ำงาน ร่วมกับ iPhone โดยจะแบ่งเซ็นเซอร์แต่ละตัวท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะทาง เช่น ‘Radiation’ ตรวจหาการปนเปือ้ นของกัมมันตภาพรังสี ‘Organic’ มีเข็มทีเ่ อาไว้จมิ้ ตรวจผักผลไม้เพือ่ หาการปนเปือ้ นสารไนเตรท ทีม่ าจากปุย๋ และยาฆ่าแมลงบางจ�ำพวก ‘EMF’ หรือ Electromagnetic Field สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ ผี ลต่อสมองของ ทารกแรกเกิดเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย และโรคอย่างเช่น ลูคเี มีย (Leukemia) สมองบวม (Brain Tumor) หรือ เนือ้ งอกในสมอง และ ‘Humidity’ เอาไว้ตรวจจับ ความชืน้ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ โดยข้อมูลทัง้ หมดจะโชว์ผา่ น แอพพลิเคชัน่ ชือ่ ‘Lapka’ เมือ่ น�ำสายร้อยเชือ่ มต่อกับแจ็ค 3.5 มม. Lapka ถือเป็นต้นทางให้แก็ดเจตกลุม่ Healthy Check เริม่ ต้นออกสูต่ ลาด Lapka Set ราคา $220 เหรียญ หรือประมาณ 6,800 บาท mylapka.com


Wacom Cintiq Companion Hybrid Wacom คือ ผูน้ ำ� ด้านอุปกรณ์วาดเขียนบนคอมพิวเตอร์ บัดนีไ้ ด้ฤกษ์ออกแท็บเลตและดิจติ อลเพนของตัวเองแล้ว เพือ่ หวังตอบโจทย์งาน Digital Art เป็นแท็บเลตใช้ OS ของแอนดรอยด์ (และมีอกี โมเดลทีร่ นั วินโดวส์ 8 ด้วย) มากกว่านัน้ พร้อมกับฟีเจอร์ Wacom Creative Canvas ทีร่ องรับงานวาดเขียน การใช้ปากกาโดยเฉพาะ หน้าจอเอชดีขนาด 13.3 นิว้ มีกล้องหลัง 2.0MP และกล้องหน้า 8.0MP ออกแบบตัวเครือ่ งให้มี ขาตัง้ ในตัว ปรับระดับเพือ่ รองรับการวาดตามความถนัด ใช้ซพี ยี ู Quad-Core แรม 2GB ความจุให้เลือก 16-32GB มีสล็อตเพิม่ Micro SD มีพอร์ต Micro HDMI port A Must Have of the Month ส�ำหรับต่อใช้งานกับจอมอนิเตอร์ มี USB และรองรับ Bluetooth WiFi น�ำ้ หนัก 1.7 กิโลกรัม ราคาเริม่ ต้น $1499 เหรียญ ถือเป็นจุดเปลีย่ น ส�ำคัญในวงการแท็บเลตทีม่ กี ารพัฒนาเป็นแท็บเลตเฉพาะทางกันแล้ว store.wacom.com

จ้างให้กเ็ จาะข้อมูลไม่ได้ Spy External HD ironkey h200 biometric เป็นนวัตกรรม ทีน ่ า่ ภาคภูมใิ จของแบรนด์ IMATION แบรนด์ที่ เราๆ ท่านๆ เคยใช้ Floppy Disk ขนาด ยอดนิยม 1.44 เมกะไบต์ ยังไงล่ะ ปัจจุบน ั ได้ พัฒนาฮาร์ดไดรฟ์สด ุ ถึกความจุ 1 เทราไบต์ บรรจุในเคสอะลูมเิ นียมป้องกัน 3 ชัน ้ ทีท ่ งั้ ทนสภาพอากาศร้อนหนาว ป้องกันการกระแทก ทีร ่ า้ ยกาจมากๆ คือ มีคณ ุ สมบัตใิ ช้ลายนิว ้ มือ เป็นการเข้ารหัส ป้องกันข้อมูลส�ำคัญภายใน เสียด้วย www.ironkey.com

มาแน่ๆ ส�ำหรับนาฬิกาทีซ่ งิ ค์และคอนโทรลสมาร์ทโฟนและแท็บเลตได้ แต่แบรนด์ไหนจะมาเหนือ มาล�ำ้ กว่าใครต้องตามดู แต่ทเี่ ร้าใจ หวือหวาทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ ในขณะนี้ คือ Kreyos น่าจะเรียกว่าอุปกรณ์สารพัดประโยชน์สามารถเชือ่ มต่อ ได้ทงั้ iOS-Android-Windows Phone รองรับการสัง่ งานด้วยค�ำสัง่ เสียงแบบสมบูรณ์แบบ มีภาษาอืน่ นอกจากอิงลิชด้วย ฟีดโซเชียลเน็ตเวิรค์ เข้ามาแสดงบนหน้าจอ พร้อมโต้ตอบด้วยการจอสี ทัชสกรีน เชือ่ มต่อส่งผ่านข้อมูลด้วย Bluetooth 4.0 และมีเซ็นเซอร์ผา่ น ANT+ ส�ำหรับประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์วดั ระยะทาง เช่น การวิง่ หรือปัน่ จักรยาน ผูใ้ ช้กดรับโทรศัพท์พร้อมสนทนาได้ทนั ที มีไมโครโฟน และล�ำโพงในตัว เป็นประโยชน์อย่างมากในการขับรถหรือท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ความเจ๋ง คือ เมือ่ ปลดออกจากสายนาฬิกาก็ยงั มีอปุ กรณ์เสริมให้คล้องคอหรือเหน็บเป็นเครือ่ งประดับเก๋ๆ ได้อกี คิดว่าถ้า Kreyos ถ่ายภาพได้ดว้ ยมันจะเป็นอย่างไรหนอ (ตอนนีย้ งั ถ่ายภาพไม่ได้) คุณสมบัตทิ งั้ หมดนี้ เร้าใจจนสามารถเรียกเงินระดมทุนสูงถึง 15 เท่าจากเงินทีต่ อ้ งการจากเว็บไซต์ indiegogo (รูปแบบเดียวกับ Kickstarter) ตอนนี้ Kreyos มีทนุ สร้าง 1.5 ล้านเหรียญฯ ตัง้ ราคา Pre-Order $149 เริม่ กระจายของได้มกราคม 2014 ตามไปดูความเท่ได้ที่ kreyos.com

Kreyos

DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


TEXT : buiberry

กันยายนนีโ้ ลกเรามีเหตุการณ์หลายต่อหลายอย่างเกิดขึน ้ พร้อมๆ กัน แต่เชือ ่ แน่วา ่ สิง ่ ทีจ ่ ะเป็น ปรากฏการณ์ในวงการไอทีและกระทบชิง ่ ไปถึงชีวต ิ ประจ�ำวันของเราหลายๆ คนก็คอ ื การเปิดตัว โปรดักท์ใหม่ของแอปเปิล ้ ขณะทีเ่ ขียนบทความชิน ้ นีอ ้ ยู่ นัน ้ ดีไวซ์ใหม่ทม ี่ ช ี อ ื่ เรียกอย่าง ไม่เป็นทางการว่า ‘iPhone 5c’ ความเข้าใจ ง่ายทีส ่ ด ุ เกีย ่ วกับชือ ่ นีค ้ อ ื เป็นไอโฟนราคาประหยัดที่ ใครๆ ก็มส ี ท ิ ธิเ์ ป็นเจ้าของ ส่วนในแง่ของป๊อปคัลเจอร์ เดือน 9 นี้ ภาพยนตร์ อัตชีวประวัตข ิ องสตีฟ จ็อบส์ เรือ ่ ง ‘Jobs’ ทีแ ่ สดงน�ำโดย แอชตัน คุทเชอร์ ก็จะทยอย เข้าฉายทัว ่ โลก รวมถึงในไทย >>> เป็นอีก เดือนทีบ ่ ริษท ั แอปเปิล ้ ยึดครองความสนใจของ มหาชนได้อย่างท่วมท้น

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

* ข ้ อ เ ขี ย น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ 1 สั ป ด า ห ์ ก่อนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ iPhone รุน่ ใหม่ โดยการรวบรวมข่าวบนหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึง ความคิดเห็นของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง


Rumor Culture ข่าวลือ ข่าวลวง สับขาหลอกของสเปค ข้ อ เขี ย นต่ อ ไปนี้ อ อกตั ว ไว้ ก ่ อ นว่ า ... มั น จ ะ จ ริ ง ที่ สุ ดไ ป จ น วั น ที่ แ อ ป เ ป ิ ้ ล เปิดตัว iPhone 5c เพราะหลังจากวินาทีนน ั้ เป็นต้นไป ข่าวลือ ข่าวหลอกทีอ่ อกมาก่อนหน้านี้ เกีย่ วกับ สเปคต่างๆ ของดีไวซ์ที่หลายคนรอคอยก็จะพังทลายลง ทัง้ หมดไม่ตา่ งจากทฤษฎีปราสาททรายบนชายหาด หากคุณเป็นลูกค้าหรือถล�ำตัวไปกว่านั้นจนเรียกได้ว่า ‘สาวก’ ก็ย่อมรู้ว่าแอปเปิ้ลโดดเด่นมากในเรื่องของข่าวลือ ปลุกกระแสสินค้าอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะวางจ�ำหน่ายจริง ในเวลาต่อมา แม้เรือ่ งนีพ้ นักงานทุกภาคส่วนของแอปเปิล้ จะ บอกว่าตนเองไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นด้วยก็ตาม แต่เท่าทีผ่ า่ นมาพวก เขาก็อเุ บกขากันเหลือเกิน ไม่ยอมออกมาให้ขา่ วใดๆ ว่าอะไร จริง อะไรเท็จ ปล่อยให้ตลาดทัง้ ตลาด สือ่ ฯ ทุกสือ่ อ่านความ ในใจกันไปเอง 2-3 เดือนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ iPhone รุน่ ใหม่ iPad รุน่ ล่า ล้วนแล้วแต่มขี า่ วท�ำนองว่า อุปกรณ์ชนิ้ โน้น ชิ้นนี้หลุดออกมาเรียกน�้ำย่อยอยู่เสมอ หลุดกันชนิดที่ว่า ยิง่ ใกล้วนั เปิดตัว สามารถน�ำอุปกรณ์ชนิ้ ต่างๆ ทีม่ ภี าพหลุด ออกมานั้นมาประกอบกันเป็นสเปคหรือคุณสมบัติคร่าวๆ ได้เลย ในกรณีของ iPhone 5c ก็เช่นกัน นับตัง้ แต่มเี ค้าลาง ว่าซีอโี อ ทิม คุก หักเหนโยบายของบริษทั มาสนใจส่วนแบ่ง การตลาดของ ‘Value Phone’ ทีป่ จั จุบนั มีตวั ยืนทีผ่ กู ขาด ส่วนแบ่งนีแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียวอย่างแอนดรอยด์จากกูเกิล้ เท่านัน้ แหละข่าวลือว่าแอปเปิล้ จะท�ำสมาร์ทโฟนราคาประหยัดก็เริม่ แพร่สะพัดออกมา

ลองมาดูวา ่ ในข่าวลือต่างๆ นัน ้ มีสเปคข้อไหนบ้างทีส ่ อ ื่ ฯ หรือบล็อกเกอร์ชน ั้ น�ำในวงการ Apple Rumor พูดตรงกันมากทีส ่ ด ุ ดังนี้ หน้าจอทัชสกรีนขนาด 4 นิว้ ไม่ขาดไม่เกิน ไปกว่านี้ ซึง่ เทียบเท่ากับ iPhone 5 กล้องหลัง ระยะแรกมีขา่ วว่า 5 ล้านพิกเซล แต่พอยิง่ ใกล้ถงึ วันเปิดตัว ตอนนีส้ เปคกล้องหลัง ลือกันว่า 8 ล้านพิกเซล บอดี้ เ ป็ น พลาสติ ก แบบโพลี ค าร์ บ อเนต ทนทาน น�้ำหนักเบา ผิวมันลื่น หลักฐานข้อนี้ มีภาพหลุดฟ้องเป็นระยะๆ จากโรงงานทีร่ บั หน้าที่ ผลิตและประกอบในจีน สีสันดังลูกกวาด ข่าวลือข้อนี้กระพือเป็น ล�ำดับต้นๆ ก็วา่ ได้ ว่าไอโฟนใหม่จะไม่ได้มเี พียง สีขาว+สีดำ� แต่จะมีสขี องตัวบอดีใ้ ห้เลือกมากกว่า 5 สี เป็นต้นว่า สีขาว สีเหลือง สีเขียว สีฟา้ ไปจนถึง สีสม้ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมาก็มที วีต และลิงค์ภาพหลุดเกีย่ วกับสีบอดีข้ อง iPhone 5c ออกมาให้ชมกัน คิดว่าคุณคงได้ผา่ นตามาบ้าง ตามหน้าไทม์ไลน์ รวมถึงยิ่งใกล้วันงานที่จะ เปิดตัว 10 กันยายน (ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ หอประชุมคูเปอร์ตโิ น เวลา 10 นาฬิกาตามเวลา

ท้องถิน่ หรือประมาณเทีย่ งคืนของวันที่ 11 กันยายน ตามเวลาในไทย) โปสเตอร์ของงานแถลงข่าวทีก่ ม็ ี สีสันคัลเลอร์ฟูลจากภาพกราฟิก ดังนั้นมีความ เป็นไปได้สูงที่ไอโฟนรุ่นนี้จะมีสีสันหลากหลาย แต่จะมากถึง 7 สีแบบทีบ่ ล็อกเกอร์หวั ก้าวหน้าของ 9to5Mac ท�ำนายไว้หรือไม่ ถึงตอนนีม้ แี ต่โจนาธาน อีฟ เท่านัน้ ทีจ่ ะตอบคุณได้ บล็อกเกอร์รายนีใ้ ห้ราย ละเอียดถึงขัน้ ว่าเฉดสีของบอดี้ iPhone 5c จะไป พ้องกับเฉดสีของ iPod Nano-iPod Touch ทีเ่ คย ออกมาก่อนหน้านี้เลยทีเดียว แต่อาจไม่เหมือน กันเป๊ะเพราะสีบนวัสดุที่เป็นพลาสติกจะต่างจากสี บนชิน้ โลหะ น�ำ้ หนักเบากว่า iPhone 4s–iPhone 5 แต่ ให้ความรูส้ กึ เหมือนใช้ iPhone 5 ข้อนีเ้ ป็นค�ำใบ้ที่ หลายเสี ย งพู ด ตรงกั น น�้ำ หนั ก ตั ว เครื่ อ งรวม แบตเตอรี่บิลด์อิน จะอยู่ระหว่าง 120 กรัม และ ไม่เกิน 135 กรัม iPhone 5c อาจมาพร้อมกับ iOS7 ก่อนหน้านี้ ไม่นาน แอปเปิล้ ได้ทำ� การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าตา และประสิทธิภาพของระบบปฏิบตั กิ าร iOS เสียใหม่

มี เ สี ย ง ต อ บ รั บ จ า ก บรรดาแฟนเดนตายว่า ท�ำ ไม๊ ท�ำ ไมถึ ง ได้ คลับคล้ายไปละม้าย แอนดรอยด์ซะขนาดนัน้ แต่ทั้งนี้ในโปรดักท์ใหม่นี้ ผูใ้ ช้อาจได้สไลด์นวิ้ ไปบน iOS7 และได้วัดกันไปเลยว่า ฮาร์ดแวร์ ทีร่ าคาใกล้เคียงกัน ต่างกันทีร่ ะบบปฏิบตั กิ าร นัน้ ใครจะเตะตัดขาได้ดกี ว่ากัน

มี SIRI หรือไม่?

ค�ำตอบทีม่ ากกว่าร้อยละ 80 ของมวลข่าวลือ บอกตรงกันว่า เพือ่ ให้ iPhone 5s หรือว่ารุน่ ไมเนอร์เชนจ์ทกี่ ำ� ลังมีแผนเปิดตัว ตามมานัน้ ยังมีความเป็นพรีเมียม (เหนือกว่า-แพงกว่า) ไม่ถกู น�ำ มาเปรียบเทียบหรือว่าเลือ่ ยขาเก้าอีต้ วั เองให้สาละวันเตีย้ ลงเตีย้ ลง นัน่ ท�ำให้ถงึ แม้ iPhone 5c จะมีดที ี่ iOS7 แล้วก็ตาม แต่การ สัง่ งานด้วยเสียงหรือ Voice Command ด้วย SIRI นัน้ จะไม่ ได้มอี ยูใ่ นรุน่ นีเ้ ลย พร้อมๆ กันนัน้ หากใครได้ตดิ ตามการท�ำงาน ของแอปเปิล้ ในรอบ 2 ปีทผี่ า่ นมา ดูเหมือนว่าวิศวกรของแบรนด์ นีก้ ำ� ลังส่งเสริมเติมแต่งให้ SIRI เจ๋งขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำงานสัมพันธ์กบั แอพฯ ต่างๆ ได้มากขึน้ ข้อนีจ้ ะ เป็นพรมแดนที่ขีดแบ่งชัดเจน ระหว่างไอโฟนไฮโซกับไอโฟน โลว์ไพรซ์ ซึ่งในเส้นกั้นบางๆ นี้ก็เป็นความท้าทายมากมาย ที่แอปเปิ้ลต้องเจอ รวมถึงการ ตัดสินใจให้พ้นความลังเลของ ผูซ้ อื้ ด้วย DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


ไปๆ มาๆ iPhone 5c คือ โอกาสใหม่

กล้องหน้ามีหรือไม่

ถ้ามี คือ 1.2 ล้านพิกเซล สเปคเรื่องความจุของเครื่องที่พูดตรง กันมากทีส่ ดุ จากวันแรกมาถึงวันนี้ ยังคงเป็น หลัก 16-32-64GB ข้อนี้ก็ไม่อาจมองข้าม ไปได้ เพราะเป็นไปได้ว่า iPhone-iPad โมเดลรุ่นถัดจากนี้จะเพิ่มความจุไปจนถึง 120GB รวมทั้ ง การเพิ่ ม บริ ก าร Cloud Storage ทีม่ ากขึน้ ไปอีก ซี พี ยู + แรม เว็ บไซต์ ที่ ท�ำ หน้ า ที่ ป ลุ ก กระแสข่าวลือของ iPhone 5c ทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา รวมถึงโรงงานในจีนต่างบอกว่า ในสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นนี้ แอปเปิ้ลท�ำ สเปคภายในให้ขบั เคลือ่ นด้วย ซีพยี ู A5 ชนิด Dual-Core Processor ตามด้วยแรมขนาด 1GB เพือ่ ให้สมกับการเป็น Budget Phone ที่ ส ามารถบริ ห ารราคาเปิ ด ตั ว รวมไปถึ ง ต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามสเปค Dual-Core + แรม 1GB ก็ถือว่าเป็นการขีดเส้นความ สนใจให้กบั ผูใ้ ช้สว่ นหนึง่ ได้ดี แน่นอนว่าผูใ้ ช้ หัวก้าวหน้าวันนี้ต่างมองไปถึงการเปลี่ยน สมาร์ทโฟนไปเป็น Quad-Core Processor กันหมดแล้ว เพราะดีๆ ชัว่ ๆ อย่างไรแอนดรอยด์ ที่ราคาหมื่นกลางๆ ก็จะมี Quad-Core ใช้ ง านแล้ ว ท�ำให้ นั ก วิ เ คราะห์ คิ ด ว่ า ถ้ า iPhone 5c มาด้วยซีพยี ชู ดุ นีจ้ ริง ราคาเริม่ ต้นน่าจะอยู่แถวๆ $275 หรือ 8,000 บาท โดยเพดานราคาในไทยก็ ไ ม่ น ่ า เกิ น 12,000 บาท !?! (คาดการณ์) เพราะถ้าแพงกว่า นี้ ก็จะเจอคู่ชกจากฟากฝั่งแอนดรอยด์และ วินโดวส์โฟนทีซ่ พี ยี แู ละแรมมีความสูงชัน้ กว่า เชือ่ ว่าทิม คุก เขารูว้ ธิ ฆี า่ ตัวตายดี ย่อมไม่ทำ� แต่การจะท�ำสมรภูมริ าคา Price War ในโลก ปัจจุบนั ทีเ่ ป็น Duopoly ระหว่าง Apple กับ Android ก็ยอ่ มต้องคิดหนัก เพราะหมัดนีถ้ า้ ทิม คุก เพลีย่ งพล�ำ้ ก็มแี ต่เจ็บหนักเจ็บนาน

ทว่ายิ่งใกล้วันเปิดตัวมากเท่าไหร่ราคา ขายของ iPhone 5c กลั บ ถู ก ท�ำ นายว่ า แอปเปิล้ อาจตัง้ ไว้ถงึ หลัก $400-450 เหรียญฯ และประเด็นเรื่องราคาขายไอโฟนรุ่นนี้ก็ยัง สร้ า งวาระการประชุ ม ซ�้ำ แล้ ว ซ�้ำ อี ก ของ คณะผู้บริหารแอปเปิ้ล เพราะเหนือสิ่งอื่นใด แบรนด์ นี้ ก็ ยั ง วางตั ว เองเป็ น ของพรี เ มี ย ม ในตลาด การทะเล่อทะล่า ท�ำอะไรแบบถูกดี -ขายมากเข้าว่า อาจกระทบถึงแบรนด์อมิ เมจ ด้วยก็ได้ ตกลงแล้ว 5c ย่อมาจากอะไร กระแส ส่วนหนึง่ บอกว่า 5c มีตวั ย่อว่า c ย่อมาจาก Low Cost ราคาย่อมเยา ก็มที งั้ แรงบวกและ ความคิดด้านลบออกมา ว่าแอปเปิล้ ทีเ่ ราเคย รูจ้ กั นัน้ ก�ำลังเริม่ จะพูดจากันคนละภาษาแล้ว หรือ? แต่กระแสอีกด้านก็บอกว่า 5c ตัวย่อว่า c ย่อมาจาก Color การเล่นของสีสัน และ สินค้าในกลุ่มนี้จะมาสอดแทรกหรือทดแทน iPod Touch ในปัจจุบนั แต่ในกล่องทีบ่ รรจุนนั้ จะยังไม่มี Earphone หรือชุดหูฟังมาให้? (ซะงัน้ !) iPhone 5s อาจเซอร์ไพรส์ผู้ใช้ด้วย เทคโนโลยี Finger Sensor โดยตัง้ ปุม่ Home ออกไปเป็นหน้าจอทัชสกรีนล้วนแล้วใช้ลายนิว้ มือ เจ้าของเป็นการเข้ารหัส แต่ทงั้ นีใ้ น iPhone 5c จะยังไม่มเี ทคโนโลยีชนั้ สูงนี้ ทุกภาพที่หลุดออกมามีความชัดเจนว่า พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบไลท์นิ่ง เช่นเดียว กับ iPhone 5 และ iPad mini

- ปี ค.ศ.1977 นักคอมพิวเตอร์กราฟิก ร็อบ แจนอฟ ได้ออกแบบโลโก้ ‘แอปเปิ้ล’ ที่มีรอยกัด ขึน้ มา ซึง่ ในภายหลังมันได้กลายเป็นทีม่ าของต�ำนานและความเชือ่ มากมาย โยนไปถึงเรือ่ งอดัม อีฟ หรือ ไอแซค นิวตัน กับค�ำถามว่าท�ำไมแอปเปิล้ ลูกนีถ้ งึ ต้องมีรอยกัด >>> ค�ำตอบทีจ่ ริงแล้วคือ ร็อบ แจนอฟ ต้องออกแบบโลโก้แอปเปิล้ ให้มรี อยกัด เป็นเพราะเขาไม่ตอ้ งการให้คนเข้าใจผิดว่ารูปนีเ้ ป็น ‘มะเขือเทศ’ - รอยกัดแอปเปิล้ ในโลโก้ทโี่ ดดเด่นนี้ มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า Bite ซึง่ พ้องเสียงกับ Byte หน่วยของคอมพิวเตอร์อย่างน่าตกใจ - อย่างทีร่ วู้ า่ โปรดักท์แอปเปิล้ มักจะมีแฟนเดนตายออกมาปกป้องมันเสมอ หากวันใดตกทุกข์ได้ยาก มีนกั เลงคียบ์ อร์ดรุมท�ำร้าย ทีก่ ลายเป็นต�ำนานไปแล้ว คือ กลุม่ Mac Marines ก่อตัง้ ขึน้ โดยอดีตจ่า นาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาคนหนึง่ ได้กอ่ ตัง้ กลุม่ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมกว่าพันแปดร้อยคน กลุม่ Mac Marines นี้ จะคอยท�ำการตอบโต้สอื่ มวลชน หรือบริษทั ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์แอปเปิล้ หรือมีทที า่ ว่าจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อแอปเปิล้ ได้ โดยอ้างว่าเพือ่ ปกป้องเกียรติแห่งแอปเปิล้

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เอาละ...เมื่อเราเดินทางกับข่าวลือของแอปเปิ้ลมา พอสมควรจนพอจะนึกหน้าตาของโปรดักท์ใหม่ออก ลูกค้ามีภาพ มีความคาดหวัง และรูก้ ระทัง่ วันวางจ�ำหน่ายนัน ้ เป็น ข้อดีทแี่ อปเปิล้ ท�ำส�ำเร็จเสมอมายามทีจ่ ะปล่อยสินค้าใดออกสูต่ ลาด DL ต่อสายไปขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั โฆษณา ท่านหนึง่ ผูท้ เี่ คยใช้ชวี ติ ในนิวยอร์ก ป้วนเปีย้ นแถวแอปเปิล้ สโตร์โซโห ทีน่ นั่ มีความเป็นแอปเปิล้ แฟนในดีเอ็นเอ ทว่าเขาไม่ขอเปิดเผยนามเนือ่ งจาก อาจให้คณ ุ ให้โทษกับหน้าทีท่ เี่ ขาท�ำอยูไ่ ด้ เราถามเขาไปว่าท�ำไมแอปเปิล้ ถึงมาพร้อมกับข่าวลือเสมอ? ค�ำตอบค�ำต่อค�ำทีไ่ ด้มดี งั นี้ “ผมคิดว่าแอปเปิล้ ฉลาดทีม่ กั วางแผงสินค้าก่อนทีส่ นิ ค้าจะวางแผง มันยิง่ กว่าการ Pre-Sale หรือว่า Pre-Order ซะอีกคุณ ทีผ่ มพูดอย่างนี้ ก็หมายความว่า แอปเปิ้ลมักฉกชิงพื้นที่สื่อฯ ได้ก่อนเสมอ เพราะไม่ว่า ขยับตัวไปท�ำอะไรก็จะมีคนติดตาม เฝ้ารอ และยังสร้างความลังเลให้กบั ลูกค้าจนถึงวินาทีสดุ ท้าย ผมต้องถ่างตารอ Key Note จากสตีฟ จ็อบส์ โจนาธาน หรือแม้แต่ทมิ เสมอ เพือ่ เอาไปใช้วางมาสเตอร์แพลนการท�ำงาน เกีย่ วกับตลาดในอีก 3 เดือน 6 เดือนข้างหน้า” “ประเด็นอยู่ที่ว่า วันนี้ตลาดสมาร์ทโฟนเป็นการสู้กันระหว่าง Apple และ Samsung ต้องยอมรับว่าระยะหลังมานี้คัลเจอร์ที่เคย เกิ ด ขึ้ น กั บ แอปเปิ ้ ลได้ เ ริ่ ม ย้ า ยฟากมาเกิ ด ขึ้ น กั บ ซั ม ซุ ง แล้ ว ในรอบ 2-3 ปี ที่ ผ ่ า นมา ใช่ ว ่ า มี แ ต่ แ อปเปิ ้ ล ที่ ม าเย่ ว ๆ ว่ า สเปคหลุ ด อย่างโน้นอย่างนี้ ตอนนีซ้ มั ซุงกาแล็กซี่ S4 ก็มสี าวก มีสเปคหลุดเหมือนกัน แอปเปิ้ลมีวันเปิดตัวสินค้าที่ท�ำเป็นประเพณีใช่ไหม ล่าสุดซัมซุงก็ไป เช่าฮอลล์ในนิวยอร์กเปิดตัว S4 มาเหมือนกัน เอ้า...แอปเปิ้ลมีภาพ คนต่อคิวซื้อเครื่องตามสโตร์ใช่ไหม ซัมซุงก็มีภาพคนรอต่อคิว 3-4 ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เครื่องเหมือนกัน นั่นคือการขับเคี่ยวของสองแบรนด์ ทีน่ า่ สนใจมากๆ” “แต่ในการสวนหมัดกันอย่างนี้ ข้อหนึ่งที่จะเป็นตัววัดในแง่ของ ผู้ใช้คนไทยเอง ก็คือ เรื่อง Brand Experience ครับ ผมยังคิดว่า แอปเปิ้ลยังท�ำเรื่องนี้ได้เหนือกว่า เราจะรู้สึกเข้าถึง ติดตาม-การมา ของโปรดั ก ท์ ใ หม่ จ ากแอปเปิ ้ ล ตั้ ง แต่ ที่ มี ข ่ า วลื อ แอปเปิ ้ ล สามารถ สร้ า งและขโมย Mind Set ให้ กั บ ผู ้ ค นทั้ งโลกได้ ดี และน่ า ทึ่ ง ว่ า เขาไม่ได้เสียเงินซักกะบาทมาจ้างวานใครให้ท�ำ แต่ทุกคนพร้อมใจกัน ช่วยเหลือเพือ่ ให้ได้เป็นส่วนหนึง่ ของความคูลนี้ ทีผ่ า่ นมาก็ไม่มผี บู้ ริหารของ แอปเปิ้ลคนไหนออกมาคัดค้านหรือพยักหน้ากับข่าวลือที่ลอยฟุ้งโซเซียล เน็ตเวิรค์ เลย พวกเขาอาจรูส้ กึ พอใจทีค่ นข้างนอกก�ำลังรอผลงานชิน้ เลิศอยู่ เรือ่ งนีเ้ ป็นมาตัง้ แต่สมัยจ็อบส์แล้ว ผมเคยอ่านเจอใน Fortune ฉบับหนึง่ ว่า แอปเปิล้ ติดอันดับบริษทั ทีใ่ ช้เงินท�ำการตลาดในทางตรงน้อยมาก ต�ำ่ เตีย้ เลยละคุณ เพราะเขาเอาไปลงกับ R&D หมด แต่ในทางกลับกันกลับได้ มูลค่าของแบรนด์มหาศาล จนถึงขัน้ ว่าเคยเป็นแบรนด์ไอทีทมี่ มี ลู ค่าการ ตลาดสูงที่สุดในโลก ต่างจากบริษัทน�้ำด�ำ รองเท้ากีฬา หรือฟาสต์ฟู้ด ทีท่ มุ่ เงินจ�ำนวนมหาศาลต่อปีเพือ่ งบมาร์เก็ตติง้ ” “ผมว่าการที่ iPhone 5c–iPhone 5s จะออกมาไตรมาสสุดท้าย ของปีนี้ แต่ขา่ วลือมีมาตัง้ แต่พฤษภาคมแล้ว มันเป็นการสร้างโอกาสและ ข่มขวัญแอนดรอยด์ได้ดี ผมขอพูดในบริบทของสังคมไทยนะครับ ผมรูส้ กึ ว่าข้อดีของแอนดรอยด์ได้กลายเป็นข้อเสียของแอนดรอยด์เหมือนกัน ข้อดี ทีว่ า่ นัน้ คือ แอนดรอยด์มหี ลายเซกเมนต์มาก ไม่วา่ จะตลาดบนหรือว่า ตลาดล่าง เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีแบบไร้เงือ่ นไขด้านราคา โอเค ถ้าคุณเดินสยามฯ นัง่ BTS คุณก็ตอ้ งใช้กาแล็กซี่ S4 หรือว่าแท็บเลต แต่ ถ้าคุณคิดว่ามือถือเครือ่ งละสองหมืน่ แพงไปมันก็ยงั มีสเต็ปของราคาทีม่ า จอยกับแอนดรอยด์ได้ แต่ทงั้ นีก้ ารถือแอนดรอยด์มนั ไม่นา่ เร้าใจ ไม่เกิด ความเท่เทียบเท่ากับไอโฟน ที่เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่บอก ให้รวู้ า่ คุณคือคนชนชัน้ กลาง มีมอื ถือทีร่ าคาสองหมืน่ อัพ แม้วา่ จะผูกการซือ้ ไว้กบั บัตรเครดิตก็ตาม ผมเคยฟังจากวิทยุคลืน่ พวก สวพ.91, จส.100


ส่ ว นใหญ่ ค นท�ำไอโฟนหายบนแท็ ก ซี่ มั กไม่ ค ่ อ ยได้ คื น นะครั บ เพราะมั น ซื้ อ ง่ า ยขายคล่ อ ง แต่ ถ ้ า เป็ น พวก แอนดรอยด์ มักยังพอตามเจอได้คนื รวมถึงข่าวด้วยทีผ่ า่ นๆ มา ก็มีแต่ฉกไอโฟน ไม่มีฉกแอนดรอยด์ กาแล็กซี่เท่าไหร่ หรือเอาง่ายๆ ว่าคุณเดินเข้าไปที่แผงมือถือตามไอทีมอลล์ หรื อ ว่ า มาบุ ญ ครอง ก็ จ ะเห็ น เครื่ อ งไอแมกซ์ ว างเรี ย ง ลงแอพฯ แท้ คิดเท่านัน้ เท่านีบ้ าท iPhone ส�ำ หรั บ สั ง คมไทยมั น เป็ น มากกว่ า โทรศัพท์ มันได้กลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจหรือว่ารสนิยมของคนทีใ่ ช้ไปแล้ว ซึง่ เป็นเรือ่ งทีแ่ ปลกมาก มาลองช่วยผมนึกไหมว่าไอโฟน กับสังคมไทย ท�ำให้เกิดอาชีพอะไรบ้าง 1. ช่างลงแอพฯ 2. ช่าง Jailbreak 3. รับติดฟิลม์ กันรอย 4. ขายเคส 5. รับเทิรน์

คิดว่าในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาสังคมไทยผูกพันกับ ไอโฟนแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยละครับ และการใช้ไอโฟน ของเราก็สะท้อนถึงมุมมองทางเทคโนโลยีที่คนไทยมีต่อสิ่ง ทีเ่ รียกว่า ‘นวัตกรรม’ ผมพูดอย่างนีค้ ณ ุ คงพอจะนึกออก” “ถ้าให้สรุป ผมรูส้ กึ ว่าทิม คุก ยังรอการท�ำสอบเทอม 2 อยู่ ...ถ้าเทอมแรกหมายถึง การหักล�ำท�ำ iPad mini แล้ว เขาก็สอบผ่าน กล้าที่จะหาความ ท้าทายในตลาดแท็บเลตจอ 7 นิ้ว ซึ่งถ้าเป็นแฟนแอปเปิ้ลคุณจะรู้ว่า ถ้าสตีฟ จ็อบส์ยงั อยูเ่ ขาอาจไม่ได้เห็น ด้วยกับการเกิดขึ้นของ iPad mini ก็ได้ แต่อย่างไรก็ดีทิม คุกเป็นคน ที่หาเงินเก่ง ถ้าเห็นช่องทางอะไร ตรงไหนคิดว่าเขาจะกล้าบอกทุกคน ในบริษัทให้เลี้ยวไป แต่ในเคสของ iPhone 5C ผมเชือ่ ว่าเขาก็นา่ จะมอง เห็นโอกาสอะไรบางอย่างอยูเ่ ช่นกัน การสร้ า งเซกเมนต์ ใ ห้ กั บไอโฟน

ตัง ้ แต่มไี อโฟน ภูมท ิ ศ ั น์ดจ ิ ต ิ อล เปลีย ่ นไปอย่างไรบ้าง ปีนเี้ ป็นปีที่ 6 ทีย่ สู เซอร์ทวั่ โลกได้สไลด์นวิ้ ไปกับนวัตกรรมผลงาน ชิน ้ เอกของสตีฟ จ็อบส์ ผูล้ ว่ งลับ มีหลายต่อหลายเหตุการณ์เกิดขึน ้ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ไอโฟน ที่เป็นแรงกระท�ำ ไปทุกๆ วงการ ที่จะบอกว่าเป็นแรงกระท�ำของไอโฟนอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้อง ทัง้ หมด แต่ถา้ กล่าวรวมๆ ว่า เมือ่ มีสมาร์ทโฟนเกิดขึน ้ และแพร่หลาย น�ำโดย หัวขบวนอย่างไอโฟนนัน ้ ภูมทิ ศั น์ยคุ ดิจติ อลก็เริม่ เปลีย่ นไป มีหลายสิง่ เกิดและ หลายสิ่งดับ เราพอมีพื้นที่ว่างให้คุณ ร่วมคิดไปกับเราด้วย ยกตัวอย่างดังนี้ Photography : การเกิดขึน้ ของ แอพพลิ เ คชั่ น อิ น สตาแกรม ที่ ร ะยะ แรกเปิ ด ตั ว เฉพาะบน iOS บนไอโฟน การเติบโตแบบล้าน Account ในเวลา รวดเร็ ว สวนทางกั บ บริ ษั ทโกดั ก ฟิ ล ์ ม ผู้ผลิตฟิล์มรายใหญ่ที่ประกาศล้มละลาย ไปเมื่อปี 2012 ไอโฟนได้พาผู้ใช้มาถึง ไลฟ์สไตล์ Shoot & Share นักวิเคราะห์ หลายส�ำ นั ก ลงความเห็ นไปในทิ ศ ทาง เดี ย วกั น ว่ า เมื่ อ กล้ อ งถ่ า ยรู ป ยุ บ รวม ไปกั บโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผนึ ก การท�ำ งาน ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อกี นับเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของโลกการถ่ายภาพจริงๆ Entertainment Contents : อุตสาหกรรมเพลงในรูปแบบ ของ Physical Product คงยากนักที่จะกลับไปเติบโตเท่ากับในรอบ 20-30 ปีทผี่ า่ นมา ซีดขี ายยากขึน้ เพราะวันนีอ้ ปุ กรณ์ทใี่ ช้เล่นเพลงมาก ทีส่ ดุ ทัว่ โลกก็หนีไม่พน้ สมาร์ทโฟน ศูนย์กลางรายได้ของค่ายเพลง ศิลปิน ตลอดจนไลฟ์สไตล์การฟังเพลงของมิวสิกเลิฟเวอร์กอ็ ยูบ่ นดีไวซ์ดจิ ติ อล หมดแล้ว มีรายงานว่า แอปเปิล้ มีรายได้จากการขายแอพฯ และเนือ้ หา ต่างๆ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี ผ่าน iTunes ประมาณ 5.5 พันล้าน ดอลลาร์ตอ่ ไตรมาส ซึง่ เท่ากับ 22 พันล้านดอลลาร์ตอ่ ปี คิดง่ายๆ ว่า มี อัตราการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ และคอนเทนต์ดจิ ติ อลต่างๆ จากผูใ้ ช้ ทัว่ โลกมากกว่า 1,000 ครัง้ ต่อวินาที โดยร้อยละ 80 เป็นการดาวน์โหลด แอพฯ ต่างๆ ส่วนอีก 20% ก็แบ่งเป็นเพลง ภาพยนตร์ และหนังสือ เรากล้า ทีจ่ ะบอกว่าเมือ่ มีการบูมของ iTunes เช่นนี้ คอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ ต่างๆ จากที่ก่อนหน้านี้ต้องมีแพ็คเกจจิ้งหีบห่อ มีการขนส่ง มีพ่อค้า มีหน้าร้าน แต่โลกหลังจากนี้ 2-3 อย่างทีก่ ล่าวมาก็แทบไร้ความส�ำคัญอีก เพราะคุณสามารถท�ำ Purchasing ผ่านหน้าจอไอโฟนหรือไอแพดได้เลย Non Voice-Communication : ออกจะกวน ไปสักนิดทีส่ งิ่ ประดิษฐ์ตระกูลเทเลโฟนทัง้ หลายถูกคิดค้นขึน้ มาเพือ่ ตอบโจทย์การสือ่ สารด้วยเสียง แต่เมือ่ มาถึง ยุคไอโฟนแล้ว รายได้ของโอเปอเรเตอร์ทกุ เจ้า

ที่ อ อกมาตั้ ง แต่ ป ี 2007 จนถึ ง วั น นี้ ก็ 6 ปี แ ล้ วไอโฟน ก็ อ าจจ�ำ เป็ น ต้ อ งออกลู ก ออกหลานไปมี ค รอบครั ว แตกกิ่ ง ก้ า นสาขาออกไปเช่ น เดี ย วกั บ iPod ในอดี ต ที่ มี ม ากกว่ า 2-3 รู ป แบบการใช้ ง านแต่ ข ้ อ ที่ น ่ า จั บ ตา มองก็ คื อ iPod เรี ย กว่ าไม่ ไ ด้ มี คู ่ แ ข่ ง ทุ ก ทิ ศ ทุ ก ทาง แบบ iPhone ในวันนี้ ดังนั้นถึงทิม คุกไปได้ แต่ก็ต้อง เจอทางทีข่ รุขระพอสมควร ข้อทีน่ า่ สนใจมากกว่ามาถกกันว่า 5C คืออะไรกันแน่ คือ ทิม คุกเห็นอะไรในตลาดกลุม่ นี้ เป็นไป ได้ไหมว่า เขาก�ำลังเห็นกลุ่ม Teen Phone น�ำผู้ใช้วัยรุ่น เข้าถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น หรือว่าการ บุกตลาดสมาร์ทโฟนราคาเบาๆ ที่ก�ำลังเติบโตเช่นในจีน อินเดีย แอฟริกา หรือเขาก�ำลังอยากกินรวบทั้งตลาดบน ตลาดล่าง หรือทิมก�ำลังสร้างดีไวซ์ทที่ ำ� ให้ตลาด App Store และ iTunes เติบโตทางอ้อมไปด้วย นีย่ งั ไม่รวมการขายค่า Copy Right ต่างๆ ทีพ่ นั ธมิตรนานาชนิดขอท�ำอุปกรณ์เสริม เช่น เคส โปรเทคชัน่ ต่างๆ ร่วมกับ iPhone 5C เหล่านีม้ ผี ล ให้แอปเปิล้ แข็งแกร่งขึน้ ทัง้ หมดเลยละครับ”

เมือ ่ ไม่มจ ี อ ็ บส์แล้ว...แอปเปิล ้ จะ ? ออกจะเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ใจได้ยากส�ำหรับค�ำพูดของ Larry Ellison ซีอโี อและ ผู้ก่อตั้งออราเคิล คนที่กล้าบอกได้ว่าเขาตะลุยซิลลิคอลวัลเลย์มาพร้อมกับ จ็อบส์ในฐานะ เพือ่ นร่วมรุน่ สุดซีป้ กึ แลร์รใี่ ห้สมั ภาษณ์กบั CBS ว่า “แอปเปิล้ ในวั น ที่ ไ ม่ มี ส ตี ฟ จ็ อ บส์ จ ะแย่ ล ง” เขาท�ำ มื อ ประกอบการให้ สั ม ภาษณ์ ด้วยการท�ำมือตก เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นักเพราะระยะหลังก็มีสื่อฯ ทีท่ รงอิทธิพลเริม่ พาดพิงถึงแอปเปิล้ ในวันทีไ่ ม่มจี อ็ บส์ เช่น MSN Money บอกว่า : the iPhone has expired as a full-blown “cultural phenomenon” and has been relegated to standard Smartphone status. หมด ยุคทีไ่ อโฟนจะกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอีกแล้ว มันจะเป็นแค่สมาร์ทโฟนธรรมดาๆ เครือ่ งหนึง่ ”

ในประเทศไทยมีตวั เลขคล้ายๆ กันก็คอื Voice โตแบบ คงที ในขณะที่ในรอบ 3 ปีมานี้ธุรกิจ Non-Voice ต่างก็โตกันแบบก้าวกระโดด ตัวเลขเป็นหลักพันล้าน โปรโมชั่น 3G เป็นของคู่กับสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ ก�ำลัง Always On ง่ายๆ ลองวัดจากปีใหม่ทผี่ า่ นมา 2-3 ปีหลัง ว่าคุณโทรไปอวยพรเพือ่ นๆ ส่งข้อความผ่าน SMS หรือว่า Chat Line, WhatApps ไปกันแน่ เรือ่ ง ใกล้ ตั ว กว่ า นั้ น แต่ ล ะวั น เราคุ ยโทรศั พ ท์ น ้ อ ยลงแต่ สือ่ สารมากขึน้ หรือแทบจะตลอดเวลาผ่านโซเซียลแอพฯ ต่างๆ เราก�ำลังเป็น Non-Voice Native กันเรื่อยๆ โดยเฉพาะเยาวชนทีก่ ำ� ลังเติบโต iPhone Product : มองไปรอบๆ ภูมทิ ศั น์ ยุคดิจิตอลนี้ การน�ำเสนอตัวเองสู่โลกสาธารณะเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่อาศัยกล้องหน้า หรือกล้องหลังและแอพพลิเคชั่นบนไอโฟน ผู้ใช้ก็สามารถสนุกไปกับการท�ำคอนเทนต์ ต่างๆ เพียงแค่ปลายนิว้ ทัง้ ทีย่ อ้ นกลับไปเมือ่ 8-9 ปีกอ่ น การถ่ายท�ำเอ็มวี รายการคลิป หรือบันทึกภาพ การซ้อมกีตาร์หรือว่าเต้นร�ำ ต้องท�ำผ่านกล้อง Handy Cam เทป DV ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เดิร์นมากแล้วถ้าบ้านไหนมีกล้องชนิดนี้อยู่ แต่การน�ำมาเผยแพร่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย ผูถ้ า่ ยท�ำจ�ำเป็นต้องมี Know-How ดีๆ ชั่วๆ ก็ต้องรู้จักเทคนิคการตัดต่อ การบันทึก แต่เมื่อทุกอย่างยุบรวม มาอยูบ่ นไอโฟน การถ่ายท�ำ การตัดต่อ การเผยแพร่ ถูกปลดพันธนาการ เรือ่ งเชิงเทคนิคทีซ่ บั ซ้อนออกไปหมดแล้ว ผูใ้ ช้ไม่จำ� เป็นต้องมี Know-How หรือว่ามีความเก่งกาจเฉพาะทางอีกต่อไป ไอโฟนนั่นเองเป็นโปรดักชั่นที่ เอือ้ ต่อการน�ำเสนอคอนเทนต์ทคี่ ณ ุ มี ไอโฟนท�ำให้คณ ุ โด่งดังได้ชวั่ ข้ามคืน เป็นหนทางสร้างฝันของคนรักเสียงเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือชอบเต้น คุณอาจมีเพือ่ นๆ รอบตัวทีโ่ พสต์คลิปอะไรท�ำนองนีอ้ ยูบ่ า้ ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน : น่าจะเป็นเรื่องเซ็นซิทีฟที่สังคม เราเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่เราเลือกที่จะปะทะสังสรรค์ผ่านตัวหนังสือ มากกว่าที่จะสบตามอง เกิดภาวะต่างคนต่างมีหน้าจอของตัวเอง ถึงกับ มีเพลงฮิตเพลงหนึง่ ว่า ‘โอมจงเงย’ ของแสตมป์-อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข หรือ หนังสือเล่มดังอย่าง Alone Together : Why We Expect More from Technology and Less from Each Other ของ Sherry Turkle ทีว่ า่ ด้วย การมีสมาร์ทโฟนมากัน้ กลางระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน เป็นต้น DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


TEXT : buiberry / PHOTO : Warners Thailand

จะเป็นอย่างไร...ถ้าคุณได้นง ั่ พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ ‘ฮันเตอร์ เฮย์ส’ ศิลปินหนุม ่ ระดับโลกทีม ่ ย ี อดคลิกวิวระดับ 36-37 ล้านคลิกวิวจากเพลงสุดเพราะชือ ่ ‘Wanted’ ทีผ ่ า ่ นมา เขาได้ขน ึ้ โชว์เป็นแขกรับเชิญให้กบ ั ทัง ้ เจสัน มราซ และ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ต่อหน้าผูช ้ มเรือนแสนมาแล้ว ด้วยวัยเพียง 20 เขายังถูกเสนอชือ ่ เข้าชิงรางวัลทีย ่ ง ิ่ ใหญ่ในวงการดนตรีเช่น แกรมมีอ ่ วอร์ดปีลา ่ สุดถึง 3 รางวัล ได้แก่ Best Country Album, Best Country Solo Performance รวมถึงรางวัลทีน ่ า ่ จับตามองอย่าง ‘Best New Artist’ มากกว่านัน ้ บางแทร็คทีเ่ ขาเขียนขึน ้ ยังได้นำ � ไปประกอบหนังสงครามทีต ่ ราตรึงใจอย่าง ‘Act of Valor’ อีก นีย ่ ง ั ไม่นบ ั ทีเ่ พลงฮิต ของเขาไต่ชาร์ต ไปทัว ่ โลก อยากให้ เ ล่ า ถึ ง การที่ คุ ณ ได้ ส ร้ า ง เพลงฮิตอย่าง ‘Wanted’ ปัจจุบน ั ท�ำ สถิติ 36 ล้านวิวบน YouTube

ฮันเตอร์ : ก่อนอืน่ ผมอยากสวัสดีแฟน ๆ เพลงชาวไทย เพราะพวกคุณ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปฟังเพลงนี้บน YouTube ส�ำหรับผม ‘Wanted’ เพลงนี้เปรียบเหมือนการเดินทางเลยก็ว่าได้ ตอนที่ ผมร่วมแต่งเพลงนีก้ บั ‘ทรอย เวกัส’ (หนึง่ ในทีมงานทีโ่ ปรดิวซ์งาน ให้เทย์เลอร์ สวิฟต์) ผมชอบเมโดลีเ้ ปียโนของเพลงนีม้ าก อย่างน้อย ทีส่ ดุ นีเ่ ป็นเพลงทีผ่ มอยากฟังเอง มีความกระตือรือล้นทีจ่ ะน�ำเสนอ ไปให้คนอืน่ ฟัง และคิดว่ามันจะเป็นแทร็คทีท่ ำ� ให้ผมได้ออกเดินทาง ไปเจอกับโลก กับผูค้ นในเวลาต่อมา การทีไ่ ด้มาเมืองไทยครัง้ นี้ ส่วนหนึง่ ก็เพราะเพลงๆ นีด้ ว้ ยมัง้ (หัวเราะ) เพลงนีม้ จี ดุ ก�ำเนิดแค่ในสตูดโิ อห้องไม่กว้างใหญ่นกั (กางมือ ประกอบ) แต่เมือ่ มันออกสูส่ าธารณชนเท่านัน้ ก็คอ่ ยๆ เริม่ ได้รบั ความนิยมในหลายประเทศ เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ 2 ถูกปล่อยไป เมือ่ เดือนมีนาคมปี 2012 ผมจะได้รบั รูข้ อ้ มูลไปทีละนิดว่าตอนนี้ เพลงนีไ้ ปฮิตทีไ่ หนแล้ว อย่างแคนาดา อเมริกา สถานีวทิ ยุทเี่ ปิด เพลงคันทรี หรือแม้แต่ในกลุม่ ผูฟ้ งั ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่อย่าง US Adult Contemporary Billboard ถ้าผมจ�ำไม่ผดิ เพลงนีเ้ คยขึน้ ไปถึง อันดับที่ 13 ซึง่ ชาร์ตเพลงของทีน่ มี่ าตัง้ แต่ปี 1960 อะไรแถวนัน้ ผมอยู่ไหนไม่รู้ แต่วันหนึ่งเพลงของผมก็เข้าไปอยู่ร่วมกับบรรดา ศิลปินที่ผมเองก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มาก เช่น เอลตัน จอห์น, ฟิลล์ คอนลิน, เดอะคาร์เพนเตอร์, แบร์รี่ แมนนิโล, เจสัน มราซ ที่ ผ มบอกว่ า เพลงนี้ เ ปรี ย บเหมื อ นการเดิ น ทางก็ คื อ ว่ า Wanted ท�ำให้ผมมีตารางทัวร์แสดงคอนเสิรต์ ตามทีต่ า่ งๆ ไปออก รายการโทรทั ศ น์ ห ลายรายการ ไปเจอแฟนเพลงยั ง ที่ ต ่ า งๆ ของโลก ทุกครัง้ ทีผ่ มออกไปท�ำสิง่ เหล่านัน้ ซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า ผมเคย ถามตั ว เองว่ า ชี วิ ต พวกร็ อ คสตาร์ มั น น่ า เบื่ อไหม (อมยิ้ ม ) ไปพูดเหมือนเดิม ไปเล่นเพลงเดิม ไปเจอแฟนเพลง แต่เมื่อได้ เจอกับตัวเอง ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันสดใหม่เสมอ ผมสามารถพูดถึงเพลงๆ นี้ อัลบัม้ ชุดนีไ้ ด้เป็นร้อยๆ ครัง้ ทุกครัง้ ที่ ได้ตอบค�ำถามอะไรพวกนี้ ผมยิง่ มัน่ ใจและได้สะสมประสบการณ์ ทีด่ ไี ปด้วย เพราะมันท�ำให้ผมได้ไปในทีท่ ผี่ มไม่มโี อกาสได้ไปแน่ๆ ถ้าไม่ใช่ศลิ ปิน

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE


ถ้าไม่เคยฟังเพลง ‘Wanted’ มาก่อน เ ล ย คุ ณ อ ย า ก แ น ะ น� ำ ว ่ า เ พ ล ง นี้ ดีอย่างไร ถึงต้องฟัง

ฮันเตอร์ : เพลงนีเ้ ป็นเพลงบัลลาสต์ชา้ ๆ ทีเ่ ล่าถึงความสัมพันธ์ ของผูช้ ายกับผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีเ่ ขาพยายามจะปกป้องเธอ อยากจะ รักษาความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ กัน อยากจะใช้ชวี ติ ไปด้วยกัน เนือ้ เพลงเป็น ลักษณะทีใ่ ครสักคนจมหายไปกับความรัก บางเวลาผมก็อยากมี เพลงแบบนีเ้ อาไว้สอื่ ความคิดทีผ่ มมีตอ่ ความรักอะไรแบบนัน้ ในทางของดนตรีแล้ว เพลงนีเ้ ป็น Easy Listening ทีใ่ ช้คอร์ด C-Major ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไร คือ เวลาผมท�ำเพลง สักเพลงขึ้นมา ผมจะไม่พยายามคิดถึงโครงสร้างดนตรีอะไรที่ ซับซ้อน แต่คิดว่าแต่ละเพลง แต่ละเนื้อเพลงจะมีธรรมชาติ ของเพลงๆ นั้นอยู่ ผมมีหน้าที่ค้นหามันให้เจอ แล้วก็ถ่ายทอด มันออกไป คุ ณ จ ะ บ อ ก ว ่ า ท� ำ เ พ ล ง โ ด ย ใ ช ้ สัญชาตญาณ

ฮันเตอร์ : ใช่ครับ อะไรแบบนัน้ เพลงทีด่ มี กั จะ ไม่มกี ารติดขัดอะไรเลย เวลาทีเ่ ราเขียนมันขึน้ มา ผมเคยได้ยนิ ว่า เจสัน มราซ เขียนเพลง I’m yours แค่ครึง่ ชัว่ โมง แน่นอนว่าก็เป็น เพลงที่ ดี ง าม สวยงามมาก แต่ ผ มไม่ ไ ด้ มี พ รสวรรค์ อ ะไร แบบนัน้ หรอก

หน้าที่แทนซึ่งกันและกัน เช่น ผมมีแฟน เพลงในหลายประเทศที่คอยอัพโหลดคลิป แสดงสดในเวทีที่ประเทศนั้นๆ มาขึ้นยูทูป แฟนเพลงที่อยู่ที่อื่นที่ไม่มีโอกาสได้มาดู พวกเขาก็ ยั งได้ เ ห็ น ว่ า ผมแสดงโชว์ เ ป็ น อย่ า งไร ที่ ส�ำ คั ญ ภาพพวกนี้ มั น มาจาก ความรูส้ กึ มุมมองของแฟนเพลงเอง ดูจริงใจ ไม่คอมเมอร์เซียล ซึง่ ผมว่ามันมีพลังและจับ ต้องได้จริงๆ คุณใช้ทวิตเตอร์ดว ้ ย

ฮันเตอร์ : ใช่ๆ มีแฟนเพลง บนนัน้ ราวๆ 7 แสนคนทีต่ ดิ ตามฮันเตอร์ เฮย์ส ก็เกร็งเหมือนกันทีจ่ ะอัพเดทอะไรออกไป (อมยิม้ ) แต่ผมจะพยายามอัพเดทไม่หายไปไหน การมีทวิตเตอร์เป็นเรื่องหนึ่งที่คอยบอก คอยเตือนผมว่า เรายังต้อง ขยันท�ำเพลงที่ดี ท�ำงานหนักของเราต่อไป เพราะในจ�ำนวนนี้มีเรียลแฟนที่ติดตามเราอยู่ พวกเขาจะรู้ว่า ผมอยู่ที่ไหน ไปแสดงที่ไหนบ้าง ผมก็เห็น Hashtag ชื่อตัวเองด้วย เห็นภาพถ่าย เห็นข้อความ เรื่องพวกนี้ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจ เป็นไดอารีข่ องผมได้

กระทบไหล่

ในเอ็ ม วี เ พลงนี้ ผู ้ ช มจะได้ เ ห็ น คุ ณ นั่ ง เขี ย นอะไรเต็ ม ไปหมด คุ ณ ชอบ การเขียน?

ฮันเตอร์ : มันเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ผมเลย เวลาทีน่ กึ อะไรได้ผมจะ รีบบันทึกทุกสิง่ ทุกอย่างเอาไว้ ผมคิดว่าความคิดดีๆ บางทีกม็ าใน รูปแบบเสียงกระซิบ ซึง่ เราต้องตัง้ ใจฟังตัง้ ใจบันทึกเอาไว้ ใครจะรู้ บางทีมนั อาจไม่เกิดขึน้ อีกแล้วก็ได้ ผมจะโน้ตใส่โทรศัพท์ จดใส่สมุด บางทีกอ็ ดั เสียงเอาไว้เป็นเมโลดีท้ เี่ กิดขึน้ ผมท�ำอย่างนีจ้ นเหมือน คนบ้า เพราะจะท�ำทุกที่ทุกเวลา ใครสักคนบอกว่า ไอเดียดีๆ ไม่เหมือนกับบุรุษไปรษณีย์ที่รู้จักและจดจ�ำบ้านเลขที่คุณได้ ถ้าคุณไม่อยู่บ้าน เดี๋ยวเขาจะกลับมาหาอีก มันไม่ใช่อย่างนั้น ไอเดียดีๆ เหมือนกับคนแปลกหน้าทีม่ าเคาะประตูบา้ นคุณ ถ้าคุณ ไม่ตอ้ นรับเขาในเวลานัน้ เขาก็จะไปแล้วไปลับ ไม่มาอีก (หัวเราะ) ผมก็เลยเป็นพวกชอบจด เพราะนีค่ อื ต้นทุนทีผ่ มมี และจะใช้พฒ ั นา เป็นเพลง เป็นอะไรต่อมิอะไรได้ในอนาคต ตามดูคลิปแสดงสดของคุณบน YouTube คุ ณ ค่ อ นข้ า งเป็ น กั น เองและ Friendly กับแฟนเพลง

ฮันเตอร์ : บ้านผมอยูห่ ลุยเซียน่า มันตรงไหนของโลกก็ไม่รู้ ช่าง เหอะอย่างน้อยคุณก็รวู้ า่ มันอยูใ่ นอเมริกา โอเคประเด็นอยูต่ รงทีว่ า่ คุณไปหาผมไม่เจอหรอก ผมเองก็ไปหาคุณไม่เจอ ไม่ว่าคุณอยู่ ทีไ่ หน แต่เมือ่ ดนตรีเป็นแรงดึงดูดให้เรามาเจอกันทีค่ อนเสิรต์ หรือ เวทีคอนเสิรต์ หรือว่าตามท้องถนน อะไรก็แล้วแต่ ย่อมเป็นเมจิก โมเมนต์ทอี่ าจไม่เกิดขึน้ อีกแล้วก็ได้ นัน่ อาจเป็นครัง้ เดียว ครัง้ แรก ครัง้ สุดท้ายของผมทีไ่ ด้เจอกับแฟนเพลงรายนัน้ ของผมก็ได้ ดังนัน้ ผมจะพยายามทีส่ ดุ ทีจ่ ะเอาใจใส่กบั ทุกๆ คนทีเ่ จอ เพราะผมเคย เป็นแฟนเพลงตัวกะเปี๊ยกที่เคยคลั่งไคล้พวกร็อคสตาร์มาก่อน ผมอยากปฏิบตั ติ วั เป็นศิลปินทีค่ ณ ุ จะชอบผมไปนานๆ เพราะนัน่ หมายความว่าผมก็จะได้ทำ� สิง่ ทีร่ กั ไปนานๆ ด้วยเหมือนกัน ในฐานะที่คุณอยู่ในอุตสาหกรรมเพลง โลก คุณคิดอย่างไรกับยอดวิวบนยูทป ู เรตติง ้ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน ้ มีผลต่อศิลปิน มากน้อยแค่ไหน

ฮันเตอร์ : มีผลมากๆ ผมเป็นทั้งคนท�ำงานเพลงและนักฟัง เพลง ผมเองก็มไี ลฟ์สไตล์ไม่ตา่ งจากคนฟังเพลงในปัจจุบนั ทีร่ บั รู้ และติดตามเพลงผ่านอินเตอร์เน็ต แน่นอนมันแตกต่างจากคนยุค คุณพ่อคุณแม่ที่พวกท่านติดตามเพลงผ่านวิทยุหรืออ่านข่าว คราวของศิลปินตามหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือโปสเตอร์ แต่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เพลงก็ยังมีผลต่อชีวิตประจ�ำวันผู้คนใช่ไหม คนยังนิยมฟังเพลงกันเพราะเป็นเรื่องที่สวยงาม เป็นวัฒนธรรม เป็นการพักผ่อน เป็นสิง่ ทีพ่ ดู อะไรบางอย่างแทนพวกเขาได้ เป็น ศิลปะ เป็นภาษา บลาห์ บลาห์ บลาห์ แต่ทเี่ ปลีย่ นไปก็แค่เรือ่ ง ของสือ่ ฯ การมีชอ่ งทางเผยแพร่ผลงานทางยูทปู เฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ อย่างนี้ก็ดีต่อตัวศิลปินและแฟนเพลง มันเป็นสเปซกว้างๆ ที่ ท�ำให้ทุกคนมาเจอแลกเปลี่ยนอะไรกัน มาสื่อสารกัน มีคนท�ำ

ซูเปอร์สตาร์ 36 ล้านคลิกวิว เท่าที่ติดตามมาในเมืองไทย มีกลุ่ม Hayniacs ด้ ว ย (แฟนเพลงของ ฮันเตอร์โดยเฉพาะ)

ฮันเตอร์ : (ยิม้ ) ดีใจทีไ่ ด้ฟงั อย่างนัน้ เราจะไปเจอกันทีค่ อนเสิรต์

วั น นี้ คุ ณ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ทั้ ง ในโลกออฟไลน์ แ ละโลกออนไลน์ ไปแล้ว

ฮันเตอร์ : ก่อนจะตอบค�ำถามแบบนี้ ผมอยากเล่าให้ฟงั ว่า ผมแค่ตงั้ ใจจะท�ำงานเพลง ผมโตมาแบบมีความเชือ่ ว่า “ไอ วอนนา บี อะ มิวสิคเซีย่ น” ตอน 4 ขวบผมเคยไปออกรายการทีวโี ชว์ แต่ชา่ งมันเถอะ (อมยิม้ ) ผมเป็นแค่ คนทีอ่ ยูก่ บั ดนตรีและมีความสุข ดนตรีเป็นเซฟโซนของผม เพราะผมเองเป็นเด็กทีข่ อี้ าย ไม่ได้มงี านอดิเรกอะไร เหมือนเพือ่ นๆ ร่วมรุน่ ราวคราวเดียวกัน การซ้อมดนตรี เล่นกีตาร์ นัง่ นึกนัง่ ฝันถึงการเป็นศิลปินแค่นนั้ ก็ทำ� ให้ผมมี ความสุขและรอวันรุง่ เช้ามาถึง ผมไม่ได้มดี กี ว่าเด็กทัว่ ไป แต่ถา้ คุยกับผมเรือ่ งดนตรี ผมตอบได้เป็นวรรคเป็นเวร ผม ฟังเพลงอย่างหิวกระหาย ไม่อมิ่ สักที ผมเล่นดนตรีอย่างลุม่ หลง มันมีแต่ความคิดแบบนีเ้ ท่านัน้ ทีเ่ กิดขึน้ การได้รบั โอกาสให้เป็นศิลปินบางทีกเ็ หมือนการวิง่ ข้ามปากเหวลึก คุณต้องอาศัยความกล้าทัง้ หมดทีม่ ี วิง่ วิง่ วิง่ ท�ำความเร็ว ทัง้ หมดเพือ่ กระโจนออกไป คุณต้องบอกให้ตวั เองเพียรพยายามขึน้ อีกนิดทุกวัน อยูก่ บั มันให้นานขึน้ อีกหน่อย จาก 4 ขวบ มา 12 มา 16 มา 20 ผมมีแต่เรือ่ งพวกนีจ้ ริงๆ ดังนัน้ ถ้าวันนีค้ ณ ุ บอกว่าผมเป็นศิลปินผมใช่แน่ แต่ถา้ บอกว่า ผมเป็นซูเปอร์สตาร์ผมว่า ผมต้องขอฟังนิยามค�ำนีจ้ ากคุณเสียใหม่วา่ ซูเปอร์สตาร์คอื คนแบบนัน้ ผมไปเล่นคอนเสิรต์ ต่อหน้าคน 50,000 คนจากนั้นก็กลับขึ้นรถบัส ไปเป็นเด็กขี้อาย คนเดิมทีเ่ ฝ้าถามตัวเองว่า เมือ่ ครูห่ วั ใจเต้นแทบระเบิด ผมท�ำอะไรผิด พลาดไปหรือเปล่า (หัวเราะ) ผมจะมัน่ ใจได้อย่างไรถ้าไม่สะพายกีตาร์ ขึน้ บนเวที ผมยังมีคำ� ถามพวกนีเ้ ยอะแยะอยูท่ กุ วัน อยูบ่ นโชว์ อยูใ่ นการ : HunterHayes ท�ำงานเพลงชุดต่อๆ ไป ผมตอบค�ำถามข้อนีไ้ ม่ได้จริงๆ กับความเป็น ซูเปอร์สตาร์ มันทัง้ หนักอึง้ และเบาหวิว : HunterHayesThailand อยากรู ้ ว ่ า รู ป เมื อ งไทยในกล้ อ งของคุ ณ จะเป็นภาพอะไร

ฮันเตอร์ : อืมมม ไม่รู้ซิ อาจเป็นภาพแฟนเพลง ของผมมัง้

: www.hunterhayes.com

DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : มนตรี บุญสัตย์ buiberry@gmail.com

เป็นตุเป็นตะจนได้ดี

fan fiction ถ้าไม่มี 4 เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน ้ พร้อมๆ กันกับผม เมือ ่ เดือนกรกฏาคม ทีผ ่ า ่ นมา บทความชิน ้ นีค ้ งไม่เกิดขึน ้ แน่ๆ ครับ หนึง่ คือ ละครซีรสี่ เ์ รือ่ ง ‘ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุน่ ’ ของจีทเี อช ดังชนิดที่ว่ามีกลุ่มผู้ชมกลุ่มหนึ่ง ดูจบแล้วไม่จุใจต้องเก็บ เนือ้ หาในแต่ละตอนมาพัฒนาต่อ เขียนเนือ้ เรือ่ งฮอร์โมนส์ฯ ใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง เผยแพร่กนั จนได้รบั การส่งต่อ แม้ผมไม่ได้วยั รุน่ นักก็ยงั มีมาถึงทีห่ น้า New Feeds ตัวเอง สองคือ Only God Forgives หนังนอกกระแสทีใ่ ช้ ฉากถ่ายท�ำในกรุงเทพฯ น�ำแสดงโดยพระเอกหน้านิง่ ‘ไรอัน กอสลิง่ ’ ร่วมกับนักแสดงไทย ‘วิทยา ปานศรีงาม’ หนังก�ำกับ โดยไดเร็กเตอร์หัวก้าวหน้าชาวเดนนิส ‘นิโคลัส เวนดิ้ง เรเฟิน’ ตอนจบของหนังเรือ่ งนีถ้ า้ จะบอกว่าสมบูรณ์แบบก็ ถูกต้องในมุมของผูส้ ร้างงาน เพราะต้องการให้ผชู้ มเก็บไป คิดต่อ แต่ในมุมของผูช้ มย่อมสะดิง้ “เอ๊ย! จบแล้วเหรอ?” “เอ่อ คือ ว่า....มันห้วน เกินไปไหมอะพี”่ “นีอ่ ะนะจบแล้ว” ในเฉลิมไทย : Pantip มีผู้ชมมาตั้งกระทู้ถามว่า ตกลงแล้วตอนจบมันเป็นอย่างไรกันแน่ แค่ชั่วข้ามคืนก็มี ผูช้ มมากมายเข้ามาตอบจนกระทูย้ ดื ยาวถึง ‘ตอนจบ’ ตาม แต่จนิ ตนาการของตัวเอง มีค�ำอธิบายหลากหลายแนวทาง ไม่มใี ครถูก–ไม่มใี ครผิดอยูแ่ ล้ว สามที่ร้านหนังสือคือ ผมกวาดตามองแผงนิตยสาร แนว Gossip ดาราหลายฉบับทีข่ ายดีเหลือเกิน มักมีคำ� ศัพท์ ค�ำหนึง่ ทีใ่ ช้พาดหัวในห้วงเวลานีแ้ ล้วเป็นที่ ‘รูก้ นั ’ ของผูอ้ า่ น ค�ำนัน้ คือ ‘จิน้ ’ เกิดดาราคูจ่ นิ้ หลายคู่ ‘ณเดชน์-ญาญ่า’ หรือว่า ‘คู่จิ้นหญิง-หญิง’ ‘คู่จิ้นของชาย-ชาย’ ก็มีให้ แฟนคลับได้ตามกรีด๊ ซึง่ ชีวติ จริงๆ พวกเขาอาจเป็นแค่เพือ่ น ร่วมงาน แต่ถา้ เมือ่ ถึงช่วงกระแสโปรโมทก็ตอ้ งอยูใ่ นกระแส จิน้ ให้ถกู พูดถึงในพืน้ ทีส่ อื่ ฯ และสี่ เว็บไซต์จำ� หน่ายหนังสือเล่มและอีบคุ๊ เบอร์หนึง่ ของโลกอย่าง Amazon ได้เปิดแผนกและสินค้าใหม่ลา่ สุด ใช้ชื่อว่า ‘Kindle Worlds’ มีค�ำจ�ำกัดความว่า ‘New Stories Inspired by Popular Books’ โดยเปิดโอกาส ให้แฟนนิยายหรือซีรสี่ เ์ รือ่ งต่างๆ จรดนิว้ บนแป้นแล้วเขียน เรือ่ งราวต่อเนือ่ งทีพ่ วกเขาได้รบั แรงบันดาลใจจากการอ่าน และการชมซีรสี่ เ์ รือ่ งนัน้ ๆ อาจจะเป็นตอนจบ หรือว่าพาร์ท ของตัวละครตัวใดตัวหนึง่ เขียนได้ตามแต่จนิ ตนาการ เขียน ได้อย่างไร้ขอบเขต จะเลยเถิดแค่ไหนก็ได้ การพัฒนาเรือ่ ง ในลักษณะเป็นตุเป็นตะนี้ ไม่ได้เป็นแค่ความเพ้อฝันอีกแล้ว เพราะ Amazon ถึงกับสร้างโมเดลการขาย การดาวน์โหลด แบบทีท่ กุ ฝ่ายวิน-วิน นัน่ คือ เรือ่ งต้นแบบก็ได้รบั ส่วนแบ่ง ผู้เขียนเรื่องต่อเติมก็ได้รับส่วนแบ่ง และอเมซอนเองก็ยัง มีสินค้าแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกแขกหนังสือตระกูลนี้ มี ศั พ ท ์ แ ส ง เ ฉ พ า ะ ว ่ า ‘Fan Fiction’ โดย ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ ง

ราคาอยู่ราวๆ 0.99$-3.99$ ผู้เขียนได้รับส่วนแบ่ง เป็นตัวเลขกลมๆ 35% คุณลองคิดดูว่าถ้ามีหนังสือ เล่มหนึ่งที่ผู้แต่งบอกว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจจาก การอ่าน ‘The Da Vinci Code’ แล้วก็สร้างเรือ่ งราว ให้โรเบิร์ต แลงดอนไปผจญภัยในแบบฉบับของ เขาเอง ไม่แน่ว่ามันอาจจะเจ๋งกว่าเวอร์ชั่น ของแดน บราวน์เขียนก็ได้ มีตวั อย่างของนวนิยายตระกูลแฟนฟิค ที่ท�ำออกมาได้ลือลั่นและอื้อฉาวกว่าของ ดั้งเดิมแล้ว โดยรายรับของนักเขียนคนนี้ ก็ท�ำให้เธอกลายเป็นเศรษฐีนีอย่างรวดเร็ว จากการท�ำยอดได้ทะลุ 50 ล้านเล่มทั่วโลก ถูกซือ้ ลิขสิทธิไ์ ปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ เธอคนนัน้ คือ นักเขียนหญิงนามว่า ‘อี.แอล.เจมส์’ ผูเ้ ขียนนิยายอีโรติก เรือ่ ง ‘Fifty shades of grey’ โดยการน�ำเอาคูพ่ ระนาง แวมไพร์ของเรือ่ ง Twilight อย่างหนุม่ เอ็ดเวิรด์ และสาวเบลล่า ทีเ่ ขียนขึน้ โดยนักเขียนหญิง ‘สเตเฟนี่ เมเยอร์’ มาพัฒนา ใหม่เป็นแบบฉบับของเธอ เธอคงนึกคิดว่าฉากวาบหวาม ในเรือ่ งทไวไลท์เขียนถึงแบบกัก๊ ๆ เพราะมุง่ ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นระดับ เยาวชน คุณอี.แอล.เจมส์ เลยน�ำคาแรกเตอร์ของคูร่ กั คูน่ ี้ มาโขลกใหม่ตามใจคิดให้กลายเป็น’แอนัสตาเซีย สตีล’ และ ‘คริสเตียน เกรย์’ โดยมีฉากอีโรติกที่หวือหวาซู่ซ่า ซาดิสต์ ขยับทาร์เก็ตเป็นผู้อ่านที่โตกว่าแฟนทไวไลท์ ปรากฏว่านิยายไตรภาคเล่มนี้โด่งดังเท่าทวีคูณ ได้รับ การแปลไปมากกว่า 30 ภาษาทัว่ โลก รวมทัง้ ภาษาไทยด้วย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ผมเชื่อมโยงได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ เหมือนกันนัน่ คือ ‘การจิน้ ’ หรือ ‘Imagine’ ดูเหมือนว่า การจิ้นก�ำลังท�ำหน้าที่อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะในโซเชียล เน็ตเวิรค์ ยุคนี้ จากเดิมทีเ่ ราในฐานะผูช้ ม ดูหนัง อ่านนิยาย ดูละครจบ ก็คอื จบ มีกก็ ารคิดกับตัวเองล�ำพัง คุยกับเพือ่ น กลุม่ เล็กๆ ว่า ตอนจบมันน่าจะเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ เรือ่ งมัน น่าจะมีต่อภาคสอง ภาคสามแบบนั้นแบบนี้ พระเอก ไม่เอาไหน นางเอกแก้ปญ ั หาปัญญาอ่อน ตัวร้ายตายง่าย เกินไป สิง่ นีเ้ คยเป็นแค่ ‘จินตนาการและลมปาก’ ทีไ่ ม่เคย มีใครเห็นคุณค่า ให้ราคาเลย อย่างมากมันก็เป็นแค่ทรี่ ะบาย ความชอบ ความคลัง่ ไคล้ คุยกันถูกคอแค่คนบางกลุม่ ที่ ‘อิน’ เรือ่ งเดียวกันอยู่ แต่วนั นี้ ‘การจิน้ ’ ‘การเล่าเรือ่ งอะไรเป็นตุ เป็นตะ’ ‘การจับนัน่ มาคูน่ ี่ จับนีม่ าคูโ่ น่น’ ‘ผูกเรือ่ งราวไป ตามจินตนาการส่วนตัว’ กลับกลายเป็นสิง่ มีคา่ ขายได้ เมือ่ มันถูก ‘แชร์ออกมาอย่างมีระบบ’ เป็นผลงานทีท่ ำ� ให้เกิด การยอมรับติดตาม ปลุกกระแสสังคมให้มาโฟกัสทีค่ วาม คิดของใครคนหนึง่ คนใดทีจ่ นิ้ ซะจนได้ใจผูช้ มผูอ้ า่ นด้วย ตัวอย่างนักเขียนมือสมัครเล่นในเว็บ Dek-D.com ที่ เขียนเรือ่ งราวเอพพิโสดพิเศษของซีรสี่ ฮ์ อร์โมนส์ : วัยว้าวุน่ เธอมียอดเพจวิวระดับหลายพันครั้งต่อวัน และยังถูกน�ำไป

แชร์อย่างตะพึดตะพือในหมู่คนที่รักจินตนาการของเธอ ส่วนบทวิจารณ์การตีความตอนจบของหนังเรือ่ ง Only God Forgives : รับค�ำท้าจากพระเจ้า ก็ได้โน้มน้าวผูช้ มสร้าง กระแสย่อมๆ ให้หนังอินดีเ้ รือ่ งนีม้ ผี ไู้ ปชมเพิม่ อย่างครึกครืน้ ขึน้ เป็นแรงโปรโมททีม่ พี ลังล�ำ้ ลึก และแน่นอนว่ากรณีพาด หัวเรื่อง ‘คู่จิ้น’ ตามนิตยสารซุบซิบดารา มันก็ได้พัฒนา จากข่าวใส่สีตีไข่จิ้นกันไปจิ้นกันมา จนกลายเป็นเรื่องที่ อยูใ่ น ‘วาระของสือ่ ฯ’ มีนกั ข่าวยืน่ ไมค์ไปสัมภาษณ์ดารา ที่ถูกพาดพิงจริงๆ เฮดไลน์ทำ� นองนี้ก็เรียกผู้อ่านให้ตาลุก วาวได้อยู่เสมอ (เปิดใจคู่จิ้น-เรื่องจริงหรือว่าสร้างกระแส อะไรท�ำนองนี)้ มากกว่านัน้ กลุม่ คนคลัง่ ไคล้ดารานักแสดง นักร้องแดนกิมจิก็ยังมีวัฒนธรรมของแฟนคลับที่ชอบจับคู่ ให้นกั แสดงคนนัน้ คนนีด้ ว้ ยความสนุก มาถึงกรณีของ Kindle Worlds ก็ถอื ว่า Amazon ฉลาดและทั น เกมมากที่ ม าจั บ ตลาดนี้ น�ำ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ‘จินตนาการ’ มาติดป้ายราคาขายได้ ต่อยอดหามูลค่า จากความคลัง่ ไคล้ของแฟนคลับ และท�ำให้ Fan Fiction เป็นสินค้าทีร่ อ้ นแรงเกินความคาดเดา เป็นสถานทีแ่ จ้งเกิด ของนั ก เขี ย นที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย Passion ที่ รุ น แรงในการ สร้างสรรค์ผลงาน สิง่ นีไ้ ด้ยกระดับและล้างมลทินให้เสร็จ สรรพว่างานชิน้ นัน้ ไปก๊อปปีม้ าจากงานชิน้ โน้น ถ้าเป็นใน อดีตผูเ้ ขียนจะถูกโจมตีแทบพลิกแผ่นดินหนี แต่พอปัจจุบนั ผลงานในลักษณะจินตนาการเป็นตุเป็นตะกลับได้รบั ความ นิยมและกลายเป็นศาสตร์ใหม่ที่ผู้เขียนต้องผสมผสาน ระหว่าง Imagination + Inspiration ทีไ่ ด้จากการเสพย์ เนือ้ หาจากนิยายหรือซีรสี่ เ์ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แทน กลายเป็นว่า โคตะระเท่ซะงัน้ ผมชอบที่ ไ ด้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ ‘จิ้ น ’ เกิ ด ขึ้น และโด่งดังอย่างเป็นรูปธรรม แต่ถา้ ไม่มอี นิ เตอร์เน็ตแล้ว ‘การจิน ้ ’ ก็คงจบลงทีต่ วั เอง ไม่ได้มรี าคาค่างวดอะไร ดังนั้นก็น่าจะพอสรุปได้ว่า ถ้าจิ้นอย่างตั้งใจ จนไป ถูกจริตรสนิยมผูอ้ า่ น ถูกกลุม่ ถูกวาระโอกาส ก็พอมี โอกาสทีค่ ณ ุ จะกลายเป็น ‘จิน้ เงินล้าน’ ได้ ลองจิน้ ดูนะ ว่าคุณจะท�ำได้ไหม ฮะ-แฮ่ม

Trivia Fan Fiction

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

• • • • •

สำ�หรับแฟนทไวไลท์มเี ว็บไชต์ทร่ี วมเรือ่ งแต่งต่อยอดจากนิยายที่ www.twifanfictionrecs.com หากหนังยังไม่จใุ จ คุณยังเข้าไปร่วมอ่านเรือ่ งต่อเติมหนังเรือ่ งนัน้ ทีม่ นั ส์กว่าเดิมได้ท่ี fanfiction.net/movie แต่ละเรือ่ งเป็นร้อยๆ เวอร์ชน่ั เลยล่ะ ผูใ้ ช้แอนดรอยด์ดาวน์โหลดแอพฯ ชือ่ ว่า ‘Fan Fiction’ จาก Google Play ส่วนผูใ้ ช้ iOS ก็เรียกแอพฯ ชือ่ ‘Fan Fiction’ ได้ฟรีบน iTunes มีทง้ั เวอร์ชน่ั iPad, iPhone แหล่งรวมแฟนฟิคแบบไทยๆ อยูท่ ่ี writer.dek-d.com คุณจะทึง่ ว่ามีเป็นร้อยๆ ตอน เหมือนเป็นโลกอีกใบทีช่ วนตะลึง ทดลองอ่านแฟนฟิคทีไ่ ด้มาตรฐานจนขายดีได้ท่ี kindleworlds.amazon.com


KEEP EYE ON

Network Receiver Stream without limits

นานมาแล้ว A/V Receiver ถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์เพือ ่ ความบันเทิงภายใน บ้าน ทีม ่ ค ี วามสำ�คัญในลำ�ดับท้ายๆ เนือ ่ งจากมีราคาสูง การติดตัง ้ ใช้งาน เป็นเรือ ่ งยุง ่ ยาก เหมาะเฉพาะนักดูหนังฟังเพลงหูทองรุน ่ ใหญ่ นอกจากนีร ้ ป ู ร่างหน้าตาทีด ่ เู ทอะทะไม่พฒ ั นาไปจากหลายสิบปีกอ ่ น ยังทำ�ให้ผค ู้ นส่วนใหญ่ คิดว่าฟังก์ชน ั การทำ�งานของมันยังย่� ำ อยูท ่ เ่ี ดิม คือการเป็นศูนย์กลางระบบ โฮมเธียเตอร์ทเ่ี น้นเพียงเรือ ่ งของระบบเสียงโดยเฉพาะ

แต่ความจริงแล้ว ภายใต้รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมและหน้าตาที่ดูไม่เปลี่ยนไป เท่าไหร่น้ี ฟังก์ชันการทำ�งานภายในของ A/V Receiver ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการเชื่อมแค่ตัวเครื่องไปยังลำ�โพง 2 แชนแนล กลายเป็น 5.1 และ 7.2 การ เชือ่ มจากตัวเครือ่ งไปยังโทรทัศน์พฒ ั นาจากสาย AV เป็น Component เป็น HDMI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเฟื่องฟู อุปกรณ์ความบันเทิงทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงและแบ่งปัน ข้อมูลกันและกันได้อย่างอิสระและรวดเร็ว พฤติกรรมการฟังเพลงจากอดีตทีฟ่ งั จาก ‘แผ่น’ เปลี่ยนมาฟังผ่าน ‘ไฟล์’ A/V Receiver จึงถูกพัฒนาความสามารถด้าน การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตกลายเป็น Network Receiver รุน่ ใหม่ทส่ี ามารถรองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายในบ้าน ไม่วา่ จะเป็นการเชือ่ มต่อ แบบมี ส ายหรื อ ไร้ ส าย จนทำ � ให้ มั น กลายเป็ น หั ว ใจของระบบโฮมเธี ย เตอร์ ที่ ส ามารถสตรี ม ข้ อ มู ล ทั้ ง ไฟล์ เ สี ย งและวิ ดี โ อได้ แ บบไร้ ขี ด จำ � กั ด เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เราไปดูกันเลยว่ามันสามารถเชื่อมต่อและเล่นอะไรได้บ้าง

Wi-Fi & Bluetooth : สตรีมไร้ขด ี จำ�กัด

Network Receiver รุน่ ใหม่ๆ จะมีการติดตัง้ โมดูล Wi-Fi และ Bluetooth ไว้ในตัวเครือ่ ง ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงสามารถสตรีมไฟล์ขอ้ มูลเพลงหรือวิดโี อจาก iPhone, Smartphone, Tablet ทัง้ iOS, Android และ Windows Phone หรือจากอุปกรณ์ทส่ี นับสนุน DLNA แม้กระทัง่ ไฟล์ เพลงที่เก็บสะสมไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Storage Device อย่าง NAS มาเล่นได้ทนั ทีโดยไม่จ�ำ เป็นต้องก๊อบปีม้ าใส่ Flashdrive เพือ่ นำ�มาเสียบเล่นเหมือนในอดีต อีกต่อไป การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู ก็ท�ำ ได้งา่ ย แชร์เพียงครัง้ แรกครัง้ เดียว หลังจากนัน้ เครือ่ งจะ จดจำ�ไว้ในระบบและจับคูใ่ ห้โดยอัตโนมัติ ในขณะทีข่ น้ั ตอนการตัง้ ค่าการเชือ่ มเครือข่ายไร้สาย ก็สามารถทำ�ได้อย่างสะดวกผ่านเทคนิค WPS ที่จะเชื่อมโยงสัญญาณกับเราเตอร์ไร้สายให้ โดยอัตโนมัตหิ รือจะใช้วธิ กี ารใส่รหัส PIN ก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน ในตอนหน้า เราจะพาไปดูอีกสองฟังก์ชันเด่นของ Network Receiver สมัยใหม่ นั่นคือ การควบคุมการทำ�งานของเครือ่ งผ่านสมาร์ทโฟนด้วย ‘Remote App’ และฟังก์ชนั การฟังเพลง ผ่านวิทยุอนิ เตอร์เน็ตทีจ่ ะมาเปิดโลกของการฟังเพลงของคุณให้กว้างไกลยิง่ ขึน้

Did you know? A/V Receiver หรือ AVR มาจาก คำ�ว่า Audio/Video Receiver ที่ หมายความถึ ง อุ ป กรณ์ ท่ี ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ตัวกลางในการรับ(นำ�เข้า)สัญญาณทั้ง ภาพและเสียงจากแหล่งภายนอกต่างๆ เพือ ่ ทำ�การขยาย (Amplify) สัญญาณนัน ้ ๆ ให้มค ี ณ ุ ภาพก่อนทีจ ่ ะส่งต่อไปยังลำ�โพงและ จอแสดงผล (โทรทัศน์ โปรเจกเตอร์) หรือ อุปกรณ์อน ่ื ๆ ต่อไป

STREAM WITHOUT LIMITS

iPad/iPhone ANDROID Router Music & Video

NAS

ONKYO

PC DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


TEXT/PHOTO : KengKawiz / facebook.com/KengKawiz

ช่วงนีก ้ ระแสโลกไอทีกำ � ลังมาแรง ทัง ้ สมาร์ทโฟนและแท็บเลตทีเ่ ปลีย ่ นแปลง ไลฟ์สไตล์ของเราให้งา ่ ยขึน ้ สะดวกและ ประหยัดเวลามากขึน ้ แต่นอกจาก สมาร์ทโฟนและแท็บเลตแล้ว ตอนนีอ ้ ก ี อย่างหนึง ่ ทีม ่ าแรงไม่แพ้กน ั ก็คอ ื แก็ดเจตต่างๆ Geak Ring เช่น พวกเครือ ่ งเล่นเกมอย่าง OUYA หรือ NVIDIA Shield และอีกค�ำหนึง ่ ทีเ่ รามักจะได้ยน ิ ถีม ่ ากขึน ้ ในระยะหลังๆ นีก ้ ค ็ อ ื แก็ดเจต ประเภท ‘Wearable Device’ ซึง ่ หลายๆ คนก็อาจจะสงสัยว่า เอ๋?? มันคืออะไรกันนะ? วันนีเ้ รามาไขข้อข้องใจกันค่ะ

Wearable Device

คืออะไร เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่า

Wearable Device ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกไอทีอีก อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยเจ้า Wearable Device ก็คืออุปกรณ์ ทีท่ ำ�งานและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี ราสามารถนำ�มาสวมใส่ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทำ�ให้สามารถติดตัวไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา มีท้ังที่มาในรูปแบบของนาฬิกา สายรัดข้อมือ แหวน และ แว่นตา เป็นต้น สำ�หรับอุปกรณ์ Wearable Device ตั ว แรกที่ จ ะมาแนะนำ�กั น เป็ น แก็ ด เจตชิ้ น เล็ ก ๆ จากค่าย Geak ของประเทศจีน ทีเ่ น้นการทำ�อุปกรณ์มาสำ�หรับใช้งาน ได้ครบสมบูรณ์ ตัง้ แต่สมาร์ทโฟน นาฬิกา และแหวน แต่ทจ่ี ะมาแนะนำ� ในวันนีก้ ค็ อื ตัวแหวนของทางค่ายทีม่ ชี อ่ื ว่า Geak Ring ทีแ่ ม้ดลู กั ษณะ ภายนอกหน้าตาจะเหมือนกับแหวนโลหะทัว่ ไปแต่ความสามารถพิเศษ ของมันคือใช้ปลดล็อกสมาร์ทโฟนและส่งเบอร์ติดต่อได้ด้วยการสัมผัส รวมถึงยังทำ�ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในโหมดเปิดพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา เมือ่ ถืออยูใ่ นมือทีส่ วมแหวนนีด้ ว้ ยค่ะ ส่วน Wearable Device อีกตัวนีถ่ อื ว่ามาแรงพอสมควรในปีนี้ ก็คอื นาฬิกาทีส่ ามารถท�ำงานเชือ่ มต่อและควบคุมสมาร์ทโฟนในระบบ ปฏิบตั กิ าร Android ได้อย่างลงตัวผ่าน NFC และ Bluetooth ทัง้ การ สัง่ รับสายโทรศัพท์ สัง่ ถ่ายภาพผ่านแอพฯ Smart Camera ควบคุมงาน พรีเซนเทชั่นผ่าน Presentation Pal ค้นหาเส้นทางการเดินทาง ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ในการเดินทาง ดูอเี มล์ทดี่ าวน์โหลดไว้ และการเชือ่ มต่อแอพฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ เช่น การควบคุมเสียง และการเล่นเพลง เป็นต้น โดยจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 1.6 นิว้ ความละเอียด 220x176 พิกเซล สามารถอ่านในทีก่ ลางแจ้งได้ แบตเตอรีน่ นั้ สามารถใช้งานในโหมดปกติได้นานราว 3-4 วัน และทีส่ �ำคัญยัง มีคณ ุ สมบัตกิ นั น�ำ้ และฝุน่ ได้ มาตรฐาน IP57 อีกด้วย และ Wearable Device ตัวสุดท้ายทีห่ ลายๆ คนก�ำลังจับตามองมากทีส่ ดุ ก็คง หนีไม่พน้ Google Glass หนึง่ ในบรรดาเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ จาก Google ซึง่ ตอนนี้

เปิ ด ให้ เ หล่ า นั ก พั ฒ นา ได้ เ อาไปทดสอบกั น บ้ า ง แล้ว โดยนอกจากจะเป็น แว่นกันแดดที่ดูเท่ดีแล้วมัน ยังมาพร้อมความสามารถ เสมือนคอมพิวเตอร์ขนาด ย่ อ มที่ เ ราสามารถพกพา ไปได้ทุกที่ งานนี้ไม่ว่าจะ เป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆ จะถ่ายภาพ รวมถึงการบอกต�ำแหน่ง และการใช้ Video Chat กับเพือ่ นๆ ผ่านทางหน้าจอขนาดเล็ก (แต่เห็นภาพใหญ่) ที่อยู่ด้านบนของแว่น เป็นต้น งานนีแ้ ม้จะไม่มแี ป้นพิมพ์แต่วา่ เราสามารถสัง่ งานด้วยเสียงและ การเลือ่ นหรือแตะทีข่ าแว่นได้โดยตรง โดย Google Glass จะมาพร้อม ระบบปฏิบตั กิ าร Android และเตรียมเปิดวางจ�ำหน่ายในปี 2014 ค่ะ เราจะเห็นได้วา่ เทรนด์ของ Wearable Device ก�ำลังมาแรงและ ก�ำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเพราะนอกจากจะมาพร้อมเทคโนโลยี ที่ท�ำให้ชีวิตของเราง่ายและสะดวกขึ้นแล้วมันยังง่ายต่อการพกพา เพราะว่าเราสามารถสวมใส่ได้เสมือนเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่เรา สวมใส่อยูท่ กุ วัน แถมในปัจจุบนั Wearable Device เหล่านีย้ งั เน้นการ ออกแบบทีส่ วยงามน่าใช้อกี ด้วย แบบนีเ้ ราก็สามารถเปลีย่ นเครือ่ งประดับ และของใช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้กลายเป็นแก็ดเจตสุดล�ำ้ ได้แล้วค่ะ :] Sony Smart Watch 2

Google Glass

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : @pondkungz

เมือ ่ iPhone ราคาถูกเปิดตัวออกมาแบบไม่คอ ่ ยถูกเท่าไร และ iPhone รุน ่ ใหม่กย ็ ง ั ใช้แนวทางเดิมคือพัฒนา ความเร็วและเพิม ่ ฟังก์ชน ั อีกนิดหน่อย งานนี้ น่าสนใจว่า iPhone ทัง ้ สองรุน ่ ทีแ ่ อปเปิล ้ ฝากความหวังไว้ จะรุง ่ หรือจะร่วง? iPhone 5s เมือ ่ นิว ้ ของเราคือ นวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นเท่าไรกับการเปิดตัว iPhone 5s ที่เป็นรุ่นต่อจาก iPhone 5 สืบเนือ่ งมาจากบรรดาภาพหลุดทัง้ หลายทีเ่ ป็นข่าวบ่อยกว่าสมาร์ทโฟนบางตัวเสียอีก แต่แอปเปิล้ ก็ใส่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจหลายๆ อย่างลงไปใน iPhone 5s จนกลายมาเป็น Talk of the Town อีกครัง้ Touch ID เครือ ่ งนีข ้ องฉันคนเดียว ข่าวเรื่องการปรับเปลี่ยนปุ่ม Home บน iPhone นั้นมีมาได้สักพัก ใหญ่ๆ แล้ว โดยทีก่ อ่ นหน้านัน้ มีขา่ วว่าแอปเปิล้ อาจจะตัดสินใจน�ำเอาปุม่ Home ออกไปจากตัวเครือ่ งอย่างถาวรเลยด้วย แต่ขา่ วก็หายไปเนือ่ งจากแนวคิดการน�ำ เอาปุ่ม Home ออกไปน่าจะสร้างปัญหามากกว่าความสะดวกสบาย เพราะฟังก์ชัน หลายๆ อย่างในปัจจุบนั ของ iPhone ยังจ�ำเป็นต้องใช้ปมุ่ Home อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ สุดท้ายเลยมาลงเอยทีก่ ารปรับปุม่ Home ให้เป็นเครือ่ งสแกนลายนิว้ มือ ซะเลย! ระบบ Touch ID ของ iPhone 5s จะท�ำให้ เ รา สามารถใช้ ง านนิ้ ว มื อ ของ เรา เป็นรหัสผ่านในการท�ำ ธุรกรรมต่างๆ บนเครือ่ ง อาทิ เช่น การปลดล็อกเครือ่ ง การ สัง่ ซือ้ แอพพลิเคชัน่ ผ่าน App Store และอืน่ ๆ ซึง่ ในอนาคต เราอาจจะได้ เ ห็ น บรรดา นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ คิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ในการ ใช้งาน iPhone 5s ทีเ่ กีย่ วข้อง กับตัวบุคคลมากขึ้น นับว่า เป็ น มิ ติ ใ หม่ ข องวงการ สมาร์ทโฟนเลยทีเดียว

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เจาะลึก

iPhone 5 s และ iPhone 5 c

งานนีร ้ ง ุ่ หรือร่วง? สมาร์ทโฟน 64-bit เครือ ่ งแรกในโลก ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้งานคอมพิวเตอร์มาเป็นประจ�ำ หน่วยประมวลผลแบบ 64-bit อาจจะดู ธรรมดาและไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ส�ำหรับ สมาร์ ทโฟนที่ ใ ช้ ห น่ ว ยประมวลผลแบบ 64-bit เต็มรูปแบบล่ะ? นั่นท�ำให้แอปเปิ้ลกลายเป็นผู้น�ำ เทรนด์ของวงการสมาร์ทโฟนอีกครัง้ ! ก่ อ นหน้ า นี้ ห ลายคนมี ค�ำ ถามว่ า แอปเปิ ้ ล จะเดิ นไปทางไหนส�ำ หรั บ การ พัฒนาซีพียูที่เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ของตัวเครื่อง ในยุคที่ตลาดสมาร์ทโฟน ทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม Core (แกนหลัก) จาก 1 เป็น 2, จาก 2 เป็น 4, หรือกระทัง่ จาก 4 เป็น 8 Core บนพืน้ ฐาน ของซีพยี แู บบ 32-bit การเพิ่ม Core เป็นการท�ำให้ความเร็วในการประมวลผลดีขึ้นก็จริง แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านแบตเตอรี่ ที่ ล ดลงไป เนื่ อ งจาก ที่ Core มาก ก็ ยิ่ งใช้ พ ลั ง งานมาก และในความเป็ น จริ ง เราก็ ไ ม่ จ�ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ง านหน่ ว ยประมวลผล บนสมาร์ทโฟนหนักขนาดนัน้ การเลือกทางเดินในการปรับซีพียูเป็น 64-bit ของแอปเปิ้ลจึงเป็นความคิดที่ฉลาด โดยจะท�ำให้การ ประมวลผลเร็วขึ้น ความปลอดภัยมีมากขึ้น และการ ท�ำงานโดยภาพรวมของทั้งระบบดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้ ซีพยี แู รงเกินความจ�ำเป็น และแน่นอนว่าการทีแ่ อปเปิล้ ขยับเป็นเจ้าแรกๆ ก็สามารถพูดได้วา่ เป็น ‘ผูน้ ำ� ’ ในการ ริเริ่มท�ำอะไรใหม่ๆ และรอดูผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆ เดินตามอย่างใจเย็น


www.facebook.com/thaimaclover ว่าทีส ่ ข ี ายดีสใี หม่ ในช่ ว งเวลาที่ มี ภ าพหลุ ด ของ iPhone 5s สีทองโผล่ออกมา หลายคนถึงกับออกอาการรับไม่ได้ กับสีใหม่ ที่ดูแปลกตาและแหวกแนวของแอปเปิ้ลเป็น อย่างมาก แต่เชือ่ ว่ามีหลายคนเปลีย่ นใจเมือ่ ได้เห็นแอปเปิ้ลเปิดตัว iPhone 5s สีทอง ออกมาจริงๆ ในความเป็นจริง สีทองนัน้ มีอยูห่ ลายเฉด และสิ่งที่จะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างสินค้าที่ ดูตลก กับสินค้าทีด่ สู วยหรูมรี ะดับ ก็นา่ จะเป็น เซนส์ในการเลือกสีของนักออกแบบนี่แหละ ที่จะเป็นตัวก�ำหนดมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ได้วา่ จะพรีเมียมเพียงใด และสุดท้ายแอปเปิล้ ก็ไม่ทำ� ให้เราผิดหวัง ด้วยการออกสีทองในโทน

กล้องใหม่ ปรับเล็กๆ เอฟเฟ็กต์เยอะๆ แอปเปิ้ลถือว่าเป็นเจ้าแห่งการ โปรโมทอยูแ่ ล้ว และสิง่ นีก้ ย็ นื ยันได้อกี ครัง้ จาก การเปิดตัวกล้องแบบใหม่ทมี่ มี าใน iPhone 5s แต่จะว่าไปเราก็พูดว่า “ใหม่” ได้ไม่เต็มปาก เพราะเป็นการน�ำเอาของเดิมมาปัดฝุน่ แล้วเติม ฟังก์ชนั เล็กๆ น้อยๆ เข้าไปเสียมากกว่า ใน iPhone 5s ระบบกล้องมีจำ� นวนพืน้ ที่ เซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นอีก 10% ซึ่งจะส่งผลให้ภาพที่ ได้มีความสวยงามและมีรายละเอียดมากขึ้น ในขนาด 8 ล้านพิกเซลเท่าเดิม

ต้องขอบคุณซีพยี แู บบ 64-bit ทีส่ ามารถท�ำให้การท�ำงานทุกอย่าง ของเครื่องเร็วขึ้น และส่วนที่ได้รับ ผลดีอย่างเต็มที่ก็คือกล้องถ่ายรูป นีแ่ หละ เพราะใน iPhone 5s เรา สามารถถ่ า ยภาพนิ่ ง ติ ด ต่ อ กั น 15 รูปในเวลาเพียง 1 วินาที และ สามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด HD 720p ในเฟรมเรท 120fps ซึ่งท�ำให้ได้ภาพแบบสโลว์โมชั่นที่ สวยงามเทียบเท่ากล้องถ่ายวิดีโอ มืออาชีพเลยทีเดียว

Burberry x iPhone 5s ยืนยันความสุดยอดของกล้องใน iPhone 5s ได้เป็นอย่างดีกบั การทีแ่ บรนด์แฟชัน่ ชัน้ น�ำของโลก อย่าง Burberry น�ำเอา iPhone 5s ไปถ่ายภาพนิง่ และวิดโี อของงาน Runway Show ทีจ่ ดั ขึน้ ในลอนดอนประเทศอังกฤษเมือ่ วันที่ 16 กันยายนทีผ่ า่ นมา โดยงานนี้ Burberry ได้ปล่อยคลิป ตัวอย่างทีถ่ า่ ยท�ำด้วย iPhone 5s มายัว่ กันก่อนที่ iPhone 5s จะวางขายจริงเสียอีก อยากรูว้ า่ iPhone 5s มีความสามารถขนาดไหน เข้าไปดูคลิปดังกล่าวได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=4iL5ceRxp4A SPEC OS

iPhone 5s iOS 7

Display

4-inch IPS LCD;1,136x640 pixels, 326 ppi

Price

$199, $299, $399

4G LTE

Yes 8-megapixel, ƒ/2.2 aperture, True Tone flash Proprietary A7 CPU (64-bit), M7 motion coprocessor 16GB, 32GB, 64GB Talk time up to 10 hours on 3G, Standby 250 hours No

Camera

Chips Memory Battery NFC Fingerprint Identity Sensor Siri

Yes

สีของแชมเปญ เป็นสีทองอ่อนๆ ทีด่ มู มี ลู ค่า ผสานกับดีไซน์ของปุ่ม Home แบบใหม่ ที่มีการล้อมกรอบด้วยอะลูมิเนียมสีเดียว กับตัวเครื่อง ยิ่งท�ำให้ดูสวยงามเข้ากันได้ ดีมากขึน้ ไปอีก บทสรุป คงต้องบอกว่า iPhone 5s จะเป็น iPhone รุน่ ทีข่ ายดีทสี่ ดุ รุน่ หนึง่ ของแอปเปิล้ จากการ เพิม่ สิง่ ที่ iPhone 5 ไม่มเี ข้าไปอย่าง Touch ID, CPU 64-bit ซึ่งถึงแม้จะดูเล็กน้อย แต่กส็ ง่ ผลมหาศาลในการใช้งานจริง ซึง่ น่า จะท�ำให้ผทู้ ใี่ ช้งาน iPhone ทุกรุน่ ยอมสละ เครื่องเก่าเพื่อเปลี่ยนมาเป็น iPhone 5s ได้ไม่ยาก

iPhone 5c เน้นสีไม่เน้นถูก ความหวังของคนอยากได้ iPhone ราคาถูกได้พงั ทลายลงไป หลังจากทีแ่ อปเปิล้ เปิดตัว iPhone 5c ออกมาในราคาทีล่ มื ค�ำว่า ‘ถูก’ ไปได้เลย C คือ Color ไหนๆ จะเป็นการสวมรอยเอา iPhone 5 มาขายใหม่ทงั้ ที แอปเปิล้ จึงสร้างตลาด ขึน้ มาใหม่ ด้วยการชูโรงจุดขายว่า iPhone 5c เป็น iPhone ทีส่ เี ยอะทีส่ ดุ และ สนุกทีส่ ดุ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน แน่นอนว่าการชูจดุ ขายแค่สสี นั บนตัวเครือ่ งอาจจะไม่คอ่ ยดึงดูดบรรดาสาวกเท่าไร จึงมี การออกเคสส�ำหรับใช้กบั ตัวเครือ่ งมาอีกหลากหลายสี เพือ่ ให้ผคู้ รอบครอง iPhone 5c สนุก กับการเปลีย่ นสีในแต่ละวัน แบตเตอรีท ่ ม ่ี ากขึน ้ คือความ iPhone 5c iPhone 5 แตกต่ า ง iOS 7 iOS 6 สิ่งเดียวที่พอจะท�ำให้ iPhone 5c แตกต่าง 4-inch IPS 4-inch IPS LCD;1,136x640 LCD;1,136x640 จาก iPhone 5 อยูบ่ า้ ง นัน่ คือการเพิม่ ความจุแบตเตอรีข่ นึ้ pixels, 326 ppi pixels, 326 ppi มาอี ก 5% ซึ ง ่ อาจจะดู เหมือนน้อย แต่แอปเปิล้ ก็ให้ขอ้ มูลไว้วา่ $99, $199, $549 off contract iPhone 5c สามารถใช้ งาน 3G ได้นานกว่า iPhone 5 อยูถ่ งึ (16GB) 2 ชัว่ โมง ซึง่ น่าจะเป็นสิง่ เดียวทีเ่ ราเรียกได้วา่ การ ‘อัพเกรด’ Yes Yes บน iPhone เครือ่ งนี้ 8-megapixel, ƒ/2.4 aperture, LED flash

8-megapixel, ƒ/2.4 aperture, LED flash

Proprietary A6 CPU (32-bit)

Proprietary A6 CPU (32-bit)

16GB, 32GB, 64GB Talk time up to Talk time up 10 hours on 3G, to 10 hours on Standby 250 3G, Standby hours 200 hours No No 16GB, 32GB

No

No

Yes Yes Yes 132 grams / 112 grams / 112 grams / Weight / Depth 7.6 mm 8.97 mm 7.6 mm Gold, Space Blue, Green, Pink, Black, White Colors Gray, Silver Yellow, White

บทสรุป เราเชือ่ ว่าสุดท้ายแล้ว iPhone 5c ก็จะยังคงขายดีในระดับหนึง่ เนื่องจากรูปแบบการขายในต่างประเทศที่สามารถตั้งราคา เครื่องไม่ถงึ 3,000 บาทได้ แต่เน้นการผูกสัญญา 2 ปีที่มี ค่าเครือ่ งอยูใ่ นค่ารายเดือนแทน ซึง่ ก็นา่ จะท�ำให้ iPhone 5c มียอดขายน่าพอใจ แต่ส�ำหรับการที่ถูกวางตัวในฐานะตัวตายตัวแทน ของ iPhone 5 ก็คงต้องบอกว่า iPhone 5c อาจจะไม่ได้รบั ความนิยมมากเท่าไร ส�ำหรับคนที่ต้องการจะใช้งาน iPhone แบบจริงๆ จังๆ สักเครื่อง เนื่องจากราคาของ iPhone 5c รุน่ 32GB ดันไปเท่ากับ iPhone 5s รุน่ 16GB พอดี ดังนัน ้ เราคิดว่า iPhone 5c จะอยูใ่ นตลาดได้ แต่ไม่นา่ จะ ขึ้นแท่นเป็นสุดยอด iPhone ที่ข ายดีตลอดการของ แอปเปิล้ ได้ DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


TEXT / PHOTO : Bluemoon

ใครจะไปปารีสทำ�ไม ไม่รไู้ ม่สนใจ แต่คราวนีเ้ อ้ไปเพราะตัง ้ ใจจะสถิตอยูใ่ น Musee du Louvre และตามหา Saint Denis Basilica Cathedral เท่านัน ้ เพราะพิพธ ิ ภัณฑ์ Louvre ทุกคนคงรูจ ้ ก ั ดีแบบไม่ตอ ้ ง บรรยายสรรพคุณแล้ว แต่ Saint Denis Basilica Cathedral คืออะไร เคยได้ยน ิ ชือ ่ นีก ้ น ั มัย ้ คะ

ตะลุย

ตามหา

ก่อนอื่นขอแชร์เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสักนิด ในช่วงทีก่ รุงโรมใกล้ลม่ สลาย พร้อมๆ กับการเผยแผ่คริสต์ศาสนา ไปทัว่ ยุโรป เกิดการสร้างโบสถ์ในรูปแบบ Basilica มากขึน้ และ เมือ่ อาณาจักรโรมันย้ายเมืองหลวงไปที่ Constantinople (ปัจจุบนั คือเมือง Istanbul ประเทศตุรกี) จึงได้กอ่ ให้เกิดสถาปัตยกรรม แบบ Byzantine ทีก่ ลายเป็นรูปแบบของอาคารในศาสนาคริสต์ นิกาย Orthodox ซึง่ เป็นนิกายประจ�ำชาติรสั เซียจนปัจจุบนั ส่วนในยุโรปช่วงก่อนกรุงโรมแตก แต่ละชนชาติ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของประเทศตน โดยยึดมั่นในคริสต์ศาสนาร่วมกัน และงานสถาปัตยกรรมใน ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-12 นี้เรียกว่ารูปแบบ Romanesque ทีจ่ ะขอสรุปสัน้ ๆ ว่ารูปแบบโบสถ์วหิ ารก่อน Gothic นัน้ ล้วนได้รบั อิทธิพลมาจากตึกรามบ้านช่องในอาณาจักรโรมัน ซึง่ โบสถ์จะมี ลักษณะโค้งกลมและทึบตัน

ก่อนที่ศาสนจักรจะเจริญสูงสุดในยุคกลาง พร้อมๆ กับงานสถาปัตยกรรม หลังจากคริสต์ ศตวรรษที่ 13 นี้ งานสถาปัตยกรรม Gothic ได้แพร่ หลายไปทัว่ ยุโรป มหาวิหาร Gothic ทีค่ นุ้ ตานัน้ คือมหาวิหาร Notre dame แห่งปารีส มหาวิหาร ในประเทศเยอรมนีแถบลุ่มแม่น�้ำ Rhine จนถึง ประเทศอังกฤษ ลักษณะเด่นของงาน Gothic คือ Pointed Arch หรือการก่อโค้งแหลม ในระบบ Rib and Panel นัน่ คือการวางส่วนโค้งแหลมไว้บน Nave ซึง่ ยึดไว้ดว้ ย Buttress / Flying Buttress กระจกหน้าต่างเป็นรูปแบบ Rose Window และใช้กระจกสีตกแต่งอาคาร เชือ่ หรือไม่คะว่าความยิง่ ใหญ่อลังการของมหาวิหาร Gothic ทัง้ หมด เริ่มต้นขึ้นที่ Saint Denis Basilica Cathedral หรือมหาวิหาร Saint Denis (ฝรัง่ เศสอ่านว่า ‘แซง เดนี’ นะคะ) รวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์ราชวงศ์ ฝรัง่ เศสทัง้ หมดได้รวมอยูท่ นี่ ี่ การเดินทางไปมหาวิหาร Saint Denis ไม่ยากเลยค่ะ ขึน้ Subway สาย 13 ไปลงสถานี Basilica de St-Denis ซึง่ เป็นสถานีเกือบสุดท้าย อยูน่ อกมหานครปารีสไปทางทิศเหนือ เอ้อยูป่ ารีสมาซักระยะจนเริม่ คุน้ เคย กับความหรูหราระดับเพอร์เฟ็กต์ไปทุกอณูของเมือง แต่เมือ่ เดินขึน้ มาจาก สถานี Basilica de St-Denis แล้วแทบผงะกับภาพสถานีทไี่ ม่คอ่ ยสะอาด มีแผงลอยขายของแบบทุกอย่าง 20 บาทที่ไม่มีทางได้พบเห็นในปารีส ทัง้ ทีส่ ถานี Basilica de St-Denis ห่างจากทีพ่ กั ของเอ้ในปารีสมาประมาณ 10 กม.เอง พิศวงอยูส่ กั พักก็เดินต่อค่ะ มองหายอดหลังคาสูงแหลมของมหาวิหาร แล้วเดินไปตามนัน้ เสียค่าเข้า 7 ยูโร ได้กระดาษมา 2 แผ่น


ไม่น่าเชื่อว่ามหาวิหารที่เป็นต้นแบบงานสถาปัตยกรรมแบบ Gothic สุดอลังการ รวมทัง้ เป็นมหาวิหารที่ King Charlemagne the Great (ค.ศ.768) ปฐมกษัตริยฝ์ รัง่ เศส แห่งราชวงศ์ Carolingian และกษัตริย์ทุกๆ พระองค์ของฝรั่งเศสจะต้องมาประกอบพิธี ราชาภิเษก รวมทัง้ ฝังพระบรมศพทีม่ หาวิหารแห่งนี้ ด้วยความส�ำคัญระดับประวัตศิ าสตร์ชนชาติ Frank ของ Saint Denis ในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 12 Suger Abbot of Saint Denis ในยุคนัน้ ผูส้ นับสนุนให้กษัตริยเ์ ป็นผูน้ ำ� ทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Politics) เพือ่ ลิดรอนอ�ำนาจของขุนนาง จึงต้องการก่อสร้างมหาวิหาร Saint Denis หลังใหม่ ซึง่ ต้องออกแบบใหม่ให้ Innovation สุดๆ และต้องหลุดพ้นจากอิทธิพลของงานโรมัน เพราะต้องการ ให้เป็นทั้ง Masterpieces เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและจิตวิญญาณ (Spiritual Center) Abbey Suger จึงด�ำเนินการก่อสร้างมหาวิหาร หลั งใหม่ อ ย่ า งใหญ่ โ ตและอลั ง การที่ สุ ด จนเกิ ด เป็ น สถาปั ต ยกรรม รูปแบบใหม่ คือสูงโปร่ง บางเบา ช่องหน้าต่างกว้างประดุจผนังโปร่งแสง คิดค้น Buttress และ Flying Buttress มาช่วยรับน�ำ้ หนักอาคาร ควบคุม แสงผ่านช่องหน้าต่างและกระจกสี เพือ่ ให้คนทีเ่ ข้ามาในวิหารรูส้ กึ ว่าสัมผัส ได้ถึง Light Divine อันเป็นการเผยให้เห็นถึงพระจิตของพระผู้เป็นเจ้า (Holy Spirit) ซึ่งเมื่อมหาวิหารหลังใหม่นี้ก่อสร้างเสร็จก็เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ Abbey Suger ทุกๆ คนทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชม Saint Denis หลังใหม่ตา่ งชืน่ ชมและประทับใจ จนน�ำไปเป็นต้นแบบการก่อสร้างมหาวิหาร ทัว่ ทัง้ ฝรัง่ เศสและยุโรปอย่างรวดเร็ว เสถียรภาพของสถาบันกษัตริยม์ นั่ คง ขึน้ มาก และใน 500 ปีตอ่ มาคือสมัยพระเจ้า Louis ที่ 14 (คริสต์ศตวรรษ ที่ 17) ฝรัง่ เศสเป็นชาติทยี่ งิ่ ใหญ่และแข็งแกร่งทีส่ ดุ ในยุโรป แต่ ส ่ ว นที่ ตื่ น ตาตื่ นใจกว่ า จุ ด ก�ำ เนิ ด ของสถาปั ต ยกรรมแบบ Gothic นั่ น คื อ ส่ ว นของหลุ ม ศพ ซึ่งแบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 18 โซน ทัง้ บน Ground Floor ของโบสถ์และ ชัน้ ใต้ดนิ Ground Floor จะเป็นส่วน ของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในราชวงศ์ตา่ งๆ เรียงรายอยูม่ ากมาย ที่เก่าแก่ที่สุดคือส่วน Chevet ที่ มีพระศพของกษัตริย์โบราณตั้งแต่ ค.ศ.400 เศษ และส่วนของ Saint Louis ทีม่ ี The Praying Statues of Louis XVI and Marie Antoinette ทีฝ่ มี อื ปัน้ งดงามมาก ตามประตูเล็กๆ ที่ Ground Floor พาเราลงไปสู่ส่วนหลุมศพชั้นใต้ดิน ซึ่งมีทั้ง หลุมศพของกษัตริย์และพระราชวงศานุวงศ์ ใน House of Bourbon อันเป็นราชวงศ์ สุดท้ายของฝรัง่ เศส (นโปเลียนเป็นจักรพรรดิ นะคะ) รวมถึงศพของพระผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า ทางโบราณคดี เช่น หลุมศพของ Saint Denis, King และ Queen ในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 500 อีกทัง้ มีการจัดแสดงเครือ่ ง ราชกกุธภัณฑ์ของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่งสวยงาม แบบหลอนๆ ดีคะ่ ด้ า นนอกสุ ด มี Multimedia และ Model ของมหาวิ ห ารทั้ ง หลั ง เก่ า และ หลังใหม่ รวมทัง้ เมือง Saint Denis ด้วย ซึง่ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ประวัตศิ าสตร์ของชุมชนและมหาวิหารนีม้ าก

ก่ อ นกลั บ เอ้ เ ดิ น เที่ ย วตลาด เมือง Saint Denis ซึ่งเป็นตลาด บ้านๆ ต่างกับในปารีสโดยสิ้นเชิง จึงเข้าใจแล้วว่าปารีสนั้นเป็นเมืองที่ รัฐบาลได้วางผังและจัดทัศนียภาพใน ทุกถนน ตรอก ซอก ซอย ให้งดงาม อย่างไม่มีที่ติ ท�ำให้มีนักท่องเที่ยว มาเยือนปารีสถึงปีละ 33 ล้านคน อยากให้กรุงเทพฯ หรือซักเมืองใน ประเทศไทยเป็นแบบนีบ้ า้ งจัง รวมทัง้ จัดพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งโบราณคดี ให้นา่ ดูชมแบบบ้านเมืองอืน ่ เค้าบ้าง ไม่ใช่เป็นแค่ทเี่ ก็บของ สุสานโบราณ ส�ำหรับรายการล่าผีเท่านัน ้

ท�ำ Schengen Visa ที่สถานทูตยุโรปไหน ก็ได้คะ่ แล้วนัง่ รถไฟ / บินมาปารีส ค่าเครือ่ ง Domestic ในยุโรปถูกกว่าค่ารถไฟนะคะ แต่ถา้ จะมาฝรัง่ เศส ที่เดียวให้ยื่นขอ Visa ที่ TLS Contact ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ลง BTS ช่องนนทรีเดิน นิดเดียวค่ะ เตรียมเอกสารดังนี้ เป็นภาษาอังกฤษนะคะ หนังสือรับรองการท�ำงาน, สลิปต์เงินเดือน, Statement (อันนี้ต้องไปขอที่ธนาคาร), ตั๋วเครื่องบิน, เอกสารการจองทีพ่ กั และ Travel Insurance กรอกแบบฟอร์มขอ Schengen Visa ได้จาก เว็บไซต์ของสถานทูตฝรั่งเศส ท�ำการลงทะเบียน และนัดหมายกับ TLS Contact ที่ www.tlscontact.com/th2fr ใช้เวลานัดหมายจนถึงได้ Visa ประมาณ 10 วันท�ำการ ช่วง Long Weekend เช่น สงกรานต์ คนไทย ไปเทีย่ วปารีสมากมายเลยนะคะ เผือ่ เวลาขอ Visa หน่อยก็จะดี ปารีสไปเที่ยวได้ทุกฤดูนะคะ หน้าร้อนของ ทีน่ นั่ คือเดือน 7 เดีย๋ วนีร้ อ้ นตับแตกพอๆ กับเดือน 4 บ้านเราเลยค่ะ ฤดูหนาวจะเริม่ ทีป่ ลายเดือน 10 ถึงต้นเดือน 2 อาจได้เจอหิมะกันนะคะ แต่สำ� หรับ ฤดูอนื่ อากาศเปลีย่ นแปลงเร็วมาก บางวันอากาศดี ประมาณ 20 Cํ แต่วนั รุง่ ขึน้ ฝนตก ลมแรง อุณหภูมิ ลงไปที่ 10 Cํ ก็เจอมาแล้ว ดังนัน้ เตรียมเสือ้ ผ้าและ ร่มไปเผือ่ ด้วยนะคะ ปารีสเป็นเมืองที่อาหาร น�้ำ และทุกอย่างใน การด�ำรงชีวิตแพงมากค่ะ เตรียมจากเมืองไทยได้ ก็เอามาเถอะค่ะ อย่าลืมน�ำ Travel Adapter (ปลัก๊ แปลงไฟ) มาด้วยนะคะ ส�ำคัญมาก ซือ้ เมืองไทย 50 ไม่เกิน 100 บาท ถ้ามาซื้อที่ปารีสอย่างถูกๆ ก็ 14 ยูโร และมีขายทีเ่ ดียวคือแผนกเครือ่ งมือช่าง ทีห่ า้ ง Hotel de Ville จะไปไหนต่อไหนไป Metro นะคะ Taxi แพงมาก ได้เดินชมเมืองสวยดีด้วย ศึกษาเส้นทางกับ Information ของสถานที่ที่จะไปให้มากๆ เวลาไป ก็จะสนุก และถ่ายรูปกันได้ตรงประเด็นค่ะ และทุก Museum ถ่ายรูปได้หมด แต่ห้าม ใช้แฟลช

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


TEXT : buiberry

Music

Book เกะ เกะ เกะ หลังบ้านนี้ มีความรัก คุณคงรู้จักหรือจดจ�ำภาพบรรดาตัวการ์ตูน ภู ต ผี ที่ ดู ไ ม่ ส มประกอบจากเรื่ อ ง ‘ผี น ้ อ ย คิทาโร่’ ได้บ้าง ที่จัดว่าเป็นตัวการ์ตูนสุด คลาสสิ ก ของนั ก อ่ า นนั ก ชมการ์ ตู น ญี่ ปุ ่ น ที่ เ ผยแพร่ ค รั้ ง แรกเมื่ อ ปี 1959 ยั งได้ รั บ ความนิยมถึงปัจจุบัน ล่าสุดเป็นสติ๊กเกอร์ ยอดฮิ ตใน LINE ด้ ว ย สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจคื อ ‘มิสกุ ิ ชิเงะรุ’ ผูส้ ร้างสรรค์การ์ตนู อมตะเรือ่ งนี้ เขาสูญเสียแขนซ้ายจากสงคราม ท�ำให้ต้อง สู้ชีวิตวาดการ์ตูนด้วยแขนขวาข้างเดียว ใน วัยหนุม่ เคยกระทัง่ รับจ้างถีบรถพ่วงเพือ่ ท�ำงานหาเลีย้ งชีพ ความโชคดีของชายผูน้ ี้ คือ มีภรรยาชือ่ ‘มุระ นุโนะเอะ’ เธอเป็นก�ำลังใจและยอมกัดก้อนเกลือกิน จนถึงวันที่ สามีประสบความส�ำเร็จ ถึงขนาดว่ามีพพิ ธิ ภัณฑ์และถนนทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ เป็นเกียรติแก่เขา หนังสือเล่มนี้เป็นอัตชีวประวัติที่อ่านแล้วอบอุ่น มีเกร็ดเรื่องแรงบันดาลใจการ สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนด้วย หนังสือเล่มนี้ขายได้ทะลุ 5 แสนเล่มในญี่ปุ่น ที่สำ� คัญ เนือ้ หายังถูกน�ำไปสร้างเป็นละครเรือ่ ง ‘Gegege no Nyobo - My Husband is a Cartoonist’ ทีม่ ผี ชู้ มติดตามชมอย่างเหนียวแน่นทางช่อง NHK แฟนการ์ตนู ระดับ โอตาคุควรค่าแก่การอ่านงานเล่มนี้ คุณจะได้แรงบันดาลใจมหาศาลและได้ซึ้งใจ กับข้อทีเ่ รียกว่า ‘คูท่ กุ ข์–คูย่ าก’ ปัจจุบนั มิสกุ ิ อายุ 91 ปี ครองรักกับภรรยาอย่างมี ความสุข / ความหนา 207 หน้า สนพ.แพรวส�ำนักพิมพ์-อัมรินทร์ / 165 บาท

Rudimental : Home คงเคยได้ยนิ มาบ้าง กับแนวเพลง Drum and Bass ได้ยนิ มามากแต่กย็ งั ไม่เข้าใจ ลึกซึง้ อยูด่ วี า่ จริงๆ แล้ว เพลงแนวนีเ้ ป็นอย่างไร น่าดืม่ ด�ำ่ อย่างไร จนได้มาเจอ กับกลุม่ ดีเจ 4 คน จากลอนดอน ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า ‘รูดเิ มทัล’ พวกเขาออกผลงาน เต็มมาสักพักแล้ว ท�ำให้ดนตรีดรัมแอนด์เบสฮิตระเบิดด้วยยอดวิวเพลงทีจ่ งั หวะเนิบๆ เสียงร้องและ การมิกซ์สดุ แพรวพราวอย่าง ‘Feel The Love’ ft. John Newman’ มียอดวิวทะลุ 24 ล้านวิว บนยูทูบ เกิดสาวกติดตามผลงานเป็นจ�ำนวนมาก เพลงทั้งชุดแน่นอนว่าฟังไม่ง่ายเลยส�ำหรับ นั ก ฟั ง ที่ ไ ม่ คุ ้ น กั บ ดนตรี แ นวนี้ แต่ ส าบานได้ เ ลยว่ า ถ้ า คุ ณ มี หู ฟ ั ง ขั้ น เทพแล้ ว ฟั ง งานชุ ด นี้ คุณได้เสพย์วธิ กี ารมิกซ์แบบซาวนด์ยงิ เข้าหูซา้ ยที หูขวาที มันสุดๆ แทร็คทีแ่ นะน�ำให้ลองหาฟัง ชิมลางก่อนได้แก่ ‘Spoon’ ตามด้วย ‘Waiting All Night’ ถ้าเกิดรักแรกพบกับ 2 เพลงนีแ้ ล้วละก็ คุณจะชอบรูดเิ มทัลแบบถอนตัวไม่ขนึ้ เลยละ

Film

ระดับความน่าฟัง

Diana แม้ ห น้ า หนั ง เป็ น งานดราม่ า ชี ว ประวั ติ เ จ้ า หญิ ง ไดอาน่ า แต่ เ นื้ อในงานชิ้ น นี้ ก็ น ่ า ตื่ น ตาตื่ นใจ เพราะได้ ‘โอลิเวอร์ เฮิรช์ บีเกล’ ผูก้ ำ� กับมือฉมังชาวเยอรมันทีเ่ คยหยิบวาระสุดท้าย ในชีวติ ของจอมเผด็จการฮิตเลอร์มาสร้างเป็นหนังเรือ่ ง ‘Downfall (2004)’ จนได้รบั ค�ำชมและรางวัลมากมาย เขาท�ำหนังดูเพลิน กระชับ รายละเอียดเป๊ะ และบันเทิง ความน่าดูของผลงานล่าสุดอยูท่ งี่ านโปรดักชัน่ อลังการ เพือ่ ให้สมฐานะการน�ำเสนอภาพเจ้าหญิง เรือ่ งนีต้ ระเวน ถ่ายท�ำใน 4 ประเทศ 100 โลเกชัน่ ในประเทศโครเอเชีย ปากีสถาน โมซัมบิก ลอนดอน รวมทั้งเมืองทางตอน เหนือของอังกฤษ ใช้อัญมณีของจริงเพชร 30 กะรัตมูลค่ามหาศาลเข้าฉากด้วย บทไดอาน่า ตกเป็นของ ‘นาโอมิ วัตต์’ ยอดนักแสดงสาวทีเ่ คยเรียกน�ำ้ ตาผูช้ มจาก The Impossible มาแล้ว เธอลงทุนปรับเปลี่ยนจมูกของตัวเองเพื่อให้ใบหน้าคล้ายกับเจ้าหญิงไดอาน่าด้วย เธอดูสวยสง่า จนสื่อฯ หลายส�ำนักชมไม่ขาด ว่ากันว่าบทนี้อาจส่งให้เธอเข้าใกล้รางวัลออสการ์ หนังเล่าเรื่อง 2 ปีสุดท้ายก่อนที่เจ้าหญิงไดอาน่าประสบอุบัติเหตุรถยนต์ เรื่องนี้พลาดไม่ได้สำ� หรับงานที่จะ ตราตรึงใจผูช้ มทีร่ กั หนังดราม่าน�ำ้ ดี

APPLICATION AVPlayer HD แอพฯ ทีท่ ำ� ให้การดูหนัง Hidef บน iPad เป็นเรื่องง่ายเพราะสามารถ อัพโหลดไฟล์มาเก็บไว้ในแท็บเลต ผ่ า นช่ อ งทาง WiFi Transfer แค่ป้อน URL เป็นชุดตัวเลขเช่น 192.168.1.102:8080 จาก บราวเซอร์ แล้ ว ก็ เ ลื อ กไฟล์ ห นั ง เ พื่ อ ถ ่ า ย - โ อ นไ ด ้ ทั น ที ลื ม วิ ธี ก ารเสี ย บสาย USB ไปได้ เ ลย คุ ณ ภาพของเพลเยอร์ ชนิ ด นี้ ก็ เ ล่ น ทั้ ง ไฟล์ วิ ดี โ อ .MKV และไฟล์ เ สี ย ง .MP3 นอกจากนั้นยังเลือกลบไฟล์ได้บนแอพฯ อีกด้วย คุ้มค่ากับราคา $2.99 ที่ App Store

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Disc

21&Over ถ้ายังประทับใจความเพีย้ นหลุดโลกของ The Hang Over ก็ไม่นา่ พลาดเรือ่ งนี้ เพราะ 21&Over เป็น ผลงานของมือเขียนบทเรือ่ งแฮงค์โอเวอร์ ทีข่ อมาประเดิมก�ำกับเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งแรก และ พวกเขาก็ทำ� ได้ดซี ะด้วย หนังยังเล่าเรือ่ งกระชับ เหตุการณ์ทงั้ หมดเกิดขึน้ ในคืนเดียว เมือ่ อยูด่ ๆี ก็มเี พือ่ นสมัยมัธยม 2 คนเดินทาง มาฉลองวันเกิดปีที่ 21 ให้กบั ‘เจฟฟ์ ชาง’ หนุม่ ตีอ๋ นาคตไกลทีเ่ ช้าวันรุง่ ขึน้ เขามีนดั สอบสัมภาษณ์เพือ่ เป็น นักเรียนแพทย์ แต่เพือ่ น 2 คนก็ยงั รบเร้าให้เจฟฟ์ออกไปปาร์ตจี้ ากนัน้ ก็ได้เรือ่ ง... เข้าคลับนีอ้ อกไปคลับโน้น แถมยังไปปีนหอหญิง มีเรือ่ งทีล่ กุ ลามจากจุดเล็กๆ ไปใหญ่โต โกลาหล ผูช้ มลุน้ กันสนุกว่าเจฟฟ์จะไปทันนัดตอนเช้าได้หรือไม่ อนาคตจะพังครืนเพราะเรือ่ งในคืนเดียวหรือไม่ จัดเป็นหนังทีด่ สู นุก และแอบเซ็กซีต่ ดิ เรต ในสายตาผูช้ มทีค่ ลัง่ ไคล้แก๊งวูลฟ์แพ็ค แฮงค์โอเวอร์แล้ว เรือ่ งนีส้ อบผ่าน ระดับความน่าชม

ระดับความน่าชม


6,080 People like this www.facebook.com /digitallifestyle

Dl#051  

DL#051 free magazine in Thailand