Page 1

08

DIY โคมไฟ กระป๋อง

How to live digitally & Catch up gadget trend

12 แอพฯ เพือ่ คอซีรส่ี ์ ออนไลน์

25

vol. 5 no. 49 July 2013

‘เก่ง กวิสรา’ ชวนชิม ‘VINE’

28 LAY THE RABBIT นัง่ คุยกับกระต่าย จอมทะเล้น

29 THE LAST OF US เกมทีด่ ที ส่ี ดุ บน PS3

49 www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com


http://www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com บรรณาธิการบริหาร : รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

แวดวงสั ง คมออนไลน์ ใ นรอบเดื อ นที่ ผ่านมา มีขา่ วทีท่ ำ� ให้ผมรูส้ กึ Fail ไม่นอ้ ย คื อ ชายพลเมื อ งดี ที่ เ ข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ผูห้ ญิงทีก่ ำ� ลังถูกลวนลาม แต่ความดีทที่ ำ� กลับถูกตอบแทนด้วยการถูกท�ำร้ายจน เจ็บสาหัส! หรือข่าวทีม่ กี ลุม่ คนร้ายแสร้งท�ำตัวเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือคนทีถ่ กู รถชนกลางสีแ่ ยก แต่ หนึง่ ในนัน้ กลับแอบย่องเข้าไปขโมยไอโฟนจากรถยนต์ของคูก่ รณีทจี่ อดรถลงไปให้ความช่วยเหลืออยู่ สองเหตุการณ์ขา้ งต้นทีเ่ ป็นข่าวคึกโครมในโซเชียลเน็ตเวิรค์ (ทีจ่ ริงยังมีอกี เพียบ) เหมือนเป็น การตบหน้าพลเมืองดีฉาดใหญ่ ตามด้วยเสียงก้องสะท้อนเข้าไปในจิตส�ำนึกว่า... คราวหน้าอย่าไป ยุง่ กับเรือ่ งของชาวบ้าน! แล้วพวกเราทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ ทีเ่ คยถูกพร�่ำสอน หรือก�ำลังพร�่ำสอนให้ลกู หลานของเราเป็นคนดี ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีก่ ำ� ลังเดือดร้อน จะท�ำอย่างไร? สิง่ ทีผ่ มพอจะนึกออก คือหวังว่าพลเมืองดีทกุ ท่านจะไม่หมดก�ำลังใจหรือเข็ดขยาดในการให้ ความช่วยเหลือตามสถานการณ์จะอ�ำนวย และอาศัยความได้เปรียบในการเป็น ‘ผูใ้ ช้เทคโนโลยี’ น�ำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากพบเจอเหตุการณ์แปลกๆ แต่ไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย แทนทีจ่ ะปล่อยผ่านมันไป ก็แค่ถอยห่างออกมาแล้วหยิบสมาร์ทโฟนมาถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อเอาไว้ แล้วค่อยเอาไปแชร์บนยูทปู อย่างน้อยก็สามารถเป็นหลักฐานน�ำมาส่งต่อให้พลังมวลชนช่วยจัดการ เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมได้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่าน มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่าปล่อยให้สงั คมเลว เพราะคนดีทอ้ แท้!

บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจติ ไวยากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายภาพ : ด�ำรงฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ฝ่ายภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์ พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ , ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : ฐานิตา ทรงดาวเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 4133

รักษ์พงษ์ ฉันท์ภาวัต

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133 20 TECH A LOOK

ปีท่ ี 5 : ฉบับที่ 49 : เดือนกรกฎาคม 2556

best Cameras for rainy day

Where to find

16

06 INNOVATIONAL

22 REVIEW

08 IT DIY

24 MAC LOVER

10 CANDID

25 ANDROID FC

11 CAMERA LOVER

26 DIGI TRAVEL

12 LIVE WITH DIGITAL

28 SOCIAL INTERVIEW

14 DL RECOMMENDED

29 GAMES STATION

19 CYBERIA

30 DL’S FAVORITES


04 Logitech Folio for iPad mini โลจิ เ ทคเปิ ด ตั ว สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุปกรณ์เสริมส�ำหรับแท็บเลตใหม่ ล่าสุด Logitech Folio for iPad mini บอกสไตล์ตวั คุณและไอแพด มินิได้อย่างลงตัวด้วยสีสันที่ตัด กันอย่างสดใสและเนือ้ ผ้าทีห่ รูหรา อีกทั้งยังช่วยปกป้องแท็บเลตของ ผู้ใช้งานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฝาพับเป็นแม่เหล็กรองรับฟังก์ชัน Sleep & Awake ฐานตัง้ สามารถ พลิกได้ถงึ สีท่ ศิ ทาง

AIS 3G 2100 เปิดตัว ‘เจมส์ จิ’ เป็นพรีเซ็นเตอร์ 01

AIS 3G 2100 เดินหน้าครองใจลูกค้าคว้าตัวซุปตาร์ สายฟ้าแล่บ ‘เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข’ ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเป็นสมาชิกของครอบครัว AIS 3G อย่างเป็นทางการ สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น ‘ตัวจริง’ ในฐานะนักแสดงทีเ่ ล่นละครเพียงเรือ่ งแรกก็แจ้งเกิดได้สะท้านวงการด้วยความมุง่ มัน่ แบบสุดๆ เช่นเดียวกับความตัง้ ใจของ AIS 3G 2100 ในฐานะ ‘ตัวจริง’ ทีม่ งุ่ มัน่ ให้บริการจนสามารถก้าวมา ครองใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

02 บราเดอร์ พา ผูโ้ ชคดี ทัวร์ ยุโรปแบบ เอ็กซ์คลูซฟ ี กิ จ กรรม บราเดอร์ เทิ ร ์ น ออน คอนเสิ ร ์ ต สิ้ น สุ ด ลงพร้ อ มความส�ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งสู ง โดยในกิ จ กรรมครั้ ง ล่ า สุ ด นี้ นายธี ร วุ ธ ศุภพันธุภ์ ญ ิ โญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ายขายและการตลาด บริษทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำทีมผูโ้ ชคดี 20 ท่านร่วมทัวร์ยโุ รปแบบเอ็กซ์คลูซฟี กับนักร้องหนุม่ สุดอบอุน่ ตู-่ ภพธร และดีเจเอกกี้ ไปเมือ่ เร็วๆ นี้

03

05

โตชิบาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไอที 7 ซีรส ี่ ์

ยูกฮิ ารุ อาดาชิ ประธาน บริษทั โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด พร้อม ด้วยคณะผูบ้ ริหาร แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไอทีใหม่ 7 ซีรสี่ ์ ได้แก่ โน้ตบุค๊ รุน่ Portege Z10t, Qosmio X70, Satellite L40, Satellite S40t, Satellite C40, Satellite P50t และแท็บเลต Excite ซีรสี่ ์ โดยทัง้ หมดสร้างสรรค์ ขึ้นจากคอนเซ็ปต์ Inspired by Elegance, Designed by Technology ที่ใส่ ความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกลงไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ให้ได้มากทีส่ ดุ

ไมโครซอฟท์ เปิดตัว ‘ออฟฟิศ 365 ส�ำหรับเอสเอ็มอี’

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดตัวพร้อมวางจ�ำหน่ายบริการ ออฟฟิศ 365 ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Office 365 Small Business Premium) และบริการ ออฟฟิศ 365 ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลาง (Office 365 Midsize Business) อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอี 2.65 ล้านรายในไทยในการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน ผ่านสองบริการยอดนิยมทีส่ ามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้

06 DIGITAL LIFESTYLE DL 


09 Lazada Mobile APP for Android

06

ลาซาด้าเปิดตัวแอพพลิเคชัน่ ใหม่เอาใจขาช้อปออนไลน์ ทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ จุดเด่นเน้นความง่ายในการใช้ ค้นหาไว ปลอดภัย สามารถค้นหาสินค้ากว่า 70,000 รายการตามหมวดหมู่ แบรนด์ ราคา แสดงรูปสินค้าแบบ Full Screen พร้อมรายละเอียดสินค้า ข้อมูลโปรโมชัน่ สิทธิพเิ ศษ และคูปองส่วนลดมากมาย รองรับวิธชี ำ� ระเงิน ทัง้ ผ่านบัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร และระบบเก็บเงิน ป ล า ย ท า ง ( C a s h o n Delivery)

เลอโนโวเผยกลยุทธ์ PC+ Era ขยายปีกสูโ่ ลกทัชเต็มรูปแบบ

เลอโนโว เปิ ด ตั ว พี ซี รุ ่ นใหม่ ที่ ม า พร้อมหน้าจอสัมผัสหลากรุ่นหลาย รูปแบบ เริม่ ด้วย ThinkPad Helix อัลตร้าบุคุ๊ หน้าจอ ‘Rip and Flip’ ปรั บ หมุ น และถอดออกส�ำ หรั บ นักธุรกิจ, ThinkPad Tablet 2 ดีไซน์ เน้นความบางเบา พร้อมแบตเตอรี่ ใช้งานต่อเนือ่ งได้ทงั้ วัน, ThinkPad Edge E431 โน้ตบุค๊ ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, ThinkPad X1 Carbon Touch นอกจากนีย้ งั มี IdeaPad S400 Touch ทีม่ าพร้อมเทคโนโลยีมลั ติทชั รับสัมผัส สูงสุด 10 จุด

07

10 Sony Action Cam ไม่พลาดทุกวินาที ระทึกใจ โซนีเ่ ผยโฉม กล้อง Action Cam HDR-AS15 ขนาดจิว๋ สามารถบันทึก ภาพในระบบ Full HD ด้วยเลนส์ Carl Zeiss Tessar ทีใ่ ห้มมุ กว้างถึง 170 องศา มาพร้อม Exmor R CMOS sensor ช่วยให้บนั ทึก ภาพในทีแ่ สงน้อยได้อย่างคมชัด มีระบบป้องกันภาพสัน่ ไหว Steady Shot ด้วย ขนาดทีเ่ ล็กกะทัดรัด และมีนำ�้ หนักเพียง 90 กรัม จึงสามารถติดตัวกล้องเข้ากับ จักรยาน หมวกนิรภัยได้อย่างสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ทีใ่ ห้มาพร้อมตัวเครือ่ ง

อินเทล คอร์ เจนเนอเรชัน ่ 4 กินไฟต�ำ ่ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย เปิดตัว โปรเซสเซอร์ตระกูล อินเทล คอร์ เจนเนอเรชัน่ 4 ฉีกรูปแบบการประมวลผลคอมพิวเตอร์จากเดิมโดยสิ้นเชิงด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดไฟ จากแบตเตอรีแ่ บบไม่เคยมีมาก่อน มาพร้อมระบบกราฟิกทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ เหมาะส�ำหรับอุปกรณ์ รุน่ ใหม่ อาทิ อุปกรณ์ทอู นิ วัน แท็บเลต อุปกรณ์ออลอินวันแบบพกพาทีต่ อ้ งการประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยสูง ตลอดจนอุปกรณ์เชิงธุรกิจซึง่ มีคณ ุ สมบัตดิ า้ นบริหารจัดการทีม่ าพร้อมเทคโนโลยี อินเทล วีโปร

08

ทรูมฟ ู เอช ส่งตรงกีฬาระดับโลก ผ่าน 4G LTE และ 3G ทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ

11 เอซุส ยกทัพเปิดตัว เมนบอร์ดซีรส ี่ ์ 8 ใหม่ เอซุส เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์เมนบอร์ด ซีรสี่ ์ 8 ใหม่ลา่ สุดในลุคใหม่ดว้ ยพีซบี โี ทนสีทองไม่ซำ�้ ใคร ประกอบไปด้วยบอร์ด คุณภาพสายพันธุแ์ กร่งจากเอซุส 9 รุน่ 3 ตระกูลคือ ROG ได้แก่ Maximus VI Extreme, ROG Maximus VI Hero, ROG Maximus VI GENE ตระกูล TUF ได้แก่ ASUS Sabertooth Z87 และตระกูล WS ได้แก่ ASUS Z87-DELUXE Dual, ASUS Z87-PLUS, ASUS Z87-EXPERT และ ASUS Gryphon Z87

ทรูมูฟ เอช ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ด้านกีฬา จับมือ ‘แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด’ มอบประสบการณ์สดุ พิเศษส�ำหรับแฟนปีศาจแดงชาวไทยด้วยบริการสุดเอ็กซ์คลูซฟี ทัง้ ‘ทรูมฟู เอช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซิม’ และ ‘ทรู บียอนด์ 4G และแอร์การ์ด รุน่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด’ ออกแบบพิเศษ เอาใจแฟนผี โ ดยเฉพาะ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ h ttp:// truemoveh.truecorp.co.th/manutd/

12

สุขได้ทก ุ วันกับบัตรเครดิตอิออน

อิออนจับมือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ และแมคโดนัลด์ ตอบรับ ไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่มอบสิทธิพเิ ศษมากมาย เช่น สิทธิ์ การซือ้ บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ, รับฟรีชดุ อิออน คอมโบ้ เซ็ท, โยนโบว์ลงิ่ , เล่นไอซ์สเกต และร้องคาราโอเกะในเครือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ พร้อมรับสิทธิ์ ซื้อชุดแฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มจากร้านแมคโดนัลด์ในราคาสุดพิเศษ วันนี้ ถึงกุมภาพันธ์ 2557 DIGITAL LIFESTYLE

07 DL


TEXT : Hoo DIY : facebook.com /HooDIYguru PHOTO : Mr. Niphun P.

CAN LAMP โคมไฟกระป๋อง

08 DIGITAL LIFESTYLE DL 


ผลไม้หรืออาหารกระป๋อง ทีเ่ ราทานหมดแล้ว... อย่าทิง ้ กระป๋องไป เพราะเรา สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างไม่นา ่ เชือ ่ ... เราจะมาสอนคุณแปลงร่างมันให้ เป็นโคมไฟกระป๋อง

1. กระป๋องเหลือใช้ 2. ไขควง 3. คีมตัด 4. กรรไกร 5. ปืนกาว 6. เชือกปอ 7. หลอดไฟ พร้อมขัว้ สายไฟ

01

02

03

04 05

1. น�ำกระป๋องมาเจาะรู โดยใช้ไขควงตอกลงไป ตามต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการให้แสงลอดออกมาเป็น ลวดลายต่างๆ 2. ใช้คมี ตัดเหล็กตัดรูกน้ กระป๋องให้มขี นาดพอดี กับขัว้ หลอด 3. ใช้ปนื กาวติดเชือกปอกับกระป๋องแล้วพันรอบ เชือกตามต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ 4. น�ำเอาหลอดไฟและขัว้ หลอดประกอบเข้าเป็น โคมไฟ 5. เสร็จเรียบร้อย เท่านีก้ พ็ ร้อมน�ำไปตกแต่งใน บ้านหรือสวนได้ตามใจชอบ

• หากต้องการสีสนั เพิม่ เราสามารถ ตกแต่งกระป๋อง ใช้เวลาทัง ้ หมด ด้วยการพ่น 10 นาที สีสเปรย์หรือทาด้วยสีอะคริลกิ • หากเปิดฝากระป๋องด้วยทีเ่ ปิด ปากขอบจะคม ต้องใช้คอ้ นเก็บแต่งให้เรียบลบ ความคมทีข่ อบปากกระป๋อง ทางทีด่ แี นะน�ำกระป๋อง แบบฝาเปิดแบบงัด ทีพ่ ร้อมทานได้ทนั ที เพราะรอย เปิดจะเรียบร้อยสวยงาม • หากต้องการรูขนาดต่างๆ กันสามารถใช้ตะปู หรือ หาไขควงขนาดต่างๆ กันเจาะรู DIGITAL LIFESTYLE

09 DL


TEXT : Supansa K. PHOTO : Karnchana W.

แนะน�ำตัวหน่อย

ชื่อจริงว่า ‘ภานรินทร์ ชุ่มมะโน’ ชื่อเล่นว่า ‘ป่าน’ ค่ะ อายุ 23 ปี ตอนนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ ชัน้ ปี 4 ค่ะ ผลงานทีผ ่ า ่ นมา

มี ถ ่ า ยโฆษณาค่ ะ เช่ น โฆษณาคอนโด ฟิ วโมเบี ย ส รามค�ำแหง 2012, ยามาฮ่า ทีทเี อ็ก 2012, คอลเกต 2012, โฟรโมสต์ รสลูกพรุน ฯลฯ ถ่ายแบบนิตยสาร Ray, รองชนะเลิศอันดับ 1 Ray Idol Search 2011, Presenter viao queen 2010-2011, MV แฟนไม่รักก็โทรมา (ต่อภู), MV เกลียดคนหลายใจ บางแก้ว, ภาพยนตร์สนั้ เรือ่ งซ่อนหา และป่านยังเคยชนะเลิศการประกวดออกแบบ ลายเสือ้ ยืด Roxy 2010 ด้วยนะคะ คิดว่าเทคโนโลยีกับโซเชียลเน็ตเวิร์คส�ำคัญ แค่ไหน

ส�ำคัญค่ะ โดยเฉพาะป่านทีเ่ รียนทางด้านออกแบบ ต้องคอย หา Inspiration อยูเ่ รือ่ ยๆ คอยอัพเดทดีไซน์แปลกๆ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา และยังช่วยให้ส่งงาน ติดต่องานได้ง่ายขึ้นด้วย ที่สำ� คัญกว่าเรื่องงาน คือ สามารถท�ำให้คนทีอ่ ยูไ่ กลกันรูส้ กึ ว่าใกล้กนั ได้ อย่างเวลาไปท�ำงาน ต่างจังหวัดก็สามารถ Face Time หรือ Tango กับทีบ่ า้ นได้ หายคิดถึง หายเหนือ่ ยเลยค่ะ Gadget ทีป ่ ลืม ้ สุดๆ

ป่าน ภานรินทร์ ชุม ่ มะโน สาวกราฟิกดีไซน์ หน้าหวาน มากความสามารถ

ซัมซุง โน้ตทู เลยค่ะ เพราะมีโปรแกรมตัดต่อรูปภาพ สเกตช์รปู ได้ ชอบตรงทีจ่ อใหญ่ และมีปากกาด้วย เพราะ ป่านเรียนด้านศิลปะ บางทีนงั่ รถอยูน่ กึ งานออก เราก็ตอ้ งรีบสเกตช์ภาพ ไว้กอ่ นเลย ไม่งนั้ จะลืม และยังสามารถแชร์เพลง วิดโี อ และรูปภาพได้งา่ ยๆ แค่หนั เครือ่ งชนกัน ภาพจากเครือ่ งเราก็ไปอยูอ่ กี เครือ่ งได้งา่ ยๆ เลยค่ะ แอพฯ สุดโปรดทีข ่ าดไม่ได้

ป่านชอบ Pinterest ค่ะ อย่างทีบ่ อกป่านเรียนออกแบบ ต้องหาอะไรแปลกใหม่ดอู ยูต่ ลอดเวลา และแอพฯ นีก้ ม็ ภี าพ งานดีไซน์ใหม่ๆ อัพเดทตลอดเวลาค่ะ อีกแอพฯ ทีช่ อบคือ Free video ค่ะ เป็นแอพฯ ทีส่ ามารถโหลดวิดโี อทีเ่ ราชอบมาเก็บไว้ได้ ป่านเป็นคนชอบ ฟังเพลง ชอบดูคอนเสิรต์ เลยชอบโหลดวิดโี อมาเก็บไว้ จากนัน้ ก็สร้าง Play List ฟังยาวได้เลย ไม่ตอ้ งกดฟังทีละเพลงให้ขดั อารมณ์เลย แอพฯ เกมทีช ่ อบ

Walking Dead ค่ะเป็นเกมหนีซอมบี้และได้ฝึกภาษา อังกฤษไปในตัวด้วยค่ะ ในเกมจะมีให้ชว่ ยเด็กและมีดา่ น เยอะแยะมากมาย บางทีถา้ เราตอบค�ำถามผิด เนือ้ เรือ่ งก็เปลีย่ นได้เลย นะคะ ถ้าใครเคยดูซรี สี่ เ์ รือ่ งนีจ้ ะเข้าใจมากขึน้ ลองไปหามาดู ไปโหลดมา เล่นได้เลย สนุกมาก นอกนัน้ ป่านก็ชอบเล่นเกม Small City ค่ะ เป็นเกมทีใ่ ห้เราเป็น เจ้าของเมืองๆ หนึง่ แล้วเราสามารถสร้างเมือง สร้างร้านค้า สร้างจ�ำนวน ประชากร แล้วสามารถหารายได้จากร้านค้าของเมือง และขยายเมืองไปได้ เรือ่ ยๆ เป็นเกมทีเ่ ล่นง่าย เพราะเป็นภาพสองมิติ เล่นแล้วติดใจ 3 เว็บไซต์ที่ป่านชอบใช้บริการ และอยาก บอกต่อ

เธอคนนีเ้ ป็นสาวศิลปะทีใ่ ช้เทคโนโลยี ช่วยในการออกแบบและสร้างแรง บันดาลใจ มาดูกน ั ว่าแอพฯ และ Gadget อะไรกันนะทีโ่ ดนใจสาวคนนี้ เข้าอย่างจัง

1. www.youtube.com มีอะไรตลกๆ แปลกๆ อัพเดท ให้เราดูอยูท่ กุ วัน ฟังเพลงก็หาง่าย จะท�ำอาหารก็หาวิธที ำ� ได้เลย หลากหลาย ดีค่ะ และก็ดูเป็นอะไรที่เรียลดี เพราะเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ดูแล้ว ไม่เหงาเลย 2. www.siamzone.com ชอบฟังเพลง และก็หาเนือ้ เพลงมานัง่ ร้องตาม ก็เพลินๆ ดีคะ่ เวลาทีเ่ ราต้องการรีแลกซ์ตวั เอง 3. www.popphoto.com ค่ะ เป็นเว็บไซต์ทมี่ รี ปู ภาพสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นสถานทีแ่ ปลกๆ และเป็นเว็บไซต์ทแี่ นะน�ำเกีย่ วกับกล้องถ่ายรูป ด้วยค่ะ ถ้าใครอยากติดต่อป่านเรือ่ งงาน สามารถติดต่อทีผ่ จู้ ดั การป่าน ได้เลยนะคะ ชือ่ พีป่ น ู มิ่ โทร. 08 9015 0550 ค่ะ หรือจะแอด FB และ IG ของป่าน แล้วมาเป็นเพือ่ นกันก็ได้คะ่ (ยิม้ ) facebook.com/phanarins @paan_phanarin

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE


www.facebook.com/cameralover

TEXT / PHOTO : แอดมินหลัน่ ลา แหงชมรมคนรักกลอง

เมือ ่

Holga เอาใจคอโลโม่สายพันธุด ์ จ ิ ต ิ อล

ผมเชือ ่ ว่าต้องมีหลายคนแน่ๆ ทีห ่ ลงใหลในมนต์เสน่หข ์ องภาพสไตล์โลโม่ เอกลักษณ์ในสไตล์ ทีส ่ วนทางกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพโดยสิน ้ เชิง ไม่วา ่ จะเป็นความมัว ไม่คมชัดของภาพ แสงแฟลร์สาดเข้ามาแบบไม่มย ี ง ั้ หรือวิกเนตต์ขอบดําทีเ่ ป็นทีร ่ ง ั เกียจในสไตล์ภาพอืน ่ ๆ แต่พอเป็นโลโม่แล้ว เนีย ่ แหละมันคืออะไรทีใ่ ช่เลย โดยเฉพาะกับสาวๆ ทีด ่ จ ู ะถูกใจกับสไตล์นี้ เป็นพิเศษ ^^ การถายภาพโลโมกท็ าํ ไดหลายๆ วิธี แบบดัง้ เดิมคือ ถายดวยกลองโลโมฟล ม แลวเอาฟลม ไปลางอัดแบบ Cross process และสแกนฟลม วิธีนี้เราจะไดอารมณภาพแบบ โลโมแทๆ มา แตกจ็ ะยุง ยากเรือ่ งจํานวนภาพทีจ่ าํ กัดแลว ไหนจะตองวิง่ ไปลางฟลม อีกตางหาก ยิง่ ณ ปจจุบนั หาราน

ทีส่ ามารถลาง Cross ใหเราไดนอ ยลงทุกทีและแตละทีก่ เ็ ริม่ แพงเหลือใจ งายขึน้ มาอีกหนอยคือเอากลองดิจติ อลธรรมดา จะรุน ไหนก็ไดแลวมาแตงภาพใหดเู ปนโลโม สะดวกขึน้ เยอะ และไมตอ งใช Work to เดาวาภาพจะออกมาเปนยังไงแบบ กลองฟลม แตสดุ ทายอารมณมนั ก็ยงั ไมใชอยูด ี ยังรูส กึ วา แหมอยากขออีกนิดนึงนา อารมณมนั ยังไมเปะเหมือนตอน ใชโลโมฟล ม ถาย และบริษทั Holga ผูผ ลิตกลองโลโมยอดนิยมคงจะรูใ จ คอโลโมสายพันธุด จิ ติ อลดีเลยใจดีชว ยออกเลนส Holga HL Series ออกมาเพือ่ เอาไปเสียบกับกลองดิจติ อลรุน ทีเ่ ปลีย่ น เลนสไดทงั้ DSLR และ Mirrorless ทีนเี้ ราก็จะได Optic แบบเดียวกับกลอง Holga Film เลยเพราะเลนสตวั เดียวกัน ฟลมาครบครับทัง้ ภาพไมคม แฟลรมาเต็มๆ ขอบมืดก็มดี ว ย แถมยังดูภาพไดทนั ทีอกี ตางหาก สนนราคาขายอยูใ นอีเบยที่ 15-18 เหรียญ แตผมแนะนําใหซอื้ แบบครบเซตทีม่ ี Fisheye Converter มาดวยครับเพือ่ จะไดเพิม่ ลูกเลนความเปนโลโม

ตาปลาไดดวยเลยทีเดียว เพราะตัวเลนมีทางยาวโฟกัสที่ 60mm พอเสียบกับกลองทีม่ ตี วั คูณแลวจะยิง่ แคบเขาไปใหญ จากที่ไดลองสั่งมาทดสอบดูแลวพบวาเลนสตัวนี้ ใหภาพทีไ่ ดอารมณโลโมถกู ใจมากโดยเฉพาะเวลาถายยอน แสงแลวมันใชเลยอารมณนเี้ ลย และภาพทีไ่ ดสามารถเอามา ปรับแตงแบบ Cross process ในคอมพไดอสิ ระตามใจเรา ไดมากกวา แตกม็ ขี อ เสียคือรูรบั แสงที่ Fix ไวที่ F8 ตายตัว ทําใหเวลามองผานชองมองภาพแลวจะมืดๆ มองไมคอ ยเห็น ดังนัน้ จึงแนะนําวาใหใชกบั กลองทีม่ รี ะบบ Live View มากกวา ครับ แตถาใครที่คิดสนใจอยากถายโลโมเวลาเดินทาง ทองเที่ยวแบบไมจริงจังสลับกับการถายปกติทั่วไป เลนส Holga HL Series ตัวนีเ้ ปนทางเลือกทีด่ มี ากครับ หวังวา บทความฉบับนีจ้ ะถูกใจเพือ่ นๆ ชาว DL และคนรักกลองกัน นะครับ และอยาลืมติดตามแฟนเพจคนรักกลองไดที่ http:// facebook.com/cameralover กันดวยนะครับ แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


TEXT : ณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผูก้ อ่ ตัง้ MarketingOops.com Twitter : @tukko

ช่วงนีม ้ ล ี ะครซีรส ่ี ส ์ นุก เข้มข้น เนือ ้ หาน่าติดตามให้เลือกชมกันมาก ไม่วา ่ จะเป็นทัง ้ ของไทยหรือต่างประเทศ อย่างเรือ ่ งของห้าสิงห์จฑ ุ าเทพกับ ละครชุดสุภาพบุรษ ุ จุฑาเทพทีเ่ พิง ่ ลาจอไปได้ไม่นาน ทำ�เอาเหล่าคนดู กลายเป็นสาวกคุณชายไปกันเสีย ทัว ่ บ้านทัว ่ เมือง หรือซีรส ่ี ส ์ ะท้อน ความจริงของวัยรุน ่ เรือ ่ ง Hormones วัยว้าวุน ่ จากค่าย GTH ทีอ ่ อนแอร์ไป ไม่กต ่ี อน คนดูทว ่ั ประเทศ ไวรัลกัน ทัว ่ โซเชียลเน็ตเวิรค ์ หรือจะเป็น ซีรส ่ี ฝ ์ รัง ่ เกาหลี จีน-ไต้หวัน ญีป ่ น ุ่ อีกมากมายทีห ่ ลายคนกำ�ลังตามติด แน่นอนว่าเมือ ่ มีหลายเรือ ่ งให้ น่าติดตาม หลายสัญชาติขนาดนี้ หลายคนคงไม่สามารถรับชมเรือ ่ ง ทีส ่ นใจหลายเรือ ่ งพร้อมกันได้ รวมไปถึงในบางครัง ้ อาจจะมีธร ุ ะ ทำ�ให้ไม่สามารถติตตามทุกเรือ ่ งได้ ในช่วงเวลาปกติ วันนี้ @tukko จาก MarketingOops.com เลยอยากมาแนะนำ�ตัวช่วยดีๆ ทีจ ่ ะ มาสนับสนุนการใช้ชว ี ต ิ ในแบบ Digital ของยุค 3G ด้วยเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน ่ ทีน ่ า ่ สนใจสำ�หรับ คอละครซีรส ่ี ใ์ ห้สามารถติดตาม รับชมในแบบออนไลน์ รวมไปถึงดู ย้อนหลังในเรือ ่ งหรือ Episode ทีพ ่ ลาดไปกันได้อย่างรวดเร็ว มาฝากกัน

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เว็บ & แอพฯ ดูเพลินต่อเนือ ่ งกับ

series online Google เสิรช ์ ปุป ๊ เจอปัป ๊ ตัวช่วยแรกเป็นตัวช่วยที่ง่ายดายมากๆ สำ�หรับคนที่ กำ�ลังอยากจะหาช่องทางดูซีรี่ส์ออนไลน์ หรือ ดูย้อนหลัง ใน Episode ที่พลาดไปผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เพียงแค่ ค้นหาด้วยชื่อซีรี่ส์ที่ต้องการรับชม และเติม Keywords อย่างคำ�ว่า ‘ออนไลน์’ หรือ ‘ย้อนหลัง’ ต่อท้ายกับชื่อซีรี่ส์ ที่ต้องการรับชม ง่ายๆ เท่านี้ Google ก็จะประมวลผล หารายชื่อเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมซีรี่ส์เรื่องเหล่านั้นให้ สามารถรับชมแบบออนไลน์ได้มาให้ เราก็เลือกเว็บไซต์ ทีต่ อ้ งการเข้าชมและดูซรี สี่ อ์ อนไลน์ผา่ นเว็บไซต์กนั ได้เลย

Watchlakorn.in เว็ บ ไซต์ ที่ ร วบรวมทั้ ง ละครไทยออนไลน์ แ ละซี รี่ ส์ ต่ า งประเทศ ทัง้ เกาหลี จีน ฝรัง่ รวมไปถึงยังมีซทิ คอม รายการเรียลิตี้ วาไรตี้ ข่าว หนังดัง ภาพยนตร์มาให้รับชมกันแบบออนไลน์และย้อนหลังกันด้วย หลายคน ที่ดูซีรี่ส์ออนไลน์จะรู้ถึงปัญหาของไฟล์วิดีโอส่วนใหญ่ ซึ่งจะถูกแบ่งย่อย ให้เป็นหลายส่วนในการรับชม ทำ�ให้ไม่สามารถรับชมต่อเนื่องได้ตลอด ทั้ ง เรื่ อ ง เพราะจะต้ อ งมาเปิ ด โหลดที ล ะส่ ว น และแม้ ว่ า เว็ บ ไซต์ Watchlakorn.in จะมีรปู แบบวิดโี อทีถ่ กู แบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่วดิ โี อนัน้ จะรันไฟล์ทลี ะส่วนให้เรียงต่อกันอย่างอัตโนมัติ เสมือนได้ดไู ฟล์เดียวอย่าง ต่อเนื่อง ไม่เสียอารมณ์ในการรับชมขาดตอน ที่สำ�คัญยังมีไฟล์คุณภาพ แบบ HD ให้ชมกันด้วย


Kodhit.com เว็บไซต์นสี้ �ำ หรับสาวกคอซีรสี่ เ์ กาหลี เพราะรวบรวมซีรี่ส์เกาหลีออนไลน์ให้ ได้ รั บ ชมกั น อย่ า งรวดเร็ ว และมี ห ลาย ช่ อ งที วี ข องเกาหลี รวดเร็ ว ชนิ ด ที่ ว่ า ที่ เ กาหลี อ อนแอร์ ใ นวั น จั น ทร์ - อั ง คาร วั น อั ง คาร-พุ ธ หรื อ วั น พุ ธ -พฤหั ส ประเทศไทยเราก็ ส ามารถรั บ ชมซี รี่ ส์ ออนไลน์ดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ เหมือนกับว่ากำ�ลังดูละครออนแอร์ใน ทุ ก ๆ อาทิ ต ย์ อ ย่ า งนั้ น ตั ว วิ ดี โ อของ เว็บไซต์นี้ หากมีความยาวเป็นชั่วโมง ก็ จ ะมี ทั้ ง แบบแบ่ ง ย่ อ ยเป็ น สองส่ ว น เพื่อให้รับชมกันแบบรวดเร็ว ไม่ต้องรอ โหลดนาน ขนาดไฟล์ เ ล็ ก ลง และ มีทั้งแบบที่รองรับสำ�หรับคนที่ต้องการ ความต่ อ เนื่ อ งให้ ดู กั น แบบหนึ่ ง ไฟล์ วิ ดี โ อให้ เ ลื อ กอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องพีซีสำ�หรับ เก็บไว้ดูซีรี่ส์ในเวลาที่ต้องการด้วย

Doo-Series.com เว็ บ ไซต์ สำ � หรั บ คอ ล ะ ค ร ซี รี่ ส์ อี ก เ ว็ บ หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรพลาด เพราะรวบรวมละคร ซี รี่ ส์ ทั้ ง ไ ท ย เ ก า ห ลี ญี่ปุ่น จีน-ไต้หวัน และ ฝรั่ ง เอาไว้ ใ ห้ เ ลื อ กรั บ ชมกั น มากมาย โดย วิดีโอของเว็บไซต์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับส่วนของวิดีโอของเว็บไซต์ Mthai หากใครเคยเจอวิดีโอที่ต้องมีรหัสผ่านก่อนจึงจะรับชมได้ใน Mthai นั้น ในเว็ บ Doo-series.com นี้ ก็ มี ก ารรวบรวมรหั ส ผ่ า นต่ า งๆ เอาไว้ โดยสามารถตรวจสอบได้จากชื่อของผู้อัพโหลดวิดีโอเพื่อ ใช้สำ�หรับดูไฟล์วิดีโอนั้นๆ ให้ด้วย

Bugaboo.tv เว็ บ ไซต์ นี้ เ ป็ น เว็ บ ที่ ร วบรวมละครและรายการ โทรทัศน์ของช่อง 7 เอาไว้ให้รับชมแบบออนไลน์หรือย้อนหลัง ด้านใน เว็บไซต์จะแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้เลือกรับชมอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ละครช่อง 7 รายการโชว์หรือวาไรตี้ต่างๆ ของช่อง นอกจากนี้ยังมีช่อง พิเศษของ Bugaboo Channel ซึง่ จะมีรายการต่างๆ ของเว็บไซต์ให้เลือก รับชมเพิ่มเติมอีกด้วย รวมไปถึงรายการ Live Sport ที่ให้มีไว้ให้สำ�หรับ คอกีฬาได้รับชมการถ่ายทอดสดกีฬากันแบบออนไลน์

Series 5 / Series 5 HD, Series ๖/ Series ๖ HD, Series 7 / Series 7 HD, Series 8 / Series 8 HD Series 9 / Series 9 HD มาถึงแอพพลิเคชั่นดีๆ ที่พัฒนามาสำ�หรับดูละครผ่าน iPhone และ iPad กันบ้าง แอพฯ Series ตัวเลข 5, 6, 7, 8, 9 เหล่านี้ เป็นที่น่าสนใจและจดจำ�ได้ง่าย เพราะชื่อแอพฯ คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีทีมพัฒนาเป็นทีมเดียวกันนั่นเอง เป็นแอพพลิเคชั่นที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการชมซีรี่ส์ ออนไลน์รับชมกันผ่าน iPhone และ iPad อย่างสะดวก สบาย พกพาไปไหนมาไหนได้ด้วย และสามารถดูแบบ ออฟไลน์ได้ แต่ละแอพฯ จะมีการรวบรวมซีรี่ส์ต่างๆ แบ่งไปตามชือ่ แอพฯ ทีม่ ตี วั เลขต่างกัน ซึง่ มีขอ้ เสียเพียง อย่ า งเดี ย วคื อ เราจะต้ อ งเสี ย เงิ น ซื้ อ แอพฯ ผ่ า นทาง App Store เสียก่อน ราคาของแอพฯ อาจจะดูเหมือนสูง จนน่าตกใจ สำ�หรับ iPhone อยู่ที่ 6.99$ และสำ�หรับ iPad อยู่ที่ 9.99$ ซึ่งหากตีเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 200-300 บาท แต่สำ�หรับคอซีรี่ส์ก็ไม่ควรพลาด เพราะ ถึงจะดูเหมือนราคาแพง แต่ซอื้ เพียงครัง้ เดียว คุม้ ค่าดูได้ ตลอดเวลา และมีให้เลือกชมหลายเรื่องทีเดียว แอพพลิเคชั่น Series ตัวเลข 5, 6, 7, 8, 9 เหล่านี้ เป็นแอพฯ ของ iPhone ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกชมโดย โหลดแอพฯ ซีรี่ส์นี้มาเก็บเอาไว้ในเครื่องตามประเภท

ซีรี่ส์ที่ต้องการรับชม ไม่ว่าจะเป็น Series 5 แอพฯ สำ�หรับ ดูซีรี่ส์จีน-ไตหวัน, Series ๖ แอพฯ สำ�หรับดูละครไทย, Series 7 แอพฯ สำ�หรับดูซรี สี่ ญ ์ ปี่ นุ่ , Series 8 แอพฯ สำ�หรับ ดูซีรี่ส์เกาหลี และ Series 9 แอพฯ สำ�หรับดูซีรี่ส์ฝรั่ง หรือ หากใครที่ต้องการดูซีรี่ส์ผ่าน iPad ตัวแอพฯ นั้นจะมีชื่อที่ คล้ายคลึงกันกับ iPhone เป็นแอพฯ Series ตัวเลขเหมือนกัน แต่สงั เกตได้งา่ ยๆ ว่าจะมีค�ำ ว่า HD ต่อท้าย ซึง่ จะได้รบั ชมภาพ ที่คมชัดมากขึ้นและหน้าจอออกแบบมาในแนวนอนเพื่อ iPad นั่นเอง แต่ละแอพฯ ไม่ว่าจะเป็นแอพฯ ดูซีรี่ส์สัญชาติใด ภายในจะรวบรวมละครซีรี่ส์ทั้งเก่ าและใหม่ให้เลือกชม มากมาย และยังออกแบบหน้าตาแอพฯ อย่างสวยงาม มีระบบค้นหาซีรี่ส์ เรียงซีรี่ส์จากล่าสุดที่อัพเดท หรือตามชื่อซีรี่ส์ต่างๆ จาก A-Z และสิ่งที่พิเศษ คือ มีปมุ่ ให้กด Add Favorite ซีรสี่ เ์ รือ่ งทีช่ นื่ ชอบ

เก็บเอาไว้ได้ด้วย รวมไปถึงยังสามารถดาวน์โหลดซีรี่ส์ มาเก็บไว้ในตัวเครือ่ งสำ�หรับดูเวลาทีไ่ ม่มสี ญ ั ญาณ 3G หรือ WiFi และทีส่ �ำ คัญคือตัวไฟล์วดิ โี อนัน้ จะไม่ถกู แบ่ง แยกส่วนให้เสียอารมณ์ในการรับชม ทำ�ให้สามารถรับ ชมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากแอพพลิเคชัน่ Series ตัวเลข 5, 6, 7, 8, 9 เหล่านี้แล้ว ยังมีแอพพลิเคชั่นดีๆ อีกหลาย แอพฯ ให้ คุ ณ ได้ รั บ ชมกั น แบบออนไลน์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ ทำ � ให้ รั บ ชมได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น TV Thailand, Thai Tunes (TV) Free, Thai Live TV & Radio และ Thai TV Live ซึ่งจะ เป็นแอพฯ ทีร่ วบรวมรายการและละครซีรสี่ ต์ า่ งๆ ให้เราได้รบั ชมกันแบบออนไลน์หรือย้อนหลังกัน ได้แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเอง

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


TEXT : buiberry

Iblazr เพราะแฟลชทีบ่ ลิ ด์อนิ มาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเลตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และถ้าใช้งานบ่อยๆ ก็ยงั สูบแบตเตอรีอ่ กี ดังนัน้ ถ้ามีใครสักคนคิดค้นไฟแฟลช ส�ำหรับใช้งานกับดีไวซ์พวกนีอ้ อกมาจะดีมากๆ Iblazr คือ ค�ำตอบนัน้ ท�ำงานด้วย หลอด LED 4 หลอด เป็นไฟแฟลชทีใ่ ห้ความสดสว่างทัง้ ภาพนิง่ และบันทึกวิดโี อ ทีส่ ำ� คัญใช้งานง่ายแบบ Plug & Play เสียบเข้ากับช่องแจ็ค 3.5 มม.ได้ทนั ที ความน่าสนใจมีอยู่ 3 ข้อ ข้อแรก แฟลชจิว๋ แต่แจ๋วชนิดนีม้ ขี นาดเพียง 10 มม. ดีไซน์เรียบง่าย บางเบาเข้ากันกับดีไซน์บางเฉียบ ของสมาร์ทโฟนและแท็บเลตรุน่ ยอดนิยม เสียบใช้แล้วดูไม่แปลกแยก ข้อสอง ท�ำงานได้ทงั้ ระบบ iOS และ Android ข้อสาม ถือว่าล�ำ้ มาก เพราะ มีแบตเตอรีข่ องตัวเองไม่รบกวนพลังงานของเครือ่ ง ตัวแฟลชสามารถชาร์จแยกด้วย สาย USB ความสว่างมีมากกว่าแฟลชของสมาร์ทโฟนทัว่ ไป 7 เท่า และเร็วๆ นี้ ทีมผูส้ ร้างยังจะเปิดตัวแอพฯ ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ า่ ยภาพและปรับแต่งควบคุมก�ำลังของ ไฟแฟลชรุน่ นีอ้ กี ด้วย

ทีม่ า : iblazr.com

next-gen

gadgets

Apple Mac Pro Desktop Computer ให้เราได้รอ้ ง WOW กันอีกแล้วกับคอมพิวเตอร์ Desktop จากแอปเปิล้ ทีเ่ พิง่ เปิดตัวไปหมาดๆ แค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็ทงึ่ แล้ว เพราะเป็นทรงกระบอก สีดำ� ภายในใช้ซพี ยี ู Xeon E5 ทีม่ แี กนหลักมากสุดถึง 12 Core เทคโนโลยี กราฟิกทีร่ องรับระดับ 4K ล�้ำหน้าระดับ FULL HD 1080p การประมวลผล ข้อมูลใช้ระบบ PCIe Flash Storage ทีส่ ามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 1,250MB ต่อวินาที ตัวเครือ่ งมี USB 3.0 4 พอร์ต และ Thunderbolt 2 มา ให้อกี 6 พอร์ต รวมไปถึง Gigabit Ethernet อีก 2 พอร์ต และ HDMI 1.4 อีก 1 พอร์ตกันเลยทีเดียว มีกำ� หนดวางขายไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ แฟนแอปเปิล้ เตรียมตัวต้อนรับคอมพ์สเปคเทพนีไ้ ด้เลย ทีม่ า : apple.com/mac-pro

Tactilu แม้ยงั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา แต่ ‘ก�ำไรรับสัมผัส’ ชนิดนีก้ ค็ อื ว่าทีน่ วัตกรรมยอดเยีย่ ม แห่งปีทเี ดียว ผลงานสร้างสรรค์ชนิ้ นีข้ องสตูดโิ อ แพนเจเนอเรเตอร์ (panGenerator) กับ ชีล (Cheil) ในประเทศโปแลนด์ หลักการก็คอื มีกำ� ไร 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านไวไฟและบลูทูธ หากก�ำไรชิ้นหนึ่งชิ้นใดถูกสัมผัส มันก็จะส่งสัญญาณผ่านระบบบลูทูธไปที่เครื่องรับ จากนั้นเครื่องรับก็ถ่ายทอด ค�ำสั่งนี้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปสู่เครื่องรับอีกเครื่อง (ไม่ว่าอยู่ห่างไกลแค่ไหน ขอให้มีอินเตอร์เน็ตก็พอ) เครื่องรับจะแปลงสัญญาณนี้ส่งข้อมูลผ่านบลูทูธเข้าสู่ ก�ำไรอีกเครือ่ ง ให้ทำ� หน้าทีส่ มั ผัสเบาๆ ลงบนข้อมือของอีกฝ่าย ระบบรับส่งนีพ้ ร้อม ท�ำงานแบบเรียลไทม์ นัน่ คือ ไม่วา่ ผูใ้ ส่กำ� ไร 2 คนนีอ้ ยูห่ า่ งไกลกันแค่ไหน ถ้าฝ่ายหนึง่ สัมผัสก�ำไร อีกฝ่ายก็จะรูส้ กึ ถูกสัมผัสไปด้วยทันที ว่ากันว่าหากก�ำไร Tactilu เป็น ทีน่ ยิ มแพร่หลาย รูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กจ็ ะเปลีย่ นโฉมหน้าไปเลย และ ที่ส�ำคัญอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นหัวขบวนบุกเบิกให้เกิดดีไวซ์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ อีกหลายชิน้ ในทศวรรษนี้ ทีม่ า : pangenerator.com

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE


ASUS WL-330NUL ใครจะคิดละครับว่า ในทีส่ ดุ เราก็จะได้ใช้เราท์เตอร์ทมี่ ขี นาดเท่ากับแท่งลิปสติก ไซซ์สะดวกพกพา 6.5 เซนติเมตร และน�ำ้ หนักเบาเพียง 17.5 กรัม ดีไซน์เรียบหรู มินมิ ลั เป็นเราท์เตอร์ทถี่ กู นิยามว่ามีขนาดเล็กทีส่ ดุ ในโลกเลยละ ทว่ามีฟงั ก์ชนั การท�ำงานที่เก่งเกินขนาดทั้งเป็นเราท์เตอร์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ Ethernet (LAN), กระจายสัญญาณ WiFi เป็น Hotspot และเป็น Access Point ในตัวเอง สามารถใช้กบั ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8, Mac OS ว่ากันอย่าง ถึงทีส่ ดุ ASUS WL-330NUL เป็นอุปกรณ์ทถี่ กู คิดค้นขึน้ เพือ่ ตอบโจทย์ชาวไอที ทีต่ อ้ งเดินทางบ่อยๆ มีอปุ กรณ์เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตหลายชิน้ และมากกว่านัน้ ก็คือ เป็นอุปกรณ์เสริมที่จ�ำเป็นของผู้ใช้อัลตร้าบุ๊ค ที่ช่วงหลังถูกตัดพอร์ต LAN ออกไปหมด (แต่แทนทีด่ ว้ ย USB 3.0) ดังนัน้ หากต้องการอุปกรณ์เชือ่ มต่อ อินเตอร์เน็ตที่ทรงประสิทธิภาพ นี่คือ A Must ส�ำหรับคุณ วางจ�ำหน่ายแล้ว ในราคา 1,290 บาท ทีม่ า : asus.co.th

Garmin HUD

ฮือฮาอย่างมากเมื่อผู้น�ำด้านแผนที่ GPS อย่างการ์มิน เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ชื่อ ‘HUD’ ย่อมาจาก Head-up Display นัน่ คือ เครือ่ งฉายข้อมูลการเดินทาง-การน�ำทาง ขึน้ ไปบนแสดงทีห่ น้ากระจกรถ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งคอยสลับสายตา มองขึ้ น มองลงไปที่ ตั ว หน้ า จออุ ป กรณ์ เ หมื อ นในอดี ต อีกแล้ว เพราะแค่มองไปหน้ากระจกรถก็จะมีชุดตัวเลข การน�ำทางแสดงขึน้ มาทันที โดย GARMIN HUD เป็น อุปกรณ์ฉายภาพทีซ่ งิ ค์ขอ้ มูลมาจากบลูทธู โดยต้องท�ำงาน ร่วมกับสมาร์ทโฟนที่ลงแอพฯ Garmin Street Pilot หรือ NAVIGON การฉายภาพยังต้องท�ำบนฟิล์มติด กระจกรถยนต์ทผี่ ลิตขึน้ มาโดยเฉพาะด้วย และไม่ตอ้ งห่วง เรือ่ งแสงสว่างทีม่ ารบกวนการฉายภาพ เพราะเครือ่ งชนิดนี้ มีเซ็นเซอร์ปรับค่าความสว่างแบบอัตโนมัติ เครื่องจะ รายงานผลการเดินทาง-การน�ำทางแบบเรียลไทม์บน หน้าจอเลยละ จ�ำหน่ายในอเมริการาคา $129.99 เหรียญฯ ทีม่ า : garmin.com

Floome

Wow!!! Vibrator 16GB ชิชะ...โอ้ลัลล้า อย่าเพิ่งมองว่าทะลึ่ง หากเซ็กซ์ทอย อย่างไวเบรเตอร์ จะขอท�ำตัวมีประโยชน์ 2 in 1 เป็นทัง้ แฟลซไดร์ฟขนาด 8GB และ 16GB ในตัวเอง แม้ไม่ได้ มีตวั เลขยืนยันแต่ตลาดเซ็กซ์ทอย ของเล่นผูใ้ หญ่ทงั้ ใน ญีป่ นุ่ และอเมริกามีมลู ค่าหลายร้อยล้านเหรียญฯ ต่อปี บางชิ้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพมี งานวิจยั รองรับด้วยซ�ำ้ แต่ถงึ กระนัน้ มันก็ไม่ใช่อปุ กรณ์ ทีใ่ ครๆ สะดวกใจนักหากจะต้องพกพาไปไหนมาไหน เหตุผลข้อนีท้ ำ� ให้วศิ วกรนายหนึง่ จากซานฟรานฯ สร้าง ไวเบรเตอร์ที่เป็นแฟลซไดร์ฟในตัวเอง จุ 8GB และ 16GB มีแบตเตอรีท่ ชี่ าร์จได้จาก USB กินไฟจากคอมพ์ ระบบ Dual Motor ท�ำงานเงียบกริบ วัสดุระดับพรีเมียมไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย และ Waterproof ด้วย มาพร้อม ซองหนังเรียบหรู ไม่บอกไม่รหู้ รอกว่ามีฟเี จอร์ทเี่ ร้าใจซ่อนอยูภ่ ายใน สะดวกพกพาไปทุกที่ แถมผูค้ ดิ ค้นยังบอกว่า มันจะช่วยเพิม่ วาระการใช้งานให้กบั คุณๆ โปรดักท์ชนิ้ นี้ จะวางจ�ำหน่ายในชือ่ ‘Crave Duet’ ราคาเริม่ ต้นที่ $75 เหรียญฯ หรือสองพันต้นๆ เท่านัน้ เอง

นับวันอุปกรณ์ทใี่ ช้เชือ่ มต่อกับ iPhone, iPad ยิง่ พัฒนา ความสามารถตัวเองให้สอดคล้องและมีประโยชน์ต่อ ชีวติ ประจ�ำวันผูใ้ ช้อย่างเราๆ มากขึน้ ล่าสุดเป็นอุปกรณ์ ทีช่ ว่ ยวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของนักดืม่ Floome ท�ำหน้าทีเ่ ป็น A Personal Breathalyzer เพือ่ ค�ำนวณว่า คุณมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมากเท่าไหร่ และ ยังช่วยคุณประเมินคร่าวๆ ว่า อีกนานแค่ไหนกว่าทีร่ ะดับ แอลกอฮอล์ดังกล่าวจะลดลงหรือว่าสร่างเมา!?! เครื่องนี้ ก็ไม่ต่างจากเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ที่คุณๆ ต้องเจอ ตอนที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ วิธีใช้คือ เสียบเข้ากับ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตทัง้ ตระกูล iOS และ Android ดาวน์โหลดแอพฯ ทีใ่ ช้งานร่วมกัน เมือ่ ผูใ้ ช้สดู ลมหายใจ และเป่ า ลมไปที่ เ ครื่ อ งนี้ เพี ย งครู ่ เ ดี ย วเซ็ น เซอร์ ก็ จ ะ ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์และแสดงผลบนจอ นับเป็น แก็ดเจตเกรด A ทีน่ า่ จะช่วยชีวติ นักดืม่ (แล้วขับ) ได้เป็น อย่างดี มีราคาจ�ำหน่ายแค่ $80 เหรียญฯ ถือว่าคุม้ แสนคุม้ ถูกกว่าค่าปรับอีกละมัง้ ทีม่ า : 2045tech.com

ทีม่ า : lovecrave.com

DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

อย่ามัวกลัวฝน หลบอยูแ ่ ต่ในผ้าห่มอุน ่ ออกมาเดินเก็บ บรรยากาศสวยของสายฝนทีโ่ ปรยปรายในแบบทีเ่ ราใฝ่ฝน ั แต่นอ ้ ย คนนักจะได้ทำ � ด้วยกล้องคูใ่ จตัวใหม่ทพ ี่ ร้อมลุยไปกับคุณทุกสถานการณ์ หลายคนพลาดโอกาสทีจ ่ ะได้เก็บบรรยากาศสวยๆ ของหน้าฝนไว้ ชืน ่ ชม เพราะข้อจ�ำกัดหลายอย่าง ไม่วา ่ จะเป็นกลัวเปียก กลัวไม่สบาย และทีส ่ ำ � คัญคือกลัวกล้องพัง วันนีเ้ ราจะพาคุณข้ามก�ำแพงเหล่านัน ้ ด้วยกล้องพันธุอ ์ ด ึ ทีส ่ ามารถรับมือกับน�ำ ้ ฝน ความเปียกชืน ้ หรือแม้แต่เม็ดทรายบนชายหาดสีขาวทีค ่ ณ ุ อาจอยากไปนอน กลิง ้ เกลือกทิง ้ ความวุน ่ วายของชีวต ิ ในเมืองสักสามสีว ่ น ั (ช่วงนีห ้ อ ้ งพักราคาถูกมากมาย) สิง ่ ส�ำคัญในภารกิจนี้ คือ กล้องทีม ่ ค ี ณ ุ สมบัตเิ หนือกว่า กล้องดิจต ิ อลทัว ่ ไป นัน ่ คือกล้องทีต ่ อ ้ งสามารถป้องกันน�ำ ้ และฝุน ่ ทรายทีถ ่ อ ื เป็นศัตรูตว ั ฉกาจมาตลอด ซึง ่ ปัจจุบน ั ผูผ ้ ลิตกล้องชัน ้ น�ำก็ได้มก ี ารแนะน�ำกล้องทีถ ่ ก ู ออกแบบ มาเพือ ่ ใช้งาน Outdoor ซึง ่ นอกจากจะตรงกับ วัตถุประสงค์ของเราในครัง ้ นีแ ้ ล้ว มันยังมาพร้อม ความสมบุกสมบันทีพ ่ ร้อมลุยไปกับคุณได้ทก ุ ที่ โดยทุกตัวสามารถป้องกันน�ำ ้ ฝุน ่ ละออง และการตก กระแทกจากทีส ่ ง ู โดยไม่พง ั (ใครรูต ้ ว ั ว่าซุม ่ ซ่ามจัดไป) บางรุน ่ ยังสามารถด�ำน�ำ ้ ไปถ่ายใต้ทะเลได้ลก ึ ถึง 10 เมตรโดยไม่ตอ ้ งใส่เคสป้องกันใดๆ และต่อไปนี้ คือ 9 กล้องพันธุอ ์ ด ึ ที่ DL คัดมาให้ เลือกสักตัว ทีช ่ อบแล้วออกไปลุยฝนด้วยกัน!

best Cameras for rainy day 16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


Panasonic Lumix FT5 การใช้บอดี้สีส้มตัดด�ำของตัวกล้องท�ำให้มันดู ไม่เทอะทะจนเกินไป และที่จริงแล้วกล้องตัวนี้ ยังมีขนาดไม่ได้ต่างไปจากกล้องคอมแพ็คท์ ทัว่ ไป แต่ทพี่ เิ ศษกว่าคือมันสามารถป้องกันน�ำ้ ได้ดมี าก สามารถน�ำไปด�ำน�ำ้ ลึกได้ถงึ 13 เมตร ทนการตกจากที่สูงได้ 2 เมตร และแรงกดทับ ได้ 100 กิโลกรัม คุณภาพของภาพถ่ายอยู่ใน ระดับดีมาก มี GPS และ WiFi ให้คุณสามารถ ส่ ง ภาพไปยั ง สมาร์ ทโฟนได้ ทั น ที จุ ด เด่ น อี ก อย่ า งของกล้ อ งตั ว นี้ คื อ สามารถจั บโฟกั ส และถ่ายภาพได้รวดเร็ว และมีโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (Brust) ได้ถึง 10 ภาพต่อวินาที Max Resolution : 15.9 Megapixels Waterproof : up to 13 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 4.6x GPS : Yes

Nikon Coolpix AW110 จุดเด่นของกล้องตัวนีค้ อื ความแข็งแกร่งทนทานต่อทุกสภาพอากาศ กันน�ำ้ ได้ลกึ 18 เมตร ทนแรงกระแทกจากระดับความสูง 2 เมตร และสามารถใช้งานในสภาพอากาศหนาวจัดได้ตำ�่ สุดถึง -10 องศา เซลเซียส มีฟงั ก์ชนั Action Control ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถเลือก โหมดถ่ายภาพและตัง้ ค่ากล้องได้เพียงแค่กดปุม่ ควบคุมด้านข้าง และเขย่าตัวกล้อง เพือ่ ความสะดวกโดยไม่ตอ้ งถอดถุงมือ มี GPS และ WiFi ในตัว และมี 5 สีให้เลือก คือแดง น�ำ้ เงิน ด�ำ ส้ม และลายพรางส�ำหรับชายชาติทหาร! Max Resolution : 15.9 Megapixels Waterproof : up to 18 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 5.0x GPS : Yes

Sony Cyber-shot DSC-TX30

Sony Cyber-shot DSC-TX20

แม้จะมีรปู ร่างหน้าตาไม่ตา่ งจากกล้องคอมแพ็คท์ทวั่ ไป แต่กล้องจาก Sony รุน่ นีก้ ม็ าพร้อมความอึดไม่แพ้ใคร ไม่วา่ จะเป็นการป้องกัน น�ำ้ ลึกได้ 10 เมตร ป้องกันฝุน่ ละออง ทราย ทนทานต่ออุณหภูมิ ติ ด ลบและการตกกระแทก จุ ด เด่ น นอกจากบอดี้ ที่ เ รี ย บง่ า ย ไม่เทอะทะแล้ว ยังมาพร้อมจอภาพแบบสัมผัสขนาดใหญ่ 3.3 นิว้ ที่ ค วบคุ ม การท�ำ งานได้ ง ่ า ย และฟั ง ก์ ชั น ที่ น ่ า ประทั บใจอย่ า ง Magnifying Glass Plus ส�ำหรับการถ่ายภาพวัตถุเล็กๆ ได้ใกล้ มากๆ แถมยังมีไฟ Macro Lights ช่วยเพิม่ แสงสว่างให้ดว้ ย Max Resolution : 18.0 Megapixels Waterproof : up to 10 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 5.0x GPS : No

อีกหนึ่งกล้องพันธุ์อึดที่ดูดีมีชาติตระกูล แต่คุณสมบัติแกร่ง ครบเครื่องตามสไตล์กล้องซีรี่ส์ TX จากโซนี่ ตัวกล้องบาง เพียง 0.7 นิว้ ฝาปิดเลนส์แบบสไลด์ทมี่ ใี ห้เลือกถึง 5 สีให้ทงั้ ความสวยงามทันสมัยและท�ำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดเครื่อง ควบคู่กันไป แน่นอนว่าดีไซน์ที่ดูบอบบางนี้ส่งผลให้กล้อง สามารถทนแรงกระแทกตกจากทีส่ งู ได้นอ้ ยกว่ากล้องรุน่ อืน่ ๆ (ประมาณ 1.5 เมตร) แต่มนั ยังคงสามารถป้องกันน�ำ้ ได้ลกึ 16 เมตร อย่างไรก็ดจี ดุ ด้อยกลับปรากฏให้เห็นจากคุณภาพ ของภาพถ่ายทีไ่ ม่คมชัดเท่าทีค่ วร Max Resolution : 15.9 Megapixels Waterproof : up to 16 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 4.0x GPS : No

Olympus TG-2 สานต่อความส�ำเร็จจากรุ่น TG-1 รูปร่าง หน้าตายังคงเอกลักษณ์ของกล้องด�ำน�ำ้ เอาไว้ (ดังนัน้ กันฝนหายห่วง) จุดเด่นของ TG-2 ยังคง เหมือนกล้องรุน่ พีท่ กุ อย่าง ไม่วา่ จะเป็นการใช้ เลนส์ทใี่ ห้ความสว่างถึง f2.0 ช่วยให้ถา่ ยภาพ ในสภาวะแสงน้อยได้ดี เพิ่มโหมดการถ่าย ภาพใหม่คอื โหมด ‘A’ ทีค่ ณ ุ สามารถก�ำหนด ค่ า รู รั บ แสงได้ แ บบแมนนวลโดยกล้ อ งจะ ก�ำหนดค่าสปีดชัตเตอร์และ ISO ให้เหมาะสม โดยอัตโนมัติ มีโหมด Super Macro พร้อม ไฟ LED ติดตัง้ โมดูล WiFi และ GPS ในตัว ตามสมัยนิยม Max Resolution : 11.8 Megapixels Waterproof : up to 15 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 4.0x GPS : Yes

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


Rainy Day

Photo Tips การถ่ายภาพในวันฝนตกนัน ้ นอกจากจะต้องระวังเรือ่ งกล้องเปียกแล้ว (แต่ถา้ ใช้กล้องพันธุอ์ ดึ ที่ เราแนะน�ำก็หมดปัญหา) อีกสิง่ หนึง่ ทีม่ กั จะสร้างความล�ำบากใจให้นกั ถ่ายภาพทัง้ หลายคือ จะ ถ่ายภาพอย่างไรให้ออกมาดูดี เนือ่ งจากโดยมากแล้วภาพมักจะออกมาในโทนสีทมึ ๆ เทาๆ ดู หมองหม่น ลองอ่านค�ำแนะน�ำต่อไปนี้ บางทีคณ ุ อาจจะได้ภาพในวันฝนตกทีส่ วยกว่าทีเ่ คยก็ได้ - ไม่ยนื ตากฝนกลางทีโ่ ล่งแจ้ง หรือวิง่ ไปหลบใต้ตน้ ไม้ ใหญ่ เพราะอาจถูกฟ้าผ่าตายได้ - แทนที่จะยืนตากฝนจนเปียกแฉะ อาจหลบพักใต้ ชายคานัง่ ดืม่ กาแฟร้อนๆ สักแก้ว อดทนและใจเย็น รอ จังหวะภาพสวยๆ เข้ามาหาคุณเอง - ติดร่มสีสวยๆ หลายๆ สีไปด้วย บางโอกาสสามารถ ใช้รม่ เป็นองค์ประกอบสร้างจุดสนใจในภาพ โดยเฉพาะ ภาพในมุมกว้าง (ขอร้อง อย่าใช้รม่ แถมหรือแจกฟรี มีปะ โลโก้ตวั เบ่อเร่อ!)

Pentax Optio WG-3 GPS

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : http://www.hongkiat.com/blog/rainy-day-photography/

เอกลั ก ษณ์ ข องกล้ อ งตระกู ล WG จาก Pentax คื อ ความแข็ ง แกร่ ง ที่ สั ม ผั สได้ ตั้ ง แต่ แรกเห็น อัพเกรดความสามารถจากกล้องรุน่ ก่อน หน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสภาพที่ รวดเร็ว เลนส์คุณภาพสูงที่ให้ความคมชัด และ การชาร์จแบบไร้สาย (สนับสนุนมาตรฐาน Qi) มีไฟ LED ส�ำหรับการถ่ายมาโคร มีฟังก์ชันเพื่อ นักเดินทางอย่างครบครันทั้ง Digital Compass, Altimeter, Barometer และ GPS ในตัว กันน�ำ้ ได้ลกึ 15 เมตร แต่ข้อเสียที่พบในกล้องรุ่นนี้คือระยะเวลา การเปิดเครือ่ งพร้อมใช้งานทีค่ อ่ นข้างช้า

Olympus TG-1 หากคุณไม่คดิ จะด�ำน�ำ้ ลึกเกิน 12 เมตรและ ไม่ แ คร์ ว ่ า มั น จะตกรุ ่ นไปแล้ ว นี่ คื อ กล้ อ ง พันธุอ์ ดึ ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะมีรุ่น TG-2 ออกมา ซึ่งคุณสมบัติ ทัง้ หมดที่ TG-1 มีนนั้ ถูกยกไปใส่ไว้ใน TG-2 เหมือนกันทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเลนส์คา่ ความ สว่างสูง f2.0 กันความเย็นในอุณหภูมติ ดิ ลบ -10 องศาเซลเซียส บอดีก้ นั ตกกระแทก 2 เมตร และแรงกดทับ 100KGF (Kilogram Force)

Max Resolution : 15.9 Megapixels Waterproof : up to 15 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 4.0x GPS : Yes

Fujifilm FinePix XP200 กล้องไม่กลัวน�้ำจาก Fujifilm รุ่นนี้โดดเด่นด้วยบอดี้ที่ดูแข็งแกร่งแต่น�้ำหนักเบา ปุม่ กดขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก มาพร้อมเลนส์มมุ กว้าง 28 มม. และซูมได้ถงึ 5x ติดตั้งโมดูล WiFi สามารถแชร์ภาพถ่ายไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือจะเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ไอโฟน หรือแท็บเลตได้ กันฝุน่ กันน�ำ้ ลึก 15 เมตร ตกจาก ทีส่ งู ได้ 2 เมตร และทนอากาศเย็นได้ -10 องศาเซลเซียส Max Resolution : 15.9 Megapixels Waterproof : up to 15 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 5.0x GPS : Yes

- การตั้งค่าการถ่ายแบบ Automatic ไม่เหมาะกับสถานการณ์พิเศษนี้ ควรตั้ง ปรั บ การถ่ า ยให้ เ ป็ น แบบ Semi-Auto หรือแบบแมนนวล (ดังค�ำแนะน�ำข้อต่อไป) - ใช้โหมด S หรือก�ำหนด สปี ด ชั ต เตอร์ ใ ห้ ช ้ า ลง ถ้ า อยากเห็ น สายฝนใน ภาพมากกว่าเม็ดฝน - ใช้โหมด A หรือก�ำหนด ขนาดรู รั บ แสงไว้ ก ว้ า งๆ (ระหว่าง f/4 – f/1.4) และ แก้ไขแสงด้วยเพิ่มค่าหรือ ลดค่า ISO จะท�ำให้เห็น ฝนตกเป็นเม็ดในภาพ - เพื่ อให้ ไ ด้ ภ าพคมชั ด ทีส่ ดุ ควรใช้ขาตัง้ กล้อง และอาจติดแฟลช เล็กๆ ไปด้วยเพื่อเพิ่มแหล่งก�ำเนิดแสง ท�ำให้วตั ถุในภาพดูมคี วามน่าสนใจ (ไม่ใช่ แฟลชหัวกล้อง) และปรับก�ำลังแสงให้ต�่ำ เข้าไว้ (-3.0 สตอป) เพื่อไม่ให้แสงโดด เวอร์จนเกินไป

- มองหาจุดสนใจ หรือเงาสะท้อนที่ มองเห็นเม็ดฝน โดยเฉพาะขณะฝนปรอย ทีย่ ากทีจ่ ะถ่ายให้เห็นสายฝนได้ อาจลอง เก็ บ ภาพดอกไม้ ใ นสายฝนในแบบ มาโคร หรือใช้มุมมองให้เป็นประโยชน์ เช่น วางกล้องไว้มมุ ต�่ำบนพืน้ ทีเ่ จิง่ นอง ด้วยน�้ำ สะท้อนให้เห็นภาพของอาคาร หรือผูค้ น - ใช้แสงให้เป็นประโยชน์ แสงไฟจาก ไฟข้างถนน หรือแสงแดดที่ส่องลอดลง มาจากก้อนเมฆหรือมุมตึก จะท�ำให้ สามารถมองเห็นสายฝนได้ชัดเจนและ สวยงามกว่า - งดใช้แฟลช หรือปรับลดก�ำลังแฟลชให้ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เพราะแสงแฟลชทีแ่ ข็งกระด้างจะ ท�ำให้ภาพของคุณดูแย่ไปถนัดตา - สายฝนมีผลต่ออารมณ์ของคน ไม่วา่ จะเป็นผู้คนที่ยืนเบียดกันที่ป้ายรถเมล์ คนเดินลุยฝน หรือเด็กๆ ทีอ่ อกมาเล่น น�้ำฝน ล้วนช่วยเพิ่มอารมณ์ของภาพที่ คุณถ่ายได้เป็นอย่างดี

Max Resolution : 11.8 Megapixels Waterproof : up to 12 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 4.0x GPS : Yes

คุณภาพทีไ่ ด้จากกล้องรุน่ นีย้ งั คง ไว้ใจได้ตามสไตล์ของ Canon จากการใช้เลนส์เทคโนโลยี HS และชิพประมวลผล Digic 4 ในขณะที่บอดี้ถูกออกแบบให้ ดูแปลกตาด้วยรูปร่างและแนว เ ส ้ น บิ ดโ ค ้ งไ ป ม าโ ด ย มี วัตถุประสงค์เพื่อให้จับใช้งาน ได้ ก ระชั บ มื อ ปุ ่ ม กดต่ า งๆ วางไว้ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม ปุ ่ ม ชั ต เตอร์ มี ข นาดใหญ่ ก ด ได้ ถ นั ด แม้ ข ณะสวมถุ ง มื อ จอแสดงผลให้ ค วามคมชั ด สู ง จุดด้อยคือป้องกันน�้ำลึกได้น้อยกว่า เพือ่ นแค่ 10 เมตร Max Resolution : 12.1 Megapixels Waterproof : up to 10 Meters Video Resolution : 1,920 x 1,080 Pixels Optical Zoom : 5x GPS : Yes

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : มนตรี บุญสัตย์ buiberry@gmail.com

CYBERIA

ุ ล ะ ท . . . เรว็ ...แรง ี งแต่ เพย น ี ย ข ู ้ เ ผ ย ิ กฎหมา ่ี ด ผ ั เจน ิ ์ ท ธ ้ จด ิ ท ขน ส ้ ม ิ ข ข เ ล ม ิ ด า ม ว ะเ ะค ิ การล โดยเฉพา ่ เสรม ง ” ส ้ ว ่ า ล ious 6 ว r แ ื อ น u ร F ห ห ไ ก ึ ง d อ ถ n ป ะร a ยไี ้ ร ่ ง Fast า ชโ้ี พรงใหก ย “เทคโนโล า อ ่ า น ว ๆ ต ั ง ด จ ี เ ฟ า ่ ม ั น ู่ ่ สก ้ิ นไ้ี ม ชน ้ โรงไปหม ำ มาเลา � เขา น ิ ่ ง ้ ว พ ี ่ เ ล บทความ ท ี ้ แ ู ้ ์ ด น ี ว ณ ั ฮอลล หนง รากฏการ เบย....! ด ป ิ ล ด ง ห ี ผ อ ์ โ ่ ม ม น ม ้ า ว ไ า ฝ ง เ ่ื ่ื เรอ ่ การด ั ชอ ์ อ นกบ ิ ทต ท ื อ บ ม ั ก ห เ ์ น ง ห ร ิ ง ทางออกหนึง ่ คือ ของส ็ และแ ิ ทเ่ี รว นด ช ย ่ า จ ก ปัน ้ หนังแฟรนไชส์ ?!? ู แจ ้ ก ทไ่ี ดถ

หนังแหกโค้ง แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดเรื่องช็อกวงการ เมื่อไฟล์หนังเรื่อง Fast 6 ได้ ‘แหกโค้ง’ มาปรากฏในเว็บบิทท์เทอเร็นต์แห่งหนึ่งใน ต่างประเทศยังผลให้มยี อดดาวน์โหลดไฟล์หนังทีค่ วามคมชัด ระดับ 1080p เรือ่ งนีใ้ นวงกว้างนับพันๆ ดาวน์โหลดในเวลา รวดเร็ว เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ ผ่านมา ถ้านับดูแล้ว Fast 6 โลดแล่นอยูใ่ นโรงฉายเก็บรายได้ ไปแค่ 1 เดื อ นเศษ เมื่ อ ไฟล์ ห นั ง หลุ ด ออกสู ่ ส าธารณะ นั่นหมายความว่า สตูดิโอได้สูญเสียรายได้มหาศาล ตัด น�ำ้ เลีย้ งของหนังไปอย่างน่าเสียดาย สถานการณ์เช่นนีเ้ ปรียบ เหมือนกับรถที่อัดความเร็วมาเต็มพิกัดแต่จู่ๆ ก็ยางแตก รถแหกโค้ง!?! เสียหลักเรือ่ งรายได้ ประสบอุบตั เิ หตุพลิกคว�ำ่ เพราะต้องไม่ลืมว่าหนังยังมีก�ำหนดการไปฉายยังภูมิภาค ต่างๆ ของโลกอีก สถานการณ์ไม่ตา ่ งจาก Fast Five ทีซ่ ำ�้ ร้ายคือ Fast 6 ก็มชี ะตากรรมไม่ตา่ งกับ Fast Five ทีอ่ อกฉายในปี 2011 (ท�ำเงินได้ $626 ล้านเหรียญฯ) ซึง่ ถูกจัดอันดับโดย TorrentFreak ว่าเป็นหนังทีถ่ กู ดาวน์โหลด

ด้วยภาคของการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ถึง เพียงนี้... คุณคงเริ่มคิดว่า เอ้า...แล้ว อย่างนี้อุตสาหกรรม ภาพยนตร์คงต้องถึงคราวล่มสลายไหม? โดยความคิดเห็น ส่วนตัว ผมคิดว่าฮอลลีวดู้ ก็มที า่ ทีการตัง้ รับต่อปรากฏการณ์น้ี ได้อย่างน่าศึกษาเช่นกัน นั่นคือการปั้นหนังแฟรนไชส์มาถล่มผู้ชม เคยสังเกต ไหมว่ า ช่ ว ง 3-4 ปี ที่ ผ ่ า นมา เรามี ห นั ง ภาคต่ อ ให้ ช มกั น ทุกซัมเมอร์ หนังทีส่ ร้างออกมาแล้วนายทุนใจชืน้ ว่าอย่างน้อย ที่ สุ ด ก็ มี บ รรดาแฟนนานุ แ ฟนของหนั ง เรื่ อ งนั้ น จะให้ การสนับสนุน พัฒนาตัวเองเป็น ‘แบรนดิ้ง’ ให้ผู้ชมเกิด รอยัลตี้ คอยสนับสนุนต่อเนือ่ ง และหาก�ำไรจากสินค้าพรีเมียม ทีร่ ะลึกอีกต่อ ข้อนีเ้ องทีท่ �ำให้อตั ลักษณ์ของภาพยนตร์ยคุ นี้ มีความคล้ายคลึงกันไปหมด เช่น ต้องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ ฟอร์มยักษ์ เพือ่ การันตีวา่ จะมีบกิ๊ แฟนไปติดตามตัวละครที่ พวกเขารัก เช่น Iron Man, The Avengers รวมไปถึง X-Men หรือบรรดาหนังตระกูล Trilogy ทัง้ หลาย หนังทีส่ ร้างมาจาก นวนิยายเบสต์เซลเลอร์ เช่น Twilight, After The Earth, World War Z หนังทีส่ ตูดโิ อมองเห็นว่ามีกลุม่ ผูช้ มกลุม่ แรกที่ ‘พร้อมจะจ่าย’ ก่อนทีไ่ ปถึงผูช้ มกลุม่ ถัดไปที่ ‘พร้อมจะโหลด’ ทางออกของเรือ่ งน่าจะอยูท่ กี่ ารมี Online Cinema Store ทีท่ รงประสิทธิภาพ การจัดจ�ำหน่ายหนังทัง้ ในโรงภาพยนตร์ และบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยเวลาเหลื่ อ มล�้ ำ กั น ไม่ ม ากนั ก เปลี่ยนทัศนคติจากการโหลดบิทท์มาจ่ายเงินซื้อของถูก ลิ ข สิ ท ธิ์ ผมคิ ด ว่ า ฮอลลี วู ้ ด คงทนกระเป๋ า ฉี ก ได้ ไ ม่ น าน อีกสักพักต้องมีนวัตกรรมมาปิดช่องโหว่งนี้ และต้องตามดูวา่ Fast 7 ทีจ่ ะได้ เจสัน สเตแธม มาร่วมแสดง ก�ำหนดฉายกลางปี 2014 จะเจออุบตั เิ หตุแห่งยุคเทอเรนต์อกี หรือไม่...? 10 หนังทีม ่ ก ี ารดาวน์โหลด ผิดกฎหมายมากทีส ่ ด ุ แห่งปี 2012 1. Taken 2 2. Hit and Run 3. The Man With the Iron Fists 4. The Dark Knight Rises 5. The Bourne Legacy 6. Flight 7. Cloud Atlas 8. Skyfall 9. The Perks of Being a Wallflower 10. Looper

DIGITAL LIFESTYLE

ทีม่ า : Torrentfreak

24 พฤษภาคมเป็นสัปดาห์แรกทีห่ นังแฟรนไชส์ภาคนีเ้ ปิดตัว ในสหรัฐอเมริกา เพียง 2 สัปดาห์แรกก็ท�ำ เงินทะลุเป้ามากถึง $170 ล้านเหรียญฯ สร้างกำ�ไรให้กบั ยูนเิ วอร์แซล สตูดโิ อ ต้น สังกัด เพราะทุนสร้างอยูท่ ่ี $160 ล้านเหรียญฯ และเมือ่ รวม รายได้จากโรงฉายทัว่ โลกเพียง 14 วันแรก พอล วอล์กเกอร์ และวิน ดีเซล ก็ร่วมกันเหยียบคันเร่งไปแตะตัวเลข $480 ล้านเหรียญฯ อย่างไม่ยากเย็น

ละเมิดลิขสิทธิ์อันดับ 1 ของปี ไฟล์หนังถูกกระชากไปดูฟรี มากกว่า 9.2 ล้านดาวน์โหลด (หา! 9.2 ล้านดาวน์โหลด อ่ า นไม่ ผิ ด หรอกครั บ ) ค�ำนวณเป็ น ความเสี ย หายอยู ่ ที่ 626 ล้านเหรียญฯ โอ้แม่จ้าว...เทียบได้กับรายรับรวมของ หนังเรือ่ งนีเ้ ลย ข้อทีน่ า่ คิดตาม คือ วันนีร้ ปู แบบความบันเทิงของผูช้ ม ทั่วโลกต่างอยู่ในฟอร์แมตของไฟล์ Digital ไม่ได้อยู่ใน รูปแบบของ Physical โปรดักท์เหมือนในอดีต การโอนถ่าย แจกจ่าย กระจายไฟล์ท�ำได้รวดเร็ว หลุดมาแค่ 1 ไฟล์ ก็กระจายได้หมื่นแสนไฟล์ ทุกวันนี้มีชุมนุมบิทท์เทอเรนซ์ นับร้อยแห่งทัว่ โลก มีผใู้ ช้ในวงจรนีน้ บั แสนราย หนังทีล่ งทุน ร้อยล้าน ก็จะค่อยๆ ถูกล�ำเลียงส่งต่อมาเก็บยังฮาร์ดไดรฟ์ ของผู้ชม ความบันเทิงล�ำดับต่อไป คือ ต่อเข้ากับเครื่องเล่น HD Player เสียบสาย HDMI รับชมผ่านทีวี FULL HD 42 นิว้ เท่านีก้ ท็ �ำให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์โคม่าแล้ว นับวันผู้ชมภาพยนตร์ยิ่งปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มา ในทิ ศ ทางนี้ ความเชื่ อ ที่ ว ่ า ‘หนั ง ที่ เ ข้ า โรงไม่ กี่ วั น เดี๋ ย ว เดือนหน้าก็มใี ห้โหลดในบิทท์’ เป็นจริงขึน้ เรือ่ ยๆ การด�ำเนิน การที่ ‘เว็ บ บิ ท ท์ น อก’ มี ห นั ง ดั ง เรื่ อ งใหม่ ม า อี ก ไม่ กี่ คื น ‘เว็บบิทท์ใน (ประเทศนั้นๆ)’ ก็จะมีทีมงานจิตอาสาแปล ซับไตเติล้ ออกมาอย่างขะมักเขม้น บางเรือ่ งแปลได้เฉียบคม ถึงอารมณ์กว่านักแปลมืออาชีพในโรงเสียอีก ที่ส�ำคัญไฟล์ หนังแต่ละเรื่องยังมีคุณภาพ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ‘หนังซูม’ เหมือนอย่างทีแ่ ล้วๆ มาอีกแล้ว

19 DL


TEXT : AdiAdiS

หลังจากปล่อยให้ผใู้ ช้บน ่ มานาน ในทีส ่ ด ุ เมือ ่ วันที่ 26 มิถน ุ ายน ทีผ ่ า ่ นมา ไมโครซอฟท์กไ็ ด้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ เกีย ่ วกับการปรับปรุงเปลีย ่ นแปลงและการเพิม ่ ฟีเจอร์ใหม่ เข้ามาใน Windows 8.1 โดยการปล่อยเวอร์ชน ่ั Preview ออกมาให้นก ั พัฒนาทัว ่ โลกได้ทดสอบกันแล้ว วันนี้ DL ขอหยิบยก 14 ฟีเจอร์เด่นและน่าสนใจมาฝาก ไปดูกน ั ว่า จะตรงใจคุณบ้างหรือไม่?

hot

features of windows 8.1

02

More tile sizes จากเดิมทีม่ ใี ห้เลือกแค่ 3 ขนาด ก็จะมีขนาดทีเ่ ล็กและใหญ่ กว่าเดิมให้เลือกอีก 1 ขนาดเพือ่ การจัดระเบียบหน้า Start screen ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ปรับขนาด Tile ของแอพฯ Weather ให้ใหญ่สดุ จะช่วยให้สามารถมองเห็นสภาพอากาศทัง้ สัปดาห์ได้ ส่วนแอพฯ เล็กๆ ทีไ่ ม่ ค่อยสำ�คัญก็สามารถปรับให้เล็กสุด ซึง่ จะไม่มตี วั อักษรกำ�กับรวมไปถึงไม่มี Live content วิบวับให้รำ�คาญตา

03 01

Start button is back! ทานกระแสเรียกร้องไม่ไหว ไมโครซอฟท์ตดั สินใจ ใส่ปมุ่ Start กลับมาให้ แต่ทว่าการท�ำงานของปุม่ กลับไม่ได้ เป็นแบบเดิมทีค่ นุ้ เคยใน Windows 7 ทีม่ เี มนูแบบขัน้ บันได ส�ำหรับเปิดหาโปรแกรมต่างๆ แต่จะเป็นการรวมเครื่องมือ Administrative ส�ำคัญๆ รวมไปถึงปุม่ ‘Shut down’ ส�ำหรับ สัง่ ปิดเครือ่ งได้งา่ ยๆ เสียที

New personalization menu ลืมหน้าจอเรียบๆ สุดแสนจะธรรมดาไปได้เลย เพราะคุณ จะสามารถตกแต่งหน้า Start screen ด้วยสีสนั ตามปรารถนา รวมไปถึง สามารถเลือกใช้วอลเปเปอร์ลายที่ช่นื ชอบได้อย่างอิสระ และที่เด็ดสุดคือ Motion Background ทีเ่ พิม่ มาใหม่ทล่ี วดลายพืน้ หลังจะขยับได้เมือ่ มีการ เลือ่ นหน้าจอไปมา

04 Cool functions in Charm bar ฟั ง ก์ ชั น ใหม่ ท่ี เ พิ่ ม เข้ า มาใน Charm bar คือ ‘Play’ ทีอ่ นุญาต ให้แอพฯ (บางตัว) สามารถแชร์ เนือ้ หา เช่น ภาพถ่าย วิดโี อ ไป บนจอภาพของอุปกรณ์อน่ื ๆ ไม่วา่ จะเป็นสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ททีวี ได้ทนั ที และคำ�สัง่ Screenshot of your start screen จะช่วยให้ คุณจับภาพหน้าจอส่งไปอวดหรือ ขอความช่วยเหลือจากเพือ่ นๆ ได้ อย่างง่ายดาย

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

05

Aggregated search พลังการค้นหาของ Windows 8.1 จะทำ�ให้คุณต้องตะลึง เพราะมันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง (เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ) เกี่ยวกับสิ่งที่ คุณต้องการรูจ้ ากแหล่งข้อมูลทัว่ ทุกสารทิศไม่วา่ จะเป็นอินเตอร์เน็ต ฮาร์ดดิสก์ ในเครือ่ ง หรือ SkyDrive มาเสิรฟ์ ให้ในรูปแบบน่าอ่านและอลังการเป็นทีส่ ดุ


06

New ordinary apps สุดยอดแอพฯ ทีแ่ สนธรรมดา น�ำมาเพิม่ ฟังก์ชนั ใหม่ เริม่ จาก Clock ทีเ่ พิม่ ฟังก์ชนั ‘ปลุก’, Calculator ทีเ่ พิม่ ฟังก์ชนั ‘Scientific’ และ ‘Unit Converter’, และ Audio Recorder ทีป่ รับหน้าตาให้เข้ากับอินเทอร์เฟซ Modern UI เสียที

07

10 Internet Explorer 11 น อ ก จ า ก จ ะ มี ห น ้ า ต า ส ว ย ง า ม ขึ้ น ส นั บ ส นุ น มาตรฐานเว็บต่างๆ มากขึน้ ยั ง ปรั บ ปรุ ง ให้ ส ามารถ เปิดแท็บใหม่ได้มากเท่าที่ ต้องการ อีกทัง้ ยังสามารถเปิดแท็บ 2 แท็บแบบ Side-by-Side และเพิม่ Download lists กลับมาให้ได้ใช้งานด้วย

‘Snap’ for smaller screens ก่อนหน้านีฟ้ งั ก์ชนั ‘Snap’ ทีส่ ามารถแสดงแอพฯ หลาย ตัวให้เห็นบนจอได้พร้อมกันจะท�ำงานได้กต็ อ่ เมือ่ ใช้จอภาพ ทีม่ คี วามละเอียดไม่ตำ�่ กว่า 1366x768 พิกเซล แต่ใน Windows 8.1 แค่ใช้จอรุน่ เก่า ความละเอียด 1024x768 ก็เพียงพอแล้ว

08

4 Apps in 1 Screen ส�ำหรับผู้ที่ใช้จอภาพความละเอียด มากกว่า 1920x1200 พิกเซล และ กลัวว่าจะใช้ไม่คุ้ม สามารถสั่งเปิด แอพฯ เรี ย งหน้ า พร้ อ มกั นได้ ถึ ง 4 แอพฯ เลยทีเดียว

09 Lockscreen as Picture Show หน้ า จอ Lockscreen จ ะ ถู ก เ ป ลี่ ย นใ ห ้ เ ป ็ น Digital Photo Frame ที่ จ ะ ร ว บ ร ว ม รู ป ภ า พ ของคุณที่อยู่ในเครื่อง ในสมาร์ทโฟน ใน Facebook หรือใน SkyDrive มาจัดเป็น พรีเซนเทชันสลับสับเปลีย่ นอย่างสวยงาม

11

Automatic snap-view ฟังก์ชัน ‘Snap’ ยังถูกพัฒนาให้ฉลาดกว่าเดิม มันสามารถปรับขนาด และแบ่งหน้าต่างแอพฯ ให้แสดงข้อมูลพร้อมกันได้อย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณก�ำลังเปิดอีเมล์ในแอพฯ Mail แล้วคลิกลิงค์ทเี่ ป็นแผนที่ Bing Maps ก็จะถูก เปิดขึน้ มาแสดงบนจอควบคูก่ นั ทันที

12

13

Xbox Music Radio แต่เดิมที่แอพฯ มีไว้ส�ำหรับ การซื้อเพลง แต่สงสัยจะไม่ ค่อยมีคนใช้ ไมโครซอฟท์จึง เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ‘Radio’ ที่ ผู ้ ใ ช้ ง านสามารถค้ น หา และฟังเพลงจากสถานีวิทยุ ออนไลน์ได้แบบสดๆ

New look Windows Store หน้าตาของ Windows Store โฉมใหม่ดูละม้ายคล้ายกับ Google Play Store และ App Store ของแอปเปิล้ ไม่นอ้ ย ใช้โทนสีทดี่ สู บายตาขึน้ แบ่งหมวดหมู่ ชัดเจนค้นหาง่าย และทีส่ ำ� คัญคือมีขอ้ มูลบอกรายละเอียดของแอพฯ มากขึน้

14

‘Halo’ is here และแล้วเกมทีท่ กุ คนรอคอยก็พร้อมส่งตรงสู่ Windows 8.1 โดยสามารถดาวน์โหลด ในราคาทีแ่ สนถูกผ่านทาง Windows Store แล้ว โดย Halo: Spartan Assault ที่ Exclusive เฉพาะเพือ่ ผูใ้ ช้งาน Windows Phone 8 และ Windows 8 โดยเฉพาะนัน้ ก�ำหนดราคาขาย ไว้แค่ 6.99 เหรียญเท่านัน้ DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

Swivl

ตากล้องส่วนตัว ไปกับคุณได้ทก ุ ที่ ยุคทองของการโปรโมทตัวเองผ่าน YouTube มาถึง แล้ว แต่การถ่ายคลิปตัวเอง ด้วยล�ำพังคนเดียวคงเป็นเรือ ่ งที่ ล�ำบากวุน ่ วายไม่นอ ้ ย อุ ป กรณ์ ชื่ อ เก๋ ‘Swivl’ ชิ้ น นี้ คื อ แท่นวาง iPhone ที่สามารถช่วยให้คุณ สามารถถ่ายคลิปตัวเองได้โดยไม่ต้อง พึง่ เพือ่ น (ฝีมอื แย่) เพราะมันสามารถหันไป ทางซ้าย-ขวาได้ 360 องศา และก้ม-เงยได้ 30 องศาเพือ่ ตามบันทึกภาพคุณไม่วา่ จะ เดินหรือขยับไปทางไหนในระยะ 30 ฟุต โดยอัตโนมัติ วิธใี ช้งานก็ไม่ได้ยงุ่ ยากอะไร เพียงติดตัง้ iPhone ของคุณลงไปทีแ่ ท่นวาง แล้วกดปุม่ ‘Record’ ทีต่ วั ฐาน จากนัน้ กดปุ่มบนตัวรีโมทแล้วเหน็บไว้ที่กระเป๋า เสือ้ หรือห้อยคอไว้ (รีโมทยังท�ำหน้าทีเ่ ป็น ไมโครโฟนในตัวด้วย) เพียงเท่านีเ้ จ้า Swivl

ก็จะล็อกโฟกัสที่ตัวคุณไว้ไม่ว่าจะเดินไป ทางไหนก็ตาม นอกจากนีย้ งั มีโหมดการ ท�ำงานให้เลือกระหว่าง Standard กับ Sport ซึ่งจะแตกต่างกันที่การหมุนขยับ มอเตอร์ที่ช้า-เร็วตามประเภทของคลิป วิ ดี โ อที่ คุ ณ ต้ อ งการถ่ า ย อย่ า งไรก็ ดี การทดสอบพบว่าระบบติดตามจะท�ำได้ดี ก็ต่อเมื่อตัวฐานสามารถมองเห็นรีโมท แบบตรงๆ (ใส่ในกระเป๋าเสือ้ ไม่ได้) หรือ หากมีสงิ่ กีดขวางเข้ามาในระยะ กล้องก็จะ มีปญ ั หาเรือ่ งการติดตามทันที และโหมด การท�ำงานแบบ Sport นัน้ จะพบการสัน่ ของภาพมากขึน้ เล็กน้อย

’S Conclusion

ปริมาณข้อมูลทีเ่ พิม ่ มากขึน ้ ใน แต่ละวัน การใช้สอ ื่ บันทึกขนาดใหญ่ พกพาติดตัวสะดวก ทีส ่ ำ � คัญคือเชือ ่ ถือได้ เรือ ่ งความทนทานจึงถือเป็นเรือ ่ งที่ ขาดไม่ได้

’S Conclusion

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

อย่างไรก็ดี แม้ Swivl จะถูกออกแบบ มาส�ำหรับ iPhone 4/4S แต่กส็ ามารถใช้ หัวแปลงพอร์ตจาก 30 pin เป็น Lightning ส�ำหรับใช้กบั iPhone 5 ได้ หรือหากเป็น สมาร์ทโฟนรุน่ อืน่ ๆ ก็ขอแค่ให้มคี วามหนา ของตั ว เครื่ อ งไม่ เ กิ น 11 มิ ล ลิ เ มตร นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ติด เข้ากับขาตั้งกล้อง (ด้วยอะแดปเตอร์ที่ แถมมา) และสามารถใช้งานกับกล้อง ดิจิตอลขนาดเล็กๆ ที่มีน�้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมได้ไม่มปี ญ ั หา

ถือเป็นผู้ช่วยตากล้องชั้นดี เหมาะส� ำหรับ ผู้ที่ชอบ Facetime หรือ Skype คุยแบบเห็นหน้าบ่อยๆ นอกจากจะ ไม่ต้องถือโทรศัพท์เองให้เมื่อย ยังมีมือว่างไปท� ำ อย่างอื่น ได้อีก สามารถกินข้าวไปคุยไปก็ยังได้ หรือหากน� ำ ไปใช้ถ่ายคลิปขึ้น YouTube แบบจริงจัง ก็จะได้ผลลัพธ์ คุณภาพดีมีมูฟเมนต์ ไม่ใช่คลิปที่ดู จืดชืดและน่าเบื่อจากการที่ต ้อง ยืนแข็งทื่อขยับไปไหนไม่ได้อีกต่อไป

WD My Passport

ฮาร์ดดิสก์พกพารุ่นล่าสุด ‘My Passport Ultra’ จาก WD รุ่นนี้มาพร้อมการเชื่อมต่อ มาตรฐาน USB 3.0 โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึน้ กว่า เดิม และฟีเจอร์พเิ ศษเหนือกว่ารุน่ My Passport ธรรมดาก็คือความสามารถในการแบ็กอัพข้อมูล แบบโลคอลและคลาวด์ ผ ่ า นซอฟต์ แ วร์ WD SmartWare Pro ที่ WD ใจดีให้มาด้วยฟรีๆ (ปกติถา้ จะใช้ตอ้ งจ่ายเพิม่ 650 บาท) ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้งาน สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมแบ็กอัพข้อมูล จากเครือ่ งไปเก็บไว้ใน My Passport Ultra หรือ จาก My Passport Ultra ไปยังคลาวด์ (Dropbox) ซึง่ ระบบจะด�ำเนินการโดยอัตโนมัตทิ คี่ ณ ุ เชือ่ มต่อไดรฟ์เข้ากับเครือ่ ง และนอกจากฟังก์ชนั แบ็กอัพแล้ว เพือ่ ความปลอดภัยในข้อมูลแบบ สูงสุดผูใ้ ช้งานยังสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอันมีคา่ ทีเ่ ก็บอยูใ่ นไดรฟ์ดว้ ยรหัสผ่าน (WD Security) ได้อกี ด้วย แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เมือ่ ตัง้ รหัสผ่านแล้ว ห้ามลืมเด็ดขาด ไม่เช่นนัน้ ไม่วา่ ใครก็จะไม่สามารถเปิดไดรฟ์ได้ (ต้องฟอร์แมตใหม่สถานเดียว) หรือถ้าแน่ใจว่าใช้กบั เครือ่ งตัวเอง เครือ่ งเดียวแน่ๆ ก็สามารถเปิดใช้ฟงั ก์ชนั Auto unlock ทีจ่ ะปลดล็อกไดรฟ์ให้โดยอัตโนมัตเิ มือ่ มีการ เชือ่ มต่อกับแอ็คเคานต์ของคุณ นอกจากฟังก์ชนั ทีม่ ปี ระโยชน์แล้ว ดีไซน์ภายนอกของ My Passport Ultra ยังดูทนั สมัย พกแล้วดู ไม่เป็นลุงเชย และมีให้เลือกถึง 4 สี (ไทเทเนียม น�ำ้ เงิน แดง ด�ำ) ตามสไตล์และความชอบ

Ultra

ทีมงานได้รับรุ่น 500GB มาทดสอบซึ่งต้องบอกว่าเบามาก ตัวเคสแม้จะเป็นพลาสติกแต่ก็ ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง ลวดลายดูทันสมัย ความเร็วในการโอนถ่ายหายห่วงเพราะสามารถ ท� ำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของไดรฟ์ USB 3.0 ทั่วไป ซอฟต์แวร์แบ็กอัพและล็อกด้วยรหัสผ่านที่ให้มา ก็เป็นเวอร์ชั่น Pro ที่ไม่มีก� ำหนดวันหมดอายุ 30 วันเหมือนโปรแกรมแถมทั่วไป


Smart Panorama Mode, 18mm, f5.6, 1/3200s, Iso 200

ภาพประกอบ : blog.samsung.at

f5.6, 1/3200s, Iso 200

Samsung NX300 รูปสวย ไม่งอ้ กล้องใหญ่

NX300 เป็นกล้องรุน ่ ท็อป ในตระกูล NX (Mirrorless) ทีไ่ ด้รบ ั ค�ำยกย่องจากนักเล่นกล้องว่าเป็นหนึง ่ ในห้าของกล้อง คอมแพ็คท์เปลีย ่ นเลนส์ได้ทด ี่ ท ี ส ี่ ด ุ ในปัจจุบน ั

ซัมซุงแสดงให้เห็นว่าหากตั้งใจท�ำให้ดี ที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมออกมาดีเช่นกัน โดยกล้องรุ่นนี้แม้ดีไซน์ภายนอกอาจดูคล้าย กล้อง NEX ของโซนี่ แต่กถ็ กู เพิม่ รายละเอียดให้ มีสไตล์แตกต่างออกไปในแนวเรโทรโมเดิร์น บอดี้ผลิตจากโลหะให้ความแข็งแรง ขนาด ก�ำลังพอดีมอื กริปจับให้ผวิ สัมผัสแบบลายหนัง ดูคลาสสิก และยังมีสใี ห้เลือกคือน�ำ้ ตาล ขาว และด�ำ การติ ด ตั้ ง จอแสดงผลแบบสั ม ผั ส ขนาดใหญ่ถึง 3.3 นิ้วท�ำให้พื้นที่การวางปุ่ม ควบคุมเหลือน้อยและส่งผลให้ปุ่มต่างๆ มี ขนาดเล็กไปนิด แต่ก็ทดแทนด้วยฟังก์ชัน การแตะสั่ ง งานผ่ า นหน้ า จอไม่ ว ่ า จะเป็ น การก�ำหนดค่าการถ่ายภาพ การเลือ่ นดูรปู ภาพทีล่ นื่ ไหล ข้อติเล็กน้อยก็คอื แม้จอจะใช้ เทคโนโลยี AMOLED ทีใ่ ห้สสี นั สวยงามและสูแ้ สงกลางแจ้งได้ดพี อควร แต่กม็ คี วาม ละเอียดแค่ 768,000 พิกเซล (เทียบกับโซนี่ NEX-6 ทีล่ ะเอียดกว่าที่ 921,000 พิกเซล) ท�ำให้บางครัง้ อาจดูเหมือนภาพไม่ชดั เป๊ะเท่าทีค่ วร นอกจากเพียงข้อติเล็กน้อยด้านบนแล้ว องค์ประกอบที่เหลือเรียกได้ว่า ยอดเยี่ ย ม โดยเฉพาะสเปคและฟั ง ก์ ชั น การท�ำ งานที่ ซั ม ซุ งให้ ม าแบบจั ด เต็ ม เริม่ ตัง้ แต่การใช้เซ็นเซอร์แบบ APS-C (ทีใ่ ช้ในกล้อง DSLR) ขนาด 20.3 ล้านพิกเซล พร้อมระบบโฟกัสแบบใหม่ ‘Hybrid Autofocus’ ที่น�ำข้อดีของ Contrast AF และ Phrase Detection AF มาท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้การโฟกัสเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ (ลองแล้วเร็วจริงๆ ครับ) และยังสามารถโฟกัสตามวัตถุอตั โนมัตใิ นระหว่าง การถ่ายวิดโี ออีกด้วย

จุดเด่นของ NX300 ยังอยูท่ คี่ วามเร็วในการถ่ายภาพ แบบต่อเนื่องที่สามารถท�ำได้รวดเร็วถึง 8.6 เฟรมต่อวินาที และสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้สงู สุดถึง 1/6000s (มาก ทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ในกล่มุ กล้องระดับเดียวกัน) ซึง่ ช่วยให้การจับ ภาพแอ็คชัน่ กีฬาหรือวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็วๆ เป็นไปอย่างคมชัด นอกจากนีก้ ล้องยังมาพร้อมระบบ WiFi ส�ำหรับการเชือ่ มต่อ แบบไร้สาย (รองรับทั้ง 2.4GHz และ 5GHz) และระบบ NFC ส�ำหรับการโอนถ่ายไฟล์กบั สมาร์ทโฟนทีร่ องรับได้งา่ ยๆ แค่แตะ โดยประโยชน์ของการเชือ่ มต่อ WiFi คือช่วยให้คณ ุ สามารถโอนถ่ายไฟล์ภาพไปยังสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี หรือ แชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อย่างสะดวกสบายแบบไร้สาย ผ่านทางแอพฯ Smart Camera (มีทงั้ iOS และ Android) ที่นอกจากการส่งไฟล์แล้วยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็น วิวไฟน์เดอร์หรือเป็นรีโมทถ่ายภาพจากระยะไกลได้อกี ด้วย ทีส่ ำ� คัญ NX300 ยังเป็นกล้อง Mirrorless จากซัมซุงตัวแรกทีส่ ามารถใช้งานร่วมกับ เลนส์ 45mm f/1.8 2D/3D ทีม่ าพร้อมกลไก Dual Shutter ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ สามารถถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดโี อเป็นแบบสามมิติ (ในโหมด 3D ความสว่างจะลดลงเหลือ f/3.5) โดยภาพหรือ วิดโี อทีถ่ า่ ยสามารถน�ำไปเปิดชมกับโทรทัศน์ 3D ทีก่ ำ� ลังฮิตอยูใ่ นขณะนีไ้ ด้ทนั ที

’S Conclusion Quality & Performance หาตั ว จั บ ได้ ยาก เลนส์คิท 18-55mm คุณภาพสู ง ถ่ า ยภาพต่ อ เนื่ อ งได้ ร วดเร็ ว จอภาพแบบสัมผัสขนาดใหญ่ มี WiFi ในตั ว สนั บ สนุ น เลนส์ 3D หากใครก�ำลังเลือกกล้องคุณภาพดีๆ มาใช้เป็นตั วแรกหรื อ มาส�ำ รอง DSLR ไว้ อ อกทริป สนุกๆ นี่คือกล้องที่ไม่ควร มองข้าม ส่ วนข้ อเสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ะแดปเตอร์ ช าร์ จ แบตมาให้ หากมองเป็นข้อดี ก็สามารถใช้ Power Bank มาชาร์ จ แทนได้

DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


TEXT : @pondkungz

ถึงแม้วา ่ iPhone จะเข้ามาเป็นส่วนหนึง ่ ของ ชีวต ิ ประจ�ำวันของเราอย่าง เต็มตัวในยุคนี้ แต่สง ิ่ ที่ หลายคนอาจไม่ได้ให้ ความสนใจเท่ากับ การใช้งานพืน ้ ฐานทัว ่ ไป ก็คอ ื เรือ ่ งของ Apple ID โดยผูใ้ ช้งานบางคนยังแทบ ไม่รจ ู้ ก ั กับ Apple ID เลย ด้วยซ�ำ ้ ดังนัน ้ วันนีเ้ ราจะพา คุณไปรูจ ้ ก ั กับ Apple ID กันให้มากขึน ้ กว่าเดิม Apple ID บัญชีเดียว ครบวงจร Apple นั้นถือเป็นผู้ให้บริการด้าน ไอทีทห่ี ลากหลาย โดยถ้านับเฉพาะ บริการต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ น iOS และ OS X เราก็จะพบว่ามีทง้ั App Store, Mac App Store, iBooks Store, iTunes Store และ iCloud เป็นต้น ซึง่ ว่ากันง่ายๆ Apple ID ก็คอื บัญชีเดียว ทีเ่ ราสามารถลงทะเบียนผ่านทางบริการใดก็ได้ของ Apple หลังจากนัน้ เราก็สามารถนำ�ไปใช้งานได้กบั บริการอืน่ ๆ ได้ทนั ที ดังนั้นสำ�หรับผู้ท่เี ริ่มต้นใช้บริการใดๆ ก็ตามของ Apple หรือ ผูท้ ซ่ี อ้ื สินค้าใดสินค้าหนึง่ ของ Apple ไปใช้ เราก็อยากจะแนะนำ�ให้ ทำ�การสมัคร Apple ID ไว้กอ่ นอย่างน้อย 1 บัญชี โดยเราสามารถใช้ อีเมล์ทเ่ี รามีอยูล่ งทะเบียนสร้าง Apple ID ได้ทนั ที ทัง้ จากในบริการต่างๆ โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple ก็ได้เช่นกัน

Apple ID กับเครือ ่ งทีเ่ รา เป็นเจ้าของ

สิ่งหนึ่งที่คนที่มี Apple ID ควรจะรู้ไว้ นั่นคือ Apple ID ถูกออกแบบมาให้ใช้กบั เครือ่ งทีม่ เี จ้าของเป็นคนเดียวกัน นัน่ คือ ไม่ ว ่ า คุ ณ จะใช้ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที่ เ ป็ น ของคุ ณ เองจริ ง ๆ คุ ณ ก็ สามารถใช้ Apple ID ผูกกับเครือ่ งเหล่านัน้ เพือ่ ดึงบริการหรือ แอพพลิเคชัน่ ทีค่ ณ ุ เคยซือ้ ไว้มาใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียเงินซ�ำ้ อีก แต่หากคุณนำ� Apple ID ไปใช้กบั อุปกรณ์ของคนอืน่ ๆ จะ มีปญ ั หาตามมาหลายอย่าง เช่น ถ้าคุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ บางอย่างทีค่ ณ ุ เคยซือ้ มาลงบนเครือ่ งของเพือ่ น คุณก็ตอ้ งทำ�การ ล็อกอิน Apple ID ของคุณลงไปในเครือ่ งของเพือ่ นคุณ ซึง่ อาจ จะทำ�ให้ข้อมูลบางอย่างบนเครื่องของเพื่อน ถูกอัพโหลดไปยัง ระบบฐานข้อมูลของเราในกรณีทเ่ี ราเผลอไปเปิดบริการบางอย่าง เช่น iCloud และอาจเกิดปัญหาตามมาไม่รจู้ บ นอกจากนั้ นในวั น ที่ เ พื่ อ นของเราต้ อ งการอั พ เดท แอพพลิเคชัน่ ทีเ่ ราดาวน์โหลดให้ ก็จะไม่สามารถทำ�ได้ นอกเสีย จากว่าเราจะยอมให้พาสเวิร์ดของเรา (ที่บางครั้งอาจจะผูกกับ บัตรเครดิตวงเงินหลายหมืน่ บาท) กับเพือ่ นเราไป

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE

รูจ ้ ก ั กับ ให้มากขึน ้ Apple ID ส�ำหรับดาวน์โหลด ของฟรี และแบบผูกกับ บัตรเครดิต

ปั ญ หาแรกที่ ห ลายๆ คนมั ก จะเจอสำ�หรั บ การสร้าง Apple ID นัน่ คือ ไม่มบี ตั รเครดิต ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ในการสมัคร ทำ�ให้หลายๆ คนพอเจอเพียงแค่ข้นั ตอนแรกที่ต้องให้กรอกเลขบัตรเครดิตก็ถึงกับ ปิดหน้าจอหนี... แต่จริงๆ แล้วเราสามารถสมัคร Apple ID แบบไม่ตอ้ งใช้บตั รเครดิตได้อยู่ วิธกี ค็ อื ให้เราไปยัง App Store แล้วทำ�การเลือกแอพพลิเคชัน่ ใดๆ ก็ได้ทแ่ี จกฟรี แล้วกดดาวน์โหลด ตัวระบบ ก็จะถามว่าเรามี Apple ID หรือยัง? จากนัน้ เราก็เลือกทีจ่ ะสร้างบัญชี Apple ID เสียใหม่ เท่านีก้ จ็ ะเป็นการสร้าง Apple ID แบบไม่ตอ้ งกรอกเลขบัตรเครดิตได้เลย แต่ทง้ั นี้ Apple ID ดังกล่าวก็จะไม่สามารถใช้ซอ้ื สินค้าหรือ บริการใดๆ จาก Apple ได้ (แต่กส็ ามารถอัพเดทได้ภายหลัง) สำ�หรับ Apple ID แบบที่เรากรอกบัตรเครดิตไปเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ เราสามารถใช้ Apple ID ของเราซื้อสินค้า และบริการแทบจะทุกตัวของ Apple ได้ เช่น การสัง่ ซือ้ แอพพลิเคชัน่ หรือ การสัง่ ซือ้ MacBook Pro ผ่านทาง Apple Online Store ก็ทำ�ได้เช่นกัน

Apple ID กับ Find my iPhone

Find my iPhone เป็นบริการตรวจเช็กตำ�แหน่งของ iPhone ทีส่ ามารถช่วยเหลือ เราในยามเครือ่ งหายได้ แต่กม็ คี นไม่มากนักทีจ่ ะเข้าใจระบบดังกล่าวอย่างแท้จริง จริงๆ แล้ว Find my iPhone เป็นบริการส่วนหนึง่ ของ iCloud ซึง่ เราสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ดว้ ย Apple ID ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ iPhone มาใหม่เครื่องหนึ่ง เราก็สามารถใช้ Apple ID ในการเปิดใช้บริการ iCloud ได้ โดยในนัน้ จะมีระบบ Find my iPhone ให้เราเลือกใช้งาน ซึง่ ถ้าเราเปิดใช้งาน ตัวระบบก็จะทำ�การส่งข้อมูลของ สถานทีข่ องอุปกรณ์นน้ั ๆ ไปยังฐานข้อมูลของ iCloud ได้ตลอดเวลา เมือ่ เกิดเหตุเครือ่ งหาย เราก็สามารถใช้ Apple ID ล็อกอินเข้าไปยัง iCloud เพือ่ ตรวจดูตำ�แหน่งของอุปกรณ์ดงั กล่าวได้เลย ส่วนแอพพลิเคชัน่ ทีช่ อ่ื Find my iPhone ทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้ผา่ นทาง App Store มีเอาไว้เพือ่ ใช้หา iPhone เครือ่ งอืน่ ๆ ด้วย Apple ID ทีล่ อ็ กอินเข้าไปเท่านัน้ ไม่ได้มสี ว่ นกับ ระบบติดตามโดยตรงแต่อย่างใด


TEXT/PHOTO : KengKawiz / facebook.com/KengKawiz

ทุกวันนีเ้ ราใช้ชว ี ต ิ บนโลกโซเชียลมากขึน ้ ชอบแชทชอบแชร์กน ั มากขึน ้ ท�ำให้เรามี แอพพลิเคชัน ่ มากมายทีม ่ าตอบสนอง ไลฟ์สไตล์การแชทการแชร์ของเรา ซึง ่ สือ ่ ทีช ่ าวไทยนิยมกันก็มท ี ง ั้ Facebook, Twitter และ Instagram

ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถแชร์คลิป วิดโี อลงบน Twitter และ Instagram ได้ จนกระทัง่ ช่วงต้นเดือนทีแ่ ล้วทาง Twitter ได้ ส่งแอพฯ มาให้ชาวแอนดรอยด์ได้แชร์คลิป ไอเดียเก๋ๆ กันกับแอพฯ ‘Vine’ ซึ่งแอพพลิเคชั่นตัวนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี ในต่างประเทศเพราะว่าเข้าใจง่าย ใช้ง่าย และเป็ นช่ องทางการแชร์ คลิ ปวิ ดีโ อไปสู่ Twitter แบบง่ายๆ ได้อกี ด้วย สำ�หรับหลักการของ Vine ก็เข้าใจ ไม่ยากค่ะ คล้ายๆ กับ Twitter เลยที่ให้ เราแชร์ความคิดแบบจำ�กัดความยาว โดย ใน Vine จะให้เราคิดและเรียบเรียงไอเดีย แชร์ออกมาผ่านทางคลิปวิดีโอความยาว ไม่เกิน 6 วินาที ซึง่ ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ ค่อนข้างจะน้อยไปสักนิดแต่กเ็ ป็นระยะเวลา ทีจ่ ะดึงดูดความสนใจจากผูท้ เ่ี ข้ามาชมคลิป ตั้งแต่ต้นจนจบได้เป็นอย่างดี แถมยังไม่ ต้องเสียเวลาและ Data ในการอัพโหลด มากอีกด้วย ในแอพฯ Vine แบ่งออกเป็น 4 หน้า หลักๆ คือหน้า Feed ที่ให้เราได้ดูวิดีโอ ต่างๆ ของเพือ่ นทีเ่ ล่นรอวนลูปให้เราเข้าไป Like หรือ Comment, หน้า Activity ที่ จะคอยบอกความเคลื่อนไหวต่างๆ ไม่ว่า ใครจะมา Like หรือ Comment คลิปของ เราก็สามารถรู้ได้ทันทีค่ะ ส่วนถ้าเกิดใคร อยากหาไอเดียหรืออยากได้แรงบันดาลใจ

Vine ก็เป็นอีกหนึง่ ทีแ่ นะนำ�ค่ะ เพราะว่า เราสามารถเข้าไปค้นหาคลิปเจ๋งๆ จากคน ทั่วโลกได้ผ่านทางหน้า Explore ไม่ว่า จะเลือกดูคลิปเด่นหรือเลือกหาสิ่งที่สนใจ ผ่ า นทาง Hashtag (#) แบบใน Twitter ก็ ไ ด้ น ะ และส่ ว นสุ ด ท้ า ยก็ คื อ หน้ า Profile ที่ จ ะแสดงข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของเราและคลิ ป ที่ เราไปกด Like เอาไว้ คราว หลั ง ถ้ า อยากดู ค ลิ ป ที่ เ รา ชื่ น ชอบหรื อ คลิ ป ที่ เ ป็ น แรง บันดาลใจของเราก็สามารถ เข้ า มาดู ไ ด้ ท่ี ห น้ า Profile นีแ่ หละค่ะ สำ�หรั บ ไฮไลท์ ข อง Vine ก็อยู่ท่ีการถ่ายวิดีโอ แบบง่ายๆ ด้วยตัวเองได้ทุก ทีท่ กุ เวลาเพียงแค่แตะเข้าไป ที่ รู ป กล้ อ งเล็ ก ๆ ที่ อ ยู่ ด้ า น บนขวาของตั ว แอพฯ จากนั้น ก็ ส ามารถ ถ่ายสิ่งที่ต้องการได้เลยเพียงแค่ใช้น้ิวแตะ ทีห่ น้าจอค้างไว้ ส่วนถ้าหากอยาก Pause การถ่ า ยก็ แ ค่ ป ล่ อ ยนิ้ ว ออกจากจอค่ ะ เมื่อ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เราก็ ส ามารถใส่ คำ�บรรยายและ # ก่ อ นจะแชร์ ค ลิ ปให้ เพือ่ นๆ ทัง้ ใน Vine, Twitter และ Facebook ได้เชยชมกัน… ง่ายมากๆ

สักหน่อยไหมคะ

Facebook ขอแจม! แต่ ห ลั ง จากแอพฯ Vine เปิ ดให้ ด าวน์ โ หลดใน Google Play ได้ ไ ม่ นานทางด้ า น Facebook ก็ ข อร่ ว มแจมสั ง คมโซเชี ย ลแชร์ ค ลิ ป วิ ดี โ ออี ก ราย ด้ ว ยการส่ ง อั พ เดท Instagram เป็ น เวอร์ ช่ั น 4.0 มาให้ ท้ั ง ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง บน iOS และ Android เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแชร์ วิ ดี โ อให้ กั บ แอพแชร์ ภาพยอดฮิ ต โดยในการอั พ เดทนี้ ผู้ ใ ช้ จ ะสามารถถ่ า ยคลิ ป วิ ดี โ อความยาว 15 วินาที (เกทับนิดนึง) ไปอวดเพื่อนๆ บน Instagram ได้แล้ว ซึ่งเขาบอกว่า 15 วินาทีน้ันเป็นเวลาที่พอเหมาะในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางคลิปและยัง ไม่ลำ�บากในการอัพโหลดมากจนเกินไปอีกด้วย นอกจากความแตกต่างด้านความยาวของคลิปวิดีโอแล้วทางฝั่ง Instagram ยังเพิ่มลูกเล่นการใส่ฟิลเตอร์ต่างๆ ให้กับคลิปวิดีโอถึง13 รูปแบบเช่นเดียวกับที่ เราสามารถทำ�ได้กับรูปภาพที่แชร์ผ่านทาง Instagram นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมี Cinema ทีจ่ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นโหมดการป้องกันภาพสัน่ ไหวให้เราได้ถา่ ยคลิปได้นง่ิ มาก ขึน้ อีกด้วย ซึง่ ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดตัวฟีเจอร์นก้ี ม็ ศี ลิ ปินดารามาลองปล่อยคลิปวิดโี อ เรียกเสียงกรีด๊ จากแฟนคลับกันเพียบ จะว่าแล้วคนไทยก็ชินกับการเล่น Instagram และหลายๆ คนก็มี ติดเครื่องกันอยู่แล้ว งานนี้เลยดูเหมือนว่าทาง Instagram จะได้เปรียบ มากกว่าน้องใหม่ในบ้านเราอย่าง Vine เพราะนอกจากจะไม่ตอ้ งดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นใหม่ ไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่แล้วยังได้อินไซด์กับคลิปของศิลปิน ดารากันอีกด้วย งานนี้จึงน่าจับตามองนะคะว่า Vine ในบ้านเราจะมาแรงแซง Instagram ไหวหรือเปล่า แต่ยงั ไงก็ตามทัง้ Vine และ Instagram ก็ได้น�ำ เสนออีกหนึง่ ทางเลือกทีจ่ ะทำ�ให้เรือ่ งราวในชีวติ ประจำ�วันของ เราดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ส่วนใครจะเลือกใช้แอพฯ ไหนก็แล้วแต่ความ ชอบเลยค่ะ :] DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


TEXT / PHOTO : Bluemoon

หลังจากมัน ่ ใจว่าเทีย ่ วมาครบทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้ว ก็อยากจะไปลุยต่างแดนบ้างและลิสต์ล� ำ ดับต้นๆ ทีอ ่ ยากไปก่อนทีจ ่ ะ แบกสังขารไม่ไหวคือ ‘ทิเบต’ ทีแรกนัดว่าจะไปลุยกัน 4 สาว แล้วก็คอ ่ ยๆ เบีย ้ วไปทีละคน แต่เมือ ่ ตัง ้ ใจแล้ว เหลือเอ้คนเดียวก็จะไปค่ะ บั ง เอิ ญ จริ ง ๆ ที่ ไ ด้ อ ่ า นเรื่ อ งของคุ ณ ‘โอ๊ ต ’ กิ ต ติ พ งศ์ กองแก้ ว คนกรุ ง เทพฯ ที่ ป ั ่ น จั ก รยานจาก กทม.ถึงทิเบตพร้อมกับ ‘ก้อง’ คู่หูชาวฮ่องกงของเค้า (พู ด ไทยได้ 90%) เมื่ อ ถึ ง ทิ เ บตแล้ ว สองหนุ ่ ม ก็ ตั ด สิ นใจอยู ่ ย าว เปิ ด ร้ า นอาหารกึ่ ง ผั บ และเป็ น ร้ า นซ่ อ มจั ก รยานด้ ว ย ชื่ อ Spinn Café ผ่ า นบท สัมภาษณ์จากแมกกาซีนเล่มหนึ่ง (ถ้าจ�ำไม่ผิดคิดว่า เป็ น GM นะ) ซึ่ งโอ๊ ตได้ ทิ้ ง เว็ บไซต์ ข องที่ ร ้ า น และ อีเมล์ของเค้าและก้องเอาไว้ เอ้จึงอีเมล์ไปเพื่อขอค�ำ แนะน�ำในการเดินทางเข้าทิเบต ทั้งโอ๊ตและก้องตอบมา โดยละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงแนะน�ำให้รู้จัก John (เป็นคนจีนทีท่ ำ� มาหากินใน Lhasa ชือ่ จีนคือ XU QIANG) เพือ่ ท�ำ Permit, ซือ้ ตัว๋ รถไฟ และจองทีพ่ กั คุยกันอยูเ่ กือบ 4 เดือน เรียกว่าเป็นโค้ชตัวจริง ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยเจอตัวเป็นๆ นีไ่ งล่ะ น�ำ้ ใจคนไทย ก่อนเดินทางเอ้กลัวมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้อง ไปตะลุยต่างแดนคนเดียว จริงๆ ไม่ได้กลัวทิเบตนะคะ เพราะเท่าทีไ่ ด้ขอ้ มูลมา คนทิเบตน่ารัก ฝักใฝ่ศาสนา แต่ กลัวการเดินทางในเมืองจีนนีล่ ะ่ ค่ะ โดยเฉพาะต้องไปขึน้ รถไฟที่กวางเจา สถานีรถไฟกวางเจาใหญ่กว่าหัวล�ำโพง ไทยประมาณ 6 เท่า 99% ของคนจีนที่เคยพบมาพูด อังกฤษไม่ได้!!!! เป็ นไปอย่ า งที่ ก ลั ว พอไปถึ ง หั ว ล�ำโพงกวางเจา เอ้ถามทางไปชานชาลา Lhasa ถามคนนีช้ ไี้ ปซ้าย ถามอีก คนชีไ้ ปขวา จะบ้าตาย Signage ภาษาทีเ่ ราอ่านได้กไ็ ม่มี สัมภาระก็รงุ รัง กว่าจะเจอเป้าหมายก็เกือบเทีย่ ง รถไฟออก 13.07 เหนือ่ ยแทบขาดใจ จะว่าโชคร้ายก็ไม่ถูกนัก เพราะประชากรมากมาย ทีโ่ ดยสารรถไฟไป Lhasa เกือบทัง้ หมดเป็นนักท่องเทีย่ ว รุ่นราวคราวเดียวกัน เอ้เลยได้เพื่อนตลอด 4,980 กม. / 56 ชัว่ โมงไม่เบือ่ เลย

ทั ศ นี ย ภาพสองข้ า งทางตลอดเส้ น ทางสวยเกิ น ค�ำบรรยาย โดยเฉพาะ 1,142 กม.สุดท้ายก่อนถึง Lhasa เอ้ ไ ด้ เ ห็ น พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ที่ ท ะเลทรายโกบี – เทื อ กเขา คุนลุน้ –ทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์ในเชียงถัง–ธารน�ำ้ แข็งบนทีร่ าบสูง จ้างถัง–อุโมงค์คุนหลุนที่ยาวถึง 1,972 เมตร–อุโมงค์ที่ สูงที่สุดในโลก ‘เฟิงหว่อซาน’–และสถานีรถไฟ ‘ถังกู่ลา’ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลกด้วย เช่นกัน (5,068 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล) ถึง Lhasa 21.00 น. ตรงเวลาเป๊ะ สถานีรถไฟ Lhasa ทันสมัยจนแทบช็อค เพราะก่อนมาบิลท์ตัวเองด้วยการ ดูหนัง 7 Years in Tibet และ Kundun คาดหวังจะมา เจอเมืองแบบในหนังทีค่ นยังขีม่ า้ -ลา แต่มนั ไม่ใช่เลย ถนน คอนกรีตทุกเส้นใน Lhasa กว้าง 6-8 เลน ไฟถนนพรึบ่ พรับ่ สว่างกว่าเส้นไปสุพรรณฯ บ้านเราอีก ... จุดหมายแรกเอ้ Check in ที่ Spinn Café ได้พบโอ๊ตและก้องเป็นครัง้ แรก เอ้เอากะปิ น�้ำปลา น�้ำพริก พริกป่นมาฝากหนุ่มๆ ให้ หายอยาก รวมทัง้ นัดเพือ่ นๆ ทีเ่ จอบนรถไฟมาสังสรรค์กนั ทีร่ า้ นนีด้ ว้ ย ตื่ น เช้ า วั น แรก อากาศหนาวแทบคลั่ ง ลมแรง ตลอดแต่เราสูค้ ะ่ 09.00 น. นัดเจอเพือ่ นทีป่ ระตูทางเข้า Potala เพือ่ จองคิวเข้าในวันถัดไป จากนัน้ พวกเราจึงมา เดินเทีย่ วตลาด Barkhore ทานอาหารทิเบต และเข้าชม วัด Jokhang ซึง่ เป็นวัดหลวงของ Lhasa ค่ะ ส่วน Potala เป็นวังทีอ่ งค์ดาไลลามะเคยประทับอยูน่ ะคะ

Days

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ต่อด้วยวัดโจคัง (Jokhang Monastery) วัดใน พระพุทธศาสนาวัดแรกในทิเบต จึงเป็นวัดทีใ่ หญ่และส�ำคัญ ทีส่ ดุ ในทิเบต (ถ้าบ้านเราก็เป็นวัดพระแก้ว) รอบๆ วัดเป็น ตลาดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ทสี่ ดุ ใน Lhasa เรียกบริเวณนีว้ า่ ย่าน Barkhore มีของขายทุกอย่างตัง้ แต่หนิ ทิเบต–พรม– ของทีร่ ะลึก–ร้านอาหารทิเบตแท้ๆ จนถึงผับค่ะ ข้อแนะน�ำ ส�ำหรับการซือ้ ของทีน่ คี่ อื ต้องต่อแบบห้ามเกรงใจ และถาม ราคาหลายๆ ร้านก่อนซือ้ รวมทัง้ ควรหนีบเพือ่ นทีพ่ ดู จีนได้ มาซือ้ จะได้ไม่โดนโขกหัวโน วันรุง่ ขึน้ เอ้และเพือ่ นฮ่องกงได้ควิ เข้า Potala ตัง้ แต่ 08.30 น. ซึง่ เราทัง้ หมดต้องปีนขึน้ ไปให้ถงึ จุดแสตมป์บตั ร ทีอ่ ยูส่ งู จากพืน้ ราว 500 เมตรให้ได้กอ่ น 09.20 น. วิธกี าร เข้าก็แปลกประหลาด คือต้องผ่านเครื่องสแกนอาวุธและ โดนยึดน�ำ้ ทัง้ หมด ก่อนต้องตะกายขึน้ ไปถึงทางเข้าให้ทนั 09.20 น. (นั่นคือต้องปีน 500 เมตรภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที) ถ้าเป็นบ้านเราระยะทางแค่นี้จิ๊บๆ ค่ะ แต่การ ตะกายบันได 500 เมตรในทิเบตไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะที่ นี่อากาศน้อยมาก และนักท่องเที่ยวส่วนมากจะมีอาการ High Altitude Sickness หรือภาวะแพ้ความดันอากาศใน ทีส่ งู เป็นกันแทบทุกคนเพราะไม่ชนิ กับการอยูใ่ นทีๆ่ สูงกว่า ระดับน�้ำทะเลมากๆ เราจะหายใจเร็วขึ้นเพื่อรับออกซิเจน ในปริมาณเดียวกับทีเ่ คยรับจากบริเวณพืน้ ทีป่ กติ ห้ามวิง่ ห้ามเดินเร็วเด็ดขาด เอ้จงึ เข้าใจค�ำว่า Slow Life อย่างถึง แก่นก็ที่ Lhasa นีเ่ อง


หลังจากแสตมป์บัตรเข้า Potala ทันเวลาแล้ว เราสามคนนัง่ หอบกันพักใหญ่ ก่อนจะปีนต่อมาถึงจุดทีม่ ี น�้ำและขนมขายนะคะ ราคาแพงกว่าข้างนอกพอสมควร เราสามคนเลยถึงบางอ้อค่ะว่าเค้ายึดน�ำ้ เราไปท�ำไม ด้านในพระราชวังห้ามถ่ายรูปเด็ดขาด Potala ตัง้ อยู่ บนยอดเขา Potalaka สร้างใน ค.ศ.1650 บนวังเดิม ที่ King Songtsän Gampo เคยสร้างไว้แต่โดนฟ้าผ่า เสียหาย โดยดาไลลามะองค์ที่ 5 สร้างใหม่ทงั้ หมดอีกครัง้ มีเนือ้ ที่ 120,000 ตร.ม.13 ชัน้ 1,000 ห้อง สูง 1,014 ม. แบ่งเป็น 3 เขตนะคะ คือ ต�ำหนักขาว เป็นเขตสังฆาวาส, ต�ำ หนั ก แดงเป็ น เขตพุ ท ธาวาสและส่ ว นสี เ หลื อ งเป็ น ส่วนเชือ่ มค่ะ เพือ่ นที่ Spinn Café มาอยูท่ เิ บตได้ 2 ปี แล้วยังไม่เคยมา Potala เลยค่ะ เค้าบอกว่าเสียดาย ค่าเข้า 500 บาท ทีอ่ ยูไ่ ด้ไม่เกิน 2 ชม. ทีแรกก็งง แต่พอ เข้าไปจริงๆ แล้วเข้าใจเลยค่ะ ในวังนัน้ คับแคบและแออัด มาก แถมยังจุดธูปเทียนควันโขมง จนหายใจแทบไม่ออก เรียกว่าต้องรีบๆ เดินดูแล้วหนีตายออกมาก่อนเลย วันที่ 3 เพื่อนฮ่องกงเปื่อย เลยต้องพึ่งบริการไกด์ การเทีย่ วทีน่ ตี่ อ้ งมีไกด์เพราะเป็นกฎหมาย ซึง่ John ย�ำ้ กับเอ้ตงั้ แต่กอ่ นมาแล้วว่าไปไหนต้องจ้าง Local Guide วันละ 150 RMB ตอนแรกเพลียมากกับกฎหมายรีดเงิน นักท่องเที่ยว แต่การใช้ชีวิตใน Lhasa โดยไม่เข้าใจ ภาษาจีนหรือทิเบตเลยนั้นค่อนข้างล�ำบาก แม้คนส่วน มากจะมีอธั ยาศัยและยินดีจะสือ่ สารกันโดยสัญชาตญาณ แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไรมาก โดยเฉพาะเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้การอธิบาย ดังนั้นการมีเพื่อนคนจีน/ฮ่องกงที่นี่ จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก วั น แรกๆ ที่ เ นี ย นไปกั บ เพื่ อ นฮ่ อ งกง ท�ำให้ ป ระหยั ด ไปได้เยอะ

จุดหมายต่อไปคือวัด Drepung อยูไ่ กลมากค่ะ นัง่ รถ ไปราวๆ 45 นาที Drepung เป็นส�ำนักสงฆ์หลักของนิกาย เจลุกปา ชือ่ Drepung หมายถึงกองข้าว คุณไกด์เล่าว่าคง เป็นเพราะวัดมีสขี าวค่ะ ชาวบ้านสมัยก่อนมองไกลๆ อาจ คิดว่าเป็นข้าวกองใหญ่ จุดเด่นของวัดนีค้ อื วิหารหลังที่ 2 มีภาพเขียน (ภาษา ทิเบตเรียกว่าทังก้านะคะ) สุดอลังการ มีบัลลังก์ของ ดาไลลามะองค์ที่ 5 มีรา้ นกาแฟน่ารักๆ ให้นงั่ พักได้ และเรา สามารถมองเห็นการวาดภาพพระบนหินผาได้ด้วยนะคะ และได้ชมพระอุโบสถหลัก ซึง่ มีทงั ก้าทีส่ วยงามวิจติ รมาก รวมทั้งมีเสาค�้ำยัน 180 ต้น และพุทธประติมากรรมอีก มากมาย นอกจากนัน้ ยังได้ชม Hall of King of Tibet ที่ มีภาพเขียนเสมือนจริงของกษัตริยท์ ยี่ งิ่ ใหญ่ทงั้ 3 พระองค์ ของทิเบต ทั้งยังได้ชม Chapel of Jampa หรือวิหาร พระเมตไตรยทีง่ ดงามมากค่ะ จาก Drepung นั่ ง รถไม่ เ กิ น 20 นาที ก็ ม าถึ ง วัด Sera (ต้องเดินขึน้ เขาอีกแล้วค่ะ) สองข้างทางขึน้ เป็น ร้านขายของมากมาย ค�ำว่า Sera แปลว่าสวนกุหลาบ เป็น วัดของพระนิกายหมวกเหลือง อุโบสถใหญ่ หรือ Tsogchen เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตรย รายล้อมด้วย รูปเหมือนขององค์ดาไลลามะ ได้เห็นที่ตั้งบัลลังก์ของ ดาไลลามะองค์ที่ 13 เบือ้ งหลังเป็นรูปพระศากยมุนี และ ภาพทังก้าที่ใหญ่โตมาก และที่น่าสนใจมากๆๆๆ คือ หน้าผาด้านหลังวัดใช้ประกอบพิธี Burial Sky หรือการฝังฟ้า วันทีไ่ ป มองขึน้ ไปทีผ่ านัน้ ก็เห็นแร้ง 2–3 ตัวบินอยูด่ ว้ ยค่ะ และถือว่าโชคดีซำ�้ สอง เพราะทีว่ ดั Sera นีม้ ี Yak ตัวเป็นๆ ออกมาส่งเราก่อนจะกลับด้วย

เช้าวันต่อมาเพือ่ นฮ่องกงฟืน้ แล้ว พวกเรามุง่ หน้าขึน้ รถเมล์ไป Tibet Museum แต่โชคร้ายทีเ่ ค้าปิดปรับปรุง เลยข้ามถนนมา Norbu Lingka หรือพระราชวังฤดูรอ้ นของ องค์ดาไลลามะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน สร้างโดยดาไลลามะ องค์ที่ 6 และก่อสร้างเพิม่ เติมทุกรัชกาล โดยเฉพาะในสมัย ดาไลลามะองค์ที่ 7 พระองค์มดี ำ� ริให้นำ� ดอกไม้นานาพรรณ มาประดับในพระราชวังแห่งนีค้ ะ่ พระต�ำหนักกลางมีทงั ก้า รูปองค์ตาราทีส่ วยงามมาก มีโถงส�ำหรับประกอบศาสนกิจ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของดาไลลามะ ที่ส่วนมาก เป็นเครือ่ งเรือนยุโรป มีทงั้ โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ่ งเล่น แผ่นเสียงแบบโบราณ มีการเปิดห้องน�้ำที่พระองค์ท่าน เคยใช้ให้ดดู ว้ ยนะคะ แต่ถา่ ยรูปไม่ได้ตามเคย นอกจากความงดงามของดอกไม้และต�ำหนักใหญ่ ยัง มีศาลากลางน�ำ้ และต�ำหนักเล็กๆ อีก 5-4 ต�ำหนักค่ะ รวม ทั้งมีอาคารส�ำหรับประกอบพิธีกรรมด้วย แต่ที่ประทับใจ ทีส่ ดุ คงเป็นต�ำหนักเล็กๆ หลังหนึง่ ทีค่ นดูแลเค้าต้มน�ำ้ ด้วย พลังแสงอาทิตย์ แถมยังมีสุนัขตัวยักษ์ ท�ำหน้าที่ รปภ. เดินวนอยูร่ อบๆ ก�ำแพงค่ะ สุนขั ตัวนีเ้ ป็นทีเ่ ลือ่ งลือค่ะ เพราะ แม้แต่ใน Wikipedia และ Lonely Planet ก็ระบุวา่ ถ้ามา ทีน่ ตี่ อ้ งมาเยีย่ ม Guard dog on Norbu lingka wall ด้วยนะคะ คื น สุ ด ท้ า ยของเอ้ ใ น Lhasa มาถึ ง อย่ า งเร็ ว จน น่าใจหาย สองหนุม่ ที่ Spinn อาสาพาขีจ่ กั รยานทัวร์รอบ Lhasa ตะลุยราตรี (โอ๊ตบอกว่าเป็น RCA ของ Lhasa) ซึง่ อยูห่ า่ งจาก Potala ไม่ถงึ 2 กม. ถนนยาวราวๆ 1 กม. เต็มไปด้วยดิสโก้เธคแบบที่ต้องเปิดขวด หรือซื้อบัตร เข้ าไป โอ๊ ต เคยไปและสั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น เหล้ า ปลอม เพราะราคาถูกมากๆ มีผบั แบบทีม่ ผี หู้ ญิงมานัง่ คาเฟ่ทมี่ ี นักร้อง ร้านคาราโอเกะ ร้านสุกี้ ร้านข้าวต้มเต็มตลอดถนน เปิดไฟสว่างและเสียงดังอึกทึก สุดท้ายเราแก๊งสองล้อ ของเรามาจอดที่ร้านสุกี้เสฉวน สุกี้ที่นี่คล้ายๆ เมืองไทย นะคะ แต่สนุกสนานตรงที่ต้องไปเลือกวัตถุดบิ ทีเ่ สียบไม้ แล้วมาต้มในหม้อบนโต๊ะ แล้วเวลาคิดเงินเค้าจะใช้วธิ นี บั ไม้คะ่ เอ้ขน ึ้ รถไฟเทีย่ วกลับจากสถานี Lhasa (หรูหรา ทันสมัยกว่า Guangzhou มาก) แม้ขากลับนีจ้ ะได้อยู่ คนเดียวในโบกีท้ ี่ 3 ซึง่ เหมาะแก่การงีบมาก แต่กห็ ลับ ไม่ลงค่ะ เพราะวิวสองข้างทางสวยจริงๆ

ช่ ว งเวลาที่ ท ่ อ งเที่ ย วทิ เ บตได้ คื อ เมษายน–กันยายนของทุกปี และท�ำ Permit กับ Agency ทีไ่ ว้ใจได้ เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม เอ้า...ว่ายน�้ำ เกือบทุกวันช่วง 2 เดือนก่อนไป ขาไปทิ เ บตควรนั่ ง รถไฟหรื อ รถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเพื่อร่างกายจะได้ ปรับสภาพ ถ้าไปรถไฟอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่มา เพราะจะสอดเข้าไปใต้เตียงล�ำบาก และควรมี กระเป๋า 1 ใบเก็บของส�ำคัญและน�ำติดตัว ไว้เสมอ

ห้องน�้ำบนรถไฟจีนไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แนะน�ำให้เข้าคนแรก หลังพนักงานท�ำความ สะอาดจัดการ และพกทิชชูแห้งเปียกไปให้ พร้อม บนรถไฟมีตนู้ ำ�้ เย็น และน�ำ้ ร้อน พกมาม่า กาแฟมาได้คะ่ เอากระติ ก น�้ำ ร้ อ นแบบสุ ญ ญากาศ มาด้วยนะคะ พกตลอดเวลาเพราะใน Lhasa อากาศเย็นตลอดทั้งปี ควรดื่มน�้ำมากๆ และ บ่อยๆ เพื่อบรรเทาอาการ High Altitude Sickness ถ้ามีเพือ่ นเป็นคนจีน/ฮ่องกงไปด้วยกันจะ ดีมาก หรือไปหาเอาได้ที่ Spinn Café ก็ได้

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

นัง ่ คุยกับกระต่ายจอมทะเล้น มี 15 วินาทีให้แนะน�ำตัวครับ

ผม Lay The Rabbit ยิ น ดี ที่ ไ ด้ รู ้ จั ก ทุกคนนะครับ ผมเป็นกระต่ายธรรมดาๆ ตัวหนึง่ ขีอ้ ายมากๆ แต่กม็ อี ารมณ์ทะเล้น แอบโรแมนติก นิดๆ หรือจะบอกว่าน�ำ้ เน่าก็ได้ ความสามารถพิเศษของ ผมก็คอื การตือ๊ ครับ ฮ่าาา และผมก็ยงั ชอบกินชานมไข่มกุ ด้วยนะครับ one-pack ของผมเลยหนุ่ยๆ อย่างที่เห็น แต่ตอนนีต้ อ้ งเร่งฟิตหุน่ บ้างล่ะเผือ่ จะจีบสาวติด เพจนีม ้ เี พือ ่ ?

ใครทีเ่ ข้า FB เป็นประจำ� คงเคยเห็นเจ้ากระต่าย ขีอ ้ ายทีแ ่ อบซ่าใช้เทคโนโซเชียลมีเดียในการจีบ (กระต่าย) สาวว่ากันว่า Lay The Rabbit มีความสามารถพิเศษคือ อารมณ์ขน ั และ ‘พลังตือ ๊ ’ เป็นพิเศษเพือ ่ การพิชต ิ ใจสาว แม้จะยังไม่ประสบผลแต่ก็ มีบรรดาแฟนเพจเป็นกำ�ลังใจ ให้เพียบ! DL เชือ ่ ว่าหลายคน คงอยากรูจ ้ ก ั เจ้ากระต่าย หน้าทะเล้นตัวนี้ จึงแอบแวะ ไปสอบถามความเป็นมา เป็นไปให้ทก ุ คนทราบ

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

อย่างที่บอกครับว่า ผมเป็นกระต่ายที่ แสนจะขี้อายสุดๆ แต่ดันไปตกหลุมรัก ครั้งใหญ่กับกระต่ายสาวเสน่ห์แรงเข้า ทำ�ให้เกิดอาการ เคอะๆ เขินๆ ทำ�อะไรไม่ถูก เลยคิดว่ายังไงก็ต้องลอง ซักตั้ง เลยทำ�เพจนี้เพื่อช่วยเป็นการสื่อรักครับ เพราะ ด้วยความดังและแรงส์ของเธอทำ�ให้ผมไม่สามารถเข้า ประชิดตัวเป็นๆ ได้ ผมเลยใช้ขอ้ ดีของ Social Network เข้าช่วยครับ คาดหวังอะไรแค่ไหน?

ผมแค่หวังให้เธอได้พูดคุยโต้ตอบกับ ผมบ้างครับ เลยอยากให้เพื่อนๆ ช่วย กันกระจายความรักของผมไปให้ถงึ เธอให้มากๆ เผือ่ เธอ จะหันมามองผมบ้าง อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วย เพราะได้กำ�ลังใจดีเกินคาด และอีกสิง่ หนึง่ ทีผ่ มคิดไว้คอื อยากให้เพื่อนๆ ที่น่ังอ่านอยู่ย้ิมกันมากๆ บางคนต่าง ช่วยแชร์ความรู้สึกดีๆ หรือคำ�พูดกวนๆ ให้กับคนที่รัก ของตนด้วย ผมว่ามันเป็นการให้ท่ีดีมากครับ ไม่ว่ารัก ครัง้ นีจ้ ะสมหวังหรือไม่ แค่มคี วามรูส้ กึ ดีๆ ก็พอแล้ว อะไรที่ท�ำให้คนติดใจกระต่าย Lay

อาจจะเป็ น ความพยายามมั้ ง ครั บ ทีพ่ ยายามสือ่ ถึงคุณกระต่ายสาวผูน้ นั้ บางครัง้ ก็เล่นมุก แบบน�้ำเน่า แต่มันก็เป็นแบบฉบับของผม บางครั้งอาจ จะดูเอาใจผู้หญิงเกินไปรึเปล่า แต่ผมว่าเวลาเอาใจใคร หรืออ้อนนิดๆ มันดูทะเล้น น่ารักดีออก เอ๊ะ! หรือว่าผม

คิดไปเอง? บางคนบอกว่าอ่านแล้วรูส้ กึ เขินแทนเลย นึกว่าโดนจีบเอง เนีย่ ถ้าผมไม่ตดิ ว่า ชอบคุณกระต่ายสาวไปแล้ว ผมคงจีบสาวอืน่ ไปนานแล้ว แฟนเยอะขนาดนี้ ตอบ Message ของทุกคนหรือเปล่า?

แฟนที่ ฝั น ไว้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผมอ่ ะ โพสต์ ห าเธอตลอด แต่ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้คุยกับแฟนเพจไปก่อน สงสัยจะต้อง อยู่ด้ว ยกั น อี ก นาน อย่ า เพิ่ง หนี ผ มไปไหนนะครั บ แฟนๆ ทุ ก คน ก็ น่า รั ก มากครั บ ผมพยายามที่จ ะตอบทุ ก คนครั บ ถ้ า ไม่ มีเ วลา ตอบจริ ง ๆ ผมก็ จ ะคลิ ก Like แทน แต่ ต อนนั่ ง อ่ า น Comment ของเพือ่ นๆ ผมว่ามันน่ารักดี และผมก็สนุกทีไ่ ด้พดู คุยกับทุกคน มุกทีช ่ อบทีส ่ ด ุ

ที่ จ ริ ง ผมก็ ช อบทุ ก อั น นะครั บ แต่ เ อาที่ ช อบสุ ด น่าจะเป็นอันที่บอกว่า “คุณมีคานของคุณ ผมก็มี คานของผม” เพราะทีจ่ ริงรอใครมากๆ ก็จะท้อ พอท้อก็จะเมือ่ ย ไหนๆ ก็เมือ่ ยแล้ว ก็นง่ั รอทีค่ านเนีย่ แหละ แล้วเราก็ขยันจีบๆ แซวๆ ไปเรือ่ ยๆ ซักวันต้องใจอ่อนบ้างแหละ แต่ว่าที่ประทับใจจริงก็ท่ีกระต่ายสาว กด Like โพสต์ Happy Birthday ของผม ทำ�เอาผมบิดตัวเป็นเกลียว ไปเลย อยากฝากบอกอะไรถึงผูอ ้ า ่ น DL มัย ้ ?

DL Magazine วางแผงทุกคานแล้ววันนี้ ล้อเล่น นะครั บ งั้น ผมฝากติ ด ตาม DL Magazine ด้ ว ย ละกันนะครับ มีเรื่องดีๆ ในนี้เพียบ แล้วอย่าลืมเป็นกำ�ลังใจให้ผม ด้วยนะครับ หรือไม่ก็สอนวิธีจีบหญิงให้หน่อยก็ได้ครับ ผมไม่เก่ง เอาซะเลย เพื่อนๆ ต้องมีมุกเด็ดๆ ให้ใช้แน่เลย อย่าเก็บไว้คนเดียว นะครับ ของอย่างงีแ้ บ่งกันได้ แบ่งแล้วไม่โสดครับ

ติดตามความคืบหน้าในการจีบสาวของ Lay The Rabbit ได้ท่ี www.facebook.com/laytherabbit


TEXT : DigimonUp

the last of us เชือ ้ รา Cordyceps กลายพันธุเ์ ข้าโจมตีสง ่ิ มีชว ี ต ิ ขนาดใหญ่ทเ่ี รียกว่า ‘มนุษย์’ ผูค ้ น มากมายต้องล้มตายหรือกลายพันธุเ์ ป็นตัวประหลาด เมืองใหญ่กลายเป็นเมืองร้าง ป่ารก ปกคลุมเหมือนยุคเคยไร้ผค ู้ น เหลือเพียงแค่เรา...ทีต ่ อ ้ งเอาชีวต ิ รอดจากสถานการณ์นใ้ี ห้ได้! The Last of Us นั บ เป็ น ผลงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วง ท้ า ยปลายยุ ค ของเครื่ อ งเกม PS3 โดยฝี มื อ ของผู ้ ส ร้ า งเกม Uncharted อันเลื่องชื่อ เรื่องราว ของเกม The Last of Us ถู ก ปู พื้ น เหตุ ก ารณ์ ใ นช่ ว งปี ค.ศ. 2033 หรือ 20 ปีหลังจากวันสิ้นโลกที่เรียกขานกันว่า อโปคาลิปส์ ที่มนุษย์เกือบทั้งหมดตายจากการติดเชื้อหรือ บ้างก็กลายพันธุ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดจาก เห็ดรากินคน Cordyceps (Ophiocordyceps Unilateralis) แน่นอนว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ และทางเลือกเดียว คือการสร้างเขตกักกันโรค โดยกักผู้รอดชีวิตทั้งหมดเอา ไว้ที่เมืองบอสตัน (Boston quarantine zone) แต่นับวัน เสบียงอาหารก็ทยอยหมดไป ผู้ปลอดเชื้อก็เริ่มติดเชื้อและ บ้าคลัง่ คุณจะได้รบั บทเป็น Joel ผูช้ �่ำชองในวงการตลาดมืด ผู้มีสัญญากับเพื่อนเก่าว่าต้องพา Ellie สาวน้อยวัย 14 ปี ออกไปจากเขตกักกันทีอ่ ยูไ่ ปก็ตายเปล่าแห่งนีเ้ พือ่ ไปเข้าร่วม กับกลุม่ ต่อต้านทีม่ ชี อื่ ว่า Fireflies ให้ได้ ระหว่างการเดินทางศัตรูทคี่ ณ ุ ต้องต่อสูแ้ ละเอาตัวรอด มีทั้งบรรดากลุ่มโจรที่เป็นมนุษย์ปกติและมนุษย์กลายพันธุ์ ต้ อ งคอยหาน�้ ำ และอาหาร รวบรวมสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ จ�ำเป็น รวมไปถึงอัพเกรด อาวุธต่างๆ เนื้ อ เรื่ อ งโดย ร ว ม อ า จ ดู ข า ด ค ว า ม ส ด ใ ห ม่ ไปบ้าง แต่ความ สุดยอดของเกมนี้

อยู่ท่ีบทที่เขียนออกมาได้อย่างน่าติดตามราวภาพยนตร์ ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ รวมทั้งฉากคัทซีนคุณภาพสูงที่ทำ�ให้ ผู้เ ล่ น รู้สึก อิ น ไปกั บ เกมตลอดเวลา อย่ า งไรก็ ต ามหั ว ใจ หลักของเกมจะเป็นแนวเอาตัวรอดที่ต้องอาศัยการต่อสู้ แบบลอบเร้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจาก รู ป แบบการเล่ น บั ง คั บ แต่ เ ป็ น เพราะกระสุ น ปื น ยา และไอเทมต่ า งๆ ที่ มี จำ�กั ด มาก คุ ณ จึ ง ต้ อ งวางแผนการเล่ น ให้ ดี เ พื่ อ ให้ ส ามารถ รั บ มื อ กั บ กองทั พ ศั ต รู ท้ั ง หลายได้ ต ลอด ทั้งเกม ยิ่งไปกว่านั้น Joel ยังไม่ได้บู๊เก่ง ขัน้ เทพมาแต่เกิด สกิลหรือทักษะทุกอย่าง ถูกกำ�หนดมาให้สมจริงเหมือนมนุษย์ ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การใช้ยาเติม พลังจะต้องใช้เวลาพอสมควร ไม่ใช่กิน ฉีดปุ๊บหายปั๊บ อาวุธระยะประชิดก็ใช้งาน ได้จำ�กัด ในขณะที่ตัวละครอย่างสาวน้อย Ellie ทีเ่ คียงข้างไปกับคุณตลอดทางจะทำ�หน้าที่ เป็นผู้ช่วย คอยช่วยหาไอเทมหรือถ้าถึงคราวต่อสู้ เธอก็ทำ�ได้แม้จะไม่ดนี กั ก็ตาม บางคนถึงกับบอกว่า ข้ อ ดี ข อง Ellie ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ ทำ�ให้ ผู้ เ ล่ น ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ วจนเกินไป ด้วยรูปแบบการเล่นแบบค่อยเป็นค่อยไปและความ ยาวเกือบ 20 ชั่วโมงนี้อาจเป็นฝันร้ายสำ�หรับคอเกมแนวบู๊ ล้างผลาญทีต่ อ้ งการความกระชับฉับไว แต่สำ�หรับเกมเมอร์ แนวย่องเงียบที่ชอบบรรยากาศสไตล์หวาดหวั่นพรั่นพรึง แล้ ว ละก็ เกมนี้ ส ามารถตอบ สนองคุณได้อย่างเต็มที่ อย่างไร ก็ ต ามตั ว เกมนั้ น ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง การเล่ น แบบลอบเร้ น เพี ย ง

อย่างเดียว แต่ในบางฉากยังได้ใส่แอ็คชั่นเสี่ยงตาย เช่น การยิงคุม้ กัน รวมทัง้ ความสยองทีเ่ ล่นกับความมืดได้อย่างถึง อารมณ์ ซึง่ ล้วนแล้วแต่ทำ�ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ทำ�ให้ The Last of Us มีครบถ้วนทุกรสจริงๆ Ellie คูห่ ู A.I. สุดฉลาดจะคอยเคียงข้าง คุ ณ และแทบจะไม่ เ ป็ น ตั ว ถ่ ว งเลย (แต่ ถ้ า เธอโดนเล่ น งานก็ ต้ อ งไป ช่ ว ยนะ เพราะหากเธอตายก็ Game Over ทันที)

บรรยากาศในเกมมีความสวยงามและสมจริง ซึง่ ในบางฉากทีมงาน ก็ได้จำ�ลองสถานทีจ่ ริงมาใส่ไว้ดว้ ย อย่างในรูปนีก้ จ็ ะเป็นเมืองพิตต์สเบิรก์ สหรัฐอเมริกา

เกมนีเ้ ขียนบทและดำ�เนินเรือ ่ งได้สด ุ ยอดมาก มีครบ ทุกรสทัง ้ ตืน ่ เต้น เร้าใจ ดราม่า โรแมนติก คอมเมดี้ ภาพกราฟิกสวยงามหยดย้อยจนแทบไม่นา ่ เชือ ่ ว่า นีค ่ อ ื พลังจาก PlayStation 3 ทีก ่ � ำ ลังจะตกรุน ่ ในเร็วๆ นี้ ใครทีม ่ เี ครือ ่ งครอบครองอยูแ ่ ต่ไม่เล่นเกมนี้ บอกได้เลยว่าคุณกำ�ลังจะพลาด ‘เกมทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ ’ ไปเสียแล้ว

Ellie Joel

10/10 แพลตฟอร์ม : PlayStation 3 ผูผ้ ลิต : Naughty Dog, Inc. ผูจ้ ดั จำ�หน่าย : Sony Computer Entertainment ราคา : 1,790 บาท DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


TEXT : buiberry

Kyary Pamyu Pamyu : Nanda Collection

วงการเพลงญีป่ นุ่ ในช่วงหลังทีเ่ งียบเหงาไปบ้าง เพราะสู้กระแสเค-ป๊อปไม่ไหว แต่แล้วเมื่อ ปี 2012 ‘แครี่ ปามิ ว ปามิ ว ’ ส่ ง เพลง ‘Fashion Monster’ ไปออนแอร์บน YouTube เท่านัน้ แหละ เพลงนีเ้ พลงเดียวมียอดวิวสูงถึง 17 ล้านวิว ปลุกกระแสแฟชัน่ คอสเพลย์สนุกๆ ขึน้ มา แครีม่ กั ปรากฏตัวด้วยการเมคอัพ หน้าตาเป็น Little Monster ที่อิทธิพลมาจากมังงะ อัลบั้มชุดนี้ รวบรวมซิงเกิลฮิต ล่าสุดของเธอ เช่น Kimi ni 100 Percent/Furisodeshon, Ninjyari Bang Bang และ Invader Invader พร้อมเพลงใหม่ทขี่ นึ้ แท่นเพลงดังประจ�ำชาร์ตในญีป่ นุ่ อย่าง Noriko to Norio และเพือ่ เอาใจแฟนเพลงอย่างทัว่ ถึง Nanda Collection จึงมีผลิต ออกมา 2 เวอร์ชนั่ ให้เก็บสะสม โดย Regular Edition ซีดบี รรจุเพลงใหม่ 12 เพลง ขณะที่ Limited Edition เป็นซีดี 12 เพลง และดีวดี มี วิ สิกวิดโี อสุดฮอตของเธออีก 4 เพลง บรรจุในแพ็คเกจโฟโต้บุ๊คหนาพิเศษ 72 หน้า เรียกว่าทั้งอิ่มหูและอิ่มตา เตรียมพบกับ Kyary Pamyu Pamyu ตัวเป็นๆ พร้อมการแสดงสดครบเครือ่ งของเธอ ทีเ่ ทศกาลดนตรี Sonic Bang ณ เมืองทองธานี ในวันที่ 24 ส.ค. นีด้ ว้ ยเลย

Olympus has fallen

ท�ำเนียบขาวบ้านพักประธานาธิบดีสหรัฐฯ สถานที่ ที่มีการอารักขาสูงสุด แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็ เกิดขึ้น เมื่อมีกองก�ำลังลึกลับบุกเข้ามายึด จับตัว ประธานาธิบดีเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับเงื่อนไข ด้านความมัน่ คงทีจ่ ะสัน่ คลอนโลกทัง้ ใบ ความหวัง เดียวอยูท่ อี่ ดีตบอดีก้ าร์ดทีแ่ อบเข้าไปโดยทีอ่ กี ฝ่าย ไม่รตู้ วั ผูช้ มจะได้เห็นเจอราร์ด บัธเลอร์จาก 300 ค่อยๆ เก็บศัตรูไปทีละคน มีบางช่วงทีห่ นัง บีบคัน้ อารมณ์ผชู้ มได้สำ� เร็จ จัดเป็นหนังแอ็คชัน่ ทีโ่ ปรดักชัน่ อลังการ เปิดเรือ่ งมานิง่ ๆ แต่อกี สักพักก็ฉะกันชุดใหญ่ ถ้าคุณ ชอบดูหนังสไตล์อเมริกนั แอ็คชัน่ ฮีโร่ นีค่ อื เรือ่ งทีห่ า้ มพลาด ชุมนุมนักแสดงฝีมอื ดีอย่าง แอรอน เอ็คฮาร์ท และมอร์แกน ฟรีแมน

คะแนนความน่าชม 4/5

MR.GO 3D

ภาพยนตร์ทที่ บุ ทุกสถิตคิ วามยิง่ ใหญ่แห่งประเทศเกาหลี ทุม่ ทุนสร้างกว่า 25 ล้านดอลลาร์! สร้างมาจากการ์ตนู ยอดฮิต ว่าด้วย เหว่ยเหวย สาวน้อยชาวจีนอายุ 15 ต้องใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับ Go กอริลล่า ของคุณปูเ่ จ้าของคณะละครสัตว์หลังจากทีท่ า่ นเสียชีวติ ไป ด้วยความรักในการเล่นเบสบอล ของคุณปู่ ท�ำให้ Go คือกอริลล่าแสนรูท้ มี่ คี วามสามารถ พิเศษในการเล่นเบสบอล เรือ่ งราวได้ไปเข้าหูแมวมอง นักกีฬาเบสบอลเข้า ท�ำให้ Go ได้เป็นกอริลล่า ตัวแรกทีไ่ ด้ลงแข่งในแมตช์เบสบอลระดับประเทศ แต่แล้วหนังก็ทำ� ให้ชวนลุน้ เมือ่ Go ต้องเจอกับ กอริลล่าอีกตัวทีเ่ ป็นเซียนเบสบอลเหมือนกัน ผูช้ มจะได้เห็นความสมจริงด้านเทคนิคพิเศษ ทีท่ มี ผูส้ ร้างใช้ทมี เดียวกับ Transformers, Alice in the Wonderland และ Shrek ใช้ในการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิตทิ ไี่ ฮเทคทีส่ ดุ ทีมผูส้ ร้างเปิดเผยว่า Mr.Go 3D มีการออกแบบโครงสร้างของเจ้ากอริลล่า อัจฉริยะตัวนี้ ตัง้ แต่กระดูก กล้ามเนือ้ ไปจนถึงเส้นขน เพือ่ ความสมบูรณ์แบบอย่างสุดขัว้ จนถึงขัน้ ที่ ทีมงานต้องใช้เวลาหลายวันในการเฝ้าศึกษา พฤติกรรมของกอริลล่าตัวจริงกัน แบบใกล้ชดิ เตรียมงานนาน 4 ปี ด้วยทีมงาน 180 ชีวติ

คะแนนความน่าชม 4/5

Lightt

ดู ท ่ า แล้ ว ว่ า คลิ ป วิ ดี โ อสั้ น ๆ ประเภท 15-25 วิ เริม่ เป็นเทรนด์ทนี่ กั พัฒนาแอพฯ ให้ ค วามสนใจ เหตุ ผ ลเพราะขาใหญ่ ใ นวงการอย่ า ง Instagram ได้ เ ริ่ ม ฟี เ จอร์ นี้ ไ ปแล้ ว ให้ อ รรถรสที่ แ ตกต่ า งจากภาพนิ่ ง โดยแอพฯ ท�ำ คลิ ป สั้ น ๆ ชื่ อ ว่ า Lightt นี้ ก็ ร ้ อ นแรงไม่ แ พ้ กั น มี ฟ ิ ล เตอร์ ที่ น ่ าใช้ มี ฟ ี เ จอร์ ก ดเลื อ ก 1 2 3 4 ให้ ผู ้ ใ ช้ ร วมคลิ ป เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ด ้ ว ย ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store อ่านเพิม่ ได้ที่ lightt.com

Monster University : Catch Archie

ปี นี้ พิ ก ซาร์ ส ่ ง แอนิ เ มชั่ น น่ า รั ก เรื่ อ งนี้ มาสร้างความสนุก ก่อนหนังฉายเป็น ท�ำเนียมไปแล้วว่าต้องมีแอพฯ เกมออก มาให้คนุ้ เคยกับคาแรกเตอร์ของเรือ่ งก่อน เกมนี้ เ ข้ า ประเภทเกมไล่ จั บ ไล่ แ ตะ มี ตั ว เด่ น ของเรื่ อ ง ไมค์ วาซาวสกี้ มาด�ำเนินเกม ไม่ได้สนุกชนิดลืมโลกแต่ภาพกราฟิกและดนตรีประกอบ มันก็งดงาม กลมกล่อมสไตล์พกิ ซาร์เค้าเลย ดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีๆ

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด DeepFriedCulture รายการทีวีน�้ำดีทางช่องไทยพีบีเอส ออก อากาศทุกวันพุธเวลา 20.20 น. รายการนี้คอยตั้งค�ำถามกับ เรื่องต่างๆ เชิงวัฒนธรรมที่น่าติดตามและน่าสืบค้นลงไปให้ลึก ก็จะเจอค�ำตอบที่ท�ำให้เราผงะได้ เช่น ท�ำไมต้องใส่เครื่องแบบ คนเรามีโอกาสขีเ้ กียจได้ไหม ท�ำไมเราถึงเลีย้ งแมว ท�ำไมเราต้อง ถ่ า ยรู ป อาหารก่ อ นรั บ ประทาน ที่ เ พจนี้ น อกจากจะใช้ เ ป็ น ที่ อั พ เดทเนื้ อ หาตอนต่ อไปแล้ ว ยั ง เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม ความคิ ด ของ ผูท้ สี่ นใจตัง้ ค�ำถามกับเรือ่ งต่างๆ รอบตัวด้วย ไม่แน่วา่ คุณอาจจะเจอ คนทีช่ า่ งสงสัย ช่างคิดต่าง อย่างคุณก็ได้


6,080 People like this www.facebook.com /digitallifestyle

Dl#049  

DL#049 free magazine in Thailand