Page 1

46

How to live digitally & Catch up gadget trend

www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com

vol. 4 no. 46 April 2013

digital classroom

are you ready ... for the new semester ?

10

แชตกับน้องมะติว นภาพร คงกบิล

16

Music is Meme

18

รีววิ เคส DODOcase และ Alum LUXE

20

Cool Choices for Android Smartphone


ปีท่ ี 4 : ฉบับที่ 46 : เดือนเมษายน 2556

http://www.facebook.com/digitallife email : dlfreemag@gmail.com บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสวุ รรณ ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ชลิตา บุพศิริ บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา : สันติจติ ไวยากรณ์ ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายภาพ : ด�ำรงฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ฝ่ายภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ , ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการนิวมีเดีย : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 4133

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133 6 INNOVATIONAL 8 IT DIY

digital classroom

are you ready ... for the new semester ?

10 CANDID

12

11 CAMERA LOVER 17 LIVE WITH DIGITAL 14 MAC LOVER

18 REVIEW

16 ALWAYS ON

20 DL RECOMMENDED 22 DL’S FAVORITES

Where to find


DESIGN

C

*NDO

LIVING

ความสุขในการอยู่อาศัยของคุณมีขนาดเท่าไร ?

M Square คือคำ�ตอบ

ทุกตารางเมตรของ M Square จะช่วยให้พื้นที่ชีวิตของคุณมีสไตล์ มีคุณค่า และความสุข M Square นิตยสารแจกฟรีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติของ Urbanista แจกฟรีตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานที่ฮิปๆ ทุกเดือน

FREE MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 ติดต่อฝ่ายโฆษณา : คุณรุ่งฟ้า ต่อ 565 ฝ่ายพัฒนาการตลาด : คุณรัตติยา ต่อ 361 www.gmgroup.in.th www.gmlive.com


01

มร.เออิจิ คาโตะ อ�ำลาต�ำแหน่ง

มร.เออิจิ คาโตะ ผูจ้ ดั การประจ�ำประเทศไทย บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบของขวัญทีร่ ะลึก จากตัวแทนสือ่ มวลชนสายไอที ในงาน ‘Thank You Party with Kato San’ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เลีย้ งอ�ำลาต�ำแหน่งพร้อมสรุปผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยเอปสัน ประเทศไทย เติบโต อยูใ่ นอัตราทีด่ ตี ามเป้าทีต่ งั้ ไว้ทกุ ปี และสามารถเปิดตลาดใหม่ขนึ้ มาได้อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยโซลูชนั่ ใหม่ๆ อาทิ อุตสาหกรรมแพ็คเกจจิง้ และลาเบล ธุรกิจผลิตป้ายโฆษณากลางแจ้ง ธุรกิจดิจติ อลแล็ป รวมถึงสินค้าอิงค์แท็งค์ เป็นต้น ณ โรงแรมดับเบิล้ ยู แบงค็อก โฮเทล

02

เอเซอร์ จับมือ NaiinPann สร้างดิจต ิ อลบุค ๊

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด จับมือ NaiinPann Application ด้วยการให้ดาวน์โหลดอีบคุ๊ จาก NaiinPann ผ่านทาง Acer Smart ส่งเสริมการใช้อปุ กรณ์โมบิลติ ี้ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเรียนรูผ้ า่ นดิจติ อลคอนเทนต์ การเติบโตของตลาดอุปกรณ์โมบิลติ ไี้ ม่วา่ จะเป็นแท็บเลตและสมาร์ทโฟนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากเป็นตัวบ่งชีท้ ชี่ ดั เจนว่าคนไทยมีความพร้อมส�ำหรับดิจติ อลไลฟ์สไตล์ และท�ำให้เกิดความต้องการคอนเทนต์ทหี่ ลากหลาย NaiinPann จึงได้เฟ้นหาพันธมิตรทีม่ ศี กั ยภาพในตลาดของดิจติ อลเพือ่ พัฒนาโลกแห่งการอ่าน จึงได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในตลาดดิจติ อล ให้ผอู้ า่ นได้เข้าถึงคอนเทนต์ได้งา่ ยขึน้ เหมือนได้เข้าร้านหนังสือจริงๆ

04 ซีเอ็มจี ดึงกลยุทธ์ผนึกก�ำลัง ผูแ ้ ทนจ�ำหน่ายนาฬิกาคาสิโอ ‘CASIO’ (คาสิโอ) นาฬิกาคุณภาพสูง เผยทิศทางการตลาด ของนาฬิกาคาสิโอในปี 2556 พร้อมผนึกก�ำลังพันธมิตรผูแ้ ทน จ�ำหน่ายทัว่ ประเทศกว่า 500 ราย ชูศกั ยภาพการกระจายสินค้าทัว่ ถึงลูกค้าเป้าหมายทัว่ ประเทศ และกลยุทธ์การตอกย�ำ้ ความส�ำคัญ คาสิโอ คอมพิวเตอร์ ประเทศญีป่ นุ่ ไว้วางใจและให้ความส�ำคัญ เนือ่ งจากนาฬิกาคาสิโอสามารถครองส่วนแบ่งเป็นอันดับหนึง่ ของ ตลาดนาฬิกาสปอร์ตแฟชัน่ ในประเทศไทย และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการผลักดันทุกแบรนด์ภายใต้แบรนด์ของ คาสิโอ ไม่วา่ จะเป็น จี ช็อค, เบบี้ จี, อิดเี ฟียส, ชีน และโพรเทรค นอกจากนีเ้ รายังพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่าง ‘นิวเซ็นเซอร์โครโนกราฟ’ (New Sensor Chronograph) ทีโ่ ดดเด่นด้วยดีไซน์ประสานสไตล์ดจิ ติ อลกับอะนาล็อก พร้อมแสดงข้อมูลการท�ำงานหลาก หลายได้อย่างชัดเจนแม่นย�ำ

03 ASUS Transformer AiO ‘เอซุส’ ผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยียคุ ดิจติ อลระดับโลก เปิดตัว ผลิตภัณฑ์สดุ ยอดนวัตกรรมแห่งปี 2013 กับ ‘ASUS Transformer AiO’ ออลอินวันเดสก์ทอ็ ปพีซเี ครือ่ งแรก ของโลกทีร่ วบรวมฟังก์ชนั การท�ำงานของ 2 อุปกรณ์ไว้ใน หนึง่ เดียว เครือ่ งนีม้ าพร้อมระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ 8 มัลติทชั ใหม่ลา่ สุด พร้อมโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชัน่ ทีส่ าม จาก Intel® Core™ ทีแ่ รงเต็มประสิทธิภาพ ซึง่ ถอดออก มาใช้งานจากพีซสี เตชัน่ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งติดตัง้ หรือ เซตระบบเพิม่ เติมใดๆ สร้างความสะดวกสบาย พร้อม ให้ประสิทธิภาพความแรงทีท่ ำ� งานได้อย่างรวดเร็วไร้การ สะดุด ภายใต้รปู ลักษณ์ทสี่ วยงามทันสมัยในหนึง่ เดียว

ฟอร์ดเปิดตัวเอคโคสปอร์ต ใหม่ ครัง ้ แรกในอาเซียน ฟอร์ดจัดแสดงสุดยอดรถยนต์ขนาดเล็กรุน ่ ใหม่ๆ ภายใน งานมหกรรมยานยนต์ บางกอก อินเตอร์เนชัน ่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 34 เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ บริษทั ในการรุกตลาดรถยนต์ขนาดเล็กทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่าง รวดเร็วตามแผนเดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างรวดเร็วใน ภูมภิ าคอาเซียน โดดเด่นทีส่ ดุ ทีบ่ ธู๊ ฟอร์ด คือการเปิดตัวครัง้ แรก ของ ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต ใหม่ รถยนต์นงั่ แบบอเนกประสงค์ขนาดคอมแพ็คท์สไตล์สปอร์ต พร้อมมอบความประหยัด น�ำ้ มันอย่างเหนือชัน้ เช่นเดียวกับรถยนต์ยอดนิยม ฟอร์ด เฟียสต้า ซึง่ สะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของเราในการตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าด้วยการน�ำเสนอรถยนต์และรถกระบะทีพ่ วกเขาต้องการและตระหนักถึงความคุม้ ค่าจริงๆ

05 Jawbone Up 06

06 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Wristband อัจฉริยะจาก Jawbone ด้วยเทคโนโลยี MotionXTM สามารถบอก ได้วา่ วันนีค้ ณ ุ เดินไปกีก่ า้ ว นอนหลับไปกีช่ วั่ โมง รับประทานอาหารไปกีแ่ คลอรี่ ด้วย ข้อมูลทัง้ 3 ด้านนี้ จะท�ำให้ผใู้ ช้ Jawbone Up สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้งา่ ยๆ และยังสนุกกับการสร้างทีมเวิรค์ กับเพือ่ นๆ ทีใ่ ช้ UP เพือ่ คอยกระตุน้ ให้ชว่ ยกันดูแล สุขภาพ หรือจะอัพเดทสถานะต่างๆ ขึน้ บน Facebook ก็ได้อกี ด้วย


08 กสิกรไทย พร้อมให้บริการ ผ่านมือถือ กสิกรไทยร่วมกับพันธมิตร ให้รา้ นค้าใช้บริการรับ บัตรบนสมาร์ทโฟน เปลีย่ นมือถือให้เป็นเครือ่ งรับ ช�ำระบัตรเครดิต ขยายโอกาสและตอบสนองความ คล่องตัวในการขายสินค้าและบริการ อีกทัง้ ยังเพิม่ ความ สะดวกให้กบั ร้านค้าสมาชิก บริการทีร่ บั รองด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขัน้ สูงและมัน่ ใจทุกการใช้จา่ ย นอกเหนือจากนีย้ งั สามารถน�ำอุปกรณ์ mPOS ไปใช้ในงาน Event ต่างๆ ซึง่ ทางพนักงานสามารถท�ำการให้รายละเอียดเทีย่ วบิน จองตัว๋ และ ช�ำระค่าตัว๋ โดยสารผ่านอุปกรณ์ mPOS ได้เลย และยังเป็นการลด Traffic ทีเ่ คาน์เตอร์ภายในบูธ๊ ซึง่ ส่วนใหญ่มขี นาดเล็ก

เลอโนโวเปิดตัวอัลตร้าบุค ๊

Jabra ระบบเสียง Dolby

07

09

เลอโนโว เปิดตัว อัลตร้าบุค๊ ThinkPad T430u เสริมพลังทัง้ งานธุรกิจและทักษะ การใช้งานส่วนตัว พร้อมดีไซน์เบาบาง นอกจากนีย้ งั มาพร้อม กับกราฟิก NVIDIA GeForce เพิม่ ขีดความสามารถการใช้งาน มัลติมเี ดีย ความจุมากขึน้ ถึง 1TB รองรับการใช้งานมากกว่า 7 ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์ในการพัฒนา ประสิทธิผลและยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย เน้นรองรับ ธุรกิจ SMEs ทีอ่ าจไม่มฝี า่ ยไอทีคอยช่วยเหลือ ท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถแก้ไขจัดการได้ดว้ ยตัวเอง อย่างง่ายดาย ไม่วา่ จะเป็น การกูค้ นื ข้อมูล แก้ไขพาสเวิรด์ ระบบเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต และซอฟต์แวร์แอนตีไ้ วรัส

อาร์ทบี ี ผูน้ ำ� เข้าและผลิตหูฟงั บลูทธู แบรนด์ ‘จาบร้า’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลำ� โพงบลูทธู มิวสิก Jabra Solemate น�ำร่องเอาใจคนรักดนตรี ซึง่ ชูความเป็นไลฟ์สไตล์ ด้านดนตรี เน้นคุณภาพเสียงด้วยการน�ำเทคโนโลยี Dolby Digital Plus มาไว้ในหูฟงั รวมถึงผลิต Jabra Sound App ร่วมกับ Dolby เพือ่ ใช้งานร่วมกับหูฟงั ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด มีไมโครโฟนคุณภาพเสียงดี เพือ่ รองรับ การสนทนาโทรศัพท์ และการแชทออนไลน์ นอกจากนัน้ ก็ยงั คงคอนเซ็ปต์จาบร้าด้วยการดีไซน์ทนั สมัยสวยงาม สวมใส่สบาย รวมถึงมีความทนทานสูงอีกด้วย

10

Rizz ผูน้ ำ� ตลาดสินค้าไอที ดันสุดตัวในงาน [V] Music Festival เทศกาลดนตรีแบบขัน้ บันได ปิดสยาม 3 เวที 2 วัน 2 คืน สนุกสุดมันส์ไปกับคูซ่ า่ ดีเจอ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์ และดีเจเต้ย-ธโนทัย เอือ้ อมรรัตน์ ทีม่ าสร้างสีสนั โชว์ลลี า การออกสเต็ปแดนซ์สดุ จีด๊ แบบเอาใจเด็กสยาม และร่วม พิชติ หน้าผาจ�ำลองสูงกว่า 6 เมตร ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์ สุดพิเศษ มินคิ อนเสิรต์ จาก หนูนา-หนึง่ ธิดา โสภณ แบบ ติดขอบเวที ณ สยามพารากอน

Xperia Z สุดยอด สมาร์ทโฟนแห่งปี ล่าสุด โซนีไ่ ด้ทำ� การเปิดตัว Xperia™ Z สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม ทีโ่ ดดเด่นด้วยดีไซน์หรู มาพร้อมระบบ ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ หน้าจอทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน พร้อมด้วยกล้องที่ มีความละเอียดสูง รวมถึงหน้าจอแบบ Reality Display มาพร้อมคุณสมบัติ พิเศษทีส่ ามารถต้านทานฝุน่ และกันน�ำ้ พร้อมชีป้ จั จัยหนุนทีจ่ ะท�ำให้ตลาด สมาร์ทโฟนโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การมาของบริการ 3G ประกอบกับ ปัจจุบนั นีส้ มาร์ทโฟนได้เข้ามามี บทบาทในชีวติ ประจ�ำวันกับผูบ้ ริโภค มากยิง่ ขึน้ จึงเชือ่ มัน่ ว่า Xperia™ Z จะสามารถตอบโจทย์ รวมถึงรองรับกับ ไลฟ์สไตล์ผบู้ ริโภคได้เป็นอย่างดี

11

Rizz เทศกาล ดนตรีแบบ ขัน ้ บันได

12 ทรูมฟ ู เอช จัดแคมเปญ ‘Hplorer ภารกิจ พิชต ิ 1 ล้านกิโลเมตร ทัว ่ ไทย ทางออนไลน์’ ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน ้ ำ� เครือข่าย 3G+ ทีด่ ที สี่ ดุ และครอบคลุมมากทีส่ ดุ ในไทย สนับสนุนนโยบายการท่องเทีย่ วทัว่ ไทยของการ ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยการจัดแคมเปญ ‘Hplorer ภารกิจพิชติ 1 ล้านกิโลเมตร ทัว่ ไทย ทางออนไลน์’ เพือ่ ช่วยกันสะสมระยะทางท่องเทีย่ วในโครงการนี้ พร้อมลุน้ รับของรางวัลสุดฮิป ตัง้ แต่กโิ ลเมตรที่ 5,000 จนครบ 1 ล้านกิโลเมตร ผ่าน Instagram พร้อมใส่ #TrueMoveH เพียง แค่แชร์ภาพประสบการณ์สดุ ประทับใจ รูปแบบใดก็ได้ ลุน้ รับแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซฟี ชวนเพือ่ นเทีย่ วฟรี ยกก๊วนพร้อมครอบครัว ‘เจ-เจตริน’ ทีณ ่ ดลรีสอร์ท ยิง่ โพสต์มาก ยิง่ มีสทิ ธิม์ าก ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 พฤษภาคม 2556 DIGITAL LIFESTYLE

07 DL


TEXT : facebook.com/HooDIYguru PHOTO : Niphan P.

บอร์ดอเนกประสงค์ สายหูฟง ั นีม ่ น ั ช่างรกรุงรังเสียจริงๆ ยิง ่ เวลาทีย ่ ด ั ใส่เข้าไปในกระเป๋าถือ ปนกับสายชาร์จแบตเตอรี่ สายยูเอสบีเชือ ่ มต่อโน่นนีอ ่ครั ก ี สารพั ด สายหูฟง ั นรองกันลืน ง ้ นีเ้ ราจะนำ�เอาแผ่ ่ ในห้องน้ำ� จากการใช้ บางทีกย ็ าวมากๆ เกิน 1-2 เมตรขึน ้ ไป เราจะมีวธ ิ เี ก็ทีบเ่ หลื มันออย่ างไรให้เป็งนาน มานึกสนุกแปลงร่าง ให้กลายเป็ ้ ระเบียบ หยิบออกมาใช้งานง่าย และไม่ดง ึ ไปดึงมาจนขาดเสี ยก่นอบอร์ น ดใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึน ทีท ่ ง ้ั เรามี ประหยั ดสตางค์ ่ นไปได้ ใครที่อยากท�ำให้สายหูฟังปรับความยาวได้ตามใจ ไอเดี ยเก๋ๆ และใช้งานปรับเปลีย หลากหลายตามไอเดียของคุณเอง มาฝาก ท�ำง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ใกล้ๆ ตัวคุณ ภายใน 5 นาที

8 DIGITAL LIFESTYLE DL 


1. แผ่นรองกันลืน่ ในห้องน�ำ้ 2. ยางยึด 3. ริบบิน้ โบว์ สีสดใส 4. กรรไกร 5. ตะขอแขวนรูป

01

02

03

04

1. น�ำแผ่นรองกันลืน่ มาประกอบกันให้ เป็นรูปทรงต่างๆ ตามพืน้ ทีใ่ ช้งานของ คุณ หรือสร้างเป็นรูปทรงตัวอักษรต่างๆ 2. จากนั้นร้อยยางยึดไปตามช่องว่าง ต่างๆ เพื่อใช้รัดหรือติดโน้ตและภาพ ตกแต่งบนบอร์ด 3. ใช้ริบบิ้น หรือไหมพรมพันตกแต่ง ไปในช่องว่างเพื่อสร้างลวดลายและ ภาพอักษรต่างๆ 4. ติ ด ด้ า นหลั ง ด้ ว ยตะขอแขวนรู ป ส�ำหรับใช้แขวนตกแต่งผนังได้ 5. น�ำ ชิ้ น งาน โปสการ์ ด มาแขวน ตกแต่ง หรือจะเสียบปากกาก็ยงั ไหว

เราสามารถเลือกแผ่นรองหลายสี มาติดสลับเพือ่ สร้างลวดลายแก้เบือ่ ได้ • หากต้องการสีสนั อืน่ ๆ เราสามารถพ่นสี ได้ดว้ ยสีสเปร์ย • นอกจากบอร์ดเรียบๆ เราสามารถ แปลงให้เป็นรูปทรงอืน่ ๆ ได้ตามใจคุณ • ส�ำหรับยางยึด เราสามารถหาซื้อ ได้ที่ร้านอุปกรณ์ตัดเย็บ หรือที่ส�ำเพ็ง เนื่ อ งจากมี สี สั น และขนาดให้ เ ลื อ ก หลากหลายตามต้องการ • นอกจากรูปทรงแบนๆ เราสามารถ ประกอบเป็นทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ส�ำหรับเป็นโน้ตบอร์ดตัง้ โต๊ะได้อกี ด้วย

05

ใช้เวลาทัง ้ หมด 15 นาที

DIGITAL LIFESTYLE

9 DL


TEXT : Supansa K. PHOTO : Kanvhana W.

เธอคนนีช ้ อบใช้โซเชียลมีเดียเป็นชีวต ิ จิตใจ แต่เราถูกใจทีเ่ ธอรูจ ้ ก ั ใช้เทคโนโลยี เพือ ่ ค้นคว้าหาความรูด ้ ว ้ ย อย่างนีส ้ เิ รียกว่าฉลาดแบบคนยุคใหม่จริงๆ

ิ ล บ ก ง ค ร พ า ภ น ิ ว มะต ี ลมเี ดย ี ย เช โซ ั ก ร ง ล ู ้ ห ผ ย ้ อ น ว า ส แนะน�ำตัวหน่อย

มะติว : สวัสดีคะ่ ชือ่ จริงว่า นภาพร คงกบิล ชือ่ เล่นว่า มะติว ค่ะ ตอนนีม้ ะติว เรียนที่ Bangkok University International College คณะ Business English ปี 2 หลักสูตรอินเตอร์คะ่ คิดว่าเทคโนโลยีสำ � คัญแค่ไหน

มะติว : ส�ำคัญมากๆ เลยค่ะ เพราะอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันเราเยอะจริงๆ อย่าง เวลามะติวไปไหนมาไหนต้องถ่ายรูปอัพเดทตลอดเวลา เวลาไปทานข้าวกับ เพือ่ นๆ ก็ตอ้ งโพสต์รปู ลงโซเชียลมีเดียก่อนทาน จนเพือ่ นต้องพูดว่าเมือ่ ไหร่จะทาน (หัวเราะ) นอกจากนัน้ เทคโนโลยียงั มีประโยชน์ดว้ ยนะคะ เช่น เวลามะติวไปเรียนก็จะใช้เทคโนโลยี ค้นหาข้อมูลทีไ่ ม่รู้ เช่น เข้าเว็บไซต์ Google อยากรูอ้ ะไรก็พมิ พ์ไปเลย แล้ว Google ก็จะ ช่วยหาข้อมูลมาให้ เลยช่วยเรือ่ งเรียนได้เยอะสุดๆ ชอบมากค่ะ Gadget ทีป ่ ลืม ้ สุดๆ

มะติว : iPhone เพราะถ่ายภาพสวยมากๆ เลย มะติวเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วย ตอนนีเ้ ลยติดงอมแงม เล่นทัง้ เกม Instagram ถ่ายรูปเล่น แชทกับเพือ่ นใน line เล่นจนแบตหมดแล้วแบตหมดอีก เวลาคุณแม่โทรมาก็จะไม่ตดิ เพราะแบตโทรศัพท์ หมด กลับมาบ้านเลยโดนคุณแม่บน่ ทุกวันนีใ้ นกระเป๋าเลยต้องมีทชี่ าร์จแบตติดกระเป๋า ไว้ตลอด เวลาไปเจอปลัก๊ ทีไ่ หนก็เสียบไปเลยค่ะ จะได้ไม่โดนคุณแม่บน่ อีก (หัวเราะ) iPad ชอบเล่นเกมบนไอแพดค่ะ สนุกมากๆ ที่บ้านเลยมีไอแพดกันครบเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ เวลากลับไปถึงบ้านก็จะเห็นแต่ละคนจ้องหน้าจอไอแพดเล่นเกมกัน ตลกมากๆ แต่ใครได้เล่นเกมบนไอแพดแล้ว รับรองว่าต้องติดกันทุกคนจริงๆ ค่ะ แอพฯ เกมทีช ่ อบ

มะติว : แอพฯ เกมทีช่ อบมากทีส่ ดุ คือ Hayday ค่ะ เป็นเกมสร้างฟาร์ม ชอบที่เราสามารถขายของและหาอุปกรณ์มาอัพให้เราเก็บของได้เยอะๆ เล่นแล้วเพลินมาก ตอนแรกไม่ได้เล่นหรอกค่ะ แต่เห็นเพือ่ นเล่นกันเยอะมากๆ เลยลองเล่นดู สรุปติดเลยค่ะ เล่นทัง้ วันทัง้ คืนจนต้องไปตัดแว่นสายตามาใส่ แอพฯ สุดโปรดทีข ่ าดไม่ได้

มะติว: คงไม่พน้ Instagram ค่ะ เรียกได้วา่ เป็นแอพฯ ทีเ่ ข้าบ่อยทีส่ ดุ เข้าไป ดูทกุ 5 นาทีเลย เพราะมีความรูห้ ลายๆ อย่างทีเ่ ราไม่รอู้ ยูใ่ นนัน้ ทุกคนต่างก็ แชร์รปู ภาพสวยๆ ของตัวเอง บางคนก็ถา่ ยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อาหาร แหล่งช้อปปิง้ น้องหมา น้องแมว ท�ำให้เราได้รอู้ ะไรเยอะแยะเลยค่ะ บางครัง้ มะติวก็จะชอบเข้าไปดู Instagram ของคนดังด้วย เช่น ‘ชมพู-่ อารยา’ เพราะชอบสไตล์การแต่งตัวของเขา น่ารักดี ดูแล้วได้ แรงบันดาลใจในการแต่งตัว อีกคนคือ ‘เนย-โชติกา’ เพราะเขาชอบแชร์วธิ กี ารดูแลผิว เช่น ใช้ครีมอะไรถึงขาว กินอะไรดีกบั ผิว เลยได้เคล็ดลับความงามจากเขาด้วยเลย นอกนัน้ มะติว ยังชอบใช้แอพฯ camera 360 องศา เป็นแอพฯ แต่งภาพ สามารถเลือกสี เลือกฟิลเตอร์ ส�ำหรับแต่งภาพได้ แถมยังช่วยปรับผิวหน้าให้ดผู อ่ งได้ดว้ ยค่ะ มีแอพฯ ตัวนีบ้ นมือถือก็เอาอยู่ ไม่ตอ้ งใช้กล้องถ่ายรูปจริงๆ ให้วนุ่ วายเลย Fanpage ในดวงใจ

มะติว : Fanpage ของ Leighton Meester ค่ะ ชอบผลงานของเขามากๆ ติดตามทุกเรือ่ งเลย ทัง้ หนัง ละคร และเพลง เว็บไซต์สด ุ โปรด

มะติว : YouTube ค่ะ ชอบเข้าไปดูคลิปในนัน้ มีคลิปทุกแนวเลยค่ะ แต่ปกติ จะชอบเข้าไปฟังเพลงมากกว่าค่ะ ฟังซ�ำ้ ไปมาเป็นสิบๆ รอบเลย ตอนนีเ้ ปิดยูทปู ทีไรต้องเปิดเพลง Just give me a reason ของ pink ฟังทีไรอินทุกทีเลยค่ะ ช่องทางติดต่อมะติวผ่านโซเชียลมีเดีย

มะติว : สามารถติดต่อมะติวได้สองช่องทางค่ะ คือ Facebook : https:// www.facebook.com/mtpaniex และ Instagram : Mtpaniex

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE


www.facebook.com/cameralover

TEXT / PHOTO : แอดมินหลัน่ ล๊า แห่งชมรมคนรักกล้อง

ใครๆ ก็ท�ำ ได้ เทคนิค แต่งภาพ ง่ายๆ ด้วยแอพฯ บนมือถือ

• จากนัน้ ให้เราเลือกปรับ Saturation ครับเอาความสดของสีตามทีช่ อบเลย

• เลือก Effect ย่อย Sunny เราก็จะได้ ภาพทีเ่ หมือนมีแสงสาดผ่านยอดไม้ในป่า มาทันที

เดีย ๋ วนีก ้ ล้องมือถือรุน ่ ใหม่ๆ สามารถถ่ายภาพได้มคี ณุ ภาพไม่แพ้กล้อง

คอมแพ็คท์ทวี่ างขายกันอยูเ่ ลย ท�ำให้มคี นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีใ่ ช้กล้องมือถือบันทึกภาพในชีวติ ประจ�ำวันและการเดินทางท่องเทีย่ ว ผมเองก็เป็นอีกคนที่นยิ มใช้กล้องมือถือถ่ายภาพเพือ่ บันทึกการเดินทางของตัวเอง เพราะสไตล์ของผมจะเป็นนักปัน่ จักรยานทางไกล ความคล่อง ตัวถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ การจอดจักรยานแล้วล้วงหยิบกล้อง DSLR ออกมาเพือ่ ถ่ายภาพ เป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากและอาจจะท�ำให้แผนการเดินทางรวนได้ถา้ เสียเวลากับตรงนีบ้ อ่ ยๆ ยิง่ กับ การปัน่ ทางไกลทีต่ อ้ งท�ำเวลาและระยะทางให้ได้ตามแผนในหนึง่ วัน เราจะเสียเวลากับตรง นีไ้ ม่ได้เลย สิง่ ทีผ่ มท�ำคือจอดรถ หยิบมือถือออกมา แช๊ะถ่ายภาพแล้วปัน่ ต่อไปเลยทันที แต่ก็มเี พือ่ นหลายๆ คนบอกว่าภาพทีไ่ ด้จากมือถือสีสนั ไม่แจ่มเท่ากล้องใหญ่ เห็น ด้วยครับ แต่ไม่ใช่เราไม่มที างแก้ วันนีผ้ มจะมาแนะน�ำวิธกี ารแต่งภาพแบบง่ายๆ ทีใ่ ครๆ ก็ ท�ำได้ดว้ ยแอพฯ ฟรีบนมือถือกันครับ เริม่ ต้นขัน้ แรกเราเลือกภาพทีเ่ ราต้องการน�ำมาแต่งภาพกันก่อน ผมเลือกภาพในการ เดินทางล่าสุดภาพนีม้ าท�ำให้เพือ่ นๆ ดูเป็นตัวอย่างครับ

• สีสดขึน้ แล้วแต่ยงั รูส้ กึ ว่าภาพยัง แบนๆ อยู่ เอาอีกทีครับ ปรับ Contrast ตามภาพเลย

แต่ สี สั น ยั ง ไม่ ส ดถู กใจอย่ า เพิ่ ง ตกใจครับ ให้เรากด Save เพื่อเก็บภาพ ทีไ่ ด้จาก Camera360 กันก่อนจากนัน้ ให้ เปิดแอพฯ แต่งภาพใน Smartphone ของ เพือ่ นๆ ทีส่ ามารถปรับความสดของสี และ ปรับ Contrast ได้ขนึ้ มา ผมเลือก Photo Editor มันเป็นแอพฯ ทีต่ ดิ มากับเครือ่ งของ ผมอยู่แล้ว และผมชอบมาก เพราะแต่ง ภาพให้ผมได้ดีเลยทีเดียวครับ ส่วนของ เพื่อนชอบแอพฯ ไหนก็ท�ำผ่านแอพฯ นั้น ได้เลยครับ • จากนัน้ ให้เราเปิดแอพฯ Camera360 Ultimate ขึน้ มาเลือกแก้ไขภาพทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ในกล้อง • ผมเลือกภาพตัวอย่างมาแก้ไข จากนัน้ กด Effects เพือ่ เลือก Art Filter มาสร้าง Effect พิเศษให้กบั ภาพ ผมเลือก Art Filter Light Color เพือ่ ต้องการ Effect ทีเ่ หมือนมีแสงสาดมาจากด้านบนของภาพ

• ให้เราเลือก ภาพทีไ่ ด้ จากแอพฯ Camera360 ขึน้ มา เลยครับ

• ทีนสี้ ว่ นมืดของภาพเข้มขึน้ มาแล้วและ สีสนั ก็ดสู ดขึน้ มาทันทีเลย เรียบร้อยครับ ง่ายเลยใช่ไหม ใช้เวลาแต่งภาพทัง้ หมด ไม่เกิน 10 นาที เราก็ได้ภาพสวยๆ มา Share ขึน้ เฟสบุค๊ ไปอวดเพือ่ นๆ กันได้ แล้ว แหล่มมัย้ ล่ะครับ และสุดท้ายผมหวังว่าข้อมูลในบทความ นี้จะสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆ ชาว DL ได้ ไม่มากก็นอ้ ย เพือ่ นๆ สามารถติดตามพวก เราได้ในแฟนเพจคนรักกล้องนะครับ ที่ http://facebook.com/cameralover สังคมคนถ่ายภาพด้วยความสุขทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


TEXT : วโรจน์ สกุลโต

ห้องเรียนแห่งอนาคต บุคลากรในชาติจะมี คุณภาพมากน้อยเพียงใดนัน ้ พืน ้ ฐานการศึกษานับว่าเป็น สิง ่ ส�ำคัญอันดับต้นๆ ถ้าในแวดวงการศึกษา ของไทย ยังคงใช้รป ู แบบการ เรียนการสอนบนกระดานด�ำ ผ่านเล่มหนังสือ ผ่านสถาบัน กวดวิชา หรือมีเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแบบ ผิวเผิน เรียนกันสัปดาห์ละ ไม่กค ี่ าบ มันจะไม่ทำ � ให้คณ ุ ภาพ ของเด็กดีขน ึ้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศเลย โดยเฉพาะในโลกทีเ่ ต็มไปด้วย การแข่งขันและการเปิดเสรี ในทุกๆ ด้าน การปฏิรป ู การศึกษาด้วย เทคโนโลยีดจ ิ ต ิ อล จึงเป็น สิง ่ ส�ำคัญอย่างยิง ่ ในขณะนี้ แต่การปฏิรป ู ดังกล่าวจะ ไม่มท ี างเกิดขึน ้ ได้ ถ้าทุกฝ่ายไม่ให้ ความร่วมมือ อย่างจริงจัง

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ฟังได้ดี จ�ำได้แม่น พูดได้คล่อง เขียนได้ถกู ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ผา่ นอุปกรณ์ไฮเทค และดิจติ อลคอนเทนต์ภายใน ห้องเรียน


ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอน ส� ำ หรั บ อิ น เทลเองก็ ไ ด้ เ ริ่ ม เดิ น หน้ า อย่ า งจริ ง จั ง กั บโครงการน� ำ ร่ อ งเพื่ อ การศึ ก ษาภายใต้ แ นวคิ ด ‘ห้องเรียนแห่งอนาคต’ โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการเรียนการสอนในรูปแบบของ e-Learning ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องใน ห้องเรียน (1 : 1 e-Learning) เหมือนกับห้องเรียน ในต่างประเทศ โครงการที่อินเทลได้จัดท�ำขึ้นมานั้น เป็นโครงการ ทีต่ อ้ งการสนับสนุนนโยบายแท็บเลตเพือ่ การศึกษา (One Tablet Per Child) ของรัฐบาล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา โครงการ แจกแท็ บ เลตให้ เ ด็ ก ของรั ฐ บาล ยั ง ดู ไ ม่ เ ป็ น รู ป ธรรม เพราะขาดโซลูชั่นจัดการที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คอนเทนต์ สือ่ เรียนรู้ และเนือ้ หาอันทันสมัยทีจ่ ะใช้สอน หรือ บุคลากรครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอ

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ อินเทลได้จดั ท�ำโครงการน�ำร่อง ‘ห้องเรียนแห่งอนาคต’ ครัง้ ทีส่ องขึน้ ให้กบั นักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียน วัดราชาธิวาส ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้การสนับสนุน ในเรื่องของอุปกรณ์แท็บเลต ระบบไอซีทีพื้นฐาน และ ระบบบริหารจัดการในห้องเรียน (Content Distribution Network, Firewall, Content Caching, Classroom Management) รวมถึงจัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ บุ ค ลากรครู ควบคู ่ กั บ การอบรมผ่ า นโปรแกรม Intel Teach และ Intel Learning Series 1 : 1 ส่วนจะไปได้ ไกลหรือประสบความส�ำเร็จหรือไม่ ก็คงต้องอาศัยความ ร่วมมือของทั้งเด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม ด้วยอีกแรง

สือ ่ เสริมการเรียน สือ ่ เสริมการสอน สือ ่ สร้างองค์ความรู้

แท็บเลตก�ำลังถูกลงเรือ ่ ยๆ

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการจ�ำจาก การจัดกิจกรรมทีต่ า่ งกัน ซึง่ จะท�ำให้เราจดจ�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ตา่ งกันด้วย การเรียนในห้องเรียน (Lecture) นัง่ ฟังบรรยาย จะจ�ำได้เพียง การอ่านด้วยตัวเอง (Reading) จะจ�ำได้เพิม่ ขึน ้ เป็น การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จ�ำได้ การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) จะช่วยให้จำ� ได้

www.otpchelp.com เว็บไซต์สอื่ กลางซึง่ จัดท�ำขึน ้ โดยนายกฤษณะ สกุลไพศาลวารี เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ โรงเรียนวัดท้ายเมือง ส�ำนักงานเขตพืน ้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อที่จะสนับสนุนและช่วย เหลือโครงการ OTPC ในการใช้งานแท็บเลต ส�ำหรับนักเรียน ชัน ้ ป.1 ในโครงการ OTPC - One Tablet Per Child ให้มี ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

การได้ทดลองปฏิบตั เิ อง (Practice Doing) จะจ�ำได้ถงึ

การได้แลกเปลีย่ นพูดคุยกัน (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูก้ น ั ในกลุม่ จะช่วยให้จำ� ได้ถงึ

การได้สอนผูอ้ น ื่ (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน จะช่วยให้จำ� ได้ถงึ ทีม่ า : Harvard Business Review

75%

id m ra py

Samsung Edu Cloud & Witz School แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้ สุ ดไฮเทคบนแท็ บ เลตเพื่ อ พัฒนาการเรียนรู้ส�ำหรับวัยเรียนตั้งแต่นักเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญา เพือ่ ยกระดับการศึกษาไทย ในยุคดิจติ อล

5% 10% 20% 30% 50%

g in rn a le

ในขณะที่ รั ฐ บาลก� ำ ลั ง ประสานงานในการจั ด ซื้ อ แท็บเลตเพือ่ การศึกษามาแจกนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมสิทธิแ์ ต่ ยังไม่ได้รบั ในล็อตถัดๆ มา ผูผ้ ลิตแท็บเลตจ�ำนวนมากก็ พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ของตนให้มีราคาที่ถูกลง เพื่อให้ เป็นตัวเลือกหนึ่งส�ำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการรออุปกรณ์ จากรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากเทรนด์ภายในงาน CeBIT 2013 ทีจ่ ดั ขึน้ ทีเ่ มืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เมือ่ วันที่ 5-9 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ พบว่า เทรนด์ของแท็บเลตนัน้ จะมี ราคาทีถ่ กู ลงมาก และมีความสามารถทีเ่ พียงพอส�ำหรับน�ำ มาใช้ในการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนดิจติ อล นอกจากแท็บเลต Kindle Fire ของ Amazon และ Nexus 7 ของ Google แล้ว ดาวเด่นทีน่ า่ สนใจทีเ่ ปิดตัว ในราคาประหยัดไม่เกิน 4,000 บาท อย่าง Acer Iconia B1 ด้วยชือ่ เสียงทีค่ อ่ นข้างดีกน็ า่ จะได้รบั ความ นิยมในตลาดเมืองไทยได้อย่างไม่ยากเย็น นอกจากนี้ การเข้ามาท�ำตลาดของแท็บเลต ราคาถูกจากประเทศจีนหลายต่อหลายยีห่ อ้ ก็ท�ำให้ผู้ปกครองหรือเด็กๆ ไม่จ�ำเป็นต้อง รอรับแท็บเลตเพือ่ การศึกษาจากทางรัฐบาล ก็ได้ เพราะการทีใ่ ช้แท็บเลตระบบแอนดรอยด์ ซึ่งมีจ�ำหน่ายในราคาถูกอยู่เป็นจ�ำนวนมาก นัน้ มันก็สามารถน�ำมาใช้ทดแทนกันได้ทนั ที นัน่ เอง

ทางรัฐบาลเองนอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหาแท็บเลตมาให้เด็กๆ ได้ใช้ เรียนแล้ว ยังได้ขอความร่วมมือจากส�ำนักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ สพฐ. จัดโครงการ ประกวดสร้างสือ่ การเรียนรู.้ ..สูแ่ ท็บเลตขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการผลิตสือ่ การเรียนการสอน เพือ่ ใช้กบั แท็บเลตในโครงการ OTPC ด้วย โดยเนือ้ หาของสือ่ เหล่านีจ้ ะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ส่วน คือ 1. สือ่ เสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึง สามมิ ติ เพื่ อ ช่ ว ยในการ แอพพลิเคชั่นที่น�ำเสนอเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนสามารถ ออกแบบ แอพพลิ เ คชั่ น ใช้เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชัน่ การเรียน วัดระยะทาง/พืน้ ที่ ภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชัน่ ฝึกอ่าน – ฝึกเขียน เป็นต้น เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า สื่ อ การเรี ย นการสอนส�ำ หรั บ 2. สื่ อ เสริ ม การสอน (Instruction Media) การเรียนรู้ในห้องเรียนดิจติ อลนัน้ จะเป็นบทเรียนในระดับ หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ช่วยครูใน เบื้องต้นหรือระดับประถม เพราะความคาดหมายของ การสอน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นแสดงภูเขาไฟระเบิด โครงการ OTPC ของรัฐบาลคือการเน้นเสริมสร้างและปู แอพพลิ เ คชั่ น แสดงการไหลเวี ย นของโลหิ ตในร่ า งกาย ทางสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนานักเรียนในวัยประถมให้มคี วาม มนุษย์ เป็นต้น ทันสมัยทัง้ ในด้านเทคโนโลยีและด้านคุณภาพ การฝึกให้เด็ก 3. สือ่ สร้างองค์ความรู้ (Construction Media) จดจ�ำและเรียนรู้กับอุปกรณ์เป็นการปลูกฝังให้สนุกกับการ หมายถึง แอพพลิเคชัน่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ เรียนได้มากกว่าจะมาคร�ำ่ เคร่งอยูก่ บั แต่หนังสือเรียนเหมือน สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานประกอบการเรียนรู้ หรือ สมัยก่อน สร้างองค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นสร้างรูปทรง

90% DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


TEXT : @pondkungz

เทคนิคการใช้ บน iPhone ให้ไม่ตอ ้ งหลงป่า ว่ากันว่าระบบแผนทีบ ่ น iOS 6 นัน ้ ทำ�ให้ใครต่อใครหลงกันมา เยอะแล้ว ด้วยข้อมูลทีด ่ เู หมือนอาจจะยังไม่พร้อมนักแต่ดน ั รีบ ออกมาใช้งาน ทำ�ให้ระบบแผนทีข ่ อง iOS 6 ยังทำ�งานได้ไม่ดี เท่าทีค ่ วร ซึง ่ หลายๆ คนก็คด ิ ถึง Google Maps ทีเ่ คยมี มาให้เป็นมาตรฐานในสมัยก่อน ดังนัน ้ วันนีเ้ ราจึงจะมานำ�เสนอ เทคนิคง่ายๆ ทีจ ่ ะทำ�ให้คณ ุ ใช้งาน Maps บน iPhone ได้ดี ยิง ่ ขึน ้ อย่างน้อยๆ ก็ชว ่ ยให้คณ ุ ไม่ขบ ั หลงทางเข้าป่าได้กแ ็ ล้วกัน

01

ตรวจสอบ ทีห ่ มายด้วยภาพ จากดาวเทียม เสมอ ระบบฐานข้ อ มู ล ของ M a p s นั้ น เ ป ็ น ก า ร รวบรวมเอาจากหลายๆ แหล่งเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง บางสถานที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ลิ ง ก์ ม าจากผู ้ ใ ช้ บ างราย ที่ท�ำการปักหมุดลงไปด้วย ตัวเอง และบางสถานที่ก็ เป็นการส�ำรวจเส้นทางเอง จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารบางแห่ ง ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ม่ ถื อ ว่ า ตรงเป๊ ะ 100% ที่ เ ราจะ เชือ่ มัน่ ได้สนิทใจ โดยปกติ เ วลาเรา ท�ำการค้นหาข้อมูลสถานที่ จากระบบ Maps หรื อ แม้แต่ Google Maps บน iPhone โดยส่วนมากเราก็จะเจอสถานที่นั้นๆ ปรากฏอยู่ต�ำแหน่งใด ต�ำแหน่งหนึ่งของแผนที่ แต่การจะเชื่อสนิทใจต�ำแหน่งปลายทางที่เราเจอ เหล่านีด้ จู ะไม่ใช่เรือ่ งทีด่ นี กั ทางออกก็คอื การตรวจสอบทีห่ มายปลายทาง ด้วยการเปิดโหมดภาพถ่ายดาวเทียมหรือ Satellite ซึง่ จะท�ำให้เรามองเห็น อาคารหรือสถานทีป่ ลายทางทีเ่ ราจะไปอย่างชัดเจน บ่อยครั้งที่ต�ำแหน่งที่ปรากฏในแผนที่ของสมาร์ทโฟนต่างๆ มักจะ เหลือ่ มล�ำ้ จากต�ำแหน่งจริงๆ ไปเพียงไม่กมี่ ลิ ลิเมตรบนหน้าจอ แต่ทว่าใน ความเป็นจริง นั่นคือการเหลื่อมล�้ำไปหลายร้อยเมตรเลยทีเดียว ซึ่งการ เปิดระบบภาพถ่ายดาวเทียมจะท�ำให้เราเห็นเป้าหมายได้ถกู ต้องกว่า และ เอะใจทัน เช่น หากเราต้องการจะไปยังอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ใจกลาง เมือง แต่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าหมุดทีป่ กั นัน้ ปักอยูบ่ นลานกว้าง ขนาดใหญ่ เราก็อาจจะต้องตามหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาคารปลายทางนั้น อยูท่ ไี่ หน หรือพืน้ ทีต่ รงนัน้ จริงๆ แล้วก็คอื อาคาร แต่แผนทีย่ งั ไม่อพั เดทล่าสุด อะไรท�ำนองนัน้

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

02

ปักหมุดทีห ่ มายปลายทาง ด้วยตัวเอง ต่อเนื่องมาจากข้อแรก หากเรา ต้องการจะเดินทางไปยังทีห่ มายใดๆ อาทิ โรงแรมใจกลาง เมืองสักแห่ง เราไม่แนะน�ำให้คุณยึดกับต�ำแหน่งหมุดที่ปักลง บน Maps ทีแ่ สดงอยูใ่ น iPhone ของคุณ ค�ำแนะน�ำคือควรจะ ศึกษาต�ำแหน่งของโรงแรมจากแผนที่ในเว็บไซต์อย่างเป็น ทางการก่อน แล้วท�ำการเทียบพิกดั ของถนนทีต่ ดั กัน เพือ่ ระบุ ต�ำแหน่งทีต่ งั้ โดยประมาณ จากนั้นให้ท�ำการปักหมุดลงไปบนแผนที่ใน iPhone ด้วยตัวเอง และใช้ต�ำแหน่งนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการ เดินทาง เพราะบ่อยครัง้ ทีโ่ รมแรมมีชอื่ บางแห่งท�ำการปักหมุด ด้วยตัวเอง แต่กย็ งั ไม่ตรงกับต�ำแหน่งจริงๆ ซะทีเดียว และถ้าเป็น โรงแรมทีอ่ ยูน่ อกใจกลางเมือง อย่างบรรดารีสอร์ตต่างๆ ทีห่ วั หิน ก็จะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง ดังนั้นให้เชื่อการค้นหา ข้อมูลและระบุพกิ ดั ด้วยตัวเองเอาใว้กอ่ นจะดีทสี่ ดุ

03 เสียงนำ�ทางภาษาไทยในโหมด Turn-by-Turn Navigation สิ่งหนึ่งที่ Apple ท�ำได้ค่อนข้างดีใน Maps บน iOS 6 คือการใส่ระบบน�ำทางแบบ Turnby-Turn Navigation เข้ามาด้วย ซึง่ ท�ำให้เรา สามารถใช้ iPhone น�ำทางในยามขับรถเสมือนเป็น GPS Navigator ราคาแพงที่หน้าคอนโซลเลย ทีเดียว ซึ่งระบบน�ำทางแบบนี้จะสามารถส่งเสียง เตื อ นล่ ว งหน้ า เป็ น ระยะทางหลายเมตรได้ ว ่ า ให้ เ ราเตรี ย มตั ว เลี้ ย วไปทางไหน หรื อ ห้ า มเข้ า ทางไหน แต่ ส�ำ หรั บ คนที่ ใ ช้ ง าน iPhone โดย


www.facebook.com/thaimaclover ตั้ ง ค่ า การแสดงผลทั่ วไปเป็ น ภาษาอั ง กฤษจนเคยชิ น ก็คงจะปวดหัวกับเสียงน�ำทางทีเ่ ป็นผูห้ ญิงต่างชาติ ซึง่ จะมี ปัญหาสุดๆ เวลาอ่านชือ่ ถนนหรือทางแยกทีเ่ ป็นภาษาไทย จนบางครัง้ เจ้าเสียงพวกนีแ้ หละทีท่ ำ� ให้เราหลงไปตามๆ กัน เราสามารถเปลี่ ย นเสี ย งน�ำ ทางให้ เ ป็ น เสี ย ง ภาษาไทยแบบถูกต้องได้ ด้วยการเข้าไปที่ Settings > General > International > Language > ภาษาไทย ซึ่งจะท�ำให้เมนูต่างๆ ของ iOS 6 กลายเป็นภาษาไทย และจะส่ ง ผลให้ เ สี ย งการน�ำ ทางของระบบแผนที่ ใ น ตัวเครื่องกลายเป็นเสียงคนไทยแท้ๆ ด้วย ซึ่งฟังรื่นหู และเข้าใจได้ดกี ว่ามาก จนถึงตอนนีย้ งั ไม่มวี ธิ กี ารใช้งานเมนูตา่ งๆ ในเครือ่ ง เป็นภาษาอังกฤษและใช้เสียงน�ำทางเป็นภาษาไทย ดังนัน้ เราคงต้องใช้วธิ นี ไี้ ปก่อน จนกว่า Apple จะเพิม่ ออปชัน่ ใน การเลือกโหมดเสียงในแผนทีม่ าให้เราอีกที

04

อยากใช้ทางด่วน พึง ่ Google Maps ข้อดีของระบบ Maps ที่มีมา ให้ใน iOS 6 ก็คงจะเป็นเรือ่ ง Turn-by-Turn Navigation ที่ Google Maps ยังไม่มบี ริการส่วนนีใ้ น ประเทศไทย แต่ขอ้ เสียของระบบ Maps ของ Apple ที่ เป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็กวนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ การที่ Maps ไม่ถนัดการน�ำทางโดยใช้เส้นทางทีม่ ที างด่วนเป็นทางหลัก จากการทดสอบการน�ำทางทัว่ ๆ ไปในหลายๆ พืน้ ที่ ระบบ Maps ของ Apple จะพยายามเลือกเส้นทาง ปกติให้เราใช้ก่อน ซึ่งส่วนมากจะไม่มีการแสดงตัวเลือก เส้นทางอื่นๆ ที่มีทางด่วนอยู่ด้วยเลย ท�ำให้หลายๆ คน ทีช่ อบใช้ทางด่วนเป็นประจ�ำจะเกิดปัญหาขับอ้อมบ้าง หรือ ไปในทางที่ไม่คุ้นเคยบ้าง ดังนั้นหากใครต้องการจะใช้ การน�ำทางแบบผ่านทางด่วนเป็นหลัก ก็ให้ใช้ระบบการ น�ำทางของ Google Maps for iOS ทีส่ ามารถดาวน์โหลด ได้ฟรีจาก App Store โดยจะมีออปชั่นให้เลือกหลายๆ เส้นทางด้วยว่าจะใช้ทางด่วนหรือจะใช้เส้นทางอืน่ รวมไปถึง มีรายงานสภาพการจราจรให้อีกนิดหน่อย (แต่อย่าไป เชื่ อ มากเพราะตรงบ้ า งไม่ ต รงบ้ า ง) แต่ ก็ ต ้ อ งแลกกั บ การที่ไม่มีระบบ Turn-by-Turn Navigation มาให้ ต้องดูเส้นทางระหว่างขับรถกันเอาเอง แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ ขับบนทางด่วนสมใจอยากแล้ว

05 อยากใช้ทางด่วน แต่กอ ็ ยากใช้ Turn-by-Turn Navigation ปัญหานีถ้ อื ว่าเป็นเรือ่ งทีป่ วดหัวพอสมควร เพราะจาก ข้อทีแ่ ล้วเราน�ำเสนอการใช้งานแบบผ่านทางด่วนด้วย Google Maps แต่ทว่าส�ำหรับบางคน การให้ Google Maps น�ำทางตอนขับรถนั้นเป็นยิ่งกว่าฝันร้าย เพราะ Google Maps ยังไม่สามารถน�ำทางในการผ่านทางแยก อันซับซ้อนบนทางด่วนของเราได้ (เอาเป็นว่าบางแยก คนช�ำนาญทางมากๆ ยังเลีย้ วผิดได้เลย) แบบแยกต่อแยก โดยเราต้องสังเกตจากถนนและกะประมาณแยกเอาเองว่า จะต้องไปทางไหน ทางออกของปั ญ หานี้ ยั ง พอมี อ ยู ่ นั่ น ก็ คื อ หาก คุณต้องการจะใช้ทางด่วน แต่ก็ยังต้องการระบบน�ำทาง แบบ Turn-by-Turn Navigation บนทางด่วน เราก็ สามารถท�ำได้ดว้ ยการใช้ Google Maps ปักหมุดไปที่ ทางขึน้ ทางด่วนทีใ่ กล้ทสี่ ดุ หรืออาจจะปักหมุดลงไปกลาง ทางด่วนทีเ่ ราจะต้องผ่านแน่ๆ เสียก่อน เพือ่ ให้ Google Maps พาเราขึน้ ทางด่วนให้ได้กอ่ น จากนั้นเมื่อเราขึ้นทางด่วนมาได้สักระยะแล้ว ให้ ท�ำการเปิด Maps ของ Apple แล้วท�ำการปักหมุดไปที่ ปลายทางให้ Maps ของ Apple รับช่วงน�ำทางต่อ ระบบก็จะค�ำนวณเส้นทางจากทีค่ ณ ุ อยู่ (แน่นอนว่าเราอยู่ บนทางด่วนแล้ว) ไปยังปลายทาง พร้อมด้วยการน�ำทาง แบบ Turn-by-Turn Navigation ได้ในทันที

06

หาทีจ ่ อดรถด้วย Google Street View ปัญหาหนึ่งของคนที่ชอบเดินทางในกรุงเทพฯ นั่ น คื อ การไปถึ ง ที่ ห มายแล้ ว แต่ ไ ม่ มี ที่ จ อดรถ ซึ่งบางครั้งเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าร้านค้าบางแห่งที่อยู่ติดถนนจะมีที่จอดรถ ชั่วคราวให้หรือเปล่า หรือถนนเส้นนั้นสามารถหยุดรถและจอดรถได้หรือไม่ ซึง่ เราสามารถพลิกแพลงเพือ่ แก้ปญ ั หาเบือ้ งต้นได้ดว้ ย Google Street View Google Street View เป็นระบบภาพแบบ 360 องศา จากสถานทีจ่ ริง ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยแล้ว ซึ่งในตัวเมืองอย่าง กรุงเทพมหานครนัน้ สามารถดูภาพจริงจากซอยเล็กซอยน้อยต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึง ซึง่ เราสามารถใช้งาน Google Street View บน Google Maps ของ iOS ได้เลย ด้วยการแท็ปทีร่ ายละเอียดของสถานทีท่ เี่ ราต้องการจะไป หรือปักหมุดลงบนถนน ที่เราต้องการจะดู จากนั้นแตะที่ชื่อของสถานที่หรือถนนที่เราต้องการ จะมีเมนู Street View ขึน้ มาให้เลือกดูทางด้านล่าง ซึง่ เราสามารถใช้ดวู า่ ถนนดังกล่าว มีทจี่ อดหรือไม่ หรือฟุตปาธโดยรอบเป็นขาวแดงหรือขาวด�ำได้เลยทันที DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


TEXT : Montri B.

เพลงทีด ่ ง ั มากๆ วันนี้ จะไม่สมบูรณ์แบบเลย ถ้าไม่มน ั ไม่ได้ถก ู คนอืน ่ Cover หรือว่า ถ่ายทำ� Parody Clip รวมถึงการสร้าง Internet Meme เพือ ่ เป็นกระแสเป็น Viral ให้คนทำ�ตามในโลกอินเตอร์เน็ต การยกตัวอย่าง ถึง ‘กังนัมสไตล์’ คงเป็นเรือ ่ งทีเ่ ฉิม ่ เชยเกินไปแล้ว (ทัง ้ ท่เี พิง ่ ผ่าน กันมาแค่ 3 เดือนเศษ) เพราะล่าสุดมีเพลง ‘Harlem Shake’ ของ Baauer ทีส ่ ร้างกระแสท่าเต้นหลุดโลกใน 45 วินาที เริม ่ จากมีใครก็ตามคอยนำ�เต้นก่อน 1 คน คนข้างหลังยืนอยูเ่ ฉยๆ ทำ�เป็นไม่สนใจ แต่หลังจากนัน ้ ไม่กว ่ี น ิ าที ตัดภาพไป ก็จะมีคนร่วมเต้นกันอย่างสนุกคึกคัก

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เพลงนี้ การละเล่นอย่างนี้ กลายเป็น ‘อินเตอร์เน็ตมีม’ ให้คนทั่วโลกท�ำตามอย่างครึกโครม กลายเป็น ความเพี้ยน ตลกไร้สาระ ที่ดังได้เพียงแค่ชั่วข้ามสัปดาห์ มีคลิป Harlem Shake หลากหลายเวอร์ชั่นส่งเข้าไปประชันกันในยูทูบนับพันๆ คลิป บางทีเราเองก็ อดใจไม่ไหวต้องขอเป็นส่วนร่วมของปรากฏการณ์ทางอินเตอร์เน็ตนี้กับเค้าด้วย ความหมายของเพลงที่กลายเป็นอินเตอร์เน็ตในยุคนี้ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง หลายคน เลียนแบบท�ำตามศิลปินเพราะความชื่นชอบ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเมื่อได้รับ ฟีดแบ็คกลับมา และอีกหลายคนก็อยากเกาะกระแสขอดังไปกับศิลปิน คนนัน้ ๆ ด้วย จริงอยูท่ โี่ ลกเรามี Lady Gaga แค่ 1 คน แต่กม็ คี นแต่งตัว ตาม Lady Gaga แสดงออกแบบเธออีกมากมายบนยูทูบ บางคนที่ ท�ำได้เนียนหรือว่าใกล้เคียงก็มียอดคลิกวิวระดับล้านวิวก็ยังมี Music is Meme เห็นได้ชัดเจนกว่านั้นในกระบวนท่าเต้น ของศิลปินเค-ป๊อป ด้วยความพร้อมเพียง ความยาก การเคลื่อนไหวองศาของมือ แขน ขา คอ แบบเป๊ะๆ ราวกับพวกเขาและเธอเป็นหุ่นยนต์ สุนทรียะความงดงามในท่าเต้นของศิลปินเคป๊อป คืออินเตอร์เน็ตมีมยอดนิยมให้วัยรุ่นที่คลั่งไคล้คอยแกะท่าเต้นท�ำตาม ใครท�ำได้เป๊ะกว่ากันยิ่งเรียกคะแนนไลค์และการคลิกวิวที่มากขึ้น การฝึกเต้นท่าเต้นของวง 2PM, Girls’ Generation เพื่อที่จะแสดงออกถึงความชื่นชมในตัวศิลปิน และโชว์ออฟความ สามารถของตัวเอง เหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นในยุคของไมเคิล แจ็คสัน ที่หลายคนพยายามเต้นท่ามูนวอล์กเกอร์ แต่โลกเวลานั้น ยังไม่มีหน้าต่างที่เปิดถึงกันทุกบานอย่างโชเซียลเน็ตเวิร์คเช่นวันนี้ ไม่งั้นก็จะได้เห็น ถึงมูนวอล์กเกอร์หน้ากระจกที่ใครๆ ก็พยายามท�ำตาม ถามว่าเมื่อเพลงกลายเป็นอินเตอร์เน็ตมีมแล้ว มันส่งผลอย่างไรบ้างต่อตัวศิลปิน? แน่นอนว่าเพลงของเขาจะได้รับการพูดถึงในวงกว้าง ได้คะแนนพีอาร์จากสื่อหลากหลายแขนง มีพิธีกรรมใหม่ๆ เมื่อเขาได้ไปแสดงคอนเสิร์ต เขาจะได้เข้าไปนั่งในใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่เอ็นจอยกับ ท่าเต้นของเขา ลีลาการแสดงออกของเขา ในทางกลับกันการที่เขาจะกลับมาสร้างความฮิตแบบเดิมให้ เกิดขึ้นในครั้งที่ 2 เห็นเป็นที่ยากเต็มที ผมก�ำลังหมายถึง PSY และอาจรวมถึง Justin Bieber, Lady Gaga ไม่ว่าช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ได้ผ่านไปหรือยัง พวกเขาสามารถสร้างเพลงฮิตที่มียอดคลิกวิวทะลุ 500 ล้านวิวได้ทุกโอกาส 2 ปีที่กลับมามีโอกาสออกผลงานใหม่อีกไหม ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าติดตาม


TEXT : วโรจน์ สกุลโต

infrastructure real 3g & 4g lte the future of internet infrastructure ดิจต ิ อลคอนเทนต์ทก ่ี � ำ ลังจะบูมอีกครัง ้ ในปี 2013 นีน ้ น ้ั นอกจากจะมาจากความต้องการของผูบ ้ ริโภคเองแล้ว ยังได้รบ ั แรงหนุนจากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูงด้วย และปีนเ้ี องทีก ่ ารเชือ ่ มโยงในระบบไร้สาย จะทำ�ให้สมาร์ทโฟน แท็บเลต สมาร์ทดีไวซ์ และอุปกรณ์โมบายล์ เข้าถึงดิจต ิ อลคอนเทนต์กน ั ได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ และ ทุกเวลากันได้จริงๆ ทำ�ไมต้อง 3G 2.1GHz?

คลื่นความถี่ 3G 2100 MHz เป็นคลื่น ความถี่มาตรฐานสากลที่สหภาพโทรคมนาคม ระหว่ า งประเทศ หรื อ ITU (International Telecommunication Union) ได้กำ�หนดให้เป็น คลืน่ ความถีส่ ากลให้กบั ประเทศต่างๆ ทีเ่ ป็นสมาชิก ทัว่ โลก ทำ�ให้มกี ารผลิตโทรศัพท์มอื ถือและอุปกรณ์ ที่รองรับคลื่นความถี่ 3G 2100 MHz ออกมาเป็น จำ�นวนมาก ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกซื้อโทรศัพท์ และอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและหลากหลายมากขึน้ คลื่ น 3G 2100 MHz มี ช่ อ งสั ญ ญาณ ความถี่ และความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า 3G ในปัจจุบนั ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการรับส่งดาต้า รวมทั้งบริการระบบเสียงดีข้ึน พร้อมทั้งสามารถ ใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังมี ความคล่องตัวในการเชือ่ มต่อเข้ากับเครือข่ายข้อมูล อินเตอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานการเชื่อมต่อต่างๆ สอดรับกับมาตรฐานของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำ�ให้สามารถใช้งานด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง 42 Mbps เลยทีเดียว

ก้าวข้าม 3G สูย ่ ค ุ 4G

ในขณะทีเ่ รายังไม่ได้ใช้ 3G บนคลืน่ ความถี่ แท้ๆ กันอย่างเต็มประสิทธิภาพ กสทช. ก็ได้วาง แพลนอนาคตสำ�หรับเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง อย่าง 4G หรือเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) กันไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เทคโนโลยีส่ือสารไร้สายความเร็วสูง 4G หรือเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็น เทคโนโลยีใหม่ท่พี ัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยลดข้อจำ�กัด ของการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี GSM/GPRS/ EDGE ทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ให้เพิม่ ความสามารถ ในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 100 Mbps – 1024 Mbps เลยทีเดียว หรือเร็วกว่า 3G ประมาณ 7 เท่าโดยจะไม่รองรับการใช้งานในการโทรเข้า-ออก หรือบริการ Voice แต่อย่างใด จะเป็นเพียงเทคโนโลยี ทีใ่ ช้เพือ่ การรับส่งข้อมูล (Data) เท่านัน้

สำ�หรับโครงการ 4G ในประเทศไทย นัน้ ได้มกี ารทดลองนำ�ร่องเทคโนโลยี 4G กัน ไปบ้างแล้ว โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวง ไอซีที กสทช. บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) บริ ษัท แอดวานส์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิส จำ � กั ด (มหาชน) และบริษทั ดิจติ อลโฟน จำ�กัด เพือ่ เตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตทีจ่ ะ เปิดให้ประมูลคลืน่ สัญญาณกันภายในช่วง 1-2 ปีน้ี และเพื่อทดสอบความพร้อมของทั้งผู้ให้ บริการโทรศัพท์มอื ถือและเพือ่ ดูความต้องการ ใช้งานของคนไทยเป็นสำ�คัญ

เมือ ่ ไรจะได้ใช้ 4G

เป็นคำ�ถามทีท่ กุ คนต้องอยากรู้ เพราะขณะนี้ เพือ่ นบ้านเราอย่างประเทศลาวเขาก็ได้สมั ผัส เทคโนโลยี 4G กันอย่างเต็มทีไ่ ปเป็นทีเ่ รียบร้อย แล้ว อีกทัง้ โทรศัพท์ทร่ี องรับ 4G ก็เริม่ ทยอยเข้า มาในตลาดให้ได้เลือกซื้อกันเป็นจำ�นวนมาก ทัง้ iPhone 5, Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, HTC One X+, HTC EVO 4G เป็นต้น สำ�หรับโครงข่าย 4G ในประเทศไทย นั้ น พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิ สุ ว รรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้กล่าวว่า “บอร์ดมีแนวคิดจะเปิด ประมูลคลืน่ ความถีย่ า่ น 2.3 GHz เพือ่ ให้บริการ 4G LTE ภายในปี 2557 แต่จะต้องรอให้แผน เรียกคืนคลื่นความถี่เสร็จก่อน เพราะปัจจุบัน มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกองทัพเป็นผู้ถือ ครองคลืน่ ความถีย่ า่ นดังกล่าวอยู”่ หากเป็นไปตามทีไ่ ด้ทดสอบและแผนที่ วางไว้ ภายในปี พ.ศ. 2557-2558 เราก็จะ ได้ เ ห็ น การก่ อ ร่ า งเทคโนโลยี ส่ือ สารไร้ ส าย ความเร็วสูงนีอ้ ย่างแน่นอน ส่วนจะมีใครเป็นผู้ ให้บริการบ้าง คงต้องรอวันทีจ่ ะเปิดประมูลคลืน่ สัญญาณจาก กสทช. ซึง่ จะมีขน้ึ ภายในเร็ววันนี้

NFC แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระยะสั้น

นอกจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวงกว้างอย่าง 3G และ 4G แล้ว ในเร็วๆ นี้ จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลระยะสั้นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานสำ�คัญในการดำ�เนิน ชีวติ และธุรกิจด้วย Near Field Communication หรือ NFC เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่มีไว้สำ�หรับการแลก เปลีย่ นข้อมูลระยะสัน้ (10 เซนติเมตร) ทีม่ พี น้ื ฐาน มาจากเทคโนโลยีระบุตวั ตนด้วยคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ หรือ RFID (Radio-Frequency Identification) ส่ง ผ่านข้อมูลได้ทันทีท่แี ตะตัวเครื่องเข้ากับตัวอ่าน ซึ่งโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งชิพ NFC ไว้สามารถ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลากหลายโดยเฉพาะระบบ Contactless Payment หรือ Digital Money ไม่ ว่าจะเป็น การใช้ช�ำ ระค่าอาหาร ค่าโดยสาร ซือ้ ตั๋วหนัง จ่ายค่าสินค้า หรือใช้ร่วมกับกิจกรรม ต่างๆ ที่ร้านค้าได้รองรับ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพียงอย่างเดียว สำ � หรั บ ประเทศไทยเอง การใช้ ฟังก์ชนั NFC ทีต่ ดิ มากับโทรศัพท์มอื ถือยังไม่เป็น ทีแ่ พร่หลาย แต่เราอาจคุน้ เคยกับเทคโนโลยีนม้ี า บ้างแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและหลายคนก็ใช้ อยูน่ น่ั คือ บัตร Smart Purse ของ 7-Eleven และ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS แต่ในอนาคตมันจะถูก รวมเข้ากับโทรศัพท์มอื ถือ ก็ไม่มคี วามจำ�เป็นต้อง พกบัตรหลายๆ ใบอีกต่อไป

นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการชำ�ระ เงินแทนบัตรเครดิตหรือเงินสด NFC ยังสามารถ นำ�มาประยุกต์ใช้เป็นระบบการโอนถ่ายข้อมูล ระหว่างโทรศัพท์ 2 เครือ่ งคล้ายกับระบบ IR หรือ Bluetooth หรือระหว่างโทรศัพท์กบั อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เครือ่ งเสียง เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งชาร์จ และตรวจ สอบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น NFC เป็ น เทคโนโลยี ท่ีกำ� ลั ง ได้ รับ ความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ ทั้งใน ญีป่ นุ่ เกาหลี จีน อเมริกา และฮ่องกง ขณะนีม้ ี สมาร์ทโฟนหลายรุน่ ทีต่ ดิ ตัง้ ชิพ NFC ไว้ในตัว รุ่นที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดก็คือ Samsung Galaxy Nexus, S3, S4 และ Note 2 รวมถึง สมาร์ทโฟน Lumia 920 ของ Nokia ด้วย

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


TEXT : Buiberry

DODOcase เคสวัสดุธรรมชาติส�ำ หรับ iPad mini อุปกรณ์เสริมจ�ำพวกเคสส�ำหรับ iPad mini ในตลาดบ้านเรามีหลากหลายรูปแบบนัก แต่นอ ้ ยครัง ้ ทีเ่ ราจะเห็นเคสทีใ่ ช้วส ั ดุธรรมชาติ เช่น ไม้กบ ั ผ้ามาใช้เป็น ส่วนประกอบหลัก ซึง ่ เชือ ่ ได้วา ่ จะสร้างความ รูส ้ ก ึ ทีแ ่ ตกต่าง ได้แน่ๆ

เคส iPad mini จาก DODOcase มีจดุ เด่นอยูท่ วี่ สั ดุอย่าง ที่บอก โดยตัวโครงสร้างหลักๆ จะท�ำมาจากไม้แท้ๆ สีนวลตา ส่วนปกหน้าและปกหลังเป็นผ้าลายสวยดูแล้วเข้ากันได้ดมี ากๆ และที่ โครงไม้กจ็ ะมียางทีใ่ ช้ยดึ ติดกับตัวเครือ่ งโดยไม่ทำ� ให้เกิดรอยขีดข่วน ตัวเคสยังสามารถใช้งานพืน้ ฐานเหมือนเคสพลาสติกอืน่ ๆ ได้ เช่น การวางกับพืน้ ในแนวตัง้ ก็จะมีสายรัดทีท่ �ำหน้าทีเ่ กีย่ วให้เครือ่ ง ตั้งอยู่ได้ โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเคสที่ให้ความรู้สึกสบายๆ และเป็นธรรมชาติที่เข้ากันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่าง iPad mini ได้ดที เี ดียว ในยามพกพา DODOcase จะท�ำให้ iPad mini ของเรา ’S FAVORITES ดูเหมือนกับหนังสือหรือสมุดโน้ต เล่มหนึ่งที่สวยงาม ซึ่งลดความเนิร์ด • ทีป่ กเคสมีแม่เหล็ก เพือ่ สัง่ ให้เครือ่ ง Sleep ในตัวเราลงไปได้เยอะเหมือนกัน! เวลาปิดฝา • วัสดุธรรมชาติ ช่วยรับแรงกระแทกเวลา ตกลงพืน ้ ได้ดี

เคสอะลูมเิ นียมส�ำหรับ iPhone นัน ้ มีอยูใ่ นตลาดมากมาย แต่ เชือ ่ หรือไม่วา ่ เคสแทบจะทุกตัว มีขอ ้ เสียเหมือนกันคือสวมใส่ ได้ยาก เพราะต้องไขนอตที่ ใช้ยด ึ ติดเคสเข้ากับตัวเครือ ่ ง เนือ ่ งจากอะลูมเิ นียมเป็นวัสดุทแ ี่ ข็ง ไม่สามารถยืดหยุน ่ ได้ แต่ LUXA2 ก็ได้ ออกแบบเคสอะลูมเิ นียมรุน ่ ใหม่ทไี่ ม่จำ � เป็น ต้องใช้นอตอีกต่อไป

Alum LUXE Bumper

Alum LUXE เป็นเคสสไตล์ Bumper ที่ใช้วัสดุเป็น อะลูมเิ นียมเกรดสูงทีน่ �้ำหนักเบา แต่ให้ความทนทาน และอาศัยการขึน้ รูปแบบชัน้ สูง โดยตัวเคสตัดขัน้ ตอน การไขนอตเพือ่ ยึดติดออกไป และใช้ระบบสลักทีอ่ ยูข่ า้ ง เคสเข้ามาแทน ซึง่ ท�ำให้เราสามารถติดตัง้ เคสลงบนตัว เครือ่ งได้โดยง่าย รอบๆ เคสยังมีการประดับคริสตัลแท้ เอาไว้ตรง ส่วนที่เป็นข้อพับ เพื่อปกปิดร่องรอยของจุดหมุน และ เพิม่ ความสวยงามโดยรวมได้อกี ระดับ ’S FAVORITES

• วั ส ดุ แ ข็ ง แรงมาก สามารถป้ อ งกั น การ กระแทกได้ดมี าก • สวมใส่ได้งา่ ยกว่าเคสอะลูมเิ นียมตัวทีเ่ คย เจอมา

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : @pondkungz

VERTU Ti แอนดรอย์ไทเทเนียมสุดหรู นับเป็นการเปิดตัวสูศ ่ ก ั ราชใหม่ของ VERTU ทีน ่ า ่ สนใจ กับการเปิดตัว VERTU Ti สมาร์ทโฟนตัวแรกของ VERTU ทีใ่ ช้ระบบปฏิบต ั ก ิ าร Android 4.0 กับราคาทีเ่ ทียบเท่า รถอีโคคาร์หนึง ่ คัน คงจะบ่งบอกความพิเศษของ สมาร์ทโฟนเครือ ่ งนีไ้ ด้เป็นอย่างดี ตัง้ แต่ VERTU หลุดออกจากร่มเงาของ Nokia มาอยูก่ บั บริษทั ใหม่อย่าง EQT เมือ่ ช่วงกลาง ปีกอ่ น ก็มขี า่ วลือหนาหูออกมาว่า VERTU จะท�ำการสร้างสมาร์ทโฟนทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android ออกมาเป็นเครือ่ งแรก ซึง่ ในทีส่ ดุ ในปี 2013 นีเ้ อง VERTU Ti ทีใ่ ช้ Android 4.0 ก็เปิดตัวสูส่ ายตาชาวโลก พร้อมกับความพิเศษต่างๆ มากมาย ซึง่ ในงานเปิดตัว VERTU Ti ทาง DL ได้มโี อกาสเข้าร่วมงาน และทดสอบการใช้งานลักษณะต่างๆ มาพอสมควร ตัวอักษร ‘Ti’ ที่อยู่หลังชื่อ VERTU นั้นมีที่มาจาก Titanium ซึ่งเป็นวัสดุเกรดสูง ที่พบได้ เฉพาะอุปกรณ์บางอย่างทีต่ อ้ งการความทนทานมากๆ เท่านัน้ ซึง่ ท�ำให้งานประกอบตัวเครือ่ งของ VERTU Ti นั้นมีความสวยงามแบบไม่มีที่ติ และในแต่ละเครื่องจะมีการสลักชื่อช่างฝีมือที่ทำ� การ สรรสร้างเครือ่ งนัน้ ๆ ซ่อนเอาใว้ทฝี่ าหลังอีกด้วย ส�ำหรับวัสดุในส่วนอื่นๆ VERTU ก็เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ อาทิ กระจกแซฟไฟร์คริสตัล ขนาด 3.7 นิ้ว ที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีและเป็นรอยยากมาก รวมไปถึงปุ่มกดเซรามิก ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ พิเศษ ในอีกหนึง่ จุดเด่นทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ของ VERTU Ti คือการน�ำเอาระบบล�ำโพงของ Bang & Olufsen มาใช้บนตัวเครื่อง ผลที่ได้คือเสียงที่ออกจากล�ำโพงทั้งซ้ายและขวาของ VERTU Ti นัน้ ฟังไพเราะมาก และเหนือกว่าสมาร์ทโฟนแทบทุกตัวในตลาดอย่างเห็นได้ชดั

ระบบอันโด่งดังของ VERTU อย่าง Concierge Service ผูช้ ว่ ย ส่วนตัว ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทั่วทุกมุมโลกก็มีมาให้ สามารถเข้าถึงได้ด้วยปุ่ม VERTU Key ที่ท�ำจากทับทิมสีแดงสวยงาม ทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายของตัวเครือ่ ง พูดถึงสเปคตัวเครือ่ งก็มมี าให้ตามมาตรฐานของสมาร์ทโฟนทีใ่ ช้ Android ทัว่ ไป โดยมีความเร็วในการประมวลผลอยูท่ ี่ 1.7GHz ท�ำงาน ได้คล่องตัว และมีกล้อง 8 ล้านพิกเซล ทีใ่ ช้งานได้ดใี นสถานการณ์ปกติ และให้ความจุพนื้ ฐานของตัวเครือ่ งมาถึง 64GB เลยทีเดียว สนนราคา เริม่ ต้นที่ 340,000 บาทเป็นต้นไป และจะแพงยิง่ ขึน้ ตามวัสดุทใี่ ช้ประกอบ ซึง่ ราคาสูงสุดอยูท่ ี่ 699,000 บาทกันเลยทีเดียว

’S FAVORITES

• ตัวเครือ่ งดูแข็งแรงทนทาน งานประกอบแน่นหนาสุดๆ ดูไร้ทตี่ ิ • หน้าจอแซฟไฟร์คริสตัลทีว่ า่ กันว่ามีเพียงเพชรเท่านัน ้ ทีจ่ ะท�ำรอยขีดข่วนทีร่ น ุ แรงได้ • ใช้ Android 4.0 ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นการท�ำงานได้ เหมาะสมกับผูใ้ ช้ ไม่ยดึ ติดกับระบบปฏิบตั กิ ารเก่าๆ อีกต่อไป • ล�ำโพงมีคณ ุ ภาพเสียงสูงมากจนน่าประทับใจ

DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


TEXT : Buiberry

Samsung Galaxy S4 บรรดาแฟนซัมซุงรูด้ วี า่ ถ้า S4 มาถึงเมือ่ ไหร่เวลาเปลีย่ นมือถือ ก็มาถึงเมื่อนั้น S4 เย้ายวนใจผู้ใช้ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ คือ life companion หมายจะเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้ใช้ทั้งเรื่องงาน ความสนุก ความสัมพันธ์ สังคมออนไลน์ และทีแ่ หวกแนวสุดๆ คือ ไลฟ์สไตล์ดา้ นสุขภาพ ผ่านอุปกรณ์ไอทีทกี่ ำ� ลังเป็นเทรนด์อยูท่ วั่ โลก คุณลองหาชมพรีเซนเตอร์เปิดตัว จะทึง่ กับฟีเจอร์ตา่ งๆ ทว่าในด้านฮาร์ดแวร์ S4 ใส่พลัง CPU Octa Core 1.6 GHz / Quad Core บอกประสิทธิภาพความเร็วแรงทีเ่ ลือ่ นชัน้ ไปถึง 1.9 GHZ ด้านแรม จัดเต็ม 2GB ความจุบลิ ท์อนิ ให้เลย 16 GB หน้าจอปรับเพิม่ เป็น 5 นิว้ ความละเอียด เป็น FULL HD ที่ 1920 x 1080 พิกเซล (441 ppi) สเปคของกล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล กล้องด้าน 2 ล้านพิกเซล มีความเร็วในการรับสัญญาณ 4G แล้วเรียบร้อย รุน่ นี้ รันด้วยระบบปฏิบตั กิ าร Android 4.2.2

จุดเด่น : S4 คือ ยักษ์ทนี่ า่ กลัวทีส่ ดุ ทัง้ เรือ่ งสเปค และการท�ำตลาดของแบรนด์ SS แน่นอนว่า ต้องเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงทีจ่ ะขายดีเหมือนให้ฟรี ผูใ้ ช้ตอ้ งการความลืน่ ไหลไฮโซของซีพยี ู กับแรมชุดนี้ เรียกแรงสุดๆ ลืน่ ปรืด๊ แน่ๆ แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าราคาเปิดตัวอยูท่ ี่ สองหมืน่ ต้นๆ แน่นอน S4 คือว่าทีด่ ไี วซ์ ทีจ่ ะเกรียงไกรเกริกเกียรติของ ซังซุมในปีนี้ ฟันธง !

cool choices for

Android 3g หากเป็นไปตามแผนเดิมของ กสทช. และโอเปอเรเตอร์ทบ ี่ รรลุขอ ้ ตกลง ช่วงเมษายน-พฤษภาคมนี้ โมบายล์เลิฟเวอร์จะได้สม ั ผัสระบบ 3G อย่างเป็น ทางการ ย�ำ ้ ว่าเป็นทางการครัง ้ แรกของประเทศ!!! แรงจูงใจในการเปลีย ่ น สมาร์ทโฟนเครือ ่ งใหม่จะเกิดขึน ้ ในวงกว้าง ส่วนนีท ้ ำ � ให้แบรนด์ดง ั ค่ายต่างๆ จะเริม ่ ท�ำโปรโมชัน ่ วัดใจผูซ ้ อ ื้ ลองไปดูวา ่ ขณะนีม ้ ร ี น ุ่ ไหนน่าใช้และมีจด ุ ดีจด ุ เด่นอย่างไรบ้าง HTC Desire SV สมาร์ทโฟนสายแอนดรอยด์ใครๆ ก็มี แต่ไม่บอ่ ยครัง้ หรอกทีพ่ วกเขา จะมีสมาร์ทโฟน 2 ซิม และความแรงของเครือ่ งเป็น CPU Dual Core 1 GHz ท�ำงานคูก่ บั แรมขนาด 768MB ความจุบลิ ท์อนิ มาให้ 4GB แต่ รุน่ นีไ้ ม่ใจร้ายเพราะเพิม่ เมมนอกได้ถงึ 32GB การท�ำงานของกล้อง ด้านหลังอยูท่ ี่ 8 ล้านพิกเซล หน้าจอทัชสกรีน 4.3 นิว้ พลังแบตเตอรี่ ให้มา 1,620 mAh ไม่มากเท่าไหร่ถา้ เทียบกับมาตรฐาน 1800 mAh แต่ ส ่ ว นต่ า ง 200 mAh ก็ ไ ม่ น ่ า ท�ำให้ รู ้ สึ ก เท่ าไหร่ รุ ่ น นี้ เ ป็ น สมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่ท�ำได้หมดแบบสมาร์ทรุ่นใหญ่ท�ำได้ รูปทรงก็ เรียบหรูสวยงามโค้งมน จุดเด่น : ทีป่ ฏิเสธไม่ลงก็คอื การใส่ซมิ การ์ดได้พร้อมกัน 2 ซิม คุณสามารถบริหารค่าโทร ค่าอินเตอร์เน็ต และความเป็น ส่วนตัวได้ดขี นึ้ รุน่ นีร้ าคาไม่สงู นัก น�ำ้ หนักเครือ่ งพกได้เบาสบาย เพียง 131 กรัมเท่านัน้ และยังมีระบบเสียงชัน้ น�ำจาก Beat Audio

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE


LG Nexus 4 ถึ ง แม้ แ บรนด์ อื่ น จะแข่ ง กั น อั พ สเปค แรมและซีพยี เู พือ่ จะเป็น The Best of Android Phone แต่ แ อลจี ที่ พั ก หลังเงียบๆ ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาใน บ้านเรา กลับท�ำให้วงการสมาร์ทโฟน เกิ ด แผ่ น ดิ นไหว เพราะการมาของ Nexus 4 ที่ ไ ด้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ จ าก กู เ กิ้ ล ถ้ า วั ด ความฮิ ต ของแท็ บ เลต Nexus 7 ที่กูเกิ้ลมอบความไว้วางใจ ให้ Asus ท�ำให้ ดั ง ข้ า มปี กรณี ข อง Nexus 4 ก็เป็นอย่างนั้น กูเกิ้ลหวัง สร้างสมาร์ทโฟนรุน่ นีใ้ ห้เป็นท็อปโมเดล ของปี ด้วยการบอกเป็นนัยๆ ว่า ถ้าจะ รันแอนดรอยด์ให้ลื่นไหลต้องดูสเปค Nexus 4 เป็นแบบอย่าง รุ่นนี้ใช้ซีพียู Quad Core 1.5 GHz RAM 2GB ความจุ บิ ล ท์ อิ น มี ทั้ ง 16 และ 8GB กล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล หน้าจอ 4.7 นิ้ว เป็น เทคโนโลยี IPS LCD ที่ LG เคลมว่า ดูดีกว่าตระกูล Super Amoled จอ มี ก ารกั น ขี ด ข่ ว นด้ ว ย Corning Gorilla Glass แบตเตอรี่ 2,100 mAh รองรับ 4G ที่ 4G : HSPA+ 42 Mbps

จุดเด่น : Nexus 4 เป็นความภาคภูมใิ จ ของ LG ทีไ่ ด้ทำ� ดีไวซ์ระดับพรีเมียมให้กเู กิล้ การอัพเดทเวอร์ชนั่ ใหม่ของแอนดรอยด์ จะเกิดขึน้ ก่อนเพือ่ นเลยล่ะ ถ้าคุณเลือก Nexus 4 จะอุน่ ใจได้ตรงจุดนี้ จัดว่าเป็น สมาร์ทโฟนทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ ในราคาเฉียด สองหมืน่ สเปคทุกอย่างก็จดั เต็ม สมค่า การรอคอย ถ้าคุณเป็นแฟนบริการต่างๆ ของกูเกิล้ อยูแ่ ล้ว นีค่ อื แฟนคนใหม่ทอี่ ยาก จะรูจ้ กั ทีส่ ดุ

OPPO Find 5 OPPO มานิ่งๆ แบบเงียบๆ แต่ก็สร้างเซอร์ไพรส์ไปพอสมควร ส�ำ หรั บ สเปคและราคาที่ ม าลงกั น แถวๆ หมื่ น กลางๆ ท�ำให้ OPPO Find 5 ขายดีเป็นสินค้าขาดตลาดในช่วงมีนาคมทีผ่ า่ นมา ที่บอกว่าสเปคแรงล�้ำ เพราะว่าใช้ CPU ระดับ 1.5 GHZ ใน ระบบ Quad Core เปรียบได้กับคุณมีคนงานถึง 4 ชีวิตมาขับ เคลือ่ นเครือ่ งจักรชิน้ นี้ เสริมด้วยแรมขนาด 2GB ทีเ่ ริม่ เข้ามาเป็น มาตรฐานของสมาร์ทโฟนในปี 2013 นี้ ความจุตัวเครื่องบิลท์อิน มาให้ 16GB ใส่เพิ่มไม่ได้ หน้าจอจัดไปที่ 5 นิ้ว ความละเอียด ถึง 1920 x 1080 พิกเซล (441 ppi) ที่ถือว่าละเอียดมาก เมือ่ เทียบกับสมาร์ทโฟนกลุม่ เดียวกัน กล้องหลังมีให้ใช้ที่ 16 ล้าน พิกเซล กล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซล รองรับการท�ำงาน Video Call เต็ ม รู ป แบบทั้ ง ภาพและเสี ย ง แบตเตอรี่ 2,510 mAh น�ำ้ หนัก 165 กรัม ทีว่ างขายและโปรโมทในบ้านเรามีเฉพาะสีขาว

จุดเด่น : OPPO รุน่ นีใ้ ห้สเปคทีส่ ะใจทัง้ กล้อง หน้าจอ ซีพยี ู แรม ถือเป็นสมาร์ทโฟนทีล่ นื่ ไหลสายพันธุใ์ หม่ทนี่ า่ ติดตาม ในราคาเท่ากันถ้าไปมองแบรนด์อนื่ คุณจะได้แค่สมาร์ทโฟนระดับกลางๆ แต่ถา้ มาอยู่ OPPO คุณจะกลายเป็น VIP ทันที

Sony Xperia V โซนีม่ เี ครดิตด้านการท�ำกล้องบนสมาร์ทโฟนทีใ่ ห้คณ ุ ภาพสูง อยากรูว้ า่ โซนีเ่ ทสเปคให้สมาร์ทโฟนรุน่ ไหนให้ออกมาแรงๆ ล�ำ้ ๆ ดูทสี่ เปคกล้อง ของรุ่นนั้นได้ สมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่ได้โอกาสนั้นไป คือ Xperia V จริงๆ รุน่ นีค้ ณ ุ ควรจะซือ้ หาให้แฟนสาวเอาไว้ใช้นะ เพราะถ้าเธอเผลอ ท�ำหลุดมือตกน�ำ้ เครือ่ งก็เอาขึน้ มาใช้ตอ่ ได้ มีดไี ซน์ตวั เครือ่ งและฝา หลังโค้งเว้าจับได้พอดีมือเลยส�ำหรับสุภาพสตรี ตัวเครื่องเรียบหรูดูดี สวย ทน แกร่ง หนักเพียง 120 กรัม กล้องรุน่ นีใ้ ห้มาถึง 13 ล้านพิกเซล แต่กล้องหน้าให้มาแค่ระดับ VGA หน้าจอแสดงผลโดยใช้เทคโนโลยี Sony Mobile BRAVIA® Engine2 บนหน้าจอขนาด 4.3 นิ้ว ให้ภาพ 16 ล้านสี TFT ความละเอียด 1280x720 พิกเซล ทีม่ าพร้อม กระจกป้องกันรอยขีดข่วน ซีพียูเป็น Dual Core 1.5 GHZ แรม 1GB ความจุ บิ ล ท์ อิ น ที่ 8GB เ พิ่ ม ภ า ย น อ กไ ด ้ 3 2 G B แบตเตอรี่ จุ 1,750 mAh รองรั บ 4G : HSPA+ 42 Mbps จุดเด่น : Xperia V ชูจดุ เด่นทีง่ านกล้อง 13 ล้านพิกเซล และ ยังท�ำตัวเครือ่ งทีซ่ นี ระบบกันน�ำ้ เอาไว้อกี ด้วย ถ้าคุณจะ เลือกมือถือทีไ่ ลฟ์สไตล์การใช้และเป็นคนทีช่ อบเดินทาง ขึน้ เหนือล่องใต้ อยากได้มอื ถือทีต่ อ้ งการการ ทะนุถนอมน้อยๆ ถ่ายรูปเยอะๆ ก็มาจบทีต่ วั นีไ้ ด้ ราคาหมืน่ กลางๆ คุณจะได้กล้องทีม่ นั โทรเข้า โทรออก อัพเฟสบุค๊ อินสตาแกรมได้ดว้ ย DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : buiberry

The 20/20 Experience : Justin Timberlake จัสติน ทิมเบอร์เลค ออกผลงานชุดที่ 3 ในรอบ 7 ปี งานชุดนี้เป็นที่ถูกจับตา มองอย่างยิง่ เพราะว่าจัสตินได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงความสามารถด้านการท�ำเพลงที่ ยอดเยีย่ ม เขาไม่ใช่พวกบอยแบนด์หน้าหล่ออีกแล้ว แต่กลับเป็น Trend Setter วงการเพลงของโลกคนหนึง่ เลย งานชุดนีก้ เ็ ป็นเช่นนัน้ ซาวนด์เพลงทีม่ สี ว่ นผสมของ Timberlake และ Timberland ยอดโปรดิวเซอร์สมองเพชรของวงการ ทัง้ นีจ้ สั ติน ยังได้เพือ่ นซีอ้ ย่าง Jay Z มาร่วมท�ำงานด้วย เพลงแรกทีเ่ ปิดตัวให้ฟงั คือ ‘Suit & Tie’ เพลงจังหวะกลางๆ ที่ฟังแล้วชวนขยับตาม มีบรรยากาศของเครื่องเป่ามาเสริม ความเท่ อาจจะฟังยากหน่อยในครัง้ แรก แต่เมือ่ ท�ำความรูจ้ กั กับซาวนด์ดนตรีที่ จัสตินน�ำเสนอแล้วคุณจะอินกับเพลงนีไ้ ด้ไม่ยากเลย ล่าสุดเพลงนีท้ �ำสถิตขิ นึ้ ไป แตะที่ 22 ล้านคลิกวิวบนยูทูบเรียบร้อย เพลงฮิตที่ตามมาติดๆ คือ ‘Mirrors’ ฟังแล้วอาจคิดถึงท่อนประสานเสียงแบบเพลงบอยแบนด์ยคุ 90’s แต่ทำ� นายได้เลย ว่าเพลงนีจ้ ะฮิตทัว่ บ้านทัว่ เมืองในช่วงซัมเมอร์นี้ ฟังงานชุดนีโ้ ดยรวมคุณจะคิดว่า จัสตินเป็นศิลปินทีม่ คี วามเก๋าอย่างมาก เพราะนอกจากเพลงแล้ว เขายังดูแลเรือ่ ง การเฟอร์ฟอร์ม และอิมเมจต่างๆ ของอัลบั้มนี้ด้วยตัวเอง เขาคือ ศิลปินระดับ ไอคอนของวงการเพลงโลกไปแล้วล่ะ

Jack Reacher

เป็นภาพยนตร์ของทอม ครูซ ทีส่ อบตกเรือ่ งรายได้ แต่วา่ ได้ใจผูช้ ม มีคะแนนวิจารณ์บน IMDB 7.1/10 หนังแอ็คชัน่ แนวสืบสวนสอบสวนเรือ่ งนีส้ ร้างมาจากนิยายอาชญากรรม เบสต์เซลเลอร์นิวยอร์ก ไทม์ โดยนักประพันธ์ชื่อ ‘ลี ไชลด์’ เขียนเรื่องให้ ‘แจ็ค รีชเชอร์’ อดีตทหารยอดฝีมอื ของกองทัพมาแก้ไขสถานการณ์ตา่ งๆ รอบตัว ในภาค ทีถ่ กู หยิบไปสร้างภาพยนตร์นสี้ ร้างจากตอนทีช่ อื่ ว่า ‘One Shot’ โดยเป็นเรือ่ งเกีย่ ว กับเหตุการณ์สะเทือนขวัญทีเ่ หยือ่ เสียชีวติ 6 ราย ด้วยการยิงเพียง 5 นัด เบาะแส ในที่เกิดเหตุบอกว่าให้ตามตัวแจ็ค รีชเชอร์มาด่วน เพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่า เบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังของคดีตบตานีเ้ ป็นอย่างไร หนังได้คริสโตเฟอร์ แม็คแคร์รี่ ทีเ่ คย เขียนบทหนังอาชญากรรมเรือ่ ง The Tourist มาก�ำกับดูแลผลงาน เรือ่ งนีเ้ ป็นหนังแอ็คชัน่ ทีไ่ ม่ได้ใช้ CG มากมาย หนังสร้างความสนุกด้วยการด�ำเนินเรือ่ งทีโ่ ชว์ความจะแจ้ง ไหวพริบของพระเอก แน่นอนว่าทอม ครูซเขาเอาอยู่

I Still Shoot Film

หน้าแฟนเพจทีน่ ำ� เสนอภาพถ่ายทีม่ าจากกล้องฟิลม์ การล้างอัดแบบ อนาล็อกทุกขัน้ ตอน สวนกระแสภาพจากสมาร์ทโฟนและยุคดิจติ อล ครองเมือง เข้าไปไลค์แล้วจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ https://www.facebook.com/istillshootfilm

FIFA 13 BY EA SPORT

แอพฯ เกมฟุตบอลทีเ่ พิง่ อัพเดทใหม่ลา่ สุด โดย อิงกับรายชื่อของนักเตะสโมสรต่างๆ ที่เป็นอยู่ จริงในระหว่างปี 2013-2014 ความคมชัดของ กราฟิกขึน้ ไปถึงระดับ HD เสียงกระหึม่ มุมมองภาพยอดเยีย่ ม แต่ตอ้ งแลก กับพืน้ ที่ 1.48GB เป็นเกมฟุตบอลทีเ่ อาชนะไม่งา่ ยนัก แต่นนั่ ก็คอื จุดขาย ของ FIFA เขาล่ะ

SIMCITY DELUXE IPAD

เกมซิมซิตี้ที่พัฒนาขึ้นให้เล่นได้อย่างสมูทบน ไอแพด เกมนีท้ า้ ทายให้ผเู้ ล่นออกแบบวางแผน สร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมา การเล่นเกมนี้ด้วย การสไลด์หน้าจอ กดปุ่มทัชสกรีน เป็นความ เพลิดเพลินยิ่งนัก คุณสามารถน�ำไปเล่นที่ไหนก็ได้ ในช่วงซัมเมอร์นี้จะมี เวลามากมายที่จะเคลียร์เกมในต�ำนานเกมนี้ แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนักหรอก เพราะผูส้ ร้างเมืองต้องเจอกับเรือ่ งทีไ่ ม่คาดคิดหลายสิง่ อย่าง ในภาพก็ฟอ้ ง แล้วว่าดีไม่ดเี มืองทีค่ ณ ุ สร้างอาจเจออุกกาบาตตกใส่

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Now You See Me

มีหนังสุดมันส์ที่ท�ำให้ลุ้นกันตั้งแต่ต้นจนจบมาให้ชมอีกแล้ว Now You See Me เป็นหนังที่นำ� พล็อตเรื่องเกี่ยวกับนักมายากลยอด ฝีมือกลุ่มหนึ่งที่นอกเหนือจากการเป็นนักเล่นกลฝีมือฉกาจแล้ว พวกเขายังเป็นนักโจรกรรมระดับเหนือเมฆ การออกไปแสดงทีเ่ มือง ใด นอกจากสร้างความบันเทิงให้ผชู้ มแล้ว คณะนักมายากลกลุม่ นี้ ยังต้องวางแผนไปปล้นธนาคารของเมืองนัน้ อีก พวกเขาท�ำส�ำเร็จมา ครัง้ แล้วครัง้ เล่าด้วยลีลามายากลทีเ่ กินคาดเดา ไม่เคยทิง้ หลักฐาน และถูกจับได้จนกระทั่งการโจรกรรมครั้งล่าสุดที่มีเดิมพันสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ นักมายากลในคราบอาชญากรกลุ่มนี้จะท�ำ ส�ำเร็จหรือไม่ หรือว่าถึงคราวที่พวกเขาหมดความเก๋าเสียแล้ว ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรือ่ งนีก้ ำ� กับโดย หลุยส์ เลแตร์รเิ ย่ร์ ผูก้ ำ� กับ The Transporter และ Clash of the titans ระดมทีมนักแสดง ชั้นน�ำ เช่น เจสซี่ ไอเซนเบิร์ค (The Social Network), อิสล่า ฟิชเชอร์ (Confessions of a Shopaholic), มาร์ค รัฟฟาโล่ (The Avengers), วูด้ ดี้ ฮาเรลสัน (The Hunger Games) ร่วมด้วย 2 นักแสดงรุน่ ใหญ่ทโี่ คจรกลับมาเจอกันอีกครัง้ หลังจาก The Dark Knight Rises มอร์แกน ฟรีแมน และไมเคิล เคน ด้าน เจสซี่ ไอเซน เบิรค์ ทีร่ บั บทเป็นนักมายากลหนุม่ จอมลีลาเล่าถึงบทนีว้ า่ “ผมรับ บทเป็นหัวหน้าทีมนักมายากลชือ่ ดัง ทีใ่ ช้การแสดงเป็นฉากบังหน้า ระหว่างการปล้น ท�ำให้ทางเอฟบีไอต้องพยายามจับไต๋ให้ได้แบบ คาหนังคาเขา พวกเขาไม่เคยมีหลักฐาน โดยในทางหนึง่ คุณก็จะได้ เห็นความน่าทึง่ ของกลต่างๆ จากมุมมองของผูช้ ม แต่ในอีกทางหนึง่ คุณก็จะได้เห็นจากมุมมองของเอฟบีไอ ที่พยายามล้วงความลับ ของกลเหล่านั้น แต่คุณก็จะไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วพวกเขาท�ำยังไง จนกระทัง่ ตอนจบ ผมคิดว่ามันเป็นหนังทีม่ คี วามพิเศษมาก” ดูจาก ตัวอย่างแล้วเป็นหนังทริลเลอร์ทเี่ ทคนิคภาพแพรวพราว สอดแทรกมุกตลกและความระทึกขวัญไว้อย่างกลมกล่อม ขึน้ ท�ำเนียบหนังน่าดูประจ�ำซัมเมอร์นอี้ กี เรือ่ ง


DL#046  
DL#046  

DL#046 free magazine in Thailand

Advertisement