Page 1


ช่วง 2-3 ปีทผ ี่ า ่ นมา ภาพผูค ้ นเดินคุยโทรศัพท์มอ ื ถือ

ในทีส ่ าธารณะค่อยๆ ลดลง ในขณะทีภ ่ าพคนกำลังก้มหน้า ก้มตาจิม ้ หน้าจอโทรศัพท์ ค่อยๆ กลายเป็น ภาพทีช ่ น ิ ตามากขึน ้ ไม่วา ่ จะบนรถไฟฟ้า ในร้านอาหาร หรือแม้กระทัง ่ เวลาเดินไปเดินมาตามท้องถนน

เวลานัง ่ อยูใ่ นโรงหนัง เสียงคุยโทรศัพท์มอ ื ถือก็นอ ้ ยลง ด้วย แต่กลับกลายเป็นว่าแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มอ ื ถือ สว่างวาบๆ ตรงโน้นที ตรงนีท ้ ี เข้ามาแทนที่ ในแต่ละวันๆ คุณเคยสังเกตกันไหม? ว่าเราพูดคุยกันน้อยลง ในขณะทีเ่ ราส่ง SMS แชท เล่นโซเชียลเน็ตเวิรค์ ส่งไฟล์อเี มล์ ฯลฯ กันมากขึน้ เรือ่ ยๆ DL คาดว่าการพูดคุยกัน ด้วยเสียง กำลังจะกลายเป็นวัฒนธรรมโบราณในอีกไม่ชา้ ไม่นาน ในขณะทีก่ ารสือ่ สาร กันในรูปแบบอืน่ ๆ ด้วยข้อมูลดิจติ อล กำลังจะกลายเป็นรูปแบบการสือ่ สารหลักแทนที่

แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าเราห่างเหินกันหรอกนะ เพราะในโลกยุคดิจติ อล ข้อมูล ดิจติ อลก็มคี วามหมายมากมายกว่าเสียงพูดคุย

ข้อความสัน้ ๆ ใน SMS, WhatsApp, หรือ BBM มีระหว่างบรรทัดมากมายว่า

เราเกรงใจเขา จึงต้องพยายามในการเรียบเรียงและพิมพ์ตวั อักษรเหล่านัน้ ขึน้ มา

แล้วส่งให้เขาเปิดอ่านในเวลาว่าง

ภาพถ่ายสวยๆ เมือ่ เราเดินทางท่องเทีย่ ว และแชร์ให้เพือ่ นในโซเชียลเน็ตเวิรค์

ก็มรี ะหว่างบรรทัดอยูม่ ากมาย ว่าเราคิดถึงพวกเขาอยูท่ กุ ลมหายใจ ไม่วา่ จะเดินทาง

ไปไกลแค่ไหน

เรายังรักและคิดถึงกันอยูเ่ สมอ และเราทุกคนยังปรารถนาทีจ่ ะสือ่ สารถึงหัวใจ

ของกันและกัน เราเพียงแค่มวี ธิ กี าร ขนบ และวัฒนธรรมในการสือ่ สารแบบใหม่

ด้วยเครือข่าย แก๊ดเจต และเทคโนโลยีใหม่

อย่าได้หว่ งเลยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านีจ้ ะทำให้เราห่างเหินกันเกินไป

กองบรรณาธิการ DL

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กนั ยา บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นันทวัฒน์ นิสยันต์

ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ฝ่ายโฆษณา : ภิญญดา จันทร์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข

เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์

ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333 Website : http://www.dlfreemag.com

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008


ปีที่ 2 : ฉบับที่ 26 : สิงหาคม 2554

8 Innovational

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

12 IT DIY ซอง Galaxy S II

ออกแบบได้ ตามใจคุณ

14 Candid

สาวหวานสมชื่อ น้องหวาน-มิชาดา สมประกิจ

16 Wisdom from Guru

ปวิช วาสนสมบูรณ์

กับ ‘Android’ ที่แรงที่สุด

22 My Techy Lifestyle

มุมมองและความคิดของเน็ตไอดอล น้องสต๊อป-ณัฐฐา ศิริรําไพวงษ์

24 Thai Mac Lover 25 Camera Lover

26 Review

28 Luddite Diary 30 Android Tips and Tricks Android 2.3

Gingerbread

32 Digi Hangout

ไปเทีย ่ วบาหลี กับทีม DL (ตอนจบ)

34 DL’s

Favorites

อัพเดทความบันเทิง

สไตล์ DL

22 Review 1

LG OPTIMUS 2X : สมาร์ทโฟนพลัง Dual Core

Where to find


ซิสโก้เสริมทัพโฮมเน็ตเวิรก ์ ซิสโก้เปิดตัวสวิตช์ลงิ ค์ซสิ (Linksys®) รุน่ ใหม่ทเี่ หมาะสำหรับ

โฮมออฟฟิศและการใช้งานเพือ่ ความบันเทิง ประกอบด้วยฟีเจอร์ตา่ งๆ

มากมายทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการเชือ่ มต่ออุปกรณ์

โดยใช้สายสัญญาณ รวมถึงการใช้งานแบบ Plug-and-Play โดยไม่จำเป็น

ต้องตัง้ ค่าใดๆ พร้อมพอร์ตทีต่ รวจจับ Quality of Service (QoS)

ได้โดยอัตโนมัติ รวมไปถึงคุณสมบัตใิ นการประหยัดพลังงาน

01

iFox 3G CDMA แบบเติมเงิน

02

iFox 3G CDMA เป็นซิมการ์ด 3G ในแบบเติมเงินรายแรกและรายเดียวในปัจจุบนั

ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ 52 จังหวัดทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาคเหนือ

ภาคกลางตอนบน ภาคอีสาน และภาคใต้ สามารถใช้งานร่วมกับ Aircard iFox

รุน่ 311A และ 531A ซึง่ ให้ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 3.1Mbps.

หาซือ้ ได้ทซี่ เี อ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์ และร้านค้าไอทีชนั้ นำทัว่ ประเทศ ข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.iFoxOnline.com และทาง Facebook.com/iFoxSocial

03

แบล็คแคนยอน

เปิดประสบการณ์แห่งความอร่อย

แบล็คแคนยอน ขยายกลุม่ เป้าหมาย เปิดประสบการณ์แห่งความอร่อย สำหรับผูบ้ ริโภค

คนรุน่ ใหม่ วัยทำงาน พร้อมปรับเปลีย่ นเมนูใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Heavenly Experience แบล็คแคนยอน ยังบริการอาหารหลากหลายรายการทัง้ อาหารไทย และอาหารนานาชาติ

โดยคำนึงถึงรสชาติ ความสะอาด และคุณค่าของอาหารที่มีต่อผู้บริโภค ปัจจุบัน

ร้านแบล็คแคนยอนมีสาขากว่า 200 สาขาทัว่ ประเทศ และ 40 สาขาในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย สหภาพพม่า อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัมพูชา

INTENNIA

เปิดตัวลำโพง Richmond Anniversary โดยร้าน AUDI ร้าน AUDI ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั อินเทนเนีย จำกัด ซึง่ เป็นผูน้ ำเข้าลำโพง Castle แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ให้เป็นหนึง่ ใน ตัวแทนจำหน่ายลำโพง Castle และสินค้าในเครือบริษทั ฯ โดยร่วมกันทำการเปิดตัวลำโพงระดับตำนาน รุน่ Richmond Anniversary เพือ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี ในงาน BAV SHOW 2011 ครัง้ ที่ 9 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู ถ.รัชดาภิเษก ใน วันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2554 ทีผ่ า่ นมา สนใจสินค้าสอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้าน AUDI : 089-028-7117

หรือบริษทั อินเทนเนีย จำกัด 0-2934-6997

Parrot – Minikit Smart

Parrot-Minikit Smart เป็นอุปกรณ์ Hand free ทีใ่ ช้งานร่วมกับ iPhone หรือ Smartphone ของคุณ โดยเชือ่ มต่อ

ผ่านสัญญาณ Bluetooth สามารถปรับการใช้งานได้ทงั้ แนวตัง้ และแนวนอน มีแบตเตอรีใ่ นตัว พร้อม USB ทำให้สามารถ ชาร์ต iPhone, Smartphone หรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ของคุณได้ดว้ ย Parrot Minikit Smart ได้รบั การออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ ชั้นดี ลำโพงและไมค์คุณภาพเยี่ยม พร้อมระบบตัดเสียงรบกวน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนเดินทาง

ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ อยูบ่ นท้องถนน เพราะนอกเหนือจากความสะดวกสบายแล้ว ยังเพิม่ ความปลอดภัยในการเดินทางได้อกี ด้วย

VAIO Z

อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพเต็มพลัง

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

สุดยอดคอมพิวเตอร์พกพา VAIO Z Series ผสมผสานสไตล์อนั โดดเด่นเรียบหรู

กับความแข็งแกร่งของวัสดุอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ได้อย่างกลมกลืน ผนวกกับประสิทธิภาพ และ คุณสมบัตอิ นั ล้ำหน้าต่าง ๆ หน้าจอแบบ Full HD ความละเอียดสูง สีสนั สดใสสมจริง ครอบคลุม มาตรฐาน 96% Adobe RGB colour gamut มาพร้อมกับขุมพลัง Intel® Core i7 Processor เจนเนอเรชัน่ ที่ 2

และ High Speed SSD RAID 0 นอกจากนีย้ งั มีหน่วยประมวลผลกราฟิก AMD Radeon™ HD 6650M

และหน่วยความจำ VRAM 1GB ในตัว ทีช่ ว่ ยให้ภาพทีร่ าบรืน่ และคมชัด ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานด้าน 3D CAD

หรือเล่นเกม และยังสามารถต่อใช้งานหน้าจอได้พร้อมกันถึง 4 จอ (รวมหน้าจอโน้ตบุค๊ ) สามารถใช้งานต่อเนือ่ งได้นานถึง 6.5 ชัว่ โมง และเมือ่ ประกอบเข้ากับ Sheet Battery จะเพิม่ สมรรถนะการทำงานขึน้ อีก 2 เท่าหรือ 13 ชัว่ โมง VAIO Z Series สุดยอดโน้ตบุค๊ พกพา มีจำหน่ายในรุน่ VPCZ217GH สีดำคาร์บอน ราคา 94,990 บาท

(ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)


Qosmio F750 3D

Glasses-free และ Qosmio X770 โน้ตบุค ๊

3 มิตไิ ม่ใส่แว่น เครือ ่ งแรกของโลก โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด นำทีมผูบ้ ริหารโตชิบา ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโน้ตบุค๊ 3 มิตไิ ม่ใส่แว่น เครือ่ งแรกของโลก Qosmio F750 3D Glasses-free และรุน่ Qosmio X770 ในงานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก

คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ เจ้าพ่อวงการไอที และคุณพงษ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์ พิธกี รและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไอทีชอื่ ดัง ร่วมพูดคุย แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับเทคโนโลยี 3 มิตทิ กี่ ำลังมาแรงในตอนนี้

เปิดตัวแอนตีไ้ วรัสอันดับหนึง่ ของเยอรมนี AVIRA บริษทั อไลน์เอินซ์แอนด์ลงิ ค์ คอร์เปอร์เรชัน่ จำกัด ร่วมกับบริษทั บลูโอเชีย่ นคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด เปิดตัวการเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมแอนตีไ้ วรัสอันดับหนึง่ ของเยอรมนี AVIRA หรือที ่ เรียกกันว่าร่มแดงในไทย พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์หญิงคนแรกของเอเชีย คุณปานระพี รพิพนั ธุ์ (เอิน้ ) ผูป้ ระกาศข่าวไทยทีวสี ชี อ่ งสาม โปรแกรมแอนตีไ้ วรัส AVIRA หรือร่มแดงมีมายาวนานถึง 25 ปีแล้วและยังเป็นโปรแกรม แอนตีไ้ วรัสทีไ่ ด้รบั ความนิยมติดอันดับ Top 3 ของโลก ทัว่ โลกมีผใู้ ช้โปรแกรมแอนตีไ้ วรัสร่มแดง จำนวน 100 ล้านคนใน 100 กว่าประเทศทัว่ โลก และในประเทศไทยมีผใู้ ช้โปรแกรมแอนตีไ้ วรัส

ร่มแดงจำนวนกว่าสองล้านคน

ออสก้า โฮลดิง้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ ‘ประวัตแ ิ บตเตอรี’่ บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด ได้รบั เกียรติ และความไว้วางใจจากพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดทำนิทรรศการ ‘ประวัตแิ บตเตอรี’่ เป็นส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์ฯ เพือ่ สร้างรากฐาน และองค์ความรูเ้ รือ่ งแบตเตอรี่ แก่นกั เรียน

นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทีส่ นใจ นิทรรศการ ‘ประวัตแิ บตเตอรี’่ ณ ห้องแสดงกล้อง พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทกุ วัน เวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0-2730-0022

หยก-ตีน ๋ ำทีม 3BB fanpage เลีย ้ งอาหารสถานสงเคราะห์บา้ นเด็กอ่อนปากเกร็ด ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จัดกิจกรรม ‘เติมความฝัน ปันรอยยิม้ ให้นอ้ ง’ โดยพาเหล่าสมาชิก 3BB fanpage ไปร่วมทำบุญโดยการเลีย้ งอาหารกลางวัน มอบเงินและสิง่ ของแก่นอ้ งๆ ทีส่ ถาน สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีคณ ุ หฤษฎ์ พิชญางกูร ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพรีเซ็นเตอร์ 3BB น้องหยกและน้องตีร๋ ว่ มกิจกรรม นอกจากจะอิม่ บุญกันแล้ว ยังได้แบ่งปันความสุขและรอยยิม้ ให้กบั ทุกคนอีกด้วย

ทีเค พาร์ค และเอเซอร์ ขยายศักยภาพ ‘ห้องสมุดมีชว ี ต ิ ’ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) ร่วมกับ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ร่วมมือกันนำดิจติ อลคอนเทนต์และอีบคุ๊ ของทีเค พาร์ค มาใส่ในเครือ่ ง Acer ICONIA TAB A500 ภายในแอพพลิเคชัน่ นัน้ ถูกรวบรวมถึง 6 คอนเทนต์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก ผูอ้ า่ น และมีคณ ุ ค่าต่อการเรียนรูเ้ อาไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ คูม่ อื เกมสร้างสรรค์ นิทานพืน้ บ้าน 3 ภาค ชุดหนังสือวัตถุเล่าเรือ่ ง คีตมหาราช Music Library และหนังสือหายากทีร่ วบรวมผลงานทรงคุณค่าของแผ่นดินชุด ‘ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน’ ซึง่ ทัง้ นีผ้ ทู้ ี่ สนใจสามารถเข้ามาลองใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทัง้ หมดจำนวน 3 เครือ่ ง ณ ห้อง Mind Room อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ชัน้ 8

เอสวีโอเอร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดศูนย์บริการด้านไอที GSC IT CITY นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานทีป่ รึกษา บริษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และนายวีระ อิงค์ธเนศ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการในการเปิดศูนย์ GSC IT CITY ของวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.บรรพต วิรณ ุ ราช คณบดีวทิ ยาลัย พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ศูนย์ GSC IT CITY เป็นศูนย์บริการด้านไอที ระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในประเทศไทย ทีด่ ำเนินการบริหารจัดการโดยนักศึกษาในลักษณะการสร้างธุรกิจจำลอง และได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ในด้านสินค้าและเป็นพีเ่ ลีย้ ง ให้คำแนะนำในเรือ่ งการจัดการด้านสินค้าและบริการแก่พนักงานของร้าน

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE


เรือ่ ง facebook : Hoo DIY / ภาพ : Mr. Niphun P.

เลือกสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาได้ตรงใจกันแล้ว

แต่บางครั้งเราอาจจะมองหาซองหรือเคสใส่

ได้ไม่ตรงใจเสียที แบบนี้คงต้องทำเอง ด้วยมือ

และใจของตัวเองกันแล้ว ไอเดียนีเ้ หมาะสำหรับสาวๆ เวลาไป ออกงานกลางคืน ทีต่ อ้ งสวมชุดเดรส กระโปรงหรูหรา แต่ยงั ไม่มกี ระเป๋าถือ

ที่ เ ข้ า ชุ ด กั น และก็ ไ ม่ อ ยากจะถื อ

สมาร์ทโฟนคู่ใจติดมือไปตลอดงาน

ลองทำตามไอเดียของเรา คุณจะมี กระเป๋าสุดหรูเพิม่ ขึน้ อีก 1 ใบ หรือสำหรับหนุ่มๆ ที่มีปัญหากับ สมาร์ทโฟนเครือ่ งใหม่ ทีอ่ ยากจะเก็บใส่ กระเป๋าเป้สะพาย เพราะหยิบออกมา

ใช้งานยาก และไม่อยากใส่กระเป๋า กางเกงไว้ เ พราะกลั ว จะเป็ น ริ้ ว รอย

ลองเอาไอเดียนีไ้ ปใช้ และเปลีย่ นวัสดุ

ที่นำมาใช้เสียหน่อย คุณจะมีซองใส่ สมาร์ ทโฟนที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง

คุณเองเลยทีเดียว

ซอง ออกแบบได้

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ตามใจคุณ


อุปกรณ์

1. ผ้าขนสัตว์สำหรับสาวๆ หรือหนังเทียมสีเข้มสำหรับหนุม่ ๆ เลือกวัสดุ

ทีบ่ าง เบา กันน้ำ และไม่ขาดง่าย

2. ชุดอุปกรณ์ตอกกระดุมโลหะ 3. กรรไกรหรือคัตเตอร์ 4. สายคล้องแบบทีช่ อบ 01

05

06

วิธีทำ

02

03

04

1. ร่างแบบซองโดยทาบสมาร์ทโฟนของเราลงไปบน วัสดุผนื ผ้าทีเ่ ลือก ให้เป็นรูปทรงตามแบบ

ด้วยดินสอบางๆ เพือ่ ให้ลบออกได้งา่ ย 2. ตัดออกด้วยกรรไกรหรือคัตเตอร์ 3. เจาะรูใส่หมุดกระดุมจากนัน้ ใส่หว่ งปิดอีกด้าน 4. ใช้ตวั ตอกล็อกกระดุมตอกด้วยค้อนลงไป

ทีแ่ ป้นกระดุมให้ยดึ กับผ้าจนแน่น 5. ตอกหมุดตามจุดต่างๆ ตามแบบเพือ่ พับ

เป็นทรงกระเป๋า ปิดกระดุมให้ครบทุกจุด 6. จากนัน้ ตกแต่งด้วยสายคล้องลงไปด้วยการคล้อง ลงไป หรือจะประดับตกแต่งด้วยเข็มกลัดเล็กๆ

ก็ดดู ี เท่านีก้ ไ็ ด้กระเป๋าหรูไปเดินอวดเพือ่ นแล้ว สำหรับหนุม่ ๆ อาจจะไม่ตอ้ งมีสายคล้อง

และใช้งานเป็นกระเป๋าถือจะเท่กว่า

ใช้เวลาทัง ้ หมด 15 นาที

ชุ ด ตอกกระดุ ม โลหะ หาซื้ อ ได้

ที่ร้านอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อทั่วไป

หรื อที่ มี ม ากคื อ ที่ ย่า น ถ.เสื อ ป่ า ไอเดียไม่ได้จำกัดแค่สาวๆ เท่านั้น

ลองปรับใช้ผ้าสีเข้ม ลายทหาร

หรือผ้ายีนส์ มาใช้คู่กับสายหนัง แค่นี้ ก็ดูแมนแล้ว


TEXT : Nata-orn Kasemsongkram / PHOTO : Mr.Niphun P.

หลายคนคงเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องหวาน สาวน้อยหน้าหวานคนนี้กันมาแล้ว

ไม่ว่าจะทางหน้านิตยสารในฐานะนางแบบ เธอเป็นนางแบบประเดิมคอลัมน์ CANDID ของ DL ฉบับแรกเมือ ่ 2 ปีกอ ่ นโน้นเลยทีเดียว นอกจากนี้ เธอมีผลงานทางทีวใี นฐานะพิธก ี รรายการเพลง

และงานโฆษณาอีกมากมาย วันนี้ DL ขอย้อนกลับไปนั่งชิทแชทเรื่องไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ของน้องเขาอีกสักครั้ง แนะนำตัวหน่อย

ผลงานใน

วงการบันเทิง

สามารถนำข้อมูลหรือรูปถ่ายส่วนตัวของเราไปได้ หากนำไปใช้ในทางไม่ดเี ราจะยับยัง้ ได้ยาก เพราะมัน

รวดเร็วและแพร่กระจายได้ไวมาก นอกจากนี้แล้ว เวลาว่างชอบทำอะไร

ทีผ่ า่ นมา ก็จะมีถา่ ยแฟชัน่ ตาม หน้านิตยสาร เล่น MV เดินแบบ พิธกี ร และ ก็งานโฆษณาค่ะ พูดถึง Gadget

ที่พกติดตัวขาดไม่ได้

ก็คงเป็นโทรศัพท์คะ่ เป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนด้วย ทีเ่ ลือก

ใช้เพราะคิดว่ามันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น สะดวกขึน้ และรวดเร็วขึน้ นอกจากนีย้ งั มี

แอพพลิเคชัน่ ให้เราได้เลือกโหลดมาเล่นได้ อีกเยอะเลยค่ะ มีวธ ิ เี ลือกซือ ้ Gadget พวกนีอ ้ ย่างไร

หวานจะดูทงั้ รูปลักษณ์ภายนอก และก็ฟังก์ชันการใช้งานประกอบกันค่ะ

ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นซื้ อ อย่ า ง ละเอียด ดูวา่ เหมาะกับการใช้งานของเรา แน่ๆ รึเปล่าค่ะ ใช้สมาร์ทโฟน

ทำอะไรบ้าง

ส่วนมากออนไลน์อนิ เตอร์เน็ต จะเอาไว้ใช้หาข้อมูลในการเรียน ดูพวก ข่าวสารบ้าง เพือ่ ให้เราตามกระแสโลกได้ทนั และนอกนัน้ ก็เอาไว้เช็กอีเมล์ แล้วก็เล่นพวก โซเชียลเน็ตเวิรก์ ค่ะ เล่นเฟสบุ๊คด้วยใช่ไหม

เล่ น ประจำค่ ะ ข้ อ ดี คื อ ช่ ว ยให้ เ ราติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั นได้

สะดวกขึน้ ทำให้เราประหยัดทัง้ เงิน แล้วก็เวลาค่ะ ส่วนข้อเสียก็คอื คนทัว่ ไป

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

หวานชอบดูพวกรายการทีวเี กีย่ วกับแฟชัน่ ค่ะ และก็ชอบช้อปปิง้ บางครัง้

อาจไม่ได้ไปซือ้ อะไรหรอก แต่ไปเดินดูวา่ กระแสแฟชัน่ ตอนนีม้ นั ไปถึงไหนแล้วค่ะ คิดว่าเทคโนโลยีช่วยในเรื่องแฟชั่นและการช้อปปิ้งได้ไหม

อย่างเมือ่ ก่อน เวลาเราจะซือ้ ของก็ตอ้ งไปซือ้ ถึงทีร่ า้ นค้าใช่ไหม แต่เดีย๋ วนี้ เราสามารถซือ้ เสือ้ ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ทำให้เราสะดวก แล้วก็ประหยัดเวลา

อีกด้วยค่ะ แต่กต็ อ้ งระวังพวกมิจฉาชีพด้วย ทางทีด่ กี อ่ นซือ้ ของทางอินเตอร์เน็ตควรตรวจสอบก่อนว่า

ร้านออนไลน์แห่งนัน้ เชือ่ ถือได้หรือไม่คะ่ วิธีส่งความรู้สึกถึงคนพิเศษ

ก็คงเป็นการโทร.คุย เพราะดูจริงใจกว่าค่ะ


PHOTO : Mr.Niphun P.

วันทีม ่ ค ี น 1,000 กว่าคนไปจอง Samsung Galaxy S II ในงาน Mobile Expo คุณปวิชอยูท ่ ไี่ หน

ผมก็อยู่ในงานนั่นแหละ มีน้องทีมงานเดินมาบอกผมว่า

งานเปิด 10 โมงเช้า แต่ตอนนีเ้ พิง่ 9 โมงเอง มีคนมายืนรอจนล้นไปถึงสถานีรถไฟฟ้า

MRT แล้ว ผมก็แปลกใจว่ากระแสของสมาร์ทโฟนรุน่ นีไ้ ด้รบั การตอบรับทีร่ นุ แรงมาก คิดว่าเป็นเพราะอะไร

ทุกอย่างมันพร้อมแล้ว คนรูจ้ กั Galaxy มากขึน้ รูจ้ กั Android มากขึน้ ผมคิดว่าส่วนหนึง่ คือ เรามีพนื้ ฐานทีด่ มี าจาก Galaxy S ตัวแรก ชือ่ เสียงของ S1 ทีส่ ร้างไว้คอ่ นข้างดี พอมีตวั S2 ออกมา คนจะเริม่ คิดว่าถ้าจะเลือก

ซูเปอร์สมาร์ทโฟนแล้ว Samsung Galaxy S2 เป็นหนึง่ ในตัวเลือกทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ

ในเวลานี้ คนก็ยงั จดจำได้วา่ Galaxy S1 ยังเป็นสมาร์ทโฟน Android ทีข่ ายดีทสี่ ดุ

อยูท่ วั่ โลกประมาณ 14-15 ล้านเครือ่ ง

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ส่วนในเมืองไทยเอง ผมคิดว่าส่วนทีท่ ำให้ Samsung Galaxy S2 เป็นทีต่ อ้ งการมาก

เป็นทีถ่ กู ถามถึงคือ กลยุทธ์การตัง้ ราคาทีเ่ ราตัง้ เอาไว้ให้ลกู ค้ากลุม่ ใหญ่สามารถตอบรับกับ สินค้าได้อยูท่ ี่ 18,900 บาท ราคากับประสิทธิภาพทีเ่ ราใส่เข้าไปมันคุม้ ค่าน่าเป็นเจ้าของ รวมถึง โอเปอเรเตอร์ทงั้ สามรายก็อยากขายพร้อมๆ กับเราเหมือนกัน สมาร์ทโฟนของ Samsung บนระบบปฏิบต ั ก ิ าร Android

มีจด ุ เด่นอย่างไร

ผมอยากทำความเข้าใจก่อนว่า ซัมซุงไม่ได้โฟกัสที่ Android

อย่างเดียว เรายังมีบาด้า (Bada) ทีเ่ ป็นโอเพ่นโอเปอเรชัน่ ของเราเอง เรายังมี Windows Mobile โอเอสเหล่านีอ้ ยูใ่ นช่วงรอจังหวะให้ตลาดพร้อม อย่างวันนี้ Android มาแล้ว ความแตกต่างของซัม ซุงที่รันด้วย Android คือ Performance การใช้งานที่ลื่นมาก สมูทมาก เรามีจุดแข็ง

ในเรือ่ งสีสนั ความคมชัดของหน้าจอเองด้วย ในเรือ่ งของฮาร์ดแวร์ซพี ยี ู เรามีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่า แตกต่างจากค่ายอืน่ ในส่วนของซอฟต์แวร์เราก็พยายามจะเติมสีสนั เข้าไป ทีเ่ ราพยายาม


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

คอมพิวเตอร์ อยูบ่ า้ น หรืออยูท่ ที่ ำงานเท่านัน้ แต่วนั นีไ้ ม่ใช่ เราออนไลน์ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ยกตัวอย่างผมเอง

เมือ่ ก่อนตอนเช้าต้องหยิกหนังสือพิมพ์มาอ่านเป็นกิจวัตรแรกของวัน แต่ตอนนีไ้ ม่มภี าพนัน้ แล้ว อ่านข่าวจาก ทวิตเตอร์ของนักข่าวเองเลย ซึง่ รวดเร็วกว่าการอ่านบนหน้าเว็บข่าว หรือผมสังเกตว่าเดีย๋ วนีค้ นขึน้ รถไฟฟ้า พวกเขาจะหยิกสมาร์ทโฟนขึน้ มาเล่น จนกลายเป็นเรือ่ งปกติ

เป็นอุปกรณ์ฆา่ เวลาทีด่ ที สี่ ดุ คนแชร์ขอ้ ความ รูปภาพ ความคิดเห็นผ่านสมาร์ทโฟน จึงไม่แปลกทีใ่ นภาพใหญ่ ในสังคม เราจะพบว่าคนติดการสือ่ สารมากขึน้ สมาร์ทโฟนจึงเป็นทีแ่ พร่หลายอย่างรวดเร็ว

Samsung Galaxy S II สมาร์ทโฟน Android ที่ DL อยากบันทึกไว้ว่า

เปิดได้แรงที่สุดในปี 2011 นี้

วัดจากกระแสการเฝ้ารอของแฟนๆ ทางเว็บไซต์ หลายคนร่วมลุ้นกับ Spec และ Performance แรงๆ ทีจ ่ ะออกมา และเมื่อสิ้นสุดการรอคอยภาพก็ฟ้อง

ว่ามีผู้สนใจมากกว่า 1,000 คนไปยืน ต่อคิวรอในวันแรกที่เปิดให้จอง

คุณปวิช วาสนสมบูรณ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

คือผู้บริหารที่อยู่กับปรากฏการณ์นี้

มาตลอด เขาเป็นกูรูที่ DL ไปคุยด้วย

ในเดือนนี้ครับ

อยากทราบว่าในกรณีทฮ ี่ าร์ดแวร์พร้อม แต่วา ่ ระบบเครือข่าย 3G

ในบ้านเรายังไม่พร้อมเท่าทีค ่ วร คุณมองเห็นอะไรในเรือ ่ งนี้

เรือ่ งนีท้ ำให้เกิดข้อจำกัดในด้านของ Developer นักพัฒนาโปรแกรมทีย่ งั มี

ข้อจำกัด เช่น เขาอยากจะพัฒนาโปรแกรมอะไรก็ตามทีต่ อ้ งการแบนด์วดิ ท์สงู ๆ ก็เกิดข้อจำกัดแล้ว หรือการเล่น คอนเทนต์มลั ติมเี ดียแบบ Streaming ก็ยงั ติดปัญหาอยู่ จุดเปลีย่ นน่าจะอยูท่ หี่ ลังจาก 3G มาแล้ว จะทำให้ ลูกค้ายิง่ เอ็นจอยมากขึน้ Internet TV หรือพวก Video Call อาจจะมาเร็วๆ นีพ้ ร้อมกับ 3G ถ้าประเทศเรามี 3G ใช้อย่างกว้างขว้าง

อัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะเป็นอย่างไร

ในช่วงเวลาเดียวกัน

ตอนนี้ก็โตอย่างต่อเนื่องครับ ขยายมา 2 เท่าจากปีที่แล้วแล้วนะ ถ้าเทียบ

การตัง ้ ราคาสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตในเมืองไทย

ถือว่าถูกกว่าทุกประเทศในภูมภ ิ าคนี้ อยากให้คณ ุ อธิบายเรือ ่ งนีค ้ รับ

เราพยายามกระตุน้ ตลาด นำตลาด เรานึกถึงกลุม่ คนทีย่ งั ไม่คดิ จะซือ้ สมาร์ทโฟน หรือว่าแท็บเลต อยากให้เขาได้ลองใช้เพือ่ สร้างฐานตรงนีใ้ ห้มนั ใหญ่ขนึ้ พอฐานใหญ่แล้วเรือ่ งของแอพพลิเคชัน่ เรือ่ งของคอมมูนติ จี้ ะสร้างได้งา่ ยขึน้ เราจึงทำให้ราคาของสมาร์ทโฟนในประเทศยืดหยุน่ ทีส่ ดุ ก็คอ่ นข้างเห็นชัดว่า เราถูกทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี้ คุณได้คย ุ งานกับทางผูบ ้ ริหารซัมซุงในต่างประเทศ เราอยากรูว ้ า ่ ในแง่ ของสมาร์ทโฟนและแท็บเลตซัมซุงกำลังมุง ่ มัน ่ กับการทำอะไรอยู ่

มีอยู่ 2-3 เรือ่ ง เช่น เรือ่ งฮาร์ดแวร์เราอยากรักษาจุดเด่นและพัฒนาเรือ่ งหน้าจอ

หน้าจอทีม่ คี ณ ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ไปอีก เป็นเรือ่ งของสีสนั ความสดใสคมชัด เรือ่ งการประหยัดพลังงาน เรือ่ งต่อมาคือ

ซีพยี ู ปีทแี่ ล้วคุยกันที่ 1 GHz ก็วา่ เร็วแล้ว เดีย๋ วนี้ 1 GHz ต้องเป็น Dual Core ด้วย ปีหน้าจะได้เห็นนวัตกรรม

ชิพเชตต่างๆ ค่าของซีพยี ทู มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงๆ ส่วนแท็บเลต ณ วันนีก้ ย็ งั เป็นตลาดทีใ่ หม่อยู่ ผมเองก็พยายามฟังฟีคแบ็คว่าผูบ้ ริโภคเขาใช้ทำอะไร

อยากจะหาฟังก์ชนั อะไรเพิม่ เติม ก็อยากทีบ่ อกไปตอนต้นว่าคอนเทนต์มลั ติมเี ดียทีเ่ ป็น Streaming เป็นทีส่ นใจ ของผูใ้ ช้งาน ถ้ามี 3G เมือ่ ไหร่กจ็ ะเห็นการใช้งานแท็บเลตทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ เพราะทางค่ายเพลง ค่ายหนังก็เริม่

ปรับตัวในเรือ่ งนี้ ในอนาคตเราอาจเห็นคอนเสิรต์ ออนไลน์ทดี่ ไู ด้บนแท็บเลต ซัมซุงวางเป้าหมายไว้ไหมครับว่า

จะทำให้ตลาดแท็บเลตในเมืองไทยโตขึน ้ ภายในกีป ่ ี

ผมมองว่าเรือ่ งจังหวะของการเติบโตเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก เพราะช่วงปลายปีทแี่ ล้ว

ที่ Galaxy Tab 7 นิว้ มีการปรับราคาลง เราสามารถขยายฐานผูใ้ ช้ได้กลุม่ หนึง่ ภายในปีนกี้ อ่ นจะถึงสิน้ ปี

น่าจะได้เห็นแท็บเลตของซัมซุงออกมาอีก 2-3 รุน่ เราจะเห็นภาพแท็บเลตทีเ่ ป็นแมสมากขึน้ พอจะแย้มถึงแท็บเลตทีก ่ ำลังจะออกได้ไหม

จะหาแอพพลิเคชัน่ ดี หรือว่า Excusive App ให้ลกู ค้า

ได้เอ็นจอยมากขึน้ อีกส่วนหนึง่ Android จากซัมซุงมีความวาไรตีข้ องสินค้า ตัง้ แต่

ตัวบนสุดเป็น Hi-end สมาร์ทโฟน ถึงขัน้ เป็น Entry เป็นมือถือสมาร์ทโฟน

เครือ่ งแรก มีตงั้ แต่ราคา 18,900 บาท มาจนถึงราคาต่ำสุด 4,900 บาท เรามี ความหลากหลายให้ลกู ค้าเลือก คุณปวิชคิดว่า วันนีส ้ มาร์ทโฟน

สร้างความเปลีย ่ นแปลงให้กบ ั คนใช้อย่างไรบ้าง

ในแง่ของการสร้างความเปลีย่ นแปลงก็ตอ้ งมาดูวา่ แต่ละคนเขานิยาม เขาเลือกสมาร์ทโฟนอย่างไร เช่น บางคนใช้สมาร์ทโฟน

เข้าอินเตอร์เน็ต ออนไลน์โซเซียลเน็ตเวิรก์ บางคนใช้เพือ่ เช็กอีเมล์ ติดต่องาน เพราะถือว่าเป็นช่องทางทีส่ ะดวกทีส่ ดุ รวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะหาได้ในตอนนี้

หรือบางคนใช้สมาร์ทโฟนเพือ่ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ดาวน์โหลดเกม ภาพรวม คือ 2-3 ปีมานีส้ มาร์ทโฟนทำให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ขึน้ มาก ต่างจากเมือ่ ก่อนทีก่ ารเข้าอินเตอร์เน็ตแต่ละครัง้ เราต้องอยูห่ น้าจอ

เรามีคอนเซ็ปต์ทชี่ ดั ว่าเป็น ‘Tablet for All’ นัน่ หมายความว่า คุณมีความต้องการ แบบนี้ ใช้งานลักษณะนี้ ก็เลือกรุน่ นีไ้ ป คุณต้องการไซซ์แบบนี้ คุณสมบัตแิ บบนีก้ ซ็ อื้ รุน่ นีไ้ ป เราจะมีความวาไรตีข้ องขนาดและราคาให้เลือก คนจะได้เข้ามาลองใช้แท็บเลตกันมากขึน้ คุณปวิชเองสังเกตเห็นความเปลีย ่ นแปลงของตัวเองในแง่ไลฟ์สไตล์

ยังไงบ้างเมือ ่ ใช้แท็บเลต

ผมถือโน้ตบุค๊ น้อยลง ทิง้ โน้ตบุค๊ ไว้ทอี่ อฟฟิศ กลับบ้านถ้าจะเช็กอีเมล์ ตรวจงาน

เข้าอินเตอร์เน็ตก็ใช้ผา่ นแท็บเลตทัง้ หมด สบายมาก พกพาอุปกรณ์ตา่ งๆ น้อยลง จะใช้งานโน้ตบุค๊ ทีอ่ อฟฟิศ

เป็นหลัก แต่โดยส่วนตัวคิดว่าแท็บเลตก็ไม่ได้เป็นสินค้าทดแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์

รวมไปถึงแท็บเลต 7 นิว้ ทีใ่ ช้โทรออกได้ ผมเคยคิดว่ามันน่าจะมาแทนทีม่ อื ถือได้ สุดท้ายก็แทนไม่ได้ ผมถือว่า แท็บเลตเป็นอุปกรณ์ทอี่ ยูต่ รงกลางระหว่างมือถือกับโน้ตบุค๊ อยากบอกอะไรคนทีก ่ ำลังจะเดินไปซือ ้ แท็บเลตหรือสมาร์ทโฟน

ทีม ่ ก ั เกิดความลังเลว่า ควรรอรุน ่ ใหม่กว่านีห ้ รือเปล่า

คนเล่น Gadget วันนีต้ อ้ งสนุกไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ครับ เพราะว่า 3 เดือน

6 เดือนก็มอี ะไรใหม่ๆ มาให้ลอง ตรงนีถ้ อื ว่าเป็นโอกาสของผูบ้ ริโภคด้วย ในส่วนของซัมซุงเองผมเชือ่ ว่าคนเลือก เพราะว่าเขาประทับใจใน Performance มันจะเป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์คณ ุ อยูแ่ ล้ว สร้างความพอใจให้คณ ุ อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งรอ เทคโนโลยีเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ คุณมีวนั นีค้ ณ ุ ก็เอ็นจอยกับมันได้ทนั ที ถ้าเห็นว่าดีทสี่ ดุ ณ วันนีแ้ ล้วก็ซอื้ เลย ลองใช้เลย DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


INTRODUCING

the new

STANDARD FOR SMART PHONE ถึงเวลาต้องหันมาใช้สมาร์ทโฟนเสียที

ถ้ า ฟี เ จอร์ โ ฟนเครื่ อ งเก่ า เพิ่ ง ซื้ อ มาแล้ ว ยั ง ใช้ ง าน

ไม่คุ้มราคา DL ก็คิดว่าน่าใช้ต่อไปอีกสักหน่อยเถอะ คุ ณ อย่ า เพิ่ ง ทิ้ ง มั น ไปเลยนะ แต่ ถ้ า ฟี เ จอร์ โ ฟน เ ค รื่ อ ง เ ก่ า อ า ยุ อ า น า ม เ กิ น 1 - 2 ปี ไ ป แ ล้ ว แบตเตอรี่ เ ริ่ ม เสื่ อ ม เริ่ ม ใช้ ง านติ ด ๆ ขั ด ๆ เพราะ เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ อื่ น ได้ ย ากลำบาก และคุ ณ พบว่ า

มี อี ก หลายคุ ณ สมบั ติ ที่ ข าดหายไป ทำอะไรอย่างติดๆ ขัดๆ DL ก็แนะนำว่าคุณควรจะมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ได้เสียที คำว่ า ‘สมาร์ ท โฟน’ เพิ่ ง เริ่ ม ใช้ กั น ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 เท่านั้นเอง ก่ อ นหน้ า นี้ เราเคยมี อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ ที่ เ รี ย กว่ า PDA Phone เสี ย มากกว่ า เมื่อมันพัฒนามาเรื่อยๆ ก็กลายเป็นคำศั พ ท์ ท างการตลาดใหม่ ว่ า ‘สมาร์ ท โฟน’ เป็ น การเล่ น คำที่ ช าญฉลาดสมชื่ อ เพราะมั น สามารถใช้เรียก โทรศั พ ท์ รุ่ น ใหม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ สู ง ขึ้ น ไปได้ เ รื่ อ ยๆ อย่ า งไม่ มี ที่ สิ้นสุด โดยรวมๆ แล้ว

มั น หมายถึ ง แก็ ด เจตขนาดพกพา ที่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ ไ ด้ ออนไลน์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ และมี

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ซอฟต์ แ วร์ต่างๆ เพิ่มเข้าไปให้ใช้งานได้


TEXT/PHOTO : กองบรรณาธิการ

เหตุผล 7 ประการ

ที่ เ ราควรใช้สมาร์ทโฟน ไม่ต้องลังเลแล้ ว ล่ ะ ! 1. ราคาไม่แพงเมือ่ เปรียบเทียบกัน แน่นอนว่าโทรศัพท์

มือถือแบบโทรอย่างเดียวนั้นราคาเพียงแค่ 2-3 พันบาท

แต่มนั ก็หา่ งชัน้ กันเกินไปนะ เราต้องนำไปเทียบกับฟีเจอร์โฟน ที่คุณสมบัติดีหน่อย ซึ่งก็ระดับราคาหลายพันบาท จนถึง เกือบหมืน่ เข้าไปแล้ว เพิม่ เงินอีกเล็กน้อยคุณจะได้สมาร์ทโฟน ทีม่ คี ณ ุ สมบัตดิ ขี นึ้ แบบก้าวกระโดด 2. โปรโมชัน่ แพ็คเกจค่าบริการพิเศษ เมือ่ ซือ้ ผ่านศูนย์ของ ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือ คุณมักจะได้ขอ้ เสนอพิเศษกว่า เช่น ได้ SMS และ MMS พร้อมชัว่ โมงโทรฟรีมากขึน้ แถมมักจะให้ อินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเวลา ในระดับค่าใช้จา่ ยรายเดือนทีไ่ ม่ มากไปกว่าทีใ่ ช้ฟเี จอร์โฟนอยูใ่ นปัจจุบนั หรืออาจจะถูกกว่า

เสียด้วยซ้ำ ลองตรวจสอบข้อมูลกับผูใ้ ห้บริการของคุณได้ ยกตัวอย่างของ DTAC เสนอแพ็คเกจค่าบริการเดือนละ 449 บาท ผ่ อ นค่ า เครื่ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย 0% 10 เดื อ น

เล่นอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด หรือ Unlimit นาน 8 เดือน ฟรีคา่ โทร. 350 นาที/เดือน คำนวณดูแล้วพบว่าค่าใช้จา่ ยสำหรับมือถือ

ต่อเดือนน่าจะถูกลงกว่าเดิมเสียอีก 3. มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร นั่ น หมายถึ ง มั น มี ม าตรฐาน ร่วมกัน มีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดขึน้ ไปได้เรือ่ ยๆ อย่างเช่น Android ในปัจจุบนั พัฒนามาถึงเวอร์ชนั่ 2.3 มีอยูใ่ นสมาร์ทโฟน รุน่ ใหม่ๆ อย่าง Samsung Galaxy S II และไปถึงเวอร์ชนั่ 3.0 ใช้ กั บ แท็ บ เลตอย่ า ง Galaxy 10.1 เป็ น ต้ น รวมถึ ง

ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในเครื่อง ชิพหน่วย ประมวลผลทีม่ คี วามเร็วถึงระดับ 1.2 GHz และเป็น Dualcore หน่วยความจำ RAM ทีม่ ากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ทำให้ทำงานได้ แทบไม่แตกต่างกับคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ เลยทีเดียว เพียงแต่มี ขนาดเล็กและบางขนาดทีเ่ อาใส่กระเป๋ากางเกงได้เลย 4. มีแอพพลิเคชัน่ มากมาย ถ้าเป็น iOS ก็โหลดจาก App Store ถ้าเป็นแอนดรอยด์กเ็ ข้าไปที่ Android Market ทีม่ ี แอพฯ ฟรีให้โหลดเยอะกว่าอีก มันแตกต่างจากฟีเจอร์โฟนทีค่ ณ ุ ไม่ตอ้ งถูกจำกัดอยูก่ บั คุณสมบัตเิ ริม่ ต้นทีม่ าพร้อมกับเครือ่ ง อีกต่อไปแล้ว เมือ่ โหลดแอพฯ ใหม่เข้ามา ก็เท่ากับสมาร์ทโฟน ของคุณมีความสามารถใหม่เพิม่ เข้ามาอีก 5. ออนไลน์ดว้ ยเครือข่ายหลากหลาย ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ มือถือบางรายมี 3G ให้ใช้กนั แล้ว โดยทัว่ ไปเราก็จะใช้ GPRS/ EDGE กันอยู่ หรือถ้าเข้าไปอยูใ่ นจุดฮอตสปอต ก็ใช้ Wi-Fi ได้ ทำให้คณ ุ นำไปใช้งานได้หลากหลายสถานที่ 6. ความบันเทิงเหนือกว่า ดูหนัง ฟังเพลง มีเกมสนุก มากมาย แหล่งความบันเทิงอีกมหาศาลในโลกอินเตอร์เน็ต

รอคุณอยู่ ยิง่ ถ้าสมาร์ทโฟนมีหน้าจอดีๆ อย่าง Samsung Galaxy S II ที่มีหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus

รายละเอียด 1080p แสดงผลวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที ความคมชัด สว่าง และคอนทราสต์จดั รวมกับลำโพงเสียงดีๆ ทำให้ดูคลิปวิดีโอ เปิดไฟล์ภาพถ่าย และเปิดคลิปในยูทูบ

ได้คมชัด รวมไปถึงโหลดแอพฯ เกมสนุกๆ อีกได้มากมาย และต่อไปก็จะมีการออกแบบเกมแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณยังใช้ฟเี จอร์โฟนอยู่ เกมส่วนใหญ่รนั บน JAVA ทีช่ กั ช้า ไม่สนุก และไม่สวยเท่า 7. สร้างสรรค์ผลงาน ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายภาพ ถ่ายคลิป

วิดโี อ ตัดต่อ ตกแต่ง ฯลฯ อย่างเช่น Samsung Galaxy S II มีกล้อง 8 ล้านพิกเซล เมือ่ ใช้งานร่วมกับแอพฯ ของ Android ถ่ายภาพดีๆ สักแอพฯ รับรองว่าคุณจะลืมกล้องดิจติ อลตัวเก่ง

ไปเลย

ใครคื อ ผู้ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟน

สมาร์ทโฟนนัน้ จริงๆ แล้วใช้ไม่ยาก และเหมาะกับ

ทุกคนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจติ อลเลยทีเดียว แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ทุกคนจะอยากใช้มนั บางคนอาจจะ เหมาะกับโทรศัพท์มอื ถือทีต่ อ้ งมีปมุ่ กดใหญ่ๆ และใช้ เพียงพูดคุยอย่างเดียวก็พอ บางคนอาจจะเหมาะกับ ฟีเจอร์โฟน ทีม่ ที กุ สิง่ ทุกอย่างมาพร้อมอยูใ่ นเครือ่ ง และเคยชินกับ User Interface ง่ายๆ เท่านัน้ คนที่จะใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ ต้องรักชีวิต

ออนไลน์ ชนิดทีว่ า่ ออนไลน์กนั ทัง้ วัน ตลอดเวลา

ทุกที่ ทุกเวลา และยังต้องมีกจิ กรรมอีกหลายหลาก ในชีวติ ทีถ่ กู แปรสภาพทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นดิจติ อล ไปหมดแล้ว ทัง้ ด้านการทำงาน ครอบครัว วันพักผ่อน และความบันเทิง DL ประเมินว่าคนทีเ่ หมาะกับสมาร์ทโฟนทีส่ ดุ

ณ เวลานี้ น่าจะมีคณ ุ ลักษณะดังต่อไปนี้ อายุ 18-35 จากผลสำรวจของ Pew Internet & American Life Project ทีท่ ำการศึกษาชีวติ

ชาวอเมริกันในช่วงปี 2010 พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์

สมาร์ทโฟนและดาวน์โหลดแอพฯ อย่างสม่ำเสมอ

เป็นผูท้ ยี่ งั มีอายุไม่มากนัก การศึกษาสูง ฐานะดี และ กระตือรือร้นกับข่าวสาร ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

คนหนุม่ สาวในวัยเริม่ ต้นทำงาน Entertainment Lover ค้นหาความบันเทิง ด้วยตัวเอง ทันสมัย มีรสนิยม และมีสาระ ไม่วา่ จะเพลง ภาพยนตร์ คลิป ฯลฯ Catch Up Trend สนใจและเกาะติดทุกกระแส ป๊อปคัลเจอร์ แฟชั่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รูจ้ กั เลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับตัวเองด้วยตัวเอง Gadgeteer ต้องการความสะดวกสบาย ง่ายดาย ใช้เครือ่ งมืออย่างชาญฉลาด ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว จะเป็น Ultimate Smart Media Device ทีจ่ ะให้คณ ุ ได้ทกุ อย่าง ไม่วา่ จะใช้คยุ โทรศัพท์ธรรมดา ออนไลน์อนิ เตอร์เน็ต แชทกับ เพือ่ น เชือ่ มต่อโซเชียลเน็ตเวิรก์ เล่นเกมกราฟิกแรงๆ ถ่ายภาพความคมชัดสูง ถ่ายคลิปวิดโี อสร้างสรรค์ และ แชร์ทกุ สิง่ ทุกอย่างกับเพือ่ นร่วมสังคม DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


เร็ ว และแรง

สมาร์ทโฟนที่ดีควรเป็นอย่างไร หน้ า จอสำคัญที่สุด

หน้าจอคือ Interface ทีเ่ รามีปฏิสมั พันธ์ทกุ อย่างกับสมาร์ทโฟน หน้าจอ จะใช้แสดง Output และรับ Input ทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาร์ทโฟนแบบทีไ่ ม่มแี ป้นคียบ์ อร์ด QWERTY ซึง่ เราจะใช้คยี บ์ อร์ด Virtual บนหน้าจอไปเลย หน้าจอจึงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งคำนึงถึงเมือ่ จะเลือกซือ้ สมาร์ทโฟน เท่าที่ DL ได้ทดลองสัมผัสสมาร์ทโฟนรุน่ ต่างๆ เราพบว่าหน้าจอ ทีด่ ที สี่ ดุ ในท้องตลาดตอนนีค้ อื Super AMOLED Plus ทีม่ อี ยูใ่ น Samsung Galaxy S II • ความละเอียดอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูทคี่ วามคมชัด สดใส สว่าง และมองเห็นได้งา่ ยแม้จะอยูก่ ลางแสงแดด ทำให้เราใช้งานสมาร์ทโฟน ได้ในทุกสถานการณ์ คุณควรลองดูให้เห็นกับตาทีร่ า้ นจำหน่าย ว่าคุณ ชอบจอของเครือ่ งไหนมากทีส่ ดุ • ขนาดจอต้องใหญ่มากพอจะอ่าน Text ข้อมูลข่าวสาร เปิดหน้า เว็บไซต์ได้ครบถ้วน เล่นเกมได้งา่ ยขึน้ ดูคลิปวิดโี อได้สนุกขึน้ • สัมผัสหน้าจอลืน่ ไหล ไม่สะดุด และกดจุด แม่นยำ

บางและเบา

ดีไซน์ของตัวเครือ่ ง ไม่ใช่มเี หตุผลเพียงแค่ เพือ่ ความสวยงามเท่านัน้ เนือ่ งจากสมาร์ทโฟน คือ Ultimate Smart Media Device มันคือ แก็ดเจตทีผ่ นวกรวมเอาแก็ดเจตทุกอย่างเข้ามาไว้ ในตัวเอง เราจึงจำเป็นต้องพกพาติดตัวไปทุกที่

ทุกเวลา และพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาใช้งานได้ทุก สถานการณ์ ดีไซน์ของตัวเครือ่ งจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ทีเ่ ราต้องคำนึงถึงเมือ่ จะตัดสินใจซือ้ ลองพิจารณาเป็นตัวอย่าง • เลือกซือ้ สมาร์ทโฟนทีบ่ างและเบากว่า นอกจากจะหรูหรา และสวยงามแล้ว ยังทำให้เราพกพาได้สะดวก ใส่กระเป๋าเสือ้ กระเป๋า กางเกงยีนส์ หรือใส่กระเป๋าถือแล้วไม่หนักแขน • เลือกสมาร์ทโฟนทีม่ ขี นาดกระชับมือกว่า จับได้พอดีฝา่ มือ ไม่ลนื่ หล่น ฝาหลังต้องใช้วสั ดุทไี่ ม่ลนื่ มือ ขนาดไม่เล็กเกินไปวางแล้ว มองไม่เห็นว่าอยูท่ ไี่ หน

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

การมีระบบปฏิบตั กิ ารและแอพฯ ทีใ่ ช้รว่ มกัน นัน่ หมายความว่า การมีสมาร์ทโฟนทีม่ ชี พิ ประมวลผล และหน่วยความจำเหนือกว่า ก็จะสามารถทำงานได้เร็วกว่า ราบรืน่ กว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีช่ อบ Android ควรเลือกสมาร์ทโฟนทีม่ ซี พี ยี แู ละหน่วยความจำในระดับทีค่ มุ้ ค่า คุม้ ราคา ลองเทียบสมาร์ทโฟน ในท้องตลาดปัจจุบนั มีหลายรุน่ ทีใ่ ช้ซพี ยี แู บบ Dual-core ทีม่ คี วามเร็วถึงระดับเกิน 1 GHz กันแล้ว อย่างเช่น Samsung Galaxy S II ทีใ่ ช้ Dual-core 1.2 GHz ความเร็วและแรงมีผลต่อการแสดงผล และการสัมผัสหน้าจอด้วย สมาร์ทโฟนทัว่ ๆ ไปทีเ่ ร็วและแรง ไม่พอ ผูใ้ ช้จะรูส้ กึ ได้ถงึ อาการหน่วงๆ เมือ่ เลือ่ นหน้าจอ และจะรูส้ กึ รำคาญมากเมือ่ เล่นเกมต่างๆ สะดุด

ระบบปฏิ บั ติ ก ารและแอพฯ

ถ้ายังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนมาก่อนเลย การตัดสินใจเลือก Android ของค่ายกูเกิ้ลน่าจะเป็น ทางเลือกทีเ่ ปิดกว้าง และคิดเผือ่ อนาคตมากทีส่ ดุ เพราะมีแอพฯ ฟรีให้เลือกใช้เยอะทีส่ ดุ เชือ่ มต่อกับ คอมพิวเตอร์พซี ี หรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ได้งา่ ยทีส่ ดุ และยังมีแบรนด์โทรศัพท์ให้เลือกช้อปปิง้ มากทีส่ ดุ ด้วย โดย Android 2.3 คือเวอร์ชนั่ ล่าสุดทีใ่ ช้ในสมาร์ทโฟน เริม่ มีอยูใ่ นสมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ๆ ทีเ่ พิง่ ออก วางตลาดในช่วง 2-3 เดือนทีผ่ า่ นมา อย่างเช่น Samsung Galaxy S II

ต้องรักษาสมาร์ทโฟนไว้ยิ่งชีพ!!

เมือ่ สมาร์ทโฟนแทรกซึมเข้ามาอยูใ่ นทุกมิตขิ องชีวติ

ประจำวัน มันจะเป็นเหมือนอีกอวัยวะหนึง่ ซึง่ ติดตัวเราไป ทุกที่ ทุกเวลา และภายในนัน้ จะต้องอัดแน่นไปด้วยข้อมูล ส่วนตัวและเรือ่ งราวทีม่ คี า่ มากมายสำหรับเรา ถ้าเกิดสูญหายไปหรือถูกขโมยไป นั่นหมายถึงชีวิตเราทั้งชีวิตเลยนะ •

อย่าวางสมาร์ทโฟนทิง้ ไว้บนโต๊ะอาหารหรือโต๊ะกาแฟ บางคนเห็นร้านคนแน่น รีบเอาสมาร์ทโฟนและ กระเป๋าไปวางจองทีไ่ ว้กอ่ น ทำแบบนีอ้ นั ตรายมากนะ แม้เพียงเสีย้ ววินาทีทคี่ ดิ ว่าจะเดินไปสัง่ กาแฟ หยิบซองน้ำตาลมาเพิม่ สมาร์ทโฟนและทัง้ ชีวติ ของคุณอาจจะสูญสลายไปเลย เลือกใช้สมาร์ทโฟนทีม่ ี ขนาดเล็ก บาง น้ำหนักเบา อย่าง Samsung Galaxy S II ทีม่ นี ำ้ หนัก 116 กรัม และหนาเพียง 8.49 มิลลิเมตร ถือเป็นสมาร์ทโฟนแบบ Android ทีบ่ างทีส่ ดุ ในโลก จะช่วยให้คณ ุ ไม่ตอ้ งวางทิง้ ไว้ลอ่ ตา มิจฉาชีพ ่ ที สี่ ดุ และอินเทรนด์ทสี่ ดุ ตอนนี้ คือใช้คลาวด์

• อย่าลืมแบ็คอัพข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ ทางทีด คอมพิวติง้ อย่างเช่น Drop Box หรือบรรดาเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการฝากไฟล์ออนไลน์ทงั้ หลาย สมัครสมาชิก ไว้เลย แล้วอัพโหลดข้อมูลต่างๆ ไปเก็บไว้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นกิจวัตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ่ ำงาน งบการเงิน

• อย่าบันทึกข้อมูลลับสุดยอดไว้ภายในสมาร์ทโฟน เอกสารสำคัญจากทีท แผนโฆษณา ไฟล์พรีเซ็นเทชัน่ บทความ ภาพถ่าย ผลงานลิขสิทธิข์ องตนเอง ทุกสิง่ ทุกอย่างอัพโหลด เก็บในคลาวด์ให้หมด หรือถ้าจะให้ปลอดภัยกว่านัน้ ก็เก็บใส่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ทบี่ า้ น • อย่าเผลอเปิด Wi-Fi และ Bluetooth ค้างไว้เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน มันเป็นช่องทางให้ไวรัสต่างๆ

แพร่ลามเข้ามาได้งา่ ย หรือบางทีอาจจะมีใครมาแอบใช้สมาร์ทโฟนของเราเป็นอินเตอร์เน็ตราวเตอร์ ทำให้ชวั่ โมงอินเตอร์เน็ตของเรารัว่ ออกไปโดยไม่รตู้ วั ั ทึกเข้าไปใน • อย่าใช้ถา่ ยภาพและคลิปลับเป็นอันขาด เมือ่ ข้อมูลภาพและคลิปเหล่านีบ้ น หน่วยความจำแล้ว เราไม่มที างรูไ้ ด้เลย ว่าเมือ่ กด Delete หรือ Format มันจะถูกลบล้างออกไปได้หมดจด หรือเปล่า คุณรูไ้ หม? สิง่ แรกทีพ่ วกหัวขโมยทัง้ หลายจะทำเมือ่ ได้มอื ถือของเราไป คือใช้ซอฟต์แวร์กขู้ อ้ มูลต่างๆ จากหน่วยความจำออกมา แล้วนัง่ เปิดดูอย่างสนุกสนาน ั กิ าร Android ให้ไปที่ Applications Launcher • ตัง้ Password สำหรับล็อกการใช้งาน สำหรับระบบปฏิบต แล้วกด Settings เลือกหัวข้อ Location & Security แล้วกด Set up screen lock แล้วตัง้ พาสเวิรด์ ได้เลย ข้อดี ของแอนดรอยด์คอื มันให้คณ ุ ตัง้ พาสเวิรด์ ได้ยาว 16 หลัก ถ้าคุณความจำดีและยอมกด 16 ปุม่ พาสเวิรด์ ทุกครัง้ ที่ เปิดเครือ่ งหรือหยิบเครือ่ งขึน้ มาใช้งาน ก็โอเคเลย นอกจากนี้ เพือ่ ความปลอดภัยมากขึน้ ลองใช้แอพฯ เช่น PasswordWallet, 1Password, LastPass และ SplashID ี่ งทน กระชับมือ มีสายคล้องข้อมือด้วยก็ยงิ่ ดี เก็บไว้ในตำแหน่งประจำ เช่น ในกระเป๋าถือ • หากรอบใส่ทค หรือในกระเป๋ากางเกงข้างเดิมเสมอ เมือ่ นึกขึน้ ได้กเ็ อามือไปคลำๆ ดูวา่ มันยังอยูด่ หี รือเปล่า


Vivid. Fast. Slim

Ultimate Smart Media Device ตั้งแต่วันแรกที่ Samsung Galaxy S II

วางขาย ทีมงาน DL ของเราคนหนึ่งก็ไปต่อคิว เพื่ อ จองซื้อเป็นคนแรกๆ เพราะติดตามข่าวและเฝ้าดูสเปค เครื่ อ งนี้มานาน อีกทั้งยังหวัง

ของสมนาคุณเป็น Docking สุดหรู และทันทีที่ได้รับ เครื่ อ งตั ว จริ ง มา

ครอบครอง

เราชาว DL ก็มามุ ง ดู กั น ที่ อ อฟฟิ ศ

ด้วยความทึ่งกับ ความเป็น Ultimate Smart Media Device ของ สมาร์ทโฟนตัวนี้

ทดลองจั บ

ถ้าคุณเคยเห็น Samsung Galaxy S ตัวแรกมาแล้ว DL เราคิดว่ารูปลักษณ์

ภายนอกของ Samsung Galaxy S II นัน้ เหนือกว่าในทุกด้าน วัสดุภายนอกทีท่ ำจากพลาสติกเช่นเดียวกัน แต่ให้ความรูส้ กึ แข็งแรงเหนือกว่า ดูเป็นเมทัลลิก

มากกว่า ฝาหลังทีใ่ ช้วสั ดุไม่ลนื่ มือ ขนาดหน้าจอใหญ่กว่า บางกว่า และเบากว่า มีนำ้ หนัก 116 กรัม และหนาเพียง 8.49 มิลลิเมตร ดูภายนอกแล้วเราถือว่ามันคือสมาร์ทโฟนทีห่ รูหราน่าจับอย่างมาก เมือ่ ลองเปิดเครือ่ งครัง้ แรก หน้าจอ Super AMOLED Plus ก็ให้ความรูส้ กึ แตกต่างกว่าหน้าจอ สมาร์ทโฟนอืน่ ๆ อย่างเห็นได้ชดั มันสว่างกว่า คอนทราสต์จัด และสีสันรุนแรง เดาได้อย่างชัดเจนเลยว่า Samsung

ตัง้ ใจจะให้มนั ใช้เล่นเกมกราฟิกแรงๆ เปิดไฟล์หนังระดับไฮเดฟ และใช้ดรู ปู ภาพทีค่ วามคมชัดสูง DL คิดว่าหน้าจอแอลซีดแี บบทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนหลายรุน่ สามารถทำความละเอียดได้ถงึ ไฮเดฟเหมือนกันหมด แต่ยงั ไม่มหี น้าจอของรุน่ ไหน ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ คมชัดจัดจ้านเท่ากับของ Samsung Galaxy S II เลย ขนาดหน้าจอ 4.27 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้เปิดเว็บไซต์ต่างๆ อ่านเนื้อหาสาระข้อมูล

ได้อย่างสบายตามากขึน้ เราลองเปิดแอพฯ Facebook และ Twitter อ่านโพสต์ตา่ งๆ บนวอลล์แล้ว ก็รสู้ กึ พึงพอใจ คิดว่าแนวโน้มหน้าจอสมาร์ทโฟนในอนาคตของแบรนด์อนื่ ๆ คงจะต้องมาเดินตามรอยของ Samsung Galaxy S II นีแ้ น่นอน นอกจากนี้ Android ก็เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ วกเราคุน้ มือกันอยูพ่ อสมควร จริงๆ แล้วเวอร์ชนั่ 2.2 ก็ถอื ว่าทำได้ลงตัวมากแล้ว พอมา 2.3 Gingerbread มีการแก้ไขรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

ใช้งานง่ายเหมือนเดิม เพราะเราชินมืออยูแ่ ล้ว ยิง่ เมือ่ มาทำงานร่วมกับซีพยี ู Dual-core 1.2 GHz

ก็ทำให้มนั ยิง่ ลืน่ ไหลดีมาก และมีระบบจัดการพลังงานทีด่ ขี นึ้ มากด้วย ใช้งานเล่นเกมหนักๆ แล้ว รูส้ กึ อุน่ ฝ่ามือเล็กน้อย เราถือว่าเป็นเรือ่ งธรรมดาสำหรับเครือ่ งทีบ่ างและเบาระดับนี้

ข้อดีที่ DL ชอบมากสำหรับสมาร์ทโฟน Android คือมันมีความสามารถ USB On-the-go คือใช้เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีพอร์ต USB

เราสามารถใช้ Samsung Galaxy S II เชือ่ มต่อกับฮาร์ดดิสก์เอกซ์เทอร์นลั หรือ การ์ดรีดเดอร์ตา่ งๆ เพือ่ ใช้เปิดไฟล์และโหลดไฟล์ได้เลย แบตเตอรีม่ คี วามจุมากขึน้ กว่า Samsung Galaxy S จากเดิม 1500 MAH สำหรับใน Samsung Galaxy S II กลายเป็น 1650 เพือ่ รองรับหน้าจอทีใ่ หญ่ขนึ้

ซีพยี ทู แี่ รงขึน้ นัน่ เอง DL ขอสรุปว่า Samsung Galaxy S II ไม่ได้มดี แี ค่ในสเปคทีด่ กู นั ตามโบรชัวร์ เท่านั้น เพราะประสบการณ์การใช้งานโดยรวมถือว่าน่าประทับใจอันดับต้นๆ

ในท้องตลาดตอนนี้ คิดว่าถ้าคุณอยากได้สมาร์ทโฟนทีค่ รบถ้วนทุกอย่าง Samsung

Galaxy S II เป็นตัวเลือกทีด่ ี ลองดูโปรโมชัน่ แพ็คเกจค่าบริการของผูใ้ ห้บริการ โทรศัพท์มอื ถือของคุณ แล้วตัดสินใจได้เลย รับรองว่าไม่ผดิ หวัง

Favorites ฮาร์ ด แวร์ ดี ก ว่ า เดิ ม ทุ ก ด้ า น Android 2.3 Gingerbread หน้ า จอดี ก ว่ า อย่ างเห็ น ได้ ชั ด บางมาก และเบามาก เมทั ล ลิ ก และจั บ ถนั ด มื อดี USB On-the-go ได้ด้วย แบตเตอรี่ ท นขึ้ น

DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : กองบรรณาธิการ DL / PHOTO : Mr. Niphun P.

ผูห ้ ญิงคนนีไ้ ม่ใช่ดารา ... เธอไม่ได้แสดงละครในช่วง เวลาไพร์มไทม์ เธอไม่เคยขึน ้ ป้ายบิลล์บอร์ด เธอไม่มี นั ก ข่ า วห้ อ มล้ อ มขอสั ม ภาษณ์ บ นพรมแดง นี่ คื อ

ข้อเท็จจริงสำหรับโลกออฟไลน์ แต่ในโลกออนไลน์แล้ว เธอคือเน็ตไอดอลทีก่ ำลังร้อนแรงทีส่ ดุ ใน พ.ศ. นี้ ผูห้ ญิง

คนนีม้ ภี าพสวย น่ารัก เซ็กซี่ ในแอ็คชัน่ ต่างๆ กระจายอยูบ่ นเว็บมากกว่าดาราดัง หลายคน จนคุณอาจต้องใช้เวลาเป็นวันๆ เพือ่ ตามเซฟรูปของเธอให้ครบ ‘น้องสต๊อป’ เป็นคำค้นทีน ่ า่ หลงใหลถึงขัน ้ คลัง่ ไคล้ของหนุม่ ๆ หน้าคอมพ์ พิมพ์ชื่อของเธอในเสิร์จเอ็นจิ้นยอดนิยม จะถูกตามด้วยคำที่ถูกสถิติไว้ เช่น น้องสต๊อป Multiply น้องสต๊อป Motorshow 2011 น้องสต๊อป ชุดว่ายน้ำ

น้องสต๊อป Bikini บลาห์ บลาห์ บลาห์ DL เกิดความคิดว่าน้องสต๊อปเป็นภาพสะท้อนทีช่ ดั เจนของสังคมอินเตอร์เน็ต แบบ ‘ดันดารา’ ดูเหมือนว่าวันนีก้ ล้องถ่ายรูปและโซเซียลมีเดีย กำลังทำหน้าที ่ เป็นผูม้ พี าวเวอร์เป็นโปรโมเตอร์ทที่ รงพลัง ทีจ่ ะผลักดันสาวสวยสักคนสูว่ งการ นีค่ อื บริบทหนึง่ ของสังคมไอทีในปี 2011 ที่ DL อยากชวนผูอ้ า่ นตัง้ ข้อสังเกตถึง ปรากฏการณ์น ี้

มุมมองและความคิดของเน็ตไอดอล

น้องสต๊อป

ณัฐฐา ศิรร ิ าํ ไพวงษ์ สต๊อปเป็นคนดังทีเ่ กิดจากโซเชียลมีเดีย

จุดเริม ่ ต้นของกระแสความดังนีเ้ กิดขึน ้ ได้อย่างไรครับ

สต๊อป : พีๆ่ ช่างภาพโพสต์ภาพ ‘ต๊อป’ (เธอแทนตัวเองว่า ‘ต๊อป’) ลงอินเตอร์เน็ต ค่ะ โพสต์กนั มาเรือ่ ยๆ คือ เริม่ แรกต๊อปทำงานเป็นพริตตีต้ งั้ แต่ตอนเรียนอยู่ ม.หอการค้า ปี 2

ตอนนัน้ มีรนุ่ พีข่ องเพือ่ นเป็นคนแนะนำให้ไปทำงานแรกคือ เป็นงานพริตตีข้ องสนามกอล์ฟแห่งหนึง่ ต๊อปทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย เป็นอีกทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยแบ่งเบาภาระให้กบั ทางบ้าน งานชิน้ ต่อๆ มา

คือ เป็นพริตตีใ้ นงานมอเตอร์โชว์ พอทำงานลักษณะพริตตีห้ ลายๆ ครัง้ บังเอิญว่าภาพของต๊อป

ไปสะดุดตาช่างภาพคนหนึง่ เขาชวนไปถ่ายภาพพอร์เทรต ต๊อปคิดว่าน่าสนใจดีกเ็ ลยไปเป็นแบบให้เขา พอภาพถูกโพสต์ในเว็บก็เป็นจุดเริม่ ต้นทีห่ ลายคนสนใจ ก่อนเข้ามาทำงานพริตตี้

สต๊อปมีมม ุ มองต่องานพริตตีอ ้ ย่างไรบ้าง

สต๊อป : ต๊อปไม่รมู้ าก่อนเลยว่าพริตตีเ้ ป็นอย่างไร ไม่เคยเห็น ต๊อปอยูต่ า่ งจังหวัด เรียน ม.ต้น ทีจ่ งั หวัดอยุธยา เรียน ม.ปลาย ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี เข้ามาเรียนปี 1 ทีก่ รุงเทพฯ พีท่ มี่ าชวน

ก็บอกแค่วา่ ไม่มอี ะไร ง่ายดี แค่ไปยืนแจกของรางวัล นัน่ คือครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ คำว่า ‘พริตตี’้ สต๊อปมีความเห็นเกีย ่ วกับชือ ่ เสียง

ในอินเตอร์เน็ตของตนเองในทุกวันนีอ ้ ย่างไร

สต๊อป : จะตอบอย่างไรดี คือ ต๊อปว่าทุกอย่างเปลีย่ นไปตามยุคนะคะ สมัยก่อน คนดังหรือดาราส่วนใหญ่ ดังมาจากทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือ่ Traditional แต่วนั นีโ้ ลกเปลีย่ น

ไปมาก (เน้นเสียง) สังคมออนไลน์ 4-5 ปีมานี้ กลายเป็นสือ่ ทีเ่ ป็น Mass Media ไปแล้ว

คนเข้าถึงคนได้เยอะมาก คนหรือภาพทีป่ รากฏในสือ่ ตรงนี้ กลายเป็นทีร่ จู้ กั ไปด้วย ไม่ได้มแี ค่ตอ๊ ป คนเดียว ยังมีเพือ่ นๆ พริตตีค้ นอืน่ ด้วย ต๊อปคิดว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี เปิดกว้างขึน้ สำหรับตัวสต๊อปเอง สต๊อปไม่ได้คดิ ว่าตัวเองโด่งดังอะไร อาจจะมีคนรูจ้ กั เราบ้างด้วยงานทีเ่ ราทำ แต่เราไม่ได้คดิ โห! เราดัง เราเป็นเซเลบริตอี้ ะไรขนาดนัน้ สต๊อปคิดว่าการยอมรับงาน

ให้กบ ั ช่างภาพมือสมัครเล่น มีผลดีอย่างไร

สต๊อป : ก็เริม่ จากมีพชี่ า่ งภาพคนหนึง่ สนใจให้ตอ็ ปไปเป็นแบบถ่าย คุยกันแล้ว เห็นความตัง้ ใจของเขา เขาอยากหานางแบบเพือ่ ฝึกถ่าย แล้วต๊อปก็คดิ ว่าน่าสนใจ เราได้คา่ ขนม

นิดหน่อยก็ได้ภาพตัวเองเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ดว้ ย ต๊อปไปเป็นนางแบบให้เขา พอภาพถูกโพสต์ไปในเว็บ ก็มชี า่ งภาพคนอืน่ ๆ ติดต่อเข้ามา มีความน่าดีใจอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ ต๊อปเป็นแบบให้กบั ช่างภาพ

มือสมัครเล่นหลายคน ทีว่ นั นีพ้ วกเขากลายเป็นช่างภาพมืออาชีพไปแล้ว ถึงตอนนีก้ ย็ งั ทำงานร่วมกันอยู ่ สต๊อปมีปฏิกร ิ ย ิ าอย่างไรต่อคอมเมนต์ตา ่ งๆ ทีเ่ ขียนถึง

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

สต๊อป : ถ้าคำคอมเมนต์ดีก็ดีใจไปด้วย แต่ถ้าคอมเมนต์ไปในทางเสื่อม

ก็จะเศร้าใจ แรกๆ ก็ไม่ชอบให้คนมองเราไปในทางไม่ดี แต่กห็ า้ มไม่ได้นคี่ ะ

เพราะว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสังคมทีใ่ ครจะทำอะไรก็ได้ ตอนนีเ้ ฉยๆ แล้ว ปลงตก เพราะมันห้ามไม่ได้

ทีจ่ ะให้คนอืน่ คิดกับเรายังไง เราตัง้ ใจทำงานของเราไปดีกว่า


ทุกวันนี้ ถ้าสนใจอยากให้สต๊อปเป็นนางแบบ

สต๊อปคิดค่าแบบแพงไหม

สต๊อป : มีราคาเดียวค่ะ ไม่จำกัดว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพหรือว่าสมัครเล่น คิดเป็นวัน วันละ 10,000-12,000 บาท ก็จำกัดช่างภาพไม่เกิน 7 คน ไม่อย่างนัน้ เหนือ่ ยเกินไป สต๊อปถูกถ่ายรูปเยอะ ย่อมเจอช่างภาพทีส ่ ภ ุ าพ

และไม่สภ ุ าพ อยากบอกอะไรพวกเขาไหม

สต๊อป : คนอืน่ จะปฏิบตั กิ บั เรายังไง มันขึน้ อยูก่ บั ว่าเราปฏิบตั ติ วั ยังไงกับเขาก่อน

ช่างภาพทีต่ อ๊ ปทำงานด้วยแทบทัง้ หมด เขาจะปฏิบตั กิ บั ต๊อปดี สุภาพ ให้เกียรติสงู มาก ต๊อปอยากเล่า

ให้ฟงั ว่า คนทีท่ ำงานเป็นพริตตีอ้ าชีพจะมีจรรยาบรรณในงาน โอเค...คนมาขอถ่ายภาพคู่ ถ่ายภาพก็คอื ถ่ายภาพ แต่จะไม่ให้ใครมาแตะเนือ้ ต้องตัวเด็ดขาด นัน่ เป็นกฎของงาน แต่ถา้ จะมารุงรัง มาโอบเรา

ไม่ได้แล้ว พริตตีจ้ ะระวังตรงนี้ กรณีแย่ๆ ก็เคยเจอ มีชา่ งภาพคนหนึง่ ตามต๊อปมาหลายงาน ไม่ทราบว่า

ได้เบอร์ของต๊อปมาจากไหน พยายามโทรมาตือ้ ตลอด เราทัง้ พูดดีๆ ก็แล้ว วางเฉยก็แล้ว ออกแนวโรคจิต ยังติดต่อมาอีก เจออย่างนีก้ ลุม้ ใจ จนสุดท้ายเขาพูดจาเกินขอบเขต ก็ตอ้ งเจอต๊อปต่อว่าแรงๆ กลับไปบ้าง คือต๊อปจะไม่เคยให้เบอร์โทรกับใครเลย ถ้าจะติดต่องานจะให้อเี มล์ ดีลงานกันทางนีเ้ ป็นหลัก พริตตี ้ ส่วนหนึง่ ก็จะป้องกันตัวเองด้วย เคยเดินข้างนอกแล้วมีคนจำเราได้ไหมว่า

ดังจากอินเตอร์เน็ต ถึงขัน ้ มีคนมาจีบซึง ่ ๆ หน้าบ้างไหม

สต๊อป : (เขิน…หัวเราะ) พูดจริงๆ นะ ไม่คอ่ ยมีใครเข้ามาจีบต๊อปเลย เวลาเจอแล้วผูช้ ายส่วนหนึง่

จะกลัวต๊อปซะมากกว่า บางคนก็จำเราได้ ก็ขอเข้ามาถ่ายรูปคูด่ ว้ ย แต่หนุม่ ๆ ประเภททีเ่ ดินดุม่ ๆ

เข้ามาเลย ไม่คอ่ ยมี เขาจะเกร็งๆ คงได้แอบมอง มีหน้า Fanpage ของตัวเองหรือยัง

สต๊อป : คนถามคำถามนีก้ บั ต๊อปเยอะมาก คือไม่มคี ะ่ เวลาส่วนใหญ่ไม่ได้อยูห่ น้า คอมพ์ดว้ ย แต่มหี น้ามัลติพลาย ทีเ่ ป็นรูปของต๊อป ช่างภาพหลายๆ คนถ่ายแล้ว

ก็โพสต์ไว้ ให้เครดิตชือ่ เรา ลองพิมพ์ดใู นกูเกิล้ ได้ คือ ต๊อปไม่ได้มหี น้าแฟนเพจของตัวเอง ก็เพราะเข็ด

มีผู้ไม่ประสงค์ดี ทำหน้าแฟนเพจปลอมๆ ของต๊อปขึ้นมา โดยการเซฟรูปของต๊อปตามที่ต่างๆ

แล้วร้ายมากเอาไปโพสต์ขอ้ ความเป็นตุเป็นตะ ใช้เป็นเครือ่ งมือหลอกลวงคนอืน่ อีกที ว่านัน่ คือต๊อป

ทีเ่ ลวร้ายกว่านัน้ มีอยูเ่ หตุการณ์หนึง่ อยากเล่า เพือ่ เตือนคนทีช่ อบจีบพริตตี้ คือในงานมอเตอร์โชว์มผี ชู้ าย คนหนึง่ เดินมาหาต๊อป เขาร้องไห้มาเลย เดินตรงเข้ามา เราก็ตกใจ ทำไมเหรอ เขาพูดกับต๊อปว่า

ทำไมเดีย๋ วนีต้ อ๊ ปไม่ยอมคุยกับพีแ่ ล้ว เขาโชว์เบอร์ให้ดู ปรากฏว่าเป็นเบอร์ปลอม ต๊อปไม่เกีย่ วข้อง

อะไรเลย มีคนเอาเราไปแอบอ้าง นีค่ อื เคสทีเ่ กิดขึน้ จริง ต้องคอยระวัง เพราะพริตตีโ้ ดยอาชีพแล้ว

เขาไม่ได้เบอร์ใครสุม่ สีส่ มุ่ ห้า อยากบอกอะไรหนุม ่ ๆ

ทีอ ่ า ่ นมาเจอบทสัมภาษณ์ของสต๊อป

สต๊อป : ขอบคุณทีต่ ดิ ตามผลงานค่ะ ถ้าเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้

เรีอ ่ งส่วนตัว

ทีส ่ ต๊อปเปิดเผยเป็นทีแ ่ รก ทีม่ าของชือ่ ‘สต๊อป’ : มีพสี่ าวห่างกัน 6 ปี ทีบ่ า้ นคิดว่าจะมี ลูกสาวคนเดียว แต่พอมีสต๊อปเป็นลูกสาวคนที่ 2 คุณพ่อ

ก็เลยบอกว่าหยุดทีค่ นนีแ้ ล้วนะ ก็เลยตัง้ ชือ่ ว่า ‘สต๊อป’

• หนังโปรด : โรแมนติก คอมเมดี้ • เพลงทีฟ่ งั : ETC

• ชอบผูช้ าย : มัน่ ใจ • โครงการในอนาคต : เปิดร้าน ส้มตำชือ่ ‘Yesss ครก’ • ผลงานล่าสุดตอนนีม้ อี ะไร บ้าง : ตอนนีต้ อ๊ ปทำงานกับ AXE เป็น AXE Angel

ทีเ่ ห็นใส่ชดุ นางฟ้าสีขาวมีปกี เป็นอีเวนท์กจิ กรรมใหญ่ของปี เป็นงานทีร่ วบรวมสาวฮอตๆ

ในอินเตอร์เน็ต อย่าง ‘เอลลี่ ทราน’ จากเวียดนาม หรือว่า ‘อะตอม’ มาทำกิจกรรมสนุกๆ

ด้วยกัน ในงานก็มแี ฟนคลับของแต่ละคนมาร่วมสนุกเยอะมาก งานเพิง่ จัดไปเมือ่ เดือน

กรกฎาคม ถ้าสนใจอยากดูความเซ็กซีข่ องงานนีไ้ ปดูที่ facebook.com/AXEThailand ในนัน้ มีคณ ุ Dude ทีส่ อนมุกจีบผูห้ ญิงในยูทวิ ประจำการอยูด่ ว้ ย หนุม่ ๆ โพสต์สเตตัสถามได้

ต๊อปชอบเข้าไปอ่าน อ่านแล้วเสีย่ วได้ใจ มีมกุ จีบพริตตีท้ นี่ า่ รักๆ ด้วย (ฮา) อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็น

ผลงานร่วมกับนางแบบ คนอืน่ คือ iPhone App ชือ่ ว่า ‘Axe Get The Angel’ มีฟเี จอร์ นาฬิกาปลุกเป็นเสียงสาวๆ และก็มภี าพของสาวคนอืน่ ให้ลองดาวน์โหลด


Text : กองบรรณาธิการ DL / Photo : Niphun P.

Case Crazy คือผูน้ ำด้านเคสและแอ็คเซสเซอรีต่ า่ งๆ สำหรับสมาร์ทโฟนหลากหลายแบรนด์ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ iPhone และ iPad ได้นำเสนอเคสใหม่ลา่ สุดสำหรับ iPad2 ทีด่ นู า่ สนใจมากๆ คือ iPearl

for iPad2 ทีม DL ได้รบั เคสมาทดลองใช้งาน เราพบว่าขนาดของมันดูเพรียวบางดี ไม่หนาเทอะทะ

แต่ยงั คงรักษาความแข็งแรงเอาไว้ได้ ภายนอกใช้สดี ำดูเรียบง่ายและหรูหราพอสมควร ภายในบุดว้ ยวัสดุ กันรอยขีดข่วน มีชอ่ งยางยืดสำหรับสอดมือเข้าไปให้กระชับเวลาถือ หรือจะใช้เสียบเก็บกระดาษเอกสาร เล็กๆ น้อยๆ ได้ จุดทีเ่ ราชอบมากคือมันใช้งานง่าย ใส่และถอด iPad2 เข้าออกได้สะดวก เมือ่ ใส่เข้าไป แล้วก็ฟติ กระชับ แข็งแรง ถือเป็นเคสทีบ่ างเบา พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ใครทีเ่ พิง่ ถอย iPad2 มาหมาดๆ ลองไปหยิบจับ iPearl for iPad2 ดูทรี่ า้ นก่อน เราคิดว่าคุณคงจะถูกใจ

• • • •

Favorites

แข็งแรง ทนทานพอสมควร ออกแบบเฉพาะสำหรับ iPad2 จึงฟิตพอดี มีช่องว่างสำหรับพอร์ตต่างๆ ครบถ้วน แถมปากกาสไตลัสสีเงินสวยเฉี่ยวมาให้ด้วย

Targus 360๐ Rotating Stand Case น่าจะ เป็นทางเลือกทีย่ อดเยีย่ มสำหรับผูใ้ ช้ iPad2

DL ชอบวัสดุและการออกแบบโดยรวมทีห่ รูหรา แข็งแรง และใช้งานได้สะดวกมาก ภายนอก

ทำจากหนังเทียม ตัวโครงเป็นพลาสติกทีแ่ ข็งแรง ฟิตพอดีกับตัวเครื่อง ให้ความรู้สึกแน่นหนา เหมือนเราใส่อยูก่ บั เคสเลยทีเดียว ภายในนิม่ นวล เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน และช่วยลดแรง กระแทกเผือ่ กรณีทำตกหล่น เราคิดว่านีเ่ ป็น

เคสที่ทนทานและปกป้องได้ดีที่สุดตัวหนึ่ง

ในท้องตลาด จุดขายอยูท่ แี่ กนหนุน 360 องศา เมื่อเปิดเคสออกมา คุณจะหมุนจอ iPad2

ได้รอบทิศ ช่วยให้การใช้งานสะดวก โดยเฉพาะ เวลานำไปใช้ในการทำงาน ติดต่อ เสนองาน

ทำพรีเซ็นเทชัน่ ต่างๆ และแกนหมุนนีก้ ช็ ว่ ยให้เรา สามารถวางตัง้ ได้ทงั้ แบบแนวนอนและแนวตัง้

มีให้เลือกทัง้ สีสม้ และสีเทา DL เราคิดว่าสีสม้

นีแ่ หละ สะดุดตา และเปรีย้ วปรีด๊ ดีครับ

สำหรับผูท้ ตี่ อ้ งทำงานศิลปะ การออกแบบ ขีดๆ เขียนๆ บนหน้าจอ ทัชสกรีนแบบ Capacity Touch Screen และไม่อยากจะใช้

ปลายนิ้วมือในการวาด ก็จำเป็นต้องใช้ปากกาสไตลัสเฉพาะ

ทีอ่ อกแบบให้ปลายปากกามีไฟฟ้าสถิตเลียนแบบปลายนิว้ มือจริงๆ จะช่วยให้คณ ุ ทำงานได้งา่ ยขึน้ 3M Smart Pen มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้วัสดุ

ได้มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม และออกแบบตามสิทธิบัตรของ

3M ทำให้มนั ทำงานได้แม่นยำ เทีย่ งตรง และตอบสนองบนหน้าจอ ได้ฉับไวกว่า ลองไปทดลองใช้ที่ร้าน แล้วคุณจะพบว่าการใช้

ปากกาสไตลัสดีๆ ช่วยให้ผลงานขีดๆ เขียนๆ ของคุณออกมาดูด ี ขึน้ เยอะเลยทีเดียว

• • •

Favorites

วางตั้งได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง ใช้อ่านหนังสือก็ดี

หรือจะใช้ดูหนังก็ได้ วางปรับมุมก้มเงยได้ 3 ระดับ และมั่นคงแข็งแรงดีมาก

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

กรอบแข็งแกร่ง และปกป้องตัวเครื่อง iPad2 ได้แน่นอน


TEXT : kazekim

TEXT : Thaiware.com

เนิรด ์ ชวนดูแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในหนังทุกๆ เรือ่ งมักจะมีฉากซึง้ กินใจอยูเ่ สมอ ไม่วา่ หนังแอ็คชัน่ หนังรัก หนังแฟนตาซี

หรือแม้กระทัง่ หนังผี อารมณ์ซงึ้ กินใจอยูไ่ ด้ในหนังทุกเรือ่ ง มันเข้ากันได้ดกี บั อารมณ์และ ความรูส้ กึ อืน่ ๆ ทัง้ หลายทัง้ ปวง ในชีวติ คนเราก็คงเหมือนกัน ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร นิสยั อย่างไร ทำงานอะไร ต้องมีมมุ ซึง้ กินใจอยูบ่ า้ งไม่มากก็นอ้ ย ผมได้ไปดูเรือ่ งแฮร์รี่ พอตเตอร์ หนังภาคต่อฟอร์มใหญ่ของพ่อมดน้อยทีค่ รองใจคนทัง้ โลก หากพูดถึงเนือ้ หาส่วนใหญ่ของหนังทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียนเวทย์มนต์ มันคือจินตนาการหรือ แฟนตาซีลว้ นๆ ทีส่ ร้างขึน้ ให้สมจริงสมจังบนจอผ้าใบ ฉากสงครามเวทย์มนต์ครัง้ สุดท้ายในหนังภาคสุดท้ายนี้ สูก้ นั สนุกถึงใจแฟนหนังสือเรือ่ งนี้ ทุกคน แต่สงิ่ ทีผ่ มได้เห็นในภาคสุดท้ายและประทับใจมากกว่า คือความรูส้ กึ ลึกซึง้ กินใจ ทีเ่ สนอผ่ านเรือ่ งของความกล้าหาญ ความเสียสละ ความโลภ และความรูส้ กึ อืน่ ๆ อีกมากมาย ทีส่ ามารถมองหาได้จากฉากของเรือ่ งนี้ หากพูดถึงฉากทีซ่ งึ้ กินใจทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ ฉากของความทรงจำของศาสตราจารย์สเนป

กับความจริงทัง้ หมดของสิง่ ทีเ่ ค้าทำลงไปกับศิษย์คนโปรด ผูไ้ ม่เคยมีความทรงจำดีๆ กับเค้าเลย อย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ นัน่ เอง ในมุมมองของคนทัว่ ไปหากมองพฤติกรรมของศาสตราจารย์สเนปทีก่ ระทำต่อแฮร์รแี่ ล้ว

คงมองกันว่าเค้าคงเกลียดแฮร์รแี่ บบเข้าไส้เชียวล่ะ! ******** (ใครทีย่ งั ไม่ได้ดหู รืออ่านภาคสุดท้าย ก็รบี ไปหามาดูกนั เสียก่อนครับ เพราะ ต่อไปนีจ้ ะ Spoil) ************

ศาสตราจารย์สเนปกลัน่ แกล้งหรือว่าทำทุกสิง่ ทุกอย่างทีข่ ดั ใจแฮร์รอี่ ยูเ่ สมอๆ ตัง้ แต่ภาค แรกยันภาคสุดท้าย แต่หลังจากแฮร์รไี่ ด้เข้าไปในความทรงจำของศาสตราจารย์สเนปแล้ว ความ จริ งทุกๆ อย่างก็กลับปรากฏขึน้ มา ความจริงทีว่ า่ ศาสตราจารย์คนนีเ้ ป็นห่วงแฮร์รมี่ ากแค่ไหน เพียงแต่เค้ากลับไม่สามารถ แสดงออกมาได้อย่างที่ควรจะเป็นเท่านั้น หลังจากที่ความทรงจำทั้งหมดถูกบอกเล่า ออกมา ผมว่าคนทีไ่ ด้ดเู รือ่ งนีต้ อ้ งมีอาการบ่อน้ำตาตืน้ ชัว่ คราว และมีนำ้ ตาไหลซึมออกมาให้ กับความซึง้ ของเหตุการณ์นกี้ นั หมด หลายๆ คนก็เป็นแบบนี้ แต่ละคนนัน้ มีวธิ แี สดงความรักในรูปแบบของตัวเอง เพียงแต่วธิ ี การแสดงความรักของตนนัน้ อาจจะขัดต่อความรูส้ กึ ของคนอืน่ บ้างนิดหน่อยเท่านัน้ เอง หากไม่มใี ครสังเกตก็ไม่อาจรูไ้ ด้วา่ ความหมายของสิง่ ทีค่ นคนนัน้ พยายามทำคืออะไร บางทีอาจ จะไม่มใี ครรูต้ อ่ ไป จนถึงวันทีเ่ ราต้องแยกจากกันเลยก็เป็นได้ อย่าเพิง่ ตัดสินคนจากการกระทำ แต่ให้พจิ ารณาคนจากความหมายของสิง่ ทีเ่ ค้ากำลังทำ แต่ละคนก็มเี หตุผลของตัวเอง ไม่วา่ จะเหตุผลทีด่ หี รือร้าย ผลลัพธ์ทอี่ อกมาก็ไม่แน่วา่ จะตรงไป ตามทีเ่ ค้าต้องการเสมอไปหรอก อารมณ์เป็นตัวบ่งบอกว่าเค้าพอใจกับสิง่ ทีต่ นทำไปหรือเปล่า คนเรามักจะทะเลาะกันตลอดด้วยเรือ่ งของผลประโยชน์ หรือว่ามีใครไปทำอะไรให้ขดั ใจจนสิง่ ที่ ตนทำอยูเ่ กิดความเสียหาย หรือว่าล่าช้า เกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมา แต่คงไม่มใี ครมานัง่ วิเคราะห์คนอืน่ อยูต่ ลอดเวลาเป็นแน่ ทางทีด่ หี ากอยากให้คนอืน่

มองเราให้ดี เราควรเริม่ ทีจ่ ะคิดให้ดกี อ่ นทำ ว่าหากทำไปแล้วเกิดผลเสียต่อเราไปหรือไม่

สิง่ ทีไ่ ม่ดกี ไ็ ม่ควรทำ สิง่ ดีๆ ก็ควรทำอย่างเปิดเผย อย่าช้าครับ! อะไรทีค่ ดิ ว่าดีกท็ ำไปเลย ดีกว่า ต้องมานัง่ เสียใจภายหลัง เหมือนศาสตราจารย์สเนปทีถ่ งึ จะเป็นห่วงลูกศิษย์ของเขาแค่ไหน เห็นแฮร์รแี่ ล้วคิดถึงคนรัก ของตนผูซ้ งึ่ เป็นแม่ของแฮร์รที่ ตี่ ายจากไป แต่กลับมีทฐิ สิ ว่ นตัวมาขวางกัน้ ทำให้เค้าไม่สามารถ แสดงออกมาได้เต็มที่ จนกระทัง่ กว่าความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาทุกๆ อย่างก็สายไป คนทีค่ ณ ุ รักอาจจะต้องจากคุณไปเมือ่ ไรก็ได้ อย่าปล่อยให้ทกุ วินาทีทคี่ ณ ุ ได้อยูก่ บั เค้าต้อง เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แสดงออกมาให้เต็มที่ แล้วเราจะได้ไม่ตอ้ งเสียใจในภายหลังหากว่า เค้าต้องจากไปจริงๆ

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

การตลาด

ยุคโซเชียลเน็ตเวิรก ์ กลับมาพบกันอีกแล้วกับคอลัมน์ IT iTrend by Thaiware คอลัมน์ทที่ มี งานไทยแวร์ จะนำเรือ่ งราวแห่งโลกเทคโนโลยีมาแบ่งปันให้กบั ท่านผูอ้ า่ น คราวนีข้ อแนะนำตัว

‘ลูกตาวเชือ่ ม’ (@NipawanCh) ทำงานด้านการตลาดให้กบั ชาวไทยแวร์คะ่ ปัจจุบนั ไม่วา่ จะหันไปมองทางไหนก็จะเห็นคนใช้มอื ถือและอุปกรณ์ Mobile Devices กันมากขึน้ มือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สอื่ สารทีใ่ ช้โทรเข้า-โทรออก เท่านัน้ แต่เราสามารถเล่นอินเตอร์เน็ต เข้าเว็บ และใช้งานแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ

ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ถ้าเรามองดูรอบๆ ตัวเราก็คงจะเห็นหลายคนเล่นมือถือ ไม่วา่ จะ เล่นแชท คุยวอทส์แอพ เล่นทวิตเตอร์ อัพเฟสบุค๊ หรือเช็กอินสถานทีต่ า่ งๆ อาจจะ พูดได้วา่ เราอยูใ่ นยุคของสังคมออนไลน์อย่างแท้จริง เมือ่ ดูอตั ราการเติบโตและจำนวนผูใ้ ช้งานโซเชียลเน็ตเวิรก์ หลายๆ แห่ง

อย่างเช่นเฟสบุค๊ บริษทั ทีจ่ ดั ว่ามีการเจริญเติบโตเร็วทีส่ ดุ แห่งปี (The Fastest Growing Brand) มีผใู้ ช้งานมากกว่า 700 ล้านคน หรือทวิตเตอร์ทปี่ จั จุบนั มี

ผูใ้ ช้งานเพิม่ ขึน้ เป็น 200 ล้านคน และล่าสุดน้องใหม่มาแรง Google+ ทีย่ อด ผูใ้ ช้งานถล่มทลายภายในเวลาแค่ 3 สัปดาห์มผี ใู้ ช้งานทะลุ 25 ล้านคนแล้ว จะเห็นตัวเลขทีช่ ดั เจนทีเ่ ป็นข้อพิสจู น์วา่ เทรนด์โซเชียลเน็ตเวิรก์ มาแรง จริงๆ อีกทัง้ ยังพิสจู น์วา่ พฤติกรรมของคนเรามีความเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก

ซึง่ แน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบไม่มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจ ด้วยเหตุทพี่ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปในการรับรูแ้ ละเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ผูค้ นหันมาใช้สอื่ โซเชียลเน็ตเวิรก์ กันอย่างแพร่หลายและใช้เป็นประจำ

ทำให้การตลาดเชิงดิจิตอลและการประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก

มีมากขึน้ เรือ่ ยๆ นับว่าเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับการสือ่ สารและเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า ซึง่ มีอมิ แพ็คท์ทสี่ งู และได้ผลมากกว่าสือ่ อืน่ ๆ อย่างเห็นได้ชดั ยกตัวอย่างเทรนด์แพลงกิง้ ทีโ่ ด่งดังมาจากโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีม่ คี นไป ถ่ายภาพเสมือนนอนตายในสถานทีต่ า่ งๆ แล้วเอามาแชร์ ก็นบั ว่าเป็นข้อพิสจู น์ ของกระแสโซเชียลเน็ตเวิรก์ เพราะกระแสแพลงกิง้ นีโ้ ด่งดังไปทัว่ โลกในหลาย ประเทศ มีแฟนเพจกว่า 600,000 คน ส่วนในเชิงธุรกิจ ขอยกตัวอย่างของไทยแวร์ จากการเปิดลงทะเบียน งานเสวนา IT iTrend by Thaiware ครัง้ ที่ 2 ทีผ่ า่ นมา มีจำนวนผูล้ งทะเบียนเต็ม ภายใน 24 ชม. ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ น ไทยแวร์แฟนเพจ ทวิตเตอร์ @Thaiware และผ่าน Newsletter อีเมล์ประชาสัมพันธ์เท่านัน้ โดยมีจำนวน ผูล้ งทะเบียนกว่า 100 คนภายในเวลาเพียง 24 ชม. เท่านัน้ จะเห็นได้วา่ การเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์ จะเข้าถึงได้ตรงจุด มากกว่า แต่กเ็ ป็นในลักษณะวงทีจ่ ำกัด นอกจากนี้ โซเชียลเน็ตเวิรก์ ยังสามารถ สร้างเครือข่ายผูบ้ ริโภคได้อย่างง่ายดาย และเรายังสามารถรูจ้ กั ลูกค้าของเราได้ด ี ยิง่ ขึน้ อีกด้วย ์ หลายจุดประสงค์สามารถตอบโจทย์ได้ดว้ ยโซเชียลเน็ตเวิรก

การบริการและสร้างความสัมพันธ์กบ ั ลูกค้า การสร้างแบรนด์ การเปิดรับข้อเสนอแนะและติชม การประชาสัมพันธ์ การดึงคนและเข้าถึงลูกค้ากลุม ่ ใหม่

เทคโนโลยีนนั้ เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ เช่นเดียวกับโลกของเรา ตัวเราเองก็ตอ้ ง ปรับตัวเข้าหา เปลีย่ นแปลงไปในทุกๆ วัน เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากสิง่ เหล่านัน้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด คอลัมน์ครัง้ หน้าจะเกีย่ วกับอะไร จะมีเทคโนโลยีอะไร มาเสนอ อย่าลืมติดตามกันกับคอลัมน์ IT iTrend by Thaiware


หลับฝันดีและตื่นเช้าสดใส SonicSpace iP12 Time Machine

เพียงแค่คุณดาวน์โหลด Free App ชื่อ DualAlarmClockFMRadio และมีชุดลำโพง SonicSpace iP12 Time Machine คุณก็จะเปลี่ยน iPhone ของคุณให้กลายเป็นวิทยุนาฬิกาชั้นเยี่ยม

เนรมิตห้องนอนของคุณให้กลายเป็นสวรรค์ ใช้งานกับ iPhone4, 3GS, 3G และ iPod touch เป็นทั้งนาฬิกาดิจิตอล นาฬิกาปลุก วิทยุ และเป็นหน้าจอ สำหรับดูหนัง ฟังเพลง ได้ • ลำโพงน้ำเสียงสดใสดี • ดีไซน์เรียบหรู • พร้อมรีโมทคอนโทรล • •

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ซาวด์บ๊อกซ์ เซเว่น จำกัด 174/108 หมู่ 6 ซอยพระราม 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel: 02 416 4640, 088 494 0866 Fax: 02 417 1461 www.soundbox7.net


TEXT : @kazekim

Android 2.3 Gingerbread ทีส่ ามารถใช้เรียกเมนูตา่ งๆ มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อย่าง Turn Over หรือระบบเงียบเสียง เมือ่ คว่ำเครือ่ ง ระบบ Tilt หรือระบบซูมด้วยการกด 2 นิว้ แล้วเลือ่ นจอเข้าออก ระบบ Panning หรือระบบเลือ่ นจอซ้ายขวาด้วยการกดบนจอค้างพร้อมเลือ่ นเครือ่ งไปมาแทน และสุดท้าย ระบบ Double Tap หรือระบบกดบนเครือ่ ง 2 ที ในโหมด Voice Command เพือ่ เริม่

การรับคำสัง่ เสียง ทำให้เราสามารถใช้งาน Android ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ไปอีก

ทำให้เรือ่ งความยากในการใช้งานไม่ใช่ปมด้อยของ Android อีกต่อไป หากมีการพัฒนา ลูกเล่นใหม่ๆ เพิม่ อีกในอนาคตคงจะดีไม่นอ้ ย เรือ่ งของประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรือ่ งเดียวทีไ่ ด้รบั การแก้ไข Android ได้เพิม่ ความสามารถ ใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่อย่างเรามากยิง่ ขึน้ หากพูดถึงเทรนด์ในตอนนี้ ต้องยกให้ Social Network หรือว่าระบบการคุยกันแบบเห็นหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต Android ส่วนใหญ่ทวั่ ๆ ไปมีแอพฯ Facebook หรือ Twitter ให้โหลดมาใช้ ขณะทีบ่ น Galaxy S II

ก็มี Social Hub เป็นทางเลือกในการเชือ่ มต่อทุก Social Network ได้ในหน้าเดียว เป็นจุดขาย ทำให้เราสามารถอัพเดทสถานะ หรือติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตอนนีส้ มาร์ทโฟนไม่ใช่โทรศัพท์ทตี่ อ้ งมีซมิ ถึงจะโทรออกได้เท่านัน้ อีกต่อไป เพียงแค่เรา สามารถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตได้ไม่วา่ จะทางใดก็ตาม เราก็สามารถโทรหาเพือ่ นๆ ได้ผา่ น บริการโทรศัพท์ในอินเตอร์เน็ตได้ และยิง่ เป็นสมาร์ทโฟนทีม่ กี ล้องด้าน หน้ า ตั ว เครื่ อ งด้ ว ยแล้ ว เรายั ง สามารถคุยกับเพือ่ นแบบเห็นหน้ากัน และกั น ผ่ า นทางบริ ก ารของ Google Talk หรือว่า Skype ได้อกี ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก หากเป็นเมือ ่ 1-2 ปีทแ ี่ ล้ว ไม่วา่ จะถามใครว่า Android เพราะไม่วา่ จะอยูห่ า่ งไกลกันแค่ไหน เราก็สามารถส่งความคิดถึงได้ผา่ น คืออะไร? คนส่วนใหญ่มก ั จะไม่รจ ู้ ก ั และไม่สามารถบอกได้วา่ โทรศัพท์วเิ ศษและสารพัดประโยชน์ มันคืออะไร แต่หลังจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆ ตัวนีก้ นั ได้ เห็นความสามารถของ Android ของระบบปฏิบัติการดาวรุ่งมาแรงตัวนี้ ทำให้ในตอนนี้ เยอะแยะแบบนี้ เรามาลองเปลีย่ นมาใช้ แม้ ว่ า จะเดิ น ไปที่ ไ หนๆ เราก็ เ ห็ น สมาร์ ท โฟนระบบ

สมาร์ทโฟนดูสกั ครัง้ กันดีกว่าครับ ปฏิบต ั ก ิ ารนีพ ้ ร้อมกับเจ้าหุน ่ สีเขียวออกโฆษณาทัว ่ ไปหมด แล้วจะรูส้ กึ ว่า ชีวติ ของเรานัน้ สะดวก สบายขึน้ เยอะมากเลยทีเดียว เชือ่ ผมสิ!! อะไรคือสิ่งดึงดูดใจที่ทำให้ค่ายต่างๆ หันมาสนใจพัฒนา เครือ ่ งระบบปฏิบต ั ก ิ ารนีก ้ น ั แน่? โดยส่วนตัว ผมคิดว่าระบบปฏิบต ั ก ิ าร Android ทีส ่ ามารถ ปรับแต่งหน้าตาของเครื่องได้ทุกอย่างแบบไร้ขีดจำกัดจึงเป็น

ทางเลือกทีน ่ า่ สนใจสำหรับชาวไอทีอย่างเรามากทีส ่ ด ุ ในบรรดาเหล่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Android เหล่านั้น ผู้ผลิตรายใหญ่แต่ละรายต่างนำ

Android มาพัฒนาต่อให้อยูใ่ นรูปแบบของตัวเอง พร้อมทัง้ ผนวกความสามารถเด่นๆ ของ Android เข้ากับอุปกรณ์ของตัวเอง เพือ่ ดันออกมาเป็นจุดขาย

Android 2.3 หรือเวอร์ชั่นขนมปังขิง (Gingerbread) เป็น Android ที่มีความ เปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ เวอร์ชนั่ หนึง่ Android ถูกผลักดันให้เป็นอุปกรณ์เพือ่ ความบันเทิง

มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการเพิ่มความสามารถในการรองรับอุปกรณ์อย่าง Gyroscope Accelerometer หรือว่า Barometer ทีเ่ หมาะสำหรับการจับทิศทางการเอียง หรือจับระบบ สัน่ สะเทือนของเครือ่ งได้เข้ามา หากนำความสามารถนีม้ าใช้และรวมเข้ากับสมาร์ทโฟนแรงๆ ดีๆ ใช้ CPU Dual Core ทีม่ รี ะดับความเร็วสูงอย่าง Samsung Galaxy S II ได้คงจะดีไม่นอ้ ย ผมขอยกตัวอย่างเป็นสมาร์ทโฟนตัวนีเ้ ลยก็แล้วกัน เพราะในบรรดาสมาร์ทโฟน Android ทัง้ หมดในตอนนีแ้ ล้ว ผมขอยกให้ Galaxy S II ตัวนีเ้ ป็นตัวทีค่ รบเครือ่ งมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งของ ประสิทธิภาพในการใช้งานเลยทีเดียว Android 2.3 ในตอนนี้ถูกปรับในเรื่องของประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้มากขึ้น

ด้วยการปรับปรุงระบบทำงานใหม่ ทำให้เราสามารถพิมพ์ขอ้ ความ หรือว่าคัดลอกข้อความ จากหน้าเว็บต่างๆ ได้งา่ ยขึน้ Google ได้ทำการปรับแต่งเครือ่ งมือของ Android ให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เมื่อนำมารวมกับความสามารถของ Motion Control ของ Galaxy S II

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

วิธก ี ารถ่ายรูปหน้าจอ

ผ่านปุม ่ ลัดบนเครือ ่ ง Android เคยคิดบ้างมัย้ ว่าบางครัง้ หากเราอยากถ่ายรูป หน้าจอเครือ่ ง Android สวยๆ ไปอวด เพือ่ นๆ กันบ้าง แต่วา่ ปกติแล้วมันกลับทำ ไม่ได้ซะอย่างนัน้ แต่ในเครือ่ ง Android รุน ่ หลังๆ มา เริม่ มีการเพิม่ ความสามารถนี้ เข้ามาในเครือ่ งกันบ้างแล้ว อย่างเช่นใน Samsung Galaxy S II ใช้วธิ กี ดปุม่ Home และ Power พร้อมกันเพือ่ ทำการ ถ่ายรูป หรือ Samsung Galaxy S ใช้ปมุ่ Home และ Back แถมยังมี Android รุน่ อืน่ ๆ ทีใ่ ช้ปมุ่ Menu และ Power ในการถ่ายรูปหน้าจอของเราได้อกี

ปกติแล้วรูปทีถ่ า่ ยได้นนั้ ถูกเก็บไว้ใต้ Folder ทีม่ ชี อื่ ว่า CapturedImages หรือ ScreenCapture ซึง่ อยูใ่ น SD Card หรือ Storage ในเครือ่ งของเรา ทำให้เรา สามารถดึงภาพออกมาเพือ่ นำไปใช้งานต่อได้เลยทันที

ลองกดปุม่ เหล่านีบ้ นเครือ่ ง Android ตัวเก่ง แล้วดูวา่ เราสามารถถ่ายรูป

หน้าจอบนเครือ่ งของเราได้หรือไม่


TEXT / Photo : กองบรรณาธิการ DL

ควง Sony

NEX-C3 ไปเทีย ่ ว The Circle

โซนี่ไทยชวนทีมงาน DL ไปเดินเล่นที่ The Circle แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ใหม่ ล่ า สุ ด บนถนน ราชพฤกษ์ ตกแต่ ง ภายในจนกลายเป็ น Theme Park เก๋ๆ เหมาะสำหรับการไป

เดินเล่นและถ่ายรูปเล่นมากๆ ใครอยู่ใกล้ๆ แถวนัน ้ ห้ามพลาดเด็ดขาด แน่นอนว่ามากับ

โซนี่ ไ ทยทั้ ง ที เขาก็ ใ จดี ใ ห้ ยื ม กล้ อ ง Sony

NEX-C3 มาทดลองใช้งานกันอย่างละเอียด เลยทีเดียว The Circle

ดูภาพจาก Sony NEX-C3 กันไป พลางๆ จะพบว่า The Circle เก๋

และน่าเดินเล่น นอกจากช้อปปิง้ แล้ว ยังมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ร้านทีเ่ ปิดทีน่ ี่ ตกแต่งและเลือกของ มาวางขายได้น่าสนใจ ทั้งน่ารัก

น่ากินจริงๆ ไม่เชื่อลองดูภาพที่ DL เก็บมาฝากดูก็ได้ ลองถ่าย ภายในร้านถึงแสงจะน้อยแต่ NEXC3 ก็เก็บภาพมาได้อย่างสบายๆ ISO สูงๆ ก็ไม่มีปัญหาภาพยังเนียนอยู่

มี ภ าพเขี ย นมากมายบนกำแพง

เขียนภาพไว้อยากสวยงามจะถ่ายเก็บ หรือถ่ายรูปคูก่ ส็ วยไม่แพ้กนั

The Circle ตกแต่งผสม 3 รูปแบบ Modern, European และ Thai Heritage ลงตัวมาก มีรา ้ นอาหารเปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

สำหรับคนนอนดึก

Sony NEX-C3

NEX-C3 ทีเ่ ราได้มา มันมาพร้อมกับ Zoom 18-55 mm. ถือเป็นเลนส์แบบอเนกประสงค์

ไม่กว้างเกินไป ไม่เทเลมากเกินไป เหมาะสำหรับการถ่ายภาพท่องเทีย่ ว ร้านรวง และพอร์เทรท ของเพือ่ นสาวได้อย่างสะดวกสบาย

NEX-C3 เป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก NEX รุ่นก่อนๆ โดยความละเอียดเพิม่ ขึน้ เป็น 16.2 ล้านพิกเซล แถมใช้ในที่ มืดๆ ได้สบายๆ ISO ได้สงู ถึง 12800 โดยคงรักษาฟีเจอร์ ต่างๆ และวิธกี ารใช้งานแบบเดิมเอาไว้ จุดเด่นของ NEX-C3 คือมี Effect ให้เลือกเล่น

หลากหลายมาก หรือจะเอามาซ้อนกันหลายชัน้ ก็ได้ เช่น ทำหน้าใส + สีแบบเก่าๆ ย้อนยุค ก็ดดู ไี ม่ใช้นอ้ ย แถมใช้ Effect กับภาพวิดโี อได้ดว้ ยลองเล่นดูแล้วถ่ายสนุกขึน้ เยอะเลย ส่วนการใช้งานกล้องก็ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สำหรับคนที่เพิ่งใช้ NEX เป็นครั้งแรก ลองหยิบจับ สักพักก็คล่องแล้ว เพราะออกแบบการทำงานให้เหมือนง่าย แค่หมุนกับกดเท่านัน้ บางคนแทบลืม ปุม่ ปรับเยอะๆ ของพวก DSLR ไปเลย

ปกติกล้องคุณภาพสูงๆ จะถ่ายภาพ Panorama ในครัง้ เดียวนีล้ ำบาก เพราะต้องไปใช้โปรแกรม แต่งภาพเพิม่ เติม แต่ NEX-C3 จบใน ครัง้ เดียวเพียงยกกล้องแล้วขยับตาม คำแนะนำเท่านัน้ เอง จบท้ายก่อนกลับเราก็เอาภาพที่ ถ่ายมาพิมพ์ภาพกัน เอา SD Card ใส่เครื่อง Printer ของ Sony

แล้วเลือกรูปสวยๆ สัง่ พิมพ์ออกมา รูปที่ได้สีสันใกล้เคียงภาพจากจอ NEX-C3 มากเลย DIGITAL LIFESTYLE

31 DL


TEXT / PHOTO : Niphun P.

ไปเทีย ่ วบาหลี

กับทีม DL (ตอนจบ) (ตอนที่ 1)

ต่ อ เนื่ อ งมาจากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ที่ ที ม กองบรรณาธิ ก าร และช่ า งภาพของ DL เดิ น ทางไปเที่ ย วบาหลี และ

สลัดกล้องดิจิตอลตัวใหญ่ๆ ทิ้งไป เหลือไว้เพียงแค่ iPhone ตัวกระจิ๋ว พร้อมกับแอพฯ Leme Cam เท่ า นั้ น ปรากฏว่ า เราได้ รั บ ประสบการณ์ ถ่ า ยภาพ

ที่ ย อดเยี่ ย ม และได้ ภ าพถ่ า ยบั น ทึ ก ความทรงจำ

ที่สวยงาม เก็บไว้อวดเพื่อนๆ ได้อีกนานเลยทีเดียว

เรื่องราวคราวนี้เราจะมาพาคุณตระเวนเดินเที่ยว

ไหว้พระ ดูธรรมชาติ และหาอะไรอร่อยๆ ชิมกัน อ่าน เรื่องราวและชมภาพถ่ายของเราให้จุใจได้เลยครับ

01. ประชิดตัวโลมาน้อย หลังจากช่วงเช้าทีเ่ ดินทางไปชมวิหารทานาห์ลอ็ ตเรียบร้อย ตกเย็น ไกด์นำเทีย่ ว ก็พาเราไปทีห่ าด Lovina Dolphin และเราก็พกั กันในรีสอร์ตริมทะเลแถวนี ้ เลยครับ เพราะในตอนเช้าอีกวันเราจะไปล่องเรือหาโลมากัน

พอมาถึงทีพ่ กั เราก็เจอปัญหาทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อน คือเรือ่ งปลัก๊ ไฟครับ

ของทีน่ จี่ ะเป็นแบบกลมๆ Europe Type อันนีท้ มี DL เราจนปัญญาจะดัดแปลง DIY อะไร เพราะกลัวจะทำไฟช็อตรีสอร์ตของเขา ก็เลยต้องไปขอยืมอแดปเตอร์ จากทางรีเซพชัน่ เพือ่ นๆ ทีต่ อ้ งเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองบ่อยๆ ลองหา Universal Adapter ติดกระเป๋าเดินทางไว้ตลอดเลยก็จะอุน่ ใจกว่าครับ แต่สำหรับพวกเรา นานๆ ได้เทีย่ วที ก็อาศัยขอยืมจากทางโรงแรมหรือรีสอร์ตได้

บรรยากาศภายในทีพ่ กั แห่งนี้ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่รอบๆ ตัว ให้ความรูส้ กึ

ย้อนยุคและอบอุน่ ดีครับ บ้านช่องส่วนใหญ่ในละแวกใกล้เคียงก็แต่งตามแบบเอกลักษณ์ของ ชาวบาหลีแท้ๆ มีวดั วาอารามนิดหน่อย พอตอนเช้าตืน่ มาเห็นชาวบ้านออกมาจับปลาด้วย เราลองใช้ Double Expouse Lens Random Frame White Standrad ถ่ายภาพ พระพุทธรูปในละแวกใกล้ๆ ซ้อนกับภาพต้นมะพร้าว ดูขลังดีครับ

ในตอนเช้าก็จะมีเรือมารับถึงหน้าหาด เรือทีน่ งั่ ไป เป็นแบบพืน้ เมืองนัง่ ได้ประมาณ 5-6 คน ออกแบบสำหรับ ทะเลที่มีคลื่นแรง เราใช้ Camera 4 Actions Lens Random Frame 4 Square ออกเรือมาสักพัก ก็ไม่ผดิ หวังครับ โลมาเยอะสมชือ่

หาดเลย แล้วมันก็มาว่ายเล่นกะคนทีอ่ อกเรือไปซะด้วย เราลอง ใช้ Fisheye Lens Classic Leme Frame Fisheye Black

32 DL  DIGITAL LIFESTYLE


04. แวะพักชมวิวภูเขาไฟ กุนุงบาตูร์

(Gunung Batur) เราเดิ น ทางมาถึ ง หมู่ บ้ า นคิ น ตามณี (Kintamani) ก็เหนื่อยอ่อนกันเต็มที เลยแวะรับประทานอาหารกลางวันในร้านที่ อย่าเพิง่ เข้าใจผิดคิดว่านีเ่ ป็นทริปไหว้พระแบบคนแก่นะครับ ทีม DL เราแค่พยายามจะ ตัง้ อยูร่ มิ ผา เพือ่ ชมวิวภูเขาไฟอายุ 50,000 สอดส่ายสายตามองหาศิลปะและวัฒนธรรมทีส่ วยงามของคนพืน้ เมืองทีน่ ี่ เราเลยให้ไกด์ กว่าปี ทีช่ อื่ ว่ากุนงุ บาตูร์ เป็นฉากหลังให้ดู พามาดูศิลปะที่วัดนี้ ดูๆ ไปก็รู้สึกว่ามีความขลังอะไรบางอย่าง และดูน่ากลัวครับ อย่างสวยงาม แถมลมเย็นสบายมากๆ บรรยากาศน่ากลัวคล้ายตอนทีไ่ ปเดินนครวัดทีก่ มั พูชาเลยครับ แต่ลกั ษณะศิลปะแตกต่าง แม้จะเป็นช่วงกลางวัน Camera LemeLeme Lens Blue กันออกไป จากวัดแห่งนีจ้ ะมองเห็นทัง้ ทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนงุ บาตูร์ DL ใช้ Camera Action 4 Lens Random Frame 4 Square เพือ่ จะได้เก็บ Hawaii Frame Color Strips รายละเอียดของสถานทีเ่ อาไว้ในภาพเดียวกัน

02. เยี่ยมชมวัดอูลันดานูบาตูร์ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur)

05. ลิงเกเรแห่งวัดอูลูวาตู (Uluwatu)

ในช่วงบ่าย ทีม DL เราเดินทางไปทีว่ ดั อูลวู าตู เพือ่ ชมระบำบาหลีแท้ๆ ทีเ่ รียกว่า Kecak & Fire Dance มาจากบทหนึง่ ของวรรณกรรมฮินดู เรือ่ ง ‘รามายณะ’ หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันดี ในชือ่ รามเกียรติน์ นั่ เอง การแสดงนีใ้ ช้ไฟประกอบการแสดง น่าตืน่ ตามากทีเดียว มีชว่ งเด็ดทีห่ นุมานจะเตะไฟทีเ่ ผารอบตัวด้วยเท้าเปล่า

ในระหว่างการแสดง เราใช้ Camera LemeLeme Lens KirRoyal Frame Film ให้ภาพทีม่ คี วามรูส้ กึ เหมือนฟิลม์ หนังเก่าๆ

สิง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ อีกอย่างของวัดนีค้ อื ลิง ใครมาทีว่ ดั นีต้ อ้ งระวังของมีคา่ สักหน่อยนะครับ หมวก แว่น กำไล ระวังไว้ ไม่ใช่โจรทีไ่ หน แต่เป็นเจ้าลิงจ๋อเจ้าถิน่ ทีน่ จี่ ะเอาไปเป็นค่าไถ่ แลกกับขนม ลิงทีน่ ดี่ กุ ว่าและตัวใหญ่กว่าทีล่ พบุรบี า้ นเรานะครับ ระวังตัวกันด้วย เราใช้ Camera LemeLeme Lens God Father Frame White Standrad จับภาพ ลิงได้ทนั เวลาพอดี พอถึงเวลาโพล้เพล้ พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน วิวทีว่ ดั แห่งนีจ้ ะสวยงามทีส่ ดุ เพราะ ตัง้ อยูบ่ นผาหินทีส่ งู ชัน สร้างโดยการแกะสลักหิน ตอนถ่ายก็กลัวโทรศัพท์มากเลย

ว่าเดีย๋ วเจ้าจ๋อจะยืมไปใช้ แบบแว่นทีม่ นั ถืออยู่ เราใช้ Camera Light Leak Lens Valentine Martini Frame Flax

03. นาข้าวขั้นบันได ระหว่างการเดินทาง ทิวทัศน์สองข้างทางจะเต็มไปด้วยนาข้าวของชาวบ้านที่นี่ครับ

คนพืน้ เมืองทีน่ ที่ ำนาแบบขัน้ บันได ถือเป็นเรือ่ งปกติของพืน้ ทีก่ ารเกษตรแบบบนเกาะทีเ่ ป็น ภูเขาแบบนี้ บริเวณทีร่ าบลุม่ น้อยมาก เขาก็เลยต้องปรับวิถกี ารเพาะปลูกออกมาในรูปแบบนี้ นาข้าวขัน้ บันไดจะมีเยอะมาก และดูสวยมาก ทีบ่ ริเวณเบดูกลั ป์ (Bedugu) เนือ่ งจากพืน้ ที่ ทีล่ าดชัน ต่างระดับกันมาก นาข้าวทีน่ เี่ ค้าทำกันเหมือนงานศิลปะมาก เท่าทีเ่ ห็นชาวนาทีน่ ี่ มีการเล่นลวดลายกับนาข้าวอย่างสวยมากเหมือนกับงานศิลปะชิน้ นึงเลย

DL ใข้ Camera LemeLeme Lens Paradise Frame Inkjet หลังจากตระเวนเทีย่ วชมบาหลีมาตลอดทัง้ วัน ทีม DL ก็ได้เวลาจับเครือ่ งบินรอบค่ำเพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถือเป็นทริปทีเ่ หนือ่ ยแต่คมุ้ ค่าและคุม้ เวลาทีส่ ดุ เราเทีย่ วกันตัง้ แต่ เช้ายันค่ำ ทำเวลาได้รวดเร็ว ได้เห็นสถานทีโ่ บราณและน่าแปลกใจมากมาย เรายังมี ภาพถ่ายสถานที่ อาหาร และวิวทิวทัศน์อกี มากมาย ทีข่ นมาลงใน DL ฉบับนีไ้ ม่หมด เอาเป็นว่าเพื่อนๆ ตามไปชมใน Facebook http://www.facebook.com/ digitallifestyle กันนะครับ :)

DIGITAL LIFESTYLE

33 DL


TEXT : Dog Day Afternoon

www.dlfreemag.com

NEW

สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์

งานชิน้ ล่าสุดของ จอน แฟฟโร ผูก้ ำกับทีม่ ชี อื่ เสียงจาก IRON MAN ทัง้ สองภาค มาครัง้ นีเ้ ขาจับหนัง 2 ตระกูลมาเจอกัน ระหว่างหนัง Western ทีม่ คี าวบอยเป็นสัญลักษณ์กบั หนัง

Sci-Fi ที่มีเอเลี่ยนจากนอกโลกเป็นจุดขาย มากกว่านั้น

จอน แฟฟโร ยังรับประกันความมันส์ดว้ ยชือ่ ชัน้ ของนักแสดง เคร็ก แดเนียล จาก เจมส์ บอนด์ 007 และแฮริสนั ฟอร์ด อเมริกนั ฮีโร่ทเี่ คยผ่านทัง้ หนังผจญอวกาศทัง้ สตาร์วอร์ หรือโหน เถาวัลย์จากอินเดียน่าโจนส์ Cowboys & Aliens เริม่ เรือ่ งขึน้ ในปี 1873 ดินแดน

อริโซนา ชายแปลกหน้าทีไ่ ม่มคี วามทรงจำในอดีตหลงเหลือ

อยูเ่ ลย ได้บงั เอิญผ่านเข้ามาในเมืองใจกลางทะเลทราย สิง่ เดียว ทีบ่ อกใบ้ถงึ ตัวตนของเขาคือกุญแจมือลึกลับทีห่ อ้ ยอยูท่ ขี่ อ้ มือ ข้างหนึง่ ของเขา สิง่ ทีเ่ ขาค้นพบในเมืองคาวบอยนีค้ อื ทุกคน

ไม่ตอ้ นรับคนแปลกหน้า เว้นเสียแต่ได้รบั คำสัง่ จากร้อยโท โดลาร์ไฮด์ นีเ่ ป็นเมืองเถือ่ นใช้ชวี ติ อยูภ่ ายใต้กฎของผูม้ ปี นื

เรือ่ งแปลกประหลาดเกิดขึน้ ในคืนหนึง่ ทีม่ แี สงจ้าจากท้องฟ้า

และเสียงระเบิด เป็นการมาถึงของยานอวกาศพร้อมกับผูบ้ กุ รุก

ถึงตอนนีเ้ ป็นหน้าทีข่ อง 2 พระเอกต้องรับมือกับเอเลีย่ น

SOUND

TRACKING SOCIAL APP รูปแบบของโซเซียลเน็ตเวิรก์

ใหม่ๆ ทีเ่ พิง่ ปรากฏบนผูใ้ ช้ iPhone นั่นคือ การแชร์ เพลงที่ฟังในขณะนั้นไปให้ เพือ่ นๆ ฟังในทันที คอนเซ็ปต์

ของแอพฯ นี้คือ บอกเล่า

ว่าคุณไปที่ไหนแล้วเลือก เพลงอะไรประกอบกับกิจกรรมทีค่ ณ ุ ทำอยูใ่ นขณะนัน้ เหมือนการเลือก ซาวนด์แทร็คประกอบชีวติ ยังไงยังงัน้ เป็นฟรีแอพฯ ที่ DL ขอ Hirecommended

SEPHORA APP

FOR iPad

Cowboys and Aliens สร้างมาจากคอมมิคขายดี

ทีเ่ พิง่ วางขายในปี 2006 ผกก.วางตัว โรเบิรต์ ดาวนีย์ จูเนียร์ เอาไว้

เล่นในบทเคร็ก แต่เจ้าตัวติดสัญญางดเล่นหนังแนวฮีโร่ เพราะเร็วๆ นีม้ เี รือ่ ง The Avengers ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหนังคาวบอยในฮอลลีวดู้ ให้คำ

จำกัดความว่า นีค่ อื “Unforgiven with aliens landing.” สตีเว่น สปีลเบิรก์ อำนวยการสร้าง

เทงบให้ 180 ล้านเหรียญกับหนังความยาว 118 นาที

ใช้บริการงาน CG จากสตูดโิ อของ ILM ของจอร์จ ลูคสั

แบรนด์เครือ่ งสำอาง ชั้ น น ำ จ า ก ป า รี ส กำลังส่งเสียงให้สาวๆ ทั่วโลกรู้ว่าต่อไปนี้ พวกเธอสามารถเรียนเขียนคิว้ เติมปาก ปัดแก้มจากได้แอพพลิเคชัน่ มากกว่านัน้ ยังออเดอร์สนิ ค้าจากแบรนด์ดงั ได้จากหน้าจอ เห็นทีตอ้ ง

นิยามว่านีค่ อื Beauty 3.0 แล้ว ลองโหลดไปใช้ฟรีกนั

RANGO ‘แรงโก้ฮโี ร่ทะเลทราย’ กลายเป็นขวัญใจ ทัง้ นักวิจารณ์และคนดูเพราะ “ไม่เหมือน แอนิเมชัน ่ เรือ่ งใดทีค่ ณ ุ เคยเห็นมาก่อน” (ปีเตอร์ ทราเวอร์ส, นิตยสารโรลลิ่ง

สโตน) จอห์นนี่ เด๊ปป์ กับความยียวน

ครัง้ ใหม่ในการให้เสียงพากย์เป็น ‘แรงโก้’ กิง้ ก่าเลีย้ งทีห่ ลงอยูใ่ นดินแดนทะเลทราย และโซซัดโซเซเข้าไปในเมืองอันแสน ทุ ร กั น ดารที่ ก ำลั ง เฝ้ า รอคอยฮี โ ร่

มาช่วยเหลือ ด้วยภาพแอนิเมชัน ่ ทีแ่ สน ตื่นตาและสดใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมา

“แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย คือ ความบันเทิง ขนานแท้ทอี่ ดั แน่นไปด้วยความสนุกตัง้ แต่ตน ้ จนจบ” (เบ็ทซี่ ชาร์กกี,้ นสพ.ลอสแองเจลิส ไทมส์) เป็นหนังทีค่ วรหามาชม เพราะถึงขนาดว่า IMDB.com กดคะแนนความดีให้ 7.5/10 ทีเด็ดของแรงโก้ที่จัดจำหน่ายในไทยโดย United Home Entertainment คือ มีเวอร์ชั่นพากย์เสียงอีสานด้วย DL

รับประกันความฮา ^ ^

OWL CITY :

ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL

อัลบัม้ ที่ 3 ของ อดัม ยัง ศิลปินหนุม่ วัย 25 ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า ‘Owl City’ เวลานีเ้ ขาเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขว้างในฐานะ ‘นักดนตรี Synthpop แนวสดใส’ ดนตรีของอดัมเป็น เพลงอิเล็กทรอนิกส์-ป๊อปทีฟ่ งั ง่าย มีเมโลดีท้ ตี่ ดิ หู เนือ้ หา มองโลกในแง่ดี ช่างจินตนาการ มีโทนการคิดแบบ Fairly Tale เขาโด่งดังจากเพลง ‘Fireflies’ ในอัลบัม้ ชุดที่ 2 Ocean Eyes ที่มีคนคลิกฟัง 54 ล้านครั้งบนยูทิว

การทำงานในชุดล่าสุด อดัมใส่สสี นั ของดนตรีมากขึน้ กว่าเดิม เช่น ทำเพลงทีผ่ สมดนตรีฮพิ ฮอพ เช่น เพลง ‘Alligator Sky’ (Featuring Shawn Chrystopher) หรือเพลงทีม่ ดี นตรีปอ๊ ปร็อคอย่างเพลง ‘Deer in the Headlights’ อัลบัม้ ชุดนีจ้ ะให้ความรืน่ รมย์ในการฟัง

จะนำคุณเข้าสู่โลกของดนตรี Syntpop ที่มีความ แพรวพราวในแง่ของการมิกซ์เสียง การเล่นกับซาวนด์ ดนตรีทยี่ งิ ไปมาระหว่างลำโพงข้างซ้ายข้างขวา *All Things Bright And Beautiful วางจำหน่าย โดย Universal Music Thailand


DL#026  

DL#026 free magazine in Thailand

Advertisement