Page 1

คุยกับ

แคน สาริกา

@can nw

อุน ่ เครือ ่ ง iOS5

Vol. 2 No. 24 June 2011

วิเคราะห์ Samsung Galaxy S2

DIY เคสใส่ แท็บเลต

How to live digitally & catch up gadget trend


สมาร์ทโฟนเริม่ ครองพืน้ ทีง่ านมากขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง มันทำให้บธู๊ ขาย PDA

หายสาบสูญไปในแทบจะทันทีทมี่ นั มาถึง และแท็บเลตคือเทรนด์เทคโนโลยีทเี่ พิง่ มา

มันเริม่ มีพนื้ ทีใ่ นงานเมือ่ 1-2 ปีมานีเ้ อง และคิดว่ามันกำลังจะทำให้เน็ตบุค๊ หายไป

เช่นเดียวกัน

ครัง้ ล่าสุดทีผ่ มไปเดินในงานแสดงสินค้าไฮเทคเหล่านี้ พืน้ ทีถ่ กู ครอบครองด้วย

สมาร์ทโฟน แท็บเลต สมาร์ททีวี และบริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือ

ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นมาตลอดสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ทำให้ผมคิดว่าเทคโนโลยีนนั้ แตกต่างจากแฟชัน่ ถึงแม้กระแสความนิยมใช้เทคโนโลยีใดๆ จะแพร่ลามไปเร็วและ

ตัง้ แต่เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น สมัยทีค่ อมพิวเตอร์พซี แี ละอินเตอร์เน็ตเริม่ บูม ผมยังจำได้วา่ ทัง้ งานมีแต่ กว้างเหมือนกับกระแสแฟชัน่ แต่เทคโนโลยีไม่ใช่แฟชัน่ เพราะมันไม่วนเวียนกลับไปมา

บูธ๊ ขายคอมพิวเตอร์พซี หี ลากหลายแบรนด์ มีบธู๊ ขายโมเด็ม และบ๊ธู ขายอินเตอร์เน็ตแบบไดอัล-อัพ เทคโนโลยีเดินหน้าไปเรือ่ ยๆ เป็นเส้นตรง เทคโนโลยีสำคัญๆ จะคงอยูเ่ รือ่ ยมา

ซึง่ แพงมากถึงชัว่ โมงละ 40-50 บาท เมือ่ ซือ้ มาเราจะได้เป็นซองขนาดใหญ่ ภายในบรรจุแผ่นฟลอบบี้ และจะคงอยูต่ อ่ ไปแบบนี้ อย่างเช่น ไฟ ล้อ กระดาษ เทคโนโลยีทไี่ ม่สำคัญ จะถูกทดสอบ

ดิสก์ขนาด 3.5 นิว้ จำนวนมาก เพือ่ ให้เรานำไปอินสตอลซอฟต์แวร์บราวเซอร์ลงในเครือ่ งได้

และคัดออกไป ผลัดเปลีย่ นเอาเทคโนโลยีใหม่กว่า ดีกว่า เข้ามาแทนที่ อย่างเช่น

อีกไม่นานต่อมา ก็เริม่ มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊คุ เข้ามาแบ่งพืน้ ทีง่ าน มีอยูป่ หี นึง่ ผมจำได้วา่ เครือ่ งจักร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

เดินไปทางไหนก็เจอแต่บธู๊ วางขายกล้องดิจติ อล และแน่นอนสิง่ ทีต่ อ้ งใช้คกู่ บั มันคือเมโมรีการ์ด โดยคนเราก็เป็นแบบนีเ้ ช่นกัน แตกต่างจากแฟชัน่ ทีเ่ ราชอบย้อนกลับไปหาแฟชัน่

ในฟอร์แมตต่างๆ อีกแป๊บเดียวหลังจากนัน้ มันก็กลายเป็นบ๊ธู วางขายเครือ่ ง PDA สารพัดแบรนด์ แบบวินเทจหรือเรโทร แต่ในเรือ่ งของเทคโนโลยี เราจะไม่มวี นั ย้อนกลับไปใช้เทคโนโลยี

ทัง้ ของปาล์มและพ็อกเก็ตพีซ ี

ทีเ่ ก่ากว่า

จำได้วา่ เมือ่ 4-5 ปีกอ่ น งานคอมมาร์ทฯ ยังเต็มไปด้วยบ๊ธู ขายจอทีวแี บบแอลซีดี อีกไม่นาน การไปเดินเล่นตามงานแสดงสินค้าไฮเทค ได้เผยให้เห็นเส้นทางของประวัตศิ าสตร์ หลังจากนัน้ มันก็กลายเป็นจอทีวแี บบแอลอีดี และทีวสี ามมิติ และอะไรต่อมิอะไรอีกสารพัด

แห่งการทดสอบ การคัดออก และการผลัดเปลีย่ นของเทคโนโลยี และทำให้เราพอคาดเดา เน็ตบุค๊ เครือ่ งเล็กๆ และฮาร์ดดิสก์แบบเอกเทอร์นลั ก็เริม่ เข้ามาแบ่งพืน้ ทีใ่ นงานเมือ่ 3-4 ปีกอ่ น หนทางเดินต่อไปข้างหน้าได้ ว่าเทคโนโลยีจะนำพาชีวติ เราไปในทิศทางใด มันทำให้บธู๊ ทีข่ ายเครือ่ งไรท์และแผ่นดีวดี เี ปล่าค่อยๆ เลือนหายไป และบ๊ธู ขายอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ก็เริม่ มีมากขึน้ เราเตอร์แบบไวไฟกลายเป็นสินค้ายอดนิยม จนไม่มใี ครขายอินเตอร์เน็ตไดอัล-อัพ

ทีใ่ ห้ซองดิสเก็ตเยอะแยะมาอีกแล้ว กองบรรณาธิการ DL แต่ไหนแต่ไรมา ผมชอบไปเดินเล่นตามงานแสดงสินค้าไฮเทคโนโลยี ทัง ้ หลาย ทีม ่ ก ั จัดกันทีศ ่ น ู ย์สร ิ ก ิ ต ิ ห ิ์ รือไม่กท ็ ไี่ บเทคบางนา

ไม่ได้ไปเดินดูบรรดาน้องพริตตีอ ้ ย่างใครๆ เขา เพราะผมไม่ได้ชอบ ถ่ายรูปแนวพอร์เทรท แต่ผมชอบไปเดินเทรนด์เทคโนโลยีในแต่ละปีๆ ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึน ้ และมีอะไรกำลังจากเราไป

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กนั ยา บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นันทวัฒน์ นิสยันต์

ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ฝ่ายโฆษณา : ภิญญดา จันทร์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข

เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์

ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group IS PUBLISHED BY ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 OFFICE : โทรศัพท์ : 02 241 8000 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

แฟ็กซ์ : 02 241 2333 BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.dlfreemag.com Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008


ปีที่ 2 : ฉบับที่ 24 : มิถน ุ ายน 2554

12 My Techy Lifestyle

แคน สาริ ก า : จากกระดาษโรเนี ย ว

ถึ ง 140 ตั ว อั ก ษร ประชาธิ ป ไตย

ในโลกโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก

8 Innovational

18

Candid

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

10 IT DIY DIY TABLET CASE 14 Wisdom from Guru

3 BLOGGERS : ร่วมกันถกปรากฎการณ์แท็บเลต

20 Thai Mac Lover

เมือ ่ Apple จะควบคุมโลกดิจต ิ อลด้วย iCloud

21 Camera Lover

เทคนิคทำ LIGHT GRAFFITI

22 Review 1

ACER ICONIA TAB A500

น้องไอซ์-

โสภิสา พงศ์ฐต ิ เิ ทพ

24 Review 2

SAMSUNG GALAXY S2

25 Review 3

APPLE iPad 2

26 Android Tips and Tricks แก้ปัญหาคาใจ แบตเตอรี่หมดไว แต่ยังอยากจะใช้งานต่อ

27 Luddite Diary ผู้รู้จักปรับตัวคือผู้อยู่รอด

28 Digi Hangout ปัน ่ ฟิกท์เกียร์ ถ่ายอินสตาแกรม

30 DL’s Favorites อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL

22 Review 1

LG OPTIMUS 2X : สมาร์ทโฟนพลัง Dual Core

Where to find


HTC FLYER

และ HTC CHACHA AIS และ HTC ประกาศจับมือทำตลาด ร่วมกัน 2 รุ่น HTC Flyer โดดเด่นด้วยปากกาแท็บเลต

ที่สามารถเขียนบันทึก ลงลายเซ็น วาดรูป และเก็บเป็น

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ HTC Chacha เฟสบุค๊ โฟนตัวแรก ของโลกสำหรับผูเ้ สพติดเฟสบุค๊ ทีม่ ปี มุ่ ลัดให้เข้าถึงเฟสบุค๊

เพียงคลิกเดียว มาพร้อม QWERTY คียบ์ อร์ดให้สง่ ข้อความ

ได้อย่างคล่องมือ

Logitech HD Webcam C525

เว็บแคม HD ใหม่จากลอจิเทค ลอจิเทคประกาศเปิดตัว Logitech HD Webcam C525 เว็บแคมขนาดพกพารุน่ ใหม่ดไี ซน์

แบบฝาพับ ช่วยให้การสนทนาแบบเห็นหน้ากลายเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยแสนง่าย สะดวกต่อการพกพาไปใช้งานได้ทกุ ทีไ่ ม่วา่ จะในห้องนอน

ทีท่ ำงาน หรือในร้านกาแฟ มาพร้อมความคมชัดสำหรับวิดโี อ คอลล์แบบ High Definition (HD) คมชัดระดับ HD 720p ออโต้โฟกัส

และระบบการหมุนแบบ 360 องศา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแต่ละสายของการสนทนาแบบเห็นหน้าและการบันทึกภาพจะให้ความคมชัดใสแจ๋ว

การเคลือ่ นไหวราบรืน่ ไม่สะดุด และมอบสีสนั ตรงตามความเป็นจริง พร้อมวางจำหน่ายในเมืองไทยแล้ววันนี้ เคาะราคาที่ 2,750 บาท

ข้อมูลเพิม่ เติมแวะชม www.logitech.com/webcams.

Leona GPS Navigator 523 บริษทั โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ผูจ้ ดั จำหน่ายเครือ่ งเล่นดีวดี ี แบรนด์ Leona หลังจากทำการตลาด เครือ่ งนำทางผ่านดาวเทียม GPS Navigator แบรนด์ Pierre Gardin และ Leona ล่าสุด ได้เปิดตัว GPS รุน่ ใหม่ลา่ สุด Leona GPS Navigator 523 ทีม่ าพร้อมขนาดหน้าจอ 5 นิว้ รองรับระบบ

ปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows CE 6.0 SiRF Atlas V ทีท่ ำให้การค้นหาเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว มา พร้อมโปรแกรมแผนทีน่ ำทางทีล่ ะเอียดและแม่นยำกับโปรแกรม Speed Navi SQ union เหนือชัน้ กว่าเดิมด้วยฟังก์ชนั TTS (Text to Speech) ทีช่ ว่ ยบอกชือ่ ซอย และชือ่ ถนนให้คณ ุ มัน่ ใจในทุกเส้นทาง สามารถทดลองเล่นและจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนีท้ หี่ า้ งสรรพสินค้า ชัน้ นำทัว่ ไป หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ บริษทั โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด โทร. 0-2945-4507-12

โซนีไ่ ทยจับมือเอวีแวลู

เปิดโซนีเ่ ซ็นเตอร์ระดับแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก

บริษทั โซนี่ ไทย จำกัด รุกขยายสาขาโซนีเ่ ซ็นเตอร์กว่า 35 แห่งทัว่ ประเทศ ล่าสุดจับมือผูแ้ ทนจำหน่ายรายใหญ่ บริษทั เอวี แวลู จำกัด เปิดร้าน ‘โซนี่ เซ็นเตอร์ โดยเอวี แวลู’ ด้วยมาตรฐาน

ในระดับแฟล็กชิพสโตร์ ทีค่ ริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) มีความโดดเด่นด้วยทำเลทีต่ งั้ อยูบ่ นอาณาจักรนวัตกรรมการดีไซน์และ ไลฟ์สไตล์ทที่ นั สมัย และยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย บนพืน้ ทีก่ ว่า 300 ตารางเมตร รวมถึงมาตรฐานการบริการเหนือระดับเช่นเดียวกับ โชว์รมู ทีบ่ ริหารโดยโซนีท่ วั่ โลก ภายใต้แนวคิด Touch, Try, Learn และ Experience อันเป็นหัวใจสำคัญในการบริหาร

เป็นการต่อยอดมาตรฐานตามทีท่ างโซนีไ่ ด้กำหนด โซนี่ เซ็นเตอร์ โดยเอวีแวลู สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตัง้ อยูท่ อี่ าคารเค ชัน้ 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เฟส 2)

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) โทร. 0-2102-2305-6

ฟิลป ิ ส์เปิดตัวเครือ ่ งเล่นดีวด ี แ ี บบพกพา PD9030 สนุกสนานกับการชมภาพยนตร์เรือ ่ งโปรด

ได้ทก ุ ทีท ่ ก ุ เวลา

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เครือ่ งเล่นดีวดี แี บบพกพารุน่ ใหม่ลา่ สุด Philips PD9030 ด้วยหน้าจอกว้าง widescreen 16:9

9 นิว้ /23 เซนติเมตร แบบ TFT LCD display ดีไซน์ทนั สมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สามารถชม ภาพยนตร์ตอ่ เนือ่ งเต็มอิม่ ได้ถงึ 5 ชัว่ โมง พร้อมด้วยเทคโนโลยี DivX Certified สามารถเพลิดเพลิน กับวิดโี อและภาพยนตร์ทเี่ ข้ารหัส DivX จากอินเตอร์เน็ต นอกจากนีย้ งั ง่ายต่อการใช้งานด้วยช่องต่อ USB ทีส่ ามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์ เปิดฟังเพลง และดูรปู ไฟล์ดจิ ติ อล ได้จากแฟลชไดร์ฟได้โดยตรง พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ในรถยนต์ Smart Car Mount ให้คณ ุ ได้เพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ในขณะ เดินทาง สามารถเล่นได้นานถึง 5 ชัว่ โมง มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ในรถยนต์ สายชาร์จแบตเตอรี่ ในรถยนต์ และรีโมตคอนโทรล ราคา 6,990 บาท สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์ขอ้ มูลผูบ้ ริโภค ฟิลปิ ส์ โทร. 0-2652-8652


3BB จั บ มื อ AVIRA เพื่ อ ความ ปลอดภัยสำหรับลูกค้า 3BB แคมเปญพิเศษ ‘เปิดมิตใิ หม่ แห่ ง ความแรง และความ ปลอดภัย’ มอบโปรโมชั่น

สุดพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB

ทั่ ว ประเทศ เป็ น เจ้ า ของ

โปรแกรมแอนตีไ้ วรัสจากผูน้ ำด้านความปลอดภัยระดับโลก

ในราคาเพียง 360 บาท จากปกติ 650 บาท โดยสามารถซือ้ แบบออนไลน์ที่ antivirus.3bb.co.th หรือที่ 3BB Shop

ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ลูกค้าทีส่ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีโ่ ทร. 1530

โครงการค่ายเยาวชน

ศิลปะการถ่ายภาพ

แอพฯ ใหม่ลา่ สุด Always Best Connected ใน AIS AIRCARD ด้วยเทรนด์การเชือ่ มต่อ เน็ตแบบไร้สายในยุ ค ปัจจุบัน วันนี้เอไอเอส

ได้พัฒนาคุณภาพและ ความสามารถของ AIS AIRCARD ก้าวล้ำไปอีกขั้น

ด้วยการพัฒนาแอพฯ ใหม่ ‘Always Best Connected’ หรือ ABC App มาใส่ไว้ใน AIS AIRCARD เพื่อช่วยจัดการการเชื่อมต่อทุกเครือข่ายเน็ตไร้สายของเอไอเอส

ทัง้ Wi-Fi, 3G และ EDGE Plus โดยอัตโนมัติ ทำให้ลกู ค้าสนุกกับการท่องเน็ตได้ไม่สะดุด ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุด

ทีเ่ อไอเอสตัง้ ใจพัฒนาขึน้ เป็นรายแรกของไทย สัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับ AIS AIRCARD รุน่ 3G 3.6 Mbps. ในราคา

เริม่ ต้นเพียง 1,490 บาท เล่นเน็ตฟรี 600 นาที/เดือน นาน 4 เดือน วางจำหน่ายแล้วทีเ่ อไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ,

พาวเวอร์ บาย, เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และร้านไอทีชนั้ นำทัว่ ประเทศ

บิก ๊ คาเมร่าจับมือฟูจฟ ิ ล ิ ม ์ เสริมบริการโฟโต้บค ุ๊ บริษทั บิก๊ คาเมร่า จำกัด ผู้ น ำธุ ร กิ จ ด้ า นการ

จัดจำหน่ายกล้องดิจติ อล และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ทุม่ งบกว่า 15 ล้านบาท เซ็นสัญญาติดตั้งเครื่องผลิตโฟโต้บุ๊ค กับบริษัท

ฟูจฟิ ลิ ม์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 35 เครือ่ ง

เพือ่ เสริมสร้างการบริการทำสมุดภาพโฟโต้บคุ๊ ภายใต้ แบรนด์ BIG Image Plus กับคอนเซ็ปต์ ‘รอรับได้เลย’ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของการเป็นผูน้ ำด้านการจัดจำหน่ายกล้อง ดิจติ อล และอุปกรณ์ถา่ ยภาพของเมืองไทย ทีม่ กี ารให้บริการแบบครบวงจรพร้อมเตรียมทำการตลาดเจาะกลุม่ เป้าหมาย

เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ การ

สร้างสรรค์ผลงานการ

ถ่ายภาพ กับงานศิลปะ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น

รูปธรรมโดยสร้างผลงาน บนพื้ น ฐานของความ สนุกสนานและความพึงพอใจของเยาวชน บริษทั ออสก้า

โฮลดิง้ จำกัด ผูเ้ ชีย่ วชาญแบตเตอรี่ ไอที ครบวงจร ได้รว่ มกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการค่ายเยาวชน ศิลปะการถ่ายภาพ

ปีที่ 8 ตามรอยเบื้องยุคลบาท เยาวชนของชาติรักการ

ถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2554 ให้แก่เยาวชน

ที่ อ ายุ ร ะหว่ า ง 11-17 ปี โดยในปี นี้ มี น้ อ งๆ เยาวชน

เข้ า ร่ ว มกว่ า 40 คน ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ออสก้ า โฮลดิ้ ง

ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่

การเลือกซือ้ และการเก็บรักษาทีถ่ กู วิธี เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้ สามารถถ่ายภาพกันได้อย่างยาวนานและมีความสุข น้องๆ

ทีส่ นใจกิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ กี สามารถติดตามข้อมูลและ

ข่าวสารดีๆ ได้ที่ www.oskabatt.com

Canon PowerShot A3300 IS

พร้อมลูกเล่น Toy Camera แคนนอนเอาใจผูใ้ ช้กล้องดิจติ อลดีไซน์ทนั สมัย ใช้งานง่าย แต่ให้ไฟล์ภาพทีค่ มชัด ด้วยการเปิดตัวกล้องดิจติ อลคอมแพ็คท์ Powershot A3300 IS ใหม่! ความละเอียดสูงถึง 16 ล้านพิกเซล พร้อมระบบออโต้อจั ฉริยะ และลูกเล่นใหม่

Toy Camera และเอฟเฟ็กต์สแี บบ Monochrome (ขาวดำ/ฟ้า/ซีเปีย) เนรมิตใหม่ให้ภาพถ่ายเก๋แปลกได้งา่ ยๆ

มีเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดสูง 16 ล้านพิกเซล พร้อมระบบ HS System และชิพประมวลผลภาพ DIGIC 4

พร้อมเลนส์มมุ กว้าง 28 มม. ราคาเพียง 6,490 บาท มี 5 เฉดสี เงิน/ดำ/น้ำเงิน/แดง/ชมพู จำหน่ายแล้ววันนี้ ณ ตัวแทน จำหน่ายของแคนนอนทัว่ ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Canon Call Center 0-2344-9888 หรือที่ www.canon.co.th

บริจาคคอมพิวเตอร์

ช่วยเหลือด้านการศึกษาโรงเรียน

3 จังหวัดชายแดนใต้ บริษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ SVOA เป็นผูแ้ ทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลค่า 160,000 บาท ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพือ่ เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัยของนักเรียน ผ่านทางครอบครัวข่าว ช่อง 3 และ

ทีมงานพิธกี รรายการ ‘แจ๋ว’ โดยมีพนั โทธนิต แสงจันทร์

ผูบ้ ญ ั ชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 38 ประธานกรรมการ บริษทั เซิรช์ (ไลฟ์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร

มาลีนนท์ 2 ถนนพระราม 4


TEXT : OXO / PHOTO : Mr. Niphun P.

แท็บเลตของใคร ... ของใครก็หวง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะทะนุถนอมอย่างไร ก็คงหนีไม่พ้นจะเป็นริ้วเป็นรอย เคสหรือซองใส่ดีๆ ที่มีขายหลากหลายสไตล์ แต่คงไม่มีลายไหนที่ดูเข้ากับ

สไตล์ของคุณเอง เท่ากับที่ได้ทำด้วยตัวเอง ไอเดียนี้นำไปใช้ทำเคสให้กับแท็บเลตได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ และทุกขนาดหน้าจอ เรานำ iPad มาลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับ อย่าเพิ่งกลัวว่าจะยาก เพราะเพียงแค่ตัดๆ พับๆ ตามแบบของ DL ใครๆ ก็ทำได้

อุปกรณ์ 1. แผ่นหนังจริง หรือหนังเทียม (เลือกแบบทีม่ ผี า้ รองซับในนุม่ ๆ หน้าจอจะได้

ไม่เป็นรอย) 2. กรรไกร คัตเตอร์ 3. เทปกาวสองหน้า 4. ปากกาเมจิกสำหรับร่างแบบ

วิธท ี ำ 1. วัดร่างแบบแท็บเลต โดยทาบเครือ่ งลงบนแผ่นหนัง กะให้มขี นาดใหญ่เป็น 2 เท่า บวกกับความหนาอีกเล็กน้อย เป็นเหมือนปกสมุด โดยตัดให้มหี ยู นื่ ยาวออกมาตามดีไซน์ ทีต่ อ้ งการ 2. จากนัน้ ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตดั ออกมาเป็นแผ่นตามแบบทีร่ า่ งไว้ 3. นำมาทดลองห่อเป็นปก จากนัน้ พับ และร่างช่องสำหรับสอดสายรัด 2 จุด ห่างกัน ประมาณ 1-2 นิว้ แล้วแต่ไอเดียของคุณ 4. กรีดช่องด้วยคัตเตอร์สำหรับสอดสายรัด (แนะนำให้ชอ่ งสอดสายรัดสอดแล้วแน่นพอดี ไม่คบั ไปหลวมไป) 5. สอดสายรัดเข้าไปรัดให้แน่นเป็นอันเสร็จนำไปลองใช้งานได้

01

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

02

03

04

05


สำหรั บ คนที่ รั ก การทำงานฝี มื อ และมี ง านอดิ เ รกเป็ น การ

ประดิดประดอยสิง ่ ของต่างๆ เคสกึง ่ สำเร็จรูปสำหรับ iPhone 4 แบบที่ DL จะนำมาแนะนำกันในฉบับนี้ คงเป็นที่ถูกใจของคุณ แน่ น อน และมั น จะกลายเป็ น เคสที่ มี เ อกลั ก ษณ์ สะท้ อ นตั ว ตน

ของผู้ใช้งานได้อย่างมากที่สุดเลย

ดี ไ ซน์ ส ายรั ด สามารถ เพิม่ จำนวนหรือความยาว ทีห่ ลากหลายตามไอเดียได้ แนะนำให้ ห าซื้ อ แผ่ น หนังเทียมทีม่ คี วามหนา แ ล ะ แ ข็ ง จั ด ท ร ง ไ ด้

ไม่อ่อนนุ่มเกินไป มีผ้า รองด้านหลังนุม่ ๆ ป้องกัน หน้าจอเป็นรอย • แนะนำให้ลองไปหาซื้อ แผ่นหนังลายสวยๆ ได้ที่ ย่านพาหุรดั สำเพ็ง หรือ ถนนเสือป่า จะมีให้เลือก มากลาย ใช้เวลาทัง้ หมด 20 นาที

X-STITCH

TREXTA SKETCH UP

เริ่มต้นกันที่เคส X-Stitch สำหรับคนที่รักงาน ครอสติช เย็บปักถักร้อย เคสนีท้ ำจากยางซิลโิ คน คุณภาพสูง เจาะรูขา้ งหลังไว้ให้พรุน เพือ่ ทีผ่ ใู้ ช้ สามารถนำชุดเข็มและด้ายไหมพรมทีใ่ ห้มาพร้อม ในกล่อง มาประดิดประดอยลวดลายขึน้ มาได้เอง เคส X-Stitch มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายสี เช่ น เขียวมะนาว ขาวหิมะ น้ำตาลทราย ดำสนิท และ เหลืองลูกพีช คุณภาพยางซิลิโคนดีพอสมควร ทนทาน ไม่ยดื ย้วยง่ายๆ นำเข้าจากเกาหลี และ ทีส่ ำคัญคือซิลโิ คนของ X-Stitch ไม่สกปรกง่าย

ไม่ด่างดำ และเป็นซิลิโคนปลอดเชื้อแบคทีเรีย พกติดมือได้ทงั้ วันไม่หมักหมมสิง่ สกปรก

ต่อกันด้วยเคส Trexta Sketch up สำหรับคนทีร่ กั การ วาดภาพระบายสี ตัวเคสทำจากพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง ทนทาน มีความยืดหยุน่ ดี ใส่แล้วแนบสนิท กับ iPhone 4 เป๊ะๆ เลยครับ และด้วยเทคโนโลยีพเิ ศษ ของ Trexta ทำให้เขาสามารถนำกระดาษสีนำ้ ตาล มาประกบเข้ากับกรอบพลาสติกได้อย่างแน่นหนา

ไม่ลอกหลุด เราจึงสามารถนำเคสนีม้ าวาดภาพระบายสี ได้ตามจินตนาการ ด้วยปากกาสีเมจิกทีแ่ ถมมาให้ ในกล่องด้วย ภายในกล่อง Trexta Sketch up มีมาให้ถงึ 2 เคส ซื้อมากล่องเดียวแบ่งกันใช้กับเพื่อนที่ใช้ iPhone

ด้วยกันได้เลย DL คิดว่าเป็นเคสที่คุ้มราคาดีมาก ถ้าคุณไม่อยากระบายสี ปล่อยให้เป็นพืน้ ทีน่ ำ้ ตาลเรียบๆ ก็สวยดีไปอีกแบบครับ

ดูรายละเอียดของเคส DIY iPhone 4 ทัง้ สองนีไ้ ด้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.casecrazy.com/ โทร. 081 496 8188 DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


กองบรรณาธิการ DL / PHOTO : Mr. Niphun P.

การสนทนาระหว่างทีมกอง บรรณาธิการของ DL กับ ‘แคน สาริ ก า’ หรื อ คุ ณ บัณฑิต จันทศรีคำ ในครัง ้ นี้ ทำให้เจ้าตัวเขาได้ไอเดียว่า อยากจะเขี ย นหนั ง สื อ เชิ ง ประวัติศาสตร์ขึ้นมาสักเล่ม โดยมีแนวคิดหรือมีชื่อเรื่อง ว่า ‘จากกระดาษโรเนียวถึง 140 ตัวอักษร’

จากกระดาษโรเนียวถึง 140 ตัวอักษร ประชาธิปไตย

ในโลกโซเซียลเน็ตเวิรก ์

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

แคน สาริกา เริม่ ทวีตแรก @can_nw เมือ่ เดือนมีนาคมปี 53

ระหว่างทีก่ ลุม่ คนเสือ้ แดงเริม่ ชุมนุม

แม้พน ี่ อ้ งนักข่าวทีเ่ นชัน ่ จะชักชวนให้ @can_nw ทวีตผ่านมือถือ

สมาร์ทโฟน แต่จนถึงทุกวันนี้ เจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากจะพิมพ์

ทุกตัวอักษรบนแป้นคียบ์ อร์ดมากกว่า

นักข่าวภาคสนามมักขาดมิตปิ ระวัตศิ าสตร์ นีเ่ ป็นจุดทีแ่ คน สาริกา

จะเติมในทวีตของเขา

เขามักจะทวีตในช่วงเวลาก่อนเข้าทำงานและช่วงดึกหลังจากทำงาน ในระหว่าง ถ้าว่างๆ ก็นงั่ คิดไปว่าจะทวีตอะไรดี

การ Retweet ก็ตอ้ งใช้ทกั ษะวิเคราะห์ และมองถึงผลกระทบ

ไม่ใช่จะ Retweet ให้ใครง่ายๆ


‘กระดาษโรเนียว’ นัน้ เป็นตัวแทนข่าวสารในยุคที่ ‘สหายแคน’ เข้าป่าเคลือ่ นไหว ในฐานะคนเดือน ตุลาฯ เมือ่ 30 กว่าปีกอ่ น ส่วน ‘140 ตัวอักษร’ หมายถึงทวิตเตอร์ที่ @can_nw คนเดียวกัน

ใช้ทวีตบอกเล่าข่าวสารและความคิดเห็นในวันนี้ ทวิตเตอร์ของบรรณาธิการบริหารนิตยสารเนชัน่ สุปดาห์ทา่ นนี้ มีผตู้ ดิ ตามทะลุ 16,000 คนแล้ว แม้ยงั ไม่เคยมีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการจากสำนักใด แต่สำหรับ DL นีค่ อื ทวิตเตอร์การเมืองไทย

ทีด่ ที สี่ ดุ ทีค่ ณ ุ ควรรีบไป Follow ทัง้ ก่อนและหลังการเลือกตัง้ อยากให้คณ ุ ลองเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร

สมัยทีค ่ ณ ุ เข้าป่า กับยุคทวิตเตอร์ในตอนนี้ ว่าเหมือน หรือต่างกันอย่างไร

(หัวเราะ) มันคนละเรือ่ งเลย การข่าวยุคนัน้ ต้องคอยฟังวิทยุคลืน่ สัน้ ทีอ่ อกอากาศ

แค่วนั ละ 3 เวลา ดีไม่ดกี ถ็ กู เซ็นเซอร์ หนังสือพิมพ์กม็ ใี ห้อา่ นไม่กฉี่ บับ สือ่ ทีพ่ งึ่ พาได้อย่างเดียว เห็นจะ เป็นกระดาษโรเนียว นีค่ อื วิธที เี่ ร็วทีส่ ดุ แล้วนะ ผมอยูใ่ นป่า คอยเขียนแถลงการณ์ ทำสิง่ พิมพ์

การเผยแพร่อดุ มการณ์ทางการเมืองก็ตอ้ งโรเนียวกระดาษออกมาเผยแพร่แจกกันให้ถงึ มือ กว่าจะได้มวลชน คงต้องใช้กระดาษกันเยอะเลยสิครับ

ไม่งา่ ย ผมเคยคุยกับเพือ่ นคนหนึง่ ว่า สมัยก่อนกว่าพวกเราจะหาคน มาเป็นพวกสักคนมันยากชิบหาย แต่วันนี้มีแฟนเพจ ทวิตเตอร์ หาคนง่าย

โยนความคิดอะไรลงไปสักอย่าง ก็มคี นมาตอบตรึมเลย ในขณะทีส่ มัยก่อน เราจะให้เขามา

ร่วมหัวจมท้ายกับเรา มันใช้เวลานานมาก ถ้ายุคนัน้ เราทวีตข้อความถึงกัน คงรูค้ วามเคลือ่ นไหวข้าศึก เร็วกว่านี้ เมือ่ ก่อนข่าวสาร คือการเดินเท้า ความเร็วของข่าวสารเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรบ แล้วยุคสมัยนีค ้ วามเร็วแตกต่างไปไหม

สมัยนีย้ ทุ ธศาสตร์คอื ความช้า ความเร็วกลับเป็นปัญหาทีท่ ำให้คน ถอยหลังเรือ่ งความคิด ระยะหลังมานี้ คนรับข่าวสารแบบไม่คอ่ ยไตร่ตรอง ข่าวสาร ในยุคนีม้ าพร้อมกับลัทธิความเชือ่ แต่ละฝ่าย แต่ละสีมเี รือ่ งความเชือ่ มีชดุ ความคิดของฝ่ายตน

ทีต่ อ้ งการมวลชนทัง้ สิน้ วันนีส้ อื่ เร็วจริง แต่ความคิดคนถดถอยลง เรือ่ งอุดมการณ์ทางการเมืองทีม่ มี าทุกยุคทุกสมัย และ จะมีตอ่ ไปจนถึงอนาคต เมือ่ 30 ปีกอ่ น เรารับอะไรมา มันยังคิดมาก ความเชือ่ มีราคาของการ วิเคราะห์ แต่เดีย๋ วนีค้ วามเชือ่ ราคาถูก บางความเห็นด้านการเมืองในบางเว็บ ผมเพิง่ เปิดอ่านแป๊บเดียว นัง่ ก้นยังไม่ทนั ร้อน ก็มคี นกรูเข้ากันเห็นด้วยมากมาย ทัง้ ทีค่ วามจริงคืออะไร การกลัน่ กรองมีเบาบาง จนน่าเป็นห่วง พูดภาษาวัยรุน่ หน่อยว่า ถ้าเอ็งมาโดนใจข้า ก็ถงึ ไหนถึงนัน่ กระโจนเต็มตัวเลย สาเหตุทรี่ บั เร็ว และรูส้ กึ แรง เพราะคนทีร่ บั ไม่ได้มองมิตขิ องประวัตศิ าสตร์ มาเป็นเครือ่ งมือใน การคิดวิเคราะห์ ผูร้ บั สือ่ สมัยนีข้ าดเรือ่ งนี้ วันนีส้ งิ่ ทีเ่ ป็นอยู่ คือถ้าใครสักคนขึน้ มาหยิกยกชุดความคิด หนึง่ ให้ คนฟังจะพิจารณาสวมใส่ชดุ ความคิดนัน้ โดยพิจารณาว่า สิง่ ทีค่ นๆ นัน้ พูดมันโดน มันแรง

มันต้องกับอารมณ์ของผูฟ้ งั ในขณะนัน้ โดยทีผ่ ฟู้ งั ผูร้ บั มาไม่เคยเหลียวหลังไปมองถึงประวัตศิ าสตร์ ของคนทีพ่ ดู เรือ่ งนัน้ ว่าเป็นมาอย่างไร ถือว่าเป็นจุดอ่อนทีน่ า่ กลัวมาก เพราะมันจะนำไปสูอ่ ะไรก็ได้ การเล่นทวิตเตอร์ของผม คือการใช้ประสบการณ์ในสนามข่าว มาให้แบ็คกราวนด์ ให้ขอ้ มูลว่า ใครก็ตามทีก่ ำลังพูดกับมวลชนอยูน่ นั้ เขาเป็นใคร ก้าวขึน้ มาอย่างไร สมัยก่อนเป็นใคร ผมจะรวบรวม ข้อมูล ส.ส. ทีย่ า้ ยพรรคไว้เยอะมาก เพือ่ นำมาทวีตให้คนอ่าน คนบางคนย้ายพรรคมา 9 พรรคแล้ว คุณรูไ้ หม? สิง่ นีผ้ มจะเติมกับคนรุน่ ใหม่ๆ บรรยากาศทางการเมืองผ่านสือ ่ ในวันนีแ ้ ตกต่างจาก อดีตอย่างไรบ้าง

วันนี้สื่อมันโตมาก มีเยอะมาก ใครคิดจะคุมสื่อฯ วันนี้คุม

ไม่ได้หรอก การเซ็นเซอร์มอี ยู่ แต่มนั คุมไม่อยู่ ยกตัวอย่างสิง่ ทีผ่ มคอยมอนิเตอร์อยูป่ ระจำคือ

ทีวดี าวเทียม วันนีม้ นั ไปถึงทุกซอกทุกมุม เป็นสือ่ ระดับภูมภิ าคทีเ่ ขย่าชาวบ้านได้ ในเชิงธุรกิจ

ก็ถงึ ลูกถึงคน ในทางการเมืองก็ยงิ่ ถึงลูกถึงคน ยิง่ เว็บไซต์ตา่ งๆ พอปิดอันนี้ ก็เปิดอันโน่น นีเ่ ป็น ตัวแปรเรือ่ งการระดมมวลชนในรอบ 3-4 ปีทผี่ า่ นมาทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ สำหรับตัวผม การใช้สื่อใหม่ ผมมีจุดยืนการเล่นทวิตเตอร์ว่า จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใคร

ผมไม่เหลือง ไม่แดง แต่ทวิตเตอร์ผมคือการเห็นและเป็นอยูอ่ ย่างไร ก็บอกเล่าไปตามนัน้ ผมเป็น สื่อมวลชนไม่ใช่ผู้พิพากษา ทวิตเตอร์เป็นสื่อสาธารณะมันส่งต่อกันเร็ว เรื่องที่ทวีตออกไป

มันละเอียดอ่อน ผมสนุกกับการหาประเด็นทีแ่ ตกต่างมาเล่าให้คนฟังมากกว่า นัน่ คือผม หลังๆ มีเฟสบ๊ค ุ ใช้ชอ ื่ ทำนองว่า ‘มัน ่ ใจคนไทยล้านคน...’ จุดประเด็นขึน ้ มารวมสมาชิก คุณมีความคิด

ต่อเรือ ่ งนีอ ้ ย่างไร

น่ากลัว เหมือนยุคหนึง่ ที่ เหมา เจ๋อ ตุง ใช้สมัยปฏิวตั วิ ฒ ั นธรรมในเมืองจีน คอยใช้

ชุดความคิดลักษณะนีก้ บั เยาวชน เพือ่ หวังผลกำจัดศัตรู ผูน้ ำก็จะก่อรูปความคิดหนึง่ ขึน้ ให้มวลชน

จากนัน้ ทุกคนก็จะเฮตาม ชีห้ น้าคนนัน้ ว่าไอ้นชี้ วั่ ทุกคนมาร่วมกันพิพากษา มันเป็นบรรยากาศอย่างนี้ มีการนัดชุมนุมเผาหุน่ ของคนๆ นัน้ เดินไปตามท้องถนน มาถึงตอนนีผ้ มก็เจอแฟนเพจเฟสบ๊คุ ประเภท ‘มัน่ ใจคนไทยเกินล้านคนจุด จุด จุด’ ผมปิดเลย ผมรูส้ กึ เป็นห่วง เพราะมันเป็นการก่อรูปความคิดหนึง่ ขึน้ มาเพือ่ สร้างความขัดแย้งในวงกว้าง

เป็นความขัดแย้งทีอ่ ยูท่ กุ ที่ อยูบ่ นสมาร์ทโฟน อยูบ่ นคียบ์ อร์ด เคยมองเห็นไหมว่าทำไมวันนีก้ ารใช้ชวี ติ

ในสังคมโซเซียลเน็ตเวิรก์ มันเปราะบางขึน้ เรือ่ ยๆ คนเราทะเลาะกันง่ายขึน้ ทุกคนถือเหตุผลกัน

คนละข้าง ไม่ได้รจู้ กั กันจริงๆ ก็ใส่กนั ได้ แล้วการรณรงค์ทางการเมืองในโซเซียลเน็ตเวิรก ์

ควรจะเป็นอย่างไรล่ะ

ผมก็กำลังประเมินอยู่ แน่นอนว่าโซเซียลเน็ตเวิร์กจะมีผลต่อ การเมืองไทย แต่มนั จะนำไปสูอ่ ะไรนัน้ ก็ยงั ไม่มใี ครรู้ ผมมองว่าสือ่ เก่าอย่างทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

ยังมีอทิ ธิพลมากกว่าในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ แต่หลังการเลือกตัง้ ไปแล้ว ผมชักเป็นห่วงการเมืองนอกสภา การเมืองบนโซเซียลเน็ตเวิรก์ ตอนนีก้ ม็ สี ญ ั ญาณแล้วจะมีคนคอยก่อรูปความคิดต่อผลการเลือกตัง้

มีชดุ ความคิดมากมายเกิดขึน้ จากการเมืองบนโซเซียลเน็ตเวิรก์ นีเ่ อง จะนำไปสูก่ ารเมืองบนท้องถนน อีกครัง้ เพราะว่าความขัดแย้งเดิมๆ ในบ้านเรายังอยู่ เป็นความขัดแย้งทีก่ นิ เวลามา 4-5 ปีแล้ว

วันนีค้ วามขัดแย้งนัน้ ได้ไต่ขนึ้ ไปอยูบ่ นโซเซียลเน็ตเวิรก์ สร้างเครือข่ายไว้มากมาย การเลือกตัง้ ครัง้ นี้

ในบางมิติ ยังไม่ได้ตอบโจทย์ความขัดแย้งทีส่ ะสมมา หลังจากเลือกตัง้ มีรฐั บาลใหม่ ความคิดเห็น

ของคนจำนวนมากจะถูกกองไว้บนโซเซียลมีเดีย ซึง่ ตอนนีก้ เ็ ริม่ มีสญ ั ญาณแล้ว ไม่ใช่แค่เรือ ่ งการเมือง ดาราไทยก็มี Follower เป็นแสน ต่อเรือ ่ งนีค ้ ณ ุ มองว่าอย่างไร

เรือ่ งคนบันเทิงทุกยุคทุกสมัยก็เป็นแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว เขาต้องการอยูบ่ น พืน้ ทีส่ อื่ เพือ่ สร้างการจดจำ พอมีทวิตเตอร์นนั่ ก็เท่ากับว่าเขามีสอื่ มีชอ่ งทางสือ่ สารอยูก่ บั ตัวเอง ก็เลย สนุกสิ สมัยก่อนมีแฟนคลับ การพบกันต้องไปนัง่ รอตามคอนเสิรต์ แต่ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งแล้ว อยูบ่ า้ น

ก็รวมตัวเป็นแฟนคลับได้ ถามว่ามันสะท้อนอะไร ก็สะท้อนถึงการเป็นปัจเจกของหนุม่ สาว รวมถึง

การเป็นสังคมบริโภคนิยมทีเ่ ราเลือกกอด เลือกหอมกับสิง่ ต่างๆ ได้อย่างสบายใจเรือ่ งนีเ้ ป็น

กระแสใหญ่พอสมควร ดาราคนหนึง่ จะกลายเป็นแบรนด์ เมือ่ ตัวเองเป็นแบรนด์กต็ อ้ งคอยดูแลลูกค้า ฉะนัน้ เมือ่ เขามี ลูกค้ามากขึน้ เท่าไร ก็จะมีผลต่อผูจ้ า้ ง การรับงาน ผมไม่แปลกใจเลยทีท่ ำไมดาราสมัยนีจ้ ะเทคแคร์ แฟนคลับดีเป็นพิเศษ เขาคิดว่าการเทคแคร์สมาชิกในเครือข่ายเป็นงานอย่างหนึง่ ยอดคนทีม่ าตาม Follow ตัวนี้ มันโชว์เป็นตัวเลขได้ เคลมความนิยมได้ เกิดเป็นเศรษฐกิจเชิงแฟนเพจขึน้ มา นำตัวเลข แสนแฟนเพจไปโชว์กบั เจ้าของสินค้าได้ ก็ทำให้มอี ำนาจต่อรองได้ แล้ว ‘แคน สาริกา’ ทีม ่ ผ ี ต ู้ ด ิ ตาม

ในทวิ ต เตอร์ 16,000 กว่าคนล่ะครับ

(หัวเราะ) ผมสนุกกับการบริหาร ความคิดและบริหารข้อความ 140 ตัวอักษร

มันแตกต่างจากสเตตัสในเฟสบ๊คุ หรือบล็อก

ของเนชัน่ ทีเ่ ราจะมีพนื้ ทีเ่ ยอะ แต่ทวิตเตอร์มแี ค่ 140 ตัวอักษร มันมีไวยากรณ์ มีศลิ ปะ ต้องการ วรรณศิลป์ในการทวีตข้อความ จะทวีตอะไร

ต้องคิด ไม่ได้แค่โพล่งออกไป ผมถือว่าวันนีท้ วิตเตอร์เป็นงานอย่างหนึง่ ของผม ทีต่ อ้ งคิดว่าวันนีจ้ ะพูดเรือ่ งอะไร ต้องหา ข้อมูล ได้ขอ้ มูลมาต้องขัดเกลา ต้องมาคิดว่าจะ วางคำให้ลงตำแหน่งได้อย่างไร เกิดการบริหาร ข่าวสารกับคนอ่าน เอาเข้าจริงแล้วการใช้ทวิตเตอร์ตอ้ งการทักษะไม่ใช่นอ้ ย เราจะให้เขาได้รบั รูเ้ รือ่ ง อะไรบ้าง มีความคิดต่อเรือ่ งอะไรบ้าง กับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายวัน ทัง้ หมดต้องคิดมาก เราควรใช้ชว ี ต ิ ในโซเซียลเน็ตเวิรก ์ อย่างไร ให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่ทก ุ ข์กบ ั มัน และไม่ตอ ้ งไปทะเลาะกับใคร

(หัวเราะ) ผมพยายามบอกน้องๆ นักข่าวรุน่ ใหม่มาตลอด พวกเขาต้อง ออกไปทำข่าว เจอนักการเมือง เจอการสัมภาษณ์ เจอข้อมูลข่าวสารมากมาย ผมบอกว่า “อย่าไปอิน” อย่าไปเดือดดาลกับมันมาก มองเห็นเท่าทีเ่ ห็น เข้าใจมิตขิ องเหตุการณ์นนั้ ในเชิงลึก รูว้ า่ มันมีทมี่ าทีไ่ ป อย่างไร รูว้ า่ คนนีเ้ ขาเป็นอย่างไรมาก่อน แล้วเราก็อยูต่ รงนัน้ แหละ อย่าไปกระโจนใส่มนั ถอยหลัง

กลับมานัง่ คิดทบทวน อย่าตกไปเป็นส่วนหนึง่ ของมัน ทำแบบนีแ้ ล้วคุณก็จะท่องเทีย่ วไปได้หมด เว็บไซต์ทอี่ อกมาเคลือ่ นไหวเรือ่ งต่างๆ ทีวดี าวเทียมผมก็ดทู งั้ หมด เฟสบ๊คุ ผมก็เคยเปิด ทวิตเตอร์

ผมก็เล่น มีงานก็ทำไป ไม่จำเป็นต้อง take side ข้างไหน ไม่ไปอินกับมันมาก ไม่ไปเป็นส่วนหนึง่ ของอะไรทัง้ นัน้

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


ร่วมกันถกปรากฏการณ์

แท็บเลต หลายสือ ่ ระบุวา่ แท็บเลตจะเป็น สินค้ายอดนิยมของปีนี้ เรียกกันว่า เป็น Product of the Year 2011 พวกคุณคิดว่าอย่างไร

คิม : เป็นไปได้สงู เพราะว่าแท็บเลตเป็นอุปกรณ์ทตี่ อบสนอง กับความต้องการของผูใ้ ช้ ใช้เล่นเกม ดูหนัง อ่านหนังสือ

ได้ในเครือ่ งเดียว ปาล์ม : วันนีจ้ ะมีกลุม่ ผูใ้ ช้อยู่ 2 แบบ 1. คนทีซ่ อื้ มาตามกระแส กับ 2. คนทีซ่ อื้ มาเพือ่ ใช้งานจริงๆ ตอนนีด้ มี านด์ของคนทีซ่ อื้ มา ใช้งานจริงๆ ยังมีนอ้ ยอยู่ กลุม่ ทีผ่ มบอกว่าตามกระแสก็ซอื้

แท็บเลตมาเพือ่ เล่นเน็ต ใช้เพือ่ เล่นโซเซียลเน็ตเวิรก์ เท่านัน้

แต่คนทีซ่ อื้ มาเพือ่ ตอบสนองกับทุกเรือ่ งในชีวติ ประจำวันจริงๆ เช่น นำมาแก้ไขไฟล์เอกสารนอกบ้าน ส่งงานให้ลูกค้า

นอกสถานที่ หรือเสิรจ์ หาข้อมูลหรือประยุกต์ใช้ในอาชีพของเขา กลุม่ นีย้ งั มีนอ้ ยอยู่ เท่าทีผ่ มคุยมา หลายคนเข้าใจผิดว่าพอมี แท็บเลตแล้วไม่ตอ้ งพกโน้ตบ๊คุ หรือเน็ตบุค๊ แล้ว ความจริงมันยัง ไม่ใช่ แท็บเลตเองยังใช้งานได้ไม่รองรับทัง้ หมดครับ อีกอย่าง ผูใ้ ช้บางกลุม่ ทีซ่ อื้ ตามกระแสก็ยงั ไม่มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบ ปฏิบตั กิ าร ทัง้ ฝัง่ ของ Apple Android และวินโดว์สด้วย ว่ามี ความสามารถถึงขัน้ ไหน เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานของเขา หรือไม่ อะไรรองรับ อะไรไม่รองรับ ถ้าจะผมสรุปวันนีแ้ ท็บเลต ถูก Play มากกว่า Work ปอนด์ : ถ้า Product of the Year หมายถึงยอดขายสูง

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ เป็นทีน่ ยิ มพบเห็นได้ทวั่ ไป ถ้าเอากรอบนีม้ าจับ ผมคิดว่าแท็บเลตจะเป็นโปรดักท์ทมี่ าแน่ๆ ในปีนี้ เพราะว่าเทรนด์มนั มาทางนีห้ มดแล้ว แบรนด์ใหญ่ของ โลก Samsung, Apple, Motorola, BlackBerry, Google หรืออืน่ ๆ ต่างเข้ามาจับ มาพัฒนาในสิง่ เดียวกันหมด ดังนัน้

ไม่วา่ ผูบ้ ริโภคจะหนียงั ไง มันก็มาแน่นอน อีกเหตุผลทีผ่ มมอง เรือ่ งนีก้ ค็ อื แท็บเลตหลายๆ แบรนด์พยายามสร้างเหตุผลให้คน ซือ้ หา เช่น การขายตัดราคากัน ลดราคากัน หรือหยิบยืน่

ภาพลักษณ์ใหม่ๆ ว่า แท็บเลตเป็นความเท่ แฟชัน่ มันจึงมี

สารพัดเหตุผลทีบ่ างคนก็ซอื้ หามาใช้ตามกระแส พวกคุณมองเห็นพฤติกรรมคนใช้ แท็บเลตว่าเป็นแฟชัน ่ ไหม

คิม : ผมว่าไปดูในร้านกาแฟได้ วันนีค้ นเริม่ ถือแท็บเลตมาใช้งาน คนใช้งานแล็ปท็อปในร้านกาแฟมีไม่มาก เหมือนเมือ่ ก่อนแล้ว

แท็บเลตเข้ามาอยูใ่ นชีวต ิ ประจำวันของคุณแล้ว

อีกไม่นาน ตลอดเช้า สาย บ่าย ค่ำ คุณจะคลอเคลีย อยูก ่ บ ั อุปกรณ์ชน ิ้ นี้

ไม่ตา่ งจากทีค ่ รัง้ หนึง่ ทีค ่ ณ ุ

ไม่อาจละสายตาจากจอทีวี คอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค หรื อ แม้ แ ต่ ส มาร์ ท โฟน

DL ก็เลยจับตัว 3 บล็อกเกอร์หนุม่ เนิรด์ ทีค่ อย ปาล์ม : ไลฟ์สไตล์ของคน มอนิเตอร์เรือ่ งราวแท็บเลตจากทัว่ โลก อยูแ่ ทบ เมือง เป็นคนที่ชอบใช้ จะทุกลมหายใจ มานัง่ คุยกันเกีย่ วกับปรากฏการณ์ อุปกรณ์ประเภท on the go สำคัญนี้ ประกอบด้วย (เรียงจากซ้ายไปขวา)

ติ ด ตั ว เ ข าไ ป ไ ด้ ทุ ก ที่

คิ ม-จิรวัฒน์ หาญศิรวิ ฒ ั นกิจ แห่ง Thaidriod น้ำหนักเบา ในแง่ของแฟชัน่ update.com ปอนด์ กิตติพงศ์ สุธาทองไทย เพือ่ น หรือกลุม่ สังคมของ แห่ ง Thaimacupdate.com และ ปาล์มเขาจะเป็นตัวผลักดัน ว่ามี ประหยั ด โกษาแสง แห่ ง Krapalm.com แล้วมันเท่ ผมเคยได้ยนิ ข่าว กระทั่ ง ว่ า นั ก ศึ ก ษาปี 1 อยากเรียนทีม่ หาวิทยาลัย แห่งหนึง่ มาก เพราะทีน่ นั่ แจกหรือเรียนด้วย iPad 2 ปอนด์ : แก็ดเจตทีเ่ ราใช้ตาม The Thrid Place คือ แฟชัน่ แน่นอน แต่มนั ก็ไม่มพี ลังมากพอ ทีจ่ ะไปบอกให้ทกุ คนทีเ่ ห็นคนใช้กลุม่ นี้ ออกไปหาซือ้ แท็บเลตมาใช้กนั ทัง้ หมด เพราะใน ความเป็นแฟชัน่ มันก็ได้ผลกับบางคน และไม่ได้ผลกับบางคน ผมอยากให้มองทีจ่ ดุ ประสงค์ การใช้งานมากกว่า เท่าทีต ่ ามมอนิเตอร์ขา่ วสารมา

ตอนนีเ้ ทคโนโลยีทง ั้ ฮาร์ดแวร์และโอเอสของแท็บเลต ใกล้จะสมบูรณ์แบบหรือยัง

ปอนด์ : ผมว่ามันอยูใ่ นจุดทีใ่ กล้จะสมบูรณ์แบบแล้วล่ะ ถามว่าเราจะเอาสเปคทีส่ มบูรณ์ กว่านีไ้ ปทำอะไร เอา CPU แรงขัน้ เทพกว่านีไ้ ปทำอะไรอีก เพราะสเปคของแท็บเลตทีท่ กุ ค่าย ออกมาตอนนีก้ เ็ ฉลีย่ CPU อยูท่ ี่ 1 จิกะเฮิรตซ์ เพียงพอมากๆ สำหรับเล่นเว็บ เล่นเกม ดูหนัง แต่เชือ่ เถอะ ว่าแก็ดเจตพวกนีจ้ ะไม่มวี นั สมบูรณ์แบบ มันต้องมีการอัพสเปคขึน้ ไปอีก

มันเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีทมี่ นั ไม่จบ ทางแอปเปิล้ มีขา่ วลือออกมาทีเ่ ตะหูมาก คือแอปเปิล้ จะนำเทคโนโลยี 3D มาใช้ พอได้ยนิ ข่าวนีผ้ มส่ายหน้าเลยนะ มันไม่ใช่ ลือกันมาได้ยงั ไง

ลองนึกภาพแท็บเลตทีเ่ ป็น 3D สามมิติ คิดไม่ออกว่าเราจะเอาไปใช้ตอนไหน มันล้ำเกินไป ปาล์ม : โดยส่วนตัวคิดว่าสเปคของแท็บเลตทีอ่ อกมาตอนนีม้ นั เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ซือ้ มาหามาใช้ตอนนีก้ เ็ หมาะสมแล้ว แต่สงิ่ ทีผ่ ผู้ ลิตจะแข่งขันหรือพัฒนาต่อไป คงเป็นในเชิงที่ จะตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้อย่างไรมากกว่า ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างล่ะ

ปาล์ม : ยกตัวอย่างเช่น User interface ทีด่ ไี ซน์ได้เข้าถึงความต้องการ ของผูใ้ ช้จริงๆ ผมคิดว่าการแข่งขันในด้านนีจ้ ะสูงมาก เพราะพฤติกรรมผูใ้ ช้ เขาจะเลือกพกพาแท็บเลตได้แค่คนละ 1 เครือ่ ง ไม่มใี ครพกแท็บเลต 2 เครือ่ ง ดังนัน้

ในความเป็นหนึง่ เดียวทีผ่ บู้ ริโภคเลือกได้ มันก็ยงั ต้องแข่งขันกันต่อไปเป็นการบ้านข้อใหญ่ ของผูส้ ร้างระบบปฏิบตั กิ าร คิม : ถ้าเป็นส่วนของแอนดรอยด์ สเปคด้านฮาร์ดแวร์แต่ละค่ายทีอ่ อกมาก็ใกล้เคียงกันมาก แต่จดุ ขายของแต่ละแบรนด์ ก็คอื ลูกเล่นทีใ่ ส่เข้ามามากกว่า ว่าจะเข้ากันได้กบั ความต้องการ ของลูกค้าแค่ไหน เช่น HTC Flyer ก็มปี ากกาสำหรับเขียนบนหน้าจอได้ หรือ iPad 2


TExt : กองบรรณาธิการ DL / PHOTO : Mr. Niphun P.

มีชอ่ งต่อ HDMI หรือบางแบรนด์กท็ ำดีไซน์ออกมาน่าสนใจมากๆ ผูซ้ อื้ ก็ตอ้ งคิดดู ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากลูกเล่นพวกนีไ้ ด้อย่างไร การซือ ้ แท็บเลตมาใช้สก ั เครือ ่ ง

ในตอนนีน ้ า่ จะพิจารณาคุณสมบัตอ ิ ะไรบ้าง

ปอนด์ : ถ้าเป็นผมเลย แนะนำให้มองเรือ่ งรวมๆ ของแท็บเลต รุน่ นัน้ แต่ในแง่คณ ุ สมบัตแิ ล้ว โดยส่วนตัวไม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งนี้ (หัวเราะ) ผมดูที่ ความชอบไปเลย มีดไี ซน์ เห็นแล้วรูส้ กึ ว่าเป็นรักแรกพบก็ซอื้ ไปเลย อาร์ตๆ หน่อย คิม : คุณสมบัตแิ บตเตอรีใ่ ช้งานได้ยาวนาน 6-7 ชม. เป็นอย่างน้อย เพราะแท็บเลต มีไว้เล่นนอกบ้าน คุณสมบัตเิ รือ่ งนีจ้ ำเป็น ปาล์ม : ผมต้องถามคนๆ นัน้ ด้วยครับว่าเขาดำเนินชีวติ อย่างไร อยูก่ บั อะไร

มากกว่าทีส่ ดุ เช่น อ่านอีเมล์ เล่นโซเซียลเน็ตเวิรก์ โอเคถ้าต้องการคุณสมบัติ เท่านีต้ อบโจทย์แล้ว คุณมีงบประมาณเท่าไหร่ละ่ งบทีไ่ ม่เกินตัวนะ ก็นำงบทีค่ ณ ุ มีนแี่ หละไปมองหาสิง่ ทีต่ อบโจทย์ของคุณ เท่านัน้ จบ อยากทราบว่าคนทีก ่ ำลังหาข้อมูลเพือ ่ ทีจ ่ ะไปซือ ้ แท็บเลต เขาเชือ ่ ถือข้อมูลจากสือ ่ ไหน

ปอนด์ : เดีย๋ วนีค้ นจะติดตามผ่านเฟสบ๊คุ ทวิตเตอร์เยอะ

เช่นที่ผ่านมา แค่มีไม่กี่ทวิตเตอร์ที่ทวีตข้อความเรื่องวันเปิดตัว iPad2

ในประเทศไทยออกไป ภายในชัว่ โมงนัน้ คนทีเ่ ล่นทวิตเตอร์อยูก่ ร็ กู้ นั เป็นหมืน่ แล้วยังขยายต่อ พูดคุยกันต่อ อีกประเด็นเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าจะซือ้ หรือไม่ซอื้ ส่วนใหญ่ มันจะมาจากการบอกกันปากต่อปากผ่านเฟสบ๊คุ ทวิตเตอร์เหมือนกัน มากกว่า นัน้ ผมคิดว่าวันนีข้ อ้ มูลมันจะเดินทางมาหาผูบ้ ริโภคเอง แค่หมัน่ ล็อกอินอยูบ่ น

โซเชียลเน็ตเวิรก์ คุณก็จะรูแ้ ล้ว

ปาล์ม : เห็นด้วยว่าเพือ่ นในเครือข่ายเป็นสือ่ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ เป็นแหล่งข้อมูล

ทีส่ ำคัญและทรงอิทธิพลมากโดยเฉพาะการเลือกซือ้ Gadget สักชิน้ ของคน ยุคนี้ ผมวัดจากทีเ่ ห็นในหน้าเฟสบ๊คุ ของเว็บผมนะ คิม : เดีย๋ วนีม้ นั ไม่ใช่แค่แท็บเลตเท่านัน้ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ถามเพือ่ น

คนทีเ่ ชีย่ วมากๆ ก็สบื ค้นหาข้อมูลเอง ดู YouTube รีววิ เสิรจ์ หาจากผูม้ ี ประสบการณ์ทเี่ คยใช้ของชิน้ นัน้ ๆ มาก่อน ในอินเตอร์เน็ตเองก็มขี อ้ มูลเชิงรีววิ แบบนีเ้ ยอะมากทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและทีเ่ ป็นกันเอง คำถามทีบ ่ ล็อกเกอร์อย่างพวกคุณ

เจอบ่อยที่สุดเกี่ยวกับแท็บเลตคืออะไร

คิม : ที่ thaidroidupdate จะเจอเสมอเลยว่าระหว่าง

แอนดรอยด์ 2 ตัวนี้ ตัวไหนน่าใช้กว่ากัน แล้วคุณตอบว่า ...

คิม : มันสรุปคำตอบเดียวไม่ได้ ก็ตอ้ งตอบเขาไปว่าแล้วแต่ ความชอบ ความเหมาะสม ตอบไปประมาณนี้ อีกเดีย๋ ว

เขาก็มถี ามเข้ามาอีก (หัวเราะ) ปอนด์ : คำถามยอดฮิตตลอดกาลของชาวแอปเปิ้ล คือ iPhone5

จะออกเมือ่ ไร และเมือ่ ถึงวันที่ iPhone5 ออกมาแล้ว ก็จะคำถามต่อไปว่า iPad 3 ออกเมือ่ ไร ปาล์ม : ผมจะเจอคำถามประมาณว่าเอา Samsung Galaxy Tab

ไปเปรียบเทียบกับ iPhone4 คือ ให้เอาแท็บเลตไปเปรียบเทียบกับ

สมาร์ทโฟนเลย มันก็ตอบลำบาก แต่คำถามแบบนีก้ จ็ ะมีมาเรือ่ ยๆ คำถาม แบบนีม้ นั ตอบไม่ได้ อย่างทีค่ มิ บอกนัน่ แหละ ว่ามันสรุปคำตอบเดียวไม่ได้ โลกของแก็ดเจตมันเป็นแบบนี้ และเราแต่ละคนก็ตอ้ งค้นหาคำตอบกันเอง


TEXT/PHOTO : กองบรรณาธิการ DL

หากปี 2012 โลกของเราจะล่ ม สลาย สิ่ ง มี ชี วิ ต

บนโลกต้ อ งดั บ สู ญ ไปตามคำทำนายของชนเผ่ า ชาว

มายั น ‘แท็ บ เลต’ ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี สุ ด ท้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น

ในปี 2011 นี้ คงจะเป็ น ซากอารยธรรมอย่ า งแรก

ที่มนุษย์ต่างดาวจะมาขุดพบบนโลกของเรา เพราะมัน

กองทับถมอยู่บนชั้นบนสุดของผืนดิน

บทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ได้กล่าวถึง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลให้ความต้องการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลดลง อย่างเห็นได้ชดั ว่า ภาวะทีเ่ กิดขึน้ นีม้ าจากหลายปัจจัย โดยรายได้ทลี่ ดลงถือเป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่ การเกิดขึน้ ของนวัตกรรรมใหม่แห่งปี ทีส่ ามารถใช้งานแทนกันได้อย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเลต ก็กำลังเติบโตขึน้ สวนทางกับการลดลงของคอมพิวเตอร์ SCB EIC ประมาณการณ์ความต้องการของแท็บเลตในอีก 4 ปีขา้ งหน้า ทีม่ อี ตั รา

การขยายตัวเฉลีย่ สะสมสูงถึง 76% ต่อปี แนวโน้มนีก้ ำลังบ่งบอกว่า ยุคสมัยทางเทคโนโลยี กำลังจะมีการเปลีย่ นแปลง ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า DL เชือ่ ว่าไลฟ์สไตล์ของใครอีกหลายคน

จะเวียนวนอยูบ่ นแท็บเลตหรือไม่กส็ มาร์ทโฟน มากกว่าการมานัง่ จับเจ่าอยูแ่ ต่หน้าจอ คอมพิวเตอร์เหมือนเช่นทีเ่ รากำลังเป็นอยู่ ก่อนทีจ่ ะถึงช่วงเวลาเหล่านัน้ เรามาเตรียมความพร้อมกันก่อน ด้วยความรู ้ และไอเดียใหม่ๆ เกีย่ วกับแท็บเลต เพือ่ เตรียมก้าวเข้าสูโ่ ลกยุคดิจติ อลบนแท็บเลตกัน

ข้อดี-ข้อด้อยของแท็บเลต

มาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ หากไม่มี อลัน เคย์ เมือ่ 39 ปีทแี่ ล้ว เราก็จะไม่รเู้ ลยว่า หน้าตาของ แท็บเลตในปัจจุบนั จะต้องเป็นแบบไหน แต่ดว้ ยคอนเซ็ปต์ทอี่ ลัน

ได้คดิ ขึน้ ทำให้เรามี iPad, Samsung Galaxy Tab และ

แท็บเลตอีกหลากหลายแบรนด์ไว้ใช้งาน Dynabook คือคอนเซ็ปต์เครือ่ งต้นแบบของ Tablet PC

ที่ Alan Kay ได้ออกแบบไว้ ต้องบาง เบา พกพาง่าย และใช้งาน ได้สะดวก เพือ่ ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียนรูจ้ ากดิจติ อลมีเดีย

และคุน้ เคยกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทจี่ ะควบคูไ่ ปกับอนาคตของ พวกเขา Dynabook มีหลักการง่ายๆ คือตัวเครือ่ งแบนบาง iPad ออกมาเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับอย่าง มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ และใช้ระบบสัมผัสในการป้อนข้อมูล ล้นหลาม จนในทีส่ ดุ มันก็แทนทีต่ ลาด PDA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ ณ ขณะนัน้ ระบบป้อนคำสัง่ ผ่านหน้าจอยังเป็นเพียงแค่ฝนั

สิง่ ทีท่ ำได้จงึ เป็นเพียงการติดตัง้ แผงคียบ์ อร์ด แท็บเลตคืออะไร ขนาดเล็กไว้บนตัวเครือ่ งแทน ถามแบบกำปัน้ ทุบดิน เราก็จะได้คำตอบแบบกำปัน้ ทุบดิน ในปี 1989 หรืออีก 17 ปีตอ่ มา ก็เกิด แต่ถา้ ถามว่ารูจ้ กั Apple iPad หรือ Samsung Galaxy อุ ป กรณ์ ที่ ชื่ อ ว่ า GridPad ของเจฟฟ์ Tab ไหม? DL เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นทุกคนต้องรูจ้ กั และอยากได้ไว้ใช้งาน ฮอว์กินส์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สักตัวหนึง่ อย่างแน่นอน คำเฉพาะทัง้ หมดทีก่ ล่าวขึน้ มานี้ แท้จริง ชาวอเมริกนั นัน้ เป็นรูปเป็นร่างและนำออก แล้วมันก็คอื สิง่ เดียวกัน เพียงแต่ iPad และ Galaxy Tab เป็นแค่ มาใช้งานกันได้จริงๆ โดยใช้ระบบ Stylus ในการป้อนข้อมูลผ่าน ชือ่ รุน่ ของสินค้าในกลุม่ ทีเ่ รียกว่า ‘แท็บเลต’ หน้าจอสัมผัส ตัวเครือ่ งใช้ซพี ยี ู 80C86 ความเร็ว 10MHz เป็นตัว ‘แท็บเลต’ ในความหมายรวมๆ หมายถึงคอมพิวเตอร์พกพา

ประมวลผลและทำงานบนระบบปฏิบตั กิ ารดอส ตัวเครือ่ งมีขนาด หรือคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถใช้งานในขณะเคลือ่ นทีไ่ ด้ แต่มหี น้าจอ เล็กและบางเพียง 3.5 เซนติเมตร ตรงตามคอนเซ็ปต์ทคี่ ดิ กันไว้ แบบสัมผัสในการใช้งานเป็นหลัก แต่ในส่วนความหมายแท้จริงนัน้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ GridPad ก็ดงั และดับในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ด้วย

จะหมายถึงแผ่นจารึกทีเ่ อาไว้บนั ทึกข้อความต่างๆ โดยการเขียน รูปแบบการใช้งานทีย่ งุ่ ยากเกินไป และแบตเตอรีห่ มดเร็ว ในอดีตมีการใช้วสั ดุทเี่ ป็นกระดาษ แผ่นหิน ดิน ขีผ้ งึ้ และไม้มาทำ เจฟฟ์ ฮอว์กินส์ ได้ก่อตั้งบริษัท Palm Computing เป็นแผ่นจารึก แต่ในปัจจุบนั มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้แนวคิด Inc. ขึน้ และพัฒนาเครือ่ ง Zoomer ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า ใช้ระบบ ของแท็บเลตขึ้นมา และให้นิยามสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ 2 ปฏิบัติการ Palm OS แม้ว่าทั้ง GridPad และ Zoomer แนวทางคือ แท็บเลต พีซี (Tablet PC) และแท็บเลต คอมพิวเตอร์ จะล้ ม เหลวในเชิ ง ธุ ร กิ จ แต่ มั น ก็ ท ำให้ เ ราได้ รู้ จั ก กั บ คำว่ า (Tablet Computer) ‘Personal Digital Assistants’ หรือเครือ่ ง PDA ทีไ่ ด้ยนิ กัน

แท็บเลต พีซี และแท็บเลต คอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกัน อย่างชินหูอยูเ่ ป็นประจำนัน่ เอง อยูห่ ลายจุด โดยเฉพาะเรือ่ งของระบบและฮาร์ดแวร์ แท็บเลต พีซี แอปเปิล้ เจ้าของแท็บเลตชือ่ ดังอย่าง iPad เองก็มวี นั ทีเ่ ลวร้าย จะใช้ซพี ยี ทู ใี่ ช้สถาปัตยกรรม x86 ของอินเทลเป็นพืน้ ฐาน และ

การก้าวเข้าสูต่ ลาดอุปกรณ์ PDA ด้วยเครือ่ ง MessagePad นำเอาระบบปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลมาปรับแต่งให้ ทีท่ ำงานบนระบบปฏิบตั กิ าร Newton นัน้ ทำให้ สตีฟ จอบส์ ทำงานในระบบสัมผัสได้ใส่เข้าไป ตัวอย่างเช่น Windows XP ต้องยุติโครงการลงอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดขายที่แสนเลวร้าย Tablet Edition หรือ Windows 7 แทนทีจ่ ะใช้แป้นคียบ์ อร์ดและ ตัวเครือ่ งประสิทธิภาพต่ำและไม่สามารถทำงานได้อย่างทีค่ าดหวัง เมาส์ในการควบคุมและสัง่ การ ระบบทีใ่ ช้วธิ ปี ระยุกต์ของเดิมๆ ทีม่ ี จนกระทั่ ง ล่ ว งเข้ า ยุ ค 2000

อยู่มาใช้ใหม่นี้ หลายคนเรียกมันว่า ‘Wintel’ ซึ่งก็หมายถึง

แอปเปิ้ลได้ปัดฝุ่นโครงการแท็บเลต

การร่วมมือระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์ 2 บริษัทคือ อีกครัง้ ด้วยคอนเซ็ปต์สไตล์ iPad แต่ Microsoft ทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ าร Windows และ Intel ยักษ์ใหญ่ ตอนนัน้ สตีฟ จอบส์ ยังมองว่าอุปกรณ์ ของวงการชิพประมวลผล พกพาทีใ่ ช้ระบบควบคุมผ่านปลายนิว้ ในขณะที่ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ นัน้ เป็นศัพท์ใหม่ทใี่ ช้เรียก ควรจะเป็นคุณสมบัตขิ องโทรศัพท์มอื ถือ เครือ่ งแท็บเลตทีไ่ ม่ยดึ ติดกับระบบ Wintel และมีการเปลีย่ นแปลง มากกว่า ซึง่ ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาแอปเปิล้ ทางโครงสร้างอย่างมโหฬาร เริม่ ตัง้ แต่ซพี ยี ทู ใี่ ช้สถาปัตยกรรม ก็มงุ่ พัฒนา iPhone จนประสบความ ARM หน้าจอสัมผัสเปลีย่ นจาก Resistive มาเป็น Capacitive

สำเร็จ และค่อยพัฒนาเป็นโครงการ ทีร่ องรับการสัมผัสพร้อมกันทีละหลายๆ จุดได้ (Multi-Touch) และใช้ระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพท์มอื ถือเป็นตัวขับเคลือ่ น

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

แม้แท็บเลตในวันนี้จะใช้งานได้ดีและทำได้เกือบจะเทียบเท่า คอมพิวเตอร์ แต่กเ็ ฉพาะการทำงานพืน้ ฐานทัว่ ๆ ไป เพราะในงานที่ ต้องการความสามารถในการประมวลผลสูงๆ แล้ว แท็บเลตจะต้อง มีฮาร์ดแวร์ทมี่ สี เปคสูงขึน้ กว่านีอ้ กี มาก หากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีแท็บเลตไม่จบลงทีเ่ ครือ่ งมือเพือ่ ความบันเทิงส่วนตัวหรือ เครือ่ งเล่นเกมจอสัมผัส ก็ไม่แน่วา่ คุณอาจจะใช้แท็บเลตเพือ่ งาน ตกแต่งภาพขัน้ สูง สร้างโมเดล 3 มิติ หรือดูภาพยนตร์ 3 มิตบิ น หน้าจอสัมผัสส่วนตัวได้ในอนาคตอันใกล้ 2001 ถือได้วา่ เป็นปีทองของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

แท็บเลตจริงๆ ดาวเด่นคงหนีไม่พน้ iPad 2 จากค่ายแอปเปิล้

ทีห่ ลังสร้างปรากฏการณ์แท็บเลตฟีเวอร์ดว้ ย iPad ตัวแรกกับ

ยอดขายถล่มทลายทัว่ โลก ตามด้วย Samsung Galaxy Tab 10.1 แท็บเลตระบบ Android ทีจ่ ะมาเขย่าตลาดอีกครัง้ ด้วย Android เวอร์ชนั่ 3.0 นอกจากนี้ ยังมี PlayBook แท็บเลตจาก ค่าย BlackBerry แท็บเลตทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 และ

แท็บเลตระบบ WebOS จาก HP หลายครัง้ ทีท่ มี งาน DL ถูกถาม

แท็บเลตรุน่ ไหนดี? ใช้ Android ดีไหม? ภาพจากกล้องเป็น อย่างไร? ใส่ SIM 3G ได้หรือเปล่า? ภาพเก่าๆ ในครัง้ ทีโ่ น้ตบ๊คุ เป็นทีน่ ยิ มเมือ่ 7-8 ปีทแี่ ล้วก็ยอ้ น กลับมา คำถามแบบเดิมๆ เกีย่ วกับการเลือกซือ้ การใช้งาน หรือ การเปรียบเทียบรุน่ ยังคงวนเวียนอยูเ่ รือ่ ยไป จนดูเหมือนว่ายุคสมัย ของโน้ตบุค๊ กำลังจะถูกแทนทีด่ ว้ ยแท็บเลตในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่า แท็บเลตจะเป็นสิ่งที่มาแล้วไป

เหมือนกับแฟชัน่ เหมือนกับเทคโนโลยีอนื่ ๆ ทีผ่ า่ นมาหรือไม่ ในทรรศนะของ DL หากแท็บเลตสามารถพัฒนาไปได้

มากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ ไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ เ พี ย งเพื่ อใช้ เ ล่ น เกมฆ่ า เวลา

อัพสเตตัสหรือคอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค ดูหนัง ดูคลิปวิดีโอบน YouTube หรือใช้สอื่ สารกับเพือ่ นผ่าน Instant Messaging เหมือนทีใ่ ช้ๆ กันอยู่ ก็เชือ่ แน่วา่ โน้ตบ๊คุ /เน็ตบุค๊ จะกลายเป็นอดีต และแท็บเลต

ก็เป็นอนาคตใหม่ของคอมพิวเตอร์พกพา แต่กว่าจะถึงจุดนัน้ การพัฒนาระบบ แอพพลิเคชัน่ และ

การตลาดตัวสินค้าต้องก้าวหน้ามากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพราะตอนนี้

แท็บเลตยังเป็นได้เพียงของเล่นไฮเทคทีค่ าบเกีย่ วอนาคตและ เทรนด์เข้าไว้ดว้ ยกัน


6 คำถาม เลือกแท็บเลตให้โดนใจ ชอบหน้าจอเล็กหรือหน้าจอใหญ่? แท็บเลตมีขนาดทีเ่ ล็กและเบากว่าโน้ตบ๊คุ มาก สามารถใช้มอื ประคองถือในขณะ

ใช้งานเป็นเวลานานๆ ได้ แต่กใ็ ช่วา่ แท็บเลตจะมีขนาดเดียว และน้ำหนักเบา

เสมอไป เพราะแท็บเลตหน้าจอขนาดใหญ่ถงึ 12 นิว้ ของ Asus นัน้ ก็มนี ำ้ หนักตัว ไม่ตา่ งจากเน็ตบ๊คุ หรือซับโน้ตบุค๊ ขนาดเล็กเลย เช่นเดียวกับแท็บเลตจาก Dell ทีม่ าพร้อม

หน้าจอ 6 นิว้ ก็ดจู ะเล็กเกินไปอีกเช่นกัน สำหรับหน้าจอยอดนิยมนัน้ จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2

ขนาดคือ ขนาด 7 และ 10.1 นิว้ ดังจะเห็นได้จากแท็บเลตรุน่ ใหม่ๆ ทีท่ ยอยออกมาด้วยขนาด หน้าจอดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คำถาม คือ ต้องการใช้หน้าจอขนาดใหญ่เพือ่ ความสะใจ

หรือใช้หน้าจอกะทัดรัดเพือ่ พกพาสะดวกมากกว่ากัน

ใช้ระบบอะไรดี? เมือ่ พูดถึงระบบปฏิบตั กิ ารบนแท็บเลตในยุคนี้ มีทไี่ ด้รบั ความนิยมนัน่ คือ iOS

ของ Apple และ Android ของ Google ส่วนระบบอืน่ ๆ เช่น Windows 7,

Palm OS และ BlackBerry OS เป็นเพียงระบบทีส่ อดแทรกอยูใ่ นตลาดเท่านัน้ iOS เป็ น ระบบที่ ส มบู ร ณ์ แ บบสำหรั บ แท็ บ เลตในตระกู ล iPad/iPad 2

ความสมบูรณ์แบบในที่นี้หมายถึง การเป็นระบบปิดที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้ามาวุ่นวาย

หรือดัดแปลงระบบ เพราะนักพัฒนาเชือ่ มัน่ ว่าระบบของตนดีเยีย่ มเพียงพออยูแ่ ล้ว ในทาง

กลับกัน Android ทีเ่ ป็นระบบเปิด ซึง่ อนุญาตให้ผใู้ ช้ดดั แปลงระบบ หรือปรับปรุงอินเทอร์เฟซ

อย่างไรก็ได้เพือ่ ให้เป็นไปตามความต้องการ ใครรักชอบระบบปิดทีไ่ ม่ตอ้ งวุน่ วาย แค่ใช้ ใช้ และใช้ ก็ตรงไปที่ iPad/iPad 2 ส่วนคนทีช่ อบล้วงแคะแกะเกาและอัพเดทเทรนด์ตลอดเวลา ก็มองหาแท็บเลตระบบเปิด อย่าง Android ทีม่ ใี ห้เลือกมากมายหลายยีห่ อ้ ได้เลย รองรับ 3G ได้หรือเอาแค่ Wi-Fi ก็พอ? อินเตอร์เน็ต เป็นสิง่ จำเป็นสำหรับแท็บเลตมาก ยิง่ การนำแท็บเลตมาใช้ในเชิงธุรกิจ ทีเ่ น้นรับส่งข้อมูลและอีเมล์หากันด้วยแล้ว ยิง่ ต้องมีระบบเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตทีด่ พี อ ก่อนจะซือ้ แท็บเลตมาใช้ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นในหัวข้อนีด้ ว้ ยเช่นกัน หากต้องการแท็บเลตทีเ่ ชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตได้คล่องตัวในทุกๆ ที่ การมีฟงั ก์ชนั 3G

ทีเ่ ชือ่ มต่อระบบผ่านสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือได้ทวั่ ทุกมุมเมือง ก็จะดีกว่าแท็บเลตทีร่ องรับ เฉพาะระบบ Wi-Fi ทีต่ อ้ งไปตามจุดปล่อยสัญญาณหรือนัง่ เล่นอยูใ่ นบ้านของตัวเอง แต่ถา้

ไม่ได้ใช้งานในระดับนัน้ แค่ Wi-Fi ก็เพียงพอให้คณ ุ เพลิดเพลินกับการอ่านข่าว ดูคลิปวิดโี อ หรือเล่น Facebook อยูก่ บั บ้าน ความจุแค่ไหนถึงจะพอดี? แม้แท็บเลตส่วนใหญ่จะสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำ MicroSD เพิม่ พืน้ ทีไ่ ด้

แต่ใครทีค่ ดิ จะซือ้ iPad/iPad 2 มาใช้ การทีไ่ ม่สามารถเพิม่ เติมหน่วยความจำเข้าไป ได้เลย ผู้ใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้ด้วยว่า ถ้าคุณชอบเก็บ

ไฟล์ภาพ ชอบโหลดเพลง MP3 ชอบเก็บคลิปวิดโี อ หรือชอบสะสมภาพยนตร์ไว้ในแท็บเลต ความจุตำ่ ๆ อย่าง 16GB คงจะเต็มอย่างไวในเวลาไม่กอี่ าทิตย์อย่างแน่นอน ดังนัน้ ควรเลือกใช้ ความจุสงู สุดหรือความจุกลางๆ แล้วบริหารไฟล์เพือ่ ให้มพี นื้ ทีเ่ หลือเพียงพออยูต่ ลอดเวลาแทน บันเทิงหรือทำงาน? ประการสำคัญทีห่ ลายคนอาจจะคิดหนัก เพราะแท็บเลตส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็น Apple iPad, Acer Iconia Tab หรือ Samsung Galaxy Tab ต่างก็ทำออกมา เพือ่ ความบันเทิง แม้ลกึ ๆ แล้วการใส่แอพพลิเคชัน่ Office สำหรับจัดการเอกสาร หรือใส่ระบบ Push Mail เพือ่ ให้ตดิ ต่องานผ่านอีเมล์ได้ ทำให้ดเู หมือนว่า แท็บเลตเหล่านี้ รองรับการทำงานอย่างจริงจังได้เช่นกัน แต่การที่แท็บเลตมีคีย์บอร์ดเสมือนนี่เอง

ทีเ่ ป็นจุดอ่อนของอุปกรณ์ประเภทนีอ้ ย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี หากคุณคิดจะซือ้ แท็บเลตเพือ่ ใช้ ทำงานเป็นหลักโดยเน้นทีพ่ กพาสะดวก ก็ตอ้ งหาอุปกรณ์เสริมประเภทคียบ์ อร์ดไร้สาย

ทีจ่ ะช่วยให้การป้อนข้อความจำนวนมากๆ ทำได้อย่างรวดเร็วมาใช้ควบคูก่ นั ชอบแอพฯ ฟรี หรือชอบเสียเงิน ทัง้ App Store ของ Apple และ Android Market ของ Google คือแหล่งรวม แอพพลิเคชัน่ สำหรับแท็บเลตทัง้ สองระบบ แต่ความแตกต่างของแอพพลิเคชัน่ ในสอง แพลตฟอร์มนีก้ ค็ อื Android Market ปล่อยให้ดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีเป็นจำนวนมาก ส่วน App Store สำหรับแท็บเลตตระกูล iPad จะต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพือ่ ซือ้

แอพพลิเคชัน่ นัน้ ๆ มาใช้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่า คุณพร้อมทีจ่ ะจ่ายเงินซือ้ หรือขอใช้แบบฟรีๆ ใครทีใ่ ช้ iPad/iPad 2 แต่ยงั ทำตัวเป็นเพียงยูสเซอร์ธรรมดาทีม่ หี น้าทีแ่ ค่นำเครือ่ งไป

ให้รา้ นรับติดตัง้ แอพฯ ให้ DL ถือว่าใช้เทคโนโลยีไม่คมุ้ ค่า เพราะใน App Store นัน้ มี

แอพพลิเคชัน่ ดีๆ อีกนับแสนรอให้คณ ุ สัมผัส หากแต่ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไร ให้คณ ุ ไปดาวน์โหลด โปรแกรม iTunes มาติดตัง้ ได้ที่ www.apple.com/ itunes/download จากนัน้ สมัคร Apple ID เพือ่ รับสิทธิ

ในการใช้งาน App Store กันได้เลย ส่วนคนทีใ่ ช้แท็บเลต Android จะสะดวกกว่ามาก เพราะสามารถใช้ Account ของ Gmail เข้าสูร่ ะบบ Android Market ได้ทนั ที ลองไตร่ตรองดูความชอบ นับเงินในกระปุก แล้วเลือกแท็บเลตทีเ่ หมาะกับการใช้งาน

ของคุณเองสักเครือ่ ง เพือ่ จะได้กา้ วเดินตามเทรนด์เทคโนโลยีทสี่ ำคัญ DL เชือ่ ว่าหลังจากการ

เกิดขึน้ ของแท็บเลต โลกจะไม่หมุนย้อนกลับไปทางเดิมอีก เราจะเป็นอิสระในการออกเดินทาง ทำงาน หาความบันเทิง และติดต่อสือ่ สารกันทุกทีท่ กุ เวลา ถ้ามนุษย์ตา่ งดาวมาค้นพบโลกของเรา พวกเขาจะเห็นโครงกระดูกของพวกเรา

มีวสั ดุพลาสติกและโลหะสีเ่ หลีย่ มวางอยูข่ า้ งตัวทุกคน


TEXT : Nata-orn Kasemsongkram / PHOTO : Mr. Niphun P.

แชทกับ

วีเจสาวสุดชิก

น้องไอซ์-

โสภิสา

พงศ์ฐต ิ เิ ทพ

ไอซ์-โสภิสา พงศ์ฐิติเทพ

วีเจสาวหน้าใหม่แห่ง Pop Channel นอกจากเธอจะเป็น สาวสุดชิก เจ้าของลุคและ

เสียงสุดน่ารักแล้ว ในเรื่องของ เทคโนโลยีเธอก็ไม่เป็นสอง

รองใครเหมือนกัน แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้ DL ดึงตัวเธอ

มาพูดคุยได้อย่างไรล่ะ!

แนะนำตัวกับผู้อ่านของเราหน่อย

ชือ่ ไอซ์-โสภิสา พงศ์ฐติ เิ ทพ ค่ะ ตอนนีท้ ำงานเป็นวีเจ และกำลังเป็นเฟรชชี ่ ลูกแม่โดม คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน หลักสูตรอินเตอร์ ทีธ่ รรมศาสตร์คะ่ ผลงานอื่นๆ ให้เราติดตามได้จากไหนบ้าง

ก็มถี า่ ยแฟชัน่ ตามนิตยสารวัยรุน่ ทัว่ ไป มีงานโฆษณา แล้วก็เป็นวีเจประจำ

อยูช่ อ่ ง Pop Channel ทางเคเบิล้ ค่ะ เข้ามาทำงานในวงการได้อย่างไร

คงจะเหมือนวัยรุน่ ทัว่ ไปค่ะ คือไปเดินสยามฯ แล้วมีพี่ โมเดลลิง่ มาขอเบอร์ จากนัน้ ก็เริม่ ถ่ายแฟชัน่ ถ่ายโฆษณา จนมาถึงงานวีเจค่ะ ตอนนี้มี Gadget อะไรพกติดตัว ขาดไม่ได้

ก็คงจะเป็นมือถือนีแ่ หละค่ะ เพราะไอซ์เอาไว้ตดิ ต่องาน แชทกับ

เพือ่ นๆ แล้วก็ถา่ ยรูปค่ะ ส่วนในรถจะมีไอพอดเอาไว้ฟงั เพลง นอกจากนีย้ งั มีพวกกล้องต่างๆ ทัง้ กล้องดิจติ อล กล้องโพลารอยด์ แล้วก็โลโม่ดว้ ยค่ะ เพราะไอซ์คอ่ นข้างชอบถ่ายรูปค่ะ ขอความรู้เรื่องกล้องให้เราบ้างสิ

แนะนำว่าถ้าถ่ายบ่อยทีส่ ดุ และง่ายทีส่ ดุ คงจะเป็นกล้องในมือถือค่ะ แต่ถา้ ถาม ว่าชอบรูปจากกล้องไหนก็คงจะเป็นรูปทีม่ าจากกล้องโลโม่คะ่ เพราะเรารูส้ กึ ว่าภาพทีอ่ อกมามันสวย

แล้วก็แปลกดี อีกอย่างมันมีแค่รปู เดียว เลยรูส้ กึ ว่ามันมีคา่ เวลาล้างออกมาค่ะ Gadget ชิ้นต่อไปที่อยากได้

ตอนนีก้ ำลังอยากได้ MacBook ค่ะ เพราะว่าทีบ่ า้ นมีพซี กี บั โน้ตบ๊คุ อยูแ่ ล้ว

แต่พอตอนนีไ้ อซ์เข้ามาเรียนในคณะวารสารศาสตร์ คิดว่าอาจต้องใช้ในงานกราฟิกบ้าง แต่ทสี่ ำคัญคือ MacBook ฟังเพลงเพราะ ถ่ายรูปสวย แล้วแบตก็อยูไ่ ด้นานกว่าด้วยค่ะ วิธีการเลือกซื้อ Gadget

จริงๆ อย่างแรกเลยจะดูทรี่ ปู ลักษณ์ภายนอกแล้วก็ขนาดค่ะ จากนัน้ ก็จะดู ฟังก์ชนั การใช้งานว่าเหมาะกับเรามัย้ เพราะอย่างบางอันทีฟ่ งั ก์ชนั เยอะเกินไป เราไม่ได้ใช้ มันก็ไม่มี ประโยชน์คะ่ เข้าไปทำอะไรในโลกอินเตอร์เน็ต

ส่วนใหญ่จะเข้าไปดูมวิ สิกวิดโี อใน YouTube แล้วก็เล่น Facebook ค่ะ

โลกยุคโซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็มที งั้ ข้อดีและข้อเสียค่ะ อย่างข้อดีกค็ อื คนสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้รวดเร็ว และกว้างมากขึน้ แต่ดว้ ยความเร็วก็เลยทำให้มชี อ่ งว่างคือเราไม่สามารถยับยัง้ ข่าวสารได้ เพราะ

อย่างเรือ่ งบางเรือ่ งมันแพร่กระจายไปเร็วมากทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ มันก็ไม่เป็นความจริงค่ะ คิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่ออาชีพเราอย่างไร

อย่างไอซ์เรียนวารสารก็ตอ้ งมีความรวดเร็วในเรือ่ งของข้อมูลข่าวสารว่าโลก

ไปถึงไหนกันแล้วค่ะ แต่ถา้ เป็นอาชีพวีเจก็เหมือนกับทำให้คนได้รจู้ กั เรามากขึน้ ได้ตดิ ตามผลงาน

ของเราค่ะ สุดท้ายอยากฝากอะไร

อยากฝากให้ตดิ ตามผลงานของไอซ์ดว้ ยนะคะ รายการ Give Me Five

ทางช่อง Pop Channel ทุกวันพฤหัสบดี 17.00-19.00 น. ค่ะ

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE


www.facebook.com/thaimaclover

TEXT / PHOTO : @pondkungz

ใช่ผท ู้ ท ี่ ำเป็นคนแรก

เมือ ่ Apple “เราไม่ แต่เราเป็นผู้ที่ทำได้ดีที่สุด” จะควบคุม คือวลีตดิ ปากจนเป็นเครือ่ งหมาย า ของ Steve Jobs ที่ โลกดิจต ิ อลด้วย การค้ มักจะใช้บ่อยๆ ในยามที่ Apple

iCloud ทำอะไรสั ก อย่ า งช้ า กว่ า คู่ แ ข่ ง

ในโลกของเทคโนโลยี ทุ ก วั น นี้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในกรณีของ iCloud ก็เช่นเดียวกัน คือเป็น บริการทีม่ ที หี ลัง แต่ตงั้ ใจจะให้ดงั กว่าคนอืน่ ๆ ด้วยการดึงความง่าย ในการใช้ ง านมาเป็ น จุ ด ขาย

คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู ้ และทำความเข้าใจอะไรเลยดังที่ Steve Jobs ได้พูดไว้ในงาน WWDC 2011 ว่ า “It just works” ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจ

กันก่อนว่า iCloud ในทีน่ หี้ มายถึง อะไร เริ่ ม จากการที่ Apple

มองว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เราทุกคนมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า Digital Hub ซึง่ ก็คอื คอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ ทีท่ ำหน้าทีเ่ สมือนเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลดิจติ อลของทุกสิง่

ในชีวติ คุณ อาทิเช่น ไฟล์รปู ภาพจากการไปเทีย่ ว เพลงทีเ่ พิง่ จะ Rip มาจากแผ่น CD รวมไปถึง เอกสารการงานต่างๆ ลองคิดเล่นๆ ว่าเราใช้ iPhone ถ่ายรูปทริปสุดสนุกทีห่ วั หิน แล้วพอเรากลับบ้านไปก็ตอ้ งทำการ Sync ลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ สมือนเป็น Digital Hub ของเราเก็บไว้ตามระเบียบ วันใดนึกอยากจะ นำรูปเหล่านัน้ มาเก็บไว้บน iPad เพือ่ นำไปอวดเพือ่ นๆ ในงานปาร์ตี้ เราก็ตอ้ งทำการ Sync

รูปเหล่านัน้ ลงบน iPad ความวุน่ วายจะเกิดขึน้ เมือ่ เราเริม่ มีไฟล์มเี ดียต่างๆ มากขึน้ การทีจ่ ะทำให้อปุ กรณ์ทกุ ชนิด

ของเรามีไฟล์เหมือนๆ กันเป็นเรือ่ งทีว่ นุ่ วายมากเพราะเราต้องคอยไปไล่เช็กเครือ่ งนัน้ ทีเครือ่ งนีท้ ี เพือ่ ทำการโอนย้ายไฟล์มเี ดียต่างๆ ด้วยตัวเอง แนวความคิดการสร้าง iCloud จึงเกิดขึน้ โดยมันจะเข้ามาทำหน้าทีเ่ ป็น Digital Hub

แทนคอมพิวเตอร์ของเราแบบเดิมๆ โดยอุปกรณ์ทกุ ชนิดของเราจะดูมองว่าเป็นเพียง ‘Device’ เครือ่ งหนึง่ ทีม่ เี ชือ่ มต่อกับระบบ iCloud เท่านัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกิดขึน้ บนอุปกรณ์หนึง่ ในระบบ iCloud อาทิเช่น เราทำการ

ถ่ายรูปภาพวิวอันสวยงามในทริปท่องเทีย่ วของเราด้วย iPhone ระบบ iCloud ก็จะทำการดึง

รูปภาพนัน้ ไปเก็บไว้และทำการส่งรูปนัน้ ไปยังอุปกรณ์ทกุ ชิน้ ของเราทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบ iCloud อยู่ โดยทีเ่ ราไม่จำเป็นต้องทำการไล่ Sync รูปลงอุปกรณ์ตา่ งๆ ของเราอีกต่อไป (ในข้อแม้ทที่ กุ อุปกรณ์ ของเราต้องเชือ่ มต่อกับระบบ iCloud ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น ระบบ 3G หรือ Wi-Fi) ทัง้ หมดนีฟ้ งั ดูเข้าท่าและน่าใช้งานเป็นอย่างยิง่ เพราะดูเหมือนอะไรๆ ก็สะดวกไปหมด

เสียทุกอย่าง แต่ตอ้ งอย่าลืมว่าทุกอย่างทีเ่ ชือ่ มต่อกับ iCloud ต้องเป็นสินค้าของ Apple เท่านัน้ นัน่ พอทำให้คดิ ได้วา่ Apple อาจจะตัง้ ใจสร้าง iCloud ขึน้ มาเพือ่ เป็นตัวกลางในการโยงใย เหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ สินค้าของพวกเขาเข้าด้วยกัน เช่น คนทีม่ ี iPhone อาจจะเริม่ มองหา MacBook

รุน่ ใหม่แทนคอมพิวเตอร์เครือ่ งเก่าของเขา เนือ่ งจากคิดว่าน่าจะสะดวกดีหากจะซือ้ Notebook

สักเครือ่ งแล้วสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์อนื่ ๆ ของเขาได้เลยโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเวลาโอนย้ายไฟล์ไปมา ส่วนคนทีใ่ ช้งาน Mac อยูแ่ ล้ว หากคิดจะซือ้ โทรศัพท์ใหม่หรือแท็บเลตใหม่สกั เครือ่ งก็ไม่มเี หตุผลทีด่ ี ไปกว่าการเลือกซือ้ iPhone และ iPad อีกแล้ว Apple จะครอบครองโลกดิจติ อลด้วยกองทัพ Mac, iPhone, iPod และ iPad ทีส่ นับสนุนด้วย iCloud ได้หรือไม่? เวลาเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นคำตอบ

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Apple เปิดตัว iOS 5 พร้อมใช้จริงปลายปีน ี้ อีกหนึง่ ไฮไลท์ของงาน WWDC 2011 ทีเ่ พิง่ จะผ่านพ้นไปต้องยกให้กบั การเปิดตัวระบบ ปฏิบตั กิ ารรุน่ ใหม่ลา่ สุดของอุปกรณ์พกพาอย่าง iOS 5 จาก Apple โดยครัง้ นีม้ กี าร

เพิม่ เติมลูกเล่นใหม่ๆ เข้ามามากมาย เริ่มด้วยระบบ iMessage ที่ทำให้ iOS สามารถส่งข้อความแชทกันเหมือนที่ BlackBerry สามารถใช้แชทกันได้ หรือจะเป็นการปรับปรุงระบบ Notification ทีจ่ ะทำให้ การแจ้งเตือนต่างๆ ไม่รบกวนหน้าจอมากเกินไปเหมือนทีเ่ คยเป็น ใน iOS 5 ยังมีการผนวกเอาความสามารถของ Twitter เข้าไปด้วย ซึง่ เราสามารถ Tweet ส่งข้อมูลจาก App ต่างๆ ได้ทนั ทีโดยไม่จำเป็นต้องลง App Twitter เพิม่ แต่

อย่างใด และในส่วนของกล้องถ่ายรูปก็ได้เพิม่ เอาความสามารถใหม่ๆ เช่น การใช้ปมุ่ ปรับ ระดับเสียงเป็นปุม่ กดชัตเตอร์ถา่ ยรูป และแน่นอนว่า iOS 5 สามารถทำงานร่วมกับระบบ iCloud ได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะทำให้ การจัดการไฟล์ตา่ งๆ ของเราเป็นไปอย่างง่ายดายยิง่ ขึน้ ทัง้ หมดนีค้ อื ความสามารถใหม่

ทีน่ า่ สนใจใน iOS 5 ที่ Apple เตรียมปล่อยออกมาให้ใช้งานในช่วงปลายปีนี้

มายากล iOS 5 ระหว่างรอ iOS 5 ของจริง มาดูมายากลน่ารักๆ กันในยูทบู ก่อนครับ

http://www.youtube.com/watch?v=LAhP-yLJJ9s (Exclusive Preview on iOS 5 โดย iOSmagic)


Strip Ad.

DL024002TO 253x164 2/06/54

www.facebook.com/cameralover

TEXT / PHOTO : CLV Team

ถ่ายภาพตอนกลางคืนนัน้ สนุกกว่าตอนกลางวันนะครับ เพราะใน

ความมืดนัน้ มันท้าทายเรามากกว่า ว่าจะถ่ายอะไรได้บา้ ง DL เล่มนี ้ ทางทีมงาน CLV เราก็เลยจะลองสร้างสรรค์ภาพถ่ายแบบอาร์ตๆ

ด้วยเทคนิค Light Painting นั่นแหละ แต่เราจะเรียกให้เก๋ขึ้น

อีกหน่อยว่า Light Graffiti เพราะลวดลายทีเ่ ราจะวาดนัน้ ยากขึน้

ซับซ้อนขึน้ และฉูดฉาดแบบกราฟิตกี้ นั เลยทีเดียว อุปกรณ์

• • • •

เทคนิคทำ

LIGHT GRAFFITI

กล้อง DLSR เพราะเราจำเป็นต้องใช้ชตั เตอร์ B ขาตัง้ กล้องทีแ่ ข็งแรง หรือหาทีว่ างกล้องในระดับพอดีๆ ก็ได้ รีโมตกดชัตเตอร์ เพือ่ ให้กล้องนิง่ จริงๆ ไฟฉายหลายๆ สี ไฟแฟลชของโทรศัพท์มอื ถือ และไฟเลเซอร์ พอยเตอร์ตา่ งๆ แล้วแต่จะหาได้

1. อยากได้ ภ าพที่ เ ด็ ด กว่ า นี้ ก็ ล องเอาพวก

ไฟเย็นมาหมุนๆ แทนจะได้สะเก็ดไฟสวยๆ 2. เลื อ กพื้ น หลั ง ที่ มี แ สงไฟสี สั น หรื อ พื้ น เปี ย กให้ มี เ งาสะท้ อ น

ก็จะได้ภาพที่น่าสนใจมากขึ้น

วิธีทำ

1. ตัง้ กล้องบนขาตัง้ ใช้ Mode M ลองตัง้ ค่า F และ Speed Shutter และถ่ายดูกอ่ นว่าได้ ภาพพืน้ หลังอย่างทีต่ อ้ งการหรือเปล่า ฉากหลัง ควรมืดๆ หน่อย ระวังอย่าให้สว่างจนเกินไป

ไม่เช่นนัน้ แสงทีเ่ ราวาดขึน้ จะโดนกลืนไปหมด 2. คิดภาพที่จะทำไว้ก่อนเลย ลองโบกแสงไฟ

ดูกอ่ นว่าภาพจะกินอาณาบริเวณกว้างแค่ไหน อยูใ่ นกรอบเฟรมภาพหรือไม่ เพราะเวลามี จำกัดมาก ถ้าถ่ายคนเดียวก็ตงั้ Self Timer หรือไม่กใ็ ช้ Remote จะสะดวกทีส่ ดุ ถ้าใช้ Flash ช่วยเปิดเงา แนะนำให้ตงั้ แบบ SlowSync เพือ่ ยิงแสงในตอนท้าย 3. เอาไฟฉายยิงมาทางหน้ากล้องและเริม่ ต้นวาด กันได้เลย อาจหน้าพลาสติกใสมาบังไฟฉายไว้ เพือ่ เปลีย่ นสีกไ็ ด้นะ รับรองสนุก ส่วนใครหา ไฟฉายไม่ทันก็ใช้ไฟจากโทรศัพท์แทนก็ได้

ยิ่งรุ่นที่เปิด Flash ได้นะ แทนกันได้ดีเลย

ทีเดียว

ถ่ายแบบนีค้ วามแม่นยำในการวาดภาพกลางอากาศเป็นสิง่ สำคัญ อาจต้องใช้ความอดทนสักหน่อย แต่กถ็ อื ว่าคุม้ ทีเดียว ในคราวหน้า

เราจะมาเขียนถึงความหลากหลายในการถ่ายภาพด้วย Mode Bulb กัน Canon 60D 17mm F 2.8 Speed 22s ISO 100


Text: Jirawat Kim H. / Photo : Niphun P.

เมือ ่ Google เปิดตัวระบบปฏิบต ั ก ิ ารตัวใหม่ Android 3.0 หรือ Android HoneyComb ทีเ่ กิดมาเพือ ่ อุปกรณ์แท็บเลตโดยเฉพาะ ค่ายผูผ ้ ลิตรายใหญ่ อย่าง Acer ย่อมไม่รอช้า ผลิตแท็บเลตตัวใหม่ของตัวเองออกมาตอบรับทันที ประสบการณ์ใช้งาน Android ตัวใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนัน ้ วันนีเ้ รามาดูกน ั

ประสบการณ์สม ั ผัส

ANDROID HONEYCOMB ครัง้ แรก Android 3.0 หรือ Android HoneyComb มีคา่ ยทีส่ ง่ แท็บเลตพร้อมระบบปฏิบัติการตัวใหม่ตัวนี้ออกมา

วางขายเร็วทีส่ ดุ ในไทย ก็คอื Acer ทีส่ ง่ Iconia Tab A500 ออกมาสูท่ อ้ งตลาดก่อนใคร ทาง DL ได้ลอง ทดสอบการใช้งาน แล้วพบว่าความรูส้ กึ ในการใช้งานนัน้ แตกต่างจาก Android สำหรับสมาร์ทโฟนมากเลย

ทีเดียว ขอพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์กนั ก่อน Iconia Tab A500

ตัวเครือ่ งมีขนาดหน้าจอ 10.1 นิว้ มีความหนา 13.3 มม. ดีไซน์ของเครือ่ งทำออกมาได้สวยเลยทีเดียว แต่ลอง สังเกตดูดีๆ หน้าตาของมันก็ดูคล้ายจอของเน็ตบุ๊ค

แบบฝาพับอยูเ่ หมือนกัน ใช่ แ ล้ ว ล่ ะ !! เพราะความจริ ง แล้ ว แท็ บ เลตตั ว นี ้ ทาง Acer ตัง้ ใจให้ใช้รว่ มกับ Keyboard Dock เมือ่ นำ มาประกอบกันแล้ว Iconia Tab A500 ตัวนี้ มันก็คอื เน็ตบุค๊ ดีไซน์สวย น่าใช้งานตัวหนึง่ นัน่ เอง มันมาพร้อมกับ CPU ทีเ่ ป็น NVIDIA Tegra 2 ซึง่ เป็น CPU แบบ Dual-Core แค่ชอื่ ชัน้ ก็คงไม่ตอ้ งบอกเลยว่า แท็บเลตตัวนีเ้ หมาะสำหรับเล่นเกมมากแค่ไหน ตัวเครือ่ ง ของ Iconia Tab A500 ทำมาจากอะลูมเิ นียมทัง้ ตัวทำให้ ตัวเครือ่ งมีความคงทนแข็งแรง แต่ดว้ ยเหตุนตี้ วั เครือ่ ง

จึงหนักไปสักนิด โดยหนักทีป่ ระมาณ 754 กรัม ตอนนีเ้ รามาดูซอฟต์แวร์กนั บ้าง ซึง่ ก็คอื จุดเด่นทีส่ ดุ ของ Iconia Tab A500 คื อ การนำ Android HoneyComb มาใช้งานเป็นเครือ่ งแรก เมือ่ เราได้ลอง เล่นเครื่องดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อย เพราะนอกจาก

จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าตาของหน้าจอ

การทำงานแล้ว มันยังมีระบบต่างๆ ทีน่ า่ สนใจโผล่มา

อีกมากมาย

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

User Interface แบบใหม่ ที่ทำให้ Android

แท็บเลตดูนา่ ใช้มากยิง่ ขึน้ เช่น การปรับปรุงระบบการเพิม่ Widget และ Shortcut ให้ใช้งานง่าย Notification หรือระบบแจ้งเตือนที่ถูกย้ายไปอยู ่ ด้านขวาล่างของจอ ทำให้ปมุ่ เหล่านีอ้ ยูใ่ กล้มอื เรา และ ทำให้เราสามารถไปกดดูขอ้ ความแจ้งเตือนต่างๆ ได้งา่ ย ระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่ Google ให้ความ สำคัญมากยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ เวลาที่ใช้งาน

แท็บเลตท่องไปตามเว็บต่างๆ

DL ชอบที่ Acer Iconia Tab A500 ตัวนีเ้ หมาะสำหรับการอ่าน หนังสือ มันมีแอพฯ สำหรับใช้อา่ นหนังสือหรือนิตยสารมากมาย เช่น Pulse หรือว่า Wall Street Journal ทีต่ วั แอพฯ ถูกออกแบบมาให้มี ลูกเล่นมากขึน้ ตามความสามารถของอุปกรณ์แท็บเลตแบบใหม่ เช่น มีการแสดงผลเหมือนเรากำลังอ่านข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ มีการตี แบ่งเป็นช่องๆ ให้เลือกกดอ่านตามหัวข้อได้ หรือว่ามีระบบพลิกหน้า หนังสือทำให้เราได้ความรูส้ กึ เหมือนกำลังเปิดหน้าหนังสืออยูจ่ ริงๆ อีกอย่างที่ DL ชอบ คือระบบ Gmail ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหน้าตา ของหน้าจอการใช้งานใหม่ทงั้ หมด โดยระบบ Gmail จะเปลีย่ นรูปแบบ การแสดงผลไปเป็นแสดงหัวข้อ Email ของเราไว้ดา้ นซ้าย และแสดง เนือ้ หาไว้ดา้ นขวา เหมือนกับว่าเรากำลังใช้งาน Gmail บนหน้าเว็บใน PC ของเราอยู่ ทำให้เราสามารถเลือกอ่าน Email แต่ละฉบับได้งา่ ยขึน้ ไม่ตอ้ งไปเสียเวลากดปุม่ กลับไปมาเหมือนระบบ Gmail ตัวเดิม Browser ตัวใหม่ทำออกมาได้ดกี ว่าเดิม ลักษณะของตัว Browser ทำออกมาได้หน้าคล้ายกับ Google Chrome บน PC สามารถเปิด เว็บได้พร้อมกันถึง 16 Tab จะเปิดหน้าเว็บสักกี่ Tab ก็ไม่ตอ้ งกลัว

มีปญ ั หา Tab เต็ม นอกจากนี้ แอพฯ อืน่ ๆ ทีเ่ ราใช้กนั เป็นประจำอย่าง YouTube หรือ ว่า Google Talk ก็ถกู ออกแบบมาให้มหี น้าตาน่าใช้งานขึน้ มีระบบ

ทีส่ ามารถตอบสนองกับคนอืน่ ได้งา่ ยขึน้ สามารถแสดงความเห็นลงไป ในวิดโี อ หรือดูวดิ โี อทีเ่ กีย่ วข้องได้งา่ ย เห็นความสามารถแบบนีแ้ ล้ว

ก็ตอ้ งบอกว่า นีแ่ หละ! อุปกรณ์สำหรับความบันเทิงตัวจริงเสียงจริง โดยรวมๆ DL ชอบและขอเชียร์ Android 3.0 หรือ Android HoneyComb มาพร้อมกับหน้าจอสำหรับผูใ้ ช้งานแบบใหม่ มี Widget แบบใหม่ทสี่ ามารถทำให้เราสามารถเข้าถึงเนือ้ หาต่างๆ ได้งา่ ยขึน้

ทัง้ ข่าวสารและอีเมล์ ถือเป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ ร้อมสำหรับการใช้งาน แท็บเลตเพือ่ ความบันเทิง และเพือ่ การทำงานธุรกิจได้ในระดับที ่ น่าพอใจ และสำหรับ Iconia Tab A500 ก็ออกแบบมาได้ดี เราชอบ

ทีม่ ี Keyboard Dock ขนาดกำลังดี และมันทำงานได้สอดคล้อง

กับระบบปฏิบตั กิ ารใหม่ได้อย่างน่าพอใจทีเดียว


Text : Jirawat Kim H. / Photo : Niphun P.

แรง บาง ชัดแจ๋ว นีค ่ อ ื คำนิยามทีท ่ าง DL ขอยกให้กบ ั สมาร์ทโฟนตัวนี้ Galaxy S2 เป็นสมาร์ทโฟนทีถ ่ ก ู คาดกันว่าจะครองอันดับต้นๆ

ในตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้

ด้วยขนาดทีบ่ างเพียงแค่ 8.4 มม. บางจนสามารถสอดลอดใต้บานประตูหอ้ งได้เลย และมีนำ้ หนักเพียงแค่ 116 กรัม ทัง้ บางและเบาขนาดนี้ จนเมือ่ อยูใ่ นมือแล้วรูส้ กึ เหมือนกับว่าไม่ได้ถอื อะไรอยูด่ ว้ ยซ้ำ เห็นแบบนี้ แล้วก็ไม่ตอ้ งห่วงเลยเวลาเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง เพราะมันจะไม่ตงุ ๆ พองๆ ออกมาน่าเกลียดแน่นอน

Favorites

Samsung Galaxy S2 มี CPU เป็น Dual Core ที่ แ รงที่ สุ ด ในตอนนี้ แ ละมี ความเร็ ว ถึ ง 1.2 GHz เหมาะสำหรั บ

คนที่ อ ยากได้ เ ครื่ อ งสมาร์ ท โฟนเอาไว้

เล่นเกมและดูหนังโดยเฉพาะ

ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.3 และมี Touchwiz UI 4.0 ที่ ม า พ ร้ อ ม กั บ ลู ก เ ล่ น ต่ า ง ๆ ที่ น่ า ส น ใ จ มากมาย ทั้งระบบ Motion หรือระบบ การสั่ ง การเครื่ อ งด้ ว ยการขยั บ เครื่ อ ง

ไปมา และ Kies Over the Air ที่ทำให้ เ ร า ส า ม า ร ถ ส่ ง ข้ อ มู ล ข้ า ม ไ ป ยั ง P C

ผ่านการเชื่อมต่อกับ Wireless

จอเป็น Super Amoled Plus ที่มีสี สว่ า งสดใส สู้ กั บ แสงอาทิ ต ย์ ไ ด้ ส บายๆ แถมยั ง ประหยั ด พลั ง งานมากขึ้ น กว่ า จอ แบบเดิมๆ

กล้องของ Galaxy S2 มีความละเอียด 8 ล้ า นพิ ก เซล และถ่ า ยวิ ดี โ อได้ ที่ ค วาม ละเอียดระดับ Full HD 1080P

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE

มาดูสเปคภายในกันบ้าง Samsung Galaxy S2

มาพร้อมกับ CPU Exynos 4210 CPU Dual Core ทีท่ าง Samsung พัฒนาขึน้ มาเองและมีความเร็วสูง

ถึง 1.2 GHz ซึง่ ถือว่าเป็นความเร็วสูงทีส่ ดุ ในตลาด

ในตอนนี้ DL คิดว่าผูใ้ ช้ตอ้ งแลกกับความรูส้ กึ อุน่ ๆ ของ เครือ่ งในตอนใช้งาน มันก็ตอ้ งตามความแรงของเครือ่ ง ไปด้วยนัน่ เอง หากใครต้องการจะซื้อเครื่องสมาร์ทโฟนมาเพื่อ

เล่นเกม หรือดูหนังคุณภาพระดับ HD Galaxy S2

ก็สามารถตอบโจทย์นไี้ ด้สบายๆ Galaxy S2 สามารถ ดูวดิ โี อคุณภาพระดับ HD ทีค่ วามละเอียด 1080P

แถมยังมีจอเป็น Super Amoled Plus จอตัวใหม่

ของทาง Samsung ซึง่ DL คิดว่านีเ่ ป็นจอทีม่ สี สี ดทีส่ ดุ และดึงดูดสายตาผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ ในตอนนี้ แถมจอใหม่นี้ ยังประหยัดพลังงานมากขึน้ กว่าจอแบบเดิมอีกด้วย ในตอนนีเ้ กมดังๆ ภาพสวยๆ กำลังต่อคิวมาเพือ่

เปิดตัวในเครือ่ ง Android กันอย่างมากมาย หากใคร กำลังมองหาเครือ่ งสมาร์ทโฟนทีพ่ กพาง่าย และช่วยให้ ไม่ตอ้ งพกพาเครือ่ งเกมไปไหนมาไหนหลายตัว ก็คง ต้องมองหาสมาร์ทโฟนแรงๆ มาไว้ใช้สกั ตัว DL ได้ ท ดสอบความแรงของเครื่ อ งด้ ว ยเกม Guerrilla Bob หรือว่า Assassin’s Creed ทีม่ ภี าพ ของเกมละเอียดระดับ HD แล้ว ภาพของเกมทีม่ องเห็น

ออกมาก็ใสเนียน และสามารถเล่นเกมได้แบบ ไม่มกี ระตุก แบบนีค้ อเกมทัง้ หลายคงต้องหันมา สนใจกันแน่ Galaxy S2 สามารถเชือ่ มต่อกับทีวผี า่ นทาง สาย HML ซึง่ เป็นสายแบบใหม่ทเี่ หมือนเป็นการ นำเอาสาย HDMI มาเปลีย่ นหัวมาเสียบในช่อง Micro USB หรือสายชาร์จของเครือ่ งแทน ทำให้ ในขณะทีเ่ ราต่อ Galaxy S2 เข้ากับทีวผี า่ นทาง สาย HML พร้อมกับชาร์จพลังงานได้ในตัว

อีกด้วย DL ถือว่านีเ่ ป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่ๆ สวยๆ แรงๆ อีกทางเลือกหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจซื้อ สมาร์ทโฟนเครือ่ งใหม่ ลองไปหยิบจับ Samsung Galaxy S2 ดูก่อนก็ดีครับ ในระดับราคา

ใกล้เคียงกัน DL ว่ามันน่าสนใจมากทีเดียว

มันมากๆ ขอบอก!!!

เกมหนักๆ กราฟิกสวยๆ พวกนีม ้ น ั มาก! DL ขอบอก Assassin’s Creed เกมดังจากคอนโซลตัง้ แต่ 2009 ตอนนีไ้ ด้มาอยูบ่ น

แอนดรอยด์แล้ว แค่ดภู าพกราฟิกก็เพลินแล้วครับ ไม่ตอ้ งเล่นก็ได้ พระเอกเป็น นักฆ่าในยุคสงครามครูเสด ฉากหลังเป็นยุโรปสมัยโบราณทีต่ ระการตาสุดๆ Guerrilla Bob เกมยิงๆ ระห่ำสุดๆ เล่นแบบไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก ให้เจ้าบ๊อบ เดินหน้าไป แล้วเราทำหน้าทีก่ ดปุม่ ยิงไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ดูแสงสีจากกระสุนและระเบิด ตูมตาม เป็นอีกเกมทีค่ นใช้แอนดรอยด์ควรโหลดมาเล่นกันครับ


Text : Jirawat Kim H. / Photo : Niphun P.

แกะกล่อง

APPLE iPAD 2 ทันทีทห ี่ อบเครือ ่ งมาถึงออฟฟิศ ทีมงาน DL ก็รบ ี แกะ

ออกมาเล่นด้วยความตืน ่ เต้น iPad 2 มาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาทีไ่ ม่ได้ แตกต่างไปจากเดิมมากนัก แต่ดว ้ ยความต้องการทีจ ่ ะทำให้มน ั เป็น

แท็บเลตทีเ่ หมาะสำหรับการพกพามากขึน ้ และดูเฉีย ่ วมากขึน ้

ทาง Apple จึงทำให้เครือ ่ งมีขนาดทีบ ่ างลง และเบาลง เพือ ่ ทีจ ่ ะให้เรา สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้งา่ ย

สัมผัสแรก DL คิดว่ามันก็ไม่ได้ถงึ กับเบาเกินไป เพราะ เครือ่ งยังคงมีนำ้ หนักพอดี เพือ่ ทีเ่ ราจะได้สามารถถือได้แบบ ถนัดมือ หลังจากทีท่ างทีม DL ได้ลองเล่น iPad 2 แล้ว รูส้ กึ ชอบ ดีไซน์ของตัวเครือ่ งทีอ่ อกแบบมาให้ดดู ี พกไปไหนมาไหน ตัวเครือ่ งมีออกมาวางขาย 2 สี คือ สีขาวและสีดำ แต่ตาม ความคิดของเรา สีขาวสวยกว่าและดูนา่ ใช้กว่าสีดำเยอะเลย เพราะดูสบายตากว่า ให้ความรูส้ กึ รืน่ รมย์ในการใช้งานมาก กว่า สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจนรูส้ กึ ได้ชดั เจน คือเรือ่ งความเร็ว ของ iPad 2 นัน้ มีความเร็วในการประมวลผลสูงขึน้ กว่า iPad ตัวเดิม และมีความเร็วในการประมวลผลภาพกราฟฟิก ทีเ่ ร็วขึน้ กว่าเดิมถึง 9 เท่า จึงทำให้ภาพของเกมทีเ่ ราเล่นกัน ดูสวยงามขึน้ อย่างเห็นได้ชดั DL ก็ได้ลองทดสอบเล่นเกมดังๆ บน iPad อย่าง Infinite Blade และ Real Racer 2 HD ซึง่ ไม่ตอ้ งบอกหลายๆ คน ก็นา่ จะรูว้ า่ ทัง้ 2 เกมนีห้ นักแค่ไหน และภาพสวยแค่ไหน ผล จากการลองเล่นเกมดูพบว่าจากเดิมทีเ่ ราอาจจะเคยเห็นภาพ แตก หรือตัวละครเป็นเหลีย่ มๆ โมเสก ในขณะทีเ่ ราเล่นด้วย iPad เครือ่ งเก่า แต่พอลองมาเล่นใน iPad 2 ดูแล้ว กลับ รูส้ กึ ได้ชดั เลย ว่าภาพดูเนียนตาขึน้ ลืน่ ไหล และคมชัดมาก ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นอกจากจะเล่นเกมแล้ว หากใครคิดจะหาแท็บเลตสักตัว มาใช้อา่ นหนังสือ หรือบราวเว็บไซต์ iPad 2 ก็ถอื ว่าเหมาะ ทีส่ ดุ สำหรับคนทีม่ ไี ลฟ์สไตล์เป็นนักอ่านตัวยง ด้วยขนาด หน้าจอที่ 9.7 นิว้ ทำให้ iPad 2 มีขนาดหน้าจอทีพ่ อเหมาะ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ไม่ทำร้ายสายตาเวลาอ่านหนังสือ อยากชวนให้คณ ุ ลองเปิดอ่าน DL ด้วยแอพฯ ของ GM GROUP Magazines ดูสกั ครัง้ แล้วขยายแบบเต็มจอดูสิ อ่านง่ายสบายตาเชียวล่ะ หรือหากใครไม่ชอบอ่านหนังสือจะ เอา iPad 2 มาใช้ดหู นัง ฟังเพลงผ่านทาง iTune ก็สามารถ ทำได้ไม่วา่ กัน iPad 2 ได้เพิม่ สิง่ หนึง่ ทีเ่ คยขาดหายไปจากใน iPad ตัวแรก

คือกล้องด้านหน้า หลังจากคนเริม่ นิยมหันมาใช้ระบบ Face Time หรือการคุยกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบเห็นหน้า กันมากขึน้ ทาง Apple จึงเพิม่ กล้องด้านหน้าทีเ่ ป็นกล้อง แบบ VGA เข้ามา ถึงจะไม่ชดั มาก แต่กเ็ พียงพอสำหรับการ ใช้คยุ กับเพือ่ นรักแบบเห็นหน้ากันได้สบายๆ ส่วนใครอยาก ใช้ iPad 2 ถ่ายรูป Apple ก็จดั กล้องด้านหลังมาให้ความ ละเอียด 920,000 พิกเซล น้อยไปหน่อย และนีเ่ ป็นประเด็น ทีม่ แี ต่คนบ่นถึง นอกจากนี้ หากใครคิดว่าเครือ่ งแท็บเลตยังไม่เหมาะกับ การทำงาน นัน่ เป็นความคิดทีไ่ ม่ถกู เลยเสียทีเดียว เพราะ iPad 2 นัน้ มีโปรแกรมช่วยเหลือหลายๆ ตัว ทีส่ ามารถทำให้ เราทำงานได้โดยไม่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ยซ้ำ อย่างเช่น iMovie ทีส่ ามารถทำให้เราสามารถตัดต่อ วิดโี อได้งา่ ย และอัพโหลดขึน้ ไปบนเว็บ Social Network ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเป็นแอพฯ ตัวอืน่ ๆ ทีม่ ใี ห้เลือก โหลดมาลองใช้ได้อกี มากมายจากใน Appstore ทีจ่ ะมา ช่วยทำให้ชวี ติ ของเราสะดวกสบายขึน้ อีกด้วย ความเป็น Apple ที่ DL ชอบ คือความใส่ใจในราย ละเอียด และการสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ผูใ้ ช้ มากกว่า จะทุม่ ใส่สเปคมากมายใหญ่โต สำหรับ iPad 2 นีก้ เ็ ช่นกัน Apple สามารถทำตัวเครือ่ งให้เป็นแม่เหล็ก จนทำให้เรา สามารถเอาเครือ่ ง iPad 2 ไปติดกับตูเ้ ย็นได้โดยไม่ตอ้ งกลัว หล่น หรือจะตกแต่งด้วย Accessory แบบ Smart Cover ทีเ่ ราแค่เอามันไปแปะติดกับตัวเครือ่ งก็ตดิ แน่นเหมือนล็อก ไว้ดว้ ยกันแล้ว เท่านัน้ ไม่พอ นอกจากนีเ้ รายังสามารถแปร สภาพ Smart Cover ให้เป็นฐานตัง้ เครือ่ ง iPad 2 ในเวลา ทีเ่ ราต้องการดูหนังได้อกี ด้วย สำหรับคนทีก่ ำลังตัดสินใจซือ้ แท็บเลตอยู่ ถ้ามี iPad เครือ่ งเก่าอยูแ่ ล้วก็อาจจะยังไม่ตอ้ งรีบอัพเกรด หรือถ้าสนใจ แอนดรอยด์รนุ่ ใหม่ๆ ทีร่ าคาสมเหตุสมผลมากในท้องตลาด ก็ลองหันไปดูทางโน้นก่อนก็ได้ แต่ถา้ คุณเป็นสาวก Apple และต้องการตามติดเทรนด์สำคัญของโลก iPad 2 ถือว่า เป็นแท็บเลตทีไ่ ม่ทำให้ผใู้ ช้ผดิ หวังแน่ๆ

Favorites

iPad 2 ทำงานด้วย CPU แบบ Dual Core

ของ Apple A5 ความเร็ว 1 GHz แรงขึ้น เร็วขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเอามาใช้เล่นเกม

หน้าจอของเครื่องขนาด 9.7 นิ้วขนาดกำลังพอดี กับสายตา และจอเป็น LED Backlit IPS LCD

ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ทำร้ายสายตา

เหมาะสำหรับเอามาใช้อ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลง ตามไลฟ์สไตล์ของเรา

มีแอพฯ หลายๆ ตัวที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์

ของเราโดยตรง ทั้งแอพฯ สำหรับขาเที่ยวอย่าง iMovie ที่สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอฉากท่องเที่ยว

ที่น่าประทับใจของเรา ใส่ Effect เล็กน้อย และ อัพโหลดขึ้น YouTube หรือ Facebook ได้อย่าง ง่ายดาย หรือจะฟังเพลงจาก iTune ก็ยังได้

อ่าน DL และนิตยสารทุก ฉบับในเครือ GM ผ่านแอพฯ GM GROUP Magazines ดาวน์โหลดแอพฯ ฟรี สำหรับ iPad ได้แล้ววันนี้

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


TEXT : @kazekim

หลบห่างจากแสงแดด หลั ง จากคราวที่ แ ล้ ว เราได้ แ นะนำ

การอยู่ ภ ายใต้ แ สงแดดนั่ น หมายถึ ง 5 วิธก ี าร ทำให้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

1. การทำให้ แ บตเตอรี่ ร้ อ นไวขึ้ น ตั ว เก่ ง ของเราประหยั ด พลั ง งานได้

หากแบตเตอรี่ร้อนไวขึ้นนั่นก็หมายถึง มากขึ้ น และสามารถใช้ ง านได้ น าน มันต้องทำงานหนักขึน้ และเสียพลังงานมากยิง่ ขึน้ และ

ขึ้นแล้ว คราวนี้เรามาลิสต์ดูวิธีต่อไป 2. เราต้องปรับความสว่างของจอให้มากขึน้ นัน่ ก็ทำให้ แบตเตอรีห่ มดไวเช่นกัน ทางทีด่ พี ยายามอย่าเล่นเครือ่ งสมาร์ทโฟนกลางแสงแดดดีกว่า กันเลยดีกว่า จัดระเบียบแอพฯ ให้ดี จัดการถอนแอพฯ ทีใ่ ช้

อินเตอร์เน็ตเกินความจำเป็น

แก้ปญ ั หาคาใจ!!

แบตเตอรีห ่ มดไว แต่ยง ั อยาก

จะใช้งานต่อ ( ตอนที่ 2)

ถ้าเป็นแอพฯ ทีม่ รี ะบบการจัดการอย่างดี เช่น Gmail, Facebook, Twitter ทีใ่ ช้วธิ ี Push Notification ซึง่ จะทำการส่งข้อความเข้ามาเมือ่ มี Update เข้ามาเท่านัน้

ทำให้เครือ่ ง Android ของเราไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณออกไปหาข้างนอก เพือ่ ทำการ ตรวจสอบหาข้อความใหม่ แต่สำหรับบางแอพฯ กลับยังต้องใช้วธิ ตี รวจสอบข้อความตลอดเวลาอยู่ ซึง่ จะต้องใช้

อินเตอร์เน็ตเพือ่ ตรวจสอบตลอดเวลา หรือพูดง่ายๆ ก็คอื เราต้องผลาญแบตเตอรีไ่ ปกับการ ทีเ่ ราต้องคอยตรวจเช็กข้อความบนแอพฯ ต่างๆ ทีเ่ ปิดค้างไว้อยูน่ นั่ เอง ดังนัน้ หากไม่จำเป็น เราจึงควรขยายช่วงเวลาตรวจสอบข้อความออกไปให้นานมากขึน้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ใช้งานแบตเตอรีไ่ ด้มากขึน้ เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อความกันตลอดเวลาแล้ว ปิด Live Wallpaper ไปซะ

Live Wallpaper ก็เป็นอีก 1 ตัวการทีท่ ำให้แบตเตอรี่ หมดเร็ว ทางทีด่ ี เราจึงควรจะใช้ Wallpaper ธรรมดา กันดีกว่า เพือ่ ทีจ่ ะทำให้แบตเตอรีข่ องเราอยูไ่ ด้นานขึน้ วิธีการก็ง่ายๆ กดที่ปุ่ม Menu บนตัวเครื่อง เลือก Wallpaper

และเลื

อกติดตัง้ Wallpaper ธรรมดาลงไป แค่นกี้ ส็ ามารถประหยัดพลังงานไปได้เยอะแล้ว Underclock ตัวสมาร์ทโฟนไปเลย

GPS

อีกหนึง่ ตัวการทีท่ ำให้แบตเตอรี่ ของเราหมดไว ถ้าหากยังไม่คดิ จะใช้งานมันก็ควรปิดไว้ก่อน ดีกว่า วิธกี ารปิดก็เข้าไปที่ Settings > Wireless & Network และกดทีป่ มุ่ GPS หรือปิดที่ Widget ใน Power Control ก็ได้

ตัง ้ เวลาเปิดปิดการใช้งาน Service

ถ้าหากเราเป็นคนชอบทำอะไรเป็นกิจวัตร แต่ละวันมีการใช้งานตามกำหนด เวลาอยูแ่ ล้ว เช่น เวลาไหนจะต้องใช้สมาร์ทโฟนเล่นอินเตอร์เน็ต เราก็ สามารถตัง้ เวลาให้ตวั Service ต่างๆ ให้เปิดทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ด้วยแอพฯ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ อันได้แก่ ‘Tasker’ ที่เราสามารถตั้งเวลา เปิดปิด Wi-Fi เองได้, ตัง้ ค่าให้ GPS ทำงานเมือ่ เรา ทำการเปิด Google Map เท่านัน้ หรือว่าตัง้ ค่าให้ Bluetooth ทำงานเมือ่ เราเสียบตัว Dock เข้ากับ สมาร์โฟนของเราเท่านัน้ ก็ได้ ทีนเี้ ราก็สามารถตัด ปัญหาเรือ่ งลืมปิด Wi-Fi ไปได้อกี เปราะหนึง่ ด้วย

ตัง ้ เวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ด้วย Juice Defender

สำหรับนักธุรกิจทีม่ ธี รุ ะเยอะ จะต้องเปิดเครือ่ ง สมาร์ทโฟนของตัวเองเพื่อคอยเช็ก E-mail ตลอดเวลา จะปิด Wi-Fi หรือ 3G ไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเดีย๋ วจะไม่ได้ Update พลาดอะไรสำคัญๆ ไปละก็ยงุ่ แต่จะเปิดทิง้ ไว้เดีย๋ วแบตเตอรีก่ ห็ มดเร็ว ทำงานไม่ได้อกี หากเป็นอย่างนี้ ให้ลองใช้แอพฯ Juice Defender ทีเ่ ราสามารถใช้คมุ ได้วา่ จะให้ เครือ่ งทำการเปิดสัญญาณ 3G ทุกๆ กีน่ าที เพือ่ ให้เครือ่ ง Android ทำการ Push E-mail เข้ามาในเครือ่ งให้เรา 1 ครัง้ เช่น อาจจะตัง้ เวลาให้ 1 นาทีเพือ่ รอให้ E-mail ทำการ Push ให้เสร็จ หลังจากนัน้ รอไปอีก 15 นาที เพือ่ ปิดการใช้งานไปก่อนหลังจากครบ 15 นาที

จึ งเปิดสัญญาณอีกครัง้ เพือ่ ตรวจสอบอีกรอบ เป็นแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

วิธนี อี้ าจจะยากไปนิด เพราะมันคือการปรับเครือ่ งให้ CPU ทำงานช้าลง แต่รมู้ ยั้ ว่าหากเครือ่ งทำงานช้าลงเล็กน้อย ไม่กระทบกับการใช้งานธรรมดาๆ นั น่ ก็หมายถึงเราสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึน้ อีกด้วย สุดท้ายหมดปัญญา พกแบตเตอรี่ 2 ก้อนไปเลย

หากใครยอมรับว่าเป็นคนใช้งานสมาร์ทโฟนหนักจริงๆ ไม่วา่ จะพยายาม ประหยัดพลังงานยังไง มันยังไม่เพียงพอหรอก ทางทีด่ กี พ็ กแบตเตอรี่ สำรองไว้ใช้งานยามฉุกเฉินเลยดีกว่า หรือไม่อย่างนัน้ ก็ให้ซอื้ ทีช่ าร์จ พลังงานสำรองเอาไว้ใช้เพิม่ พลังงานกับเครือ่ งสมาร์ทโฟนตัวเก่งของเราได้ เป็นอย่างไรบ้างครับกับวิธกี ารประหยัดพลังงานบนเครือ่ ง Android

ตัวเก่งของเรา ลองเอาวิธเี หล่านีไ้ ปใช้ดกู นั แล้วจะรูว้ า่ แบตเตอรีข่ อง Android

มันไม่ได้อายุสนั้ อย่างทีค่ ดิ

เปิดตลาดซือ ้ แอพฯ

บน Android Market ไทย!!

อีกเรือ่ งทีน่ า่ รูเ้ อาไว้สำหรับคนทีใ่ ช้ Android นัน่ คือ ในตอนนีค้ นไทยเราสามารถซือ้ แอพฯ ดีๆ จากใน Android Market มาใช้งานกันได้แล้ว หลังจากทีผ่ า่ นมามีแต่แอพฯ ฟรีให้โหลดมาลอง ใช้กนั เท่านัน้ วิธกี ารซือ้ แอพฯ มาใช้งาน ง่ายๆ เลย เพียงแค่เราเข้าไปใน Android Market เพือ่ ค้นหา แอพฯ ทีต่ อ้ งการซือ้ หลังจากนัน้ ให้กดทีป่ มุ่ สัง่ ซือ้ แล้วบนหน้าจอจะแสดงหน้า Google Check Out ขึน้ มา จากนัน้ ให้เราใส่ขอ้ มูลรายละเอียดบัตรเครดิตของเราเข้าไปให้ครบ และกดยืนยัน

การซือ้ แค่นกี้ เ็ สร็จสิน้ ขัน้ ตอนการซือ้ แอพฯ แล้ว จากนัน้ แอพฯ ทีถ่ กู ซือ้ จะถูกทำการ Install

ลงเครือ่ ง Android ของเราให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนีถ้ า้ หากใครกลัวว่าซือ้ แอพฯ ไปแล้วไม่คมุ้ กลัวว่าหากเปลีย่ นเครือ่ งแล้วต้องซือ้ แอพฯ ใหม่อกี รอบหรือไม่ เรือ่ งนีไ้ ม่ตอ้ งเป็นห่วงไป เนือ่ งจากข้อมูลการซือ้ แอพฯ ของเรานัน้ ถูกผูก ไว้กบั ตัว Google Account ตราบใดทีเ่ รายังใช้ Google Account ตัวเดิมอยู่ ข้อมูลการซือ้ แอพฯ จะยังคงอยูใ่ นชือ่ บัญชีของเรา หากว่าเรานำ Google Account ไป Login ในเครือ่ ง Android ตัวใหม่ เราก็ยงั สามารถลงแอพฯ ทีเ่ ราเคยซือ้ ไปแล้ว โดยไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้ แอพฯ ใหม่ เพิม่ เติมแต่อย่างใด


TEXT : ธรรณพ สมประสงค์ ผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ Thaiware.com

Twitter : @thanop

ผูร ้ จ ู้ ก ั ปรับตัวคือผูอ ้ ยูร ่ อด

เช้าวันหนึง่ ขณะทีผ่ มเล่นเฟสบ๊คุ และกำลังเข้าไปเยีย่ มหน้าแฟนเพจทีผ่ มเข้าไปเป็นประจำอยู่ ก็ตอ้ งติดใจกับโพสต์ขอ้ ความของคนคนหนึง่ ซึง่ ชือ่ ดูคนุ้ หูเหลือเกิน เขาไม่ใช่ใครทีไ่ หน เขาคือ นักการเมืองจากพรรคหนึง่ ทีผ่ มเคยเห็นหน้าตามป้ายประกาศหาเสียงเลือกตัง้ ทีช่ ว่ งนีก้ ำลังติดอยู่ ทัว่ บ้านทั ว่ เมืองนัน่ เอง ยุคสมัยเปลีย่ นไป วิธกี ารเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายก็เปลีย่ นไป หากเป็นคนรุน่ ก่อนๆ ทีไ่ ม่ถนัด ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต พรรคการเมืองอาจจะหาเสียงจากคนกลุม่ นีด้ ว้ ยการไปตัง้ เวทีปราศรัย หาเสียงตามทีต่ า่ งๆ เพือ่ ประกาศนโยบายของตัวเองออกไป หรืออาจจะออกรายการทีวเี พือ่ โชว์ วิสยั ทัศน์ของตัวเองให้คนอืน่ ได้รบั รู้ แต่สำหรับคนรุน่ ใหม่ๆ แล้ว การต้องไปนัง่ ดูใครปราศรัย ในเรือ่ งทีต่ นเองไม่ได้สนใจ คงเป็นอะไรทีน่ า่ เบือ่ น่าดู และยิง่ ทีวเี ดีย๋ วนี้ หากไม่ใช่รายการที ่ อยากดูจริงๆ ก็คงไม่มใี ครเปิดทีวกี นั เท่าไรหรอก เวลาส่วนใหญ่ของคนรุน่ ใหม่ จึงใช้ไปกับการนัง่ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือไม่กจ็ อสมาร์ทโฟน และแท็บเลต นัง่ เปิดเว็บดูนนั่ ดูนี่ และเว็บทีค่ นเปิดดูมากทีส่ ดุ ในตอนนี้ แน่นอนว่าหนีไม่พน้ เฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ และยูทบู หากนักการเมืองต้องการหาเสียงจากคนรุน่ ใหม่ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง เหล่านีด้ ว้ ยแล้วละก็ พวกเขาคงรูก้ นั ดีแล้วว่าจะสามารถพบคนกลุม่ ไหนได้ทไี่ หนบ้าง การลงมา หาเสียงตามโซเชียลเน็ตเวิรค์ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะมันคือกระแสของยุคนี้ แต่เพียงแค่การกระโดดเข้าไปหาเสียงในโซเชียลเน็ตเวิรค์ เท่านัน้ มันยังไม่พอหรอก รูปแบบ การนำเสนอข้อมูลของพรรคตัวเองก็สำคัญ และมารยาทในการอยูร่ ว่ มกันในสังคมออนไลน์ ก็สำคัญเช่นกัน อย่างเช่นการสร้างแฟนเพจของพรรคการเมืองของตัวเองขึน้ มาเฉยๆ คนทัว่ ไปไม่มใี ครเข้ามา กด Like ให้หรอก นอกจากว่าคนคนนัน้ เป็นสาวกของพรรคนัน้ ตัวยง หากจะดึงเอาคนทีเ่ ป็นกลาง หรือยังไม่มพี รรคใดอยูใ่ นใจ เข้ามาอ่านรายละเอียดของพรรค หรืออย่างน้อยก็ทำให้คนทัว่ ๆ ไป เข้ามาเห็นแนวทางของพรรค ทางพรรคก็จะต้องคิดรูปแบบการนำเสนอทีค่ นรูส้ กึ สนใจและอยาก จะเข้าถึงมากทีส่ ดุ สิง่ มีชวี ติ ก็ตอ้ งปรับตัวกันไปตามยุคสมัย พรรคการเมืองก็เช่นกัน หากใครไม่มกี ารปรับตัว

ก็จะอยูร่ อดไม่ได้ และถูกกลืนกินไปตามกาลเวลา ไม่ตอ้ งแปลกใจทีเ่ รือ่ งราวการเมืองค่อยๆ ลุกลามขยายตัวเข้าสูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเลต ของเรามากขึน้ เรือ่ ยๆ ดีไม่ดี อีกไม่ชา้ ไม่นาน เรือ่ งการเมืองจะค่อยๆ ถอนตัวออกจากสือ่ เก่าๆ ออกมาเรือ่ ยๆ และ ลงหลักปักฐานกันอยูใ่ นโซเชียลเน็ตเวิรค์ นีก้ นั ไปเลย การปรับตัวเป็นเรือ่ งสำคัญ องค์กรธุรกิจอย่างบริษทั เกมหลายๆ แห่งก็เช่นเดียวกัน ทีเ่ ปิด กิจการกันในช่วงทีเ่ กมออนไลน์กำลังดัง ช่วงแรกๆ นัน้ คนแห่ไปเล่นกันมาก เหมือนกับกำลัง เป็ นเทรนด์ ไม่วา่ ราคาค่าเล่นจะแพงแค่ไหน ก็ยงั ยอมจ่ายเงินเพือ่ เข้าไปเล่นเกมให้ได้ จำได้วา่ ช่วงนัน้ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่แพงมาก ถึงจะราคาชัว่ โมงละ 20 บาท คนก็ยงั ยอมจ่ายได้หมด แต่พอผ่านมาหลายปี ทุกๆ อย่างเปลีย่ นไป ความนิยมในเกมออนไลน์ลดลง เดีย๋ วนีเ้ กม บางเกมขนาดเปิดให้เล่นฟรี คนยังเล่นน้อยด้วยซ้ำ ผมคิดว่าความจริงแล้วคนเล่นก็ไม่ได้ลดลง หรือหายไปไหนหรอก แต่เป็นเพราะเกมมีให้เลือกเล่นมากเกินไป จนคนเล่นเกมกระจัดกระจาย กันไปทั่ว หรือร้านอินเตอร์เน็ตหลายๆ ร้านต้องปิดตัวลง เพราะการมาของอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ADSL ทีท่ ำให้เราเสียเงินเพียงแค่เดือนละไม่กรี่ อ้ ยบาท ก็สามารถมีอนิ เตอร์เน็ตทีส่ ามารถ เล่นเกมได้ตลอดทัง้ เดือนแบบไม่มหี ยุด ดีกว่าไปเสียเงินให้รา้ นแล้วเล่นได้ไม่กชี่ วั่ โมงซะอีก กลุม่ ของคนเขียนเกม ช่วงหลังๆ มานี้ ก็เริม่ มองเห็นว่าตลาดเกมออนไลน์ไม่สามารถเลีย้ ง ตนเองให้อยูร่ อดได้แล้ว จนบริษทั เกมออนไลน์ดงั ๆ หลายแห่งต้องปิดตัวไป อย่างกรณีบริษทั ไทย แห่งหนึง่ ทีเ่ คยผลิตเกมออนไลน์ยอดฮิตออกสูต่ ลาดเมือ่ หลายปีกอ่ น เมือ่ ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมา ก็เพิง่ เกิดเรือ่ งปิดบริษทั หนี ยกข้าวของหนีพนักงานไปหมด ปล่อยให้พนักงานทีไ่ ม่รชู้ ะตากรรมและคน อืน่ ๆ มึนงงกันทัง้ ประเทศว่าเกิดอะไรขึน้ ดราม่าเรือ่ งนีห้ ลายๆ คนน่าจะพอเห็นข่าวกันบ้างแล้วล่ะ องค์กรธุรกิจแบบนีถ้ า้ อยากจะอยูร่ อดก็ตอ้ งรูจ้ กั ปรับตัว ตอนนีต้ ลาดเกมรูปแบบใหม่ได้เกิด ขึน้ มาแล้ว นัน่ ก็คอื ตลาดเกมสำหรับเล่นบนเครือ่ งสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ทีม่ อี ตั ราการเติบโต ขึน้ มาแบบก้าวกระโดด มีจำนวนผูใ้ ช้มากขึน้ เรือ่ ยๆ ผูผ้ ลิตเกมหลายรายกระโดดเข้าสูก่ ารพัฒนา เกมบนอุปกรณ์พวกนี้ จนมีคนสามารถสร้างรายได้กนั หลักหลายล้าน หากบริษทั ไหนมอง การณ์ไกล มองเห็นเส้นทางนีเ้ ป็นโอกาส และคว้ามันไว้ บริษทั นัน้ ก็จะเติบโต และยังคงอยูร่ อด ในเส้นทางแห่งธุรกิจต่อไป เทรนด์เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทัง้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการติดต่อสือ่ สาร

เป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็วและเราทุกคนจำเป็นต้องตามให้ทนั เพือ่ ความอยูร่ อด บริษทั ต้องมองลูท่ าง และปรับตัวเข้ากับกระแสของสังคม เพือ่ ความอยูร่ อดของตัวเอง ขณะที่ นักการเมืองก็ตอ้ งหาช่องทางการหาเสียง เพือ่ เข้าใกล้กลุม่ คนทีม่ คี วามสนใจหลากหลายกัน และ เรียกคะแนนเสียงให้ตวั เอง ทัง้ หมดนัน้ คือเรือ่ งของการปรับตัว สุดท้ายนีค้ งต้องบอกกันไว้วา่ ‘ธรรมชาติสอนให้เรารูจ้ กั ปรับตัว ผูท้ รี่ จู้ กั ปรับตัวคือผูอ้ ยูร่ อด ผูท้ ยี่ งั ยึดติดกับสิง่ เดิมก็จะถูกกลืน กินไปตามกาลเวลา’

ขยันเพือ ่ ขีเ้ กียจ

นิยามเก๋ๆ ของคนไอที ขอแนะนำตัวในฐานะทีเ่ ป็นคอลัมน์นอ้ งใหม่ประจำนิตยสาร DL Magazine

เราคือทีมงานจากเว็บไซต์ไทยแวร์ดอทคอม (Thaiware.com) ทีอ่ ยูค่ กู่ บั วงการ ไอทีไทยมากว่า 12 ปี โดยภายในคอลัมน์จะนำแบ่งปันมุมมองเกีย่ วกับวงการ ไอที จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาของพวกเรา ให้ผอู้ า่ นได้เปรียบเทียบและเผือ่ ว่า

จะเกิดไอเดียอะไรดีๆ ต่อไป ในตอนแรกเราขอพูดถึงเรือ่ งของแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ จากในอดีตถึงปัจจุบนั ว่าเป็นอย่างไร โดยขอแบ่งเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี ้ 1. ฮาร์ดแวร์กลายเป็นเรือ่ งง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดตัง้ ฮาร์ดแวร์

ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเยอะเลย ถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นตัง้ แต่เราเพิง่ เริม่ เปิดเว็บมาใหม่ๆ ถ้าเราซือ้ เครือ่ งพรินเตอร์มาใหม่ ต้องเสียเวลาติดตัง้ ไดรฟ์เวอร์อกี เยอะแยะ จนเริม่ มีระบบทีช่ อื่ ว่า Plug-and-Play นัน่ แหละ คือพอนำมาเสียบครัง้ แรกปุบ๊ ระบบ สามารถติดตัง้ ไดรฟ์เวอร์ โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถเล่นได้ทนั ที รวมไปถึงระบบการเชือ่ มต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบั อุปกรณ์ตอ่ พ่วง (Peripheral Devices) หากใครทีเ่ ล่นคอมพ์มานานจะพอทราบดีวา่ สินค้าแต่ละอย่าง อุปกรณ์ แต่ละตัว จะต้องมีพอร์ตในการเชือ่ มต่อเป็นของตัวเอง เช่น เชือ่ มต่อเม้าส์หรือคียบ์ อร์ด สมัยก่อนใช้ PS/2 ต่อ ในขณะทีอ่ ปุ กรณ์อนื่ ๆ จำพวกเครือ่ งพิมพ์ สแกนเนอร์

รวมไปถึงโมเด็ม เราใช้ Serial Port แต่ในปัจจุบนั อุปกรณ์ทกุ อย่างถูกยุบรวมมาเป็น USB Port ทัง้ หมด ฮาร์ดแวร์ทเี่ ปลีย่ นไปเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นจริงๆ ว่าเราสบายขึน้

มีคนขยันๆ คิดค้นมันขึน้ มา เพือ่ ให้เราได้ใช้อย่างขีเ้ กียจได้ 2. มาดูเรือ่ งซอฟต์แวร์กนั บ้าง ขอยกตัวอย่างเรือ่ งโปรแกรมง่ายๆ อย่างใน สมัยก่อนสักประมาณ 5 ปีทผี่ า่ นมา เราใช้โปรแกรม MS Office พิมพ์งานต่างๆ แล้วส่งไฟล์ให้เพือ่ นผ่านทางอีเมล์ หรือโปรแกรมพูดคุยอย่าง MSN (Windows Live Messenger) กว่ า จะส่ ง กั นไป ส่งกันมาก็ยงุ่ วุน่ วาย ยิง่ ถ้าทำงานกันเป็น

ทีม (มากกว่า 2 คนขึน้ ไป) การส่งไฟล์ให้ คนหลายๆ คนจะยิ่ ง เกิ ด ความสั บ สน เข้าไปใหญ่ เพราะเราจะไม่รวู้ า่ ไฟล์ทเี่ รา ได้รบั นัน้ เป็นไฟล์ทอี่ พั เดทล่าสุดแล้วหรือยัง ในปัจจุบนั มีบริการใหม่ทเี่ กิดขึน้ มา โดยการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งไฟล์ทั้งหมดเก็บเอาไว้บน เครือ่ งแม่ขา่ ย (Server) และออนไลน์อยูบ่ นอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง ใครอยากแก้ไข เพิม่ เติม ลบ ส่วนไหน สามารถทำได้เลยผ่านหน้าเว็บผ่าน โปรแกรม เว็บบราวเซอร์ ได้โดยตรงทันที นอกจากนีย้ งั สามารถทำงานพร้อมกันได้ แบบทันทีทนั ใด (Real-time) ใครกำลังแก้ไขเอกสารอะไรอยูอ่ กี ฝ่ายหนึง่ ก็จะเห็น ไปพร้อมๆ กันทันที ดังนัน้ จึงหมดปัญหาเรือ่ งข้อมูลในไฟล์เอกสารไม่ตรงกัน

และความล่าช้าของการส่งข้อมูลไปได้เลย 3. เรือ่ งสุดท้ายคือพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของ คนบนโลกดิจติ อลกันบ้าง สมัยก่อนมีการเขียนไดอารีอ่ อนไลน์ เรียกได้วา่ พบเห็น ประสบ เจอ รูส้ กึ อะไรก็มาร่ายยาว แบ่งปันเขียนบอกคนอืน่ กันบนเว็บกัน โดยทัว่ ไป เขียนกันทุกวัน โดยในเมืองไทยก็มเี ว็บไซต์ไดอารีอ่ อนไลน์มากมาย แต่เดีย๋ วนี้ เทรนด์คำว่า ไดอารีอ่ อนไลน์ แทบ ‘หาย’ ไปจากสารบบ เพราะคำว่า ‘ทวีต’ เข้ามา แทนที่ สมัยนีค้ นอยากพิมพ์อะไรก็ตอ้ งสือ่ สารกันแบบ ‘สัน้ ๆ’ สัน้ ทีส่ ดุ ทีจ่ ะสัน้ ได้ อย่างเช่นกันบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างทวิตเตอร์ 1 ข้อความ ทีส่ ามารถพิมพ์ได้ คือ ต้องไม่เกิน 140 ตัวอักษร ดังนัน้ คำพูดทุกอย่างต้องกระชับ และได้ใจความให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ บางทีคำพูดทีเ่ ห็นในทวีตเตอร์ อาจดูหว้ นๆ กระด้างไปบ้าง ไม่มคี ำว่า ‘ครับ’ ‘ค่ะ’ ส่วนหนึง่ ก็มาจากสาเหตุนเี้ ช่นกัน ตัวย่อ ต่างๆ มีความพยายามสรรหามามากมาย เพือ่ ให้ได้ขอ้ ความทีไ่ ม่เกิน 140

ตัวอักษร ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปัจจุบนั เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ อันดับ 1 ของโลก อย่าง เฟสบ๊คุ ได้ปฏิวตั กิ ารโพสต์ขอ้ ความอย่างแท้จริง โดยการเพิม่ ปุม่ ‘Like’

เข้ามา สมัยนีห้ ากใครนึกอะไรไม่ออก ไม่รจู้ ะพิมพ์อะไรให้เพือ่ น แต่อยากมี ส่วนร่วมก็กด Like เอาไว้กอ่ น จนทำให้มกี ารเข้าใจผิดกันมานักต่อนัก เช่น มีการ โพสต์สถานะว่า ‘ปวดหัว ปวดท้อง!’ มีเพือ่ นเข้ามากด Like ซึง่ สิง่ เหล่านีท้ ำให้ผโู้ พสต์ ข้อความสงสัยว่าอวยพร หรือว่ามาสะใจกันแน่? จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ประเด็นเล็กๆ เพียงไม่กเี่ รือ่ งทีห่ ยิบยกขึน้ มา เล่าสูก่ นั ฟัง แต่หากจับใจความหลักๆ คือ มนุษย์เราพยายามทีจ่ ะคิดค้นสิง่ ที ่ ทันสมัยทีส่ ดุ ไฮเทคทีส่ ดุ สุดยอดทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะมาอำนวยความสะดวกให้กบั

พวกเรามากทีส่ ดุ ถ้าหากเรามีสงิ่ อำนวยความสะดวกมากขึน้ เท่าไหร่ ก็จะยิง่ จะทวี ความขีเ้ กียจมากขึน้ เท่านัน้ ดังนัน้ เราอาจ ‘ขีเ้ กียจพิมพ์’ ได้ แต่อย่า ‘ขีเ้ กียจคิด’ เพราะถ้าหากเราหยุดคิดเมือ่ ไหร่ ชีวติ ก็หยุดก้าวเมือ่ นัน้ ครับ 27 DIGITAL LIFESTYLE DL


TEXT / PHOTO : กองบรรณาธิการ DL

ปัน ่ ฟิกท์เกียร์ ถ่ายอินสตาแกรม สัจธรรมของโลกเราคือสูงสุดคืนสูส ่ ามัญจริงๆ เลยนะครับ

ไม่วา่ เทคโนโลยีจะรุดหน้าล้ำสมัยกันไปขนาดไหน แต่ในทีส ่ ด ุ เทคโนโลยี เก่าแก่ทส ี่ ด ุ ก็ยอ ้ นกลับมาให้เราใช้งานกันในชีวต ิ ประจำวันอีกแล้ว อย่างเจ้าจักรยานนีก่ ก็ ลับกลายเป็นเทรนด์สำหรับคนเมืองอย่างเราๆ อีกแล้ว นอกจากมันจะใช้ในการเดิน ทางได้อย่างสะดวกสบาย ลัดเลาะหนีรถติดได้งา่ ย ช่วยให้เราได้ออกกำลังกายกันเพลินๆ แถมยังเป็นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมให้โลกของเราได้อกี ด้วย มีหน่วยงานมากมายออก มารณรงค์ให้คนเมืองหันมาใช้จกั รยานให้มากขึน้ และทางรัฐบาลและเทศบาลเมืองต่างๆ ก็เริม่ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างเลนและช่องทางสำหรับจักรยานกันมากขึน้ พอดีกบั กระแสนิยมจักรยานแบบฟิกท์เกียร์ (Fixed Gear) เริม่ ขึน้ มา มันเป็น จักรยานแบบพิเศษสักหน่อย ใครทีข่ จี่ กั รยานแบบแม่บา้ นเป็นประจำเอาไว้ไปซือ้ กับข้าว ปากซอย พอมาขีฟ่ กิ ท์เกียร์อาจจะงงๆ เล็กน้อย เหตุผลทีเ่ รียกว่า Fixed Gear เพราะมัน มีเกียร์เดียว และล้อหลังไม่สามารถหมุนฟรีได้ นั่นหมายความว่า เท้าปั่นไปเท่าไร จักรยานก็แล่นไปเท่านัน้ พอเท้าหยุดปัน่ จักรยานก็หยุดแล่น มันจึงไม่จำเป็นต้องมีสาย เบรก แต่ใช้เท้ากดบันไดจักรยานให้หยุดนิง่

} Sutro {

ฟิกท์เกียร์เป็นจักรยานทีอ่ อกแบบมาอย่างเรียบง่าย ทนทาน ชิน้ ส่วนน้อย ดูแลรักษา ง่าย น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวในท้องถนนของเมืองใหญ่ ถ้าผูข้ มี่ คี วามชำนาญมาก พอแล้ว จะควบคุมให้มนั ออกตัวไปแบบพุง่ ทะยาน และหยุดกึก๊ ! แล้วหักเลีย้ วได้ดงั่ ใจ ในต่างประเทศมี การนำมาใช้ในการเดินทางในเมืองใหญ่ พนักงานรับส่งเอกสารก็นยิ มใช้กนั มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ดว้ ยซ้ำ ถ้าคุณเริม่ ต้นสนใจจักรยานฟิกท์เกียร์ และกำลังมองหาข้อมูล เช็กราคา สเปค ร้านขาย และสังคมของ คนรักฟิกท์เกียร์ในเมืองไทย รวมไปถึงการเรียนรูเ้ ทคนิคการขีฟ่ กิ ท์เกียร์อย่างปลอดภัย ทีมงาน DL เรามีมา แนะนำให้ดงั ต่อไปนีเ้ ลย

} Lomo-fi {

1. Pedalicious Bike & Bistro

} Hefe {

ร้านโปรดร้านแรกของทีมงาน DL เป็นร้านอาหารและแหล่งนัดพบปะสำหรับคนรักฟิกท์เกียร์ ร้านอยูท่ เี่ อกมัย ซอย 12 นะครับ เจ้าของร้านเป็นคนชอบขีจ่ กั รยานมานานแล้ว เขาเล่าให้ฟงั ว่าในต่างประเทศมีชมรม คนขีจ่ กั รยาน หรือ Bike Café กันเป็นเรือ่ งเป็นราว อย่างเช่นในประเทศญีป่ นุ่ และอังกฤษ เจ้าของร้านอยากตัง้

ชมรมแบบนีบ้ า้ ง พอดีกบั กระแสจักรยานฟิกท์เกียร์ในบ้านเราเริม่ เป็นทีน่ ยิ ม ก็เลยได้โอกาสทำซะเลย “ตัง้ ใจอยากให้เป็น Community ของคนขีจ่ กั รยาน เป็นจุดแวะระหว่างทางก็ได้ และอยากให้มคี นใช้ จักรยานกันมากๆ ก็เลยตัง้ ใจอยากช่วยให้วฒ ั นธรรมจักรยานบ้านเราแข็งแรงและเจริญเติบโตเหมือนประเทศอืน่

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ทีผ่ บู้ ริหารประเทศของเขามีความเจริญทางความคิด มากกว่านักการเมืองห่วยๆ อย่างบ้านเรา ทีส่ ร้างแค่ เลนสำหรับจักรยาน ยังใช้งานจริงไม่ได้เลย” http://www.facebook.com/Pedalicious http://www.twitter.com/pedalicious

} Walden {

2. SIXTY-FIXY

ร้านขายฟิกท์เกียร์ชอื่ ดัง มีลกู ค้าเจ้าประจำตามติด มาคอยอัพเดทอะไหล่และของตกแต่งอยู่อย่าง สม่ำเสมอ ร้านเดิมตัง้ อยูถ่ นนพระราม 4 แต่ใน ระหว่างนีก้ ำลังจัดการขยับขยายย้ายร้านกันอยูค่ รับ ร้านใหม่จะอยูท่ สี่ ขุ มุ วิท 31 มีฟกิ ท์เกียร์ให้เลือก อย่างจุใจ ในทุกระดับราคา หลากหลายแบรนด์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่ทกุ อย่าง เจ้าของ อัธยาศัยดี มีอะไรถามได้หมด มือใหม่ไม่ตอ้ งเขิน นะครับ “โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่หลงใหลของเก่า แนวโมเดิร์นคลาสสิก เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ๆ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเก่าดีไซน์ลำ้ ซึง่ ทีเ่ ด่นชัดและจัดมาก ก็จะเป็นยุค 60 พอมาเปิดร้านจักรยาน ก็เลยเอาชือ่ SIXTY มาเป็นชื่อร้าน บวกกับผมชื่อเล่นว่าตี ้ ด้วยครับ ร้านเราเปิดมา 5 ปีแล้ว แรกเริม่ เราขาย จักรยานมือสองจากญีป่ นุ่ มีทกุ ประเภทครับ รถพับ รถแม่บา้ น เสือภูเขา เสือหมอบ เมือ่ ก่อนยังไม่มี ฟิกท์เกียร์ ผมชอบเล่นจักรยานเสือหมอบแบบ วินเทจมาอยูพ่ กั หนึง่ ความสนุกของคนเล่นจักรยาน แบบนีค้ อื ตอนทีเ่ ราต้องวิง่ หาอะไหล่ หาอุปกรณ์ ตกแต่ง บางทีจะหาชิน้ เดียวต้องวิง่ ไปถามหลายร้าน แต่กไ็ ม่บน่ เพราะใจมันรัก ผมเริม่ ขายฟิกท์เกียร์ แบบเต็มตัวเมือ่ ต้นปีทแี่ ล้วนีเ้ อง พอมาเปิดร้าน จักรยานของตัวเองแบบเต็มรูปแบบ ก็เลยอยาก จะมีรา้ นทีม่ ขี องทุกอย่างครบให้ลกู ค้าได้สะดวก สบายกัน”


} Early Bird {

} Gotham {

} Poprocket {

3. Cog’n’Roll ทีน่ เี่ ป็นเวิรก์ ช็อปสำหรับคนรักฟิกท์เกียร์ มากกว่าทีจ่ ะเป็นร้านทีข่ ายของอย่างเดียว เพราะเขาจัดกิจกรรมให้ความรูก้ บั ลูกค้าเป็นประจำ เช่น การ DIY ซ่อมแซม ตกแต่ง ดูแลรักษา ไปจนถึงการประกอบด้วยตัวเอง แต่เดิมร้านนีเ้ คยเป็นร้านขายของชำโชว์หว่ ย เป็นขวัญใจชาวบ้านแถวหลังวัด มหาพฤฒาราม และก็ถกู ทิง้ ร้างไปสักพัก จนถูกดัดแปลงให้เป็น Cog’n’Roll ภายใน ร้านมีความโอ่โถงกว้างขวาง พอทีจ่ ะให้ลกู ค้าเข้ามาประกอบ ดูแล ซ่อมจักรยานสุดรัก ด้วยตัวเอง . “เราเชือ่ ว่ามันเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ จ๋งมาก เวลาทีเ่ ราค่อยๆ ละเลียดกับการหยิบ

ชิน้ ส่วนต่างๆ ขึน้ มาบรรจงประกอบจนเป็นคัน หลายๆ ครัง้ ทีเ่ ราเห็นเจ้าของรถยืนมอง สุดทีร่ กั ด้วยสายตาหวานเยิม้ แล้วพูดกับตัวเองแบบให้คนข้างได้ยนิ ด้วย ว่า “รถกู

สวยว่ะ” แน่นอนเราก็ไม่ได้ตา่ งกัน เราว่ามันเป็นงานศิลปะ แล้วคำว่า ‘Gallery Workshop’ มันก็ลอยเข้ามาในหัว ดูเหมือนจะเป็นคำทีเ่ หมาะ นีล่ ะ่ Concept

ของเรา ดูมคี วามเป็นช่างบวกกับความเป็นติสท์ดี พูดไปก็เขินเหมือนกัน” Cog’n’Roll อยูแ่ ถวหัวลำโพง ดูแผนทีแ่ ละรายละเอียดของร้านได้ในบล็อก http://cognroll.wordpress.com/

} pro2 {

ค่าส่ง จึงทำให้เกิดแนวความคิดทีว่ า่ งัน้ เรามาหาคนแชร์คา่ ส่งด้วยการเปิดร้าน เพือ่ ให้

คนทีส่ นใจของแบบเดียวกันมีโอกาส ได้ใช้ของในราคาทีไ่ ม่ตา่ งจากทีเ่ ขาต้องสัง่ มาเอง คนเดียว จนถึงวันนีเ้ ป็นเวลาเกือบปีแล้ว นโยบายของร้านเราก็ยงั คงไม่เปลีย่ นไป

ทัง้ สามคนยังคงหาของทีต่ วั เองอยากใช้ หรืออยากมีโอกาสได้เห็นของจริง ชิน้ ส่วน จักรยานทีม่ ปี ระวัตจิ งึ หมุนเวียนสับเปลีย่ นเข้ามาทีร่ า้ นอย่างสม่ำเสมอ ป.ล. แม้เวลาเย็นนจะมีบริการต่างๆ ไว้คอยเซอร์วสิ ลูกค้าเหมือนร้านจักรยานปกติ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ การที่พวกเขาเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องมือ และสอน

การซ่อมบำรุงให้อย่างเต็มที่ ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ เมือ่ คุณเริม่ รูจ้ กั ดูแลจักรยานด้วยตัวเอง คุณจะเข้าใจ และรักจักรยานมากขึน้ เหมือนพวกเขา เข้าไปพูดคุยกับพวกเขาได้ใน facebook.com/velayenn

} Early Bird {

} Brannan {

} Brannan {

} Sutro {

5. รวมพลไปปั่นฟิกท์เกียร์ชิลๆ

} Early Bird {

4. Velayenn Bike Shop ร้านฟิกท์เกียร์ชอื่ เก๋ๆ ว่า ‘เวลาเย็นน’ เจ้าของร้านเป็น Production Designer

เดินทางไปดูงานทีต่ า่ งประเทศบ่อยๆ ได้เจอจักรยานแบรนด์ DODICI ทีเ่ มืองมิลาน อิตาลี ด้วยการทีช่ อบจักรยานเป็นทุนเดิม พอมาเห็นแบรนด์นที้ ที่ ำจักรยานและขอบล้อ แบบแฮนด์เมด จึงได้ตดิ ต่อเพือ่ นำเข้ามาขาย โดยเริม่ จากกลุม่ เพือ่ นและคนรูจ้ กั

จนเริม่ มีคนสนใจมากขึน้ ” “ผมทำงานนีก้ บั เพือ่ นอีก 2 คนคือ อ้น และนอ ทีก่ ำลังเริม่ สนใจเรือ่ งจักรยาน

ในขณะนัน้ ด้วยความทีท่ งั้ สามคนมีความเหมือนกันตรงทีเ่ มือ่ สนใจอะไรแล้วจะศึกษา ลงลึกไปกับมัน จึงทำให้เริม่ มองหาจักรยานและอะไหล่ตา่ งๆ เพือ่ นำมาใช้เอง ซึง่ ทำให้ พบว่าของทีน่ า่ สนใจนัน้ ยังไม่มขี ายอยูใ่ นเมืองไทย ครัน้ จะสัง่ มาใช้ชนิ้ เดียวก็ไม่คมุ้ กับ

นอกจากจะใช้ขไี่ ปทำงานได้แล้ว ยังใช้ขเี่ ล่นชิลๆ ในเวลาหลังเลิกงานกับกลุม่ เพือ่ นทีร่ ใู้ จ นัดกันตอนหัวค่ำ หาอะไรรองท้องสักหน่อยก่อน พอรถบนถนนเริม่ ซา เราก็ขไี่ ปตาม ถนนราชดำเนิน ผ่านพระบรมรูปทรงม้า พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม สนามมวยราชดำเนิน เรือ่ ยมาจนถึงสีแ่ ยกคอกวัว เลีย้ วเข้าไปดูตกึ เก่าๆ ในแพร่งต่างๆ และเสาชิงช้า ก่อนจะจบ ค่ำคืนนีด้ ว้ ยขนมหวานเล็กน้อย และแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ ภาพทัง้ หมดถ่ายด้วย iPhone 4 และใช้แอพฯ อินสตาแกรม ในการตกแต่งให้ดเู ป็น ภาพจากกล้องโบราณ โดยใช้ฟลิ เตอร์แตกต่างกันไป

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


TEXT : Dog Day Afternoon

www.dlfreemag.com

NEW

TRANSFORMERS 3

สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์

: DARK OF THE MOON

พล็อตเรือ่ งยังเป็นการปะทะอย่างวินาศสันตะโร ระหว่างหุน่ ยนต์ Autobots ฝ่ายธรรมะ กับเครือ่ งจักรสังหาร Decepticons ฝ่ายอธรรม หนั ง เล่ า ว่ าในระหว่ า งการสำรวจดวงจั น ทร์ ข องที ม สหรัฐอเมริกาเมื่อ 5 ทศวรรษก่อน พวกเขาได้เคยเจอกับ เครือ่ งจักรกลอัจฉริยะชนิดนีบ้ นอวกาศ แต่เก็บเป็นความลับ สุดยอดไว้ และความลับทีก่ องทัพอเมริกาเก็บงำไว้นกี้ เ็ กีย่ วข้อง กับการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต ในช่วงสงครามเย็น ผู้ชมทั่วโลกจะได้รู้พร้อมกันว่าความลับ ที่ว่านั้นเกี่ยวข้องอะไรกับหุ่นยนต์ Decepticons อย่างไร

เพราะเมือ่ กลับมาสูย่ คุ ปัจจุบนั บรรดาหุน่ ยนต์ฝา่ ยอธรรมก็ได้ เปิดฉากถล่มโลกเพือ่ หวังล้างแค้นให้สาสม

TUBEMATE แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ท ำหน้ า ที่ เ ซฟไฟล์ วิ ดี โ อบน YouTube มาเก็บไว้เครื่องสมาร์ทโฟนและ แท็บเลต ผูใ้ ช้สามารถเลือกความละเอียดของ ภาพได้วา่ ต้องการความคมชัดระดับไหน รองรับ ความละเอียดสูงสุดที่ 1280 คูณ 720 หรือจะเซฟเป็นไฟล์เสียง MP3

ก็ทำได้

ภาคนี้ ไมเคิล เบย์ ผกก. เทหมดหน้าตัก หลังจากที่ TFM 2

ไม่ถกู ใจผูช้ มนัก เขาจึงเปิดตัวหุน่ ยนต์วายร้ายตัวใหม่ชอื่ ว่า ‘ช็อคเวฟ’ ทีม่ อี าวุธร้ายแรงกว่าเมก้าทรอน ใช้เทคนิคการ ถ่ายทำ 3D ตลอดเรือ่ ง เช่นเดียวกับ Avatar ตัดต่อโดย Roger Barton นักตัดต่อค่าตัวแพงทีเ่ คยสร้างความมัน ให้ผชู้ ม เช่น Pearl Harbor, Bad Boys II, The A-Team ถ้าไมเคิล เบย์ ไม่มพี คี่ นนีค้ อยตัดหนังให้หนังเขาจะไม่มนั และอลังการเลย

ACTION SNAP

หนึ่ งในแอพฯ เพื่ อ การถ่ า ยภาพที่ ต้ อ งมี ด้วยคุณสมบัติถ่ายเป็น 4 ช็อต แบบกล้อง 4 ตา หรือว่าการแบ่งภาพออกเป็น 4 ส่วน แนวตัง้ หรือการโปรเซสภาพให้เป็น 9 ช็อต มีปมุ่ ให้ปรับเป็นภาพโทนสี Lomo ด้วย ถ่ายจบแล้วแชร์ออกได้ทันที แต่ที่ต้องแนะนำคือ

เสียงชัตเตอร์จะดังมาก ...เจิด!

แม้ไม่มสี าวสวยเซ็กซี่ ‘เมแกน ฟ็อกซ์’ ในภาคนี้ แต่กไ็ ด้

‘โรซี่ ฮันติงตัน ไวท์ลีย์’ นางแบบสาววัย 24 ที่นิตยสาร Maxim โหวตให้เป็นอันดับ 1 ของสาวฮอตในซีซนั่ นีม้ าเรียก เสียงฮือฮา เธอคนนี้แจ้งเกิดจากการเดินแบบให้แบรนด์ Victoria’s Secret

DROPBOX

เป็นแอพฯ ทีใ่ ห้บริการฝากไฟล์แบบออนไลน์ ให้พนื้ ทีใ่ ช้ฟรีๆ 2GB เพียงคุณคลิกเลือก ไฟล์ทกี่ ลัวหาย (เช่น เอกสาร ภาพถ่าย หรือ อืน่ ๆ) มาเก็บไว้ที่ Dropbox คุณก็อนุ่ ใจ ว่าถ้าวันหนึ่งโทรศัพท์หายไป แต่ว่ายัง ตามข้อมูลสำคัญนั้นได้บนอินเตอร์เน็ต

การอัพโหลดผ่าน Wi-Fi ก็ไม่เสียเวลา มากนะ ลองใช้ซ.ิ ..เวิรก์

ไม่ว่าหนังจะมันแค่ไหน ไชอา ลาบัฟ พระเอกของเรื่อง ก็ ยั ง เป็ น หนุ่ ม Loser ที่ ส ถานการณ์ ส ร้ า งให้ Hero ตามสไตล์เดิม

FASTER

I AM NUMBER FOUR พระเอกถูกตามล่าตัง้ แต่เด็ก จนโตเพราะว่าเขาเป็นทายาท ชั้ น สู ง จากดาวดวงอื่ น ที ่ หลบหนีมาอยูบ่ นโลก เขามี พลังแฝงทีร่ นุ แรงอยูใ่ นตัวเอง แต่ดนั เพิง่ มาค้นพบตอนโต แน่นอนว่าฉากปะทะกันท้ายเรือ่ ง

ผูช้ มจะได้เห็นพาวเวอร์นนั้

THE EAGLE

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

หนังยังมีจดุ ขายทีช่ อื่ ของ สตีเว่น สปีลเบิรก์ เป็นโปรดิวเซอร์ ประชาสัมพันธ์ของหนังเรือ่ งนี้ ถึงกับบอกว่า ณ วันทีห่ นังเรือ่ งนี้ เข้าโรง เทคนิคพิเศษที่ TFM3 ใช้จะเป็นเทคโนโลยีทใี่ หม่ทสี่ ดุ โดยเฉพาะฉากทำลายล้างตึกสูง อนุภาพของระเบิด

หนังฟอร์มใหญ่ที่หลายคน พลาดชมในโรง โดยมี แชนนิง่ เททัม จาก G.I. Joe มาเป็น นักรบโรมที่ต้องกู้เกียรติยศ ศักดิ์ศรีคืน ผู้ชมจะได้เห็น ฉากกรีฑาทัพและภูมปิ ระเทศ ที่ ส วยงามของประเทศ สกอตแลนด์ หนั ง จบดี มีขอ้ คิดเรือ่ งมิตรภาพ

หนั ง แอ็ ค ชั่ น ในแบบที ่ ตบก่อนถาม ยิงก่อนเล็ง

เปิดเรื่องมาก็ใส่เกียร์ 5 พาผู้ ช มไประห่ ำ กั บ การ ล้ า งแค้ น ของพระเอก ร่างใหญ่ ดเวยน์ จอห์นสัน หรือ The Rock น่าจะเป็น 2 ชม. ที่ทำให้ผู้ชมสะใจ ทีส่ ดุ ยิงกันทุก 5 นาที

Westonhood

VANISHING ON 7TH STREET หนั ง เขย่ า ขวั ญ ที่ เ ล่ น กั บ พล็อตวันอวสานของโลก

ผู้ ช มจะได้ รู้ ไ ปพอๆ กั บ ตัวดำเนินเรื่องว่าหลังเกิด เหตุการณ์ไฟดับในดีทรอยต์ เช้าวันถัดมา ทำไมผู้คน ถึงได้สญ ู หายไปจากเมือง หนั ง ได้ ชื่ อ ภาษาไทยที่ ท้าทายว่า ‘จุดดับมนุษย์’

คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมชมละคร เวทีประจำปี 2554 แนวดราม่า คอมเมดี้ ส ไตล์ อ เมริ กั น เรื่ อ ง ‘Westonhood’ ณ หอประชุม

เอยูเอ ราชดำริ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม และ 2-4 กันยายน 2554 เวลา 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์

เพิ่มรอบ 13.00 น. เริ่มจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคมนี้ จำหน่ายบัตร ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และ อาคารจามจุรีสแควร์ (วันจันทร์ศุกร์), ดิจติ อล เกตเวย์ สยามสแควร์ (วันเสาร์-อาทิตย์) บัตรราคา 200, 220 และ 240 บาท สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 089-881-0202, www.nitadechula.net และ www.facebook.com/lakornnitade นอกจากสนุกกับละครแล้ว ละครนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิ อาสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการทำบุญ กับโครงการหลังคาเขียว โดยการบริจาคกล่องฟอยล์ เช่น กล่องเครือ่ งดืม่ ใช้แล้ว เพือ่ นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา ได้ทคี่ ณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หรือจุดทีจ่ ดั ไว้ให้ในวันทำการแสดง


DL#024  

DL#024 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you