Page 1

vol. 2 no. 21 March 2011

Smartphone : How Digital Technology Found Utopian Ideology

how to live digitally & catch up gadget trend


เผชิญโลกผจญภัย ไปกับ Casio Exilim EX-H20G เก็บภาพประทับใจพร้อมพิกัดในการเดินทาง

ความประทับใจไม่ได้ถูกบันทึกอยู่เพียงแค่บนภาพถ่ายสวยๆ เท่านั้นหรอกนะครับ DL คิดว่าสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ความประทับใจอยู่บนทุกเส้นทางและทุกวินาทีของการเดินทาง ดังนั้น นอกจากการบันทึกภาพถ่ายสวยๆ ในจังหวะเวลา แสง สี ที่พอเหมาะแล้ว เราควรบันทึกพิกัดตำแหน่งของสถานที่ที่เรา

ถ่ายภาพนั้นๆ เก็บเอาไว้ด้วย เพือ ่ ทีจ ่ ะนำภาพและพิกด ั เหล่านัน ้ มาจัดเก็บไว้บนแผนทีแ ่ ห่งความประทับใจ หรือนำไปใช้งานกับเว็บโฟโต้แชร์รง ิ่ ทัง ้ หลาย พล็อตออกมา เป็นเส้นทาง เราจะได้ย้อนรำลึกถึงการเดินทางของตัวเอง และเพื่อให้เพื่อนๆ ได้มาร่วมติดตามการเดินทางของเราได้อย่างน่าตื่นตา ตื่นใจ ทั้งหมดนี้เราสามารถทำได้ด้วย Casio Exilim EX-H20G กล้องดิจิตอลแบบคอมแพ็คท์ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ ครบครับ พร้อมกับ ระบบ Hybrid-GPS ที่ทันสมัยล่าสุดอยู่ในตัว เหมาะที่สุดสำหรับการพกพาติดตัวไปท่องเที่ยว เดินทางไกล ผจญภัย เผชิญโลกกว้าง เพื่อบันทึกภาพวิวทิวทัศน์ ภาพบุคคล และบันทึกจุดพิกัดต่างๆ ได้อย่างฉับไวและง่ายดาย


ทดสอบ Hybrid-GPS

DL ลองนำ Casio Exilim EX-H20G ไปตะลอนทั่วจังหวัด ลพบุรี ลัดเลาะไปตามสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศไทย เช่น พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ วัดเสาธงทอง และบ้านโบราณของ หลวงวิชาเยนทร์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวกล้องและ ระบบ Hybrid-GPS อย่างเข้มข้น Casio Exilim EX-H20G ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะมัน สามารถระบุพิกัดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะเพิ่งเปิดเครื่อง ขึ้นมา แล้วก็กำลังอยู่ในตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ หรือใน วั ด วาอารามที่ มี ก ำแพงและหลั ง คาปิ ด ทึ บ ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว สามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้ยาก ระบบ Hybrid-GPS อั น แสนฉลาด มั น เชื่ อ มต่ อ กั บ ดาวเทียมและสื่ออื่นๆ เพื่อพยายามอัพเดตจุดพิกัดของเรา อย่ า งเต็ ม กำลั ง มั น มี ร ะบบตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหวของ

ตัวกล้องที่จะคอยช่วยอัพเดตตำแหน่งของเราทุกๆ 1 วินาที หากมีการเปิดใช้งานกล้องอยู่ หรือว่าทุก 10 นาที หาก กล้องปิดอยู่ จึงมั่นใจได้ว่าภาพถ่ายของเราทุกภาพ มีพิกัด ระบุไว้อย่างแน่นอน

แชร์ภาพและสร้างแผนที ่ แห่งความประทับใจ

หลังจากทีเ่ ราถ่ายภาพมาได้จำนวนหนึง่ ก็ลองกดพรีววิ ภาพ จะพบรายละเอียดของภาพ รวมถึงพิกัด GPS ก็ถูกบันทึก ลงไปในรายละเอียดนี้ด้วย หากเรากดที่ปุ่มแผนที่ค้างไว้ กล้ อ งก็ จ ะนำภาพที่ เ ราถ่ า ยเอง พร้ อ มข้ อ มู ล ตำแหน่ ง

ของภาพ มาแสดงเป็นจุดแผนที่ให้ด้วยเลย ถ้าคิดว่าไม่จุใจ ก็ต้องเริ่มใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กจำพวก โฟโต้ แ ชร์ ริ่ ง เช่ น Picasa หรื อ ว่ า Google Earth

โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก เหล่ า นี้ เปิ ดให้ ผู้ ใ ช้ ทั่ วโลกอั พโหลด รูปภาพของตนเองเข้าไปเพือ่ แชร์ให้คนอืน่ ๆ เปิดเข้ามาดูได้ และถ้าไฟล์ภาพของเรามีขอ้ มูลพิกดั GPS อยูแ่ ล้ว มันจะให้ บริการพล็อตภาพนั้นบนแผนที่ให้เลย ซึ่งจะสะดวกมาก

ในการแชร์ภ าพ การค้ น หา และการเก็บ บั น ทึกไว้ เ ป็ น ความประทับใจของตนเอง ทีหลังถ้าเราเดินทางไปเที่ยวไกลๆ ก็ไม่ต้องห่วงกันแล้วล่ะ ว่าจะถูกเพื่อนถามว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาจริงหรือเปล่า เพราะหลักฐานของเรามีขนาดนี้แล้ว นอกจากนี้เรายังสามารถต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ เพื่อ แสดงภาพนิ่งและวิดีโอการท่องเที่ยวของเราออกมาทาง หน้าจอโทรทัศน์ได้อีกด้วย

Exilim EX-H20G มาพร้อมกับความละเอียดที่สูงถึง 14 ล้านพิกเซล มีจอ LCD ใหญ่ถึง 3 นิ้ว ระบบ CCD-Shift ทีช่ ว่ ยลดภาพสัน่ ไหวขณะทีท่ ำการถ่ายภาพ ปรับค่าความไวแสง ISO ได้สูงสุดถึง 3200 นอกจากนี้ มันมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคอมแพ็คท์อื่นๆ คือ ซูมแบบออปติคอลได้ถึง 10 เท่า เราทดสอบถ่ า ยภาพโบสถ์ ข องวั ด เสาธงทอง ภาพแรกใช้ เลนส์มุมภาพกว้างสุดถึง 24 มม. และภาพที่ 2 เราซูม ออพติคอลไปจนสุดกำลัง 10 เท่า ลองดูได้เลยว่าทัง้ สองภาพ คมชัด และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในตัวมันเอง หลังจากนั้น เราลองถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ด้วยฟังก์ชัน BS ที่มีโหมดอัตโนมัติ

ให้ เ ลื อ กเยอะมาก และพบว่ า มั น วั ด แสงและปรั บ สี สั นให้

ตรงใจเราในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะโหมด Premium Auto ที่สามารถใช้วิเคราะห์ และปรับแสงสีของรูปถ่ายได้ดว้ ยการกดชัตเตอร์เพียงปุม่ เดียว โหมดที่ ช อบอี ก อย่ า งคื อ การถ่ า ยภาพ 360 องศา Panorama ลองดู ตั ว อย่ า งภาพภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ งเก่ า แบบ

360 องศาที่เราถ่ายมา จะเห็นว่ามันเชื่อมต่อภาพได้เนียน สวยสมจริงมาก นอกจากนี้ Exilim EX-H20G สามารถในการถ่ายวิดีโอ ระดับ HD ถ้าหลายคนเป็นห่วงว่ากล้องที่มี GPS ในตัวจะใช้พลังงาน เปลื อ งมาก ปั ญ หานี้ ห มดห่ ว งได้ เ ลย ด้ ว ยเทคโนโลยี - ทดสอบพลังออพติคอลซูม 10 เท่า ที่วัดเสาธงทอง การประหยัดพลังงาน เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด ให้มากนัก

ทดสอบการสแนป ด้วยฟังก์ชน ั ต่างๆ

’s Favorites กล้อง Casio Exilim EX-H20G มีระบบ HybridGPS เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถติ ด ตาม ตำแหน่งของผู้ใช้กล้องได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่

ในอาคารหรือออกนอกเขตผ่านสัญญาณดาวเทียม สามารถบันทึกตำแหน่งบน GPS ของรูปที่ถ่าย ลงใน รายละเอียดของรูปได้ และสามารถนำข้อมูลตำแหน่งที่ ถ่ายรูป มาแสดงบนแผนที่ในตัวกล้องได้ สามารถซูมแบบออปติคอลได้ถึง 10 เท่า เลนส์มุม กว้าง 24 มม. ปรับค่าความไวแสง ISO ได้สูงสุดถึง 3200 และปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ถงึ 1-1/2000 วินาที ในโหมด Auto และ 4-1/2000 วินาที ในโหมดกลางคืน ถู ก ออกแบบมาให้ ป ระหยั ด พลั ง งาน ทำให้ ไ ม่ ต้ อ ง กังวลเรื่องแบตเตอรี่มากนัก BS มีฟังก์ชันการตั้งค่ากล้องโดยอัตโนมัติ ทำให้เรา สามารถถ่ายรูปออกมาได้หลายรูปแบบตามใจชอบ โดยที่ เราไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งค่าเอง

- พาโนรามา 360 องศา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์


วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน

ทำให้โลกนีไ้ ม่สน ิ้ หวังนะครับ ผมชอบจิตวิญญาณของโลกยุคใหม่ คนหนุม ่ สาวจำนวนมากเริม ่ หันมา แบ่งปันความคิด ความรู้ และผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ให้เพือ ่ นๆ หรือใครก็ได้ในโลก ได้นำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดต่อไปได้อก ี จิตวิญญาณแบบใหม่นี้ แสดงออกในรูปแบบลักษณะของเว็บไซต์แบบ Web 2.0 ทีเ่ ปิดให้ผใู้ ช้สามารถอัพโหลดและแชร์คอนเทนต์ของตัวเอง ซึง ่ ถือเป็นการสือ ่ สารแบบหลายทาง เปิดกว้างทางความคิดมากกว่า เว็บในยุคเก่าๆ ที่เน้นให้ผู้ใช้เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารแต่เพียงฝั่งเดียว

รวมไปถึงวัฒนธรรมชาวเน็ตแบบ Creative Common ทีเ่ ราทุกคน เมือ่ สร้างสรรค์ผลงาน

ใดๆ ขึน้ มา ไม่วา่ จะเป็นบทความ ภาพถ่าย คลิปวิดโี อ ฯลฯ แล้วก็ยอมเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้คนอืน่ ๆ

นำคอนเทนต์ของตนเองไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้งา่ ยๆ เพียงแค่ชว่ ยอ้างอิงแหล่งทีม่ าให้เท่านัน้ ในแวดวงของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ปรากฏแนวความคิดแบบนี้เช่นกัน ในรูปแบบของ

Open-source ทีเ่ ปิดเผยซอร์สโค้ดของตนเอง แล้วปล่อยให้นกั พัฒนาซอฟต์แวร์คนใดก็ได้

นำไปประยุกต์ เพิม่ เติม ต่อยอด ไม่วา่ จะเป็นลีนกุ ซ์ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และแอนดรอยด์

ในเครือ่ งโมบายล์ดไี วซ์ตา่ งๆ

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กนั ยา หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588

พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333 Website : http://www.dlfreemag.com

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

แตกต่างจากแนวคิดเก่าๆ ที่มักจะคิดว่าทุกสิ่ง

ทุกอย่างต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต้องปกปิด กักตุน เอารัดเอาเปรียบ แล้วนำออกมาวางขาย

เป็นสินค้า โดยปล่อยให้ความโลภและกลไกตลาด รวมตัวกันกลายเป็นมือ ทีม่ องไม่เห็น นำพามนุษย์ให้รำ่ รวยขึน้ ไปพร้อมกัน เวลาผ่านไปหลายทศวรรษ หลายคนเริม่ เลิกเชือ่ ถือในมือทีม่ อง

ไม่เห็นแล้ว เพราะมันไม่ได้ทำให้เราทุกคนร่ำรวยขึน้ ไปพร้อมกัน

แต่มนั แบ่งแยกเราออกจากกันเป็นชนชัน้ เสียมากกว่า ในขณะทีก่ ารแบ่งปัน น่าจะเป็นแนวคิดใหม่ เป็นแนวทางใหม่ และเป็นตัวเร่งให้ววิ ฒ ั นาการของมนุษย์เรารุดหน้าขึน้ ไปได้

ดีกว่า ผมเชือ่ ว่า เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าขึน้ ไป เปิดโอกาสให้เรา แบ่งปันกันได้งา่ ยขึน้ ไม่ใช่เปิดโอกาสให้เราเอารัดเอาเปรียบ กันมากขึน้ หรอกนะครับ กองบรรณาธิการ DL


ปีที่ 2 : ฉบับที่ 21 : มีนาคม 2554

10 IT DIY พวงห้ อ ยหู ฟั ง

18

Candid

น้องมีน-

อภิษฐา คล้ายอุดม

12 My Techy Lifestyle

คุยเรื่อง Fakebook และ Facebook : มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

8 Innovational

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

10 IT DIY

พวงห้ อ ยหู ฟั ง

14 Wisdom from Guru

Spriiing : แบรนด์ใหม่ ไอเดียใหม่ โอกาสใหม่

19 Around The Cyber World 20 Camera Lover เทคนิคภาพ Foreground

21 Thai Mac Lover

2010-2011 ปีทองของ iPad

22 Review 1

DELL STREAK : ลองของแทบเล็ตล่าสุดจากเดลล์

23 Review 2

SAMSUNG : สแนปภาพสนุกสนานของตนเองและเพื่อนๆ VOX POWER BANK : แหล่งพลังงานสำรองของสมาร์ทโฟน

24 Review 3

HP PHOTO SMART PREMIUM C310A : พรินเตอร์ฟังก์ชันครบพร้อม Wireless

25 Review 4

PIONEER XW-NAS5

: เพลินกับมัลติมเี ดียจาก iPhone และ iPod

26 Review 5

LEONA GPS 510 : เดินทางอุ่นใจ เที่ยวไปให้สนุก

28 Digi Hangout

ควงแขน Ford Fiesta ไปร่วมแรลลีก ่ รุงเทพฯ-ชะอำ

30 DL’s Favorites อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL

Where to find


01

แคนนอนฉลองเลนส์ตระกูล EF

ครบ 60 ล้านตัว

แคนนอนผลิตเลนส์ในตระกูล EF (Electro Focus) ครบ 60 ล้านตัว ทีร่ นุ่ EF70-300mm f/4-5.6L IS USM เมือ่ เดือนมกราคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ปัจจุบนั แคนนอนผลิตเลนส์รวมทัง้ สิน้ กว่า

65 โมเดล เพือ่ ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายตัง้ แต่เลนส์แบบมุมกว้างสูงพิเศษ (Superwide-angle Lenses) ไปจนถึงเลนส์แบบกำลังขยายสูงพิเศษ (Super-telephoto Zoom Lenses), เลนส์ชนิด Image Stabilizer-equipped, เลนส์แบบ Large-diameter, MacroLenses และ TS-E

Samsung เปิดตัว Android สมาร์ทโฟน หลังจากประสบความสำเร็จกับยอดขายของ Galaxy S เมือ่ ปี

ที่แล้ว Samsung สานต่อด้วยการส่งสมาร์ทโฟนตัวใหม่ 02 อีก 4 ตัวลงสูต่ ลาด เพือ่ เอาใจลูกค้าทีต่ อ้ งการสมาร์ทโฟน

ราคาประหยัด แต่คณ ุ ภาพดีมาใช้งาน สมาร์ทโฟนทุกตัวใช้ระบบปฏิบตั กิ ารทีก่ ำลังมาแรง อย่าง Android นำโดยน้องใหม่หน้าเก่าอย่าง Galaxy S ทีเ่ พิม่ เครือ่ งมาหน้าจอ S-LCD มาให้เลือกใช้อกี แบบ ตามมาด้วย Galaxy Cooper, Galaxy Mini และ Galaxy Fit

HTC Mozart HTC เปิดตัวสมาร์ทโฟน Windows Phone 7 ตัวที่ 2 ของตัวเองแล้ว โดยคราวนีม้ าพร้อมกับดีไซน์ใหม่ แบบยูนบิ อดีท้ ที่ ำจากอะลูมเิ นียมชิน้ เดียวไร้รอยต่อ ไปจนถึงฟังก์ชนั ลุคสุดคูลด้านใน จอภาพใหญ่

คมชัด มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมระบบ สอัตโนมัตแิ ละแฟลชแบบซีนอน แถมยังมีหลากหลายแอพฯ ทีโ่ ดนใจ

03 โฟกั หนุม่ สาวอินเทรนด์และบรรดาคอเพลงทัง้ หลายอีกด้วย

LG Optimus 2X และ Optimus Black LG optimus 2X มาพร้ อ มกั บ CPU Dual Core ซึ่ งให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

การทำงานทีร่ วดเร็วสูงสุดเหนือมือถืออืน่ ๆ ทัง้ การท่องอินเตอร์เน็ต และการใช้งาน แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ รวมทัง้ การเล่นเกมกราฟิก 3 มิตบิ นมือถือได้อย่างไหลลืน่

ไม่มสี ะดุด พร้อมยังมีการแสดงผลความละเอียดสูงระดับ Full HD ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย LG Optimus Black ทีม่ าพร้อมกับ Nova Display จอสำหรับสมาร์ทโฟนทีว่ า่ กันว่า สามารถให้

ความสว่างได้มากทีส่ ดุ ในตอนนี้ (700 nits) แถมยังประหยัดพลังงานมากกว่าโทรศัพท์ทวั่ ไปถึง 30-50% และมีความบางของเครือ่ งเพียงแค่ 9.2 มิลลิเมตร

04

พันธุท ์ พ ิ ย์จด ั แคมเปญ

Pantip Big Bonus 2011 คืนกำไรให้ลก ู ค้า ยงยุทธ ไชยชนะ กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ ธุรกิจศูนย์การค้าไอที บริษทั 05 ทิพย์พฒั น อาร์เขต จำกัด ขอเชิญคนหนุม่ สาวใจรักเทคโนโลยี มาร่วม กิจกรรม Pantip Big Bonus 2011 เพือ่ คืนกำไรและสร้างความพึงพอใจ ให้ลกู ค้า ไปช้อปปิง้ ทีพ่ นั ธุท์ พิ ย์ ประตูนำ้ งามวงศ์วาน บางกะปิ และ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-31 พ.ค. 2554 ทุก 500 บาท รับคูปองชิงรางวัลใหญ่ มีรางวัลที่ 1 เป็น รถยนต์ Toyota Camry ส่วนรางวัลอืน่ ก็มี LCD TV 42 นิว้ 5 รางวัล และ iPad อีก 10 รางวัล อีกด้วย หากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://www.pantipplaza.com ได้เลย

 DL  DIGITAL LIFESTYLE


06

Tivoli Song Book

ลำโพงทิโวลีร่ นุ่ ใหม่ ถ่ายทอดสัญญาณเสียงจาก iPod ได้ บริเวณด้านหน้าของตัววิทยุมีปุ่มตั้งค่าสถานีวิทยุได้

5 สถานี ใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก มีนาฬิกาดิจติ อล ทีส่ ามารถ ตัง้ เวลาปลุกและตัง้ เวลาปิดเครือ่ งได้ ตัวเครือ่ งทำงานโดยใช้ Power Supply จากภายนอกหรือใช้ถา่ นขนาด AA 6 ก้อน สามารถชาร์จไฟกับแท่นชาร์จได้อกี ด้วย มีสสี นั ให้เลือก

ใช้งานได้หลากหลาย

Philips LED TV 42PFL8605 46PFL8605 และ 52PFL8605 07 ฟิลปิ ส์เปิดตัว LED TV รุน่ ใหม่ในขนาด 42, 46 และ 52 นิว้ พร้อมเทคโนโลยีแบบ Direct LED Back lighting และมาพร้อม กับฟังก์ชนั HD Natural Motion ทีม่ ี ประสิทธิภาพทำให้ภาพทีก่ ำลังเคลือ่ นไหว อยูบ่ นจอภาพมีชวี ติ ชีวาสมจริง ระบบเสียง ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี พ ลั ง เสี ย ง 20

วัตต์ RMS มาพร้อมกับระบบ Incredible Surround ให้เสียงทีค่ มชัดทุก รายละเอียด

JBL On Stage IV ลำโพง Docking ทีม่ กี ำลังขับสูง ลำโพง Odyssey® 4 ตัว ซึง่ ให้ เสียงแบบ Full-Range คุณภาพ สไตล์ JBL รองรับการเล่นอย่างต่อเนือ่ งถึง 16 ชัว่ โมง ด้วยแบตเตอรี่ AA จำนวน 6 ก้อน สะดวกสบาย ด้วยรีโมตคอนโทรล แบบ IR ให้คณ ุ เลือก ฟังเพลงจาก iPod/iPhone ได้อย่าง ง่ายดาย มีชอ่ ง สำหรับต่อสาย USB เพือ่ ซิงค์ iPod/iPhone

เข้ากับ iTunes จึงมัน่ ใจ ได้เลยว่าไม่วา่ ทีไ่ หน หรือเมือ่ ไรคุณก็จะ สนุกสนานไปกับ

เสียงเพลง ด้วย JBL Onstage IV

08


เรือ่ ง facebook : Hoo DIY / ภาพ Mr. NiphunP.

พวงห้อยหูฟง ั มือถือ คุณรู้สึกรำคาญสายหูฟัง iPod หรือสายหูฟังโทรศัพท์มือถือ ที่ยืดยาวรุงรังในกระเป๋าถือบ้างไหม วิธีแก้ปัญหานี้ ไม่ต้องไปมองหาแก็ดเจตอะไรให้ยุ่งยาก เพราะ อุปกรณ์มันอยู่ใกล้แค่ขนตาเรานี่เอง เคยเห็นตุ๊กตาแขวนตุ้งติ้งอยู่กับโทรศัพท์มือถือของสาวๆ ไหมล่ะ นอกจากเพื่อให้ดูสวยงามแล้ว คุณรู้ไหม? ว่ามันสามารถ ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้น ไม่เชื่อ ลองดูไอเดียง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้เองกับ พวงห้อยหูฟังมือถือที่ช่วย เก็บสายที่รกรุงรังให้ดูเรียบร้อยน่ารักขึ้น

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE


อุปกรณ์

01

03

04

05

1. พวงกุญแจตุก๊ ตาผ้า

(เลือกเอาตัวทีอ่ ว้ นพอใส่สายหัวฟังได้)

2. ชุดเข็มและด้าย 3. กรรไกร คัตเตอร์

02

วิธีทำ

1. นำเอาตุก๊ ตาผ้ามาเลาะ หรือตัดรอยเย็บ ด้านข้างออก พอให้ได้ขนาดพอดีๆ

ไม่กว้างเกินจนสายหลุดออกมา และไม่แคบ เกินไปจนยัดสายไม่เข้า เอาไว้สำหรับเป็น ช่องใส่สายและหูฟงั 2. ดึงเอานุน่ หรือวัสดุบอุ อกจากตัวตุก๊ ตา ให้หมด เคาะฝุน่ และสิง่ สกปรกข้างในออกไป 3. เย็บเก็บความเรียบร้อยรอบช่องใส่ของ บนตัวตุก๊ ตา เพือ่ ไม่ให้หลุดลุย่ เวลาใช้งานบ่อยๆ 4. นำสายหูฟงั หรือสายสมอล์ลทอล์ก

มาม้วนเป็นขดขนาดรอบวงเท่าฝ่ามือ แล้วไม่ ต้องทำอะไรอีกเลย แค่ยดั ลงไปในตัวตุก๊ ตา เก็บให้เรียบร้อย เหลือปลายสายฝัง่ ขัว้ ต่อและ ฝัง่ หูฟงั เอาไว้ ปล่อยให้ยนื่ ออกมา 5. นำตุ๊กตาของเราไปแขวนติดกับมือถือ หรือซองมือถือ แล้วนำไปใช้งานได้ตามใจชอบ รับรองว่าสายทีเ่ ราม้วนไว้จะไม่พนั กัน เพราะมันถูกบีบไว้อยูใ่ นทีจ่ ำกัด เวลาจะใช้งาน ก็แค่หยิบปลายขัว้ ต่อไปเสียบกับ

โทรศัพท์ แล้วขยับปลายสายฝัง่ หูฟงั ให้ยาว ออกมาเท่านัน้ เอง ใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที

• นอกจากตุ๊กตาผ้าเราสามารถประยุกต์

ใช้ อ ะไรก็ ต ามที่ มี ข นาดและน้ ำ หนั ก ที่ เ หมาะสม

มาแขวนมือถือสำหรับใส่ของได้ อย่าง

กล่องพลาสติก ตุ๊กตาที่มีช่องเปิดปิด


TEXT : DLLD PHOTO : Mr. Niphun P.

คุยเรือ ่ ง และ

fakebook

facebook

กับ มะเดีย ่ ว-ชูเกียรติ ศักดิว ์ ร ี ะกุล หน้าสเตตัสเฟสบุค ๊ ของผูก ้ ำกับคนนีร ้ อ ้ นแรงอยูเ่ สมอ เพราะเขาตรงไปตรงมา ตรงจนกลายเป็นคนแรงๆ และสเตตัสของมะเดีย ่ วมักถูกนำไปเป็นวาระ โยนเข้ากับเรือ ่ งต่างๆ ให้ยง ิ่ ร้อนแรงเข้าไปใหญ่ ลองไปฟังความคิดทัศนคติของเขา ...ก่อนทีค ่ ณ ุ จะคลิก Like หรือ Unlike คุณเล่นเฟสบุค ๊ เวลาไหนบ้าง

เบือ่ ๆ นัง่ อยูเ่ ฉยๆ ก็หยิบขึน้ มาเลย

เล่นผ่าน iPad

ผ่านไอ้นี่ (พูดพลางยก iPhone4 ขึน้ มา)

เข้าเฟสบุค ๊ แล้วทำอะไรบนนัน ้ บ้าง

ก็จะดูจะเช็กว่าเพือ่ นเราทำอะไรอยู่ เหมือนหา

คนคุยด้วย อยูค่ นเดียวไม่ได้ มีคนคุยเดีย๋ วก็จะหาประเด็นคุย ถ้าเจอประเด็นทีเ่ ราคุยด้วยได้ หรือสนใจก็จะไปคุยกับเขา ตอนนีม ้ ี Friends ประมาณกีค ่ น

3,000 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นแฟนภาพยนตร์เรือ่ ง ‘รักแห่งสยาม’ ทัง้ ไทย ฟิลปิ ปินส์ จีน ในสเตตัสส่วนใหญ่ โพสต์สงั คมรอบตัว เช่น ไปเจอคำขวัญอะไรทีฟ่ งั ดูแล้ว จัก๊ กะจีห้ วั ใจก็จะโพสต์แซวๆ หรือไม่กบ็ น่ เรือ่ งโน่นเรือ่ งนี้ เรือ่ งการเมือง เรือ่ งความรัก ก็คอ่ นข้างจะเยอะเหมือนกัน เราค่อนข้างเสรีทางความคิด โพสต์แล้วมีคนเถียงกันบ้างไรบ้าง เราก็ปล่อยให้คน ขบคิดกันไป โซเซียลเน็ตเวิรก์ เป็นพืน้ ทีท่ ใี่ ห้คนได้ถา่ ยทอดความคิดของตัวเอง ออกมา จะได้รวู้ า่ ใครคิดอะไร เท่าทีต ่ ด ิ ตามคุณโพสต์เรือ ่ งการเมืองลงบน สเตตัสบ่อย

บ่อย...เราเรียนสือ่ สารมวลชน วิชาเอกภาพยนตร์ โทวารสารศาสตร์ ดังนัน้ ความคิดเรือ่ งนีม้ มี าตัง้ นานแล้ว (เน้นเสียง) ถ้าติดตาม งานเรามา เราก็ใส่เรือ่ งพวกนีใ้ นหนังด้วย เพราะหน้าทีข่ องศิลปินคือการสะท้อน สังคมด้วย ศิลปินมีสทิ ธิเ์ ต็มทีท่ จี่ ะวิพากษ์วจิ ารณ์ ใส่สญ ั ลักษณ์ ตัง้ คำถาม

กับสังคม กับสิง่ รอบๆ ตัวของเขา ถ้าสังคมนัน้ ๆ มีกรอบในการแสดงออกในเรือ่ ง พวกนีแ้ สดงว่ามันไม่ใช่แล้ว... สังคมนัน้ จะเว้าแหว่ง การวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คม

เป็นมิชชัน่ หนึง่ ของเราด้วย แต่การจะโพสต์อะไรทีเราคิดหนักนะ มันต้องผ่านการ กลัน่ กรองก่อน สมมติในหัวคุณมีความคิดเรือ ่ งนัน ้ อยู่ 100% เมือ ่ ผ่านการกลัน ่ กรอง ออกมาเป็นสเตตัสความแรงของเรือ ่ งนัน ้ ลดเหลือกีเ่ ปอร์เซ็นต์

ก็ยงั 100 เหมือนเดิม (หัวเราะเสียงดัง) แต่เราจะใส่สญ ั ลักษณ์หรือว่า เล่าเรือ่ งอย่างอืน่ ให้คนอ่านเขาเชือ่ มโยงได้เอง ส่วนใหญ่เราไม่เคยบอกว่า

ทุกคนต้องคิดเหมือนเรา คุณไปคิดเองได้เลย ใครจะคิดอะไรก็ได้ทา้ ทายดี เพราะ

บางเรือ่ งแต่ละคนก็มธี งในใจ

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เวลาทีค ่ ณ ุ ถูกทักหรือถูก

วิพากษ์วจ ิ ารณ์วา่ อยูส ่ ห ี นึง ่ ข้างหนึง ่ คุณตอบเขาอย่างไร

ความคิดเห็นบางประการมันมีอดุ มการณ์ทตี่ รง

กับเขา แต่บางอย่างเราก็ไม่ได้นบั ถือในสิง่ เดียวกับเขา คือบอก ตรงๆ เราเป็นเสรีชน เป็นคนทีเ่ ชือ่ ในประชาธิปไตยในเสรีภาพที่ ไม่เดือดร้อนใคร การเล่นอยูใ่ นกติกาทีเ่ ราตกลงกันไว้ สมมติวา่ ถ้าดีลแรกเราตกลงกันไว้แล้วว่าจะซือ้ -ขายชิน้ นีร้ าคา 30,000 แต่พอถึงเวลาพีม่ าขายผม 35,000 เราก็จะโกรธ ไม่วา่ จะมี เหตุผลใดก็ตามแต่ คุยอะไรไว้แต่แรกยังไงก็ควรเป็นแบบนัน้

เราเป็นคนนี.้ ..ไม่งนั้ จะมีสญ ั ญาประชาคม มีกฎหมายไว้ทำไม คุณเป็น Idol ของคนรุน ่ ใหม่ พอสมควร กดดันไหมทีเ่ ราเป็น คนแรงๆ แล้วมีคนดูเราอยูเ่ ยอะ

ก็ดอี อก... เพราะว่าเราเป็นของจริง เราไม่ตอ้ ง fake คอยทำหน้าใสซือ่ ทำไปแต่วา่ ในใจมันไม่ใช่ไง ถ้าจะชอบก็ชอบ ถ้าไม่ชอบจะเกลียดกันไปเลยก็ได้ ตัวตนเหล่านีอ้ ยูใ่ นผลงาน มันเป็นความเห็นความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ ใครเชือ่ มัน หักล้างกันด้วย เหตุผล แต่บางทีสงั คมเราหักล้างด้วยอะไรกันไม่ร ู้ จำสเตตัสล่าสุดทีเ่ พิง ่ อัพ

ไปได้ไหม

ได้ครับ เกีย่ วกับเรือ่ งการศึกษา ประมาณว่าสังคมวันนีเ้ ต็มไปด้วยความกลัว เราถูกสอนให้กลัว ตัง้ แต่เด็ก เด็กเรียนอนุบาลกลัวว่าจะไม่ตดิ ประถม เรียนประถม กลัวว่าจะไม่ตดิ มัธยม เรียนมัธยมกลัวว่าจะไม่ตดิ มหาวิทยาลัย จบมหาวิทยาลัยกลัวว่าจะจบมาไม่มีงานทำ ก็เลยเรียน

ปริญญาโทต่อ Drive ของเด็กจะทำอะไรก็เลยเต็มไปด้วย

ความกลัว สังคมแบบนีซ้ .ิ ..น่ากลัวกว่า คุณและวง August ได้รับ กระแสการตอบรับทีด ่ ม ี าก จากแฟนเพลงชาวจีน ไปตรงนัน ้ ได้เรียนรูอ ้ ะไรบ้าง

กระแสวง August ในไทยกับจีน ต่างกันลิบลับ

ก็อย่างว่าคนน้อยนิดของเขาก็คอื คนเยอะ ของเรา อยูเ่ มืองไทย เราก็เรียกร้องประชาธิปไตย แต่วา่ ไปเมืองจีนเราก็ไปค้าขายกับ คอมมิวนิสต์ (หัวเราะ) ผมกำลังจะทำธุรกิจกับคนจีนด้วย

เรือ่ งโชว์ เรือ่ งเอนเตอร์เทนเมนต์ ทำให้รวู้ า่ การเมืองเขาเป็น คอมมิวนิสต์ แต่วา่ เศรษฐกิจเขาเปิด เคยได้คยุ กับคนจีนคนหนึง่ เขาบอกว่าเงิน 100 หยวน ในจีน 80 หยวนจะจ่ายออกไปให้

แค่คน 20 คน แต่อกี 20 หยวน จะจ่ายให้กบั คน 80 คน

เคยอยากทำหนังเกีย ่ วกับ

การเมืองเต็มๆ ไหม

มีครับ มีแน่ คิดมานานแล้วจะเป็นประวัตศิ าสตร์ ไทยหลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครอง 2475 รายละเอียดอืน่ ๆ ยังเล่าไม่ได้ แต่ตงั้ เป้าว่านีเ่ ป็นเรือ่ งทีอ่ ยากทำ เป็นหนังทีท่ ำ

ตอนนี้ไม่ได้อาจจะอีก 20-30 ปีกว่าจะได้ทำ ถึงตอนนั้น

เรือ่ งบางเรือ่ งอาจไม่แรงแล้วก็ได้ การเมืองไทยในรอบศตวรรษนี้ ถ้าเล่าเป็นหนังดูได้ 3-4 ชัว่ โมงไม่เบือ่ ฉากแอ็คชัน่ ก็เยอะ ระเบิดภูเขา เผากระท่อม ร้องไห้พรากๆ ดูแล้วอาจจะรักชาติ

มากขึน้ รักชาติในอย่างทีค่ วรจะเป็น (อมยิม้ ) ถามในฐานะคนทำงานเพลง งานหนัง มองการสร้างงาน ยุคสมัยนีย ้ ง ั ไง

สังคมเราเป็นสังคมทีไ่ ม่คอ่ ยทำให้คนคิด ทุกอย่าง

ก็เลยกลวงไปหมด เปลือกไปหมด ไม่มแี ก่น เราอยูใ่ นสายนี้

เรารู้ เพลงเดีย๋ วนีแ้ ดกด่วนกันมาก บางอันทำเอาแรง บางอัน

ทำเอาท่อนฮุค ทำเหมือนพยายามจะเพราะ คนฟังส่วนหนึง่

ก็ไม่คอ่ ยคิดตามหรอกว่าเนือ้ เพลงมันยังไง ศิลปินบางทีกม็ แี ต่ ความฟูมฟาย บางคนก็มีแต่เทคนิคขี่บีทบีทหนึ่งมา หนังก็ เหมือนกัน คนเลือกดูหนังจากหน้าหนัง แต่สดุ ท้ายมันก็ไม่ได้ เป็นความผิดของใคร เรือ่ งพวกนีก้ ลายเป็นความเคยชินเกินไป คนสมัยนีแ้ ทบไม่มคี วามลึกซึง้ ให้กบั อะไรเลย การเป็นผูก ้ ำกับในยุค Social Network คุณปรับตัว ยังไงบ้าง

ก็มแี ฟนหนังแฟนเพลงเข้ามาคุยเยอะ คุยกันกับคน บนเครือข่ายของเรา จะชมหรือจะด่าก็ดา่ กันตรงๆ ได้ คนบน

เฟสบุค๊ เรารูใ้ ครเป็นใครไม่ได้เอาไม้ดกั ตีหวั แล้วไม่รวู้ า่ ใคร เหมือนในเว็บบอร์ด ผมใจเย็น คุยกัน แชร์กนั มีบางคนไม่ชอบ

ก็ลบไป ล้ำเส้นเรา บางทีพยายามจะ Nice แต่แถวบ้าน

เรียก fake เราก็ลบไป เห็นใครแล้วกระอักกระอ่วนนักก็ลบ เท่านัน้ เอง ผมไม่ fake ใดๆ เลย


มะเดีย ่ ว-ชูเกียรติ ศักดิว ์ ร ี ะกุล

เร็วๆ นี้ มะเดีย่ วกำลังจะมีผลงานในฐานะผูก้ ำกับละครเรือ่ ง ‘วนาลี’ ทางช่อง 3 นำแสดงโดย ณัฐวุฒิ สะกิดใจ และปลายเดือนมีนาคมจะเปิดกล้องภาพยนตร์

ดราม่าเรือ่ งใหม่ลา่ สุดว่าด้วยความรักและความทรงจำ ซึง่ ได้แรงบันดาลใจ

มาจากชีวติ จริงของตัวเอง ส่วนใครทีเ่ ป็นแฟนเพลงวง August เขายังรับปากว่าจะ โปรดิวซ์เพลงใหม่ออกมาเรือ่ ยๆ นอกจากนัน้ เขายังกำลังขะมักเขม้นกับการทำ บริษทั โปรดักชัน่ ของตัวเองชือ่ ว่า ‘คำม่วนสตูดโิ อ’ ทีใ่ นเร็ววันอาจมีซรี สี่ ท์ ที่ ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ทาง Social Network โดยเฉพาะ ต้องคอยติดตาม www.facebook.com/chookiat.sakveerakul DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


PHOTO : Mr.Niphun P.

แบรนด์ใหม่ ไอเดียใหม่ โอกาสใหม่

ชวัล บุญประกอบศักดิ์

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สปริง เทเลคอม

ถูกจับตามองทันทีหลังจาก

เปิดตัว Spriiing สมาร์ทโฟน แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่รันบน ระบบปฏิบัติการ Android 2.1 พร้อมแอพพลิเคชั่น

ทีพ ่ ฒ ั นาขึน ้ โดยคนไทยในชือ ่ เดียวกัน ถือเป็นแนวคิด ใหม่ของวงการ ที่พวกเขา สร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นมา ก่อนจะมีโทรศัพท์

DL ได้คย ุ กับผูบ ้ ริหารหนุม ่ วัย 29 ถึงเรื่องราว

ของ Spriiing และโลก สมาร์ ท โฟนในปั จ จุ บั น

ที่มีแอพพลิเคชั่นเป็น

แรงผลักดัน

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : บรรณาธิการเทคนิค DL

อยากให้คณ ุ เล่าถึงจุดเริม ่ ต้นของ Spriiing

ผมกับทีมโปรแกรมเมอร์ 6 ท่าน เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชั่น

บนสมาร์ทโฟนขึน้ มา เพราะมีความคิดว่าการทีจ่ ะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม นีไ้ ด้ คือเราต้องเป็นเจ้าของ Platform นัน่ หมายถึง สร้างแอพพลิเคชัน่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้

ให้เกิดการใช้งานแอพตัวนัน้ ให้กว้างขว้าง เราคิดแอพพลิเคชัน่ ขึน้ มาก่อน และคิดต่อไปว่าแอพพลิ เคชัน่ ทีด่ ี ทีม่ ปี ระสิทธิภาพก็ตอ้ งรันอยูบ่ นโทรศัพท์มอื ถือทีด่ ดี ว้ ย ผมจึงออกไปหาบรรดาสมาร์ทโฟน ทีจ่ ะมาเป็นเนือ้ คู่ เมือ่ สำรวจแล้ว ทดลองแล้ว ยังไม่เจอ ก็ตอ้ งไปหาพันธมิตรทีผ่ ลิตโทรศัพท์

มือถือโดยตรง เพือ่ บิลท์อนิ แอพพลิเคชัน่ Spriiing จนกระทัง่ มาลงตัวทีบ่ ริษทั Huawei ประเทศจีน Spriiing ดีลกับยักษ์ใหญ่อย่าง Huawei ถือเป็นเรือ ่ ง

ทีท ่ า้ ทายคุณมากไหม

ท้าทายมาก โดยส่วนตัวผมมีความคิดว่า เมือ่ เราตกผลึกในสิง่ ที ่ คิดแล้ว เราต้องกล้าไปต่อ เพือ่ ผลักดันให้แผนงานของเราเป็นจริงให้ดที สี่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ Huawei เป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์ทกุ อย่าง เขาเป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์สอื่ สารชัน้ นำของโลก มีคณ ุ ภาพสูง เป็นทีร่ บั รูก้ นั ในวงการเทเลคอมว่าสุดยอด ผมไปติดต่อออฟฟิศ Huawei ในไทยก่อน เล่าคอนเซ็ปต์ ของแอพพลิเคชัน่ บอกเล่าความต้องการต่างๆ เขาเองก็คงงงนะ (หัวเราะ) เพราะการสร้างมือถือ ขึน้ มาหนึง่ โมเดล ต้องใช้เงินทุนสูง ต้องมีการทำสัญญาซือ้ ขายมากถึงระดับหนึง่ จึงจะเกิด

สายการผลิตได้ พูดง่ายๆ ว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ และน้อยครัง้ มากทีจ่ ะเกิดขึน้ เคสนีท้ ำให้ Huawei ส่งผูบ้ ริหารระดับสูงจากจีนมาคุยกับผมโดยตรง จุดนัน้ เองเขาเริม่ เห็นความตัง้ ใจจริงของเรา อะไรทำให้ Huawei เลือกคุณ

Huawei อยูใ่ นอุตสาหกรรมนีม้ านาน เขาย่อมรูเ้ ทรนด์ตลาด

ดีกว่าใคร แต่วา่ ทีผ่ า่ นมายังไม่มแี บรนด์ไหนเสนอทางออกให้เขาได้ คิดกลับ กันหาก Huawei ออกโทรศัพท์มอื ถือรุน่ หนึง่ มาจำหน่ายในไทย เขาก็ตอ้ งตัง้ บริษทั จ่ายทีมงาน

มีเซลส์มาทำการตลาด ต้องเรียนรูป้ รับจูนธรรมชาติการใช้โทรศัพท์มอื ถือของคนไทยใหม่หมด เรือ่ งพวกนี้ Spriiing มีแผนการ มีกลยุทธ์ทดี่ อี ยูแ่ ล้ว ด้วยข้อเสนอทีผ่ มเสนอให้เขา ทุกอย่าง

เลยแมตช์กนั ครัง้ ทีไ่ ด้คยุ กับผูบ้ ริหาร เขาก็หยิบมือถือรุน่ นีท้ กี่ ำลังพัฒนามาให้ผมดู ก็เป็นรุน่

Smile ทาง Huawei จะผลิตขึน้ เพือ่ จำหน่ายเฉพาะในยุโรปและออสเตรเลีย ผมลองนำ

คุณสมบัตมิ าศึกษา เป็นมือถือแป้นพิมพ์ QWERTY ทีค่ ลิกกับแอพพลิเคชัน่ Spriiing ทีส่ ดุ

เราจึงได้ Exclusive Model นีจ้ ำหน่ายในไทย ภายใต้แบรนด์ Spriiing ในเครือ่ งใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ Spriiing ได้สมบูรณ์แบบ วันนีค ้ ณ ุ มองสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไอทีโมบายล์ในไทย หรือในโลกอย่างไรบ้าง

เมืองไทยเป็นประเทศทีธ่ รุ กิจมือถือบูมมาก ถึงเราจะมีประชากร

เท่านีห้ รือว่าน้อยกว่านี้ แต่ธรุ กิจเทเลคอมยังไปได้ดี แล้วปัจจุบนั วงการโทรศัพท์มอื ถือ

มีสมาร์ทโฟนด้วย ทำให้ไม่ได้มใี ครเป็นผูผ้ กู ขาดหรือเป็นเจ้าตลาดทีแ่ ท้จริงอีกต่อไป เมือ่ ก่อน ตอนผมทำธุรกิจ Non Voice Service มา 6 ปี เช่น การบริการดาวน์โหลด Wallpaper ก็ ต้องคิดถึงขนาดภาพ ให้เหมาะกับขนาดหน้าจอมือถือแต่ละรุน่ ทีอ่ อกมา ต้องคำนึงถึงโปรดักท์ที่ มีเจ้าตลาดเพียงเจ้าเดียว กว่าภาพจะผ่านได้ตอ้ งมีการตรวจสอบกันหลายครัง้ มือถือเป็นระบบ ปิดทีท่ ำงานได้จำกัด add อะไรไม่ได้เลย แต่วา่ ปัจจุบนั สมาร์ทโฟนล้วนเป็นระบบเปิด โดยมี ระบบปฏิบตั กิ าร Android เป็นตัวนำ เปิดให้ใช้ฟรี การบริหารจัดการสมาร์ทโฟนของตัวเองก็งา่ ยขึน้ จุดนีเ้ องทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั พัฒนาโปรแกรมได้พฒ ั นาโปรแกรมต่างๆ บนสมาร์ทโฟนขึน้ มาอย่าง ไม่หยุดยัง้ แค่จดุ เปลีย่ นตรงนี้ Android ได้นำโลก นำผูบ้ ริโภคไปสูพ่ นื้ ทีใ่ หม่ๆ แล้ว ตัวอย่างที่ เห็นได้ชดั มี 2 เรือ่ งใหญ่ๆ 1. ในแง่ของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ ผมได้เข้าไปสัมผัสกับอุตสาหกรรมการผลิตมือถือ พบว่า Android ทำให้ผผู้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือบางเจ้าบอกยกเลิกสัญญา การเสียค่าลิขสิทธิป์ ลี ะ มหาศาลให้กบั ระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ วกเขาต้องซือ้ License มาลงให้เครือ่ ง Google เข้ามา

เกือ้ ประโยชน์ตรงนีใ้ ห้กบั ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนจำนวนเยอะมาก 2. ในแง่ของนักพัฒนาโปรแกรม ย่อมต้องการ OS (Operation System) ทีม่ ขี อ้ จำกัด น้อยทีส่ ดุ เพือ่ จะได้มาเติมเต็มในสิง่ ทีเ่ ราคิด ข้อจำกัดน้อย ความคิดสร้างสรรค์กม็ ากไปด้วย Android มีตรงนัน้ สูงมาก ทำให้มแี อพพลิเคชัน่ ใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา จุดแข็งของ Android คือ ฟรี คุณคิดอย่างไร

วันนีม้ ี App Store ของแอปเปิล้ และ Market ของ Android

แข่งขันกันสูงมาก มองแอปเปิล้ ก่อน เขาออกแบบ App Store มาดีมาก

แต่ความต้องการทีเ่ ขาจะเป็นผูน้ ำโลก ทุกคนต้องเปลีย่ นเพือ่ เขา ทำให้มคี วามจำกัดในแง่

การบริโภค เช่น การซือ้ ขายแอพพลิเคชัน่ ผ่านบัตรเดรดิต ก็ไม่เหมาะกับธรรมชาติของคนไทย

แต่พอเป็น Market ของ Android แค่ใส่อเี มล์ Gmail คุณสามารถโหลดแอพพลิเคชัน่

ไปใช้งานฟรีๆ ความฟรีนเี้ อง เป็นจุดทีส่ นับสนุนให้ Android แข็งแกร่งขึน้ เรือ่ ยๆ ของฟรีถอื ว่าเป็นทีส่ ดุ ในการสร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค และในแง่ของของผูบ้ ริโภคเอง

ผมคิดว่า เขาเองก็ไม่ตอ้ งการอะไรฟรีไปทัง้ หมด เช่น วันหนึง่ เราใช้แอพพลิเคชัน่ ตัวหนึง่ ฟรี

มาตลอด เป็นแอพทีม่ ปี ระโยชน์ การใช้งานฟรีจะได้คณ ุ สมบัตเิ ท่านี้ เท่านี้ แต่ถา้ ต้องการ คุณสมบัตเิ พิม่ มากกว่านัน้ จะต้องจ่ายสตางค์ ผมเชือ่ ว่าผูบ้ ริโภคจะเข้าใจเหตุผล ยุคนีถ้ า้

ของคุณดีมาก คุณก็ตอ้ งให้คนได้ลองใช้ ให้ผบู้ ริโภคเป็นผูย้ นื ยันว่าของคุณดี ถ้าทำของดี

แล้วเข้าถึงยาก ต้องเสียเงินซือ้ ใช้ แอพพลิเคชัน่ ก็ตอ้ งอยูบ่ นหิง้ ต่อไป

แล้วคุณมีวธ ิ ก ี ารผลักดันอย่างไรให้คนหันมาใช้แอพพลิเคชัน ่ Spriiing

วิธกี ารคิด ต้องคิดให้ตา่ ง ผมมีโทรศัพท์หนึง่ แบรนด์ ผมใส่เงิน เท่าไรก็ไม่พอ เพราะเป็นแบรนด์ใหม่ไม่มใี ครจำได้ การให้คนจำได้กต็ อ้ งอัดเงิน พอเลิกอัด คนก็ลมื วิธกี ารทีผ่ มทำ คือจะขยายกลุม่ ผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ Spriiing ออกไป ผมจะปล่อย ออกไปให้คนใช้เยอะๆ เป็น Viral Marketing ผมมีเคสทีท่ กุ คนรู้ คือ facebook ไม่เคยมี ใครเห็นว่า facebook ทุม่ เงินสร้างบิลบอร์ดขนาดใหญ่วา่ “เชิญคุณมาสร้าง Account กับเรา” facebook ไม่ได้เดินเกมด้วยกลยุทธ์นี้ แต่คนไปใช้เฟสบุค๊ เพราะว่าเพือ่ นเขาใช้ คนรูจ้ กั เฟสบุค๊ เพราะว่าเพือ่ นเขามาบอกว่ามันมีแบบนี้ แบบนี้ เราก็ลองไปเปิดไปสมัคร ตามเพือ่ จะคุยกับเพือ่ นของเราบนนัน้ กับแอพพลิเคชัน่ Spriiing ก็เช่นเดียวกัน เมือ่ คนได้ ทดลองใช้แล้วจะชอบฟีเจอร์ตา่ งๆ ทีอ่ ยูบ่ นนัน้ แล้วจะถูกบอกต่อ วางอนาคตของ Spriiing ไว้อย่างไร

สิง่ ทีเ่ รากำลังเดินไป คือต้องการสร้างให้คนจดจำ รับรูไ้ ด้วา่ Spriiing เป็นแอพพลิเคชัน่ ด้าน Social Network บนโทรศัพท์มอื ถือฝีมอื คนไทยทีใ่ ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และ Spriiing จะไปทุกที่ รันอยูบ่ น Android BlackBerry และ iPhone ได้ จะไม่ถกู จำกัดว่ามีเฉพาะประเทศไทย เพราะแอพพลิเคชัน่

อยูท่ ไี่ หนก็ใช้งานได้ Spriiing จะถูกแนะนำไปยังกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคนีต้ อ่ ไป คนก็จะรับรู้ Spriiing Application เป็นช่องทางเป็น Platform ของการติดต่อสือ่ สารทีต่ อบโจทย์ชวี ติ เขา การจะทำธุรกิจแอพพลิเคชัน ่ ให้ยง ั่ ยืน มีหลักการอย่างไร

สำหรับผม คือบิสซิเนสคอนเซ็ปต์ตอ้ งแข็งแรง ต้องไม่ทำให้เป็น เรือ่ งของงูกนิ หาง ถ้าคุณบอกว่าจะทำธุรกิจสร้างแอพพลิเคชัน่ ให้คน

ดาวน์โหลดไปใช้เยอะๆ จะได้ไปขายโฆษณา โอเค...ถ้าวันหนึง่ มีคนใช้เยอะจริง แต่วา่

ขายโฆษณาไม่ได้ละ่ จะทำอย่างไร ฉะนัน้ การคิดเรือ่ งบิสซิเนสคอนเซ็ปต์ตอ้ งมีการวางแผน ทีแ่ ม่นยำและรัดกุม เราต้องปิดทุกรอยรัว่ เข้าใจธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ ราทำทัง้ ในแง่เทคโนโลยี ผูบ้ ริโภค ความเสีย่ งคืออะไร เราจะต่อยอดธุรกิจไปในทิศทางไหน เรือ่ งเหล่านีจ้ ะส่งผลให้ ธุรกิจยัง่ ยืนด้วยตัว ของมันเอง ทำไม Spriiing

มี 3 ตัวอักษรไอ

เป็นสัญลักษณ์?

แอพพลิเคชัน่ แชตของ Spriiing

จะเหมือนหยดน้ำ คือจะปิง๊ ปิง๊ ปิง๊ ขึน้ มาตลอด นัน่ เป็นทีม่ าของ

ชือ่ แบรนด์ ทีค่ ลิกกับความเป็น Spring ความสดใสและมีไดนามิกอยูต่ ลอดเวลา ในโลโก้ของแบรนด์มตี วั ไอ

3 ตัว สือ่ ถึงวิธคี ดิ วิธที ำงานของบริษทั I ตัวแรก คือ Innovation I ตัวทีส่ อง

คือ Intuitiveness คือ ความเข้าใจง่าย การเรียนรูท้ ไี่ ม่ยาก เป็นธรรมชาติ

I ตัวทีส่ าม คือ Imagination คือ จินตนาการ เหล่านี้ คือ วิสยั ทัศน์การสร้างสรรค์ แอพพลิเคชัน่ และการบริหารงานของ Spriiing DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


ทำไมต้ อ งแอนดรอยด์ 1. แอนดรอยด์มีให้เลือกหลายโมเดลจากหลายค่าย

เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สามารถ ทำอะไรหลายๆ อย่ า งได้ ใ นตั ว เดี ย ว โทรศั พ ท์ ยุ ค เก่ า จึ ง ต้ อ งตกยุ ค ไป แต่ สิ่ ง ที่ ส มาร์ ท โฟนต้ อ งมี อ ยู่ ภ ายใน คื อ ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ดี พ อและสามารถรองรั บ การ ทำงานของแอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ ได้ เหมื อ นกั บ เครื่ อ ง PC หรือ Notebook ทีต ่ อ ้ งมีระบบปฏิบต ั ก ิ ารวินโดวส์ หรื อ ลี นุ กซ์ เครื่องแมคก็ต้องมี Mac OSX แล้ว สมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกัน มันต้องมีระบบปฏิบัติการ อย่าง iOS, BlackBerry OS, Windows Phone 7 ซึง ่ ต่างก็มเี จ้าข้าวเจ้าของอยูแ ่ ล้ว แต่จะมีระบบปฏิบต ั ก ิ าร ใดที่เปิดกว้างให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้นำไปใช้งานและ รวมหัวกันเพื่อการพัฒนาหรือเปล่า? ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เ ป็นคำตอบ

และมั น คื อ ตั ว แทนของพลั ง สร้ า งสรรค์ ใ นโลก

ยุ ค ดิ จิ ต อล ที่ทุกคนสามารถมาช่วยกันทำงาน

และพั ฒนาสิ่ง ต่างๆ

ร่ ว มกั น

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ในขณะทีบ่ างระบบปฏิบตั กิ ารยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึง่ และบางระบบปฏิบตั กิ าร

ก็มอี ปุ กรณ์ทสี่ ามารถใช้ได้เพียงไม่กรี่ นุ่ เท่านัน้ แต่แอนดรอยด์กลับเป็นระบบปฏิบตั กิ าร

ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเลือกซือ้ สมาร์ทโฟนได้หลากหลายมากทีส่ ดุ เพราะว่าแอนดรอยด์เป็นระบบ ปฏิบตั กิ ารแบบเปิด หรือ Open Source ทีผ่ ผู้ ลิตสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากับสินค้า

ของตัวเองได้อย่างอิสระ เราจึงได้เห็นหลายๆ ค่าย พากันเปิดตัวแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

ของตัวเองกันมากมาย

2. เข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google ได้อย่างง่ายกว่า

เพราะว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ทาง Google พัฒนาขึ้นมา แอนดรอยด์จึงถูกพัฒนา

ให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของทาง Google ได้อย่างง่ายดาย ทัง้ Google Map, Gmail, Google Translate, Google Talk ฯลฯ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบริการเหล่านี ้ อยูแ่ ล้วละก็ คุณต้องชืน่ ชอบแอนดรอยด์อย่างแน่นอน 3. มี App ให้เลือกโหลดมาใช้อย่า งมากมายบนแอนดรอยด์มาร์เก็ต

แอนดรอยด์มี App มากมายให้เราได้เลือกใช้งานจากแอนดรอยด์มาร์เก็ต ตัง้ แต่ App สำหรับ ใช้ในชีวติ ประจำวัน เช่น เขียนไดอารี่ บันทึกรายรับรายจ่าย หรือเกม ไปจนถึง App เฉพาะทาง อย่าง App สำหรับเขียนแบบ หรือว่า App ด้านการแพทย์ ด้วยความหลากหลายของ

App เหล่านีจ้ งึ ทำให้แอนดรอยด์เป็นตัวเลือกทีน่ า่ สนใจมากเลยทีเดียว 4. ระบบ Widget

Widget คือระบบปรับแต่งหน้าตาของหน้าจอแอนดรอยด์นนั่ เอง ในขณะทีร่ ะบบปฏิบตั กิ าร

ตัวอืน่ ๆ ไม่มรี ะบบนี้ แต่แอนดรอยด์ม!ี ! ด้วย Widget เหล่านี้ เราจะสามารถนำเอา App

แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น พยากรณ์อากาศ, สถานะบน facebook หรือว่าปุม่ Shortcut ต่างๆ

ขึน้ มาแสดงบนหน้าจอของเรา และปรับแต่งให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย แบบนีส้ ะดวกดีมยั้ ล่ะ? 5. เปิดกว้างแบบ Open Source

Google ให้อสิ ระกับทุกคนในการนำเอาระบบปฏิบตั กิ ารตัวนีไ้ ปใช้กนั ได้อย่างเต็มที่ คือไม่วา่ ใครก็สามารถทีจ่ ะนำเอาแอนดรอยด์ไปพัฒนาสินค้าของตัวเองได้ และด้วยค่าธรรมเนียม

ในการสมัครเป็นนักพัฒนาของแอนดรอยด์ทตี่ ำ่ มาก อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยเห็นจากทีไ่ หนบนระบบปฏิบตั กิ ารตัวนีก้ นั อย่างแน่นอน


TEXT/PHOTO : Mr. Jirawat Harnsiriwatanakit

เริ่มต้นใช้งานแอนดรอยด์ หากว่าคุณเป็นเจ้าของแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

อยูแ่ ล้ว เพราะในท้องตลาดมีวางขายกันมากมาย หลายรุน่ แถมราคาก็ไม่แพงเลย แต่วา่ ยังไม่คอ่ ยรู ้ วิธใี ช้ อยากหาทีส่ ำหรับเข้าไปสอบถาม หาแหล่งข่าว เพือ่ ติดตามข่าวสารของแอนดรอยด์หรืออยากจะ

มีเพือ่ นทีใ่ ช้แอนดรอยด์ วันนี้ DL ก็มเี ว็บดีๆ ในไทย 3 เว็บทีม่ จี ดุ เด่นต่างกันออกไป มาแนะนำให้รจู้ กั กัน

Open Source สำคัญอย่างไร?

Droidsans

สังคมของนักพัฒนา Andro หากคุณเป็นนักพัฒนา แอนดรอยด์หรือต้องการหา Tip และ Trick ต่างๆ

ในการใช้งานแอนดรอยด์แล้วละก็ ทาง DL ขอแนะนำเว็บนี้ http://www.droidsans.com Facebook : http://www.facebook.com/ droidsans Twitter : @droidsans ThaiDroidUpdate

เว็บรวมข่าวสารแอนดรอยด์ เป็น Blog สำหรับ ติดตามข่าวสารของแอนดรอยด์ทเี่ น้นเฉพาะไปทีข่ า่ ว ของวงการแอนดรอยด์โดยรวม หากคุณต้องการ Update ข่าวสารในวงการแอนดรอยด์ทรี่ วดเร็วและ ฉับไว ทาง DL ขอแนะนำเว็บนีเ้ ลย http://www.thaidroidupdate.com Facebook : http://www.facebook.com/ thaidroidupdate Twitter : @thaidroidupdate

สำหรับคำถามนีค้ งจะเป็นคำถามทีค่ าใจใครหลายๆ คนกันอยู่

ว่าแอนดรอยด์มนั มีจดุ เด่นอะไร เพราะอะไรค่ายผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ถึงได้หนั มาใช้แอนดรอยด์กนั เพิม่ ขึน้ ทุกวัน คำถามนีต้ อบได้งา่ ย

นิดเดียว เพราะว่ามันเป็น Open Source นัน่ เอง Open Source เป็ น ศั พ ท์

คำหนึ่ ง ที่ ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นวงการ โปรแกรมเมอร์ให้มนั เป็นคำทีใ่ ช้แทน Source ของโปรแกรมทีเ่ ปิดให้คนอืน่ สามารถเห็นโครงสร้างภายในของมัน ได้ทงั้ หมด และเปิดโอกาสให้นำไป แก้ไข ดัดแปลงได้ตามใจชอบ จึงทำให้ทกุ ๆ คนสามารถทีจ่ ะนำ

แอนดรอยด์ไปพัฒนาระบบในสินค้าของตัวเองออกมาอย่างอิสระ ในขณะที่ระบบปฏิบัติการจากค่ายอื่นๆ อย่าง iOS หรือว่า Windows Phone 7 กลับเปิดเผยข้อมูลของ Source Code เพียงแค่บางส่วนเท่านัน้ ทำให้เหล่าผูพ้ ฒ ั นามีอสิ ระในการนำไป

ใช้งานน้อยกว่าแอนดรอยด์นนั่ เอง ด้วยการทีแ่ อนดรอยด์เป็น Open Source นีแ่ หละ เราจึง

ได้เห็นเหล่าค่ายผูผ้ ลิตต่างๆ ทดลองนำแอนดรอยด์ไปติดตัง้ ใน อุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างเมามัน อย่างเช่น ในงานมหกรรมสินค้า IT CES 2011 ทีล่ าสเวกัส ทีผ่ า่ นไปเมือ่ ต้นเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา และ งานมหกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ MWC 2011 ที่บาร์เซโลน่า

เราก็ได้เห็นอุปกรณ์แอนดรอยด์ทั้ง Smartphone, Tablet,

เครื่องเสียง, หูฟัง, ไมล์จับความเร็วจักรยาน ฯลฯ เพราะว่า โปรแกรมเมอร์สามารถทีจ่ ะเข้าไปดัดแปลง แก้ไขทุกสิง่ ทุกอย่าง

ทีอ่ ยูใ่ นแอนดรอยด์ได้ทงั้ หมดนัน่ เอง แล้วผู้ใช้อย่างเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ที่แน่ๆ เลย

อย่างแรก เพราะว่าแอนดรอยด์เป็น Open Source จึงทำให้ตน้ ทุน ในการพัฒนาต่ำหรือแทบไม่มดี ว้ ยซ้ำ ราคาของ App ทีข่ ายใน Market จึงลดต่ำลงด้วยตามต้นทุน และด้วยการทีแ่ อนดรอยด์นนั้ เปิดกว้าง เราจึงจะได้เห็น App ใหม่ๆ ดีๆ มากความสามารถ

ออกมาให้เราลองใช้กนั อีกเยอะแน่นอน เห็นอย่างนีแ้ ล้วอยาก

จะลองหันมาใช้แอนดรอยด์กนั บ้างแล้วหรือยัง??

แอนดรอยด์แทบเล็ต

สิ น ค้ า ที่ น่ า จั บ ตามองในปี นี้ ! !

3 โทรศัพท์แอนดรอยด์ที่น่าจับตา มอง สทีผ่ า่ นมา มี Android ในงาน CES 2011 ทีน่ ครลาสเวกั สมาร์ทโฟนเปิดตัวกันมากมาย แต่ในความหลากหลายนัน้

ก็มสี มาร์ทโฟนทีน่ า่ จับตามองอยู่ 3 ตัวด้วยกัน ทีน่ า่ จะพร้อม มากระชากเงินจากกระเป๋าของคุณภายในครึง่ ปีแรกของปีนี้ Samsung Galaxy S2

จากความสำเร็จของ Samsung Galaxy S ทีม่ ี ยอดขายถล่มทลายเมือ่ ปีทแี่ ล้ว Samsung ยังคง เดินหน้าต่อไป ด้วยการส่ง Samsung Galaxy S2 ตัวใหม่ทมี่ าพร้อมกับ CPU NVIDIA Tegra 2 และระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 2.3 ซึง่ เหมาะ สำหรับคอเกมทีต่ อ้ งการใช้เครือ่ งแรงๆ โดยเฉพาะ Sony Ericsson Xperia ARC

Smartphone ตัวนีถ้ งึ แม้จะยังไม่ได้ใช้ CPU แบบ DualCore แต่ Sony Ericsson ก็ทดแทนด้วยการขนเอา เทคโนโลยีใหม่ๆ จากค่าย Sony ทัง้ หน้าจอ แบบ Bravia Display และระบบเสียง

ทีเ่ ป็นจุดขาย ลงมารวมในเครือ่ งเดียว

แถมสมาร์ทโฟนตัวนีย้ งั บางสุดๆ โดยหนา

เพียงแค่ 8.7 มม. เท่านัน้ !! LG Optimus Black

Thaiandroidphone

เว็บบอร์ดสำหรับกลุม่ คนรักแอนดรอยด์ อีกหนึง่ สังคมสำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการใช้แอนดรอยด์ทที่ กุ คน สามารถเข้าไปพบปะ พูดคุย หรือว่าแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นต่างๆ ได้ นอกจากนีส้ มาชิกในบอร์ดนี้ ยังสามารถเขียน Blog เป็นของตัวเองได้อกี ด้วย http://www.thaiandroidphone.com Facebook : http://www.facebook.com/ thaiandroidphone Twitter : @THandroidphone

แทบเล็ตทีอ่ อกมาวางขายในปัจจุบนั หากดูสเปคโดยรวม ของมันแล้ว ดูแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ไม่วา่ จะค่ายไหน ก็ตาม จุดขายของแทบเล็ตจึงถูกโฟกัสไปอยูท่ ปี่ ระสิทธิภาพ ของตัวระบบปฏิบตั กิ ารทีท่ ำการปรับแต่งมาสำหรับใช้งาน

มากกว่า จำเลยทีจ่ ะมาตอบปัญหานีไ้ ด้กค็ อื ระบบปฏิบตั กิ ารที่ Tablet เหล่านัน้ ใช้นนั่ เอง มาดูทแี่ อนดรอยด์วา่ ทำไมระบบปฏิบตั กิ ารตัวนีจ้ งึ ถูก จับตามองมากในตลาดแทบเล็ตขณะนี้ หลังจาก Google

ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการนำแอนดรอยด์มาใช้บน อุปกรณ์ประเภทนี้ Google จึงตัดสินใจพัฒนาแอนดรอยด์ Version ใหม่ ให้ออกมารองรับอุปกรณ์ตวั นีโ้ ดยเฉพาะ

ซึง่ ก็คอื แอนดรอยด์ Honey Comb หรือแอนดรอยด์ 3.0

ที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากแอนดรอยด์ตัวเดิมที่เรารู้จัก

กันมากเหมือนกับว่าเป็นระบบปฏิบตั กิ ารคนละตัวกันเลย

ทีเดียว แต่ไม่วา่ จะเปลีย่ นไปแค่ไหน จุดขายของแอนดรอยด์

ก็ยังคงเหมือนเดิม ทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Service ของ Google หรือว่าระบบ Widget สำหรับ

จัดแต่งหน้าจอทีไ่ ม่เหมือนใคร แถมยังมีการปรับปรุงหน้าตา Interface ใหม่ให้สวยงามไม่แพ้ใครอีกด้วย นอกจากนีใ้ นแอนดรอยด์ตวั ใหม่นยี้ งั มีบริการใหม่ๆ จาก Google ทีเ่ ตรียมยกพลกันมาลงอีกหลายตัว เช่น Google Talk ทีส่ ามารถคุยแบบเห็นหน้ากันทัง้ สองฝ่ายได้ หรือว่า Google Reader สำหรับคนทีช่ อบอ่านหนังสือโดยเฉพาะ รวมไปถึง Google Map 3D ทีเ่ ราสามารถดูแผนทีใ่ น

รูปแบบ 3 มิตไิ ด้อกี ด้วย ล่าสุด แทบเล็ตทีท่ ำออกมาเตรียมสำหรับรองรับระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ตัวใหม่นี้ก็ทยอยเปิดตัวออกมา

เรือ่ ยๆ แล้ว ทัง้ Xoom จาก Motorola, Aconia จาก Acer, Streak 7 นิว้ จาก Dell และ Tablet จากอีกหลายๆ ค่าย

ทีเ่ ตรียมจะออกมาประชันกันในตลาดภายในปีนอี้ ย่างแน่นอน

Smartphone อีกตัวหนึง่ จาก LG ทีน่ า่ จับตามอง เพราะว่า หน้าจอของสมาร์ทโฟนตัวนี้ใช้จอแบบ NOVA Display

ซึง่ เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ทที่ าง LG ลงทุนพัฒนาขึน้ มาเอง และมีจดุ เด่นในด้านการประหยัดพลังงาน และมีความสว่าง

ทีเ่ หนือกว่าใคร หากใครกำลังคิดจะเลือกซือ้ แทบเล็ตในปีนแี้ ล้วละก็ สิง่ แรกทีค่ ณ ุ จะต้องทำก่อนเลยก็คอื เตรียมทำการบ้านมาก่อนให้ดๆี เพราะ Tablet ก็ไม่ได้ราคาถูกเลย ถ้าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้จะเปลี่ยน

เครือ่ งใหม่กนั ง่ายๆ การศึกษาเกีย่ วกับความสามารถของมันจึงเป็น สิง่ ทีจ่ ำเป็นมากเลยทีเดียว DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


TEXT : Nata-orn Kasemsongkram PHOTO : Mr. Niphun P.

ขาวอมชมพู ขาวอมชมพู

น้องมีน-อภิษฐา คล้ายอุดม แนะนำตัวหน่อย

สวัสดีคะ่ ชือ่ มีน-อภิษฐา คล้ายอุดม อายุ 18 ปีคะ่ ตอนนีก้ ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะ่ ผลงานในวงการบันเทิง

ทีผ่ า่ นมาก็มถี า่ ยนิตยสาร ถ่าย MV ถ่ายโฆษณา ทีก่ ำลังออนแอร์ตอนนีก้ ค็ งเป็น อะมิโน พลัส ไบร์ทเทนน ชุดขาวอมชมพูคะ่ เข้ามาในวงการบันเทิงได้อย่างไร

ตอนนั้นมีนไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วมีพี่โมเดลลิ่ง มาเจอค่ะ แต่มนี ยังไม่สะดวกเพราะอยูช่ นั้ ม.6 กำลังเตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัยพอดีคะ่ แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยคุณพ่อคุณแม่กเ็ ริม่ ไว้ใจให้อสิ ระ คือให้เรารูจ้ กั บริหารเวลาเองก็เลยได้เข้ามา แต่เรือ่ งเรียนสำหรับมีนก็ยงั เป็นเรือ่ งหลักอยูค่ ะ่ Gadget ที่พกติดตัวขาดไม่ได้

ถ้าติดตัวเลยก็คงเป็นไอโฟนค่ะ อย่างเมือ่ ก่อนมีนใช้ BB เหมือนกัน แต่พอไอโฟนออกมามันก็ลอ่ ตาล่อใจ (หัวเราะ) แล้วบวก กับช่วงหลังๆ มีนก็ไม่คอ่ ยได้แชตเท่าไหร่ แล้วอีกอย่างไอโฟนมันก็มี What’s App ทีส่ ามารถคุยกับเพือ่ นทีใ่ ช้ BB ได้ดว้ ย แล้วฟังก์ชนั ก็คอ่ นข้างเยอะกว่า ทัง้ สามารถเล่น อินเตอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกม เล่นเฟสบุค๊ ดูยทู ปู ถ่ายรูป ถ่ายวิดโี อได้ เรียกว่าครอบคลุม ทุกอย่างเลย ก็เลยเปลีย่ นมาใช้ไอโฟนค่ะ Gadget ชิ้นต่อไปที่อยากได้

อยากได้ MacBook ค่ะ ประเด็นหลักคือเอาไว้ถา่ ยรูป เพราะถ่ายรูปสวยมาก (หัวเราะ) ไม่หรอกค่ะ จริงๆ คืออยากเอาไว้ใช้ ทำงานค่ะ เพราะคิดว่า MacBook มันใช้งานสะดวกดีแล้วก็มคี ณ ุ ภาพด้วยค่ะ วิธีเลือกซื้อ Gadget

มีนจะเลือกทีฟ่ งั ก์ชนั การใช้งานว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา รึเปล่าค่ะ อย่างไอโฟนมีนคิดว่ามันพอดีสำหรับเราแล้ว เพราะอย่าง บางเครือ่ งทีม่ ฟี งั ก์ชนั เยอะๆ แล้วเราอาจไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ไม่เป็น มันก็นา่ จะไม่มปี ระโยชน์ สำหรับเราค่ะ ส่วนมากเข้าไปทำอะไรบนโลกอินเตอร์เน็ต

เข้าไปติดตามข่าวสารทีเ่ ราสนใจ เสิรช์ หาข้อมูลทางกูเกิล้ เล่นเฟสบุค๊ แชตกับเพือ่ นๆ คือมันทำได้ทกุ อย่างเหมือนกับมันย่อโลก ทัง้ โลกมาอยูใ่ นนีค้ ะ่ คิดว่าโลกยุค Social Network ช่วยในอาชีพเราอย่างไร

หลายคนคงต้องจำน้องมีน-

อภิษฐา คล้ายอุดม ได้จากวลี

‘ขาวอมชมพู ขาวอมชมพู’ น้องหน้าหวานคนนี้ นอกจาก เธอจะน่ารักตามสไตล์สาวใสแล้ว เธอกำลังจะมีผลงานการแสดง

ตามมาอี ก มากมายในช่ ว งเดื อ นนี้ และแน่นอนว่า DL มาคุยกับเธอ เพราะเธอสุดไฮเทคอีกด้วย

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ถ้ าในฐานะที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาก็ เ อาไว้ ห าข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาประกอบการเรียนค่ะ ส่วนในฐานะคนที่ทำงานในวงการบันเทิง ก็เหมือนกับให้คนทีช่ อบเราได้เข้าถึงตัวเราได้มากขึน้ ให้เราได้รจู้ กั เค้ามากขึน้ ด้วยเช่นกันค่ะ เวลาว่างชอบทำอะไร

เวลาว่างมีนจะเล่นอินเตอร์เน็ต เล่น App ในไอโฟน ฟังเพลง คือจะออกแนวเอนเตอร์เทนให้เราเพลิดเพลินมากกว่าค่ะ เพราะเหมือน กับทัง้ วันเราเรียนมาเราก็เครียดอยูแ่ ล้ว พอกลับบ้านเราก็เลยอยากผ่อนคลายค่ะ วิธีส่งความรู้สึกถึงคนพิเศษ

มีนจะชอบส่งเป็น mms ค่ะ เพราะคิดว่ารูปถ่ายมันสามารถ บอกความรูส้ กึ ได้ดกี ว่า ให้คนทีไ่ ด้รบั จากเรารูว้ า่ ตอนนีเ้ รากำลังทำ อะไรอยู่ ได้เห็นหน้ากันค่ะ สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้อ่าน

มีนคิดว่าทุกอย่างทีม่ นั มีขอ้ ดีกย็ อ่ มมีขอ้ เสียค่ะ เพียงแต่เรา จะเลือกใช้ยงั ไงเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั เราและไม่ทำให้คนอืน่ เดือดร้อน มากกว่าค่ะ แล้วก็ขอฝากผลงานของมีนในอนาคตด้วยนะคะ


TEXT : Kaze Kim

ใช่แล้วล่ะ ผมเคยตัง้ ใจจะเขียนแอพพลิเคชัน่ ลงโทรศัพท์เครือ่ งนีด้ ว้ ยซ้ำ แต่เวลาผ่านไปจนกระทัง่ สิน้ สุดอายุขยั ของมัน ผมกลับ ไม่ได้ทำแม้แต่จะเล่นโทรศัพท์ให้ครบทุกฟังก์ชนั ด้วยซ้ำ นึกไปแล้วก็ละอายใจตัวเองอยูเ่ หมือนกัน Smartphone หากไม่ใช้ความสามารถของมันให้เต็มที่ ใช้เพียงแค่โทร หรือรับส่งข้อความแค่นนั้ มันก็ไม่ตา่ งไปจาก Feature Phone แบบเก่าๆ หรอก ไม่วา่ จะซือ้ แพงแค่ไหน แต่ใช้ประโยชน์เพียงแค่นนั้ ดูยงั ไงมันก็ไม่คมุ้ ค่ากับเงินทุกบาท ทีเ่ ราเสียไปหรอก แต่ทำไมนะ คนทัว่ ไปถึงยังชอบทีจ่ ะซือ้ โทรศัพท์หรูๆ ดีไซน์สวยๆ และความสามารถเพียบพร้อมมาใช้กนั อยู่ ทัง้ ทีร่ ตู้ วั ว่าจะใช้งานได้ไม่คมุ้ ค่ากัน สภาพโทรศัพท์เครือ่ งนีค้ งจะเหมือนคนเรานัน่ แหละ มีความสามารถ แต่ไม่ถกู ใช้ให้เต็มที่ มีมลู ค่า แต่ไม่ถกู นำมาใช้ ให้ถกู วิธี สุดท้ายมันก็เป็นเพียงเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีถ่ กู คนนำมาใช้จนหมดอายุขยั แล้วก็พงั ไป จากนัน้ ก็ไม่มใี ครเหลียวแลอีก คนทุกคนมีความสามารถ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รตู้ วั ว่าความสามารถของตนนัน้ มีคา่ แค่ไหน ทุกๆ คนมีความสามารถ แตกต่างกันไป แต่กลับยังไม่ยอมนำมาใช้ให้ถกู วิธี สุดท้ายก็เป็นแค่เครือ่ งมือให้คนอืน่ และก็จบชีวติ ไปโดยทีไ่ ม่ได้ทำอะไร ทีเ่ ป็นชิน้ เป็นอัน ตามทีต่ วั เองปรารถนาเสียด้วยซ้ำ อาจจะเพราะคนคนนัน้ คิดไม่เป็น หรือไม่รจู้ กั คิด และถูกบงการความคิด ด้วยคนทีส่ ามารถคิดได้มากกว่านัน่ เอง ลองเทียบดูสิ สมมติวา่ โทรศัพท์รนุ่ หนึง่ มีอายุขยั เท่ากัน แต่คนใช้ตา่ งกัน คนหนึง่ ใช้แค่โทรศัพท์ กับส่งข้อความ ใช้งาน วนๆ อยูแ่ ค่นนั้ ส่วนอีกคนหนึง่ ใช้รบั อีเมล ซือ้ ขายหุน้ บนอินเตอร์เน็ต หารายได้เข้าตัว แล้วพอวันหนึง่ ทีโ่ ทรศัพท์หมดอายุขยั และถึงเวลาต้องซือ้ เครือ่ งใหม่ คนแรกยังต้องใช้เงินเดือนของตัวเองเพือ่ ซือ้ แต่ไม่แน่คนทีส่ องอาจจะใช้รายได้จากการใช้งาน โทรศัพท์ตวั นัน้ มาซือ้ เครือ่ งใหม่ได้หลายเครือ่ งแล้วก็ได้นะ ‘เวลาของทุกคนมีเท่ากัน แต่ตา่ งกันทีใ่ ครจะสามารถใช้เวลาได้คมุ้ ค่ากว่า’ ขณะที่ผมกำลังเก็บห้องที่มีแต่ของวาง เคยเฝ้าถามตัวเองบ้างมัย้ ? ว่างานทีท่ ำอยู่ ทำไปแล้วเห็นอนาคตของตัวเองหรือไม่ จริงอยูท่ วี่ า่ ตัวเรานัน้ คือจิก๊ ซอว์

ระเกะระกะเต็ ม ไปหมด เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ชิน้ สำคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันบริษทั ไปข้างหน้า แต่ถา้ หากสักวันหนึง่ เราเสือ่ มสภาพลง ไม่แน่เราก็อาจจะถูกถีบส่งไปแบบไม่เหลือ เยือ่ ใยเลยก็ได้ จัดห้องมานาน ก็บง ั เอิญเหลือบไปเห็น ลองทบทวนตัวเองดู ว่างานทีเ่ ราทำอยูท่ กุ วันนี้ เราทำเต็มความสามารถของเราแล้วหรือยัง หากใครยังทำงานแบบวนลูป โทรศั พ ท์ เ ครื่ อ งเก่ า ของผมวางเก็ บ ไว้ ตืน่ เช้ามาตอกบัตรเข้าทำงาน ทำงานซ้ำเดิมทุกวัน แล้วก็ตอกบัตรออก หยุดซะเถอะ! แบบนัน้ มันก็ไม่มอี ะไรก้าวหน้าขึน้ หรอก

งานแบบนัน้ ไม่วา่ ใครก็ทำได้ แล้วสักวันเมือ่ เค้าเห็นว่าค่าจ้างเราแพงเกินไป เค้าก็จะหาคนใหม่ทจี่ า้ งถูกกว่ามาแทนเราแน่นอน ในลิ้ น ชั ก จึ ง นึ ก ถึ ง เรื่ อ งเก่ า ๆ ที่ เ คย ตอนทำงานเราควรคิดให้มากขึน้ ใช้ประโยชน์จากความคิดของเรา ไม่ใช่สกั แต่ทำ แต่ควรจะคิดริเริม่ สร้างอะไรใหม่ๆ

ตั้ ง ใจที่ จ ะทำขณะที่ ไ ด้ เ ครื่ อ งโทรศั พ ท์ ให้องค์กร ดึงเอาความสามารถของเราออกมาให้มากทีส่ ดุ นึกถึงคุณค่าในตัวเอง เก็บเกีย่ วประสบการณ์เหล่านัน้ เอาไว้ แล้วมันจะเป็นประโยชน์กบั ตัวเราในสักวันหนึง่ ในวันทีเ่ ราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านัน่ เอง เครือ ่ งนีม ้ าครัง ้ แรก ถามตัวเองก่อน ว่าสิง่ ทีเ่ ราทำอยูท่ กุ วันนี้ มันใช่สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับเราแล้วหรือยัง??

มันก็แค่

โทรศัพท์เก่าๆ!

Do You

KNOW?

ชือ ่ โดเมนทีแ ่ พงทีส ่ ด ุ ในโลก

โดเมนทีม่ ลู ค่าสูงทีส่ ดุ ปกติมกั จะเป็นโดเมน ทีม่ ชี อื่ ทีค่ นเข้าใช้มากทีส่ ดุ โดเมนทีม่ กี าร ซื้อขายแพงที่สุดจึงต้องเป็นชื่อโดเมนที่มีมูลค่าทางการตลาด สูงมากๆ ด้วยเช่นกัน แต่คณ ุ รูห้ รือไม่วา่ ชือ่ โดเมนทีม่ กี ารซือ้ ขาย ราคาแพงทีส่ ดุ ในตอนนีช้ อื่ อะไร!? คำตอบก็คอื sex.com นัน่ เอง ชือ่ โดเมนนีไ้ ด้ถกู บันทึกไว้ใน Guinness World Record ว่าเป็นโดเมนทีม่ รี าคาในการโอนย้าย เจ้าของแพงทีส่ ดุ ในโลก โดยสถิตไิ ด้บนั ทึกไว้วา่ ราคาของมันสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว โดยเจ้าของเดิมคือบริษทั Escom เป็นผูข้ ายให้กบั ทาง Clover Holdings เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 2010 แพงกว่าโดเมนชือ่ อืน่ ๆ อย่าง pizza.com, vodka.com หรือว่า Russia.com หลายเท่าตัวเลยทีเดียว อย่างนีก้ ค็ งจะเป็น

การสือ่ ว่าความจริงคนเราชอบอะไรทีส่ ดุ สินะ ถามจริงเถอะ มีใคร ไม่เคยคิดจะเข้าเว็บนีบ้ า้ ง sex.com เนีย่ หากไม่เคยคิดเลย แสดงว่าคุณคงเป็นคนทีไ่ ม่หมกมุน่ กับเรือ่ งแบบนีส้ นิ ะ

TEXT : กองบรรณาธิการ DL

เมาส์ลอ ่ งหน ใช้แค่นว ิ้ ก็สง ั่ การได้แล้ว วิวฒ ั นาการของเมาส์เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ จากอุปกรณ์กล่องสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่

ภายหลังมาก็เริม่ เล็กลงเรือ่ ยๆ จนเหลือขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ แต่ใครจะไปคิดล่ะว่า มันยังจะเปลีย่ นไปได้อกี กลายเป็นไม่ตอ้ งมีตวั เครือ่ งให้จบั เลยก็ได้ ถ้าไม่มตี วั เครือ่ งให้จบั แล้วเราจะขยับหน้าจอของเรายังไงล่ะ การทำงานของเจ้าเมาส์ ตัวนีก้ ง็ า่ ยๆ เลย คือมันจะมีอปุ กรณ์ตวั เซ็นเซอร์ตวั หนึง่ ทีเ่ อาวางไว้ขา้ งหน้าเรา เพือ่ ใช้ สำหรับเอาไว้จบั ความเคลือ่ นไหวของนิว้ จากนัน้ เราก็จนิ ตนาการเลยว่านิว้ มือของเรา ก็คอื เมาส์ตวั หนึง่ ทีเ่ ราสามารถลากไปมา ดับเบิล้ คลิก หรือว่าเลือ่ นหน้าจอขึน้ ลงได้ นอกจากจำลองเป็นเมาส์แล้ว ยังสามารถจำลองเป็นปากกาสำหรับเขียนบน คอมพิวเตอร์ได้อกี เพียงแค่เราถือปากกาไว้ในมือแล้วก็ลากเส้นไปมาอยูห่ น้าตัวเครือ่ ง จับเซ็นเซอร์ เท่านีก้ เ็ หมือนกับว่าเรากำลังใช้เมาส์ปากกาวาดภาพอยูน่ นั่ เอง

Key Card ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ปกติแล้วระบบ Key Card ทีเ่ ราใช้ลอ็ กประตูกนั นัน้ จะควบคุม ผ่านระบบเครือข่าย ซึง่ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้ ปกติแล้ว จะมีการเก็บค่าๆ หนึง่ ไว้ในตัว Key Card และทำการใส่รหัสไว้ ในขณะทีเ่ ราเอา Key Card ไปสแกนตรงเครือ่ งสแกนตรงประตู เครือ่ งสแกนจะทำการนำรหัสบน Key Card ไปใช้ในการถอดรหัส และตรวจสอบว่ารหัสใน Card ตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ หากรหัสตรงจริง ประตูถงึ จะสามารถเปิดได้ ระบบนีถ้ อื ว่าค่อนข้างจะปลอดภัยดีเลยทีเดียว ถ้าหากว่าไม่มใี ครสามารถแกะวิธกี ารซ่อนรหัสผ่านของมันได้นะ!!

แต่ทว่าตอนนีก้ ลับมีคนแกะรหัสออกมาได้ซะแล้วนีส่ ิ โดยคุณ Michael Gough เป็นผูค้ น้ พบวิธนี ี้ และคุณ Ian Robertson ก็เป็นผูเ้ ขียน Apps ทีช่ อื่ Caribou ตัวนีม้ าโชว์วธิ กี ารปลดล็อกประตูแบบนีภ้ ายในเวลาไม่กวี่ นิ าทีเท่านัน้ เอง แต่ไม่ตอ้ งหวังกันว่า App ตัวนีจ้ ะนำมาใช้กนั ได้งา่ ยๆ กับเว็บต่างๆ หรอก อันตรายแบบนี้ ถ้าหากหลุดออกมาแล้วละก็ สงสัยบ้านเมืองคงจะมีปญ ั หาโจรเยอะขึน้ อย่างแน่นอน หวังว่าทัง้ 2 คนนีจ้ ะไม่เอา App ตัวนีไ้ ปก่อการร้ายนะ!! DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


www.facebook.com/cameralover

TEXT / PHOTO : CLV Team

มาเพิม ่ สีสน ั ให้ภาพถ่ายธรรมดาๆ ด้วยเทคนิคภาพ Foreground CLV Team เราก็มีเทคนิคใหม่ๆ ให้ชาวรักกล้องได้ลองเล่น กันสนุกๆ อีกแล้วครับ ครั้งนี้จะเป็นวิธีเพิ่ม Foreground ให้ภาพถ่ายดูมีองค์ประกอบภาพและสีสันที่น่าสนใจขึ้น ด้วยการใช้ วัสดุใกล้ๆ ตัวกัน ภาพแบบนี้เพื่อนๆ คงได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว บางคน สงสัยว่าใช้โปรแกรมตกแต่งภาพทีหลังหรือเปล่า จริงๆ ก็ทำได้

ทั้งสองแบบ คือใช้โฟโต้ช็อปรีทัชสีเข้าไป หรืออีกวิธี

คื อ ใช้ วิ ธี ธ รรมชาติ อ ย่ า งที่ เ รากำลั ง จะแนะนำกั น ตรงนี้

วิธไี ม่ยากและก็สนุกด้วย ได้ภาพมาแบบจบหลังกล้องกันไปเลย

01

02

03

04

วิธีทำ

1. ใช้ใบไม้สเี หลืองมาบังเลนส์ดา้ นบนประมาณครึง่ นึง S 1/4000 F 2.0 ISO200 2. คราวนีใ้ ช้พมุ่ ไม้ดา้ นหน้าตัวแบบเป็น foreground ก็ได้เหมือนกัน S 1/2000 F 2.0 ISO200 3. เทคนิคเดิม แต่รอแสงช่วงเย็นมาเป็น Rim Light ให้ภาพน่าสนใจยิง่ ขึน้ S 1/125 F 2.0 ISO200 4. ผสมช่วงจังหวะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว ลองปรับ Shutter ให้ชา้ ลงเพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ อี ารมณ์สนุกมากขึน้ S1/40 F 4.0 ISO200

ระดับความยาก : ปานกลาง

อุปกรณ์ถ่ายทำ : กล้อง, เลนส์ Fix ข้อควรระวัง สว่างๆ เช่น 50 mm F1.8, วัสดุเล็กๆ

ที่มีสีสันสวยงาม เช่น ดอกไม้ ใบไม้ต่างๆ TIPS : ถ้าอยากให้สะดวกมากขึน ้

ก็หา Filter มาใส่หน้าเลนส์แล้วเอาดอกไม้เล็กๆ

มาแปะเลยก็ได้

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

1. กล้องทีใ่ ช้คราวนีเ้ ป็น Nikon D90 Len 50mm f1.4 การถ่ายครัง้ นี้ จำเป็นมากทีต่ อ้ งใช้เลนส์ทมี่ ี f กว้างๆ สักประมาณ F 1.8-4 กำลังดี

เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้ foreground ทีเ่ บลออย่างนุม่ นวล วัสดุทชี่ ว่ ยสร้างสีสนั ครัง้ นีเ้ ป็นดอกไม้ ใบไม้ทหี่ ล่นตามพืน้ ทัว่ ไป หรือไม่กด็ อกไม้ในถ้วยเล็ก ก็ได้ครับ 2. วิธแี สนง่ายมาเลยเพียงแค่เวลาถ่ายรูปเราเอาดอกไม้มาบังขอบๆ เลนส์นดิ หน่อยแล้วถ่ายก็ได้แล้ว คราวนีเ้ ราลองให้นอ้ งนางแบบทดลอง ถ่ายเองกันเลย 3. ทดลองเปลีย่ นสีและมุมไปเรือ่ ยก็ได้ภาพทีแ่ ปลกตา ทีม่ สี สี นั สดใสน่า สนใจขึน้ มาทันตา จะลองเอาดอกไม้หลายๆ สีมารวมในครัง้ เดียวเลย ก็ได้เหมือนกัน เพือ่ ให้ได้ภาพทีส่ ดใสและสวยงามมากขึน้ ไปอีก ใครทดลองถ่ายไปแล้ว มีภาพสวยๆ สนุกๆ ก็เอามาแบ่งให้เพือ่ นๆ ได้ชมกันที่ cameralover.gmlive.com หรือ facebook.com/ cameralover กันนะครับ


www.facebook.com/thaimaclover

TEXT / PHOTO : @pondkungz

เป็นอันว่าไม่มีการพลิกโผใดๆ สำหรับงานเปิดตัว iPad 2

ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปได้ไม่นานโดยที่ ก่อนหน้านี้มีสารพัดหมอดูและ หมอเดาออกมาฟันธงกันเป็นระยะ ว่า iPad 2 นั้นมาแน่ ซึ่ง Apple ก็เลือกวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับการเปิดตัว iPad

เจเนอเรชั่นที่ 2 ของพวกเขา หลังจากทีอ่ อกมาสะเทือนโลกแห่ง Tablet ทีไ่ ม่เคยมีผใู้ ดสามารถเอาชนะและ

ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของตลาดคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาหมวดหมู่พิเศษนี้ได้

ซึง่ Apple ได้พสิ จู น์แล้วว่าการสร้างอุปกรณ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องทำให้มนั ทำงาน ได้ทกุ อย่าง เพียงแต่เราต้องโฟกัสลงไปให้ถกู จุดว่าเราจะสร้างสิง่ นัน้ ขึน้ มาเพือ่ ให้มนั ทำหน้าทีไ่ ด้ดที สี่ ดุ ในด้านทีม่ นั ถนัด และไม่มสี งิ่ อืน่ มาเทียบเคียงได้ นัน่ เป็นทีม่ าของความสำเร็จสูงสุดของ iPad ในรุน่ แรก ด้วยยอดขายทัว่ โลก กว่า 15 ล้านเครือ่ ง ในระยะเวลาเพียง 9 เดือนเท่านัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึงคูแ่ ข่ง

อันดับรองๆ ลงมา ทีเ่ ห็นจะดูดหี น่อยก็พอจะมีเพียง Samsung Galaxy Tab

ทีย่ อดขายล่าสุดเปิดเผยมาว่ามีเพียง 2 ล้านเครือ่ งทัว่ โลก Apple ชีใ้ ห้เห็นว่าคนบนโลกใบนีย้ งั คงเปิดรับสิง่ ทีเ่ รียกว่า Tablet เข้าไปเป็น ส่วนหนึง่ ของชีวติ อยู่ ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีบ่ รรดาคูแ่ ข่งมากหน้าหลายตาจะทยอย ทำ Tablet ของตัวเองออกมาแข่ง หวังจะกระชาก Apple ลงจากบัลลังก์อนั มัง่ คัง่ และมัน่ คงให้ได้ ด้วยการสร้าง Tablet ทีเ่ ร็วกว่า แรงกว่า ทำอะไรได้มากกว่า รองรับการเชือ่ มต่อได้มากกว่า ซึง่ มองมุมไหนก็นา่ จะดีกว่า iPad ทุกประการ แล้วทุกคนบนโลกก็ได้รจู้ กั iPad 2 เป็นที่น่าแปลกใจที่ความสามารถของ iPad 2 นั้นแทบจะเรียกได้ว่า

ยังล้าหลังคูแ่ ข่งในปัจจุบนั อยูเ่ อาการ ในด้านต่างๆ เช่น ความละเอียดของ

กล้องถ่ายรูป หรือระบบการเชื่อมต่อที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ อยู่

ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวว่า ‘มันไม่จำเป็น’ Apple มักจะมีจดุ ยืนเป็นของตัวเองอยูเ่ สมอว่าจะผลิตของชิน้ ใดในเวลาไหน และควรจะเป็นอย่างไรโดยไม่สนใจคูแ่ ข่งรอบข้างว่าจะอัพเกรดอุปกรณ์ของตนเอง อย่างเต็มทีโ่ ดยทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ อาจจะยังไม่รเู้ ลยด้วยซ้ำว่ากลุม่ ผูใ้ ช้อปุ กรณ์ เหล่านีเ้ ขาต้องการจริงๆ หรือเปล่า? ดังนัน้ เราจึงมักจะเห็นเหตุการณ์ทำนองว่า ช่วงแรกๆ ผูค้ นทีร่ อการเปิดตัว อุปกรณ์ใหม่ๆ ของ Apple จะออกมาบ่นอุบเกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ วกเขารอคอยว่าทำไม

2010-2011

ปีทองของ iPad ถึงไม่ได้แบบนัน้ บ้างไม่ได้แบบนีบ้ า้ ง แต่เมือ่ เวลาผ่านไปสักพักผูค้ นทีอ่ อกมาบ่นเหล่านัน้ ก็ซอื้ สินค้าของ Apple ไปใช้อย่างมีความสุข นัน่ ทำให้เห็นว่า Apple มองทะลุปรุโปร่งแค่ไหนว่าสินค้าของพวกเขาจะต้องมีคนใช้งาน

โดยทีเ่ หตุผลในการใช้งานของลูกค้าบางคนอาจจะตามมาทีหลังจากการซือ้ ไปใช้ดว้ ยซ้ำ ดังนัน้ เชือ่ ได้เลยว่า iPad 2 จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆ ในปี 2011 ทีค่ แู่ ข่งรายอืน่ ๆ

เริม่ ตัง้ ลำกันได้แล้ว แต่ในขณะทีค่ แู่ ข่งรายอืน่ ๆ พยายามตัง้ ลำและบินขึน้ ไปในระดับทีส่ งู มากพร้อมๆ กันหลายลำ

โดยทีบ่ างลำยังไม่รตู้ วั ว่าจำเป็นต้องบินสูงมากขนาดนัน้ รึเปล่า บางอย่างทีบ่ นิ ต่ำอยูข่ า้ งล่างด้วยความคิดทีว่ า่ ระดับความสูงแค่นกี้ เ็ พียงพอต่อการตอบสนอง

สิง่ ต่างๆ ให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการตัวมันได้ บางอย่างทีว่ า่ นัน้ ชือ่ iPad 2! iPad 2 vs. iPad มีอะไรเปลีย ่ น สำหรับผูท้ ยี่ งั นึกไม่ออกว่า iPad 2 ทีเ่ ปิดตัวมาใหม่นนั้ มีอะไรเปลีย่ นไปบ้าง เราลองมาดูกนั มีกล้องด้านหน้าและด้านหลังสำหรับถ่ายภาพนิง่ และ FaceTime (Video Call) ประมวลผลเร็วขึน้ สองเท่าด้วย Apple A5 Processor และชิพกราฟิกเร็วขึน้ อีก 9 เท่า! บางกว่าเดิมด้วยขนาดใหม่ที่ 8.8 มม. ส่วนน้ำหนักเบาลงเหลือเพียง 600 กรัมเท่านัน้ ! มีสขี าวให้เลือกด้วยนอกจากสีดำทีเ่ ราคุน้ เคยกัน

เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่มาพร้อม CPU ตระกูล Sandy Bridge และ Thunderbolt

Apple ได้ทำการอัพเดทตัว MacBook Pro ไปเมือ่ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา

โดยรอบนีม้ กี ารหันไปใช้ CPU รุน่ ใหม่ลา่ สุดจาก Intel ในชือ่ รหัส Sandy Bridge ซึง่ ให้ผล การทดสอบประสิทธิภาพเร็วขึน้ กว่ารุน่ ก่อนหน้าชนิดทิง้ ห่างไม่เห็นฝุน่ ซึง่ ใน MacBook Pro

รุน่ ล่าสุดมีให้เลือกทัง้ Dual-Core i5, i7 หรือแม้แต่จะ Quad-Core i7 ก็มใี ห้เลือกเช่นกัน อีกอย่างทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือพอร์ท ‘Thunderbolt’ ซึง่ เป็นรูปแบบการเชือ่ มต่อ

แบบใหม่ลา่ สุดทีค่ ดิ ค้นโดย Intel ซึง่ สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ทคี่ วามเร็วระดับ 10 Gbps

ซึง่ นับว่าเร็วมากๆ ในยุคปัจจุบนั ถ้าอยากรูว้ า่ เร็วแค่ไหน? เว็บไซต์ engadget.com

ได้ทำการทดสอบโอนถ่ายข้อมูลขนาด 4GB พบว่าใช้เวลาไม่ถงึ 30 วินาที ไฟล์ทงั้ หมดก็ถกู ส่งผ่านพอร์ท Thunderbolt ไปเสียแล้ว! MacBook Pro รุน่ ใหม่ราคาเริม่ ต้นที่ 39,900 บาทสำหรับรุน่ 13 นิว้ และ 59,900 บาท สำหรับรุน่ 15 นิว้ สามารถหาซือ้ ได้ที่ iStudio และ iBeat ทุกสาขาทัว่ ประเทศไทย

DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : Mr. Jirawat Kim H. / PHOTO : Mr. Niphun P.

2011 กำลังจะเป็นปีแห่งแทบเล็ตจริงๆ เพราะทั้ง iPad และค่ายอื่นๆ ที่ใช้ Android กำลังเข็นแทบเล็ตรุ่นใหม่ๆ ออกมาประชันกันเต็มที่ ทีม DL ของเราโชคดีที่ได้ลองของ Dell Streak แทบเล็ตขั้นเทพจากค่ายเดลล์ ลองมา

ดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะมือและเหมาะสำหรับการใช้ทำอะไรได้บ้าง

DELL STREAK 5” เชือ ่ มต่อสังคมออนไลน์ฉบับกระเป๋า

Dell เปิดตัวแทบเล็ตตัวนี้พร้อมกับสโลแกน

“I’m proud of my 5-inch” หรือแปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คือ

“ผมภูมิใจกับขนาด 5 นิ้วของผม”

โอ้…ช่างกล้า

มันคือแทบเล็ตตัวจิ๋วขนาด 5 นิ้วที่สามารถพกพา

ได้ง่าย ถึงแม้ขนาดของมันจะเล็กก็จริง แต่ความ สามารถของมันก็ไม่ได้เล็กตามลงไปเลย CPU

ที่มันใช้อยู่ตอนนี้เป็น Snapdragon QSD8250 1GHz Rom 512MB มีกล้อง 2 ตัว ด้านหน้า

ความละเอียด 3 แสนพิกเซล และด้านหลัง 5 ล้าน

พิกเซลพร้อมแฟลชในตัว มาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Android 2.2 และ Stage UI ของ Dell เอง เท่านีก้ เ็ พียงพอแล้ว สำหรับ Tablet ทีพ่ กพาง่ายตัวนี ้ สัมผัสแรกหลังจากเปิดเครือ่ งขึน้ มา เมือ่ ได้ลองทดสอบจอสัมผัสดูกพ็ บว่ามันลืน่ กว่าทีค่ ดิ และทัง้ ทีจ่ อ

มีขนาดเล็ก แต่ตวั หนังสือก็ยงั สามารถมองเห็นได้งา่ ย นำมาใช้อา่ นหนังสือก็ไม่เสียสายตา หรือหากเอามาลอง เล่นเกมสุดฮิตอย่าง Angry Birds ก็สามารถลากนิว้ ดึงสลิงขณะยิงนกออกไปได้แบบลืน่ มือไม่มกี ระตุก จุดเด่นอีกจุดหนึง่ ของ Dell Streak ก็คอื ตัว Stage UI ซึง่ เป็นหน้าจอการใช้งานทีท่ าง Dell ออกแบบ

ขึน้ มาเอง ซึง่ หากได้ลองใช้ดแู ล้ว พบว่าหน้าจอของมันสวยน่าใช้เอามากๆ แถมยังใช้งานง่ายอีกต่างหาก หากใครจะนำมาใช้แทนโทรศัพท์

ก็ไม่มปี ญ ั หา เพราะว่ามันมีฟงั ก์ชนั โทรศัพท์มาให้พร้อม เพียงแต่มนั อาจ จะดูใหญ่เทอะทะไปสักนิด นอกจากนี้ ความสามารถอืน่ ๆ ของ Android นัน้ ก็มมี าให้ครบถ้วนทัง้ Google Service หรือว่าการ Download Application จาก Android Market ข้อเสียเดียวของเจ้า Tablet

ตัวนีอ้ าจจะเป็นแบตเตอรีท่ ใี่ ห้พลังงาน น้อยไปหน่อย เพียงแค่ 1500 mAhm หากใช้งานหนักๆ มากได้ไม่นาน

ก็อาจจะต้องถอยกลับไปชาร์จพลังงาน เพิม่ ใหม่ซะแล้ว

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ขอบคุณ : บริษัท บริษัท วินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ

DELL STREAK 7” ก้าวใหม่ของแทบเล็ต Dual-Core

Dell Streak 7” ถูกออกแบบมาให้แตกต่าง

จาก Dell Streak 5” ตัวเดิมพอสมควร นอกจาก ขนาดจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกลายเป็น 7” แล้ว ตัวเครือ่ งดูเหมือนจะออกแบบมาให้ใช้งานในแนวนอนโดยเฉพาะ เพราะว่าหากดู จากตำแหน่งของกล้องเมือ่ วางเครือ่ งในแนวนอน กล้องจะอยูด่ า้ นบนพอดีทงั้

ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนลำโพงก็จะอยูท่ ดี่ า้ นซ้ายและด้านขวาของตัวเครือ่ ง สาเหตุทเี่ ป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่ามันเน้นการใช้งานสำหรับนำไปเล่นเกมนัน่ เอง

ด้วย CPU ทีเ่ ป็น NVIDIA Tegra 2 หรือ CPU Dual-Core สำหรับสมาร์ทโฟน

โดยเฉพาะ มาพร้อมกับแรม 364MB และหน่วยความจำในตัวเครือ่ งอีก 16GB

หากนำเอามาใช้เล่นเกมแล้วละก็ ความเร็วไม่แพ้เครือ่ งเกมคอนโซลทัว่ ไปเชียวล่ะ ทาง DL จึงไม่พลาดลองทดสอบเล่นเกมทีม่ กี ารประมวลผลกราฟิกสูงๆ อย่าง Gun Bros ทัง้ ทีม่ กี ารแสดงกราฟิกเยอะแยะมากมาย แต่เครือ่ ง Streak 7” กลับ ไม่มอี าการอืดแม้แต่นอ้ ย สามารถเล่นเกมได้แบบต่อเนือ่ งไม่มปี ญ ั หา แถม ระบบจอสัมผัสก็ดีเยี่ยม สามารถบังคับตัวละครเดินไปเดินมาได้ง่าย

นิดเดียว เท่านัน้ ยังไม่พอ เสียงลำโพงก็ดงั กระหึม่ ทำให้เราเล่นเกมแล้ว

ได้อารมณ์มากยิง่ ขึน้ ไปอีกด้วย


TEXT : Mr. Jirawat Kim H.

สำหรับสาวๆ ที่ยังไม่มีหวานใจมาคอยอาสาเป็นตากล้องประจำตัว หรือถึงแม้ จะมีหวานใจอยู่แล้ว แต่ก็ยังอยากจะสแนปภาพด้วยฝีมือ

ของตัวเองล้วนๆ DL คิดว่าคุณต้องการ Samsung ST600

กล้องดิจิตอลแบบคอมแพ็คท์ ที่มีจอแอลซีดีด้านหน้า

เอาไว้เล็งถ่ายตัวเองและเพื่อนฝูงได้สบายๆ

ไม่ต้องไปง้อใคร

การออกแบบ กล้อง Samsung ST600 เป็นกล้องกระชับมือ กะทัดรัด

น้ำหนักเบา พกพาสบายๆ มีความละเอียดสูงถึง 14.4

ล้านพิกเซล และเลนส์ทสี่ ามารถซูมได้ถงึ 5 เท่า มีจดุ เด่น

อยูท่ จี่ อของมันทีม่ ที งั้ หมด 2 หน้าจอ จอด้านหลังขนาด

3.5 นิว้ เป็น TFT LCD แบบทัชสกรีน เอาไว้ใช้ควบคุมการ ทำงานของกล้อง และจอด้านหน้าทีม่ ขี นาด 1.8 นิว้ เหมาะ สำหรับคนทีช่ อบหันกล้องเข้าหาตัวเองแล้วถ่ายรูปโดยเฉพาะ ภาพถ่ายทีถ่ า่ ยออกมามีความละเอียดสูงสุดถึง 4320 x 3240 พิกเซล สามารถปรับแต่งรูปแบบของภาพถ่ายได้

ทั้งแสง สี White Balance รวมไปถึงฟังก์ชันอื่นๆ

ได้มากมายด้วยตัวเอง หรือหากรูปทีถ่ า่ ยได้ยงั ไม่สวยพอ

ก็ยงั สามารถแต่งสีของรูปได้ดว้ ยฟังก์ชนั พิเศษทีม่ ใี ห้มา

ในตัวกล้องได้อกี ด้วย

ทดลองใช้งาน Samsung ST600 เป็นกล้องทีช่ าญฉลาดใช้ได้เลย สำหรับมือใหม่ DL แนะนำให้เปิดระบบกันการสัน่ ขึน้ มา และเปิดตาราง Grid บนหน้าจอ

เพือ่ ช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพ นอกนัน้ ก็ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ อง ST600 ในการวัดแสง ปรับสีสนั และคำนวณเรือ่ งราวต่างๆ ทีส่ ลับซับซ้อน ลองใช้งานโหมดการตัง้ ค่าอัตโนมัติ Smart Photo เพือ่ ให้กล้อง ทำการปรับแสงและสีให้เราเอง โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปปรับอะไรให้ยงุ่ ยาก นอกจากนีย้ งั มีลกู เล่นสนุกๆ ในตัวกล้อง ST600 ให้เราทดลองเล่น

เยอะมากเลยทีเดียว ทัง้ ระบบจดจำหน้าของเรา หรือว่าจะปรับเลนส์ให้มี รูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ภาพออกมาดูแปลกตาได้ ภาพทีไ่ ด้ออกมาอยูใ่ นระดับน่าพอใจสำหรับกล้องคอมแพ็คท์ และ มุมภาพทีเ่ ราชอบมากคือมุมภาพถ่ายตัวเองกับกลุม่ เพือ่ นๆ ทีเ่ รา สามารถจัดองค์ประกอบและดูแลความเรียบร้อยของเสือ้ ผ้าหน้าผม

ของตัวเองได้อย่างดี

Favorites

Samsung ST600 มาพร้อมกับจอ S-LCD 2 จอ อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเครื่อง

เหมาะสำหรับให้สาวๆ ใช้ถ่ายรูปตัวเองเวลาที่ ไม่มีใครถ่าย รูปให้ความละเอียดของกล้อง สูงสุด 14.4 ล้านพิกเซล มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการปรับแต่งแสงและสี ของรูปก่อนถ่ายจริง ทั้ง EV, White Balance, ISO ฯลฯ มีระบบจดจำหน้า ทำให้กล้องสามารถปรับ โฟกัสไปที่หน้าของเราได้อัตโนมัติเมื่อเห็นหน้า ของเราเลยทันที

• •

ถ้าเกิดแบตเตอรี่เจ้ากรรมของสมาร์ทโฟน ดันไปหมด ระหว่างที่เราอยู่นอกบ้านและไม่ได้พกสายชาร์จไปด้วยล่ะ ทีนไี้ ม่ใช่แค่เราจะเล่นเกมไม่ได้ ออนไลน์ไม่ได้ ถ่ายรูปไม่ได้ ฟังเพลงไม่ได้แล้ว เรายังจะกลาย เป็นบุคคลสาบสูญ ไม่มใี ครสามารถโทรตามตัวได้ไปเลยในทันที DL จึงมีอปุ กรณ์สำหรับใช้เติมพลังงานให้กบั สมาร์ทโฟนของเราแบบฉุกเฉินมาแนะนำ

เรามาทำความรูจ้ กั กับเจ้า Vox Power Bank ตัวนีก้ นั เลยดีกว่า สัมผัสภายนอก ตัว Vox Power Bank ถูกออกแบบให้มีรูปทรง

สีเ่ หลีย่ มเล็กๆ ผลิตออกมา 2 แบบ คือสำหรับ iPhone ทีเ่ ป็นหัวแบบ 30-pin Connector และแบบสำหรับสมาร์ทโฟนทัว่ ไปทีม่ หี วั เป็น แบบ Micro USB และ Mini USB พลังงานทีต่ วั Vox Power Bank สามารถ เก็บได้ สามารถใช้สำหรับโทรศัพท์ได้ยาวนาน สู ง สุ ด 4 ชั่ วโมง เพี ย งพอสำหรั บ การใช้

เป็ น พลั ง งานสำรองก่ อ นที่ จ ะนำเครื่ อ ง Smartphone กลับไปชาร์จต่อที่บ้านได้

แบบสบายๆ

ทดสอบการใช้งาน วิธกี ารใช้งานนัน้ ก็งา่ ยๆ เพียงแค่เสียบตัวเครือ่ งเข้ากับ ช่องเสียบสายชาร์จของเครือ่ ง แล้วเครือ่ งสมาร์ทโฟนก็จะ เริม่ ทำการชาร์จในทันที และด้วยความทีเ่ ครือ่ ง Vox Power Bank นัน้ ตัวเล็กมากๆ เมือ่ เราเสียบมันเข้ากับ เครือ่ งแล้ว เราก็ยงั สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่าง สะดวก หลังจากเริม่ ชาร์จพลังงานแล้ว ตัว Vox Power Bank จะแสดงขีดพลังงานทีเ่ หลืออยูบ่ นหน้าจอของมัน โดยขีดจะมีทงั้ หมด 4 ขีด และจะค่อยๆ ลดไปเรือ่ ยๆ

จนหมดไป จากนั้นเราก็สามารถเติมพลังงานใหม่

ด้วยการนำเครือ่ งไปชาร์จอีกครัง้

• • • •

Favorites ดีไซน์ของ Vox Power Bank

ทำออกมาได้เล็กกะทัดรัด สามารถพกพา ได้ง่าย ไม่ต้องมีสายไฟมาต่อให้วุ่นวาย พลังงานจากตัวเครื่อง Vox Power Bank สามารถใช้เป็นพลังงาน

ในการโทรศัพท์ได้นานถึง 4 ชั่วโมง มีขีดแสดงพลังงานบนตัวเครื่อง แสดงให้เรารู้ว่าพลังงานของตัวเครื่อง เหลืออยู่เท่าไร มีทั้งแบบสำหรับ iPhone และสำหรับสมาร์ทโฟนทั่วไป

DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


TEXT : Mr. Jirawat Kim H. / PHOTO : Mr. Niphun P.

พรินเตอร์ฟงั ก์ชน ั ครบ พร้อม Wireless HP Photo Smart Premium C310a พรินเตอร์ใหม่ล่าสุดจาก HP มีความน่าสนใจตรงที่มีฟังก์ชันต่างๆ ครบครันพร้อมให้เรานำมาใช้จัดการงานพิมพ์ เอกสารทุกๆ อย่างได้อย่างดีเยี่ยม ทำได้ทั้งพิมพ์เอกสารทั่วไป พิมพ์ภาพสี หรือว่ารูปถ่าย แถมยังถ่ายเอกสาร หรือสแกนภาพไปเก็บไว้ในเครื่องได้อีกด้วย

สิง่ ที่ DL ชอบมากคือมันเชือ่ มต่อแบบ Wireless และไม่วา่ ใครทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายเดียวกัน

ก็สามารถสัง่ พิมพ์ได้ หรือจะสัง่ พิมพ์รปู จาก Smartphone อย่าง Android, Symbian และ iPhone ผ่านทาง HP iPrint Photo ก็ยงั ได้ นอกจากฟังก์ชนั การพิมพ์ทวั่ ไปแล้ว บนตัวเครือ่ งพิมพ์ยงั มีหน้าจอแบบระบบสัมผัสทีส่ ามารถกดเข้าไปเลือก ดูเมนูตา่ งๆ ได้ในตัวอีกด้วย โดยเมนูทมี่ ใี ห้เลือกก็มหี ลายอย่างทัง้ ตรวจสอบสถานะเครือ่ งพิมพ์

ตรวจสอบดูหมึกทีเ่ หลืออยูไ่ ด้ตามปกติ แต่ทนี่ า่ ตืน่ เต้นยิง่ กว่านัน้ คือ มันยังมี Application อืน่ ๆ ทีด่ นู า่ สนใจ มาให้อกี ด้วยทัง้ ระบบจัดการเอกสาร โปรแกรมพิมพ์โมเดลกระดาษ หรือว่าจะเข้าไปยัง Browser

เพือ่ เปิดหน้าเว็บ หรือว่า Download ไฟล์ทอี่ ยากจะพิมพ์จากในอินเตอร์เน็ตมาลงบนเครือ่ งก็ได้

ภาพที่พิมพ์ออกมาคมชัด มีสีสดใส ความละเอียดสูง สามารถทำตัวเป็นเครื่องสำเนาเอกสารได้ และเป็นเครื่อง สแกนในตัวอีกด้วย

สามารถสั่งพิมพ์รูปสวยๆ แบบไม่มีขอบผ่านทาง Smartphone Android, iPhone หรือโทรศัพท์รุ่น อื่นๆ ได้ ผ่านทาง HP iPrint Photo

หลังจากนั้นเราทดลองพิมพ์ดูด้วยการสั่งพิมพ์

ภาพสีขนาด 4x6 นิว้ ใช้เวลาเพียงไม่ถงึ 20 วินาที ภาพก็เสร็จออกมาให้เรายลโฉมเรียบร้อยแล้ว คุณภาพระดับน่าพอใจ แต่อย่าลืมใช้หมึกพิมพ์ มาตรฐานของ HP ทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงกว่า ในระดับราคา ทีส่ มเหตุสมผล

มี Application ที่เป็นเกมต่างๆ ที่เราสามารถพิมพ์

ออกมาเล่นสนุกมากมายทั้ง Sudoku, ภาพวาดระบายสี, โมเดลกระดาษ ฯลฯ

เรามาลองสแกนภาพกันต่อ เมื่อลองทดสอบ สแกนภาพกลับเข้าไปในเครือ่ งดูใหม่ คุณภาพของสี ทีไ่ ด้กย็ งั เหมือนกับสีของรูปทีพ่ มิ พ์ออกมาเหมือนเดิม รายละเอียดไม่ตกหล่นหายไปไหน

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE

มีจุดเด่นที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่านทาง Wireless ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์จาก ที่ไหนก็ได้ภายในเครือข่ายเดียวกัน โดยไม่จำเป็น

ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ

ทดลองใช้ ตัวเครือ่ งค่อนข้างใหญ่เอาการอยู่ เพราะมันต้องรวม เอาสารพัดฟังก์ชนั การใช้งานเข้ามาอยูใ่ นเครือ่ ง DL แนะนำว่าเอาไปวางไกลหน่อยก็ได้ ไม่เป็นไร เพราะ ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเรา

แบบ Wireless วางเครือ่ งไว้ทไี่ หนก็ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ ง การลากสายระเกะระกะ

หลังจากนัน้ ก็มาลองทดสอบ Application ทีแ่ ถม มาให้กบั ตัวเครือ่ งกันบ้าง เมือ่ ลองกดๆ เลือกเมนู

ดูกเ็ ห็นโหมดทีน่ า่ สนใจหลายอย่าง ทัง้ เกม Sudoku หรือว่าภาพวาดระบายสีทเี่ ราสามารถเลือกแบบ และ พิมพ์ออกมาได้ตามใจชอบ แต่ที่ดูเตะตาที่สุด

ก็เห็นจะเป็นโมเดลกระดาษทีม่ ตี วั ละครดังจากค่าย Dreamworks อย่าง Night Fury จาก How to train your dragon หรือว่าแมวในรองเท้าบู๊ต

กับลาจากเรือ่ ง Shrek ยกพลมาให้เราพิมพ์ออกมา ต่อเป็นโมเดลเล่นกันพร้อมหน้า

Favorites

หากพิมพ์เล่นเยอะๆ เข้า สีก็ย่อมต้องลดลงเป็น ธรรมดา หากอยากรูว้ า่ หมึกเหลือเยอะเท่าไหร่กส็ ามารถ เข้าไปดูได้ทงั้ ที่ HP Solution Center หรือว่าทีเ่ มนู

บนหน้าจอของตัวเครือ่ ง สถานะของหมึกจะถูกแสดงเป็น กราฟแท่งบอกระดับของหมึกว่าเหลือเท่าไหร่ ความเร็วสูงสุดของเครื่องนี้อยู่ที่ 33 หน้าต่อนาที

เมือ่ พิมพ์หรือสำเนาภาพขาวดำ และ 32 หน้าต่อนาที

เมื่ อ พิ ม พ์ ห รื อ สำเนาภาพสี หากนำมาใช้ ใ นการ

ถ่ายเอกสาร ความละเอียดที่ได้ก็สูงถึง 1,200 dpi

ส่วนความละเอียดของการสแกนก็อยูท่ ี่ 1,200 x 1,200 dpi และ 24 บิตสี แถมเครื่องพิมพ์ตัวนี้ยังสามารถ ประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 30 เมือ่ เทียบกับ เครือ่ งพิมพ์ทวั่ ไปอีกด้วย


DL021004TY 253x164.5 07/03/54

TEXT : กองบรรณาธิการ DL

เพลินกับมัลติมเี ดียจาก iPhone และ iPod ไปกับ

Pioneer XW-NAS5

ถ้าหากว่ามี iPhone หรือว่า iPod อยู่แล้ว บวกกับมีใจรักในเสียงเพลง และกำลังมองหาลำโพง Docking แบบสบายๆ ชิลๆ สักเครื่อง DL รับรองว่า Pioneer XW-NAS5 และ XW-NAS3 2 ตัว นี้น่าจะถูกใจใครหลายๆ คนในที่นี้กันแน่ๆ

Favorites

เครื่องเสียงทั้ง 2 รุ่นมีระบบเสียง 2.1 แชนแนล กำลังขยายรวม 60 วัตต์ ช่วงตอบสนองความถีท ่ ี่ 50Hz-30 kHz ดังพอทีจ ่ ะฟังเพลงสบายๆ และดูหนังเพลินๆ ในบ้าน หากไม่เกรงใจเพื่อนบ้าน ลองเร่งวอลุ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จะพบว่าเสียงดังกระหึม ่ สะใจ และไม่แตกพร่าแบบลำโพงทัว ่ ไป สามารถปรับโทนเสียงได้หลายระดับ ทั้ง Bass/Treble ทำให้สามารถปรับเสียงได้หลายความรู้สึก ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้ด้วย เหมาะสำหรับเอาไว้ตั้งในห้องนอนก็ได้ ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก รุ่น XW-NAS5 จะพิเศษหน่อยตรงที่มีหน้าจอแสดงผลสั่งงาน แถมยังรับสัญญาณวิทยุได้ (พร้อมบันทึกได้ 10 สถานี) และยังสามารถปรับแต่งเสียง (ALC/Lo-Fi/Vivid) พร้อมสามารถ ปรับปรุงคุณภาพเสียงไฟล์เพลงแบบบีบอัดได้อีกด้วย

• • •

ลำโพง Docking ทัง้ 2 ตัวนีถ้ อื ว่าเป็นเครือ่ งเสียงคุณภาพ

ระดับสูง การออกแบบตัวเครื่องทำออกมาให้มีส่วนโค้งเว้า

ดูทนั สมัย แถมตัวเครือ่ งยังออกแบบมาให้โครงสร้างเป็น 2 ชัน้

ดูแข็งแกร่ง มีให้เลือกสีแดง ดำ เงิน และขาว แถมยังมีชลิ ด์ ป้องกันแรงสัน่ สะเทือนของลำโพงขณะฟังเพลง ไม่ตอ้ งกลัวจะเปิด เพลงดังแล้วเครือ่ งสัน่ จนตกโต๊ะไปเอง หรือจะสัน่ จนรบกวน

การทำงานบนโต๊ะของคุณ แต่อย่างไรก็ใช้ระวังกันหน่อยล่ะ

ถึงจะแข็งแรงอย่างไร ตกพืน้ ไปก็ยงั พังได้เหมือนกัน

ทดลองใช้งาน

การใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ตอ่ iPhone หรือ iPod

เข้ากับตัวเครือ่ งผ่าน Docking แล้วสัง่ เปิดเพลง แค่นนั้

ท่วงทำนองของเพลงก็จะไหลผ่านจากเครือ่ ง iPhone หรือ iPod

ไปประมวลผลและถ่ายทอดออกมาผ่านลำโพง ได้เสียงทีฟ่ งั แล้วสบายหู ด้วยคุณภาพของเสียงในระบบดิจติ อล เท่าที่ DL ได้ทดลองฟังดู เสียงเพลงทีไ่ ด้ยนิ นัน้ ดังชัดเจนทุกเครือ่ งดนตรี เสียงเบสก็อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ สำหรับลำโพงขนาดนี้ แถมยังไม่มเี สียง

รบกวนใดๆ แทรกเข้ามาแบบลำโพงทัว่ ไป สมเป็นเครือ่ งเสียงระดับสูงจาก Pioneer มันมีกำลังขับรวมถึง 60 วัตต์ พร้อมซับวูฟเฟอร์แบบ Down Firing ขนาด 10 ซม. ทีจ่ ะเห็นเมือ่ ยกมันหงายท้องขึน้ มาดู นอกจากต่อกับ iPhone หรือ iPod ได้แล้ว ทัง้ 2 รุน่ ยังสามารถเชือ่ มต่อ กับเครือ่ งเล่นเพลงตัวอืน่ ๆ ได้อกี ผ่านทางอินพุทแบบมินแิ จ็ค และทีเ่ ราชอบมาก คือถ้าหากไม่อยากเดินไปเปลีย่ นเพลงทีเ่ ครือ่ งเอง

ก็ตอ่ เครือ่ ง iPhone ผ่านทางบลูทธู อแดปเตอร์กย็ งั ได้ สำหรับคนรักหนัง ก็คงจะไม่อยากจะฟังเสียงกระหึม่ จากลำโพงเล็กๆ

และดูภาพจากหน้าจอเล็กๆ ของ iPhone แค่นนั้ ใช่มยั้ ล่ะ!? เพราะมัน

ไม่ได้อรรถรสในการรับชม แต่ไม่เป็นไร เพราะเครือ่ งเสียงจาก Pioneer

ทัง้ 2 ตัวนี้ มีชอ่ งต่อวิดโี อเอาท์พทุ ทัง้ แบบ คอมโพสิตและคอมโพเนนท์

ให้สามารถเชือ่ มต่อออกไปยังทีวไี ด้ แค่นปี้ ญ ั หาก็หมดไปแล้วล่ะ


TEXT / PHOTO : Mr. Niphun P.

ทีมงาน DL ไปเที่ยวที่วนอุทยานแห่งชาติ

ปราณบุรีเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา โดยมี Leona GPS510 เป็น GPS คู่ใจ คอยนำพาพวกเราไปถึงปลายทาง โดยสวัสดิภาพ

เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทางถนนพระราม 2 ออกไปทาง ถนนเพชรเกษม มุ่งสู่เป้าหมายแรกของเรา วันนี้แปลกดี

ทีร่ ถไม่ตดิ ทัง้ ทีเ่ ป็นวันหยุดยาวแท้ๆ ทำให้เราไม่เสียเวลากัน

มากเท่าไหร่ แถม GPS510 ก็ทำงานได้ดี บอกเส้นทางให้เรา แบบละเอียดยิบกันทุกโค้ง ปล่อยปูที่วนอุทยานปราณบุรี N 99 59’ 8.9” S 12 24’ 48.9” หลังจากกำลังเสริมมากันพร้อมหน้า เราก็ออกเดินทาง

ไปกันต่อทีว่ นอุทยานปราณบุรี ทีน่ เี่ ราได้ศกึ ษาธรรมชาติ ของป่าชายเลนทีถ่ กู อนุรกั ษ์ไว้อย่างดี ระหว่างทีก่ ำลัง

แวะถ่ายรูปที่เพลินวาน ล่องเรือชมบรรยากาศของป่าชายเลน เจ้าหน้าทีก่ น็ ำปูมา N 99 56’ 57.6” S 12 35’ 39.2” ให้เรานำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วย หลังจากนั้น

ในวันเดินทางกลับหลังจากทีเ่ ดินเล่น ทุ ก คนก็ แ ยกย้ า ยกั น ไปนั่ ง พั ก ชมบรรยากาศ

ชมบรรยากาศริมหาดกันเล็กน้อย

ทีส่ วยงามของหาดทรายรอบๆ วนอุทยาน หรือว่าเดินผ่าน ก่อนที่จะออกเดินทางสู่เพลินวาน

สะพานไม้ยกระดับเพื่อศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์ไม้

หลั ง จากที่ ถ่ า ยรู ป ที่ ร ะลึ ก และซื้ อ

นานาชนิด ทีมงานจึงอดใจไม่ได้ ทำการถ่ายรูปเก็บไว้

ของฝากกันเล็กๆ น้อยๆ จากนัน้ เราจึง และนำมาเก็บไว้ในเครื่อง Leona GPS510 เพิ่มไว้

ออกเดินทางกลับบ้านทีก่ รุงเทพฯ กัน ในรายการรูปภาพทีป่ ระทับใจ เก็บความทรงจำดีๆ เอาไว้ โดยมี Leona GPS510 คอยนำทาง

นัน่ เอง ให้เช่นเคย Leona GPS510 เป็น GPS ทีใ่ ช้ นอนพักที่โรงแรมชมวิว ระบบนำทางของ Powermap Z9 ซึง่ N 99 58’ 5.5” S 12 31’ 58.0” เป็นระบบ GPS ตัวหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ามี หลังจากทีเ่ หนือ่ ยกันมาทัง้ วัน วันนีเ้ ราจึงเดินทางกลับมา ความสามารถหลากหลายที่สุดใน พักกันที่โรงแรมชมวิว ซึ่งจัดว่าเป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อ

ตอนนี้ ทัง้ ระบบการคำนวณเส้นทางทีร่ วดเร็วและแม่นยำ เรือ่ งความสวยงามพอควรเลยทีเดียว การเดินทางไป

หรือว่าระบบแจ้งเตือนต่างๆ ทีด่ แู ล้วจะมีประโยชน์สำหรับ ก็ไม่ยากเท่าไหร่ เพราะว่าใน GPS510 ก็มบี นั ทึกตำแหน่ง ขาซิง่ ทัง้ หลาย เช่น ระบบแจ้งเตือนด่านตรวจวัดความเร็ว ของโรงแรมนีเ้ อาไว้แล้ว หรือว่าระบบแจ้งเตือนด่านเก็บค่าผ่านทาง การแสดงแผนที่ เราสามารถเลือกทีจ่ ะแสดงเป็นรูป 3 มิติ หรือ 2 มิตกิ ไ็ ด้

แถมยังมีการรวมจุดสนใจทีถ่ กู บันทึกไว้ในเครือ่ งอีกร่วม 600,000 จุด นอกจากนีเ้ รายังสามารถบันทึกเส้นทาง

การเดินทางได้มากมายลงในเครือ่ ง และส่งออกมาเป็น ไฟล์ CSV เพือ่ ส่งไปให้คนอืน่ ใช้งานได้อกี ด้วย หากนำเอา ความสามารถทีห่ ลากหลายของ Powermap Z9 เข้ามา รวมกับความสามารถในการประมวลผลของ SiRF Atlas IV 500 MHz dual core ของตัว Leona GPS510

แล้วละก็ ถือว่ามันเป็น GPS ทีค่ ณ ุ ภาพดีเยีย่ มตัวหนึง่ เลยล่ะ นีก่ เ็ ป็นอีกครัง้ ทีช่ าวดิจติ อลไลฟ์สไตล์ได้ออกเดินทาง ไปผจญภัยด้วยกัน และต้องขอขอบคุณ Leona GPS510 ทีท่ ำให้เราสามารถเดินทางไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย นึกไม่ออกจริงๆ ว่าถ้าขาด GPS ตัวนี ้ ไปแล้ว การท่องเทีย่ วของเราจะเสียเวลาไปกับการเดินทาง แค่ไหนกันนะ

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Favorites

• • • • •

ขนาดหน้า จอใหญ่ 5 นิ้ว ประมวลผลด้วย CPU SiRF Atlas IV 500 MHz Dual Core

ใช้ Powermap Z9 ในการคำนวณหาเส้นทาง และนำทางให้เราไปสู่เป้าหมายได้สะดวก และรวดเร็วที่สุด รองรับหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุดถึง 8GB

มีจุดสนใจที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องมากกว่า 600,000 จุด ทำให้เราสามารถค้นหาตำแหน่ง ของสถานที่ที่จะไปได้ง่ายมากขึ้น

มีแอพพลิเคชั่นเสริมมากมายทั้งโปรแกรมเล่นเพลง ฟังวิทยุ หรือว่าเกม Casual เล็กๆ น้อยๆ ให้เราได้เล่นกัน


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้มป ี ระโยชน์ ในแง่ทเี่ ปิดให้ผใู้ ช้งานสามารถ

ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้มากเท่าที่ ต้องการเท่านัน ้ ในอีกด้านหนึง่

มันยังเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ทก ุ คนสามารถ นำเสนอข้อมูลข่าวสารของตัวเอง

ออกไปสูผ ่ ค ู้ นทัง้ โลกได้อก ี ด้วย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ทรูจึงได้เปิดตัว โครงการ ‘ทรูปลูกปัญญา’ โดยนำจานดาวเทียม True Vision และสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ไปติดตัง้ ยังโรงเรียนกว่า 500 แห่งทัว่ ไทย แล้วก็สร้าง

เว็บไซต์ Trueplookpanya.com เว็บทีม่ ลี กั ษณะ เป็น YouTube + Wikipedia รวมพลังเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดให้คนทั่วไปได้อัพโหลดคลิปในเชิงสาระ

ความรู้ใส่เข้าไป และให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ทัว่ ประเทศได้เปิดดูกนั เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีผู้เข้าร่วม

แบ่งปันคลิปความรู้ ทรูจงึ ได้จดั การประกวด ‘สร้าง คลังความรูก้ บั ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครัง้ ที่ 1’

มอบทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท และถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผทู้ ชี่ นะการประกวดนี้ จนได้รบั ความสนใจและความร่วมมือส่งคลิปดีๆ เข้ามา ร่วมมากมาย ทรูได้จดั งานประกาศผลและมอบรางวัลไปเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ ชัน้ 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ โดยมี

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะ

ผูบ้ ริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ เป็นประธานในพิธมี อบ รางวัล และถ่ายภาพร่วมกับผูช้ นะเลิศโครงการประกวด คลิปวิดโี อสือ่ การเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลจากงาน ‘สร้าง คลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1’

อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้’

มีผสู้ นใจส่งคลิปวิดโี อเข้าร่วมประกวดถึง 2,700 ผลงาน ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ‘Colors’, ‘งานปัน้ แสนสนุก’, ‘กาพย์เห่ชมเครือ่ งคาวหวาน’ และ ‘ค่า sin cos tan’ ชนะเลิศประเภทกลุม่ สาระการเรียนรู้ และผลงาน ‘EXIT’ ชนะเลิศประเภทกลุ่มส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ผู้สนใจสามารถชมผลงานที่เข้าร่วมประกวดผ่าน

คลังความรูด้ จิ ติ อล www.trueplookpanya.com

GO GREEN

ไปล่องเรือ ปล่อยปู ฟืน ้ ฟูปา่ ชายเลน

กับบิก ๊ คาเมร่าและแบตเตอรีอ ่ อสก้า การใช้แบตเตอรีแ ่ บบ

Rechargeable ช่วยอนุรก ั ษ์

สิง่ แวดล้อมได้ เพราะมันลดปริมาณขยะจาก แบตเตอรีท ่ ใี่ ช้หมดแล้วทิง้ ไปได้อย่างมาก ในยุ ค สมั ย ที่ เ ราทุ ก คนต้ อ งมี แ ก็ ด เจตมากมายรายล้ อ ม

รอบๆ ตัว ถ้าแก็ดเจตส่วนหนึง่ ใช้แบตเตอรีช่ าร์จเฉพาะรุน่ อยูแ่ ล้ว ก็ถอื เป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ถา้ แก็ดเจตอีกส่วนหนึง่ ต้องพึง่ พาแบตเตอรี่ แบบ AAA และ AA หรือคุณมองหาแบตเตอรีส่ ำรองสำหรับ แก็ดเจตเฉพาะรุ่น ก็ขอให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัต ิ ดังต่อไปนี้ ความจุสู ง ขึ้ น คายประจุ น้ อ ยเมื่ อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน มีความปลอดภั ย สู ง

ลดการใช้ ส ารเคมี อั นตรายมาเป็ น ส่ ว นประกอบ

ลองมองหาแบตเตอรีข่ อง OSKA และ TORIYAMA เพราะเป็นแบรนด์ทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และยังมีกจิ กรรม CSR ดีๆ บ่อยครัง้ โดยล่าสุด บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด นำโดย ร.อ.ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพนั ธ์ จับมือกับบริษทั บิก๊ คาเมร่า จำกัด

โดย นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ผูจ้ ำหน่ายกล้องดิจติ อลและอุปกรณ์ถา่ ยภาพชัน้ นำมากมาย ได้นำทีมคณะผูบ้ ริหาร

พนักงาน ลูกค้า สือ่ มวลชน เหล่าศิลปิน และคูค่ า้ หลายชีวติ จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูปา่ ชายเลนด้วยการล่องเรือปล่อย

พันธุป์ ทู ะเล 5 หมืน่ ตัว กลับคืนสูป่ า่ ชายเลน เพือ่ ส่งเสริมรายได้ในการประกอบอาชีพประมงชุมชน คณะเดินทางได้ไปเยีย่ มชม ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติปา่ ชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ โครงการ Go Green ตอน : ล่องเรือปล่อยปู ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน ซึง่ ดำเนินการเป็นปีที่ 2 แล้วด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุน่ และเป็นกันเอง สำหรับการปล่อยปูครัง้ นีย้ ดึ หลักแนวคิดการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ การยกระดับคุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน อีกทัง้ เพือ่ ปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสิง่ แวดล้อม ตอบสนองนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะดำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับสังคมสิง่ แวดล้อม

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


ควงแขน

FORD FIESTA ไปร่วมแรลลีก ่ รุงเทพฯ-ชะอำ TEXT / PHOTO : Mr. Niphun P.

ทีมงาน DL เราเป็นสิงห์แรลลี่อยู่แล้ว คราวนี้โชคดีได้ควง รถฟอร์ดเฟียสต้าไปแรลลี่ที่ชะอำ ร่วมกับบริษัท ไทโก้

อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สายสัญญาณคุณภาพเยี่ยม AMP Netconnect นอกจาก ได้ขับรถกินลมชิลๆ แล้ว เรายังได้ร่วมกิจกรรมการกุศล

มอบเงินให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพชรบุรี

พร้อมกิจกรรมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ปู ปลา สู่ทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โดยมีรถร่วมเดินทางครั้งนี้กว่าครึ่งร้อยเลยทีเดียว รถที่ทีม DL ใช้คราวนี้คือ Ford Fiesta S 4 ประตู

รุ่นท็อปสุด ฟูลออพชั่น ต้องขอบคุณ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ & เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่กระตือรือร้นจัดส่งรถมาให้เรา ถึงหน้าออฟฟิศ ในคืนก่อนวันออกเดินทางกันเลยทีเดียว

01

1. เริ่มต้นเดินทาง

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เช้าตรูว่ นั ออกเดินทาง เราแวะสถานีนำ้ มันกันก่อน เพือ่ เช็กลมยางและเติมน้ำมันให้เต็มถัง เรือ่ งนีส้ ำคัญมากนะครับ คณะแรลลีน่ ดั เจอกันตอน 8 โมงเช้า ทีบ่ ริเวณนอร์ทปาร์ค ลงทะเบียน และติดสติก๊ เกอร์กนั ทีน่ ี่ ระหว่างนัน้ ผมเริม่ ต้นทดสอบความอัจฉริยะของฟอร์ดเฟียสต้าคันนี้

ด้วยการเชือ่ มต่อกับ iPhone 4 และสัง่ โทรออกด้วยเสียงพูด ‘086-945-xxxx’ อุปกรณ์ภายในของรถคันนี้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์อนื่ ๆ ภายนอกได้งา่ ย ผ่านทางบลูทธู และ ตอบสนองการสัง่ งานด้วยเสียงอย่างฉับไว ไม่วา่ จะเปลีย่ นฟังก์ชนั ต่างๆ ควบคุมการทำงาน ของวิทยุและเครือ่ งเล่นซีดภี ายใน ถือว่าไม่ยากอย่างทีค่ ดิ นะ ถึงสำเนียงพูดของเราแต่ละคนจะ แตกต่างกัน แต่ถา้ ได้ใช้งานไปสักพัก จะคุน้ เคยว่าต้องใช้ระดับเสียงอย่างไร สำเนียงอย่างไร

นึกถึงสมัยเด็กๆ ทีด่ หู นังเกีย่ วกับรถอัจฉริยะอย่าง Knight Rider หรือเจมส์ บอนด์ 007 หลายๆ ภาค จะแตกต่างกันก็เพียงฟอร์ดเฟียสต้าคันนี้ ไม่มปี มุ่ ให้กดเพือ่ ยิงจรวดเท่านัน้ เอง


2. จุดพักที่ Premium Outlets

ขับแบบบึง่ ไปตลอด 200 กิโลเมตรแรกจนถึงเพชรบุรี ถือเป็นโอกาสทีจ่ ะได้ทดสอบ เครือ่ งยนต์ขนาด 1.6 ลิตร 118 แรงม้า กับเกียร์อตั โนมัตพิ าวเวอร์ชฟิ ท์ 6 สปีด

ความเร็วทีเ่ ราใช้อยูใ่ นช่วง 100-120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง รูส้ กึ ได้ถงึ ความนิง่ ของ ช่วงล่าง สมดั่งคำร่ำลือตามเว็บไซต์รถยนต์ของเมืองนอก ที่ให้คะแนนช่วงล่าง ของรถรุน่ นีไ้ ว้สงู ลิว่ นอกจากนี้ กำลังเครือ่ งยนต์ยงั มีเหลือเฟือให้เร่งแซงในบางจังหวะ

ระบบเกียร์ตอบสนองได้ดี ภายในห้องโดยสารก็เก็บเสียงจากภายนอกได้ด ี ระหว่างเดินทาง ถ้ากลัว iPhone จะแบตเตอรี่หมด ก็ต่อเข้ากับช่อง USB ภายในรถเพือ่ ชาร์จไฟ และใช้มนั เล่นไฟล์เพลงได้ดว้ ย เราสามารถควบคุมการทำงาน เพิม่ -ลดเสียง เปลีย่ นเพลง จากปุม่ บนพวงมาลัยได้เลย หรือจะใช้เสียงสัง่ ก็ได้

4. พักผ่อนที่ Alila Cha-am ทีพ่ กั สุดฮิพอันดับต้นๆ ของชะอำเลยทีเดียว การออกแบบและสร้างบรรยากาศเกินบรรยายจริงๆ ใครมีโอกาสมาพัก ผมแนะนำช่วงดึกๆ ออกมานัง่ ดืม่ นัง่ จิบเครือ่ งดืม่ ริมสระน้ำ และทีส่ ำคัญ ตอนช่วงเช้าพวกเราได้รว่ มทำบุญตักบาตร และสวดมนต์รว่ มกัน การไป Digi Hangout ครัง้ นี้ DL เริม่ รูส้ กึ ได้ถงึ เหตุผลทีอ่ งค์กรชัน้ นำในสาขาต่างๆ พยายามกลับมามองธรรมชาติของเรา มากขึน้ ก็เพราะความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติ ณ ตอนนีม้ นั มีมากเกินกว่าทีเ่ ราคิดแล้ว DL อยากให้เพือ่ นๆ มาลองใส่ใจธรรมชาติกนั บ้าง เริม่ ต้นกันทีละเล็กละน้อย เพือ่ ธรรมชาติจะได้อยูค่ กู่ บั เราไปนานๆ

ขอขอบคุณ บริษทั ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทีส่ นับสนุนการเดินทาง ในครัง้ นี้ และบริษทั ฟอร์ด เซลส์ & เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับฟอร์ดเฟียสต้า รถอัจฉริยะขับสนุกสุดๆ

02

04

3. ไปคืนธรรมชาติให้ท้องทะเล หลังจากนัน้ เราก็มาต่อกันทีอ่ ทุ ยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร ตอนนีเ้ ป็นช่วง กลางวันแล้วอุณหภูมขิ า้ งนอกประมาณ 34 องศาเซลเซียส

ทีม DL ลองออกคำสัง่ ปรับอุณหภูมดิ ว้ ย ‘Tempeture 20’

แค่นกี้ ไ็ ด้นงั่ หนาวสัน่ กันในรถแล้ว สนุกดีครับ ตลอดทางทีข่ บั มา เหมือนนัง่ คุยกับ รถเลย แปลกดีและแก้งว่ งได้ พอมาถึงอุทยานแล้วเราก็มาฟังข้อมูลเกีย่ วกับธรรมชาติ เพือ่ ให้รปู้ ระโยชน์ของการร่วมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ้ ให้กลับสูท่ ะเลครัง้ นีก้ นั เป็นกิจกรรมดีๆ ทีท่ างไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ จัดให้คณะแรลลีไ่ ด้อมิ่ บุญกันถ้วนหน้า 1. Alila ในห้องพักหลายๆ ห้อง มี Apple TV ในห้องให้ชม

กันด้วย DL ชอบมาก

2. Ford Fiesta ได้รับคำตัดสินให้เป็น ‘รถที่ทันสมัยที่สุดในโลก’ จาก Red Dot Design Award ทีม DL เห็นด้วยสุดๆ

เพราะเห็ น อุ ป กรณ์ ม าเยอะกว่ารถในระดับเดียวกันมากทีเดียว

3. AMP NETCONNECT เป็นหน่วยงานธุรกิจของ Tyco Electronics เป็นผู้พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

อันหลากหลายที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร (Communication Infrastructure Systems)

และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ ระบบเครือข่ายของลูกค้าในทุกภาคส่วน

ดูรายละเอียดที่ http://www.ampnetconnect.th.com

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


TEXT : DLLD

www.dlfreemag.com

NEW

สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์

SOURCE CODE Foodspoting DL เชือ่ ว่าแอพพลิเคชัน่ ตัวนีจ้ ะถูกเล่นอย่างกว้างขว้างในเมืองไทย โดยเฉพาะคนชอบชิม ชอบสแนปภาพอาหาร หรือว่าร้านอาหาร บอกเพือ่ นๆ เพราะ Foodspoting จะเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้แชร์ ข้อมูล ถ่ายภาพแนะนำร้านอาหารต่างๆ พร้อมแนบพิกดั ของร้าน ไปด้วย รวมทัง้ เวลาทีค่ ณ ุ อยูท่ ไี่ หนแล้วอยากรูว้ า่ แถวนัน้ มีใคร แนะนำอะไรไว้บ้างก็เปิดดูได้จาก Foodspoting เช่นกัน

ทีส่ ำคัญคุณสามารถตาม Follow ยอดนักชิมทีค่ ณ ุ ชอบได้ดว้ ย ทีน่ จี่ งึ เป็นคอมมูนติ ดี้ า้ นอาหารทีใ่ หญ่มาก น่าลองใช้จริงๆ

ตัวอย่างแรกสร้างความหวือหวาด้วยการตั้งคำถามกับผู้ชมว่า

‘คุณจะแก้ไขสถานการณ์คบั ขัน 8 นาทีสดุ ท้ายในชีวติ อย่างไร?!’ Source Code เล่าเรือ่ งของกัปตันฝูงบินจูโ่ จมกองทัพอากาศ สหรัฐ ชือ่ ‘โคลเตอร์’ (นำแสดงโดย เจค จิลเลนฮอล) ทีต่ นื่ ขึน้ มาบน รถไฟขบวนหนึง่ แล้วพบว่า ตัวเขาตกอยูใ่ นสถานการณ์สดุ ระทึกเมือ่ รถไฟขบวนนั้นจะถูกก่อวินาศกรรมในอีก 8 นาทีข้างหน้า

ด้วยระเบิดอานุภาพสูง แรงระเบิดทำให้เมืองชิคาโก้ย่อยยับ

มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตนับหมื่น มีเพียงเขาคนเดียวที่รู้ว่าใครเป็น

มือระเบิด เขาต้องหยุดผูก้ อ่ การร้ายไว้ให้ได้ DL ได้ดคู ลิปตัวอย่างแล้วน้ำลายหก เพราะเชือ่ ว่ามันไม่หมด

แค่นนั้ นะสิ... หนังเซอร์ไพรส์ผชู้ มว่าแท้จริงทีโ่ คลเตอร์เข้าไปอยูใ่ น เหตุการณ์สดุ ระทึกนัน้ ได้ เป็นเพราะเขาถูกเชือ่ มเข้ากับโปรแกรม จำลองสถานการณ์สดุ ล้ำชือ่ ว่า ‘Soure Code’ ผูช้ มจะได้ลนุ้ กับ การแก้ไขสถานการณ์สดุ ระห่ำชนิดนาทีตอ่ นาที ตัวหนังเต็มๆ 93 นาทียงั มีอะไรเซอร์ไพรส์ผชู้ มอีกมาก เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งตามลุน้ ต่อในโรงภาพยนตร์ Source Code กำกับโดย Duncan Jones เขาเคยกำกับหนัง Sci-Fi

ขวัญใจนักวิจารณ์เรือ่ ง Moon (2009) หนังทีไ่ ด้รบั คำชมรอบทิศ ได้รบั คะแนน โหวตสูงลิว่ 8/10 จาก IMDB.com ใน Source Code ดันแคนใช้เงิน

35 ล้านเหรียญเพือ่ เนรมิตความตืน่ เต้น โดยถ่ายทำจากสถานทีจ่ ริงในนครชิคาโก้ ฉากส่วนใหญ่ของเรือ่ งอยูบ่ นรถไฟทีก่ ำลังจะถูกวินาศกรรม หากคุณชืน่ ชอบ Vantage Point (2008) หนังทีค่ อยฉายซ้ำฉากระเบิดมากกว่า 3 ครัง้

คุณจะดูเรือ่ งนีส้ นุก หรือถ้ายังติดใจกับฉากลุน้ ระทึกบนรถไฟใน Unstoppable (2010) ก็ตตี วั๋ ชมหนังทริลเลอร์เรือ่ งนีไ้ ด้เลย นักแสดงหญิง 2 คนทีแ่ สดงนำในเรือ่ ง คุณจะคุน้ หน้าเธอเป็นอย่างดี นัน่ คือ

มิเชล โมนาแกห์น จาก The Eagle Eyes และวีรา่ ฟาร์มกิ า้ จาก Up in the Air

• •

Calories Calculator Quick แอพพลิเคชัน่ ทีพ่ ฒ ั นาโดยคนไทย ‘Thana Tassanasteinkit’ แอพที่บอกรายละเอียดความต้องการด้านแคลอรีของผู้ใช้

โดยคำนวณจากเพศ อายุ สัดส่วนน้ำหนักและส่วนสูงว่าในแต่

ละวันเราควรได้รบั จำนวนแคลอรีเท่าไหร่ รวมทัง้ ยังบอกด้วยว่า อาหารแต่ละชนิดมีแคลอรีเท่าไหร่ กีฬาการออกกำลังกายแต่ละ ประเภทช่วยเผาผลาญแคลอรีได้มากน้อยแค่ไหน เป็นแอพ

ทีใ่ ห้ดาวน์โหลดใช้ฟรีและมีประโยชน์ อ่านแอพนีท้ ำให้รวู้ ่า

การปัน่ จักรยาน 15 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ช่วยเบิรน์ ได้ 276 แคลอรีทเี ดียว

M A C H E T E หนังเรือ่ งนีเ้ ป็นหนังคัลต์ในสไตล์ของโรเบิรต์ โรดริเกซ ทีน่ กั ดูหนังในยุคนีก้ ำลังถวิลหา เพราะหนังประกอบด้วยฉากแอ็คชัน่ ตูมตาม การล้างแค้นทีด่ เุ ด็ดเผ็ดมันส์ตดิ เรต

มาดของพระเอกทีเ่ ท่เหลือร้ายเป็นชายชาตรี นางเอกหุน่ สะบึมสุดเซ็กซี่ การดำเนินเรือ่ ง ต่อเนือ่ งและฉับไว อาร์ตไดเรกชัน่ ทีม่ สี ไตล์ได้กลิน่ อายของหนังเกรดบี แถมท้ายด้วย

บทสนทนาคมคายตีแตกหน้าสังคมอเมริกนั สำหรับ DL แล้ว Machete ทีแ่ สดงนำโดย Danny Trejo คือ หนังทีด่ สู นุกชะมัด

ดูจบแล้วทำให้คดิ ถึงหนังเก่าๆ อย่าง From Dusk Till Dawn (1996) หนังคัลต์ในตำนาน อีกเรือ่ งทีแ่ จ้งเกิดโรเบิรต์ โรดริเกซกับก๊วนเพือ่ นเควนติน ทาแรนติโน่ ในเวอร์ชนั่ บลูเรย์ Machete มี Delete Scenes หลายฉาก ต้องบอกไว้กอ่ นว่า Unrated แทบทัง้ สิน้

Nation TV Live แอพพลิเคชัน่ ทีโ่ ดดเด่นเรือ่ งติดตามสถานการณ์ขา่ วสารจาก ค่ายเนชัน่ มี Breaking News ส่งถึงมือเราทุกครึง่ ชัว่ โมง

คุณสามารถชมภาพการรายงานข่าวแบบ Streaming ได้ดว้ ย แต่ที่ DL ชอบมากเป็นพิเศษ คือ ลักษณะการเขียนข่าวทีส่ นั้ กระชับ ผูใ้ ช้สามารถ feed ข่าวสารเรือ่ งนัน้ ๆ ไปแชร์ให้เพือ่ นๆ ในเครือข่าย twitter หรือ facebook ได้อกี ด้วย ลองใช้แอพ

ดูซิ มันจะช่วยให้คณ ุ ยกเลิกการรับข่าวผ่าน SMS ได้เลย

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

DOO-WOPS & HOOLIGANS

BRUNO MARS 6 เดือนมาแล้วทีอ่ ลั บัม้ Doo-Wops & Hooligans ของ Bruno Mars วางจำหน่ายทัว่ โลก ศิลปินหนุม่ วัย 25 ปี

ลูกครึง่ ฟิลปิ ปินส์ + เปอร์โตริโก (ทีไ่ ปเติบโตในฮาวาย) คนนีก้ ำลังดังกระหึม่ เขาเพิง่ ชนะรางวัล Grammy Awards

ปีลา่ สุดสาขา Best Male Pop Vocal Performance จากเพลง ‘Just the Way You Are’

และเพลงเดียวกันนีม้ ผี ชู้ มฟังบน YouTube ไปแล้วมากกว่า 111 ล้านครัง้ !!! (ไอเดียทีใ่ ช้เทปคาสเซ็ทมาคลีอ่ อกเป็น

ภาพกราฟิกของเอ็มวีเพลงนี้ ก็เทพมาก) ก่อนหน้านีบ้ รูโน่ มาร์สสร้างชือ่ ด้วยการร้อง Featuring ให้ศลิ ปินฮิพฮอพ B.O.B. ในท่อนฮุคเพลง ‘Nothing on You’ เพลงทีฮ่ ติ ถล่มทลาย นิตยสารดนตรีหลายฉบับ เห็นตรงกันว่าวันนี้ บรูโน่ มาร์ส คือ Hits Maker สร้างเพลงฮิตเป็นว่าเล่น เขามีทงั้ พรสวรรค์การร้องเพลงแบบโซล การเล่นดนตรี (กีตาร์+เปียโน) การเรียบเรียงเพลง ด้วยตัวเองทีม่ สี ไตล์เฉพาะ พิสจู น์ได้จากเพลง ‘Grenade’ เพลงช้าทีพ่ ถิ พี ถิ นั

ด้านซาวนด์ดนตรี หรือเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง ‘The Lazy Song’ เพลงของ

Bruno Mars หากฟังรวมๆ ทัง้ 10 แทร็คแล้วคุณจะมีความสุข ความรืน่ รมย์ คึกคัก แบบกำลังพอดี นีเ่ ป็นอัลบัม้ ทีด่ ที สี่ ดุ ในรอบ 3 เดือนนี ้


ถึงเวลาที่ Blogger จะได้นำเทคโนโลยี 3D มาอัพเกรดความสนุกสนานและน่าตื่นตา ตื่นใจของทุกๆ เนื้อหา Bloggie 3D จะทำให้ เ ราสามารถแชร์ ป ระสบการณ์ แ ละช่ ว งเวลาที่ ดี ในรู ป แบบ ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอแบบ 3D ที่รับรองว่าเพื่อนๆ ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก จะต้องตื่นตา ตื่นใจไปกับเรา ด้ ว ยขนาดกะทั ด รั ด น้ ำ หนั ก เบา จั บ กระชั บ มื อ และตอบสนองการทำงานได้ ฉั บ ไว Bloggie 3D ออกแบบมาเพื่อให้ชาวบล็อกเกอร์ได้พกพาติดตัวตลอดทั้งวัน เพื่อนำไปใช้ สร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม และนำมาแบ่งปันแบบ 3D ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ

Bloggie 3D สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร นิยามของคำว่า ‘Blog’ จะต้องเปลีย่ นไปและบล็อกของเราจะต้องก้าวไปก่อนใคร เพราะ Bloggie 3D มีเทคโนโลยีใหม่เอีย่ ม • 2 เลนส์และ 2 เซนเซอร์ สำหรับถ่ายภาพและคลิป 2D/3D ให้ภาพความละเอียด 5 ล้านพิกเซล และให้วดิ โี อความละเอียดสูงระดับไฮเดฟินชิ นั่ 1920x1080 • เหนือไปกว่านัน้ เทคโนโลยี Glasses-Free 3D ทำให้เพือ่ นๆ ของเราดูภาพและคลิปของเรา

โดยไม่ตอ้ งใช้แว่นหรืออุปกรณ์ใดๆ จอ LCD 2.4” ด้านหลังเป็นแบบ Autostereoscopic คือเราเอง

ก็สามารถมองเป็น 3D ได้ดว้ ยตาเปล่าเช่นกัน • ลำโพง Stereo Microphone เพือ่ บันทึกเสียงคุณภาพเยีย่ ม ไฟแฟลชแบบ LED มีระบบกัน

ภาพสัน่ Face Detection หน่วยความจำภายในยิง่ ใหญ่มหาศาล 8 GB !!

Bloggie 3D แบ่งปันได้อย่างฉับไว ง่ายๆ กับการรับชมภาพและคลิปคุณภาพเยีย่ ม และการแบ่งปันไปสูเ่ พือ่ นๆ • YouTube, Facebook, Picasa, Photobucket ขอให้เอ่ยชื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์กสุดโปรดของคุณมา รับรองว่า Bloggie 3D สามารถ รองรับได้ทงั้ หมด • Bloggie 3D ใช้งานง่ายๆ เพียงคุณเปิดพอร์ต USB ในตัวกล้อง แล้ว เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ผ่านซอฟต์แวร์สุดพิเศษ ใช้งานได้อย่าง

ชาญฉลาด ตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดโี อ และอัพโหลดสูโ่ ลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้อย่างทันใจ • มันใช้ได้กับทั้ง PC และ Mac และที่สำคัญคือตั้งค่าความเป็น

ส่วนตัวและการแชร์เนือ้ หาต่างๆ ได้ตามความต้องการ • พอร์ต HDMI ต่อเข้ากับจอทีวี เพือ่ รับชมภาพถ่ายและคลิปวิดโี อแบบ 3D ได้ทนั ที F/2.8


Digital Lifestyle 21  

Digital Lifestyle 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you