Page 1

vol. 2 no. 19 December 2010

How to live digitally & catch up gadget trend


จุดหมายของชีวิต ยุคดิจิตอล

ถ้าคุณไม่ได้เพียงแค่มองหาเทคโนโลยี แต่กำลังมองหารูปแบบชีวิตและไลฟ์สไตล์ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยเทคโนโลยี DL แนะนำว่าให้ไปเริ่มต้นการค้นหากันที่ .life (ดอทไลฟ์) ชัน้ 2 พาราไดซ์ พาร์ค แล้วคุณจะพบว่าที่นี่คือจุดหมายของชีวิตยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง

ช่วงสุดสัปดาห์ท่ผี า่ นมา DL แวะไปที่ร้าน .life มา นับเป็นความประทับใจที่ต้องกด like ให้เลยสัก 10 ครั้ง เพราะร้านนี้ตอบ โจทย์ความสนใจของพวกเรา ที่ชอบสรรหา Gadget เท่ๆ มาใช้ ไม่วา่ จะมองหากล้องโลโม่เก๋าๆ กระเป๋าใส่แล็บท็อปลาย กราฟิกฮิพๆ ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ เรื่อยไปจนถึงลำโพงวิทยุสไตล์เรโทรสัญชาติอติ าเลียนแบรนด์ อย่าง Tivoli หรืออยากสะสม Thumb Drive คาแร็กเตอร์สดุ น่ารักจาก Star Wars ทุกสิ่งที่ทำให้ชวี ติ ยุคดิจติ อลถูกเติมให้เต็มความสุข พร้อมอยู่ท่นี ่แี ล้ว

AR.Drone

DL จะลองแจกแจงให้ฟงั ดังต่อไปนี้ ว่าสิ่งที่พวกเราชอบกันมาก ที่ .life นั้น เปน็ ความสำเร็จที มีอะไรบ้าง ‘Parrot’ ความเดมิ นัน้ Parroส่ วยงามของบรษิ ทั สัญชาติฝรัง่ เศสชอื่ ในรถยนต์ พนื้ ฐานนเี้ ป็นที t มีความเชยี่ วชาญด้านอปุ กรณแ์ ฮนด์ฟรี อย่างแรกที่ชอบเลย คือดีไซน์ของร้าน .life ที่เน้นสเปซของการเลือกเดิน ทีแ่ ม่นยำ ผ่าน iPhone-iPaม่ าของการสร้างระบบสง่ สัญญาณ Wi-Fi ชมสินค้าแบบโปร่งๆ เดินได้เรื่อยๆ มีความเป็น User Friendly มีช้นั วางของ จะทำหนา้ ทีเ่ ป็น Access Pod-iPod touch โดยตวั เครอื่ ง AR.Drone ที่ดสู บายตา เราว่ามันเหมือนห้องนั่งเล่นของคนสะสม Gadgets มากกว่า ถูกออกแบบเปน็ ยานบนิ มี int ลำตัวของ AR.Drone หนกั 300 กรมั ร้านขายของที่ดซู เี รียสๆ แต่ละจุดที่วางสินค้านั้น ก็ให้ความสำคัญกับ ทีถ่ า่ ยทอดภาพทเี่ ห็นมาสู4 ใบพดั ติดกลอ้ งวดิ โี อดา้ นหน้า-ดา้ นหลัง แต่ละ Items ไม่มชี ้นิ ไหนแย่งซีนชิ้นไหน มีการดิสเพลย์สนิ ค้าที่คดิ มาเป็น ขับยานอวกาศ AR.Droneห่ น้าจอได้ ใหค้ วามรสู้ กึ การบงั คับเหมอื น อย่างดี ภายในร้าน .life ได้จดั หมวดหมู่โปรดักท์ตา่ งๆ เป็นระเบียบน่า จาก App Store ชือ่ ว่า ‘A บังคับด้วยแอพพลเิ คชนั่ ทีด่ าวน์โหลด หยิบจับ แถมทีมงานของร้านก็แวะเวียนมาดูแลให้ขอ้ มูล เช่น จะดูกล้องโลโม่ โหมด iPhone เปน็ Airp R.Drone Free Flight’ เวลาเลน่ ต้องตงั้ lane การบ ก็มสี เตจสำหรับวางกล้องโลโม่มากันเต็มคอลเลคชั่น จะดู Accessories เอยี งโทรศพ ั ท์ซา้ ย-ขวาคอื การบงั คับ งั คับผ่านไอโฟนทำไดโ้ ดยการ ทิศทางซา้ ย-ขวา ปุม่ หนา้ ที่ใช้กบั iPhone ก็มใี ห้เลือกอยู่ท่ดี า้ นหน้ากลางฟลอร์ เครือ่ งขนึ้ -ลง การโยกเคร จอให้ 15 นาที ในต่างประเทศมอื่ งไปมา AR.Drone บินติดต่อกันไดน้ าน ที่น้มี าดูรายละเอียดใน .life กันบ้าง DL อยากชวนผู้อา่ นลองไปสัมผัส www.ardrone.parrot.comกี ารตัง้ ชมรมเครือ่ งบนิ ชนดิ นีก้ นั คึกคัก ดาวเด่นของร้านตอนนี้ คือ AR.Drone เป็นเครื่องบินที่บงั คับผ่าน Application บน iPhone (หรือ iPad, iPod touch)


AR.Drone

ใช่ครับ! คุณอ่านไม่ผิดหรอก วันนี้ไอโฟน สามารถใช้บงั คับเครื่องบินได้แล้ว ถ้าคุณเป็น Gadget Lover คุณคงจำเหตุการณ์ท่สี ร้าง ความฮือฮาในงาน CES2010 ที่จดั ขึ้นเมื่อตอน ต้นปีได้วา่ AR.Drone ลำนี้ได้บนิ ร่อนไปทั่วงาน มันสร้างความประหลาดใจให้กบั ผู้เข้าชมพร้อมๆ กับยอดจองถล่มทลาย ตามมาด้วยรางวัลด้าน นวั ต กรรมอี ก หลายสถาบั น และคลิ ป บน YouTube อีกมหาศาล ถึงขึ้นนิตยสารปกแข็ง อย่าง WIRED ยังยกให้ AR.Drone เป็นตัวอย่าง ของเล่นใหม่ในทศวรรษหน้า เพราะเป็นสิ่ง ประดิษฐ์ท่คี ดิ ข้ามช็อตไปแล้วโดยการประยุกต์ แอพพลิเคชั่นไอโฟนมาเป็นรีโมตคอนโทรลที่ใช้ งานได้ผลจริงแบบเรียลไทม์ ผู้เล่นเพียงสัมผัส หน้าจอไอโฟนเบาๆ ก็สามารถบังคับเฮลิคอปเตอร์ ลำนี้ได้ ด้วยการทำงานผ่านสัญญาณWi-Fi

DL ไม่ยอมพลาดที่จะไปยืนเล่น AR.Drone มา แล้ว ขอบอกว่ามัน Cool มาก! วินาทีท่มี นั ค่อยๆ ลอยขึ้นมา ความรู้สกึ ที่เราเล่นรถบังคับตอน เด็กๆ ย้อนกลับมาเลย แต่คราวนี้ไฮเทคกว่ามาก เท่กว่ามาก ที ่ส ำคั ญ ร้ า น .life เป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ย AR.Drone Parrot ที่ได้รบั การแต่งตั้งอย่างเป็น ทางการเพียงรายเดียวในไทย พร้อมทั้งบริการ เต็มรูปแบบหลังการขายสำหรับลูกค้าของที่น่ี เราทึ่งตรงที่ .life นำ AR.Drone เข้ามาได้เร็ว มาก เพิ่งโชว์กนั เมื่อไม่ก่เี ดือนที่ผา่ นมา ตอนนี้ก็ มีขายแล้ว ไม่ตอ้ งเสียเวลารอสั่งซื้อแบบออนไลน์ ถ้ามาที่ .life พนักงานเตรียมแพ็คให้คณ ุ นำกลับ บ้านไปเล่นได้ทนั ที

3M Pocket Projector ของชิ้นต่อมาที่ DL อยากมีใช้ในออฟฟิศบ้าง คือ 3M Pocket Projector โปรเจ็กเตอร์ขนาดเท่า โทรศัพท์มอื ถือน้ำหนักเพียง 160 กรัม (เผลอๆ จะเบากว่ามือถือบางรุ่นอีก) อุปกรณ์ช้นิ นี้เฉียบ ขาดมาก สามารถฉายภาพได้สงู สุด 50 นิ้ว ทุ ก พื ้น ผิ ว มี เ มโมรี ใ นตั ว 1GB รองรับได้ถงึ 16GB เล่นไฟล์วดิ ิโี อ MP4, AVI, MOV ไฟล์เพลงสารพัด ประเภท เช่น MP3, WMA (เพราะมี

ลำโพงในตัว) ฉาย ไฟล์ ภ าพ.JPEG, .BMP ได้คมชัด ต่อเชื่อมกับ media player ที่ หลากหลาย เช่น iPhone, iPod, iPad, DVD Player หลอดภาพใช้งานได้สงู สุด 20,000 ชั่วโมง เปิดทำงานได้ 2 ชั่วโมง เป็นโปรดักท์อกี ชิ้นในร้านที่ ได้รางวัลใหญ่จากสถาบันของโทมัส อันวา เอดิสนั อย่าง ‘Edison Best New Product Award’ มา แล้ว

Moshi Moshi Retro Handsets Bluetooth

อีกชิ้นที่ปใี หม่น้ ี DL คิดว่าจะเป็นของขวัญที่คลู ที่สดุ ถ้าคุณมอบให้คนพิเศษ นั่นคือ Handsets สำหรับเชื่อมต่อกับ iPhone (หรือว่าโทรศัพท์มอื ถือ แบรนด์อ่นื ๆ ที่รองรับแจ็ค 3.5) อุปกรณ์เสริม โทรศัพท์รุ่นนี้ชื่อว่า ‘Moshi Moshi Retro Handsets Bluetooth’ เดินทางมาจาก

ญี่ป่นุ ครับ เป็นโปรดักท์ดไี ซน์ท่สี ร้างขึ้นมาให้ใช้ กับโทรศัพท์มอื ถือแบบ Plug and Play ต่อ เชื่อมแล้วฮัลโหลได้เลย DL ลองเล่นแล้วเล่นอีก ทำไมเสียงคมชัดดีจงั นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้ คุยโทรศัพท์กนั แบบนี้

Lomography ถ้าคนชอบถ่ายรูป ในร้าน .life ก็มกี ล้องฮิพๆ อยากได้ Boxset กล้องโลโม่ร่นุ ต่างๆ มาที่น่ี รวมอยู่เพียบ เช่น ถ้าคุณสนใจ Lomography .life ก็จดั เต็มครับ เตรียมสตางค์ไปจัดหนักๆ ไปร้านนี้จะเติมเต็มจินตนาการของคุณได้อย่าง ได้เลย ส่วนถ้างานอดิเรกเครซี่อยู่กบั การถ่ายรูป ถึงที่สดุ เพราะมีกล้องและของที่ระลึกของโลโม่ โพสต์รปู ใน Filckr หรือว่า facebook กำลัง กราฟี่ให้เลือกมากกว่า 20 แบบ ใครที่กำลัง สนใจกล้อง Micro Four Thirds เท่ๆ สไตล์ ตามหากล้อง Lomography Spinner 360° Retro ที่น่กี ม็ โี ชว์ เช่น GF1 หรือ Pen บอก หรือเจ้าโลโม่หวั ค้อนที่ถา่ ยได้แบบพาโนราม่า พนักงานคำเดียวเขาก็จะนำกล้องสวยๆ พวกนี้ ละก็ ไปถอยมาใช้จาก .life ได้เลย หรือถ้า มาให้คณ ุ ได้สมั ผัส

BUILT

Tivoli Retro Radio

ไม่ใช่ว่าร้าน .life จะเป็นที่ถูกใจของหนุ่มๆ เท่านั้น สำหรับสาว Geek Girl ที่รกั สีสนั ของ ดิจติ อลไลฟ์สไตล์ มาที่ .life ก็จะเพลิดเพลิน แน่นอน เพราะกระเป๋าใส่แล็บท็อปจากแบรนด์ BUILT แบรนด์ดงั ขวัญใจนิวยอร์กเกอร์ได้เดินทาง มาถึงเมืองไทยแล้ว... ถ้าคุณอยากเท่ ชิก ฮิพ เปรี้ยว เริ่ด เจิดสะบัด ต้องแบรนด์น้เี ท่านั้น! ไม่ น่าเชื่อว่า แบรนด์น้สี ามารถทำให้การพาแล็บท็อป ไปไหนมาไหนเป็นเรื่องเท่ มันเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมแบบ Street Wear ดังนั้นไม่วา่ คุณ

นอกจากนี้ มีอปุ กรณ์เจ๋งๆ อีกหลายชิ้นที่ใช้พ้นื ที่เล่าเท่าไรก็ไม่หมด เช่น External hard drive ขนาด 500GB แบบ Skinny ที่ออกแบบให้บางเท่ากระเป๋าสตางค์ ลายกราฟิกก็ดู Rock and Roll หรือไม่กห็ ฟู งั ที่คลั เลอร์ฟลู Headphone PIIQ Series จาก Sony ที่กำลังฮอตฮิตทั่วโตเกียว ที่ .life ก็มขี ายทุกรุ่นทุกสี ส่วนถ้าใครเบื่อการเก็บสายไฟ อยากจะจัดระเบียบโต๊ะทำงานใหม่ในปีใหม่ท่ี กำลังจะมาถึงแนะนำให้มาซื้อที่เก็บสายไฟที่ดไี ซน์เดิรน์ ๆ ที่ .life ชีวติ ไอทีของคุณจะง่ายขึ้นเยอะ และ ถ้าอยากจะสนุกกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ของ Playstation 3 ก็ให้เดินเข้าไปจนสุดร้านที่น่นั ที่คอนเนอร์ของ คอเกมอยู่ จำหน่ายแผ่นเกมบลูเรย์ท่อี พั เดทสุดๆ

เวลาหลายชั่วโมงในร้านแห่งนี้ผา่ นไปไวเหมือนโกหก ทีมงาน .life ได้ Selection สินค้าในร้าน ได้อย่างตรงใจผู้บริโภคสุดๆ ของบางชิ้นเราก็เพิ่งมาเจอที่น่ที ่เี ดียว คนที่เป็น Gadget Lovers ทั้งหลายก็เตรียมเฮได้ เพราะปลายเดือนธันวาความนี้ .life แห่งที่ 2 จะเปิดอย่างเป็นทางการที่ช้นั 3 สยามพารากอน ชั้นเดียวกับ iStudio by Copperwired ที่น่นั จะเป็นจุดหมายใหม่ของดิจติ อลไลฟ์สไตล์ for Digital Living, Simplified

สินค้าที่ DL ถูกแรงดึงดูดมากที่สดุ เราไม่เคย เห็นที่ไหนใช้ฝาผนังทั้งแถบดิสเพลย์วทิ ยุ Tivoli ได้เท่และเยอะขนาดนีม้ าก่อน Tivoli เป็นวิทยุท่ ี กวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนด้วยการเป็น Retro Radio ที่คลาสสิกมีฟงั ก์ชนั การทำงาน ยอดเยีย่ ม บางรุ่นรองรับ iPod ตัวงานใช้วสั ดุท่ ี คัดสรรอย่างดี นิตยสาร Wallpaper (UK)

เคยเขียนถึง Tivoli ว่า “นี่เป็นวิทยุท่แี ต่ละบ้าน อยากให้มมี ากกว่าหนึ่งเครื่อง ไม่แพ้ทวี แี อลซีด”ี โดยส่วนตัว ทีมงาน DL เราเล็ง Tivoli Audio รุ่น Songbook สีเหลืองไว้แล้ว ปีใหม่น้เี จอกัน แน่ๆ เพราะอยากเสริมดีไซน์ให้โต๊ะทำงานที่ ออฟฟิศเราเหลือเกิน

.life เปิดบริการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2010 ที่ชั้น 2 พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เปิด 10.00 น. ปิด 20.30 น.

โทร. 0-2787-2003-4, www.dotlife.in.th หรือออนไลน์ไปเป็น fanpage ได้ท่ ี www.facebook.com/byDotlife

มิกซ์แอนด์แมตช์กเ็ ข้ากับ BUILT ได้หมด น่า แปลกนะที่สาวๆ บางกลุ่มให้ความสำคัญกับ กระเป๋ า ถื อใบแพงๆ แต่ เหน็บสลีฟเก็บโน้ตบุ๊คที่ด ู ยังไงก็ไม่เข้ากัน กรุณาบอก คนที่อยู่ในข่ายนี้ให้ร้จู กั BUILT ด้วยเถอะนะ ชีวติ คนกลุ่มนี้ ต้องการการเปลี่ยนแปลง ที่ .life ก็มี BUILT เก๋ๆ หลายใบ


บรรยากาศของเทศกาลรื่นเริงในช่วงปลายปีแบบนี้ ทำให้หลายๆ คนรู้สึกดี เพราะนอกจากมันมีอากาศเย็นสบายดีแล้ว มันยังมีวันหยุดเยอะแยะ ช่วยทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลาย และได้ชะลอความเร่งรีบในการใช้ชีวิตและการทำงานต่างๆ ลงได้

เดี๋ยวนี้สำนึกเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาของผู้คนกำลังหดสั้นลงไปเรื่อย โลกที่เคยกว้างใหญ่ได้ถกู เทคโนโลยีการสื่อสารบีบคั้นให้กลายเป็นโลกออนไลน์ ที่หดเล็กลงเหลือเพียงแค่ปลายเมาส์คลิก นอกจากนี้ เรายังถูกเรียกร้องให้เร่งรีบรวดเร็ว เราต้องทำงานปริมาณมากขึ้น ในเวลาที่ลดน้อยลงทุกที โดยเรียกว่า ‘ประสิทธิภาพ’ บางทีเราต้องทำหลายงานในเวลาเดียวกัน โดยเรียกว่า ‘มัลติทาสกิ้ง’ DL คิดว่าโลกยุคนี้กำลังเรียกร้องให้เราทำตัวเหมือนกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกที จนบางทีเราก็เหนื่อยล้าเต็มที แต่กห็ นีออกจากโลกนี้ไปไม่ได้ คงจะมีเพียงแค่ชว่ งปลายปีแบบนี้แหละ ที่เราจะชะลอทุกสิ่งทุกอย่างลง แล้วก็ปลอบใจตัวเอง หรือปลอบใจเพื่อนร่วมงานของเราว่า “ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาไว้หลังปีใหม่คอ่ ยว่ากันใหม่” ความสุขของเทศกาลปีใหม่ มันก็อยู่ตรงนี้แหละครับ มันเหมือนเป็นปุ่มรีเซตหรือปุ่มรีสตาร์ท สำหรับชีวติ มนุษย์ในยุค ดิจติ อล ที่กำลังจะกลายเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปทุกทีๆ ขอให้ปใี หม่ปนี ้ ี เป็นการกดปุ่มรีสตาร์ทที่ยอดเยี่ยม ล้างความเครียดและความเหนื่อยอ่อนทั้งหลายออกไปจาก RAM แล้วก็นำระบบปฏิบตั ิการดีๆ โอกาสดีๆ ในชีวติ ใส่กลับเข้าไป แทนที่ สำหรับผู้อา่ น DL ทุกๆ คน

กองบรรณาธิการ DL

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กนั ยา หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2241-2333

Website : http://www.dlfreemag.com IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอม เป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)

ร่วมสนุกชิงรางวัลกับ SONIC GEAR ตอบคำถามง่ายๆ จาก SONIC GEAR แล้วรอลุ้นรับรางวัล 1. EARPUMP PRO 2 รางวัล 2. 2GO SONIC POUCH 2 รางวัล 3. 2GO NOW 2 รางวัล 4. i-PLUG 4 รางวัล มีผ้เู ข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน เรานำรายชื่อไปจับฉลากโดยผู้บริหารของ SONIC GEAR และก็ได้ผ้ตู อบถูกและโชคดี 10 ท่าน ดังต่อไปนี้ EARPUMP PRO 2 รางวัล ได้แก่

1. เป็ดน้อย อาบน้ำในคลอง 2. Jakraphan Yanprasitvet

2GO SONIC POUCH 2 รางวัล ได้แก่

1. Thongchai Rattnachotchuang 2. Surasak Brig

2Go NOW 2 รางวัล ได้แก่

1. Polkup Buranakup 2. Chaipitak Saha

i-PLUG 4 รางวัล ได้แก่

1. อัธยาศัยดี เกินไป รักในหลวง 2. Vitty Twitty 3. Mick Thailand 4. Kenchan Nakamura ‎

TEL : (+ 662) 241-8000 FAX : (+ 662) 241-8008


ปีท่ ี 2 : ฉบับที่ 19 : ธันวาคม 2553

Innovational 8

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

IT DIY 10

CD-ROM GREETING CARD Happy New Year 2011

My Techy Lifestyle 12

สวีทนุช : ชิทแชทเรื่องไอทีและชีวต ิ ยุคดิจต ิ อล

Wisdom from Guru 14

ทวิพรรณ ตรีสิริเกษม : From Event Marketing to Interactive Solution The New Platform of Music

24 Android Tips & Tricks 5 TIPS สำหรับคนรัก Android 2.2 Froyo

25 Special Interview ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข : จุดเริ่มต้นของ .Life

28 Digi Hangout พื้นที่เล็กๆ-ร้านบรรยากาศชิลๆ ของคนดิจต ิ อล

Candid 20

แชทกันแบบชิดๆ กับสาววัยใส น้องเรย์-ภรณ์ภส ั สร สุขรวยเจริญ

Camera Lover 22

เทคนิคการถ่ายภาพไฟกลางคืนให้น่าตื่นตะลึง

Thai Mac Lover 23 เปิดตัว iPad ในไทย ของเล่นใหม่หรือขายของเก่า

Where to find

30 DL’s Favorites อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL


i nnovati onal

True App Center

03 13 แอพฯ เสริมทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

DELL Vostro 130

01 เดลล์เปิดตัวโน้ตบุ๊คสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

และเล็กรุ่นล่าสุด Vostro V130 ที่เป็นรุ่น พัฒนาต่อจาก Vostro V13 ดีไซน์บางเป็นพิเศษเพียง 0.65 นิ้ว และ น้ำหนักเริ่มต้นที่ 1.58 กิโลกรัม แบตเตอรี่แบบ 6 เซลล์ เหมาะกับ นักธุรกิจที่เดินทางบ่อย มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย ในระดับธุรกิจ และบริการเสริม เช่น Dell ProSupport(tm) และ Accidental Damage Service ที่ครอบคลุมการให้บริการและ การประกันภัย อีกทั้งยังสามารถได้รับความช่วยเหลือทันทีผา่ น DellConnect ที่ทำให้ชา่ งเทคนิครีโมตเข้าไปช่วยเหลือและแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ทนั ทีจากทางไกล มีให้เลือก 2 สี คือ สีแดงลูเซิร์น และสีเงินอะเบอร์ดนี (จากรุ่น Vostro V13 ที่มใี ห้เลือกเพียงสีเดียว คือสีเงิน) ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

True App Center ศูนย์กลางพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือในกลุ่มทรู เดินหน้าสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผ้บู ริโภคทุกรูปแบบ ล่าสุดจับมือ ทรูมฟู สร้างความแตกต่าง แบบเอ็กซ์คลูซฟี ให้แก่ลกู ค้าทรูมฟู ที่ใช้ไอโฟนทุกรุ่น ด้วยการนำเสนอ 13 แอพพลิเคชั่นในกลุ่ม Family & Kids เพื่อเปิดโลกการ เรียนรู้ เสริมทักษะ และปูพ้นื ฐานความรู้ ให้เด็กก่อนวัยเรียนผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อาทิ ไอโฟน ไอแพด และแอนดรอยด์ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำวงการ หนังสือ นานมี บุ๊คส์ และอักษรา ฟอร์ คิดส์ นำหนังสือนิทานยอดนิยม สร้างเป็น แอพพลิเคชั่นนิทานสำหรับเด็ก ที่เต็ม ไปด้วยสีสนั และแอนิเมชั่นสนุกสนาน ให้ลกู ค้าทรูมฟู ได้โหลดฟรีต้ งั แต่วนั นี้ถงึ 31 มกราคม 2554

04

Nokia Experience Studio เติมเต็มไลฟ์ สไตล์ของ คนทันสมัย เปิดตัว Nokia Experience Studio สถานที่สำหรับพบปะแห่งใหม่ เพื่อ สัมผัสและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ส่อื สารโนเกีย บริการจาก Ovi และ เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์มอื ถือ ลงทะเบียนใช้บริการใหม่ๆ สัมผัสและทดลองใช้งานโทรศัพท์มอื ถือโนเกีย รุ่นใหม่ โดยมีพนักงานที่เปี่ยมประสบการณ์พร้อมให้ขอ้ มูล คำแนะนำ และ บริการที่ดแี ก่ผ้บู ริโภค รวมทั้งบริการเครื่องดื่มฟรี พร้อมทั้งสัมผัสและทดลอง ใช้งานโทรศัพท์มอื ถือโนเกียรุ่นใหม่ โดยมีพนักงานที่เปี่ยมประสบการณ์ พร้อมให้ข้อมูล คำแนะนำ และบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค รวมทั้งบริการ เครื่องดื่มฟรี Nokia Experience Studio ตั้งอยู่บนชั้น 3 สยามพารากอน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น.

Philips HTS9140

02 ดื่มด่ำกับระบบเสียงทรงพลัง Philips HTS9140 มาพร้อมกับเทคโนโลยี Ambisound ที่ให้พลังเสียง 5.1 เซอร์ราวนด์รอบทิศทางโดยไม่จำกัดตำแหน่งที่น่งั ฟังในห้อง หรือขนาดห้อง มาพร้อมกับนวัตกรรม Psychoacoustic ที่ได้จดั วางมุมของไดรเวอร์อย่างเหมาะสมจึงทำให้ได้เสียงที่กว้างอย่างลงตัว นอกจากนี้ Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ยังยกระดับเสียงให้ทรงพลัง ก้องกระหึ่ม พร้อมกับลิงค์เครือข่าย DLNA ที่ชว่ ยให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายภายในบ้านได้ จากอุปกรณ์ท้งั หมด ที่ได้รับการรับรอง DLNA คุณสามารถสัมผัสโลกแห่ง ความบันเทิงได้เพียงกดปุ่มอินเตอร์เฟซ ที่ใช้งานง่าย ซึ่งได้รับการออกแบบให้เบราส์ได้งา่ ย ราคา 34,990 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ศี นู ย์ขอ้ มูลผู้บริโภคฟิลปิ ส์ 0-2652-8652

LEONA GPS 420 Navigator ฟังก์ชันครบ คุ้มค่า คุ้มราคา

เปิดตัว Leona GPS Navigator รุ่น 420 ขนาดหน้าจอกว้าง 4.3 นิ้ว ใช้โปรแกรมแผนที่ล่าสุดจาก SpeedNavi SQ Union ด้วยระบบ ปฏิบตั ิการใหม่ Microsoft Win CE 6.0 core version หน่วยประมวลผล SiRF Atlas IV 500MHz, dual core ที่จะทำให้การค้นหาสถานที่ทอ่ งเที่ยว และคำนวณเส้นทางการเดินทางได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น Leona GPS Navigator รุ่น 420 ยังสามารถรองรับ มัลติมีเดียครบครัน ทั้ง MP3, MP4, WMA, WAV, e-Book Reader ทำให้ คุ ณ ขั บ ขี ่ไ ด้ ส นุ ก และปลอดภั ยในทุ ก เส้นทาง พร้อมให้คณ ุ เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 8,990 บาท ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

05

 DL

DIGITAL LIFESTYLE


06 Yamaha MCR-040,

‘Jabra Wave’ Return of the legend

MCR-140

ฉีกกฎความจำเจแห่งการ ฟังเพลงไปกับมิวสิกพาร์เนอร์เครื่องใหม่ MCR-040 และ MCR-140 โดดเด่นด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัย ภายใต้รูปลักษณ์แบบคอมแพ็คท์ท่มี า10 เฉดสีสดใสไม่ซำ้ ใครใน สไตล์เรโทร ภายใต้แนวคิด ‘Music in Living Color’ ระบบเสียง ยามาฮ่าไมโครคอมโพแน้นท์ทง้ั สองรุ่นใช้การควบคุมผ่านรีโมต คอนโทรลที ่ใ ช้ ง านได้ ง่ า ย มี ช่ อ งเสี ย บบนตั ว เครือ่ งสำหรับ เล่นเพลงบนเพลย์ลสิ ต์ของไอพ็อดและมือถือไอโฟนได้โดยไม่ต้อง ใช้อปุ กรณ์เสริมใดๆ สามารถปลดปล่อยอิสระใหม่ในการฟังเพลง ไปกับระบบ Air wired Technology ครั้งแรกในผลิตภัณฑ์ไมโคร คอมโพแน้นท์ ที่ให้การควบคุมแบบไร้สายอย่างอิสระในรุ่น MCR140 โดยสามารถใช้เครื่องเล่นไอพ็อดเป็นรีโมตคอนโทรลได้ ในทันที ในราคาเพียงชุดละ 13,900 บาท สำหรับรุ่น MCR-040 และ 18,900 บาท สำหรับ MCR-140

การกลับมาของหูฟังในตำนาน

09

Digital Mobile TV

ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ และคุณวิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ 2 ผู้บริหารจากบริษทั อาร์ทบี ี เทคโนโลยี จำกัด ผู้จดั จำหน่าย หูฟงั บลูทธู แบรนด์ Jabra แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดตัว Jabra Wave หูฟงั บลูทธู รุ่นใหม่ ดีไซน์แบบอ้อมหลังหู ที่ได้รับต้นแบบมาจากหูฟงั ระดับตำนาน ที่ครองแชมป์อนั ดับหนึ่ง ของโลก อย่างรุ่น Jabra FS258 ผู้ชนะรางวัลต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็น CNET Editor’s Choice Award, iF Design Award, T3 Gold Award โดย Jabra Wave จะมีดไี ซน์ท่เี พรียวบางมากขึ้น ทำให้มคี วาม กระชับและสบายสูงสุดตามแบบฉบับของหูฟงั บลูทธู แบบอ้อมหลังหู นอกจากนี้ ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย จำหน่ายในราคา 2,490 บาท คาดการ เติบโตของบริษทั 20% ในปีหน้า และมองการเติบโตตลาดบลูทธู โดยรวมโตกว่า 25% โดยมีเซเลบริตีม้ ากมายมาร่วมในงาน อาทิ วสุ แสงสิงแก้ว, เจย์ สเปนเซอร์, พรพรรณ สิทธินววิธ, ภัสสร สิทธินววิธ ณ โรงหนังอินกิ ม่า ชั้น 6 สยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

อสมท รุกบริการดิจิตอลโมบายทีวี บริษทั อสมท จำกัด (มหาชน)

07 จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้าน

เทคโนโลยีส่อื สารไออีซี เปิดตัว ความร่วมมือดำเนินการธุรกิจ ‘ดิจติ อล โมบาย ทีว’ี ในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะเริ่มทดสอบการให้บริการเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2553 ช่วงแรกเน้นขยายฐานผู้ชม คาดว่าได้หลักแสนคน บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ร่วมกัน แถลงข่าวความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ ‘ดิจติ อล โมบาย ทีว’ี ในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือ ดิจติ อล โมบาย ทีวี ในเชิงธุรกิจ ซึ่งถือเป็นก้าวแรก ของดิจติ อล โมบาย ทีวี เชิงธุรกิจในประเทศไทย

Wi-Fi Direct อวสานของบลูทธ ู ? ขอบคุณจริงๆ สำหรับเทคโนโลยีบลูทธู ที่ทำให้ผ้ใู ช้โทรศัพท์มอื ถือทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยน ภาพหรือไฟล์ขอ้ มูลระหว่างกันได้ และต้องขอบอกลาบลูทธู เพื่อต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ท่มี ี ชื่อว่า Wi-Fi Direct ซึ่งเป็นโฉมใหม่ของมาตรฐานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ดจิ ติ อลที่ WiFi Alliance พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี Wi-Fi เดิม เพื่อให้อปุ กรณ์พกพาต่างๆ เชื่อมต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว ปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบลูทธู มากมาย โดยการเชื่อมต่อกันแบบเครื่องต่อเครื่อง (Peer to Peer) คล้ายบลูทธู แต่มคี วามเร็ว การรับส่งข้อมูลถึง 54Mbps ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า จับคู่อปุ กรณ์ได้หลายชิ้นพร้อมๆ กัน และที่สำคัญรองรับระบบความปลอดภัย แบบ WPA2 เจ๋งกว่าบลูทูธหลายเท่า เลยทีเดียว ต่อไปการโอนถ่ายไฟล์ขนาด ใหญ่ หรือวิดโี อ Hi-Def จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป

08

Bangkok Electronica 10 2011 ที่ POWER MALL POWER MALL เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำ Specialist and Entertainment Store ของธุรกิจรีเทล ด้านเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ล้ำสมัยครบวงจร จัดงานใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีท่ ี 12 ‘BANGKOK ELECTRONICA 2011’ ต่อยอดความเป็น 3D อย่างเต็มรูปแบบและสัมผัสได้จริง ภายใต้ คอนเซ็ปต์ Technology 3.0 LIVE เต็มรูปแบบ สัมผัสได้จริง ตื่นตากับ 3D มหัศจรรย์เทคโนโลยี 3 มิติ พร้อมคัดสรรสินค้าชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ดงั จาก POWER MALL พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มแห่งปี ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2553 -5 มกราคม 2554 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค DIGITAL LIFESTYLE

 DL


CD -ROM GREETING CARD

HAPPY NEW YEAR 2 0 1 1 10 DL

DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : OXO Photo : Mr. Niphun P.

it diy

อีกอึดใจเดียวก็จะปีใหม่แล้วพวกเรา!! มีไอเดียเด็ดๆ สำหรับการส่งความสุขในช่วงเทศกาลนี้ กันหรือยัง ถ้ายังไม่มี ก็ลองคิดถึงการส่ง การ์ด สคส. เพราะมันประหยัดดี และอย่างน้อยที่สด ุ ก็เป็นอะไรที่คก ู่ ับปีใหม่อย่างปฏิเสธไม่ได้ สำหรับชาว DL ที่ช่นื ชอบเทคโนโลยีอย่างเราแล้ว การ์ดกระดาษธรรมดาๆ คงดูจะเรียบเกินไป เราจึงอยากเสนอไอเดีย การ์ดซีดรี อมที่จะช่วยให้คณ ุ สามารถส่งเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ ไฟล์เสียงเพลง หรือเสียงอวยพรต่างๆ ที่จะทำให้ผู้รับประทับใจกว่าปีใหม่ทุกๆ ครั้ง อุปกรณ์

1. แผ่นซีดีรอมพร้อมกล่อง ไรท์เพลงที่ จะใช้บอกความในใจ หรือภาพถ่าย หรือคำอวยพรเด็ดๆ ใส่ลงไป 2. กระดาษสำหรับภาพพรินต์ หรือ กระดาษลายสวยๆ เพื่อใช้แปะบนหลัง แผ่นซีดีรอม และใช้ทำห่อ 3. กาว กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัด เครื่องเขียน และอุปกรณ์งานฝีมือ เท่าที่ต้องการ 4. โบ ริบบิ้น หรือของตกแต่งอืน่ ๆ แล้วแต่ชอบ วิธีทำ

1. นำภาพสวยๆ ที่มคี ำอวยพร จากอินเตอร์เน็ต หากมีฝมี อื จะวาดเอง แล้วสแกนภาพลงเพื่อตกแต่งก็ไม่ผดิ 2. นำเอาชิ้นงานที่ตกแต่งเสร็จ พิมพ์บนกระดาษ โดยกำหนดขนาดภาพ ให้พอดีกบั ปก และแผ่น CD 3. นำภาพตกแต่งชิ้นงานมาร่างให้พอดี กับแผ่น CD และปก แล้วตัดชิ้นกระดาษ ออกตามแบบร่าง 4. จากนั้นนำแผ่น CD ที่ใส่ภาพ ที่ตกแต่งแล้ว หรืออัดภาพเสียงอวยพร เก๋ๆ ลงไป มาติดตกแต่งด้วยภาพสวยๆ ที่พมิ พ์เตรียมไว้ ใช้ไม้บรรทัด รีดกระดาษที่ทากาวให้เรียบและ แนบสนิทกับแผ่นซีดรี อม 5. นำเอากระดาษหรือผ้าลายสวยๆ มาห่อตกแต่ง เพิ่มความสวยเก๋ 6. นำเอาโบริบบิ้นมาพันและตกแต่ง เป็นอันเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที

• เครื่องไรท์แผ่นบางรุ่นสามารถพิมพ์ลาย

บนหน้าแผ่น CD ได้เลย แต่ตอ ้ งใช้รว ่ มกับแผ่นซีดี รอมที่พม ิ พ์ลายได้ด้วย การติดกระดาษลงบน หลังแผ่นซีดีรอม ต้องทำด้วยความประณีตที่สุด เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ แผ่นอ่านไม่ได้ หรืออาจทำให้เครื่องเล่นซีดีรอมเสียหายได้ คุณต้องมี พรินเตอร์สีดีๆ เพราะต้องใช้แผ่นกระดาษสำหรับทำปกโดยเฉพาะด้วย นอกจากการตกแต่งแค่ปก เราสามารถประยุกต์เพิ่มลูกเล่นให้มน ั กลายเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือกรอบรูปเก๋ๆ พร้อมคำอวยพรได้ ด้วยการ ใส่ภาพกรอบรูป หรือปฏิทินขนาดเล็กลงบนหน้าปก CD


m y T E C HY work ST Y LE

DL ชื่นชอบ Sweet Nuj และประทับใจผลงานของเธอ มาตั้งแต่เพลง ‘รักยุค Hi-Tech’ ด้วยเสียงร้องและมุมมองเนื้อหาของเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ จนเมื่อเร็วๆ นี้ DL ก็เหมือนคุณนั่นแหละ ที่ตอ ้ งสะดุดกับเพลง facebook ผลงานล่าสุดที่เนื้อหาโดนใจและกระแทกใจชาวโซเชียลเน็ตเวิรก ์ สุดๆ

เมือ่ กระแสความดังมาถึงขั้นนี้ DL ก็ไม่พลาด ที่จะไปจับเข่าคุยกับสวีทนุช และเรา จะได้ร้สู กั ทีวา่ จริงๆ แล้วเธอเล่นเฟสบุ๊คหรือว่า ติด Farmville เหมือนพวกเราหรือเปล่า

ตอนได้อา ่ นเนื้อ ได้ฟง ั ทำนองเพลง facebook ครั้งแรก สวีทนุชคิดกับเพลงนี้อย่างไรบ้าง

ชอบมาก (อมยิ้ม) เพราะว่าเป็นกลอน สนุกดี และก็ถามลูก (บรรณ สุวรรณโณชิน-ผู้ทำดนตรี) ก็ชว่ ยอธิบายว่าเนื้อหาในบางช่วงเป็นอย่างไร เด็กสมัยนี้ เล่นฟาร์มวิลล์กนั อย่างไร พอร้องไปก็ขำไป โดยเฉพาะท่อน “ลูกเต้า ปล่อยวาง ช่างมันเถิด อยู่ตามมี ตามเกิด นะหนูหนู พ่อกับแม่ ไม่วา่ ง ต้องนั่งดู” มีคนเป็น อย่างนั้นจริงๆ เลยเหรอคะหนู? ดูจากเนื้อเพลงแล้ว คุณสวีทนุชมองเห็นไลฟ์สไตล์ หนุ่มสาวสมัยนี้แตกต่างจากรุ่นสวีทนุชอย่างไร

เดี๋ยวนี้ติดต่อกันได้เร็วดีจงั จะเขียนถึงใครก็ได้เลย สมัยแม่นชุ นะ (คุณสวีทนุช แทนตัวเองว่าแม่ ขณะให้สมั ภาษณ์) หนุ่มสาวต้องเขียน จดหมายหากัน พอไปรษณียม์ าส่งหน้าบ้าน ก็มผี ้ใู หญ่ขอตรวจดูกอ่ นกรองแล้ว กรองอีก (หัวเราะ) หรือมาในยุคที่มโี ทรศัพท์ ใครโทรหาเรา โทรมามีธรุ ะอะไรก็มกั มี ผู้ใหญ่มารับสายก่อน กรองก่อนอีกชั้น มีหลายด่านกว่าจะสื่อสารกันได้ แต่สมัยนีท้ ่ ี แม่ดนู ะ เด็กๆ ติดต่อกันได้งา่ ยจัง ยุคแม่จบี กัน ต้องใช้จดหมาย ใช้โทรเลข โทรเลขนี้ สมัยนั้นโก้มาก แต่ยคุ นี้มเี ฟสบุ๊คอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด ส่งอะไรหากันได้เหมือน มีพลังจิต โลกเดินหน้าเร็วจริงๆ อย่างเพลงที่แม่เคยร้องว่า โลกยุคนี้เป็นโลกที่เร็ว ขึ้นมาก เอะอะอะไรก็ดว่ นจี้ไปหมด บางทีกเ็ คยคิดๆ ไปนะ สมัยโน่นก็เบาหัวดี เหมือนกัน ไม่จกุ จิก ไม่ปวดหลัง ปวดไหล่ท่ตี ้องนั่งเล่นคอมพ์เหมือนตอนนี้ แต่เมื่อ 1-2 ปีกอ ่ น สวีทนุชก็มี Hi5 กับเขา เหมือนกันนี่ครับ

ก็ลกู เขาทำให้ ลูกเล่นให้ดู เมื่อไม่ก่ปี กี อ่ นแม่เคยคิดจะไปเรียน คอมพิวเตอร์ แต่ลกู ๆ ห้ามไว้ บอกว่าเรียนแล้ว กลับมา แม่เล่นแล้วจะ ติดนะ (หัวเราะเสียงดัง) เดี๋ยวแม่เมื่อย แต่แม่กพ็ ยายามศึกษาตลอด อะไรเป็นอะไร ตื่นเต้นไหมครับเวลามีคนมาขอเป็นเพื่อนออนไลน์ เป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับในอินเตอร์เน็ต

ก็ต่ ืนเต้นดีนะ ดีใจที่คนชอบผลงานเรา แต่วา่ แม่ปฏิบตั ิธรรมด้วย ก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่แน่นอน ฟังแล้ว ขำไหม? ภาษาวัดไปหน่อยใช่ไหม ยุคนี้เอาเข้าจริงแม่วา่ ความหวือหวามีอยู่ท่วั ไป ความสงบสิ ราคาแพง จำได้ชว่ งหนึ่งตอนที่เพลงรักยุคไฮเทคเป็นที่ร้จู กั มีเด็ก รุ่นลูกรุ่นหลานไปยืนคอยแม่ท่หี น้าห้องน้ำเลย คอยจะถ่ายรูปด้วย ก็ดใี จก็ปลาบปลื้ม ไปด้วย

12 DL

DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : DLLD PHOTO : Kong

เวลาเจอแฟนเพลง ส่วนใหญ่ พวกเขาจะคุยกับ สวีทนุชเรื่องอะไร

ส่วนมากไม่คุย อาจไม่มีเวลาด้วยค่ะ ขอถ่ายรูปอย่างเดียว ถ้าจะเป็นเพื่อนกับสวีทนุช ในเฟสบุ๊คจะ add ได้ท่ไี หน

ลูกบอกว่าอย่ามี facebook เลยแม่ เดี๋ยวปวดหัว (หัวเราะ) เหมือนในเพลง แต่ถา้ อยาก ฝากอะไรถึงแม่ให้ไปหาที่กลุ่ม Baicha Song ใน เฟสบุ๊คได้ ตอนนี้แม่นช ุ ติดตามผลงาน ของศิลปินคนไหนบ้าง

ไม่ได้ติดตามใครเลย จุดหมาย ปลายทางของแม่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเพลงแล้ว แต่เป็น เรื่องธรรมะ เรื่องความสงบมากกว่า มินา่ ล่ะ! เพลงของแม่ แต่ละเพลง มีเนื้อหาให้ ธรรมะ ให้สติผ้ใู ช้ เทคโนโลยีอยู่เยอะนะครับ

ว่าแต่คนฟังเค้าจะคิดว่าเพลงที่แม่ร้อง เป็นอนุสติหรือว่าเป็น แค่ความสนุกล่ะ แม่กไ็ ม่ทราบนะคะ แต่ถา้ คิดได้จะดี แม่ร้องเพลง แม่มี ความสุขที่ได้รอ้ งเพลงให้คนอื่นฟัง ทำให้มคี นรัก ความรักเป็นสิ่ง สำคัญนะ เวลาเพลงออกไปรู้สกึ ได้วา่ มีคนรักเรามากขึ้น บางคนเดิน เจอกันแล้วมาทักว่าใช่คนที่ออกทีวหี รือเปล่า แหม! มันเขินจังเลย ระหว่างสัมภาษณ์คณ ุ บรรณ-สุวรรณโณชิน ลูกชายที่อยู่เบือ้ งหลัง การทำงานเพลงอัลบั้มสวีทนุช เข้ามานั่งสมทบการพูดคุย คุยไปพร้อมๆ กันนะครับ สวัสดี คุณบรรณ ผมอยากทราบที่มาของ เพลง facebook เล่าให้ฟังได้ไหม

เพลงนี้เกิดขึ้นช่วงหลังๆ ของการทำอัลบั้มชุดนี้เลยครับ คือ ผมทำอัลบั้มที่สดุ หวานไปได้เกือบครบอัลบั้ม ผมมิกซ์เพลงไป ก็เล่นเฟสบุ๊คไปด้วย วันหนึ่งก็มีกลอนเฟสบุ๊คบทนี้ขึ้นอยู่ที่หน้า เฟสบุ๊คเพื่อนของเพื่อนอีกที ผมอ่านแล้วชอบ ตลกดี คือเราไม่ได้ติด เฟสบุ๊คมาก แต่คนแต่งได้จนเรามองเห็นภาพ ผมก็จนิ ตนาการทันทีวา่ ถ้าคุณแม่ได้มาอ่านเป็นทำนองเสนาะหรือว่าเป็นกลอนแปดก็คงจะดี คิดได้อย่างนั้น ผมก็ลองทำการติดต่อเจ้าของกลอนบทนี้ ปรากฏว่า คนแต่งเป็นเจ้าของโรงงานเหล็ก อะไรนะ?? คนแต่งเพลงเป็นเจ้าของ โรงงานเหล็ก

ใช่ครับ เขาเป็นเถ้าแก่โรงเหล็กขนาดใหญ่เลย แต่เขามี ความฝันอยากเป็นนักแต่งเพลง พอติดต่อไปแกก็บอกว่าเอาไปเลย ยินดีมาก เหมือนการทำงานเพลงครั้งนี้ได้ชว่ ยเติมเต็มความฝันให้ เขาด้วย ผู้แต่งเพลงนี้ช่อื คุณสมศักดิ์ เขาดีใจมากที่เพลงนี้ได้ถกู เผยแพร่ ออกสู่วงกว้าง แถมบอกว่าถ้ากลอนนี้ไม่ถกู ร้อง ไม่ถกู นำมาเป็นเพลง ที่ร้องโดยสวีทนุชละก็ กลอนก็อา่ นกันแค่ 2-3 คนแล้วก็พบั เก็บไป ตอนที่คณ ุ บรรณมิกซ์เพลงนี้ในห้องอัด คิดว่าเพลงนี้จะดังไหม

ก็คดิ ประมาณหนึง่ แต่ไม่ได้คาดหวังมาก เวลาทำอะไร ไม่เคยคิดว่ามันจะดังอย่างนั้นอย่างนี้ ด้วยวัยเราที่ทำงานมา เป็นสิบชุดแล้ว อะไรจะเป็นยังไงก็ปลงได้ มันดังก็ดงั ถ้าไม่ดงั ก็ ไม่เป็นไร ทำต่อไป แค่ได้ทำก็มคี วามสุข

เท่าที่ตามฟังมา คุณมักแต่งเพลงซนๆ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

มันน่าจะมาจากความซุกซนในความคิดของผม และมาจากประสบการณ์ เพราะผม ก็ไม่ได้เรียนแต่งเพลงกับใคร ผมก็ได้เก็บคำมาจากที่ต่างๆ เช่น เล่นอินเตอร์เน็ต ดูทวี ี ฟังคนเขาพูดกัน อ่านข่าว วันหนึ่ง มันก็กลายเป็นเพลง ขอย้อนถามว่าชื่อสวีทนุชนี้มาได้ยงั ไง

คุณเมย์ ภรรยาผมเป็นคนตั้ง ตอนแรกก็มหี ลายชื่อ เช่น มาม่านุช เพราะว่ามาม่าเป็นแม่ แต่ เดี๋ยวคนจะคิดว่าเป็นมาม่าซัง (หัวเราะกันทั้งวงสนทนา) อยากตั้งชื่อให้มกี มิ มิกหน่อยก็มาลงตัวที่ช่อื สวีทนุช ดูหวานดี อยากให้แนะนำอัลบั้มที่สด ุ หวานที่เพิ่งวางแผงไปครับ แต่ละเพลงพูดถึง เรื่องอะไร

งานที่สดุ หวาน เป็นอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ของแม่ ต่อจาก ต้นฉบับเสียงหวานที่ออกไปในปี 2551 ค่ะ อัลบั้มชุดนี้เริ่มจากซิงเกิลแรกเพลง ‘ที่สดุ ของแม่’ เป็นเพลงรักแม่ลกู เพลงนี้ได้รับเสียงตอบรับดีมาก ทำให้ คนเสียน้ำตาไปเยอะ เราปลาบปลื้มที่ทำให้คนระลึกถึงแม่ แล้วก็มเี พลง ‘3G’ เอาคำมาเล่น ทีแรกคนคิดว่าผมเอาเรื่อง 3G มาล้อแต่ไม่ใช่เพลงนี้พดู ถึงผู้หญิงที่ชอบ 3 G Gold, Gift, Gentleman มีเพลง ‘เกลียดความหนาว’ ก็พดู ถึงความ ใกล้ชดิ เธอมาอยู่ใกล้ๆ ฉันจะได้หายหนาว มีเพลง ‘เดินช้าๆ หน่อย’ เป็นเพลงสไตล์บลู ส์ท่พี ดู ถึงให้คนที่ให้เดินช้าลง หน่อย อย่าเดินตามโลกวันนี้ท่เี ร่งรีบเกินไป หรือเพลง ‘อย่าเอ่ยคำว่ารัก’ เพลง ‘อย่าเอ่ยคำว่ารัก’ เป็นเพลงจังหวะสวิงที่นา่ รักค่ะ เปรียบเปรยผู้ใหญ่แนะวัยรุ่นว่า เอ่ยคำรักกันนะ อย่าเอ่ยคำว่า ‘เลิฟ’ เลิฟยู เลิฟยู เอะอะก็เลิฟ เลิฟ ทำไมต้องใช้คำสากล คำว่ารัก คำไทยก็ได้ มันหวานกว่าเยอะ คำว่ารัก มันหวานก็เยอะ (ทั้งวงสนทนาหัวเราะวี๊ดวิ้วกันใหญ่) มีเพลงคู่ท่ผี มร้องกับคุณแม่ดว้ ย คือ เพลง ‘Call Center’ ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากคุณกุดจี่ แสนยะมูล เป็นเพลงคู่คล้ายๆ กับเพลงสุนทราภรณ์ มีเพลง ‘ดอกปาริชาติสวรรค์’ ที่คณ ุ แม่ร้องคู่กบั คุณเท่ห-์ อุเทน พรหมมินทร์ เพลงนี้เป็นเกียรติมากที่ได้กวีรางวัลซีไรต์คณ ุ ศักดิ์สริ ิ มีสมสืบ มาเขียน เนื้อร้อง-ทำนองให้ อยากแนะนำให้ฟงั อีกเพลงที่พ่ศี กั ดิ์สริ ิมาเขียนให้ คือ ‘เหลือเพียงแมวเหมียว’ เป็นเพลงเศร้าที่ภาษา สวยมาก ส่วนเพลง ‘facebook’ นี่เป็นแทร็คสุดท้าย ผมเข้าไปตีตะโพน แม่กร็ ้องเป็นกลอน ทำไปสนุกกันไป จุดแข็งของการทำงานเพลงของคุณบรรณ คือ ระบบเสียง อยากให้เล่าจุดนี้หน่อย

ใช่ครับ งานของ Baicha Song หลายคนบอกว่าเป็นเรฟเฟอร์เร้นซ์ท่ดี ขี อง Audiophile ในการทำบันทึกเสียง ผมก็พยายามปรับปรุงให้ดขี ้นึ เรื่อยๆ อยากให้ลองฟังจากอัลบั้มที่สดุ หวาน ส่วนใหญ่ท่ใี ช้เฟสบุ๊ค คุณบรรณเขียนอะไร

ส่วนใหญ่ผมไม่คอ่ ยเขียนอะไร แต่จะเข้าไปเมนต์ชาวบ้าน ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเอง สักเท่าไหร่ หรือว่าล่าสุดที่เขียนไปก็มี เช่น ไปตั้งว่า ถ้าจะเขียนถึงใครแล้วล้อเล่นให้ใส่ 555 ต่อท้าย เขาจะได้ร้ ูวา่ เราล้อเล่น ยิ่ง 5 เยอะยิ่งพูดเล่น ทีน้คี นก็เลยมาโพสต์ตอบใหญ่เลยว่า พี่บรรณหล่อ 555+ พูดเล่นก็โดน ไปซะ สนุกสนานดี เข้ามาคุยกับผมและแม่นชุ บนเฟสบุ๊คได้ท่กี ลุ่ม Baicha Song นะครับ จะจบแล้วใช่ไหม แม่อยากจะฝากอะไรไว้อย่างหนึง่ นี่กใ็ กล้ปใี หม่แล้ว แม่กข็ ออวยพรปีใหม่แฟนเพลงทุกคน ล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอให้มคี วามสุข มีความโชคดี มีดนตรี และมีความรักที่สดชืน ่ กันถ้วนหน้าเลย

13 DL


PHOTO : Mr.Niphun P.

งานอีเวนท์เปิดตัวสินค้าเป็นกิจกรรมด้านการ ตลาดแบบที่ต้องการความประทับใจแรกพบ ชนิดที่ว่าต้องทำวันนั้น โมเม้นต์นั้นให้ดีที่สุด แล้วลูกค้าก็จะตราตรึงคุณไปนานแสนนาน ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา หน้าประวัติศาสตร์ ของการจัดงานอีเวนท์ในประเทศไทย ได้โละกิจกรรมเปิดตัว ประเภทตัดริบบิ้น ปล่อยลูกโป่ง แล้วยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อ ถ่ายรูปร่วมกัน เข้าเก็บในพิพิธภัณฑ์ไป เรียบร้อยแล้ว โดยหันมากระหน่ำนำเทคโนโลยี มัลติมีเดีย แสง สี เสียง โมชั่น มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

ทวิพรรณ ตรีสร ิ เิ กษม

14 DL

DIGITAL LIFESTYLE


TEXT :บรรณาธิการเทคนิค DL

W isdom F rom Guru

DL มองเห็นนี่คอื เทรนด์สำคัญด้านการตลาดยุคดิจติ อล จึงนัดคุยกับบริษทั ที่ฮอตที่สดุ ในการสร้างอินโนเวทีฟให้กบั งานอีเวนท์ อย่าง Xtream Plus Co., Ltd. คุณนุก-ทวิพรรณ ตรีสริ ิเกษม กรรมการผู้จดั การ บริษทั เอ็กซ์ทรีม พลัส จำกัด จะเป็นผู้พาเราไปทำความรู้จกั กับ Interactive Solution Display การพบกันของดิจติ อล คอนเทนต์ท่ชี ว่ ยสร้างสีสนั บรรยากาศให้งานอีเวนท์ทวีความตื่นเต้น ถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่า ดิจิตอลคอนเทนต์เข้ามาสร้างความแปลกใหม่ยังไงให้งานอีเวนท์ ลองนึกถึงพื้น ศูนย์การค้าที่ยิงภาพโปรเจ็กเตอร์ลงมาเป็นปลาว่ายน้ำ พอคุณเดินไปเหยียบปลา แล้วฝูงปลาดิจติ อลก็วา่ ยหนีเหมือนมีชวี ติ หรือการยิงโปรเจ็กเตอร์ข้นึ ตึกสูงแล้วใช้ลำแสง สร้างรายละเอียดให้มมี ติ ิสงู ๆ ต่ำๆ หรือแม้กระทั่งว่าการฉายภาพเคลื่อนไหวบนฉากหลัง ที่เป็นม่านน้ำได้อย่างคมชัดสมจริง หรืออีกอื่นๆ มากมาย ความฮือฮาเหล่านี้ลว้ นขึ้นเครดิต ว่า Powered by Xtream Plus ครับ จากจุดเริ่มต้นจนเดินทางมาถึงวันนี้ ‘บริษัท Extream Plus’

เราเปิดบริษทั มา 5 ปี ใช้เวลาผลิตจอ LED ไป 2 ปี แล้วก็ 3 ปีหลังมาทำงานอินโนเวทีฟให้กบั อีเวนท์ต่างๆ อย่างจริงจังนี้ เราได้พฒ ั นาซอฟต์แวร์ ชนิดต่างๆ ออกมารองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ฉายภาพลงพื้นเป็นปลาว่ายน้ำ แล้วปลาว่ายหนีได้เป็นอินเตอร์แอ็คทีฟ เป็นต้น ถ้านับเป็นเทคโนโลยีลกั ษณะนี้แล้ว เรามี มากกว่า 10 รายการ สิ่งที่ท่นี ่ที ำเรียกว่า Interactive Solution Display อะไรคือ Interactive Solution Display

คือการนำเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภาพและเสียง โมชั่น กราฟิก เรียกว่าทุกอย่างมาสร้างสรรค์ มาจัดแสดงเพื่อให้ตอบโจทย์ท้งั เจ้าของ สินค้าทั้งผู้เข้ามาชมงาน โดยที่งานแต่ละงานก็จะมีความต้องการ มีเงื่อนไข มีจดุ แข็ง จุดขายที่แตกต่างกัน เราเป็นบริษทั ที่รับทำเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เช่น ในงานอีเวนท์หนึ่งงานมีครีเอทีฟโฆษณา คิดงานมา สร้างฝันแล้ว ก็ให้เอ็กซ์ทรีม พลัส ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ ความยากของงานประเภทนี้อยู่ตรงไหน

มีหลายส่วนค่ะ เช่น การหาจุดที่มาเจอกันตรงกลางให้ได้ ระหว่างครีเอทีฟโฆษณาที่เขาให้โจทย์มากับทางทีมเอนจิเนียร์ของเราเพื่อ สร้างนวัตกรรมขึ้น ทำให้จนิ ตนาการของเขาเป็นจริงได้ เช่น ที่ SCG Experience ลูกค้า ต้องการทำห้อง Visual Mock-up Room ที่ผ้มู าใช้บริการสามารถเลือกกระเบื้องได้ 30 แบบ แสดงผลได้วา่ ถ้าบ้านของเขาเลือกกระเบื้องสีแบบนี้แล้วผลลัพธ์รูปบ้านจะออกมาจะ เป็นอย่างไร ภาพที่เห็นจะช่วยเขาในการตัดสินใจ ทีน้เี ราก็ต้องมาสร้าง Solution ใหม่วา่ จะตอบโจทย์ของ SCG ได้อย่างไร ในการตอบโจทย์น้นั เราก็ต้องสร้างซอฟต์แวร์โปรแกรม ขึ้นมาชุดหนึ่งให้ยสู เซอร์เขาเข้าไปเล่นได้ นอกจากนั้นเราก็ต้องทำ Content เป็นกระเบื้อง เป็นบ้าน จำลองการเลือกของลูกค้าได้ดว้ ย คุณคิดแล้วมาปรึกษาเรา เราทำได้ เราเป็น One Stop Service นี่ยงั รวมถึงการติดตั้ง การตรวจเช็ก การทำให้มนั เวิร์กด้วย ตอนนี้เทรนด์การใช้ดจ ิ ต ิ อลในงานอีเวนท์ มีเทคโนโลยีอะไรที่นา่ ตื่นเต้นบ้าง

ที่ฮอตฮิตเหลือเกินก็คอื การทำ 3D Mapping คือ การใช้ โปรเจ็กเตอร์ยงิ ภาพขึ้นอาคารขนาดใหญ่หรือว่ายิงภาพเพื่อคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ แล้วใช้ ซอฟต์แวร์รวมถึงทำคอนเทนต์ให้ภาพนั้นจะมีมติ ิต้นื -ลึก หรือมีเรื่องราวที่เปลี่ยนไป ได้เรื่อยๆ เช่น ปี 2008 ที่มพี ธิ เี ปิดกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งเกมส์ ที่มนี กั กีฬาคนหนึ่งวิ่งกลาง อากาศไปรอบๆ อัฒจันทร์ โดยที่โปรเจ็กเตอร์ยิงภาพไปเปลี่ยนอัฒจันทร์ให้เป็น กำแพงเมืองจีน เป็นธงชาติ เป็นอะไรต่างๆ นานา หรือว่าในงาน World Expo ที่เซี่ยงไฮ้ แต่ละพาวิเลี่ยนก็นำ 3D Mapping มาใช้เยอะ เช่น พาวิเลี่ยนซาอุดิอาระเบีย เขาเปลี่ยนฟลอร์ท้งั หมดให้กลายเป็นทะเล โดยการยิง 3D Mapping ซึ่งเทคโนโลยีชนิดนี้ ทางบริษทั เราก็ได้พฒ ั นามา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ในแง่ของการทำเทคโนโลยีถอื ว่าเราก็ทำได้เป็น ที่นา่ พอใจ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของสเกลงาน โอกาสที่จะได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ออกไปแสดง ได้ไปดูงานต่างประเทศมาเยอะ พอกลับมาดู การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้งานอีเวนท์ในบ้านเรา คุณมีมม ุ มองอย่างไร

แบบนี้ภาระหนักก็จะมาตกที่คนที่เป็นครีเอทีฟ คนที่เป็นเอนจิเนียร์ท่ตี ้องเสิร์ฟความ ต้องการของลูกค้าลักษณะนี้ให้ได้ ดังนั้นเรามีเทคโนโลยีอะไรอยู่ในมือก็ตอ้ งเอามาใช้ให้หมด และก็ต้องคิดต่อยอดจากของเดิมให้ดยี ่งิ ๆ ขึ้นไป คิดว่าวงการนี้ยงั มีอะไรให้ดอู กี เยอะค่ะ มีความท้าทายอะไรรออยู่บา้ งในการทำนวัตกรรม ให้งานอีเวนท์

อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่า ตอนนี้เทรนด์ คือการทำ 3D Mapping กำลังมา คือ เรามีลกู ค้าเดิมที่เคยใช้งานเทคโนโลยีของเราไปแล้ว เช่น Interactive Floor ปลาว่ายน้ำ การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ลูกค้ากลุ่มนี้กย็ อ่ มอยากได้ อะไรที่ตื่นเต้นมากขึ้น อิมแพ็คมากขึ้น เขาพร้อมให้เราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ใหม่ท่สี ดุ ไปสร้างสีสนั ให้กบั แบรนด์ของเขา เป็นไปได้ท่เี ราจะทำ 3D Mapping ให้เห็นกัน เร็วๆ นี้ หรือตอนนี้ iPad จอทัชสกรีนเริ่มแพร่หลาย ก็มลี กู ค้ามาปรึกษาว่าจะเล่นกับ iPad ในงานอีเวนท์ได้อย่างไร เช่น เขียนอะไรบน iPad แล้วภาพไปวิ่งบนกำแพงได้ไหม ความท้าทายของเราก็คงอยู่ท่ลี กู ค้าจะให้เราทำอะไร โดยตัวงานมันก็ทา้ ทายอยู่แล้ว เช่น เรื่องเวลาการทำงานที่จำกัด การสร้างสรรค์ท่ตี ้องแรงไปกับแคมเปญเขาได้ เป็นต้น พอจะเล่างานใหม่ๆ ในปีหน้านี้ให้ฟง ั ได้ไหมครับ

ที่เล่าได้ตอนนี้กค็ อื มีโครงการจะทำเรื่อง Digital Sign หรือ ป้ายบอกข้อมูลในอาคารที่เป็นระบบดิจติ อล หรือว่าการนำดิจติ อลมัลติ มีเดียไปเป็นคอนเทนต์ให้กบั สถานที่ต่างๆ อธิบายเรื่องนี้ให้ฟง ั ได้ไหมครับ

Digital Sign คือเป็นเรื่องที่เราต่อยอดจากการทำคอนเทนต์ ดิจติ อลให้กบั งานอีเวนท์คะ่ เช่น เทคโนโลยีท่เี รามีอยู่ตอนนี้สามารถทำ Digital Floor ได้เลย เช่น มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องการปรับเปลี่ยน Kid Zone ให้ดนู า่ สนใจยิ่งขึ้น ทำให้เด็กสนุกไม่กลัวการมาหาหมอ เราก็สามารถฉายโปรเจ็กเตอร์ลงพื้นที่น่นั แปลงพื้นให้เป็นสวนน้ำ มีปลาว่ายน้ำ มีสตั ว์นอ้ ยใหญ่เป็นการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ เด็กจะ สนุกกับการไปโรงพยาบาล เขาจะรู้สกึ เหมือนได้เล่นเกมไปด้วย หรือทำเป็นคอนเทนต์ตา่ งๆ ขึ้นอยู่กบั ทำให้ใครใช้งาน ฟังดูนา่ สนุกครับ คุณทำงานที่ แปลกใหม่ คำถามคือ ได้เรียนรู้อะไรจากงานตรงนี้ จนสามารถเรียกได้วา่ เป็นกูรไู ด้

จะเรีย กว่ า เป็ น กู ร ูเ ลยก็ ดู ห้าวหาญเกินไปค่ะ ที่ได้เรียนรูม้ าก็คือ งานดิจติ อลออร์แกไนเซอร์ หรือการนำมัลติ มีเดียไปสร้างความอิมแพ็คให้กับผู้ชม ในงานอีเวนท์ต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้เลย ก็คอื การยิ่งทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงานที่ เราแสดงได้มากเท่าไหร่ งานนั้นก็ย่งิ ประสบ ความสำเร็จ งานนั้นจะยิ่งถูกพูดถึง เราจึง ต้องทำงานให้คนสนุก เล่นกับความรู้สกึ ของ ผู้ชม นั่นเป็นหัวใจสำคัญของเรา และ ด้วยเทคโนโลยีของวันนี้และพรุ่งนี้ เราไม่ กล้าใช้คำว่า ‘ทำไม่ได้กับงาน’ เพราะ ทุกอย่างมันทำได้หมด ทุกอย่างมาเร็ว มากด้วย เช่น วันนี้อปุ กรณ์ MultiTouch อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น นั่นเป็นโจทย์ท่เี ราต้องศึกษาว่าตรงนี้จะเอา มาปรับใช้อะไรกับงานของเราได้บา้ ง ต้องวิ่ง ไปข้างหน้าตลอด ต้องล่าความเจ๋งขึ้นไป เรื่อยๆ

ตอนนี้วงการอีเวนท์ท่ใี ช้เรื่องไอทีมาสร้างสีสนั มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ กำลัง คึกคักมาก และเราก็ไม่ได้เป็นรองที่ไหนเลย สืบเนื่องมาจากไทยเรามีครีเอทีฟที่เก่งอย่างที่ ทราบว่าวงการโฆษณาของไทยถือว่าโดดเด่นมากในภูมภิ าคนี้ บวกกับการที่เรามีเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เก่งเรื่องซอฟต์แวร์ เรื่องการทำกราฟิกเพิ่มขึ้นมาก เขาทดลองเอานั่นมาผสมนี่ เอานี่ไป ผสมนั่น เป็นความซนมันก็เลยเกื้อหนุนกัน และที่สมั ผัสได้ คือเวลานี้บรรดาเอเจนซี่ โฆษณาเจ้าต่างๆ ที่เข้ามาหาเรา มาร่วมงานกับเรา แต่ละเจ้า แต่ละสินค้าก็ต้องการความ อิมแพ็คที่มากขึ้น ต้องดีกว่างานที่เคยทำไป ต้องดีกว่างานของเจ้าคู่แข่ง สถานการณ์แบบนี้ ทำให้วงการอีเวนท์ในบ้านเรายิ่งต้องถีบตัวเอง ไม่สามารถจัดงานโดยไม่พ่ งึ พามัลติมเี ดีย เรื่องของสี แสง เสียง กราฟิกโมชั่น พรีเซนเทชั่น หรือวิชวลอิมแพ็คได้อกี ต่อไป การแข่งขัน DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


C over St ory

เทศกาลแห่งความสุข กลับมาอีกครั้งแล้ว เพื่อนๆ ชาวดิจิตอลไลฟ์สไตล์หลายคนได้ โบนัส ก้ อ นงามๆ น่าจะเริ่มมองหา Gadgets เจ๋ ง ๆ ใหม่ ล่ า สุ ด เพื ่อ เป็ น ของขวั ญ ให้ ค นใกล้ ชิ ด หรื อ เพื ่อ เป็ น รางวั ล ให้ กั บ ตั ว เอง สำหรั บ การทำงานมาตลอดทั ้ง ปี ถ้าใครยังไม่ค่อยมีไอเดียว่าจะซื้ออะไรดี ในปีใหม่ 2011 นี้ ก็ไม่ต้องห่วงครับ เพราะสาวสวยประจำกอง DL คนใหม่ ของเรา มาแนะนำในรูป ลักษณ์ ของซานตี้ใจดี เพื่อแนะนำสุดยอดของขวัญ ไฮเทคและสุดเจ๋ง ที่รับรองว่าใครได้รับ ของขวัญชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ต้องปลื้มคนให้แบบสุดๆ ไปเลย เอาล่ะอย่ารอช้ามาดู 11 Gadgets ที่น้องซานตี้ DL ของเราจะมาแนะนำกันเลยดีกว่า

16 DL

DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : บรรณาธิการเทคนิค DL Photo : Mr.Niphun P.

จากยอดขายที่ถล่มทลาย เพียง 25 วันก็ขายไปได้แล้วถึง 2.5 ล้านชิ้น DL ขอยืนยันเลยว่า สนุกมากๆ ด้วยอุปกรณ์กล้องเสริมสำหรับเครื่องเกม Xbox 360 จาก Microsoft คราวนี้เราไม่ต้องจับคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมเกมกันอีกต่อไปแล้ว แต่ใช้การเคลื่อนไหวของตัวเราไปใช้บงั คับเกมแทน ใช้ได้ต้ ังแต่หวั จนถึงเท้ากันเลย การบังคับเมนูกเ็ พียงเลื่อนมือ ซ้ายขวา ขึ้นลง เหมือนเรา อยู่ในหนัง Sci-Fi กันเลยทีเดียว ที่เจ๋งสุดๆ คือมันสามารถเล่นได้ถงึ 6 คน อย่างนี้จดั เป็น Party กันที่บา้ น เล่นกันข้ามคืนวันส่งท้ายปีได้เลย

KINECT FOR XBOX 360

DL Recommended เกมที่ DL ชอบมากและขอแนะนำสุดๆ ก็ต้องเกม Dance Central เป็นเกมที่เราต้องเต้น ตามเพลง ทำให้ต้องออกแรง ใช้อวัยวะทั้งตัวเลย เดือนนี้ซานตี้ของเราเต้นเพลงของเลดี้กาก้า ได้หลายเพลงแล้วล่ะ คิดว่าสาวๆ ต้องชอบกันเป็นแน่ เพราะมันสนุกและแถมยังทำให้ห่นุ ดีไม่ร้ ตู ัวด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่มี iPad, iPhone และ iPod ในมือ เพื่อใช้ควบคุม เจ้าเฮลิคอปเตอร์หน้าตาประหลาดๆ ตัวนี้ ที่มถี งึ 4 ใบพัด สามารถ บินท่าแปลกๆ ได้มากมาย การใช้งานก็งา่ ยมากๆ ขั้นแรกไปโหลด AR DRONE แอพฯ AR.Drone Free Flight จาก App Store มาก่อน และเชื่อมต่อ ผ่าน Wi-Fi กับการเซตค่าอีกอึดใจเดียว เราก็พร้อมบินกันแล้ว ที่เราชอบมากๆ คือถ้าเราเล่นด้วยกัน 2 ลำ จะสามารถยิงกระสุนเสมือนใส่กนั ได้ดว้ ย ด้วยระบบ AR (Augmented Reality) โดยภาพจากกล้องหน้าที่แสดงภาพบนจอควบคุม จะทำให้โลก ความเป็นจริงกลายเป็นสนามรบย่อมๆ ไปเลย DL Recommended DL ไปเล่นที่ร้าน .Life มา เซตค่าไม่ถงึ 2 นาทีกเ็ ล่นได้แล้ว แต่ท่สี ำคัญสำหรับ iPhone คืออย่าลืม ตั้งค่าเป็น Airplane Mode นะ ไม่ง้นั ถ้าบังเอิญมีใครโทรเข้ามา AR Drone ของเราอาจร่วงลงพื้น ได้เลยทีเดียว ภาพที่แสดงบนจอถือว่าชัดเจนดี บังคับโดยมองผ่านจอได้เลยเหมือนเกมเครื่องบินดีๆ เกมนึง แต่ใช้ฉากเป็นโลกจริง ที่เราอยู่น้ลี ะ่ ลองบินไปเล่นรอบร้าน แม้ทางแคบๆ ก็บนิ ผ่านได้ ง่ายมาก ใครอยากจะซื้อเจ้าตัวนี้ลองไปเล่นกันก่อนที่ร้าน .life ดูสคิ ะ่ แต่หา้ มใจซะหน่อยเพราะอาจ จะซื้อติดมือกับบ้านกันง่ายๆ

iPad

แม้วา่ ช่วงนี้จะมีขา่ วลือหนาหูวา่ จะมีร่นุ ใหม่ออกมาช่วงต้นปีหน้า โดยจะมี ก ารเพิ ่ม กล้ อ ง หน้ า จอละเอี ย ดขึ ้น และ ไม่แน่อาจลดขนาดลงก็ได้ แต่ในตอนนี้กย็ งั ต้องถือว่า iPad ยังเป็นที่สดุ ของ Tablet ในชั่วโมงนี้เลย ถึงแม้จะออกมาตั้งแต่ ต้นปีแล้ว แต่ท่ไี ทยเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้เอง ความจุต้งั แต่ 16-64 GB, Wi-Fi และ 3G ให้เลือกเป็น Option นับตั้งแต่ ออกมาเกือบ 1 ปีแล้วแต่กย็ งั ไม่มที ที า่ ว่า คู่แข่งตัวไหนโดดเด่น และทำงานได้ ลื่นไหลเท่า โดยเฉพาะจอ Touch Screen ของ iPad ที่ทำงานได้สมบูรณ์มากๆ รวมทั้งมี App Store ให้โหลดโปรแกรมมากมายๆ และด้วยหน้าตา ที่สวยงามของเจ้า iPad ตัวนี้เลย ก็รวมกันให้เป็น 1 ใน Gadget ในดวงใจ ที่ซานตี้อยากแนะนำให้เป็นของฝากปีใหม่น้ ี

Mac Book Air Gen 2 (2010) เป็นรุ่นที่ 2 แล้วสำหรับ Mac Book Air และน่าจะถือว่าเป็นโน้ตบุ๊คที่บางที่สดุ ในโลกเลย ก็วา่ ได้ มี 2 ขนาดให้เลือก ขนาด 11.6 และ 13.3 นิ้ว บางเฉียบ 0.68-0.11 นิ้ว หนักเพียง 1 กก. (ขนาด 11.6 นิ้ว) ตัวเครื่องทำจากก้อนอะลูมเิ นียมก้อนเดียว ออกแบบได้สวยโดนตา เหมาะสำหรับคนที่ชอบ Gadget ล้ำสมัย ทำให้ยากที่จะมีใครปฏิเสธ Mac Book Air ตัวใหม่น้ลี ง สมัยก่อนเราต้องทนแบกโน้ตบุ๊คหนักๆ แล้วถ้าอยากใช้เครื่องเล็กๆ ก็ใช้เน็ตบุ๊ค แต่สว่ นใหญ่กท็ ำงานได้ชา้ มากๆ แต่สำหรับ Mac Book Air ตัวนี้ขอ้ ดีท้งั หมดมารวมกันด้วย ขนาดเล็กบาง และประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ดว้ ยกันแบบเต็มๆ DL Recommended DL ได้ลองใช้ตัว 13.3 นิ้ว เดินทางไปทำงานที่จงั หวัดเชียงใหม่ เราคิดว่ามันเหมาะที่สดุ สำหรับ การใช้งานนานๆ ระยะทางไกลๆ คือเล่นได้เกือบ 7 ชั่วโมง ซึ่งถือว่านานมากๆ ความลับสำคัญคือ ฮาร์ดดิสแบบ Solid State Drive ก็ทำให้ เปิดเครื่องได้เร็วกว่าปกติเกือบเท่าตัวแถม ประหยัดไฟอีกต่างหาก

DL Recommended DL พบว่า iPad เหมาะที่สดุ สำหรับการออนไลน์อนิ เตอร์เน็ต นอนเอนหลัง บนโซฟาเดย์เบด ดูเว็บไซต์น่นี ่นั โน่น และดูวดิ โี อจาก YouTube จอใสกิ๊ก แถมไม่หนักมากด้วย เราคิดว่านี่คอื ของขวัญชิ้นที่จะฮอตที่สดุ ในเทศกาลปีใหม่ คราวนี้

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


Projector จิ๋ว คุณภาพสูง เล็กพอๆ กับฝ่ามือเท่านั้นเอง และหนักเพียง 0.21 กิโลกรัม DL คิดว่ามันจะทำให้คณ ุ ลืม Projector แบบเก่าๆ ไปเลย เวลาใช้ พรีเซนต์งานในการประชุมครั้งสำคัญ ถ้าใครคิดว่า Projector จิ๋วแบบนี้จะทำอะไรได้ไม่มากนะ คิดผิดแล้วล่ะ มาลองดูความ SAMSUNG SP-H03

สามารถของมั น กั น ก่ อ น เทคโนโลยี LED หลอดภาพ Eco Mode มีอายุ 30,000 ชม. ความสว่าง 30 ลูเมนส์ ให้ภาพสว่าง และคมชัด ขนาดภาพใหญ่ถงึ 80 นิ้วเลยทีเดียว น้ำหนัก 210g Memory แถมในตัว 1GB เล่นไฟล์หนังได้หลากหลายมากๆ แบตเตอรี่ในตัว Li-ion ใช้งานได้ถงึ 2 ชั่วโมง ดูหนังได้เรื่องหนึ่งสบายๆ เลย

DL Recommended

นอกจากใช้ในการทำงานแล้ว มันใช้เพื่อความบันเทิงได้ดว้ ย พกพาติดตัวไป เมื่อเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ มันใช้เปิดหนังดูได้สบายๆ ถ้า 1GB ยังไม่พอ ก็สามารถเพิ่มได้อีก 16GB ลองเอาไปกางเต็นท์นอนบนเขาช่วงดึกๆ นั่ง Party กันหยิบเจ้า SP-H03 มาฉายบนเต้นก็แจ๋วมากเลย ยิ่งน้ำหนักเบา พอๆ กับโทรศัพท์แค่น้นั เอง พกไปไหนมาไหนได้สบายๆ จิ๋วแจ๋วขนาดนี้ใครได้ เป็นของขวัญปีน้ลี ะก็นา่ อิจฉาเป็นที่สดุ

FUJI FINEPIX REAL 3D W3

SHARP

LC-60LE925E

ของขวัญชิ้นนี้เหมาะสำหรับคนรัก Home Theater โดยเฉพาะเลย ยิ่งจริงจัง กั บ ความสมจริง ของสี รับ รองที วี ต ัว นี ้เ ป็ น ของขวัญชิ้นพิเศษแน่นอน ด้วยขนาดใหญ่มากๆ ถึง 60 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยีลิควิดคริสตัลของชาร์ป Quattron (ควอทรอน) จะเปลี่ยนจอภาพ LCD แบบ เดิมๆ ไปใช้ระบบฟิลเตอร์ 4 สี เพิ่มสีเหลือง (Y) เข้าไปใน 3 แม่สหี ลัก สีแดง, สีเขียว และสีนำ้ เงิน (RGB) จะทำให้ ได้สที ่กี ว้าง สดใสขึ้น โดยเฉพาะสีเหลืองประกายทอง พร้อมเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ แค่น้นั ยังไฮเทคไม่พอ เพราะทีวเี ครื่องนี้ยงั มีระบบ Aquos Net+ ที่เข้าถึงเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายผ่านทีวไี ด้เลย

DL Recommended

เอาไว้อพั เดทสเตตัสใน Facebook ก็ได้ เพื่อฆ่าเวลา ระหว่างช่วงละครพักโฆษณา หรือใช้เข้า YouTube ไปดู ย้อนหลังก็ได้ ไม่ต้องลุกไปไหนจากทีวเี ครื่องกันทีเดียว

DL ฟันธงเลยว่าในปี 2011 เทคโนโลยี 3D จะยิ่งแพร่หลาย และลุกลามไปทั่ว ทุกหัวระแหง ในปีหน้า ถ้าใครกำลังเบื่อ กล้องถ่ายรูปแบบ 2 มิติแบบเดิมๆ ก็ลอง หากล้องแบบ 3 มิติมาลองดูสอิ ย่างตอนนี้ Fuji FINEPIX REAL 3D W3 ที่เพิ่ง ออกมาไม่นาน เป็นกล้องดิจติ อล 3 มิติ แบบเต็มตัว สามารถถ่ายภาพนิ่งและ เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ยังไม่พอเพราะถ้า อยากดูภาพ 3 มิติ ก็ดดู ว้ ยตาเปล่าจากจอ หลังกล้องได้ทนั ที ความพิเศษของกล้อง ตัวนี้กเ็ พราะเลนส์รับภาพสองชิ้น ที่จบั ภาพซ้ายขวา ทำให้สามารถเก็บมิติภาพ 3D ได้เหมือนจริง

DL Recommended

พกกล้อง 3D แบบนี้ไปเดินทางท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ รับรองว่าเมื่อกลับมา ถึงบ้าน ไฟล์รูปภาพของคุณจะได้รับเสียง กรี๊ดจากเพื่อนๆ มากกว่าของใครๆ

กล้องวิดโี อแบบ 3 มิติได้เลย คราวนี้ไม่จำเป็นต้อง ใช้ทมี งานระดับโลกหรือกล้องระดับเทพ เพื่อนๆ ก็สามารถถ่ายวิดโี อ 3 มิติ แบบ Full HD1920 x1080 60FPS กันได้งา่ ยๆ แล้วล่ะ จากถ่ายภาพนิ่งก็ทำได้ดว้ ยความละเอียดที่สงู ถึง 14.2 ล้านพิกเซล ซูม 12 X ดีพอๆ กับกล้องดิจติ อลดีๆ ตัวนึงเลย และตัวแปลงสำหรับถ่าย 3 มิติ มีเลนส์รับภาพ 2 ชิ้น ที่สามารถถอดได้ ในการรับภาพทำให้ได้ภาพ 3 มิติคณ ุ ภาพสูงสมจริง จะถ่ายเป็น 2 มิติปกติกเ็ พียงแค่ ถอดเก็บเท่านั้นเอง เก็บบันทึกข้อมูลลงบน SD Card ที่มขี นาดเล็ก การควบคุมการทำงานก็งา่ ยด้วยจอ Touch Screen ทุกอย่างที่รวมมาในตัว SDT750

DL Recommended

รับรองเลยว่า Gadget ชิ้นนี้จะเพิ่มความสนุกให้กบั เพื่อนๆ และครอบครัว ในช่วงงานฉลองปีใหม่น้ี จะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งความละเอียดสูงก็ยงั ไหว ได้ภาพที่คมกริบสวยใสกันแน่นอน แต่อย่าลืมทีวแี บบ 3 มิติจอใหญ่ๆ ในการดูดว้ ยล่ะ ความสนุกจะได้เต็ม 100 แน่ๆ

Panasonic SDT750

18 DL

DIGITAL LIFESTYLE


ด้วยการรวมข้อดีของโทรศัพท์ร่นุ ต่างๆ เข้ามาไว้ใน เครื่องเดียว ไม่วา่ จะเป็นจอ ระบบ 3G, GPS, Touch Screen ขนาด 2.6 นิว้ QVGA, ปุม่ ลูกกลิง้ , คียบ์ อร์ด QWERTY อาจเรียกว่าเป็นการดึงข้อดีของ BlackBerry และ Nokia เข้ามาใช้แถมด้วยระบบปฏิบตั ิการ Android 1.6 CPU 416 MHz RAM 256MB ROM 512MB ด้วยราคาที่ไม่แพงมาก เรียกว่ามีทกุ อย่าง ที่ต้องการในเครื่องเดียว ไม่วา่ จะ Chat เล่นอินเตอร์เน็ต หรือว่านำทางเครื่องนี้ ทำได้สบายมาก DL Recommended DL ได้ควง Be Touch 130 ตัวนี้ไปเที่ยวทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ พวกเราไม่เคยไป มาก่อนเลย ก็โทรไปขอให้เพื่อนส่งเส้นทาง Share Map ของ Google มาทาง Message เป็นระยะๆ มันช่วยได้จริงๆ พวกเราไม่หลงเลย เดินทางทั้งหมดกว่า 4 ชม. แบตเตอรี่ก็ยังเหลือ แต่แนะนำว่าต้องชาร์จแบตให้เต็มๆ หรือเตรียม สายชาร์จในรถด้วยเลย จะได้ถงึ ที่หมายโดยไม่ต้องลุ้น นับว่าเป็นโทรศัพท์ท่มี คี วาม ลงตัวที่สดุ ในตอนนี้เลย สำหรับใครที่ไม่อยากซื้อโทรศัพท์แพงๆ แต่อยากได้ความ สามารถครบๆ ลองมองตัวนี้เป็นของขวัญให้ตัวเองดูกไ็ ด้

ACER BE TOUCH 130

ด้วยพลังการซูมออพติคลั 35 เท่า (24-840 มม.) แถมด้วย ซูมดิจติ อลอีก 4X รวมแล้วก็ 140X แล้วถ่ายไกลขนาดนี้ ก็ไม่ต้องกลัวภาพจะเบลอ Canon ให้ระบบ IS มาให้กนั ภาพ สั่นไหวได้ดมี าก ก็เลยก็ทำให้กล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ทรงพลัง ในการซูมมากๆ เหมาะสมที่จะเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่น้ี มากมาย DL Recommended ใครชอบเดินป่าและถ่ายภาพนก ต้องหลงใหลในความ สามารถของกล้องตัวนี้อย่างแน่นอน เพราะคุณไม่ต้องแบก กล้องใหญ่ๆ เลนส์ยกั ษ์ๆ อีกต่อไปแล้วนะ DL ลองมาแล้ว ถ่ายป้ายที่ต้งั ห่างไปเกือบๆ 3 กิโลเมตร ซูมไปสุดๆ เห็น ตัวอักษรชัดแจ๋วเลย ขนาดมือสั่นๆ ยังถ่ายได้ชดั พอได้กล้อง ตัวนี้ใส่ลองถ่ายอะไรไกลๆ บ้าง ก็ให้อารมณ์ท่แี ปลกใหม่ดี แถมขนาดก็เล็กกำลังดีพกติดกระเป๋าไปได้เที่ยวได้ทกุ ที่สบายๆ

CANON SX30 IS

SHURE SE535 ด้วยคุณภาพเสียงระดับ Audiophiles แบบ In Ear ให้คณ ุ ภาพสูงจากรุ่นเดิม SE530 ช่วงเสียงกลางสูง ที่ให้รายละเอียดได้ดมี ากๆ ฟังเพลงช้าๆ อย่างแนว Jazz ได้หวานใส แถมรุ่นใหม่น้ยี งั สามารถถอดเปลี่ยนสายเปลี่ยนได้เลย ความไวของตัวลำโพง 119 dB 36 Ω ทำให้ใช้ได้กบั เครื่องฟังเพลงแบบพกพาทั่วไปได้อย่างสบาย DL Recommended เวลาเดินทางไกลๆ DL ชอบหูฟงั ตัวนี้มาก เพราะเสียงหวานใส ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เยอะ แทบไม่มเี สียงรอบข้าง เข้ามากวนเลย ที่สำคัญช่วยประหยัดไฟเครื่องเล่นเพลงได้ เยอะเลยเพราะความไวเสียงสูง ปรับระดับเสียงฟังน้อยกว่าหูฟงั ทั่วไป ประมาณ 20% เวลาเปิดดังๆ ก็ไม่มเี สียงไปกวนคนข้างๆ อีกด้วยนะ ใครฟังเพลง เวลาเดินทางบ่อยๆ แนะนำ Gadget ตัวนี้เลย เสียงดี เก็บง่าย แต่ท่สี ำคัญต้องคล้องสายจากหลังหูเข้ามา ไม่อย่างนั้นจะใส่ หูไม่พอดี และทำให้เสียง Bass จะหายไป

DL เรามีของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆ เหมือนกัน เป็นเบื้องหลังจากถ่ายภาพเซตนี้ ให้เพื่อนๆ ได้ชมความน่ารักของน้องซานตี้แบบเต็มๆ เลย ได้ท่ ี http://www.facebook.com/digitallifestyle ส่วนถ้าใครหลงในความน่ารัก ของน้องซานตี้คนนี้กเ็ ข้าไปพูดกันได้เหมือนกัน

Add-ons

ยังมีของกระจุกกระจิกอีกเล็กน้อยที ่ DL คิดว่าคุณต้องชอบมันแน่ๆ 1. Angry Birds Seasons : What Everybody Wants For Christmas Angry Birds เกมยอดฮิตตลอดกาลในระบบ iOS และ Android มาคราวนี้เป็นภาคเสริมสำหรับ Christmas ปีน้มี ดี า่ นใหม่มาให้อกี 25 ด่าน ฉากหิมะที่สวยงามและโบนัสกล่องของขวัญหลากหลายแบบ แถมพิเศษ Angry Birds Halloween ให้มาด้วย DL ยกให้เป็น สุดยอดเกมบนมือถือเลย เพราะเล่นได้เพลินและ สนุกมาก ติดเกมนี้ งอมแงม เนื้อเรื่องในเกมก็ ชวนติดตามรู้สกึ อินไปกับ ความแค้นของเจ้านก และ พวกหมู

2. Lomo camera Don’t Think Just Shoot !!! เป็นกฎสำคัญของกล้อง แนวนี้ อยากลองนอกกรอบ ออกจากกฎของการถ่ายรูป ลองถ่ายแนว LOMO กันดูบา้ งก็ดนี ะ เพียงแค่พกกล้องโลโม่ ติดตัว ซึ่งไม่วา่ จะเป็นกล้อง Diana, Holga, Lomo และ อีกหลากหลายยี่หอ้ หลังจากนั้นก็คดิ ซะว่ากล้องเป็นส่วน หนึง่ ของชีวติ และเวลาถ่ายอย่าคิดมาก เท่านี้กถ็ อื ว่าได้ เข้าสู่โลกแห่ง LOMO กันแล้ว ส่วนภาพที่ได้ก็ ไม่ต้องคิดมาก เพราะเราจะไม่ร้ วู า่ ภาพของ เราจะเป็นยังไง แต่รับรองว่า ได้ภาพแบบสวยแปลกสไตล์ LOMO กันแน่นอน

3. Disney Handy Drive ใครๆ ก็อยากได้ Gadget น่ารักๆ แบบนี้ ติดกระเป๋ากันแน่ๆ Handy Drive ตัวนี้ถอื เป็น ของขวัญที่นา่ รักมาก มีหลายลายให้เลือกไม่วา่ จะเป็นหมีพหู ์ ความน่ารักและประโยชน์ใช้สอย ที่ครบถ้วน เหมาะจะมีติดตัวกันไว้

DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


candi d

TEXT/ PHOTO : Nata-orn Kasemsongkram

แชทกันแบบชิดๆ กับสาววัยใส

น้องเรย์-ภรณ์ภส ั สร สุขรวยเจริญ ใครเคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงฮูวี้ฮู ของวง The Bottom Blues เพลง Call Me Back ของเต้-วิทย์สรัช และเพลงแข่งกับน้ำตา ของโฟว์-มด คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวสวยวัยใสคนนี้เป็นอย่างดี ไม่ เ พี ย งแต่ เ ธอจะเล่ น มิ ว สิ ก วิ ดี โ อทีเ่ อ่ ย มาเท่ า นั ้น เธอยั ง มี ผลงานถ่ายแบบตามหน้านิตยสารวัยรุ่นทั่วไปอีกด้วย อย่ามัวรอช้า ไปรู้จก ั กับเธอให้มากกว่านี้กน ั ดีกว่า แนะนำตัวหน่อย

สวัสดีคะ่ ชื่อเรย์-ภรณ์ภสั สร สุขรวยเจริญ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ ี 6 โรงเรียนทิวไผ่งาม ค่ะ เวลาว่างชอบทำอะไร

เวลาว่างเรย์กเ็ หมือนวัยรุ่นทั่วไปค่ะ คือ แชทบีบกี บั เพื่อนๆ ฟังเพลง เล่นคอมพิวเตอร์ ดูซรี ่ สี เ์ กาหลี แล้วก็ชอ้ ปปิ้งค่ะ

Gadget ที่พกติดตัวขาดไม่ได้

ก็ต้องเป็นบีบเี ครื่องนี้เลยค่ะ เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ ถ่ายรูป แล้วก็ติดต่องานค่ะ

อยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มอีกในโทรศัพท์

อยากได้โปรแกรมดูดวงค่ะ แบบดูดวงรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน อะไรทำนองนี้คะ่ (หัวเราะ)

นอกจากโทรศัพท์ล่ะ

ก็จะมีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แล้วก็กล้องดิจติ อลค่ะ

Gadget ที่เพิ่งซื้อล่าสุด

บีบเี ครื่องนี้เลยค่ะ ตอนนี้ติดมันมากๆ ^^

Gadget ชิ้นต่อไปที่อยากได้

ตอนนี้กำลังอยากได้ iMac ค่ะ เพราะรู้มาว่าเว็บแคม ของมันถ่ายรูปสวยมากๆ แล้วก็อยากได้กล้อง Canon G12 เพราะ ตอนนี้ใกล้จะเรียนจบแล้ว เลยอยากเอามาถ่ายรูปกับเพื่อนๆ ค่ะ วิธีเลือกซื้อ Gadget

เรย์จะดูท้งั ฟังก์ชนั การใช้งานแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกว่า เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรย์มากแค่ไหนค่ะ

ส่วนมากเข้าไปทำอะไรบนโลกอินเตอร์เน็ต

ส่วนมากก็จะเข้าไปเช็กข่าวสารเพื่ออัพเดทตัวเอง แล้วก็เล่นเฟสบุ๊คค่ะ

คิดยังไงกับเฟสบุ๊ค

เล่นแล้วติด เลิกยากค่ะ (หัวเราะ)

เทคโนโลยีมีความสำคัญต่ออาชีพเราอย่างไร

ถ้าในแง่ของการเป็นนักเรียน ก็คงจะใช้ในการหาความรู้ ต่างๆ เพื่อเอามาประกอบการเรียน การทำรายงานค่ะ แต่ถา้ ในแง่ของงานในวงการบันเทิง ก็ทำให้เราสามารถติดต่อกับแฟนคลับได้งา่ ยขึ้นค่ะ วิธีส่งความรู้สึกถึงคนพิเศษ

20 DL

ก็คงจะเป็น sms ค่ะ เพราะว่ามันคลาสสิกและสามารถ สื่อความรู้สกึ ของเราไปหาคนคนนั้นได้งา่ ยและเข้าใจที่สดุ ค่ะ

สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้อ่าน

เรย์กอ็ ยากฝากเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้ถกู วิธนี ะคะ แล้วก็ฝากติดตามผลงานของเรย์ช้นิ ต่อๆ ไปด้วยค่ะ

DIGITAL LIFESTYLE


Camera lover

www.facebook.com/cameralover

TEXT / PHOTO : CLV Team

ระดับความยาก : ปานกลาง อุปกรณ์ถา่ ยทำ : กล้อง, เลนส์แบบซูมได้, แฟลช, กระดาษแข็งสีดำ, คัตเตอร์ สิ่งที่ตอ ้ งมี : ความอดทนในการทดลองถ่าย เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม TIPS : ต้องหาสถานที่มไี ฟ หลายๆ สีหน่อยจะได้ภาพที่สวย เนียนมาก (แนะนำถนนราชดำเนิน หรือถนนราชดำริ)

เทคนิคการถ่ายภาพไฟกลางคืนให้นา่ ตื่นตะลึง ไฟประดับในยามค่ำคืน ช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ช่างสวยงามยิ่งกว่าเวลาไหนๆ ยิ่งมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือด้วยแล้วละก็ รับรองว่าเพื่อนๆ ไม่รอช้าที่จะออกไปถ่ายรูปกันแน่นอน แต่ถ้า จะออกไปถ่ายกันปกติทั่วๆ ไป เพื่อนก็ล้อแย่เลยล่ะ ดังนั้นไม่ต้องห่วง เรามีเทคนิคสนุกๆ ในการถ่ายไฟกลางคืนให้เพื่อนๆ กัน 02

01

2. ซูม...ซูม...

ภาพนี้ต้ งั ค่ากล้อง Manual Speed 2 sec F/4 ISO 400 Flash TTL-2/3 Stop โดยเทคนิคการถ่ายก็ใช้ชว่ งระยะ 24 mm โฟกัสไปทีห่ น้า แบบกดถ่าย ในช่วงเดียวกันกับที่กล้องเปิดรับแสงอยู่ คือ 2 วินาที ก็หมุนซูมช้าๆ ไปที่ระยะ 105 mm ผลที่ได้กน็ า่ สนใจมากทีเดียว เหมือนกับแสงพุ่งเข้ามาเลย เทคนิคสำคัญ ถือกล้องให้น่งิ และหมุน Zoom ความเร็วคงที่ เราก็จะได้เส้นไฟที่สวยงาม จนลืมหายใจกันเลยทีเดียว

3. แพนกล้อง

ใช้วธิ ตี ้ งั ค่าเหมือนเดิม Manual Speed 2 sec F/4 ISO 400 Flash TTL-2/3 Stop ตอนถ่ายเราก็เดินคู่ไปกับตัวแบบ กดถ่ายแล้วพยายามรักษา ความเร็วและระยะให้คงที่ เราก็จะได้รูปที่มเี ส้นไฟไหลเป็นพื้นหลัง ที่แปลกตาแล้ว เทคนิคสำคัญ พยายามเดินให้เร็วพอดีกบั ตัวแบบและถือนิ่ง ไม่เช่นนั้นเส้นไฟในภาพจะสั่นและทับตัวแบบมากเกินไป เห็ นไหมล่ ะ ? ว่ า แค่ เ พี ย งปรับ ค่ า และผสมการควบคุ ม ในการออกไปถ่ายภาพไฟกลางคืนนั้น เพื่อให้ได้ภาพ ที่แปลกตาและสวยงาม เพื่อนๆ ควรทดลองควบคุมกล้อง กล้องพื้นฐาน เพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพไฟกลางคืนที่แปลกตาและ ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งโดยปกติถา่ ยภาพกลางคืนเราจะต้อง น่าสนใจสุดๆ เลย ใช้ขาตั้งกล้องเป็นหลัก แต่คราวนี้เราจะลองเก็บไว้ท่บี า้ นบ้าง นี่เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เพียงเท่านั้น ยังมีวธิ อี กี ซึ่งผลที่เราได้ลองถ่ายมา ได้ผลที่น่าสนใจมากเลย มากมายให้เพื่อนๆ ได้ทดลองกันอีก แต่ต้องติดตามใน DL ทีเดียวครับลองมาดูกนั ว่า Camera Lover เราค้นพบ และ facebook.com/cameralover ในครั้งต่อๆ ไปนะครับ เทคนิคอะไรมาบ้าง

03

22 DL

1. โบเก้รูปต่างๆ (Bokeh)

เป็นวิธงี า่ ยๆ แต่สามารถทำภาพแปลกตาได้มากมายทีเดียว วิธที ำเพียง แค่ตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ แล้วมาบังหน้าเลนส์กอ่ นถ่ายเท่านั้นเอง โดยปิดหน้าเลนส์ให้หมด เหลือแต่ช่องที่เราตัดรูปไว้เท่านั้น ส่วนขนาดเราต้องลองปรับแต่งจนได้ขนาดที่เหมาะสมตามขนาด เลนส์ครับ มาลองดูผลกันเลย เทคนิคสำคัญ ตัดรูปให้พอดีกบั เลนส์แต่ละขนาด โบเก้ท่ี สมบูรณ์ต้องมีรูปร่างตามที่เราตัดพอดีไม่ขาด อาจจะลำบากในการทำช่วงแรก แต่ รับรองผลที่ได้เกินคุ้มแน่นอน

DIGITAL LIFESTYLE


www.facebook.com/thaimaclover

Thai m ac lov er TEXT / PHOTO : Mr. Kittipong Suthathongthai

เปิดตัว iPad ในไทย ของเล่นใหม่ หรือขายของเก่า? ผมเชื่อว่าหลายๆ คนคงไม่คอ ่ ย รู้สึกตื่นเต้นกับงานเปิดตัว iPad ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย เมื่อต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ Find My iPhone กลายมาเป็นผู้ชว ่ ยในการจับโจรขโมยโทรศัพท์ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดสำหรับการ ที่ระบบ Find My iPhone ช่วยทำให้ ตำรวจสามารถจับโจรขโมยเครื่องได้ อีกครั้งอีกครา และดูเหมือนว่าระบบนี ้ จะช่วยทำให้เหล่าโจรทั้งหลายผู้หวัง จะขโมยเครื่องต้องหวาดหวั่นกันบ้างแล้ว โดยเรื่องราวล่าสุดเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ เมื่อชายวัย 18 ปีได้ขโมย iPhone จากเหยื่อผู้โชคร้าย แต่ดว้ ยระบบ Find My iPhone นั้นทำให้ตำรวจสามารถตามรอยคนร้ายและจับกุมได้ภายใน 48 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว ใครยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ Find My iPhone ก็รบี ไปเปิดใช้งานกันได้ เพราะว่าทาง Apple เขาใจดีให้เราได้ใช้แบบฟรีๆ (ต้องอัพเกรดระบบเป็น iOS 4.2 ก่อน) โดยวิธกี ารตั้งค่านั้นสามารถ ดูได้จาก http://www.apple.com/iphone/find-my-iphone-setup/ กันได้เลย

Pro HDR Ap p เจ๋งๆ สำหรับการถ่ายภาพวิว สำหรับใครที่รกั การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์เป็นชีวติ จิตใจ ขอแนะนำให้ลองซื้อโปรแกรม Pro HDR ($1.99) บน App Store มาใช้งานกันดู โดยตัวโปรแกรมจะเป็นการถ่ายภาพแบบ High Dynamic Range กล่าวคือเป็นการนำภาพมุมเดียวกันจำนวน 2 ภาพ แต่ต่างกันที่การวัดแสงมารวมกันเป็น ภาพเดียว ผลลัพธ์กค็ อื เราจะได้ภาพสุดท้ายที่มรี ายละเอียดของทุกสภาวะแสงครบถ้วน ไม่มดื จนเกินไปและไม่สว่างจนเกินไปที ่ จุดใดจุดหนึ่งนั่นเอง โดยตัวโปรแกรม Pro HDR จะดี กว่าระบบ HDR ที่มมี าให้ใน iPhone อยู่พอสมควร เพราะเราสามารถเลือก ปรับความสว่าง และค่าต่างๆ เองได้ ทำให้ ร ูป ที ่ไ ด้ อ อกมาดู ส วยงาม กว่ามาก ดังนั้นขอบอกไว้เลยว่า โปรแกรมนี้หา้ มพลาดเด็ดขาด!

แน่นอนว่าการเปิดตัวอุปกรณ์สดุ ล้ำอย่าง iPad ล่าช้ากว่าทางฝั่งอเมริกาเป็นเวลาถึง 8 เดือน ย่อมไม่ใช่เรื่องดีต่อลูกค้าและหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแน่ๆ โดยหากคำนึง ถึงความจริงที่วา่ ก่อนหน้านี้มกี ารนำเอา iPad เข้ามาขายอย่างไม่เป็นทางการตาม ศูนย์การค้าต่างๆ ได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยมีการตัง้ ราคาที่แพงกว่าการไปซื้อ ฝั่งอเมริกาหรือยุโรปในหลักไม่ก่พี นั บาท ซึ่งก็ทำให้นกั ช้อปหรือสาวก Gadget พอจะ ตัดสินใจสำหรับการจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ใช้กอ่ นกันง่ายๆ จากผลตอบรับของงานเปิดตัว iPad ในประเทศไทยที่เรียกได้วา่ ‘ดีวนั เดียว’ นั่นก็ คือในวันเปิดตัวมีการต่อแถวยาวพอประมาณเพื่อรอซื้อ iPad ซึ่งดูเหมือนว่าคนไทย ยังคงสนใจ iPad อยู่ แต่ทว่าในวันต่อๆ มา ตามสถานที่ต่างๆ ที่มกี ารขาย iPad กลับดูไม่คอ่ ยมีคนให้ความสนใจกันมากเท่าไหร่ ส่วนหนึ่งก็นา่ จะมาจากข่าวลือ เกี่ยวกับ iPad รุ่นใหม่ท่สี ่อื บางแขนงในต่างประเทศเรียกกันว่า iPad 2.0 นั่นเอง เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะได้ยนิ ข่าวลือเกี่ยวกับ iPad 2.0 ในช่วงปลายปีแบบนี้ ซึ่งสำหรับสาวกหรือผู้ท่คี อยติดตามข่าวสารวงการ Apple มาโดยตลอดก็จะทราบว่า สินค้าเกือบจะทุกตัวของ Apple จะมีวฏั จักรในการอัพเดทตัวสินค้าราวๆ 1 ปี นั่นหมายความว่า iPad รุ่นแรกที่เปิดตัวในช่วงมกราคมปี 2553 ควรจะมีการ เปลี่ยนแปลงหรือได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในช่วงต้นปีหน้านั่นเอง จากข่าวลือถึงสเปคที่เราได้ยนิ กันมามากมาย ก็พอจะสรุปเป็นเสียงเดียวกันได้วา่ iPad 2.0 นั้นจะมีมาแน่ๆ โดยน่าจะพกพาความสามารถใหม่ (ที่มอี ยู่แล้วใน iPhone 4) อย่างเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามมิติ (Gyroscope) กล้องสำหรับ การสนทนาแบบเห็นหน้า (FaceTime) ระบบหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ และคาดว่าจะมี น้ำหนักเบาและตัวเครื่องบางลงอีกด้วย ดังนั้น iPad ที่เข้ามาขายในประเทศไทยตอนนี้ ดูเหมือนจะนำเข้ามาคั่นเวลา สำหรับ iPad รุ่นใหม่เสียมากกว่า ซึ่งสำหรับผู้ท่ไี ม่ชอบการรอคอย การจะซื้อ iPad จากศูนย์จำหน่ายที่เป็นทางการในประเทศไทยตอนนี้ ก็ดจู ะเป็นทางเลือกทีด่ ที ่สี ดุ เนื่องจากเราจะได้ของที่ชวั ร์กว่า และมั่นใจได้มากกว่าการไปซื้อเครื่องหิ้วตามห้างต่างๆ (ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าเครื่องหิ้วอีกด้วย!) แต่สำหรับคนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไร และอยากจะได้ของใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีลา่ สุด มาใช้งาน ก็ควรจะอดใจรออีกนิด เพื่อที่จะรอดูคณ ุ สมบัติใหม่ๆ ของ iPad 2.0 ที่นา่ จะ เปิดตัวในเวลาอันใกล้น้ ี เชื่อสิวา่ เราจะได้เห็นปรากฏการณ์เครื่องหิ้วครองเมืองกันอีกรอบอย่างแน่นอน!

DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


androi d Tip s and Tric ks

สำหรับคนรัก

Android 2.2

Froyo

หลังจากที่เวอร์ชั่น 2.2 ออกมาให้สาวก Android ได้ใช้กันแล้ว มีหลายจุดที่ปรับปรุงเพิ่มความสามารถต่างๆ ขึ้นมากเลยทีเดียว ที่ DL ชอบมากเลยก็คือความเร็วในการทำงานและอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นจนเห็นได้ชัด แต่คุณรู้ไหม? ว่านั่นก็ยังไม่สามารถดึงความสามารถ สุดเจ๋งของ Froyo มาได้ทั้งหมด ลองมาดูเทคนิคขั้นเทพใน การปรับแต่งใช้งานเจ้า Froyo นี้กันดีกว่า ใครที่เพิ่งได้เครื่องมาใหม่ๆ ลงมือทำตามนี้ไปก่อนเลยครับ ปรับแต่งค่าให้ Android Search โดยปกติคา่ การค้นหาของ Android Search เวลาเราใส่คำเข้าไปมันก็จะค้นหาจาก อินเตอร์เน็ต และในโทรศัพท์ แต่เพื่อนๆ รู้ม้ยั ว่าเราจะค้นหา เฉพาะแต่ขอ้ มูลในโทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้งา่ ยๆ เพียงกด ไอคอน ‘G’ แล้วเลือกว่าจะให้หาทีไ่ หนบ้าง หรือตัง้ ค่าจาก Menu>Setting>Search ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งวิธนี ้จี ะทำให้การ ค้นหา Apps ในเครื่องของเราเร็วขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ

ตั้งค่า Super Search Widgets หลังจากที่เราได้เทคนิคด้านบนแล้ว ทำไมไม่ลองเอา Search Widgets มาไว้ในหน้า Home เสียเลยล่ะ สร้าง Search Box ที่เร็วขั้นเทพขึ้นมา เฉพาะเลย อันหนึ่งสำหรับ Web อีกอันสำหรับ Apps อีกอันสำหรับ Contacts หรือ Dropbox ก็ได้คน้ หาง่ายรวดเร็วทันใจ ลื่นปรื้ดไปเลย

24 DL

DIGITAL LIFESTYLE

TEXT : บรรณาธิการเทคนิค

วางสายทันใจด้วยปุ่ม Power Button สำหรับคนใจร้อนที่อยากวางสายแบบ กดปุ๊บวางปั๊บ ต้องทำตามนี้เลย เข้าไป ตั้งค่า Setting>Accessibility จะมีคา่ ให้เปลี่ยนนั่นก็คือ Power Button Ends Call ง่ายๆ เพียงเท่านี้เอง

อย่าลืมลง Adobe Flash ใน Android Brower ถึงแม้วา่ Android 2.2 จะรองรับ Adobe’s Flash 10.1 และเป็น จุดขายที่สำคัญ แต่ก็ใช่ว่ามันจะลงมาให้เรียบร้อยทุกตัวแล้ว ลองตรวจสอบจากผู้ผลิตโทรศัพท์ดกู อ่ น หรือถ้าใจร้อนก็ลองเข้าไป Download เพิ่มจาก Android Market ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืม Activated ใน Browser settings ด้วยล่ะครับ เดี๋ยวจะว่าเราไม่เตือน

อย่าลง Apps ที่ใช้บอ ่ ยๆ ใน SD Card ถึงแม้ความสามารถในการลง Apps ใน SD Card ได้จะเป็นความ สามารถใหม่ของ Android 2.2 แต่มนั ก็มจี ดุ ด้อยอยู่เหมือนกัน นั่นคือ เครื่อง Android ที่ต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมองไม่เห็น SD Card น่ะสิ นั่นก็หมายความง่ายๆ ว่า Apps ที่เราลงใน SD Card ทั้งหมด จะมองไม่เห็นนั่นเอง DL แนะนำเลยว่า Apps ตัวไหนสำคัญก็ลงในหน่วย ความจำเครื่อง เหล่านี้คอื TIPS ง่ายๆ ที่จะทำให้ Android ตัวเก่งของคุณทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้เนื้อที่หมดซะแล้ว แต่ยงั มี 5 TIPS เด็ดๆ ให้เพื่อนๆ ได้รดี พลัง จาก Froyo กันแบบเต็มๆ แล้วพบกันใน DL ฉบับหน้านะครับ

Recommended แนะนำแอพฯ เด็ดแอนดรอยด์ Photofunia โดดเด่นมากเรือ่ ง Face Detection การทำงานก็งา่ ยๆ เพียงแค่เลือกภาพที่เรา ต้องการ นำไปรวมกับแบบภาพที่โปรแกรม เตรียมไว้ให้มากกว่า 1,000 รูปแบบ เลยทีเดียว ในสมัยก่อน การแต่งภาพแบบนี้ ต้องทำรูปผ่าน Website เท่านั้น แต่ตอนนี้ เป็น App ในโทรศัพท์มอื ถือให้ทำภาพ กันง่ายๆ เลย มีรปู แบบใหม่ Update เรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเชยกันแน่นอน Camera 360 ตัวนี้แนะนำให้ใช้แทนโปรแกรมกล้องที่ให้มา ได้เลย ด้วยหน้าตาโปรแกรมที่สวยงามแล้ว ความสามารถพิเศษเพิม่ เติมมากมายไม่วา่ จะ เป็น Effect ต่างๆ Enhance, Scene mode, Tilt-shift และอีกมากมายหลากหลายและ ยืดหยุ่นมากทีเดียว ใครเบือ่ กับการถ่ายรูปแบบ เดิมๆ ต้องลองแล้วจะรู้ถงึ ความสนุกครับ


Text : บรรณาธิการเทคนิค Photo : Mr. Niphun P.

Spec ial Int erv iew เอาเรื่องชื่อก่อนเลยครับ ชื่อร้านนี้สื่อถึงอะไร

ผมได้คอนเซ็ปต์น้มี าจากการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งเราต้องใส่ดอท ตลอดสิบกว่าปีท่ผี า่ นมา เช่น mustlovemac.com ทุกที่มดี อทหมด ชีวติ ยุคปัจจุบนั ถูกกำหนดไปด้วยดอท ผมทำร้านชื่อดอทไลฟ์ข้นึ มา ก็เพื่อจะเป็น เดสติ เ นชั ่นให้ กั บ คนที ่ใ ช้ ชี วิ ต อยู ่บ นดิ จิ ต อลไลฟ์ สไตล์ ความคิ ด นี ้อ ยู ่ใ น ใจผมมา 2 ปีแล้ว อย่างที่ร้กู นั ดี ว่าผมก่อตั้งและบริหารร้าน iStudio by Copperwired มา 10 ปีแล้ว ประสบการณ์การทำร้าน iStudio ทำให้ผมรู้จกั ดิจติ อลไลฟ์สไตล์ดี ทำให้มปี ระสบการณ์เรื่อง User Experience มีแรงบันดาลใจใหม่ จากการสังเกต ตลอดหลายปีมานี้ มีส่งิ ที่เรียกว่า Emerging Device เกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณซื้อ iMac มา 1 เครื่อง คุณต้องการที่เก็บสายไฟสวยๆ ก็มบี ริษทั หนึ่งทำออกมาขายนั่นเรียกว่า Emerging Device ปัจจุบนั อุปกรณ์ลกั ษณะนี้มเี ยอะขึ้น ก็เป็นผลมาจากดิจติ อลไลฟ์สไตล์ ทำให้เกิด Gadget ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถถูกจัด Category ได้ เช่น GPS Navigator, Portable Projector ผมมองเห็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้วา่ ต้องการ Emerging Device แล้วยังหาร้านที่ไปเลือกซื้อเลือกชมไม่ได้ ผมก็เลยทำร้าน .life ขึ้นเพื่อบรรจุ Emerging Device ต่างๆ ให้ชดั เจน ผมรู้สกึ ว่าการซื้อของพวกนี้มนั สนุก ลูกค้า มาเดินแล้วสบายใจ เขามาจับเครื่องที่ดกี อ็ ยากจับโต๊ะที่แมตช์กบั สินค้า เขาประทับใจ ก็อยากกลับมาใหม่ นั่นคือ User Experience ผมทำร้าน .life ให้มดี ไี ซน์ ก็เพื่อ คนที่คนมาเดินแล้วไม่เบื่อ ไม่เซ็ง ทำให้ลกู ค้าเอ็นจอยที่จะอยู่ในร้าน คุณเลือกสินค้ามาขายในร้านอย่างไร เพราะของแต่ละชิ้นดูน่าสนใจ

เพราะมันไม่ใช่ร้านคอมพิวเตอร์ มันเป็นอะไรที่เลยไปจาก คอมพิวเตอร์ จะไม่ใช่สนิ ค้าตลาดที่หาได้ท่วั ๆ ไป สินค้าในร้านจะเน้นที่ทำให้ชวี ติ ยูสเซอร์งา่ ยขึ้น สนุกขึ้น เช่น มีคอมพิวเตอร์แล้วจะหาที่เก็บสายไฟสวยๆ ให้โต๊ะไม่รก ก็ไปที่ .life หรือจะหา Gadget แปลกใหม่ มี Innovative มี Creative เช่น Thumb Drive ชุด Star Wars มีโทรศัพท์ Moshi Moshi จากญี่ปุ่นที่ใช้ต่อกับแจ็ค 3.5 กับ iPhone หรือเครื่องบิน AR.Drone เครื่องบินที่บงั คับด้วย App บน iPhone iPod Touch iPad เราไปเห็นเขาบินโชว์ท่งี าน Ces2010 (Consumer Electronics Show-จัดขึ้นทุกปีท่ลี าสเวกัส) ผมกับทีมชอบมาก บอกว่าเราต้องสั่งมาขายที่ร้าน ก็ลยุ เลย ติดต่อเจ้าของแบรนด์ให้ได้ ดูคุณสนุกที่จะทำ .life มาก

มาก...(อมยิ้ม) ทีม .life เป็นพวก Gadget Lover เลย (เน้นเสียง) เราเป็นบริษทั ทีร่ ักของพวกนี้ ของแต่ละชิน้ เราทดลอง เล่นแล้วเล่นอีก เลือกของที่ดสี มราคา เลือกของที่คนใช้ใช้แล้วจะประทับใจ ถ้าชิ้นไหน เราเล่นแล้วไม่สนุกเอง เราก็ไม่เอามาขายหรอก (หัวเราะ) ผมมีทมี Sourcing หาของ จากที่ต่างๆ ในโลก มีงานที่ไหน มีของลักษณะอย่างนี้เราก็จะบินไปดูทนั ที เราอ่าน อีเมล์ทกุ วัน ส่งเมล์ทกุ วัน ชอบชิ้นไหนก็ลองออเดอร์ตัวอย่างมาลองเล่นเลย ไม่ถกู ใจก็ เก็บเข้ากล่องไป ของเล่นเต็มออฟฟิศไปหมดเลยคุณ (หัวเราะ) ต่อโน่นต่อนี่กนั ทุกวัน มันเหมือนเอาเด็กมาขายของเล่น เวลาทำงานเราก็ไม่ร้สู กึ ว่าเราทำงาน มันเหมือนเด็กได้ออเดอร์ของเล่นเองยังไงยังงั้น ร้าน .life จะเป็น Lifestyle Shop แบบ iStudio ได้ไหม

แค่ช่อ ื .life ก็เท่แล้วล่ะ ... นี่คอ ื ไลฟ์สไตล์ช็อปแห่งใหม่ท่ี DL คิดว่าจะต้องเป็นที่โปรดปราน ของชาวดิจต ิ อลไลฟ์สไตล์ ที่เป็น Gadget Lover ทุกคน เพราะพวกเราใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากมีช็อปแบบนี้ใกล้บ้าน เพราะมันไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้าเจ๋งๆ และบริการที่นา่ พอใจ แต่มันนำเสนอไลฟ์สไตล์และไอเดียในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล แบบรอบๆ ตัวอีกด้วย ลองมาพูดคุยกับเจ้าของความคิดริเริ่ม ผู้ลากเส้นให้ไอที กับไลฟ์สไตล์มาชนกันจนเกิดเป็น .life ร้านไอทีไลฟ์สไตล์แห่งนี้ เขาคือ คุณใหญ่-ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข

แน่นอน สินค้าไอทีวนั นี้ Define ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ตลอด เวลาครับ สังเกตดูสิ ไม่วา่ จะเป็นกล้อง Lomo กล้อง Micro Four Thirds Camera สินค้าในเซกเมนต์ใหม่น้หี าที่ลงไม่ได้ในร้านทั่วไป หรือยกตัวอย่างง่ายๆ อย่าง โทรศัพท์มอื ถือ วันดีคนื ดีมี iPhone ขึ้นมา คนขายโทรศัพท์แบบเดิมก็เริ่มพูด กับลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่ถกู แล้ว ลูกค้าต้องการซื้อเครื่องแล้วเขาต้องการซื้ออะไรต่อ ร้าน IT Retail ในโลกเก่าไม่สามารถตอบสนองได้ นั่นเป็นพื้นที่ของ .life ร้านไอที สายพันธุ์ใหม่ท่ถี กู สร้างมาเพื่อการนี้ครับ ร้าน .life ที่พาราไดซ์ พาร์คเป็นที่แรกที่เรา ค่อนข้างมั่นใจ ร้าน .life แห่งที่สองอยู่ท่พี ารากอนเปิดปลายเดือนธันวาคมนี้ อยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยไป .life ไหมครับ

(หัวเราะ) มันเป็นร้านที่ไม่เซ็ง มีของใหม่เข้ามาให้ดตู ลอด เวลาอยู่ในร้าน จะผ่านไปเร็วมาก จริงๆ นะ (หัวเราะ) ชีวิตยุคปัจจุบันถูกกำหนดไปด้วยดอท Trivia : คุณใหญ่เป็นผู้บริหารร้าน iStudio by Copperwired สาขา Central World ที่ถือว่าเป็นร้าน iStudio ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพื้นที่แสดงสินค้า 500 ตารางเมตร ส่วนร้าน .life ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม คือ Design Space ร้าน .life ที่พาราไดซ์ พาร์ค มีพน ื้ ที่ 200 ตารางเมตร และที่พารากอนมีพื้นที่ 156 ตารางเมตร

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


DI GI HANGOUT

สูด

text / photo : Mr. Niphun P.

Ozone ให้เต็มปอดที่

วังน้ำเขียว

หลบความวุ่นวายมานอนฟังเพลงชิลๆ

ช่วงสุดสัปดาห์ท่ผ ี า่ นมา DL หนีความวุ่นวาย ในเมือง หลบไปพักผ่อนในแหล่งโอโซน แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และ หากิจกรรมแนวผจญภัยเติมความเร้าใจ ให้ชว ี ต ิ ที่จง ั หวัดปราจีนบุรี ทริปนี้ DL ไม่ขาด Gadget ที่เข้ากับ การเดินทาง นั่นคือหูฟง ั ดีๆ จาก Philips และเพลงเพราะๆ ซึ่งจะเป็นเพื่อนคู่หแ ู ละ เสริมบรรยากาศตลอดการเดินทาง และ ต้องขอขอบคุณบริษัท Fuji Xerox ที่ได้ พาเราไปพักผ่อนผจญภัยในครั้งนี้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความล้ำสมัย ของ Laser Printer SLED รุ่นใหม่ลา ่ สุด เมือ่ ล้อรถเริม่ หมุนออกจากซอยข้างโรงเรียนหอวัง เซ็นทรัล ลาดพร้าว DL ก็คว้าหูฟงั รุ่น SHM3600 เป็นแบบ Ear Buds ใส่สบาย ขนาดเล็กเหมาะกับเวลานั่งฟังบนรถตอนเดินทางมาก เสียงที่มี รายละเอียดดีมากด้วยแม่เหล็กนีโอไดเนียม ที่สร้างแรงเหนี่ยวนำ แรงสูงทำให้คอยล์เสียงตอบสนองได้ดมี าก ตัวนี้ DL จะใช้ตลอดช่วง การเดินทางไปและกลับเนือ่ งจากชอบที่ขนาดเล็กและใส่สบายนี้ละ่ ครับ

01. ร้านทะเลวิว

จุดพักแห่งแรกของพวกเรา ร้านนี้อาหารอร่อยและบรรยากาศดีครับ มีจดุ ชมวิวและหอสูดโอโซนให้ดว้ ย หลังกินข้าวเสร็จผมก็แอบมานั่งฟังเพลงบน หอนี้ละ่ ฟังไปหลายเพลงเลยทีเดียว บรรยากาศดีขนาดนี้ แต่มารู้สกึ พิเศษ กับเพลง Samba de Mon Coeur Qui Bat (‘Samba of my Beating Heart’) โดย Coralie Clément อัลบั้ม Putumayo Presents : Paris 2006 ซึ่งเป็นเพลงแนว Contemporary Chill Out ที่สะดุดก็เพราะว่ารู้สกึ เข้ากับช่วงเวลานี้มากๆ Chill Out มาก บรรยายเป็นตัวอักษรไม่ถกู เลย ดนตรีในเพลงนี้จะเป็นดนตรีสไตล์ยคุ 50s, 60s หลายๆ ช่วงเป็นเพลงเก่าแก่ ของฝรั่งเศสจริงๆ ซึ่งมีความไพเราะและมีเสน่หม์ าก เวลาฟังแล้วให้ความ รู้สกึ สนุกสนาน แม้น่งั ฟังอยู่กร็ ้สู กึ ได้ถงึ หัวใจที่เต้นไปตามจังหวะเพลง และอีกหลายๆ เพลงใน Putumayo Presents : Paris ก็ให้ความ สนุกสนานไม่แพ้กนั เลย ยิ่งได้ฟงั จากหูฟงั ดีๆ ละก็มคี วามสุขที่สดุ เลยล่ะครับ ….ฟังเพลงเพลินจนเกือบลืมกลับขึ้นรถไปซะแล้ว

28 DL

DIGITAL LIFESTYLE

01

02. รีสอร์ทบ้านผางาม

02

ในที่สดุ ก็เดินทางมาถึงที่พกั ของพวกเรา คือ ‘รีสอร์ท บ้านผางาม’ ตั้งอยู่ท่ ี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ที่น่มี คี นดัง มาเที่ยวชมผจญภัยกันแล้วมากมาย รวมทั้งถ่ายละคร หลายๆ เรื่องด้วย โดยทาง Fuji Xerox เตรียมสุดยอดเทคโนโลยี ของงาน รอเราอยู่ท่นี ่แี ล้ว มร.เจมส์ เฮนเดอร์สนั ประธานประจำภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และจีน Fuji Xerox ให้เกียรติมาเปิดงานและนำเสนอเทคโนโลยี ใหม่น้ดี ว้ ยตัวเอง พร้อมถาม-ตอบและร่วมพูดคุยกับ ผู้บริหารท่านอื่นๆ ผมชอบที่ Laser Printer รุ่นใหม่น้ ี เล็กและเบามาก จนถือได้ดว้ ยมือเดียวเลย Fuji Xerox ได้ปรับใช้เทคโนโลยี Self-Scanning LED (SLED) ที่กา้ วล้ำ ซึ่งในอดีตมีอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ระดับไฮเอนด์ ย่อขนาดลงมาในเครื่องขนาดเล็ก รวมไปถึง มีเครื่องพิมพ์ Laser Printer ที่ขนาดเล็กและเบาที่สด ุ ด้วย


03. Fuji Xerox Laser Printer

DocuPrint CP105 b/CP205/CM205 b (สี) และ DocuPrint P205 b/ M205 b (ขาวดำ) มีขนาดเล็กสามารถวางตั้งบนโต๊ะทำงานได้เลย แถมทำงานก็เงียบมากๆ น่าจะเงียบกว่า Inkjet ทั่วไปในตลาดตอนนี ้ ด้วยซ้ำไป ผมลองพิมพ์สรี ูปที่ถา่ ยมาวันนั้นกับ Fuji Xerox CM205 b ภาพที่ได้จากกระดาษ A4 ธรรมดาๆ ทั่วไปนั้นให้ภาพที่ดมี าก ทำบัตร อวยพรปีใหม่ได้สบายๆ เลยครับ 04

04. กิจกรรมยามเย็น

ในช่วงเย็นก็เป็นงานเลี้ยง แถมมีโชว์พเิ ศษจากบ้านผางามด้วย เจ้าของ มาโชว์เองเลยนะเนี่ย น่าตื่นตามากๆ เป็นการควงไฟที่สวยงามและน่า หวาดเสียวไม่นอ้ ยเลย หลังโชว์จบผมก็ขอตัวไปนั่งทำงานในห้อง โดยคราวนี้ ทดลองใช้หฟู งั รุ่น SHM7110 เป็นหูฟงั ขนาด Full Size ที่สามารถเปลี่ยน สีกรอบได้ และตัวขับที่มขี นาดใหญ่ถงึ 40 มม. มีป่มุ ปรับลดเสียงในตัว สะดวกมาก ตอนนั่งฟังเพลงเพลินๆ เรื่องรายละเอียดเสียงดีเยี่ยม ผมใช้ ตัวนี้น่งั ฟังในห้อง เปิดเพลงดังๆ แน่น แต่ไม่กวนข้างห้อง ยก Notebook มานั่งทำงานริมระเบียง ดูดาววิวริมเขา Chat กับเพื่อนผ่าน Skype แชร์ ภาพสวยๆ ผ่าน Facebook บรรยากาศตอนนี้ทำให้ผมอยากฟังเพลง เพราะๆ อย่าง Princess Mononoke Theme Song มากทีเดียว เพลงนี้ ทั้งดนตรี และเสียงร้องของ Sasha ให้ความรู้สกึ ที่เพราะมาก แต่ให้ความ รู้สกึ เย็นยะเยือกอย่างบอกไม่ถกู ซึ่งอากาศที่บา้ นผางามก็หนาวมากๆ อยู่ แล้วยิ่งได้ฟงั เพลงนี้ผา่ นหูฟงั ของ Philips ยิ่งเย็นจับใจเลยทีเดียว ถ้าเพื่อน อยากรู้สกึ แบบนี้บา้ งก็ลองหามาฟังดูได้เลย Princess Mononoke นี้ได้ รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Japan Academy Awards ครั้งที่ 21 และเคยอยู่อนั ดับสูงสุดของภาพยนตร์ทำรายได้มากที่สดุ ในญี่ป่นุ ปี 1997 05 หลังจากลุยผจญภัยกันมาจนจบก็ถงึ เวลากลับบ้านกันแล้ว วันนี ้ 05. กิจกรรมในช่วงเช้า เหนื่อยมาก หลังจากได้อาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นรถ ผมก็หลับทันทีเลย เป็นการผจญภัยในฐานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการปีนเขา โหนตัวบนสลิง ครั้งนี้เปิดเพลงเหมือนเดิม แต่ไม่ร้ สู กึ ตัวเลย เพราะคราวนี้ผมหลับ 4 จุด และฐานสุดท้ายเป็นการลุยน้ำซึ่งผมชอบมากๆ เลย โดดน้ำจาก ยาวถึงกรุงเทพฯ ไปเลย นับว่าครั้งนี้เป็น Digi Hangout ที่สนุกสุดๆ เรือโจรสลัดสูง 6 เมตร ตื่นเต้นมาก ตอนแรกๆ ก็แอบกลัวเหมือนกัน ทั้งผจญภัย สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ฟังเพลงเพราะๆ ทั้งหมดนี้กต็ ้องขอ ก่อนจะโดดเพราะมองจากเรือลงมาที่นำ้ รู้สกึ ได้วา่ สูงมาก แต่กลั้นใจ ขอบคุณ Fuji Xerox ที่มกี จิ กรรมดีๆ ครั้งนี้ และขอบคุณ หูฟงั โดดลงมา จุกกันเลยทีเดียว Philips ที่ทำให้ DL เราได้ฟงั เสียงเพราะๆ ระหว่างช่วงเดินทาง วังน้ำเขียว จังหวัดปราจีนบุรี ถือว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลกเลยเชียวนะ อากาศสดชื่นจนแทบไม่อยาก กลับมากรุงเทพฯ เลยทีเดียว

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


DL’ s Favorites

www.dlfreemag.com

TEXT : DLLD

NEW

สร้างสรรค์ชว ี ิตยุคดิจิตอลของคุณ ให้มส ี ไตล์

1 27 HO UR S

หนังใหม่ของ แดนนี่ บอยล์ ผกก. Slumdog Millionaire อย่างที่ ทราบกันดีวา่ แดนนี่เป็นหนอนหนังสือรสนิยมดีเขามักไปพบเรื่อง โดนๆ ในหน้ากระดาษมาถ่ายทอดเป็นหนัง เช่น Trainspotting, The Beach, 28 Days Later... หรือแม้แต่กบั ผลงานล่าสุดนี ้ ก็เช่นกัน 127 Hours สร้างจากหนังสือของ แอรอน รัลสตัน

นักปีนเขาชาวอเมริกนั ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในปี 2003

ที่เขาประสบอุบัติเหตุติดอยู่คนเดียว 5 วัน ในซอกเขากลาง

ทะเลทรายยูทา่ ห์ สหรัฐอเมริกา นักแสดงที่มารับบทเป็นนักปีน

เขาสุดห่ามตามท้องเรื่อง คือ เจมส์ ฟรานโก้ หนังเล่าเรื่องบทหนัง เฉียบคมน่าติดตาม เพราะในระหว่างที่ติดในซอกเขาแอรอนได้ทำ วิดโี อไดอารี่คอยเล่าถึงสถานการณ์ความเป็นความตายของตัวเอง

เขาคิดว่าหากตัวเองต้องตายอยู่ในนั้นโดยไม่มใี ครรู้...เขาอยากพูด อะไรกับใครเป็นสิ่งสุดท้าย

ถ้าคุณชื่นชอบทอม แฮงค์ใน Cast Away ที่ต้องเอาตัวรอด จากสถานการณ์ติดเกาะตัวคนเดียว หนังเรื่องนี้จะถูกจริต

กับคุณมากเลยทีเดียว และแน่นอนว่ามันก็เข้าทางผู้กำกับดีกรี

ออสการ์ท่จี ะได้เล่นกับอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ชม หนังมีกำหนด เข้าฉายต้นปี 2011 เตรียมระทึกกันไว้เลย

+ แดนนี่ประเดิมใช้กล้องดิจติ อลถ่ายหนังมาตั้งแต่ 28 Days Later (2002) เขาเป็นเบอร์แรกในฮอลลีว้ดู ที่กล้าทำอย่างนั้น

มาใน 127 Hours แดนนี่กใ็ ช้กล้องดิจติ อล S1 2K (Transformer 3 ก็ใช้กล้องรุ่นนี้) ถ่ายทำในระบบ HD ด้วยขนาดที่เล็ก

แต่ประสิทธิภาพสูง แดนนี่สนุกกับการคิดมุมกล้องแปลกๆ ที ่ กล้องฟิลม์ ทำไม่ได้ เช่น การเชตถ่ายที่เพดานถ้ำ

+ หนังยกกองถ่ายทำจากสถานที่จริงในทะเลทรายยูทา่ ห์

2 เดือนเต็ม เป็นหนังที่การันตีวา่ ภาพสวยบรรเจิดแน่นอน

ด้วยโลเกชั่นสุดห่างไกล

+ แอรอนเป็นวิศวกร ระหว่างที่ติดเขาในกระเป๋าเขามีแค่

มีดเล็กๆ และกล้องวิดโี อ

+ พระเอกในเรื่องติด Social Network เขาหวังจะอัพโหลด ภาพและวิดโี อในทริปนี้ให้เพื่อนๆ ดู

+ คนที่ตัดต่อหนังเรื่องนี้ เป็นคนเดียวกับคนที่ตัดต่อหนัง

สุดระทึกเรื่อง The Descent (2005) และ Snatch

30 DL

DIGITAL LIFESTYLE

KNIGHT AND DAY

เดือนนี้บลูเรย์ Inception ของคริสโตเฟอร์ โนแลน

ออกแล้วครับ แต่ท่ผี มไม่เขียนถึงเพราะในฟีเจอร์ท่บี รรจุมา ในแผ่นดูแล้วจะยิ่งเครียด เพราะต้องคิดตามไม่แพ้หนัง แต่ท่ ี อยากแนะนำเพื่อความรื่นรมย์ในเทศกาลปีใหม่น้ี คือเรื่อง ‘Knight and Day’ หนังแอ็คชั่นคอเมดี้ท่สี นุกมากแห่งปี พระนางหล่อสวย ทอม ครูซ และคาเมรอน ดิแอซ พาผู้ชม เดินทางเราไปผจญภัยในสเปนและหลายประเทศในยุโรป ได้เห็นตั้งแต่ชายหาดจนถึงปราสาทสวยๆ ยิ่งได้ชมในระบบ HD แล้ว ยิ่งมีความสุข มีฟเี จอร์ท่นี า่ สนใจประกอบเนื้อร้อง เช่น Boston Days Instagram and Spanish Knights พูดถึงการเจอกันของพระเอก ถ้าคุณชอบถ่ายรูป ชอบดูรูปสวยๆ ชอบคบหากับเพื่อนช่างภาพ นางเอก และถ้าใครชอบ Black Eyed Peas ก็มเี พลง ผ่าน Social Network แอพพลิเคชั่นตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ ‘Someday’ ที่พวกเขาร่วมร้องกับทอมครูซให้ฟงั ในบลูเรย์ โดยเฉพาะ Instagram เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงรูปออนไลน์ แผ่นนี้ดว้ ย สรุปว่าคุ้มจะซื้อดูเองหรือซื้อฝากใครก็ไม่ผดิ หวัง ผ่าน iPhone คุณถ่ายภาพแล้วกด Share ให้ไปแสดงที ่ ส่วนกลางของแอพฯ ได้ทนั ที ถ้ารูปของคุณมีผ้ชู มเยอะก็จะกลาย เป็น Popular ด้วย หรือถ้าใครถูกใจภาพของคุณเขาก็สามารถ จะทวีตไปให้เพื่อนชมหรือนำไปแสดงต่อเข้าเฟสบุ๊คก็ได้ เรียกว่า ถ่ายปุ๊บโชว์ได้ป๊บั มีฟดี แบ็คกันทันที นอกจากนั้น Instagram

ยังมีฟิลเตอร์สไตล์เก๋ๆ เช่น ทำเป็นภาพสไตล์ Lomo

ได้อกี ด้วย ลองโหลดมาใช้ได้ฟรีๆ

Virtual Zippo พักนี้มเี ทศกาลคอนเสิร์ตทุกสุดสัปดาห์ จะให้สนุกต้องมีสว่ นร่วม กับเค้าหน่อย เปิดแอพฯ ตัวนี้แทนการจุดไฟแช็คสร้างบรรยากาศ โรแมนติกในคอนเสิร์ต จำได้เคยเขียนถึงนานมาแล้ว แต่ท่ตี ้อง เขียนอีกครั้งเพราะว่า Zippo มีไอเดียสนุกๆ อัพเดทกราฟิกเท่ๆ ของศิลปินดังมาอยู่บนตัวไฟแช็คด้วย ถ้าอยากได้ต้องจ่ายสตางค์ เพิ่ม (0.99$) แล้วก็บา้ จี้มคี นแห่ซ้อื กันจริงๆ แต่ถา้ ไม่ซ้อื ก็ยงั ได้ใช้ตัว Original ซึ่งก็เท่อยู่แล้ว

TAKE THAT

THE PROGRESS

ร็อบบี้ วิลเลียมส์กลับมาทำเพลงกับเพื่อนเก่า 4 คน ในวง Take That ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีนบั จากปี 1995

ที่เขาขอแยกตัวไปบินเดี่ยว 5 หนุ่มจับมือกันสร้างเพลงป๊อปชั้นเลิศ โดยมี Stuart Price โปรดิวเซอร์คนเก่งที่เคยทำเพลงให้ ศิลปินชั้นนำ Madonna, Pet Shop Boys, Keane, etc. มาดูแลการผลิตให้ อัลบั้มชุดนี้ปล่อยซิงเกิลแรก คือ ‘The Flood’ ก็เป็นที่ถกู ใจนักฟังเพลงเมืองผู้ดี งานชุดนี้มี 11 เพลงที่เกลี่ยความโดดเด่นให้สมาชิก Take That อย่างลงตัว แค่ได้ ฟังเพลง ‘Pretty Things’ ที่ร็อบร้องประสานกับแกร์ร่ กี ม็ รี อยยิ้มแล้วล่ะ My Chemical Romance ‘Danger Days : The True Lives of the Fabulous Killjoys’

อัลบั้ม ‘The Black Parade’ ของ MCR ขึ้นหิ้งเป็นงานเพลง ที่คลั ต์ท่สี ดุ ชิ้นหนึ่งของทศวรรษนี้ไปแล้วครับ เป็นเรื่องยากมากๆ

ที่พวกเขาจะสร้างงานที่ด-ี ที่ดงั -ที่ได้สตางค์อย่างนั้นออกมาอีก

วันนี้การท้าทายข้อนั้นเดินทางมาถึงแล้วด้วยอัลบั้มลำดับที่ 4 ‘Danger Days’ ที่ MCR เรียกใช้โปรดิวเซอร์คนเดิม คือ Rob Cavallo คนเดิมกับที่ดแู ลงาน The Black Parade (Rob

มีชื่อเสียงจากการทำให้ Greenday ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้)

งานในชุดนี้ My Chemical Romance ยังทำเพลงร็อคได้หนักแน่น เหมือนเดิม มีรพิ กีตาร์เท่ๆ มีเนื้อหาที่ไปทางแฟนตาซีอยู่เหมือนกัน

ด้านเสียงร้องนำของเจอราด เวย์ ในเพลง ‘Sing’ ยังทรงพลัง

พวกเขาทำงานชุดนี้สำหรับแสดงสดโดยเฉพาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ชม My Chemical Romance live in Bangkok สักครั้ง


DL#019  

DL#019 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you