Page 1

22

Toshiba Portege T130

vol. 1 no. 12 May 2010

16

Nokia N900

My Music Style by

My Steinberg

26 25

Casio EXILIM EX-G1

สรา้ งสร รคด ์ นต รไี รข้ ด ี จำ กด ั

www.dlfreemag.com

how to live digitally & catch up gadget trend


เมื่อ 4-5 ปีก่อนผมเคยนัดสัมภาษณ์นักดนตรีแนวอินดี้วงหนึ่ง เพื่อ นำเนื้อหามาเขียนสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของวัยรุ่น

ในยุคนั้น จำได้ว่าพวกเขานัดผมให้ไปเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ตอนที่พวกเขามาถึง ผมก็เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมเราไม่นัดกันในร้าน กาแฟเล็กๆ เพราะพวกเขายกทีมกันมา 10 กว่าคน ถือว่าเป็นวงดนตรี ที่มีสมาชิกเยอะมากเลยทีเดียว พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุน่ ทีด่ อู อกแนวเนิรด์ ๆ สักหน่อย คือตัวผอมๆ ผมยุง่ ๆ และก็ใส่แว่นหนา บางคน หน้าเหมือนอาตีข๋ า้ งบ้านทีเ่ ราไม่เคยสนใจและมองข้ามมาตลอด พวกเขามารวมตัวกันแบบหลวมๆ จนไม่ อยากจะเรียกว่าวงดนตรีทตี่ อ้ งมีสมาชิกประจำ แต่เป็นกลุม่ คนเล่นดนตรีดว้ ยกันเสียมากกว่า โดยมีบางคนเรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกัน ส่วนทีเ่ หลือก็มาเพราะเพือ่ นๆ ชวนกันมาร่วม ไม่นา่ เชือ่ ว่า วัยรุน่ กลุม่ นีส้ ร้างงานดนตรีทนี่ า่ สนใจและโดดเด่นมากในเวลานัน้ พวกเขาเล่าถึงการทำงานว่าสามารถแต่งเพลง เรียบเรียง และทำเพลงเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการใช้สตูดโิ อ เล็กๆ ทีท่ ำกันขึน้ มาเองในห้องนอนทีบ่ า้ นของสมาชิกคนหนึง่ เลือกใช้คอมพิวเตอร์รนุ่ ใหม่หน่อย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สงั เคราะห์เสียง เครือ่ งดนตรีจริงอีกเล็กน้อย แล้วก็นดั กันมาขลุกอยูใ่ นห้องนัน้ ข้ามวัน

ข้ามคืนเพือ่ ทำดนตรีดว้ ยกัน ฟังดูแล้วก็ทำให้ผมรูส้ กึ ว่าดนตรีไม่ใช่เรือ่ งยากเย็นยุง่ ยากอะไร แต่เป็นกิจกรรมง่ายๆ เพลินๆ ไม่นอ้ ย เทคโนโลยีดจิ ติ อล คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มีสว่ นสำคัญทีท่ ำให้วงการดนตรีเปลีย่ นแปลงไป มันตัดความยุง่ ยากในเรือ่ งเครือ่ งไม้เครือ่ งมือและเรือ่ งค่าใช้จา่ ยออกไป ทำลายกำแพงกัน้ ขวางโอกาสในการ เผยแพร่ผลงานของคนรุ่นเราออกไป จนเหลือเพียงเรื่องความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของวง

หรือของตัวนักดนตรีทใี่ ส่เข้าไปเท่านัน้ มาถึงทุกวันนี้ มีสมาชิกของวงนีบ้ างคนกลายเป็นนักดนตรีอาชีพ รับทำเพลงในรายการทีวแี ละโฆษณา มากมาย มีอยูค่ นหนึง่ ไปเรียนต่อด้านดนตรีทสี่ หรัฐอเมริกา เรายังได้คยุ กันบ้างทาง MSN เขาเล่าให้ผมฟังว่าในชัน้ เรียน ครูผสู้ อนแนะนำให้นกั เรียนไปสมัครสมาชิก Myspace.com คนละ 1 แอ็คเคานต์ เพือ่ ใช้เป็นทีส่ ง่ การบ้าน และใช้เผยแพร่ผลงานตนเองทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างการเรียน มันจึงกลายเป็นเรือ่ งธรรมดาไปแล้วในทุกวันนี้ ทีเ่ ราจะได้เห็นนักดนตรีชอื่ ดัง ถือกำเนิดมาจาก Myspace.com , Imeem.com และ YouTube.com คนรุน่ เราสามารถแต่งเพลงใหม่ หรือ Cover เพลงโปรด แล้วเผยแพร่มนั ออกสูส่ ายตาคนทัง้ โลก ผมชอบจิตวิญญาณสร้างสรรค์ของคนรุน่ เรา ในขณะทีเ่ ราโหลดเพลงมาฟัง โหลดหนังมาดู เราก็ใช้คอมพิวเตอร์เครือ่ งเดียวกันนัน้ และสาย LAN เส้นเดียวกันนัน้ ในการสร้างผลงานของเราเอง แล้วส่ง ออกไปเผยแพร่ให้คนทัง้ โลกได้อย่างง่ายดาย กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการเทคนิค : วิโรจน์ สกุลโต

บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กันยา หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสูจน์อักษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : วาสนา จันทร์สังสา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333 Website : http://www.dlfreemag.com

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ขอขอบคุณผูส ้ นับสนุน นิตยสาร

ตลอดปีทผ ี่ า่ นมา

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008


brow- ser

ปีที่ 1 :

ฉบับที่ 12 : พฤษภาคม 2553

Innovational 8

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

IT DIY 10

แผ่ น รองเมาส์ ท ำมื อ

Cover Story My Music Style by My Steinberg

Candid 12

บี-สิรภัทรา เจริญชัย : นักธุรกิจสาวสวยกับความคิดสุดล้ำ น้องเบล-เขมิศรา พลเดช : ชิทแชตกับสาวหน้าใสนัยน์ตาหวาน

Wisdom from Guru 14

อ.ดร.ขจร ฝ้ายเทศ : เทคโนโลยีดจ ิ ต ิ อล เพือ ่ งานดนตรีสร้างสรรค์

My Techy Workstyle 18

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล : ท่องโลกพร้อมกับ Gadgets และ Social Network

Tech Support คอลัมน์นเี้ รามีคำตอบให้กบั ทุกคำถาม 20 Game 21 Notebook Review 22

Toshiba : รักโลก รักชีวิตง่ายๆ รักโน้ตบุ๊คสบายๆ

Software Review 24

Adobe Photoshop CS5 : แต่งภาพได้ง่ายนิดเดียว

Where to find

25 Digicam Review

Casio Exilim Ex-Gi : พร้อมลุยทุกสภาพอากาศ

26 Smartphone Review

Nokia N900 : เขาว่ากันว่า... นี่คือสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดของโนเกีย!?

28 Digi Hangout

พื้นที่เล็กๆ-ร้านบรรยากาศชิลๆ ของคนดิจิตอล

30 DL’s Favorites อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL


i nnov at i onal

Jabra EXTREME อาร์ ที บี เทคโนโลยี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับคนเมืองกรุงทีแ่ ม้ชวี ติ จะวุน่ วาย แต่ Jabra Extreme หูฟงั บลูทธู ตัดเสียงรบกวนก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 01 ด้วยเทคโนโลยี Noise Blackout Extreme แบบ 2 ไมโครโฟนจึงช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกทำให้ สามารถพูดคุยสนทนาได้ชดั เจนและเป็นธรรมชาติ แม้ในทีท่ มี่ เี สียงอึกทึก Jabra Extreme สามารถเชือ่ มต่อโทรศัพท์มอื ถือได้มากถึง 8 เครือ่ ง และใช้พร้อมกันได้ 2 เครือ่ ง หรือเชือ่ มกับ โทรศัพท์มอื ถือกับอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีม่ บี ลูทธู ก็สะดวก ตัวหูฟงั ออกแบบให้สอดรับกับทุกโครงสร้างใบหู จึงสวมใส่สบายได้ทงั้ วัน มี Ear Gel พิเศษและมีขาเกีย่ วทีส่ ามารถเลือกใส่เพือ่ เพิม่ ความกระชับด้วย และพิเศษสุดด้วยเทคโนโลยีบลูทธู แบบ A2DP ทำให้ผใู้ ช้สามารถฟังเพลงจากเครือ่ งโทรศัพท์ผา่ นตัว Jabra Extreme ได้โดยตรง

02

BlackBerry Bold 9700 White Edition

by DTAC

ดีแทคเปิดตัว BlackBerry Bold 9700 White Edition สีขาวสุดชิก พร้อมโปรโมชัน่ พิเศษมากมายทัง้ ข้อเสนอผ่อนชำระ 0% ส่วนลดค่าเครือ่ ง รวมถึงได้รบั หูฟงั Bluetooth รุน่ Arrow ของ Jabra รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท BlackBerry Bold 9700 White Edition เป็นอีกหนึง่ คอลเลคชัน่ หรูทใี่ ห้ผใู้ ช้สามารถสัมผัสประสิทธิภาพพร้อมดีไซน์ สุดเก๋ ตัวเครือ่ งรองรับระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 3G HSDPA มาพร้อมโพรเซสเซอร์ความเร็วสูง 624 MHz มีหน่วยความจำ ภายใน 256MB พร้อมระบบ GPS และการเชือ่ มต่อไร้สาย Wi-Fi ซึง่ ทุกคุณลักษณะจะทำงานร่วมกันบนระบบปฏิบตั กิ าร BlackBerry OS 5.0 ทีจ่ ะช่วยจัดการระบบอีเมล์ พร้อมเพิม่ ประสิทธิภาพ โปรแกรมปฏิทิน และบันทึกนัดหมาย (Calendar) รวมทั้งช่วยสร้าง ประสบการณ์การท่องอินเตอร์เน็ต และ Social Network ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รูปลักษณ์ภายนอกจะมาพร้อมกับปุม่ Trackpad ระบบสัมผัส

กรอบโครเมียมสีเข้ม พร้อมหนังเทียมทีด่ า้ นหลังช่วยเสริมความภูมฐิ าน ในขณะที่ ตัวเครือ่ งทีแ่ คบลงและมีนำ้ หนักทีส่ มดุล ช่วยทำให้เกิดความรูส้ กึ สะดวกสบาย เพิม่ มากขึน้ เมือ่ ถือไว้ในมือ

03

Philips HTS9520 ฟิลปิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งเสียงเซอร์ราวนด์ ด้วยชุดโฮม เธียเตอร์รนุ่ ใหม่ลา่ สุด HTS9520 ทีม่ าพร้อมนวัตกรรมดีไซน์ลำโพงใหม่ 360Sound ทีใ่ ห้พลังเสียง

รอบด้าน 360 องศา โดยออกแบบให้มตี วั ขับลำโพงแซทเทิลไลท์ 3 ตัวติดตัง้ ในลำโพง

แต่ละตัวเพือ่ ให้สามารถขับเสียงได้ทงั้ จากด้านหน้าและด้านข้าง ให้คณ ุ สัมผัสกับ

เสียงดิจติ อลรอบทิศทาง พร้อมด้วย Neodymium Ribbon Twister ช่วยเพิม่ ให้เสียง

กว้างใสและเป็นธรรมชาติ ส่วนตัวเครือ่ งเล่น Philips HTS9520 ก็รองรับทัง้ แผ่น Blu-ray DVD,

DVD+R/RW, DVD-R/RW และมัลติมเี ดียต่างๆ อีกทัง้ ยังสามารถเชือ่ มต่อ

อินเตอร์เน็ตผ่านอแดปเตอร์ Wi-Fi USB เพือ่ เปิดโลกความบันเทิงได้ไร้ขดี จำกัด

หรือจะเชือ่ มต่อกับเข้ากับเครือข่าย DLNA ผ่าน LAN เพือ่ โอนถ่ายข้อมูลเพลง

วิดโี อ ภาพถ่าย หรือภาพยนตร์ในคอมพิวเตอร์กส็ ดุ สะดวกและง่ายดาย DIGITAL LIFESTYLE

 DL


innovati onal Nokia C3, C6, E5 04

HTC Smart ใครทีอ่ ยากเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนดีๆ ราคาประหยัด ต้องไม่พลาด HTC Smart ทีเ่ ตรียมตัวลงสูต่ ลาด เร็วๆ นี้ นอกจากจะมีราคาทีถ่ กู เหลือเชือ่ เพียง 6,750 บาท คุณยังได้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนจอสัมผัสทีม่ ี ขนาดกะทัดรัด และรวมเอาประสบการณ์การใช้งานของผูใ้ ช้เข้าไว้ภายใต้แนวคิด HTC Sense ทีย่ ดึ เอา ผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลางใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย เปลีย่ นมือถือให้เป็นตัวคุณ (Make It Mine) สานสัมพันธ์ให้ใกล้ชดิ (Stay Close) และค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ (Discover the Unexpected) โดย HTC Smart มอบคุณสมบัตกิ ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้งานให้ เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละคน และรับรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับเพือ่ น 05 ของคุณผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ

การสือ่ สารผ่านโทรศัพท์ ข้อความสัน้ หรืออีเมล์

Nokia C3, Nokia C6 และ Nokia E5

เป็นโทรศัพท์มอื ถือ 3 รุน่ ใหม่ที่ Nokia พัฒนามา เพือ่ รองรับการใช้งานด้านข้อความและโซเชียล เน็ตเวิรก์ ทีม่ ปี ริมาณผูใ้ ช้มากขึน้ ทัว่ โลกในราคา ยัว่ ตายัว่ ใจ Nokia ใหม่ทงั้ 3 รุน่ มาพร้อมคียบ์ อร์ด QWERTY เต็มรูปแบบ ทำให้ผใู้ ช้สามารถใช้งาน อีเมล์แอคเคาน์ตา่ งๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมทัง้ รองรับชุมชนการแชต และเครือข่ายสังคมต่างๆ

ทีก่ ำลังเป็นทีน่ ยิ ม Nokia C3 มาพร้อมบริการ Ovi Mail และ Ovi Chat ทำให้ผใู้ ช้งานครัง้ แรกสามารถสร้าง แอคเคาน์อีเมล์และแชตได้โดยตรงจากมือถือ นอกจากนีย้ งั มีฟเี จอร์เด่นอืน่ ๆ อาทิ การเชือ่ มต่อ Wi-Fi กล้อง 2 ล้านเมกะพิกเซล หน้าจอสี 2.4 นิว้ รองรับการ์ดหน่วยความจำได้สงู สุด 8GB และมีหลากสีสนั ให้เลือก อาทิ ขาวทอง เทา และชมพู ในราคาประมาณ 3,900 บาท Nokia C6 เป็น Symbian สมาร์ทโฟนทีม่ าพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 3.2 นิว้ และคียบ์ อร์ดสไลด์ ให้ประสบการณ์ทดี่ สี ำหรับการใช้อนิ เตอร์เน็ตและ Facebook ได้โดยตรง พร้อมความสามารถทีเ่ ต็มเปีย่ มด้านอีเมล์และโซเชียล เน็ตเวิรก์ รูปแบบอืน่ ๆ ทำให้ Nokia C6 เป็นอุปกรณ์สอื่ สารทีส่ มบูรณ์แบบสำหรับ ผูใ้ ช้งานทีต่ อ้ งการอัพเดทข้อมูลแม้ในยามเดินทาง Nokia E5 เป็นรุน่ ล่าสุดจากตระกูล E series ทีอ่ อกแบบมาเฉพาะสำหรับผูท้ ใี่ ช้ชวี ติ อย่างเต็มทีท่ งั้ การทำงานและไลฟ์สไตล์ Nokia E5 เป็น Symbian โฟนทีต่ ามรอยความ สำเร็จของรุน่ พีอ่ ย่าง Nokia E71, Nokia E72 และ Nokia E63 โดยรวบรวมฟีเจอร์ คุณภาพสูงด้านธุรกิจเข้าไว้กบั เครือข่ายส่วนตัวและความสามารถด้านบันเทิง

06

Philips SHE9750 หูฟงั รุน่ ใหม่ Philips SHE9750 ให้เสียงสมบูรณ์แบบด้วยหูฟงั เทคโนโลยีระดับโลก ให้ความเพลิดเพลินในการฟังเพลงอย่าง แท้จริงได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานาน ในทุกๆ ทีท่ คี่ ณ ุ ต้องการ Philips SHE9750 เป็นหูฟงั ทีไ่ ด้รบั การออกแบบ Angled Acoustic Pipe ให้รบั กับสรีระของช่องหู ทำให้ผฟู้ งั ได้ยนิ เสียงจาก ลำโพงได้อย่างชัดเจน ได้รายละเอียดทีถ่ กู ต้อง และช่วยลดเสียง รบกวนจากสิง่ แวดล้อมของผูฟ้ งั ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ ง เร่งระดับเสียงให้ดงั มากขึน้ ตัวขับลำโพงทำจากวัสดุผสม Mylar จึงมีความไวสูง ให้พลังเสียงยอดเยีย่ ม เหนือชัน้ โดยไม่ผดิ เพีย้ น Philips SHE9750 ยังเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภค จึงเน้น การออกแบบให้ผฟู้ งั รูส้ กึ ถึงความสบายขณะสวมใส่ วัสดุทใี่ ช้หมุ้ ตัวลำโพงเป็นเจลทีม่ คี วามนิม่ เป็นพิเศษให้สมั ผัสนุม่ นวลและ สามารถปรับให้แนบพอดีกับหูของผู้ฟังได้อย่างสมดุล ทำให้ สามารถฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่เจ็บหู

ในหนึง่ ชุดจะมาพร้อมกับยางครอบหูฟงั ทีม่ ใี ห้เลือกถึง 3 ขนาด

ตัง้ แต่เล็กถึงใหญ่ เพือ่ ให้สวมใส่ได้พอดีกบั หูผฟู้ งั ทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Twitter Apps on BB ประกาศ ประกาศ!! ผูท้ ใี่ ช้โทรศัพท์มอื ถือ BlackBerry สามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ สำหรับโซเชียลเน็ตเวิรก์ ยอดนิยม อย่าง Twitter ได้แล้ววันนี้ โดยรีเสิรช์ อิน โมชัน่ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชัน่ Twitter สำหรับสมาร์ทโฟน BlackBerry ในเวอร์ชนั่ Public Beta หรือ ROE เวอร์ชนั่ ทีพ่ ฒ ั นา ออกมาให้ผใู้ ช้งานทัว่ ไปได้ทดลองใช้ แอพพลิเคชัน่ Twitter สำหรับสมาร์ทโฟน BlackBerry มีพร้อม 07 ใช้งานในรูปแบบการพรีววิ แบบลิมเิ ต็ด ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา โดยเวอร์ชนั่ ปัจจุบนั ทีเ่ ปิดให้บริการแก่ผใู้ ช้งานทัว่ ไปก็ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ พิเศษใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามาโดยพัฒนาเพิม่ เติมจากผลตอบรับจากเวอร์ชนั่ แรก คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของ Twitter สำหรับสมาร์ทโฟน BlackBerry ทีน่ า่ สนใจ ก็ประกอบไปด้วย การแจ้งเตือนเมือ่ มีขอ้ ความ Direct Message

เข้ามาผ่านระบบ Push Notifications รองรับการแสดงผล Timeline สามารถ ทวีตรูปภาพ ดูการติดตามและผูต้ ดิ ตามได้ รวมถึงการทวีตและรีทวีตก็ได้เช่นกัน ผูส้ นใจใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Twitter ได้จาก BlackBerry App World (ใน Test Center) หรือเข้าไปยัง mobile.blackberry.com ผ่านสมาร์ทโฟน


DL013006TN 253X168 20-05-53

Adobe Creative Suite 5 สิน้ สุดเสียทีกบั การรอคอยอันยาวนานนับจากการเปิดตัว CS4 เมือ่ ช่วงปลายปี 2008 ล่าสุดกับเวอร์ชนั่ ใหม่ Creative Suite 5 จาก Adobe ซอฟต์แวร์ชนั้ นำ

ด้านการออกแบบและพัฒนาสำหรับเวิรก์ โฟลว์ทางด้านครีเอทีฟทัง้ หมด โดยใน เวอร์ชนั่ ล่าสุดนีม้ งุ่ เน้นความสามารถด้านการโต้ตอบแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ประสิทธิภาพ และการเพิม่

ผลกระทบของดิจติ อลคอนเทนต์และแคมเปญด้านการตลาดสำหรับสือ่ และอุปกรณ์ทหี่ ลากหลายมากขึน้ Adobe Creative Suite 5 Master Collection เป็นเวอร์ชนั่ ทีค่ รบครันด้วยเครือ่ งมือ Creative Suite ทัง้ หมดของ Adobe ไม่วา่ จะเป็น Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash Catalyst,

Flash CS5 Professional, Dreamweaver, Premiere Pro และ After Effects โดยมีการแบ่งชุด

และเวอร์ชนั่ จำหน่ายแยกต่างหากอีก 4 รูปแบบ ได้แก่ Design Premium, Web Premium, Production Premium และ Design Standard Adobe Creative Suite 5 นอกจากจะมุง่ เน้นพัฒนาไปที่ ระบบอินเตอร์แอ็คทีฟและดิจติ อลคอนเทนต์แล้ว ในรายละเอียด ปลีกย่อยก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆ กว่า 250

รายการด้วย เช่น InDesign CS5 รองรับการปรับเปลีย่ นไปสูร่ ะบบ

สิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยการสนับสนุนเอกสารแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ

และเครือ่ งอ่านอิเล็กทรอนิกส์ ใน Photoshop CS5 ก็ปรับปรุง

การสร้ า งและแก้ ไ ขรู ป ภาพด้ ว ยเทคโนโลยี Refine Edge

ซึง่ นำเสนอเทคโนโลยีทเี่ หนือชัน้ สำหรับการตรวจจับ และเพิม่ ความ รวดเร็วในการ Masking รวมถึงความสามารถในการลบองค์ ประกอบรูปภาพและแทนทีพ่ กิ เซลทีข่ าดหาย ไปด้วย ContentAware Fill และ ข่ า วดี Adobe

ไ ด้ ป รั บ ป รุ งใ ห้ Premiere Pro CS5, After Effects CS5 และ Photoshop CS5 เป็นโปรแกรม 64 บิตแบบเนทีฟ

บนแพลตฟอร์ม Mac และ Windows แล้ว แน่นอนว่า

ผู้ใช้จะทำงานได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นในโครงงานที่ ต้องการความละเอียดสูงๆ

08

09

Black Berry Storm 2 เตรี ย มพบกั บ สมาร์ ทโฟนจอสั ม ผั ส

รุ่นล่าสุดของ BlackBerry หลังจาก

เสียงตอบรับในรุ่น Storm เกินความ

คาดหมาย โดยบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด หรือ AIS ร่วมกับรีเสิรช์

อิน โมชัน่ ได้รว่ มกันเปิดตัว Storm 2

เจเนอเรชัน่ ทีส่ องของสมาร์ทโฟนจอสัมผัส ภายใต้แบรนด์ BlackBerry พร้อม

โปรโมชัน่ พิเศษจาก AIS BlackBerry Storm 2 มาพร้อมกับ เทคโนโลยี SurePress™ เจเนอเรชัน่ ใหม่ ของจอทัชสกรีนทีใ่ ช้การทำงานของระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่

ผู้ใช้งานและรู้สึกได้เมื่อสัมผัสสั่งงาน เทคโนโลยีใหม่นสี้ ามารถรับการสัง่ งานได้ เพียงการกดเบาๆ บนหน้าจอ ช่วยให้การคลิกจอแสดงผลเป็นเรือ่ งง่าย นอกจากนี้ การป้อนข้อมูลบนแป้นคียบ์ อร์ดยังทำได้งา่ ย สะดวก และแม่นยำมากกว่าเดิม

ด้วยเทคโนโลยี SurePress ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์

ตัวอักษรได้ดว้ ยมือเดียว ระหว่างทีอ่ กี มืออาจกด หรือ

พักไว้บนปุม่ Shift หรือ Alt เพือ่ ทำให้การป้อนข้อมูลและ

การใช้งานคำสัง่ แบบ Multi-key ทำได้อย่างรวดเร็ว

มากยิง่ ขึน้ ช่วยให้ผใู้ ช้งานไม่พลาดทุกการติดต่อสือ่ สาร สามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี

ทีส่ ะดวกและง่ายดายยิง่ กว่าเดิม

DIGITAL LIFESTYLE

 DL


it diy TEXT : XOX PHOTO : Mr. Niphun P.

แผ่นรองเมาส์ทำมือ แผ่นรองเมาส์ อุปกรณ์สำคัญ สำหรับชาว IT ของใกล้ตว ั ทีเ่ ราสามารถ ทำใช้เองได้งา่ ยๆ แถมสามารถสร้าง ลวดลายทีช ่ อบ หรือปรับขนาดจาก มาตรฐานให้เหมาะกับพืน ้ ทีใ่ ช้งานของเรา ได้อก ี ด้วย ...ว่าแล้วลงมือทำกันเลย

อุปกรณ์

1. แผ่นโฟมยาง (หาซือ้ ได้ตามร้านเครือ่ งเขียน) 2. รูปภาพหรือกระดาษลายสวยๆ 3. กรรไกร คัตเตอร์ 4. กาวยาง หรือสเปรย์กาว

5. แผ่นพลาสติกใส

01

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

02

03

วิธท ี ำ

1. ร่างรูปทรงและหน้าตาของแผ่นรองเมาส์ และตัดออกมาตามแบบ (รูปที่ 1)

2. นำแบบทีต่ ดั เสร็จไปทากาวหรือพ่นสเปร์ยกาวติดบนแผ่นโฟมยางอีกแผ่น (รูปที่ 2) 3. ตัดตกแต่งตามรูปทรงทีเ่ หมาะกับการใช้งาน (รูปที่ 3)

4. ตัดแผ่นพลาสติกใสให้มรี ปู ทรงพอดีกบั ช่องว่างบนแผ่นรอง 5. นำไปใส่ระหว่างแผ่นโฟมทัง้ 2 ให้มลี กั ษณะคล้ายกับกรอบรูปจากนัน้ ตกแต่งด้วยภาพ ต่างๆ ตามใจชอบ 05 ใช้เวลาทัง้ หมด 15 นาที

04


ไอเดียนีไ้ ม่ได้จำกัดแค่นี้ ลองนำรูปหรือภาพสวยๆ มาติดกาวติด แผ่นโฟมยางทำแผ่นรองเมาส์เก๋ๆ ได้

ระวังเรือ ่ งความมันเงาของวัสดุ ลักษณะการทำงานของเมาส์แบบลูกกลิง ้ เมือ ่ เคลือ ่ นเมาส์ ลูกบอล ด้านล่างจะหมุนผ่านตัวจับการเคลือ ่ นไหวของลูกบอลเพือ ่ กำหนด ตำแหน่ง ดังนัน ้ ควรเลือกวัสดุรองเมาส์ทเี่ รียบและมีแรงเสียดทานดี เช่น แผ่นโฟมยาง แผ่นกระดาษแข่ง แผ่นพลาสติกผิวด้าน ลักษณะการทำงานของเมาส์แสงใช้การส่องแสงผ่านรูออกมา กระทบกับพืน ้ แผ่นรอง แล้วสะท้อนกลับเข้าตัวเซ็นเซอร์เพือ ่ อ่านค่า แทนการใช้ลก ู กลิง ้ จึงไม่เกิดปัญหาฝุน ่ ติดขัดบอลหรือพืน ้ รอง

ทีไ่ ม่เรียบ แต่มข ี อ ้ เสียทีไ่ ม่เหมาะกับวัสดุทม ี่ น ั วาวหรือโปร่งแสงเพราะ เซ็นเซอร์จะไม่ทำงาน

Google Monthly

Zeitgeist April

2010 LT10076AE_TR 129x323 22-04-53

1. พลอย-ชิดจันทร์ - การแต่งงานและอำลาวงการบันเทิงของนักแสดงสาว พลอย-ชิดจันทร์ 2. คืนเดียวกัน - เพลงประกอบละครจับตายวายร้ายสายสมร 3. เดีย่ ว 8 - เดีย่ ว 8 ทอล์กโชว์โดย โน้ต-อุดม แต้พาณิชย์ 4. เรือนซ่อนรัก - ละครหลังข่าวภาคค่ำ ทีอ่ อกอากาศทางช่อง 7 5. หงส์ฟา้ - ละครหลังข่าวภาคค่ำอีกเรือ่ งหนึง่ ทางช่อง 7 6. 97.25 - สถานีวทิ ยุเพือ่ ประชาชน 7. เพลงลับหลัง - เพลงจาก 5 หนุม่ วงซันไชน์ 8. ง่ายๆ แต่เหงา - เพลงของสาวหล่อ

ซี-มัฑณาวี คีแนน 9. Iron Man 2 - ภาพยนตร์ Iron Man 2 ทีก่ ำลังเข้าฉายในเมืองไทย 10. ซอนต๊อก - ละครเกาหลี ทีอ่ อกอากาศทางช่อง 3


candi d

TEXT : Nata-orn Kasemsongkram PHOTO : Niphun Pimsawasd

บี-สิรภัทรา เจริญชัย นักธุรกิจสาวสวยรุน ่ ใหม่ไฟแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีแนวความคิดเจ๋งๆ มากมาย จน DL อยากจะพาเธอมาแนะนำให้คณ ุ รูจ ้ ก ั สิ่งที่ต้องนำติดตัวตลอดเวลา ขาดไม่ได้

ก็จะมีโทรศัพท์มอื ถือ กล้องถ่ายรูป แล้วก็ Notebook ค่ะ โดยเฉพาะโทรศัพท์มอื ถือ

นีข่ าดไม่ได้เลย เพราะนอกจากจะใช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับคนอืน่ แล้ว โทรศัพท์มอื ถือเดีย๋ วนีย้ งั มีฟงั ก์ชนั การใช้งานทีค่ อ่ นข้างครบครัน ทัง้ สามารถฟังเพลงได้ ถ่ายรูปได้ รวมถึงเล่นอินเตอร์เน็ตได้อกี ด้วยค่ะ แล้วกล้องถ่ายรูปล่ะ

ก่อนอืน่ บีตอ้ งบอกก่อนว่าบีเป็นคนทีช่ อบเขียนไดอารี่ เขียนพวกบล็อกต่างๆ ดังนัน้ เวลา บีเจออะไรทีน่ า่ สนใจ บีกจ็ ะถ่ายรูปเก็บไว้เพือ่ เอามาประกอบเนือ้ หาของเราให้ดนู า่ สนใจมากขึน้ ค่ะ พูดถึง Notebook กันบ้าง

ส่วนใหญ่บจี ะใช้ Notebook ไว้ทำงานแล้วก็เล่นอินเตอร์เน็ตค่ะ ทีบ่ พี กติดตัวไปไหน มาไหนด้วยก็เพราะเดีย๋ วนีม้ ี Wi-Fi แทบจะทุกที่ ทำให้เราสะดวกมากขึน้ สำหรับ Notebook

ทีใ่ ช้ตอนนี้ เป็น MacBook ค่ะ ถึงแม้วา่ MacBook จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับ Notebook ปกติแล้ว บีคดิ ว่ามันเป็นการลงทุนทีค่ อ่ นข้างคุม้ เลยทีเดียว เพราะ MacBook จะไม่คอ่ ยมีปญ ั หา อย่างพวกไวรัส

จะไม่มเี ลย และทีส่ ำคัญคือมีนำ้ หนักเบาด้วยค่ะ Gadget ชิ้นต่อไปที่อยากได้

บี-สิรภัทรา เจริญชัย นักธุรกิจสาวสวย กับความคิดสุดล้ำ

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

อยากได้ GPS เอาไว้เวลาขับรถค่ะ เคยทดลองใช้แล้วมันโอเคมาก เพราะอย่างเส้นทางในกรุงเทพฯ บางทีมนั เป็น One Way คือเราไม่ได้ขบั ถนนเส้นนัน้ นาน เราก็จะไม่รู้ การใช้ GPS จึงเป็นอะไรทีส่ ะดวกมาก โดยเฉพาะเราเป็นผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะจำทางไม่คอ่ ยได้ เพราะฉะนัน้ GPS จะคำนวณเส้นทางทีใ่ กล้ทสี่ ดุ พวกเส้นทางลัดต่างๆ คือมันจะช่วยเราได้มากเลยค่ะ เป็นนักธุรกิจนี่ยากไหม

ยากค่ะ ต้องรับผิดชอบเยอะ ตอนนีบ้ ที ำธุรกิจส่วนตัวกับทีบ่ า้ น เป็นธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์คะ่ บีวา่ เทคโนโลยีทำให้บที ำงานได้ สะดวกขึน้ อย่างบีทำเกีย่ วกับอาคารพาณิชย์ บีตอ้ งติดต่อผูร้ บั เหมากับสถาปนิกเพือ่ ดูผลงานของเค้า หรืออย่างถ้าเราเจอตึกทีน่ า่ สนใจเราก็ สามารถเซฟรูปกลับมาเป็นฐานข้อมูลของเราเพือ่ นำมาใช้งานต่อไปในอนาคตค่ะ เล่นพวก Community Website บ้างรึเปล่า

เล่นค่ะ อย่าง Facebook ก็จะเล่นทุกวัน ทัง้ คุยแล้วก็เล่นเกมค่ะ บีคดิ ว่าข้อดีของ Facebook ก็คอื มันทำให้โลกของเราแคบลง อย่างบางทีเราไม่ได้เจอเพือ่ นนานเป็นปีๆ แต่เราก็สามารถรูไ้ ด้วา่ ตอนนีเ้ พือ่ นเรากำลังทำอะไรอยู่ คือถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้เจอกันนานมาก แต่พอมาเจอกัน เราก็สามารถจูนเข้าหากันได้อย่างง่ายดายค่ะ


ชิทแชตกับสาวหน้าใส

นัยน์ตาหวาน

น้องเบล-เขมิศรา พลเดช

วันนี้ DL มีโอกาสได้พูดคุยกับสาวน้อยหน้าใส อย่างน้องเบล-เขมิศรา พลเดช ซึ่งแม้ว่าเธอจะอายุน้อย แต่เมื่อเราได้ลองเข้าไปสัมผัสพูดคุยกับเธอแล้ว ต้องขอบอกว่าเรื่องเทคโนโลยี เธอคนนี้ก็ล้ำลึกได้ไม่แพ้ใครเหมือนกัน แนะนำตัวหน่อย

ชือ่ เบล-เขมิศรา พลเดช อายุ 14 ปี เรียนอยูท่ โี่ รงเรียนนานาชาติเอกมัย เกรด 8 ค่ะ

Gadget ที่พกติดตัวตลอดเวลา ขาดไม่ได้

โทรศัพท์มอื ถือค่ะ ตอนนีเ้ บลใช้ BlackBerry อยู่ ทีเ่ ลือกใช้กเ็ พราะว่าเพือ่ นๆ ใช้กนั ค่ะ อีกอย่างนึงก็คอื BB สามารถใช้เช็กอีเมล์ เล่น MSN แล้วก็เล่นเฟซบุค๊ ได้ตลอดเวลาด้วยค่ะ เข้าไปเล่นอะไรในเฟซบุ๊คบ้าง

เบลจะชอบเล่นโมบายอัพโหลด ค่ะ อย่างเวลาเพือ่ นๆ ทำอะไรขำๆ เบลก็จะ แอบถ่ายไว้ แล้วก็อพั โหลดขึน้ เฟซบุค๊ ทันทีคะ่ อยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติม

ในโทรศัพท์อีกมั้ย

อยากให้กล้องใน BB มีความ ละเอียดเพิม่ เป็น 3.2 ล้านพิกเซลค่ะ มันจะได้ชดั กว่านี ้ แล้วมี Gadget ที่พกติดตัว อย่างอื่นอีกมั้ย

เบลจะมี iPod ค่ะ คือเบลเป็นคน ชอบดูหนัง ฟังเพลงอยูแ่ ล้ว เวลาไปไหนมาไหนเลยต้องมี iPod พกติดตัวไว้เป็นเพือ่ นแก้เหงาค่ะ ชอบฟังเพลงแนวไหน

จริงๆ แล้วเบลชอบฟังเพลงเกาหลี ค่ะ ส่วนเพลงไทยก็ฟงั นะคะ แต่จะเป็น

เพลงช้ามากกว่า เพราะเบลว่ามันเพราะดีคะ่

Gadget ชิ้นต่อไปที่อยากได้

เบลอยากได้ iPad ค่ะ เพราะอย่างทีบ่ อกว่าเบลชอบดูหนัง เพราะฉะนัน้ เลยคิดว่า iPad น่าจะเหมาะสมทีส่ ดุ เพราะมันใหญ่ดคี ะ่ (หัวเราะ) คิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เบลว่ามันช่วยให้ชวี ติ เราสะดวกสบายขึน้ ค่ะ อย่างเบลเป็น เด็กกิจกรรม ชอบเข้าร่วมการประกวดต่างๆ คืออย่างเมือ่ ก่อนจะ ลำบากมากในการสมัครแต่ละครัง้ แต่ตอนนีส้ ามารถเสิรช์ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงสมัครออนไลน์ได้เลยค่ะ หรืออย่างเวลาทีเ่ ราพลาดดูรายการอะไร เราก็สามารถ ดูยอ้ นหลังทาง YouTube ได้เลยค่ะ เคยมีผลงานอะไรมาบ้างแล้ว

ก็มถี า่ ยนิตยสารค่ะ แล้วก็มรี ว่ มประกวดบ้างตามเวทีตา่ งๆ คือเบลค่อนข้างสนใจงานในวงการบันเทิงค่ะ เพราะคิดว่ามันท้าทายดี และเรายังได้ทำอะไรทีเ่ ราไม่สามารถทำได้ในชีวติ ประจำวันด้วยค่ะ

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


อ.ดร.ขจร ฝ้ายเทศ เทคโนโลยีดิจิตอล

เพื่องานดนตรีสร้างสรรค์ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ สำหรับดอกเตอร์หนุ่มคนนี

้ คุณพ่อของเขาคือ ชินกร ไกรลาศ หรือ ชิน ฝ้ายเทศ ผูไ้ ด้รบ ั รางวัลศิลปิน แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สาขานักร้องเพลงลูกทุ่ง ในปี 2542 อาจารย์ขจร ฝ้ายเทศ เป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรง แห่งภาควิชา นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน นอกจากงานสอนหนังสือแล้ว เขายังทำงาน ดนตรี อยู่เบื้องหลังให้กับคุณพ่อในการสืบสานงานดนตรีลูกทุ่งและเพลง ไทยเดิม โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรีจาก Steinberg มาสร้างงานเพลงแบบไทยๆ อย่างได้ผลดีเยี่ยม

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

หลักสูตรทีอ ่ าจารย์สอนมีอะไรบ้าง

หลักๆ เลยก็จะมีวชิ าการกระจายเสียงและภาพ

เบือ้ งต้น และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง แต่มบี า้ งทีผ่ ม เสริมเรือ่ งของระบบ Broadcast ในการผลิตวิทยุโทรทัศน์ ถึงจะเป็นระบบเก่า

แต่กย็ งั จำเป็นต้องสอนนิสติ ให้รเู้ รือ่ งการผลิตงานด้วย และปัจจุบนั ระบบดิจติ อล เข้ามามีบทบาทมาก การสอนให้รจู้ กั ซอฟต์แวร์ควบคุมหรือผลิตงานอย่าง Steinberg ก็มเี สริมเข้าไปด้วยเช่นกัน การทำงานเบือ ้ งหลังให้กบ ั คุณพ่อคือ?

จริงๆ แล้วเป็นการช่วยงานคุณพ่อมากกว่า บางที

กรมศิลปฯ หรือบริษทั ค่ายเทป มาว่าจ้างให้เรารีมกิ ซ์เพลงลูกทุง่ ใหม่ หรือทำดนตรีใหม่ ผมก็รบั หน้าทีด่ แู ลการผลิตร่วมกับคุณพ่อ รูจ ้ ก ั ซอฟต์แวร์ Steinberg ได้อย่างไร

เริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะมาใช้ Steinberg ช่วงนัน้ ผมทำงาน บนซีเควนเซอร์ จนกระทัง่ ได้มารูจ้ กั คอมพิวเตอร์ดนตรีบนระบบ ปฏิบตั กิ าร Windows 3.11 แต่เป็นโปรแกรม Cakewalk ต่อมาก็ได้คน้ คว้า เพิม่ เติมในอินเตอร์เน็ตก็เจอกับโปรแกรม Cubase ของ Steinberg และทราบ ว่ามีตวั แทนจำหน่ายในประเทศไทยด้วย ทำให้ได้รจู้ กั กับคุณไพรัช หรืออุย๋ DP Promedia ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในตัวผลิตภัณฑ์ ตอนหลังก็เริม่ ปรับเปลีย่ นมาใช้


W i sdom F rom Guru TEXT : กองบรรณาธิการ PHOTO : Niphan P.

Nuendo ซึง่ ตัว Nuendo เองจะรองรับงานออดิโอได้หลายประเภท รวมทัง้ งานภาพยนตร์

และงาน Broadcast ด้วย ทำให้ผมถนัดการใช้ Nuendo ของ Steinberg ใช้เวลาในการผลิตผลงานเพลง 1 เพลง หรือ 1 อัลบั้ม

มากน้อยแค่ไหน

ถ้าเป็นสมัยก่อน เพลงลูกทุง่ จะต้องเริม่ ต้นจากการทำดนตรี

เรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงมานัง่ เขียนโน้ต เนือ้ ร้อง และเข้าห้องอัด

ซึง่ การอัดเสียงในสมัยก่อนจะใช้เวลานาน เพราะถ้าร้องพลาด ร้องเพีย้ น ผิดคียน์ ดิ หน่อย

ก็ตอ้ งเริม่ ต้นใหม่ทงั้ หมด ดนตรีและทำนองก็เช่นกัน ต่อมาพอมีระบบ MIDI ก็ทนุ่ เวลาไปได้

พอสมควร การทำเพลงจะอยูบ่ นพืน้ ฐานการใช้ซเี ควนเซอร์ เมือ่ ได้ไฟล์ MIDI

มาก็เอาไปทำงานในห้องอัด กว่าจะเป็นเพลง 1 อัลบัม้ ก็ใช้เวลาทำงานกันร่วมเดือน ต่างจากสมัยนีท้ มี่ รี ะบบคอมพิวเตอร์ดนตรี มีซอฟต์แวร์มาช่วย ในการผลิตงาน เราสามารถสร้างสรรค์หรือคิดงานไปพร้อมๆ กับการแก้ไขได้เลย เพราะเราจะได้ยนิ เสียงทันที รูว้ า่ ตรงนีต้ อ้ งแก้กจ็ ดั การแก้ไข ตรงนีด้ แี ล้วก็ปล่อยไป สุดท้ายมันก็จบงานได้ในโปรแกรมเดียวโดยใช้เวลาไม่นาน บางที 1 อาทิตย์กเ็ สร็จงานใน 1 อัลบัม้ ได้แล้ว แบบนี้ก็ต้องมีสตูดิโอพร้อมใช้ที่บ้านเลยใช่ไหมครับ

ก็มคี รับ แต่ไม่ใหญ่มาก และอีกอย่างปัจจุบนั เทคโนโลยีมนั ก้าวไปไกลทำให้มแี ค่โน้ตบุค๊ ก็สามารถผลิต

ผลงานเพลงหรือแก้ไขงานได้ทกุ ทีด่ ว้ ย เป็นอะไรทีส่ ะดวกมากๆ

อารมณ์ ความรู้สึก และเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่ง และไทยเดิม ยังคงอยู่หรือเปล่า

ผมยอมรับว่า เพลงลูกทุง่ หรือเพลงไทยเดิม เป็นเพลงทีม่ ลี กู เล่นบางอย่างยากทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีเลียนแบบ

ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ คุณมีเวลาให้กบั งานมากขึน้ คุณก็จะสามารถใส่และแก้ไขรายละเอียดให้ดขี นึ้

ใกล้เคียงขึน้ หรือดีกว่าได้เลย ขึน้ อยูก่ บั ว่า เวลามีมากน้อยแค่ไหน อารมณ์เพลงจากการใช้ซอฟต์แวร์ดนตรี มันขึน้ อยูก่ บั คนทีป่ อ้ นตัวโน้ต

เข้าไปในโปรแกรมเพือ่ สร้างเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) อยูท่ นี่ วิ้ คนเล่น MIDI Keyboard Controller ในการไล่เสียงดนตรี

มีการพรมนิว้ มีการเอือ้ งเสียงในจังหวะจะโคนทีถ่ กู ต้อง ดนตรีทอี่ อกมาก็แทบจะไม่แตกต่าง การทำงานในยุคทีต่ อ้ งใช้ซอฟต์แวร์ Nuendo ส่วนใหญ่งานของผมจะเป็นออดิโอเสียเยอะ คือเราต้องอัดทุกอย่างสด

แม้แต่ Accordian ยืดๆ หดๆ ก็ตอ้ งเอามาเล่นจริงหน้าไมค์แล้วอัดเสียงเข้าไปเก็บเป็นไฟล์ ซึง่ ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งอารมณ์ความรูส้ กึ เลยเพราะมันก็ใช้ เครือ่ งดนตรีจริงๆ นัน่ ล่ะครับ แล้วงานเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถใช้ปลัก๊ อิน HALion ช่วยสร้างเสียงของเครือ่ งให้จงั หวะทัง้ หลายได้

ซึง่ จะช่วยทุน่ เวลาและงบประมาณได้เยอะ เพราะการใช้งานอยูท่ เี่ ทคนิคการใช้ ถ้ามีเทคนิคดีอารมณ์ของผลงานก็ออกมาดี เครื่องดนตรีไทยที่มีมากมาย ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์อย่างไรในการผลิตเพลง

เครือ่ งดนตรีบางชิน้ เสียงบางเสียง ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างได้ เสียงขลุย่ เสียงซอ หรือเครือ่ งเป่าของไทย

บางอย่าง แต่ซอฟต์แวร์สามารถบันทึกจากเสียงจริงได้ คือบันทึกเสียง บันทึกทำนองสดๆ แล้วนำมาใช้ แต่เครือ่ งดนตรีประเภท

เครือ่ งตี หรือให้จงั หวะ อย่างระนาด ฉิง่ ฉับ กรับ โหม่ง กลองยาว ก็จะใช้วธิ อี ดั เสียงเก็บเป็น Sampling เอาไว้ในเครือ่ ง เมือ่ ต้องการใช้กแ็ ค่โหลด Sampling แล้วใช้ควบคูก่ บั MIDI keyboard Controller ในการป้อนเสียงเข้ามาในชิน้ งาน คุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ของ Nuendo ทีผ่ มประทับใจ คือการดีไซน์มาใช้ในงานภาพยนตร์ได้ ผมก็เลยประยุกต์ทำเพลงให้มแี บ็คกราวนด์เป็นเสียงไฟลุก เสียงม้าวิง่ เสียงทหารรบกัน ทำให้ได้อรรถรส ได้ความรูส้ กึ ทีม่ ากกว่าเสียงร้องหรือเสียงดนตรีปกติ นอกจากอินเตอร์เน็ตที่ใช้ค้นคว้าข้อมูลอยู่เป็นประจำ

อาจารย์รู้จักหรือเล่น Social Network หรือมีเว็บบอร์ดหลักๆ บ้างหรือไม่

Social Network ก็รจู้ กั และเล่นบ้างครับ แต่ไม่บอ่ ยนัก ส่วนใหญ่จะสร้างเอาไว้ให้นสิ ติ ส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต

เสียมากกว่า ส่วนเว็บบอร์ดไม่ได้เล่นครับ เพราะผลงานดนตรีสว่ นใหญ่จะนำไปจำหน่ายตรงเลย ผมทำ คุณพ่อจำหน่าย แต่ไม่มคี า่ ยหรอกครับ

มีทงั้ เพลงเก่าเอามาทำใหม่ หรือทำเพลงใหม่จากดนตรีเก่า ก็มหี มด แต่เป็นแนวลูกทุง่ และเพลงไทยเดิม สุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรีบ้างไหมครับ

ฝากไว้อย่างหนึง่ เรือ่ งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีคำนึงทีพ่ ดู กันติดปากว่า Garbage in garbage out

ก็คอื คุณเอาขยะเข้าไป สิง่ ทีค่ ณ ุ ได้กค็ อื ขยะ เทคโนโลยีมนั อาจจะช่วยได้นดิ ๆ หน่อยๆ ในกรณีเช่น

ร้องคร่อมก็ใช้ซอฟต์แวร์ดดั ทิศทางได้ ร้องเพีย้ นก็มปี ลัก๊ อินดัดเสียงให้ตรงได้บา้ ง แต่ถา้ ทัง้ หมดนีใ้ ช้เทคโนโลยีทำออกมาจริงๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ เสียงมนุษย์กจ็ ะกลายเป็นหุน่ ยนต์ดๆี นีเ่ อง อารมณ์ความรูส้ กึ หายไปแน่นอน เพราะฉะนัน้ คนทีจ่ ะทำงานได้ดคี อื มันก็ตอ้ งเริม่ ต้นให้ดดี ว้ ย

ตัง้ แต่เสียงร้องต้องมีคณ ุ ภาพ นักดนตรีทเี่ ล่นก็ตอ้ งเล่นด้วยคุณภาพ ด้วยกำลังทีด่ ที สี่ ดุ ถ้าพูดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์กค็ อื อินพุทต้องดีอยูก่ อ่ นแล้ว เอาต์พทุ ทีไ่ ด้จงึ จะสมบูรณ์เป็นทีน่ า่ พอใจ ส่วนไหนทีข่ าดไปหรือผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ก็ใช้ปลัก๊ อินช่วยแก้ไขเอา แต่ทเี่ ป็นห่วงคือความง่ายเกินไปของการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยี ทำให้ทกั ษะบางอย่างของคนเราถูกมองข้ามไป นักดนตรีคดิ แค่วา่ ไม่ตอ้ ง ซ้อมมาก ผิดพลาดอะไรไปก็เข้าโปรแกรมแก้ไขเอา แล้วในระยะยาวจะเกิดอะไรขึน้ กับวงการเพลงไทยถ้าทักษะเหล่านีม้ นั ถดถอย เทคโนโลยี

หรือซอฟต์แวร์ดๆี ผลิตออกมารองรับกับคนทีค่ ดิ ดี มีศลิ ปะในการใช้ จริงๆ ดนตรีเป็นเหมือนภูมปิ ญ ั ญาทีส่ งั่ สมกันมายาวนาน คนทีไ่ ด้เป็นศิลปิน

แห่งชาติไม่ใช่ได้มาเพราะมีเทคโนโลยี แต่เค้าได้มาเพราะมีภมู ปิ ญ ั ญาทีย่ อดเยีย่ มต่างหาก 15 DIGITAL LIFESTYLE DL


Cover Story

by My Steinberg สร้ ี จำกัด กับ Steinberg

างสรรค์ดนตรีไร้ขด

การสร้างสรรค์งานเพลงเป็นปรารถนาของนักดนตรีทกุ คน แต่คงมีหลายคนทีค่ ดิ ว่าการทำงานดนตรีเอง ต้องใช้งบประมาณมหาศาล

ต้องลงทุนซือ้ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือเยอะแยะ ทัง้ เครือ่ งอัดเสียง ซีเควนเซอร์ มิกส์เซอร์ ฯลฯ รวมไปถึงซอฟต์แวร์อกี มากมาย คุณรูไ้ หม? ว่าในโลกยุคดิจติ อล คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อวงการดนตรี มันช่วยลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินออกมาได้อย่างไม่มขี ดี จำกัดแบบเดิมๆ อีกแล้ว ตอนนีม้ ซี อฟต์แวร์ Steinberg มาช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์สว่ นตัวและห้องทำงานทีบ่ า้ น มาทำเป็น Home Studio สร้างงานดนตรี ทีซ่ บั ซ้อนได้ราวกับทำงานในห้องอัดขนาดใหญ่ รวมถึงยังมีปลัก๊ อินจำลองเครือ่ งดนตรีตา่ งๆ มากมาย เสมือนมีเครือ่ งดนตรีชนั้ ยอดอยูใ่ น คอมพิวเตอร์เพียงเครือ่ งเดียว นีค่ อื เทรนด์ใหม่ทกี่ ำลังแพร่หลายออกมาสูน่ กั ดนตรีทกุ ระดับชัน้ ความฝันทีจ่ ะมีโฮมสตูดโิ อส่วนตัวของใครหลายคนจึงไม่ไกลเกินเอือ้ ม นักดนตรีทงั้ รุน่ ใหญ่และรุน่ เล็ก สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทเี่ หมาะสม ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขดี จำกัดอีกต่อไป

Steinberg คือทุกอย่างในงานดนตรี หลายคนอาจสงสัยว่า Steinberg คืออะไร

Steinberg เป็นซอฟต์แวร์ทางดนตรีทที่ ำงานอยูบ่ นพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ทีม่ วี วิ ฒ ั นาการมาตัง้ แต่ปี 1983 หรือเมือ่ เกือบ 30 ปีทแี่ ล้ว กำเนิดในประเทศเยอรมนี โดยสองผูก้ อ่ ตัง้ Manfred Rürup และ Karl Charlie Steinberg ปัจจุบนั Steinberg มีโปรดักท์หลายรุน่ หลายเวอร์ชนั่ แต่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามลักษณะงาน ได้แก่ 1. Compose กระบวนการสร้างดนตรี แต่งเพลง หรือสร้างซาวนด์ ประกอบ เป็นส่วนของการสร้างดนตรีและ ทำนองใหม่ๆ ขึ้นมา โดยทำงานบน ซอฟต์แวร์ Cubase (เวอร์ชนั่ 4 และ 5) 2. Production กระบวนการผลิต ทางด้านเสียงทั้งหมด ที่ไม่ได้เจาะจง เฉพาะเพลง โดยมีซอฟต์แวร์ Nuendo เป็นตัวชูโรง 3. Mastering กระบวนการควบคุม คุณภาพเสียง ให้มคี วามสมบูรณ์ทสี่ ดุ ก่อนบันทึกต้นฉบับลงสือ่ ทีต่ อ้ งการ โดยมีซอฟต์แวร์ WaveLab ช่วยจัดการ

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : กองบรรณาธิการ

ครบเครื อ ่ งด้วย VST/VSTi Plugin

ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มักจะมีฟเี จอร์รองรับการทำงานทีส่ ะดวกขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยก่อนเมือ่ เรา จะอัดไลน์จงั หวะกลอง ก็ตอ้ งบันทึกเสียงกันสดๆ แล้วนำมาเก็บไว้ แต่ในโลกยุคดิจติ อล Steinberg จะช่วย ให้คณ ุ มีเสียงเครือ่ งดนตรีทกุ ชิน้ อยูใ่ นคอมพิวเตอร์พร้อมเรียกใช้งานโดยไม่ตอ้ งอัดจริง Steinberg คิดค้นอินเทอร์เฟสโปรโตคอลทีเ่ รียกว่า VST และ VSTi (Virtual Studio Technology Instrument) ขึน้ มา ทำหน้าทีเ่ ป็น Soft synthesis หรือ Samplers คือ ใช้เปลีย่ นเสียง MIDI หรือ

เสียง Wave ให้กลายมาเป็นเสียงเครือ่ งดนตรีจริง หรือให้มลี กั ษณะเสียงแปรผันไปตามทีต่ อ้ งการ และผูใ้ ช้ สามารถเรียกเสียงต่างๆ ทีบ่ นั ทึกเป็น VST/VSTi Plugin มาใช้งานได้ทนั ที นัน่ ก็หมายความว่า เพียงแค่มพี นื้ ฐานทางดนตรี มีความปรารถนาทีจ่ ะสร้างสรรค์ และใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างเพลงชัน้ เยีย่ มขึน้ มา ก็ไม่ใช่เรือ่ งยากแล้วครับ VST/VSTi Plugin ต่างๆ ทีม่ มี าให้พร้อมใช้ แค่หยิบเอามาวางในแทร็คงาน กำหนดจังหวะ Tempo และ เมโลดีท้ ตี่ อ้ งการ ก็เป็นเพลงได้ไม่ยาก นอกจากนี้ อินเทอร์เฟสโปรโตคอลแบบ VST/VSTi ยังพัฒนาให้เป็นระบบเปิด (Open source) ทำให้ บริษทั ซอฟต์แวร์อนื่ ๆ นำโปรโตคอลมาพัฒนาเป็นปลัก๊ อินเพิม่ เติมเข้าไปอีกมากมาย โดยล่าสุด VST/VSTi Plugin ก็พฒ ั นามาเป็นเวอร์ชนั่ 3 ทีน่ อกจากจะมีปลัก๊ อินเสียงใหม่ๆ ให้ใช้ ยังสามารถปรับจำนวนเสียง

ในแชนแนลให้เข้าระบบเซอร์ราวนด์แบบต่างๆ ทีใ่ ช้ได้ดว้ ย

สร้ างผลงานระดับมืออาชีพ

ถึงแม้ในปัจจุบนั จะมีซอฟต์แวร์ให้เลือกหลายตัว แต่เหล่าศิลปิน

ทีผ่ ลิตเพลงหรือโปรดิวเซอร์ดงั ๆ ก็ให้การยอมรับซอฟต์แวร์จาก Steinberg และนีค่ อื เหตุผลที่ DL ขอหยิบยกมา - ผลิตงานได้ทกุ ทีแ่ ค่มโี น้ตบุค๊ ซอฟต์แวร์ Steinberg

ในกลุม่ Compose อย่าง Cubase มีหลายเวอร์ชนั่ แต่ละเวอร์ชนั่ มีความแตกต่างกันตามรูปแบบ

การนำไปใช้งาน บางคนต้องการ Compose ดนตรีเพียงอย่างเดียว ก็เลือกเวอร์ชนั่ เบาๆ ติดตัง้ ลงบนโน้ตบุค๊ แค่นกี้ เ็ ปลีย่ นโน้ตบุค๊ เป็นสตูดโิ อจิว๋ เคลือ่ นทีไ่ ด้แล้ว - ทำงานแบบเรียลไทม์ เป็นความพิเศษทีอ่ ยูใ่ นซอฟต์แวร์ Steinberg ช่วยให้ทกุ ขัน้ ตอนการทำงาน

ไม่สะดุด หรือต้องหยุดรอเพือ่ ใส่เอฟเฟ็กต์ แม้จะ Playback ชิน้ งานอยู่ ก็สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ตา่ งๆ

เพิม่ เข้าไปและแสดงผลได้ทนั ที - ระบบ Control Room ฟังก์ชนั นีจ้ ะมีเฉพาะใน Cubase เวอร์ชนั่ 4 แทนทีจ่ ะต้องใช้มกิ ส์เซอร์ในการ ควบคุมหรือสัง่ การไปยังห้องอัดต่างๆ เราสามารถใช้ระบบนี้ พูดคุยตอบโต้กบั ศิลปินในห้อง หรือเลือกเปิด ดนตรีในแต่ละแทร็คให้ได้ยนิ ได้ - มีระบบปรับแต่งอัตโนมัติ แต่กอ่ นการปรับแต่งเสียงร้อง ถ้าเพีย้ นไป เร็วไป ก็ตอ้ งเข้าห้องอัดใหม่ ทัง้ หมด แต่ Steinberg สามารถปรับแก้ไขเสียงได้เองทัง้ หมด แค่มตี น้ ฉบับทีใ่ กล้เคียงทีด่ ที สี่ ดุ โปรแกรมจะ โพรเซสเสียงออกมาเป็นบันไดเสียงให้ปรับแก้อย่างละเอียดได้ทนั ที - ระบบแยกเสียง Steinberg มีฟงั ก์ชนั แยกเสียงเครือ่ งดนตรี เพือ่ เก็บเป็นตัวอย่างเสียงไว้ใช้สร้าง ทำนองใหม่ได้ เช่น ถ้าคุณประทับใจเสียงกลองชุดนี้ แค่โหลดดนตรีเข้าไป โปรแกรมจะแยก Wave ไฟล์ให้ เราได้ทนั ทีวา่ Wave นีค้ อื สแนร์ กระเดือ่ ง หรือไฮแฮท จากนัน้ ก็บนั ทึกไฟล์เก็บเป็นตัวอย่างเสียง - กินทรัพยากรระบบต่ำ งานดนตรีหรืองานโปรดักชัน่ ต้องใช้เอฟเฟ็กต์ ใช้แทร็คเสียงจำนวนมาก Steinberg พัฒนาให้ระบบการทำงานกินทรัพยากรของเครือ่ งต่ำ จึงทำให้ใส่ปลัก๊ อิน เอฟเฟ็กต์ หรือเพิม่ แทร็คเสียงลงไปได้มากมายในหนึง่ ชิน้ งาน - ติดตัง้ ได้ทงั้ Mac และ PC ไม่ตอ้ งเสียเวลาเลือกซอฟต์แวร์ให้ตรงกับระบบปฏิบตั กิ าร เพราะ Steinberg พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตดิ ตัง้ ได้ทงั้ Mac และ PC ในแผ่นเดียว

Do You Know? Manfred Rürup และ Karl ‘Charlie’

Steinberg สองหนุม่ ชาวเยอรมัน คือ ผูใ้ ห้ กำเนิดซอฟต์แวร์ผลิตดนตรีทมี่ พี นื้ ฐานบน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Manfred Rürup เป็นนักดนตรีมอื อาชีพ (คียบ์ อร์ด)

ส่วน Karl ‘Charlie’ Steinberg เป็นวิศวกรระบบเสียง การพบกัน

และมีแนวคิดทีเ่ หมือนกันจึงก่อกำเนิดเป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ชนิ้ ใหม่ ผลงานแรกของทัง้ คูค่ อื ‘MIDI Multitrack Sequencer’ ในปีถดั มา ภายใต้ศนู ย์วจิ ยั Steinberg โปรแกรม Pro-16 ก็ออกสูต่ ลาดและ

พัฒนามาเป็น Cubase 5 ในปี 2009

อุย ๋ DP Promedia

Steinberg Guru ของเมืองไทย กูรู Steinberg ทีจ ่ ะคอยตอบคำถามเกีย ่ วกับ ซอฟต์แวร์นี้ ให้กบ ั โปรดิวเซอร์ดง ั ๆ ของเมืองไทยคือคุณ อุย ๋ จาก DP Promedia จากการคลุกคลีกบั ผลิตภัณฑ์ Steinberg มาตัง้ แต่เริม่ ต้น และเป็นคนนำเข้าและจำหน่าย เป็นรายแรกของเมืองไทย ตัง้ แต่เมือ่ 20 กว่าปีกอ่ น ทำให้ทกุ ซอกทุกมุมของ Steinberg ทุกเวอร์ชนั่ เคยผ่านมือชายผูน้ มี้ าแล้ว !! DL ได้มโี อกาสพูดคุยและนำแง่คดิ ดีๆ มาฝาก เผือ่ ใครทีอ่ ยากผันตัวเองมาเป็นโปรดิวเซอร์

จุดเริม ่ ต้นในการนำ Steinberg มาใช้ในงานโปรดักชัน ่ ดนตรี

จริงๆ ผมเล่นคอมพิวเตอร์ดนตรีมาตัง้ แต่ปี 28 สมัยนัน้ ระบบไฟล์ MIDI เพิง่ จะเป็นทีร่ จู้ กั ด้วยความสนใจจึงได้ลองใช้ MIDI สร้างเพลง การที่ ผมเป็นนักดนตรีมาก่อนและทีบ่ า้ นคุณพ่อก็เป็นช่างซ่อมเปียโน ทำให้ผมคลุกคลีอยูใ่ นวงการ ดนตรีมาตัง้ แต่เด็กๆ จึงเข้าใจได้รวดเร็ว ต่อมาคุณแม่ได้ซอื้ Sequencer จากฮ่องกง

กลับมาให้ ผมจึงได้ใช้เวลาศึกษากระบวนการทำงานของ MIDI และ Sequencer มากขึน้ และหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ดนตรีจากนิตยสาร จึงได้รจู้ กั กับซอฟต์แวร์ Steinberg ผมจึงประยุกต์เอา Sequencer มาอัดไลน์ดนตรีตา่ งๆ แล้วโหลดเข้าซอฟต์แวร์ Steinberg สร้างเป็นดนตรีใหม่เอาไปใช้ในการแสดง ประทับใจอะไรใน Steinberg Steinberg ไม่วา่ จะเป็น Cubase หรือ Nuendo จุดเด่นเลยคือ ใช้งานได้งา่ ยและรวดเร็ว ผมสามารถ Edit เสียง ปรับ Tempo ตัด ต่อ ยืด หด หรือทำ Cross Fade เสียงได้โดยใช้เมาส์ ความสามารถทีน่ า่ สนใจอีกอย่างคือ ฟังก์ชนั History ทีส่ ามารถ Undo และ Redo ได้ไม่จำกัด ตัง้ แต่เปิดชิน้ งาน โหลดแทร็คเสียง

หรือไม่วา่ ทีท่ ำอะไรลงไป ก็สามารถย้อนกลับไปมาเพือ่ แก้ไขได้ทงั้ หมด สุดท้ายทีป่ ระทับใจ มากที่สุดคือ Steinberg ทำงานแบบเรียลไทม์ได้ เช่น ในระหว่างอัดไลน์อื่นๆ อยู่

เราสามารถแก้ไขงานหรือปรับแต่งงานในจุดอืน่ ได้ทนั ที หรือในขณะ Playback เราจะตัด

ชิน้ งาน ย้ายชิน้ งาน ทำ Cross fade ใส่เอฟเฟ็กต์ ใส่ปลัก๊ อิน เราก็จะได้ยนิ การเปลีย่ นแปลง นัน้ ได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งหยุด Playback แล้วใส่เอฟเฟ็กต์เพือ่ รันใหม่ ข้ อ แนะนำสำหรั บ เด็ ก รุ่ น ใหม่ ที่ ฝั น อยากจะเป็ น โปรดิ ว เซอร์

หรืออยากจะทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ดนตรี

ผมเชื่ อ ว่า เด็ก สมั ยใหม่ ทุก คนแทบจะใช้ ค อมพิ วเตอร์เ ป็ น Steinberg เป็นเพียงโปรแกรมส่วนหนึง่ ทีจ่ ะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้งา่ ยด้วยตัวเอง เพราะมีเวอร์ชนั่ ทีส่ ามารถใช้ทำงานในห้องนอนก็ได้ หรือติดตัง้ และทำงานบนโน้ตบุค๊ ก็ดี

และความง่ายในการใช้นี้ แม้คนทีไ่ ม่เป็นดนตรีกพ็ ดู ได้วา่ สามารถสร้างเพลงขึน้ ได้ภายใน เวลาไม่กนี่ าที แต่ขอให้มเี พียงความตัง้ ใจและเข้าใจในตัว Steinberg เท่านัน้ เมือ ่ Steinberg จับมือกับ Yamaha บุกตลาดซอฟต์แวร์ เมืองไทย

ก็เป็นข่าวดีของวงการดนตรีและวงการโปรดักชั่นในบ้านเรา Yamaha เองก็เป็นอีกหนึง่ ผูน้ ำทางด้านอุปกรณ์และเครือ่ งดนตรี การร่วมมือกันก่อให้เกิด รูปแบบงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ฮาร์ดแวร์ทพี่ ฒ ั นามารองรับซอฟต์แวร์จะทำงานเข้ากันได้ดี โดยเฉพาะ การบรรจุ VST Effect ไว้ในฮาร์ดแวร์และประมวลผลเองโดยตรง ก็เป็นการช่วยลดภาระการ ประมวลผลจากพีซที ไี่ ม่ตอ้ งไปดึงจากซอฟต์แวร์ ผลทีไ่ ด้คอื การทำงานทีว่ อ่ งไวและรวดเร็ว

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


ท่องโลกพร้อมกับ Gadgets และ Social Network

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล “ถ้าคุณไม่ดู พรุง ่ นีจ ้ ะคุยกับเขาไม่รเู้ รือ ่ ง” ประโยคคลาสสิกจากรายการ Tonight Show ทีผ ่ ช ู้ มได้ยน ิ ทุกคืนวันจันทร์ ตัดเบรกนีเ้ ข้าโฆษณา กลับมาก็คอ ื ช่วง ‘Amazing ต่างแดน’ รับหน้าทีเ่ สาะแสวงหา เรื่องราวแปลกๆ ในต่างประเทศโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรอารมณ์ดี ที่บอกกับ DL ว่า “ผมไปมาแล้ว 136 ประเทศ มันไม่ได้มากในแง่ของประเทศหรือสถานที่ แต่มันมากในแง่ ของความรู้ ทีท ่ ำให้ผมมีความคิดสร้างสรรค์”

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE


my TECHY work ST YLE

จับเข่าคุยกับคุณณวัฒน์ ก่อนทีท ่ ริปต่อไปเขาจะวางแผน ไปถ่ายทำสารคดีทฝ ี่ รัง่ เศส ตามด้วยลิทว ั เนีย แคนาดา ตามลำดับ เขาบินไป 3 ประเทศ จาก 3 ทวีป ในช่วง เวลาแค่ 30 วัน น่าอิจฉาชะมัด นัน ่ ทำให้เราสงสัยว่านักเดินทางอย่างเขา มี Techy Lifestyle and Workstyle อย่างไรบ้างหนอ?

“ผมทำรายการท่องเทีย่ วมาขึน้ ปีที่ 7 จุดเริม่ ต้นคือการเบือ่ รายการท่องเทีย่ วแบบ เดิมๆ ทีช่ อบพาไปทีซ่ ำ้ ๆ (อมยิม้ ) คือเราดูอยูจ่ ะพอเดาได้วา่ ถ้าเขาพาไปปารีส ฮ่องกง ลอนดอน ลาสเวกัส เขาจะพาไปทีไ่ หน ผมอยากเปลีย่ นรูปแบบ ด้วยการพูดชือ่ เมือง มาปุบ๊ ผูช้ มจะไม่รวู้ า่ เมืองนัน ่ มีอะไรเด่น เช่น เมืองคัปปาโดเกีย ในประเทศตุรกี เมืองนีม้ อี ะไร เออ...คนย่อมอยากรูแ้ ล้วว่า เมืองชือ่ แปลกๆ นีม้ อี ะไรเก๋ๆ ผมก็จะพา ไปดูหนิ ปล่องภูเขาไฟทีช่ าวบ้านเขาเจาะหินทำเป็นบ้าน นีค่ อื ทีม่ าทีไ่ ปของรายการ ของผม” พิธกี รวัยสามสิบปลายๆ แจกแจงต่อไปว่า “ผมจะวางไลน์การเดินทางของผมออกเป็น 4 หัวข้อ ทีต่ อ้ งมีอยูใ่ นรายการ Amazing ต่างแดน แน่ๆ คือ 1. ประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนในโลกที่น่าสน

2. คือเทศกาลหรือว่าเฟสติวลั ต่างๆ ทีเ่ ป็น Best off the world 3. คือความเป็นทีส่ ดุ ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทเี่ ป็นทีส่ ดุ ความร่ำรวย ความยิง่ ใหญ่ของสถานที่ และ 4. คือคนไทยทีเ่ ป็นทีส่ ดุ ในต่างแดน ในแง่ของความสำเร็จ การมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ ผมจะยึดหลักนี้ตลอด ทำให้รายการของผมมีเอกลักษณ์ ดังนั้นพอมีธีมแล้ว

ผมจะไม่มองว่าเราต้องไปเก็บเมืองนั้นเมืองนี้ แต่เราจะคิดว่าเราต้องไปเป็น

ส่วนหนึง่ ของเทศกาลนัน ้ ไปดูชวี ติ ผูค้ นทีน ่ น ั่ ไปเห็นสิง่ ทีน ่ า่ Amazing เช่น

การทำศัลยกรรมทัง้ ใบหน้าของชาวเกาหลีใต้ เป็นต้น” คุณณวัฒน์เล่าถึงเบือ้ งหลังการทำงานในแต่ละเทปว่า “โดยส่วนใหญ่เริม่ จาก การไม่รแู้ ละอยากรู”้ และเขาเริม่ ต้นการสืบค้นข้อมูลจาก Google.com ก่อน

เพือ่ หาแบ็คกราวนด์ ประวัตศิ าสตร์ สังคม ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ หรือข้อมูลจิปาถะ ต่างๆ เพือ่ ออกแบบการถ่ายทำร่วมกับทีมงาน ทุกอย่างต้องรัดกุมมาก รวมถึง

การประสานงานเพือ่ ให้การเดินทางในทริปนัน้ เกิดขึน้ ได้จริง ขัน้ ตอนต่อมา เขาจะลงมือทำเองทุกอย่าง ทัง้ โทรศัพท์ยกหูเองหมด นัดหมายเอง วางตารางเอง การเตรียมตัววางแผนงานทีด่ ี ทำให้มขี อ้ มูลในเชิงลึก

ทีเ่ ราจะนำเสนอสูผ่ ชู้ ม ชักสนใจซะแล้วว่าในบรรดาประเทศทีพ ่ ธ ิ ก ี รคนนีไ้ ปสัมผัส เขาชืน ่ ชอบวิทยาการใหม่ของประเทศไหนทีส ่ ด ุ

“ประเทศทีเ่ จ้าพ่อเจ้าแม่ดา้ นเทคโนโลยี ขอยกให้ญปี่ น ุ่ ครับ เราไม่ตอ้ งมอง

ภาพใหญ่วา่ เมืองเขาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีขนาดไหน เอาแค่การรักษา ความปลอดภัยในโรงแรมก็พอ เช่น โรงแรมแห่งหนึง่ ทีผ่ มเคยไปพักกับทีมงาน

เช็คอินแล้วจะได้ Key Card คนละใบ จะไปขึน้ ลิฟต์กเ็ อา Key Card ไปรูดหน้าลิฟต์ ลิฟต์เขาจะไม่มตี วั เลขให้กดนะครับ อุปกรณ์เซ็นเซอร์หน้าลิฟต์จะรูว้ า่ คุณพักอยู ่ ชัน ้ ไหน ลิฟต์กจ็ ะพาคุณไปส่งทีช่ น ั้ นัน ้ แต่สมมติวา่ ห้องคุณอยูช่ น ั้ 7 คุณอยากจะ

ลงไปหาเพือ่ นทีช่ น ั้ 6 คุณจะเนียนๆ เดินออกไปพร้อมกับคนอืน ่ ทีช่ น ั้ 6 ไม่ได้

เซ็นเซอร์ในลิฟต์จะบอกคุณทันทีวา่ คุณไปผิดชัน้ ! ถ้าจะพบกัน คุยงานกัน ต้องลง ไปพบกันทีล่ อ็ บบีอ้ ย่างเดียว เขาออกแบบระบบลักษณะนีก้ เ็ พือ่ ความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัวของแขกทีม่ าพัก” เคยได้ยน ิ มาว่าญีป ่ น ุ่ มีอป ุ กรณ์ไฮเทคทัว ่ เมือง อยากฟัง จากปากของผูท ้ เี่ คยไปสัมผัสว่าจริงไหม คุณณวัฒน์ตอบทันทีวา่

“ทีน่ นั่ เขา Apply เทคโนโลยีมาใช้กบั ชีวติ ได้ลงตัวมาก เช่น การซักผ้าทีญ ่ ปี่ นุ่ จะมีรา้ นทีม่ ี Washing Machine เป็นเครือ่ งซักผ้าทีซ่ กั ผ้าเสร็จภายใน 5 นาที

เครือ่ งทำได้จริงๆ หรือทีต่ อนนีไ้ ด้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก คือ การเอาขยะทีค่ นคิดว่า ไม่มปี ระโยชน์มารีไซเคิล ทีญ ่ ปี่ น ุ่ ทำเรือ่ งนีม้ าเป็นสิบๆ ปีแล้ว เอาขยะมาถมเป็น

แผ่นดิน เช่น Tokyo Disneyland ทีเ่ ราไปเล่นๆ กัน พืน้ ดินทีเ่ ราเหยียบเป็นเม็ดกรวด เม็ดทราย นัน่ คือ ขยะรีไซเคิลนะ เขาเอาขยะไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

มีการเติมแอมโมเนีย ผ่านความร้อน จนแปรรูปขยะเป็นดินได้ มันยอดเยีย่ มมาก” ดูจากข้อมูลและเนือ้ หาของ Amazing ต่างแดน ทีท่ ำให้ผชู้ มรูส้ กึ ทึง่ ได้ตลอด แล้ว DL อยากรูว้ า่ ทีมงานของรายการนีม้ กี คี่ น “ทีเ่ ห็นในรายการส่วนใหญ่ คือ เรามี 4 คนครับ ทริปทีไ่ ปต่างประเทศหลักๆ จะมี ตากล้อง 2 คน โปรดิวเซอร์ 1 คน และรวมผมทัง้ หมดมี 4 คน ทีมงานใช้กล้อง HD เป็นกล้องตัวเล็กทีม่ คี วามละเอียดสูง เก็บฟุตเทจได้มากและเอาไปตัดต่อได้ทน ั ที ไฟล์อยูใ่ นระบบ Digital ทำให้การถ่ายทำไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อนเหมือนเมือ่ ก่อน

TEXT : Dog day Afternoon PHOTO : Anuwat D.

MY GADGETS

คุณอยากรูไ้ หม? ว่าการเดินทางแต่ละครัง้ คุณณวัฒน์พก Gadget อะไร ไปด้วยบ้าง เขาแจกแจงและให้ขอ้ แนะนำนักท่องเทีย่ วทีอ่ ยากไปท่องโลกกว้างไว้ดงั นี ้

1. 3G Cell Phone

ผมจะเลือกรุน่ ทีใ่ ช้งานได้ทวั่ โลก เพือ่ ใช้โทร.ติดต่อกับพืน้ ทีป่ ระเทศนัน้ ๆ บางครัง้ ผมก็จะไปซือ้ ซิมของโอเปอร์เรเตอร์ประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ประสิทธิภาพของสัญญาณ ข้อดี คือ เมือ่ คำนวณแล้วจะ ประหยัดกว่า ส่วนข้อแนะนำ คือ โทรศัพท์มอื ถือทีค่ ณ ุ จะเอาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การเดินทาง ควรเป็นโทรศัพท์มอื ถือทีร่ องรับ 3G, Wi-Fi เป็นพืน้ ฐาน ตอนนีห้ ลายๆ ประเทศ ได้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เป็นบริการขัน้ พืน้ ฐานของเมืองแล้ว บางจุดจะใช้งานได้ฟรี สะดวก มากถ้าต้องเปิดอีเมล์อา่ น 2. Digital Compact

ผมจะเลือกกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กเพือ่ ความสะดวกในการพกพา การใช้งาน ผมจะถ่ายป้าย แค็ปชัน่ ต่างๆ ของสถานทีน่ นั้ ๆ เก็บข้อมูลมาทำสคริปต์รายการ หรือถ่ายบางสิง่ บางอย่างทีเ่ รา

ไม่แน่ใจ เช่น ทีด่ า่ นตรวจ หรือ ต.ม. บางประเทศในกรณีทขี่ าไป ด่านตรวจอนุญาตให้เรานำ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือบางชนิดเข้าไปได้ เราก็ตอ้ งถ่ายภาพไว้ ว่าเราหิว้ เครือ่ งนีม้ าด้วย เพราะเคยมีกรณีทปี่ ระเทศหนึง่ ขาเข้า

เจ้าหน้าทีอ่ นุญาตให้เราถือผ่านไปได้ แต่ขาออก เขาไม่บอก ไม่อนุญาต ผมก็จะโชว์รปู ทีเ่ คย ถ่ายไว้ตอนขาเข้าให้ดเู ป็นหลักฐาน การใช้ภาพยืนยันในลักษณะนีจ้ ะเป็นหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ แทนการเถียงกัน ซึง่ โดยมากคุณจะไม่ชนะเขาหรอก สำหรับนักเดินทางทัว่ ไป ผมแนะนำว่า กล้องทีม่ ขี นาดเล็ก พกพาง่าย ถ่ายได้เร็ว จะทำให้คณ ุ ไม่เสียอรรถรสในการเดินทาง เพราะ

บางท่านมัวแต่เสียเวลาถ่ายรูป ปรับกล้อง ก็จะทำให้พลาดความงามของอย่างอืน ่ รอบๆ ตัว

ไปหมด ข้อแนะนำอีกอย่าง คือ ผมจะถือกล้องวิดโี อ กล้องดิจติ อลขึน้ เครือ่ งบินด้วย ป้องกัน

การสูญหาย ไม่โหลดเด็ดขาด 3. Notebook 10’

ผมจะเก็บข้อมูลการทำงาน การติดต่องาน เอกสารหรือไฟล์ภาพต่างๆ ทีจ่ ำเป็นในทริปนัน้ ไว้ใน คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก แล้วจะป้องกันโน้ตบุค๊ อย่างดีดว้ ยกระเป๋ากันกระแทก ข้อมูลใน ฮาร์ดดิสก์สำคัญมาก ถ้าข้อมูลหายไปจะยุง่ ข้อแนะนำก็คอื เราจำเป็นต้องสำรองเอกสารต่างๆ ทีจ่ ำเป็นในการเดินทางครัง้ นัน้ ๆ เก็บเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ครับ เพือ่ สามารถเรียกออกมา พรินต์ได้ทกุ เวลา ในกรณีทตี่ อ้ งแสดงหลักฐานกับทางราชการเมืองนัน ้ ส่วนข้อแนะนำอืน่ ๆ

ก็ขน ึ้ อยูก่ บั ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางแล้วล่ะ เช่น ผมจะเลือกโน้ตบุค๊ ทีท่ นทาน แบตเตอรี ่ ใช้งานได้ 6-8 ชัว่ โมงเพราะทีท่ ผี่ มไปบางครัง้ ก็มไี ฟฟ้าใช้ บางทีก่ ไ็ ม่มี อุปกรณ์เหล่านีจ้ ะต้อง ชาร์จแบตไว้เต็มอยูเ่ สมอ พร้อมใช้

MY NETWORK ไลฟ์สไตล์อน ื่ ๆ ก็ไม่มอี ะไรมาก นอกจากผมเดินทางมากกว่าอยูห่ น้าคอมพ์ พอกลับมา ก็จะเสิรช์ ข้อมูลผ่าน Google ในทีท่ จี่ ะไปต่อไป การเดินทางของผมบางทริป บางประเด็นอาจเริม่ ต้นที่ Google ครับ ส่วนอย่างอืน่ ก็มคี ยุ MSN คุย Skype กับเพือ่ นๆ ชาวต่างชาติบา้ ง บางครัง้ ทีไ่ ม่ได้อยูเ่ มืองไทย ก็จะ สือ่ สารกันทางนี ้ นอกจากนีก้ เ็ ข้าไปดูใน YouTube ไปดูวา่ มีคน

ดูดงานเราไปโพสต์บา้ งไหม ผมไม่โกรธเลย

ถ้าใครจะเอารายการผมไปแสดงทีน่ นั่ คนทีท่ ำอย่างนัน้ แสดงว่า เขาชืน่ ชอบรายการของเรา (หัวเราะ)

บางรายการมีคนเข้าไปดูเยอะมาก ก็ดใี จครับ เพราะเราตัง้ ใจทำงานให้คนดู ไม่ได้ทำงาน เพือ่ ผลประโยชน์อย่างเดียว ในแง่คนทำงานมันรูส้ กึ ชืน่ ใจทีข่ อ้ มูลทีผ่ ม หยิบยื่นให้กับผู้ชมรายการแล้วเขาชื่นชอบ ทำให้เขาดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้

อยากไปท่องโลก


Tech Support TEXT : Mr. Help Desk

ส่งคำถามของคุณมาไว้ใน

www.facebook.com/digitallifestyle Bitdefender 3BB Edition น่าใช้ไหม? สวัสดีพๆี่ ทีมงาน DL ทุกคนนะครับ ผมมีเรือ่ งด่วนรบกวนให้พๆี่ ช่วยคอมเมนต์เกีย่ วกับโปรแกรม แอนตีไ้ วรัสตัวนึงให้หน่อยครับ คือ บ้านผมค่อนข้างไกลเลยตัดสินใจใช้อนิ เตอร์เน็ต 3BB

และได้เห็นโฆษณาตัวนึงของ 3BB ทีใ่ ห้ลกู ค้าซือ้ โปรแกรมแอนตีไ้ วรัส Bitdefender 3BB Edition ในราคาทีถ่ กู มากๆ เลยตัดสินใจไม่ได้วา่ จะซือ้ มาใช้หรือหาพวกทีเ่ ป็นฟรีแวร์ดกี ว่า

ไม่อยากเสียค่ารักษาเลขหมาย ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยได้ใช้ ผมเป็นคนทีใ่ ช้อน ิ เตอร์เน็ตทำงานอยูท่ บี่ า้ นบ่อยมาก เรียกว่ากว่าครึง่ ค่อนวัน

ทีผ่ มต้องนัง่ อยูห่ น้าคอมฯ เพือ่ ใช้อนิ เตอร์เน็ต ปัญหาไม่ได้อย่ทู สี่ ญ ั ญาณหรือความเร็ว หรอกนะครับ แต่ทุกๆ เดือนที่มีบิลเรียกเก็บเงิน ผมต้องชำระค่าโทรศัพท์บ้าน

เพิม่ เข้าไปด้วยอีก 107 บาท จากโปรโมชัน่ 4Mb ราคา 599 บาท รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ และค่าโทรศัพท์ก็ปาเข้าไปเดือนละกว่า 750 บาท ก็รู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยก็

เลยอยากจะขอคำแนะนำว่า พอจะมีไฮสปีดอินเตอร์เน็ตรายใดทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าดูแล

เลขหมายบ้าง และน่าใช้หรือเปล่า ถ้ามองในมุมผูบ้ ริโภคการรับภาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ อีกเดือนละ 107 บาท เพือ่ เป็น ค่ารักษาเลขหมาย แต่ไม่มคี วามจำเป็นต้องใช้ ดูจะเป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค อย่างเราๆ ทีส่ ว่ นใหญ่จะมีโทรศัพท์มอื ถือติดตัวกันแทบจะทุกคน จะใช้ไฮสปีด อินเตอร์เน็ตทัง้ ทีตอ้ งเสียค่าลากสายสัญญาณอีกหลายพันบาทพร้อมค่าบริการรายเดือนไป เรือ่ ยๆ คิดแล้วก็นา่ เห็นใจ ลองดูไฮสปีดอินเตอร์เน็ตของ 3BB สิครับ เพราะในโปรโมชัน่ ที่ เหมือนกันคือได้ความเร็ว 4Mb ราคา 590 บาท เราจะไม่ตอ้ งเสียค่าเดินสายโทรศัพท์ใหม่ (หลักพันบาท) และค่าบริการรายเดือนราวๆ 107 บาท เพือ่ รักษาเลขหมายด้วย 3BB ก็เป็นไฮสปีดอินเตอร์เน็ตเหมือนกับค่ายอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งเดินสายสัญญาณจากจุดปล่อย (Node) มายังห้องหรือบ้านของเรา แต่สายสัญญาณเส้นนีจ้ ะทำหน้าทีเ่ ฉพาะรับส่งข้อมูลทีเ่ ป็น Packet อินเตอร์เน็ตเท่านัน้ ไม่มสี ญ ั ญาณโทรศัพท์รวมอยูด่ ว้ ย จึงไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการ ดูแลรักษาเลขหมาย ไฮสปีดของ 3BB แบ่งการบริการออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. บริการสำหรับบุคคลธรรมดา มี 2 แพ็คเกจให้เลือก - 3BB Indy 4-5-6Mb เหมาะสำหรับการใช้งานทัว่ ไป เน้นหาข้อมูลในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ หรือผูท้ เี่ ริม่ ต้นใช้งานอินเตอร์เน็ต - 3BB Pro 10-12-16Mb เหมาะสำหรับผูช้ นื่ ชอบความเร็วสูงสุด เน้นการใช้งาน

ในประเทศเป็นหลัก ใช้งานต่างประเทศปานกลาง 2. บริการสำหรับธุรกิจหรือองค์กร มี 1 แพ็คเกจให้เลือก - 3BB Premier 3-8Mb เหมาะสำหรับการใช้งานทีต่ อ้ งการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ

รับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว เน้นเข้าเว็บต่างประเทศหรือส่ง ข้อมูลต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนคำถามทีว่ า่ น่าใช้หรือไม่ อันนีก้ ข็ นึ้ อยู่ กั บ ชุ ม สายโทรศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ว่ า มี ป ริ ม าณการ

เชือ่ มต่อมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าค่อนข้าง แออัดคุณภาพของสัญญาณก็อาจจะดรอป

ลงไปบ้าง โดยรวมๆ ก็เป็นอีกทางเลือกทีด่ ี และ ประหยัดกว่าแน่นอน

20 DL

DIGITAL LIFESTYLE

โฆษณาที่ น้ อ งเห็ น เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่าง 3BB ผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับ Bitdefender ซอฟต์แวร์แอนตีไ้ วรัส ทีน่ า่ ใช้อกี โปรแกรมหนึง่ จริงๆ แล้ว น้องสามารถหาซือ้ หรือดาวน์โหลด โปรแกรมจำพวกแอนตี้ ไ วรั ส

มาติดตั้งเพิ่มเติมเองได้ แต่ DL

ก็ อ ยากจะแนะนำว่ า ควรใช้ Bitdefender ในเวอร์ชนั่ 3BB Edition มากกว่า เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องภัยต่างๆ ทีม่ ากับการดาวน์โหลด แชร์ไฟล์ รับส่งอีเมล์ หรือการใช้ Instant Messaging ต่างๆ ยังสามารถทำงานได้รวดเร็ว เนือ่ งจากใช้ทรัพยากร ของเครือ่ งน้อย รวมถึงมี Game Mode ทีท่ ำให้เล่นเกมหรือดูหนังได้แบบไม่สะดุด และมี Labtop Mode

ทีจ่ ะช่วยประหยัดแบตเตอรีแ่ ม้จะมี bitdefender รันอยูก่ ต็ าม แต่ความแตกต่างทีช่ ดั เจนจริงๆ ทีท่ ำให้โปรแกรม เวอร์ชนั่ นีน้ า่ ใช้ทสี่ ดุ ก็คอื การนำ Update Server ไปตัง้ ไว้ทศี่ นู ย์คอมพิวเตอร์ของ 3BB โดยตรง ผลทีต่ ามมา

ก็คอื ลูกค้าทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ตของ 3BB จะได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลและอัพเดท Virus Signature เพราะสัญญาณข้อมูลยิงตรงจากเซิรฟ์ เวอร์ไปยังผูใ้ ช้ดว้ ยความเร็วทีเ่ ต็มสปีดจริงๆ ไม่ตอ้ งผ่าน

เครือข่ายหลายชัน้ ให้ความเร็วลดกว่าจะอัพเดทระบบป้องกันในแต่ละวันผ่านพ้น และสุดๆ กับราคาทีถ่ กู กว่า

ท้องตลาด จากปกติ 600 บาทต่อ 1 ไลเซน เหลือเพียง 299 บาท สำหรับลูกค้าของ 3BB เท่านัน้

3BB บริการคุม ้ ครบวงจร

ผมได้ทำเรือ่ งติดต่อขอติดตัง้ ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ของ 3BB แบบ Indy 4Mb ไว้และช่างก็ได้มาเดินสาย สัญญาณให้แล้ว พร้อมๆ กับ Router แบบ 1 พอร์ต การใช้งานก็ปกติดี เพียงแต่แฟนผมเค้ามีโน้ตบุค๊ และก็ตอ้ งแย่ง กันใช้สายเน็ต ก็เลยอยากทราบว่า ถ้าจะเปลีย่ น Router เป็นแบบ Wireless ADSL จะได้หรือไม่ครับ ถามเพิม่ อีกนิดนึงว่า 3BB มีบริการแบบอืน่ ด้วยหรือไม่

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงๆ บางทีใช้งานคนเดียวมันก็ไม่คมุ้ กับเงินทีเ่ สียไป ยิง่ โปรโมชัน่ ใหม่ๆ

ทีค่ วามเร็วขัน้ พืน้ ฐานพุง่ ไปอยูท่ ี่ 4Mb ฉะนัน้ การทีห่ ลายคนตัดสินใจเลือกไฮสปีดอินเตอร์เน็ต นอกจากต้องการความเร็วแบบปรูด๊ ปร๊าด ยังมองไปทีก่ ารแชร์อนิ เตอร์เน็ตให้คนในบ้านหรือในห้อง ได้ใช้พร้อมๆ กันด้วย แต่ ADSL Modem Router 1 port ทีม่ าพร้อมกับแพ็คเกจ 3BB Indy ไม่สามารถใช้งาน ในแบบทีต่ อ้ งการได้ การเปลีย่ น ADSL Router ใหม่เป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ 3BB เป็นอินเตอร์เน็ตทีใ่ ช้สายสัญญาณในการรับส่งข้อมูล ดังนัน้ การจะเปลีย่ น Router ก็ยอ่ มสามารถ ทำได้ แต่กระนัน้ คุณก็ตอ้ งทราบรหัส พาสเวิรด์ ในการตัง้ ค่า รวมถึงค่ากำหนดต่างๆ ด้วย ตรงนีค้ งต้องติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ บอร์ 1530 นะครับ ส่วนเรือ่ งของบริการในรูปแบบอืน่ ๆ ของ 3BB ก็มหี ลายแบบ เช่น - 3BB hotspot อินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ความเร็ว 3Mb - 3BB HDTV บริการสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์เน็ตกับ Set-top box - 3BB File Alert เรียกดูเหตุการณ์ภายในบ้านผ่านกล้อง IP Camera พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS - 3BB Movie Buffet บริการดูหนังออนไลน์ เลือกได้แบบไม่อนั้ ขอขอบคุณ : ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับ 3BB Internet


TEXT : Mr. Kan ThaiGamerNetwork

อีก 1 เกมดังจาก Capcom ที่กลับมาในภาค 2 ในแบบที่อลังการกว่าเดิม กับ Lost Planet และเหตุการณ์ความขัดแย้งและสงคราม ที่จะเกิดบนดาว E.D.N. III จากภาคแรก หลังจากเหตุการณ์ใน Lost Planet: Extreme Condition ผ่านไปนานถึง 10 ปี สภาพภูมิอากาศ ของดาว E.D.N lll ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ พื้นผิวโลกเริ่มเปลี่ยนแปลง น้ำแข็งก็เริ่มละลายกลายสภาพจากดาวน้ำแข็ง ก็ปรากฏเป็นป่าทึบ และทะเลทรายอันกว้างใหญ่ขึ้นมา ผู้เล่นจะต้องรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับภารกิจที่หลากหลาย ของเหล่าโจรสลัด เพื่อที่หมายจะเข้ายึดครองดาวที่เปลี่ยนแปลงไป

อดใจรออีกนิด

นอกจากการเล่นตามเนือ้ เรือ่ งโหมด Single Player แล้วในภาคที่ 2 นีย้ งั ได้เพิม่ เติมโหมด Co-op สำหรับร่วมตะลุย Mission พร้อมกับเพือ่ นๆ ทัง้ แบบ Online หรือ Offline ได้ทงั้ นัน้ และโหมด Multiplayer ทีเ่ ป็นการสูก้ นั เองระหว่างผูเ้ ล่นในรูปแบบต่างๆ จากภาคแรกก็ยงั มีอยูเ่ ช่นเดิม นอกจากนีใ้ นเกมยังมีอาวุธมากมาย ทัง้ ปืนกล, ปืนลูกซอง, ปืนยิงจรวด, ปืนเลเซอร์, ปืนสไนเปอร์ไรเฟิล, ระเบิด และอืน่ ๆ ให้ ผูเ้ ล่นได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับศัตรูแต่ละประเภท รวมไปถึงอาวุธทีส่ ำคัญของ Lost Planet หุน่ ยนต์สงคราม Vital Suit หรือ VS ก็ยงั มีให้ใช้ในภาคนีอ้ ย่างหลากหลายประเภท มีทงั้ VS ทีส่ ามารถแปลงร่างเป็นยานพาหนะ, VS ทีส่ ามารถจุได้ถงึ 3 คน และบาง VS ทีต่ อ้ งใช้ผเู้ ล่นหลายคนร่วมกันควบคุม นับได้วา่ เป็นอีกเกมทีน่ า่ เล่นมากๆ เพราะในภาคนีย้ งั ได้ใช้เอนจิน้ ตัวใหม่ของ Capcom อย่าง MT Framework 2.0 ทีส่ ามารถแสดงภาพกราฟิกได้อย่างงดงามมาดึงความงดงามด้านกราฟิกของเกมได้ดเี ยีย่ มเลยทีเดียว Lost Planet 2 จะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษทั ไซคอมอมิวส์เม้นท์ จำกัด ติดต่อ : 0-2476-9923-4

SEGA เปิดตัว Project K

Project K คือชื่อเกมชั่วคราวที่ทาง Sega ประกาศออกมา และ มันก็คือตัวเกมภาคใหม่ในซีรี่ส์ของ Ryuga Gotoku หรือ Yakuza นั่นเอง ตัวเกมจะลงให้กับเครื่อง PSP โดยเหตุการณ์ในเกม Project K จะเกิดขึ้นในเมือง Kamurocho ซึ่งเป็นเมืองเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน กับตัวเกม Yakuza

อย่างไรก็ตาม ธีมของเกมนัน้ จะเปลีย่ นแปลงไปเล็กน้อย เมือ่ ตัวเอกของเราในภาคนีเ้ ป็นเด็กอายุเพียง 18 ปีเท่านัน้ ธีมหลักของเกมจึงเป็นชีวติ ในวัยหนุม่ และความรุนแรง ซึง่ เป็นตัวแปรสำคัญในการเล่า เรือ่ งราวในมุมมองของเด็กหนุม่ ผูห้ นึง่ ทีใ่ ช้ชวี ติ ของเขาในแต่ละวันไปกับการต่อสู้ เท็ตซึยะ อุเคียว (Tatsuya Ukyou) เด็กหนุม่ อายุ 18 ปีจะเป็นตัวละครหลักประจำภาคนี้ เขามี ความเชือ่ ว่าพลังคือทุกสิง่ ทุกอย่างและมีความมัน่ ใจในตนเอง เขาเป็นคนทีห่ ลีกหนีออกจากสังคม แต่ดว้ ยความทีต่ อ้ งเข้าไปมีสว่ นพัวพันกับเหตุการณ์บางอย่าง ทำให้เขามีชะตากรรมทีจ่ ะต้องต่อสู้ ต่อไป นอกจากนี้ เท็ตซึยะเองก็มเี รือ่ งราวความหลังทีม่ แี ต่ความรุนแรงขณะอยูใ่ นชัน้ เรียน ในโรงเรียนมัธยมคามูโร่ตะวันออก เท็ตซึยะได้จดั การกับพวกเด็กเกจากโรงเรียนอืน่ ๆ จึงถูก ทัณฑ์บนจนถูกไล่ออกจากโรงเรียน เท็ตซึยะจึงเริม่ ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ของเขาไปกับการต่อสูต้ ามถนนหนทางในเมือง Kamurocho และก็กลายเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปในนามผูท้ ที่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ บนถนนนักสูแ้ ห่ง Kamurocho จนในวันหนึง่ ทีฝ่ นตก เท็ตซึยะได้วางแผนทีจ่ ะขโมยเงินจากพวกนักทวงหนี้ แต่ดว้ ยความทีม่ นั เป็นแผนการทีอ่ นั ตรายคูห่ ขู องเขาจึงได้ขอแยกตัวออกไป เขาจึงต้องพยายามทีจ่ ะโจรกรรมมัน ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามคนทีร่ อคอยเท็ตซึยะอยูท่ แี่ ก๊งทวงหนีน้ นั้ ก็คอื นาโอกิ ทาดะ (Naoki Toda) สมาชิกระดับสูงของกลุม่ โทโจ ซึง่ เป็นองค์กรยากูซา่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโตเกียว

ฟังเนือ้ เรือ่ งก็เข้มข้นซับซ้อนแล้ว ตัวเกมยิง่ ตืน่ ตาตืน่ ใจมากขึน้ ไปอีก

Project K จะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษทั Original Recreation จำกัด ติดต่อ : 084-921-4411

DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


Notebook Rev iew

รักโลก รักชีวต ิ ง่ายๆ รักโน้ตบุค ๊ สบายๆ

จากโตชิบา

ขอแนะนำโน้ตบุ๊คง่ายๆ สบายๆ ให้คุณใช้กัน

กับ Toshiba Portégé T130

ทีม ่ น ี ำ้ หนักรวมแบตเตอรีเ่ พียง 1.76 กิโลกรัม ให้คณ ุ สะพายเดินไปไหนมาไหนทัง ้ วัน

ก็ยังไม่เมื่อยไหล่ แถมยังเคลมว่าเปิดใช้งานได้นาน 11 ชั่วโมงขึ้นไป

ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง !!

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : บรรณาธิการเทคนิค DL

Gadget สมัยนี้ต้องมีน้ำหนัก เบาๆ และตัวเล็กกะทัดรัดไว้ก่อน เพราะมันพกง่ายและสะดวกเวลา เดินทาง ประหยัดพื้นที่

และที่สำคัญคือประหยัดพลังงาน

แบบสุดๆ ด้วย ความประหยัดและกะทัดรัด โน้ตบุค๊ สีแดงตัวบางๆ ทีม่ ลี วดลายโฉบเฉีย่ วสะดุดตารุน่ นี ้ คือหนึง่ ในโมเดลใหม่ลา่ สุดจากค่ายโตชิบา ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นโน้ตบุค๊ ในตระกูล Portégé Slim ด้วยแล้ว ย่อมถูกสร้างสรรค์มาให้ อยู่ในรูปทรงที่บางเบาเป็นพิเศษ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัต ิ ด้านการใช้งานทีค่ รบครันเหมือนโน้ตบุค๊ ทัว่ ไป Portégé T130 ถูกดีไซน์ให้งา่ ยต่อการพกพา มีการวาง เลย์เอาท์คีย์บอร์ดที่ดี แต่มีทัชแพดมาในสัดส่วนที่แปลก ประหลาดสักหน่อย คือมีความกว้างในแนวนอนมากกว่าปกติ เวลาใช้งานแรกๆ อาจรูส้ กึ ติดขัดบ้าง เพราะยังไม่ชนิ มือ แต่ถา้ ใช้ไปเรือ่ ยๆ แล้วก็จะรูส้ กึ ปกติดคี รับ จอภาพขนาด 13.3 นิว้ แบบ 16:9 ทีค่ วามละเอียดสูงสุด 1,366x768 พิกเซล ถึงจะเป็นขนาดกะทัดรัด แต่มนั มีขอ้ ดีคอื ประหยัดไฟดี และก็เหมาะกับความบันเทิงในแบบ HD ทีก่ ำลัง เป็นทีน่ ยิ ม อย่างไรก็ตาม จอภาพเป็นแบบมันเงา จะทำให้เกิด แสงสะท้อนมากกว่าจอทัว่ ไปนิดหน่อย

ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ประสิทธิภาพในการทำงานจาก Intel Core 2 Duo SU9400 ทีม่ คี วามเร็วเพียง 1.4GHz นัน้ ถึงจะเป็นความเร็วทีค่ อ่ นข้างต่ำ เมือ่ เทียบกับความเร็วปัจจุบนั แต่กเ็ พียงพอกับงานทีไ่ ม่ตอ้ ง ประมวลผลหนักๆ เช่น งานเอกสารทัว่ ไปนัน้ สบายแน่นอน ความบันเทิงด้านภาพ เพลง หรืออินเตอร์เน็ต ก็ใช้งานได้ แบบพอเพียง หน่วยความจำชนิด DDR3 ทีใ่ ห้มา 2GB และฮาร์ดดิสก์ ความจุสงู 500GB นัน้ แทบจะเกินความต้องการแล้วจริงๆ

แต่ถา้ คุณคิดว่ายังไม่เพียงพอ DL ก็ขอบอกว่าโน้ตบุค๊ รุน่ นี้ สามารถเพิม่ เติมหน่วยความจำหลักได้สงู ถึง 8GB เลยทีเดียว สำหรับการเชือ่ มต่อต่างๆ นอกจากพอร์ตมาตรฐานแบบ USB ก็ยงั มีพอร์ต HDMI ทีโ่ น้ตบุค๊ รุน่ ใหม่ๆ ควรจะมีอยูด่ ว้ ย เพื่อเอาไว้เสียบเล่นกับจอแอลซีดีทีวีที่บ้านคุณ แถมมี สล็อตอ่านสือ่ บันทึกแบบ 5 in 1 และการเชือ่ มต่อไร้สายทีม่ ใี ห้ ใช้ทงั้ Bluetooth v2.1 และ Wireless 802.11b/g/n Toshiba Portégé T130 จะมาพร้อมระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 Home Premium และมีซอฟต์แวร์ใช้งาน พืน้ ฐานต่างๆ ทัง้ Microsoft Office 2007 Professional

และ Norton Internet Security 2009 แบบ Trial 60 วัน ลองใช้ดกู อ่ น ถ้าไม่ชอบก็ลบทิง้ ไป แล้วหา Freeware ดีๆ

มาใส่แทนก็ยงั ไม่สาย และทีน่ า่ สนใจคือการใส่ยทู ลิ ติ ตี้ า่ งๆ ซึง่ จะช่วยให้การ ปรับแต่งระบบ และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ

’s Conclusion โน้ ต บุ๊ ค ประเภทบางๆ เบาๆ ในตลาดบ้ า นเรามี ห ลายยี่ ห้ อ ให้ เ ลื อ ก สเปคภายในก็ แ ตกต่ า งกั น ไป

แต่ Protégé T130 ของ Toshiba ได้เปรียบตรงที่เป็นตระกูลที่มีพัฒนาการมาพอนานสมควร

ดังนั้นจึงเข้าใจและออกแบบโน้ตบุ๊คได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิด 6 cell

ที่ ใ ช้ ง านอย่ า งเบาๆ ได้ 11 ชั่ ว โมง และจากการทดลองใช้ ง านจริ ง ของเรา เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า มั น ใช้ ง าน

อย่างเต็มที่ได้ 7 ชั่วโมงขึ้นไปอย่างแน่นอน

’s Favorites

• น้ำหนักเบา ดีไซน์ทันสมัย • ใช้ซีพียู Intel ที่ประหยัดไฟ และมีความเร็วที่ดี • มีเทคโนโลยี Sleep-and-Charge • มีระบบปกป้องข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ีให้เลือก 3 สี ขาว ดำ และที่ DL ชอบคือแดง • มเพราะมั นเด่น แบตเตอรี่ชนิด 6 Cell

• ความจุ สูง ใช้งานต่อเนื่องได้นาน

ตอบโจทย์เรื่องการพกพา นอกจากความปลอดภัยของตัวเครือ่ ง Toshiba ยังใส่ใจกับ ความปลอดภัยของข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ดว้ ย โดยมีการบรรจุเซ็นเซอร์ตรวจจับการกระแทกของ ฮาร์ดดิสก์แบบ 3 มิตเิ ข้าไป ไม่วา่ จะใช้ในสภาพสุดโหด อย่างเช่นตอนในรถยนต์ทวี่ งิ่ บนพืน้ ผิวขรุขระ ก็ยงั คงรักษา สภาพและความปลอดภัยของข้อมูลได้ดี ในกรณีทแี่ บตฯ โทรศัพท์มอื ถือหมดและต้องใช้ไฟจาก โน้ตบุค๊ เป็นตัวชาร์จ เทคโนโลยี Sleep-and-Charge ใน Portégé T130 ก็ชว่ ยให้เราชาร์จแบตฯ ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง เปิดโน้ตบุค๊ แค่เสียบสายชาร์จโทรศัพท์มอื ถือเข้าทีพ่ อร์ต USB ทีท่ ำงานร่วมกับเทคโนโลยีนี้ คุณก็จะมีไฟสำรองจากโน้ตบุค๊ ในเป้สะพายหลังตลอดเวลา และจุดที่ DL ชอบมากทีส่ ดุ คือ Toshiba Protégé T130 ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ พลังงานต่ำ ประหยัดมากๆ ปราศจากสารเคมีอนั ตราย และ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน RoHS ซึ่ ง ลดผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อมโดยจำกัดการใช้สารตะกัว่ ปรอท แคดเมีย่ ม และ สารเคมีอนั ตรายอืน่ ๆ โน้ ต บุ๊ ค ตระกู ล Protégé Slim นี้ ไ ด้ ม าตรฐาน การประหยัดพลังงานและมาตรฐานการผลิตขัน้ สูง นอกเหนือ จากนีโ้ ปรแกรม Toshiba Power Saving Eco ยังช่วยลด การใช้พลังงานและให้ผใู้ ช้สามารถรูถ้ งึ ค่าพลังงานทีโ่ น้ตบุค๊ กำลังใช้ในขณะทำงาน DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


Software Revi ew

TEXT /PHOTO: Niphun P.

คุณสมบัตเิ ด่น

Adobe Photoshop CS5 มีทงั้ ส่วนทีเ่ พิม ่ เข้ามาใหม่เอีย ่ ม และส่วนทีป ่ รับปรุงของทีม ่ อ ี ยูเ่ ดิม ส่วนทีเ่ พิม ่ ใหม่

01. Painting Effect :

ส่วนทีป ่ รับปรุงความสามารถเพิม ่ ขึน ้

02. Content-Aware Fill :

สร้างภาพ High Dynamic Range ได้อย่าง ง่ายดาย เร็วขึน้ และดูสมจริงมากขึน้ กว่าเวอร์ชนั่

ก่อนหน้านี้ สามารถทำภาพ HDR ได้แม้ใช้เพียง

รูปเดียว

เป็นความสามารถในการระบายสีแบบใหม่ทจี่ ะทำให้

ดูเป็นธรรมชาติ และเหมือนจริงมากขึน้ มีการเกลีย่ และ ผสมสีทสี่ วยงามมากๆ เลย เหมาะสำหรับคนทีช่ อบ

วาดภาพใน PS เลย

01. Superior HDR Imaging :

ลบรายละเอียดส่วนทีเ่ ราไม่ตอ้ งการได้เลย เพียงแค่

ใช้เลือก และ Fill เท่านัน้ ก็จะลบส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการได้ทนั ที โดย PS จะสร้างรายละเอียดส่วนทีล่ บไปให้เหมือน บริเวณใกล้เคียงใหม่หมด ลดเวลาการทำงานลงมากมาย ทีเดียว

เลือกจัดการภาพได้งา่ ยขึน้ ด้วย Mini Bridge

ไม่ว่าจะเปิดภาพ หรือจะเปลี่ยนชื่อภาพทีเดียว

หลายๆ ภาพก็งา่ ยขึน้

03. Complex Selection :

03. Efficient Work flow :

งานไดคัทจะง่ายขึน้ ทันตาเลย แม้แต่เส้นผมก็สามารถ ทำได้งา่ ยดาย ด้วย New Refinement Tools 04. Puppet Warp : เครือ่ งมือตัวนีจ้ ะช่วยบิดและดัดส่วนทีต่ อ้ งการได้

ง่ายดายขึน้ เช่น การดัดท่อนไม้ให้งอ

02. Better Media Management :

เพิม่ ความสามารถให้เครือ่ งมือหลายๆ ตัวมากเลย

ทีเดียว เช่น ปรับลด Opacity หลายๆ เลเยอร์ใน ครัง้ เดียว 04. State-of-art Raw Image Processing :

เมือ่ ใช้รว่ มกับ Adobe Photoshop Camera Raw 6 จะเพิม่ ความสวยงามให้กบั ภาพมากขึน้

ไม่วา่ จะเป็นความสามารถในการลด Noise ทีด่ ขี นึ้

พร้อมยังคงคุณภาพของรายละเอียดและสีสนั ได้ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน พร้อมการปรับแต่งทีม่ ากขึน้ 05. Enhanced 3D Realism and Rich Materials :

ออกแบบงาน 3 มิตไิ ด้งา่ ยและยืดหยุ่นมากขึน้

ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเงาและพืน้ ผิวแบบต่างๆ รวมถึง

ความสามารถในการปรับระดับความลึกของวัตถุ ภายในงาน 06. Faster Performance Across Platforms :

ปรับปรุงการทำงานบนระบบ 64 บิตให้ดขี นึ้ และ CS5 นีจ้ ะให้คณ ุ สามารถใช้หน่วยความจำได้ มากยิง่ ขึน้ อีกด้วย

ทดลองใช้

โดยแล้วความสามารถใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ มานีจ้ ะช่วยลดเวลาการทำงาน ได้มากทีเดียว DL จะมาลองทำงานแบบง่ายๆ ดูเพือ่ ทดสอบว่าเจ้า PS CS5 จะดีกว่า PS CS4 แค่ไหน อย่ า งภาพนี้ ผ มต้ อ งการ

จะลบวัวและไก่ออกจากภาพ

ซึง่ ถ้าเป็นเวอร์ชนั่ ก่อนๆ ก็ใช้เวลา มากทีเดียว แต่พอเป็น CS5 แล้ว ก็งา่ ยมาก ใช้ Spot Healing Brush เลื อ ก Type เป็ น Content-Aware ระบายแล้วรอ ไม่กอี่ ดึ ใจก็เรียบร้อยแล้ว Complex Selection

ช่วยไดคัทวัตถุที่ซับซ้อนอย่าง เ ส้ น ผ ม ไ ด้ อ ย่ า ง ง่ า ย ด า ย

ซึง่ ผมจะลองใช้ตดั ภาพนางแบบเพือ่ จะไปวางบนภาพทุง่ หญ้าดู

ขัน้ แรกก็เลือกส่วนทีต่ อ้ งการแบบหยาบๆ ก่อน และก็ใช้ Refine Edge เพือ่ ปรับรายละเอียด

• •

• •

Photoshop

แต่งภาพได้ ง่ายนิดเดียว

จะดีแค่ไหน? ถ้าทุกคนสามารถรีทช ั ภาพถ่ายในระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายๆ โดยใช้ เทคนิคไม่กี่คลิก และใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้น DL อยากให้คุณลองมาสัมผัส Adobe Photoshop CS5 กันดูดก ี ว่า ว่ามันจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากแค่ไหน?

’s Conclusion

จากทดลองใช้มาเกือบ 2 อาทิตย์ก็รู้สึกได้เลยว่า Photoshop CS5 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมมา

ดีมากทีเดียว ทำงานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมาก และ ความสามารถใหม่หลักๆ นี้ช่วยลดเวลาการทำงานลงได้จริงๆ แนะนำสำหรับมือใหม่หัดรีทัช หรือมือเก๋าอยากทำงานสบายขึ้น ห้ามพลาดเลยล่ะครับ

ผลจากการใช้ Refine Edge ตัวใหม่ ง่ายขึน้ มาทีเดียวเลย ลองดู เส้นผมเก็บมาได้ดที เี ดียวครับ และเอาภาพทีเ่ ราตัดมาก่อน หน้านีม้ าวางบนทุง่ หญ้าทีเ่ ตรียมไว้ ไม่ยากเลยไม่ได้ใช้เครือ่ งทีซ่ บั ซ้อน อะไรเลย ใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน 10 นาทีกเ็ รียบร้อยแล้ว ถ้าใช้วธิ ี แบบเดิม ผมว่าต้องใช้เวลามากกว่านีม้ ากมายเลยล่ะครับ


Digicam review

TEXT /PHOTO: Niphun P.

จุดเด่นทีน ่ า่ สนใจ Casio EX-G1 เป็นกล้องดิจติ อลทีไ่ ด้รบั การออกแบบให้มี ความทนเป็นพิเศษ พร้อมคุณสมบัตกิ ารใช้งานทีย่ อดเยีย่ ม ไม่วา่ จะเป็นเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดถึง 12.1

ล้านพิกเซล ด้วยขนาดทีบ่ างเฉียบทีส่ ดุ ในโลกแค่ 0.78 นิว้ เท่านัน้ ซูมออพติคลั ได้ 3 เท่า 38-114 มิลลิเมตร

แฟลชอัตโนมัติ และมีหน้าจอ LCD 2.5 นิว้ หน่วยความจำ ภายใน 36MB ช่องหน่วยความจำแบบ microSD/SDHC Casio EX-G1 สามารถตกจากทีส่ งู ประมาณ 2.4 เมตร กันฝุน่ และจมน้ำได้ลกึ ไม่เกิน 3 เมตร มีไฟต่อเนือ่ งสำหรับ ถ่ายวิดโี อ แบตเตอรีใ่ ช้ถา่ ยภาพได้ 200-300 ภาพต่อการ ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครัง้ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสุดยอดจริงๆ แต่เรายังไม่เห็นภาพว่ามันแข็งแรงทนทานขนาดไหน ดังนัน้ ทาง DL ก็ไม่รอช้านำกล้องมาทดสอบใช้งานแบบลุยโหดๆ

ไปเลย โดยครั้ ง นี้ เ ราให้ น้ อ งบุ้ งไปลองทดสอบถึ ง

จังหวัดเพชรบุรเี ลยทีเดียว และรับรองว่าน้องบุง้ เราไม่ทดสอบ แบบธรรมดาแน่ๆ

EXILIM EX-G1

พร้ อมลุยทุกสภาพอากาศ

ไม่วา่ จะเป็นดำน้ำ ลุยฝน ปีนเขา กล้องดิจต ิ อลแบบคอมแพ็คท์ทจ ี่ ะติดตัวคุณไปได้

ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่สุดสมบุกสมบัน คือ Casio Exilim EX-G1 ตัวนี้นี่แหละ

ทดลองใช้งาน จุดเริม่ ต้นทีเ่ ราจะมาทดสอบกล้องวันนี้ คือ ริมทะเล แต่ไม่ใช่

ริมทะเลแบบทีค่ ดิ นะครับ เพราะครัง้ นีน้ อ้ งบุง้ ของเราจะไปตะลุย ชายเลนกันทีป่ า่ ชายเลน ณ สถานีพฒ ั นาทรัพยากรป่าชายเลน

ที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี ทีม่ าทีน่ เี่ พราะคิดว่ากล้องขนาดเล็กทัว่ ๆ ไป

คงไม่นา่ เสีย่ งเอามาใช้ในสถานการณ์นไี้ ด้ ชมหน้าตาชัดๆ ใสๆ ของ Casio Exilim Ex-G1 กันก่อนทีม่ นั จะเข้าไปลุยโคลน ลองดูขนาดตัวกล้องเทียบกับมือน้องบุง้ ดู

ก็ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป แต่รสู้ กึ ว่าจะบางกว่ากล้องกันน้ำ

ทัว่ ๆ ไปนิดนึง แรกๆ จับอาจหลุดมือได้งา่ ยๆ แต่สกั พักก็เริม่ ชิน แล้วล่ะครับ หน้าจอขนาดใหญ่สว่างดีเลยทีเดียว ตอนทีถ่ า่ ยนี้ ช่วงนัน้ แดดแรงมาก แต่กย็ งั สามารถมองดูภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายมาได้ ซึง่ คนที่ เคยถ่ายกลางแดดจัดคงเคยเจอปัญหาทีไ่ ม่สามารถมองดูภาพ จากจอได้ และจุดเด่นอีกอย่างคือ ขนาดกล้องบางเก็บง่ายมาก ถ้าเผลอทำหล่นไปซะอย่างงัน้ แต่ไม่ตอ้ งกลัวเพราะมันเกิด มาเพื่อสิ่งนี้ล่ะ ลองดูสภาพเต็มๆ หลังจากเอาไปเข้าป่ามา

เห็นแบบนีแ้ ต่ยงั ทำงานได้เต็ม 100% เลย DL ขอยืนยัน หลังจากนัน้ DL เราก็เริม่ ก็ทดสอบกับน้ำบ้างด้วยการเอาไป ล้างน้ำนัน่ เอง มาดูกนั ว่าจะเป็นอย่างไร สรุปว่าแค่นกี้ ใ็ สกริง๊ แล้ว หลังจากนัน้ น้องบุง้ ก็ตากแดดทิง้ ไว้ให้แห้ง สักพักก็มาใช้ตอ่

ได้แล้ว ถ้าจะถ่ายริมทะเลช่วงแดดยามเย็นก็ใช้ได้เลยล่ะ ถ่ายโดย

วางกล้องไว้กบั พืน้ ทราย ISO 64 F3.9 Speed 1/160 หรือถ้าจะ ถ่ายในสระว่ายน้ำตอนกลางคืน แสงจากหลอดไฟใต้นำ้ ISO 1600 ใช้ได้ทเี ดียว ถ่ายโดยจุม่ กล้องลงไปในน้ำ ISO 1600 f3.9 Speed ประมาณ 1/30

’s Conclusion จากภาพที่ให้แล้วก็ต้องยอมรับว่าภาพยังเป็นรองกล้องคอมแพ็คท์แบบปกติบ้าง อาจด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่ลองมามองจุดเด่น ของมันแล้วละก็ มันช่วยให้ได้ภาพมุมใหม่ๆ มากมายเลยทีเดียว ถ้าผมได้หยุดยาวช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้

คงต้องซื้อกล้องแบบนี้เก็บไว้สักตัวบ้างแล้วล่ ะ

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


Smartphone Revi ew

TEXT : Anukul K.

’s Conclusion Nokia N900 ถื อ ว่ า เป็ น สมาร์ ท โฟนที่ ดี ทีส ่ ด ุ ที่ Nokia เคยผลิตมา จากความลงตัว ด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีที่โนเกีย

จับใส่เข้าไปไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ รวมไปถึง การใช้งาน ทั้งในการติดต่อสื่อสาร

ในรูปแบบโทรศัพท์ธรรมดา หรือการเชือ ่ มต่อ

อินเตอร์เน็ตผ่าน Web Browser นั้น N900 ทำได้ดีมากในทั้งสองด้าน อย่างไร ก็ตาม โนเกียยังคงต้องเร่งพัฒนาแอพพลิเคชัน ่ ให้หลากหลายมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ และซอฟต์แวร์ ต่างๆ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อต่อกรกับ iPhone 3Gs ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ในตลาด

Nokia N900 เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางของบรรดาผู้หลงใหล

ใน Gadget และสาวกโนเกียทั้งหลายตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวเสียอีก ด้วยความทีเ่ ป็นสมาร์ทโฟน สเปคสูง ทีม่ ลี กู เล่นแพรวพราว และอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีลา่ สุด และฟังก์ชนั ต่างๆ

ทีโ่ นเกียจับใส่มาไว้ในโทรศัพท์รนุ่ นี้ ชนิดทีเ่ รียกว่า ทิง้ ห่าง N97 แบบไม่เห็นฝุน่ และว่ากันว่า Nokia N900 นัน้ ท้าชน iPhone ของ Apple ชนิดหมัดต่อหมัดกันเลยทีเดียว

NOKIA N900

เขาว่ากันว่า… นีค ่ อ ื สมาร์ทโฟนทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ของโนเกีย !? คุณสมบัตเิ ด่น จากภาพรวม คงหนีไม่พ้นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเรียบหรู

ด้วยสีดำสนิท ใช้วสั ดุคณ ุ ภาพดี ดูมรี าคากว่ารุน่ ก่อนๆ หน้าจอ ทัชสกรีนขนาดใหญ่ กว้าง 3.5 นิว้ แบบ TFT LCD Resistive Touch screen พร้อมคียบ์ อร์ดแบบเลือ่ น Full QWERTY ในตัว แบบ 3 แถว ทีอ่ อกแบบการวางปุม่ ใหม่ตา่ งจาก N97 ด้านหลัง เป็นกล้องดิจติ อล ความละเอียดระดับ 5 ล้านพิกเซล พร้อม เลนส์คณ ุ ภาพสูงจาก Carl Zeiss Optics Tessar Nokia N900 ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Maemo เวอร์ชนั่ 5 จาก Linux พร้อมประมวลผลการทำงานด้วย ARM Cortex-A8 Processor 600 MHz ตอบสนองการทำงานได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้นวิ้ ในการสัง่ งานต่างๆ สามารถ เลือ่ นซ้ายขวา และเลือ่ นหน้าต่างได้อย่างไหลลืน่ ตัวเครือ่ งมี หน่วยความจำถึง 1GB สำหรับ Applications ทีจ่ ะออกตามมา มากมาย และหน่วยความจำสำหรับบันทึกข้อมูล 32GB ทีย่ งั สามารถเพิม่ ได้อกี 16GB ผ่าน Micro SD

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ทดลองใช้ ความแตกต่างอย่างแรกที่ DL สัมผัสได้กค็ อื ขนาดของตัวเครือ่ ง ทีพ่ กพาสะดวก เหมาะแก่การใช้งานมากกว่ารุน่ ก่อนๆ มาก โนเกียออกแบบให้เครือ่ งมีขนาดทีพ่ อเหมาะ แม้จะหนากว่าคูแ่ ข่งอยูบ่ า้ ง แต่กใ็ ช้งานในชีวติ ประจำวันได้อย่างไม่ตดิ ขัด

โดยเฉพาะแป้นคียบ์ อร์ดแบบสามแถว ทีใ่ ช้งานง่ายกว่า N97 อยูม่ าก DL ขอข้ามมาทีก่ ารใช้งาน Web และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ กันเลย N900 ใช้ Web Browser จาก Mozilla ซึง่ ถือว่า

เป็นสุดยอด Web Browser ทีด่ ที สี่ ดุ ตัวหนึง่ ในตลาดสมาร์ทโฟน รองรับการทำงานของ Flash 9.4 แสดงผลได้รวดเร็ว เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติ และแม้จะช้ากว่าคอมพิวเตอร์ทวั่ ไปเล็กน้อย แต่กเ็ ร็วพอทีจ่ ะดู YouTube ได้อย่างไม่ตดิ ขัดให้เสีย อารมณ์ ซึง่ DL ให้ N900 เครือ่ งนีเ้ ป็นรองสมาร์ทโฟนเจ้าตลาด แค่รายเดียวเท่านัน้ ในส่วนของภาพ N900 มีหน้าจอที่ ละเอียดถึง 800 x 480 pixels ให้ความละเอียดกว่าไอโฟนเท่าตัว เมือ่ ดูภาพจากหน้าจอทีม่ คี วามละเอียดสูงขนาดนี้ ภาพถ่ายของ N900 ให้ภาพคมชัด ดูดขี นึ้ อีกมาก ถึงแม้

ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลเท่ากับรุน่ อืน่ ๆ ในตระกูล N ก็ตาม และเราสามารถจัดการกับภาพทีถ่ า่ ย ทัง้ การหมุนภาพ ครอปภาพ ทำได้โดยไม่สะดุด รวมไปถึงการเล่นไฟล์วดิ โี อต่างๆ N900 ทำได้ดมี ากๆ ภาพคมชัด สีสนั สดใส กับขนาด

หน้าจอทีใ่ หญ่ แบบวายสกรีน และด้วยสีมากกว่า 16 ล้านสี แถมตัวเครือ่ งยังมีความจุมากพอ ทีจ่ ะสามารถเก็บหนังไว้

2-3 เรือ่ ง โดยไม่ทำให้เครือ่ งทำงานช้าลงอีกด้วย นอกเหนือจาก Maemo Browser แล้ว N900 ยังรองรับการใช้งานฟังก์ชนั RSS Feeds WiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 b/g), EDGE Class 32 (296 kbps) และ GPRS Class 32 (107 kbps) แถมยังมี Bluetooth เวอร์ชนั่ 2.1 และ USB Data Cable (Micro USB : USB เวอร์ชนั่ 2.0)

เพื่อโอนถ่ายข้อมูลต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

และรองรับการเชือ่ มต่อแสดงผลผ่านไปทางหน้าจอโทรทัศน์

(TV Out : PAL, NTSC) คุณภาพของแบตเตอรี่ จากรุน่ BL-5J ความจุ 1,320 mah แม้จะมีความจุที่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอยู่นิดหน่อย แต่ด้วย

การใช้งานทีม่ ากขึน้ ทัง้ ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ อย่างดูหนัง ฟังเพลง ใช้อินเตอร์เน็ต หรือใช้งานแบบจริงจังจากการเปิด

แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ อย่าง Ovi Maps หรือเปิดไฟล์งาน PDF

รวมไปถึงการโทร.ออก และรับสายในแต่ละวัน แต่แบตเตอรี ่ ก็เพียงพอต่อการใช้งานเต็มๆ วันในวันทำงาน แม้จะเป็นวันทำงานทีแ่ สนยุง่ ก็ตาม


TEXT : Niphun P.

Sony Ericsson เคยเป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ วั ติ ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ การฟั ง เพลง

มาก่อนหน้านี้ และในปี 2010 จะเป็นอีกครั้งที่ Sony Ericsson ได้กำหนด

การใช้ ง านใหม่ ใ ห้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คื อ มั น จะไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารถ่ า ยภาพนิ่ ง และภาพ เคลื่อนไหวเท่านั้น แต่มันคือการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในระดับ HD

SONY ERICSSON VIVAZ ทุกความบันเทิงรวมเป็นหนึง่ คุณสมบัตเิ ด่น Sony Ericsson Vivaz เป็นสมาร์ทโฟนในระบบสัมผัสรุน่ ล่าสุด จากทาง Sony Ericsson ทีจ่ ะมากำหนดนิยามใหม่ของโทรศัพท์ มือถือในยุคนี้ ถือว่าเป็นโทรศัพท์มอื ถือตัวแรกของโลกทีส่ ามารถ ถ่าย VDO Auto focus ระดับ 720p มาพร้อมดีไซน์เรียบหรูแบบ ‘Human Curvature’ โค้งมนบางเฉียบ แต่สวยเฉีย่ ว ใช้ระบบ ปฏิบตั กิ าร Symbian Series 60, 5th edition CPU 720 MHz PowerVR SGX graphics จอTFT resistive Full Touch Screen 3.2 นิ้ว มีกล้องดิจิตอล 8 ล้านพิกเซลพร้อม Flash LED

การถ่ายวิดโี อระดับ HD 720p พร้อมรองรับ TV-Out, Bluetooth แบบ A2DP, Wi-Fi, GPS และรองรับ 3G พร้อมมีคณ ุ สมบัตใิ นการ อัพโหลดไฟล์ภาพความละเอียดสูงง่ายๆ สู่ Facebook, Twitter และ YouTube

ทดลองใช้ จากครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็น DL ก็ชอบการออกแบบมากทีเดียว สวยงามและบาง การทดลองใช้งา่ ยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็น โทรศัพท์ เล่นอินเตอร์เน็ตรวดเร็วและใช้งา่ ยมากทีเดียว ส่วนการออกแบบระบบใช้งานของ Vivaz นีถ้ า้ ใครใช้ Sony PSP มาก่อนจะคุน้ เคยมาก โปรแกรมทีใ่ ห้มาสนอง ความต้องการพืน้ ฐานและการใช้งาน Social Network

ทีน่ ยิ มในปัจจุบนั ได้ครบถ้วน จอ 3.2 นิว้ ระดับ 640X360 คมชัดสูงมากทีเดียว ใช้งานภาษาไทยได้สมบูรณ์ ส่วน GPS ก็ทำงานร่วมกับ Google Map ได้อย่างดีเลย

หน่วยความจำใช้แบบ Micro SD ได้สูงถึง 16GB ส่วนแบตเตอรี่นั้นเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน แน่นอน จากทีล่ องเล่น Internet และโทรศัพท์ รวมๆ

2-3 ชม. ก็ยงั เหลือแบตเตอรีก่ ว่าครึง่ เลยทีเดียว จุดโดดเด่นที่ DL อยากพูดถึงมากทีส่ ดุ ก็คอื ความ สามารถในการเป็นกล้องดิจิตอลนั่นเองไม่ว่าจะเป็น ภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหวก็คมชัดมากพอๆ กับกล้อง คอมแพ็คท์ทวั่ ไป ถ้าดูจากรูปทีถ่ า่ ยจาก Vivaz อย่างเดียวนี้ แทบไม่รเู้ ลยว่าถ่ายมาจากโทรศัพท์มอื ถือ และมาพร้อมด้วย ตัวช่วยในการถ่ายมากมายไม่วา่ จะเป็นระบบการตรวจจับหน้า หรือโหมดพาโนรามา แค่เพียงเราถ่ายรูปหลายๆ ภาพ พอแล้ว กล้องก็จะรวมรูปให้ทนั ทีในตัวกล้องเลยง่ายดาย และสะดวกมาก อีกทัง้ ยังสามารถเปลีย่ นอัตราส่วนขนาด ของรูปได้ (4:3 8Mpix, 3:2 7Mpix, 16:9 6Mpix)

การส่วนภาพภาพเคลือ่ นไหวระดับ HD 720p อันนีต้ อ้ ง ยอมรับเลยว่าคุณภาพสูงมากกว่ามือถือทีม่ อี ยูใ่ นตลาด ตอนนีอ้ ย่างแน่นอน การออกแบบปุม่ กดถ่ายรูป จัดวาง ได้ดมี คี วามรูส้ กึ ใกล้เคียงกับกล้องทัว่ ๆ ไป

’s Favorites • • • •

การออกแบบที่สวยงาม ใช้กล้องคุณภาพสูง 8 ล้านพิกเซล, วิดีโอ HD 720p หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับความบันเทิงได้ทุกประเภท

’s Conclusion Vivaz ถื อ เป็ น โทรศั พ ท์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ Sony Ericsson ในตอนนี้ เ ลยก็ ว่ า ได้ ความสามารถเป็นกล้องที่ยอดเยี่ยมมากกว่าคู่แข่งในตลาด DL คิดว่าถ้าใครกำลัง เบื่อกับการพกพา Gadget หลายๆ ตัวพร้อมกัน อย่างสมาร์ทโฟนตัวเก่งพร้อม กล้องคอมแพ็คท์คู่ใจมาเป็น Gadget ที่สนองความต้องการทั้งสองแบบได้อย่าง ดีแล้วละก็ ลองหา Sony Ericsson Vivaz ตัวนี้มาลองสิครับ ไม่แน่อาจจะเป็น ทางเลือกใหม่ที่คุณต้องการก็ได้

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


DIGI HANGOUT

My café the library Text : iD11 Photo : Woody

เดีย๋ วนีเ้ ทรนด์ของห้องสมุดได้เปลีย่ นไปแล้ว สังเกตได้จากสถานทีท่ มี่ กี ารผสมผสานความเป็น

ห้องสมุดกับร้านอาหารหรือร้านกาแฟเพือ่ ให้เกิดความหลากหลายไม่ซำ้ ซากจำเจมีให้เห็นกันมากขึน้ ในปัจจุบนั อย่างร้าน My café the library แห่งนีก้ เ็ ช่นกันทีไ่ ด้มกี ารนำเสนอความเป็นห้องสมุด

ผสมผสานกับความเป็นร้านอาหารเอาไว้ดว้ ยกันได้อย่างลงตัวในบรรยากาศทีเ่ งียบสงบและทันสมัย ภายในร้านโดดเด่นด้วยชัน้ หนังสือขนาดใหญ่ดไี ซน์เก๋ทบี่ รรจุหนังสือประเภทต่างๆ รวมทัง้ หนังสือ

หายากทีไ่ ม่คดิ ว่าจะหาเจอทีไ่ หนได้อกี แต่สามารถหาเจอได้ทนี่ มี่ าไว้ให้คณ ุ ได้เลือกหยิบมานัง่ อ่านกัน อย่างสบายใจในบรรยากาศสบายๆ หรือหากนึกอยากจะซือ้ ติดมือกลับไปอ่านทีบ่ า้ นก็สามารถทำได้ ไม่วา่ กัน แต่ถา้ หากคุณเป็นชาวไซเบอร์และต้องการทีจ่ ะท่องโลกอินเตอร์เน็ตแล้วละก็ ทีน่ กี่ ม็ บี ริการ Wi-Fi ให้ได้เสิรช์ หาข้อมูลกันอย่างไม่ตดิ ขัดอีกด้วย สำหรับหนุม่ สาวออฟฟิศทีอ่ ยากจะหอบหิว้

โน้ตบุค๊ มานัง่ ทำงานด้วยหรือนำเสนอโปรเจ็กต์ตา่ งๆ ก็สามารถทำได้เพราะทีร่ า้ นจะมีปลัก๊ ไฟอยูต่ าม มุมต่างๆ ให้คณ ุ สามารถใช้ได้โดยไม่ตอ้ งห่วงกลัวว่าแบตฯ จะหมด ในส่วนของอาหารเน้นทีเ่ มนูสขุ ภาพ โดดเด่นด้วยการใช้ไข่ซลี เี นียม ซึง่ แร่ซลี เี นียมนัน้ ถือเป็น

สารอาหารทีร่ า่ งกายต้องการทุกวันในปริมาณ 55-200 ไมโครกรัม ซึง่ ทางร้านจะนำไข่ซลี เี นียมมาใช้ ประกอบอาหารให้ได้ชมิ กัน อย่างเมนูไข่ขน้ ซอสต้มยำและไข่ตกหลุม นอกจากนีใ้ ครทีก่ ำลังมองหา เมนูเครือ่ งดืม่ และเบเกอรี่ ขอบอกว่าไม่ผดิ หวัง เพราะทีน่ กี่ ม็ ไี ว้คอยบริการอยูม่ ากมายหลายเมนู

ช่างเข้ากับคอนเซ็ปต์ กินไป อ่านไป ได้ดเี ลยทีเดียว

+ My cafe the library

ศูนย์การค้า นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 30-20 แขวงจรเข้บัว

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 0-2907-2220 Open Daily : 11.00–22.00 น.

DL Tip :

พืน ้ ทีแ ่ ห่งนีย ้ ง ั ใช้จด ั นิทรรศการทีน ่ า่ สนใจต่างๆ

อยู่เป็นประจำทุกเดือน อย่างนิทรรศการหนังสือหายาก

ทีเ่ พิง ่ จัดไปเมือ ่ ไม่นานมานี้ อ้าว ใครทีไ่ ม่อยากตกเทรนด์

ขอแนะนำให้รบ ี หาเวลาว่างมาอัพเดททีน ่ ก ี่ น ั โดยด่วน

อย่าให้เสียชือ ่ ชาว DL กันได้นะ

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE


Circle Text : iD11

Photo : Woody

อาหารสไตล์แคลิฟอร์เนีย ฟิวชัน่ ทีผ่ สมผสานความหลากหลายของอาหาร

ตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว หาทานได้แล้วที่ Circle ร้านอาหาร

ในบรรยากาศหรูเลิศตกแต่งด้วยสไตล์ทนั สมัย เน้นความเก๋และหรู ให้ความรูส้ กึ สบายๆ เพื่อให้คุณได้เอนจอยกับมื้ออาหารสุดอร่อยกันอย่างเต็มที่ พื้นที ่ ภายในร้านถูกแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ แต่ละชัน้ จะให้อารมณ์แตกต่างกันไป ถ้าหากใคร ต้องการความชิลๆ ขอแนะนำให้เลือกนัง่ ทีบ่ ริเวณชัน้ ล่างซึง่ จะเป็นบาร์ทนั สมัย

ส่วนชัน้ สอง ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ด้วยโทนสีครีม พร้อมระเบียงไม้ราวกับกำลังนัง่ ดินเนอร์อยูใ่ นสวนหลังบ้าน และชัน้ 3 เหมาะสำหรับขาแดนซ์เป็นทีส่ ดุ เพราะโซนนี้ จะมีเสียงเพลงทีเ่ ปิดจากดีเจฝีมอื เก๋า มาผลัดเปลีย่ นให้ความสนุกกันอยูท่ กุ ค่ำคืน + Circle 20/27-29 Ruam Rudee Village ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต โทร. 0-2650-8047-8 เปิดทุกวัน 11.30– 17.00 น. และ 18.30–23.00 น.

Wow!! Crispy Half Chicken > Japanese Tuna Salad

> Strawberry Cake

PH1b

Coffee Bar Text : iD11

DL Tip :

บรรยากาศของร้านดูสบายไม่อด ึ อัด หากอยากจะมานัง่ ทำงาน หรือท่องโลก อินเตอร์เน็ตก็สามารถ

ร้านกาแฟน่านัง่ บรรยากาศดีรา้ นนี้ มีทมี่ าจากการทีเ่ จ้าของร้านได้เคยไปเรียนอยูท่ ซี่ านฟรานซิสโก แล้วมีจดุ นัดพบนัน่ ก็คอื ห้องของตัวเองชือ่ Penthouse 1b ไว้แฮงค์เอาต์กบั ก๊วนเพือ่ นสนิทกัน

เป็นประจำ ดังนัน้ เมือ่ กลับมาอยูท่ เี่ มืองไทยจึงอยากจะมีรา้ นไว้สำหรับให้คนทีม่ คี วามชอบ

เหมือนกันมาเอนจอยกัน จึงเกิดเป็นร้าน PH1b ขึน้ ในส่วนของสไตล์การแต่งร้านออกแนวลอฟท์ แต่ยงั มีกลิน่ อายของความเป็นอเมริกนั ผสมอยูบ่ า้ ง ดังจะเห็นได้จากของสะสมของเจ้าของร้านเอง เช่น หมวกฟุตบอล ภาพเพนต์ตดิ ผนัง หรือของทีร่ ะลึกจากอเมริกา สำหรับเมนูเด่นทีใ่ ครมา

ไม่ควรพลาดคงจะหนีไม่พน้ เครือ่ งดืม่ อย่างมอคค่า คาปูชโิ น่ คุกกีแ้ อนด์ครีมเฟรปเป้ และไวท์ชอ็ ก คาราเมลเฟรปเป้ แต่ถา้ หากใครทีต่ อ้ งการเมนูของคาวไว้ทานเล่นรองท้องละก็ ผักโขมอบชีส

หรือลาซานญ่าร้อนๆ ก็มไี ว้คอยบริการกันด้วยนะ + PH1b Coffee Bar ซอยพหลโยธิน 11 โทร. 081-173-2600

เปิดจันทร์–เสาร์ 11.00–22.00 น. อาทิตย์ 11.00–19.00 น.

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


DL’ s Favorites

www.dlfreemag.com สร้างสรรค์ชว ี ต ิ

ยุคดิจต ิ อลของคุณให้มส ี ไตล์

TEXT : Bipolar

NEW

App Store

South Africa 2010 Tracker นีเ่ ป็นแอพพลิเคชัน่ ทีอ่ อกมาเพือ่ สนับสนุนการชมการแข่งขัน ฟุตบอลโลกทีจ่ ะมาถึง แอพฯ ตัวนีไ้ ด้รวมเอาตารางการเตะ ทัง้ 64 นัดไว้อย่างครบถ้วน มีขอ้ มูลสนามแข่งขัน และใน ช่วงการแข่งขันจริงมาถึง แอพพลิเคชัน่ ตัวนีก้ จ็ ะรายงานผล การแข่งขันแบบเรียลไทม์ดว้ ย มีตารางสรุปคะแนนให้ดอู กี

ต่างหาก คุณควรจะมาติดตัง้ ใน iPhone เพือ่ เป็นข้อมูล การตามติดฟุตบอลโลก

Charice นั ก ร้ อ งสาวชาวฟิ ลิ ปิ น น่ า วั ย 18 ปี นามว่า ‘ชาริช เพ็มเพ็งโก’ (Charice Pempengco) เธอได้รับการยอมรับ ว่าเป็นนักร้องสาวระดับปรากฏการณ์ คนใหม่ ข องวงการเพลง ชนิ ด ทำให้ Diva ตัวแม่อย่าง Celine Dion หรือ Mariah Carry หนาวๆ ร้อนๆ หลัง จากชาริชไปโชว์พลังเสียงระดับตัวแม่

ในคอนเสิร์ต Hitman ของ David Foster และได้รับเชิญ ไปออกรายการของโอปาร์ห วินฟรีย์ ถึง 3 ครัง้ ! น้องชาริชก็ดงั ไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ตอนนีบ้ น YouTube มีคลิปการแสดงของ ชาริชมากมายย้อนไปตัง้ แต่ตอนเธออายุ 8 ขวบจนถึงปัจจุบนั มันเจ๋งมาก...! จนน่าสังเกตว่านีจ่ ะเป็น Way ใหม่ ของซูเปอร์สตาร์ในยุคปัจจุบันที่มีคลิปของตัวเองมากมาย ทำให้ผู้ชมได้รู้จักตัวตนและที่มาที่ไป ตลอดจนพัฒนาการ ความสามารถทางการร้องเพลงและรูปร่างหน้าตาได้ชนิดที ่ ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนในศิลปินคนอืน่

PRINCE OF PERSIA :

the Sands of Time How to Videos from มุกใหม่ของฮอลลีวดู้ หลังจากเอาหนังสือขายดีมาสร้างเป็นหนัง Howcast.com หรือว่าสร้างหนังฮีโร่ภาคต่อ ทำหนังอีพคิ แบบไตรภาค วันนีฮ้ อลลีวดู้ สำหรับนักท่องเว็บคงเคยได้ยนิ เว็บชือ่ Howcast.com เว็บทีร่ วมเรือ่ ง How to ในชีวติ ประจำวันมากมายสารพัด ก็นกึ สนุกนำวิดโี อเกมชือ่ ดังมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซะเลย ‘Prince ตอนนีเ้ ว็บนีไ้ ด้นำความรูต้ า่ งๆ มาลงในแอพพลิเคชัน่ แล้ว of Persia : the Sands of Time’ เล่าเรือ่ งของเจ้าชายเปอร์เซีย (เจค จิลเลนฮาล) ที่ต้องร่วมมือกับเจ้าหญิงผู้ลึกลับ (เจมม่า และข่าวดีกค็ อื ดาวน์โหลดฟรี เช่น วิธสี าธิตการพับกระดาษ เป็นรูปค้างคาวแบบโอริกามิ การสอนเต้น Moon Walker อาร์เทอตัน) โดยเขาและเธอต้องผจญภัยไปในดินแดนลึกลับกลาง ทะเลทรายเพือ่ ตามหาและปกป้องกริชโบราณ อาวุธทีส่ ามารถ การทำซอสสลัด ฯลฯ ทุกหัวข้อมีวดิ โี อความยาวสัน้ ๆ ให้ชมด้วย ปลดปล่อยพลังของ ‘ทรายแห่งกาลเวลา’ ทีผ่ คู้ รอบครองจะย้อนเวลา กลับไป-กลับมาได้ตามต้องการ ในตำนานว่าไว้วา่ ใครครองกริชนี ้ ก็จะอยูเ่ หนือกาลเวลาและครองโลกได้ หนังเรือ่ งนีไ้ ด้อดั สเปเซียล เอฟเฟ็กต์มาชุดใหญ่ดว้ ยทีมงานจาก The Pirate of the Caribbean ทัง้ 3 ภาค มีเจอร์รี่ บักไฮเมอร์ โปรดิวเซอร์พอ่ บุญทุม่ เป็นเจ้าของ โปรเจ็กต์ โดยเจอร์รไี่ ด้ดงึ ผูก้ ำกับทีเ่ คยสร้าง Harry Potter and the Goblet of Fire มาดูแลการผลิตให้ หนังเรือ่ งนีใ้ ช้งบกว่า Pantip 150 ล้านเหรียญ ปักหลักถ่ายทำกันทีป่ ระเทศโมร็อคโคนานกว่า เป็นอีกก้าวของสังคมออนไลน์อนั ดับ 1 ของไทยอย่าง ครึง่ ปี ถือเป็นหนังฟอร์มใหญ่ประจำซัมเมอร์นี้ แว่วมาว่าทีมงานได้ Pantip.com ทีส่ ร้างแอพพลิเคชัน่ ของตัวเองบน iPhone เตรียมสร้างภาค 2 ภาค 3 ไว้รอแล้ว แต่ทมี่ าแน่ๆ คือ คอนเซ็ปต์ iPad iPod Touch ทำให้สามารถเข้าไปอ่านหรือแสดง ‘Prince of Persia’ กำลังจะถูกวอล์ตดีสนียผ์ รู้ ว่ มทุน นำไปสร้าง ความคิดเห็นในกระทูต้ า่ งๆ ได้ทนั ที DL ขอปรบมือดังๆ ให้ เป็นสวนสนุกแห่งใหม่ ‘Prince of Persia : the Sands of Time’ กับการก้าวไปไม่หยุดนิง่ ของทีมงาน Pantip อยากให้ผอู้ า่ น มีกำหนดฉายในบ้านเราวันที่ 27 พฤษภาคมนี ้ เข้าไปอุดหนุนแอพฯ ตัวนี้ ราคา 0.99 เหรียญเท่านัน้ เอง หนังเรือ่ งนีจ้ ะแตกต่างจากเวอร์วดิ โี อเกมเพราะผูส้ ร้าง ได้กำหนดเรต คือ PG-13 เป็นตลาดทีก่ ว้างทีส่ ดุ ดังนัน้ ความรุนแรง ต่างๆ ทีเ่ คยอยูใ่ นเกมจะถูกดัดแปลงปรับเปลีย่ นไป

Music

JUSTIN BIEBER Album : My World 2.0 Style : Pop

Blu-ray

Avatar นอกจาก Avatar จะทำให้กระแสภาพยนตร์สามมิตกิ ลายเป็น ‘The New Screening’ ในยุคนีแ้ ล้ว การมาถึงของแผ่น Blu-ray หนังเรือ่ งนีก้ ย็ งั สร้าง สถิตใิ หม่เปิดตัวแรงทีส่ ดุ ในสัปดาห์แรกทีว่ างจำหน่ายในหลายประเทศ ผลสำรวจ ของ Nielsen พบว่ามีคนเลือกซือ้ แผ่น Blu-ray หนังเรือ่ งนีร้ อ้ ยละ 49 จากกลุม่ คนเดิมทีจ่ ะคิดว่าซือ้ แผ่นดีวดี ี นักวิเคราะห์หลายสำนักเห็นตรงกันแผ่น Blu-ray เรือ่ ง Avatar กลายเป็นทางแยกสำคัญทีท่ ำให้ผชู้ มทัว่ โลกจะเปลีย่ นฟอร์แมต การดูจากเครือ่ งเล่นดีวดี สี เู่ ครือ่ งเล่น Blu-ray

น้องคนนีเ้ พิง่ จะอายุ 16 หยกๆ แต่มชี อื่ เสียงก้องโลกไปแล้ว จัสติน บีเบอร์ เป็นนักร้องชาวแคนาเดี้ยนที่มีเส้นทางการเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่าสนใจ เริม่ จากตอนอายุ 13 จัสตินไปประกวดร้องเพลงในรายการ Stratford Idol แม่ของเขาถ่ายวิดโี อไว้แล้วก็นำไปโพสต์ขนึ้ YouTube จัสตินมีแฟนเบสบน อินเตอร์เน็ต มีหลายคนทึง่ ในเสียงร้อง การกล้าแสดงออก มีแมวมองมา ทาบทามให้จสั ตินเข้าวงการ โดยชิมลางออกซิงเกิลแรกชือ่ ว่า ‘One Time’ ปรากฏว่ามันเกิดฮิตถล่มทลายด้วยยอดผูช้ มทะลุ 90 ล้านครัง้ บน YouTube นับจากนัน้ ไม่วา่ จัสตินทำอะไร ก็พคี สุดๆ ตลอด งานชุดนีเ้ ป็น Part 2 ต่อจากชุดแรก มีเพลงดังอย่าง ‘Baby’ ทีไ่ ปฮิตแล้วในหลาย ประเทศ ผมคิดว่า “จัสตินมาถูกทีถ่ กู เวลาทีค่ นฟังเพลงกำลังคิดถึงศิลปินวัยทีนเอจและสามารถคบหา กันผ่านเฟซบุค๊ ได้” ง่ายทีส่ ดุ ทีจ่ ะรูจ้ กั จัสติน คือ เข้าไปใน FB ของเขา เผลอๆ คุณอาจอยากเป็น แฟนคลับของน้องคนนีอ้ กี คนก็ได้


่ ายชาว Blogger

Gadget คูก ในยุคนีต้ อ้ งยอมรับเลยว่า Social Network กำลังมาแรงสุดๆ DL เชือ่ แน่วา่ ทุกคนจะต้องเป็น เจ้าของแอ็คเคานต์ Weblog หรือเรียกย่อๆ ว่า Blog รวมไปถึงเว็บแชร์คลิปวิดโี ออย่าง YouTube และเว็บแชร์ภาพถ่ายอย่าง Picasa และทีก่ ำลังอินทีส่ ดุ ในตอนนี้ ทุกคนต้องเป็นเจ้าของแอ็คเคานต์ Microblog ยอดฮิตอย่าง Twitter และ Facebook เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดด การแชร์ภาพถ่าย คลิปวิดโี อ และบทความดีๆ ผ่านทาง

Social Network กำลังกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเราทุกคน และถ้าจะให้ภาพถ่ายและ คลิปวิดโี อของเราแจ่มเจ๋วทีส่ ดุ ดึงดูดใจเพือ่ นๆ ในเน็ตเวิรก์ ของเรามากทีส่ ดุ แล้วละก็

เราก็ตอ้ งมี Gadget ชัน้ เยีย่ มมาไว้คกู่ ายตลอดเวลา อย่างเจ้า Sony Bloggie ตัวนีน้ เี่ อง

ภาพถ่ายและคลิปวิดโี อเพียงลัดนิว้ มือ Sony Bloggie สามารถถ่ายภาพวิดโี อขนาด 1920x1080P Full HD ทีอ่ ตั ราส่วน 16:9

รูปแบบไฟล์แบบ MP4 H.264 และถ่ายภาพนิง่ ได้ 5 ล้านพิกเซล ทีอ่ ตั ราส่วน 4:3 ความพิเศษอีกอย่างคือตัวเลนส์ สามารถปรับหมุนก้มเงยไปมาได้ ประมาณ 270 องศา

จะถ่ายรูปตัวเอง หรือรูปเพือ่ น ก็งา่ ยดายสะดวก เพียงแค่ใช้นวิ้ โป้งดันนิดเดียว แถมด้วยความสามารถพิเศษในการถ่ายรอบตัวได้ 360 องศา เพียงใส่เลนส์เสริมทีใ่ ห้มาติดเข้า กับหน้าเลนส์เดิม ก็ใช้ได้ทนั ทีแปลกตาและสนุกมากในการใช้ จุดที่ DL ชอบมากทีส่ ดุ คือการนำภาพ 360 องศา มากางออกให้เป็นภาพแบบพาโนรามา ได้อกี โดยใช้ซอฟต์แวร์ PMB ของทาง Sony ทีม่ แี ถมให้มา DL’s Favorite

เปิดโลก Social Network

จุดที่ DL ชอบทีส่ ดุ คือการอัพโหลดภาพและ คลิปวิดโี อลง Social Network ได้

อย่างง่ายดาย แค่ตวั กล้อง Bloggie ความสามารถก็มากมายแล้ว Sony ยังให้ซอฟต์แวร์ทจี่ ะช่วยให้อพั โหลด ไฟล์วดิ โี อสูอ่ นิ เตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นัน่ คือซอฟต์แวร์ PMB เพียงเสียบ Bloggie เข้ากับคอมพิวเตอร์ และเปิด PMB ในการจัดการไฟล์ได้ทกุ อย่าง

ไม่วา่ จะเป็น - Photo Brower ทีม่ ี GUI ทีส่ วยงาม จัดเรียงภาพได้อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาภาพได้อย่าง รวดเร็วจะจัดลำดับตามวัน หรือเป็นแบบ Index เพือ่ จัดกลุม่ ก็งา่ ยดาย จะเล่นใช้เป็น Slide Show ก็ยงั ได้ - Convert ไฟล์ แบบ 360 องศา เป็นพาโนรามา ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งการใช้ Program ทีย่ งุ่ อีกต่อไป จะมือใหม่หรือเก่า ก็งา่ ยดาย และเร็วมากๆ - Upload ไฟล์ทกุ อย่างทีต่ อ้ งการเข้าสู่ Social Network สารพัด ผ่าน Media Service ของ PMB ไม่วา่ จะเป็น YouTube, Facebook และอืน่ ๆ อีกตามมา เพียงคุณใส่รหัสของแต่ละแห่ง

เก็บไว้ในโปรแกรม และเลือกไฟล์ทจี่ ะ Upload แล้วกดคลิกเดียว แค่นกี้ เ็ รียบร้อยแล้ว แถมเร็ว มากกว่าปกติหลายเท่าทีเดียว ลองไฟล์ขนาด 10MB ตัง้ แต่เสียบ Memory เข้าไปในเครือ่ ง

จน Upload เสร็จใช้เวลาไม่ถงึ 30 วินาทีเลย ง่ายดายไม่ซบั ซ้อนอะไรเลย

เขียน Blog ได้ดแี ล้ว ยิง่ ได้เพิม่ ภาพและเสียงเจ๋งๆ เข้าไป จะเพิม่ รสชาติมากขนาดไหน

ลองคิดดูสิ DL ต้องขอแนะนำว่าใครกำลังจะอยากเป็น Blogger อยูล่ ะก็ ยุคนีถ้ า้ ยังไม่มี Gadget คูใ่ จเพือ่ ถ่ายภาพประกอบบทความ HIP HIP ของคุณเองแล้วละก็ ระวังจะหลุดกระแสนะครับ เชือ ่ มต่อได้หลากหลายและยืดหยุน ่

Sony Bloggie รองรับ Memory stick Pro duo และ SD card ได้ดว้ ย ไม่ตอ้ งตกใจว่า DL จะพิมพ์ผดิ หรือเปล่า? ใช่แล้วครับ! Sony Bloggie รับ SD card ได้จริงๆ ทีพ่ เิ ศษอีกอย่างหนึง่ คือมีพอร์ต USB 2.0 ในตัวเลย ไม่ตอ้ งเสียบสายให้เกะกะรุงรัง เวลาจะใช้ ก็เพียงกดแล้วสไลด์ออกมาเท่านัน้ แล้วเสียบเข้าคอมพิวเตอร์สง่ ไฟล์ได้ทนั ที ใช้เสร็จแล้วก็สไลด์ เก็บเข้าภายในตัวกล้องได้สวยงามเหมือนเดิม แถมพอร์ตนีย้ งั Charge ไฟไปในตัว ช่องข้างๆ

ก็จะเป็น AV Video out สำหรับต่อออกทีวดี ว้ ยสายทีใ่ ห้มาในกล่อง และด้านล่างยังมีรยู ดึ สำหรับ ขาตัง้ กล้องมาให้อกี สรุปแล้ว Bloggie ตัวนีค้ รบเครือ่ งเอามากๆ ทีเดียว


DL_012  

Nokia N900 26 ส ร ้า ง ส ร ร ค ์ด น ต ร ีไร ้ข ีด จ ำ ก ัด My Music Style by My Steinberg how to live digitally & catch up gadget trendw...