Page 1


วันก่อน พี่ชายผมซึ่งอยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์มาหา เขากำลังเดินหาซื้อ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ก็เลยโทร.มาถามข้อมูลเกี่ยวกับ

สเปคเครื่องที่เหมาะสม เขาถามว่า ฮาร์ดดิสก์เท่านี้พอไหม... RAM เท่านั้นดีหรือเปล่า... และชิพความเร็วเท่าโน้นคุ้มค่าไหม?

เราคุยกันไปคุยกันมาสักพัก จนเขาสามารถจัดชุดประกอบเครือ่ งพีซที ถี่ กู ใจได้ พอตกลงราคากับทางร้านเรียบร้อย ก่อนจะวางสาย ผมก็นกึ อะไร ขึน้ มาได้ ถามเขาไปว่าแล้วจะซือ้ จอขนาดเท่าไร คียบ์ อร์ดอะไร และเมาส์แบบไหน? เขาตอบว่าก็จอแอลซีดี 17 นิว้ ธรรมดาๆ เครือ่ งหนึง่ ส่วนคียบ์ อร์ดและเมาส์นนั้ ไม่ตอ้ งห่วง เพราะทางร้านเขาบอกว่าจะแถมให้ฟรีๆ ผมคิดว่าเรือ่ ง Interface ระหว่างผูใ้ ช้กบั ตัวอุปกรณ์ คือเรือ่ งทีค่ นส่วนใหญ่มองข้ามไป เมือ่ จะเลือกซือ้ สินค้าไฮเทค คอมพิวเตอร์และ

พวก Gadgets ชิน้ ใหม่ ทีผ่ า่ นมาเราสนใจเพียงสเปคภายใน ซึง่ มักจะระบุไว้เป็นตัวเลขต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเรายอมจ่ายแพงขึน้ หลายพัน เพือ่ เลือกสเปค ตัวเลขทีส่ งู ทีส่ ดุ ด้วยความเชือ่ ว่ามันหมายถึงการใช้งานได้ดขี นึ้ เร็วขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ภาพชัดขึน้ เสียงดีขนึ้ ฯลฯ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว กล้องดิจติ อลก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ บางคนเลือกซือ้ จากตัวเลขสเปคว่าให้ภาพความละเอียดกีล่ า้ นพิกเซล

เลนส์ซมู ได้กเี่ ท่า ในขณะทีต่ วั กล้องออกแบบเล็กมากจนจับไม่ถนัดมือเอาเสียเลย หรือออกแบบปุม่ เมนูการใช้งานต่างๆ แบบงงๆ เข้าใจยาก ผมคิดว่า Interface เป็นเรือ่ งสำคัญเท่าๆ กับสเปคตัวเลข การตัดสินใจซือ้ สินค้าพวกนีแ้ ต่ละครัง้ เราจำเป็นต้องไปลองจับ ลองถือ ลองเปิด ใช้งาน และนำตัวเราไปปฏิสมั พันธ์กบั มันให้ได้มากทีส่ ดุ ทีผ่ า่ นมา เราใช้คยี บ์ อร์ดและเมาส์ราคา 100-200 บาท ใช้จอมอนิเตอร์ธรรมดาๆ ทัว่ ไป

โดยไม่ทนั คิดเลยว่าความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่กี่ Hz ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ อีกหลายพัน เราแทบ

ไม่สามารถรับรูค้ วามแตกต่างได้เลย เราไม่อยากหยิบจับกล้องขึน้ มาใช้เลย เพราะมันใช้ งานยาก ควักออกจากกระเป๋าแล้วทำหล่นพืน้ ประจำ เราลืมไปจริงๆ ว่าทุกวินาที ทุกนาที ทุกชัว่ โมง ทีเ่ รากำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Gadgets เหล่านี้ เรารับรู้ รูส้ กึ และสัมผัสอยูก่ บั การตอบสนองของ Interface มากกว่าชิน้ ส่วนแผงวงจรทีอ่ ยูภ่ ายใน นีจ่ งึ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราต้อง

หันมาให้ความสำคัญกับเรือ่ ง Interface ให้มากขึน้

กองบรรณาธิการ DL

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการเทคนิค : วิโรจน์ สกุลโต

บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล, กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสูจน์อักษร : วิกานดา ธรรมภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ฝ่ายโฆษณา / การตลาด : วาสนา จันทร์สังสา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.dlfreemag.com

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


brow- ser

ปีที่ 1 :

ฉบับที่ 08 : ธันวาคม 2552

Innovational 8

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คุณ

Candid 10

Sexy & Hi-technology ปิยา พงศ์กล ุ ภา กิฟ ๊ ซ่า-เกิรล ์ ลีเ่ บอร์ร ี่

IT DIY 12

Christmas D.I.Y.

Game 14 Digicam Review 18

Canon Digital IXUS 200 IS คอมแพ็คท์หรู โดดเด่น โดนใจ

Mobile Phone Review 19

Nokia N97 Mini จุดบรรจบของเทคโนโลยีและดีไซน์

Professional Multi Player Review 20 Pioneer CDJ-2000 ถึงเวลาเลือ ่ นขัน ้ เป็นดีเจตัวจริง

Where to find

TOUCHSCREEN TECHNOLOGY 22 My Techy Lifestyle

ช่องทางสือ ่ สารความสุขของหนุย ่ -พงศ์สขุ หิรญ ั พฤกษ์

24 Wisdom from Guru

ก้าวเข้าสูย ่ ค ุ สมัยแห่ง Lifestyle Product กฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ เดลล์ คอร์ปอเรชัน ่ ประเทศไทย

26 Notebook Review

Acer Aspire 5738PG โน้ตบุค ๊ จอสัมผัส เทคโนโลยีใหม่สำหรับวันนี้

28 Digi Hangout

พื้นที่เล็กๆ-ร้านบรรยากาศชิลๆ ของคนดิจิตอล

30 DL’s Favorites อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL


innovational Epson EH-TW4500 3LCD Projector Fujitsu Lifebook T4410 และ T4310 Fujitsu เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูท้ ี่ มองหาโน้ตบุค๊ ประเภท Tablet PC 01 ไว้ใช้งานด้วย 2 ตัวเลือกใหม่ Lifebook T4410 และ T4310

ทีพ่ ร้อมจะตอบสนองผูใ้ ช้ ทัง้ ในระดับองค์กรและผูใ้ ช้ที่ ต้องการความแตกต่าง ไม่เหมือนใคร ในรุน่ T4410 จะใช้ Intel Core 2 Duo T9600 ความเร็ว 2.80 GHz บัส 1066 MHz เป็นหน่วยประมวลผล

ส่วน T4310 เป็นรุน่ ทีป่ ระหยัดกว่าเพราะใช้ Intel Core 2 Duo T6600 ความเร็ว 2.20 GHz บัส 800 MHz บนตัวเครือ่ งเนือ้ แมตต์สดี ำทีส่ ะท้อนถึงบุคลิกและความมัน่ ใจของผูใ้ ช้ได้อย่างเต็มเปีย่ มแล้ว ก็ยงั มาพร้อมกับประสิทธิภาพทีเ่ หนือกว่า ทัง้ ความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัย ของข้อมูล บนปฏิบตั กิ าร Windows 7 Professional ผูท้ สี่ นใจข้อมูลเพิม่ เติมสามารถศึกษาได้ที่ http://www.fujitsu.com/th/en/services/pc/

ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ที่ Epson คิดค้นพัฒนาและเป็นเจ้าของเอกสิทธิ์ ทำให้ สามารถครองความเป็นทีห่ นึง่ ในตลาดโลกได้ แต่ Epson ก็ไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงแค่นนั้ ล่าสุดกับโปรเจกเตอร์ทใี่ ช้เทคโนโลยี 3LCD 8 รุน่ ใหม่ ครอบคลุมผูใ้ ช้ในทุกระดับ โดยมีรนุ่ EH-TW4500 เป็นจุดเด่น ทีเ่ หนือกว่าด้วยค่าคอนทราสต์ทมี่ ากทีส่ ดุ ในโลก 200,00 : 1 ทำให้เห็นรายละเอียดของภาพและความแตกต่างของเฉดสีดำได้อย่าง ชัดเจน ภาพจึงดูมมี ติ แิ ละสมจริงยิง่ ขึน้

02

Ricoh GXR 03

Jabra Stone บริษทั อาร์บที ี เทคโนโลยี จำกัด นำเสนอหูฟงั บลูทธู ล้ำสมัยน้องใหม่ Jabra Stone ปฏิวัติของการออกแบบหูฟังบลูทูธ โดยเป็นหูฟงั ทีม่ ที งั้ สุดยอดดีไซน์ และ การทำงานทีย่ อดเยีย่ ม ทัง้ ด้านการ ออกแบบ รูปร่างทีส่ วยงาม เล็กกระชับ มีความโค้งเว้าเข้ากับใบหูได้เป็น อย่างดี มาพร้อมแท่นชาร์จแบบพกพาที ่ ออกแบบมาสวยงามคูก่ นั มีระบบ Noise BlackoutTM Extreme ทีช่ ว่ ยตัดเสียงรบกวน รอบข้างได้อย่างดีเยีย่ ม พร้อมระบบ Intuitive Touch Volume Control การเชือ่ มต่อแบบ Multipoint และการบอก สถานะของหูฟงั บลูทธู ด้วย Jabra StatusDisplay ™

04

จากแนวคิดในกล้องชนิดเปลีย่ นเลนส์ สูก่ ารพัฒนาอีกระดับ ทำให้ Ricoh GXR เป็นกล้องดิจิตอลแนวใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นชุ ด กล้ อ งได้ ทั้ ง ระบบ

การออกแบบเลนส์ เซ็นเซอร์รบั ภาพ และระบบประมวลผลให้ อ ยู่ ใ น ชุดเดียวกัน ทำให้คงความเป็นกล้อง คอมแพ็คท์ทมี่ ขี นาดเล็ก กะทัดรัด แต่สามารถเปลีย่ นเลนส์ได้

ส่วนความละเอียดภาพก็ขนึ้ อยูก่ บั ชุดกล้องแต่ละแบบ โดยมีความละเอียด เริม่ ต้นที่ 10 ล้านพิกเซลขึน้ ไป ตัวกล้องเป็นแมกนีเซียมอัลลอยด์ที่ทนทานและน้ำหนักเบา จอแอลซีดขี นาดใหญ่ 3 นิว้ ความละเอียดสูง มีโหมดถ่ายภาพแบบต่างๆ ครบครัน พร้อมความไวแสงสูงถึง ISO 3200 และการทีถ่ อดเปลีย่ น ชุดกล้องได้ ทำให้ Ricoh สามารถพัฒนาอุปกรณ์เสริมเพือ่ ขยายความ สามารถและการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ถกู จำกัดแต่เพียง ระบบเลนส์

06

WD My Book® Elite™ 05

InFocus Projector เมือ่ เศรษฐกิจมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ในทุกๆ ภาคส่วน จึงช่วยปลุกกระแสภาคการผลิตให้ตนื่ ตัวรับ อินโฟกัส หนึง่ ใน ผูน้ ำนวัตกรรมด้านโปรเจกเตอร์กจ็ บั มือกับไอที ซิตี้ เตรียมรุกตลาดโปรเจกเตอร์ปี 2553 InFocus รุน่ IN1500, IN5300, IN5500 และ SP8602 คือ โปรเจกเตอร์ 4 รุน่ ใหม่ทเี่ น้นความเป็น นวัตกรรมล่าสุด ชูจดุ เด่นความเป็นผูน้ ำด้านโปรเจกเตอร์ทมี่ คี ณ ุ สมบัตพิ ร้อมสำหรับผูใ้ ช้ ในราคาทีเ่ หมาะสม โดยมีเทคโนโลยีเด่นๆ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างมากมาย ได้แก่ เทคโนโลยี DisplayLink ทีจ่ ะเป็นตัวจัดการ การเชือ่ มต่อและติดตัง้ โปรเจกเตอร์แบบอัตโนมัตสิ ร้างความสะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้ เทคโนโลยี Brilliant Color ช่วยเพิม่ ความคมชัดของเฉดสี ทำให้การฉายภาพออกมาได้สมจริง เทคโนโลยี LiteShow II เพือ่ การเชือ่ มต่อแบบไร้สาย เพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ และสุดท้าย เทคโนโลยี Widescreen ช่วยให้

การแสดงผลแบบจอกว้างได้โดยไม่ตอ้ งปรับแต่ง ให้ขนาดภาพทีฉ่ ายไม่เพีย้ นหรือผิดขนาด

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เวสเทิรน์ ดิจติ อล คอร์ป (WD) เตรียมต้อนรับ ศักราชใหม่ ด้วยฮาร์ดไดรฟ์ประเภทติดตั้ง ภายนอกสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปรุ่นล่าสุด พร้อมคุณสมบัตปิ า้ ยอิเล็กทรอนิกส์ระบุไดรฟ์ แบบปรับได้เองตามความต้องการ ซึง่ จะปรากฏ ให้ผใู้ ช้เห็นได้อย่างชัดเจนเสมอ ถึงแม้วา่ จะ ไม่ได้เสียบฮาร์ดไดรฟ์ไว้อยูก่ ต็ าม ทำให้ผใู้ ช้รไู้ ด้ อย่างง่ายดายว่ามีขอ้ มูลใดบ้างอยูท่ ไี่ ดรฟ์ และ ไดรฟ์มเี นือ้ ทีว่ า่ งเหลืออยูเ่ ท่าใด My Book Elite ตัวใหม่นี้ยังสามารถแบ็คอัพข้อมูลได้โดย อัตโนมัติอย่างต่อเนื่องโดยใช้ซอฟต์แวร์ SmartWare™ ของ WD และเทคโนโลยี

การเข้ารหัสบนตัวฮาร์ดแวร์ขนาด 256 บิต มีความจุให้เลือกสามขนาดคือ 1 TB, 1.5 TB และ 2 TB ราคาจำหน่ายของ My Book Elite เริม่ ตัง้ แต่ 4,990 บาท ขึน้ อยูก่ บั ระดับความจุ


Philips BDP3000

07

เพือ่ สร้างประสบการณ์ในโลกความบันเทิงให้คณ ุ ได้สมั ผัสอย่าง สมบูรณ์แบบ บริษทั ฟิลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดตัวเครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์แบบ Blu-ray รุน่ BDP3000 ทีม่ าพร้อมกับซอฟต์แวร์ทใี่ ห้ภาพความละเอียดสูงสุดในระดับ Full HD1080p ช่วยให้คณ ุ เพลิดเพลินไปกับความตืน่ ตาตืน่ ใจ ของภาพความละเอียดสูงทีส่ ามารถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตได้ดว้ ย ฟังก์ชนั BD-Live สามารถใช้ได้กบั ฟอร์แมตมาตรฐานต่างๆ ของแผ่น Bluray, DVD และ CD (CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/RW, CD, DVD+R/+RW, DivX, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM) นอกจากนีย้ งั ใช้งานง่ายด้วย ระบบ EasyLink ที่ ช่วยให้คณ ุ สามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิน้ ได้ดว้ ยรีโมตหนึง่ เดียว ในราคาเบาๆ เพียง 9,900 บาทเท่านัน้

Nokia E72 & 6760 Slide ผลจากงานวิจยั ทำให้พบว่า “ผูค้ นใช้เวลาถึงห้าวันเต็มโดยเฉลีย่ ต่อปีในการ โต้ตอบอีเมล์ โดยมีจำนวน 46% เลือกทีจ่ ะใช้อเี มล์เพือ่ รับและส่งข้อมูล สำคัญๆ มากกว่าการใช้โทรศัพท์หรือส่งข้อความ” Nokia จึงได้เผยโฉม Nokia E72 สมาร์ทโฟนทีม่ าพร้อมแป้นคียบ์ อร์ด QWERTY เต็มรูปแบบ เพือ่ ตอบสนองผูใ้ ช้ในกลุม่ ดังกล่าว ให้สามารถโต้ตอบสือ่ สารได้ฉบั ไว และคล่องตัวในแบบทีต่ อ้ งการได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา นอกจากนี้ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบการเชือ่ มโยงทุกการสือ่ สารไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน หรือทำอะไร Nokia 6760 Slide จะมอบการเชือ่ มต่อสูส่ งั คมเครือข่าย อินเตอร์เน็ตยอดฮิตอย่าง Facebook, MySpace, Twitter และอีเมล์

ได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบนำทาง A-GPS ทีพ่ ร้อมภาพแสดงสถานที่ สำคัญๆ แบบสามมิติ รวมทัง้ ภาพแผนทีท่ างราบ

08

DIGITAL LIFESTYLE

 DL


c andi d PHOTO : Kittapol Witwongwai

TEXT : Nata-orn Kasemsongkram

ปิยา พงศ์กล ุ ภา

กิฟ ๊ ซ่า-เกิรล ์ ลีเ่ บอร์รี่ วันนี้ DL ได้มโี อกาสสัมภาษณ์สาวสวยสุดเซ็กซี่

ปิยา พงศ์กล ุ ภา หรือทีห ่ ลายคนรูจ ้ ก ั กันในนาม กิฟ ๊ ซ่า

หนึง่ ในสมาชิกวงเกิรล ์ ลีเ่ บอร์รี่ ทีค ่ ราวนีเ้ ธอจะมาชิตแชตกับเราให้ได้

รูเ้ รือ ่ งราวเทคโนโลยีทม ี่ อ ี ท ิ ธิพลต่อชีวต ิ ของเธอกัน Gadget ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ก็จะมีโทรศัพท์ ซึง่ ตอนนีใ้ ช้ BlackBerry อยูค่ ะ่ แล้วก็ iPod ทีจ่ ะเอาไว้ฟงั เพลง นอกจากนีก้ ม็ ี Notebook ทีเ่ อาไว้ทำงานต่างๆ แล้วก็ทอ่ งโลกอินเตอร์เน็ตด้วยค่ะ โดยมากจะเข้าไปทำอะไรบนโลกอินเตอร์เน็ต

ก็จะเหมือนกับคนทัว่ ๆ ไปค่ะ คือเข้าไปหาข้อมูลต่างๆ แล้วก็เข้าไปเล่นพวก Social Network อย่างพวก Twitter หรือ Facebook อะไรทำนองนีค้ ะ่ พูดถึงโลกยุค Social Network ให้ฟังหน่อยสิ

กิฟ๊ ว่ามันทำให้เราติดต่อสือ่ สารกันสะดวกขึน้ ค่ะ แต่บางครัง้ มันก็มขี อ้ เสีย

คือบางเว็บอาจจะโชว์อเี มลทีใ่ ช้สมัคร ทำให้คนเข้ามาขโมยข้อมูลของเราได้งา่ ยขึน้ เพราะ ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งคอยระมัดระวังด้วย คืออาจจะใช้พาสเวิรด์ ทีย่ ากๆ แล้วเรารูอ้ ยูค่ นเดียว หรือไม่ถา้ เป็น พาสเวิรด์ ง่ายๆ ก็อาจต้องเปลีย่ นพาสเวิรด์ บ่อยๆ ค่ะ

คิดว่า iPod สำคัญกับเราอย่างไร

กิฟ๊ ทำงานในวงการเพลงก็ตอ้ งตามติดเรือ่ งเพลงอยูต่ ลอดเวลา

กิฟ๊ จะใช้ iTunes เป็นตัวทีล่ งเพลง บางครัง้ อาจเข้าไปดูใน iTune Store บ้าง แต่กฟิ๊

จะไม่คอ่ ยชอบซือ้ อะไรทีเ่ ป็นดาวน์โหลดเท่าไร กิฟ๊ จะชอบซือ้ เป็นซีดมี ากกว่า เพราะว่ามันดูเป็นชิน้ เป็นอัน และสามารถเก็บเอาไว้ได้คะ่ ในฐานะที่เป็นคนมีชื่อเสียง กลัวเทคโนโลยีใหม่ๆ ไหม?

ว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง

ก็กลัวนะคะ แต่เราก็ตอ้ งระมัดระวังตัวเอง อย่างเดีย๋ วนีม้ ขี า่ วแอบถ่าย

ตามสถานทีต่ า่ งๆ ออกมาเยอะมาก ส่วนโทรศัพท์แทบจะทุกเครือ่ งในตอนนีก้ ส็ ามารถถ่ายรูปได้ เวลาเรา

ไปไหนเราก็จะต้องวางตัวให้ดใี ห้สมกับเป็นตัวอย่างของเยาวชนค่ะ แต่สว่ นตัวกิฟ๊ คิดว่าเทคโนโลยีตา่ งๆ

เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์และทำให้ชวี ติ เราสะดวกสบายขึน้ แต่สำหรับบางคนอาจจะนำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ซึง่ อันนี้ กิฟ๊ ก็ไม่เห็นด้วยค่ะ แล้วก็อยากฝากให้คนเหล่านีใ้ ห้กลับตัวกลับใจเถอะนะคะ เพราะสิง่ ทีค่ ณ ุ ทำนัน้ นอกจาก จะเป็นการทำร้ายคนอืน่ แล้ว สุดท้ายมันก็จะย้อนมาทำร้ายตัวคุณเองด้วยค่ะ สุดท้าย อยากฝากอะไรกับผู้อ่านบ้าง

ก็ขอฝากผลงานต่างๆ ของพวกเรา Girly Berry ด้วยนะคะ และตอนนีก้ ฟิ๊

มีรา้ นอาหารทีร่ ว่ มหุน้ กับเพือ่ นๆ ชือ่ ร้าน Sofa แถว ถ.จักรพรรดิพงษ์ สำหรับใครทีผ่ า่ นไป ผ่านมาแถวนัน้ ก็อย่าลืมแวะไปชิมกันได้นะคะ

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

สาวสวยสุดเซ็กซีฝ่ ากฝังร้าน Sofa ซะขนาดนี้

หนุ่มๆ ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนด้วยนะครับ


it diy TEXT : XOX PHOTO : Mr.Beam

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE


Christmas D.I.Y. ใกล้เทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสทุกที แต่ยง ั ไม่มต ี น ้ คริสต์มาสเลย จะหาซือ ้ มา ตกแต่งก็เสียดายเงิน ว่าแล้ว...เหลือบไปเห็นชุดไฟกะพริบกับแผ่นตะแกรงเหล็ก เลยเกิดปิง ๊ ไอเดียเก๋ๆ มาทำโคมไฟต้นคริสต์มาสทีป ่ ระหยัดสุดๆ กันดีกว่า

สามารถหาซือ ้ แผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ ที่ ร้ า นอุ ป กรณ์ ข ายของแผงลอย ย่านจตุจก ั ร และสำเพ็ง

อุปกรณ์ 1. แผ่นตะแกรงเหล็ก 2. ชุดไฟกะพริบ 3. ลวดเส้นเล็กๆ 4. คีมตัด 5. ของประดับตกแต่ง วิธท ี ำ 1. ร่างรูปทรงต้นคริสต์มาสบนแผ่นตะแกรงเหล็ก 2. นำสายไฟมาวางลงตามตำแหน่งทีร่ า่ งเอาไว้ 3. ใช้ลวดเส้นเล็กๆ ยึดตามจุดต่างๆ ให้แน่น 4. นำของประดับมาตกแต่งตามไอเดีย โดยไม่จำเป็นต้องซือ้ ลองมองหา อุปกรณ์แต่งตัว เข็มกลัด และตุก๊ ตาต่างๆ ก็มาตกแต่งได้ ทำเสร็จแล้ว สามารถนำไปตกแต่งได้ตามไอเดีย จะแขวนผนัง ห้อยเพดาน ก็ได้ตามใจ ใช้เวลาทัง้ หมด 30 นาที

• อยากได้ตน้ คริสต์มาสใหญ่แค่ไหน

ก็เลือกได้เพราะขนาดของแผ่นตะแกรง มีหลายขนาด ตัง ้ แต่ 60 X 100 ซม. ไปจนถึง 150 X 150 ซม.

• คุณสามารถเปลีย่ นรูปร่างของไฟ

ได้ตามต้องการ ทำให้สามารถ ดัดแปลงให้กลายเป็นโคมไฟตกแต่ง

ในเทศกาลต่างๆ ได้ หรือทำเป็นโคมไฟ ตกแต่งบ้านก็ไม่วา่ กัน

• ไฟกะพริบมีขนาดความยาว

หลากหลายตัง ้ แต่ 1-10 เมตร เลือก ความยาวตามรูปภาพทีต ่ อ ้ งการสร้าง

ER 04-01-53


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

เกมล่าสุด

สำหรับมือถือทัชสกรีน

มือถือในยุคนี้ พอมีระบบปฏิบต ั ก ิ ารก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างขึน ้ ทัง้ ดูหนัง ฟังเพลง ดูทวี ี เช็กเมล์ หรือพิมพ์เอกสาร ยิง่ ในสมัยนี้ Social Network กำลังบูม ทำให้มอ ื ถือกำลังจะกลายเป็นพีซจ ี ว ิ๋ ทีต ่ ด ิ อินเตอร์เน็ตเคลือ ่ นทีไ่ ปในตัว เกมก็เป็นอีกแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่มีบทบาทอยู่ในตลาดมือถือ ดูได้จาก จำนวนเกมทีถ ่ ก ู พัฒนาเพิม ่ เข้ามาเรือ ่ ยๆ แต่ปญ ั หาการเล่นเกมบนมือถือก็คอ ื การควบคุมทีย ่ ากลำบากกว่าเครือ ่ งเล่นเกมเฉพาะ การใช้แป้นตัวเลขทีเ่ ล็กและ ไม่ได้ออกแบบมาเพือ ่ เล่นเกม จึงเล่นได้แต่เกมทีค ่ วบคุมไม่ยาก มือถือทัชสกรีนหรือระบบทีส ่ ม ั ผัสหน้าจอเพือ ่ ส่งคำสัง่ ด้วยบุคลิกทีด ่ ด ู เี วลา ใช้และความสามารถทีเ่ หลือเฟือ ทำให้มอ ื ถือประเภทนีไ้ ด้รบ ั ความนิยมอย่าง รวดเร็ว ในเกมก็เช่นเดียวกัน คอลัมน์ Game ฉบับนี้ DL จึงภูมใิ จเสนอเกมใหม่ น่าเล่นบนมือถือทัชสกรีน

Prince of Persia เท่าทีจ่ ำได้ เกมนีท้ มี งานเคยเล่นนานมาแล้วตัง้ แต่สมัยทีย่ งั ใช้แผ่นดิสก์ 5.25 นิว้ เล่นผ่าน Windows ตอนนัน้ เกม คอมพิวเตอร์ยงั ไม่บมู แต่ Prince of Persia ก็ดงึ ดูดผูเ้ ล่น ให้หลงใหลไปกับการผจญภัยของ เจ้าชายหนุ่มแห่งเปอร์เซียคนนี้ จนทำภาคต่อเป็นเวอร์ชนั่ ต่างๆ ทัง้ ในเครือ่ งคอนโซลและเครือ่ ง

พีซี จนล่าสุด DL ได้พบเจ้าชายนี้ อีกครัง้ บนมือถือ เนือ้ เรือ่ งในภาคนี้ เริม่ ต้นขึน้ จากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของ เจ้ า ชายหนุ่ ม ที่ ไ ปปลดปล่ อ ย ปิศาจแห่งความมืด Ahriman

ทีถ่ กู กักขังอยูใ่ นต้นไม้แห่งชีวติ ทำให้ โ ลกภายนอกตกอยู่ ใ น ค ว า ม มื ด แ ล ะ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย

ปิศาจร้ายมากมาย เพือ่ หยุดยัง้ เหตุการณ์ในครัง้ นี้ เจ้าชาย จึงได้ร่วมมือกับ Elika หญิงสาวผู้สืบเชื้อสายมาจาก Ahuras หนึง่ ในกลุม่ ผูป้ กป้องทีค่ มุ ขังปิศาจร้าย โดยต้อง

พากันผจญภัยไปในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยกับดักและเหล่าศัตรู เพือ่ ปิดผนึกจอมปิศาจ Prince of Persia ในเวอร์ชั่นมือถือนี้ได้ถูก

ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเล่นไปพอสมควร เพราะนอกจากจะ

ต้องกำจัดศัตรูตามทางแล้วยังมี ปริศนาให้รอแก้ไขเป็นระยะ โดย ผูเ้ ล่นจะรับหน้าทีถ่ งึ 2 บทบาท สลับกันไปมา (เจ้าชาย และ Elika) ในการ ไขปริศนาทีอ่ ยูใ่ นเกม รวมทัง้ การกำจัดศัตรูทตี่ อ้ ง อาศัยพลังและความสามารถของทัง้ สองเข้าโจมตี พร้อมกัน โดยเจ้าชายจะเน้นการต่อสูร้ ะยะประชิด การปีนป่ายกำแพง โหนเชือก กระโดดข้ามสิง่ กีดขวาง ส่วน Elika จะเน้นการต่อสูใ้ นระยะไกลและสามารถ ลอยตัวได้อย่างอิสระ โหมดการเล่นจะมีให้เลือก 3 โหมดคือ โหมด ปกติ โหมด Time Attack (แข่งกับเวลา) และโหมด Survival (เล่นให้นานทีส่ ดุ ) มีความยากให้เลือก ผจญภัย 3 รูปแบบ ได้แก่ Spoiled Prince, Mighty Lord และ Legendary Hero การบังคับตัวละคร

ในแบบทัชสกรีนนี้ บนตัวเกมจะมีแป้น 4 ทิศทาง ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอ และมีปมุ่ กดโจมตีและป้องกัน อยูท่ างด้านขวา จะเห็นว่าการควบคุมง่ายกว่ามือถือ รุน่ เก่าๆ มาก ใครทีใ่ ช้มอื ถือของโนเกีย ก็สามารถดาวน์โหลด ตัวเกมมาเล่นได้ฟรีๆ จาก Ovi Store ของ Nokia ที่ เว็บไซต์ http://www.nokia.co.th/home/freegame หรือเข้า Ovi Store จากมือถือก็ได้เช่นกัน

ผูพ้ ฒ ั นา : www.gameloft.com ประเภท : Action ดาวน์โหลดได้ที่ : Ovi Store รุน ่ ทีร่ องรับ : 6110 Navigator, 6120 classic, 6300, 6720 classic, 6730 classic, 7500 Prism, 3120 classic, 5000, 5220 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 5610 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6210 Navigator, 6220 classic, 6500 slide, 7100s Supernova, 8800 (Carbon, Arte, Sapphire), E51, E52, E55, E63, E65, E71, E72, N73, N85, N86 8MP, N95, N95 8GB, N96, N97, N97 mini, X3, X6

NBA Live 10

ในเกมนีค้ ณ ุ จะได้เป็นคนควบคุมผูเ้ ล่นในทีมบาสเกตบอลชัน้ นำจาก NBA ทีม่ ใี ห้เลือกเล่น ถึง 30 ทีม พร้อมภาพและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงสถิต ิ การเล่นทีผ่ า่ นมาด้วย โดยมีโหมดให้เลือกเล่นหลายโหมด ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็น Exhibition Mode ทีจ่ ะทำให้คณ ุ ได้ เล่นบาสแบบ Quick Single Game ด้วยทีมโปรดของ

ตัวเอง Season Mode โหมดนีจ้ ะให้คณ ุ สนุกสนานกับ

การเล่นแบบซีซั่นที่ต้องสะสมแต้มตามจำนวนทีมที่เข้า

แข่งขัน โดยมีให้เลือกเล่นแบบ 12, 20, 41 หรือ 82 เกม โดยมีการนำข้อมูลเชิงสถิตเิ ข้ามาวัดผลในการตัดสินแชมป์ ส่วนในโหมด Playoff นัน้ จะเป็นโหมดทีใ่ ห้คณ ุ ตัดสินแชมป์ ด้วยการเล่นแบบครัง้ เดียวชนะ หรือต้องชนะ 3, 5 หรือ 7

เกมก่อน ซึง่ ในแต่ละโหมดยังสามารถปรับแต่งรายละเอียด ต่างๆ ในการเล่นได้อีก โดยมีความยากง่ายให้เล่นถึง

3 ระดับ คือ Rookie, Veteran และ All-Star จุดเด่นทีน่ า่ สนใจของ NBA Live 10 คือ ความสมจริงของกราฟิก การออกแบบ และ การเคลือ่ นไหวของตัวละคร ทำออกมาได้อย่างดีเยีย่ มไม่แพ้เวอร์ชนั่ PC หรือ PSP เลย

ในส่วนของ Gameplay และระบบต่างๆ ของเกม EA นัน้ ก็พฒ ั นาได้ดขี นึ้ โดยรวมๆ แล้ว ถือได้วา่ เป็นเกมกีฬาทีส่ มบูรณ์แบบอีกเกมหนึง่ สำหรับมือถือทัชสกรีนอย่าง iPhone และ iPod Touch การควบคุมและบังคับของ NBA Live 10 จะมีอยู่ 2 ลักษณะเหมือนกับการเล่น บาสจริงๆ คือ การบุกทำแต้มและการตัง้ รับ แต่ทจี่ ะยากกว่าการเล่นบน PC หรือ PSP ก็คอื ปุม่ คำสัง่ ต่างๆ ทัง้ การชูต้ การบล็อก การดัง้ ก์ การสตีล หรือการจ่ายบอล จะปรากฏ

ไม่พร้อมกัน ทำให้ตอ้ งใช้เวลาทำความเข้าใจกับปุม่ คำสัง่ นีก้ อ่ นจึงจะเล่นได้อย่างสนุก น่าเสียดายทีเ่ กมนีท้ ำออกมาเฉพาะ iPhone/iPod Touch ใครทีไ่ ม่ได้ใช้มอื ถือค่ายนี้

ก็คงต้องรอกันต่อไปว่า EA จะพัฒนาเกมนีล้ งบนมือถือ Symbian หรือ Android บ้างหรือไม่ ผูพ้ ฒ ั นา : EA Sports ประเภท : Sport Action รุน ่ ทีร่ องรับ : iPhone/iPod Touch

หนุม ่ ญีป ่ น ุ่ คลัง่ รักแต่งงานกับสาวในเกม ความรักไม่เข้าใครออกใคร ในที่ สุ ด หนุ่ ม ชาวญี่ ปุ่ น

ผูห้ ลงใหลสาวน้อย Nene Anegasaki ในเกม Love Plus เกมจีบสาวบน เครือ่ งเล่น Nintendo DS ก็คดิ จริงจัง ถึงขัน้ จะแต่งงานด้วยกัน หลังจากทีน่ าย Sal9000 (ชือ่ ทีใ่ ช้ เล่นในเกม) สามารถพิชติ ใจสาวน้อยน่ารักรายนีไ้ ด้ ก็เกิดความผูกพันทีล่ กึ ซึง้ เกินกว่าแค่ ตัวเกม จนถึงขัน้ จัดพิธแี ต่งงานกันในประเทศญีป่ นุ่ แม้จะเป็นการแต่งงานทีไ่ ม่ถกู ต้องตาม ขนบธรรมเนียม แต่กด็ เู ป็นพิธแี ต่งงานทีน่ า่ รักมากๆ พิธหี นึง่ ทีแ่ ถมท้ายด้วยการ Kiss ตาม ประสาหนุม่ สาวรักกัน DL ก็ขอเอาใจช่วยหนุม่ สาวคูน่ ใี้ ห้ครองรักกันไปนานๆ นะ ไม่ใช่แต่งงานแล้วกลับมา เล่นเกมต่อก็ไปจีบสาวอีกคนละ งานนีต้ วั ใครตัวมันนะ!


Cover St ory

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT : กองบรรณาธิการ

ในอนาคตอันใกล้ มนุษย์เราจะใกล้ชด ิ ติดอยูก ่ บ ั เทคโนโลยี ชนิดทีแ ่ กะจากกันไม่ออกเลย คำว่าใกล้ชด ิ ในทีน ่ ี้ ไม่ได้หมายถึงในแง่การใช้งานทุกที่ ทุกเวลา ทุกประเภทของงานเท่านัน ้ นะครับ

แต่ยังหมายถึงความใกล้ชิดกันแบบสัมผัสถึงกันและกันเลยทีเดียว เพราะเทคโนโลยีจอสัมผัสหรือทัชสกรีน

ถือเป็น Interface ทีก ่ ำลังได้รบ ั ความนิยมมากขึน ้ มันจะไปปรากฏอยูใ่ นอุปกรณ์ไอทีแทบทุกชนิด

และจะทำให้เราสามารถควบคุม สือ ่ สาร และเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดว้ ยการสัมผัสกันอย่างลึกซึง้

ทัชสกรีนคืออะไร ว่ากันตามสารานุกรมออนไลน์ยอดฮิตวิกพิ เี ดีย ทัชสกรีนหรือ แปลเป็นไทยสวยหรูวา่ จอสัมผัส จะหมายถึง หน้าจอแสดงผลชนิดหนึง่ ที่ ใช้การกด แตะ หรือสัมผัส จะด้วยวัตถุหรือนิว้ มือ เพือ่ ส่งคำสัง่ ไปยัง

ตัวประมวลผล แทนการใช้เมาส์ คียบ์ อร์ด หรือแป้นพิมพ์ หน้าจอทัชสกรีนจึงถูกยกย่องให้เป็นการป้อนคำสั่งหรือข้อมูล

ทีด่ เี ยีย่ มในอีกรูปแบบหนึง่ ทีท่ งั้ ง่ายและสะดวก เพียงแค่เอานิว้ แตะ

ตัวเลือกที่ต้องการก็สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ได้ทันที

ด้วยเหตุนี้ เราจึงพบอุปกรณ์ชนิดทีเ่ ป็นทัชสกรีนได้บอ่ ยในชีวติ ประจำวัน เช่น ระบบคิดเงินในร้านค้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตูค้ าราโอเกะ ตูเ้ กม ระบบธุรกรรมการเงิน ระบบข้อมูลในโรงพยาบาล ระบบจำหน่ายตัว๋ หรือ ระบบควบคุมต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงสถานทีท่ ไี่ ม่สะดวกจะใช้เมาส์ และคียบ์ อร์ดในการป้อนคำสัง่ ข้อมูล ทัชสกรีนหรือระบบสัมผัสแม้จะมีการใช้อยู่ในหลายๆ วงการ

แต่ดเู หมือนว่าจะเริม่ แพร่หลายจริงจัง เมือ่ มีการขยายขอบเขตเข้ามาสู่ ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ หรือกล้องดิจติ อล ฯลฯ เทคโนโลยีทช ั สกรีนมีกแ ี่ บบ ถ้าถามว่าเทคโนโลยีทชั สกรีนมีกแี่ บบ หลายคนคงตอบว่า

3 แบบ คือ Resistive, Capacitive และ Surface Acoustic Wave

ก็ถกู ต้องนะครับ เพราะหน้าจอทัชสกรีนของอุปกรณ์สว่ นใหญ่ ณ ปัจจุบนั ใช้ 3 เทคโนโลยีนใี้ นการผลิต แต่แท้ทจี่ ริงแล้วเทคโนโลยีทชั สกรีนมีมาก ถึง 8 แบบด้วยกัน “อีก 5 แบบหายไปไหน ทำไมไม่มใี ครพูดถึง” ทีไ่ ม่มใี ครพูดถึงนัน้ มีสองเหตุผลง่ายๆ ก็คอื ไม่เป็นทีน่ ยิ ม และเป็นเทคโนโลยีเก่าล้าสมัย ทำให้อกี 5 เทคโนโลยีทเี่ หลืออันได้แก่ Infrared, Strain Gauge, Optical Imaging, Dispersive Signal Technology และ Acoustic Pulse Recognition จะค่อยๆ หายไปจากสารบบการผลิต อย่างไรก็ดี แม้จะยังคงเหลือเทคโนโลยีถงึ 3 แบบ แต่หน้าจอ

ทัชสกรีนทีใ่ ช้เทคโนโลยี Surface Acoustic Wave ก็เริม่ จะหมด

ความนิยม (แต่ยงั ผลิตออกมาใช้งาน) จึงเหลือเพียง Resistive และ Capacitive เท่านัน้ ทีย่ งั คงพัฒนาต่อ หน้าจอทัชสกรีนประเภท Resistive มีขอ้ ดีทรี่ าคาไม่แพง กินไฟน้อย สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ทำงานได้ และหาตำแหน่งทีส่ มั ผัสได้คอ่ นข้าง ละเอียด ทำให้เป็นทีน่ ยิ มกันอย่างกว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า

งานอุตสาหกรรม รวมทัง้ ใช้กบั อุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มอื ถือ พีดเี อ เครือ่ งเล่นเกม และกล้องดิจติ อล เป็นต้น หน้าจอทัชสกรีนประเภท Capacitive มีคณ ุ สมบัตโิ ดดเด่นในเรือ่ ง ความทนทานและความโปร่งแสง ภาพทีผ่ า่ นหน้าจอประเภทนีจ้ งึ มีความ คมชัดไม่ตา่ งจากหน้าจอปกติ อีกทัง้ ยังหาตำแหน่งทีส่ มั ผัสได้ละเอียด

เช่นเดียวกับแบบ Resistive แต่แตกต่างกันตรงทีห่ น้าจอ Capacitive จะ ใช้ได้เฉพาะนิว้ มือเท่านัน้ ในการป้อนคำสัง่ เราจะพบหน้าจอทัชสกรีน ประเภทนีใ้ นอุปกรณ์กลุม่ Entertainment ต่างๆ ตู้ ATM ตู้ Kiosk

รวมถึงอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ

มัลติทช ั คืออะไร ข้อเสียของหน้าจอทัชสกรีนในปัจจุบนั คือ การป้อนคำสัง่

ทีท่ ำได้เพียงครัง้ จะจุด มันจึงไม่ยดื หยุน่ กับการใช้งานบางประเภท

จึงได้มกี ารคิดค้นเพิม่ เติมลงไปบนเทคโนโลยีตวั เก่า จนได้เป็น Multi-Touch หรือสัมผัสหลายจุด การสัมผัสได้ทีละหลายๆ จุดทำให้เกิดรูปแบบการสั่งงาน

ทีค่ ล่องตัวมากขึน้ และก็มกี ารควบคุมทีส่ ะดวกกว่า ให้ความรูส้ กึ

ทีแ่ ตกต่างออกไปจากการควบคุมคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ บิลเกต

ได้เคยกล่าวไว้วา่ เมาส์และคียบ์ อร์ดจะกลายเป็นของทีล่ า้ สมัยไป

ในทีส่ ดุ ฉะนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ารตัวใหม่ลา่ สุด

อย่าง Windows 7 จะสนับสนุนเทคโนโลยีมลั ติทชั เต็มรูปแบบ ฉะนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจที่ Windows 7 จะนำเทคโนโลยีมลั ติทชั เข้ามาใช้ โครงสร้างของระบบมัลติทชั ก็ยงั คงเหมือนกับหน้าจอทัชสกรีนที่ มีเทคโนโลยีให้เลือกหลายแบบ แต่สงิ่ สำคัญในระบบมัลติทชั คือ ซอฟต์แวร์ในการควบคุม โทรศัพท์มอื ถือ iPhone เป็นตัวอย่างของ อุปกรณ์ระบบมัลติทชั ทีย่ อดเยีย่ ม เพราะซอฟต์แวร์ทพี่ ฒ ั นามา สามารถทำงานกับระบบมัลติทชั ได้อย่างลงตัวนัน่ เอง

TOUCHSCREEN TECHNOLOGY

อุปกรณ์ทชั สกรีน ในปั จ จุ บั น

มีอะไรบ้าง ทุกวันนีเ้ ราสามารถพบการใช้งาน หน้าจอแบบทัชสกรีนได้ทวั่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นโรงพยาบาล ร้ า นอาหาร สนามบิน โรงภาพยนตร์ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม รถไฟฟ้า หรือห้างสรรพสินค้า เรียกได้วา่ มีอยูเ่ กือบทุกแห่งในเมืองหลวง เพราะทัชสกรีนเข้ามาช่วยให้การทำธุรกิจมีความสะดวกและ

ตอบสนองลูกค้าได้มากขึน้ แต่สำหรับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์กำลัง พัฒนาจอทัชสกรีนเพิม่ เข้าไป และนีค่ อื ตัวอย่างของอุปกรณ์ทเี่ ริม่ นำหน้าจอทัชสกรีนมาใช้ 1. โทรศัพท์มอื ถือ 2. เครือ่ งเล่นเกมพกพา 3. GPS Navigator 4. โน้ตบ๊คุ 5. พีซ ี 6. กล้องดิจติ อล 7. กล้องวิดโี อ

แนวโน้มการใช้งานในอนาคต ไม่วา่ จะคิดอย่างไร อุปกรณ์ทใี่ ช้หน้าจอสัมผัสก็เป็นตลาดทีม่ อี นาคตสดใส เพราะไม่เพียง แต่จะพบในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำหรับผูบ้ ริโภคหรือตามสถานทีต่ า่ งๆ แล้ว คาดว่า

ในอนาคตหน้าจอสัมผัสจะผนวกเข้าไปเป็นทุกๆ อย่างในชีวติ ประจำวันของมนุษย์ ในต่างประเทศ

มีการนำเทคโนโลยีนไี้ ปประยุกต์เป็นโต๊ะกาแฟในชุดรับแขก เป็นเคาน์เตอร์ในผับบาร์รา้ นอาหาร หรือ แม้แต่พนื้ และกำแพงก็สามารถนำระบบสัมผัสเข้าไปติดไว้แล้ว ดูแลหน้าจอทัชสกรีนอย่างไรให้คงทน การดูแลรักษาหน้าจอทัชสกรีน จะแตกต่างจากการดูแลรักษาหน้าจออุปกรณ์ทวั่ ๆ ไป เพราะหน้าจอทัชสกรีน

เป็นเหมือนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อกี ชิน้ ทีเ่ พิม่ เติมเข้ามา จึงต้องใช้ความพิถพี ถิ นั ในการทำความสะอาด มาดูกนั ว่า การดูแลรักษาหน้าจอในแบบเบือ้ งต้นทีพ่ งึ จะทำได้มอี ะไรบ้าง 1. ติดแผ่นฟิลม์ ใสกันรอย สำหรับคนทีใ่ ส่ใจดูแลรักษาของ ฟิลม์ ใสกันรอยสำหรับหน้าจอมือถือเป็นอันดับต้นๆ

ทีต่ อ้ งทำ ย้ำเลยนะครับว่า ควรจะติด ไม่ตอ้ งกลัวว่า ติดแล้วจะใช้ทชั สกรีนไม่ได้ เพราะโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์ รุน่ ใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีทเี่ หนือกว่า จะติดฟิลม์ หนาแค่ไหนก็ยงั ส่งคำสัง่ ได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ซือ้ โทรศัพท์มอื ถือใหม่

หรือเครือ่ งเล่นเกมชนิดทีใ่ ช้จอทัชสกรีนต้องซือ้ ฟิลม์ ใสกันรอยด้วย 2. การทำความสะอาด ควรใช้เพียงผ้าสะอาด ชนิดทีไ่ ม่มขี น ผ้าเช็ดกระจกแว่นตา หรือผ้าเช็ดเลนส์ ติดตัวไปด้วย ตลอดเวลา หากต้องใช้นำ้ ยาทำความสะอาด ก็ควรใช้นำ้ ยาสำหรับเช็ดหน้าจอทัชสกรีนเท่านัน้ ไม่ควรใช้นำ้ ยา ประเภทอืน่ เช่น น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ น้ำยาเช็ดกระจก หรือแอลกอฮอล์ 3. หลีกเลีย่ งการทำตกหรือกระแทก วิธที ดี่ ที สี่ ดุ สำหรับโทรศัพท์มอื ถือ หรือเครือ่ งเล่นเกม คือใส่ซองกันกระแทก กรอบซิลโิ คน หรือสายคล้องคอ เพือ่ บรรเทาความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ 4. หลีกเลีย่ งจากพืน้ ทีท่ มี่ คี วามร้อนสูง ไม่ควรทิง้ อุปกรณ์เหล่านีไ้ ว้ในสถานทีท่ มี่ อี ณ ุ หภูมสิ งู โดยเฉพาะ

ในรถยนต์ทตี่ อ้ งจอดทิง้ ไว้กลางแดด หรือการนำอุปกรณ์ไปใช้ในสถานการณ์ทอี่ ณ ุ หภูมเิ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว เช่น จากทีร่ อ้ นจัดไปเย็นจัด อาจเกิดการแตกร้าวได้ แต่สำหรับอุปกรณ์ประเภท GPS ทีต่ ดิ ในรถยนต์คงเป็นข้อยกเว้น

เพราะบางรุน่ จะไม่สามารถถอดเก็บได้ ก็ตอ้ งยอมรับความเสีย่ งอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ 5. อย่าใช้สงิ่ แปลกปลอมหรือของมีคมนอกเหนือจากทีก่ ำหนดแทนนิว้ หรือ Stylus สัมผัสหน้าจอ

เพราะจอไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้กบั ตัวส่งคำสัง่ ชนิดอืน่ นอกจากจะส่งคำสัง่ ไม่ได้แล้ว ยังอาจส่งผล

ให้จอเป็นรอยเสียหายได้ดว้ ย 6. เมือ่ หน้าจอเปียกน้ำหรือโดนความชืน้ ให้ใช้ผา้ นุม่ ๆ ค่อยๆ ซับทำความสะอาด

ห้ามใช้ไดร์เป่าผมเด็ดขาด เพราะเสีย่ งกับการเกิด

ปัญหาจอบวมได้งา่ ย

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


Digicam Rev iew

TEXT : บรรณาธิการเทคนิค DL

’s Conclusion เปิด-ปิดเครือ ่ งได้ไว ให้ความละเอียดภาพสูง หน้าจอ แบบสัมผัส มีโหมดถ่ายสนุกๆ ให้เลือกใช้ ทำให้ Digital IXUS 200 IS เป็นกล้องที่ใช้แล้วรู้สึก เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ แต่นา่ เสียดายทีจ ่ บ ั ถือ ลำบาก และแบตเตอรี่ก็ใช้งานต่อเนื่อง ได้ไม่นานเท่านัน ้

’s Favorites

Canon Digital IXUS 200 IS

•ความละเอียดสูงถึง 12 ล้านพิกเซล •หน้าจอระบบสัมผัส •เลนส์ซมู มุมกว้าง 24 มม. •ใช้เลนส์ทมี่ รี ะบบกันภาพสัน่

คอมแพ็คท์หรู โดดเด่น โดนใจ ซีรส ี่ ์ IXUS ของ Canon เป็นกล้องในกลุม ่ ทีเ่ น้นดีไซน์สวยงามและความหรูหราต้องมาก่อน การใช้บอดีท ้ เี่ ป็นโลหะและมีสส ี น ั ให้เลือกถึง 4 แบบของ IXUS 200 IS ก็ยงิ่ ตอกย้ำว่า กล้องรุน ่ นีเ้ หมาะกับ ผูห ้ ญิงสวย และคนทีม ่ ชี วี ต ิ แบบไลฟ์สไตล์ ในราคาเบาๆ คุณสมบัตเิ ด่น ไม่นา่ เชือ่ ว่ากล้องตัวเล็กๆ น้ำหนักเพียง 130 กรัมจะให้ภาพถ่ายทีม่ คี วาม ละเอียดสูงถึง 12 ล้านพิกเซลได้ และเมือ่ ดูความยาวโฟกัสของเลนส์ทใี่ ห้ใช้ งานได้ตงั้ แต่ชว่ ง 24-120 มิลลิเมตร ยิง่ เพิม่ ความน่าสนใจได้มากขึน้ เพราะ น้อยรุน่ นักทีจ่ ะหาเลนส์มมุ กว้างระดับ 24 มิลลิเมตรได้ในกล้องคอมแพ็คท์ ดิจิตอล หน้าจอแอลซีดีขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 230,000 พิกเซล ทีด่ ธู รรมดา แต่กพ็ เิ ศษกว่าตรงทีเ่ ป็นจอระบบสัมผัสชนิดตัวต้านทานทีใ่ ช้ได้ ทัง้ นิว้ และปากกา Stylus กด ตัวกล้องสามารถปรับค่าความไวแสงได้สงู ถึง ISO1600 ทำให้ใช้ถ่ายในสภาพแสงน้อยๆ ได้ และมีโหมดถ่ายวิดีโอ ความละเอียดระดับ HD (1280x720) ให้ใช้งาน ผลจากการใช้งาน พอ Canon เน้นให้กล้องรุน่ นีเ้ ด่นไปทางดีไซน์ ทำให้การจับถือกล้องทำได้

ไม่ถนัดนัก ไม่วา่ จะจับมือเดียวหรือสองมือประคอง เพราะด้านหน้าจะไม่มี ส่วนทีเ่ ป็นกริปให้ยดึ เกาะเลย ส่วนด้านหลังทีน่ า่ จะพอพึง่ พายึดเกาะได้กต็ อ้ ง เสียพืน้ ทีใ่ ห้กบั หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ทกี่ นิ เนือ้ ทีเ่ ข้ามามากกว่า 80% ด้านหลังจึงเหลือพืน้ ทีเ่ พียงน้อยนิดให้กบั แป้นวงกลมพร้อมวงแหวนเลือ่ น เล็กๆ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั ปุม่ เมนู (Menu) และปุม่ เล่นภาพ (Playback) แต่ยงั โชคดี

ทีป่ มุ่ ทัง้ สองต้องใช้แรงกดเยอะ จึงยากทีจ่ ะเผลอกดปุม่ นีโ้ ดยไม่ตงั้ ใจ ส่วนสาย รัดข้อมือก็ออกแบบให้มตี วั เลือ่ นไว้ลอ็ กกระชับกับข้อมือด้วย DL ประทับใจกับความเร็วในการเปิด-ปิดกล้องทีว่ อ่ งไวของ IXUS 200 IS มาก เพราะทำให้สามารถหยิบจับกล้องขึน้ มาถ่ายในจังหวะทีต่ อ้ งการได้ดี รวมถึงความเร็วในการโฟกัสภาพทีท่ ำได้ดใี นระดับหนึง่ ยกเว้นในสภาวะ แสงน้อย หรือใช้ฟงั ก์ชนั ซูมมากๆ การโฟกัสจะช้าลงพอสมควร ส่วนจอภาพ ระบบสัมผัสอัจฉริยะ Touch to Play ของ Canon นัน้ ใช้งานได้ดี รับคำสัง่ ได้ รวดเร็ว สามารถใช้วธิ กี ดค้างแล้วลากเพือ่ ปรับชดเชยค่าแสง หรือสะบัดนิว้ มือ เพือ่ เลือ่ น (Scroll) โหมดถ่ายภาพหรือพรีววิ ภาพแบบไวๆ ได้ แต่การตัง้ ค่าใน เมนูและฟังก์ชนั รวมถึงคำสัง่ บางอย่างก็ยงั ต้องใช้แป้นวงกลมทีต่ วั กล้องใน การปรับแต่ง เพราะการทำงานในส่วนดังกล่าว ระบบสัมผัสไม่สามารถใช้งานได้

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ภาพทีไ่ ด้อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ความคมชัด ความสดใสของ สีสนั ความแม่นยำในการวัดแสง การปรับไวท์บาลานซ์ ก็ ทำได้ดตี ามสไตล์ของ Canon นัน่ แหละครับ จะมีกเ็ พียงเรือ่ ง ของ Noise ทีค่ อ่ นข้างเยอะในโหมดความไวแสงสูงจริงๆ เท่านัน้ ถ่ายสนุกด้วยลูกเล่นรอบตัว โหมดถ่ายภาพและการตั้งค่าของกล้องส่วนใหญ่จะไม่ แตกต่างกัน มีโหมดหลักๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น โหมด โปรแกรม (P) ถ่ายภาพบุคคล ภาพกลางคืน ภาพในร่ม ภาพเด็ก หรือภาพตอนเย็น แต่สงิ่ ทีท่ ำให้ IXUS 200 IS ดูนา่ สนใจก็คอื ลูกเล่นในโหมดถ่ายภาพทีจ่ ะช่วยให้เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับการถ่ายภาพนัน่ เอง ลูกเล่นทีว่ า่ นีจ้ ะอยูใ่ น โหมดถ่ายภาพหลัก คือ โหมดสีเด่น ทีจ่ ะเก็บไว้เฉพาะสี ทีเ่ ลือกและเปลีย่ นสีอนื่ ๆ ในภาพให้เป็นขาวดำ และโหมด เปลีย่ นสี ทีจ่ ะเปลีย่ นโทนสีหนึง่ เป็นอีกสีหนึง่ ตอนถ่ายภาพ วิธเี ล่นกับสีนเี้ มือ่ เข้าสูโ่ หมดทัง้ สอง ให้กดปุม่ Menu ค้างไว้

ก็จะมีคำสัง่ ลับทีซ่ อ่ นไว้ปรากฏออกมาให้ใช้งาน จะเก็บสีไหน หรือเปลีย่ นสีไหน ก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบ

นอกจากทัง้ สองโหมดทีก่ ล่าวมา ในโหมดโปรแกรมหรือ โหมด (P) ก็ยงั มีลกู เล่นพิเศษที่ DL คิดว่าน่าสนใจรวมอยูด่ ว้ ย นัน่ คือ การปรับแต่งสีภาพ แม้ในกล้องรุน่ ก่อนหน้าจะมีให้

ใช้งานอยูบ่ า้ ง แต่สำหรับ Digital IXUS 200 IS มันทำได้

มากกว่าและเหนือกว่า โดยเฉพาะค่าสีจดั จ้านแบบฟิลม์ สไลด์ ค่าสีทเี่ น้นหนักในโทนน้ำเงินเข้ม เขียวเข้ม และแดงเข้ม เพือ่ การถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ อีกทัง้ ยังมีคา่ สีไว้ใช้ถา่ ยคนผิวขาว ทีอ่ ยากได้ผวิ สีแทน หรือคนผิวคล้ำแต่อยากขาว เป็น ลูกเล่นทีน่ า่ สนใจดีใช่ไหมครับสำหรับ Digital IXUS 200 IS รุน่ นี ้


M obi le Phone R ev i ew

TEXT : บรรณาธิการเทคนิค DL

พอรู้ว่าจะมีโอกาสได้ทดสอบ Nokia N97 mini โฆษณาค้นหาเส้นทางด้วย Ovi Maps ของ Nokia ก็ผุดขึ้นมาในสมอง เพราะคราวนี้ Nokia ดูจะ จริงจังกับระบบนี้มาก แม้ N97 รุ่นก่อนหน้าจะมีฟังก์ชันนี้ แต่ก็ไม่ได้นำมาชูเป็นจุดเด่นสักเท่าไหร่ มาดูกันว่า N97 mini จะบิ๊กหรือจะแบ๊ว

Nokia

N97 Mini

จุดบรรจบของเทคโนโลยีและดีไซน์ Nokia N97 mini แค่ชอื่ ก็ดนู า่ รักแล้วสำหรับมือถือทีพ่ ฒ ั นาต่อจากรุน่ N97 ด้วยขนาดตัวเครือ่ งทีเ่ ล็กลง มีความยาวแค่ 4.4 นิว้ กว้าง 2 นิว้ และหนา เพียง 0.5 นิว้ เท่านัน้ (N97 มีขนาดตัวเครือ่ ง 4.6” x 2.1” x 0.6”) มีหน้าจอ แสดงผลขนาด 3.2 นิว้ ทีเ่ ป็นระบบสัมผัสแบบใช้ตวั ต้านทาน หรือ Resistive Touch Screen ทำให้สงั่ การด้วยนิว้ มือ หรือ Stylus (ปากกา) ได้ แต่จะแปลกก็ตรงทีไ่ ม่มี Stylus ให้มา Nokia N97 mini สามารถสไลด์เพือ่ เปิดเอาคียบ์ อร์ดแบบ QWERTY มาใช้ได้เหมือน N97 แต่จะต่างกันตรง การจัดวางปุม่ กด ภายในของ N97 mini จะมาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Symbian 9.4 – S60 และซอฟต์แวร์รนุ่ ใหม่ทไี่ ด้รบั การพัฒนาในส่วนของ UI รวมถึง Widget บนหน้าโฮมทีม่ ากกว่าเดิม สามารถเลือ่ นหน้าจอทีล่ นื่ ไหลได้ดว้ ยการสะบัด นิว้ สัมผัส และมีเครือ่ งมือต่างๆ สำหรับโซเชียลเน็ตเวิรก์ มากมาย

การลดขนาดให้กระชับมือและสะดวกในการใช้งานแบบมือเดียวมากขึน ้ เป็นความลงตัวทีป ่ รากฏอยูใ่ น N97 mini ส่วนประกอบ และการ ออกแบบทีด ่ แ ู ข็งแรง แม้จะลดขนาดลง แต่กไ็ ม่ทำให้ความหรูหราลดน้อย

’s Conclusion ตามลงไป การจัดวางตัวอักษรภาษาไทย และการปรับคียบ ์ อร์ด QWERTY ใหม่ ทำให้ใช้งานง่ายขึน ้ มาก อย่างไรก็ดี การทีส ่ เปคคร่าวๆ ของ N97 mini ไม่แตกต่างกับ N97 มากนัก จนดูเหมือนว่าไม่มอ ี ะไรเปลีย ่ น แต่การชูจด ุ เด่นในด้าน การใช้งาน ทั้งระบบ Ovi Maps หรือสังคมออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต กลับแสดงตัวตนของ N97 mini ให้เปล่งประกายบนความลงตัว

คุณสมบัตท ิ น ี่ า่ สนใจ ระบบ GPS ของ N97 mini เป็นแบบ A-GPS แสดงผลพิกดั ตำแหน่งลงในแผนที่ Ovi Maps 3.0 สามารถ แสดงผลได้ทงั้ แบบแผนทีป่ กติ แบบสามมิติ แผนทีด่ าวเทียม และแผนทีแ่ บบภูมปิ ระเทศ รวมถึงสามารถ แสดงรายการสถานทีต่ า่ งๆ แสดงรายละเอียดสถานที่ เก็บพิกดั ไว้สำหรับใช้งาน หรือส่งต่อให้ผใู้ ช้งาน แผนทีด่ ว้ ยกัน มีระบบนำทางทัง้ แบบขับรถและแบบเดินเท้า รวมถึงการแสดงสภาพการจราจร บนท้องถนน (ยังไม่รองรับกับประเทศไทย) การเชือ่ มต่อของ N97 mini ทำได้หลายทางทัง้ แบบออฟไลน์ และออนไลน์เพือ่ รองรับรูปแบบการใช้งานทีจ่ ะมีมากขึน้ โดยใน แบบออฟไลน์จะมีพอร์ต USB และ Bluetooth ให้ใช้งาน โดย USB จะเป็นแบบ Micro USB 2.0 ไว้โอนถ่ายข้อมูลกับ คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีทงั้ แบบ PC Suite ทีใ่ ช้ปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ใน โทรศัพท์ และแบบเปลีย่ นมือถือเป็นอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล ทีใ่ ช้ จัดการข้อมูลบนหน่วยความจำเครือ่ ง ส่วน Bluetooth ของ N97 mini จะเป็นเวอร์ชนั่ 2.0 + A2DP ทีร่ องรับ การเชือ่ มต่อกับหูฟงั หรืออุปกรณ์รองรับ คุณภาพเสียงแบบสเตอริโอไร้สายได้ รวมถึงใช้งานเป็นโมเด็มผ่าน Bluetooth ส่วนแบบ ออนไลน์กม็ ใี ห้เลือกใช้ทงั้ แบบ 3G ทีค่ วามถี่ 900/ 2100 MHz ความเร็วสูงสุด 3.6 Mbps และ WiFi 802.11 b/g ส่วนจะสะดวกแบบไหนก็ขนึ้ อยูก่ บั ค่ายและพืน้ ที่ ทีใ่ ช้งาน N97 mini มีฟงั ก์ชนั กล้องดิจติ อลทีใ่ ห้ความละเอียดมาก ถึง 5 ล้านพิกเซล คงไม่ตอ้ งบอกว่าเพียงพอหรือยัง แต่สงิ่ ทีต่ อ้ ง พูดถึงคือคุณภาพ เพราะเท่าทีไ่ ด้ลองถ่ายภาพในหลายๆ แบบ ภาพทีอ่ อกมาจัดว่าดีพอใช้ แม้จะใช้เลนส์ Carl

Zeiss คุณภาพดีและมีฟงั ก์ชนั ปรับแต่งมากมาย ทัง้ ระบบจับภาพแบบ Auto Focus แฟลชช่วยถ่ายแบบ LED ทีม่ รี ะบบแก้ตาแดง โหมด ถ่ายภาพแบบต่างๆ การตัง้ ค่าแสง ตัง้ ค่าไวท์บาลานซ์ ตัง้ ค่าความไวแสง ปรับแต่งโทนสี ปรับค่าความเข้มแสง ฯลฯ แต่จะมีปญ ั หาเล็กๆ ในการ ถ่ายภาพทีม่ แี สงน้อย เพราะภาพทีไ่ ด้จะเบลอ ไม่คมชัด แสงฟุง้ และ รายละเอียดภาพหายไปพอสมควร ถ้าเทียบกันเองในกลุม่ Nokia ทีม่ ี กล้อง 5 ล้านพิกเซลนัน้ ยังมีหลายรุน่ ทีใ่ ห้ภาพทีส่ วยกว่า N97 mini อยู่ แต่ถา้ มองโดยรวมก็ถอื ว่ายังทำได้ดแี ละทีน่ า่ สนใจกว่าคือมีกล้อง ด้านหน้าไว้ใช้สนทนาแบบ Video Calling เมือ่ ระบบ 3G มาถึง แบตเตอรีข่ อง N97 mini เป็นชนิด Li-ion รุน่ BL-4D ทีม่ คี วามจุ 1200 mAh เมือ่ ชาร์จเต็มที่ และใช้งานแบบเต็มอัตราศึก คือทัง้ โทรศัพท์ ฟังเพลง ฟังวิทยุ ใช้งาน GPS กับ Ovi Maps เปิดเน็ตเช็กเมล์ คุยกับเพือ่ นผ่าน Facebook พร้อมทัง้ ถ่ายรูปบ้างเป็นครัง้ คราวสลับกันไป ความจุ 1200 mAh จะอยูไ่ ด้ประมาณ 1 วันเต็มๆ ก็ตอ้ งชาร์จไฟ ดูเหมือนจะสัน้ เมือ่ เทียบกับมือถือรุน่ ล่างๆ ทีช่ าร์จแบตฯ ทีนงึ อยูไ่ ด้ 2-3 วัน แต่เมือ่ ดูปริมาณสิง่ ทีท่ ำในแต่ละวันแล้ว ก็ถอื ว่าสอบผ่านในด้าน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ถ้าจะให้ชวั ร์กค็ วรมีแบตฯ สำรองไว้ดว้ ย

DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


Professional MultiPlayer review

Pioneer CDJ-2000

TEXT : บรรณาธิการ DL

ถึงเวลาเลือ ่ นขัน ้ เป็นดีเจตัวจริง

หมดยุคทีต ่ อ ้ งมานัง ่ จดหรือพริน ้ ต์รายการเพลงด้วยกระดาษ เมือ ่ ความเป็นดิจต ิ อล

เต็มรูปแบบเข้ามาสูร ่ ะบบ CDJ-2000 ของ Pioneer ต้องยอมรับว่าดีเจ

หรือคนทำเพลงในสมัยนีม ้ เี ทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะ จะเห็นได้จากแนวเพลง ใหม่ๆ หรือลูกเล่นในการมิกซ์เพลงทีล ่ ำ้ สมัย เพราะเครือ ่ งเล่นนัน ้ แทบจะทำได้

อย่างทีใ่ จต้องการ และยิง่ เป็นยุคดิจต ิ อล เครือ ่ งไม้เครือ ่ งมือยิง่ ทันสมัย โดยเฉพาะ

ใน Pioneer CDJ-2000 รุน ่ นี ้

Pioneer CDJ-2000 จะจัดว่าเป็นนวัตกรรมเครือ่ งเล่นเพลงสมัยใหม่กไ็ ม่เชิงนัก เพราะเครือ่ งเล่นประเภทนีก้ ม็ ใี ห้เห็นอยูบ่ า้ ง แต่ดว้ ยความสุดยอดใน

รายละเอียดของเทคโนโลยีและการออกแบบ มันก็จะสามารถเปลีย่ น รูปแบบการทำงานของเหล่าดีเจไปได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว แรกสัมผัสและการออกแบบ

การออกแบบตัวเครือ่ งยังคงสไตล์เดิมๆ ของ Pioneer ทีเ่ ป็น แท่นสีเ่ หลีย่ ม มีปมุ่ แป้น มีสวิตช์ตา่ งๆ มากมาย ใครทีไ่ ม่เคยใช้ คงจะงงไม่นอ้ ย ความโดดเด่นที่ DL สัมผัสได้คอื สีทดี่ คู มเข้ม

ตัดกับไฟบนตัวเครือ่ ง ทำให้ Pioneer CDJ-2000 ดูมเี สน่หม์ าก ใช้หน้าจอแอลซีดสี ขี นาดใหญ่ 6.1 นิว้ ความละเอียดสูง การค้นหา และเลือกเพลงจึงทำได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ แถมยังมี Wave

ของเพลงทีเ่ ล่นแสดงโชว์ดว้ ย ทำให้การใช้แผง Needle Search

ทีเ่ ป็นระบบสัมผัส ค้นหาตำแหน่งเสียงบน Wave เพลงทีต่ อ้ งการได้ เพียงแค่ใช้ปลายนิว้ แป้น Jog ของ CDJ-2000 จะมีขนาดใหญ่ขนึ้ มีไฟรอบๆ ขอบแป้น 4 จุดช่วยให้มองเห็นในทีม่ ดื ได้ดี นอกจากนีย้ งั มีปมุ่ ปรับความฝืด

ของแป้นได้ตามต้องการ มีอะไรน่าสนใจบ้าง

แม้จะเป็นเครือ่ งเล่นเพลง แต่ถา้ จะเอาไปเทียบกับเครือ่ งเล่น MP3 รุน่ สุดหรูแค่ไหน ต้องบอกเลยว่า ห่างกันคนละชัน้ เพราะ CDJ-2000 เป็นเครือ่ งเล่นเพลงทีร่ องรับไฟล์ได้หลากหลายกว่า ทัง้ MP3 / AAC / WAV และ AIFF นอกจากนี ้ ยังรองรับข้อมูลทีอ่ ยูบ่ น SD Card และ USB ไดรฟ์ประเภท ต่างๆ ทัง้ ชนิดทีเ่ ป็นฮาร์ดดิสก์ หรือแฟลชไดรฟ์ได้ ไม่จำเป็นต้องไรท์ ลงแผ่นซีดี หรือดีวดี ใี ห้เสียเวลา ซึง่ เป็นฟีเจอร์ใหม่ทเี่ พิม่ เข้ามา ช่วยให้การ ใช้มคี วามคล่องตัวขึน้ จะเลือกใช้งานจากสือ่ บันทึกแบบใดนัน้ ก็กดเลือกเอาได้

ทีต่ วั เครือ่ ง นอกจากจะดึงไฟล์เพลงมาใช้จากสือ่ ได้ถงึ 3 แบบ (Disc, SD, USB) แต่ CDJ-2000 ก็ยงั มี โหมด LINK ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั โหมด LINK นีจ้ ะช่วยให้ตวั เครือ่ งเล่นเชือ่ มต่อกันผ่านสาย LAN ทำให้ อ่านข้อมูลโดยใช้ไดรฟ์ หรือการ์ดเพียงชุดเดียวได้ หรือจะต่อเครือ่ งเล่น 1-4 เครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์ผา่ นสวิตช์ เพือ่ ดึงไฟล์เพลงมาใช้ผา่ นโปรแกรม rekordbox™ ก็ทำได้เช่นกัน ส่วนคุณภาพของเสียงทีไ่ ด้จาก CDJ-2000 นัน้ ต้องยอมรับมีพฒ ั นาการสูงขึน้ มาก ไม่วา่ จะเป็น ซาวนด์ในระบบดิจติ อล หรืออนาล็อก โดยเฉพาะในระบบดิจติ อลทีม่ รี ะบบ Wolfson DAC เพิม่ เข้ามา ทำให้ประสิทธิภาพของอัตราส่วน S/N สูงขึน้ และลดการผิดเพีย้ นของเสียงลง ทำให้ได้ซาวนด์ดจิ ติ อล

รองรับไฟล์และสือ ่ ดิจต ิ อลได้มากขึน ้ ทีแ่ น่นและอิม่ ขึน้ ส่วนในภาคเสียงแบบอนาล็อกก็ถกู พัฒนา มีซอฟต์แวร์ rekordbox™ ทีช ่ ว่ ยจัดการเพลง ในแบบ Hybrid OP amp ซึง่ จะช่วยลดเสียงรบกวนนอก ให้คณ ุ ภาพเสียงทีย ่ อดเยีย ่ ม ขอบเขตการได้ยนิ (<20Hz) ทีม่ ผี ลทำให้เกิดเสียงทึบแน่น แผง Needle Search เป็นแบบระบบสัมผัส เกินไป เสียงทีไ่ ด้จงึ มีความชัดเจนและใสมากขึน้ นอกจากนี้ หน้าจอสีแบบ LCD ขนาดใหญ่ 6.1 นิว้ ยังมีระบบ Quantize ทีช่ ว่ ยให้การควบคุมบีท ไม่วา่ จะเป็น Loop, Cue หรือตัง้ ค่า IN/OUT มีความแม่นยำมากยิง่ ขึน้ ถ้าคุณเป็นดีเจเปิดเพลงตามผับบาร์และ (ใช้ได้เฉพาะกับเพลงทีถ่ กู วิเคราะห์ผา่ น Rekordbox™)

• • • • •

’s Conclusion

อยากประกาศตัวหรือโชว์ฝม ี อ ื ในด้านนี้ CDJ-2000 จะไม่ทำให้คณ ุ ผิดหวังแน่นอน ลูกเล่นทีม ่ ากมาย ในการจัดการกับเพลงและระบบต่างๆ ที่ Pioneer พัฒนา ทำให้ CDJ-2000 เป็นเครือ ่ งเล่นเพลง ที่ DL ก็ยง ั อยากได้ไว้โชว์สเต็ปมิกซ์เพลงเหมือนกัน

เตรียมเพลงและบรรเลงให้สุดเหวี่ยง

การเตรียมเพลงเป็นขัน้ ตอนทีด่ ยู งุ่ ยากไม่นอ้ ย เพราะนอกจากจะมีเพลงให้เลือก มากมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงลำดับเพลงก่อนหลังทีจ่ ะใช้ เมือ่ เลือกได้กย็ งั ต้องมาวุน่ วาย กับการจัดเก็บ แต่ดว้ ย rekordbox™ ความยุง่ ยากทีม่ จี ะกลายเป็นงานทีท่ ำได้รวดเร็ว เพราะ rekordbox™ เป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลเพลงทีค่ ล้ายกับ โปรแกรม iTunes สำหรับดีเจ ทีส่ ามารถบริหารจัดการ เรียงเพลง สร้าง Playlists บันทึก Loops และ Cue Point บันทึกกราฟคลืน่ เสียง บันทึก BPM หรือแม้กระทัง่ ใส่รปู ภาพ

ลงไปในรายละเอียด ซึง่ ข้อมูลทีเ่ ตรียมได้ สามารถบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ หรือ SD Card แล้วนำไปเสียบเล่นกับเครือ่ งเล่น CDJ-2000 ได้ทนั ที เพียงเท่านีโ้ ชว์ของคุณก็พร้อมแล้วกับค่ำคืนแห่งความสนุก โปรแกรม rekordbox™ สามารถใช้งานได้ทงั้ บนเครือ่ ง PC และ Mac และรองรับเครือ่ งเล่น CDJ-2000 และ CDJ-900


เย็นวันนี้ DL นัดหมายกับหนุย ่ - พงศ์สข ุ หิรญ ั พฤกษ์ ทีบ ่ ริษท ั ShowNoLimit ย้อนกลับไปสิบปีทแ ี่ ล้ว เด็กวัยรุน ่ ทีเ่ พิง ่ เรียนจบมหาวิทยาลัย

ได้ไม่นาน ใช้ประสบการณ์ทำงานในวงการไอทีแบบวันต่อวัน จนถึงวันทีเ่ ริม ่ ก่อตัง ้ บริษท ั นีข ้ น ึ้ มาเพือ ่ หวังซัพพอร์ตความคิด และผลงานทีอ ่ ยากทำงานโชว์บนเวทีให้ถง ึ กึน ๋ ทีส ่ ด ุ

ช่องทางสือ ่ สารความสุขของ

หนุย ่ -พงศ์สข ุ หิรญ ั พฤกษ์ หนุย ่ บอก DL ว่า “ผมเคยเป็นเอ็มซีงานอีเวนต์มาก่อน ผมไม่อยากเล่น เกมเห่ยๆ ที่ให้คนพูดชื่อสินค้าแล้วลากเสียงให้นานที่สุด เช่น อินเท ... ล แล้วได้ของทีร ่ ะลึก ผมอยากทำโชว์บนเวทีทค ี่ ด ิ ด้วย Head ทำด้วย Heart นัน ่ เป็นทีม ่ าของบริษท ั โชว์ไร้ขด ี จำกัด”

ถ้าวัดความสำเร็จด้วยบิลลิง ่ ของกรรมการ ผูจ ้ ด ั การวัย 31 คนนี้ วันนีเ้ ขาและทีมงานทีเ่ ดิน

ตามความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณของ ตัวเองได้ทบ ุ สถิตร ิ ายได้เกินหนึง ่ ร้อย ล้านบาทไปเรียบร้อย แต่นน ั่ ไม่ใช่…ความสำเร็จทีห ่ นุม ่

อารมณ์ดค ี นนีต ้ อ ้ งการและทะเยอทะยาน ไปให้ถง ึ เพราะหนุย ่ -พงศ์สข ุ หล่นความคิดกับ DL ว่า “ผมเป็นสิง ่ มี ชีวต ิ ทีอ ่ ยูไ่ ด้ดว ้ ยกำลังใจ” เขาบอกว่า ทุ ก วั น นี้ ค วามสุ ข ของเขา คื อ ได้ สือ ่ สารออกไปในช่องทางต่างๆ ทีต ่ ว ั เองมี เพือ ่ เป็นคนหนึง ่ ที ่ สอดแทรกความคิดดีๆ ออกไป สูส ่ ง ั คม

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE


my TECHY w ork ST Y LE

TEXT : Bipolar PHOTO : Kannawat Jaiphrom

คุณมี YouTube Channel ด้วยเหรอ?

ใช่ครับ เป็นของรายการแบไต๋ไฮเทคทีผ่ มทำอยู่ ออกอากาศทางเนชัน ่ แชนแนล พอจบแต่ละเทปผมจะโยนคลิปเข้าไปให้คนเข้าไปดูเลย เช่น

รูห้ รือไม่...กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 6 มหานคร Wi-Fi ของโลก, 10 เกมดีทโี่ ลกควรรูจ้ กั , Egde

รัว่ ทำอย่างไร, นักสืบพันธุท์ พิ นักสืบหลังจอ กรณีนาธาน แต่ละคลิปทีอ่ ยูบ่ นแบไต๋ชอ่ งทาง

จะมีผชู้ มเฉลีย่ 1,500-2,000 วิวต่อคลิป ผมและทีมงานก็โคตรดีใจเลย แต่ลองดูนะ! (เขาเสิรจ์ ในบางคียเ์ วิรด์ ) เช่น ม.ต้นตบกัน เธอแย่งแฟนเขา วัยรุน่ ตีกนั กลุม่ คำพวกนีม้ คี นคลิกดูเป็นแสนเป็นล้านวิวต่อเดือน นัน่ เกิดอะไรขึน้ ? ผมจึงคิดว่า เมือ่ เรา ทำได้ ผมก็อยากสอดแทรกความคิดดีๆ ลงในช่องทางทีผ่ มมี เราร่วมกันทำให้สงั คมตรงนี ้ มีคณ ุ ภาพได้ ครัง้ หนึง่ ผมเคยไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเกมดี วันต่อมาผมไป อ่านเจอในเว็บบอร์ดแห่งหนึง่ เขียนว่า ไอ้หนุย่ มันรวยนิ มันก็เลยทำได้ ผมจีด๊ เลย คิดว่า ของอย่างนีม้ นั ไม่ได้อยูท่ รี่ วยหรือจน มันอยูท่ เี่ จตนามากกว่า ทุกวันนีค้ นสามารถสร้างช่อง ทางของตัวเอง ด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ มากถ้าเราฉายเรือ่ งดีๆ ออกมาให้สงั คมได้รบั รู้

ดูท่าว่างานคุณยุ่งสุดๆ แล้วเอาเวลา ที่ไหนไปเล่น Twitter

ผมจะ Tweet ตอนที่คิดว่าผมเริ่มหายใจทิ้งขว้าง (อมยิม้ ) ถ้าคนทีต่ าม Twitter ของผมจะเคยเจอว่า ผม Tweet ได้

แม้ซอ้ นมอเตอร์ไซค์อยู่ เจ-เจตริน จะแซวกลับมาว่า หนุย่ นีอ้ น ิ จัด Tweet on Motorbike ส่วนใหญ่ผมจะ Tweet เรือ่ งงาน เรือ่ งการ ประชุมโปรเจ็กต์ตา่ งๆ คุณกาละแมร์เคยแซวผมบนเวทีเสวนาว่า Twitter หนุย่ -พงศ์สขุ มีแต่ ประชุม ประชุม จะประชุมไปถึงไหน

ผมก็แหย่คณ ุ กาละแมร์กลับว่า Twitter ของกาละแมร์มแี ต่ ขีม่ า้ สปา ขีม่ า้ สปา ก็ฮากันไป (หัวเราะ)

ทุกคนเป็นสื่อได้

ใช่ครับ ผมมีความเชือ่ บางอย่างว่าสือ่ สามารถเปลีย่ นแปลงประเทศได้ มีคน เคยบอกว่าเป็นนักการเมืองกับเป็นสือ่ มวลชน ในบางครัง้ บทบาทของ สื่อมวลชนที่ดีสามารถทำอะไรได้มากกว่านักการเมือง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า

นักการเมืองทำไม่ได้นะครับ เพราะว่าการจะเป็นนักการเมืองนี่ เขามาในต้นทุนทีส่ งู ดังนัน้ การจะทำอะไรสักอย่าง พวกเขาจะมองเห็นประโยชน์พรรคพวก ประโยชน์ตวั เองมากกว่า แต่วนั นีเ้ ราๆ ท่านๆ เป็นสือ่ ได้ เป็นได้ดว้ ยต้นทุนทีต่ ำ่ ผ่าน YouTube Channel สามารถ เข้าไปแชร์อะไรในแง่บวกได้นิ จะให้อนิ เตอร์เน็ตมีสารพิษตกค้างไปถึงไหน

ชีวิตที่ติดอินเตอร์เน็ตเริ่มจริงๆ เมื่อไร

จาก Pantip.com เมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว ตอนนัน้ ผมต่อ อินเตอร์เน็ตได้คนแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ก็เล่นแต่เว็บนอก มี Yahoo, Altavista พอวัน หนึง่ ไปงานไอทีงานหนึง่ เจอเว็บทีช่ อื่ ทับศัพท์ภาษาไทยว่า Pantip

กลับบ้านไปสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เว็บพันธุ์ทิพมีสมาชิกไม่ถึง

หนึง่ ร้อยคน ผมได้คยุ กับล็อกอินชือ่ บิล คลินตัน ทีเ่ ล่นโดยพีด่ -ี้

นิติพงษ์ ห่อนาค ดีใจมากที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

นักแต่งเพลงระดับเทพฯ ขนาดนัน้

เราอยากรู้ว่า ในเรื่องเวลาคุณมีลิมิตการใช้

อินเตอร์เน็ตไหม

อย่างเก่งผมเล่นเน็ตไม่เกินตีหนึง่ ผมสนับสนุนให้รา่ งกายต้องพัก เพราะ ทราบมาว่า อวัยวะในร่างกายมีเวลาพักของเขา เช่น ตับจะพักตอนตี 1 กระเพาะจะพักตอน ตี 2 ถ้าเราไม่พกั นีอ่ วัยวะก็จะทำงานหนัก มันก็จะรวน เสือ่ มสภาพได้ มันไม่ได้มอี ะไหล่ เปลีย่ นนะ ผมไม่เล่นคอมพ์เกินตีหนึง่ ครับ

ใช่เลยยุคนั้นมีแต่คนคูลๆ เล่น

เว็บบอร์ดพันธุ์ทิพ แต่เดี๋ยวนี้มีแต่คน คอยก่อกวนซะมากกว่า

คุณพูดถูก…คนเดีย๋ วนีส้ ะท้อนความรุนแรงออกมาทางอินเตอร์เน็ต เยอะมาก ประเภททำตัวเป็นไม้บรรทัดโลก อะไรไม่ถกู ต้องด่ากราด หาคนหมูม่ ากมาเป็นพรรคพวก สร้างความจริงในแบบทีต่ วั เอง

อยากจะเชือ่ ทัง้ ทีเ่ รือ่ งบางเรือ่ งมันไม่มมี ลู ความจริง ถ้าเป็นอย่างนี ้ ไปนานเข้า นานเข้าคนที่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่ดีก็จะเชือ่ ตาม

แล้วลุกลามเป็นความแตกแยกของปัญหาสังคมได้ อยากรู้ว่าในปีที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้ อะไรจากการเล่น Twitter หรือ Facebook บ้าง

(นิง่ คิด)….พีช่ ายผมเคยบอกผมว่า ผมเป็นคนทำงานหนักเพือ่ ทีจ่ ะได้ เสพความสุขผ่านตัวหนังสือ นัน ่ คือแต่ละวันมันเหนือ่ ยมาก มีทอ้

แต่พอกลับถึงบ้านไป เปิดเฟซบุค นัง่ อ่านแล้วพบข้อความสัน ้ ๆ

จากใครสักคนทีบ่ อกว่า งานทีผ่ มทำมันมีประโยชน์ มีคนกลุม่ เล็กๆ ชืน่ ชม มีฟดี แบ็ค แค่นผี้ มก็หายเหนือ่ ยแล้ว พร้อมทีจ่ ะใส่พลังงานกับ งานอย่างเต็มที่ ผมได้เรียนรูว้ า่ เราเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ยกำลังใจ เช่น ทำคอนเสิรต์ นีแ้ ล้วขาดทุน แต่หลังจบงานมีคนเดินมาจับมือ

สุดยอดมากเลยพี่ หลายคนไปเขียนกระทูช้ ม Tweet มาให้กำลังใจ แค่นผี้ มก็อยากจะทำต่อ นอกจากเรื่องงานแล้วคุณโพสต์

เรื่องอะไรอีก

ผมอายุ 31 แล้ว อยากมีบันทึกเล็กๆ ของตัวเอง

ถ้าเขียนอะไรยาวๆ ประเภทต้องลำดับความคิด มันกินเวลา ผมเลย บันทึกผ่าน Twitter เป็นข้อความสัน้ ๆ ใช้เป็นช่องทางเพือ่ สือ่ สารกับ คนอืน่ ผมตัง้ ใจจะใช้ตรงนีส้ อดแทรกความคิดดีๆ ไปสูผ่ ทู้ ตี่ ดิ ตามเรา ไม่วา่ จะทาง Facebook หรือ Twitter เพราะคิดว่าเก้าพันกว่าคนที่ Follow ผมมา นอกจากจะรูว้ า่ ผมกำลังทำโปรเจ็กต์อะไร ทีถ่ อื ว่า เป็นการพีอาร์งานไปในตัว แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด ผมอยากให้คนอืน่ รูว้ า่ ต่อเรือ่ งนี้ ต่อเหตุการณ์นนั้ ผมมีความเห็นต่อเรือ่ งพวกนัน้ อย่างไรบ้าง มีเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มอยากให้ดู (เขาพูดพลางเปิดเว็บไซต์ YouTube)

All About Nui Show

LAPTOP : Asus Lamborghini + Dtac Air Card

•GADGET: iPod Touch • SMART PHONE : Samsung

Omnia and More

•GAME : Nintendo Wii

and More

•FOLLOW HIM :

www.twitter.com/nuishow

•SAY HI TO HIM :

www.facebook.com/nuishow

YOUTUBE CHANNEL : • www.youtube.com/user/ beartaihitech

•OFFICE SITE : www.shownolimit.com •MOTTO : Organized by Brian, Presented by Heart •FUTURE 2010 : Satellite TV DIGITAL LIFESTYLE

23 DL


ก้าวเข้าสูย ่ ค ุ สมัยแห่ง

Lifestyle Product กฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ เดลล์ คอร์ปอเรชัน ่ ประเทศไทย ปัจจุบน ั สินค้าในท้องตลาดมักเรียกตัวเอง ว่าเป็น ‘Lifestyle Product’

เช่น รถยนต์ กาแฟ โทรศัพท์มอ ื ถือ หรือแม้แต่ทโี่ กนหนวด ความหมาย ของ Lifestyle Product คือ สินค้าทีช ่ ว ่ ยสะท้อนบุคลิก ตัวตน และรสนิยมของผูใ้ ช้

ว่าเขาและเธอเป็นคนอย่างไร เก๋ ชิก คูล เท่ ทันสมัย สมาร์ท หรูหรา ฯลฯ

เมือ ่ เลือกใช้สน ิ ค้าชิน ้ นัน ้ ๆ

ด้วยแนวคิดนีเ้ อง ทีท ่ ำให้สน ิ ค้าไอทีทง ั้ หลายต่างก็เรียงหน้าเข้ามาผ่านการ ผ่าตัดแปลงโฉมกันใหม่ เพือ ่ การเปลีย ่ นผ่านจากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์หน้าตาซีเรียสๆ เอาจริงเอาจังสำหรับการใช้งาน ไปสูก ่ ารเป็นสินค้าทีม ่ ไี ลฟ์สไตล์อยูด ่ ว ้ ย เช่น มีดไี ซน์เก๋ๆ พกพาไปไหนต่อไหนได้งา่ ย

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE


W i sdom F rom Guru TEXT : Dog Day Afternoon PHOTO : Kannawat Jaiphrom

คนเมืองทีน ่ ง ั่ Starbucks, True Coffee เขาจะซือ ้ แล็ปท็อป

เขาจะคำนึงถึงอะไรบ้าง

เลยได้มานัง่ จับเข่าคุยกับ คุณกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผูจ้ ดั การฝ่าย

การตลาด กลุม่ ธุรกิจคอนซูเมอร์ โซนเอเชียใต้ บริษทั เดลล์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่ ให้เขาบอกเล่ากรณีตวั อย่าง ว่ามันได้เกิดอะไร ขึน้ กับคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊คุ ทีน่ บั วันด้วยรูปร่างและขนาดก็ไม่ตา่ งอะไรจากเครือ่ งประดับ

ชิน้ หนึง่ ของผูใ้ ช้เลยทีเดียว เดลล์เปลีย ่ นจากคอมพิวเตอร์หน้าตาซีเรียสๆ

มาเป็นโปรดักท์ หน้าตาเก๋ มีสส ี น ั นัน ่ เป็นเพราะอะไร

ปัจจุบนั ลูกค้ามีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป ผูบ้ ริโภคต้องการ

รีเฟลตไลฟ์สไตล์ของตัวเองออกมาจากโปรดักท์ทเี่ ขาเลือก ตอนนีค้ ณ ุ ซือ้ โน้ตบุค๊ กับมือถือ มันไม่ได้เอาแค่ใช้งานได้ แต่เขาต้องการคอมพิวเตอร์และมือถือทีบ่ ง่ บอกความเป็นตัวตน

ของเขาด้วย บอกมีความชีวติ ชีวา บอกสีสนั ในชีวติ

อืม…คนกลุม่ นีเ้ ขาเป็นสาวกของบางแบรนด์อยูแ่ ล้ว เขาหยิบแล็ปท็อปไปวางบนโต๊ะ ดืม่ กาแฟ ซึง่ กาแฟอาจไม่อร่อยทีส่ ดุ หรือเข้มข้นทีส่ ดุ หรอก แต่เขาก็จา่ ยแก้วละร้อยกว่าบาทได้ เพือ่ ทีจ่ ะ to be seen เขาจ่ายตรง นัน้ เพือ่ ต้องการ Ambient ถ้าจะมองหาแล็ปท็อปสักเครือ่ ง แบรนด์นนั้ ต้องพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของเขาออกมา ต้องไม่ไก่กา ต้องดูมสี ไตล์ มีราคา Customer Buys Style?

ใช่ครับ แต่นนั่ จะเป็นตลาดที่ User Educated มาดีแล้ว เดีย๋ วนีม้ เี รือ่ งทีค่ ดิ ไม่ถงึ เกีย่ วกับ คำว่าไลฟ์สไตล์ เช่น เดลล์บางรุน่ มี 8 สี มีสสี ม้ สดด้วย ถ้าเมือ่ ก่อนเราคงคิดว่า เขาใช้สกั 2-3 ปีกเ็ บือ่

แต่ปรากฏว่า วันนีแ้ ล็ปท็อปสีสดขายดีซะด้วย แล็ปท็อปเริม ่ เหมือนกับโทรศัพท์มอ ื ถือขึน ้ ทุกวัน มีสแ ี รงๆ คัลเลอร์ฟล ู ได้

จริง… (ตอบทันที) เทรนด์ไปทางนัน้ ทุกแบรนด์เอา IT ไปเจอกับ Fashion สร้างโปรดักท์ให้ มีดไี ซน์ เน้นความบาง ผมเคยอยูซ่ มั ซุง เกาหลีมา 4 ปี อยูเ่ ดลล์ 2 ปี พบว่าแฟชัน่ กับไอทีเจอกันตัง้ นานแล้ว แฟชัน่ ทำให้โปรดักท์นนั้ ๆ ไม่ทอื่ เช่น ผมเคยดูแลพริน้ เตอร์รนุ่ หนึง่ เครือ่ งพริน้ เตอร์ทเี่ รามองว่าแค่พมิ พ์กระดาษ แต่เมือ่ มา เจอแฟชัน่ เขาจะออกแบบให้พริน้ เตอร์มคี วามเป็นเฟอร์นเิ จอร์ตกแต่งบ้านได้ วางแล้วเหมือนมีของเก๋ๆ อยูบ่ นโต๊ะทำงาน

ทำให้พริน้ เตอร์มี Value ขึน้ ไปอีก แล้วในเทรนด์ดไี ซน์ของแล็ปท็อปละมีตว ั อย่างทีเ่ ห็นชัดไหม

เป็นเพราะว่าทุกวันนีค ้ นใช้คอมพิวเตอร์นอกบ้าน เยอะด้วยรึเปล่า

มี…คือ เร็วๆ นีส้ ขี าว Glossy มันวาวมาแรง ในรถยนต์กม็ ี มือถือ แล็ปท็อป หลายๆ แบรนด์ ก็ทำโปรดักท์ของตัวเองออกมาให้สอดคล้อง

ใช่ครับ…อีกจุดทีอ่ ยากให้มอง คือ เมือ่ ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่ Work แต่เดีย๋ วนีค้ นใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ Work & Play เป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาใช้ดำเนินชีวติ ประจำวันตัง้ แต่ตนื่ จนเข้านอน เดลล์มแ ี นวคิดอย่างไรกับเรือ ่ งนี้

จริงๆ แล้ว เมือ่ 25 ปีกอ่ นเริม่ ต้นจากผลิตคอมพิวเตอร์

ตามออเดอร์ของลูกค้าอยูแ่ ล้ว มีแนวคิดเรือ่ ง Costumer Centric ลูกค้า เป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว จินตนาการว่าลูกค้าโทรศัพท์มาหาไมเคิล เดลล์ให้ประกอบ คอมพิวเตอร์ให้หนึง่ เครือ่ ง คุณไมเคิล เดลล์จะถามว่า คุณใช้งานอะไร พฤติกรรมเขาเป็น อย่างไร เดลล์จะประกอบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับสเปคการใช้งาน เครือ่ งใครเครือ่ งมัน ลูกค้า ต้องได้ประโยชน์สงู สุด เดลล์มจี ดุ แข็งทีม่ งุ่ ทำความเข้าใจในตัวลูกค้าอยูแ่ ล้ว พอมาถึงตอนนี้ การสร้างสรรค์โปรดักท์ของเดลล์กย็ งั Costumer Centric จะแบ่งเป็นเซกเมนต์ทลี่ ะเอียด เช่น กลุม่ เริม่ ใช้ กลุม่ ครอบครัว กลุม่ ชอบเล่นเกม กลุม่ สตูดโิ อทีช่ อบงานดีไซน์ กลุม่ ทีช่ อบ งานหรูหรา มาสเตอร์พซี เราก็มี Dell Adamo เรามีใบเบิลว่า ถ้าลูกค้าเปลีย่ นพฤติกรรมไป โปรดักท์ทเี่ ขาต้องการก็จะเปลีย่ นไปด้วย

แฟชัน ่ เจอไอทีกำลังดำเนินไป ต่อไปไอทีจะไปเจอกีฬา เจอมิวสิก

เจออวกาศ อะไรแบบนีอ ้ ก ี ไหม

ต้องถามกลับว่า คุณนิยามไอทีเจอกีฬาอย่างไร ถ้าการทีม่ แี ล็ปท็อปของแฟนทีเ่ ชียร์

ทีมลิเวอร์พลู ล่ะ ใช่ไหม ถ้าใช่ มันมีมาได้สกั ระยะหนึง่ แล้ว ตอนนีเ้ ดลล์มโี คกับหลายแบรนด์ ถ้าคนทีช่ อบ ทำเล็บจะรูจ้ กั สีทาเล็บทีม่ ชี อื่ เสียงมากในอเมริกาชือ่ ว่า OPI ตอนนีเ้ ดลล์กไ็ ด้ออกรุน่ ลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ กับ OPI มีแล็ปท็อปที ่ โคเวอร์หน้าเป็นสีเฉพาะ 6 สีของ OPI ได้รบั กระแสตอบรับดีมาก หรือนิคเคลเดียน (Nickeldeon) เป็นการ์ตนู หน้าตาเป็น ฟองน้ำสีเหลือง ฉายทีอ่ เมริกามาตัง้ แต่ปี 1977 ถ้าเห็นแล้วจะนึกออก เดลล์กเ็ ข้าไปร่วมออกแบบแล็ปท็อปกับนิคเคลเดียนได้ เป็นโมเดล Dell Inspiron Mini Nickelodeon เห็นรูปลักษณ์แล้วจะอยากใช้มาก มีอารมณ์ขนั ผมคิดว่าไอทีไปด้วยกันกับ อะไรก็ได้ แล็ปท็อปในยุคต่อไปจะเป็นอย่างไร

เป็นเรือ่ งปรกติ ความยากของนักการตลาดในยุคทีโ่ ปรดักท์แต่ละชิน ้ ต้องสะท้อนบุคลิกของไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้ อยูต ่ รงไหน

เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ ความ ต้องการทีแ่ ท้จริงต้องการอะไร ตรงนีเ้ ป็นหน้าทีข่ องนักการตลาดว่า ตอนนีพ้ ฤติกรรมผูใ้ ช้ คอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร คอมพิวเตอร์ดวิ กับชีวติ พวกเขาอย่างไร วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ บริโภคให้กระจ่าง การวางแผนสือ่ จะได้ตรงและเข้าไปอยูใ่ นไลฟ์สไตล์ของเขา จุดสำคัญ คือ การดึง Inspiration ของผูบ้ ริโภคมาพูด เพือ่ ทีเ่ ราจะทำให้เขาได้เป็นในสิง่ นัน้ อยากให้คณ ุ ลองวิเคราะห์พฤติกรรม

ผูบ ้ ริโภคขณะนี้

ได้ครับ ผมจะมองผูบ้ ริโภคออกมาเป็น 2 กลุม่ เป็นศัพท์ เฉพาะทีผ่ มตัง้ ขึน้ มาเอง คือ Lucy กับ Scott โดยที่ Scott จะเป็นกลุม่ คนทีร่ เู้ รือ่ ง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเวลาซือ้ คอมพ์จะรูเ้ รือ่ ง แรม ซีพยี ู ความละเอียดของหน้าจอ ประกอบ คอมพ์ได้เอง ลง Windows เป็น ส่วน Lucy คือ ผูท้ สี่ นใจจะใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่รสู้ เปคอะไร เลย แต่บอกได้วา่ ถ้าซือ้ คอมพ์มา จะเอาไปใช้ทไี่ หน ใช้ทำอะไร เมือ่ ถึงเวลาเลือก Lucy จะ หยิกโบรชัวร์มาให้ Scott เป็นคนแนะนำ Lucy จะบอก Scott ว่าช่วยเลือกเครือ่ งทีด่ ไี ซน์สวย น้ำหนักเบา พิมพ์ Microsoft Office เล่นเฟซบุค๊ เข้าอินเตอร์เน็ต ผมคิดว่าลูกค้าผมมี 2 กลุม่ นี้ ในประเทศไทย 70 เปอร์เซ็นต์เป็น Lucy ผมจึงสร้าง Perception ว่าแบรนด์เราง่าย ต่อการซือ้ Customer Buys Benefit ไม่ได้ Buys Spec เราจะสือ่ ออกไปเลยว่า เครือ่ งรุน่ นีเ้ ร็ว นัน้ เร็วอย่างไร ทำให้คณ ุ ประหยัดเวลาใช่ไหม ถ้าประหยัดเวลาคุณก็ทำงานได้เร็วขึน้ ถ้าคุณ ทำงานเสร็จเร็วๆ คุณก็มคี วามสุขขึน้ เราไม่ได้มาบอกว่าข้างในชิพซีพยี มู คี วามถีก่ เี่ ฮิรตซ์ ฮาร์ดดิสก์วงิ่ กีร่ อบต่อวินาที Lucy นึกภาพตามไม่ได้ ไม่ได้จะถามยอกย้อนนะครับ ผมอยากรูว ้ า่ คุณลง Windows เป็นไหม

(หัวเราะ)

ไม่เป็นครับ เพราะว่าเครือ่ งผม มี Windows มาอยูแ่ ล้ว

จะเป็นจอ Touch Screen เพราะระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 เป็น OS ทีถ่ กู ออกแบบมา ให้เป็น Touch Experience มองไปถึงแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตก็เริม่ ออกแบบมาตอบสนอง รวดเร็วขึน้ คนจะมีประสบการณ์รว่ มกับมัลติมเี ดียมากขึน้ เร็วๆ นีเ้ ราจะได้จมิ้ หน้าจอคอมพิวเตอร์กนั จน คงเหนือ ่ ยมาก…อยูใ่ นอุตสาหกรรมนีม ้ าสมควร คุณทำนายได้ไหมว่า Computer for the future จะเป็นอย่างไร

ผมคิดว่าฟอร์มคอมพิวเตอร์ทมี่ หี น้าจอ มีคยี บ์ อร์ดให้พมิ พ์ขอ้ มูลอะไรลงไปได้จะเป็นฟอร์ม ทีค่ ลาสสิก ไม่ถกู เปลีย่ นแน่ เพราะมนุษย์คนุ้ เคยแบบนี้ ถ้าเปลีย่ นจะถูกต่อต้าน แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ น่าจะมาช่วยเรือ่ งการ

ลดทอนจัดการให้คอมพิวเตอร์พกพาสะดวกขึน้ เช่น มีความเป็นไปได้วา่ แล็ปท็อปยุคต่อไปจะเป็นแผ่นม้วนๆ เหมือนกระดาษ แล้วคลีอ่ อกมาเป็นหน้าจอ ฉายแสงออกมาเป็นคียบ์ อร์ด ตอนนีเ้ ราอาจคิดว่าคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตได้เป็นวิทยาการที่ ดีทสี่ ดุ แล้ว แต่ผมเชือ่ มาตลอดว่าวิทยาการและจินตนาการของคนไม่มที างสิน้ สุด ความต้องการของผูบ้ ริโภคก็ไม่สนิ้ สุด

ดังนัน้ ต้องมีอะไรสนุกยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก เช่น โน้ตบุค๊ มีกล้อง ตอนนีเ้ ป็น Full HD ทีม่ บี ลูเรย์แล้ว และทีส่ ำคัญ PC for the future จะตอบโจทย์ คนแต่ละเซกเมนต์ที่จะซอยถี่หยิบลงไปอีก บริษัทที่จะประสบ

ความสำเร็จในยุคถัดจากนี้ คือ บริษัทที่สามารถทำโปรดักท์ที่ Customize ได้

คุยกับกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์

ได้ที่ www.twitter.com/ dellthailand

และ www.facebook.com/ dellthaiclub

งัน ้ คุณก็เป็น Lucy สิ

ผมอยูต่ รงกลาง คอยสือ่ สารว่า Lucy ต้องการอะไร

แล้วจะพัฒนาอะไรให้ Scott ได้สนุก

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


Notebook Revi ew

T E X T : กองบรรณาธิการ DL

Acer

Aspire 5738PG โน้ตบุค ๊ จอสัมผัส

เทคโนโลยีใหม่สำหรับวันนี ้

โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ ไม่เพียงแต่จะมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานทีส ่ ง ู ขึน ้ ยังจะมีลก ู เล่นพิเศษ

ที่ผู้ผลิตเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะระบบ Touch Screen หรือระบบสัมผัสที่ใช้นิ้วมือสั่งการ

ให้ระบบทำงาน ไม่แปลกที่ภาพการใช้มือควบคุมการทำงานระบบ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จับไฟล์นู่น โยงเข้ากับระบบนี ้ เข้าด้วยกันเพือ ่ ค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างของพระเอกคีอานู รีฟ

ในภาพยนตร์แอ็คชั่นยอดฮิตเมื่อหลายปีก่อน

จะสะท้อนเข้ามาในความคิดทันทีที่ได้รับโน้ตบุ๊คตัวนี้มาทดสอบ

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Acer Aspire 5738PG เป็นหนึง่ ในโน้ตบุค๊ รุน่ ทีม่ บี างอย่างน่าสนใจ หลังจาก Acer เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ถ้ามองเพียงรูปลักษณ์ ภายนอกของโน้ตบุค๊ รุน่ นีจ้ ะพบว่า ไม่ได้แตกต่างกับโน้ตบุค๊ รุน่ อืน่ ๆ มากนัก จะโดดเด่นกว่าก็เพียงความหรูหราในการออกแบบทีท่ ำได้ หมดจดในทุกๆ ส่วน ฝาพับสีนำ้ เงินเข้ม ตัวเครือ่ งสีเมทัลลิก หน้าจอ ขนาดใหญ่ ลำโพงคุณภาพดี แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่จดั วางได้ลงตัว และ มีชอ่ งต่อครบครันรอบตัวเครือ่ ง สำหรับสเปคความแรงของรุน่ ทีไ่ ด้รบั มาทดสอบ DL คิดว่า แม้จะ ยังไม่ได้ใช้ Intel Core i7 แต่การผสมผสานกันระหว่าง Intel Centrino Core 2 Duo P8700 บัส 1066 MHz ทีม่ คี วามเร็ว 2.53 GHz กับชิพแสดงผลกราฟิก ATI mobility Radeon HD 4570 พร้อมหน่วยความจำ 4GB ก็ไม่ได้ดดู อ้ ยกว่ากัน ความเร็วในระดับนี้ กับประสิทธิภาพในการแสดงผล 3 มิติ ต่อให้เป็นงานประมวลผล หนักๆ หรือเกมทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ก็รับรองได้ว่าไม่ผิดหวัง โดยเฉพาะใช้เพื่อความบันเทิงจากไดรฟ์ Blu-ray ที่จะต่อแบบ กะทัดรัดกับจอ LCD ชนิด LED Backlit ทีม่ าพร้อมลำโพงแบบ Dolby Home Theater หรือต่อกับจอ LCD TV ขนาดใหญ่พร้อมเครือ่ งเสียง กระหึม่ ด้วยพอร์ต HDMI ก็สะดวกทัง้ สองรูปแบบ จุดเด่นของ Acer Aspire 5738PG คือการใช้ระบบ Touch Screen แบบ Multi-Touch ที่ผู้ใช้สามารถใช้สองนิ้วควบคุม การทำงานของหน้าจอพร้อมๆ กันได้ โดยมีซอฟต์แวร์รองรับ การทำงานติดตัง้ มาด้วยหลายตัว โดยเฉพาะ TouchPortal ของ Acer และ Touch Pack for Windows 7 จากไมโครซอฟท์ สำหรับ TouchPortal Acer ตัง้ ใจพัฒนาขึน้ มาให้เป็นศูนย์รวมของระบบ เพราะสามารถใช้ดภู าพถ่าย ดูคลิปวิดโี อ ดูหนัง วาดภาพ และ เล่นเกมได้ในตัว ซึง่ เท่าทีไ่ ด้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน่ นี้ DL ก็รสู้ กึ ประทับใจทีเ่ ทคโนโลยีใหม่ๆ ทำอะไรได้หลายอย่างมากขึน้ แต่ท ี่ น่าห่วงในระยะยาวก็คงจะเป็นหน้าจอทีจ่ ะทนได้นานแค่ไหนถ้าถูก

ใช้งานอย่างหนัก โดนเล็บ หรือโดนของมีคมกระทบ เพราะถ้าเทียบ กับหน้าจอพวก PDA Phone ก็ดจู ะเปราะบางกว่า


ระบบ Multi-Touch จะใช้งานได้บนแอพพลิเคชัน่ ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ เฉพาะ ไม่สามารถใช้กบั แอพพลิเคชัน่ ทัว่ ไปได้ แต่ยงั คงใช้ระบบ Touch Screen ส่งคำสัง่ ได้เหมือนเดิม แต่จะลำบากเล็กน้อย เพราะนิว้ มือทีใ่ หญ่ทำให้การ ระบุจดุ กดทีแ่ น่ชดั ยากขึน้ แต่กไ็ ม่เป็นปัญหาอะไรมากนัก เพราะเรา สามารถส่งคำสัง่ จากเมาส์ หรือทัชแพดแบบเดิมได้นนั่ เอง DL ชอบมากๆ กับการออกแบบแป้นพิมพ์ให้ใหญ่และแยกเอาแป้น ตัวเลขออกมารวมไว้เหมือนคียบ์ อร์ดเครือ่ งเดสก์ทอ็ ป ทำให้โน้ตบุค๊ ใช้งาน ง่ายขึน้ มาก ไม่ตอ้ งหาแป้นตัวเลขมาต่อเพิม่ ให้เสียเวลา เพือ่ ความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิการใช้ Acer ก็ได้ตดิ ตัง้ ระบบ สแกนลายนิ้วมือเข้าไปด้วย โดยควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ Acer Bio Protection ทีส่ ามารถกำหนดได้วา่ จะให้นวิ้ ไหนเปิดโปรแกรมพิเศษอะไร หรือสัง่ ให้นวิ้ ไหนปิดเครือ่ ง หรือรีสตาร์ทได้อย่างง่ายดายด้วย เพียงแค่เข้าไป สแกนลายนิว้ มือให้ครบแล้วก็กำหนดโปรแกรมทีจ่ ะใช้ แบตเตอรีส่ ามารถใช้งานต่อเนือ่ งได้ประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ ซึง่ ตรวจวัด โดยการดูหนังภาพยนตร์ดวี ดี ดี ว้ ยระดับเสียงและค่าความสว่างสูงสุดของจอ ก็หมายความว่า ถ้าเป็นการทำงานทัว่ ๆ ไป จะสามารถใช้งานต่อเนือ่ งได้ อย่างน้อย 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ซอฟต์แวร์หลักๆ ทีม่ ากับตัวเครือ่ ง นอกจากจะใช้ Windows7 Home Premium เป็นระบบปฏิบตั กิ ารหลักแล้ว ยังได้ Microsoft Office home and Student 2007 และ Microsoft Work ไว้จดั การงานเอกสาร มี McAfee Security Center, Norton Online Backup และ NIT Media Maker ไว้ปอ้ งกันไวรัส สำรองข้อมูล และเขียนแผ่นดีวดี ี ก็สะดวกดีสำหรับ ผูท้ กี่ ำลังหาโน้ตบุค๊ เครือ่ งใหม่ ได้เครือ่ งแรงๆ มีซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิด์ ๆี พร้อม ใช้ได้ทันทีก็หายห่วง อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์อาจจะแตกต่างกัน

ไปบ้าง ขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีจ่ ำหน่าย เพราะในซีรสี่ ์ 5738PG ทีเ่ ป็น Touch Screen นี้ ยังมีรนุ่ ทีส่ เปคต่ำและสูงกว่าให้เลือกใช้งานด้วย ต้องสอบถาม ข้อมูลเพิม่ เติมก่อนซือ้ ด้วย

’s Conclusion ถ้านับเฉพาะสเปค Acer Aspire 5738PG เป็นโน้ตบุค ๊ อี ก รุ่ น ที่ น่ า ใช้ ม าก ทั้ ง ความเพี ย บพร้ อ มและความ ปลอดภั ย แต่ ส ำหรั บ ระบบ Touch Screen บน โน้ตบุ๊คอาจจะยังต้องรอแอพพลิเคชั่นใช้งานมารองรับ มากกว่านี้อีกสักหน่อย เพราะลำพังแค่ดูหนัง ฟังเพลง ดูภาพ เขียนตัวหนังสือ วาดภาพ เล่นเกมเล็กๆ น้อยๆ หรือใช้สำรวจโลกด้วย Microsoft Surface Globe อาจจะยังไม่เพียงพอ

รู้จักกับระบบ Touch Screen ระบบ Touch Screen ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เพราะ เราพบเห็นเทคโนโลยีได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจำวัน อุปกรณ์

โมบายต่างๆ ทัง้ มือถือ และ PDA เป็นกลุม่ ใหญ่ทเี่ ราเห็นได้ ชัดที่สุด รองลงมาก็เป็นพวกตู้เกม ตู้ Kiosk ตู้กดเงิน

รวมถึงระบบสัง่ การต่างๆ ตามศูนย์บริการใหญ่ๆ เช่น สนามบิน ห้องสมุด หรือสถานีรถไฟฟ้า เทคโนโลยี Touch Screen หลักๆ จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1. Resistive 2. Capacitive 3. Acoustic Wave ในเทคโนโลยีแต่ละแบบจะมีขอ้ ด้อยข้อดีตา่ งกัน โดย อุปกรณ์ประเภทมือถือ และ PDA Phone จะใช้ Touch Screen แบบ Resistive เพราะประหยัดและติดตัง้ ง่าย สามารถใช้นวิ้ มือหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ในการสัง่ การ แต่ถา้ หากเป็นอุปกรณ์ประเภทตูเ้ กม ตูค้ าราโอเกะ หรือตูก้ ดเงิน ก็มกั จะใช้เทคโนโลยีแบบ Capacitive เพราะมีคณ ุ สมบัติ โดดเด่นทีค่ วามทนทานและโปร่งแสง แต่จะใช้นวิ้ มือกด

สัง่ การเท่านัน้

• • • • • •

’ Favorites

ระบบ Touch Screen แบบ Multi-Touch ไดรฟ์ Blu-ray และช่องต่อ HDMI ลำโพง Dolby Home Theater หน้าจอ LED Backlit แบบ Wide Screen 16:9 HD ขนาดใหญ่ 15.6 นิ้ว แป้นคีย์บอร์ดใหญ่ มีแป้นพิมพ์ตัวเลขแยกออกมา ระบบปฏิบัติการ Windows7 และ Microsoft Office 2007

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


DIGI HANGOUT

Green Space

by Greyhound หากใครที่กำลังมองหาแหล่งแฮงค์เอาต์ชิกๆ ดีไซน์เก๋ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศเอาต์ดอร์สบายๆ ต้องทีน่ เี่ ลย GreenSpace by Greyhound ชัน้ 18-20 เซ็นเวิลด์ทาวเวอร์@เซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากคุณจะได้สมั ผัส บรรยากาศและวิวแบบซิตี้ไลฟ์กันในมุมสูงแล้ว คุณยังได้สัมผัสกับดีไซน์

การตกแต่งทีเ่ ก๋ไก๋ ภายใต้คอนเซ็ปต์ฟงั ก์กี้ ครีเอทีฟ สเปซ ซึง่ เขาดีไซน์ให้แต่ละชัน้ มีสไตล์การตกแต่งแตกต่างกันไปคือ ชัน้ 18 จะเป็นลานอาร์ตคนเมือง (Suburban Art Yard) เป็นการหยิบศิลปะและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองโดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็น Street Art หรือ Hand Craft Art มาผสมผสานกันในแต่ละโซนตัง้ แต่ทางเข้าไปถึงเวที และลานกลางแจ้ง สำหรับชัน้ 19

เป็นลานอาร์ตคนกรุง (City Art Yard) เป็นบรรยากาศของศิลปะร่วมสมัย และชัน้ 20 เป็นลานอาร์ต

เพนต์เฮาส์ (Penthouse Art Yard) ซึง่ ถูกเนรมิตให้เป็นเหมือนเพนต์เฮาส์ชนั้ ลอยฟ้าให้คณ ุ ได้นงั่ ดืม่ ด่ำ ในบรรยากาศสุดหรูอกี ทัง้ ยังมีสระว่ายน้ำจำลองช่วยเพิม่ อารมณ์ชลิ กันยิง่ ขึน้

Text : iD11 Photo : Kanawat

Jaiprom

ในส่วนของอาหารได้มกี ารครีเอทจากเชฟมากประสบการณ์ของเกรฮาวด์ คาเฟ่-ต่อสิทธิ์ สฤษฏิว์ งศ์ ซึง่ มีเมนูพเิ ศษสร้างสรรค์เพือ่ กรีนสเปซโดยเฉพาะ อีกทัง้ ยังมีการออกแบบภาชนะ

ทีใ่ ช้ในการเสิรฟ์ ใหม่หมด แถมยังมีเสียงดนตรีขบั กล่อมชิลๆ กันอีกด้วย เรียกได้วา่ มาทีน่ ี่ คุณจะได้เสพทัง้ อาหาร เครือ่ งดืม่ ดนตรี และศิลปะไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว

Wow!

French Fries > ยำเกาเหลาแห้ง > ข้าวหมูคลุกเบคอน

> สปาเกตตีปลาเค็ม > ยำถัว ่ แระ > เมีย ่ งอิตาเลียน

Where : GreenSpace by Greyhound ชัน ้ 18-20 เซ็นเวิลด์ทาวเวอร์@เซ็นทรัลเวิลด์ เปิด 18.00–24.00 น.

Art

Floating Market

หากใครทีก่ ำลังมองหาแหล่งแฮงค์เอาต์เก๋ๆ แปลกๆ ใหม่ๆ น่าจะลองหาเวลาแวะมาอัพเดทกันที่

@ Klang Dong ตลาดน้ ำกลางดง ตลาดนัดศิลปะแห่งใหม่สดุ กิบ๊ Text : iD11 ท่ามกลางวิวสวยๆ ของขุนเขา ตลาดน้ำแห่งนี ้ Photo : Woody ถือเป็นตลาดนัดศิลปะขนาดย่อมทีม่ ดี ไี ซน์การตกแต่งที่ กิบ๊ เก๋นา่ รักมากๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือทีค่ ล้ายเรือแบบแถบยุโรป สไตล์ไทยๆ สตูดโิ อเกีย่ วกับงานศิลปะการเพ้นต์ภาพลงบนภาชนะ ร้านขายของฝากทีไ่ ด้รวมเอาของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ และร้านขายเครือ่ งประดับก็ม ี ให้เลือกหลากหลาย อีกทัง้ บริเวณพืน้ ทีภ่ ายในยังมีมมุ ของร้านอาหารดีไซน์เก๋ไว้คอย บริการอีกด้วยนะ ไม่วา่ จะเป็นร้านกาแฟ ร้านเบเกอรีน่ า่ รักๆ ร้านอาหารเมนูปงิ้ ๆ ย่างๆ อย่างสเต๊ก หรือเรือขายอาหารแบบไทยๆ ก็มใี ห้เลือกชิมกันอย่างจุใจ นอกจากนีย้ งั มี การจัดสวนแบบ English Garden Style ทีม่ กี ารนำศิลปะแนว Folk Art มาตกแต่ง

โดยรอบสวน ถูกใจสำหรับคนทีช่ นื่ ชอบการถ่ายรูปโดยเฉพาะ หากใครทีไ่ ม่รวู้ า่ วันหยุดสุดสัปดาห์จะไปไหน

ลองแวะมาสูดอากาศบริสทุ ธิแ์ ละสัมผัสกับความสวยงามของศิลปะกันทีน่ ดี่ สู ิ

อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลขับรถไม่ถงึ 2 ชัว่ โมง ก็ถงึ แล้ว

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Where : Klangdong Floating Art Market เปิดวันเสาร์ 10.00–22.30 น. วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น. โทร. 044-361-876-7


Taste

Café and

Restaurant

Text : iD11

Where : Taste 523/1 ถ. ประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม วังทองหลาง (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

โทร. 0-2933-5634 เปิด 10.00–22.00 น.

Photo :

W. Ansirimongkol

สำหรับคอสุขภาพ DL ขอแนะนำร้าน Taste ร้านอาหารเน้นแนวสุขภาพ แถวเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกับสปาชือ่ ดัง Chitra Wellness Spa ร้านนีโ้ ดดเด่นตรงทีเ่ มนูเพือ่ สุขภาพ ไม่วา่ จะเป็น ชุดข้าวกล้องน้ำพริกปลาทู ผัดกะเพราป่า หรือส้มตำกุง้ แก้ว รับรองถูกปากคนทีช่ นื่ ชอบอาหารสไตล์เฮลท์ต ี้ แบบนีเ้ ป็นแน่ แต่หากใครทีอ่ ยากจะเปลีย่ นบรรยากาศลิม้ ลองอาหารทัว่ ๆ ไปบ้าง ทีน่ กี่ ย็ งั มีไว้คอยบริการ

กันด้วยนะ ในส่วนของการตกแต่งร้านโดดเด่นด้วยโทนสีเขียวอ่อนสดใส ตัดกับสีขาวและดำจนถึงน้ำตาลเข้ม ช่วยให้รสู้ กึ รีแล็กซ์สบายๆ ผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าได้ดที เี ดียว หากใครทีน่ งั่ หน้าคอมฯ ทัง้ วัน น่าจะลอง

หาเวลาแวะมาเติมความสดใสกันทีน่ ดี่ สู กั ครัง้ น่าจะเป็นไอเดียทีไ่ ม่เลวเลยทีเดียวนะ

Wow! สปาเกตตีปลาเค็ม > ไก่ครีมมะนาว > น้ำพริกปลาทู

> ส้มตำกุง้ แก้ว

DLTip :

นอกจากอาหารจะอร่อยแล้ว ร้านนีย ้ งั มีบริการ Wi-Fi ไว้รองรับชาวไอทีทต ี่ อ ้ งการอัพเดทข่าวสารกันโดยเฉพาะ

Sweet Cake Text : iD11 Photo :

W. Ansirimongkol

Wow! Snow Paradise Cake > Coconut Cake > Strawberry Short Cake

> Apple Crumble

DL Tip:

หากใครต้องการจะใช้อน ิ เตอร์เน็ตอัพเดท ข่าวสาร ทีน ่ ม ี่ บ ี ริการ Wi-Fi ด้วยนะ

สำหรับใครที่เป็นแฟนของร้าน Sweet Cake แถวย่านทาวน์อินทาวน์ต้องมีเฮ เพราะตอนนีร้ า้ นเค้กน่ารักๆ ร้านนีไ้ ด้เปิด สาขาที่สองแล้วที่ นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

โดยร้านนีย้ งั มีการผสมผสานกลิน่ อายของ ญีป่ นุ่ และฝรัง่ เศสเข้ากันอย่างลงตัว อีกทัง้ ยั งใส่ ใ จพิ ถี พิ ถั นในการปรุ ง เบเกอรี ่ โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมเค้กทีน่ ถี่ งึ มีรสชาติอร่อยนุม่ ลิน้ ซะจริง ในส่วนของสไตล์การตกแต่งเน้นความ

น่ารัก สดใส โดยมีการนำสีหวานๆ มาใช้ เพือ่ ให้ได้อารมณ์ทกี่ ลมกลืนเข้ากับขนมได้ เป็นอย่างดี แถมยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่เน้น

ดีไซน์เก๋ๆ มาช่วยเพิ่มอารมณ์ให้รู้สึก ราวกับกลายเป็นเจ้าหญิงกันเลยทีเดียว

ถูกอกถูกใจคนทีช่ อบขนมหวานในสไตล์ สุดแหว๋วแบบนีเ้ ลยล่ะ

Where : Sweet Cake นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว ถ.เกษตรนวมินทร์

เปิด 10.00-22.00 น. โทร. 089-761-9220

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


DL’ s Favorites

Web

TEXT : Bipolar

NEW

Sherlock Holmes

www.dlfreemag.com สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์

1. โรเบิรต์ ดาวน์นยี ์ จูเนียร์ ฮีโร่ แบดบอยจาก Iron Man โคจร มารับบทเชอร์ลอ็ ก โฮล์มส์ นักสืบ สมองเพชรคู่กับจู๊ด ลอว์ ดารา หน้าหล่อทีม่ ารับบท คุณหมอวัตสัน ผูช้ ว่ ยคนสำคัญ 2. หนังกำกับโดย กาย ริชชี่ ผูก้ ำกับชาวอังกฤษทีเ่ คยฝากผลงาน ตลกร้ายอย่าง Snatch โดยเขาเองก็เป็นแฟนตัวยงของรหัสคดีชดุ นี้ กาย ริชชีน่ ยิ ามหนังเรือ่ งนีว้ า่ เป็น Action–Comedy ทีเ่ ด็กดูได้ ผูใ้ หญ่ดดู ี แต่นกั วิจารณ์และแฟนพันธุแ์ ท้ของกาย ริชชีบ่ างส่วนไม่เชือ่ ! เพราะมีความน่าจะเป็นว่า ผูก้ ำกับจอมยียวนรายนีอ้ าจกำลังจะทำ หนังนักสืบเรือ่ งนีใ้ นสไตล์ The Dark Knight ของคริสโตเฟอร์ โนแลน ทีโ่ หดและนัวร์อยูก่ ไ็ ด้? 3. เชอร์ลอ็ ก โฮล์มส์ ในภาคนี้ คือกลับไปตอบ คำถามว่า ทีม่ าของความฉลาดปราดเปรือ่ ง ความ กล้าหาญของนักสืบนามเขือ่ งคนนีว้ า่ มีทมี่ าอย่างไร เหตุ ก ารณ์ ไ หนที่ ห ล่ อ หล่ อ มให้ เ ขาและคู่ ห ู กลายเป็นทีพ่ งึ่ ของมวลชน หนังมีโบนัสที่ Victual Effect เนรมิตให้ผชู้ มเห็นความงามของนครลอนดอนเมือ่ 100 ปี ทีแ่ ล้ว Sherlock Holmes เข้าฉาย 24 ธันวาคมนี ้

App Store

wave.google.com นวัตกรรมทีก่ เู กิลอุบไว้แรมปีได้เปิดให้เข้าไปลงทะเบียน (Beta) แล้ว นีค่ อื ช่องทางการสือ่ สารแบบเรียลไทม์ เราอธิบายมันได้แค่นนั้ จริงๆ เพราะมีฟเี จอร์ใหม่ลำ้ หลายอย่าง ต้องลองใช้ถงึ จะรู้ แน่นอนว่าจะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ งานของคุณ

Voices Fun Voices of Morphing แอพพลิเคชัน่ ทีร่ วมเสียงประหลาดๆ เช่น หุน่ ยนต์ ผี หรือเสียง Ecco ตอนทีเ่ ราตะโกนในถ้ำมารวมไว้ให้กดฟัง

www.ted.com เว็บแสดงผลงานของยอดฝีมอื ทัง้ นักเขียน นักวาดการ์ตนู นักดนตรี ฯลฯ ทีเ่ อาผลงานมาแสดงให้ผชู้ มผูอ้ า่ นกันฟรีๆ เพือ่ กระจายผลงานไป ให้ไกลทีส่ ดุ อยูใ่ นคอนเซ็ปต์ของ Free Culture แจกจ่ายความคิด สร้างสรรค์กนั ฟรีๆ

www.designboom.com

Look Closer เคยมีปญ ั หาการซูมดูอะไรใน Touch Phone ใช่ไหม?

ทีซ่ มู ได้จำกัด แอพตัวนีม้ าแก้ปญ ั หานัน้ มีคณ ุ สมบัตซิ มู ดูได้

4 เท่าจากเดิม เหมาะทีจ่ ะใช้อา่ นตัวหนังสือต่างๆ บน ถ่ายภาพทีใ่ ช้กล้องใน iPhone ถ่ายเก็บไว้

ปีหน้าจะเป็นปีของ Design สือ่ ฯ หลายสำนักบอกอย่างนัน้ เว็บไซต์ เกีย่ วกับดีไซน์มมี ากมาย แต่ทนี่ ดี่ งู า่ ย ข้อมูลอัพเดท มี Product Design ทีก่ ระตุน้ แรงบันดาลใจให้ดทู งั้ 365 วัน และยังแจ้งกำหนดการ โจทย์ Competition การประกวดงานดีไซน์ตา่ งประเทศอีกด้วย

King Cole The Christmas Song บรรจุ 20 เพลง +คริ สต์Natมาสคลาสสิ กเสียงร้อง Original มีเพลงอบอุน่ All I Want

The Christmas Song

Christmas, Silent Night, Etc นัท คิง โคล์ถา่ ยทอดบทเพลง เหล่านีอ้ อกมาได้งดงามและยอดเยีย่ มเสมอ Andrea Bocelli My Chistmas อานเดรอา โบเชลลี นักร้อง โอเปราชาวอิตาเลียนวัย 51 ตัง้ ใจร้องงานชุดนีเ้ พือ่ เป็นของขวัญแก่

แฟนเพลง มีเพลงคริสต์มาสทีไ่ พเราะเนิบช้าบรรเลงเครือ่ งสาย เช่น Santa Claus is Coming to Town หรือ Jingle Bells AL Jarreau Christmas อัล จาร์โร ไม่ใช่ ชือ่ ทีใ่ หม่ในคนกลุม่ คนฟังแจ๊ส งานชุดนีว้ างในปีกอ่ น มีเพลง ‘White Christmas’ ในเวอร์ชนั่ R&B อัล จาร์โร ดีไซน์เสียงร้องไว้ อย่างวิจติ ร เขาสร้างงานมาสเตอร์พชี ในเพลง Winter Wonderland

+

+

8 Bit ใครทีโ่ ตมากับวิดโี อเกมนินเทนโด เครือ่ งเกมซูเปอร์แฟมิคอม

คงคุน้ เคยกับซาวนด์เพลงประกอบทีเ่ รียกว่า 8 Bit วันนีค้ ณ ุ สามารถทำ เสียงเพลงแบบนัน้ ได้เองแล้วด้วยแอพตัวนี ้

M U S IC

Joss Stone

แค่ปกก็สอื่ แล้วว่าจอส สโตนต้องการเป็น ‘Artist’ มากว่าเป็น ‘Celebrity’ ถามว่าเธอสวยไหม ตอบ เลยว่า Sexy ด้วยซ้ำ ถามว่าเพลงเธอเป็นอย่างไร “โอ้…ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในมาตรฐานของผูห้ ญิงอายุ 22 ด้วยกัน” งานชุดนีอ้ ยูใ่ นคอนเซ็ปต์ Soul, R&B จอส สโตนปล่อยซิงเกิลแรกชือ่ ‘Free Me’ เพลงทีอ่ ดุ ม ไปด้วยความร่าเริง มีชวี ติ ชีวา เสียงประสานทีแ่ ปลกหู ในอัลบัม้ Colour Me Free มีเพลงโซลเพราะจับใจ ชือ่ ‘4 and 20’ พูดก็พดู เถอะ ‘งานดีดนตรีโดน’ ชุดนีไ้ ม่ได้เดินอยูบ่ นเส้นทางสาย Mass ต้องคน แนวๆ หน่อยถึงจะเดินมาเจอและคลัง่ ไคล้

Shakira

เธอเล่นงานหนุม่ ๆ ทัว่ โลกให้ทำตัวไม่ถกู ใน เอ็มวีเพลง ‘She Wolf’ ชากิรา่ ขยับร่างกาย ได้เย้ายวนเผยให้เห็นสรีระโค้งเว้าทีส่ ดุ จะห้าม ใจไหว เชือ่ ว่าทางเต้นในเพลง She Wolf ของชากิรา่ จะกลายเป็นความคลาสสิกอย่าง แน่นอน ดูแล้วคุณจะตัง้ คำถามว่า “สาวลาติน ผิวน้ำผึง้ คนนีท้ ำได้ไง?” ที่ YouTube เพลงนีถ้ กู ฟังไปแล้ว 15 ล้านครัง้ นัน่ การันตีวา่ สตูดโิ อภาษาอังกฤษลำดับที่ 3 ของ She ฮิตแน่ๆ นอกจากความ เซ็กซีแ่ ล้ว ชากิรา่ ยังนัง่ แท่น Executive Producer เลือกเพลงสไตล์ดสิ โก้มาเจอะกับ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างลงตัว Rihanna

เวลา 4 ปีเพียงพอทีจ่ ะนำความเปลีย่ นแปลงมาสู่ เด็กสาววัย 16 ปีจากเกาะเบบาร์โดส แถบทะเล คาริเบียน ให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในวันนี้

ริ ฮ านน่ า ช็ อ กเราด้ ว ยลุ คใหม่ ที่ ด าร์ ก ขึ้ น ในอัลบัม้ ล่าสุดทีใ่ ช้ชอื่ ‘Rate R’ เธอสะบัดบ๊อบ ใส่มรสุมชีวติ ทีร่ มุ เร้า กรีดใจแฟนเพลงด้วยซิงเกิลเปิดตัวสุดร้าวรวด ‘Russian Roulette’ งานชุดนีค้ อื Talk of Town ส่งท้ายปีทนี่ กั วิจารณ์หลายสำนักกำลัง ถกกันว่า เพลงสไตล์ Hip Hop-Noir Rock ทีอ่ ยูใ่ นงานชุดนีจ้ ะสร้างอิทธิพล ให้ดนตรีครึง่ ปีแรกของปี 2010 หรือไม่? แต่ยงั ไงซะปาร์ตปี้ ใี หม่นตี้ อ้ งได้ยนิ เพลง Hard ของเธอกระหึม่ เมืองแน่นอน


DL_008  
DL_008  

กองบรรณาธิการ DL บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 &#13; 30&#1...

Advertisement