Page 1

EASY LIFE

EASY CLICK MOBILE/LAPTOP GADGET ACCESSORY HOME-MULTIMEDIA ENTERTAINMENT


www.powerbuy.co.th


A Central Retail Company

WHY WE Buy

@ POWER BUY เหตุผลดีๆ ที่ ใครๆ ก็ซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ที่เพาเวอร์บาย • มั่นใจได้กับราคาที่ ได้มาตรฐาน ถูกกว่าหรือเท่ากับราคาต่ำสุดในท้องตลาด

เรากล้ารับประกันราคา ยินดีคืนส่วนต่างถ้าซื้อได้ถูกกว่า • ครบรุ่น ครบแบรนด์ดัง เราคั ด สรร เฉพาะรุ่ น ที่ ทั น สมั ย ใหม่ ล่ า สุ ด ในเมื อ งไทย คุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต และมีให้คุณเลือกมาก

จนคุณพอใจ • คุณภาพสินค้า มั่นใจได้ 100% เพราะทุกเครื่องผลิตได้มาตรฐานพร้อมขยายเวลา

รั บ ประกั น สิ น ค้า นานกว่าใคร ถึง 3 ปี กับ 3 Plus Warranty • สะดวกทุกที่ เพราะมีสาขามากที่สุด พบเพาเวอร์บายกว่า 80 สาขา ทั่วไทย

ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสินค้า และบริการเดียวกันใน เซ็นทรัล โรบินสัน โฮมเวิร์ค และที่เซ็นทรัลเวิลด์ • Call Center 0 2904 2000 ติดต่อเบอร์เดียว ตอบทุกเรื่องสงสัยให้คุณอุ่นใจ

กับบริการหลังการขายครบวงจร ที่พร้อมเคียงข้างคุณ ตลอดอายุการใช้งาน


switch

on

ขอหยิ บ ยื ม คำพระมาอ้ า งไว้ ใ น บทบรรณาธิการนี้นะครับ นานมาแล้ว บทความธรรมะของ

พระไพศาล วิสาโล ได้เป็นแรงบันดาลใจ และให้ความคิดสร้างสรรค์อันสำคัญ

กับทีมงานเรา ท่านกล่าวถึงเรื่อง

‘เส้นโค้งแห่งความสุข’

x

y1

y2

y3

y4

y

แกน X คือปริมาณความสุข แกน y คือปริมาณวัตถุที่ครอบครอง

ดูจากเส้นกราฟ จะสังเกตเห็นว่า ระยะ Y0-Y1 เส้นกราฟจะมีความชันมาก แสดงให้เห็นว่าการ ครอบครองวัตถุเพิ่มขึ้นในระยะแรก จะทำให้เกิด ความสุขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบได้กับคนที่ ไม่เคยมีข้าวของเครื่องใช้ไฮเทคโนโลยีอะไรเลย เมือ่ ได้วทิ ยุทรานซิสเตอร์มาสักเครื่องหนึ่ง เขาได้ฟัง ข่าวสาร ได้ฟังเพลงใหม่ๆ จากลำโพงแบบกระป๋องกระแป๋ง ก็นับว่ามีความสุขอย่างล้นเหลือแล้ว ระยะ Y1-Y2 เส้นกราฟสูงขึ้น แต่มีความชันลดลงเรื่อยๆ แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า การครอบครองวั ต ถุ ม ากขึ้ น จะทำให้ เกิดความสุขเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อย ลงเรื่อยๆ เปรียบได้กับคนที่มีวิทยุทรานซิสเตอร์ อยู่แล้ว แต่ยังไปหาซื้อเครื่องเสียงที่เลิศหรูขึ้นมาไว้ ฟังเพลงแบบเสียงกระหึ่มๆ เขามีความสุขเพิ่มขึ้น บ้าง แต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอะไร เพราะเพลง ทีไ่ ด้ฟงั ก็ยงั คงเป็นเพลงเดิม เนือ้ หาเดิม จากนักร้อง คนเดิม ถึงแม้เสียงเบส เสียงกลาง เสียงแหลม จะดีขึ้นมากก็ตาม ระยะ Y2-Y3 เส้ น กราฟไม่ มี ค วามชั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระดั บ ความสุ ข ที่ วั ต ถุ ใ ห้ กั บ มนุ ษ ย์ เ รานั้ น มี ขี ด จำกั ด

ถึงแม้จะรวยร้อยล้านพันล้าน เมื่อหิวก็กินได้มาก แค่อิ่ม เมื่อง่วงก็นอนได้มากแค่ตื่น แท้จริงแล้วเรา ไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าความต้องการพืน้ ฐาน เปรียบได้กับคนที่มีข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วนแล้ว แต่กย็ งั ขวนขวายแสวงหาสินค้ารุน่ ใหม่ๆ เพิม่ เข้ามา ระยะนี้คือระยะที่ผู้คนในสังคมร่วมสมัยกำลังเป็น กันอยู่ ทำให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย สุขยาก และทุกข์ง่ายกันเสียเหลือเกิน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 2333

Website : http://www.dlfreemag.com

ระยะ Y3-Y4 เส้นกราฟมีความชันติดลบ แสดงให้เห็นว่าการ หมกมุ่ น กั บ วั ต ถุ ม ากเกิ นไป ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ รามี ความสุ ข มากขึ้ น หรอก แต่ ก ลั บ จะทำให้ ค นเรา เป็ น สุ ข น้ อ ยลงเรื่ อ ยๆ กลั ว ขโมย กลั ว เสี ย หาย ทุกข์เพราะที่มีอยู่นั้นเก่าเกินไป ทุกข์ว่ายังรุ่นใหม่ ไม่พอ ทุกข์ว่าที่มีอยู่นั้นโลว์เทคกว่าคนอื่น ทุกข์ ว่าคนอื่นไฮเทคกว่า สารพัดจะทุกข์ ชีวิตของคุณกำลังอยู่ในระยะใดของเส้นกราฟ? ‘ชีวิตที่ดีในโลกยุคดิจิตอล’ คืออะไรและอย่างไร? DIGITAL LIFESTYLE เป็นโปรเจ็กต์ นิ ต ยสารแนวไอที ที่ เ ครื อ GM Group เตรียมงานมานาน และเพิ่ง ได้เวลาลงไม้ลงมืออย่างจริงจัง ทีมงานเราได้ทดลอง ทำเนื้อหาและวางคอนเซ็ปต์ต่างๆ มากมาย เพื่อ หวั ง ว่ า เราจะได้ สื่ อ สาร ‘ชี วิ ต ที่ ดี ใ นโลกยุ ค ดิจิตอล’ ออกไปสู่ผู้อ่านของเราทุกคน จนท้าย ที่สุดการลองผิดลองถูกอันยาวนาน ก็ได้ตกผลึก กลายเป็น DL ฉบับแรกที่อยู่ในมือของคุณนี้ เรารู้ดีว่าในท้องตลาดตอนนี้มีนิตยสารแนว ไอทีอยู่แล้วดาษดื่น เราแค่หวังว่าคุณจะลองหัน มาสนใจแนวทาง DL บ้าง เราจะไม่มาคอยสั่งคุณ ว่า “ซื้อนั่นสิ!” “ซื้อนี่สิ!” “ต้องมีนั่น!” “ต้องมีนี่!” แต่ในทุกๆ เดือน เราจะแวะมาบอกเล่าเรื่องราว เกร็ ด ความรู้ ดี ๆ แชร์ ไ อเดี ยใหม่ ๆ บอกเล่ า ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่เป็นกูรู สารคดีที่ เจาะลึกและกว้างขวาง ทั้งหมดนี้เพราะ DL เชื่อว่า ความสุขและการ มี ชี วิ ต ที่ ดี ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ เทคโนโลยี แ ละวั ต ถุ เท่านัน้ แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั แรงบันดาลใจและความคิด สร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีและวัตถุเหล่านั้น ในชีวิตต่างหากด้วย กองบรรณาธิการ DL

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ชนะ เทศทอง

บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ กองบรรณาธิการ : ปฐวี อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม :

สุรพงษ์ ข้อยุ่น ศิลปกรรม : ศุภฤกษ์ สมภมิตร, สิริลักษณ์ ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว, วราวุธ อันศิริมงคล กณวรรธน์ ใจพรหม กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

พิสูจน์อักษร : เกศสุดา ยะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา รองผู้จัดการทั่วไป : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์

เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด : อิสราพร พลหาญ

รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล หัวหน้าธุรการ : สมศักดิ์ บุญเส็ง

ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588

พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 8008

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด

ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


brow - ser

ปีที่ 1 :

ปักษ์แรก เมษายน 2552

0 2 SCOOP

o t Pho h grap

Innovational 8 GG Recommend 10 My Techy Lifestyle 12

10 เพลงโปรดใน iPod ของ แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

โอ-ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล My Most Favorite Videos on

Candid 14

ผานิต สมประกิจ Digital Lifestyle ของสาวหวาน

Nerd’s World 15 Wisdom from Guru 16

สมชาย ครองสมบูรณ์

มองย้อนอดีตและก้าวสู่อนาคต กับกูรูกล้องดิจิตอลของเมืองไทย

DIY 19 FAG & Greek Tips, Game 24 Digicam Review 26

Best of Design Style : Sony Cyber-shot T700

Where to find

Mobile Phone Review 28

iPhone 3G

y

30 Notebook Review

HP Mini 1000 Detbook,

คลิปหลุด! ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท

32 Home Entertainment Review

TSX-100 Yamaha Desktop Audio System

34 Gadgeteer 36 The Coolest Hotspots 38 Entertainment

อัพเดทความบันเทิง สไตล์ DL

สำหรับผู้อ่านนิตยสาร *

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ขอมอบสิทธิพเิ ศษ

ตัดคูปองนี้เพื่อรับสิทธิซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำปี ชุดหลัก โปรแกรม 3 ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา

• บุรษ ุ ราคา 2,880 บาท • สตรี ราคา 3,280 บาท หมดเขต 31 พฤษภาคม 2552

* โปรดแสดงคูปองส่วนนี้เพื่อรับสิทธิที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา


HIGHLIGHT ZONE

เพื่อไลฟ์สไตล์ใหม่ในที่เดียว โซนีส ่ ไตล์ คือช็อปคอนเซ็ปต์ใหม่ลา่ สุดจากโซนี่ นำเสนอ ความภาคภูมใิ จและความเชือ ่ มัน ่ ให้กบ ั ลูกค้าของโซนีท ่ ก ุ คน ภายในนัน ้ อัดแน่นไปด้วยสินค้าทีท ่ น ั สมัย และบริการทีอ ่ บอุน ่ ใกล้ชด ิ และมีประสิทธิภาพทีส ่ ด ุ เพือ ่ ให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการจัดการของโซนี่ คอร์เปอร์เรชัน ่ ซึง่ มีสาขา มากกว่า 200 แห่งทัว่ โลก สำหรับประเทศไทย โซนี่ไทยเราได้จัด เตรียมร้านโซนี่สไตล์ ให้คุณได้ลองสัมผัสแล้ว 6 แห่งด้วยกัน โซนี่สไตล์ สาขาสยามพารากอน โซนีส่ ไตล์ สาขาเอ็มโพเรี่ยม โซนี่สไตล์ สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โซนี่สไตล์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค โซนี่สไตล์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และโซนี่ช็อป สาขาตึกยูไนเต็ด สีลม โซนี่สไตล์ตกแต่งอย่างทันสมัย มีสินค้าให้ เลือกหลากหลาย นำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาอัพเดทให้คุณทุกวัน มีสินค้าเฉพาะรุ่น ให้คุณได้เป็นเจ้าของก่อนใคร และนอกเหนือ

จากนั้น เรายังมีบริการที่หลากหลาย ‘One Stop Service’ ทั้งบริการก่อนและหลังการขาย โดยทีมช่างที่ชำนาญงาน โซนี่สไตล์จึงเป็นช็อปที่โซนี่ไทยภาคภูมิใจ และเราคาดหวังให้ลูกค้าของเราทุกท่านรู้สึก เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา เมื่อคุณได้ลอง เข้าไปสัมผัส สัมผัสทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของโซนี่

• ผลิตภัณฑ์โซนีจ ่ ด ั มาบริการครบครัน ทุกรุ่น

ทุกสี อุปกรณ์เสริมต่างๆ ครบถ้วน ทั้งในกลุ่ม โทรศัพท์เคลื่อนที่จาก Sony Ericsson และกลุ่ม สินค้าภาพและเสียงล่าสุดจาก Sony Music Sony Picture และที่พลาดไม่ได้คือ Blu-ray Disc

• บริการสัง่ จองสินค้ารุน ่ พิเศษ นำเข้ามาเฉพาะ

สำหรับคุณ ให้คุณได้ใช้ก่อนใครๆ ลองเข้าไปดู สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเราทั่วโลก เราจะสั่ง นำเข้าก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย และมีบางรุ่นที่เรามีขายเฉพาะที่นี่ เท่านั้น!

• รับรูข ้ อ ้ มูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ทท ี่ น ั สมัยและ ล่าสุดจากโซนี ่ • ทดลองสัมผัสของจริง และทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ โดยมีคำแนะนำจากพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ ให้ท่านได้ปรับแต่ง และใช้งานใน ทุกๆ ฟังก์ชันจนพอใจ รวมไปถึงศึกษาการใช้งาน การเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์ ทำให้คุณใช้งาน ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของโซนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด โน้ตบุ๊ค กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องวิดีโอ มอนิเตอร์ เอ็มพีสาม ฯลฯ • เพิม ่ สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ ด้วยการอัพเกรด RAM หรือการอัพเดทเฟิร์มแวร์ที่จำเป็น รวมไปถึง บริการเปลี่ยนตัวอักษรบนคีย์บอร์ด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ • การอบรมการใช้งานโดยละเอียด ทุกขั้นตอน ทุกซอกทุกมุม เรารู้ดีว่าผลิตภัณฑ์ของเราอัดแน่น ไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานมากมาย จนคุณอาจจะ ใช้งานมันไม่เคยครบเสียที เราจึงจัดอบรมการ ใช้งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ หมุนเวียนกันไปตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณสามารถตรวจสอบตารางการ อบรมได้จากเว็บไซต์ของโซนี่ไทย

ภูมใิ จในโซนีส ่ ไตล์

เมื่อก้าวเข้าสู่ร้านโซนี่สไตล์ คุณจะได้พบกับความภาคภูมิใจ ของโซนี่ • สินค้ารุน ่ ใหม่ลา่ สุด • โซลูชน ั่ ล้ำหน้า • ข้อมูลข่าวสารอัพเดท • ตกแต่งอย่างมืออาชีพ • สัมผัสของจริง ทดลองใช้จริง

ครบทุ ก ความต้ อ งการ

• Bravia TV Wall จัดแสดง Bravia รุน ่ ใหม่ลา่ สุด หลากหลายรุ่ น บนผนั งโชว์ Bravia ขนาดใหญ่ แ ละมี ดีไซน์ ชมและเลือกซื้อ Bravia รุ่นที่ถูกใจได้เต็มอรรถรส • HD World เปลี่ยนประสบการณ์แ ละนำคุ ณ สู่ โลกความความชัดเหมือนจริงระดับสูงสุด • VAIO Space ความต้องการของคุณจะ ไม่ถูกจำกัดอิสระในการเลือก VAIO แบบ Full line up พร้อมให้บริการ แนะนำเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค • Thailand Alpha Center ศูนย์รวมของกล้อง DSLR-Alpha ที่ครบครันและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมือง ไทย • Living with Sony Style เมื่อเทคโนโลยี ความบั น เทิ ง เหนื อ ระดั บ ผสานกั บ ความลงตั ว ของ เฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสุนทรีย์ครั้งใหม่ จึงเกิดขึ้น • Lifestyle Color Showcases นำเสนอ gadget ฮอต นำเทรนด์ หลากสี สั น สำหรั บ ทุ กไลฟ์ สไตล์ (เฉพาะ บางแค) • Bravia Theater Phenomenal Experience ให้คุณ กระหึ่มกับภาพและเสียงแบบ HD บน Theater Stage

เชือ ่ มัน ่ ในโซนีส ่ ไตล์

โซนี่มีทีมช่างและพนักงานต้อนรับที่มีความพร้อมสูง เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคน • บริการอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาอย่างมือ อาชีพ • วันสต็อปเซอร์วสิ ทีเ่ คาน์เตอร์ตอ้ นรับ • แก้ไขปัญหาให้คุณอย่างฉับไว ด้วยทีม ช่างทีม่ คี วามพร้อม • จัดส่งและติดตัง้ อุปกรณ์ถงึ บ้านคุณ


• การบริการอบรมพิเศษแบบตัวต่อตัว (Personalize Consultation) เราขอมอบ

อภิสิทธิ์เฉพาะให้กับลูกค้าที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวก ในการเข้าอบรมเป็นกลุ่มตามวันเวลาที่กำหนด หรือสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการใช้งานเฉพาะด้าน เราเตรียมทีมงานและจัดตารางให้กับลูกค้ารายละ 2 ชั่วโมง ทำการจองได้ในเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกัน • การรับประกันสินค้าแบบพิเศษ สำหรับลูกค้าชาว ต่างชาติ การรับประกันในต่างประเทศ หรือ Tourist Warranty - ซ่อมได้ทุกประเทศที่อยู่ในโครงการที่ ร่วมรายการ โดยสินค้าทีร่ ว่ มโครงการนีค้ อื Walkman Cybershot และ Alpha • Extend Warranty ยืดอายุการรับประกันสำหรับ สินค้าบางชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ Vaio บางรุ่น ลูกค้า สามารถซื้อประกันเพิ่มเติม หรือการขยายระยะเวลาใน การรับประกันสูงสุดถึง 3 ปี ตามรุ่นที่กำหนด สัมผัสบริการทีใ่ กล้ชด ิ กว่า

• บริการแก้ไขปัญหาเบือ ้ งต้นทีศ่ นู ย์บริการ โดยทีมช่าง

ผู้ชำนาญงาน

• บริการรับเครือ ่ งซ่อมทีใ่ ห้ความสะดวกสบายเหนือกว่า

เนือ่ งจากเราเปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ • บริการขนส่งสินค้า พร้อมติดตั้งฟรี สำหรับสินค้าที่มี ขนาดใหญ่ เช่น Bravia และชุดโฮมเธียเตอร์ พร้อม ทำการติดตั้ง เชื่อมต่อ และปรับตั้งค่าต่างๆ ให้ เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ให้บริการสำหรับพื้นที่ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล • Vaio Center : ให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา VAIO เบื้องต้นให้ทันที อัพเกรด Driver ใหม่ๆ เพียงนำผลิตภัณฑ์ไปขอรับคำแนะนำ ที่ช็อป มีบริการพิเศษ อัพเกรด RAM เปลี่ยน Keyboard ซื้อการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมอีก 1 ปี หรือ 2 ปี การรับประกันข้ามแดน (Oversea Warranty) เพื่อสามารถนำ VAIO ไปรับบริการได้ในประเทศที่ กำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ซื้อเครื่อง Vaio Center เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์

SONY STYLE Card โซนี่สไตล์ การ์ด เทรนด์ที่ล้ำหน้ากว่าทุก การจั บ จ่ า ย พบประสบการณ์ ช้ อ ปครั้ ง ใหม่ที่พิเศษเหนือธรรมดา ก้าวเข้าสู่โลก แห่งอภิสิทธิ์จากโซนี่ ด้วยบัตรโซนี่สไตล์ การ์ด โซนีส่ ไตล์ การ์ด ให้ทา่ นได้รบั สิทธิพเิ ศษ ทัง้ โปรโมชัน่ ที่ สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะ ความประทับใจในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด ได้พบกับ ผลิตภัณฑ์พเิ ศษ และสิทธิอนื่ ๆ อีกมากมาย คุณพร้อมหรือยัง ที่จะสัมผัสความพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจในแบบโซนี่สไตล์ สิทธิประโยชน์ • สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ จั ด เตรี ย มไว้ ส ำหรั บ ผู้ ถื อ บั ต รโซนี่ สไตล์ การ์ ด เท่านั้น • โปรโมชั่นพิเศษ รับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น • สิทธิพเิ ศษในวันพิเศษ รับสิทธิพเิ ศษและคะแนนสะสมทีม่ ากกว่า ในช่วงวันและเทศกาลสำคัญต่างๆ • มิติใหม่ รวมคะแนนสะสมได้ สามารถนำคะแนนสะสมของ บัตรที่นามสกุลเหมือนกันมารวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ได้ • ช่องทางพิเศษเฉพาะ จับจ่ายสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งกว่า ด้วย Fast Lane Service สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น • รับสิทธิ์สมาชิก My Sony อัตโนมัติ รับความพิเศษมากมาย จากโปรแกรมสมาชิก My Sony • สายด่วนบริการโทร.สอบถามคะแนนสะสม และโปรโมชัน่ พิเศษ ต่างๆ ที่เบอร์ 0-2715-6100 กด 7 • บริ ก ารออนไลน์ เ ช็ ก คะแนนแบบออนไลน์ ไ ด้ ส ะดวก พร้ อ ม ตรวจสอบโปรโมชั่ น พิ เ ศษล่ า สุ ด ที่ w ww.sony.co.th/ sonystyle • ข่าวสารถึงบ้าน อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ทั้งโปรโมชั่นใหม่ เทรนด์ ล่าสุด gadget • คอร์สอบรมพิเศษ และอื่นๆ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

The Exclusive Point โปรแกรมสะสมคะแนน สะสมง่าย แลกง่าย ไม่ยุ่งยาก คุณสามารถเลือกใช้คะแนนได้ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น • คะแนนแลกรับส่วนลด • ใช้คะแนนเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าโซนี่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป • คะแนนแลกรับการขยายเวลาประกันสินค้า • ใช้ ค ะแนนเพื่ อ แลกรั บ การขยายระยะเวลาประกั น สำหรั บ VAIO รุ่นที่กำหนด • คะแนนแลกซื้อคอร์สพิเศษ • ใช้คะแนนเพื่อแลกซื้อคอร์สอบรมพิเศษที่ทางโซนี่จัดขึ้น • คะแนนแลกรับของขวัญ • ใช้คะแนนเพือ่ แลกรับของขวัญพิเศษทีม่ เี ฉพาะทีโ่ ซนีส่ ไตล์ ช็อป เท่านั้น

My Point My Pleasure สะสมและแลกรับความพิเศษได้งา่ ยๆ • โปรดแสดงบัตรก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรับคะแนนสะสม • โซนี่สไตล์ ช็อป มอบคะแนนสะสมให้กับสมาชิกที่ซื้อสินค้า ตามรายการที่ ก ำหนด สามารถสอบถามคะแนนได้ จ าก พนักงานขายหรือดูป้ายแสดงบริเวณสินค้า • กรณีใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือ ใช้คะแนนสะสมเพื่อซื้อบริการพิเศษให้แสดงบัตรโซนี่สไตล์ การ์ด ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อใช้คะแนน • การใช้คะแนนสะสมเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ซื้อจะ ต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท • คะแนนสะสมมี อ ายุ 1 ปี นั บ จากวั น ที่ ท ำรายการผ่ า นบั ต ร ครั้งสุดท้าย • ตรวจสอบชื่ อ และคะแนนสะสมของท่ า นจากใบเสร็ จ ทุ ก ครั้ ง หลังการซื้อสินค้า • บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลืมแจ้งหมายเลข บัตร หรือแจ้งหมายเลขบัตรผิด • ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ในกรณี ที่ บั ต รชำรุ ด สู ญ หาย และต้ อ งการเปลี่ ย นบั ต รใหม่ จะต้องแสดงเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของ และมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่บริษัท โซนี่ไทย จำกัด กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปสินค้าโซนี่สไตล์ ครบ 5,000 บาท* รับสิทธิ์สมาชิก โซนี่สไตล์ การ์ด พร้อมรับคะแนนสะสมทันที *สามารถสะสมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้

Available only at

ยินดีตอ ้ นรับสมาชิกใหม่

สมัครฟรี และรับคะแนนสะสมทันที เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปที่ โซนี่สไตล์ ช็อป ทุกสาขา

สยามพารากอน ชั้น 2 โทร. 0-2610-9665-6 เอ็มโพเรี่ยม ชั้น 3 โทร. 0-2664-8531-3 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1 โทร. 0-2734-1718-9 เดอะมอลล์ บางแค ชัน ้ 1 โทร. 0-2454-9481-2 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัน ้ 1 โทร. 0-2550-0678-9 ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ชัน ้ G โทร. 0-2630-4771-2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sony.co.th/sonystyle/ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2715-6100


Innov ati onal

TEXT : CT 17

SMS บนสายการบิน British Airways ปกติแล้วทุกสายการบินจะระงับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบิน เพราะ

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะไปรบกวนระบบการทำงานของเครื่องบิน แต่สายการบิน British Airways เที่ยวบินระหว่างสองมหานครของโลก อย่างลอนดอนและนิวยอร์กซิตี้

จะอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรับ-ส่งข้อความสั้นหรือ SMS และใช้ในการรับ-ส่งอีเมล์ด้วย แต่จะอนุญาตเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบิน Airbus A318 ซึ่งได้รับการปรับแต่งเครื่องมือสื่อสารทางการบินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Windows 7 ที่เรารอคอย ไมโครซอฟท์ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการสะเทือนโลกอย่าง Windows เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของระบบปฏิบัติการตัวล่าสุดต่อจาก Windows Vista ภายใต้

ชื่อว่า Windows 7 ซึ่งมีความหมายตามตัวคือ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นที่ 7 ล่าสุดได้ปล่อยเวอร์ชนั่ เบต้า 1 ให้นกั ทดสอบทัง้ หลายทดลองดาวน์โหลดไปใช้งาน เพื่อหาข้อผิดพลาด ไมโครซอฟท์ระบุว่าจะไม่มีการพัฒนา Windows 7 Beta 2 ออกมาอย่าง แน่นอน โดยจะปล่อยตัว Windows 7 RC (เวอร์ชั่น Release Candidate) ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่น Final ที่วางจำหน่ายออกมาแทน แต่ไม่ได้ แจ้งหมายกำหนดการปล่อยเวอร์ชั่น RC และยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะมีเวอร์ชั่น RC ออกมากี่รุ่น จากที่ได้ทดลองใช้งาน Windows 7 Beta 1 แล้วค่อนข้างประทับใจกว่า Windows Vista เยอะเลย น่าจะเป็น OS ที่ทดแทน Windows XP ได้

จิม มิลเก้ มนุษย์ทัชสกรีน มนุษย์กับเครื่องจักรจะเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดจะผสานตัวเองเข้าด้วยกัน จินตนาการแบบนี้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะแค่ในนิยายแนว Cyber Punk ของ วิลเลียม กิบสัน หรื อ ในหนั ง แปลกหลุ ดโลกอย่ า งเรื่ อ ง Videodrome ของ เดวิ ด โครเนนเบิ ร์ ก เท่านั้นหรอกนะ เพราะนักวิทยาศาสตร์ใน สหรัฐอเมริกาได้นำมันมาลงมือทำจริงๆ แล้ว จิ ม มิ ล เก้ ได้ ท ดลองฝั ง จอมอนิ เ ตอร์ ชนิดพิเศษลงไปในชั้นผิวหนังของมนุษย์เป็น ครั้งแรก เพื่อให้จอมอนิเตอร์นั้นทำงานเป็นจอแบบทัชสกรีน ใช้งานเป็นรีโมตคอนโทรล แบบสั ม ผั ส แค่ ใ ช้ มื อ จิ้ ม ลงบนผิ ว หนั ง ก็ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ได้ เช่ น ที วี โทรศั พ ท์

เครื่องปรับอากาศ ที่มีสัญญาณเชื่อมโยงด้วยบูลทูธ จอมอนิเตอร์บนผิวหนังนี้สามารถ ดิสเพลย์ตัวเองเป็นลวดลายกราฟิกต่างๆ คล้ายรอยสักได้ด้วย สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นมอนิเตอร์ชุดนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และไม่ต้องชาร์จไฟ แต่มันใช้ อาศัยความต่างศักย์ของสารละลายในร่างกายของเรา เช่น พวกสารกลูโคสในเลือดของ มนุ ษ ย์ เพื่ อ แปลงให้ เ ป็ น พลั ง งาน นิตยสาร Wired พูดถึง จิม มิลเก้ ว่า “Creepy But Cool!” มีความ เป็นไปได้ว่านอกจากจอมอนิเตอร์ แบบนี้แล้ว ในอนาคตเรายังสามารถ ฝังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มสมรรถนะของร่างกาย ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Car Tower สถาปัตยกรรมใหม่ สำหรับลานจอดรถ

ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เป็นหัวข้อที่วงการสถาปัตยกรรมได้พูดถึงกันมาตั้งแต่เริ่มต้นยุค โมเดิร์นนิสม์ เมื่อหลายทศวรรษก่อน สถาปนิกในตำนานเคยออกแบบอาคารขนาด ยักษ์ที่เรียบง่าย เพื่อให้คนจำนวนมากเข้าไปอยู่อาศัยได้ร่วมกัน และมันได้กลายเป็น ตึ ก ระฟ้ า และคอนโดมิ เ นี ย มที่ ค นในยุ ค สมั ย ของเราคุ้ น เคยกั นไปแล้ ว มาในยุ ค นี้ สถาปนิกเริ่มใช้วิธีคิดเดียวกันนี้ เพื่อสร้างอาคารจอดรถที่ประหยัดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้บูรณาการศาสตร์หลายด้านเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็น อาคารต้นแบบสำหรับการจอดรถแนวใหม่ ชื่อว่า Car Tower ของโฟล์คสวาเก้น ในเมือง Wolsfburg ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นอาคารทรงกระบอกสูง 20 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินเล็กๆ เพียงไม่กี่ตารางเมตร แต่สามารถจอดรถได้ 1,000 คัน! ด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกช่วยลำเลียงรถขึ้นไปจอด ตามบล็อกคล้ายรังผึ้ง ซึ่งทำงานได้รวดเร็วกว่าระบบลิฟต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นับเป็นการ นำวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม าทลายขี ด จำกั ด ของการออกแบบในสถาปั ต ยกรรมศาสตร์

หลังจากเปิดใช้งานจริงไปแล้ว พิมพ์เขียวของอาคารหลังนี้กำลังจะถูกนำไปปลูกสร้าง ในหลายประเทศ

เตรียมพบกับสถานีโทรทัศน์นับล้านช่อง เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอล เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ออก ไปได้ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ นอกจากสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ บบ HDTV และโทรทั ศ น์ ผ่ า น ดาวเทียมที่รวมๆ กันแล้วมีเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายสิบเท่า ตอนนี้เราสามารถเปิดสถานี โทรทัศน์แบบออนไลน์ได้อกี ด้วย ซึง่ จะทำให้เรามีโทรทัศน์ดกู นั ได้นบั ล้านช่อง แต่ละช่อง ก็ จั บ กลุ่ ม คนดู ที่ แ ตกต่ า งและแยกย่ อ ยกั น ออกไปได้เรื่อยๆ ยกตั ว อย่ า งกรณี ล่ า สุ ด สถานี โ ทรทั ศ น์ ออนไลน์ของวาติกัน ในสภาพสังคมยุคใหม่ที่ ผู้คนใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย แต่กลับ ไร้ ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ตใจ เช้ า มาก็ อ ยู่ ห น้ า คอมพ์และก็หลับนอนไปพร้อมกับมัน (หรือว่า ไม่ จ ริ ง ?) ทำให้ ส ำนั ก วาติ กั น เล็ ง เห็ น ว่ า ถ้ า แทรกเรื่ อ งศาสนาเข้ าไปในอิ น เตอร์ เ น็ ตได้ ก็เท่ากับนำศาสนาเข้าไปสูช่ วี ติ ของผูค้ นยุคนีไ้ ด้เช่นกัน วาติกนั จึงสร้างช่องทางของตัวเอง บนเว็บไซต์ Youtube เพื่อเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกได้คลิกชมคำเทศนาของ พระสันตะปาปา รวมถึงร่วมมือกับ Apple สร้าง Application คู่มือการอธิษฐานผ่าน iPhone ทำให้ศาสนากลายเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าถึงแค่เพียงปลายนิ้ว

รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าฝันสลาย

Tesla Roadster รถสปอร์ตที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ามาเป็นแรงขับเคลื่อน กวาดรางวัลมากมาย มาจากสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทัง้ ในสายของยานยนต์และนวัตกรรมใหม่ ทำให้หลายคนทีเ่ ป็น คอรถสปอร์ต ฝันกันไปไกลเลยว่าเราจะมีรถสปอร์ตที่ให้ความเร็วแบบสะอาดปราศจากมลพิษ จากการเปิดเผยจากบริษัทผู้ผลิต Tesla ว่าบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน 100 ล้าน ดอลลาร์สำหรับสร้างโรงงาน ทำให้โครงการต้องสะดุด และ Tesla ยังต้องเตรียมของบจาก Advanced Technology Vehicle Manufacturing Program ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาวิจัยระบบแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนของรถ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวอีก เพราะมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้เงินทุนในโรงงานที่มีอยู่แล้วเท่านั้น สภาพเศรษฐกิจที่กำลังปั่นป่วน ไปทั่วโลก และป่วนหนักในอเมริกา ก็ส่งผลต่อวิวัฒนาการด้านยนตรกรรมอย่างช่วยไม่ได้จริงๆ


GG RECOMMEND

TEXT : CT 17

ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ก็ไม่ขาดการติดต่อด้วย Wi-Fi Gadget ที่ช่วยให้คุณรับรู้ข่าวสาร ส่งงาน อีเมล์

ไม่พลาดการติดต่อโดยใช้อินเตอร์เน็ต พก The coolest Wi-Fi Gadgets เหล่านี้ติดตัวไว้ได้เลย

ที่เหลือก็แค่หาจุด Hot Spot เจอเมื่อไหร่ก็ออนไลน์ได้เมื่อนั้น!

Mobile Phone

ต้ อ งเช็ ก มื อ ถื อ ของคุ ณ เสี ย ก่ อ นว่ า มี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง าน Wi-Fi หรื อ ไม่

ถ้ า เป็ น พวก PDA Phone หรื อ Smart Phone รุ่นใหม่ๆ จะสามารถ ใช้ Wi-Fi ได้ iPhone ก็มีฟังก์ชันนี้ เช่นกัน เปิดให้ Wi-Fi ทำงาน เมื่อเจอ สัญญาณแล้วก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ ต ได้ หรื อ ถ้ า ไม่ มี Wi-Fi คุ ณ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทาง GPRS แทนได้ มีโทรศัพท์มือถือเพียงไม่กี่รุ่นที่มี Wi-Fi การใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น ช้ากว่า Wi-Fi เยอะ เปลี่ยนมือถือเป็น รุ่ น ใหม่ ๆ เสี ย ถ้ า คุ ณ ต้ อ งใช้ ง าน โทรศัพท์มือถือกับอินเตอร์เน็ต HTC Touch Cruise ปรับโฉม ใหม่ มี GPS กล้องดิจิตอล 3.2 ล้าน พิ ก เซล เทคโนโลยี Footprint คื อ แนบตำแหน่งบนแผนที่ไปกับภาพถ่าย ได้ เ ลย แน่ น อนว่ า มั น ต้ อ งมี Wi-Fi 802.11b/g แบตเตอรี่อึดทน สนทนา ต่อเนื่องได้เกิน 400 นาที

เมื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

ได้แล้ว Gadget ส่วนมากจะให้ คุณกรอก Username

และ Password ซึง่ ทัง้ สองอย่างนี้ คุณจะต้องซื้อค่าใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตจากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi แล้วจึงจะได้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน

อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ได้

Notebook

โน้ตบ๊คุ และเน็ตบุค๊ ทุกรุน่ จะมีมาตรฐานการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ไร้สายอยู่แล้ว คุณก็จัดการเปิดสวิตช์รอให้ระบบทำการ ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi กรอก Username กับ Password

ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

โน้ตบุ๊คเป็น Gadget ที่ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อน ย้ายนำไปใช้งานนอกสถานที่อยู่แล้ว ฉะนั้นแล้ว Wi-Fi กับ โน้ตบุ๊คจึงเป็นของคู่กัน Asus F8vr โน้ตบุ๊ครุ่นอเนกประสงค์จากค่ายอัสซุส

มีคุณสมบัติครบถ้วน หน้าจอและแป้นพิมพ์ใหญ่ ใช้งาน สะดวก น้ำหนัก 2 กิโลกรัมกว่าๆ ไม่หนักหรือเทอะทะ จนเกินที่จะนำไปใช้นอกสถานที่ ประสิทธิภาพคุ้มราคา และมีให้เลือกหลายสีสัน

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

PSP, Nintendo DS

เครือ่ งเล่นเกมขนาดพกพาจากโซนี่ PSP และ Nintendo DS

ทัง้ สองสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ ในบ้านเรา

เจ้า Nintendo DS นัน้ อาจจะไม่เป็นทีน่ ยิ มนัก แต่สำหรับ PSP

พบเห็นได้ทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน เปิดสวิตช์ WLAN เมื่อพบ

สัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เลือก Internet Browser ท่องโลก

อินเตอร์เน็ตได้แล้ว

เอ้า! ถ้าคุณมี PSP และ NDS อยู่แล้ว ก็อย่ามัวแต่เพลินกับเกมนะครับ

ลองนำไปใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกบ้านดูก็ไม่เลวเหมือนกัน


iPod Touch, MP3

iPod Touch นั้ น จะเรี ย กว่ า iPhone ที่ ใ ช้ โทรศัพท์ไม่ได้ก็ไม่ผิดนัก ให้ iPod Touch ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi จากนั้นคุณก็ท่องโลก อินเตอร์เน็ตได้ทันที สำหรับ MP3 บางรุ่นก็ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ บางรุ่นท่องอินเตอร์เน็ตไม่ได้แต่ดาวน์โหลด เพลงผ่าน Wi-Fi ได้ ไม่แปลกใจที่ iPod Touch ใช้ Wi-Fi ท่อง อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ แต่ เ ครื่ อ งเล่ น MP3 นี่ สิ น่าจะเป็น Wi-Fi Gadget ทีม่ ผี นู้ ยิ มใช้นอ้ ยทีส่ ดุ

Digital Camera

สำหรับช่างภาพใจร้อน ที่อยากจะถ่ายภาพปุ๊บ ก็ออนไลน์อินเตอร์เน็ตเพื่อส่งอีเมล์ หรืออัพในเว็บโซเชียลเน็ตเวิรก์ ของตนเองได้ทันที ตอนนี้กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ๆ ก็เริ่มมี Wi-Fi ให้แล้วนะ Sony Cyber-shot DSC-G3 ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล ต่อกับ อินเตอร์เน็ตโดยกดปุ่ม WLAN แล้วเข้าสู่หน้าเว็บเพจ Sony Easy Upload Home Page เพื่อแชร์รูปไปยังเว็บต่างๆ เช่น Shutterfly และ Picasa ส่วนวิดีโอก็อัพโหลด เข้า YouTube ได้เลย Nikon Coolpix S60 ความละเอียดในการถ่ายภาพ 10 ล้านพิกเซล มี Wi-Fi และมีพอร์ต HDMI ให้ดว้ ย คุณสามารถ ถ่ายคลิปวิดโี อความละเอียดสูงได้ แต่ถา้ จะอัพโหลดไปอาจจะต้อง รอกันนานสักนิด

>> Wi-Fi นั้นเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแบบ

ไร้สาย (WLAN) ปัจจุบันนั้นใช้ Wi-Fi

เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงผ่านจุดให้บริการ

>> สำหรับ Wireless ก็คือระบบ LAN แบบไร้สาย (WLAN) เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ถ้าเครือข่ายที่เชื่อมต่อมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

>> สรุปแล้วการทำงานเหมือนกันแต่เรียกต่างกัน ถ้าเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เรียก Wireless ถ้าเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงเรียก Wi-Fi

DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


my TECHY LIFESTYLE

TEXT : Bipolar PHOTO : Anuwat Dejthumrongwat

s ’ p m Sta

y a l P list

เนิบช้าท่ามกลางไอแดดร้อนระอุ หนำซ้ำเมโลดี้ยังโดดเด้งไปมาราวกับว่าเขาแต่ง ขึน้ มาตอนทีม่ ซี ะล้อซอซึงอยูใ่ นมือ ไม่วา่ จะตัง้ ใจหรือไม่ ผมก็ขอยัดเยียดให้เพลงนี้ เป็นเพลง Soundtrack ในการก้าวย่างไปในย่านวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ อย่าง เป็นทางการ (นี่เป็นเพลงที่แสตมป์บอกว่าเขาชอบฟังขณะอยู่บน BTS เป็นเพลง ประกอบการมองกรุงเทพฯ) 4. Wise up / Aimee Mann

ผมรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนมาลูบหัวผมเบาๆ อย่างอ่อนโยน ด้วย ความรักสุดหัวใจ คอยบอกผมให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่มันกดทับ หัวไหล่ผมอยู่ออกไปเสีย ชีวิตนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้พบกับ Aimee mann ตัวเป็นๆ แน่ๆ แต่เพลงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็น หนีเ้ ธอ และผมก็คดิ เช่นนัน้ จริงๆ (เพลงนีเ้ ป็นเพลงทีแ่ สตมป์ไม่เคยลากไฟล์ออกจาก iTunes เลยนับจากริพซีดีครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน) 5. จดหมาย / นภ พรชำนิ

เพลงบางเพลงทำให้เราสุขใจมากขึ้น เสียใจมากขึ้น ตื่นใจมากขึ้น แต่เพลงนี้ไม่ได้ไปทำอะไรกับใจให้มัน มากขึน้ สิง่ เดียวทีเ่ พลงนีไ้ ด้ทำคือทิง้ ความ ‘ประทับใจ’ เอาไว้กับเรา 6. หนาวเย็น / รังสรรค์ ราศรี-ดิบ

ผมฟังภาษาเหนือไม่ออก แต่สัมผัสได้ถึงความจริงใจ ในภาษาของเพลงเพลงนี้ การรับอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจโดยธรรมชาติ

อาจจะสื่อสารสิ่งที่เราต้องการได้รับจริงๆ ออกมาก็ได้ (นี่เป็นเพลงที่แสตมป์ฟังซ้ำ มากที่สุด เมื่อคราวที่เจอ) กับอากาศหนาวๆ ตอนต้นปีที่ผ่านมา 7. Falling slowly / Glen Hansard and Marketa Irgova

เรียบง่าย งดงาม เป็นเพลงที่ฟังแล้วไม่รู้จักเบื่อ ฟังตอนเช้า ก็สว่าง ฟังตอนค่ำก็มืดมิด ฟังตอนดึกก็หลับใหล (เพลงนี้ เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Once ถ้าใครที่ชอบหนัง เรื่องนี้เหมือนกัน แล้วได้คุยกับแสตมป์ รับรองว่ายาว.... เขาอินมาก)

Pod i ใน ด ร โป ง ล เพ 0 1 รสุข ว า ถ ้ ื อ เอ ์ ร ัช ิว ภ อ ของ แสตมป์ -

แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

นักร้อง นักแต่งเพลงเจ้าของอัลบั้ม Million Ways to Write Part 1 (จะมี Part 2 ตามมาในเร็ววัน) ที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตอยู่ขณะนี้อย่างเพลง ‘ความคิด’ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง

A Moment in June – ณ ขณะรัก มากกว่านัน้ หนุม่ ตีว๋ ยั 27 ปีคนนีย้ งั เป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังบทเพลงเพราะๆ อย่าง ฝัน หวาน อาย จูบ ขับร้องโดยวง August หรือเพลง ‘น้ำตา’ ในอัลบั้ม Simply Bird ของ ธงไชย แมคอินไตย์ เพลง ‘หวานขม’ ในอัลบั้ม Bitter Sweet ของ BoydPod เพลง ‘เงินล้าน’ ของ Modern Dog “ผมจะอยู่กับเพลงทั้งวี่ทั้งวัน การฟังเพลงถือเป็นเรื่องหลักในชีวิต” แสตมป์กล่าวกับ DL เราเห็นว่าเขามี iPod รุ่นเจเนอเรชั่นที่ 5 ขนาด 30 กิกะไบต์ สีขาว (ที่เริ่มคล้ำแล้ว) เป็นสิ่งติดตัวตลอดวัน ภายในนั้นมีเพลงนับหมื่นพันเพลง ที่ล้วนหลากหลายแนวทั้งร็อค เมทัล ป๊อป ฮิพฮอพ อาร์แอนด์บี เพลงบรรเลง เพลงลูกกรุง ฯลฯ ถ้ามนุษย์ต่างดาวเคยทำซิงเกิลเพลงตกลงมาบนโลก แสตมป์ก็บอกว่าเขาก็น่าจะมีเก็บในนั้นด้วย ทว่าใน หมื่นพันไฟล์เพลงที่ฝังตัวอยู่ใน iPod นั้น กลับมีเพลงอยู่จำนวนเท่าหยิบมือที่เขาเพลย์ซ้ำแล้วซ้ำอีก ฟังอยู่อย่าง วนเวียน และนี่คือลิสต์ 10 เพลง พร้อมทั้งเหตุผลของเพลงเหล่านั้น

8. วสันต์สวาทคดี / ดนู ฮันตระกูล

ผมฟังเพลงนี้ทุกครั้งที่ปวดหัว คลื่นไส้ หรือมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะทั้งทาง ร่างกายหรือจิตใจ น่าแปลกที่อาจารย์ดนูปัดเป่าให้ผมได้ทั้งหมด (เวลาปวดหัว นักแต่งเพลงคนนี้ไม่กินพาราฯ แต่หันมาฟังเพลงแทน) 9. อีสานคลาสสิค / Moderndog

เพลงนี้ทำให้ผมอยากเล่นดนตรี (แสตมป์มักจะฮัม ท่อนฮุคที่ร้องว่า ถูกหมดแล้ว ทุกอย่าง ถูกหมด ทุกอย่างแล้ว แล้ว ป็อด โมเดิรน์ ด็อก เจ้าของเพลงนี้ มักโทร.มาหาแสตมป์บ่อยๆ เพื่อถามไถ่ทุกข์สุข) 10. ฉันจะฝันถึงเธอ / ดนู ฮันตระกูล

ผมชอบทีจ่ ะใช้เวลานึกถึงคนทีอ่ ยูไ่ กลแสนไกล คนที่ เรารูว้ า่ เขามีจริง แต่ไม่รวู้ า่ เขาอยูท่ ไี่ หน เพลงเพลงนี้ ทำให้ผมนึกถึงคนคนนั้น นอกจากนั้นเพลงเพลงนี้ยังเป็น แรงบันดาลใจให้ผมทำอัลบั้ม Million ways to writes part 1 ขึน้ มา และเมือ่ มันเสร็จสิน้ แล้ว อัลบัม้ ของผมก็ยงั ห่างไกลความสมบูรณ์แบบทีเ่ พลงนีท้ ำไว้อยูห่ ลายล้านกิโล (นอกจากเป็นนักแต่งเพลงแล้ว แสตมป์ยังเป็นนักถ่อมตัว มืออาชีพอีกด้วย เพลย์ลิสต์ที่ว่ามาคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้ เข้าใกล้ ‘ความคิด’ ของนักแต่งเพลงมือดี คนนี้ครับ)

1. Beautiful Day / U2

ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกตอนช่วงวัยรุ่น ในวันที่อะไรๆ ก็ดูสวยงามไปเสียหมด กลิ่นความสุข ในละอองอากาศตอนนัน้ จึงถูกรีดทับด้วยอินโทรของเพลงเพลงนีผ้ นึกไว้ในสมองของผม และเมือ่ ไหร่กต็ ามทีไ่ ด้ยนิ มันอีกครัง้ ละอองอากาศรอบตัวผมก็จะส่งกลิน่ เบาบางนัน้ ออกมาเสมอ (มันเป็นคำตอบ ที่อาจจะฟังดูแล้วเพ้อๆ แต่ตอนที่เขาพูด มันมีน้ำเสียงที่หนักแน่นน่าเชื่อถือมาก) 2. Bitter Sweet Symphony / the Verve

เพลง Brit Rock ที่มีเป็นอินโทรที่งดงามเฉียดใกล้

ภาพวาด หวาน ขม ระคนกันไป คิดถึงทีไร

ก็สุขทั้งน้ำตา 3. On the Tower

/ Sondre Lerche

Celeb’s

Tech

Tips

เพลงนี้เป็นเพลงของชายชาวนอเวย์แต่ผม

กลับรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับบรรยากาศ

ในกรุงเทพฯ มากเหลือเกิน เป็นจังหวะการก้าวเดิน

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE

การเซต Cover Flow ให้ลิสต์เพลงสุดโปรด สุนทรียะในการใช้ iPod & iTunes เวลานี้ นอกจากฟัง

เพลงแล้ว มันยังย้ายความหมายของการ ‘เล่น’ มาอยูท ่ ก ี่ ารจัด Cover Flow ได้เหมือนกับมี Library แผ่นเสียงส่วนตัว ใน iTunes เวอร์ชั่น PC วิธีการเอาภาพปกลงใน iTunes เริ่มจากคลิกขวาที่ไฟล์เพลง ที่อยู่ในลิสต์ เลือก Get info > Artwork > Add เท่านี้ก็เรียบร้อย มีเว็บขุมทรัพย์ภาพไฟล์หน้าปกอัลบั้มต่างๆ รอให้คุณไปโหลดได้ที่ : - http://www.seekacover.com เว็บนี้มีภาพศิลปินต่างประเทศนับหมื่นอัลบั้ม - http://www.covershare.com เว็บนี้มีภาพปกศิลปินไทยเยอะจนคุณตะลึง ราวๆ 2,585 หน้าปก มีตั้งแต่ใหม่สุดไปจนถึงเก่าที่สุดยุคนิธิทัศน์ นิด-อรพรรณก็หาได้


m y T EC HY LI F E ST Y LE TEXT : Bipolar

หลังจากภาพยนตร์เรือ่ ง A Moment in June – ณ ขณะรัก เข้าฉายในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชื่อของ โอ-ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล ก็ถูกแนะนำในฐานะผู้กำกับฯ รุ่นใหม่ วัย 29 ทีน่ า่ จับตามอง ทัง้ การกำกับมิวสิกวิดโี อและภาพยนตร์สนั้ นัน่ อาจจะรวมถึงโปรเจ็กต์ Feature Film เรื่องต่อไปที่อยู่ระหว่างการพัฒนาบท โอจั ด ว่ า เป็ น คนที่ ติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต งอมแงม สั ง เกตได้ จ ากการเข้ า ร้ า นกาแฟที่ มี

Wi-fi เมื่อไหร่ จะต้องหยิบมือถือยี่ห้อผลไม้แหว่งมาทำอยู่ 2 อย่าง คือ Refresh อีเมล์ กับเช็กเรตติ้งใน Youtube ว่าเอ็มวีที่เขาชื่นชอบมีคนคลิกดูไปเท่าไรแล้ว ถือเป็นความโรคจิตอย่างหนึง ่ ทีเ่ ราต้องเช็กทุกครัง ้ ทีม ่ โี อกาส พฤติกรรมผูช ้ มใน Youtube บางทีมน ั ก็เป็นสถิตท ิ น ี่ า่ สนใจ มันรู้ได้จริงว่าอะไรเป็นกระแสอยู่ในตอนนั้น บางวันเห็นเอ็มวี ตัวหนึ่งมีผู้ชมคลิกดูวันละ 2,000 ครั้ง รู้สึกว่า Youtube เป็นสื่อใหม่ที่มี พลังมาก มันเข้าถึงคนได้จริงๆ

เขาหมกมุน่ กับ Youtube ถึงขนาดนีม้ หี รือที่ DL จะไม่ถามว่าผูก้ ำกับฯ คนนีม้ ี Top 10 วิดีโอใน Youtube เป็นตัวไหนบ้าง 1. Korean boy’s SINGING ‘TOUCH MY BODY’ http://www.youtube.com /watch?v=xXxvsShaAoA

จำได้ว่าเพื่อนส่ง Link นี้มาให้ ดูครั้งแรกแล้ว ขำมากๆ มั น ขำจนหายใจไม่ อ อก–โอชวน ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้ในบรรดาเพื่อนของ เราที่มีอยู่หลายๆ คน จะต้องมีคนหนึ่งที่ชอบส่ง Link วิดีโอตลกๆ ให้คนอื่นดูจนเป็นงาน อดิเรก ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปสรรหามา 2. Prop 8 - The Musical

http://www.youtube.com /watch?v=wnTxK9Pu4Xk

อันนี้ผมสนับสนุนเป็นการส่วนตัว เป็นละครเวทีที่เห็น พวกเขาเล่นแล้วทำให้คนดูอมยิ้มได้ 3. Ziarul Financiar

http://www.youtube.com /watch?v=viux4RB4OP4

โอ-ณัฐพล วงศ์ตรีเนตรกุล M y M ost F av ourite Videos On

ฉลาดและตลกมากๆ ถ้ าให้ ผ มนึ ก ทำ โฆษณาหนั ง สื อ พิ ม พ์ สั ก ฉบั บ ผมคงจะ ขายที่ ค วามฉั บ ไวและความแม่ น ยำ

ของข่ า ว แต่ ค นที่ ท ำโฆษณาตั ว นี้ คิ ด

ตรงกั น ข้ า ม เขาไม่ ต้ อ งการอะไรมาก ไปกว่ าให้ ค นดู จ ำชื่ อ ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ด้ ฉลาดมาก มั น เป็ น เรื่ อ งของผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ที่

ไปแอบปิ๊งนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งในร้านกาแฟ เธอเห็นเขามองอยู่นาน คิดว่าจะขอเบอร์

เธอตัดสินใจจะไปเขียนเบอร์โทร.ให้ แต่ปรากฏว่า...ไม่เล่าดีกว่าไปดูเองเถอะครับ

7. Japan Ghost Girl

http://www.youtube.com/ watch?v=rQCxVcuxxxk

อันนี้เพื่อนส่งมาให้ดูอีกเหมือนกัน หลอนไปหลายวัน ไม่ว่ามันจะจริงหรือว่าทำ CG คลิปนี้มีคนดูไปแล้ว 1.5 ล้านครั้ง

4. Zazoo Condom

http://www.youtube.com/ watch?v=K45m79fEyz8

หาดูโฆษณาดีๆ ของต่างประเทศได้ยาก อันนี้ เป็ น อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งที่ โ ดนมาก มี ค วามยาว 45 นาที เป็ น เรื่ อ งระหว่ า งพ่ อ มื อใหม่ กั บ ลู ก วั ย

น่ารักไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วลูกเขาดัน แผลงฤทธิ์ ความเจ๋งก็คือ มันโยงเข้ามาหาเรื่อง Zazoo Condom ในตอนจบได้แสบ มากๆ 5. Banned Hyundai Commercial

http://www.youtube.com /watch?v=_UH7VsywKvw

เป็นโฆษณาอีกตัวทีช่ อบ ตอนแรกคิดว่า มันมีมุขแค่ชั้นเดียว แต่ไม่ใช่...นี่เป็น โฆษณาที่ ไ อเดี ย แพรวพราวมากใน 40 วินาที ทำให้ผมหัวเราะถึง 3 ครั้ง 6. K-fee Commercial

http://www.youtube.com/ watch?v=v7fTeT3g1AA

ถ้าเป็นคนขี้กลัวอย่าดูอันนี้นะ ผมว่ามัน เป็นไอเดียที่สื่อได้ตรงมากๆ มันง่ายและ ได้ใจความสุดๆ ดูจบแล้วมาบอกด้วยนะ ว่าคุณสะดุ้งไหม

8. The Simpsons-Mapple Store

http://www.youtube.com/ watch?v=7L2fsubA2-c

ผมชอบ The Simpsons ชอบทุ ก อย่ า งของ Apple ถ้าใครชอบทั้งสองอย่างนี้เหมือนผม เจอคลิปตัวนี้ ตายไปเลยครับ 9. Street Art:

Joshua Allen Harris’ Inflatable Bag Monsters http://www.youtube.com/watch?v= PH6xCT2 aTSo

ทึ่งกับวิธีการ คิดของคนทำ ผมอยากทำแบบนี้บ้าง เก่งได้อีกครับ 10. อีกสักครัง้ โดย มาลีวล ั ย์ http://www.youtube.com/ watch?v=wHLh4GdTz_A

ชอบเพลงนี้มากๆ และจำได้ว่าเคยดู MV เพลงนี้ ตอนเด็กๆ แล้วทุกวันนี้ยังติดตาอยู่ ทุกครั้งที่คิดถึงเพลงนี้แล้วอยากดู MV ก็จะไปเปิดดู

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


candid

TEXT / PHOTO : Fotoman

ผาณิต สมประกิจ

Digital

LIFESTYLE ของสาวหวาน

วันนี้ DL จะมาแนะนำให้รจ ู้ ก ั สาวน้อยหน้าหวานคนหนึง่ หวานผาณิต สมประกิจ กำลังศึกษาอยูช่ น ั้ ปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามาดูกน ั ว่าน้องหวานมี Digital Lifestyle อย่างไรบ้าง ตอนนีน ้ อ ้ งหวานอยากไปเทีย ่ วทีไ่ หน และอยากให้ผมช่วยพกเอา อุปกรณ์ไอทีชน ิ้ ใดไปด้วย

อยากไปเที่ยวสิงคโปร์ เพราะได้ยินมาว่าเป็นประเทศที่เงียบสงบ สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ไม่มีวุ่นวายเหมือนกรุงเทพฯ อุปกรณ์ไอทีชิ้นเล็กๆ หวานเอา ไปเองได้ค่ะ ไม่ต้องให้คุณช่วย หวานก็คงต้องเอาไปเท่าที่จำเป็น คือโทรศัพท์มือถือ เปิดโรมมิ่ง ไว้ติดต่อกับเพื่อน กล้องดิจิตอลเล็กๆ ไว้ถ่ายแบบสวยๆ เก็บไปเป็นที่ระลึก แล้วก็เอาไปอวด เพื่อนๆ สุดท้ายคงเป็น iPod เอาไว้ฟังเพลงระหว่างเดินทาง หวานชอบฟังเพลงตอนนั่งอยู่บนรถ หรือระหว่างการเดินทางไกลๆ มันได้บรรยากาศดี โรแมนติกดี สามารถสร้างอารมณ์ให้กับการ ท่องเที่ยว และบิวท์อารมณ์ตอนถ่ายภาพด้วย เช่น ถ่ายภาพตอนเช้าก็เปิดเพลงสดใสๆ หน่อย ตอนบ่ายก็เปิดเพลงสนุกๆ ส่วนตอนเย็นก็เปิดเพลงที่ฟังสบายๆ Easy Listening ให้ผ่อนคลาย จากความเหน็ดเหนื่อยค่ะ ตอนนีใ้ ช้มอ ื ถือและกล้องดิจต ิ อลรุน ่ อะไรอยู่ เพราะอะไรถึงเลือกใช้

iPhone ค่ะ เพราะมันเป็นได้ทงั้ โทรศัพท์ และก็ iPod ค่ะ มี Wi-fi เวลาไปข้างนอกเบื่อๆ รอเพื่อน ไม่มีอะไรทำ ก็จะเช็กอีเมล์บ้าง เข้าเว็บบ้าง อีกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยรองลงมาก็คงเป็น SMS ค่ะ เอาไว้ส่งข้อความหาเพื่อนในโอกาสต่างๆ วันเกิด วันปีใหม่ และวันที่อยากจะส่ง คือทุกวันนั่นแหละค่ะ กล้องดิจิตอลใช้ของโซนี่อยู่ค่ะ รุ่น Cyber–shot T77 ที่เลือกเพราะพรีเซ็นเตอร์เป็นพี่บี้ เดอะสตาร์ค่ะ เหตุผลหลักเลยนะ (หัวเราะ) จริงๆ คือดีไซน์สวยมากค่ะ ใช้ง่ายด้วย ชอบฟังก์ชัน Smile Shutter เวลาถ่ายกับ เพื่อนๆ ใช้ฟังก์ชันนี้แล้วสนุกสนานเฮฮากันมาก เครียดๆ อยู่ พอยกขึ้นมาจ่อหน้าเพื่อนปุ๊บ หายเครียดเลยค่ะ หวานชอบถ่ายภาพหรือ

ชอบเป็นนางแบบ

ให้ถา่ ยภาพมากกว่ากัน

หวานแค่ถ่ายเล่นๆ แค่นั้นค่ะ แต่เพื่อนหลายคน ชอบถ่ายภาพกัน เพื่อนหวานเอากล้อง LOMO มาถ่ายเล่น พอดูรปู ทีอ่ ดั ออกมา ภาพสวยแปลกตาดีค่ะ เลยทำให้หวาน อยากได้กล้องโลโม รุน่ ฟิชอาย สีขาวค่ะ เพราะถ่ายออกมาแล้วเหมือนตัวการ์ตนู The Dog อยากถ่ายภาพได้อย่างนี้ มานานแล้ว พอได้เจอกล้องโลโมฟิชอาย เหมือนฝันที่ เป็นจริงเลย ร่างกายกำยำแบบน้องหวาน แบกโน้ตบุค ๊ ไปไหนมาไหนไหวหรือเปล่า

หวานมีโน้ตบุ๊ค แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว หันมาใช้เน็ตบุ๊คแทน ใช้ของ Acer เพราะมันสวยดี เล็กดีด้วย พกพาไปไหนมาไหนสะดวก น้ำหนักเบา แต่ไม่ชอบ อย่างเดียวก็คอื มันไม่มไี ดร์ฟใส่แผ่นซีดี ตอนนีม้ รี นุ่ ใหม่ทมี่ ไี ดร์ฟซีดตี ดิ มาด้วย หวานกะว่าจะแกล้ง ทำเป็นลืมว่ามีทั้งโน้ตบุ๊คและเน็ตบุ๊คอยู่แล้ว ว่าจะไปซื้อเครื่องใหม่แล้วค่ะ ในอนาคต หวานอยากเห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ บ้าง

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

หวานอยากเห็นเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย หวานอยากใช้ โทรศั พ ท์ แ บบเห็ น หน้ า กั นได้ เ หมื อ นในหนั ง ที่ เ ราเคยเห็ น กั น

และเราเคยคิดว่านั่นเป็นเพียงความเพ้อฝัน แต่ตอนนี้มันกำลังใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้ว ใช่ไหมคะ? ไลฟ์สไตล์ของน้องหวานไฮเทคไม่ใช่เล่นๆ ใครบอกล่ะ? ว่าสิ่งของไฮเทค

เหล่านี้มีไว้สำหรับพวกเด็กผู้ชาย Nerd เท่านั้น น้องหวานสาวหวานไฮเทคคนนี้ คงจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดแล้วใช่ไหม?


nerd’ s w orld Nerd

สุนทรียะของ

12 ปีแห่งความหลัง

กับสเปคคอมพิวเตอร์พีซี นี่คือโบรชัวร์คอมพิวเตอร์พีซียี่ห้อ Atec เมื่อสิบปีก่อน โปรดสังเกตคำโฆษณาบนโบรชัวร์ เขียนว่า “โอกาสสุดท้ายในงาน IT TRADE 97 17-20 ก.ค. นี้เท่านั้น” โบรชัวร์นี้แจกในช่วงปี ค.ศ.1997 คือ พ.ศ. 2540 นั่นเอง ใกล้เคียงกับช่วงที่ ประเทศไทยเรากำลั ง มี วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ พอดี ฟองสบู่ ต ลาดหุ้ น และ อสังหาริมทรัพย์แตกดังโพละ มีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท Atec พาดหัว ตัวใหญ่ๆ ว่า “ตรึงราคาทุกรุ่น” ก็เพราะในตอนนั้นราคาสินค้านำเข้าทุกอย่างกำลัง พุ่งขึ้นพรวดๆ ตามค่าเงินที่กำลังลดลงฮวบฮาบ เปิดเข้าไปดูโบรชัวร์หน้าใน ก็จะเห็นสเปคคอมพิวเตอร์สมัยนั้นว่าเพิ่งจะเริ่มมี ซีพียูเป็น Pentium MMX และ Pentium II และเพิ่งจะเริ่มมี SD RAM ซึ่งถือว่า เป็นอะไรที่ทันสมัยมาก! ช่วงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่คนทั้งโลกให้ความสนใจกับ ‘ตัวเลข’ ค่าความถี่ใน 1 รอบสัญญาณนาฬิกา (จำนวนรอบใน 1 วินาทีหรือ Hz) ซึ่งเป็นตัวเลขแสดง ความเร็วของซีพียู สมัยนั้นซีพียูที่เร็วที่สุดคือ 266 MHz ราคาคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีระดับราคาตั้งแต่ 3 หมื่นกว่าบาท ไปจนถึงเกือบ แสนบาท ราคาระดับนี้เทียบกับค่าครองชีพเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และเทียบกับสภาพ เศรษฐกิจในตอนนั้น ถือว่าแพงมหาโหดจริงๆ ราคาคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งสมัยนั้น เราเสียเงินไป 45,000 บาท ไป แล้วได้อะไร กลับมาบ้าง ดูสเปคแล้วคุณอาจจะอมยิ้ม • CPU Pentium MMX 166 MHz (เทียบกับสมัยนี้ ที่เราใช้ CPU Core 2 Duo เร็วในระดับ GHz) • SD RAM 32 MB (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นใหม่ๆ ในตอนนี้ ต้องใช้ RAM 1 GB เป็นอย่างน้อย) • S3 Virge 3D VGA 2 MB EDO RAM (การ์ดแสดงผลจอรุ่นที่ไฮเอนด์มาก ในตอนนั้น) • Hard Disk 2.1 GB (ตัวเลข 2.1 GB สมัยนี้คือตัวเลขความจุของ RAM เท่านั้น ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ เราใช้ความจุ 200-300 GB เป็นอย่างต่ำแล้ว) • Internal Fax/Modem 33.6 Kbps แถมอินเตอร์เน็ตให้ 20 ชั่วโมง (สมัยนี้ คนส่วนใหญ่ใช้ไฮสปีดอินเตอร์เน็ตและออนไลน์แช่ทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งวัน) • 16X CD ROM Drive (สมัยนี้ต้องมี DVD R/W เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน) • 1.44 MB Floppy Drive (สมัยนั้นยังใช้แผ่นดิสเก็ตแบบเหลี่ยมๆ อยู่เลย) • จอแบบ CRT 15 นิ้ว (สมัยนี้ต้องเป็น LCD มีขนาด 17-19 นิ้วขึ้นไป) เวลาผ่านไป 12 ปี วิกฤติเศรษฐกิจของโลกกำลังวนกลับมาอีกรอบแล้ว แต่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของโลกได้ก้าวรุดหน้าไปข้างหน้าตลอด โดยไม่วนย้อน กลับมาอีกเลย

Nerd

เม้นต์ - คำกริยา

หมายถึงการแสดงความคิดเห็น เกิดขึน ้ มาพร้อมกับโลกยุค Web 2.0

เมือ ่ ชาวไซเบอร์ทก ุ คนมีเว็บไซต์สว่ นตัว และเชือ ่ มโยงถึงกันเป็น

เครือข่ายสังคม หรือ Social Network เช่นใน Blog Hi5 Facebook Youtube ประเพณีปฏิบต ั ขิ องทุกคนคือการเขียนหรือโพสต์ภาพส่วนตัว

และเปิดให้คนอืน ่ เข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือ Comment

ได้อย่างอิสระ คำว่า Comment ก็ถก ู กร่อนลงให้เหลือเพียงพยางค์หลัง

คือ ‘เม้นต์’ ดังนัน ้ เวลาวัยรุน ่ พูดคุยกันถึงเรือ ่ งเว็บไซต์และ

เครือข่ายสังคมของเขา ก็มก ั จะพูดว่า “นีเ่ ธอเม้นต์ไฮไฟว์ฉน ั

รึยงั อ่ะ?” หรือ “เมือ ่ เช้าฉันเม้นต์เธอไปแล้วนะ”

เป็นต้น

จาก http://theaestheticsofloneliness.blogspot.com/2008/05/hi5.html ใครบอกว่าไฮไฟว์ไร้สาระ! หลังจากทุ่มเทเวลาหลายเดือนในการเล่นไฮไฟว์แบบจริงจัง ทั้งวัน ทั้งคืน ผมก็ได้เรียนรู้ถึงสุนทรียะของภาพถ่ายที่ผู้คน (สาวๆ) นิยมนำมาลงไว้ในไฮไฟว์ของ ตัวเองแล้ว ว่าภาพเหล่านี้สวยอย่างไร ทำไมถึงสวย และพวกเรา ทั้งผู้ดูและผู้เป็นเจ้าของ ภาพ รับรู้ความสวยของมันได้ อ ย่ า งไร ผมแบ่ ง สุ น ทรี ยะของภาพถ่ า ยในไฮไฟว์ อ อกเป็ น 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. ภาพถ่ายจากมุมสูง ผู้เป็นแบบสามารถถ่ายภาพ นี้ ไ ด้ เ อง ด้ ว ยกล้ อ งดิ จิ ต อลแบบคอมแพคต์ หรื อ ด้ ว ย กล้องในโทรศัพท์มือถือ สังเกตเห็นได้ชัดว่ามุมกล้องจะ กดลง ผู้เป็นแบบและผู้ถ่ายจะชูกล้องเหนือหัวแล้วกด หน้ากล้องลงมาหาตนเอง ทำให้ได้ภาพ เหมือนกับ The Dog ความงามของภาพ แบบนีเ้ กิดขึน้ ได้ในสองลักษณะ คือ ทำให้ผู้มองภาพมีความรู้สึก ว่ า อยู่ เ หนื อ กว่ า ผู้ เ ป็ น แบบในภาพ ความงามจึ ง เกิ ด ขึ้ น จากการให้ อำนาจแก่ ผู้ ม อง และผู้ เ ป็ น แบบ กลายเป็ น เบื้ อ งล่ า ง หรื อ มี ค วาม submissive รองรับการจ้องมอง ทำให้ สั ด ส่ ว นของวั ต ถุ ใ น ภาพบิดเบือนไปตามเปอร์สเปคทีฟ ส่วนหัวจะดูโตขึ้น ส่วนร่างกายไล่ลง ไปถึงเท้าจะเล็กลง ความงามของสัดส่วนแบบนี้คือ การแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเด็ก เพราะเด็กหรือทารกหรือตัวอ่อนของสัตว์ชนิดใดๆ ก็ตาม จะมีสัดส่วนร่างกายที่ส่วนหัวใหญ่กว่าปกติ สัดส่วนร่างกายของคนเรา และสัตว์ทุกชนิดจะเข้าสู่ปกติเมื่อเราเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและโตเต็มวัย 2. ทำแก้มป่อง เป็นความงามที่มาจากการแสดงออกถึงความเป็นเด็ก อี ก ประการหนึ่ ง เพราะเด็ ก หรื อ ทารกมั ก จะมี Baby Fat เพื่ อ เป็ น คลั ง พลังงานสะสมเอาไว้ ทำให้ร่างกายดูอ้วนฉุ กลม มีชั้นไขมันหนามากกว่าผู้ใหญ่ ไขมันส่วนหนึ่งปรากฏบนใบหน้าของเด็ก ทำให้แก้มยุ้ย กลม และไขมันพวกนี้จะค่อยๆ หายไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น หรือโตเต็มวัย ความงามของภาพไฮไฟว์แบบแก้มป่อง คือการแสดง ภาพความเป็นเด็กออกมา บางคนทำแก้มป่องแล้วยังเอานิ้วมาจิ้มอีก เพื่อเป็นการเน้นย้ำ และชี้เฉพาะเจาะจงลงไปในความเป็นเด็กของตน 3. ทำตาโต หรือใส่คอนแทคเลนส์บก ิ อายส์ เป็นความงามจาก ความเป็ น เด็ ก อี ก ประการ เพราะนั ย น์ ต าดำของเด็ ก ทารก จะมี สัดส่วนใหญ่มากเมือ่ เทียบกับใบหน้าและร่างกายโดยรวม เด็กแรกเกิด จึงดูสดใส ใสซื่อ บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา นัยน์ตาดำขนาดใหญ่ ทำให้เรา รู้สึกว่าเด็กถ่ายทอดความรู้สึกจากภายในออกมาได้มากกว่าผู้ใหญ่ เมื่อคนเราโตขึ้น สัดส่วนลูกนัยน์ตาดำจะเล็กลงเมื่อเทียบ กับใบหน้าและร่างกาย ทำให้ผู้ใหญ่ดูเก็บกด ปิดกั้น ไม่ใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนเด็กอีกแล้ว นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นเข้าใจความงาม เกี่ยวกับขนาดของนัยน์ตานี้เป็นอย่างดี เขาจึงนิยมวาดตัวการ์ตูนให้มีตาโตขึ้นกว่าปกติ จนเราเรียกกันติดปากว่าเป็นการ์ตูน ตาโต และมีความคิดฝังใจว่าคนตาโตคือคนน่ารักนั่นเอง 4. เหล็กดัดฟัน เป็นความงามทีเ่ กิดจากความผิดปกติทางร่างกาย ลักษณะเหมือนพวก Paraphilia หรือคนทีช่ น ื่ ชอบ คลัง่ ไคล้ มีอารมณ์ทางเพศกับผูพ้ กิ ารหรือความพิการ แนวความคิดแบบนีเ้ ห็นได้ในหนังเรือ่ ง Crash ของเดวิด โครเนนเบิร์ก (คนละเรื่องกับ Crash ที่ได้ออสก้าร์นะ) และหนังเรื่อง เหยิน เป๋ เหล่ ของพจน์ อานนท์ ใบปิดหนังเหยินเป๋เหล่ เห็นเมย์ใส่เหล็กดามขา โชว์เรียวขา สะโพก ทรวดทรง และใบหน้าที่ เย้ายวน ความรู้สึก Paraphilia เกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจ คือมีผู้ที่อยู่เหนือกว่า ซึ่งได้แก่

ผู้ที่มีอารมณ์ทางเพศกับความพิการ และผู้ที่อยู่ต่ำกว่า คือผู้ที่ยอมทำให้ร่างกายตัวเองพิการ เพื่อให้ ผู้ที่อยู่เหนือกว่าได้ใช้สนองความต้องการทางเพศ การดัดฟันและการโพสท่าถ่ายรูปโดยยิ้มยิงฟันให้ เห็นเหล็กดัดฟันอย่างชัดเจน จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นแบบถ่ายรูป ต้องการโชว์ความพิการของตนเอง และต้องการให้ตนเองเป็นวัตถุทางเพศสำหรับผู้ดูภาพ 5. ทำปากยืน ่ หรือปากจู๋ ความงามของภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้สองลักษณะ ความงามจากความเป็นเด็กทารก เพราะความสุขอย่างแรกในชีวิตของคนเรา คือการใช้ปากดูดนม การแสดงออกและ การสื่อสารประการแรกๆ ในชีวิตของคนเรา เริ่มขึ้นในวัยทารก คือการใช้ปากร้องไห้ หรือขยับปากจั๊บๆ เพื่อบอกพ่อแม่ว่าเราหิว แล้ว การโพสท่าถ่ายรูปโดยทำปากยื่น ปากจู๋ ปากแบนๆ แผ่ๆ เจ่อๆ หรืออะไรก็ตาม แสดงให้เห็นถึงการย้อนเวลากลับไป แสดงออกและสื่อสารแบบทารกของผู้เป็นแบบถ่ายรูป ความงามจากแฟชั่ น และวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เกิ ด จากการเลี ย นแบบภาพถ่ า ยนางแบบเซ็ ก ซี่ ห ลายคน อย่ า งเช่ น แองเจลินา โจลี ยู่ยี่ อลิสา อินทุสมิธ ฯลฯ นางแบบเหล่านี้แสดงออกถึงความเซ็กซี่ด้วยการใช้ริมฝีปาก เพราะในการเดินแบบ ถ่ายแบบ นางแบบเหล่านี้ไม่สามารถพูดสื่อสารออกมาได้ ทำได้เพียงแค่ ใช้ภาษาร่างกายในการสื่อสาร นอกจากการโพสท่าต่างๆ แล้ว พวกเธอ พบวิ ธี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยการใช้ ริ ม ฝี ป ากเผยอๆ เพื่ อให้ ดู เ ซ็ ก ซี่ นั่ น เอง การโพสท่าถ่ายรูปไฮไฟว์ดว้ ยการทำปากรูปแบบต่างๆ ก็คอื การเลียนแบบ แฟชั่นและวัฒนธรรมเหล่านี้นั่นเอง 6. ชูสองนิว้ เป็นรูปตัว V แล้วนำมาทาบบริเวณใบหน้า ดวงตา แก้ม หรือริมฝีปาก อันนี้เป็นการโพสท่าที่ผมยังหาคำอธิบายแบบชัดเจนไม่ได้ และไม่ค่อยแน่ใจถึงความเป็นมาและความหมายของมัน ผมได้แค่เดาว่ามันคงมาจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่น การชูสองนิ้วรูปตัว V หมายถึง Victory เป็นการเชียร์ หรือให้กำลังใจแก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วย ว่า “สู้ตายค่ะ!” หรือ “สู้ๆ” พบเห็นได้มากใน การ์ตูนญี่ปุ่นหรือซีรี่ส์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ตัวละครผู้หญิงมักจะเป็นผู้ให้กำลังใจแก่ตัวละครผู้ชายด้วยการแสดง ท่าทางแบบนี้ การโพสท่าถ่ายรูปลงไฮไฟว์ด้วยการชูสองนิ้ว จึงเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เป็นแบบกับผู้ดูภาพ ว่าผู้เป็นแบบรู้ตัวว่า กำลังถูกมอง และผู้เป็นรู้สึกยินดีที่กำลังถูกมอง และผู้เป็นแบบเชียร์หรือให้กำลังใจผู้มอง (การชูสองนิ้วในวัฒนธรรมตะวันตก โดยหันฝั่งหลังมือออกไป เป็นการแสดงคำหยาบคาย และสัญลักษณ์ถึงเครื่องเพศของผู้หญิง ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ความหมายแฝง ในการถ่ายภาพไฮไฟว์แต่อย่างใด) ป.ล. ภาพประกอบสำหรับเรื่องนี้ ขอให้ต่างคนต่างก็เข้าไปดูในไฮไฟว์ของตัวเองดีกว่า

ผมว่าเราต้องมีภาพถ่ายแบบนี้เหมือนกันทุกคน จริงไหม? คริคริ

• •

DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


wisdom from guru

TEXT : k_wutthichai PHOTO : Kanawat Jaiprom

สมชาย ครองสมบูรณ์

สมชาย ครองสมบูรณ์

หนุม ่ ใหญ่ผม ู้ ห ี วั ใจรัก

การถ่ายภาพมาตัง้ แต่สมัยเป็น

หนุม ่ น้อย เขาเริม ่ ต้นธุรกิจส่วนตัว

ด้วยการเปิดร้านล้างอัดรูปเล็กๆ

‘โฟโต้ฮท ั ’ ในห้างสรรพสินค้าเมือ ่ 20 ปีกอ ่ น ถือเป็นผูน ้ ำ ธุรกิจการถ่ายภาพเข้าสูโ่ มเดิรน ์ เทรดรายแรกๆ ของเมืองไทย เลยทีเดียว เขามีสว่ นร่วมในช่วงเวลาของการเปลีย ่ นผ่าน เทคโนโลยีทส ี่ ำคัญๆ มาหลายยุคสมัย มาจนในทุกวันนี้ โฟโต้ฮท ั

กลายเป็นร้านล้างอัดรูปดิจต ิ อล และร้านขายอุปกรณ์

กล้องดิจต ิ อล ทีม ่ เี ครือข่ายใหญ่ทส ี่ ด ุ ในประเทศไทย กระจายไป ทัว่ ประเทศแล้วกว่า 170 สาขา จึงนับว่า สมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ ่ ริหาร บริษท ั โฟโต้ฮท ั กรุป ๊ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกูรูทางด้านธุรกิจการถ่ายภาพคนสำคัญ ของเมืองไทย DL จึงเชิญเขามาสัมภาษณ์เพื่อ ประเดิมในฉบับแรกของเรา

มองย้อนอดีตและก้าวสูอ ่ นาคต กับกูรก ู ล้องดิจต ิ อลของเมืองไทย

DL: เทคโนโลยีดจ ิ ต ิ อลทำให้เกิดความ เปลีย ่ นแปลงอย่างไรบ้างกับธุรกิจการถ่ายภาพ

มันทำให้เครื่องมือต่างๆ ใช้งานง่ายขึ้นเยอะ อย่างกล้องนี่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพเลย การถ่ายภาพจึง ง่ายขึ้นเยอะ เทียบกับเมื่อก่อนที่เราใช้ฟิล์ม เราไม่รู้เลย ว่าภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้จะออกมาอย่างไร การถ่ายภาพ เลยถูกจำกัดให้เป็นเรือ่ งของช่างฝีมอื เท่านัน้ ดิจติ อลเข้ามา แก้ปัญหานี้ คนที่ไม่เคยคิดจะถ่ายภาพหรือคนที่ถ่ายภาพ ไม่เป็น ก็หันมาถ่ายภาพกันได้ พอกลายเป็นเรื่องง่ายปุ๊บ การถ่ายภาพก็กลายเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะ ของช่างอีกแล้ว สังเกตสิว่าในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะไปไหนหรือทำ อะไร เราก็ถ่ายภาพเก็บไว้หมด DL: จริงๆ แล้วกล้องดิจต ิ อลก็มม ี านานนับสิบปี

แต่อะไรเป็นจุดเปลีย ่ นสำคัญ ทีท ่ ำให้มน ั บูมมากในช่วง 3-4 ปีทผ ี่ า่ นมา มันมีมานานก็จริง แต่ที่สำคัญคือเรื่องราคา ช่วงก่อน หน้ า นี้ ยั ง แพงมาก และถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งทดลองตลาด ผมจำได้ ว่ า กล้องแค่ 5 แสนพิกเซลตอนนั้น ราคาขายกันเป็นแสนๆ รู้สึกว่าจะ ยี่ห้อ Kodak ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นกล้องระดับโปรแล้วนะ คนทั่วไป สัมผัสไม่ได้ คุณภาพก็ไม่ได้ ราคาก็ไม่ได้ โปรเองก็ไม่ใช้ เพราะ คุ ณ ภาพของภาพยั งไม่ ไ ด้ จนมาถึ ง จุ ด ที่ เ ขาพั ฒ นา CCD ให้ ละเอี ย ดถึ ง ระดั บ เมกกะพิ เ ซล หรื อ ระดั บ หลั ก ล้ า นพิ ก เซลแล้ ว นัน่ แหละ และมีราคาถูกลงเรือ่ ยๆ จึงเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำคัญ บางธุรกิจ ตายไป พวกที่ ยั ง ขายกล้ อ งฟิ ล์ ม กั น อยู่ ก็ ต้ อ งออกจากตลาดไป ร้ า นล้ า งอั ด รู ป แบบโบราณก็ ห ายไป เหลือแต่พวกที่ปรับตัวตามดิจิตอลได้ ทัน ก็จะปรับร้านให้ทันตามเทรนด์ไป จำได้ ว่ า เคยฮิ ต กล้ อ ง APS กั น อยู่ ช่วงหนึ่ง ถือเป็นช่วงรอยต่อที่ปรับปรุง แ ก้ ปั ญ ห า ก า รใ ช้ ง า น ก ล้ อ ง ฟิ ล์ ม ธรรมดาให้ใส่ฟิล์มง่ายขึ้น และมีการ บันทึกข้อมูลของภาพไว้ได้ แต่ว่ามัน ไม่ ไ ด้ แ ก้ ปั ญ หาได้ ทั้ ง หมดเหมื อ น กล้องดิจิตอล พอมีกล้องดิจิตอลขึ้นมา APS ย่อมาจาก Advanced Photo เสียบกล้อง APS ก็จบเลย System เป็นฟอร์แมตของฟิล์มและ กล้องในอดีต ตัวฟิล์มมีขนาดเล็กกว่า DL: โดยส่วนตัวแล้ว คุณยังใช้ ฟิล์ม 35 มม. เล็กน้อย บริเวณ

กล้องฟิลม ์ อยูห ่ รือเปล่า ขอบฟิ ล์ ม มี แ ถบแม่ เ หล็ ก ขนาดเล็ ก วางไว้เฉยๆ แล้ว เก็บไว้ เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาพ และ เป็นที่ระลึก ผมเป็นคนที่เปลี่ยนแปลง กลักฟิล์มมีการออกแบบให้ใส่และเก็บ ตามเทรนด์ เมื่ อ ถึ ง เวลาต้ อ งเปลี่ ย น รักษาได้ง่าย เริ่มต้นวางตลาดเมื่อปี ก็เปลี่ยน เมื่อมีเหตุผลที่ดีก็ยอมตาม ค.ศ. 1996 โดยบริษัทแรกคือโกดัก ผมรั ก การถ่ า ยภาพมานาน แต่ ผ ม ไม่ใช่ช่างภาพอาชีพที่ต้องเอาภาพไป ลงตีพิมพ์ในแมกกาซีน ผมถือว่าเป็นงานอดิเรก คุณภาพแค่นี้ผม ว่าพอเหลือเฟือ เอาไปขยายใหญ่ได้ มองด้วยสายตาคนธรรมดา แล้วไม่พบความแตกต่าง ไม่ใช่ว่ามานั่งขยายดูทีละจุด ว่าเห็นไหม มันต่างกัน ผมไม่ใช่ขนาดนั้น ตอนนี้คุณภาพของกล้องดิจิตอล เพียงพอสำหรับความต้องการของโปรแล้วด้วย มี CCD แบบ Full Frame กันแล้ว เมือ่ ก่อนพวกโปรอาจจะบอกว่าก็ CCD เล็กกว่าฟิลม์

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


คุ ณ ภาพเลยไม่ เ ท่ า กั น แต่ ต อนนี้ ใ นเมื่ อ มั น เท่ า กั น แล้ ว DL: อยากให้คณ ุ ช่วย ราคาก็เป็นระดับแสนกว่าบาท ความละเอียด 20 กว่าล้าน บอกถึงหลักในการ ผมว่าถ้ามีเลนส์ดีๆ มาใช้งานร่วมกัน คุณภาพก็ได้แล้ว ส่วน เลือกซือ ้ กล้องดิจต ิ อล พวกโปรที่ยังไม่ยอมใช้ดิจิตอล ผมว่าเป็นเรื่องของจิตใจแล้ว ทีจ ่ ะถูกใจและทำให้เรา คือเขาเคยใช้ฟิล์มมาก่อน ก็เลยยังผูกพันอยู่ มันเป็นเรื่องของ ใช้ไปอีกสัก 10 ปี ความรู้ สึ กในการทำงานศิ ล ปะ ที่ ต้ อ งทำงานตามขั้ น ตอน เหมือนกับกล้อง

ต้องรอคอย ความรู้สึกแบบนี้ยังลบออกไปจากใจเขาไม่ได้ สมัยก่อน แต่ ผ มว่ า สำหรั บ ช่ า งภาพรุ่ นใหม่ ที่ เ กิ ด และเติ บโตมาโดย ถ้าคุณคิดจะ ไม่เคยได้ใช้กล้องฟิล์ม จะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลย ผมเองนี่ ใช้มันไป 10 ปีละก็นะ!? กล้องฟิล์มใช้ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ 3 ปีแล้วนะ... อืม 4 ปี แทบ (หั ว เราะ) ไม่ มี ท างเลย จำไม่ได้แล้ว เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นเร็ ว มาก ไม่ มี ท างเป็ น ไปได้ ถึ ง แม้ DL: พูดเหมือนนานมากแล้ว กล้องจะทนขนาดอยู่ได้ 10 ปี (หัวเราะ) จริงๆ มันก็ไม่นานเลย แต่เหมือนนาน แต่ ตั ว คุ ณ เองนั่ น แหละที่ จ ะทน มาก ผมใช้กล้องฟิล์มตัวสุดท้ายคือ Canon EOS 5 เป็น ไม่ได้ ต้องไปหาซื้อตัวใหม่ ก ล้ อ ง ร ะ ดั บ เ กื อ บ อยู่ ดี ชาวบ้ า นเขาเปลี่ ย นไป ท็ อ ป สุ ด ข อ ง เ ข า Canon EOS 5 กล้องฟิล์มแบบ ถึ ง ไหนแล้ ว ผมว่ า กล้ อ งดิ จิ ต อล ท็อปสุดต้องเป็น EOS SLR ของค่ายแคนอน ออกวางตลาด ตัวหนึ่งใช้ไปสัก 3-5 ปีนี่กำลังดี 1 แล้วก็เริ่มใช้ดิจิตอล เมื่อปี ค.ศ. 1992 ในอเมริกาจะใช้ชื่อ คอมแพคต์แทน เมื่อ DL: เป็นเพราะกล้องดิจต ิ อลสมัยนี้ รุ่นว่า EOS A2 เสียเร็วหรือเปล่า ทำให้เราต้องซือ ้ 3-4 ปีก่อน DSLR ยัง ตัวใหม่บอ ่ ยๆ แพงอยู่ แต่พอถึงจุดที่ ผมยังไม่เคยเจอตัวไหนที่ซื้อ DSLR ราคาถูกลง ผม มาใช้ แ ล้ ว เสี ย เร็ ว เลยนะ หรื อ ว่ า เพราะผม ก็ใช้ DSLR และเก็บกล้องฟิล์ม เปลี่ยนบ่อย (หัวเราะ) แต่จริงๆ แล้วมันก็มีอายุ ไว้เลย ไม่คิดจะใช้อีกแล้ว การใช้ ง านยาวนานพอสมควร พอที่ จ ะให้ คุ ณ DL: กล้องดิจต ิ อลตัวแรก ใช้ ง านได้ อ ย่ า งคุ้ ม ราคาแน่ น อน เท่ า ที่ ผ มเจอ ในชีวต ิ คือกล้องยีห ่ อ ้ พวกที่กล้องเสียเร็ว ส่วนใหญ่คือพวกที่ซื้อไปแล้ว

ลืมแฮะ! ผมเปลี่ยน ไม่ ค่ อ ยได้ ห ยิ บ มาใช้ เครื่ อ งใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ่อย อาจจะเป็นยี่ห้อ Casio นะ พวกนี ้ต้องใช้งานประจำ ต้องมีไฟฟ้าเข้าไปใน จำรุ่นไม่ได้แล้ว ตอนนั้นเข้ามา เครื่ อ งบ่ อ ยๆ ก็ เ หมื อ นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทั่ ว ไป ใหม่เอี่ยม 1 ล้านพิกเซล จำได้ นั่นแหละ บางคนซื้อกล้องดิจิตอลไปแล้วเก็บ คิดว่าจะ ว่ า สมั ย นั้ น พวกยี่ ห้ อ หลั ก ๆ อย่ า ง Canon Sony Nikon เอาออกมาใช้ ตอนไปเทีย่ วเท่านัน้ ปีหนึง่ หยิบออกมาใช้ 1-2 ครัง้ ยังไม่เน้นกล้องดิจิตอลเลยด้วยซ้ำ แต่ยังไม่ค่อยประทับใจ แบบนี ผ ้ มว่ า เสี ยเร็วแน่ๆ วางทิ้งไว้ทั้งปี พอครบอายุประกันก็เสีย กล้องดิจิตอลเท่าไหร่ เพราะมันช้ามาก ถ่ายภาพหนึ่งต้องรอ พอดี แต่ ถ ้ า คุ ณ หยิ บ มั น ออกมาใช้ ทุ ก วั น เปิ ด ปิ ด ถ่ า ยเล่ น

มันบันทึกก่อนถึงจะถ่ายภาพต่อไปได้ Buffer ในกล้องน้อย ลบเล่น พวกนี้กลับไม่ค่อยพังนะ สมัยก่อนกล้องเป็นเมคคานิก มาก ผมถ่ า ยกล้ อ งฟิ ล์ ม SLR มาก่ อ น มั น ฉั บไวกว่ า มาก เก็บไว้นานๆ ก็ไม่พัง แต่กล้องสมัยนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด เพราะมีมอเตอร์ไดร์ฟ ถ่ายรัวไปได้เลย จนมาหยิบจับกล้อง เคล็ดลับคือต้องใช้มันเยอะๆ ใช้มันบ่อยๆ DSLR นี่แหละ จำได้ว่าตัวแรกคือ Canon 300D มันได้ดั่งใจ เราครบแล้ว ก็จบเลยกล้องฟิล์ม หลังจากนั้นก็เปลี่ยนรุ่นมา DL: คุณคิดว่าอีกสัก 4-5 ปีขา้ งหน้า กล้องดิจต ิ อล เรื่อย กล้องคอมแพคต์ผมเปลี่ยนตลอด เพราะผมได้กล้อง จะเป็นอย่างไร เดโมมาใช้ตลอด กล้อง DSLR ผมเปลี่ยนมา 4-5 ตัวแล้ว ผมเดาว่าตอนนี้พวกผู้ผลิตทุกรายกั๊กเทคโนโลยี เอาไว้ เ ยอะมาก เขา R&D กันไว้มหาศาล แต่คอ่ ยๆ ปล่อยออกมา DL: ทำไมถึงเปลีย ่ นบ่อยนักล่ะ ขายที ล ะนิ ด ๆ ผมเองก็ ไม่รู้หรอกว่าเขากั๊กอะไรเอาไว้บ้าง แต่ ก็ผมเป็นคนขาย เลยต้องทดลองใช้ จะได้บอก เท่ า ที ่ ค ิ ด ได้ ค ื อ มั น คงจะเพิ ่มความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าง ลูกค้าได้ถูกต้อง จะดูจากสเปคในโบรชัวร์อย่างเดียวไม่ได้ กล้อง DSLR คงเป็น Full Frame กันหมดแน่ใน 4-5 ปีขา้ งหน้า ต้องลองใช้จริง ผมว่าตอนนี้กล้องดิจิตอลก็คล้ายมือถือ คือ และราคาจะถู ก ลงไปอี ก ส่ ว นกล้ อ งคอมแพคต์ ค งมี ฟั ง ก์ ชั น มั น บ่ ง บอกบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะนิ สั ย ของเจ้ า ของมั น ด้ ว ย คนนี้ ภายในเพิ่ ม เข้ าไปอี ก เยอะ อย่ า งเช่ น ฟั ง ก์ ชั น การแต่ ง ภาพ ทันสมัย ตามเทรนด์ พอออกรุ่นใหม่ก็หาซื้อมาใช้ กล้องเลย สำเร็จรูปในตัวกล้องเลย พอเราถ่ายย้อนแสง มันก็ปรับไฟล์ ไม่ ใ ช่ เ อาไว้ แ ค่ ถ่ า ยรู ป อย่ า งเดี ย ว แต่ มั น คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ ภาพให้สว่างขึ้นได้ หรือมีการแต่งสีเหมือนกับการใช้ฟิลเตอร์ ไลฟ์สไตล์ไปแล้ว คุณจะพกกล้องตัวนี้ติดตัวทุกวัน พอหยิบ ต่างๆ ผมว่าสำหรับมือสมัครเล่นนะ ต่อไปคงไม่ต้อง ออกมามันก็บ่งบอกเกี่ยวกับตัวคุณ ไปใช้โฟโต้ช็อปอีกเลย มันจะสำเร็จมาจาก DL: สมัยก่อนกล้องตัวหนึง่ อย่างเช่น Nikon ในกล้อง FM2 เราซือ ้ มาแล้วใช้งานกันนานเป็นสิบๆ ปี แล้วทั้งบ้านก็มีกล้องอยู่ตัวเดียว ทุกคนมาแบ่ง Full Frame คือคุณสมบัติ กันใช้ใช่ไหม? เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้ว พ่ออาจจะมี 2 ตัว แม่มี ของกล้อง DSLR ที่มีขนาด ตัวหนึ่ง ลูกแต่ละคนมีอีกคนละตัว มันเป็นเทคโนโลยีส่วน ตัวรับภาพ 24 มม. X 36 มม.

บุ ค คลนะ ไม่ ใ ช่ ข องใช้ ร่ ว มกั น เหมื อ นกล้ อ งฟิ ล์ ม สมั ย ก่ อ น ใกล้เคียงกับขนาดของฟิล์ม

อย่ า งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คุ ณ จะใช้ ร่ ว มกั บ คนอื่ น เหรอ ข้ อ มู ล 35 มม. ทำให้ได้ภาพถ่ายที่มี ความลับอะไรในนั้นเยอะแยะ คุณภาพดีขึ้นกว่ากล้องที่มี

ตัวรับภาพเล็กๆ

หลักในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอล ถ้าเป็นคอมแพคต์ จะต้ อ งเป็ นกล้ อ งที่ พ กพาสะดวก ทำงานรวดเร็ ว พอหยิ บ ออกมาปุ๊บ เปิดเครื่องปุ๊บ ก็ถ่ายได้เลย เพื่อที่เราจะได้นำไปถ่ายภาพในชีวิต ประจำวัน ถ่ายภาพสารคดีแบบ Life ตามท้องถนนทัว่ ไป การใช้กล้องคอมแพคต์ จะสนุกและสะดวกมาก เพราะมันไม่เป็นที่เพ่งเล็งของคนถูกถ่าย จริงๆ แล้ว กล้องคอมแพคต์ไม่ใช่สำหรับมือสมัครเล่นเท่านั้น เราเอามาถ่ายซีเรียสก็ได้ และขอให้เป็นเลนส์มม ุ กว้างหน่อย จะถ่ายสนุกขึน ้ อีก ตอนนีถ ้ า้ เลนส์มม ุ กว้างระดับ มาตรฐานทั่วไปก็สัก 28 มม. แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ 24 มม. ถ้าเป็น DSLR จะต้องทำงานรวดเร็ว มีฟง ั ก์ชน ั เยอะ วัดแสงได้ละเอียด หลายแบบ ความละเอียด 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป CCD ใหญ่แบบ Full Frame จะดีกว่า และที่สำคัญคือ ต้องมีเลนส์และอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เลือกใช้ครบถ้วน

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

DL: แล้วสุนทรียะของการ

ถ่ายภาพจะอยู่ตรงไหน ในเมื่อ

ถ่ายปุบ ๊ แล้วมันสวยปับ ๊ เลย

นั่นสิ! มันคงจะเหลืออยู่ใน เรื่ อ งของมุ ม มองมั้ ง ครั บ ถึ ง จะกล้ อ ง เหมือนกัน ถ่ายในงานเดียวกัน แต่ด้วย มุมมองที่ไม่เหมือนกัน ภาพที่ออกมาก็ สวยงามต่ า งกั น ผมว่ า ความงามของ ภาพถ่ า ยด้ ว ยกล้ อ งดิ จิ ต อล จะวั ด กั น ที่ มุมมองของช่างภาพ มุมมองจะเป็นเรื่อง ของสมองคน ส่วนการวัดแสง การปรับภาพ จะกลายเป็นเรื่องของกล้องไปทั้งหมด DL: คุณคิดว่ากล้องดิจต ิ อลจะ เปลีย ่ นแปลงสังคมเราไปอย่างไร มันสร้างความสุขให้เรานะ ทำให้คนรุ่นเรามีงาน อดิเรกที่ดี เราได้หัดถ่ายภาพ ได้ศึกษาศิลปะ ในแง่ครอบครัว มันช่วยดึงคนในครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน ไปท่องเที่ยว กันบ่อยขึ้น ถ่ายภาพเก็บไว้เยอะขึ้น ยกเว้นพวกที่เอากล้องไป แอบถ่ายคนอื่น หรือพวกที่เอาไปถ่ายคลิปส่วนตัว แล้วดัน หลุดออกไป ถูกคนอื่นนำมาเผยแพร่ นี่อาจจะเป็นแง่ลบของ เทคโนโลยีดิจิตอล แต่ผมว่าโดยรวมแล้ว สังคมเราจะดีขึ้นนะ ถ้ า ทุ ก คนในสั ง คมโลกมี ก ล้ อ งอยู่ ใ นมื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจะ หมุนไปอย่างรวดเร็ว อย่างข่าวไฟไหม้ผับซานติก้า เราไม่ต้อง รอภาพจากนักข่าวอีกแล้ว เราได้ดูภาพที่ถ่ายจากกล้องของ คนในเหตุการณ์จริง กล้องสมัยนี้ต่อ Wi-Fi เข้าอินเตอร์เน็ต ได้เลย พอถ่ายเสร็จก็โหลดเข้าเข้ายูทูปหรือส่งเข้าอีเมล์เพื่อน ได้เลย มันจะทำให้มีข่าวสารเยอะมาก โลกไร้พรมแดนอย่าง แท้ จ ริ ง เด็ ก สมั ย นี้ ก็ พ กกล้ อ งกั น ทุ ก คน ถึ ง จะไม่ ใ ช่ กล้องดิจิตอล ก็เป็นกล้องในโทรศัพท์มือถือ วันๆ เขาก็ถ่ายทุกอย่าง เฮ้ย! อันนี้สวย เดี๋ยวถ่ายแล้ว จะส่งไปให้ดนู ะ หรือพวกผูใ้ หญ่กเ็ ป็นเหมือนกัน ลูกฉันคลอดแล้ว เดีย๋ วถ่ายแล้วส่งไปให้ดนู ะ ทุกคนจะพูดกันแบบนี้หมดจริงไหม?

Wisdom

ouote ในแง่ธุรกิจถ่ายภาพ ไม่ใช่แค่การขายกล้องแล้วจบ หรืออัดภาพให้แล้วจบ ผมว่านักธุรกิจ

ในด้านนี้ต้องทำการบ้านกันมากขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานมากขึ้น เมื่อเขาซื้อไปแล้วจะถ่ายยังไงให้สวย ทำให้เขาพึงพอใจกับกล้อง นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ตลาด โตได้ตอ ่ ไป ต่อให้เราเอากล้องดีเลิศมาขาย ให้เรามีบริการดีเด่น แต่ถา้ ลูกค้าซือ ้ ไปแล้วใช้งาน ไม่เป็น หรือใช้งานไม่คม ุ้ ค่า เขาก็ไม่มค ี วามพึงพอใจ ตอนนีค ้ น 80% ทีซ ่ อ ื้ กล้องดิจต ิ อลไปแล้ว เปิดฟังก์ชัน Auto ตลอดเวลา ฟังก์ชันอื่นๆ ไม่เคยใช้ ไม่เคยศึกษา แล้วในที่สุด นั่นก็จะทำให้ เขาคิดว่ากล้องดิจิตอลเป็นของฟุ่มเฟือย ไม่มีประโยชน์ ไม่คุ้มค่า

สมชาย ครองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


I T DI Y

DIY

Tips แผ่ น ฟิ ล์ ม พิ ม พ์ ภ าพ

สำหรับรีดติดผ้า หาซื้อได้

ที่ ร้ า นกระดาษพริ้ น ต์ ใ หญ่ หรือศูนย์การค้า IT ทั่วไป แนะนำให้ใช้ติดบนผ้า

ที่พื้นผิวเรียบ และทนความ ร้อนได้ ไม่ควรทำบนแผ่น พลาสติกหรือผ้าใยสังเคราะห์ หรือหนังเทียม เพือ ่ ความทนทานในการ

ใช้งาน แนะนำให้แช่ด้วย

น้ ำ ผสมเกลื อ แล้ ว ตากให้ แห้งก่อนใช้งาน จะดัดแปลงไอเดียนี้

ทำเป็นซองใส่ iPod, มือถือ หรือกล้อง ก็ดูเก๋ไม่เบา

คุณเคยสับสนบ้างไหม กับซองใส่ของมากมายที่กองอยู่เต็มโต๊ะ

หรือระเกะระกะกันอยู่ในกระเป๋าถือ จนดูไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ยิ่งซองแผ่นซีดี หรือเทปเพลงที่นับวันจะมากขึ้นทุกวัน กลายเป็นที่มา ของไอเดียเก๋ๆ อย่าง ‘ซอง X-Ray’ นี้ล่ะที่จะช่วยบอกว่าของข้างในเป็นอะไรโดยไม่ต้องเปิดดูทุกซอง ลงมือทำกันเลย (ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที)

ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพของที่จะใส่ในซอง จากนั้น โหลดภาพลงเครื่อง เปิดภาพขึ้นในโปรแกรมตกแต่ง ภาพ เช่น ACDsee หรือ Photoshop โดยให้คุณโชว์ ตกแต่งใส่ไอเดียได้ตามใจชอบ สำหรับผมเลือกทำเป็น ลายเส้นสีดำให้ดูเหมือนภาพ X-RaY จากนั้นให้เลือกที่ เมนูกลับภาพซ้าย-ขวา (คำสั่ง mirror ) ก่อนพริ้นต์ลงบน แผ่นฟิล์มพิมพ์ภาพสำหรับรีดติดผ้า

นำแผ่นฟิล์มพิมพ์ภาพสำหรับรีดติดผ้า ที่พริ้นต์ภาพแล้วมาตัดเอาเฉพาะรูปที่ต้องการ โดยตัดให้ชิดภาพมากที่สุด นำภาพที่ตัดแล้วมาแนบบนผ้าโดยให้ด้านที่มีลายติดกับถุงผ้า จากนั้นรองทับด้วยผ้า เพื่อกันกระดาษเลื่อน เปิดเตารีดที่ความร้อนระดับกลาง รีดประมาณ 30-60 วินาที เปิดกระดาษเช็กลายว่าติดดีหรือยัง โดยการแง้มเปิดกระดาษดูทีละนิด ถ้ามั่นใจว่าสีติด ดีแล้วให้ค่อยๆ ลอกกระดาษออกช้าๆ เป็นอันเสร็จ

อุปกรณ์ทต ี่ อ ้ งเตรียม

1. ซองใส่ของ เป็นถุงผ้า ซองพลาสติก กล่องซีดี หรืออะไรก็ได้ 2. กล้องดิจิตอล 3. เครื่องพรินเตอร์สี 4. แผ่นฟิล์มพิมพ์ภาพสำหรับรีดติดผ้า 5. เตารีด 6. ผ้ารองรีด 7. กรรไกร

X-Ray Bag Text : OXO Photo : Mr.Beam


SCOOP

T E X T : กองบรรณาธิการ DL

to

o h P phy a r g

การถ่ายภาพแบบ Street photography คือภาพถ่ายเชิง

สารคดีที่ถ่ายในสถานที่สาธารณะ ถ่ายอะไรก็ได้ ใครก็ได้ ตัวอะไร ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันจะต้อง สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ช่างภาพต้องการสื่อสารได้ครบถ้วนใน ภาพเดียว นอกจากเล่าเรื่องแล้ว ความน่าตื่นตาตื่นใจของภาพ Street คื อ ต้ อ งจั บ ภาพได้ ใ นวิ น าที ที่ ส ำคั ญ ในสภาพแวดล้ อ ม หรือมุมที่น่าแปลกใจ ความงามของภาพ Street photography วัดกันที่ Gut ของช่างภาพ คนไทยเรียกว่า ‘กึ๋น’ นั่นเอง คือการผสมผสานเทคนิคการถ่ายภาพ มุมมอง วิธีคิด เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ภาพที่มีความ แปลกใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพของเรื่องราวเดิมๆ ปกติธรรมดา ที่ได้พบเจอในแต่ละวันอยู่แล้ว แตกต่างกันที่จังหวะเวลา มุมมอง และการเลือกแง่มุมต่างๆ ที่ได้พบเจอ ภาพถ่ายจะสามารถ บอกเล่าเรื่องราวอะไร และมีความงามมากน้อยเพียงใด ที่สำคัญขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ถ่ายภาพ แต่ละคน มุมมองเกิดจากเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเลียนแบบกันไม่ได้ ขนาดคนที่เป็นฝาแฝดกัน ยังมีมุมมองที่แตกต่างกัน ภาพถ่าย Street photography

ก็จะออกมาแตกต่างกันไป

การถ่ายภาพแบบ Digital Lifestyle

เพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้การถ่ายภาพมีต้นทุนถูกลง อย่างมาก สมัยก่อนต้นทุนการถ่ายภาพนั้นแพงหูฉี่ ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายภาพ ฟิล์ม กระบวนการล้าง-อัดภาพ ก็ยังมีราคา

ค่อนข้างสูง การถ่ายภาพแบบ Street Photography ก็เลย

ถูกจำกัดอยู่ที่ช่างภาพหรือคนที่รักการถ่ายภาพเท่านั้น ปัจจุบันนี้เรามีกล้องดิจิตอลใช้กันแล้ว ต้นทุนค่าฟิล์ม

ค่าล้างอัดรูปที่เคยสูงก็ลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบ กล้องดิจิตอล

ก็มีให้เลือกหลากหลาย เลือกซื้อได้ตาม

ทุ น ทรั พ ย์ ส่ ว นฟิ ล์ ม

เหรอ เชอะ! ไม่ต้อง

ง้อแล้ว การล้างอัด

ที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้น

ก็เหลือเพียงแค่การ

อัดภาพเท่านั้น

ราคาในการอัดภาพ

ก็เริ่มต้นที่ 2 บาท

เท่านั้น

20 DL  Digital

Lifestyle

โลกของฟิลม ์ ฟิล์มเนกาทีฟ เริ่มต้นที่ม้วนละ 70 บาท ไปจนถึง 140 บาท ฟิล์มสไลด์ เริ่มต้นที่ม้วนละ 150 บาท ไปจนถึง 250 บาท ค่าล้างฟิล์มเนกาทีฟ ม้วนละ 30 บาท ค่าล้างฟิล์มสไลด์ ม้วนละ 50 บาท ค่าอัดภาพ index แผ่นละ 70 บาท ค่าอัดภาพฟิล์มเนกาทีฟ ลงบนกระดาษแผ่นละ 3 บาท ค่าอัดภาพฟิล์มสไลด์ ลงบนกระดาษแผ่นละ 5 บาท (ยังไม่นับรวมค่ากล้อง)

โลกของดิจต ิ อล

ลงทุนกับกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคต์ ราคาเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท หรือกล้อง DSLR ราคาเริ่มต้นพร้อมเลนส์ ประมาณ 15,000 บาท หรือโทรศัพท์มือถือแบบที่มีกล้อง ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท หน่วยความจำแล้วแต่ความจุ เริ่มต้นที่ 100–500 บาท

(ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ) ค่าอัดภาพลงบนกระดาษ แผ่นละ 3 บาท

เลือกใช้กล้องอะไรดี ประเด็นคือต้องเลือกใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความคล่องตัวสูง อย่างไรก็ตาม มันไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้อง เป็นกล้องถ่ายภาพชนิดใด คุณจึงสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ กล้อง DSLR หรือกล้องดิจิตอลคอมแพคต์ทั่วไป ไปจนถึง กล้องเก่าเก็บก็หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นไปใช้งานได้ และยังรวมถึง กล้องฟิล์มแบบคอมแพคต์ (หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า กล้องปัญญาอ่อน) ไปจนถึงกล้อง Lomo ด้วยก็ได้ ที่เด็ดที่สุด คือกล้องในโทรศัพท์มือถือนั่นเอง ในโทรศัพท์มือถือแทบทุกเครื่องในตอนนี้ น่าจะมีกล้อง ดิจิตอลภายในตัวอยู่แล้ว แม้แต่มือถือรุ่นโลว์เอนด์ที่สุด

ในท้องตลาด ราคาเพียง 1-2 พันบาท ก็มีกล้องดิจิตอลติดมา ด้วยทั้งนั้น หลายคนอาจจะสงสัยว่า กล้องมือถือธรรมดาๆ ที่มีข้อจำกัดมากมาย จะนำมาสร้างภาพถ่ายแนว Street Photography ได้อย่างไร 1. เลนส์คณ ุ ภาพต่ำ ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกชิ้นเล็กๆ

ไม่สามารถปรับโฟกัสได้ อีกทั้งยังไม่สามารถซูมแบบออพติคัล คุณรู้ไหมว่าการซูมแบบดิจิตอล แท้ที่จริงแล้วมันก็คือการ คร็อปรูปภาพต่างหาก ภาพที่ได้จากการซูมแบบดิจิตอลจึงมี คุณภาพแย่ลงไปเรื่อยๆ 2. อุปกรณ์รบ ั แสงทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพต่ำ ส่วนใหญ่เป็นแผง วงจร CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ที่ให้ภาพละเอียดในระดับ VGA หรือ หมายถึงภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพวิดีโอ ส่วนใหญ่ภาพถ่าย ที่เห็นในจอแอลซีดีของเครื่องโทรศัพท์จะดูชัดเจนและสดใส แต่เมื่อโหลดเข้ามาเปิดดูด้วยจอคอมพิวเตอร์แล้ว จะเห็นชัด ว่าคุณภาพต่ำ ไม่ดีพอที่จะนำไปอัดลงกระดาษขนาด โปสการ์ดหรือขนาดจัมโบ้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข้อจำกัด


ชิน ้ ส่วนของกล้องมือถือมีขนาดเล็กนิดเดียว แค่ 1-2 เซนติเมตร จึงไม่ยากเย็นและสิน ้ เปลืองสำหรับบริษท ั ผูผ ้ ลิตเลย ทีจ ่ ะนำมันไปแปะไว้หลังเครือ ่ งโทรศัพท์ มื อ ถื อ ทุ ก รุ่ น ทุ ก เครื่ อ ง มั น ประกอบด้ ว ย

ชิน ้ เลนส์เล็กๆ 2-3 ชิน ้ แผง CMOS เอาไว้รบ ั แสง และสายเชือ ่ มต่อไปยังหน่วยความจำของ เครือ ่ ง เทียบกับกล้องดิจต ิ อลทัว ่ ไป ทีป ่ ระกอบ ด้วยชุดเลนส์ทส ี่ ลับซับซ้อน และแผง CCD ชัน ้ ดี เอาไว้รบ ั ภาพ

มากมาย แต่มันก็ยังคงเป็นกล้องอยู่ไม่ใช่หรือ? ทุกวันนี้เรามีกล้องติดตัวกันทุกคน และตลอดทั้งวัน แต่เรากลับมองข้ามมันไป ที่ผ่านมา เราจึงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากกล้องมือถือพวกนี้อย่างเต็มที่นัก และละเลยโอกาสที่จะได้ทำงานสร้างสรรค์ไปอย่างน่าเสียดาย ทัง้ ๆ ทีเ่ ราน่าจะตระหนักว่า การถ่ายภาพนัน้ เป็นการแสดงออกทางศิลปะทีม่ พี ลังสูงมาก เพราะสัมผัส ด้านการมองเห็น มีอิทธิพลต่อการรับรู้โลกรอบตัวมากกว่าสัมผัสด้านอื่นๆ นั่นก็หมายความว่ามนุษย์ เรารับรู้โลกรอบตัวจากการมองเห็นมากกว่าการได้ยิน ได้กลิ่น ชิมรส และรู้สึกสัมผัสทางผิวหนัง ดังนั้น ถ้าเราสามารถมองเห็นโลกรอบตัวว่ามีความสวยงาม เป็นศิลปะ มีสุนทรียะ และมีแง่มุมที่ น่าสนใจมากมาย ด้วยการฝึกฝนการถ่ายภาพบ่อยๆ และสามารถถ่ายภาพได้แบบตลอดเวลา

การถ่ายภาพจะช่วยผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อโลกรอบตัว และผลักดันให้เราสัมผัส โลกรอบตัวดีขึ้นเรื่อยๆ

จับตาสุดยอดกล้องมือถือ ในปี 2009 Nokia N86

Nokia ออกโทรศัพท์มือถือซีรี่ส์ N ออกมาเขย่า วงการอีกครั้งหนึ่ง คือรุ่น Nokia N86 มาพร้อม หน้าจอแบบใหม่ OLED ความละเอียด 16 ล้านสี กล้อง 8 ล้านพิกเซล! รองรับระบบ 3G ระบบ GPS หน่วยความจำภายใน 8 GB และเพิ่มได้ถึง 16GB โดยใช้ microSD

Samsung I8910 Omnia HD ซัมซุงไม่ยอมแพ้ค่ายอื่นๆ รุ่นนี้หน้าจอทัชสกรีนขนาด 3.7 นิ้ว ความละเอียด

16 ล้านสี กล้องความละเอียด

8 ล้านพิกเซล อีกเช่นกัน

Sony Ericsson Idou

เตรียมอุปกรณ์กันก่อน

สมัยนี้ใครจะอยากพกกล้อง ดิจิตอลกับมือถือ โซนี่เลย เจตนาสร้างรุ่นนี้ออกมา สะเทือนวงการกล้องดิจิตอล เพราะกล้องที่ให้มานี้มีความ ละเอียดถึง 12 ล้านพิกเซล

หน้าจอทัชสกรีน ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 16 ล้านสี Google maps และ GPS มาช่วยระบุตำแหน่ง ภาพถ่ายให้อีกด้วย

1. ก่อนอืน ่ เลย เราต้องเรียนรู้คุณสมบัติและการ

ใช้ ง านกล้ อ งมื อ ถื อ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งครบถ้ ว นเสี ย ก่ อ น กล้ อ งมื อ ถื อ บางตั ว มี แ ฟลชมาให้ ด้ ว ย บางตั ว มี ฟังก์ชัน Night Mode ที่ใช้ถ่ายในที่มืดได้ บางตัว สามารถใส่ฟิลเตอร์สีต่างๆ คุณควรลองปรับค่าสี และความสว่างในรูปแบบต่างๆ แล้วลองถ่ายเล่นๆ ไปเรื่อยๆ ดูว่าการตั้งค่าแบบใดที่ให้ผลลัพธ์ออกมา ถู กใจคุ ณ มากที่ สุ ด ที่ ส ำคั ญ คื อ จงตั้ ง ค่ า ความ ละเอียดของภาพให้สูงสุดอยู่เสมอ ส่วนใหญ่อยู่ที่ ระดับ VGA หรือ 640 x 480 พิกเซล หรือถ้าตั้งได้ สูงกว่านี้ก็จะดี 2. ปิดเสียงชัตเตอร์เสีย เพราะมันรบกวนการ

ถ่ายภาพในบางสถานการณ์ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า คุ ณ คงไม่ ไ ด้ เ อากล้ อ งมื อ ถื อ นี้ ไ ปแอบถ่ า ยใต้ กระโปรงสาวบนบั นไดเลื่ อ นใช่ ไ หม? แต่ ใ นบาง สถานการณ์ เช่น การถ่ายภาพการแสดงดนตรีข้าง ถนน การถ่ายภาพแบบ Candid หรือแม้กระทั่ง การถ่ายภาพกับเพื่อนๆ ในร้านอาหาร เสียงชัตเตอร์ ของกล้องมือถือที่มักจะถูกตั้งค่า Default ให้ดัง เป็นพิเศษ 3. เลนส์ ข องกล้ อ งมื อ ถื อ มั ก จะสกปรก

มีฝุ่นเกาะและเป็นรอยนิ้วมือได้ง่าย เพราะเราเก็บ มันไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ หยิบจับขึ้น มาใช้งานทั้งวันโดยไม่ระมัดระวัง ดังนั้น ก่อนถ่าย ภาพก็ใช้เศษผ้านุ่มๆ กระดาษทิชชู หรือใช้ชายเสื้อ ของคุณนั่นแหละ เช็ดเบาๆ ที่หน้าเลนส์สักหน่อย

แพงๆ บางรุ่นสามารถเพิ่มหน่วยความจำด้วยการเสียบ การ์ดเข้าไป แต่มือถือรุ่นถูกๆ มักจะบันทึกไฟล์ภาพลง ในหน่วยความจำของตัวกล้อง ยิ่งถ้ามือถือของคุณเซฟ ข้อมูลอื่นๆ ไว้มากแล้วด้วย อย่างเช่น ไฟล์เพลง ไฟล์ เสียงริงโทน คลิปวิดีโอ เกม ฯลฯ ขอแนะนำให้ลบไฟล์ ที่ไม่ค่อยใช้งานออกไปบ้าง เพราะมันเปลืองพื้นที่ 5. ภาพไหว สั่ น ภาพเบลอ ไม่ อ ยู่ ใ นโฟกั ส สว่ า งเกิ น ไป มื ด เกิ น ไป สี เ พี้ ย น มุ ม ภาพ บิดเบือน ฯลฯ ถือเป็นเรื่องธรรมดาของการถ่ายภาพ

ด้วยกล้องมือถือ จงทำใจยอมรับมันเสียตั้งแต่เนิ่นๆ และ มองว่าความไม่สมบูรณ์แบบ คือส่วนหนึ่งของการทำงาน ศิลปะ

ศิลปะคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มนุษย์ไม่ใช่

สิ่งสมบูรณ์แบบ ดังนั้น สิ่งที่สร้างสรรค์โดยพวกเรา ย่อม ต้องไม่สมบูรณ์เช่นกัน เราไม่ใช่ศิลปินในยุคกลางหรือ ยุคเรอเนสซองซ์นะ ทีจ่ ะต้องสร้างสรรค์อะไรให้งามพร้อม หมดจด สมบูรณ์แบบไปเสียหมดเพื่อเลียนแบบสภาวะ สูงสุดของพระเจ้า แต่เรากำลังทำงานศิลปะในศตวรรษที่ 21 กล่ า วมาเสี ย ยื ด ยาว ก็ เ พี ย งเพื่ อ จะบอกว่ า เราไม่ จำเป็ น ต้ อ งไปหาซื้ อโทรศั พ ท์ เ ครื่ อ งใหม่ ที่ มี ก ล้ อ ง

ดีกว่าเดิม ขอให้ใช้ตัวเก่าไปนั่นแหละ

วิธีการถ่ายภาพ Street Photography ก่อนอืน่ ใดก็ตอ้ งตระเตรียมอุปกรณ์ยดั ลงกระเป๋า จะเป็น DSLR คอมแพคต์ดิจิตอล โลโม่ ฯลฯ แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ

ก็แค่อย่าลืมพกมันออกจากบ้านเท่านั้นเอง การถ่ายแนว Street ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเดินไป เรื่อยๆ และต้องพกกล้องไว้ตลอดเวลา เจออะไรที่น่าสนใจ

ก็หยิบขึ้นมากดชัดเตอร์ได้เลย ไม่ต้องกลัวเปลืองฟิล์มอยู่ แล้วนี่ จริงไหม? จบ! ... ง่ายๆ แค่นี้เองจริงๆ นะ

4. พิจารณาดูจำนวนหน่วยความจำ ของกล้ อ งมื อ ถื อ ของคุ ณ ด้ ว ย ว่ า

สามารถเซฟได้ ป ระมาณกี่ ภ าพ มื อ ถื อ รุ่ น

Digital Lifestyle

21 DL


แต่ถา้ คุณอยากให้เราขยายความเพิม่ เติมอีกสักหน่อย เกี่ยวกับกล้องมือถือละก็ มันมีหลักการง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 1. กล้องมือถือส่วนใหญ่ไม่มีฟังก์ชันการปรับโฟกัส แต่ ใ ช้ วิ ธี ตั้ ง หน้ า กล้ อ งให้ แ คบ จนทำให้ ไ ด้ ภ าพถ่ า ยที่ ชั ด เจนไปหมดทั้ ง ภาพ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า มี ค วามชั ด ลึ ก (Depth of Field) สูงนัน่ เอง กล้องแบบนีจ้ งึ เหมาะอย่างยิง่ สำหรับ Street Photograpy ซึ่งมักจะใช้เทคนิคการ ถ่ า ยภาพแบบ Snap หรื อ การยกขึ้ น ถ่ า ยแบบไม่ ต้ อ ง ตั้งใจ ไม่ต้องพิถีพิถันมากนัก 2. ดังนั้น ถ้าเจออะไรที่น่าสนใจ ก็ถ่ายๆ ไปเถอะ (ถึงจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ก็ถ่ายได้นะ) อย่าลืมสิ! ว่า นี่ คื อโลกยุ ค ดิ จิ ต อลแล้ ว คุ ณ ถ่ า ยภาพได้ ม ากเท่ า ที่ ต้องการ โดยแทบไม่มีความสิ้นเปลืองใดๆ ยกเว้นต้อง ระวังเรื่องแบตเตอรี่และหน่วยความจำเสียหน่อย ถ้าถ่าย ภาพเพลินเกินไปตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ จนแบตเตอรี่หมด คุณอาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เลยตลอดทั้งบ่าย 3. กล้องมือถือถูกออกแบบและสร้างมาเพื่อใช้ใน สภาพแสงดี กลางแดดจั ด ภาพที่ ไ ด้ มั ก จะมี ค วาม คมชัดและคอนทราสต์สูงมาก ถ้าอยากได้ภาพแปลกๆ ใหม่ๆ ลองปรับไปถ่ายด้วยฟังก์ชันภาพขาวดำในสภาพ แสงจัดๆ ภาพที่ได้อาจจะน่าสนใจมากขึ้น เหมือนกับ ภาพถ่ายแนวสารคดีในนิตยสารชั้นนำเลย

4. ส่วนในสภาพแสงน้อย ในที่ร่ม หรือในผับบาร์ ภาพที่ ไ ด้ มั ก จะมื ด เกิ นไป สั่ นไหว และมี น้ อ ยส์ ม าก อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้น ว่าให้ทำใจยอมรับมันเสีย ลอง นำกล้องไปถ่ายแสงไฟจากหลอดนีออน ภาพบุคคลที่ กำลังเคลื่อนไหวเร็วๆ แล้วมองว่าภาพไหวๆ สีเพี้ยนๆ

ก็ ส วยได้ เ หมื อ นกั น นะ เหมื อ นกั บ หนั ง Chungking Express ของหว่องกาไวไงล่ะ 5. มือของคนเราปกติแล้วจะสั่นเล็กน้อยตามจังหวะ ชี พ จร การจั บ กล้ อ งมื อ ถื อ ด้ ว ยสองมื อ ตามแนวนอน

จะช่วยลดอาการสั่นไหวในภาพได้ หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วผ่อนหายใจออกช้าๆ จะช่วยลดอัตราการเต้นของ หัวใจ และทำให้มือสั่นน้อยลง

ถือกล้อง ด้วยสองมือ หนีบต้นแขน และข้อศอกไว้ แนบลำตัวเสมอ

จะช่วยทำให้ได้ภาพ

ที่คมชัดกว่า

22 DL  Digital

Lifestyle

6. ถ้าต้องการให้วัตถุในองค์ประกอบภาพมีขนาด ใหญ่ขึ้น ให้ใช้วิธีเดินเข้าไปหามัน อย่าใช้ดิจิตอลซูม เด็ดขาด 7. ถ่ายภาพด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากการยกขึ้น เล็งระดับสายตา กล้องมือถือมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่ ต้ อ งกดปุ่ ม เพื่ อ ปรั บ อะไรมากมาย ไม่ ต้ อ งวั ด แสง ไม่ต้องปรับโฟกัส สามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว มันจึง ง่ายที่คุณจะถ่ายภาพด้วยการยกขึ้นเหนือศีรษะ ถ่ายใน ระดับเอว มุมเสย มุมกด หรือแม้กระทั่งกวาดกล้องไป รอบๆ ตัว เพื่อถ่ายตัวคุณเอง มุมกล้องที่เป็นอิสระ เปิด โอกาสให้คุณมองโลกในมุมอื่น 8. กล้องมือถือราคาถูกๆ ทำให้คุณไม่ต้องใช้งานมัน แบบทะนุถนอม คุณนำไปใช้ถ่ายภาพในสถานการณ์ที่ เป็นอันตราย อย่างที่คุณไม่เคยกล้าใช้กล้องถ่ายรูปราคา แพงของคุณถ่ายมาก่อน เช่น ถ่ายภาพอุบัติเหตุข้างถนน ถ่ า ยโคลสอั พ อาหารในจานที่ ก ำลั ง ร้ อ นๆ มี ไ อร้ อ นพุ่ ง ออกมา ถ่ายตอนที่กำลังวิ่งข้ามถนน (ระวังรถชนด้วย นะ) หรื อ กำลั ง ขั บ รถ (ต้ อ งระมั ด ระวั ง อี ก เช่ น กั น ) แม้ กระทั่ งใช้ ถ่ า ยภาพพระอาทิ ต ย์ ต รงๆ คุ ณ จะได้ ภ าพ แปลกๆ ที่ไม่เคยถ่ายได้มาก่อน และถึงแม้กล้องมือถือ จะเสีย แต่คุณก็ยังใช้มันโทรศัพท์ได้อยู่ดี จริงไหม?

ขอแนะนำ โปรแกรมแต่งภาพ จากกล้องมือถือ แบบสำเร็จรูป ใช้งาน ง่ า ยมาก ปรั บ แต่ ง ภาพโดย การคลิ ก เพี ย งไม่ กี่ ปุ่ ม เท่ า นั้ น ดาวน์ โ หลดมาได้ ฟ รี จาก http:/www.vicman.net/ mobilephotoenhancer

โปรแกรมตกแต่งภาพที่ควรรู้จัก

• ACDSee Photo Manager 10 นี่คือโปรแกรมยอดนิยมและมีพื้นฐาน ให้คุณทุกอย่างครบถ้วน • IrfanView 4.1 อะไรที่ง่าย เล็ก เร็ว และที่สำคัญคือ ฟรี!! • Paint NET 3.22 ที่สุดของความเรียบง่าย พอเพียง • GIMP 2.4.4 OpenSource ที่กำลังจะกลายเป็น Photoshop for free ในเร็ววันนี้

ตกแต่งภาพง่ายๆ 1. หลังจากที่ไปตระเวนถ่ายภาพมาจนเต็มหน่วยความจำแล้ว เพื่อที่จะได้ชื่นชมกับผลงานสร้างสรรค์ ของเราอย่างเต็มตาที่สุด คือโหลดมันเข้ามาเก็บในคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดดูทางหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

บางภาพที่ดูไม่ค่อยสวยในหน้าจอของโทรศัพท์ แต่เมื่อนำมาเปิดดูในคอมพิวเตอร์ แล้วปรับแต่ง สักเล็กน้อย อาจจะสวยขึ้นมาก็ได้ ใครจะไปรู้ 2. จัดเก็บภาพให้เป็นระบบ ระเบียบ ตัง้ ชือ่ โฟลเดอร์ตามวันเวลาทีไ่ ปถ่ายภาพมา เพือ่ ความสะดวก ในการจดจำและนำกลับมาใช้งาน เพราะว่าเราคงจะไม่ได้ทำงานถ่ายภาพนี้เพียงในครั้งนี้ครั้งเดียว

ใช่ไหมล่ะ? 3. การนำไฟล์ภาพถ่ายดิจิตอล มาตกแต่งด้วยโปรแกรมต่างๆ อย่างเช่น Photoshop เป็นสิ่งที่ จำเป็น และสามารถทำได้โดยไม่ผิดจรรยาบรรณของช่างภาพ ถือเสียว่ามันเป็นการทำงาน

Post-Production เหมือนกับพวกช่างภาพฟิล์มสมัยก่อน ทำงานกันในห้องมืด 4. ปัญหาหลักๆ ของไฟล์ภาพดิจิตอลจากกล้องมือถือ ได้แก่ ความละเอียดน้อยเกินไป น้อยส์มาก เกินไป ความเบลอของภาพ และการบีบอัดไฟล์ภาพทำให้คุณภาพลดลง คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยโปรแกรมแบบง่ายๆ ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันเหล่านี้อยู่แล้ว - Resize ขยายภาพจากขนาด VGA หรือ 640 x 480 พิกเซล ไปเป็น 1600 x 1200 พิกเซล ถ้าต้องการอัดลงกระดาษขนาดโปสการ์ด - Noise Reduction ช่วยลดจุดสีหยาบๆ ให้ภาพถ่ายมีพื้นผิวเรียบเนียนขึ้น


Street Photography ชั้นครู ภาพของผมไม่เหมือนคนอื่น ช่างภาพส่วนใหญ่จะเน้น ภาพที่มีสีสัน แสงเงา และองค์ประกอบทางศิลป์ แต่ผม เห็นอย่างไรก็ถ่ายอย่างนั้น เน้นที่เรื่องราวของภาพที่ ปรากฏ ภาพทุกภาพบอกเรื่องราว โดยเฉพาะเรื่องราวที่ กำลังเลือนหายไปของวิถีชีวิตดั้งเดิม จากหนังสือภาพ ความรู้สึกดีๆ บันทึกไว้...อย่าให้เลือนหาย โดย สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

สำนักพิมพ์ ฃอคิดด้วยฅน ธันวาคม 2545, 90 หน้า, 245 บาท

- Auto Level การปรับความสว่าง คอนทราสต์ และสี ให้แบบอัตโนมัติ - Sharpness เพิ่มความคมชัดของภาพ ลดขอบขรุขระและเบลอของ ภาพให้คมชัด 5. หลังจากตกแต่งไฟล์ภาพแล้ว ภาพส่วนใหญ่จะมี ‘ความเป็นดิจติ อล’ มากขึน้ คือถึงแม้จะดูสวยงาม แต่จะดูไม่เป็นธรรมชาติ หลอกตา ผิวเนียนเกินไป

สีฉูดฉาดเกินไป เป็นต้น มันไม่ขลังเหมือนกับภาพถ่ายด้วยฟิล์มแบบเก่า แต่จะดูเหมือนภาพวาดสีน้ำหรือภาพการ์ตูนเสียมากกว่า นี่คือสุนทรียะของโลกยุคดิจิตอล นี่คือสิ่งที่เราต้องแลกมา เมื่อโลกของ เราละทิ้งกล้องฟิล์มไป ไม่ต้องวางแผนไปเที่ยวชายทะเลหรือปีนภูกระดึงเพื่อฝึกหัดถ่ายภาพ อีกแล้ว ในเมื่อคุณพกกล้องอยู่ทุกวันและตลอดทั้งวัน เพียงแค่หยิบมันขึ้นมา ถ่ายเท่านั้น คุณก็สร้างสรรค์ภาพถ่ายสารคดีชีวิต Street Photography

ได้ง่ายๆ แล้ว

เว็บไซต์สำหรับอวดผลงาน

ดิจิตอลแปลงร่างเป็นโลโม่ อะไรก็ ส ามารถเป็ นไปได้ ทั้ ง นั้ นในยุ ค ดิ จิ ต อล เรามีโปรแกรมตกแต่งภาพและปลั๊กอินให้เลือก ใช้ ห ลากหลายมาก ถ้ า คุ ณ อยากให้ ภ าพถ่ า ย จากกล้ อ งดิ จิ ต อลธรรมดาๆ กลายเป็ น ภาพสี เพี้ยนๆ แรงๆ แบบกล้องโลโม่ ลองใช้ปลั๊กอิน ของโปรแกรมโฟโต้ ช็ อ ปที่ ชื่ อ ว่ า Alien Skin Exposure หลักการทำงานของปลั๊กอินตัวนี้ มันจะจำลองค่าสีของฟิล์มชนิดต่างๆ ได้อย่างครบครัน เช่น Fuji Provia, Kodak Ektachrome, Agfa เป็นต้น ไม่เพียงแค่ค่าสีปกติของฟิล์มแต่ละ ชนิดเท่านั้น ยังมีค่าสีของฟิล์มเหล่านี้ที่ถูกล้างแบบ Cross Process มาแล้วด้วย เจ๋งไหมล่ะ! เพียงเท่านี้เราก็สามารถเติมแต่งชีวิต สีสันให้กับภาพในฮาร์ดดิสก์ของเราที่มีอยู่ได้แล้วครับ ลองไปหามาลองเล่นดูครับ นอกจากได้ภาพที่สวยถูกใจแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย

เมื่อถ่ายรูปมาแล้วหลายท่านก็คงไม่เห็นแก่ตัวนั่งดูภาพแสนประทับใจคนเดียวหรอกครับ คงอยาก แบ่งให้คนอืน่ ๆ ได้ดดู ว้ ย บางท่านยังไม่รวู้ า่ นอกจากนำรูปทีถ่ า่ ยมาติดข้างฝาทีบ่ า้ นและทีท่ ำงานแล้ว ยังสามารถอวดรูปทีท่ า่ นถ่ายมาสูช่ าวโลกนับพันล้านคนได้ในเวลาอันรวดเร็วและง่ายดายแค่ปลายนิว้ ที่นิยมนำรูปภาพไปอวดกันก็อย่างเช่น • Multiply.com ช่างภาพและนักถ่ายภาพเมืองไทยนิยมมาก รวมทั้งผมด้วย • Flickr.com เป็น web Yahoo photo อันเก่า ที่แปรเปลี่ยนไปเป็น web Flickr แทน แล้วเพิ่ม Feature เป็น web Blog รูปภาพนั่นเอง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก • http://www.streetphotothailand.com เว็บสำหรับคนไทยที่อยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบ Street Photography ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับผู้ที่รักและหลงใหลในสิ่งเดียวกัน อวดภาพถ่าย

ที่ท่านถ่ายมา มีบล็อกเกี่ยวกับการถ่ายภาพแนว Street Photography และของผู้ที่ถ่ายภาพแนวนี้อีกด้วย

DIGITAL Digital LIFESTYLE Lifestyle

23 DL


Game

TEXT : Mr.Patai

ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

Console

เครื่องเกมคอนโซลในอดีต อย่าง Playstation, Super Famicom, Megadrive ฯลฯ อีกมากมาย

ในความทรงจำของผู้คร่ำหวอดอยู่กับเกมมานานหลายปี คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่า เกมคอนโซล มันก็เล่นได้แค่ เกมเท่านั้นแหละ ฟีเจอร์ที่สร้างความบันเทิงในด้านต่างๆ ก็ยังไม่มี แต่สำหรับในตอนนี้พวก Next Gen Console นั้นดูเหมือนจะพลิกโฉมหน้าตาของเครื่องเกมในอดีตจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะมันสามารถทำอะไรได้

เยอะกว่าพวก Home Theater หรือพวกเครื่องอำนวยความสะดวกส่วนตัวทั้งหลายด้วย อ้าวๆ บอกกันแบบนี้ คุณคงจะไม่เชื่อใช่มั้ยละ งั้นก็ลองตามมาพิสูจน์กันดูเลย 1

3 4

2

Next Gen Console อย่ า ง Playstation 3 หรื อ Xbox360 มีแผงควบคุมไฟล์มัลติมีเดียที่นับว่าเด็ดดวง เสียเหลือเกิน เพราะนอกจากจะสามารถจัดการไฟล์มัลติมีเดียได้เหมือนคอมพิวเตอร์แล้ว มันยังถูกดีไซน์มาให้น่าใช้ จนทำลายความคิดที่ว่า เครื่องเกมก็แค่ใส่แผ่นแล้วเล่นก็พอ

แล้วนี่ Next Gen Console ที่แปลกที่สุดอย่าง Nintendo Wii ก็เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ได้มอบความ สนุกในการเล่นเกมด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพียง อย่างเดียว แต่มันยังช่วยให้คุณออกกำลังกายด้วยท่าต่างๆ ได้หลากหลายด้วย ไม่เชื่อลองไปหา Wii Fit มาเล่นดู

แล้วคุณจะหุ่นเพรียวสวยภายในหนึ่งสัปดาห์ หากไม่ได้ผล เรายินดีให้เอาไข่ปาหน้าคนเขียนได้เลย บอกผู้มีอายุแล้วใครเล่าจะเชื่อว่าเครื่องเล่นเกมใน ยุคนี้ ไม่ใช่แค่เครื่องเล่นเกมธรรมดา เพราะมันเป็น ยิ่งกว่าโรงภาพยนตร์ที่คุณเคยพบเจอ และยิ่งคุณได้ลองชม ภาพยนตร์ผ่านแผ่น Blu-ray Disc บนเครื่องเล่นสุดไฮเทค

อย่าง Playstation 3 แล้ว รับรองภาพที่คุณจะได้เห็นบนจอ LCD ในแบบ Hi Definition นั้นจะบาดตาคุณจนเลือดซิบๆ เลยจริงๆ

นอกจากนี้เครื่องเล่นเกมอย่าง Playstation 3 และ Xbox 360 ยังสามารถเป็นที่ปิ้งขนมปังและต้มไข่ได้ เพราะว่าตัวเครื่องมันร้อนเอามากๆ หากคุณไม่ได้เอา พัดลมไปจ่อที่ช่องระบายอากาศ หรือไปเล่นในห้องแอร์ แต่เราขอบอกว่าหากเป็นเครื่องเล่นในรุ่นใหม่ๆ ที่ใส่ เทคโนโลยี 65 NM มาคุณอาจจะไม่ได้ใช้มันเป็นที่ปิ้ง ขนมปังก็เป็นได้ สุดท้ายแล้วถ้าหากเครื่องเล่นอย่าง Playstiation 3 ของคุณหัวอ่านพัง หรือ Xbox 360 โดนไฟแดง เล่นงานสามดวง จนกลายเป็นเศษเหล็ก เราขอแนะนำ

ให้ คุ ณ ตั้ ง มั นไว้ ใ นตู้ โ ชว์ ข องคุ ณ เอาไว้ ดู ใ ห้ เ จ็ บใจเล่ น

จะดีกว่านะ ฮ่าๆ 5

เส้นบางๆ ทีพ ่ ร้อมขาดได้ทก ุ เมือ ่

Street Fighter 4 Special Collector Edition น่าสะสม

เผยรายละเอียด พร้อมลุยเหล่าทวยเทพ มาแล้ว มาแล้ว! หลังจากทีใ่ ห้แฟนคลับของโล้นซ่า Kratos รอมานานแสนนานสำหรับ God Of War 3 คราวนี้พร้อม เปิดเผยรายละเอียดยั่วแฟนๆ ที่มีเฉพาะ Playstation 3 ยิ่งนัก ต้ อ งบอกแบบนี้ เ พราะว่ า มั น คื อ เกม Exclusive ซึ่ ง ทาง

โซนี่เองเป็นทีมงานที่พัฒนาขึ้นมา โดยสิ่งใหม่ๆ ที่คุณจะได้ เห็นในภาคนี้นอกจากรายละเอียดของกราฟิกจะต้องเจ๋งขึ้น ตามแบบฉบับของสุดยอดเครื่องเกมประมวลผลด้วย Cell แล้ว โดยในส่วนของ Kratos นั้นจะมีรายละเอียดโพลิกอน 20,000 ซึ่งต่างจากใน Playstation 2 ซึ่งใช้เพียงแค่ 5,000 นอกจากนี้ในเรื่องของความฉลาดของคอมพิวเตอร์ก็จะสูงขึ้น กว่าเดิม และจะมีการบู๊กันสะบั้นหั่นแหลกภายในฉากต่อสู้ เพิ่มขึ้น เพราะสามารถใส่ฝ่ายศัตรูมาในฉากได้สูงถึง 50 ตัว จากเดิม 15 ตัวเท่านัน้ แต่ถา้ หากว่าใครอยากจะเล่นในโหมด ออนไลน์ซึ่งเป็นของสุดฮิตในโลกเกมปัจจุบันสงสัยจะผิดหวัง

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เกมเมอร์

กับโลกแห่งความเป็นจริง

Gam es Updat e

God of War 3

TEXT :

Light Brite every1_suck@hotmail.com

ใกล้จะถึงวันวางจำหน่ายแล้วสำหรับสุดยอดเกมไฟท์ตงิ้ ระดับตำนานอย่าง Street Fighter 4 ที่คราวนี้นอกจาก จะมีในเวอร์ชั่นปกติออกวางขายแล้ว ยังทำชุดสำหรับ แฟนพันธุ์แท้หรือนักสะสม ที่ต้องการของพรีเมี่ยมเอาไว้ ดูตา่ งหน้าเพือ่ ความภูมใิ จหรืออะไรก็ตามแต่ โดยสำหรับ ชุดพิเศษนัน้ จะทำทัง้ ของ Playstation 3 และ Xbox 360 ด้วยเช่นกัน สำหรับภายในแพ็คเกจนั้นก็จะมาพร้อมกับ โมเดลของ Ryu ในชุดของ PS3 และ C.Viper Hotness สำหรับ Xbox 360 นอกจากนีก้ ย็ งั มีแผ่น Anime Movie ความยาว 65 นาที แผ่นเกม Street Fighter 4 พร้อม คู่ มื อ ซึ่ ง เป็ น ไกด์ แ นะนำ เล็กๆ น้อยๆ จาก Prima และ CD Soundtrack ของตัวเกม โดยสุดท้าย คุ ณ ยั ง สามารถดาวน์ โ ห ล ด ค อ น เ ท น ต์

เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง แถมมาใน แพ็คเกจได้อีกด้วย

ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานสักเท่าไร ปัญหาเกมเมอร์เกรียน หรือพวกเด็กที่ ยังขาดวุฒิภาวะและมาหมกมุ่นเอาแต่ เล่นเกมทั้งวัน จนเอาโลกแห่งความฝัน กับโลกแห่งความเป็นจริงผสมปนเปกัน มั่วซั่ว ไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดี มักจะพานำ ไปให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น เลียนแบบเป็นโจรปล้นเหมือนใน เกม หรือซ้ำร้ายเอาปืนยิงหัวฆ่าคนตาย เลยก็มี

เกมเมอร์ดีๆ ที่ไม่เกรียนแบบกระผม ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศนี้ ในโลกนี้ ต้องพลอยโดนหางเลขว่าเป็นพวกทำตัว แบบนั้นไปด้วย และก็ต้องโดนกฎเกณฑ์ ที่เข้มงวดในการที่จะหาเกมดีๆ มาเล่น เพราะพวกที่ไม่รู้จักอะไรผิดชอบชั่วดี

แบบนีม้ น ั ถึงเวลาจับเกมเมอร์เกรียนๆ พวกนี้ ส่ งไปรั บใช้ ช าติ ต ามชายแดน ชะมัด เผื่อจะใช้ประโยชน์จากโลกแห่ง ความฝัน มาช่วยชาติดับความร้อนแรง

ของประเทศได้


FAQ TEXT : CT 17

Netbook มีจด ุ เด่น จุดด้อยอะไรบ้างค่ะ พอดีว่ากำลังสนใจอยู่อ่ะค่ะ N e t b o o k เหมาะสำหรั บ ผู้ ที่ ต้องเดินทางบ่อย หรือใช้งานนอกสถานทีเ่ ป็นประจำ เพราะเจ้า Netbook นัน ้ มีขนาด เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ราคา ไม่ แ พง สเปกที่ ใ ห้ ม าก็ เ พี ย งพอ ต่ อ การใช้ ง านทั่ ว ไปแล้ ว เช่ น

เล่นอินเทอร์เน็ต พิมพ์งาน ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะ ครั บ ข้ อ ติ ที่ ส ำคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ก็ คือ มัน ไม่ มีไดร์ ฟใส่ แผ่ น ซีดีค รั บ ด้ ว ยจุ ด เด่ น ที่ ห ลากหลายจะช่ ว ย ให้ คุ ณ ลื ม จุ ด ด้ อ ยของมั น ไปได้ เหมาะมากกั บ ผู้ ที่ ก ำลั ง มองหา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเครื่องที่สอง

อยู่ เจ้า Netbook จะ ตอบสนอง ค ว า ม ต้ อ งการ ข อ ง คุ ณ

ไ ด้ อ ย่ า ง แ น่ น อ น ครับ

มือถือโดนน้ำ

ทำยั ง ไงดี ค รั บ มันก็มีด้วยกันหลาย วิธีครับแต่ที่ผมชอบ และอยากแนะนำ มากที่สุด ก็คือภูมิปั ญ ญาชาวบ้ า นครั บ ก่ อ นอื่ น เมื่ อ มื อ ถื อ โดนน้ ำ ห้ า มเปิ ด เครื่ อ งโดย เด็ดขาด แล้วหาถุงผ้าหรือผ้าบางๆ ห่ อ เครื่ อ งไว้ เปิ ด ฝาหลั ง ที่ ค รอบ แบตเตอรี่ อ อก หลั ง จากนั้ น ห่ อ ให้ เรียบร้อย รัดหนังยางและเอาไปฝัง ไว้ในถังข้าวสาร ประมาณ 24 ชม. เท่านัน ้ เองครับ ง่ายไหมครับ สำหรับ ผู้ ที่ ต กถั ง ข้ า วสารมี เ งิ น เหลื อ กิ น เหลื อ ใช้ อ ย่ า งสบายไม่ ต้ อ งทำวิ ธี นี้ ก็ได้ครับ แนะนำให้ไปซือ ้ โทรศัพท์มอ ื ถือ เครื่ อ งใหม่ เ ลยครั บ แค่ โ ทรศั พ ท์

มือถือเครื่องเดียวขนหน้าแข้งไม่ร่วง หรอกครับ อิอิ

GEE K TIPS ไรท์แผ่นดีวีดีไม่มีสะดุด

บางคนเรียกว่า ‘ไรท์แผ่น’ บางคนเรียกว่า ‘เบิร์นแผ่น’

แต่ไม่ว่าจะไรท์หรือจะเบิร์น คุณก็ควรจะท่องในใจตลอดว่า ต้องใช้ความเร็วต่ำๆ เข้าไว้ ประมาณ 2X หรือ 4X ไม่เกิน ไปกว่านี้ เพื่อที่จะได้แผ่นที่ใช้งานได้กับทุกเครื่อง และถ้าต้องการเก็บบันทึกข้อมูลที่มีค่าไว้ใช้ได้ นานๆ 5-10 ปีขึ้นไป อย่าใช้แผ่นโนเนมราคาถูก

คุณควรใช้แผ่นดีวีดีรอมยี่ห้อดีๆ ราคาแพงกว่า อย่างเช่น Maxell TDK หรือ Verbatim เพราะ เขาใช้พลาสติกคุณภาพดีกว่า และมีระบบ QC

ในกระบวนการผลิตที่ดีกว่า

วิธีแก้อีเมล์ภาษาต่างดาว

DL002002KB 124.4X323 2/4/52

เวลาส่งอีเมล์ภาษาไทยด้วย Hotmail, Gmail หรือ Yahoo เรามักจะพบความผิดพลาดเกิด ขึ้นกับฟอนต์ ทำให้กลายเป็น ภาษามนุษย์ต่างดาว อ่านอีเมล์ ฉบับนั้นไม่ได้อีกเลย เพื่อหลีก เลี่ยงปัญหานี้ ขอให้คุณยึดหลัก ไว้ว่าต้องตั้งค่า encode เป็น Thai จะดีที่สุด เมื่อส่งไปแล้ว ผู้รับก็จะอ่านได้แน่นอน เพียง ปรับเลือก encode ให้เป็น Thai ตามเครื่องของเราเท่านั้นเอง

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


digicam Rev iew ดีไซน์ ประสิทธิภาพ ความคุม ้ ค่า ราคา

T E X T : Pathawee

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 13,990 บาท

กล้องคอมแพคต์ของโซนี่มักจะโดดเด่นใน เรื่องดีไซน์ และมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ พกพา ได้สะดวก และที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพในการ ทำงานยอดเยี่ยม ถ้ามีคุณสมบัติพื้นๆ ครบถ้วน ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะตรงกับใจของผู้ใช้ แต่ สำหรับ Sony Cyber-shot T700 โซนี่ใส่ คุณสมบัติอัดเพิ่มเข้าไปอีกมากมาย เพื่อทำให้มัน ข้ามขีดจำกัดของการเป็นกล้อง Ultra Compact

best of design style :

Sony Cyber-shot T700

แกะกล่องออกมาแล้วก็ได้พบหน้าเจ้ากล้อง Sony Cyber-shot T700 ต้องขอคารวะงามๆ ให้กับผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์มันออกมาให้เรียบง่าย ปุ่มน้อยมาก ฟังก์ชันเกือบทุกอย่างควบคุมผ่านหน้าจอทัชสกรีนขนาด 3.5 นิ้ว เมื่อสไลด์ฝาปิด หน้าเลนส์ออกก็จะพบกับเลนส์ Carl Zeiss ซึ่งสำหรับชื่อนี้คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากอีกแล้ว Sony Cyber-shot T700 ให้ภาพที่มีความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล พิมพ์ภาพขนาด A3 ได้สบายๆ DL ตั้งใจจะถ่ายรูปแบบ Landscape หรือภาพวิวทิวทัศน์เสียส่วนใหญ่ เพื่อต้องการดู สีสันและไฟล์ภาพจากกล้องตัวเล็กๆ แต่คุณภาพไม่เล็กตัวนี้ ระหว่างเดินทางก็ได้ศึกษา ฟังก์ชันการใช้งานของกล้องตัวนี้ไปด้วย พูดง่ายๆ ก็คือเรายังไม่ได้อ่านคู่มือมาเลย! ผลปรากฏว่า ฟังก์ชันเมนูของกล้องรุ่นนี้เข้าใจง่าย ใช้ง่ายจริงๆ มันมาพร้อมเมนูภาษาไทย (แต่ใช้เมนูภาษาอังกฤษจะอ่านเข้าใจมากกว่าด้วยซ้ำ) มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นสัดเป็นส่วน แบ่งแยกประเภทการตั้งค่าโดยชัดเจน รวมทั้งยังมาพร้อมหน้าจอระบบทัชกรีนด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ถึง 3.5 นิ้ว ทำให้การเข้าเมนูง่ายดายและรวดเร็วมาก หน้าจอมีความคมชัดละเอียด ถึง 921,000 พิกเซล คนที่มีปัญหาสายตาหมดข้ออ้างว่ามองไม่ถนัดหรือมองไม่ชัดอีกต่อไป จุดเด่นอีกอย่างของ T700 คือ มันมาพร้อมกับหน่วยความจำภายในถึง 4 GB คุณสามารถ ถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงสุดของกล้องได้ถึง 1,000 ภาพ โดยทิ้งมันแช่ไว้ในกล้องนั่นแหละ นานๆ ทีค่อยโหลดเข้าไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้ ทีนี้ก็ถึงคราวต้องลองของกันแล้วล่ะ ว่ามันจะเยี่ยมยอดขนาดไหนกัน เริ่มกันที่ระบบโฟกัส รวดเร็วฉับไวตามมาตรฐาน ชัตเตอร์แล็กน้อยมาก พอแตะชัตเตอร์ปบุ๊ ก็สามารถจับโฟกัสได้และ กดถ่ายภาพได้ทนั ที ระบบการทำงานภายในรวดเร็วและราบรืน่ เป็นผลมาจากระบบประมวลผล BIONZ ที่มีประสิทธิภาพสูง DL ลองตรวจสอบภาพถ่ายทีไ่ ด้ออกมา ก็พบว่ามีความคมชัด สูงอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ มาตรฐานของกล้องคอมแพคต์ เราไม่กล้ายกยอเลนส์ Carl Zeiss ช่วงซูม 4X (เทียบเท่า 35-140 มม.) มากจนเกินไป ขอบอกแค่ว่ามันทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม เมื่อตรวจสอบภาพที่ถ่ายในแสงสว่างน้อยๆ ก็พบข้อดีของเจ้าระบบป้องกัน ภาพสั่นไหว ฟังก์ชันป้องกันภาพสั่นไหวของ T700 เป็นแบบ Double Anti-Blur ทั้งป้องกันภาพสั่นไหวจากตัวกล้อง (Super Steady Shot) และเร่งความ ไวแสงของ CCD ขึ้นไปอีก (High Sensitivity) เมื่อถ่ายในสภาพแสงน้อย จะทำให้คุณได้ภาพคุณภาพปานกลาง โดยไม่ต้องง้อแฟลช แต่จะให้ดีก็ขอให้ใช้ ขาตั้งกล้องนะ โดยรวมแล้ว DL คิดว่า Sony Cyber-shot T700 มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา ดีไซน์ล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้ากว่า Ultra Compact จากค่ายอื่นๆ ขาดก็ เ พี ย ง Manual Mode ที่ จ ะเปิ ด ให้ ผู้ ใ ช้ สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้หลากหลายขึ้น แต่ในเมื่อมันเป็น Ultra Compact ผู้ที่สนใจมันคงมองข้าม Manual Mode ไป และอยากได้กล้องที่ใช้งานง่ายๆ ถ่ายแล้ว ได้ภาพคมชัด แสงพอดีๆ กลับบ้านก็พอใจแล้ว

Smile Shutter ฟังก์ชน ั เด็กเล่น ทีส ่ ร้างสรรค์ ภาพถ่ายได้เหลือเชือ ่ ฟังก์ชัน Smile Shutter ของโซนี่ สำหรับ ช่างภาพมืออาชีพอาจจะมองว่า เป็นฟังก์ชนั เด็กเล่น แต่จริงๆ แล้ว มั น มี ป ระโยชน์ แ ละทำให้ กิจกรรมการถ่ายภาพสนุกขึ้น อย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลย • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ถ่ายนางแบบน่ารักๆ มันเป็น แก๊กตลกเล็กๆ ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ ให้กับคุณในฐานะช่างภาพ สมัครเล่น • เหมาะสำหรับการใช้ถ่ายตัวเอง โดยเพียงแค่ ยื่นกล้องออกไปให้สุดแขน แล้วยิ้มเท่านั้นเอง ไม่ต้องกังวลกับการใช้นิ้วชี้เอื้่อมไปกดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งนั่นมักจะทำให้ภาพไหวได้ง่ายๆ • เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแสงน้อย และไม่ มี ข าตั้ ง กล้ อ ง กล้ อ ง Ultra Compact มักจะมีขนาดเล็กเกินไป มีปุ่มชัตเตอร์ที่ใช้งาน ไม่ถนัด การใช้ Smile Shutter จะช่วยลดอาการ กล้องไหวได้ง่ายเมื่อกดชัตเตอร์ในสภาพแสงน้อย

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE


w hat’ s new Nikon Coolpix S700

COOLPIX S700 ความ

ละเอียด 12.1 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ซูม 3 เท่า 37-111 มม. ระบบประมวลผลแบบใหม่ EXPEED ความเร็วสูง ให้ภาพ คมชั ด สี สั น สมจริ ง ระบบการ ทำงานรวดเร็ว ยังมีระบบลดการ

สั่นไหว VR ค่าความไวแสงสูงสุด ISO

3200 ใช้ได้ดีในสถานการณ์ที่มีแสง

สว่างน้อย ทำให้ไม่ต้องใช้แฟลชในการ ถ่ายภาพ เพราะการใช้แฟลชจะทำให้ ภาพถ่ายดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนที่ ตาเราเห็น หน้าจอ LCD ขนาด 2.7 นิว้ ไม่ใช่ทัชสกรีน แต่ก็ทดแทนด้วยแป้น ควบคุมการทำงานแบบหมุน Rotary Multi Selector ที่ใช้งานง่ายครับ

Panasonic LUMIX DMC-FX520

เป็นกล้องที่มีความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล แต่มีจุดเด่นอยู่ที่

การใช้เลนส์ LEICA DC VARIO – ELMARIT ไวด์ 25 มม. F2.8 ซึ่ง

นับว่ากว้างมากสำหรับกล้องดิจิตอลคอมแพคต์ และการใช้เลนส์ของ ไลก้าก็เป็นเครื่องการันตีเป็นอย่างดีว่า ภาพที่ได้คมชัดสวยงามอย่าง แน่นอน ยังมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว แบบทัชสกรีน เลนส์ซูม 5 เท่า 25-125 มม. ยังมีโหมดถ่ายภาพอัจฉริยะ iA ไม่ว่าจะ สถานการณ์ไหน ภาพก็จะสวยงามอย่างแน่นอน T E X T : ปฐวี อุรพีพัฒนพงศ์ pathavi@hotmail.com

phot o E f f ec t

ความรูส ้ ก ึ ในการถ่ายภาพ บางคนดูรูปแล้วบอกไม่สวยปุ๊บ! ก็บอกว่าไม่สวย ทั้งๆ ทีไ่ ม่ได้ดใู ห้ลก ึ ไปถึงความหมายทีซ ่ ก ุ ซ่อนอยูใ่ ต้เปลือกความงาม คนที่เป็นเช่นนั้นล้วนแล้วเป็นคนที่มีใจที่หยาบกระด้างจึงไม่ เหมาะกับงานศิลปะ เพราะเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่า ‘ศิลปะ’ อย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่จะรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะต้อง ไม่ลุ่มหลงรูปลักษณ์ภายนอกที่มองเห็นว่าสวยงามแต่เพียง อย่างเดียว แต่ต้องมองให้ลึกถึงสิ่งที่ศิลปินหรือผู้ที่เป็น

ผู้ถ่ายทอดออกมานั้นต้องการจะสื่ออะไร เพราะคุณค่าของ งานศิลปะมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่า

งานศิลปะภาพถ่าย ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่ดีที่สุด เลนส์ที่ดี ที่สุด เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แล้วงานถึงจะออกมาดี นั่นเป็นแค่ส่วน ประกอบเพียงเล็กน้อยสำหรับงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ช่างภาพหรือผู้ที่ถ่ายภาพนั่นเอง เขาผู้นั้นคือผู้ที่ถ่ายทอดงานศิลปะออกมา อย่างแท้จริง งานของพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น เวลาดูภาพของเขาจึงเสมือนว่ากำลังสื่อสารกับผู้ที่ถ่ายทอด ผลงานนั้นด้วย มีคำถามว่าทำไมบางคนถึงยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อ รูปภาพเพียงรูปเดียว ซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าไม่เห็นมีอะไรเลย สวยก็ไม่ สวย แต่คนที่เขายอมจ่ายเงินเพื่องานชิ้นนั้น มันอาจแค่เพียงเพราะว่า เขาและศิลปินผู้นั้นได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจลึกซึ้งตรงกัน ซึ่งความรู้สึก เช่นนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ ภาพที่ดีที่สุด! เป็นยังไงกัน ภาพที่ดีที่สุดสำหรับคนๆ หนึ่งอาจจะ ไม่ดที สี่ ดุ สำหรับคนอีกหลายๆ คน ก็เพราะต่างคนต่างใจ ไม่มใี ครในโลก สามารถบอกได้ว่าภาพของใครเป็นภาพที่ดีที่สุด เพราะภาพถ่ายเป็นการ แสดงออกถึงแนวคิด ความรู้สึกต่างๆ มากมายของบุคคลหนึ่งๆ ที่ถ่ายทอด ออกมาเป็นภาพภาพหนึ่ง ภาพในห้วงเวลาของเขาคนนั้นอาจจะเป็น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุด มีเขาคนเดียวที่จะรู้ซึ้งถึงความหมาย และความงามของภาพเหล่านั้นได้ดีที่สุด ฉะนั้นอย่าไปสนใจผู้ที่ดูถูก ภาพถ่ายของเราว่าไม่ดี ไม่สวย ดูไม่รู้เรื่อง เพราะผู้ที่คิดเช่นนั้นนั่นแหละ เป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรเลย พอแล้ว...ที่บ่นมาตั้งเยอะก็แค่จะบอกว่า อย่าไปดูถูกงานของผู้อื่น เพราะผู้ที่จะรู้ดีที่สุดคือ เขาผู้ซึ่งถ่ายทอดออกมานั่นเอง ... :-)

สำหรับผมคิดว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำ

ได้เป็นล้านคำ

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


Mobile Phone Rev i ew

TEXT : Jeerawut Warin

i Phone หากจะกล่าวถึงหนึง ่ ในโทรศัพท์มอ ื ถือทีฮ ่ อตและ ฮิตที่สุด 5 ลำดับแรกของเมืองไทย และอาจจะฮอต ที่สุดของโลกก็ว่าได้ คงต้องยกให้กับ iPhone 3G จากค่าย Apple ที่มีโลโก้เป็นรูปแอปเปิ้ลแหว่งๆ มีคนหลายคนกล่าวว่า iPhone 3G เหมือนมี มนต์สะกด หากใครได้จับได้สัมผัสมีอันต้องตกอยู่ ในห้วงแห่งความหลงใหล แอบรักแบบหัวปักหัวปำ ตั้งแต่แรกเห็น เหมือนหนุ่มวัยกระเตาะหลงรัก

สาวน้อยหน้าตาสวยใสก็ไม่ปาน เหตุหนึง ่ ก็อาจเป็น เพราะการดีไซน์ที่โฉบไฉไล โค้งมน และการใช้สด ี ำ ดูลงตัวในทุกมุมมอง กอปรกับความรวดเร็วในการ ทำงานดุจดังรถเฟอร์รารี่วาดลวดลายในถนน ซูเปอร์ไฮเวย์ ผมไม่ได้ชื่นชมจนโอเวอร์ แต่อยาก ให้ได้ไปลองตัวเป็นๆ กัน รับรองว่าคนส่วนใหญ่ คงจะไม่มีใครปฏิเสธ iPhone 3G อย่างแน่นอน ยกเว้นคงมีเพียงแต่บริษัทมือถือค่ายคู่แข่งที่อาจจะ มีข้อมูลมาหักล้างกันบ้างตามธรรมเนียม iPhone 3G ถือว่าเป็นโทรศัพท์มอื ถือรุน่ หนึง่ ที่แม้ ราคาจำหน่ายเกินสองหมื่นบาทแต่ก็ขายดิบขายดีเป็น เทน้ำเทท่า ข่าวพร้อมภาพประกอบตามแหล่งสื่อต่างๆ เป็นการยืนยันว่า iPhone เป็นที่ต้องการมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะวันเปิดตัว iPhone 3G ในไทย ที่นำเข้ามา ขายโดย True มี ลู ก ค้ า สนใจและยื น ต่ อ แถวกั น อย่ า ง ล้ น หลาม บางคนรอคิ ว ตั้ ง แต่ ส องสามทุ่ ม จนถึ ง รุ่ง สาง เพราะต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ iPhone 3G ของแท้ ที่มีการรับประกันอย่างถูกต้องนั่นเอง iPhone 3G ในปัจจุบัน มีให้เลือกอยู่ 2 รุ่น คือ รุ่นที่มีความจุ 8 GB กับ 16 GB ใครที่ชอบดูหนังฟังเพลง เป็นชีวิตจิตใจ แนะนำเป็นรุ่น 16 GB แต่ถ้าไม่ได้เน้น เก็บข้อมูล หรือวิดีโอขนาดใหญ่แล้ว iPhone 3G รุ่ น 8 GB ก็ น่ า จะเพี ย งพอ ทั้งนี้คงเป็นเพราะความจุขนาดนี้ ฟังเพลงได้เป็นพันๆ เพลงพร้อม เก็ บ รู ป ได้ เ ป็ น หมื่ น ๆ รู ป แบบ เหลือเฟือ

เมื่ อ กล่ า วถึ ง การฟั ง เพลง เสี ย งกรุ๊ ง กริ๊ ง ที่ ไ ด้ จ าก iPhone 3G แล้ว ถือว่ายังยอดเยี่ยม มิติกว้าง เวทีเสียง ชัดเจน แม้ว่าเบสจะไม่ตูมตาม แต่ถือว่าเป็นเครื่องเล่น เพลงเสียงดีมากๆ ไม่เสียแรงที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมา กับ iPod Touch โดยหูฟังที่แถมมานั้นสามารถใช้เป็น Small Talk มีปุ่มสำหรับรับสายวางสาย และเมื่ออยู่ใน โหมดการฟังเพลง เจ้าปุ่มนี้ก็ยังสามารถใช้ควบคุมการ เล่ น เพลงได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง เมื่ อ กดหนึ่ ง ครั้ ง จะ เป็นการสั่งหยุดเล่นเพลงชั่วคราว แต่ถ้ากดสองครั้งติดๆ กั น ก็ จ ะเปลี่ ย นไปเล่ น เพลงถั ด ไป และเมื่ อ กดสามครั้ ง ติดๆ กัน ปรากฏว่าเป็นการสั่งให้ย้อนกลับไปเล่นเพลง เดิ ม ซ้ ำ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด้ ว ย เรี ย กได้ ว่ า iPhone 3G มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ซ่อนเอาไว้มากมายทีเดียว หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ที่ ท ำให้ มี ค นนิ ย ม ชมชอบ นั่นก็คือ iPhone 3G ม า พ ร้ อ ม กั บ ร ะ บ บ GPS หรือระบบนำทาง ด้ ว ยดาวเที ย ม ช่ ว ย ให้เราไปไหนมาไหน

บนโลกใบนี้ แ บบไม่ มี ห ลงทาง และ ถ้ า ใครอยากเห็ น หลั ง คาบ้ า นตั ว เอง ก็สามารถสั่งให้ iPhone แสดงภาพถ่าย จากดาวเทียมได้อีกด้วย ส่ ว นจุ ด เด่ น อื่ น ๆ ของ iPhone 3G ที่ยังไม่กล่าวถึงมีอยู่ด้วยกันหลาย ประการ แต่ ที่ โ ดนใจผมอย่ า งมากคื อ เรื่ อ งระบบสั ม ผั ส หน้ า จอแบบ MultiTouch คือ สามารถสั่งงาน iPhone 3G โดยใช้นิ้วเดียว หรือสองนิ้ว ส่วน เรื่ อ งความไวในการทำงานถื อ ว่ า ยอดเยี่ยม แตะปุ๊บ ทำงานปั๊บ เรียกว่า ไม่มีอาการหน่วงให้รำคาญใจ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ห ลายคนอด ชื่นชมผู้ผลิตและออกแบบ iPhone 3G เสียไม่ได้คอื ระบบเซ็นเซอร์อนั ล้ำสมัย ไม่วา่ จะเป็น Accelerometer ทีใ่ ช้ตรวจสอบการเคลือ่ นไหวของตัวเครื่อง เมื่อมีการพลิก iPhone ในแนวตัง้ หรือในแนวนอน ภาพบนหน้าจอก็จะพลิกตาม นอกจากนัน้ ยังสามารถจับความเคลื่อนไหว หรือแรงกระแทกที่มีต่อ iPhone ระบบที่ ส องคื อ Proximity sensor คื อ เมื่ อ เรายกเอา iPhone ขึ้นมาแนบหู ก็จะมีการดับหน้าจออัตโนมัติ เป็นการ ยกเลิกระบบสัมผัสหน้าจอ ป้องกันไม่ให้มีการแตะหน้าจอระหว่าง คุยนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งด้วย

iPhone VS เครื่องปั่นน้ำผลไม้ มี

i ไว้ทำอะไรดี?

Phone

มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ยี่ห้อหนึ่งมั่นใจในความคมของใบมีด จึงให้ผู้ใช้โหวตว่าจะให้เอาอะไรมาปั่น มีทั้งการปั่นผลไม้ธรรมดา ปั่นลูกบอล ตุ๊กตา ปั่นไม้ถูพื้น ฯลฯ และสิ่งที่หลายคนอยากปั่น มากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ คือ iPhone เมื่อทราบดังนั้นแล้วผู้ผลิต ก็ไม่รอช้า ผู้ผลิตเครื่องปั่นจึงตอบสนองลูกค้าอย่างทันทีทันใด จับเอา iPhone หย่อนลงเครื่องแล้วปั่นจริงๆ ผลลัพธ์ก็คือ iPhone แหลกละเอียดเป็นผง เหลือแต่เพียงโครงเหล็กด้านข้าง ดูเพลินๆ ก็อาจชื่นชมความสามารถของเครื่องปั่น ยี่ห้อนี้ แต่ผลการทดสอบนี้ชี้ชัดได้ว่า iPhone ใช้โครงโลหะคุณภาพสูง เครื่องปั่นผลไม้ที่มีใบมีดอันคมกริบ ยังไม่ สามารถย่อย iPhone ให้แหลกละเอียดในทุกๆ ส่วนได้ ท่านใดสนใจก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถเอา iPhone ที่เพิ่ง ต่อคิวซื้อมามาทำการทดสอบได้ด้วยตนเอง หรือถ้าเสียดายก็ให้ติดตามชมวิดีโอได้จาก YouTube ตามลิงค์นี้ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI

28 DL  DIGITAL LIFESTYLE


w hat ’ s

new

Samsung i900 Omnia

ระบบที่สาม ได้แก่ Ambient light sensor เป็นระบบการปรับความสว่างอัตโนมัติคือ เมื่ออยู่ในที่สว่าง เช่น กลางแจ้ง ก็จะเพิ่มความสว่างโดยอัตโนมัติ แต่หากนำเข้ามาในร่ม ก็จะลดความสว่างลงแบบ ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งแต่อย่างใด บางคนถึงกับอึ้งปนสงสัยกับสเปคของกล้องที่ติดมาพร้อมกับ iPhone 3G เหตุผลกลใดที่ทำให้โทรศัพท์ มือถือราคาระดับสองสามหมื่นเช่นนี้ กลับได้กล้องที่มีความละเอียดเพียงแค่ 2 ล้านพิกเซลเท่านั้น แต่เมื่อ พิจารณาผลลัพธ์ภาพถ่ายที่ได้จาก iPhone 3G แล้ว ทำให้ผมแอบฉงนสงสัยว่ามีเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่ เพราะรูปถ่ายทุกๆ รูปออกมาดูดี แม้วา่ ความละเอียดจะน้อยไปสักหน่อย แต่ภาพสวยกว่ามือถือคูแ่ ข่งหลายรุน่ ที่ มีระดับความละเอียดเท่ากันมาก ส่วนการใช้ iPhone 3G สำหรับบันทึกวิดโี อนัน้ เริม่ แรกอาจจะบันทึกไม่ได้ แต่หากได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเข้าไป ก็สามารถบันทึกความทรงจำผ่านการเคลื่อนไหวได้อย่างไม่มี ปัญหาเลย ใครที่ ม องหาวิ ธี ส่ ง MMS บน iPhone คงต้ อ งควานหากั น ต่ อ ไป นั่ น เป็ น เพราะใน iPhone 3G ไม่สามารถส่ง MMS แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดใจ เพราะถ้าจำเป็นต้องส่ง MMS จริงๆ ก็สามารถติดตั้ง โปรแกรมเสริมสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็ได้ ส่วนผมแล้วไม่นิยมใช้ iPhone 3G ส่ง MMS เพราะเนื่องจาก iPhone สามารถทำได้มากกว่านั้นคือ สามารถส่งไฟล์แนบไปกับอีเมล์ได้เลย เรียกว่าสามารถส่งไปหา โทรศัพท์ด้วยกัน หรือส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจะมองอีกแง่มุมคือ iPhone 3G คือระบบที่รองรับ อนาคตนั่นเอง ในกรณีที่เราใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ สามารถใช้ iPhone 3G ท่องอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ เครือข่ายไร้สาย หรือที่เรียกว่า Wi-Fi ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์โดยใช้ช่องทาง EDGE/GPRS แทนได้ และด้วยจุดเด่นของระบบ Multi-Touch ช่วยให้เราสามารถใช้นิ้วลากซูมภาพ หรือเข้าไปยังเว็บต่างๆ ได้ง่าย จนบางทีผมลืมไปเลยว่านี่คือโทรศัพท์มือถือ นึกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เสียอีก ด้วยคุณสมบัตนิ ี้ iPhone จึงเหมาะสำหรับใครทีต่ อ้ งการทราบข่าวสารอย่างปัจจุบนั ทันด่วน ไม่วา่ จะเป็น ราคาหุ้น ข่าวดารา หรือผลฟุตบอลสดๆ จากอินเตอร์เน็ต อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ไม่อาจกล่าวถึงคงไม่ได้คือ Bluetooth ซึ่ง iPhone สามารถต่อชุดหูฟัง Bluetooth ช่วยให้เราสามารถคุยโทรศัพท์ขณะขับรถได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้ Bluetooth ใน iPhone อาจมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถรับส่งไฟล์กับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ด้วยกัน นอกเสียจากใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท Hand free เท่านั้น ทั้งนี้คงเป็นเพราะต้นกำเนิด iPhone อยู่ที่อเมริกา และที่โน่นมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการรับส่งไฟล์นั่นเอง แต่ได้ข่าวแว่วมาว่า ในเวอร์ช่นั ถัดไปในอนาคตคงจะอนุญาตให้ส่งไฟล์ระหว่างเครื่องได้แล้ว ในตอนแรก iPhone 3G อาจไม่ ไ ด้ แ ถมโปรแกรมมาให้ ม ากมายนั ก แต่ เ ราสามารถติ ด ตั้ ง โปรแกรมเสริมเพิม่ ได้ในภายหลัง ซึง่ การติดตัง้ โปรแกรมนัน้ แสนจะง่ายดาย เพียงใช้ iPhone 3G เชือ่ มต่อ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่ๆ มาติดตั้งได้สมใจ หรือถ้าใครถนัดติดตั้ง ผ่าน คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรมที่ว่านี้มีทั้งโปรแกรมฟรีและไม่ฟรี บางโปรแกรมสามารถ ดาวน์ โ หลดมาทดลองใช้ กั น ดู ก่ อ น หากถู ก ใจก็ ค่ อ ยซื้ อ หาเอามาใช้ ไ ด้ ส่ ว นคนที่ เ ป็ น คอเกม ก็ไม่ผิดหวังกับ iPhone 3G เพราะมีให้เลือกเล่นมากมาย สรุปได้อย่างไม่ลังเลว่า iPhone 3G คือหนึ่งในโทรศัพท์มือถือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเวลานี้

แต่จะยอดเยี่ยมสมคำร่ำลือจริงหรือไม่ คงต้องรอให้ผู้อ่านพิสูจน์ด้วยตา ด้วยหู และกาย สัมผัสตามศูนย์ True Shop ใกล้ๆ บ้านแล้วล่ะครับ

ทดสอบวงสวิงกับ iPhone

โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่

ขอท้าชิงแชมป์จาก iPhone คือ Samsung i900 Omnia โดย ทางผู้ผลิตหมายมั่นปั้นมือว่าจะ เป็นคูท่ า้ ชิงทีส่ สู กี บั iPhone ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบสัมผัส หน้าจอ ระบบการตรวจจับระบบ นำทางด้วยดาวเทียม หรือ GPS, Wi-Fi, FM Radio ตลอดจน Bluetooth แถมยังให้กล้องที่ สนับสนุนความละเอียดถึง 5 ล้าน พิกเซล พร้อมแฟลช แถมลูกเล่น เกีย่ วกับกล้องมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ระบบตรวจจับใบหน้า ระบบถ่ายรูป เมื่อยิ้ม การถ่ายภาพแบบ Panorama และอืน่ ๆ อีกมากมาย หากมองจากรูปทรงการดีไซน์และ คุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว Samsung Omnia ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆ และน่าจะล้ม iPhone ได้อย่างไม่ยาก แต่ที่ทำให้ Sumsung Omnia ยังคง เป็นคู่ต่อกรที่สูสีกับ iPhone คือ ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Windows Mobile 6.1 Professional ที่ยังมีข้อจำกัดเรื่อง ความเร็ว และการใช้งานที่ยุ่งยากกว่า iPhone จึงต้องรอ การพิสูจน์ต่อไปว่าใครจะเหนือกว่าอย่างแท้จริง

HTC Touch Diamond ส่ ว นโทรศั พ ท์ อี ก รุ่ น หนึ่ ง ที่ ถื อ ว่ า การดี ไ ซน์ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ และมี คุณสมบัติที่สามารถต่อกรกับ iPhone ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อคือ HTC Touch Diamond จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ตรงการ ดีไซน์ที่มีเหลี่ยมมุมคล้ายหน้าตัดของ เพชร ซึง่ ไม่วา่ จะมองมุมใด HTC Touch Diamond ก็สวยบาดตาบาดใจ โดย รุ่นนี้มีทั้งในแบบสีขาวและสีดำ โดยตัว ที่เป็นสีดำจะเป็นรุ่นที่จำหน่ายออก มาก่อน นอกจากเรื่องรูปร่างที่แหวกแนว แต่สวยดูดีแล้ว HTC Touch Diamond ยังมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ควรมีคือ ระบบ สัมผัสหน้าจอ ระบบการหมุนหน้าจอ อัตโนมัติ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม หรือ GPS Wi-Fi Bluetooth วิทยุ FM พร้อมกล้องถ่ายรูป 3.2 ล้านพิกเซล เรียกว่าไม่แพ้ iPhone แถมให้มากกว่าในบางจุดด้วย แต่สิ่งที่ HTC Touch Diamond ยังต้องรอพัฒนาคือ เรื่องของความไว ที่ยังเป็นรอง iPhone อยู่บ้าง ถ้าจะเปรียบในเชิงมวยแล้ว HTC Touch Diamond เหมื อ นมวยหมั ด หนั ก อาจเชื่ อ งช้ า ไปบ้างแต่ก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อ ส่วน iPhone เหมือน มวยพลิ้วที่ต่อยทำคะแนนไปเรื่อยๆ ซึ่งผลการจับคู่ครั้งนี้ใครจะ ชนะก็ต้องรอพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับ

สำหรับท่านนักกอล์ฟที่ชอบการเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ คงจะ เคยเล่นเกมกอล์ฟด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าต้องการเล่นเกมกอล์ฟ พร้อมตีในแบบวงสวิงจริง แนะนำให้ติดตั้งเกม SGN Golf บน iPhone 3G เกมนี้เวลาเล่นเราจะต้องเลือกเหล็ก เลือกไม้ที่จะตี ตามระยะทีต่ อ้ งการ จากนัน้ ก็ให้แตะเลือกทิศทาง และเมือ่ พร้อมแล้ว ก็เริ่มตีได้เลย แต่วิธีการตีกอล์ฟด้วย iPhone นั้น ไม่ใช่การแตะ หรือกดปุ่มใดๆ บน iPhone แต่จะใช้วิธีเหวี่ยงเครื่อง iPhone แทน หากใช้แรงเหวี่ยงเร็ว ลูกก็จะไปไกลได้ระยะ แต่ถ้าเหวี่ยงค่อยๆ ระยะก็จะสั้นลง แต่การเล่นเกมนี้มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องระวัง ไม่ให้ iPhone หลุดมือ เพราะถ้าพลาดวงสวิงดีๆ อาจมาพร้อมกับการเสีย iPhone สุดที่รักไปอย่างถาวรเลยก็ได้ หรือไม่ข้างบ้านก็อาจ เป็นผู้โชคดีได้ iPhone ลอยมาใช้ฟรีๆ แบบไม่เสียสตางค์สักบาทเดียว คาดว่าผู้สร้างเกมนี้คงเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ หรืออาจ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท Apple เพราะเป็นช่างเป็นเกมที่เพิ่มคุณสมบัติในการบินให้ iPhone ยิ่งบินได้ไกลเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มกำไรให้กับ Apple มากขึ้นเท่านั้น

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


notebook Revi ew

TEXT : Chana

HP Mi ni 1000

ประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับผูต ้ อ ้ งการใช้เทคโนโลยีแบบพอเพียง กระแส Netbook หรือโน้ตบ๊ค ุ ขนาดเล็กนัน ้ แรงข้ามปีจริงๆ ในตอนนี้ ไม่วา ่ ใคร

เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ใด ก็สามารถเลือกซื้อเน็ตบุ๊คมาใช้งานได้มากมาย

และยังมีรุ่นย่อยให้เลือกอีกมากมาย HP เองก็ถึงเวลานำเน็ตบุ๊ครุ่นใหม่ออกทำตลาดแทนรุ่นเดิม นั่นคือ HP Mini 1000

สัมผัสแรกกับ HP Mini 1000

สิ่ ง แรกที่ จ ะเห็ น ทั น ที ที่ เ ปิ ด กล่ อ งนำเจ้ า HP Mini 1000 ออกมาคื อ ลวดลาย

ด้านบนของตัวเครื่อง ซึ่งสวยงามตามสไตล์รุ่นพี่ในตระกูล HP Pavilian dv ทั้งหลาย รูปลักษณ์ภายนอกและภายในดูเข้มขรึมด้วยสีดำทั้งหมด วัสดุที่ประกอบเป็นตัวเครื่อง และปุ่มคีย์บอร์ดนั้นสวยงามลงตัวมาก

ปุ่มคีย์บอร์ดขนาดมาตรฐาน ปุ่มกดแบบเต็มไม่ตัดขอบคล้ายกับปุ่มคีย์บอร์ดของ Macbook Pro ช่วยใช้งานคีย์บอร์ดได้สะดวกกว่าเน็ตบุ๊ครุ่นอื่น อาจจะมีบางปุ่มที่วาง ตำแหน่งแตกต่างกันบ้างตามแต่ละแบรนด์ทอี่ อกแบบไม่เหมือนกัน และทัชแพดแบบเดียว กับเน็ตบุ๊คทั่วไป มีปุ่มเปิด/ปิดการใช้งานทัชแพดเล็กๆ ด้านบนทัชแพด ภาพรวมของ HP Mini 1000 ออกแบบได้สวยงามและลงตัวมากๆ เปิดเครื่องลองใช้

ลองใช้งานคียบ์ อร์ดเป็นสิง่ แรก ผลทีไ่ ด้คอื ค่อนข้างประทับใจคียบ์ อร์ดของ HP Mini 1000 เป็นอย่างมาก ตอบสนองดี และให้ความรู้สึกทนมือ ใช้ได้

เมื่อเปิดเพลงฟังโดยใช้ไฟล์เสียง Format เดียวกับ CD เพลง เสียงที่ได้ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากระบบเสียงแบบ High Definition Audio ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก รุ่นพี่อย่าง HP Pavilian dv นั่นเอง

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เมือ่ ลองเล่นวิดโี อก็พบว่าหน้าจอ Diagonal WS Bright View นัน้ มีปญ ั หากับสภาพแวดล้อม ที่มีแสงสว่างอยู่บ้าง คือเงาสะท้อนของผู้ใช้งานมาปรากฏอยู่บนหน้าจอเครื่อง อย่างไรก็ตาม

จอชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เพื่อความบันเทิงเพราะให้สีสันสดใสกว่า

การใช้งานเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วยบลูทูธ DL ยังไม่พบ ปัญหาแต่อย่างใด พอร์ตเครือข่ายหรือช่องเสียบสาย LAN นัน้ ออกแบบมาลึกลับดี แอบเสียมิดชิด จนต้องเปิดคู่มือจึงทราบตำแหน่ง ซึ่ง DL มองว่าจัดวางไว้ผิดตำแหน่งไปหน่อย Test & Conclusion คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบเน็ตบุค๊ นัน้ อย่านำไปเปรียบเทียบกับโน้ตบุค๊ ทัว่ ไป เพราะย่อม

แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้งานเน็ตบุ๊คไม่ได้คำถึงคะแนนทดสอบพวกนี้ แต่คำนึงถึง การนำไปใช้งานมากกว่า ว่าเหมาะมือหรือไม่ ทนทานเพียงใด และน้ำหนักดีแค่ไหน

ดังนั้น DL ขอเสนอบทสรุปของ HP Mini 1000 นี้่ จัดได้ว่าเป็นเน็ตบุ๊คที่สวยงามทั้ง ภายนอกและภายใน ตัวเครื่องสีดำ วัสดุและโครงสร้างดูแข็งแรงและทนทาน ภาพและเสียง คุณภาพสูงมาก เรียกได้ว่าถอดแบบมาจาก HP Pavilian dv เลยทีเดียว ที่ DL ชอบมากคือ สามารถเพิ่มความจุได้อีก 8 GB โดยใช้ HP Mini Mobile Drive กับ Expansion port

แบตเตอรี่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง เมื่อวางเน็ตบุ๊คบนตักก็รู้สึกร้อน

บ้างเล็กน้อย มี USB 2 พอร์ตซึ่งอาจจะน้อยไปสำหรับบางคน

แจ็คเสียบหูฟัง/ไมโครโฟนใช้ร่วมกัน DL ว่าทุกอย่างนั้นเพียงพอแล้ว

ในเจ้า HP Mini 1000 สำหรับผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีแบบพอเพียง เหลือเพียงแค่คุณลองไปหยิบๆ จับๆ ทดลองเล่นตัวจริง ด้วยตัวคุณเองเท่านั้น

Performance Test : 181.6 3D Mark 06 : 85 Rating ´´´´´


not ebook Rev i ew

BenQ Lite U101 BenQ Lite U101

เน็ตบุ๊คหนึ่งเดียวจาก BenQ เปิดตัวเมื่อปลาย ปีที่แล้ว มีขนาดจอเล็กกว่า HP Mini 1000 เล็กน้อย (10.1 นิว้ ) ใช้ฮาร์ดดิสก์ 160 GB มีพอร์ต USB 3 พอร์ต มีให้เลือก 4 สี (น้ำเงิน ขาว ดำ ชมพู) ส่วนสเปคอื่นๆ ในเน็ตบุ๊คทั้งสามยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่

โดยรวมแล้ว BenQ Lite U101 ค่อนข้างที่จะขี่ HP Mini 1000 เนื่องด้วยเปิดตัวราคาเท่ากันที่ 16,900 บาท แต่โดยรวมสเปคสูงกว่า ฮาร์ดดิสก์ความจุมาก กว่า พอร์ต USB มากกว่า แจ็คหูฟังและไมโครโฟน แยกกัน จึงใช้งานได้สะดวกกว่า สำหรับเรื่องของดีไซน์แล้วเป็นเรื่องความชอบของ แต่ ล ะคนเอามาตั ด สิ น แทนกั นไม่ ไ ด้ อย่ า งไรเสี ย

จุดเด่นของ HP Mini 1000 ทีแ่ ตกต่างจากเน็ตบุค๊ อืน่ ๆ ก็คือปุ่มคีย์บอร์ดและพลังเสียงที่ดูจะดีกว่ายี่ห้ออื่น

what’s new สำหรับคู่แข่งของ HP Mini 1000 นั้นเราหยิบยกเรื่องของขนาดหน้าจอมาเป็น

มาตรฐานก็แล้วกัน เพราะ HP Mini 1000 นั้นขยายขนาดหน้าจอเป็น 10.2 นิ้ว DL คิดว่าเรื่องขนาดหน้าจอมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเน็ตบุ๊คมากทีเดียว

ASUS E E E PC 10 INCH 5 คำถามที่ต้องตอบก่อนซื้อเน็ตบุ๊ค 1 คุณจะใช้งานมันอย่างไร?

ถ้าใช้เป็นครั้งคราว เล็กๆ น้อยๆ เมื่อออกนอกบ้าน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม 2 หน้าจอควรใหญ่แค่ไหน? มีให้เลือกประมาณ 8 - 10 นิ้ว ถ้าไม่คิดจะเอามันไว้ ดูหนัง Die Hard 4.0 ละก็ โอเคนะ 3 ขนาดแป้นพิมพ์ทเี่ ล็กทีส ่ ด ุ ทีค ่ ณ ุ ทนใช้งานได้?

ขนาดแป้นพิมพ์แปรผันขนาดหน้าจอนั่นแหละ

คุณต้องฝึกฝนการพิมพ์สมั ผัสใหม่สกั พัก กว่าจะชินมือ 4 ต้องมีแบตเตอรี่สำรองหรือไม่? บางคนซื้อเน็ตบุ๊คเพื่อเอาไว้ให้ลูกๆ ใช้งานภายในบ้าน บางคนซื้อเน็ตบุ๊คเอาไว้ไปนั่งแช่ในร้านกาแฟ สตาร์บคั ส์ทงั้ วัน ความต้องการแบตเตอรีจ่ งึ แตกต่างกัน 5 คุณเคยลองใช้ LINUX บ้างหรือยัง? ถึงแม้ตอนนี้เน็ตบุ๊คส่วนใหญ่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Window XP มีบางตัวใช้ Vista ได้แล้วด้วย แต่คุณ รูไ้ หมว่าถ้าคุณใช้ LINUX เป็น เน็ตบุค๊ ของคุณจะเร็วขึน้ ประหยัดไฟมากขึ้น และหาซื้อสเปคต่ำลงเพื่อประหยัด เงินได้มากเลย

Asus EEE PC 10 inch

เน็ตบุ๊คของ Asus EEE PC แบ่งเป็นซีรี่ส์ตาม

ขนาดหน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้ว 9 นิ้ว และ 10 นิ้ว และใน แต่ละซีรี่ส์ยังแบ่งออกเป็นรุ่นย่อยอีกมากมาย ในซีรี่ส์ ทีเ่ ป็นขนาดหน้าจอ 10 นิว้ ยังแบ่งเป็นรุน่ ย่อยๆ ได้อกี

8 รุน่ แต่ละรุน่ ก็มขี อ้ แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น รุน่ S101 ดีไซน์สวยงามและใช้สีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของผู้ใช้ รุ่น S101H เปลี่ยนจาก SSD เป็นฮาร์ดดิสก์ ขนาด 170 GB รุ่น 1000H แบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง

8 ชั่วโมง เป็นต้น Asus EEE PC มีรุ่นให้เลือกได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะต้องการแบบไหน Asus EEE PC

มีให้เลือกสเปคตามความพอใจ เสียอย่างเดียวทีห่ น้าจอ เล็กกว่าคู่แข่งนิดเดียว

:

ชนะ เทศทอง WAY of Life TEXT

คลิปหลุด! ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ข่ า วที่ จ องหน้ า หนึ่ งในหนั ง สื อ พิ ม พ์ หั ว สี

ได้ยาวนานนับสัปดาห์ได้นั้น นอกจากเรื่องของการเมืองที่ ร้ อ นแรงแล้ ว ก็ ค งจะเป็ น เรื่ อ งคลิ ป หลุ ด ของเหล่ า ดารา บรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ซ้ำร้ายกว่านั้น ในโลก ของการสือ่ สารไร้พรมแดนอย่างโลกอินเตอร์เน็ต การค้นหา คลิ ป เหล่ า นั้ น ง่ า ยเสี ย ยิ่ ง กว่ า ปอกกล้ ว ยเข้ า ปากเสี ย อี ก

ใครล่ ะ จะไปคาดคิ ด ว่ า ของใกล้ ตั ว อย่ า ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ กล้องดิจติ อล จะทำร้ายเจ้าของของมัน ได้อย่างเลือดเย็น ใครไม่โดนกับตัวไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะ เจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหน (เขียนอย่างกับเคยโดนกับตัว ซะอย่างนั้น) ผมไม่เคยโดนหรอกครับ แต่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นเรา บ้ า งจะเป็ น อย่ า งไร วั น นี้ ผ มเลยขอนำเสนอการป้ อ งกั น คลิปส่วนตัวของเรา ไม่ให้หลุดกลายเป็นสมบัตขิ องสาธารณะ มันมีวิธีป้องกันอยู่ครับ อย่ า ถ่ า ยคลิ ป ส่ ว นตั ว หลายท่ า นอ่ า นถึ ง ตรงนี้ ค งเกิ ด คำถามขึ้ นในใจ ของแบบนี้ ใ ครก็ รู้ ดี จ ะมาบอกกั น ทำไม อย่าเพิ่ง ด่วนตัดสินใจข้ามคอลัมน์นี้ไปนะครับ ผมกำลังจะ บอกว่า เพราะคนส่วนมากคิดว่าอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายที่เรา เป็นคนครอบครองนั้ น เป็ น ของใกล้ ตั ว โดยที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ว่ า มั นจะกลายเป็นสมบัติของคนอื่นที่ไม่หวังดีไป เราจึง เก็บคลิปเหล่านั้นไว้ เป็นหนทางแห่งความประมาทโดยแท้ ครับ ถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นสูญหายหรือถูกขโมยไป โอกาสที่ จะตกไปอยู่ในร้านขายอุปกรณ์มือสองมีสูง และร้านเหล่านี้ สามารถนำคลิปส่วนตัวของคุณเข้าสู่ระบบของอินเตอร์เน็ต ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น การไม่ถ่ายคลิปส่วนตัวจึงป้องกัน มือถือหาย โน้ตบุ๊คโดนขโมยได้ ลบคลิปก่อนขาย ก็ยังไม่พอครับ ปัจจุบันมีโปรแกรมกู้ ข้อมูลจากเมโมรี่หรือที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไอทีได้เป็น อย่างดี การทีค่ ณ ุ ลบหรือสัง่ ฟอร์แมตเมโมรีเ่ หล่านัน ้ ไม่ชว่ ย ให้ คุ ณปลอดภั ย จากคนที่ ซื้อ อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ต่ อ จากคุ ณ เก็บไว้ไม่ขายก็จะช่วยให้คณ ุ ปลอดภัย แต่ยคุ เศรษฐกิจแบบนี้ ขายเอาเงินได้ก็ขายเถอะครับ ผมมีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยป้องกัน การกู้คลิปที่ถ่ายไว้ดังนี้ ให้คุณลบหรือฟอร์แมตเมโมรี่เหล่า นั้นให้หมดก่อน จากนั้นให้นำข้อมูลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้อมูล สำคัญ บันทึกลงบนเมโมรี่จนเต็มความจุ จากนั้นลบทิ้ง หรือฟอร์แมตอีกครั้ง เพื่อความไม่ประมาท ให้คุณเขียน ข้อมูลไม่สำคัญอีกครัง้ จนเต็มแล้วลบทิง้ อีกครัง้ จะช่วยให้การ กู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นไปได้ยากถึงเป็นไปไม่ได้เลย หรือหาโปรแกรมที่ช่วยลบข้อมูลส่วนตัวป้องกันการกู้ข้อมูล กลับมาได้ ตรวจสอบก่อนส่งซ่อม อันนี้คุณต้องมีทักษะของอุปกรณ์ ไอทีเหล่านี้เล็กน้อย ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่สามารถ เพิ่มเมโมรี่ได้ ให้คุณบันทึกคลิปส่วนตัวในเมโมรี่ที่เพิ่มนั้น เมื่อเสียจะต้องส่งซ่อมคุณก็เพียงแค่นำเมโมรี่นั้นออกจาก เครื่องก่อน กล้องดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะ ต้องบันทึกลงบนเมโมรี่ที่สามารถถอดจากเครื่องได้อยู่แล้ว โน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ไอทีที่อันตรายที่สุด เพราะฮาร์ดดิสก์ที่ เป็นที่บันทึกข้อมูลนั้นไม่สามารถแกะออกมาได้ เทคโนโลยีนั้นสร้างมาให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น แต่แน่นอนถ้าเราไม่พงึ ระวังตัว ก็ยอ่ มส่งผลเสียต่อตัวเราเอง มีสติใช้ชวี ติ ด้วยความไม่ประมาท ประโยคนีย้ าวนานมากว่า 2552 ปีแล้ว ปัจจุบน ั ก็ยงั ใช้ได้อยู่ และอนาคตก็ยงั ใช้ได้ตอ่ ไป

DIGITAL LIFESTYLE

31 DL


HOME ENT ERTaiNMENT RE V I E W

TEXT : Chana

กล่องเหลีย ่ มทีเ่ รียบง่าย ให้พลังเสียงน่าประหลาดใจ

TSX-100 Yamaha

Desktop Audio System

พื้นที่อันมีค่าของคุณอาจจะเคยถูกครอบครองด้วยชุดเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ทั้งตัวซีดีเพลเยอร์ แอมปริฟายเออร์ จูนเนอร์ และอีกสารพัด ยังไม่นับรวมชุดลำโพงที่มีสายไฟเกะกะ ลากยาว ระโยงระยางไปทั่วห้อง ความยุ่งยากวุ่นวายของเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆ แบบนี้ อาจจะทำให้คุณหลงลืมสุนทรียะใน การฟังเพลงแบบง่ายๆ สบายๆ ใครจะคาดคิดล่ะ! ว่าคุณยังฟังเพลงแบบเดิมได้ แต่ขนาดน่ะ!... เล็กลงเหลือเพียงนิดเดียว ด้วย Desktop Audio System TSX-100 เครือ่ งเสียงขนาดจิว๋ แต่มปี ระสิทธิภาพจาก Yamaha Desktop Audio System TSX-100 (ต่อไปขออนุญาตเรียกสั้นๆ ว่า TSX-100) จะช่วย ให้คุณย้อนอดีตไปสู่การฟังเครื่องเสียงแบบเดิม เรียบง่าย พื้นฐาน แต่ให้พลังเสียงเต็มอรรถรส คุณสามารถเลือกฟังเพลงจากแผ่นซีดี รับสัญญาณวิทยุ และที่พิเศษคือคุณสามารถนำไฟล์เพลง ใส่แฟลชไดรฟ์ หรือเครื่องเล่นเพลงพกพา (เครื่องเล่น MP3) เสียบต่อกับช่อง USB ของตัวเครื่อง และฟังเพลงได้เลย จากการทดสอบเบื้องต้นของ DL พบว่าเสียงจากไฟล์ MP3 ที่ TSX-100 สังเคราะห์ออกมาให้ฟังนั้น ดีเกินกว่าที่คาดคิดไว้มาก ทีเดียว เพราะดูจากรูปโฉมเหลี่ยมๆ เรียบๆ แล้ว เราคิดว่า มันจะให้เสียงเหมือนลำโพง พลาสติ ก สำหรั บ เครื่ อ ง คอมพิวเตอร์พีซี แต่ เสี ย งที่ ไ ด้ นั้ น กลั บ มี มิ ติ ก ว่ า

กำลังขับสูงสุด : 10W + 10W ระบบ SR-Bass แยกอิสระระหว่างลำโพงซ้าย-ขวา

เพื่อพลังเสียงเบสที่เพิ่มขึ้น เล่นแผ่น CD, CD-R/RW ไฟล์ MP3 และไฟล์ WMA ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก, มม.) : 300 x 141 x 200

นุ่มนวล ไม่บาดหู หลังจากนั้น DL ทดลองเล่นแผ่นซีดีออดิโอ ผลที่ได้ก็ประทับใจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อลองนำออกไปเปิดฟังนอกสถานที่ พลังเสียงที่ขับออกมาฟังดูเบาบางลงอย่างถนัดหู ผิดกับตอนที่ ทดสอบฟังในห้องอย่างชัดเจน นี่คงเป็นข้อจำกัดของลำโพงขนาดเล็ก และสถาปัตยกรรมการออกแบบที่บรรจุทุกอย่างลงไป ในกล่องเหลี่ยมที่เรียบง่าย กำลังขับและลักษณะลำโพง TSX-100 จึงเหมาะสำหรับเพื่อใช้งานในบ้าน หรือในห้องที่มีพื้นที่จำกัดไม่เกิน 50-60 ตารางเมตร พอเหลือเฟือสำหรับห้องครัว ห้องนอน ห้องทำงาน และคอนโดมิเนียมขนาดกลาง TSX-100 เป็นเครือ่ งเสียงขนาดเล็กทีใ่ ห้พลังเสียงเกินตัว ใช้งานได้อย่างสะดวก เมือ่ เทียบค่าตัว 15,500 บาท แล้ว DL คิดว่าอยู่ในระดับพอเหมาะพอตัว และขอแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกคน

ห้อง เวลา ซาวนด์แทร็ค ห้องอาหารยามเช้า -

STREETS OF FIRE:

A ROCK & ROLL FABLE ก่อนจะออกไปผจญภัยนอกบ้าน หลังจากตื่นเช้ามา ขอให้ คุณตั้งสติด้วยกาแฟหอมๆ สักแก้ว และปลุกอารมณ์ก่อน ออกจากบ้านการฟังซาวนด์แทร็คดังจากหนังที่ไม่ค่อยดัง สักเท่าไรในยุค 80 (นั่นเป็นยุคทองของซาวนด์แทร็คหนัง จริงๆ) เราขอเลือก Street of Fire ขึ้นมา เพื่อให้คุณเปิด กระหึม่ ในห้องครัวยามเช้า ส่วนใหญ่เป็นเพลงร็อคแอนด์โรล คึกคักกระชุ่มกระชวย พลาดไม่ได้คือเพลง Tonight Is What It Means to Be Young และ Nowhere Fast เจ้า TSX-100 นี่ให้เสียงเบสที่ไม่เลวเลยในห้องเล็กๆ

32 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ห้องทำงานยามบ่าย -

ห้องนอนยามดึก -

ในที่ทำงาน คุณอาจจะต้องการเพลงที่ช่วยสร้าง สมาธิ และไม่รบกวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นมากนัก ซาวนด์แทร็คจากหนังคาวบอยเกย์ Brokeback Mountain นั้นไพเราะสุดบรรยายจริงๆ กุสตาโว ซานทาโอลาลา คว้ารางวัลออสการ์มาจากผลงาน ชิ้นนี้ รับรองว่า TSX-100 สามารถถ่ายทอดเสียง บรรเลงกี ต าร์ ใ สกิ๊ งในเพลง Theme หลั ก ให้ความรู้สึกสงบนิ่งภายในใจ ช่วยให้คุณมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าได้เป็นอย่างดี

ถ้าคุณเป็นคนหลับยาก วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้ข้ามคืนอันแสน ทรมานนี้ไป ไม่ใช่การพยายามข่มตาให้หลับนะครับ แต่ เป็นการหาอะไรอย่างอื่นทำเพลินๆ เบาๆ เช่น การฟังเพลง ก่อนนอน Moviola 1 คืออัลบั้มรวมฮิตของโปรดิวเซอร์เพลงหนัง ระดับปรมาจารย์ จอห์น แบร์รี่ ผู้เคยผูกขาดทำเพลงประกอบ ให้กับหนังเจมส์ บอนด์ แต่เพลงที่นำมารวมในนี้มาจากหนัง เรื่องอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นหนังแนวดราม่า อย่าง Midnight Cowboy Out of Africa และ Somewhere in Time แต่ละ เพลงมีเมโลดี้หวานหยดย้อย TSX-100 เหมาะที่สุดสำหรับ วางไว้หัวเตียง เปิดฟังให้เคลิ้มหลับฝันดี

BROKEBACK MOUNTAIN

MOVIOLA 1


gadgeteer

TEXT : Pathawee

Epson P5000 Epson P5000 เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ พกพา เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้ไฟล์ภาพของคุณ จะได้ไม่หายไปกับการ์ดบันทึกหน่วยความจำ เมื่ อ มั น เสี ย หรื อ สู ญ หายไป รองรั บ ได้ ทั้ ง ไฟล์ Raw, Jpeg และ Tiff อ่ า นข้ อ มู ล จากการ์ ด หน่วยความจำได้ทุกชนิด ไม่เพียงแต่ไฟล์ภาพ เท่ า นั้ น ยั ง สามารถเก็ บ เพลง วิ ดี โ อ ได้ ด้ ว ย

หน้าจอ LCD ใหญ่ถึง 4 นิ้ว ที่สำคัญมีความจุ มากถึง 80 GB เลยทีเดียว

Accessories for Techy Lifestyle

Emerge ncy Charging มองเห็นครั้งแรกก็คงจะไม่มีใครเดาถูกว่า แท่งนี้คืออะไร รูปร่างมันคล้ายขวดสเปรย์ฉีดผม แต่จริงๆ แล้วมันคือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา นั่นเอง สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่จำกัดว่าต้องใช้ กับโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว ยังสามารถใช้กับ iPod ได้ด้วย และยังมีอแดปเตอร์แปลงให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ อืน่ ๆ อีกมากมาย แถมยังประหยัดพลังงาน ช่วยลดสภาวะ โลกร้อนได้อีกต่างหาก เพราะใช้แบตเตอรี่แบบ AA เพียง 1 ก้อนก็สามารถใช้งานได้แล้ว

Jabra BT4010 Jabra BT4010 ดีไซน์เรียบหรู มาพร้อมหน้าจอแสดงผล ที่คมชัด ทำให้สามารถรู้สถานะการทำงานของเครื่อง สนทนาได้ 6 ชม. และรอรับสายได้นาน 150 ชม. หรือ หนึง่ สัปดาห์เลยทีเดียว และยังสามารถโทร.ออกด้วยเสียง โทร.ออกเบอร์ล่าสุด ปฏิเสธสาย พักสาย รับสายเรียก ซ้อนได้ ครบเครื่องจริงๆ ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

34 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Clocky – Runaway Alarm Clock ท่านที่ชอบนอนตื่นสายและกำลังมองหานาฬิกาปลุกข้างกาย Clocky Runaway Alarm Clock

จะเปลี่ยนความน่าหงุดหงิดในยามเช้า มาเป็นความเพลิดเพลินให้คุณอย่างรวดเร็ว เพราะเจ้านาฬิกาปลุกเรือนนี้สามารถวิ่งไปมา พร้อมเสียงปลุกได้นานถึง 30 วินาทีเลยทีเดียว


AKG K480 NC AKG K480 NC มีจุดเด่นที่ระบบ Active Noise Reduction ทำให้ลดเสียงรบกวนจากภายนอกไปได้ มาก ดีไซน์ได้ค่อนข้างลงตัวทีเดียว รองรับบลูทูธ

มันจึงเหมาะกับการใช้ร่วมกับ iPhone และโทรศัพท์

ที่มีบลูทูธทุกรุ่น คุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับดี และ

ไดนามิกเรนจ์ของเสียงในระดับดี AKG K420 AKG K420 รุ่นนี้จัดเป็นน้องเล็กของซีร่สี ์

แต่ คุ ณ สมบั ติ ก ลั บ ไม่ ไ ด้ เ ล็ ก ตาม มั น เป็ น หู ฟั ง อเนกประสงค์ ใช้กับเครื่องเล่น Mp3 โน้ตบุ๊ค PSP เราคิดว่า AKG K420 เพียงตัวเดียวสามารถ เอาอยู่แน่นอนครับ ที่สำคัญคือระดับราคาสบายๆ AKG K450 AKG K450 รุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด พับเก็บได้ง่าย รวดเร็ว

น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพาติดตัวไปยังที่ต่างๆ รองรับบลูทูธ คุณภาพเสียงจัดอยู่ในระดับดี

AKG K430 :

One F or T he Road

Specification

AKG K430 หูฟังคุณภาพสูง

อีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาด มีดีไซน์ สวยงาม พับเก็บได้ง่าย มีความ

คล่องตัวสูง คุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่ DL ยกย่องให้ว่าเยี่ยมยอดมาก ฟังแล้วรู้สึก เต็มอิ่มกับอรรถรสของเสียงเพลง รับรู้ได้ ถึงไดนามิกเรนจ์ที่กว้างมาก จึงเหมาะ สำหรับการฟังเพลงทุกแนว ไม่มีคำว่า ‘ผิดหวัง’ อย่างแน่นอน

Type :

Headphones Frequency Response : 12 Hz – 28,000 Hz Sensitivity :

125 dB / 1mW Nominal Impedance :

32 ohms Cord Length :

1.0 M

35 DL

บริษท ั เอ็ม.ไอ.เอ็นจิเนียริง่ จำกัด โทร. 0-2254-3316-9 (แผนกบริการ ต่อ 777) www.mi-engineering.com

DIGITAL LIFESTYLE


DIGI HANGOUT

TEXT / PHOTO : Mr.Dear

T hE C OOLEST

HOT SPOT s

MUSEUM

SIAM Text: iD11

Text : iD11 Photo : Kanawat Jaiprom หากใครที่ชื่นชอบโคมไฟแชนเดอเลียร์ แน่นอนว่า จะต้องรู้จักร้าน Lampada นี้แน่นอน เพราะที่นี่ ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมโคมไฟแชนเดอเลียร์ดไี ซน์เก๋ ไว้ อ ย่ า งมากมาย นอกจากของตกแต่ ง บ้ า นอย่ า ง โคมไฟแชนเดอเลียร์แล้ว บริเวณชั้นสองของที่นี่ยังมี ร้ า นอาหารเล็ ก ๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ วิ น เทจ

โดดเด่นด้วยวิวของต้นไม้ใหญ่ ให้คุณได้แวะนั่งพักหรือหาอะไรรองท้องกันอีกด้วย โดยเมนูของร้านนี้จะมีทั้งอาหารไทยและฝรั่ง เน้นความสะดวก รวดเร็ว และ รสชาติกลมกล่อม นอกจากนี้ยังมีของหวานหน้าตาน่ารักพร้อมเครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพไว้ให้ได้เลือกชิมกันอีกด้วย

DL Tip : สำหรับชาว

DL ร้านนีม ้ ี Wi-Fi ไว้ ให้ บริการฟรี ใครที่อยากจะ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร สามารถเดินไปขอพาสเวิรด ์

ทีเ่ คาน์เตอร์หน้าร้านได้เลย Wow! สตูไก่รสเผ็ด

ส้มตำแอปเปิ้ลเขียว

กล้วยหอมทอด + Lampada Café

111/1 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 55 โทร.

0-2712-6041-2 เปิด 10.00–18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

36 DL  DIGITAL LIFESTYLE

มิตใิ หม่แห่งพิพธิ ภัณฑ์ หากเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ หลายคนอาจจะติดภาพพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆ ที่ไม่ค่อยดูไฮเทคอะไรมากมาย แต่สำหรับพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามเตะตาแล้ว ยังได้มีการนำเทคโนโลยี ไฮเทคมากมายมาช่ ว ยเปิ ด ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ช มให้ ไ ด้ เ สพงานศิ ล ปะอย่ า งครบอรรถรส ซึ่ ง พิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้คือ Museum Siam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย บริเวณท่าเตียน เป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในความดูแลของสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงอาคารเก่าของ กระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยขึ้น พื้นที่ในการจัดแสดงต่างๆ ภายในอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยใช้สื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน ที่มีการสลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี ในส่วนของนิทรรศการถาวรนี้ ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนไทยอยากเข้าไปสัมผัสกันมากขึ้น เพราะเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวตามลำดับขั้นตอนเพื่อค้นหาความเป็นไทย โดยถูกนำเสนอใน ประเด็นต่างๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ สุวรรณภูมิ, ถึงสยามประเทศ และสู่ประเทศไทย โดยแต่ละช่วงได้มีการจัดแสดงโดยใช้ทั้งแบบจำลอง ภาพ และวัสดุจัดแสดงที่จับต้องได้และให้ความ รู้สึกเหมือนร่วมเดินทางสู่อดีตก่อนจะทะลุมิติกาลเวลามาถึงปัจจุบัน โดยในส่วนของการนำเสนอเนื้อหานั้น ที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่บอร์ดเนื้อหาและวัตถุนำมาจัดวาง แสดงดังที่เห็นกันจนชินตาในพิพิธภัณฑ์ทั่วๆ ไป แต่ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย มาใช้ อย่างเช่น นำหนังสั้นแอนิเมชั่นและ virtual 3D มาช่วยเล่าเรื่อง ดังที่เห็นในห้องสยามยุทธ์ ที่มี การใช้โมเดลจำลองประกอบกับการใช้เทคนิค 3 มิติ มาบอกเล่าเรื่องราวเหตุแห่งสงครามในสมัย กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวอย่างของการทำสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่า หรือในห้องเมืองไทย วั น นี้ (Thailand Today) ที่ โ ดดเด่ น ตั้ ง แต่ ก ารตกแต่ ง ห้ อ งที่ ดู ทั น สมั ย

Where : ตั้งอยู่ที่ถนน มีการนำโทรทัศน์สีมาประดับไว้ในลักษณะม้วนเป็นครึ่งวงกลม เรียงร้อยคล้าย สนามไชย บริเวณท่าเตียน โครงสร้าง DNA หรือในห้องสุดท้ายก่อนออก ก็จะมีจอคอมพ์ให้เขียนความ ติดกับ สน.พระราชวัง คิดเห็นลงไปใช้ปากกา แล้วตัวหนังสือจะลอยขึ้นบนกำแพง (เป็นไงเก๋มั้ยล่ะ) Museum Siam

สำหรับใครที่คิดว่าการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม่เคยอยู่ในลิสต์

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-

ของแหล่งแฮ็งเอาต์ในหัวสมองเลย ลองแวะมาที่ Museum Siam ดูสิ วันอาทิตย์ เวลา 10.00รับรองคุณจะต้องทึ่งและอึ้งไปกับความไฮเทคของที่นี่ จนต้องรีบหาเวลา 18.00 น. ปิดวันจันทร์ กลับมาอีกครั้ง โทร. 0-2225-2777 หรือคลิกที่ www.ndmi.or.th


Text : iD11

Photo :

W. Ansirimonkol

DL Tip : บรรยากาศของ ร้านเหมาะมากๆ สำหรับ นั่งทำงานหรืออัพเดท ข่าวสาร แถมยังมี Wi-Fi ไว้คอยบริการฟรีอีกด้วย Wow! มินิ บราวนี่ โดนัท Ice Alley บลูเบอร์รี่ชีสพาย + Coffee Alley in the Garden

ซอยสุขุมวิท 16

เปิด 7.00-21.00 น. โทร. 0-2258-8300

DL Tip : สำหรับชาวไอที นอกจากร้านนี้จะมีเมนู

น่าทานเต็มไปหมด แต่ก็ ไม่พลาดทีจ ่ ะมี Wi-Fi ไว้ให้ บริการฟรี สำหรับใครที่ ไม่ต้องการหลุดเทรนด์ Wow! นิวยอร์กชีสเค้ก

บลูเบอร์รี่ซอส ช็อกโกแลตฮอลิกเค้ก เครปมะนาว Ya Ya Iced Milk

Tea + Chocolate Tales ตั้งอยู่บนถนนสีลม ซอย 7 เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์ปด ิ เวลา 16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์)

โทร. 0-2234-0210

หากบอกว่าร้านกาแฟบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางสวนสวยที่ชื่อว่า Coffee Alley in the Garden แห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง คุณจะเชื่อมั้ย ด้วยบรรยากาศสบายๆ ตกแต่งใน สไตล์อบอุ่นให้อารมณ์เหมือนนั่งชิลอยู่ที่บ้าน จึงทำให้ร้านนี้ดูเสมือนว่าหลุดออกมาอยู่ อีกโลกหนึง่ ทีไ่ ม่ได้อยูท่ า่ มกลางความสับสนวุน่ วายอย่างนี้ จุดเริม่ ต้นของร้านกาแฟเกิดขึน้ จากการที่เจ้าของร้านมีความรักทางด้าน กาแฟ จึงหันมาศึกษาอย่างจริงจัง ร้านจึง เปิดมาเป็นสาขาที่ 7 แล้ว สำหรับพื้นที่ ภายในร้านถูกแบ่งออกโซนๆ ให้เลือกนั่ง ได้ ต ามใจชอบ อย่ า งบริ เ วณสวนหน้ า บ้าน ให้คุณได้นั่งจิบกาแฟพร้อมชื่นชม บรรยากาศสีเขียวของแมกไม้ หรือถ้าใคร ชอบความเก๋ ข องโซฟานุ่ ม ๆ ในอากาศ เย็ น ฉ่ ำ ของแอร์ ค อนดิ ชั่ น เนอร์ โซน ภายในร้านดูน่าจะเหมาะที่สุด แต่ถ้าใคร ชอบนั่งริมระเบียง ที่นี่ก็มีไว้คอยบริการ ด้วยนะ

Text : iD11 Photo : W. Ansirimonkol

เรื่องราวแสนอร่อยของช็อกโกแลตเริ่มต้นจากเจ้าของร้านมีความชื่นชอบช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ จนถึงขั้นหัดทำเค้ก ช็อกโกแลตอย่างเป็นเรื่องเป็นราว พร้อมทั้งเกี่ยวก้อยลูกสาวมาเปิดร้าน Chocolate Tales บนถนนสีลมแห่งนี้ แน่นอนว่า

เมนูเด่นของที่ร้านคงจะหนีไม่พ้นเค้กช็อกโกแลตแน่ๆ ซึ่งเค้กที่นี่จะทำในสไตล์ฝรั่ง เนื้อแน่น หอมกลิ่นช็อกโกแลต และครีมมี่สุดๆ โดยเค้กแต่ละชิ้นจะโรย ด้วยเจลลี่ชิ้นเล็กๆ ที่ใช้รสของเค้กนั้นๆ ทำ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อย่าง เอิร์ลเกรย์ มูสเค้ก หรือนิวยอร์กชีสเค้กบลูเบอร์รี่ซอส ไว้ให้เปลี่ยนรสชาติกันอีกด้วย ในส่วนของสไตล์การตกแต่ง โดดเด่นด้วยวอลเปเปอร์ลาย การ์ตูนน่ารักๆ และมีกลิ่นอาย ของภูฏานอยู่ด้วย เพราะเจ้าของ ร้านรู้จักกับเจ้าฟ้าหญิงอาชิ เพมเพม วังชุก ซึ่งเป็นพระปิตุจฉา ของกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน จึงไม่ แปลกใจที่ร้านนี้จะเต็มไปด้วยของ ประดับจากของที่ระลึกจากประเทศ ภูฏาน ร้านน่ารักให้อารมณ์ กุ๊กกิ๊กแบบนี้ คอช็อกโกแลต ทั้งหลายห้ามพลาด!!!

DIGITAL LIFESTYLE

37 DL


ENTERTAI Nment

Web

TEXT : Bipolar

NEW

www.dlfreemag.com

M o vie

สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์ Digital Lifestyle ไม่ได้หยุดอยู่เพียง แค่การทำนิตยสารเท่านั้น เพราะ ทีมงานของเรายังขยันทำเว็บไซต์ และ อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เด็ดๆ ให้คุณติดตามอ่านกันได้ แบบวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียว เว็บไซต์ ของเรานำเสนอไลฟ์สไตล์ เพื่อให้แฟน DL ทุกคน ได้ น ำเนื้ อ หาไปใช้ ง านได้ จ ริ ง และตอบสนองความ ต้องการในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

เว็บไซต์ของเราจะแบ่งเป็น 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่

• Review การทดสอบอุ ป กรณ์ IT โดยเน้น มือถือ กล้อง โน้ตบุ๊ค ฯลฯ อย่างจุใจ • Webboard เปิดโอกาสให้มี

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เรือ่ งอุปกรณ์ IT และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวหรือรอบโลกอย่างอิสระเสรี • Tip เทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมไปถึงกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดๆ ที่คุณ สนใจอยากรู้หรือที่เราอยากบอก • Spec มีคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า ราคาสินค้า รูปภาพสวยๆ ของสินค้าในมุมที่แตกต่างกัน • News อัพเดทข่าวสารอุปกรณ์ไอทีทั่วทุกมุมโลก อย่างฉับไว บุคคลเด่นๆ รวมไปถึงความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรมและธุรกิจในขณะนี้ด้วย • Article บทความต่างๆ ที่จะให้ความรู้ เกร็ดสาระ เรือ่ งราวน่าสนใจ ทุกเรือ่ งล้วนเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของแบรนด์สินค้า วิเคราะห์ความเป็นมาเป็นไปของเทคโนโลยีในปัจจุบนั www.dlfreemag.com รับรองเลยว่าจะเป็น เว็บไซต์ที่ตอบสนองดิจิตอลไลฟ์สไตล์ สร้างสรรค์ ชีวติ ประจำวันในยุคดิจติ อลของคุณให้มสี ไตล์ ไอเดีย บรรเจิด และแรงบันดาลใจดีๆ ลองเข้ามาสัมผัสและเป็นส่วนหนึง ่

DL–Digital Lifestyle กันเถอะครับ

38 DL  DIGITAL LIFESTYLE

MONSTERS VS ALIENS

THE INTERNATIONAL

1. แอนิเมชั่นความยาว 98 นาทีเรื่องนี้ที่ใช้เงินทุนไป 168 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ 2. เนื้อเรื่องดำเนินไปแบบ Sci-Fi Comedy พล็อตเรื่องมี อยู่ว่า มี Aliens ลึกลับจากนอกโลก ถูกส่งมาเพื่อจะยึ ดโลก รั ฐ บาล ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รลั บสุดยอดแห่งหนึ่งที่ควบคุม เหล่า Monsters เอาไว้ นำทีมโดย เด็กผู้หญิงที่สูง 49 ฟุต กับ ก๊วนเพื่อนสัตว์ประหลาด อย่างเช่น แมลงสุดอัจฉริยะ หนอนยักษ์ ความสู ง 350 ฟุ ต สั ต ว์ ท ดลองข้ า มสปี ชี ส์ ร ะหว่ า งลิ ง กับปลา และตัวเจลาตินสีฟ้ายืดหดได้ 3. ผู้สร้าง Monsters vs Aliens คือ ทีมเดียวกับผู้สร้าง Shrek ดังนั้นรับประกันความยียวนกวน Teen กับมุขฮาแบบตลกร้าย แถมเรื่องนี้เป็นงานชิ้นโบแดงที่ Dream Works ตั้งใจทำมาชนกับ แอนิ เ มชั่ น เรื่ อ ง Up ของพิ ก ซาร์ ส ตู ดิ โ อ ดู ก ระดู ก มวยแล้ ว Monsters vs Aliens เหนื อ กว่ า ด้ ว ยคาแร็ ก เตอร์ ข องก๊ ว น ตัวประหลาด

1. ผลงานล่าสุดของทอม ทิกเวอร์ ผู้กำกับชาวเยอรมัน ที่มีหนังดีอยู่ในโปรไฟล์อย่าง Run Lora Run (1998), Heaven (2002), และ Perfume: The Story of

a Murderer (2006) 2. ถ้าคุณชอบ ไคลฟ์ โอเว่น นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษ หน้าเข้ม ฟอร์มขรึมที่เรื่องนี้เขาโคจรมาพบกับ นาโอมิ วัตส์ คุณสงสัยไหมว่าทำไมหนังแอ็คชั่นทริลเลอร์เรื่องนี้ ถึงคัดนักแสดงหัวแถวทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงของฮอลลีวู้ด

มาแสดงนำ คำตอบคือ นัน่ เพราะว่า The International พยายามแยกตัวเองออกมาจากหนังแอ็คชั่นดาดๆ ที่ฮอลลีวู้ดชอบทำไง 3. ถ้าคุณไม่เก็ตเหตุผล 2 ข้อที่ว่ามา ลองอ่านพล็อตเรื่อง ต่อไปนี้ก็แล้วกัน The International ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจโลก (ไคลฟ์ โอเว่น) และทนายนิวยอร์ก (นาโอมิ วัตส์) ตัดสินใจเปิดโปงความผิดของธนาคารแห่งหนึ่งที่มี อำนาจมากที่สุดในโลก เขาและเธอจึงถูกตามล่าอยู่ทุก วินาที พร้อมกับต้องหาหลักฐานสาวถึงตัวผู้บงการ

M U S IC Artist : Lily Allen Album : It’s Not Me it’s You Label : EMI Genre : Electropop

กลายเป็ น เรื่ อ งเล่ าไม่ รู้ จ บของวงการเพลงยุ ค Myspace ที่วัยรุ่นสาววัย 18 ปี คนหนึง่ ขยันทำเพลงอัพโหลดขึน้ บนบล็อก แล้วมีคนแห่ฟงั เป็นหลักหมืน่ จนค่ายเพลง ต้องตามตัวมาออกอัลบั้ม Lily Allen สร้างสตอรี่แบบนี้ในวงการเพลงเมืองผู้ดี งานชุดแรก Alright, Still (2003) ของเธอได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่อง การกลับมาใน อัลบั้มชุดที่สองย่อมเป็นการคาดหวังที่สูงกว่า งานชุดนี้ดนตรีอิเล็กโทรป๊อปของเธอ ยั ง แพรวพราวเหมื อ นเดิ ม ที่ น่ า สนใจคื อ ลี ล าการเขี ย นเพลงของ Lily โตขึ้ น อย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิงอายุ 23 คนนี้เขียนเพลงเสียดสีความเป็นซูเปอร์สตาร์ของตัวเองในเพลง 22 เธอมีเพลงที่กัดจิกความรักของ วัยรุ่นยุคนี้ที่มักไปจบบนเตียงอย่างเพลง F*** You สรุปแล้ว Lily ยังเป็นตัวจริงทีน่ า่ ติดตามความแก่นเซีย้ วของเธอต่อไป

APP STORE FastLane Street Racing Lite

กราฟิกหน้าจอ : B+ ซาวนด์ประกอบ : B ความสนุก : B+ ขนาด : 9 MB

หลังจากที่สตีฟ จอบส์ใจกว้างเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมอิสระจาก ทั่วโลกเข้ามาสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆ รันบน iPhone และ iPod Touch ทั้งแบบขายและให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีๆ ที่ตอนนี้รู้จักในกันชื่อของ ‘App Store’ (App ในที่นี้หมายถึง Application ไม่ใช่ app แบ๊วนะ อิอิ) มันก็เป็นไปตามคาด หมวดที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเกม หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เกมรถแข่ง FastLane Street Racing Lite ยังคงติด Top 5 ด้วยความสนุกที่ใกล้เคียงการคอนโทรลพวงมาลัยจริงๆ เพราะใช้คุณสมบัติ balancing ของ iPhone มาสร้างความสนุกโดย คนเล่นต้องคอยเอียงหน้าจอ iPhone ตามเวลารถเข้าโค้ง ใครชอบเกม รถแข่งสไตล์ที่เล่นไปต้องโค้งตัวตาม น่าจะอินกับ App ตัวนี้ ที่สำคัญ โหลดฟรี


โตโยต้าลุยขึน ้ เหนือ

ปลูกป่าชุมชน ระดมพลอาสาสมัครรักษ์ปา่ ยิ่งเราพยายามเร่ ง ก้ าวให้ ทัน เทคโนโลยี ม ากแค่ไ หน เราก็ยิ่งต้องตระหนักถึงความสมดุลของชีวิตและโลก ด้วยนะครับ ดังนั้น เมื่อเดือนที่ผ่านมา DL จึงตามติด กิจกรรมเพื่อสังคมของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองไทย ขึ้นไป ปลู ก ป่ า ชุ ม ชนด้ ว ยกล้ าไม้ ม ากกว่ า 25,000 ต้ น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไพโรจน์ แสงภู่ ว งษ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดโครงการ ‘อาสาสมัคร รักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทอดไท้องค์ราชา’ โดยมี อภิชยั สิทรัตตะกุล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันนำ อาสาสมัครจากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 2,000 คน ร่ ว มกั น ปลู ก ป่ า ชุ ม ชนด้ ว ยกล้ าไม้ ก ว่ า 25,000 ต้ น บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่ า ต้ นไม้ เ หล่ า นี้ จ ะช่ ว ยดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนได

ออกไซด์ในบรรยากาศได้เฉลีย่ 200 ตันต่อปีเลยทีเดียว! โครงการอาสาสมัครรักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทอดไท้องค์ราชา เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำผล จากการสัมมนาวิชาการที่โตโยต้าจัดอย่างต่อเนื่องใน จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามหลักวิชาการ และเผยแพร่ แ นวคิ ด วิ ธี ก ารการปลู ก ป่ า นิ เ วศอย่ า ง ยั่งยืนของ ศ. ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาต่อยอดให้กลาย เป็นการปฏิบัติลงมือทำกันจริงจัง โดยการจัดการและ แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น รูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งยังถือเป็นการถวายแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากการปลูกป่าในวันนัน้ แล้ว เมือ่ ไม่นานมานี้ โตโยต้ายังได้นำทีมอาสาสมัครกว่า 500 คน ช่วยกันทำ แนวกันไฟเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรโดยรอบวัด

และมีการจัดอบรมแกนนำอาสาสมัครเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของผืนป่า โดยได้รับ เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายหน่วยงาน การปลู ก ป่ า นิ เ วศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด ของ ศ. ดร.อาคิระ มิยาวากิ มีการประยุกต์ใช้กับโครงการ ปลู ก ป่ า มาแล้ ว มากกว่ า 1,500 แห่ ง ทั่ วโลก รวมถึ ง โครงการป่านิเวศในโรงงานของโรงงานโตโยต้าเอง ที่บ้านโพธิ์ มีอาสาสมัครกว่า 10,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นกล้ากว่า 100,000 ต้น เมือ่ ปีทผี่ า่ นมาด้วย วุ ฒิ ก ร สุ ริ ย ะฉั น ทนานนท์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกั ด กล่ า วว่ า “โครงการอาสาสมั ค รรั ก ษ์ ป่ า พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มใจเทอดไท้ อ งค์ ร าชา ถือเป็นครั้งแรกของบริษัท โตโยต้าฯ ในการนำองค์ ความรู้ที่ได้จากการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการมา ปฏิ บั ติ เพื่ อ เป็ นโครงการตั ว อย่ า งของการแก้ ไ ข ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความ ร่วมมือจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) หน่วยงานราชการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พี่น้องชาวอำเภอสันป่าตอง และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนอาสาสมัครทุกท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ หวังว่า ต้นกล้าที่ได้ร่วมกันปลูก ในวั น นี้ จะเติ บใหญ่ ก ลายเป็ น ผื น ป่ า ที่ ก่ อให้ เ กิ ด นานาประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

DO YOU

know โตโยต้ า มี เ ป้ า หมายที่ จ ะปลู ก ป่ า นิ เ วศ จำนวน 1 ล้ า นต้ น ภายในเวลา 5 ปี โดยขยายโครงการไปยั ง ผู้ แ ทนจำหน่ า ย ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ


DL_001  

EASY LIFE MOBILE/LAPTOP GADGET ACCESSORY HOME-MULTIMEDIA ENTERTAINMENT www.powerbuy.co.th
 A Central Retail Company @ POWER BUY เหตุ ผ ล...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you