Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

มหิดลสิทธาคาร

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

V O L . 7 | N O . 1 9 0 | 5 - 11 J U N E 2 0 1 4


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT

Music ยังจ�ำได้อยูเ่ ลยว่า ครัง้ แรกสุดทีไ่ ด้เข้าไปนัง่ ฟังคอนเสิรต์ ระดับโลกที่ The Esplanade ของสิงคโปร์ เมือ่ สักสิบกว่าปีกอ่ นโน้น ผมตืน่ ตะลึงมากมายเพียงใด เปล่าครับ! ไม่ได้ตนื่ ตะลึงกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือความยิง่ ใหญ่ของบทเพลง (ตอนนัน้ เป็น ไวโอลินคอนแชร์โตหมายเลขหนึง่ ของปากานินี ซึง่ ยากเย็น สลับซับซ้อน และวิจติ รพิสดารมาก) มากเท่า ตืน่ ตะลึงกับ ‘ระบบเสียง’ ทีแ่ จ่มชัด ใสปิง๊ The Esplanade ท�ำให้ผมรูเ้ ป็นครัง้ แรกว่า ความงดงามของ ‘ระบบเสียง’ คืออะไร ทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะฟังดนตรีทหี่ อแสดงดนตรีไหนในประเทศไทย บอกตรงๆ นะครับ ว่ามันเหมือนกับ เดินอยูใ่ นหมอก มองอะไรไม่เห็น ทุกอย่างสลัวรางไปหมด แต่ละโน้ตไม่ได้ดงั ออกมาคมชัด ไม่ใช่เพราะ ฝีมอื ของนักดนตรี แต่เป็นเพราะการออกแบบ ‘อะคูสติก’ ของเสียง หอแสดงดนตรีหรือ ‘คอนเสิร์ตฮอลล์’ ในแต่ละหนแห่งนั้น มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ ทีเ่ ดียวนะครับ The Esplanade อาจมีดตี รงทีค่ วามคมใส ทีส่ ำ� คัญก็คอื มีการวางฐานรากทีย่ ดื หยุน่ เพือ่ ซับแรงสะเทือนของรถใต้ดนิ ทีแ่ ล่นอยูข่ า้ งใต้ แต่ถา้ เป็นหอแสดงดนตรีเก่าแก่ในเมืองเก่าแก่อย่างหลาย เมืองในยุโรป เราจะรับรูถ้ งึ ‘อะคูสติก’ ของเสียงได้อกี แบบหนึง่ เหมือนตอนนั้น ตอนที่ผมไปฟังคอนเสิร์ตทรัมเป็ตกับออร์แกนในโบสถ์แห่งหนึ่งที่กรุงปราก ออร์แกนนั้นเป็นออร์แกนลมขนาดมหึมาที่มีท่อฝังอยู่กับผนังสูงขึ้นไปลิบลิ่ว เสียงของออร์แกนสง่างาม ตัดกับเสียงฉูดฉาดของทรัมเป็ตได้อย่างคาดไม่ถงึ เมือ่ มองขึน้ ไปตามผนังและเพดาน เราจะเห็นรูปปัน้ ประดับผนัง เป็นเทวดา นักบุญ และแม่พระ ตามคตินยิ มของคริสต์ น่าประหลาด ทีร่ ปู ปัน้ ประดับผนังอันวิจติ รบรรจงเหล่านัน้ ไม่ได้ทำ� ให้อะคูสติก ของเสียงเสียไปเลย แต่เสียงกลับมีลกั ษณะนุม่ นวล อ่อนโยน และสง่า ราวกับเป็นเสียงทีล่ อยมาจากทีไ่ กล การก้องสะท้อนของเสียงมีอยู่ไม่น้อย แต่เป็นการก้องสะท้อนของเสียงในแบบที่เสริมความสง่างามให้ กับบทเพลง คอนเสิร์ตนั้นคัดเพลงของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค และเพลงในยุคบาโรคต่างๆ มาเล่น ผมเข้าใจว่า คีตกวีในยุคโน้น คง ‘ออกแบบ’ เสียงให้เหมาะกับสถานทีแ่ สดงอย่างวิหารขนาดใหญ่ทมี่ เี สียง ก้องสะท้อนเป็นเอกลักษณ์เช่นนีอ้ ยูแ่ ล้ว ผลก็คอื เราได้ ‘เสียง’ ทีไ่ ม่มที ไี่ หนเสมอเหมือน ตอนไปบาเซิล เพือ่ ฟังเจมส์ กัลเวย์ นักเป่าฟลุตมือเอกของโลกก็เช่นกัน คอนเสิรต์ ฮอลล์ของเมือง บาเซิลนัน้ ให้เสียงทีม่ เี อกลักษณ์ ผมเข้าใจว่าแม้รปู ลักษณ์จะเก่าแก่โบราณ แต่นา่ จะมีการออกแบบระบบ เสียงใหม่ ท�ำให้เสียงแบบสมัยใหม่ของฟลุต ได้ยนิ แจ่มชัดและร่าเริงสดใสมาก เมืองไทยขาดหอแสดงดนตรีดๆี แต่กน็ า่ ดีใจนะครับ ทีเ่ ราก�ำลังเกิด Music Phenomenon ขึน้ มา อย่างหนึง่ นัน่ คือ ‘มหิดลสิทธาคาร’ หรือหอแสดงดนตรีของมหิดล ศาลายา ซึง่ แม้จะรูส้ กึ เหมือนอยูไ่ กลไป หน่อย แต่ถา้ ขับรถไปก็ราวๆ แค่ครึง่ ชัว่ โมง ทว่าถ้าคุณได้ไปฟังการแสดงดนตรีทนี่ นั่ คุณจะไม่ตอ้ งดัน้ ด้น ไปฟัง ‘ระบบเสียง’ ชัน้ เลิศทีไ่ หนให้ไกล ทีส่ ำ� คัญก็คอื วง Thailand Philharmonic Orchestra หรือ TPO ก็เชิญนักดนตรีจากต่างประเทศมาร่วมแสดงอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกวันศุกร์และเสาร์ดว้ ย เพราะฉะนัน้ จึงอยากให้คณ ุ ได้สมั ผัสประสบการณ์ทางดนตรีกบั ‘ปรากฏการณ์ดนตรี’ ครัง้ ใหม่นี้ จริงๆ แล้วคุณจะรูค้ รับ ว่า ‘เสียง’ ท�ำให้ชวี ติ ของเรามีความสุขมากขึน้ ได้มากมายแค่ไหน ไม่วา่ สถานการณ์ของชีวติ จะเป็นอย่างไรก็ตาม!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

HOTEL

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION

AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


CTextITY MOVEMENT : iD11

ภาพ : domaine de boisbuchet by andreas jung

ภาพ : costa verde hotel

= จากผลการส�ำรวจในหัวข้อ ‘เมืองที่ดีที่สุด’ ของเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง ‘ทริปแอดไวเซอร์’ โดยเปิดเผยมุมมองของนักเดินทางที่มีต่อเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง ทั่วโลกกว่า 54,000 คน พบว่าเมืองที่ได้อันดับ 1 ในด้านประสบการณ์โดยรวม ดีที่สุดคือ โตเกียว ซึ่งยังเป็นเมืองที่ได้รับอันดับต้นๆ ด้านความมีน�้ำใจ บริการแท็กซี่ บริการขนส่งสาธารณะ และความสะอาดของท้องถนน อีกทั้งยังติดอันดับ 1 ใน 10 ใน 13 หมวดหมู่จากทั้งหมด 16 หมวดหมู่อีกด้วย ที่มา : www.tripadvisor.com

Boeing 727 Hotel

อินเทรนด์กนั เลยทีเดียวกับโรงแรม Boeing 727 ทีไ่ ด้ไอเดียเก๋ น�ำเอาโครงเครือ่ งบินโบอิง้ 727 เมือ่ ปี 1965 จากสนามบิน San Jose Airport มาดัดแปลงเป็นโรงแรมทีพ่ กั กลางป่าใหญ่ที่ Costa Verde Hotel ภายในห้อง ถูกตกแต่งอย่างพิถีพิถันด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักฝีมือแฮนด์เมดจากเกาะชวา อินโดนีเซีย มีสองห้องนอน ห้องน�ำ้ ในตัว ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร พร้อมระเบียงริมทะเลทีไ่ ด้ววิ 360 องศา แวดล้อมไปด้วย สวนเขียวขจีและต้นไม้ใหญ่แสนร่มรืน่ เหมาะส�ำหรับคนทีช่ อบธรรมชาติและเป็นนักแอดเวนเจอร์ตวั ยง

Paper Pavilion

= ผลทดสอบภาษาอั ง กฤษจาก 60 ประเทศทั่ ว โลกที่ ไ ม่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ เป็ น ภาษาแม่ โดยสถาบั น สอนภาษา ระดับโลก Education First พบว่า ไทยถู ก จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ต�่ ำ มากและ เป็นอันดับที่ 55 ในขณะที่กลุ่มอาเซียน มาเลเซีย อยู่ในอันดับ 11 และสิงคโปร์ อันดับ 12 อินโดนีเซียอันดับที่ 25 และ เวียดนาม อันดับที่ 28 ที่มา : www.ef.co.th

ภาพ : guerillasculpture.tumblr.com

นี่เป็นพาวิลเลียนถาวรหลังแรกในยุโรปของ Shigeru Ban เจ้าของรางวัลชนะเลิศ Pritzker Prize ซึง่ พาวิลเลียนนีใ้ ช้โครงสร้างหลักเป็นแกนกระดาษรีไซเคิล คล้ายๆ กับทีเ่ ขาเคยใช้สร้าง Japanese pavilion ในงาน Expo 2000 ที่เมือง Hanover ประเทศเยอรมนี ส�ำหรับพาวิลเลียนหลังนี้ตั้งอยู่ที่ Domaine de boisbuchet ใจกลางฝรัง่ เศส โดยได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ นักเรียนอินเตอร์ 24 คนมาช่วยกันสร้าง ซึ่งในส่วนของโครงสร้างใหม่นี้เขาได้ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ โดยเลือกอะลูมิเนียมและกระจกมาท� ำเป็น façade เพือ่ ยืดอายุการใช้งาน ในขณะทีโ่ ครงสร้างภายนอกใช้ผา้ ใบโปร่งแสง (Translucent Tarpaulin) แทน Corrugated Fiber Glass เพือ่ เพิม่ ความคงทนและแข็งแรง

Swarm The World

ช่วงนี้คงจะเห็นผีเสื้อนับพันๆ ตัวโบยบินไปเกาะอยู่ตามโครงสร้างต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหล่าผีเสื้อ แสนสวยนี้อยู่ภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Swarm The World ผลงานศิลปะของ Tasha Lewis ศิลปินสาว ชาวอเมริกนั ทีต่ อ้ งการจะสร้างมิตรภาพผ่านฝูงผีเสือ้ โดยเธอได้ใช้เวลาหลายเดือนเดินทางไปรอบๆ อเมริกา เพื่อน�ำเอาฝูงผีเสื้อแสนสวยจ�ำนวนกว่า 4,000 ตัวไปติดตั้งตามโครงสร้างต่างๆ ในแหล่งชุมชนเมือง ซึง่ เหล่าผีเสือ้ นีท้ ำ� มาจากวัสดุรไี ซเคิล และมีแม่เหล็กติดไว้ขา้ งใต้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำไปติดตามวัสดุทเี่ ป็น เหล็ก โปรเจกต์นไี้ ม่จำ� กัดวงแค่ในอเมริกาเท่านัน้ เธอยังมีแพลนจะส่งพัสดุไปยัง 10 กลุม่ รอบโลกอีกด้วย โดยแต่ละกล่องจะบรรจุผีเสื้อจ�ำนวน 400 ตัว ซึ่งเธอหวังจะเห็นผีเสื้อตัวน้อยๆ เหล่านี้ออกเดินทางไปยัง บ้านใหม่กว่า 100 หลังทัว่ ทัง้ 7 ทวีป โดยมีกำ� หนดโบยบินตัง้ แต่ตลุ าคมนีไ้ ปจนถึงกันยายนปีหน้า

04 - 24 7

สุดยอดไปเลยส�ำหรับที่จอดรถรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานการออกแบบจากทีม BMW DesignworksUSA ทีไ่ ด้ดไี ซน์ทจี่ อดรถชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ I solar carport เพือ่ รองรับรถรุน่ ใหม่ i8 และ i3 โดยใช้วสั ดุผสมผสานระหว่างไม้ไผ่และคาร์บอนไฟเบอร์ ส่วนตัวโครงสร้างออกแบบให้มลี กั ษณะเป็นทีจ่ อดรถพร้อมหลังคาบังแดด เน้นความโปร่งโล่ง เพือ่ รองรับอากาศร้อนและแสงแดดจัดในแคลิฟอร์เนีย ส่วนด้านบนติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ เพือ่ รับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ จะเปลีย่ นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งถึงยังตัวรถด้วยระบบ ชาร์จไฟ I Wallbox Pro ของ BMW สามารถชาร์จพลังงานให้กบั รถ i8 รุน่ ใหม่ให้วงิ่ ได้ไกล ถึง 37 กม. อีกทัง้ ยังส�ำรองพลังงานไว้สำ� หรับใช้ในบ้านได้อกี ด้วย นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ทีช่ ว่ ยสร้างพลังงานแบบไร้มลพิษของจริง ภาพ : www.bmwblog.com


TF190005KB TRIM260X170 27/5/57

ก่อนหน้านี้หลายคนคงจะได้ยินข่าวความรุนแรงกันเป็นพักๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดใน สามจังหวัดภาคใต้ หรือจะเป็นข่าวการปะทะกันของกลุม่ คนทีม่ คี วามคิดเห็นแตกแยกกันในเมืองกรุง น�ำมาซึ่งความสูญเสียและความเศร้าเสียใจ แต่ในความหดหู่เหล่านั้นกลับมีกลุ่มคนไอเดียเจ๋ง เปลีย่ นแปลงความรุนแรงมาเป็นความสวยงามได้อย่างน่าทึง่ Seedboms ระเบิดเมล็ดพันธุท์ มี่ าใน รูปแบบของระเบิดน้อยหน่า ผลงานความครีเอตของ Kabloom บริษทั ออกแบบเล็กๆ ในสกอตแลนด์ โดยวัสดุทนี่ ำ� มาใช้ทำ� บรรจุภณ ั ฑ์ของ Seedboms นัน้ เป็นส่วนผสมของสารอินทรียจ์ ากธรรมชาติ พร้อมเส้นใยพืช อย่างเยื่อมะพร้าว ส่วนหมึกพิมพ์ที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ก็ยังเป็นหมึกที่สกัดจาก ธรรมชาติอกี ด้วย ภายใน Seedboms จะบรรจุเมล็ดพันธุต์ า่ งๆ เช่น Catnip สมุนไพรทีด่ งึ ดูดให้ แมวเคลิม้ , Butterflybom เมล็ดพันธุด์ อกไม้ปา่ ทีห่ ลอกล่อเหล่าผีเสือ้ , Sunflower Power เมล็ดพันธุ์ ดอกทานตะวันทีโ่ ตเร็วทันใจ ฯลฯ โดยวิธเี พาะก็งา่ ยแสนง่าย เพียงน�ำ Seedboms ไปชุบน�ำ้ ให้ชมุ่ แล้วปาลงในสวนหรือบนดินที่รกร้างต่างๆ จากนั้นมันจะสลายตัวทางชีวภาพไปพร้อมๆ กับการ เติบโตของต้นไม้ทเี่ จริญงอกงาม นับว่าเป็นไอเดียทัง้ กรีนและกวนทีช่ ว่ ยเปลีย่ นกระแสความร้อนระอุ อ้างอิง : www.creativemove.com, www.kabloomshop.co.uk ของการเมืองไทยให้ดนู า่ รักได้อย่างดีทเี ดียว

Bangkok Creative Playground ต้องยอมรับว่า กระแสด้านงานความคิดสร้างสรรค์ในเมืองไทยก�ำลังมาแรงเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากการเปิดตัวอาณาจักร Bangkok Creative Playground ศูนย์รวมความคิด สร้างสรรค์ครบวงจรบนเนือ้ ที่ 12 ไร่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Work Live Play’ ซึง่ จะเป็นทัง้ ทีท่ ำ� งาน ทีใ่ ช้ชวี ติ และทีเ่ ล่นสนุกเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ ได้ทำ� งานและคิดงานท่ามกลางสิง่ แวดล้อม ทีส่ ร้างสรรค์และมีความสุข โดยพืน้ ที่ Bangkok Creative Playground นีป้ ระกอบไปด้วย 3 อาคาร เริม่ ด้วยอาคารแรกซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของบริษทั CMO จ�ำกัด (มหาชน) ภายในจะมีพพิ ธิ ภัณฑ์ และศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ รวมอยูด่ ว้ ย ภายใต้แนวคิด Informal Interaction ส่วนอาคาร ที่ 2 เป็นทีต่ งั้ ของ บริษทั ดิอาย จ�ำกัด เน้นความเป็นสตูดโิ อภายนอกจะมีเปลือกหุม้ กระจก เป็นโลหะสีเงิน เจาะรูไว้สำ� หรับระบายอากาศเพือ่ ให้เป็นตึกประหยัดพลังงาน และสุดท้ายคือ อาคารของ บริษทั PM Center จ�ำกัด ทีม่ แี นวคิดจากการใช้กล่องสามกล่องมาประกอบกัน มีหลังคาทีม่ คี วามยาวเพือ่ ให้แสงส่องโดยตรง ให้อารมณ์เหมือนห้องใต้หลังคา เรียกได้วา่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการปลดปล่อยพลังของเหล่าคนครีเอทีฟได้อย่างน่าทึง่ ไม่เบา

24 7 - 05


CTextalendar : รุง่ วิสาข์

Today

Today

ณ ขณะ 100 ต้นสน แกลเลอรี นิทรรศการเดีย่ วครัง้ ที่ 3 ของประติมากรร่วมสมัย อุทยั นพศิริ ทีห่ ลงใหลในสือ่ ไม้ ล่าสุดอุทยั ยังคง เลือกใช้ไม้ในการถ่ายทอดมุมมองทีม่ ตี อ่ โลก และความเป็นไปต่างๆ ผ่านเสน่หใ์ นงานประติมากรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานทุกอย่างด้วยมือและทักษะเฉพาะตัวของศิลปินเอง โดยปราศจากการใช้ เครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิด นิทรรศการจัดแสดงที่ 100 ต้นสน แกลเลอรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2684 1527, 08 4388 1488 หรือคลิก www.facebook.com/100TonsonGallery

โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ชวนเที่ยวงาน Wedding Fair บูธ P34 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนรมิตวันพิเศษของคุณกับคนรักสูค่ วามทรงจ�ำไม่รเู้ ลือน ได้ทบี่ ธู P34 โดยทีมงานเวดดิง้ จาก โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค พร้อมแนะน�ำและมอบบริการที่ดีที่สุดส�ำหรับงานส�ำคัญของทุกคู่รัก พิเศษ! เพียงลงทะเบียนที่บูธลุ้นรับที่พักภายในประเทศของเครือ อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลกรุป๊ (IHG Hotels) พร้อมรับสิทธิพเิ ศษ มากมาย อาทิ ส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมของขวัญสุดพิเศษ และส่วนลด ค่าบริการ 50% จาก ‘Love Indeed’ เวดดิ้งแพลนเนอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มิถนุ ายน 2557 เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามแพ็คเกจวิวาห์ หรือส�ำรองห้องจัดเลีย้ ง โทร. 0 2632 9000 ต่อ 4120-4123

-15 JUN 2014

7 JUN 2014

Nui Show โซเชียลมีเดี่ยว : Talk Tech Spectacular ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรไอทีตัวจริง ที่ท�ำทั้งเบื้องหน้าและ เบือ้ งหลัง สร้างสรรค์ความรูด้ า้ นไอทีมานานกว่า 15 ปี เขาพร้อมแล้ว กับโชว์ครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิต กับทอล์คโชว์ไอที ‘Nui Show โซเชียลมีเดีย่ ว : Talk Tech Spectacular’ ทอล์คโชว์สนุก ปลุกความคิด สร้างสรรค์ สารพันเคล็ดลับส�ำหรับคอโซเชียลในสไตล์เดี่ยวไอที เขาจะพาคุณย้อนวัยสนุกตั้งแต่ยุค 8-bit ยัน 4G และดิจิตอลทีวี ใหม่ของไทย งานนี้ทุ่มทุนสร้างด้วยโปรดักชั่นขนาดเกินคาด จาก ทีมผูจ้ ดั งานคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย โชว์โนลิมติ ร่วมกับ เค ทู เอ็กซิบทิ จองบัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์

10 JUN 2014

Bunka Fashion Academy 7th : Graduation Fashion Show CentralWorld (1st Flr., Eden Zone) สถาบันบุนกะแฟชัน่ ขอเชิญแขกผูม้ เี กียรติชมงานแสดงแฟชัน่ โชว์ ผลงานส�ำเร็จ การศึกษาของนักเรียนรุน่ 7 ผลงานการออกแบบ Graduation Project ในงาน ‘Graduation Fashion Show’ ในวันอังคารที่ 10 มิถนุ ายน 2557 ณ ลานอีเดน ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริม่ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 17.00 น. และชมการแสดง ในเวลา 18.00 น.

Exhibition Update

-8 JUN 2014

7-15 JUN 2014

The 18th Muju Firefly Festival Muju, South Korea ในเดือนมิถนุ ายนเกาหลีใต้มเี ทศกาลหนึง่ ทีฟ่ งั ดูนา่ รักโรแมนติกว่า ‘เทศกาลชมหิง่ ห้อยมูจ’ู (Muju Firefly Festival) จัดขึน้ ทีม่ จู ู เกาหลีใต้ สถานทีท่ ขี่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งหิง่ ห้อย เพราะมีระบบนิเวศ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มาก ทัง้ นีจ้ ดุ ชมหิง่ ห้อยนัน้ มีอยูห่ ลายจุดทัว่ เมือง เช่น ย่านคลองนัมแดเซิน ซึง่ ทุกคนจะได้ตนื่ ตาตืน่ ใจกับเหล่าหิง่ ห้อยทีส่ ร้างความสว่างไสวไปทัว่ ทุกมุมเมือง นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อย การละเล่นพื้นบ้าน และการพิมพ์หิ่งห้อย บนมือ เป็นต้น ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก firefly.or.kr ทีม่ า : letgokorea.com

Text : Ti-na

TOY-WANT-YOU นิทรรศการระดมชาวชาติทอย รวมพลคนท�ำงานศิลปะอาร์ตทอย ทีเ่ กิดขึน้ จากความคิดของสามหัวแรงหลัก อย่าง Hoo Doll (เต้าหู-้ ณฤต เลิศอุตสาหกูล), Topz Greenful ToyDsign (ท็อป-ถวัลย์ เขียวเปี่ยม) และ TABAN Studio (ต้น-ชัยวัฒน์ เสริมสุธอี นุวฒ ั น์) ทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�ำคัญของกลุม่ คนเหล่านี้ ที่กระจายตัวอยู่ตามที่ต่างๆ ซึ่งล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ ประติมากรรมขนาดเล็กในรูปแบบตุ๊กตาหรือของเล่น แต่อาจยังขาดพื้นที่ ในการแสดงผลงาน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การรวบรวมผลงาน แลกเปลี่ ย น ประสบการณ์และไอเดียสร้างสรรค์ รวมถึงการต่อยอด และเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ศักยภาพฝีมือชาวไทยออกไปตามสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดจ�ำหน่ายผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดงาน ‘TOY-WANT-YOU : ArtToyExhibition’ ครัง้ ที่ 0 ขึน้ เป็นการน�ำร่อง “ครัง้ นีเ้ รา รวมตัวกันได้กว่า 100 คาแร็กเตอร์ แล้ว มีทงั้ แบบทีร่ า่ งสเก็ตช์ งานสองมิติ สามมิติ มีงานเรซิน ไฟเบอร์ และ 3D พริน้ ติง้ มาให้ชมกัน ซึง่ จากงานครัง้ นี้ จะมีการต่อยอดไปอีกเรื่อยๆ ไม่ได้ มี เ พี ย งตุ ๊ ก ตาคาแร็ ก เตอร์ ดี ไ ซน์ อย่างเดียว แต่ตอ่ ๆ ไปอาจจะร่วมกัน ท�ำมีเดียต่างๆ ออกมา เพราะหลายคน

06 - 24 7

ที่มาร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ ต่างก็มี พื้นฐานอาชีพที่น่าสนใจแตกต่างกัน ออกไป เช่น บางคนท�ำหนัง ครีเอทีฟ โฆษณา รวมถึงนักปั้นไฟเบอร์กลาส ต้องคอยติดตามว่าพวกเราจะมีอะไร สนุกๆ มาให้ชมกันอีก” Hoo Doll กล่าว และแน่นอนว่านอกจากจะมีผลงานของ Hoo Doll, Topz Greenful ToyDsign และ TABAN Studio แล้ว ยังมีผลงานของศิลปินทัง้ หน้าเก่าหน้าใหม่ รวมถึงผลงานของนักศึกษารุน่ ใหม่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย โดยนิทรรศการนีจ้ ะมีการหมุนเวียนจัดแสดงตามสถานทีต่ า่ งๆ รวมถึง เวิรก์ ช็อป และโปรดักต์ทนี่ ำ� มาวางจ�ำหน่ายภายในงานเพือ่ ให้เหล่าคนรักทอยได้สะสมกัน นิทรรศการ TOY-WANT-YOU : ArtToyExhibition ครัง้ ที่ 0 จัดแสดงที่ Hoo DIY Workshop Studio & Gallery สุขมุ วิท 99/1 (BTS บางจาก) พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวและสถานที่ ในการจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Facebook : Art Toys (Thailand) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 08 6662 8821


LTextOOK AROUND : Prae ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Petpro Super Store @ Chaeng Watthana 10

Petpro Super Store ศูนย์การค้าส�ำหรับสัตว์เลีย้ งครบวงจร กว้างขวางกว่าร้านทัว่ ไปบนพืน้ ทีก่ ว่า 500 ตารางเมตร มีบริการตัดแต่งขนน้องหมาน้องแมว และอุปกรณ์สำ� หรับสัตว์เลีย้ งครอบคลุมทุกชนิด พร้อมการออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้สะดวกแก่การเดินช้อปปิง้ อย่างสบายใจ ลานจอดรถกว้างขวาง และ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ พร้อมให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งสัตว์เลีย้ งเพือ่ ให้คณ ุ ดูแลสัตว์แสนรักได้อย่างมัน่ ใจมากขึน้ และทีส่ ำ� คัญยังเป็นจุดนัดพบของคนรักสัตว์เลีย้ ง เตรียมเปิดให้คณ ุ เข้ามาใช้บริการเร็วๆ นี้ รายละเอียด เพิม่ เติมที่ www.petpro.co.th หรือ www.facebook.com/petprosupermarket โทร. 02-576-1588

‘me’ limited edition @ Siam Square Soi 6

ธุรกิจสร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยีทนั สมัย โชว์รมู ผลิตโมเดล 3 มิตคิ รบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ให้ชาวไทยได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ในการสร้างมินโิ มเดลเหมือนคนต้นแบบ ครบครันด้วยอุปกรณ์ ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ให้คณ ุ เก็บความเป็นตัวตนของคุณในรูปแบบของทีร่ ะลึกไว้ได้อกี นานเท่านาน โดยสามารถเลือกขนาดโมเดลได้ตามต้องการ นอกจากนีย้ งั สามารถสแกนของสะสมแสนรักใน ขนาดมินไิ ด้อกี ด้วย และในอนาคตก็จะพัฒนาระบบให้สามารถสแกนสัตว์เลีย้ งทีไ่ ม่ยอมอยูน่ งิ่ ได้ ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 2658 3752, 09 3939 7525 หรือ www.me-limitededition.com, www.facebook.com/me.limitededition.thailand

QiSS Mall

@ Soi Rubia, Sukhumvit 42 คอมมิวนิตมี้ อลล์แห่งใหม่บนพืน้ ทีร่ วมกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมทีจ่ อดรถทีร่ องรับได้ มากถึง 300 คัน เน้นบรรยากาศให้คนเมือง ได้อยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติมากขึน้ ด้วยต้นไม้รม่ รืน่ โดยมีตน้ ปีบ และต้นจ�ำปี คอยส่งกลิน่ หอมฟุง้ ต้อนรับคุณอยูท่ กุ ฤดูกาล ขณะเดียวกันก็ดมื่ ด�ำ่ กับสถาปัตยกรรมแนวยุโรปร่วมสมัยทีร่ งั สรรค์ อย่างประณีต คิสมอลล์ประกอบไปด้วย ซูเปอร์มาเก็ต ธนาคาร ร้านอาหาร เบเกอรี่ ร้านเครือ่ งดืม่ คลินกิ และสถาบันการศึกษา ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยเพียง 600 เมตร พร้อมต้อนรับคุณแล้ววันนี้

Thanyapura Hotel @ Phuket

โรงแรมธัญญปุระ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการธัญญปุระ ซึง่ ประกอบไปด้วยโรงเรียนนานาชาติ Sports Club, Mind Center ฯลฯ บนพืน้ ที่ 149 ไร่ โอบล้อมด้วยวิวธรรมชาติ ทีส่ วยงาม ให้บริการด้านการกีฬาทีห่ ลากหลายส�ำหรับ นักกีฬาและบุคคลทุกวัย ได้แก่ ไตรกีฬา ฟุตบอล เทนนิส รักบี้ และกีฬาทางน�ำ้ พร้อมทัง้ มีศนู ย์สขุ ภาพ อาทิ กายภาพบ�ำบัด การแพทย์แบบเอเชียแผนโบราณ และ เทคโนโลยีรว่ มสมัย เพือ่ ให้คณ ุ ได้ทงั้ การพัฒนาทักษะร่างกาย และผ่อนคลายไปพร้อมๆ กัน โรงแรมธัญญปุระมีหลาย แพ็คเกจให้เลือกเข้าพักตามความต้องการ สอบถามเพิม่ เติม ได้ที่ www.thanyapura.com หรือโทร. 076 336 000

YaccoMaricard @ Sukhumvit 23

YakkoMaricard แบรนด์เสือ้ ผ้าสตรีสดุ หรูจากญีป่ นุ่ เปิดตัวแฟล็กชิป สโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการดัดแปลงบ้านเก่าย่านสุขมุ วิท ต่อเติมจนได้พนื้ ทีใ่ ช้สอยกว่า 300 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย สไตล์ Modern Minimalist House ตามคอนเซ็ปต์ Yourself / Multifunction/ Community ผลงาน การออกแบบร่วมกันระหว่างสถาปนิกชาวไทย และชาวญีป่ นุ่ พร้อมเรือนกระจกให้ทกุ ท่านสามารถ ชืน่ ชมธรรมชาติจากสวนสวยภายนอกไปพร้อมกับการเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าได้อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ งั แบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยออกเป็นอาคารรับรองลูกค้า อาคารจัดแสดงคอลเลคชัน่ เสือ้ ผ้า และอาคารกระจก 2 ชัน้ จัดแสดงสินค้าพิเศษเฉพาะทีส่ าขานี้ และห้อง Personal Shopper เพือ่ ประสบการณ์พเิ ศษ เฉพาะลูกค้าชัน้ น�ำ

08 - 24 7


Text : พลสัน นกน่วม, วรรษมน โฆษะวิวฒ ั น์

นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ สาบานตนรับต�ำแหน่ง

ฮีโร่มาร์เวลผนึกก�ำลัง ให้ก�ำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง

‘Stratford Caldecott’ ตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้าย และจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ได้เพียง 3 เดือน ลูกสาว ของเขา ‘Sophie Caldecott’ อยากให้ก�ำ ลังใจพ่อของ ตัวเอง เธอจึงสร้างแฮชแท็ก #CapForStrat ขึ้นโดย หวังว่าซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลที่คุณพ่อเธอชื่นชอบ จะสามารถช่วยเติมเต็มกำ�ลังใจให้แก่คณ ุ พ่อของเธอได้ และก็ ต้ อ งเซอร์ ไ พรส์ เ มื่ อ นั ก แสดงที่ แ สดงเป็ น ฮีโร่มาร์เวล อาทิ Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth ฯลฯ ก็เข้าร่วม ส่งกำ�ลังใจผ่านแฮชแท็กนีใ้ นนามของฮีโร่ทต่ี วั เองแสดง ด้วยเช่นกัน ยังไม่นับรวมคนอื่นๆ ที่เมื่อได้รู้เรื่องราว ต่างก็สง่ กำ�ลังใจเข้ามาอย่างล้นหลาม บางคนก็หยิบเอา เครื่องแบบฮีโร่มาร์เวลขึ้นมาใส่ประกอบสร้างความ สนุกสนาน แคมเปญนีป้ ระสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก จนทำ�ให้มีองค์กรการกุศลให้ความสนใจ และอาจมี การต่อยอดไปยังโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆ ต่อไป นีส่ นิ ะฮีโร่ตวั จริง

หนุ่มน้อยวัย 11 ใช้ทักษะจากเกม GTA ช่วยชีวิตคุณปู่ ชาร์ลี คัลเลน อายุ 11 ปี ได้ชว่ ยชีวติ ตัวเองและ คุณปูใ่ ห้รอดตายจากอุบตั เิ หตุอนั ไม่คาดคิด โดยใช้ ประสบการณ์จากการเล่นเกม Grand Theft Auto (GTA) เรือ่ งเกิดขึน้ ทีส่ าธารณรัฐไอร์แลนด์ เมือ่ คุณปู่ ฟินน์วยั 79 ขับรถรับหลานชายจากคลาสเรียน การละคร แต่เกิดหมดสติอยูห่ ลังพวงมาลัยขณะทีเ่ ท้า ยังคงเหยียบคันเร่งอยู่ จนกระทัง่ รถเพิม่ ความเร็วไปถึง 73 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง (ประมาณ 117 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง) ชาร์ลตี ดั สินใจเข้าบังคับพวงมาลัยไม่ให้รถของพวกเขา ออกนอกเส้นทาง ถึงแม้วา่ สุดท้ายแล้วรถจะชนเข้ากับกำ�แพงข้างทาง แต่ชาร์ลี ก็ยงั ช่วยพยุงคุณปูฟ่ นิ น์กลับเข้าบ้านทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป 50 หลาได้อย่างปลอดภัย หลังเหตุการณ์ครัง้ นีช้ าร์ลกี ะโหลกร้าว แต่กไ็ ด้รบั การรักษาจนปลอดภัย เขาให้ สัมภาษณ์วา่ ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวของเขาในเหตุการณ์ลกั ษณะนีค้ อื การเล่นเกม Grand Theft Auto ซึง่ มักตกเป็นข่าวว่าเป็นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นสร้าง ความรุนแรงอยูเ่ สมอๆ แต่ครัง้ นีป้ รากฏว่าเกมมีประโยชน์ ฉะนัน้ ทีส่ ดุ แล้วปัญหา ไม่ได้อยูท่ เ่ี กม แต่อยูท่ ค่ี นเล่นเองล้วนๆ ว่าจะเลือกจำ�ในสิง่ ไหน

10 - 24 7

นเรนทรา โมดี ผูน้ �ำ พรรคฝ่ายค้าน ‘ภารติยะ ชนะตะ’ หรื อ บี เ จพี เข้ า พิ ธีส าบานตนรั บ ตำ � แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ป้ า ยแดงแล้ ว เรี ย บร้ อ ย ที่ ทำ � เนี ย บ ประธานาธิบดีในกรุงนิวเดลี หลังได้รบั ชัยชนะยิง่ ใหญ่ ในการเลื อ กตั้ ง ที่ ผ่ า นมา และกลายเป็ น รั ฐ บาล เสียงข้างมากครั้งแรกในรอบ 30 ปี พร้อมกับเชิญ นายกฯ ปากีสถาน นาวาช ชารีฟ คูร่ กั คูแ่ ค้นของอินเดีย มาร่ ว มด้ ว ย การที่ ผู้ นำ � ใหม่ ข องอิ น เดี ย เชิ ญ ผู้ นำ � ปากีสถานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการ ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านของอินเดีย และ ยังเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ�จากประเทศทั้งสองเข้าร่วม พิ ธี ส าบานตนของอี ก ฝ่ า ยนั บ แต่ ไ ด้ รั บ เอกราช เมื่อ ปี 2490 ส่ ว นในวั น ที่ส าบานตนรั บ ตำ � แหน่ ง นายกฯ คนที่ 15 ของอินเดียสัญญากับประชาชน อินเดียกว่า 1.2 พันล้านคน ว่าเขาจะเข้ามาฟื้นฟู เศรษฐกิจของอินเดียให้มเี สถียรภาพ ทัง้ ยังจะจัดการ ปัญหาหนี้สินและเงินเฟ้อของอินเดียด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า ถ้าโมดีทำ�ได้เศรษฐกิจของอินเดีย จะโตได้ถงึ 2%

‘Women Enough’ ผุด BARE Campaign ให้ผู้หญิงรักเรือนร่างตัวเองมากขึ้น

จะด้วยเพราะเทคนิคการตลาด หรือกระแสสังคมอะไรก็ตาม ที่ทำ�ให้ผู้หญิงทุกวันนี้ขาด ความมัน่ ใจในเรือนร่างของตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะพืน้ ทีส่ อ่ื ทีน่ �ำ เสนอแต่ผหู้ ญิงทีม่ ใี บหน้า และรูปร่างทีเ่ พอร์เฟ็กต์ ตรงข้ามกับความเป็นจริงของผูห้ ญิงส่วนใหญ่ ทีผ่ วิ ไม่ได้เรียบเนียน และไม่ได้กระชับไปทุกสัดส่วน Women Enough จึงกำ�เนิดขึน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในตัวเอง ให้แก่ผู้หญิงทุกคน ว่าถึงแม้จะไม่ได้มีรูปร่างหรือหน้าตาเหมือนดารานางแบบก็ไม่ได้ หมายความว่าพวกเธอจะอัปลักษณ์หรือไม่เป็นทีต่ อ้ งการแต่อย่างใด โดยครัง้ นี้ BARE Campaign รับอาสาสมัครผูห้ ญิงสิบกว่าชีวติ มาถ่ายรูปนูด้ โดยไม่สนใจว่าพวกเธออายุเท่าไหร่ หรือมีรปู ร่าง อย่างไร พร้อมทัง้ สัมภาษณ์ความเห็นของพวกเธอ โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ ต่างบอกว่าเธอมีความมั่นใจและรักตัวเองมากขึ้น แถมยังบอกด้วยว่าพวกเธอหวังว่าโลกใน อนาคตข้างหน้าจะยอมรับผูห้ ญิงแบบทีพ่ วกเธอเป็นจริงๆ ไม่ใช่เพียงผูห้ ญิงในอุดมคติเท่านัน้


“ต้องใช้ความกล้าหาญมากมายทีจ่ ะยืนหยัดต่อศัตรู แต่ยงิ่ ต้องใช้ความกล้าหาญมากขึน้ ไปกว่านัน้ อีก เพือ่ ยืนยันความคิดของตัวเองต่อเพือ่ นของคุณ” ดัมเบิลดอร์, จากหนังสือวรรณกรรมส�ำหรับเด็กชื่อดัง Harry Potter

ตามกระแสนาซ่า เผยภาพโลกถ่าย Selfie

องค์ ก ารบริ ห ารการบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ (นาซ่ า ) นำ � ภาพถ่ า ยเซลฟี่ ของคนทั่วโลกมารวมกันเป็นโลก โดยก่อนหน้านั้นนาซ่าเคยเชิญชวนชาวออนไลน์ มาถ่ า ยรู ป เซลฟี่ ตั ว เองแล้ ว ติ ด แฮชแท็ ก #GlobalSelfie ในวั น Earth Day เมื่อ 22 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนที่จะนำ�ภาพกว่า 5 หมื่นภาพ จากผู้คนทุกทวีป 113 ประเทศ มาคั ด เหลื อ 3.6 หมื่ น ภาพ พร้ อ มนำ � ภาพเหล่ า นั้ น มา เรียงกันเป็นรูปของโลกที่มองผ่านๆ เหมือนกันอย่างกับฝาแฝด แต่จริงๆ แล้ว ภาพโลกที่ เ ห็ น นี้ ป ระกอบขึ้ น มาจากหน้ า คนล้ ว นๆ ส่ ว นจุ ด ประสงค์ ในโปรเจกต์นค้ี อื นาซ่าอยากจะสร้างความรับรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และรับรูถ้ งึ การทำ�งานของนาซ่าทีก่ �ำ ลังปกป้องโลกใบนี้ แต่การถ่ายเซลฟีไ่ ม่ใช่สง่ิ ทีช่ ว่ ยโลกได้ วิธีท่ีดีท่ีสุดคือนาซ่าอยากจะให้ทุกคนที่ร่วมเฉลิมฉลองให้โลกตระหนักว่าทุกวันนี้ บ้านของเราเจอปัญหามากมาย และชาวโลกในฐานะเจ้าบ้านควรจะหันมาดูแลโลก กันให้มากขึน้ ส่วนใครทีอ่ ยากจะหาว่าภาพตัวเองเป็นหนึง่ ในภาพทีถ่ กู เลือกให้เป็น โลกเวอร์ชน่ั เซลฟีไ่ หม อืม...คงจะยากหน่อย

‘ชมพู่’ สวยเจิดจรัส บนพรมแดงคานส์เป็นปีที่ 2

ปีทแ่ี ล้วชาวไทยได้ชน่ื ชมสาว ‘ชมพู-่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต’ ที่ไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรัง่ เศส สาวชมพูพ่ รีเซนต์ตวั เองได้นา่ ประทับใจ จนได้รบั ความชืน่ ชมจากสือ่ ต่างชาติมากมาย นับเป็นการ ปูทางให้แก่คนไทยบนพรมแดงระดับโลก สำ�หรับปีน้ี จึงเป็นอีกปีทน่ี า่ จับตามองเมือ่ เธอจะไปร่วมงานเป็นปีท่ี 2 และก็ไม่ผิดหวังเมื่อสาวชมพู่ปรากฏตัวในวันแรกด้วย ชุดเดรสสีดำ�จากคอลเลคชั่นของ ‘Kaufmanfranco’ ใน ลุคสวยหรูนา่ ค้นหา และได้เป็นหนึง่ ใน 6 Best Dressed on Day 8 of Cannes Film Festival 2014 จากเว็บไซต์ Red Carpet Fashion Awards ก่อนจะเปลีย่ นเป็นลุคสวยสง่า ด้วยเดรสฟูฟอ่ งจาก ‘Zac Posen’ ในวันทีส่ อง แม้กระทัง่ สื่อจากเกาหลียังพาดหัวว่า ชมพู่คือคิมแตฮีเมืองไทย งานนีเ้ รียกว่าสาวชมพูเ่ กิดสุดๆ


InfoGraphic

Hot Searches Text : Google Trends

Text : TnT Illustration : myfirstidea@yahoo.com

สองคําคนสุดฮิตในชวงสัปดาหท่ผี านมาเพื่อสะทอนให เห็นวา มีเหตุการณและเรื่องราวใดของใครบางที่อยูใน ความสนใจของชาวไซเบอร และตอไปนี้คือ 10 อันดับ คําคนหายอดนิยมประจํารอบสัปดาห

20-26 MAY 2014

DESTINATION

THAILAND

 ปฏิวตั ิ

ผบ.ทบ. และผู  บั ญ ชาการ เหลาทัพ แถลงขาวเขาควบคุม อํานาจการปกครองประเทศ เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

 tv online

คนไทยติดตามขาวสาร และความบันเทิงตางๆ ผาน ทางออนไลน หลังโทรทัศนไมสามารถรับชมได

 เสนหาสัญญาแคน

สถานที่สุดฮิต ในกรุงเทพฯ ที่ตางชาติยกนิ้วให

แฟนละครเฝาติดตามละคร ซึง่ เปนการพบกันครัง้ แรก ของพระเอกหลอขัน้ เทพ ‘โดม-ปกรณ ลัม’ และ ‘เจนี่ อัศวเหม’

1. พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรต ั นศาสดาราม 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์ 3. เซ็นทรัลเวิลด 4. วัดอรุณราชวราราม 5. พิพธิ ภัณฑบา นไทย จิม ทอมปสนั 6. แมนำ้ ลำคลอง 7. ถนนขาวสาร

 รักออกฤทธิ์

‘โปบ ธนวรรธ’ ที่สลัดคราบคุณชาย เปนหนุมมาด ทะเลนในละครเรือ่ งนี้

ทีม่ า: www.touropia.com

3

ชายหาดดัง ของเมืองไทย

ติด 1 ใน 10 อันดับ ชายหาดยอดนิยมในเอเชีย โดย หาดในหาน จ.ภูเก็ต ติดอันดับที่ 5, หาดไรเลย และหาดพระนาง จ.กระบี่ ติดอันดับที่ 7 และ 10 ตามลำดับ ทีม่ า: TripAdvisor

กรุงเทพฯ

คือสุดยอด เมืองทองเทีย่ ว อันดับ 1 ของโลก ป 2013 ทีม่ า: มาสเตอรการด

 เมย เฟอ งอารมย

ช็ อ กวงการบั น เทิ ง หลั ง ดาราสาวป ด เงี ย บข า ว เเตงงานเมือ่ ป 2555 ลาสุด เผยขาวดีทอ ง 3 เดือนแลว

 กรมสรรพากร ประเทศไทย = อนั ดบั 5 ทาง ุ หมายปลาย จด ของครู กั ในการฮนั นมี นู 4 คอื สว นอนั ดบั 1นคนั , นวิ ซแี ลนด, แค ี ส และบาหลี มลั ดฟ rs.com องกูเกิลและ fodo ทีม่ า: การสำรวจข

ลานลาน บาท = รายไดจาก การทองเทีย่ ว ของประเทศไทย ในป 2013 ทีม่ า: WTTC Travel & Tourism Economic Impacts 2014

14 - 24 7

สุดยอด ในไทย!

บรรดาผูประกอบการ หางรานเรงยื่นภาษีเงินได นิตบิ คุ คลผานระบบออนไลน ซึง่ ใกลหมดเขต ในวันที่ 30 พ.ค. นี้

 BTS

จากเหตุความไมสงบทางการเมือง สงผลใหประชาชน เช็กเวลาเปด-ปด และเสนทางการใชรถไฟฟา

 YouTube Thailand

แ พ ล ต ฟ อ ร  ม วิ ดี โ อ ออนไลนระดับโลก เปดตัว เเลวในเมืองไทย พรอม เหลาดารา ศิลปน และ ผูบ ริหารชัน้ นําตบเทาเขา รวมงาน

 SET

นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุนไทยที่มี การผันผวนอยางตอเนือ่ งในชวงสัปดาหทผี่ า นมา

 จอย รินลณี

เกาะเตา จ.สุราษฎรธานี = อันดับ 1 เกาะนาเทีย่ วทีส่ ดุ ในเอเชีย ป 2014 นับเปนการ ครองแชมปสมัยที่ 2 และติด อันดับ 10 เกาะนาเทีย่ วทีส่ ดุ ใน โลกปนด้ี ว ย

นั ก แสดงสาว ชื่ อ ดั ง กํ า ลั ง ตกเปนขาวคูจ นิ้ กั บ พระเอก หนุ  ม รุ  น น อ ง ‘อาเล็ก-ธีรเดช’


M Y W ORK Text : รุง่ วิสาข์ Photo : กฤตธี Head Hunter ก็มีความ คล้ายคลึงกับงานเซลส์ทั่วไป ไม่ใช่ขาย Product แต่ขาย Opportunity

ทรรศนีย์ อัศวสกุลดี

นักล่าหัวในโลกธุรกิจ

My Profile

บอกตามตรงว่านึกภาพแรกไม่ออกเลยจริงๆ ว่าผูห้ ญิงทีม่ อี าชีพเป็น ‘Head Hunter’ (เฮด ฮันเตอร์) จะมีบคุ ลิกเป็นอย่างไร เธอจะดูเหมือนสาวออฟฟิศทัว่ ไปหรือไม่ หรือเธอจะหักมุมเราด้วยภาพลักษณ์ของสาวเนิรด์ ทีด่ ตู รงข้ามกับอาชีพสุดๆ และเมือ่ เธอเยือ้ งกรายมาเปิดประตูตอ้ นรับเราเท่านัน้ ทุกอย่างก็ชดั เจน ด้วย ภาพลักษณ์ของสาวสวยหน้าคม ทีพ่ กพาความมัน่ ใจเกินร้อย ทว่า อ่อนช้อยอยู่ในทีเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มหวาน หากจะเปรียบเธอเป็น สาวบอนด์กค็ งไม่ผดิ เพีย้ นไปนัก เพราะแค่ได้เริม่ พูดคุยกับเธอเพียง ประโยคสองประโยค ก็รับรู้ได้ว่าเธอเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างให้ น่าค้นหา โดยเฉพาะเรือ่ งอาชีพของเธอ ทีท่ ำ� ให้เราอยากรูเ้ หลือเกินว่า ‘นักล่าหัว’ ในโลกของความเป็นจริงจะเป็นอย่างที่เราจินตนาการไว้ หรือไม่ ทีส่ ำ� คัญเธอตอบค�ำถามเราได้ตรงเป้าเข้าประเด็น ถ้าเปรียบ เป็นการยิงปืนก็นัดเดียวจอด แต่ต่างกันสาวบอนด์อยู่นิดเดียวตรงที่ เธอไม่พกปืนเท่านัน้

Head Hunter ในโลกแห่งความเป็นจริง

ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายทีส่ ดุ Head Hunter คือนักดึงตัวผูบ้ ริหาร สมมติ ว่าบริษทั ใหญ่แห่งหนึง่ อยากได้คนจากบริษทั คูแ่ ข่ง เขาก็จะจ้างเราให้ ไปดึงตัวคนคนนั้นมา เพราะการที่บริษัทใหญ่ลงมือเองอาจดูไม่ดีได้ โดยเฉพาะเมื่อถูกปฏิเสธกลับมา บางครั้งบริษัทใหญ่อาจเคยได้ยิน ศักยภาพของคนจากบริษทั คูแ่ ข่งมาคร่าวๆ เช่น รูจ้ กั แค่หน้า ไม่รจู้ กั ชือ่ แต่อยากได้ตัวมาร่วมงานด้วย หน้าที่ของเราคือ ต้องท�ำทุกอย่าง เพื่อหาเบอร์ตรงของคนคนนั้นให้ได้ โดยใช้เทคนิคการพูดคุยแบบ เฉพาะตัวของเราเพื่อหาข้อมูล เมือ่ ได้คอนเท็กต์มาแล้วก็ต้องโทรไป Head Hunt หรือแนะน�ำตัว ซึง่ ปกติคนระดับ Senior จะคุน้ เคยกับการ โดน Head Hunt อยูแ่ ล้ว ถ้าโทรไปเจอระดับ Junior หรือคนทีไ่ ม่เคย โดนเฮดฮันท์ มาก่อนเขาอาจจะไม่คอ่ ยเข้าใจ ก็ตอ้ งอธิบายให้ฟงั ว่าเรา เป็น Research Team ทีค่ อยหา Candidate ทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้แก่บริษทั ต่างๆ และคุณคือผูส้ มัครทีม่ ศี กั ยภาพสูงอย่างทีบ่ ริษทั นัน้ ๆ ต้องการ จะ ว่าไปแล้วเฮด ฮันเตอร์ ก็มคี วามคล้ายคลึงกับงานเซลส์ทวั่ ไป ไม่ใช่ขาย Product แต่ขาย Opportunity

ฉลาด สร้างสรรค์ และมีไหวพริบ

Head Hunt ต้องเป็นคนฉลาด สร้างสรรค์ และมีไหวพริบ โดยเฉพาะ ในเรือ่ งการติดต่อพูดคุยกับคนอืน่ ๆ เริม่ ตัง้ แต่การสืบหาเบอร์โทรศัพท์ ของแคนดิเดท ต้องรูว้ า่ แคนดิเดททีเ่ ราก�ำลังติดต่อไปนัน้ ท�ำงานอะไร บุคคลประเภทไหนทีน่ า่ จะท�ำการติดต่อกับเขาบ่อยทีส่ ดุ ต้องเนียนเป็น คนทีเ่ กีย่ วข้องไม่ให้เป็นทีน่ า่ สงสัย ระหว่างนัน้ ก็ตอ้ งใช้ไหวพริบในการ ตอบค�ำตอบผ่านด่านต่างๆ ก่อนทีจ่ ะถึงตัวแคนดิเดทได้โดยตรง และ แน่นอนว่าต้องเป็นคนมีวาทศิลป์ทดี่ ี มีความมัน่ ใจ เพราะแคนดิเดท ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้ว เราจะอธิบาย หรือโน้มน้าวอย่างไร ให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราน�ำเสนอ ว่างานหรือ ต�ำแหน่งใหม่ในองค์กรใหม่ ทีก่ ำ� ลังต้องการตัวเขานัน้ มีความน่าสนใจ มากกว่า ดังนัน้ การแสดงความไม่มนั่ ใจออกไป จะท�ำให้เขาไม่เชือ่ มัน่ ในตัวเราได้ ข้อเท็จจริงนี้ใช้ได้กับทุกอาชีพถ้ามีความมั่นใจแล้วย่อม ท�ำงานออกมาได้ดี

เพือ่ นทีป่ รึกษา

งานของเราไม่ใช่เพียงแค่สง่ แคนดิเดทไปท�ำงานทีใ่ หม่แล้วจบ เรายัง ดูแลแคนดิเดทและรักษาความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพือ่ น เป็นทีป่ รึกษา ให้อยูต่ ลอด เพราะบางครัง้ เขาจะเจอปัญหากับองค์กรทีเ่ ราแนะน�ำไป เช่น พอเข้าไปท�ำงานแล้ว ขอบข่ายการท�ำงานเกิดมากกว่าข้อตกลง ทีต่ กลงกันไว้ และส่วนทีเ่ กินมานัน้ อาจเป็นสิง่ ทีเ่ ขาไม่ถนัด เราต้อง คุยกับบริษทั ใหญ่ทจี่ า้ งเราด้วยว่าสถานการณ์ตอนนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง และแคนดิเดทของเราไม่มคี วามสุขกับงานตรงส่วนไหน ลูกค้าก็ตอ้ ง เข้าไปจัดการแก้ปญ ั หาให้เขาด้วย พูดตามตรงมันก็ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา แล้ว แต่ถา้ แคนดิเดททีเ่ ราส่งไปเกิดไม่คอ่ ยแฮปปี้ มันเหมือนเราเกิด ความรูส้ กึ ผิดในใจ ถ้าเขาร้องขอให้เราช่วย เราก็จะช่วยเขาหาบริษทั ใหม่ทเี่ ขาพอใจ แต่เราก็ตอ้ งพิจารณาให้ดี เพราะเรามีกฎว่าจะไม่ดงึ แคนดิเดทคนเดิมของลูกค้าเก่าไปให้ลูกค้ารายใหม่เด็ดขาด ยกเว้น กรณีทไี่ ม่มที างออกทีด่ ใี ห้กบั ทัง้ สองฝ่าย ความยากคือสิง่ ทีค่ วบคุมไม่ได้

การศึกษา: BBA International Program Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University ต�ำแหน่ง: Business Development Manager - KTI Consultants

After Work

ความจริงเวลาพักผ่อนของยุย้ ก็เหมือนเป็นการ ท�ำงาน เพราะส่วนใหญ่เวลาหลังเลิกงานยุย้ มัก จะออกไปตามงานสมาคมต่างๆ เพือ่ สร้าง คอนเน็กชัน่ ส์ แต่ถา้ ว่างจริงๆ ยุย้ จะออกไปทาน ข้าวกับเพือ่ น หรือไม่กไ็ ปช้อปปิง้ ค่ะ

ความยากของงานในสายนี้ คือปัจจัยภายนอกทีเ่ ราไม่สามารถ ควบคุมได้ บางเคสทุม่ เทท�ำมานานหลายเดือนแต่กลับต้องกลายเป็น ศูนย์ เช่น งานทีเ่ ราดีลกับต่างชาติ แต่พอเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ท�ำให้โดนยกเลิกเคสกะทันหัน บางกรณีกเ็ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับภายใน ครอบครัว เช่น ครอบครัวไม่อยากให้ยา้ ยงาน เพราะทีท่ ำ� งานใหม่ไกล บ้านเกินไป ไม่เช่นนัน้ ก็ตวั แคนดิเดทเอง ทีล่ าออกจากบริษทั เดิมไม่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น บริษัทเดิมยอมขึ้นเงินเดือน เพิ่ม สวัสดิการ หรือข้อเสนออืน่ ๆ ทีด่ กี ว่าบริษทั ใหม่อย่างเห็นได้ชดั เป็นต้น

จรรยาบรรณของ Head Hunter

เฮด ฮันเตอร์ ต้องรักษาความลับของลูกค้า เพราะเราจะรูฐ้ านเงินเดือน ของเขาทุกคน แต่ละคนเงินเดือนอาจจะไม่เท่ากัน ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� งานในระดับ ต�ำแหน่งเดียวกัน ถ้าหลุดปล่อยให้รเู้ งินเดือนของกันและกัน อาจจะ เกิดความไม่สบายใจ และมีผลกระทบกับลูกค้าหรือบริษทั ทีจ่ า้ งเราได้ นอกจากนีย้ งั ต้องมีความซือ่ สัตย์ ซือ่ ตรง และจริงใจกับทัง้ ลูกค้า และ แคนดิเดท อย่างเรือ่ งการโน้มน้าว ตัวยุย้ จะเปิดโอกาสให้แคนดิเดท เป็นคนตัดสินใจเอง ให้เขาเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของทัง้ บริษทั เดิม และบริษทั ใหม่ รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเราท�ำหน้าทีเ่ พียงแนะน�ำ สิง่ ทีเ่ ราเชือ่ ว่าดีทสี่ ดุ ให้เขาไปพิจารณา นอกจากนีเ้ วลารับงาน เคสไหน ทีย่ ยุ้ ไม่สามารถท�ำให้ได้ ก็จะบอกกับลูกค้าตรงๆ เพือ่ ให้เขาลองดูทาง เลือกอืน่ และไม่ตอ้ งมาเสียเวลาเพือ่ รอเรา

24 7 - 15


หากบอกว่า-แต่ละทีน่ งั่ ของ ‘มหิดลสิทธาคาร’ นัน้ จะได้ยนิ เสียงทีม่ รี ะดับเสียงต่างกันไม่เกิน 3 เดซิเบล, คุณจะเชื่อไหม! หลายคนอาจบอกว่าไม่นา่ จะเป็นไปได้ เพราะ ‘มหิดลสิทธาคาร’ นัน้ ต้องถือว่าเป็นอาคาร ขนาดใหญ่ มีทนี่ ั่งมากมายถึง 2,016 ที่นั่ง แล้วตั้งแต่ที่นั่งตรงหน้าเวที จนกระทั่งถึงที่นั่งตรง สุดท้ายปลายแถวตรงโน้น จะได้ยินเสียงที่ ‘เกือบ’ ดังทัดเทียมกันได้ขนาดนี้อย่างไรกัน ความลับของเรื่องนี้อยู่ที่ ‘การออกแบบอะคูสติก’ ของเสียง ซึ่งต้องบอกคุณซ�้ำอีกรอบว่า การท�ำให้แต่ละที่นั่งมีระดับเสียงแตกต่างกันไม่เกิน 3 เดซิเบลนั้น คือสิ่งที่มีเฉพาะใน ‘คอนเสิร์ตฮอลล์’ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่กี่แห่งเท่านั้น หลายคนอาจต้องดั้นด้นไปไกลถึงหลายเมือง ในยุโรป อาทิเช่น เวียนนาหรือเบอร์ลิน เพื่อฟัง ‘อะคูสติก’ ของเสียงอันเลอค่า แต่กับ ‘มหิดล สิทธาคาร’ หรือ Prince Mahidol Hall แล้ว คุณ ไม่ต้องไปไกลมาก เพียงขับรถมายังมหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา ในค�่ำวันศุกร์หรือเย็น วันเสาร์ ก็สามารถเข้าร่วมประสบการณ์อะคูสติก ที่ ห าได้ ย ากเย็ น ยิ่ ง จากวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra หรือ TPO ได้แล้ว พูดได้วา่ ‘มหิดลสิทธาคาร’ คือคอนเสิรต์ ฮอลล์ที่ ดีทสี่ ดุ ในประเทศ ณ นาทีนี้ และเป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ด้วย!

16 - 24 7


Birth of the Hall

ทีจ่ ริงแล้ว ‘มหิดลสิทธาคาร’ ไม่ได้มงุ่ หมายจะกลายเป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์ เต็มตัวมาตัง้ แต่ตน้ แรกทีเดียว ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงปี 2542-2550 นัน้ มีดำ� ริทจี่ ะ ‘สานต่อ’ แนวคิดในการสร้างหอประชุมใหญ่ จากอธิการบดีรุ่นก่อนหลายท่าน เพื่อใช้ส�ำหรับพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร เนื่องจากมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุ 120 ปี แต่ยงั ไม่มหี อประชุมทีใ่ ช้ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรเป็นของตัวเอง แต่ทสี่ ดุ แล้ว หอประชุมแห่งนีไ้ ม่ได้เป็นเพียงหอประชุมเท่านัน้ โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายด้าน ทัง้ ด้านการแพทย์ สิง่ แวดล้อม และด้านดนตรี ดังนัน้ ด้วยค�ำแนะน�ำ จาก ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวทิ ยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การสร้างหอประชุมจึงมี ‘เป้าหมาย’ อีกอย่างหนึง่ พ่วงเข้ามาด้วย นัน่ คือการเป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์! “อาจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีเมือ่ หลายปีกอ่ น ท่าน มาถามผม” ดร.สุกรีกล่าว “ผมเห็นด้วยทีจ่ ะมีหอประชุมเป็นของตัวเอง แต่ไม่เห็นด้วยที่จะมีไว้รับปริญญาเพียงอย่างเดียว เพราะการรับ ปริญญาอย่างเดียว 4-5 วันก็เสร็จแล้ว แล้วทีเ่ หลือล่ะ ถ้าคุณไปดูหอ ประชุมหลายๆ ที่ในประเทศไทยไม่มีไว้ปิดก็มีไว้ซ่อม คือจริงๆ ไม่มี อะไรท�ำ“

“หอประชุมในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคาร อเนกประสงค์ คือใช้ได้ทกุ งานตัง้ แต่งานบุญ งานบวชนาค งานแต่งงาน งานสังสรรค์รนื่ เริง ประชุมสัมมนา กินเลีย้ ง แต่ผมมองว่าแทนทีจ่ ะเป็น อเนกประสงค์ หอประชุมนีค้ วรจะเป็นสเปเชียลลิสต์ ผมจึงแนะน�ำกึง่ สนับสนุนกึ่งเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปดูงานที่สิงคโปร์ ไปดู The Esplanade ซึง่ เป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์ทดี่ แี ห่งหนึง่ ท�ำให้เกิด คิดกันว่า ประเทศเล็กๆ ท�ำได้ขนาดนีเ้ ลยเหรอ ท�ำไมมีรสนิยม ท�ำไม คุณภาพดี สิง่ เหล่านีส้ มั ผัสได้จากการมองเห็น” การเป็น ‘อาคารอเนกประสงค์’ นัน้ แม้จะใช้งานได้หลากหลาย ก็จริง แต่ไม่สามารถใช้ส�ำหรับการแสดงของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในระดับโลกได้ ดังนั้นหลังจากหารือกัน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ หอประชุมแห่งนีก้ ลายมาเป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์ “ความได้เปรียบของมหาวิทยาลัยมหิดลคือหมอ” ดร.สุกรียิ้ม “หมอนัน้ มีระเบียบวินยั มีวฒ ั นธรรมดังนัน้ เมือ่ คุยเรือ่ งรสนิยมกับหมอ เขาปิง๊ ทันที ท่านอาจารย์พรชัยถามว่า ถ้าเหลือจากรับปริญญาจะท�ำ อะไร ผมก็บอกว่าแสดงดนตรี ผมแสดงได้ทกุ วัน แต่ถา้ ให้ผมแสดงเยอะ 200-300 วันต่อปี ผมจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ เมือ่ ผมเป็นลูกค้ารายใหญ่ ก็ควรตามใจผม ดังนั้น อะคูสติกข้างในต้องเยี่ยม คือเข้าไปแล้วต้อง เสียงเงียบ เก็บเสียงได้ เสียงไพเราะ” หลายคนอาจรูส้ กึ ว่า คอนเสิรต์ ฮอลล์คอื สิง่ ทีฟ่ มุ่ เฟือยส�ำหรับ สังคมไทย แต่ ดร.สุกรีกลับมีความเห็นทีน่ า่ สนใจในอีกมุมมองหนึง่ “ต้ อ งถามว่ า เรามี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศไหม” ดร.สุกรีชวนถก “ค�ำตอบคือต้องการ มหาวิทยาลัยทุกที่ จึงต้องการคณะแพทย์ เพื่อจะได้ผลิตบุคลากรออกมารักษาคนป่วย แต่ถามว่าระหว่างคนป่วยกับคนไม่ปว่ ยนัน้ ใครมีมากกว่ากัน ผมว่า คนป่วยน้อยกว่าคนไม่ปว่ ยนะ แล้วใครทีด่ แู ลคนป่วยล่ะ-ก็คนไม่ปว่ ย ใช่ไหมทีด่ แู ลคนป่วย”

“เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งถามต่อว่า แล้วคนดีๆ ทีไ่ ม่ได้ปว่ ยอย่างผม คุณเคยสนใจบ้างไหม คุณสนใจเฉพาะคนป่วยทีไ่ ปโรงพยาบาลเท่านัน้ หรือ สมมติปหี นึง่ ๆ เราลงทุนเกีย่ วกับคนป่วยสามแสนล้าน แต่ถา้ คุณ ลดคนป่วยให้นอ้ ยลง ให้คนดีๆ อยูส่ ร้างงานโดยไม่ปว่ ยผมว่าประเทศ จะร�ำ่ รวยมาก แล้วคนทีไ่ ม่ปว่ ยอย่างผมต้องการอะไรคุณรูไ้ หม ผมไม่ได้ ต้องการโรงพยาบาล แต่ตอ้ งการโรงพยาบาลความสุขไงครับ” โรงพยาบาลความสุขในความหมายของ ดร.สุกรี ก็คือสภาพ แวดล้อมทีด่ ี มีสงิ่ จรรโลงใจ ให้ทงั้ การพักผ่อนหย่อนใจ คุณภาพชีวติ และสติปญ ั ญา “ผมต้องการใบไม้เขียว อากาศสะอาด น�ำ้ ใสๆ ผมต้องการอาร์ต แกลเลอรี เป็นโรงพยาบาลความสุขทีค่ นเข้าไปแล้วมีความสุข ยิม้ แย้ม แจ่มใส คนก็จะตีกนั น้อยลง ทะเลาะกันน้อยลง นีค่ อื ทีม่ า” พู ด ได้ เ ต็ ม ปากว่ า ‘มหิ ด ลสิ ท ธาคาร’ ก็ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ ‘โรงพยาบาลความสุข’ ทีจ่ ะมอบความประณีตในศิลปะแห่งดนตรีให้ กับผูค้ นนัน่ เอง “ถ้าถามว่าหอแสดงดนตรีคอื อะไร ค�ำตอบคือเป็นเครือ่ งหมาย ของรสนิยม รสนิยมไม่ใช่เรือ่ งของความร�ำ่ รวย แต่เป็นทีอ่ ยูข่ องคุณค่า รสนิยมนั้นสอนกันไม่ได้จะต้องซึมซับเอา คนจะซึมซับและเรียนรู้ จากธรรมชาติ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ นี่คือที่มาของรสนิยม เพราะฉะนั้นการที่ผมผลักดันให้มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศคือ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณ ุ ค่า มีรสนิยม มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี คือการเปลีย่ น โฉมหน้าการศึกษาไทย เราไม่ได้สร้างขึน้ เพือ่ แข่งขันหรือเปรียบเทียบ กับมหาวิทยาลัยอืน่ แต่นคี่ อื เป้าหมายใหม่ของการศึกษาไทย”

Cover Story

Text : โตมร ศุขปรีชา, อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ Photo : กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล

24 7 - 17


18 - 24 7


Prince Mahidol Hall Design That Rocks สถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่น สะดุดตา และน่าหลงใหลตัง้ แต่แรกเห็นนี้ ออกแบบโดยบริษทั สถาปนิก 49 หรือ ‘A49’ บริษทั ผูด้ ำ� เนิน การก่อสร้าง คือ บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และผูค้ วบคุมงาน คือ บริษทั แปลน คอนซัลแตนท์ส จ�ำกัด โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีแนวคิดมาจาก ‘ธรรมชาติ-มนุษย์-วัฒนธรรม-สัญลักษณ์’ โครงสร้างเชิงกายภาพของพืชและมนุษย์ ผสมผสานกับรูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้นกันภัยมหิดล (ต้นไม้สญ ั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล) และสถาปัตยกรรมไทย ซึง่ สะท้อน ถึงความสง่างามและแสดงให้เห็นถึงมหิดลทีม่ รี ากฐานมาจากแพทยศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการแพทย์ และด้านการดนตรีแห่งภูมิภาคนี้ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เป็นอย่างดี โดยรูปแบบภายนอกอาคารมีการผสมผสานรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมไทยทีส่ ามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ในขณะ เดียวกันโครงสร้างอาคารก็ยงั แสดงออกถึงความโดดเด่นด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเห็นได้จากโครงสร้างหลังคาที่ สือ่ ถึงโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ มหิดลสิทธาคารมีลกั ษณะพิเศษของงานสถาปัตยกรรม โดยออกแบบเป็นหลังคา 2 ชัน้ และใช้วสั ดุพเิ ศษเพือ่ ป้องกันเสียง รบกวนจากภายนอก ผนังภายในติดตัง้ วัสดุทมี่ คี ณ ุ ภาพเยีย่ ม ฝา้ เพดานมีรปู แบบและใช้วสั ดุเพือ่ ท�ำให้ผชู้ มได้ยนิ เสียงทีถ่ กู ต้องของ เครือ่ งดนตรี พืน้ เวทีเป็นพืน้ ไม้พเิ ศษทีม่ คี วามยืดหยุน่ ได้ดี ส่วนโถงรับรองและทางเดินโดยรอบอาคารออกแบบให้น�ำแสงธรรมชาติ มาใช้อย่างชาญฉลาด

งานวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างอาคารมีขนาดใหญ่ ปราศจากเสากลาง ในการรองรับหลังคาด้านบนซึง่ สูง 50 เมตร โดยโครงสร้างเหล็กระบบแขวน (Hanging rod) เพือ่ ท�ำให้มพี นื้ ทีใ่ ช้สอยมากขึน้ และเน้นการแสดงโครงสร้างทีส่ ามารถมองเห็น จากภายนอกได้อย่างชัดเจน งานวิศวกรรมระบบ ออกแบบระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมแบบ Displacement Ventilation ซึง่ เป็นระบบปรับอากาศ

ทีใ่ ช้หลักการแผ่รงั สีความเย็น โดยระบบนีจ้ ะใช้แผงเย็นเพือ่ รับการแผ่รงั สีความร้อนจากคน (และผิวของวัตถุอนื่ บางส่วน) และการพา ความร้อนโดยธรรมชาติจากอากาศในห้อง ซึง่ ลมเย็นจะถูกจ่ายออกจากพืน้ อาคารบริเวณใต้ทนี่ งั่ ผูช้ ม ท�ำให้ไม่มเี สียงรบกวน (เสียงดัง ไม่เกิน 20 เดซิเบล) และไม่สญ ู เสียพลังงานไปกับพืน้ ทีว่ า่ งขนาดใหญ่ทอี่ ยูด่ า้ นบน มหิดลสิทธาคารจึงเป็นอีกสถาปัตยกรรมทีร่ กั ษ์โลก

ระบบพิเศษประกอบอาคาร ออกแบบระบบโรงละคร เวทีและฉากต่างๆ โดย Theatre Projects Consultants (TPC) จาก ประเทศอังกฤษ ออกแบบเสียงภายในอาคารทัง้ หมดโดย Müller-BBM จากประเทศเยอรมนี โดยสามารถปรับเปลีย่ นให้สอดคล้อง กับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยผูช้ มจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกทีน่ งั่ ส่วนพืน้ ของแถวทีน่ งั่ ออกแบบเป็นพืน้ ทีต่ า่ งระดับ ซ้อนเหลือ่ มกันในลักษณ Balcony อย่างน้อย 3 ชัน้ เพือ่ ให้ทกุ ทีน่ งั่ สามารถมองเห็นกิจกรรมบนเวทีได้อย่างชัดเจน ระบบลิฟต์บนเวที ลิฟต์ของวงดนตรี รวมทัง้ ระบบฉากทีเ่ ปลีย่ นได้ถงึ 80 ฉาก และแคทวอล์กต่างๆ ทีอ่ ยูเ่ หนือเวที ถูกออกแบบตามมาตรฐานระดับโลก งานตกแต่งภายใน ใช้ไม้เกือบทัง้ หมดซึง่ ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ไม่อดึ อัด และสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง องค์ประกอบอาคาร อาคารสูง 5 ชัน้ มีชนั้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ สิน้ 31,426.37 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่

ความจุ 2,006 ทีน่ งั่ หอเฉลิมพระเกียรติ Orchesta Pit เวที ห้องทีป่ ระทับ ห้องจัดนิทรรศการ ห้องซ้อม ห้องพักนักแสดง ห้องเครือ่ ง และทีจ่ อดรถใต้ดนิ จ�ำนวน 152 คัน

การด�ำเนินการ แผนโครงการก่อสร้างเริม่ ตัง้ แต่ปี 2549 สมัยที่ ศ.เกียรติคณุ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นอธิการบดี และ

เริม่ ก่อสร้างในปี 2552 สมัยที่ ศ.คลินกิ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นอธิการบดี และแล้วเสร็จในสมยที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นอธิการบดี รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,500 วัน คือตัง้ แต่วนั ที่ 8 ก.ย. 2552 - 5 ธ.ค. 2556 หรือใช้เวลานานถึง 8 ปี กับการด�ำรง ต�ำแหน่งของอธิการบดี 3 คน

Fun Facts

1. มหิดลสิทธาคารมีดา้ นหน้า 3 ด้าน • ด้านถนนบรมราชชนนี รูปทรงเด่น มีเอกลักษณ์ • ด้านถนนรูปตัวยู drop off มีหลังคา เดินเข้าฮอลล์ได้เลย • ด้านสระน�ำ้ ดูสง่างาม กว้างขวาง ใช้ทำ� กิจกรรมได ้ 2. หลังคาใช้วัสดุ ‘แผ่นทองแดง’ (Copper Shingle) อีกราว 50 ปี จะเปลีย่ นสีเหมือนอาคารในยุโรป หรือพระทีน่ งั่ อนันต สมาคม สโมสรกองทัพบก โดยจะเปลีย่ นเป็นสีเขียวเนือ่ งจาก ทองแดงมีการท�ำปฏิกริ ยิ าออกซิไดซ์กบั สภาพอากาศ 3. ทีน่ งั่ กว้าง 50-55 เซนติเมตร ท�ำให้นงั่ สบาย

ทีม่ า: รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน และนโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดล

FYI

มหิดลสิทธาคาร แปลว่า ‘อาคารทีม่ คี วามส�ำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดล’ ซึง่ ได้รบั การพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท โครงสร้างอาคารพิเศษ ประจ�ำปี 2557 จากสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหิดลสิทธาคารนับเป็นศูนย์กลางการ แสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมแห่งแรกของไทย ที่ตัวอาคาร ทั้งหมดสร้างออกแบบโดยฝีมือสถาปนิกไทย ด้วยงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาล ต่างจากศูนย์วฒ ั นธรรมแห่ง ประเทศไทย ซึ่งสร้างโดยงบประมาณและสถาปนิกจากประเทศ ญีป่ นุ่ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของสัมพันธไมตรีของ 2 ประเทศ

ทีม่ า: เรียบเรียงจาก www.op.mahidol.ac.th/oppe/auditorium.html กองกายภาพและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

24 7 - 19


20 - 24 7


A B C of Acoustic Design

หากคุณเดินอยูใ่ นป่าฤดูหนาวทีม่ หี มอกปกคลุม ทุกอย่างจะเลือนราง แสงแดดไม่สาดส่อง ภาพทีเ่ ห็นจึงสลัวมืดมน การนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ที่อะคูสติกของเสียงไม่ดีก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน เสียงก็คือคลื่น และคุณสมบัติส�ำคัญของคลื่นก็คือการตกกระทบแล้วสะท้อน ทั้งยัง สามารถหักเห เลี้ยวเบน แทรกสอด แผ่ และกระจายได้ด้วย เพราะฉะนั้น หากมีการ ออกแบบอะคูสติกของเสียงไว้ไม่ดี เสียงก็จะกัดกินกันเองจนท�ำให้ความใสกระจ่างของ เสียงลดลง เราจึงเหมือนเดินอยูใ่ นป่าอันมืดสลัว กลับกัน ในคอนเสิรต์ ฮอลล์ทมี่ กี ารออกแบบเสียงเอาไว้อย่างดี หากคอนเสิรต์ ฮอลล์ นัน้ ว่างเปล่า แม้เข็มสักเล่มตกลงบนเวที เสียงตกกระทบพืน้ ของเข็มนัน้ ก็จะดังสะท้อน ก้องไปทัว่ ห้อง เพราะมีการออกแบบให้เสียงแม้เล็กน้อยทีส่ ดุ สามารถสะท้อนไปยังเก้าอี้ ‘ทุกทีน่ งั่ ’ อย่างเท่าเทียมกัน ผลก็คอื ทุกทีน่ งั่ ในคอนเสิรต์ ฮอลล์จะได้ยนิ เสียงที่ ‘เท่าๆ กัน’ เช่นใน ‘มหิดลสิทธาคาร’ นัน้ ต้องบอกว่าเป็นเรือ่ งมหัศจรรย์เลยทีเดียว ทีแ่ ต่ละทีน่ งั่ ได้ยนิ เสียงแตกต่างกันไม่เกิน 3 เดซิเบล! การออกแบบเสียงไม่ได้เป็นแค่ศลิ ปะ แต่ยงั เป็นศาสตร์ทตี่ อ้ งใช้การค�ำนวณขัน้ สูง อีกด้วย “อะคูสติกคือเสียงธรรมชาติ เข้าไปแล้วได้ยินเสียงลมหายใจ” ดร.สุกรีอธิบาย “ในหอประชุมจะขังเสียงเอาไว้ ทุกลมหายใจอยูต่ รงไหนจะได้ยนิ หมด เพราะฉะนัน้ เมือ่ เล่นดนตรีในนัน้ เสียงดนตรีจะดึงความรูส้ กึ นึกคิดของคุณไปอยูท่ จี่ ดุ ๆ เดียว ทุกเก้าอีต้ อ้ ง มีการออกแบบเรือ่ งเสียง ใช้นกั ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอะคูสติกจากเยอรมนี แต่เราก็ต้องฝึกคนของเราให้ใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ดีอย่าง เดียวก็ไม่ชว่ ยอะไรถ้าใช้ไม่เป็น” มีผกู้ ล่าวว่า หลักการออกแบบอะคูสติกของเสียงนัน้ มีอยู่ 3 อย่าง เรียกว่า ABC A คือ Absorb หรือการ ‘ซับเสียง’ สิง่ ทีจ่ ะซับเสียงได้ มีตงั้ แต่ผา้ ม่าน พรม หรือ แม้กระทัง่ ฝ้าเพดาน ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีต้ อ้ งมีอยูใ่ นคอนเสิรต์ ฮอลล์หรือโรงละครอยูแ่ ล้ว โดยมากได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ความสวยงาม เช่น ผ้าม่านบังเวที หรือผ้าม่านประดับ ตามผนัง แต่แค่ออกแบบเพือ่ ความสวยงามนัน้ ไม่พอ ยังต้องได้รบั การ ‘ออกแบบ’ ในแง่ อะคูสติกของเสียงด้วย B คือ Block ซึง่ ก็คอื ตัวปิดกัน้ เสียง ซึง่ จะท�ำให้เสียงผ่านไม่ได้ มีทงั้ ผนัง เพดาน หรือแม้กระทัง่ ตัวเก้าอีน้ งั่ เอง ทุกอย่างเหล่านีจ้ งึ ต้องอยูใ่ น ‘สมการ’ การออกแบบทัง้ หมด C คือ Cover-Up หรือการ ‘พรางเสียง’ เพือ่ ให้เสียงออกมาในแบบทีต่ อ้ งการ เป้าหมายในการออกแบบเสียงเป็นไปเพื่อลดเสียงที่ก้องสะท้อนกลับไปกลับมา ถ้าคุณเข้าไปอยูใ่ นห้องโล่งๆ ทีเ่ พิง่ สร้างเสร็จ คุณจะพบว่าห้องแบบนีม้ เี สียงก้องสะท้อนมาก เพราะเสียงใช้เวลาในการสะท้อนกลับมาหาเรานาน ดังนัน้ ในคอนเสิรต์ ฮอลล์ จึงต้องท�ำ ทัง้ จ�ำกัดการสะท้อนและลดเวลาสะท้อนกลับของเสียง เพือ่ ให้การได้ยนิ นัน้ ดีขนึ้ ค่าการ สะท้อนกลับนัน้ มีศพั ท์แสงทางวิชาการเรียกว่า Reverberation Time หรือ RT ผู้ออกแบบอะคูสติกของมหิดลสิทธาคาร คือ จอร์ก คุมเมล (Joerg Kuemmel) ¨ แห่ง Mueller-BBM International GmbH จากเยอรมนีนนั้ บอกว่า มีคา่ RT ของมหิดลสิทธาคาร ในช่วงคลื่นเสียง 500-1,000 เฮิร์ตซ์ นั้น เป็น RT ที่พบได้ในคอนเสิร์ตฮอลล์หนึ่งใน สิบอันดับแรกของโลกทีเดียว เขาเล่าว่า การออกแบบเสียงนั้นต้องใช้ ‘แบบจ�ำลอง อะคูสติก’ (Acoustic Model) เพือ่ จะดูวา่ ‘พฤติกรรม’ ในทางอะคูสติกของคอนเสิรต์ ฮอลล์ เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรบ้างในขณะก่อสร้าง โดยจะมีการอัพเดตทุกๆ สัปดาห์ ท�ำให้ตรวจ พบและแก้ปญ ั หาต่างๆ ได้ลลุ ว่ ง จอร์กเน้นย�้ำว่า นอกจากการออกแบบและเครื่องควบคุมเสียง (ที่มีมูลค่าถึง 2 ล้านยูโร!) แล้ว ยังต้องมีผคู้ วบคุมดูแลด้วย “ที่เมืองจีนนั้น เมืองใหญ่ๆ ทุกเมืองจะเห่อสร้างหอแสดงดนตรีและโรงโอเปร่า มาก สร้างเสร็จก็จะปล่อยทิง้ ไว้อย่างน่าเสียดายยิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื คนทีใ่ ช้ไม่รจู้ กั ของดีและ ใช้ไม่เป็น” ดร.สุกรีเขียนเล่าไว้ถึงความกังวลของจอร์ก เนื่องจากเครื่องควบคุมเสียง มูลค่า 2 ล้านยูโรนั้นต้องอยู่ในห้องที่มีความเย็นและควบคุมความชื้นตลอดเวลา เพราะหากควบคุมไม่ได้ เครือ่ งจะพัง และไม่อาจซ่อมแซมได้ ต้องเปลีย่ นอย่างเดียว ดังนัน้ มหิดลสิทธาคารจึงต้องมีผดู้ แู ลทีม่ คี วามรูแ้ ละผ่านการฝึกอบรมมาเท่านัน้

Home of TPO

คอนเสิร์ตฮอลล์นั้นจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลย ถ้าหากมันถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ทิง้ ร้างเอาไว้ ดังนัน้ คอนเสิรต์ ฮอลล์แทบทุกแห่งในโลก จึงเป็น ‘บ้าน’ ของวง ออร์เคสตร้าวงใดวงหนึง่ เสมอ ตัวอย่างเช่น Berlin Philharmonie ในกรุงเบอร์ลนิ คือบ้านของวงเบอร์ลนิ ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า อันเป็นวงทีม่ วี าทยกรระดับ ต�ำนานของโลกผูล้ ว่ งลับไปแล้วอย่าง เฮอร์เบิรต์ ฟอน คารายาน เป็นผูค้ วบคุม ดูแลวงหรือวงอิสราเอล ฟิลฮอาร์โมนิค ออร์เคสตร้า ทีม่ สี บุ นิ เมธา วาทยกรชือ่ ดัง ของโลกเป็นผูอ้ ำ� นวยการวง ก็มี The Culture Palace (หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า Charles Bronfman Auditorium) เป็น ‘บ้าน’ ส�ำหรับมหิดลสิทธาคารนัน้ ต้องถือว่าเป็น ‘บ้าน’ ของวง Thailand Philharmonic Orchestra ซึง่ เปิดการแสดงครัง้ แรกในปี 2548 เป็นวงทีม่ วี าทยกร ระดับโลกหลายคนเคยมาอ�ำนวยเพลง รวมไปถึงนักดนตรีเดี่ยว (Soloist) ในหลากหลายด้าน

“วงไทยแลนด์ ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า มีนักดนตรีประมาณ 89 คน” ดร.สุกรีเล่า “เราจะเล่นทุกวันศุกร์ และเสาร์ เป็นเวลา 10 เดือน เราจะมีโปรแกรมทัง้ ปี” วง TPO ไม่ได้แสดงตามล�ำพัง แต่มีแขกรับเชิญมากมายมาร่วมแสดงด้วย โดยเฉพาะนักดนตรีแสดงเดี่ยว หลากหลาย รวมถึงมีการเชิญวงออร์เคสตร้าชือ่ ดังระดับโลกมาร่วมแสดง เช่นเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมาก็มวี งโตเกียว ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้ามาเล่น ส่วนในวันที่ 11 มกราคม ของปีหน้า ดร.สุกรีบอกว่า วงลอนดอน ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า จะมาเปิดการแสดงทีม่ หิดลสิทธาคารแห่งนีด้ ว้ ย หลายคนอาจบ่นว่า ศาลายานัน้ อยูไ่ กล แต่ ดร.สุกรี ย้อนถามกลับว่า “ท�ำไมคุณไปดูที่ฮ่องกง ที่สิงคโปร์ ที่ลอนดอน ที่นิวยอร์กได้แต่ศาลายามาไม่ได้ ผมคิดว่าระยะทางมันไม่ใช่ ประเด็นเท่าไหร่เรามีรถรับส่ง เป็นศาลายาชัตเติลบัส จากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามาถึงที่นี่เลย เมื่อดูเสร็จเราก็มี รถไปส่ง 30 บาทตลอดสาย อย่างตอนทีโ่ ตเกียว ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้ามา 2 พันกว่าทีน่ งั่ นีเ่ ต็มหมดเลยนะ” หากเป็นไปได้ ไม่วา่ จะเป็นค�ำ่ วันศุกร์หรือเย็นวันเสาร์ อยากให้คณ ุ ลองใช้จา่ ยวันเวลาไปกับสุนทรียรสทางดนตรี กับวง TPO (www.thailandphil.com) และ ‘มหิดลสิทธาคาร’ สักครัง้ แล้วคุณจะเข้าใจว่า เพราะเหตุใด ‘มหิดลสิทธาคาร’ จึงเป็นอาคารทีค่ นไทยควรภาคภูมใิ จ!

24 7 - 21


Top Concert Halls Around the World คอนเสิรต์ ฮอลล์ คือ หอแสดงดนตรี ซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยๆ แต่เมืองทีจ่ ะมีคอนเสิรต์ ฮอลล์ขนาดใหญ่เพือ่ เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตานัน้ นอกจากจะต้องเป็นเมืองทีม่ ขี นาด ใหญ่มากพอสมควรแล้ว ยังต้องเป็นเมืองทีผ่ คู้ นมีความนิยมชมชอบในศิลปะมากพอด้วย มหานครใหญ่ๆ ของโลก ล้วนแล้วแต่มคี อนเสิรต์ ฮอลล์ทแี่ สดงให้เห็นถึง ‘รากเหง้า’ ทางวัฒนธรรมของตัวเอง หลายเมืองมีคอนเสิรต์ ฮอลล์มากกว่าหนึง่ แห่ง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความนิยมในศิลปะทางดนตรีและการแสดง อันเป็นรากฐานส�ำคัญของพัฒนาการทัง้ ในด้านสุนทรียแ์ ละปัญญาของประชาชนในเมืองนัน้ ๆ และส่วนใหญ่แล้ว คอนเสิรต์ ฮอลล์จะเป็น ‘บ้าน’ ของวงดนตรีขนาดใหญ่ในเมืองนัน้ ๆ ตัวอย่างของคอนเสิรต์ ฮอลล์ชนั้ ดีทถี่ อื ว่าเป็นหมุดหมายส�ำคัญโลกนีม้ อี าทิ

The Vienna State Opera

Boston Symphony Hall

Walt Disney Concert Hall

เป็นโรงโอเปร่าเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ปี 1863 ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาคารถูกท�ำลายและไฟไหม้บางส่วน มีเสือ้ ผ้าและพร็อพทีใ่ ช้ในการแสดงสูญหายไปมากกว่า 150,000 ชุด หลังได้รับการปรับปรุงขนานใหญ่ โรงโอเปร่าแห่งนี้ก็กลับมาเปิด บริการอีกครั้งในปลายปี 1955 และในแต่ละปีมีโชว์บัลเล่ต์ราว 15 รายการ และโอเปร่าอีก 50 รายการ

อัครฮอลล์แห่งเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นคอนเสิรต์ ฮอลล์แห่งแรกๆ ทีส่ ร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ อะคูสติก ทุกองค์ ประกอบในการออกแบบล้วนค�ำนึงถึงเสียงในอุดมคติ ตัวอาคาร ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Vienna Musikverein การ ตกแต่งเน้นแบบมินมิ อลลิสต์ เก้าอีน้ งั่ เป็นเบาะหนังแบบดัง้ เดิม

นับเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการแสดง ดนตรีอะคูสติกเป็นอย่างมาก ทั้งยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ แปลกตา ออกแบบโดยแฟรงค์ เกห์รี และเป็นบ้านของวง Los Angeles Philharmonic orchestra กับวงประสานเสียง Los Angeles Master Chorale ตัง้ อยูท่ เี่ มืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระยะ เวลาในการออกแบบจนกระทัง่ ก่อสร้างแล้วเสร็จนานถึง 16 ปี และเปิด ให้บริการเมือ่ ปี 2003

Vienna Musikverein

ว่ากันว่านีค่ อื หนึง่ ในคอนเสิรต์ ฮอลล์ทดี่ ที สี่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูก่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เสียงลือเสียงเล่าอ้างทีว่ า่ ‘’Golden sound in the golden hall’ เชิญชวนให้ผพู้ สิ มัยในดนตรีคลาสสิกทัว่ โลกปรารถนา จะมาเยือนสักครัง้

The Metropolitan Opera

ออดิทอเรียมชัน้ น�ำของโลก ตัง้ อยูใ่ จกลางมหานครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา สร้างขึน้ ในปี 1883 โดยกลุม่ นักธุรกิจผูร้ ำ�่ รวยทีต่ อ้ งการ โรงโอเปร่าเป็นของตัวเอง ติดตัง้ จอแอลซีดที ดี่ า้ นหลังเบาะทีน่ งั่ ตัง้ แต่ ปี 1995 เพื่อแปลภาษา นับเป็นหนึ่งในฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความจุ 4,000 ทีน่ งั่

22 - 24 7

Sydney Opera House

Hungarian State Opera House

แลนด์มาร์กของเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีชอื่ เสียงโด่งดังไป ทัว่ โลก โดยเฉพาะการแสดงแสง สี เสียง และพลุไฟ ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี และเมื่อเดือน มิถนุ ายน 2007 ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดก โลก โดยรูปทรงของสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์นเี้ ป็นดีไซน์ทชี่ นะ การประกวดเมือ่ ปี 1957 จากแบบทัง้ หมด 233 แบบ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 1973 ด้วยงบประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปีรองรับ การแสดงกว่า 1,500 รายการ และมีผชู้ มมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอเรเนซองส์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด แห่งหนึง่ ของโลก ตัง้ อยูท่ เี่ มืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เปิดให้บริการ ในปี 1884 หรือเมือ่ 130 ปีทผี่ า่ นมา

National Centre for the Performing Arts

Vienna Konzerthaus

เปิดให้บริการเมื่อปี 1913 เป็น 1ใน 3 ฮอลล์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ที่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทกุ ปี วง Wiener Philharmoniker จะแสดงคอนเสิร์ตอันน่าตื่นตาตื่นใจ และเป็นธรรมเนียมว่าสือ่ ทุกแขนงจากทัว่ โลกจะต้องน�ำเสนอข่าวนี้

จีนมีความก้าวหน้าในเรื่องคอนเสิร์ตฮอลล์อย่างสูง มีการสร้าง คอนเสิรต์ ฮอลล์ในหลายเมือง แต่ทไี่ ด้รบั ค�ำวิจารณ์ในแง่บวกทีส่ ดุ ก็คอื ที่นี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง มีชื่อเล่นว่า The Bird’s Egg หรือ ‘ไข่นก’ เพื่อให้สอดคล้องกับ ‘รังนก’ อันเป็นอาคารอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้น เมื่อคราวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก นอกจากคอนเสิร์ตฮอลล์ระดับเทพที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี คอนเสิรต์ ฮอลล์เด่นๆ อีกมาก เช่น Berliner Philharmonie Hall เมืองเบอร์ลนิ เยอรมนี, Carnegie Hall เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, Concertgebouw เมืองอัมสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์, Royal Albert Hall เมืองลอนดอน อังกฤษ, Mikhailovsky Theater เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิรก์ รัสเซีย, Esplanade สิงคโปร์, Heydar Aliyev Center เมืองบากุ อาเซอร์ไบจัน, Cidade Das Artes เมืองริโอเดอจาเนโร บราซิล และ Kilden Performing Arts Centre เมืองคริสเตียนซันด์ นอร์เวย์ เป็นต้น ในปัจจุบนั คอนเสิรต์ ฮอลล์ใหม่ๆ ถือก�ำเนิดขึน้ ในเมืองต่างๆ ทัว่ โลก จ�ำนวนมากเกิดขึน้ ในเอเชีย เช่น ในญีป่ นุ่ ไต้หวัน และโดยเฉพาะ ในจีน แต่ละแห่งได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของเมือง และพูดได้วา่ มีการ ‘แข่ง’ กันกลายๆ ในเรือ่ ง อะคูสติกของเสียง


TASTE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : iD11 Photo : กฤตธี

Text : Prae Photo : กฤตพล

ซาลาเปา โกอ้วน

ไก่ย่างเสือใหญ่

by Mangmoom

จากต้นต�ำรับทีเ่ ลือ่ งชือ่ เจ้าของต�ำนานความอร่อย ทีม่ มี ากว่า 30 ปีทหี่ าดใหญ่ ส่งตรงความอร่อยมาถึง ชาวกรุงเทพฯ ให้ได้พสิ จู น์กนั แล้วใจกลางย่านธุรกิจ สุดคึกคักอย่างอโศก

จากชือ่ เสียงของสองสาขาแรกทีบ่ ริหารโดย รุน่ คุณยายและคุณแม่ จนกลายเป็นจุดก�ำเนิด ไก่ยา่ งเสือใหญ่ by Mangmoom ทีม่ คี อนเซ็ปต์ ชัดเจนมากขึน้ โดยการเน้นเมนูอาหารอีสาน เพิม่ ทางเลือกด้วยอาหารไทย และมังสวิรตั ิ ส่วนเรือ่ งรสชาติอาหารรับประกันว่าไม่แพ้ สองสาขาแรกแน่นอน

ตกแต่งในสไตล์สดุ ชิค เด่นด้วยโทนสีนำ�้ เงินเข้ม ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากสีและลวดลายของถ้วยชาม และกาน�ำ้ ชาของชาวจีน ให้กลิน่ อายของความเป็น Chinese Chic แปลกใหม่ ไม่ซำ�้ ใคร แม้จะขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งของซาลาเปานึง่ แต่ทางร้าน ก็ได้คดิ เมนูแปลกใหม่จนกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ไป ในทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื ซาลาเปาทอด เมนูขนึ้ ชือ่ ต้องไม่พลาด ซาลาเปาทอดไส้หมูแดงไข่เค็มและไส้ครีม เนือ้ แป้ง ซาลาเปาทีท่ อดจนกรุบกรอบ แต่ดา้ นในกลับนุม่ น่าลิม้ ลอง แถมไม่อมน�ำ้ มันอีกด้วย ส�ำหรับในส่วนของ ซาลาเปานึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมานาน ใครมาเป็นต้องลอง คือ ซาลาเปาจักรพรรดิ ทีอ่ ดั แน่นด้วยไส้หมูสบั ทรงเครือ่ ง ทัง้ กุนเชียง เห็ดหอม แปะก๊วย และไข่ตม้ อีกทัง้ ยังมีเมนู ใหม่เก๋ไก๋ หน้าตาแปลก แต่แซบถึงใจด้วยรสชาติอย่าง หมัน่ โถวกะเพราไก่ไข่ดาว หมัน่ โถสีขาวนวลโปะหน้า มาด้วยกะเพราไก่ไข่ดาวยางมะตูม กินคูก่ บั ซอสแม็กกี้ และพริกไทย อร่อยลงตัวสุดๆ นอกจากนีท้ างร้านยังมี เมนูเครือ่ งดืม่ ให้ได้เลือกชิมกันอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ชาเย็นโบราณ หรือนมสดเนสตุม้ โอวัลตินภูเขาไฟ ทีเ่ คยเห็นในสมัยเด็กๆ ก็มใี ห้ลมิ้ ลอง

ตัวร้านสีสนั จัดจ้านสือ่ ถึงรสชาติอาหาร ทีจ่ ดั จ้านครบรส โดดเด่นด้วยสไตล์โมเดิรน์ ขณะเดียวกันก็แฝงความอบอุน่ เป็นกันเอง ให้ทกุ คน สามารถเข้าถึงได้ ใส่ใจเรือ่ งการตกแต่ง แม้แต่ ผ้ากันเปือ้ นของเด็กหรือกระติบ๊ ข้าวเหนียว ก็เป็นลายเฉพาะของทางร้าน เมนูเด็ดทีม่ าแล้วไม่สงั่ เหมือนมาไม่ถงึ ร้าน นัน่ คือ ไก่ยา่ งเสือใหญ่ ใช้ไก่บา้ นหมักจนรสชาติ เข้าเนือ้ ย่างจนหนังกรอบและไม่มไี ขมันเหลืออยู่ ทานได้แบบเฮลตีไ้ ม่ตอ้ งกลัวอ้วน ตามด้วย โรตีเขียวหวานไก่ แกงเขียวหวานสูตรดัง้ เดิม รสชาติเข้มข้น เสิรฟ์ พร้อมโรตีทอดแป้งบาง กรอบ หรือใครอยากจะสัง่ ขนมจีนมาแกล้มด้วย ก็ยงั ได้ ส�ำหรับคนชอบส้มต�ำ แต่ไม่ชอบทาน ปูเค็ม แนะน�ำให้ลอง ส้มต�ำปูมา้ ทีท่ านง่ายกว่า เพราะใช้ปทู คี่ ดั สรรมาอย่างดี ไม่เค็มจัดจนเกินไป ปิดท้ายด้วย หมกหน่อไม้ เมนูเด็ดทีห่ าทานยาก เพราะวัตถุดบิ ทีห่ าได้ยาก และกระบวนการท�ำ ทีต่ อ้ งพิถพี ถิ นั เป็นพิเศษ ทางร้านใช้หน่อไม้สด ขูดจากมือ เพือ่ ให้ได้หน่อไม้ออ่ นและไร้สารกันบูด นอกจากนีย้ งั มี ปลาดุกย่างน�ำ้ ตก และต้มแซบ ซีโ่ ครงอ่อน ทีอ่ ยากให้ลมิ้ ลองกัน

ประมาณ 100 บาท ซาลาเปาโกอ้วน สาขาอโศก ตัง้ อยูท่ ี่ 68 ซอยจุรนิ ทร์ (ข้าง รพ.จักษุรตั นิน) ถ.สุขมุ วิท 21 เปิดวันจันทร์-เสาร์ 07.30-18.00 น. โทร. 0 2664 3231 หรือ 09 2253 8838

อิม่ อร่อยได้หนึง่ มือ้ ภายในงบประมาณ 350 บาทต่อท่าน ตัง้ อยูใ่ นซอยสุขมุ วิท 49 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. ติดต่อได้ที่ 0 2662 6428 หรือ www.facebook.com/ kaiyangsuayai

24 - 24 7

นอกจากข้าวเหนียวแบบปกติแล้ว ทางร้าน ไก่ย่างเสือใหญ่ by Mangmoom ยังมี

ซาลาเปาทอดของทีน่ ผี่ า่ นการทอดด้วย

ข้าวเหนียวด�ำ ที่ท�ำจากข้าวกล้องให้เลือก

กรรมวิธแี บบ Deep Fried ด้วยเครือ่ งจักร

รับประทาน แม้จะเป็นข้าวกล้อง แต่รับประกันว่า

ท�ำให้กรอบนอกนุม่ ใน และไม่อมน�ำ้ มัน

นิ่มเหมือนเป็นข้าวขาว ได้ทั้งความอร่อย

อีกหนึง่ ทีเด็ดทีเ่ จ้าของร้านภูมใิ จน�ำเสนอ

และดีต่อสุขภาพ


Wisdom

Health

“ปุจฉา-วิสชั นาระหว่างคนหนุม่ สองฝัง่ ฝัง่ ทางธรรม - ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ ผูส้ ร้าง ปรากฏการณ์ธรรมะมิใช่ยาขม กับฝัง่ ทางโลก - 20 คนหนุม่ นักคิดจากแวดวงต่างๆ คัดค�ำถามเด็ดๆ จากหนังสือเข็นธรรมะขึน้ ภูเขา เรียบเรียงโดย ภาวนา แก้วแสงธรรม ทุกค�ำตอบเป็นวิสชั นา อันคมคาย ลุม่ ลึก และกระจ่างชัด ช่วยแนะแนวทางให้คนรุน่ ใหม่ให้เข้าใจในโลกและชีวติ ”

Text : iD11

ส�ำหรับค�ำถามครัง้ นีถ้ กู ตัง้ โดย แทนคุณ จิตต์อสิ ระ นักการเมืองหนุม่ ทีม่ บี ทบาทโดดเด่น อดีตนักแสดง วัยรุน่ ทีม่ ชี อื่ เสียง นอกจากนีย้ งั ผ่านบทบาทพิธกี รรายการโทรทัศน์ และครูสอนภาษาจีน แทนคุณยัง อุทศิ ตัวเองให้กจิ กรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เป็นตัวอย่างชายหนุม่ ทีจ่ ติ ใจงามและ มีคณ ุ ภาพอีกด้วย

ขั้นตอนสร้างสุข

Q A

ท่านเคยเบื่ออะไรที่สุดครับ ถ้าเคยท่านจัดการกับความเบื่ออย่างไร (ท่านเคยคิดจะไปอยูท่ ไี่ หนไกลผูค้ นไหมครับ ถ้าเคยทีน่ นั่ คือทีไ่ หน)

ในชี วิ ต สิ่ ง ที่ อ าตมาเคยเบื่ อ คื อ การที่ ไ ม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การสภาพการณ์ ภ ายในของ คณะสงฆ์ได้ ครัง้ หนึง่ เคยเบือ่ รุนแรงถึงขัน้ เตรียมลาสิกขา อาตมามองดูโบสถ์ วิหาร ซึง่ สกปรก เห็นคลองมีนำ�้ เน่า วันดีคนื ดีกม็ ปี ลาตายลอยฟ่อง สะท้อนถึงคุณภาพน�ำ้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเห็น แล้วบางครัง้ พระสงฆ์ของเราแทนทีจ่ ะอยูก่ นั ในฐานะกัลยาณมิตร อยูก่ นั ในฐานะเป็นพีน่ อ้ งทางธรรมด้วยความรักและ ความสมัครสมานสามัคคี แต่อาตมากลับค้นพบว่าในความสงบนัน้ มีความเคลือ่ นไหว และภายใต้ดวงหน้า ทีด่ เู หมือนสงบส�ำรวมนัน้ กลับเต็มไปด้วยความริษยาและฝักใฝ่การเมือง บางครั้งอาตมาถามตัวเองว่า อาตมาก�ำลังด�ำรงสมณเพศอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์ ซึ่งเป็นชุมชนของ ผูป้ ฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั หรือท่ามกลางนักการเมืองกันแน่ อาตมาเคยเบือ่ ถึงขีดสุดจนกระทัง่ โทรศัพท์ เรียกเพือ่ นลงมาจากเชียงรายแล้ววางแผนลาสิกขากัน คิดว่าชีวติ นีจ้ ะไม่แวะเวียนในพระศาสนากันอีก แต่แล้วอยูม่ าวันหนึง่ อาตมาก็คน้ พบว่าเมือ่ เราเดินออกจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ราเบือ่ ไปทีอ่ นื่ จิตของเรา ก็พลิกไปอีกอารมณ์หนึง่ อารมณ์เบือ่ มันก็หายไป เกิดความคิดใหม่ขนึ้ มาว่า สิง่ ทีเ่ ราเบือ่ ทัง้ หมดล้วนแล้วแต่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราบริหารจัดการไม่ได้เลย เพราะมันเป็นตัวแปรอิสระทัง้ หมด แต่ตวั เรานีเ้ ป็นตัวแปรหลัก ชาตินี้ ถ้าเราจะรอให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในสิง่ ทีเ่ ป็นตัวแปรอิสระ บางทีชาตินที้ งั้ ชาติเราเองอาจจะท�ำไม่ส�ำเร็จ แต่ถา้ เราหันกลับมาเปลีย่ นโลกภายในของเราเอง มันจะดีกว่าไหม ตัง้ แต่นาทีนนั้ เป็นต้นมา อาตมาไม่ได้สนใจความเกะกะ ไร้ระเบียบ ความยุง่ เหยิง ความอิจฉาตาร้อน อีกต่อไป อาตมาคิดว่า เราทุกคนมาสูโ่ ลกนีโ้ ดยมีภารกิจส่วนตัวกันคนละภารกิจ ชีวติ ทีเ่ หลืออาตมาจะไม่ ไปยุง่ กับการแบกภารกิจให้คนอืน่ แต่อาตมาจะแบกเฉพาะภารกิจของตัวเอง อาตมาขีดวงชีวติ ของตัวเอง ให้แคบเข้า ใช้เวลาทัง้ หมดอ่านพระไตรปิฎก และไปฝึกวิปสั สนากรรมฐานในป่า จนกระทัง่ มัน่ อกมัน่ ใจว่า วิถชี วี ติ ทีต่ วั เองเลือกนัน้ เป็นทางทีถ่ กู ต้อง แล้วอาตมาก็ลงมือสร้างวัดป่ากับเพือ่ น เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2545 ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จากพืน้ ที่ 4 ไร่ ตอนนีเ้ ป็น 80 ไร่แล้ว อาตมารูส้ กึ ว่าเราเป็นยานอวกาศทีม่ ภี ารกิจหนึง่ เดียว คือเราจะมุง่ ไปทีเ่ ป้าหมายของเราเท่านัน้ อะไร ทีไ่ ม่ใช่เป้าหมายเราจะไม่ไปข้องแวะมัน พร้อมๆ กับต้นไม้ในวัดป่าทีเ่ จริญเติบโต อาตมาคิดว่าภายในของ อาตมาก็ได้เติบโตขึน้ ด้วย ความรูส้ กึ เบือ่ คณะสงฆ์ เบือ่ วัดทีข่ าดการบริหารจัดการ เบือ่ การแก่งแย่งแข่งขันกัน ขุนนางพระก็ไม่เข้ามาในชีวิตอาตมาอีก เมื่อกลับมาพิจารณาก็ค้นพบว่าสาเหตุที่เราเบื่อสุดๆ ก็เพราะ เราเอาตัวเองเข้าไปแบกเราจึงเบือ่ พอเรามองดูสงิ่ เหล่านัน้ โดยไม่มอี ตั ตาไปรองรับ หรือโดยไม่มอี ตั ตาเป็น ผูก้ ระท�ำและเป็นผูร้ บั ผลการกระท�ำ ความเบือ่ มันหายไป จนกระทัง่ ทุกวันนีค้ วามเบือ่ ในลักษณะเช่นนัน้ ไม่เคยมาแผ้วพานอาตมาอีกเลย ทุกวันนี้อาตมารู้ว่าชีวิตที่เหลืออาตมาจะท�ำอะไร อาตมาก็ท�ำในสิ่งนั้น และนั่นท�ำให้ได้ค้นพบว่า ทุกวันนี้ของเราเป็นวันแห่งความสุข ค�ำว่าวันแห่งความสุขนี้ไม่ได้หมายความว่า เราเปล่งออกมาจาก ริมฝีปากนะ มันมาจากเนือ้ ชีวติ ของเราจริงๆ ทุกๆ ครัง้ ทีเ่ กิดความเบือ่ ขึน้ ในชีวติ ถ้าสังเกตลึกๆ เราจะเห็นว่าสิง่ ทีท่ �ำให้เราเบือ่ ล้วนเป็นสิง่ ทีเ่ ข้า มาเกีย่ วข้องกับอัตตาของเราในแง่ใดแง่หนึง่ เสมอ ถ้าเรายกอัตตาออกจากสิง่ นัน้ เสีย ไม่ให้มนั ไปพัวพันกัน เราจะเห็นชัดเลยว่า สิ่งที่เราบอกว่าเบื่อแทบล้มประดาตายนั้น มันแทบไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตเรา เราไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาเบือ่ เรือ่ งเหล่านัน้ เลยด้วยซ�ำ้ เหมือนหินทีว่ างอยูไ่ ม่สามารถท�ำให้เราหนักได้หรอก ถ้าเราไม่ไปยกมันขึน้ มาอุม้ ไว้

ช่วงนี้มีแต่เรื่องเครียดๆ มองไปทางไหนก็มีแต่ประเด็นร้อนแรง บวกกับอุณหภูมิความร้อน ของอากาศ ก็ยงิ่ เพิม่ อารมณ์ให้ออกอาการเบือ่ โลก ดีไม่ดอี าจออกอาการวีนแตกกับคนรอบข้าง ยิง่ แย่ไปกันใหญ่ ว่าแล้ว 24/7 ก็มวี ธิ เี ด็ดมาช่วยให้หลายคนผ่อนคลาย ใจเย็นลง และช่วยลด ดีกรีความร้อนแรงด้วยการสะกดจิตบ�ำบัด (Hypnotherapy) สงสัยกันอยูล่ ะสิวา่ มันจะเวิรก์ ได้อย่างไร วิธกี ารสะกดจิตจะเหมือนกับทีเ่ ราเคยๆ เห็นกันอยู่ ตามภาพยนตร์หรือละครต่างๆ ทีม่ คี นถูกสะกดจิตนอนลงและมีผสู้ ะกดจิต (อาจจะเป็นแพทย์หรือ นักจิตวิทยา) นัง่ อยูข่ า้ งๆ เพือ่ ทำ�การสะกดจิต พอเสร็จปุบ๊ ก็ดดี นิว้ ดังเป๊าะ! คนทีถ่ กู สะกดจิตก็จะตืน่ ขึน้ มาปับ๊ วิธกี ารนีน้ อกจากจะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการรักษาพฤติกรรมบางอย่างทีแ่ ก้ไขไม่หาย อันเกิดจากจิตใต้ส�ำ นึกสัง่ ให้ท�ำ แล้ว ยังสามารถช่วยในการบรรเทาโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคผิวหนัง ไมเกรน หรือแผลในกระเพาะอาหารได้อกี ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะใช้วิธีน้มี าช่วยขจัดความเครียด เสริมสร้างความมั่นใจ ทำ�ให้ อารมณ์ดี หรืออาจจะใช้เพื่อให้เลิกพฤติกรรมแย่ๆ ที่ตัวเองอยากจะเลิกซะเหลือเกิน อย่างเช่น การสะกดจิตเพือ่ ให้ตวั เองคิดบวก หรืออารมณ์ดกี ไ็ ด้นะ เรามาเริม่ ต้นด้วย...

1. หาทีท่ สี่ งบ ไร้เสียงรบกวน เอาไว้ใช้ส�ำหรับท�ำการสะกดจิต 2. หายใจเข้าช้าๆ และลึก (จะนั่งหรือนอนก็ได้นะคะ) กลั้นไว้สัก 2-3 วินาที แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก พร้อมบอกกับตัวเองว่า “จงผ่อนคลาย” ท�ำอย่างนีซ้ ำ�้ สัก 3-4 ครัง้ 3. รวบรวมสมาธิเพ่งไปทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ อาจเป็นรูปภาพบนฝาผนัง โต๊ะหรือเก้าอีก้ ไ็ ด้ 4. แบ่งลมหายใจออกเป็น 3 ครัง้ โดยให้ครัง้ ทีห่ นึง่ ออกมาเพือ่ การผ่อนคลาย ครัง้ ทีส่ อง เพือ่ เตรียมเข้าสูภ่ าวะสะกดจิต และครัง้ ทีส่ ามเพือ่ เข้าสูภ่ าวะสะกดจิต 5. ควรท�ำตัวให้สบาย ปลดปล่อยความเครียดออกไป พร้อมกับหายใจอย่างเป็นระบบ 6. หลับตาจินตนาการว่ามีบันไดอยู่ 10 ขั้น ที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ในดินแดนที่วิเศษ อย่างเช่น บนก้อนเมฆ ภูเขาหรือท้องทะเล แล้วนับถอยหลังจาก 10 ไปถึง 1 ในจินตนาการขอให้นกึ ว่า คุณสามารถจะรับรูถ้ งึ กลิน่ เสียง และรสสัมผัสได้

8.

สุดท้ายนึกถึงแต่สงิ่ ทีด่ ๆี รวมทัง้ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในใจ เช่น ฉันจะรูส้ กึ สดใส ไร้ทกุ ข์ เสร็จแล้วก็ให้นบั 1 ถึง 10 อย่างช้าๆ พร้อมบอกกับตัวเองว่า “ฉันจะมีความสุขกับการผ่อนคลายนี”้ แล้วลืมตาขึน้ มา วิธนี อ้ี าจหาเวลาทำ�ทุกๆ เช้าหลังตืน่ นอนก็ได้ ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านัน้ ง่ายๆ แค่น้ี ก็ท�ำ ให้ตวั คุณเองรูส้ กึ สุข สดใส และสบาย พร้อมสำ�หรับเช้าวันใหม่ทไ่ี ม่ใช่เช้าเดิมๆ แบบวันเก่าๆ อีกแล้วล่ะ

TIP = ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เราใช้จิตส�ำนึก เพียง 5-7% เท่านัน้ อีกประมาณ 93% เป็นแรงผลักดัน ให้ ส ามารถท�ำกิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ โ ดยที่ ไ ม่ รู ้ ตั ว อาจก่อเกิดพฤติกรรมทัง้ ด้านบวกและด้านลบ

• ข้อควรระวังในการสะกดจิตตัวเอง คือ ไม่ควรสัง่ จิตด้วยค�ำพูดทีข่ นึ้ ต้นว่า ‘อย่า’ หรือ ‘ไม่’ เพราะจิตใต้สำ� นึกของคนเรา จะไม่เข้าใจในค�ำสั่งนี้ อาจเปลี่ยนไปใช้ ค�ำว่า ‘ควรจะ...’ หรือ ‘จง...’ จะดีกว่า นอกจากนี้ ก ารนั่ ง สมาธิ ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ตัวช่วยทีท่ ำ� ให้การสะกดจิตเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

24 7 - 25


ETextntertainment : กานดา หน้ามึน Pandism Another Panda Story ผลงานเล่มล่าสุดของ ผูเ้ ขียน Pandism ไวรัสแพนด้า ‘พีทยะ วีรศักดิ์วงศ์’ นั ก เขี ย นการ์ ตู น ผู ้ นิ ย มชมชอบ แพนด้าในระดับเข้าเส้น และเขาได้ ต่อยอดผลงานออกเล่มล่าสุดในชื่อ Pandism Another Panda Story เรื่องสั้นในรูปแบบการ์ตูนขาว-ด�ำ ทีเ่ กีย่ วกับแพนด้าล้วนๆ โดยทีม่ นั่ ใจเลยว่าคุณไม่เคยรับรูเ้ รือ่ งราวของสัตว์ยกั ษ์ ที่รักการกินไผ่เป็นชีวิตจิตใจมาก่อนแน่นอน ในเล่มนี้ พีทยะยังเชิญเพื่อนๆ นักเขียนมาร่วมแจมเขียนเรือ่ งสัน้ เกีย่ วกับแพนด้าด้วยเพือ่ ความมันส์ ทัง้ Art Jeeno, WASIN, Tinky Winky, ภัทรภร, เติ้ล ปกรณ์, Sa-art, กระดูกหมูว์, Galgard, กอไหม และเชา อีกทั้งเรื่องราวของแพนด้าทั้งหมดเคยถูกตีความ ออกมาเป็นลายเสื้อให้กับแบรนด์ ‘ไก่ 3 เสื้อมีเรื่อง’ มาแล้ว ออกตัวก่อนว่า ต้องท�ำใจว่างๆ ก่อนจะอ่านนะ เพราะบางเรือ่ ง ‘สุด’ จริงๆ

Edge of Tomorrow หนังแอ็คชัน่ -ไซไฟเรือ่ งล่าสุดของ ทอม ครูส ทีร่ บั บทเป็นนายทหารทีต่ าย ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า และยิ่งตายแล้วเกิดมาใหม่เขาก็จะแกร่งขึ้น หนังเรื่องนี้ถูก จับตามองว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดคนดูหนังในเมืองไทย อี ก ทั้ ง เรื่ อ งราวก็ เ กี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งของการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด แต่เป็นการตายแล้วเกิดใหม่ทันที คล้ายกับความเชื่อเรื่อง โอปปาติกะ ของศาสนาพุทธ ทีห่ มายถึงตายแล้วเกิดใหม่เป็นตัวเต็มวัยในทันที แต่ปริศนา ตรงจุดนีไ้ ม่แน่ใจว่าในหนังเชือ่ มโยงกันอย่างไร ส่วนแนวคิดทีว่ า่ ยิง่ เกิดใหม่ ก็ จ ะยิ่ ง แกร่ ง ขึ้ น มั น แนวคิ ด เหมื อ นการ์ ตู น เรื่ อ ง Shaman King ชั ด ๆ แต่อย่างไรก็ตามปริศนาทัง้ หมดจะถูกให้ความกระจ่างใน Edge of Tomorrow Edge of Tomorrow ถ่ายทอดเรื่องราวของอนาคตอันใกล้ ที่มีฝูงเอเลี่ยนชื่อ ‘มิมิค’ บุกโจมตีโลก อย่างต่อเนือ่ ง แม้แต่กองก�ำลังทหารของโลกก็ไม่อาจหยุดยัง้ ได้ จนโลกแทบล่มสลาย จนกระทัง่ มนุษย์ได้พบ ความหวังเมือ่ ‘นาวาตรี บิล เคจ’ (ครูซ) ทหารทีไ่ ม่เคยผ่านศึกมาเลย และวันหนึง่ เขาต้องรับใช้ชาติ แต่ก็ ต้องมาจบชีวติ ลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับศัตรู ทว่ากลับเกิดเรือ่ งสุดเหลือเชือ่ ขึน้ เมือ่ เขาตืน่ ขึน้ มาแล้วพบว่า เขายังไม่ตาย และต้องต่อสูต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ และต้องตายซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า แต่การตายในแต่ละครัง้ ท�ำให้เขาแกร่งขึน้ จากการต่อสูก้ บั ผูร้ กุ ราน ปราดเปรียวขึน้ และยังจัดการกับเหล่ามิมคิ ได้ดว้ ย นอกจากนีท้ กุ ครัง้ ทีเ่ คจจะแพ้ นักรบหน่วยเฉพาะกิจของเขา ‘ริตา้ ราตาสกี’้ (บลันท์) ก็จะสังหารเคจ เพือ่ ให้เขากลับมาเกิดใหม่ และในทุกครัง้ ไม่วา่ จะตายกีร่ อบ เกิดกีค่ รัง้ ทัง้ คูก่ จ็ ะต้องมาเป็นคูห่ ทู รี่ ว่ มกันซัดเอเลีย่ นทุกครัง้ ไป จนในทีส่ ดุ เคจก็คน้ พบ กุญแจสูก่ ารกวาดล้างเอเลีย่ นผูบ้ กุ รุกและการกอบกูโ้ ลกจากการตายอย่างนับครัง้ ไม่ถว้ นนีเ่ อง เป็นหนังที่ สบายใจได้วา่ พระเอกไม่ตายตอนจบแน่ๆ (แต่ตายตลอดทัง้ เรือ่ ง) และน่าสนใจเลยทีเดียว 5 มิถนุ ายนนี้ ไปไขทุกปริศนาทุกข้อสงสัยกันไปเลย

Life is not a marathon เคยมีคนบอกว่า ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอน คือทุกคนต้องวิ่ง ไปตามทางทีก่ ำ� หนด เพือ่ ท�ำเวลาทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้ถงึ เส้นชัยให้ไวทีส่ ดุ และไม่สามารถ หันหลังกลับหรือยอมแพ้ได้ เพราะนีค่ อื ชีวติ แต่คลิปนีก้ ำ� ลังจะบอกว่าเขาเห็นต่าง และชีวติ ไม่ใช่การวิง่ มาราธอน โดยบอกความหมายของชีวติ ว่า ชีวติ ของเราสามารถ เลือกได้เองว่าหนทางสูเ่ ส้นชัยของคนเราสามารถไปได้หลายทาง ระหว่างทางมีอะไร ให้เรียนรู้อีกมาก และในวันที่เราล้ม เราสามารถเดินถอยหลังไปที่จุดสตาร์ต แล้วเริ่มใหม่ได้เลย เราไม่จ�ำเป็นต้องแข่งกับใครเพราะชีวิตไม่ใช่มาราธอน เห็น คลิปนีแ้ ล้วต้องร้องซีด๊ !...ออกมาเบาๆ เพราะคมจนอยากจะยืมไปปอกมะม่วงจริงๆ

ตืน่ ทอง Tattoo Colour ซ่อนหา ซิงเกิลเพลงช้าล่าสุดจากวงดนตรีทชี่ อบเล่นมุกบนเวทีจนนึกว่าเป็นคณะตลก ไม่ใช่แค่ความฮาทีม่ อบให้ แต่ความสามารถทางดนตรีของเขาก็แจ่มจนทุกคนต้องยกนิว้ ไม่วา่ จะเพลงช้าหรือเร็ว และเพลงล่าสุด ของพวกเขาคือเพลงช้า ‘ซ่อนหา’ ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากเรือ่ งจริงของชาวญีป่ นุ่ คนหนึง่ ทีต่ ามหาคนรัก ทีจ่ ากไปในเหตุการณ์สนึ ามิถล่มประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ในวันนัน้ คลืน่ ได้พาคนรักของเขาหายไป และเขายัง คงตามหาเธอมาโดยตลอด เพลงนีท้ ำ� นองและเนือ้ หาลึกซึง้ ฟังแล้วรูเ้ ลยว่าผ่านการบรรจงและละเมียด กับการเขียนทัง้ ท�ำนองและเนือ้ ร้อง ส่วนความซึง้ นัน้ ใครใจไม่แข็งอาจมีนำ�้ ตาได้

26 - 24 7

เพจนีค้ อื กระบอกเสียงของชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ ทีต่ อ้ งพบเจอกับภัยเงียบจากการ ท�ำเหมือง เช่น สารพิษต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายหากสูดดม รวมไปถึงมลภาวะอืน่ ๆ ทีม่ า พร้อมกับการท�ำเหมือง แต่ชาวบ้านธรรมดาๆ คงไม่สามารถต่อสูต้ า้ นทานอะไรกับ นายทุนได้ เพจตืน่ ทองเริม่ ต้นจากการเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านในจังหวัดพิจติ ร ทีอ่ ยูใ่ กล้เหมืองทองแห่งหนึง่ และหลังจากท�ำเหมืองทองชาวบ้านเกือบพันคนต้อง เข้าโรงพยาบาลเพือ่ รักษาอาการทีเ่ กีย่ วกับระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท นอกจากนีเ้ หมืองทองในพิจติ รยังขยายตัวมากขึน้ จนท�ำให้ผลกระทบต่อชาวบ้านมี มากขึน้ แต่กลับไม่มใี ครเหลียวแล เพจนีจ้ งึ เป็นเหมือนช่องทางบอกเล่าความจริงนี้ ให้สังคมได้รับรู้ ไม่เพียงแต่ในจังหวัดพิจิตร แต่จังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบจาก การท�ำเหมืองทอง เพจนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์และหาทางแก้ไขเท่าที่จะท�ำได้ อย่างสุดความสามารถ ร่วมให้กำ� ลังใจและรับรูป้ ญ ั หาของพวกเขาได้แค่คลิก Like เพจนีเ้ บาๆ พอ


คุณพี่คุณน้องที่รักทั้งหลายขา Fall in Love With Me กระแสซี ร่ี ส์ จ ากไต้ ห วั น ในบ้ า นเรา หายเงียบไปนาน เพราะสูค้ วามฮอตฮิต จากฝัง่ อเมริกา ยุโรป และเกาหลีไม่ไหว แต่ครัง้ นีร้ บั รองว่าสาวไทยจะต้องสนใจ ใครทีค่ ดิ ถึง ‘วงเฟยหลุนไห่ หรือ Fahrenheit’ ครัง้ นีห้ นุม่ Aaron Yan อดีต น้องเล็กของวง มารับบทบาทหนุม่ มาด กวน คู่กับนางเอกสาวหน้าใส Tia Li ‘Fall in Love With Me’ ดำ�เนินเรือ่ งโดยมีฉากหลังเป็นบริษทั โฆษณา เมือ่ ‘ลูเ่ ทียนสิง’ (Aaron Yan) นักโฆษณาหนุม่ ผูม้ พี รสวรรค์ตดั สินใจลาพักร้อนเพือ่ หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ แต่แล้วเขากลับขับรถชน ‘เถาเล่อซี’ (Tia Li) และได้ร้วู ่าเธอกำ�ลังพยายามบริหาร กิจการบริษัทโฆษณาเล็กๆ ของน้องชายที่เสียชีวิตไปให้อยู่รอดจากการล้มละลาย เทียนสิงตัดสินใจปลอมตัวเข้าไปช่วยเล่อซี ในฐานะ ‘เสีย่ วลู’่ ฟรีแลนซ์ทจ่ี ะทำ�งานให้ เล่อซีฟรีๆ เพือ่ ให้เธอกอบกูธ้ รุ กิจทีเ่ ธอรักขึน้ มาให้ได้

Metal Slug Defense เกม 2D สไตล์เดินหน้าแล้วฆ่ามันยอดฮิตในอดีตทีเ่ คยอยูใ่ นเครือ่ ง PlayStation วันนีก้ ลับมาเกิดใหม่ใน iPhone และ iPad แล้วในชือ่ เดิม แต่เติมสร้อยนิดหน่อย ส่ ว นภาพกราฟิ ก ยั ง คงความเป็ น สไตล์ 2D และเปลี่ย นรู ป แบบการเล่ น จากเดินหน้ายิงๆๆ กลายมาเป็น จัดกองทัพแล้วโจมตีศัตรู หรือจัดกองทัพ แล้วรอตัง้ รับศัตรูดว้ ยยูนติ ต่างๆ มากมาย ทีแ่ ต่ละตัวก็มคี วามสามารถต่างกันไป ความสนุกของเกมนีค้ อื การออกแบบมาเพือ่ เล่นกับสมาร์ทโฟนได้อย่างลงตัว ทัง้ การควบคุมและฟังก์ชนั ต่างๆ ส่วนความสนุกคือ ยิง่ เล่นเราก็จะยิง่ มีทรัพยากรใน การอัปเกรดฐานเพือ่ ให้แข็งแรงมากยิง่ ขึน้ ตอนนีเ้ ปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเฉพาะ อุปกรณ์ของ iOS เท่านัน้

ดัน๊ ขอถามหน่อยเถอะค่ะ ว่าเมือ่ ไหร่จะเลิกทะเลาะกันเสียทีคะ ค�ำพูดของคุณพีป่ ระยุทธ์ จันทร์โอชา ผูอ้ ตุ ส่าห์ลกุ ขึน้ มาท�ำรัฐประหารคราวนี้ ตอนที่ บอกแกนน�ำทั้งสองฝ่ายว่าจะจับขังไว้ให้อยู่ด้วยกัน ที่ว่า “ทะเลาะกันนัก ให้อยู่ด้วยกัน จนกว่าจะรักกัน” ไม่ได้เข้าหูเข้าหัวคุณพีค่ ณ ุ น้องทัง้ หลายเลยหรือไรคะ ดัน๊ ขอถามหน่อย ก็ไอ้เป้าหมายของรัฐประหารทีเ่ กิดขึน้ น่ะ ไม่ใช่วา่ เกิดขึน้ เพือ่ ท�ำให้สงั คมนีม้ นั สงบสุข มากขึน้ กว่าเดิมหรอกหรือคะ แล้วถ้ามันจะสงบสุขได้ สามารถจะยกเลิกกฎอัยการศึกได้ สามารถจะคืนอ�ำน่งอ�ำนาจให้ประชาชงประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อคนอย่างคุณพี่คุณน้อง ทัง้ หลายนีแ่ หละ รูจ้ กั หันมา ‘เคารพ’ กัน รูจ้ กั ‘ฟัง’ กัน และรูจ้ กั ‘รัก’ กันไม่ใช่เหรอคะ นีถ่ า้ ยังทะเลาะกันต่อไปไม่มที สี่ นิ้ สุดนะคะ ดัน๊ ยืนยันได้เลยค่ะ ว่าทีไ่ อ้ฝง่ั หนึง่ บอกว่า จ�ำเป็นต้องรัฐประหารเพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งนองเลือดน่ะ ประเดีย๋ วมันก็จะนองแหงมๆ แต่ไม่ใช่ นองเพราะใครเอาเอ็ม 79 มายิงถล่ม หรือมีคณะรัฐประหารทีไ่ หนมาปราบปรามประชาชน หรอก (เพราะคณะรัฐประหารท�ำรัฐประหารก็เพือ่ ปราบปรามความรุนแรงพวกนัน้ นีค่ ะถ้าเราเชือ่ เช่นนัน้ นะเคอะ เพราะฉะนัน้ ความรุนแรงแบบนีเ้ ลยไม่นา่ จะเกิดขึน้ ) แต่ไอ้ความ รุนแรงนองเลือดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้งา่ ยๆ น่ะ มันคือความรุนแรงจากคุณพีค่ ณ ุ น้องทัง้ หลาย นีแ่ หละ ทีเ่ อาแต่ดา่ ทอเสียดสีเหน็บแนมเยาะเย้ยกันไปมา โอ๊ย! ดัน๊ จ�ำได้นะคะ ตอนทีฝ่ า่ ยหนึง่ ชนะเลือกตัง้ น่ะ คนทีเ่ ชียร์ฝง่ั นัน้ ทัง้ เหน็บแนม เยาะเย้ยคนอีกฝัง่ อย่างไรบ้าง แหม! ท�ำท่าดีใจราวกับได้อ�ำนาจมาอยูใ่ นมือตัวเอง ก่อนทีจ่ ะ ‘เงิบ’ ไปเพราะ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แล้วพอมาตอนนี้ ดั๊นว่ามันไม่ต่างกันเลยนะเคอะ กับการทีอ่ กี ฝัง่ หนึง่ ก็ลกุ ขึน้ ท�ำท่าดีใจ๊ดใี จกับรัฐประหารน่ะ เพราะคิดว่าคณะรัฐประหาร อยูข่ า้ งของตัวเอง แต่ดนั๊ ว่าถ้าดูจากประโยคของคุณพีป่ ระยุทธ์แล้ว เป้าหมายทีจ่ �ำเป็นต้องลุกขึน้ มา ท�ำรัฐประหารน่ะ ก็เพือ่ ให้เรา ‘รัก’ กันทัง้ สองฝ่ายมากกว่านะเคอะ ไม่ใช่วา่ จะให้ใครชนะ ให้ใครแพ้ ไอ้แบบนัน้ น่ะมันจะแปลว่าไม่ได้กอ่ ให้เกิด ‘ความรัก’ อะไรขึน้ มาในบ้านนีเ้ มืองนี้ เหมือนเดิมแหละค่ะ แล้วปัญหาก็จะไม่จบ เดีย๋ วพอฝัง่ โน้นได้อ�ำนาจ อีกฝัง่ ก็อดั อัน้ ตันใจ พออีกฝัง่ ได้อ�ำนาจ ฝัง่ โน้นก็อดั อัน้ ตันใจบ้าง โอ๊ย! ดั๊นไม่รู้เหมือนกันค่ะ ว่ามันจะอัดจะอั้นอะไรกันนักกันหนา ท�ำราวกับว่า โลกมันจะแตกยังงั้นแหละ ถ้าใครคนนั้นคนนี้ที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตัวเองได้อ�ำน่งอ�ำนาจไป แหม! เอาเข้าจริงแล้ว อ�ำนาจก็อยูใ่ นมือเราๆ ท่านๆ นีแ่ หละค่ะ นัน่ คืออ�ำนาจในการตรวจสอบ ทั้งจากการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งแล้ว แต่ก็เพราะเราไม่ท�ำอะไรพวกนี้ เอาแต่กัดกัน เพือ่ ปกป้องฝักฝ่ายของตัวเอง ดัน๊ ว่ามันก็ชว่ ยไม่ได้นะคะ ทีส่ ดุ แล้วจะเกิดรัฐประหารขึน้ มา เพราะมันท�ำท่าว่าจะเกิดเหตุรา้ ยรุนแรงลุกลามบ้าบอคอแตกประหนึง่ ว่าประเทศนีไ้ ม่เหลือ คนทีม่ สี ติสตังอีกแล้วอย่างนี้ เอาเถอะค่ะ ดั๊นเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมา ดั๊นก็เตรียมใจไว้แล้วนะคะ ว่าจะต้อง โดนด่า ด่าแรกก็คอื มาด่าคนอืน่ ว่าชอบด่าชอบเหน็บชอบแนม แล้วตัวเองล่ะ เขียนดีนกั นี่ ใช้มธุรสวาจานักนี่ ดั๊นก็ต้องตอบไปตามเพลงนะคะว่า ก็รู้อยู่แล้วนี่คะว่าจะถูกด่ากลับ ก็เลยขอชิงเปิดพืน้ ทีเ่ หน็บแนมเอาไว้กอ่ นเสียเลย เพราะดัน๊ เป็นคนนิสยั ไม่ดคี ะ่ แต่โดย เป้าหมายแล้ว ดัน๊ ขอบอกนะคะ ว่าดัน๊ อยากให้เรากลับมา ‘รัก’ กัน เหมือนทีค่ ณ ุ พีป่ ระยุทธ์ บอก แต่มนั จะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ถ้าเราไม่ได้เริม่ ต้นทีต่ วั ของเราเองเสียก่อน มัวแต่ไปชีน้ วิ้ ด่าคนอืน่ ให้มาเป็นเหมือนตัว (อย่างทีด่ นั๊ ก�ำลังท�ำอยู)่ คงไม่ได้เรือ่ ง หรอกนะคะ-ดัน๊ ว่า! แค่นนี้ ะคะ ไปละค่ะ ดัน๊ เอง MISS ZEEDDD...

24 7 - 27


SOCIETY Text : รุง่ วิสาข์

WHAT: ‘World Soccer Starts Here 2014’ WHERE: โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ HOW: 4 บริษทั ยักษ์ใหญ่ในเครือกลุม่ เซ็นทรัล Supersports, Power Buy, Tops และ Family Mart ผนึกก�ำลังร่วมจัด

แคมเปญ ‘World Soccer Starts Here 2014’ ต้อนรับสูเ่ ทศกาลเชียร์ฟตุ บอลโลก น�ำโดย โทนี่ มอร์ตนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย โรเบิรต์ ดาร์ค กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เพาเวอร์บาย จ�ำกัด, ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการตลาดเเละประชาสัมพันธ์ บริษทั เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จ�ำกัด และจุฑารัตน์ วงศ์สวุ รรณ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายการตลาด บริษทั เซ็นทรัลแฟมิลมี่ าร์ท จ�ำกัด ภายในงาน จัดแฟชัน่ โชว์ชดุ ทีมชาติฟตุ บอลโลกหลากหลายทีมโดยกองทัพนายแบบนางแบบดาราดัง ทีว่ างจ�ำหน่ายเพือ่ เอาใจแฟนบอล โดยเฉพาะ

WHAT: I’m 4. I See Beyond WHERE: ลาวิลล่า อารีย์ HOW: ดีแทค ต้อนรับการมาของ 4G บน dtac TriNet แบบเต็มแม็กซ์ทวั่ เมือง

ภายใต้คอนเซ็ปต์ I’m 4. I See Beyond ให้คนทีช่ นื่ ชอบเทคโนโลยีได้สมั ผัสโลกใบใหม่ ทีเ่ หนือธรรมดา กับ ‘ปรากฏการณ์เลข 4’ ทีด่ แี ทคได้ชวนศิลปินชือ่ ดังมากฝีมอื ทัง้ ใน แวดวงศิลปะ กราฟิกดีไซน์ ไปจนถึงวงการแฟชัน่ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเลข 4 โดยสามารถร่วมสนุกเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ I’m 4 แล้วสแกนเลข 4 ยักษ์ จากดีแทคทีป่ รากฏอยูท่ วั่ เมือง แล้วถ่ายภาพสนุกๆ กับสัญลักษณ์เลข 4 ทีค่ ณ ุ See Beyond พร้อมใส่ #4GdtacTriNet ทัง้ นีด้ แี ทคยังมอบสิทธิพเิ ศษให้ลกู ค้าปัจจุบนั ทีใ่ ช้แพ็กเกจอินเตอร์เนตแบบไม่จำ� กัดตัง้ แต่ 399 บาทขึน้ ไป ได้ทดลองใช้ 4G ฟรี ถึง 4 กิก๊ กะไบต์ นานถึง 4 เดือน เพียงกด *2014# แล้วโทร.ออกเพือ่ ลงทะเบียน

WHAT: ‘Noble Creative Urban Design Workshop’ WHERE: ซอยอารีย์สัมพันธ์ พหลโยธินซอย 7 HOW: ศิระ อุดล ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) หนึง่ ในผูน้ ำ� บริษทั พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับนักออกแบบชือ่ ดัง ‘อานนท์ ไพโรจน์’ ชวนน้องๆ นิสติ นักศึกษาด้านการออกแบบหัวใจครีเอต ร่วมสร้างสรรค์ประชันไอเดียออกแบบ ‘จุดจอดวินมอเตอร์ไซค์’ (Parking for Motorcycle) ทีม่ ชี อื่ ว่า ‘ART for Ari’ เปลีย่ นแปลง สังคมเมืองย่านอารียใ์ ห้นา่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนกับโครงการ CSR ‘Noble Creative Urban Design Workshop’ ความคิดสร้างดีไซน์ จุดประกายสูผ่ ลงาน ติดตามผลงานเพิม่ เติมได้ที่ www.nobleid.com/art-culture.php, www.facebook.com/nobleid และ VDO : http://goo.gl/XXlvZs

WHAT: Come on every BUN! เปิดตัวส�ำนักพิมพ์บัน น้องใหม่ ในเครือบันลือฯ WHERE: ร้านหนังสือ Kinokuniya สาขาสยามพารากอน HOW: บันลือพับลิเคชัน่ ส์ เปิดตัวส�ำนักพิมพ์นอ้ งใหม่ลา่ สุดทีเ่ ปรียบเสมือนน้องสาวของ แซลมอน บุค๊ ส์ ในชือ่ ส�ำนักพิมพ์บนั

หรือ BUNBOOKS เจาะตลาดนักอ่านรุน่ ใหม่ทรี่ กั ความเรียบง่าย อารมณ์ดี นิยมความสนุก และมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ของ ตัวเองทุกวัน ในงาน ‘Come on every BUN!’ โดยเปิดเป็นเวทีเสวนาเล็กๆ ทีบ่ นั บุค๊ ส์ขนนักเขียนยกส�ำนักพิมพ์มาร่วมงาน ทัง้ พัดชา เอนกอายุวฒ ั น์ (พัดชา AF), Jirabell-จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์, PLARIEX-พัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์, ชญาภรณ์ พัวพานิช และลูกไม้-ดวงกมล คงชนะเจริญชัย รวมถึงบรรณาธิการบริหารสาว ศิษฏา ดาราวลี

28 - 24 7

WHAT: ‘Red Export Blend’ WHERE: Muse ทองหล่อ HOW: จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรด เลเบิล้ น�ำโดย คาเบียร์ ซาลูจา ผูจ้ ดั การ

ฝ่ายการตลาด จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เผยประสบการณ์ใหม่ของความตืน่ เต้นด้วยการแนะน�ำ ‘จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรด เลเบิล้ เอ็กซ์พอร์ต เบลนด์ ลิมเิ ต็ด รีลสี ’ เพิม่ ดีกรีการฉลองด้วยปาร์ตี้ ‘Red Export Blend’ ทีเ่ นรมิต ‘Roof by Muse’ ให้เป็นเรือส�ำราญสุดหรู สัญลักษณ์ แห่งการเดินทางสุดตืน่ เต้นผจญภัย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ กุบ๊ กิบ๊ -สุมณทิพย์ เหลืองอุทยั ทีท่ ดลองท�ำซิกเนเจอร์ดริง๊ ค์อย่าง ‘The Peppery Dust’ และ ‘Candy-Crack’ รวมถึง การแสดงจาก กอล์ฟ-พิชญะ นิธไิ พศาลกุล, Season Five, ดา เอ็นโดรฟิน และ DJ ONO พร้อมแขกผูม้ ชี อื่ เสียงทีม่ าร่วมงานกันอย่างคับคัง่


NEWS Text : Prae

Hot

of The Month!!

SNAILWHITE SYN-AKE MIST

Text : TnT

เอสเซนส์ เ ข้ ม ข้ น ในรู ป แบบ สเปรย์ หัวฉีดแบบนาโนให้ละออง สเปรย์ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ท� ำ ให้ เนื้ อ เอสเซนส์ ซึ ม สู ่ ผิ ว หน้ า ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสารสกัดจาก เมือกหอยทาก ซินเอค และอัลฟ่า อาร์ บู ติ น เพื่ อ ผิ ว มี สุ ข ภาพดี เนียนนุ่มชุ่มชื้น กระชับรูขุมขน ปรั บ ผิ ว ขาว และลดเลื อ น จุ ด ด่ า งด� ำ ใช้ ฉี ด พ่ น เช้ า -เย็ น หรือเมือ่ ต้องการความสดชืน่

มินิพีแคนทาร์ต-ขนมอบไซซ์มินิต�ำรับอเมริกัน

BSC A Moment in Time

นาฬิกาแฟชัน่ BSC คอลเลคชัน่ ใหม่เอาใจสาวๆถึง 2 รุน่ ตอบสนองทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยรุ่น BSC028 เปลี่ยนสายได้ ไม่วา่ จะเป็นสายสเตนเลสสตีล สายหนังแท้สแี ดง และสายหนังแท้สดี ำ� ให้ความรูส้ กึ เรียบหรู คลาสสิก สวมใส่ได้หลายโอกาส ส่วนรุน่ BSC003 สวยหวานด้วยหน้าปัดสีชมพู ฟ้า ขาว และด�ำ ตกแต่งลายดอกไม้ และประดับขอบด้วยคริสตัล วางจ�ำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้า Central, The Mall และ Robinson

JARKEN คว้า รางวั ล ออกแบบ ระดับนานาชาติ

เขาใหญ่ เรสซิ เ ดนท์ ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท จาร์เค็น จ�ำกัด ได้ รั บ รางวั ล Best Property Single Unit จาก The Asia Pasific Property Awards 2014-2015 เวที ป ระกวดระดั บ นานาชาติ ด ้ า นการออกแบบ อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่โรงแรม แชงกรีล่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประกวดครั้งนี้ มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 490 บริษทั จาก 25 ประเทศทัว่ โลก

POLA B.A Half Kit

คืนความยืดหยุน่ และอ่อนนุม่ ให้กบั ผิว ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ B.A Half Kit สู ต ร All - Area Bio - Active ด้ ว ยเนื้ อ สั ม ผั ส ที่ แ ทรกซึ ม สู ่ ผิ ว ได้อย่างล�ำ้ ลึกจนคุณรูส้ กึ ได้ถงึ ความแตกต่าง และประสิทธิภาพของ สารบ�ำรุง ทีจ่ ะท�ำให้ผวิ ของคุณกลับคืนสูค่ วามกระชับ เนียนนุม่ เปล่ง ประกาย พิเศษ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน ฉลองเปิดเคาน์เตอร์โพลา สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 รับฟรีทนั ที B.A The Mask ขนาด 10 กรัม มูลค่า 2,000 บาท

Bendix ส่ง ‘เจ้าบูม’ ตะลุยเซปังฯ

ผ้าเบรกเบนดิกซ์ ร่วมให้กำ� ลังใจ ‘เจ้าบูม’ กันตธีร์ กุศริ ิ สังกัดทีม Singha XO Team Eakie ในรายการ Thailand Super Series 2014 รุน่ Super 2,000 แบบติดขอบสนาม หลังต่อสัญญาสนับสนุน อย่างเป็นทางการ และแสดงความมั่นใจว่าปีนี้เจ้าบูมจะมีผลงาน ติดอันดับ TOP 3 แน่นอน

พบกั บ ความอร่ อ ยใหม่ ล ่ า สุ ด จากพาทิสเซอรี มาสะโทมิ ด้วย กองทัพขนมอบมินทิ าร์ต การันตี ความอร่อยจากฝีมือเชฟทอมมี่พิชัย รุ่งนพคุณศรี พร้อมเสิร์ฟ ความอร่อยตลอดหน้าฝนนี้ ไม่วา่ จะเป็น มินพิ แี คนทาร์ต เปลือกทาร์ตให้ความกรอบ เคีย้ วเพลิน ด้วยถัว่ พีแคนคัดคุณภาพ คลุกกับซอสเมเปิล้ ไซรัปสูตรอเมริกนั แท้ๆ, มินิมิกซ์นัตส์ทาร์ต หอมมัน และรสกลมกล่อมจากถั่ว ทัง้ สามชนิด อย่างถัว่ พีแคน วอลนัท และอัลมอนด์สไลซ์ น�ำไปอบ พร้อมกับเปลือกทาร์ตและซอสเมเปิล้ ไซรัป และมินบิ อร์ดาลูทาร์ต ทาร์ตลูกแพร์สไตล์ฝรัง่ เศสยอดนิยม หอมมันด้วยอัลมอนด์ครีม เข้ากันกับลูกแพร์ในน�ำ้ เชือ่ ม รสหวานกลมกล่อม กรอบและเบา คอขนมหวานสามารถเลือกลิม้ ลองและซือ้ หาได้แล้ววันนีท้ พี่ าทิ สเซอรี มาสะโทมิ ทุกสาขา หรือโทร.สั่งความอร่อยได้ที่เบอร์ 08 1966 9719

อร่อย...มันส์เต็มค�ำ

เ อ า ใ จ ส า ว ก ช อ บ ดื่ ม โ อ วั ล ติ น กั บ ว อ ล ล ์ โอวั ล ติ น ใหม่ ครั้ ง แรก ของไอศกรีมรสโอวัลติน ที่ท�ำจากผงโอวัลตินแท้ หอมกลิ่นมอลต์ช็อกโกแลตอร่อย....มันส์เต็มค�ำ ทั้งแบบแท่ง ไอศกรี ม รสโอวั ล ติ น เต็ ม อิ่ ม กั บ รสมอลต์ ช็ อ กโกแลตแท้ พร้อมช็อกโกแลตเคลือบกรุบกรอบ ราคา 10 บาท และแบบถ้วย ไอศกรีมรสโอวัลติน หอมกลิ่นมอลต์พร้อมเกล็ดช็อกโกแลต ทุกค�ำ ราคา 15 บาท จ�ำหน่ายแล้วทีร่ า้ นค้าทัว่ ไป ร้านสะดวกซือ้ และสามล้อวอลล์ทวั่ ประเทศ

เปิดตัวเมนู ใหม่เพื่อสุขภาพ

ด้ ว ยกระแสความนิ ย มในการ ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและการ รับประทานอาหารจากผักผลไม้ ชนิดไร้สารเคมี (Organic) เชฟ จ�ำลอง ปิวไธสงค์ หัวหน้าพ่อครัว ประจ�ำห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ จึงได้ คิดค้นเมนูอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ อาทิ แกงเลียงเนือ้ ปูกบั กุง้ สด เมีย่ งค�ำ และปลาอ่อนสมุนไพรห่อใบตองย่าง มาเอาใจคนทีร่ กั อาหารไทยและห่วงใยสุขภาพ อีกทัง้ ยังได้เพิม่ เมนูอาหารทะเล ที่คัดสรรเฉพาะอาหารทะเลสดใหม่เนื้อแน่น ทั้งหอยเชลล์ ฮอกไกโด ปลา ปูทะเล และกุง้ มังกร น�ำมาปรุงเป็นอาหารไทย รสเด็ด ทั้งลาบเนื้อปูในกระทงกรอบ และพล่าหอยเชลล์ พร้ อ มเมนู ข องหวานอย่ า งขนมไทยรสเข้ ม กลมกล่ อ ม สละลอยแก้ว ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเม่าทอดเสิร์ฟพร้อม ไอศกรีมกะทิเนือ้ เนียน สนใจส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2344 8888

DAPPER Sale upto 50% off

dtac TriNet ครบรอบ 1 ปี

dtac TriNet ฉลองครบรอบ 1 ปี ด้วยแคมเปญ ‘TriNet แจกทองทุ ก วั น วั น ละ 1 ล้ า น 50 วั น 55 ล้ า นบาท แค่อัปเกรดหรือเปลี่ยนมาใช้ dtac TriNet’ พร้อมเซอร์ไพรส์ แจกทองให้ผโู้ ชคดีสามรายแรก โดยมี โฬม-พัชฏะ นามปาน และ มีน-พีชญา วัฒนามนตรี มาร่วมแสดงความยินดี โดยสามารถ ร่วมลุน้ โชคได้ตงั้ แต่วนั นี้ ถึง 30 มิถนุ ายนนี้ สนใจรับบริการเปลีย่ นซิม ได้ที่ ศูนย์บริการดีแทค และร้านค้า dtac TriNet Partner ทัว่ ประเทศ รายละเอียดเพิม่ เติม www.dtac.co.th

แบรนด์ แ ฟชั่ น ชั้ น น� ำ ดี ไ ซน์ สุ ด ชิ ค DAPPER จัดเซลส์กระหน�่ำ ลดราคาสูงสุด 50% ที่ ช็อป DAPPER ทุกสาขา ทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ เชียงใหม่ หั ว หิ น พั ท ยา และ พิ ษ ณุ โ ลก ใกล้ ที่ ไ หน ไปทีน่ นั่ ช้อปแฟชัน่ เท่ๆ ในราคาสุดคุม้ ได้ตงั้ แต่วนั นี้ ถึง 24 มิถนุ ายนนี้

Line Sticker จากธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ Mr. & Miss Freever ออกแบบโดยศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ‘ซันเต๋อ’ ยศนันท์ วุฒกิ รสมบัตกิ ลุ ภายใต้แนวคิด LINE Style by Thanachart Bank สร้างความใกล้ชดิ กับลูกค้ามากขึน้ ผ่าน Official Account และ Official Home ดาวน์โหลดสติก๊ เกอร์นา่ รักๆ จากธนาคารธนชาตได้ฟรี ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 4 มิถนุ ายน 2557

24 7 - 29


SText POTLIGHT : วรรษมน โฆษะวิวฒ ั น์

เรียกได้ว่าเป็นปีที่มีกระแสร้อนแรงหลังการประกาศผลผู้ได้สวมมงกุฎอันทรงเกียรติ Miss Universe Thailand 2014 ไม่รู้ว่าตอนที่คอลัมน์นี้วางแผงกระแสจะซาไปแล้วหรือยัง แอลลี่กลายเป็นที่รู้จักของคนไทยในวงกว้าง มีทั้งคนที่ให้ก�ำลังใจเธอ ทั้งคนที่ ชืน่ ชมในความพยายามและความสามารถของเธอ วันนี้ 24/7 จะชวนให้ทกุ คน ลองมาท�ำความรู้จักตัวตนของเธอให้มากขึ้น แล้วจะรู้ว่าท�ำไมหลายคนถึง เอาใจช่วยเธอขนาดนัน้ แอลลี่ มีชอื่ จริงว่า Allison Sansom หรือชือ่ ในการประกวดทีค่ นไทยรูจ้ กั กัน คือ พิมบงกช จันทร์แก้ว อายุ 19 ปี ลูกครึง่ ไทย-เยอรมัน เกิดและโตทีล่ อสแอนเจลิส สหรั ฐ อเมริ ก า ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ International Business Pasadena City College USA มีความฝันอยากเป็นตัวแทนคนไทยทีไ่ ปคว้ามงกุฎ Miss Universe ให้ได้เป็นคนที่ 3 เพราะไอดอลของแอลลี่ คือพีป่ ยุ๋ -ภรณ์ทพิ ย์ นาคหิรญ ั กนก หลายคนที่เห็นความฝันของแอลลี่แล้วอาจไม่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นเพียง ค�ำตอบเรียกคะแนนของเหล่านางงามทั่วไปเท่านั้น ขอบอกเลยว่าคิดผิด เพราะเธอมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจกับความฝันนีข้ องเธอจริงๆ ตัง้ แต่อยูท่ ลี่ อสแอนเจลิส เธอก็เข้าร่วมประกวดบนเวทีเล็กๆ จากวัดไทยลอสแอนเจลิส และไทยทาวน์ ฮอลลีวดู้ พร้อมคว้ารางวัลมาได้มากมายเป็นเครือ่ งหมายการันตีคณุ ภาพของเธอ นอกจากนีอ้ ย่างทีท่ กุ คนรูก้ นั อยูว่ า่ แอลลีข่ า้ มน�ำ้ ข้ามทะเลมาอาศัยอยูท่ ี่ ประเทศไทยเพือ่ ฝึกฝนภาษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอืน่ ๆ ก่อนเข้าร่วม การประกวด Miss Universe Thailand 2014 นานกว่า 9 เดือน ล�ำพังแค่การย้าย มายังประเทศที่มีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่แตกต่างจากบ้านเกิดเมืองนอน ของตัวเองก็ต้องอาศัยความพยายามในการปรับตัวมากพออยู่แล้ว แต่แอลลี่มี ความตัง้ ใจมากกว่านัน้ เธอเลือกทีจ่ ะไปเป็นครูอาสาทีบ่ รุ รี มั ย์ ท�ำให้นอกจากจะได้ เรียนรูภ้ าษาไทยจากชีวติ ประจ�ำวันแล้ว ยังได้ท�ำประโยชน์ดว้ ยการสอนภาษา อังกฤษให้แก่เด็กๆ อีกด้วย เห็นหรือยังว่าเธอคนนีเ้ พียบพร้อมทัง้ หน้าตา ความคิด และจิตใจ ช่วงทีเ่ ธอเพิง่ ย้ายไปบุรรี มั ย์ใหม่ๆ ต้องประสบปัญหาทัง้ แพ้นำ�้ แพ้แมลง ถึงขัน้ ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่ยอ่ ท้อ เธอยังคงท�ำหน้าทีค่ รูอาสาต่อ ทั้ ง ยั ง ดู แ ลตั ว เองอย่ า งเคร่ ง ครั ด ไม่ ว ่ า จะหั ด แต่ ง หน้ า ท� ำ ผม ซ้ อ มเดิ น ออกก�ำลังกาย ฯลฯ เมื่อเรื่องเหล่านี้รู้ถึงหูแฟนคลับนางงามที่คอยติดตาม

30 - 24 7

ข่าวสารอยู่ จึงท�ำให้เธอกลายเป็นผู้เข้าประกวดอีกคน ที่ถูกจับตามอง และมีแฟนคลับคอยเอาใจช่วยมากมาย ถึงแม้ว่าวันนี้แอลลี่จะไม่ได้เป็น Miss Universe Thailand แต่ความมุมานะของเธอก็ยงั ไม่จบลง เธอยังฝากข้อความไปถึง มิสเตอร์ทรัมป์อีกด้วยว่า “นี่เป็นความฝันของฉันค่ะ ฉันจะ หาทางไปพบคุ ณ ให้ ไ ด้ ฉั น จะหาทางเข้ า ประกวด Miss Universe แล้วฉันจะไปพบคุณเร็วๆ นี้ ขอบคุณค่ะ” นอกจากนี้บทสัมภาษณ์หลังคืนประกาศผลรางวัล ทีเ่ ธอกล่าวขอบคุณแฟนคลับนางงามทุกๆ คนทีค่ อยเอาใจช่วย แม้อาจจะยังพูดได้ไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ความจริงใจ ทีเ่ ธอแสดงออกมาผ่านค�ำพูด และท่าทางนอบน้อมเหล่านัน้ ก็ส่งผลให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนางงามที่สามารถเข้าไปนั่ง อยูใ่ นใจชาวไทยหลายๆ คน ไม่ผดิ จากพีป่ ยุ๋ ซึง่ เป็นไอดอล ของเธอเลย “หนูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจค่ะ หนูร้องเพราะว่า หนูดีใจ มีคนเชียร์หนูตลอด หนูดีใจ หนูไม่เคยคิดว่าจะมี คนเชียร์หนูขนาดนี้ หนูมาจากเมืองนอก คิดว่าคนไทยจะ ไม่ชอบเพราะหนูพดู ภาษาไทยไม่ชดั หนูตอ้ งขอบคุณทุกคน ที่ เ ชี ย ร์ ห นู ที่ ค อยเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ ห นู ค ่ ะ ต้ อ งขอบคุ ณ แฟนนางงามค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” เธอยังทิง้ ท้ายอีกว่า “นีเ่ ป็นความฝัน หนูรวู้ า่ ในโลกนี้ ทุกคนมีความฝัน และก็มคี วามฝันทีเ่ ป็นจริง และความฝันที่ ไม่เป็นจริงค่ะ หนูตอ้ งยอมรับเพราะมันเป็นสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ว” ค�ำพูดงามๆ จากปากคนงามๆ จะพูดชัดหรือไม่ชัด ไม่ใช่ประเด็นเลยสักนิด ประเด็นอยู่ที่เนื้อความของค�ำพูด เหล่านัน้ ต่างหาก 24/7 เชือ่ ว่านางงามอย่างแอลลี่ ทีง่ ามทัง้ กาย ใจ ใบหน้า แถมยังบวกด้วยความมานะพยายามของเธอ จะท�ำให้แอลลีเ่ ดินทางไปถึงฝันของตัวเองได้อย่างแน่นอน

All About Her

• เห็นหุน่ ดีแบบนี้ เธอสูง 178 เซนติเมตร น�ำ้ หนัก 58.5 กิโลกรัม สัดส่วน 32-26.5-38 นิว้ ความสูง ได้มาจากคุณพ่อล้วนๆ • แอลลีก่ นิ มังสวิรตั มิ าตัง้ แต่เด็กๆ โดยไม่ได้ มีคนแนะน�ำ และไม่แตะต้องแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด • ระหว่างทีเ่ ตรียมตัวก่อนประกวดก็ทานแป้งแค่ชว่ ง เช้า ช่วงบ่ายเป็นต้นไปทานแค่ผกั และผลไม้เท่านัน้ • ชนะการประกวดนางนพมาศ จากเวทีวดั ไทย ลอสแอนเจลิส ประจ�ำปี 2010 • ชนะการประกวดนางสงกรานต์ จากเวทีวดั ไทย ลอสแอนเจลิส ประจ�ำปี 2011 • ชนะการประกวดนางสงกรานต์ จากเวทีไทยทาวน์ ฮอลลีวดู้ ประจ�ำปี 2012 ได้รบั ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • ชนะการประกวด Miss Thai New Year 2012 • ได้รบั ต�ำแหน่งรองอันดับ 1 และนางงามทีม่ ชี วี ติ สีสนั สดใส จากเวที Miss Universe Thailand 2014


58,338 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex สำหรับคนเมือง ทเีปน็เหมอืนไกดไลนสำหรบัหนมุสาว ในคอนซป็ต Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใชชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั ง วิ สั ย ทั ศ น  ค ว า ม คิ ด ศั ก ย ภ า พ การทำงาน และไลฟสไตลอินเทรนด เพือใหคุณเป็น ‘คุณ’ ไดเต็มพิกัด เจดิจรสัในดาวนทาวน ทกุ 24 ชวัโมง ตลอด 7 วนั

247#190  
247#190  

247#190 free magazine in Thailand

Advertisement