Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

Fast AND Furious WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.184 | 24-30 APRIL 2014


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT สันติภาพ ผมมักคิดถึงความสงบและสันติภาพ รวมถึงความรักระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ในชีวติ จริง ผมคิดว่าบางทีนนั่ อาจเป็นเพียงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นนิทานเท่านัน้ ก็ได้... กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ยังมีสายน�ำ้ แสนสวยรินไหลเลาะลัดลาดเนินเขา แนวป่า และทุง่ หญ้า เธอไหลเลาะเรือ่ ยเป็นธารน�ำ้ ทีเ่ บิกบานฉ�ำ่ ชืน่ เธอมักเริงร�ำ และขับขานบทเพลงขณะเริงร่าไหลรินลงจากยอดเขา* ผมคิดว่า อย่างน้อยทีส่ ดุ สังคมไทยก็เคยตัง้ มัน่ จะเป็นล�ำธารสายนัน้ สายสวยทีป่ ระจงไหลเอือ่ ย เรียนรูท้ จี่ ะอยูอ่ ย่างงดงาม ในท่ามกลางธรรมชาติ ไหลไปสูผ่ นื น�ำ้ กว้างใหญ่ ทะนงในความงามของตน มองเห็นความงามของทุง่ หญ้าและภูเขา แต่คำ� ถาม ก็คอื -เรายังอยากเป็นเช่นนัน้ กันอยูอ่ กี ไหม วันหนึ่ง เธอได้สังเกตเห็นปุยเมฆในตัวเธอ ก้อนเมฆหลากสีสัน หลากรูปทรง วันคืนระหว่างนั้นเธอหาได้ท�ำสิ่งใดไม่ เว้นเสียแต่การไล่ตามหมูเ่ มฆ เธอต้องการเป็นเจ้าของก้อนเมฆ สักก้อนหนึง่ จักต้องเป็นของเธอ แต่หมูเ่ มฆก็ลบั ลอยฟ่อง ลิว่ ล่องไปใน ท้องฟ้า อีกทั้งหมู่เมฆเองมักแปรรูปเปลี่ยนทรงอยู่เสมอ บางครั้งเหล่าเมฆก็ดูเหมือนเสื้อคลุม บางคราวก็เหมือนม้า เพราะ เมฆมีธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนในตัวของมันเอง สายน�้ำต้องร้าวระทม ด้วยความสนุกและชื่นบานของเธอคือการวิ่งไล่จับก้อนเมฆ ก้อนแล้วก้อนเล่า แต่แล้วชีวติ เธอก็กลายเป็นธารทีไ่ ร้หวัง ขุน่ เคือง และเกลียดชัง* ใครท�ำลายความสงบของเราลงเล่า เมือ่ เราวิง่ ไล่ตามอุดมคติแห่งความสงบนอกตัวไปเรือ่ ยๆ เฝ้าคิดว่าน่าจะมีสงั คมแบบทีเ่ ราอยากมีชวี ติ อยูเ่ กิดขึน้ ได้ ถ้าเรา พยายามน�ำเสนอความคิดของตัวเองออกไปเรือ่ ยๆ บางทีเราอาจเปลีย่ นแปลงโลกใบนีไ้ ด้ในชัว่ ข้ามคืน แต่เราท�ำได้หรือ? ในชัว่ ขณะแห่งการด�ำรงอยู่ บางคราวอุดมคติเหล่านัน้ ก็ลบั เลือนหายไป บางครัง้ เหมือนมันก้าวเข้าใกล้ บางทีเห็นอยูต่ รงหน้า เหมือนอยูต่ ดิ กับจมูก เหมือนอยูใ่ กล้กบั เส้นขนตา แต่แล้วเมือ่ คว้าจับ มันก็ลบั เลือนหายไป และแล้ววันหนึง่ พายุแรงได้กระหน�่ำพัดพาหมูเ่ มฆลับหายไปสิน้ พลันผืนฟ้ากลับปลอดโปร่ง สายน�ำ้ ของเราจึงได้คดิ ว่า การมีชวี ติ อยูไ่ ปก็ไร้คา่ ด้วยว่าไม่มหี มูเ่ มฆให้เธอวิง่ ไล่ตาม เธอเพรียกหาความตาย หากไม่มเี มฆ ฉันจะมีชวี ติ อยูไ่ ย? แต่ทำ� อย่างไร สายน�ำ้ จึงคร่าเอาชีวติ ของเธอเองได้ คืนนัน้ สายน�ำ้ มีโอกาสได้กลับสูต่ วั เองเป็นครัง้ แรก เธอได้วงิ่ ไล่ตามอะไรบางอย่างทีอ่ ยูภ่ ายนอก ตัวของเธอ ฉะนัน้ เธอจึงไม่เคยเลยทีจ่ ะได้เห็นตัวเธอเอง คืนนัน้ เป็นโอกาสแรกส�ำหรับการได้ยนิ เสียงของตัวเอง เสียงของสายน�ำ้ ซัดเซาะฝัง่ เพราะว่าเธอสามารถได้ยนิ เสียงของเธอเอง เธอจึงค้นพบบางสิง่ ทีส่ ำ� คัญ* คุณเคยฟังเสียงของตัวเองไหม เคยกลับมาอยู่กับ ‘บ้าน’ ภายในตัวเองไหม หรือว่าเอาแต่ไขว่คว้าดิ้นรนเพื่อสร้าง ความเปลีย่ นแปลงภายนอก โดยไม่ได้สนใจการเปลีย่ นแปลงภายในเลย มีอะไรหรือทีม่ นั่ คง มีอะไรหรือทีเ่ ราควรตายเพือ่ มีอะไรหรือทีท่ รงคุณค่ามากถึงเพียงนัน้ หรือ? เธอได้ตระหนักว่า สิง่ ทีเ่ ธอก�ำลังเสาะแสวงหามันก็อยูใ่ นตัวเธอนีแ่ หละ เธอพบว่าหมูเ่ มฆหาใช่สงิ่ ใดไม่ หากคือน�ำ้ นัน่ เอง เมฆถือก�ำเนิดจากน�ำ้ และกลับคืนสูน่ ำ �้ และเธอก็พบว่าตัวเธอเองก็คอื น�ำ ้ เช้ารุง่ ขึน้ เมือ่ ดวงตะวันสาดส่องฟากฟ้า เธอค้นพบสิง่ ซึง่ งดงาม เธอเห็นผืนฟ้าสีครามเป็นครัง้ แรก เธอไม่เคยสังเกตเห็น มาก่อนเลย เธอเพียงแต่ใส่ใจอยู่กับก้อนเมฆ เมฆไม่ยั่งยืน แต่แผ่นฟ้านั้นเป็นอยู่มั่นคง เธอได้ตระหนักว่าแผ่นฟ้าอันกว้างไกล ได้เข้ามาแนบแน่นในหัวใจเธอนับแต่เริม่ ต้น การหยัง่ เห็นอันยิง่ ใหญ่ได้นอ้ มน�ำความสงบสันติและความสุขมาสูเ่ ธอ ชัว่ ขณะทีเ่ ธอ เห็นผืนฟ้าคราม กว้างใหญ่มหัศจรรย์ เธอจึงรูว้ า่ ความสงบสันติ ความมัน่ คงของเธอ จะไม่สลายไปอีกเลย* แล้วคุณก็รอ้ งไห้อยูใ่ นสวน บนเก้าอีท้ วี่ า่ งเปล่า ใกล้กบั โต๊ะทีว่ า่ งเปล่า ลูกนกกินปลีทเี่ พิง่ หัดบินเขม้นมอง พลางร้องเรียกแม่นกด้วยเสียงหวาดหวัน่ มันจะอยูต่ อ่ ไปอย่างไรกัน บ่ายนั้น หมู่เมฆก็กลับมา แต่ครั้งนี้ เธอไม่ต้องการเป็นเจ้าของก้อนเมฆ เธอสามารถเห็นความงามของเมฆแต่ละก้อน และใจเธอก็ตอ้ นรับหมูเ่ มฆเหล่านัน้ เมือ่ เมฆมาเยือน เธอทักทายพวกเขาด้วยความเมตตา ครัน้ เมฆต้องจากไป เธอจะโบกมือลา อย่างเป็นสุขและมีเมตตา เธอได้ตระหนักว่าหมู่เมฆก็คือตัวเธอ เธอไม่จ�ำเป็นต้องเลือกระหว่างหมู่เมฆและตัวเธอ ศานติสุขและ สมานฉันท์ดำ� รงอยูร่ ะหว่างตัวเธอและหมูเ่ มฆ* อุดมคติเหล่านั้นวางอยู่ในตัวเรา การเปลี่ยนแปลงโลกก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือ การเปลีย่ นแปลงโลก เมือ่ ยิม้ ให้ความสงบ ให้พายุฝน ให้ความอึกทึกวุน่ วาย ให้กบั การต่อสูข้ องผูค้ นได้ เราก็จะตระหนักว่า เพือ่ จะมีชวี ติ อยู-่ เราไม่จำ� เป็นต้องแลกมาด้วยอะไรๆ มากมายถึงเพียงนัน้ หรอก

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต

*ข้อความจากหนังสือ ‘สันติภาพทุกย่างก้าว’ โดย ติช นัท ฮันห์ แปลโดย ประชา หุตานุวตั ร และ สุภาพร พงศ์พฤกษ์ • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

HOTEL

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION

AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


CTextITY MOVEMENT : iD11

= จากสถิ ติ ข ้ อ มู ล ในปี 2554 ชี้ ว ่ า หญิ ง เซี่ ย งไฮ้ 3.7% มี พ ฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ แต่ ใ นปั จ จุ บั น ตั ว เลขได้ ป รั บ ขึ้ น ไป อยู ่ ที่ 4.8% เหตุ เ พราะความกดดั น จาก การท� ำ งาน ความต้ อ งการอารมณ์ ตื่ น เต้ น สนุกสนาน และการยอมรับจากเพื่อนรอบข้าง ที่มา : www.shanghaidaily.com

City of Dreams Hotel Tower ภาพ : thebigegghunt.org

Faberge big egg hunt

จากงานศิลปะบนเปลือกไข่ กลายมาเป็นประติมากรรมรูปไข่ fabergé big egg ทีต่ อนนีก้ ำ� ลังสร้างสีสนั ให้กบั มหานครนิวยอร์กอย่างคึกคัก ด้วยการให้ศลิ ปินทีม่ ชี อื่ เสียง อย่างเช่น zaha hadid, tracey emin และ Ralph Lauren มาร่วมกันออกแบบ fabergé big egg แล้วน�ำไปจัดแสดงโชว์ตามโลเกชัน่ ต่างๆ ทัว่ เมืองนิวยอร์ก ซึง่ บาง สถานทีน่ นั้ แทบจะคาดไม่ถงึ เลยทีเดียว โดยเปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถเข้าร่วมสนุกในการค้นหาไข่ใบใหญ่ เหล่านัน้ ซึง่ มีทงั้ หมด 260 ใบ ผ่านการดาวน์โหลดแอพฯ พร้อมแผนที่ คล้ายกับเกมล่าขุมสมบัติ แต่นไี่ ม่ใช่ แค่ตามล่าหาไข่เล่นๆ ข�ำๆ กันเท่านัน้ แต่ยงั มีรางวัลเป็นจีร้ ปู ไข่ลอ้ มเพชร มูลค่าราว 30,000-48,000 เหรียญ สหรัฐฯ ให้ได้ชว่ งชิงกันอีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมเก๋ๆ ของชาวนิวยอร์กเกอร์ทเี่ รียกความสนใจได้ดไี ม่เบา

ตัวอาคารรูปทรงแปลกตาขนาดความสูงกว่า 40 ชัน้ ทีเ่ ห็น อยู่นี้ เป็นโรงแรมที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชื่อดัง Zaha Hadid Architects ตั้งเด่นอยู่ใจกลางเกาะมาเก๊า โดยมี โ ครงสร้ า งภายนอกคล้ า ยกั บ โครงกระดู ก ห่ อ หุ ้ ม ตัวตึกอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยสองตึก มีทางเชื่อมติดกันอยู่ สองระดับคือ ด้านล่างของตึกและชัน้ ดาดฟ้า ท�ำให้เกิดเป็น ช่องว่างขึน้ ดูเก๋สะดุดตา ภายในมีหอ้ งไว้รองรับผูเ้ ข้าพัก รวมถึง อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ มากกว่า 780 ห้อง โดยมีแพลน จะสร้างแล้วเสร็จในปี 2017 สมกับเป็นตึกแห่งเมืองทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า ‘City of dream’

ภาพ : www.archdaily.com

= จากการส�ำรวจสุขลักษณะส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ พบว่ า จ� ำ นวนส้ ว มสาธารณะในกรุ ง เทพฯ 4,341 แห่ ง มี เ พี ย ง 1,380 แห่ ง คิ ด เป็ น 17.39% ที่สะอาด โดยสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดสามอันดับแรก คือ ไม่มีส้วมนั่งราบ ส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย และหญิงตั้งครรภ์ 69.47%, ไม่มีสบู่ล้างมือ 60.59% และไม่มี กระดาษช�ำระหรือสายฉีด 60.28% ที่มา : www.dailynews.co.th

ภาพ : www.studiowesselsboer.nl

brick wall

ร�ำลึกถึงประวัตศิ าสตร์กนั อีกครัง้ ด้วยชิน้ งานประติมากรรมแนวซิลลูเอท ทีน่ ำ� มาจัดวางบน ผนังอิฐย่านตึกเก่า ‘dime houses’ ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลงาน การสร้างสรรค์ของ Studio Wessles Boer โดยตึกทีว่ า่ นีถ้ กู สร้างขึน้ ในช่วงยุค 1870 ซึง่ เป็น โปรเจกต์ทพี่ กั อาศัยแห่งแรกของเมือง และเป็นทีต่ งั้ ของ Building Society for Home Ownership (BVEW) โดยเขาได้บอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ของ dime houses ผ่านหลากหลายคาแร็ก เตอร์ของชิน้ งานอะลูมเิ นียม สร้างสีสนั ความมีชวี ติ ชีวาให้กบั ผนังอิฐเก่าๆ ได้อย่างมีสไตล์

04 - 24 7

คนเมืองหลายคนหากเลือกได้ คงต้องการที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว เป็นแน่ เหมือนดัง่ โปรเจกต์สดุ กรีนของ Bjarke Ingels Group ทีไ่ ด้เผยภาพล่าสุดของ โครงการ Mountainous ซึง่ ท�ำการเนรมิตอาคารทีพ่ กั อาศัย Hualien Residences รีสอร์ต บ้านพักริมทะเลในไต้หวัน ให้กลายเป็นเมืองแห่งขุนเขาสีเขียว โดยออกแบบให้หลังคาของ บ้านพักแต่ละหลังเป็นพืน้ ทีป่ ลูกหญ้า มองรวมๆ แล้วคล้ายกับสันของภูเขาหลากหลายลูก ตัง้ เรียงรายลดหลัน่ กันไป อีกทัง้ ยังมีการสร้างทางเดินสีเขียว เลนส�ำหรับวิง่ จ๊อกกิง้ และ จุดชมวิวชิลๆ ให้กับคนที่พักอาศัยอีกด้วย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการออกแบบเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพของคนพักอาศัยและมีดีไซน์สวยงาม จึงถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล รอบสุดท้าย 2014 MIPIM Awards ภาพ : www.big.dk/#projects


ภาพ : www.red-dot.sg

bulk carrier

เมือ่ จูๆ่ ก็มถี งุ สีเงินขนาดยักษ์มาตัง้ อยูบ่ นชายหาด Cottesloe Beach ในเมืองเพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย สร้างความประหลาดใจให้แก่เหล่านักท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก โดยเจ้าถุงเป่าลมไซซ์บกิ๊ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงาน Sculpture by the sea 2014 ฝีมอื ของศิลปินชาวออสเตรเลียนนามว่า Norton Flavel ซึง่ เขาได้ รูปฟอร์มแบบนีม้ าจากถุงทีบ่ รรจุอยูใ่ นกล่องไวน์ พร้อมจุกเปิด-ปิด ใช้ชอื่ ว่า Bulk Carrier ตัง้ ใจสือ่ ถึง เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ทอี่ ดั แน่นไปด้วยเหล่าสินค้ามากมายมหาศาล อันเป็นผลกระทบมาจากการ เติบโตของลัทธิบริโภคนิยม ไม่วา่ คนทีม่ าเทีย่ วชายหาดแห่งนีจ้ ะเก็ตกับไอเดียนีห้ รือไม่กต็ าม แต่ทแี่ น่ๆ ก็ประสบความส�ำเร็จในการดึงดูดความสนใจเพราะมันใหญ่เตะตาใช้ได้เลยทีเดียว

ดัน ‘แม่น�้ำเจ้าพระยา’ เป็นมรดกของชาติ แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา แม่ น�้ ำ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และความผู ก พั น กั บ คนกรุ ง เทพฯ มาช้ า นาน นับแต่ในอดีต ทางกองจัดรูปทีด่ นิ และปรับปรุงฟืน้ ฟูเมือง ส�ำนักผังเมือง (สผม.) ได้เล็งเห็น ความส�ำคัญ และเตรียมพร้อมที่จะด�ำเนินโครงการส่งเสริมให้แม่น�้ำเจ้าพระยาเป็นมรดก ของชาติ โดยจะรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน เพื่อเป็นมรดกของชาติ รวมถึงการสร้างความเข้าใจและร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ให้เจ้าพระยาคืนสู่ความใสสะอาด มีภูมิทัศน์สวยงาม รื่นรมย์ เป็นสายน�้ำแห่งวัฒนธรรม ผสมผสานชีวิตและความร่วมมือของ คนกรุงเทพฯ โดยพืน้ ทีศ่ กึ ษาจะมีขอบเขตครอบคลุมแม่นำ�้ เจ้าพระยาในทางทิศเหนือ บริเวณ ท่าวาสุกรี จดถนนราชวิถี สะพานกรุงธนบุรี ถนนสิรนิ ธร ทิศใต้บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ จดถนนประชาธิปก ทิศตะวันออกใช้แนวถนนสามเสนและคลองคูเมืองเดิม และทิศตะวันตก ใช้แนวถนนอรุณอมรินทร์ คลองบ้านขมิ้นและแนวถนนซอย พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก ให้คนกรุงเทพฯ เห็นถึงความส�ำคัญของแม่น�้ำเจ้าพระยาและให้ความร่วมมือในการพัฒนา แม่นำ�้ เจ้าพระยา รวมถึงพืน้ ทีร่ มิ สองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ใช้เวลาในการด�ำเนินการประมาณ 9 เดือน ก่อนประเมินผลเพือ่ น�ำเสนอเป็นมรดกของชาติตอ่ ไป

ในชีวิตประจ�ำวันของคนกรุง การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจ�ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพ การจราจรทีต่ ดิ ขัด เรือ่ งสุขอนามัยของคนใช้ระบบขนส่งมวลชนก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะราวจับ เพราะในแต่ละวันมีคนใช้รว่ มกันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เป็นแหล่งสะสมของ เชือ้ โรค และเกิดการแพร่กระจายได้งา่ ย จุดประกายให้กลุม่ ดีไซเนอร์คดิ ออกแบบทีจ่ บั อนามัย Cyclean ซึง่ มีฟงั ก์ชนั ฆ่าเชือ้ โรคได้ดว้ ยตัวเอง โดยใช้ วัสดุเป็นฟองน�้ำหยาบๆ เมื่อเวลาดึง ราวจับจะถูก ท�ำความสะอาดไปในตัว ซึง่ ไม่เพียงแต่ใช้ในรถไฟฟ้า เท่านัน้ ยังสามารถน�ำไปใช้ในระบบขนส่งมวลชนอืน่ ๆ ได้ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็นรถเมล์ รถไฟ หรือรถบัส นับเป็น การคิ ด ค้ น เพื่ อ สุ ข อนามั ย ของคนเมื อ งที่ ดี ไ ม่ เ บา การันตีความเจ๋งจากการชนะรางวัล 2014 Red Dot Design


CTextalendar : วรรษมน, รุง่ วิสาข์

1-5 MAY 2014

26 APR 2014

Top of The Gulf Regatta Ocean Marina Yacht Club Pattaya การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ‘ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกตั ต้า’ ทีม่ เี รือหลากประเภทเข้าแข่งขันมากทีส่ ดุ ใน เอเชีย จัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 10 ปี พร้อมต้อนรับ นักแล่นเรือใบจากทัว่ โลก ในวันที่ 1-5 พฤษภาคมนี้ โดยแต่ละปีจะมีเรือเข้าร่วมกว่า 250 ล�ำ และมีผเู้ ข้าร่วม แข่งขันกว่า 600 คน จาก 30 ประเทศทัว่ โลก มีทงั้ นักแข่งเรือใบทีม่ ชี อื่ เสียงและระดับมืออาชีพเข้าร่วม จากนานาชาติมากมาย ทัง้ นีส้ นามแข่งนีย้ งั เป็นสนาม ชิงชัยถ้วยรางวัลพระราชทาน ปลาทู โคโรเนชัน่ คัพ และออฟติมสิ ต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย และถ้วยรางวัล ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า โดยในปีนี้จะมีการจัด แข่งขันวินเซิรฟ์ รุน่ อาร์ เอส วัน ชิงแชมป์เอเชีย อีกด้วย ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.topofthegulfregatta.com

‘The Red and The Black’ TK park ซัมเมอร์นี้นักอ่านทั้งหลายไม่ควรพลาด! อุทยานการเรียนรู้ TK park และกลุ่มวรรณกรรมไม่จ�ำกัด ร่วมกันเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูท้ ชี่ นื่ ชอบวรรณกรรมได้พบปะ พูดคุย แลกเปลีย่ นมุมมองแนวคิดแบบไม่จ�ำกัด กับ ‘วรรณกรรม สีแดงสีดำ� ’ (The Red and The Black) ผลงานของ ‘สต็องดาล’ นักเขียนชาวฝรัง่ เศส พร้อม แขกรับเชิญพิเศษทีจ่ ะมาเซอร์ไพรส์ทกุ ท่าน ตัง้ แต่เวลา 14.00 น. ห้องมินเิ ธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 8 Dazzle Zone

29 APR-4 MAY 2014

งานสถาปนิก’ 57 Impact Muang Thong Thani ปีนงี้ านสถาปนิก’ 57 จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด ‘สิบแปด I แปดสิบ’ : ‘Eighteenth I Eighty’ โดดเด่นด้วยการ จัดประกวดแนวความคิด ‘Experimental Design ของ ASA International Design Competition ในหัวข้อ ‘แปดสิบลูกบาศก์เมตร’ ให้โจทย์สถาปนิกออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ในพืน้ ทีใ่ ช้สอย 80 ลบ.ม. เวิรก์ ช็อป คลองตาก๊ก จ.สมุทรปราการ โดยทีมงานสถาปนิกแถวหน้าอย่าง ฉมา คิดดี ร่วมกับสถาปนิก ชุมชน (Sook / Openspace) และนักศึกษาสถาปัตย์จากสถาบันต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีนทิ รรศการแสดงผลงาน ของสถาปนิกชุมชน ทัง้ ของประเทศไทยและในภูมภิ าคเอเชีย รวมถึง Net Zone Energy Building Design โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของ Green Zone ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.architectexpo.com

1-4 MAY 2014

Bangkok Bike 2014 Exhibition Hall 4, Impact Muang Thong Thani มหกรรมจักรยานของผูม้ ใี จรักการปัน่ โดยบริษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จ�ำกัด หรือ นีโอ โดยงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 รวบรวมสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับจักรยาน เพือ่ ตอบสนอง ทุก Lifestyle ของนักปัน่ ไว้อย่างลงตัว ไม่วา่ จะเป็นจักรยานน�ำเข้า แบรนด์ดัง เสื้อผ้าส�ำหรับนักปั่น อุปกรณ์ประดับและตกแต่ง จักรยาน บริการท่องเทีย่ ว และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมพิเศษทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย อาทิ Bike Lane, Indoor Bike Park, Exclusive Bike Parking, Bike Fitting รวมถึง Bike Clinic ส�ำหรับนักปัน่ ทีน่ ำ� จักรยานเข้าชมงาน

Exhibition Update

27

APR 2014

King’s Day in Netherland Amsterdam, Netherland หลังมีการประกาศสละพระราชสมบัตขิ องราชินเี บียทริกซ์ ให้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีวลิ เลม-อเล็กซานเดอร์ เมือ่ เดือนมกราคมปีกอ่ น การเฉลิมฉลอง Queen’s Day ทุกวันที่ 30 เมษายนของทุกปี จึงถูกเปลีย่ น เป็น King’s Day หรือ Koningsdag ในวันที่ 27 เมษายน อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ กษัตริยพ์ ระองค์ปจั จุบนั โดยเริม่ จากปีนเี้ ป็นปีแรก ในเทศกาลเฉลิมฉลองนีอ้ มั สเตอร์ดมั จะถูกย้อม ไปด้วยสีสม้ อันเป็นสีประจ�ำราชวงศ์ ทัง้ จากเครือ่ งแต่งกายของชาวดัตช์ จากการประดับประดาถนน เส้นหลักทีถ่ กู เปลีย่ นเป็นถนนคนเดิน และยังเต็มไปด้วยคอนเสิรต์ งานดืม่ กินเฉลิมฉลองทัง้ กลางวัน และกลางคืน และแน่นอนว่าเครือ่ งดืม่ ทีป่ อ๊ ปปูลาร์ทสี่ ดุ ในวันนีก้ ต็ อ้ งเป็นสีสม้ ด้วยเช่นกัน

Text : Ti-na

SAWATIKA เมื่ อ ช่ ว งต้ น ปี ที่ แ ล้ ว มี เ ทศกาลหนึ่ ง ที่ เ รี ย กความสนใจจาก คนกรุงเทพฯ อยู่มาก โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวสายสตรีต ทั้งหลาย กับเทศกาลที่มีชื่อว่า ‘Bukruk Street Art Festival’ ที่ไม่ว่าจะมองไปทางมุมไหนของเมือง ทั้งในย่านสยามสแควร์ แถวท่าเรือสะพานหัวช้าง ไปจนถึงผนังตึกตามมุมเมืองต่างๆ ในกรุงเทพฯ ก็เป็นอันต้องได้เห็นงานศิลปะบนพื้นผนังสวยๆ อยู่เต็มไปหมด และหนึ่งในศิลปินต่างชาติชื่อดังที่สร้างสรรค์ ผลงานเด่นบนเสากลมหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ ก็ได้มีโอกาส มาแสดงผลงานให้ได้ชมกันอีกครัง้ กับนิทรรศการเดีย่ วครัง้ แรก ในเอเชียของเธอ ‘Maja Hürst’ หรือ (TIKA) ศิลปินจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ที่ทาง Toot Yung Art Center ได้เชิญให้มา พ�ำนักทีศ่ นู ย์ศลิ ปะตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา เธอพัฒนา ผลงานใหม่ขนึ้ มาจากหลากหลายเทคนิคด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็น งานแกะสลักไม้ที่มีการผสมผสานด้วยการใช้ไฟพ่นให้เป็น ลวดลาย (Pyrographed Woodcut) งานพ่นสีหลังกระจก (Spray behind-glass-painting) และงานสือ่ ผสมบนผืนผ้าใบ (Mixed media on canvas) โดยผลงานทัง้ หมดนีเ้ ธอได้จดั แสดงออกมา หลายประเด็นด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็น ชีวติ ประจ�ำวัน มลภาวะ ความ ไม่จรี งั ยัง่ ยืน เรือ่ งเล่าปรัมปรา ต�ำนาน และความรัก เรียกได้วา่

06 - 24 7

ใครที่ได้มาชมนอกจากจะได้ เต็ ม อิ่ ม กั บ งานศิ ล ปะหลาก รูปแบบแล้ว ยังเหมือนได้ท่อง ไปในห้วงจินตนาการต่างๆ ของ เธออีกด้วย อ้อ! ที่ส�ำคัญด้าน หลังศูนย์ศิลปะยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้ นั่ ง ดื่ ม น�้ ำ คลายร้ อ นชิ ล ๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่ใหญ่ มากๆ จุดเด่นของทีน่ เี่ ลยล่ะ

นิทรรศการ SAWATIKA โดย ศิลปิน Maja Hürst (TIKA) จัดแสดงที่ Toot Yung Art Center เอกมัย ซอย 2 ตัง้ แต่วนั นี้ - 20 พ.ค. 2557 เปิ ด ให้ เ ข้ า ชม ฟรี วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-20.00 น. (หยุดวันจันทร์) www. tootyunggallery.com


พิเศษส�ำหรับลูกค้า บัตรเครดิต

อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารชั้นน�ำ ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ ราคา 420++ บาท

สุกี้ยากี้ บุฟเฟ่ต์ ราคา 420++ บาท

AKIYOSHI ถ้าคิดถึงร้านชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้แบบบุฟเฟ่ต์ คงไม่มีใครไม่รู้จัก ร้ า นอะคิ โ ยชิ โ ดยเฉพาะความโดดเด่ น ด้ ว ยคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ที่ คั ด สรรมาอย่ า งประณี ต พร้ อ มกั บ รสชาติ ค วามอร่ อ ยที่ ล งตั ว ส่วนบรรยากาศภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยการผสมผสาน ความดั้งเดิมกับความทันสมัยแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว สามารถ ต้อนรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยได้ ‘อะคิโยชิ’ ในภาษาญีป่ นุ่ แปลว่า ‘สิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในฤดูใบไม้รว่ ง’ ดังนั้นภายในระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ สิ่งดีๆ มากมาย ตั้งแต่ชาบู ชาบูรสกลมกล่อม สุกี้ยากี้รสเข้มข้น ที่ก�ำลังเดือดอยู่บนเตาไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานรับรองความปลอดภัย ส่วนเนื้อสัตว์มีให้เลือก 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และเบคอน ที่ผ่านการสไลซ์มาอย่างดี ส�ำหรับชาบู ชาบู แนะน�ำ ให้ทานคู่กับน�้ำจิ้มโกมะทาระ หรือน�้ำจิ้มงา รสชาติหอมมันก�ำลังดี หรือน�ำ้ จิม้ พอนสึรสเค็มเปรีย้ วทีต่ อ้ งลองปรุงรสด้วยต้นหอมและพริก ผสมหัวไชเท้าเพิ่มตามความชอบส่วนสุกี้ยากี้ควรทานคู่กับไข่ไก่ดิบ จะได้รสชาติที่อิ่มเอมเต็มปากเต็มค�ำ นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนู อลาคาร์ทจ�ำพวกซูชิ ซาชิมิ สลัด ซุปมิโสะ ไว้คอยบริการลูกค้าด้วย อะคิโยชิ สาขาพระโขนง โทร. 0 2714 0791 และ สาขาเอเชียทีค โทร. 0 2108 4310-1 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม www.facebook.com/AkiyoshiRestaurant

ซูชิชุดรวม ราคา 650 บาท

50%

อุเมะ ราคา 480 บาท

HOKKAI-DON

ส่วนลด

ส�ำหรับ Hokkaido Beef Set

10% ส่วนลด

ส�ำหรับเมนูอนื่ ๆ

ระยะเวลา : วันนี้-30 มิถุนายน 2557 เงื่อนไข : 1. สงวนสิทธิ์การสั่งเมนูโปรโมชั่น 50% 2 จาน ต่อ 1 โต๊ะ ต่อบัตร 1 ใบ 2. เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 3. ยกเว้นบุฟเฟ่ต์ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 4. เฉพาะทานในร้านเท่านั้น 5. เฉพาะสาขาพระโขนงและเอเชียทีคเท่านั้น 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่น อื่นๆ ได้ 7. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

ชาบู บุฟเฟ่ต์ ราคา 499++บาท และ 599++บาท

ส�ำหรับท่านใดทีห่ ลงใหลการทานปลาดิบเป็นชีวติ อย่าลืมไปเปิดประสบการณ์ ใหม่ ใ นการรั บ ประทานสารพั ด ปลาดิ บ ที่ ร ้ า นฮอกไกด้ ง สยามพารากอน รับประกันได้ว่าทันทีที่ได้เห็นเมนูแล้วคุณจะต้องน�้ำลายสอ เพราะทุกเมนู ล้วนจัดเต็มด้วยซูชิ ซาชิมิ และข้าวหน้าปลาดิบ สไตล์ฮอกไกโด ที่ผ่านการ คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ระดับพรีเมียมส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น โดย มี ใ ห้ เ ลื อ กสั่ ง ทั้ ง แบบเป็ น ค� ำ และเป็ น เซต สนนราคาตั้ ง แต่ ห ลั ก สิ บ ไปถึ ง หลักพันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ รูปแบบร้านเป็นแบบเปิดโล่ง ดีไซน์เป็นรูปทรงเรือ สร้างบรรยากาศ ให้เหมือนก�ำลังนั่งทานปลาสดๆ อยู่บนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเล เมนูขึ้นชื่อ ที่ไม่ควรพลาด คือ มากูโร่ ที่มีให้เลือกทั้งส่วนอากามิ ชูโทโร่ และโอโทโร่ นอกจากนีย้ งั มีเมนูยอดนิยมอย่าง แซลมอน ฮามาจิ อิครุ ะ กุง้ หวาน โฮตาเตะ เอนกาวะ และอูนิ (ไข่หอยเม่นสด) อีกทั้งยังมีเมนูพิเศษอย่างเนื้อย่าง โกเบ และมัตสึซากะที่ย่างเบาๆ ให้พอหอม รวมถึงข้าวหน้าปลาดิบที่มี ให้เลือกทานอีกหลายเมนู ฮอกไกด้ ง ชั้ น G สยามพารากอน เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00-22.00 น. (last order 21.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2610 7637 เว็บไซต์ www.facebook.com/hokkaidon.sushi

บัตรเครดิตเจซีบี

โอโทโร่ซูชิ 280 บาท

อากามิ ราคา 50-100 บาท

15% ส่วนลด

ระยะเวลา : วันนี้-31 กรกฎาคม 2557 เงื่อนไข : 1. เฉพาะค่าอาหาร 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 3. เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 4. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

ข้าวหน้าปลาแซลมอน ราคา 299 บาท

OOTOYA

SAKARA

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่

มัตสึซากะอาบุริ 350 บาท

แซลมอนนอร์เวย์ซาซิมิ

ซุปกิมจิกบั เต้าหูส้ ด ราคา 289 บาท

ใครทีช่ นื่ ชอบการทานอาหารญีป่ นุ่ แบบคุม้ ค่าและหลากหลาย ควรแวะไป ลิม้ ลองความอร่อยของชาบูแบบบุฟเฟ่ตท์ รี่ า้ นซากุระ แล้วคุณจะได้สมั ผัส ถึงรสชาติกลมกล่อมของน�้ำซุปที่มีให้เลือกมากถึง 5 สูตรพิเศษ ได้แก่ น�้ำซุปราเมง น�้ำซุปปลาแห้ง น�้ำซุปสุกี้ และน�้ำซุปต้มย�ำ โดยสูตร ที่มาแรงมากเวลานี้หนีไม่พ้น ‘น�้ำซุปปลาแห้ง’ ที่ผ่านการเคี่ยวกร�ำ มานานกว่า 12 ชั่วโมง ส่วน ‘น�้ำซุปสุกี้’ รสชาติหวานเค็มเข้มข้น ต้องบอกว่าห้ามพลาด! เพราะยืนยันได้ว่าโดดเด่นไม่แพ้กัน เพียงแค่จุ่ม เนือ้ ลงไปในหม้อน�ำ้ ซุปแค่พอสุก แล้วน�ำมาจิม้ ไข่ดบิ ก่อนรับประทาน คุณ จะได้รับรสความอร่อยที่เข้ากันแบบลงตัว ส่วนเนือ้ สัตว์มใี ห้เลือกมากถึง 60 รายการ ทัง้ เนือ้ วัว เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เบคอน ซีฟู้ด ฯลฯ โดยเน้นการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีควบคู่กับการ ปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันกันแบบวันต่อวัน ความหลากหลายยังไม่หมด เพียงเท่านั้น ทางร้านยังมีซูชิ ซาชิมิ และของทอด คอยให้คุณมาลิ้มลอง ความอร่อยแบบไม่อนั้ อาทิ ‘แซลมอนนอร์เวย์ซาชิม’ิ สดใหม่ใหญ่เต็มค�ำ ‘ข้าวห่อสาหร่ายคลุกไข่กงุ้ ’ ทีจ่ ดั เต็มทัง้ ข้างในและข้างนอก ส่วนของหวาน เป็น ‘ไอศกรีมชาเขียว’ เนื้อเนียน ขมนิด หวานหน่อย อร่อยก�ำลังดี ซากุระ ยากินคิ ุ แอนด์ ชาบู บุฟเฟ่ต์ ชัน้ 6 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการ ทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติม โทร. 0 2613 1475 เว็บไซต์ www.sakurarestaurant.co.th และ www.facebook.com/sakurathailandpage

อุมิ ราคา 1,150 บาท

ข้าวห่อสาหร่ายคลุกไข่กุ้ง

15%

ส่วนลด

ส�ำหรับเมนู A la Carte

10% ส่วนลด

ส�ำหรับเมนู Buffet

ระยะเวลา : วันนี้-31 กรกฎาคม 2557 เงื่อนไข : 1. ราคาหลังหักส่วนลดยังไม่ รวมภาษีและค่าบริการ 2. งดร่วมรายการส�ำหรับเมนู บูตะด้ง, โทริด้งและนิกุด้ง 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม การขายอื่นๆ 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร ต่อ 1 วัน 5. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

ยามใดที่คิดถึงอาหารรสชาตินุ่มละมุนแฝงด้วยความอูมามิจ�ำต้องแวะเวียนไป ฝากท้องที่โอโตยะเสมอ เพราะที่นี่ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นต้นต�ำรับที่เน้นความ สด สะอาด และคุณภาพ อีกทั้งยังปรุงอาหารสไตล์โฮมเมดด้วยความพิถีพิถัน โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทย โอโตยะยังคง ใส่ใจในการรักษารสชาติดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นเอาไว้ได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ติ ส่งผลให้ อาหารของโอโตยะอร่อย ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เปรียบเสมือน อาหารที่คุณแม่บรรจงท�ำให้ลูกทานอย่างสุดฝีมือ ‘โอโตยะ’ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ‘ประตูใหญ่’ ที่ก�ำลังเปิดต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่บรรยากาศอบอุ่นราวกับก�ำลังนั่งทานข้าวอยู่บ้าน เมนูเด่นที่ผู้รักสุขภาพ ต้องลองคือ ‘ซุปกิมจิกบั เต้าหูส้ ด’ ทีน่ ำ� เต้าหูส้ ดท�ำเอง หมูชาบูเนือ้ นุม่ และกิมจิ รสเผ็ดก�ำลังดีมาต้มรวมกันในน�้ำซุปกิมจิ สุดท้ายใส่ไข่ลงไปเพิ่มความเข้มข้น ต่อด้วยเมนูยอดนิยมอย่าง ‘คัตสึโทจิ’ หมูสันนอกคลุกเกล็ดขนมปังทอดต้มใน น�้ำซุปสูตรพิเศษที่ความหวานธรรมชาติได้มาจากหัวหอมใหญ่ และราดหน้า ด้วยไข่ไก่ก่อนเสิร์ฟ สุดท้ายเป็นเมนูพิเศษที่คิดค้นให้เหมาะกับชาวไทยนั่นคือ ‘ข้าวหน้าปลาแซลมอน’ ข้าวคลุกน�้ำส้มสายชูออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยทานคู่กับ แซลมอนสดที่ผ่านการคลุกเคล้าโชยุผสมวาซาบิมาให้เรียบร้อยแล้ว โอโตยะ ชัน้ 2 เจ อเวนิว ทองหล่อ เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น. และอีก 43 สาขาทัว่ ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2663 3888 เว็บไซต์ www.ootoya.co.th และ www.facebook.com/ootoyathai

คัตสึโทจิ ราคา 289 บาท

รัไอศกรี บฟรี มชาเขียว มูลค่า 55 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ระยะเวลา : วันนี้-31 ธันวาคม 2557 เงื่อนไข : 1. สงวนสิทธิ์การรับไอศกรีม ชาเขียว 1 ที่ต่อบัตร 1 ใบ ต่อ 1 โต๊ะ 2. ใช้ ได้เฉพาะที่ร้าน OOTOYA เท่านั้น 3. ไม่สามารถใช้กบั ส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อื่นได้ 4. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

*โปรโมชัน่ ดังกล่าวไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ รายละเอียดโปรโมชัน่ เป็นไปตามทีท่ างร้านก�ำหนด, ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่

บัตรเครดิต KTC-JCB : www.ktc.co.th โทร. 0 2665 5000 บัตรเครดิต Aeon-JCB : www.aeon.co.th โทร. 0 2665 0123


LTextOOK AROUND : Prae, รุง่ วิสาข์ ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

The Booksmith

@ Nimmanahaeminda, Chiang Mai ร้านหนังสือดีไซน์โดดเด่นบนพืน้ ที่ 75 ตารางเมตร ทีเ่ น้นในเรือ่ งฟังก์ชนั และความเชือ่ ทีว่ า่ หนังสือจะ ตกแต่งตัวเอง บวกกับความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้าน ทีช่ อบร้านหนังสือในประเทศอังกฤษ ท�ำให้รา้ น The Booksmith ออกมาเป็นร้านหนังสือทีเ่ ห็นแล้วชวนให้ นึกถึงเด็กหนุม่ เคร่งขรึม สุภาพ และขีอ้ ายนิดๆ แม้จะเป็น ร้านขนาดเล็ก แต่กส็ ามารถสังเกตเห็นตัวอาคารอิฐสีแดง ตัดกับกันสาดสีเข้มได้อย่างชัดเจน หนังสือส่วนใหญ่ในร้าน จะเป็นประเภท Art Design, Architecture แต่กย็ งั มี หนังสืออืน่ ๆ อีกหลากหลายแบบด้วยเช่นกัน ส�ำหรับ หนอนหนังสือตัวจริงลองเข้าไปติดตามเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/thebooksmithbookshop

The Stage @ Asiatique

‘The Stage at Asiatique’ อีกหนึง่ ความภูมใิ จของโครงการ ‘Asiatique The Riverfront’ ปรากฏการณ์ใหม่ ของโรงละครเวทีในประเทศไทยและของเอเชีย ด้วยแนวคิดการออกแบบเพือ่ ให้ผชู้ มได้สมั ผัสกับ ความสมจริงในทุกมิติ ทัง้ จากบรรยากาศการตกแต่งสุดพิเศษบริเวณด้านหน้าทีอ่ อกแบบให้เป็น Edutainment Zone เพือ่ สร้างบรรยากาศให้กบั ผูช้ มตัง้ แต่กา้ วแรกทีม่ าสัมผัส ตัวเวทีถกู ออกแบบ ให้มลี กั ษณะ Twin Stage พร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ ด้วยระบบเสียงรอบทิศทาง เพียบพร้อมด้วย ระบบแสงและเอฟเฟ็กต์ประกอบการแสดงทันสมัย อีกทัง้ ยังรองรับผูช้ มได้กว่า 600 ทีน่ งั่ ด้วยทีน่ งั่ ชม หลายระดับ พร้อมโซน VIP และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ นีท้ นี่ ยี่ งั จัดแสดงโชว์ ‘มวยไทย ไลฟ์ - เดอะ ลีเจ้นด์ ลีฟ’ ศิลปะการต่อสูท้ เี่ น้นความสมจริง รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการแสดงเพือ่ สร้าง ความตืน่ ตาตืน่ ใจ จัดแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0 2108 5999 หรือ www.muaythailive.net

The Bhuthorn

@ Phraeng Bhuthorn, Bangkok บูตกิ โฮเทลสุดเอ็กซ์คลูซฟี The Bhuthorn (เดอะ ภูธร) ทีเ่ ปลีย่ นบรรยากาศการพักผ่อนในกรุงเทพฯ ให้ดแู ปลกใหม่ดว้ ยการปรับแต่งอาคารเก่าย่านแพร่งภูธรทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนกับกรมศิลปากรให้ เป็นทีพ่ กั เก๋ๆ ให้ความรูส้ กึ เหมือนหลุดไปในยุคคุณพ่อคุณแม่ยงั เด็ก โดดเด่นด้วยประตูไม้บานเฟีย้ ม บริเวณทางเข้าทีเ่ จาะช่องติดกระจก และใช้กระเบือ้ งเคลือบโมเสก ห้องพักทัง้ 3 ห้องล้วนมีเอกลักษณ์ ทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ‘สรรพศาสตร์’ ตกแต่งสไตล์องิ ลิชโคโลเนียล, ‘ภูธร’ ห้องขนาดใหญ่คมุ โทน ขาว-น�ำ้ เงิน พร้อมพืน้ ไม้จริง และ ‘นารา’ ทีแ่ ยกส่วนห้องนอนไปไว้บนชัน้ ลอย หากอยากลองสัมผัส บรรยากาศเก่าๆ ในเมืองเดิม คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.thebhuthorn.com หรือโทร. 08 5180 7100, 0 2622 2270

Gc Boutique

@ Central Festival Pattaya Beach Gc ตัวแทนแห่งความสมบูรณ์แบบ และความทันสมัยเหนือกาลเวลา โดย Paul Marciano โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์ยโุ รปอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นทีม่ าของความหรูหราอย่างมีระดับ เต็มเปีย่ มไปด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตระดับสูง ทัง้ ส�ำหรับสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี กลับมาพร้อมโฉมใหม่ทใี่ ห้คนรักนาฬิกาได้รว่ มสัมผัสกับเรือนเวลาสุดหรู ณ Gc Boutique ชัน้ 1 เซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช ด้วยคอนเซ็ปต์ดไี ซน์ใหม่ทนั สมัย พิถพี ถิ นั ในทุก รายละเอียด ด้วยแผงผนังทีท่ ำ� จากหนังแท้ พืน้ ไม้วอลนัทสีเข้ม ผนังสีเมทัลลิกวาวแวว และ แสงไฟแบบไฟเบอร์ออพติก เพือ่ รังสรรค์ให้เกิดบรรยากาศทีม่ สี ไตล์ชวนหลงใหล เชือ้ เชิญ ให้นกั ช้อปเข้ามาสัมผัส และชมความงดงามของนาฬิกาได้อย่างตระการตา

08 - 24 7


ระยะเวลาการจัดงาน พื้นที่จัดงาน

ผูเขาชมงานรวมทั้งหมด

ประมาณการยอดขายรวม

เมอรเซเดส-เบนซ บีเอ็มดับเบิลยู *แบรนด / จำนวน (คัน)

โฟลกสวาเกน จากัวร

ยอดจองรถจากทุกคาย ทุกประเภทรวมกันในป 2014

ยอดจองรถจากทุกคาย ทุกประเภทรวมกันในป 2013

พอรช

โตโยตา

ฮอนดา

อีซูซุ

*แบรนด / จำนวน (คัน)

เชฟโรเล็ต

ฟอรด

ซูซูกิ

10 - 24 7

นิสสัน

ฮุนได

มาสดา

ซูบารุ

ที่มา : บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว 2014


‘อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ’ ผู้ให้ก�ำเนิด ‘มานะ มานี ปิติ ชูใจ’ สิ้นแล้ว

ภาพ : manager.co.th

Text : พลสัน นกน่วม

วงการการศึกษาไทยต้องเสียบุคลากรชั้นครู ‘อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ’ ไปด้วยวัย 82 ปี อย่างสงบ ปิดต�ำนานผูส้ ร้างแบบเรียนภาษาไทยระดับต�ำนาน ‘มานะ มานี ปิติ ชูใจ’ ทีใ่ ช้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตัง้ แต่ปี 2521-2537 แบบเรียนทีเ่ ชือ่ ว่าหลายคนน่าจะเคย ได้เรียนกันมาแล้ว ส่วนร่างของอาจารย์รชั นียงั ไม่มกี ำ� หนดพิธรี ดน�ำ้ ศพ และสวดพระอภิธรรม เนื่องจากอาจารย์ได้มอบร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมา อาจารย์รชั นีอทุ ศิ ตนเพือ่ การเรียนการสอนภาษาไทยมาโดยตลอด ไม่เพียงแต่สร้างแบบเรียน ภาษาไทยระดับต�ำนานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบเรียนที่มีคุณค่าจน ‘ศูนย์ภาษาและ วัฒนธรรมไทย TLCC’ เมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการไทย น�ำไปใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัง้ แต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบนั อาจารย์รัชนียังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียน นักแปล นักกวี และได้รับเลือกให้เป็น นักเขียนยอดเยีย่ ม รางวัลนราธิป ปี พ.ศ. 2554 รวมไปถึงยังเขียนหนังสือประกอบวิชาภาษาไทย เรื่อง ‘กระต่ายน้อยและฝนหลวง’ และร่วมพัฒนาหลักสูตรสอนภาษาไทยมาโดยตลอด จนเกษียณอายุราชการ

ชาวบ้านใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กลับบ้านได้แล้ว

อินโดฯ–มาเลย์ แบนหนังโนอาห์

หลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทม่ี กี มั มันตภาพรังสีรว่ั ไหลเพราะผลพวงจากคลืน่ สึนามิ จนทางการต้องอพยพ ชาวบ้านกว่า 1.6 แสนคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพือ่ ป้องกันรังสีทอ่ี าจรัว่ ไหลมาทำ�อันตราย แต่ 3 ปีผา่ น ไปทางการญีป่ นุ่ ได้ยกเลิกประกาศห้ามเข้าพืน้ ที่ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั โรงไฟฟ้าฟูกชุ มิ ะ ไดอิจแิ ล้ว โดยเริม่ จากเขต มิยาโคจิกอ่ น ซึง่ อยูห่ า่ งจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟกู ชู มิ ะของญีป่ นุ่ ราว 20 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ คยถูกกำ�หนดเป็นพืน้ ทีอ่ นั ตรายจากกัมมันตภาพรังสีฟงุ้ กระจายมาก่อน นัน่ ทำ�ให้ชาวบ้านราวๆ 357 คน ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้กลับบ้านเป็นครัง้ แรก หลังจากถูกทิง้ เอาไว้หลายปีจนสภาพบ้านเรือน ไม่ต่างจากเมืองร้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำ �รวจก็กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม แม้ชาวบ้านหลายคน จะยอมรับว่าพวกเขารูส้ กึ กลัวเล็กน้อยถึงอันตรายทีม่ าจากกัมมันตภาพรังสีทไ่ี ม่อาจมองเห็นได้วา่ ปลอดภัย จริงไหม แต่พวกเขาก็ยอมกลับมาเพราะบ้านก็ยงั เป็นบ้านทีม่ คี วามผูกพันมานาน ส่วนชาวบ้านคนอืน่ ๆ ยังคง อาศัยในศูนย์พกั พิงและยังไม่สามารถเข้าบ้านได เ้ นือ่ งจากการกำ�จัดสารกัมมันตภาพรังสียงั คงดำ�เนินการอยู่

ภาพ : mashable.com

กลายเป็นเรือ่ งทันทีเมือ่ ภาพยนตร์ เรือ่ ง ‘โนอาห์’ หรือในชื่อไทย ‘โนอาห์ มหาวิบัติวันล้างโลก’ ที่สร้างจากเนื้อหาของคัมภีร์ไบเบิลว่าด้วยเรื่อง วันพิพากษาโลกของพระเจ้า กำ�ลังจะเข้าฉายใน ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่กลับโดน สองประเทศนี้ประกาศแบนไป ด้วยเหตุผลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ขัดต่อหลักคำ�สอนของศาสนา อิสลาม และขัดต่อกฎหมายอิสลาม ด้านคณะ กรรมการตรวจสอบและพิ จ ารณาภาพยนตร์ ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย ยังบอกอีกว่าการที่ รัสเซลล์ โครว์ ไปรับบทเป็นโนอาห์น้ันก็ขัดต่อ คำ�สอนของศาสนาอิสลามที่ห้ามใครก็ตามแสดง เป็ น ศาสดา ด้ ว ยเหตุ น้ี เ องทำ�ให้ ภ าพยนตร์ ทีส่ ร้างจากเรือ่ งในพระคัมภีรไ์ บเบิลไม่ได้รบั การ ยินยอมให้เข้าฉายในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ดาร์ธ เวเดอร์เศร้า โดนเบรกสมัครประธานาธิบดียเู ครน คณะกรรมการการเลือกตัง้ ของยูเครน ประกาศไม่รบั รอง ‘ดาร์ธ เวเดอร์’ นักเคลือ่ นไหวชาวยูเครน ผูไ้ ม่เปิดเผยนามจากพรรค อินเตอร์เน็ตแห่งยูเครน หรือยูไอพี ให้หมดคุณสมบัตใิ นการลงสมัครรับเลือกตัง้ ประธานาธิบดียเู ครน ทีจ่ ะจัดขึน้ ในปลายเดือน หน้า โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถทราบตัวตนทีแ่ ท้จริงของดาร์ธ เวเดอร์ได้วา่ เป็นใคร แม้วา่ ดาร์ธ เวเดอร์จะระบุผา่ นทาง เว็บไซต์ของพรรคว่าจะน�ำเอายานอวกาศมาปิดด้านหน้าส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ของยูเครน หากเขาไม่ได้รบั ไฟเขียวให้ลงสมัครก็ตาม แต่กไ็ ม่เป็นผล (ใครจะเชือ่ ล่ะพี)่ ด้านผูส้ นับสนุนของดาร์ธ เวเดอร์ บอกว่าเป็นค�ำตัดสินทีไ่ ม่ ยุตธิ รรมต่อพวกเขา จากเหตุการณ์นที้ ำ� ให้การเลือกตัง้ ชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี จึงเหลือผูส้ มัครเพียง 3 คน คือ นางยูเลีย ทีโมเชงโก ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านคนส�ำคัญ กับนายเปโตร โปโรเชงโก อดีตรัฐมนตรีและนักธุรกิจผูร้ ำ�่ รวยจากอุตสาหกรรมช็อกโกแลต รวมถึงนายมิไคโล ดอบกิน้ จากพรรคพาร์ตี้ ออฟ เดอะ รีเจียน ส่วนผูท้ สี่ นับสนุนการสัง่ เบรกไม่ให้ดาร์ค เวเดอร์ลงสมัครให้ เหตุผลว่าเราไม่สามารถรูไ้ ด้เลยว่าใต้หน้ากากนัน้ เป็นใคร เกิดว่าเป็น วาลาดิเมียร์ ปูตนิ มาลงสมัครพวกเราคงจะเงิบแน่ๆ

12 - 24 7

จับโคตรไอ้เข้หนัก 1 ตันที่อูกันดา งาบชาวบ้านไปหลายศพ

เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าของประเทศยูกันดา ใช้เวลานานถึง 4 วันตามแกะรอยจระเข้ยักษ์ น�ำ้ หนักถึง 1 ตัน ได้ทหี่ มูบ่ า้ นคากริลา ทางภาคตะวันออกของประเทศยูกนั ดา คาดว่าจระเข้ ตัวนี้มีอายุถึง 80 ปี และเชื่อว่าจะเป็นจระเข้ตัวที่งาบชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ตายไปแล้ว ราวๆ 6 ศพ เลยแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ ห้ตามจับเพือ่ ความปลอดภัย พร้อมกับเล่าถึงวิธที สี่ ามารถจับกุม จระเข้ตัวนี้ได้ว่า พวกเขาใช้เนื้อสดๆ เป็นเหยื่อล่อจึงสามารถจับจระเข้ยักษ์ตัวนี้ได้ ส่วน ชะตากรรมของจระเข้ตัวนี้จะถูกน�ำตัวไปปล่อยไว้ในอุทยานแห่งชาติ Murchison Falls ซึ่งมี ทางน�้ำเชื่อมต่อกับแม่น�้ำไนล์ต่อไป โดยจับมัดใส่รถบรรทุก ซึ่งก็ต้องเฝ้ารอต่อไปว่าจระเข้ ตัวนีจ้ ะไปงาบใครแถวนัน้ อีกไหม


จีนเชิญ รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ขึ้นเรือรบครั้งแรก

ชัค เฮเกล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้รบั เกียรติจากจีนให้ขน้ึ ‘เหลียวหนิง’ เรือบรรทุกเครือ่ งบิน ลำ�แรกของจีนทีป่ รับปรุงมาจากเรือวาริยกั ของรัสเซีย สามารถบรรทุกเครือ่ งบินรบ เจ-15 ของจีนได้ถงึ 30 ลำ� ประจำ�การลูกเรือได้ 2,000 นาย นั่นทำ�ให้เขากลายเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้ข้นึ เรือลำ�นี้ และยังเป็นถึง เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงด้านการทหารของสหรัฐฯ ปรากฏการณ์นม้ี สี ายข่าวรายงานว่าการเยีย่ มชมเรือเหลียวหนิง มีนยั สำ�คัญอย่างมาก เพราะเฮเกลเป็นผูม้ าเยือนชาวต่างชาติคนแรกทีจ่ นี อนุญาตให้ขน้ึ ไปบนเรือ ตามการร้องขอ ของรัฐบาลสหรัฐฯ และเรือลำ�นีเ้ ปรียบเหมือนสัญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานด้านการเสริมแสนยานุภาพ ทางทะเลของกองทัพจีน หลายฝ่ายชี้ว่าการที่จีนเชื้อเชิญให้ตัวแทนสหรัฐฯ มาขึ้นเรือรบแสดงให้เห็นว่า สองมหาอำ�นาจของโลกอาจต้องการยกระดับความร่วมมือทางทหารให้มากยิ่งขึ้น และเป็นไปได้ว่าอาจเป็น แผนการถ่วงดุลอำ�นาจรัสเซียโดยสหรัฐฯ หันมาผูกมิตรกับจีน

แด่การเมืองไทย

Line ประกาศยอดผู้ใช้งาน

ทะลุ 400 ล้านคนทั่วโลก ไทยติดที่ 2

“Darkness cannot drive out darkness : only light can do that. Hate cannot drive out hate : only love can do that.” “ความมืดย่อมไม่อาจขับไล่ความมืด มีเพียงแสงสว่างเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้ ความเกลียดก็ยอ่ มไม่อาจขับไล่ความเกลียด มีเพียงความรักเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้” - มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

LINE ได้ประกาศความสำ�เร็จหลังยอดผูใ้ ช้รวมทัว่ โลกของ LINE ทะลุ 400 ล้านคนแล้ว โดยมีการจัดอันดับ 10 ประเทศทีม่ ยี อดผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ ในโลก โดยมีญป่ี นุ่ นำ�มาเป็นอันดับ 1 ด้วยยอดผูใ้ ช้จ�ำ นวน 50 ล้านคน ตามมาด้วยประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 มีจ�ำ นวน 24 ล้านคน ส่วนอันดับ ทีเ่ หลือเรียงลำ�ดับตามนี้ อินโดนีเซีย 20 ล้านคน, อินเดีย 18 ล้านคน, ไต้หวัน 17 ล้านคน, สเปน 16 ล้านคน, เกาหลีใต้ 10 ล้านคน, มาเลเซีย 10 ล้านคน, สหรัฐอเมริกา 10 ล้านคน และเม็กซิโก 10 ล้านคน นอกจากนี้ LINE ยังเผยข้อมูลอีกว่า แต่ละวันมีคนส่งข้อความผ่าน LINE เฉลีย่ ถึง 10 พันล้านข้อความ, ส่งสติก๊ เกอร์เฉลีย่ 18 พันล้านครัง้ , โพสต์ไลค์ และคอมเมนต์บน Timeline เฉลีย่ 92.36 ล้านครัง้ และมี ผูใ้ ช้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ วันละ 1.6 ล้านคน และมีการโทรหากันผ่านฟรีคอล เฉลีย่ 12 ล้านครัง้ ต่อวัน


M Y W ORK Text : รุง่ วิสาข์ ที่ท�ำไม่ได้เพราะมันท�ำไม่ได้ หรือเพราะยังไม่มีใครคิดท�ำ ชาญฉลาด กาญจนวงศ์

ผู้ชายเกเร กับ เครื่องเขียน

Grey Ray

คนเกเรในสายตาของใครหลายคน อาจมองดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่ส�ำหรับผู้ชายเกเรคนนี้อย่างแน่นอน เขาอธิบายถึงนิยาม ความเกเรในแบบของเขาว่า คนเกเรไม่ใช่คนไม่ดี เพียงแต่แค่มี แนวทางเป็นของตัวเอง คนแบบเขาจึงมักชอบตัง้ ค�ำถามกับสิง่ รอบตัว และพยายามค้นหาค�ำตอบจนกว่าจะเจอสิง่ ทีใ่ ช่ จนมองดูวา่ ดือ้ รัน้ และ เข้าข่ายบ้าบอกับเรือ่ งทีด่ ไู ม่เป็นเรือ่ ง ทีเ่ ขาเรียกพฤติกรรมของตัวเอง ว่า ‘Serious Nonsense’ จริงอยู.่ .. เพราะก่อนหน้านีเ้ ราเคยเจอเขาตัง้ แต่ชว่ งเริม่ โปรเจกต์ แบรนด์เครื่องเขียนใหม่ๆ ท�ำไมชายหนุ่มที่เป็นทั้งครูและเจ้าของ โรงเรียนสอนศิลปะมากว่า 15 ปี จะต้องสนใจอยากท�ำ ‘ปลอกดินสอ’ ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ นีม้ นั ไม่เคยต้องมี และไม่เคยต้องใช้ ให้มนั กลายเป็นสิง่ จ�ำเป็น ขึ้นมาได้ พร้อมดีไซน์ที่เก๋และเรียบง่าย การันตีด้วยสองรางวัลจาก DE Mark (Design Excellence Award) จากกรมส่งเสริมการส่งออก และ G-mark (Good Design Award) จากประเทศญีป่ นุ่ นีจ่ งึ น่าจะพอยืนยัน นิยามความเกเรของเขาได้ดี ‘ความเป็นคนสีเทา’ ทีไ่ ม่ขาวและไม่ด�ำ ความเป็นคนเกเรกับงานเครื่องเขียน ที่ดูไม่น่าจะเข้ากันได้เท่าไหร่ แต่กลับไปด้วยกันได้ ทีส่ ำ� คัญมันเปลีย่ นแปลงโลกได้ดเี สียด้วย

จุดเริม่ ต้นของ Grey Ray

ผมท�ำโรงเรียนสอนศิลปะ Art House มาได้ 15 ปี ถึงเวลาทีต่ อ้ งขยายธุรกิจ ก็บงั เอิญไปอ่านเจอข้อความของ คุณโชค บูลกุล เกีย่ วกับการท�ำฟาร์ม โชคชัยในหนังสือเล่มหนึง่ เขาบอกว่า การขยายธุรกิจสามารถขยาย จากภายในก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องขยายจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แทนทีค่ ดิ จะเปิดโรงเรียนหลายสาขา ผมก็คดิ ถึงต้นทุนของโรงเรียนว่า มันคืออะไร ซึง่ เครือ่ งเขียนก็เป็นทางหนึง่ ทีจ่ ะขยาย line ธุรกิจขึน้ มาได้ เลยเริ่มสร้างโปรดักต์ของโรงเรียนขึ้นมา โดยไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะขาย ที่โรงเรียนอย่างเดียว แต่ต้องการขายให้คนทั่วไปได้ใช้ด้วย คือ ถ้าโปรดักต์มนั ดี ก็อยากท�ำให้ทกุ คนได้ใช้ เลยตัง้ เป็น บ. เกเร (Grey Ray) ขึน้ มา แยกออกมาจาก Art House เลย

ปลอกดินสอ EE

โปรดักต์ตวั แรกเป็นปลอกดินสอ EE Defender Pencil Cap เกิดจาก การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ าเรียนศิลปะทีใ่ ช้ดนิ สอ EE เพราะ เป็นดินสอส�ำหรับเขียนรูป ซึง่ ค่อนข้างเปราะง่าย แต่ในขณะเดียวกัน เวลาใช้ก็ต้องเหลายาวเป็นพิเศษ เลยสังเกตว่าปกติเขาใช้อะไร ปกป้องมัน บางคนใช้ทิชชูหรือไม่ก็ฟองน�้ำ แต่ยังไม่มีใครคิดท�ำ ปลอกดินสอแบบนีข้ นึ้ มา เลยท�ำรีเสิรช์ เด็กนักเรียนจ�ำนวน 200 คน เพื่อหาค่ากลางของการเหลาดินสอว่า ควรจะยาวมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ได้ค่ากลางที่ 3.8 ซม. ซึ่งเป็นความยาวที่ใช้เขียนรูปได้ดี และ น�ำค่ากลางทีไ่ ด้ไปผลิตปลอกดินสอขึน้ มา ซึง่ การเหลาดินสอเขียนรูป แบบนีม้ นั เป็นวัฒนธรรมของเด็กไทย ทีเ่ มืองนอกเขาก็ไม่เหลาดินสอ กันแบบนีน้ ะ คือท�ำมาเพือ่ กลุม่ เฉพาะทีเ่ หลาแบบนีเ้ ท่านัน้

14 - 24 7

Drawing out / 2 cm+

โปรดักต์ตัวนี้ก็เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ดินสอเหมือนกัน สังเกตว่าเวลาคนใช้ดนิ สอจนสัน้ ก็ทงิ้ ไปไม่สนใจ แล้วถ้าเราน�ำดินสอ เหล่านั้นกลับมาใช้ต่อ และพกพาได้ด้วยจะเป็นอย่างไร เลยเกิด ปลอกดินสอพกพาตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งทั้งสองด้านจะมีความตื้นลึกไม่เท่า กัน เพื่อให้คนสามารถปรับได้ตามความถนัด และมันก็ต่อยอดมา จนถึงแท่งดินสอแบบ Grey Ray (2 cm+) ซึง่ เกิดจากการตัง้ ค�ำถามว่า ตูดไส้ดนิ สอทีเ่ หลือ 2 ซม.คืออะไร ท�ำไมไม่เคยมีใครได้ใช้ พอศึกษา ลึกลงไป เลยได้รวู้ า่ มันคือแร่กราไฟต์ทมี่ ปี ระโยชน์มากในอุตสาหกรรม ใหญ่ๆ อย่างรถยนต์ และแบตเตอรี่ เราเลยไปเกเรกับโรงงานอยูน่ านมาก ว่าดินสอของเราจะไม่ให้มีแท่งกราไฟต์ได้ไหม ซึ่งโรงงานทั่วไป ก็ไม่คอ่ ยมีใครยอมท�ำ เขาอ้างว่ามันเป็นระบบของอุตสาหกรรมใหญ่ ต้องไปเรียนรู้กับระบบการผลิตของเขาอยู่นาน พัฒนาเป็นปีกว่าจะ ท�ำออกมาได้ ต้องคิดระบบการผลิตขึ้นมาอีกแบบที่ต่างจากวิธีปกติ เรียกได้วา่ สามารถใช้ดนิ สอจนหมด เหลือแต่ไม้จริงๆ เลยตัง้ คอนเซ็ปต์ ให้ดนิ สอแท่งนีว้ า่ 2 cm+ คือไส้หายไป 2 ซม. แต่ไปบวก Value ให้กบั ธุรกิจอื่นได้ ไม้ยังปลูกทดแทนได้ แต่แร่ธาตุต้องใช้เวลานานมาก นีค่ อื วิธคี ดิ เปลีย่ นโลกของ Grey Ray ซึง่ อาจจะเริม่ ต้นจากสิง่ เล็กๆ ง่ายๆ รอบตัว แต่คดิ อย่างลึกซึง้ แล้วต้องก็เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ศึกษาจริงจัง

ตลอด 3 ปี โปรดักต์ออกมาแค่ 2-3 ชิน้ เอง เพราะใช้เวลารีเสิรช์ นานมาก เราพัฒนานานเพราะทางทีเ่ ราเดินอยูย่ งั ไม่มใี ครเดินไง เพราะฉะนัน้ ส่วนใหญ่เวลาคุยกับซัพพลายเออร์ก็มักจะโดนปฏิเสธว่าท�ำไม่ได้ อย่างเวลาไปคุยกับโรงงาน 4-5 โรงงานบอกว่าท�ำไม่ได้หมด ผมก็ สงสัยว่าทีท่ ำ� ไม่ได้เพราะมันยังท�ำไม่ได้ หรือว่าเพราะยังไม่มใี ครคิดท�ำ มันขึน้ มากันแน่ หน้าทีข่ องเราคือต้องคิดให้ได้มากกว่าเขา เพราะเขา จะท�ำตามแบบที่เขาเคยชิน ท�ำให้การท�ำงานของผมต้องลงลึกไปถึง กระบวนการท�ำงานของเขาด้วย เพื่อที่จะออกแบบระบบให้เขาได้ อย่างเร็วๆ นี้ผมก�ำลังจะออกสมุดวาดรูปที่เป็นพอร์ทโฟลิโอได้ด้วย การทีจ่ ะใช้กระดาษแผ่นเดียวแล้วพับเป็นปกเข้าไปข้างหลังก็ไม่มใี คร ท�ำให้งา่ ยๆ เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะอารมณ์ซอื้ มาขายไปเสียมากกว่า ถ้าเรารักที่จะท�ำและพัฒนาแบรนด์เครื่องเขียนจริงๆ มันก็ต้องเป็น หน้าทีข่ องเราทีต่ อ้ งศึกษาให้ลกึ ลงไปในทุกระบบด้วย

Serious Nonsense

หลายคนบอกผมว่าจะเสียเวลาผลิตปลอกดินสอไปท�ำไม ท�ำออกมา แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าขายได้ คือโปรดักต์ของผมมันผ่านการท�ำ รีเสิรช์ มาแล้วจริงจัง และเราท�ำขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมของคน เฉพาะด้าน สมมติวา่ ตัวปลอกดินสอ EE ถ้าน�ำไปใช้กบั ดินสอ HB หรือ 2B มันจะไม่มคี วามจ�ำเป็นทันที มันต้องเป็น EE เท่านัน้ และต้องเป็น ปลอกทีม่ คี วามยาวด้วย ถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคจะน้อยก็จริง แต่มนั 100%

My Profile

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร อาชีพ: Founder / Design Director แบรนด์เครือ่ งเขียน Grey Ray และ เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ Art House

After Work

เริม่ ตัง้ แต่ตอนตืน่ นอนเลย พอลืมตาแล้ว ผมจะ กลับมาทีล่ มหายใจก่อน อยูก่ บั ปัจจุบนั อยูก่ บั ตัวตน ค่อยๆ ปรับสมดุล ค่อยๆ ลืมตา แล้วค่อย ลุกขึน้ ถ้าไม่รบี เกินไปก็จะนัง่ สมาธิสกั ประมาณ 15 นาที เพือ่ ดูวา่ มีอะไรมากวนจิตใจเราไหม ถ้าจิตนิง่ การงานทุกอย่างจะนิง่ หมด วันนัน้ ทัง้ วัน จะเป็นวันทีม่ คี วามยืดหยุน่ ทางอารมณ์สงู มาก เพราะมันจับตัวตนอยูต่ ลอดเวลา หลังจากนัน้ ผมก็จะรดน�ำ้ ต้นไม้ คือผมเป็นคนทีร่ กั ความขีเ้ กียจ ตอนเช้ามากๆ น่ะ (หัวเราะ)

คือเห็นแล้วต้องซื้อแน่นอน เพราะมันท�ำมาเพื่อกลุ่มพวกเขาเท่านั้น เพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่การเปลี่ยนความคิดของผู้ผลิตมากกว่า คือคนแบบผมที่ยอมเสียเวลาเป็นปีๆ กับการศึกษาอะไรสักอย่าง ผมก็เจอเยอะนะในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub Culture) อย่างเช่น คนญีป่ นุ่ ทีเ่ ล่นสเก็ตบอร์ดจนได้แชมป์ หรือพวกเซียนการ์ตนู ทีร่ ทู้ กุ อย่าง จนได้เป็นทีวีแชมเปี้ยน ผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ‘Serious Nonsense’ มันอาจดูเป็นเรื่อง Nonsense ส�ำหรับคนในเมนสตรีม แต่พวกเขา ก็ศึกษาและท�ำจนมันมีคุณค่าขึ้นมา ผมก็คงคล้ายๆ แบบนั้น คือ ท�ำอะไรไม่รู้ รูแ้ ต่อยากท�ำ และเชือ่ ว่าท�ำได้ ล่าสุดผมไปเจอคนญีป่ นุ่ ที่ตระกูลของเขามี Know How ในการท�ำกบเหลาดินสอมาแล้ว สี่เจนเนอเรชั่น พอได้คุยกับเขาว่าอยากจะท�ำกบเหลาดินสอ EE เขาไม่มีค�ำว่าไม่เคยท�ำ หรือท�ำไม่ได้หลุดออกมาเลยนะ อย่างที่รู้ กันว่าดินสอ EE เหลายากมาก เพราะต้องเหลาให้ยาว เขาบอกเลยว่า น่าสนใจมาก เขายินดีทจี่ ะท�ำรีเสิรช์ ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ Know How ของเขา และให้ เ ราช่ ว ยคิ ด ในเรื่ อ งของเทคนิ ค ผมว่ า คนแบบนี้ เปลีย่ นโลกได้


Escape Text : กานดา หน้ามึน

03

ส่องสาว (ประเภทสอง) สวย ที่

Simon Star Show

4 ประสบการณ์ เที่ยวครบรส

ซบปักษ์ใต้ หน้าร้อนทีไรเคยสงสัยไหมว่า ท�ำไม เราต้องนึกถึงทะเลและนึกถึงภาคใต้?

ชายใดที่มั่นใจว่าเรดาร์ในการแยกแยะหญิงจริงหญิงแท้ของ ตัวเองแข็งแกร่งทีส่ ดุ ในปฐพี ถ้ายังไม่มาที่ ไซมอน สตาร์ โชว์ อย่าเพิ่งมั่นใจ ไซมอน สตาร์ คือสถานที่แสดงโชว์ของสาวประเภทสองของภูเก็ตทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า 20 ปี นอกจาก ฝีมอื การแสดงบนเวทีทอี่ ลังการงานสร้างแล้ว การโชว์กผ็ สาน ศาสตร์การเต้นหลายแขนง รวมไปถึงเสือ้ ผ้าก็อลังฯ เว่อร์ๆ ค่ะ ทั้งหมดนี้ช่วยสะกดคนดู และสร้างเสียงหัวเราะ เรียกเสียง ปรบมือกันกระจาย แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความงามจนผู้ชาย บางคนยังเคลิม้ ใครทีม่ นั่ ใจในเรดาร์ของตัวเองมาทีน่ ี่ เรดาร์ อาจจะพังได้งา่ ยๆ แยกไม่ออกจริงๆ

ถ้าตัดประเด็นเรือ่ ง ‘สิน้ คิด’ ออกไปเพือ่ หาเหตุผลใน การตอบค�ำถามนี้ เหตุผลของผมก็คอื แหม...หน้าร้อน ถ้าไม่ลงใต้ไปทะเลแล้วจะให้ขนึ้ เหนือไปดูทะเลหมอก หรือไง ช่วงฤดูรอ้ นนับเป็น High Season ของการเทีย่ ว ทะเล คลืน่ ลมสงบเงียบเรียบเฉียบเป็นแผ่นกระดาษ A4 ฟ้าก็ใส อากาศก็ดี นีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีผ่ มย้ายร่างมา เทีย่ วพังงา - ภูเก็ต จังหวัดสุดพีคของเมืองไทยทีใ่ ครๆ ก็อยากมา แต่การมาเทีย่ วทะเลของผมครัง้ นีช้ วี ติ ไม่ได้ จบทีห่ าดสาย สายลม แสงแดด หรือนอนแช่แอร์ใน โรงแรมอย่างเดียว มาเทีย่ วทัง้ ทีมนั ต้องครบรสทุกแนว

01 Love Andaman

รักอันดามัน ต้องไป ‘เกาะตาชัย’

เกาะตาชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดพังงา เราใช้เวลาเดินทาง ราวๆ 3 ชั่วโมงไปกับ ‘LOVE Andaman’ นั่งเรือรับลมชมคลื่นไปเรื่อยๆ แป๊บเดียว ก็จะเจอกับเกาะตาชัย เกาะทีม่ หี น้าหาดยาว 800 เมตร ทีเด็ดนอกเหนือจากน�ำ้ ทะเล สีฟ้าใสเหมือนใครเอาคลอรีนมาใส่แล้ว หาดทรายที่นี่บอกได้เลยว่า ‘ขาวเนียน ละเอียดมากๆ’ (สาบานว่าก�ำลังพูดถึงทราย) นึกภาพไม่ออกว่าขาวเนียนขนาดไหน ให้ไปเปิดดูรูปสาวๆ วง 4 Minute ขาวเนียนไหม เอ๊ย! ให้ไปตักครีมเทียมมาดู ขาวเนียนละเอียดอย่างนัน้ เลย และถ้าโชคดีเราจะได้เจอปูไก่เจ้าถิน่ ประจ�ำเกาะ ส�ำหรับ ใครทีอ่ ยากจะพาคนรักมางดใช้ชวี ติ ออนไลน์ทนี่ เี่ หมาะมาก เพราะสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มี เลิกจ้องหน้าจอ แล้วมามองหน้ากันดีกว่า

02

อยากเห็นคนไทยบินได้

Flying Hanuman

พีต่ นู บอดีส้ แลม เคยบอกไว้วา่ อยากเห็นคนไทยบินได้ วันนีพ้ ตี่ นู จะไม่ผดิ หวังถ้าพีต่ นู มาที่ Flying Hanuman ภูเก็ต ที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ให้เรา โหนสลิงข้ามจากต้นไม้ตน้ หนึง่ ไปยังต้นไม้อกี ต้นหนึง่ บนความสูงราวๆ ตึก 4-5 ชัน้ (บางจุดก็สงู กว่า) ระยะทาง ระหว่างต้นไม้สั้นยาวต่างกันไป รวม 28 ฐาน ฐานที่ ยาวทีส่ ดุ คือ 400 เมตร เรียกได้วา่ บินข้ามภูเขากันไปเลย ตอนแรกๆ หลายคนจะไม่กล้ากระโดด แต่ถา้ ลองไปบิน สักครั้ง คราวนี้บินเพลินยิ่งกว่า ‘วอนบิน’ ส่วนเรื่อง ความปลอดภัยการันตีดว้ ยอุปกรณ์คณุ ภาพจากฝรัง่ เศส และมีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลตรวจสอบสลิงทุกเช้า ถ้าชอบ ความตืน่ เต้น ท้าทาย และอยากบินได้ให้พตี่ นู ดู มาบิน ได้ทนี่ ที่ เี่ ดียวในภาคใต้

16 - 24 7

04

เปลีย่ นทีห่ ลับ ปรับทีน่ อนที่

Ramada Khao Lak resort และ Foto Hotel

ทริปนีเ้ รามีโอกาสไปพักผ่อนในโรงแรม 2 แห่ง 2 คาแร็กเตอร์ เริม่ ที่ รามาดา เขาหลัก รีสอร์ต รีสอร์ตทีต่ งั้ อยูช่ ายฝัง่ อันดามัน มีหาดส่วนตัวเงียบสงบ เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวรายรอบ มีสระว่ายน�้ำ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพัก แบ่งเป็นสัดส่วนสวยงาม ตกแต่งร่วมสมัย อาณาบริเวณก็ กว้างขวาง ใครพาลูกหลานมาด้วยปล่อยวิง่ เล่นได้สบาย คืนต่อมาเราเปลีย่ นทีน่ อนไปที่ FOTO Hotel ทีห่ าดป่าตอง ภูเก็ต จุดเด่นคือ ทุกมุมของโรงแรมสามารถถ่ายรูปได้หมด ทุกส่วนออกแบบโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ชัน้ บนมีหอ้ งอาหาร Tiffin mama สระว่ายน�ำ้ และชมวิวแบบ พาโนรามา ไฮไลต์คอื ‘เตียงดูดวิญญาณ’ ซึง่ เราได้ไปทดสอบแล้ว ปรากฏว่าทันทีที่หัวถึงหมอนก็หลับสนิทเหมือนโดนบัวขาว เตะก้านคอ เพราะนุม่ มาก พูดตามณัชชานะคะ ‘นุม่ มากค่ะ’ นี่เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นเท่านั้น ใครจะน�ำประสบการณ์นไี้ ปเป็นแนวทางท่องเทีย่ วเรายินดี ส่วนใครทีอ่ นิ ดีม้ วี ถิ ที างของตัวเอง เราก็ไม่ได้หา้ ม แค่อยาก มาเทีย่ วทะเลก็คดิ ถูกแล้ว

FYI ส�ำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC เรามีโปรโมชั่น ‘KTC แหล่ง ท่องเทีย่ วเขาหลัก-ภูเก็ต’ มาแนะน�ำ Love Andaman : แพ็คเกจ Day Trip เกาะสิมลิ นั เริม่ ต้น 2,299 บาท และ Day Trip เกาะตาชัย เริม่ ต้น 2,599 บาท และแพ็คเกจรวมห้องพักจากโรงแรมชัน้ น�ำเริม่ ต้น 9,999 บาท ผ่อนช�ำระ 0% นาน 10 เดือน www.loveandaman.com Flying Hanuman : Journey A Packet 28 ฐาน รวมอาหารและผลไม้ 3,490 บาท, Journey B Packet 28 ฐานพร้อมผลไม้ 3,250 บาท และ Discovery C Packet 16 ฐาน 2,300 บาท ลด 20% เมือ่ ช�ำระผ่านบัตร KTC www.flyinghanuman.com Simon Star Show : สมาชิกบัตร KTC ซือ้ บัตรเข้าชม การแสดงในราคาพิเศษ 299 บาท (จากปกติ 899 บาท) หรือ แพ็คเกจ 4 ใบ 999 บาท (จากปกติ 3,200 บาท) www.simonstarshow.com Bangkok Airways : เลือกไปภูเก็ตด้วยสายการบิน ทีบ่ นิ ตรงจากกรุงเทพฯ - ภูเก็ต ทุกวัน วันละ 8 เทีย่ วบิน พร้อม เลาจน์สดุ หรูทใี่ ห้บริการทัง้ ของว่างและฟรีไวไฟ www.bangkokair.com


งานแฟร์ของ คนรู้เท่าทันชีวิต การวางแผนอนาคตไม่เคยเป็นเรือ่ งไกลตัว และไม่ได้เป็น เรือ่ งของคนช่วงวัยใดช่วงวัยหนึง่ แต่ดว้ ยระยะทางของ ชีวติ ทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูช่ ว่ งวัยบัน้ ปลาย ท�ำให้คนในวัย 5 กะรัต มักเป็นกลุม่ คนทีค่ าดหวังเรือ่ งความมัน่ คงในชีวติ มากเป็นพิเศษ เนือ่ งจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายทีจ่ ะได้ เก็บเกีย่ วประสบการณ์ชวี ติ เติมเต็มส่วนทีข่ าดหาย และ ท�ำชีวติ ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ นัน่ เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญให้เกิดงาน 50 Plus Fair 2014 มหกรรมการวางแผนชีวติ 360 องศา เพือ่ วัย 50+ เป็นครัง้ แรกในเมืองไทย ซึง่ ถูกเชือ่ มเป็น ส่วนหนึง่ ของมหกรรมการเงิน Money Expo 2014 ถ้าคุณยังมองเห็นภาพของงานนี้ไม่ชัดเจน คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ รองประธานจัดงาน 50 Plus Fair 2014 บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จ�ำกัด จะช่วยตอกย�ำ้ ภาพนัน้ ให้เด่นชัดขึน้ ทัง้ ยังขยายมุมมองทีก่ ว้างขวางไปยัง คนรุ่นใหม่ เพื่อให้คุณรู้ว่า 50 Plus Fair 2014 ดีอย่างไร

• สีสัน ความฝัน รางวัลชีวิต

สังเกตว่า คนไทยส่วนมากพอเดินมาถึงช่วงอายุประมาณ 40 ปี ค่อยเริม่ มา คิดถึงเรือ่ งความมัน่ คงว่าพอแก่ตวั ไปจะท�ำอะไรกันดี สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เห็น ว่าทีผ่ า่ นมาคนไทยขาดการวางแผนชีวติ เราจึงจัดงาน ‘50 Plus Fair’ ขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยตัง้ คอนเซ็ปต์ไว้วา่ 'Spice up Your Life, Fulfill Your Dream' หรือ สีสนั ความฝัน รางวัลชีวติ โดยนอกจากภายในงาน จะมีการแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการวางแผนชีวิตเพื่อการเตรียมตัว เกษียณแล้ว ยังมีการระดมสินค้าและบริการที่หลากหลายซึ่งสามารถ ตอบสนองกลุม่ คนวัย 50+ ทุกไลฟ์สไตล์มาน�ำเสนอภายในงาน เพียงเพือ่ ให้คนกลุม่ 50+ รูจ้ กั เติมสีสนั ตามความฝัน คืนรางวัลให้กบั ชีวติ และผม ก็เชื่อว่า งานนี้จะตอบค�ำถามเรื่องความมั่นคงในชีวิตให้แก่คุณได้ทุกข้อ

• วางแผนเร็วเท่าไหร่ ยิ่งใช้ชีวิตคุ้มเท่านั้น

ไม่ใช่แค่คนอายุ 50+ ที่จะสามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้ แต่ผมคิดว่า คุณสามารถท�ำได้ตงั้ แต่อายุ 30 ปีเป็นต้นไป งานนีจ้ งึ เน้นเรือ่ งการวางแผน เราจะเชื้อเชิญที่ปรึกษามาให้ค�ำปรึกษาแก่คุณในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างไร ให้คมุ้ ค่า ทีป่ รึกษาด้านการเงิน ท�ำยังไงให้เงินเก็บของคุณงอกเงยและมัน่ คง ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ท�ำยังไงให้สุขภาพของคุณแข็งแรง เราจะพูดถึง สุขภาพในเชิงป้องกัน ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้อายุถึง 50 ปี แล้วค่อยคิดว่า ควรจะดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร เพราะวันหนึ่งถ้าเงยหน้าขึ้นมาแล้ว พบว่าตนเองอายุมากเกินกว่าจะท�ำตามความฝันได้แล้ว คุณจะกลายเป็น คนสิ้ น หวั ง พลั ง ชี วิ ต หดหาย อย่ า ปล่ อ ยให้ ชี วิ ต ลอยไปโดยที่ คุ ณ ไม่สามารถท�ำอะไรที่เกิดประโยชน์ ยิ่งคุณสูงวัยขึ้น ยิ่งต้องการสร้าง คุณค่าของชีวิต

• มหกรรมเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย

อย่ามองว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านท่านน่าร�ำคาญ หากคุณพาท่านมาใน งาน 50 Plus Fair คุณจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตดีขึ้นว่า วันหนึ่งคุณก็จะ เดินเข้ามาสูว่ ยั นี้ สิง่ ทีค่ นหนุม่ สาวจะได้รบั เมือ่ มางานนีจ้ งึ มีทงั้ ได้ตอ่ ตัวเอง นั่นคือเรื่องการเตรียมตัวใช้ชีวิต และได้ต่อผู้อื่น นั่นคือ การได้เชื่อม ช่องว่างระหว่างวัยของคุณกับผูใ้ หญ่ทอี่ ยูใ่ นบ้าน นอกจากเรือ่ งการวางแผน ที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องหนัก เรายังมีการจัดเวิร์กช็อปสนุกๆ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี หรือแก็ดเจต ซึง่ เป็นตัวการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดช่องว่างระหว่าง วัย หรือเวิร์กช็อปดูเพชร ที่ถ้ารอให้ถึงตอนแก่แล้วค่อยมาดูก็อาจสายไป ด้วยซ�ำ้ ทัง้ ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีท่ ำ� ร่วมกันได้ แม้กระทัง่ ดูคอนเสิรต์ ด้วยกัน ผมมองว่านีค่ อื สะพานให้คน 2 เจเนอเรชัน่ ได้ทำ� ความเข้าใจซึง่ กันและกัน

มหกรรม Money Expo Bangkok 2014 ครั้งที่ 14 และ มหกรรม 50 Plus Fair 2014 ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 พฤษภาคมนี้ ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับ การออกบูธสินค้าและบริการส�ำหรับชีวิต 50+, เวิร์กช็อป สนุก สุข สุนทรีย์ และกิจกรรมต่างๆ บนเวที ซึ่ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง สี สั น ที่ ไ ม่ ค วรพลาด เพราะนอกจากจะมีการเล่นเกมชิงรางวัลสินค้า และบริ ก ารแล้ ว ยั ง มี กิ จ กรรมเวิ ร ์ ก ช็ อ ปจาก 50 Plus Idol หลากหลายวงการ อาทิ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และมาโนช พุฒตาล รวมถึง 50+ ซึง่ เป็นคนต้นแบบในอีกหลากหลาย วงการ ทัง้ นักเดินทาง นักเขียน นักธุรกิจ เป็นต้น ก่อนจะตบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน คุณภาพที่ยังครองความนิยมได้จนถึงทุกวันนี้ อย่าง ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, ตู-่ นันทิดา แก้วบัวสาย และเจนนิเฟอร์ คิ้ม

24 7 - 23


CTextover Story : พลสัน นกน่วม Photo : สรรภพ, กฤตพล Make up : ณัฐธญาน์ พาสนายิง่ สกุล

เป็นครัง้ แรกทีร่ อบตัว 24/7 กระหึม่ ไปด้วยเสียงของเครือ่ งยนต์ทฟี่ งั ดูกร็ สู้ กึ ได้ถงึ ความเร็วและแรง

Fast AND Furious


เบื้ อ งหน้ า ของเราในตอนนี้ มี ม อเตอร์ ไ ซค์ คั น ใหญ่ จ อด เรียงรายอยู่หลายคันประจ�ำจุดสตาร์ตของตัวเอง เสียง เครื่องยนต์ถูกติดขึ้นพร้อมกันดังกระหึ่มทั่วสนาม หนึ่งใน นัน้ คือ Honda CBR600rr ติดเบอร์ 14 โดยมีนกั แข่งสัญชาติ ไทยคร่อมอยู่ มือซ้ายของเขาก�ำคลัตช์แน่น ขณะที่มือขวา บิดคันเร่งให้เสียงเครือ่ งยนต์สสี่ บู ค�ำรามลัน่ สายตาทีม่ งุ่ มัน่ จับจ้องไปยังสัญญาณไฟปล่อยตัว เขาคือ ฟิล์ม-รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ นักแข่งสังกัดทีม CORE PTR Honda ในสังเวียน การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก World Super Bike (SBK) รุน่ World Super Sport 600 ฤดูกาล 2014 ในฐานะนักแข่งไทยหนึง่ เดียวของรายการนี้ รัฐภาคย์ เป็นนักบิดอันดับ 1 ของไทยทายาทอดีตนักบิดผู้ล่วงลับ คริสมาส วิไลโรจน์ หนึง่ ในผูส้ ร้างรากฐานกีฬามอเตอร์สปอร์ตไทย และรัฐภาคย์ ก็คอื หนึง่ ในผลผลิตนัน้ เขาสร้างชือ่ เสียงให้วงการสองล้อไทยมามากมาย แชมป์ แรกรัฐภาคย์คว้ามากอดด้วยวัยเพียง 8 ขวบ พร้อมกับสร้างผลงานไต่ระดับมา เรือ่ ยๆ โดยทีผ่ เู้ ป็นพ่อไม่ผดิ หวังดัง่ ทีต่ งั้ ใจ ลีลาการขับขีข่ องเขาถูกยกให้เป็นการขับทีพ่ ลิว้ ไหวไหลลืน่ การท�ำเวลา ต่อรอบทีค่ อ่ นข้างนิง่ และสมาธิทมี่ นั่ คง ไม่เพียงแต่ในเมืองไทย รายการระดับโลก อย่าง All Japan Road Racing Championship รัฐภาคย์กไ็ ปโชว์ลลี าได้เตะตา จนปี 2549 เขากลายเป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้ ‘Wild Card’ หรือสิทธิท์ เี่ ปิดโอกาสให้ นักบิดสัญชาติไทยเข้าแข่งขันในศึกประชันความเร็วระดับโลก World Grand Prix 2006 รุน่ 250CC แม้ยงั ไม่ได้ขนึ้ โพเดียม แต่ลลี าของนักบิดไทยคนนีถ้ กู จับตามอง ในฐานะหนึง่ ในคลืน่ ลูกใหม่ของวงการจักรยานยนต์ชงิ แชมป์โลก ณ เวลานัน้ ก่อนที่เขาจะได้ออกไปประกาศศักดาบนเวทีประชันความเร็วระดับโลกใน รายการ Road Racing World Championship Grand Prix รุน่ MOTO2

ทว่าฤดูกาล 2013 ผลงานของเขาดูไม่ค่อยดี เขาหลุดจากต�ำแหน่ง นักบิดตัวจริงของทีม THAI HONDA PTT GRESINI Moto2 รัฐภาคย์จบการแข่งขัน ในสนามบ่อยครัง้ ด้วยการล้ม หรือหากแข่งจนจบอันดับก็ไม่คอ่ ยดี ไม่สามารถ คว้าแต้มใดๆ ให้กับทีมได้ การแข่งขันในครึ่งฤดูกาลหลังที่ผ่านมาเขาจึงถูก เปลีย่ นสถานะจากนักบิด กลายเป็นโค้ชให้กบั นักบิดไทยดาวรุง่ คนใหม่ทถี่ กู ส่ง มาแทนทีเ่ ขา แต่ดว้ ยวัยทีย่ งั หนุม่ และความกระหายในชัยชนะ หลังจบฤดูกาล รัฐภาคย์มุ่งมั่นซ้อมอย่างเต็มที่อีกครั้ง พร้อมกับเดินหน้าหาทีมต้นสังกัดใหม่ จนได้มาเจอกับ CORE PTR Honda ความฝันทีจ่ ะไล่ลา่ แชมป์ระดับโลกด้วยความเร็วของเขาจึงเริม่ ต้นอีกครัง้ ในศึ ก ใหม่ ที่ มี โ พเดี ย มเป็ น เป้ า หมาย ไฟสั ญ ญาณเปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ ง เป็นการเตือนให้ทกุ คน ‘พร้อม’ หากผูอ้ า่ นพร้อมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าประจ�ำที่ แล้วมองไปที่สนามแข่ง สัญญาณไฟปล่อยตัวก�ำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังเราให้สญ ั ญาณเมือ่ ไหร่ รัฐภาคย์จะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังเกี่ยวกับชีวิตของเขาที่ผูกพันกับ ความเร็วและความแรง

24 7 - 19


“วันที่แพ้ผมพูดกับตัวเองเสมอว่า วันนี้จบไปแล้ว

เราเริ่มใหม่ดีกว่า คนเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวัน” วัยเด็กของคุณเป็นอย่างไร

รัฐภาคย์: ผมโตมากับมอเตอร์ไซค์ โดยทีม่ คี ณุ พ่อ (คริสมาส วิไลโรจน์) เป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ เป็นเหมือนอาจารย์คนแรกทีค่ อยสอนผม และดูแลผมมาโดยตลอดเพื่อให้ผมรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ ตอนผม อายุ 5 ขวบเด็กวัยเดียวกันอาจจะเพิ่งปั่นจักรยานได้ แต่ผมข้ามขั้น ด้วยการขีม่ อเตอร์ไซค์ได้เลย แต่จำ� ความรูส้ กึ แรกไม่ได้เพราะมันนาน มากนะ (หัวเราะ)

ความคิ ด ของคุ ณ ในตอนนั้ น คุ ณ ชอบมอเตอร์ ไ ซค์ เพราะพ่อหรือเพราะตัวคุณเอง

รัฐภาคย์: ผมเองก็จำ� ไม่ได้ แต่เราขีร่ ถมาตัง้ แต่เด็กๆ เห็นมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่จ�ำความได้ อายุ 2-3 ขวบผมก็ปั่นจักรยาน พอ 5 ขวบก็หัดขี่ มอเตอร์ไซค์ สมัยเด็กๆ คุณพ่อก็พาผมไปสนามแข่งด้วย ผมยังจ�ำได้เลย ช่วงที่พ่อขึ้นโพเดียมรับรางวัลที่ 1 พ่อก็เอาผมกับน้องชาย (โฟล์ท- รัฐพงษ์ วิไลโรจน์) ขึน้ ไปบนโพเดียมด้วย เราเกิดความรูส้ กึ ว่าวันหนึง่ จะต้องมายืนบนนี้เหมือนพ่อให้ได้ มันเป็นความรู้สึกของเด็กคนหนึ่ง ที่ก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะมายืนอยู่จุดเดียวกับพ่อ และไกลกว่าที่พ่อเคย ท�ำไว้ด้วยซ�้ำ พอมองย้อนกลับไป ถ้าถามว่าผมชอบรถมอเตอร์ไซค์ เพราะอะไร ก็อาจจะเป็นเพราะเราอาจชอบเอง หรือเพราะพ่อบอกให้ ชอบกันแน่ (หัวเราะ) แต่ทแี่ น่ๆ เวลาผ่านไปมันก็คอ่ ยๆ ซึมซับจนเกิด ความชอบ ความสนใจอยูใ่ นจิตใจเรามาด้วยตัวเองมากกว่า

มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างอันตราย แต่ท�ำไมพ่อคุณถึง กล้าสอน

รัฐภาคย์: ผมคิดว่าพ่อคงรูว้ า่ มันไม่ได้นา่ กลัวขนาดนัน้ เขาไม่ได้ปล่อย ผมลงสนามเหมือนคนว่ายน�ำ้ ไม่เป็นแล้วถีบลงสระเลย (หัวเราะ) พ่อสอน ก่อนจะปล่อยเราลงสนามเสมอ และพ่อเองก็รู้ว่าความปลอดภัยใน สนามมีคอ่ นข้างเยอะ อีกอย่างชือ่ เล่นของผมมันมีความหมายนะครับ ฟิลม์ ในทีน่ หี้ มายถึง ฟิลม์ ทีถ่ อดแบบออกมาจากตัวพ่อเลย เขาอยาก ให้ผมแกะออกมาแล้วเป็นแบบเดียวกับเขาเลย เขาคิดมาตัง้ แต่ตงั้ ชือ่ ผมแล้วว่า อยากจะให้ผมเป็นนักแข่ง (หัวเราะ) กว่าพ่อผมจะก้าวมาเป็น นักกีฬามอเตอร์สปอร์ต ในวัยเด็กเขาถึงขั้นโดดเรียนไปแข่งเลย ยุคนัน้ ค่อนข้างล�ำบาก เมือ่ มาถึงยุคผมพ่อก็เลยเตรียมไว้แล้ว ยุคของผม จึงค่อนข้างจะพร้อม ทัง้ การฝึกฝน อุปกรณ์ และทีมงาน ผมมาถึงตรงนีไ้ ด้ ส่วนหนึ่งก็เพราะต้นทุนเราพร้อมทุกอย่างด้วย ถือเป็นความโชคดี ของเราทีต่ อ้ งขอบคุณพ่อ แต่คณ ุ แม่ตรงกันข้าม ตอนแรกไม่สนับสนุนเลย (เน้นเสียง) เขา เป็นห่วง เขาเห็นว่าพ่อประสบอุบตั เิ หตุบอ่ ย ซึง่ เป็นเรือ่ งควบคูข่ องกีฬา มอเตอร์สปอร์ต เขาก็กลัวว่าเรายังเด็ก ถ้าล้มไปจะอันตราย แต่พอ่ ก็ให้ เวลาแม่เพือ่ ท�ำความเข้าใจ จนแม่ใจอ่อน แต่กก็ ำ� ชับว่าห้ามทิง้ การเรียน ถ้าเกรดไม่ดกี จ็ ะไม่ปล่อยให้แข่ง พ่อก็ชว่ ยไม่ได้ โดนกดดันทัง้ สองทาง เลยนะ (หัวเราะ)

จ�ำความรู้สึกแรกที่ลงแข่งได้ไหม

รัฐภาคย์: ผมลงแข่งประเภท Road Racing เป็นครัง้ แรก ตอนนัน้ อายุ ประมาณ 8 ขวบ ผมจ�ำได้วา่ เป็นรายการ Honda Champion Day 1999 และ ผมประสบความส�ำเร็จตัง้ แต่ครัง้ แรกทีล่ งแข่ง ผมได้ทหี่ นึง่ ได้ขนึ้ โพเดียม ยืดได้เลย (หัวเราะ) ที่ได้แชมป์ไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กเส้น แต่ก่อนการ แข่งขันทุกรายการพ่อจะวางแผนการแข่งให้เรา วางตารางฝึกซ้อม ส่วนผมก็ตามประสาเด็ก ก็สนุกไปเรื่อย พ่อให้ขี่แบบไหน ท�ำอะไรก็ ท�ำตาม สนุกดี พ่อให้ซอ้ มก็ซอ้ ม จะขีอ่ ะไรพ่อให้ผมลองหมด ขอเป็น 2 ล้อเถอะ จักรยานก็นบั นะ (หัวเราะ) ผมซ้อมมาเรือ่ ยๆ ทัง้ ซ้อมกับพ่อ และไปเรียนขับขี่ผ่านโครงการ Honda Racing School ผมจ�ำได้ว่า เราซ้อมมาตลอด ซ้อมหนักมากๆ ประสบการณ์เราจึงมากกว่าคนอืน่ ใน รุน่ ราวคราวเดียวกัน ผมไม่ได้มพี อ่ เป็นนักแข่งรถมาก่อนแล้วเราจะได้ โอกาสพิเศษเหนือใคร ความส�ำเร็จแรกของผมมาเร็วมาก ซึง่ พ่อก็มอง ไว้แล้วว่า ถ้าสนามแรกผมได้ทหี่ นึง่ ผมจะต้องวางเป้าหมายต่อไปแน่ๆ ซึง่ ก็จริง สนามแรกผมได้ทหี่ นึง่ ปุบ๊ ใจเราก็อยากจะได้แชมป์มาโดยตลอด

ไม่กลัวจะเจ็บตัวเพราะล้มบ้างเลยเหรอ

รัฐภาคย์: ตอนเป็นเด็กเราไม่ได้กลัวความเจ็บเลย แต่กลัวแพ้ ตอน ผมล้มจ�ำได้วา่ ร้องไห้เลย (หัวเราะ) ไม่ได้รอ้ งไห้เพราะเจ็บนะ แต่รอ้ งไห้ เพราะเสียใจทีแ่ พ้ เสียใจทีล่ ม้

20 - 24 7

แล้วร้องไห้บ่อยไหม

รัฐภาคย์: โอ๊ย...บ่อยครับ (หัวเราะ) เข้าเส้นชัยอันดับที่สองก็ร้อง ต้องเข้าทีห่ นึง่ อย่างเดียว

ตอนนี้ล่ะ

รัฐภาคย์: เลิกร้องไปนานแล้ว (หัวเราะ)

ชีวิตวัยเด็กของคุณหายไปไหม หลังจากที่ต้องมาอยู่ กับมอเตอร์ไซค์

รัฐภาคย์: ผมไม่ทงิ้ การเรียน แม่บอกเสมอว่าเราต้องให้ความส�ำคัญ กับการเรียน เราไปแข่งส่วนใหญ่ก็เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าต้องหยุด เรียนจริงๆ ผมก็ตอ้ งไปตามเรียนให้ทนั หลังจากซ้อมแข่งรถ หรือหลัง เลิกเรียนเราก็ยงั ได้ไปเล่นบาสฯ กับเพือ่ น ได้เจอเพือ่ นๆ ผมคิดว่าเรา ไม่ได้ขาดชีวติ วัยเด็กไปเลยแม้แต่นอ้ ย เพราะเรายังได้ไปโรงเรียนอยู่ แต่ตอนเด็กๆ ผมยังคิดไม่ได้หรอกว่าเราจะเสียชีวติ วัยเด็กไปไหม แต่ตอนนีผ้ มรูแ้ ล้วว่าเราได้โอกาสทีด่ กี ว่าคนอืน่ ๆ ได้มโี อกาสฝึกฝนกับ คุณพ่อซึง่ เป็นนักแข่งทีม่ ฝี มี อื ได้มาขีร่ ถอีก เลยท�ำให้เราคิดข้ามสเต็ป ไปเลยว่าเรามีโอกาสได้เล่นอะไรหลายอย่างมากขึ้น ไม่ได้คิดว่าชีวิต เสียอะไรไป ก็ไม่รู้ว่าผมโดนบังคับหรือผมชอบนะ (หัวเราะ) แต่ก็อยู่ มาจนถึงวันนี้

เป้าหมายที่คุณวางไว้ในวัยเด็กกับวันนี้ต่างกันไหม

รัฐภาคย์: คุณพ่อมีทีมแข่งชื่อ ‘คริสมาส เรซซิ่งทีม’ มีนักแข่งระดับ หัวแถวหลายคนได้แชมป์ ผมก็จะมองว่าเราอยากได้แชมป์อย่างพีค่ นนัน้ ก็พอแล้ว มองง่ายๆ (หัวเราะ) จนวันหนึง่ พอผมได้แชมป์ประเทศไทย มันบรรลุเป้าหมายเราแล้ว ผมเลยสร้างเป้าหมายต่อไป คนทีผ่ มจะเดินตาม คนต่อไปคือพ่อผม เรามองพ่อเป็นไอดอลมาตลอด และเราอยากจะไป ยืนบนโพเดียมทีต่ า่ งประเทศเหมือนพ่อบ้าง กระทัง่ วันหนึง่ การผลักดัน จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ท�ำให้ผมได้รับโอกาสอันล�้ำค่าให้ไปแข่งที่ ญีป่ นุ่ รายการ All Japan Road Racing Championship หลายครัง้ จนได้ สิทธิไ์ วล์การ์ดให้ลงแข่งใน World Grand Prix 2006 รุน่ 250cc (ปัจจุบนั คือรุน่ MOTO2) คุณพ่อดีใจมากเพราะเขาไม่เคยได้สทิ ธิต์ รงนี้ ครัง้ แรกที่ ผมลงแข่งรายการนั้น ผมจบอันดับที่ 10 ที่น่าภูมิใจคือผมเป็นคน ไทยคนแรกทีไ่ ด้คะแนนแรกจากการแข่งขันระดับนี้ ซึง่ คุณพ่อผมก็ยงั ควอลิฟายไม่ผา่ นเลย พ่อเลยอยากให้ผมมองไปทีเ่ ป้าหมายต่อไป ซึง่ ก็ คือ รุน่ MOTOGP เวลานัน้ ทีมจากสเปน ชือ่ Stop & Go (SAG) สนใจผม เลยชวนผมไปเข้าทีมด้วย ผมจึงได้มโี อกาสร่วมลงแข่งในเวทีระดับโลก ด้วยวัยเพียง 16 ปี เป็นเป้าหมายทีไ่ กลกว่าทีค่ ดิ ไว้เมือ่ ตอนเด็กมากๆ

ผลงานคุณดีมาตลอด แต่ปีที่แล้วผลงานคุณไม่ดี เอามากๆ จนโดนเปลี่ยนตัวนักแข่ง เป็นเพราะอะไร

รั ฐ ภาคย์ : ผมอยากท�ำผลงานครับ ในรุ่น MOTO2 ต้องชี้แจงว่า ทุกอย่างเท่ากันหมด รถแข่งก็เท่ากันหมด ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ทีมงานและ นักแข่งว่าจะท�ำผลงานร่วมกันได้ดแี ค่ไหน อันดับที่ 1-20 เวลาห่างกันไม่ ถึง 1 วินาทีดว้ ยซ�ำ ้ มันสูสี ความกดดันเลยเกิดขึน้ ความอยากจะเอาชนะ มีมากขึ้น ความกระหายแชมป์เพิ่มขึ้น ประกอบกับเราเสียคุณพ่อ ไปได้ไม่นาน เรื่องนี้ส่งผลกับจิตใจผมมาก แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับ ผมจนสมองบวม ร่างกายผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แต่สมองเจ็บหนัก การสัง่ การแต่ละอย่างร่างกายเราตัดสินใจช้าลง ปีทแี่ ล้วผมจ�ำอะไรแทบ ไม่ได้เลย มันหายไปช่วงหนึง่ เลย โดยเฉพาะตอนทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ และ ผมกลายเป็นคนใจร้อนขึน้ ในทุกเรือ่ ง เราเองก็ไม่พร้อมด้านของจิตใจ ด้วย ทักษะในการขับขีท่ เี่ คยท�ำได้ดี คงเส้นคงวาก็ไม่คงที่ ดีบา้ งไม่ดบี า้ ง ผลงานเลยไม่ดี เราใจร้อนและกดดันตัวเองอยากท�ำผลงานให้ได้เพราะหลาย ปีแล้วทีผ่ ลงานไม่ดี นโยบายของต้นสังกัดก็เปลีย่ นแปลง เรายิง่ ต้องท�ำ ผลงานให้ได้ ถ้าเราไม่มผี ลงานเราจะยืนอยูต่ รงนีไ้ ม่ได้ การตัดสินของ อาชีพเราก็คอื ผลงานเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เรายืนอยูไ่ ด้ ผมพยายามฝึกซ้อม ทุกอย่าง แต่กย็ งั ไม่ดขี นึ้ และอย่างทีบ่ อก เราใจร้อนขึน้ เลยท�ำให้พลาด บ่อย สนามทีจ่ บดีกม็ ี แต่กน็ อ้ ยกว่าสนามทีล่ ม้ ส่วนเรือ่ งความใจร้อน ผมไม่ได้รบั รูเ้ อง เพิง่ จะมารับรูเ้ มือ่ สองปีทผี่ า่ นมา เพราะมีคนมาบอก ตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรนะ จนเริ่มเข้าใจว่าเราใจร้อนขึ้นจริงๆ ต้องปรับตัว รูส้ กึ ว่าปีนเี้ ราใจเย็นมากขึน้ แล้วล่ะ

คุณสมบัติของนักแข่งต้องเป็นคนใจเย็นเหรอ

รัฐภาคย์: มันก็ได้ทั้งสองแบบ อยู่ที่การวางแผนมากกว่าว่าเราจะ ใจเย็นตอนไหน ใจร้อนตอนไหน แต่การเป็นคนใจร้อน หรือใจเย็น มีขอ้ ดีขอ้ เสียต่างกัน ใจร้อนไปก็อาจจะพลาดท่า แต่ใจเย็นไปก็ตามใคร ไม่ทัน กีฬาประเภทนี้อาจจะมองว่าเป็นกีฬาวันแมนโชว์ ทุกอย่าง อยู่ทนี่ ักแข่ง จริงๆ ไม่ใช่ มันมีองค์ประกอบมากมายที่ช่วยให้ทมี ชนะ ทัง้ ทีมงาน รถ และนักแข่ง ต้องรวมสามองค์ประกอบนีเ้ ป็นหนึง่ เดียว นักแข่งต้องคุยกับทีมงานให้เข้าใจว่า ทีเ่ ราช้าเพราะเราพลาดตอนไหน รถมีปัญหาอะไร ทีมงานจะได้แก้ถูกต้อง นักแข่งจะได้มีความมั่นใจ ลงไปขับขีใ่ ห้เร็วขึน้ จุดเล็กๆ น้อยๆ มันละเอียดมากๆ เราแข่งขันกันด้วย เสีย้ ววินาที นิดเดียวมันมีผล เราต้องหาทีมเวิรก์ ภายในทีมงานเราให้ได้ ตรงไหนติดขัดต้องรีบแก้ไขร่วมกันทันที ส่วนเรือ่ งอารมณ์เป็นส่วนหนึง่ ที่นักแข่งต้องควบคุมให้ได้ ทีมงานต้องรู้จังหวะว่าจะให้เราใจร้อน โค้งไหน ใจเย็นโค้งไหน

ความรู้สึกที่คุณต้องยุติบทบาทนักแข่ง ตอนนั้นคุณ เป็นอย่างไร

รัฐภาคย์: ผมรูส้ กึ ว่ามันค่อนข้างดีนะ เราได้หยุดพักจากความกดดัน รอบๆ ได้หยุดพักแล้วมานัง่ ดูตวั เองว่าเพราะอะไรทีท่ ำ� ให้เรามานัง่ เป็น โค้ช ทัง้ ๆ ทีเ่ ราชอบและยังสนุกกับการเป็นนักแข่ง แต่ระหว่างนัน้ ผมก็ หาข้อมูลเพือ่ ปรับปรุงตัวเอง เราได้อยูใ่ นพิทซึง่ ก็ได้ดนู กั แข่งหัวตาราง ว่าเขาขีแ่ บบไหน ได้เห็นการท�ำงานของทีมแข่งว่าเขามีการปรับแก้ไข จุดผิดพลาดยังไง เราอยู่ในพิทเราเห็นข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาตัวเอง ผมจดบันทึกและน�ำข้อมูลมาฝึกซ้อมเพิ่มตลอด ถ้าเราหยุดขี่โอกาสที่จะกลับมามันไม่มีแล้ว มีอดีตแชมป์โลกคนหนึ่ง เคยหยุดขี่ไป วันที่เขากลับมาแข่งเขาก็ท�ำไม่ได้เหมือนเดิม จนต้อง เลิกแข่งไปในทีส่ ดุ ไม่ใช่แค่กฬี ามอเตอร์สปอร์ต แต่กฬี าทุกประเภท ต้องอาศัยความต่อเนือ่ ง ถ้าหยุดไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม ผมคิดว่า ช่วงเวลานัน้ เราเก็บเกีย่ วทุกอย่างเพือ่ พัฒนาตัวเอง ผมรูว้ า่ เรายังไม่มี อุดมการณ์เพือ่ ทีจ่ ะมาเป็นโค้ช อายุผมยังสามารถขับขีไ่ ด้ ก็เลยฝึกซ้อม เพือ่ ทีจ่ ะกลับมาแข่งให้ได้

กับต้นสังกัดใหม่คุณมาร่วมงานกันเพราะอะไร

รัฐภาคย์: ต้องเล่าย้อนสักนิดนึง ก่อนหน้านัน้ ผมอยูก่ บั เอ.พี. ฮอนด้า มาตลอด 7 ปี ซึ่ง เอ.พี. ฮอนด้า เป็นทีมต้นสังกัดผู้สนับสนุนหลัก ทีท่ �ำให้ผมได้ไปร่วมงานกับทีมอืน่ ๆ ทัง้ ทีมในสเปน และทีมในอิตาลี (ไทยฮอนด้า พีทีที เกรซินี โมโตทู) ต่อมา นโยบายของบริษัททีม ต้นสังกัดมีการผลักดันนักแข่งรุ่นน้องไปเก็บประสบการณ์ระดับโลก รวมไปถึงผลงานผมเองก็ไม่ดเี ลย จนต้องเปลีย่ นตัวนักแข่งเป็น ติง๊ โน้ต (ฐิตพิ งศ์ วโรกร) มาแทน ส่วนผมก็ไปเป็น World Class Rider Coach แต่อย่างทีบ่ อกผมยังไม่พร้อมจะเป็นโค้ช เราก็ยงั มีความรูส้ กึ อยากจะ ลงแข่งอยู่ และอายุผมก็ยงั ไม่มาก ยังมีความกระหายในชัยชนะมากกว่า ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากจะเป็นโค้ช ต่อมาหลังจากเหตุการณ์วนั นัน้ ผมได้มโี อกาสมารูจ้ กั กับพีๆ่ ใน กลุม่ บิก๊ ไบค์ ผมมาดูการแข่งขันบิก๊ ไบค์แล้วได้รจู้ กั กับกลุม่ พีๆ่ ทีเ่ คารพ รักกันคือ พีอ่ อ-ปิยะบุตร และพีด่ เี จปอ (นันทชัย เตชะศรีวเิ ชียร) เขา อยากสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผมได้กลับมาลงแข่งอีกครั้ง ก็ได้ไป พุดคุยกับผูใ้ หญ่ให้ จนผมมีโอกาสได้เจอกับพีว่ ี (ปวีร์ ปานด�ำรงสถิตย์) เจ้าของทีม CORE Racing Thailand เราได้พดู คุยกัน และมีความเห็นที่ ตรงกัน มีเป้าหมายทีต่ รงกัน ทางพีว่ กี ร็ กั ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตอยูแ่ ล้ว ตัวเขาเองก็เป็นนักแข่ง และเป็นนักธุรกิจด้วย เขาเลยอยากจะผลักดัน ให้กฬี ามอเตอร์สปอร์ตบ้านเราดูดมี ากขึน้ เรือ่ ยๆ

CORE Racing เป็นทีมไทย แต่ไปเข้าแข่งในระดับ World Super Bike ได้ยังไง

รัฐภาคย์: ช่วงที่ผมเป็นโค้ชให้ติ๊งโน้ต อย่างที่บอกว่าตอนนั้นใจผม ยังรักในการขับขี่อยู่ ผมมีเป้าหมายในใจ เลยพยายามติดต่อหา ทีมแข่งไปเรื่อยๆ จนได้มาพูดคุยกับทีมแข่งในรายการ JBK ซึ่งเขา ก็รู้จักผมอยู่บ้าง และเข้าใจผิดคิดว่าผมเลิกแข่งไปแล้ว เขาบอกว่า ผมสนใจคุณนะ แต่คณุ ไปเป็นโค้ชแล้วไม่ใช่เหรอ น่าเสียดาย (หัวเราะ) ผมเลยอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟัง เมื่อคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่า เขาสนใจที่จะให้ผมเข้าร่วมทีม แต่อยากให้ผมหาสปอนเซอร์ ซึ่งผม ก็ได้มาคุยกับทางพี่วี เมื่อพูดคุยกันลงตัว นั่นจึงเป็นที่มาของผมกับ ทีมต้นสังกัดใหม่ CORE PTR Honda


Hall of Frame (พอสังเขป) 2005 : ร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ ประเทศญีป่ นุ่ รุน่ GP250 แบบเต็มฤดูกาล และได้อนั ดับที่ 7 • 2006 : รองแชมป์จกั รยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศ ญีป่ นุ่ , อันดับ 10 จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (World Grand Prix 2006) • 2007 : เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WGP250cc เต็มฤดูกาล จบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 17 • 2008 : เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WGP250cc เต็ม ฤดูกาลจบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 13 • 2009 : เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WGP250cc เต็มฤดูกาล จบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 13 • 2010 : เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานยนต์ชงิ แชมป์โลก รายการ MOTO2 เต็มฤดูกาลจบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 22 • 2011 : เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานยนต์ชงิ แชมป์โลก รายการ MOTO2 เต็มฤดูกาลจบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 30 • 2012 : เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานยนต์ชงิ แชมป์โลก รายการ MOTO2 เต็มฤดูกาลจบอันดับคะแนนสะสมรวมที่ 27 • 2013 : รับหน้าทีโ่ ค้ช World Class Rider Coach ช่วงครึง่ ฤดูกาลหลัง • 2014 : เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในรายการ World Superbike รุน่ World Supersport สังกัดทีม CORE PTR Honda หมายเลข 14

24 7 - 21


“เราท�ำเต็มที่ อย่าเพิ่งไปคิดถึงเป้าหมาย

ถ้าท�ำดีแล้วเดี๋ยวเป้าหมายจะตามมา” ปวีร:์ ตอนนัน้ ผมทราบเรือ่ งจากฟิลม์ ว่าเขายังมีความกระหายชัยชนะ ยังอยากทีจ่ ะเป็นนักแข่ง อายุเขาก็ยงั น้อย ยังมีโอกาสหาประสบการณ์ มากกว่านี้ บังเอิญโชคดีทเี่ ขายังไม่มสี งั กัด ผมเองก็ชอบคุณพ่อของเขา ติดตามผลงานมานาน และผลงานของฟิลม์ เองผมก็ติดตามมาตลอด เราคุยกันจนทราบความมุ่งมั่นของเขา เราเลยตกลงท�ำงานร่วมกัน ระหว่าง CORE มาจากผูส้ นับสนุนหลัก ซึง่ ก็คอื ผม PTR เป็นทีมโมดิฟาย รถของอังกฤษ และ Honda ก็เป็นฮอนด้าของอังกฤษ ทีส่ นับสนุนรถแข่ง รุ่นที่ฟิล์มลงแข่ง คือ รุ่น World Super Sport มันมีเสน่ห์ตรงที่ รถทีน่ กั แข่งระดับโลกใช้กนั มีขาย คนดูเขาสามารถสัมผัสได้ มีโอกาส จับจองเป็นเจ้าของได้ ไม่เหมือนกับรายการแข่งขันระดับโลกทีส่ ร้างรถ มาเพื่อนักแข่งโดยเฉพาะ มันอาจดูสนุกแต่จับต้องไม่ได้ แต่กับ JBK ผมว่ารายการนีม้ เี สน่หม์ ากกว่าตรงทีร่ ถทุกคันเรามีโอกาสจับต้องได้จริง

CORE PTR Honda คาดหวังอะไรในตัวคุณ

ปวีร:์ เนือ่ งจากว่ามันเป็นครัง้ แรกทีฟ่ ลิ ม์ ขีร่ ถพิกดั นี้ และมีหลายสนาม ที่เขายังไม่เคยเจอ ทางทีมเลยไม่ได้กดดันอะไร เราแค่อยากให้ฟิล์ม ขีจ่ นเจอแรงบันดาลใจเก่าๆ ความคุน้ เคยในสนาม ความคุน้ เคยกับรถ ให้รสู้ กึ ว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ กับรถ นีค่ อื ความคาดหวังเบือ้ งต้น แล้วให้เขา ท�ำผลการแข่งขันให้ดที สี่ ดุ แพ้-ชนะไม่ตอ้ งเสียใจ ท�ำให้ดที สี่ ดุ ก็พอ รัฐภาคย์: พีว่ พี ดู อะไรแต่ละค�ำกินใจมาก (หัวเราะ) ผมฟังแล้วเอามา ใช้เป็นแรงจูงใจ เป็นแรงกระตุน้ ทีอ่ ยากจะพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอด และ เขาไม่เคยท�ำให้เรากดดัน เขาบอกกับผมอยู่เสมอจนถึงวันนี้ว่า เรื่อง ของงานท�ำให้เต็มที่ ผลจะออกมาแบบไหนก็ตาม ขอให้ท�ำให้ดีที่สุด มันท�ำให้ผมขีด่ ว้ ยความสบายใจและมีความสุข ข้อตกลงของผมกับพีว่ ี มันง่ายมากๆ เขาบอกให้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ รารักให้ดที สี่ ดุ เราท�ำเต็มที่ อย่าเพิง่ ไปคิดถึงเป้าหมาย ถ้าท�ำดีแล้วเดีย๋ วเป้าหมายจะตามมาเอง สิง่ ไหนที่ เราพลาดไป ก็ค่อยน�ำมาแก้ปัญหาทีละจุด ดังนั้นทุกปัญหาที่ผมเจอ ผมจะคุยกับพีว่ เี สมอเพือ่ ช่วยกันแก้ไข

คุณเห็นวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยตั้งแต่เด็กๆ อะไร บ้างที่เปลี่ยนไป

รัฐภาคย์: มีคนใจรักในกีฬาชนิดนี้มากขึ้น นักแข่งได้รับความไว้ใจ มากขึน้ จากผูป้ กครอง ยอมเปิดกว้างกว่าในอดีต สมัยเด็กๆ ทีผ่ มลงแข่ง พ่อยังเคยโดนเขียนข่าวด่าเลยว่าใช้แรงงานเด็ก (หัวเราะ) จริงๆ ไม่ใช่ คุณพ่อเขามีประสบการณ์กเ็ ลยน�ำมาฝึกฝนให้ผมตัง้ แต่ตอนนัน้ ถ้าปู พืน้ ฐานมาก่อน อะไรๆ ก็งา่ ยขึน้ อีกอย่างบ้านผมเลีย้ งลูกให้เป็นนักแข่ง ตัง้ แต่เด็ก มีการผลักดันมาตลอด ส่วนในปัจจุบนั ทีเ่ ห็นว่ามีการพัฒนา มากขึน้ คือเรามีรายการแข่งมากขึน้ และก�ำลังจะมีสนามกีฬามอเตอร์ สปอร์ตระดับนานาชาติ สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กติ ของคุณเนวิน ชิดชอบ ก็กำ� ลังจะสร้างเสร็จ ผมมัน่ ใจว่าเราจะมี การพัฒนาที่มากขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังตามหลัง หลายประเทศทีอ่ อกน�ำไปก่อนหน้า เขาแซงเราไปเยอะ ซึง่ คนในวงการ ก็ตอ้ งหาจุดทีต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพือ่ ให้ตามทัน การผลักดันของผู้สนับสนุนและการแข่งขันในบ้านเราจากนีไ้ ป ควรต้องมีการพัฒนาให้เทียบเท่ากับการแข่งขันในระดับโลก ตอนทีผ่ ม แข่งครัง้ แรก เราก็ยงั แข่งโดยใช้รถประเภท Honda Nice หรือ Honda Sonic อยูเ่ ลย แต่กบั ประเทศอืน่ ทีว่ งการมอเตอร์สปอร์ตบูม เขาเริม่ ต้นแข่งจาก รุน่ GP125 กันแล้ว ท�ำให้การพัฒนาของเขาไปได้ไกลกว่า แต่ไม่ใช่วา่ นักแข่งไทยแย่กว่า นักแข่งของเราเก่งทุกคน แต่การผลักดันและช่วง ระยะเวลาในการพัฒนายังไม่เหมือนหลายประเทศ รูปแบบการจัดการ ในสนามแข่งต้องเหมือนกับระดับโลก เราถึงจะไปเทียบเท่าเขาได้ ผมอยากให้ผลักดันนักแข่งรุน่ น้องๆ ให้ดกี ว่ารุน่ ผม แต่แนวโน้ม ทุกวันนีก้ ไ็ ปในทิศทางทีด่ ี เราก�ำลังจะมีสนามแข่งระดับโลกทีส่ ามารถ จัดการแข่งขันระดับโลกได้ ค่ายรถต่างๆ ก็มองถึงธุรกิจและคิดที่จะ ท�ำให้นักแข่งบ้านเราเติบโตมากขึ้น ผมมั่นใจว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ต จะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เหมือนตลาดรถบิ๊กไบค์ในบ้านเรา ทีเ่ ติบโตเร็วมากในรอบ 2 ปีทผี่ า่ นมา ยิง่ บิก๊ ไบค์มมี ากขึน้ ก็ยงิ่ ท�ำให้ นักแข่งไทยคุน้ เคยกับรถมากขึน้ กว่าในอดีต

22 - 24 7

องค์ ป ระกอบของชั ย ชนะในกี ฬ ามอเตอร์ ส ปอร์ ต มีอะไรบ้าง

รัฐภาคย์: ถ้ามองในรูปแบบทีมแข่ง เราต้องมีสามองค์ประกอบส�ำคัญ คือ ทีมงานทีพ่ ร้อม นักแข่งทีพ่ ร้อม และรถแข่งทีพ่ ร้อม นีค่ อื สิง่ ส�ำคัญ มากๆ ทีจ่ ะท�ำให้เราไปยืนอยูแ่ ถวหน้า โดยเฉพาะผูส้ นับสนุนทีเ่ ข้าใจ ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต เพราะต้องเข้าใจว่า รถแข่งมีอะไหล่สนิ้ เปลือง ใช้ทุนเยอะ การสนับสนุนก็ต้องเยอะด้วย ถ้าผู้สนับสนุนไม่เข้าใจ ก็คงสนับสนุนได้ไม่นาน เงินทุนอาจเป็นส่วนส�ำคัญ แต่ก็ไม่ทั้งหมด หลักๆ ผู้สนับสนุนต้องชอบในกีฬาประเภทนี้จริงๆ และเข้าใจใน ระบบต่างๆ ของกีฬาประเภทนี้ถึงจะยอมลงทุน ซึ่งส�ำหรับผม พี่วีคือ ผูส้ นับสนุนทีร่ กั ในกีฬานีจ้ ริงๆ

แต่ทมี ทีน่ กั แข่งท�ำผลงานไม่ดเี ลย ผูส้ นับสนุนจะได้อะไร

รัฐภาคย์: มันก็เป็นแบรนด์อิมเมจให้กับผู้สนับสนุน หลายทีมใน MOTOGP ที่ไม่ได้โพเดียมนานแล้ว แต่ผู้สนับสนุนที่เป็นแบรนด์ รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ภาพลักษณ์จากรถที่ลงแข่ง คนเห็นรถในสนาม เขาก็อยากจะได้บา้ ง ก็ซอื้ มาแต่ง มาท�ำเป็นรถแข่ง ส่วนผูส้ นับสนุนของ ทีมอืน่ ๆ แน่นอนว่าแชมป์นนั้ ใครๆ ก็อยากได้ แต่พวี่ มี เี ป้าหมายหลัก นอกเหนือจากการได้แชมป์คือ ผลักดันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มัน ดีอยูแ่ ล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยให้ผมไปท�ำเป้าหมายให้ดขี นึ้ เพือ่ ทีจ่ ะผลักดัน กี ฬ ามอเตอร์ ส ปอร์ ต บ้ า นเราให้ ดี ขึ้ น ไปอี ก หลายๆ ขั้ น โดยน� ำ ประสบการณ์มาปรับโดยเฉพาะการบริหารจัดการ ไปดูว่าระดับโลก เขาท�ำกันอย่างไร

ถ้าไม่พูดถึงการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง นักแข่งไทยยัง ขาดอะไรอีกบ้าง

รัฐภาคย์: เรายังขาดระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพ นักแข่งที่จะ มีความเป็นมืออาชีพต้องมาจากระบบที่เป็นมืออาชีพในการควบคุม บริหารจัดการให้เกิดการแข่งขันรายการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน เมื่อมี การวางระบบแล้วนักแข่งก็จะรูต้ วั ได้ดว้ ยตัวเองว่าจะต้องท�ำตัวอย่างไร เพือ่ พัฒนา เขาต้องมีวนิ ยั ในการวางแผนจัดการตัวเอง เช่น การฟิตเนส การคุมอาหาร คุมน�ำ้ หนัก การฝึกซ้อมขับขี่ เราต้องท�ำให้เป็นมืออาชีพ จริงๆ นักแข่งเมืองนอกเขามีการจัดการทีเ่ ป็นมืออาชีพ ทัง้ ในสนามแข่ง และนอกสนามแข่ง เราเองก็มตี อ้ งมีสงิ่ นี้ ถ้าเราท�ำทุกอย่างได้ดหี มด โอกาสทีค่ นไทยจะเป็นแชมป์หรือท�ำ ผลงานได้ดใี นระดับโลกไม่ใช่เรือ่ งยาก กีฬามอเตอร์สปอร์ตคนตัวเล็กจะ ได้เปรียบ สรีระของคนไทยก็ได้เปรียบ เพราะตัวเราก็ไม่ใหญ่ มันท�ำให้ ตอนทีอ่ ยูบ่ นรถการเคลือ่ นตัวมันง่ายกว่า และน�ำ้ หนักตัวทีเ่ บาท�ำให้เรา ได้เปรียบคนอืน่ แต่รา่ งกายต้องแข็งแรงทุกส่วน ต้องมีการออกก�ำลังกาย ทีพ่ ร้อม ส่วนไหนทีส่ ำ� คัญต่อการขับขีม่ อเตอร์ไซค์เราต้องพร้อม

ประสบการณ์ของคุณพอจะบอกได้ไหมว่าคุณเป็น นักบิดเบอร์หนึ่งของไทย

รัฐภาคย์: (ตอบเร็ว) ทีถ่ กู ต้องผมน่าจะเป็นคนทีร่ บั โอกาสเป็นเบอร์หนึง่ ของเมืองไทยมากกว่า และโอกาสแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้รบั ต้องขอบคุณ เอ.พี. ฮอนด้า ที่เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของผม แต่ละครั้งที่ได้โอกาส เราก็ตั้งใจเสมอ ซึ่งสิ่งที่ผมได้รับกลับมาคือประสบการณ์ที่เหนือกว่า ท�ำให้เราพัฒนาฝีมือไปได้ไกลกว่า ทั้งประสบการณ์ในสนามแข่ง ประสบการณ์ฝึกซ้อมนอกสนาม การร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ ระดับโลก การแข่งรถระดับโลกที่นักแข่งในเมืองไทยยังไม่ได้สัมผัส ผมคิดว่าเราเหนือกว่าตรงนี้

แล้วในการแข่งขันระดับโลก สนามไหนที่คุณจดจ�ำมา จนถึงวันนี้

รั ฐ ภาคย์ : รายการ MOTO2 ปี 2010 ที่สนาม Assen ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ผมเกือบจะได้ขนึ้ โพเดียม มันเป็นสนามทีผ่ มประทับใจ และจดจ�ำว่าสักวันหนึ่งเราจะขึ้นไปยืนบนโพเดียมให้ได้ด้วยฟอร์ม การขับขี่อย่างนั้น เราจดจ�ำความรู้สึกในสนามนั้นมาตลอดว่า เราจะ ท�ำอย่างไรให้มีฟอร์มที่ดีเหมือนสนามนั้นให้ได้ ผมมองตลอดเลยว่า ทุกสนามเราต้องท�ำให้ได้แบบนัน้

กีฬาฟุตบอลสนุกที่ท�ำประตูได้ แต่กีฬาแข่งรถถ้าไม่ สามารถขึ้นโพเดียมได้มันจะสนุกไหม

รัฐภาคย์: ส�ำหรับผมความสนุกคือการได้มาแข่งขันกัน คนทีม่ าแข่ง ก็ต้องชอบการแข่งขันอยู่แล้ว และยิ่งรถมีความเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุก มากขึน้ ความเร็วเป็นเสน่หข์ องกีฬามอเตอร์สปอร์ต เรามาขีใ่ นสนาม เราก็ได้สมั ผัสความเร็วทีไ่ ม่เคยลองบนถนน ผมได้มาลองปุบ๊ ก็รสู้ กึ ชอบ ยิง่ เร็วเท่าไหร่ยงิ่ ชอบ ถามว่ากลัวไหม ผมก็ไม่กลัวนะ เพราะผมชอบ ความเร็วอยู่แล้ว ถ้าขี่ช้าๆ ผมคงไม่ชอบแน่นอน (หัวเราะ) อุปกรณ์ ป้องกันต่างๆ และสนามแข่งก็คอ่ นข้างปลอดภัย ความสนุกอยูท่ เี่ รือ่ ง ต่างๆ เหล่านี้ แต่ถา้ ได้ขนึ้ โพเดียมด้วยจะสนุกมากขึน้ (หัวเราะ) ส่วนความกดดัน ถ้าส�ำหรับผมคือการท�ำเวลาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าเราท�ำเวลาดีผลงานก็ตามมา นอกเหนือจากนั้นคือการปรับรถ การปรับจังหวะเข้าโค้ง บางทีทำ� ไม่ได้เราก็เครียดเหมือนกัน การแข่งรถ ก็เหมือนกับการแข่งกับตัวเอง แต่ละโค้ง แต่ละจังหวะอยูท่ เี่ ราเองทัง้ หมด เราต้องหาจังหวะทีท่ ำ� เวลาให้ดขี นึ้ แต่เวลาทีเ่ ราจะได้มาอย่างทีเ่ ราตัง้ ใจ ต้องมาจากตัวเราเอง ซึ่งมันก็หมายถึงการขับขี่ค่อนข้างดี ที่สุดแล้ว ถ้านักแข่งสามารถเอาชนะตัวเองได้ ก็สามารถเอาชนะคนอืน่ ได้

วันที่คุณผิดหวัง ปลอบใจตัวเองยังไง

รั ฐ ภาคย์ : ผมไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ผมยึดติดกับปัจจุบัน มากกว่า อะไรทีผ่ า่ นมาและเราเก็บในสิง่ ทีไ่ ม่ดมี าแก้ไขแล้วมุง่ มัน่ กับ การทุ่มเทแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด เช่น ออกก�ำลังกายให้มากขึ้นเพื่อ ให้เรามีความมั่นใจในการคุมรถ การฝึกฝนปรับตัวเองให้เข้ากับรถ วันที่แพ้ผมพูดกับตัวเองเสมอว่า วันนี้จบไปแล้ว เราเริ่มใหม่ดีกว่า คนเราสามารถเริม่ ใหม่ได้ทกุ วัน

นอกจากพ่อ คุณมีใครเป็นไอดอลอีกไหม

รัฐภาคย์: แน่นอนว่าไอดอลคือพ่อของผมเอง พ่อเป็นนักแข่งทีข่ บั ขี่ ได้ทุกอย่าง ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ผมยังท�ำไม่ได้แบบพ่อเลย (หัวเราะ) พ่อเป็นเป้าหมายของผมและเป็นอาจารย์คนแรกที่ท�ำให้ ผมเป็นนักแข่งอาชีพ นอกจากพ่อผมมี วาเลนติโน่ รอสซี่ เป็นไอดอล ผมชอบเขามานานมาก แต่สไตล์การขับขีข่ องผมจะเน้นการขับขีแ่ บบ ไหลลืน่ ทีพ่ ยายามจะท�ำให้เหมือน ฆอร์เกร์ ลอเลนโซ่ ซึง่ เขาขีไ่ ด้อย่าง ไหลลืน่ น่าสนใจมากๆ

พอจะบอกได้ไหมว่าวันนี้อาชีพนักแข่งในประเทศไทย สามารถอยู่ได้ไหม

รัฐภาคย์: (ตอบเร็ว) ได้ครับ แต่ต้องมีระบบการพัฒนาที่ดีขึ้นมา ท�ำให้ผู้สนับสนุนและคนดูเข้าใจ ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีเราจะได้เห็นการ พัฒนาที่มากขึ้น เราจะมีนักแข่งอาชีพมากขึ้นจริงๆ ยิ่งถ้าสนามแข่ง บุรีรัมย์ฯ เกิดขึ้น มันมีโอกาสสูงที่เราจะได้นักแข่งมืออาชีพที่มีฝีมือ เทียบเคียงนักแข่งระดับโลกเกิดขึน้ ได้ ในรุน่ ผมอาจจะยังมีไม่มาก แต่ รุน่ หลังผมมัน่ ใจว่าเราน่าจะท�ำได้

ความส�ำเร็จในทุกวันนี้คุณได้อะไรมาและเสียอะไรไป

รัฐภาคย์: ผมได้โอกาสทีค่ อ่ นข้างดี ทุกอย่างเป็นสิง่ ดีทเี่ ราได้เจอ ทัง้ ได้ เจอคนดีๆ มีคนสนับสนุนผมมาตลอด ได้ประสบการณ์ชวี ติ ทีด่ ใี นยาม ที่เราไปใช้ชีวิตในต่างชาติคนเดียวระหว่างที่ไปแข่งขัน ประสบการณ์ ต่างๆ สอนให้เราวางแผนได้อย่างรัดกุม การได้มาเจอพีว่ ผี มก็ได้ขอ้ คิด ทีด่ มี ากมาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งในสนามแข่งหรือเรือ่ งนอกสนาม เขาให้ ข้อคิดที่น่าสนใจว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่แพ้หรือชนะ เรื่องนอกสนาม มันมีมากกว่านั้น ส่วนสิ่งไหนที่ผมเสียไปแล้วผมก็ไม่ได้เก็บมาคิด เท่าไหร่ ถ้าถามว่าเสียอะไรไปก็อาจจะเสียช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับ ครอบครัว และผมเสียคุณพ่อไปค่อนข้างจะเร็ว

คุณวางแผนให้ลกู ชายคุณเป็นทายาทนักแข่งรุน่ ที่ 3 ไหม

รัฐภาคย์: ทุกวันนี้กีฬามอเตอร์สปอร์ตดีขึ้นเรื่อยๆ ผมเองก็อยาก ให้ลูกชายเจริญรอยตาม ลูกชายผมก็ชอบรถนะ ผมผ่านจุดที่พ่อวาง เป้าหมายไว้แล้ว และเราก็ท�ำได้ดีกว่าพ่อ ฉะนั้นในอนาคตผมเอง ก็อยากให้ลกู ชายผมดีกว่าทีผ่ มท�ำไว้เหมือนกัน


TASTE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กฤตธี

Text : iD11 Photo : กฤตพล

AKA จากร้าน AKA ร้านอาหารปิง้ ย่างชือ่ ดัง ทีเ่ ปิด บริการความอร่อยมาจนเข้าสูป่ ที ี่ 7 แล้ว ตอนนีไ้ ด้ ท�ำการปรับลุคใหม่เปลีย่ นบรรยากาศจากร้านยากินกิ ุ สไตล์ญปี่ นุ่ แท้ดงั้ เดิม มาเป็นสไตล์เวสเทิรน์ มากขึน้ ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่อย่างแท้จริง ตกแต่งในสไตล์ New York Modern Industrial เน้นความเรียบ เก๋ และมีสไตล์ในแบบตะวันออก โดดเด่น ด้วยการโชว์ความงามตามธรรมชาติของโครงสร้างและ พืน้ ผิว อย่างการเปลีย่ นผนังธรรมดาให้กลายเป็นผนัง อิฐ เพิม่ ความดิบเท่ดว้ ยการสลับกับผนังปูนเปลือย พร้อมเสริมความชิคด้วยโครงสร้างเหล็กและตูค้ อน- เทนเนอร์สแี ดงสด ส�ำหรับรูปโฉมใหม่นจี้ ะให้บริการแบบ A la carte รวมถึงเพิม่ เมนูญปี่ นุ่ ทัง้ ซูชิ และซาชิมิ เข้ามาด้วย เมนู เด่นต้องไม่พลาด เนือ้ วัวรสเด็ดคุณภาพระดับพรีเมีย่ ม สายพันธุไ์ ทย-ฝรัง่ เศส ทีเ่ ลีย้ งในทุง่ หญ้า ท�ำให้มคี วาม หอมและนุม่ ชุม่ ลิน้ มีให้เลือกอิม่ อร่อยแบบเป็นเซต อย่าง AKA Beef Heaven Set 1 ใน 7 เซตทีอ่ ากะ ท�ำขึน้ มาเป็นพิเศษ ประกอบด้วย AKA Beef Heaven Set ซุปมิโซะ สลัดสาหร่ายน�ำ้ มันงา ข้าวย�ำเกาหลีเนือ้ และ กิมจิผกั กาดขาว เพิม่ ดีกรีความอร่อยของการปิง้ ๆ ย่างๆ ด้วยเมนูญปี่ นุ่ มารองท้องกันเบาๆ อย่าง Duo Salmon Roll, Spicy Tuna Roll และสลัดซีฟดู้ รวมมาพร้อม น�ำ้ สลัดน�ำ้ มันงา รสออกเปรีย้ วอมหวาน อิ่มอร่อยประมาณ 300-500 บาท / ท่าน ชัน้ 7 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิด 10.00-22.00 น. โทร. 0 2646 1364-5 หรือคลิก www.facebook.com/akarestaurant

นอกจากที่นี่จะมีเมนูเนื้อๆ ให้อิ่มอร่อยกันอย่างจุใจ แล้ว ยังมีของหวานสุดเก๋ที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น อย่าง บราวนี่ช็อกโกแลต ฟัดส์บิบิมบับ ไอศกรีม ช็อกโกแลตแท้ๆ ในแบบฉบับเบลเยียมโปะบนบราวนี่ รสเข้มกลมกล่อม โรยหน้าด้วยมาร์ชเมลโล่เนื้อนุ่ม หยุ่น เสิร์ฟในหม้อหิน คล้ายกับเมนูบิบิมบับของ เกาหลีใต้

24 - 24 7

The Never Ending Summer ร้านอาหารไทยต�ำรับชาววังและต�ำรับไทยแท้ สูตรดัง้ เดิม ในโครงการ The Jam Factory ของ ด้วงดวงฤทธิ์ บุนนาค มัณฑนากรชือ่ ดัง ทีด่ ดั แปลงโกดัง และโรงงานเก่าบริเวณท่าเรือคลองสาน ย่านตลาด คลองสานให้เป็นสถานทีท่ ตี่ รงกับไลฟ์สไตล์ของดวงฤทธิ์ ซึง่ มีทงั้ ออฟฟิศ ร้านขายเฟอร์นเิ จอร์ ร้านกาแฟ ร้าน หนังสือ และร้านอาหาร The Never Ending Summer ตกแต่งสไตล์อนิ ดัสเทรียล โดยยึดโครงสร้างเดิม ซึง่ ดัดแปลงจากโรงน�ำ้ แข็งเก่าอายุรว่ ม 30 ปี โดยแทบ ไม่เปลีย่ นแปลงโครงสร้างใดๆ ทัง้ ก�ำแพงปูนดิบ อิฐเปลือย และเสาทีเ่ ห็นล้วนแต่มาจากของเดิม เพือ่ แสดงเสน่หข์ อง งานสถาปัตยกรรมดัง้ เดิมทีเ่ รียบง่ายแต่เท่ มีกระจกใส กัน้ ระหว่างห้องครัวและส่วนของร้านอาหารทีแ่ สดงให้ เห็นการปรุงอาหารของเชฟได้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ใช้ โต๊ะดีไซน์ดว้ ยกระจกและไม้ และโซฟาหนังสีดำ� ทีต่ กแต่ง ด้วยหมอนสีแดง เว้นระยะโต๊ะได้อย่างพอดีรวม 50 ทีน่ งั่ ไม่แออัด บริเวณก�ำแพงยังเป็นพืน้ ทีแ่ สดงงานศิลปะ ทีม่ ชี า่ งภาพสาว สิรมิ า ไชยปรีชาวิทย์ เข้ามาช่วยดูแล อาหารไทยสูตรดัง้ เดิมจากต�ำราของคุณพ่อของ ดวงฤทธิ์ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ คุณภาพ รวมไปถึงผักสดตาม ฤดูกาล อาทิ ม้าฮ่อ เมนูทานเล่นทีใ่ ช้หมูบดเคีย่ วกับ น�ำ้ ตาลปีบ๊ อย่างดีใส่ถวั่ และหัวไชโป๊เคีย่ วจนแห้งเหนียว ปัน้ เป็นก้อนทานคูก่ บั สับปะรดหรือผลไม้เปรีย้ วชนิดอืน่ เมีย่ งค�ำสูตรโบราณพร้อมเครือ่ งเคียงทีส่ ดใหม่ทกุ วัน ตามด้วยมัสมัน่ เนือ้ น่องลาย ทีเ่ คีย่ วทัง้ วันจนน�ำ้ งวดและ เนือ้ ตุน๋ จนนุม่ น�ำ้ พริกตะลิงปลิงและปลาสลิดทอด ทีใ่ ช้ ตะลิงปลิงให้ความเปรีย้ วแทนมะนาว ทานคูก่ บั ปลาสลิดทอด และผักสดพืน้ บ้านตามฤดูกาล อาทิ ผักกูด มะเขือไข่เต่า และผักปลัง ตบท้ายด้วย ห่อหมกปลากรายใบยอ โหระพา ทีอ่ ร่อยจ�ำกัดเพียง 60 ทีต่ อ่ วันเท่านัน้ อิ่มอร่อยทั้งอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 250-500 บาท / ท่าน โครงการ The Jam Factory ตัง้ อยูท่ ที่ า่ เรือคลองสาน ใกล้ตลาดคลองสาน เปิดทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 0 2861 0953 www.facebook.com/ TheNeverEndingSummer

ดับกระหายคลายร้อนด้วยน�ำ้ สมุนไพร สูตรดัง้ เดิมทีม่ ใี ห้เลือกมากมายอย่าง น�ำ้ อัญชันสีสวยงาม รสชาติหอมหวาน ก�ำลังดี หรืออิตาเลีย่ นโซดารสชาติตา่ งๆ ทีไ่ ม่เพียงได้รสเปรีย้ วหวานจากผลไม้ แต่ ยังมีเนือ้ ชิน้ ผลไม้สดผสมอยูใ่ นนัน้ ด้วย


Wisdom

Health Text : iD11

ปุจฉา-วิสชั นาระหว่างคนหนุม่ สองฝัง่ ฝัง่ ทางธรรม ท่าน ว. วชิรเมธี พระนักเทศน์ ผูส้ ร้างปรากฏการณ์ธรรมะ มิใช่ยาขม กับ ฝัง่ ทางโลก - 20 คนหนุม่ นักคิดจากแวดวงต่างๆ คัดค�ำถามเด็ดๆ จากหนังสือเข็นธรรมะขึน้ ภูเขา เรียบเรียงโดย ภาวนา แก้วแสงธรรม ทุกค�ำตอบ เป็นวิสชั นาอันคมคาย ลุม่ ลึก และกระจ่างชัด ช่วยแนะแนวทางให้คนรุน่ ใหม่เข้าใจในโลกและชีวติ สำ�หรับคำ�ถามครัง้ นีถ้ กู ตัง้ โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ เจ้าของฉายา ฮารูกิ มุราคามิ เมืองไทย สถาปนิกหนุม่ ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนวรรณกรรมแนวหน้า เขามีนวนิยายเรื่องแรก ‘ลอนดอนกับความลับ ในรอยจูบ’ และรวมเรื่องสั้นที่ต้ังคำ�ถามต่อตัวตนของมนุษย์ท่ามกลางโลกของสิ่งของ ‘เคหวัตถุ’ ก็เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2551 ด้วย

กินอย่างไรให้สุขภาพดี

หากอยากสุขภาพดี ต้องกินผักผลไม้เยอะๆ นีค่ งเป็นค�ำแนะน�ำทีเ่ ราคุน้ หูมาตัง้ แต่เด็ก อาจด้วย เหตุผลที่ว่าผักและผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่ที่จ�ำเป็นส�ำหรับร่างกายอยู่มาก รวมทั้ง มีเส้นใยอาหารสูงทีช่ ว่ ยในระบบขับถ่าย แต่หารูไ้ ม่วา่ การกินแต่ผกั และผลไม้อย่างนี้ มันไม่ได้ ท�ำให้เรามีสุขภาพดี 100% อย่างที่คิด!! ว่าแล้ว 24/7 จึงขอน�ำเคล็ดลับง่ายๆ ในการกิน เพือ่ สุขภาพทีด่ มี าฝากกัน

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี ก็คอื การกินอาหาร

ให้ครบ 5 หมู่ ทัง้ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผัก และผลไม้ ในปริมาณและอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม โดยหลีกเลีย่ งการกินอาหารเมนูซำ�้ ๆ กันเป็นประจ�ำ เพราะอาจท�ำให้รา่ งกายได้รบั สารเคมีตกค้าง ประเภทเดิมซ�้ำๆ อย่างเช่น บางคนคิดว่าการกินอาหารทะเล อย่างเนือ้ ปลาดีตอ่ สุขภาพ ก็มกั จะ กินแต่อาหารทะเลซ�้ำกันทุกวัน แต่ทกุ อย่างก็เหมือนดาบสองคม การกินเนือ้ ปลาหากเลือกแหล่ง เนือ้ ปลาทีอ่ ยูใ่ กล้นา่ นน�ำ้ ทะเลทีม่ นี คิ มอุตสาหกรรม ก็อาจเสีย่ งต่อการได้รบั สารพิษจากโลหะหนัก ตกค้างได้มาก ดังนัน้ การกินปลาทะเลให้มปี ระโยชน์ควรค�ำนึงถึงแหล่งทีม่ าให้ดี

2.

อย่าเมินโปรตีน เพราะการดูดซึมสารอาหารแต่ละชนิดเข้าสู่ร่างกายจ�ำเป็นต้องพึ่งพา สารอาหารชนิดอืน่ ช่วยในกระบวนการดูดซึม เช่น หากอยากได้ธาตุเหล็ก แต่เลือกกินเฉพาะผัก ทีม่ ธี าตุเหล็กสูง อย่างถัว่ แดงและผักโขมเพียงอย่างเดียวก็จะไม่เกิดผล เนือ่ งจากการดูดซึมธาตุเหล็ก จากผักของกระบวนการท�ำงานของร่างกายนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้โปรตีนมาช่วยดูดซึม

3. หลีกเลีย่ งน�ำ้ มันทรานส์ ส�ำหรับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบนั การท�ำอาหารกินเองคงเป็นไปได้ยาก

Q A

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เราจะทำ�เช่นไรจึงจะรักษาปัญญาให้แจ่มใส ปลอดจากมายาคติได้ ง่ายมาก ถ้าคุณเป็นคนไม่ตน่ื ตูม แต่เป็นคนตืน่ ตัว แค่นก้ี ส็ ามารถรักษาได้แล้ว คนส่วนใหญ่มกั จะ

ตืน่ ตูมกับกระแส แต่ถา้ คุณเป็นคนตืน่ ตัว คุณจะสามารถได้ประโยชน์จากกระแสทุกอย่าง ไม่เพียง ไม่หลงกระแส แต่จะเห็นจุดอ่อนของกระแส วิพากษ์กระแส และนำ�กระแสก็ได้ดว้ ย เอาง่ายๆ ถ้าเราอยูท่ า่ มกลาง กระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์ คนที่ไม่มจี ุดยืนทางปัญญา ก็จะกระโดดเข้าไปฟีเวอร์ตามเขา ไม่ง้นั ก็ด่าเขา สาดเสียเทเสีย จนเขาไม่มที อ่ี ยูท่ ไ่ี ป แต่ถา้ เราเป็นพวกตืน่ ตัว เราก็จะศึกษาต่อไปว่าจตุคามรามเทพฟีเวอร์ เกิดขึน้ จากอะไร เห็นถึงจุดอ่อน เห็นถึงจุดแข็ง เห็นถึงความจำ�เป็น เราก็จะได้ปญ ั ญามาชุดหนึง่ จากจตุคามรามเทพ ทีนเ้ี ราก็เป็นพวกทีไ่ ม่หลงแล้วก็ไม่เหยียบ แต่จะเป็นพวกทีต่ น่ื ตัว แล้วลุกขึน้ มานำ�กระแส กลายเป็น เทรนด์เซตเตอร์ สร้างสิง่ ใหม่จากสิง่ ทีก่ ำ�ลังครอบงำ�สังคมไทยของเรา การทีจ่ ะทำ�เช่นนีไ้ ด้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้า คือ ไม่เชือ่ ต้องศึกษา ไม่มปี ญ ั ญา ต้องเรียนรู้ ถือหลักอย่างนีแ้ ล้ว เราก็จะสามารถยืนหยัดอยูใ่ นสังคมท่ามกลางข้อมูลข่าวสารได้ คนส่วนใหญ่ เป็นปัญหาเพราะอะไร เพราะบอกว่า ไม่เชือ่ อย่าลบหลู่ พอพูดอย่างนีป้ บุ๊ ก็หงอกันไปทัง้ ประเทศ ต้องเปลีย่ น วัฒนธรรมความเชือ่ ใหม่ เป็น ไม่เชือ่ ต้องศึกษา ไม่มปี ญ ั ญาต้องเรียนรู้ ถ้าคุณมาถึงขัน้ นีป้ บุ๊ คุณก็จะกลายเป็น คนทีไ่ ด้ประโยชน์จากทุกๆ สถานการณ์

Q A

มีวธิ คี ดิ เยีย่ งไรทีจ่ ะทำ�ให้เรารูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกได้ อาตมาไม่รวู้ า่ คำ�ว่า ‘โลก’ ในทีน่ ล้ี กึ ขนาดไหนนะ โลกมีสองความหมาย อย่างแรกหมายถึง ชีวติ คือ

กายและใจ ถ้าคุณอยากจะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกคือกายและใจของเรานี้นะ ให้เจริญ วิปสั สนากรรมฐาน ดำ�เนินชีวติ ด้วยความตืน่ รูอ้ ยูต่ ลอดเวลา แต่ถา้ คุณอยากจะรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของโลก ซึง่ หมายถึง โลกใบนีแ้ ละประชาชนพลเมืองทีอ่ าศัยอยูบ่ นโลกนี้ คุณก็ควรจะดำ�เนินชีวติ เป็นนักเรียนน้อยอยูเ่ สมอ นักเรียนน้อยคือใคร คือคนทีบ่ ำ�เพ็ญตนเป็นพระโพธิสตั ว์ พร้อมทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากทุกสิง่ ทุกอย่าง เปิดหูเปิดตา เรียนรู้จากทุกๆ ปรากฏการณ์ แล้วเลือกเฟ้นสังเคราะห์นำ�สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นปัญญา มาพัฒนาเป็น พุทธิภาวการณ์ดำ�เนินชีวิต ถ้าทุกคนทำ�ตัวเป็นนักเรียนน้อยอยู่เสมอ อาตมาคิดว่าโลกนี้น่าสนใจมาก เพราะบทเรียนใหม่ๆ เกิดขึน้ ได้ทกุ วัน หากทำ�อย่างนีท้ กุ วัน วันหนึง่ คุณจะเป็นผูท้ ช่ี ว่ ยให้คนอืน่ ได้เรียน ต้องไปให้ถงึ ขัน้ นัน้ นะ อยากรูจ้ กั โลก ซึ่งหมายถึง ชีวิตนี้ ให้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน อยากรู้จักโลก ซึ่งหมายถึงโลกและคนที่อยู่ในโลก ให้บำ�เพ็ญตนเป็นนักเรียนน้อย วันหนึ่งคุณจะพัฒนาจากผู้เรียนรู้ไปเป็นผู้ท่ีช่วยให้คนอื่นรู้ ซึ่งถ้าถึง ขัน้ นัน้ ได้ เราก็เป็นมนุษย์ทน่ี า่ ภูมใิ จได้

26 - 24 7

หากจ�ำเป็นต้องเลือกซือ้ อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต ควรเลือกอาหารทีม่ ปี ริมาณไขมันหรือน�้ำมันน้อย และเลือกอาหารที่มีน�้ำมันไม่อิ่มตัวมากกว่าน�้ำมันอิ่มตัว หลีกเลี่ยงน�้ำมันทรานส์ ซึ่งเป็นน�้ำมัน ทีไ่ ม่ดตี อ่ ร่างกายเลย โดยมักจะพบบ่อยในอาหารจ�ำพวกเฟรนช์ฟรายส์และป๊อปคอร์น

4. กินอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เช่น หัวหอมใหญ่และพริกไทย

เพราะมีวิตามินและเกลือแร่บางชนิดที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งมะเร็ง ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี สังกะสี และแคลเซียม นอกจากนีใ้ นสมุนไพรไทยก็พบว่ามีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ยยับยัง้ มะเร็งได้ ด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็น มะรุม หญ้าปักกิง่ แป๊ะต�ำปึง ย่านาง ว่านพญาวานร ฯลฯ

400

= องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำ� หนดเกณฑ์ มาตรฐานการบริโภคผักและผลไม้ใน 1 วัน ไม่ควร น้อยกว่า 400 กรัม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ให้ผลดี ต่อสุขภาพ ช่วยลดความเสีย่ งโรคมะเร็งได้ถงึ 50%

FYI

วิธีสังเกตว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้น ถูกปรุงด้วย น�้ำมันทรานส์หรือไม่ ให้ดูที่น�้ำมันพืชที่เราใช้อยู่ หากเป็นน�้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงมากๆ เช่น น�ำ้ มันถัว่ เหลือง และน�ำ้ มันข้าวโพด เมือ่ ตัง้ ทิง้ ไว้ โดยที่ไม่หืนเลย อาจตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเลยว่า มีการเติมไฮโดรเจนหรือไขมันทรานส์ลงไป ดังนัน้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า น�้ ำ มั น พื ช ที่ เ ราใช้ อ ยู ่ นั้ น ไม่ ใ ช่ น�ำ้ มันพืชทีแ่ อบเติมไฮโดรเจนเข้าไป โดยการเลือก น�้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงๆ ตามธรรมชาติ ซึง่ กรดไขมันอิม่ ตัวสูงๆ นัน้ จะมีอยูใ่ นน�ำ้ มันมะพร้าว นอกจากจะไม่หนื เพราะไม่เปิดโอกาสให้ออกซิเจนเข้า ท�ำปฏิกริ ยิ าให้เกิดอนุมลู อิสระแล้ว ยังไม่เปิดโอกาสให้ ไฮโดรเจนเข้าท�ำปฏิกริ ยิ าให้เกิดไขมันทรานส์อกี ด้วย

Did You Know?

ล้างผักเพือ่ สุขภาพ

• อย่ า งไรก็ ต ามการกิ น ผั ก ก็ ถื อ เป็ น สิง่ ทีด่ แี ละจ�ำเป็นต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ผักที่มีเส้นใยอาหารสูง ได้แก่ ถั่วเขียว ถัว่ ลิสง ถัว่ แดง มะม่วงดิบ ตามล�ำดับ แต่ผกั ในท้องตลาด อาจมีสารเคมีซงึ่ เป็นพิษต่อ ร่างกายตกค้างอยูด่ ว้ ย โดยผักทีม่ สี ารพิษ อยู่ในปริมาณสูง ได้แก่ กะหล�ำ่ ปลี รอง ลงมาคือ ผักคะน้า ถั่วฝักยาว ต้นหอม มะเขือยาว ผักกาดหอม ต�ำลึง สายบัว หัวปลี ผักบุง้ จีน เผือก มัน บวบ ลดหลัน่ กันลงมา ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการล้างผักให้ สะอาดก่อนน�ำมาปรุงอาหาร วิธกี ารล้างผัก ที่ถูกต้องเพื่อลดสารพิษ ก็คือ ให้ปอก เปลือกนอกออก แช่ในน�้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต 1 ช้อนต่อน�ำ้ 1 กะละมัง โดยประมาณ แล้วน�ำไปผ่านน�้ำสะอาด ไหลแรงๆ เพือ่ ล้างออก ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักก�ำหนดอาหาร วิชาชีพและนักเภสัชวิทยาประจ�ำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์


ETextntertainment : กานดา หน้ามึน เฉลยข้อสอบโอเน็ตล่วงหน้า 100 ปี กลับมาอีกครั้งกับคู่มือการเฉลย โอเน็ตในต�ำนานทีค่ รัง้ ก่อนทีม ฮิ ท�ำหนังสือ ‘เฉลยข้อสอบโอเน็ต ล่วงหน้า 50 ปี’ ออกมาและได้รบั ความสนใจเป็ น วงกว้ า งมากๆ ได้รบั ความนิยมขนาดนี้ บวกด้วย ความเป็นห่วงเยาวชนที่ต้องมา เจอข้อสอบโอเน็ตที่ชวนสติแตก ทีมฮิเลยสร้างภูมิคุ้มกันในการท�ำข้อสอบโอเน็ต ด้วยการออก ‘เฉลยข้อสอบ โอเน็ตล่วงหน้า 100 ปี’ เพื่อให้เด็กไทยได้มีภูมิคุ้มกัน เราขอยกตัวอย่างสัก 1 ข้อเรียกน�ำย่อยคือ ‘นักเรียนคิดว่าโดนงูกดั ทีไ่ หนปลอดภัยทีส่ ดุ ’ ก. ทีแ่ ขน ข. ทีต่ า ค. ทีง่ า่ มขา และ ง. ทีห่ น้าโรงพยาบาล แค่เห็นแนวค�ำถามก็ชวนให้ อยากรูเ้ ฉลยแล้วใช่ไหม แต่เราไม่เฉลย (อ้าว...หักมุม) แต่อยากให้ซอื้ มาอ่านเอง มัน่ ใจว่าถ้าเอาไปท�ำข้อสอบเป็นหมูค่ ณะรับรองข�ำน�ำ้ ตาไหล!

The Railway Man : แค้นสะพานข้ามแม่นำ�้ แคว ในช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเทศไทยเองก็มบี ทบาทในสงคราม ครัง้ นี้ และการสร้างทางรถไฟสายมรณะทีก่ าญจนบุรี ก็เป็นอีกเหตุการณ์ ทางประวัตศิ าสตร์ทที่ ำ� ให้มคี นเสียชีวติ มากมาย และเฉลยศึกคนทีร่ อดไป ก็ ไ ด้ ป ระสบการณ์ ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยจะน่ า จดจ� ำ กลั บ ไปอี ก มากมายเช่ น กั น ภาพยนตร์ เรือ่ ง The Railway Man ก็เป็นอีกหนึง่ บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ อีกหน้าของเหตุการณ์นั้นที่สร้างจากเรื่องจริงของการสร้างทางรถไฟ สายมรณะ ซึง่ เล่าผ่านมุมมองนายทหารอังกฤษ น�ำแสดงโดย โคลิน เฟิรธ์ (The King’s Speech) และนิโคล คิดแมน (The Hours) สองนักแสดงเจ้าของ รางวัลออสการ์ รวมไปถึง เจเรมี เออร์วนี หนุม่ น้อยจาก Now is Good ก�ำกับโดย โจนาธาน เทปลิทซกี ซึง่ ถ่ายท�ำในไทยเกินกว่า 80% The Railway Man พูดถึงชีวติ ในช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เอริก โลแม็กซ์ (โคลิน เฟิร์ธ) นายทหารยศร้อยตรีประจ�ำเหล่าสื่อสาร แห่งกองทัพสหราชอาณาจักร ซึง่ ในขณะนัน้ เขาประจ�ำการอยูท่ สี่ งิ คโปร์ และถูกกองก�ำลังญีป่ นุ่ จับตัวหลังจากกองทัพฝ่ายพันธมิตรในสิงคโปร์แพ้ เขาถูกส่งไปยังค่ายเชลยในประเทศไทย ซึ่งเขาก็ต้องถูกทรมานและ ถูกบังคับให้เป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟสายมรณะด้วย ในวันที่ สงครามจบลงเขาคือหนึ่งในผู้รอดชีวิต และเขากลับมาเมืองไทยอีกครั้ง และบังเอิญได้พบกับ นากาเซะ (ฮิโรยูกิ ซานาดะ) นายทหารญี่ปุ่น ที่เคยทรมานเขาและเพื่อน เขามีบางอย่างในใจที่ต้องก้าวผ่านความ เจ็บปวดครัง้ นัน้ ไปให้ได้ พบกับอีกด้านทีไ่ ม่เคยกล่าวถึงของชีวติ เชลยศึก หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีม่ กี าญจนบุรเี ป็นฉาก 24 เมษายนนี้

ความเชือ่ - ศิลปิน G16 (genie records) เนือ่ งในโอกาสทีค่ า่ ยร็อก จีนเี รคคอร์ด จัดคอนเสิรต์ ครบรอบ 16 ปี G16 ทัง้ ที เลยมีการคัฟเวอร์เพลงขึน้ มาใหม่เพือ่ เป็น เพลงพิเศษส�ำหรับคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ และเพลง ‘ความเชือ่ ’ ของวง Body Slam หนึง่ ในคณะดนตรีทอี่ ยูภ่ ายใต้คา่ ยจีนเี รคคอร์ด สังกัด GMM Grammy ถูกเลือกขึน้ มาคัฟเวอร์ใหม่ เนือ่ งจากเพลงนีพ้ ดู ถึงความเชือ่ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำให้พวกเขาทัง้ 14 วง ได้มายืนอยูใ่ นจุดของการทีไ่ ด้เป็นศิลปินของมหาชนได้แน่นอนว่าศิลปินทีข่ นึ้ คอนเสิรต์ G16 ทัง้ 14 วง ก็ตอ้ งมาร่วมร้องเพลงนี้ ด้วยเพือ่ ความ Impact น�ำทัพโดย พีป่ า้ ง-นครินทร์ กิง่ ศักดิ,์ พลพล, ต้า PARADOX, แพท KLEAR, แน็ป Retrospect, เต๋า Sweet Mullet และทีข่ าดไม่ได้คอื พีต่ นู Body Slam นีแ่ หละ ซึง่ เราก็คงไม่ตอ้ งบอกว่าเพลง ‘ความเชือ่ ’ ร้องยังไง แต่ฟงั เวอร์ชนั่ นีแ้ ล้วขนลุก

28 - 24 7

BKK 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่าครัง้ แรก คลิปไวรัลโปรโมทหนังสือ New York 1st Time ของ ธนชาติ ศิรภิ ทั ราชัย ของส�ำนักพิมพ์ Salmon Books ทีส่ ร้างสถิตเิ ป็นคลิปไวรัลโปรโมทหนังสือของประเทศทีท่ ำ� ยอดวิว ทะลุ 1.6 ล้านวิวในเวลาเพียงไม่ถงึ 2 วัน จนท�ำให้หนังสือเล่มนีข้ ายดีมากๆ และถูก ถามหาเยอะทีส่ ดุ ในงานสัปดาห์หนังสือทีผ่ า่ นมา BKK 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่า ครัง้ แรก พูดถึงประสบการณ์ของ เนลสัน ฮาวอ์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาจากมหา’ลัย แห่งหนึง่ ในนิวยอร์กทีเ่ คยอยูเ่ มืองไทย 3 ปี และเขาได้เล่าประสบการณ์การโดนด่า ครัง้ แรกในเมืองไทย ซึง่ สิง่ ทีเ่ ขาเล่าออกมาท�ำให้คนดูหวั เราะน�ำ้ ตาไหลไปกับค�ำพูด และความคิดของเขาทีเ่ ล่าถึงวัฒนธรรมการเอ่ยวาจาผรุสวาท หรือวัฒนธรรมการล้อ ชือ่ พ่อ-แม่ของคนไทยได้อย่างน่ารัก คลิปนีอ้ าจจะต้องแปะเรท 18+ ให้ แต่กอ็ ยากให้ ทุกคนได้ดู ดูจบก็อย่าไปล้อชือ่ พ่อของลุงเนลสันเขาล่ะ ถ้าไม่อยากโดนฝรัง่ ด่ากลับ มาว่า...นัน่ แหละไปดูเอาเอง ว่าลุงเนลสัน จะด่าอะไร

สัตว์โลกอมตีน เพจที่จะท�ำให้คุณอมยิ้มไปกับเกร็ดความรู้ (ที่ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลย...สาบาน) ของสารพัดสัตว์โลกที่อุดมไปด้วยมุกตลกเสียส่วนใหญ่ คุณจะได้เจอกับสารพัด ความจริงของสัตว์ทจี่ ะท�ำให้คณ ุ อึง้ (อึง้ ในทีน่ คี้ อื เอาอะไรคิดวะ) รวมไปถึงมุกตลก ทายชือ่ ของสัตว์ ในระดับมุกทีเ่ รียกว่ามุกควาย (เห็นไหมขนาดมุกยังเป็นควายเลย เพจนีม้ นั เกีย่ วกับสัตว์ชดั ๆ) ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเพจนีเ้ ป็นอะไรกับเพจ Buffalo Gags แต่แนวทางคล้ายกัน ต่างกันตรงที่มุกที่เห็นในเพจนี้เป็นเรื่องของสัตว์ล้วนๆ คลิกชมความกวนตรีนของสัตว์โลกที่อ่านแล้วจะอุทานว่า สัตว์ (ทั้งหลาย) เอ๊ย! คิดได้ยงั ไง ได้พดู เลยว่า ตลกสัตว์ สัตว์


คุณลูกที่รัก

GHOST ซีรี่ส์เกาหลีเรื่องราวของเพื่อนรักที่ชอบในเรื่องไอทีเหมือนกัน แต่มีวิถีทางเดินของตัวเองที่ต่างกัน ฮาเดส หรือปาร์คกิยอง เทพแฮกเกอร์ กับ คังวูฮยอน (โซจีซบ) ต�ำรวจไซเบอร์เพือ่ นเก่าทีต่ ามล่าปาร์คกิยอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าดาราสาวชื่อดัง เขาจึงต้องสืบหาว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงเพื่อล้างผิดให้ ตัวเอง และยังต้องหนีการไล่ลา่ จากเพือ่ นเก่าทีเ่ ป็นต�ำรวจ ทว่าวันนึงทัง้ คูพ่ ลาดท่าโดนระเบิด ปาร์คกิยอง อาการสาหัส ส่วนคังวูฮยอนเสียชีวติ พร้อมกับความลับว่าใครคือฆาตกรตัวจริง ทางเดียวทีจ่ ะรูไ้ ด้คอื เขาต้อง สวมรอยเป็นคังวูฮยอน ตามล่าผู้ร้ายตัวจริงต่อด้วยการรักษาตัวและศัลยกรรมจนเหมือนคังวูฮยอน แล้วออกตามล่าหาตัวการใหญ่และเหล่า Ghost ทีเ่ ป็นอาชญากรอยูห่ ลังคอมพิวเตอร์

GM เดือนเมษายน 2557

ครบรอบ 28 ปี เข้มข้น เต็มสไตล์

ฉันไม่รจู้ ริงๆ เลยนะ ว่าท�ำไมหมูน่ ถี้ งึ มีขา่ ว ‘ปิตุฆาต’ หรือ ‘มาตุฆาต’ กันได้บ่อยๆ ประมาณว่าลูกฆ่าพ่อ ลูกฆ่าแม่ ลูกฆ่าพี ่ ฆ่ายกครัว ฆ่ากันทัง้ ครอบครัวอะไรท�ำนองนี้ ข่าวเหล่านี้ออกมาทีไร ก็ท�ำให้สลด หดหู่ใจไปตามๆ กัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเรานี้ บางคนก็บอกว่า ชะรอยจะเป็นเรื่อง ความเปลีย่ นแปลงของสังคม โลกก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ ไซเบอร์ออนไลน์กนั มากขึน้ ท�ำให้เด็กๆ ไม่เป็นเหมือนก่อน โลกก�ำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ท�ำให้คนแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้น มี ‘ความต่าง’ ทีส่ ดุ ขัว้ มากขึน้ แล้วในทีส่ ดุ ก็ถงึ ขัน้ ไม่สามารถอยูร่ ว่ มโลกกันได้ ฉันไม่รเู้ หมือนกันนะ ว่าสมมติฐานทีว่ า่ มาทัง้ หลายแหล่นนั้ เป็นจริงหรือเปล่า แต่ถา้ เรา ดูในประวัตศิ าสตร์ เราจะพบว่ามีการฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าครอบครัวกันมาไม่นอ้ ยทีเดียว ฝรัง่ เขาถึงขัน้ มีคำ� เรียกการสังหารคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่วา่ Parricide เลยนะคะคุณ โดยถ้าเป็นการสังหารบิดา จะเรียกว่า Patricide ถ้าเป็นการสังหารมารดา จะเรียกว่า Matricide (ก็ปติ ฆุ าตและมาตุฆาตนัน่ แล) ฉันว่ากรณีมาตุฆาตที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ น่าจะเป็นกรณีของพระนาง คลีโอพัตราทีส่ ามแห่งอียปิ ต์นะคะ เพราะการเมืองของอียปิ ต์ยคุ นัน้ สลับซับซ้อนมาก มีการ แย่งชิงอ�ำนาจกันไปมา ผลสุดท้ายท�ำให้พระนางถูกพระโอรสในไส้ คือ กษัตริยป์ โตเลมีทสี่ บิ สั่งลอบสังหาร เพราะคิดว่าพระนางก�ำลังวางแผนขบถอยู่ (ในเวลานั้น พระนางปกครอง ประเทศร่วมกันกับพระมารดา คือ พระนางคลีโอพัตราที่สอง และโอรส คือปโตเลมีที่สิบ นีแ่ หละค่ะ-ฉันถึงได้บอกไงคะ ว่ามันสลับซับซ้อน) ส่วนในต�ำนานกรีก เรือ่ งปิตฆุ าตนีต่ อ้ งบอกว่าเกิดกันแทบจะเป็นเรือ่ งธรรมดาไปเลย นะคะ อย่างเช่น เทพโครนัส ทีส่ งั หารบิดาของตนคือ เทพยูเรนัส แต่แล้วในทีส่ ดุ ก็ถกู เทพซุส ซึง่ เป็นโอรสของตนชิงบัลลังก์ไปได้ เรียกว่ากรรมตามสนองกันทันควันเลยทีเดียว กรณีปติ ฆุ าตทีก่ ลายมาเป็น ‘ปม’ (Complex) ทางจิตวิทยาในแบบของฟรอยด์ ทีม่ กั จะ ถูกอ้างอิงถึงบ่อยทีส่ ดุ ก็นา่ จะเป็นเรือ่ งของโอดิปสุ ซึง่ โชคชะตาบันดาลดลพลิกผันให้เขาต้อง ฆ่าบิดาของตัวเอง (โดยไม่รตู้ วั ) แล้วจากนัน้ ก็แต่งงานกับมารดาของตัวเอง (ซึง่ ก็ไม่รตู้ วั อีก นัน่ แหละว่าเป็นแม่แท้ๆ ของตัวเอง) เนือ่ งจากมีการท�ำนายทายทักเอาไว้วา่ โอดิปสุ จะฆ่าพ่อ พ่อแม่กเ็ ลยทิง้ เขาไปตัง้ แต่ยงั เป็นทารก แต่พอโตขึน้ ค�ำท�ำนายกลับเป็นจริง และกลายเป็น ปมทางจิตวิทยาที่เวลาใครมีปัญหาอะไรหน่อยก็มักมีคนบอกว่าเป็นเพราะเกิดปมโอดิปุส ขึน้ มาในใจนัน่ แหละค่ะ ในอังกฤษก็มีปิตุฆาตนะคะ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สิบแปดโน่นแล้ว ในชนบทอังกฤษ เมือ่ แมรี่ แบลนดี้ วางยาพ่อของเธอโดยใช้สารหนู เธอมีความขัดแย้งกับพ่อในเรือ่ งความรัก เพราะพ่อไม่ยอมรับความรักระหว่างเธอกับขุนนางชาวสกอตคนหนึง่ เธอก็เลยวางยาเสียเลย แต่บอกว่า คิดว่าสารหนูนั้นเป็น Love Potion คือยาที่ท�ำให้เกิดความรัก พ่อจะได้ยอมรับ คนรักของเธอได้ แม้แต่ในวรรณกรรมระดับโลกอย่าง ‘พี่น้องคารามาซอฟ’ แก่นหลักก็เป็นเรื่องของ ปิตฆุ าตและการไต่สวนคดีเกีย่ วกับปิตฆุ าตเหมือนกัน ฉันถึงได้บอกไงคะว่าเรือ่ งพวกนีเ้ กิดขึน้ มานมนานแล้ว และแม้จะมีการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเข้ามาเกีย่ วข้องในระยะหลัง แต่เรา ก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อยู่ ‘ภายใน’ ของมนุษย์ (บางคน) หรือว่าเป็นเรือ่ งที่ เกิดจากปัจจัย ‘ภายนอก’ (คือความเปลีย่ นแปลงของสังคม) อย่างใดอย่างหนึง่ จะอย่างไรก็ตาม การฆ่าคนนัน้ ถือเป็นบาปหนาในทุกศาสนา ยิง่ ถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ดว้ ยแล้ว ยิง่ ต้องบอกว่าเป็นบาปหนัก ตามคติจนี นัน้ ถือว่า ถ้าใครฆ่าพ่อฆ่าแม่จะต้องตายเพราะสายฟ้า คือถูกฟ้าผ่าตาย เพราะสวรรค์จะลงโทษคนคนนัน้ อย่างรุนแรงทีส่ ดุ ส�ำหรับฉัน การทีใ่ ครสักคนหนึง่ จะลุกขึน้ มาท�ำเรือ่ งร้ายแรงได้ถงึ ขนาดนี้ ฉันว่าน่าจะมี เหตุปจั จัยทีส่ ลับซับซ้อนเกินกว่าทีเ่ ราจะเข้าไปตัดสินได้ ก็ตอ้ งยกให้เป็นหน้าทีข่ องศาลและ ผู้พิพากษากันไปนะคะ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ การฆาตกรรมมนุษย์ด้วยกัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพ่อแม่ของตัวเอง) นัน้ , ต้องบอกว่าเป็นเรือ่ งที่ Unthinkable จริงๆ นะคะ ส�ำหรับวิญญูชน เศร้าค่ะ-ต้องบอกว่าเศร้ามากๆ เลยเนอะ ฉันเอง MISS ZEEDDD...

วันนี!้ ทุกร้านหนังสือชัน้ น�ำ 24 7 - 29


SOCIETY Text : Prae, รุง่ วิสาข์

WHAT: EVEANDBOY ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท เปิดสาขาที่ 5 ย่านอโศก WHERE: อาคารบีบีทาวเวอร์ อโศก HOW: EVEANDBOY บิวตีส้ โตร์แนวคิดใหม่ แหล่งรวมเครือ่ งส�ำอาง น�ำ้ หอม และผลิตภัณฑ์สำ� หรับเส้นผมแบรนด์เนม

ชัน้ น�ำกว่า 500 แบรนด์ รุกตลาดทุม่ งบกว่า 50 ล้านบาท เปิดสาขาที่ 5 ณ อาคารบีบที าวเวอร์ อโศก โดยมีดารานักแสดง ร่วมแสดงความยินดีมากมาย น�ำทีมโดย วุน้ เส้น-วิรฒ ิ พิ า พรีเซ็นเตอร์อฟี แอนด์บอย, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, อาร์ต-พศุตม์, การ์ตนู -อินทิรา, เชียร์-ทิฆมั พร, เบนซ์-ปุญญาพร, เบลล์-เกิรล์ ลีเ่ บอร์ร,ี่ ท็อป-จรณ นอกจากนีย้ งั ร่วมอัปเดตวิธกี ารดูแลสุขภาพ และเทรนด์ความงามกับบล็อกเกอร์และ Makeup Artist ชือ่ ดังอย่าง แพรี่ พาย, มด Cinnamongal ติดตามข่าวสารและ โปรโมชัน่ ดีๆ ตลอดทัง้ ปีของ EVEANDBOY ได้ที่ www.facebook.com/eveandboy และ Instagram @eveandboy

WHAT: คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ ‘สดุดีมหาราชนิพนธ์’ WHERE: หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ HOW: มูลนิธสิ ำ� นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ

มูลนิธเิ อสซีจี จัดแสดงคอนเสิรต์ เทิดพระเกียรติ ‘สดุดมี หาราชนิพนธ์’ เพือ่ น้อมสดุดี พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทางด้านการดนตรี เนือ่ งในโอกาส ครบรอบ 50 ปีทสี่ ถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ทลู เกล้าฯ ถวาย ประกาศนียบัตรเกียรติคณ ุ ชัน้ สูงให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ บรรเลงโดย วง Pro Musica โดยมีพลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ฯพณฯ องคมนตรี เป็น ผูอ้ ำ� นวยเพลง อาจารย์ทศั นา นาควัชระ ผูจ้ ดั การวง ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบวงออร์เคสตร้า ทัง้ หมด 16 เพลง โดยได้รบั เกียรติจากแขกผูม้ เี กียรติ มาร่วมงานจ�ำนวนมาก

WHAT: Coke เปิดตัว 5 แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ซูเปอร์สตาร์ ชวนคนไทยจัดเต็มความสนุกซ่า ต้อนรับฟุตบอลโลกฟีฟ่า เวิลด์ คัพ™ WHERE: โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล HOW: กลุม่ ธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษทั โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ำกัด และพันธมิตร

ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย ในฐานะผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟา่ เวิลด์ คัพ™ ได้จดั งานเปิดตัว แคมเปญ ‘โคคา-โคลา ฟีฟา่ เวิลด์ คัพ™ 2014’ ส่งมอบประสบการณ์ความสุข ความซ่าของ ฟุตบอลโลก ฟีฟา่ เวิลด์ คัพ™ ด้วย กิจกรรมสุดพิเศษเต็มอรรถรสครบทุกมิตใิ ห้กบั คนไทย พร้อมเผยโฉม 5 แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชน นิชคุณ หรเวชกุล, หม�ำ่ สามช่า, ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา, พลอย หอวัง และเมสซีเ่ จ-ชนาธิป สรงกระสินธ์

WHAT: Chivas New York Modern Legends WHERE: Manhattan Bar โรงแรม JW Marriott Bangkok HOW: ชีวาส รีกลั (Chivas Regal) สกอตวิสกีร้ ะดับโลก โดย มร.แพทริค กัสทานิเยร์ WHAT: Durex Presents Lovolution Party Chapter 1 : We are so in love WHERE: โอนิคซ์ สลิม อาร์ซีเอ HOW: ดูเร็กซ์ (DUREX) ผูน้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์เพือ่ ความปลอดภัยและความสุขทางเพศระดับโลก จับมือ ปลืม้ สุรบถ-ทับทิม

มัลลิกา หลีกภัย แห่ง VRZO คูร่ กั ขวัญใจคนรุน่ ใหม่ในโอกาสฉลองครบรอบแต่งงาน 1 ปี เปิดประสบการณ์ปฏิวตั นิ ยิ ามความรัก รูปแบบใหม่ ‘Durex Presents Lovolution Party Chapter 1 : We are so in love’ เปลีย่ นความรักยุคใหม่ให้กลายเป็นรักแท้ ตลอดไป ในบรรยากาศอาฟเตอร์ปาร์ตวี้ นั แต่งงานทีม่ นั ส์สดุ เหวีย่ ง โดยมี กาย-รัชชานนท์, ดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย, มร.เควิน ฮาร์ชอว์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส, ธิปพงศ์ จิตสุขส�ำราญ ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส, ทับทิม-มัลลิกา, ปลืม้ -สุรบถ หลีกภัย และดีเจภูมิ ตัง้ สง่า มาร่วมงาน

30 - 24 7

กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เพอร์นอตริคาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับโรงแรม JW Marriott Bangkok จัดงานเอ็กซ์คลูซฟี ซิทดาวน์ดนิ เนอร์ ‘Chivas New York Modern Legends’ ย้อนสัมผัสบรรยากาศอันเฟือ่ งฟูหรูหราในปี 1909 กลางมหานครนิวยอร์ก เมืองแห่งความมัง่ คัง่ ของผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในสังคมชัน้ สูงทีน่ ดั พบปะสังสรรค์ โดยมีเซเลบริตผี้ มู้ ชี อื่ เสียงและนักธุรกิจชัน้ น�ำ อาทิ ดร.เชษฐา-ยุพนิ ส่งทวีผล, แดน เหตระกูล, น.พ.พูนศักดิ์ ไวความดี, อนุชา ทีรคานนท์, พนล-ญาณินท์ วีระไวทยะ, ชานนท์ เสนาดิสยั , เอกชัย สุขมุ วิทยา, เปรมปรีย์ พหิทธานุกร, อดิษฐ์ เบญจฤทธิ,์ ศรินญา มหาด�ำรงกุล และวันวิสา จิตศักดานนท์ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สดุ เอ็กซ์คลูซฟี ทีส่ ะท้อนกลิน่ อายของยุคทอง ถ่ายทอดความเป็นสกอตวิสกีแ้ ท้ออกมา ได้อย่างลงตัว


NEWS Text : Prae

Hot

of The Month!! Text : TnT

5cm Spring 2014 Collection

Spring / Summer 2014 Collection ของแบรนด์ แฟชัน่ สุดชิคจากฮ่องกง 5cm เปิด ตัวภายใต้ธมี ‘Grunge Heritage’ สุดโมเดิรน์ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ มาจาก Rebellious Grunge ด้วย ลวดลายรอยสักและหัวกะโหลก ผสมผสานกับลวดลายดอกไม้ แสดงถึ ง ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ไ ด้ อ ย่ า ง ลงตัว ในส่วนผ้านั้นใช้ลูกเล่น เลเซอร์แบบพิเศษในการทอโดย ใช้ผา้ Chiffon โดยผ้าประเภทนี้ จะให้ ค วามรู ้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น เอกลักษณ์ที่สามารถจับต้องได้ นอกจากนีย้ งั มีเทคนิคใหม่ๆ อาทิ การพิมพ์ลายงู ลวดลายรอยสัก ลาย Paisley, Chiffon และ Patchwork บนยีนส์หลากสีให้ความรูส้ กึ แตกต่าง สามารถเลือกมามิกซ์แอนด์แมตช์สร้างสรรค์ได้หลากหลายสไตล์ พบกับ 5cm Spring 2014 Collection ได้แล้ววันนีท้ หี่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ น�ำ

Standard Chartered (Thai) ครบรอบ 120 ปี

ในโอกาสเฉลิมฉลองการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในประเทศไทย ครบรอบ 120 ปี ในปี 2557 นี้ ธนาคาร Standard Chartered (Thai) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันเปิดตัวนิทรรศการ ลูกโลกจ�ำลอง เล่าประวัตธิ นาคาร Standard Chartered ในประเทศไทย ณ สกายวอร์ค บริเวณสีแ่ ยกถนนนราธิวาส-สาทร สือ่ ถึงการเป็นธนาคาร ระหว่างประเทศทีม่ ธี รุ กิจใน 69 ประเทศทัว่ โลก และมุง่ เน้นการสร้าง ความแข็งแกร่งของเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

รอยั ล คลิ ฟ โฮเต็ ล กรุ ๊ ป มอบรางวั ล แก่ บริษทั ตัวแทนน�ำเทีย่ วรัสเซียทีม่ ยี อดขายสูงสุด

SME Webinar

โครงการสัมมนาออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ ‘SME Webinar’ โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และสมาคมผูป้ ระกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้ความรู้แก่เอสเอ็มอีของไทย ตลอดทัง้ ปีกบั 10 หัวข้อจาก 10 วิทยากรชือ่ ดัง โดยเปิดให้เข้าชมได้ฟรี ผ่าน www.kasikornbank.com/smewebinar พร้อมแชทถามตอบสด ทุกข้อสงสัยได้ทนั ที เริม่ วันที่ 19 มีนาคมนี้ ในหัวข้อ ‘SME ยุคดิจทิ ลั ค้าคล่องด้วยออนไลน์’ โดยคุณสุธรี พันธุ์ สักรวัตร สามารถติดตามชม สัมมนาออนไลน์ SME Webinar ได้ตลอดปี 2557 ทั้งหมด 10 ครั้ง ทุ ก วั น พุ ธ ที่ 3 ของเดื อ น พร้ อ มแชทสดถามตอบกั บ วิ ท ยากร ในช่วงเวลา 18.00-19.00 น.

Muay Thai Live : The Legend Lives

Asiatique The Riverfront เปิดโรงละครใหม่ The Stage @ Asiatique โรงละครไตรทิศ แห่งแรกของประเทศไทย โดย มีทลู กระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทอดพระเนตรการแสดง Muay Thai Live : The Legend Lives การแสดงมวยไทยใน รู ป แบบละครเวที น� ำ เสนอ ท่ ว งท่ า แม่ ไ ม้ ม วยไทยผ่ า น เรื่องราวของบุคคลส�ำคัญใน ประวัตศิ าสตร์มวยไทย โดยการแสดง Muay Thai Live : The Legend Lives จะท�ำการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 20.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ที่ 0 2108 5999 และ www.muaythailive.net หรือจองบัตร ชมการแสดงได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ 0 2262 3456

32 - 24 7

เมือ่ เร็วๆ นี้ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ ได้จดั งานมอบประกาศนียบัตร และเลี้ยงฉลองแก่ตัวแทนธุรกิจน�ำเที่ยวตลาดรัสเซียที่มียอดขาย สูงสุด เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณุ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของพันธมิตร ทางธุรกิจ และมีสว่ นท�ำให้ รอยัล คลิฟ ประสบความส�ำเร็จ โดยจัดงานขึน้ ที่ Promenade Lounge and Terrace ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ และศูนย์ประชุมพีช ได้ที่ www.royalcliff.com และ www.peachthailand .com

Central World เปิด บริการ Baby Room

บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้า Central World เอาใจคุณแม่นกั ช้อปด้วยห้องเด็กอ่อน ‘Baby Room’ ณ ชัน้ 6 โซนเอเทรีย่ ม ภายในห้องเพียบพร้อมไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีค่ รบครัน อาทิ เคาน์เตอร์เปลีย่ นผ้าอ้อม ห้องน�ำ้ ส�ำหรับเด็กเล็ก อ่างล้างมือ เพือ่ คุณแม่ และครอบครัวที่พาเด็กเล็กมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถใช้เปลี่ยนผ้าอ้อมและให้นมเด็กเล็กได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีมุมเปลี่ยน ผ้าอ้อม Baby Change ในห้องน�ำ้ หญิงทัว่ ทัง้ ศูนย์การค้า จ�ำนวน 32 จุด เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ทุกครอบครัวทีม่ าใช้บริการ

รสนิยม รับลมร้อน เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ โปรโมชั่ น ‘รสนิยม รับลมร้อน’ กับเซตอาหาร ทีค่ ณ ุ สามารถเลือกได้ 1 ใน 3 เซต ในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น เซต 1 เมนูทานเล่นสุดคุม้ เพียง 79฿ (จาก ปกติ 99฿) (กุย้ ช่ายทอด หรือลูกชิน้ ปลาระเบิ ด ) เซต 2 ชุ ด สตรี ท นูด้ เดิล้ สุดคุม้ เพียง 99฿ (จากปกติ 138฿) (ก๋วยจั๊บไทย, ก๋วยจั๊บญวน, ก๋วยเตีย๋ วต้มย�ำสุโขทัย, ก๋วยเตีย๋ วน่องไก่ตนุ๋ / หมูตนุ๋ คาราเมล จับคู่กับน�้ำสมุนไพรไทย) และเซต 3 ชุดสตรีทฟู้ดสุดคุ้ม เพียง 139฿ (จากปกติ 178฿) (ผัดไทกุง้ สด, เส้นหมีผ่ ดั กระเฉด, สุกนี้ ำ�้ / แห้ง, ก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่ จับคูก่ บั น�ำ้ สมุนไพรไทย) ในส่วนของ น�ำ้ สมุนไพรไทยมีให้เลือก 5 เมนู คือ น�ำ้ มะตูม น�ำ้ ล�ำไย น�ำ้ ใบเตย น�ำ้ เก๊กฮวย และน�ำ้ กระเจีย๊ บ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 เมษายน 2557 ระหว่าง 14.00-17.00 น. (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ที่ ร้านรสนิยม ทัง้ 5 สาขา Summer Seafood ร้านอาหารฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน คาเฟ่ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย โปรโมชั่น Summer Seafood พบกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ เนือ้ แน่น คุณภาพเยีย่ ม หลากหลาย ชนิดน�ำมาปรุงเป็นสุดยอดเมนูซฟี ดู้ สูตรอาหารจีนสไตล์กวางตุง้ โดยเชฟจีนคุณภาพของทางร้าน อาทิ หอยเชลล์ฮอกไกโด ผัดซอสเอ็กซ์โอ กุง้ ทอดครีมสลัดผลไม้ และกุง้ อบวุน้ เส้นซอสซาช่า อิ่มอร่อยครบรสในราคาพิเศษได้ตลอดเดือนเมษายน 2557 ทีร่ า้ นฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน คาเฟ่ ชัน้ 2 โซนเคสแควร์ โครงการ เควิลเลจ สุขมุ วิท 26 สอบถามหรือส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2661 5908 2 เมนูใหม่อร่อยรับหน้าร้อน ต้อนรับฤดูร้อนที่ก�ำลังจะมาถึงด้วย ความอร่อยสดชื่นกับสองเมนูใหม่ ล่าสุด ‘เค้กมะพร้าวอ่อน’ ที่ผสาน ความคลาสสิกของสปันจ์เค้กเนื้อนุ่ม เข้ากับความชุ่มฉ�่ำและหอมหวาน ของมะพร้าวอ่อนของไทย จัดเต็มด้วย เลเยอร์เนือ้ มะพร้าวอ่อน และหน้ามูส เนื้อมะพร้าวอ่อน ในราคา 95 บาท จับคูก่ บั ‘โคคามอคค่า แฟรปเป้’ มอคค่าปัน่ เพิม่ เนือ้ สัมผัสด้วย วุน้ มะพร้าวรสชาติเข้มข้นตามแบบฉบับคอฟฟี่ เวิลด์ มาพร้อม วิปปิง้ ครีมสูตรพิเศษ และท้อปปิง้ ด้วยวุน้ มะพร้าวชัน้ ดี ในราคา 140 บาท พิเศษสุด! เสิรฟ์ ความอร่อยแบบแพ็คคูใ่ นราคาเพียง 199 บาทเท่านัน้ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 เมษายนนี้ ทีค่ อฟฟี่ เวิลด์ ทุกสาขา และคอฟฟี่ เวิลด์ โฉมใหม่ สาขาสยามพารากอน ชัน้ G

The Body Shop Moisture White Shiso 2 in 1 Brightening Eye Cream

ถ้าก�ำลังมองหาตัวช่วยเพือ่ คืน ความกระจ่างใสรอบดวงตา ในเดื อ นเมษายนนี้ เดอะ บอดี้ ช็อป ขอแนะน�ำ ‘Moisture White Shiso 2 in 1 Brightening Eye Cream’ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ล ่ า สุ ด ส� ำ หรั บ ดู แ ลผิ ว รอบดวงตาที่บอบบางด้วย อานุภาพของสารสกัดจากใบชิโสะ ในกลุ่ม Moisture White Shiso ช่วยคืนความกระจ่างใสพร้อมป้องกันริ้วรอยหมองคล�้ำรอบดวงตา บรรจุในหลอดทีถ่ กู ออกแบบขึน้ ให้ใช้งา่ ยทีส่ ว่ นหัว Micro‐Circulating Applicator ช่วยเกลีย่ ครีมให้ใช้ได้งา่ ยรอบทิศทาง กับ 2 คุณประโยชน์ ในหนึง่ เดียว วางขาย 27 มีนาคมนี้ ในขนาด 15 ml ราคา 1,320 บาท

โตชิบารักษ์โลก

เมือ่ เร็วๆ นี้ ‘กลุม่ ดวงไฟอาสา’ โตชิบาไลท์ตงิ้ ได้มโี อกาส มอบลมหายใจกลับคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรม ‘โตชิบา รักษ์โลก’ กับกลุม่ ไทยโตชิบา ไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทัง้ นีก้ ารปลูกป่าชายเลนนอกจาก เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังเป็นการ ป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำให้เจริญเติบโตแข็งแรงท่ามกลางธรรมชาติ ของป่าชายเลนอีกด้วย


www.GmGroupBigIdea.com GM Group Big Idea


SText POTLIGHT : วรรษมน โฆษะวิวฒ ั น์

นับว่าเป็นปีทองส�ำหรับหนุ่ม โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ที่ผลงานละคร เรื่อง ‘สามีตีตรา’ ในบท ‘คุณพิศุทธิ์’ ท�ำเอาสาวๆ เคลิ้มไปกับความสุภาพน่ารัก กันทั้งเมือง ลบภาพบทบาทพระรอง ขึ้นแท่นพระเอกฮอตได้อย่างเต็มตัว อันที่จริงแล้วโป๊ปถูกจับตามองมาตั้งแต่รับบท ‘นัท’ ในละคร เรื่อง ดอกส้มสีทอง ด้วยความสามารถทางการแสดงที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ท�ำให้แฟนๆ ต่างก็เอาใจเชียร์มาโดยตลอด จนกระทั่งกลางปี 2556 ทีผ่ า่ นมา ในซีรสี่ ์ ‘สุภาพบุรษุ จุฑาเทพ’ โป๊ปสวมวิญญาณคุณชายปวรรุจ คุณชายที่ต้องพบกับปัญหารักต่างศักดิ์ ระหว่างตัวเขาซึ่งเป็นเพียง หม่อมหลวง กับคนรักทีเ่ ป็นถึงหม่อมเจ้าหญิงวรรณรสา โป๊ปตีบทคุณชาย ผูน้ า่ สงสารแตกจนท�ำเอาจ�ำนวนแฟนคลับของเขาเพิม่ ขึน้ มาอีกไม่นอ้ ย ทีเดียว พร้อมกับกระแสการจับตามองว่าเมื่อไหร่โป๊ปจะได้แจ้งเกิด ในฐานะพระเอกเสียที บทนี้ยังส่งให้โป๊ปได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ สาขานักแสดงน�ำชายยอดเยีย่ ม ประจ�ำปี 2556 อีกด้วย กระทั่งมีนาคมของปีนี้ อย่างที่คอละครรู้กันอยู่ว่ากระแสความ แรงของ ‘สามีตตี รา’ นัน้ แรงจนอะไรก็ฉดุ ไม่อยู่ ทัง้ เนือ้ เรือ่ งทีเ่ ข้มข้น กับ คาแร็กเตอร์ของตัวละครอย่างคุณพิศุทธิ์ ที่เป็นคนเคร่งขรึม สุภาพ เรียบร้อย แต่ฉลาดรูท้ นั คน และไม่ยอมใครง่ายๆ แถมยังเอาอกเอาใจเก่ง เวลาอยูก่ บั นางเอกเท่านัน้ คาแร็กเตอร์แบบนีเ้ องท�ำเอาสาวไทยต่างมโน อยากจะได้ชมิ ขนมรสพิศทุ ธิแ์ บบในละครบ้างสักครัง้ กระแสนีไ้ ด้ฉดุ ให้ โป๊ปขึน้ มาเป็นพระเอกฮอตแบบไร้ขอ้ กังขาในทันที ส�ำหรับเคล็ดลับการท�ำงานที่โป๊ปไม่เคยท�ำให้ผิดหวัง ไม่ว่าจะ บทบาทไหนๆ จนส่งให้เขากลายเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆ ได้ในวันนี้ เขาได้แสดงความเห็นไว้วา่ “น่าจะเป็นเพราะผมซือ่ สัตย์กบั งานการเป็น นักแสดง ท�ำการบ้านตีความ ตัง้ ใจท�ำงาน ไม่มาเล่นๆ หรือท�ำไปวันๆ แต่ละซีนที่ผมเข้าฉากต้องตีความ มีที่มายังไง แม้ว่าฉากเล็กแค่ไหน ผมก็ไม่เคยเข้าไปโดยไม่รอู้ ะไรเลย ผมว่าสิง่ เหล่านีน้ า่ จะเป็นผลตอบรับ ทีผ่ มได้มาทุกวันนี”้

34 - 24 7

เวลานี้คิวงานโป๊ปยังจ่อคิวรอแบบไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน ทั้งภาพยนตร์ ‘ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 5 ยุทธหัตถี’ และ ‘รักออกฤทธิ์’ ละครที่เริ่มถ่ายท�ำไปแล้ว โดยครั้งนี้เขาจะพลิกบทบาท จากหนุ่มอบอุ่นใจดี มาเป็นหนุ่มอารมณ์ดีที่เจ้าตัวเองก็ยังหวั่นๆ ว่า แฟนคลับจะรับได้ไหม “รักออกฤทธิ์ ผมได้เวิรก์ ช็อปมาก่อน เพราะคาแร็กเตอร์คอ่ นข้าง จะฉีกจากบททีเ่ คยเล่นมาตลอด 3 ปี เรือ่ งนีจ้ ะออกแนวคอเมดีห้ น่อยๆ ถามว่าผลดีผลเสียยังไงบ้าง ผลเสียคือคนอาจจะอินกับตัวพิศุทธิ์ที่เป็น แบบนี้ แต่ถา้ เรือ่ งรักออกฤทธิอ์ อกอากาศ คนอาจจะช็อกเพราะผมเคย ดูละครหรือหนังทีเ่ ราชืน่ ชอบพระเอกนางเอกคนหนึง่ แล้วจะรูส้ กึ ว่าท�ำไม เขามาเล่นแบบนี้ คืองงที่มาพลิกคาแร็กเตอร์กะทันหัน อันนี้เป็นสิ่งที่ ผมค่อนข้างหวัน่ เหมือนกัน แต่ตอนเล่นไม่หวัน่ นะ ผมก็ใส่เต็มที่ แต่กลัวว่า คนดูจะรับไม่ได้ แต่ในแง่ดีถ้าดูในแง่การแสดง คือเราสามารถเข้าถึง บทบาทได้มยั้ ต้องพิสจู น์กนั ต่อไป ท�ำให้ผมต้องไปเรียนการแสดงเพิม่ ทิง้ คาแร็กเตอร์เดิมให้หมด เรือ่ งนีก้ ค็ อ่ นข้างท้าท้าย” ส�ำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของโป๊ป อาจจะไม่ได้ราบเรียบ เหมือนอย่างใครๆ เขาต้องผ่านอุปสรรคมามากมายกว่าจะเป็นทีร่ จู้ กั และ เป็นทีร่ กั ของผูช้ มขนาดนี้ ท�ำให้เขามีสติ ไม่หลงไปกับแสงสีของวงการ แม้จะมีข่าวด้านลบออกมาเป็นระลอก แต่ข่าวเหล่านั้นก็ค่อยๆ ซาไป โดยไม่สามารถท�ำอะไรเขาได้ ส�ำหรับอนาคตโป๊ปอยากพัฒนาฝีมือ การแสดงให้มากกว่านี้ และอาจไปร่วมเป็นผูจ้ ดั ละครบ้าง แต่ ต ้ อ งรอให้ เ ขาเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ใ ห้ ม ากพอก่ อ น แฟนๆ ต้องอดใจรอกันหน่อยแล้วละ

All About HIM • แจ้งเกิดในวงการด้วยการชนะแคสติง้ บท ‘จะเด็ด’ ในเรือ่ งผูช้ นะสิบทิศ แต่โครงการนี้ ไม่ได้ถา่ ยท�ำ • ก่อนหน้าจะเข้ารับงานการแสดง โป๊ปเคย ท�ำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และเวลาว่าง ก็เป็นโค้ชฟุตบอลให้เด็กๆ และครูสอนศิลปะ ในโครงการ To Be Number One ด้วย • เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั จากภาพยนตร์ เรือ่ ง ‘October Sonata’ แสดงคูก่ บั ก้อย-รัชวินทร์ • ฝีมอื การแสดงเป็นทีย่ อมรับในบท ‘นัท’ ในละคร เรือ่ ง ‘ดอกส้มสีทอง’ จนกระทัง่ ได้รบั รางวัลขโมยซีนยอดเยีย่ ม จาก Bang Awards 2012 • สาวในสเปคของโป๊ป ไม่จำ� เป็นต้องหน้าตาดี มาก ขอดูทนี่ สิ ยั ซือ่ สัตย์ จริงใจ ส่วนความน่ารัก แค่ประมาณหนึง่ ก็พอ


53,389 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex สำหรับคนเมือง ทเีปน็เหมอืนไกดไลนสำหรั  บหนุมสาว ในคอนซป็ต Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใชชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั ง วิ สั ย ทั ศ น  ค ว า ม คิ ด ศั ก ย ภ า พ การทำงาน และไลฟสไตลอินเทรนด เพือใหคุณเป็น ‘คุณ’ ไดเต็มพิกัด เจดิจรสัในดาวนทาวน ทกุ 24 ชวัโมง ตลอด 7 วนั

247#184  

247#184 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you