Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.183 | 10-23 APRIL 2014


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT

สงกรานต์ ตอนเด็กๆ สงกรานต์ทกี่ รุงเทพฯ ไม่ได้ ‘โหด’ และ ‘ยาวนาน’ ขนาดนี้ ในความทรงจ�ำของผม เมื่อสักสามสิบเกือบสี่สิบปีที่แล้ว สงกรานต์คือการสาดน�้ำระหว่างพี่น้อง แม้จะสนุกสนาน แต่กไ็ ม่ได้เกิดขึน้ ยาวนาน ไม่มใี คร (ในกรุงเทพฯ) เอาถังน�ำ้ ขึน้ ท้ายรถกระบะเพือ่ สาดกัน ไปทัว่ เหมือนทีเ่ ห็นในปัจจุบนั จนเมือ่ ย้ายนิวาสถานไปอยูท่ างภาคเหนือนัน่ เอง ทีผ่ มได้เผชิญหน้ากับ Culture Shock ของสงกรานต์ เพราะทางเหนือนัน้ เล่นสงกรานต์กนั สนุกสนานกว่ากรุงเทพฯ ประมาณสามร้อยเท่าได้ เป็นครัง้ แรกทีผ่ มมีโอกาสได้ยนื อยูท่ า้ ยรถกระบะพร้อมถังน�ำ้ โดยมีเพือ่ นๆ เต็มคันรถ การสาดน�ำ้ แบบทีเ่ ราท�ำนัน้ พูดได้วา่ เป็นการท�ำ ‘สงครามน�ำ้ ’ โดยแท้ แต่ไม่ได้แปลว่าเห็นใครก็สาดไปหมด การท�ำ สงครามน�ำ้ จะเกิดขึน้ เมือ่ รถน�ำ้ ของเราพบเจอกับรถน�ำ้ อีกคัน เมือ่ นัน้ แหละ ความสนุกก็จะเริม่ ต้นขึน้ แม้มคี วามซุกซนอยูบ่ า้ ง เช่น เพือ่ นเฮีย้ วๆ บางคนคอยดักเอาน�ำ้ สาดไปทีห่ วั เทียนรถมอเตอร์ไซค์ของ ต�ำรวจ แต่ตำ� รวจก็รู้ และหัวเราะข�ำๆ ให้กนั เพราะในเมืองเล็กๆ อย่างนัน้ แทบทุกคนต่างรูจ้ กั กันเกือบหมด ที่เล่าให้ฟังเช่นนี้ เป็นเพราะหลายคนอาจคิดว่าสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่ ‘ตายตัว’ แข็งทื่อ อยูก่ บั ที่ และเป็นอย่างทีเ่ ราเห็นในปัจจุบนั มานานแล้ว แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ สงกรานต์กเ็ หมือนกระบวนการ ‘วิวฒ ั นาการ’ ของสิง่ มีชวี ติ นัน่ แหละครับ มันค่อยๆ เปลีย่ นแปลงด�ำเนินไปตามเหตุปจั จัยมากมายหลายหลาก เพราะฉะนัน้ ถ้าถามผมว่า สงกรานต์อย่างทีเ่ ห็นอยูใ่ นปัจจุบนั ประเภททีใ่ ครๆ ก็บน่ ถึงความห่าม เถือ่ น โหด คือสงกรานต์ในความหมายของผมหรือเปล่า ค�ำตอบก็คอื ไม่ใช่! สงกรานต์ในนิยามของผมคือฤดูรอ้ นหนึง่ ทีเ่ ด็กวัยรุน่ กลุม่ หนึง่ มารวมตัวกันท้ายรถกระบะคันหนึง่ มีเพือ่ นวัยรุน่ ทีช่ อบท�ำตัวอาวุโสเคร่งครัดคนหนึง่ เป็นคนขับรถ เขาขับช้า และคอยระวังไม่ให้ใครตกรถไป เป็นอันขาด ทุกคนเล่นน�้ำแรงในจังหวะทีค่ วรแรง และรูจ้ กั ขอโทษเมือ่ สาดน�้ำไปต้องคนทีไ่ ม่ตอ้ งการสายน�้ำ ใช่, มันฟังดูเป็นสงกรานต์ในอุดมคติ เป็นสงกรานต์ทเี่ กินจริง แต่มนั ก็เป็นอย่างนัน้ ในความรูส้ กึ อีกหลายปีตอ่ มา ในช่วงสงกรานต์ ผมเดินทางไปเนปาล ทีเ่ มืองซารางโกต อันเป็นเมืองเล็กๆ บนภูเขา และพบว่าทีน่ นั่ ก็มเี ทศกาลสงกรานต์ของตัวเองเหมือนกัน แต่ไม่ใช่สงกรานต์ทสี่ าดน�ำ้ เหมือนไทย และไม่ใช่ สงกรานต์สาดสี (ทีเ่ รียกว่าโฮลี)่ ของอินเดีย มันเป็นเพียงแต่การเฉลิมฉลองทีม่ กี ารแสดงและการรวมตัวของ ผูค้ น (แน่นอน-รวมถึงหนุม่ สาวด้วย) เท่านัน้ แต่กระนัน้ ผูค้ นก็เรียกชือ่ เทศกาลของตัวเองว่า ‘สงกรานต์’ ชัดถ้อยชัดค�ำ เป็นตอนนั้นเองที่ผมตระหนักว่า ใครๆ ก็มีสิทธิที่จะมี จะตีความ และจะปรับแปลง ‘สงกรานต์’ ของตัวเองได้ ผมจึงมีสิทธิที่จะมีสงกรานต์ตามอุดมคติของผม แม้มันจะอยู่ในความทรงจ�ำและความรู้สึก เท่านัน้ ในเวลาเดียวกัน คนสมัยใหม่กส็ ามารถมีสงกรานต์ในแบบทีพ่ วกเขาอยากจะมีได้ ไม่วา่ ใครจะมองว่า มันเลวร้ายอย่างไรก็ตามที เช่นเดียวกันกับทีป่ ระเทศสะอาดและเป็นระเบียบอย่างสิงคโปร์ ก็สามารถด�ำริจดั สงกรานต์แบบ Sanitized คือ ‘สกัด’ ความไม่เป็นระเบียบทัง้ ปวงทิง้ ไปได้เช่นกัน เพราะสงกรานต์คอื ‘เทศกาล’ และความหมายส�ำคัญของเทศกาล ก็คอื การ ‘ละเว้น’ ซึง่ จารีตทีพ่ งึ กระท�ำ ในยามปกติ ดังนัน้ สงกรานต์จงึ น่าจะเป็นช่วงเวลาของการได้ปลดปล่อยทีค่ นแต่ละรุน่ แต่ละวัยสามารถสร้าง ‘ความหมาย’ ใหม่ๆ ขึน้ ให้กบั ความทรงจ�ำของพวกเขาได้ เหมือนทีผ่ มเคยมีความทรงจ�ำอันงดงามเกีย่ วกับสงกรานต์ เมือ่ ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


CTextITY MOVEMENT : เพลงมนตรา

= ภายในปี 2017 โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นใน สหภาพยุโรปจะเปลี่ยนมาใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ แบบไมโครยูเอสบี (Micro-USB) เหมือนกันหมด เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มา : www.europarl.europa.eu

L’ARBRE BLANC

Arbre Blanc (White Tree) แปลว่า ต้นไม้สขี าว เป็นชือ่ อาคารสูง 17 ชัน้ ทีก่ ำ� ลังจะก่อสร้างขึน้ ในเมืองมงต์เปอลิเยร์ ทางตอนใต้ ของประเทศฝรัง่ เศส โดยอาคารรูปทรงแปลกตานีเ้ กิดขึน้ จาก ความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความทันสมัย ทีเ่ หมาะกับศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นผลงานการออกแบบของบริษทั สถาปัตยกรรมสัญชาติญี่ปุ่น Sou Fujimoto ที่น�ำกลิ่นอาย ของความเป็นญี่ปุ่นและเมอดิเตอร์เรเนียนมาผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัว บนพืน้ ทีข่ นาด 10,225 ตารางเมตร ประกอบ ไปด้วยทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ รี ะเบียงกว้างขวางหลอมรวมบรรยากาศ ภายในและภายนอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ในส่วนของส�ำนักงาน ห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ ร้านอาหาร และบาร์ ที่สามารถนั่งชมทิวทัศน์ของทะเล และภูเขาโดยรอบอย่างรืน่ รมย์ ภาพ : www.designboom.com

เมกะวัตต์ = จากการที่กรุงเทพฯ ได้ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามโครงการ 60+ Earth Hour 2014 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,768 เมกะวัตต์ หรือช่วยชาติประหยัดได้มากถึง 6,767,016 บาท ที่มา : www.mea.or.th

ภาพ : www.archdaily.com

MUSEUM OF SUSTAINABILITY

Levisky Arquitetos Associados พัฒนาพืน้ ที่ 130,000 ตารางฟุต ซึง่ เคยเป็นทีต่ งั้ เตาเผาขยะ กลางเมือง เซาเปาโล ประเทศบราซิล ให้กลายเป็น Victor Civita Plaza สวนสาธารณะสีเขียวส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และลานกิจกรรมของคนในละแวกชุมชน ทั้งนี้นักออกแบบได้พยายามรักษาต้นไม้เดิมไว้ทุกต้นเพื่อสร้าง ความร่มรืน่ และปรับระดับพืน้ ดินโดยการท�ำโครงสร้างเหล็กซึง่ ยกสูงจากพืน้ ประมาณ 3 ฟุต ส�ำหรับใช้เป็น ทางเดินและพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดตกแต่งด้วยไม้เหลือใช้ ส่วนโรงเผาขยะเดิมได้รับการอนุรักษ์ ให้อยูใ่ นสภาพเดิม พร้อมกับปรับเปลีย่ นการใช้งานภายในให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดย่อม เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราว ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่เคยไร้ประโยชน์แห่งนี้ นอกจากนั้นสวนแห่งนี้ยังมีการค�ำนึงถึงความยั่งยืน ในการออกแบบ มีการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาเวทีการแสดง เพือ่ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส�ำหรับใช้ในสวนแห่งนี้ รวมทัง้ ยังมีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยใช้พชื อีกด้วย

04 - 24 7

ภาพ : www.demilked.com

A MOSQUE BECOMES A MAGICAL

มัสยิดนาซีร์ อัลมูค ตัง้ อยูใ่ นเมืองชีราซ ประเทศอิหร่าน นับเป็นหนึง่ ในมัสยิด ทีส่ วยงามและอลังการไม่แพ้ทใี่ ดในโลก หากมองดูจากภายนอกทีน่ จี่ ะเป็นเหมือน สถานที่เก่าแก่ที่คู่ควรแก่การเคารพบูชา แต่ภายในนั้นบรรจงตกแต่งอย่าง ประณีตด้วยการปูกระเบือ้ งเซรามิกแบบโมเสกรูปทรงมีเสน่ห์ ลวดลายแปลกตา ฝาผนังประดับประดาด้วยกระเบื้องเผาเคลือบสีสันสดใส สร้างอัตลักษณ์ ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับเชื้อชาติและศาสนา โดยมัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 18 ตามค�ำสัง่ ของ Mirza Hasan Ali Nasir al Mulk เมือ่ พระอาทิตย์ขนึ้ ในยามเช้า แสงที่ส่องผ่านบานหน้าตาจะท�ำให้เกิดภาพสะท้อนที่สลับซับซ้อน และงดงามตระการตา เปลี่ยนมัสยิดเป็นผลงานศิลปะที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง เหมือนกับสายรุง้ ทีก่ �ำลังร่ายระบ�ำข้ามผ่านก�ำแพง ซึง่ ถือเป็นจุดเด่นทีด่ งึ ดูดให้ ทุกคนเข้ามาเยีย่ มชม

ภาพ : www.theartistproject.com

เอาใจคนรักธรรมชาติดว้ ยผลงานสตรีตอาร์ตสีเขียวสุดสร้างสรรค์ของ Jennifer Ilett ศิลปินสาวนักวาดภาพประกอบทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยเธอ ได้เข้าไปร่วมงานกับ Sprout Guerrilla บริษทั ออกแบบตกแต่งสวนในเมืองเพือ่ จัดท�ำ ชิน้ งานไอเดียบรรเจิดชิน้ นีข้ นึ้ มา และแทนทีจ่ ะเป็นการพ่นก�ำแพงด้วยสีกระป๋อง ตามแบบฉบับสตรีตอาร์ตทัว่ ไป เธอกลับน�ำมอสส์อนั เขียวชอุม่ มาเป็นสือ่ กลางในการ ท�ำงานกราฟฟิตแี้ บบอินสตอลเลชัน่ ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า ‘Hello/Goodbye’ เป็นการผสมผสาน ความเชีย่ วชาญด้านศิลปะ ดิจติ อลเทคนิค และการเชือ่ มโยงกับสิง่ มีชวี ติ เพือ่ สือ่ ให้เห็นถึง ความเป็นธรรมชาติทแี่ ท้จริงของมอส รวมไปถึงการช่วยสร้างอากาศทีด่ แี ละบริสทุ ธิใ์ ห้แก่ มนุษย์ จนผลงานชิน้ นีก้ ลายเป็นภาพสะท้อนหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ เทคโนโลยี ธรรมชาติ และจุดยืนของมนุษย์


THE GIANT VINTAGE CAMERA CAFE

ส�ำหรับฮิปสเตอร์คนไหนก�ำลังวางแผนจะไปเที่ยว เกาหลี อย่าลืมแวะไปปักหมุดที่ ‘Dreaming Camera’ ร้านกาแฟกล้องวินเทจขนาดมหึมาทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตยางเยิง ทางทิศตะวันออกของกรุงโซล โดยร้านกาแฟแห่งนี้ สร้างขึน้ จากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ ทีร่ กั การถ่ายภาพ ตัวอาคารถูกแบ่งออกเป็น 2 ชัน้ และ มีเลนส์กล้องท�ำหน้าที่เป็นหน้าต่างบานใหญ่ ตกแต่ง ภายในด้วยไม้เป็นหลัก เน้นความกว้างขวางสะดวก สบาย ให้บรรยากาศเหมือนบ้านทีอ่ บอุน่ และประดับประดาด้วยกล้องโบราณละลานตา ดูเหมือนว่าทีน่ กี่ ำ� ลัง จะเป็นสถานทีแ่ ห่งใหม่สำ� หรับเสพความเก๋ ซึง่ เหมาะกับ การนั่งพักผ่อน จิบชา ดื่มกาแฟ พร้อมมองออกไป ด้านนอกหน้าต่างเพือ่ ชมทิวทัศน์ทสี่ วยงาม

ภาพ : blog.naver.com/pilotgirl

ต้องแสดงความยินดีกบั ประเทศสิงคโปร์อกี ครัง้ หลังจากทีม่ กี ารประกาศรางวัล World Airport Award 2014 อย่างเป็นทางการไปเมือ่ วันที่ 27 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศ สเปน โดยสกายแทรกซ์ ผลปรากฏว่า สนามบินชางงีของสิงคโปร์ได้รบั การโหวตจากนักเดินทาง จ�ำนวน 12.85 ล้านคน จาก 110 สัญชาติ ให้เป็นสนามบินทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสนามบิน 395 แห่งทัว่ โลก นอกจากนัน้ ยังสามารถคว้ารางวัล Best Airport for Leisure Amenties มาครองอีกหนึง่ รางวัล ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่สนามบินทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจไว้บริการผูโ้ ดยสารแบบครบครัน ตัง้ แต่เรือ่ งการดูแลผูโ้ ดยสาร บริการเกีย่ วกับสัมภาระ การตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง และส�ำหรับ นักเดินทางทีจ่ ำ� เป็นต้องรอเปลีย่ นเครือ่ งเป็นเวลานาน ภายในสนามบินชางงียงั มีเก้าอีส้ ำ� หรับ นอนงีบ อินเตอร์เน็ต ห้องสวดมนต์ ร้านค้า ร้านอาหาร สระว่ายน�ำ้ วิดโี อเกม การบรรเลงดนตรีสด คาราโอเกะ และสวนหย่อมอีก 6 แห่ง ทีจ่ ะช่วยให้นกั เดินทางได้ใช้เวลาหมดไปกับการผ่อนคลาย ความเมือ่ ยล้า

MIRROR CULTURE

ภาพ : www.design-milk.com

เคยคิดกันบ้างไหมว่าแผ่นซีดเี หลือใช้จ�ำนวนมากทีก่ องอยูบ่ นโต๊ะ ท�ำงานนั้นสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ถ้ายังคิดอะไร ไม่ อ อกลองไปดู โ ปรเจกต์ สุ ด คู ล ของบริ ษั ท สถาปั ต ยกรรม Bignatov Studios ที่ได้อาสาสมัครจ�ำนวน 128 คนน�ำซีดีเก่า จ�ำนวน 6,000 แผ่นมาผูกติดกับอวนเพือ่ สร้างผลงานอินสตอลเลชัน่ อาร์ตอันวิจติ รงดงาม ติดตัง้ อยูบ่ ริเวณปากทางเข้า Seaside Garden ในเมืองวาร์นา ริมชายฝั่งทะเลด�ำ ประเทศบัลแกเรีย ซึ่งแผ่นซีดี ที่ ถู ก น� ำ มาติ ด เรี ย งรายกั น นี้ ส ามารถปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ งให้ มี เอกลักษณ์และร่มรืน่ ได้มากขึน้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ โปรเจกต์นี้มีชื่อเรียกว่า ‘Mirror Culture’ จัดท�ำขึ้นเพื่อ สนับสนุนให้เมืองวาร์นาได้รบั เลือกเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม ของยุโรปประจ�ำปี ค.ศ. 2019 โดยปัจจุบนั มีผคู้ นเดินทางมาสัมผัส ความสวยงามของผลงานชิน้ นีแ้ ล้วกว่า 50,000 ราย และเมืองวาร์นา ยังได้รบั เลือกให้ผา่ นเข้ารอบแรกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ภาพ : www.facebook.com/standontheright

WALK LEFT, STAND RIGHT สัปดาห์ทผี่ า่ นมา คนเมืองทีใ่ ช้รถไฟฟ้าบีทเี อสเป็นประจ�ำคงสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง บางอย่างระหว่างเดินทางกันบ้างแล้ว นัน่ คือ การรณรงค์จดั ระเบียบการใช้บนั ไดเลือ่ น บนสถานีรถไฟฟ้า เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา คนไทยส่วนใหญ่เวลาขึน้ บันไดเลือ่ นมักจะไม่ยนื ชิด ข้างใดข้างหนึง่ หรือเกาะกลุม่ ขวางกันเต็มบันได ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวดูจะไม่คอ่ ยถูกต้อง เท่าไหร่นกั ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมา บีทเี อสเคยพยายามรณรงค์ให้ยนื ชิดขวาทุกครัง้ ทีใ่ ช้บนั ไดเลือ่ น มาแล้ว แต่ดเู หมือนว่าความเคยชินของคนไทยจะท�ำให้การรณรงค์ไม่ประสบผลส�ำเร็จ คราวนีบ้ ที เี อสจึงกลับมาตอกย�ำ้ มารยาทในการใช้บนั ไดเลือ่ นอย่างจริงจัง ด้วยการน�ำ สติก๊ เกอร์แผ่นใหญ่สนี ำ�้ เงินสลับเหลือง ทีม่ ขี อ้ ความว่า ‘เดินชิดซ้าย ยืนชิดขวา’ มาติด บริเวณทางขึน้ บันไดเลือ่ นให้ผใู้ ช้บริการได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึน้ โดยหวังว่าหลังจากนี้ คนไทยทุกคนจะมีจติ สาธารณะ และรูจ้ กั แบ่งปันทางเดินแก่ผอู้ นื่ เพือ่ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสังคมในอนาคต

24 7 - 05


CTextalendar : วรรษมน โฆษะวิวฒ ั น์

TODAY

TODAY-30 APR 2014

CPN SUMMER NOW 2014 CentralWorld, CentralPlaza and CentralFestival ซีพเี อ็นเอาใจเหล่าคนอินเทรนด์ทงั้ หลาย ด้วยการ ทุม่ งบกว่า 50 ล้านบาท จัดแคมเปญกระตุน้ ก�ำลังซือ้ ช่วงซัมเมอร์ เพือ่ ตอกย�้ำต�ำแหน่งผูก้ ำ� หนดทิศทาง แฟชัน่ และไลฟ์สไตล์เทรนด์ของไทย เหล่านักช้อป เตรียมพบกับงานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมรับ โปรโมชั่ น สุ ด พิ เ ศษมากมายจากหลากหลาย แบรนด์ชั้นน�ำที่จะเผยโฉมคอลเลคชั่นใหม่ต้อนรับ ซัมเมอร์ 2014 ในศูนย์การค้า 7 แห่งของซีพีเอ็น ทัว่ ประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www. centralworld.co.th หรือ www.centralplaza.co.th

-30 APR 2014

REAL PEOPLE, REAL PASSION FWD’s Social Media น�ำความหลงใหลของคุณมาบอกให้โลกรูก้ บั กิจกรรมของ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ ซึง่ เปิดโอกาสให้ ทุกคนอัปโหลดภาพถ่ายที่แสดงถึงสิ่งที่ตนเองต้องการท�ำเข้ามาทาง www.facebook.com/ fwdthailand, www.fwd.co.th/passion และอินสตาแกรม #FWDPASSION ไม่วา่ คุณจะอยากเป็นอะไร อยากไปทีไ่ หน ขอเพียงภาพทีค่ ณ ุ แชร์ได้รบั การกดไลค์มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ทางเอฟดับบลิวดี จะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการท�ำความใฝ่ฝนั ให้เป็นจริง! ทัง้ นีภ้ าพทีส่ ง่ เข้ามาต้องเป็นภาพที่ สามารถท�ำได้จริงเท่านัน้ ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.

TODAY-4 MAY 2014

TODAY

WHAT IS IN MY NOODLE? CentralFestival, Chiangmai กลับมาอีกครัง้ ส�ำหรับนิทรรศการ ‘อะไรอยูใ่ นเส้น’ ซึง่ คราวนีศ้ นู ย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ (TCDC) เชี ย งใหม่ ขอเชิ ญ ชมความคิ ด สร้ า งสรรค์ การพลิกแพลงวัตถุดบิ ท้องถิน่ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นจาก 4 ประเทศ ได้แก่ 4,000 ปี แห่งประวัติศาสตร์การท�ำเส้นบะหมี่ จากจีน, พาสต้า งานออกแบบอุตสาหกรรมและศิลปะ การปรุงอาหารของท้องถิ่น จากอิตาลี, อูด้ง ต้นต�ำรับและการแสวงหาความดั้งเดิม จากญี่ปุ่น และปรุงอย่างสร้างสรรค์แบบชาวสยาม จากประเทศไทย

-25 MAY 2014

THE 3rd WHITE ELEPHANT ART AWARD : MY HOME Bangkok Art & Culture Centre จัดการประกวดอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 3 ส�ำหรับ ‘ศิลปกรรมช้างเผือก’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ศิลปินไทย ได้สร้างสรรค์ผลงานทัง้ ในแนวเหมือนจริง และศิลปะ รูปลักษณ์ เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกอย่าง อิสระ ไม่จ�ำกัดเทคนิค วัสดุ กระบวนการ รวมถึง รูปแบบของผลงาน ผูช้ นะเลิศการประกวดจะได้รบั เงินรางวัล 1 ล้านบาท ทั้งนี้นิทรรศการได้รวบรวม ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดกว่า 50 ชิน้ มาจัดแสดง โดย ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำหรับ ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกวันอังคารวันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10.30-21.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2422 2092

11-15 APR 2014

SPY INSPIRING SONGKRAN : SPY FUN ARMY Route 66, RCA งานนี้ขอเชิญหนุ่มสาวไฟแรงไปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการร่วมลดอุณหภูมิความร้อนกับ อีเวนต์สาดน�ำ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั และแรงบันดาลใจ โดยปีนสี้ ปายจัดเต็มกับปาร์ตคี้ อนเซ็ปต์ SPY FUN ARMY หรือกองก�ำลังความสนุกทีจ่ ะเคลือ่ นพลแบบดาวกระจายไปสาดน�้ำและความสุขกันให้มนั สุดขีด เพือ่ สร้าง ความรักใคร่และความเป็นหนึง่ เดียวกันให้กบั คนไทยในซัมเมอร์นี้ ส�ำหรับท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมระเบิด ความมันสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/spyclubthailand

18-20 APR 2014

THAILAND HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2014 The Mall Bangkapi อีกหนึ่งโอกาสที่คนรักการเต้นไม่ควรพลาด เพราะ นี่ เ ป็ น เวที แ ข่ ง ขั น การเต้ น ฮิ ป ฮอปที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ทีจ่ ะค้นหาสุดยอดนักเต้นฮิปฮอปไทย เพือ่ ไปชิงชัยความเป็นหนึง่ บนเวที เวิลด์ ฮิปฮอป แดนซ์ แชมเปีย้ นชิป ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขัน จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เวิลด์ ฮิปฮอป แดนซ์ แชมเปีย้ นชิป, เมก้า ครูว์ และเวิลด์ แบทเทิล ผูใ้ ดสนใจสามารถ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ 09 2993 6620 หรื อ ติ ด ตามความ เคลื่ อ นไหวทาง www.hhithailand.com และ www.facebook.com/hiphopinternationalthailand

สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมไทย :

อีสานโฮแซว

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนรมิต สยามสแควร์ให้กลายเป็นสงกรานต์ผา้ ขาวม้าในแบบฉบับภาค อีสาน ภายใต้แนวคิด ‘สงกรานต์สขี าว’ โดยมีนายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกมารณรงค์ 5 สิง่ ทีป่ ระชาชนควรและไม่ควรปฏิบตั ใิ นช่วงเทศกาล สงกรานต์ เพือ่ ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สมั ผัสบรรยากาศสงกรานต์ทถี่ กู ต้องตามประเพณี  : ในปีนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับความตระการตาอะไรบ้าง ปรีชา: บริเวณสยามสแควร์จะมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในแบบพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ บุญเดือนห้า ประกอบด้วยการสรงน�ำ้ พระพุทธรูป รดน�ำ้ ขอพรผูใ้ หญ่ ขบวนแห่มหาสงกรานต์ การแสดง พืน้ บ้าน เดินแฟชัน่ โชว์ผา้ ขาวม้าไทย การแสดงคอนเสิรต์ ของศิลปินชือ่ ดัง : อะไรคือ 5 สิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติ ปรีชา: สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ 5 ข้อ ได้แก่ 1.ท�ำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณวัด และชุมชนด้วยจิตอาสา 2.ท�ำบุญตักบาตร 3.รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ 4.แต่งกายให้เหมาะสม เล่นน�้ำอย่างสุภาพ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 5.ส่งความปรารถนาดีและ อวยพรให้กนั : และ 5 สิ่งที่ประชาชนไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้าง ปรีชา: ส่วนสิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ 5 ข้อ ได้แก่ 1.ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และขับรถขณะมึนเมา 2.เล่นน�้ำ ขณะขับขี่ยานพาหนะและสาดน�ำ้ ผู้ที่ขับขี่ยวดยานผ่านมา 3.ใช้แป้งผสมสีและน�ำ้ แข็ง 4.ขว้าง ปา หรือใช้อปุ กรณ์แรงดันน�ำ้ ทีจ่ ะท�ำให้ผอู้ นื่ บาดเจ็บและอาจเกิดอุบตั เิ หตุ 5.แต่งกายยัว่ ยุ แสดงกิรยิ า ทีไ่ ม่เหมาะสมในทีส่ าธารณะและไม่ฉวยโอกาสลวนลามผูอ้ นื่ วัยรุน่ สยามสามารถสนุกกับงานสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมไทย : อีสานโฮแซว ได้ในวันที่ 13-15 เมษายน 2557 ตัง้ แต่เวลา 13.00-18.00 น. บริเวณสยามสแควร์

06 - 24 7

TODAY

-13 APR 2014

THE VENETIAN CARNEVALE 2014 The Venetian Lagoon Lake, The Venetian Macau Hotel การท่องเทีย่ วมาเก๊า ร่วมกับ โรงแรม The Venetian Macau จัดงานเทศกาลคาร์นวิ ลั สุดครึกครืน้ ทีส่ ง่ ตรงความสนุกสนาน และสีสนั เรอเนสซองซ์แห่งโลกตะวันตกจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พบกับโชว์อลังการสุดตืน่ ตาตืน่ ใจมากมาย โดยเฉพาะการแสดงไฮไลท์ทะเลสาบ เต้นร�ำ Spectacular Lagoon Water Show สุดตระการตา การแสดงเต้นระบ�ำหน้ากาก อันเลือ่ งชือ่ คณะกายกรรมชือ่ ดังก้องโลก รวมทัง้ กิจกรรมบันเทิงหลากหลายรูปแบบทีย่ กมา ให้ทกุ ท่านตืน่ ตาตืน่ ใจเสมือนได้เข้าไปสัมผัสวิถคี วามสนุกสนานแห่งเวนิสอย่างแท้จริง


พิเศษส�ำหรับลูกค้า บัตรเครดิต

อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารชั้นน�ำ เป็ดปักกิ่ง ราคาพิเศษ 399 บาท

HONGMIN

399 บาท

ISO RESTAURANT

รับสิทธิส์ งั่ เป็ดปักกิง่ ในราคา

อิ่มสไตล์เหลาในราคาสบายกระเป๋าที่ภัตตาคารอาหารจีนสไตล์ ฮ่องกง ‘ฮองมิน’ ซึ่งถือก�ำเนิดจากความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวงการ อาหารจีน โดยน�ำอาหารจีนสูตรต้นต�ำรับจากเยาวราชมาเสนอใน รูปแบบแปลกใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ทันสมัย แต่ยังคงการันตี เรือ่ งการรักษาคุณภาพความอร่อยไว้ไม่เปลีย่ นแปลง จนครองใจผูท้ ี่ ชื่นชอบการทานอาหารจีนรสเลิศมายาวนานกว่า 16 ปี อาหารจานเด็ ด ของฮองมิ น เป็ น อะไรไปไม่ ไ ด้ น อกจาก ‘เป็ดปักกิง่ ’ โดยทางร้านคัดสรรเป็ดขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน แล้วน�ำมา ย่างด้วยความพิถพี ถิ นั จนได้หนังเป็ดทีม่ กี ลิน่ หอมหวน บางกรอบ เมือ่ ทานคูก่ บั แผ่นแป้ง แตงกวา ต้นหอม และซอสหวานจะได้รสชาติแสน โอชะ แต่ถา้ ลูกค้าท่านใดไม่ชอบทานหวาน ทางร้านมีซอสฮองมินชิลลี่ สูตรพิเศษไว้เป็นเครือ่ งเคียงช่วยแกล้มแก้เลีย่ น และส�ำหรับผูถ้ อื บัตร JCB ทางร้านยินดีปรุงเนื้อเป็ดให้ฟรี 1 เมนู อาทิ เมี่ยงเป็ด เป็ดผัด พริกไทย เป็ดทอดพริกกระเทียม ซุปเป็ดเกี้ยมบ๊วย ฯลฯ ภัตตาคารอาหารจีนฮองมิน สาขามาบุญครอง ชัน้ 1 โทร. 0 2620 9492 ชัน้ 3 โทร. 0 2611 5643 และสาขาบิก๊ ซี พระราม 4 โทร. 0 2661 4895 เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมโทร. 0 2248 0123 เว็บไซต์ www.hongminrestaurant.net หรือ www.facebook.com/hongminfanpage

เมือ่ ช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB จากราคาเต็ม 800 บาท ระยะเวลา : วันนี้-30 มิถุนายน 2557 หรือ จนกว่าจะ ครบ 100 ท่านแรก เงื่อนไข : 1. สงวนสิทธิ์การสั่งเป็ดปักกิ่งในราคา พิเศษ 1 จานต่อ 1 โต๊ะ ต่อบัตร 1 ใบ 2. สงวนสิทธิ์การสั่งเป็ดปักกิ่งในราคาพิเศษเฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น 3. สงวนสิทธิ์การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 4. ยกเว้นค่าเครือ่ งดืม่ , เมนูอนื่ ๆ และการสัง่ กลับบ้าน 5. เฉพาะสาขามาบุญครองและสาขา Big C พระราม 4 เท่านั้น 6. ไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ 7. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

MOKUOLA ดับร้อนเดือนเมษาด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทาน อาหารสไตล์ฮาวายจาก ‘Mokuola’ ร้านทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ในประเทศญี่ปุ่น โดยค�ำว่า ‘Mokuola’ เป็นชื่อเกาะในฮาวายที่มี ความหมายว่า ‘เกาะแห่งการรักษา’ ท�ำให้บรรยากาศภายในร้านสะดวก สบาย สดชื่น สบายตา สมกับเป็นร้านอาหารที่เหมาะแก่การพักผ่อน ทางร้านเน้นอาหารพื้นเมืองของฮาวายเป็นหลัก โดยทุกเมนู จะเสิรฟ์ อย่างยิง่ ใหญ่อลังการพร้อมสลัดและซุป ส�ำหรับคนรักแซลมอน แนะน�ำให้ลอง ‘คอมโบเซตปลาแซลมอนและไข่ปลาแซลมอน’ ข้าว หน้าแซลมอนชิ้นโตโรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอนและปลาแห้งแบบจุใจ นอกจากนี้ทางร้านยังมีแพนเค้กบาร์ที่พร้อมจะเนรมิตแพนเค้กสดใหม่ เอาใจสาวกขนมหวาน ทุกเมนูแพนเค้กมีเอกลักษณ์อยูท่ แี่ ป้งกรอบนอก หนานุ่ม ชิ้นใหญ่ เครื่องเยอะ และมีวิปปิ้งครีมเนื้อนุ่มบางเบาเป็น ทีเด็ด ซึ่งเหมาะจะทานคู่กับผลไม้ในฤดูร้อน และถ้าใครอยากอิ่มเอม เหมือนอยู่ท่ามกลางหาดทรายที่ฮาวาย ลองสั่ง ‘บลูฮาวาย’ มาดื่ม ดับร้อน รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง โมกุโอลา ชั้น 3 เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ (สถานีรถไฟฟ้าอโศก) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2658 5889 เว็บไซต์ www.facebook.com/MokuolaHawaiiThailand

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่

Chef Salad

25% ส่วนลด

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นแบบ การ์เด้นท์วิว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ เพียบพร้อม ด้วยเมนูซกิ เนเจอร์เกรดพรีเมียมของแต่ละเชือ้ ชาติ ไม่วา่ จะเป็น ไทย จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย อิตาลี ฝรัง่ เศส ฯลฯ ทีจ่ ะสลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปไม่ซำ�้ เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความแปลกใหม่ในทุกสัปดาห์ หลากหลายเมนูที่คัดสรรมาแนะน�ำในวันนี้เป็นพิเศษที่อยากให้ ทุกคนหาเวลาว่างไปสัมผัสรสชาติดว้ ยตัวเอง เริม่ ต้นด้วย ‘Crispy Sea Bass’ ปลากะพงย่างหนังกรอบ เนื้อนุ่ม ราดด้วยซอสบัลซามิกอินดักชั่น เสิร์ฟ พร้อมผักโขมและราตาตูย ตามมาแบบจุใจด้วย ‘Chef Salad’ ทีเ่ ปีย่ มล้นด้วย ผักสลัดสดกรอบ ไข่ตม้ ไก่อบ หมูอบ แซลมอนรมควัน และชีส นอกจากนัน้ ยังมี ‘หมีน่ ำ�้ ปาร์คนายเลิศ’ เมนูขนึ้ ชือ่ ของโรงแรมฯ มากว่า 30 ปี ทีจ่ ะท�ำให้ คุณได้ทดลองความอร่อยกลมกล่อมที่ยากจะลืมเลือน

ส�ำหรับบุฟเฟ่ต์ ระยะเวลา : วันนี้-30 มิถุนายน 2557 เงื่อนไข : 1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นได้ 2. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น หมี่น�้ำปาร์คนายเลิศ

ไอโซ ห้องอาหารนานาชาติประจ�ำโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 06.30-22.00 น. ส�ำหรับบุฟเฟ่ตแ์ บ่งออก เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ อาหารเช้า 06.00-10.30 น. อาหารกลางวัน 11.30-14.30 น. และอาหารเย็น 18.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่ ม เติ ม โทร. 0 2253 0123 เว็บไซต์ www.swissotel.com/ bangkok-nailertpark หมี่ผัดฮ่องกง ราคา 135 บาท

คอมโบเซตปลาแซลมอนและ ไข่ปลาแซลมอน ราคา 320 บาท

บัตรเครดิตเจซีบี

Crispy Sea Bass

เมี่ยงเป็ด ฟรีเมื่อสั่งเมนูเป็ดปักกิ่ง

แพนเค้กสตรอเบอรีช่ สี เค้ก ราคา 290 บาท

15%

เห็ดออรินจิผัดซอสโทคิยะ

10%

ส่วนลด

ส่วนลด

ระยะเวลา : วันนี้-31 กรกฎาคม 2557 เงื่อนไข : 1. เฉพาะค่าอาหาร 2. เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป 3. ไม่สามารถใช้กบั ส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ได้ 4. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

Full Course 499++ บาท ระยะเวลา : วันนี้–31 พฤษภาคม 2557 เงื่อนไข : 1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่ม, เมนูอื่นและโปรโมชั่นอื่นได้ 2. เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

บลูฮาวาย ราคา 200 บาท

สเต๊กเนื้อออสเตรเลียส่วนคอ

ทีรามิสุ โทคิยะซันไรซ์

TOKIYA Fusion Steak Course ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแนวฟิวชั่นสเต๊กคอร์ส ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสม ผสานระหว่างความโมเดิร์นและความคลาสสิกแบบญี่ปุ่น โดดเด่นด้วย รูปแบบการเสิร์ฟอาหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกอิ่มอร่อยกับ 8 คอร์ส ตามต้องการ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ‘เห็ ด ออริ น จิ ผั ด ซอสโทคิ ย ะ’ อาหารเรี ย กน�้ ำ ย่ อ ย รสกลมกล่อม ก่อนจะต่อด้วย ‘สลัดแซลมอนรมควัน’ ราดน�้ำสลัดงาซีอิ๊ว ญี่ปุ่น แล้วรองท้องด้วย ‘โอะซุยโมโนะซุป’ ซุปใสส�ำหรับคนรักสุขภาพ และ ทาน ‘ข้าวหน้าหมูชาชู’ เนือ้ นุม่ ละลายในปากฉ�ำ่ ซอสรสเด็ดตาม พอเสร็จแล้ว ล้างปากรออาหารจานหลักด้วย ‘น�ำ้ มัลเบอรี่ วีนกี าร์’ ทัง้ นี้ ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบ เนื้อวัวไม่ควรพลาด ‘สเต๊กเนื้อออสเตรเลียส่วนคอ’ ที่คัดเฉพาะส่วนที่มี ไขมันและเอ็นแก้วแทรกกลางมาย่างสุกปานกลาง ในส่วนของขนมหวาน ขอแนะน�ำ ‘ทีรามิสุ’ เนื้อเนียนนุ่ม รสชาติเข้มข้น ก่อนจะปิดท้ายอย่าง สวยงามด้วย ‘โทคิยะซันไรซ์’ เพิ่มความสดชื่น โทคิยะ สาขาอารีนา่ 10 ทองหล่อซอย 10 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ อาหารกลางวัน เวลา 11.00-14.00 น. อาหารเย็น เวลา 17.00-22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2392 7688 เว็บไซต์ www.tokiya.co.th หรือ www.facebook.com/tokiyadining และ IG : tokiyathailand

*โปรโมชัน่ ดังกล่าวไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ รายละเอียดโปรโมชัน่ เป็นไปตามทีท่ างร้านก�ำหนด, ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่

บัตรเครดิต KTC-JCB : www.ktc.co.th โทร. 0 2665 5000 บัตรเครดิต Aeon-JCB : www.aeon.co.th โทร. 0 2665 0123


LTextOOK AROUND : Yamin & Prae Photo : กฤตธี

ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัวและจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Sukhothai Airport @Sukhothai

24/7 ชวนเทีย่ วสนามบินแห่งที่ 2 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บนพืน้ ที่ 3,500 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ สนามบิน ศูนย์เกษตรอินทรีย์ และโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ สถาปนิกออกแบบ อาคารผู้โดยสารอย่างโดดเด่นและสวยงามในลักษณะทรงไทย เปิดโล่งตามศิลปะสุโขทัยโบราณ เพื่อความกลมกลืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของราชธานีแรกของสยาม ภายในยังมีสวนสัตว์ ทีเ่ ปิดให้เข้าชมฟรี ส่วนของศูนย์เกษตรอินทรียม์ พี นื้ ที่ 800 ไร่ ท�ำการเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ เต็มรูปแบบ ผลผลิตที่ได้นอกจากจะใช้บริโภคภายในสนามบิน เลาจน์ และน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตอาหารในครัวบางกอกแอร์เวย์สแล้ว บางส่วน เช่น ข้าวสาร ก็นำ� มาจัดจ�ำหน่ายด้วย บางกอกแอร์เวย์สบินตรง กรุงเทพฯ – สุโขทัย วันละ 2 เทีย่ วบิน ทุกวัน รายละเอียดเพิม่ เติม หรือส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ www.bangkokair.com หรือโทร. 1771 ตลอด 24 ชัว่ โมง ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจแพ็คเกจ ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักในสุโขทัยติดต่อได้ที่ บางกอก แทรเวล คลับ โทร. 0 2255 8966 หรือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.bangkoktravelclub.co.th

KHCycle Bike Studio

Adler Subhashok Gallery

อาณาจักรแห่งจักรยานและอุปกรณ์เสริมจากหลากหลายแบรนด์ชั้นน�ำทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด รวบรวม แบรนด์คนุ้ หูยอดนิยม อย่าง Scott, Syncros, Yeti, Assos+, Sidi, Sigma, Lightweight, Continental และอีกมากมายมาไว้ในแหล่งเดียว ตอบโจทย์ครบทุกข้อของพลพรรคนักปัน่ เรียกได้วา่ มาทีน่ ที่ เี่ ดียว ก็สามารถได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ เปิดให้เลือกสินค้าอย่างสะดวกสบาย ด้วยสตูดิโอกว้างขวาง สูงถึง 2 ชัน้ จัดสรรเป็นโซนแบ่งแยกตามประเภทสินค้า ภายใต้การตกแต่งสไตล์ลอฟท์ สะท้อนพลัง ขรึมขลังแสนเท่ และสไตล์ของคนรุน่ ใหม่ทดี่ เู รียบง่าย แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยความน่าค้นหา เดินทางง่ายเพราะ อยู่ติดถนนประเสริฐมนูกิจ ส�ำหรับผู้ที่หลงใหลในการปั่นจักรยานแวะเวียนมาหาแรงบันดาลใจได้ที่ KHCycle Bike Studio โทร. 0 2510 1906 www.facebook.com/KhcycleThailand/

แกลเลอรีโชว์งานศิลป์ทเี่ กิดจากความร่วมมือระหว่าง Subhashok The Arts Centre และ Galerie Adler Paris สองแกลเลอรีศลิ ปะต่างสัญชาติจากไทยและฝรัง่ เศส ทีต่ อ้ งการจะผลักดันผลงานศิลปะไทยสูส่ ากล และเปิดพื้นที่ให้นักสะสมงานศิลป์จากทั่วโลก เปิดกว้างแก่ผู้ด้อยโอกาส สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปให้เข้ามาเรียนรูห้ รือจัดแสดงผลงาน พร้อมทัง้ ยกระดับวงการศิลปะไทยสูส่ ากล ตัวอย่างศิลปินเจ้าของผลงานทีจ่ ดั แสดงในแกลเลอรีแห่งนี้ อาทิ ล�ำพู กันเสนาะ, มานิตย์ ศรีวาณิชภูม,ิ เกียรติอนันต์ เอีย่ มจัน เป็นต้น นับเป็นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงงานศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์ และศูนย์กลาง การซื้อขายผลงานศิลปะมาตรฐานโลกเพียงหนึ่งเดียวในไทยที่ก�ำลังมาแรงและน่าจับตามองที่สุด ตัง้ อยูใ่ นซอยสุขมุ วิท 33 โทร. 0 2662 0299 www.facebook.com/adlersubhashokgallery

@ Prasert-Manukitch

08 - 24 7

@ Sukhumvit 33


Text : เพลงมนตรา

สตาร์บัคส์ เตรียมขาย

เบียร์และไวน์

สตาร์บคั ส์กำ� ลังวางแผนเพิม่ ความส�ำราญแก่ลกู ค้าด้วยการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์ ในหลายพันสาขาทัว่ โลก หลังจากโครงการ ‘Starbucks Evenings’ หรือ ‘สตาร์บคั ส์ยามเย็น’ ทีเ่ คยทดสอบตลาดมาแล้วในสาขาชิคาโก, ซีแอตเทิล, ลอส แอนเจลิส, แอตแลนตา, พอร์ตแลนด์ โอเรกอน และวอชิงตัน ดี.ซี. สามารถเรียกกระแสตอบรับได้ดีเกินคาด ถือเป็นบทพิสูจน์ ความส�ำเร็จทีส่ ง่ ผลให้สตาร์บคั ส์ตอ้ งเพิม่ เครือ่ งดืม่ ตัวเลือกแก่ลกู ค้าอีก 2 ชนิด นัน่ คือ เบียร์และ ไวน์ โดยแต่ละชนิดจะมีให้เลือกหลากหลายยีห่ อ้ และจะเริม่ ต้นจ�ำหน่ายตัง้ แต่เวลา 16.00 น. นอกจากนี้ยังมีกับแกล้มอย่าง เบคอน มักกะโรนี และชีส คอยให้บริการด้วย และที่ส�ำคัญ พนักงานทีท่ ำ� งานในสตาร์บคั ส์ตอ้ งมีอายุ 21 ปีขนึ้ ไป

บราซิเลียนเซลฟี่ ต้านการข่มขืน

สัปดาห์กอ่ นสถาบันวิจยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Institute for Applied Economic Research – IPER) ของบราซิล ได้ทำ� การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลส�ำรวจทีน่ า่ ตกใจว่า มากกว่า 65% ของกลุม่ ตัวอย่างชาวบราซิเลียน ทัว่ ประเทศจ�ำนวน 3,810 คน มีความเห็นตรงกันว่า “ผูห้ ญิงทีแ่ ต่งตัวยัว่ ยวนสมควรโดนข่มขืน” ส่งผลให้ หญิงสาวบราซิเลียนพร้อมใจกันถ่ายภาพตัวเองขณะนุง่ ผ้าน้อยชิน้ จนไปถึงเปลือยกาย พร้อมเขียนข้อความ ว่า ‘I don’t deserve to be raped’ หรือ ‘ฉันไม่ควรถูกข่มขืน’ และแพร่กระจายออกไปบนโลกออนไลน์ เพือ่ ประท้วงต่อต้านทัศนคติดงั กล่าว โดยมี นานา กีเอร์โรซ นักข่าวสาวเป็นผูร้ เิ ริม่ เชิญชวนให้คนร่วมโพสต์ ภาพเซลฟีต่ อ่ ต้านความคิดแบบอนุรกั ษ์นยิ มทีว่ า่ เกิดเป็นผูห้ ญิงต้องรักนวลสงวนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก ภาษาโปรตุเกส #NãoMereçoSerEstuprada หรือภาษาอังกฤษว่า #Idon’tDeserveToBeRaped ซึง่ ภายในระยะเวลา 24 ชัว่ โมงมีผคู้ นทุกเพศทุกวัยกว่า 32,000 คน เข้าร่วมแสดงความเป็นเจ้าของร่างกาย ตัวเองผ่านแคมเปญนี้

โรงแรมเบอร์เกอร์คิง ส�ำหรับคนอยากชิมเบอร์เกอร์ไก่ เบอร์เกอร์คงิ ลงทุนซือ้ โรงแรมเก่าในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ มาปรับปรุงเป็น ‘Burger King Motel’ เพือ่ ใช้ใน การโปรโมทเบอร์เกอร์ไก่ตวั ใหม่ทชี่ อื่ ว่า ‘TenderCrisp’ โดยข้าวของเครือ่ งใช้ทกุ ชิน้ ในโรงแรมต่างถูกประทับตาด้วยโลโก้ ของเบอร์เกอร์คงิ แต่อย่าเพิง่ คิดว่ามีเงินตุงกระเป๋าแล้วจะเข้าไปลิม้ ลองเบอร์เกอร์ไก่สตู รใหม่ได้งา่ ยๆ เพราะคนทีต่ อ้ งการ เข้าพักต้องท�ำการจองห้องผ่านทาง www.facebook.com/BurgerKingNZ ซึง่ มีรปู แบบแตกต่างจากโรงแรมทัว่ ไปอยูม่ าก พอสมควร โดยคุณจะต้องติดตามกิจกรรมในแฟนเพจอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ ไหร่ทเี่ ห็นว่ามีการเปิดให้รว่ มกิจกรรมคุณต้อง หมัน่ เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพ พร้อมกับแท็กเพือ่ นอีก 3 คน ถึงจะมีการยืนยันการจองห้องพักเกิดขึน้ เท่านัน้ ยังไม่สาแก่ใจ เบอร์เกอร์คงิ เพราะเมือ่ คุณกลายเป็นแขกของโรงแรมแล้วคุณต้องเดินตามกติกา โดยต้องเช็กอินและแชร์ภาพลงบน เฟซบุก๊ พร้อมใส่แฮชแท็ก #MOTELBK อีกด้วย เห็นหรือยังว่าการจะกินเบอร์เกอร์ไก่สกั ชิน้ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย

10 - 24 7

โบสถ์เกย์

แห่งแรกในบราซิล

กลุม่ เกย์บราซิเลียนทีน่ บั ถือคริสต์ศาสนาไม่ได้ทำ� เพียงแค่ ประท้วงเรียกร้องความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ให้กบั เพศทีส่ ามเท่านัน้ แต่พวกเขาได้รวมตัวกันก่อตัง้ โบสถ์คริสเตียนร่วมสมัยขึน้ อย่างมัน่ คงในริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึง่ เป็นโบสถ์ แห่งแรกทีเ่ ปิดโอกาสให้คนรักร่วมเพศสามารถเดินเข้าออก ได้อย่างเปิดเผย โดยทุกคนจะปฏิบตั ติ ามหลักพระคัมภีร์ แบบไม่มอี คติ ทัง้ นีว้ ธิ กี ารเทศน์จะสนับสนุนเรือ่ งคุณค่าของ ครอบครัว เพือ่ ส่งเสริมให้กลุม่ เกย์บราซิเลียนเติบโต อย่างสวยงาม

ธุรกิจรับซื้อ ของ (แฟน) เก่า

คนที่เคยเสียใจในความรักคงพอทราบดีว่า อาการอกหักนั้นเป็นเช่นไร และเจ็บช�้ำแค่ไหน แน่นอนว่าคงยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำพูดได้ ถ้าหากคุณยังคง ‘คิดถึง’ หรือ ‘ลืมไม่ลง’ แต่ถา้ วันนีค้ ณุ ไม่อยากเห็นตัวเองร้องไห้อย่างบ้าคลัง่ เมือ่ เห็นจดหมาย รูปถ่าย ตุก๊ ตา เสือ้ ผ้า ฯลฯ ที่ท�ำให้ภาพอันเลวร้ายหวนกลับคืนมา แนะน�ำให้ติดต่อไปที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Brandear เนือ่ งจากทีน่ มี่ ี ‘Heartbreak Box’ หรือ ‘กล่องอกหัก’ ทีช่ ว่ ยลบความทรงจ�ำจากใจได้ โดยไม่ตอ้ งไปพึง่ คลินกิ แถมยังได้เงินติดกระเป๋าและท�ำบุญไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพียงเริม่ ต้น คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ brandear.jp/ct/shitsuren_box เพื่อสั่งกล่องกระดาษสีน�้ำตาลที่มี หัวใจสีแดงอยูต่ รงกลาง ภายในกล่องจะประกอบไปด้วย คูม่ อื ส�ำหรับคนอกหัก กระดาษทิชชู ซับน�ำ้ ตา พลาสติกกันกระแทก วิธกี ารใช้กล่องอกหัก และเอกสารส�ำหรับการส่งสินค้า จากนัน้ น�ำข้าวของเครือ่ งใช้ทที่ ำ� ให้เจ็บปวดใส่ลงไปในกล่องแล้วส่งคืนบริษทั และนัง่ รอรับเงินอยูท่ บี่ า้ น โดยทางบริษัทฯ จะขอหักเงิน 100 เยน เพื่อน�ำไปบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ในประเทศก�ำลังพัฒนา


รักปารีส

ต้องเลิกล็อกกุญแจคู่รัก เคยสงสัยกันไหมว่า ความเชือ่ เรือ่ งกุญแจคูร่ กั ทีค่ ล้องแล้วจะล็อกให้ความรักของคนสองคนยืนยาว ไม่พรากจาก กันไปตลอดกาลนัน้ มาจากไหน และแม้จะยังไม่มคี ำ� ตอบทีช่ ดั เจน แต่สงิ่ ทีป่ รากฏให้เห็นอยูใ่ นกรุงปารีสเวลานีค้ อื ภาพกุญแจทีป่ กคลุมเต็มราวสะพานปง เด ซาร์ ซึง่ ตามกฎหมายแล้วการกระท�ำดังกล่าวมีความผิดฐานท�ำลาย ทรัพย์สนิ สาธารณะ แต่ดเู หมือนว่าจะถูกละเว้นมานานมากจนหลายคนเคยชินกับการท�ำลายความสวยงามของ เมือง ดังนัน้ ลิซา่ แอนเซลโม และลิซา่ เทย์เลอร์ ฮัฟฟ์ จึงได้จดั แคมเปญ ‘No Love Locks’ ขึน้ มาเพือ่ รณรงค์ ให้นกั ท่องเทีย่ วและคูร่ กั ทีม่ าเยือนประเทศฝรัง่ เศส เลิกคล้องกุญแจบนราวสะพาน พร้อมกับเรียกร้องให้ภาครัฐ ก�ำจัดกุญแจทีถ่ กู คล้องอยูแ่ ล้วออกไปให้หมด เนือ่ งจากสะพานต้องรับน�ำ้ หนักกุญแจจ�ำนวนมากเกินความจ�ำเป็น บวกกับสนิมทีก่ ดั กร่อนเหล็กจะท�ำให้สะพานเสียหาย และอาจน�ำไปสูห่ ายนะได้ นอกจากนีล้ กู กุญแจทีท่ งิ้ ลงไป ในแม่นำ�้ เซนจะท�ำอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม

“Fear doesn’t shut you down ; it wakes you up” “ความกลัวไม่ได้หยุดคุณ แต่มันปลุกคุณให้ตื่นขึ้น” เวโรนิก้า รอธ, นักเขียนนวนิยายยอดฮิต เรื่อง Divergent

แอปเปิ้ลจดสิทธิบัตร Transparent Texting ทุกวันนีพ้ ฤติกรรมการจดจ่ออยูก่ บั หน้าจอโทรศัพท์ มือถือขณะก�ำลังเดินอยูแ่ สดงให้เห็นอยูเ่ กลือ่ นเมือง และปัญหาทีต่ ามมามากคือ อุบตั เิ หตุจากการเดิน โดยไม่ระมัดระวัง แอปเปิล้ จึงพยายามออกแบบ ‘Transparent Texting’ ขึน้ มาอ�ำนวยความสะดวกสบาย ให้แก่ผใู้ ช้โทรศัพท์และช่วยลดอุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดขึน้ โดยแอพฯ ตัวนีจ้ ะท�ำให้นกั แชทสามารถเดินไป เล่นโทรศัพท์ไปแบบไร้กงั วล เนือ่ งจากสามารถ แสดงภาพวิดโี อผ่านกล้องด้านหลัง จากนัน้ ภาพดังกล่าว จะปรากฏเป็นพืน้ หลังของโทรศัพท์ ราวกับว่าหน้าจอ โปร่งแสงจนสามารถมองทะลุได้ ข้อดีคอื ท�ำให้ผทู้ ใี่ ช้งาน โทรศัพท์สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ ในขณะทีก่ ำ� ลังเดินอยู่ อย่างไรก็ตามเวลานีย้ งั ไม่มขี อ้ มูล ออกมายืนยันว่าเจ้าแอพฯ นีท้ ำ� งานได้แจ่มแจ๋วแค่ไหน แต่ลา่ สุดมีขา่ วออกมายืนยันว่า แอปเปิล้ ได้ยนื่ จด สิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

หลักสูตรฝึกสุนัขให้รู้จักเซลฟี่

ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ดี ลองโยนกระดูกสักชิ้นให้สุนัข แน่นอนว่ามันอาจจะ มีความสุขไปทัง้ วัน แต่ถา้ วันไหนคุณอยากสอนสุนขั ถ่ายรูป ต้องลองยืน่ ไอแพด ให้มนั และคุณจะรูว้ า่ แท้จริงแล้วมันถ่ายรูปตัวเองแบบเซลฟีได้ดไี ม่แพ้มนุษย์ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ศูนย์ฝึกอบรมสุนัข City Dog ในลอนดอน ที่มีอดีต นักฟิสกิ ส์ขององค์การนาซ่า นิโคล สก็อต เป็นเจ้าของ เขาหันมาเปิดหลักสูตร iDog Clinic ซึง่ มุง่ เน้นการสอนให้สนุ ขั รูจ้ กั การเล่นสเก็ตบอร์ด และมีมารยาทใน การเดินเล่นตามสวนสาธารณะ โดยใช้ระยะเวลา 90 นาทีในการฝึกฝนแต่ละครัง้ และเป็นการสอนอย่างเข้มงวดแบบตัวต่อตัว สนนราคาต่อหนึ่งบทเรียน อยูท่ ี่ 247 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7,400 บาท นอกจากนัน้ ยังมีการสอนให้ สุนขั ถ่ายภาพตัวเองแบบเซลฟีจ่ ากไอแพด โดยจะใช้แอพฯ Big Camera Button ทีช่ ว่ ยให้สนุ ขั ใช้จมูกหรือขาหน้ากดชัตเตอร์ได้อย่างง่ายดาย และสอนให้วาด รูปด้วยแอพฯ Puppy Painting รวมถึงสอนให้ท�ำตามค�ำสั่งที่เป็นตัวหนังสือ โดยใช้แอพฯ Big Words


M Y W ORK Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์ เป็นแค่นักวาด ภาพประกอบธรรมดา ที่ชอบวาดรูปผู้หญิง ก็เท่านั้น

ถึงแม้ ไอซ์-รัตตา อนันต์ภาดา จะพยายามอธิบายตัวตนของเธอ ด้วยประโยคสุดแสนธรรมดา แต่เมือ่ เลือ่ นสายตาไปเพ่งพินจิ ลายเส้น อันสวยงาม มีเอกลักษณ์ โทนสีพาสเทลที่สะท้อนความอ่อนหวาน นุ่มนวลแบบผู้หญิง บวกกับรายละเอียดของสรรพสิ่งที่เผยให้เห็น วิสยั ทัศน์ ภาพมายา ความบ้า อัจฉริยภาพ และความงดงามราวบทกวี คงจะพอยืนยันได้ว่า แท้จริงหญิงสาวนักวาดภาพประกอบคนนี้ ไม่ ธ รรมดา เธอเป็ น ศิ ล ปิ น นั ก วาดภาพประกอบแห่ ง ยุ ค ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะร่วมสมัย ทีผ่ า่ นมาเธอมีโอกาสได้รว่ มงานกับศิลปะหลากหลายแขนง ไม่วา่ จะเป็นการร่วมวาดภาพประกอบบทความและภาพหน้าปกนิตยสาร ชือ่ ดังหลายเล่ม รวมถึงการออกแบบลายผ้าพันคอให้กบั ห้องเสือ้ อย่าง โคลเซ็ท (Kloset) และล่าสุดแบรนด์ถงุ ยางอนามัยอย่างดูเร็กซ์ (Durex) ได้ทาบทามให้เธอร่วมออกแบบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์คอลเลคชัน่ พิเศษ

หญิงสาวผูท้ เี่ ดินตามฝัน

เป็นคนชอบวาดรูปและอ่านการ์ตนู มาตัง้ แต่เด็ก วันหนึง่ มีโอกาสเห็น ผลงานของ Jason Brooks นักวาดภาพประกอบแนวป๊อปอาร์ตทีว่ าด เฉพาะภาพผูห้ ญิง จากนัน้ จึงเริม่ คิดว่านักวาดภาพประกอบเป็นอาชีพ ในฝัน แต่พอโตขึน้ กลับต้องเผชิญหน้ากับความจริงทีว่ า่ อาชีพนักวาด ภาพประกอบไม่ได้มั่นคงถึงขั้นเลี้ยงชีพให้อยู่รอดได้อย่างยาวนาน หลังจากเรียนจบจึงต้องไปท�ำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ จนวันหนึ่งมีงาน วาดภาพประกอบผ่านเข้ามา ซึง่ หลังจากทดลองท�ำแล้วดันเกิดความ รูส้ กึ ว่าได้สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ จึงตัดสินใจลาออกจากชีวติ มนุษย์เงินเดือน ประกอบกับไอซ์วาดภาพเป็นงานอดิเรก ท�ำให้มีผลงานสะสมไว้เป็น จ�ำนวนมาก หลังจากนั้นไม่นานมีนิตยสารฉบับหนึ่งติดต่อเข้ามา ให้วาดภาพประกอบคอลัมน์ ซึง่ จุดนีเ้ องทีเ่ ป็นก้าวแรกในการยึดอาชีพ นักวาดภาพประกอบอย่างจริงจัง

เผยตัวตนบนงานศิลป์

ชอบวาดภาพผู้หญิงแนววินเทจ หากสังเกตดูจะเห็นว่าผลงานทุกชิ้น ต้องมีผหู้ ญิงเป็นหลัก และตามมาด้วยรายละเอียดของสรรพสิง่ ทีช่ ว่ ย ส่งเสริมให้งานสามารถสือ่ ถึงหัวข้อทีก่ �ำหนดได้อย่างดีทสี่ ดุ ส่วนใหญ่ คนทัว่ ไปมักนิยามผลงานของไอซ์วา่ เป็นแนว ‘Feminine’ (แสดงออก ถึ ง อารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ที่ ล ะเมี ย ดละไมของสตรี ) ด้ ว ยความที่ ดูเป็นผูห้ ญิงจ๋า ฟุง้ ฝัน แฟนตาซี ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจมาจาก ศิลปินทีช่ นื่ ชอบ บวกกับสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ นมีแต่ผหู้ ญิงล้วน รวมถึง การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ�ำที่ไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยแม้แต่คนเดียว ท�ำให้ทผี่ า่ นมาได้ซมึ ซับธรรมชาติความเป็นผูห้ ญิงเข้าไปมาก จึงคิดว่า ควรหยิบอารมณ์เหล่านั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะผู้หญิง มีอารมณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน แฝงไปด้วยความลึกลับ และยากที่จะ คาดเดา บางครั้งไม่จ�ำเป็นต้องพูดอะไรออกมา แต่สามารถถ่ายทอด อารมณ์ออกมาทางสีหน้าหรือสายตาได้

12 - 24 7

ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการท� ำ งานของไอซ์ เ ริ่ ม ต้ น จากรั บ โจทย์ ม าตี ค วามว่ า อารมณ์แบบไหนทีต่ อ้ งแสดงออกให้ตรงคอนเซ็ปต์ ซึง่ ส่วนใหญ่ลกู ค้า ที่เข้ามามักจะเป็นคนที่ต้องการงานที่มีคาแร็กเตอร์แบบไอซ์อยู่แล้ว ระดับหนึ่ง ดังนั้นหน้าที่ของไอซ์คือการต่อยอดความคิดเพื่อน�ำมา สร้างสรรค์เป็นผลงาน พอคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วไอซ์ ถึงจะเริม่ ต้นสเก็ตช์ภาพขึน้ มาประมาณ 3-4 แบบ เพือ่ เป็นทางเลือกให้แก่ ลูกค้า และหลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจได้แล้ว ไอซ์จะน�ำภาพสเก็ตช์มา พัฒนาเป็นผลงานจริง ซึ่งทุกขั้นตอนใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด อย่าง ผลงานชิ้นล่าสุดที่ท�ำคือ ออกแบบคอลเลคชั่นกล่องใส่ถุงยางอนามัย ให้กับดูเร็กซ์ โดยทางดูเร็กซ์ต้องการให้แบรนด์ที่ดูเหมือนเป็นการ ปลุกใจเสือป่าเหมาะส�ำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ตอนแรกไอซ์คิดว่า คาแร็กเตอร์ของตัวเองไม่คอ่ ยเหมาะกับการออกแบบกล่องถุงยางอนามัย เพราะปกติทำ� แต่ภาพประกอบทีห่ วานมาก ดังนัน้ จึงต้องท�ำการบ้านว่า จะแสดงถึงอารมณ์รักยังไงให้อยู่ในขอบเขตที่ดูไม่สาวแตกจนเกินไป ทุกเพศทุกวัยสามารถจับต้องได้ ซึง่ ต้องยอมรับว่าเป็นงานทีแ่ ปลกใหม่ และค่อนข้างท้าทาย

กล้าทดลองสิง่ แปลกใหม่

ตอนแรกคิดว่าจะออกแบบเป็นภาพผูห้ ญิงทัง้ หมด แต่พอกลับมามองว่า ถุงยางอนามัยต้องขายผู้ชาย จึงลองใส่ภาพผู้ชายลงไปในงานด้วย จึงกลายมาเป็นภาพผู้ชาย 2 กล่อง และผู้หญิง 2 กล่อง ซึ่งหากน�ำ ทัง้ 4 กล่องมาวางเรียงกันจะเป็นภาพวาดชิน้ เดียว โดยไอซ์ได้ไอเดียมาจาก การคิดถึงเรื่องความรัก จึงหยิบประเด็นเรื่องรักแรกพบมาน�ำเสนอ เพราะช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความรู้สึกสนุกและตื่นเต้น ที่สุด จากนั้นจึงน�ำเรื่องราวมาผสมกับค�ำว่า ‘Throwback Thursday’ หรื อ ‘วั น วานยั ง หวานอยู ่ ’ เนื่ อ งจากต้ อ งการสื่ อ ความหมายถึ ง การย้อนกลับไปในวันที่พบกันครั้งแรก รวมถึงห้วงเวลาที่สนุกหรือมี ความสุขมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังท�ำให้คดิ ไปถึงสมัยคุณแม่ยงั สาวด้วย ท�ำให้ตดั สินใจน�ำศิลปะแนวป๊อปยุค 80’s มาประยุกต์ใช้ โดยผสมผสาน เข้ากับคาแร็กเตอร์ส่วนตัว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืองานที่ให้ความรู้สึก ร่วมสมัย ดูเท่ และแฝงไว้ด้วยความสนุก เวลานี้ทางดูเร็กซ์ได้ออก วางจ�ำหน่ายแล้ว มีทงั้ หมด 450,000 กล่อง ครัง้ แรกทีเ่ ห็นงานของตัวเอง วางขายรู้สึกอยากเดินเข้าไปหยิบดู อยากถ่ายรูปเก็บไว้ แต่เกรง คนขายจะทักว่า “มาดูทำ� ไมเหรอหนู ตรงนีไ้ ม่ใช่ทอ็ ฟฟี”่

เต็มทีก่ บั งาน

การเป็นนักวาดภาพประกอบอาจจะยากในช่วงแรกทีต่ อ้ งพยายามสร้าง คาแร็กเตอร์ของตนเองขึน้ มา ต่อจากนัน้ เป็นเรือ่ งของคนทีไ่ ว้วางใจใน ฝีมือและมอบหมายงานมาให้ ซึ่งไอซ์คิดว่าสิ่งที่ส�ำคัญในการท�ำงาน ร่วมกับลูกค้า คือ การตรงต่อเวลา แสดงความเป็นครีเอทีฟ มีทศั นคติทดี่ ี และท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะงานที่ท�ำในวันนี้จะเป็น

My Profile

อายุ : 29 ปี อาชีพ : Digital Illustrator การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปะและ การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดตามผลงานได้ทาง : www.behance.net/ISEDieeis และ www.facebook.com/IseAnanphada

After Work

ถ้ามีเวลาว่างจะใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติทวั่ ไป คือ ดูหนัง อ่านการ์ตนู ฟังเพลง เล่นเกม หรือบางทีอาจจะมี ไปเทีย่ วกับเพือ่ นเพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ

พอร์ทฟอลิโอในอนาคต ถ้าท�ำงานออกมาไม่ดีนั่นหมายถึงชื่อเสียง ในอนาคตจะตกต�ำ่ ลงเรือ่ ยๆ ดังนัน้ จึงต้องท�ำทุกวันให้ดที สี่ ดุ ส�ำหรับไอซ์ ความยากในการท�ำงานอยูท่ กี่ ารลงมือท�ำ เพราะงานแต่ละชิน้ จะทุม่ เท และใช้เวลานาน อย่างกล่องดูเร็กซ์ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เนือ่ งจาก มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึง่ เป็นแนวทางทีเ่ ลือกท�ำเองมาโดยตลอด เคยมีบางคนบอกว่า ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องใส่อะไรลงไปเยอะขนาดนี้ หากลดทอนลงบ้างอาจท�ำให้งานเสร็จเร็วขึ้น แต่ไอซ์คิดว่าที่ผ่านมา ลงมือท�ำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจนกลายคาแร็กเตอร์ของเราไปแล้ว จึงไม่อยากเปลี่ยน แต่ถ้าลูกค้ามองว่าเยอะเกินไป ต้องการให้ปรับ แก้ก็สามารถท�ำให้ได้ เพราะไอซ์ไม่ใช่คนอีโก้สูง แต่ที่ส� ำคัญคือ ต้องไม่มาท�ำร้ายคาแร็กเตอร์ของเรามากจนเกินไป

บอกลาความซ�ำ้ ซากจ�ำเจ

ทุกวันนี้เวลาเลือกรับงาน ส่วนใหญ่ไอซ์จะดูที่ไทม์ไลน์เป็นหลัก เพราะบางงานละเอียดมากจึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลานาน หากมีเวลาเพียงแค่ สัปดาห์อาจจะไม่ทนั ไอซ์ทำ� งานทุกวันประหนึง่ พนักงานประจ�ำ เพียงแค่ นั่งท�ำอยู่ที่บ้าน โดยจะตื่นตอนเช้าเพื่อลุกขึ้นมาท�ำงานจนถึงเที่ยง จากนัน้ ออกไปทานข้าวแล้วกลับมาท�ำต่อจนถึงเย็น ก่อนจะพักทานข้าว อีกรอบและกลับมาท�ำต่อถึง 3-4 ทุม่ แล้วค่อยเปลีย่ นอิรยิ าบถไปท�ำ อย่างอืน่ อาจจะมีบางวันทีต่ อ้ งการใครสักคนคุยด้วยก็จะออกไปท�ำงาน กับเพือ่ นข้างนอก หรือบางทีมคี วามรูส้ กึ ว่าท�ำงานแบบเดิมซ�ำ้ กันทุกวัน จนเบือ่ ชีวติ ไม่มอี ะไรแปลกใหม่ คิดงานไม่ออก รูส้ กึ ตัน ซึง่ ไอซ์มองว่า วิธแี ก้ปญ ั หาความเบือ่ หน่ายนี้ คือ รับงานจากลูกค้าแปลกๆ เนือ่ งจาก ลูกค้าจะท�ำให้มโี อกาสได้สร้างสรรค์งานใหม่ๆ เหมือนมีประสบการณ์ เพิม่ พูนขึน้ เรือ่ ยๆ


CText:over Story อรรถสิทธิ,์ สิรญิ า,เพลงมนตรา


สงกรานต์ปนี รี้ อ้ นแรงกว่าเคย ไม่ใช่เพราะสภาพอากาศที่ ร้อนจัด แต่เป็นเพราะสิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์เชิงพาณิชย์ ขึ้นมาต่างหาก ดราม่าระดับภูมิภาคเลยเกิด แม้จะเป็น การจัดงานโดยบริษทั เอกชน และไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องใดๆ กับการท่องเทีย่ วสิงคโปร์กต็ าม แต่กส็ ร้างความไม่พอใจให้กบั คนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ย จนเกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่าง กว้างขวาง ว่านีค่ อื ‘ภัยคุกคามทางวัฒนธรรม’ รูปแบบหนึง่ ทีค่ นไทยผูม้ ใี จรักชาติจะท�ำเป็นเพิกเฉย หรือนิง่ นอนใจไม่ได้

ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วยก็ออกแรงต้านกระหึม่ โซเชียล มีเดียและเว็บบอร์ดต่างๆ บ้างก็จิกกัดด่าทอสิงคโปร์ว่า ‘ขี้ขโมย’ แถมยังตราหน้าว่าเป็นวิถีของ พ่อค้าหัวหมอ ที่ไร้วัฒนธรรมอันดีงามเป็นของตัวเอง และอาศัยโอกาส ที่สถานการณ์บ้านเมืองของไทยไม่สงบ ช่วงชิงนักท่องเที่ยวไปแบบ ไร้ยางอาย กระนั้นก็มีฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามด้วย โดยให้เหตุผลว่า ดีเสียอีก ที่สิงคโปร์ช่วยโปรโมทประเพณีไทยแบบฟรีๆ โดยที่ ททท.ไม่ต้องเสีย ค่าโฆษณาสักบาทเดียว แถมยังเป็นการยกระดับเทศกาลนีใ้ ห้เป็นสากล มากขึน้ ด้วย มองไปทางไหนไทยก็มแี ต่ได้กบั ได้ และถือเป็นการให้เกียรติ ประเทศไทยอีกต่างหาก เพราะใช้ชอื่ ว่า ‘สงกรานต์’ โดยตรง แทนทีจ่ ะ เปลี่ยนไปใช้ ‘Water Splashing Festival’ ซึ่งหากเป็นอย่างนั้น น่าจะ ส่อถึงเจตนาทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ หรือมีลบั ลมคมในแอบแฝง อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเมื่อออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานนี้ทน แรงกดดันไม่ไหว ผู้จัดงานเลยลดสเกลกลายเป็นสงกรานต์แบบไร้นำ�้ (Waterless Songkran) ไปโดยปริยาย ท�ำให้งานสงกรานต์ที่สิงคโปร์ ออกแนวเทศกาลดนตรี ละเล่นคอนเสิรต์ เสียมากกว่า อารมณ์ประหนึง่ ว่า ไทยจัดงาน Okterbofest ตกแต่งบรรยากาศและสีสันต่างๆ เหมือนที่ เยอรมันเป๊ะ แต่ห้ามขายเบียร์! ออกมาอีหรอบนี้กร่อยไม่กร่อยก็คง ไม่ตอ้ งรอดูถงึ วันงาน งานสงกรานต์ ที่ สิ ง คโปร์ ยั ง เปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ด งานจาก ย่านปาดัง ซึ่งเป็นลานกว้าง ไปจัดที่เซ็นโตซ่า ซึ่งเป็นสถานที่ปิดกว่า นั ย ว่ า เพื่ อ เป็ น การลดแรงเสี ย ดทาน พร้ อ มกั บ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น หน้าเว็บไซต์และยูอาร์แอลจากเดิม คือ www.celebratesongkran.com เป็น https://celebratesongkran.eventclique.com โดยไม่ใช้ภาพ การสาดน�ำ้ อย่างสนุกสนานมาโปรโมทอีเวนต์นแี้ ล้ว อย่างไรก็ดี พึงทราบว่าสงกรานต์ในต่างแดนได้ถอื ก�ำเนิดมานาน พอๆ กับการที่มีคนไทยไปตั้งรกรากและชุมชนในเมืองต่างๆ ทั่วโลก สงกรานต์ที่สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกัน จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยปีนี้ สมาคมไทย สิงคโปร์ จัดงานสงกรานต์ขนึ้ ทีร่ า้ น IndoChine Waterfront ในวันที่ 13 เมษายน โดยคิดค่าบัตรผ่านประตู 10 เหรียญสิงคโปร์ มีกจิ กรรมสาดน�ำ้ ประกวดหนูนอ้ ยสงกรานต์ และการละเล่นพืน้ บ้านไทย ต่างๆ อีกมากมาย เมื่อหันมามองเทศกาลสงกรานต์ของไทย ในวันนี้ถูกแปรเปลี่ยน จากการ ‘รดน�้ำด�ำหัว’ เป็นภาพของเทศกาลสาดน�้ำไปตั้งแต่เมื่อใด อาจเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะหาค�ำตอบ แต่ทรี่ คู้ อื ภาพทีเ่ ปลีย่ นไปของสงกรานต์ ในวันนีก้ ำ� ลังเป็นเหมือนดาบสองคมมาสูป่ ระเทศไทย คมแรกทีไ่ ม่เข้าเนือ้ คือ เป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเป็นประวัติการณ์ มีการ ประกอบธุรกิจหาก�ำไรท�ำให้เม็ดเงินแพร่สะพัดภายในประเทศเป็นทวีคณู แต่อกี คมทีเ่ ข้าเนือ้ คือ ประเพณีอนั งดงามดัง้ เดิมของไทยทีม่ คี วามเกีย่ วพัน กับความเชือ่ และศาสนา ก�ำลังถูกกลืนกลายให้เป็นเพียงหนึง่ ในเทศกาล สนองกิเลสตัณหาของผูค้ น เห็นได้จากการบิดเบือนพิธกี รรมสรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ เป็นสาดน�้ำใส่กันอย่างไม่เลือกหน้า ซึ่งมีลักษณะที่ รุนแรงและดูกา้ วร้าวมากขึน้ ทุกวัน การเฉลิมฉลองด้วยการเสพสุราอย่าง เมามาย จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทัง้ การทะเลาะ วิวาท และอุบตั เิ หตุบนท้องถนน รวมถึงการอวดสรีระและยัว่ ยุทางเพศ 24/7 ได้เชือ้ เชิญนักวิชาการทางวัฒนธรรม และนักวิจยั ทีค่ ลุกคลี ตีโมงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล, อาจารย์กฤษณา พรพิบูลย์ และวรัญญา พิมพ์ศรี มาร่วม แสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการที่สิงคโปร์จัดงานดังกล่าว และจัดเป็นภัยคุกคามทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึง่ หรือไม่ สุดท้ายเมื่ออ่านเรื่องราวนี้แล้ว โปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัว ตัดสินใจเองว่า ‘เรา’ หรือ ‘เขา’ ที่ส่งเสริมหรือลดทอนคุณค่าของ ประเพณีสงกรานต์ และจริงๆ แล้วประเพณีนี้ควรจะหวงแหนหรือ แบ่งปัน

มุมมองที่มีต่อวันสงกรานต์ ไทย ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

วรั ญ ญา: เมื่อก่อน สงกรานต์คือความสุขที่ได้เล่นน�้ำ เป็นไฮไลท์ ส�ำคัญของเด็กๆ ในช่วงปิดเทอมใหญ่ ปัจจุบนั จากมุมมองของคนท�ำงาน สงกรานต์คอื วันหยุดยาว คนต่างจังหวัดได้กลับบ้านยาวๆ ยิง่ ถ้ามีวนั หยุด พักผ่อน ใช้วนั ลาหัว-ท้ายได้เป็นหยุด 9 วันเลยทีเดียว ในอีกมุมหนึง่ รัฐได้ พ่วงวันสงกรานต์ให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะช่วยสร้างสถาบันครอบครัว ที่เข้มแข็ง โดยก�ำหนดให้วันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว เพราะ สงกรานต์คอื การกลับไปบ้านเพือ่ พบปะพ่อแม่และญาติผใู้ หญ่ เป็นช่วง เวลาทีค่ รอบครัวได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน ซึง่ เป็นภาพสงกรานต์ใน อุดมคติทรี่ ฐั พยายามสร้างขึน้ มา ส่วนในอนาคตก็ยงั คงมองเห็นสงกรานต์ ในแบบที่เราเห็นตัวเราในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งก็คือถ้าเป็นสงกรานต์ ส�ำหรับเด็กและวัยรุน่ คือได้สนุก ได้เล่นน�ำ้ ได้ปะแป้ง ส�ำหรับคนท�ำงาน สงกรานต์คอื วันหยุดต่อเนือ่ งทีย่ าวทีส่ ดุ ในรอบปี

24 7 - 15


เราก็จะไม่ใช้ปญ ั ญาในการพัฒนา แต่ถา้ จะไม่แข่งกันเลย ก็นา่ จะดีสดุ เพราะมันจะเป็นการพัฒนาที่มีกิเลสน�ำ เราควรประเมินตัวเองได้ ยอมรับ และพัฒนาตัวเราได้เอง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ตอ่ ชุมชนอย่าง ยัง่ ยืน ไม่ใช่ประโยชน์ฉาบฉวยทีม่ ตี อ่ นายทุนเท่านัน้ โดยส่วนตัว มีความคิดเห็นว่า การที่สิงคโปร์จะจัดสงกรานต์ ก็ตอ้ งดูเนือ้ หาสาระก่อน ไม่ควรไปตัดสินทันทีเมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่าสิงคโปร์ จะจัดงานสงกรานต์ ส�ำหรับตัวเองก็รู้สึกเฉยๆ กับปรากฏการณ์นี้ ถ้าเขาสามารถจัดได้ดี คือสามารถท�ำให้สาระหรือแก่นของสงกรานต์ มีพลังขึ้นมาเอื้อประโยชน์กับชุมชน (เพราะในสิงคโปร์เองก็มีชุมชน ทีน่ บั ถือศาสนาพราหมณ์อยู)่ นัน่ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี และน่าศึกษาเป็น ตัวอย่าง เท่าทีไ่ ด้สมั ผัสกับคนสิงคโปร์มานัน้ เขามีศกั ยภาพมากในการ ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เข้าใจง่าย โดยไม่ท�ำให้ ความหมายผิดเพีย้ น เชือ่ ว่าถ้าเขาจะท�ำ เขาจะท�ำได้ดมี ากๆ แต่ถา้ เขา ไม่ได้สนใจในสาระหรือแก่นของสงกรานต์ เพียงแต่จะจัดเป็นลักษณะ ของอีเวนต์ เชิญชวนให้คนมาเล่นสาดน�ำ้ สนุกสนานกันเท่านัน้ ก็ไม่ควร จะเป็นประเด็นที่จะต้องรู้สึกเดือดร้อนอะไร เพราะเขาไม่ได้ขโมย หรือลอกเลียนวัฒนธรรมของชาติ (ซึง่ คืออะไรก็ไม่ร)ู้ ทีน่ า่ หวงแหนไป วรัญญา: ส่วนตัวกลับเห็นด้วยอย่างยิง่ ทีส่ งิ คโปร์จะจัดงานนีข้ นึ้ เมือ่ ได้ ทราบข่าวเรือ่ งการจัดสงกรานต์จากเฟซบุก๊ ของเพือ่ นชาวสิงคโปร์ ก็รสู้ กึ ตืน่ เต้นแทนคนทีจ่ ะได้ไปร่วมงาน เพราะคิดว่างานนีจ้ ะต้องสนุกแน่ๆ เท่าทีอ่ า่ นจากข่าว ท�ำให้รไู้ ด้เลยว่าคนจัดงานต้องการยกสงกรานต์แบบ ไทยๆ ไปไว้ทนี่ นั่ จริงๆ เพราะนอกจากจะมีเล่นสาดน�ำ้ แล้ว ยังมีศลิ ปินไทย อี ก หลายคนไปแสดงคอนเสิ ร ์ ต เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศแห่ ง ความ สนุกสนานด้วย แบบทีเ่ รียกได้วา่ ‘คนจัดกะฟิน’ โดยกลุม่ เป้าหมายหลัก น่าจะเป็นกลุ่มคนสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวสงกรานต์ ทีเ่ มืองไทย หรืออยากมาเทีย่ วสงกรานต์ทเี่ มืองไทย แต่ไม่สะดวกด้วย ประการทัง้ ปวง และถ้ายังอยูท่ นี่ นั่ จะไม่ยอมพลาดงานนีเ้ ด็ดขาด เคยมีเพือ่ นสิงคโปร์บอกว่า ‘Thai people know how to have fun’ เพราะบ้านเขาทุกอย่างมันอยูใ่ นกรอบ ในกฎเกณฑ์ ชีวติ ถูกบังคับด้วย กฎหมายที่เข้มงวด ด้วยค่าปรับที่แสนแพง ท�ำให้คนสิงคโปร์มักจะ ชื่นชมกับความสนุกแบบสุดเหวี่ยงของคนไทย การจัดงานสงกรานต์ ทีส่ งิ คโปร์ในครัง้ นี้ จึงยิง่ เป็นการตอกย�ำ้ ภาพความชืน่ ชอบในวัฒนธรรม และวิถกี ารใช้ชวี ติ ของเราผ่านการจัดงานสงกรานต์

ความจริงเกีย่ วกับลิขสิทธิ์

ท�ำไมต้องต่อต้าน เมื่อสิงคโปร์จัดสงกรานต์

ผศ.ดร.อภิลักษณ์: ทีเ่ ป็นประเด็นก็เพราะงานสงกรานต์ทสี่ งิ คโปร์ ไม่ใช่คนไทยจัด ไม่ใช่งานเล็ก แต่ถกู โปรโมทอย่างกว้างขวาง ถ้าเป็น ชุมชนทีค่ นไทยช่วยกันจัดพอจะเข้าใจได้วา่ คิดถึงบ้าน แล้วจัดกันเล็กๆ ไม่ใช่ทำ� เป็นเฟสติวลั เชิญคนทัว่ โลกมาทีส่ งิ คโปร์เพือ่ เทีย่ วสงกรานต์ และการที่ประเทศหนึ่งประกาศจะจัดประเพณีประจ� ำชาติของอีก ประเทศหนึ่งให้เป็นงานใหญ่ประจ�ำประเทศตัวเองมันก็ไม่ธรรมดา ในมุมมองหนึง่ ก็เหมือนเป็นการแข่งขันทางตลาดวัฒนธรรมพอสมควร เป็นวิกฤติทนี่ า่ สนใจทีค่ นไทยควรจะหันมอง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็ควร มองวิกฤติให้เป็นโอกาส และก็ควรตระหนักเรื่องนี้พอสมควรว่าเป็น ภัยคุกคามทางวัฒนธรรมทีใ่ กล้ตวั เข้ามามากแล้ว ก่อนหน้านีเ้ รากลัว เรือ่ งเจป๊อป เคป๊อปเข้ามา ท�ำให้คนเห่ออยากไปเป็นญีป่ นุ่ เป็นเกาหลี แต่ในมุมหนึง่ แปลว่าความเป็นไทยมันขายได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า คนไทยต้องเป็นคนขายเท่านัน้ ความเป็นไทยเป็นแค่สินค้าชิ้นหนึ่ง ใครที่น�ำความเป็นไทยมา พูดถึงและผลิตได้ ก็เอาไปขายได้ นั่นมันน่ากลัวกว่าเคป๊อปและ เจป๊อปแล้ว ในแง่หนึง่ ถ้าเราไม่สนใจเรือ่ งนีแ้ ละไม่รบี แก้ไข ท้ายทีส่ ดุ มันจะกลายเป็นภัยเรือ่ งความมัน่ คงทางวัฒนธรรมทีย่ ากจะแก้ จริงๆ แล้ว สิงคโปร์กค็ งท�ำอะไรไม่ได้มาก ทีเ่ ขาน�ำไปใช้กเ็ ป็นแค่ชอื่ งาน เหมือนน�ำ ไปท�ำเป็นการตลาดเฉยๆ แต่เนือ้ แท้ความเป็นสงกรานต์คงไม่ใช่ ถึงแม้ จะมีคนไทยไปจัดให้ทโี่ น่นก็ตาม แต่กเ็ ป็นแค่งานเทศกาลแสดงความ เป็นไทยเฉยๆ ซึง่ อาจจะเป็นเรือ่ งดีกไ็ ด้ ตอนนีจ้ งึ ยังไม่คอ่ ยเห็นปัญหา แต่กังวลว่าอาจจะมีปัญหาขึ้นในอนาคต ท้ายสุดแล้วในความเป็น สงกรานต์ยงั ไงก็ตอ้ งมาทีเ่ มืองไทย ถ้าเรายังรักษาความเป็นสงกรานต์

16 - 24 7

ในเมืองไทยไว้ได้ แต่ถา้ เกิดวันหนึง่ ทีโ่ น่นมีครบทุกอย่าง ทัง้ ความสนุก และความเป็นไทย ในขณะทีเ่ มืองไทยไม่มแี ล้ว อันนีถ้ งึ ขัน้ แย่แล้วนะ กฤษณา: เข้าใจว่าทีห่ ลายคนวิพากษ์วจิ ารณ์กนั มาจากความเป็นห่วง กลัวว่าไทยจะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าสงกรานต์จะมีใน หลายๆ ประเทศ แต่ไทยเหมือนเป็นเมืองหลวงของการเล่นสาดน�้ำ ดังนั้นเมื่อสิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์ ในขณะที่ไทยเองก็ยังอยู่ใน ความไม่สงบทางการเมือง ก็เป็นไปได้ทนี่ กั ท่องเทีย่ วจะไปเล่นสาดน�้ำ ในสิงคโปร์แทน จะเห็นว่าคนไทยหลายคนสบายใจขึน้ หลังจากมีขา่ วว่า ผูจ้ ดั กิจกรรมสงกรานต์ในสิงคโปร์รณรงค์ให้งดใช้นำ�้ เพราะคิดว่าจุดขาย ส�ำคัญของสงกรานต์นั้นอยู่ที่การเล่นสาดน�้ำ แต่ส�ำหรับตัวดิฉันเอง ไม่สนับสนุนให้มองวัฒนธรรมเป็นสินค้า จึงรูส้ กึ เฉยๆ แต่ถา้ จะให้คดิ แทน คนที่ให้ความส�ำคัญกับประเด็นนี้ ก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอยู่ดี ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไร การที่เขาใช้ค� ำว่าสงกรานต์ก็ยิ่งท�ำให้ สงกรานต์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ การทีม่ ใี ครท�ำอะไรแล้วเรารูส้ กึ ว่าเหมือนมา แข่งกับเรา ก็นา่ จะมองว่าเป็นโอกาสดีทที่ ำ� ให้เราได้คดิ ได้พฒ ั นารูปแบบ หรือวิธกี าร ถ้าปีนนี้ กั ท่องเทีย่ วไปงานสงกรานต์ทสี่ งิ คโปร์มากกว่า เราก็ตอ้ ง ศึกษาว่าเขามีอะไรทีต่ า่ งกับเรา เช่น มีความปลอดภัยมากกว่า มีความ สะดวกสบายในการเดินทาง นักท่องเทีย่ วได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องชัดเจน กว่า หรือมีการจัดการที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เป็นต้น ถ้าสิงคโปร์จัดงานสงกรานต์โดยไม่ใช้นำ�้ จริง นั่นก็เป็นการ แสดงออกถึงการมองประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของชุมชน ตรงนีอ้ าจจะเป็น จุดขายส�ำหรับนักท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพก็ได้ หากจะมองว่าเป็นคูแ่ ข่ง ก็สามารถคิดได้วา่ ถ้าเราไม่มคี แู่ ข่ง

ในช่วงทศวรรษ 1980 ได้การพูดถึงการละเมิดทาง วัฒนธรรม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ างวัฒนธรรม ทีเ่ กิดจากการทีส่ งั คมตะวันตกฉกฉวยใช้ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมอย่างไม่มคี วามเคารพ ซึง่ ชวนให้คดิ ต่อว่า ท�ำไมจึงต้องปกป้องความเป็นต้นฉบับ ท�ำไมประเพณี ถูกดัดแปลงให้เพีย้ นไปจากเดิมไม่ได้ และสืบเนือ่ งจาก ทีม่ กี ารโปรโมทเทศกาลสงกรานต์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ สิงคโปร์ ทีก่ ำ� ลังจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน ผ่านทางเว็บไซต์ www.celebratesongkran.com จนท�ำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์โจมตีรฐั บาล สิงคโปร์อย่างหลากหลายบนโซเชียล มีเดีย มีทงั้ ทีเ่ ข้าใจ ว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการขโมยวัฒนธรรม! (ใครเป็นเจ้าของ) บางกระแสแสดงอาการเป็นห่วงเป็นใย เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งผลให้มกี ารหยิบยก เรือ่ งลิขสิทธิท์ างวัฒนธรรมขึน้ มาถกเถียง แต่หากลองมองย้อนกลับไปในหน้าประวัตศิ าสตร์ การรวมตัวกันของดินแดนในอุษาคเนย์แล้ว คุณจะพบว่า แท้จริงสงกรานต์เป็นวันหยุดทางราชการของรัฐทมิฬนาฑู ในประเทศอินเดียและศรีลงั กา นอกจากนัน้ ยังเป็น ประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดูของหลายประเทศ ในเอเชียใต้ เช่น เนปาล บังกลาเทศ ตลอดจนประเทศ ทีน่ บั ถือพุทธศาสนา เช่น พม่า กัมพูชา ลาว และไทย ซึง่ ทัง้ หมดชีใ้ ห้เห็นชัดว่า สงกรานต์เป็นประเพณีที่ ไม่มปี ระเทศใดประเทศหนึง่ เป็นเจ้าของแบบผูกขาด ดังนัน้ ค�ำว่าสงกรานต์จงึ ไม่มลี ขิ สิทธิ์ และถึงแม้จะมี การพยายามยืน่ ขอจดก็ไม่สามารถเกิดเป็นลิขสิทธิไ์ ด้ เนือ่ งจากสงกรานต์เป็นเพียงชือ่ เรียกประเพณี ไม่ใช่ งานสร้างสรรค์ทที่ ำ� ขึน้ ใหม่และสามารถระบุชอื่ ผูป้ ระพันธ์หรือศิลปินได้ชดั เจนอย่าง วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ รวมถึง การละเล่นสาดน�ำ้ ปะแป้ง ก็ไม่สามารถมีลขิ สิทธิไ์ ด้เช่นกัน เพราะเป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน


22,000

ค่าใช้จา่ ย ล้านบาท คือเม็ดเงินทีค่ นกรุงเทพฯ ใช้จา่ ยในช่วงสงกรานต์ โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดค่าครองชีพ-การเมือง ฉุดเม็ดเงินจับจ่ายภายในประเทศในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปนี หี้ ดตัว เป็นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี

ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล

รูจ้ กั ต�ำนานพืน้ บ้าน และการละเล่นในวันสงกรานต์ ธรรมบาลกุมาร - นิทานต้นก�ำเนิดนางสงกรานต์

ทัง้ 7 โดยท้าวกบิลพรหมผูเ้ ป็นบิดา ได้ถามปัญหาทดสอบ ปัญญาของธรรมบาลกุมาร แต่ธรรมบาลกุมารรูภ้ าษานก จึงแอบฟังค�ำตอบที่ถูกต้องจากพวกนก แล้วน�ำมาตอบ ท้าวกบิลพรหมจึงต้องตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร แต่ เศียรของท้าวกบิลพรหมจะตกพืน้ ไม่ได้ ตกน�ำ้ ไม่ได้ และ อยูใ่ นอากาศไม่ได้ จึงต้องให้ธดิ าทัง้ 7 น�ำพานมารองไว้ และแห่เวียนรอบเขาพระสุเมรุเป็นประจ�ำทุกปี

ผีนางด้ง - เล่นกันในเวลากลางคืน ยกเว้นวันพระ และช่วง

เทศกาลสงกรานต์ โดยจะเล่นกันบริเวณทีม่ พี นื้ ทีม่ าก เช่น ลานบ้าน โดยจะมีผเู้ ข้าทรงเป็นผูห้ ญิง 2 คน เมือ่ เข้าทรงแล้ว จะถือกระด้งเป็นอาวุธคอยเฝ้าสาก คนอื่นๆ ก็จะเข้าไป แย่งสากและถูกนางด้งไล่ตี บางครั้งก็มีการร่ายร�ำของ ชาวบ้านกับนางด้งด้วย

ผีแม่ศรี - เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวปทุมธานี

ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่น โดยให้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกลางวง เอาผ้าผูกตาไว้และให้ปดิ หูดว้ ย นัง่ ประนมมือมีธปู 3 ดอก คนอืน่ ๆ ให้ยนื ล้อมแล้วเดินวนซ้ายพร้อมปรบมือร้องเพลง แม่ศรีจนกว่าผีจะเข้าแม่ศรี ถ้าผีเข้าแม่ศรีมือจะสั่นแล้ว ล้มลง สามารถถามค�ำถามกับแม่ศรีได้ หรือจะเชิญแม่ศรี เล่นด้วยโดยจะให้รำ� หรือร้องเพลงอะไรก็ได้ เป็นการสนุก ครึกครืน้ ถ้าจะเลิกเล่นจะให้ผแี ม่ศรีออก ก็ให้แก้ผา้ ผูกตา ออกแล้วเป่าหูแม่ศรีกจ็ ะล้มลง ผีกอ็ อกทันที

เล่นสะบ้า - ลูกสะบ้า เป็นลูกกลมแบน ตรงกลางนูน มีเปลือกแข็ง เลือกเล่นได้หลายรูปแบบ เช่น สะบ้าลูกสาว สะบ้าทอย สะบ้านัง่ สะบ้าขอทาน ฯลฯ แต่ทนี่ ยิ มคือ สะบ้าร�ำ เป็นการแข่งกันระหว่างฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ฝ่ายใด เล่นแพ้ตอ้ งเป็นฝ่ายร�ำ 18 - 24 7

การเดินทาง ที่พัก ซึ่งผู้ประกอบการอาจถือโอกาสเอาเปรียบลูกค้า หรือผู้ใช้บริการได้ เช่น การตั้งราคาที่ไม่สมเหตุสมผล และการลด คุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น อีกแง่มมุ หนึง่ เกีย่ วกับสงกรานต์ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความหมายเดิมของสงกรานต์มากนัก คือ การทีส่ งั คม เปลี่ยนไปในทางที่ผู้คนเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อมาท�ำงานก็ดี มาเรียนหนังสือก็ดี สงกรานต์กค็ อื วัน ‘กลับบ้าน’ และส�ำหรับคนทัว่ ไป ก็คอื ‘วันหยุดยาว’ ด้วย ท�ำให้การจราจรคับคัง่ ตัง้ แต่กอ่ นสงกรานต์และ วันสุดท้ายของวันหยุดยาว มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ สูง ผูใ้ ห้บริการขนส่งมวลชน จ�ำหน่ายตั๋วเกินราคา มีผู้ฉวยโอกาสขายตั๋วผี เกิดอาชญากรรมและ มิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ตามมา นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรอย่าง สิ้นเปลืองก็ควรถือเป็นปัญหาทางจริยธรรมด้วย เพราะถือเป็นการ เบียดเบียนสิง่ แวดล้อมและเบียดเบียนลูกหลานในอนาคตด้วย จะเห็นว่าเมือ่ ประเพณีสงกรานต์มคี วามหมายเปลีย่ นไปจากเดิม ท�ำให้มคี วามเกีย่ วข้องกับคนมากขึน้ มีการใช้ทรัพยากรมากขึน้ มีเรือ่ ง การท่องเที่ยวและธุรกิจซ้อนทับขึ้นมาอีก ท�ำให้ปัญหาทางจริยธรรม ที่เกิดขึ้นนั้นมีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากมายหลายแง่ หลายมุมมากขึน้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็เป็นการแก้ปัญหาจากส่วนกลาง คือ รัฐออกกฎระเบียบบังคับ และมักเป็นการตามแก้ที่ปลายเหตุ เช่น ห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ ผลก็คือ คนก็ซื้อเหล้าไว้ก่อน และก็ยังคงดื่มและเมาเหมือนเดิม เป็นต้น ตราบใดที่ชุมชนไม่เห็น ประโยชน์ของการไม่ดมื่ ไม่เห็นโทษของการดืม่ แอลกอฮอล์ปญ ั หานีก้ ค็ ง แก้ยาก การบังคับจากภายนอกก็ไม่ได้ผลเพราะคนก็หาทางหลีกเลีย่ ง และดื่มจนได้อยู่ดี ต่างกับในอดีตซึ่งใช้วิถีชาวบ้านในการควบคุม พฤติกรรม มันมีพลังมาก กล่าวคือ พฤติกรรมใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในชุมชน คือชุมชนเห็นร่วมกัน เห็นตรงกันว่าเป็นโทษ ผูป้ ระพฤติกจ็ ะ ไม่เป็นทีย่ อมรับในชุมชน ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งใหญ่ เพราะในอดีตคนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ชีวิตคนในปัจจุบันไม่ได้ผูกติด กับชุมชน บางคนออกไปท�ำงานที่อื่น การย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องปกติ การไม่เป็นที่ยอมรับในชุมชนไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ หรือจะมีผล ในทางควบคุม หรือการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมคนได้มากเท่าในอดีต

สงกรานต์ ไทยในปัจจุบันควรจะเป็นอย่างไร

ผศ.ดร.อภิ ลั ก ษณ์ : คิดว่าสงกรานต์เป็นเรื่องใหญ่ แต่ท� ำไม คนไม่คอ่ ยมองว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ คือคนโฟกัสไปทีก่ ารหยุดยาว พักผ่อน แต่เซนส์ของการเฉลิมฉลองหายไป แล้วสิง่ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่าน่าท�ำให้เกิดขึน้ ก็คือ แต่ละชุมชนควรพยายามด�ำรงความเป็นสงกรานต์เฉพาะถิ่นไว้ ซึง่ จะท�ำให้เกิดแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ แล้วก็ตอ้ งมาตัง้ ค�ำถามเหมือนกัน ว่าจริงๆ แล้วนักท่องเทีย่ วต้องการไปสาดน�ำ้ หรือเปล่า หรือเราคิดเอง ถ้าเราเปิดทางเลือกใหม่ เค้าก็อาจจะชื่นชอบแบบที่เป็นดั้งเดิมก็ได้ คือบางทีเราตีขลุมกันไปเองหรือเปล่า ไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่น สาดน�ำ้ ไม่ดนี ะ แต่หมายความว่าบางทีนกั ท่องเทีย่ วก็อาจอยากสัมผัส วิถแี บบไทยด้วย ควรให้ความเข้าใจ บอกเล่าทีม่ าของสงกรานต์ ตอนนี้ ประเพณีพธิ กี รรมบางอย่างก็หายไป การละเล่นโบราณก็หายไป เช่น การเล่นสะบ้า เล่นผีแม่ศรี ผีนางด้ง ประเพณีพธิ กี รรมทีเ่ กีย่ วข้องก็ควรมี ขณะเดียวกันก็ยังสนุกกับการสาดน�้ำได้ สงกรานต์นับเป็นประเพณี ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติได้สมั ผัสความเป็นไทย ซึง่ จะน�ำ ไปสูก่ ารขายอย่างอืน่ เช่น อาหารไทย สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทัง้ วัดทัง้ วังต่อ

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา การขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ ั ญาแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวช.) กระทรวง วัฒนธรรม จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา, อักษรศาสตรมหาบัณทิต และอักษรศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิต สาขา วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤษณา พรพิบลู ย์

นักวิชาการอิสระ และอาจารย์โรงเรียน ปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เคยเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษา Master of Art (Asian Studies), The Australian National University ประเทศ ออสเตรเลีย และปริญญาตรี ศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

วรัญญา พิมพ์ศรี

นักวิชาการอิสระ จบการศึกษา Master of Art (Research) และ Master of Art (Coursework) in Southeast Asian Studies, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ และปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ ั ฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไปได้ ภาคเช้าอาจจะเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรม ช่วงบ่ายจะ เล่นสาดน�ำ้ ก็ได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตภายใต้ความสุภาพและกฎหมาย กฤษณา: ควรจะรักษาสิ่งที่เป็นสาระหรือแก่นของสงกรานต์ที่เอื้อ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่ชมุ ชนในท้องถิน่ หนึง่ ๆ กล่าวคือ ควรเป็นโอกาส ที่ชุมชนจะได้ปฏิบัติอะไรบางอย่างที่กระตุ้นเตือนให้เกิดความส�ำนึก ในความเป็นปึกแผ่นของชุมชน เป็นโอกาสได้ทบทวนและแสดงความ กตัญญู-ความขอบคุณต่อบุคคลทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว และ สิ่งต่างๆ อันเป็นเหตุปัจจัยท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในปีที่ผ่านมา และเป็นการตั้งต้นที่ดีในปีต่อไป นอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่จะได้ สนุกสนาน ผ่อนคลาย ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นปีใหม่ โดยอยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ะไม่ เบียดเบียนตนเอง สังคม หรือสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ส่วนรายละเอียดวิถีการปฏิบัตินั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนแต่ละแห่งจะเห็นว่าพิธีกรรมหรือการแสดงออก อย่างไรที่จะพาไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว ไม่อยากเห็นประเพณี สงกรานต์ทสี่ าดน�ำ้ กันโครมๆ โดยไม่คำ� นึงว่าเราก�ำลังประสบภัยแล้ง ไม่อยากเห็นสงกรานต์เป็นโอกาสของการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่อยาก เห็นการก�ำหนดแบบแผนอะไรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างสุดโต่ง ไม่อยากเห็นคนใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใสที่ผลิตจากโรงงานเหมือนๆ กันทั้งประเทศ ท�ำอย่างไรวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่ สงกรานต์จะปรับตัว เปลี่ยนแปลงโดยยังรักษาคุณค่าที่แท้จริง และ ไม่มองวัฒนธรรมประเพณีแต่ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก


ส่วนกระแสต่อต้านนั้น มองว่าวาทกรรมนี้ถือเป็นภาพสะท้อน ความไม่พร้อมของคนไทยในการเข้าไปอยูใ่ นประชาคมอาเซียน นีเ่ ป็น สาเหตุวา่ ท�ำไมคนไทยจึงไม่เก็ทไอเดียเรือ่ งการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน เสียที วาทกรรมการหวงแหนสงกรานต์ไม่ได้สะท้อนถึงความใจแคบ และความเชือ่ ทีว่ า่ ชนชาติของชัน้ ดีเลิศกว่าชนชาติอนื่ (Ethnocentric) เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม อย่างรุนแรง ที่อาจจะเป็นสาเหตุส�ำคัญที่จะท�ำให้ประชาคมอาเซียน ที่ ห ลายฝ่ า ยเพี ย รสร้ า งมั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น มาล่ ม ไม่ เ ป็ น ท่ า ได้ เพราะ แนวคิ ด หลั ก ของการสร้ า งประชาคมอาเซี ย นคื อ การสร้ า งชุ ม ชม ขนาดใหญ่เพื่อเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยมีรากฐานส�ำคัญมาจากการสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและ วัฒนธรรมเพือ่ ทีจ่ ะหลวมรวมทัง้ 10 ประเทศเข้าไว้ดว้ ยกัน เมือ่ หัวใจของการอยูร่ ว่ มกัน คือ การพึง่ พาอาศัยกัน แบ่งปันกัน วาทกรรมการหวงแหนสงกรานต์ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนว่าเรายัง ไม่พร้อมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกับใคร ตรงกันข้าม เรากลับพยายามสร้างความเป็นเจ้าของ ปิดกัน้ ไม่ให้เพือ่ นบ้านได้เรียนรู้ วัฒนธรรมอะไรของเราเลย ก็นา่ ห่วง

เคยร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ในสิงคโปร์ ที่จัดโดย คนไทยไหม บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง

วรัญญา: เคยไปร่วมกิจกรรมสองครั้ง คือที่วัดไทยและที่สถานทูต ที่วัดไทยจะเป็นงานสงกรานต์ที่มีการทอดผ้าป่าด้วย มีคนสิงคโปร์ มาร่วมงานเยอะมาก คาดว่าน่าจะมากกว่าคนไทย ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ปกครองที่มาท�ำบุญและพาเด็กมาด้วย มีการสรงน�้ำพระพุทธรูป สรงน�้ำพระ และเล่นน�ำ้ เด็กๆ สนุกกันมากเพราะได้วิ่งไล่สาดน�ำ้ กัน โดยไม่โดนดุ ส่วนทีส่ ถานทูต วันสงกรานต์จะเป็นวันรวมตัวของคนไทย จากทุกสังคม ตัง้ แต่พๆี่ แรงงาน พีแ่ ม่บา้ นทีม่ าแต่งงานกับชาวสิงคโปร์ ไปจนถึงพนักงานบริษทั

เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าไทยจะแสดงความเป็น เจ้าของ เทศกาลสงกรานต์ผ่าน ‘ลิขสิทธิ์’

ผศ.ดร.อภิลักษณ์: ในฐานะทีเ่ ป็นคณะกรรมการขึน้ ทะเบียนมรดก ภูมปิ ญ ั ญาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีคำ� ตอบให้กบั เรือ่ งนีว้ า่ “ทางกระทรวง วัฒนธรรมจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขึ้น ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ ั ญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึง่ สงกรานต์จดั อยูใ่ น หมวดคณะกรรมการชุดทีเ่ รียกว่า แนวปฏิบตั ทิ างสังคม พิธกี รรม และงาน เทศกาลต่างๆ โดยได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ ไปเมื่อปี 2554 แต่ยังไม่ได้ขึ้นในระบบยูเนสโก แต่ในอนาคตมีการ วางแผนว่าจะไปถึงระดับนัน้ เพราะว่าเราจะเป็นภาคีอนุสญ ั ญามรดก ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ทีนพี้ อไปถึง ระดับยูเนสโกแล้วถามว่า สงกรานต์ที่เป็นคนไทยจะห้ามคนอื่นจัด ได้ไหม ก็คงไม่ได้อกี เพราะมันไม่ได้เป็นลิขสิทธิข์ นาดนัน้ แต่จะบอกว่า ทีน่ เี่ ป็นต้นก�ำเนิด จะมาดูของจริงต้องมาทีน่ ี่ แต่ถา้ สิงคโปร์บอกว่าเกิด ทีน่ มี่ าก่อนเมืองไทยแบบนีไ้ ม่ได้ ภัยมืดทางวัฒนธรรมมีการแข่งขันสูง เพราะฉะนัน้ เราก็เลยต้องรีบขึน้ ทะเบียน และรีบเข้าเป็นภาคีอนุสญ ั ญา ว่าด้วยมรดกภูมปิ ญ ั ญาทางวัฒนธรรม”

ทุกวันนีค้ นไทยมองว่าสงกรานต์เป็นมรดก เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมประจ�ำชาติหรือเปล่า และมองในแง่ มุมใดบ้าง

กฤษณา: การพูดถึงวัฒนธรรมของชาติหรือวัฒนธรรมไทย มักจะถูก เข้าใจกันว่าเป็นสิง่ เดียวกันกับ ‘เอกลักษณ์ไทย’ ซึง่ หมายถึงลักษณะเด่น ทีค่ นไทยทุกกลุม่ ทุกพืน้ ทีม่ รี ว่ มกัน เป็นการเน้นทีค่ วามเหมือน ซึง่ มัก มองข้ามความแตกต่างและหลากหลาย ท� ำให้วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ กลายเป็นสิ่งที่แปลกปลอม หรือแปลกแยกจากวัฒนธรรมของชาติ ไม่สามารถเห็นคุณค่า เห็นความ ส� ำ คั ญ หรื อ เกิ ด ความเคารพในวิ ถี ชี วิ ต ของคนกลุ ่ ม อื่ น ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก หรือไม่คุ้นเคย เราต้องไม่ลืมว่าผู้คนซึ่งอยู่ภายใต้เส้นแบ่งพรมแดน ในปัจจุบนั นีก้ ป็ ระกอบด้วยคนหลายกลุม่ ซึง่ มีวถิ หี รือแบบแผนปฏิบตั ิ ทีแ่ ตกต่างกันไป หาได้มลี กั ษณะอันเป็นหนึง่ เดียวไม่ ค�ำว่า ‘วัฒนธรรม’ นั้นถูกให้ความส�ำคัญอย่างมากในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม ซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยเผชิญกับการคุกคาม จากต่างชาติ และต้องการตอบโต้โดยแสดงให้เห็นว่าเราก็เป็น ‘อารยะ’ ตามแนวคิดชาตินยิ ม ท�ำให้รฐั บาลไทยได้คน้ หาและก�ำหนดสิง่ ทีเ่ ป็น วัฒนธรรมประจ�ำชาติ เช่น การแต่งกายแบบไทย ดนตรีไทย ร�ำไทย เป็นต้น แล้วให้คนทั้งประเทศปฏิบัติตาม ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อจะ บอกว่าในความคิดของตัวเอง เรือ่ งวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทยนัน้ เป็นเพียงจินตนาการเท่านัน้ วรัญญา: อย่างทีท่ ราบกันว่าประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เป็น ประเพณีทรี่ บั มาจากอินเดีย โดยรับไล่กนั มาตัง้ แต่พม่า แคว้นยูนนาน ในจีน ไทย ลาว และกัมพูชา (ส่วนเวียดนามอิงปีใหม่แบบจีน)

วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ ดินแดน ‘อุษาคเนย์’ มีรากฐานเป็นสังคมเกษตรที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีวฒ ั นธรรมทีส่ อดคล้องกับวิถกี ารเพาะปลูกร่วมกัน เช่น การกินข้าวเป็นอาหารหลัก การอยูเ่ รือนใต้ถนุ สูง พิธกี รรมที่ เกีย่ วข้องกับความอุดมสมบูรณ์ อย่างการขอฝน ความเชือ่ เรือ่ ง วิญญาณ (ผี) นับถือสัตว์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ โดยเฉพาะสัตว์ทใี่ ห้คณ ุ ให้โทษ ในเรือ่ งความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นวัฒนธรรมร่วม ซึง่ มีมาก่อนทีด่ นิ แดนแห่งนีจ้ ะรับอารยธรรมอินเดีย นอกจากนี้ อุ ษ าคเนย์ ก็ ยั ง มี วั ฒ นธรรมร่ ว มอั น เนื่ อ ง มาจากการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย แหล่ง ต้นทางหลักเดียวกัน เช่น ภาษา (ตัวอักษรปัลวะได้พัฒนา กลายเป็นตัวอักษรในหลายๆ ภาษาในอุษาคเนย์) วรรณกรรม (เช่น รามายณะ) อาหารอย่างพวกแกงกะทิ เป็นต้น ส�ำหรับวันสงกรานต์ ก็เป็นอีกหนึง่ ในวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ โดยมาจากแนวความคิดเรือ่ งโหราศาสตร์ การเปลีย่ น ศักราช ซึง่ ยังหาข้อสรุปไม่ได้วา่ เป็นของชนชาติใด นักวิชาการ หลายท่านแสดงความเห็นแตกต่างกันไป มีทงั้ บอกว่ารับมาจาก พราหมณ์ฮนิ ดู แต่อกี ด้านหนึง่ บอกว่าเป็นของชนชาติไท (Tai) ซึง่ เป็นชาวดินแดนอุษาคเนย์ทเี่ คยนับถือผีมาก่อน แต่ภายหลัง เมือ่ พุทธศาสนาเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนีจ้ งึ เกิดประเพณี ที่ผสมผสานกับพิธีกรรมทางศาสนาเกิดขึ้น รูปแบบหนึ่ง คือ

วันสงกรานต์จงึ ไม่สามารถเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติไทยได้ และการ เล่นน�้ำด้วย นั่นเพราะการเล่นน�้ำสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมร่วมของ กลุม่ ประเทศแถบนี้ ส่วนสิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ทแี่ ท้จริงของวันสงกรานต์ไทย คือความสนุกจากการเล่นน�ำ้ สงกรานต์เสียมากกว่า สงกรานต์บา้ นเรา เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงและคนจากทั่วทุกมุมโลก ต้ อ งการมาสั ม ผั ส นั่ น เป็ น เพราะการเล่ น น�้ ำ สงกรานต์ ข องเรามี พัฒนาการมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ การปะแป้ง การเล่นน�ำ้ ผสมน�ำ้ แข็ง การเอาสีผสมแป้ง ผสมดินสอพอง มีปืนฉีดน�้ำแรงดันสูง มาจนถึง การเอาถังน�ำ้ ขึน้ บนรถกระบะเพือ่ ขับรถเล่นสาดน�ำ้ ไปตามตรอก ซอก ซอยต่างๆ จนมาถึงการปิดถนนเล่นน�้ำ มีกจิ กรรมสนุกๆ มีดนตรีรว่ ม สร้างความครึกครืน้ ท�ำให้วนั สงกรานต์กลายเป็นวันแห่งความสนุกแบบ Non-stop ของกลุม่ คนทุกเพศทุกวัย การเล่นน�ำ้ สงกรานต์แบบสนุกสุดๆ นีเ่ องทีก่ ลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเรา ส่วนภาพลักษณ์ที่ ททท.โปรโมทไปยังนักท่องเทีย่ วนัน้ เป็นการ สร้างความโรแมนติกให้กับวันสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นภาพการรดน�้ำ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ การเล่นสาดน�ำ้ ด้วยขันน�ำ้ ใบใหญ่ พรมน�ำ้ ใส่กนั ภาพเหล่านี้ เป็นภาพอุดมคติ นั่นคือภาพของ ‘วันสงกรานต์ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมไทย’ ทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ ส่วนการเล่นสาดน�ำ้ ทีเ่ ราเล่นกันอยูใ่ น ปัจจุบันคือความสนุกที่เกิดขึ้นจริงที่จับต้องได้ แม้บางครั้งการเล่นน�้ำ แบบสนุกสุดเหวี่ยงแบบนี้จะลดทอนบทบาทลงไปเพราะถูกมองว่า เป็นเพียงกิจกรรมหนึง่ ในช่วงสงกรานต์ ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้วการเล่นน�ำ้ สงกรานต์เป็นเพียงกิจกรรมเดียวทีค่ นส่วนใหญ่นกึ ถึงสงกรานต์

มองว่าเหมาะสมหรือเปล่า ถ้าสงกรานต์จะกลายเป็น สินค้าทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์: วัฒนธรรมทีข่ ายได้กม็ ี แต่ปญ ั หาคือขายอย่างไร ให้เหมาะสม ควรจะมีขอบเขต ไม่ใช่วา่ นึกจะขายก็ขาย บางคนก็สามารถ ท�ำธุรกิจอีเวนต์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องก็มี เพียงแต่ว่า ที่ ผ ่ า นมาท� ำ แบบตะพึ ด ตะพื อ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ส นใจภาพลั ก ษณ์ ห รื อ เอกลั ก ษณ์ ที่ ดี ง ามของไทย พอเกิ ด ปั ญ หาก็ โ ยนให้ ห น่ ว ยงาน ทีร่ บั ผิดชอบ คนไทยต้องมีสำ� นึกถึงความเป็นไทย ต้องรูส้ กึ รักและอินกับ ความเป็นไทยมากพอ และก็รู้จักรากเหง้า คือตอนนี้กลายเป็นว่า เราเป็นคนไร้รากไปแล้ว เห็นอะไรงูๆ ปลาๆ ก็เอามาท�ำเป็นเงินเป็นทอง แล้วเกิดประเพณีประดิษฐ์ขนึ้ มาเยอะ อย่างปาร์ตโี้ ฟม ซึง่ ส่วนตัวมองว่า มันยัว่ ให้เกิดเรือ่ งเซ็กซ์มากขึน้ แล้วบางทีกจ็ ะเกิดอะไรประหลาดๆ ขึน้ มา เช่น มีแห่อะไรประหลาดๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสงกรานต์ และไม่เคยมีใน วัฒนธรรมเดิมในพื้นที่นั้นๆ มาก่อน แต่สร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ คนมาเทีย่ วงานสงกรานต์ของตัวเอง อันนีก้ แ็ ย่เหมือนกัน กฤษณา: ในยุคทีท่ กุ คนไม่ได้ปลูกเอง ผลิตเอง ก็เป็นธรรมดาทีเ่ มือ่ มีกจิ กรรมหรือพิธกี รรมอะไรก็ยอ่ มต้องเกีย่ วข้องกับธุรกิจเป็นธรรมดา แต่สำ� หรับสงกรานต์ความเกีย่ วข้องกับธุรกิจมีมากไปกว่าการซือ้ ข้าวของ หรือจ้างแรงงานเพือ่ มาประกอบกิจกรรมหรือพิธกี รรม เพราะสงกรานต์ ยังเป็นวัน ‘กลับบ้าน’ ส�ำหรับผูท้ จี่ ากบ้านไปท�ำงานทีอ่ นื่ ตามทีก่ ล่าวมา

การสรงน�้ำพระ มาผนวกกับการบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งรูปแบบ ประเพณี วั ฒ นธรรมเช่ น นี้ พ บเห็ น ได้ ทั้ ง ในแถบอุ ษ าคเนย์ สงกรานต์จงึ ไม่ใช่ปใี หม่ของ ‘ไทย’ เท่านัน้ แต่เป็นปีใหม่ของ ชาวอุษาคเนย์ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากคติพราหมณ์ ของทางอินเดียด้วยเช่นกัน อย่างใน พม่า จะเน้นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ กัมพูชา ก็จะเน้นเรื่องการไหว้บรรพบุรุษ และ ลาวซึง่ มีความโดดเด่นมากในเรือ่ งพิธกี รรม ทัง้ ทางศาสนาและ ความเชือ่ ซึง่ ในอนาคตหากไทยเรายังคงเน้นเรือ่ งการสาดน�ำ้ อย่ า งเอาเป็ น เอาตายในวั น สงกรานต์ ก็ อ าจสู ญ เสี ย กลุ ่ ม นักท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ ุ ภาพให้แก่ลาวก็เป็นได้

แล้ว นอกจากนีย้ งั มีมติ ขิ องการเป็นเทศกาลท่องเทีย่ วเข้ามาเกีย่ วข้อง ด้วย ซึ่งตรงนี้ย่อมท�ำให้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกหลายประการตามมา ซึ่งก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไร ตราบใดกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านั้นไม่ได้ ท�ำให้คุณค่าเดิมของประเพณี พิธีกรรมลดน้อยลง สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ วัฒนธรรมของชุมชนกลายเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อขาย ซึ่งสวนทางกับ การมองเรือ่ งคุณค่า การท่องเทีย่ วเข้าไปท�ำลายความหมายดัง้ เดิมของ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมถูกท�ำให้กลายเป็นสินค้าเพื่อขาย นักท่องเทีย่ ว กลายเป็นว่าวัฒนธรรมของชุมชนถูกนิยามด้วยกระแสจาก ภายนอก แบบแผนปฏิบตั บิ างอย่างจะถูกตัดทอน และเปลีย่ นแปลงไป ตามความสนใจของนักท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้นทีผ่ ลก�ำไรมากกว่าคุณค่า หรือประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนของชุมชน สงกรานต์กเ็ ป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจน เช่น เน้นทีก่ ารเล่นสาดน�ำ้ จนท�ำให้สญ ู เสียคุณค่าเดิมทีเ่ คยมีตอ่ คนท้องถิน่ เพราะเป็นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการ และเป็นรูปแบบที่ ‘ขายได้’

คิดเห็นอย่างไรกับจริยธรรมการ ‘ละเล่น’ ทีเ่ ริม่ เลือนหาย

กฤษณา: เรือ่ งจริยธรรมกับวันสงกรานต์ในปัจจุบนั นัน้ เกีย่ วข้องกับ คนในวงกว้างมากกว่า มีคนนอกชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่เพียงแต่เฉพาะในส่วนของการเล่นสาดน�้ำเท่านัน้ ทีเ่ กิดปัญหา เช่น การลวนลาม ล่วงเกินทางเพศ การกระท�ำอนาจาร การดืม่ แอลกอฮอล์ จนขาดสติทำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุ บาดเจ็บ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท การ ใช้น�้ำสกปรก ใช้น�้ำแข็ง หรืออุปกรณ์ที่ท�ำให้เกิดอันตราย เป็นต้น แต่สงกรานต์ทกุ วันนีเ้ กีย่ วข้องกับธุรกิจทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นอาหาร

Did you know?

‘สงกรานต์’ เป็นค�ำในภาษาสันสกฤต สงฺกรฺ านฺติ แปลว่า ‘เคลือ่ น’ หรือ ‘เปลีย่ น’ (ของดวงอาทิตย์จากปีเก่าสูป่ ใี หม่) ปกติแล้วการมาถึงของสงกรานต์จะถูกก�ำหนดตามการ ค�ำนวณโดยหลักเกณฑ์ในคัมภีรส์ รุ ยิ ยาตร์ มีระยะเวลา 3 วัน โดยเรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ตามล�ำดับ ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยเชือ่ กันว่าวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของไทยทีส่ บื เนือ่ งมานานตัง้ แต่บรรพบุรษุ จึงให้ความส�ำคัญและประกาศให้วนั ที ่ 13-15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการตายตัว ซึง่ อาจไม่ตรงกับ วันสงกรานต์จริง นอกจากนีช้ วี ติ สังคมเมืองสมัยใหม่ที่ หลายคนแห่เข้ามาท�ำงานแลกเงินในเมืองใหญ่ ท�ำให้ ปัจจุบนั สงกรานต์กลายสถานะเป็นเพียงวันกลับบ้าน เท่านัน้ ทัง้ นีป้ ระเทศไทยเปลีย่ นมานับวันขึน้ ปีใหม่เป็น วันที่ 1 มกราคม ตามหลักสุรยิ คติ ซึง่ เป็นหลักสากล ตัง้ แต่ สมัยรัชกาลที่ 6 จากเดิมทีน่ บั ตามหลักจันทรคติ

24 7 - 17


EXECUTIVE FOCUS Text : ญามินทร์ Photo : พิชญุตม์

ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี

เส้นสายลายไทยและสีทองปลั่งที่ประกอบร่างอย่างวิจิตรบรรจง จนเป็นโลโก้ ‘สิงห์’ ที่เราคุ้นตานั้น ได้เดินมาถึงจุดที่ตัวตนของ โลโก้สามารถบ่งบอกความหมายที่มากกว่าการเป็นสิงห์ผงาด ในวงการเครือ่ งดืม่ ไทย หากแต่สงิ ห์ยงั กลายเป็นตัวแทนของ ลูกผูช้ าย สะท้อนความเท่อย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่ง คุณเตย-ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี หนึ่งในทายาทรุ่นที่ 4 มองเห็นจุดแข็งดังกล่าวของ โลโก้สิงห์ จึงน�ำพาสิงห์มาผงาดในวงการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า ‘สิงห์ไลฟ์’ (Singha Life) เธอพยายาม ค้นพบจุดร่วมที่สมดุลของแบรนด์ จนสามารถสร้างสรรค์ให้ สิงห์ไลฟ์ออกมาเฉิดฉายบนรันเวย์ได้อย่างน่าภาคภูมิ เจ้าแม่แห่งสิงห์ไลฟ์

เตยเป็น Brand Manager ให้สิงห์ไลฟ์ จะดูภาพรวมทั้งหมดของแบรนด์ ตั้งแต่เรื่องคอลเลคชั่น โดยสิงห์ไลฟ์จะมี Head Designer 2 คน คือ คุณปู-ช�ำนัญ ภักดีสขุ และคุณโจ-โกวิทย์ พงษ์พนั ธ์เดชา เตยและทีมดีไซเนอร์จะร่วมแชร์ไอเดีย และคุยกันถึงทิศทางเทรนด์ ทางดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจ มาจากไหน ดีเทลเป็นอย่างไร ทั้งยังดูในเรื่องของการผลิต การตลาด และฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สิงห์ไลฟ์เป็นที่รู้จักด้วยค่ะ

ไลฟ์สไตล์แบรนด์ตราสิงห์

สิงห์ไลฟ์เกิดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วค่ะ จุดก�ำเนิดเริ่มต้นขึ้นจากไอเดียที่อยากจะจับโลโก้สิงห์ มาอยูใ่ นเสือ้ ผ้า ให้มคี วามแตกต่างจากเสือ้ พิมพ์ลายสิงห์ทเี่ ห็นทัว่ ๆ ไป และต้องเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ เลยได้เป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์สงิ ห์ไลฟ์ ซึง่ กว่าจะได้มาเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอ ต้องจับทัง้ เทรนด์ และความต้องการของลูกค้ามาเจอกับไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ๆ นี้ ทั้งยังต้องค�ำนึงว่าแบรนด์ ภายใต้การสนับสนุนจากแบรนด์แม่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันทรงคุณค่าของแบรนด์แม่ ในมุมมองของแฟชั่นไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ซึ่งการหาจุดร่วมตรงกลางจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แต่ในที่สุดเราก็หาจนเจอ

เจาะกลุ่มลูกค้าเท่ๆ

ช่วงแรกจะเน้นเสื้อผ้าผู้ชายเป็นหลัก เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าผู้ชายจะตรงกับความเป็น สิงห์ไลฟ์ แต่หลังจากนั้นเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้มีเสื้อผ้าผู้หญิงด้วย เลยท�ำคอลเลคชั่นของผู้หญิง เพื่ อ ตอบสนองกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ของเราด้ ว ยเช่ น กั น ท� ำ ให้ ต อนนี้ สิ ง ห์ ไ ลฟ์ มี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น 3 ไลน์ เป็นของผู้ชาย 2 ไลน์ คือ Singha Work เสื้อผ้าสไตล์ทำ� งาน ที่ยังสามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ก็ไป สนุกต่อหลังเลิกงานได้ Singha Play สตรีตแวร์ ที่น�ำเสนอการออกแบบกราฟิกโลโก้สิงห์เท่ๆ ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และ Sigha Lady Line เสือ้ ผ้าผูห้ ญิงสไตล์สงิ ห์ เรียบเท่ ซึง่ เป็นไลน์ทที่ างทีมก�ำลังพัฒนาเพือ่ ขยายสัดส่วนในแต่ละคอลเลคชัน่ ให้เพิม่ มากขึน้ ส่วนในเรือ่ ง เพดานราคา เราต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย จึงก�ำหนดราคาตั้งแต่ต�่ำไปยันสูง และด้วยความที่ สิงห์ไลฟ์มีทั้งเสื้อผ้าและแอ็คเซสเซอรี่จึงค่อนข้างเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม

โดดเด่นเรื่องคัตติ้งและดีไซน์

สิ่งที่เตยใส่ใจมากคือเรื่องของคัตติ้งในแต่ละชิ้นงาน ต้องสวยจากด้านนอกถึงด้านใน สมมุติว่า คุณเปิดเบลเซอร์ออกมาเพื่อจะหยิบของ ข้างในก็ต้องสวยเหมือนข้างนอกเช่นกัน ส่วนดีไซน์นั้น ก็ ต ้ อ งท� ำ ให้ อ อกมาตรงกั บ ความเป็ น สิ ง ห์ ไ ลฟ์ ม ากที่ สุ ด นั่ น ท� ำ ให้ เ ตยมองเห็ น ความส� ำ คั ญ ของกระบวนการผลิต และการดีไซน์ค่อนข้างมาก จะคุยยังไงให้ดีไซเนอร์ตีโจทย์งานตาม ที่เราต้องการและผลิตออกมาตรงตามความคิดของเรามากที่สุด

ชาย-หญิง สิงห์ ไลฟ์

เมื่อให้คุณเตยลองบอกถึงคาแร็กเตอร์ของ ผู้ชายและผู้หญิงแนวสิงห์ไลฟ์ ค�ำตอบที่ได้นั้น ท�ำให้เรามองเห็นภาพชาย-หญิงสิงห์ไลฟ์ ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม เธอกล่าวว่า “ผู้ชายสิงห์ไลฟ์ เป็นผู้ชายที่เท่ ลุย แต่ไม่ทิ้ง ความเนี้ยบ ส่วนผู้หญิงสิงห์ไลฟ์ ก็คงจะเป็น แฟนของผูช้ ายแนวสิงห์ไลฟ์ จึงจะเหมาะกันทีส่ ดุ เพราะคนๆ หนึ่งที่จะเข้ากันได้ต้องมีไลฟ์สไตล์ ที่คล้ายกันในการใช้ชีวิต”

ผลักดันดีไซเนอร์หน้าใหม่

โครงการ ‘Singha Life Awards’ เกิดขึน้ เพราะเราอยากจะช่วย พัฒนา Young Designer ให้มีโอกาสเข้ามาท�ำงานจริง โดย เปิดรับผู้เข้าประกวดตั้งแต่ 18-27 ปี จึงไม่ได้หมายความว่า คุณจบมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด เพราะเรา ให้โอกาสทัง้ ผูท้ กี่ �ำลังศึกษาอยู่ เรียนจบแล้ว หรือก�ำลังหางาน ให้ลองส�ำรวจตัวเองว่างานด้านดีไซเนอร์ใช่ตวั ตนจริงๆ หรือไม่ และไม่จำ� เป็นต้องจบดีไซเนอร์กส็ ามารถสมัครได้ ขอแค่มใี จรัก ในด้านแฟชัน่ ก็พอ โครงการนีแ้ ตกต่างจากการประกวดทัว่ ไป คือ เราเน้นสินค้าที่ผลิตแล้วขายได้จริง พัฒนาได้จริง โดยจะ ให้น้องๆ ส่งผลงานมาตามค็อนเซ็ปต์ที่ตั้งเป็นโจทย์ อย่างใน ปีที่ผ่านมาใช้คอนเซ็ปต์ว่า ‘Singha Life in your attitude’ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าประกวดแสดงทัศนคติให้มองลึกลงไปว่า สิงห์ไลฟ์ มีจุดขายอะไรที่แตกต่าง ผลงานไหนเข้าตากรรมการเราก็จะ ชวนมาท�ำเวิรก์ ช็อปด้วยกัน เชิญวิทยากรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ในวงการมาให้ความรู้ และสอนให้เขาเรียนรู้ทั้งกระบวนการ

ไม่ใช่ว่าพอส่งผลงานมาชนะแล้วก็ตัดเย็บ ได้รางวัลแล้วก็จบ นอกจากนีผ้ ชู้ นะในโครงการยังได้ฝกึ งานกับสิงห์ไลฟ์ ได้เรียนรู้ งานกับดีไซเนอร์โดยตรง จนสามารถคลอดเป็นคอลเลคชั่น ของตัวเองในชื่อว่า ‘Singha Life Awards’ ออกมาได้ในที่สุด

สิงห์ไลฟ์ในอนาคต

นอกจากเรื่องของแฟชั่น ตอนนี้ก็มีสินค้าในส่วนของสกินแคร์ ออกมาให้บริการแล้ว และมีอีกหนึ่งโปรเจกต์กำ� ลังจะเกิดขึ้น นั่นคือ สินค้าด้านสุขภาพ เนื่องจากเตยเห็นว่ายุคนี้เราให้ ความส�ำคัญกับเรื่องสุขภาพและการออกก�ำลังกายกันมาก จึงอยากจะรองรับไลฟ์สไตล์ในจุดนี้ และในอนาคตจะเพิ่ม ร้านค้าให้มากขึน้ ทัง้ ยังมีแผนการทีจ่ ะขยายตลาดต่างประเทศ ท�ำให้สิงห์ไลฟ์กลายเป็น Global Brand ตีคู่ไปกับแบรนด์แม่

แนวคิดที่ได้จากการท�ำสิงห์ไลฟ์

หนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องมีในทุกการท�ำงาน คือ Passion ถ้าเรา ไม่มีสิ่งนี้งานจะออกมาจืดเพราะขาดการเอาใจใส่ ยิ่งเป็นงาน ด้านแฟชัน่ ยิง่ ต้องมี Passion จะได้ขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติม มากขึน้ ทัง้ ยังท�ำให้รจู้ กั แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะต้องอัปเดต ตัวเองอยู่เสมอ เพราะแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องเกาะติดและก้าวตามให้ทันเสมอ

แฟชั่นสะท้อนตัวตน

แฟชัน่ เป็นเครือ่ งมือในการแสดงออกซึง่ ตัวตน คนจะถ่ายทอด ตัวเองออกมาจากการแต่งตัว คล้ายกับการเลือกฟังเพลง หากเราอยู่ในโหมดไหน เราก็จะเลือกฟังเพลงในแนวนั้น สไตล์ ค วามชอบในเรื่ อ งแฟชั่ น ของแต่ ล ะคนจึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ อารมณ์ ณ จุดๆ นัน้ ดังนัน้ ในแต่ละวันเตยจะแต่งตัวแตกต่างกัน ออกไป แต่สุดท้ายแล้วการเป็นตัวของตัวเอง และค�ำนึงถึง โอกาสในการสวมใส่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุด

247 - 19


Commitment to Excellence การแข่งขันในธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ มีอยู่มากมายรายล้อมไปทุกวงการ แต่การพัฒนาในแง่ผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อการบริการแทบจะเป็น ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ เพราะความพึงพอใจของลูกค้าเป็น หัวใจส�ำคัญของธุรกิจ การน�ำเสนอบริการอาจเป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงกับการขายผลิตภัณฑ์ ทั้งบริการก่อนการขาย และหลังการขาย หรืออาจจะเป็นการให้บริการเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าการด�ำเนินธุรกิจยังมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค การตั้งรับกับสถานการณ์จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจประเภทใด ก็ตาม เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์ ที่มีการปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องไปกับ ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แม่ทัพใหญ่แห่ง KLeasing อย่างคุณอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด กล่าวถึง ทั ศ นคติ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน สภาวการณ์ที่เศรษฐกิจบีบรัดตัวเช่นนี้ แน่นอนว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในขณะนี้ก�ำลังบีบรัด ตัวในภาคธุรกิจต่างๆ แต่จะรูห้ รือไม่วา่ นีค่ อื สถานการณ์ทที่ า้ ทาย ลีสซิ่งกสิกรไทยในการพิสูจน์การเป็น 'ตัวจริง' บนเส้นทาง ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโจทย์ที่ท้าทายนี้ เป็ น อี ก บทพิ สู จ น์ ใ ห้ อั ค รนั น ท์ แ สดงฝี มื อ การบริ ห ารองค์ ก ร อย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพ เมือ่ เขามองเกมการเดินหมากในตลาด ขาด การบริหารองค์กรให้เป็นไปแบบมีประสิทธิภาพ คือ การ บริหารคุณภาพหนี้ให้อยู่ในเป้าหมายที่วางไว้ และการคัดกรอง คุณภาพลูกค้าในการอนุมตั สิ นิ เชือ่ เพือ่ ให้การปล่อยสินเชือ่ เช่าซือ้ มีประสิทธิภาพ วิธกี ารทีร่ ดั กุมแบบนีท้ ที่ ำ� ให้เกิดผลดีทงั้ กับบริษทั และลูกค้า การบริหารงานยังต้องผนวกกับการให้บริการลูกค้าใน ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ครบทุกๆ มิติ ทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจ และ ลูกค้าบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษั ท ของธนาคารกสิ ก รไทย ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ สามารถ ขับเคลื่อนและเติบโตต่อไปในอนาคต ปัจจุบนั แม้วา่ สภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตัว ลีสซิง่ กสิกรไทย ก็ยงั อยูใ่ นสภาวะทีม่ กี ารเติบโตอย่างมัน่ คง เพราะการบริหารทีม่ คี วาม รัดกุมท�ำให้บริษทั ฯ มีคณุ ภาพหนี้ NPL ไม่เคยเกินเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้

นอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มข้นอีกระดับด้วยการเฝ้าสังเกต พฤติกรรมการผ่อนช�ำระค่างวดของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ช่วยเหลือ ลูกค้าที่ต้องการค�ำปรึกษาในการบริหารการผ่อนช�ำระได้ ซึ่ง ลีสซิ่งกสิกรไทยก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ทางเลื อ กในการวางแผนบริ ห ารการผ่ อ นช� ำ ระที่ เ หมาะสม กับสถานะทางการเงินได้ การเข้าไปช่วยในการเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ และให้ ค�ำแนะน�ำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ จึงเป็นจุดแข็ง ที่แตกต่างอย่างโดดเด่นของลีสซิ่งกสิกรไทย ลูกค้าเองก็สามารถ สัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงบริการที่เหนือระดับ รวมถึงสร้างความ รู ้ สึ ก เชื่ อ มั่ น และประทั บ ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ว่ า ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย ‘บริการทุกระดับประทับใจ’ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของลีสซิ่งกสิกรไทย ที่ตอบโจทย์ สภาพเศรษฐกิจในสภาวะชะลอตัวขณะนี้ เพือ่ ให้ลกู ค้าทีม่ รี ถยนต์ ปลอดภาระสามารถเสริมสภาพคล่องทางการเงินส่วนบุคคลได้ เพิม่ ขึน้ ด้วยการน�ำเสนอ ‘สินเชือ่ รถช่วยได้กสิกรไทย’ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นเจ้าแรกกับแคมเปญ 'ลดต้น ลดดอก' เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระลูกค้าให้สามารถบริหารการผ่อนช�ำระค่างวดได้ง่ายขึ้น ซึ่ง เมื่อลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนค่างวดมากขึ้น ก็จะท�ำให้ เงินต้นลดเร็วขึน้ ดอกเบีย้ ก็จะลดตามเงินต้นไปด้วย ท�ำให้ปดิ บัญชี ได้เร็วกว่าก�ำหนด โดยลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อผ่าน ช่องทางธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 915 สาขา

ด้วยการบริการ และผลิตภัณฑ์ระดับ Excellence ที่สร้าง ความประทับใจในการ ตอบโจทย์ครบทุก ความต้องการด้านการเงิน ในทุกไลฟ์สไตล์ จึงเป็นจุดแข็งที่แตกต่าง อย่างโดดเด่นของ ลีสซิ่งกสิกรไทย ลี ส ซิ่ ง กสิ ก รไทยยั ง ติ ด ตามเทรนด์ แ ละไลฟ์ ส ไตล์ ข อง ผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ น� ำ มาวางแผนอย่ า งสร้ า งสรรค์ น�ำเสนอนวัตกรรมและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ให้โดนใจลูกค้า เช่นเดียวกับ กระแส ‘บิ๊กไบค์’ ที่ก�ำลังมาแรง ในปัจจุบัน เพราะตลาดกลุ่มนี้ยังมีก�ำลังซื้อเข้ามาตลอด โดย ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้คนหันมานิยมบิ๊กไบค์มากขึ้นเพราะ บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์หลายรายได้สร้างฐานการผลิตใน ประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้บกิ๊ ไบค์มรี าคาถูกลง และผูบ้ ริโภค สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ลีสซิง่ กสิกรไทยโดดเข้ามาเป็นผูใ้ ห้บริการรายแรกๆ เพราะ โอกาสทางการตลาดที่เปิดช่องว่างให้บริษัทฯ เข้ามาให้บริการ ด้านการเงินรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนี้ยัง ร่วมวางแผนกิจกรรมการตลาดกับค่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์


ลีสซิง่ กสิกรไทย 1 ใน 5 กิจการของธนาคารกสิกรไทย ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ และลี ส ซิ่ ง รถยนต์ ด� ำ เนิ น ธุรกิจเข้าสูป่ ที ี่ 10 โด่ดเด่นเรือ่ งความมัน่ คง การให้ บริการลูกค้าอย่างครบวงจร และเติบโตอย่างยัง่ ยืน ลีสซิ่งกสิกรไทยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ทั้งลูกค้านิติบุคคลและบุคคล เช่น สินเชื่อ สัญญเช่าทางการเงินกสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กสิกรไทย (รถใหม่ป้ายแดง) และสินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย ถือได้วา่ เป็นการตอบสนองความต้องการ ด้านการเงินครบทุกเซ็กเมนต์

หลายค่าย อาทิ ดูคาติ ซูซกู ิ คาวาซากิ และฮาเลย์ เดวิดสัน เป็นต้น ในการท�ำแคมเปญโปรโมชั่นให้กับลูกค้าคนพิเศษตลอดทั้งปี บอกได้เลยว่าสิงห์นักบิดบิ๊กไบค์ต้องไม่พลาดกับโปรโมชั่นดีๆ จากลีสซิ่งกสิกรไทย ในส่วนของ ‘กระบะ’ เป็นอีกหนึง่ เซ็กเมนต์ทลี่ สี ซิง่ กสิกรไทย ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ประเภทนี้ ด ้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระบะ 1 ตัน ทีน่ ำ� ไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นการบรรทุกขนส่ง สินค้าต่างๆ ซึ่งตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังเติบโตได้ดี และ จากการขยายฐานลู ก ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ส องเซ็ ก เมนต์ นี้ ท� ำ ให้ ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการเข้าถึงลูกค้าอย่างครอบคลุมในทุกๆ เซ็กเมนต์ นอกเหนือจากการรุกตลาด การสร้างแบรนด์อย่างต่อเนือ่ ง ก็เป็นสิ่งที่ลีสซิ่งกสิกรไทยพัฒนามาโดยตลอด และเป็นที่ทราบ

กันดีว่าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมีบทบาทเพิ่มขึ้น ดิจิตอล ได้เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยธนาคารกสิกรไทยก�ำลังเดินหน้า ‘ดิจติ อล แบงกิง้ ’ เพือ่ ก้าวขึน้ เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอั น ดั บ หนึ่ ง ทางด้ า นดิ จิ ต อลแบงกิ้ ง ของไทย ในทุกเซ็กเมนต์ และลีสซิ่งกสิกรไทยเองก็มีการพัฒนาระบบ ดิจิตอลในการให้บริการผ่านมือถือ Mobile Application ในการ รองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นไปด้วย เช่น การผ่อนช�ำระ ค่างวดรถยนต์ การขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ การค�ำนวณ อัตราสินเชื่อ การปิดบัญชี และการค�ำนวณความสามารถในการ ผ่อนช�ำระค่างวดรถยนต์ เป็นต้น ซึง่ ไม่วา่ ลูกค้าอยูท่ ไี่ หนก็สามารถ เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทันที ทั้งยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ ทีท่ นั สมัยของผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ของลีสซิง่ กสิกรไทย ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้


TASTE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตธี

Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์ / ธีระวัฒน์

360 (Three-Sixty) 360 ตัวเลขทีม่ คี วามหมายสือ่ ถึงขนาดมุมของ วงกลม ถูกน�ำมาสือ่ ความถึงการมองเห็นอย่างรอบ ด้าน แจ๊สเลาจน์แห่งนีก้ ร็ วมอยูใ่ นข่ายนัน้ เช่นกัน ชูจดุ เด่นด้วยวิวพาโนรามารอบเมืองกรุง ให้ คุณได้สมั ผัสมุมมองเดียวกันกับนกทีโ่ บยบิน บนท้องฟ้า ผนังกระจกรอบห้องอาหารถูกดีไซน์ขนึ้ มา เป็นพิเศษ เพือ่ ให้เห็นวิวมหานครทีท่ อดยาว ลงไปในแม่นำ �้ ผสานกับความงามภายในด้วย แสงไฟในโทนอบอุน่ ยวนเย้า เสริมความ โรแมนติกด้วยบทเพลงแจ๊สไพเราะนุม่ นวล จากนักดนตรีมอื อาชีพ เสิรฟ์ อาหารรูปแบบทาปาส ขนาดพอดีคำ � ในภาชนะขนาดย่อม เพือ่ เป็นกับแกล้มส�ำหรับ ค็อกเทลแก้วเด็ด อย่าง Pink Sangria ค็อกเทล ยอดนิยมในสเปน และ Robusto Mojito ค็อกเทล รสเปรีย้ วทีม่ กี ลิน่ หอมซิการ์ ดืม่ ด�ำ่ ร่วมกับอาหาร ทีม่ ใี ห้เลือกเป็นเซต 3 เมนู และ 5 เมนู ตัวอย่าง เรียกน�ำ้ ย่อย ได้แก่ Gambas with chili & garlic กุง้ พริก กระเทียมแบบสเปน ต่อเนือ่ งด้วยซีฟดู้ จานปลา Salmon skewer, Wasabi mousseline ปลาแซลมอนเสียบไม้ที่ เล่นสนุกกับต่อมรับรสด้วยการน�ำวาซาบิมาเพิม่ รสชาติ ชิมซีฟดู้ อีกสักเมนูกบั Mushroom dusted sea scallop, Chili mayo หอยเชลล์ราดซอสเห็ดปรุงพิเศษ อิม่ ระดับหรูในราคาตัง้ แต่ 800 บาทขึน้ ไป ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 32 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน 17.00-01.00 น. (ดนตรีแจ๊สเล่นสดตัง้ แต่เวลา 21.00-01.00 น.) โทร. 0 2442 2000

SHIO YASHOKY Cafe & Restaurant

‘Shio’ ในภาษาญีป่ นุ่ แปลว่า ‘เกลือ’ หากมองผิวเผิน อาจคิดว่าเป็นส่วนผสมทีแ่ สนธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเกลือ แฝงอยูใ่ นอาหารทุกจาน ทางร้านเน้นเสิรฟ์ อาหาร สไตล์โยโชคุ ทีผ่ สมผสานความอร่อยระหว่างความเป็น ตะวันตกและญีป่ นุ่ เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ เจ้าของร้านผูร้ บั บท เป็นเชฟได้ไปร�ำ่ เรียนมาจากแดนปลาดิบโดยตรง เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันในบรรยากาศ ผ่อนคลายแบบคาเฟ่รว่ มสมัยอันโอ่โถง ตกแต่ง แบบเรียบง่ายตามสไตล์มนิ มิ อล ก่อนบรรยากาศ ทีแ่ สนอบอุน่ ทีว่ า่ จะถูกเปลีย่ นไปเป็นการดืม่ ด�ำ่ กับ อาหารค�ำ่ ท่ามกลางความเรียบหรูและโรแมนติก เริม่ ต้นความอร่อยด้วยเมนูซกิ เนเจอร์อย่าง ‘Hamburg Steak’ เนือ้ วากิวผสมกับหมูนำ� ไปย่างจน เหนียวนุม่ เคีย้ วหนึบ ชุม่ ฉ�ำ่ ด้วยเดมิกาซอสหรือน�ำ้ เกรวี่ เข้มข้นรสกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมไข่ดาว มันบด และผักย่าง ส่วนเมนูตอ่ มา คือ ‘Spaghetti Carbonara’ รสชาติเบา ทานง่าย นับเป็นอีกหนึง่ เมนูยอดนิยม แต่ถา้ ใครอยากลอง ของใหม่แนะน�ำให้สงั่ เมนู ‘Foie Gras Don’ ข้าวหน้าตับห่าน ชิน้ โตราดซอสเทอริยากิสตู รเฉพาะ อร่อยก�ำลังดี ไม่หวานเลีย่ น ก่อนจะปิดท้ายด้วยเครือ่ งดืม่ เรียกความสดชืน่ กระชุม่ กระชวย อย่าง ‘Midori Sour’ หรือ ‘Cherry Blossom’ อิม่ เอมเต็มทีใ่ นราคาประมาณ 500-1,000 บาทต่อคน ปากซอยสุขมุ วิท 49/3 เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00-22.30 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2662 8378 เว็บไซต์ www.facebook.com/shiorestaurant

‘ทรีซิกตี้ เอาท์ดอร์ เลาจน์’ โซนเอาท์ดอร์ของห้องอาหาร

06 - 24 7

ทรีซิกตี้ เปรียบเสมือนสวนลอยฟ้าส่วนตัว ห้อมล้อมด้วย

เติมเต็มความอร่อยสุดประทับใจด้วยเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นดีไซน์

บรรยากาศโรแมนติกของทัศนียภาพรอบกรุง ต้อนรับคุณ

มีเอกลักษณ์อย่าง ‘Caramel Rare Cheesecake’ ชีสเค้ก

อย่างน่ารักด้วยอาหารเลิศรสในตะกร้าปิกนิกคู่รัก

เนือ้ สัมผัสนุม่ เนียน รสชาติหอมมัน และทีส่ ำ� คัญหวานน้อย ความพิเศษอยูท่ ี่

ประกอบด้วย ซาซิมิ ทากากิ ฟัวกราส์ อาหารทะเลสดใหม่

ซอสคาราเมลที่ซ่อนอยู่ด้านใน ซึ่งพร้อมจะไหลทะลักออกมาให้ได้

ขนมปังและของว่างแสนอร่อย เป็นต้น

ลิ้มลองความอร่อย


--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์

WHALE’S BELL

Chapter Tree

Restaurant & BAR

Chapter Tree คือ ภาพจริงของคน 3 คน ทีฝ่ นั อยากมีรา้ นกาแฟเป็นของตัวเอง โดยน�ำชีวติ จริง ไปเปรียบกับภารกิจการฝ่าด่านในเกมทีเ่ รียกว่า Chapter ผนวกรวมกับค�ำว่า Tree ซึง่ ล้อมาจากค�ำว่า Three นัน่ เอง

ร้านอาหารสไตล์โมเดิรน์ ยูโรเปีย้ นเอเชีย่ นทวิสต์ ในคอนเซ็ปต์ ‘Dine in whale's belly’ หรือ ‘กินใน ท้องปลาวาฬ’ การันตีความอร่อยด้วยการคัดสรร วัตถุดบิ ชัน้ เลิศจากนานาชาติ ประกอบกับการปรุง ทีพ่ ถิ พี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน เพือ่ เนรมิตความอร่อย ระดับซูเปอร์พรีเมียม ด้วยไอเดียของเชฟฝีมอื เก๋า ใหม่-อภิรวิต ชาวโพธิเ์ อน ผูท้ เี่ คยร่วมงาน กับเชฟมิชลินมาแล้วหลายท่านทัว่ โลก

ภายในตกแต่งแบบ Wooden Style เน้น เฟอร์นเิ จอร์ไม้เป็นหลัก ประดับด้วยแสงไฟ ดวงย่อม และเมือ่ เงยหน้าขึน้ ไปจะพบกับ เพดานทีต่ ดิ โคมไฟคล้ายรูปมิกกีเ้ ม้าส์ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ จุดเด่นของร้าน ส่วนบริเวณโซน เอาท์ดอร์จะให้ความรูส้ กึ ทีเ่ รียบขรึมกว่าด้วย การใช้โทนสีเข้มมาดึงความน่าสนใจ ยิง่ ตอน พระอาทิตย์ใกล้ตกดินจนถึงพลบค�ำ่ โซนนีจ้ ะ ได้รบั ความนิยมมาก เพราะลูกค้าจะได้รบั ลมเย็นสบาย ท่ามกลางแสงไฟยวนตา

ลองจินตนาการว่าคุณได้แปลงร่างเป็น พินอคคิโอ แล้วเดินเข้าไปสัมผัสบรรยากาศ สุดหรูภายในพุงปลาวาฬทีก่ ำ� ลังแหวกว่ายอยู่ ท่ามกลางทะเลสีนำ�้ เงิน พร้อมชมวิวสุดแจ่มของ กรุงเทพฯ แบบพาโนรามา และมีเสียงดนตรีแจ๊ส อันไพเราะทีค่ อยเคล้าคลอไปด้วยระหว่าง รับประทานอาหาร

คัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างดีมาเบลนด์ใหม่ ให้ทานง่ายกว่าเดิม พิสจู น์จาก ‘อเมริกาโน่เย็น’ กลิน่ หอมได้รสกาแฟแท้ อีกเมนูกาแฟซอฟท์ๆ ส�ำหรับคนรักมอคค่า คือ ‘มอคค่า วานิลลา วิปครีม’ เล่นเลเยอร์ให้ชนั้ ล่างเป็นไซรัปผสมมอคค่า ชัน้ กลาง เป็นนม และชัน้ บนเป็นวิปครีม จะเลือกทานแยกส่วน หรือทานแบบเคล้ากันก็ได้ ส่วน ‘ยาคูลท์เจลลี’่ แก้วยักษ์ ช่วยเรียกความสดชืน่ ได้เต็มปรี่ สนุกกับการเคีย้ ว เจลลีก่ รุบๆ พร้อมลิม้ รสยาคูลท์ในคราวเดียว ทุกเมนู สามารถทานคูก่ บั ‘แซนด์วชิ แฮมชีส’ สดใหม่ ทีอ่ าจต้องใช้เวลารอหน่อย แต่รบั รองว่าคุม้

ไม่ควรพลาดเมนูทผี่ สมผสานระหว่างอิตาลี และญีป่ นุ่ อย่าง ‘Cold Capellini with Blue Crab & Mentaiko’ พาสต้าผัดน�ำ้ มันเห็ดทรัฟเฟิลคลุกเคล้า ด้วยเนือ้ ปูและไข่ปลาเมนไทโกะ เสิรฟ์ แบบเย็นบน จานไม้รปู ทรงแปลกตา ต่อด้วยเมนูทใี่ ห้กลิน่ อาย ความเป็นตะวันตกอย่าง ‘Atlantic Bluefin Tuna VERDE’ ทีน่ ำ� ทูนา่ ชิน้ ใหญ่ไปคลุกกับเครือ่ งเทศ 10 ชนิด ทานคูก่ บั ซอสสีเขียวจากอิตาลีตอนใต้ โดยมีวตั ถุดบิ หลักคือ พาสลียแ์ ละแอนโชวี่ ตบท้ายมือ้ พิเศษด้วยของหวาน อย่าง ‘Pick me Up Tiramisu’ เลดีฟ้ งิ เกอร์ชมุ่ กาแฟ แฝงความเข้มบวกครีมเนือ้ เนียนนุม่ หอมละมุน ท็อป ด้วยบลูเบอรีแ่ ละสตรอเบอรีส่ ดรสเปรีย้ วอมหวาน

สัง่ เครือ่ งดืม่ มาทาน คูข่ องหวานเบาๆ ในราคา ประมาณ 200 บาท

ราคาหนึง่ อิม่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 1,000-2,000 บาท

ต่อคน

อิ่มเอมกับบรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่ง อย่างมีศิลปะชวนมอง โดดเด่นด้วย

ชัน้ 2 อาคาร 39 บูเลอวาร์ด ซอยสุขมุ วิท 39

(สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์) เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.30-23.00 น. โทร. 0 2160 0333 เว็บไซต์ www.facebook.com/WhalesBelly

ฝ้าเพดานที่ออกแบบเป็นระแนงสีครีมขาว วางไล่ระดับจนกลายเป็นลอนคลื่นเหมือน ซี่โครงปลาวาฬ ท�ำให้รู้สึกราวกับก�ำลัง ผจญภัยในวรรณกรรมเรื่องพินอคคิโอ

ตัง้ อยูท่ ตี่ น้ ซุง อเวนิว ห้อง H1-H4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 07.00-21.00 น. โทร. 08 1442 9637

ทุกโมงยามที่ Chapter Tree คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับ คนที่อยู่ตรงหน้า และกับเพื่อนฝูงใน โลกออนไลน์ เพราะทุกโต๊ะของที่นี่มี ไอแพด เอาไว้ให้นั่งทัชกันเพลินๆ ฆ่าเวลา รอเครื่องดื่มถ้วยโปรด หรือถ้าพก สมาร์ทแก็ดเจตมาเอง ทางร้าน ก็มีไวไฟที่แรงและฟรีให้บริการ

24 7 - 07


HTextealth : Yamin

Once Upon A Time เดินทางมาถึงซีซนั่ ที่ 3 ด้วยอาการทีท่ �ำให้แฟนๆ แทบนัง่ ไม่ติดเก้าอี้ เพราะรอลุ้นว่าเนื้อเรื่องของซีรี่ส์ Once Upon A Time ที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์เอบีซีจะด�ำเนินต่อไป อย่างไร โดยซีรสี่ เ์ รือ่ งดังสร้างสรรค์พล็อตให้แฟนแฟนตาซี ตะลึงงัน มีหลายโลก หลากมิติ ซึง่ ล้วนแล้วแต่มาจากนิทาน ทีเ่ ราๆ ท่านๆ เคยฟังกันเมือ่ ตอนเด็ก ด้านตัวละครก็คนุ้ หน้า คุน้ ตา ทัง้ สโนว์ไวท์ รัมเพิลสเตนกิน ราชินใี จร้าย ปีเตอร์แพน และมูห่ ลาน เป็นต้น เรือ่ งราวความสนุกมีอยูว่ า่ เมือ่ ราชินใี จร้ายไม่ตอ้ งการ ให้ทุกคนมีความสุข จึงสาปให้ทุกคนในโลกถูกขังอยู่ใน สตอรีบ่ รูค๊ โดยมีเอ็มม่า สวอน (เจนนิเฟอร์ มอร์รสิ นั ) เป็น ความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยทุกคน ซีซั่นล่าสุดด�ำเนินเรื่องมาถึงเกาะเนเวอร์แลนด์ ดินแดนใหม่ที่ฉีก กรอบเดิมๆ ของเนเวอร์แลนด์ในเรือ่ งปีเตอร์แพนทีเ่ คยรูจ้ กั ทิง้ ไป ซึง่ ตัวละครใหม่จะถูกปรุงแต่งให้เป็นอย่างไร ปริศนาทีถ่ กู ทิง้ ปมไว้ในซีซนั่ ก่อนๆ จะถูกคลีค่ ลายมากขึน้ บนเกาะแห่งนีห้ รือไม่ ต้องติดตามใน Once Upon A Time ซีซนั่ 3

HELLO! SUMMER ฤดูรอ้ นกลับมาเยือนคราวนี้ บอกเลยว่าไม่มกี ลัว เพราะต่อให้กแี่ ดดกีล่ มก็ทำ� อะไรสุขภาพ ของเราไม่ได้ ด้วยมาตรการสร้างเกราะป้องกันด้านสุขภาพครบทุกทิศทาง รับรองว่า ซัมเมอร์นสี้ ฟู้ า้ ท้าแดดได้สบาย...สบาย

รูจ้ กั UVA และ UVB

2 รังสี ที่ควรหลีกให้ไกลในช่วงหน้าร้อนๆ จ�ำง่ายๆ แค่ว่า UVA คือ Aging ตัวการใหญ่ ทีท่ ำ� ให้ผวิ หนังเหีย่ วย่นและแก่กอ่ นวัย ส่วน UVB คือ Burn ผูต้ อ้ งหาทีท่ ำ� ให้ผวิ พรรณหมองคล�ำ้ ซึง่ แฝงตัวอยูใ่ นแสงแดดเจิดจ้า หากปล่อยให้ผวิ ถูก UVA และ UVB ลามเลียไปเรือ่ ยๆ ก็อาจ น�ำคุณเข้าสูภ่ าวะก่อนมะเร็งผิวหนังทีใ่ นทีส่ ดุ ก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนังนัน่ เอง

เคล็ดลับไม่กลัวร้อน

• สวมเสื้อผ้า ทาครีมกันแดด เสื้อผ้าเป็นปราการด่านแรกที่ควรเลือกสวมใส่ให้มิดชิด รวมถึงชโลมไวท์เทนนิง่ บ�ำรุงผิวทีม่ คี า่ SPF30 ขึน้ ไป PA+++ เป็นใช้ได้ ให้เลือกแบบทีป่ อ้ งกัน รังสี UVA1 จะช่วยทั้งป้องกันและฟื้นฟูผิวจากแดด แต่ถ้าคุณเป็นพวกเอ็กซ์ตรีม เล่นกีฬา กลางแจ้งเป็นประจ�ำ ก็ตอ้ งจัดหนักด้วยครีมกันแดดทีม่ คี า่ SPF50 ขึน้ ไป PA+++ และอย่า มองข้ามความส�ำคัญของครีมกันแดดเด็ดขาด • อย่าอาบน�ำ้ อุน่ เมือ่ ร่างกายรูส้ กึ เหนียวเหนอะจากเหงือ่ ไคลควรรีบอาบน�ำ้ ทันที แต่ยำ�้ ว่า ให้อาบน�ำ้ อุณหภูมหิ อ้ ง อย่าอาบน�ำ้ อุน่ หรือร้อน เพราะจะท�ำให้ผวิ เกิดอาการระคายเคือง • อย่าดื่มน�้ำเย็นจัด เพราะจะท�ำให้เกิดอาการเกร็งตามร่างกาย และอาจส่งผลถึงขั้น เกิดตะคริว กระเพาะและล�ำไส้เกร็งได้ • ไม่ควรนอนให้ลมโกรก เพราะความร้อนจากแดดท�ำให้เสียเหงื่อ และรู้สึกอ่อนล้า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะท�ำให้อุณหภูมิร่างกายลดต�่ำลง ถ้าอุณหภูมิภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้จะมีความร้อนสะสมอยู่ภายในร่างกาย ท�ำให้รู้สึก เวียนหัวและไม่สดชืน่ • ดื่มเครื่องดื่มร้อนพวกชาสมุนไพร เพราะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยคลายร้อน และช่วยลด อุณหภูมขิ องร่างกายได้

FYI Drift City เกมเมอร์ ข ารถแข่ ง เตรี ย มฟิ ต ซ้ อ มฝี มื อ ลงสนามใหม่ ใ นเกมแข่ ง รถออนไลน์ ตัวล่าสุด Drift City ผลิตโดยค่าย Goldensoft ที่ผ่านการผลิตเกมแข่งรถจนรู้ใจนักเล่น เกมหมดไส้หมดพุงแล้ว การันตีได้ว่าคุณ จะได้สมั ผัสกับความมันเอ่อล้นสนาม Drift City สร้างกระแสด้วยการวางระบบ Driver Dome ซึง่ เป็นเสมือน คอมมูนติ เี้ ล็กๆ ของเหล่านักแข่งให้เอารถมาอวด แลกเปลีย่ นความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งรวมของร้านค้าต่างๆ เทียบเคียงกับการแข่งรถในชีวติ จริง คุณสามารถแต่งรถตัวเองจนหน�ำใจ เพิม่ ความแรงด้วยอะไหล่ระดับเทพ เมือ่ แข่งรถชนะก็จะได้เงินรางวัลและไอเท็มต่างๆ เป็นของรางวัล นอกจากนีย้ งั สร้างโหมดให้เล่นหลากหลาย ได้แก่ Line Ball, Mecha Watch, Exodus Quake ฯลฯ ไม่ได้ให้ฟาดฟันแค่โหมดความเร็วเพียงอย่างเดียว นับว่าเป็นเกมแข่งรถทีเ่ พียบพร้อมทีส่ ดุ แล้วใน พ.ศ.นี้

04 - 24 7

มีงานวิจัยบอกว่าคนส่วนใหญ่ทาครีม กันแดดบางเกินไป จึงท�ำให้ไม่สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ดเี ท่าทีค่ วร ทางทีด่ ี ควรทาเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าของปริมาณ ปกติ และทาซ�ำ้ ทุกๆ 2-3 ชัว่ โมง

ของผูห้ ญิงไทยวัยท�ำงานประมาณ 15-17 ล้านคน ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ป้องกันแสงแดดเป็นประจ�ำ

Did You Know?

• คุณควรรูจ้ กั ศัพท์ภาษาอังกฤษทีว่ า่ Life-Time Sun Exposure Limit หรือ ขีดจ�ำกัดทีแ่ ต่ละคนสามารถรับปริมาณ แสงแดดได้ตลอดช่วงชีวติ หนึง่ ๆ เรือ่ งนี้ ส�ำคัญเพราะผิวของคนเราจะสะสม ปริมาณการโดดแดดทุกครัง้ นับตัง้ แต่ วันแรกทีเ่ กิดมา ซึง่ จ�ำนวนครัง้ ทีผ่ วิ ไหม้ จากแดดตัง้ แต่ยงั เด็กจะสัมพันธ์กบั อัตรา การเกิดมะเร็งผิวหนังเมือ่ คุณโตขึน้ รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าเพิกเฉยกับการปกป้อง ผิวจากแสงแดดให้เด็กๆ ของคุณตัง้ แต่เนิน่ ๆ ขอบคุณข้อมูลจาก : นีเวียและวาสลีน


ETextntertainment : Yamin & Prae ความรักถูกทุกข้อ เชือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ น 24/7 ในขณะนี้ อย่าง น้ อ ยๆ ต้ อ งเคยผ่ า นประสบการณ์ ความรักมาแล้ว ไม่วา่ จะเป็นประสบการณ์ ที่ดีหรือร้าย เรื่องรักก็มักจะฝังใจได้ ลึกกว่าเรื่องอื่นๆ นั่นเพราะความรัก มั ก ถู ก น� ำ ไปผู ก ติ ด กั บ เงื่ อ นง� ำ ทาง ความสัมพันธ์ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ความรัก จึงไม่เคยง่าย ไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัว และไม่ปรากฏความสมบูรณ์แบบสักครัง้ แม้บางคนจะพยายามประคอง ความรักให้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ทฉี่ าบฉวย ทว่าไม่ได้คดิ หาวิธกี าร รองรับผลกระทบที่อาจเกิดกับความรู้สึก จึงท�ำให้เจ็บปวดกับความรัก อย่างไม่อาจเลี่ยงได้ ‘ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์’ อาจารย์ภาคการเมือง การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีร่ จู้ กั กันในฐานะ นักวิชาการ นักเขียน และนักตอบปัญหาความรักผ่านทวิตเตอร์ในนาม เรียกขานว่า ‘ทวิตรัก’ จึงอาสามาเติมความรักลงในช่องว่างอย่างเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา สามารถใช้ความรูส้ กึ ตัดสินความพอใจได้ ไม่มถี กู หรือผิด

Noah ต้ อ นรั บ เทศกาลสงกรานต์ ด ้ ว ยภาพยนตร์ ที่ ข ้ อ งเกี่ ย วกั บ น�้ ำ ในรูปแบบต�ำนานปรัมปราจากไบเบิล เรื่อง Noah ภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์ทนุ สร้างสูงกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีม่ ที งั้ แรงหนุน และแรงต้าน เนือ่ งจากการด�ำเนินเรือ่ งไปแตะต้องกับความเชือ่ ทาง ศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหว ท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแบน ในกลุ่มประเทศมุสลิม รวมถึงชาวคริสเตียนส่วนหนึ่งก็มีทีท่า ไม่พอใจในบางประเด็นทีห่ นังเรือ่ งนีน้ ำ� เสนอ แต่ถงึ กระนัน้ ผูก้ ำ� กับฯ ดาร์เรน แอรอนอฟสกี้ หัวเรือใหญ่ของภาพยนตร์เรือ่ งนีก้ ย็ งั พยายาม เข็นความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของเขาให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง โดยมีทัพนักแสดงระดับออสการ์ ทั้ง รัสเซล โครว์, เจนนิเฟอร์ คอร์เนลลี และเอมมา วัตสัน มาร่วมท้าทายพลังความเชือ่ เรือ่ งราวในภาพยนตร์เล่าถึงชีวติ ของ ‘โนอาห์’ ตัง้ แต่วยั เด็ก กระทัง่ เข้าสูช่ ว่ งชีวติ วีรบุรษุ ทีเ่ ขาก่อสร้างเรืออาร์คตามค�ำบัญชาของ พระผูเ้ ป็นเจ้า เพือ่ น�ำพาสรรพชีวติ บนโลกให้อยูร่ อดปลอดภัยจาก วันมหาวิบตั ลิ า้ งโลก หนังเล่าในมุมทีผ่ กู้ ำ� กับฯ มองว่า มหากาพย์ ทีย่ งิ่ ใหญ่เช่นนีค้ วรถูกถ่ายทอดอย่างอลังการบนแผ่นฟิลม์ สักครัง้ จึงมีฉากคอมพิวเตอร์กราฟิก เน้นหนักไปที่ความยิ่งใหญ่ของเรือ โนอาห์ค่อนข้างมาก ทั้งยังสะท้อนสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ของมนุษย์ เหล่านักวิจารณ์ทรี่ บั ชมให้คะแนนเฉลีย่ ที่ 3 ดาว จาก 4 ดาว จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่จะเปิดใจรับอีกหนึ่งแง่มุม ของความศรัทธาของมนุษย์โลก แล้วให้คะแนนด้วยใจเป็นกลาง พร้อมกัน 10 เมษายนนี้

Unbelievable Bus Shelter

Pepsi Max

คงไม่มใี ครคาดคิดว่าระหว่างทีน่ งั่ รอรถเมล์ จูๆ่ ก็จะได้เผชิญหน้า กับเหตุการณ์อนั ตืน่ ตะลึง อย่างเสือเขีย้ วคมวิง่ เข้าใส่ อุกกาบาต พุง่ ชนโลก คนลอยมากับลูกโป่ง หรือมีหนวดปลาหมึกขนาดยักษ์ โผล่ขนึ้ มาจากท่อน�ำ้ เหตุการณ์เหล่านีถ้ กู สร้างให้เสมือนจริง โดย เป๊ปซี่ แมกซ์ เกิดไอเดียพิเรนทร์แปรเปลีย่ นป้ายรถเมล์ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ทคี่ นลอนดอนคาดไม่ถงึ ด้วยการติดตัง้ จอแอลซีดีและถ่ายทอดภาพจากอีกฝั่งของจอ เสมือนว่าเป็น กระจกใส เมือ่ ถึงเวลาก็แค่เพิม่ วิดโี อสร้างความประหลาดใจให้ คนทีน่ งั่ แกร่วอยู่ แทรกกลยุทธ์โฆษณาด้วยการเร้าอารมณ์ให้ตอ้ ง วิง่ ไปดูดา้ นหลังป้ายให้เห็นกับตา แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นเต็มตากลับกลาย เป็นโฆษณา เป๊ปซี่ แมกซ์ ท�ำเอาเซอร์ไพรส์ไปตามๆ กัน เป็นอีก หนึง่ โฆษณาทีท่ งั้ สนุกและสร้างสรรค์จนเป็นทีก่ ล่าวขวัญไปทัว่

Lonely Press

Play – Damon Albarn สาวกวง Blur ทีห่ ลงใหลในเสียงยียวนของ เดมอน อัลบาร์น ฟรอนต์แมนผูย้ งิ่ ใหญ่ในยุคทองของบริทป๊อป ตอนนี้ เดมอน ในวัย 46 ปี ขอผละจากการทัวร์คอนเสิรต์ กับเพือ่ นวง Blur มาบ้าง จะรู้สึกได้ถึง ชั่วครู่ เพื่อฉายเดี่ยวในมาดของนักร้องที่มีประสบการณ์ เมโลดีด้ นตรีทหี่ ลอน ดนตรีบม่ จนอิม่ ตัว กับซิงเกิล ‘Lonely Press Play’ หนึง่ ใน หลอก ดึงอารมณ์ให้ เพลงโปรโมทจากสตูดิโออัลบั้มเดี่ยว ‘Everyday Robots’ หน่วง ซึง่ เกิดจากการ อัลบัม้ ทีเ่ ดมอนตัง้ ใจจะย้อนเวลากลับไปเล่าเรือ่ งราวในอดีต ร่วมทางระหว่างดนตรีธรรมชาติกบั ดนตรีสมัยใหม่ทมี่ โี ปรแกรม ของเขาให้คนฟังได้ยนิ ยล มีกำ� หนดวางจ�ำหน่ายในวันที่ 28 คอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน แน่นอนว่าจุดขายที่โดดเด่นของ เมษายนนี้ ส�ำหรับใครที่เคยฟังเพลง Lonely Press Play เพลงยังอยูท่ เี่ สียงร้องของเดมอน ทีเ่ อาคนฟังอยูต่ งั้ แต่ตน้ จนจบ

www.thaibooksociety.com แหล่งรวมพลของมนุษย์สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้ทุกคน ทุกต�ำแหน่งของคนท�ำหนังสือ หรือแม้แต่เป็นนักอ่านทีส่ นใจเรือ่ งราวความ เคลื่อนไหวต่างๆ ของวงการหนังสือไทยก็สามารถคลิกเข้ามามีส่วนร่วม กับเว็บไซต์นไี้ ด้ เพราะเขารวบรวมทัง้ ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ เกร็ดความรู้ ที่น่าสนใจต่างๆ อีกทั้งยังมีมุมส�ำหรับหางานในวงการน�้ำหมึกอีกด้วย เรียกว่าใครทีห่ ลงใหลไปกับโลกหนังสือและอยากรูเ้ บือ้ งลึกเบือ้ งหลังของ วงการนี้ เว็บไซต์นตี้ อบโจทย์คณ ุ ได้แน่นอน

24 7 - 05


NEWS Text : Prae

Hot

of The Month!! เทศกาลมะม่วง

เดอะมอลล์ แท็กทีม เบบี้เลิฟ ช่วยเหลือเด็กพิการ

Noble Revolve Ari และ Noble Revolve Ratchada2

โนเบิลฯ จัดแคมเปญใหม่ ‘ชาร์จ ความสุข ให้ชีวิตพร้อมอยู่’ เผย รูปแบบชีวิตคอนโดฯ Revolve Living สุขเต็มที่ ในพื้นที่ลงตัว กับ 2 โครงการคุณภาพ Noble Revolve Ari และ Noble Revolve Ratchada2 ติดรถไฟฟ้า BTS อารีย์ และ MRT ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ คอนโดฯ แต่ ง ครบทุ ก ฟั ง ก์ ชั น เริ่ ม ต้ น เพี ย ง 2.99 ล้ า นบาท พร้อมชมห้องตัวอย่างจริงได้แล้ววันนี้ โทร. 0 2251 9955 หรือ www.noblehome.com

เดอะมอลล์ ร่วมกับ บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) สมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการซ�้ำซ้อนมูลค่า 250,000 บาท พร้อมผ้าอ้อมเบบี้เลิฟ รับมอบโดย คุณพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานกรรมการด�ำเนินงาน สาขากรุงเทพมหานคร มูลนิธธิ รรมิกชน เพือ่ คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรูคอฟฟี่ ซื้อ 1 ฟรี 1 ทุกวันจันทร์

Chic Republic Home Fashion Store

บริษทั ชิค รีพบั บลิค จ�ำกัด ตอกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดเฟอร์นเิ จอร์ เมืองไทย กับแบรนด์สุดชิค ‘Chic Republic’ภายใต้คอนเซ็ปต์ โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการ เปิดสาขาใหม่ที่พัทยา เป็นสาขาที่ 4 บนถนสุขุมวิท พัทยาใต้ พร้อมบริการดีไซเนอร์และสไตลิสต์มืออาชีพคอยให้ค� ำแนะน�ำ และ Sleep Gallery ศูนย์รวมที่นอนและชุดเครื่องนอนที่ใหญ่ และครบวงจรทีส่ ดุ ในภาคตะวันออก

Toshiba เปิดตัวตู้เย็นรุ่นใหม่

บริษทั โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด แถลงข่าวเปิดตัวตู้เย็น 2 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด Inverter T-series ซึ่งทาง โตชิ บ าได้ ป รั บ เปลี่ ย นการออกแบบ ภายใน เพื่ อ การใช้ ง านที่ คุ ้ ม ค่ า และมี ประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก พื้ น ที่ รวมถึ ง การออกแบบภายนอกที่ยังคงเน้นความ เพรียวบางและสง่างาม ตอกย�้ำการเป็นผู้น�ำตลาดตู้เย็น ที่มุ่งเน้น นวัตกรรมเทคโนโลยี คุณภาพ และการออกแบบ

ช่ ว งเวลาพิ เ ศษ กั บ เ ท ศ ก า ล มะม่ ว งที่ ทุ ก คน รอคอย ณ ร้าน ขนม La Pâtisserie โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ พบกับขนมหวานจากมะม่วง น�ำ้ ดอกไม้หอมหวาน อาทิ ชีสเค้กรสมะม่วง ชูครีมรสมะม่วง และทรัฟเฟิลรสมะม่วง ราคาเริ่มต้นชิ้นละ 120 บาท วาง จ�ำหน่ายระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด เพิม่ เติมติดต่อ 0 2687 9000 หรือ fb@okurabangkok.com

เมษายน 2557 เท่านัน้

ทรู ค อฟฟี ่ ต้ อ นรั บ ฤดู ร ้ อ น เสิ ร ์ ฟ ตรงโปรโมชั่ น แรง ด้ ว ย เครือ่ งดืม่ เย็นทุกขนาด ซือ้ 1 ฟรี 1 ทุกๆ วันจันทร์ เติมพลังแบบ คูณ 2 ให้ทกุ วันสดใสได้แล้วที่ ทรูคอฟฟี่ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาราคาพิเศษ) เฉพาะวันจันทร์ที่ 14, 21, 28

Sunday Grill & Chill Chandon Brunch

บริ ษั ท ดิ อ าจิ โ อ โมเอ็ ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าสปาร์คกลิง้ ไวน์ ‘Chandon’ ขอแนะน�ำ Sunday Grill & Chill Chandon Brunch มือ้ บรันช์ยามบ่ายวันอาทิตย์รมิ ชายทะเล จับคูส่ ปาร์คกลิ้งไวน์พรีเมียมกับอาหารรสเลิศ ในรูปแบบไลฟ์สเตชั่น แบบใหม่กับการปรุงอาหารสุดเก๋ ที่ห้องอาหาร AZURE โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ราคา 1,700++บาทต่อ 1 ท่าน ( รับ Chandon 1 ขวด ส�ำหรับ 2 ท่าน) ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 032 616 999, หรือ rsvn@ichuahin.com, huahin.intercontinental.com

Dunkin Donut เผยเคล็ดลับดับร้อน

บริษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ชวนคนรักชา มาหาวิธีคล้ายร้อน ในเทศกาลสุดป๊อป ‘ดีดี ป๊อปปิ้งที’ เปิดตัว เครือ่ งดืม่ ชาแนวใหม่ ทีม่ าพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘อร่อยป๊อป สนุก ฮิต ติดใจ’ คัดใบชาแท้จากต่างประเทศมาชงสดให้เลือกสดชื่นถึง 12 รสชาติ ทั้งยังมีเมนู ‘ป๊อป’ ซึ่งสร้างสรรค์มาเป็นพิเศษให้เลือกเพิ่มรสชาติ และสีสันได้หลากหลาย งานนี้มีเหล่าบรรดาชาเลิฟเวอร์ ตบเท้า ร่วมสัมผัสความสดชืน่ ก่อนใคร

ASUS เสริมทัพแท็บเลตสุดคุ้ม

ดอกไม้กลางไฟใต้

องค์ ก ารอ็ อ กแฟม ประเทศไทย ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ยูนลิ เี วอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคม เพือ่ สันติภาพชายแดนใต้และกลุม่ สหภาพ เปิดนิทรรศการ ‘ดอกไม้ กลางไฟใต้’ (Deep South Insight : Women Across Barriers) รวมภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและงดงามของผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เพือ่ ร่วมฉลอง 1 ศตวรรษวันสตรีสากล เข้าชมได้ถงึ สิน้ เดือนเมษายนนี้ ณ มิวเซียมสยาม

02 - 24 7

ASUS เปิดตัวสุดยอดแท็บเลตประหยัดพลังงาน ‘โฟนแพด 7 ดู อั ล ซิ ม ’ แท็ บ เลตที่ ม าพร้ อ มกั บ ความบั น เทิ ง เต็มรูปแบบและประสิทธิภาพระดับสูง สามารถสแตนด์บายการใช้งาน โทรศัพท์ได้ 2 ซิม ช่วยให้ทกุ อย่างเป็นเรือ่ งง่าย มาพร้อมหน้าจอ 7 นิว้ คมชัดระดับ HD น�ำ้ หนักเบา เพียง 340 กรัม สามารถเป็น เจ้าของได้ในราคา 5,900 บาท มีให้เลือก 2 สี ขาว และเทา ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.asus. co.th หรือ www.facebook. com/ASUSTHAILAND โทร. 0 2401 1717

CASUALIST Spring 14 - JUNGLE FEVER

CASUALIST แบรนด์เสือ้ ผ้าส�ำหรับผูช้ าย ในสไตล์ล�ำลองเรียบง่าย สบายๆ แต่ แสดงออกถึงความมั่นใจ ขอน�ำเสนอ คอลเลคชัน่ JUNGLE FEVER เผยภาพชีวติ ของชายหนุ่มผู้หลงใหลการท่องเที่ยว ไปในธรรมชาติที่กว้างใหญ่ ตะลุยป่า เขาล�ำเนาไพร สดชื่นเพลิดเพลินกับ สีสนั สดใสละลานตาทีพ่ บเห็นระหว่างการเดินทาง สะท้อนผ่านโทนสี ทีใ่ ห้อารมณ์ตนื่ เต้นท้าทาย และยังแฝงไปด้วยรายละเอียดลูกเล่นต่างๆ หาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้านและเคาน์เตอร์ CASUALIST ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ


SOCIETY Text : Prae

What: เปิดตัว Mazda3 Skyactiv How: มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำโดย นายโชอิชิ ยูกิ ประธานกรรมการบริหาร สร้างปรากฏการณ์

พลิกโฉมวงการรถยนต์ดว้ ยการเปิดตัวรถยนต์นงั่ สปอร์ตคอมแพ็คท์สายพันธุใ์ หม่ Mazda3 Skyactiv ชูความแรงและ ประหยัดน�ำ้ มันเป็นเลิศ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ เทคโนโลยีลา่ สุดของมาสด้าทีไ่ ด้รบั การกล่าวขาน ทัว่ โลก ฉีกทุกกฎด้วยรูปลักษณ์การออกแบบใหม่ลา่ สุด เสริมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก ‘ไอ-แอคทีฟเซ้นส์’ พร้อมเชือ่ มต่อกับโลกโซเชียลจากระบบเอ็มแซดดี คอนเน็ค ระบบน�ำทางเนวิเกเตอร์ ประกาศ ขึน้ แท่นรถยนต์ระดับพรีเมียม ตัง้ เป้าการขายสูงถึง 13,000 คัน มัน่ ใจในคุณภาพเหนือกว่ารถยุโรปชัน้ น�ำหลายรุน่ การันตีดว้ ยการเป็นรถญีป่ นุ่ เพียงรายเดียวทีส่ ามารถเข้าไปติด 1 ใน 3 รถยนต์ยอดเยีย่ มของโลก นอกจากนีย้ งั ควง มาสด้า2 เรซซิง่ ซีรสี่ ์ สายพันธุส์ ปอร์ตรุน่ เล็กมาอวดโฉม เร้าพลัง ซูม-ซูม ไปกับชุดแต่งรอบคัน ทัง้ หมดทัง้ มวลนีค้ อื ซีนเด่นทีช่ ว่ ยปลุกกระแสให้ตลาดรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ 2014 คึกคักมากกว่าเคย

What: Good Love Charity by Pijika Where: Aree Garden How: พิจกิ า จิตตะปุตตะ ขนขบวนพีน่ อ้ งคนสนิท What: TMB The Better Family ‘ให้ค�ำว่ารัก... ยิ่งใหญ่มากขึ้น’ How: ทีเอ็มบี เจาะกลุม่ ลูกค้าครอบครัว ด้วยแนวคิด TMB The Better Family ‘ให้คำ� ว่ารัก... ยิง่ ใหญ่

มากขึน้ ’ ผ่าน ‘บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย’ (TMB Savings Care Account) ทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง อุบตั เิ หตุในกรณีเสียชีวติ 20 เท่าของยอดเงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท ทัง้ ยังเปิดช่องให้ลกู ค้าวางแผน การออมได้เอง ทีส่ ำ� คัญคือ สามารถถอนได้ตลอด เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของ แต่ละครอบครัว

ในวงการมาร่วมโปรเจกต์การกุศล GOOD LOVE CHARITY BY PIJIKA ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก เนรมิตอารียก์ าร์เด้น ให้เป็นมาร์เก็ตเล็กๆ ได้รา้ นค้าจากเพือ่ นพ้องน้องพีม่ าร่วม จ�ำหน่ายสินค้าสมทบบุญกันเพียบ อย่าง สินค้าซิกเนเจอร์ ของงานทีเ่ ป็นถุงผ้าลายพิเศษ Good Love Charity จาก ลูกหว้า-พิจกิ า ออกแบบโดย ซันเต๋อ นักวาดภาพลายเส้นชือ่ ดัง ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลเคล้าเสียงดนตรีกบั มินคิ อนเสิรต์ แบบเต็มอิม่ กว่า 2 ชัว่ โมงจากพิจกิ า และศิลปินอีกคับคัง่

24 7 - 03


SText POTLIGHT : ญามินทร์

ภาพประกอบ : pagetopremiere.com

All About Her

On the Glory Road แฟนๆ ของไชลีนอย่าเพิง่ เคืองขุน่ ว่าเราเอ่ยถึง เจน ลอว์. ท�ำไม เมือ่ จัว่ หัวอยูช่ ดั ๆ ว่า เราจะพาคุณไปท�ำความรู้จักกับ ไชลีน วู้ดลีย์ หากแต่ที่ต้องพูดถึงดาวรุ่งตัวแม่ ก็เพราะเธอคือหนึ่งในพลังลมปราณส�ำคัญที่ดีดดันให้ไชลีนโด่งดังบนถนนสาย ฮอลลีวู้ดอย่างไรเล่า แต่ก่อนอื่นเราขอพาคุณย้อนเวลาไปท�ำความรู้จักกับ ไชลีน วูด้ ลีย์ ตัง้ แต่วยั เด็ก จนถึงวันทีใ่ ครๆ ก็รจู้ กั เธอในนาม ‘ทริส ไพรเออร์’ แห่ง Divergent ภาพยนตร์ทกี่ ำ� ลังโด่งดังอยูใ่ นเวลานี้ ไชลีน วูด้ ลีย์ เกิดและเติบโตในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เธอเป็นลูกสาว สุดหวงของ ลอรี่ และลอนนี่ วูด้ ลีย์ ความทีเ่ ป็นเด็กหน้าตาคมคายมาตัง้ แต่เล็กๆ ท�ำให้มีแมวมองจีบให้เธอมาเดินเล่นในวงการบันเทิงขณะที่มีอายุเพียง 4 ขวบ พอเริม่ โตขึน้ มาหน่อย จึงได้ประเดิมบทบาททางการแสดงครัง้ แรกในภาพยนตร์ โทรทัศน์ เรือ่ ง Replacing Dad (1999) กับบทบาทเด็กหญิงตัวน้อยทีเ่ รียกรอยยิม้ จากคนดู จากนัน้ ก็ปรากฏตัวทัง้ ทางจอแก้วและจอเงินให้ผคู้ นจดจ�ำเรือ่ ยมา กระทัง่ เมื่อปี 2008 ไชลีนในวัยที่เติบโตและเบ่งบานเต็มที่ ก็ได้รับโอกาสครั้งส�ำคัญ ให้แสดงน�ำในซีรสี่ ส์ ะท้อนภาพวัยรุน่ อเมริกนั เรือ่ ง The Secret Life of the American Teenager (2008-2013) ทว่าเรื่องที่แจ้งเกิดให้เธอในฐานะนักแสดงที่แท้จริง กลับมาจากบทบาท Alexandra King จากภาพยนตร์ เรือ่ ง The Descendants (2011) ในเรือ่ งเธอต้องแสดงเป็นลูกสาวทีม่ ปี มปัญหาทางจิตของ จอร์จ คลูนยี ์ ซึง่ เธอก็ท�ำได้ ดีเยีย่ มจนได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองค�ำ สาขานักแสดงสมทบหญิง พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวหลากหลายรางวัลทางการแสดงจากภาพยนตร์ดีกรีออสการ์ เรือ่ งดังกล่าวมาได้อกี เพียบ ปี 2013 เธอปรากฏตัวอีกครัง้ ในภาพยนตร์ เรือ่ ง The Spectacular Now ประกบกับ ไมลส์ เทลเลอร์ นักแสดงหนุม่ ทีร่ บั บทเป็น ปีเตอร์ คูอ่ ริของ ทริส ไพรเออร์ แห่ง Divergent นั่นเอง ไชลีนโชคดีที่หนังทุนสร้างต�่ำทั้ง 2 เรื่องที่เธอร่วมเล่น

ถ้าปีที่แล้วดาวรุ่งดวงเด่นแห่งฮอลลีวู้ด คือ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ในปีนี้ก็คงเป็นปีของ ดาวรุ่งพุ่งแรงดวงใหม่ ที่สดใสและเจิดจรัส ไม่แพ้กัน นั่นคือนางเอกหน้าใสตาคม ทรวดทรงดีที่ชื่อ Shailene Woodley (The Descendants และ The Spectacular Now) เป็นหนังที่มีกระแสวิจารณ์ อยู่ในแดนบวก และเป็นหนังที่มีรางวัลการันตี ท�ำให้สื่อหลายส�ำนักชื่นชมเธอ ในด้านพรสวรรค์ทางการแสดง กระทัง่ ย่างก้าวสูป่ ี 2014 ไชลีนถูกทาบทามให้รบั บทเป็น ทริส ไพรเออร์ ในภาพยนตร์ทนุ สร้างสูงทีส่ ร้างจากวรรณกรรมเยาวชนระดับเบสต์เซลเลอร์ เรือ่ ง Divergent ความท้าทายใหม่นที้ ำ� ให้ ไชลีน รูส้ กึ ไขว้เขวในช่วงแรกเพราะกลัวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะแป้ก แต่แล้วคนที่เข้ามาช่วยตอกย�ำ้ ความมั่นใจให้กับเธอ ก็เป็นเพือ่ นสาวร่วมวงการ อย่าง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ทีอ่ เี มลตอบเธออย่างตรงไป ตรงมาว่า ถ้าไม่ทำ� อะไรเสือ่ มเสีย รับรองว่าเธอดังแน่นอน นัน่ จึงท�ำให้ไชลีนตัดสินใจ ทุ่มเทพลังทั้งหมดกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ แล้วในที่สุดเธอก็ดังแบบ ฉุดไม่อยูอ่ ย่างที่ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ว่าไว้จริงๆ ด้วยเคมีทเี่ ข้ากันดีกบั ธีโอ เจมส์ พระเอกทรงเสน่ห์ในเรื่องที่กลายเป็น ‘คู่จิ้น’ กับเธอไปแล้วในตอนนี้ รวมถึง ความทรงอิทธิพลของบท ทริส ไพรเออร์ ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ชวี ติ ของเธอเลีย้ วเข้ามาสู่ ถนนทีช่ อื่ เสียงก�ำลังเบ่งบานสุดขีด เมือ่ พินจิ ถึงเหตุผลทีท่ ำ� ให้ ทริส ไพรเออร์ ในคราบของ ไชลีน วูด้ ลีย์ ได้รบั กระแสนิยมล้นหลามเกินขนาด ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะ ทริสเป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วาม เด็ดเดีย่ วเยีย่ งบุรษุ มีความคิดเป็นอิสระจากการครอบง�ำทัง้ มวล นัน่ เป็นภาพของ ผู้หญิงยุคใหม่ที่ใครๆ ต่างก็อยากเป็น ซึ่งไม่ต่างจากตัวตนของไชลีนเท่าไรนัก เธอเคยนิยามตัวเองไว้วา่ เป็นมนุษย์ทเี่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความมุง่ มัน่ ความปรารถนา และเชื่อในการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของตนเอง หากเธอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ต้องพุ่งไปยังเส้นทางไหน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เธอจะใช้สัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัว เพือ่ บรรลุจดุ หมายปลายทาง ถ้านีค่ อื เกมแข่งรถ ตอนนีไ้ ชลีนก็ฝา่ เส้นชัยด่านแรกไปได้แล้วอย่างสวยงาม

• มีชอื่ จริงว่า Shailene Diann Woodley เรียกเธอสัน้ ๆ ว่า Shai • เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 1991 ปัจจุบนั อายุ 22 ปี • ความทีเ่ ข้าวงการตัง้ แต่ยงั เด็ก เพือ่ ป้องกันไม่ให้ไชลีนหลงระเริง ไปกับการใช้ชวี ติ ในวงการมายา พ่อ-แม่ของเธอจึงออกกฎเหล็ก 3 ข้อ ทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด อย่างแรก คือ เธอต้องคงไว้ซงึ่ ความเป็นตัวตน สองต้องสนุกกับทุกๆ งานทีท่ ำ� และ สุดท้ายคือห้ามทิง้ การเรียน • เคยป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคด โดยไม่ทราบสาเหตุ ตอนอายุ 15 ปี จนต้องใส่เครือ่ งดามหน้าอก และ พักงานทุกอย่างไปเป็นเวลา 2 ปี ภายหลังได้รบั การรักษาจนหาย เป็นปกติแล้ว • เธอเคยให้สมั ภาษณ์ผา่ นรายการ ของ Ellen DeGeneres ว่าเป็น แฟนคลับตัวยงของเซเลบฯ ยูทบู Greyson Chance • หากเจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ไม่ได้ แสดงในบท Katniss Everdeen ใน The Hunger Games บทน�ำดังกล่าว อาจตกเป็นของ ไชลีน วูด้ ลีย์ • เป็นเพือ่ นซีก้ บั เมแกน พาร์ค เพือ่ นนักแสดงร่วมจอในซีรสี่ ์ เรือ่ ง The Secret Life of The American Teenager • มีไอดอลทางการแสดงเป็น 3 นักแสดงเจ้าบทบาท ได้แก่ เคท วินสเล็ท, แมเรียน โคทิลาร์ด และ เมลานี โลรองต์ และในเรือ่ ง Divergent เธอก็ได้ปะทะฝีมอื กับ เคท วินสเล็ทด้วย • เธอไม่ใช้สมาร์ทโฟน แต่ใช้งาน โทรศัพท์ธรรมดาๆ แทน • เมือ่ ต้องสละผมยาวสลวยเพือ่ การ แสดงภาพยนตร์ เรือ่ ง The Fault in Our Stars (2014) ไชลีนถือโอกาสนี้ บริจาคผมของเธอให้แก่เด็กทีป่ ว่ ย เป็นมะเร็งและอยูร่ ะหว่างการรักษา • ติดตามบทบาท ทริส ไพรเออร์ ของ ไชลีน วูด้ ลีย์ ได้ในอีก 2 ภาค ของภาพยนตร์ ชุด Divergent ได้แก่ Insurgent (2015) และ Allegiant (2016)

24 7 - 01


52,908 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#183  

247#183 free magazine in Thailand