Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

Selfie Culture & Beyond

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.178 | 6 - 12 MARCH 2014


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

selfie ผูห้ ญิงคนหนึง่ ถามผมว่า รูส้ กึ อย่างไรกับรูปถ่ายประเภท Selfie หรือการถ่ายรูปตัวเอง เธอก็เป็นคนหนึง่ ทีช่ อบถ่ายรูปแบบนัน้ และถูกมองว่าเป็นคนประเภท ‘ลุม่ หลงตัวเอง’ หรือทีบ่ างคนถึงขัน้ เรียกว่า อาการแบบนาร์ซสิ ซัส ผมบอกเธอไปว่า ถ้าคนเราจะลุม่ หลงตัวเองด้วยรูปถ่าย ก็คงไม่ได้เพิง่ เป็นหรอก มันน่าจะเป็นมานานแล้ว ตัง้ แต่สมัย ทีเ่ ราตัง้ อัลบัม้ ภาพถ่ายตัวเองและครอบครัวเอาไว้บนโต๊ะรับแขกทีบ่ า้ น เวลาแขกไปใครมา ระหว่างนัง่ ดืม่ น�ำ้ รอเจ้าบ้าน ไม่มอี ะไรท�ำก็จะได้พลิกดูอลั บัม้ ภาพถ่ายเหล่านัน้ ไปพลางๆ ผมว่านัน่ ก็เป็น Selfie อย่างหนึง่ เหมือนกัน ถ้าเราย้อนกลับไปดูการถ่ายรูป เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ ว่าเจตนาส�ำคัญในการถ่ายรูปแรกเริ่มเดิมทีเดียว ไม่ได้เริม่ ขึน้ กับการถ่ายรูปทิวทัศน์งดงามทีไ่ หน การถ่ายรูปเริม่ แรกก็คอื การบันทึก ‘ตัวตน’ ของมนุษย์นแี่ หละ เป้าหมายส�ำคัญของมันก็คอื การท�ำให้มนุษย์นนั้ เป็นอมตะ! ย้อนกลับไปในยุคที่ไม่มีกล้องถ่ายรูป เราก็มีกระบวนการบันทึกความเป็นอมตะด้วยภาพเขียน เดิมทีเดียว ภาพในราชส�ำนักมักเป็นภาพเชิงศาสนา เช่น เป็นภาพสวรรค์ ภาพนักบุญ หรือภาพทีเ่ ป็น ‘ฉาก’ ต่างๆ จากในพระคัมภีร์ หรือเรือ่ งเล่าต�ำนานต่างๆ อย่าง ฉากการล้างบาปพระเยซู ฉากก�ำเนิดเทพีโน่นนัน่ นี่ อาทิเช่น เทพีวนี สั ฯลฯ เราจะพบว่า ต่อให้เป็นภาพวาดเรื่องเหล่านี้ ศิลปินจ�ำนวนมากก็ได้ ‘สอดใส่’ ใบหน้าของคนนั้นคนนี้เข้าไปใน ภาพเสมอ เช่น ให้ใบหน้าของราชินีเป็นใบหน้าของพระแม่มารี หรือใบหน้าของลูกชายตัวเองไปปรากฏเป็นทูตสวรรค์ อะไรท�ำนองนี้ ยิ่งหากเป็นภาพวาดในราชส�ำนักเอง เช่น ภาพกษัตริย์ ราชินี หรือราชวงศ์ ก็ต้องมีข้าราชบริพารมาประกอบ จึงยิง่ เปิดโอกาสให้คนทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่กษัตริย์ ราชินี ต่างแย่งชิงกัน ‘ติดสินบน’ ศิลปิน เพือ่ ให้นำ� ใบหน้าของตัวเองใส่เข้าไป ในภาพนัน้ ๆ ด้วย ว่ากันว่า นางในบางคนถึงขัน้ ติดสินบนให้วาดภาพพระแม่มารีเป็นใบหน้าของตัวเองเพือ่ จะได้โดดเด่น กว่าราชินดี ว้ ยซ�ำ้ ไป ทัง้ หมดนีค้ อื ความพยายามในการ ‘เป็นอมตะ’ ของมนุษย์ ซึง่ ก็ตอ้ งบอกว่าในกรณีของภาพวาดล�ำ้ ค่าหลายชิน้ นัน้ ท�ำได้ส�ำเร็จดีทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเป็นการ ‘มาก่อน’ ในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนัก การพึ่งพิงฝีแปรงของ คนทีม่ ฝี มี อื จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นยิง่ ครั้นพอมีเทคโนโลยีถ่ายภาพ ภาพถ่ายครอบครัวแบบสมัยก่อนก็เริ่มฮิต แต่พอคนเริ่มถ่ายภาพได้เองด้วยกล้อง ฟิลม์ แพร่หลายมากขึน้ ราคาถูกลง เราจึงเริม่ เห็นอัลบัม้ ครอบครัวอยูท่ กุ บ้านเมือ่ สักสามสิบสีส่ บิ ปีกอ่ น แต่อลั บัม้ ครอบครัว เหล่านัน้ ก็ยงั ต้องพึง่ พิง ‘คนอืน่ ’ ให้ถา่ ยให้เราอยูด่ ี มาในปัจจุบนั กล้องฟิลม์ ถูกแทนทีด่ ว้ ยกล้องดิจติ อลทีร่ าคาถูก ไม่มคี า่ ล้างฟิลม์ ค่าอัดรูป แถมยังสามารถหมุนกล้องกลับ มาถ่ายด้วยตัวเองได้งา่ ยๆ จึงท�ำให้เราสามารถ ‘สร้างความเป็นอมตะ’ ได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ตอ้ งพึง่ ฝีแปรงหรือสายตาของคนอืน่ ประกอบกับมี App ช่วยแต่งภาพมากมาย เราจึงเลือกสรรผลลัพธ์ได้ตามรสนิยมของเราเอง ผมถึงได้บอกว่าไม่แปลกอย่างไรเล่าครับ มนุษย์ยงั คงคอนเซ็ปต์เดิมมาตัง้ แต่ยคุ โบราณจนถึงปัจจุบนั ใครๆ ก็เป็น นาร์ซสิ ซัส หรือลุม่ หลงตัวเองกันทัง้ นัน้ เพียงแต่เทคโนโลยีนเี้ ปลือ้ งเปลือยให้เราเห็นชัดขึน้ เท่านัน้ เอง เพราะมันท�ำให้เรา เข้าถึงสภาวะลุม่ หลงตัวเองได้งา่ ยขึน้ แพร่หลายขึน้ และในราคาที่ ‘ถูก’ ลง อย่างไรก็ตาม ต้องบอกกันไว้ดว้ ยนะครับ ว่าเมือ่ กระบวนการนีแ้ พร่หลายมากเข้า ในทีส่ ดุ มันก็ได้ยอ้ นกลับมาท�ำลาย กระบวนการสร้างความเป็นอมตะของมันเองลง เพราะเมือ่ ทุกคนท�ำได้หมด จึงดูเหมือนใครๆ ก็เป็นอมตะอยูใ่ น Selfie ได้ ดังนัน้ ความเป็นอมตะนีจ้ งึ ‘ดูเหมือน’ จะมีคณ ุ ค่าน้อยกว่า Self Portrait ของนางในทีห่ อ้ ยอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ระดับโลก ผมเชือ่ ว่า ถึงอย่างไรโมนาลิซา่ ก็คงได้นงั่ ยิม้ เยาะภาพ Selfie ไปอีกไม่รจู้ บ เพราะถึงอย่างไร เธอก็ยงั คงความเป็นอมตะไว้ได้มากกว่านัน่ เอง!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

HOTEL

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


C ITY M OV E M E NT Text : iD11 = ฮิ ล ตั น เวิ ล ด์ ไ วด์ บริ ษั ท ผู ้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและรี ส อร์ ต ชื่ อ ดั ง ระดั บ โลก เผยผลส� ำ รวจ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากการ ตอบแบบสอบถามของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 2,700 คน ใน 9 ประเทศทั่ ว เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก มากกว่ า 1 ใน 3 (หรื อ 36%) พิ จ ารณาอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว โดยไทยได้ รั บ การโหวตให้ เ ป็ น ประเทศ ที่ ขึ้ น ชื่ อ ทางด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สู ง สุ ด ในเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก เป็ น อั น ดั บ สอง ร่ ว มกั บ ไต้ ห วั น ในขณะที่ อั น ดั บ หนึ่ ง ตกเป็ น ของญี่ ปุ ่ น ที่มา : www.hiltonworldwide.com

ภาพ : wison tungthunya

bangkok university student activity center

Ice Hotel

โปรเจกต์ล่าสุดของศิลปินชาวญี่ปุ่น Toshihiko Shibuya ที่เด่นด้วยเรื่องของการใช้สีสันกับการ ตกแต่งงานน�้ำแข็งและหิมะ เขาได้ลงมือตกแต่ง ภายในโรงแรมน�้ำแข็งในหุบเขา Tobetsu ประเทศ สวีเดน โดยการแปลงโฉมพืน้ ทีภ่ ายในด้วยกล่องไฟ สีฉูดฉาด ซึ่งฝังอยู่ตามผนังห้อง สร้างอารมณ์ให้ สนุ ก สนาน ไม่ ซ�้ ำ ซากจ� ำ เจ แถมยั ง ดู แ ปลกตา ภาพ : yoshisato komaki อีกด้วย

อาคารสีแสบตาที่เห็นอยู่นี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่เอง โดยตึก SAC (Student Activity Center) นีอ้ อกแบบโดย Supermachine Studio นับเป็นโปรเจกต์หนึง่ ทีท่ า้ ทายมากๆ เนือ่ งจาก มีพนื้ ทีก่ ว้างถึง 2,200 ตารางเมตร และเคยเป็นหอพักเก่าอายุกว่า 20 ปี รวมถึงเคยถูกน�้ำท่วมครัง้ ใหญ่ เมือ่ ปี 2554 มาแล้ว ทีมผูอ้ อกแบบได้ทำ� การแปลงโฉมอาคารแห่งนีใ้ หม่ ทัง้ ด้านนอกและด้านในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการทาสีสดๆ ตรงบริเวณทางเดินเชื่อม อย่างเหลือง ม่วง เขียว ชมพู และเทอร์ควอยซ์ เพื่อ สร้างบรรยากาศให้ดสู ดใสและตืน่ ตัวอยูต่ ลอดเวลา หรือจะเป็นการแบ่งพืน้ ทีภ่ ายในเป็นห้องต่างๆ เช่น สตูดิโอถ่ายภาพ ห้องซ้อมดนตรี ห้องชมรมร�ำไทย ห้องคณะ ห้องประชุม ไปจนถึงโรงยิมส�ำหรับฝึก ซ้อมปอมปอมเชียร์ อีกทัง้ ตัวโครงสร้างด้านนอกก็ดเู รียบเท่ ลบภาพเดิมๆ ของตึกเก่าไปอย่างสิน้ เชิง

ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ = จ� ำ นวนเงิ น ที่ Facebook ทุ ่ ม ซื้ อ กิ จ การ WhatsApp บริ ก ารรั บ -ส่ ง ข้ อ ความออนไลน์ บ นสมาร์ ท โฟน ทั้ ง ในรู ป แบบของเงิ น สดและหุ ้ น ที่มา : www.bestgrowthstock.com

ภาพ : Citiq Property Developers

Mill Junction

Citiq หน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยใน South Africa ได้ริเริ่มโครงการ พั ฒ นาพื้ น ที่ ร กร้ า งไร้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไซโลเก่ า มาท� ำ เป็ น ที่ พั ก นักศึกษา ภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Mill Junction ซึ่งประกอบไปด้วย อพาร์ตเมนต์ 375 ห้อง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา อย่างห้องสมุด เลาจน์ส�ำหรับนัง่ เล่น และห้องคอมพิวเตอร์ โดยน�ำตู้คอนเทนเนอร์สีสันสดใสมาตั้งต่อจากไซโลที่มีความสูง 11 ชั้น ให้มีความสูงขึ้นไปอีกเกือบ 40 เมตร ส�ำหรับห้องที่อยู่ใน ส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะมีระเบียงไว้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง Johannesburg แบบพาโนรามาโดยรอบ นั บ เป็ น โครงการดี ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้และเป็นการเพิ่มมูลค่า จากพื้นที่ร้างที่ไม่มีใครใส่ใจ

04 - 24 7

หลายคนคงจะเห็นการน�ำขวดน�้ำพลาสติกที่กลายเป็นขยะไปแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ ด้วยการน�ำมาใช้ปลูกต้นไม้ หรือท�ำเป็นที่รดน�้ำต้นไม้ แต่ก็เป็นการดัดแปลง มาใช้อย่างง่ายๆ ธรรมดา ไม่มีดีไซน์โดดเด่นแต่อย่างใด ดีไซเนอร์ชาวอิสราเอล Shahar Peleg เลยปิ๊งไอเดีย สร้างสีสันให้กับการรีไซเคิลด้วยการออกแบบฝาขวดน�้ำ พลาสติกเพื่อน�ำไปใช้เป็นที่รดน�้ำต้นไม้ในรูปแบบของก้อนเมฆแสนน่ารัก ที่ด้านล่าง จะมีรูเล็กๆ ไว้ส�ำหรับให้น�้ำไหลออก สามารถใช้ได้กับขวดน�้ำพลาสติกขนาด 1, 1.5 และ 2 ลิตร รวมถึงขวดน�้ำอัดลมด้วย นับเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้คนสนุกกับ การน�ำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ต่อไปอีก ภาพ : design-milk.com


ภาพ : www.fastcoexist.com

Fluffy Nuzzles

จากการผจญกับสถานการณ์ควันพิษเข้าขั้นวิกฤติในกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้หลายๆ ฝ่ายได้เฝ้าระวัง มลพิษทางอากาศ ไม่เว้นแม้แต่ในกลุ่มของนักออกแบบและสถาปนิก ซึ่งก็ได้รวมตัวกันหา หนทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเพิ่มพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชน ชาวจีน ดังจะเห็นได้จากโปรเจกต์ของบริษัทสถาปนิกจากลอนดอน Orproject ที่ออกแบบ เกราะก�ำบังควันพิษด้วยรูปแบบของ Bubbles ขนาดใหญ่ ที่อัดแน่นไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ อยูด่ า้ นใน โดยใช้วสั ดุพลาสติก ETFE (แบบเดียวกับทีใ่ ช้สร้าง China’s National Swim Center เมื่อครั้ง Beijing Olympics ปี 2008) น�ำมาขึงยืดแผ่ออกกลายเป็นผืนขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์เข้าไปด้วย โดยจะปกคลุมพื้นที่ราบเป็นบริเวณกว้าง สามารถน�ำไปตั้งวางครอบ พื้นที่สีเขียวที่มีอากาศบริสุทธิ์มากๆ อย่างสวนสาธารณะ และสวนพฤกษชาติ เพื่อสร้างปอด แห่งใหม่ให้กับชาวเมืองปักกิ่งได้มีพื้นที่หายใจกันต่อไป

recycles boats into wine facility

จากซากเรือเก่าๆ กลายมาเป็นโรงบ่มไวน์ขนาดใหญ่ ผลงานการออกแบบของ claudia turrent + alejandro d’acosta arquitectos ซึ่งจะตั้งอยู่ห่างจากเมือง Ensenada เมืองชายฝั่งของเม็กซิโกประมาณ 20 กม. คอนเซ็ปต์ ของการออกแบบอ้างอิงมาจากการปลูกองุ่นบนดินที่อยู่ริมทะเล โดยจะออกแบบให้พื้นของโรงงานบางส่วน เป็นผืนดินเปลือยเปล่า ส่วนบริเวณทางเข้าได้มาจากซากเรือเก่าที่น�ำมาดัดแปลงเป็นโครงสร้างทรงโค้งถังไม้ (Barrel Vault) และเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายและเทือกเขา จึงท�ำให้เลย์เอาท์ของตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายกับเทือกเขาและกลุ่มดวงดาว ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้จะช่วยลดระยะห่างของแต่ละส่วน ภาพ : claudia turrent + alejandro d’acosta arquitectos และส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตไวน์ด้วย

ไอเดียน่ารักๆ ส�ำหรับคนเมืองหนาว กับฮีต เตอร์ ชั่ ว คราวของนั ก สเก็ ต ผลงานการ ออกแบบของ RAW Design ที่ได้ดีไซน์ที่พัก หลบลมหนาวส� ำหรับนักสเก็ต โดย ‘Pool Noodles’ จะประกอบด้วยเส้นยางขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นฉนวนความร้อน น�ำมามัดติดกันคล้าย กับพู่เชียร์ปอมปอม แต่ละเส้นจะยึดติดกับ Aluminum Frame ซึง่ จะให้ความร้อนสะสมไว้ ภายใน รวมถึงให้แสงสว่างด้วยในยามค�่ำคืน โดยฮี ต เตอร์ ชั่ ว คราวนี้ จ ะน� ำ มาติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ Red River Mutual Trail ในเมือง Winnipeg ให้คนที่เล่นสเก็ตในบริเวณนี้สามารถน�ำมา พันและรัดไว้รอบๆ ตัวเพื่อสร้างความอบอุ่นได้ในช่วงเวลาที่ต้องการพักร่างกายจากอุณหภูมิ ที่ติดลบถึง 20 องศาฯ ภาพ : popupcity.net

จากการที่ได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวท.) แหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กและ เยาวชน รวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีมาก ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้มีโครงการเตรียมเปิดศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมถาวร โดยจะมีมหกรรมวัฒนธรรมให้ได้ เข้ามาพักผ่อน ชม ชิม ช้อปสินค้าทางวัฒนธรรมและอาหารจากทุกภูมิภาค ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ไปจนถึงปี 2558 อีกทั้งยังมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล การแสดง พื้นบ้าน ลิเก ล�ำตัด หมอร�ำ พร้อมประสานส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย น�ำกิจกรรม ถนนสายศิลปะหรืออาร์ตสตรีต มาจัดภายในศูนย์วัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อป การสอนวัฒนธรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอาหาร การท�ำหนังสัน้ ดนตรี ศิลปะ และมวยไทย ให้เด็กๆ ได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

24 7 - 05


C A L E N DA R Text : รุง่ วิสาข์

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Today

Today

– 11 MAY 2014

– 29 JUN 2014

‘มองใหม่ด้ายไหม’ Museum Siam นิทรรศการเปิดมุมมองเรือ่ ง ‘ไหม’ ทีค่ ณ ุ คาดไม่ถงึ เมือ่ ‘ไหม’ วัสดุธรรมชาติแห่งภูมปิ ญ ั ญาพืน้ ถิน่ กลายเป็น ‘อภิมหาวัสดุ และราชินแี ห่งเส้นใยของโลกยุคใหม่’ พบกับครัง้ แรกของการน�ำเสนอนิทรรศการผ่าน Lifestyle Shop ‘Cocoon & Co’ กลางเกาะรัตนโกสินทร์ มิวเซียม สยามท�ำให้ความรู้ ซือ้ ได้ ช้อปได้ ลองได้ กินได้ ท�ำให้การเรียนรูส้ นุกกว่าทีค่ ดิ มา ‘มองใหม่ดา้ ยไหม’ กันได้ตงั้ แต่วนั นี้ วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 10.00-18.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0 2225 2777 ต่อ 416 Cocoon Hotline 08 1927 4808 www.facebook.com/museumsiamfan

20 MAR 2014 Everyday

Calypso Cabaret Asiatique คาลิปโซ่ กรุงเทพฯ เปิดการแสดงคาบาเร่ตแ์ ห่งแรกในกรุงเทพฯ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ การแสดงกึง่ ละครเพลง กึง่ ละครบรอดเวย์ ซึง่ ถือเป็น คาบาเร่ต์แห่งเดียวในเมืองไทยที่มีรูปแบบการแสดงเช่นนี้ โดยเหล่า นักแสดงสาวประเภทสองของไทย ที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้าน การแสดง บวกกับทักษะ และความสามารถทีผ่ า่ นการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 20.15 น. และ 21.45 น. ราคา บัตรทุกทีน่ งั่ รวมเครือ่ งดืม่ ท่านละ 1 ดริงค์ วิสกี้ เบียร์ จินโทนิค ชา กาแฟ และซอฟท์ดริงค์ ส�ำรองบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สอบถามรายะเอียด เพิม่ เติม โทร. 0 2653 3960-2

Text : Ti-na

สารัตถะ

สัปดาห์นี้ 24/7 จะพาแฟนๆ ไปพบ ‘ความสงบ’ และความสงบ ทีว่ า่ นีก้ ไ็ ม่เชิงว่าจะให้ไปนัง่ สมาธิหรือเจริญภาวนา เข้าวัดเข้าวา อะไรท�ำนองนัน้ เพียงแต่เป็นความสงบทีเ่ กิดจากการมองภาพเขียน เสมือนจริง โดย ‘วิทวัส ทองเขียว’ ศิลปินสัจนิยมแบบภาพถ่าย ทีก่ ำ� ลังน�ำเสนอ ‘สารัตถะ’ นิทรรศการเดีย่ วของเขาท่ามกลาง

06 - 24 7

Parade Musée des Arts Décoratifs, Paris ‘Parade’ นิทรรศการทีร่ วบรวมของเล่นกว่า 200 ชิน้ ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากคณะละครสัตว์และละครเวที ตัง้ แต่ในสมัยต้นศตวรรษ ที่ 19 จนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นหุน่ คณะละครสัตว์ขนาดเล็ก หน้ากากตัวตลก และหุน่ เชิด เป็นต้น เป็นนิทรรศการทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้กบั เหล่าคณะละครสัตว์อเมริกนั และฝรัง่ เศส อีกทัง้ ยัง เป็นการเพิม่ คุณค่าให้กบั หุน่ ตัวตลกทีไ่ ด้รบั การคัดสรรมาไว้ในนิทรรศการแห่งนีอ้ กี ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเกมสอดแทรก รวมไปถึงการท�ำงานของภาพและเสียงทีช่ ว่ ยให้บรรยากาศของนิทรรศการ ดูแปลกและพิศวงมากยิง่ ขึน้ ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก visitparisregion.com

Bruno Mars-The Moonshine Jungle Tour Impact Arena 80 ปี บุ ญ รอดบริ ว เวอรี่ มอบ ประสบการณ์ สุ ด พิ เ ศษกั บ คอนเสิร์ต ‘Bruno Mars - The Moonshine Jungle Tour’ ครัง้ แรก ในเมืองไทย ศิลปินหนุ่มที่ก�ำลัง ฮอตที่สุดในโลกตอนนี้ Bruno Mars เจ้าของเพลงดัง Just the way you are, The lazy song, Marry you และอีกหลายเพลง ทีส่ ง่ ให้เขาดังภายในเวลาแค่ 3 ปี และกลายเป็นศิลปินชายคนแรก ทีม่ เี พลงติดอันดับในชาร์ตเมนสตรีม ท็อป 40 มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ และ มียอดขายซิงเกิล 45 ล้านก๊อปปีท้ วั่ โลก บอกได้คำ� เดียวว่าแฟน บรูโน่ มาร์ส ห้ามพลาด! คอนเสิรต์ มีรอบเดียวเท่านัน้ ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ เวลา 20.30 น. จองบัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์

20-23, 27-30 MAR 2014

มานีและชู ใจ Aksra Theatre King Power คุณเคยมีเพือ่ นชือ่ นีไ้ หม มานี มานะ ชูใจ ปิติ เพชร สมคิด จันทร วีระ วันนี้พวกเขากลับมาแล้วในรูปแบบ ละครเวที ตลก อบอุน่ และสร้างสรรค์ สังคม โดยเลยดูดสี ตูดโิ อ และโรงละคร อักษรา คิง พาวเวอร์ น�ำแสดงโดย นุน่ -ศิรพันธ์ เป็น น.ส.มานี เอ๋-มณีรตั น์ เป็น น.ส.ชูใจ วิท เอเอฟ 1 เป็น นายปิติ เป้ - ทวี ฤ ทธิ์ เป็ น นายเพชร เอ็ ม อภินันท์ เป็นพ่อค้ายา (ทับ) และ น้องลีวาย เป็น ด.ช.สมคิด เนือ้ เรือ่ ง เล่าถึงในปี 2556 หลังจากแยกย้ายกันไป 10 กว่าปี งานเลีย้ งรุน่ ของโรงเรียน ก็ถกู จัดขึน้ โดย มานี ทีป่ จั จุบนั กลับมาเป็นครูประจ�ำทีโ่ รงเรียน แล้วเรือ่ งราว ก็อลหม่านเมือ่ ทัง้ หมดบังเอิญเข้าสถูป แล้วย้อนเวลากลับไปเจอตัวพวกเขา ในวัยเด็ก ส�ำรองบัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์

สนามรบทางการเมืองอันร้อนระอุอยูใ่ นขณะนี้ ส�ำหรับ งานสัจนิยมแบบภาพถ่ายนัน้ เป็นกระแสทีไ่ ด้รบั อิทธิพล มาจากการเคลือ่ นไหวทางศิลปะทีโ่ ด่งดังในสหรัฐอเมริกา ยุคปลาย 60’s ซึง่ เป็นการถ่ายทอดความงามของ ทัศนียภาพทีถ่ กู บันทึกผ่านกล้องถ่ายรูป ก่อนจะน�ำมา สร้างภาพเขียนเสมือนจริงลงบนผืนผ้าใบ โดยผลงานของ วิทวัสในครัง้ นีไ้ ด้แรงบันดาลใจมาจากการเฝ้ามองสิง่ ต่างๆ รอบตัวอย่างประณีต เขาเลือกทีจ่ ะถ่ายทอดความพลิว้ ไหว ของสายน�ำ้ ฟองคลืน่ เส้นขอบฟ้า และความงดงามของ ดวงอาทิตย์ ทีแ่ สดงถึงความสงบและความมีชวี ติ ชีวา รวมถึงความงดงามของธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน และเมือ่ เพ่งพินจิ แต่ละภาพ นอกจากจะเห็นฝีมอื เหมือนดัง่ เสกมนตร์ ให้เราคล้ายกับได้ยนิ เสียงคลืน่ ได้เห็นแสงอันเจิดจ้า ของดวงอาทิตย์ หรือได้รบั ความเย็นจากสายน�ำ้ ทีก่ ำ� ลัง ไหลพลิว้ แล้ว ภาพนัน้ ๆ ก็ดเู หมือนจะดึงดูดให้เราสงบนิง่ เป็นหนึง่ กับธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ และคงเป็น เพราะสารัตถะของฝีแปรงทีม่ าจากความเรียบง่าย และ เทีย่ งตรงทีไ่ ม่ผดิ เพีย้ นจากภาพถ่ายธรรมชาตินเี้ อง นิทรรศการ ‘สารัตถะ’ โดย วิทวัส ทองเขียว จัดแสดงที่ ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขมุ วิทซอย 31 ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 13 มีนาคม 2557 เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันจันทร์และอาทิตย์) โทร. 0 2204 0583, 0 2260 5381


N E W S C AF E’

ภาพ : www.facebook.com/ternawapol

Text : พลสัน นกน่วม

ตั้งวง - Mary is happy หนังอินดี้คว้าสุพรรณหงส์กระจาย! ปีนหี้ นังอินดีส้ องเรือ่ งควงคูค่ ว้ารางวัลสาขาต่างๆ ของงานรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 โดยภาพยนตร์นอกกระแสเสียดสี สถานการณ์บ้านเมืองและความเชื่อของคนไทย เรื่อง ‘ตั้งวง’ ของผู้ก�ำกับ-นักเขียนบทรุ่นเก๋า คงเดช จารุรันต์รัศมี คว้า 4 รางวัลรวด ได้แก่ ภาพยนตร์ ย อดเยี่ ย ม, ผู ้ แ สดงสมทบชาย ยอดเยีย่ ม (ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์), บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม และผูก้ �ำกับภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม ด้านภาพยนตร์ นอกกระแสอีกเรื่องที่กลายเป็นหนังในกระแสโดนใจนักดูหนังอินดี้ทั้งมือเก่าและมือใหม่ Mary is happy, Mary is happy. ของผูก้ ำ� กับหนุม่ เนิรด์ เต๋อ-นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ คว้าไป 4 รางวัลเช่นกัน ได้แก่ ผูแ้ สดงน�ำหญิงยอด เยีย่ ม จูนจูน-พัชชา พูนพิรยิ ะ ส่วนผูแ้ สดงสมทบหญิงยอดเยีย่ ม เป็นของ เมโกะ-ชนนิกานต์ เนตรจุย้ อีกสองรางวัล คือ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม และล�ำดับภาพยอดเยี่ยม นับเป็นปีทองของหนังนอกกระแสอย่างแท้จริง ท�ำให้หลายคน หันมามองหนังนอกกระแสกันใหม่ถงึ พัฒนาการทีน่ า่ สนใจ ส่วนผูแ้ สดงน�ำชายยอดเยีย่ มปีนเี้ ป็นของ ณเดชณ์ คูกมิ ยิ ะ จากภาพยนตร์เรือ่ ง คูก่ รรม ทีค่ ว้ารางวัลป๊อปปูลา่ ร์ ฝ่ายชายอีกหนึง่ ต�ำแหน่งพ่วงด้วย ด้านผูแ้ สดงหญิงทีค่ ว้ารางวัลป๊อปปูลา่ ร์ไป เป็นของ ปันปัน-สุทตั ตา อุดมศิลป์ จากภาพยนตร์เรือ่ ง Last ​Summer ฤดูรอ้ นนัน้ ฉันตาย ขณะทีภ่ าพยนตร์พนั ล้าน ‘พีม่ าก...พระโขนง’ เข้าชิงมาก ถึง 13 สาขา แต่คว้าไปแค่รางวัลเดียวคือ ก�ำกับศิลป์ยอดเยีย่ ม

ยิว คนสุดท้าย ที่รอดจากนาซีลาโลกแล้ว ชาวยิวคนสุดท้ายที่รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซี ผู้มีอายุยืนที่สุด นางอลิซ แฮร์ซ-ซอมเมอร์ หญิงชาวอังกฤษ เชือ้ สายยิว เสียชีวติ ลงด้วยโรคชรา ขณะมีอายุ 110 ปี เธอเกิด ในครอบครัวชาวยิว ที่เชโกสโลวะเกีย อดีตดินแดนส่วนหนึ่ง คือสาธารณรัฐเชกในปัจจุบนั อดีตเธอถูกกองทัพนาซีสง่ ตัวเข้า ค่ายกักกันในเมืองเทเรซิน แต่ด้วยความสามารถในการเล่น เปียโนท�ำให้เธอรอดชีวติ มาได้ กระทัง่ สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตรงข้ามกับสามีของเธอ เลโอโพลด์ ซอมเมอร์ ที่โชคร้าย ถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันในเมืองดาเชา ทางตอนใต้ของเยอรมนี ต้องเสียชีวติ ด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ ขณะถูกกักกันอยู่ ด้าน ราฟาเอล บุตรชายคนเดียวของทั้งคู่ ที่รอดชีวิต จากค่ายกักกันมาพร้อมกับอลิซ ได้เดินทางมาตั้งรกราก อยู่ที่กรุงลอนดอนด้วยกันก็เสียชีวิตเมื่อปี 2554 นั่นท�ำให้ อลิซเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์ที่อยู่รอด กระทั่งวันนี้ เธอได้ลาโลกไปแล้ว ทีผ่ า่ นมาเรือ่ งราวของอลิซ แฮร์ซ-ซอมเมอร์ ได้รบั การน�ำไปสร้างเป็นสารคดีเรือ่ ง ‘The Lady Number 6 : Music Saved My life’ ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ประจ�ำปีนใี้ นสาขาสารคดีขนาดสัน้ ยอดเยีย่ มด้วย

ฮ่องกงอวดสร้างถุงยาง บางที่สุดในโลก

มะม่วงยักษ์ โดนยกหายที่แดนจิ้งโจ้ Big Mango รูปปัน้ มะม่วงไซซ์ยกั ษ์ความสูงราวๆ 10 เมตร หนัก 10 ตัน ทีต่ งั้ ตระหง่านอยูใ่ นเมืองโบเวน เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ทัว่ ออสเตรเลีย แต่เป็นงานศิลปะทีไ่ ม่มมี ลู ค่าโดนขโมยฉกไปอย่างไร้รอ่ งรอย ซึง่ รูปปัน้ มะม่วงนีต้ งั้ โชว์ตงั้ แต่ปี 2002 และหายไป ในเวลาตี 2 ของกลางดึกปลายเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าคนร้ายลงทุนใช้รถเครนมายกไป ตอนแรกที่ออกข่าวไปทุกคนคิดว่า นีเ่ ป็นเรือ่ งล้อเล่นเพราะไม่ใช่งา่ ยๆ เลยถ้าจะยกมะม่วงลูกมหึมาไปได้งา่ ยๆ ทีน่ า่ แปลกกว่านัน้ คือ มะม่วงลูกใหญ่ขนาดนัน้ จะไม่มี ใครสังเกตเห็นเชียวเหรอ? ด้านรูปปัน้ ผลไม้ขนาดมหึมานัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถพบเห็นได้ทวั่ ออสเตรเลีย ไม่วา่ จะเป็นกล้วย สับปะรด สตรอเบอรี่ ตลอดจนแอปเปิล้ และส้มทีม่ อี ยูห่ ลายแห่ง นอกจากนีย้ งั มีประติมากรรมรูปปลา กุง้ มังกร เพนกวิน จิงโจ้ โคอาล่า หรือ แม้กระทัง่ ถังไวน์ ซึง่ ทัง้ หมดได้รบั การออกแบบให้มขี นาดใหญ่โตมโหฬาร แต่ถามถึงมูลค่าแล้วแทบจะไม่มเี ลย แล้วท�ำไมคนถึง อยากขโมยไปนะ

08 - 24 7

ผูผ้ ลิตถุงยางอนามัยในฮ่องกง สร้างถุงยางทีบ่ างทีส่ ดุ ในโลกได้โดย มีความบางเพียง 0.036 มม. บางกว่า ที่ โอกาโมโต้ แบรนด์ถงุ ยางอนามัย จากญีป่ นุ่ ท�ำไว้ได้ที่ 0.038 มม. และ เพิง่ ได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการ โดย กินเนสส์ เวิลด์ เรดคอร์ด ไป หมาดๆ บริษทั ทีส่ ร้างถุงยางบาง ทีส่ ดุ ในโลกนามว่า AONI บอกถึง เหตุผลในการพัฒนาถุงยางให้บาง จนไม่รู้จะบางไปไหนว่า ทุกวันนีม้ ี ผูน้ ยิ มใช้ถงุ ยางทีบ่ างมากๆ เพิม่ ขึน้ ทางบริษทั จึงปรับปรุงและพัฒนา โปรดักต์เพือ่ ให้บางโดนใจผูใ้ ช้งาน แต่ประสิทธิภาพการคุมก�ำเนิด และ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรือ่ งที่ AONI จะละเลย พร้อมกับเกทับเป็นนัยๆ ว่า ในอนาคตอาจจะผลิตถุงยางบางเพียง 0.02 มม.ก็เป็นได้ แต่ราคาอาจจะแพงนิดหน่อย แหม...แข่งกันดุเดือดจริงๆ


“War does not determine who is right - only who is left.” “สงครามไม่ได้ก�ำหนดว่าใครถูก มันก�ำหนดเพียงว่า จะเหลือใครอยู่บ้างเท่านั้น” - เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ -

RDJ – โจลี ขึ้นแท่น ดารารวยสุดในปี 2013 New York Film Academy เผยการเก็บข้อมูลถึงบรรดานักแสดงฮอลลีวู้ด ทีร่ บั ทรัพย์อย่างมหาศาลตลอดปี 2013 ทีผ่ า่ นมา โดยโผเผยออกมาว่า โรเบิรต์ ดาวนีย์ จูเนียร์ วัย 48 ปี ท�ำรายได้ตอ่ ปีมากถึง 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 2,400 ล้านบาท) อันดับ 2 แชนนิง่ ทาทัม่ พระเอกหน้าใหม่ วัย 33 ปี รายได้ 60 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,920 ล้านบาท) อันดับ 3 ฮิวจ์ แจ็คแมน วัย 45 ปี รายได้ 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,760 ล้านบาท) อันดับ 4 มาร์ค วอห์เบิรก์ วัย 42 ปี รายได้ 51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,632 ล้านบาท) ตามด้วยอันดับ 5 ดเวยน์ จอห์นสัน อดีตนักมวยปล�ำ้ วัย 41 ปี รายได้ 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,472 ล้านบาท) ส�ำหรับดาราหญิงทีท่ ำ� เงินสูงสุด อันดับ 1 เป็นของนักแสดงใจบุญ แอนเจลินา่ โจลี วัย 38 ปี รายได้ 33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1,056 ล้านบาท) อันดับ 2 เจนนิเฟอร์ ลอวเรนซ์ วัย 23 ปี รายได้ 26 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ (ราว 832 ล้านบาท) อันดับ 3 คริสเตน สจ๊วต วัย 23 ปี รายได้ 21.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 688 ล้านบาท) อันดับ 4 เจนนิเฟอร์ อนิสตัน วัย 45 ปี รายได้ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 640 ล้านบาท) อันดับ 5 เอ็มม่า สโตน วัย 25 ปี รายได้ 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 512 ล้านบาท) เรียกได้วา่ น่าอิจฉาจนไม่รจู้ ะอิจฉา ยังไงแล้ว ทีน่ า่ สังเกตคือ นักแสดงสาวๆ ทีร่ ายได้เยอะนัน้ 3 ใน 5 ยังเด็กๆ กันอยูเ่ ลย

โจวเหวินฟะ มอบทรัพย์สินทั้งหมดให้การกุศล นักแสดงชือ่ ดังชาวฮ่องกง วัย 58 ปี โจวเหวินฟะประกาศมอบทรัพย์ทงั้ หมดมูลค่ากว่า 5.2 พันล้านบาท ให้กบั องค์กรการกุศลหมดทุกบาททุกสตางค์หลังจากวันที่เขาลาโลกไปแล้ว โจวเหวินฟะบอกว่าตัวเขาล่วงเข้าสู่ วัยเกษียณแล้ว ไม่ได้ใช้เงินอะไร ไม่มีบุตรหลานให้ดูแล เงินมีมากมายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมด ก็เลยประกาศ มอบสมบัตทิ ไี่ ด้รบั มาจากสังคมและเก็บหอมรอมริบมาคืนกลับให้สงั คมทีม่ บี ญ ุ คุณต่อเขา เพราะเขารูส้ กึ ว่าเงินทอง เป็นของนอกกาย ไม่ใช่สมบัตทิ แี่ ท้จริง เขาแค่ครอบครองมันชัว่ คราวเท่านัน้ ทีผ่ า่ นมาในสายตาคนอืน่ โจวเหวินฟะ เป็นนักแสดงที่ใช้ชีวิตติดดิน เรียบง่าย เก็บตัว และมีความประหยัด มัธยัสถ์ เช่น ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ ส่วนเสือ้ ผ้าเขาก็แทบจะไม่ซอื้ ใหม่เลย ซ�ำ้ ยังใส่เสือ้ ผ้าตัวเก่าทีย่ งั ดูดี ไม่เคยตัดชุดใหม่ แถมยังคงใช้โทรศัพท์มอื ถือ ทีต่ กรุน่ อีกต่างหาก ด้วยนิสยั ทีแ่ สนจะติดดินและไม่สร้างภาพท�ำให้เขาได้รบั ค�ำชมอยูเ่ สมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง


LO O K A R O U ND Text : รุง่ วิสาข์

ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

BOYY Boutique @ Grass

BOYY แบรนด์กระเป๋าโดยดีไซเนอร์และเจ้าของคูร่ กั วรรณศิริ คงมัน่ และเจซซี่ ดอร์ซี่ เปิดแฟล็กชิป สโตร์แห่งใหม่ใจกลางทองหล่อมาได้ สักพักแล้ว เรียกได้วา่ เอาใจแฟน BOYY กันเต็มที่ เพราะสาขานีเ้ ปิดให้ บริการ BOYY Cafe’ ซึง่ อยูบ่ ริเวณชัน้ ล่างด้วย เข้าข่ายชิมแอนด์ชอ้ ปกัน แบบเพลินๆ โดยในส่วนของ BOYY Boutique ทีอ่ ยูช่ นั้ บนนัน้ แตกต่าง จากช็อปทีช่ ดิ ลม ตรงทีว่ างสินค้าของ BOYY ตัง้ แต่คอลเลคชัน่ แรก ไปจนถึงคอลเลคชัน่ BOYY Selected สินค้าที่ BOYY คัดสรรมาจาก ทัว่ โลก ใครทีช่ อ้ ปสินค้าครบสามหมืน่ บาทขึน้ ไปในหนึง่ บิลทีส่ าขานี้ รับเมมเบอร์การ์ดใช้เป็นส่วนลดได้เลยทันที 10% แล้วอย่าลืมมานัง่ ทานของอร่อยกันต่อทีช่ นั้ ล่างในบรรยากาศ Social Clubs ยุค 20’s ทีพ่ ลาดไม่ได้ คือ BOYY Café Yen กาแฟเย็นรสเข้มข้นสูตรเฉพาะ ทานกับ Almond Chocolate Croissant รับรองติดใจ ทัง้ นีต้ อนเย็นยัง เปลีย่ นเป็นแหล่งแฮงเอาท์ยามค�ำ่ คืนอีกด้วย BOYY Boutique ตัง้ อยู่ ภายในโครงการ Grass (ทองหล่อ 12) เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.0022.00 น. ส่วน BOYY Café เวลา 07.30-24.00 น. โทร. 0 2715 9411-2

Oasis Spa

@ Dream Hotel Bangkok สัมผัสมนต์เสน่หแ์ ห่งอัตลักษณ์ลา้ นนาสปาที่ โอเอซิส ด้วยแบบฉบับของสปาทีค่ ดิ ค้นสูตรการ ดูแลสุขภาพและผิวพรรณ ผสมผสานศาสตร์แบบตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกันอย่าง ลงตัว ให้บริการมาตรฐานในห้องทรีตเมนต์สว่ นตัว และบริการอบไอน�ำ้ ภายในห้อง นอกจากนี้ ยังมีอา่ งจากุซซีพ่ ร้อมฝักบัวทีเ่ หมาะส�ำหรับคูร่ กั โปรแกรมทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ King of Oasis Signature Massage ทีเ่ ริม่ จากการอุน่ กล้ามเนือ้ ด้วยการประคบสมุนไพรไทย ตามด้วยการนวด น�ำ้ มันร้อน และท่านวดทีผ่ สานศาสตร์การนวดแบบไทยและแบบสปอต เหมาะส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบ การนวดทีม่ นี ำ�้ หนัก หรือจะเป็น Oasis Four Hand Massage การนวดสีม่ อื ต้นต�ำรับของโอเอซิสสปา โดดเด่นด้วยท่านวดทีม่ เี ทคนิคเฉพาะ น�ำ้ หนักมือทีพ่ อดีจากเธอราพิสต์ 2 ท่าน ด้วยจังหวะ อันพร้อมเพรียง อีกทัง้ ยังกรุน่ กลิน่ น�ำ้ มันหอมระเหยช่วยให้เกิดความสมดุล นอกจากนีย้ งั มี โปรแกรมอืน่ ๆ และสปาแพ็คเกจพิเศษอีกมากมาย โอเอซิสสปา ตัง้ อยูท่ ี่ โรงแรมดรีม กรุงเทพฯ สุขมุ วิทซอย 15 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2254 8500 ต่อ 7333

10 - 24 7

Lounge Lovers Furniture

@ Ozono Complex

หากคุณก�ำลังมองหาเฟอร์นเิ จอร์เก๋ๆ ด้วยวัสดุและดีไซน์ทแี่ ตกต่าง ลองมา เดินชมโฉมเฟอร์นเิ จอร์ทนี่ กี่ นั ดู Lounge Lovers ร้านเฟอร์นเิ จอร์ทภี่ มู ใิ จ น�ำเสนองานฝีมอื ล้วนๆ ขอบอกว่างานทุกชิน้ ประกอบมือทัง้ สิน้ และยังเป็น งานช่างทีป่ ระณีตเอามากๆ ท�ำให้เฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิน้ มีความโดดเด่น ไม่เหมือนใคร รวมถึงทางโรงงานเองยังให้ความส�ำคัญกับแต่ละชิน้ ส่วน ซึง่ ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เพือ่ ให้มนั่ ใจและรับรองได้ถงึ คุณภาพ และความแข็งแรงของการใช้งานไปได้หลายต่อหลายปี ทัง้ นีส้ นิ ค้าทีโ่ ดดเด่น ของร้าน ได้แก่ เก้าอีห้ ลากแบบ ไม่วา่ จะเป็นเก้าอีส้ ำ� หรับนัง่ ท�ำงาน เก้าอี้ ส�ำหรับนัง่ รับประทานอาหาร และสตูล เป็นต้น รวมไปถึงสินค้าอืน่ ๆ อย่าง โต๊ะ และตูส้ ำ� หรับเก็บของ ทีด่ ไี ซน์แปลกตา Lounge Lovers มีโชว์รมู อยูท่ ี่ Ozono Complex ซอยเพชรบุรี 38/1 ถนนสุขมุ วิท เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 0 2259 4492 www.loungelovers.com

Photo : กาญจนา


M Y WOR K Text : พลสัน นกน่วม Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ลองสมมติว่าคุณก�ำลังชมฟุตบอลโดยที่ ไม่มีเสียงพากย์ ความสนุกหายไปไหม? เช่นเดียวกัน สมมติว่าคุณก�ำลังอ่านหนังสือสักเล่มที่พูดถึงชีวิตวัยมัธยม, ชีวติ สาวออฟฟิศ ชีวติ คนสูง 175 เซนติเมตร หรือชีวติ คนเลีย้ งกระบองเพชร เนือ้ หาสนุกมากๆ แต่ไม่มภี าพวาดประกอบใดๆ เลย นอกจากภาพถ่ายแห้งๆ ไร้สีสัน และข้อความที่ยาวยืด ความสนุกก็คงหดหายไปไม่ต่างกันกับ การดูบอลทีไ่ ร้เสียงคนพากย์ และนีค่ อื ความส�ำคัญหากใครถามว่า ‘อาชีพ นักวาดภาพประกอบ’ มีไว้เพื่ออะไร – ไว้เติมอรรถรสและสร้างสีสันให้ งานเขียนสนุกขึน้ 87.25% เราตอบได้ทนั ที ปลารี่ - พั ช รกั น ย์ พิ ศ าลสุ พ งศ์ หรื อ ชื่ อ ในวงการว่ า PLARIEX (x ไม่ออกเสียง ใส่ไว้เก๋ๆ เธอว่าอย่างนัน้ ) สาวเจ้าของความสูง 175 เซนติเมตร ที่เป็นนักวาดภาพประกอบลายเส้นน่ารักมุ้งมิ้ง (หลายคนบอกว่าปลารี่ วาดภาพออกมาเหมือนของเล่นไซซ์มนิ )ิ การลงสีทดี่ สู ดใส เข้าคูก่ บั เรือ่ งเล่า ของเธอได้อย่างลงตัว ทีผ่ า่ นมาปลารีม่ ผี ลงานพ็อกเก็ตบุก๊ แนว Comic Essay 3 เล่ม คือ ‘ชีวติ 18-’ ‘OFFICE SISTA’ ‘ชีวติ 175 cm’ ล่าสุดเธอก�ำลังจะมี ผลงานเล่มที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการปลูกกระบองเพชร ชื่อว่า ‘PLANT v.s. PRARIEX’ นอกจากนี้ ภ าพวาดของปลารี่ มี โ อกาสออกนอกประเทศ ไปจัดแสดงที่งาน Taipei International Book Exhibition 2014 ร่วมกับ นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนการ์ตูนไทยอีกหลายคน นี่อาจเป็น สิ่งที่บอกทุกคนเป็นนัยๆ ว่าวันนี้นักวาดภาพประกอบไม่ใช่อาชีพที่ไร้ ปากเสียง ทว่ามีศกั ดิศ์ รี มีความภูมใิ จ และเลีย้ งชีพได้จริง ว่ากันตามตรง นักวาดภาพประกอบมีความน่าสนใจอยูท่ ผี่ ลงานแต่ประสบการณ์ 3 ปีใน ถนนนักวาดภาพประกอบของปลารี่ ก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั

เริม่ ต้นจาก BLOG

เราเริม่ ต้นเขียนการ์ตนู จาก Blog EXTEEN.com ช่วงราวๆ ทีเ่ รียนอยูป่ ี 1 ถึง ปี 2 ตอนแรกเราก็เล่าเป็นไดอารีตวั หนังสือทัว่ ๆ ไป แล้วต่อมาก็เริม่ วาดรูป ประกอบลงไปด้วย เพราะคิดว่าถ้ามีรปู แล้วคนอ่านน่าจะเห็นภาพมากกว่า แล้วหลังๆ ก็ขยับมาเล่าเป็นแบบการ์ตนู สัน้ ๆ ลายเส้นของเราในตอนแรก ก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ (หัวเราะ) วาดพอเป็นภาพประกอบจริงๆ เมื่อมี คนมาอ่านแล้ว Comment ผลตอบรับที่เราได้คือ หลายคนชมว่าตลกดี สนุกดี ประสบการณ์เดียวกันเลย เพราะสิง่ ทีเ่ ราวาดก็นำ� มาจากเรือ่ งทีเ่ จอ แล้วอาจจะไปตรงกับประสบการณ์ของเขา หลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาส เขียนการ์ตูนสั้นๆ ร่วมกับคนอื่นบ้าง จนปี 2009 เราได้เข้าร่วมโครงการ กยทม. เป็นโครงการให้ทนุ ท�ำหนังสือท�ำมือของ a book กับกระทิงแดง นั่นคือครั้งแรกที่งานเขียนของเราออกมาเป็นรูปเล่ม ต่อมาหนังสือท�ำมือ เล่มนั้นก็กลายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก ชื่อ ‘ชีวิต 175 cm’ กับ Salmon Books เมื่อปีก่อน แต่ก่อนหน้านั้นเราก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกเป็นของตัวเอง กับส�ำนักพิมพ์แซลมอน ชื่อ ‘ชีวิต 18-’ นั่นคือก้าวแรกจริงๆ ที่ตัดสินใจ ลาออกจากงานประจ�ำมาเป็นนักวาดภาพประกอบเต็มตัว

เปลีย่ นประสบการณ์เป็นภาพวาด

หนังสือของเราทั้ง 4 เล่มเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเจอ สิ่งที่เราสนใจ แล้วเราก็น�ำความสงสัยของเรามา เป็นแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่อง อย่างล่าสุดเรื่องเลี้ยงกระบองเพชร ก็ เริม่ ต้นจากเราสนใจกระบองเพชร เพราะรูส้ กึ ว่ามันน่ารักดี ต้นเล็กๆ รูปร่าง ก็ตา่ งกัน เอามารวมกันเยอะๆ แล้วยิง่ น่ารัก เราเลยเริม่ เลีย้ งกระบองเพชร มาเกือบปี เวลาเห็นมันโตขึน้ หรือออกดอกแล้วก็รสู้ กึ ดี เหมือนได้ดแู ลอะไร สักอย่างจนเห็นพัฒนาการ (หัวเราะ) และท�ำให้เราใจเย็นมากขึ้น เพราะ กระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่โตช้า จะไปเร่งๆ ท�ำโน่นรัดนี่กับมันมากไม่ได้ เห็นว่าตอนนี้มีคนสนใจเลี้ยงกระบองเพชรมากขึ้นเราก็เลยอยากแชร์ ประสบการณ์เลีย้ งของตัวเองบ้าง โดยเอามาเขียนเล่าเรือ่ งด้วยภาพแบบที่ เราถนัด ซึง่ ก็คอื สไตล์ Comic Essay โดยเล่มนีจ้ ะออกกับส�ำนักพิมพ์พนี่ อ้ ง กับแซลมอนทีช่ อื่ ว่า Bun Books

เอกลักษณ์คอื หัวใจ

นั ก วาดภาพประกอบต้ อ งมี เ อกลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจน อย่ า ง Sahred Toy (อารั ก ษ์ อ่ อ นวิ ลั ย ) เขาจะมี ล ายเส้ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ มี ก ารลงสี ใ น สไตล์เขา มีความทะลึง่ ในงานแบบน่ารักๆ ส่วน ART JEENO (ปิยพัชร์ จีโน) เขาก็จะมีลายเส้นที่ออกแนวเรียลลิสติก พลิ้วสวยงาม มีมุกตลกในการ เล่าเรือ่ ง เราคิดว่าถ้าสามารถหาจุดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเจอ ก็จะช่วย ให้งานเป็นที่จดจ�ำได้มากขึ้น ส่วนเราเองเพื่อนบอกว่ารูปวาดของเรา คล้ายกับของเล่นมั้ง (หัวเราะ) เพราะเราชอบวาดรูปเลียนแบบสิ่งของ แล้วด้วยรูปแบบเส้นเป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนของจ�ำลอง อีกอย่าง เวลาเราวาดคน ตัวการ์ตนู จะหน้ากลมๆ แก้มเยอะๆ เหมือนเรา (หัวเราะ) คนบอกว่าเห็นรูปวาดแล้วจ�ำได้ว่าเราเป็นคนวาด มีเอกลักษณ์ดี ก็ต้อง ขอบคุณทีเ่ ขามองว่าสิง่ เหล่านีค้ อื เอกลักษณ์

วาดภาพเพือ่ งานทีร่ กั

พอเราได้มาท�ำงานกับส�ำนักพิมพ์ เราได้เรียนรูว้ า่ มันต่างกับตอนทีเ่ ราวาด ลงบล็อกชัดเจน เพราะมันเป็นงานอดิเรก เราไม่ตอ้ งคิดมาก วาดการ์ตนู สามช่องจบ หรือบางทีก็รูปเดียวจบเลยก็ได้ ต่างกับงานหนังสือที่เราต้อง คิดถึงคนอ่านมาก่อนอันดับแรก เลยต้องฝึกทักษะการเล่าเรือ่ งมากขึน้ และ จ�ำนวนหน้ากับการอ่านต่อเนือ่ งต่างจากในบล็อก ทีต่ อ้ งวาดแยกเป็นวันๆ วันละตอน เราก็ตอ้ งค�ำนึงถึงความเชือ่ มโยงของเรือ่ งเล่าให้มากขึน้ กว่าเดิม อีกอย่างการท�ำหนังสือนั้นเราท�ำด้วยความที่เรารักจริงๆ ตั้งใจและทุ่มเท กับมันมาก แถมยังมีทีมกองบรรณาธิการที่คอยช่วยเหลือเราเต็มที่ในทุก ขัน้ ตอน ช่วยกันลองผิดลองถูกอยูเ่ รือ่ ยๆ ทุกงานทีท่ ำ� ล้วนเพิม่ ความรูใ้ ห้เรา เราก็มปี ระสบการณ์เพิม่ ขึน้ ทุกปี ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ตา่ งจากตอนท�ำงานบริษทั

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาชีพ : นักวาดภาพประกอบ

After Work

หลังจากงานเสร็จแล้วเราจะนอนค่ะ (หัวเราะ) เพราะช่วงท�ำงาน อดนอนเยอะ นอกจากนอนก็เปิดเน็ตดูภาพ ฟังเพลง หาแรงบันดาลใจในการท�ำงาน ไปดูตน้ ไม้ ดูหนัง กินข้าวกับเพือ่ น ไปเทีย่ ว ต่างจังหวัดบ้างถ้ามีตงั ค์ (หัวเราะ)

นิดหน่อย เวลางานส�ำเร็จออกมาเห็นเป็นเล่มแล้วเราจะรูส้ กึ ภูมใิ จในตัวเอง มากๆ เพราะเราได้ลงแรงลงมือท�ำมันเองทุกขัน้ ทุกตอน

ชีวติ นักวาดภาพประกอบ

บางทีกต็ อ้ งยอมรับว่าอาชีพนักวาดภาพประกอบต้องใช้ความเข้าใจคนอืน่ นิดนึง เพราะมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างถ้ามีลกู ค้ามาจ้างเราวาด รูป บางคนอยากได้ทงั้ รูปวาดของเรา ไอเดียของเรา ถ้ามาแบบนีเ้ ราก็ทำ� งาน ได้งา่ ย สบายใจ สามารถปล่อยพลังได้เต็มที่ แต่ลกู ค้าบางคนมีไอเดียอยูแ่ ล้ว เขาต้องการแค่ให้เราเป็นตัวแทนในการสือ่ ไอเดียของเขา ซึง่ ถ้าเป็นงานใน รูปแบบนี้ เราเองนีแ่ หละทีจ่ ะท�ำงานยากขึน้ ตรงทีเ่ ราต้องพูดคุย ท�ำความ เข้าใจไอเดียของเขามากๆ จนบางครัง้ ก็มปี ญ ั หาเยอะ แก้งานบ่อย เราเองก็ นอยด์ๆ ท้อๆ ไปบ้าง แต่กำ� ลังใจมันมาตอนทีง่ านเสร็จแล้ว ผ่านปัญหาต่างๆ มาแล้ว ออกสูส่ ายตาคนทัว่ ไปแล้ว พอมีคนมาชมงานเรา ยิม้ มาก แก้มปริ ก็โอเค หายเหนือ่ ย แต่ถา้ ตัดกลับมาเรือ่ งค่าตอบแทน เคยเจอเคสหนึง่ โหดร้าย กับเรามาก น้องปลา รูปนีว้ าดแป๊บเดียวเอง ร้อยนึงได้ไหม (หัวเราะ) แต่ก็ ไม่ทั้งหมดเสมอไปนะ บางคนเห็นงานของเราแล้วเขายินดีที่จะตอบแทน เราสูงมาก จนบางครั้งเราเองยังตกใจ ไม่กล้ารับก็มี คือบางทีประเด็น มันไม่ได้อยูท่ คี่ า่ ตอบแทนทีเ่ ราได้รบั มันอยูท่ แี่ รงใจจากคนทีช่ อบผลงาน เรามากกว่าทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นให้อยากท�ำงานนักวาดภาพประกอบต่อไป แต่หลายๆ ครั้งเราก็รู้สึกว่ายังไม่เก่งพอที่จะวาดภาพประกอบ อาจเพราะประสบการณ์เรายังน้อยนิด แต่ถ้าเป็นงานหนังสือของเราเอง เรามั่นใจในระดับนึงว่าเราท�ำได้ดีในระดับที่เราพอใจกับมันในตอนนี้ และเล่มต่อๆ ไป เราก็จะให้มนั ดีขนึ้ ไปอีกเรือ่ ยๆ ถ้าถึงอายุ 60 แล้วมีคนอ่าน หนังสือของเราอยู่ อาจเขียนถึงเรือ่ ง ชีวติ 60+ ก็ได้ (หัวเราะ)

24 7 - 11


FA S H I ON UP DATE Text : Loozy Louis, รุง่ วิสาข์

TOPMAN

Isaora KITH NYC

หลังปาร์ตปี้ ใี หม่จบลง 24/7 ก็รบี ชาร์จแบตเตอรีต่ วั เองอย่างไม่รรี อ เริม่ ออกลาดตระเวน หาเทรนด์แฟชัน่ สนอง need หนุม่ ๆ แฟชัน่ นิสต้าทัง้ หลาย ล่าสุดไอเท็มหนึง่ ทีก่ ลับ มาฮิตกันอีกรอบ ได้แก่ Cuffed Pants หรือ กางเกงขาจัม๊ พ์ นัน่ เอง กางเกงสไตล์ ล�ำลองทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากในยุค 80’s - 90’s และว่ากันว่ามันจะกลับมาครอง แชมป์ความฮิตกันอีกครัง้ ในปี 2014 นี้

PUMA

12 - 24 7

ด้วยกระแสการกลับมาของกางเกงขาจั๊มพ์ หรือทรงกางเกงที่เป็น ยางยืดรัดบริเวณข้อเท้า เริ่มมีกลิ่นอายเข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2012 โดยเหล่าดีไซเนอร์แบรนด์ดงั เริม่ ทยอยน�ำกางเกง Jogging Pants และ Track Pants มาออกแบบกันมากขึ้น โดยดีไซน์จะเน้นไปที่ ความหรูหรามีการใช้วัสดุอย่าง หนัง หรือผ้าที่ผ่านการเคลือบเงา มาออกแบบ เกิดเป็นกระแสตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนในวงการ สตรีตแฟชั่น ก็นิยมกางเกงผ้ายืดตัวใหญ่ที่มีขอบยางยืด รัดข้อเท้าหนาๆ สวมใส่ให้ขากางเกงสั้นข้างยาวข้าง ใส่กับ พวก Sneakers ต่างๆ ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูงในหมูว่ ยั รุน่ และเมือ่ หันไปมองแคมเปญใหญ่แบรนด์แฟชัน่ อย่าง TOPMAN ก็ยังส่งกางเกงขาจั๊มพ์ออกมายั่วน�้ำลายหนุ่มๆ กัน ด้วยเนื้อผ้า Lightweight Fabric เบาสบาย จับคู่ชุดกับเสื้อกล้ามสีพื้นหรือ สเวตเชิ้ตแขนยาวเอวจั๊มพ์ บ่งบอกถึงความเป็นหนุ่มรักความ สนุกสนาน หรือการลองจับคู่กับเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลาย ที่ให้อารมณ์ วินเทจนิดๆ ส่วน PUMA คงคอนเซ็ปต์สปอร์ตแมนด้วยการจับ คู่กับเสื้อสเวตเตอร์แบบมีฮู้ดเข้าชุดสีเดียวกัน เป็นสปอร์ตแบบ เรียบง่ายแต่โดดเด่น ด้าน KITH NYK ก็เอาใจแฟนๆ สตรีตแฟชัน่ ด้วยการส่งกางเกงขาจั๊มพ์หลากสีออกมาให้เลือกตามชอบ อาทิ สีเขียว สีนำ�้ เงิน สีแดง และสีนำ�้ ตาล ในขณะที่ ISAORA มองเผินๆ อาจเป็นเพียงกางเกงขาจั๊มพ์ธรรมดาๆ แต่แอบเก๋ด้วยเชือกหูรูด รอบเอว และส่วนทีเ่ ป็นยางยืดปลายขากางเกงทีใ่ ช้ผา้ สีเข้มตัดกับ สีของตัวกางเกง ล่าสุด BOYY ก็สง่ ไอเท็มฮอตอย่าง BOYY Sweatpants ขาจั๊มพ์ ออกมารับความแรงกับเขาด้วยเหมือนกัน มีให้เลือกทั้ง สีอาร์มี่ สีเทา สีเหลือง และสีเขียว ไล่เรียงมาเท่านี้ คงไม่ตอ้ งย�ำ้ ถึงความแรงของ Cuffed Pants ให้เสียเวลา เอาเป็นว่าลองจับคู่กับเสื้อยืดและรองเท้าผ้าใบเก๋ๆ สักคูก่ เ็ ทรนดีแ้ ล้ว หรือถ้าอยากให้ดสู มาร์ทขึน้ มาอีกนิด ลองใส่กบั รองเท้าหนังทรงโลฟเฟอร์สีเมทัลลิกสักคู่ พร้อมหมวกแก็ปเท่ๆ สักใบ รับรองเลยว่าแจ่ม!

“Make it simple, but Significant” ~ Don Draper

ทำ�ให้เรียบง่ายแต่โดดเด่น

นาฬิกา Pro trek คอลเลคชัน่ PRW-3000-1A กันน�ำ้ ลึก ได้ 100 เมตร ราคา 10,000 บาท

เสือ้ ยืดคอกลมสีดำ� ‘Anatomicouture’ จาก Undercover สอบถามราคา ได้ที่ nexttonormal กางเกง BOYY Sweatpants จาก BOYY สอบถามราคา ได้ทชี่ อ็ ป

กระเป๋าสะพายสีนำ�้ เงินพร้อมสายสะพายสีดำ� จาก Jack Spade สอบถามราคาได้ทชี่ อ็ ป รองเท้าผ้าใบหุม้ ข้อ Adidas NEO รุน่ BBNEO 3 STRIPES CV MID จาก Adidas ราคา 2,290 บาท


PICK & CHIC Text : Ti-na Photo : พิชญุตม์

ฤดูรอ้ น... ฤดูกาลแห่งสีสนั และความสดใส ฤดูกาลแห่งความสนุกสนานและการออกไป ผจญภัย และนัน่ คงไม่มอี ะไรดีไปกว่าการออกไปสัมผัสโลกภายนอกนัน้ ความตืน่ เต้นกับ ประสบการณ์ใหม่ทชี่ วนให้นา่ ค้นหา ความงดงามอันแสนบริสทุ ธิท์ ตี่ รึงตา ความสุขของ โลกธรรมชาติทชี่ วนให้เราโอบกอดมัน ‘Embracing The Happiness Habitat’ • เสือ้ ยืดแขนสัน้ คอกลมสีสม้ ลาย Bowling ราคา 740 บาท • เสือ้ แขนสัน้ คอปก สีขาวลายปะการัง ราคา 1,180 บาท • กางเกงขาสัน้ สีกากี ราคา 1,380 บาท

• เสือ้ แขนสัน้ โปโล ลายขวางสีเขียวน�ำ้ เงิน ราคา 1,080 บาท • กางเกงขาสัน้ สีนำ�้ เงิน ราคา 1,140 บาท

• เสือ้ ยืดแขนสัน้ คอกลม สีฟา้ ลาย Bowling ราคา 740 บาท • เสือ้ แขนสัน้ คอปกสีขาว ลายต้นมะพร้าว ราคา 1,180 บาท • กางเกงขาสัน้ สีกากี ราคา 1,380 บาท

• เสือ้ แขนสัน้ คอปกสีเหลืองแดง ลายพระอาทิตย์ตกดิน ราคา 1,180 บาท • กางเกงขาสัน้ สีนำ�้ เงิน ราคา 1,140 บาท

• เสือ้ แขนสัน้ คอปก สีเหลืองฟ้าลายต้นมะพร้าว ราคา 1,180 บาท • กางเกงขาสัน้ สีนำ�้ เงิน ราคา 1,140 บาท

เสื้อคอปก เสื้อโปโล เสื้อยืด และกางเกงขาสั้น ทั้งหมด จาก Bowling มีวางจ�ำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วไป www.bowling.co.th

24 7 - 13


CO V ER STO RY Text : อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

Selfie Culture & Beyond เชือ่ ว่าหลายคนรูจ้ กั และคุน้ เคยกับค�ำว่า ‘Selfie’ (Self-Portrait) เป็นอย่างดี ดิกชันนารี ออกซ์ฟอร์ดถึงกับยกย่องให้เป็น ‘ค�ำแห่งปี 2013’ เนือ่ งจาก Selfie หรือการถ่ายรูปตัวเอง ด้วย กล้องสมาร์ทโฟนหรือเว็บแคมแล้วอัปโหลดใน โซเชียล มีเดียได้กลายเป็นปรากฏการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกและยังคงความฮอตต่อเนือ่ ง มาจนถึงปัจจุบนั 16 - 24 7

แม้จะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ แต่เมือ่ มีสปริงบอร์ดอย่างการเข้าถึง อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ขึ้ น และความนิ ย มในการใช้ ง าน สมาร์ทโฟนมาช่วยหนุนน�ำ ก็ส่งผลให้ Selfie เป็นพฤติกรรมที่ พบเห็นอย่างแพร่หลายทัง้ ใน Gen Z (Digital Natives) และ Gen Y (เผลอๆ รวมไปถึง Gen X และ Baby Boomers ด้วย) ซึ่งเป็น พฤติกรรมทีส่ ะท้อนถึง ‘การหลงรูปตัวเอง’ Selfie ถูกเปรียบเปรยว่า เป็นพฤติกรรมที่ถอดแบบมาจาก ‘นาร์ซิสซัส’ ในต�ำนานเทพปกรณัมกรีก ซึ่งเป็นนายพรานผู้หยิ่ง ทะนง และหลงใหลในรูปงามของตัวเอง เฝ้ามองเงาสะท้อนของตัว เองริมน�้ำและตกหลุมรักเงาตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น ไม่เป็นอันกิน อันนอน จนกระทัง่ สิน้ ใจตายอยูต่ รงนัน้ ในแวดวงธุรกิจการตลาด มีศัพท์แสงเรียกผู้ที่มีอาการเช่นนี้ว่า ‘การลุ่มหลงตนเองในโลก


What Is Your Selfie Style? Fitness Selfie ถ่ายภาพโชว์เรือนร่างที่แข็งแกร่งจากการ ออกก�ำลังกาย มักจะถ่ายภาพทีบ่ ริเวณล็อกเกอร์ในฟิตเนส เซ็นเตอร์ และหน้าห้องน�้ำ ทั้งในที่พักอาศัยและที่สาธารณะ ส่วนใหญ่มักจะ มาพร้อมกับค�ำบรรยายภาพทีว่ า่ “ไม่ได้เข้ายิมนาน กล้ามหดเลย” Selfie Olympics คือความบ้าคลัง่ ของกระแสนี้ เป็นการถ่าย

ภาพตัวเองด้วยท่ายากต่างๆ นานา เหนือจินตนาการ หรือเป็นภาพ สไตล์โชว์เหนือ แน่นอนว่าแต่ละภาพเสีย่ งต่อการหัวร้างค่างแตก และ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

Bikini Bridge เป็นซับเทรนด์ของ Selfie ทีม่ าแรงของสาวๆ ด้วยการถ่ายภาพที่เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างบิกินี่กับด้านล่างของ ท้องน้อย เพื่อสื่อถึงความเซ็กซี่ และเรือนร่างที่สะโอดสะอง โดยที่ ไม่เห็นหน้าค่าตาแต่อย่างใด

Belfie หรือภาพถ่ายบัน้ ท้ายของตัวเอง น�ำเทรนด์โดยไคลี่ มิโนก เผยสะโพกกลมกลึงทีส่ ดุ แสนจะยัว่ ยวน

Video Selfie ถ่ายเอง เล่นเอง ก�ำกับเอง อันทีจ่ ริงแล้วนีเ่ ป็น วาทกรรมทีป่ รากฏในโซเชียล มีเดีย อย่างโซเชียล แคม ทวิตเตอร์ อินสตาแกรมและไวน์ Group Selfie เป็นการถ่ายภาพแบบหมูเ่ หล่า ใครทีเ่ ป็นคนถ่าย นับได้วา่ เป็นผูเ้ สียสละ ยอม ‘หน้าใหญ่’ กว่าใครเพือ่ น

Foodie Selfie ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว อวดทัง้ หน้า อวดทัง้ อาหารทีก่ นิ พร้อมกันเสียเลย แต่ทา่ ทางทีก่ ม้ หน้าหรือยกจานอาหารขึน้ มาดอม ดมใกล้ๆ ต้องแน่ใจก่อนนะว่าเพือ่ นร่วมโต๊ะเห็นดีเห็นงามด้วย Sleeping Selfie ‘เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน’ ภาพแสร้งว่า ก�ำลังหลับไหลอยูใ่ ต้ผา้ ห่มอุน่ เป็นอีกสไตล์หนึง่ ทีพ่ บเห็นได้บอ่ ย

ออนไลน์’ (Digital Narcissism) ส�ำหรับคนที่ เสพติด Selfie อย่างหนัก จะรูส้ กึ ว่า ‘ยอดไลค์’ เหมือนออกซิเจนทีม่ ผี ลต่อลมหายใจ หรือไม่ก็ ยาระงั บ ประสาทที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ น อนหลั บ ถ้ า ยอดไลค์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง ไว้ (ทัง้ ๆ ที่ ‘ประดิษฐ์’ ทัง้ หน้าและจริตอย่างเต็มที่ แล้ว) จะเกิดอาการหดหู่ ซึมเศร้า และอาจน�ำ ไปสูโ่ รคเครียดในทีส่ ดุ ลองอ่าน Cover Story ฉบับนี้ดู แล้วคุณ จะไม่แปลกใจว่า เหตุใดเราจึงเห็น Selfie ใน ทุกๆ ที่ และเราจะเริงร่ากับ Selfie อย่างไร โดยไม่ทำ� ร้ายทัง้ ตัวเองและผูอ้ นื่

Space Selfie มีไม่กคี่ นหรอกทีจ่ ะถ่ายภาพตัวเองนอกโลกได้ แต่ ไมค์ ฮอปกินส์ นักบินอวกาศสังกัดนาซ่า ท�ำได้โดยเขาถ่ายภาพ ตัวเองในสภาวะไร้น�้ำหนักเมื่อคริสต์มาสอีฟปีที่ผ่านมา ส่วนใครที่ อยากจะเลียนแบบเห็นทีจะยากหน่อย Sick Selfie บางคนป่วยนอนพังพาบ จะตายแหล่มติ ายแหล่

ยังอุตส่าห์ Selfie เพือ่ รายงานสภาพโทรมๆ ขณะทีบ่ างคนบอกว่าป่วย แต่แต่งหน้าแน่นมาก ชนิดทีว่ า่ แข่งไตรกีฬาเสร็จหน้ายังเป๊ะ แต่จะว่าไปแล้ว ก็เป็นเรือ่ งดีทจี่ ะแจ้งให้เพือ่ นๆ ได้รบั รูถ้ งึ อาการป่วยและแสดงน�้ำใจ ไต่ถามสารทุกข์สขุ ดิบ หรือแวะมาเยีย่ มเยียนทีโ่ รงพยาบาล

Drug Selfie รูก้ นั อยูว่ า่ ยาเสพติดเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย แต่กม็ ี

คน ‘สิน้ คิด’ นอกจากจะเสพไม่พอ ยังโพสต์ภาพตัวเองก�ำลังดืม่ ด�่ำ ก�ำซาบกับยาไอซ์ ตัวอย่างก็มใี ห้เห็นทัง้ ดาราสาวดาวรุง่ และนักร้อง ขาร็อกเลือดร้อน นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ ‘เสือ่ ม’ แล้ว ยังเป็นการ ประจานตัวเองอีกด้วย ทีส่ ำ� คัญ Selfie แบบนีจ้ ะพาคุณเปลีย่ นทีน่ อน ไปสัมผัสบรรยากาศมุง้ สายบัวแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว

Tie-in Selfie เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการเกาะกระแส ท�ำมาหากิน เมื่อ Selfie มาพร้อมกับการขายสินค้าแบบ ไม่เนียน ทัง้ การถ่ายกับเครือ่ งส�ำอาง กระเป๋า หรือแม้กระทัง่ ตอนนอนแผ่ ใ ห้ ห มอยิ ง เลเซอร์ ใ นคลิ นิ ก เสริ ม ความงาม พร้อมโฆษณาชวนเชื่ออีกมากมาย เห็นได้ชัดจากเซเลบริตี้ และศิลปินดารา รวมถึงบรรดาเน็ตไอดอลทัง้ หลาย

Did you know? ข้อมูลจาก Infographic ทีจ่ ดั ท�ำโดยอีเบย์ ระบุวา่ ภาพถ่าย Selfie ปรากฏในเว็บไซต์ flickr เป็นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 2004 แต่กใ็ ช้เวลา เกือบทศวรรษกว่าจะกลายเป็นปรากฏการณ์

24 7 - 17


Celebrity Selfie เมื่อสอดส่องตามเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมของคนดัง ทั้งไทยเทศ ก็พบว่าเหมือนกับคนทั่วไปที่ชอบโพสต์ ภาพ Selfie แต่โดยมากแล้วศิลปินไทยจะนิยมโพสต์ ผ่านอินสตาแกรม เช่น ทาทา ยัง, ชมพู-่ อารยา, พลอยเฌอมาลย์, เวียร์-ศกลวัฒน์ และโดม-ปกรณ์ ลัม เป็นต้น ส่วนศิลปินต่างประเทศจะนิยมโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ ศิลปินชือ่ ดังทีว่ า่ ไล่เรียงมาตัง้ แต่ บียอนเซ่, จัสติน บีเบอร์, ไมลีย่ ์ ไซรัส, ไทร่า แบงก์, ริฮานน่า, เลดี้ กาก้า, นิกกี้ มินาจ, แอชตัน คุชเชอร์, เดมี่ มัวร์, ปารีส ฮิลตัน, กวินเนธ พัลโทรว์ และวิคตอเรีย เบ็คแฮม เป็นต้น เขาและเธอทั้ ง หลายเหล่ า นี้ ต ่ า งรู ้ ดี ถึ ง วิ ธี ก าร Self-promotion และ Selfie ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ทีท่ ำ� ให้พวกเขาโปรโมตตัวเองได้งา่ ยและบ่อยครัง้ ขึน้ กระทั่ง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ก็มีภาพ แนวนี้กับเขาด้วย ถึงท่านจะไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพเอง ก็ตาม ด้านรุน่ เดอะ อย่างฮิลลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา กับ เมอรีล สตรีฟ นักแสดงออสการ์กถ็ า่ ย Selfie ได้อย่างน่ารัก น่าชัง ส่วน โอปราห์ วินฟรีย์ พิธกี รหญิงชือ่ ดังวัย 60 ปี ทีร่ อ้ ยวันพันปีไม่เคยถ่าย Selfie กับเขาสักครัง้ อยูๆ่ ก็ Selfie ในงานประกาศผล NAACP Image Awards แค่ภาพแรก ที่เธอถ่ายรูปตัวเอง ก็โดนจิกกัดว่าการได้ถ่ายรูปคู่กับ ไอดริส เอลบา พระเอกหนังเรือ่ ง Pacific Rim เป็นเรือ่ งที่ วิเศษมาก แต่เสียดายทีเ่ ธอมีทกั ษะเรือ่ งนีน้ อ้ ยไป จึงเห็น

ภาพเธอเพียงครึง่ หน้าเท่านัน้ ส่วนไอดริส เอลบา ออกตัวเชิงขบขันว่า นีเ่ ขาไม่ได้ Photobomb (ขโมยซีนในรูปถ่าย) วินฟรียใ์ ช่ไหม (นักการตลาดเรียกกลุม่ ซีเนียร์ ทีม่ พี ฤติกรรมแบบนีว้ า่ ‘Silver Selfie’) ส่วนกรณีทถี่ กู วิพากษ์วจิ ารณ์หนักสุด ก็คอื บารัก โอบามา ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปกับ เฮลเล ธอร์นนิง-ชมิดท์ นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก และ เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ในงานร�ำลึกเนลสัน เมนเดลลา อดีต ประธานาธิบดีผู้เกรียงไกรแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ท่ามกลางสายตาและ ใบหน้าทีเ่ มินเฉยของ มิเชล โอบามา ผูเ้ ป็นภรรยาทีถ่ กู สือ่ คาดเดาไปต่างๆ นานา ว่าเธอเกิดอาการหึงหวงสามี หรือไม่กข็ ดั เคืองใจทีส่ ามีไร้มารยาท ขณะที่ผู้น�ำประเทศคนอื่นๆ ที่นิยมชมชอบ Selfie ก็คือ เควิน รูด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ที่มักโพสต์ภาพตัวเองในอิริยาบถต่างๆ ที่สนุกสนาน ในทวิตเตอร์อยูเ่ ป็นประจ�ำ นัยว่าเพือ่ สร้างความเป็นกันเองกับชาวออสเตรเลีย ส�ำหรับเซเลบริตี้ ดารา และศิลปินไทยที่จริงจังกับ Selfie บางรายอาจมี ผลประโยชน์ทางธุรกิจแอบแฝง เช่น มีสินค้าและบริการยื่นข้อเสนอให้โพสต์ ภาพถ่ายตัวเองพร้อมกับสินค้า เป็นต้น การหากินกับ Selfie ของศิลปินในรูปแบบนี้ ‘ง่าย’ และ ‘เงินดี’ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกรดของศิลปินคนนั้นๆ ราคาค่าจ้าง อาจเริม่ ต้นที่ 10,000-70,000 บาทต่อภาพ

FYI

ท�ำยังไงไม่ ให้เสพติด Selfie

การเสพติด Selfie เป็นสัญญาณทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสูญเสียความมัน่ ใจ ขี้อิจฉา เพราะหากผลตอบรับที่วัดจากยอดไลค์ไม่เป็นไปตาม ทีค่ าดหวังจะท�ำให้เครียด รูส้ กึ ว่าตัวเองผิด ไม่เป็นทีส่ นใจของคนอืน่ ขณะเดียวกันยังเป็นหนทางไปสูก่ ารท�ำลายความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับคนอื่นๆ ในโลกจริงอีกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีการเบื้องต้น ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้ชวี ติ คุณพังเพราะ Selfie • ให้ความส�ำคัญกับคนรอบข้าง • ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอืน่ • หากิจกรรมยามว่างท�ำ เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเทีย่ ว • ฝึกความอดทนให้กบั ตัวเอง ทีม่ า : กรมสุขภาพจิต

18 - 24 7


Numology 200 48

คือ อัตราการเติบโตของ #Selfie ในอินสตาแกรม แชร์ภาพ Selfie ผ่านเฟซบุก๊

ส่วนใหญ่ Selfie กันที่ ไหน

Selfie As A Marketing Weapon มีหลายแบรนด์ทเี่ กาะกระแสเทรนด์นแี้ ละหยิบยกมาใช้เป็นเครือ่ งมือการตลาด เช่น โดฟ แบรนด์ดงั ของยูนลิ เี วอร์ ทีส่ านต่อแนวคิด ‘Real Beauty’ ด้วยการจัดเวิรก์ ช็อปให้กบั เด็กสาวมัธยมกับช่างภาพมืออาชีพชือ่ ดังอย่าง มิเชล ครุก โดยมีสมาร์ทโฟนเป็นเครือ่ งมือ ที่น�ำมาใช้ในการเปลี่ยนนิยาม ‘ความสวย’ และถ่ายทอด ‘ความงามอย่างแท้จริง’ พร้อมกันนีย้ งั ให้เด็กๆ ไปชักชวนคุณแม่ของพวกเธอ ถ่ายภาพ Selfie แล้วน�ำมาจัดแสดง เป็นนิทรรศการภาพถ่าย จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าชมเขียนคอมเมนต์ ซึ่งฟีดแบ็ก ทีไ่ ด้ลว้ นเป็นไปในทิศทางบวก เช่น น่ารัก ผมสวยจัง และยิม้ สดใส เป็นต้น นัน่ ท�ำให้ พวกเธอเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อความสวยใหม่ รู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจใน ตัวเองมากขึน้ จากเดิมทีค่ ดิ ว่าตัวเองมีขอ้ บกพร่องต่างๆ มากมาย แคมเปญฉลาดๆ นี้ จึงตอกย�ำ้ แนวคิดของโดฟทีว่ า่ ‘อย่ากลัวทีจ่ ะสวยในแบบฉบับของตัวเอง’ ได้เป็นอย่างดี GoPro แบรนด์กล้อง HD เป็นขวัญใจนักถ่ายภาพทีช่ อบบันทึกวิดโี อความคมชัดสูง ใช้ทวิตเตอร์เชิญชวนแฟนๆ ให้ถ่าย Self-shot video ในช็อตที่เอ็กซ์ตรีมต่างๆ เช่น ขณะก�ำลังกระโดดร่ม และเล่นเซิรฟ์ บอร์ด เป็นต้น พร้อมกันนีย้ งั จัดท�ำคลิปให้คำ� แนะน�ำ ในการใช้กล้อง GoPro เพือ่ ถ่าย Selfie อีกด้วย

Selfie ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ค ่ า ยผู ้ ผ ลิ ต โทรศัพท์มือถือหันมาพัฒนาสมาร์ทโฟนที่กล้องหน้ามี คุณภาพและความคมชัดสูงเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนี้ เช่น HTC 8X และ Droid DNA ทีม่ เี ลนส์กว้างเพือ่ ให้การ ถ่ายภาพ Selfie สมบูรณ์แบบ เพราะเห็นวิวด้านหลัง ในมุมมองที่กว้างขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาแอพฯ อย่าง CamMe, Facetune และ CreamCam ทีช่ ว่ ยปรับแต่งภาพ ให้สวยงาม ตอนนี้กระแส Selfie ลามไปถึงวงการเพลง เมื่อมี ศิลปินวง The Chainsmokers ท�ำเพลงชือ่ ว่า #SELFIE พร้อม กับมิวสิกวิดโี อมันๆ ตอนนีม้ ยี อดวิวในยูทปู เกือบ 2 ล้านวิว

19 19 17 16 10

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในวันหยุดพักผ่อน ห้องนัง่ เล่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยามราตรี ในห้องนอน ในงานอีเวนต์ตา่ งๆ

เหตุผลทีต่ อ้ ง Seflie

35 34 15 14 13

เพือ่ จดจ�ำช่วงเวลาแห่งความสุข เก็บภาพโมงยามแห่งความสนุกสนาน เอาไว้ ไหนๆ ก็แต่งตัวสวยหล่อแล้วก็ถา่ ยรูปตัวเอง เก็บไว้หน่อย เซตผมมาเป๊ะ ก็ตอ้ งแชะสักหน่อย ไม่มนั่ ใจไม่ถา่ ยรูปตัวเองหรอกจ้ะ

อธิบายตัวตนของคนรัก Selfie อย่างไรบ้าง

32 25 18 13 12 8 7

FYI จากงานวิจยั Selficity ทีจ่ ดั ท�ำโดย City University of New York ทีเ่ ลือกส�ำรวจประชากร Selfie ใน 5 เมืองใหญ่ของโลกทีว่ ฒ ั นธรรม Selfie แพร่หลาย นั่นคือ นิวยอร์ก, เบอร์ลิน, เซาเปาโล, มอสโก และกรุงเทพฯ ระบุว่า มีภาพถ่ายกว่า 79 ล้านภาพที่ถูกโพสต์บน Instagram พร้อมกับ #Selfie สถิตจิ ากทัง้ 5 เมือง พบข้อมูลทีส่ อดคล้องกันว่า ผูห้ ญิงชอบ Selfie มากกว่าผูช้ าย โดยกรุงเทพฯ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1.3 เท่า และ มอสโก 4.6 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วพบว่านัก Selfie เป็นกลุ่มวัยรุ่นถึง วัยท�ำงานตอนต้นอายุเฉลีย่ 23.7 ปี เฉพาะกรุงเทพฯ ถือว่ามีอายุเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ 21.0 ปี ทีน่ า่ สนใจคือ ภาพที่ Selficity น�ำมาวิเคราะห์นนั้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ มีภาพใบหน้าเปื้อนยิ้มมากที่สุด รองลงมาคือเซาเปาโล นิวยอร์ก เบอร์ลนิ และมอสโก ตามล�ำดับ

ชอบสนุก ต้องการเรียกร้อง ความสนใจ

27 19

มัน่ ใจ หลงตัวเอง

หมกมุน่ อยูแ่ ต่กบั ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็น ศูนย์กลางจักรวาล ชอบเปิดเผย ชอบแสดงออก ชอบพูดถึงแต่ตวั เอง หวัน่ ไหวง่าย ชอบท�ำตัวเด่น

ไก่งามเพราะขน คนงาม เพราะแต่ง (แอพฯ)

สิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมแต่งรูป คือ

39

สีผวิ

24

สีดวงตา

13

ขนาดของดวงตา

11

ริมฝีปาก

11

รูปร่าง

ทีม่ า : www.opinium.co.uk

24 7 - 19


“คนที่เสพติดและโพสต์ภาพ Selfie ในเฟซบุ๊กบ่อยๆ มีแนวโน้มจะถูกคนรังเกียจ และอาจถูกมองว่ามีปมด้อยในใจ” ดร.พาเมล่า รูทเลดจ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจิตวิทยาการสือ่ สาร

The Perfect Selfie , DOs & DON Ts

The Next Big PhotoTrends Extreme Photograph

โชว์ เ หนื อ ภาพที่ ถ ่ า ยจากสถานที่ ที่ เ ดิ น ทางไปถึ ง ได้ ย าก เช่ น กรีนแลนด์ รวมถึงภาพปรากฏการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งๆ เช่น ภาพสวยๆ ของพายุหิมะถล่มโตเกียวที่เผยแพร่ทางโซเชียล มีเดีย หลายภาพ ก็มาจากคนทั่วไปที่ฝ่าหิมะออกมาถ่าย ไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ รวมถึงการถ่ายภาพใต้น�้ำ ขณะก�ำลังเล่นน�้ำทะเล หรือเดินตากฝน เชือ่ สิ ยิง่ โทรศัพท์มอื ถือกันน�ำ้ กันฝุน่ ออกวางจ�ำหน่ายมากเท่าไหร่ เทรนด์นยี้ งิ่ เกิด

Candid Photograph

ความเผลอไผลคือเสน่ห์ เทรนด์ภาพแอบถ่ายจะมาแรงกว่าเคย เพื่อตราตรึงช่วงจังหวะที่ผู้คนไม่รู้ตัวเอาไว้ ภาพสไตล์แอบถ่าย ได้รบั ความนิยมมากส�ำหรับงานแต่งงาน แต่กรณีอนื่ ๆ พึงระวังถึงหลัก สิทธิมนุษยชนด้วย การแอบถ่ายภาพคนอืน่ แล้วเอาไปวิจารณ์เสียๆ หายๆ ทางโซเชียล มีเดีย ถ้าอยูๆ่ เจ้าตัวมาเจอ ความซวยอาจมาเยือน

Bokeh

ได้รับความนิยมมานานและยังคงเป็นเทคนิคที่ถูกน�ำมาใช้อย่าง ต่อเนือ่ ง Bokeh เป็นภาษาญีป่ นุ่ อ่านออกเสียงว่า ‘โบ-เกะ’ และถ้าแปล เป็นภาษาไทยอย่างตรงตัวก็จะมีความหมายว่า พร่ามัวหรือเลือนราง เมือ่ น�ำมาใช้ในบริบทของการถ่ายภาพ จะหมายถึงส่วนทีเ่ ป็นบริเวณ นอกจุดโฟกัสของภาพ จะเห็นเป็นคล้ายดวงไฟระยิบระยับ

Macro Photograph

ฟังก์ชนั การถ่ายภาพแบบ Macro ถูกบรรจุอยูใ่ นสมาร์ทโฟนหลายรุน่ ท�ำให้ทกุ คนสามารถถ่ายภาพในระยะทีใ่ กล้มากได้ราวกับมืออาชีพ

20 - 24 7

• เลือกมุมทีด่ ดู ี ถ้าไม่แน่ใจลองสอบถามเพือ่ นๆ ดูกไ็ ด้วา่ มุมไหนทีค่ ณุ เป๊ะสุด มุมส่วนใหญ่ ทีม่ กั ใช้ได้ผลกับทุกคนคือ ถ่ายมุมตรงและมุมบน แต่ถา้ ถ่ายจากมุมล่างแล้ว ส่วนใหญ่ มักไม่รอด • ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ใช้แอพฯ แต่งรูปกันเถอะ เมือ่ พิจารณาแล้วว่า ‘หน้าสด’ มันโหดร้าย เกินไป ก็ไม่ตอ้ งรีบถ่ายรีบโพสต์ เชิญตกแต่งแอพฯ ตามแต่จะพึงพอใจ ขัดนิดเกลาหน่อย ก็ไม่ถือเป็นการหลอกตัวเอง เพราะถือว่าท�ำให้คุณสบายใจและท�ำให้สาธารณชน ทีพ่ บเห็นสบายตา แต่มขี อ้ แม้เพียงอย่างเดียวว่า ต้องแอ๊บให้เนียน ประเภทเหลากราม สี่เหลี่ยมจนหน้าเป็นรูปไข่มันหลอกลวงเกินไป เพื่อนฝูงเห็นแล้วจะตกใจ นอกจากจะ ไม่กดไลค์ให้แล้ว ยังจะโดนสอยด้วยคอมเมนต์สะเทือนใจอีกต่างหาก จะหาว่าไม่เตือน • ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร Selfie ในห้องนอน กฎข้อแรกคือ เก็บกวาดห้องให้สะอาด เรียบร้อยเสียก่อน ไม่อย่างนัน้ ความยุง่ เหยิงทีอ่ ยูข่ า้ งหลังจะแย่งซีนและลดทอนความงาม ภาพของคุณลง • ตั้งกล้องถ่ายภาพเอง เหมาะกับคนที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว (Solo Traveler) ที่ ต ้ อ งตกอยู ่ ใ นภาวะจ� ำ ใจที่ จ ะ Selfie ถ้ า ไม่ มี ข าตั้ ง กล้ อ งก็ ล องสั ง เกตตั ว ช่ ว ย ทีอ่ ยูร่ อบข้างดูสิ ผมลองปฏิบตั กิ าร Selfie ในขบวนรถไฟ JR Line ทีเ่ มืองโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ในช่วงราวห้าทุ่มเศษ ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้ปิดบริการแล้ว ผู้คนเริ่มบางตา ด้วย กล้องดิจิตอลขนาดเล็กวางไว้บนขอบกระจกที่มีที่ว่างมากพอที่จะรองรับฐานกล้องได้ แล้วตัง้ เวลาถ่าย 10 วินาที จากนัน้ เดินไปนัง่ ฝัง่ ตรงข้าม ข้อดีคอื คุณจะได้ภาพเต็มตัวที่ โดดเด่น แตกต่างจาก Selfie ทัว่ ๆ ไป ข้อเสียคือ ไม่สามารถท�ำได้ทกุ เวลา ควรเลือกเฉพาะ ช่วงเวลาทีม่ ผี โู้ ดยสารน้อย ถ้าเกิดนึกสนุกท�ำตอนผูค้ นคับคัง่ แล้ว จาก Selfie จะกลาย เป็น Selfish ไปโดยปริยาย และทีส่ ำ� คัญระวังกล้องตก! แต่ผมไม่แน่ใจว่าวิธนี จี้ ะใช้ได้ใน BTS และ MRT ทีบ่ า้ นเราหรือเปล่า ยังไม่เคยลอง แต่ทแี่ น่ๆ ไม่แนะน�ำให้ใช้ในรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ เพราะพิจารณาจากแรงเหวี่ยงและแรงกระแทกตอนประตูปิดแล้ว ไม่ควรเสีย่ ง! • ดาวน์โหลดแอพฯ CamMe มาใช้งาน นับเป็นแอพฯ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ คนรัก Selfie โดยเฉพาะ สามารถควบคุมการถ่ายภาพด้วยมือของคุณเอง โดยไม่ตอ้ งแตะบนหน้าจอ หรือปุม่ ใดๆ บนมือถือ • Selfie ในงานศพ เป็นพฤติกรรมทีน่ า่ ประณาม โดยเฉพาะการถ่ายภาพด้วยสีหน้า และท่าทางทีเ่ ริงร่าท่ามกลางบรรยากาศทีโ่ ศกเศร้า ขอเตือนว่า อย่าคิดเอา บารัก โอบามา มาเป็นแบบอย่างในเรือ่ งนีเ้ ด็ดขาด • การขับรถและใช้โทรศัพท์มอื ถือไปด้วย นับเป็นพฤติกรรมทีข่ าดสติ และแสดงถึง ความไม่รบั ผิดชอบต่อชีวติ ตัวเองและคนอืน่ บนท้องถนน แต่การขับรถและถ่ายรูปตัวเอง ไปด้วยยิง่ ดูยำ�่ แย่ ถ้าไม่รกั ตัวกลัวตาย ก็ขอให้นกึ ถึงลมหายใจของคนอืน่ บ้าง • ขณะทีท่ ำ� เล็บเท้าอยู่ ได้โปรดอย่าโพสต์รปู เท้าในโซเชียล มีเดีย เลย ต่อให้แต่ง แต้มสวยแค่ไหน ก็ไม่ควรแบ่งปันให้คนอืน่ ดู เพราะไม่ใช่สงิ่ ทีน่ า่ อภิรมย์เอาเสียเลย • ขณะออกก�ำลังกายในยิม เลือกเอาว่าจะเสียเหงือ่ จากการออกก�ำลังกายหรือบาดเจ็บ จาก Selfie มันคงดูไม่ดนี กั ถ้าคุณจะวิง่ บนลูว่ งิ่ ไปด้วย พร้อมกับฉีกยิม้ เอียงคอถ่ายรูป ถ้าเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ มา ปุม่ Emergency Stop อาจช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย • อย่าใส่ # เยอะเกินไป เพราะมันรกหูรกตา และอาจจะท�ำให้ภาพของคุณถูกเมินเฉย ได้งา่ ยๆ


Escape Text : Country Boy Photo : Chatchawan & Arsenal Bank

เสน่ห์เชียงราย มีมากมายเหลือคณา ลมหนาวพัดมากระทบผิวกายทีไร ต้องไปลัล้ ลาทีเ่ ชียงรายให้สบายอุรา 24/7 พาไปสัมผัสสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ ลายคนอาจไม่คนุ้ เคย ในต�ำบลนางแลและเทศบาลต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย รับรองว่าถ้าได้ไปเยือนสถานที่เหล่านี้สักครั้ง จะ ‘หลงเสน่ห’์ ได้ไม่ยาก เริ่มสตาร์ตความหรรษากันที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นด� ำ ก่อตัง้ โดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2544 มีสถาปัตยกรรมสุดอลังการ 43 หลัง เช่น วิหารเล็ก มหาวิหาร วิหารราม และบ้านสามเหลี่ยม อย่าพลาดชมผลงานศิลปะทรงคุณค่าของ อ.ถวัลย์ ตั้งอยู่ หมู่ 13 ต�ำบลนางแล โทร. 0 5370 5834, 0 5377 6333 และ 08 1673 1155 ต่อกันที่ บ้านดอยดินแดง โรงงานผลิตและจ�ำหน่าย เซรามิกและเครือ่ งปัน้ ดินเผา ก่อตัง้ โดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบญ ุ ศิลปินเซรามิกระดับนานาชาติ นักท่องเทีย่ วจะได้เห็น ขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ว่ากว่าจะออกมาเป็น แก้วชาสุดสวย หรือจานอาหารสุดหรูที่เห็นในโรงแรม 5 ดาวนัน้ มีความยากง่ายเพียงใด ตัง้ อยูห่ มู่ 6 ซอย 3 บ้านป่าอ้อ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลนางแล www.dddpottery.com โทร. 0 5370 5291

Don’t Miss

อาหารเลิ ศ รสของเมื อ งเชี ย งรายอย่ า งหนึ่ ง คื อ ก๋วยเตี๋ยวน�้ำเงี้ยว ร้านที่อยากแนะน�ำคือ ร้าน ก๋วยเตีย๋ วป้าสวย ตัง้ อยูห่ มู่ 6 เทศบาลต�ำบลบ้านดู่ จากประตู 3 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ให้ ต รงขึ้ น ไปบนถนนที่ ตั ด ผ่ า นภู เ ขาประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวาตรง 4 แยกโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท จากนั้นตรงไปอีกประมาณ 50 เมตร ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วป้ า สวยจะอยู ่ ซ ้ า ยมื อ โทร. 08 3574 1373 เข้าไปดูรายละเอียดในเฟซบุก๊ พิมพ์ ‘ร้านน�้ำเงี้ยวป้าสวย’ ในช่องค้นหา

22 - 24 7

เทีย่ วสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในต�ำบลนางแลกันจนอิม่ เอม ไปต่อกัน ทีส่ ถานที่ทอ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติในเทศบาลต�ำบลบ้านดู่ ซึ่งอยู่ ใกล้ๆ กัน สวรรค์แห่งการอาบน�้ำแร่อยูใ่ กล้แค่เอือ้ มที่ น�ำ้ พุรอ้ น โป่งพระบาท จะมาเดีย่ ว ควงคูม่ ากับหวานใจ พาครอบครัวมา เปลีย่ นบรรยากาศในการอาบน�ำ้ หรือมาเป็นหมูค่ ณะ ก็เชิญตาม อัธยาศัย เพราะที่นี่มีห้องอาบน�้ำแร่ให้เลือกทั้งห้องขนาดเล็ก ส�ำหรับ 1-3 คน และห้องขนาดใหญ่ ทีส่ ามารถเข้าไปอาบน�ำ้ แร่ กันได้ครัง้ ละ 10 กว่าคน ตัง้ อยูห่ มูบ่ า้ นโป่งพระบาท เทศบาลต�ำบล บ้านดู่ โทร. 0 5315 0676 เทีย่ วจนหน�ำใจ ถึงเวลาพักผ่อน ทีพ่ กั ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากสถานที่ ท่องเทีย่ วทัง้ 3 แห่ง คือ บ้านสวนพิจกิ า เชียงราย (November Garden & Resort) ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าและภูเขา ลูกสวย บ้านพักมีทงั้ หมด 4 หลัง นอกจากแต่ละหลังจะมีเตียงนอน ขนาด 5 ฟุต ยังมีที่นอนตรงห้องใต้หลังคาแบบเดียวกับที่เห็น ในภาพยนตร์เรื่องโปรดในวัยเด็กอีกด้วย และมีลานกางเต็นท์ ตรงสนามหญ้าไว้บริหาร ตั้งอยู่ถนนหลังเทศบาลต�ำบลบ้านดู่ หมู่ 6 โป่งพระบาท อ�ำเภอเมือง ห่างจากน�ำ้ พุรอ้ นโป่งพระบาท 800 เมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 10 กิโลเมตร เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงราย โทร. 08 9633 4641 และ www.facebook.com/NovemberGardenresort


www.GmGroupBigIdea.com GM Group Big Idea


TA STE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล, ร้าน Genji

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กฤตพล

Genji

Tut’s Café

Japanese Restaurant

คาเฟ่ต์เก๋ๆ ที่ตกแต่งในสไตล์ ‘พิพิธภัณฑ์อียิปต์ กรุงไคโร’ ขนาดย่อม โดยชื่อร้านมาจากชื่อของ กษัตริย์ ‘ฟาโรห์ตุตันคาเมน’ หรือ ‘ตุตันคามุน’ พร้อมทั้งยังเสิร์ฟอาหารที่ได้เชฟมือดีส่งตรงมาจาก อียิปต์ช่วยรังสรรค์เมนูสุดอร่อย เข้ากับบรรยากาศของ ร้านอย่างที่สุด

จากนวนิยายญีป่ นุ่ สมัยโบราณ Genji ทีเ่ ป็นทัง้ นักรบและนักรัก มาเป็น Genji ร้านอาหารต้นต�ำรับ ญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามรักในอาหารและมีชอื่ เสียงยาวนานกว่า 30 ปี ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายสไตล์ญปี่ นุ่

ทัตส์ คาเฟ่ โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งร้าน ทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างน�ำเข้ามาจากอียปิ ต์ ด้านก�ำแพงและเสาของร้านก็เป็นเสาทีส่ ลักด้วยอักษร ไฮโรกลิฟ และภาพวาดโบราณจากช่างทีก่ รุงไคโรแท้ๆ พร้อมเฟอร์นเิ จอร์สดุ หรูดว้ ยชุดโต๊ะ-เก้าอีห้ ลุยส์โทนสี แดง-ทอง ส่วนในบริเวณร้านโดยรวมตกแต่งด้วยโทน สีแดง ฟ้า น�ำ้ เงิน สีนำ� โชคตามความเชือ่ ของชาวอียปิ ต์ นอกจากเป็นคาเฟ่แล้ว ทัตส์ คาเฟ่ ยังเป็นเหมือนช็อป ทีข่ ายสินค้าน�ำเข้าจากอียปิ ต์ ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งประดับ ไปจนถึงของทีร่ ะลึกอืน่ ๆ อีกด้วย

ตกแต่งแบบญีป่ นุ่ คลาสสิก มีการน�ำเอางาน Art Installation มาใช้ในการตกแต่ง ภายในร้าน มีลกั ษณะเป็นทางเดินยาวแยกไปตามห้องไพรเวต ซึง่ มีอยู่ 5 ห้อง ตกแต่งด้วยเสือ่ ทาทามิ พร้อมวิวสวย ของสวนเขียวๆ ด้านนอก ให้บรรยากาศแบบญีป่ นุ่ อีกทัง้ ยังมีโซนเคาน์เตอร์บาร์ทมี่ เี ชฟมาโชว์ทำ� อาหาร ให้ดกู นั สดๆ คอนเซ็ปต์อาหารได้แรงบันดาลใจจากไคเซกิ รูปแบบอาหารทีเ่ ป็นสุดยอดของญีป่ นุ่ ซึง่ มีความประณีต ทัง้ วิธกี ารเตรียมอาหารและการตกแต่งจาน ซึง่ ส่วน ส�ำคัญทีส่ ดุ ของอาหารประเภทนี้ คือ การใส่ความรูส้ กึ ถึง ฤดูกาลและการดึงรสธรรมชาติของวัตถุดบิ ต่างๆ ออกมา โดยจะเน้นอาหารประเภทเส้นมากขึน้ เพือ่ น�ำเสนอ เมนูใหม่ๆ ทีค่ นไทยยังไม่คนุ้ เคย อย่างเช่น Inaniwa Onsen Tamago เส้น Inaniwa Udon จาก Akita เสิรฟ์ แบบเย็น พร้อมไข่ออนเซ็น และ Simmered Dried Mushroom, Kamo Nanban เส้นอุดง้ ร้อน เสิรฟ์ กับ French Mallard Duck และ Foie-Gras, Wagyu Sukiyaki สุกยี้ ากีโ้ ฉมใหม่ทปี่ รุงมาแล้วเสร็จสรรพ คลุกเคล้ามากับ ซอสเคีย่ วจนข้นจากไขกระดูกวัว เสิรฟ์ คูก่ บั หน่อไม้ฝรัง่ และหัวหอมขาว นอกจากนีย้ งั มีเมนูเพือ่ สุขภาพอย่าง ฟองเต้าหูท้ อดย่างด้วยมิโสะ และ Mineoka Tofu เต้าหูส้ ดราดหน้าด้วยซอส Ankake พร้อมเนือ้ ปูหมิ ะ

เมนูทกุ เมนูคดั สรรมาแล้วโดยเชฟชาวอียปิ ต์ และวัตถุดบิ ทุกอย่างก็สงั่ ตรงมาจากอียปิ ต์ เริม่ ที่ Macaroni Bechamel มะกะโรนีทผี่ สมผสานกับเนือ้ แกะ ราดด้วยซอสเบชาเมล เพิม่ รสกลมกล่อมด้วยชีส คัดพิเศษจากอียปิ ต์ อร่อยแบบมีทนี่ ที่ เี่ ดียว, Mahsi ข้าวสุกทีน่ ำ� ไปหมักกับเครือ่ งเทศรสเผ็ดห่อด้วยกะหล�ำ่ - ปลี เหมาะส�ำหรับคนทีท่ านมังสวิรตั มิ ากๆ Egyptian Cheese Solar Boat ขนมปังทีอ่ บออกมาคล้ายรูปเรือ สอดไส้ชสี ชัน้ ดีจากอียปิ ต์รสชาติอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ ปิดท้ายด้วย Oum Ali ของหวานทีท่ ำ� จากถัว่ บดละเอียด คลุกเคล้ากับนมสดและครีมเนือ้ ละเอียด เทราดลงบน ขนมปัง โรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมน�ำไปอบ เพือ่ ให้ได้กลิน่ ทีห่ อมมันชวนทาน กาแฟ Egyptian Coffee เป็นเครื่องดื่ม

อิ่มอร่อย พร้อมดื่มด�่ำกับบรรยากาศแบบอียิปต์ ในราคา 180 บาท / ท่าน

มือ้ กลางวันประมาณ 350-600 บาท / ท่าน มือ้ เย็น ประมาณ 1,500-3,000 บาท / ท่าน ที่นี่จะมีมุมศิลปะที่มีการแสดงนิทรรศการ

Swissotel Nai Lert Park Bangkok ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน เปิด 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. โทร. 0 2655 4265

24 - 24 7

เล็กๆ จากศิลปิน Southeast Asia หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาแสดงให้ได้ชมกัน ถ้าหากติดใจก็สามารถซื้อกลับบ้านได้

ที่ไม่ควรพลาด นอกเหนือจากรสชาติที่ กลมกล่อม เข้มข้น ทว่าชุ่มคอ หอม ตามสไตล์กาแฟคั่วบดชั้นดีจากอียิปต์แล้ว

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซน Dining Paradise ศูนย์การค้า paradise Park บนถนนศรีนครินทร์ เปิดให้บริการ ทุกวัน 10.30-21.00 น. โทร. 0 2787 1000 www.facebook.com/tutsasia.official

กาแฟแก้วนี้ยังสามารถท�ำนายชะตาชีวิตคุณ ได้จากกากกาแฟทีค่ ณ ุ ดืม่ เหลือในแก้วอีกด้วย


--------------

--------------

Text : LOOZY Photo : กาญจนา

Text : iD11 Photo : กฤตพล, กิตติคุณ

(UN) FASHION CAFÉ

661 Silom

Meet & Meat แกสโตรบาร์ระดับพรีเมีย่ ม ทีไ่ ด้มกี าร ผสมผสาน 2 แนวความคิดทีม่ เี อกลักษณ์ เพือ่ ให้ประสบการณ์พเิ ศษสองชัน้ ใน บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย ให้คณ ุ มีอสิ ระใน การดืม่ ด�ำ่ ไปกับอาหารชัน้ เยีย่ มแบบ ไฟน์ ไดน์นงิ่ ในแบบเป็นกันเอง

จากร้านรองเท้าหนังมือสองบนพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ย่านจตุจกั รกว่า 10 ปี ขยับขยายสาขาสูใ่ จกลาง ย่านเอกมัย ด้วยการผสานกลิน่ อายแฟชัน่ วินเทจสู่ตัวร้านกาแฟแห่งนี้ เพื่อต้อนรับ คนรักวินเทจให้ได้ชอ้ ป กิน ดืม่ ไปใน คราวเดียวกัน

พืน้ ทีแ่ บ่งออกเป็น 2 โซน คือ Meet ซึง่ อยูใ่ นบริเวณชัน้ 1 เป็นแกสโตรไบท์บาร์ ในบรรยากาศสบายทัง้ อินดอร์และเอาท์ดอร์ เหมาะส�ำหรับการแฮงเอาท์และสังสรรค์กบั แก๊งก๊วนเพือ่ นสนิท ในขณะทีช่ นั้ บนจะเป็น โซน Meat พรีเมีย่ มสเต๊กเฮาส์สไตล์นวิ ยอร์ก ทีต่ กแต่งด้วยหนังสัตว์ทำ� ในอิตาลีตดั ขอบ ด้วยไม้ ดูขรึมปนเท่

ตกแต่งในสไตล์ Vintage & American Industrial บนพืน้ ทีก่ ว้างเท่ากับโบกีร้ ถไฟ ท�ำให้ได้บรรยากาศอบอุน่ น่ารักๆ รวมถึง เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ จ้าของร้านร่วมออกแบบและ สร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ภายนอกร้านยังมีบาร์ นัง่ รับลมชิลๆ ซึง่ ทอดยาวไปถึงด้านข้างของร้าน ทีบ่ าริสต้าพร้อมจะเสิรฟ์ ทุกเมนูให้ลกู ค้า ผ่านหน้าต่างบานใหญ่

ส�ำหรับในโซนของ Meet เมนูจะถูกเซต โดยเชฟหมึกแดง ซึง่ ครีเอตอย่างสวยเก๋ เช่น Parma Ham and Melon Salad เมนู เบาๆ ทีค่ ลุกเคล้าด้วยเดรสซิง่ แบบไทยๆ รสจัดจ้าน, Roasted Duck Spring Roll เปาะเปีย๊ ะไส้เป็ดย่างราดด้วยซอส Hoisin หรือจะเป็นเมนูสดุ แปลกอย่าง Timbale of Curry Fish Sauce หรือห่อหมกปลา ทานคูก่ บั French Melba Toast ในส่วนของ เมนูเด่นในโซน Meat ต้องไม่พลาด Flank Steak (เนือ้ Black Angus Australia) ปรุง มาแบบ Rare เนือ้ นุม่ ฉ�ำ่ ลิน้ เสิรฟ์ คูก่ บั Grill Vegetable และ Pepper Sauce

หอมละมุนกลิน่ กรุน่ ของกาแฟรสนุม่ อย่าง Caramel Macchiato ทีไ่ ม่ตอ้ งปรุงแต่งรสชาติ ก็อร่อยได้ทนั ที หรือจะเป็นเครือ่ งดืม่ เย็นๆ สีฟา้ ใส ไม่มกี าเฟอีนอย่าง Blue Sky ทีซ่ าบซ่า ด้วย Italian Soda ผสมกับ Syrup ทีใ่ ห้ความ หวานกลมกล่อมตัดกับความเปรีย้ วปรีด๊ ของ เลมอนทีเ่ ข้ากันอย่างลงตัว ทานคูก่ บั เบเกอรี่ สดใหม่แบบวันต่อวัน อย่าง Lemon Tart ทาร์ต เนือ้ แน่นหอมหวานกลิน่ เลมอน และ Scone Set ทีจ่ ดั วางมาพร้อมกับเนย วิปครีม และแยม ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกรสชาติได้ตามใจชอบ

ประมาณ 2,000 บาท / ท่าน 661 บ้านสีลมบิลดิง้ 3, ห้องเอ 3 และ

บี 3 ถนนสีลม บางรัก เปิด 17.00-24.00 น. โทร. 0 2266 8661

อิม่ อร่อยทัง้ ของหวานและเครือ่ งดืม่

เริม่ ต้นที่ 80-200 บาท / ท่าน

หลังอุ่นเครื่องด้วยเบเกอรี่และเครื่องดื่มรสเลิศ

นอกจากโซน Meet จะเป็นที่พบปะสังสรรค์แล้ว ยังเป็น สวรรค์ของนักดื่มตัวยง เพราะเป็นส่วนวีไอพีของ Dom Pérignon แชมเปญเลานจ์แห่งแรกและแห่งเดียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตกแต่งด้วยโคมระย้าที่ท�ำจาก แก้วแชมเปญเป็นจ�ำนวน 201 ใบ ให้คุณได้เพลิดเพลิน

(UN) FASHION CAFÉ ตัง้ อยูห่ น้าปากซอย

เอกมัย 11 เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.30-20.30 น. โทร. 09 4421 2411 www.facebook.com/unFASHIONVINTAGE

ก็พร้อมออกสตาร์ทเดินเลือกชมและจับจ่ายสินค้า เครื่องหนังสไตล์วินเทจได้จากร้าน (UN) FASHION VINTAGE COLLECTION ที่อยู่ติดกับร้านกาแฟ โดยแบ่งเป็นโซนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ไปกับแชมเปญ Dom Pérignon Vintage กันเบาๆ

24 7 - 25


E n t e r ta i n m e n t Text : กานดา หน้ามึน

โปรดอยูใ่ นความดัดจริต รวมเรือ่ งสัน้ 9 เรือ่ ง ทีก่ ลัน่ ออกมาจากใจของ นักเขียนสาวใสไร้เดียงสา ‘พึงเนตร อติแพทย์’ ผู ้ ห ยิ บ เรื่ อ งราวรอบตั ว ที่ มี ห ลากอารมณ์ ทัง้ ให้ความรูส้ กึ บางเบา พร่าเลือน แปดเปือ้ น และกลวงเปล่า แล้วเล่าด้วยวิธีการอันเป็น เอกลักษณ์ เปิดเรือ่ งด้วยกวี และด�ำเนินเรือ่ ง ด้ ว ยเรื่ อ งสั้ น ภาษาสวยงามอ่ า นง่ า ย แต่ ถ่ายทอดความคิดได้อย่างน่าสนใจในเรือ่ งสัน้ ทัง้ เรือ่ งความต้องการเสรีภาพ ของมนุษย์ การค้นหาอัตลักษณ์ และสะท้อนภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะความอิสระทีห่ ลายคนใฝ่หา แต่ดว้ ยสภาพสังคม ท�ำให้เราอาจหลงลืมตัวตน หลงลืมทุกอย่าง ทีเ่ ป็นตัวเราเอง แต่ผลงานของเธอ ท�ำให้เราได้ฉุกคิดและกลับมามองตัวเอง มองสังคม และมองชาติบ้านเมือง ของเราในความเป็นจริงอย่างมีสติและความดัดจริตเล็กๆ

Reviewer By Unaki TV

300 : Rise of an Empire หนึ่งในผู้ก�ำกับหนังที่สร้างหนังได้มีเอกลักษณ์ ชอบเล่นโทนสีแปลกๆ และภาพสวย ระดับอยากกด Like สัก 28 ครัง้ ถ้าไม่มชี อื่ ของ ‘เซ็ค ชไนเดอร์’ ละก็ คงมีอะไรผิดพลาด และวันนี้ แซ็ค ชไนเดอร์ ทีป่ กี อ่ นแกเพิง่ ฝากผลงาน Man of Steel ไว้ในอ้อมใจไป ก็กลับมา อีกครัง้ พร้อมกับ 300 : Rise of an Empire หนังภาคต่อของ 300 ขุนศึกพันธุส์ ะท้านโลก ทีส่ ร้างจากนิยายภาพของ แฟรงค์ มิลเลอร์ และได้ เจอร์ราด บัตเลอร์ รับบทเป็น ลีโอไนดัส กษัตริย์แห่งสปาตั้น ที่น�ำทัพนักรบ 300 คนไปยันทัพของเปอร์เซียเรือนล้านคน ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ค�ำชมว่า บทดี ภาพสวย และสนุกมาก ภาพยนตร์ภาคต่อเรือ่ ง 300 : Rise of an Empire พูดถึงหลังจากทีเ่ ลโอไนดัส กษัตริยแ์ ห่งสปาตัน้ สละชีพอย่างกล้าหาญกลางสมรภูมิ เซอร์ซสี (Rodrigo Santoro)

กษัตริย์แห่งเปอร์เซียที่คิดว่าตัวเองเป็นเทพ กลั บ มาลุ ย ต่ อ เพื่ อ หวั ง จะพิ ชิ ต เอเธน โดย ศึกครั้งนี้ฝั่งกรีกก็มี ธีมิสโทเคิลส์ (Sullivan Stapleton) นายพลหนุ ่ ม ผู ้ พ ยายามรวม ประเทศกรีซ เป็นผูน้ ำ� การต่อต้านการรุกราน จากเปอร์เซีย โดยน�ำทัพทั้งกรีกและสปาตั้น เข้าร่วมสงคราม ทั้งยังเป็นการแก้แค้นให้ ลีโอไนดัสด้วย ศึกครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่เจอกองทัพ จากเปอร์ เ ซี ย ที่ แ ข็ ง แกร่ ง แต่ เ ขาต้ อ งดวล กั บ จอมทั พ หญิ ง ผู ้ บ ้ า สงคราม อาร์ ที มี เ ซี ย (Eva green) ผู้บัญชาการจอมอาฆาตแห่ง กองทัพเปอร์เซีย ใครจะอยูใ่ ครจะไป เตรียมพบ กับสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่มีทะเลเป็นสมรภูมิ 6 มีนาคมนี้ เจอกันทุกโรงภาพยนตร์

รายการทางอินเตอร์เน็ตของช่องน้องใหม่ Unaki TV ที่มี Concept น่าสนใจคือ การรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างในโลก โดยพิธีกรตี๋ หนวด และเตี้ย ‘ยู-กตัญญู สว่างศรี’ จุดเด่นของรายการ คือ การรีววิ ทุกสิง่ ทุกอย่างเท่าทีส่ ามารถหาได้ ด้วยความกระชับ ฉับไว ตรงกระแส และกวนตรีนทีส่ ดุ เท่าทีไ่ อ้หน้าหนวดคนนัน้ จะท�ำได้ ของทีน่ ำ� มา รีวิวก็แปลกใหม่ หรือถ้าไม่แปลกใหม่ก็มั่นใจว่ามันน่าสนใจ ส�ำหรับ 2 ตอนแรก ของ Reviewer ได้รวี วิ กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต (แปลกไหมล่ะ) ส่วนตอนที่ 2 เขาฮาร์ดคอร์ด้วยการรีวิวถุงยางอนามัย เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว (เหนือชั้น บรรยากาศของโลกจริงๆ) การันตี ความสนุกด้วยยอดวิว 1 วัน ซัดไป 5 พันกว่าวิว ส� ำหรับรายการใหม่ ที่ไม่มีใครรู้จักกระทั่งชื่อช่อง ยอดวิว ระดับนี้ไม่ธรรมดานะครัช แนะน�ำ ให้กดสับตระไคร้ (Subscribe) รอชม ตอนต่อไปไว้เลย

ขอ – LOMOSONIC ไม่รวู้ า่ เป็นเพราะเพลง หรือ MV ทีท่ �ำให้ซงิ เกิลล่าสุด ล�ำดับที่ 5 ของ LOMOSONIC อัลบัม้ ECHO & SILENCE เพลง ‘ขอ’ ทีด่ งั ระเบิดได้ View เหยียบล้านในเวลา 2 วัน และบางส่วนของ MV กลายเป็น Internet Meme มุกล้อเอาฮา แชร์กนั ในอินเตอร์เน็ตกันพอสนุก ส่วนเหตุที่เพลงนี้ไปโดนใจใครหลายคนก็เพราะเนื้อหาของเพลงไป สะกิดใจคนทีเ่ คยเป็นแฟนกัน แล้วกลับมาคุยกันใหม่ผา่ นข้อความในเฟซบุก๊ แต่กไ็ ม่ได้ขอให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม ซึง่ เชือ่ ว่ากระทบใจหลายคนทีเ่ พิง่ อกหักมากๆ ส่วน MV ก็นา่ จะไปกระทบใจใครหลายคนอีกเช่นกัน บางคน บอกว่าเหตุการณ์ใน MV มันคล้ายกับชีวติ ฉันเลย ไม่แปลกใจว่าท�ำไมเพลงนี้ โดน ส่วนจะโดนเพราะเพลง หรือเพราะ MV เราคิดว่าทัง้ คูน่ นั่ แหละ

26 - 24 7

สัตว์โลกกวนตรีน พฤติกรรมที่เรียกกันภาษาวัยรุ่นว่า ‘กวนตรีน’ ไม่ได้มแี ค่คนเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้ แต่สตั ว์โลกทัง้ หลาย สามารถมี Skill กวนตรีนได้ไม่แพ้คนเลยทีเดียว โดยเพจนี้ได้ท�ำการรวบรวมพฤติกรรมความ กวนตรีนของสัตว์โลกนานาชนิด (จริงๆ ก็เป็น พฤติกรรมปกติของมันนั่นแหละ แต่คนมองว่า มันกวนตรีน) มาแชร์กนั ให้เห็นแบบจะจะไปเลย หลายภาพดูแล้วบอกได้เลยว่าคนถ่ายรูปนีก่ ช็ า่ ง สังเกตเนอะ บางรูปก็น่ารักจนไม่รู้จะบรรยาย เป็ น ภาษาเขี ย นยั ง ไงถู ก บางรู ป ก็ ก วนตรี น จนท�ำให้เราหัวเราะจนเจ็บไต ถ้าอยากพิสูจน์ เชิญ Like เพจนีซ้ ะ!


ท่านคานธีคะ ท�ำไมดูเหมือนโลกถึงไม่รู้จักเรียนรู้จากท่านเอาเสีย เลยคะ ท่านเคยพูดในสิง่ ทีท่ ำ� ให้ฉนั อึง้ เอาไว้วา่ An eye for an eye makes the whole world blind. ตาต่อตา จะท�ำให้โลกทัง้ โลกตาบอด ฉันนึกถึงพระพุทธเจ้าน่ะค่ะท่าน พระพุทธองค์สอน เราว่า ‘เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร’ และ ‘เมตตาธรรม เป็นเครือ่ งค�ำ้ จุนโลก’ แล้วฉันก็ยงั นึกถึงพระเยซูดว้ ยค่ะท่าน โมเสสเคยสอนว่า ถ้าศัตรูตบเรา เราก็ตอ้ งตบตอบ แต่พระเยซู สอนให้เรารักศัตรู สอนให้เรายื่นแก้มอีกข้างไปให้ศัตรูตบ ฉันคิดว่ามันตรงกับทีท่ า่ นพูดไว้เลยนะคะ ถ้าเราตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง ตอบโต้ ความร้อนของไฟด้วยไฟ ก็ไม่มที างหรอกค่ะ ทีอ่ ะไรๆ จะจบ ลงได้ดว้ ยดี ด้วยความสงบสันติ ฉันคิดของฉันอย่างนี้นะคะท่านคานธี ว่าเมื่อไฟไหม้ บ้าน เราต้องไม่ดบั ไฟด้วยการสาดไฟใส่เข้าไป เพราะนัน่ รังแต่ จะท�ำให้ไฟลุกโหมยิง่ ขึน้ ยิง่ ถ้าเป็นไฟกองใหญ่รา้ ยกาจ เป็น

ไฟจากสารเคมี ไฟจากน�้ำมัน ก็ยิ่งต้องหาวิธีดับที่ถูกต้อง ไม่ ใ ช่ เ อาน�้ ำ เข้ า ไปดั บ ด้ ว ยความคุ ้ น เคยเดิ ม ๆ โลกนี้ มี เทคโนโลยีในการดับไฟมากมาย ท�ำไมเราถึงไม่รู้จักเรียนรู้ จากประวัติศาสตร์อันขมขื่นที่ประเทศอื่นเขาผ่านพบกันมา แล้ว ทว่ายังต้องเดินตามรอยเดิม กับการดับไฟด้วยไฟ หรือ ดับไฟด้วยวิธที คี่ นุ้ ชินซึง่ ไม่ถกู วิธดี ว้ ยเล่า การท�ำเช่นนัน้ ไม่อาจท�ำให้ไฟดับลงได้เลย! อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน เคยพูดไว้วา่ ทุ ก วั น นี้ ความขั ด แย้ ง แตกต่ า งที่ แ ท้ จ ริ ง ทั่ ว โลก ไม่ ใ ช่ ร ะหว่ า งยิ ว กั บ อาหรั บ โปรเตสแตนท์ กั บ คาทอลิ ก มุสลิม โครแอต เซิรบ์ แต่ความขัดแย้งแตกต่างทีแ่ ท้จริง คือ ความขัดแย้งระหว่างคนทีโ่ อบรับสันติภาพและคนทีพ่ ยายาม ท�ำลายมัน ระหว่างคนทีม่ องไปในอนาคต และคนทีย่ งั อ้อยอิง่ อยู่กับอดีต ระหว่างคนที่เปิดอ้อมแขน และคนที่มุ่งมั่นจะ ก�ำหมัดแน่น ฉั น คิ ด ว่ า ‘สาส์ น ’ ของบิ ล คลิ น ตั น ของพระเยซู ของพระพุ ท ธเจ้ า หรื อ ของใครต่ อ ใครที่ มุ ่ ง มั่ น จะสร้ า ง สันติภาพทีแ่ ท้จริงคงเป็นเช่นเดียวกันกับค�ำพูดของท่านนะคะ ท่านคานธี

An eye for an eye makes the whole world blind. ดูเหมือนเราก�ำลังจะ ‘ตาบอด’ กันหมดทั้งสังคมแล้ว ในตอนนี้ บอกตรงๆ ค่ะ ว่าฉันสิน้ หวังจริงๆ

เศร้าค่ะ ฉันเอง MISS ZEEDDD...

Emergency Couple เรือ่ งราววุน่ ๆ ของอดีตสามีภรรยา ชางมิน (Choi Jin-Hyuk) นักศึกษาแพทย์ลกู หลานตระกูลดีมฐี านะ และจินฮี (Song Ji-Hyo) นักโภชนาการฐานะธรรมดา ทีแ่ ต่งงานกันตัง้ แต่ยงั เด็ก และก็หย่ากันอย่างเร็วเพราะนิสยั เข้ากันไม่ได้ อีกทั้งครอบครัวของชางมินยังค่อนข้างจะดูถูกจินฮี ที่ฐานะก็งั้นๆ อนาคตก็ไม่ค่อยจะดี เมื่อทุกอย่างไม่ราบรื่น ก็จ�ำต้องหย่ากัน จินฮีที่โดนครอบครัวของชางมินดูถูกจึงมุมานะเรียนแพทย์มันซะเลย กระทั่ง 6 ปีต่อมา ทั้งสองคนได้มาเจอกันที่ห้องฉุกเฉินในฐานะแพทย์ฝึกหัด เมื่ออดีตสามี-ภรรยามาเจอกัน ความสนุก มัน ฮา และโรแมนติกก็เกิดขึน้ ใครชอบซีรสี่ น์ า่ รักๆ เกีย่ วกับชีวติ ของแพทย์ น่าจะถูกใจนะ

TITAN FALL เกมแนว Shooting มุมมองบุคคลที่ 1 ทีใ่ ห้เรารับบทเป็นทหารขับหุน่ ยนต์ ไล่ถล่มอริราชศัตรู ไททันฟอล เป็นเกมออนไลน์ มีโหมดเกมมีให้เลือกเล่นหลักๆ 3 โหมด ได้แก่ Attrition Team Deathmatch สังหารฝ่ายตรงข้ามให้ครบตามทีก่ �ำหนด, Hardpoint Domination เข้ายึดพืน้ ทีแ่ ละป้องกันให้นานทีส่ ดุ และ Last Titan Standing ให้ขบั หุน่ ยนต์ตอ่ สู้ จนเหลือคนสุดท้าย ส�ำหรับคนทีเ่ ล่นเกมแนวชูตติง้ มาจะคุน้ เคย ใช้เวลาฝึกไม่นาน แต่ความสนุก คือเราต้องระวังมากขึน้ เพราะเราสามารถเคลือ่ นไหวได้อสิ ระกว่า ทัง้ กระโดดสูง หมุนตัว ขับหุน่ อีกทั้งมีโอกาสพบศัตรูบ่อย และโอกาสตายก็ง่ายถ้าสมาธิไม่แม่นพอ ด้านกราฟิกถือว่าพอตัว อาจไม่ถงึ กับสวยเทพ แต่กถ็ า่ ยทอดอารมณ์ความมันส์ ความลุน้ ได้ดี ไททันฟอลจะวางขายบน เครือ่ ง XBOX One XBOX 360 และ PC เท่านัน้

24 7 - 27


S O C I E T Y Text : รุง่ วิสาข์

WHAT: Mazda2 Racing Lovers WHERE: สนามแข่งพีระเซอร์กิต พัทยา HOW: พาสกาล เศรษฐบุตร รองประธานฝ่ายบริหารความพึงพอใจ

ลูกค้าและพัฒนาผูจ้ ำ� หน่าย มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำทีมเดินหน้า จัดกิจกรรมเอาใจสาวกสายพันธุส์ ปอร์ตตัวจีด๊ ด้วยการนัดรวมพลคนรัก มาสด้า2 เข้าร่วมงาน ‘Mazda2 Racing Lovers’ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้มโี อกาส สัมผัสประสบการณ์จริงบนสนามแข่งกับรถยนต์นงั่ สปอร์ตมาสด้า2 พร้อมทัง้ อบรมเทคนิคการขับขีบ่ นสนามแข่ง ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสสมรรถนะ และประสิทธิภาพอันสูงสุดของมาสด้า2 ได้อย่างเต็มที่ โดยมีสองนักแข่งชือ่ ดัง พีท ทองเจือ และไมเคิล ฟรีแมน ทีน่ ำ� เอารถแข่งมาสด้า2 ซึง่ เป็นรถแข่ง บนสนามแข่งจริงลงท�ำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series ในประเภท Super Production

WHAT: สถานทูตจีนจัดงาน ‘รับตรุษจีนปีม้า อันทรงพลัง ข้ามประตูสู่แดนมังกร’ WHERE: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย HOW: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย จัดงาน

‘รับตรุษจีนปีมา้ อันทรงพลัง ข้ามประตูสแู่ ดนมังกร’ เนือ่ งในโอกาส ฯพณฯ หนิง ฝูคยุ่ (Ning Fuku) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เดินทางจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนเพือ่ มารับต�ำแหน่งเป็นปีแรก และเพือ่ เฉลิมฉลองวันขึน้ ปีใหม่ ตามปฏิทนิ จันทรคติจนี เสริมความเป็นสิรมิ งคลต้อนรับปีมา้ รวมถึงเพือ่ เป็นการสานความ สัมพันธ์อนั ดีทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ซึง่ มีมาอย่างยาวนาน โดยแขกผูม้ เี กียรติตา่ ง พร้อมใจมาร่วมงานนับพันคน ทัง้ นักธุรกิจระดับท็อปของเมืองไทยและนักการเมืองระดับสูง รวมถึงเซเลบริตอี้ กี มากมาย อีกทัง้ ภายในงานยังเสิรฟ์ อาหารทีค่ ดั สรรและการันตีความอร่อย เลิศโดย คุณหรีด-รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์

WHAT: ฟูจิฟิล์ม ฉลอง 80 ปี เปิดตัวกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส Flagship รุ่นใหม่ X-T1 WHERE: โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ HOW: บริษทั ฟูจฟิ ลิ ม์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกาศความเป็นผูน้ ำ� ทางเทคโนโลยี

กล้องดิจติ อล หลังจากประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีจากกล้องระดับพรีเมีย่ มในตระกูล X Series ล่าสุดฟูจฟิ ลิ ม์ รุกตลาดฉลองครบรอบ 80 ปี เปิดตัวกล้องดิจติ อล Flagship รุน่ ใหม่ X-T1 กล้องดิจติ อลมิลเลอร์เลส เปลีย่ นเลนส์ได้ ถือเป็น Flagship รุน่ ใหม่ กล้องระดับพรีเมีย่ ม ในตระกูล X Series บอดีร้ ปู ทรงสไตล์คลาสสิก (X-DNA) ดังสโลแกนใหม่ของฟูจฟิ ลิ ม์ ‘นวัตกรรมอันทรงคุณค่า’ Value from Innovation ก้าวล�ำ้ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพือ่ ให้ คุณภาพทีย่ อดเยีย่ มภายในงาน พร้อมด้วย ไทสุเกะ ทารุมิ กรรมการผูจ้ ดั การ โกจิ วาดะ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจติ อล และต่อวงศ์ ชวาลา จาก www.2show.com ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็น X-Photographer ของฟูจฟิ ลิ ม์

WHAT: ทรู จับมือ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ ‘Let Them See Love 2014’ ปีที่ 8 WHERE: Living Gallery II ศูนย์การค้าสยามพารากอน HOW: บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ ร่วมกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ ‘Let Them

See Love 2014’ ปีที่ 8 ด้วยแนวคิด ‘ความรัก ท�ำให้ คนตาบอด’ เชิญชวนแสดงความรักผ่านการบริจาคดวงตา ท�ำให้ผปู้ ว่ ย กระจกตาพิการได้มองเห็นคนทีร่ กั อีกครัง้ ด้วยการรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนโทร.แจ้งบริจาคดวงตาของญาติทเี่ สียชีวติ ผ่านหมายเลข 08 1836 4927 พร้อมจัดท�ำโฆษณาชุดใหม่ ‘Life is Beautiful’ สะท้อนปัญหาการขาดแคลนดวงตา และเพิม่ การรับรูว้ า่ ญาติสามารถแจ้งบริจาคดวงตาแทนผูเ้ สียชีวติ ได้ พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายของเหล่าศิลปินชือ่ ดัง ทีจ่ ดั แสดง เสร็จสิน้ เมือ่ กลางเดือนทีผ่ า่ นมา

28 - 24 7

WHAT: ละมุน เบบี้ จัดงาน ‘A Gift by Nature to Your Baby’ WHERE: ร้าน Secret Garden ศูนย์การค้าสยามพารากอน HOW: ละมุน เบบี้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ส�ำหรับแม่และเด็กจากธรรมชาติ 100%

น�ำโดย เนตรนพิศ รุง่ ธนเกียรติ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ละมุน เบบี้ จ�ำกัด จัดงาน ‘A Gift by Nature to Your Baby’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ละมุน โลชัน่ ทาผิวออร์แกนิก ส�ำหรับเด็กแรกเกิด สูตรคาโมมายล์ ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกจาก USDA (U.S. Department of Agriculture) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในงานได้เชิญ ม.ล.พลอยนภัส ลีนตุ พงษ์ และ ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเลีย้ งลูก ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ กับผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากธรรมชาติ 100% เพือ่ ปกป้องผิวบอบบาง รวมทัง้ มีการสาธิตการนวด สัมผัสรัก ด้วยละมุน โลชัน่ ทาผิวออร์แกนิก สูตรคาโมมายล์ จาก ปานวาด บุญยรัตกลิน และพรทิพย์ สกิดใจ นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติจากแขกผูม้ เี กียรติรว่ มงานอย่างคับคัง่ อาทิ ปิตภิ ทั ร สารสิน, นิสามณี ภิรมย์ภกั ดี และพอลลีน ล�ำ่ ซ�ำ


NEWS

Hot

of The Month!!

Text : สมเกียรติ ปาละวงค์

Text : TnT

เลย์ แม็กซ์ ‘ยิ่งหยัก ยิ่งมัน’

Happy Refreshing Collection

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดตัว ‘Happy Refreshing Collection’ สินค้าพรีเมี่ยม คอลเลคชั่นใหม่ สุดเก๋ ไม่เหมือนใคร ด้วยรูปแบบการดีไซน์เฉพาะตัว สีสันสดใส โดดเด่น และโดนใจ ในธีมสีแดง-ขาว สุดน่ารัก บ่งบอก ความเป็นแบรนด์ happy ได้เป็นอย่างดี อาทิ กระเป๋า Sporty กระเป๋า อเนกประสงค์, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ, ทรัมป์ไดรฟ์, สายคล้องบัตร, เสือ้ โปโล, กระโปรงยีนส์ กางเกงยีนส์ และอีกมากมาย มีให้เลือกทัง้ ชาย และหญิง เหมาะแก่การซื้อฝากเป็นของขวัญ หรือใช้ในชีวิตประจ�ำวัน วางจ�ำหน่ายแล้ววันนีท้ ี่ ดีแทคฮอลล์ ทัว่ ประเทศ

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด ชวนวัยมันส์ ร่วมเปิดประสบการณ์ ‘ยิง่ หยัก ยิง่ มันส์’ ครัง้ แรกในเมืองไทย กับการเปิดตัว ‘เลย์ แม็กซ์’ มันฝรัง่ แท้แผ่นหยักลึกใหม่ ทีม่ รี อยหยักลึกขึน้ ลงแบบสุดๆ อร่อยเต็มแม็กซ์ไปกับ 2 รสชาติสดุ เข้มข้น ทัง้ ‘กลิน่ ซีโ่ ครงหมูยา่ งอเมริกนั ’ และ ‘รสสไปซีซ่ ฟี ดู้ ’ พร้อมไฮไลท์สดุ พิเศษจากพรีเซ็นเตอร์คหู่ สู ดุ แม็กซ์ ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ และญาญ่า-อุรสั ยา เสปอร์บนั ด์ ทีม่ าชวนวัยมันส์มาโชว์หวาน รับวาเลนไทน์สดุ แอดเวนเจอร์ ด้วยการควงคูป่ นี หน้าผาชิพยักษ์เลย์แม็กซ์ สูงถึง 8 เมตร และร่วมสัมผัสความสนุกกับลานกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีม ‘แม็กซ์เวิลด์’ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์

AIS mPAY Rabbit

AIS mPAY Rabbit ซิ ม เดี ย วที่ เ ปลี่ ย นมื อ ถื อ ให้ เ ป็ น กระเป๋าสตางค์ เอไอเอส 3G รายเดือน เปลีย่ นไลฟ์สไตล์คณุ ให้นำ� เทรนด์ ล�้ำกว่าใคร กับซิม AIS mPAY Rabbit ซิมเดียวที่เปลี่ยนมือถือของคุณ ให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์ เพิ่ ม ความสะดวกยิ่ ง กว่ า แค่แตะก็ชำ� ระค่าโดยสาร BTS ค่าอาหาร และเครื่องดื่มได้ อีกทั้งยังเติมเงิน เช็กยอด ดู รายการย้อนหลังผ่าน mPAY App ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา พร้อมรับ สิ ท ธิ พิ เ ศษจากร้ า นค้ า ชั้ น น�ำมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/3g-postpaid

KLM แนะน�ำช่องทางช�ำระเงินผ่าน Social Media

เค แอล เอ็ม สายการบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แนะน�ำช่องทางใหม่ ในการช�ำระเงินและช�ำระค่าใช้บริการพิเศษต่างๆ ผ่านทาง Social Media ด้วยวิธกี ารใหม่นกี้ ารติดต่อกับลูกค้าจะผ่านเฉพาะช่องทาง Social Media ทีล่ กู ค้าใช้ อาทิ Facebook และ Twitter ด้วยพนักงาน 130 คน ท�ำหน้าที่ ดูแลการท�ำธุรกรรมของลูกค้ากว่า 35,000 ข้อความต่อสัปดาห์ ซึง่ จะท�ำให้ การบริการลูกค้าได้รับความสะดวกและดียิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.klm.com/corporate

Wine Journey with Cheese JAGOTA

ร่วมเดินทางไปกับ Wine Journey 2557 และสัมผัส ประสบการณ์ ไวน์ ดินเนอร์สดุ หรู ที่ ดิแคนเตอร์ ชัน้ 12 โรงแรม เดอะ เซนต์ รี จิ ส กรุ ง เทพฯ ลิ้ ม ลองไวน์ ร สเลิ ศ ระดั บ พรี เ มี่ ย มอย่ า งไม่ จ� ำ กั ด กั บ 7 แบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก จิบคู่กับชีสและโคลด์คัทส์คุณภาพเยี่ยม น�ำเข้าโดยจาโกต้า ไทยแลนด์ (บริษทั จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิง้ จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าวัตถุดบิ อาหารคุณภาพระดับพรีเมีย่ ม) อาทิ ซาลามีม่ ลิ าโน จาก อิตาลี แฮมฮามองแซร์ราโน่ จากสเปน บลูชสี สติลตัน และเมเจอร์เชดดาร์ชสี จากเนเธอร์แลนด์ เกาดาเพสโต้กรีน (โหระพาฝรั่งและกระเทียม) เกาดาเพสโต้เรด (มะเขือเทศและออริกาโน) และบรีเลอมอแมร์ จากฝรัง่ เศส สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 0 2207 7777

Workshop เหมือนกันแต่ต่างกัน

บริ ษั ท รี โ น (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ผู ้ อ อกแบบ ผลิ ต และจัดจ�ำหน่ายแบรนด์ ‘เวิรค์ ช็อป’ ร้านแฟชัน่ มัลติเลเบลสโตร์ ทีร่ วบรวม แบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับแฟชั่น รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ส�ำหรับ สุภาพสตรีและสุภาพบุรษุ หลากหลายแบรนด์ไว้ในร้านเดียว เตรียมเปิดตัว Workshop Exhibit Resort Collection ในคอนเซ็ปต์ same difference ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเอ็กซ์คลูซีฟไลน์ที่สร้ างสรรค์ขึ้นมาโดย ทีมเวิรค์ ช็อป เพือ่ ตอบโจทย์เหล่าแฟชัน่ นิสต้าทีต่ อ้ งการสะท้อนความเป็น ตัวเองอย่างชัดเจน กับแนวคิดนอกกรอบในแบบฉบับของ Workshop Exhibit

DUREX LOVE BOX

ดู เ ร็ ก ซ์ ผู ้ น� ำ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ความปลอดภั ย และ ความสุขทางเพศระดับโลก จับมือ ไอซ์-รัตตา อนันต์ภาดา ศิลปิน Digital Illustrator ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นทีส่ ดุ แห่งยุค ร่วมรังสรรค์ Love Box หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์คอลเลคชั่นเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์โฉบเฉี่ยวถึง 4 แบบ เพือ่ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในคอนเซ็ปต์ ‘Throwback Valentine’s Day’ ในสไตล์ ‘Fun & Play’ ตามแบบฉบับดูเร็กซ์ วางจ�ำหน่ายพร้อมถุงยางอนามัย ดูเร็กซ์ รุ่น เลิฟ, เฟเธอร์ไลท์, สตรอเบอรี่ และเซนเซชั่น สะสมได้แล้ว วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 ที่ จุดจ�ำหน่ายดูเร็กซ์ทวั่ ประเทศ หรือติดตาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Facebook.com/DurexThailand

น่ อ งเป็ ด ตุ ๋ น ต� ำ รั บ ฮ่องกง ฮ่ อ งกง คาเฟ่ ร้ า น อาหารฮ่องกงจานด่วน ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ ค เมื อ งทองธานี ในบรรยากาศสบาย เป็นกันเองสไตล์โมเดิร์นไชนิส ท้าลองเมนูโปรโมชั่นอร่อย สุดคุม้ ตลอดเดือนมีนาคม ด้วยเมนูพเิ ศษ น่องเป็ดตุน๋ ต�ำรับฮ่องกง อิม่ อร่อยเต็มค�ำกับน่องเป็ดตุน๋ ทีผ่ า่ นการเคีย่ วและตุน๋ จนได้เนือ้ ที่ เปือ่ ยเข้าเนือ้ กับเครือ่ งปรุงรสและซีอวิ๊ ฮ่องกงสูตรต้นต�ำรับเข้มข้น เสิรฟ์ พร้อมข้าวหรือบะหมี่ พร้อมด้วยเครือ่ งดืม่ ชาจีนร้อน / เย็น ในราคาเพียง 120 บาท ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2833 4044 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ข อ เ ชิ ญ ทุ ก ค น ใ น ครอบครัวมาลิ้มลอง ความอร่ อ ยบุ ฟ เฟ่ ต ์ นานาชาติมอื้ กลางวัน ที่ รั บ ประกั น ความ อร่ อ ย หลากหลาย เมนู ถูกใจทุกคนใน ครอบครัว ในราคาสุดคุม้ เพียงท่านละ 800 บาท ทุกวันจันทร์เสาร์ เวลา 12.00-14.30 น. ตั้งแต่ เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป รั ง สรรค์ เ มนู โ ดยเชฟใหญ่ อั ง เดร บู เ ซอร์ ที่ ห ้ อ งอาหาร เดอะ กลาส เฮ้าส์ เปิดให้บริการ ณ ชัน้ 5 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร สอบถามข้อมูลและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2210 8100 ‘เมนูปลา เพื่อคนรักสุขภาพ’ ห้ อ งอาหารไทยสไตล์ ช าววั ง ‘ธาราทอง’ ณ โรงแรมรอยั ล ออคิด เชอราตัน ขอแนะน�ำเมนู อาหารเอาใจผู้ที่ชอบทานปลา กั บ โปรโมชั่ น พิ เ ศษ ‘เมนู ป ลา เพื่ อ คนรั ก สุ ข ภาพ’ ซึ่ ง แม่ ค รั ว ได้ปรุงแต่งอย่างพิถพี ถิ นั เพือ่ ให้ ได้อาหารทีอ่ ร่อยและมีประโยชน์ ต่อสุขภาพ ท่ามกลางบรรยากาศ แสนสบายริ ม น�้ ำ และการบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึง 30 เมษายน 2557 โทร. 0 2266 0123

Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม

มณีสดุ า ศิลาอ่อน ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครือ่ งดืม่ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผูม้ อบ ณ โรงแรมดับเบิล้ ยู แบงคอก ซึง่ ได้ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก

24 7 - 29


S P OT- L I G HT Text : พลสัน นกน่วม

จ�ำชื่อ ‘วาเนสซ่า เม’ นักไวโอลินอัจฉริยะได้ไหม? ถ้าจ�ำไม่ได้ เราขอทวนความจ�ำสักเล็กน้อย วาเนสซ่า เม ก็คอื คนเดียวกับ ‘วาเนสซ่า วรรณกร นิโคลสัน’ นักไวโอลินสาวลูกครึง่ ไทย-สิงคโปร์ ทีเ่ คยท�ำให้คนไทยและชาวโลกทึง่ มาแล้ว ในความสามารถด้านดนตรีของเธอด้วยการเล่นไวโอลินระดับฝีมือเก่งเกินเด็ก จนได้ เดินทางไปโชว์หลายประเทศทัว่ โลก หลังจากนัน้ เธอก็หายหน้าและหายไปจากความทรงจ�ำ ของไทยจนถึงวันนีก้ ร็ ว่ มสิบกว่าปี กระทัง่ วันหนึง่ ชือ่ ของเธอก็ไปปรากฏตัวเป็นหนึง่ ในสอง นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ประเภทสกี ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 หรือ โซซิ เกมส์ ทีเ่ มืองโซชี รัสเซีย นัน่ ท�ำให้คนไทยทีล่ มื ชือ่ วาเนสซ่า เม ไปแล้ว นึกถึงเธอขึน้ มาได้อกี ครัง้ 24/7 เอง ก็ขอนึกถึงเธอบ้าง วาเนสซ่า เม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในฐานะนักดนตรีอัจฉริยะ เธอหัดเล่นดนตรี ครัง้ แรกเมือ่ อายุ 4 ขวบ ตอนทีย่ า้ ยตามแม่จากสิงคโปร์ไปอยูอ่ งั กฤษเพราะแต่งงานใหม่ เธอเริม่ หัดเล่นเปียโนก่อน ต่อมาในวัย 5 ขวบเธอจึงได้มโี อกาสสัมผัสไวโอลินเป็นครัง้ แรก และท�ำได้ดี 5 ปีตอ่ มาเธอได้มโี อกาสออกโซโล่อลั บัม้ ร่วมกับวงออร์เคสตร้าในลอนดอนชือ่ The Philharmonia แสดงให้เห็นว่าสาวน้อยคนนีฝ้ มี อื สุดๆ ! ในวัย 13 ขวบ วาเนสซ่ากลายเป็นนักโซโล่ไวโอลินทีเ่ ด็กทีส่ ดุ ในวงการดนตรี เมือ่ เธอได้รบั เกียรติให้ไปเล่น Concertos ของ Beethoven และ Tchaikovsky จุดเด่นของวาเนสซ่า ที่คอดนตรีเห็นพ้องต้องกันในความสามารถ ของเธอก็คอื วาเนสซ่าสามารถเชือ่ ม งานเพลงคลาสสิก และป๊อปมิวสิก เข้าด้วยได้อย่างลงตัว นีค่ อื พรสวรรค์ และการฝึกฝนที่ท�ำให้เธอประสบ ความส�ำเร็จในอัลบัม้ แรก กับยอดขาย ถึงสิบล้านแผ่น กระทัง่ ปี 2006 เดอะ ซันเดย์ไทม์ จัดอันดับให้เธอเป็นบุคคล ในแวดวงบั น เทิ ง ที่ ร วยที่ สุ ด ในบรรดา คนบันเทิงทีม่ อี ายุไม่เกิน 30 ปี โดยระบุวา่ เธอมีเงินสดและทรัพย์สินในขณะนั้นถึง 32 ล้านปอนด์ตอ่ ปี นีค่ อื ด้านทีเ่ รารูจ้ กั เธอ มานานในฐานะนักดนตรีอจั ฉริยะ

30 - 24 7

ส่วนในด้านกีฬา เชื่อว่าหลายคนเพิ่งรู้ว่าเธอหลงใหลกีฬาสกี ถึงขัน้ สามารถเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ “ฉันหัดเล่นสกีกอ่ นทีจ่ ะเล่นไวโอลินเสียอีก” วาเนสซ่าให้สมั ภาษณ์ กับสือ่ เธอเล่าว่าในวัย 4 ขวบ เธอได้เล่นสกีเป็นครัง้ แรกและหลงรักมัน ไม่ตา่ งอะไรกับการทีเ่ ธอหลงรักดนตรี ช่วงเวลาว่างหลังจากฝึกซ้อมและทัวร์ คอนเสิรต์ เธอจะใช้เวลาว่างหมดไปกับการเล่นสกี โดยเฉพาะช่วงปี 2009 วาเนสซ่ า เลื อ กที่ จ ะไปอาศั ย อยู ่ ใ น Alpine Resort of Zermatt สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมยกเลิกงานแสดงดนตรีไป 2 ปี ทุ่มเทฝึกสกี ทุกวันตัง้ แต่ตี 5 เพือ่ ลงแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว ในทีส่ ดุ เธอก็ใช้ความสามารถ ของเธอก้าวมาติดเป็นนักกีฬาสกี ประเภทสลาลอม ใต้ธงทีมชาติไทย “ฉันอยากลงแข่งสกีมากๆ ในฐานะทีมชาติ และพูดตรงๆ ว่าฉัน ไม่มที างได้เป็นนักกีฬาทีมสหราชอาณาจักรแน่ๆ แต่การทีฉ่ นั มีพอ่ เป็น คนไทย เลยท�ำให้มีโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติไทยได้ ต้องขอบคุณที่ สายเลือดของพ่ออยู่ในตัวฉัน” วาเนสซ่าเล่าถึงที่มาของการได้ติด ธงชาติไทยไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวทีร่ สั เซีย แต่ไม่ใช่วา่ เพราะประเทศไทยไม่มนี กั กีฬาประเภทนีเ้ ลย เธอถึงได้รบั โอกาส ตามกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกประกาศไว้ชดั ว่า ส�ำหรับประเทศ เขตร้อนจะอนุญาตให้นกั กีฬาทีไ่ ม่ตดิ 1 ใน 500 เข้าร่วมแข่งได้ แต่ตอ้ งผ่าน การควอลิฟายรายการเก็บคะแนนไม่ตำ�่ กว่า 5 รายการ และมีคะแนน ถึงพอ ซึง่ แน่นอนว่าเธอตระเวนลงแข่งเพือ่ เก็บคะแนน และเธอท�ำได้ วันนีว้ าเนสซ่าอยูบ่ นเวทีกฬี าระดับโลกทีต่ อ้ งใช้ความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ไม่ ต ่ า งอะไรกั บ การแสดงอยู ่ ใ นฮอลล์ ค อนเสิ ร ์ ต ต่ า งกั น ตรงที่ เ ธอ ไม่ได้ถอื ไวโอลิน แต่เธอยืนอยูบ่ นบอร์ดและถือโพล (ไมค์ส�ำหรับทรงตัว เวลาเล่นสกี) เพื่อพาตัวเองทะยานไปตามทางสีขาวโพลนของหิมะ สร้างความส�ำเร็จอีกก้าวให้ตวั เองและทีมชาติไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกของเธอครั้งแรก วาเนสซ่าในวัย 35 ปี จบการแข่งขันที่อันดับ 67 โดยเธอได้อันดับสุดท้ายของการแข่งขัน ท�ำเวลารวม 3 นาที 26.97 วินาที ช้ากว่าอันดับที่ 1 ร่วมๆ 50 วินาที ทว่ า ชั ย ชนะกลั บ ไม่ ส� ำ คั ญ เท่ า เสี ย งเชี ย ร์ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เธอบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เธอประทับใจ ที่ ไ ด้ ด วลกั บ นั ก สกี ร ะดั บ โลกมากมาย และยั ง ได้ รั บ เสี ย งเชี ย ร์ จ าก กองเชียร์ทชี่ ว่ ยกันลุน้ เมือ่ เห็นเธอเกือบจะพลาดท่าถึง 3 ครัง้ การแข่งขันจบลงแล้ว แม้ไม่ได้เหรียญรางวัลหรือท�ำอันดับได้ดี แต่ 24/7 มัน่ ใจว่านักกีฬาสาวลูกครึง่ ทีใ่ ช้ชอื่ ในการแข่งขันโอลิมปิก ฤดูหนาวนีว้ า่ ‘วาเนสซ่า วรรณกร’ เข้าไปอยูใ่ นส่วนหนึง่ ของความทรงจ�ำ ของหลายคนแล้ว

All About Vanessa

• ที่ผ่านมา วาเนสซ่ายังคงตระเวนเล่น คอนเสิร์ตอยู่ทั่วโลก ไม่ได้ห่างหาย ไปไหนจากวงการไวโอลิน • พาเมลล่า ตัน แม่ของวาเนสซ่า เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเล่นสกี ตอนอายุ 4 ขวบ • วาเนสซ่า บอกว่า หลังจบการแข่งขัน โซชิ เกมส์ จะกลับไปออกงานแสดง ไวโอลินทั่วโลกเหมือนเดิม แต่จะไม่ทิ้ง การเล่นสกี และหากมีโอกาสจะรับใช้ ทีมชาติไทยอีก • การเป็นนักสกี ถือเป็นความใฝ่ฝัน ตั้งแต่เธออายุ 14 ปี • วาเนสซ่าเป็นนักกีฬาคนที่ 2 ของไทย ที่ลงแข่งโอลิมปิก ฤดูหนาว ต่อจาก ประวัติ นาควัชระ ที่เคยลงแข่งขันสกี ในโอลิมปิก ฤดูหนาว เมื่อปี 2002 และ 2006 • เร็วๆ นี้ หากเป็นไปได้เธอวางแผนจะ เปิดอคาเดมีสอนไวโอลิน ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ภาพ : www.supertravel.co.uk, www.screened.com, www.telegraph. co.uk, www.zimbio.com, www1.skysports.com, www.tabooart.net


247#178  
247#178  

247#178 free magazine in Thailand

Advertisement