Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.174 | 6-12 FEBRUARY 2014


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

FB Fanpage เมือ่ สักห้าสิบปีกอ่ น โลกส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะเป็น ‘แนวตัง้ ’ พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื เราอยูใ่ นโลกแบบโมเดิรน์ ทีม่ อี ะไรบางอย่างเป็น ‘แบบและเบ้า’ ในชีวติ ทีเ่ ราพึงเดินทางไปให้ถงึ โดยแบบและเบ้าที่ว่านั้น มักถูกมองว่าเป็นสิ่งสูงส่ง อยู่เหนือตัวเราขึ้นไปเป็นชั้นๆ เมื่อบรรลุสถานภาพอย่างหนึ่งได้แล้ว ก็มสี ถานภาพอีกอย่างหนึง่ ให้เราก้าวไปถึง เหมือนการปีนเขาทีม่ ยี อดสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ให้ไต่ปนี ไม่รจู้ กั หยุดหย่อน ในโลกแบบนัน้ เราไม่เพียงพยายามไปให้ถงึ ยอดเขาทีส่ งู ขึน้ เท่านัน้ แต่เรายัง ‘รับค�ำสัง่ ’ ซึง่ มักมาในรูปของรหัสต่างๆ ทางสังคมจากยอดเขาที่สูงกว่าด้วย สังคมจึงมีลักษณะที่เรียกว่า Top-Down ใครไต่ปีนขึ้นบนยอดเขาได้ ก็สามารถควบคุม บังคับส่วนอืน่ ๆ ของสังคมได้ โลกแนวตั้งอยู่กับสังคมมนุษย์มานานนับพันปี ตั้งแต่ยุคที่เราเริ่มลงหลักปักฐาน มีคนประเภทที่เรียกว่า ‘แก่บ้าน’ หรือผูใ้ หญ่ในชุมชนทีค่ นในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ไล่มาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ถึงยุคกรีก โรมัน อินเดีย จีนโบราณ ยุคกลาง แม้กระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือยุคไหนๆ เราก็จะเห็น ‘สังคมแนวตั้ง’ เต็มไปหมด อาจตั้งในมิติของการปกครอง ตัง้ ในมิตขิ องศาสนา หรือแม้กระทัง่ ตัง้ ในมิตขิ องครอบครัว เพิ่งไม่กี่ปีมานี้เอง-ที่สังคมของพลโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฝ่ามือ พันๆ ปีที่ผ่านมาเราเป็นแบบหนึ่ง แต่แล้ว เราก็เปลีย่ นแปลงไปจากทีเ่ คยเป็นมานับพันปี ด้วยช่วงเวลาแค่ลดั นิว้ มือเดียวด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘สือ่ สังคม’! ทีจ่ ริงแล้ว สือ่ สังคมนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ แต่สอื่ สังคมประเภททีท่ ำ� ให้เราสามารถ ‘บอก’ หรือ ‘ตะโกน’ หรือ ‘ประกาศ’ ต่อโลกได้วา่ เราคือใคร และ / หรือ เราต้องการจะบอกอะไรกับโลก, ได้งา่ ยดายทีส่ ดุ ก็คอื เฟซบุก๊ เฟซบุ๊กนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท อย่างหนึ่งคือเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เอาไว้ใช้บอกว่า ‘ฉันคือใคร’ ซึ่งก็คือเฟซบุ๊ก แบบ Personal แต่อกี ประเภทหนึง่ แม้จะสามารถบอกได้เช่นกันว่า ‘ฉันคือใคร’ แต่เฟซบุก๊ อีกรูปแบบหนึง่ นัน้ มีเป้าหมายอืน่ ด้วย นัน่ คือ การเอาไว้ใช้ ‘ประกาศความคิด’ เฟซบุก๊ แบบนีเ้ รียกว่า ‘เพจ’ หรือ ‘แฟนเพจ’ แรกทีเดียว ผมเข้าใจว่าแฟนเพจนัน้ เกิดขึน้ เพราะมิตทิ างการค้าเป็นส�ำคัญ เช่น ถ้าคุณมีรา้ นกาแฟแล้วอยากบอกเล่า ข่าวสาร ก็ใช้เพจของร้านได้ แต่ตอ่ มา ‘เพจ’ ได้ขยายมิตใิ นการใช้จนหลากหลาย กว้างไกล เราสามารถใช้เพจเพือ่ เป็นสือ่ บอกเล่า ความคิดของเราโดยไม่ตอ้ งบอกว่าเราเป็นใครก็ได้ ทุกวันนีเ้ ราจะเห็นเพจชือ่ ดังๆ หลายเพจ เช่น ‘สมรัก พรรคเพือ่ เก้ง’ หรือ ‘ไทยอดทน’ หรือ ‘ศาสดา’ หรือเพจอืน่ ๆ ทีแ่ สดงความคิดเห็นออกมาโดยเราไม่รเู้ ลยว่าคนทีเ่ ป็นแอดมินของเพจคือใคร บางเพจก็ใช้เพือ่ แสดง ‘ตัวตน’ บางอย่างบางแง่มมุ ของเจ้าของเพจ เช่น ‘แม่บา้ นมีหนวด’ หรือเพจ ‘แพนเค้ก’ ซึง่ เราสามารถ คาดหมายได้เลยว่าจะพบอะไรในเพจเหล่านัน้ นัน่ คือตัวตน ‘ส่วนหนึ่ง’ ของเจ้าของเพจ แต่แน่นอน-ย่อมไม่ใช่ตวั ตนทัง้ หมด ของพวกเขา ทีส่ ำ� คัญก็คอื ใครๆ ก็เปิดเพจได้ ดังนัน้ -ใครๆ ก็ยอ่ มแสดงความคิดเห็นได้ ปัน้ ก้อนความคิดออกมาเป็นเรือ่ งราว แสดงให้ คนอืน่ เห็นได้ และรับรูไ้ ด้ดว้ ยว่า ก้อนความคิดของตัวเองนัน้ คนอืน่ นิยมชมชอบหรือติตงิ มากน้อยแค่ไหน จะต้องปรับเปลีย่ นไหม หรือว่าจะยืนหยัดในความคิดความเชือ่ ของตัวเองต่อไป เมือ่ เป็นเช่นนี้ สังคมทีเ่ ป็น ‘แนวตัง้ ’ จึงเริม่ เปลีย่ นไป กลายมาเป็นสังคมแนวราบทีเ่ ราสามารถพบเห็น ‘ความต่าง’ ได้ มากมาย ทัง้ ทางความคิด ความเชือ่ และอุดมการณ์ ชีวติ ไม่ได้มรี ปู แบบเดียวอย่างทีเ่ ราเคยเข้าใจอีกแล้ว เราไม่จำ� เป็นต้องใช้ รถเบนซ์แล้วไต่เต้าจากซีคลาสไปอีคลาสไปเอสคลาสอีกต่อไป ในเมือ่ เพจต่างๆ แสดงให้เราเห็นถึงรสนิยมทีแ่ ตกต่าง หลากหลาย คนรวยอาจขีจ่ กั รยานหรือใช้รถเล็กๆ ราคาถูกๆ ก็ได้ ไม่มอี ะไรมาก�ำหนดกะเกณฑ์ให้เราต้อง ‘ปีนเขา’ ลูกแล้วลูกเล่าอีกต่อไป คุณูปการของเฟซบุ๊กแฟนเพจ จึงไม่ใช่แค่การสื่อให้คนอื่นรู้ถึงความคิดของเราเท่านั้น แต่ยังท�ำให้เรา ‘รับรู้’ ถึงความ แตกต่าง หลากหลาย ทีไ่ ม่รจู้ กั จบสิน้ อีกด้วย โลกทีเ่ คยเป็นแนวตัง้ มานับพันๆ ปี จึงก�ำลังจะพังทลายลง และกลายเป็นโลกแนวราบ เป็นโลกแบบนีน้ เี่ อง ทีส่ ามารถ สร้างความเสมอภาคในทางความคิด ความเชือ่ รสนิยม และอารมณ์ความรูส้ กึ ขึน้ มาได้ จะชอบหรือไม่กต็ าม เราก�ำลังอยูใ่ นโลกแบบใหม่นแี้ ล้ว มันก�ำลังเริม่ ต้นขึน้ และจะเผยแสดงให้เราเห็นอะไรใหม่ๆ อีกมาก-ทัง้ ดีทงั้ ร้าย, อย่างทีเ่ ราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


C I T Y M OV E M E NT ภาพ : ww.dezeen.com

Text : iD11

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ = จ�ำนวนเงินที่ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สืบเนื่องจากผลกระทบของวิกฤติโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะที่ท�ำให้ ต้องมีการน�ำเข้าพลังงานทดแทนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ที่มา : www.afp.com

Urban Swimming Pool

ไอเดียสุดเก๋สำ� หรับชาวลอนดอนเนอร์ทชี่ นื่ ชอบการออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะการว่ายน�ำ้ กับสระว่ายน�ำ้ สุดชิล ที่ลอยตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิวสวยๆ ของแม่นำ�้ เธมส์ ฝีมือการออกแบบขององค์กรสถาปนิกจาก กรุงลอนดอน Studio Octopi ทีไ่ ด้คดิ ค้นคอนเซ็ปต์สดุ เท่ออกมาเอาใจคนเมืองทีโ่ หยหาธรรมชาติ โดยได้ โลเกชั่นสุดเก๋ไม่เหมือนที่ไหนๆ บริเวณริมแม่น�้ำเธมส์ ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับก�ำลังว่ายอยู่ในแม่น�้ำจริงๆ สระว่ายน�ำ้ นีเ้ ป็นผลพวงมาจากโครงการพัฒนาการประปาของแม่น�้ำเธมส์ในการอัปเกรดระบบก�ำจัดน�ำ้ ทิง้ ของลอนดอนทีม่ อี ายุกว่า 150 ปี ทัง้ แปลกและน่าสนใจขนาดนีร้ บั รองจะต้องกลายเป็นท็อปปิกสุดฮอตของ ชาวลอนดอนเนอร์อย่างแน่นอน

Bamboo wNw CafE

= จ�ำนวนล่าสุดของเด็ก ป.3 และ ป.6 ทีอ่ า่ นหนังสือไม่ได้ อ่านได้พอเข้าใจเรือ่ งบ้าง และควรปรับปรุง ซึง่ เพิม่ ขึน้ สูงกว่าครัง้ ก่อนทีม่ กี ารส�ำรวจไว้ 200,590 คน ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

the Buddhist bug

ไม่วา่ ใครต่อใครทีไ่ ด้เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดสีสม้ นี้ นอกจากจะเกิดอาการประหลาดใจไปกับไอเดียแปลกๆ ของ เจ้าของความคิดแล้ว ยังเกิดอาการสงสัยขึน้ มาเป็นแน่วา่ นีค่ อื ตัวอะไร จริงๆ แล้ว สัตว์ประหลาดยาวเฟือ้ ย ขนาด 30 เมตรทีว่ า่ นีม้ ชี อื่ ว่า Saffron หนึง่ ในโปรเจกต์ของศิลปินชาวกัมพูชาทีช่ อื่ anida yoeu ali เธอได้นำ� เจ้าสัตว์ประหลาดนีไ้ ปวางแสดงโชว์ตามสถานทีช่ มุ ชนต่างๆ ทัง้ ในเมืองและเขตชนบท เพือ่ สังเกตปฏิกริ ยิ าจาก คนรอบข้างทีไ่ ด้พบเห็น โดยได้ใส่สญ ั ลักษณ์บางอย่างลงไป ซึง่ เป็นการผสมผสานระหว่างมุสลิมและพุทธ ดังจะเห็นได้จากผิวกายของสัตว์ประหลาดต่างพิภพทีม่ สี สี ม้ สดใส อันมาจากสีของจีวรพระ ในขณะทีส่ ว่ นหัว จะเป็นลักษณะของฮิญาบแบบชาวมุสลิม ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการสือ่ ให้เห็นถึงความงดงามของทัง้ สองศาสนา

04 - 24 7

Klemet Theater จัดเป็นโรงละครเอาท์ดอร์ทเี่ ก๋สดุ ๆ เพราะนอกจากจะตัง้ อยูท่ า่ มกลาง วิวสวยๆ ของเทือกเขาแห่งเมือง Hemnes ทางตอนกลางของนอร์เวย์แล้ว ยังสร้างมาจากวัสดุ รีไซเคิลอีกด้วย ผลงานการออกแบบโดย Bjørnådal Arkitektstudio บริษทั สถาปนิกท้องถิน่ ด้วยลักษณะของโรงละครทีต่ งั้ อยูต่ รงเนินเขา ท�ำให้ทนี่ งั่ ภายในถูกออกแบบให้ลดหลัน่ กันมา โดยอัตโนมัติ และทีน่ งั่ ก็นำ� มาจาก ท่อนไม้ทเี่ หลือจากโรงเลือ่ ย ในขณะที่ หอคอยทัง้ สองก็ทำ� มาจากไม้เก่าซึง่ น�ำ มาจากบ้านร้างในชุมชน นอกจากนี้ บริเวณพืน้ ท�ำการปูดว้ ยกระจก เพือ่ สะท้อนให้เห็นทางเดินในโรงละคร นับเป็นการออกแบบได้กลมกลืนกับ ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากสภาพ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ : inhabitat.com

ภาพ : the philanthropic museum

ภาพ : hiroyuki oki

นับเป็นการน�ำวัสดุทอ้ งถิน่ ทีม่ มี ากอย่างไม้ไผ่ มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง เก๋และมีสไตล์ทสี่ ดุ ส�ำหรับผลงานการดีไซน์ของ vo trong nghia architects กับร้าน wNw café ร้านอาหารทีม่ โี ครงสร้างหลักประกอบด้วย ไม้ไผ่หลายพันต้น ตัง้ อยูท่ า่ มกลางทะเลสาบทีท่ ำ� ขึน้ มาเพือ่ รายล้อม ตัวร้าน สร้างความร่มรืน่ สบายตา ในขณะทีต่ วั โครงสร้างหลักนัน้ จะมีความกว้างถึง 12 เมตร เน้นความโปร่ง โล่ง เพือ่ ให้ลมพัดผ่าน เข้าออกได้มากทีส่ ดุ โดยใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลัก แต่อาจมีเหล็กและ วัสดุอนื่ ๆ ปะปนอยูบ่ า้ งเล็กน้อย และอาศัยเทคนิคพิเศษในการสร้าง ซึง่ ช่วยท�ำให้โครงสร้างทีไ่ ด้ดยู ดื หยุน่ แต่ทนทาน คุม้ ค่ากับราคา


อีกหนึง่ สเต็ปส�ำหรับสัญญาณไฟข้ามถนนของ มหานครนิวยอร์ก ทีน่ อกจากจะแสดงสัญญาณตาม ปกติแล้ว มันยังสามารถส่งข้อความให้กบั ผูท้ เี่ ดินข้าม ไปมาได้อกี ด้วย โดยสัญญาณไฟอัจฉริยะ หรือทีเ่ รียก ว่า Pop Pop นี้ ตัง้ อยูใ่ นย่านดาวน์ทาวน์ของนิวยอร์กซิตี้ ถูกออกแบบให้สามารถโต้ตอบกับผูค้ นทีเ่ ดินข้ามถนน ไปมาได้ดว้ ย โดยจะขึน้ อยูก่ บั อารมณ์ ความหนาแน่น ของผู้คน และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ใน ตอนนั้น เช่น ‘Stop jaywalking’ ‘Keep smiling’ หรือ ‘Have a fun day’ นับเป็นอีกหนึง่ โปรเจกต์ที่ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั คนทีใ่ ช้ทางเท้าและช่วย สร้างสีสนั เล็กๆ น้อยๆ ให้กบั คนใช้ถนนได้นา่ สนใจ ไม่เบา

Bangkok Farmer’s Market น่าจะถูกใจชาวซิตไี้ ลฟ์ทกี่ ำ� ลังมองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และเป็น มิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพราะตอนนีม้ หานครของเราได้มกี ารออกร้านขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่วา่ จะเป็นผักสดๆ ผลไม้ปลอดสารพิษ รวมไปถึงไข่ไก่ออร์แกนิกก็มใี ห้ได้เลือกช้อปและชิมกันอย่างเต็มที่ โดยจะจัดขึน้ ตามสถานทีต่ า่ งๆ หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น K-Village สุขมุ วิทซอย 26, Sheraton Four Points สุขมุ วิทซอย 15, ร้าน Spring & Summer สุขมุ วิทซอย 49, ร้าน Bo.lan สุขมุ วิทซอย 26 และอีกมากมาย หากใครสนใจสามารถอัปเดตตารางการออกร้าน ของตลาดนัดเพือ่ สุขภาพเหล่านัน้ ได้ที่ www.theurbangreenscene.com/farmers-markets


C A L E N DA R Text : สมเกียรติ ปาละวงค์, รุง่ วิสาข์

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Today

22 FEB

-28 FEB 2014 HOBS Feastival Int Intersect & La Villa HOBS กลับมาเอาใจคนชอบดืม่ และทานอาหารอย่าง มีสไตล์ ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองรับลมหนาว กับ HOBS Feastival โดยปีนขี้ ยายความสุขมากขึน้ เป็น 2 สาขา ได้แก่ HOBS สาขา La Villa Aree ทีจ่ ะ จัดไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และสาขา Int Intersect ทีจ่ ะจัดไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ตัง้ แต่เวลา 17.00- 24.00 น. ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Industrial Rustic’ ทีน่ ำ� เสนอการตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่แฝงไว้ดว้ ยความดิบ รวมถึงแบรนด์เบียร์ตา่ งๆ จากทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็น Hoegarrden, Stella Artois หรือ Budweiser พร้อมโปรโมชัน่ ทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละอาทิตย์ รวมถึงวงดนตรีสด และดีเจทีจ่ ะมาร่วม สร้างสีสนั ในทุกค�ำ่ คืน

8 FEB 2014

มัน เนื้อ เหนือ ประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย นิมมานฯ ซอย 6) เทศกาลดนตรีมนั้ มัน ทีเ่ คยท�ำให้คนรูส้ กึ ดีด๊ ี และหลายคนบ่นว่าคิดถึง้ คิดถึง จะกลับมาในชือ่ ว่า ‘มัน เนือ้ เหนือ’ ทีจ่ ะมาพร้อมความม่วนใจ๋ โดยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ Ten To Twelve, Scrubb, Desktop Error, Greasy Cafe, Gene Kasidit, Sqweez Animal, Knock The Knock, Tattoo Colour, YokeePlayboy, อรอรีย,์ เป้-อารักษ์ แอนด์ เดอะปีศาจแบนด์ ฯลฯ ชมการแสดงงานศิลปะจากวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ พร้อมบูธกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ทีพ่ ลาดไม่ได้คอื ‘ดอยย้ง’ จุดชมวิวสูงสุด เห็นชัดทัง้ งาน จ�ำหน่ายบัตรแล้ววันนีท้ ี่ ร้านสวนนม ทัง้ 2 สาขา (กาดเชิงดอย และ หน้า ม.ช.) www.facebook.com/thisiscatradio

Exhibition Update

-4 MAR 2014

CARNEVALE DI VENEZIA Venice, Italy ใกล้ถงึ เทศกาลหน้ากากของชาวเมือง เวนิสกันแล้ว เทศกาลทีท่ กุ คนพร้อมใจ กันสวมหน้ากาก และร่วมกันแต่งกาย ด้วยเสือ้ ผ้าอาภรณ์ทปี่ ระดับประดาอย่างสวยสดงดงาม ราวกับย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 ซึง่ เป็นยุครุง่ เรืองของการสวมหน้ากาก ผูค้ นในสาธารณรัฐเวนิสต่างพากันสวมหน้ากากออกจากบ้าน ทัง้ แบบ Commedia dell’Arte ซึง่ เป็นละครตลกในยุคศตวรรษที่ 16-18 ของอิตาลี หน้ากากแฟนซี และหน้ากากขาวปลายแหลมคล้ายปากนก นับเป็นอีกหนึง่ เทศกาลทีส่ ร้างสีสนั ให้กบั เกาะเวนิส ยิง่ นัก

19 FEB 2014

ไล่คว้าแสง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ “เรามองข้ามแสง เราไม่เคยเห็นแสง และ เราไม่เคยรูว้ า่ แสงมีความเกีย่ วพันกับ ชีวติ และจิตวิญญาณเพียงใด” พบกับ เวทีจติ วิญญาณเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (New Spirit) ครัง้ ที่ 3 ในหัวข้อ ‘ไล่คว้าแสง : พัฒนาการความรูส้ ศู่ าสตร์ใหม่เพือ่ การ พัฒนาจิต’ Catching the Light : The entwined history of light and mind ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี วรภัทร์ ภูเ่ จริญ, นัยนา นาควัชระ และอนุพนั ธุ์ พฤกษ์พนั ธ์ ขจี มาร่วมแลกเปลีย่ น และตัง้ ประเด็นโดย ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์ จันทมาศ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 2622 2495-6 www.suan-spirit.com, www.facebook.com/BeNewSpirit (เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย)

24 FEB 2014 The Color of One โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และประเทศ สหรัฐอเมริกา กองกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำ ประเทศไทย ร่วมด้วย วิวาลดี้ พับลิค รีเลชัน่ ส์ สนับสนุนการ จัดคอนเสิรต์ การกุศลครัง้ ยิง่ ใหญ่ รวบรวมนักร้อง นักดนตรี ศิลปินจิตอาสาและบุคคลชือ่ ดัง ร่วมขับขาน บทเพลงสไตล์กอสเพลและอาร์แอนด์บสี ดุ ไพเราะ เพือ่ ระดมทุนช่วยเหลือ ‘มูลนิธบิ า้ นธารน�ำ้ ใจ’ จังหวัดพังงา และเป็นอีกหนึง่ แรงกระตุน้ ให้ ผูค้ นตระหนักถึงมนุษยธรรม และร่วมกันช่วยเหลือผูป้ ระสบความ เดือดร้อนจากภัยพิบตั ใิ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Text & Photo : Ti-na

Ten Years After

‘100 ต้นสนแกลเลอรี’ จัดนิทรรศการพิเศษ ‘Ten Years After’ เพือ่ เป็น ส่วนหนึง่ ในการร่วมเฉลิมฉลองให้กบั การครบรอบ 10 ปี ของแกลเลอรี โดย 100 ต้นสนแกลเลอรีนนั้ ถือเป็นแกลเลอรีไทยทีโ่ ดดเด่นอยูใ่ นเวที ระดับนานาชาติ นับตัง้ แต่การเปิดตัวเมือ่ ปี พ.ศ. 2546 อีกทัง้ ยังถูก จัดอันดับอยูใ่ น Top 50 Emerging Galleries from around the World ในนิตยสาร Contemporary เมือ่ ปี 2550 และยังนับเป็นแกลเลอรีไทย และเป็นแกลเลอรีเพียงแห่งเดียวจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีไ่ ด้รบั เลือกให้รว่ มจัดแสดงใน ArtBasel สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ นับเป็น Art Fair ทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ทัง้ นีแ้ กลเลอรีจดั นิทรรศการมาแล้วทัง้ สิน้ 61 นิทรรศการ มีศลิ ปิน 84 ท่านเข้าร่วมแสดง ผลงานในช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา และนิทรรศการ พิเศษในครัง้ นีก้ ไ็ ด้รบั เกียรติจาก ‘ฤกษ์ฤทธิ์ ดีระวานิช’ ศิลปินแนวคอนเซปชวล เป็นผูค้ ดั เลือก ผลงานทีผ่ า่ นมาของแกลเลอรีมาสร้างสรรค์ดว้ ย การจัดแสดงในพืน้ ทีข่ นาด 100 ตร.ม. ซึง่ ชวนให้ ใครหลายคนอยากร่วมไขข้อสงสัยนี้ อันประกอบ

06 - 24 7

ไปด้วยผลงานการจัดแสดงของ ประทีป สุธาทองไทย ผลงานร่วมกันระหว่าง วิชญ์ พิมกาญจนพงศ์ กับ Ryusuke Kido ผลงานการแสดงชุด Unwrapping Culture ของ พิเชษฐ กลัน่ ชืน่ ผลงานชุดล่าสุดของ ยุรี เกนสาคู ทีป่ ระกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม-ประติมากรรม และผลงานประกอบแอนิเมชัน่ และ นิทรรศการล่าสุดโดย Erwin Wurm ศิลปินระดับโลก รวมถึงบางส่วนของศิลปินท่านอืน่ ๆ ทีจ่ ดั แสดง ผลงาน อาทิ Yayoi Kusama, อารยา ราษฎร์จาํ เริญสุข และชาติชาย ปุยเปีย เป็นต้น นิทรรศการ Ten Years After จัดแสดงตัง้ แต่ วันนี้ - 20 เมษายน 2557 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต เปิดให้เข้าชมทุกวัน พฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. โทร. 0 2684 1527 www.100tonsongallery.com


LO O K A R O U ND Text : รุง่ วิสาข์ ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Victoria Gardens @ Petchkasem Road

เปลีย่ นบรรยากาศการช้อปปิง้ กับไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งใหม่ยา่ นเพชรเกษม ‘วิคตอเรีย การ์เด้นส์’ (Victoria Gardens) คอมมิวนิตมี้ อลล์สำ� หรับคนเมือง ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของสวนสวยสไตล์วคิ ตอเรีย อังกฤษ บนพืน้ ทีก่ ว้างขวางกว่า 20 ไร่ ครบครันด้วยสินค้าและบริการหลากหลาย ประเภท อาทิ ศูนย์การศึกษาคุณภาพ ร้านอาหารชัน้ น�ำ สถาบันการเงิน และซูเปอร์มาร์เก็ต อย่าง Foodland และ McDonald ทีเ่ ปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงสินค้าจากร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 200 ร้าน นอกจากนีย้ งั มี กิจกรรมการตลาดตลอดปี เพือ่ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดจนกิจกรรม ด้านสุขภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมะ และของดีประจ�ำชุมชนต่างๆ ทีส่ ำ� คัญตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ ดินทางสะดวกสบาย เหมาะแก่การเป็นจุดนัดพบ หรือติดต่อธุรกิจ โดยไม่ตอ้ งฝ่ารถติดเข้าเมือง เพราะสามารถเข้า-ออกได้ จากถนนสายหลักเพชรเกษม และซอยเพชรเกษม 69 ซึง่ เชือ่ มต่อถนน ส�ำคัญอีกหลายสาย เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 2444 4555 victoria-gardens.net

Harley-Davidson @ RAMA9

ฮาร์เล่ย-์ เดวิดสัน ทุม่ ทุนสร้างร่วม 100 ล้านบาท เนรมิตโชว์รมู (แฟล็กชิปสโตร์) และศูนย์ บริการแห่งใหม่บนพืน้ ทีก่ ว่า 4,000 ตร.ม. บนถนนพระรามเก้า ความพิเศษของศูนย์ HD แห่งนี้ คือเป็นศูนย์บริการทีค่ รบวงจร ซึง่ ถือเป็นโชว์รมู ของ HD อย่างเป็นทางการแห่งแรก ในประเทศไทย เน้นความทันสมัย ครบวงจร ประกอบด้วยโชว์รมู ทีแ่ สดงรถมอเตอร์ไซค์ของ HD หลากรุน่ โดยมีรนุ่ ทีถ่ กู ทีส่ ดุ เริม่ ต้นเพียง 2.5-3 แสนบาท เนือ่ งจากเป็นรุน่ ทีป่ ระกอบภายใน ประเทศ นอกจากนีย้ งั มีสว่ นของสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชัน่ และของตกแต่ง ทัง้ นีใ้ นโซนของศูนย์บริการ สามารถรองรับการซ่อมบ�ำรุงได้ 300 คันต่อเดือน โดยช่างผูช้ ำ� นาญจาก ฮาร์เล่ย-์ เดวิดสัน สหรัฐอเมริกา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ส่วนเซอร์วสิ วันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 0 2704 2704 www.harley-davidsonbangkok.com

Teddy Bear Museum @ Pattaya

พบกับ ‘พิพธิ ภัณฑ์ตกุ๊ ตาเทดดีแ้ บร์’ แห่งแรกของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพืน้ ทีก่ ว่า 2,500 ตร.ม. ได้ทพี่ ทั ยาเหนือ (ถนนเลียบ ชายหาด ซอย 1) ภายในมีตกุ๊ ตามากกว่า 1,000 ตัว มีตงั้ แต่ขนาดเท่าคน ไปจนถึงขนาด 4 ม. แบ่งออกเป็น 12 โซน โดยตุก๊ ตาในแต่ละโซนจะ แต่งตัวตามธีม อาทิ โซนไดโนซอรัส โซนใต้ทอ้ งทะเล โซนเอสกิโม และ โซนเทพนิยาย เป็นต้น โดยโซนเทพนิยายได้รบั เสียงหัวเราะมากทีส่ ดุ เพราะมีบา้ นต้นไม้ และมีสไลเดอร์ถงึ สองจุดให้รว่ มสนุก รวมถึงบ่อน�ำ้ สีม่ ติ ใิ นโซนไดโนซอรัส ทีถ่ า่ ยรูปออกมาแล้วเหมือนก�ำลังปีนขึน้ มาจาก บ่อน�ำ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยจระเข้ นอกจากไฮไลท์อนื่ ๆ แล้ว ทีน่ ยี่ งั แตกต่างจาก เทดดีแ้ บร์มวิ เซียมอืน่ ๆ ทัว่ โลก ตรงทีส่ ามารถกอดและถ่ายรูปกับตุก๊ ตาได้ อีกทัง้ ยังมีอณ ุ หภูมิ ระบบเสียง ระบบไฟ ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละโซนด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-20.30 น. พร้อมชม Cover Dance ของตุก๊ ตาหมีรว่ มกับแดนเซอร์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 3841 1285 www.teddyisland.co.th

24 7 - 07


N E W S C A F E’ Text : พลสัน นกน่วม

เกาหลีใต้ผดุ เทรนด์ กินข้าวออนไลน์เป็นเพือ่ น ภาพ : กิตตินนั ท์ จรรยางาม

เกาหลีใต้ผดุ เทรนด์ใหม่ รายการกินข้าวออนไลน์เป็นเพือ่ น ซึง่ ถือเป็นอาชีพใหม่ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ ได้ไม่นาน และเป็นทีส่ นใจในสือ่ หลายชาติ โดยส�ำนักข่าวรอยเตอร์ส ได้เจาะลึกชีวติ ของ ปาร์ก เซียว ยอน วัย 34 ปี หรือนามแฝงว่า เดอะ ดีวา หนึง่ ในผูท้ มี่ อี าชีพทานอาหารผ่านหน้ากล้องให้ ผูช้ มทางบ้านได้เปิดคอมพิวเตอร์ดู หรือทานอาหารไปพร้อมๆ กับเธอ ในแต่ละวันเธอจะมีหน้าที่ ถือตะเกียบคีบอาหารเข้าปากเป็นเวลานานสุดถึง 3 ชัว่ โมง อาชีพนีท้ ำ� ให้เธอมีรายได้ราว 285,000 บาทต่อเดือน จากค่าโฆษณาส่วนหนึง่ และจากการบริจาคจากผูช้ มอีกส่วนหนึง่ การท�ำงานในแต่ละวัน ปาร์กจะต้องเตรียมอาหารมือ้ ใหญ่เกินกว่าผูห้ ญิงคนเดียวจะทานหมด จัดวางไว้หน้ากล้องในอพาร์ตเมนต์ของเธอ จากนัน้ ก็เริม่ ทานอาหารออนไลน์ให้ผชู้ มนับหมืน่ คนได้ดู พร้อมกับพูดคุยกับผูช้ ม ทีแ่ ชทมาคุยกับเธอด้วย ปาร์กบอกว่า คนทีเ่ ข้ามาดูเธอก็มหี ลายกลุม่ บางคนก็เข้ามาดูเพราะ พวกเขาเพลินกับการได้เห็นเธอทานอาหารมือ้ ใหญ่อย่างทีพ่ วกเขาไม่สามารถทานได้ บางคนก็ เป็นทีผ่ ลู้ ดน�ำ้ หนักอยู่ แม้ไม่ได้กนิ เอง แต่เห็น คนกินก็ฟนิ ได้ และอีกหลายๆ คนทีอ่ ยูค่ นเดียว แล้วเหงาอยากกินข้าวกับใครสักคน โดยเฉพาะ คนทีต่ อ้ งอยูค่ นเดียวนัน้ เริม่ มีมากขึน้ ในสังคม เกาหลีใต้ จากสถิตแิ ล้วมีมากขึน้ ถึงจาก 25.3% ของประชากรทัง้ หมดในปี 2012 มาเป็น 32.7% ของจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดในปี 2030 จึงไม่ แปลกทีร่ ายการออนไลน์แก้เหงาแบบนีจ้ ะ ได้รบั ความนิยมอย่างมาก

ญาญ่า หญิง เซ็นสัญญา ร่วมค่ายเพลงระดับโลก

ภาพ : www.birminghammail.co.uk www.theguardian.com

ข่าวดีรบั ปีมา้ ของศิลปินและนักแสดงสาวสัญชาติไทย รฐา โพธิง์ าม หรือญาญ่า ญิง๋ ประกาศผ่าน IG ว่าก�ำลัง จะได้รว่ มงานกับทีมงานระดับโลก ล่าสุดเธอก้าวเข้าสูเ่ วทีใหญ่อกี ครัง้ ด้วยการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงระดับโลก Wyclef ของศิลปินผิวสีสญ ั ชาติอเมริกนั เชือ้ สายเฮติ ‘ไวเคลฟ ฌอน’ ทีเ่ คยคว้ารางวัลแกรมมีถ่ งึ 3 สาขาช่วงที่ เขาเป็นสมาชิกวง Fugees โดยเธอเป็น 1 ใน 14 ศิลปินเอเชียทีไ่ วเคลฟคัดมาแล้วจากหลายประเทศ อาทิ ไทย ลาว ไต้หวัน และเกาหลี ทีอ่ ดีตสมาชิกวง Fugees เห็นแวว เลยชวนมาร่วมโปรเจกต์ระดับโลกนี้ โปรเจกต์นี้ หญิงจะได้ออกซิงเกิลเดีย่ วเป็นของตัวเอง เป็นเพลงภาษาอังกฤษ และจะได้เผยแพร่ทงั้ ทีส่ หรัฐอเมริกา รวม ถึงในประเทศไทย นอกจากนัน้ ก็จะได้รว่ มออกผลงานอัลบัม้ กับศิลปินคนอืน่ ในโปรเจกต์นดี้ ว้ ย นับเป็นการ โกอินเตอร์ของเธออีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้รว่ มงานกับหนังฮอลลีวดู้ เรือ่ ง Only God Forgives และยังได้เล่น หนังญีป่ นุ่ ทีด่ ดั แปลงจากการ์ตนู เรือ่ ง Lupin III ขณะทีไ่ วเคลฟ ฌอน ยังมีแผนสร้างสตูดโิ อบันทึกเสียงแห่งใหม่ ขึน้ มาในเมืองไทยด้วย พร้อมกับพาศิลปินร่วมค่ายมาท�ำงานทีเ่ มืองไทย อาทิ บียอนเซ่ และชากีรา่ เอาใจช่วย สาวไทยมากฝีมอื คนนีก้ นั ด้วยนะ

อังกฤษจัดแข่งหา ยอดคนพันธุอ์ ดึ ทีส่ ดุ ในโลก

นีค่ อื การแข่งขันทีต่ ามหาคนทีอ่ ดึ ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ อังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดขึน้ มาตลอด 27 ปี ในชือ่ รายการว่า Tough Guy Challenge 2014 รายการแข่งขันการกุศลทีแ่ ข่งทดสอบสมรรถภาพของร่างกายมนุษย์ผา่ นด่านต่างๆ ทีโ่ คตรโหด เพือ่ ตามหาบุคคลทีแ่ ข็งแกร่ง อึด ถึก ทนทีส่ ดุ ในโลก จัดขึน้ ทีเ่ มืองเพอร์ตนั สแตฟฟอร์ดเชียร์ ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนมา จากทัว่ โลกในจ�ำนวนหลายร้อยคน และคนพันธุอ์ ดึ ทัง้ หลายไม่วา่ จะชายหรือหญิงต้องผ่านด่านที่ เรียกว่าโหดระดับทีว่ า่ ต้องเป็น ฮันมะ ยูจโิ ร่ หรือไม่กต็ อ้ งเป็น ชัชช่าแมน รมต.ทีแ่ ข็งแกร่ง ทีส่ ดุ ในจักรวาลเท่านัน้ ถึงจะผ่านไปได้แบบไม่เหนือ่ ย สิง่ ทีผ่ เู้ ข้าแข่งขันต้องเจอนัน้ บอก เลยว่าโหด ไล่ตงั้ แต่วงิ่ ระยะทางไกล ว่ายน�ำ้ ลุยไฟ ลุยโคลน ลงไปอยูใ่ นน�ำ้ เย็นจัด ข้าม เครือ่ งกีดขวาง และสารพัดด่านทีน่ า่ ชืน่ ชมคนคิดว่า...ก็คดิ ได้เนอะ โหดไปไหม จาก สถิตกิ ารแข่งขันนีส้ ว่ นใหญ่ผเู้ ข้าแข่งขัน 1 ใน 3 ไปไม่ถงึ เส้นชัย ขณะทีผ่ จู้ ดั งานเผยว่า มีผคู้ นจ�ำนวนมากทีเ่ ข้าร่วมเพราะเป็นงานการกุศลและมีสมาชิกมากขึน้ ทุกปี ส่วนผูเ้ ข้า แข่งขันก็มหี ลายสาขาอาชีพ บางคนก็เป็นทหาร หรือแพทย์สนาม ทีม่ าฝึกตัวเองก่อนออก สนามรบ

08 - 24 7

ภาพ : www.dailymail.co.uk

หนุม่ อังกฤษโพสต์หมิน่ คนจน ผลคือตกงาน!

หนุม่ ใหญ่ชาวอังกฤษ แอนตัน เคซีย์ สามีของ เบอร์นซี หว่อง อดีตมิสยูนเิ วิรส์ สิงคโปร์ ปี 2003 ถูกโจมตีอย่างหนัก หลังจากเขาโพสต์ขอ้ ความบนเฟซบุก๊ ดูถูกคนในสิงคโปร์ว่าเป็นพวกคนจนด้วยความคะนอง 2 ข้อความ โดย ข้อความแรกเป็นรูปลูกชายอยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดิน เคซีย์ใส่ข้อความว่า “พ่อครับ รถพ่อไปไหน แล้วคนจนพวกนีเ้ ป็นใคร?” ภาพทีส่ องเป็นรูปเด็กชาย ก�ำลังโบกไม้โบกมือขณะนัง่ อยูใ่ นรถปอร์เช่สเี งินเปิดประทุน พร้อมข้อความว่า “เฮ้อ...ได้เจอลูกเสียที กลับมาท�ำงานตามปกติ หลังจากไปล้างกลิน่ สกปรกบน รถไฟฟ้าออกจากตัว” ชาวสิงคโปร์ทเี่ ห็นว่านีม่ นั ข้อความหมิน่ กันชัดๆ ก็เลย ประณามเขาเสียยกใหญ่ ขนาด รมต.ต่างประเทศของสิงคโปร์ก็ยังออกมา ประณามด้วย เหตุการณ์นรี้ อ้ นถึง Crossinvest (Asia) Pte Ltd. บริษทั ต้นสังกัด ของหนุม่ ปากดีคนนีต้ อ้ งออกมาแถลงว่า ข้อความเหล่านัน้ ขัดต่อค่านิยมของ บริษทั ทีเ่ น้นความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ, การสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนการเคารพ ในความหลากหลาย เมือ่ พิจารณาแล้วทางบริษทั ขอแยกทางกับเคซียต์ งั้ แต่วนั นี้ ข่าวนีท้ ำ� เอาชาวสิงคโปร์ทไี่ ม่ชอบวาจาของหนุม่ คนนีต้ า่ งก็ออกมาแสดงความ ดีใจกันยกใหญ่ แบบนีเ้ รียกว่าปลาหมอตายเพราะปากจริงๆ


ยอด Smart Phone ปี 56

ทะลุพนั ล้านเครือ่ ง

เผย! คนแชร์ขอ้ มูลผ่าน Pinterest เหนืออีเมล

เว็บไซต์ Wired อ้างรายงาน Consumer Sharing Trends ในไตรมาสที่ 4 ปี 2013 ของ ShareThis โดย เคิรท์ อับราฮัมสัน ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน การแชร์ข่าว ภาพถ่าย และวิดีโอ อะไร ที่ไหน อย่างไร ในโลกออนไลน์ พบว่า พินเทอเรสต์ (Pinterest) แซงหน้าอีเมล ในการเป็นช่องทาง แบ่งปันข่าวสารไปยังโลกออนไลน์ครั้งแรก และยังมีสัดส่วนที่เหนือกว่า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ช ่ อ งทางอื่ น ๆ พิ น เทอเรสต์ มี อั ต ราเติ บ โต ถึง 58% ในปี 2013 จัดได้ว่าเป็นช่องทางที่แบ่งปันคอนเทนต์ที่เติบโต ได้รวดเร็วที่สุด ตามมาด้วยเฟซบุ๊ก และลิงก์อิน ขณะที่อีเมลได้รับความ นิยมติดลบ 11% สาเหตุทพี่ นิ เทอเรสต์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เป็นเพราะ พินเทอเรสต์เป็นช่องทางที่ค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับสังคมออนไลน์อื่นๆ อีกทัง้ ยังตอบสนองความต้องการของคนบนโลกออนไลน์ทชี่ อบแชร์ดว้ ย

ภาพ : www.moneysense.ca

ยอดขายของสมาร์ทโฟนเติบโตขึน้ ทุกปี จากความ ต้องการของตลาดและการพัฒนาของระบบต่างๆ ทีม่ อี อกมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ปี 56 บริษทั วิจยั การตลาด IDC ทีท่ ำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลได้เผย ยอดขายสมาร์ทโฟนปี 56 สรุปได้วา่ ยอดขาย สมาร์ทโฟนทะลุ 1 พันล้านเครือ่ งไปแล้วเรียบร้อย โดยยอดขายทีท่ ำ� การเก็บข้อมูลได้อยูท่ ี่ 1,004 ล้านเครือ่ ง ซึง่ มีการเติบโตของยอดขายจากปี 55 ทีข่ ายได้ 725 ล้านเครือ่ ง ถึง 38.4% ด้านผูผ้ ลิต สมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกในปัจจุบนั ตกเป็นของ ซัมซุง ทีน่ ำ� มาด้วยจ�ำนวนยอดขายถึง 313.9 ล้านเครือ่ ง กินส่วนแบ่งไปกว่า 31.3% ขณะทีแ่ อปเปิล้ ตาม มาห่างๆ ทีย่ อดขาย 153.4 ล้านเครือ่ ง หรือราวๆ 15.3% อันดับ 3-5 เป็นของหัวเหว่ย แอลจี และ เลอโนโว นอกจากยอดขายทัว่ โลกจะขยับไปแตะที่ พันล้านเครือ่ งได้แล้ว ปีนยี้ งั เป็นปีแรกทีส่ มาร์ทโฟน มียอดส่งมอบสูงกว่ามือถือธรรมดา หรือฟีเจอร์โฟน อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยฟีเจอร์โฟนมียอด ส่งมอบราว 800 ล้านเครือ่ ง ส�ำหรับเทรนด์ทที่ ำ� ให้ สมาร์ทโฟนโตขึน้ มาในปีนี้ IDC ระบุวา่ เป็นเพราะ ความนิยมของสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ในราคา ย่อมเยาทีห่ ลายเจ้าปล่อยมาพร้อมๆ กัน ส่วน ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ก็มกั จะเปลีย่ นมือถือบ่อยๆ หรือไม่กซ็ อื้ มาทดลองระบบปฏิบตั กิ ารอยูเ่ รือ่ ยๆ ภาพ : Manager.co.th

“ทุกคนมักเชื่อในความโหดร้ายของศัตรู และไม่เชื่อในเรื่องร้ายกาจของฝ่ายตน โดยไม่แม้กระทั่งคิดที่จะตรวจสอบหลักฐาน”

ภาพ : chinanews.com

จอร์จ ออร์เวลล์ ข้อความนีป้ รากฏอยูใ่ น Cover ของเพจดังอย่าง ‘วิวาทะ’

สาวจีนโชว์กายกรรม ชวนเคารพกฎจราจร บรรดาผูใ้ ช้รถใช้ถนนทีเ่ มืองนานกิง ของจีน พากันอึง้ ไปกับกายกรรมริมทางทีน่ า่ หวาดเสียวของ เสวีย่ เอ๋อ วัยรุน่ สาว ชาวมณฑลเหลียวหนิง ทีแ่ สดงท่าทางผาดโผนอยูบ่ นรัว้ กัน้ ริมถนนซานซี สร้างความสนใจจากประชาชนจ�ำนวนมาก ทีก่ ำ� ลังเดินทางสัญจรไปมาอยูบ่ นท้องถนน เสวีย่ เอ๋อ สาวหมวยเจ้าของลีลากายกรรมเผยว่า เธอต้องการใช้กจิ กรรมนี้ เพือ่ เชิญชวนพีน่ อ้ งชาวจีนร่วมกันปฏิบตั ติ ามกฎจราจรและรักษาระเบียบวินยั ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วง ‘ชุนอวิน้ ’ ทีผ่ คู้ นนับล้านออกเดินทางกลับบ้านเพือ่ เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนให้เห็นโดยทัว่ กัน และเธอยังบอกอีกว่า ต่อจากนี้ ไม่วา่ เดินทางไปถึงเมืองไหนก็จะท�ำการโชว์กายกรรมไปเรือ่ ยๆ เพือ่ รณรงค์กจิ กรรมนีด้ ว้ ยตัวเอง รวมถึงใช้ ‘เวยปัว๋ ’ โซเชียล เน็ตเวิรค์ (ทวิตเตอร์เวอร์ชนั่ จีน) เป็นอีกหนึง่ ช่องทางรณรงค์ให้เกิดอารยธรรมนักเดินทางทีด่ ี ทัว่ ประเทศ หัวใจน้องสวยมากๆ บอกเลย

เวียดนามเนรมิต ห้องน�ำ้ ระดับ 5 ดาว!

นครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม เปิดใช้ห้องน�้ ำสาธารณะระดับ 5 ดาว 3 แห่งแรก จากแผนการก่อสร้างทัง้ หมด 11 แห่ง ประกอบด้วย ห้องน�ำ้ ชาย-หญิง และอีก 1 ห้อง ส�ำหรับผู้พิการ โดยห้องน�้ำสาธารณะหรูหรานี้สร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูง โถสุขภัณฑ์ เป็นชักโครกทัง้ หมด ไม่มโี ถแบบนัง่ ยองเหมือนในอดีต มีอา่ งล้างมือหน้ากว้าง มีโถ ปัสสาวะที่ยกสูงปิดบังด้านข้างมิดชิดส�ำหรับห้องน�้ำชาย มีไฟส่องสว่างจากเพดาน และบนผนัง น�ำ้ ไหลตลอดเวลา ตกแต่งอย่างสวยงาม เย็นสบาย ภายในติดเครือ่ งเสียง ทุกแห่งมีตเู้ อทีเอ็มให้บริการและมีพนักงานคอยท�ำความสะอาดตลอดทัง้ วัน รวมถึง ยังใช้บริการฟรีช่วงเทศกาล ส่วนห้องน�้ำที่เหลืออีก 8 แห่งก็ก�ำลังจะทยอยเปิดให้ใช้ ภายในหนึ่งถึงสองเดือนหลังจากนี้ หนึ่งในนั้นจะเป็นห้องน�้ำชุดใหญ่ที่มีขนาด ใหญ่โตกว่านี้ สาเหตุที่เวียดนามบูรณะห้องน�้ำใหม่ เนื่องจากทางการต้องการท�ำ ห้องน�้ำที่ถูกสุขอนามัยเพื่อให้บริการผู้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไป เยี่ยมเยือนเวียดนามมากขึ้นทุกปี ตามแผนการหลังจากนี้ภายใน 5 ปีจะมีห้องน�ำ้ 5 ดาว เปิดให้บริการในย่านต่างๆ ของนครโฮจิมินห์เพื่อล้างภาพลักษณ์เดิมๆ กับ เมื อ งที่ มี ห ้ อ งน�้ ำ สาธารณะสุ ด ยี้ อี ก ทั้ ง ห้ อ งน�้ ำ ที่ ท� ำ เป็ น ตู ้ เ หล็ ก สเตนเลสทึ บ นั้ น ท�ำให้เกิดอาชญากรรมได้งา่ ย ทางการจึงสัง่ โละใหม่หมด

24 7 - 09


M Y W OR K Text : รุ่งวิสาข์ Photo : ต้นพงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กฤตธี อ้วนอร่ามวิไล

จิรายุ คูอมรพัฒนะ

หลายครั้งที่คุณเดินเข้าร้านหนังสือเพื่อจะหยิบแมกกาซีนขึ้นมาเปิดดูสักเล่ม แล้วต้องสะดุดกับบางคอลัมน์เพราะภาพประกอบทีช่ วนให้นา่ ค้นหา ภาพประกอบ ทีว่ า่ นัน้ ไม่ใช่ภาพทีเ่ กิดจากการลัน่ ชัตเตอร์ หากแต่เป็นภาพทีเ่ กิดจากไอเดียและ น�ำ้ มือของ ‘นักท�ำภาพประกอบ’ ทีบ่ รรจงสเก็ตช์มนั ขึน้ บนกระดาษ ตัดมันออกเป็น รูปร่างอย่างประณีต และประกอบมันเข้าด้วยกันบนจินตนาการสุดล�้ำ ที่เรียกว่า ศิลปะคอลลาจ (Collage) และหญิงสาวทีค่ ณ ุ เห็นอยูต่ รงหน้านี้ คือ ผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลัง ค�ำเชือ้ เชิญเหล่านัน้

เธอชือ่ ‘จิรายุ คูอมรพัฒนะ’ เรียกสัน้ ๆ อีกชือ่ ว่า ‘Jirayu Koo’ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงการ ภาพประกอบทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกา และด้วยผลงานอันโดดเด่นเธอจึงได้สังกัดอยู่ใน Agency Rush ประเทศอังกฤษจนถึงปัจจุบัน และวันนี้ผลงานเชิง Experimental Art ในนิทรรศการเดีย่ วครัง้ แรกของเธอ ‘Stone · Paper · Scissors’ ก็ดจู ะท�ำหน้าทีไ่ ด้เต็มร้อย เพราะมันดึงดูดให้เราอยากท�ำความรูจ้ กั กับเธอ และความรักในกระดาษของเธอมากขึน้ ไปอีก เยอะๆ เลยทีเดียว

อะไรทีใ่ ช่กว่า

จิเรียนจบสถาปัตย์ สาขานิเทศศิลป์คะ่ กราฟิกดีไซน์เลยล่ะ ต่อให้ปจั จุบนั ท�ำภาพประกอบแล้ว ก็ยงั สามารถเห็นความเป็นกราฟิก อย่างพวกลวดลายเรขาคณิตในงานได้อยู่ ตอนเรียนจบใหม่ๆ จิทำ� งานที่ JWT อยูส่ องปี ก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์อยูป่ หี นึง่ ก่อนไปเรียนต่อ ซึง่ ตอนนัน้ มีโอกาส ท�ำภาพประกอบเป็นครัง้ แรกให้กบั นิตยสาร LIPS เซอร์ไพรส์เหมือนกัน เพราะก่อนหน้านัน้ งานทีเ่ อเยนซีจะเป็นลักษณะขายของประมาณหนึง่ เช่น ต้องวางโลโก้ใหญ่ๆ ต้องมีตวั หนังสือ แบบนีๆ้ แต่งานท�ำภาพประกอบค่อนข้างให้อสิ ระมากกว่า มันเป็นงานทีต่ อ้ งตอบโจทย์คนอืน่ เหมือนกัน แต่สามารถใส่ความเป็นตัวเราลงไปในนั้นได้ เลยเริ่มรู้สึกสนุกและหันมาสนใจ งานด้านนี้ จนตัดสินใจเรียนต่อ Creative Media Programme, London College of Communication ทีป่ ระเทศอังกฤษ

เปิดมุมมอง

ยอมรับว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์ทำ� ภาพประกอบให้ LIPS แรกๆ ยังไม่คดิ ว่าจะเป็นอาชีพเต็มตัวได้ จนกระทัง่ ไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษ จิได้เรียน Experimental Typography, Corporate Identity และก็ Experimental Illustration เป็นอะไรทีส่ นุกมาก เขาให้ทดลองท�ำอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งท�ำให้รู้ว่ามันสามารถอยู่ได้ในหลายๆ ที่ ไม่จ�ำกัดเฉพาะแค่ในหน้าหนังสือเท่านั้น มันสามารถอยูบ่ นแพ็คเกจจิง้ และแม้แต่การเข้าไปมีบทบาทแทนพรีเซนเตอร์โฆษณา อย่าง บ้านเราตอนนี้ ก็ถอื ว่าเปิดกว้างมากขึน้ แตกต่างจากสมัยก่อนทีน่ ยิ มใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ ประกอบกับเด็กรุน่ ใหม่ทใี่ ห้ความสนใจ รวมถึงการทีเ่ จ้าของสินค้าต่างๆ เห็นว่าลูกค้าตอบรับ งานประเภทนีเ้ ลยกลายเป็นทีย่ อมรับมากขึน้

นัก ‘ท�ำ’ ภาพประกอบ

ปกติจจิ ะเรียกตัวเองว่า ‘นักท�ำภาพประกอบ’ ค่ะ หลายคนมักจะติดกับค�ำว่า นักวาดภาพประกอบ ซึ่งมันแตกต่างกัน เพราะสไตล์งานของจิเป็นงานคอลลาจ ที่เกิดจากการตัดแปะกระดาษ บนกระดาษ ถึงแม้วา่ กระดาษจะเป็นวัสดุทคี่ นส่วนใหญ่คนุ้ เคยทีส่ ดุ ทีจ่ ะออกแบบ และตัดออกมา ให้เป็นรูปเป็นร่าง แต่ความจริงแล้วการท�ำคอลลาจไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกระดาษกับกระดาษ เสมอไป อาจจะเป็นกระดาษกับอย่างอื่น หรือวัสดุอื่นๆ ไปเลยก็ได้ แต่ถึงแม้นักท�ำภาพ ประกอบ กับ นักวาดภาพประกอบ จะมีวธิ กี ารน�ำเสนอทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ หมือนกัน คือ การท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็นคนเอ่ยค�ำเชือ้ เชิญ หรือยักคิว้ หลิว่ ตา เรียกร้องให้คนสนใจงาน ทีม่ นั ประกอบอยูน่ นั้ ๆ มากขึน้

Stone · Paper · Scissors

อย่างนิทรรศการแรกของจิ ‘Stone · Paper · Scissors’ เป็นความต้องการทดลองท�ำในสิง่ ใหม่ๆ เพราะจิคนุ้ เคยกับงานตัดแปะกระดาษบนกระดาษมาแล้ว เลยลองจับคูก่ ระดาษกับหินอ่อนดูวา่ จะออกมาเป็นอย่างไร ทีเ่ ลือกหินอ่อนเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบหินธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ชอบทีม่ นั มีลวดลายทีส่ วยงามในตัวของมันเอง และนิทรรศการนีก้ อ็ อกมาได้อย่างทีต่ งั้ ใจ ส่วนหนึง่ ต้อง ขอบคุณ ลูกตาล-ศุภมาศ พะหุโล คิวเรเตอร์ของงานนี้ ทีช่ ว่ ยดูแลกันตัง้ แต่ตน้ จนออกมาเป็น งานนีไ้ ด้ ทัง้ นีช้ อื่ งาน ‘Stone · Paper · Scissors’ หมายถึง ‘หินอ่อน กระดาษ และกรรไกร’ โดยตัง้ ชือ่ เป็นกิมมิคล้อเลียนกับการเล่น ค้อน กรรไกร กระดาษค่ะ ผลงานทัง้ หมดประกอบด้วย งานคอลลาจบนหินอ่อนทัง้ 12 ชิน้ ทีถ่ า่ ยทอดความรูส้ กึ ของตัวเองทีม่ ใี นแต่ละเดือนออกมา รวมถึงยังมีภาพตัดแปะบนกระดาษอีก 4 ชิน้ จัดแสดงที่ Badmotel ทองหล่อ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นีค้ ะ่

10 - 24 7

มองมุมกลับ ปรับมุมมอง

My Profile

อย่างที่เกริ่นข้างต้นว่า ภาพประกอบ เปรียบเสมือน คนที่คอยยักคิ้วหลิ่วตา คอยเชื้อเชิญให้คนหันมาสนใจ ดังนัน้ ต้องท�ำความเข้าใจว่า ภาพประกอบทีอ่ อกไปนัน้ เป็นเพียงการเรียกความสนใจ ไม่ใช่การบอกเล่าเรื่อง ทัง้ หมด จ�ำได้วา่ ช่วงเริม่ ท�ำงานแรกๆ จิเคยต้องท�ำภาพประกอบให้กบั นิตยสาร New Scientist เขาส่งข้อมูลให้มา อ่านท�ำความเข้าใจเป็นสิบๆ หน้า เกีย่ วกับฟิสกิ ส์ลว้ นๆ ศัพท์เทคนิคเยอะมาก เกีย่ วกับเรือ่ งอะตอมวิง่ มาชนกัน ตอนแรกก็เครียด แต่สดุ ท้ายต้องขมวดไอเดียหลักออกมา ให้ได้ มันไม่จำ� เป็นต้องท�ำภาพให้เห็นว่าอะตอมชนกัน ก็ได้ จิเลยท�ำออกมาเป็นคนตัวเล็กทีก่ ำ� ลังถือกุญแจดอก ใหญ่ พร้อมไขความลับจักรวาล ปรากฏว่าเขาชอบมาก คือ การท�ำภาพประกอบมันไม่จ�ำเป็นว่า เอต้องหมายถึงเอ หรือ 1 ต้องเท่ากับ 1 น�ำเสนออีกมุมมองหนึง่ แล้วเหลือ สเปซให้คนดูได้จินตนาการต่อ ให้เขาได้มีส่วนร่วมกับ งานเราด้วย

ประเทศอังกฤษ และคอลัมนิสต์ คอลัมน์ We Are KinKin ประจ�ำนิตยสาร LIPS LOVE การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Postgraduate Diploma : Creative Media Programme, London College of Communication ผลงาน : นิทรรศการเดีย่ วครัง้ แรก ‘Stone · Paper · Scissors’ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ Badmotel ทองหล่อ / ภาพประกอบให้นติ ยสาร อาทิ New York Times, The Guardian, New Scientist, Wallpaper (UK) และ LIPS เป็นต้น / ภาพปกให้วงดนตรี Fujiya & Miyagi / Visual เทศกาลดนตรี The Big Chill Festival

สเก็ตช์ กับ ลงมือ

After Work

ฝากถึงคนรุน่ ใหม่หรือคนทีส่ นใจอาชีพนีว้ า่ การสเก็ตช์ งานเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เมื่อก่อนจิไม่ค่อยให้ความส�ำคัญ เท่าไหร่ ใช้วธิ ลี งมือท�ำเลย เพราะอยากให้งานเสร็จไวๆ ซึง่ มันไม่เวิรค์ เพราะเมือ่ ถึงจุดหนึง่ คุณอาจจะไปต่อไม่ได้ ท�ำให้เสียเวลามากขึน้ ไปอีก การสเก็ตซ์งานก่อนจะช่วย ให้เห็นภาพรวมของงานว่าสิ่งที่เราจินตนาการไว้มันไป ต่อได้หรือไม่ได้ (หัวเราะ) คือให้รู้ว่ามันจะต้องมีอะไร บ้าง เรือ่ งสีคอ่ ยว่ากันทีหลัง ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ การลุก ขึน้ มาท�ำโปรเจ็กต์ หรือการทดลองอะไรใหม่ๆ ก็จะช่วย ท�ำให้ไอเดียเติบโตมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาฝีมือ ตัวเองอยูต่ ลอดเวลาด้วยค่ะ

อาชีพ : นักท�ำภาพประกอบ สังกัด Agency Rush

เวลาท�ำงานของจิไม่ตายตัว เพราะไม่ตอ้ งเข้าออฟฟิศ สถานทีใ่ นการท�ำงานก็คอื ทีบ่ า้ นจิเอง ถ้าว่างหลังจาก เลิกงาน ส่วนใหญ่กจ็ ะชอบเข้าครัว เพราะชอบทัง้ กิน และท�ำอาหาร ตัง้ อินสตาแกรมขึน้ มาด้วย ใช้ชอื่ ว่า @WEAREKINKIN มีตงั้ แต่วจิ ารณ์เมนูอร่อยตามร้าน ต่างๆ ไปจนถึงถ่ายรูปโชว์การท�ำอาหาร และยังเป็น คอลัมนิสต์ให้กบั คอลัมน์ WE ARE KINKIN ใน นิตยสาร LIPS LOVE ด้วยค่ะ ติดตามผลงานได้ที่ : www.every-every.com instagram : every_every


Escape Text : Yamin

ตรุษจีนมิ่งมงคล

นมัสการองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไม่ได้จบลงแค่ในวันขึน้ ศักราชใหม่ตามปฏิทนิ สากล หากแต่ในประเทศต่างๆ ก็ยงั มีรปู แบบวัฒนธรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทีแ่ ตกต่างกันไป ยกตัวอย่างการฉลองศกทีย่ งิ่ ใหญ่ของคนจีนแผ่นดินใหญ่ ซึง่ แผ่ ขยายรูปแบบวัฒนธรรมไปยังคนเชือ้ สายจีนทัว่ โลก รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย โดยหนึง่ ในพิธกี รรมอันยิง่ ใหญ่ของวาระตรุษจีน ก็คอื การสักการะขอพรเทพเจ้า เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล มีโชค มีทรัพย์ ตลอดการด�ำเนินชีวติ ในศักราชปีมา้ นี้ เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนที่พ�ำนักพักพิงอยู่ในประเทศไทย มีโอกาส ได้สักการะขอพรเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย เจ้ากงหมิง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ อย่างใกล้ชดิ และสมบูรณ์แบบ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จึงร่วมกับ สายการบินแอร์เอเชีย น�ำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง เพื่ออัญเชิญ องค์เทพเจ้าไฉ่สงิ่ เอีย๊ ฝ่ายบู๊ ในฐานะทีเ่ ป็นประธานเทพเจ้าแห่งโชคลาภ กลับมายังเมืองไทย โดยมี อาจารย์วโิ รจน์ ตัง้ วาณิชย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนร่วมเดินทาง พร้อมกับเป็นวิทยากร ให้ความรู้ตลอดการเดินทาง และเป็นผู้น�ำในการประกอบพิธีกรรม อัญเชิญเทพเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ ท่ า มกลางอุ ณ หภู มิ ไ ม่ ถึ ง 5 องศาเซลเซี ย ส คณะผู ้ อั ญ เชิ ญ องค์ไฉ่สงิ่ เอีย๊ ได้เดินทางสูภ่ เู ขาชีซาน ไปยังวัดขวาถิน (อยูห่ า่ งจากตัวเมือง คุนหมิงเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นปะร�ำพิธีในการ ประกอบพิธีกรรม วัดนี้อยู่ในลัทธิเต๋า มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับพันปี สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1718-1843 สูงกว่าระดับน�้ำทะเลเป็น พันๆ กิโลเมตร แน่นอนว่าการเดินทางขึน้ ไปถึงวัดนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้อง อาศัยศรัทธาอย่างแรงกล้า หากเป็นคนหนุม่ คนสาว หรือชาวจีนทัว่ ไป

พวกเขาจะพากันเดินเท้าขึน้ ไปอย่างไม่รเู้ หน็ดรูเ้ หนือ่ ย แต่ถา้ เป็น คณะทัวร์จากต่างชาติ จะมีอีกหนึ่งเส้นทางให้ขึ้นไป ต้องอาศัย รถของทางอุทยานเป็นพาหนะน�ำพวกเราขึ้นไป เพราะหนทาง คดเคีย้ วเลีย้ วลดและชันมาก หากแต่ทศั นียภาพ 2 ข้างทางได้กลบ ความหวาดเสียวเหล่านัน้ ไปสิน้ เมือ่ ขึน้ ไปถึงวัด จะพบกับธรรมชาติอนั แสนสงบเงียบ ดอกไม้ เมืองหนาวต่างผลิดอกออกใบชูชอ่ สะพรัง่ บริเวณนัน้ รายล้อมไปด้วย กุศโลบายทางศาสนา สอดแทรกอยูใ่ นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และรายละเอียดทางวัฒนธรรมอันสื่อถึงความเลื่อมใสศรัทธา ในศาสนาของชาวจีน ทุกรายละเอียดล้วนมีเรื่องราวที่น่าศึกษา

รวมทั้งมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวเอง เมื่อถึงเวลาอันสมควร อาจารย์วิโรจน์ได้นำ� คณะทัวร์ทำ� พิธีพุทธ ตามรูปแบบเถรวาทแบบไทย ก่อนที่คณะสงฆ์จีนจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมตามแบบฉบับชาวพุทธนิกาย มหายาน ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก พิธีกรรมกินเวลาอยู่นานประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถอัญเชิญเทพเจ้า ไฉ่สงิ่ เอีย๊ กลับมายังเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทีว่ ดั แห่งนีเ้ ต็มไปด้วยสถานทีข่ รึมขลังและศักดิส์ ทิ ธิม์ ากมาย เหนือขึน้ ไปถัดจากบริเวณวัด เป็นทางเดิน ลัดเลาะตามไหล่ผาไปยังศาลเจ้า ผ่านสถานทีป่ ระดิษฐานรุกขเทวดาหลายแห่ง กระทัง่ ขึน้ ไปยังศาลเจ้าเพือ่ ลอด ประตูมงั กรหลงเหมิน ซึง่ สร้างขึน้ ในราชวงศ์หมิง เชือ่ กันว่าประตูแห่งนีเ้ ป็นประตูแห่งความมงคล หากผูใ้ ดได้ เดินลอดผ่านประตูและลูบลูกแก้วมังกรทีอ่ ยูบ่ ริเวณขือ่ ประตู ก็จะประสบแต่ความส�ำเร็จโชคดี และเมือ่ มองลงมา ยังอีกฝัง่ จะพบกับความสวยสดงดงามของทะเลสาบคุนหมิงเตียนฉือ ทะเลสาบทีถ่ กู ขนานนามว่าเป็น ‘ไข่มกุ ทอแสงแห่งทีร่ าบสูง’ ในอดีตเคยเป็นทะเลสาบทีพ่ ระนางซูสไี ทเฮาโปรดมาก และอยากมาทอดพระเนตรให้เห็น ด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถเสด็จฯ มาได้ จึงได้สร้างทะเลสาบคุนหมิงจ�ำลองทีน่ ครปักกิง่ แทน การได้มาเยือนคุนหมิง ครัง้ นี้ จึงเป็นการพบพานทัง้ ความงามและความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นคราวเดียว ทริปนีจ้ งึ มีทงั้ ความอิม่ บุญและอิม่ ใจ ส�ำหรับคนไทยเชือ้ สายจีน หรือทุกคนทีส่ นใจอยากมานมัสการองค์เทพเจ้าไฉ่สงิ่ เอีย๊ สามารถมากราบไหว้ ขอพรองค์เทพเจ้าไฉ่สงิ่ เอีย๊ เพือ่ ความมัง่ มีศรีสขุ ตลอดศักราชได้ในงานพาราไดซ์ พาร์ค มหาตรุษจีน มหามงคล ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 9 กุมภาพันธ์ ศกนี้

24 7 - 011


E X E C U TI V E F O C US Photo : รัชพล บุญเลิศ

กลุม่ Young Success กลายเป็นหัวข้อสนทนา ในแวดวงการตลาด เพราะเป็นกลุม่ ทีก่ ำ� ลังขยายตัว และมีพฤติกรรมซับซ้อน เป็นการเปลีย่ นแปลง ในทุกแง่มมุ ซึง่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว สถานการณ์นี้ ท�ำให้ทงั้ นักการตลาดและกลุม่ Young Success ต่างต้องเรียนรูแ้ นวคิดใหม่ ไลฟ์สไตล์รปู แบบใหม่ และสิง่ ใหม่ๆ ของกันและกัน

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ให้ความเห็นว่า ในเชิงการตลาด กลุ่ม Young Success จัดอยู่ในกลุ่ม ‘Mass Affluent’ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ วันนีต้ อ้ งยอมรับว่า คนกลุม่ นีท้ ำ� ให้เกิดก�ำลังซือ้ มากขึน้ ด้วย เพราะคนรุน่ นีม้ กี ารศึกษาสูงขึน้ ท�ำให้ได้รบั โอกาสในการท�ำงานมากขึ้น พอมีโอกาสในการท�ำงานก็มีเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ส�ำหรับแง่มุมธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย คือ กลุ่มลูกค้าที่ถือบัตร THE PREMIER ซึ่งเป็นบริการ พิเศษส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ สี นิ ทรัพย์เพือ่ การออมและลงทุนระหว่าง 2-10 ล้านบาท เป็นกลุม่ ผูน้ �ำเทรนด์ กลุ่มนี้มีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ จากศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น ดนตรีและอาหาร พร้อมน�ำไปต่อยอดในการท�ำธุรกิจ ถือเป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ปกรณ์ บอกว่า ตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่ม Young Success คือ สถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลา สภาพสังคมที่ ซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น นีค่ อื โจทย์ของธนาคารกสิกรไทยในการเชือ่ มโยงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพือ่ ท�ำให้แบรนด์ THE PREMIER ให้บริการเหนือความคาดหวังของกลุ่ม Young Success โดยมีกุญแจส�ำคัญคือ

Financial Connection : Emotional Connection : Digital Connection :

เพิ่ ม โอกาสและการต่ อ ยอดการบริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า งๆ ทัง้ การเงิน การลงทุน ชัน้ เชิงทางธุรกิจ และการต่อยอดทางธุรกิจ กิจกรรมเสวนาต่างๆ จึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีเนื้อหา ที่ทันกับยุคสมัย เช่น THE PREMIER Wealth Speed Up, THE PREMIER Success Forum และ THE PREMIER Society น� ำ เ ส น อ มุ ม ม อ ง ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต ที่ ส ะ ท ้ อ น อั ต ลั ก ษ ณ ์ ในรูปแบบต่างๆ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน กั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพ การเดิ น ทาง กี ฬ า การพักผ่อน เป็นต้น น� ำ เสนอสาระความรู ้ ความบั น เทิ ง และสิ ท ธิ พิ เ ศษ ในรูปแบบภาพ เสียง หรือวิดีโอ แทนการเล่าเรื่อง แทน ตัวอักษร และยังเชื่อมโยงไปยังโซเชียล มีเดีย และเว็บไซต์ ผ่าน THE PREMIER E-Magazine โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งบนระบบ iOS และ Android

THE PREMIER

ธนาคารกสิกรไทย

• บริการ Fitness ในโรงแรมและสถานบริการชั้นน�ำฟรี ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง • บริการอัพเกรดบัตรโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย จ�ำนวน 2 เที่ยวบินต่อปี • บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบิน ในต่างจังหวัด • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำบวกเพิ่ม 0.25% และรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ รับอัตราพิเศษต่างๆ • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อต่อยอดการเงินและการลงทุน THE PREMIER Contact Center 02 8888877

12 - 24 7


24 7 - 13


CO V ER STO RY Text : พลสัน นกน่วม

ในอดีตการประกาศตัวตนว่าเราคือใคร มีความสามารถอะไร บางคนอาจใช้เวลาทัง้ ชีวติ ! แต่ในยุคนีอ้ าจใช้เวลาเพียงไม่กเี่ ดือน ไม่กสี่ ปั ดาห์ หรือแค่ไม่กวี่ นั ด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่า FanPage หลังจากโลกมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าสังคมออนไลน์เกิดขึน้ อาทิ MySpace Hi5 YouTube Twitter เรือ่ ยมาจนถึง Facebook สังคมออนไลน์ทที่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ท�ำให้ โลกเรากว้างขวางมากขึน้ เพิง่ ครบรอบ 10 ปี ทีพ่ มี่ าร์ค ซักเกอร์เบิรก์ และเพือ่ นๆ ตัด สายสะดือเมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ สังคมออนไลน์ทำ� ให้คนเก่งๆ ทีซ่ กุ ตัวอยูต่ ามทีต่ า่ งๆ ค่อยๆ ปรากฏตัวขึน้ จากทุกสารทิศ อุปมาไม่ตา่ งอะไรกับยอดฝีมอื ทีอ่ อกมาท่องยุทธจักร ออนไลน์ เพือ่ อวดเพลงกระบี่ ต่างกันตรงทีพ่ วกเขาไม่ได้วดั ชัยชนะด้วยก�ำลัง แต่วดั ความ ส�ำเร็จทีย่ อด Like และ Share ตัวเลขทีท่ รงมูลค่ามากๆ สังคมออนไลน์ทถี่ กู ใช้เป็นเวที 14 - 24 7

ประกาศความสามารถทีไ่ ด้รบั ความนิยม มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในเมืองไทยก็คอื Facebook FanPage สิง่ นีท้ ำ� ให้เรารูว้ า่ เมืองไทยมีคนเก่ง มากกว่าในจอทีวี มีคนวาดการ์ตนู สวยเทียบเท่า นักวาดมืออาชีพ และมีคนหน้าตาดีมากกว่า ทีเ่ ราเห็นตามหน้าปกนิตยสาร (ยกเว้นคนทีใ่ ช้ แอพฯ 360 แต่งรูปแล้วโพสต์ อันนีไ้ ม่ขอนับนะ)


ว่ากันง่ายๆ สามบรรทัดจบ Fanpage หรือปัจจุบนั พีม่ าร์ก ซักฯ ประกาศ ให้เรียกสัน้ ๆ ว่า ‘เพจ’ เป็นช่องทางการแจ้งเกิดยุคใหม่โดยทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ แมวมอง ไม่ตอ้ งมองหาเวทีประกวด แค่มนั่ ใจว่ามี ‘ดี’ มาอวด แล้วสร้างเพจ และปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักรโลกออนไลน์ คือ การนัง่ ลุน้ ยอด Like และยอด Share ผ่าน Content ทีเ่ ราบรรจงสร้างเพือ่ โชว์ศกั ยภาพทีเ่ รามี หากมองในภาพใหญ่ เพจก็คอื วัฒนธรรมใหม่ของคนไทยยุคนี้ ยุคทีท่ กุ คนอยากจะมีตวั ตน อยากเป็นคนดัง โดยเสนอความสามารถ ของตัวเองให้คนอืน่ ได้ตดั สิน กระทัง่ องค์กรไม่วา่ จะเล็กแค่ไหน หรือ ใหญ่ระดับชาติ ก็ยงั ต้องมีเพจเป็นของตัวเองเพือ่ ใช้สอื่ สารกับ กลุม่ เป้าหมายได้โดยตรง ชอบอะไรไม่ชอบอะไรรูไ้ ด้ทนั ที ไม่เหมือน เมือ่ ก่อนทีก่ ว่าจะได้ Feedback จากลูกค้าแต่ละทีตอ้ งรอเก็บรายงาน หลายเดือน ส่วนตัวลูกค้าเองก็ได้การแก้ปญ ั หาทีร่ วดเร็วกว่าในอดีต 24/7 เชือ่ ว่าหลายคนก็มเี พจในดวงใจกันทัง้ นัน้ พร้อมกับเชือ่ อีกว่า หลายคนก็อาจจะมีเพจเป็นของตัวเอง วันนี้ 24/7 ไม่ได้มาสอนวิธสี ร้างเพจอย่างไรให้ยอด Like เยอะๆ แต่ เราจะขอพูดถึงวงการเพจในเมืองไทย ทีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งบน โลกออนไลน์ แต่นคี่ อื วัฒนธรรมใหม่ของคนไทยยุคนีเ้ ลยก็วา่ ได้

นอกจากนี้ ทีปกรยังเสริมทิ้งท้ายเรื่องของเพจว่า กระแสของ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวหรือ เว็บอิสระพวกเขาไม่ได้ทงิ้ เว็บไซต์เท่ากับทีค่ นไทยทิง้ เว็บไซต์ คนไทย เข้ามาเฟซบุ๊กแล้วจะทิ้งเว็บไซต์ตัวเอง แทบไม่มีการอัปเดตอีกเลย หันมาอัปเดตข้อมูลเนือ้ หาผ่านเฟซบุก๊ อย่างเดียว แต่คนต่างประเทศ ใช้เฟซบุก๊ ควบคูก่ บั เว็บไซต์อนื่ ด้วย โดยใช้เฟซบุก๊ เพือ่ ขับเคลือ่ นคน ไปทีเ่ ว็บไซต์ของตัวเอง เช่น เพจของอีโมติคอนแมว Pusheen ก็มเี พจ แต่ในเพจนั้นจะมีคอนเทนต์ส่วนหนึ่ง ถ้าอยากอ่านต่อต้องไปอ่าน ในเว็บเขาทีแ่ ปะ URL ลิงค์ไว้ เพราะเว็บเป็นพืน้ ทีท่ เี่ จ้าของคอนเทนต์ มีอสิ ระในการบริหารจัดการเรือ่ งต่างๆ ได้เอง โดยไม่ตอ้ งยึดติดกับ มาตรการบางอย่างของเฟซบุก๊ ทีเ่ ขาไม่สามารถฝากอนาคตไว้ได้

ลาก่อน Blog จ๋า ขอลาไปแฟนเพจ

หากยังจ�ำกันได้ ก่อนที่วัฒนธรรมการสร้างเพจจะเกิดขึ้น เราอาจเคยสร้างบล็อกเป็น ของตัวเองตามเว็บบล็อกต่างๆ ทีเ่ ปิดโอกาสให้เราสามารถสร้างพืน้ ทีส่ ว่ นตัวในการบอก เล่าเรือ่ งราวของตัวเองฟรีๆ ทัง้ MySpace, Space, Multiply หากเป็นบล็อกในเมืองไทย ก็คอื Bloggang เว็บบล็อกในเครือ Pantip.com และ Exteen.com ยุคที่บล็อกเฟื่องฟู วงการนักเขียนบ้านเราก็เกิดนักเขียนหน้าใหม่ฝีไม้ลายมือ แซบซ่าโดนใจส�ำนักพิมพ์ขนึ้ มามากมาย อย่าง a book ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นหมอตัดสายสะดือ ให้นกั เขียนใหม่หลายคน เช่น วิชยั หรือ Art Jeeno และ Sahred Toy ก็แจ้งเกิดจากบล็อก Exteen โดยส�ำนักพิมพ์ Salmon Books เป็นผูท้ ำ� คลอด นอกจากนีห้ ลายส�ำนักพิมพ์ ต่างก็กระโจนลงไปยังโลกออนไลน์เพื่อตามล่าหาต้นฉบับ และนักเขียนเจ๋งๆ กันที่ บล็อกแทบทัง้ สิน้ เรียกได้วา่ ส�ำนักพิมพ์ไหนไม่ทำ� ตามอาจตกเทรนด์ จนเกิดการแย่งชิง นักเขียนหน้าใหม่กม็ ใี ห้เห็นมาแล้ว กระทัง่ วันหนึง่ ก็ถงึ ยุคเสือ่ มของบล็อก - เกิดอะไรขึน้ ?

ขณะที่ ปรัชญา สิงห์โต บล็อกเกอร์ กราฟิกดีไซน์ นักพัฒนาเว็บ และเจ้าของฟอนต์ตระกูล iannnnn ให้ทศั นะเรือ่ งคนย้ายจากบล็อก ไปสูเ่ พจว่า หากเป็นตัวเขาเอง ทุกวันนีก้ ย็ งั คงเขียนบล็อกอยูต่ ามปกติ แต่คนคอมเมนต์หรือปฏิสมั พันธ์นอ้ ยลงกว่าเมือ่ ก่อนมาก ทีป่ ริมาณ คนเขี ย นบล็ อ กน้ อ ยลงนั้ น ไม่ น ่ า เกี่ ย วกั บ เพจโดยตรง แต่ เ ป็ น พฤติกรรมของคนที่ปรับตัวตามเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสังคม ออนไลน์มากกว่า เนื่องจากทุกอย่างตัดความยุ่งยากออกไปหมด อัปสเตตัสขึน้ เฟซบุก๊ ก็จบ ส่วนจะดีหรือไม่ดนี นั้ ว่ากันอีกเรือ่ ง เมื่อเทียบกันแล้วความตื่นตัวในการที่ผู้ใช้งานอยากจะมี ‘เนือ้ หา’ หรือ ‘ตัวตน’ ของตัวเองบนโลกออนไลน์โดยใช้พนื้ ทีท่ มี่ อี ยู่ อย่างเพจนั้นก็มีมากกว่าในยุคสมัยที่บล็อกรุ่งเรือง ส่วนหนึ่งมาจาก การใช้งานง่ายกว่าบล็อก การกระจายทีท่ วั่ ถึง และคนสามารถเข้าถึง อินเตอร์เน็ตได้มากขึน้ และหลายช่องทาง การเห็นโอกาสทีเ่ ปิดกว้าง รวมไปถึงการเขียนไอเดียของคนอื่นๆ การเห็นช่องว่างของโอกาส ที่หลายคนไม่เห็น หรือมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่อาจจะจับใจ คนหมู่มากได้โดยใช้สิ่งที่เฟซบุ๊กก�ำหนดให้ เหล่านี้จึงอาจเป็น สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้คนไทยนิยมสร้างบล็อกน้อยลง จนเกือบจะสูญพันธุ์ ส่วนเพจก็ได้รบั ความนิยมมากขึน้ แต่กใ็ ช่วา่ เพจจะไม่มวี นั สูญพันธุเ์ หมือนอย่างทีบ่ ล็อกเคยเป็น เพียงแต่ยคุ นี้ ‘เพจ’ ก�ำลังพีค

สิ่งที่ท�ำให้บล็อกเสื่อมถอยความนิยมคือ ‘เพจ’ การมาถึงของเพจท�ำให้บล็อก ทีเ่ คยได้รบั ความนิยมถูกเมินจากคนทีอ่ ยากเป็นนักเขียน หรืออยากเผยแพร่งานตัวเอง ให้หลุดออกมาจากโลกออนไลน์เพื่อขยายอาณาเขตสู่โลกจริงเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น หลายคนหันมาสนใจสร้างเพจมากขึน้ อย่างชัดเจน ทีปกร วุฒพิ ทิ ยามงคล อดีตผูก้ อ่ ตัง้ เว็บบล็อก Exteen.com เล่าว่า การสร้างเพจในยุคนี้เป็นโมเดลเดียวกันกับการสร้าง บล็อกในยุคก่อน คือ เริม่ ต้นจากอยากเผยแพร่ผลงานตัวเองเพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับจนได้เผยแพร่ผลงานสูน่ อกโลกออนไลน์ การสร้างเพจก็คอื โมเดลเดียวกัน ส่วนสมมติฐานทีท่ ำ� ให้คนย้ายจากบล็อกมาสูเ่ พจ ก็อาจจะมีเหตุผลดังนี้

2. ติดตาม Feedback ได้เร็ว : เฟซบุก๊ มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า Like และ Share ในการติดตามความนิยมของเพจ ซึง่ วัดกันได้งา่ ย และสามารถตัง้ รับได้วา่ จะโพสต์อะไรต่อ เป็นเชิงโยนหินถามทาง ถ้าจับจังหวะได้วา่ โพสต์แนวไหน เรียกแขกได้เยอะ ก็สามารถเดินตามทางนั้นได้ต่อ และควรหมัน่ ขยันเช็กผลตอบรับบ่อยๆ ไม่แน่เสมอไปที่ เนือ้ หาวันนีไ้ ด้รบั ความนิยม แต่สปั ดาห์หน้าอาจจะเสือ่ ม ความนิยมได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือ

1. สร้างง่าย : เพจสร้างง่ายกว่าบล็อก เราอาจแค่ใช้เวลาเพียง 15 วินาที คลิกๆๆๆ จบ

3.

ได้รับเพจมาเป็นของตัวเองทันที และไม่ต้องปรับแต่งอะไรอีกต่อไป เราท�ำหน้าที่ อัป Content ทีม่ นั่ ใจว่าแจ่มแมวทีส่ ดุ แล้วฝากอนาคตไว้ (ถ้ามันดังนะ) ขณะทีบ่ ล็อก นอกเหนือจากจะต้องมานั่งบรรจงสร้างเนื้อหาแล้ว ยังต้องอุทิศเวลาในการปรับแต่ง ให้บล็อกของเราดูนา่ สนใจ ไม่อย่างนัน้ ก็ทนใช้ฟอร์แมตทีบ่ ล็อกให้มา ซึง่ ก็แน่นอนว่า มันซ�ำ้ กับอีกหลายคน แบบนีไ้ ม่เท่! อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยก็ไม่มี นอกเหนือจากค่าอินเตอร์เน็ต และเวลาที่เราต้องเสียไป ถ้าสร้างแล้วไม่ถูกใจ ไม่ติดตลาด ก็ลบทิ้ง หรือปล่อยไว้ แล้วสร้างใหม่ได้เรื่อยๆ เพจหลายเพจก็เกิดจากความคิดมันๆ ที่ท�ำแล้วไม่หวังอะไร แต่บงั เอิญดัง ยอดไลค์พงุ่ ทะยานเป็นจรวดติดเทอร์โบ แต่กบั อีกเพจทีส่ ร้างอย่างตัง้ ใจ ยอดไลค์ตอ่ วันต้องไม่ตำ�่ กว่าหลักพัน กลับแป้กสนิท เพจเงียบไม่ตา่ งอะไรกับป่าช้า

กระจายได้ไว : ปัจจุบันคนไทยมีชีวิตอยู่บน เฟซบุก๊ เยอะกว่าเว็บอืน่ ๆ หากใครสักคนกด Like หรือ Share เพจที่เราบรรจงสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ (จะ ด้วยตั้งใจสร้างเพราะเอามัน หรือสร้างเพราะอยากดัง ก็แล้วแต่) เพือ่ นเราจะเห็นเพจนัน้ บน News Feed ถ้าทุกอย่าง โดนใจคนหมูม่ าก ก็ไม่แปลกทีเ่ พจจะดังแบบข้ามคืนได้ การแพร่กระจายไวดุจ G ไวรัสนี่เอง จึงท�ำให้หลายคน หันมาลงแรงกับเพจ ผิดกับบล็อกทีแ่ พร่กระจายได้เนิบช้า บางคนสร้างบล็อกแทบตาย เนือ้ หาดีแค่ไหน ถ้าคนไม่ เข้าไปอ่าน ไม่ตดิ โผบล็อกยอดนิยมก็จบเห่

Did you know?

Pages Manager แอพฯ เพือ่ คนสร้างเพจ

เฟซบุก๊ นอกเหนือจากพัฒนาแอพฯ ส�ำหรับ เล่นเฟซบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีต่ า่ งๆ อาทิ Smartphone หรือ Tablet แล้ว ยังสร้างแอพฯ ส�ำหรับดูแลแฟนเพจโดยเฉพาะขึน้ มา คือ Pages Manager โดยเราสามารถสัง่ โพสต์ เนือ้ หาล่วงหน้า หรือปรับแก้ไขเนือ้ หา ตอบ ลูกเพจ ไปจนถึงสัง่ บล็อกลูกเพจได้ หลายฟังก์ชนั เกือบเทียบเท่ากับการดูแลเพจผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์แล้ว

24 7 - 15


จากเพจ ‘การ์ตนู ตัดจบ’

ใครบ้างสร้างเพจ

แย้-นนทพร ธีระวัฒนสุข

ถ้าตัง้ ค�ำถามว่าใครบ้างทีส่ ร้างเพจนัน้ ตอบได้เลยว่า - ทุกคน กฎกติกาของการสร้างเพจระบุไว้ในเฟซบุก๊ ว่า ใครก็ได้ หรือองค์กรไหนก็ได้ ทุกคนสามารถสร้างเพจได้ทงั้ นัน้ และฟรี (แต่ปจั จุบนั เฟซบุก๊ ก็กดดันให้ผสู้ ร้างเพจเพือ่ หาก�ำไรอาจจะต้องจ่ายเงินเพือ่ ให้โพสต์ของตัวเองถูก เผยแพร่ได้มากขึน้ ) เรือ่ งนีห้ ลายคนคงรูก้ นั แต่คำ� ถามคือ ใครบ้างทีน่ ยิ มสร้างแฟนเพจ ถ้าจะให้แบ่งหมวดหมู่ กันจริงๆ แบบไม่องิ ตามทีเ่ ฟซบุก๊ ก�ำหนด จากหลายร้อย หลายพัน หลายหมืน่ เพจทีม่ ผี สู้ ร้างเป็นคนไทย ของคนไทยเราได้จำ� แนกออกมาเป็นประเภทของคนทีส่ ร้างเพจได้คร่าวๆ ตามนี้

Manga มันดีงะ

การ์ตนู เป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงคนได้ทกุ กลุม่ เพราะเสพง่าย เข้าใจ ไม่ยาก การ์ตนู จึงเป็นอีกหนึง่ เนือ้ หาทีถ่ กู น�ำมาสร้างเป็นเพจ และแจ้งเกิดนักเขียนการ์ตูนหลายคน เหมือนที่นักเขียน การ์ตนู ยุคบล็อกเฟือ่ งฟูเคยท�ำได้ นักเขียนการ์ตนู ทีท่ ำ� เพจ ได้โดนใจส่วนใหญ่จะจับหลักโดยการวาดการ์ตนู แก๊ก ทีย่ งั คงเน้นความฮาเป็นเนือ้ หาหลัก บวกกับการประชดประชัน เสียดสีสงั คม ตรงกับสถานการณ์ปจั จุบนั ก็ชว่ ยเรียกยอดไลค์ แอนด์แชร์ได้ไม่ยาก นักเขียนการ์ตูนที่โด่งดังจากการท�ำเพจมีหลายคนที่ ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ ท�ำให้โลกรูว้ า่ คนไทยวาดรูปกันเก่ง ชะมัด เนื้อหาก็สุดติ่งกระดิ่งแมว อาทิ จ็อด 8ริ้ว, กาตูนร์ ระทม, การ์ตนู ตัดจบ, Mu Firodendon, SquidMan.ExE Arts & Works หรือมานี มีแชร์ ยิง่ เฟซบุก๊ ไม่มบี รรณาธิการ คอยควบคุมเนื้อหา ท�ำให้การ์ตูนถูกสื่อออกมาได้ตรง คมคาย และบางครั้งแรงถึงขั้นร้องซี้ด! นี่จึงอาจจะเป็น อีกหนึง่ ข้อดีของเพจทีไ่ ม่มใี ครมาเซ็นเซอร์เนือ้ หา นอกจาก เจ้ า ของเพจเองที่ มี ธ งอยู ่ ใ นใจ ยอมรั บ ว่ า การ์ ตู น ก็ มั น แต่มกุ บางอันก็นะ...เถือ่ นไปหรือเปล่า

จิว๋ จิว๋ VRZO

ของดีมีโชว์ เก็บไว้ท�ำไมคะ

เราอยากจะสร้างเพจของตัวเองเพราะเราอยากสร้างคอมมูนิตี้ ของเราเอง โดยทีเ่ ราอยากเป็นศูนย์กลางจักรวาล อยากเป็นเซเลบฯ เป็น Influencer บนโลกออนไลน์เราก็แค่สร้างเพจขึ้นมาแล้วอัป Content บ่อยๆ ส่วนใหญ่งา่ ยทีส่ ดุ ในการสร้างผลงานเพือ่ เรียกยอด Like & Share คือโพสต์รปู ตัวเองน่ารักๆ เซ็กซี่ หรือวาบหวิว 18+ ก็สามารถท�ำได้ในสิ่งที่ไม่เกินลิมิตของพี่มาร์ก ซักฯ ส่วนใหญ่ เพจโชว์เนือ้ หนัง และหนังหน้าตัวเอง หากสวยจริงไม่ตอ้ งกลัว คุณจะได้ ในสิ่งที่ต้องการทันที ถ้าไม่มียอดไลค์จากแฟนๆ ของเพจเท่าที่ควร ก็ตอ้ งพิจารณาตัวเองใหม่วา่ มันพลาดเพราะอะไรกันน้า เอ...

ท�ำเอาฮา

เรื่องตลกเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนได้ง่ายที่สุด จึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็น เพจตลกๆ ผุดขึน้ มามาก ทีพ่ คี สุดๆ และอาจจะถือได้วา่ เป็นเพจแรกๆ ทีเ่ ล่นมุกตลก คือ 9gags in thai ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากเว็บสร้าง แก๊กและแชร์แก๊ก 9gags และ Buffalo Gags เพจเล่นมุกควายๆ อารมณ์ตลกคาเฟ่ ทีถ่ กู ปรุงใหม่ให้ถกู ใจคนยุคโซเชียล ต่อมาภายหลัง ก็มีเพจท�ำมุกตลกออกมาเพียบเป็นดอกเห็ดมัสซึซากะ แป้กบ้าง ฮาบ้าง แต่สว่ นใหญ่จะออกแนวตลกฝืด และไม่สร้างสรรค์ บางเพจ ก็กอ๊ ปมุกกันมาดือ้ ๆ ไม่ให้เครดิต ดราม่ากันไป นอกจากเพจทีส่ ร้างมา เล่นมุกตลกแล้ว ยังมีเพจทีส่ ร้างขึน้ มาเอาฮา แต่ใช้รปู จริงเพือ่ ตัดต่อ ใส่เรือ่ งราวลงไปให้ฮา เช่น เพจ ‘เฮ้ย! นีม่ นั ตัดต่อชัด ชัด’ ทีส่ ามารถ ตัดต่อมุกตลกได้เป็นเรือ่ งเป็นราว อ่านสนุก มุกกระจาย

16 - 24 7

คมไปไหน

สืบเนือ่ งจากโลกออนไลน์บม่ เพาะนิสยั การเสพอะไรสัน้ ๆ ง่ายๆ ท�ำให้นสิ ยั การเสพข้อมูลของคนเปลีย่ นไป ค�ำคม สัน้ ๆ เลยได้รบั ความนิยม และเรียกยอดแชร์ได้เยอะมากๆ ยิ่ ง ค� ำ คมไหนโดนใจสุ ด ๆ แบบว่ า เออ...คิ ด ได้ ไ ง เช่น ค�ำคมเสี่ยวๆ จีบสาวของเพจ ‘สมาคมมุขเสี่ยวๆ’ ทีเ่ คยโด่งดังมากๆ เมือ่ 2 ปีกอ่ น หรือเพจค�ำคมทีใ่ ห้กำ� ลังใจ ค�ำคมที่ดูกวนอวัยวะเบื้องล่าง หรือค� ำคมจากคนดัง จุดเด่นของเพจประเภทค�ำคมคือ จะพูดอะไรก็ได้ ขอแค่ กระชากใจลูกเพจเป็นพอ


สร้างเพจขึน้ มาเพือ่ แสดงความเห็น บอกเล่าเรือ่ งราวในสังคม ด้วยภาษาท่าทางการเล่าทีไ่ ม่แคร์สอื่ ไม่กลัวการเซ็นเซอร์ หยาบ ได้เต็มที่ และไม่มกี ารโดนแทรกแซง ความคิดทีว่ จิ ารณ์สงั คม แรงๆ จึงได้รับการกดแสดงความถูกใจกันเป็นหลักพัน ค่อน ไปทางหลักหมืน่ เช่น ‘สมรัก พรรคเพือ่ เก้ง.’ ‘Drama-addict’ หรือ ‘โหดสัส’ ทีโ่ ด่งดังมาจากการวิพากษ์สงั คม และไปเกรียน ตามเพจต่างๆ ทีห่ ลายคนกังขา เพจเหล่านีท้ ำ� หน้าทีไ่ ม่ตา่ งจาก กระบอกเสียงเพื่อพูด (จริงๆ เรียกว่าด่า น่าจะถูกกว่า) แทน ความในใจของหลายคน

คนของประชาชน

เพจทีเ่ กีย่ วกับคนของประชาชนมีหลายเวอร์ชนั่ คือ นักแสดง ดารา นักร้อง นักการเมือง นักเขียน และหลายๆ คนทีเ่ ราอนุมานเอาเอง ได้ว่าพวกเขาคือคนของประชาชน โดยยึดหลักจากการที่บุคคล หรือกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ในสังคมเป็น วงกว้าง (ฉะนัน้ ถ้าป้าแม่คา้ ขายข้าวปากซอยสร้างเพจขึน้ มา ถามว่าเป็น เพจคนของประชาชนไหม แม้จะทรงอิทธิพลต่อปากท้อง แต่เราก็ ไม่นับ เพราะป้าแกไม่ดัง จบนะ) ส่วนใหญ่เพจเหล่านี้จะดูแลโดย แฟนคลับ หรือทีมงานทีเ่ ราเรียกกันว่า ‘แอดมิน’ ท�ำหน้าทีค่ อยอัปรูป อัปกิจกรรม อัปภาพเก๋ๆ ของพวกเขาและเธอทัง้ หลาย บางครัง้ ก็ใช้เป็น พื้นที่พีอาร์สารพัด ตั้งแต่หนังเรื่องใหม่ไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวของ เพื่อนสนิท บางครั้งก็มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องบนเพจด้วย เช่น การ โฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือการแชร์คลิปโฆษณามายังเพจตัวเอง บางเพจ แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ทำ� ขึน้ มา แต่กม็ กี ารเอาคาแร็กเตอร์มาสร้างเป็นเพจ แล้วใส่มกุ ลงไปเพือ่ ความสนุก อี ก ประเภทคื อ คนของประชาชนที่ ใ นสั ง คมปกติ เ ขาคื อ คนธรรมดา แต่มาโด่งดังบนโลกออนไลน์ ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการ

สุดท้ายคือเพจ ทีใ่ ช้สตั ว์เป็นจุดดึงดูดยอด Like ง่ายๆ คือ ใช้ ค วามน่ า รั ก ของสั ต ว์ เ ลี้ ย งตั ว เอง เจ้ า ของเพจก็ ไ ม่ ต ้ อ ง ท�ำอะไรมาก แค่น�ำรูปทีค่ ดิ ว่าน่ารักทีส่ ดุ ในโลกของสัตว์เลีย้ ง ตั ว เองมาโพสต์ ล งเพจ ถ้ า บั ง เอิ ญ สั ต ว์ เ ลี้ ย งของเราน่ า รั ก ระดับโดนจริตคนหมู่มากก็เตรียมกลายเป็นเพจฮิตได้เลย บางครั้งไม่ต้องเป็นสัตว์เลี้ยง แต่เป็นสัตว์ข้างถนนก็ดังได้ เช่น เพจแมวอโศก ทีอ่ ยูด่ ๆี ก็ดงั ซะอย่างนัน้ ถือว่าเป็นความโชคดี ของแมวที่มาอยู่ในช่วงแมวเป็นกระแสป๊อปพอดี ส่วนแมวคง งงๆ ว่าพวกมนุษย์มารุมถ่ายรูปชัน้ ท�ำไม เมีย้ ว!

องค์กรยุคใหม่ต้องใช้เพจ

รูปๆ ค�ำๆ

โลกออนไลน์ท�ำให้ความอดทนของคนลดลง สวนทางกับสปีดของ อินเตอร์เน็ตทีม่ ากขึน้ ข้อความทีย่ ดื ยาวซึง่ ปรากฏอยูบ่ นโลกออนไลน์ ไม่คอ่ ยมีใครอ่านจนจบ จนเกิดข้อความแดกดันคนบนโลกออนไลน์ ว่า คนไทยอ่านอะไรไม่เกิน 7 บรรทัด แต่หากเป็นข้อความสั้นๆ ความยาวไม่มาก มากสุดไม่เกิน 2 บรรทัดมักได้รบั ความนิยม และ เมื่อมีภาพประกอบเข้ามาด้วยยิ่งท�ำให้ Content ดูอิมแพ็คอารีน่า มากๆ ยิง่ ค�ำโดนใจ ภาพโดนจิต ยิง่ เรียกยอด Like และ Share ได้งา่ ยๆ ส่วนคอนเซ็ปต์ของเพจประเภทรูปๆ ค�ำๆ ก็ตา่ งกันไป มีทงั้ แนวตลก สร้างสรรค์ อาทิ ‘Eat All Day’ แนวน่ารักชวนคิด อาทิ ‘คิว้ ต�ำ่ ’ หรือ แนวเกรียนเรียกพี่ ‘คิดว่าดีก็ท�ำไป’ หลายเพจที่ดังก็ถูกส�ำนักพิมพ์จีบไป ออกพ็อกเก็ตบุ๊กเรียบร้อยโรงเรียน ส�ำนักพิมพ์ นอกจากนี้เพจที่ใช้ภาพ กราฟิก ประกอบค�ำทีเ่ รียกว่า อินโฟ กราฟิก ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนือ่ งจากอ่านง่าย แชร์ได้ไว

องค์กรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ยุคนี้ล้วน แล้วแต่มีเพจเป็นของตัวเอง ด้วย 2 จุดประสงค์ คือ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร เพราะ สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเพจมีพลังที่ไม่ต่างอะไรกับ สือ่ สิง่ พิมพ์ หรือโทรทัศน์ วิทยุ แถมยังสามารถวัดเรตติง้ ได้อย่างรวดเร็วแทบจะในทันทีผา่ นยอด Like และ Share ท�ำให้การวางแผนการตลาดง่ายขึน้ ในบางครัง้ เพจก็ยงั เป็นพืน้ ทีช่ วนลูกค้ามาร่วมสนุก ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย อีกจุดประสงค์หนึง่ คือ การท�ำเพจเพือ่ สร้างเนือ้ หา ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรตัวเอง และแทบจะไม่มกี ารโฆษณา ใดๆ เพื่อไม่ให้ดูฮาร์ดเซลส์มากเกินไป เช่น เพจ PTT Motor Sport ก็จะพูดถึงเรื่องของแวดวงยานยนต์ และ ข่าวความเคลื่อนไหวของกีฬามอเตอร์สปอร์ต แทบจะ ไม่มีการพูดถึงสินค้าและบริการอะไรเลย ภาพลักษณ์ ของเพจนี้จึงไม่ต่างอะไรกับเพจส�ำนักข่าวยานยนต์ ซึง่ ในสายตาของลูกเพจ เพจแนวนีจ้ ะดูเป็นมิตรมากกว่า เพจทีป่ ระกาศขายของตรงๆ

ท�ำเพจอย่างไร

ให้โดนใจมวลมหาประชาชน

สร้างเพจนัน้ ง่ายนิดเดียว ใครสักคนบอกไว้ แต่จะสร้างเพจอย่างไรให้โดนใจมวลมหาประชาชนนี่ไม่ง่ายเลย แม้บางเพจที่เราเห็นว่ามันดังได้ยังไง เนื้อหาก็ไม่มีอะไร แบบนี้เรา ก็ทำ� ได้ ซึง่ ในความเป็นจริงมันไม่งา่ ยอย่างนัน้ เลย และนีค่ อื แนวทาง คร่าวๆ ในการสร้างเพจให้โดนใจมวลมหาประชาชนชาวออนไลน์ อาจใช้ได้ไม่จริง แต่กพ็ ออ้างอิงได้บา้ ง 1. ไม่เหมือนใคร : ผูบ้ ริโภคเพจมักชอบอะไรทีแ่ ปลกใหม่ ฉะนัน้ ถ้าเราเห็นว่าเพจที่เราก�ำลังจะน�ำเสนอยังไม่มีใครท�ำ ก็รีบท�ำเลย อย่าไปเดินตามรอยใคร เพราะนอกจากคุณจะไม่ดังแล้ว ยังจะโดน กล่าวหาว่าเป็นเพจขีก้ อ๊ ปก็เป็นได้ 2. ทันข่าว : ข่าวบนโลกออนไลน์นนั้ มาไวไปไว ถ้าใครจับกระแส สังคมได้ แล้วสร้างเนือ้ หาให้ตรงกับกระแสลมความฮิต ถ้ามันโดนใจ คุณจะได้อานิสงส์ฮติ ติดลมบนไปด้วย อย่างน้อยแค่ชวั่ คราวก็ยงั ดี 3. มองข้ามความอาย : ยุคนีส้ ภุ าษิตทีว่ า่ ด้านได้ อายอด ยังคง แข็งแรงและได้ผลเสมอ ยิ่งถ้าคุณอยากเป็นคนดังในโลกออนไลน์ การกล้าแสดงออกถือเป็นจุดขายทีส่ ำ� คัญ แต่ขนึ้ อยูว่ า่ คุณจะแสดงออก ยังไง ถ้าไม่แคร์สังคม อยากจะโชว์สิ่งของที่พ่อแม่ให้มาอย่างเต็มที่ ก็เชิญ แต่บางคนที่ฉลาดกว่านั้นก็จะโชว์ศักยภาพด้านอื่นๆ ที่ผ่าน การคิดมาแล้ว เช่น แม่บา้ นมีหนวด หรือเซ็กซีแ่ พนเค้ก แบบนีน้ า่ ชืน่ ชม กว่าเยอะ 4. ทันความสนใจของคน : อย่าเพิ่งดีใจว่าวันนี้เพจคุณมีคน เข้ามา Like ไม่ตำ�่ กว่าหลักหมืน่ ต่อวัน เพราะอาทิตย์หน้ายอด Like ของคุณอาจจะหายเรียบ เพราะปรับตัวสูเ้ พจคูแ่ ข่งหรือเพจทีม่ แี นวทาง คล้ายคุณไม่ได้ ยุคนีค้ นเรามีเวลาเท่ากัน แต่เพจมีมากขึน้ จะคาดหวัง ให้เกิดความภักดีต่อเพจคงยาก ฉะนั้นต้องหมั่นปรับตัวให้ทัน ทุกการเปลีย่ นแปลงและความสนใจ 5. ต่อยอดเป็น : คนทีม่ องเห็นว่าเพจทีฮ่ ติ ๆ อยูใ่ นขณะนี้ หรืออาจ จะเป็นเพจทีก่ ำ� ลังฮิตอยูน่ นั้ ยังขาดองค์ประกอบบางอย่างทีถ่ า้ เกิดใส่ เข้าไปเพจจะดังยิง่ กว่านีก้ ไ็ ด้ ถ้าคุณมองเห็นช่องทางนัน้ และต่อยอด ออกมาเป็นเพจใหม่ทพี่ รีเซนต์ได้แจ่มจรัสจับใจคนบนโลกออนไลน์ ก็เตรียมดังได้เลย เช่น ยุคทีค่ ำ� คมดังมาก แต่มคี นเอาไปต่อยอดด้วยการ เพิม่ รูปประกอบค�ำคมเข้าไปเพือ่ ความน่าสนใจ คนก็แชร์กนั เกลือ่ น ยังไม่พอ มีรูปประกอบค�ำคมแล้วก็มีคนต่อยอดค�ำคมและรูปภาพ ด้วยการสร้างค�ำคมแบบเฉพาะ เช่น ค�ำคมตลกและภาพประกอบ ทีต่ ลกๆ ขึน้ มา ยิง่ ดูแปลก แตกต่างจากค�ำคมเท่ๆ ทีแ่ ชร์กนั เกลือ่ นเฟซ 6. วางแผนได้ : ถึงแม้จะบอกว่าหลายเพจเกิดขึ้นมาได้เพราะ ความฟลุก แต่อย่าลืมว่าฟลุกอย่างเดียวมันก็อยู่ได้ไม่นาน ต้อง วางแผนเป็น และวางจุดยืนในการน�ำเสนอเนือ้ หาของตัวเองให้มนั่ คง มีการวางแผนการโพสต์เนือ้ หาทีแ่ ยบยล ควรรูว้ า่ เวลาไหนควรโพสต์ เรื่องอะไร ช่วงเวลาไหนเหมาะกับการเรียกแขก ไปจนถึงเนื้อหา ทีก่ ำ� ลังจะโพสต์นนั้ เหมาะกับช่วงเวลาใด 7. เก่ง : ถ้าคุณเก่ง ทุกอย่างจะง่ายขึน้ ทันที จบนะ 8. เงินถึง : ทัง้ หมดทัง้ มวลนีต้ อ่ ให้ไม่เหมือนใคร, ทันข่าว, มองข้าม ความอาย, ทันความสนใจของคน, ต่อยอดเป็น, วางแผนได้ และเก่ง ยังไม่พอ ถ้าเงินไม่ถงึ โอกาสทีเ่ พจจะได้เข้าสูห่ น้า News Feed ของ มวลมหาชนคงยาก เพราะเฟซบุ ๊ ก ได้ ป รั บ ให้ ก ารแสดงผลของ เนือ้ หาจากเพจแสดงแบบแรนดอม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอด Like ในเพจราวๆ 2–3%

จากเพจ Eat All Day

24 7 - 17


รวยด้วยเพจ

เพจยอดฮิตคนไทย

10 อันดับ

ช่องทางท�ำกินในปัจจุบันขยายมาถึงเฟซบุ๊กแล้วเรียบร้อย ในอดีต การสร้างเพจอาจเกิดขึ้นเพราะอยากจะท�ำอะไรสนุกๆ เพื่อกระจาย ผลงานให้คนอืน่ ได้เห็น แต่เมือ่ มีผลตอบรับเป็นวงกว้าง และแวดวง เอเยนซีหรือโฆษณาเองก็เล็งเห็นว่า พืน้ ทีข่ องเพจมีมลู ค่ามากกว่าแค่ ท�ำการประชาสัมพันธ์ หรือแค่ท�ำเอามัน และจากพฤติกรรมของ ผู้บริโภคเฟซบุ๊ก พบว่าคนไทยมีจ�ำนวนแอคเคานท์ผู้ใช้เฟซบุ๊กถึง 14.6 ล้านบัญชี (อ้างอิงจาก socialbakers.com เมือ่ ปี 2556) โดย กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกถึง 8 ล้านคน จึงไม่แปลกทีค่ นทีม่ ไี อเดียท�ำธุรกิจมองเห็นเฟซบุก๊ เป็นช่องทางท�ำกิน ทีเ่ จ้าของธุรกิจต้องให้ความส�ำคัญกับการท�ำเพจ

(คิดยอด Like จากยอดผูใ้ ช้งานในประเทศไทยเท่านัน้ )

รับสร้างเพจ : การท�ำเพจ เป็นอีกบริการหนึง่ ทีเ่ อเยนซี และบริษทั รับท�ำคอนเทนต์ตา่ งๆ มีเพือ่ เสิรฟ์ ให้แก่องค์กร หรือใครก็ตามทีอ่ ยาก สร้างเพจเป็นของตัวเอง และสร้าง Content เป็นของตัวเองเพือ่ ปรับ ภาคลักษณ์ ย�ำ้ จุดยืน รวมไปถึงช่วยประชาสัมพันธ์ดว้ ย ส่วนราคาค่าตัว ก็ตามแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่ผู้ที่รับหน้าที่สร้างเพจจะรับบทเป็น แอดมิน และท�ำ Content เพื่อป้อนไปยังเพจอย่างต่อเนื่องทุกวัน โต้ตอบสนทนากับลูกเพจ บางส่วนก็รับหน้าที่รวบรวมปัญหาและ ตอบค�ำถามแก่ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาเป็นแฟนของเพจด้วยตามออปชัน่ เสริม บริการเพิ่มยอด Like : อีกบริการหนึ่งคือ การบริการเพิ่มยอด Like ให้กบั เพจ ซึง่ เหมาะส�ำหรับเพจทีเ่ กิดมาใหม่ แต่อยากให้ตดิ ตา ชาวเฟซบุก๊ เร็วๆ หรือต้องการน�ำยอดไลค์ของเพจไปขายพืน้ ทีโ่ ฆษณา จึงต้องใช้บริการรับปัม๊ ป์ยอด Like อยากได้กี่ Like จะมีทมี งานช่วยปัม๊ ป์ให้ ยอด Like ทีเ่ ยอะแยะมหาศาลนัน้ ในความเป็นจริงแล้วคนที่ Like ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายของเพจนั้นเลย บ่อยครั้งเราจึงเห็นเพจที่มียอดไลค์ หลักหมืน่ หลักแสน แต่การปฏิสมั พันธ์ของลูกเพจกับเพจแทบไม่มี

ร้านค้าหน้าเพจ : ในอดีตเคยมีเว็บที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ สร้างร้านค้าออนไลน์ได้ พร้อมมีฟังก์ชันในการช่วยสั่งซื้อสินค้า แต่ส่วนใหญ่หน้าเว็บจะออกแบบได้ง่อยๆ อาจดูไม่ค่อยสวย และ การปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าและคนขายอาจจะน้อย และไม่คอ่ ยสะดวก แต่เพจก็สามารถท�ำหน้าที่เป็นร้านค้าออนไลน์ได้ และยังง่ายต่อ การติดต่อ รวมไปถึงง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า อีกทั้งการเปิด ร้านค้าออนไลน์บนเพจก็ได้รบั ความนิยม ไม่ตอ้ งเสียเงินท�ำเว็บไซต์ ก็สามารถขายของได้งา่ ยๆ

18 - 24 7

2

ตัน ภาสกรนที 4.2 ล้านไลค์

3

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ 3.9 ล้านไลค์

4

YouLike (คลิปเด็ด) 2.7 ล้านไลค์

5

อัพยิม้ ดอทคอม บริการเติมรอยยิม้ 24 ชม. 2.6 ล้านไลค์

6

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี 2.5 ล้านไลค์

7

สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก 2.476 ล้านไลค์

8

ไพ่เท็กซัส 2.471 ล้านไลค์

9

NerKoo.com เนือ้ คู่ แชท หาคู่ หาแฟน 2.3 ล้านไลค์

10

สร้างเพจขาย : มีธุรกิจ สร้ า งเพจขายเป็ น เรื่ อ ง เ ป ็ น ร า ว กั น ม า ตั้ ง แ ต ่ เฟซบุ ๊ ก เปิ ด ให้ ใ ช้ ร ะบบ เพจใหม่ๆ โดยผู้สร้างเพจ เพือ่ ขายนัน้ จะท�ำ Content ขึน้ มาง่ายๆ แต่เรียก Like ได้ มหาศาล ส่วนใหญ่จะเป็น ค�ำคมที่ก๊อปปี้เนื้อหาจาก เพจใหญ่มาโพสต์ หรือโพสต์ภาพสะเทือนใจ ล่อหลอกให้คนมาไลค์ จนเมื่อยอดไลค์สุกงอมได้ที่ ตัวเลขอยู่ที่แสนไลค์ขึ้นไป ก็สามารถ ขายได้แล้วในราคาเริม่ ต้นราวๆ 2 หมืน่ บาท ส�ำหรับเพจทีม่ ยี อดไลค์ เฉียดแสน แต่วิธีนี้ผิดกฎของเฟซบุ๊กและเพจ ที่เข้าข่ายสร้างมา เพือ่ ขายก็จะโดนแบนในทีส่ ดุ สร้างเพจเพือ่ ขายพืน้ ทีโ่ ฆษณา : หลายเพจทีแ่ จ้งเกิดได้นนั้ หากมี ยอดผูเ้ ข้ามาดูเพจ และมียอดปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพจกับลูกเพจ จนมี ตัวเลขอ้างอิงยืนยันทีช่ ดั เจน ก็อาจจะมีเอเยนซีโฆษณาเข้ามาติดต่อ เพือ่ ขอให้ลงโฆษณาในเพจ ทีม่ ตี งั้ แต่รปู แบบของการประกาศโฆษณา กันโต้งๆ ไปเลยว่าโฆษณาขายของจ้า หรือการคิดคอนเทนต์เพือ่ ให้ เข้ากับเพจและเนียนใส่โฆษณาลงไปเพือ่ ไม่ให้ดฮู าร์ดเซลส์ บางกรณี อาจมีการปรับเปลีย่ นรูปโปรไฟล์ หรือ Cover ชัว่ คราวเพือ่ ให้ลกู เพจ เดาได้วา่ มีโฆษณาของอะไร

1

Facebook for Every Phone 12.2 ล้านไลค์

คนอวดผี 2.2 ล้านไลค์

(อ้างอิงจาก socialbakers.com เมือ่ ปี 2556)

life OF Page 1

2

3 4 5

โดนก๊อปปีแ้ นวคิดเพจไปเป็นเพจเสิน่ เจิน้ (เพจปลอม) ท�ำเสือ้ ขาย

6

มีโฆษณามาติดต่อ

7

มีดราม่า (กรณีทเี่ พจดังมากๆ แล้วอีโก้สงู ตามยอดไลค์จะมีดราม่าบ่อยมาก)

8

ความนิยมเสือ่ ม

9

ชิงขายเพจก่อนความนิยมตก

สร้างเพจ 1.1 เพจดัง 1.2 เพจดับ ส�ำนักพิมพ์เชิญไปออกหนังสือ / สือ่ ติดต่อสัมภาษณ์ โดนก๊อปปีเ้ นือ้ หา

10 ความนิยมตก

10.1 ปิดเพจ 10.2 ปล่อยเพจร้าง 10.3 ก่อดราม่ากระชากความนิยมครัง้ สุดท้าย (ถ้าท�ำได้)

อิทธิพลของเพจ

ต่อคนรับสารในปัจจุบัน ณัฐชนน มหาอิทธิดล

บรรณาธิการบริหาร / ผู้ก่อตั้งส�ำนักพิมพ์ Salmon Books

“เฟซบุ ๊ ก ส่ ง ผลหลายอย่ า ง เรื่องการรับสารของคนอ่าน หนังสือที่เปลี่ยนไปก็เป็นอีก ทางหนึง่ แต่มนั ก็ไม่เปลีย่ นไป ทั้งหมดนะ ผมเชื่อว่าหนังสือ วรรณกรรม เรือ่ งสัน้ นิยายแปล ก็ยังมีคนอ่านอยู่ แต่เฟซบุ๊ก มันค่อนข้างเล่นกับพฤติกรรม ของคน มันท�ำให้คนตกยุคไม่ได้ เพราะคนแข่งกันรู้ แข่งกันดู แข่งกัน สแกนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหน้า Wall ทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่การ พลิกหน้ากระดาษ แต่อยู่ที่การสกอลล์เมาท์แล้ว และเฟซบุ๊ก เป็นมีเดียที่เข้าถึงง่าย ใช้เวลาอยู่กับมันมาก และการสื่อถึงคน ได้งา่ ยทีส่ ดุ ก็คอื ภาพ ถ้ามีภาพก็ได้เปรียบในการดึงความสนใจได้งา่ ย มันไม่ใช่แค่ค�ำคมอย่างเดียวที่ดึงดูดคนได้ แต่ถามว่าภาพท�ำให้ พฤติกรรมของคนอ่านเปลีย่ นไหม ผมคิดว่าไม่ เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ภาพก็เป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดคนมาตัง้ นานแล้ว มันจะมีประเพณีหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกของเพจ คือ วาดและเขียน ซึง่ ต่อมาถูกน�ำมาตีพมิ พ์ และมันน่าจะเป็นหนังสือแขนงใหม่ทไี่ ด้รบั ความนิยม แต่มนั ก็ไม่ได้หมายความว่าจะท�ำให้เกิดกระแสหลักของ หนังสือประเภทนี้ จริงๆ อาจแค่ได้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้ เพราะมันคือ สิง่ ใหม่ และมันก็แค่แชร์งา่ ยดีเพราะมีภาพ ทว่าทีส่ ดุ แล้วคนทีเ่ ขียน หนังสือสนุกจริงๆ ผลงานเขาก็ยงั ขายดีอยู่ อย่าง นิว้ กลม เขาเคยโพสต์ ภาพการ์ตนู ไหม หรือ วิชยั (วิชยั มาตกุล) ก็ไม่เคยโพสต์ภาพการ์ตนู หรือท�ำอะไรทีเ่ พจดังๆ เขาท�ำ หนังสือก็ยงั ขายดี”

เอม Slur-ธิติพันธุ์ อนะวัชพงษ์

มือกลองลง Slur / หนึ่งในผู้ก่อตั้งเพจ Buffalo Gags

“สมั ย นี้ เ ฟซบุ ๊ ก เป็ น สื่ อ หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเหมื อ นที่ สมัยก่อนทุกคนเล่น hi5 สมัยนี้ ทุ ก คนก็ เ ล่ น เฟซบุ ๊ ก และ เฟซบุ ๊ ก ก็ เ ป็ น สื่ อ หลั ก อย่ า ง หนึ่ ง เหมื อ นที่ mthai หรื อ sanook เคยท�ำได้ ถ้าเพจมี พลังพอมันก็จะไปครอบคลุม เป็นแสน เป็นล้านของหน้า News Feeds ของ User ได้ และอาจจะส่ง ผลต่อพฤติกรรมและความสนใจของแต่ละคน ทว่าเดีย๋ วนีก้ ต็ อ้ งพึง่ เงิน ในการโปรโมทเพจของเราให้ขนึ้ ในหน้า News Feed ของคนอืน่ ด้วย ตามมาตรการจ�ำกัดการมองเห็น Feeds ในยุคทีท่ กุ อย่างในเฟซบุก๊ ยังฟรี ใครสามารถก๊อปปีเ้ นือ้ หาทีค่ าดว่าจะดังแล้วน�ำมาแชร์ได้กอ่ น ก็มโี อกาสดัง แต่ตอนนีข้ นึ้ อยูก่ บั งบครับ ยิง่ อัด Sponsor Post เท่าไหร่ ก็ยงิ่ ดังเท่านัน้ แต่เรายังไม่ได้พดู ถึงเพจทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ทมี่ าไวไปไว แต่เพจทีม่ จี ำ� นวน Like เป็นแสนเป็นล้านไลค์ ผมคิดว่าเงินเท่านัน้ ครับ เฟซบุก๊ ก็คงต้องท�ำเพือ่ ธุรกิจบ้าง หลังจากทีใ่ ห้ใช้ฟรีมานาน”

นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม Nation Chanel

ดู จ ากความคิ ด ของคนที่ เ รา คุยด้วยหลายๆ คน ก็คิดว่า เพจมีอิทธิพลต่อการรับสาร มาก หลายคนได้ขอ้ มูลมาจาก เพจข่ า ว ซึ่ ง บางที เ ขาก็ รู ้ ว ่ า บางข่าวมันเชื่อไม่ได้ แต่อ่าน ข่ า วมากๆ ก็ เ ริ่ ม สั บ สนว่ า ข่าวทีอ่ า่ นเป็นข่าวจากเพจข่าว ทีไ่ ด้มาตรฐานหรือเพจข่าวทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เขาก็จะสับสน จ�ำไม่ได้ เป๊ะๆ ว่าสิง่ ไหนทีเ่ ชือ่ ได้ เพราะข้อมูลมันตีกนั ไปหมด เขาไม่ได้กรอง ก็เลยเชื่อไปแล้ว หรือเขาอาจจะใช้เวลากับการอ่านข่าวลวงเกือบ ทัง้ หมด จนข่าวจริงนัน้ กลายเป็นข่าวทีเ่ ขาตัดออกไปเพราะรับข่าวลวง มาเยอะมาก จนเชือ่ ว่าข่าวหลังจากนีค้ งไม่จริงแล้ว ในความเป็นจริง เพจมีประโยชน์สองทางคือ ช่วยกระจายข่าวทีเ่ ป็นข้อมูลดิบได้ เช่น คลิป เพราะพอดูคลิปหลายคนก็ตัดสินได้ทันทีว่าจะเชื่อหรือไม่ แต่บางเพจก็มี Agenda พอลงคลิปแล้วใส่คำ� บรรยายกระตุน้ ให้เชือ่ ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ คนทีไ่ ม่กลัน่ กรองก็พร้อมจะเชือ่ ได้ทนั ที


TA STE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล, กิตติคุณ

Text : Loozy Photo : กฤตพล

ตลาดน้ำ�ใบหยก เปลี่ยนบรรยากาศการชิมและชมตลาดน�้ำแบบ ธรรมดา มาเป็นตลาดน�้ำลอยฟ้า บนระดับความสูง ของตึก 75 ชั้น ในโลเกชั่นสุดฮอตใจกลางย่านช้อปปิ้ง ของกรุงเทพฯ อย่างประตูน�้ำ จ�ำลองบรรยากาศของตลาดน�้ำอัมพวาผสมผสาน กับสามชุกตลาดร้อยปี โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่มี การน�ำบรรยากาศของร้านรวงเก่าๆ ตั้งแต่ร้านตัดผม ร้านขายของช�ำ ไปจนถึงการน�ำเรือจริงมาสร้างขึ้น เป็นสเตชั่นของซุ้มอาหาร เพื่อให้ได้บรรยากาศสมจริง คล้ายกับก�ำลังเพลิดเพลินกับการชมตลาดน�ำ้ เลยทีเดียว ส�ำหรับคอนเซ็ปต์ของอาหารที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ อาหารไทยกว่า 100 ชนิด ซึ่งอาหารส่วนใหญ่เรามักจะ เห็นกันในตลาดน�้ำจนชินตา อย่างเช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำโบราณ ผัดหมี่กะทิ ผัดไทย ก๋วยเตีย๋ วหลอด ลูกชิน้ ปิง้ ขนมจีนน�ำ้ ยาต่างๆ ทีม่ าพร้อม ผักสดให้หยิบกันได้ไม่อั้น นอกจากนี้ยังมีซีฟู้ด นึ่งจานโต ที่มีอาหารทะเลให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ และปูตัวโต เสิรฟ์ คูก่ บั น�ำ้ จิม้ รสแซบ ตบท้ายด้วยของหวานนานาชนิด อย่าง ขนมครก ขนมใส่ไส้ ตะโก้ บัวลอย และ อีกมากมาย ให้ได้เลือกชิมกันจนละลานตา อร่อยแบบไม่อั้นเพียง 430 บาทต่อท่าน (รวม ชมวิวที่หอชมวิวชั้น 77 และดาดฟ้าพื้นหมุนชั้น 84) ตัง้ อยู่บนชัน้ 75 โรงแรมใบหยก สกาย เปิด 11.00 – 22.00 น. โทร. 0 2656 3939, 0 2656 3456 กด 4 หรือ คลิก www.facebook.com/BaiyokeGroupofHotels

HOKKAIDO TSUBOHACHI ร้านอาหารสึโบฮาจิ คือ ร้านเหล้าทีถ่ กู จัดให้อยู่ อันดับหนึง่ ในประเทศญีป่ นุ่ และบินลัดฟ้ามา ถึงประเทศไทยเป็นแห่งทีส่ อง รองจากสิงคโปร์ ส�ำหรับวัฒนธรรมของร้านเหล้านัน้ ร้านสึโบฮาจิ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูท้ ชี่ นื่ ชอบ ลิม้ ลองรสชาติอาหารรสชาติดงั้ เดิมสไตล์ญปี่ นุ่ ในบรรยากาศแสนสบายหลังเลิกงาน การตกแต่งเน้นเป็นครัวเปิดโล่ง เพือ่ ให้เห็นถึง การปรุงแต่งอาหารโดยพ่อครัวฝีมอื ดีทพี่ ถิ พี ถิ นั สร้างสรรค์เมนูขา้ วปัน้ ให้ได้ดกู นั เพลินตาและยังมี บาร์สำ� หรับเทปันยากิเพือ่ สร้างความเพลิดเพลิน ในการรับประทานอาหาร เปิดฉากความอร่อยด้วยเมนูทานเล่นอย่าง Eihire หรือหูปลากระเบนย่างกรอบ ตามมาด้วย เมนูสดุ แปลกใหม่ ทีท่ างร้านแอบกระซิบว่าเป็น เมนูเพือ่ สุขภาพ นัน่ ก็คอื รากไม้โกโบทอด ทีใ่ ห้ รสชาติเหมือนกับกินมันฝรัง่ ในซองขนมขบเคีย้ ว แต่เปีย่ มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ต่อด้วย เซตซาชิมริ วม Tokumori เนือ้ ปลาดิบเต็มค�ำ จัดวาง มาในจานขนาดใหญ่ หรือจะอิม่ หนักๆ ด้วยเมนู ข้าวอบเห็ดทีย่ กทัง้ หม้อมาเสิรฟ์ และหุงให้กนิ กัน ถึงตรงหน้า ยิง่ กินคูก่ บั ปลาฮอกเกะย่าง ก็ยงิ่ ได้ รสชาติความหวานมันของเนือ้ ปลาทีเ่ ข้ากันอย่างลงตัว ราคาความอร่อยเริม่ ต้นที่ 250-800 บาท / คน โครงการนิฮอนมูระ ชัน้ 1 ซอยทองหล่อ 13 เปิด 11.00-24.00 น. โทร. 0 2185 3323 หรือ คลิกที่ www.tsubohachi-tha.com

นอกจากจะมีอาหารอร่อยหลากหลายชนิดไว้คอยบริการแล้ว ที่นี่ยังมีการโชว์ระนาดให้ฟังกันสดๆ พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ ให้ได้ชมกันเพลินตาอีกด้วย หากใครสนใจ ขอแนะน�ำให้เช็กรอบการแสดงก่อนไป

20 - 24 7

ภายในร้านยังมีห้องรับรองเพื่อสร้าง� ความเป็นส่วนตัวในการรับประทานอาหาร� หรือร่วมสังสรรค์กันเป็นกลุ่มคณะ� ที่เปิดให้บริการมากถึง 6 ห้อง


--------------

--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กฤตพล

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กฤตพล

HUGO

BOYY Cafe

Bar & Eatery

จากความชอบในการเดินทางท่องเทีย่ ว และความ ชอบในวัฒนธรรมการดืม่ กาแฟและสังคมแบบเพือ่ นบ้าน วรรณศิริ คงมัน่ และเจสซี่ ดอร์ซ่ี สองดีไซเนอร์ แห่ง BOYY จึงรังสรรค์ให้ BOYY Flagship Store ย่าน ทองหล่อ เกิดเป็นส่วนผสมระหว่าง BOYY Boutique และ BOYY Café ทีแ่ ฟนๆ สามารถชิมแอนด์ชอ้ ปกัน ได้แบบชิลๆ ในส่วนของ BOYY Café ได้ยกบรรยากาศ ‘Social Clubs’ ในยุค 20’s ออกมา ให้อารมณ์เหมือน ‘Closerie des Lilas Café-bar and Maxim’s’ ในปารีส ทีศ่ ลิ ปินแขนงต่างๆ มาพบปะพูดคุยกัน

แหล่งแฮงเอาท์แห่งใหม่ยา่ นเอกมัย ทีด่ งึ กิมมิค เล็กๆ มาจากภาพยนตร์เรือ่ ง Hugo (2011) ทีก่ ำ� กับ โดย มาร์ตนิ สกอร์เซซี่ คอนเซ็ปต์ของร้านจึงต้องการ ให้ผคู้ นใช้เวลาทีม่ ใี ห้คมุ้ ค่า ด้วยการสนุกสนาน ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสไตล์นวิ ยอร์ก พร้อม อร่อยกับอาหารหลากเมนูโดยฝีมอื เชฟชาวสิงคโปร์ ทีเ่ คยเสิรฟ์ อาหารให้กบั เหล่าคนดังมากมาย บนเทีย่ วบิน เฟิรส์ คลาสของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส์ จึงการันตี ได้ถงึ มาตรฐานความสะอาดและความอร่อย

สัมผัสบรรยากาศแบบป่าเมืองร้อนบริเวณลาน เอาท์ดอร์หน้าร้าน พร้อมโต๊ะยาวขนาดใหญ่ และเก้าอี้ ดูหนังกลางแปลงจากปี 1940 ทีท่ กุ คนสามารถแฮงเอาท์ ร่วมกันได้ ทัง้ นีภ้ ายในร้านบริเวณชัน้ ล่างเป็นส่วนของ คาเฟ่ ทีจ่ ำ�ลองบรรยากาศในยุค 20’s โดดเด่นด้วย ลวดลายกราฟิกของพืน้ กระเบือ้ งทีส่ ง่ั ทำ�พิเศษจาก หมูบ่ า้ นเก่าแก่ในอิตาลี รวมไปถึงความคอนทราสต์ บริเวณบาร์ทใ่ี ช้หนิ อ่อนตัดกับไม้เก่า เป็นความผสมผสานจากแบรนด์สตู่ วั คาเฟ่ได้อย่างลงตัว

ร้านตกแต่งในสไตล์แบบ Modern New York แต่ไม่ลมื ทีจ่ ะดึงไฮไลท์อย่างนาฬิกาโบราณจาก ภาพยนตร์เรือ่ ง Hugo มาช่วยสร้างความโดดเด่น ด้านหน้าร้านให้ความรูส้ กึ คล้ายโรงหนังบรอดเวย์ ก่อนจะคัน่ ด้วยห้อง Semi-Outdoor ส�ำหรับคนที่ ต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถนัง่ สูบบุหรี่ ชิชา หรือซิการ์ได้ ก่อนจะออกไปสูห่ ลังร้านทีเ่ ป็น ลานเอาท์ดอร์ให้นงั่ ชิลๆ Duck Leg Confit เนือ้ เป็ดสุดนุม่ กับรสชาติทซี่ มึ เข้าถึงเนือ้ เพราะหมักนานถึง 6 ชม. และหนังเป็ด ทีก่ รอบได้ใจ ตามด้วย Tiger Prawn & Tobiko Pasta พาสต้าผัดครีมซอสเข้มข้น โปะหน้าด้วยกุง้ ลายเสือย่าง ตัวโตและไข่กงุ้ แบบจัดเต็ม และ Cornflakes Salmon ปลาแซลมอนทอดทีย่ งั คงรสธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี ด้วยการท�ำให้สกุ ระดับ Medium Well ซึง่ คลุกเคล้า ด้วยเกลือและพริกไทย ก่อนตบท้ายด้วย Belgian Waffle แป้งวัฟเฟิลทีก่ รอบนอกนุม่ ใน เสิรฟ์ พร้อม ไอศกรีมวานิลลา และชิน้ สตรอเบอรีส่ ด แล้วอย่าลืม ซิกเนเจอร์คอ็ กเทลอย่าง Hugo หรือ Mallow Pillow ทีช่ ว่ ยเรียกความสดชืน่ ไม่เบา อิม่ อร่อยทัง้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ประมาณ 400–1,000 บาท / ท่าน Hugo Bar & Eatery ซอยเอกมัย 12 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 18.30-01.00 น. โทร. 0 2713 1292 instagram: hugobar_eatery

BOYY Café Yen กาแฟเย็นรสเข้มข้นสูตรเฉพาะ ทีค่ อกาแฟต้องติดใจ ทานกับ Almond Chocolate Croissant ก็ยง่ิ เข้ากัน และยังได้รสของอัลมอนด์และ ช็อกโกแลตแบบไม่มกี ก๊ั ตามด้วย Mangosteen, Pine Nut Salad ทีป่ ระกอบด้วยผักร็อกเก็ต มังคุด และมะเขือเทศสดๆ ราดด้วยบัลซามิก ให้ความสดชืน่ เปรีย้ วหวานอยูใ่ นจานเดียว และ Prawn Bisque Pasta เมนูใหม่ลา่ สุด ด้วยเส้นพาสต้าทีเ่ หนียวนุม่ กำ�ลังดี คลุกเคล้ากับเนือ้ กุง้ ครีมซอส และซอสมันกุง้ พร้อมโปะหน้าด้วยกุง้ กุลาอบชิน้ โต

พบกับวงดนตรีสดทุกคืนวันพุธ–เสาร์ ตัง้ แต่เวลา 19.00–23.00 น. วง Mellow Motif กับ ดนตรีสไตล์บอสซ่าในคืนวันพุธ / ดนตรีสไตล์ อะคูสติกในคืนวันพฤหัสบดี-ศุกร์ และวันเสาร์ กับดนตรีสไตล์อะคูสติกวินเทจ

BOYY Café ตัง้ แต่ 17.00-24.00 น.

อิม่ อร่อยทัง้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ประมาณ 300-400 บาท / ท่าน (ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั แต่ละเมนู)

จะเปลีย่ นเป็นแหล่งแฮงเอาท์ยามค�ำ่ คืน ตามมา

BOYY Flagship Store, Bangkok ซอยสุขมุ วิท 55 โครงการ Grass (ทองหล่อ 12) เปิดบริการทุกวัน BOYY Café เวลา 07.30-24.00 น. โทร. 0 2715 9412 / BOYY Boutique เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2715 9411 www.boyycafe.com, www.boyybag.com

ตรงทีร่ วบรวมสินค้าของ BOYY ตัง้ แต่

ดืม่ เบียร์ภเู ก็ต และเบียร์ลาว ได้ทนี่ ี่ นอกจากนี้ ในส่วน BOYY Boutique บนชัน้ 2 ยังพิเศษ คอลเลคชัน่ แรก รวมถึง BOYY Selected สินค้าน�ำเข้าจากแบรนด์ตา่ งๆ ทัว่ โลก ใครช้อปสาขานีค้ รบ 3 หมืน่ บาทในหนึง่ บิล รับ Member Card ใช้ลดได้ทนั ที 10%

24 7 - 21


E n t e r ta i n m e n t Text : พลสัน นกน่วม

JAPAN DID ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล ผูเ้ ขียน เอ๊ะ! เจแปน กลับมาเล่าประสบการณ์ในแดนปลาดิบ อีกครัง้ หนึง่ ผ่านพ็อกเก็ตบุก๊ เล่มใหม่ JAPAN DID ความเรียงเชิงลึกว่าด้วย ความเป็นมาของผลผลิตขึน้ ชือ่ ในประเทศ ญีป่ นุ่ ทีน่ า่ ทึง่ ในจินตนาการ ทัง้ ส้วม แบบอัตโนมัตถิ กู สร้างขึน้ มาได้ยงั ไง, ใครเป็นคนริเริม่ ออนเซ็น, ราเมน ต้นต�ำรับอร่อยกว่าของบ้านเรามากมัย้ หนังเอวี (หนังโป๊นนั่ แหละ) ได้รบั ความนิยมมากเท่าในบ้านเราหรือเปล่า และอีกสารพัดสิง่ ทีถ่ กู คิด ถูกมอง และถูกต่อยอดให้กลายเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจโดยฝีมอื ชาวเจแปนีส ทีเ่ ขียนด้วย คนไทยผูค้ ลัง่ ไคล้เจแปนนีสเข้าไส้!

ROBOCOP กลับมาอีกครัง้ กับภาพยนตร์รบี ทู อีกเรือ่ ง ทีเ่ ชือ่ ว่าหลายคนรอคอยตัง้ แต่เห็นภาพหลุดและ ทีเซอร์ออกมาเมือ่ ปีทแี่ ล้ว กับเรือ่ งราวของต�ำรวจเหล็ก โรโบคอป ทีถ่ กู มารีบทู ปัดฝุน่ ใหม่ หมดจดจากต้นฉบับเดิมเมือ่ ปี 1987 ภายใต้การก�ำกับของ โฮเซ่ พาดิลา (Jose Padilha) พร้อมรวมพลเหล่านักแสดงมากความสามารถหลากหลายรุน่ ด้วยความมันส์แบบจัดเต็ม โรโบคอป พูดถึงในโลกอนาคตปี 2028 ยุคทีโ่ ลกมีเทคโนโลยีและวิทยาการ คอมพิวเตอร์ทกี่ า้ วล�ำ้ ทีส่ ดุ ซึง่ มนุษย์ได้นำ� เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีบริษทั ยักษ์ใหญ่อย่าง ‘ออมนิคอร์ป’ (OmniCorp) เป็นผูก้ มุ บังเหียนเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ และนายต�ำรวจหนุม่ ผูต้ งฉินเป็นไม้บรรทัดแห่งดีทรอยท์ ซิตี้ ‘อเล็กซ์ เมอร์ฟยี ’์ (โจแอล คินนาแมน) พลาดท่าโดนลอบสังหารระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ ทางออมนิคอร์ปจึงถือโอกาสนี้ ดัดแปลงร่างกายของเขาเพือ่ ช่วยชีวติ ต�ำรวจหนุม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ด้านหุน่ ยนต์ ท�ำให้เขาเป็นมนุษย์จกั รกลเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจต่อสูก้ บั อาชญากรทัง้ หลายในนาม ‘โรโบคอป’ เขากลับสูภ่ ารกิจการปราบปรามผูร้ า้ ยอีกครัง้ พร้อมด้วยกลไกและอาวุธไฮเทค ครบครัน แต่ศตั รูทตี่ อ้ งเจอก็ไม่หมูเหมือนกัน และนีค่ อื เรือ่ งราวการต่อสูก้ บั อาชญากรรม ทีค่ กุ คามโลกนีจ้ ะจบลงอย่างไร และท�ำไมโรโบคอปต้องสีดำ� แล้วมืออีกข้างท�ำไมไม่ใส่ถงุ มือ หรืออะไรเลย จะปล่อยว่างไว้ทำ� ไม หาค�ำตอบได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

ทัน่ ชัชช่าเดินตรวจถนนลูกรัง กระแสรัฐมนตรีทแี่ กร่งทีส่ ดุ ในปฐพีชชั ช่าแมน ก�ำลังกลายเป็นกระแส Internet meme ทีฮ่ ติ ไปทัว่ โลกออนไลน์ รูปท่านชัชช่าถือถุงแกงถูกเอาไปตัดต่อในเวอร์ชนั่ ต่างๆ ทีใ่ ครเห็นแล้วไม่เก็ตก็สามารถฮาน�ำ้ ตาไหลได้ไม่ยาก ชมภาพนิง่ กันมา ก็เยอะแล้ว SpokeDark TV เลยจัดภาพเคลือ่ นไหวบ้าง โดยใช้ภาพเดียวกับที่ กระจายไปทัว่ เน็ต แต่มาท�ำเป็นภาพเคลือ่ นไหวให้ทนั่ ชัชช่าเดินตรวจถนนลูกรัง ซึง่ อาจเป็นการประชดข่าวหนึง่ ทีบ่ อกว่า ท�ำถนนลูกรังให้หมดเมืองไทยก่อนค่อยท�ำ รถไฟความเร็วสูง แต่ในคลิปนีก้ ารเมืองไม่นา่ จะเกีย่ ว เอาฮาอย่างเดียวพอนะ

ตัว๋ ร้อน ป๊อปคอร์นชีส

Scrubb : Clean วงดูโอขวัญใจเด็กแนวทีเ่ ข้าขัน้ เป็นรุน่ เก๋าก็วา่ ได้ ออกอัลบัม้ ใหม่แล้วจ้า หลังจากท�ำเพลงเก็บสะสมมาตัง้ แต่ ปี 2012 ช่วงทีส่ คัปจัดคอนเสิรต์ Scrubb Nude เมือ่ ตุลาคมปีนนั้ หลังจากนัน้ บอล (ต่อพงศ์ จันทบุบผา) และ เมือ่ ย (ธวัชพนธ์ วงศ์บญ ุ ศิร)ิ ก็ชกั ชวนทัง้ เพือ่ นเก่า เพือ่ นใหม่มาร่วมจอย แถมยังชวน ตัม้ -วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร มาช่วยวาดภาพปกให้ดว้ ย อัลบัม้ ใหม่ บอลก็ยงั คงเล่นกีตาร์และดูแลด้านดนตรี และเมือ่ ยก็แต่งเพลงและ ร้องน�ำเหมือนเดิม พวกเขาใช้เวลาท�ำงานอยู่ 9 เดือนจนเกิดออกมาเป็นอัลบัม้ Clear เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายว่า สะอาด และผ่อนคลาย และยังดูสบายๆ ซึง่ ค�ำนีค้ ำ� เดียวแทนภาพลักษณ์ของเพลงในอัลบัม้ นีไ้ ด้เลย เพลงที่ แนะน�ำให้ควรฟังคือ ‘เข้าใจ’ ทีไ่ ด้ สิงโต น�ำโชค มาร่วมแจมด้วย, ‘เช้า’ ทีเ่ อามาเรียบเรียงใหม่เป็น Clear Edited และอีกหลายเพลงทีฟ่ งั แล้ว Clear ดีจงั

22 - 24 7

เพจนีค้ ยุ เรือ่ งหนังล้วนๆ ทัง้ หนังเก่า หนังใหม่ หนังไทย หนังเทศ หนังอินเดีย หนังเอเชีย หนังอิหร่าน หนังญีป่ นุ่ เอาเป็นว่าคุยเรือ่ งหนังล้วนๆ เลย ไม่เกีย่ งว่าจะ เป็นหนังเกรดไหน ถ้าสนุกเดีย๋ วพีเ่ ขาจะแนะน�ำด้วยภาษาทีเ่ ป็นกันเองสุดๆ (จริงๆ อยากพิมพ์วา่ ส.เสือ ไม้หนั อากาศ ส.เสือ มากกว่าจะได้เข้าถึง) ค�ำหยาบคาย ค�ำแทน สรรพนามสมัยพ่อขุนรามออกมาเพียบ แต่กเ็ ป็นเพจทีพ่ ดู เรือ่ งหนังได้อย่างตรงๆ ไม่ออ้ มค้อม และเล่าเกร็ดความรูข้ องหนังประกอบบ้างสลับกันไป อ่านแล้วสนุกเพลินดี เหมือนฟังเพือ่ นทีเ่ ป็นโอตาคุดา้ นหนังมาท�ำตัวเป็นเด็กเชียร์แขก ชีช้ วนให้เราดูหนัง กับมัน เอ้ย กับเขาด้วย


พระอัยการกระบถศึก ว้าย! เพิง่ ไปอ่านเจอมาในเว็บเด็กดีคะ่ ว่าสมัยโบราณนัน้ เขามี การลงโทษคนทีเ่ ป็นกบฏกันหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะ อ่านแล้วต้องบอกว่า ‘สยองขวัญ’ เอามากๆ เลยค่ะ กฎหมายที่ว่านี้คือ กฎหมายตราสามดวง อยู่ในหมวด ทีเ่ รียกว่า ‘พระไอยการกระบถศึก’ ซึง่ มีการลงโทษตัง้ 21 แบบ ล้วนแล้วแต่สยองทัง้ นัน้ ขอฉันยกมาบางอันก็พอ (โดยใช้ภาษา โบราณดัง้ เดิมนะคะ) อาทิเช่น สถาน 1 ต่อยกระบานศีรษะให้เลิกออกเสีย แลเอาคีมคีบ เหล็กแดงใหญ่ใส่ลงไปให้มนั สะหมองศีรษะพลุง่ ฟูข่ นึ่ ดังม่อเคีย่ ว น�ำ้ ส้มพะอูม สถาน 2 ตัดแต่หนังจ�ำระเบื่อหน้าถึงไพรปากเบื้องบน ทั้งสองข้างแลเปนก�ำหนด ถึงหมวกหูทั้งสองข้างเปนก�ำหนด ถึงเกลียวคอชายผมเบือ้ งหลังเปนก�ำหนด แลให้มนุ่ กระหมวดผม เข้าหากันเสียสิ้น แลให้เอาไม้สอดข้างละคน โยกคลอนสั่งเพิก หนังศีรษะทั้งหนังทั้งผมออกให้เสียสิ้น แลเอากรวดทรายหยาบ ขัดกระบานช�ำระให้แลขาวเหมือนพรรศรีสงั ข์ สถาน 3 เอาขอเกี่ยวปากให้แลเหนว่าอ้าไว้ แลให้ตาม ประทีปไว้ในปาก ไนยหนึ่ง เอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวกผ่า ปากจนหมวกหูทั้งสองข้าง แลเอาขอเกี่ยวให้อ้าไว้ให้โลหิตไหล ออกเต็มปาก

สถาน 6 เชือดเนือ้ ให้เป็นแรงริว้ อย่าให้แลเหนว่าขาดออก จากกัน ตัง้ แต่ใต้คอลงมาถึงเอนร้อยหวายแลเอาเชือกผูกจ�ำ ให้ เดินย�ำ่ ริว้ เนือ้ ริว้ หนังแห่งตน ให้ฉดุ คร่าตีจำ� ให้เดินจากว่าจะสิน้ ใจ สถาน 12 นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแลให้เอาหลาวเลกตอก ลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดินแลจับขาทัง้ สองข้างหมุนเวียน ไปดังบุคคลท�ำบังเวียน สถาน 13 ท�ำมิให้หนังพังหนังขาด แล้วเอาลูกสีลาบดทุก กระดูกให้แหลกย่อย แลรวบผมเข้าทัง้ สิน้ ยกขึน้ หย่อนลงกระท�ำ ให้เนื้อเป็นกองเป็นลอม แลพับห่อเนื้อหนังกับทั้งกระดูกนั้น ทอดวางไว้ดงั่ ตัง่ อันท�ำด้วยฟาง ซึง่ เอาไว้เชดเท้า อ่านแล้วฉันได้แต่กรีด๊ ! มัน ‘โหดสัส’ จริงๆ นะคะนี่ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงจริ๊ง ว่าประเทศเราจะเคยมีการลงโทษทีโ่ หดร้ายขนาดนี้ แต่กระนั้น ฉันก็ยังสงสัยอยู่นะคะ ว่าเคยมีคนถูกลงโทษ แบบนีม้ ากแค่ไหน เพราะดูแล้วอ�ำมหิตผิดมนุษย์มนาขนาดนี้ ท่าทาง จะไม่เอาไว้ ‘ขู่’ เสียละมากกว่า ยกเว้นใครที่มันท�ำตัวร้ายกาจ จริงๆ เพราะเขาบอกไว้ด้วยนะคะ ว่าแค่การ ‘ฟันคอริบเรือน’ (แปลว่าฆ่าและยึดทรัพย์ในภาษาปัจจุบันก็เห็นจะได้กระมัง) ไม่อาจท�ำให้คนใจหยาบช้าหยุดคิดการร้ายต่อแผ่นดินได้ ก็เลย ต้องหันไปใช้ ‘มาตรการ’ ประมาณข้างต้น ซึง่ ก็แปลว่าจะต้องเกิด ความ ‘เจ็บแค้น’ ต่อกันมากมายจริงๆ เท่านัน้ ถึงจะท�ำแบบนีก้ นั ได้

บางคนอาจจะบอกว่า ฉันเอาเรือ่ งพวกนีม้ าเล่าเพราะมีอะไร เบื้องหลังหรือเปล่า ขอบอกเลยนะคะว่าไม่มีค่ะ เพียงแต่อยาก เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆ จะได้เห็นกันว่ามนุษย์เราโหดร้ายต่อกัน ได้มากขนาดไหน เสียวค่ะ! ฉันเอง MISS ZEEDDD...


SOCIETY Text : รุง่ วิสาข์

WHAT: ‘iradio’ น�ำทีมดีเจคลื่น 98.5 ร่วมกิจกรรม ‘Click Theatre’ ครั้งที่ 1 WHERE: โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก HOW: เปิล้ -หัทยา วงษ์กระจ่าง พีใ่ หญ่แห่ง ‘iradio’ น�ำทีมดีเจจาก

‘คลืน่ 98.5 คลิกเอฟเอ็ม : คลิกทุกแนว’ อย่าง ดีเจอู-๋ ธีรยุทธ เธียรชัยบัณฑิต, ดีเจกล้า-ไกรพิชญ์ ทัศนแสงสูรย์, ดีเจนาวว์-เมธาวี พิเชฐชัยยุทธ์, ดีเจนุน่ -ณัชชานันท์ พีระณรงค์, ดีเจโก้-วศิน อัศวนฤนาท และดีเจแบงค์พุฒพิ งศ์ คงสมศักดิส์ กุล ร่วมกิจกรรม ‘Click Theatre’ (คลิกเธียเตอร์) ครัง้ ที่ 1 นัดชาวคลิกมาปิดรอบดูหนังฟรีทกุ เดือน โดยประเดิมครัง้ แรก กับภาพยนตร์เรือ่ ง ‘I,Frankenstein’ (ไอแฟรงเกนสไตน์) ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก

WHAT: ‘Harrods Tea Room’ เปิดตัวแล้วในไทย WHERE: แฮร์รอดส์ ที รูม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น G HOW: บุญชัย คงปักไพศาล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั แอล เอ็ม อี จ�ำกัด ร่วมกับ

บริษทั ไทย เอ็ม ซี จ�ำกัด (มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชัน่ ) จัดงานปาร์ตี้ เอ็กซ์คลูซฟี แกรนด์ โอเพนนิง่ เปิดตัว ‘Harrods Tea Room’ อย่างเป็นทางการครัง้ แรกในประเทศไทย ในบรรยากาศสุด คลาสสิกตามแบบฉบับผูด้ อี งั กฤษแท้ เสมือนยกกรุงลอนดอนมาตัง้ อยู่ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ มร.มาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย เป็นประธานตัดริบบิน้ เปิดงาน อีกทัง้ แขกเอลิสต์และเซเลบริตชี้ อื่ ดังร่วมงานคับคัง่

WHAT: สยามเซ็นเตอร์เปิดร้าน‘AnotherAlternative’ ป๊อปอัพสโตร์ WHERE: ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 HOW: สยามเซ็นเตอร์ ตอกย�ำ้ ความเป็นเมืองแห่งไอเดียล�ำ้ เทรนด์ ด้วยการ เปิดร้าน ‘Another Alternative’ เออร์เบิรน์ ไลฟ์สไตล์ ป๊อปอัพ สโตร์ แหล่งรวม สินค้ามีดไี ซน์ และเอกลักษณ์โดดเด่นหลากประเภทกว่า 20 แบรนด์ชนั้ น�ำ ทัว่ โลก ภายใต้แนวคิด ‘The Unexpected Mix’ บนพืน้ ทีก่ ว่า 400 ตร.ม. ในโอกาสนีจ้ งึ ได้จดั ปาร์ตเี้ ปิดตัวแม็กเน็ตใหม่แห่งสยามเซ็นเตอร์ โดยมี บรรดาเซเลบริตมี้ าร่วมแสดงความยินดีเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ อินทิรา ธนวิสทุ ธิ,์ อรอาภา พูนทรัพย์มณี, เจย์-จริยดี สเปนเซอร์, กรกนก ยงสกุล และกรัชเพชร อิสสระ เป็นต้น

WHAT: ไทยพาณิชย์ส่งความสุขด้วย ‘มนต์เพลงคาราบาว’ WHERE: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี HOW: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบความสุขส่งท้ายปีให้ลกู ค้าด้วยคอนเสิรต์ ‘มนต์เพลงคาราบาว’ โดยได้นำ�

ขุนพลเพลงเพือ่ ชีวติ ทัง้ แอ๊ด-ยืนยง โอภากุล, เล็ก คาราบาว, เทียรี่ เมฆวัฒนา และสมาชิกครบวง ขนเพลงฮิตทุกอัลบัม้ มาขับร้อง ให้แฟนเพลงเพือ่ ชีวติ ได้รอ้ งตามกันสนัน่ ฮอลล์ พร้อมเรียกเสียงกรีด๊ ด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ป๊อด โมเดิรน์ ด็อก ทีม่ าในเพลงราชาเงินผ่อน และทะเลใจ แถมเซอร์ไพรส์สดุ ๆ เมือ่ เจนนิเฟอร์ คิม้ มาโชว์พลังเสียงในเพลงสัญญาหน้าฝน และแม่สาย ได้อย่าง ประทับใจ ลูกค้าไทยพาณิชย์เตรียมพบกิจกรรมดีๆ ตลอดปี 2557 ทีจ่ ะน�ำมาให้ได้ชมได้มนั ส์กอ่ นใครแน่นอน

24 - 24 7

WHAT: ‘ภูมิคุ้มกัน’ สร้างได้ WHERE: โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ HOW: บริษทั สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงาน

สัมมนา ‘สร้างเสริม เติมภูมคิ มุ้ กัน กับ สก๊อต คิดส์’ เพือ่ เสริมความรูเ้ กีย่ วกับโรคภูมแิ พ้ และภูมคิ มุ้ กันในวัยเด็ก เนือ่ งจากวัยเด็กเป็นช่วงวัยทีส่ ามารถเกิดอาการเจ็บป่วยได้งา่ ยกว่า วัยผูใ้ หญ่ ทัง้ นีเ้ พราะระบบภูมติ า้ นทานหรือภูมคิ มุ้ กันยังท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึง่ กว่าระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกายจะท�ำงานได้เต็มที่ อย่างน้อยต้องอยูใ่ นวัย 3-4 ปีขนึ้ ไป เพือ่ ให้ลกู น้อยเติบโตได้อย่างแข็งแรงและห่างไกลโรคภัย โดยมี พญ.พลาณี วัฒนาสุรกิตติ,์ เชฟพงษ์ศกั ดิ์ - ผศ.พงษ์ศกั ดิ์ ทรงพระนาม, เจีย๊ บ-โสภิตนภา ชุม่ ภาณี และลูกชาย น้องเบเน่ ร่วมแชร์ประสบการณ์


NEWS

Hot

of The Month!!

Text : สมเกียรติ ปาละวงค์

Text : Loozy

แสงแห่งรอยยิ้ม

กรุงศรีต้อนรับผู้บริหารระดับสูง

มร.คาเนทสุกุ มิเกะ รองประธานกรรมการ และ มร.โนริอากิ โกโตะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. : BTMU) ได้ประสบความส�ำเร็จ ในการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่งผลให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นบริษทั ในเครือฯ กลุม่ สถาบันการเงิน ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด ระดับโลก ซึง่ MUFG ถือหุน้ BTMU 100% โดยมี นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

5 ธุรกิจยักษ์ใหญ่ กลุ่ม ‘เพลินจิตซิตี้’ (Ploenchit City) เดินหน้าแสดงศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนย่านเพลินจิต-วิทยุ ตอกย�้ำความเป็นแลนด์มาร์คระดับพรีเมี่ยมแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการจัดท�ำชิ้นงาน ‘แสงแห่งรอยยิ้ม’ ประดับดวงไฟนับร้อยดวง รายล้อมบริเวณแยกเพลินจิต โดยใช้พลังไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ช่วยประหยัดทรัพยากรไฟฟ้าและมีความปลอดภัยสูง พร้อม ชักชวนให้ผสู้ ญั จรไปมาในย่านเพลินจิตมีสว่ นร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการปัน่ จักรยานบนมุมถนนสีแ่ ยกเพลินจิต

Scunci อุปกรณ์แต่งผมจาก อเมริกา

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป แนะน�ำ ผลิตภัณฑ์ Scünci อุปกรณ์แต่งผม สุ ด ฮิ ต จากประเทศอเมริ ก า ที่ มี ใ ห้ เลือกหลากสีสัน หลากสไตล์ เอาใจ สาวๆทุกช่วงวัย เพื่อเป็นทางเลือก ใหม่ให้สาวไทยได้สนุกกับการแต่งผม มากยิง่ ขึน้ ทัง้ อุปกรณ์แต่งผมสุดเบสิก ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น หรื อ จะเป็ น อุปกรณ์แต่งผมที่ดีไซน์มาเป็นพิเศษ เพือ่ ใช้ในการออกงาน ซึง่ ผลิตจากวัสดุ คุณภาพเยีย่ ม และไม่ทำ� ร้ายเส้นผม

ติดแอร์รักษ์ โลก รับโชคครั้งใหญ่

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ำกัด น�ำโดย มร.มาซาโนริ อูเอะมุระ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ท�ำพิธี มอบรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Prius จ�ำนวน 2 รางวัล ให้แก่ผู้โชคดี ทีร่ ว่ มสนุกกับกิจกรรม ‘มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ติดแอร์รกั ษ์โลก รับโชคครัง้ ใหญ่’ เพียงเปลีย่ นมาใช้เครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้สารท�ำความเย็น R 410A ที่ไม่ท�ำลายชั้นโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อ เป็นการขอบคุณลูกค้าและร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายที่ให้การสนับสนุน มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค ด้วยดีตลอดมา

โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับตรุษจีนจากฟิลิปส์

พิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีน! และเพือ่ เป็นการลดการใช้ พลังงาน ประหยัดไฟ ลดโลกร้อน ส�ำหรับลูกค้าทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ ฟิลิปส์ในกลุ่มหลอดไฟ LED และ หลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ ครบ 400 บาท รับส่วนลดพิเศษ ทันที 20 บาท ตั้งแต่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ณ ห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ผู ้ บริโภคฟิลปิ ส์ โทร. 0 2268 8555 หรื อ คลิ ก ที่ www. facebook.com/PhilipsLighting Thailand หรือ www.philips.co.th

โพลิเดนท์ ไวท์เทนนิ่ง

ปุ ้ ย -พิ ม ลวรรณ หุ ่ น ทองค� ำ ควงหวานใจ ดูแลสุขภาพ

หลังจากตรากตร�ำท�ำงานหนักมาตลอดปี ทัง้ งานเบือ้ งหน้า พิธกี รรายการ พรีเซนเตอร์ และดูแลธุรกิจส่วนตัวจนถือว่าเป็นหญิงเก่งคนหนึง่ ในวงการ ‘ปุย้ -พิมลวรรณ หุน่ ทองค�ำ’ ยังจัดสรรเวลาดูแลครอบครัว และใส่ใจสุขภาพ ที่นอกจากดูแลเรื่องอาหารการกิน และยังให้ความส�ำคัญกับการออก ก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ โดยกิจกรรมหลักๆ คือ เล่นโยคะเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้ร่างกายและเสริมสร้างสมาธิ การปัน่ จักรยานร่วมกับครอบครัวก็เป็น กิจกรรมโปรดอีกอย่างหนึง่ ทีน่ อกจากได้ออกก�ำลังกายแล้วยังเป็นโอกาส ทีไ่ ด้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอีกด้วย

เม็ ด ฟู ่ ท� ำ ความสะอาดฟั น ปลอม โพลิเดนท์ ไวท์เทนนิง่ ช่วยท�ำความ สะอาดฟันปลอม ขจัดคราบสกปรก ทีต่ ดิ แน่น เช่น คราบบุหรี่ ชา กาแฟ หรือไวน์ ช่วยคงความขาวสะอาด อย่างเป็นธรรมชาติของฟันปลอม และช่ ว ยต่ อ ต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย ซึ่ ง เป็ น ส าเหตุ ข องกลิ่ น ป าก มีจ�ำหน่าย 2 ขนาด คือ 24 เม็ด และ 6 เม็ด ตามร้านขายยา ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป

Chashumen Festival Chabuton ร้านราเมนต้นต�ำรับ จากประเทศญี่ปุ่น โดยสุดยอด เชฟราเมน ที วี แ ชมเปี ้ ย น น�ำเสนอ Chashumen Festival อร่ อ ยสุ ด คุ ้ ม กั บ 4 เมนู พิ เ ศษ อาทิ แกรนด์ ทงคตสึ ชาชูเมน, แกรนด์ ชิโอะ ทงคตสึ ชาชูเมน, แกรนด์ โชยุ ชาชูเมน, แกรนด์ ทงคตสึ มิโซะ ชาชูเมน และเลือก อร่อยกับท็อปปิ้งแบบจุใจ ทั้ง หมูชาบู, อาจิทามะ, คาระคาระ และสาหร่ายอบกรอบ ในราคาเริม่ ต้นเพียง 219 บาท (ขนาดเล็ก) และ 269 บาท (ขนาดปกติ) ตัง้ แต่วนั นี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ CHABUTON ทัง้ 13 สาขา Valentine Night ตลอดเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี้ Crêpes & Co. ร่วมต้อนรับ เทศกาลแห่งความโรแมนติก เอาใจคูร่ กั ด้วยเมนูกลิน่ อายสไตล์เมดิเตอเรเนียน เริม่ จาก Moroccan Salad, Salmon Tartar หรือ EggPlant Caviar ทีเ่ ลือกเสิรฟ์ ก่อนรอจานหลัก อย่าง Paella Valenciana, Mediterranean Red Snapper หรือ Greek Lamb Stew ตบท้ายด้วยเครป สตรอเบอรีช่ มุ่ ฉ�ำ่ สร้างความประทับใจให้คนรักไม่รลู้ มื พิเศษสุด กับ Crêpes & Co. Love Affair เซตเมนู 4 จานหลัก ส�ำหรับ 2 ที่ พร้อมไวน์ 2 แก้ว ในราคาเพียง 1,798 บาท++ เติมเต็มเทศกาลแห่งความรัก พาทิสเซอรี มาสะโทมิ ร้าน ขนมอบสัญชาติฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ด้วยกองทัพขนมอบใหม่ลา่ สุด ตลอดทั้ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี้ อาทิ มาการองรูปหัวใจหลากสี หลายรสชาติ คัพเค้กสีสนั สดใส ชวนรั บ ประทาน และโฉมใหม่ ข องสตรอเบอรี่ ชอร์ ต เค้ ก เนื้อเนียนนุ่ม จุใจกับสตรอเบอรี่สดลูกโตจากอเมริกา และ วาเลนไทน์ ไวท์ ช็อก มูส สีแดงอมชมพูเปล่งปลัง่ สวยงาม เติมเต็ม ช่วงเวลาสุดพิเศษทัง้ 3 เมนูได้ที่ พาทิสเซอรี มาสะโทมิ ทุกสาขา

Sanuk Smile High Club Campaign

ชวนเพื่ อ นๆ แพ็ ค กระเป๋ า เตรียมตัวไปลั้ลลากับแคมเปญ Sanuk Smile High Club เพียงซือ้ รองเท้า Sanuk 1 คู่ ลุน้ รับโชค ถึง 2 ชัน้ โชคชัน้ ที่ 1 ลุน้ รับทันที ส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 15% หรือ ของพรีเมี่ยมสุดเก๋ โชคชั้นที่ 2 ร่วมลุน้ รางวัล กิน เทีย่ ว ช้อป ตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ พร้อมทีพ่ กั 4 วัน 3 คืน ที่ Santa Monica ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 2 ที่นั่ง, บัตรที่พัก Marrakesh Hua-Hin 3 วัน 2 คืน จ�ำนวน 1 รางวัล, จักรยาน Linus จ�ำนวน 1 รางวัล, บัตรรับประทานอาหารร้านแจ่มจันทร์ จ�ำนวน 5 รางวัล, Gift Voucher รองเท้า Sanuk มูลค่า 12,000 บาท จ�ำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า รางวัลกว่า 200,000 บาท ตัง้ แต่วนั นี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด เพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/sanuk.thailand.fanpage หรือ โทร. 0 2295 0388 ต่อฝ่ายขาย Sanuk

24 7 - 25


S P OT- L I G HT Text : กานดา หน้ามึน

ภาพ : นนทัช

จูนจูน is Happy, เมโกะ is Happy. ปลายปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องหนึ่ง ที่กลายมาเป็นภาพยนตร์ในกระแสได้-น่าอัศจรรย์มาก ภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Mary is Happy, Mary is Happy. โดยฝีมือการก�ำกับและ เขียนบทของ เต๋อ-นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเขา แต่จะกล่าวถึง นักแสดงน�ำ 2 สาวที่ป๊อปขึ้นมาดื้อๆ ผิดหลักการของนักแสดงหนังอินดี้พอสมควร ป๊อปไม่ปอ๊ ปถึงขัน้ ทีว่ า่ พวกเธอได้เล่นโฆษณาหมากฝรัง่ ยีห่ อ้ นึงและออกฉายทางฟรีทวี ี ไปแล้ว / ป๊อปไหมล่ะ คนนึงยังได้ถา่ ยแบบลงนิตยสาร / ป๊อปไหมล่ะ และอีกคนนึงไปเล่นหนังสัน้ ต่อ อีกโปรเจกต์ / ป๊อปไหมล่ะ สองสาวที่เราก�ำลังพูดถึง คนแรกจูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ นวพลเจอเด็กคนนี้ ครั้งแรกบนโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นน้องสาวของ บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้ก�ำกับ COUNTDOWN นวพลถูกใจคาแร็กเตอร์แปลกๆ ของน้องจูนจูน ช่วงทีเ่ ข้าไปดูเฟซบุก๊ เขาชอบใจในท่าทางถ่ายรูปของเด็กคนนีท้ วี่ า่ เด็กหน้าตาประหลาด (ชมใช่ไหม) คนนี้ ท�ำไมเวลาถ่ายรูปชอบเอาผมมาปิดปาก ท�ำไมชอบดมผมตัวเอง? นอกจากนีส้ าวหมวย ผู้นี้ยังชอบวาดภาพ Illustration และงานออกแบบต่างๆ ที่เธอผลิตออกมาได้บ่อยๆ ช่างมีประสิทธิภาพเหนือเด็ก ม.6 ทัว่ ไปจริงๆ (นวพลบอกแบบนี)้ ในเรือ่ ง จูน (เรียกสัน้ ๆ แล้วนะ เหนือ่ ย) เล่นเป็นแมรี่ หลายคนบอกว่าเธอแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติทสี่ ดุ คน หนึง่ แม้จะเป็นหนังเรือ่ งแรกของเธอ

26 - 24 7

ภาพ : วิทติ จันทามฤต

All About Them “จุดเด่นทีพ่ เี่ ต๋อเลือกเรา จูนก็ไม่รวู้ า่ พีเ่ ต๋อรูไ้ ด้ไงว่าตัวตนของเราคือ อะไร (หัวเราะ) ตัวตนของเราคงไปตรงกับภาพของแมรี่ ทีพ่ เี่ ต๋อคิดภาพไว้ เราไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องแสดงอะไรเลย เราเล่นแทบจะเป็นตัวเองเลย บางที ก็ ไ ม่ ต ้ อ งแสดงเลยด้ ว ยซ�้ ำ (หั ว เราะ) พี่ เ ต๋ อ จะพู ด ไว้ เ ลยว่ า ให้จนิ ตนาการว่าแมรีเ่ ป็นจูน แล้วจูนจะท�ำยังไง พูดยังไง เล่นไปเลย” จูนพูดถึงการร่วมงานกับนวพลครั้งแรก ขณะที่ Feedback ที่เธอ ได้รบั จากภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ส�ำหรับเธอก็ไม่ได้มอี ะไรทีห่ วือหวามากเท่าไหร่ “เยอะสุดก็คงโดนเพือ่ นแซวค่ะ แล้วก็ได้เล่นโฆษณา” เธอตอบค�ำถามเรา ด้วยรอยยิม้ ทว่าใครที่ชื่นชอบในรอยยิ้มน่ารักของจูน และฝีมือการแสดงที่ เล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ต้องขอแสดงความเสียใจตรงนีด้ ว้ ย เธอบอกว่า จะไม่เล่นหนังหรือท�ำอะไรในวงการบันเทิงอีกแล้ว แม้จะมีหนังสัน้ โปรเจกต์ ของวาโก้ ชือ่ ว่า ‘Beautiful Woman : ความลับของเจน’ ทีเ่ ธอไปเล่นเป็น ผลงานล่าสุด เพราะพีช่ ายเธอก�ำกับ แต่หลังจากนีไ้ ม่ใช่พชี่ ายเธอชวน หรือ คนรูจ้ กั ชวนให้ไปร่วมแจมด้วยก็คงไม่ไป อนาคตเธอแพลนไว้วา่ อยากไป เรียนต่อเมืองนอกและเดินทางท่องเทีย่ ว นักแสดงน�ำอีกคนที่รับบทเป็นซูริ และพักนี้เราเห็นหน้าตาเธอ ออกสือ่ บ่อยๆ คือ เมโกะ-ชนนิกานต์ เนตรจุย้ ความจริงเธอมีชอื่ เล่นว่า เม แต่เรียกตัวเองว่า เมโกะ เพราะเธอบอกว่าเป็นความกระแดะส่วนตัว เมเคย ร่วมงานกับนวพลมาตั้งแต่ตอนนวพลท�ำหนังสั้นในซีรี่ส์บันทึกกรรม ตอน มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านเกลียดเมธาวี เธอเล่นได้ดีจัด ขนาดที่ นวพลบอกว่า 2 ปีทผี่ า่ นมามีคนอยากตบเมโกะมากๆ จากบทนางนพมาศ จิตอาฆาต โผล่มาไม่กนี่ าที แต่มคี นจ�ำได้เยอะ - น่าทึง่ ส่วน Mary is happy, Mary is happy. เมผ่านด่านแคสติง้ เข้ามา และ ได้รว่ มงานกับนวพลอีกครัง้ หลังจากเคยถ่าย MV เพลง อุคริ จุบ๊ ุ๊ หุหุ แต่ ระหว่ า งนั้ น เธอก็ ถ ่ า ยโฆษณาและท� ำ งานอยู ่ ใ นวงการบั น เทิ ง ควบคู ่ ไปด้วย ปีที่ผ่านมาเธอเล่นหนังอินดี้ถึงสองเรื่อง คือ ‘ตัง้ วง’ และ ‘แมรีฯ’ ชีวติ ช่างสวนทางกับจูนมากๆ ทีไ่ ม่สนใจงานในวงการบันเทิงเลย “ตอนร่วมงานกับพี่เต๋อครั้งแรกเราเกร็งมากๆ เพราะเวลาท�ำงาน พีเ่ ต๋อจริงจัง แต่พอได้มาเล่นเรือ่ งนี้ เราผ่อนคลายไปเยอะ อีกอย่างรูส้ กึ ว่า ซูรจิ ะเป็นตัวเรามากทีส่ ดุ ไม่รวู้ า่ พีเ่ ต๋อเห็นอะไรในตัวซูรทิ เี่ ป็นตัวเม เขาถึง ได้เลือกเรา อาจเป็นเพราะเราเป็นคนพูดจาห้วนๆ เป็นคนทีช่ อบตัง้ ค�ำถาม และขัดแย้งกับตัวเองตลอด ชอบตัง้ ค�ำถามว่าท�ำไม ตัง้ ไว้เฉยๆ ไม่มคี ำ� ตอบ ก็ได้ มันบังเอิญไปคล้องกับซูรทิ พี่ เี่ ต๋อวางไว้พอดี ค�ำวิจารณ์ทเี่ ราจ�ำได้คอื ฉากที่ซูริตาย หลายคนบอกว่าเขาสะเทือนใจ รู้สึกเฟลมากๆ แสดงว่า เราเล่นได้ดจี นพวกเขาจดจ�ำเมได้ ” “ยอมรับเลยว่าคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้น และชื่นชอบผลงานของเรา มากขึ้น มีคนติดตามเรามากขึ้น และส่วนใหญ่งานที่เข้ามาตอนนี้ก็โยง เข้ากับแมรีฯ่ ทัง้ นัน้ ทัง้ โฆษณา ได้ลงนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ ลิปแมกกาซีน และได้ขึ้นปกนิตยสาร happening ได้งานเพราะแมรี่ฯ นี่แหละ” เมโกะ หัวเราะปิดท้ายเมื่อเธอพูดถึง Feedback หลังจากมาร่วมงานกับนวพล อีกครัง้ ซึง่ ดูเหมือนชีวติ เธอจะป๊อปขึน้ ไปอีกขัน้ อย่างเห็นได้ชดั

นวพลพูดถึง จูนจูน และ เมโกะ

จูนจูน • จูจูนชอบเควนติน ทารันติโน่ ฟังกามิกาเซ่ และค่ายโดโจ รวมถึงบรรดาวงอินดี้ที่ชื่อวง ออกเสียงยากๆ ทั้งหลาย • ครั้งแรกที่คิดว่าจะท�ำหนังเรื่องนี้ และคิดถึง ตัวละครประหลาดๆ ชื่อ ‘แมรี่’ เราไม่เคย นึกถึงคนอื่นเลย นอกจากจูนจูน • ชวนน้องมาถ่ายท�ำเทสต์หนึ่งตอน น้อง เหมือนรู้ว่าเราจะเอาอะไร วิธีพูดมันต้อง แบบไหน • น้องเล่นหนังได้อเนกประสงค์มาก ถ้าสั่งให้ ไปปีนเขานี่น้องก็คงท�ำ • หลังจากถ่ายท�ำเสร็จ ถามจูนว่า อยากเล่น หนังอีกมัย้ น้องบอกว่า ไม่อยากแล้วค่ะ / จบ. เมโกะ • เธอเล่นโฆษณาสก็อตเพียวเร่ หรืออะไรสัก อย่าง ที่ต้องใส่ชุดเอวลอยโชว์สะดือแดนซ์ และโฆษณานี้ฉายในโรงหนัง ก่อนที่หนัง จะฉายบ่อยมาก • ช่วงนั้นเมาสะดือของเมโกะอยู่ไม่น้อยใน ระบบ IMAX 3 มิติ • ด้วยความที่เมาสะดือ เราเลยชวนเธอมา เล่นหนังเรื่องนี้อีกครั้ง (แต่ไม่มีฉากโชว์ สะดือนะ พอละล่ะ) • แม้ในงานโฆษณาเธอจะได้เล่นบทหญิง น่ารัก อ้อนแอ้น แต่เวลาเล่นหนังเรื่องนี้ เธอเปรียบประหนึ่ง วิน ดีเซล / จบ. ภาพ : เพจ Nawapol Thamrongrattanarit

“เรายังไม่มผี ลงานอะไรใหม่ๆ เพิม่ เติม ยังเดินสายแคสติง้ โฆษณาและงานอื่นๆ เป้าหมายของเมคือ ยังอยากท�ำในสิ่งที่ เป็นอยูต่ อนนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ เพราะยังสนุกอยู่ แต่คงไม่สามารถทีจ่ ะยึด เป็นอาชีพหลักได้ ความฝันของเมคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ” ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นนักแสดงน� ำจากหนังอินดี้ เข้ามาอยู่ในกระแสป๊อป อาจจะแค่ชั่วคราวหรืออยู่ยาวไปเลย เราไม่ ส ามารถทราบได้ แต่ ก ารที่ ก ระแสอิ น ดี้ ก ลายเป็ น กระแสหลักได้ แสดงว่านอกเหนือจากหนังที่น่าสนใจแล้ว นักแสดงหลักก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั ถ้าถามว่า 24/7 happy ไหม กับการที่ได้เห็น จูนจูน และเมโกะ รับบทเป็นแมรี่ และซูริ บอกได้เลยว่า 24/7 is happy, 24/7 is Happy.


48,701 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex สำหรับคนเมือง ทเีปน็เหมอืนไกดไลนสาหรบัหนมุสาว ในคอนซป็ต Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใชชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั ง วิ สั ย ทั ศ น  ค ว า ม คิ ด ศั ก ย ภ า พ การทำงาน และไลฟสไตลอินเทรนด เพือใหคุณเป็น ‘คุณ’ ไดเต็มพิกัด เจดิจรสัในดาวนทาวน ทกุ 24 ชวัโมง ตลอด 7 วนั

247#174  

247#174 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you