Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.173 | 30 JAN - 5 FEB 2014


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

สมดุล เรามักบอกกันและกันบ่อยๆ ว่า ชีวติ ต้องมีสมดุล ค�ำพูดนี้พูดไม่ยาก เข้าใจก็ไม่ยาก และรู้ได้ไม่ยากด้วยว่า สมดุลของตัวเองควรจะอยู่ตรงไหน ไม่ว่าจะเป็น สมดุลระหว่างเรือ่ งอะไรในชีวติ ก็ตาม แต่สงิ่ ทีย่ ากเย็นเข็ญใจทีส่ ดุ ก็คอื การ ‘หา’ สมดุลให้พบต่างหาก เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น บ่อยครั้งเรารู้ด้วยซ�้ำว่าเราต้องท�ำอย่างไร เรามัก ‘หา’ สมดุลพบในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั นิ ะ่ หรือ-การหาสมดุลให้พบเป็นเรือ่ งยากเย็นยิง่ กว่างมหาเข็มในมหาสมุทรจริงๆ ทุกวันนี้ เรามักบอกตัวเองว่า ชีวติ ของเราไม่มสี มดุล หรือบางคนก็ถงึ ขัน้ ‘เสียสมดุล’ ไปเลยก็มี แต่กระนัน้ ก็ดูเหมือนเราจะไม่อินังขังขอบกับมันมากมายนัก ถ้าหากว่าชีวิตที่ขาดสมดุลนั้นน�ำพาบางสิ่งมาให้ และเราคิดว่า สิง่ นัน้ ทรงคุณค่ามากกว่าสิง่ อืน่ ทีเ่ หลือ ไม่วา่ ปากของเราจะพูดอย่างไร แต่การกระท�ำของเราจะเป็นเครือ่ งบ่งชีไ้ ด้ดที สี่ ดุ ...ว่าเราให้คณ ุ ค่ากับสิง่ ไหน หลายปีกอ่ น เคยมีหนังสือเล่มหนึง่ ตัง้ ชือ่ ไว้ชวนสะดุดใจว่า ‘จะเลือกเงินหรือชีวติ ’ ผูเ้ ขียนคือ โจ โดมิงเกซ ถามเราด้วยประโยคสั้นๆ แต่สั่นสะเทือนนี้ ที่มันสั่นสะเทือนก็เพราะในชีวิตของคนเมืองทุกวันนี้ เมื่อตั้งค�ำถามถึง สมดุล เรามักไม่นกึ ถึงเรือ่ งอืน่ ใด นอกจากการต้อง ‘เลือก’ ระหว่างการ ‘ใช้ชวี ติ ’ และการ ‘ใช้ชวี ติ ท�ำงาน’ เพือ่ ‘หาเงิน’ ทุกวันนี้ เงินเป็นมากกว่าเงิน มันเป็นมากกว่าสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนในท้องตลาด แต่เงินกลายเป็น ทัง้ สินค้าในตัวของมันเอง และกลายเป็น ‘ตราประทับ’ เพือ่ บ่งบอกสถานภาพทางสังคมของคนด้วย ระบบตลาดเสรี ท�ำให้เราสามารถใช้เงินซือ้ ได้แทบทุกอย่างในโลก, ซือ้ ได้-แม้กระทัง่ ความยุตธิ รรม เราใช้เงินซื้อการลัดคิว (เช่น ถือบัตรเครดิตบางอย่างแล้วได้ที่จอดรถที่ดีและเร็วกว่าคนอื่น) เราใช้เงินซื้อ สุขภาพ (เช่น มีเงินก็สามารถพบแพทย์ได้เร็วกว่า) เราใช้เงินซื้อการล่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (เช่น ใช้เงินซื้อ การล่าแรดด�ำในแอฟริกาอย่างทีเ่ ป็นข่าว) และใช้เงินซือ้ สิง่ อืน่ ๆ ได้อกี มากมาย เงินจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเรา และเราก็ยอมแลก ‘สมดุลแห่งชีวิต’ เพื่อแลกมาซึ่งการท�ำเงิน ทีเ่ ป็นอย่างนัน้ ก็เพราะเรามี ‘ความกลัว’ เป็นเชือ้ ในการขับเคลือ่ นชีวติ เรากลัวชีวิตของเราจะไม่มีความสุข เราจึงแสวงหาความมั่นคง และเงินก็ดูจะเป็นค�ำตอบรูปธรรมส�ำเร็จรูป อย่างเดียวในเวลานี้ เราจึงต้องท�ำงานหนัก และบางครัง้ ก็ถงึ ขัน้ เบียดบังเหยียบบ่าหรือฉ้อฉล เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงิน แล้วชีวติ ของเราก็เสียสมดุล! แต่ในบางค�ำ่ คืนทีส่ งัดเงียบ หากคุณได้นงั่ นิง่ ๆ และถามตัวเองว่า-อะไรเล่าทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของเรามีความสุข บางที เราอาจค้นพบก็ได้วา ่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของเรามีความสุขได้มากทีส่ ดุ ก็คอื การมีสมดุลหรือการหาสมดุลให้พบ เงินอาจเป็นจุดหมายของชีวติ แต่ในเวลาเดียวกัน มันเป็นเพียงจุดหมายหนึง่ เท่านัน้ ยังมีจดุ หมายอืน่ ๆ อีกมากทีร่ อให้เราเดินไปหา และเราไม่สามารถเดินไปหาทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างถึงทีส่ ดุ พร้อมๆ กันหรอก หลายครัง้ เราต้องเลือก สมดุลนั้นหาได้ยากก็เพราะเราเลือกไม่เป็น เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปกับการท�ำมาหาเงินนั้นคุ้มค่า กับสิง่ ทีเ่ ราได้มาและสูญเสียไปหรือไม่ สมดุลอาจอยูต่ รงนัน้ ในค�ำ่ คืนทีเ่ รารูจ้ กั นัง่ นิง่ ๆ และฟังเสียงของตัวเองอยูใ่ นความเงียบไร้หน้านัน้

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา มณฑิรา ไทรใหญ่ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


พิเศษส�ำหรับลูกค้า บัตรเครดิต

อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารชั้นน�ำ ทงคตสึ ชาชูเมน ราคา 245 บาท

CHABUTON

ชาบูตง ชั้น 6 เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. และพบกับชาบูตง อีก 11 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2663 3888 เว็บไซต์ www.facebook.com/ChabutonRamen ปลากะพงทอดราดพริ ก สามรส (พริกขี้หนูสด) ราคา 460 บาท

PEPPER LUNCH

อัลมอนด์ เจลลี่ ราคา 60 บาท

ราเมนต้นต�ำรับจากญี่ปุ่น โดยสุดยอดเชฟราเมนทีวีแชมเปี้ยน พร้อมเสิร์ฟเมนู ราเมนต้นต�ำรับให้ลิ้มลองถึง 4 แบบ คือ บะหมี่ในน�้ำซุปกระดูกหมูรสเข้มข้น บะหมีใ่ นน�ำ้ ซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม บะหมีใ่ นน�ำ้ ซุปซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ หอมกรุน่ และ บะหมีเ่ ย็นญีป่ นุ่ แบบดัง้ เดิม ทานคูก่ บั ซอสซารุรอ้ นทีป่ รุงจากซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ แสนอร่อย ภายใต้บรรยากาศสบายตาด้วยแสงไฟสีนวล เฟอร์นิเจอร์สีโอ๊ค ผนังอิฐ ท�ำให้ได้อารมณ์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เริ่มต้นสร้างสรรค์มื้ออาหารสุดพิเศษด้วย ‘ทงคตสึ ชาชูเมน’ บะหมี่ในน�้ำซุปกระดูกหมูรสเข้มข้น เหมาะส�ำหรับผู้ชื่นชอบ รสชาติหมูยา่ งสไตล์ชาบูยา ต่อด้วย ‘เกีย๊ วซ่า’ ขนาดพอดีค�ำภายในอัดแน่นด้วย ส่วนผสมของเนือ้ หมูและผักนานาชนิด จากนัน้ น�ำไปย่างบนไฟอ่อนจนได้เกีย๊ วซ่า ที่หอมกรอบ อร่อย ทานง่าย ตบท้ายมื้อด้วยขนมหวานอย่าง ‘อัลมอนด์ เจลลี่’ เนื้อเนียนละเอียดสูตรต้นต�ำรับที่สุดยอดเชฟทีวีแชมเปี้ยนน�ำทักษะการท�ำ ขนมหวานแบบฝรั่งเศสมาปรับให้เข้ากับรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ จนได้เอกลักษณ์ ความอร่อยที่หอมหวานชื่นใจ

หลนปูไข่ ราคาขีดละ 100 บาท

Shimofuri Pepper Steak ราคา 395 บาท

Chicken Steak & Pork Yakiniku ราคา 215 บาท

เกี๊ยวซ่า ราคา 80 บาท

Salmon Pepper Rice ราคา 195 บาท

ส่วนลด

ด้วยคอนเซ็ปต์ The Original Japanese D-I-Y Teppan Restaurant ท�ำให้ เปปเปอร์ ลันช์ กลายเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการ เสิร์ฟอาหารทุกเมนูบนจานร้อนอุณหภูมิ 260 องศา ท�ำให้ลูกค้าสามารถ คลุกเคล้าอาหารได้อย่างสนุกสนานในแบบ Cooking is FUN ผูท้ ชี่ นื่ ชอบเนือ้ วัวต้องลอง ‘Shimofuri Pepper Steak’ ทีน่ ำ� เนือ้ มากริลล์ บนจานร้อนจนอร่อยนุม่ ชุม่ ลิน้ ทานคูก่ บั ข้าวโพดหวาน และข้าวญีป่ นุ่ ได้รสชาติ เข้ากัน ส่วนคนที่หลงใหลในแซลมอนอย่าพลาด ‘Salmon Pepper Rice’ แซลมอนนอร์เวย์ลายล้อมรอบข้าวหอมญีป่ นุ่ โรยพริกไทยและเนยสูตรเฉพาะ แต่ถา้ หากต้องการเพิม่ ระดับความหลากหลายในการรับประทาน JCB ขอแนะน�ำ ‘Chicken Steak & Pork Yakiniku’ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีส�ำหรับการอิ่มอร่อย แบบ 2 in 1

ระยะเวลา : วันนี้-31 มีนาคม 2557 เงื่อนไข : 1. เฉพาะยอดการใช้จ่าย ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไปส�ำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่มในราคาปกติ 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับเมนูโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ สาขาทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศ

เปปเปอร์ ลันช์ ชั้น 6 เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. นอกจากนีย้ งั อิม ่ อร่อย ได้ ในอี ก 17 สาขาทั่ ว กรุ ง เทพฯ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร. 0 2663 3888 เว็บไซต์ www.pepperluchthailand.com และ www.facebook.com/pepperlunchthailand

20% หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดฉ่า ราคา 260 บาท

20% ส่วนลด

ระยะเวลา วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 เงื่อนไข : ไม่สามารถใช้ร่วมกับเมนูโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ สาขาทั้งหมด 18 แห่งทั่วประเทศ

น�้ำพริกมะกรูด ปลาทูทอด ผักเคียง ราคา 220 บาท

Eton Mess ราคา 125 บาท

LAEM CHA-ROEN SEAFOOD ร้านอาหารทะเลสไตล์ไทยน�ำเสนออาหารคุณภาพสดใหม่ทพี่ ร้อมตอบสนอง ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว พิถพี ถิ นั ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการคัดสรร วัตถุดบิ ไปจนถึงการปรุง เพือ่ คงมาตรฐานความอร่อยครบรสทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และยังให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการบริการโดยเปรียบพนักงานทุกคน เหมือนสมาชิกในครอบครัว และลูกค้าเป็นดั่งเพื่อนบ้านคนพิเศษ รับรองไม่ผิดหวังในรสชาติกลมกล่อมครบรสของ ‘แกงส้มไหลบัว กุง้ แม่นำ�้ ’ ทีจ่ ดั เต็มด้วยกุง้ แม่นำ�้ ตัวโตและไหลบัวกรอบอร่อย ต่อด้วย ‘หลนปูไข่’ สุดเข้มข้นหอมมัน เมื่อทานคู่กับผักสดช่วยยกระดับดีกรีความอร่อยได้ มากยิ่งขึ้น เพิ่มความจัดจ้านด้วย ‘ปลากะพงทอดราดพริกสามรส’ ซึ่งน�ำ ปลาตัวใหญ่มาทอดจนเหลืองกรอบ ก่อนจะราดด้วยน�้ำสามรสที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยกระเทียมและพริกขี้หนูสด และท่านที่ชอบความเผ็ดร้อนต้องลอง ‘หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดฉ่า’ ที่มีกลิ่นสมุนไพรหอมเตะจมูก แหลมเจริญซีฟด ู้ ชัน้ 4 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2103 4004 เว็บไซต์ www.laemcharoenseafood.com และ www.facebook.com/LaemChareon

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่

บัตรเครดิตเจซีบี

20%

KALPAPRUEK

ส่วนลด

ระยะเวลา : วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 เงื่อนไข : 1. เฉพาะค่าอาหารจากเมนู ที่ร่วมรายการ 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 3. เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์และเซ็นทรัล ลาดพร้าวเท่านัน้

แกงส้มไหลบัวกุ้งแม่น�้ำ เล็ก ราคา 290 บาท ใหญ่ ราคา 500 บาท

10% ส่วนลด

ระยะเวลา : วันนี้ - 30 เมษายน 2557 ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ สีลม, เดอะ เมอร์ควิ รี่ วิลล์ และเซ็นทรัลเวิลด์

แกงเนื้อพริกขี้หนู ส�ำหรับทาน 1 ท่าน ราคา 95 บาท โรตี ราคา 45 บาท

ร้านอาหารไทยแบบโฮมเมดที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณยาย เพียบพร้อมด้วย อาหารโบราณสู ต รต้ น ต� ำ รั บ ที่ ห าทานยากหลากหลายชนิ ด แต่ ล ะเมนู ที่ สร้างสรรค์ขึ้นมาทางร้านพยายามเลือกใช้ผักและสมุนไพรไทยตามฤดูกาล มาเป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ในการปรุ ง อาหาร นอกจากนี้ ยั ง พิ ถี พิ ถั น กั บ การปรุงแบบไม่ใส่ผงชูรส สารกันบูด สารแต่งกลิน่ จึงนับเป็นอีกหนึง่ ทางเลือก ของคนรั ก สุ ข ภาพที่ ต ้ อ งการอิ่ ม เอมกั บ อาหารอร่ อ ยราวกั บ มี คุ ณ แม่ หรือคุณยายมาท�ำให้ทานอยู่ที่บ้าน  มีความสุขกับการรับประทานในบรรยากาศสุดรื่นรมย์เหมือนนั่งอยู่ใน สวนสไตล์คลาสสิกทีม่ ตี น้ ไม้เขียวขจี ร่มครึม้ และเย็นสบาย ประเดิมจานแรก ด้วย ‘แกงเนือ้ พริกขีห้ นู’ มีลกั ษณะคล้ายแกงแบบอินเดีย ไม่ขน้ หรือเหลวเกินไป  เลือกใช้เนือ้ ติดมันหัน่ พอค�ำ ปรุงรสถูกปากคนไทย และเมือ่ ทานคูก่ บั โรตีฟกู รอบ สูตรเฉพาะของกัลปพฤกษ์ ท�ำให้ได้รสชาติอร่อยเด็ด เพิ่มความครบครันด้วย ‘น�้ำพริกมะกรูด’ กลิ่นหอมเครื่องเยอะ เสิร์ฟพร้อมปลาทูทอดและผักเคียง นานาชนิด สุดท้ายอย่าลืมสั่ง ‘อีตัน เมส’ เมนูของหวานที่น� ำเมอแรงค์ ครีมอัลมอนด์และสตรอเบอรี่สดมาผสมรวมกันจนได้รสชาติแสนสดชื่น กัลปพฤกษ์ ชัน้ 7 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2613 1359

*โปรโมชัน่ ดังกล่าวไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ รายละเอียดโปรโมชัน่ เป็นไปตามทีท่ างร้านก�ำหนด, ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่

บัตรเครดิต KTC-JCB : www.ktc.co.th โทร. 0 2665 5000 บัตรเครดิต Aeon-JCB : www.aeon.co.th โทร. 0 2665 0123


C ITY M OV E M E NT Text : เพลงมนตรา

= จากข้อมูลของ กสทช. ระบุ ว่ า ประเทศไทยมี ก ารน�ำเข้ า โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเลตตั้งแต่ ปี 2552 ถึงปัจจุบั น รวมแล้ วกว่า 3,880 รุ ่น รวมทั้ง สิ้น 92,729,417 เครื่อง มีมูลค่า กว่า 6.5 แสนล้านบาท ส�ำ หรับ โทรศั พท์เ คลื่ อนที่แ ละแท็บ เลตที่ได้รับความนิยมน�ำ เข้ามากที่สุด คือ แอปเปิ้ล ซัมซุง โนเกี ย และไอ-โมบาย ตามล�ำดั บ ที่มา : www.nbtc.go.th

ภาพ : www.archdaily.com

A GIANT METAL HONEYCOMB

ด้วยแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของรังผึง้ ท�ำให้ Estar Moveis ทีเ่ ป็นทัง้ เฟอร์นเิ จอร์แกลเลอรี โชว์รมู และ ร้านบูตกิ ถูกเนรมิตให้กลายเป็นอาคารทีโ่ ดดเด่นด้วยการน�ำรูปทรงหกเหลีย่ มมาออกแบบเป็นพืน้ ผิวภายนอก ของอาคาร เพือ่ ทลายข้อจ�ำกัดแบบเดิมๆ พร้อมกับสร้างความแปลกแหวกแนวดึงดูดใจผูค้ นทีส่ ญ ั จรผ่านไป ผ่านมาในนครเซา เปาโล ประเทศบราซิล ทัง้ หมดเป็นฝีมอื การสร้างสรรค์ของสตูดโิ อ SuperLimao โดยมี การสร้างมิตใิ ห้กบั ผนังภายนอกด้วยการท�ำช่องบางส่วนให้โปร่งแสงสลับกับส่วนทึบ ช่วยในการมองเห็นได้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนภายในตกแต่งสไตล์ลอฟต์ มีทั้งผนังอิฐแดงโชว์แนว โครงสร้างเหล็ก และเสาหินปูน ซึง่ ให้ความรูส้ กึ เรียบ เท่ ร่วมสมัย และหรูหราในคราวเดียวกัน

DAZZLING LED AND HELIOSTAT INSTALLATION

ภาพ : www.contemporist.com

MOBIUS STRIP BRIDGE นี่คือภาพสะพานข้ามแม่น�้ำ ดรากอนคิง ฮาร์เบอร์ ริเวอร์

ทีค่ ว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันออกแบบสะพานส�ำหรับ เมืองฉางซา ประเทศจีน มาครอง เป็นผลงานการออกแบบของ บริษทั NEXT Architects ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากวงแหวน โมเบี ย ส ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ศาสตร์ การถั ก เชื อ กโบราณของจี น สะพานแห่ ง นี้ เ ป็ น สะพาน คนเดินข้ามที่มีความโดดเด่นอยู่ที่โครงสร้างที่ดูพลิ้วไหว ราวกับเกลียวคลืน่ มีความสูง 24 เมตร ยาว 150 เมตร พืน้ ผิว ท�ำจากเหล็กสีแดง ที่ด้านนอกและด้านในมีการเชื่อมต่อ กันหมด ให้ความรูส้ กึ กลมกลืนไปกับทัศนียภาพภูเขาและทะเลสาบทีง่ ดงาม โดยทัง้ หมดจะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้าง ภายในปี 2014 และมีการคาดการณ์กันว่าสะพานที่มากไปด้วยเสน่ห์ที่แสนเย้ายวนแห่งนี้จะสามารถดึงดูด ให้มผี คู้ นจ�ำนวนมากเข้ามาใช้บริการ

04 - 24 7

ภาพ : www.designboom.com

ภาพ : www.wired.co.uk

Yann Kersale ศิลปินนักออกแบบแสงชาวฝรั่งเศส ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอินสตอลเลชั่นแบบถาวรชิ้นใหม่ ทีเ่ ป็นมากกว่าแค่การแสดงแสงทีแ่ พรวพราวในเวลากลางคืน แต่ยงั เป็นเสมือนเครือ่ งควบคุมการสะท้อนแสงอาทิตย์ ภายในบริเวณสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์กในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยผลงานชิน้ นีม้ ชี อื่ ว่า ‘Sea Mirror’ หรือ ‘Miroir de Mer’ ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลและฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การติดตัง้ ประกอบไปด้วย หลอดไฟ LED 2,880 หลอด แผงกระจก 320 ชิน้ และติดตัง้ โปรแกรมส�ำหรับการแสดงผลทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงสีสนั ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น และฤดูใบไม้รว่ ง ตามล�ำดับ ซึง่ แตกต่างจากงานศิลปะแสงชัว่ คราวทีม่ อบความสดใส และสนุกสนานได้เพียงแค่ชว่ งเวลาสัน้ ๆ แต่ผลงานชิน้ นีน้ บั เป็นการปรับภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรมของเมืองให้สวยงามยิง่ ขึน้ ด้วย

= เมื่ อ ต้ น เดื อ นมกราคมที่ ผ ่ า นมา ยาน SpaceShipTwo ประสบความส�ำ เร็ จ ในการทดสอบการบิ น ด้ ว ยความเร็ ว เหนื อ เสี ย ง เป็ น ครั้ ง ที่ 3 โดยท�ำ สถิ ติ ใ หม่ ขึ้ น ไปสู ง ถึ ง ระดับ 21,640 เมตร หรื อ 21.6 กิ โ ลเมตรเหนื อ พื้ น โลก ทั้ ง นี้ บริ ษั ท Virgin Galactic เปิดเผยว่า การทดสอบครั้ ง นี้ ท� ำให้ เ ข้ า ใกล้ เ ป้ า หมายของการพาผู ้ โ ดยสารขึ้ น ไปท่ อ งเที่ ย ว ในอวกาศมากขึ้น และมีนัก ท่ อ งเที่ ย วจ่ า ยเงิ น จองคิ ว แล้ ว หลายร้ อ ยราย ที่มา : www.bubblews.com

‘บันได’ ถือเป็นอีกหนึง่ องค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่า ส่วนอืน่ ๆ เพราะท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มพืน้ ทีช่ นั้ ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ บรรดาสถาปนิกจึงพยายามออกแบบบันไดให้นา่ มอง และน่าใช้มากเป็นพิเศษ เพือ่ เติมเต็มความสุขอีกขัน้ ให้กบั ชีวติ Paul Cocksedge นักออกแบบชาวอังกฤษ ผูร้ บั หน้าทีส่ ร้างสรรค์ ออฟฟิศ Development Ampersand ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นย่านโซโห กลางกรุงลอนดอน จึงได้จนิ ตนาการถึง ‘บันไดชีวติ ’ ทีน่ อกจากจะมี โครงสร้างเป็นบันไดวนเชือ่ มต่อระหว่างชัน้ และของตกแต่งแล้ว ยังมี ฟังก์ชนั ราวกับสวนอันเขียวชอุม่ โดยจะมีพนื้ ทีร่ ะหว่างชัน้ ทีส่ ามารถใช้ นัง่ วาดรูปหรืออ่านหนังสือได้ เป็นพืน้ ทีใ่ จกลางออฟฟิศทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คนได้ใช้ชวี ติ ร่วมกับธรรมชาติทกุ ขณะทีก่ า้ วเดินขึน้ ลงบันได


ภาพ : www.psfk.com

หลังจากทีน่ กั ออกแบบตกแต่งภายใน Christopher Jenner ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ สร้างสรรค์คนใหม่ของ ‘ยูโรสตาร์’ บริษทั รถไฟความเร็วสูงทีเ่ ชือ่ มโยงลอนดอน ปารีส และยุโรปตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกัน เจนเนอร์เริม่ ต้นแสดงฝีมอื ด้วยการออกแบบห้องโดยสารใหม่ ให้มเี อกลักษณ์ เฉพาะตัว สร้างจุดเด่นด้วยเก้าอีท้ บี่ ดุ ว้ ยผ้าสีเหลืองสดใส บวกกับการใช้ไม้เนือ้ แข็งและคาร์บอน ไฟเบอร์มาผสมผสานกันอย่างสวยงาม นอกจากนีย้ งั มีระบบสาระบันเทิงทีแ่ สนทันสมัยรวมอยูด่ ว้ ย เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดตัวขบวนรถไฟใหม่ ทีจ่ ะให้บริการระหว่างลอนดอนและอัมสเตอร์ดมั ในปี 2016 ซึง่ จะใช้เวลาในการเดินทางระหว่างสองเมืองประมาณ 4 ชัว่ โมงเท่านัน้ โดยโครงการนี้ จะเชือ้ เชิญให้ทกุ คนได้พบกับวิสยั ทัศน์ของอนาคต คาดว่านีค่ งเป็นภาพตัวอย่างทีด่ สี ำ� หรับเมืองไทย เผือ่ ใครจะหยิบไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบรถไฟไทยให้รวดเร็ว ตรงต่อเวลา รูปลักษณ์สวย และภายในห้องโดยสารสะอาดน่านัง่ เชือ่ ว่าเวลานีม้ หี ลายคนทีย่ งั คงรอคอยด้วยความหวังว่าสักวัน ภาพ : www.christopher-jenner.com ฝันจะเป็นจริง

OUTDOOR BATHS

ภาพ : www.homedit.com

สตูดิโอ Bruit du Frigo ท�ำการเนรมิตสวนสาธารณะ Chamarande ที่เคยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ กลุม่ ชนชัน้ สูงในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ให้กลายเป็น นิทรรศการศิลปะกลางแจ้งที่แสนสนุกสนาน พิเศษด้วย การติดตั้งผลงานที่มีชื่อว่า Chamarande-Les-Bains ที่มี จุดมุง่ หมายเพือ่ สร้างประติมากรรมกลางแจ้งส�ำหรับผูส้ นใจในศิลปะ มีลกั ษณะเป็นระแนงไม้ไล่ระดับสูงต�ำ่ ทีม่ าพร้อมกับอ่างอาบน�ำ้ ทีบ่ า้ งก็ถกู เติมเต็มไปด้วยน�ำ้ บ้างก็มเี บาะรองนัง่ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วและ ชาวเมืองทัว่ ไปได้เข้าไปใช้ผอ่ นคลายความตึงเครียด เปรียบเสมือนอาร์ตแกลเลอรีทา่ มกลางธรรมชาติ ทีร่ ายล้อมไปด้วยน�ำ้ พุและเป็ดยางสีเหลืองสดใส

WHITE MOUNTAIN OFFICE

คงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นไม่น้อย ถ้าได้นั่งท�ำงานในออฟฟิศที่มีชื่องดงามว่า ‘ภูเขาสีขาว’ เพราะที่แห่งนี้เป็นของ บริษทั ให้บริการอินเตอร์เน็ตทีอ่ ยูล่ กึ ลงไปราว 30 เมตรในชัน้ หินแกรนิต บริเวณสวนวิตาเบิรก์ พาร์ค ในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นผลงานการออกแบบของ Albert France-Lanord Architects ที่มองว่าหินเป็นเหมือนที่อยู่อาศัย ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถอยู่รวมกับแสง พืช น�้ำ และเทคโนโลยีได้ จึงตั้งใจหลอมรวมธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ ด้วยกัน ภายในถ�้ำมีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องท�ำงานที่ร่มรื่นสวยงามใกล้ชิดธรรมชาติ ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีผนังถ�้ำหินล้อมรอบ ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง ห้องประชุมที่โปร่งใสเป็นทรงกลมบนชั้นลอย และเฟอร์นเิ จอร์โลหะแสนเรียบง่าย แต่เมือ่ มาอยูร่ ว่ มกันแล้วกลับดูทนั สมัยลงตัว

ยากทีจ่ ะต่อต้านจริงๆ กับกระแส ‘ป๊อปอัพ สโตร์’ ซึง่ เป็นอีก หนึง่ เทรนด์การท�ำการตลาดทีก่ ำ� ลังน่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ยในขณะนี้ อย่างล่าสุด LINE ได้ตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จด้วยการเอาใจแฟนคลับ โดยยกป๊อปอัพ สโตร์มาไว้ทศี่ นู ย์กลางไลฟ์สไตล์สดุ ชิคใจกลาง กรุงเทพฯ ภายใต้ชอื่ ว่า ‘ไลน์ เฟรนส์ ป๊อปอัพ สโตร์’ ซึง่ เป็น ครัง้ แรกในประเทศไทยทีค่ นหลงรักหมีบราวน์ น้องกระต่ายโคนี่ มูนหน้ากลม เจมส์ผมทอง น้องลูกเจีย๊ บแซลลี่ ฯลฯ จะได้พบกับ ประสบการณ์สดุ พิเศษในการเลือกซือ้ สินค้าลิขสิทธิแ์ ท้ พร้อมกับ ร่วมกิจกรรมสนุกลุน้ รับตุก๊ ตารุน่ ลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ เวอร์ชนั่ วาเลนไทน์ ไลน์เฟรนส์ ป๊อปอัพ สโตร์จะเปิดท�ำการเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ วันที ่ 16 มีนาคม 2557 บริเวณชัน้ 1 ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ 

24 7 - 05


C A L E N DA R

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : สมเกียรติ ปาละวงค์

7 FEB – 2 MAR 2014 Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras Sydney, Australia

Today

– 16 FEB 2014

Media Art Exhibition Main Gallery, Bangkok Art and Culture Centre ‘มีเดีย / อาร์ต คิทเช่น – สนามบิดเบือนความจริง (ฉบับกรุงเทพฯ) - สือ่ ก�ำหนดความคิด : ความคิดก�ำหนดตัวเลือก : ตัวเลือกก�ำหนด อนาคต’ ชือ่ นิทรรศการมีเดียอาร์ตทีแ่ สนยาวเหยียด ซึง่ เกิดจาก การท�ำงานร่วมกันระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ และ เจแปนฟาวน์เดชัน่ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างภูมภิ าคอาเซียนและประเทศญีป่ นุ่ โดยมีศลิ ปินในแถบภูมภิ าคอาเซียนเกือบ 30 ชีวติ เป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานในมุมทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ภาพยนตร์ วิดโี ออาร์ต แอนิเมชัน่ ภาพถ่าย ไปจนถึงงานทางด้านเสียง และการแสดงสด ผูใ้ ดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง mediaartkitchen.tumblr.com หรือ www.facebook.com/makrdf

1-2 FEB 2014

Workshop D.I.Y. @ IKEA POP-UP Store The Avenue, Major Ratchayothin อิเกียยังคงเดินหน้าเปิดป๊อปอัพ สโตร์ แห่ง ที่ 2 กลาง ดิ อเวนิว เมเจอร์ รัชโยธิน เพือ่ ให้คน รุ่นใหม่ที่มีใจรักในการออกแบบตกแต่งบ้านได้เลือกช้อปเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งได้ในราคาที่ เป็นมิตร นอกจากนีส้ ปั ดาห์สดุ ท้ายของอิเกีย ป๊อปอัพ สโตร์ ยังมีกจิ กรรมสร้างสรรค์สดุ สนุกทีเ่ ปิดโอกาสให้ ผูส้ นใจสามารถร่วมเวิรก์ ช็อปประดิษฐ์โคมไฟเดคูพาจ และเพนต์แก้วเซรามิก กับผูเ้ ชีย่ วชาญการดีไอวาย เต้าหู-้ ณฤต เลิศอุตสาหกูล ผูใ้ ดสนใจสามารถร่วมรับความรูแ้ ละความบันเทิงได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตัง้ แต่ เวลา 16.30-17.30 น.

‘หนึ่งตัน’

งานเทศกาลรืน่ เริงทีก่ ลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศจากทัว่ ทุกมุมโลก มีโอกาสได้เปิดตัวและปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองมากทีส่ ดุ จัดเต็มด้วย ขบวนพาเหรดเครือ่ งแต่งกายแฟนซีสสี นั จัดจ้านสะดุดตาบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ทีไ่ ม่ใช่แค่การเดินแสดงพลังหรือเรียกร้องความสนใจ แต่เป็นการแสดงออก ทัง้ ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมสนุก และการพบปะสังสรรค์ชาวเกย์ แต่กว่าที่ งานมาดิกราส์ระดับโลกจะเดินทางมาถึงจุดนีไ้ ด้ ต้องผ่านการต่อสูม้ ามากมายเพือ่ แสดงให้เห็นว่า พวกเขาหรือเธอมิได้ผดิ ปกติอะไร และต้องการให้สงั คมเปิดกว้างยอมรับ โดยเรียกผูท้ นี่ ยิ มแต่งเป็น หญิง ว่า Sister of Dorothy และบรรดาเลสเบีย้ นจะเรียกตัวเองว่า Dykes เห็นเทศกาลแซบๆ แบบนีแ้ ล้วบอกได้คำ� เดียวว่า จองตัว๋ เครือ่ งบินด่วน!

4, 11 and 25 FEB 2014

Open Air Cinema Goethe-Institut, Sathorn เข้าถึงความเป็นเยอรมันได้อย่างชัดเจนผ่านแผ่นฟิล์มในเทศกาลภาพยนตร์ กลางแจ้งทีส่ ถาบันเกอเธ่ สาทร ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีทา่ มกลางสวนอันสงบ เงียบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในภาษาเยอรมันได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ของผู้ที่ใช้ภาษาจริง รวมไปถึงให้ผู้ที่มีพื้นเพเกี่ยวข้องกับเยอรมันได้รับชม ผลงานที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ของผู ้ ก�ำ กั บ ภาพยนตร์ ใ นประเทศของพวกเขาเอง อีกด้วย ส�ำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีก�ำหนดฉายภาพยนตร์ 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ My Beautiful Country, Hotel Lux และ Stopped on Track ทุกเรื่องฉายเป็นภาษาเยอรมันพร้อมค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ ผู้ใดสนใจ สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2287 0942-4

11 FEB 2014

Avril Lavigne On Tour 2014 Live in Bangkok IMPAC Arena, Muang Thong Thani คอนเสิร์ตของสาวเล็กพริกขี้หนู Avril Lavigne เจ้าแม่แฟชั่นแนวป๊อปพังค์ ที่ทั้งร้องและแต่งเพลงเองมาตั้งแต่อายุยังน้อย จนท�ำให้เธอมีความสามารถทาง ดนตรีดีเยี่ยม และเร็วๆ นี้ เธอมีก�ำหนดกลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนเพลง ชาวไทยได้ เ ฮกั น อี ก ครั้ ง หลั ง จากสั่ ง สมประสบการณ์ พั ฒ นาความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพเพื่อแฟนเพลงมาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดกับอัลบั้มที่ 5 ซึ่งมีเพลงฮิต อย่าง ‘Here’s To Never Growing Up, Rock N’ Roll และ Let Me Go โดยเฉพาะเพลงหลังทีส่ ามารถขึน้ อันดับ 1 บนชาร์ตไอทูนส์ได้ภายในวันแรกของการวางขาย ส�ำหรับใครทีเ่ ป็นแฟนเพลงตัวจริงของสาวสุดซ่าส์คนนีส้ ามารถ ซือ้ บัตรได้แล้ววันนีท้ ี่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดและสิทธิพเิ ศษเพิม่ เติมได้ที่ 0 2262 3838

11 FEB 2014

จากติดลบ จนพบความเป็นหนึง่ กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ ทอล์ ก โชว์ สุ ด พิ เ ศษโดย ตั น ภาสกรนที นักการตลาดนอกกรอบ ทีล่ ม้ ลุกคลุกฝุน่ จนพาธุรกิจกลับมายืนต�ำแหน่งที่หนึ่งอีกครั้งด้วย แนวคิด ‘เป็นหนึง่ ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นทีห่ นึง่ ’ : คิดว่าผู้เข้าชมจะได้อะไรจากทอล์กโชว์ ครั้งนี้ ตัน : พบเคล็ดลับในคัมภีรธ์ รุ กิจและชีวติ ทีไ่ ม่มสี อน ในทฤษฎีไหนๆ : ใครคือกลุ่มเป้าหมายของทอล์กโชว์ครั้งนี้ ตั น : เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้คิดเริ่มธุรกิจที่ก�ำลังค้นหาหนทางที่เป็นของตัวเอง อย่างแท้จริง รับประกันความมัน ฮา เปีย่ มสาระอย่างครบรส : ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ไหนบ้าง ตัน : บัตรครัง้ นีไ้ ม่มขี าย ต้องได้รบั การเชิญจากผม และจ�ำกัดทีน่ งั่ เพียง 3,000 ที่ เท่านัน้ บางประโยค บางความคิด ในทอล์กโชว์สดุ พิเศษชุดนีอ้ าจพลิกชีวติ คุณไปตลอดกาล ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ 08 2363 0111 หรือ www.facebook.com/tanichitan เริม่ เปิดการแสดงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

06 - 24 7

You2Play Awards 2014 Royal Paragon Hall @ Siam Paragon ยูทูเพลย์ ออกสตาร์ตแรงรับต้นปี 2014 กับงานประกาศผลรางวัล ทางดนตรี ที่จะร่ายเวทแห่งเสียงเพลง สีสัน และความมันขั้นสุดให้หฤหรรษ์กันสุดขั้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องศิลปินและคนท�ำงานด้านบันเทิง ด้วยการมอบรางวัลคุณภาพทีเ่ ป็นกลางและเปิดกว้าง อีกทัง้ เพือ่ สนับสนุน และเป็นก�ำลังใจให้กบั บุคลากรทีต่ งั้ ใจผลิตผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพออกมาทัดเทียมสากล และในปีนยี้ ทู เู พลย์ได้เพิม่ รางวัลเข้ามาอีก 2 สาขา ได้แก่ ‘รางวัลศิลปินเพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ต่างประเทศยอดนิยม’ และ ‘รายการ ทางอินเตอร์เน็ตยอดนิยม’ โดยทัง้ 2 รางวัลเรียกได้วา่ มาแรงมากๆ รักใครเชียร์ใครสามารถตามไปโหวตกันได้ที่ www.you2play.com ปิดรับผลโหวตวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

29 MAR 2014

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 Supachalasai Stadium ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน โดยในปีนนี้ บั เป็นครัง้ ที่ 70 ภายใต้แนวคิด ‘Get Give & Go(al) ให้อย่าง เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน’ ถือเป็นอีกหนึง่ งานทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณค่าและประโยชน์ในหลายด้าน เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของ ตนเอง ผ่านการเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแสดงออกถึงมิตรภาพ และความสามัคคี ระหว่างนิสติ นักศึกษาทัง้ สองสถาบัน พีน่ อ้ งชาวธรรมศาสตร์ และชาวจุฬาฯ รวมทัง้ บุคคลภายนอกทัว่ ไปทีส่ นใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ตงั้ แต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป


LO O K A R O U ND Text : Yamin ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดตการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Escape, Sansiri Hotel Collection @ Hua Hin

แสนสิริ รุกธุรกิจโรงแรมเต็มรูปแบบ กับ Escape, Sansiri Hotel Collection แบรนด์ดไี ซน์รสี อร์ตระดับกลาง เพือ่ ให้ลกู ค้าหรือ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ เฉกเช่นเดียวกับที่นี่เป็นบ้านพักตากอากาศ เติมเต็มทั้งในด้านดีไซน์ ไลฟ์สไตล์ และการบริการ ผสานทุกแรงบันดาลใจสูก่ ารผ่อนคลายในอีกระดับ ทัง้ ยังรวมเอาธรรมชาติ เอกลักษณ์ในท้องถิน่ มาหลอมรวมเป็น งานดีไซน์ได้อย่างน่าชืน่ ชม เรียกว่า Symphony of Harmony ซึง่ สะท้อนผ่านทุกผัสสะ รูป รส กลิน่ เสียง สนองความต้องการของ คนทันสมัยอย่างตรงจุด โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในเรือ่ งความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการจอง รวมถึงการเช็กอิน-เช็กเอาท์ ทีเ่ อาใจไลฟ์สไตล์ของนักท่องเทีย่ วรุน่ ใหม่ เช่น ยืดเวลาของมือ้ อาหารบรันช์ออกไปจนถึง 14.00 น. แทนทีจ่ ะต้องตืน่ มารับประทาน อาหารเช้าให้ทนั 10.00 น. Escape ประเดิมโปรเจกต์แรกที่หัวหิน จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนตากอากาศยอดนิยมของคนไทย เนรมิต สถาปัตยกรรมให้สวยงามในสไตล์ Fisherman Village เน้นสีแดงเป็นโทนสีหลัก สะท้อนความเป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัย สดใส มีชีวิตชีวา ผนวกกับ 3 คอนเซ็ปต์ที่บอกความเป็นหัวหิน คือ Sea, Sand และ Sun ท่ามกลางบรรยากาศของแมกไม้อัน ร่มรื่น และสระว่ายน�้ำที่ทอดตัวบริเวณส่วนกลางของโรงแรม แวะไปสัมผัสความพิเศษเช่นนี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3251 9061-6 หรือ escape-hotel.com

Mono Shop @ CentralWorld

KUDÉTA

@ Sathorn Square ชือ่ ของ KUDÉTA มาจากการเล่นค�ำให้พอ้ งกับศัพท์ภาษาฝรัง่ เศสว่า ‘coup d’ ètat’ ซึง่ หมายถึง ‘การปฏิวตั ’ิ น�ำไปสู่การสร้างเป็นชื่อของแหล่งดื่มด�่ำอาหารชั้นเลิศ และความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส นิยามใหม่ ของการแสวงหาความเพลิดเพลินทีค่ วรมาสัมผัสให้ได้สกั ครัง้ คูเดทา เป็นลักชัวรี่แบรนด์จากสิงคโปร์ บินตรงสู่มหานครกรุงเทพ มาปักหมุดในย่านความเจริญ บนพืน้ ทีก่ ว่า 4,000 ตารางเมตร เหนือพืน้ ดินทีค่ วามสูงชัน้ ที่ 39 และ 40 ของอาคารสาทร สแควร์ เสิรฟ์ ไลฟ์สไตล์ อันแสนพรีเมีย่ มให้ชาวกรุง ภายในประกอบด้วย 7 บาร์หลากคอนเซ็ปต์ ได้แก่ ซาวนด์ การ์เด้น, แอมเบอร์ บาร์, เอเวอรี,่ คู บาร์, กริลล์ บาร์, เลานจ์ และบาร์ในส่วนเมมเบอร์ส คลับ ส่วนอีก 2 คลับสุดหรู ได้แก่ คลับ เลานจ์ และเมมเบอร์ส คลับ ตกแต่งอย่างอลังการงานสร้างไม่มแี พ้กนั ทัง้ ยังแบ่งโซนส�ำหรับเป็นพืน้ ทีจ่ ดั ปาร์ตแี้ ละ อีเวนต์ ทีน่ จี่ งึ เป็นสถานทีส่ ดุ ฮิปทีเ่ ราขอแนะน�ำ สอบถามรายละเอียดและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร. 0 2108 2000 หรือ www.kudeta.com

ไม่ ต ้ อ งไปวิ่ ง หาของดี มี ดี ไ ซน์ จ ากญี่ ปุ ่ น ให้ วุ ่ น วาย เพราะตอนนี้ ของดีจาก 47 จังหวัดสัง่ ตรงจากแดนอาทิตย์อทุ ยั มารวมอยูใ่ นทีเ่ ดียว ณ Mono Shop ร้านค้าญี่ปุ่นน้องใหม่ที่รวมสินค้าคุณภาพ ดีไซน์เก๋ ทัง้ เครือ่ งครัว เครือ่ งใช้ เครือ่ งเขียน อุปกรณ์ตกแต่ง และอีกมากมายกว่า 800 รายการ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนมาให้คณ ุ ช้อปกันจนมือเป็นระวิง ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ทีผ่ า่ นการครุน่ คิด และพิถพี ถิ นั กับทุกชิน้ งาน ไม่เว้นแม้กระทัง่ ชือ่ ร้าน ที่บรรจงสอดแทรกความหมายลึกซึ้งเอาไว้ในทุกตัวอักษร เริ่มที่ M มาจาก Mono Tsukuri แปลว่า งานช่างฝีมอื O มาจาก Omotenashi แปลว่า การต้อนรับด้วยความยินดี N มาจาก Nippon แปลว่า ประเทศ ญีป่ นุ่ O มาจาก Omoshiroi แปลว่า สินค้าทีม่ แี รงบันดาลใจ รวมเป็น Mono Shop ทีแ่ สนภูมใิ จ ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 5 โซนเอเทรียม ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

24 7 - 07


N E W S C AF E’ Text : เพลงมนตรา

อเมริกนั แอพพาเรล จัดดิสเพลย์โชว์ขนเพชรสุดซีด๊ ! American Apparel อินเตอร์แบรนด์สดุ ฮิปจากสหรัฐฯ จัดหนักต้อนรับวันวาเลนไทน์ดว้ ยการสร้างสรรค์ดสิ เพลย์ สุดเซ็กซีใ่ ห้กบั ชุดชัน้ ในสตรีคอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุดจนกลายเป็นทีส่ นใจจากสาธารณชน เนือ่ งจากหุน่ นางแบบทัง้ 3 ทีจ่ ดั แสดงอยูห่ น้าร้านอเมริกนั แอพพาเรลในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก สวมชุดชัน้ ในซีทรูสขี าวเผยให้เห็นขนบริเวณ อวัยวะเพศทีร่ กรุงรัง ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ผา่ นโซเชียล เน็ตเวิรก์ เกีย่ วกับความไม่เหมาะสม ทัง้ นี้ ไอริซ อาลอนโซ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายออกแบบ ได้ให้เหตุผลว่าผลงานชิน้ นีต้ งั้ ใจจุดประกายให้ทกุ คนทีพ่ บเห็นหันมา ค้นหาความหมายของความสวยงามแบบธรรมชาติทผี่ หู้ ญิงเป็น อย่างไรก็ตาม ดิสเพลย์ทมี่ ขี นเพชรระยิบระยับนีจ้ ดั แสดงอยูบ่ นถนนฮูสตันตะวันออกแห่งเดียวเท่านัน้ และไม่วา่ จะเป็นแคมเปญโฆษณาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ยอด ขายวันก่อนเทศกาลโรแมนติก หรือการค้นหาความหมายของความเซ็กซีแ่ บบธรรมชาติ ก็ทำ� ให้แคมเปญนี้ ของ อเมริกนั แอพพาเรล กลายเป็น Talk of the town เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

สภาแมคโดนัลด์ ของแก๊งเกาหลีวยั เกษียณ หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพ ‘แมคติวเตอร์’ ทีบ่ รรดานักเรียนฐานะปานกลางต่างเข้าไปอาศัยพืน้ ทีข่ อง ร้านแมคโดนัลด์เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ ทีแรกยังคิดว่ากรณียึดพื้นที่เช่นนี้จะเป็นเฉพาะในประเทศไทย แต่เอาเข้าจริงในนครนิวยอร์กก็ก�ำลังประสบปัญหาไม่ตา่ งกัน แต่ทนี่ นั่ ต้นเหตุไม่ได้มาจากกลุม่ นักเรียน วัยรุน่ กลับกลายเป็นแก๊งผูส้ งู อายุชาวเกาหลีทตี่ า่ งพากันเข้าไปนัง่ สนทนากันอย่างออกรส ตัง้ แต่พระอาทิตย์ขนึ้ ยันพระอาทิตย์ตก ถึงแม้จะมีป้ายก�ำกับไว้ว่านั่งได้ไม่เกิน 20 นาทีก็ตาม โดยคุณลุงคุณป้าจะท�ำการยึดโต๊ะริมหน้าต่างเป็นที่ตั้ง และสั่งเพียงแค่ เฟรนช์ฟรายด์หนึง่ ถุงเล็กแล้วน�ำมาแบ่งกันทาน ท�ำให้พนื้ ทีข่ องแมคโดนัลด์ สาขาฟลัชชิง ย่านควีนส์ ในเวลานีก้ �ำลังตกอยูท่ า่ มกลาง ภาวะสงครามทีพ่ นักงานต้องฟาดฟันกับลูกค้าเกาหลีวยั เกษียณ ทีผ่ า่ นมาทางแมคโดนัลด์พยายามบอกให้ต�ำรวจมาน�ำตัวผูส้ งู อายุ เหล่านี้ออกไป เนื่องจากลูกค้าไม่มีที่นั่ง แต่พวกเขากลับไปเดินเล่นรอบตึกและวนกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้ง ส่งผลให้แมคโดนัลด์ สาขานีท้ ำ� หน้าทีไ่ ม่ตา่ งจาก ‘สภาแมคโดนัลด์’ สถานทีร่ วมตัวของคนวัยเกษียณภายใต้สงั คมและวัฒนธรรมร่วมสมัยทีซ่ บั ซ้อน

08 - 24 7

ร้านช็อกโกแลตคิทแคท แห่งแรกของโลก

ปฏิเสธไม่ได้วา่ ญีป่ นุ่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแบรนด์ชอ็ กโกแลตชือ่ ดังอย่าง คิทแคท มาเป็นเวลานาน จนผลิตภัณฑ์นานาชนิดได้รบั ความนิยมและก�ำลังกลายเป็นสินค้าเชิง วัฒนธรรมในประเทศญีป่ นุ่ ด้วยเหตุนเี้ อง คิทแคทจึงตัง้ ใจเปิดปรากฏการณ์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ให้กบั ช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ดว้ ย Kit Kat Chocolatory ร้านช็อกโกแลตบูทคี แห่งแรกของโลก ทีห่ า้ งสรรพสินค้าเซย์บุ ยักษ์ใหญ่ในเขตอิคบิ คุ โุ ระ กรุงโตเกียว และเปิดอย่างเป็นทางการ ไปแล้วเมือ่ วันที่ 17 มกราคมทีผ่ า่ นมา ภายในจัดจ�ำหน่ายสินค้าพรีเมีย่ มของคิทแคท หลากหลายรูปแบบ สารพัดรสชาติ ไม่วา่ จะเป็นรสชาติทนี่ า่ สนใจทีม่ ขี ายเฉพาะในญีป่ นุ่ อย่าง มันฝรัง่ สีมว่ ง, ชินามอนคุกกี,้ ยุโรเปีย้ น ชีส, เค้กถัว่ และวาซาบิ นอกจากนีย้ งั มีรสชาติพเิ ศษ ทีน่ ำ� วัตถุดบิ ตามฤดูกาลของแต่ละภูมภิ าคมาเป็นส่วนผสม ส่วนรุน่ ลิมเิ ต็ดล่าสุดทีจ่ ะออกมานัน้ มี 3 รสชาติ ได้แก่ Sublime Bitter คูเวอร์เจอร์ชอ็ กโกแลต (มีสว่ นผสมของ Cocoa Buttter ในปริมาณสูง ถือเป็นช็อกโกแลตทีม่ คี ณ ุ ภาพดีทสี่ ดุ ) ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะตัว Special Cherry Blossom Green Tea ซึง่ ใช้ผงสารสกัดจากดอกซากุระเป็นส่วนผสม และ Special Chili ทีม่ คี รีมพริกแทรกกลางระหว่างชัน้ เวเฟอร์

สมาร์ท คอนแท็คเลนส์ วัดระดับน�ำ้ ตาลสุดไฮเทค

สมาร์ท คอนแท็คเลนส์ เป็นโปรเจกต์เทคโนโลยี สวมใส่ได้ชิ้นใหม่ของกูเกิล ซึ่งฝ่ายวิจัย Google X ซุม่ พัฒนาอยูเ่ ป็นเวลานาน โดยเป็นคอนแท็คเลนส์ อัจฉริยะที่มาพร้อมความสามารถในการวัดระดับ น�้ำตาลจากน�้ำตา มีการฝังชิพเซ็นเซอร์ที่ใช้วัด ระดับน�้ำตาล และหลอดไฟ LED ขนาดเล็กที่ใช้ บอกสถานะลงไประหว่างเลเยอร์ของคอนแท็คเลนส์ สองชัน้ ท�ำให้ผทู้ ปี่ ว่ ยก�ำลังเป็นโรคเบาหวานสามารถวัดระดับน�ำ้ ตาลได้ทกุ หนึง่ วินาที และ ไม่จำ� เป็นต้องทนเจ็บปวดกับการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจหาน�ำ้ ตาลอีกต่อไป โครงการนีผ้ ลักดัน โดย ไบรอัน โอทิส เจ้าของสิทธิบตั รด้านคอนแท็คเลนส์ฝงั เซ็นเซอร์ และกูเกิลก�ำลังเตรียม ทดสอบทางการแพทย์โดยเข้าหารือกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ เพื่อน�ำไปใช้กับ ผูป้ ว่ ยจริงในอนาคต


เดลต้า แอร์ไลน์ ส่งโปรสุดคุม้ เอาใจ คนชอบแชทออนไลน์บนเครือ่ ง

ช่วงนีเ้ ห็นสายการบินระดับโลกต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สารให้ ทันสมัยเพือ่ ยกระดับความสะดวกสบายและความบันเทิงให้นกั เดินทาง ไม่ขาดการเชือ่ มกับโลก ล่าสุด เดลต้า แอร์ไลน์ สายการบินสัญชาติ อเมริกนั ได้เดินหน้าน�ำเสนอโปรโมชัน่ การใช้งานไวไฟบนเครือ่ งบิน ทีม่ าพร้อมกับราคาใหม่ทนี่ า่ คบหามาก! ถ้านักเดินทางคนไหนต้องการ ใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพียงแค่จา่ ยขัน้ ต�ำ่ 1.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 60 บาท ก็สามารถก้าวเข้าสูโ่ ลกยุคใหม่ไร้สายได้อย่างอิสระ และรวดเร็ว บนเทีย่ วบินระยะสัน้ ทีใ่ ช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ช่วยให้นกั เดินทางสามารถส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชัน่ และเล่น อินเตอร์เน็ตได้อย่างหน�ำใจ แต่ถา้ ผูโ้ ดยสารคนไหนต้องเดินทางไกล และจ�ำเป็นต้องติดต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตทัง้ วัน ก็สามารถเหมาจ่าย 1 วัน ได้ในราคา 14 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 420 บาทเท่านัน้

ฮ่องกงครองแชมป์ เศรษฐกิจเสรีทสี่ ดุ ในโลกปีท ี่ 20 เฮอริเทจ ฟาวน์เดชัน่ และหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีต เจอร์นลั ได้รว่ มกันส�ำรวจดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจ�ำปี 2014 โดยยกให้ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มากทีส่ ดุ ด้วยคะแนน 90.1 รองลงมาคือ สิงคโปร์ 89.4 คะแนน ออสเตรเลีย 82 คะแนน สวิตเซอร์แลนด์ 81.6 คะแนน และนิวซีแลนด์ 81.2 คะแนน ส่วนไทยอยูอ่ นั ดับ ที่ 72 จากทั้งหมด 178 อันดับ คว้ามาได้ 63.3 คะแนน ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มมีการส�ำรวจดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เมือ่ ปี 1995 ฮ่องกงครองแชมป์อนั ดับ 1 แบบไม่มปี ระเทศไหน สามารถโค่นล้มลงได้ เนื่องจากตลาดมีความเปิดกว้าง สูงมาก วัดได้จากเสรีภาพในการค้า การลงทุน และการเงิน ประกอบกับมีกฎระเบียบที่โปร่งใส และระบบภาษีที่สามารถแข่งขันได้ ส่วนประเทศที่มีเสรีภาพทาง เศรษฐกิจน้อยทีส่ ดุ คือ เกาหลีเหนือ ได้เพียง 1 คะแนนเท่านัน้

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” “การมีใครรักอย่างลึกซึ้งท�ำให้เราเข้มแข็ง ขณะที่การได้รักใครสักคนอย่างลึกซึ้งท�ำให้เรากล้าหาญ” เล่าจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีนผู้มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่ง มีชีวิตอยู่ในช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาล

กระแสต่อต้าน การล่าโลมาในญีป่ นุ่

ฤดูกาลล่าโลมาทีเ่ ขตไทจิ วากายามา ประเทศญีป่ นุ่ เวียนกลับมา อีกครั้ง ภาพชาวประมงท้องถิ่นใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงเข้าไปที่ กระดูกสันหลังของปลาท�ำให้น�้ำทะเลสีเลือดปรากฏให้เห็นเป็น ประจ�ำทุกปี จนประเด็นนีก้ ลายเป็นทีส่ นใจของคนทัว่ โลก เนือ่ งจาก แต่ละปีจะมีโลมาถูกฆ่าในฤดูลา่ โลมาราว 170 ตัว ความโหดเหีย้ ม ดังกล่าวท�ำให้ แคโรไลน์ เคเนดี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�ำญีป่ นุ่ ถึงกับต้องทวีตข้อความแสดงความห่วงใยว่า รูส้ กึ กังวลเกีย่ วกับการต้อนโลมามาสังหารอย่างไร้มนุษยธรรม ซึง่ รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เห็นด้วยกับการท�ำประมงด้วยวิธไี ล่ตอ้ นมาฆ่าเช่นนี้ นอกจากนี้ โยโกะ โอโนะ ศิลปินหญิง ชาวญี่ปุ่นยังได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวประมงในไทจิยุติการล่าโลมา เพราะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ของประเทศ อย่างไรก็ตามการออกล่าโลมาถือเป็นวัฒนธรรมการท�ำประมงแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ทีส่ บื ทอดกันมาแต่ชา้ นาน

ประชุมเศรษฐกิจโลกทีด่ าวอส

การประชุมเศรษฐกิจ หรือ World Economic Forum ประจ�ำปี 2014 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือ่ วันที่ 20-25 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นการประชุมระดับโลกทีม่ บี คุ คลชัน้ น�ำจากหลายประเทศเข้าร่วมงาน เช่น นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ อังกฤษ และประธานาธิบดีเม็กซิโก เกาหลีใต้ และบราซิล นอกจากนีก้ ารประชุมยังได้รบั ความสนใจ จากผู้น�ำในแวดวงธุรกิจ รัฐบาล นักวิชาการ และประชาสังคม อีกกว่า 2,500 คน เข้าร่วมกลุ่มสัมมนาที่จัดไว้ตาม หัวข้อต่างๆ ซึ่งประเด็นส�ำคัญที่ถูกพูดถึงในปีนี้คือ The Reshaping of the World : Consequences for Society, Politics and Business หรือการปรับรูปโฉมของโลก : ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาต่อสังคม การเมือง และธุรกิจ รวมไปถึง การถกเถียงกันเรือ่ งเป้าหมายการพัฒนาหลังปี 2015 อนาคตของสุขภาพ การรักษาสุขภาพ และปัญหาการจ้างงาน คนหนุม่ คนสาว ซึง่ เป็นเรือ่ งเร่งด่วนในปัจจุบนั  

24 7 - 09


M Y WOR K Text : Yamin Photo : กาญจนา

ต�ำแหน่ง ‘ผู้น�ำ’ ส�ำคัญแค่ไหน เชื่อว่าทุกคนคงทราบดี

แต่หลายคนคงคาดไม่ถึงว่า การเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องผ่าน การเข้าคอร์สฝึกอบรมเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นที่ต้องมีวิทยากรมาเป็นที่ปรึกษา ทว่า ใครล่ะจะอาจหาญมาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้น�ำ อะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่าเขาคนนั้น จะเก่งกาจถึงขั้นท�ำให้บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งซีอีโอ และผู้บริหารระดับสูงทั้งหลาย จะต้องรับฟังค�ำแนะน�ำอย่างตั้งใจ ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร คือผู้ที่ต้องท�ำหน้าที่อันท้าทายและหนักอึ้งในการพัฒนาภาวะผู้น�ำ จากการคร�่ำหวอดในวงการ เศรษฐศาสตร์มาตลอดชีวติ การท�ำงาน ท�ำให้เขามองเห็นว่า ธุรกิจหรือองค์กรจะขับเคลือ่ นไปได้ สิง่ ส�ำคัญหลักๆ ก็คอื ‘คน’ เขาจึงจับงานเซตระบบผ่านคน ดึงศักยภาพและกลไกในตัวคนคนนัน้ ออกมาให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ ปลายทางก็มงุ่ ไปสูส่ งิ่ เดียว นัน่ คือ เพือ่ ผลประโยชน์และความมัน่ คงขององค์กร บทเกริน่ น�ำนีเ้ ป็นเพียงแค่นำ�้ จิม้ นับจากบรรทัดนีไ้ ป 24/7 จะพาคุณไปพบกับความตืน่ เต้นและความท้าทายอันเกิดจาก การท�ำงานในอาชีพทีป่ รึกษาและนักพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของเขา

ทีป่ รึกษาของผูน้ ำ�

ผมเรียนจบทั้ง ป.ตรี และ ป.โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เวลาพูดถึง นักเศรษฐศาสตร์ เรามักนึกถึงสายงานทางด้านการเงินการธนาคาร แต่ผมมีความรูส้ กึ ว่า สิง่ ทีผ่ มได้รบั มาจากเศรษฐศาสตร์ คือ ตรรกะความคิด และระบบความคิดที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยพื้นฐานผมเป็นคนไม่ชอบ ติดอยูใ่ นกรอบ ก็เลยคิดว่าเราน่าจะท�ำอะไรได้มากไปกว่าสิง่ ทีเ่ ป็นแบบแผนอยู่ ซึ่งอาชีพที่ปรึกษาก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างให้เราใช้ความสามารถของเรา ได้อย่างเต็มที่ ผมจึงอยูใ่ นวงการทีป่ รึกษามาร่วม 10 ปี จากนัน้ ก็รสู้ กึ อิม่ ตัว เพราะเราเจอแต่งานเรือ่ งวางระบบ วางกระบวนการ ซึง่ ผมเพิง่ มาค้นพบว่า แท้จริงแล้ว องค์ประกอบที่ถูกมองข้ามไปและส�ำคัญที่สุดคือ ‘ตัวบุคคล’ หากไม่มอี งค์ประกอบในเรือ่ งคน สิง่ ต่างๆ ไม่มที างเกิดขึน้ ได้ ประกอบกับ ช่วงนั้นได้มีโอกาสท�ำความรู้จักกับ APM ซึ่ง APM เชื่อในศักยภาพของ บุ ค ลากร ท� ำ ให้ ผ มมั่ น ใจในสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ เรื่ อ งคน ว่ า หากเราพั ฒ นาเป็ น ใช้เป็น รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั บริหาร ก็จะยกระดับองค์กรนัน้ ได้ดยี งิ่ กว่ากระบวนการ หรือระบบการท�ำงานทีค่ ดิ ว่าดีเสียอีก

เชือ่ ในศักยภาพของมนุษย์

‘ทีป่ รึกษา’ เป็นคนทีช่ ว่ ยดึงกลไกศักยภาพในเชิงภาวะผูน้ ำ� (Leadership) ออกมาจากคนคนหนึ่ง แล้วน�ำมาเปิดกว้างให้เห็นเด่นชัดว่า คนคนนี้ ท�ำอะไรได้บา้ ง ซึง่ การจะท�ำงานนีไ้ ด้เราต้องมีความเชือ่ ก่อนว่า มนุษย์ทกุ คน มีความสามารถ มีศกั ยภาพ แต่อาจจะแตกต่างกันไป เราต้องมองให้ออกว่า จุดแข็งของเขาคืออะไร จุดอ่อนคืออะไร จากนั้นดึงจุดแข็งมาพัฒนา ความเป็ น ผู ้ น� ำ โดยที่ ตั ว ตนของเขาไม่ ห ายไป ส่ ว นจุ ด อ่ อ นก็ ต ้ อ งหา วิธลี ดทอนมันลง หาวิธเี ปลีย่ น by default ให้เป็น by design

การท�ำงานกับผูน้ ำ�

ความเป็นผู้น�ำมีหลายมิติ ผู้น�ำก็มีหลากหลายระดับ มีทั้ง Executive, Middle Management, Line Management หรือ Supervisor ก็ตามแต่ ไม่ว่าจะด�ำรงต�ำแหน่งไหนขององค์กรเราจะต้องดึงภาวะผู้น�ำออกมา แน่ น อนว่ า ผู ้ น� ำ แต่ ล ะคนมี เ ป้ า หมายที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น อย่ า ง Middle Management หน้าที่ของเขาคือ รับโจทย์จากข้างบนแล้วแปลงสารไปสู่ แผนกต่ า งๆ ดั ง นั้ น ภาวะผู ้ น� ำ ที่ เ ราต้ อ งการจากเขาคื อ พู ด รู ้ เ รื่ อ ง แปลงสารออก สื่อสารต่อเข้าใจ รวมทั้งสร้าง Motivation กับคนที่อยู่ใต้ บังคับบัญชาให้สามารถท�ำงานได้ดว้ ยใจ แต่ถา้ เป็นผูน้ ำ� ระดับ Executive ภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ ราต้องสร้างให้เขาคือ เน้นการสร้างวิสยั ทัศน์ การมองไปข้างหน้า ให้เขาสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้คนทัง้ องค์กรอยากเดินไปด้วยกัน ซึง่ ทาง APM จะใช้วธิ กี ารทีเ่ รียกว่า Intervention

10 - 24 7

รับมือกับอีโก้

ผูน้ ำ� ระดับสูงมากๆ เป็นผูบ้ ริหารมานาน เกือบจะเกษียณแล้ว ประสบการณ์ ชีวติ เต็มเปีย่ ม ด้วยความเก่งและความส�ำเร็จทีเ่ ขาสะสมมา จะน�ำมาซึง่ ค�ำว่า อีโก้ (Ego) ซึง่ อีโก้ไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ แต่ตอ้ งใช้ให้ถกู นัน่ คือจุดแข็ง เราก็จะดึง ตรงนีอ้ อกมา ร่วมกับวิธกี าร Executive Coaching คือ นัง่ พูดคุย เราคงไม่ สามารถเอาเนือ้ หาสาระอะไรใส่ไปให้เขาได้ เพราะประสบการณ์เขาสัง่ สม มาตลอดทัง้ ชีวติ มากกว่าเราเสียอีก แต่สงิ่ ทีเ่ ราจะช่วยคือ ดึงส่วนทีอ่ ยูใ่ นตัว ของเขาออกมา ผ่านการพูดคุย ผ่านการให้คำ� ถามทีม่ คี ณุ ภาพ มีการกระตุก ความคิด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น พฤติกรรมที่เปลี่ยนจะเป็นยังไง ส่ ง ผลอะไรต่ อ องค์ ก ร เชิ ญ ชวนให้ เ ขาเห็ น คุ ณ ค่ า และเชื่ อ มั่ น ในการ เปลี่ยนแปลงนั้น ให้เวลาเขาได้ทดสอบด้วยตัวเอง อาจจะสัก 2 อาทิตย์ เพื่อให้เขารู้สึกว่ามันใช่หรือไม่ มันช่วยเขาได้ไหม แล้วจากนั้นเขาจะไป สานต่ออย่างยัง่ ยืนเอง

สือ่ สารผ่านภาพวาด

เครือ่ งมือในการท�ำงานของผม เรียกว่า Graphic Facilitation สิง่ นีอ้ ้างอิง ไปถึงศาสตร์ของสมองที่ว่า คนเราจดจ�ำภาพได้ดีกว่าจดจ�ำตัวอักษร คล้ายๆ กับที่บอกว่า คนเราจดจ�ำความรู้สึกได้ดีกว่าค�ำพูด เราจึงมองว่า ถ้าให้เขาเรียนรูด้ ว้ ยภาพ ด้วยสัญลักษณ์ นอกจากจะจดจ�ำได้แล้วยังเป็นการ เปิดสมองในส่วนทีเ่ รียกว่า Visual Brain หรือสมองส่วนจินตนาการ ทันทีที่ เขาอยู่ในโหมดของจินตนาการมันจะง่ายมากๆ ในการดึงศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของคนๆ นั้นออกมาได้เยอะๆ ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ ของ APM

ต่างคนต่างเรียนรู้

ในกลุม่ ผูน้ ำ� 10 คน ก็ตอ้ งมีอย่างน้อย 2-3 คน ทีเ่ ขาอาจไม่ยอมเดินไปใน ทิศทางเดียวกับเรา อุปสรรคเหล่านีจ้ ะน�ำมาสูก่ ารเรียนรูว้ า่ เราต้องท�ำอะไร ใหม่ (Relearn) และอะไรทีจ่ ะต้องเลิกท�ำ (Unlearn) ถ้าวันนีเ้ ราพัฒนาผูน้ ำ� แล้วเขาไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ หรือไม่เวิรก์ ก็ตอ้ งกลับมาคิดใหม่วา่ เราจะท�ำยังไง พยายามหาเหตุผลว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้น�ำเหล่านั้นปิดกั้น เคสที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในอดี ต จะท� ำ ให้ เ ราเรี ย นรู ้ แ ละหาค� ำ ตอบได้ ว ่ า ที่เขาปิดกั้นอาจเป็นเพราะเขาจะเกษียณแล้ว อีกไม่นานก็ต้องวางมือ ดังนัน้ เราต้องเปลีย่ นประเด็นในการคุยใหม่เวลาทีเ่ จอผูน้ ำ� ในลักษณะคล้าย แบบเดิมว่า เมื่อคุณวางมือแล้วจะ Leave the Legacy ยังไง จะทิ้งมรดก ตกทอดอะไรทีค่ นจะจดจ�ำคุณได้เมือ่ คุณออกมา

My Profile

การศึกษา : • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Missouri-St.Louis รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา อาชีพ : Senior Project Manager บริษทั ทีป่ รึกษา เอพีเอ็ม กรุป๊ จ�ำกัด

After Work

เวลาทีผ่ มท�ำงานผมจะทุม่ สุดตัว เมือ่ ถึงเวลาว่างปุบ๊ ผมจะหยุดทันที หยุดนิง่ หลายครัง้ ผมใช้เวลากับ การอยูก่ บั ที่ นัง่ เฉยๆ และไม่ทำ� อะไรถึงครึง่ วัน นีค่ อื จังหวะของการพักจริงๆ ถ้านอกเหนือจากนัน้ ผมก็จะ ชอบวาดรูป รูปส่วนใหญ่ทวี่ าดก็จะเป็นลายเส้น วาด เอาจากแท็บเลตนัน่ แหละครับ ผมรูส้ กึ ผ่อนคลาย และเหมือนได้อยูก่ บั ตัวเองเวลาทีก่ ำ� ลังวาดรูป

สร้าง Passion ให้กบั ตัวเอง

เสน่หข์ องงานนี้ คือ ความยาก และความท้าทาย ผมต้องท�ำการบ้านเยอะมาก ต้องวางแผนก่อนว่า บริบทของผู้น�ำแต่ละคนเป็นยังไง สิ่งที่ท�ำให้เรายัง ยืนหยัดตรงนีไ้ ด้ คือ เราต้องมีความเชือ่ ว่าคนไทยมีศกั ยภาพ แต่สงิ่ ทีข่ าด คือ ภาวะความเป็นผู้น�ำ การได้สร้างผู้น�ำดีๆ สักคน ไม่ใช่แค่องค์กรที่ได้ ประโยชน์ แต่ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ ส่วนความส�ำเร็จนั้นสามารถ วัดได้จากภาพของความยัง่ ยืน และผลประกอบการของธุรกิจ

เห็นคุณค่าจากการคิดและการท�ำงาน

สิง่ ทีผ่ มได้กลับมาจากการท�ำอาชีพนี้ คือ ผมคิดเยอะขึน้ คิดเยอะมาก บางที เราไปสอนคนอืน่ เราก็นำ� สิง่ ทีพ่ ดู กลับมาสอนตัวเองด้วยว่าวันนีเ้ ราก�ำลัง ท�ำอะไร เห็นอะไรในตัวเอง เราอยากเป็นอะไร ซึง่ ตรงนีเ้ ราต้องค้นหาอยูเ่ สมอ แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ มมัน่ ใจว่าผมได้มา คือผมรูส้ กึ ว่าทุกๆ วินาที ทุกๆ การท�ำงาน ของเรา เรามีคณ ุ ค่ามากขึน้ คนเรามี 24 ชัว่ โมงเท่ากัน แต่ใน 24 ชัว่ โมงนัน้ เราเลือกทีจ่ ะท�ำอะไร ทีเ่ ราเห็นว่ามีคณ ุ ค่ามากกว่ากัน


Tr e n d y B iz Text : อรรถ อรรถมาตย์

ก๊าซพรอม (Gazprom) บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านการจัดหา ผลิต และ ส่งออกก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย จัดท�ำซิกเนเจอร์ ซีเอสอาร์ เกี่ยวกับดนตรี มาอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของก๊าซพรอม แต่บริษัทนี้ก็จัด กิจกรรมทางดนตรีในหลากหลายรูปแบบอย่างจริงจัง

Synergy in Music เป็นการแสดงดนตรีคลาสสิก ทีจ่ ดั โดยก๊าซพรอม มาร์เก็ตติง้ และการค้า สิงคโปร์ น�ำนักดนตรีดาวรุ่งชาวรัสเซีย ร่วมกับวงเยาวชน สิงคโปร์ เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา ณ SOTA (School of the Arts) คอนเสิรต์ ฮอลล์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นงานฟรีทรี่ วบรวมคอดนตรีทงั้ เก่าใหม่ไว้อย่างคับคัง่ เซอร์เจ อ เดรนคิน (Serguei Edrenkine) ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร ก๊าซพรอม มาร์เก็ตติง้ และการค้า บอกว่า กิจกรรมซีเอสอาร์นขี้ องก๊าซพรอม มีจดุ มุง่ หมาย ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีระหว่างรัสเซียและอาเซียน และสร้าง แรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนอาเซียนได้พฒ ั นาศักยภาพทางดนตรี เนือ่ งจาก รัสเซียมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องนี้ โดยมีโรงเรียนชั้นน�ำหลายแห่ง เป็นสถาบันหลักในการประสิทธิป์ ระสาทความรูด้ า้ นดนตรีคลาสสิก นักดนตรีเลือ่ งชือ่ จากรัสเซีย 3 คน ทีไ่ ด้มาแสดงฝีไม้ลายมือทางดนตรี ระดับเทพในครัง้ นี้ ประกอบด้วย อเลน เบวา (Alena Baeva) นักไวโอลินสาวสวยวัย 29 ปี ทีม่ ผี ลงาน ของตัวเองมาแล้ว 3 อัลบัม้ อเล็ ก ซานเดอร์ บั ซ โลฟ (Alexander Buzlove) นั ก เชลโล ที่นิตยสาร The New York Times เอ่ยยกย่องว่ าเป็นผู้มีพรสวรรค์ ในการบรรเลงดนตรี ใ ห้ ขั บ ร้ อ งได้ อ ย่ า งไพเราะ จนสะกดให้ ผู ้ ฟ ั ง

12 - 24 7

หลงใหลและเคลิบเคลิ้มไปกับท่วงท�ำนองของเขาได้ และคนสุดท้าย คือ วาเลนติน ยูรวิ พิน (Valentin Uryupin) นักคลาริเน็ต ทีก่ วาดมาแล้ว กว่ า 18 รางวั ล จากการแข่ ง ขั น บนเวที น านาชาติ โดยงานนี้ ไ ด้ คอนดั ก เตอร์ ฝ ี มื อ ดี ช าวสิ ง คโปร์ อ ย่ า ง Darell Ang มาควบคุ ม วง ซึ่งนักดนตรีแต่ละคนต่างวาดลวดลายบนเวทีได้อย่างตราตรึง เป็นความ รืน่ รมย์ทเี่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ชัว่ โมง นอกจากการแสดงอันตราตรึงบนเวทีแล้ว ก่อนหน้านั้นยังมีการ จัดกิจกรรมมาสเตอร์คลาสกับนักเรียนจากสถาบันดนตรีตา่ งๆ ของสิงคโปร์ ทีม่ าจากหลากหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน และมาเลเซีย โดยมาสเตอร์คลาสเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างพัฒนาการ ทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี เท่ า นั้ น ยั ง ไม่ พ อ ก๊ า ซพรอมยั ง ได้ บ ริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ นักดนตรีเยาวชน ซึง่ จะน�ำเงินเข้ากองทุนการศึกษาดนตรีเยาวชน ดาเรล อัง ภายใต้การด�ำเนินงานของสถาบันราฟเฟิล้ อีกด้วย ในอนาคตไม่แน่ว่าก๊าซพรอมอาจจะน�ำโครงการดีๆ แบบนี้มา เปิดโอกาสให้กบั เยาวชนไทย Synergy in Music นับเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ทโี่ ดดเด่นของก๊าซพรอม และด้วยทีด่ นตรีเป็นภาษาสากล จึงเหมาะสมด้วยประการทัง้ ปวงทีจ่ ะถูกใช้ เป็นสือ่ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของก๊าซพรอม และเป็นการ แบ่งปันศิลปะและของรัสเซียที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ให้กับชาวโลกได้ เรียนรูแ้ ละชืน่ ชม

Did you know? ก๊าซพรอมเป็นผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยมีปริมาณ ก๊าซส�ำรอง 18% ของก๊าซส�ำรองที่ มีอยูท่ วั่ โลก บริษทั ฯ มีระบบขนส่ง ก๊าซทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก และจัดส่ง ก๊าซให้มากกว่า 30 ประเทศ ก๊าซพรอมเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ส่วน ก๊าซพรอม มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เทรดดิง้ สิงคโปร์ (GM&TS) เปิดด�ำเนินการ ในปี ค.ศ. 2009 โดยเป็นศูนย์กลางในการซือ้ ขาย ขนส่ง และ การท�ำการตลาดก๊าซ LNG รวมทัง้ เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการลด ก๊าซคาร์บอนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยในปัจจุบนั GM&TS ได้ดำ� เนินธุรกิจร่วมกับประเทศอินเดีย ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน มาเลเซีย และไทย


COVER STORY Text : เพลงมนตรา บุบผามาศ, สมเกียรติ ปาละวงค์ Photo : กฤตพล วิทย์วอ่ งไว

บ่ายวันอาทิตย์กบั อากาศเย็นก�ำลังสบายทีม่ วลมหาประชาชนก�ำลัง ร่วมใจกันเดินหน้าชัตดาวน์กรุงเทพฯ ท�ำให้เราต้องวางแผนหลีกเลีย่ ง เส้นทางทีม่ กี ารชุมนุม เพือ่ มุง่ หน้าไปพบกับ รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผูช้ ายทีย่ ดึ ถือสามัญส�ำนึกเป็นหลักในการบริหารงานและการด�ำเนินชีวติ มาตลอดระยะเวลา 58 ปี รัตน์ เป็นทายาทรุน่ ที่ 4 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ทีเ่ ริม่ ต้นเข้ามาสืบทอด กิจการของ บริษทั โอสถสภา จ�ำกัด ตัง้ แต่ปี 2538 ควบคูไ่ ปกับการบริหาร การเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้ คร�่ำหวอดในแวดวงสังคมอย่างเซเลบริตี้คนอื่นๆ แต่เชื่อว่าหลายคน คงรูจ้ กั เขาดีไม่นอ้ ยผ่านการน�ำทัพโอสถสภาฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ตม้ ย�ำกุง้ เมื่อปี 2540 จนท�ำให้ปัจจุบันโอสถสภาเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่อยู่ เคียงคูค่ นไทยมานานกว่าศตวรรษ นอกเหนือจากการท�ำงานในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผูช้ ายโรแมนติก คอเมดี้ อารมณ์ดี ขีอ้ ายคนนีย้ งั ประกาศตัวอย่างเป็นทางการ ว่าเวลานี้ก�ำลังกระโดดเข้ามาเป็นผู้อำ� นวยการสร้างและก�ำกับภาพยนตร์ โดยผลงานภาพยนตร์เรือ่ งแรกทีเ่ ขาผลิตออกมาคือ ‘Until Now : กาลครัง้ หนึง่ …จนวันนี้’ ที่ได้ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ รับบทเป็นพระเอกที่ก�ำลังมุ่งมั่น ตามหารักแรก และในขณะทีเ่ รือ่ งบางเรือ่ งก�ำลังจะเลือนหายไปจากประวัต-ิ ศาสตร์ความทรงจ�ำ เรือ่ งราวใหม่ๆ ก็กำ� ลังจะเริม่ ต้นขึน้ ราวกับไม่มวี นั จบสิน้ ... แต่อย่างไรก็ตาม ชัว่ โมงนีเ้ ขาขอเพียงแค่ไม่พดู ถึงเรือ่ งการเมือง!

ถ้าเราคุยกันไปสักพัก แล้วมีค�ำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเมืองเกิดขึ้นคุณจะตอบว่า รัตน์ : No comment (หัวเราะ)

เวลานี้โอสถสภาวางแผนรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ บ้างหรือยัง

รัตน์ : จริงๆ แล้วแม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้น ในประเทศไทย แต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับโอสถสภามากเท่าไหร่ เนือ่ งจากสินค้าส่วนใหญ่ของโอสถสภาไม่ใช่สนิ ค้าฟุม่ เฟือย แต่เป็นสินค้า ประเภทอุปโภคบริโภคราคาถูกที่ทุกคนต้องกินต้องใช้กันอยู่แล้ว ดังนั้น โอสถสภาจึงไม่ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์อะไรไว้ลว่ งหน้าเลย

14 - 24 7

ทราบมาว่าคุณกับพี่ชาย (เพชร โอสถานุเคราะห์) สนิทกัน มาก ช่วยเล่าถึงความสัมพันธ์ ให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร

รัตน์ : ใช่ครับ ผมกับพีเ่ พชรสนิทกันมากตัง้ แต่เด็กๆ เราอายุหา่ งกันปีครึง่ ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ตอนเรียนไฮสคูลก็เป็นรูมเมทกัน แต่ชว่ งหลัง มานีน้ านๆ จะเจอกันที เพราะพีเ่ พชรเป็นคนติสต์มาก ท�ำอะไรตามอารมณ์ วันดีคืนดีเขานึกอยากจะท�ำอะไรขึ้นมาเขาก็ท�ำ อะไรที่เขาก�ำลังท�ำอยู่ เขาก็จะเลิก (หัวเราะ)

สนิทกันมากขนาดนีแ้ สดงว่า ‘รัตน์ โอสถานุเคราะห์’ คงติสต์ ไม่แพ้พี่ชาย

รัตน์ : เมือ่ ก่อนผมไม่เคยคิดว่าตัวเองติสต์เลย อาจจะรูส้ กึ ว่าตัวเองมีความ สามารถทางด้านศิลปะบ้างอะไรบ้าง แต่ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย แต่ว่า ช่วงหลังๆ พอได้ไปสัมผัสอะไรทีเ่ กีย่ วกับงานศิลปะก็เริม่ รูส้ กึ ว่าตัวเองท�ำได้ ดีกว่าทีค่ ดิ ไว้เยอะ โดยเริม่ ต้นจากการแต่งเพลง ‘สูต้ อ่ ไป’ เพราะทีผ่ า่ นมา ผมยังไม่เคยแต่งเพลงแบบเป็นเรือ่ งเป็นราวมาก่อน อาจจะมีนานๆ ทีทลี่ กุ ขึน้ มา เขียนเพลงเล่นๆ แบบไม่ซเี รียส แต่งไปฟังไม่ได้กข็ ย�ำกระดาษทิง้ บอกตามตรงว่าเพลงสูต้ อ่ ไป ไม่มอี ะไรเป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า แค่นึกสนุกอยากจะแต่งเพลงแล้วจินตนาการขึ้นมา แต่ตอนนั้นผมได้เริ่ม เข้ามาช่วยบริหารงานทีโ่ อสถสภา ซึง่ เป็นช่วงประสบกับวิกฤติตม้ ย�ำกุง้ พอดี ท�ำให้ผมรูส้ กึ ว่าลึกๆ แล้วน่าจะเกีย่ วกับความเครียดหรือสถานการณ์ทรี่ มุ เร้า ทุกคนอยู่ในขณะนั้น แล้วผมจินตนาการด้วยว่า ถ้าเกิดเป็นคนที่ปากกัด ตีนถีบจะรูส้ กึ ยังไง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คิดว่าการบริหารธุรกิจของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับธุรกิจของโอสถสภามีความ แตกต่างกันอย่างไร

รัตน์ : ตอนผมจบปริญญาโทมาใหม่ๆ คุณแม่ให้ผมเข้าไปเป็นผูช้ ว่ ยดูแล งานทางด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท�ำอยู่สิบกว่าปี คุณพ่อขอ ให้มาช่วยท�ำงานให้กับโอสถสภาด้วย ผมจึงค่อยๆ ขยับตัวเข้ามาเรื่อยๆ จนเต็มร้อยกับโอสถสภาจริงๆ ในปี 2538 ขณะเดียวกันก็สง่ ต่อต�ำแหน่งงาน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้กับภรรยาของพี่เพชรเข้ามาดูแลแทน ซึ่งผม ค้นพบว่าทัง้ 2 องค์กรมีการบริหารงานทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง โดยงานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่คอ่ ยมีปญ ั หาอะไร ขอเพียงแค่ให้ได้ยอดนักศึกษา ครบตามจ�ำนวนก็พอ คือต้องไปรอลุ้นกันตอนเปิดรับสมัครอย่างเดียว (หัวเราะ) เมื่อได้ยอดครบปั๊บหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้อง สอนหนังสือไป ซึ่งมันเป็นกิจวัตรแบบนี้เป็นประจ�ำทุกปี ไม่มีอะไรซีเรียส แต่ส�ำหรับโอสถสภาต้องแก้ไขปัญหากันตลอดเวลา ทั้งเรื่องยอดขาย ที่จะถึงเป้าหรือเปล่า คู่แข่งจะมาไม้ไหน ต้องปรับเกมยังไงเพื่อจะไปสู้รบ ปรบมือกับเขา มันมีเรือ่ งให้ตอ้ งคิดสารพัด บวกกับในอดีตผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ ต้ MD (กรรมการผูจ้ ดั การ) หลายคนจะไม่ยอมรับ MD ทีเ่ ป็นมืออาชีพ พวกเขา จะยอมรับคนทีม่ าจากครอบครัวโอสถานุเคราะห์มากกว่า เพราะทีผ่ า่ นมา MD จะเป็นคุณพ่อ คุณอา คุณลุง หมุนเวียนกันมาท�ำหน้าที่ พอเอามืออาชีพ เข้ามาท�ำงานจึงเหมือนมีแรงต้านทาน หลังจากหมดยุคคุณกนก อภิรดี ได้คิดกันว่าจะลองเอาคนในครอบครัวขึ้นมาเป็น MD ผมจึงต้องขึ้นด�ำรง ต�ำแหน่งสูงสุดของโอสถสภานับจากนั้น โดยผมจะเลือกดูเฉพาะเรื่องที่ ผมถนัด อย่างงานการตลาด งานโฆษณา ถ้าเป็นด้านที่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆ ผมจะปล่อยให้คนอืน่ เป็นคนตัดสินใจและรับผิดชอบไป

ท� ำ ไมโอสถสภาถึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ แคมเปญ สร้างภาพลักษณ์แก่องค์กรมากเป็นพิเศษ

รั ต น์ : ผมถู ก ปลู ก ฝั ง มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ตั้ ง แต่ ต อนที่ ผ มยั ง ท� ำ งานอยู ่ ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอนนั้นผมยังไม่เคยคิดเลยว่าจะมาท�ำที่โอสถสภา แต่คุณปู่ (สวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์) ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็ง แล้วคุณพ่อ พาคุณปูไ่ ปรักษาตัวทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ผมมีโอกาสได้เข้าไปเยีย่ มท่านในห้อง ไอซียู แล้วท่านถามผมค�ำนึงว่า “รูไ้ หมว่า ‘เต็กเฮ็งหยู’ แปลว่าอะไร” ซึง่ ผมตอบ ไปว่า “ไม่ทราบครับ” คุณปูบ่ อกกลับมาว่า “เจริญด้วยการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ” หลังจากนั้นผมจึงจ�ำค�ำพูดของท่านมาตลอด (น�้ำตาคลอ) ซึ่งแปลกมาก เพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่คิดจะมาท�ำงานที่โอสถสภา แต่ไม่รู้ท�ำไม คุณปูท่ า่ นถึงถามและบอกผม จนในทีส่ ดุ เมือ่ ผมได้เข้ามาท�ำงานทีโ่ อสถสภา แล้วยังคงน�ำค�ำสอนของท่านมาปฏิบตั อิ ยูจ่ นถึงทุกวันนี้

ในฐานะทายาทรุ่นที่ 4 อะไรคือความท้าทายอันดับแรก ที่ต้องเผชิญเมื่อกลับมาดูแลธุรกิจของตระกูล

รัตน์ : ตอนทีเ่ ข้ามาสวมหมวกใหม่ๆ ผมไม่รสู้ กึ ว่ามีอะไรกดดันหรือท้าทาย มากนัก แต่พอช่วงปี 2540 ยุคต้มย�ำกุง้ ตอนนัน้ ผมเริม่ เข้าไปรับผิดชอบงาน ที่โอสถสภามากพอสมควร แต่อย่างที่บอกว่าตอนนั้นวัฒนธรรมของ โอสถสภาจะยอมรับคนทีม่ าจากครอบครัวโอสถานุเคราะห์มากกว่า ฉะนัน้ การตัดสินใจทัง้ หมดจึงตกมาอยูท่ ผี่ ม หลังจากมีการประกาศให้ลดค่าเงินบาท เงินกู้จากสองพันล้านบาท กระโดดขึ้นไปเป็นประมาณห้าพันล้านบาท ผมจึงต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ตอนนั้นผมท�ำหน้าที่เหมือนกับ หมอที่ก�ำลังผ่าตัดคนไข้ถูกระเบิดมาแล้วอยู่ในห้องไอซียู แต่ผมต่างจาก หมอผ่าตัดตรงที่ผ่านประสบการณ์มาไม่มาก จนคิดว่าตัวเองเป็นได้เพียง หมอต�ำแยเท่านัน้ (หัวเราะ)


ทัง้ ๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์ ไม่มาก แล้วรู้ได้ยงั ไงว่าการตัดสินใจ ผ่าตัดจะส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รัตน์ : ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีสตู รการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ ผมใช้ สามัญส�ำนึกอย่างเดียวเลย ผมเชื่อว่าในการท�ำงานของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะท�ำงานด้านไหน สามัญส�ำนึกเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ส�ำคัญมากกว่า วิชาความรู้ที่เรียนมา ผมคิดว่า ณ จุดนั้นต้องใช้สามัญส�ำนึกประกอบกับ ประสบการณ์ แต่ขณะทีผ่ มผ่าตัดครัง้ นัน้ ประสบการณ์ของผมอาจยังไม่มากพอ ยังผ่านอะไรต่ออะไรมาไม่เยอะ เพราะฉะนัน้ ผมจึงใช้สามัญส�ำนึกล้วนๆ

ค�ำว่า ‘สามัญส�ำนึก’ ในทัศนะของคุณครอบคลุมไปถึง อะไรบ้าง

รัตน์ : การประมวลข้อมูล เอาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในมือขณะนั้น มาประมวล แล้วต้องรีบตัดสินใจทันที เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤติขนึ้ มา ถ้าไม่ กล้าตัดสินใจจะไม่ทนั การณ์ จะผิด จะถูก มีขอ้ มูลอยูแ่ ค่ไหน ต้องประมวล ให้ครบ แล้วรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุด คนเราถ้ามีสามัญส�ำนึกดีท�ำอะไร ก็มสี ทิ ธิป์ ระสบความส�ำเร็จได้ ‘วอลแตร์’ นักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส กล่าวไว้วา่ “Common Sense is not so common.” ซึ่งผมคิดว่าจริง ไม่รู้ว่าท�ำไม ทัง้ ฝรัง่ ทัง้ ไทยถึงใช้คำ� ว่า ‘สามัญส�ำนึก’ หรือ ‘Common Sense’ เพราะว่า ถ้า ‘Common’ ใครๆ ก็มี แต่จริงๆ แล้วคนส่วนน้อยเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสามัญส�ำนึก หรือส่วนมากมักจะสามัญส�ำนึกไม่ค่อยดี ผมคิดว่าสามัญส�ำนึกเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถเอาอะไรไปแลกมาได้ มันต้องค่อยๆ หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก ส่วนหนึง่ อาจจะมาจากยีน แล้วอีกส่วนหนึง่ อาจจะมาจากสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ ครูบา อาจารย์ เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และผู้คนรอบตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเรา ในทุกวันนี้

ปฏิเสธไม่ ได้ว่า การเกิดในตระกูลโอสถานุเคราะห์ ท�ำให้ หลายคนมองว่าคุณคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด

รัตน์ : ที่ผ่านมาผมไม่เคยได้ยินเสียงใครว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ไม่เคย มีปฏิกิริยา เพียงแต่เวลาเจอผู้บริหารบางท่าน ผมจะรู้สึกได้จากการส่ง สัญญาณทางร่างกาย แววตา สีหน้าของเขาว่า อ้าวเฮ้ย! มึงมาจากไหนหว่า มึงจะมาเก่งเกินกูได้ยงั ไง มึงจะมาดีกว่ากูได้ยงั ไง (หัวเราะ) ผมสามารถรูส้ กึ ได้ แต่เลือกทีจ่ ะไม่ปะทะ ด้วยอายุของผมเวลานีท้ �ำให้รสู้ กึ ว่าผมควรปลงกับชีวติ มากขึ้น ไม่ควรจะเอาปัญหาเล็กๆ น้อยๆ มาท� ำให้เครียดจนเกินเหตุ จนท� ำ ให้ ชี วิ ต ไม่ มี ค วามสุ ข ฉะนั้ น พอผมเดิ น ออกจากบริ ษั ท ผมจะมี วิธีปิดสวิตช์ตัวเอง แล้วไปเอนจอยกับชีวิต รู้จักรีแล็กซ์ด้วยการไปดูหนัง ฟังเพลง โดยไม่เอาปัญหาของบริษทั กลับมาทีบ่ า้ น

คุณมีวิธีปิดสวิตช์ตัวเองอย่างไรบ้าง

รัตน์ : ผมเป็นคนทีส่ ขุ ภาพไม่เต็มร้อยเหมือนคนทัว่ ไป ตัง้ แต่สมัยเรียน ผมจะเพลียง่ายมาก ไม่รู้เป็นเพราะว่าผอมมาก หรือว่าด้วยสาเหตุอะไร ท�ำอะไรนิดหน่อยผมจะเพลียมาก เพราะฉะนั้นผมจะไปตามร่างกาย ตืน่ เมือ่ ไหร่ อะไรเสร็จเมือ่ ไหร่ จะเข้าบริษทั แล้วตกบ่ายแก่ๆ ผมจะออกมาแล้ว เพราะถ้าเกิดอยูถ่ งึ เย็นผมจะเดีย้ ง (หัวเราะ) ส่วนมากตอนกลางคืนผมจะ ชอบดูดวี ดี ี เพราะเดินเข้าไปหน้าห้องลูกชายจะมีดวี ดี เี ยอะมาก นอกจากนัน้ จะฟังเพลง สมัยก่อนผมชอบวง The Beatles มากทีส่ ดุ แต่ทกุ วันนีไ้ ม่แล้ว ฟังได้ทกุ แนวเลยตัง้ แต่ คลาสสิก แจ๊ส ป๊อป

24 7 - 15


“สามัญส�ำนึกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอาอะไรไปแลกมาได้ มันต้องค่อยๆ หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก” นอกเหนือจากวิกฤติตม้ ย�ำกุง้ ในตอนนัน้ ยังมีความท้าทาย อย่างอื่นอีกไหม

รัตน์ : อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายมาก คือ การตัดสินใจที่เอา M-150 มาขายเอง เดิมทีเราให้เสริมสุขเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย ตอนที่ตัดสินใจเอามา ขายเอง แม้แต่พนักงานในบริษทั ยังหนาวๆ ร้อนๆ หลายคนออกตัวเลยว่า เฮ้ย! มีอะไรให้ผมช่วยบอกเลย เป็นห่วงมาก ห่วงว่าจะไปไม่รอด เนือ่ งจาก เสริมสุขเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย M-150 อยู่ 15 ปี แล้วเสริมสุขท�ำได้ดพี อสมควร มีรถขนส่งเยอะมาก แต่รถของโอสถสภามีประมาณแค่ 10% ของเสริมสุข ท�ำให้ผบู้ ริหารและพนักงานในบริษทั ไม่มคี วามมัน่ ใจว่าโอสถสภาจะท�ำได้ แต่สดุ ท้ายเป็นการตัดสินใจทีท่ กุ คนยินดีทำ� ตาม ไม่มใี ครปฏิเสธ และไม่มใี คร เชือ่ มัน่ ไปพร้อมๆ กัน ตอนนัน้ เป็นช่วงเวลาทีท่ กุ คนกลัวๆ กล้าๆ แต่พยายาม ท�ำทุกอย่างให้เต็มที่ และด้วยศักยภาพของยีป่ ว๊ั ทีม่ อี ยูใ่ นมือ ท�ำให้โอสถสภา สามารถกระจายสินค้าได้ดีไม่แพ้เสริมสุข ประจวบเหมาะกับช่วงนั้น คาราบาวก�ำลังโด่งดังพอดีจึงตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการตลาดจาก Sport Marketing มาเป็น Music Marketing แทน จากทีเ่ ดิมทีการโปรโมต M-150 จะใช้ Sport Marketing เป็นหัวหอก แต่ผมกลับหันมาเน้นที่ Music Marketing เป็นหลักแทน แต่ยังไม่ทิ้ง กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านกีฬา อาจจะเรียกได้วา่ เป็นการกระท�ำทีค่ อ่ นข้างเสีย่ ง เพราะเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังเป็นสินค้าของผูใ้ ช้แรงงาน แต่กลับเอาศิลปินแกรมมี่ ซึง่ เป็นศิลปินป๊อป ศิลปินร็อก ไม่ใช่รากหญ้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หลังจากนัน้ ก็ท�ำหนังโฆษณาส�ำหรับวัยรุ่นที่มีศิลปินกระโดดโลดเต้นกัน สนุกสนาน ออกไป ซึง่ แตกต่างจากหนังโฆษณาเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังในอดีตจากหน้ามือเป็น หลังมือ ยอมรับว่าเป็นอะไรทีเ่ สีย่ งมาก แต่ไม่รวู้ า่ อะไรทีก่ ลับท�ำให้ยอดขาย โตวันโตคืนมากขึ้นทุกปีจากที่เคยอยู่เสริมสุข สมมติว่ามียอดขายอยู่ที่ 35 ล้านขวดต่อเดือน แต่ภายใน 6 ปี ยอดขายทีโ่ อสถสถากลับโตเท่าตัว

คุณมี ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ต้องออนไลน์ แชท แชะ แชร์ และอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า

รัตน์ : ไม่เลย ผมเป็นไดโนเสาร์จริงๆ ไม่อปั เดต (หัวเราะ) ไม่มเี ฟซบุก๊ ไม่มีแฟนเพจ เพิ่งเริ่มเล่น LINE ได้ประมาณ 2-3 เดือนนี้เอง มีเพื่อนที่ พอเห็นผมอยูใ่ น LINE ปับ๊ แล้วเขาเข้ามาบอกเลยว่า ‘You’re online now Hahaha’ นอกจากนั้นผมยังไม่ติดกับแบรนด์ ภรรยาผมเขาจะไม่กล้า ซือ้ อะไรให้ผมเลย เพราะผมเป็นคนทีเ่ รียกว่า ถ้าคนอืน่ ซือ้ ให้แล้วผมจะเป็น คนที่ชอบยากมาก ถ้าอยู่เมืองไทยผมแทบจะไม่เดินห้างฯ ไม่ช้อปปิ้งเลย เพราะว่ า ไม่ มี เ วลา แล้ ว มั น ไกลด้ ว ย ต้ อ งเข้ า ไปแถวเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ สยามพารากอน ซึง่ รถมันติด ส่วนมากวันๆ หนึง่ ผมใช้ชวี ติ อยูแ่ ค่โอสถสภา แล้วกลับบ้านแถวทองหล่อ ฉะนั้นถ้าไปต่างประเทศผมถึงจะมีเวลาเดินดู เดินซือ้ เสือ้ ผ้า

ถึงตอนนี้คุณอยากเห็นอนาคตของโอสถสภาอย่างไร

รัตน์ : ผมคิดเหมือนกับคุณปู่ คุณพ่อ ญาติทงั้ หลาย และผูถ้ อื หุน้ ปัจจุบนั คืออยากให้โอสถสภาอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกนานๆ ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็น บริษัทยักษ์ใหญ่ หรือเติบโตรวดเร็วอะไร แต่ว่าอยากจะรักษาให้บริษัท เป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตาของพนักงาน และตระกูลโอสถานุเคราะห์ตอ่ ไปเรือ่ ยๆ

คิดไว้หรือยังว่าจะเกษียณตัวเองตอนอายุเท่าไหร่

รัตน์ : บอกตามตรงเลยว่าตอนนี้ผมเตรียมคนที่จะมาท�ำงานแทนผมไว้ ทุกคนจะได้เห็นในไม่ชา้ นี้ (หัวเราะ)

เป็นคนในตระกูลโอสถานุเคราะห์หรือเปล่า รัตน์ : เปล่าครับ เป็นมืออาชีพ

จากสายตาของผู้บริหารอยากให้คุณลองประเมินว่าอะไร ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงของ M-150 ประสบความส�ำเร็จ

นอกจากการเขียนเพลง การเป็นผู้ก�ำกับและผู้บริหาร มีอะไรทีเ่ ป็นความสามารถพิเศษของคุณทีโ่ ลกยังไม่รอู้ กี บ้าง

ที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกผิดหวังกับการท�ำงานของตัวเอง บ้างหรือเปล่า

การเป็น ‘เป็ด’ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร

รัตน์ : ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะศักยภาพของยี่ปั๊วในการกระจายสินค้า และอีกส่วนหนึง่ อาจเป็นการเปลีย่ นแนวท�ำการตลาดมาเป็น Music Marketing โดยใช้ศลิ ปินแกรมมีท่ โี่ ดนใจคนรุน่ ใหม่ ท�ำให้ M-150 สามารถขยาย กลุม่ ผูบ้ ริโภคออกไปกว้างขึน้ จากเดิมทีทเี่ ป็นกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานอย่างเดียว ก็ขยายเป็นกลุม่ วัยรุน่ และกลุม่ คนท�ำงานด้วย คือไม่วา่ จะท�ำงานอาชีพไหน หรือเรียนสาขาไหน จะรูส้ กึ ว่า M-150 เข้าได้กบั ทุกกลุม่ นอกจากนัน้ ยังมีการ เปลีย่ นฉลากด้วย จากเดิมทีเขียนเป็นภาษาไทย เอ็ม-150 ผมตัดสินใจเปลีย่ น เป็นภาษาอังกฤษเลย คือ เป็นตัว M-150 ท�ำให้ดอู นิ เตอร์ขนึ้ เพราะต้อง ยอมรับว่าคนไทยชอบอะไรทีเ่ ป็นฝรัง่ เพราะถ้าเกิดอะไรทีแ่ บบเป็นไทยจ๋า จะรูส้ กึ ว่าไม่ดเี ท่าทีม่ าจากต่างประเทศ ไม่รเู้ พราะอะไร (หัวเราะ)

รัตน์ : เคยนะ เวลามีใครถามค�ำถามแบบนี้ทีไรผมจะตอบเรื่องนี้เสมอ เพราะผมจ�ำได้ตดิ ใจมาก คือช่วงทีโ่ อสถสภาต้องการออกกาแฟกระป๋องเพือ่ จะไปชนกับเบอร์ดี้ เนือ่ งจากตอนทีเ่ บอร์ดอี้ อกมากินส่วนแบ่งของเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังไป ผมจึงคิดผลิตกาแฟกระป๋อง แต่เนือ่ งจากไม่มี Know How เราจึง ต้องไปจ้างบริษัทอื่นผลิตให้ ปรากฏว่าบริษัทผู้ผลิตเขาไม่มีทุนที่จะเพิ่ม เครือ่ งจักร เลยมาขอกู้ ผมจึงตัดสินใจให้เขากูไ้ ป 80 ล้านบาท ซึง่ เงิน 80 ล้าน เมือ่ ประมาณ 20 ปีกอ่ นเป็นเงินทีม่ หาศาลมาก แล้วในทีส่ ดุ กาแฟของเรา ก็เจ๊ง (หัวเราะ)

ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นศิลปินมากกว่าผู้บริหารมีผลต่อการ ด�ำเนินธุรกิจไหม

รัตน์ : มีนะ ท�ำให้ผมเป็นผู้บริหารที่ไม่ชอบตั้งเป้า หรือท�ำให้พนักงาน รู้สึกเครียด ผมจะบริหารงานค่อนข้างจะผ่อนคลาย ส่วนเรื่องเป้าหมาย ผมจะไม่เป็นคนก�ำหนดขึ้น แต่จะเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอมาก่อน แล้วพิจารณาว่าสมเหตุสมผลแค่ไหน รวมถึงเรือ่ งบรรยากาศในการท�ำงาน ผมพยายามสร้างบรรยากาศการท�ำงานให้สบายๆ จากเมือ่ ก่อนทีพ่ นักงาน ของโอสถสภาจะต้องใส่สูท ผูกไทด์ แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนกับพนักงาน บริษัทอื่นๆ แต่ผมกลับเปลี่ยนกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายใหม่ โดยให้ แต่งตัวแบบแคชชวลได้ ใครอยากจะใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบมาท�ำงาน ผมไม่มีปัญหาเลย เพราะผมคิดว่าพอคนเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วความคิด สร้างสรรค์จะเกิดได้ดขี นึ้

16 - 24 7

รัตน์ : ผมชอบวาดรูปนะ ตั้งแต่สมัยเด็กๆ แล้ว การวาดรูปถือเป็นสิ่งที่ ผมชอบมากทีส่ ดุ เลยก็วา่ ได้ เริม่ ตัง้ แต่ตอนเด็กๆ ผมจะวาดการ์ตนู พอโตขึน้ มาหน่อยมีอารมณ์อยากจะวาดอะไรก็วาดไปเรื่อย สีที่ผมชอบมากที่สุด คือ สีพาสเทล เวลานีผ้ มอาจจะไม่มคี วามสามารถในการวาดรูปเหมือนกับ มืออาชีพ แต่เชือ่ ว่าดีกว่าคนทัว่ ไป จริงๆ แล้วผมท�ำอะไรได้หลายอย่าง แต่ว่าไม่ดีมากๆ สักอย่าง คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ผมเหมือนกับคุณพ่อ แล้วคุณปู่บอกกับคุณพ่อว่า คุณพ่อเหมือนกับเป็ด คือบินได้เหมือนนก ว่ายน�ำ้ ได้เหมือนปลา แต่วา่ บินเก่ง สู้นกไม่ได้ ว่ายน�้ำสู้ปลาไม่ได้ ผมเป็นคนประเภทนั้น ท�ำได้หลายอย่าง แต่ไม่เก่งมากเลยสักอย่างเดียว (หัวเราะ) รัตน์ : ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงผมคิดว่าดี เพราะว่าเราไม่ได้เป็น คนลงมือท�ำทุกอย่างเอง แต่ตอ้ งเข้าใจและรูเ้ รือ่ งทีก่ ำ� ลังท�ำอยูด่ ใี นระดับหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก�ำกับหนังที่ผมเข้าไปร่วมท�ำงานด้วยตั้งแต่ ขั้นตอน Pre Production, Casting Production และ Post Production ผมต้องเข้าใจว่าภาพไหนจะต้องแก้ยงั ไง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสี แสง เสียง ดนตรี ผมเป็นคนชีเ้ ลยว่าตรงนีต้ อ้ งท�ำอย่างนัน้ ต้องท�ำอย่างนี้ ซึง่ ทัง้ หมดเกิดจาก การที่ผมมีความรู้เรื่องการวาดภาพระดับหนึ่ง ท�ำให้รู้ว่าอะไรสวย อะไร ไม่สวย และในแง่ของ แสง สี ต้องมองว่าอะไรคือความสมจริง อะไรไม่สมจริง เพราะการถ่ายท�ำภาพยนตร์คอ่ นข้างใช้แสงไฟทีไ่ ม่ใช่แสงธรรมชาติเข้ามา ช่วยเยอะ แล้วมันท�ำให้ภาพดูออกมาแล้วไม่สมจริง พอถึงขึ้น Post Production ผมต้องเข้าไปบอกว่าต้องปรับสี ปรับแสงให้ดเู ป็นธรรมชาติ รวมถึง การท�ำคอนพิวเตอร์กราฟิก ซึง่ รูว้ า่ ท�ำยังไงแล้วภาพจะออกมาเหมือนจริง มากทีส่ ดุ

แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลให้คุณกระโดดเข้ามาเป็นผู้ก�ำกับ ภาพยนตร์

รัตน์ : เมือ่ ตอนต้นปี 2555 ทางบริษทั Spa Advertising ซึง่ เป็นเอเยนซี ที่ท�ำงานร่วมกับเรา มาเสนอไอเดียให้โอสถสภาท� ำหนังโฆษณาเชิง คอปเปอร์เรท เพราะทุกปีโอสถสภาต้องใช้งบมีเดียไม่น้อย ดังนั้นท�ำไม ไม่ลองท�ำหนังขึน้ มาแล้วเอาโอสถสภาเข้าไปอยูใ่ นหนัง คุยกันอยูห่ ลายรอบ มาก แต่ในทีส่ ดุ ไม่คลิกกัน ต่างคนต่างเงียบหายไป ไม่ได้กลับมาคุยกันต่อ จนกระทัง่ ต้นปี 2556 เพือ่ นทีผ่ มรูจ้ กั กันมาหลายปีได้เล่าให้ฟงั ว่า เขาเพิง่ จัดตัง้ บริษทั สร้างหนังขึน้ มา จากนัน้ ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมเคยคิดจะสร้างหนัง

เมือ่ ต้นปีทแี่ ล้ว และลองเล่าพล็อตให้เขาฟังคร่าวๆ เขาบอกว่าน่าสนใจ ท�ำไม ไม่ให้เขาลองสร้างให้ดู พอคุยกันอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งผมรู้สึกว่ารู้เรื่องดี ผมจึงตัดสินใจลองสร้างหนังดู โดยผมดูแลตัง้ แต่เขียนบท คัดเลือกนักแสดง ตอนแรกตั้งใจจะท�ำแค่นั้น แต่ผมยังอดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะว่าทีมงาน ของเพื่อนผมค่อนข้างจะเป็นน้องใหม่ในวงการ ท�ำให้ผมเข้าไปที่กองถ่าย ทุกครัง้ แล้วอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา อีกอย่างคือการไปหาโลเกชัน่ ไม่วา่ จะไกล แค่ไหนผมก็ไปด้วยตลอด แล้วผมเป็นคนตัดสินใจเลือกทุกโลเกชั่นเอง ตอนถ่ายท�ำพอผมมีไอเดียอะไรเสริมผูก้ ำ� กับก็จะค่อยๆ เพิม่ เข้าไปทีละนิดๆ จนตอนหลังมันเริ่มมากขึ้นๆ จนในที่สุดพอปิดกอง ผู้ก�ำกับบอกเลยว่า ขอให้ผมใส่ชอื่ ร่วมก�ำกับด้วย

ในมุมมองของคุณ การสร้างภาพยนตร์ ในยุคนีเ้ ป็นอย่างไร

รัตน์ : ผมคิดว่าหนังไทยทุกวันนีถ้ า้ เป็นค่ายหนังใหญ่ท�ำได้ดี อย่างของ จีทเี อช ก็ถอื เป็นหนังทีด่ ที เี ดียวเลย แต่คา่ ยเล็กๆ หรือบางครัง้ ค่ายทีใ่ หญ่ ก็ตามท�ำออกมาไม่กปี่ ระเภท เช่น หนังผี หนังตลก หนังรัก หรืออาจจะเป็น หนังบูบ๊ า้ งเล็กน้อย แต่อนั นีผ้ มไม่โทษผูส้ ร้างหนังเลยแม้แต่นดิ เดียว ผมคิดว่า เป็นเพราะว่าคนไทยทีเ่ ป็นผูช้ มชอบดูหนังอยูแ่ ค่นี้ ถ้าเกิดท�ำหนังแนวอืน่ ไป เขาจะเจ๊ง ผูส้ ร้างเลยไม่กล้าทีจ่ ะสร้าง ความจริงผมว่าการสร้างหนังมันต้อง แมส ถ้ามันไม่แมสจะไม่มีรายได้ ไม่คุ้ม ขาดทุน ท�ำให้หนังไทยทุกวันนี้ จ�ำกัดอยูไ่ ม่กแี่ นว

แล้วท�ำไมคุณถึงเลือกที่จะสร้างภาพยนตร์รัก ได้พล็อต เรื่องมาจากไหน รัตน์ : หนังทีผ่ มชอบมากทีส่ ดุ คือ โรแมนติกคอเมดี้ ฉะนัน้ ถ้าผมจะสร้างหนัง ของตัวเองคงไม่หนีจากแนวนี้ แล้วอีกอย่างหนึง่ คือ ผมมีความรูส้ กึ ว่าหนัง โรแมนติกคอเมดีข้ องไทยส่วนมากจะเน้นฮา หลายๆ เรือ่ งฮาไป 90% เพิง่ จะ เห็นความโรแมนติกตอนหนังก�ำลังจะจบแล้ว ผมจึงอยากท�ำหนังโรแมนติก คอเมดีท้ เี่ น้นโรแมนติกมากกว่า อาจจะมีหยอดความเป็นคอเมดีน้ ดิ ๆ หน่อยๆ ตามความเหมาะสม ส่วนพล็อตเรื่องมาจากจินตนาการของผมล้วนๆ ไม่มชี วี ติ จริงแม้แต่นดิ เดียว ผมเริม่ เขียนตัง้ แต่ตน้ ปี 2555 แล้วเขียนพล็อต คร่าวๆ สัน้ ๆ แค่ 2-3 หน้า พอมาคิดจะสร้างหนังจริงๆ ต้นปี 2556 จึงน�ำมา ขัดเกลา และเพิ่มเอารายละเอียดเข้าไป กว่าจะเสร็จใช้ประมาณหนึ่งปี หรืออาจจะถึงปีครึง่ ด้วยซ�ำ้

5 THINGS ABOUT HIM

ลิปมัน : เป็นผูช้ ายคนหนึง่ ทีค่ อ่ นข้างติดลิปมันพอสมควร ต้องทาลิปมันทุกๆ 1 ชัว่ โมง แท่งทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั ซือ้ มาจาก ออสเตรเลีย สุนัข : ชอบสุนขั พันธุใ์ หญ่เพราะเล่นด้วยสนุก ทีเ่ ลีย้ งไว้เวลานี้ มีโกลเด้น 6 ตัว ส่วนภรรยาและลูกชอบสุนขั พันธุเ์ ล็กจึงมียอร์ค เชียร์อกี 4 ตัว รองเท้า : คอนเวิรส์ แจ็ค เพอร์เซลล์ เป็นรองเท้าทีใ่ ส่บอ่ ยมาก ทีส่ ดุ โดยจะเลือกรุน่ ทีเ่ ป็นหนังสีดำ� ธรรมดา ไม่ได้ลมิ เิ ต็ด อิดชิ นั่ หรือน�ำเข้าอะไรเป็นพิเศษ แต่มกี ารซือ้ ส�ำรองไว้หลายคู่ นาฬิกา : สุรตั น์ โอสถานุเคราะห์ ผูเ้ ป็นบิดาของเขาชืน่ ชอบ นาฬิกาและมีสะสมไว้เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ โรเล็กซ์ พอล นิวแมน ทีม่ อบให้กบั บุตรชาย และเขาก็ใส่ตดิ ตัวตลอดจน กลายเป็นนาฬิกาเรือนโปรด แผ่นเสียง : แฟนตัวจริงของวง The Beatles ทีม่ แี ผ่นเสียง สะสมไว้เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ทัง้ หมดสามารถหาได้ตามร้านขาย แผ่นเสียงทัว่ ไปในประเทศอังกฤษ


24 7 - 17


“เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมา ถ้าไม่กล้าตัดสินใจจะไม่ทันการณ์ จะผิด จะถูก มีข้อมูลอยู่แค่ไหนต้องประมวลให้ครบ แล้วรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุด” แบบนี้หมายความว่าใน Until Now ผู้ชมจะเห็นความ โรแมนติกเป็นส่วนใหญ่ ถูกต้องไหม

รัตน์ : โรแมนติกทีม่ ดี ราม่าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมุกตลกจะมีนดิ ๆ หน่อยๆ ประปราย ถ้าถามว่าหนังของผมเหมือนหนังของใครมากที่สุด ผมคิดว่า ไม่เหมือนหนังไทยแน่ๆ คงจะเหมือนกับเอากลิน่ อายของหนังฝรัง่ มาประสม กับหนังเกาหลี จนออกมาเป็นความโรแมนติกแบบผสมผสาน และแน่นอน คงเป็นตัวตนของผมเองด้วย

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับโอสถสภาตรงไหน

รัตน์ : เพียงแต่วา่ ในหนังเรือ่ งนีค้ ณ ุ ตาของพระเอก ซึง่ เกษียณอายุไปแล้ว เคยท�ำงานทีโ่ อสถสภา แล้วมีหลานทีเ่ ป็นพระเอก จึงอยากจะให้หลานไป ท�ำงานทีโ่ อสถสภา แล้วหลานซึง่ รักตามาก และถูกปลูกฝังมา จนในทีส่ ดุ พระเอกโตมาก็มาท�ำงานที่โอสถสภา หยุดไว้ตรงนี้ ที่เหลือให้ไปดูต่อที่ โรงภาพยนตร์

จากที่เล่ามาฟังดูเหมือนชีวิตจริงของคุณหรือเปล่า

รัตน์ : (หัวเราะ) ผมไม่เคยคิดเลย เพราะว่าคุณพ่อผมไม่เคยปลูกฝังให้ผม มาท�ำงานในโอสถสภา สไตล์ของคุณพ่อผมไม่ชอบสอนอะไรใครเท่าไหร่ แต่จะชอบเล่าประสบการณ์ให้ฟัง เช่น มีอยู่สมัยหนึ่งคุณพ่อเล่าให้ฟังว่า เคยขายยาสูก้ บั บริษทั คูแ่ ข่ง เกิดอะไรขึน้ คุณพ่อท�ำยังไง อย่างโน้นอย่างนี้ เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังจนผมค่อยๆ ซึมซับมาเรื่อยๆ ซึ่งผมจะพยายาม เลีย้ งดูลกู เหมือนกับทีค่ ณ ุ พ่อเลีย้ งดูผมมา นัน่ คือสบายๆ ไม่มานัง่ จ�ำ้ จีจ้ ำ�้ ไช ไม่มานั่งบอกว่า คุณต้องท�ำอย่างโน้นอย่างนี้ ค่อนข้างจะปล่อยให้มีอิสระ อยากเรี ย นอะไรก็ เ รี ย น อยากจะท� ำ อะไรก็ ท� ำ ถ้ า มั น ไม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด หรือเสียหาย หรือท�ำให้ใครเขาเดือดร้อน

สรุปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับโอสถสภาโดยตรง

รัตน์ : ใช่แล้ว แต่บอกตามตรงว่า พอท�ำหนังไปเรื่อยๆ ท�ำให้เริ่มรู้สึก อินกับหนังมากเสียจนลืมวัตถุประสงค์เดิม ทีอ่ ยากจะโปรโมทภาพลักษณ์ ของโอสถสภา ตอนนี้วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญกลับกลายเป็นอยากให้เป็น หนังทีส่ นุก หนังทีค่ นดูแล้วเอนจอยมากกว่า

คิ ด ว่ า วิ ธี ก ารน� ำ งบประมาณการท� ำ โฆษณามาท� ำ เป็ น ภาพยนตร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์จะเวิร์กแค่ ไหน

รัตน์ : อันนีย้ งั เป็นอะไรทีไ่ ม่สามารถตอบได้ เป็นอะไรทีย่ งั วัดไม่ได้จริงๆ ถึงแม้หนังฉายไปแล้วก็อาจจะไม่รอู้ กี แต่เราจะมีการท�ำวิจยั คือพอหนังฉาย จะให้คนเอาแบบสอบถามไปให้ผู้ชมท� ำ แล้วถามว่าดูหนังเรื่องนี้แล้ว รูส้ กึ ว่ามันเกีย่ วอะไรกับโอสถสภาหรือไม่ และภาพลักษณ์ของโอสถสภาก่อน และหลังดูเป็นยังไง อะไรประมาณนัน้

กับเงินทุนสร้าง 40 ล้านบาท คิดว่ามากไปหรือไม่ เพราะอะไร

รัตน์ : งบประมาณในการ Pre Production และ Post Production รวมทัง้ ค่าตัวนักแสดงตกอยูท่ ปี่ ระมาณ 17 ล้านบาท ทีเ่ หลือก็เป็นค่าใช้จา่ ยในการ ท�ำการตลาดโปรโมทและอืน่ ๆ รวมแล้วเป็นเงิน 40 ล้านบาท ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ถ้าผมจ�ำได้ไม่ผดิ โอสถสภามีคา่ มีเดียในการยิงโฆษณาในเชิงคอปเปอร์เรท อยูท่ ปี่ ลี ะประมาณ 10 ล้านบาท แต่การสร้างภาพยนตร์นนั้ จะมีรายได้เข้ามา ขึน้ อยูก่ บั ว่ารายได้เท่าไหร่ บวกลบแล้วจะเหลือเท่าไหร่

คุ ณ ตั้ ง ใจเลื อ กเวลาเข้ า ฉายในช่ วงสิ้ น เดื อ นมกราคม เพื่อให้หนังอยู่ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์หรือเปล่า

รัตน์ : มีการปรึกษาคนทีม่ ปี ระสบการณ์หลายคนเรือ่ งวันเข้าฉาย ตอนแรก ก�ำหนดไว้วนั ที่ 19 ธันวาคม เพราะเป็นช่วงทีค่ นจะออกมาจับจ่ายใช้สอย และ เข้าโรงภาพยนตร์กนั มาก แล้วก็เป็นช่วงทีไ่ ม่ไปชนกับหนังฟอร์มใหญ่มาก แต่พอเอาเข้าจริงๆ เราเสร็จไม่ทนั จึงต้องบอกว่าเลือ่ นดีกว่า ถ้ารีบไปเดีย๋ ว ออกมาไม่ดี และไหนๆ ก็จะเลือ่ นแล้วจึงเลือ่ นเป็น 30 มกราคม ให้อยูใ่ กล้ วาเลนไทน์ดว้ ยแล้วกัน ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แต่อาจจะต้องถามหมอดู อีกคนหนึง่ ว่าจะมีการประท้วงอะไรอีกหรือเปล่า (หัวเราะ)

สมมติวา่ ช่วงทีห่ นังเข้าฉายเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิกจนท�ำให้ หลายคนเดินทางไปดูหนังของคุณไม่ ได้จะเป็นยังไง 18 - 24 7

รัตน์ : ได้รับผลกระทบแน่นอน ก�ำลังคิดกันอยู่ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน เมื่ อ วานนี้ ผ มโทร.ไปหาผู ้ อ� ำ นวยการสื่ อ สารองค์ ก รของโอสถสภา เพือ่ ปรึกษาเรือ่ งนี้ และพีช่ ายก็ยงั โทร.มาบอกว่าเหตุการณ์ไม่ดแี น่ คนคง ไม่อยู่ในอารมณ์ไปดูหนัง บอกให้เลื่อน เวลานี้ผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดี ผมโทร.ไปปรึกษากับทางเจ้าของเมเจอร์ ซินเี พล็กซ์ ปรึกษาผูบ้ ริหารของ เอ็ม ชาแนล ปรึกษาทางจีทเี อช ซึง่ ทุกคนล้วนอยูใ่ นวงการภาพยนตร์ทงั้ หมด แต่ปรากฏว่า 2 เสียงบอกว่าอย่าเลื่อนเลย อีก 2 เสียงบอกว่าเลื่อนเถอะ (หัวเราะ) แบบนี้ ผมว่าเดีย๋ วจะโทร.ขึน้ ไปเช็กกับคนทีอ่ ยูบ่ นท้องฟ้าว่าตกลง เลือ่ นหรือไม่เลือ่ นดี (หัวเราะ)

ในชีวิตจริงคุณนิยามความรักว่า

รัตน์ : ความรักของผมมันมีความรักอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นความรัก ที่คนส่วนมากรู้จักกันดี คือเป็นความรักที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น เป็นความรู้สึก ตกหลุมรัก ฝรัง่ จะใช้คำ� ว่า Fall in love อันนีจ้ ะเป็นความรักทีผ่ มคิดว่าไม่ใช่ ความรักที่ถาวร และในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่ความรักที่ แท้จริง เป็นเพียงความรูส้ กึ ชัว่ วูบ หลงใหล คลัง่ ไคล้ บางคนเรียกความรูส้ กึ นีว้ า่ ความใคร่ แล้วในหลายๆ ครัง้ พอมันเกิดขึน้ แล้วมันจะหายไปในไม่กเี่ ดือน หรือบางคนอาจจะเป็นปี แต่ในทีส่ ดุ แล้วมันจะหายไป บางคนพอหายไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีกเลย แต่ในบางครั้งถ้าความรู้สึกหลงรักหายไปแล้ว แต่ยงั คบกันต่อไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ทัง้ ๆ ทีค่ วามรูส้ กึ หลงรักหายไปแล้ว จะเกิดความผูกพัน แล้วพอเกิดความผูกพันมันจะกลายเป็นความรักทีถ่ าวร ฉะนัน้ ความรักของผมต้องมีระยะเวลาทีน่ านพอ ผมว่าแค่ 2-3 ปีอาจจะยัง ไม่สามารถเกิดความรักหรือความผูกพันที่แท้จริงได้ ความรักที่แท้จริง ต้องเป็นความรักที่ปู่-ย่า ตา-ยายรักกัน พ่อ-แม่รักกัน อย่างนี้ถึงเรียกว่า เป็นความรักที่แท้จริง แล้วมันไม่สามารถบุบสลายหรือสั่นคลอนได้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ เราจะยังรักเขาอยู่

คิ ด ว่ า หนั ง ของคุ ณ จะช่ ว ยสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรมหนังไทยได้ยังไงบ้าง รัตน์ : ถ้าหนังเรือ่ งนีอ้ อกมาแล้วมีคนชอบ ประทับใจ มีฟดี แบ็คในทางทีด่ ี อาจจะมี ผู ้ ส ร้ า งหนั ง กล้ า ท� ำ หนั ง แนวโรแมนติ ก จริ ง ๆ โดยไม่ เ น้ น ฮา จนมากเกินไป

ในฐานะนั ก ธุ ร กิ จ ตั้ ง เป้ า หมายของภาพยนตร์ เ รื่ องนี้ ไว้ยังไง

รัตน์ : ตั้งเป้าไว้ยังไงใช่ไหม? ขาดทุนน้อยที่สุด เพราะว่าถ้าจะไม่ให้ ขาดทุนเลยผมว่ายาก เพราะต้องแบ่งรายได้ให้โรงภาพยนตร์ 50% ซึง่ ผมคิด ว่าสมัยนีห้ นังทีท่ ำ� รายได้ 50 ล้านบาทถือว่าโอเคในระดับหนึง่ แล้ว แต่หนัง ของผมลงทุนไป 40 ล้านบาท ถ้าได้ 50 ล้านบาท แสดงว่าเราได้คนื มาแค่ 25 ล้านบาท ยังขาดทุนอยู่ มันต้องท�ำเงินให้ได้ 80 ล้านบาท ถึงจะเท่าทุน ซึง่ หนังท�ำเงิน 80 ล้านบาทมันต้องเป็นหนังทีด่ มี ากๆ เลยนะ

ประสบการณ์ ในการเป็นผูก้ ำ� กับภาพยนตร์สอนอะไรคุณบ้าง

รัตน์ : ท�ำให้รวู้ า่ เฮ้ย! ถ้าคนเรามีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะในระดับหนึง่ สามารถทีจ่ ะไปท�ำงานด้านอืน่ ได้ ถ้าเกิดมันเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ เราแทบจะท�ำได้โดยอัตโนมัติเลย ไม่ใช่แต่การเป็นผู้ก�ำกับอย่างเดียว งาน Post Production ก็เหมือนกัน เราสามารถจะน�ำความคิดสร้างสรรค์ของ เราไปใช้ได้ในทุกๆ ขัน้ ตอนของหนังเลย

กล่าวได้อย่างเต็มปากไหมว่า ทุกวันนี้คุณประสบความ ส�ำเร็จในชีวิตแล้ว รัตน์ : ผมมองว่าประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ แต่วา่ ถ้าจะไปเปรียบเทียบ กับผูบ้ ริหารบริษทั อืน่ อีกหลายๆ คน ผมยังสูพ้ วกเขาไม่ได้

ระดับความโรแมนติกในตัวผูช้ ายชือ่ ‘รัตน์ โอสถานุเคราะห์’ มีมากน้อยแค่ ไหม

รัตน์ : มาก ผมเคยอ่านหนังสือราศีอยูเ่ ล่มหนึง่ เขาบอกว่า ราศีมนี หรือ ปลาคู่ เป็นราศีทโี่ รแมนติกมากทีส่ ดุ ในทุกราศี ก่อนหน้านีผ้ มไม่เชือ่ อะไร ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่นับวันพออายุมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของ ตัวเอง และจากสิง่ ทีค่ นโน้นคนนีเ้ ล่าให้ฟงั ผมว่ามันมีสว่ นในการด�ำเนินชีวติ จริงมากเลย ท�ำให้นบั วันยิง่ เชือ่ ในเรือ่ งนีม้ ากขึน้ จริงๆ แล้วผมว่าความเชื่อไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันกลับท�ำให้เครียด และเป็นกังวล ถึงแม้ทกุ วันผมจะเชือ่ เรือ่ งนีม้ ากขึน้ กว่าเมือ่ ก่อน แต่ผมไม่เคย ดูหมอดู แล้วผมก็ไม่เคยมานัง่ อ่านหนังสือทีด่ ดู วงทุกอาทิตย์หรือทุกเดือน

ตัวคุณมีสว่ นไหนคล้ายคลึงกับพระเอกใน Until Now บ้าง

รัตน์ : อาจจะมีสมัยผมเป็นวัยรุน่ เพราะว่าพระเอกในหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นคนที่ ขีอ้ าย ไม่กล้า เงียบๆ แล้วสมัยผมเป็นวัยรุน่ นิสยั แบบนีเ้ ป๊ะเลย

นอกจากเป็นผู้ก�ำกับ โปรดิวเซอร์ ยังท�ำเพลงประกอบ ภาพยนตร์ด้วย

รัตน์ : ใช่ ในหนังเรือ่ งนีจ้ ะมีเพลงประกอบภาพยนตร์อยู่ 2 เพลง ซึง่ ผม ท�ำหน้าทีท่ งั้ แต่งเนือ้ ร้อง ท�ำเมโลดี้ และเป็นโปรดิวเซอร์ เพลงแรกมีชอื่ ว่า ‘นีค่ อื รักแท้ใช่ไหม’ เพลงนีผ้ มร่วมแต่งเนือ้ ร้อง โดยเริม่ ต้นจากมีนอ้ งอีกคนหนึง่ ที่ใช้เวลาแต่งเมโลดี้เพลงนี้อยู่หลายเดือน แล้วยังไม่ได้ใส่เนื้อร้องสักที ผมเลยบอกโอเคจะช่วยแต่งเนือ้ ร้องให้ จากนัน้ จึงไปนัง่ แต่งเนือ้ ร้องกับเขา เพราะคิดว่าสามารถน�ำไปใช้ในหนังเรือ่ งนีไ้ ด้ อีกเพลงหนึ่งคือ ‘ยิ้มแค่รอยยิ้ม’ เพลงนี้ผมเป็นคนแต่งทั้งเนื้อร้อง และท�ำนองเอง ได้แรงบันดาลใจมาจากหนัง The Classic ฟังเพลงโรแมนติก แล้วซึง้ ทัง้ ท�ำนองและเมโลดีก้ นิ ใจเหลือเกิน พอสร้างหนังเรือ่ งนี้ ผมเลยมี ความรูส้ กึ ว่าอยากจะแต่งเพลงทีไ่ ด้กลิน่ อายของเพลงประกอบภาพยนตร์ The Classic ผมจึงลองนั่งเปียโน ลองท�ำเมโลดี้ขึ้นมา พอเสร็จปั๊บผมก็มี ความรูส้ กึ ว่า โห...เมโลดีเ้ พลงนี้ ถ้าใส่เนือ้ ร้องเข้าไปมันคงยังไม่เวิรก์ แน่ๆ เพราะยังคงแปลกๆ ผมก็เลยตัดสินใจว่า เพลงนีจ้ ะมีแต่ดนตรี ไม่มเี นือ้ ร้อง แต่พอได้คนทีม่ าท�ำประชาสัมพันธ์ให้หนังเรือ่ งนี้ เธอบอกว่าจะโปรโมทหนัง สมัยนีต้ อ้ งปล่อยเพลงออกไปทางวิทยุกอ่ น ดังนัน้ มันต้องมีเนือ้ ร้อง พอผมฟัง อย่างนัน้ ปับ๊ ผมก็เออ...จริงด้วย กลับมาบ้านคืนนัน้ ผมก็ใส่เนือ้ ร้องเลย

DID YOU KNOW? ‘เต็กเฮงหยู’

: ชือ่ ภาษาจีนของบริษทั โอสถสภา จ�ำกัด มีความหมายว่า เจริญด้วยการช่วยเหลือผูอ้ นื่

นาฑี โอสถานุเคราะห์

: มือกีตาร์ทปี่ ดิ หน้าคาดตาแห่งวง Getsunova คือทายาทรุน่ ที่ 5 ของโอสถสภา ปี : บริษทั โอสถสภา จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและ จัดจ�ำหน่วยสินค้าอุปโภคบริโภคชัน้ น�ำของ ประเทศไทย ซึง่ ปัจจุบนั มีอายุถงึ 123 ปี : รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ได้เริม่ ต้นงานใน ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน ของโอสถสภา ตัง้ แต่ปี 2538 จวบจนปัจจุบนั ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร แบรนด์ : ปัจจุบนั นีโ้ อสถสภามีแบรนด์เป็น ของตัวเองมากกว่า 30 แบรนด์ รวมกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ท�ำตลาดครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย และจัดจ�ำหน่ายไปในกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก ล้านบาท : ภาพยนตร์เรือ่ ง Until Now : กาล ครัง้ หนึง่ …จนวันนี้ ใช้เงินทุนในการสร้างและ โปรโมทกว่า 40 ล้านบาท โดยใช้เวลากว่า 1 ปี ตัง้ แต่เริม่ การเขียนบทจนถึงการผลิต มีกำ� หนดเข้าฉายใน โรงภาพยนตร์วนั ที่ 30 มกราคมนี้ ติดตามความเคลือ่ นไหวของ ภาพยนตร์ได้ทางเว็บไซต์ www.untilnowmovie.com


TA STE

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : Yamin & Loozy Photo : พิชญุตม์

Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

Smooth Curry

ITO-KACHO ร้านเนือ้ ย่างระดับพรีเมีย่ มส่งตรงจากคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ชื่นชอบทานยากินิคุใน เมืองไทยได้ลมิ้ รส 'เนือ้ แบล็ควากิว' ชัน้ เลิศ ทีส่ ดใหม่ในราคาทีเ่ ป็นกันเอง

ห้องอาหารไทยในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพฯ น�ำจุดเด่นของอาหารไทย อย่าง เครือ่ งแกง มาเป็น หัวใจหลักในการรังสรรค์เมนูอร่อย โดยเฉพาะสุดยอด เมนูโบราณต�ำรับชาววัง

บรรยากาศภายในได้รบั การตกแต่ง ตามต้นแบบมาตรฐานของอิโต-คาโจ เน้น บรรยากาศสลัวด้วยแสงไฟและเฟอร์นเิ จอร์ไม้ เพือ่ สร้างความอบอุน่ ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสกลิน่ อาย ความเป็นญีป่ นุ่ อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังมีระบบ ระบายควันทีท่ นั สมัย ท�ำให้ไม่ตอ้ งกังวล เรือ่ งกลิน่ ควัน

ภายในตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์ ออกแบบและ สร้างสรรค์ผลงานโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เน้นโทนอบอุน่ สบายตา อาทิ สีดำ � สีทอง และสีแดง เป็นหลัก ในหลายๆ จุดคุณจะเห็นงานช่างศิลป์ไทย ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะตามก�ำแพง ทีม่ ไี ม้สลักเป็นลวดลาย ต่างๆ ประดับไว้ทา่ มกลางแสงไฟทีจ่ ดั วางไว้ได้อย่างงดงาม

เนือ้ แบล็ควากิวของอิโต-คาโจ เป็นเนือ้ วัว ทีไ่ ด้รบั การเอาใจใส่ในการเลีย้ งดูดว้ ยอาหาร ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ท�ำให้ได้เนือ้ ทีม่ ไี ขมันละเอียด แทรกอยูใ่ นปริมาณทีเ่ หมาะสม ท�ำให้มรี สชาติ ชวนหลงใหล ใครทีช่ อบทานยากินคิ เุ ป็นชีวติ ต้องไม่พลาดเนือ้ โทกุโจบาระ เนือ้ โทโมะบาระ เนือ้ ซาซามิ เนือ้ อูจฮิ ารามิ และเนือ้ แบล็ควากิว หมักรสชาติเข้มข้น ซึง่ ทุกชิน้ ผ่านการรับรอง มาตรฐานของระบบ HACCP (การวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤติทตี่ อ้ งควบคุม) เมือ่ ทาน คูก่ บั น�ำ้ จิม้ โชยุ และมิโสะเแบบออริจนิ อล ท�ำให้ ได้รสชาติทลี่ งตัว ส�ำหรับท่านใดทีไ่ ม่ทานเนือ้ ทางร้านมีเมนูเนือ้ หมูหมัก สันคอ อาหารทะเล สลัดผักสดใหม่ รวมถึงไวน์ชนิดต่างๆ ไว้คอย ให้บริการอีกด้วย

ในช่วงเวลาวันแห่งความรักทีก่ ำ� ลังจะมาเยือน มีเมนูสดุ พิเศษต้อนรับทุกคูร่ กั ด้วยอาหารต�ำรับชาววัง หาทานยาก น�ำมาตีความใหม่โดยใส่วตั ถุดบิ ยอดนิยม ประจ�ำยุคลงไปผสมผสานกับกรรมวิธกี ารปรุงอาหาร สูตรต้นต�ำรับ น�ำโดย ‘ขนมจีบไทยไส้แซลมอนกับ เปาะเปีย๊ ะทะเล’ ประยุกต์การห่อเปาะเปีย๊ ะใหม่ ให้เป็นรูปทรงพีระมิด และน�ำแซลมอนมาสร้างมูลค่าเพิม่ ให้เมนูดทู นั สมัย แล้วหันไปชิมซุปร้อนๆ กับ ‘เกีย๊ วกุง้ น�ำ้ ’ ตกแต่งอย่างน่ารักด้วยแผ่นเกีย๊ วรูปหัวใจ จากนัน้ มาพบกับไฮไลท์เด็ด คือ ‘ปลาจ๋า’ น�ำปลาและเครือ่ ง สมุนไพรมาประกอบอาหารเป็นเมนูคล้ายปูจา๋ ก่อน ตบท้ายด้วยของหวานอย่าง ‘ช่อกุหลาบไส้เผือกกวนกับ ทับทิมกรอบ’ เมนูทพี่ ลิกแพลงช่อม่วงให้เป็นช่อกุหลาบ และเสิรฟ์ ทับทิมกรอบในลูกมะพร้าว แถมในทับทิมกรอบ ยังมีแห้วรูปหัวใจซ่อนอยูด่ ว้ ย อร่อยกับอาหารไทยระดับ 5 ดาว ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

ราคาเริม่ ต้นประมาณ 500 บาทต่อคน ถ้าอยากสัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟ จากอาหารไทยต�ำรับชาววังแบบเต็มสูตร แนะน�ำให้ชิมแกงโบราณ 8 อย่าง

ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน 11.30-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. โทร. 0 2650 8800

แต่ละแกงล้วนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ และมีเสน่ห์ในรสชาติที่สะท้อน เอกลักษณ์ของอาหารไทยได้อย่าง น่ายกย่อง ที่ส�ำคัญคือ หาทานที่ไหน ไม่ได้ง่ายๆ เช่น แกงรัญจวน เป็นต้น

ชัน้ 2 โครงการนิฮอนมูระมอลล์ ทองหล่อ 13 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 17.00-24.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2185 3338 www.tsubohachi-tha.com และ www.facebook.com/tsubohachith

ลิ้นวัวคุณภาพเยี่ยม ที่ 24/7 อยากแนะน�ำให้ ผู้อ่านได้สัมผัสกับรสชาติ ที่เนียนนุ่มชุ่มฉ�่ำ ละลาย ในปาก รับประกันว่าเป็น เมนูที่ฟินจนเกือบหยุด รับประทานแทบไม่ได้

24 7 - 19


--------------

--------------

Text : Loozy Photo : กฤตพล

Text : เพลงมนตรา Photo : นครินทร์ วะหิวง

L’ ATELIER

THE HOUSE OF Häagen-Dazs

De Joel Robuchon, Singapore

‘Super Premium Ice Cream’ ทีฮ่ าเก้น ดาส ร้านไอศกรีมรสเลิศระดับโลก ตัง้ ใจรังสรรค์ขนึ้ เพือ่ ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ความเป็นผูน้ ำ� ด้าน ไอศกรีมขนานแท้

ร้านอาหารชัน้ เลิศสไตล์ฝรัง่ เศสทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก จากฝีมอื เชฟโจเอล โรบูชง เจ้าของมิชลินสตาร์สงู สุดถึง 28 ดวง จนได้รบั การขนานนามว่า เชฟแห่งศตวรรษ ปัจจุบนั มีสาขาในหลายประเทศ เช่น ฝรัง่ เศส อเมริกา ญีป่ นุ่ อังกฤษ ฮ่องกง มาเก๊า และสิงคโปร์

สัมผัสกับความหรูหราผ่านการตกแต่งด้วย สีแดงและสีทอง ทีผ่ สมผสานอย่างกลมกลืน ให้ความรูส้ กึ สดใสและอบอุน่ โคมไฟทีห่ อ้ ยเรียงราย บนเพดาน ร่วมด้วยเฟอร์นเิ จอร์ทนั สมัยทีผ่ สมผสานระหว่างสไตล์โมเดิรน์ และธรรมชาติ โดย เฉพาะโซฟารูปโค้งดีไซน์เก๋ๆ ทีต่ งั้ เด่นตระหง่าน เป็น Signature Corner ของทางร้านเลยก็วา่ ได้

อาหารทุกจานล้วนเต็มไปด้วยความพิถพี ถิ นั ในทุก ขัน้ ตอน ผสานเข้ากับศิลปะการตกแต่งจานอันสวยงาม จนกลายเป็นอาหารฝรัง่ เศสแนวคิดใหม่ภายใต้บรรยากาศ สุดเรียบหรู และครัวเปิดขนาดใหญ่ทปี่ ระดับอยูใ่ จกลางร้าน ยังท�ำให้ลกู ค้าสามารถเพลิดเพลินกับการท�ำงานแบบ มืออาชีพของพนักงานมากความสามารถได้ดว้ ย

เรียกขานทุกเมนูไอศกรีมได้เต็มปากเต็มค�ำ ว่าเป็นงานศิลปะ อย่างเช่น 4 เมนูสดุ เก๋ตอ่ ไปนี้ เปิดฉากด้วยเมนูแรก The Journey ไอศกรีมผลไม้ 4 รสชาติจากทัว่ ทุกมุมโลก เสิรฟ์ พร้อมไอศกรีม รสกาแฟและเอสเพรสโซ่รอ้ น ตามมาด้วย High Tea Affair ไอศกรีมเซตใหญ่สไตล์เมืองผูด้ ี จัดเต็ม กับผลไม้หวานฉ�ำ ่ เพรสตีช้ นั้ ยอด และไอศกรีม หลากรสบนวาฟเฟิลกรอบ มีทเี ด็ดอยูท่ มี่ าการอง ไส้ไอศกรีมหลากสี เรียงรายกันอยูบ่ นถาด 3 ชัน้ ดืม่ ด�ำ่ ครบเซตกับชาร้อน ต่อด้วยเมนูสรวงสวรรค์ อย่าง Seven Heaven ไอศกรีม 7 สกูป๊ รายล้อมด้วย ผลไม้หลากชนิด และเมนูเลิศหรูลำ� ดับสุดท้าย คือ Strawberry Decadence ไอศกรีม 3 สกูป๊ เสิรฟ์ กับเครปนุม่ และสตรอเบอรีฟ่ องดูทำ� จาก ช็อกโกแลตเบลเยีย่ ม

เริม่ ต้นจากแอพพีไทเซอร์ Iberico de Bellota แฮมสดแล่บางพร้อมขนมปังและมะเขือเทศสด ต่อด้วย อินเทอมีเดียทคอร์ส L'AmuseBouche คัสตาร์ดตับห่าน และโฟมพาเมซาน เข้าสูเ่ มนคอร์สด้วย Le Caviar Imperial อิมพีเรียลคาเวียร์บนแซลมอนทาร์ทาร์ La Noix de SaintJacques หอยเชลล์ยา่ งทานคูก่ บั รีซอตโต้ La Langoustine กุง้ แลงกูสทีนทอด La Bouillon de Canard เกีย๊ วน�ำ้ ห่อตับห่าน Le Turbot เห็ดย่างรสเข้มข้น และ ซิกเนเจอร์อย่าง La Caille นกกระทาย่างคาราเมลพร้อม มันบดเนียนนุม่ ล้างปากด้วย Le Citron ไอศกรีมมะนาว เคลือบเยลลีน่ ำ�้ ผึง้ และโยเกิรต์ หอมกลิน่ ส้มยูสุ ก่อนจะ ปิดท้ายด้วย Le Sensation ครีมช็อกโกแลตและโกโก้ ซอร์เบโรยหน้าด้วยโอรีโอ้ เพือ่ ให้คนไทยได้ลมิ้ รสอาหารชัน้ เลิศระดับ

อาหาร 10 คอร์ส พร้อมไวน์ ต่อ 1 ท่าน ราคา 240++ เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 6,240 บาท

ต�ำนานของโลกแบบไม่ตอ้ งเดินทางไปถึง สิงคโปร์ ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง จึงมีกำ� หนดเปิดให้บริการภายในเมษายนนี้

ชัน้ 1 โรงแรมไมเคิล รีสอร์ทเวิรล์ เซนโตซ่า สิงคโปร์ ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. +65 6577 6688 หรือ +65 6577 7888 เว็บไซต์ www.joel-robuchon.net

ณ คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมร้านอาหารและคลับระดับไฮเอนด์ ในโครงการมหานคร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ

20 - 24 7

เพลิดเพลินกับไอศกรีมรสพรีเมีย่ มในราคา เริม่ ต้นที่ 290-1,290 บาท ชัน้ G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2610 7541

โซฟารูปโค้งดีไซน์เก๋ๆ ทีต่ งั้ เด่นตระหง่านอยูก่ ลางร้าน นับเป็น Signature Corner ของ THE HOUSE OF Haagen-Dazs สือ่ ถึงความหรูหรา สมกับ ความเป็นผูน้ ำ� แห่งสไตล์


คนที่รักขนมหวาน และชื่นชอบรสชาติของเครื่องดื่มที่หลากหลาย เป็นต้องถูกใจ กับร้าน My Osha Cake ร้านเบเกอรี่น้องใหม่ในบรรยากาศที่แสนจะน่ารัก โดยมี เจ้าของร้านลงมือท�ำเค้กเองทุกวัน จึงไม่แปลกใจเลยว่า หากทุกครั้งที่แวะมาเยี่ยมเยียน ที่ร้านนี้ มักจะเห็นเค้กหน้าตาใหม่ๆ ออกมายั่วยวนใจให้เข้าไปลิ้มลองกันอยู่เป็นประจ�ำ Blueberry Mousse Cake

ภายในร้านตกแต่งในโทนสีหวาน พาสเทล ม่วง-ชมพู ซึง่ เป็นสีทเี่ จ้าของร้านชืน่ ชอบ ผสมผสานกับโทนสีขาว ดูนา่ รักกุก๊ กิก๊ แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยเสน่หท์ ชี่ วนเข้าไปสัมผัสและ ค้นหา เพิม่ บรรยากาศแห่งความอบอุน่ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ และของตกแต่งแนววินเทจเก๋ๆ พร้อมเติมเสน่หด์ ว้ ยสวน สไตล์ English Garden ด้านนอกหน้าต่าง ให้คณ ุ ได้ เพลิดเพลินไปกับเบเกอรีท่ แี่ สนอร่อยและวิวสวยๆ ทีใ่ ห้ ความสบายตาไม่เบา

Food Note

ในส่วนของเมนูซกิ เนเจอร์และถือเป็นเมนูทใี่ ครต่อใคร ต่างเทใจให้ ต้องนีเ่ ลย Blueberry Mousse Cake เนือ้ เค้ก สีมว่ งทีน่ มุ่ ละลายในปาก บวกกับรสออกเปรีย้ วนิดๆ ของ มูสบลูเบอรี่ ก็คว้าใจคนชิมไปครองได้ไม่ยาก หรือจะเป็น เค้กช็อกโกแลต Cointreau เค้กช็อกโกแลตทีม่ สี ว่ นผสมของ เหล้าส้ม เนือ้ เค้กแน่น สอดไส้มสู ช็อกรสเข้มทีใ่ ช้ชอ็ กโกแลต จากฝรัง่ เศสล้วนๆ นอกจากนีย้ งั มีเมนูเครือ่ งดืม่ ทีน่ า่ สัง่ มาชิม อย่าง ชาเขียวถัว่ แดง ทีช่ งกันสดๆ หอมกรุน่ รสกลมกล่อม และแอปเปิล้ กีวี ดริงค์สเี ขียวสุดจีด๊ ทีเ่ รียกความสดชืน่ ระหว่างวันได้เป็นอย่างดี ตอกย�้ ำ ความอร่ อ ย...ตอกย�้ ำ ด้ ว ยคาร์ เ นชั น ขอแนะน�ำเมนูยอดฮิตอย่าง Blueberry Mousse Cake เค้กเนื้อสีม่วงที่แทรกชั้นด้วยมูสบลูเบอรี่รสอมเปรี้ยว เริม่ ต้นความอร่อยด้วยการอบเนือ้ เค้กสปันจ์ทมี่ สี ว่ นผสม ของ นมข้นจืดคาร์เนชัน จากนั้นแทรกเนื้อเค้กด้วย ชั้นของมูส ที่ได้จากการน�ำวิปครีมสดกับบลูเบอรี่สด มาปั่นรวมกัน แล้วแต่งหน้าด้วยเจลลี่ที่ได้จากการน�ำ น�ำ้ บลูเบอรีม่ าผสมกับเจลาติน เคล็ดลับความอร่อยอยูท่ ี่ สัดส่วนพอเหมาะของ นมข้นจืดคาร์เนชัน ในเนื้อเค้ก สปันจ์ ที่ช่วยให้ได้เค้กที่อร่อย หอมมัน อีกทั้งยังช่วยให้ เนื้อเค้กมีความนุ่มเนียนละเอียดจนแทบละลายในปาก ส�ำหรับเมนูเครื่องดื่ม ต้องยกให้ ชาเขียวถั่วแดง ที่ทั้งหอมและได้รสของชาเขียวแท้ๆ จากการน�ำผงมัจฉะ เข้าเครื่องชง แล้วเพิ่มความหอมหวานด้วย ครีมเทียม ข้นหวานคาร์เนชัน และ นมข้นจืดคาร์เนชัน จากนั้น แต่งหน้าด้วยถัว่ แดงทีก่ วนผสมกับ นมข้นจืดคาร์เนชัน ท�ำให้ถั่วแดงมีความนุ่มและหอม ถูกใจคนรักชาเขียว เป็นที่สุด

ร้านอาหาร : My Osha Cake เปิดบริการ : วันอังคาร-เสาร์ 09.00-19.30 น. สถานที่ : ซอยเศรษฐศิริ ใกล้พรรคประชาธิปัตย์ โทร. 08 6064 6555

ชาเขียวถัว่ แดง

ทุกค�ำถามเรื่องความอร่อย สอบถามได้ที่ ติดตามเมนูคาร์เนชันเพิ่มเติมได้ที่

www.FNThaiDairies.com/RecipeCenter

สังเกตความอร่อย...สังเกต

คาร์เนชัน


E n te r ta in m e nt Text : Yamin

ชีวิต 1440 ไม่มใี ครปฏิเสธอย่างเต็มปากเต็มค�ำได้วา่ ชีวิตในยุคดิจิตอลที่เราก�ำลังเหยียบยืน อยู ่ นี้ คื อ ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ข่ ง ขั น กั บ เวลา เวลาเป็นคูแ่ ข่งล�ำดับต้นๆ ทีต่ ดิ ตามเรามา อย่ า งกระชั้ น ชิ ด ทุ ก ฝี ก ้ า ว นิ ย ามการ มองเวลาของผูค้ นจึงเปลีย่ นไป จากทีเ่ คย เปรียบเปรยว่า 1 วัน มี 24 ชัว่ โมง ก็เร่งรีบขึน้ กลายเป็น 1 วัน มี 1440 นาที ทัง้ ตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนว่า ในวันๆ หนึง่ มีเรื่องราวมากมายถาโถมเข้ามาในชีวิต บ้างก็เป็นเรื่องของตัวคุณเอง บ้างก็เป็นเรื่องราวของคนอื่น โดยมีสนามข้อมูลหลักอยู่ที่ ‘โซเชียล เน็ตเวิรก์ ’ น.พ.พีรพล ภัทรนุธาพร เจ้าของนามปากกา ‘ผมอยูข่ า้ งหลังคุณ’ นักเขียนทีส่ ร้างชือ่ มาจากโลกออนไลน์ และนายแพทย์ทางด้านจิตวิทยา จึงจับปากกาเขียนหนังสือ ‘ชีวติ 1440’ บทความตอบค�ำถามไขข้อสงสัย ของหนุ่มสาวยุคโหลดบิต ท่ามกลางสังคมอุดมดราม่า พร้อมแสดง แนวคิดด้านจิตวิทยาถึงพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของคน 24/7 ขอเชิญชวน ให้คณ ุ อ่าน เพือ่ ก้าวทันโลกออนไลน์ และรูท้ นั จิตใจคุณเอง

The Wolf of Wall Street ภาพยนตร์อวดฝีมอื ความเทพอีกหนึง่ เรือ่ งของผูก้ ำ� กับ มาร์ตนิ สกอร์เซซี่ และนั ก แสดงคู ่ บุ ญ ลี โ อนาโด ดิ ค าปริ โ อ ซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว ทั้ ง คู ่ มี แ พลน จะสร้างหนังเรื่องนี้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2007 แต่ด้วยภาระติดพัน ท� ำให้ The Wolf of Wall Street เป็นเพียงความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัว กระทั่งเขา เคลียร์คิวลงตัวจึงจับมือกันสานฝันให้หนังเป็นรูปเป็นร่าง จนกลายเป็นหนัง เนือ้ หอมบนเวทีลกู โลกทองค�ำ โดยเฉพาะ ลีโอนาโด ดิคาปริโอ ทีค่ ว้ารางวัล นักแสดงน�ำชายยอดเยีย่ ม สาขาคอเมดีไ้ ปครอง แถมยังมีสทิ ธิล์ นุ้ อีกหลายรางวัล จากเวทีออสการ์อกี ด้วย ไม่มีอะไรจะน่าตื่นเต้นไปกว่าชีวิตคน ไม่ต้องอาศัยเอฟเฟ็กต์ระเบิด ภูเขา เผาอาคาร ผลาญกระสุน The Wolf of Wall Street ก็สนุกระทึกได้ดว้ ย ตัวของมันเอง ด้วยเรือ่ งราวอิงชีวติ จริงของ จอร์แดน เบลฟอร์ต นายหน้าค้าหุน้ ที่ได้รับฉายาว่าเป็น ‘จิ้งจอกแห่งวอลล์สตรีต’ ช่วงชีวิตวัยท�ำงานของเขา

ในวอลล์ ส ตรี ต เป็ น เหมื อ นกราฟ มุมแหลมสูงที่หักมุมลงดิ่งในตอนท้าย เขาเคยหาเงินได้ชั่วโมงละหลายแสน เหรียญสหรัฐฯ แล้วผลาญมันเกลี้ยงในชั่วข้ามคืน กระทั่ง ถู ก ตั้ ง ข้ อ หาฉ้ อ โกงหลั ก ทรั พ ย์ แ ละฟอกเงิ น ในปี 1998 เขาต้ อ งเผชิ ญ ชี วิ ต อยู ่ ใ นห้ อ งขั ง นานถึ ง 22 เดื อ น และ ถู ก บอยคอตจากตลาดหุ ้ น ไปตลอดชี วิ ต เมื่ อ พ้ น โทษ เขาล้างมือจากวงการตลาดหุ้น แล้วหันมาเป็นนักพูดและ นักเขียนหนังสือ โดยอัตชีวประวัติของตัวเอง ซึ่งเป็นที่มา ของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว สุดท้ายเมื่อชมภาพยนตร์จบ หากคุณพบว่า “สิง่ เดียวทีข่ วางทางระหว่างคุณกับเป้าหมาย คือ ข้ออ้างห่วยแตกทีค่ ณุ พร�ำ่ บอกกับตัวเองว่าไม่มที างเป็นไปได้” แสดงว่าคุณหาหัวใจของหนังเรือ่ งนีเ้ จอเข้าให้แล้ว น่าสนใจทีว่ า่ หนังเรือ่ งนีก้ ลับถูกแบนในหลายประเทศ

Coming of Age–

Foster The People

แก๊งหนุม่ เจ้าเสน่หส์ ายอินดีร้ อ็ กแห่งลอส แอนเจลิส ทีเ่ ล่นดนตรีได้อย่างน่าเต้นร�ำสุดๆ พวกเขาทัง้ สามเคยท�ำผลงานไว้ดบิ ดีกบั เพลง Pumped up Kick เพลงเปิดตัวในอัลบัม้ Torches (2011) อัลบัม้ แรกทีท่ �ำให้ศลิ ปินกลุม่ นีไ้ ด้เชคแฮนด์กบั แฟนเพลงทัว่ โลก รวมทัง้ ได้เป็นกลุ่มศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2011 ด้วย ล่าสุด พวกเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Coming of Age’ มาเป็นหัวขบวนแรก ของอัลบั้มชุดที่สอง Supermodel ซึ่งยังคงท่วงท�ำนองสนุกสนาน น่าโดดดิ้นเช่นเคย มิวสิกวิดีโอก็ท�ำออกมาได้สวยเก๋ฝีมือไม่ตก ด้ ว ยเทคนิ ค การถ่ า ยภาพรู ป แบบไทม์ แ ลปส์ (Time-Lapse) ทั้ ง นี้ การบั น ทึ ก เสี ย งของทุ ก เพลงในอั ล บั้ ม Supermodel พวกเขารับแรงบันดาลใจมาจากวง The Clash, The Kinks และ David Bowie ส่วนอัลบั้มเต็มจะคลอดอย่างเต็มรูปแบบ ในเดือนมีนาคม ตอนนีก้ ฟ็ งั Coming of Age ไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน

22 - 24 7

Are You Right-Brained

or Left-Brained?

แม้จะมีนกั วิทยาศาสตร์บางกลุม่ เคยบอกไว้วา่ ความถนัดของมนุษย์ทแี่ บ่งแยก ตามสมองซีกซ้ายและขวานัน้ เป็นเพียงมายาคติ แต่คงต้องคิดใหม่ หากได้เห็น ผลการทดสอบอันแสนมหัศจรรย์และแม่นย�ำจากคลิปนี้ ซึ่งคุณสามารถเช็ก ได้ดว้ ยตนเองว่า คุณน่ะเป็นพวกชอบใช้สมองซีกซ้าย หรือซีกขวา คลิปวิดโี อนี้ จัดท�ำขึน้ โดย BuzzFeed โดยรวบรวมเอาแบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ การแบ่งแยกสมองซีกซ้ายและซีกขวาของมนุษย์ จ�ำนวน 9 ข้อ มาท�ำเป็นคลิปวิดโี อ ความยาว 1.43 นาที ก่อนดูแนะน�ำให้เตรียมกระดาษกับปากกาเพือ่ จดค�ำตอบ มาเช็กในตอนท้ายก็จะถึงบางอ้อว่า คุณเป็นคนใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวา พร้อมกับเช็กบทวิเคราะห์ในตอนท้ายว่า คุณเป็นคนแบบไหน

www.theverge.com เว็บไซต์แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นชุมทางของข่าวคราวด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ก�ำเนิดขึน้ ในปี 2011 ณ เมืองแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา มีบริษทั Vox Media เป็นศูนย์บญ ั ชาการ หน้าเว็บดึงดูดด้วยกราฟิกสีสวยฉูดฉาด และถ้าคุณยังไม่เคยรู้ เราจะบอกว่าเว็บนีเ้ ป็นเว็บระดับรางวัลเชียวนะ โดยปีที่ ผ่านมาคว้า Webby Awards ไปถึง 5 รางวัล อาทิ รางวัลเว็บไซต์ทอี่ อกแบบ วิชวล ดีไซน์ยอดเยี่ยม และเว็บไซต์ด้านสินค้าคอนซูเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ยอดเยี่ยม เป็นต้น เพราะฉะนั้นเชื่อมือได้ถึงข้อมูลที่แม่นย�ำ ชัดเจน อัปเดต ตลอดเวลา เอาเป็นว่า ถ้าคุณอยากเป็นคนทันสมัยไม่ตกเทรนด์ ติดตามเว็บไซต์ นีไ้ ว้ไม่ผดิ หวัง


So what? เธอว่าไหม ไอ้เรือ่ งเหยียดสีผวิ น�ำ้ หนัก เชือ้ ชาตินี่ ยังคงฝังรากลึก อยูใ่ นโลกนี้ จนยากทีจ่ ะก�ำจัดให้หมดไปได้จริงๆ ล่าสุดฉันอ่านเจอข่าวที่ Gabourey Sidibe หรือ Gabby นักแสดง สาวผิวสีร่างใหญ่ วัย 30 ปี ที่เคยเข้าชิงรางวัลนักแสดงน�ำหญิงเวที ออสการ์เมือ่ ปี 2009 ปรากฏกายในงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองค�ำ เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา ในฐานะนักแสดงจากเรือ่ ง American Horror Story : Covenในชุดราตรีสีมุก จากฝีมือการดูแลลุคของ Daniel Musto ซึง่ เป็น Celebrity Stylist ชือ่ ดัง ซึง่ ลุคนีข้ องเธอก็ได้รบั ค�ำชมจากบรรดา นิตยสารและเว็บไซต์ชอื่ ดังต่างๆ มากมาย แต่กลับมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างอย่างไม่สร้างสรรค์ ก็พวก บรรดานักเลงคียบ์ อร์ดทีเ่ ป็นพวกชอบเหยียดสีผวิ รุมด่าเธอต่างๆ นานา ว่า “ช่างน่าขันเสียเหลือเกินนะจ๊ะ แม่ชา้ งพัง ตัวใหญ่ยกั ษ์ดำ� มะเมือ่ ม ขนาดนัน้ ยังกล้ายัดร่างลงไปในชุดสีขาวอีกเหรอยะ มันยิง่ ท�ำให้หล่อน ดูเบอะบะ น่าเกลียด น่ากลัวเข้าไปใหญ่” “ตายละ! หล่อนไม่ตา่ งอะไร กับผีอ้วนในเรื่องแคสเปอร์เลยนะจ๊ะ” หรือแม้กระทั่งความเห็น สุดอุบาทว์ทวี่ า่ เธอช่างดูเหมือนกับถุงยางอนามัยเสียเหลือเกิน อย่างไรก็ตาม Gabby ได้ตอบโต้เหล่า Hater อย่างเหนือชัน้ และ สุดแสนจะสะใจ ทัง้ ยังสะท้อนถึงการเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และภาคภูมใิ จในสิง่ ทีต่ วั เองเป็น ด้วยการทวีตผ่าน @GabbySidibe ว่า “ถึงคนที่มาคอมเมนต์แบบเลวทรามเกี่ยวกับรูปฉันวันงาน ประกาศผลลูกโลกทองค�ำ จะบอกให้นะว่า ฉันอ่ะก�ำลังร้องห่มร้องไห้

เกีย่ วกับเรือ่ งนีบ้ นเครือ่ งบินเจ็ทส่วนตัว ในขณะทีฉ่ นั ก�ำลังจะไปท�ำงานใน ฝันทีฉ่ นั รัก” หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแห่แหนมาให้กำ� ลังใจเธออย่างล้นหลาม ผ่านทวิตเตอร์ เช่น “ฉันตกหลุมรัก Gabby และความมั่นใจของเธอ เข้าให้แล้ว” หรือ “เธอเจ๋งมาก ตอบโต้ได้ดที เี ดียว” เป็นต้น งานนีท้ ำ� เอาพวกปากดีสะอึกไปตามๆ กัน เพราะนอกจากจะชัตอัพแล้ว ยังชัตดาวน์ระบบความเลวแทบไม่ทนั จะว่าไปแล้ว ไม่ว่าคนเราจะรูปร่างแบบไหน หรือมีผิวสีใด ทุกคน ก็ควรได้รับเกียรติแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกัน การจิกด่า ประณาม หยามเหยียดอย่างไม่ปรานีปราศรัยดูจะเป็นเรื่องป่าเถื่อนและกักขฬะ เกินรับได้ พึงส�ำเหนียกว่าการคะนองปาก ด่ากราดคนที่ ‘แตกต่าง’ โดยเฉพาะ ในเรื่องเพศ ผิวพรรณ และรูปร่าง มันเป็นเรื่องของมนุษย์ยุคที่ค�ำว่า ‘อารยธรรม’ ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในพจนานุกรม ไม่ใช่ในยุคนี้ ที่แม้กระทั่ง เกาหลีเหนือยังอวดอ้างว่าส่งนักบินอวกาศไปส�ำรวจดวงอาทิตย์มาแล้ว (ยุค ‘มโน’ ครองเมือง) ทีส่ ำ� คัญมันไม่ใช่การกระท�ำทีฉ่ ลาดเอาเสียเลย เพราะมันช่างโง่เขลา สิน้ ดี แถมยังบ่งบอกถึงความเป็นคนทีจ่ ติ ใจคับแคบอีกต่างหาก เคยได้ยนิ โควทอมตะทีว่ า่ “All men are created equal” ไหมจ๊ะ ขอฉันโลกสวยกับเขาบ้าง...สักวัน รักเธอทีส่ ดุ จุดนี้ E-VIANG


SO C I E TY Text : สมเกียรติ ปาละวงค์

What: THE FIRST ENCOUNTER WINE PAIRING Where: Deco Bar & Bistro @ โรงแรม เดอะ สยาม How: SCB FIRST PRIVILEGE BANKING น�ำโดย คุณรุง่ เรือง สุขเกิดกิจพิบลู ย์

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สาย Customer Segment และคุณผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ Affluent ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ Lucaris แก้วไวน์คริสตัล คุณภาพระดับเวิลด์คลาส มอบประสบการณ์ FIRST TO LIVE ศิลปะแห่งการจับคู่ ไวน์ชนั้ เลิศกับอาหารแนวเอเชียนฟิวชัน่ โดยมี คุณภารณี จิตรกร สุดยอดผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านไวน์ระดับประเทศ ร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละเลือกสรรไวน์สำ� หรับดินเนอร์ ทีป่ รุงขึน้ เป็นพิเศษโดย เชฟ Jane Therese Mulry ผูช้ ว่ ยเชฟระดับมิชลินสตาร์ โดยมีสมาชิกคนส�ำคัญให้เกียรติเข้าร่วมเอ็กซ์คลูซฟี ไวน์ดนิ เนอร์ทา่ มกลาง บรรยากาศโรแมนติกและอบอุน่ ในครัง้ นี้

What: Siam Paragon World of Magical Sandcastle Where: Parc Paragon @ Siam Paragon How: ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, เมืองไทยประกันชีวติ

What: All Asia Cup 2014 Where: คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน�้ำ How: กนกศักดิ์ ปิน่ แสง นายกสมาคมกีฬาขีม่ า้ โปโลแห่งประเทศไทย

ได้เนรมิตพาร์ค พารากอน ให้เป็นดินแดนแห่งปราสาททราย พร้อมก�ำแพงการ์ตนู จาก ทรายขนาดยักษ์ โดยศิลปินนักปัน้ ทรายระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และสุดยอด กลุม่ ศิลปินนักปัน้ ทรายของประเทศไทย ทีม่ าร่วมสร้างความสุขให้แก่คณ ุ หนูๆ เป็นครัง้ แรก ในประเทศไทย อีกทัง้ ตืน่ เต้นเร้าใจกับกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ทีพ่ ร้อมสร้างรอยยิม้ และ เสียงหัวเราะให้แก่คณ ุ หนูๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมเวิรก์ ช็อป สอนปัน้ ทรายจากศิลปินนักปัน้ ทรายระดับโลก

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาขีม่ า้ โปโลระดับเอเชีย ‘All Asia Cup 2014’ ครัง้ ที่ 2 เพือ่ ฉลองครบรอบ 10 ปีของสมาคมฯ โดยมี อภิเชษฐ์-อัยยวัฒน์-วิชยั ศรีวฒ ั นประภา ลงแข่งในนามเจ้าภาพ พร้อมด้วยเซเลบริตี้ พลอย ปิน่ แสง, ศรัณย์ ชัยปาณี, ฐิตวัฒน์ วัชโรทัย, ชุตมิ า ดุรงค์เดช, อภินรา ศรีกาญจนา, กรัชเพชร อิสสระ, แพร วัชราภัย, พิชญ์สนิ ี ตันวิบลู ย์ รวมถึงนักแสดงและศิลปิน อาทิ อัน๋ -วิทยา วสุไกรไพศาล, ไม้-วฤษฎิ์ ศิรสิ นั ธนะ, มิน้ -มิณฑิตา วัฒนกุล, โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร, หวาย-ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ และศิลปินเดอะสตาร์ 9

What: HK Love Hub Speed Dating Where: Ocean Park Hong Kong How: โอเชีย่ น ปาร์ค ฮ่องกง ในฐานะผูจ้ ดั ปาร์ตี้ Speed Dating ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ

ในฮ่องกงในปีทผี่ า่ นมา ด�ำเนินการสานต่อกิจกรรมในปี 2014 จับมือเป็นครัง้ แรก กับ Hong Kong Tourism Board-HKTB และการท่าอากาศยานฮ่องกง (AHHK) จัด กิจกรรม HK Love Hub Speed Dating การนัดเดทครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในฮ่องกง นัดพบ ผูส้ นใจจากหลากวัฒนธรรมทัว่ โลก และน�ำเสนอความน่าสนใจของบรรยากาศแห่ง ความโรแมนติกในฮ่องกง โดยจะจัดขึน้ ในวันแห่งความรักของจีน ซึง่ ปีนตี้ รงกับ วันวาเลนไทน์สากลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ การรับสมัครคนโสดในฮ่องกงและ ทัว่ โลกจะเปิดให้เข้าร่วมตลอดระยะเวลา 1 เดือน นับตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป

24 - 24 7

What: Rock in the City Where: ลานเฮลิแพด ไบเทค บางนา How: คอนเสิรต์ รวมพลชาวร็อกกว่า 5,000 คน ร่วมระเบิดความมันส์ยาวๆ ใน ‘ร็อก

อินเดอะซิต’ี้ คอนเสิรต์ ส่งท้ายปีทไี่ อเดียแฟคชวน 12 ศิลปินสุดร็อคทัง้ บิก๊ แอส, พาราด็อกซ์, อีโบล่า, ป้าง-นครินทร์ กิง่ ศักดิ,์ เกทสึโนว่า, เคลียร์, เอบีนอร์มอล, ซีล, เยสเซอร์เดย์, กะลา, นอส และรูฟทอป พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ตุลย์ อพาร์ตเมนต์คณ ุ ป้า, ฟิลม์ บงกช มาร่วม สร้างความสนุกให้แฟนๆ ทีช่ นื่ ชอบดนตรีรอ็ กได้กระโดดโยกย้ายกันแบบสะใจกว่า 8 ชัว่ โมง อีกทัง้ มีบธู สินค้าจากค่ายเพลงและศิลปินทีม่ าเปิดให้ได้เลือกซือ้ พร้อมบูธกิจกรรมสนุกสนาน ถึงแม้แดดจะแรงแต่ทงั้ แฟนๆ และเหล่าศิลปินก็สไู้ ม่ถอย ก้าวขึน้ โชว์ทา้ แดดได้มนั ส์สะใจ


NEWS

Hot

of The Month!!

Text : สมเกียรติ ปาละวงค์

Text : Loozy มูฟวี่อั่งเปา

Land & Houses มอบหนังสือเสียง ให้มูลนิธิคนตาบอด

กรุงศรีรับรางวัลเกียรติยศแห่งความ ส�ำเร็จประจ�ำปี 2556

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะผู้ด�ำเนินโครงการ VOICEBOOK มอบซีดี หนังสือเสียงรวม 33 เล่มให้คณ ุ หญิงอุไรวรรณ ศิรนิ พุ งศ์ ประธานมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้เป็นสื่อ การเรียนรูใ้ ห้กบั น้องๆ ผูพ้ กิ ารทางสายตา ซึง่ โครงการนีเ้ ปิดโอกาสให้ ลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รว่ มสร้างการเรียนรูแ้ ก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยอ่าน หนังสือเสียงผ่านเว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook แล้วบันทึกเสียงลงซีดี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับรางวัล ‘เกียรติยศแห่งความส�ำเร็จประจ�ำปี 2556’ (SET Award of Honor for 2013) ซึง่ เป็นผลจากการทีธ่ นาคาร ได้รับรางวัลบรรษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ติดต่อกัน 3 ปี ในฐานะ บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการ ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

AIRFRANCE เปิดห้องรับรองใหม่

สายการบินแอร์ฟร้านซ์เคแอลเอ็ม เปิดห้องรับรองใหม่ ให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดทุกคนที่เดินทางกับสายการบินพันธมิตร Skyteam สามารถซือ้ การใช้บริการประเภท 1 วัน ในราคา 1,000 บาท ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอินของแอร์ฟร้านซ์เคแอลเอ็ม และสามารถ เพลิดเพลินกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในห้องรับรองที่มีสไตล์ ของห้องนั่งเล่น ส�ำหรับลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกสะสมไมล์ Flying Blue Platinum และ Gold สามารถใช้บริการ และมีผตู้ ดิ ตามได้ทา่ นละ 1 คน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง

SC ASSET For Good Mornings

เอสซี แอสเสท คิ ก ออฟแบรนดิ้ ง รั บ เทศกาลปี ใ หม่ เพือ่ ตอกย�ำ้ สโลแกน For Good Mornings ‘ชีวติ ทีด่ ี มาจากจุดเริม่ ต้นทีด่ ’ี   โดยได้รบั เกียรติจาก Illustrator สาวชือ่ ดัง ธัชมาพรรณ จันทร์จำ� รัสแสง มาร่วมดีไซน์ลวดลายสุดเอ็กซ์คลูซฟี ลงบนผลิตภัณฑ์เพือ่ มอบของทีร่ ะลึก คอลเลคชั่ น พิ เ ศษในช่ ว งปี ใ หม่   ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความใส่ ใ จในทุ ก รายละเอียดทีม่ อบให้แก่คนพิเศษของเอสซีฯ เสมอมา

CC DOUBLE O Suede Gift Set

CC DOUBLE O น�ำเสนอชุดของขวัญสุดพิเศษ กับความหอม ทีท่ กุ คนชืน่ ชอบ Suede for Him กลิน่ Signature ของ CC DOUBLE O กับ Suede Gift Set ทีจ่ ะมาเพิม่ เสน่หใ์ ห้แก่ตวั คุณหรือมอบเป็นของขวัญ ประกอบด้วย EDT.Spray, Shower Cream และ Body Lotion งานนี้ ไม่ว่าจะตะลุยงานหนักแค่ไหนหรือปาร์ตี้โต้รุ่งก็ไม่ท�ำให้คุณผู้ชาย หมดหล่อแน่นอน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ฉลองตรุ ษ จี น รั บ ปี ม ้ า แจกมูฟวีอ่ งั่ เปา โชค 2 ชัน้ โชคชัน้ ที่ 1 แจกสร้อยคอ ทองค� ำ 1 บาท ทุ ก วั น วันละ 1 เส้น ส�ำหรับชมภาพยนตร์ทุกที่นั่ง โชคชั้นที่ 2 ชม ภาพยนตร์ทกุ 2 ทีน่ งั่ รับทันที มูฟวีอ่ งั่ เปาเซต และชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ AIS 4DX และ Krungsri Imax รับอัง่ เปาเพิม่ 1 ใบ พร้อมตุ๊กตาน้องอุ่นใจ พิเศษ สมาชิกบัตร M Generation ทีช่ มภาพยนตร์ครบ 2,014 คนแรก ในวันที่ 31 มกราคม 2557 รับทันทีคุกกี้ค�ำท�ำนาย 1 ชิ้น ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทัง้ 6 แบรนด์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

Lady Night

วอร์คบาร์ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เชิญชวนสุภาพสตรีทุกท่านพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนสาว ณ วอล์ค บาร์ บนดาดฟ้าชัน้ 21 สนุกไปกับ ‘เลดีไ้ นท์’ ทีจ่ ะจัดขึน้ ทุกคืนวันจันทร์ตงั้ แต่วนั นี้ - 28 เมษายน 2557 ในราคาเริม่ ต้น เพียง 399 บาท++ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มค็อกเทล Absolut Apeach Surrender และ Absolut Mandarin Punch ส�ำหรับ คุณสุภาพสตรีไม่จำ� กัด ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. และเพลิดเพลิน ไปกับบูธดีเจทีจ่ ะมาสร้างความสนุกสนานกันตลอดทัง้ คืน

LUCE IN LOVE

วาเลนไทน์ปีนี้ ห้องอาหารอิตาเลียน ลูเช่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ชวนคู ่ รั ก มาดิ น เนอร์ ใ ต้ แ สงเที ย น ในสไตล์อติ าลี กับอาหารค�ำ่ มือ้ พิเศษ 5 คอร์ ส ‘ลู เ ช่ อิ น เลิ ฟ ’ ที่ เ ชฟใหญ่ ชาวอิตาเลียน เชฟเอโดอาร์โด้ ตั้งใจ คัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ ดี สดจากทะเลทัว่ โลก อาทิ กุ ้ ง ล็ อ บสเตอร์ จ ากแคนาดา ไข่ปลาคาร์เวีย หอยนางรมสด หอยเชลล์จากสหรัฐฯ มาปรุง เป็นอาหารจานพิเศษส�ำหรับคูร่ กั ในราคา 5,950 บาท ส�ำหรับ 2 ท่าน เฉพาะมื้อค�่ำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30–22.30 นีเ้ ท่านัน้

Adidas ปฏิวัตินาฬิกาส�ำหรับการวิ่ง

อาดิดาส ผูน้ ำ� แบรนด์กฬี าระดับโลก ส่งนวัตกรรมใหม่ ไมโค้ช สมาร์ทรัน อุปกรณ์ส�ำหรับผู้รักการวิ่งที่มาในรูปแบบของ นาฬิกา ใช้งานง่าย ทันสมัย โดยผู้ใช้สามารถรู้ระยะทางการวิ่ง ด้วยระบบจีพีเอส มาพร้อมหน้าจอแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ ยามออกก�ำลังกายสามารถฟังเพลงโปรดได้ ทั้งยังมีเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย แม่นย�ำในการจับเวลา ใช้งานง่าย และหน้าจอทัชสกรีนสี พร้อมบลูทธู ไร้สาย จ�ำหน่ายทีร่ า้ นอาดิดาส ทุกสาขา

TEA CUP SET Limited Edition 2014

WOLFKIND แบรนด์เสือ้ ผ้าผูช้ ายสัญชาติไทยทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวเป็น ลายสกรีนหมาป่าเท่ๆ เหมาะกับแฟชัน่ นิสต้าทีร่ กั ในศิลปะ ล่าสุด เปิดตัว ‘TEA CUP SET’ เซตถ้วยกาแฟอาร์ตๆ พร้อมจานรอง 3 ชุด 3 ชัน้ 3 ลาย เรียงต่อกัน เน้นโทนสีขาวด�ำ และคงเอกลักษณ์ลายสกรีนหมาป่า ตามแบบฉบับ WOLFKIND เพือ่ เป็นของขวัญส�ำหรับคนพิเศษ จ�ำหน่ายที่ WOLFKIND สยามเซ็นเตอร์ รายละเอียดเพิม่ เติม www.wolfkindmuseum .com

ยางนิตโตะ จัดหนัก หนุน Formula Drift Thailand 2014

ต.สยาม คอมเมอร์เชียล ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายยางนิตโตะ จับมือ ผูจ้ ดั Formula Drift Asia แถลงข่าว ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Formula Drift Thailand 2014 การแข่ ง ขั น รถดริ ฟ ท์ ที่ มี ผู ้ ใ ห้ ค วามสนใจสู ง สุ ด อีกรายการหนึ่งของโลก โดยจะมีนักแข่งระดับโลก พร้อมด้วยนักแข่ง ระดับแนวหน้าของไทยร่วมแข่งขันพิสูจน์ฝีมือ พร้อมเปิดตัวนักดริฟท์ ฝีมอื เก๋า ‘โอ๊ต คุง’ สังกัดทีม Nitto Tire Drift Team ครัง้ แรก

24 7 - 25


S P OT- L I G HT Text : ญามินทร์

ภาพประกอบ : facebook.com/jaredleto

จะมีนักแสดงสักกี่คนที่ยอมทุ่มสุดตัว โละความหล่อของตัวเองทิ้ง ซิกซ์แพ็คเครื่องเคราที่เคย สั่งสมมาก็สลายมันลง เพียงเพื่อจะได้สวมวิญญาณของตัวละครหนึ่งให้สมจริง ติดตาตรึงใจ ผู้ชม และจะมีศิลปินสักกี่คนที่ไม่ยอมขายฝันของตัวเองไปกับการท�ำงานที่เม็ดเงินงดงามกว่า หนึ่งในจ�ำนวนของ ‘ไม่กี่คน’ ในนั้น คือ ‘จาเรด เลโท’ หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ที่มีชีวิตไหลเวียน อยู่ในเส้นทางของนักดนตรีและนักแสดงมาทั้งชีวิต คอลัมนิสต์หลายคนทีเ่ คยสัมภาษณ์เขา บอกบรรยายผ่านบทความต่างๆ เป็นท�ำนองเดียวกันว่า เรือ่ งราวชีวติ ของ จาเรด เลโท สนุกโลดโผนอยู่ ไม่นอ้ ย ถ้าเทียบกับคนอายุ 42 ปีเท่าเขา ก็นบั ว่าวิถกี ารใช้ชวี ติ ของเขา ก้าวล�้ำน�ำหน้าไปแล้วเป็นสิบปี จาเรดเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย ได้ทำ� อะไรหลายๆ อย่างเกินค�ำว่าคุม้ ค่า ได้ท�ำงานทุกสาขาทีอ่ ยากลอง ไม่วา่ จะเป็น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ ผูก้ �ำกับ นักธุรกิจ ช่างภาพ และจิตรกร จาเรด เติบโตมาในสังคมฮิปปี้ เขาอยูก่ บั แม่และพ่อเลีย้ ง มี แชนนอน เลโท เป็นทั้งพี่ชายและเพื่อนยาก วัยเด็กของ จาเรด สนุกสนานไปกับ ทัวร์นาเมนต์ยา้ ยบ้านทัว่ สหรัฐอเมริกา เขาเกิดทีร่ ฐั หลุยเซียนา เติบโตที่ รัฐไวโอมิง, เวอร์จเิ นีย เรียนหนังสือทีร่ ฐั ฟิลาเดลเฟีย, นิวยอร์ก, แมนฮัตตัน พอเริ่มรู้สึกว่าหลงใหลดนตรี ก็ไปศึกษาต่อด้านดนตรีอย่างจริงจังที่ ลอสแอนเจลิส ในช่วงเวลาเพาะบ่มความรู้นี่เองที่ จาเรด ค้นพบตัวตน ว่า เขาหลงรักในศาสตร์แห่งศิลป์อย่างเต็มเปา (ทั้งดนตรี, ศิลปะ และ การแสดง) เมื่อรู้ว่าอุดมการณ์ของตัวเองคืออะไร จาเรด ก็พุ่งชนสิ่งนั้นทันที เขาเริ่มชีวิตนักแสดงครั้งแรกกับซีรี่ส์ Camp Wilder (1992) แล้วขลุก อยูก่ บั วงการแสดงเรือ่ ยมา กระทัง่ ได้รบั โอกาสให้เล่นภาพยนตร์เรือ่ งแรก How to Make an American Quilt (1995) แม้จะไม่ได้รบั บทบาทเด่นอะไร แต่หนังเรื่องนี้ก็ท�ำให้เขาได้รับประสบการณ์ตรงจากนักแสดงยอดฝีมือ หลายคน หนังประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ ส่งผลให้ จาเรด มีงานเข้ามา เรื่อยๆ ก่อนที่จะได้โชว์สปิริตเต็มที่ในฐานะนักแสดงน�ำกับภาพยนตร์ เรื่อง Prefontaine (1997) แต่หนังมาไม่ถูกจังหวะ เพราะช่วงนั้นเป็น ช่วงเศรษฐกิจขาลง ชือ่ ของ จาเรด เลโท จึงยังไม่เปรีย้ งอย่างทีค่ าดการณ์ จนก้าวเข้าสู่ปี 1998 นั่นหละ จึงเป็นปีทองของ จาเรด เลโท ของจริง เมือ่ เขากับพีช่ าย แชนนอน เลโท จับมือกันสร้างวงดนตรีชอื่ ‘30 Seconds to Mars’ ท�ำเพลงแนวอินดีร้ อ็ ก และเป็นปีเดียวกับทีช่ อื่ เสียงในวงการแสดง ของเขากระเตือ้ งขึน้ มาจากภาพยนตร์เรือ่ ง Urban Legend (1998) และ The Thin Red Line (1998) โดยเฉพาะเรื่องหลังนั้นมีชื่อเข้าชิงรางวัล

26 - 24 7

ออสการ์ถงึ 7 สาขา โอกาสทองเข้ามาหา จาเรด เรือ่ ยๆ เมือ่ เขาได้รว่ มงาน ในหนังยอดนิยมเรือ่ ง Fight Club (1999) ส่วนเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ชอื่ ของเขาพีคสุดๆ ก็คงจะเป็นอีก 1 ปีถดั จากนัน้ ในภาพยนตร์เรือ่ ง Requiem for a Dream (2000) ชีวติ การแสดงของ จาเรด เลโท ไม่ได้วบู วาบฉาบฉวย เขาอาจไม่ ได้ดงั เป็นพลุแตกตัง้ แต่เรือ่ งแรก แต่กไ็ ม่ได้มาไวไปไว ทว่าได้ซมึ ลึกกับ ประสบการณ์การแสดงมาเรือ่ ยๆ ในขณะทีช่ วี ติ ด้านดนตรี ก็ ไ ม่ เ คยทิ้ ง เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ ชี วิ ต สั บ ขั้ ว ระหว่ า ง นักแสดงกับศิลปินตีคกู่ นั ไปตลอด จนเมือ่ ปี 2009 จาเรดค่อยๆ เฟดตัวออกจาก การแสดงมาท�ำงานดนตรีอย่างจริงจัง เขามักจะย�ำ้ อยูเ่ สมอว่า 30 Seconds to Mars ไม่ใช่งานดนตรี แต่เป็นโปรเจกต์ศลิ ปะ ยามอยูบ่ นเวทีเขาคือฟรอนท์ แมนอาบเสน่หท์ คี่ ณุ ไม่อาจละสายตาไปได้ (พิสจู น์จาก การชมไลฟ์คอนเสิร์ตใน YouTube) ขณะนี้วงของเขา มีผลงานออกมาแล้ว 4 อัลบัม้ ได้แก่ 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, This is War และ Love, Lust, Faith and Dream โดยอัลบัม้ ล่าสุดได้รบั ความนิยม อย่างสูง ด้วยยอดจ�ำหน่ายสูงถึง 10 ล้านชุดภายใน เดือนแรกทีป่ ล่อยผลงาน หลั ง จากให้ เ วลากั บ ดนตรี อ ย่ า งจุ ใ จ ในทีส่ ดุ จาเรด ก็หวนคืนจอเงินอีกครัง้ ในรอบ 5 ปี เขากลับมาในมาดที่ไม่เหลือคราบของ จาเรด เจ้าเสน่ห์เลยสักนิด รีดน�้ำหนักตัวเองทิ้งลง เหลื อ แค่ 114 ปอนด์ ถ้ า คุ ณ นึ ก ไม่ อ อกว่ า ผอมประมาณไหน อยากให้นึกถึงหนังหุ้ม กระดูกเดินได้ เท่านั้นยังไม่พอ เขาลงทุน ก� ำ จั ดขนหน้ า แข้ ง และติ ด ขนตา ทั้ ง หมดนี้

All About Him • มีชอื่ เล่นว่า J หรือ Jaro • มักรับเล่นบทคนโรคจิต คนติดยา คนหน้าเนือ้ ใจเสือ คนใจไม้ ไส้ระก�ำ และมักถูกท�ำให้เสียโฉมในภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ ง • ได้รบั การคัดเลือกจากนิตยสารพีเพิลให้เป็น 1 ใน 50 คน หน้าตาดีทสี่ ดุ ในโลก • งานอดิเรกของเขาคือ เล่นสโนว์บอร์ด สเก็ตบอร์ด เดินเขา เขียนเพลง อ่านหนังสือ และวาดรูป • เขาเป็นมังสวิรตั ิ • เคยเพิม่ น�ำ้ หนักได้ 20 ปอนด์ ใน 10 วัน เพือ่ รับบทคนอ้วน ในภาพยนตร์เรือ่ ง Chapter 27 (2007) • แม้จะอยูใ่ นสหรัฐฯ มาหลายเมือง แต่เมืองทีเ่ ขาชอบกลับเป็น มอนทรีออล รัฐควิเบค ประเทศแคนาดา • พูดได้ 3 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรัง่ เศส และสเปน • วง 30 Seconds to Mars ของเขา มักถูกน�ำไปเทียบกับ ศิลปินชัน้ ครู อย่าง Pink Floyd, The Cure และ U2 • ในวันที่ 5 เมษายน ศกนี้ สาวกชาวไทยจะได้พบกับ จาเรด เลโท ในมาดศิลปินเต็มคราบ พร้อมกับเพือ่ นร่วมวง กับคอนเสิรต์ 30 Seconds to Mars Live in Bangkok • สะกดรอยตามเขาได้ที่ www.thirtysecondstomars.com ก็เพื่อบทบาทกะเทยแปลงเพศติดเอดส์ ในภาพยนตร์เรื่อง Dallas Buyers Club (2013) โดย จาเรด เอ่ยถึงการลดน�ำ้ หนัก ครัง้ รุนแรงนีว้ า่ “มันไม่สำ� คัญว่าผมจะลดน�ำ้ หนักได้มากเท่าไหร่ แต่มนั ส�ำคัญทีเ่ ราจะเข้าถึงบทบาททีไ่ ด้รบั ต่างหาก” ลูกบ้าในการใส่ใจทุม่ เท และตีบทแตกเนียนละเอียด ท�ำให้ จาเรด กลายเป็นผูช้ ายเนือ้ หอมบนเวทีลกู โลกทองค�ำ ทีผ่ า่ นมา เขาปรากฏตัวในงานด้วยลุคสุดคูลของ จาเรด เลโท คนเดิ ม แต่ ที่ เ พิ่ ม เติ ม คื อ ต� ำ แหน่ ง นั ก แสดงสมทบ ฝ่ า ยชายยอดเยี่ ย ม จากบทของ Rayon กะเทยติ ด เชื้ อ เอชไอวี ล่าสุดเพิ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขาเดี ย วกั น นี้ แน่ น อนว่ า เขาเป็ น ตั ว เก็ ง เต็ ง จ๋ า หากเปรี ย บระบบไหลเวี ย นในด้ า นดนตรี แ ละการแสดง ของ จาเรด เลโท เป็นระบบของร่างกายทีห่ ล่อเลีย้ งเขามากว่า 20 ปี จาเรดในวัย 42 ปีตอนนี้ก็คงแข็งแกร่ง และมีภูมิคุ้มกันแน่นหนา เกินพอแล้วทีจ่ ะบอกว่า เขาคือตัวจริง!


48,701 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex สำหรับคนเมือง ทเีปน็เหมอืนไกดไลนสาหรบัหนมุสาว ในคอนซป็ต Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใชชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั ง วิ สั ย ทั ศ น  ค ว า ม คิ ด ศั ก ย ภ า พ การทำงาน และไลฟสไตลอินเทรนด เพือใหคุณเป็น ‘คุณ’ ไดเต็มพิกัด เจดิจรสัในดาวนทาวน ทกุ 24 ชวัโมง ตลอด 7 วนั

247#173  

247#173 free magazine in Thailand

Advertisement