Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

Nawapol isHappy, NawapolisHappy. WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.7 | NO.168 | 19-25 DECEMBER

2013


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

ชาลส์ ดาร์วิน เมือ่ เดินเข้าไปในพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ บนถนนครอมเวลล์ ใจกลางกรุงลอนดอน ผมไม่นกึ ถึง ใครอืน่ เลย นอกจากชาลส์ ดาร์วนิ หมูน่ ผี้ มนึกถึงชาลส์ ดาร์วนิ อยูบ่ อ่ ยๆ โดยเฉพาะกับทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ หรือ Natural Selection ของเขา แม้ต่อมาภายหลัง ทฤษฎีนี้จะได้รับการปรับปรุง ประยุกต์ และเสริมเติมอะไรๆ เข้าไปมากมายโดย คนรุ่นหลัง เพื่อท�ำให้มันเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบขึ้น แต่ก็ต้องถือว่า ชาลส์ ดาร์วิน มีคุณูปการต่อโลกนี้ อย่างมาก ผมคิดว่ามากพอๆ กับทีเ่ ซอร์ไอแซค นิวตัน หรืออัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ได้ทำ� ไว้ให้เราในด้านฟิสกิ ส์เลย ทีเดียว เพียงแต่นคี่ อื แง่มมุ ทางชีววิทยาเท่านัน้ ถ้าไอน์สไตน์สรุปความคิดเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพเอาไว้ว่า เหมือนการนั่งคุยกับผู้หญิงสวยๆ แล้ว รูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปเร็ว ส่วนการนัง่ อยูบ่ นเตาร้อนๆ นัน้ เหมือนเวลาผ่านไปเชือ่ งช้า ดาร์วนิ ก็สรุปความคิดของเขา เอาไว้ในประโยคเดียวเหมือนกันว่า It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. นัน่ หมายความว่า ไม่ใช่สงิ่ มีชวี ติ ที่ ‘แข็งแกร่ง’ หรือ ‘ฉลาดเฉลียว’ ทีส่ ดุ หรอกทีจ่ ะอยูร่ อดไปได้ แต่ตอ้ ง เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีป่ รับตัวรับกับ ‘ความเปลีย่ นแปลง’ ได้ดที สี่ ดุ ต่างหาก ถึงจะอยูร่ อดและสืบสายพันธุต์ อ่ มาได้ ดาร์วนิ ท�ำให้ผมนึกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนเราถึงเรื่องของ ‘ความเปลี่ยนแปลง’ มานานแล้ว เพียงแต่พระองค์ท�ำให้เรา เห็นถึง ‘ภาพใหญ่’ ในขณะทีด่ าร์วนิ หยิบมุมของ ‘ภาพเล็ก’ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิวฒ ั นาการมาพูดถึงผ่านการสังเกต และทดลองเท่านัน้ ในเวลาเดียวกัน ความเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หากปราศจากซึง่ สิง่ หนึง่ นัน่ ก็คอื ‘เวลา’ และคนทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจ ‘เวลา’ มากขึน้ มากกว่าจะเห็นว่าเวลาคือสิง่ ทีแ่ ข็งทือ่ ตายตัว เหมือนกันไปหมด ทุกหนทุกแห่งในจักรวาล ก็คอื อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ในพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติแห่งนัน้ มีรปู ปัน้ ของชาลส์ ดาร์วนิ ตัง้ อยูอ่ ย่างเรียบง่าย ไม่สะดุดตา บนโถงบันไดตรงกลาง ราวกับผู้ตั้งวางต้องการให้ชาลส์ ดาร์วิน นั่งมองดูความเป็นไปของวิวัฒนาการของ โครงกระดูกไดโนเสาร์ยกั ษ์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งล่าง ผมเดินเข้าไปหารูปปั้นนั้น ยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าสิ่งสมมติว่าเป็นชาลส์ ดาร์วิน แต่ในเวลาเดียวกัน ก็กลับนึกเชือ่ มโยงไปหาไอน์สไตน์ พระพุทธเจ้า และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทัง้ ปวงในโลกและจักรวาลนี้ เราช่างโชคดีเหลือเกิน ทีม่ ผี ู้ ‘กรุยทาง’ มาก่อนหน้า ทัง้ ในมิตขิ องชีววิทยา ฟิสกิ ส์ และจิตวิญญาณ แต่คำ� ถามก็คอื -แม้มี ‘ผูร้ ’ู้ คอยกรุยทางให้เรามาแล้ว, แต่มนุษย์-ได้เคยเรียนรูอ้ ะไรบ้างหรือเปล่า หรือว่าเราจะต้องเรียนรูผ้ า่ นความเจ็บปวดทีป่ ระสบพบเห็นด้วยตัวและตาของตัวเองเท่านัน้ จึงจะถือว่า เป็นบทเรียน ผมคิดว่านัน่ เป็นเรือ่ งเศร้า, เศร้าอย่างแท้จริง

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์, พิชชาณันท์ นิธกิ รณ์จริ โชติ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

HOTEL

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต SHOWROOM

EDUCATION AIRLINE

เชียงใหม่ เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


CITY MOVEMENT Text : iD11

= เพลงสรรเสริญ พระบารมี อ ายุ ค รบ 100 ปี

ภาพ : geremia design

ภาพ : UNStudio

ที่มา : www.ryt9.com

Hanjie wanda square นับเป็นศูนย์การค้าช้อปปิง้ เซ็นเตอร์แห่งใหม่ทมี่ ดี ไี ซน์ลำ�้ สะดุดตาเป็นอย่างมาก ส�ำหรับ Hanjie Wanda Square

โดยออกแบบมาในสไตล์ผสมผสานระหว่าง Contemporary และ Traditional เน้นการใช้วสั ดุทหี่ รูหรา แต่มคี วาม เรียบง่ายในตัว ผลงานสุดครีเอตโดย UNStudio ความโดดเด่นของศูนย์การค้าแห่งนีอ้ ยูท่ บี่ ริเวณด้านหน้าของตึก ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยลู ก เหล็ ก ทรงกลมกว่ า 42,333 ลู ก แต่ ล ะลู ก จะบรรจุ ห ลอด LED และมี ลั ก ษณะพื้ น ผิ ว เป็นแผ่นแก้ว ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ อีกทั้งยังมีการกระจายแสงได้ดี สร้างอารมณ์ได้หลากหลาย แตกต่างกันไปตามแสงสีของหลอดไฟ ภายในอาคารยังมีสว่ นทีใ่ ช้วสั ดุสที องและสีบรอนซ์ สือ่ ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมจีน และส่วนทีใ่ ช้สเี งินและเทาเพือ่ แสดงออกถึงความเป็นคนเมืองยุคใหม่ = ความสูงของต้นคริสต์มาสที่เมืองกุบบิโอ ประเทศอิตาลี ซึ่งยอมรับว่าเป็นต้นคริสต์มาส ที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก โดยมีความกว้างอยู่ที่ 450 เมตร ประกอบด้วยหลอดไฟหลากสีสันกว่า 1,000 ดวง จัดเรียงเป็นรูปต้นคริสต์มาส ส�ำหรับดวงดาวส่วนยอดของต้น คริส ต์ มาสท�ำ จากหลอดไฟจ�ำนวน 250 ดวง ทั้งต้นครอบคลุม พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ที่มา : newsfeed.time.com

Instagram’s San Francisco Headquarters

คุน้ เคยกับแอพฯ ถ่ายรูปแล้วแชร์ อย่าง IG หรือ Instagram กันมาสักพักแล้ว ฉบับนี้ 24/7 ขออาสาพาไปเทีย่ วชม บรรยากาศภายในส�ำนักงานใหญ่ของ IG ทีซ่ านฟรานซิสโกกันดูบา้ ง ว่าจะเก๋และชิคขนาดไหน ซึง่ ส�ำนักงาน ใหญ่ทวี่ า่ นี้ ตัง้ อยูใ่ นสวนสาธารณะทางตอนใต้ของรัฐ ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษทั ท้องถิน่ อย่าง Geremia Design ในคอนเซ็ปต์การตกแต่งสไตล์เรโทร ซึง่ จะเน้นเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ าจากธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไม้และหนัง อีกทั้งยังปล่อยให้แสงสว่างจากด้านนอกลอดเข้ามาได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ดูผ่อนคลาย ไม่อึดอัด อีกหนึง่ จุดเด่นทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับออฟฟิศนีก้ ค็ อื คอลเลคชัน่ ของกล้องแนววินเทจต่างๆ อันถือเป็นเอกลักษณ์ ของแอพฯ นี้ สมแล้วทีเ่ ป็นออฟฟิศของแอพฯ ถ่ายรูปตัวพ่ออย่าง Instagram

ภาพ : www.designboom.com

art is everywhere

จากค�ำกล่าวที่ว่า ‘Art is everywhere’ หรือศิลปะสามารถพบได้ ทุกหนทุกแห่งนัน้ กลายมาเป็นไอเดียของโปรเจกต์นา่ รักๆ โดยศิลปิน ชาวสเปนนิสทีช่ อื่ Victoria Campillo ทีไ่ ด้ครีเอตซีรสี่ ข์ องบัตรเครดิต ในกรุงบาเซโลนา ด้วยการน�ำเอาคาแร็กเตอร์ของศิลปินชือ่ ก้องโลก อย่าง Andy Warhol ศิลปินแนวป๊อปอาร์ตชื่อดัง Yayoi Kusama ศิลปินผู้มีลายจุดเป็นเอกลักษณ์ Jackson Pollock ศิลปินที่มีสไตล์ การเขียนภาพแบบ Action Painting ด้วยการสาด เท หยด และสลัดสี หรือจะเป็น Damien Hirst ศิลปินชาวอังกฤษ แนวประติมากรรมและ อินสตอลเลชัน่ อาร์ต โดยเน้นเนือ้ หาเกีย่ วกับชีวติ ความตาย การมี ตัวตน และความเปราะบางของชีวติ และอีกมากมายหลากหลายคน มาน�ำเสนอผ่านบัตรเครดิต นับเป็นการเชื่อมระหว่างวิถีแห่งศิลปะ และวิถแี ห่งทุนนิยมได้อย่างน่าสนใจไม่เบา

04 - 24 7

นับว่าเป็นไอเดียทีเ่ ก๋ไม่เบาส�ำหรับการน�ำเอารถบัสเก่าๆ ทีใ่ ช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว น�ำมา ปรับตกแต่งเสียใหม่ให้กลายเป็นบ้านพักอาศัยทีน่ า่ รักและมีสไตล์เฉพาะตัว ซึง่ ภายใน รถบัสคันนี้ ต้องบอกว่ามีครบทุกความต้องการส�ำหรับอยูอ่ าศัย ไม่วา่ จะเป็นห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก หรือแม้แต่หอ้ งน�ำ้ โดยพืน้ รถบัสจะเป็นกระดานไม้สนเก่าน�ำมาทาสี ตกแต่งเสียใหม่ พร้อมเพิม่ พืน้ ทีด่ า้ นข้างด้วยการท�ำเป็นระเบียงยืน่ ออกมา ส�ำหรับใช้ทำ� บาร์บคี วิ ปิง้ ย่าง หรือนัง่ พักผ่อนหย่อนใจ ดืม่ ด�ำ่ กับความสวยงามของธรรมชาติรอบตัว ใน ส่วนของอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าส�ำหรับบ้านรถบัสหลังนีจ้ ะน�ำพลังงานมาจากแสงอาทิตย์ โดยติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ไว้ดา้ นบนหลังคา นอกจากจะเป็นการ Reuse ทีเ่ วิรค์ ไม่เบาแล้ว ภาพ : www.majesticbus.co.uk ยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กบั โลกได้ดอี กี ทางหนึง่


ภาพ : www.dezeen.com

โครงเหล็กสีนำ�้ เงิน 7 ชัน้ ทีแ่ ขวนอยูบ่ นรถจักรยาน มันมีชอื่ เรียกว่า ta đi ôtô ออกแบบมาให้เป็น พืน้ ทีน่ งั่ ชิลและท�ำงานไปพร้อมๆ กัน ซึง่ ทางส�ำนักงาน A ได้นำ� แนวคิดนีม้ าเพือ่ บรรเทาความหนาแน่นของประชากรและสิง่ แวดล้อมภายในเวียดนาม โดยได้นกั ออกแบบชาวสวิตเซอร์แลนด์มาปรับ แท่นนัง่ ให้มคี วามหลากหลายและแตกต่างกันไป แถมยังมีการปรับแต่งโครงสร้างให้เหมาะแก่การ ออกเดินทางตระเวนเปิดร้านอาหารตามข้างถนนหรือใช้ขนส่งโดยสารไปทัว่ กรุงฮานอยได้อกี นับเป็น สถาปัตยกรรมและชิน้ งานทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง

สร้างปรากฏการณ์ใหม่บนย่านราชประสงค์กบั โปรเจกต์สดุ ล�ำ้ ทีจ่ ะกลายเป็น Talk of the Town อย่าง Groove @ CentralWorld แลนด์มาร์คที่พลิกโฉมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ให้กลาย เป็นมหานครชั้นน�ำของวัฒนธรรมการกินดื่มแห่ง ASEAN ตัวอาคารถูกออกแบบในสไตล์ Futuristic ในคอนเซ็ปต์ Dynamic Landmark ชูเทคนิคการออกแบบตัวอาคารให้โดดเด่น ล�ำ้ สมัย ด้วยแผงด้านหน้าอาคารกับแสงสะท้อนของอะลูมเิ นียม ซึง่ จะเชือ่ มโยงเข้าสูก่ ารออกแบบภายใน ที่มีนวัตกรรมการออกแบบของอนาคต อีกทั้งหลังคายังสามารถเปิด-ปิดได้ตามสภาวะอากาศ นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดเด่นคือ ห้องน�้ำ ซึ่งมีการออกแบบตามคอนเซ็ปต์แบบ Milkyway และ Aurora ที่ส่องแสงประกายระยิบระยับคล้ายอยู่ในอวกาศ พร้อมประตูแบบ One Way Mirror ทีใ่ ห้คณ ุ มองเห็นภายนอกได้จากในห้อง นับเป็นอีกหนึง่ โครงการทีย่ กระดับให้กรุงเทพมหานครขึน้ เทียบชัน้ มหานครโลกอย่าง ย่าน Meat Packing District ของนิวยอร์ก ย่าน Liverpool Street ของลอนดอน ย่าน Lan Kwai Fong ของฮ่องกง หรือจะเป็นย่าน Clarke Quay ของสิงคโปร์


C A L E N D A R Text : สมเกียรติ ปาละวงค์, รุง่ วิสาข์

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Today

Today

Bangkok Electronica 2014 เอ็ ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ , งามวงศ์ ว าน และ อีเวนต์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางแค Power Mall เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่ม 65 ล้ านบาท จัดงาน Bangkok Electronica 2014 ส่งท้ายซีซั่นใหญ่การขายปลายปี ผนึกก�ำลังกว่า 200 แบรนด์ งานเทรดโชว์เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า และไอทียิ่งใหญ่ ที่สุด รวบรวมทุกกลุ่มสินค้า ทั้งเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า IT & Communication ตืน่ ตากับเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดทีเ่ ปิดตัวในงาน โดยเฉพาะ LG LED TV ขนาด 55 นิว้ นวัตกรรมทีวีจอโค้งครั้งแรกของโลก รวมถึงสินค้าที่โชว์และจ�ำหน่ายในงานนี้เป็นที่แรก อาทิ Panasonic Touch Pad, Panasonic Lumix GM1, Sony Music Camcorder และ Yamaha Desktop Audio เป็นต้น พิเศษรับคืนรวมสูงสุด 36% ผ่อน 0% 10 เดือน ทุกชิน้ ทัง้ งาน

Hiroshi Sugimoto - Accelerated Buddha Fondation Pierre Bergé, Paris, France ใครที่ก�ำลังแพ็คกระเป๋าเตรียมท่องกรุงปารีส ต้องหาโอกาส ไปโลดแล่นและชื่นชมกับผลงานภาพถ่ายของศิลปินช่างภาพ ระดับแนวหน้า อย่าง Hiroshi Sugimoto ศิลปินสายเลือดญีป่ นุ่ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กมากกว่า 40 ปี โดยนิทรรศการล่าสุดของเขาจัดแสดงที่ สมาคมมูลนิธิ Pierre Bergé ในกลุม่ ผูผ้ ลิตแฟชัน่ Yves Saint Laurent (YSL) ซึง่ รวบรวมผลงานชิน้ ส�ำคัญกว่า 20 ปี ให้หลัง ทัง้ ในรูปแบบซีรสี่ ภ์ าพถ่ายและ Video Installation หลังจากทีเ่ ขาได้เกิดความเลือ่ มใสและ ออกเดินทางส�ำรวจนิกายเซน ทีแ่ ผ่ปกคลุมไปทัว่ อารยธรรมและวัฒนธรรมของชาวญีป่ นุ่ โดยออกแบบ การแสดงทางภูมิทัศน์ที่ให้คุณค่าทางจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายและงานศิลปะโบราณ ทีเ่ จ้าตัวสะสมมาแรมปีจากความชอบส่วนตัว ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.fondation-pb-ysl.net

-5 JAN 2014

Today

21 DEC 2013

-29 DEC 2013

Echoes in Woods SERINDIA GALLERY @ O.P. Garden หากพูดถึงงานช่างฝีมือที่เป็น เจ้าแห่งศาสตร์งานไม้ที่มีชื่อเสียง คงหนีไม่พ้นงานไม้จาก สหรัฐอเมริกา ซึง่ นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ ได้น�ำความรู้วิชา ศิลปะงานไม้จากนิวยอร์กกลับ มารังสรรค์ให้คนไทยได้ชมกัน ในนิทรรศการจัดแสดงผลงานการ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และประติมากรรมไม้ ซึ่งจะมีการจัดแสดง การตัดหรือดัดแปลงผิวไม้ทมี่ รี ายละเอียด แปลกใหม่ โดยแต่ละชิน้ ล้วนแต่ทำ� ขึน้ ด้วยมือทัง้ สิน้ เป็นงานดีไซน์และงานฝีมอื ควบคูก่ นั ไป อย่างมีเอกลักษณ์ของศิลปินรุน่ ใหม่ ใครทีย่ งั ไม่มนี ดั หรือใครทีช่ อบ ดูงานคราฟต์ โดยเฉพาะงานไม้ เชิญร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับ ผลงานคนไทยได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 2238 6410

Exhibition Update

-26 Jan 2014

‘ศุ บุญเลี้ยง มีมิตรสหายอยู่รายทาง’ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คอนเสิรต์ ทีค่ ล้ายเป็นประเพณีปฏิบตั ริ ะหว่างแฟนเพลง และ จุย้ -ศุ บุญเลีย้ ง ศิลปินผูย้ นื ยงบนถนนสายดนตรีมากว่า 30 ปี เจ้าของผลงานหลากหลาย เพลงดัง อาทิ อิ่มอุ่น, แค่มี, นักเดินทาง, เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้, เติมใจให้กัน และอีกหลายเพลงฮิต เพื่อได้พบปะ พูดคุย ฟังดนตรีกัน ปี ล ะหน โดยปี นี้ ไ ด้ รั บ การเชื้ อ เชิ ญ พิเศษจากน้องๆ ทีม Attitude Plus 8 พร้ อ มแขกรั บ เชิ ญ พิ เ ศษ อาทิ พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปิน นั ก แต่ ง เพลงและนั ก ดนตรี ผู ้ อ ยู ่ เบื้ อ งหลั ง โปรเจกต์ ง านเพลงระดั บ ความภูมิใจของประเทศ อาทิ ‘นิทาน แผ่นดิน’ และพยัต ภูวชิ ยั นักแต่งเพลง มากความสามารถที่อยู่เบื้องหลังให้ ศิลปินชือ่ ดังหลายคน ส�ำรองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

31 DEC 2013

Sparkling Winter Celebration 2014 Crystal Design Center (CDC) คริ ส ตั ล ดี ไ ซน์ เซ็ น เตอร์ ร่ ว มกั บ ธนาคารกรุ ง เทพ ชวนทุ ก คนมา นั บ ถอยหลั ง ก้ า วสู ่ ศั ก ราชใหม่ ด ้ ว ย สี สั น ในบรรยากาศเหมื อ นยื น อยู ่ กลางจัตุรัส ไทม์สแควร์ ในมหานคร นิวยอร์ก ตระการตาไปกับการแสดง พลุ สุ ด อลั ง การ และพบกั บ ‘Snow Balloon’ ครั้ ง แรกในประเทศไทย ร่วมสนุกสนานลุ้นโชครับทองฉลอง วันปีใหม่กบั ‘บอลลูน เบาซ์’ พร้อมฟัง เพลงโดนๆ กับคอนเสิร์ตจากศิลปิน คุณภาพ อาทิ Flure, No More Tear, Jetset’er และ Lipta จั บ มื อ กั น ไปสั ม ผั ส ความอลั ง การส่ ง ท้ า ยปี และเคานท์ดาวน์สดุ ยิง่ ใหญ่กนั ได้ทนี่ ี่ สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2101 5999 หรือ www.crystaldesigncenter.com

Text & Photo : Ti-na

ม โน

นิทรรศการทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งราวของ ‘มโน’ ทีม่ าจาก ค�ำว่า ‘มโนภาพ’ หรือจินตนาการของมนุษย์ ผ่านการตีความด้วยจินตนาการทางความคิด ที่แตกต่างกันตามวาระ โดย 5 ศิลปินรุ่นใหม่ ได้แก่ บุญสิริ วรพจนธนพงศ์ ทีน่ ำ� เสนอในรูปแบบ ศิลปะจัดวาง ในชือ่ ‘Embed’ ผลงานทีป่ ระกอบด้วย สามชิน้ งานเล็กๆ แต่แฝงไว้ดว้ ยความหมายทีช่ วนให้นา่ ค้นหา ผ่านค�ำบอกเล่าของศิลปิน ด้วยการอ่านข้อความสะท้อนผ่านกระจกเงาเป็นกิมมิค เป็นการพูดถึงมุมมองทีห่ ลายคน อาจหลงคิดไปว่าตนนัน้ ‘ต่าง’ แต่แท้จริงอาจถูกขัดเกลาและตีตราด้วยแม่พมิ พ์เดียวกัน ของสังคม ในขณะที่ กวิสรา วัชรพฤกษ์ น�ำเสนอผลงานในชือ่ ‘Nefilibata’ ซึง่ มีความหมาย ในภาษาสเปนและโปรตุเกส ใช้สำ� หรับนิยามผูค้ นทีม่ กั ปลดปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ เพ้อฝันอยู่ในห้วงเวลาของตนเอง โดยแต่ละชิ้นส่วนของจินตนาการได้ถูกรวบรวมเป็น ผลงานศิลปะสื่อผสมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสได้ถึงความสงบนิ่งในจิตใจ ตามด้วยชุดผลงานภาพถ่ายของ มีรชต รุจณิ รงค์ ทีต่ งั้ ชือ่ ผลงานได้นา่ สนใจว่า ‘Place on Places’ เป็นการบอกเล่าจินตนาการและมุมมองที่ไร้ขอบเขตผ่านภาพถ่ายของสถาปัตยกรรม

สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นบนสถานที่ หรือที่เรียกว่า ‘สถานที่บนสถานที่’ รวมถึง ราม กาญจนะวณิชย์ ที่มาในรูปแบบของชุดผลงานภาพถ่ายเช่นกัน ในชือ่ ‘Samsara’ เป็นการมองวัฏจักรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความไม่แน่นอน บนความแน่นอนที่เรียกว่า ‘ชีวิต’ และสันเพชร พานิช กับผลงานที่มีชื่อว่า ‘Paradox’ ลายเส้นภาพประกอบของดอกไม้งามเรียงต่อกันเป็นแมลง สิง่ มีชวี ติ เล็กๆ ทีม่ นุษย์กลับมองข้ามความสวยงามไปอย่างน่าเสียดาย และอาจ โอนอ่อนตามทัศนคติการมองภาพลักษณ์ของสิ่งรอบตัว จนกลายเป็นความ เชือ่ ในใจของตนเอง นิทรรศการศิลปะ ‘มโน’ โดย 5 ศิลปิน – บุญสิริ วรพจนธนพงศ์, กวิ ส รา วั ช รพฤกษ์ , มี ร ชต รุจณ ิ รงค์, ราม กาญจนะวณิชย์ และสันเพชร พานิช จัดแสดง ตั้ ง แต่ วั น นี้ - 23 ธั น วาคม 2556 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. ที่ RMA Institute ซอยสายน�ำ้ ทิพย์ 2 สุขมุ วิท 22 โทร. 0 2663 0809 www.rmainstitute.net

06 - 24 7


LOOK AROUND Text : รุง่ วิสาข์

ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

La Senza

@ CentralWorld La Senza ชุดชัน้ ในแบรนด์ดงั จากแคนาดา ภายใต้เครือ Victoria’s Secret และ Pink Victoria’s Secret เปิดช็อปใหม่ใหญ่ทสี่ ดุ ใน ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพือ่ ต้อนรับสาวๆ ลองเจอริสต้ากับแบรนด์ชดุ ชัน้ ในทีผ่ หู้ ญิงทัว่ โลกรูจ้ กั และให้ความ เชือ่ มัน่ ยาวนานมากว่า 22 ปี กับนิยามของแบรนด์ ‘Young Sexy Obvious Value’ ทีส่ ะท้อนความหรูหรา น่ารัก สดใส เข้ากับความเซ็กซี่ แก่นซ่า หลากดีไซน์ โดยช็อปแห่งใหม่นนี้ อกจากจะโดดเด่นด้วยสีสนั อันเป็นเอกลักษณ์ของ La Senza แล้ว ยังสะดุดตาด้วยการตกแต่งแบบ Pin Up Style ทีเ่ ต็มไปด้วยรูปภาพสาวสวยในชุดชัน้ ใน La Senza ตลอดจนสีสนั สดใสของลวดลาย Polka Dot โทนชมพูบนผนังสีดำ� ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นห้องแต่งตัวกับเพือ่ นๆ ตามประสาผูห้ ญิง ทีห่ ลงรักแฟชัน่ ทัง้ นีอ้ ย่าลืมอัพเดทกับ 6 คอลเลคชัน่ ใหม่สดุ เริด่ ไม่วา่ จะเป็น Beyond Sexy, Hello Sugar, Show Off, Cotton, So Free และ Body Kiss ทีด่ ไี ซน์แตกต่างกัน เพือ่ ช่วยให้รปู ร่างของสาวๆ แต่ละคน สมส่วน และกระชับได้ดงั ใจ รวมถึงกางเกงชัน้ ในเข้าเซต และชุดนอน ทัง้ แบบน่ารักและเซ็กซี่ ทีช่ ว่ ยให้สาวๆ นอนหลับฝันดีไปตามๆ กัน

Another Alternative @ Siam Center

เออร์เบิรน์ ไลฟ์สไตล์ปอ๊ ป-อัพสโตร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Unexpected Mix’ แม็กเน็ตใหม่ ส�ำหรับสยามเซ็นเตอร์ เป็นการผสมผสานสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดให้มารวมตัวอยูใ่ นทีเ่ ดียวกันได้ อย่างลงตัว โดยแต่ละแบรนด์ได้ออกแบบป๊อปอัพ-สโตร์ทมี่ เี อกลักษณ์ เสริมสินค้าน�ำเทรนด์ ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบในงานดีไซน์และไลฟ์สไตล์อนั โดดเด่นไม่ซำ�้ ใครกว่า 20 แบรนด์ชนั้ น�ำจาก ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็น ISSUE Cafe ครัง้ แรกทีแ่ บรนด์ดไี ซเนอร์ไทยชือ่ ดังอย่าง โรจน์-ภูวภวิศ กฤตพลนารา จาก issue ทีม่ าเปิดประสบการณ์ใหม่ผา่ นเมนูอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมผสาน แฟชัน่ และไลฟ์สไตล์ พร้อมสินค้าตกแต่งบ้านอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือทีเ่ รียกว่าแฟชัน่ บาร์ โดยขยายเวลาเปิดในวันศุกร์-เสาร์ ถึงเวลา 24.00 น. นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายแบรนด์ทเี่ ปิด เป็นทีแ่ รกในเมืองไทย อาทิ แบรนด์ emoi ร้านรวมของแต่งบ้าน Gadget สไตล์เรียบง่าย แต่ดไี ซน์ไม่ธรรมดา RougeRouge แบรนด์กระเป๋าหนังชือ่ ดังทีอ่ อกแบบโดย ดวง-วรรณพร โปษยานนท์ Commama แฟชัน่ สไตล์ปอ๊ ปอาร์ต หลากสีสนั ผ่านงาน กราฟิกน�ำเข้าหลายแบรนด์จากทัว่ โลก และ มุม Necklace Bar เคาน์เตอร์บาร์ทเี่ สิรฟ์ เครือ่ งประดับหลากแบรนด์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

08 - 24 7

Kawasaki Motoaholic Ratchaphruek

@ Rama V

โชว์รูมและศูนย์บริการของค่ายรถบิ๊กไบค์สีเขียว KAWASAKI เปิดให้บริการแล้วที่ถนนราชพฤกษ์ พระราม 5 ภายในมีพื้นที่ กว้างขวาง สามารถโชว์รถที่วางจ�ำหน่ายอยู่ครบทุกรุ่น ไล่ตั้งแต่ KAWASAKI KLX ไปจนถึง KAWASAKI Zx-14r นอกจากนี้ยังมี บริการ Test Drive ส�ำหรับคนที่ต้องการทดสอบสมรรถนะของรถ หรือที่ก�ำลังลังเลว่ารถรุ่นไหนจะเหมาะกับตัวเองบ้าง ทั้งนี้ยังมี การจ�ำหน่ายแอ็คเซสเซอรี่และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อีกทั้งยังเป็น จุดนัดพบส�ำหรับคนที่รักความเร็วแบบชีวิต 2 ล้อ ที่ส�ำคัญในส่วน ของศูนย์บริการยังการันตีคุณภาพรถของคุณอีกด้วยว่าจะได้รับ การดูแลเป็นอย่างดีจากช่างผูช้ ำ� นาญ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น. โทร. 0 2432 6026

ภาพ : www.facebook.com/motoaholicshop


พิเศษส�ำหรับลูกค้า บัตรเครดิต

อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารชั้นน�ำ ย�ำเอมคิทเช่น ราคา 180 บาท

Tonkotsu Nabe ราคา 740 บาท (ส�ำหรับ 2 ท่าน)

มัสมัน่ ไก่ ราคา 150 บาท

CHIKUZENYA

AIMM THAI CUISINE แกงปูใบชะพลู ราคา 350 บาท

ส่วนลด

10%

ระยะเวลา : วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 เงื่อนไข : 1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชั่นอื่นได้ 2. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรเครดิต ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

ร้านอาหารไทยรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้ที่ผสมผสานรูปแบบการให้บริการ และบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับ เมนูภาษาญี่ปุ่น การเสิร์ฟผ้าเย็นตามธรรมเนียมญี่ปุ่น และยังมีเครื่องดื่ม สไตล์ญี่ปุ่นไว้คอยให้บริการ นอกจากนี้ทางร้านยังท�ำการคัดสรรวัตถุดิบ สดใหม่ทุกวันเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงคุณภาพของอาหารไทยที่แท้จริง ห้ามพลาดเมนูจากภาคใต้อย่าง ‘แกงปูใบชะพลู’ รสชาติเข้มข้นเสิรฟ์ ร้อน พร้ อ มเส้ น หมี่ ล วกเข้ า กั น ได้ ดี ต่ อ ด้ ว ยเมนู ที่ ติ ด อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกอย่ า ง ‘แกงมัสมั่นไก่’ ต�ำรับไทยออกรสเผ็ดมันกลมกล่อม และส�ำหรับสาวสวย ทั้งหลายที่ชอบรับประทานปลาต้องสั่งเมนูใหม่อย่าง ‘ปลากะพงทอดน�้ำปลา พริกสด’ ที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่างของปลากะพงสดตัวโตที่น�ำมาทอด จนกรอบนอกนุ่มใน บวกกับน�้ำปลาหวานพริกสดรสชาติลงตัว ส่วนใครที่ หลงใหลอาหารทะเลรสแซบซี๊ดต้องลอง ‘ย�ำเอมคิทเช่น’ ที่น�ำหอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ กุ้ง และปลาหมึกมาคลุกเคล้ากับน�้ำย�ำสูตรเด็ดจนอร่อยโดนใจ ไม่แพ้ใคร เอมคิทเช่น ชัน ้ 2 โครงการ เจ อเวนิว ทองหล่อ 15 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติมโทร. 0 2712 6470

Hakata TonKotsu Ramen ราคา 150 บาท

ร้านอิซากายะที่โดดเด่นด้วยโคมแดงขนาดใหญ่ บรรยากาศภายในท�ำให้รู้สึก ราวกับว่านั่งทานอาหารอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยทางร้านออกแบบตกแต่ง อย่างสวยงามด้วยล�ำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ด้านหน้าเป็นโอเพ่นคิทเช่นทีท่ ำ� ให้ลกู ค้า ได้เพลิดเพลินไปกับการชมพ่อครัววาดลวดลายปรุงรสอาหารอย่างเต็มที่ Tori Kushi ราคาเริม่ ต้นไม้ละ 20 บาท และมีที่นั่งให้เลือกทั้งแบบบาร์ส�ำหรับมาทานคนเดียว โต๊ะส�ำหรับกลุ่มเพื่อน และโซนส่วนตัวที่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทางร้านเน้นอาหารหม้อไฟ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงมีซาชิมิและ ซู ชิ โ รลที่ ม าพร้ อ มความสดใหม่ ใ นทุ ก จานไว้ บ ริ ก ารด้ ว ยและมี เ มนู อ าหาร ให้เลือกมากกว่า 130 รายการ อย่างไรก็ตามไม่ควรพลาดชิมเครื่องในน�้ำซุป กระดูกหมู ไก่เสียบไม้ปิ้ง และทีเด็ดอย่างราเม็งซุปกระดูกหมูฮากาตะ ที่เสิร์ฟมาพร้อมคารามิโซะและงาขาว นอกเหนือจากอาหารที่ว่ามาแล้ว ทางร้านยังมีเหล้า และสาเกต่างๆ วางเรียงรายคอยให้ลูกค้าได้เลือกดื่ม ส่วนลด พร้อมการันตีด้วยรูปแบบการบริการที่เน้นความร่าเริงแจ่มใสสนุกสนาน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด

10%

จิคุเซนยะ ชั้น G โครงการนิฮอนมูระมอลล์ ทองหล่อ 13 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา17.00-24.00 น. (หยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2115 1766

ระยะเวลา : วันนี้ - 15 มีนาคม 2557 เงื่อนไข : ไม่สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชั่นอื่นได้

ครีมเต้าหูซ้ อสเจลลี่ ราคา 180 บาท

บุฟเฟ่ตช์ าบู ราคา 395 บาท ไม่มเี ซอร์วสิ ชาร์จ!

แกะย่างเสิรฟ์ พร้อมคาโปนาต้า ราคา 450 บาท

WINE CHUBO TAMAYA

KIN SHABU ร้านชาบูขวัญใจคนรักความอร่อยเพื่อสุขภาพ ที่มีน�้ำซุปให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ ดาชิ ทงคัทซึ และสุกี้ยากี้ นอกจากนั้นยังมีของทอดและซูชิสดใหม่ ให้เลือกรับประทานได้อย่างหลากหลาย โดยตัวร้านแบ่งออกเป็น 2 ชั้น และจัดวางทีน่ งั่ ได้อย่างลงตัว เพือ่ ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสกับบรรยากาศเรียบง่าย สบายตาแบบญี่ปุ่น ทางร้านมีอาหารให้เลือกทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และอลาคาส โดยใช้เนื้อหมู และเนื้อวัวคุณภาพดี และมีให้เลือกตั้งแต่เนื้อออสเตรเลีย เนื้อริบอาย เนื้อหนอก เนื้อสันนอก หมูด�ำคุโรบุตะ ไปจนถึงหมูสไลซ์ นอกจากนั้น ยังมีอาหารทะเลอย่าง ปลาแซลมอน หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หัวปลา แซลมอน กุ้ง ปลาหมึก และลูกชิ้นต่างๆ อีกมากมาย พิเศษส�ำหรับลูกค้า ส่วนลด ทีร่ บั ประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตส์ ามารถสัง่ ไอศกรีมชาเขียวเกรดพรีเมีย่ ม สูตรเฉพาะได้ในราคาเพียง 15 บาทเท่านั้น จากปกติราคา 49 บาท

10%

คิน ชาบู ชัน ้ M ศูนย์การค้าเกตเวย์ (สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสเอกมัย) เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิม ่ เติมโทร. 0 2108 2754

ระยะเวลา : วันนี้ - 30 เมษายน 2557 เงือ่ นไข : 1. ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อืน่ ได้ 2. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรเครดิตตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

ร้านคนรักไวน์ที่ส่งตรงมาจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีไวน์ให้เลือกดื่มกว่า 300 แบรนด์ชั้นน�ำจากทั่วโลก ภายในมีพื้นที่กว้างขวางสามารถเลือกนั่งได้ทั้ง แบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ นอกจากนี้หากใครอยากมีมุมพิเศษทางร้านยังมี โซนชั้นสองที่สามารถจัดงานปาร์ตี้ขนาดย่อมได้ ท่ามกลางบรรยากาศแบบโมเดิร์นอินดัสเตรียลที่เน้นความหรูหรา ด้วยการใช้โทนสีสุดร้อนแรงเป็นธีมหลัก คุณจะได้ลิ้มลองอาหารอิตาเลี่ยน สไตล์ญี่ปุ่นที่อัดเเน่นไปด้วยความอร่อยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม โดยเริ่มต้น กันที่ออร์เดิร์ฟเย็นเล็กๆ อย่าง ครีมเต้าหู้ซอส และเจลลี่สไตล์ญี่ปุ่นที่ เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ปลาแซลมอนให้รสชาติแปลกใหม่ ต่อด้วยพาสต้าที่น�ำ เส้นคาเปลินีเย็นไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกับสมูทตี้มะเขือเทศ เมื่อทานจะให้ ความรู้สึกถึงความสดชื่น และจบด้วยเมนคอร์สอย่างแกะย่างเสิร์ฟพร้อม คาโปนาต้าที่ช่วยท�ำให้มื้ออาหารสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ไวน์ ชูโบว์ ทามายะ ชั้น G โครงการนิฮอนมูระมอลล์ ทองหล่อ 13 เปิดให้บริการวันอาทิตย์-พฤหัสฯ มือ้ กลางวัน 11.30-15.00 น. มือ้ ค�ำ่ 17.00-01.00 น. วันศุกร์-เสาร์ มื้อกลางวัน 11.30-15.00 มื้อค�่ำ 17.00-03.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2115 1697

ส่วนลด

10%

ระยะเวลา : วันนี้ - 15 มีนาคม 2557 เงือ่ นไข : 1. ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ เฉพาะมือ้ ค�ำ่ 2. ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อืน่ ได้

คาเปลินเี ย็น ราคา 300 บาท

โซบะซีโ่ ครงหมูโอกินาวา 170 บาท

*โปรโมชัน่ ดังกล่าวไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได้ รายละเอียดโปรโมชัน่ เป็นไปตามทีท่ างร้านก�ำหนด, ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่

บัตรเครดิตเจซีบี

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่

บัตรเครดิต KTC-JCB : www.ktc.co.th โทร. 0 2665 5000 บัตรเครดิต Aeon-JCB : www.aeon.co.th โทร. 0 2665 0123


N E W S C A F E’ Text : พลสัน นกน่วม

ขึน้ ทะเบียนมรดกโลก ‘ลูกคิดจีน’

อาลัย เนลสัน แมนเดลา

หลังจากอดีตผูน้ ำ� ผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ เนลสัน แมนเดลา เข้าโรงพยาบาล ตัง้ แต่วนั ที่ 8 มิถนุ ายน ด้วยโรคปอดติดเชือ้ หรือวัณโรค โรคเก่าทีเ่ ขาติดมาตัง้ แต่สมัย ต้องโทษจ�ำคุกร่วม 27 ปี ในข้อหาต่อต้าน การเหยียดผิว หลังจากรักษาอยูน่ านร่วม 3 เดือนอาการก็ทรงตัวจนแพทย์อนุญาตให้ กลับบ้านได้ กระทัง่ ต้นเดือนธันวาคม ทัว่ โลกก็ได้ทราบข่าวว่าอดีตประธานาธิบดี แห่งกาฬทวีปได้เสียชีวติ ลงแล้วอย่างสงบ ทีบ่ า้ นพักของเขาเองในกรุงโจฮันเนสเบิรก์ แอฟริกาใต้ ด้วยวัย 95 ปี ปิดต�ำนาน นักต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิใ์ ห้ชาวผิวด�ำใน แอฟริกาใต้

การจากไปของแมนเดลา ท�ำให้คนดังทัว่ โลกต่าง แสดงความอาลัยมากมาย อาทิ บารัก โอบามา, เจ้าชาย วิลเลียม, รีฮานนา, เดวิด เบ็คแฮม, มอร์แกน ฟรีแมน และอีกหลายคน ขณะเดียวกันนายจาคอบ ซูมา่ ผูน้ ำ� แอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้อาลัยกับการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่นี้ ว่า การจากไปของนายแมนเดลาท�ำให้แอฟริกาใต้ได้ สูญเสียบิดาของชาติไป นายแมนเดลาต่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพ และประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน จนเป็นทีป่ ระจักษ์ ต่อสายตาชาวโลก ความกระตือรือร้นและความอ่อนน้อม ถ่อมตนของนายแมนเดลาท�ำให้เขาเป็นทีร่ กั ของทุกคน ขณะทีพ่ ธิ ศี พนัน้ รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้จดั พิธศี พให้อย่าง เต็มรูปแบบ พร้อมสัง่ ให้ลดธงครึง่ เสา โดยมีการเคลือ่ นศพ แมนเดลาจากโจฮันเนสเบิรก์ มายังกรุงพริทอเรียเมือ่ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา

ในการประชุมมรดกโลก ครัง้ ที่ 8 ประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการองค์การเพือ่ การ ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศอย่าง เป็นทางการให้ ‘ลูกคิดจีน’ เป็น ‘มรดกภูมปิ ญ ั ญาทางวัฒนธรรม’ ของโลกชิน้ ใหม่ ล่าสุด ซึง่ ลูกคิดจีน เป็นเครือ่ งมือคิดเลขทีป่ ระดิษฐ์ในยุคชุนชิว หรือราวๆ 2,500 ปีทแี่ ล้ว ซึง่ นัน่ เป็นหนึง่ ในสิง่ ประดิษฐ์ลำ�้ ค่า ของจีนล�ำดับที่ 5 นอกเหนือจาก ‘จตุรประดิษฐ์’ ได้แก่ เข็มทิศ, ดินปืน, กระดาษ และแท่นพิมพ์ โดยก่อนหน้านี้ จีนได้ประกาศให้ลกู คิดอยูใ่ นรายการมรดกภูมปิ ญ ั ญาทาง วัฒนธรรมของประเทศตัง้ แต่ปี 2551 แล้ว แต่เพิง่ จะได้รบั การยอมรับจากระดับนานาชาติ แม้ปจั จุบนั ลูกคิดจะเสือ่ ม ความนิยมลงเพราะโลกนีม้ เี รือ่ งคิดเลข แต่กย็ งั เห็นผูส้ งู อายุ ชาวจีน และประเทศทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของจีนยังคงใช้กนั อยู่ ตัง้ แต่ปี 2544 จีนได้ขอขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ ั ญาทาง วัฒนธรรมของโลกรวม 37 รายการ ซึง่ องค์การยูเนสโก รับรองไป 30 รายการ ท�ำให้จนี เป็นประเทศทีม่ มี รดก ภูมปิ ญ ั ญาทางวัฒนธรรมมากทีส่ ดุ ในโลก

กองทัพค้างคาวเฉียดแสน

บุกแดนจิงโจ้ รัฐบาลปูประกาศยุบสภา

รัฐบาลของอดีตนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาแล้วในวันเดียว กับทีก่ ลุม่ ผูช้ มุ นุม กปปส. (กลุม่ ประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ โดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข) เคลือ่ นไหวครัง้ ใหญ่จากทัว่ กรุงเทพฯ เพือ่ จุดหมายยังท�ำเนียบรัฐบาล ทีน่ ำ� โดย นายสุเทพ เทือกสุบรรรณ เลขา กปปส. พร้อมกันนีย้ งั ได้ระบุบวันเลือกตัง้ เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทัง้ ยังวอนขอให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมยุตกิ ารเคลือ่ นไหว แต่ทางกลุม่ กปปส. ยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้ ครม.ทัง้ หมดต้องออกจากการ เป็น ครม. รักษาการภายใน 24 ชัว่ โมงด้วย แต่ทางรัฐบาลเองไม่ได้ตอบรับ ค�ำขอนี้ และนางสาวยิง่ ลักษณ์ได้กล่าวทัง้ น�ำ้ ตากับการกดดันครัง้ นีว้ า่ ‘ตอนนีก้ ถ็ อยจนสุดแล้ว จนไม่รจู้ ะถอยอย่างไร ดิฉนั ก็ขอความเป็นธรรมด้วย’ ซึง่ บางส่วนของวลีนกี้ ลายเป็นค�ำฮิตในโลกออนไลน์ในเวลาต่อมา

10 - 24 7

เกิดเหตุกองทัพค้างคาวบุกเมืองชาร์เจอร์ส ทาวเวอร์ส ทางเหนือ ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียร่วม 8 หมืน่ ตัว สร้างความ เดือดร้อนให้กบั ชาวบ้าน เนือ่ งจากค้างคาวได้เข้ามากินอาหาร และถ่ายมูลไว้เรีย่ ราดจนกลิน่ เหม็นคละคลุง้ ร้อนถึงสภาเมือง ชาร์เจอร์ส ทาวเวอร์ส ต้องส่งเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องงัดสารพัดวิธี มาขับไล่ อาทิ เสียงแตร เสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงปืน ฉีดน�ำ้ และ พ่นควัน หรือแม้แต่การจุดพลุไฟยามค�ำ่ คืน ทัง้ หมดถูกน�ำใช้ใน ความพยายามท�ำให้ฝงู ค้างคาวตืน่ ตระหนกและจะได้หลบหนีไป แต่การกระท�ำแบบนีถ้ กู นักอนุรกั ษ์ตำ� หนิวา่ นีค่ อื การกระท�ำที่ ไร้ซงึ่ มนุษยธรรม และการไล่มนั ด้วยวิธนี อี้ าจท�ำให้คา้ งคาว ตกใจตายได้


เลหลังสนามบิน

สนามบินขนาดยักษ์ในเมือง ‘ซิอดู ดั เรอัล’ ห่างจากกรุงมาดริด ไปทางใต้ราว 200 กม. มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านยูโร (ราว 44,655 ล้านบาท) ทีเ่ ปิดไปได้ 3 ปีกร็ า้ ง ก่อนถูก ประกาศขายด้วยการประมูลราคาเริม่ ต้น 100 ล้านยูโร หลังขาดทุนยับเยินเกินเยียวยา ซิอดู ดั เรอัล เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของเอกชนแห่งแรกของสเปน ทีม่ รี นั เวย์ทางวิง่ ความยาว 4,200 เมตร ถือว่ายาวทีส่ ดุ ใน ยุโรป และเพียงพอส�ำหรับการขึน้ -ลงของเครือ่ งบิน แอร์บสั 380 เครือ่ งบินโดยสารขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และรองรับผูโ้ ดยสารได้ปลี ะ 10 ล้านคน เปิดให้บริการ เทีย่ วบินแรกในเดือนธันวาคม 2551 แต่ภายหลังประสบ ปัญหาทางธุรกิจ ไม่มเี ครือ่ งบินไปลงนับตัง้ แต่ปี 2554 จนกระทัง่ เดือนมิถนุ ายน 2555 บริษทั ผูป้ ระกอบกิจการ สนามบิน คือ ซีอาร์ แอโรปูเอร์ตอส ต้องล้มละลายด้วย หนีส้ นิ จ�ำนวน 300 ล้านยูโร สนามบินจึงต้องปิดตัวลง และส่งทรัพย์สนิ ขายทอดตลาด โดยการประมูลจะปิด ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ใครอยากได้รว่ มประมูลยังทันนะ

ภาพ : niklasdaniel.com

สเปนประกาศ

สาว 63 คน

ดิง่ พสุธาทลายสถิตโิ ลก

สาวๆ นักดิง่ พสุธานานาชาติทวั่ โลก อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก ฝรัง่ เศส นอร์เวย์ สวีเดน เยอรมนี รวมแล้ว 63 ชีวติ ร่วมกันท�ำสถิตกิ ระโดดร่มแนวดิง่ ได้สำ� เร็จ โดยสถิตเิ ดิมสมาคมกีฬากระโดดร่มแห่งสหรัฐฯ ท�ำไว้ 41 คน ส่วนสถิตคิ รัง้ นีส้ าวๆ ท�ำไว้ทจี่ ากความสูงจากพืน้ 18,000 ฟุต และเมือ่ กระโดดลงมาพวกเธอได้จบั มือ กันเป็นรูปดาวได้สำ� เร็จ การกระโดดร่มแบบแนวดิง่ ถือว่าเป็นการกระโดดร่มทีย่ ากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการกระโดด แบบฟรีสไตล์ เพราะการกระโดดแบบแนวดิง่ ผูก้ ระโดดต้องกระโดดแบบหัวทิง้ ดิง่ ลงมา ซึง่ อาจมีความเร็วสูงถึง 170 ไมล์ / ชัว่ โมง และกว่าพวกเธอจะท�ำได้สำ� เร็จนัน้ ต้องกระโดดแล้วกระโดดอีกร่วม 12 ครัง้ เลยทีเดียว

“Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer. Let us not seek to fix the blame for the past. Let us accept our own responsibility for the future.” “เราอย่ามาหาค�ำตอบแบบรีพับลิกันหรือเดโมแครตเลย จงหา ค�ำตอบที่ถูกต้องเถิด อย่ามองไปในอดีตเพื่อหาตัวคนผิด แต่เรา จงยอมรับผิดชอบอนาคตด้วยตัวของเราเองเถิด จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา ผู้จบชีวิตด้วยการถูกลอบสังหาร

เผยโฉมพรีลดู

โรงงานลอยน�ำ้ สุดล�ำ้ จากซัมซุง จะล�ำ้ ไปไหนไม่ทราบเมือ่ ซัมซุง เปิดตัว โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติลอยน�ำ้ Prelude ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ในอูต่ อ่ เรือทางตอนใต้ ของเกาหลีใต้ รับน�ำ้ หนักได้กว่า 600,000 ตัน และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ปลี ะ 6.3 ล้านตัน ความอลังการของโรงงานพรีลดู นี้ มีความยาวถึง 488 เมตร ซึง่ ถ้าวัดความยาว ตลอดล�ำแล้วสูงกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทเสียอีก กว้าง 74 เมตร และสูง 110 เมตร ได้รบั การ ออกแบบให้มรี ปู ลักษณ์ภายนอกเหมือนเรือ แต่ไม่ใช่เรือ (งงไหม) เพราะมันเคลือ่ นไหวเองไม่ได้ ต้องอาศัยการลากจูง ภายใน โรงงานมีระวางขับน�ำ้ ทีม่ คี วามจุเทียบเท่าเครือ่ งบินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก 6 ล�ำ ขณะที่ ถังเก็บก๊าซธรรมชาตินนั้ มีความจุเทียบเท่ากับสระว่ายน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกถึง 175 สระ ส่วนในเรือ่ งความคงทนนัน้ สุดยอด เพราะซัมซุงได้ออกแบบ ให้มคี วามทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทัง้ ยังสามารถต้านพายุไซโคลนได้ดว้ ย พรีลดู มีกำ� หนดจัดส่งก๊าซธรรมชาติชว่ งเดือนกันยายน 2559

12 - 24 7

FIFA ประกบคูบ ่ อลโลก 2014 แล้ว ฟุตบอลโลก ปี 2014 ทีบ่ ราซิลปีหน้าได้ทมี ทีเ่ ข้ารอบแบ่งกลุม่ 32 ทีมสุดท้าย แล้วเรียบร้อย และได้มกี ารจับฉลากเพือ่ แบ่งกลุม่ A-G โดยเรียงล�ำดับดังนี้ กลุม่ A บราซิล เจ้าภาพจะอยูร่ ว่ มกับ โครเอเชีย เม็กซิโก แคเมอรูน, กลุม่ B สเปน แชมป์เก่าอยูร่ ว่ มสายกับ ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย ชิล,ี กลุม่ C โคลัมเบีย กรีซ ไอวอรีโ่ คสต์ ญีป่ นุ่ , กลุม่ D อุรกุ วัย คอสตาริกา้ อังกฤษ อิตาลี, กลุม่ E สวิตเซอร์แลนด์ เอกวาดอร์ ฝรัง่ เศส ฮอนดูรสั , กลุม่ F อาร์เจนตินา บอสเนีย อิหร่าน ไนจีเรีย กลุม่ G เยอรมนี โปรตุเกส กาน่า สหรัฐอเมริกา กลุม่ นีไ้ ด้รบั เลือกให้เป็น Group of Death ซึง่ มีทมี สายแข็งอยูร่ ว่ มกันถึง 3 ทีม และสุดท้าย คือ กลุม่ H เบลเยียม แอลจีเรีย รัสเซีย เกาหลีใต้


G A D G E T S Text : iD11, Loozy

5 แก็ดเจตสุดเจ๋ง ทีเ่ ห็นแล้วน้อยคนนักทีจ่ ะไม่ตนื่ เต้น!!

Bubl Cam

Hammerhead LED Bike Navigation

แก็ดเจตสุดเจ๋งส�ำหรับนักปัน่ ตัวยง Hammerhead LED Bike Navigation เขาฉลามเล็กๆ ทีส่ ามารถน�ำทางให้คณ ุ ได้อย่างสบายใจ ไร้กงั วล แบบไม่ ต้องกลัวหลง โดยการแสดงผลแบบไฟ LED ทีส่ ามารถบอกได้วา่ ตรงไหน หรือตอนไหนควรจะเลีย้ ว Hammerhead จะติดตัง้ ไว้ตรงบริเวณระหว่าง แฮนด์รถจักรยาน วิธกี ารใช้งานง่ายๆ เพียงระบุจดุ หมาย ปลายทางผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือสมาร์ทโฟน แล้ว เชือ่ มต่อกับเจ้า Hammerhead ผ่าน Bluetooth จาก นัน้ ก็ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องนักน�ำทางตัวยงได้เลย แต่ถา้ หากไม่ตอ้ งการให้มนั เป็นเพียงแค่เครือ่ ง น�ำทาง เจ้าตัวนีย้ งั สามารถใช้เป็นไฟหน้ารถเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการขับขีไ่ ด้อกี ด้วย เพิม่ เติม คลิก www.dragoninnovation.com

FitBit Flex

สายรัดข้อมือทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ไม่ตา่ งจากการใส่ นาฬิกาดิจติ อล โดยจะมีชนิ้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ รียกว่า Dongle ประกอบเข้ากับสายรัดข้อมือ อีกที ซึง่ จะมีโหมดต่างๆ ให้ผสู้ วมใส่สามารถสลับ ใช้ได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นโหมดนอนหลับ ซึง่ จะเก็บข้อมูลการหลับๆ ตืน่ ๆ ของเราตลอด การสวมใส่ โหมดตัง้ ปลุกด้วยระบบสัน่ โหมด การตรวจนับจังหวะการก้าวเดินในแนวราบ โหมดการนับจังหวะการก้าวเดินในการขึน้ บันได และโหมดการวัดระยะทางทีเ่ ดินได้ในแต่ละวัน วิธใี ช้เพียงเคาะแถบไฟ LED ติดต่อกันเพือ่ เซต ค่าการใช้งาน ส่วนเรือ่ งการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ อืน่ นัน้ ผูใ้ ช้สามารถดึงข้อมูลผ่าน Dongle ด้วย ระบบ Bluetooth 4.0 ในมือถือสมาร์ทโฟนที่ รองรับ หรือ Sync ข้อมูลเข้ากับ PC ผ่านตัว Dock ทีม่ มี าให้ เหมาะมากๆ ส�ำหรับคนทีด่ แู ล เอาใจใส่สขุ ภาพและรักษารูปร่าง เพิม่ เติมคลิก www.fitbit.com

Egg Minder

ปฏิเสธไม่ได้วา่ เรือ่ งเข้าครัวกลายเป็นเรือ่ งยุง่ ยากส�ำหรับคุณพ่อบ้าน ไม่เว้นแต่เรือ่ งง่ายๆ อย่าง ‘ไข่’ ก็สามารถสร้าง ข้อผิดพลาดได้อย่างไม่นา่ เชือ่ โดยเฉพาะเรือ่ งอายุของไข่ทยี่ ากต่อการคาดเดา แต่คงไม่ใช่สำ� หรับคุณพ่อบ้านยุคดิจติ ลั นี้ เพราะได้มกี ารออกแบบถาดรองไข่สดุ ไฮเทค Egg Minder ทีส่ ามารถบรรจุไข่ได้สงู สุด 14 ฟอง โดยบริเวณถาดจะมี ระบบเซ็นเซอร์เพือ่ ให้ทราบว่า แต่ละหลุมมีไข่อยูห่ รือไม่ พร้อมแสงไฟเตือนว่า ไข่ใบไหนเก่าทีส่ ดุ อีกทัง้ เมือ่ ไข่ใกล้ หมดมันจะส่งสัญญาณไปทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์ เพือ่ ท�ำการแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟน ช่วยให้เราได้ทราบถึงปริมาณของไข่ ทีเ่ หลืออยูใ่ นถาด หมดปัญหาไข่เสียและไข่ขาดตูอ้ กี ต่อไป เพิม่ เติมคลิก www.quirky.com

Text : สตีฟ จ็อบส์ บรรจบ

APPS ALERT!

The Impossible Line

14 - 24 7

หากตอนเด็กๆ ใครเคยเล่นเกมลากเส้นผ่านเขาวงกต ผ่านสิง่ กีดขวาง และท�ำเวลาให้ดมี าแล้วยัง จ�ำความรูส้ กึ นัน้ ได้ วันนีม้ คี นพัฒนาเกมนีม้ าลงใน สมาร์ทโฟน โดยเกมนีม้ กี ติกาให้คณ ุ ลากเส้นไปให้ ถึงจุดโดยเร็วทีส่ ดุ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด โดยก่อน จะลากเส้นจะมีภาพให้คณ ุ จ�ำก่อนว่า เขาวงกตอยู่ ตรงไหน แล้วอย่าลากไปโดนไม่งนั้ เกมจบทันที แต่ถา้ จ�ำไม่ได้เกมก็จะมีการใบ้ให้นดิ ๆ ส่วนกราฟิก ของเกมก็ทำ� ออกมาให้อารมณ์เหมือนเล่นอยูบ่ น กระดานด�ำ และเส้นทีใ่ ห้เราลากก็เหมือนชอล์ก มากๆ เห็นแล้วรูส้ กึ ได้ถงึ ความคลาสสิกจริงๆ โหลด ได้ทงั้ iOS, Android และ Windows Phone

แก็ดเจตทีเ่ หมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับคนที่ มีไลฟ์สไตล์ผาดโผน ชอบสิง่ ท้าทาย และรักการถ่ายรูป ด้วยกล้องถ่ายภาพ Bubl Cam ทีส่ ามารถบันทึกภาพถ่ายได้ รอบตัวถึง 360 องศา โครงสร้างท�ำมาจาก Solid Aluminum Die-Cast Structural Rings 4 ชิน้ ออกแบบให้มขี นาดเท่ากับลูกเบสบอล โดยมีขนาดเลนส์เท่ากับ 4,190 องศา เหมาะส�ำหรับการจับภาพแบบพาโนรามา และรอบ ทิศทางได้อย่างไม่ขาดตอน สามารถจับภาพนิง่ ทีม่ ขี นาดถึง 14 MP และบันทึกภาพเคลือ่ นไหวแบบ 1080p ได้สงู สุดถึง 15 เฟรมต่อ วินาที และแบบ 720p ได้สงู สุดถึง 30 เฟรมต่อวินาที แถมยังแชร์ ภาพทีบ่ นั ทึกไว้ผา่ น Facebook, Twitter และอืน่ ๆ ด้วยการส่งข้อมูล ผ่าน WiFi ทีเ่ ชือ่ มต่อกันระหว่างสมาร์ทโฟน PC หรือเว็บ รองรับ หน่วยความจ�ำด้วย Micro SD card ได้สงู สุด 32GB เพิม่ เติมคลิก www.kickstarter.com

Paper Tab

ปฏิวตั กิ ารใช้งานเอกสารกับกระดาษดิจติ อลอย่าง Paper Tab แท็บเลตยืดหยุน่ และโค้งงอได้ราวกับกระดาษ ผลงานการ คิดค้นและพัฒนาจากมหาวิทยาลัยควีน ประเทศแคนาดา ร่วมกับ บริษทั Intel และ Plastic Logic ซึง่ Paper Tab นี้ สามารถแสดงผลส�ำหรับการอ่าน e-Book และรองรับ ข้อมูลได้นบั พันไฟล์ รวมไปถึงการรับและแชร์ขอ้ มูล PDF ได้อย่างง่ายดาย เพียงน�ำมาวางไว้ใกล้ๆ กัน ด้วยหน้าจอเพียง 10.7 นิว้ ท�ำงานโดยระบบ ประมวลผล Intel’s Core i5 แทนการใช้แอพพลิเคชัน่ ทีม่ ากมายหรือวินโดวส์บนหน้าจอเดียว ส�ำหรับคอ ไอทีทสี่ นใจ สามารถคลิกเข้าไปชมข้อมูลเพิม่ เติมกัน ที่ www.dvice.com ไปพลางๆ เพราะตอนนี้ Paper Tab เป็นเพียงแค่ตน้ แบบทางการวิจยั เท่านัน้

Can You Escape

เกมไขปริศนาทีก่ ำ� หนดโจทย์ให้คณ ุ หนีออกมา จากห้องปิดตาย (พูดแล้วนึกถึงโคนันเลย) ใน เวลาทีก่ ำ� หนด โดยแต่ละเลเวลของเกมจะมี โจทย์และค�ำใบ้ทแี่ ตกต่างกันไป ส่วนเราก็ทำ� หน้าทีส่ วมวิญญาณเป็น คินดะอิจิ แอล โคนัน เชอร์ลอ็ ก โฮล์มส์ หรือสารพัดนักสืบแล้วหนี ออกมาซะ แต่ถา้ ไขปริศนาไม่ได้กไ็ ม่ผา่ น และ ถ้าเบือ่ จะไขปริศนาก็จะมีมนิ เิ กมให้เล่นแก้เบือ่ เช่น ไขปริศนาตัวต่อพันปี (เฮ้ย! ยูกหิ รือเปล่าเนีย่ ) หรือไขปริศนาจากตัวเลข โหลดเล่นได้ทงั้ iOS และ Android


MY WORK Text : พลสัน นกน่วม Photo : กาญจนา วัฒนมงคลศรี

ลองจินตนาการเวลาคุณชมการแข่งขันกีฬาสักรายการ ทีไ่ ม่มผี บู้ รรยายภาษาไทยคุณจะรูส้ กึ อย่างไร รู้สึกอย่างไรไม่ทราบ แต่เชื่อว่าถ้าไม่มีผู้บรรยายความสนุกในการชม คงลดลงไปหลายขีด อาชีพทีเ่ รียกว่า ‘ผูบ้ รรยายกีฬา’ หรือ ‘นักพากย์กฬี า’ เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมความสนุกในการชมเกมกีฬา หนึ่งในผู้บรรยายกีฬา ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดุดัน โฉ่งฉ่าง ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คงจะไม่ต่าง อะไรกับ ‘เอริค คันโตน่า’ คนทีเ่ ราพูดถึงคือ ‘ต็อกตัม้ -พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์’ นักพากย์หนุ่มที่สามารถตามฟังเสียงพากย์ห่ามๆ ของเขาได้จากการชม ฟุตบอลและบาสเกตบอล รวมไปถึงรายการกีฬาอืน่ ๆ ทางช่อง True Sport และดีเจจากคลืน่ FM99 Sport Radio พรรษิษฐ์ คือนักพากย์ทบี่ รรยายเกม ได้สนุกถึงใจ ข้อมูลแน่น ตรงไปตรงมา สร้างความบันเทิงให้กับคอกีฬา ได้อย่างไม่ขดั หู อาจมีขดั ใจคนฟังบ้างในบางที แต่ถา้ ฟังดีๆ สิง่ ทีเ่ ขาบรรยาย ไม่ได้พูดแค่เรื่องของเกม แต่ยังพูดถึงความถูกต้องที่สอดแทรกลงไปใน ระหว่างพากย์อย่างน่าฟัง แน่นอนวันนี้เราได้ฟังเขาบรรยายประสบการณ์การท�ำงานที่สนุก ห่าม ฮา และน่าฟังทีเดียว

ทำ�สิง่ ทีส่ นุกให้สนุกขึน้ ไปอีก

เราสนุกกับการทีไ่ ด้ดกู ฬี า นีค่ อื ความรูส้ กึ แรกในการท�ำงาน ส่วนเรือ่ งอืน่ มันคือความโชคดีที่รู้สึกในการพากย์ เราได้ท�ำของที่สนุกอยู่แล้วให้สนุก มากขึน้ แต่กอ็ ยูท่ วี่ า่ มันสนุกยังไง แล้วแต่การออกแบบ เรารูส้ กึ ว่าก�ำลังเล่า หนังหนึง่ เรือ่ งความยาว 90 นาที เกีย่ วกับคนบ้า 22 คนแย่งบอลลูกเดียว อยูท่ เี่ ราจะตัง้ เป้ามันอย่างไร โชคดีทเี่ ราได้ท�ำงานหลายอย่างเกีย่ วกับการ เป็นสื่อมวลชน ทั้งได้พูด ได้เขียน ได้ออกแบบเรื่องที่จะถ่ายทอด ได้เล่า เรือ่ งผ่านเสียง เล่าเรือ่ งผ่านภาพ ได้ทำ� หมดเลย และเป็นประสบการณ์ทดี่ ี ในการน�ำมาพัฒนาการท�ำงานให้สนุกขึน้ ยิง่ มีพนื้ ฐานจากการเป็นคนชอบ เล่นกีฬา ชอบดูกีฬา เลยเข้าใจว่ากีฬาที่เราเล่นมันสนุกตอนไหน อย่าง ฟุตบอลสนุกตอนยิงประตู ส่วนตอนโดนยิงไม่สนุกนะ (หัวเราะ) แต่ถา้ พากย์ เราก็ไม่ได้เลือกข้าง ใครยิงเข้าเราสนุกหมด

พากย์ในสิง่ ทีถ่ กู พูดในสิง่ ทีค่ วร

ด้วยความทีเ่ ราเป็นคนตรงๆ ปากไม่ดี บางคนบอกว่าเป็นคนคิดลบ ดังนัน้ อะไรทีเ่ ห็นว่าไม่เหมาะ ไม่ถกู เราจะพูดออกไป อย่างฟุตบอลไทยชัดมาก เพราะมันใกล้ตวั ด้วย เราเห็นทีมใหญ่ทมี หนึง่ ทีเ่ ล่นอย่างสูสี จูๆ่ ผูจ้ ดั การทีม และรองประธานสโมสรทีมใหญ่ลุกขึ้นมาประกบรุมต่อว่าผู้ตัดสินที่ 4 สักพักอีก 5 นาทีตอ่ มา ทีมใหญ่ได้ลกู โทษใบแดง ด้วยความทีเ่ ราเห็นว่า ไม่ถกู ต้องก็พดู ออกไปว่า แล้วท�ำไมทีนกั เตะทีมคุณสไลด์โดยการเปิดปุม่ ใส่เขาไม่โดนอะไรเลยเหรอ เราก็พูดไปตามความจริงที่เห็นว่ามันไม่ถูก ซึ่งเชื่อว่าคนที่ฟังก็น่าจะเห็นด้วย แต่ที่ต้องท�ำใจคือแฟนบอลทีมนั้น เขาก็ถล่มเราแน่ๆ (หัวเราะ) แม้แต่ทมี ชาติ ถ้าเล่นแย่ เล่นผิดกติกา เราจะไม่ชม สมมติวา่ นักเตะเรา เล่นตุกติก เช่น ไปดึงเสือ้ แล้วได้โหม่ง คนอืน่ อาจจะพากย์วา่ “เป็นแทคติก นะครับ” ถ้าเป็นผมจะพูดว่า “โชคดีจริงๆ นะครับทีก่ รรมการไม่เห็น ส่วน กรรมการคุณผิดพลาดนะครับ คุณปล่อยให้มกี ารทุจริตขึน้ ในสนามได้ยงั ไง” ตัง้ ใจไม่ตงั้ ใจไม่รู้ แต่เราไม่ชมแน่นอน แอบดึงเสือ้ แล้วได้โหม่ง มันชมไม่ได้ เพราะเขาท�ำผิด เรือ่ งพวกนีผ้ มมักจะโดนด่าว่าขวางโลก แต่เราคิดว่าก็มนั จริงนีห่ ว่า จะให้บอกเด็กๆ จริงเหรอว่า การดึงเสือ้ คูแ่ ข่งแล้วไปกระโดดโหม่ง ท�ำประตูได้คอื สิง่ ทีถ่ กู มันคือสิง่ ทีค่ วรจะพูด แต่ตอ้ งออกแบบวิธกี ารพูดที่

16 - 24 7

น่ารัก ไม่ใช่การพูดเพื่อประหัต ประหารให้ นั ก เตะคนนั้ น เป็ น คนผิด เป็นคนเลว เขาไม่ได้ผดิ ใจ เรา แต่มันผิดด้วยกติกา มันผิด ด้วยมารยาท

Success is not one man show.

ผมได้เรียนรู้จากการพากย์กีฬา ว่าคนคนเดียวไม่มีทางประสบ ความส�ำเร็จ คนคนเดียวพยายามให้ตาย ถ้าเห็นแก่ตัวก็ไม่ประสบความ ส�ำเร็จ เพราะคุณเล่นกีฬาเป็นทีม ต่อให้คณ ุ เล่นกีฬาเดีย่ ว แต่คนคนเดียว ก็ทำ� อะไรไม่ได้ กว่านักมวยจะขึน้ ไปต่อยได้หนึง่ คนต้องมีใครอยูเ่ บือ้ งหลัง บ้าง ทุกอย่างเกิดจากความสามัคคี ต้องคิดเพื่อคนอื่น การพากย์กีฬาก็ เหมือนกัน เราพากย์คู่กันก็ต้องรู้บทบาทว่า ใครพากย์น�ำ ใครพากย์รอง คนพากย์นำ� เล่าเรือ่ งไปเลยว่าอยากให้ใครเป็นพระเอก เป็นผูร้ า้ ย ส่วนคน พากย์รองต้องท�ำหน้าที่ให้คนพากย์น�ำหล่อให้ได้ เช่น เมสซี่ยิงหลุดเสา ออกไป คนพากย์นำ� พูดว่า “ปกตินา่ จะท�ำได้” คนพากย์รองก็ตอ้ งช่วยเสริม เช่น “ปีทแี่ ล้วเมสซีย่ งิ ได้ 38 ลูก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 65% แต่นคี่ อื 35% ที่เหลือ” แต่ถ้าคนพากย์รองบอกว่า “เกมที่แล้วก็พลาดแบบนี้แหละ” มันเหมือนขัดขากัน เราอาจสนุกทีไ่ ด้จกิ กัด แต่คนดูไม่สนุกเลย มึงออกไป ต่อยกันก่อนก็ได้นะ (หัวเราะ)

ใช้ภาษาให้ชำ�นาญ

นักพากย์ทดี่ คี วรจะพูดภาษาไทยให้ถกู ต้อง ชัดเจน เพราะคุณพูดภาษาไทย พากย์ให้คนไทยทัง้ ประเทศฟัง พูดควบกล�ำ้ อย่างไร ส.เสือ ออกเสียงอย่างไร ส�ำคัญมาก แม้ค�ำเล็กน้อยก็ต้องพูดให้ถูกอย่าง เช่น “แซมถูกยกย่อง” ฟังผ่านๆ ไม่มอี ะไร แต่ความเป็นจริง ค�ำว่า ‘ถูก’ เป็นค�ำ Passive ทีถ่ กู ต้อง ควรจะเป็นค�ำว่า “แซมได้รบั การยกย่อง” เราพากย์ไปต้องมีคนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า เรา ภูมคิ วามรูน้ อ้ ยกว่าเราฟังอยู่ เขาอาจเข้าใจผิดๆ และเนือ่ งจากต้องพากย์ กีฬาต่างประเทศ สิง่ ทีค่ วรจะท�ำให้ได้จนเป็นพืน้ ฐานคือเรือ่ งภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผมตอนนีเ้ ป็นแบบฟังเข้าหู ประมวลผลขึน้ หัว และเล่าออกทางปาก บวกกับข้อมูลทีม่ ชี ว่ ยเสริมให้การพากย์สนุกขึน้ ทีเ่ หลือก็ลกู เล่นเฉพาะตัว ถ้าเป็นผมจะออกแนวตลกร้าย จิกกัดนะ (หัวเราะ)

กีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขัน

เวลาท้อเราดูกีฬาแล้วรู้สึกดีนะ กีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่มันมีอารมณ์ ปนอยูด่ ว้ ย ความส�ำเร็จของเราไม่เหมือนกัน กีฬาสอนผมแบบนี้ คุณเคยเห็น คนทีห่ วั เราะจนสิน้ สติ หรือเสียใจสุดๆ ในเวลาเดียวกันไหม ตอนทีแ่ มนยูฯ ชิงแชมป์ UEFA Champion League ฤดูกาล 2007-2008 กับเซลซี ปีนนั้ จอห์น เทอร์รี่ ล้มตอนยิงจุดโทษ และนิโคลล่า อเนลก้า ยิงจุดโทษไม่เข้า เวลานั้น คริสเตียนโน่ โรนัลโด้ ร้องไห้ด้วยความดีใจ ส่วนจอห์น เทอร์ร ี่ นักฟุตบอลที่คนทั้งประเทศบอกว่าใจแข็งที่สุดกลับยกหัวตัวเองไม่ขึ้น คนร้องไห้เหมือนกันจากเหตุการณ์ทลี่ กู โทษหนึง่ ลูกยิงไม่เข้า ต่างกันตรงที่ ร้องไห้ดว้ ยความสุข และร้องไห้ดว้ ยความเสียใจ จึงไม่แปลกทีเ่ ราจะดูกฬี า มานานแล้วจะร้องไห้ได้ เพราะเรารูส้ กึ มีอารมณ์รว่ ม

My Profile

การศึกษา : ศิลปศาสตร์บณ ั ฑิต เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ อาชีพ : นักพากย์ของช่องทรูวชิ นั่ ส์ พากย์ฟตุ บอล บาสเกตบอล และรายการอเมริกนั เกม, ดีเจ คลืน่ FM 99, นักเขียนนิตยสารในเครือ GM และเป็นหุน้ ส่วน และ Outdoor Producer บริษทั สิบซามูไร จ�ำกัด ผลิต ข่าวกีฬารายการ Sport Today ทางช่อง True Sport 2

After Work

หลังเลิกงาน ถ้าว่างก็จะเล่นเกม ส่วนเกมทีเ่ ล่นก็ยงั เป็น เกมกีฬาฟุตบอลและบาสเก็ตบอลอยูด่ ี (หัวเราะ) ถ้าไม่ เล่นเกม ล่าสุดเพิง่ จะซือ้ ของให้ตวั เองทีแ่ พงทีส่ ดุ ในชีวติ ทีไ่ ม่ใช่รถคือ กีตาร์เบส ตัวละ 50,000 บาท บ้าบอมากๆ (หัวเราะ) ขอขอบคุณ : ร้าน Old School Coffee ปากซอยระนอง 1 สามเสน โทร. 0 2668 6867 เอือ้ เฟือ้ สถานที่

อีกครัง้ คือโอลิมปิกทีผ่ า่ นมา เราพากย์กฬี ายกน�ำ้ หนัก และเราได้พดู ค�ำว่า “สถิติโลกใหม่เกิดขึ้นแล้วครับ” มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆ และตอบโจทย์ทเี่ ราสงสัยทุกอย่างว่า คนเราทุม่ เทท�ำสิง่ เดิมๆ ไปเพือ่ อะไร วันนัน้ เป็นการแข่งขันของนักกีฬาจีนสองคน คนแรกเป็นเจ้าของสถิตโิ ลก อย่างเป็นทางการ ชือ่ ‘หลู่ เซียวจุน’ คนทีส่ องเป็นนักกีฬาวัยรุน่ ทีท่ ำ� สถิติ ดีมาก ดีกว่าแชมป์คนปัจจุบนั แต่เป็นการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นทางการจึงไม่มี การบันทึกชื่อ ‘หลู่ เฮาเจี๋ย’ การยกครั้งแรกทั้งคู่สูสีกัน แต่นักกีฬาวัยรุ่น ข้อศอกพลิก ท่าที่สองก็ไม่ยกเลย เราเห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่า โค้ชคุยกับ หลู่ เฮาเจีย๋ บอกเราสูด้ ว้ ยกันมาตลอด ขอทีเดียว ถ้ายกได้เรามีเหรียญ แต่ ตอนนี้ถ้าไม่ออกไปยกก็ไม่ว่าอะไร ต่อมาภาพที่เห็นคือนักกีฬาหนุ่มเดิน ขึน้ ไปตาแดงกล�ำ ่ แล้วยกครัง้ สุดท้ายและผ่านด้วยน�ำ้ ตานองหน้า ส่วนแขน ห้อยสิน้ สภาพ ภาพต่อมาคือ หลู่ เซียวจุน เดินไปลูบหัวนักยกน�ำ้ หนักหนุม่ แล้วยกเพือ่ ท�ำสถิตโิ ลกใหม่ นีค่ อื เรือ่ งของ Passion ในการท�ำงานครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่า กีฬามันไม่ใช่แค่การแข่งขัน


FA S H I O N U P D AT E Text : Ti-na & Loozy

Dior Homme

ภาพ : mixupper.com hypebeast.com thefashionisto.com

Carlos Campos

ภาพ : metrovelvet.com, condenast.co.uk kentonmagazine.com

แป๊บๆ หน้าฝนเพิง่ จะผ่านพ้นไป ฤดูกาลใหม่อย่างหน้าหนาวก็เข้ามา 24/7 เลยรีบซุม่ ดู แฟชัน่ ของต่างประเทศมาฝากหนุม่ ๆ เมโทรฯ ทัง้ หลายทีก่ ำ� ลังหาแนวการแต่งตัวเพือ่ ต้อนรับ ซีซนั่ ใหม่นี้ แล้วก็ตอ้ งพบว่ามีหลากหลายแบรนด์ทนี่ า่ สนใจ และต่างก็งดั ไอเท็มสุดฮอตมาให้ เลือกกันอย่างท่วมท้น เลยคัดสรรสไตล์ทเี่ หมาะส�ำหรับหนุม่ ออฟฟิศมาฝากกัน เพราะจะใส่ ไปท�ำงานก็ได้ ตบท้ายต่อยันงานปาร์ตยี้ ามค�ำ่ คืนก็ยงั ดูดี เรียกว่าหล่อแบบสมาร์ท โดนใจสาวกันเลยทีเดียว

Calvin Klein Collection

ภาพ : condenast.co.uk, the-conway.com dailymalemodels.com, frillr.com

18 - 24 7

โดยเทรนด์การแต่งตัวของสุภาพบุรุษประจ�ำ Autumn / Winter 2013-14 ส่วนใหญ่เน้นโทน สีมว่ งมังคุด สีนำ�้ เงินเข้ม และสีดำ� สอดแทรกด้วย สีสด อย่างสีแดงเข้มที่เข้ามาเพิ่มลูกเล่นให้พอ มีกลิ่นอายของความสนุกสนาน อาทิ Carlos Campos ที่ฤดูกาลนี้มาพร้อมกับเสื้อเชิ้ต คัทติ้งเนี้ยบ สวมทับด้วยคาร์ดิแกนสีส้มอ่อน และเบลเซอร์สีแดงก�่ำ พร้อมกางเกงยีนส์ และ รองเท้าคัทชูสห์ นัง เป็นหนึง่ ในลุคเด่นทีน่ า่ สนใจ หรือการจับคูส่ อี ย่างเชิต้ ตัวในสีชมพูออ่ นเข้ากับ ชุดสูทเข้ารูปทรงสลิมฟิทสีเทา พร้อมโอเวอร์โค้ท ตัวนอกสีเทาเข้ม โดยมีไอเท็มฮอตเป็นแจ๊คเก็ต หนังสีดำ� พิเศษด้วยคอปกผ้าก�ำมะหยีส่ กี รมท่า ในขณะที่ Dior Homme โดดเด่นมาด้วย ชุ ด สู ท คั ท ติ้ ง เนี้ ย บสี ด� ำ ตรงตามคอนเซ็ ป ต์ Men in Black ที่ มี ค วามพิ เ ศษมากขึ้ น ด้ ว ย รู ป ทรงที่ แ ตกต่ า งจากชุ ด สู ท ธรรมดาทั่ ว ไป เช่น สูทคอกลมพร้อมซิปตกแต่ง หรือสูทคอวี ดีไซน์เรียบพร้อมกระเป๋าด้านหน้า ทัง้ นีก้ างเกง ส่วนใหญ่เน้นทรงแบบ Formal Pants สามารถ ปรับลุคให้ดูแคชชวลมากขึ้นด้วยการจับคู่กับ สเวตเตอร์ ค อเต่ า สี ด� ำ เป็ น ลุ ค ที่ ทั้ ง สมาร์ ท และดูน่าค้นหาในเวลาเดียวกัน และ Calvin Klein Collection ที่ ค อลเลคชั่ น นี้ ไ ด้ แรงบันดาลใจมาจากกีฬา แต่มีการผสมผสาน ดี ไ ซน์ ที่ อ อกแบบให้ เ อื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ การ ใช้ ง านได้ ต ลอดวั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น เสื้ อ โค้ ท จั ม พ์ เ ปอร์ เบลเซอร์ และอื่ น ๆ ที่ ส ามารถ เข้าได้กับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเช้าจรดค�่ำ หรือเข้างานยันปาร์ตี้ จึงให้ลุคที่ดูคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง และดูสมาร์ทไปพร้อมๆ กันได้ เรียกได้วา่ เป็นคอลเลคชัน่ ทีไ่ ม่ควรพลาด

“As long as you know men are like children, you know everything!” ~ Coco Chanel

ตราบเท่าที่คุณรู้ว่าผู้ชายเป็นเหมือนเด็ก ก็เท่ากับคุณรู้ทุกอย่างแล้วล่ะ

สูทเข้ารูปสีเทา จาก Burton

นาฬิกาข้อมือ จาก Racetrack กางเกงยีนส์ จาก SPORT B.

กระเป๋าหนังสีนำ�้ ตาล พร้อมสายสะพาย จาก Jackspade


COVER STORY Text : พลสัน นกน่วม Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว ผู้ช่วยช่างภาพ : กิตติคุณ วิไลรัตน์ ถอดความ : สมเกียรติ ปาละวงค์

เต๋อ - นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์

คอหนังนอกกระแสไม่นา่ จะมีใครไม่รจู้ กั ชือ่ ของเขา เขาทีว่ า่ คือ เต๋อ - นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ ชายทีต่ งั้ Bio ของตัวเองบน Twitter ไว้ยาวเหยียด แต่ตอบได้ถงึ งานทีเ่ ขาท�ำ (เกือบ) ครบถ้วนว่า ‘DIRECTOR OF 36 - MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY - เมธาวี - SORRY / บท : รถไฟฟ้ามาหานะเธอ, TOP SECRET วัยรุน่ พันล้าน, รักเจ็ดปีดเี จ็ดหน’ ดังนัน้ เราคงไม่ตอ้ งกล่าวอะไรถึงผลงานของเขาทีผ่ า่ นมาอีก ยกเว้นผลงานใหม่ทมี่ กี ารน�ำเสนอได้นา่ สนใจ เพราะเขาหยิบเอา Tweet ใน Twitter มาเล่า นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราอยากพูดถึง ถ้าจะให้อนิ ขออนุญาตเล่าเรือ่ งราวของเขาแบบทวิตเตอร์ ทีใ่ ช้พนื้ ทีต่ อ่ บรรทัดไม่เกิน 140 ตัวอักษร...เริม่ เลย • ปลายเดือนทีแ่ ล้ว นวพล ปล่อยหนังนอกกระแสเรือ่ งล่าสุด MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY ลงโรงฉาย • เป็นหนังทีเ่ อาทวีต 410 ทวีต ของ @marylony มาท�ำเป็นหนัง • ทีเ่ พิง่ ได้รบั รางวัล Best Asian Film ของสาย NETPAC ในเทศกาลหนัง Taipei Golden Horse Film Festival 2013 • นวพล บอกว่าหนังมันแปลกมาก กรรมการเลยเทคะแนนให้ • แน่นอนว่าหนังเรือ่ งนีท้ ำ� ยาก เพราะมันผิดขนบการท�ำหนังอย่างสิน้ เชิง • มีอย่างทีไ่ หน เล่นเอาทวิตเตอร์ของใครก็ไม่รมู้ าตีความเป็นบทหนัง 2 ชัว่ โมง 7 นาที • แต่ นวพล ท�ำไปแล้ว (บ้ามากๆ) • ไม่บอ่ ยนักทีเ่ ราจะเห็นหนังนอกกระแส กลายมาเป็นหนังอินดีใ้ นกระแสได้ • แสดงว่าเต๋อเป็นคนทีส่ ามารถผสมระหว่างความ Mass กับ Indy ได้สนิ ะ • ปัจจุบนั เต๋อเป็นผูก้ ำ� กับหนังนอกกระแสทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากๆ คนหนึง่ • จนถึงวันนีก้ ร็ าวๆ 7 ปีทเี่ ขาเลือกทางเดินสายภาพยนตร์ • ขอนับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ขาส่งหนังสัน้ เข้าประกวดใน Fat Film ครัง้ ที่ 4 แล้วกันนะ • รางวัลแรก นวพลได้รางวัลขวัญใจมหาชน จากหนังสัน้ เรือ่ ง SEE ทีป่ ระกวดใน Fat Film ครัง้ ที่ 5 • ส่วนรางวัลล่าสุดเราบอกไปแล้วไง • แน่นอนทีผ่ า่ นมาเขาประสบความส�ำเร็จมาโดยตลอด การันตีจากรางวัลทีเ่ ขาได้มาหลายครัง้ • นวพลเขียนหนังสือด้วย เขามีทงั้ คอลัมน์ใน a day, อะไรๆ ก็ฮา และผลงานพ็อกเก็ตบุก๊ • อาทิ ไทยจัง, ทีโ่ รงภาพยนตร์ใกล้บา้ นคุณ, JoyStick, เมดอินไทยแลนด์ และล่าสุด 4-6 • ส่วนวันนีถ้ า้ ไม่คยุ กับเขาถึง Mary is happy, Mary is happy. คงจะบาปมาก • เพราะหนังเรือ่ งนีพ้ คี สุด นวพลยังบอกว่าพีคจนน่าตกใจ • สิง่ ทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยไปกว่าความพีคคือชีวติ ของผูก้ ำ� กับหนังอินดีใ้ นเมืองไทย • และหนังอินดีม้ นั คืออะไร ท�ำไมต้องอินดี้ ไม่อนิ ดีไ้ ด้ไหม • ถ้าไม่ถามนวพล เราจะถามใคร คนอินดีท้ ปี่ อ๊ ปแบบนีไ้ ด้ทไี่ หน / จบ • หวังว่าการสนทนาครัง้ นีจ้ ะท�ำให้ทกุ คน is happy

20 - 24 7


24 7 - 21


“การท�ำหนัง มันท�ำให้เรา เตือนตัวเองว่า มึงอย่ามา Emotional มาก เพราะมันไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหา”

เราเลยพยายามรักษาเอาไว้ แต่ไม่ถึงขั้นเอามาเรียงเป็นระเบียบ เหมือน บทภาพยนตร์ทั่วไป เราเขียนบทให้ GTH มาก่อน เราก็จะรู้ว่าหนังมี โครงสร้าง แต่งานนี้เราอยากให้มันข้ามไปอีกขั้นหนึ่งของงานเขียนบท ทีไ่ ม่ยดึ ติดกับโครงสร้างหนังทัว่ ๆ ไป

พอได้ทำ� แล้ว รูส้ กึ ยังไงกับสิง่ ทีค่ ณ ุ ก�ำลังทดลอง

นวพล: ยอมรับว่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะออกมายังไง เพราะมัน ใหม่มากๆ จนแบบ แม่งมันจะยังไงวะ (หัวเราะ) คนจะรูส้ กึ ยังไง มันเป็นหนังที่ ท�ำเสร็จแล้วก็ฉาย เผชิญกับคนดูเลย เสีย่ งอยูเ่ หมือนกัน แต่ไม่มอี ะไรจะเสียก็ ต้องลองดู ถ้าไม่ลองตอนนีก้ ไ็ ม่รจู้ ะลองตอนไหน เมือ่ ท�ำหนังคอนเซ็ปต์นแี้ ล้ว ถ้าท�ำแบบกัก๊ ๆ กลัวๆ กล้าๆ ก็จบเลย เพราะท�ำได้ครัง้ เดียว เราก็ปล่อยสุด ไปเลยดีกว่า มันก็มอี ยูแ่ ล้วกับจังหวะทีไ่ ม่คนุ้ เคยของคนดู แต่ละคนก็ตา่ ง ความคิด ดูหนังพาร์ทเดียวกัน คนหนึง่ บอกยาวไป แต่อกี คนบอกก�ำลังดี ตกลง มันยาวหรือไม่ยาววะ (หัวเราะ) มันอยูท่ แี่ ต่ละคนแล้วละ ไม่มมี าตรฐานไหน มาวัดความสนุกได้หรอก

มองข้ามเรือ่ งรายได้ คุณตัง้ เป้าหมายกับภาพยนตร์ เรือ่ งทีส่ องของคุณไว้ทจี่ ดุ ไหน

นวพล: เราอยากให้คนดูสนุกไปกับมันมากกว่าแค่นนั้ เอง เรารูอ้ ยูแ่ ล้วว่า เราไม่สามารถที่จะท�ำรายได้แบบร้อยล้าน อันนั้นลืมไปเหอะ (หัวเราะ) แต่ผมอยากให้เด็กๆ คนรุ่นใหม่ หรือใครก็ตามที่ดูแล้วสนุกไปกับมันได้ ถ้าเขาดูหนังเรื่องนี้ได้จนจบ ถือว่าเขาดูหนังทดลองได้เรื่องหนึ่งเลยนะ มันจะท�ำให้เขากล้าลองอะไรใหม่ๆ หลังจากนีท้ อี่ าจจะตามมาอีก จะ Enjoy หรือเปล่าเราไม่รู้ เอาเข้าจริงๆ แล้วคนดูจะรู้สึกได้ว่ากูก็ดูหนังแนวนี้ได้ นี่หว่า ถ้าพูดกันตามตรง Mary is Happy ไม่ใช่หนังทดลองที่เข้าใจ ยาก เมื่อก่อนคนจะกลัวดูหนังอินดี้ไม่รู้เรื่อง ดูแล้วจะเกิดความรู้สึก ‘อะไรเนีย่ ’ ‘หลับแน่เลย’ และอีกสารพัด เรือ่ งนีเ้ ราท�ำมาเพือ่ อยากให้คนรูส้ กึ สนุกไปกับหนังที่เขาเรียกว่าหนังอินดี้ ซึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดๆ อยู่ดีว่า หนังอินดีด้ ไู ม่รเู้ รือ่ ง แต่สำ� หรับเราหนังอินดีก้ ค็ อื หนังทุนต�ำ่ ไม่ได้หมายถึง แนวเนือ้ หาหนัง คนอาจจะมองแบบ Specific ว่าจะออกแนวศิลปะ หรือหนัง ทดลอง หรือหนังอาร์ต กลัวว่าจะไม่เล่าตามขนบ กลัวจะดูไม่รเู้ รือ่ ง ตอนเรา ท�ำหนังเรือ่ งนีเ้ ราอยากทดลอง แต่เราไม่อยากผลักคนออกไป เข้าไปแตะ ต้องหนังไม่ได้ Mary is Happy อยูร่ ะหว่างกลางคือเราได้ทดลองด้วย ส่วน คนดูกไ็ ด้ดไู ปด้วยแล้วรูส้ กึ ว่า หนังอะไรเนีย่ สนุกจัง เราอยากได้งานแบบนี้ มากกว่า นีค่ อื ความคาดหวัง

สนุกแต่ดูจบแล้วอาจจะไม่เข้าใจ นี่ยังเป็นสิ่งที่ ต้องการอยูห่ รือเปล่า นวพล: เรามองว่าไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ เหมือนกับเราอ่าน

อะไรท�ำให้คุณเลือกทวีตของ @marylony (แมรี่ มาโลนี) ทีเ่ ป็น Follower ของคุณมาท�ำเป็นหนัง

เขาให้ทนุ มาเท่าไหร่

ทวิตเตอร์คนอื่น เราไม่มีทางเข้าใจได้ทุกทวีตว่าคนทวีตมันสื่ออะไร เราก็ได้แต่ อ้อ...มันคงหมายถึงเรือ่ งนีส้ นิ ะ

ก็เขียนสิง่ ทีค่ ดิ ในหัว ต่างจากคนอืน่ ที่ Tweet ในสิง่ ทีเ่ ห็น เช่น แมรี่ ทวีตว่า ‘พรุง่ นีต้ อ้ งเร็วนะ’ เราไม่สามารถรูไ้ ด้เลยว่าท�ำไมพรุง่ นีม้ นั ต้องเร็ว จะเร็ว ไปไหน เด็กคนนี้จะทวีตความคิด ถ้าคนอื่นอาจจะบอกว่า ‘พรุ่งนี้ต้องไป เซ็นทรัล’ พอมันเขียนกว้างๆ มันท�ำให้เราตีความได้ง่ายในการท�ำงาน มันคล้ายกับเวลาเรารูจ้ กั กันผ่านทวิตเตอร์ เราก็จะมีภาพของคนคนนัน้ ในหัว จากการอ่านทวีต สมมติผมอ่านทวีตของคุณ เราก็รจู้ กั คุณผ่านทวีต มันก็จะ มีหน้าคุณหรือตัวคุณในเวอร์ชนั่ ของผม โลกเดีย๋ วนีค้ นเราติดต่อสือ่ สารผ่าน โซเชียลมากกว่าเจอหน้า เวลาอ่านหรือท�ำความรูจ้ กั ผ่านตัวหนังสือเราก็จะมี ภาพของคนคนนัน้ เป็นของเราเอง ถ้าเราไม่เคยเจอคุณมาก่อน เราก็จะไม่รวู้ า่ คนที่ใช้ชื่อ User ‘กานดา หน้ามึน’ ที่เราตามอ่านมันอยู่เนี่ย หน้ามันมึน ยังไงวะ (หัวเราะ) นิสยั คงประมาณนีม้ งั้ เพราะเขียนหนังสือแบบนี้ โดยรวม เราชอบ Concept แบบนีด้ ว้ ย ก็เลยเอาเรือ่ งของคนทีไ่ ม่รจู้ กั มาท�ำเป็นหนัง

งบประมาณเท่านี้ ถือว่าอยูใ่ นระดับทีร่ บั ได้ไหม

ตอนที่คุณขายไอเดียว่าจะเอาทวีตมาท�ำเป็นหนัง คนรอบข้างว่าอย่างไร

นวพล: Content ทีเ่ ขาเขียนทวีตมันแปลกจากเด็กคนอืน่ เวลาทีเ่ ขียนเขา

บอกเขาก่อนหรือเปล่าว่าจะเอาทวีตมาท�ำเป็นหนัง นวพล: เราบอกตอนทีท่ ำ� บทเสร็จแล้ว ถ้าเขาไม่ให้ขนึ้ มาจะยุง่ แต่ตอนที่

ขอ ผมส่งทีมงานไป เพราะว่าเราไม่อยากเจอเขา เราอยากรูจ้ กั เขาผ่านสิง่ ที่ เขาทวีตมากกว่า เกิดไปเห็นตัวจริงเขา ไปคุยกับเขา เราอาจได้รบั อิทธิพล ทีเ่ ป็นตัวจริงๆ ของเขา ซึง่ มันจะส่งผลกับการท�ำงานช่วงก�ำกับ เราไม่รจู้ กั เลย ดีกว่า มันจะได้มีความรู้สึก Pure จริงๆ การที่เราไม่เคยเจอ แมรี่ มาโลนี่ มาก่อน เราจะมีภาพของเขาแบบทีเ่ รานึก ซึง่ มันสดกว่ามากๆ

ทุนสร้างหนังเรือ่ งนีค้ ณ ุ ได้มายังไง

นวพล: ได้มาจากโครงการ Biennale College Cinema (ของเทศกาลหนัง

นานาชาติเวนิส ร่วมกับ Gucci) ผมน�ำ Concept ไปว่าจะเอาทวีตจากทวิตเตอร์ มาท�ำเป็นหนัง เขาก็สนใจเพราะว่ามันใหม่ ได้ยินแล้วอุทานได้ทันทีว่า อะไรนะ มันท�ำได้เหรอวะ เขาก็จะถามนัน่ ถามนี่ รีเช็กกลับไปกลับมา ว่ามัน จะท�ำออกมาได้จริงๆ ใช่ไหม เพราะมันใหม่จนเขาไม่แน่ใจ ให้เงินไปแล้ว มันจะไม่ลม่ ใช่ไหม มันไม่ใช่แค่เป็นไอเดียทีเ่ วิรค์ แค่หนังสัน้ 15 นาทีใช่ไหม

22 - 24 7

นวพล: 6 ล้านบาท ก็ราวๆ แสนห้าหมืน่ ยูโร นวพล: ก็ดคี รับ ถือว่าปกติ

ความยากของการเขียนบทหนังเรือ่ งนีค้ อื อะไร

นวพล: การท�ำให้ทงั้ 410 ทวีต เป็นเรือ่ งเดียวกันให้ได้ เราจะข้ามไม่ได้ แม้แต่ทวีตเดียว ต้องเล่าไปตามนัน้ เลย มันเป็นขัว้ ตรงข้ามของการเขียน บทหนังปกติทจี่ ะมีจงั หวะขึน้ -ลง มีจงั หวะจะโคน อันนีส้ นั้ ไปก็ยดื ได้ อันไหน ยาวไปก็ตัดให้สั้นลง โดยรวมคือเราก�ำหนดทิศทางได้ แต่หนังเรื่องนี้ เราก�ำหนดอะไรไม่ได้เลย เราเขียนตามชีวติ เขา เราเดินตามชีวติ จริงของเขา บางทีก็โดดไปโดดมาเหมือนคนเล่นทวีตทั่วๆ ไป สมมติก�ำลังทวีตเรื่อง เรียนอยู่ มองไปเห็นนกบินเป็นฝูงก็ทวีตว่า ‘เ_ี้ย นกบิน’ แล้วก็กลับมา ทวีตใหม่วา่ ‘เบือ่ จังเรียน’ ถ้าไม่อา่ นมาอย่างต่อเนือ่ งคงจะงงว่าอะไรของมึง (หัวเราะ) บางทีเราอ่านทวีตอันเดียวก็ไม่รเู้ รือ่ งด้วย ต้องอ่านไป 10 ทวีต ถึงจะ อ้อ! มันน่าจะอยูส่ ถานทีน่ เี้ พราะมันพูดอย่างนีไ้ ปก่อนหน้า เรารู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ท�ำออกมาตรงข้ามกับหนังปกติมากๆ และมันอาจจะมีคนไม่โอเค แต่เรารูส้ กึ ว่า ถ้าเกิดเราพยายามปรับให้เป็น ระเบียบเมือ่ ไหร่มนั ก็จะไม่เละ เมือ่ มันไม่เละ มันก็จะไม่ใช่ Concept ทีเ่ รา ตั้งใจแล้ว เลยต้องปล่อยให้เละ แต่เราต้องคิดว่าจะท�ำให้มันเละยังไง คนถึงจะ Enjoy กับมันได้ นีค่ อื โจทย์ ตัวเราเองถ่ายเองยังลุน้ อยูว่ า่ จะออก มายังไง จนตัดต่อเสร็จนัน่ แหละ ถึงเห็นภาพชัด

ก่อนจะตัดต่อเสร็จ คุณเห็นภาพ Mary is Happy ในหัวแบบไหน

นวพล: คล้ายกับที่เห็นในหนังเลย จริงๆ ตอนแรกจะให้มัน Extreme

กว่านี้ด้วย เราก�ำหนดด้วยซ�้ำว่าทุกๆ ซีนต้องยาวไม่เกินกี่วินาที มันต้อง สัน้ ให้หมดเลย แต่มาตัดต่อดูแล้วก็พบว่า อย่าเลย เพราะมันจะกลายเป็น อภิมหาโครตหนังทดลอง (หัวเราะ) ซึง่ เราไม่ตอ้ งการให้เป็นแบบนัน้ เรา อยากให้รสู้ กึ ว่าทวิตเตอร์เหมือนไดอารี มันมีความเป็นชีวติ ยังมีเรือ่ งด้วย

นวพล: ท�ำเรือ่ งนีแ้ ล้วเราก็รสู้ กึ ว่ามันต้องใจแข็ง จิตแข็งมากๆ เพราะว่า

มันจะมีคนบอกตลอดเวลาว่า What the fuck is this? มึงจะท�ำจริงๆ เหรอ มันจะเวิรค์ เหรอวะ มี Questions เต็มไปหมด มีแต่ความไม่แน่ใจ มีแต่ความ แบบ...มึงชัวร์แล้วใช่ไหม เราถึงบอกว่าเราต้องจิตแข็งมาก ทีจ่ ะต้องสูเ้ พือ่ งานตัวเอง บอกทุกคนไปว่าท�ำได้และมันจะสนุก เราจะท�ำให้สนุก ตอนที่ หนังมันจะออกมา เราพยายามทีจ่ ะไม่เรียกว่ามันคือภาพยนตร์สกั เท่าไหร่ และเราพยายามจะไม่บอกว่าหนังนีม้ เี นือ้ เรือ่ งอะไร เพราะจริงๆ แล้วมันไม่ ส�ำคัญเท่าคุณก�ำลังจะ Experience อะไรจากหนังเรือ่ งนี้ ฉะนัน้ มันเหมือนกับ ว่าน้องไม่ได้ถามหาเนือ้ เรือ่ ง เหมือนเราดูคลิป Fail Compilation คลิปทีม่ นั รวบรวมความล้มเหลว เราเห็นชือ่ คลิปแล้วก็กดดูเลย เพราะแค่อยากหัวเราะ ไม่ได้อยากรูว้ า่ ในคลิปนีม้ เี นือ้ เรือ่ งยังไง แต่กวู า่ ได้หวั เราะแน่ๆ คล้ายๆ กันเลย

ไม่บอกเรื่องย่อ ไม่ท�ำอะไรที่เหมือนหนังปกติ เพราะกลัวคนดูตดิ กรอบเดิมของหนัง

นวพล: ใช่ครับ ถ้าคนดูใช้กรอบเดิมแล้วถามว่านี่หนังอะไร เรื่องย่อว่า ด้วยอะไร มันจะเสร็จเลยเพราะว่าหนังเรือ่ งนีม้ นั ไม่สามารถเอากรอบเก่าที่ คุน้ เคยเข้าไปดูได้ แต่ในความเป็นจริงเราว่ามันมีคนเอากรอบเก่าเข้าไปดู หนังเรือ่ งนีอ้ ยูด่ นี นั่ แหละ ซึง่ ก็จะมีคนทีไ่ ด้กบั ไม่ได้ มันห้ามยาก อันนีก้ ต็ อ้ ง ยอมรับกันได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ราอยากน�ำเสนอออกมามันก็ยงั ควรเป็นแบบนีอ้ ยูด่ ี เพราะถ้าเราท�ำออกมาแบบติดกรอบเดิมๆ เราก็จะไม่ได้เดินตามหนังทีม่ นั ไร้กรอบ แต่เท่าทีเ่ ช็กดูฟดี แบ็คตอนนี้ น่าแปลกใจคือเด็กๆ ทีเ่ ข้าไปดูหนัง เขาเข้าใจและดูดว้ ยความรูส้ กึ Free Mind จนเราช็อคกับ Feedback ทีว่ า่ “พอนั่งรถกลับบ้านแล้วร้องไห้อ่ะพี่” เฮ้ย! ขนาดนี้เลยเหรอวะ (หัวเราะ) มันดีใจนะ สิง่ ทีเ่ ราคิดบางฉากทีเ่ ราท�ำลงไป หรือว่าอะไรทีเ่ ราท�ำลงไปมันน่า จะได้กบั คนดูนะ แต่วา่ สิง่ ทีเ่ ขาได้มนั กลับได้มากกว่านัน้ อีก เรารูส้ กึ ว่าเด็ก มันไม่ได้มกี รอบอะไรมากมายในการดูหนัง จริงๆ แล้วคนทีด่ หู นังทัว่ ๆ ไป ก็ไม่ได้มกี รอบในการดูหนังขนาดนัน้ คนทีม่ กี รอบคือพวกทีท่ ำ� หนังนีแ่ หละ


(หัวเราะ) กระทัง่ ตัวเราเองเวลาดูหนังก็ตอ้ งคิดตลอดเวลาว่า ไหนมึงจะสือ่ อะไร เรือ่ งนี้ Structure มันผิดนะ เราว่าคนดูหนังทัว่ ๆ ไปจะเป็นประเภท อะไรจะวิง่ มาข้างหน้าเราบ้าง แล้วมันตรึงเขาได้หรือเปล่า ถ้ามันจะไม่ได้ก็ เป็นเพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราสร้างขึน้ ไปมันตรึงเขาไม่ได้ ความสนใจของเราบางอัน มันไม่ใช่ ส�ำหรับคนดูทวั่ ไป ซึง่ เราก็เข้าใจได้ ถ้าคุณดูหนังเรือ่ งนีใ้ นความรูส้ กึ เดียวกับการขึน้ รถไฟเหาะ คุณขึน้ รถไฟเหาะแล้วรูส้ กึ ยังไงล่ะ ไม่มเี นือ้ เรือ่ งใช่ไหม แต่รวู้ า่ ขึน้ ไปแล้วจะรูส้ กึ ยังไง เวลาคนจะดูหนังจะคาดหวังกับเนือ้ เรือ่ ง หรือเรือ่ งย่อ เพราะว่ามันเป็นขนบ ปกติของหนัง แต่เวลาเราไปทะเลเราก็ไม่ได้คาดหวังเนื้อเรื่องอะไรนักนี่ เราก็แค่ไปนัง่ ทีท่ ะเล แล้วเราก็ดฟู า้ มองน�ำ้ ไป ทอดอารมณ์ไป

ในฐานะผูก้ ำ� กับคุณได้อะไรจาก Mary is Happy, Mary is Happy

นวพล: ในเชิงคนท�ำ นี่คือการฝึกเขียนบทขั้นมหาเทพของเราเลย (หัวเราะ) มันใช้ Skill ทุกอย่างทีม่ ี ใช้ความรูท้ กุ อย่างเพือ่ เอาตัวรอด เหมือน โดนถีบเข้าถ�้ำที่ถูกหินปิดปากถ�้ำแล้วหาทางออกเองให้ได้มันยากมาก (หัวเราะ) เราต้องตีความทุกทวีตให้ออกมาเป็นฉาก หรือเป็นวิธีการเล่า ทวีตนีเ้ ราจะใช้เสียงพากย์ แต่ให้เชือ่ มกับอีกทวีตนึงต้องท�ำยังไง มันต้องใช้ ทุกอย่างทีม่ มี าทุม่ ให้หนังเรือ่ งนีจ้ นหมด มันค่อนข้างยากมาก ดูเผินๆ อาจ เหมือนว่า ถ่ายอะไรก็ได้ แถๆ ไปให้เข้าเรื่อง แต่เอาเข้าจริงมันต้องรู้ว่า ตัวละครจะเดินจากตรงไหนไปตรงไหน เพือ่ อะไร ถ้าเดินๆ ไปแล้วสะดุดก็ตอ้ ง คัตแล้วถ่ายใหม่ ปล่อยไม่ได้ เพราะทุกการกระท�ำ ทุกช็อต มีเหตุผลรองรับ ปล่อยผ่านๆ ไม่ได้ ตลกมากคือว่าตอนเราถ่ายโปรเจกต์ Mary is Happy จบแล้วเราต้องไปท�ำหนังสั้นอีกชิ้นนึงความยาว 7 นาที เรารู้สึกเลยว่า ชีวติ ดีขนึ้ เพราะนัน่ เป็นหนังทีต่ งั้ กล้องนิง่ ๆ ถ่ายเป็นช็อตๆ ปกติ ถ่ายแล้วก็ รูส้ กึ แบบ โอ้ย...สบายเหลือเกิน ความรูส้ กึ มันต่างกันเลย เหมือนเราเพิง่ ผ่าน สงครามที่โหดร้ายมาแล้วมาเจอการยิงปืนงานวัด ที่ทำ� ไมมันง่ายอย่างนี้ ไม่ตอ้ งหลบอะไรเลย

ช่วงที่คุณไปฝึกเขียนบทที่ GTH คุณได้วิชาอะไร กลับมาบ้าง

นวพล: เยอะมากๆ GTH ท�ำให้เรารูว้ ธิ สี อื่ สารกับคนดูมากขึน้ และเข้าใจ ความ Mass กับ Indy มากขึน้ ส�ำหรับเราถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาล ตอนที่ เรามาอยู ่ ฝ ั ่ ง อิ น ดี้ เรามองไม่ เ ห็ น อะไรเท่ า ไหร่ ไม่ รู ้ ว ่ า อิ น ดี้ มั น ควร ประมาณไหนถึงเรียกว่าอินดี้ พอเรามาอยู่ฝั่งแมส มันก็เลยได้เห็นครบ ทัง้ สองฟาก เราบอกได้เลยว่างานสายแมสทีท่ ำ� อยูค่ อื อะไร และงานสายอินดี้ ที่เราท�ำอยู่ก็เข้าใจมากขึ้น เหมือนรู้วิธีกระโดดออกนอกกรอบว่าต้องท�ำ อย่างไรเพราะเราเจอกรอบแล้ว สิง่ ทีเ่ รียนรูต้ อ่ มาคือ ท�ำหนังให้แมสและดีมนั ยาก ไม่งา่ ยเลย กว่าที่ หนังเรือ่ งหนึง่ จะออกมา ต่อให้เป็นฮอลลีวดู้ มันก็ยาก ความรูส้ กึ ทีว่ า่ โอ้ย! หนังตลาดท�ำง่ายจังเลย เขียนอะไรก็ได้งา่ ยๆ มันไม่จริงเลย มันไม่มอี ะไรง่าย หรอกครับ

ยืนอยูท่ งั้ ฝัง่ Indy และฝัง่ Mass ท�ำให้คณ ุ สับสน บ้างไหม

นวพล: ไม่เลย เราต้องแยกโหมดว่าตอนนีเ้ ราท�ำอะไรอยู่ แรกๆ อาจสับสน ว่าสิง่ ทีท่ ำ� อยูม่ นั ตลาดหรืออินดี้ เมือ่ ท�ำไปนานเข้าประสบการณ์กส็ อนเราเอง ว่าอะไรเป็นอะไร หนังตลาดมีขอ้ จ�ำกัดคืออะไรบ้างเราจะรูไ้ ด้ แต่สำ� หรับเรา ข้อจ�ำกัดที่มีจะท�ำให้เราคิดว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงให้งานออกมาแล้วยัง สวยงามได้ดว้ ยข้อจ�ำกัดบางอย่างของมัน หนังอินดีก้ ม็ ขี อ้ จ�ำกัดนะ ไม่ถงึ ขัน้ ท�ำอะไรก็ได้ สมมติว่าเรามีเงินหนึ่งล้านบาทกับการถ่ายหนังสักเรื่อง First Prize • หนังเรือ่ งแรกที่ นวพล ได้รางวัลคือ 36 ซึง่ เขา ได้รางวัล New Currents Award ทีเ่ ทศกาลหนัง นานาชาติปซู าน ครัง้ ที่ 17

First Film Festival • นวพลไปงานเทศกาลหนังครัง้ แรกจากการส่ง หนังสารคดี เรือ่ ง Bangkok Tanks ไปทีโ่ ครงการ Berlin Talent Campus ซึง่ เป็นงานย่อยของ เทศกาลหนังนานาชาติเบอร์ลนิ

First Script • หนังเรือ่ งแรกทีน่ วพลมีสว่ นในการพัฒนาบท คือ รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ค่าย GTH ตอนแรกเขา เข้าไปฝึกงานในฐานะแผนกตัดต่อ แต่ไปๆ มาๆ ได้มาพัฒนาบทหนังแทน

ข้อจ�ำกัดมีแน่นอนคือเราไม่สามารถทีไ่ ปได้เกิน 3 Locations ด้วยงบเท่านี้ นีค่ อื ข้อจ�ำกัดของหนังอินดี้ เพียงแต่วา่ หนังอินดีไ้ ม่มขี อ้ จ�ำกัดตรงทีเ่ ราไม่ได้ ท�ำหนังเพื่อแสวงผลก�ำไร ก็เลยไม่ต้องกังวลมากว่าเราจะต้องห่วงจ�ำนวน คนดูมากแค่ไหน เราอาจจะ Extreme สุดขีดเลยก็ได้

ดูเหมือนท�ำหนังอินดี้ คือการสนองความต้องการ ของตัวเองล้วนๆ

นวพล: แล้วแต่คนครับ บางคนเขาก็มองเป็นงานศิลปะ ท�ำหนังอินดีม้ นั ก็เหมือนกับว่าคุณอยากมีกระเป๋าแบบแปลกๆ ที่ไม่มีขายในท้องตลาด ก็เลยต้องตัดกระเป๋าเองตามแบบทีต่ วั เองต้องการ แต่เผอิญว่าหนังมันคือ เป็นกระเป๋าทีใ่ ช้ทนุ ท�ำแพงสัดๆ ไง (หัวเราะ) ท�ำครัง้ หนึง่ ถ้าได้กำ� ไรคืนบ้างก็ดี ถ้าเอาไปปัม๊ ขายแล้วคนซือ้ อย่างน้อยครัง้ หน้าก็จะได้ทำ� อีก เรือ่ งนีแ้ ล้วแต่ คนจริงๆ มันพูดยาก แต่ละคนมีเป้าหมายต่างกัน เราคงไม่สามารถเรียกร้อง ให้คนทุกคนมาชอบหนังอาร์ตได้ เพราะว่าหนังอาร์ตยังไงก็เล็กกว่าหนัง Main Stream ทัว่ โลกก็เป็นแบบนี้ คนดูหนังอาร์ตมันไม่ใช่ใครก็ได้ หนังอาร์ต ก็เหมือนอ่านหนังสือวิชาการนิดๆ อยูท่ วี่ ธิ กี ารพูด วิธกี ารน�ำเสนอมากกว่า เหมือนเราเดินเข้ามาหาแซมแล้วเราบอกว่า “แซม...ชีวติ คนเรานีม่ นั อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเนอะ” กับอีกแบบเราเดินไปบอกแซมว่า “เฮ้ย...วันนีแ้ ม่งเจอ ข่าวคนเดินอยูด่ ๆี แม่งมีปกี เครือ่ งบินหล่นมาทับหัวอ่ะ” เราต้องการจะพูด เรือ่ งเดียวกัน คือชีวติ มันไม่แน่นอนนะ แต่มนั อยูท่ วี่ า่ ใครจะสนใจการน�ำเสนอ แบบไหน ซึ่งคนทั่วๆ ไปจะสนใจสิ่งที่มันมี Story มากกว่านิดหนึ่ง หนัง ฮอลลีวดู้ เลยต้องมี Story เล่าเป็นขัน้ เป็นตอนกว่า เราว่าทุกวิถไี ม่มอี ะไรทีด่ ไี ปกว่ากัน แค่รสู้ กึ ว่าทุกคนก็มหี น้าทีต่ า่ งกัน คนท�ำหนังทดลองเขาก็มหี น้าทีข่ องเขา ถามว่าทุกวันนีเ้ ทคนิคบางอันทีใ่ ช้กนั ในหนังฮอลลีวู้ดก็มาจากหนังทดลองนะ เราจะไม่พูดว่า “พวกพี่แม่ง ท�ำห่าอะไรวะ ทดลองอะไร” พูดอย่างนัน้ ไม่ได้เลย ต้องขอบคุณเขาด้วยซ�ำ้ ทีท่ ดลองท�ำ บางอย่างเหมือนเขาต้องไปเสีย่ งตายก่อน ใครจะอยากท�ำหนัง ทีค่ นไม่สนใจ ดังนัน้ คนทีก่ ล้าท�ำนีเ่ ราต้องบูชาเขามาก เราคิดว่าการท�ำหนัง ก็คืองานศิลปะที่มีตัวเองเข้าไปครึ่งหนึ่ง ต่อให้เราต้องวาดภาพเขาดิน เราก็ยงั อยากวาดภาพเขาดินทีเ่ ป็นแบบของเราอยูด่ ี ไม่มใี ครอยากท�ำตามสัง่ อะไรขนาดนัน้

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเรียนรู้อะไรไปกับการ ท�ำหนังและการเขียนบทหนังบ้าง

นวพล: เราว่ามันเป็นอาชีพทีท่ �ำให้เรารูส้ กึ ว่ามันใกล้กบั ชีวติ มาก มันใกล้ กับชีวติ จริงของมนุษย์เราสุดๆ เลย การท�ำหนังเป็นเหมือนกับวิชาพระพุทธศาสนา ที่สอนให้เรารู้จักปล่อยวาง อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ท�ำหนังคุณจะต้องเจอความทุกข์ 10 ครั้งต่อวันเลยละ เวลาออกไปถ่าย เชือ่ เถอะมันต้องมี ฝนจะตกแล้วท�ำไงดีพี่ แสงหมดท�ำไงดีพี่ ไอ้นหี่ าไม่ได้ ท�ำไงดีพี่ ที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายท�ำยังไงดี มันมีแต่ความไม่พึงใจ มันไม่มีอะไร เป็นแบบที่เราคิดเลย วิธีเดียวที่มันจะแก้ได้คือไม่ต้องโวยวายว่าท�ำไม สิ่งร้ายๆ ถึงเกิดขึ้นกับเรา แค่ค่อยๆ คิดหาวิธีการดีๆ ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ เหมือนกับชีวติ เรา มันมีปญ ั หาอยูต่ ลอดเวลามาให้เราแก้อยูแ่ ล้ว แม่ไม่สบาย ทะเลาะกับเพือ่ น เข้าใจผิดกับเจ้านาย ฯลฯ การท�ำหนังมันท�ำให้เราเตือน ตัวเองว่า มึงอย่ามา Emotional มาก เพราะมันไม่ได้ชว่ ยแก้ปญ ั หา ไม่ตอ้ ง ฟูมฟาย ร้องไห้ไม่ชว่ ยอะไร มึงคิดเลยดีกว่าว่ามึงจะเอาไง โวยวายก็ไม่ชว่ ย อะไร ด่าคนอื่นก็ไม่ช่วยอะไร ถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปด่า (หัวเราะ) พอปัญหามาก็แค่คดิ เดีย๋ วนีว้ า่ จะแก้ปญ ั หายังไง สิง่ หนึง่ ทีเ่ รารูส้ กึ คือ ทุกอย่างมันมีทางออก ดีหรือไม่ดมี นั ก็มที างออก เราจะไม่ติดอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตแน่ๆ สุดท้ายมันต้องเลือกซ้ายหรือขวา ให้เราได้เสีย่ ง ทางทีด่ ที สี่ ดุ มันมีอยูแ่ ล้ว แต่บางทีเราไม่รวู้ า่ อันไหนมันดีทสี่ ดุ ถ้าเราเลือกขวาแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมา ส�ำหรับเราๆ ชอบ Mary is Happy มากๆ เพราะว่าระหว่างทีท่ �ำ เรารูส้ กึ ว่ามันเหมือนเส้นขนาน ไปกับชีวิตเรา อาจจะด้วยสิ่งที่เราท�ำคือการเดินตามชีวิตของแมรี่จริงๆ ที่ต้องเจอเรื่องของเยอะแยะ ข้ามก็ข้ามไม่ได้ เราก็จะเจอความรู้สึกที่ว่า นี่มึงเขียนอะไรมาวะ มึงเขียนอย่างนี้แล้วกูจะถ่ายยังไง (หัวเราะ) แต่กูก็ ต้องถ่ายในเมื่อมึงเขียนมาแล้วนี่ นี่แหละชีวิตจริง เจออุปสรรคอะไรเราก็ ต้องเดินหน้าต่อไป ยูเทิรน์ ไม่ได้ ส�ำหรับเรามันเป็นหนังทีเ่ ป็นแบบพูดถึง ชีวติ ได้ดี ถ้าพูดรวมๆ มันคือพระพุทธศาสนาส�ำหรับเรา ผมว่าโลกมันมีอยู่ แค่ไม่กี่เรื่องหรอกที่จะท�ำให้เราเป็นทุกข์ได้หรือมีความสุขได้ หนังเรื่องนี้ สอนผมแบบนีเ้ ลย

เท่าที่ตามงานของคุณมา ทั้งงานเขียนและหนัง เราเห็นความขีเ้ ล่น กวนตีนแฝงอยู่ ชีวติ จริงคุณเป็น คนแบบนีไ้ หม

นวพล: ตอบยาก ต้องไปถามคนอื่น (หัวเราะ) จริงๆ เรา Serious นะ เราว่าเราเป็นคนซีเรียสทีจ่ กุ จิกด้วย ถึงเราจะซีเรียสแต่เราค่อนข้าง Make Sense ประมาณหนึง่ เข้าใจโลกว่า ไม่ได้กค็ อื ไม่ได้ เออ...มันถึงลิมติ แล้ว จะไม่ดนั ทุรงั หากอยูใ่ นกองถ่ายแล้วเจออะไรทีม่ นั ท�ำให้กองถ่ายไปต่อไม่ได้ ก็รบี แก้เท่าทีจ่ ะท�ำได้ดกี ว่า อย่างมากเราก็แค่รสู้ กึ แบบ ‘ท�ำไมไม่เตรียมกัน ให้ดกี ว่านีว้ ะ’ ‘ท�ำไมเราไม่เอาอันนีก้ อ่ นวะ’ ‘ท�ำไมเราไม่คดิ ถึงอันนีก้ อ่ นวะ

จะได้ไม่ตอ้ งมาเจออันนี’้ อะไรอย่างนี้ บ่นไปก็เท่านัน้ สุดท้ายแล้วก็ท�ำอะไร ไม่ได้ แล้วก็ลองหาวิธแี ก้กนั ไป ยิง่ ท�ำ Mary is Happy ก็รเู้ ลยว่าหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นหนังยาวทีเ่ ราต้องถ่าย ให้ดสู นุก ให้ดตู ลก เราเพิง่ รูว้ า่ ท�ำหนังตลกเครียด...หาย (หัวเราะ) เพราะความ ตลกมันเป็นเรื่องของจังหวะ มันต้องเป๊ะมาก บางอันพลาดไปวินาทีเดียว ก็ไม่ได้แล้ว มันเป็นเรือ่ งทีจ่ กุ จิก ทุกอย่างต้องพอดี พวกพีๆ่ ทีท่ ำ� หนังตลก จะรูเ้ ลยว่าหนังตลกมันต้องอาศัยจังหวะมากๆ มันเลยค่อนข้างจะซีเรียสในแง่ คนท�ำ ถ้าไม่พอดี ขาดหรือเกินมันจะไม่ตลกทันที แล้วพอไม่ตลกทุกอย่าง ทีต่ งั้ ใจมันจะ Missed ไปเลย สิง่ ทีค่ นท�ำหนังตลกแล้วยอมไม่ได้จริงๆ คือ มุกที่ (กู) นึกมาแล้วคนดูไม่ขำ� คนท�ำก็คงรูส้ กึ อืม...จบแล้วสินะ (หัวเราะ) เราท�ำหนังเรือ่ งนีเ้ ราไม่ได้คดิ ว่ามันตลกขนาดนัน้ แต่เราพยายามปรับให้ เข้ากับคนดู เพราะหนังเรือ่ งนีค้ อื ของแปลก เดีย๋ วเขาจะรับไม่ได้

นอกเหนือจากหนัง สิง่ ทีเ่ ราสนใจคือนักแสดงของ คุ ณ เล่ น ได้ เ ป็ น ธรรมชาติ ม ากๆ คุ ณ มี วิ ธี เ ลื อ ก นักแสดงยังไง

นวพล: เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่า เราจะเอาอะไร มันเป็นเรือ่ งวิธกี าร สื่อสารให้ตรงกันมากกว่า แต่ผมว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะในการ เลือกนักแสดงที่ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ สมมติว่า ถ้าเราเลือกนักแสดงที่ ไม่ใช่มอื อาชีพเค้าจะเล่นได้ไม่ทกุ เบอร์ เขาอาจจะเล่นเบอร์ 1 กับเบอร์ 5 ได้ แต่บางครัง้ เราจะขอให้เล่นแค่เบอร์ 3 พอ เพราะเบอร์ 5 เยอะไป แต่นกั แสดง มืออาชีพจะท�ำให้เราได้ โดยรวมแล้วเราก็อยากได้ความเป็นธรรมชาติ มันจึงต้อง Brief เขาดีๆ ถ้าใช่มนั จะเจอเอง

นับตัง้ แต่วนั ทีค่ นรูจ้ กั นวพล จนถึงวันนีค้ ดิ ว่าความ ส�ำเร็จทีไ่ ด้อยูใ่ นระดับไหน นวพล: พูดจริงๆ ว่าเรารูส้ กึ เหมือนเราเพิง่ เริม่ ทีผ่ า่ นมาเหมือนเราเรียน

หนังสือ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ดี เพราะรู้สึกว่าเรา เพิง่ เริม่ เพิง่ ท�ำหนังได้สองเรือ่ งเท่านัน้ มันต้องมีอะไรทีท่ ำ� ให้เราต้องเรียนรูอ้ กี เยอะ ว่าเราจะท�ำยังไงถึงจะดีกว่าเรือ่ งทีแ่ ล้ว ท�ำยังไงจะไม่ให้เกิดปัญหานีอ้ กี ผมยังต้องศึกษาเรียนรูไ้ ป เราไม่คดิ มากเลยถ้าเกิดเราท�ำ Mary is Happy แล้ว คนจะชอบหรือจะไม่ชอบ แต่เราอยากฟีดแบ็คเยอะๆ มากกว่า เพือ่ เก็บไว้ ปรับปรุงงานต่อๆ ไป บาง Comment ทีต่ เิ รากลับมาเราก็เห็นด้วย เราก็ไม่ ท�ำอีก หรือบางทีเราอ่านแล้วเรารูส้ กึ ว่านีค่ อื ความตัง้ ใจ เราจ�ำเป็นต้องปล่อย ถึงคนจะไม่ชอบก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เราตั้งใจ มันก็เหมือนกับ คุณคิดจะท�ำหนังเล่าเรื่องช้าๆ แน่นอนสิ่งที่คุณจะโดนกลับมาแน่ๆ คือ คนหลับ (หัวเราะ) มันปกติมากอยู่แล้ว แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลับกับ หนังช้าๆ เหมือนกัน บางคนดู Transformer ก็หลับเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ยิงกันอยูไ่ ด้ กูกไ็ ม่ไหวเหมือนกันนะ อย่างนีม้ นั ก็แล้วแต่ ชีวติ ตอนนีร้ สู้ กึ ว่า มันก�ำลังดี ตรงทีว่ า่ เราน่าจะได้ทำ� อะไรสนุกๆ ต่อไป ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่ ได้รสู้ กึ ว่าเราสุดยอดแล้ว โอ้โห...เราแม่งท�ำได้หมดเลย เรารูส้ กึ ว่าก็ไม่ตอ้ ง ไปเซตอะไรมันมาก ก็ทำ� ไปตามจังหวะและท�ำให้ดี ท�ำทุกงานให้ดี ก็แค่นนั้ ถ้าเราคิดว่าประสบความส�ำเร็จ มันจบเลย มันไม่สนุกทันทีและ มันก็เกร็ง จะเกิดความรูส้ กึ ว่า คราวหน้ากูพลาดไม่ได้เหรอวะ ในความเป็นจริง แน่นอนว่าคนเรามันเป๊ะทุกอย่างไม่ได้ บางทีที่ทุกอย่างมันพอเหมาะ พอเจาะ ทุกอย่างออกมาแบบ Perfect ก็ดีไป แต่โดยปกติไม่มีอะไรที่ ร้อยเปอร์เซ็นทุกครัง้ ก็ตอ้ งเผือ่ ใจไว้บา้ ง ถ้าเกิดเราบอกว่าเราประสบความส�ำเร็จ เราจะเกร็งมากเลย I am a successful man ทุกคนจะจับตามองเราแบบนัน้ พร้อมความคาดหวัง ทันที เรารูส้ กึ ดีใจในฐานะของคนทีไ่ ม่ได้ประสบความส�ำเร็จ (หัวเราะ) คือ ถ้ามีคนมาบอกว่าหนังเหีย้ อะไรไม่เห็นดีเลย มีคนมาด่าอย่างนีบ้ า้ ง เราก็แบบ เออ...ขอบคุณมากทีพ่ ดู ตรงๆ ครัง้ หน้าจะท�ำให้มนั ดีขนึ้ แล้วกันนะ (หัวเราะ) ตรงกันข้าม ถ้าเกิดรู้สึกว่าเราประสบความส�ำเร็จ เวลาใครมาด่าหนังเรา ปฏิกริยาจะต่างกันออกไปเป็นแบบ ข้อดีทสี่ ดุ ของความทีเ่ ราไม่คดิ ว่าตัวเอง ประสบความส�ำเร็จคือ ถ้ามีใครมาติเราก็จะมองตัวเองว่า เออ..กูอาจจะท�ำ ไม่เก่งก็ได้นะ ถ้ากูเก่งพวกมึงคงชอบกันทุกคนแล้วแหละ

คุณมี EGO ไหม

นวพล: เราว่าทุกคนมันต้องมี ง่ายๆ เลย แค่เรา Protect งานตัวเอง มันก็คอื Ego เพียงแต่วา่ เราไม่ได้เอาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ หรือในทางทีเ่ ยอะไปกว่านี้ มันต้องมีไว้บ้างเพื่อปกป้องตัวเอง หรือปกป้องงานของตัวเอง ถ้าเราเป็น คนอะไรก็ได้ ใครว่าอะไรก็เดีย๋ วจะเปลีย่ นให้นะ ตัวตนเราจะเป๋ไปเลย สิง่ ที่ เห็นอยูใ่ นหนัง หรือในงานของเราทีม่ นั ปรากฏอยู่ เราก็ตอ้ งสูเ้ หมือนกันนะ อาจจะต้องบอกเหตุผลและขอร้องว่าถ่ายเถอะยังได้อยู่ จะบอกว่าไม่มี Ego เลย ก็คงไม่ใช่ ไม่อย่างนัน้ อาจจะต้องท�ำงานอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ Ego จะสบายใจกว่า อย่างเช่น งานเย็บผ้าก็อาจจะมี Ego ของคนเย็บผ้าก็ได้นะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ เหมือนกันว่าอาชีพไหนไม่ตอ้ งใช้ Ego เราคิดว่าเรามี Ego แต่พยายามใช้ เท่าทีจ่ ำ� เป็น แสดงในสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าสมควร

24 7 - 23


วงการหนังอิสระของไทยสถานการณ์ตอนนี้เป็น อย่างไร

นวพล: คิดว่ามันถึงจุดเปลีย่ นแล้วเมือ่ ประมาณปีกอ่ น ตอนที่ ‘36’ และ ‘แต่เพียงผูเ้ ดียว’ (คงเดช จาตุรนั ต์รศั มี) เข้าโรงฉายเรามีความรูส้ กึ ว่าจังหวะ การเข้าฉายมันมาพร้อมกันพอดี แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนในวันนี้คือ คนท� ำ หนั ง อิ น ดี้ พ ยายามจะเข้ า หาคนดู ม ากขึ้ น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ดี เพราะในอดีตหนังอินดีอ้ ยูห่ า่ งคนดูมานานมาก

ยุคนีเ้ อือ้ อะไรให้คนท�ำหนังอิสระบ้างไหม

นวพล: เราอยากท�ำหนังแล้วให้คนดูอยูแ่ ล้ว เราถึงตัดสินใจท�ำ 36 เหมือน ปีกอ่ น โดยมีความรูส้ กึ ว่า กูไม่สง่ หนังไปเทศกาลอะไรแล้ว เราอยากให้คนดู หนังเรา อย่างนัน้ ก็ทำ� หนังแล้วฉายแม่งเลย จบ ง่ายๆ เราอยากให้คนมาดู ไม่มเี หตุผลอืน่ เลยนอกจากนี้ เราอยากให้คนมาดูมาก แต่จะไปอินดีบ้ อกว่า จะฉายทีส่ มุทรปราการ ใครอยากมาดูกม็ านะ ซึง่ ในความคิดเราคืออกูไม่ไป ไกลฉิบหาย (หัวเราะ) เราก็คดิ ว่าอยากจะฉายทีค่ นมาดูงา่ ยๆ แบบว่าถวาย สุดชีวติ อยากให้มาดูหนัง ก็เลือกห้องประชุมในหอศิลป์ทสี่ ยามเล็กๆ ก็ได้ ขอให้คนมาง่ายๆ จะได้มาดูหนังเรา ฉายในโรงเล็กๆ ก็ได้ ดีกว่าไม่ได้ฉาย

“ถ้าคนดูชอบเยอะ พูดเชียร์ปากต่อปาก ว่าหนังดี มันก็อาจ กลายเป็นหนังดีได้ ทว่าในขณะเดียวกัน ถ้าตัวเราเองไม่ชอบ มันก็เป็นหนังไม่ดี ส�ำหรับตัวเราอยู่ดี”

ถ้ามองภาพกว้าง วงการหนังไทยเป็นอย่างไรใน สายตาของคุณทีอ่ ยูร่ ะหว่างโลกฝัง่ Mass และ Indy

นวพล: (นิง่ คิด) มันค่อนข้างจะพูดยากนิดหนึง่ เอาจริงๆ เราไม่คอ่ ยติด

อะไรมาก รูส้ กึ ว่ามันเป็นไปตามครรลอง เราจะไม่บน่ ว่า อะไรวะแม่งมีแต่ หนังผี หนังตลก แต่เรารูส้ กึ ว่าก็ความสนใจของคนในบ้านเรามันก็ผกี บั ตลก อยู่แล้ว มันคือรากของเรา แต่เอาเข้าจริงๆ คนดูพร้อมที่จะรับของใหม่ ถ้ามีทางให้เขาเลือก ไม่อย่างนัน้ Mary is happy ไม่มคี นดูแน่นอน ซึง่ ก็ เป็นเรื่องที่เราประหลาดใจมาก คนดูตื่นเต้นกับการไม่รู้เรื่องย่อ กูไม่รู้ว่า มันเป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับอะไร กูไม่รอู้ ะไรทัง้ นัน้ แต่กจู ะไปดู มันแปลกส�ำหรับ เขามาก แสดงว่าถ้าตั้งใจท�ำดีๆ เราว่ามันมีทาง เราก็จะได้หนังที่ใหม่ ส่วนคนดูกส็ นุกทีจ่ ะได้ดอู ะไรใหม่ๆ

คนท�ำหนังอิสระใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างไร

นวพล: ต้องท�ำอย่างอืน่ ด้วยครับ เราว่าเป็นกันทุกคนทั่วโลกเลย ไม่ใช่

ประเทศไทยอย่างเดียว ผูก้ ำ� กับหนังอินดีท้ กุ คนเขาก็ตอ้ งท�ำงานอย่างอืน่ ด้วย อย่างเรายังมีความเกีย่ วข้องกับงาน Mass ประมาณหนึง่ ก็ยงั พอคลานๆ ไปได้ ถ้าเกิดอยากจะท�ำหนังอินดี้อย่างเดียว ไม่ท�ำงานอะไรเลยเราว่ายาก ยกเว้นทีบ่ า้ นมีธรุ กิจพริกไทย หรืออะไรอย่างนีก้ น็ า่ จะช่วยได้ (หัวเราะ)

ในมุมมองของคุณหนังดีมันเป็นอย่างไร 36 หรือ Marry is Happy, Mary is Happy ใช่หนังดีหรือยัง

ในฐานะผูก้ ำ� กับ คิดว่าชือ่ ของ นวพล พีคมากทีส่ ดุ ช่วงไหน นวพล: คิดว่าน่าจะวันแรกทีฉ่ าย Mary is happy เราไปโรงหนัง House RCA

วันแรกถึงกับอุทานว่า ‘เ_ีย้ ’ เพราะคนเยอะมาก (หัวเราะ) ตอนไปเชียงใหม่ เราก็ตกใจมาก เราไปขายเสื้อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากตอนแรก คนกระจายยืนตามจุดต่างๆ สักพักได้เวลาขายเราโผล่ไป จากคนที่ยืนๆ กระจายตามจุดต่างๆ แล้วพอเขาเห็นเราก็กรูเข้ามา เราก็แบบ เออ...แม่ง ขนาดนีเ้ ลยเหรอวะ รูส้ กึ ดีทมี่ คี นรูจ้ กั เรามากขึน้ เพียงแต่เรารูส้ กึ ว่ามันก็แค่ ช่วงนี้ ช่วงทีไ่ ด้ลงหนังสือเยอะหน่อยแค่นนั้ เอง แล้วเดีย๋ วมันก็จะผ่านไป

เพราะอะไร คนถึงรูจ้ กั คุณมากขึน้

นวพล: Mary is happy นีแ่ หละ เราคิดว่ามันเป็นเรือ่ งแรกทีอ่ อกสือ่ แบบ

มหากาฬมากๆ ตัวหนังเองก็เริม่ เป็นกระแส คนรูจ้ กั คนพูดถึงตัง้ แต่ Teaser ตัวแรกช่วงเดือนตุลาคมทีเ่ ราปล่อยออกไป สือ่ ต่างๆ ทีเ่ ห็นก็นดั สัมภาษณ์เรา ช่วงหนังเข้าก็มี Teaser ตัวต่อๆ มา พร้อมกับสื่อนัดสัมภาษณ์ บางครั้ง นัดสัมภาษณ์ 3 วันติดเลย ซึง่ มันไม่เคยเกิดขึน้ กับเรา ความรูส้ กึ ก็เลยแบบ โห! แม่งไปสุดจริงๆ ว่ะ ส�ำหรับเรานะ แต่ถา้ เทียบกับพีโ่ ต้ง (บรรจง ปิสญ ั ธนะกูล) เราคงเป็นแค่อณูความส�ำเร็จหนึง่ ของเขา แต่วา่ เราคิดในแง่ทวี่ า่ เราท�ำกันเอง ได้กภ็ มู ใิ จแล้ว สือ่ ให้ความสนใจ มีคนทวีตเข้ามาหาทุกวัน

เป็นผูก้ ำ� กับทีไ่ ด้กล่องมาก็เยอะ การขอทุนท�ำหนัง ง่ายขึน้ ไหม

นวพล: มันก็ไม่ใช่ง่ายดายขนาดนั้น และเราเชื่อว่าขนาดระดับพี่เจ้ย (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล) ก็ตอ้ งหาทุนเองเหมือนกัน พีผ่ กู้ �ำกับฝีมอื เทพๆ ทุกคนต้องหาทุนเองเหมือนกัน ต่อให้ได้รางวัลอะไรก็ตาม รางวัลบางอย่าง ก็เป็นเรื่องของปีที่แล้ว ความสนใจของเราต่อตัวคนอื่นมันก็จบที่ปีที่แล้ว 24 - 24 7

เส้นแบ่งระหว่างหนัง Mass กับ หนัง Indy คืออะไร

นวพล: มันระบุไม่ได้เลย จะดีหรือไม่ดีอยู่แค่ทุกคนพึงพอใจกับมัน ถ้าคนดูชอบเยอะ พูดเชียร์ปากต่อปากว่าหนังดี มันก็อาจกลายเป็นหนังดีได้ ทว่าในขณะเดียวกัน สุดท้ายถ้าตัวเราเองไม่ชอบมันก็เป็นหนังไม่ดสี ำ� หรับ ตัวเราอยูด่ ี แล้วมันก็เหนือ่ ยทีจ่ ะไปเถียงว่าหนังดีหรือไม่ดี ใครอยากชอบอะไร ก็ชอบไป บอกว่าดีกด็ ไี ป Oscar บอกว่าดีกด็ ไี ป แต่กกู อ็ าจจะไม่ชอบหนัง เรื่องนั้นอยู่ดี หรือบางทีออสการ์ให้เรื่องนี้ตกรอบ แต่กูว่าอันนี้แม่งดีสัดๆ ท�ำไมมึงไม่เอาเข้ารอบไปวะ

แค่นนั้ เองเหรอ

ความสนุ ก ที่ ค ้ น พบในการท� ำ หนั ง นอกกระแส คืออะไร

เหมือนกัน ยกเว้นพีเ่ จ้ยทีไ่ ด้คานส์ เกียรติประวัตนิ กี้ จ็ ะอยูต่ ลอดไป แค่ถา้ เป็น รางวัลทีเ่ ราได้ เชือ่ เถอะว่าเดีย๋ วสักพักคนก็ลมื แล้ว แต่มนั ก็เป็นโปรไฟล์ทดี่ ี ส�ำหรับช่วยเสริมในการขอทุนได้นะ แต่ไม่ได้เป็นยันต์ที่รับประกันว่า เราจะได้ทนุ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ

นวพล: ทีม่ าของทุนสร้างครับ...จบ

นวพล: ใช่ คนดูเข้าใจผิดว่าหนังอินดีต้ อ้ งดูทบี่ ท ไม่จริงเสมอไป งบต่างหาก ที่ก�ำหนดตัวหนัง เพราะว่าเราก็เรียก Little Miss Sunshine ว่าเป็นหนัง อเมริกนั อินดีน้ ะ เพราะใช้งบ 8 ล้านดอลลาร์ ยิง่ ถ้าเราเอางบสร้าง Little Miss Sunshine ไปเทียบกับ Transformer มันน้อยกว่า 10 เท่าเลย เทียบกับ บ้านเรา สมมติหนังหนึง่ เรือ่ งทุนสร้างเฉลีย่ 15 ล้านบาท หนังอินดีบ้ า้ นเราจะ ใช้เงินราวๆ 5 ล้านบาท และในแง่เนือ้ เรือ่ ง Little Miss Sunshine ก็ดไู ม่ยาก หรือ Juno ดูยากไหม ก็เปล่า มันก็ไม่ได้ดูยาก หนังสองเรื่องนี้ก็มีค่าย เพียงแต่ว่างบน้อยกว่าหนังปกติ การถ่ายท�ำเลยจ�ำกัด และต่างจากหนัง ทุนหนา จนเข้าข่ายเป็นหนังอินดี้

นวพล: ได้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ราคิดหมดเลย และไม่ตอ้ งเครียดในแง่ทวี่ า่ หนังต้องท�ำ เงินมากแค่ไหน หรือมีขอ้ จ�ำกัดมาบีบรัดอะไรให้มากมาย ทีส่ ำ� คัญมันใช้ตงั ค์ น้อยกว่า และก็มคี วามเครียดน้อยกว่า เพราะการท�ำหนังใหญ่ใช้ทนุ เยอะ

แล้วตัวคุณนิยามหนังอิสระไว้วา่ อย่างไร

นวพล: เราจะ Happy มาก ถ้าคืนนัน้ เรานอนหลับ เราเป็นคนชอบนอน

นวพล: เป็นหนังใช้ทนุ นอกระบบแค่นนั้ เอง หรือถ้าให้เทียบ สมมติถา้ คุณ

ไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยทุนตัวเอง คุณไม่เทีย่ วตามไกด์บกุ๊ แต่คณ ุ ก็เทีย่ วตามที่ ที่อยากไปเลย เพราะกูชอบ ถ้าชอบกันดั้มก็จะอยู่ที่อากิบะทั้งวันเลยก็ได้ เหมือนกัน สมมติเราใช้ทุนท�ำหนังตัวเอง ความรู้สึกของเราก็คือกูไม่สน แล้วโว้ย กูจะท�ำในสิง่ ทีก่ อู ยากท�ำ เพราะมันเป็นเงินกูนคี่ รับ ใครจะว่ากูละ่ (หัวเราะ) เพราะเราเป็นนายทุนเอง เวลาท�ำงานออกมามันก็มกั จะเป็นหนัง ทีม่ นั ไม่ได้ปกติ

แล้วความสุขทีไ่ ด้ดหู นังนอกกระแสล่ะ

นวพล: มันเหมือนได้เทีย่ วในทีท่ ไี่ ม่เคยไป เหมือนเราไปญีป่ นุ่ เราก็ไม่ได้

ไป Tokyo Tower เราอาจจะไปย่านค้าผักทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่ ทีม่ นั มีอะไร สวยงามทีเ่ ราไม่เคยเห็นก็ได้ แต่บางทีเราไปถึงแล้วก็อาจไม่เจออะไรเลยก็ได้

ทุกวันนีม้ อี ะไรที่ นวพล is happy บ้างไหม

ไม่หลับ เป็นเพราะว่าเราชอบคิด ไม่ได้เครียดชีวติ นะ แต่เป็นคนประเภท คิดไปเรื่อยไม่ยอมนอน มันเป็นปัญหามาก เรารู้สึกว่าวันไหนที่นอนแล้ว ไม่คิดอะไรหลับไปเลยจะดีมาก ไม่ใช่ตายนะ (หัวเราะ) แสดงว่าวันนั้น เราโล่ง มันรูส้ กึ สบายใจได้ทนั ที นีอ่ าจจะเป็นความฝันสูงสุดของคนอายุ 30 ก็ได้ (หัวเราะ) คือกูไม่มคี วามฝันอันสูงสุดขนาดนัน้ เลยเหรอ เอาแค่วนั นี้ นอนหลับ ตืน่ มาแล้วไม่งว่ งก็โอเคแล้วนะ


H e a lt h Text : Dr.K

5 วิธดี ูแลตัวเอง ของคนนอนดึก ใกล้ปใี หม่แล้ว หลายคน ทีน่ อนดึกเป็นประจ�ำอาจจะตัง้ กฎ กับตัวเองว่า ปีหน้าฉันจะนอนให้เร็วขึน้ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี แต่ถา้ ท�ำไม่ได้ละ่ เราจะท�ำอย่างไรดี ปล่อยเลยตามเลยไปคงไม่ดแี น่

ผูห้ ญิง อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ทีน่ อนน้อยกว่า 5 ชัว่ โมง มีความเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

อันทีจ่ ริงแล้ว การนอนดึกไม่ใช่เรือ่ งทีด่ แี น่นอน เพราะการนอนของคนเรา ก็ไม่ตา่ งอะไรกับการชาร์จแบตฯ ให้รา่ งกาย (ก็แหม...โทรศัพท์ยงั ต้องชาร์จไฟ และคนเราจะไม่ชาร์จไฟให้ร่างกายบ้างเลยเหรอ) เราเลยมีวิธีการดูแล ตัวเองสัน้ ๆ ง่ายๆ ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งนอนดึกเป็นประจ�ำ และถ้าคิดว่าอยาก ตัง้ เป้าปีหน้าให้สำ� เร็จ ก็ควรจะมีวธิ ดี แู ลตัวเองกันหน่อย

1

ง่วงก็นอนเลย : ทันทีที่ร่างกายรู้สึกง่วง แต่อยากจะเล่นเฟซต่อ ขอร้องว่าอย่าฝืน แนะน�ำว่าให้นอนเลย ทีส่ ำ� คัญควรจะนอนให้ได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน เพราะเป็นจ�ำนวนเวลาที่ร่างกายได้รับการพักผ่อน อย่างพอเหมาะ

คนทีน่ อนน้อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อคืน เฉลีย่ แล้ว 47% มีโอกาสเกิดมะเร็งลำ�ไส้ มากกว่าคนทีน่ อนหลับ อย่างน้อย 7 ชัว่ โมง

2

ออกก�ำลังกายเล็กๆ เมื่อตื่น : บางคนตื่นปุ๊บหยิบมือถือมาเช็ก เฟซบุค๊ ก่อนเลย ใจเย็นๆ ออกก�ำลังกายเบาๆ กันก่อนไหม เหมือนวอร์มอัพ ร่างกายให้ตนื่ ตัว แต่อย่าถึงขัน้ วิง่ 100 เมตร หรือฟิตเนสจริงจัง แค่ลกุ นัง่ หรือวิดพืน้ นิดหน่อยเป็นพอ แล้ววันนัน้ ทัง้ วันคุณจะสดชืน่ กว่าทีเ่ คย

3

กินอาหารที่มีประโยชน์ : ยิ่งนอนดึกยิ่งท�ำให้สมองล้า เรายิ่งต้อง กินอาหารที่บ�ำรุงสมอง อย่างอาหารที่มี โคลีน (Choline) ช่วยป้องกัน ความจ�ำเสื่อม พบได้ง่ายในถั่วเหลือง ไข่แดง และเนื้อสีขาว เช่น เต้าหู้ เนือ้ ปลาอกไก่ และไข่ขาว ซึง่ ช่วยสร้าง ‘เคมีสมอง’ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับคนที่ นอนดึก ส่วนไข่แดงมี ไบโอติน (Biotin) ทีช่ ว่ ยบ�ำรุงสมอง และกาบ้า (GABA) ทีช่ ว่ ยให้สมองท�ำงานได้ดี มีอยูใ่ นข้าวกล้องงอกและธัญพืช รวมถึงวิตามินบี ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ระบบประสาทและสมองให้ตนื่ ตัว ทีส่ ำ� คัญคือ ดืม่ น�ำ้ เปล่าเยอะๆ เพราะการนอนดึกท�ำให้สมองขาดน�้ำ ซึ่งสมองเป็นส่วนที่ต้องการน�้ำ ไปหล่อเลีย้ งมากทีส่ ดุ

4

งดกาแฟ : สมมติว่างานไม่เสร็จ อย่าแก้ปัญหาด้วยการดื่มกาแฟ แต่ให้ดื่มช็อกโกแลตด�ำ หรือโกโก้แทน เพราะในโกโก้มี ‘ฟลาโวนอยด์’ (Flavonoid) สารช่วยกระตุน้ ให้เลือดไหลไปเลีย้ งสมองได้ดี และไม่มกี าเฟอีน

5

กินวิตามินแก้เครียด : ยามเราอดนอนระดับฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล (Pineal Gland) จะท�ำงานไม่ปกติ ท�ำให้เกิดความเครียดแบบลึกๆ ต่อให้ เป็นคนตลกแค่ไหน แต่รา่ งกายมันก็เครียด จึงควรรับประทานอาหารทีม่ ี วิตามินบีและวิตามินซี ถ้าตืน่ เช้ามากินข้าวกล้อง กินผัก ผลไม้ ดืม่ น�้ำผลไม้ คัน้ สดๆ ได้ทกุ วันยิง่ ดี

Did You Know? น�ำ้ ตาลในเลือดสูงเพราะนอนน้อย มหาวิทยาลัยชิคาโก และมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิรน์ ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งเบาหวาน และพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีพ่ กั ผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ระดับกลูโคส เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วถึง 23% ขณะเดียวกันระดับอินซูลนิ ก็ขนึ้ สูงอย่างรวดเร็วถึง 48% ด้วย แต่ถา้ นอนหลับอย่าง เพียงพอ ก็จะลดปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือดได้อย่างง่ายดาย

ทั้ง 5 วิธีนี้คือการดูแลตัวเองง่ายๆ ถ้าจ�ำเป็นต้องนอนดึกจริงๆ ทางทีด่ คี อื เราควรนอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชัว่ โมง เพือ่ ให้รา่ งกายแข็งแรง ปลอดโรคภัย และลดความเสือ่ มของร่างกาย จะได้แข็งแรงไปนานๆ

FYI

นอนน้อยเสีย่ งมะเร็งเต้านม การวิจยั ของมหาวิทยาลัย Tohoku ทีญ ่ ปี่ นุ่ ได้เก็บข้อมูล จาก 24,000 คน พบว่าผูห้ ญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 40-79 ปี ทีน่ อนน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง มีโอกาส 62% ทีจ่ ะเป็นมะเร็ง เต้านม ขณะทีค่ นทีน่ อนมากกว่า 9 ชัว่ โมง มีความเสีย่ ง น้อยกว่าถึง 28%

26 - 24 7

ใบบัวบก (Centella asiatica) มีสรรพคุณ ลดภาวะการอักเสบของร่างกายจากการนอนดึก วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือ การเคีย้ วกินทัง้ ใบสดๆ หรือปัน่ ผสมน�ำ้ แล้วดืม่

Health Survey Rachel E. Salas แพทย์หญิงแห่งศูนย์ศกึ ษา การนอนของโรงพยาบาล John Hopkins รายงานว่า คนในครอบครัวนอนร่วมเตียงเดียวกันมาตัง้ แต่ ยุคโบราณแล้วเพือ่ ช่วยสร้างความอบอุน่ ของร่างกาย และเพือ่ ป้องกันอันตรายจากสัตว์รา้ ยหรือศัตรู ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีค่ นในยุคปัจจุบนั จะรูส้ กึ มัน่ คงและปลอดภัยกว่าเมือ่ รูว้ า่ มีคนใกล้ชดิ นอนอยู่ เคียงข้างตัว ยืนยันโดยผลวิจยั ทีร่ ะบุวา่ การสัมผัส หรือโอบกอดระหว่างการนอน ทำ�ให้รา่ งกายปล่อย ฮอร์โมน Oxytocin หรือทีเ่ รียกว่า ฮอร์โมนแห่ง ความรักและความผูกพันออกมา ซึง่ ฮอร์โมนชนิดนี้ มีผลในการช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดความ ดันโลหิต และส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมของ ร่างกาย รวมทัง้ ช่วยให้เกิดความรูส้ กึ รัก ผูกพัน และเกิดความรูส้ กึ มัน่ คงทางจิตใจด้วย ผลวิจยั ชิน้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ University of Pittsburgh ศึกษาเกีย่ วกับข้อดี ของการนอนข้างๆ คนรัก

ทีม่ า www.voathai.com


T A S T E

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : iD11 Photo : C. vista

Text : iD11 Photo : กฤตพล, กิตติคณ ุ วิไลรัตน์

Grand Seaside

Chyna ห้องอาหารจีนกวางตุง้ ในบรรยากาศแบบ Modern Chinese บนชัน้ 12 ของโรงแรม Centra Central Station พร้อมเสิรฟ์ อาหารจีนในรูปแบบ แปลกใหม่ แต่ยงั คงรสชาติของต้นต�ำรับแท้ๆ ให้ได้ อิม่ อร่อยไปพร้อมๆ กับชมวิวสวยๆ ของย่านเก่าแก่ ทีเ่ ต็มไปด้วยมนต์เสน่หอ์ ย่างเยาวราช

อาหารไทยซีฟดู้ ในบรรยากาศแสนสบายอบอวล ไปด้วยเสน่หข์ องบ้านทรงไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ตัง้ อยู่ ปลายสุดของแหลมฟาน อ�ำเภอศรีราชา โครงสร้างของร้านเป็นเรือนไทยทรงปัน้ หยาสีขาว สไตล์บงั กะโล ตกแต่งด้วยบานเฟีย้ ม เปิดรับลมทะเล ได้รอบ ให้คณ ุ ได้ชนื่ ชมไปกับทัศนียภาพอันสวยงาม ของท้องทะเลสีนำ�้ เงินเข้ม ภายในตกแต่งด้วย เฟอร์นเิ จอร์ไม้ เครือ่ งประดับ และกรอบรูปเก่า ให้อารมณ์สดุ คลาสสิก

หากมองจากด้านนอก จะให้ความรูส้ กึ เหมือนกับ เป็นโรงเตีย๊ ม แต่พอเดินเข้ามาด้านในแล้ว กลับ ดูคล้ายโถงในพระราชวังมากกว่า เนือ่ งด้วยสไตล์ การตกแต่งทีห่ รูหรา ออกแนวโมเดิรน์ เน้นโทนสี เทาตัดกับเฟอร์นเิ จอร์สแี ดงสด พร้อมโซนทีน่ งั่ แบบ ไพรเวต เตรียมไว้บริการส�ำหรับคนทีช่ อบความเป็น ส่วนตัว

เริม่ ต้นด้วยเมนูซกิ เนเจอร์ทมี่ ชี อื่ เสียงมายาวนาน อย่าง ปูทะเลอบเกลือ จานนีม้ ที เี ด็ดอยูต่ รงทีค่ วามหอม ของเปลือกปูทผี่ า่ นการอบเครือ่ งปรุงรสสูตรเฉพาะของ แกรนด์ซไี ซด์ ท�ำให้ได้ลมิ้ รสถึงความหวานสดของเนือ้ ปู ผสมกับรสเค็มเล็กน้อย เพิม่ ความซีด้ ซ้าดด้วยน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ อร่อยล�ำ้ ลืมอิม่ ตามมาด้วย กุง้ แม่นำ�้ เผา กุง้ สด ตัวใหญ่ คัดไซซ์พเิ ศษย่างจนสุก ส่งกลิน่ หอมก�ำลังดี เสิรฟ์ คูก่ บั น�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสจัดจ้าน หรือจะเป็นปลากะพง ทอดซอสน�ำ้ ปลา ปลากะพงสดๆ ตัวโตน�ำมาทอดจน กรอบ เนือ้ ปลาด้านในนุม่ ฟู ผิวนอกสีเหลืองทองกรอบ อร่อย ราดด้วยซอสน�ำ้ ปลาสูตรเฉพาะร้านแกรนด์ซไี ซด์ เสิรฟ์ คูน่ ำ�้ จิม้ มะม่วง แต่ถา้ หากใครชอบของสด ขอแนะน�ำ หอยนางรมชมรัง หอยนางรมสดๆ ผสม เครือ่ งปรุงรสสูตรพิเศษแกรนด์ซไี ซด์ กินคูก่ บั แป้งกรอบ อร่อยลงตัวสุดๆ

คอนเซ็ปต์อาหารจะเป็นแนว Contemporary Chinese Cuisine เน้นการตกแต่งให้ดเู ก๋แปลกตา เมนูทถี่ อื เป็นซิกเนเจอร์และไม่ควรพลาด ขอแนะน�ำ ปลาหิมะผัดพริกเกลือพริกไทยด�ำ ปลาหิมะทอดพอ สุก เนือ้ ปลารสหวานเคลือบด้วยเกลือทีป่ ระกอบไป ด้วยเครือ่ งเทศ 5 อย่าง วางบนวุน้ เส้นทอด ซึง่ ตัง้ อยู่ บนเปลเรือทีท่ ำ� จากเส้นสปาเกตตีทอดอีกต่อหนึง่ ตามมาด้วยเมนูฟวิ ชัน่ น่ากินอย่าง กุง้ วาซาบิมะม่วง สด โดยจะประกอบไปด้วยสามชัน้ ด้านบนสุดเป็น ตัวกุง้ เคลือบด้วยเดรสซิง่ สลัดทีม่ สี ว่ นผสมของ วาซาบิ ชัน้ กลางเป็นมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ และชัน้ ล่าง สุดคือแตงโม เวลากินแนะน�ำให้กนิ ครบทัง้ 3 ชัน้ เพือ่ รสชาติทนี่ มุ่ ละมุนและกลมกล่อม นอกจากนีย้ งั มี เป็ดปักกิง่ ไชน่า ซึง่ จะมีเชฟมายืนแล่โชว์ให้ดกู นั ใกล้ๆ จุดเด่นของจานนีอ้ ยูท่ หี่ นังเป็ดกรอบ แทบจะ ไม่มมี นั และสีสวยเตะตา บวกกับแป้งโฮมเมดทีท่ ำ� กันสดวันต่อวัน จึงท�ำให้จานนีเ้ ป็นอีกหนึง่ จานเด่น ทีค่ รองใจคออาหารจีนหลายต่อหลายคน

ประมาณ 350 บาทต่อคน 9 ซอยเจิมจอมพล 18 อ�ำเภอศรีราชา เปิด 10.00-22.00 น. โทร. 0 3832 3851, 0 3831 2537 หรือ 08 2005 8350

บุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซ�ำ (มือ้ กลางวัน) 590 บาท ราคา A la cart เริม่ ต้นทีป่ ระมาณ 200 บาท ชัน้ 12 Centra Central Station Hotel Bangkok 23/34-35 ถ.ไตรมิตร ตลาดน้อย หัวล�ำโพง เปิด 11.00-14.30 น. และ 18.00-22.00 น. โทร. 0 2344 1699 ต่อ 2705-6

28 - 24 7

เพิม่ บรรยากาศสุดโรแมนติกด้วยทีน่ งั่ บริเวณ โซนริมกระจก ทีใ่ ห้คณ ุ ได้ดมื่ ด�ำ่ ไปกับวิวสวยๆ ของเยาวราชและวัดไตรมิตรฯ ยามค�ำ่ คืน พร้อม อิม่ อร่อยไปกับเมนูตมิ่ ซ�ำหลากหลายรายการ และเครือ่ งดืม่ คูใ่ จอย่างชาจีนหอมๆ

นอกจากนีท้ างร้าน Grand Seaside ยังมีบริการรับจัดเลีย้ ง, สัมมนา, และงาน แต่งงานในบรรยากาศโรแมนติกริมทะเล ด้วยบริการจัดเลีย้ งแบบมืออาชีพจาก S&P Caterman


--------------

Text : กานดา Photo : กาญจนา --------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล, กิตติคณ ุ วิไลรัตน์

Asia Bar + Kitchen

Coffee World ข้าวสาร มิวเซียม

Asia Bar + Kitchen เป็นร้านอาหารเพือ่ คนเอเชีย หรือคนทีช่ อบอาหารเอเชีย ได้มานัด ทานอาหารพูดคุยกัน พร้อมเสิรฟ์ อาหารแนว สตรีทฟูด้ ของเอเชีย อาทิ ไทย อินโดนีเซีย และ ฮ่องกง ภายหลังได้ปรับเปลีย่ นให้เป็นเมนูอาหาร ไทย และเมนูเอเชียฟิวชัน่ ฟูด้ เพือ่ ให้ตรงใจกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นชาวต่างชาติซงึ่ ชืน่ ชอบอาหารไทย และขายในราคาไม่แพง แม้เป็นนักศึกษาหรือ วัยรุน่ ก็มา Hangout ได้ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมดีเจมาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศ

นับเป็นสาขาที่ 86 ของคอฟฟี่ เวิลด์ แต่ เป็นสาขาแรกทีเ่ ป็นเอกเทศ เปิดตัวแยกออก จากศูนย์การค้า และตกแต่งในสไตล์วนิ เทจ ต่างจากสาขาอืน่ ทีเ่ ป็นแบบโมเดิรน์ เด่นด้วยกลิน่ อายของวินเทจ ให้อารมณ์ กลมกลืนไปกับ ข้าวสาร มิวเซียม ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น บริเวณเดียวกัน ภายในร้านเน้นโทนสีเหลือง นวล ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ นัง่ สบาย

ร้านแบ่งเป็นสองโซนคือ Indoor ทีต่ กแต่งใน สไตล์เอเชียแบบไทยๆ เน้นโทนสีอบอุน่ ผนังเป็น ปูนเปลือยดิบๆ และเฟอร์นเิ จอร์ไม้ทสี่ งั่ ตรงมาจาก เชียงใหม่ รวมไปถึงผนังและเคาน์เตอร์บาร์ยงั ใช้ ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบ รอบข้างเป็นกระจกโปร่ง ช่วยเสริมบรรยากาศให้ดเู รียบง่าย แต่หรูหรา ส่วนมุม Outdoor จัดโซฟาวางเป็นสัดส่วน มีตน้ ไม้ วางสลับให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนนัง่ อยู่ กลางสวน ใครที่ชอบนั่งดื่มเครื่องดื่มแกล้ม อาหารไทยๆ รับรองจะถูกใจ เริม่ ทีจ่ านหลัก ข้าวผัดน�ำ้ พริกลงเรือกับ หมูหวานและไข่เค็ม อาหารจานหลักทีใ่ ช้ขา้ วผัดกับ น�ำ้ พริกกะปิให้รสชาติเผ็ดเค็ม ทานคูก่ บั หมูหวาน และไข่เค็มแกล้มกับผักเครือ่ งเคียง อร่อยและ ลงตัวสุดๆ, ไก่ยา่ งกอและไก่ยา่ งหอมเครือ่ งเทศ จากยีห่ ร่า อบเชย และรสชาติหวาน นุม่ ทานเพลิน, ย�ำส้มโอกุง้ สด เมนูพเิ ศษทีใ่ ช้ความหวานและเปรีย้ ว ของส้มโอช่วยเพิม่ รสชาติให้เป็นย�ำทีก่ ลมกล่อม ต้องทานพร้อมกุง้ สดเพือ่ รสชาติทลี่ งตัว ปิดท้าย ด้วยค็อกเทลสูตรเด็ด Another Night in Asia ทีใ่ ช้ มะม่วงเป็นส่วนผสมหลัก ดืม่ แล้วให้กลิน่ มะม่วง ทีโ่ ชยออกมาพร้อมใบมิน้ ต์และโคโคนัทครีม

Asian Mojito คือ ค็อกเทลระดับซิกเมเจอร์ ทีใ่ ส่ ไทยรัม ใบมิน้ ต์ และสมุนไพรจีน อาทิ ป๊วยกัก๊ พริกไทยด�ำ และมะนาว ช่วยให้รสชาติออกหวาน เปรีย้ ว และได้กลิน่ หอมๆ ของเครือ่ งเทศ ทีช่ ว่ ยดับกลิน่ แอลกอฮอล์ได้ ดืม่ คูก่ บั อะไรก็อร่อยได้ทงั้ นัน้

เมนูเด่นต้องลอง ขอแนะน�ำวาฟเฟิล ซึง่ เป็นเมนูยอดนิยมของทางร้าน โดยเฉพาะ ทูนา่ วาฟเฟิล ทีใ่ ช้แป้งสูตรเฉพาะของทาง ร้าน ตีสดใหม่ทกุ วัน ท�ำให้แป้งทีไ่ ด้ นุม่ และหอม ยิง่ ทานคูก่ บั กรีนที ลาเต้ แฟรปเป้ ดริงค์ยอดฮิตแล้วละก็ ยิง่ อร่อยลงตัวสุดๆ แต่ถา้ ใครชอบดริงค์รอ้ นๆ ขอแนะน�ำ คาราเมล มัคคิอตั โต้ กาแฟร้อนทีม่ ฟี องนมด้านบน ราดด้วยคาราเมลหอม หวาน แต่งหน้าด้วย ลายดอกไม้ดนู า่ รัก น่าชิม อีกหนึง่ ความโดดเด่นของสาขานีอ้ ยูต่ รงทีเ่ มนูเซตอาหารเช้า ทีม่ าพร้อมน�ำ้ ส้มหรือกาแฟ ให้อมิ่ อร่อยกัน เบาๆ รับมือ้ เช้าของวัน อิม่ กับอาหารไทย อร่อย กับเครือ่ งดืม่ สุดโปรด และ นัง่ ชิล เริม่ ต้นที่ 200 บาท เท่านัน้ เอเชีย บาร์ แอนด์ คิทเช่น ตัง้ อยูช่ นั้ G โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2216 2288 เปิดบริการ 08.00-01.00 น. โดยช่วงเช้า จะบริการอาหารเช้า ถ้ามา แฮงเอาท์ นัง่ ชิล ต้องมาตอน เวลา 17.00-01.00 น. www.streetfoodasia.co.th

ส�ำหรับใครทีช่ อบกลิน่ อาย แบบคลาสสิก ลองเดิน รอบๆ บริเวณร้านดูสิ รับรองต้องถูกใจ เพราะมีมมุ ให้ถา่ ยรูป อัพ IG หรือแชร์ลงเฟสฯ อย่างจุใจทีเดียวละ

TF163004WA TRIM_76.2X76.2 04-11-56

ประมาณ 300 บาทต่อคน 201 อาคารบี ข้าวสาร มิวเซียม ซอยร้านมอลลี่ ถนน ข้าวสาร เปิด 06.00-01.00 น. โทร. 0 2629 3882 หรือ คลิกที่ www.facebook.com/ coffeeworldthailand


E n t e r ta i n m e n t Text : พลสัน นกน่วม

นายจอห์นตายตอนจบ

John Dies at the End ‘จอห์น’ กับ ‘เดวิด’ นักดนตรีอสิ ระได้พบ กับนักมายากลชาวจาไมก้า ทีห่ น้าตาคล้าย บ็อบ มาร์เลย์ ในงานปาร์ตที้ พี่ วกเขาไป เล่นดนตรี นักมายากลคนนีไ้ ด้มอบเข็มฉีดยาทีม่ ขี องเหลวสีด�ำปริศนาทีเ่ ขาเรียก มันว่า ‘ซีอวิ๊ ’ ให้แก่พวกเขา และทัง้ คูก่ ฉ็ ดี ซีอวิ๊ เข้าไปในร่างกาย และฤทธิข์ องมันท�ำให้ทงั้ สองสามารถมองเห็น ภูตผิ ปี ศิ าจ เดินทางไปในห้วงเวลา แถมยังสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่าง มิตไิ ด้ ทว่าพวกเขาโดนไล่ออกจากโรงเรียนจนต้องมาเป็นเพียงพนักงาน ร้านวิดโี อ และท�ำหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์โลกด้วยการปราบปิศาจต่างมิติ ด้วยวิธกี าร รับมือทีแ่ สนจะอุบาทว์ เห่ย และฮา เพือ่ ไม่ให้เหล่าปิศาจยึดโลกได้ จอห์น, เดวิด, มอลลี่ หมาพันธุล์ าบาดอร์หลงทางและเพือ่ นของเขาอีกสามคนจึงต้อง ปกป้องโลกใบนี้ แน่นอนว่าตอนจบ จอห์นตาย

American Hustle แผนปล้นคนระห�ำ่ American Hustle สร้างจากเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ ในยุค 80’s ว่าด้วยเรือ่ งราว ของศิลปินหนุม่ ไอร์วงิ่ โรเซนเฟล์ด (คริสเตียน เบล) ทีต่ อ้ งทํางานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ FBI ริชชี ดี มาโซ (แบรดลีย์ คูเปอร์) เพือ่ เปิดโปงและกําจัดการ คอร์รปั ชัน่ ให้หมดไปในปฏิบตั กิ ารทีม่ ชี อื่ ว่า ‘ABSCAM’ และภารกิจทีแ่ สน จะยิง่ ใหญ่นที้ �ำให้พวกเขาต้องเข้าไปพัวพันกับโลกมืดทีน่ า่ กลัว ทัง้ ต้อง เผชิญกับมาเฟีย เล่นบ่อนพนัน เหล่านักการเมืองทีแ่ สนฉ้อฉล และแผนลับ แผนลวงทีส่ ดุ เหลือเชือ่ จนคนดูถงึ กับตะลึงมือจิกเบาะเลยทีเดียว ความพิเศษของภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่มเี พียงแค่ความสนุก แต่ยงั เป็นการกลับมารียเู นียนแบบครบทีมทัง้ ผูก้ �ำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์ เรือ่ ง Silver Linings Playbook น�ำโดย เดวิด โอ. รัซเซลล์ (ผูก้ �ำกับ) เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์, แบรดลีย์ คูเปอร์ และโรเบิรต์ เดอ นีโร ทีม่ าโชว์ ฝีมอื ร่วมกันอีก ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังได้นกั แสดงดีกรีออสการ์ทที่ กุ คนชืน่ ชอบ คริสเตียน เบล ทีส่ ลัดคราบแบทแมนมาเล่นเป็นศิลปินมาดกวน ทีท่ �ำให้ ภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ า่ ดูสดุ ๆ ไปเลย เข้าฉายวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ใครทีช่ อบ ภาพยนตร์แนวๆ ประลองกึน๋ วัดความเก๋าควรดู

iPad Art : Morgan Freeman Finger Painting iPad Air สามารถท�ำอะไรได้หลายๆ อย่างนอกเหนือจากเล่น Facebook ดู YouTube หรือเล่นเกม สิง่ ทีย่ นื ยันได้คอื ศิลปินนาม Kyle Lambert โชว์ทกั ษะทางศิลปะ โดยใช้โปรแกรมบนไอแพดแอร์วาดภาพเหมือนของ ‘มอร์แกน ฟรีแมน’ และไม่ใช่ แค่ภาพเหมือนธรรมดาๆ ทีเ่ ราเห็นศิลปินวาดลงบนเฟรมผ้าใบหรือกระดาษ แต่ เป็นการวาดภาพเหมือนทีไ่ ม่ตา่ งอะไรกับภาพถ่าย เรียกว่าเหมือนเป๊ะๆ เลยจะดีกว่า ทัง้ ผิวหนัง ร่องรอยเหีย่ วย่น กระ ขน ผม หนวด โอ้โฮ! สุดเหยียด นอกจากคนวาด จะมีฝมี อื ระดับจักรวาลแล้ว โปรแกรมทีใ่ ช้กส็ ดุ แสนจะมหัศจรรย์ ยกย่องทัง้ คนท�ำ โปรแกรม และคนวาดเลย 10 คะแนนเต็ม

กระทูเ้ ด็ดพันทิป

หลุมศพปลาวาฬ – Paradox ไม่ตอ้ งอธิบายอะไรเกีย่ วกับวง Paradox อีกแล้ว เอาเป็นว่าวันนีพ้ วกเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ประจ�ำอัลบัม้ ที่ 6.2 กับเพลงชือ่ ‘หลุมศพปลาวาฬ’ ที่ ‘ต้าร์-พาราด็อกซ์’ บอกว่าไอเดียของเพลงนีม้ าจากความคิดแปลกๆ ทีอ่ ยาก จะนําคําทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกันเลย (เน้นว่าไม่เกีย่ วข้องอะไรกันเลย) มาเขียนเป็นเพลง แล้วให้คนฟังไป ตีความเพลงนีก้ นั เอาเองว่าคิดหรือจินตนาการออกมาเป็นแบบไหน ตามใจเลย คนทีเ่ พิง่ ฟังพาราด็อกซ์อลั บัม้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกเลยอาจจะเหวอเอาได้งา่ ยๆ ว่านีพ่ ๆี่ เขาก�ำลังพูดเรือ่ งอะไรกัน แต่คนทีเ่ ป็นแฟนพาราด็อกซ์ จะเข้าใจดีวา่ เพลงของพาราด็อกซ์กไ็ ม่ตา่ งอะไรกับงานศิลปะ

30 - 24 7

แฟนเพจของเว็บบอร์ด Pantip.com เว็บบอร์ดทีส่ ามารถชีว้ ดั กระแสได้เลยว่า ตอนนีใ้ นสังคมกระแสอะไรก�ำลังมา หรือ มีบรรยากาศมาคุอะไรในสังคมให้ตดิ ตาม บ้าง แต่ดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ วันๆ หนึง่ มีกระทู้ ตัง้ ขึน้ มานับร้อยนับพันกระทู้ คนทีง่ านยุง่ หรือมีเรือ่ งอืน่ ให้มงุ่ มากกว่าคงไม่สามารถ ไล่อา่ นกระทูไ้ ด้หมดแน่ๆ แฟนเพจนีก้ เ็ ลย ท�ำหน้าทีเ่ หมือนบรรณาธิการ คอยคัดสรร ว่าวันนี้มีกระทู้ไหนเด็ด กระทู้ไหนโดน และกระทู้ไหนมันส์ ควรรีบเข้าไปอ่าน อย่างด่วน ถ้าสนก็คลิกอ่านต่อ ถ้าไม่สนก็ขา้ มไปรอกระทูใ้ หม่ได้ ส่วนคนทีด่ แู ลก็ เป็นกลุม่ คนทีเ่ ข้าเว็บพันทิปอยูบ่ อ่ ยๆ จึงพอจะเข้าใจได้วา่ คนเสพกระทูพ้ นั ทิป เขาชอบอะไร


พระนางเจ้าขา หม่อมฉันมีโอกาสได้เดินทางมายัง ‘หอคอยแห่งกรุงลอนดอน’ แห่งนี้ แล้วมัคคุเทศก์ก็ชี้ให้หม่อมฉันได้เห็น ‘จุดประหาร’ ของ พระนางน่ะสิเพคะ เห็นแล้วหม่อมฉันรู้สึกขนคอลุกชัน ก็แหม! หม่อมฉันได้ยิน ชื่อของพระนางมาตั้งแต่ยังเด็กนี่คะ ว่าพระนางแอนน์ โบลีนนั้น เป็นถึงมเหสีของพระเจ้าเฮนรีท่ ี่ 8 แต่แม้กระนัน้ ก็ยงั ถูกประหารชีวติ แล้วที่ส�ำคัญก็คือ ผู้คนร�่ำลือว่าพระนางยังคงอยู่ที่หอคอยแห่งกรุง ลอนดอน พูดง่ายๆ ก็คอื เป็น ‘ผี’ ล่องลอยอยูท่ นี่ นี่ เี่ อง โอ๊ย! พอมาเห็นจุดประหารแล้ว หม่อมฉันจึงขนลุกซูไ่ ปทัง้ ตัว! กลัวน่ะสิคะ-กลัว! ถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้ว คนอาจคิดว่าพระนางถูกรังแก หม่อมฉันก็คดิ แบบนัน้ เหมือนกันแหละค่ะ ประมาณว่าพระเจ้าเฮนรี่ คงอยากมีพระมเหสีใหม่ ก็เลยสั่งประหารเสียเลย แต่เอาเข้าจริง มีคนบอกหม่อมฉันมานะเพคะ ว่าสมัยนั้นน่ะ พระนางก็เก่งใช่ย่อย ทีเดียว พระนางได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งอังกฤษที่ โดดเด่นและส�ำคัญทีส่ ดุ โดยทรงเข้าไป ‘เล่นการเมือง’ จนข้าราชการ แบ่งฝักฝ่ายเป็นสองพวกคือ ‘คนของพระราชา’ และ ‘คนของพระราชิน’ี กันเลยทีเดียว นัน่ ก็เลยท�ำให้เกิดผลเป็นการประหารชีวติ พระนางขึน้ จริงๆ แล้วหม่อมฉันต้องขอบอกนะเพคะ ว่าหม่อมฉันชอบ ผู ้ ห ญิ ง เก่ ง ผู ้ ห ญิ ง แซบในประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งพระนางนี่ แ หละ หม่อมฉันชอบจริงๆ เพราะดูจากประวัตแิ ล้ว หม่อมฉันคิดว่าชีวติ ของ พระนางคงไม่งา่ ยดายเท่าไหร่ แต่กท็ รงฝ่าฟันมาได้ อย่างตอนทีจ่ ะได้

เป็นมเหสีนนั้ ว่ากันว่าพระนางท�ำให้พระเจ้าเฮนรีท่ ี่ 8 ทรงเบือ่ หน่าย พระมเหสีองค์เดิม คือ พระนางแคทเทอรีนแห่งอารากอน แต่จะ หย่าร้างมาแต่งงานกับพระนางเลยก็ท�ำไม่ได้ เพราะว่าเป็นการผิด บั ญ ญั ติ ท างศาสนา ผลก็ คื อ พระนางแอนน์ จั ด การให้ พ ระเจ้ า เฮนรี่สามารถส่งค�ำร้องขอหย่าไปยังพระสันตะปาปาได้ แต่เมื่อ พระสันตะปาปาไม่ยินยอม พระนางก็ยังสามารถท�ำให้อังกฤษ แยกตัวทางศาสนาออกมาตั้งนิกายแองกลิกันได้ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ ท�ำไปเพือ่ ให้พระเจ้าเฮนรีไ่ ด้มาสมรสกับพระนางโดยแท้ เห็นไหมล่ะเพคะ หม่อมฉันคิดว่าพระนางจะต้อง ‘เก่ง’ มากๆ แน่ๆ คงไม่ใช่นางเอกหนังไทยนัง่ ร้องไห้กระซิกๆ เฉยๆ หรอก แต่คง ต้องทรงมีฤทธิ์เดชอะไรอยู่ไม่น้อยทีเดียว ถึงได้สามารถท�ำให้องค์ บิชอปแห่งแคนเทอเบอรี่ (ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนพระสันตะปาปาของ นิกายแองกลิกนั ) ประกาศว่าการอภิเษกสมรสของพระเจ้าเฮนรีท่ ี่ 8 กับพระนางแคทเทอรีน แห่งอารากอน ถือเป็นโมฆะได้ พร้อมกับ ต่อมาประกาศว่าการสมรสกับพระนาง แอนน์ โบลีน เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง สรุปก็คอื พระนางได้ขนึ้ เป็นราชินอี งั กฤษ แถมพระนางแคทเทอรีน ซึง่ เป็นคาทอลิกนัน้ ก็ยงั ต้องถูกขับออกไปจากพระราชวังด้วย ผลก็คอื พระนางแอนน์ โบลีน ของหม่อมฉัน ยึดอ�ำนาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด! แต่อำ� นาจทีเ่ บ็ดเสร็จเกินไป ก็กอ่ ปัญหาเหมือนกัน เพราะต่อมา พระเจ้าเฮนรี่ทรงไม่ชอบพระนางที่ชอบโต้แย้งกับพระองค์ แถมยัง ไม่มบี ตุ รให้ ทัง้ ยังใช้จา่ ยสุรยุ่ สุรา่ ย และพยายามยุง่ เกีย่ วทางการเมือง ด้วย มีการสั่งประหารศัตรูของพระนางไปหลายคน แถมต่อมา

ยังถูกตั้งข้อหาว่าคบชู้ ซึ่งบอกตรงๆ นะเพคะ ว่าอาจจะเป็นการ ‘จัดฉาก’ ก็ได้ แต่ที่สุดพระนางก็ต้องโทษประหาร โดยหลายคน เชือ่ ว่าพระนางเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ แต่จะอย่างไรก็ตาม มีผเู้ ห็นวิญญาณของพระนางวนเวียนอยู่ ทีห่ อคอยแห่งกรุงลอนดอนกันมากมาย แม้เวลาจะผ่านมาเป็นเวลา หลายร้อยปีแล้วก็ตาม ดังนัน้ หม่อมฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนีข้ นึ้ มา เพื่อกราบเรียนพระนางว่า จะทรงปรากฏตัวกับใครก็ตามแต่ (เช่น ถือศีรษะมาเล่นให้ทหารยามเห็น ลากโซ่ตรวนในห้องประหาร แล้วกรีดร้องเสียงดัง) แต่ได้โปรดอย่ามาปรากฏตัวให้หม่อมฉัน เห็นเลยเพคะ หม่อมฉันกลัวจนขนลุกชันไปหมดแล้ว! หม่อมฉันเอง MISS ZEEDDD...

activity ร่วมสนุกชิงรางวัล

Naruto Online เกมออนไลน์ทพี่ ฒ ั นามาจากการ์ตนู สงครามนินจาสุดฮิตจาก เรือ่ ง Naruto (ชือ่ ภาษาไทยคือ นารุโตะ นินจาคาถา โอ้โฮเฮะ) โดยค่าย Tencent Games ซึง่ ประกาศเปิดไปแล้ว โดยNaruto Online เป็นเกมส์แนว Turn-Based เล่นผ่านเว็บโดยเราเลือกว่าจะเอาตัวละครตัวไหนออกไปผจญภัยไล่ฟาดศัตรู ด้วยจักระทีม่ ี จะเลือกใช่ทา่ พันปักษา หรือ กระสุนวงจักร ก็ตามสะดวก ส่วนวิธกี ารเล่นนัน้ ตัวเกมจะให้เราสร้างทีม จัดล�ำดับอาวุธและสกิลเพือ่ รับมือกับศัตรูในแต่ดา่ น พร้อมท�ำภารกิจเพือ่ รับไอเทมพิเศษและเงินในเกม ขณะที่ เนือ้ เรือ่ งก็แทบถอดแบบออกมาจากการ์ตนู เลย ใครอ่านการ์ตนู ไปเล่นไปจะอินมากๆ ก�ำหนดการเปิดตัวนัน้ จะ เริม่ ต้นทีป่ ระเทศจีนในปี 2014 ทีแ่ รก ส่วนประเทศอืน่ ๆ รวมถึงไทยอาจจะรอไปก่อน หรือถ้าใครรอไม่ไหวก็สมัคร แล้วเล่นผ่านเซอร์เวอร์จนี เลยก็นา่ จะได้

32 - 24 7

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้กบั แฟน 24/7 ด้วยรองเท้าคอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุดจาก Crocs รองเท้าส้นแบนสวมใส่สบาย ดีไซน์เก๋ พร้อมประกาย ระยิบระยับ ในรุน่ Crocs Gianna Glitter และรุน่ Crocs Gianna Link ทีเ่ พิม่ ลูกเล่นด้วยโซ่สสี นั สดใสด้านหน้า มีให้เลือกหลากสีดว้ ยกัน รับไปเลย ง่ายๆ เพียงส่งอีเมลล์มาบอกกับเราว่า คุณจะฉลองวันหยุดสุดแฮ้ปปีอ้ ย่างไร บ้าง ที่ freemag.247@gmail.com ส�ำหรับ 5 ท่าน ทีต่ อบโดนใจก็รบั คูปองเพือ่ แลกรองเท้ารุน่ ใดก็ได้ เอาไปเลยจ้า


S O C I E T Y Text : รุง่ วิสาข์

What: โครงการ Ride for Philippines เพื่อหารายได้ ช่วยผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน ในฟิลิปปินส์ Where: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สภากาชาดไทย How: เสร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยส�ำหรับโครงการของกลุม่ Cycling Connection กับการจ�ำหน่ายเสือ้ Keep Calm and Ride on เพือ่ หา รายได้สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยชาวฟิลปิ ปินส์ และกิจกรรม การปัน่ จักรยานของกลุม่ นักปัน่ อิสระทีร่ ว่ มกันน�ำเงินรายได้และ เงินบริจาคมอบผ่านสภากาชาดไทย รวมจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 129,500 บาท ภายในงานเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ และ รอยยิม้ ของผูร้ ว่ มกิจกรรม ทัง้ นีข้ อขอบคุณหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ ทีเ่ อือ้ เฟือ้ สถานทีป่ ล่อยตัว และกลุม่ นักปัน่ ทีมคอฟฟี่ ไบค์ ผูด้ แู ลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

WHAT: กระทิงแดง หนุนชาวนาพิจติ รปลูกข้าวอินทรีย์ เพิม่ อาหารปลอดภัยให้สงั คม WHERE: วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจติ ร HOW: โครงการ เรดบูล สปิรติ โดย บริษทั เครือ่ งดืม่ กระทิงแดง จ�ำกัด ทีอ่ ยูค่ คู่ นไทยมากว่า 30 ปี ตอบแทนสังคมด้วย

การจัดกิจกรรมดีๆ ‘ข้าวอินทรีย์ วิถคี นไทย’ น�ำอาสาสมัครโครงการ เรดบูล สปิรติ ร่วมกับพีน่ อ้ งชาวนาและวิทยาลัยชุมชน จังหวัดพิจติ ร สานต่อแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็นการผลิตแบบพึง่ พาตนเองและพึง่ พาธรรมชาติ ใช้ตน้ ทุนการผลิตต�ำ่ โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อันเป็นการผลิตทีเ่ พิม่ ต้นทุน โดยอาศัยความรูค้ วามเข้าใจ ให้ธรรมชาติดแู ลธรรมชาติ และสร้างความมีอยูม่ กี นิ ของชาวนาและเกษตรกรให้มชี วี ติ ทีย่ งั่ ยืนได้ โดยมีเครือข่ายกลุม่ แสงตะวันจังหวัดพิจติ รทีร่ ว่ มสนับสนุน และส่งเสริมให้วทิ ยาลัยชุมชนจังหวัดพิจติ รเป็นศูนย์กลางเรียนรูเ้ รือ่ งเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั พีน่ อ้ งชาวเกษตรกรจังหวัดพิจติ ร โดยเน้นย�ำ้ ให้ชาวนารุน่ ใหม่และผูบ้ ริโภคเล็งเห็นความส�ำคัญและร่วมกันสืบสานวิถแี ห่งเกษตรอินทรียต์ อ่ ไป

34 - 24 7

WHAT: เปิดตัวไวน์ ‘ฟินคา เดอ มัลปิคา’จากแดนกระทิงดุครัง้ แรกในประเทศไทย WHERE: The District Grill Room & Bar โรงแรมแบงค็อก แมริออท โฮเต็ล สุขมุ วิท HOW: สยาม ไวเนอรี่ บริษทั ผูผ้ ลิตไวน์ไทย และน�ำเข้าไวน์คณุ ภาพเยีย่ มจากต่างประเทศ ทัว่ โลก สานต่อวิสยั ทัศน์ในการสร้างวัฒนธรรมการดืม่ ไวน์ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดได้ผนึกก�ำลังกับกลุม่ บริษทั ออสบอร์น ผูผ้ ลิตไวน์ เครือ่ งดืม่ และอาหารจากประเทศ สเปน เปิดตัวไวน์คณ ุ ภาพเยีย่ ม ‘ฟินคา เดอ มัลปิคา’ (FINCA de MALPICA) ครัง้ แรกใน ประเทศไทย งานนีอ้ บอวลด้วยบรรดาแขกผูเ้ กียรติ และเหล่าคนดังมาร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคัง่ ท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเองในสไตล์สเปน


WHAT: ดีแทครวมพลังพนักงานทัว่ ประเทศกว่า 2,000 คน ‘ท�ำดีเพือ่ พ่อ’ ถวายแด่ ในหลวง ปรับปรุง 86 โรงเรียน ต่อยอดโครงการ 1 ล้านชัว่ โมงเพือ่ เด็กไทย - Internet for All HOW: ดีแทคร่วมฉลองวันพ่อ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบ 86 พรรษา

ระดมพนักงานทัว่ ประเทศออกไปท�ำความดี โดยร่วมกันพัฒนา 86 โรงเรียน และส่งมอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี พร้อมจับมือวิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี น�ำเสนอบริการวิกพิ เี ดียซีโร่ (Wikipedia Zero) หวังเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ยกระดับการศึกษาไทย และเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคได้ บรรลุเป้าหมายของโครงการ ‘100,000 ชัว่ โมง ร่วมกันท�ำดี’ รณรงค์ให้พนักงานกว่า 5,000 คน แสดงพลังจิตอาสา สละเวลาออกไป ท�ำความดีเพือ่ ตอบแทนสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ครบ 100,000 ชัว่ โมงภายในปี 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเป็น หนึง่ องค์กรทีม่ สี ว่ นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดขี นึ้ ” ในโอกาสมหามงคล 5 ธันวาคมนี้ พนักงานดีแทคทัว่ ประเทศได้รว่ มแรงร่วมใจออกไปท�ำความดีโดยการต่อยอดโครงการ 1 ล้านชัว่ โมงเพือ่ เด็กไทย – Internet for All มุง่ กระจายอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G ของดีแทคสูโ่ รงเรียนในชนบททัว่ ประเทศ เพือ่ เชือ่ มต่อช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) “ภายใต้โครงการดังกล่าว ดีแทคได้มอบแอร์การ์ดและ ซิมการ์ด พร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตฟรีให้กบั 86 โรงเรียน ทีร่ ว่ มคัดเลือกโดยส�ำนักเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน ส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สทร. สพฐ.) โดยตัง้ เป้าทีจ่ ะมอบให้โรงเรียนครบ 200 แห่งภายในปี 2557 และเข้าถึงโรงเรียน มากกว่า 2,000 แห่ง หรือนักเรียนจ�ำนวนประมาณ 1,000,000 คน ภายในปี 2559 พร้อมกันนี้ พนักงานดีแทคยังได้รว่ มกันสอน วิธกี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลีย่ งการใช้งานทีไ่ ม่เหมาะสม (Digital Responsibility) ตลอดจนแนะน�ำ นักเรียนให้รจู้ กั วิกพิ เี ดีย คลังข้อมูลความรูท้ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกอีกด้วย” นายจอนกล่าวเพิม่ เติม นางสาวแคโรลีน ชเลอเดอร์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายโมบายล์โปรแกรม มูลนิธวิ กิ มิ เี ดีย ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการเอนไซโคลพีเดียออนไลน์ ฟรี ‘วิกพิ เี ดีย’ กล่าวว่า “วิกพิ เี ดียเป็นสารานุกรมออนไลน์ทปี่ รับปรุงเนือ้ หาให้ทนั สมัยได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นข้อได้เปรียบทีม่ ี เหนือสารานุกรมฉบับตีพมิ พ์ เราฝันอยากให้ทกุ คนในโลกนีส้ ามารถเข้าถึงแหล่งรวบรวมข้อมูลของมนุษยชาติได้อย่างเสรี พร้อม สร้างช่องทางใหม่ให้คนสามารถเข้าถึงวิกพิ เี ดียผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยได้รว่ มกับดีแทคเปิดตัว วิกพิ เี ดียซีโร่ (Wikipedia Zero) บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือโดยไม่คดิ ค่าบริการ เพือ่ เป็นการเผยแพร่วฒ ั นธรรมการค้นคว้าหาความรูอ้ ย่าง สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาของกลุม่ เยาวชน”

24 7 - 35


N E W S

Hot

of The Month!!

Text : TnT

Text : TnT เทศกาลแห่งความสุข

Run for Better Life

ต.สยาม เติมยิ้มให้น้องปีที่ 2

หลังจากทีย่ างนิตโตะ ยางรถยนต์นำ� เข้าจากประเทศญีป่ นุ่ 100% ได้เปิด ตัว Mobile Application ภายใต้ชอื่ ‘Nitto Lifting Ball’ ซึง่ ได้รบั กระแสตอบ รับอย่างล้นหลามจากผูท้ ชี่ นื่ ชอบในกีฬาฟุตบอล ล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรม เพือ่ สังคม (CSR) ชวนขาซิง่ และขาบอล ร่วมเติมเต็มความสุขให้กบั น้องๆ ผูด้ อ้ ยโอกาส กับโครงการ ‘ต.สยาม เติมยิม้ ให้นอ้ ง ปีที่ 2’ กิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันเพือ่ สังคม เพียงร่วมโหลด เล่น และแชร์ ผ่าน ‘Nitto Lifting Ball’ ทุกคะแนนร่วมเติมเต็ม เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา แบ่งปันให้กับน้องๆ ผูด้ อ้ ยโอกาสแก่โรงเรียนทีข่ าดแคลน โดยผูท้ สี่ นใจสามารถดาวน์โหลด Application ‘Nitto Lifting Ball’ ได้ฟรี ทัง้ App Store และ Google Play เพือ่ ร่วมสนุก และท�ำบุญร่วมกัน ร่วมเติมรอยยิม้ เติมเต็มความสุขให้กบั น้องๆ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้แล้วตัง้ แต่วนั นี้ - 31 ธันวาคม 2556 นี้

พรีเซ็นเตอร์สาวสวย สุขภาพดี คุณเจนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ ชวนหนุม่ ฟรอยด์ และ Net Idol สุดแซบ ‘แม่บ้านมีหนวด’ มาวิ่งออกก�ำลังกายต้านหวัด ที่สวนลุมพินี เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ อย่างสม�่ำเสมอ รู้จักเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ วิตามินซี เพือ่ ช่วยเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคให้กบั ร่างกาย พร้อมเผยเคล็ดลับ การมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกแบบซี-วิต ด้วยการดื่มเครื่องดื่ม วิตามินซี ซี-วิต เครือ่ งดืม่ วิตามินซี 200% เทียบเท่าเลมอน 6 ผล พร้อมกิจกรรม การตรวจสุขภาพฟรีเบือ้ งต้นจากกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร เติมวิตามิน ซีให้ตวั เองด้วย ซี-วิต เครือ่ งดืม่ วิตามินซี 200% เทียบเท่าเลมอนสด 6 ผล ได้ที่ 7-eleven, มินมิ าร์ทใกล้บา้ นคุณ และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ ประเทศ

กว่าพันร้านค้า ท้าให้คุณลอง

CHARMZONE SKIN TOWN

มาถึงเมืองไทยแล้ว ส�ำหรับ CHARMZONE SKIN TOWN ผลิตภัณฑ์ดแู ล ผิวพรรณของประเทศเกาหลี ซึง่ มีการคิดค้น พัฒนา และวิจยั มากว่า 50 ปีแล้ว ล่าสุดได้มีวิวัฒนาการใหม่ที่รับรองได้ว่าเหนือจินตนาการของคุณอย่าง แน่นอน โดยได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก Kim kwang Suk - Chairman Charmzone Skin Town Korea, Jun Yong Chang - President Charmzone Thailand คณะผูบ้ ริหารจากประเทศเกาหลี คุณอรรถสิทธิ์ ด�ำรงรัตน์ Chairman KPV Construction, คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ความงาม CHARMZONE SKIN TOWN ชัน้ 4 ตึกไทม์สแควร์

บัตรเครดิตธนชาต โดยธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ ‘กว่าพันร้านค้า ท้าให้คุณลอง’ โดยคัดสรรร้านค้า แถวหน้าจากทั่วประเทศ น�ำสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด และส่วนลดต่างๆ มากมาย น�ำมามอบให้ส�ำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่แสวงหาความแปลกใหม่อย่างไม่ หยุดนิง่ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม และ ร้านประดับยนต์ เพียงดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ‘Thanachart Bank’ ทัง้ ระบบ iOS และ Android เพือ่ รับทราบสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จากร้านค้า ทีร่ ว่ มรายการได้ตงั้ แต่วนั นี้ - 31 สิงหาคม 2557

Celebrate the Season with the Coffee Club

ร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ขอเชิญท่านร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ กับ ‘The Coffee Club Festive Menu’ ลิม้ ลองความอร่อยกับ ‘Christmas Salmon Steak’ แซลมอนย่างเนือ้ หนานุม่ เสิรฟ์ พร้อม Cranberry Crust, ผัก Rocket และ Hollandaise Sauce ทานคู่กับสปาร์คกลิ้งไวน์ รสเลิศ ตบท้ายด้วยเมนู ขนมหวานแสนอร่อย Christmas ‘Pudding ราดซอสวานิลลา’ เสิรฟ์ คูก่ บั ไอศกรีม ตัง้ แต่วนั นี้ - 15 มกราคม 2557 ทีร่ า้ น เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบิน)

ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในวันคริสต์มาสกับโรงแรมดรีม ใจกลางสุ ขุ ม วิ ท และศู น ย์ ก ลาง ความบั น เทิ ง ในเมื อ งกรุ ง เทพฯ ลิ้ ม ลองชุ ด เมนู ร สเลิ ศ ที่ รั ง สรรค์ โดยเฉพาะส�ำหรับช่วงเวลาพิเศษทีห่ อ้ งอาหารฟลาว่า ห้องอาหาร สุดชิคทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ความสุขและความประทับใจในช่วงเวลาพิเศษ ของคุณ ส�ำหรับวันคริสต์มาส อีฟ และวันคริสต์มาส อิม่ อร่อยได้ทงั้ มือ้ กลางวันและมือ้ ค�ำ่ กับชุดอาหารคริสต์มาส 4 คอร์ส อาหารตะวันตก ที่ทุกชุดเสิร์ฟพร้อมกับไวน์คุณภาพที่ท่านสามารถเลือกได้หรือ เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ เพียงท่านละ 1,250++ บาท และพิเศษสุด ส�ำหรับเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) เพียงท่านละ 550++ บาทเท่านัน้ พร้อมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ 1 แก้ว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2254 8500

HOBS Festival

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสบายๆ ของ HOBS Festival ทีโ่ ครงการ int-intersect พระราม 3 ท่ามกลางการตกแต่งอันมี เอกลักษณ์ในสไตล์ Rustic / Industrial พร้อมดื่มด�่ำไปกับโปรโมชั่นเบียร์สด Hoegaarden, Leffe Brown หรือ Leffe Blond และ Stella Artois ในราคาเซตละ 780 บาท ตั้งแต่เวลา 21.00-23.00 น. เฉพาะวันอาทิตย์-พฤหัสบดี หรือโปรโมชัน่ เบียร์สด Boddinton 1 Pint แถม ½ Pint ตัง้ แต่เวลา 18.00-20.00 น. เฉพาะวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 พิเศษสุด!! ในวันคริสต์มาส พบกับเพลงเพราะๆ จากศิลปินคุณภาพอย่าง Calories Blah Blah ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.facebook.com/int.intersect

เฉลิ ม ฉลองเทศกาลคริ ส ต์ ม าส ที่ โรงแรมสุ โ ขทั ย กรุงเทพฯ

ร่ ว มเฉลิ ม ฉลองเทศกาล คริสต์มาสกับครอบครัวและ คนที่ คุ ณ รั ก ด้ ว ยโปรโมชั่ น อาหารสุดพิเศษ ณ ห้องอาหาร ต่างๆ ทีส่ ามารถเลือกสรรได้ตามความชอบ ส�ำหรับในวันคริสต์มาส อีฟ นับถอยหลังสูว่ นั คริสต์มาสกับบุฟเฟ่ตม์ อื้ ค�ำ่ แสนพิเศษ ทัง้ มุม อาหารตะวันออก มุมอาหารตะวันตก มุมอาหารญีป่ นุ่ มุมซีฟดู้ แช่เย็น และหอยนางรมสด และห่านอบเครื่องเทศใส่เกาลัด พร้อมด้วย ขนมหวานประจ�ำเทศกาลคริสต์มาส ทั้งเค้กขอนไม้และมาการอง ที่ห้องอาหารโคโลเนด ตั้งแต่ 18.30-22.30 น. ในราคาท่านละ 2,900++ บาท และฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวและคนที่ คุณรักด้วยบุฟเฟ่ตม์ อื้ กลางวันทีจ่ ดั ขึน้ เป็นพิเศษ ตัง้ แต่ซฟี ดู้ แช่เย็น คริสต์มาสแฮมเคลือบน�ำ้ ตาลทรายแดงและเหล้ารัม ไก่งวงอบยัดไส้ แอปเปิ้ลและแครนเบอรี่ เสิร์ฟพร้อมไส้กรอกชิ้นโตราดซอส ที่ห้องอาหารโคโลเนด ตั้งแต่ 12.00-14.30 น. ในราคาท่านละ 2,000++ บาท ส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้าโทร. 0 2344 8888

Perfect Gift Perfect Care

บริษทั ฟิลปิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดชุดกิฟต์เซตสุดพิเศษ ‘Perfect Gift Perfect Care’ ให้คณุ ได้เลือกสรรเพือ่ มอบให้แก่คนพิเศษ ในเทศกาลปีใหม่นี้ มาพร้อมแพ็คเกจทีด่ ไี ซน์ทนั สมัยใน 3 แบบ ได้แก่ ชุด Perfect Teatime ประกอบด้วยเครือ่ งปิง้ ขนมปังและกาต้มน�้ำร้อน ราคา 1,490 บาท ชุด Perfect Breakfast ประกอบด้วยเครื่องปิ้งขนมปังและ เครือ่ งต้มกาแฟ ราคา 1,990 บาท และชุด Perfect Hairstyle ประกอบด้วย เครือ่ งเป่าผมและเครือ่ งจัดแต่งทรงผม ราคา 1,990 บาท ให้คณุ ส่งมอบ ของขวัญพิเศษในเทศกาลแห่งความสุขทีจ่ ะมาถึงนี้ สามารถหาซือ้ Perfect Gift Perfect Care ได้ทหี่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ น�ำ และร้านตัวแทนจ�ำหน่าย ทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค ฟิลปิ ส์ โทร. 0 2268 8555 หรือคลิก www.philips.co.th

36 - 24 7

กรุงศรีฯ สนับสนุนทางการเงินกับ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แทนค�ำอวยพร

บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขอส่งกระเช้าวีตา้ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วยวีต้า เบอร์รี่, วีต้า พรุนพลัส และวีต้า บาลานซ์ อุดมด้วย คุณประโยชน์มากมาย ให้วตี า้ แทนทีส่ ดุ ของค�ำอวยพรในปีใหม่นกี้ บั เพือ่ น และคนทีค่ ณุ รัก มีจำ� หน่ายแล้ววันนีท้ หี่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

นายพรสนอง ตูจ้ นิ ดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกลุ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผูจ้ ดั การ และนายศักดิธชั จันทรเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนาม สนับสนุนด้านการเงินเพือ่ การขยายตัวของธุรกิจให้บริการรถเช่า โดยมี นายสุรธันว์ คงทน (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ ร่วมในพิธี


S P O T- L I G H T Text : พลสัน นกน่วม

ถ้าวัดกันที่ปริมาณของคอกีฬาชาวไทย เดาได้ไม่ยากว่า ‘ฟุตบอล’ เป็นกีฬาที่คนไทยเทใจเชียร์มากที่สุด ท�ำไม 24/7 ถึงมั่นใจว่าเมืองไทยเป็นชาติที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก? ไม่ตอ้ งมองหาสถิตทิ ไี่ หนไกล แค่ยอดค่าลิขสิทธิศ์ กึ พรีเมียร์ลกี ทีต่ อ่ สูฟ้ าดฟันเพือ่ ให้ได้ สิทธิม์ าครอบครอง ก็มตี วั เลขปิดประมูลอยูท่ ี่ 9 พันล้านบาท แลกกับลิขสิทธิถ์ า่ ยทอด 3 ปี จะคุม้ หรือไม่คมุ้ เราไม่ขอออกความเห็น ประเด็นคือ บ้านเรามีบอลเกือบทุกลีกพร้อมเสิร์ฟ และไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก ก็เป็นลีกอาชีพของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากสถิติฤดูกาล 2013 มียอดผู้ชมไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสูงถึง 1.4 ล้านคน แสดงให้เป็นว่าคนไทย บ้าบอลจริงๆ และก็มีนักเตะไทยหลายคนที่แฟนบอลชาวไทยสนับสนุน และตามเชียร์ ตามสนับสนุน และหวังให้นักเตะสุดรักได้ไปค้าแข้งไกลกว่าไทยลีก หนึ่งในนักเตะ ทีน่ า่ จับตามองคือ ‘เมสซีเจ’ หรือ เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ ชนาธิป กองกลางตัวรุกและปีก หมายเลข 15 ของ สโมสรมังกรไฟ ‘บีอซี ี เทโรศาสน’ วัย 20 ปี ที่ลีลาในสนามแพรวพราว แม้จะตัวเล็กสูงเพียง 160 ซม. แต่ก็ทดแทนด้วย ความคล่องแคล่ว ทั้งการลากเลื้อยและจ่ายบอล รวมไปถึงทักษะที่มากมายคล้ายกับ ยอดนักเตะจากบาเซโลน่า ‘ลิโอเนล เมสซี’ จนแฟนคลับสถาปนาให้เขาเป็น ‘เมสซีของไทย’ ซึง่ นัน่ ก็คอื ทีม่ าของฉายา ‘เมสซีเจ’ ชนาธิป เริม่ ต้นค้าแข้งเมือ่ ปี 2010 ซึง่ เป็นปีเดียวกับทีส่ ถานการณ์ของไทยลีกเริม่ บูม คึกคัก หลายทีมมียอดผูช้ มเข้าสนามเยอะขึน้ มีการพัฒนาสนามเหย้าของตัวเอง มีการท�ำ ประชาสัมพันธ์ดงึ มวลชนในท้องถิน่ ให้มาเชียร์ทมี ประจ�ำจังหวัด และนักฟุตบอลกลายเป็น อาชีพได้จริงๆ มีเงินเดือนทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได้ และเด็กไทยหลายคนทีม่ คี วามใฝ่ฝนั ว่า อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ขอร่วมวงล่าความฝันบนสนามหญ้าสีเขียวด้วย หนึง่ ในนัน้ ก็คอื ชนาธิป ทีเ่ ข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนในสังกัด บีอซี ี เทโรศาสน ย้อนกลับไปวัยเด็ก ชนาธิปโดนพ่อเคี่ยวเข็ญและปลูกฝังให้เป็นนักฟุตบอล โดยวิธีการสอนตามสไตล์ที่กองกลางหนุ่ม เรียกว่า ‘สไตล์เกาหลี’ คือท�ำผิดโดนหวด พืน้ ฐานทุกอย่างพ่อสอนเขามาตัง้ แต่เด็กจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเล่นฟุตบอลเดินสาย ล่าแชมป์กบั ทีมซี. แอล. ไฮสปีด ซึง่ เป็นทีมฟุตบอลเดินสายชือ่ ดังจากสามพราน จังหวัด นครปฐม และทีมฟุตบอลเดินสายจากเมืองพระปฐมเจดียน์ สี้ ร้างนักเตะสูท่ มี ชาติไทยแล้ว

38 - 24 7

2 คน คือ ชนาธิป สรงกระสินธ์ และรัชพล นาวันโน ส่วนเส้นทางการค้าแข้งอาชีพของเขาในช่วงแรกเคยถูก ปฏิเสธจากสโมสรบีอีซี เทโรศาสน ด้วยเหตุผลที่ว่า เมสซีเจ ตัวเล็กเกินไป แต่ในทีส่ ดุ ด้วยความสามารถท�ำให้เขาได้มาค้าแข้ง ในทีมเยาวชนของทีมมังกรไฟ ก่อนจะเป็นหนึ่งในคีย์แมนที่พา ให้ทมี เยาวชนมังกรไฟคว้าแชมป์ เอฟ. เอ. ยูธ คัพ 2011 เหนือ บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด 5-2 พร้อมรับต�ำแหน่งแมน ออฟ เดอะ แมตช์ เหนือ แฟรงค์ อาเชียมปง จากทีมปราสาทสายฟ้า ด้วยฝีมือที่โดดเด้งของชนาธิป จึงไม่แปลกใจที่เขาได้รับ การเลื่อนขั้นให้มาอยู่ในทีมชุดใหญ่ และได้รับโอกาสให้วาด ลวดลายในต�ำแหน่งที่เขาถนัด พร้อมกับยิงประตูแรกให้ตัวเอง และทีมรักได้ในนัดทีเ่ จอกับการท่าเรือไทย FC ซึง่ วันนัน้ มังกรไฟ เผาการท่าเรือเกรียมไป 2 เม็ด และหนึ่งในนั้นคือฝีมือของ เมสซีเจ ชีวติ ในศึกไทยลีกของเขาโดดเด้งโดนใจ เขาได้รบั โหวต ให้เป็น 1 ใน 20 นักฟุตบอลดาวรุ่งของอาเซียน จากการจัดโผ 20 นักเตะอาเซียนทีน่ า่ จับตามองปี 2013 โดยโกล อาเซียน ส่วน ตุลาคม 2013 ชนาธิปได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน จากโกล ประเทศไทย และยังได้รบั เทียบเชิญจาก ชิมสิ ุ เอสพัลส์ จากเจลีก ประเทศญีป่ นุ่ ให้มาทดสอบฝีเท้า เขาเองก็ทำ� ผลงาน ได้ดใี นวันนัน้ ชิมสิ ุ เอสพัลส์ ทีเ่ มสซีเจร่วมลงเล่น 90 นาทีเต็มๆ ชนะ ชิมสิ ุ เอสพัลส์ ยู 18 ด้วยสกอร์ 4-0 ทัง้ ยังได้คำ� ชมจากโค้ช และ นักเตะดาวดังอย่าง โช ชิโมจิ ว่า เมสซีเจสุดยอด ไม่เพียงแต่ผลงาน ในสนาม แต่นอกสนาม แฟนคลับของสโมสรเจลีกทีมนีท้ ำ� คลิป ให้เมสซีเจด้วย แม้การทดสอบฝีเท้าจะจบลงพร้อมๆ กับการลุน้ ว่า ชิมสิ ุ เอสพัลส์ จะเลือกเขาหรือไม่ แต่ไม่วา่ จะเลือกหรือไม่เลือกอย่างไร เชือ่ ได้วา่ ประตูแห่งโอกาสของเมสซีเมืองไทยได้เปิดขึน้ มาแล้ว หากการยิงประตูคือการวัดความเก่งกาจ เมสซีเจ ก็ยิง ประตูเข้าตาใครไปแล้วหลายลูก สิง่ ทีพ่ สิ จู น์ตอ่ ไปหลังจากนีค้ อื เขาจะยิงประตูแห่งโอกาสใหม่ๆ ได้อกี เมือ่ ไหร่ ในฐานะกองเชียร์ เราต้องส่งเสียงให้สดุ พลัง

All About Him

• วินเฟรด เชฟเฟอร์ กุนซือทีมชาติไทย ในขณะนั้น เรียกเขามาติดทีมชาติไทย ชุด Suzuki Cup 2012 ด้วยวัย 19 ปี ท�ำให้ นักเตะเบอร์ 18 คนนี้กลายเป็นผู้เล่นที่อายุ น้อยที่สุดของทีมชาติชุดนั้น • เมสซีเจ ไม่มีทีมสโมสรต่างชาติในดวงใจ ทีมที่เขาเชียร์เป็นพิเศษมีทีมเดียวคือ ทีมชาติไทย • ประตูแรกที่ยิงให้ในนามทีมบีอีซี เทโรศาสน ชุดใหญ่ คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 • แมตช์ทเี่ ขาประทับใจมากคือศึกที่ บีอซี ี เทโรฯ เสมอ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 2-2 ซึง่ แมตช์นนั้ เขาเลี้ยงหลบกองรับกิเลนผยองหลังแทบหัก ก่อนสังหารประตูอย่างเฉียบคม เคล็ดลับนี้ เขาบอกว่ามาจากการเล่น วินนิ่ง บ่อยๆ ภาพ : Facebook BEC-Tero Sasana FC


45,360 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#168  

247#168 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you