Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

They rock the world!

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF THE GM GROUP VOL.6

|

NO.152

|

29 AUGUST - 4 SEPTEMBER 2013


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

แฟชั่น หนึ่งในเครื่องมือการถ่ายทอดความเป็นตัวตน และคาแร็กเตอร์ของคนเราก็คือ การแต่งตัวด้วย เสือ้ ผ้า และเครือ่ งประดับ ซึง่ ไม่ได้เป็นเพียง ‘ความจ�ำเป็น’ ในการปกปิดร่างกายเท่านัน้ แต่เสือ้ ผ้า ยังสะท้อนถึงแฟชัน่ ในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย ขณะเดียวกันก็ยงั มีนยั ของ ‘มารยาท’ และ ‘กาลเทศะ’ เช่น การไปร่วมงานต่างๆ นอกจากจ�ำเป็นจะต้องแต่งตัวตาม Dress Code ซึ่งถูกก�ำหนดมาให้ สอดรับกับธีมงานเพือ่ เป็นการให้เกียรติเจ้าภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเองอีกด้วย คงรูส้ กึ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวพิลกึ ถ้างานนัน้ เป็นธีมปาร์ตสี้ ที อง แต่เผอิญว่าคุณใส่เดรสลายดอกหลากสี ไปปรากฏตัวอยูก่ ลางงาน แต่ทงั้ นีแ้ ฟชัน่ ไม่ได้ให้คณุ ค่าของการแต่งตัวทีไ่ ม่สอดรับกับบุคลิกภาพ ไม่จำ� เป็นต้องแต่งให้เด่น กว่าใครในงาน ไม่จำ� เป็นต้องเป็นแบรนด์เนมหัวจรดเท้า แต่แต่งให้งามในแบบตน ก็นา่ จะเพียงพอแล้ว เรื่องน่ายินดีส�ำหรับวงการแฟชั่นบ้านเราเรื่องหนึ่งก็คือ ปัจจุบันนี้ค้าปลีกเติบโตมาก ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะธุรกิจแฟชัน่ ปลายปีนเี้ ราจะได้ตอ้ นรับเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ปีถดั ๆ ไปก็จะมี ดิ เอ็มโพเรียม 2 และ 3 ตามมา ไหนจะศูนย์การค้าใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ทุกมุมเมือง พืน้ ทีค่ า้ ปลีกจ�ำนวนมหาศาลทีเ่ กิดขึน้ นี้ ท�ำให้ ร้านค้าประเภทแฟชัน่ เป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ แบรนด์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยมีจำ� หน่ายมาก่อนในไทยก็จะเข้ามา อวดโฉมกันอย่างต่อเนือ่ ง และน่าจะเปิดโลกทัศน์ดา้ นแฟชัน่ ให้คนไทยได้สนุกกับการแต่งตัวมากขึน้ โชคดีที่ทุกวันนี้เรามีทั้งสื่อกระแสหลัก ทั้งนิตยสารแฟชั่น ช่องทีวีแฟชั่นอยู่มากมาย รวมทั้ง สื่อใหม่อย่างเว็บไซต์และบล็อก คอยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของคอนเทนต์จริงๆ และโฆษณาชวนเชื่อ และไปๆ มาๆ แฟชั่น บล็อกเกอร์ ก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นโลก ไปเสียแล้ว ดีไซเนอร์และแบรนด์ตา่ งๆ ก็เกาะกระแสแฟชัน่ บล็อกเกอร์ ทีด่ แู ล้วว่าน่าจะยืนระยะไปได้อกี นาน ในปี 2008 ซึง่ เป็นช่วงที่ Bryan Boy แฟชัน่ บล็อกเกอร์ชาวฟิลปิ ปินส์กำ� ลังโด่งดังแบบสุดๆ มาร์ค จาคอบส์ ได้ออกแบบกระเป๋า Marc Jacobs BB ส�ำหรับเขาโดยเฉพาะ และกระเป๋ารุน่ นีก้ ป็ รากฏในแฟชัน่ โชว์ของ MJ Fall / Winter 2008 ทีน่ วิ ยอร์กด้วย แฟชัน่ บล็อกเกอร์คนอืน่ ๆ ทีม่ คี นติดตามเยอะ และมีชอื่ เสียงก็ได้รบั เกียรติและสิทธิพเิ ศษจากแบรนด์ตา่ งๆ เช่นกัน แต่ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ บล็อกเกอร์กอ็ าจสัน่ คลอนได้ หากคนอ่านทราบว่า แท้จริงแล้วค�ำชมและ ค�ำเยินยอของแฟชัน่ บล็อกเกอร์บางรายทีม่ ตี อ่ สินค้าบางแบรนด์ เบือ้ งหลังถูกขับเคลือ่ นด้วยอามิสสินจ้าง เมื่อพูดถึงแฟชั่น ไอเท็ม ส่วนตัวแล้วผมชอบกระเป๋าและรองเท้า มีบล็อกโปรดที่อยากจะ แนะน�ำก็คือ mymanybags.blogspot.com ที่ออกแบบบล็อกได้สวยงาม โดดเด่น นอกจากนี้ยังมี wendyslookbook.com ทผี่ มรูส้ กึ ทึง่ ในการพรีเซ็นเตชัน่ ทัง้ ภาพนิง่ และคลิปวิดโี อ รวมทัง้ บุคลิกสดใสและ มีชวี ติ ชีวาของเธอ ทีน่ า่ จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆ ยุคใหม่ในเรือ่ งแฟชัน่ และไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี ถ้าสวยก็กดไลค์ ใช่กค็ อมเมนต์ชม แต่ถา้ จะซือ้ หาก็คอ่ ยว่ากันอีกที ผมว่าแฟชั่น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่การใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อไล่ล่าแฟชั่นอย่างไม่ลดละ โดยไม่ดกู ำ� ลังทรัพย์ของตัวเองต่างหากทีเ่ ป็นเรือ่ งงีเ่ ง่า

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ธนิษา สุขสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


CITY MOVEMENT Text : iD11

Tell a Story

ร้านหนังสือเคลือ่ นทีค่ อนเซ็ปต์เก๋นี้ มีชอื่ ว่า ‘tell a story’ ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักกับงานเขียน วรรณกรรมดังๆ ของชาวโปรตุเกส ทีถ่ กู ประพันธ์โดยนักเขียนชือ่ ดัง ไม่วา่ จะเป็น Fernando Pessoa, José Luís Peixoto, Eça de Queiroz และ Miguel Sousa Tavares ซึง่ ได้บริษทั ท้องถิน่ MSTF Partners มา ออกแบบรถตูใ้ ห้ พร้อมเปิดตัวคูไ่ ปกับ www.tellastory.pt โดย วรรณกรรมเหล่านีจ้ ะมีเวอร์ชนั เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพือ่ ช่วยให้ งานเขียนและวัฒนธรรมทางภาษาของชาวโปรตุเกสกลายเป็น ที่รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก เหมือนดั่งโปสการ์ดที่นิยมซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ�ำจาก การท่องเทีย่ ว นอกจากนีย้ งั มีสนิ ค้าภายใต้แบรนด์ tell a story ให้ ได้ชอ้ ปกันอีกด้วย เช่น กระเป๋า เสือ้ และเครือ่ งเขียน นับว่าเป็น ไอเดียในการเผยแพร่วฒ ั นธรรมทางภาษาทีด่ ไี ม่เบาทีเดียว

FRAC Centre

ภาพ : nicolas borel เอือ้ เฟือ้ ภาพ : jakob + macfarlane

ภาพ : www.trendhunter.com

= บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวม 8 บริษทั ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under a Billion ประจ�ำ ปี 2556 ซึง่ จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes Asia จากทัง้ หมด 15,000 บริษทั ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษทั ขนาดกลางและ เล็กของไทย ที่มา : www.forbes.com/forbesasia/

รูปโฉมอาคารแห่งใหม่ของ ‘FRAC Centre’ ในเมือง Orleans ประเทศฝรั่งเศส ฝีมือการออกแบบสุดชิคจาก Jakob + Macfarlane โดยได้ดไี ซน์โครงสร้างของตัวอาคาร ออกมาในรูปแบบ Radical Architecture ซึ่งจะต่อกับ ส่วนคลังเก็บอาวุธเดิมในสมัยศตวรรษที่ 18 ตัวอาคารเด่น สะดุดตาด้วยรูปทรงคล้ายกับเหลี่ยมหน้าเพชร ที่น�ำมา ต่อกันจนมีลักษณะคล้ายกับท่อขนาดใหญ่ปลายเปิดสอง ด้าน ซึง่ ใช้เป็นทางเดินเชือ่ มต่อระหว่างตึกเก่ากับลานโล่ง สาธารณะ เพิม่ สีสนั ด้วยการน�ำเอาเอกลักษณ์ของผลงาน จากศิลปินชือ่ ดัง Electronic Shadow ด้วยการติดตัง้ ไดโอด กว่าร้อยตัวบนพื้นผิวสัมผัสอะลูมิเนียมบริเวณด้านหน้า ของรูปทรงปริซมึ เมือ่ ถึงเวลากลางคืน ตัวไดโอดเหล่านัน้ จะเปล่งแสงออกมาให้ภาพที่คล้ายกับการปรวนแปร ของสภาพอากาศ ได้อารมณ์เท่ปนลึกลับ เหมาะส�ำหรับ เมืองแห่งศิลปะแห่งนีจ้ ริงๆ

= จากเหตุการณ์ที่ Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google ล่ม ไม่สามารถใช้งานนาน 5 นาที ในช่วงบ่าย ของวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้การใช้งาน อิ น เตอร์ เ น็ ต ทั่ ว โลกลดลงถึ ง 40% จากสั ด ส่ ว นนี้ แสดงให้เห็นว่า Google มีอทิ ธิพลต่อโลกอินเตอร์เน็ตสูงมาก ที่มา : www.neowin.net

Edward Hopper’s nighthawks

ภาพจิตรกรรมสีนำ�้ มันของศิลปินอเมริกนั แนวเรียลลิสติกชือ่ ดัง Edward Hopper ได้ถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้งที่บริเวณชั้น 1 ตึก Flatiron Building ในมหานครนิวยอร์ก ด้วยรูปแบบของภาพป๊อปอัพ 3 มิติ แบบ Cut-out ครีเอตโดย Whitney Museum of American Art ทีไ่ ด้น�ำผลงาน ของ Hopper ทีไ่ ม่เคยออกแสดงทีไ่ หนมาก่อน อย่างภาพ Nighthawks เมื่อปี 1942 น�ำมาจ�ำลองฉากดินเนอร์ของไอคอนแห่งยุค 1940 แต่ เพิ่มสเกลให้มีขนาดเท่ากับตัวคน แล้วน�ำมาจัดวางในต�ำแหน่งต่างๆ ให้เหมือนกับภาพของจริง ประกอบกับลักษณะของตึกทีม่ พี นื้ ทีเ่ ป็นรูป สามเหลี่ยม ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนพอดีเหมือนกับในภาพ ก็ยิ่งท�ำให้ งาน Installation นีไ้ ด้อารมณ์ราวกับชมภาพของจริงกันอยูท่ เี ดียว

04 - 24 7

ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับรับประทานอาหารที่เห็นอยู่นี้ นอกจากจะมีรูปร่างและรายละเอียด เหมือนกับผักและผลไม้ของจริงแล้ว ยังผลิตมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วย ผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์ชาวจีน Qiyun Deng ที่ได้น�ำ Bioplastic ที่ได้จาก กระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตยิ อ่ ยสลายได้งา่ ย โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ผิวและสีของผัก ผลไม้ อย่างเช่น การน�ำเอาใบของต้นอาติโช้คมาออกแบบให้เป็นช้อนตักซุป การน�ำเอาสีผวิ บริเวณขัว้ ของสับปะรดมาท�ำเป็นมีดตัดอาหาร หรือแม้แต่ตน้ แครอตเองก็ ถูกน�ำมาครีเอตเป็นช้อนเล็กๆ ทีท่ งั้ ดูนา่ รักและน่าใช้ แถมยังดีตอ่ สิง่ แวดล้อมอีกด้วย

ภาพ : www.designboom.com

ภาพ : Fillip Wolak

Biodegradable Tableware


Historical Sea Forts transformed into luxury hotels

ภาพ : 595media.tumblr.com

ในศตวรรษที่ 18 Spitbank Fort ป้อมปราการทางทะเล บนชายฝัง่ Portsmouth ของเกาะอังกฤษ ถูกสร้างขึน้ เพื่อป้องกันการรุกรานจากกองทัพของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3 แต่สำ� หรับศตวรรษที่ 20 นี้ จากป้อมทหาร ก็ได้เปลีย่ นเป็นโรงแรมสุดหรูขนาด 8 ห้อง ท่ามกลาง บรรยากาศสุดโรแมนติกและผ่อนคลาย พร้อมให้ วิวสวยๆ ของเกาะ Isle of Wight อีกทัง้ จัดเต็มไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นสระว่าย-น�ำ้ อุน่ สปา บาร์ และบริการรับส่งจากฝัง่ ด้วยเรือเฟอร์รี่ ซึง่ การเปลีย่ นโฉมครัง้ ใหญ่นใี้ ช้เงินลงทุนไป ทัง้ สิน้ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีป่ อ้ มอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน ก็กำ� ลังจะมีแพลนปรับโฉม เพือ่ รองรับลูกค้าทีค่ าดว่าจะมีเพิม่ ขึน้ ในอนาคต

บริการดีๆ จาก KFC ด้วยผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

ต้องยกนิ้วให้ส�ำหรับไอเดียดีๆ ที่นึกถึงสิทธิ สตรีของเมืองจีน จากการออกแบบทีน่ งั่ พิเศษ ส�ำหรับคุณแม่ลูกอ่อนบนรถโดยสารประจ�ำทางสาย 906 ซึง่ วิง่ ในเส้นทางเข้าเมืองเจิง้ โจว มณฑลเหอนาน อันเป็นเส้นทางทีม่ สี ภาพการจราจร ติดขัด และมักจะพบคุณแม่ลูกอ่อนให้นมลูกอยู่บ่อยครั้ง จึงได้ท�ำการติดตั้งม่านขึ้นเพื่อใช้รูดบังตา ในช่วงทีต่ อ้ งการให้นมลูกเพือ่ ความสะดวกและไม่ตอ้ งเขินอายกับสายตาใครๆ นับเป็นโครงการดีๆ ที่ มองเห็นความส�ำคัญของสตรี และยังเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของน�ำ้ นมแม่ เนือ่ งจากการส�ำรวจเมือ่ ไม่นานมานี้ พบว่ามีเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน เพียงร้อยละ 28 เท่านัน้ ทีไ่ ด้ ดืม่ นมแม่

ภาพ : usa.chinadaily.com.cn

ที่นั่งพิเศษ ส�ำหรับคุณแม่ ลูกอ่อน

หากใครทีเ่ คยไปใช้บริการของร้าน KFC ทีส่ าขา Timesquare สุขมุ วิท คงต้องแปลกใจไปกับการสัง่ อาหารของสาขานี้ เพราะ จะต้องใช้ทา่ ทางประกอบเกือบทุกขัน้ ตอนการสัง่ เรียกรอยยิม้ และเสียงหัวเราะทัง้ จากพนักงานและลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ สาเหตุทตี่ อ้ งมีการยกไม้ยกมือประกอบนัน้ ก็เนือ่ งจากสาขานี้ จะมีพนักงาน 70% เป็นคนพิก ารทางการได้ยินและสื่อ ความหมาย โดยโครงการนีไ้ ด้เริม่ มาสักพักแล้ว และก�ำลังมี แพลนจะเปิดสาขาเพิม่ อีกภายในปีนที้ ี่ เมเจอร์ สุขมุ วิท และ เกตเวย์ เอกมัย นับเป็นโครงการดีๆ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผพู้ กิ าร ทางการได้ยินและสื่อความหมายได้เข้าท�ำงานเหมือนกับ คนปกติทวั่ ไป และสามารถใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งลูกค้าที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสบายใจเช่นกัน


C A L E N D A R Text : รุง่ วิสาข์

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Today

14 SEP 2013

-10 SEP 2013

Absolute Siam DIY Doll Siam Center (4th flr.) ร่ ว มท� ำ ความดี ต ้ อ นรั บ วั น แม่ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กับงาน Absolute Siam DIY Doll ทีเ่ ปิดโอกาส ให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ตุ๊กตาหมีแบบมิกซ์แอนด์ แมตช์ ด้วยการเลือกชิ้นส่วนของตุ๊กตาหมี ที่มี ให้เลือกหลายลวดลายมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันตามสไตล์ จนกลายเป็นตุก๊ ตาหมีตวั พิเศษเพียงหนึง่ เดียว ในราคาเพียง 299 บาท เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั คุณแม่หรือคนทีร่ กั นอกจากนีย้ งั มีเวิรก์ ช็อปท�ำผ้าพันคอ และหมวก ด้วยฝีมอื ตนเอง วันละ 3 รอบ ในเวลา 11.00-13.00 น., 14.30-16.30 น. และ 17.30-19.30 น. ทุกวันเสาร์อาทิตย์ โดยรายได้จากการจ�ำหน่ายตุ๊กตาหมีมอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3-SEP, 11-15 SEP 2013 29 AUG - 8 SEP 2013

Today

-3 NOV 2013

Karma Police : ดวงตาเห็นท�ำ 100 Tonson Gallery นิทรรศการเดี่ยว โดย ยุรี เกนสาคู ศิลปินหญิงร่วมสมัยที่น่าจับตามอง มากทีส่ ดุ ในขณะนี้ ทีม่ ผี ลงานออกมา อย่างต่อเนือ่ ง และไม่เคยหยุดพัฒนา เทคนิคใหม่ๆ ทั้งรูปแบบและวัสดุ จนท�ำให้ผลงานถูกพูดถึงในระดับ นานาชาติ โดยนิทรรศการล่าสุดเป็นการบอกเล่าเรือ่ งราว ประสบการณ์ และสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อสื่อสารถึงหนึ่งในความเชื่อของเธอ ‘เรื่ อ งกฎแห่ ง การกระท� ำ ’ ผ่ า นตั ว งานที่ ค งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ในเรื่ อ งการใช้ ฟ อร์ ม และสี สั น ที่ ส ดใส โดยน� ำ วั ส ดุ ไ ฟเบอร์ ก ลาส เข้ า มาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ ซึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากการวาดรู ป บน ผืนผ้าใบ เข้าชมฟรี ทุกวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. www.100tonsongallery.com

Exhibition Update

ละครเวที ลัดดาแลนด์ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ จากต�ำนานเขย่าขวัญที่ถูกเล่าขานมานาน สู่ภาพยนตร์ GTH ที่กวาด รายได้ถึง 117 ล้านบาท เมื่อปี 2554 ซีเนริโอได้น�ำกลับมาถ่ายทอด สูส่ ายตาของผูช้ มอีกครัง้ ในรูปแบบของละครเวที ทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มตืน่ เต้น ระทึกใจกับบรรยากาศชวนขนลุกของหมูบ่ า้ นผีสงิ ซึง่ จะปรากฏต่อหน้า อย่ า งใกล้ ชิ ด กว่ า ทุ ก ครั้ ง ! โดยที ม ผูส้ ร้างชุดเดียวกับละคร ‘เรือ่ งเล่าคืน เฝ้าผี’ ที่เคยเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชม มาแล้วอย่างถล่มทลาย ก�ำกับการ แสดงโดย จิรศักดิ์ โย้จิ้ว อ�ำนวยการ แสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ น�ำแสดงโดย มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ นิโคล เทริโอ, วิทติ แลต และ ชาช่า รามณรงค์ ตามจองบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์

Summer Hokkaido Food Fair ชั้น 5 อิเซตัน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กลับมาอีกครัง้ กับเทศกาลอาหารญีป่ นุ่ จากเกาะฮอกไกโด งานแฟร์ทรี่ วบรวม ทั้งของคาวและของหวานต่างๆ จาก ญี่ปุ่น ที่หลายคนต้องอดใจไม่อยู่กับ ความน่าทานและอาหารหลายๆ อย่าง ที่ อ าจหาทานได้ ย าก ไม่ ว ่ า จะเป็ น อาหารซีฟูดสดๆ ราเม็งรสอร่อย และ ขนมญีป่ นุ่ ในแพ็คเกจน่ารักๆ รวมไปถึง นมฮอกไกโดอันลือชื่อ พร้อมโชว์การ แร่ปลามากุโร่ ในวันที่ 31 ส.ค. ทั้งนี้ 400 ท่านแรก รับฟรีทนั ที Shiroi Koibito คุก้ กีไ้ วท์ชอ็ กโกแลตชือ่ ดังจากฮอกไกโด 1 กล่อง มูลค่า 450 บาท โปรโมชัน่ พิเศษสุดเมือ่ ใช้จา่ ยด้วยบัตรเครดิต JCB ภายในงานตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป (หมายเหตุ : 1 วัน ต่อ 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ สามารถใช้สทิ ธิไ์ ด้ทกุ วัน วันละครัง้ เท่านัน้ )

Text : Ti-na Photo : พิชญุตม์

Magic Eye บางครัง้ การชมงานศิลปะก็ไม่จ�ำเป็นต้องอยูใ่ นสถานทีท่ เี่ รียกว่าหอศิลป์หรือแกลเลอรี เสมอไป สัปดาห์นี้ 24/7 เลยน�ำงานนิทรรศการออนไลน์มาฝากกัน แม้อาจจะได้อรรถรส ไม่เท่า แต่กน็ บั ว่าช่วยสร้างสุนทรียใ์ ห้ชวี ติ คนเมืองได้รวดเร็วทันใจ ไม่ตอ้ งฝ่ารถติดให้ เปลืองน�ำ้ มัน โดยนิทรรศการทีก่ ล่าวถึงนีม้ ชี อื่ ว่า ‘Magic Eye’ เป็นนิทรรศการภาพถ่าย โดย ศิลปิน Daniel Cordonnier จัดแสดงโดย ROCK AROUND ASIA Art Gallery ผ่านทาง www.rockaroundasia.com เป็นการเล่าถึงการเดินทางในเมืองทีไ่ ม่หยุดนิง่ อย่างกรุงเทพมหานคร แต่ละภาพ ไม่ได้ถกู ถ่ายเพียงเพราะความสวยงามของวิวทิวทัศน์ สีหน้าท่าทางของผูค้ นทีก่ ำ� ลังสือ่ ถึง อารมณ์บางอย่าง หรือแม้แต่เหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ เท่านัน้ แต่ทกุ ภาพแสดง

06 - 24 7

Auburn Festival 2013 Wyatt Park, Australia เทศกาลที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรม ท้องถิ่นประจ�ำเมืองออเบิร์น และรอบนอก โดยมีการจัดกิจกรรม การแสดง การจ�ำหน่ายอาหารท้องถิ่น และแผงลอยขายงานฝีมือ ทัง้ นีภ้ ายในงานยังมีไฮไลท์คอนเสิรต์ จาก ‘Davood Tabrizi and the Farseas’ ดนตรีลกู ผสมเปอร์เซียนกับดนตรีตา่ งๆ จากทัว่ โลก ทีร่ บั รองว่าจะต้องครองใจใครหลายๆ คน รวมไปถึงการแสดงอืน่ ๆ จาก ‘Blue Mary’ ‘Fanous’ และ ‘Lucky Africa Dance’ นอกจากนีย้ งั มี สวนสนุก มีการแสดงจากนักแสดงเร่ร่อน มีฟาร์มสัตว์ และเวิร์คช้อปสนุกๆ กับคณะละครสัตว์ การท�ำงานฝีมือ และการเต้นระบ�ำ เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www. auburn.nsw.gov.au

นิ ท ร ร ศ ก า ร Magic Eye โดย ศิ ล ปิ น Daniel Cordonnier รับ ชมฟรี อ อนไลน์ ผ่านทาง ROCK AROUND ASIA A r t G a l l e r y ไ ด ้ ที่ w w w . rockaroundasia.com สอบถาม เพิม่ เติม โทร. 0 2134 6147

ได้ถงึ พลังของความฝัน และจินตนาการอย่างเต็ม เปีย่ ม ผ่านเทคนิคเฉพาะทีเ่ รียกว่า ‘Pictorialism’ หรือการถ่ายภาพให้คล้ายภาพวาดเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในช่วงต้น ศตวรรษที่ 19 เป็นผลงานศิลปะที่ยกระดับภาพถ่ายให้เทียบชั้นได้กับงานวิจิตรศิลป์ และ จากภาพทีเ่ ห็นอยูน่ ี้ ก็คงปฏิเสธไม่ได้วา่ Magic Eye เป็นหนึง่ ในชิน้ งานทางศิลปกรรมทีด่ งึ ความเป็นกรุงเทพฯ ออกมาได้อย่างโดดเด่น มุมมองที่อาจเคยมองข้าม ก็กลับถูกดึงความ สวยงามให้ออกมาเฉิดฉายได้อย่างน่าสนใจ


N E W S C A F E’

ภาพ : www.telegraph.co.uk

Text : กานดา หน้ามึน

พีม่ าร์ก ซักเคอร์เบิรก์ โดนแฮก Facebook

เจ้าของโซเชียลเน็ตเวิรค์ ระดับโลก ‘มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ ’ แห่ง Facebook โดนล้วงคองูจงอางครัง้ แรก หลังจากโดยหนุม่ ชาวปาเลสไตน์ชอื่ Khalil Shreateh แฮกเฟซบุก๊ User ของพีม่ าร์กไป และได้ทำ� การโพสต์บนหน้า Wall ของเจ้าของ Facebook ซึง่ ปกติไม่สามารถโพสต์ได้วา่ ‘ถึง มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ อย่างแรกผมต้องขออภัยทีท่ ำ� การเจาะระบบแล้วมาโพสต์ขอ้ ความลงบนหน้า Wall ของคุณ แต่ผม ไม่มที างเลือก เพราะผมได้แจ้งปัญหานี้ (บัค๊ ทีท่ ำ� ให้โพสต์หน้า Wall ของใครก็ได้) ไปทีท่ มี งาน Facebook แล้ว แต่กย็ งั ไม่ได้แก้ไขอะไร ผมชือ่ Khalil จากปาเลสไตน์’ ซึง่ หลังจากทีท่ มี งานเฟซบุก๊ เห็นข้อความนี้ พวกเขาก็รบี ติดต่อกลับไปยังนายคาห์ลลิ เพือ่ ขอข้อมูลในการแก้บคั๊ นี้ แต่นา่ เสียดายทีพ่ อ่ หนุม่ ปาเลสไตน์ อดได้รางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็นเงินรางวัลส�ำหรับคนทีช่ ใี้ ห้เห็นบัค๊ ของเฟซบุก๊ ได้ เพราะ เขาดันไปท�ำผิดนโยบายหัวข้อละเมิดด้านความปลอดภัย แต่ถา้ เขาไม่ทำ� แบบนีพ้ มี่ าร์กก็คงไม่เจอ บัค๊ แน่ๆ อย่างน้อยก็ตอนนีแ้ หละนะ

เมย์-รัชนก ผงาด ยึดแชมป์แบดฯ โลก

ภาพ : korean-machinery.com

ภาพ : www.kpopstarz.com

หลังจาก 24/7 เคยสัมภาษณ์นอ้ งเมย์-รัชนก อินทนนท์ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ซึง่ ในขณะนัน้ เธอ เป็นมือวางอันดับ 5 ของโลก ก่อนจะขยับขึน้ ไปรัง้ อันดับ 3 ของโลกภายในเวลาไม่นาน เธอบอกว่า ปีนใี้ นศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกทีจ่ นี น้องเมย์ ขอตัง้ เป้าไว้ทรี่ อบ 8 คนสุดท้าย หรือเข้ารอบตัดเชือกก็ดใี จแล้ว แต่ลา่ สุด น้องเมย์สร้างประวัตศิ าสตร์ ด้วยการคว�ำ่ ‘หลี ซิว รุย’ มือวางอันดับ 1 ของโลกเจ้าถิน่ ไป 2 ต่อ 1 เซต 22-20, 18-21 และ 2114 คว้าแชมป์โลกไปครองได้สำ� เร็จ เกินกว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้ ขึน้ แท่นเป็นฮีโร่นกั แบดฯ หญิงคนใหม่ ของประเทศ ทีผ่ า่ นมา น้องเมย์พบกับ หลี ซิว รุย มา 5 ครัง้ และเธอชนะยอดนักแบดฯ จากจีน คนนีเ้ พียงครัง้ เดียวเท่านัน้ และแมตช์สำ� คัญครัง้ นีข้ องเธอก็ทำ� ได้ดเี กินคาด นอกจากนีเ้ ธอยังสร้างหน้าประวัตศิ าสตร์ใหม่ของวงการแบดมินตันด้วยการเป็นคนไทย คนแรกทีค่ ว้าแชมป์โลกแบดมินตัน เป็นแชมป์โลกแบดมินตันหญิงทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในโลกด้วย วัย 18 ปี และขยับเป็นนักแบดมินตันอันดับสองของโลก บนเส้นทางของเธอยังเหลือการขึน้ เป็นมือวางอันดับ 1 และแชมป์โอลิมปิก ซึง่ เราต้องมาช่วยกันเชียร์เธอ เจ้าหญิงแห่งวงการ แบดมินตันของไทย

รถเมล์ไฟฟ้าจากเกาหลี กับเทคโนโลยีชาร์จไปวิง่ ไป

เมืองกูมิ ประเทศเกาหลีใต้ น�ำรถเมล์พลังงานไฟฟ้ามาทดลองใช้ในเมือง โดยตัง้ ชือ่ ว่า Online Electric Vehicles (OLEV) ซึง่ มันสามารถวิง่ ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายทีส่ ง่ มาจากสายเคเบิล้ ไฟฟ้าทีฝ่ งั ไว้ใต้พนื้ ถนน ซึง่ เทคโนโลยีนชี้ อื่ ว่า Shaped Magnetic Field in Resonance (SMFIR) โดยเป็นเทคโนโลยีทพี่ ฒ ั นาขึน้ โดย Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ซึง่ เป็นการต่อยอด จากเดิมเทคโนโลยี SMFIR นีใ้ ช้ในสวนสัตว์และสวนสนุก Seoul Grand Park เมือ่ 2-3 ปีกอ่ น โดยรถเมล์ไฟฟ้าจะต้องวิง่ ไปยังเส้นทางทีม่ สี ายเคเบิลวางอยูเ่ ท่านัน้ แม้เริม่ แรกจะยังวิง่ ได้ไม่ไกล แต่ทางเกาหลีใต้เตรียมพัฒนาเพือ่ การพาณิชย์อย่างจริงจัง โดยในอนาคตอันใกล้นหี้ วังจะ ให้มนั เป็นรถเมล์ไฟฟ้าทีว่ งิ่ รับ-ส่งในเส้นทางทีก่ ำ� หนด พร้อมกับพัฒนาให้สามารถชาร์จไฟและวิง่ ได้ โดยการวางสายเคเบิลเป็นจุดๆ แทนทีจ่ ะวิง่ ตามสายเคเบิลทีว่ างไว้เพียงอย่างเดียว

08 - 24 7

เวียดนามห้ามต�ำรวจจราจร พกเงินเกิน 140 บาท/วัน จังหวัดคอม ทัม ทางภาคกลางของเวียดนามออกกฎหมายป้องกัน การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจรด้วยการสัง่ ห้ามพกเงิน มาท�ำงานเกินวันละ 140 บาท (หรือ 1 แสนดอง) แต่ถา้ จ�ำเป็นจะ ต้องพกเงินมากกว่านีใ้ นแต่ละวัน ต้องน�ำเงินใส่ในซองทีป่ ดิ ผนึก อย่างดี และต้องท�ำเรือ่ งขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาเสียก่อน ไม่เพียง เท่านี้ ทางการเวียดนามยังออกกฎสารพัดอีกมากมาย ทัง้ ห้ามต�ำรวจ สูบบุหรีร่ ะหว่างปฏิบตั งิ าน ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือ ห้ามดืม่ เหล้า ก่อนหน้านัน้ ทางจังหวัดได้ออกกฎห้ามต�ำรวจจราจรหลบซุม่ อยู่ หลังพุม่ ไม้ (เอ...คุน้ ๆ เหมือนแถวๆ นีก้ ม็ )ี ห้ามใส่แว่นกันแดด ปิดบังใบหน้า หรือคาดผ้าปิดจมูก รวมไปถึงห้ามเอามือล้วงกระเป๋า ระหว่างคุยกับผู้กระท�ำผิดกฎหมายจราจร ที่ต้องเข้มงวดแบบนี้ เพราะมีผลส�ำรวจโดยองค์กรด้านความโปร่งใสของเวียดนามว่า ต�ำรวจจราจรเวียดนามเป็นแชมป์คอร์รปั ชัน จากทัง้ หมด 12 สถาบันของเวียดนาม


ภาพ : www.cbc.ca และ www.theverge.com

สวนสัตว์จนี เนียนหลอกคนดู ว่าหมาเป็นสิงโตแอฟริกา เป็นเรือ่ งซะแล้วเมือ่ สวนสัตว์พเี พิลพาร์คในเมือง ลัว่ เหอ มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน โดนผูเ้ ข้าชม สวนสัตว์รอ้ งเรียน หลังน�ำสุนขั ขนปุยมาไว้ในกรง ทีต่ ดิ ป้ายว่าเป็น ‘สิงโตแอฟริกา’ แล้วเก็บเงินค่า เข้าชมคนละ 15 หยวน (ประมาณ 77 บาท) แต่ เรือ่ งดันมาแตกเพราะสิงโตแอฟริกาในกรงดันร้อง ออกมาดังๆ ว่า ‘โฮ่ง’ ตอนแรกอาจจะฟังเป็น ‘โฮก’ แต่ฟงั ไปฟังมามันร้องว่า ‘โฮ่ง’ แน่ๆ แน่นอนว่า สัตว์ทรี่ อ้ งเสียงนีม้ นั ไม่ใช่สงิ โต แต่มนั คือสุนขั พันธุ์ ทิเบตตัน มัสทีฟ ของทิเบตชัดๆ สวนสัตว์เลยโดน ประชาชนด่าเปิง นอกจากนีย้ งั มีสตั ว์ในสวนสัตว์ที่ ติดป้ายแสดงสถานะไม่ตรงกันอยูอ่ กี 3 ชนิด แต่ยงั เบานักเมือ่ เทียบกับหลอกประชาชนว่า หมาเป็น สิงโต ทางด้าน ผอ.สวนสัตว์ดงั กล่าวออกมาแก้ขา่ ว ว่า สิงโตแอฟริกาน่ะมีจริงๆ เมือ่ ก่อนก็อยูก่ รงนัน้ นัน่ แหละ แต่ถกู ส่งต่อไปยังศูนย์ขยายพันธุ์ ส่วน สุนขั ตัวนัน้ เป็นของพนักงานทีเ่ อามาฝากขังไว้ใน กรงก่อน

“ความรู้ที่น่ากลัวมากที่สุด คือ รู้แล้ว เพราะค�ำว่า รู้แล้ว ท�ำให้เราสูญเสียโอกาสหลายๆ อย่าง สุดท้ายกลายเป็นว่า ไม่มีใครกล้าที่จะแนะน�ำ หรือเสนอแนะแนวทางให้เรา ท�ำให้เราต้องคล�ำทางเอาเอง และพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อจะน�ำไปพัฒนาตัวเอง” - ตุ้ม-สรกล อดุลยานนท์ หรือ หนุ่มเมืองจันท์ Writer สิงหาคม 2556

สวยเกิน เลยโดนตัดสิทธิ์ ส.ส.

น.ส.นินา่ เชียห์กาลี ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สาววัย 27 ปี ทีช่ นะการเลือกตัง้ ในเมืองกาซวินครัง้ ทีผ่ า่ นมา ด้วยคะแนนเสียงกว่าหมืน่ เสียง โดนสัง่ ให้ ผลการเลือกตัง้ เป็นโมฆะ โดยทางการอิหร่านอ้างว่า ‘เพราะเธอหน้าตา สวยเกินไป ทางสภาไม่อยากได้นางแบบแคตวอร์ก’ แต่หลายคนมองว่า เธอโดนกลัน่ แกล้ง เนือ่ งจากก่อนหน้านัน้ เธอรณรงค์หาเสียงว่าจะ ปรับปรุงสิทธิของสตรีอหิ ร่านให้ดกี ว่าทีเ่ ป็นอยู่ ขณะทีห่ น่วยงานรณรงค์ เพือ่ สิทธิมนุษยชนอิหร่าน เผยเหตุผลทีท่ างการอิหร่านไม่รบั ผลชัยชนะ ของเธอ เพราะด้วยกฎอิสลามเคร่งครัดท�ำให้ทางการอิหร่านไม่พอใจ โปสเตอร์การหาเสียงของเธอทีโ่ ชว์ใบหน้า ขณะทีผ่ นู้ ำ� สภาปกครอง สูงสุดบางคนก็ออกมาต�ำหนิวา่ เธอชนะเพราะเธอสาว ยังสวย และ มีเสน่ห ์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรณรงค์ฯ ระบุวา่ น.ส.นินา่ ได้ หาเสียงอย่างถูกต้องตามกฎอิสลาม โดยสวมฮิญาบ และเปิดให้เห็น เฉพาะใบหน้าเท่านัน้ ไม่ได้ทำ� อะไรละเมิดกฎอิสลามเลย แต่กไ็ ม่เป็นผล


MY WORK Text : พลสัน นกน่วม Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ย้อนหลังกลับไปเมือ่ ปี 2542 ประเทศไทยมีวงดนตรีทใี่ ช้นกั ร้อง 5 คน ร้องเพลงด้วยเสียงประสานทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เครือ่ งดนตรีกส็ ามารถท�ำให้ เพลงเพราะได้ดว้ ยเสียงของพวกเขาทัง้ 5 คนในนามวง Acappella Seven ใครไม่เคยฟัง ลองไปหาเพลง ‘Dog’ มาฟังแล้วคุณจะพยักหน้าเห็นด้วย วันนีน้ กั ร้อง ‘อะแคปเปล่า เซเว่น’ ทัง้ 5 ต่างกระจายแยกย้ายดัง่ ดราก้อนบอลไปเดินตามหน้าที่ ของตัวเอง บางคนกลับไปเป็นครูสอนดนตรีทเี่ ชียงใหม่ บางคนไปเป็นสจ๊วต ขณะทีบ่ างคนก็ยงั วนเวียนอยูใ่ นวงการดนตรี หนึง่ ในนัน้ คือ ‘แม็ค-ศรัณย์ วงศ์นอ้ ย’ ทีผ่ นั ตัวเองจากศิลปินไปท�ำงาน เบือ้ งหลังในฐานะโปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลง วันนีค้ รบรอบ 10ปี หลังจากห่างหายไปจากการ เป็นศิลปิน เขาก็กลับมาในบทบาทเดิมอีกครัง้ ควบด้วย 2 ต�ำแหน่งทีก่ ล่าวมา แม็ค ก�ำลังจะออก อัลบัม้ เดีย่ วชุดแรกของตัวเองในชือ่ โปรเจกต์ ‘MAC Sarun’ กับค่าย iWave นัน่ ท�ำให้ในโปรไฟล์ ของเขาต้องระบุใหม่วา่ เป็น ‘ศิลปิน นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์’ การท�ำงานหลายมิตขิ องเขา ท�ำให้เราเห็นความสามารถของผูช้ ายคนนีช้ ดั เจน ถ้าไม่ชวนคุยแล้วปล่อยผ่านคงน่าเสียดายระดับเต็ม Max

มองหาจิตวิญญาณในงาน

การเป็นนักดนตรีตอ้ งหาจิตวิญญาณในงานเพลงเราให้เจอ อันทีจ่ ริงจิตวิญญาณของการท�ำงาน มีอยูใ่ นทุกอาชีพ เราต้องตอบให้ได้วา่ เราท�ำงานไปเพือ่ อะไร ถ้าเราหาเจอแล้วท�ำมันจนตอบ โจทย์จนได้ความสุขกลับมา นัน่ แหละคือสิง่ ทีเ่ ราชอบ ส�ำหรับผมไม่วา่ จะเป็นศิลปิน โปรดิวเซอร์ หรือนักแต่งเพลง เหล่านีค้ อื สิง่ ทีผ่ มชอบและอยูก่ บั มัน ผมคงไม่สามารถไปท�ำอาชีพอืน่ ได้แล้วล่ะ (หัวเราะ) ผมไม่สามารถเลือกบทบาทได้เลยว่าจะเป็นอะไร เลือกยากมาก เพราะถ้าเราเลือกเดิน สายโปรดิวเซอร์อย่างเดียวคงไม่ได้ทำ� โปรเจกต์ ‘MAC Sarun’ ถ้าเลือกเป็นศิลปินเพียวๆ ก็คง ไม่ได้ทำ� งานในสายโปรดิวเซอร์

เพลงทุกสไตล์มคี วาม ‘เจ๋ง’

ตัวตนของผมชอบเพลงสไตล์ R&B อันทีจ่ ริงแล้วชอบเพลงทุกแนว แต่กบั การท�ำงานผมชอบการ ทดลองเปลีย่ นแนวเพลง เปลีย่ นสไตล์เพือ่ หาจุดทีด่ ที สี่ ดุ และผมเชือ่ ว่าเพลงทุกแนวมีความเจ๋ง ของมัน ร็อกก็เจ๋ง อิเล็กทรอนิกมิวสิกที่บางคนฟังไม่ได้ เพราะว่ามันแดนซ์ฟังไม่รู้เรื่อง มันก็มี ความเจ๋ง โปรเจกต์ ‘MAC Sarun’ ก็เลยน�ำสิง่ ทีเ่ ราอยากเรียนรูแ้ ละอยากมีมารวมกัน และปรับมัน เมือ่ จ�ำเป็นต้องท�ำ อย่างหัวใจของเพลง R&B คือการเล่นเบส แต่ผมฟังแล้วมันก็ยงั ไม่คอ่ ยโดน โชคดีมากที่เราได้เจอมือเบสชาวแคนาดา ที่เล่นเบสได้เทพมาก ซึ่งเขาได้ช่วยอัดเบสให้ใหม่ พอเอากลับมาฟัง มันดีขนึ้ มากๆ เขาเล่นเบสแบบ R&B จริงๆ จนเพลงเราเปลีย่ นเป็นแนวทีน่ า่ สนใจ น่าฟังมากกว่าเดิม ถ้าเราไม่เปลีย่ นก็คงไม่เจอสิง่ ทีด่ กี ว่า

ท�ำทุกงานให้ดที สี่ ดุ

เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่

ผมเป็นคนทีเ่ ปิดใจรับอะไรใหม่ๆ เสมอ ในทุกภาคของชีวติ การ ท�ำงาน ทัง้ การเป็นศิลปิน โปรดิวเซอร์ หรือนักแต่งเพลง พอเรา เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่เราจะมองเห็นมุมมองใหม่ๆ แปลกๆ ได้ มากมายในทุกอย่างที่มากกว่าเดิม ถ้าเรามองอยู่มุมเดียว ก็ไม่เห็นอะไร การเล่นดนตรีกเ็ ช่นกัน ถ้าเราเล่นแค่แนวทีเ่ ราถนัด แค่แนวเดียว ดนตรีแนวอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจเราก็ จะไม่ได้เล่น ซึง่ มันเป็นการพลาดโอกาสดีๆ ในชีวติ ก็เลยก็วา่ ได้ ส�ำคัญคือการเปิดใจจะท�ำให้เราพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิม

เวลาผมท�ำงาน เช่น การดีไซน์ซาวนด์ ผมจะเน้นให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะ ท�ำได้ กระทัง่ ในอัลบัม้ ของผม ผมอยากให้เสียงออกมาดี เลยเลือกใช้แกรนด์เปียโนอัดเสียงสดๆ เอาไมค์จ่อแล้วเก็บรายละเอียด ส่วนตัวเครื่องสายก็ใช้เครื่องสายจริงๆ ขณะเดียวกันผมมองว่า ความทันสมัยก็ไม่ได้ท�ำให้ดนตรีเสียอรรถรส เลยดึงเอา Synthesizer มาใช้ด้วย ผมคุยกับ มือคีย์บอร์ดว่า อย่าใช้แต่พวกเครื่องดนตรีสด เพราะมันจะฟังดูเก่าไป ซึ่งนี่คือประสบการณ์ ทีไ่ ด้มาจากการท�ำงาน และเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆ ด้วย

การศึกษา : เอกเปียโนคลาสสิค ภาควิชา ดุรยิ ศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ อาชีพ : ศิลปิน / นักแต่งเพลง / โปรดิวเซอร์

ไม่ตงั้ เส้นชัย ไม่กดดัน

After Work

ผมไม่เคยตัง้ เส้นชัยว่านีค่ อื ชัยชนะของชีวติ แต่มคี วามคิดว่ามุนษย์เรา ศักยภาพของเราในสาย งานหนึง่ เมือ่ เราเดินบนเส้นทางนีเ้ ราจะไปได้แค่ไหน เราท�ำงานเพือ่ อะไร แต่เมือ่ มองกลับไปแล้ว ทางที่ตัวเองผ่านมาก็ภูมิใจที่วันนี้ได้มายืนตรงจุดนี้ ทุกอย่างถูกเก็บเป็นประสบการณ์ที่เอามา ใช้ได้ เมือ่ ก่อนจะแต่งเพลงสักเพลงมันยากมาก แต่วนั นีก้ ารแต่งเพลงมันก็ไม่ได้งา่ ย แต่เรารูห้ ลัก ผ่านการฝึกฝนมาเรือ่ ยๆ ส่วนการพัฒนาไปเป็นโปรดิวเซอร์กเ็ กิดจากการฝึกฝนเก็บประสบการณ์ ทุกวันนี้ความสุขของผมไม่ใช่การมองหาเส้นชัย แต่เป็นการนั่งมองการเติบโตของตัวเองว่า เราจะสุดที่ตรงไหน หากถามว่า สุดทางมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้หรอก การตั้งเป้าหมายส�ำหรับ ผมมันไม่มคี วามสุขจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายแน่ๆ และถ้าไปไม่ถงึ เราก็เครียด ฉะนัน้ เรามีความ สุขระหว่างทางดีกว่า

10 - 24 7

My Profile

เมือ่ ก่อนผมจะอุทศิ เวลาทัง้ หมดให้กบั ดนตรี แต่วนั นีผ้ มแต่งงานแล้ว เลยต้อง แบ่งเวลาให้ภรรยาด้วย หรือถ้ามีเวลาว่าง จากการท�ำงาน ก็จะไปเตะบอลกับเพือ่ น วง ETC และคุยงานกัน บางทีกบ็ อกว่า ไปคุยงาน แต่จริงๆ แล้วแอบไปเตะบอล (หัวเราะ)

รูจ้ กั รอให้เป็น

เมือ่ ก่อนพลังเราเยอะ แต่งเพลงออกมาได้ตลอด แต่ เวลาเราตันเราก็จะรูส้ กึ เซ็ง ทว่าหลังจากท�ำงานไป เรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าของบางอย่างยิ่งเค้น ยิ่งจับ มันยิ่ง ไม่ออก ต้องพอดีๆ ไม่มากไม่นอ้ ย ระยะหลังถ้าแต่ง ท่อนฮุคได้ แต่ทอ่ น A B ไม่โดน เราก็จะเก็บไว้กอ่ น แล้วไปท�ำอย่างอืน่ ต่อ อย่าไปคิดถึงมัน วันหนึง่ เรา อาจจะได้ท่อน A B มาด้วยความบังเอิญในขณะที่ แต่งเพลงอื่นอยู่ก็ได้ การรู้จักรอแม้งานที่ท�ำจะยัง ไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่ได้มาคือเรามีเพลงไว้มากมาย วันหนึง่ ข้างหน้าเพลงทีเ่ ราแต่งทิง้ ไว้อาจจะมาลงตัว กับเพลงทีเ่ ราเพิง่ แต่งก็ได้

เข้าใจบทบาทของหน้าทีต่ วั เอง

การท�ำงานที่หลากหลายท�ำให้เราต้องรู้จักการ ท�ำงานในแต่ละโหมด การเป็นศิลปินต้องรู้ว่า โปรเจกต์ทเี่ ราท�ำคืออะไร ต้องท�ำอะไรบ้าง วางตาราง ฝึกซ้อม คิดแผนโปรโมทยังไง จะสือ่ สารกับคนฟัง ยังไง ซึง่ เราต้องท�ำคนเดียว ถ้าอันไหนไม่ไหวก็ตอ้ ง บอกให้ทีมช่วย ส่วนการเป็นโปรดิวเซอร์ผมต้อง เตรียมตัวตลอดเวลา เราต้องมาดูโจทย์ทคี่ า่ ยเพลง หรือตัวเราตัง้ ให้ศลิ ปินคนนัน้ และหาข้อมูลในการ ท�ำงาน เพื่อมองว่าเราเห็นสีเดียวกับโจทย์ที่ได้รับ หรือเปล่า เช่น ถ้าเขาบอกสีแดง ค�ำถามคือแดง เฉดอะไร เราต้องสือ่ สารให้ตกตะกอน ถึงค่อยลงมือ ท�ำ รวมถึงหมัน่ ดูเสมอว่า งานทีเ่ ราตัง้ ใจไว้หลุดธีม หรือเปล่าถ้าหลุดก็ตอ้ งแก้


LIVING

ELIO DEL RAY The Urban Oasis Lifestyle ก้าวสู่วันพักร้อน...ได้ทุกครั้งที่ใจอยากก้าวสู่เอลลิโอ เดล เรย์

DEL RAY

THE ISLAND

เคยมั้ย? อยู่ๆ ก็นึกอยากชวนเพื่อนขับรถไปเที่ยว แบบไม่มแี พลน ได้ไปเดินเล่นบนชายหาดหรือมองออกไป ในทีก่ ว้างๆ ได้พบบรรยากาศของความสุขในทุกลมหายใจ นี่แหละ Attitude แบบ ‘DEL RAY’

ELIO DEL RAY

ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

แล้วท�ำไมชีวติ ง่ายๆ ไลฟ์สไตล์แบบ ELIO จะ มีแอตติจดู แบบ DEL RAY ไม่ได้? พบกับพืน้ ที่ ส่วนกลางรูปแบบใหม่ ใหญ่เกือบ 5 ไร่ ทีนอี้ ยาก จะออกไปพักร้อนก็ไม่ต้องคิดไปไหนไกล ง่ า ยๆ แค่ ไ ม่ กี่ ก ้ า วออกจากห้ อ งของคุ ณ ก็ สั ม ผั ส กั บ การพั ก ผ่ อ นได้ ก ว้ า งกว่ า ใคร ไม่วา่ จะ Social Lifestyle แบบไหนก็ตอบโจทย์ ได้หมดที่ THE ISLAND เกาะกลางน�้ำนอน เอนกายที่ THE BEACH หรือนั่งมองไปที่ โล่งๆ พร้อมคิดอะไรเพลินๆ ที่ THE CLIFF สยบทุ ก ความวุ ่ น วายใจกลางเมื อ งไว้ ที่ นี่ ที่ ELIO DEL RAY : THE URBAN OASIS LIFESTYLE

เสาร์-อาทิตย์นชี้ วนเพือ่ นๆ มาเล่นน�ำ้ ในบรรยากาศสบายๆ ทีล่ อ้ มไปด้วยสายน�ำ้ แบบนี้ คงจะดีไม่ใช่นอ้ ย ใช้เวลาสนุก พักผ่อนแบบสุดเหวีย่ งได้ทกุ ครัง้ ทีใ่ จอยาก กับ THE ISLAND ด้วยการออกแบบให้คณ ุ ใกล้ชดิ กับสายน�ำ้ กว่าใคร พร้อม TRUE Coffee* ที่เปิดบริการให้คุณผ่อนคลายกับกาแฟ หอมๆ พร้อมเสพความสดชืน่ จากธรรมชาติ * เป็นห้องชุดเพือ่ การค้าและพืน้ ทีข่ าย ไม่ใช่ทรัพย์สว่ นกลาง ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

URBAN COMMUNITY ตอบรับไลฟ์สไตล์งา่ ยๆ แต่ได้แอตติจดู แบบ ‘DEL RAY’ ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

THE BEACH

คอนโดฯ LOW RISE จ�ำนวน 8 อาคาร ย่านสุขมุ วิท กับพืน้ ทีส่ ว่ นกลางขนาดใหญ่เกือบ 5 ไร่ ให้คณ ุ ได้พกั ผ่อน ถึงขีดสุดแบบไม่ตอ้ งแย่งกับใคร เพียงไม่กกี่ า้ วก็ผละจากความวุน่ วายของเมือง กลับเข้าสูโ่ หมดผ่อนคลายได้งา่ ยๆ ทุกวัน พร้อมมุมพักผ่อนมากมายทัว่ ทัง้ โครงการ ฟิตเนสระดับมาตรฐาน ลานอเนกประสงค์ ห้อง Common Room ส�ำหรับอ่านหนังสือ หรือนัดประชุมงาน พร้อม WiFi** ให้คณ ุ เข้าถึง Social ทุกการเชือ่ มต่อพร้อมก้าวสู่ วันพักร้อน...ได้ทุกครั้งที่ใจอยากได้แล้ววันนี้ที่ ELIO DEL RAY : THE URBAN OASIS LIFESTYLE ** มีเฉพาะตามต�ำแหน่งทีบ่ ริษทั ก�ำหนดเท่านัน้ ส่วนการให้บริการขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการและ นิตบิ คุ คลอาคารชุด

โทร. 02 316 2222 www.eliocondo.com

• ใกล้หา้ งสรรพสินค้าชัน้ น�ำ • ใกล้โรงพยาบาลชัน้ น�ำ • ใกล้สถานศึกษาชัน้ น�ำ

ครบทุกความต้องการทีเ่ ชือ่ มต่อเข้าด้วยกัน

วันนี้กลับบ้านเร็ว ขอนั่งมองสายน�้ำชิลๆ ดูพระอาทิตย์ แล้วค่อยกลับเข้าห้อง สลัดความเหนือ่ ยล้าออกไป เหลือไว้ แค่ความผ่อนคลาย ที่ THE BEACH สระว่ายน�ำ้ ยาว 85 เมตร พร้อม Outdoor Daybed

เอลลิโอ เดล เรย์ สุขมุ วิท 64 คอนโดฯ แต่งครบเริม่ 1.59 ล้านบาท เดินทางสะดวก ใกล้ BTS อุดมสุขและปุณณวิถ*ี

* ระยะห่างจริง 600 ม. ถึงสถานีอดุ มสุข และ 700 ม. ถึงสถานีปณ ุ ณวิถี วัดระยะจากบันไดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอดุ มสุข และสถานีปณ ุ ณวิถี จนถึงขอบเขต ทีด่ นิ โครงการทีใ่ กล้ทสี่ ดุ

ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

• สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครันในโครงการ อาทิ สระว่ายน�ำ้ , ฟิตเนส, สวน, Common Room, พืน้ ทีส่ ว่ นสันทนาการ และ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐาน อาทิ พืน้ ทีซ่ กั รีด* • มีระบบรักษาความปลอดภัย CCTV**, ระบบผ่านเข้า-ออก โครงการ Key Card Access • True Intelligence : วางระบบ DOCSIS*** ให้เพื่อเตรียมรับ บริการในอนาคต เช่น True Vision, True Internet และ หมายเลขโทรศัพท์*** *ไม่รวมอุปกรณ์

** เฉพาะต�ำแหน่งทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ***การให้บริการและค่าบริการ ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการ

ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

THE CLIFF

วันหยุดนีข้ อลงไปนัง่ ทีโ่ ล่งๆ ให้สมองโปร่งๆ จะได้คดิ งาน ให้ออก ปล่อยตัวให้ลอยไปกับสายน�ำ้ หรือจะมองฟ้ากว้าง ที่ THE CLIFF ออกแบบให้เล่นระดับอย่างลงตัว เปิดกว้างให้ ทุก Activity พร้อมเชือ่ มต่อกับฟิตเนส

ภาพจ�ำลองเพือ่ การโฆษณา

24 7 - 11


G A D G E T S Text : iD11

อัพเดต 5 แก็ดเจตสุดคูลทีจ่ ะมาช่วยให้ ไลฟ์สไตล์ของคุณง่ายและสนุกยิง่ ขึน้ ทุกวัน

Instagram Style

ส�ำหรับสาวก IG ต้องกรีด๊ กับกล้องโพลารอยด์โฉมใหม่ อย่าง Socialmatic™ Polaroid Camera ทีอ่ อกมาเอาใจ คนรัก Instagram โดยเฉพาะ ด้วยดีไซน์ทถี่ กู ออกแบบ มาได้เหมือนกับรูปไอคอนของ Instagram เป๊ะมากๆ อีกทัง้ ยังมี WiFi และ Bluetooth ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับ อินเตอร์เน็ต ให้คณ ุ ได้อพั ภาพ แชร์ภาพ ในโซเชียล เน็ตเวิรค์ ได้ทนั ใจ พร้อมทัง้ ยังมี Internal Printer ให้คณ ุ สามารถพรินต์รปู ทีม่ หี น้าตาเหมือนกับ IG ของจริงออก มาได้ ทัง้ เท่และเก๋ขนาดนี้ คอ IG ไม่มไี ด้ไง ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.adr-studio.it

GP Portable PowerBank

กล้องไซเบอร์ช็อตคุณภาพสูง RX100 II และ RX1R

ส�ำหรับใครทีห่ ลงใหลในการถ่ายภาพและต้องการคุณภาพของรูปทีม่ คี วาม คมชัดในทุกรายละเอียด ขอแนะน�ำกล้องไซเบอร์ชอ็ ตรุน่ ใหม่ลา่ สุดจากโซนี่ DSC-RX100M2 (กล้องไซเบอร์ชอ็ ต RX100II หรืออาร์เอ็กซ์ 100 มาร์คทู) ทีม่ ี WiFi ในตัว ท�ำให้การแชร์ภาพลงสมาร์ทโฟนง่ายกว่าเดิม และยังเป็นครัง้ แรกที่ โซนีไ่ ด้บรรจุเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) เพือ่ ง่ายต่อการแชร์ ภาพลงแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตอีกด้วย กับอีกรุน่ คือ DSC-RX1R (อาร์เอ็กซ์วนั อาร์) มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบ TRILUMINOS ทีใ่ ห้การรับชมภาพ ผ่านทีวบี ราเวียรุน่ ใหม่ทมี่ หี น้าจอแบบ TRILUMINOS เช่นกัน ท�ำให้มคี วามคมชัด เต็มอิม่ ในทุกเฉดสี และมีความเป็นธรรมชาติมากขึน้ เหมาะส�ำหรับการถ่าย ภาพวิว ทีต่ อ้ งการรายละเอียดคมชัด แม้ถา่ ยระยะไกล สอบถาม โทร. 0 2715 6100 หรือคลิกที่ www.sony.co.th

Iwaku-Wake up Light

บอกลากับเสียงนาฬิกาปลุกแสบแก้วหู ด้วย เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ทีจ่ ะเปลีย่ นประสบการณ์ การตืน่ ของคุณให้สดใส โดยการปลุกด้วยแสง จากเครือ่ ง Iwaku ซึง่ จะค่อยๆ เพิม่ แสงสว่างให้ กับห้องอย่างเป็นธรรมชาติ หลักการท�ำงาน ของเครือ่ งนีม้ าจากการวิเคราะห์วงจรการหลับ ของคน ซึง่ จะมีชว่ งหลับทีแ่ ตกต่างกัน คือมีทงั้ ช่วงหลับลึก หลับตืน้ หลับธรรมดา หรือหลับฝัน หากอยูใ่ นระยะทีก่ ำ� ลังหลับตืน้ และหลับฝันนัน้ จะเป็นช่วงทีค่ นเราสามารถตืน่ ได้งา่ ยแม้ถกู แรงกระตุน้ เพียงเล็กน้อย ก่อนเข้านอน เพียงคุณตัง้ ช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งการให้ Iwaku ปลุก เครือ่ งนีจ้ ะมีเซ็นเซอร์อยูใ่ นตัว สมาร์ทโฟน ซึง่ ช่วยท�ำการวิเคราะห์วงจรการหลับของคุณ แล้วท�ำการปลุกเมือ่ เข้าสู่ ภาวะการหลับตืน้ และอยูใ่ นช่วงระยะเวลาทีต่ งั้ ไว้ การปลุกด้วยวิธนี ี้ นอกจากจะเป็น การปลุกเลียนแบบธรรมชาติแล้ว ยังเพิม่ ความรูส้ กึ สดชืน่ เมือ่ ยามลืมตาตืน่ อีกด้วย ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.iwaku.com

Text : สตีฟ จ็อบส์ บรรจบ

APPS ALERT!

IconMemo

12 - 24 7

แอพฯ ส�ำหรับจดข้อความสัน้ ๆ ไว้เตือนความจ�ำ บางคนอาจจะ บอกว่า เฮ้ย! แอพฯ แบบนีม้ นั มีกนั ดาษดืน่ จะน่าสนใจยังไง แน่นอนว่าถ้าไม่แจ่มเราไม่แนะน�ำ แอพฯ นีจ้ ะต่างกับแอพฯ อืน่ ตรงทีห่ ลังจากทีเ่ รา เลือกลายกระดาษ (ลายพืน้ ทีจ่ ะจดเมโมนัน่ แหละ) แล้วใส่ขอ้ ความลงไป ข้อความทีเ่ ราบันทึกไว้จะ ไปโผล่บนหน้าจอโทรศัพท์ของเราทันที อารมณ์ คล้ายๆ แปะโพสต์-อิทนัน่ แหละ และยังเชือ่ ม ข้อมูลของเรากับแอพฯ Evernote ด้วย โหลดฟรี บน iOS ส่วน Android รอก่อนนะ

เวิรค์ สุดๆ กับ GP Portable PowerBank 10400 mAh ไม่วา่ จะโทร. จะแชท จะแชร์ ก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าแบตจะหมด ด้วยแบตเตอรีส่ ำ� รอง GP Portable PowerBank ชาร์จไวไม่มเี ม้ม แบตเต็มตลอด อีกทัง้ ยังมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก มาพร้อมกับดีไซน์เฉียบและ ไฟ LED 4 ดวง แสดงสถานะการชาร์จไฟ เหมาะส�ำหรับ iPhone, iPad, โทรศัพท์มอื ถือ Android รวมถึงอุปกรณ์พกพาอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ พอร์ตการเชือ่ มต่อแบบ USB เพียงแค่เชือ่ มต่อ GP Portable PowerBank กับอุปกรณ์มอื ถือด้วยสาย USB เพียงแค่นกี้ เ็ ติม พลังงานได้ทนั ที พร้อมใช้ทกุ ที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ GP Portable PowerBank ยังมีระบบควบคุมความปลอดภัยตามหลักนโยบาย ของ GP Battery ทีจ่ ะน�ำผลิตภัณฑ์ทดี่ ี มีคณุ ภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยมาสูค่ ณุ สอบถาม โทร. 0 2260 1318 หรือคลิกที่ www.facebook.com/GP Battery Thailand

Recon Instruments Jet จัดเป็นแก็ดเจตสุดล�ำ้ เลยทีเดียวส�ำหรับ Recon Instruments Jet แว่นตาทีเ่ ปรียบเสมือนพก คอมพิวเตอร์ตดิ ตัวไว้ตลอดเวลา โดยสามารถ บอกข้อมูลต่างๆ ทีต่ อ้ งการ เช่น สภาพอากาศ, การน�ำทาง, โซเชียล มีเดียต่างๆ รวมถึง Digital Coaching ด้วยรูปทรงดีไซน์โฉบเฉีย่ ว ล�ำ้ สมัย และน�ำ้ หนักเบาเพียง 60 กรัม มาพร้อมกับ HD Display ขนาดเล็ก ซึง่ ติดอยูบ่ ริเวณด้านล่าง มุมขวาของตัวแว่น ในขณะทีด่ า้ นหน้าเป็น HD Camera อีกทัง้ ยังมีลกู เล่นต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะ เป็น Bluetooth, WiFi, GPS และ ANT+ ส�ำหรับใช้ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ, Thermometer และ Accelerometer ตัววัดความเร่งของการ เคลือ่ นทีข่ องวัตถุ ทีค่ นุ้ เคยกันดีในมือถือ สมาร์ทโฟนทัว่ ไป ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก jet.reconinstruments.com

My Secret Diary

แอพฯ ไดอารีท่ ไี่ ม่เหมือนใคร เพราะสามารถ ใส่พาสเวิรด์ กันคนมาแอบดูไดอารีข่ องเราได้ ทีไ่ ม่ได้ มีดแี ค่นนั้ แต่เรายังสามารถใส่รปู จากอัลบัม้ ของเรา ไว้ประกอบข้อความ หรือจะถ่ายรูปผ่านแอพฯ แล้วบันทึกลงไป ซึง่ รูปทีไ่ ด้จะเป็นรูปโพลารอยด์ ทีส่ ามารถจดบันทึกได้ดว้ ย นอกจากนีเ้ รายัง สามารถปรับแต่งธีมของไดอารีใ่ ห้มสี สี นั สดใสได้ รวมไปถึงสามารถใส่เพลงสัน้ ๆ ได้ โอ้ว! Function เยอะจริงๆ ยังไม่จบเท่านี้ ใครทีบ่ งั อาจมาสุม่ ๆ ใส่ รหัสเพือ่ จะดูไดอารีข่ องเรา ถ้าใส่รหัสผิดหลายๆ ครัง้ ไดอารีจ่ ะท�ำการลบบันทึกทัง้ หมดทันที สุดยอด โหลดฟรีบน iOS


COVER STORY Text : รุ่งวิสาข์, iD11, กานดา

They rock the world! รูส้ กึ ไหมว่าพฤติกรรมการแต่งกายของคุณในวันนี้ แตกต่างจากเมือ่ หลายปีกอ่ นอยูม่ าก บางคนเริม่ มีสไตล์การแต่งตัวทีห่ ลากหลายมากขึน้ และแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ทไี่ ด้กม็ กั มาจากบุคคลในโลกไซเบอร์ ทีแ่ ม้ไม่รจู้ กั มักคุน้ เหมือนดารานางแบบทีค่ นุ้ เคย แต่แฟชัน่ ของพวกเขา ก็อนิ สไปร์ได้โดนใจ ท�ำให้หลายคนกล้าทีจ่ ะจับโน่นมาผสมนี่ Mix & Match ออกมาได้โก้เก๋ จากเดิมทีเ่ คยเป็น ‘คนตามเทรนด์’ จึงกลายเป็น ‘คนน�ำเทรนด์’ ในบัดดล ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในหมู่ วัยรุน่ ทีต่ อ้ งอาศัย Reference อ้างอิงจากโลกออนไลน์ สร้างความมัน่ ใจ ในการแต่งตัว ก่อนถ่ายรูปอวดลุคสวยอัพลง IG และ Facebook เพือ่ รอ ลุน้ จ�ำนวนไลค์และคอมเมนต์โดนใจผ่านมือถือ และจะยิง่ ฟินสุดๆ เมือ่ เดินไปตามแหล่งช้อปปิง้ แล้วมีชา่ งภาพสตรีทมาขอถ่ายรูปลงนิตยสาร หรือเว็บเพจ ทีเ่ ปรียบเสมือนการการันตีวา่ ‘Me Trend’ นีแ่ หละเจ๋งสุดยอด หากคุณเข้าข่ายพฤติกรรมทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ขอให้รวู้ า่ คุณก�ำลังโดนอิทธิพลของโลกแฟชัน่ ออนไลน์เข้าให้แล้ว มันเป็นเรือ่ งน่าสนุกทีใ่ ครๆ ต่างก็ลกุ ขึน้ มาสร้างสีสนั ให้โลกแฟชัน่ และ น่าสนใจอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ยว่าใครกันทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการเกิดขึน้ ของวัฒนธรรมใหม่นี้ จนแม้แต่ ไฮแบรนด์ทงั้ หลายทีไ่ ม่เคยชายตามอง ยังต้องส่งเสียงเรียกหาความช่วยเหลือจากพวกเขา... Fashion Bloggers ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวงการแฟชัน่ มากทีส่ ดุ ในขณะนี้


Hi, I’m a Fashion Blogger!

Leandra Medine เจ้าของบล็อก Man Repeller

Bryan Grey Yambao เจ้าของบล็อก Bryan Boy

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การให้ความนิยมหรือความ ยอมรับนับถือในตัว Fashion Bloggers พุง่ ขึน้ สูงมาก เห็นได้จากความส�ำเร็จของเหล่าบุคคล ทีไ่ ด้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็น Super Bloggers ไม่วา่ จะเป็น Leandra Medine เจ้าของบล็อก The Man Repeller หรือ Bryan Grey Yambao เจ้าของบล็อก Bryan Boy ทีม่ กั ได้รบั เชิญให้นงั่ ยังทีน่ งั่ แถวหน้า ตามรันเวย์ใหญ่ในทุกซีซนั่ และพบเห็นได้บอ่ ย ในฐานะแขกคนส�ำคัญของแบรนด์ดงั ตามงาน อีเวนต์ตา่ งๆ พวกเขาได้เปลีย่ นหัวใจของการท�ำ สือ่ และพีอาร์ขา่ วแฟชัน่ ไปโดยสิน้ เชิง ซึง่ กว่าจะ มาถึงตรงจุดนีไ้ ด้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย พวกเขาต้องมี ความเฉลียวฉลาด ท�ำงานหนัก และมีหวั ธุรกิจ ในการสร้างชือ่ ตัวเองให้ฮติ ติดหูหรือกลายเป็น ดาวดวงเด่นที่ใครๆ ต้องพูดถึง แล้วอะไรที่ เรียกว่า Fashion Blogger?

The Rise of Fashion Bloggers

ก่อนหน้านี้บรรดาแฟชั่นนิสต้าที่ต้องการอัพเดตเทรนด์ พวกเขาจะคอยดูแมกาซีนที่เต็มไปด้วยนางแบบหุ่นงามระหง พร้อมเมคอัพสุดอลังการ ความเข้าใจของบุคคลทัว่ ไปในการน�ำเสนอแฟชัน่ ส่วนตัวจึงดูเป็นเรือ่ งเกินตัว ทว่าการเกิดขึน้ ทีแ่ ท้จริง ของแฟชัน่ บล็อกเกอร์ตอ้ งย้อนกลับไปในปี 2003 เมือ่ Kathryn Finney เจ้าของบล็อก The Budget Fashionista (บล็อก ส�ำหรับคนรักแฟชัน่ ทีม่ งี บอันน้อยนิด) ได้ถกู รับเชิญให้เข้าชมงาน New York Fashion Week จนหลายปีตอ่ มาเหล่าแฟชัน่ บล็อกเกอร์จงึ เริม่ เป็นทีจ่ บั ตามองในการได้รว่ มงานอีเวนต์แฟชัน่ สุดเริด รวมถึงยังเริม่ เข้ามาเบียดในงานแฟชัน่ โชว์จนเต็ม ทีน่ งั่ แถวหน้า! ทีส่ ำ� คัญหลายคนยังได้นงั่ ข้างบรรณาธิการ Vogue อย่าง Anna Wintour เสียด้วย! ความเปลีย่ นแปลงนีแ้ สดง ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมแฟชัน่ เริม่ ตระหนักถึงอิทธิพลและเล็งเห็นความส�ำคัญของแฟชัน่ บล็อกเกอร์มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั

Kathryn Finney เจ้าของบล็อก The Budget Fashionista

In order to be irreplaceable one must always be different.

A Must-Have for Viral Success

What is Fashion Blogger?

แฟชัน่ บล็อกเกอร์ คือบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีค่ ล้ายนักเขียนหรือนักข่าวสายแฟชัน่ คอยอัพเดตทุกอย่างที่ เกีย่ วข้องกับแฟชัน่ ผ่านโลกไซเบอร์ ไม่วา่ จะเป็นเทรนด์แฟชัน่ ประจ�ำซีซนั่ การคัดเลือกแฟชัน่ ไอเท็ม ทีน่ า่ สนใจ และการแนะน�ำตัวเลือกแฟชัน่ ของพวกเซเลบริตี้ รวมไปถึงการอัพเดตเทรนด์แฟชัน่ แนว สตรีท ครอบคลุมทุกระดับตัง้ แต่แบรนด์ยกั ษ์ใหญ่ไปจนถึงแบรนด์จากดีไซเนอร์หน้าใหม่ นอกจากนี้ แฟชัน่ บล็อกเกอร์ยงั สามารถแนะน�ำในลักษณะ Shopping Blogs ได้อกี ด้วย ตราบใดทีบ่ ทสนทนา ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการให้คำ� แนะน�ำในการช้อปปิง้ แก่ผบู้ ริโภคอย่างถูกกฎหมาย คล้ายกับเนือ้ หา ในแมกาซีนแฟชัน่ ทัง้ นีบ้ างบล็อกจะเน้นรูปมากกว่าตัวหนังสือ และบางบล็อกตัวแฟชัน่ บล็อกเกอร์เอง ก็เลือกทีจ่ ะพรีเซนต์ตวั เองลงไป พร้อมกับการน�ำเสนอความเข้าใจและความคิดเห็นส่วนตัวเกีย่ วกับ วัฒนธรรมแฟชัน่ ลงไปด้วย

แฟชั่ น บล็ อ กก� ำ ลั ง กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสื่ อ หลั ก ทางด้านแฟชั่นเพิ่มมากขึ้น จ�ำนวนตัวเลขที่สูงขึ้นของ แฟชั่นบล็อกเกอร์ที่ได้รับเชิญในงานแฟชั่นโชว์ของ เหล่าดีไซเนอร์สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นๆ แบรนด์ดงั อย่าง H&M และ Gap ต่างก็เลือกซือ้ โฆษณา ทางแฟชัน่ บล็อก และแม้แต่แบรนด์ชนั้ ในอย่าง Jockey ก็ยังเลือกแฟชั่นบล็อกตามทาร์เก็ตลูกค้าในการพีอาร์ สินค้า ในขณะที่แบรนด์แฟชั่นดังๆ ต่างเริ่มโดดลงมา สร้างแฟชั่นบล็อกของตัวเอง และแน่นอนว่าองค์กร ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก็พร้อมเสนอที่ว่างให้กับเหล่าแฟชั่น บล็อกเกอร์ที่โดดเด่นหรือมีชื่อเสียงทั้งหลายได้เข้ามา ท�ำงาน จนอาจกล่าวได้วา่ แฟชัน่ บล็อกเกอร์เป็น MustHave ชิ้นใหม่ที่ส�ำคัญ หากต้องการความส�ำเร็จบน การตลาดแบบ Viral Marketing หรือการตลาดที่ใช้ สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลาง กลายเป็นว่าทั้งแบรนด์และ สื่อต่างต้องจับมือร่วมกันกับบรรดาบล็อกเกอร์ ยิ่งได้ บล็อกเกอร์ที่ภาพลักษณ์ดูดี ก็พลอยท�ำให้ภาพลักษณ์ องค์กรดูดไี ปด้วย หรือถ้าฝีมอื การเขียนและโพสต์ภาพ ได้ตรึงตาตรึงใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งเทียบได้กับโอกาสในการ ขายสินค้าได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีกม็ สี ว่ นช่วยท�ำให้สนิ ค้าไปถึงตัวผูบ้ ริโภคได้ รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น อาวุ ธ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ แฟชั่ น บล็อกเกอร์อยู่แล้ว ยิ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของ แฟชัน่ บล็อกเกอร์ทผี่ คู้ นเฝ้าติดตามเป็นพันๆ หมืน่ ๆ คน การโน้มน้าวหรือการดึงดูดใจให้ลกู ค้าติดอยูก่ บั แบรนด์ จึงไม่ใช่เรือ่ งยาก โดยเฉพาะอาวุธอย่าง Vlogging หรือ Video Blogging ที่แฟชั่นบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่มักถ่าย แฟชัน่ เสือ้ ผ้าของพวกเขาลงบล็อก หรือ Social Networks อื่นๆ เช่น Twitter, Facebook และ Instagram ที่ช่วย ท�ำให้การส่งสารตรงดิ่งไปยังลูกค้าได้รวดเร็ว และยัง สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้โดยไม่ต้องผ่าน คนกลาง ดังนัน้ แฟชัน่ บล็อกเกอร์จงึ เปรียบเสมือนอาวุธ ชิ้นส�ำคัญทางการตลาดแบบไวรัล ไม่ต้องกังวลเรื่อง ความสามารถในการดึงดูดลูกค้า หากแฟชัน่ บล็อกเกอร์ ทีเ่ ลือกมีฐานแฟนอยูม่ ากโข ขอเพียงแค่เลือกให้ตรงกับ แบรนด์เท่านัน้ เป็นพอ

ถ้าไม่สามารถหาอย่างอื่นมาแทนได้ สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีอยู่เสมอ คือ ความแตกต่าง ~ Coco Chanel

The Gate to Opportunities

ในขณะทีบ่ ล็อกเกอร์สว่ นใหญ่เริม่ สร้างบล็อกของตัวเอง จากการเป็นงานอดิเรก และก็มจี ำ� นวนไม่นอ้ ยทีส่ ามารถ ไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของการมีชื่อเสียง และเปลี่ยนจาก งานอดิเรกมาเป็นงานประจ�ำเต็มตัว พวกเขาไม่เพียงแต่ จะนั่งกันเต็มแถวหน้าในงานแฟชั่นวีคเท่านั้น แต่ยัง อวดโฉมอยูบ่ นปกนิตยสารยอดนิยม กลายเป็นเหมือน แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ และเป็น ตัวเด่นในแคมเปญโฆษณาเป็นต้น แฟชั่นบล็อกเกอร์ ชื่อดังจ�ำนวนมากไม่สามารถปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาหา

พวกเขาได้ รวมไปถึงการเปิดเส้นทางอาชีพหรือต�ำแหน่ง งานใหม่ ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะน�ำพวกเขาไปสู่การ มีชอื่ เสียง ยกตัวอย่าง เช่น Jefferson Hack บรรณาธิการ บริหารแห่ง Dazed Group ทีต่ อ้ งการทีมงานใหม่สองคน ในส่วนดิจติ อลเมือ่ ปี 2008 เขาไม่ลงั เลทีจ่ ะมองหาบุคคล ทีโ่ ดดเด่นในโลกของบล็อก จนในทีส่ ดุ ได้ตดั สินใจเลือก Alistair Allan บล็อกเกอร์ Dirty Dirty Dancing เข้า ท�ำงานในต�ำแหน่ง Digital Director และ Susie Bubble เจ้าของบล็อก Style Bubble เข้าท�ำงานในต�ำแหน่ง Commissioning Editor

24 7 - 15


Fashion Bloggers as Fashion Icons! นี่คือ 4 แฟชั่นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่น่าติดตาม พวกเขาคือตัวอย่างของแฟชัน่ บล็อกเกอร์ทสี่ ามารถ สร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นเซเลบริตี้ส�ำคัญตามงานอีเวนต์และงานแฟชั่นวีค ที่ส�ำคัญคือทั้งเขา และเธอนัน้ แต่งตัวเก๋ไม่เบา ลองตามแฟชัน่ บล็อกเกอร์ทเี่ ป็นทัง้ แฟชัน่ ไอคอนอย่างพวกเขาดู รับรอง ต้องได้แรงบันดาลใจใหม่ทกุ วันสินา่

The Man Repeller

Bryan boy

Name of Fashion Blogger : Bryan Grey Yambao Age : 32 ปี Year of origin : 2003 The beginning of the blog : เขาเริ่มเขียนบล็อก ครั้งแรกด้วยความหลงใหลในแฟชั่นเมื่อตอนอายุ 24 ปี ที่ บ้านเกิดในกรุงมะนิลา และได้รบั รางวัล Philippines Blog Award (Best Fashion & Lifestyle Blog) เมือ่ ปี 2007 The character of the blog : ความน่าสนใจของ บล็อกอยู่ตรงที่สไตล์การแต่งตัวของเขา ที่อาจจะดูหลุดโลก เกินจริงไปบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นบล็อกที่มีการอัพเดตเทรนด์ แฟชั่นได้สดใหม่อยู่ตลอด รวมไปถึงคอมเมนต์ที่ออกแนว จิกกัดอย่างมีชนั้ เชิง Where to follow him : www.bryanboy.com, twitter.com/ bryanboy, www.youtube.com/user/bryanboyfabuleux

Did you know? Marc Jacobs ดี ไ ซเนอร์ ชื่ อ ก้ อ งโลก เคยหลงใหลได้ ป ลื้ ม ในความเก่ ง ของแฟชั่ น บล็ อ ก เกอร์อย่าง Bryan Boy จนถึงขัน้ ออกแบบกระเป๋ามาร์ค จาคอบส์ ทีม่ ี Bryan Boy เป็นแรงบันดาลใจ โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้ กระเป๋ารุน่ นีว้ า่ BB BOY

16 - 24 7

Bryan Boy ถ่ายรูปอวดกระเป๋า BB BOY จาก มาร์ค จาคอบส์ ทันทีที่ได้รับ

Name of Fashion Blogger : Leandra Medine Age : 24 ปี Year of origin : 2010 The beginning of the blog : เริ่มต้นจากการ ท�ำบล็อกเป็นงานอดิเรก โดยปิ๊งไอเดียจากการแต่งตัวสไตล์ Man-repelling พวกกางเกงทรง Harem Pants แบบกัดสี หรือ เสือ้ แบบไหล่ตงั้ (Shoulder Pads) ทีร่ า้ น Topshop จนกลาย มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบล็อกที่แสดงออกถึงสไตล์ ของเธอได้อย่างชัดเจน The character of the blog : เป็น Personal Style Blog ซึง่ มีจดุ เด่นอยูท่ กี่ ารน�ำเสนอแฟชัน่ อย่างจริงใจและตรงไป ตรงมา เน้นคอลเลคชั่นทั้งสมัยใหม่และวินเทจ ในคอนเซ็ปต์ The Man Repeller ซึง่ ไม่ใช่การแต่งตัวในแบบทีเ่ พศตรงข้าม ไม่ปลืม้ แต่เป็นการแต่งตัวในสไตล์ทตี่ วั เองชอบ Where to follow her : www.manrepeller.com, www. facebook.com/manrepeller, themanrepeller.tumbr.com, pinterest.com/manrepeller, Instagram : @manrepeller


Style Bubble

Name of Fashion Blogger : Susanna Lau Age : 30 ปี Year of origin : 2006 The beginning of the blog : แม้จะเรียนจบ ด้านประวัตศิ าสตร์ แต่เธอกลับชอบแฟชัน่ เป็นชีวติ จิตใจ เธอจึงน�ำแฟชัน่ เข้ามาผสมผสานกับศิลปะทีเ่ ธอชอบ และ ออกมาแนะน�ำสไตล์การแต่งตัวในแบบของเธอ The character of the blog : จุดเด่นของบล็อกนี้ อยู ่ ที่ ก ารได้ เ ห็ น เธอโพสต์ ภ าพตั ว เองกั บ หลากชุ ด ทีม่ าจากการน�ำไอเดียศิลปะและแฟชัน่ มาผสมผสานกัน บางชุดที่เธอสวมใส่อาจท�ำให้คุณอ้าปากตาค้างไปกับ ไอเดียแปลกล�้ำและความกล้าแต่ง จึงไม่แปลกที่เธอจะ กลายเป็นทีร่ จู้ กั อย่างรวดเร็ว Where to follow her : www.stylebubble.co.uk, Facebook : Style Bubble, twitter.com/susiebubble, susiebubble.tumblr.com, Instagram : Susie Lau

Mr. Blasberg

Name of Fashion Blogger : Derek Blasberg Age : 31 ปี Year of origin : 2011 The beginning of the blog : จากบทบาท การเป็นนักเขียนทางด้านแฟชั่น ท�ำให้เขาได้มีโอกาส พบปะกับคนดังในแวดวงแฟชัน่ อย่าง Karl Lagerfeld ดีไซเนอร์แห่งห้องเสื้อใหญ่อย่าง Chanel และ Fendi และ David Bailey ช่างภาพถ่ายโฆษณาและแฟชั่น ชาวอังกฤษ รวมถึงได้เป็นทีป่ รึกษาโปรเจกต์สร้างสรรค์ กับแบรนด์ดงั อย่าง Louis Vuitton, Chanel, H+M, Fendi ฯลฯ จนกลายเป็นแฟชัน่ บล็อกทีบ่ ง่ บอกถึงไลฟ์สไตล์ของ เขาได้เป็นอย่างดี The character of the blog : จุดเด่นอยู่ที่ การน�ำเสนอแฟชัน่ โดยตัง้ ตัวเองให้เป็นผูส้ งั เกตการณ์ ซึง่ จะออกปฏิบตั กิ ารตามงานปาร์ตี้ อีเวนต์ และงานสังคม ต่างๆ พร้อมทัง้ สวมบทบาทเป็นผูส้ อื่ ข่าว รายงานสไตล์การแต่งตัวของเหล่าบรรดาเซเลบฯ ชือ่ ดัง Where to follow him : www.MrBlasberg.com, www.derekblasberg.com, www.facebook.com/ derekblasberg, www.twitter.com/derekblasberg, www.instagram.com/derekblasberg

อ้างอิงจาก www.signature9.com

Top 5 Best Fashion Blogs

จากข้อมูลของ www.signature9.com เว็บไซต์ที่รวบรวม ข่าวสารการเคลือ่ นไหวในแวดวงแฟชัน่ อาหาร เทคโนโลยี และ ไลฟ์สไตล์ ได้ทำ� การจัดอันดับ Top 99 บล็อกทีเ่ กีย่ วกับแฟชัน่ และบิวตี้สุดฮอตประจ�ำฤดูกาลใบไม้ผลิปี 2013 โดยดูจาก จ�ำนวนการเสิรช์ หาใน Google, Majestic SEO ส�ำหรับเว็บลิงค์, Facebook และ Twitter ซึง่ จากจ�ำนวนทัง้ หมด 5,000 บล็อก บล็อกทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. The Sartorialist จากอเมริกา ได้คะแนน 76/90 2. Advanced Style จากอเมริกา ได้คะแนน 58/90 3. Hypebeast จากอเมริกา/ฮ่องกง ได้คะแนน 57/90 4. Garotas Estupidas จากบราซิล ได้คะแนน 54/90 5. High Snoblety จากเยอรมนี/อเมริกา ได้คะแนน 54/90 ส่วนแฟชัน่ บล็อกทีเ่ ราคุน้ หูกนั อย่างเช่น Face Hunter จาก UK ได้อนั ดับที่ 19 ด้วยคะแนน 42/90, Man Repeller จากอเมริกา ได้อันดับที่ 20 ด้วยคะแนน 42/90, Bryanboy ได้อันดับที่ 33 ด้วยคะแนน 38/90 และ Style Bubble จาก UK ได้อนั ดับ 43 ด้วยคะแนน 37/90

24 7 - 17


How to start a Fashion Blog? ติดตามแฟชัน่ บล็อกของบล็อกเกอร์ชอื่ ดังอย่าง Leandra Medine (The Man Repeller) Susanna Lau (Style Bubble) หรือ Bryand Grey Yambao (Bryanboy) กันมาแล้ว นึกครึ้มอยากจะมีแฟชั่นบล็อกเป็นของ ตัวเองบ้าง ขอบอกว่าไม่ยาก เพราะเรามีคำ� แนะน�ำดีๆ ส�ำหรับมือใหม่หดั ท�ำแฟชัน่ บล็อกมาฝากกัน 1. อันดับแรกต้องเลือก Platform ส�ำหรับการท�ำบล็อก เสียก่อน ทีน่ ยิ มกันมีอยู่ 2 แบบคือ WordPress มีทงั้ แบบฟรี และแบบ Open Source Web Software จุดเด่นของมันคือ เป็นบล็อกส�ำเร็จรูปที่ติดตั้งได้ง่าย และสามารถท�ำได้ ด้วยตัวเอง เหมาะส�ำหรับมือใหม่หัดท�ำบล็อก ส่วนอีก รูปแบบหนึง่ ก็คอื Blogger เป็นของ Google สามารถใช้ได้ ฟรีเช่นกัน 2. ตัง้ ชือ่ การเลือกชือ่ ส�ำหรับสร้างบล็อก ควรเลือกทีม่ ี ความเกีย่ วโยงกับคอนเทนต์ทคี่ ณุ ต้องการจะสือ่ มันออกมา และตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เช่น หากคุณ ใช้ชอื่ บล็อกว่า My Shoe Addiction คนทีเ่ ข้ามาอ่านก็จะคาดหวังว่า จะต้องมีขอ้ มูลหรือเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับรองเท้า เป็นแน่ หากตั้งไปสักพักแล้วรู้สึกไม่ปลื้มก็สามารถเปลี่ยนได้ แต่ทางที่ดี ขอแนะน�ำให้ใช้ชื่อเดียวตั้งแต่แรก เพราะหากเปลีย่ นบ่อยๆ อาจท�ำให้เกิดความสับสน พานจะเสียแฟนประจ�ำบล็อกเอา 3. เนือ้ หา ไม่ตอ้ งกังวล หากคุณไม่ใช่นกั เขียนมืออาชีพ เพราะธรรมชาติของบล็อก ภาษาทีใ่ ช้จะออกแนวเป็น กันเองมากกว่าในเว็บไซต์ ซึง่ หากคุณต้องการทีจ่ ะเขียนบทความลงไป ควรเน้นไปทีห่ วั ข้อทีต่ วั เองสนใจ และใช้ ภาษาทีเ่ ป็นตัวคุณ จะช่วยให้เขียนออกมาได้ดแี ละง่ายขึน้ อย่าพยายามประดิษฐ์คำ� หรือก๊อปปีภ้ าษาของบล็อกเกอร์ คนอืน่ ๆ และหลีกเลีย่ งการเข้าไปดูตวั อย่างการเขียนจากบล็อกต่างๆ เพราะมันจะท�ำให้คณุ เผลอไปก๊อบปีค้ ำ� พูด ของเขามาโดยไม่รตู้ วั หากเขียนไม่ได้เรือ่ งเอาซะเลย ก็ชา่ งมัน หันมาใช้ภาพพูดแทนคุณจะดีกว่า เพราะคนทีเ่ ข้ามา จะเน้นการดูภาพมากกว่าอ่านบทความทีย่ าวเป็นพรืดอยูแ่ ล้ว 4. ภาพ ส�ำหรับภาพทีใ่ ช้อพั หากต้องการอวดสไตล์การแต่งตัวในแต่ละวัน ควรจะเตรียมขาตัง้ กล้องพร้อม ชัตเตอร์แบบรีโมต หรือควงช่างภาพคูใ่ จไปด้วยซะเลย ถ้าหากไม่มี กล้องมือถือหรือกล้องจากสมาร์ทโฟนทัว่ ไป ก็สามารถใช้แทนกันได้ เริ่มต้นด้วยการพยายามโพสต์ท่าให้หลากหลายเข้าไว้ อาจเปิดเพลงช่วยเพื่อให้รู้สึก ผ่อนคลาย จะท�ำให้ภาพทีถ่ า่ ยดูมชี วี ติ ชีวาและเป็นธรรมชาติ คนทีเ่ ข้ามาดูกจ็ ะรูส้ กึ ดีและสนุกไปกับมันด้วย อีกหนึ่งเคล็ดลับคือ การเพิ่มภาพแนว Street Style ลองออกไปเดินเล่นตามท้องถนน หรือแหล่งที่เป็น ศูนย์รวมแฟชัน่ ต่างๆ กันบ้าง แล้วเริม่ ปฏิบตั กิ าร Snap Shot สไตล์การแต่งตัวทีค่ ณ ุ ชอบ อัพรูปลงในบล็อก วิธนี ี้ นอกจากจะได้สไตล์การแต่งตัวทีน่ ำ� มาใช้เป็นแรงบันดาลใจแล้ว ยังเป็นการโปรโมทบล็อกให้คนอืน่ ๆ รูจ้ กั อีกด้วย ถ้านึกภาพไม่ออกลองคลิกเข้าไปดูตวั อย่างได้ที่ streetpeeper.com นอกจากนีค้ วรจะมี My Style Diaries ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะโพสต์สไตล์การแต่งตัวในแต่ละวันของตัวเอง และใช้ โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Photoshop, Polyvore หรือ Pixlr.com มาช่วยสร้างไอคอนรูปตาแปะตามไอเท็มต่างๆ เพือ่ บอกข้อมูลของร้านหรือแหล่งทีส่ ามารถช้อปของสไตล์นี้ เป็นการสร้างกิมมิคเก๋ๆ ให้กบั บล็อกของคุณได้เวิรค์ ไม่เบา 5. ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็น Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ แต่สำ� หรับ โซเชียล มีเดียทีง่ า่ ยและได้ผลดีทสี่ ดุ ส�ำหรับคนท�ำบล็อก ขอแนะน�ำ Pinterest เพราะเพียงแค่อพั โหลดรูปลงไป มันก็จะท�ำการลิงค์ไปยังเพจของคุณได้เองโดยอัตโนมัติ ส่วน Twitter ก็จดั เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้ดเี หมือนกัน เพราะ มันจะท�ำให้คณุ Follow ข่าวต่างๆ เกีย่ วกับแฟชัน่ และได้รจู้ กั กับคนทีช่ อบอะไรคล้ายๆ กันอีกด้วย…ขอให้สนุกกับ การท�ำแฟชัน่ บล็อก

Tips

อยากเป็นดาวเด่นด้านแฟชั่น บล็อกเกอร์ ต้องท�ำอย่างไร? 1.

คอนเทนต์ ใ นบล็ อ กจะต้ อ งสด ใหม่ สร้ า งความ ประหลาดใจ และชวนให้ติดตาม เพราะหากคุณมีอิทธิพล เหนือคนทีเ่ ข้ามาอ่านบล็อกแล้ว ก็ยอ่ มทีจ่ ะท�ำให้เขาเหล่านัน้ ตามติดกลายเป็นแฟนคลับบล็อกคุณได้ไม่ยาก 2. ภาพทีอ่ พั จะต้องสวย สะดุดตา และเปีย่ มไปด้วยพลัง พืน้ ฐานของภาพทีด่ มี าจากองค์ประกอบภาพทีด่ ี บางทีอาจ จะต้องมีการพึง่ แอพฯ แต่งภาพกันบ้าง เพราะยิง่ อาร์ต มันก็ ยิง่ เวิรค์ 3. ความถีใ่ นการโพสต์ภาพจะต้องสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อย 2-4 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์ จะท� ำ ให้ ค อนเทนต์ มี ค วามสดและ ดูทนั สมัย 4. ช่วงเวลาในการโพสต์ (Time Zone) ควรก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย และกะเวลาในการโพสต์เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายให้มากทีส่ ดุ 5. พยายามและอดทน การจะสร้างบล็อกให้ดงั ได้นนั้ ไม่ได้ใช้เวลาเพียงชัว่ ข้ามคืน นัน่ หมายความว่า คุณจะต้องท�ำงานหนัก ขยันอัพบทความดีๆ ภาพสวยๆ หรือค�ำพูดเก๋ๆ สร้างคาแร็กเตอร์ให้กบั ตัวเอง แล้วอนาคตแฟชัน่ บล็อกเกอร์ชอื่ ดังก็จะอยูใ่ นมือคุณ

18 - 24 7

FYI

+ Scott Schuman เจ้าของแฟชั่นบล็อก The Sartorialist ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด ในขณะนี้ เคยออกหนังสือรวมภาพถ่าย เมื่อปี 2009 โดยตั้งชื่อตามบล็อกของเขา ซึ่ ง สามารถขายได้ ถึ ง 100,000 ก๊ อ ปปี ้ และตามมาด้ ว ยเล่ ม ที่ ส องในชื่ อ The Sartorialist Closer ในปี 2012 (อ้างอิง จาก Snapcamera)

Thai Fashion Bloggers whom you should follow นอกจากแฟชัน่ บล็อกเกอร์สญ ั ชาติตา่ งประเทศแล้ว เมืองไทยเราเองก็มแี ฟชัน่ บล็อกเกอร์ สายเลือดไทยเก๋ๆ ทีน่ า่ ติดตามเช่นกัน 1. P.O. BOX STYLE บล็อกของสาวพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ เซเลบริตชี้ อื่ ดัง ทีค่ วบต�ำแหน่ง Personal Shopper ของร้าน Topshop Thailand เธอเริม่ มีชอื่ เสียงจากงานแฮนด์เมด Headband ฝีมอื เธอเอง ภายใต้แบรนด์ P’s Material ซึง่ เป็นทีช่ นื่ ชอบ ของเหล่าซุปตาร์และเซเลบฯ เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น อัม้ -พัชราภา, ชมพู-่ อารยา หรือ พลอย-เฌอมาลย์ ใครที่ ชอบแฟชัน่ ชิคๆ แซบๆ รีบ Follow กันโดยด่วน Follow Her : poboxstyle.blogspot.com, www. psmaterialthailand.com, Instagram : @ploychava, www.facebook.com/poboxstyle.blogspot.com 2. Taste of nowhere พืน้ ทีส่ ำ� หรับคนมีรสนิยม ซึง่ ไม่เพียงแค่เป็นผูส้ ร้างรสนิยม แต่ยังเป็นแหล่งรวม e-Shopping ที่ทรงพลังอีกด้วย บล็อกของกูรแู ฟชัน่ ชือ่ ดังและบรรณาธิการแฟชัน่ Vogue Thailand นี-ชาลิสา วีรวรรณ ที่ผ่านงานต่างๆ มาแล้ว มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Personal Shopper ของ Siam Paragon และ The Emporium หรือ Head Designer Moong Doo แบรนด์ของเธอเอง รับรองใครที่ชื่นชอบ แฟชัน่ ไม่ควรพลาด! Follow Her : www.tasteofnowhere.com, www. facebook.com/TasteofnoWHere, Instagram : @tasteofnowhere 3. Vanillawalk เปลี่ยนอารมณ์มาดูบล็อกที่เต็มไปด้วยแฟชั่นเก๋ๆ ปน กลิ่นอายแบบวินเทจนิดๆ กันดูบ้าง บล็อกนี้เป็นของ สาวน้อยคนเก่ง อุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี นิสิตคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนัก ออกแบบลายผ้า ที่เคยฝากผลงานไว้กับแบรนด์ดังๆ มาแล้ว อย่างเช่น Senada, Disaya, Something Boudoir หรือ Asava จุดเด่นของบล็อกอยูท่ กี่ ารบอกเล่าเรือ่ งราว ต่างๆ ทัง้ ในแวดวงของแฟชัน่ ศิลปะ หรือดนตรี ในรูปแบบ ไดอารี่ ใครที่ชอบแฟชั่นสไตล์มินิมัลและหลงใหลใน กลิน่ อายของวินเทจ เข้าไปคลิกไลค์กนั ได้เลย Follow Her : vanillawalk.org, www.facebook.com/ vanillawalkblog, Instagram : @kamonnart นอกจากนี้ยังมีแฟชั่นบล็อกเกอร์อีกมากมายให้ลองเข้าไปชม อย่างเช่น Shimu’s Holiday (www.shimusholiday.com) บล็อกทีเ่ ต็มไปด้วยรูปสวยๆ ทัง้ Fashion Set และ Illustrations ในสไตล์ชลิ ปนชิค โดย ‘The Holiday sisters’ สามสาว สามสไตล์ ‘นิก-ิ แพน-ปัด’, Mamo (mamomomomo.com) ของ มะโม-วรมา อ�ำไพรัตน์ ทีอ่ วดลูกเล่นเก๋ๆ ด้วยภาพประกอบลายเส้นเรียบง่าย บวกกับส�ำนวนภาษาทีน่ า่ รัก, Vissi d’arte, vissi d’amore (vissidarte-damore.blogspot.com) บล็อกสุดเท่กับคอนเซ็ปต์สุดเก๋ ‘Vissi d’arte, vissi d’amore’ - I live for art, I live for love ของยีห่ วา หรือ Eva สาวน้อย ผูช้ นื่ ชอบศิลปะ และ Mepanya (mepanya.blogspot.com) บล็อกแมนๆ ของ อุ-๊ ปัญญา จิตรมานะศักดิ์ นักเขียนอิสระ วิทยากร และช่างภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวของแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และงานศิลปะ เน้นผลงานจากแบรนด์ฝมี อื ชาวไทย


T

A

S

T

E

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Text : รุง่ วิสาข์

Station Café

Hemingway's Drinking & Dining

ร้านอาหารกลางวันในโรงแรมน้องใหม่ ‘เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ’ ของ แบรนด์เซ็นทรา ภายใต้การบริหารของ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เปิดใหม่สดุ คลาสสิก ย่านอโศก ในคอนเซ็ปต์แบบเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นักเขียนระดับโลกชาวอเมริกนั ทีค่ ณุ เครก เบียนคินี (เจ้าของร้าน) ชืน่ ชอบ ทีน่ จี่ งึ เต็มไปด้วยประสบการณ์ ทีจ่ ะพาคุณผจญภัยและท่องเทีย่ วไปตามทีต่ า่ งๆ อันน่าตืน่ เต้น รวมไปถึงรสนิยมการกินดืม่ แบบ เฮมิงเวย์

ตกแต่งในสไตล์ Cantonese ทีใ่ ห้ กลิ่นอายของความเป็นจีนผสมผสาน กับแนวโมเดิร์นในโทนสีขาวสะอาด ตา มีการจ�ำลองบรรยากาศภายในให้ สอดคล้องกับหัวล�ำโพง ดังจะเห็นได้จาก ส่วนต่างๆ เช่น ฝ้าเพดาน ทีม่ ลี กั ษณะ โค้งและตีเป็นกระจกฝ้าแบบโปร่งแสง เพือ่ ให้แสงไฟสามารถส่องผ่านได้บาง ส่วน ให้อารมณ์คล้ายกับช่องแสงใน หัวล�ำโพง และของตกแต่งต่างๆ อย่าง นาฬิกาทีม่ รี ปู ทรงคล้ายกับนาฬิกาใน หัวล�ำโพง และรูปภาพสีขาวด�ำของ รถไฟยุคเก่า นอกจากทีน่ จี่ ะมีบริการบุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวันแล้ว ยังมีเมนูจานพิเศษ ให้ได้เอ็นจอยกันด้วย เมนูแนะน�ำ เริม่ ที่ Caesar Salad ทีม่ าแบบแปลกตาด้วย ผักทีม่ าทัง้ ต้นและใบ ให้คณ ุ สนุกไปกับ การหัน่ ผักและคลุกเคล้าส่วนผสม ทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตามด้วย Poo Nim Tod with Green Curry ปูนมิ่ ทอดกรอบ วางบนซอสแกงเขียวหวานรสจัด แต่กลมกล่อม ตกแต่งจานด้วยกลีบ ดอกอัญชัน และ Tenderloin of Beef สเต๊กเนือ้ ชิน้ พอดีคำ� แบบ Medium Rare ทีม่ าพร้อมกับมันฝรัง่ สีเหลืองทองนวลตา ปิดท้ายด้วยเซตของหวาน Triple Treat ทีป่ ระกอบไปด้วย American Brownie บราวนีช่ นิ้ นีม้ คี วามพิเศษทีเ่ มล็ด มะม่วงหิมพานต์ ซึง่ แทรกอยูใ่ น เนือ้ ขนม, Lemon Tart รูปสามเหลีย่ ม ทีม่ คี วามเปรีย้ วมาช่วยตัดความเข้มได้ เป็นอย่างดี และ California Cheesecake สีขาวเนือ้ หนุบหนับ ออกรสเปรีย้ วนิดๆ แม้จะไม่คนุ้ ชินนัก แต่ขอบอกว่า อร่อยไม่เบา

20 - 24 7

อาณาจักรแห่งใหม่ของเฮมิงเวย์ เป็นบ้านไม้สกั ทอง อายุกว่า 90 ปี โดยชัน้ ล่างสามารถจิบเครือ่ งดืม่ ได้ที่ Habana Bar และ Portico ซึง่ คล้ายร้าน El Floridita ชือ่ ดังในคิวบา ทีเ่ ฮมิงเวย์ชอบแวะไปดืม่ รวมถึง The Key West Café ทีจ่ ำ� ลองบ้านของเขา ในฟลอริดา และ Spanish Garden โซนเอาท์ดอร์ ในบรรยากาศร่มรืน่ นอกจากนีช้ นั้ สองยังมี Safari Sports Bar อีกทัง้ สามารถซือ้ และสูบซิการ์คณ ุ ภาพ เยีย่ มได้ที่ Cigar Deck และ The Hideaway ในกลิน่ อายแบบสเปน ทีเ่ สิรฟ์ ทาปาสและไวน์รสเยีย่ ม

บุฟเฟ่ตอ์ าหารกลางวัน ราคา 550 บาท++ Station Café ตัง้ อยูช่ นั้ 12 โรงแรม

เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ ถ.ตรีมติ ร ตลาดน้อย ใกล้กบั MRT สถานีหวั ล�ำโพง เปิด 12.00-14.30 น. โทร. 0 2344 1699 ต่อห้องอาหาร Station Café

อร่อยแบบต้นต�ำรับกับพิซซ่ามอซซาเรลลาชีส และใบโหระพา พิซซ่านวดมือหอมกรุน่ แป้งบาง กรอบ ตามด้วยแซนด์วชิ สันในหมูรมควัน เสิรฟ์ พร้อมแฮมอบน�ำ้ ผึง้ ชีสสวิส และมันฝรัง่ ทอด ส�ำหรับผูท้ ชี่ อบปลาโดยเฉพาะ ขอแนะน�ำปลา กะพงกับหอยนางรม และซุปแอบซินธ์ เมนูรวม ของโปรดทัง้ ปลากะพง และเครือ่ งดืม่ Absinthe ทีเ่ ฮมิงเวย์โปรดปราน จากนิยายเรือ่ ง The Garden of Eden พร้อมตัวซอสทีเ่ นียนข้นก�ำลังดี ราคาอาหารโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 200-450 บาท/จาน Hemingway's Drinking & Dining สุขมุ วิท ซอย 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และ MRT สุขมุ วิท) เปิดบริการทุกวัน โทร. 0 2653 3900 www.hemingwaysbangkok.com

Wow!! กรีด๊ ไปกับโปรโมชัน่ เลิศๆ ทีอ่ มิ่ อร่อย ไม่อนั้ และจัดหนัก กับ ‘มา 2 จ่าย 1‘ ตัง้ แต่วนั นี้ - 30 กันยายน 2556

หัวหน้าพ่อครัว เวยน์ มอริส ชาวไอริช มี ประสบการณ์ในการท�ำอาหารจากหลายประเทศ มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเป็นหัวหน้าพ่อครัวใน ร้านอาหารยุโรปและออสเตรเลียมาแล้วมากมาย มีความช�ำนาญเป็นพิเศษกับการปรุงอาหาร ประเภทปลาและซอสต่างๆ เพราะฉะนัน้ อย่าได้พลาดเมนูปลาของทีน่ เี่ ลยเชียว!


--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

--------------

Text : รุง่ วิสาข์ Photo : กาญจนา

Casa Lapin X49

Six Degrees of Separation

จากชือ่ ร้าน Casa เป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่า 'บ้าน' ส่วน Lapin เป็นภาษาฝรัง่ เศส แปลว่า 'กระต่าย' Casa Lapin จึงเปรียบ เสมือนบ้านกระต่ายหลังเล็กๆ ทีเ่ ต็มไปด้วย ของเล่นกระจุกกระจิก และค่อยๆ ตระเวนเปิด สาขาตามทีต่ า่ งๆ เหมือนกับจังหวะการกระโดด ของกระต่าย

ผับและร้านอาหารยอดนิยม 'โบราณเรียกชือ่ ' ได้ถกู แปลงโฉมใหม่ให้ดรู ว่ มสมัยขึน้ มาอีกนิด ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกับชือ่ ใหม่สดุ เก๋ของร้าน Six Degrees of Separation (ทฤษฎี 6 องศา) ที่ เปรียบสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นจุดนัดพบของเพือ่ นๆ ใน บรรยากาศสบายๆ พร้อมอาหารไทยสไตล์ฟวิ ชัน่ รสจัดจ้าน และวงดนตรีสดสุดเจ๋งได้ในทุกวัน

ตกแต่งในสไตล์ Rustic Chic ให้อารมณ์ เหมือนบ้าน ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่ง เป็นฝีมอื การดีไซน์ของหุน้ ส่วนร้านทีร่ ว่ มกัน ออกแบบ ท�ำให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึง มีฟงั ก์ชนั น่าใช้ พืน้ ทีร่ า้ นถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เอาท์ดอร์ทใี่ ห้อารมณ์เหมือนนัง่ จิบกาแฟ ในสวน ถัดเข้ามาข้างใน จะเป็นโต๊ะแบบ Long Table สามารถนัง่ แชร์กนั ได้หรือประชุมกลุม่ แต่ถา้ หากมาคนเดียว ก็จะมีมมุ ด้านข้างผนัง ให้ได้นงั่ ละเลียดกาแฟกันชิลๆ แต่ถา้ อยากได้ อารมณ์สว่ นตัวหน่อย ทีน่ งั่ ตรงชัน้ ลอยน่าจะ ถูกใจทีส่ ดุ

บรรยากาศร้านออกแนววินเทจกึง่ โมเดิรน์ นิดๆ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์สว่ นใหญ่ทเี่ น้นไม้เป็นหลัก และ ตูโ้ ชว์ของสะสมโบราณ ในขณะเดียวกันโครงสร้าง บางส่วนก็เผยให้เห็นความดิบ หรือความเปลือยเปล่า เช่น ระแนงไม้เหนือเพดานบริเวณเวที ทีส่ ามารถ มองจากชัน้ สองลงมาได้ รวมถึงทีน่ งั่ เอาท์ดอร์ใน บรรยากาศชิลๆ ด้านนอก สลัดเห็ดย่าง เมนูเบาๆ เหมาะส�ำหรับคนทาน มังสวิรตั ิ หรือสาวๆ ทีต่ อ้ งการไดเอท ประกอบด้วย เห็ดย่างราดซอสบัลซามิก ได้แก่ เห็ดออรินจิ เห็ด หอมสด เห็ดนางฟ้า และเห็ดเข็มทอง เสิรฟ์ พร้อม สลัดผักทีท่ างร้านปลูกเอง และซอสมายองเนส สูตรเฉพาะของทางร้าน ตามด้วยไก่ซอสมะนาว ไก่ชบุ เกล็ดขนมปังทอด ราดด้วยซอสมะนาวสูตร โบราณทีส่ บื ทอดกันมารุน่ ต่อรุน่ และซอสมายองเนส พร้อมเครือ่ งเคียงด้วยใบคะน้าฝอยทอดกรอบ และ ย�ำ 6 degrees ทีป่ ระกอบด้วยกระเพาะปลา ไก่ กุง้ และปลาหมึกทอดกรอบ ผสมตะไคร้ ใบมะกรูด ซอย ก่อนราดด้วยน�ำ้ ย�ำผสมพริกเผารสเด็ด ราคาอาหารต่อเมนู โดยเฉลีย่ เริม่ ต้นที่ 80 บาท ไปจนถึง 200 บาท และพบกับโปรโมชัน่ Sunday Buffet Draft Beer ในราคา 345 บาท และ 456 บาท ส�ำหรับเบียร์ Tiger และ Heineken ตามล�ำดับ

คอนเซ็ปต์ของร้านจะเน้นกาแฟแบบ Slow Bar อย่างเช่น กาแฟ Clever Dripper หรือ Syphon ทีไ่ ด้เมล็ดกาแฟจากโรงคัว่ อิสระ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ลอง ชิมรสกาแฟทีแ่ ตกต่างกัน หลากหลายแบรนด์ ซึง่ โรงคัว่ แต่ละแห่งก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น เมนูคาปูชโิ น่เย็น ทาง ร้านจะใช้เครือ่ ง Espresso Machine ซึง่ จะเป็น กาแฟ House Blend ของคนไทยคัว่ พิเศษ หรือสามารถเลือกเป็น Special Blend ก็ได้ ตามชอบ แต่ถา้ ไม่ชอบกาแฟรสขมมาก ขอ แนะน�ำให้ลองชิม ลาเต้รอ้ น ซึง่ จะออกแนว กลมกล่อม หวานมัน ยิง่ กินคูก่ บั เบเกอรี่ อร่อยๆ อย่าง บราวนีช่ นิ้ โต ฝีมอื จากร้าน เพือ่ นหุน้ ส่วนก็เข้ากันได้ดที เี ดียว

6 degrees of Separation พหลโยธิน ซอย 13

ประมาณ 140 บาท (เครือ่ งดืม่ + เบเกอรี)่

เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. โทร. 0 2618 4910 www.facebook.com/ SixDegreesRestaurantBkk

สิง่ ทีท่ ำ� ให้รา้ นแห่งนีแ้ ตกต่างจากร้านอืน่ ๆ ทัว่ ไป คือ วงดนตรีสด ทีเ่ น้นเล่นเพลงไทยและเพลงสากล ในช่วงยุค 80's - 90's พบกับ พีท-พีระ ทุกคืน วันพุธ / อาร์ท เจ้าของเพลงลูกอม วัชราวลี ทุกคืน วันศุกร์ / และ เจย์-ซี กับ เพชร อัลเตอร์ ทุกคืน วันเสาร์

Casa Lapin สุขมุ วิท 49 คลองตันเหนือ

เขตวัฒนา เปิด 08.00-19.00 น. โทร. 08 1261 2040 www.facebook.com/CasaLapin

หากใครได้มาจิบกาแฟทีน่ แี่ ล้วอยากจะลองชงเอง ทีบ่ า้ นดูบา้ ง ทีน่ กี่ ม็ อี ปุ กรณ์ในการท�ำกาแฟแบบ Slow Bar ทีส่ ามารถซือ้ กลับไปท�ำเองทีบ่ า้ นได้ นอกจากนี้ หากใครเดินทางมาทีร่ า้ นด้วยการปัน่ จักรยาน ทางร้านมอบส่วนลดพิเศษทันที 10 บาท

24 7 - 21


E n t e r ta i n t m e n t Happy 24 hrs. ‘ชัว่ โมงแห่งความสุข’

Text : กานดา หน้ามึน

ส� ำ หรั บ บางคนช่ ว งเวลาแห่ ง ความสุ ข อยู่ที่ตอนไหน ตอนกินข้าวกับครอบครัว, ดูหนังกับคนรัก, หลังสอบเสร็จ หรือบางที นั่งท�ำงานอยู่ก็มีความสุข แต่นอกเหนือจาก เวลานั้นล่ะ คุณยังมีความสุขอยู่หรือเปล่า และเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีความสุขแบบ 24 ชั่ ว โมงไปเลย มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยากและ ท�ำได้ ‘แก้วใส’ นักเขียนเจ้าของผลงาน ‘Happy 24 hrs. ชั่วโมงแห่งความสุข’ ได้ช่วยให้คุณหาความสุขในแต่ละชั่วโมงผ่านตัวอักษร บางทีความสุขก็มาจาก การเป็นผู้ให้, การมองโลกในแง่ดี หรือมีธรรมะในหัวใจก็สร้างความสุขให้เรา ได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกล ก็ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเกิดมาแล้ว มีชีวิตนี่แหละ ราคาหนังสือ 179 บาท แลกกับความสุขที่ได้รับก็คุ้มแล้ว

Make Your Move 3D

เต้นถึงใจ ใจถึงเธอ

ภาพยนตร์ที่น่าจะถูกใจขาแดนซ์เรื่องล่าสุด ที่ไม่ได้มีเรื่องราวของการแดนซ์ อย่างเดียว แต่เป็นการพูดถึงความรักของสาวสูงศักดิ์ กับหนุม่ ชาวบ้าน ทีบ่ งั เอิญรักกัน แต่มฐี านะปิดกัน้ เค้าโครงมาจากเรือ่ งโรมิโอ แอนด์ จูเลียต วรรณกรรมสุดคลาสสิก ที่ดัดแปลงใหม่จนดูร่วมสมัยมากขึ้น หนังพูดถึงสาวนักเต้นเกาหลี ‘อายะ’ (BoA Kwon) ทีเ่ ป็นสาวไฮโซชาวญีป่ นุ่ โปรไฟล์ดี บ้านอยูก่ ลางเมืองนิวยอร์ก กับ หนุม่ ชนชัน้ กลางค่อนไปทางล่าง ‘ดอนนี’่ (Derek Hough) นักเต้นแท็ปทีบ่ งั เอิญ ไปตกหลุมรักกันในคลับใต้ดนิ สวรรค์ของเหล่านักเต้น แต่ความรักของทัง้ คูก่ เ็ หมือน เส้นขนาน คนไฮโซกับคนโลโซมันไปด้วยกันไม่ได้ อายะจึงต้องเลือกระหว่างความรัก

และครอบครัว ขณะเดียวกัน ดอนนีก่ ต็ อ้ งท�ำทุกวิถที าง เพื่อให้ความรักของเขาเป็นดั่งที่ฝัน โดยการเต้นจะ เป็นสิง่ เดียวทีท่ ำ� ให้ทกุ อย่างเปลีย่ นไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สองนักแสดงน�ำสองชาติ โดย ‘โบอา’ ก็เป็นถึง Queen of Dance จากเกาหลี ที่ เ รื่ อ งนี้ เ ป็ น ผลงานจอเงิ น ครั้ ง แรกของเธอ และ พระเอกก็เป็นถึงนักแสดงขวัญใจชาวอเมริกันจาก Dancing with The Star อีกทัง้ ยังเป็นภาพยนตร์ 3D ที่น่าจะให้ความตื่นเต้นได้ไม่แพ้ภาพยนตร์แอ็คชั่น ก� ำ กั บ โดย Duane Adler เต้ น พร้ อ มกั น ทุ ก โรง ภาพยนตร์ 29 สิงหาคมนีน้ ะแจ๊ะ!

Naruto The Movie! (Official Fake Trailer) เห็นชือ่ คลิปก็เดาออกว่า การ์ตนู สุดฮิตอย่าง ‘นารุโตะ นินจาคาถา โฮะโฮเฮะ’ จะมา เป็นภาพยนตร์จริงๆ คงยาก และคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ Naruto the Movie เวอร์ชนั คนแสดงนั้นก็ไม่ใช่ของจริงแน่ๆ (แหม! ชื่อออกจะบอกหราขนาดนั้นว่า Fake) แต่เดีย๋ วก่อน ในเมือ่ มันไม่ใช่ของจริง แล้วท�ำไม ถึงมียอด Like เป็นแสน ยอดวิวก็ ทะลุไปที่ 7.2 ล้านแล้ว แสดงว่ามันเจ๋ง ใช่เลย! ถูกต้อง! คลิปนีถ้ กู ท�ำขึน้ มาอย่างตัง้ ใจ ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้า ผม และบทในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เรียกเสียงหัวเราะได้ ในคลิปเราจะได้เห็นทัง้ นารุโตะ ซาสึเกะ ซากุระ คาคาชิ เนจิ กาฮาระ และสารพัด เพื่อนนินจา ที่พาเหรดออกมาสร้างเสียงฮา แถมยังมีแขกไม่ได้รับเชิญมาหนึ่งคน ไม่บอกว่าใคร อยากรูไ้ ปดูเอาเอง ฮา! เชือ่ สิ

‘รุง้ ’ - Slot Machine เงียบไปนานในทีส่ ดุ ‘Slot Machine’ วงร็อกหัวก้าวหน้ากับดนตรีสไตล์องั กฤษ และการแต่งตัวเนีย้ บๆ เจ้าของบทเพลงดังอย่าง ผ่าน, ฝัน และ จันทร์เจ้า ทีป่ ระสบ ความส�ำเร็จทัง้ ด้านยอดขายและรางวัลจากสือ่ มวลชน กลับมาแล้วกับเพลงใหม่ ล่าสุด ‘รุง้ ’ ซิงเกิล้ แรกจากอัลบัม้ ชุดที่ 5 ซึง่ รุง้ เป็นบทเพลงทีอ่ ดั แน่นด้วยพลังงาน ด้านบวก ผนวกกับเนือ้ หาทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยสัญลักษณ์ และปรัชญาในแบบฉบับของ Slot Machine ทีร่ อ้ งทุกเพลงไม่ใช่เพือ่ ความบันเทิง แต่มปี รัชญาแฝงไว้อยู่ และที่ โดดเด่นเป็นพิเศษในเพลงนีก้ ค็ อื เสียงร้องของเฟิรส์ และซาวนด์ดนตรีรอ็ กทีเ่ ข้มข้น ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ฟังแล้วอยากตะโกนร้องตามไปด้วยกันเลยทีเดียว

22 - 24 7

Little Monster เพจส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ประสบปัญหา เดียวกัน คือการเลีย้ งลูกตัวน้อย ทีบ่ างครัง้ ก็แสดงพฤติกรรมน่ารักจุงเบยอ้ะ หรือบางที ก็มพี ฤติกรรมแปลกๆ แบบน่าใจหาย ถ้าไม่ปว่ ยจนร้องโยเย จูๆ่ ก็ปล่อยโฮออกมา พฤติกรรมของนางฟ้าตัวน้อยนีถ้ กู รวบรวมออกมาเป็นแก๊กฮาๆ และยังมีคอมเมนต์ดๆี จากพ่อแม่มอื ใหม่มาให้ความรูใ้ นบางครัง้ และแชร์พฤติกรรมฮาๆ ของลูกตัวเองด้วย เรียกได้ว่าเป็นชุมชนของคนมีลูกก็คงได้ หรือถ้ายังไม่มีลูกก็คลิก Like ได้นะ เผือ่ อนาคตจะมีเจ้าลิตเติล้ มอนสเตอร์เป็นของตัวเอง


อียิปต์ที่รัก ฉันติดตามข่าวของเธอด้วยความเศร้าหมอง ฉันชอบอียิปต์ ไม่ใช่แค่เพราะเคยอ่านการ์ตูนอย่าง ‘ค�ำสาปฟาโรห์’ (ที่ได้ข่าวว่า เป็นการ์ตูนเรื่องโปรดของนักแสดงสาวอย่างแพนเค้กเหมือนกัน) แต่เพราะฉันหลงใหลใน ทุกเรือ่ งของอียปิ ต์ ถึงขัน้ ทีต่ อ้ งติดตามอ่าน ‘ต่วยตูน’ เป็นประจ�ำ ทัง้ ทีเ่ ป็นหนังสือทีพ่ วกเด็กผู้ ชายเนิร์ดๆ เขาอ่านกัน แต่ฉันก็อ่าน รวมไปถึงนิยายของคุณโสภาค สุวรรณ อย่าง ‘ความลับ บนแหลมไซนาย’ ก็เป็นนิยายเล่มโปรดของฉันด้วย ค่าที่มีฉากอยู่ในอียิปต์ เมื่อนานมาแล้ว ฉันเคยได้รับเชิญให้ร่วมเดินทางไปกับทริปอียิปต์โดยไม่คาดฝัน ฉันต้องไปอิสราเอลก่อน แล้วถึงเดินทางทางรถเข้าไปในอียปิ ต์ ผ่านทางฉนวนกาซาร์ ตอนนัน้ เหตุการณ์สงบ ดูเหมือนคนอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวในเส้นทางแปลกใหม่ ฉันก็เลย ได้ท่องไปทั่ว ทั้งในอิสราเอลเอง และผ่านเข้ามาในอียิปต์ โดยเริ่มท�ำความคุ้นเคยกับอียิปต์ จาก ‘แหลมไซนาย’ (หรือที่จริงต้องบอกว่าเป็น ‘คาบสมุทร’ เพราะใหญ่มาก) ก่อนหน้าจะ เดินทางไปไคโร ฉั น ทึ่ ง กั บ อี ยิ ป ต ์ มากถึงมากที่สุด อยากใส่ เครื่ อ งหมายไม้ ย มกเข้ า ไปหลายๆ ตัว เป็นมากๆ ๆๆๆๆๆ เพราะอียิปต์ไม่ได้ ให้ฉันเฉพาะเรื่องของมัมมี่ และฟาโรห์ เ ท่ า นั้ น แต่ อียปิ ต์พาฉันทัวร์กลับไปใน ประวัติศาสตร์ตั้งแต่โมเสส ข้ า มทะเลแดง ขึ้ น ไปรั บ พระบัญญัตสิ บิ ประการบนภูเขาทีไ่ ซนาย และอืน่ ๆ อีกเพียบ แล้วยังเรือ่ งของโอเอซิส (ฉันได้ เห็นโอเอซิสเป็นครั้งแรกก็ที่นี่) ชีวิตทะเลทราย ทั้งชีวิตคน และชีวิตของพืชพรรณ สัตว์ป่า รวมไปถึงความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาที่แตกต่างกันด้วย ส่วนอียปิ ต์ภาคเหนือทีต่ ดิ กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนัน้ เล่า ฉันก็รกั เมืองอเล็กซานเดรีย มากเหลือเกิน เมืองทีม่ หี อ้ งสมุดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และตัง้ อยูร่ มิ ทะเลโดดเด่นเป็นสง่าแห่งนัน้ ฉันรักอาหารของที่นั่น เป็นอาหารที่ปะปนกันระหว่างต�ำรับเมดิเตอร์เรเนียน อาหรับ และ อาหารทะเลทราย ฉันว่าอียิปต์ไม่มีที่ไหนเหมือนจริงๆ ไคโรก็อกี ไคโรส�ำหรับฉันคืออูอ่ ารยธรรมอันไม่มที ไี่ หนเหมือน ฉันเคยไปพิศดูใบหน้า ของมัมมี่อยู่ใกล้ๆ เป็นมัมมี่ในพิพิธภัณฑ์กลางเมือง ที่นั่นมีหินโรเซ็ตต้า (ปลอม) วางเอาไว้ เป็นหินส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บอกเราว่าอียิปต์มีความเป็นมายาวนานเพียงใด ฉันยังแอบหนีกลุ่มนั่งรถไฟไปย่านคอปติก ซึ่งเป็นย่านของชาวคริสต์ที่เกิดขึ้นเพราะ แม่พระพาพระเยซูหนีกษัตริยเ์ ฮโรดมาทีน่ ี่ พวกเขาอยูร่ ว่ มกับชุมชนมุสลิมอย่างสงบเรียบร้อย แม้ไม่ได้คลุกคลีอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเดียว แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรระหว่างกลุ่มความเชื่อ ฉันยังจ�ำได้วา่ เคยไปเดินอยูบ่ นจัตรุ สั แห่งนัน้ หลายต่อหลายครัง้ จัตรุ สั ทีบ่ ดั นีก้ ลายเป็น สถานที่นองเลือด ที่ซึ่งผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วง ฉันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยจริงๆ ว่า เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่แสนดีเหล่านั้น อียปิ ต์ของฉันคือประเทศทีส่ วยงาม เต็มไปด้วยอารยธรรม ฉันเคยอ่านหนังสือเกีย่ วกับ การปฏิวตั อิ ยี ปิ ต์ในปี 2011 ทีโ่ ค่นล้มประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ตอนนัน้ การปฏิวตั เิ กิดขึน้ อย่างค่อนข้างเรียบร้อย แม้จะมีผเู้ สียชีวติ ไม่นอ้ ยทีเดียว แต่ฉนั ก็นกึ ว่าอียปิ ต์จะได้กา้ วเดินไป บนหนทางประชาธิปไตยเสียที แต่ฉันก็คาดผิด ฉันโง่เองทีไ่ ว้วางใจค�ำว่า ‘อ�ำนาจ’ มากเกินไป สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับอียปิ ต์ในปีนี้ ตอนนี้ ท�ำให้ ฉันแทบหลัง่ น�ำ้ ตา ความตายมากมายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ฉันอยากเรียกมันว่าการสังหารหมู่ ฉันไม่ได้ เกีย่ วข้องอะไรกับอียปิ ต์ เพียงแต่แค่เคยไปทีน่ นั่ สองครัง้ แต่ฉนั ก็รกั อียปิ ต์ และไม่อยากเห็น ชาวอียิปต์ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างที่เป็นอยู่เลย แล้วฉันก็หันกลับมามองเมืองไทยอันเป็นที่รักของฉัน ฉันไม่รู้อีกเหมือนกัน ว่าเราจะต้องพบพานเรื่องแบบเดียวกันนี้ซ�้ำซากไปอีกนาน เท่าไหร่ ฉันเอง MISS ZEEDD...


N E W S

Hot

of The Month!!

Text : iD11

Text : iD11 เทศกาลอาหารอาหรับ

แท็ บ เลต ‘MeMo Pad HD 7’ น้องใหม่ จาก ‘เอซุส’

เปิดตัวแท็บเลตน้องใหม่ ‘ASUS MeMo Pad HD 7’ ต้อนรับสายฝน จาก บริษทั เอซุ ส เทค คอมพิ ว เตอร์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซิสเต็มส์ บิสซิเนส ยูนิต ด้วยขนาด กะทัดรัด บางเพียง 10.8 มม. น�ำ้ หนักเบา 302 กรัม ภายใต้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Android 4.1 Jelly Bean หน้าจอมัลติทชั ความละเอียดสูง 1280 X 800 พร้อมติดตัง้ เทคโนโลยี IPS ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความแม่นย�ำและความชัดเจนในการแสดงผล และมีกล้อง หน้า-หลัง มีให้เลือก 4 สี สอบถามเพิม่ เติมที่ www.asus.co.th, www. facebook.com/ASUSTHAILAND และ www.twitter.com/ASUSTHAILAND หรือ เอซุส คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0 2401 1717

lutino condo จัดงาน jib jib party

โครงการลูติโน่ คอนโดมิเนียมใกล้แนวรถไฟฟ้าย่าน ติวานนท์ เตรียมจัดงาน ‘jib jib party day’ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ส�ำนักงานขายโครงการ เรวดี 3 เริ่ม 1.09 ล้านบาท พร้อมจัดเต็มสิทธิพเิ ศษและของทีร่ ะลึกเฉพาะลูกค้า ทีม่ าร่วมงานเท่านัน้ สนใจลงทะเบียนสอบถาม โทร. 08 9781 4111

ที่ชาร์จแบตเตอรี่พกพา 2 รุ่น ใหม่ล่าสุดจากโซนี่

บริษทั โซนี่ ไทย จ�ำกัด เปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีแ่ บบพกพารุน่ ใหม่ ล่าสุดพร้อมกัน 2 รุน่ คือ CP-F5 และ CP-F10L โดยในรุน่ CP-F5 มาพร้อม สีสนั สดใสให้เลือกตามสไตล์ พร้อมพลังความจุ 5,000 mAh ทีส่ ามารถ ชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 ครั้ง อีกทั้งยังพกพาสะดวกด้วยดีไซน์ที่บางเบา หนาเพียง 9.4 มม. และหนักเพียง 156 กรัม ส่วนในรุน่ CP-F10L มาพร้อม ความจุ 10,000 mAh สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ถงึ 4 ครัง้ และมีชอ่ งต่อ USB 2 ช่อง ท�ำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาทัง้ สมาร์ทโฟน และแท็บเลต ได้พร้อมกัน อีกทัง้ ยังมีความหนาเพียง 16.5 มม. และน�ำ้ หนักเบา 260 กรัม ทัง้ สองรุน่ วางจ�ำหน่ายแล้ววันนีท้ ี่ โชว์รมู โซนี่ สโตร์ ร้านโซนี่ เซ็นเตอร์ และตัวแทนจ�ำหน่ายโซนี่ทั่วไป ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0 2715 6100 หรือคลิก www.sony.co.th

9 สุ ด ยอดธุรกิจพิชิต เงินล้าน กับรายการ ‘SME มีตังค์เ ยอะ’

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย แสดงความ ยินดีกับ 9 สุดยอดธุรกิจ ที่สามารถฝ่าด่านการน�ำเสนอแผนธุรกิจและ สนามจ�ำลองการแข่งขันท�ำธุรกิจจริง จากแคมป์ธรุ กิจ ‘SME มีตงั ค์เยอะ’ ที่ค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจาก 30 คน 30 ธุรกิจ เข้าสู่การพิชิตเงินรางวัลมูลค่ารวม 3 ล้านบาท ในรายการ ‘SME มีตงั ค์เยอะ’ เรียลิตเี้ กมโชว์รายการใหม่ ซึง่ จะมีขนึ้ ในเดือนตุลาคมนี้

ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์® ‘เดลี่ ไวท์เทนนิ่ง’

ใหม่! ยาสีฟนั พาโรดอนแทกซ์® เดลี่ ไวท์เทนนิง่ ทีม่ สี ว่ นผสมของเกลือ โซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ช่วยขจัด คราบพลัคอันเป็นสาเหตุหนึง่ ของปัญหาสุขภาพเหงือก และช่วยให้เหงือก มีสขุ ภาพดี พร้อมมี ‘ซิลกิ า้ ’ ทีส่ ามารถขจัดคราบต่างๆ บนฟันได้อย่าง อ่อนโยน ช่วยให้ฟนั ขาวอย่างเป็นธรรมชาติ วางจ�ำหน่ายแล้ว ณ ร้านค้า ชัน้ น�ำทัว่ ไป

มหกรรมวิท ย์ 2556

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสขุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ที่ 5 จากซ้าย) และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ พลอย-ภัทรากร ตั้งศุภกุล แห่งละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ หนึ่งในพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ร่วมกันเปิดงาน ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556’ งานแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทยี่ งิ่ ใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สูอ่ าเซียน’ พร้อม กิจกรรมไฮไลท์สดุ ตืน่ ตาตืน่ ใจ เมือ่ เร็วๆ นี้

24 - 24 7

‘ช่อมะลิกระดาษสาเพื่อแม่…ด้วยมือเรา’

‘เคทีซ’ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเวที ให้นิสิตคนเก่งในโครงการ ‘Learn & Earn @ KTC’ นางสาวแพรวรุ้ง ฐานันดรสุข (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและแสดงฝีมือสอนท�ำ ‘ช่อดอกมะลิกระดาษสาเพื่อแม่…ด้วย มือเรา’ ให้กบั เพือ่ นๆ ในโครงการฯ และพีๆ่ สือ่ มวลชน เพือ่ น�ำไปมอบ ให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่ที่ผ่านมา อีกทั้งยังสามารถน�ำไปต่อยอด ผลิตช่อดอกมะลิเพื่อส่งผ่านความรัก ความอบอุ่นให้กับคนที่นับถือ และสร้างรายได้ได้อกี ด้วย

ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึงสิน้ เดือน สิงหาคม เชิญอิ่มอร่อย ไ ป กั บ อ า ห า ร ส ไ ต ล ์ อาหรับแท้ๆ โดยมีเชฟ อันวา โมฮัมหมัด อัง ชารีฟ เชฟรับเชิญจากโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส โดฮา ประเทศกาตาร์ มาสร้างสีสันปรุงเมนูจานเด็ดจาก แดนตะวันออกกลาง เมนูจานเด็ดทีไ่ ม่ควรพลาดคือ ฮัมมูส หรือ ถั่วลูกไก่ผสมซอสทาฮินิรวมกันกับโยเกิร์ต กุ้งมูทาฟา เคบับ เนือ้ แกะนุม่ ฉ�ำ่ และปรุงรสด้วยเครือ่ งเทศรสร้อนแรงหลากชนิด ซีฟูดผสมเข้ากันกับหญ้าฝรั่น เมนูปิ้งย่างต่างๆ และสลัดผัก ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานสไตล์ตะวันออกกลาง ณ ห้องอาหาร ออร์คดิ คาเฟ่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท, เอ ลักซ์ชรู ี่ คอลเล็คชัน่ โฮเท็ล ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2649 8355

ฮ่ อ งกง คาเฟ่ จั ด เต็ ม ความอร่อยกับ 3 เมนู ข้าวราดแสนอร่อย

อิ่ ม อร่ อ ยแบบจั ด เต็ ม กั บ 3 เมนูข้าวอบราดซอส พร้อม เครื่องดื่มชาหรือกาแฟเย็น ในราคาสุดคุม้ เพียง 190 บาท เลือกอร่อยได้ทั้ง 3 เมนู สเต๊กปลาดอลลี่อบข้าวราดซอส พริกไทยด�ำ ปลาดอลลีช่ บุ แป้งทอดชุม่ ฉ�ำ่ ด้วยซอสพริกไทยด�ำ หอมอร่อย หรือจะเป็นสเต๊กไก่อบราดซอสโปรตุเกสเข้มข้นด้วย ผงกะหรีผ่ ดั กับมันฝรัง่ และหอมหัวใหญ่ได้ประโยชน์ ปิดท้ายด้วย สเต๊กหมูอบราดซอสมะเขือเทศ เต็มค�ำกับหมูอบซอสมะเขือเทศ รสชาติกลมกล่อมก�ำลังดี อิ่มอร่อยได้ที่ ร้านฮ่องกง คาเฟ่ ร้านอาหารจีนสไตล์จานด่วนที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตลอด เดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ ตัง้ แต่ 11.00-21.00 น. ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2833 4044

ขนมไหว้พระจันทร์โคคา

ภัตตาคารโคคา ร่วมต้อนรับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วย ‘ขนมไหว้ พ ระจั น ทร์ ’ สู ต ร ต้นต�ำรับของโคคาที่สืบทอด มานานกว่า 50 ปี ซึง่ ได้รงั สรรค์ จากวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตอันทันสมัย ที่ให้ ความสดใหม่ทุกวัน และปราศจากสารกันบูด เพื่อให้ได้ขนม ไหว้พระจันทร์ที่ละมุนลิ้นด้วยเนื้อแป้งอันเนียนนุ่ม และอร่อย กลมกล่อมไปกับไส้อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไส้ลูกบัว ไส้ทุเรียน ไส้โหงวยิ้ง ไส้คัสตาร์ด และพิเศษสุดกับไส้เกาลัด ทีก่ ลับมาเอาใจคนรักรสความมันอร่อยของเกาลัด เริม่ จ�ำหน่าย แล้ววันนีจ้ นถึง 19 กันยายน 2556 ทีภ่ ตั ตาคารโคคา ทุกสาขา และร้านไชน่า ไวท์ ชัน้ 3 เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 08 5123 4575 และ Facebook : COCA Restaurant Thailand

อีเลคโทรลักซ์ มอบของขวัญวัน แม่ แด่ เมย์-รัชนก

เมือ่ เร็วๆ นี้ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย น�ำโดย นายสุทธิ มโนกิจจรูญ มั่น (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบเครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ ‘ไทม์ เมเนเจอร์’ ความจุ 9 กิโลกรัม และตูเ้ ย็น ‘นู-ทริเฟรช’ รุน่ 3 ประตู ขนาด 12 คิว รุน่ ใหม่ลา่ สุดทีก่ ำ� ลังจะวางตลาดในเร็วๆ นี้ ให้แก่ น้องเมย์รัชนก อินทนนท์ แชมป์โลกแบดมินตันไทยคนแรกที่อายุน้อยที่สุด ในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2013 เพื่อเป็นการตอบแทนความกตัญญูและแทนค�ำขอบคุณที่สร้างความ ภาคภูมใิ จให้แก่คนไทยทัว่ ประเทศ


S O C I E T Y Text : รุง่ วิสาข์

WHAT: ซาบีน่า เผยโฉม ซาบีน่า ฟังก์ชั่น WHERE: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระรามเก้า HOW: บริษทั ซาบีนา่ จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดย คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เปิดตัว ‘ซาบีนา่ ฟังก์ชนั่ ’ (Sabina Function) ชุดชัน้ ในและชุด กระชับสัดส่วนคอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุด ทีม่ าพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘ซีเคร็ท เอส เคิรฟ’ (Secret S Curve) ประกอบด้วย 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Function Bra ทีช่ ว่ ยโอบอุม้ เนินอกให้เข้าทรงสวย, Function Pants ทีช่ ว่ ยเก็บหน้าท้องส่วนเกินให้โค้งเว้าแบบ สลิม และ Function Shape ทีช่ ว่ ยกระชับสะโพกและเรียวขาให้เพรียวสวย โดยมี ซาบีนา่ บรา แอดไวเซอร์ และคุณติก๊ -กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ กูรสู าวทีม่ าร่วมให้ ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการเลือกบรา พร้อมปิดท้ายด้วยแฟชัน่ โชว์จากดารานางแบบ ชัน้ น�ำทีม่ าอวดหุน่ สวยแบบ เอส เคิรฟ

WHAT: SCB รวมพลดี ไซเนอร์รุ่นใหม่สร้างเทรนด์ UP2ME HOW: SCB UP2ME จับมือดีไซเนอร์ไทยและแบรนด์ชนั้ น�ำจากต่างประเทศกว่า 17

แบรนด์ สร้างปรากฏการณ์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ของวงการแฟชัน่ และการเงินเมืองไทย ด้วยการ ออกแบบคอลเลคชัน่ สุดพิเศษส�ำหรับเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับทีม่ ชี นิ้ เดียวในประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ SCB UP2ME ทีส่ ามารถออกแบบฟังก์ชนั การเงินสไตล์ใหม่ดว้ ย ตัวเอง โดยแบรนด์ทเี่ ข้าร่วม อาทิ Painkiller, Wonder Anatomies และ Ravens Heaven โดยลูกค้าบัตร SCB UP2ME ทีใ่ ช้จา่ ยครบทุกๆ 400 บาท รับ 1 สิทธิ์ ในการลุน้ เป็นเจ้าของ แฟชัน่ ไอเท็มลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ เหล่านีไ้ ด้ หรือเลือกใช้สทิ ธิร์ ว่ มท�ำความดีกบั โครงการแชร์รติ ี้ ‘Unique Experiences’ ข้อมูลเพิม่ เติม www.SCBUP2ME.com

WHAT: Steve Vai Live in Concert WHERE: CentralWorld Live HOW: ผ่านไปแล้วเรียบร้อยกับร็อกคอนเสิรต์ สุดมันส์จาก Steve Vai เซียนกีตาร์

ในวงการร็อกระดับโลก โดยก่อนคอนเสิรต์ Steve Vai ได้แจกรางวัลให้แก่ผชู้ นะเลิศ จากการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest 8 สร้างความปลืม้ ปีตใิ ห้กบั มือกีตาร์ชาวไทย กันถ้วนหน้า ก่อนจะเริม่ เล่นคอนเสิรต์ ด้วยการร่ายมนตร์กตี าร์อนั ทรงพลัง พร้อม ลีลาอันแสนยียวนชวนสะกดคนดูกว่าสามพันคนได้ตลอดสองชัว่ โมงครึง่ ซึง่ นอกจาก ฝีมอื ทีไ่ ม่ตอ้ งพูดถึงแล้ว คอนเสิรต์ นีย้ งั มีการวางอารมณ์เพลงได้อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ เอกลักษณ์ในการแสดงส่วนตัวทีเ่ รียกสีสนั ด้วยการเปลีย่ นชุดถึง 5 ชุด ในคอนเสิรต์ เดียว เป็นคอนเสิรต์ ปิดโชว์ทสี่ ร้างความประทับใจคนดูได้ตงั้ แต่วนิ าทีแรกจนถึงวินาที สุดท้าย

WHAT: ISUZU HATYAI RACING CLUB SHOW WHERE: สนามยรรยง, หาดใหญ่ จ.สงขลา HOW: กลุม่ อีซซู หุ าดใหญ่ จัดงาน ISUZU HATYAI RACING CLUB

SHOW เปิดตัวคลับใหม่สำ� หรับผูร้ กั รถและความเร็ว ด้วยกิจกรรมบันเทิง ให้รว่ มสนุกมากมาย มีโชว์รถเครือ่ งเสียงและทีมรถแข่ง All New D-Max ระดับประเทศ อีกทัง้ เชียร์สนัน่ กับการประกวด Cover Dance พร้อม สัมผัส ALL NEW ISUZU D-MAX X-SERIES ทุกรุน่ และตืน่ ตาตืน่ ใจกับ สุดยอดความมันส์จากมินคิ อนเสิรต์ ศิลปินสาวใต้ ใบเตย อาร์สยาม ณ สนามยรรยง ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

WHAT: ละอองฟอง ลานนี้ ไม่มีเบื่อ คอนเสิร์ตใหญ่ Size S WHERE: CentralWorld Live HOW: เต็มอิม่ ครบทุกความประทับใจ กับคอนเสิรต์ ใหญ่ครัง้ แรกในรอบ 18 ปี

‘ละอองฟอง ลานนีไ้ ม่มเี บือ่ คอนเสิรต์ ใหญ่ Size S’ คอนเสิรต์ ของกลุม่ นักออกแบบดนตรี สีสวย ละอองฟอง ทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกศิลปินกลุม่ สังกัด Spicy Disc อย่าง ออน-กรกมล ชัยวัฒนเมธี (ร้องน�ำ), เอ๊ะ-พงศ์จกั ร พิษฐานพร (เบส) และ แมน-ตนุภพ โนทยานนท์ (กีตาร์) โดยขนเพลงฮิตตัง้ แต่อลั บัม้ แรกจนถึงอัลบัม้ ล่าสุด แบบนันสต็อปกว่า 30 เพลง พร้อมโชว์จากพีน่ อ้ งศิลปินผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ ไม่วา่ จะเป็น บอย-ตรัย ภูมริ ตั น, เต็น-ธีรภัค มณีโชติ,ลิปตา, สิงโต-น�ำโชค และ ก้อ-ณฐพล จอมศรีขวัญ ทีร่ บั หน้าทีเ่ ป็น Music Director ให้กบั คอนเสิรต์ ครัง้ นีด้ ว้ ย รวมถึง แสตมป์-อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข แขกรับเชิญคนสุดท้ายสุดเซอร์ไพรส์ทเี่ ก็บเป็นความลับมาโดยตลอด

24 7 - 25


S P O T- L I G H T Text : กานดา หน้ามึน

และแล้ว เอ็มม่า วัตสัน หรือ เอ็มม่า ชาร์ลอ็ ต ดูแอร์ วัตสัน (Emma Charlotte Duerre Watson) นักแสดงสาวน้อยวัย 11 ปี ก็ได้รบั คัดเลือกจากการแคสติง้ ถึง 8 ครัง้ ให้รบั บท ‘เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์’ โดยที่ ‘เจ. เค. โรลลิง่ ’ นักเขียน ผูใ้ ห้กำ� เนิดตัวละครทุกตัวในแฮร์รี่ พอตเตอร์ สนับสนุน เอ็มม่า อย่างสุดลิม่ ทิม่ ประตู เพราะลีลาทุกอย่างของหนูนอ้ ยเอ็มม่าในวันนัน้ ช่างโดนใจเสียเหลือเกิน เอ็มม่า แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตอย่างเต็มตัว พร้อมกับ ได้รบั ค�ำวิจารณ์ในแง่ดี ถึงขัน้ มีสอื่ หลายส�ำนักพร้อมใจกันบอกว่า ในภาพยนตร์ เรือ่ ง ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์’ เอ็มม่า หรือ เฮอร์ไมโอนี่ แย่งซีน แฮร์รี่ พอตเตอร์ไปจนหมด ยัง! ยังไม่พอ เธอยังถูกเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลถึง 5 รางวัล จากการแสดงในแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก และชนะรางวัล Young Artist Award ส�ำหรับนักแสดงน�ำทีเ่ ป็นเยาวชน ฝีมือการแสดงของสาวน้อยเอ็มม่าและสรีระร่างกายของเธอเติบโต ขึ้นไปในเชิงบวก ทั้งเก่งขึ้นและน่ารักขึ้น ชนิดที่ว่าบางคนแทบจ�ำไม่ได้เมื่อ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ ลงโรงในอีก 1 ปีให้หลัง นีไ่ ม่ใช่การพูด ลอยๆ แต่หนังสือพิมพ์ ลอสแอนเจลิส ไทม์ส ได้เขียนถึงเธอว่า ‘วัตสันและเพื่อนของเธอ มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในช่วงถ่ายท�ำหนัง’ ส่วนหนังสือพิมพ์ เดอะไทม์ส ก็วิจารณ์ว่า เฮอร์ไมโอนี่ ในภาค 2 ช่างเป็นตัวละครที่ โดดเด่นมาก และในทุกๆ ภาคของแฮร์รี่ พอตเตอร์ จนถึงภาคสุดท้าย เอ็มม่า ก็ได้ทำ� ให้ คนดูทงึ่ ในพัฒนาการความน่ารักของเธอ ใครทีต่ ดิ ตามแฮร์รี่ พอตเตอร์ มาตัง้ แต่ ภาคแรก ลองน�ำปก DVD มาเทียบดู จะเห็น ได้ชัดถึงพัฒนาการความน่ารักของเธอ นั บ ตั้ ง แต่ ป ี แ รกที่ เ ธอเข้ า สู ่ ว งการ ภาพยนตร์จนถึงวันนี้ นับนิว้ แล้วก็ราวๆ 12 ปี เธอมีผลงานการแสดงทั้งสิ้น 14 เรื่อง โดย เรื่ อ งล่ า สุ ด ที่ ก� ำ ลั ง จะเข้ า ฉายเร็ ว ๆ นี้ คื อ ‘The Bling Ring’ กั บ บทบาทใหม่ ที่ ฉี ก แนวของสาวน้ อ ยแม่ ม ดน่ า รั ก สดใส ให้ กลายเป็นสาวเปรี้ยวสุดซ่าเต็มไปด้วยความ เซ็กซี่ แสนซน ขี้เล่น ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้

26 - 24 7

สาวเอ็มม่า (ทีต่ อนนีอ้ ายุ 23 ปี ก�ำลังสวยแจ่มเบย) รับบทเป็น โจรสาวทีไ่ ปปล้น บ้านเซเลบฯ เพราะหลงใหลในชีวติ เซเลบฯ ซึง่ สร้างจากเรือ่ งจริง และเอ็มม่าก็ตอ้ ง ท�ำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้เข้าถึงบทบาท เช่นเดียวกับตอนที่เธอทุ่มเทใน การแสดงเป็น เฮอร์ไมโอนี่ “ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท�ำความเข้าใจความคิดของ เด็กสาวคนหนึ่งที่ชอบความหรูหราไฮโซพวกนี้มาก จนกระทั่งยอมประกอบ อาชญากรรม รวมทั้งเปลี่ยนส�ำเนียงการพูดของตัวเองให้ดูบ้าและเกินจริง บทบาทของ ‘นิกกี้’ เป็นอะไรที่แตกต่างจากตัวตนของฉันมาก ในขณะที่ฉัน เป็นคนขีอ้ ายและเก็บตัว แต่นกิ กีร้ กั การเป็นจุดสนใจ พยายามแต่งตัวเพือ่ ให้ คนอืน่ รัก คนอืน่ ชอบ มันเป็นการท้าทายครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของฉัน” นีค่ อื สิง่ ที่ เอ็มม่ากลาวถึงสั้นๆ กับบทบาทใหม่ของเธอ แน่นอนว่ามันค่อนข้างต่างจาก ตัวตนของเธอ ไม่เหมือนกับบทเฮอร์ไมโอนี่ ที่เธอยอมรับเต็มปากเลยว่า นีล่ ะ่ คือตัวตนของเธอ แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับเธอ น่าจะลองไปดูอดีตแม่มดน้อยคนนี้ สักหน่อยว่า บทบาทใหม่ของเธอนั้นแจ่ม แค่ไหน นอกเหนือจากฝีมือการแสดงที่เก่ง ระดับหลายคนยกนิว้ โป้งกด Like ให้ 2 ครัง้ พร้อมกับชื่นชอบจากใจแล้ว อีกแง่หนึ่งที่ หลายคนไม่รคู้ อื เธอปฏิเสธทีจ่ ะลาออกจาก โรงเรียนเพื่อมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว เอ็ ม ม่ า ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเรี ย นมาก เธอเคยให้สมั ภาษณ์ถงึ เรือ่ งนีว้ า่ “หลายคน ไม่เข้าใจว่าท�ำไมฉันไม่ลาออกและยังคง สนใจเรื่ อ งการเรี ย น เหตุ ผ ลคื อ ชี วิ ต ใน โรงเรี ย นท�ำ ให้ ฉั น ได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่อนๆ มันท�ำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงชีวิตจริง” ความตั้ ง ใจเรี ย นของเธอนั้ น เราจะเห็ น ได้ชัดจากช่วงระหว่างที่เธอก�ำลังถ่ายท�ำ ภาพยนตร์ เธอก็ยงั คงลงทะเบียนเรียนอย่าง สม�ำ่ เสมอ (โอ้! นีม่ นั เฮอร์โมโอนีต่ วั จริงชัดๆ) และ...แน่นอนทีผ่ า่ นมา ผลการเรียน ของเธอก็ดเี ยีย่ ม

ภาพ : www.fanpop.com และ www.notimetochill.com

ปี 2544 เราเห็นแม่มดน้อย ‘เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์’ ตัวละครจากนวนิยายแฟนตาซีสุดฮิต ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’ ออกมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มครั้งแรก พร้อมกับค�ำถามว่า สาวน้อยคนนั้นคือใคร ในเวลานั้น เธอและตัวเอกในเรื่องอีกสองคนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มาจากการแคสติ้งนักแสดงเพื่อหาบทตัวเอก ที่เหมาะสมในตัวละครต่างๆ

All About Her

• ไอดอลของเอ็มม่า คือ จอห์นนี่ เดปป์ และ จูเลีย โรเบิร์ตส • เธอมีแววอยากจะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็ก โดยอายุ 6 ขวบเธอก็เริ่มเข้าไปฝึกการแสดง ที่โรงเรียนการแสดง • ยามว่าง หากไม่มีเรียนเธอจะชอบกิจกรรม เต้นร�ำ ร้องเพลง เล่นฮอกกี้ ตีเทนนิส วาดภาพ และตกปลา • เธอได้ค่าตอบแทนจากการแสดงใน แฮร์รี่ พอตเตอร์ ราวๆ 10 ล้านปอนด์ และยัง ชอบบริจาคเงินให้องค์กรการกุศล

กว่า 12 ปี ในการเติบโตของสาวน้อย เอ็มม่า วัตสัน ที่มีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการเป็นแม่มดน้อย จนคนทั้งโลก จ� ำ เธอได้ และในวั น นี้ เ ธอก็ ยั ง คงเป็ น นั ก แสดงที่ ค น ทั้งโลกต่างต้องจดจ�ำ เพราะความน่ารัก สดใส มีความ ตั้งใจ และการวางตัวดีจนแทบไม่มีข่าวฉาว ท�ำให้ชีวิตบน เส้นทางสายบันเทิงของเธอราบรืน่ ไม่ตา่ งอะไรกับพืน้ ทีท่ า ด้วยวาสลีน แม้จะมีบางครั้งที่เธอรู้สึกว่าอยากจะหันหลัง ให้วงการ เพราะเหนื่อยกับการแสดงในภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ไปบ้าง แต่เธอก็ตดั สินใจกลับมา มาจับตาดูกนั ต่อไปว่า ขึน้ สูป่ ที ี่ 13 และปีตอ่ ๆ ไป แม่มดน้อยคนนี้จะรุ่งโรจน์มากแค่ไหน จะก้าวไปถึง ระดับดาวค้างฟ้าหรือไม่ ต้องติดตามกัน


Voice Command

Noise Blackout TM 3.0

HD Voice

MultiPoint™


41,029 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#152  

247#152 free magazine in Thailand

Advertisement