Page 1

CITY MAGAZINE WEEKLY

FREE

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF THE GM GROUP

VOL.6

|

NO.151

|

22-28 AUGUST 2013


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tr e n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u r e • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o r e

THE THOUGHT

วิทยาศาสตร์ ค�ำว่า Science นัน้ มีรากมาจากภาษาละตินว่า Scientia มีความหมายง่ายๆ ว่า ‘ความรู’้ ในโลกปัจจุบนั ดูเหมือนเราจะมีความรูส้ กึ ต่อ Science ในสองลักษณะด้วยกัน น่าแปลกนะครับ ทีส่ องลักษณะนีด้ เู หมือน จะเป็น ‘ขัว้ ตรงข้าม’ กันอย่างสิน้ เชิง ลักษณะหนึง่ ก็คอื เรามีความ ‘ไม่ชอบ’ หรือไม่ก็ ‘กลัว’ วิทยาศาสตร์กนั มากทีเดียว ผมเคยคุยกับน้องๆ ทีร่ กั ในทาง ร้องเต้นเล่นละคร หรือคนทีท่ ำ� งานด้านศิลปะหลายคน พบว่ามีไม่นอ้ ยทีเดียวทีม่ อี าการ ‘กลัว’ วิทยาศาสตร์ ถึงขัน้ ไม่อยากเข้าใกล้ คนหนึง่ เคยบอกผมว่า คนทีเ่ รียนด้านวิทยาศาสตร์นนั้ ให้อารมณ์ความรูส้ กึ แบบเด็กเนิรด์ ซึง่ ส�ำหรับคนท�ำงานศิลปะแล้วนัน้ ความเป็นเนิรด์ นัน้ ไม่ ‘เท่’ เอาเสียเลย เพราะฉะนัน้ ถ้าเป็นไปได้ พวกเขาก็อยากจะหลีกหนีวทิ ยาศาสตร์ไปให้ไกลๆ แต่ในอีกด้านหนึง่ เราจะพบว่าสังคมไทยมีอาการ ‘คลัง่ ’ วิทยาศาสตร์กนั ไม่นอ้ ยทีเดียว ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ได้กลาย เป็นหนึ่งในสาม ‘วาทกรรม’ (Discourse) หลัก ที่เราใช้เป็นแก่นแกนในสังคมไทยด้วยซ�้ำ วาทกรรมแรกก็คือวาทกรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่เราใช้เป็นบรรทัดฐาน เป็นไม้บรรทัดในการ ‘วัด’ มาตรฐานบางอย่างของคน โดยผู้ที่ ยึดกุมวาทกรรมนีเ้ อาไว้ มักจะเป็นคนทีท่ ำ� อาชีพ ‘ครู’ ผูต้ อ้ งคอยปลูกฝังความคิดความเชือ่ ต่างๆ ในเชิงวัฒนธรรมให้กบั เด็ก โดยเฉพาะครูผปู้ กครอง ทีบ่ างครัง้ เราก็จะเห็นว่า ผูม้ อี ำ� นาจในสังคมไทยมัก ‘เผลอตัว’ เล่นบทบาทครูผปู้ กครองกับคนในสังคม อยูบ่ อ่ ยๆ ทัง้ นีก้ เ็ พราะเคยชินกับวาทกรรมแบบนีน้ เี่ อง วาทกรรมทีส่ องคือเรือ่ ง ‘ความดี’ ซึง่ หลายครัง้ เรามักจะเอา ‘คุณธรรม’ ไปปนกับ ‘จริยธรรม’ กันจนแยกไม่ออก และ มักปล่อยให้วาทกรรมนีต้ กอยูใ่ นมือของ ‘พระ’ ไม่วา่ พระท่านจะเทศน์อะไร ผูค้ นก็มกั จะเชือ่ และไม่สามารถโต้แย้งได้ เพราะ ไม่ได้ยดึ หลัก ‘กาลามสูตร’ แต่กลับไปยึดหลักความเชือ่ มัน่ ศรัทธา ผลก็คอื เราถูกพระ ‘หลอก’ เอาบ่อยๆ โดยเฉพาะพระไม่แท้ ทีท่ ำ� มาหากินกับศรัทธาของญาติโยมอย่างไม่นา่ ให้อภัย ทีน่ า่ สนใจก็คอื เรามักน�ำเอาวิธคี ดิ ในวาทกรรมทีส่ องมาใช้กบั วาทกรรมทีส่ าม คือวาทกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ดว้ ย ถ้ามองตามรากศัพท์ วิทยาศาสตร์ไม่ได้มอี ะไรดีเลวหรือมีอำ� นาจด้อยอ�ำนาจอยูใ่ นตัวหรอกนะครับ วิทยาศาสตร์กค็ อื ‘ความรู’้ ซึง่ ก็สอดคล้องกับวิชาปรัชญา ซึง่ ก็คอื ‘ความรักในความรู’้ นัน่ เอง แต่ในสังคมไทย ค�ำว่า ‘วิทยาศาสตร์’ ถูกท�ำให้มี ความหมายเลิศลอยอยูบ่ นหอคอยงาช้าง มีศพั ท์แสงและ ‘ผูร้ ’ู้ ที่ ‘ยึดกุม’ ความหมายของความรูเ้ หล่านีไ้ ว้ คนทีเ่ ป็นตัวแทนของ วาทกรรมวิทยาศาสตร์ (แปลว่ามีสิทธิอ�ำนาจในการออกมาอธิบายและให้ความหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้) ส่วนใหญ่มกั เป็นแพทย์ หรือไม่กน็ กั วิทยาศาสตร์ดา้ นต่างๆ ทีน่ า่ สนใจก็คอื วาทกรรมวิทยาศาสตร์หลายอย่างมักจะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่ ‘ล�ำ้ เส้น’ วิทยาศาสตร์ เช่น หมอไปอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของคนทีเ่ กีย่ วข้องกับชนชัน้ แล้วไม่เข้าใจถ่องแท้วา่ ชนชัน้ ของคนเป็นอย่างไร การเป็นคนดี ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างอ�ำนาจนั้นเป็นอย่างไร ฯลฯ ผลก็คือเกิดอาการจับต้นชนปลายไม่ถูก แต่ในเมื่อสังคมไทยได้รับ การอบรมสัง่ สอนมาจากสองวาทกรรมแรก คือครูกบั พระเสียแล้วว่าให้เชือ่ มัน่ ศรัทธาเป็นเบือ้ งต้น เราก็เลยประยุกต์ความเชือ่ มัน่ ศรัทธานัน้ กับวิทยาศาสตร์ดว้ ย เรือ่ งตลกก็คอื ไม่วา่ จะเป็นวิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา หรือวัฒนธรรม (ซึง่ ก็คอื วิถชี วี ติ ) นัน้ , ต่างไม่ได้วางตัวอยูบ่ นฐาน ของ ‘ศรัทธา’ มากเท่ากับทีพ่ ฒ ั นาและยืนยงคงอยูม่ าได้กเ็ พราะถูกผูค้ นสงสัยและทดสอบต่างหาก พุทธศาสนานัน้ ถึงกับประกาศ ให้คนทดสอบตัวเองผ่านกาลามสูตรด้วยซ�ำ ้ และวิทยาศาสตร์กต็ อ้ งการการ ‘พิสจู น์จนสิน้ สงสัย’ ในทุกกรณีกอ่ นจะประกาศ ออกมาเป็นทฤษฎีหรือกฎได้ ดังนัน้ วาทกรรมวิทยาศาสตร์ตามแบบแผน จึงดึงดูดเฉพาะคนบางแบบ แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ ‘ผลัก’ คนอีกบางแบบ ให้อยากหลีกลีห้ นีหา่ ง ผลลัพธ์คอื สังคมประหลาดทีม่ คี วามหลงใหลและชิงชังวิทยาศาสตร์อย่างสุดขัว้ โดยทีท่ งั้ สองฝ่ายไม่ได้ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ พอๆ กับทีไ่ ม่ได้มคี วามเป็นพุทธแฝงฝังอยูใ่ นตัวมากนัก ส�ำหรับผม สังคมแบบนีไ้ ม่เศร้าหรอกนะครับ แต่มนั เป็นสังคมทีป่ ระหลาดเอาเรือ่ งอยูไ่ ม่นอ้ ยทีเดียว!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

HOTEL

ภูเก็ต

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


พิเศษส�ำหรับลูกค้า บัตรเครดิต

อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารชั้นน�ำ TRIO RAVIOLI HOMEMADE RAVIOLI STUFFED ราคา 390 บาท

GRILLED SWEET BELL PEPPER ราคา 320 บาท

THE DECK

BY THE RIVER

YAKINIKU TORAKICHI ส�ำหรับคอยากินิคุต้องมาลิ้มลองหลากหลายความอร่อยของเมนูปิ้งย่าง บุฟเฟ่ตร์ าคาเป็นมิตร โดดเด่นด้วยบรรยากาศสบายๆ ทีใ่ ห้ความเป็นส่วนตัว และอาหารรสชาติเยีย่ มทีผ่ า่ นการคัดสรรมาอย่างพิถพี ถิ นั โดยทางร้านเลือกใช้ วัตถุดิบชั้นดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ จั ด เต็ ม ในเวลา 90 นาที กั บ สารพั ด เมนู จุ ใ จตั้ ง แต่ เ นื้ อ หมู เนือ้ ไก่ เนือ้ แกะ และเนือ้ วัวน�ำเข้า นอกจากนัน้ ยังมีซฟี ดู้ สดใหม่อย่าง ปลา แซลมอน หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวโต ที่มั่นใจได้เรื่องความอร่อยและ ความสะอาด ส�ำหรับน�้ำจิ้มทางร้านเลือกใช้น�้ำจิ้มสูตรพิเศษแบบญี่ปุ่น ที่ใช้แอปเปิ้ลเป็นส่วนผสมจนได้รสกลมกล่อม เหมาะกับการทานคู่ กับผักสดกรอบอร่อยที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้กระปรี้กระเปร่า ยากินค ิ ุ โทราคิชิ ชัน ้ M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2108 2794 เว็บไซต์ www.tamaruya.co.th

บุฟเฟ่ตส์ ำ� หรับคนไม่ทานเนือ้ ราคา 399+ บาท บุฟเฟ่ตส์ ำ� หรับคอเนือ้ ตัวจริง ราคา 499+ บาท

ส่วนลด

10% (ไม่มเี ซอร์วสิ ชาร์จ)

ส�ำหรับบุฟเฟ่ตเ์ นือ้ ย่างเมือ่ มาทาน ตัง้ แต่ 4 ท่านขึน้ ไป ระยะเวลา วันนี้ - 30 กันยายน 2556 เงื่อนไข ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม, เมนู A La Carte และเซตเมนู

MILLEFEUILLE WITH FRESH STAWBERRIES ราคา 220 บาท

ส่วนลด

10%

ส�ำหรับค่าอาหาร ระยะเวลา วันนี้ - 31 ตุลาคม 2556 เงื่อนไข เฉพาะค่าอาหารจากเมนู A La Carte

ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ร้ า นอาหารที่ วิ ว สวยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท่ า มกลางวิ ถี ชี วิ ต คนกรุงเทพฯ คุณจะได้สมั ผัสกับอาหารฟิวชัน่ นานาชนิดในบรรยากาศโอเพ่นแอร์ ทีม่ ดี ว้ ยกัน 3 ชัน้ โดยโต๊ะเบอร์ 19 ริมระเบียงบนชัน้ 2 ถือเป็นโต๊ะทีถ่ กู จับจองเต็ม ทุกวัน เพราะสามารถชิลกับวิวที่สวยงามของแม่น�้ำเจ้าพระยาและพระปรางค์ วั ด อรุ ณ ฯ ได้ อ ย่ า งแจ่ ม ชั ด ซึ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของทั้ ง ชาวไทยและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ดั้งนั้นหากจะแวะไปลิ้มลองควร โทร.จองที่นั่งล่วงหน้าก่อนจะเป็นการดี ส�ำหรับอาหารแนะน�ำเริ่มต้นกันด้วยเมนูสีสันสดใสอย่าง ราวิโอลีสามสี ที่มาพร้อมกับแป้งราวิโอลีโฮมเมดเหนียวนุ่มสอดไส้ตับห่าน กุ้งลายเสือ และ เห็ดทรัฟเฟิล ปรุงรสด้วยริคอตต้าชีสในซอสมะเขือเทศ ต่อด้วยสลัดพริกย่าง กับไส้กรอกอิตาเลียน กลิ่นหอมอร่อยชวนลิ้ม ตบท้ายด้วยของหวานซึ่งถือเป็น ซิกเนเจอร์ฟู้ดของทางร้านอย่าง มิลเฟยสตรอเบอรี่และมาสคาโพนเน่ชีสมูส เดอะ เด็ค บาย เดอะ ริเวอร์ 36-38 ซอยประตูนกยูง ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุ ง เทพฯ 10200 เปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ วลา 8.00-22.00 น. (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) 8.00-23.00 น. (วันศุกร์-วันอาทิตย์) สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทร. 0 2221 9158-9 เว็ บ ไซต์ www.arunresidence.com อีเมล service@arunresidence.com

WAGYU SHABU-SHABU SALAD ราคา 580 บาท++ SALMON LOVER BOX ราคา 580 บาท++

ชุด JCB Special Set (คิมบับและซุปกิมจิ) ในราคาพิเศษเพียง 290 บาท

KISSO ห้องอาหารที่เปรียบเหมือนสวรรค์ของผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น ที่เน้นให้บริการ อาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาล ที่รังสรรค์โดยเชฟ ชินสุเกะ โยเนะกาว่า ผู้สั่งสม ประสบการณ์การท�ำอาหารญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี เชฟจะเน้นการน�ำวัตถุดิบ อีกทัง้ เครือ่ งปรุงทีด่ ที สี่ ดุ และสดใหม่ทสี่ ดุ ส่งตรงมาในแต่ละช่วงฤดูของประเทศ ญี่ปุ่น มาบรรจงปรุงแต่งออกมาเป็นเมนูพิเศษให้คุณได้ลิ้มลองอย่างไม่รู้เบื่อ หลากหลายเมนูอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบ อีกทัง้ เครือ่ งปรุงอย่างพิถพ ี ถิ นั ปรุงแต่งออกมาในสไตล์อาหารญีป่ นุ่ แบบดัง้ เดิม และอาหารญี่ปุ่นแนวประยุกต์สมัยใหม่ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ าผู้ที่ชื่นชอบ และรู้จักอาหารญี่ปุ่นที่แท้จริงทุกท่านจะได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศที่ สดใหม่และมีรสชาติเฉพาะตัว ที่จะหาทานได้เฉพาะที่คิสโซะเท่านั้น ห้องอาหารญีป ่ น ุ่ คิสโซะ ชัน ้ 8 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขม ุ วิท เปิดให้ บริการทุกวัน มือ้ กลางวัน 12.00-14.30 น. และ มื้อเย็น 18.00-22.30 น. ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ้ ที่ โ ท ร . 0 2 2 0 7 8 0 0 0 เ ว็ บ ไ ซ ต ์ www.kissobangkok.com หรือ www.facebook.com/kissobangkok

THE BIBIMBAB CHEF’S ORIGINAL SASHIMI CARPACCIO ราคา 450 บาท++

ส่วนลด

15%

ส�ำหรับค่าอาหาร ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 เงื่อนไข เฉพาะค่าอาหารจากเมนู A La Carte (ไม่รวมเซ็ทเมนูและ เครื่องดื่ม)

สนุกกับการรับประทาน ‘บิบมิ บับ’ หรือ ‘ข้าวย�ำ’ ซึง่ ถือเป็นอาหารยอดนิยม ของคนเกาหลี ที่ ต อบสนองไลฟ์ ส ไตล์ รั ก ษาสุ ข ภาพที่ ก� ำ ลั ง มาแรง เนื่องจากเมนูข้าวย�ำเกาหลีนั้นอุดมไปด้วยผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์ แก่ร่างกาย พร้อมรูปแบบการเสิร์ฟที่มาในชามหินร้อน เพื่อสร้างรสชาติ ที่ยอดเยี่ยม ในบรรยากาศเรียบง่ายน่านั่ง เมื่อมาเยือนบิบิมบับแนะน�ำให้ทานข้าวย�ำเกาหลีที่สมดุลลงตัว เมื่ อ น� ำ ข้ า วมาคลุ ก เคล้ า กั บ เนื้ อ สั ต ว์ แ ละน�้ ำ ซอสสู ต รปรุ ง พิ เ ศษ ของทางร้าน และอย่าลืมซดซุปกิมจิสีแดงสดควบคู่กันไปด้วย ช่วยท�ำให้ รสชาติอาหารอร่อยเป็นทวีคูณ นอกจากนั้นยังมีข้าวปั้นแสนอร่อยแบบ ออริจินอลราคาไม่แพงที่อยากให้ทุกท่านได้ลองลิ้มรส บิบมิ บับ สาขาสุขมุ วิท 24 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น. สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทร. 0 2663 4646 เว็ บ ไซต์ www.thebibimbab.com หรือ www.facebook.com/thebibimbab

สิทธิพเิ ศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยูอ่ กี มากมายที่ www.facebook.com/JCBCardThailandTH สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ ส�ำหรับบัตร KTC-JCB Card www.ktc.co.th Tel. 0 2665 5000 ส� ำหรับบัตร Aeon-JCB Card www.aeon.co.th Tel. 0 2665 0123

TRADITIONAL BIBIMBAB ราคา 220 บาท

ส่วนลด

10% รับสิทธิ์สั่ง JCB Special Set (คิมบับและ ซุปกิมจิ) ในราคาพิเศษ จาก 350 บาท เหลือเพียง 290 บาท ระยะเวลา วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2556 เงื่อนไข 1. เฉพาะยอดการใช้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 2. ยกเว้นค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น


CITY MOVEMENT = ความสุขมวลรวมของคนไทยช่วง เดือนกรกฎาคมทีผ ่ า่ นมา อยูท่ ี่ 5.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึง่ ลดลง จากเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ 7.58 คะแนน และเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 6.58 คะแนน ส�ำหรับ ปัจจัยที่ฉุดความสุขมวลรวมของ คนไทยให้ต�่ำลงเป็นเรื่องของสภาวะ เศรษฐกิจของตัวเองและครอบครัว ที่มา : ศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์

ภาพ : www.inthralld.com

PEOPLES MEETING DOME

ภาพ : www.behance.net

Text : เพลงมนตรา

ฉีกกฎตายตัวในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโครงสร้างของโดมไม้ รูปทรงคล้ายเปลือกหอย โค้งกลมแบบดีคอนสตรักชั่น ในเมือง Bornholm ประเทศเดนมาร์ก ฝีมือการออกแบบของสถาปนิก ชาวเดนิช Kristoffer Tejlgaard และ Benny Jepsen ทีต่ งั้ ใจออกแบบให้โดมแห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ ส�ำหรับพบปะสังสรรค์และโต้วาที เอกลักษณ์ของโดมอยูท่ รี่ ปู แบบการแตกกระจาย โครงสร้างทีไ่ ม่ใช่ เส้นตรง และฟังก์ชันที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการน�ำชิ้นไม้มาประกอบเข้ากัน เป็นสามเหลี่ยมหลากหลายขนาด จากนั้นน�ำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อต่อเหล็กเป็นตัวเชื่อม จนกลายเป็นโดมทีม่ คี วามสลับซับซ้อน

TWITTER HOTEL

เอาใจคนติดโซเชียล มีเดีย ด้วย Sol Wave House โรงแรม ทวิตเตอร์แห่งแรกของโลก ตัง้ อยูบ่ นเกาะ Majorca ในประเทศ สเปน ซึ่งออกแบบโดยใช้ธีมของทวิตเตอร์และมีทวิตเตอร์ เป็นสือ่ กลางในการสือ่ สาร เมือ่ เช็กอินเข้ามาในโรงแรมแล้ว ผูม้ าเยือนสามารถเปิดใช้งานแอพฯ ทวิตเตอร์เวอร์ชนั่ พิเศษ ผ่านระบบ WiFi ของทางโรงแรมได้ นอกจากจะทวีตข้อความ หรือโพสต์ภาพที่ต้องการได้แล้ว ยังสามารถดูได้ด้วยว่า ขณะนี้มีใครในโรงแรมก�ำลังออนไลน์อยู่บ้าง และทุกวันศุกร์ ยังสนุกกับ Twitter Pool Party ปาร์ตี้สุดมันริมสระว่ายน�้ำที่เสิร์ฟเครื่องดื่มสีฟ้า ซึ่งเป็นธีมหลักของทวิตเตอร์ สุดท้าย ถ้าใครอยากสัง่ เครือ่ งดืม่ มาดริงค์เบาๆ บนห้องพัก เพียงแค่ทวีตไปยังบาร์ของโรงแรมแล้วใส่ hashtag #FillMyFridge บริกรก็จะยกเครือ่ งดืม่ ขึน้ มาเสิรฟ์ ถึงห้อง

ล้านเครือ่ ง = การเติบโตของตลาดแท็บเลตยังคง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เห็นได้จาก ผลส�ำรวจตลาดในไตรมาส 2 ปี 2013 ที่เผย ให้เห็นยอดการจัดส่งแท็บเลตกว่า 51 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 36.1 ล้านเครื่อง ในช่วงเวลา เดียวกันของปี 2012 ที่มา : www.thenextweb.com

ภาพ : www.architecturelinked.com

MOSES BRIDGE

งานนีต้ อ้ งร้องโอ้โห! เพราะไม่รวู้ า่ จะเรียกว่าสะพานได้หรือเปล่า? เมือ่ สถาปนิกจาก Ro Koster and Ad Kil ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทำ� เก๋ ด้วยการปรับปรุงสะพานข้ามคูเมือง ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 บริเวณเหนือ West Brabant Water Line ทีเ่ มือง Halsteren ตาม ความเชือ่ ในคัมภีรไ์ บเบิล้ ท�ำให้สะพานแห่งนีม้ ชี อื่ เรียกว่า Moses ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวของผู ้ ที่ มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ใ นการแหวกทะเลแดงให้ ประชาชนเดินข้ามไปได้อย่างอัศจรรย์ วัสดุทใี่ ช้ในการสร้างสะพาน แห่งนีเ้ ป็นไม้เนือ้ แข็ง และสร้างลึกลงไปในน�ำ้ ประมาณ 1 เมตร โดยมี การป้องกันน�ำ้ รัว่ ซึมด้วยการหุม้ ด้วยฟอยล์ ผลงานชิน้ นีไ้ ด้รบั รางวัล การดีไซน์สิ่งปลูกสร้างยอดเยี่ยม และท�ำให้ลืมภาพสะพานยกสูง ทีอ่ ยูเ่ หนือแม่นำ�้ ไปอย่างสิน้ เชิง

04 - 24 7

ภาพ : www.paperpulphelmet.com

เจ๋งมาก! ขอคารวะให้กบั ผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า มารีไซเคิลให้กลายเป็นหมวกกันน็อกในโปรเจ็กต์ Paper Pulp Helmet ผลงานของ Bobby Petersen, Tom Gottelier และ Edward Thomas 3 นักออกแบบรุน่ ใหม่ ชาวลอนดอนเนอร์จาก Royal College of Art ซึง่ พวกเขาสังเกตเห็นว่า ปริมาณของ หมวกกันน็อกในโครงการจักรยานให้เช่าของรัฐบาลมีจำ� นวนไม่เพียงพอ จึงได้นำ� กระดาษ หนังสือพิมพ์เหลือใช้มาแช่นำ�้ และปัน่ ให้ยยุ่ จนกลายเป็นเยือ่ กระดาษ จากนัน้ ผสมสาร ออร์แกนิกชนิดพิเศษลงไป ซึ่งสารที่ว่าจะท�ำให้หมวกกันน็อกสามารถทนน�้ำได้นาน 6 ชัว่ โมง แล้วน�ำไปขึน้ รูปเป็นหมวกกันน็อก นอกจากจะเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่บรรดา นักปัน่ ได้ในระดับหนึง่ แล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะและรักษ์สงิ่ แวดล้อม 100%


ภาพ : www.kotaku.com

นีก่ ำ� ลังจะเป็นเทรนด์การใช้ชวี ติ รูปแบบใหม่ของคนเมืองหรือเปล่า? ยังไม่แน่ใจ แต่เมือ่ เดือนก่อน 24/7 ได้นำ� เสนอร้านอาหารป๊อปอัพส�ำหรับคนชอบนัง่ ทานคนเดียวในกรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศ เนเธอร์แลนด์ไปแล้ว และเวลานี้ มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึง่ เป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงอย่าง มากในประเทศญีป่ นุ่ หันมาเอาใจนักศึกษาทีไ่ ม่ชอบเข้าสังคมด้วยการสร้างฉากกัน้ กลางโต๊ะอาหาร เพือ่ ไม่ให้นกั ศึกษารูส้ กึ อึดอัดระหว่างรับประทานอาหาร ซึง่ ก�ำลังเป็นทีโ่ ปรดปรานในหมูน่ กั ศึกษา เป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาไม่ตอ้ งทนนัง่ เขินอายทานข้าวเพียงล�ำพังในบรรยากาศทีโ่ อบล้อมไปด้วย สายตาเชือดเฉือนของคนรอบข้าง และนีค่ งเป็นเหมือนการพิสจู น์ให้เห็นว่า ถึงแม้ใครจะบอกว่าไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่จะชอบทานข้าวนอกบ้าน เข้าสังคม พบปะสังสรรค์ แต่ในความจริงยังมีอกี หลายล้านคน ทีย่ งั ต้องการพืน้ ทีส่ ว่ นตัว และชอบรับประทานอาหารคนเดียว โดยไม่อยากให้ใครเข้ามาวุน่ วาย

ทวงคืนทางเท้า

หลังจากเหล่าพ่อค้าแผงลอยและแม่คา้ รถเข็นต่างปักหลักยึดพืน้ ทีบ่ ริเวณฟุตปาธหน้าสยามสแควร์ มานาน เวลานี้ กทม.ได้จบั มือกับ จุฬาฯ ออกมาทวงคืนพืน้ ทีส่ าธารณะให้แก่ประชาชนด้วย การออกแบบและพัฒนา ‘ทางเท้าสีขาว’ ขึน้ บริเวณสยามสแควร์ ด้วยความหวังว่าจะปรับปรุง ทางเท้าย่านสยามสแควร์ให้สะดวกสบาย สะอาด และเป็นระเบียบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงผูพ้ กิ ารสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และจะใช้เป็นต้นแบบทางเท้าของพืน้ ที่ อื่นๆ ใน กทม. โดยน�ำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสยามสแควร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก โครงการกรุงเทพฯ เดินสบาย แนวคิดปฏิบัติการสีเขียว (Green Attack) มาพัฒนาให้เป็น เส้นทางเดินที่ต่อเนื่อง สะดวกต่อทุกคน ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงวัย และผู้พิการ นับจากนี้มารอวัน รอคืนทีจ่ ะได้เห็นทางเท้าทีส่ วยงามและเดินสบายหวนกลับคืนมาอีกครัง้ ด้วยกัน

24 7 - 05


C A L E NDAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

25-26 AUG 2013 Notting Hill Carnival London, United Kingdom

Today

-30 SEP 2013

Silent Monsoon-Echoes from the Southern Wind Novotel Suvarnabhumi Airport ร่วมสัมผัสงานแสดงภาพถ่ายของ ช�ำนิ ทิพย์มณี ช่างภาพชือ่ ดังของไทย ซึง่ ถ่ายทอดความจริงในมิตกิ งึ่ ฝัน ของแผ่นดินเกิดผ่านภาพถ่ายขาวด�ำ ทีท่ า้ ทายให้ผชู้ มร่วมค้นหาความจริงและความงามในคลืน่ ลมชีวติ แห่งชนบทภาคใต้ ดวงตาหลายคูใ่ นภาพถ่ายทีจ่ อ้ งมองมาให้ความรูส้ กึ ราวกับ ‘มรสุมเงียบ’ ทีส่ ะท้อนให้ เห็นถึงชีวติ อันแสนเรียบง่ายและทรหดท่ามกลางภูมทิ ศั น์อนั ลีล้ บั ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทัง้ อบอุน่ และสูญเสีย โดยงานนีไ้ ด้กวีซไี รท์ชอื่ ดังอย่าง จิระนันท์ พิตรปรีชา ให้เกียรติมาเป็นบรรณาธิการ

23-25 AUG 2013

Unwrapping Culture 100 Tonson Gallery สัปดาห์สดุ ท้ายแล้วทีท่ กุ คนจะได้รว่ มทบทวนและตัง้ ค�ำถามกับความ สวยงามของอุดมคติแบบไทย ในผลงานศิลปะการแสดงสดร่วมสมัย ของ พิเชษฐ กลัน่ ชืน่ ศิลปินสาขานาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ ทีเ่ ขาจะปอก เปลือกวัฒนธรรมไทยด้วยการวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมและปรากฏการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ผ่านการแสดงออกและการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ควบคู่ ไปกับการจัดฉากและแสง ซึง่ ทุกอย่างนีเ้ กิดจากการควบคุมด้วยตัว ของศิลปินเองทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดียว หากท่านใดสนใจกรุณาจองบัตร ล่วงหน้าได้ที่ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ โทร. 08 4388 1488, 0 2684 1527 และ www.100tonsongallery.com

Rock Divas Concert คอนเสิร์ตดีเพื่อประเทศชาติ

นีไ่ ม่ใช่แค่คอนเสิรต์ ร็อกปล่อยของธรรมดาๆ เมือ่ 3 ร็อกเกอร์สาวรุน่ ใหญ่อย่าง เอ๋-นรินทร ณ บางช้าง อุ-๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี และสุกญ ั ญา มิเกล รวมพลังกันจัดหนักในงานคอนเสิรต์ การกุศล ซึง่ เป็นหนึง่ ใน กิจกรรมของโครงการร็อก ฟอร์ ไลฟ์ โดยพวกเธอทุม่ แรงกาย แรงใจ เพื่อน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นมอบให้แก่กองทุนเพื่อพี่น้อง ทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ และครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ : อยากให้คณ ุ ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการร็อก ฟอร์ ไลฟ์ ให้ฟงั หน่อย เอ๋-นรินทร : โครงการร็อก ฟอร์ ไลฟ์ เป็นโครงการทีท่ �ำขึน้ มาเพือ่ ประเทศชาติ เพือ่ พ่อหลวง และ เพือ่ คนไทยด้วยกันเอง ซึง่ ในโครงการมีการจัดกิจกรรมการกุศลในรูปแบบต่างๆ ตามโอกาสเหมาะสม เพือ่ หารายได้ แบบไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ไปมอบให้แก่ภาครัฐเพือ่ ใช้ชว่ ยเหลือสังคม โดยกิจกรรมแรก ของโครงการนีเ้ ป็นรูปแบบของงานคอนเสิรต์ ทีเ่ ป็นการรวมตัว 3 ร็อกดีวา่ ส์ของเมืองไทย ซึง่ เป็นคอนเสิรต์ ทีใ่ ห้อสิ ระทางความคิดกับศิลปินทุกคนได้เสนอไอเดียรูปแบบโชว์ทเี่ ป็นตัวของตัวเอง จึงไม่พลาดแน่นอน ทีจ่ ะได้เห็นทีเด็ดของแต่ละคนบนเวที : คุณคิดว่าทีเด็ดของคอนเสิร์ต ร็อก ดีวาส์ อยู่ที่ตรงไหน เอ๋-นรินทร : คอนเสิรต์ นีม้ โี ชว์พเิ ศษทีร่ บั รองได้วา่ ไม่เคยมีใครเคยเห็น 3 คนนีโ้ ชว์ทไี่ หนมาก่อน บอกได้ ค�ำเดียวว่า มัน ฮา และทีส่ ำ� คัญไม่ได้มแี ค่พวกเรา 3 คนเท่านัน้ ยังมีบรรดาศิลปินหนุม่ หล่อมากความ สามารถ ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ และรุ่นใหญ่มากมาขึ้นเวทีร่วมแจมกับพวกเราด้วย ซึ่งทุกคน มาด้วยใจ มากันด้วยความรักชาติจริงๆ เตรียมพบกับ 3 ร็อก ดีวา่ ส์ มีนำ�้ ใจได้ในวันที่ 7 กันยายน นี้ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ตัง้ แต่เวลา 19.00-21.30 น. จองบัตรได้แล้ววันนีท้ ไี่ ทย ทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0 2262 3456 และ www.thaiticketmajor.com

06 - 24 7

ความอลังการแห่งสีสันก�ำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในเทศกาลน็อตติ้ง ฮิลล์ คาร์นิวัล นักท่องเที่ยวที่ไป เหยียบฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมงานที่ไม่จ�ำกัดเพศและอายุ ขบวนพาเหรดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันอันแสน สดใสของเครื่องแต่งกายสุดแฟนซี และการแสดงดนตรีแบบเมามันเต็มท้องถนน ส�ำหรับใครที่มี แผนจะเดินทางไปกรุงลอนดอนในช่วงเวลาดังกล่าว 24/7 ขอแนะน�ำว่าให้จดบันทึกเทศกาลนี้ลงใน ปฏิทินท่องเที่ยวของคุณไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thenottinghill carnival.com และ www.facebook.com/NottingHillCarnival2013

23-25 AUG and

30 AUG-1 SEP 2013

ปิ๊กกะแอน Scala Theater ‘หากไม่ดเู ป็นการรบกวน อยากจะชวนเดินไปด้วยกัน’ ร่วมร้อง เพลงย้อนความหลังไปในยุคอะนาล็อกด้วยกันในละครนิเทศ จุฬาฯ ‘ปิก๊ กะแอน’ เรือ่ งราววุน่ ๆ ใจกลางสยามสแควร์ในปี 1999 ของเด็กหนุม่ ทีม่ ี พีห่ นุม่ -สมชาย เป็นไอดอล และ มีเพจเจอร์เป็นตัวกลางประสานความสัมพันธ์ ท�ำให้เขารูจ้ กั กับความรัก อย่าลืมมาเอาใจช่วยปิก๊ และเพจเจอร์คใู่ จ พลางย้อนวัยไปกับเสียงเพลงคุน้ หู การันตีความสนุกแบบมิวสิคลั จากฝีมอื นิสติ จุฬาฯ เริม่ จ�ำหน่ายบัตรแล้วทีค่ ณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และจามจุรสี แควร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และทีด่ จิ ติ อลเกตเวย์ในวันเสาร์ หรือสัง่ จองออนไลน์ได้ที่ www.nitadechula.net และสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook.com/lakornnitade

24 AUG 2013

Sonic Bang The Ultimate International Music Festival Impact Arena Muang Thong Thani วันเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะได้สะใจไปกับการฟังเพลงในแนวทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบ (ไม่จำ� กัดว่าจะมาแนวไหน) เพราะนีเ่ ป็นสุดยอดเทศกาลดนตรีระดับ นานาชาติทรี่ วมเหล่าศิลปินชัน้ น�ำระดับโลกมาเล่นถึง 40 วงดนตรี 6 เวที ตัง้ แต่เทีย่ งวันยันเทีย่ งคืน น�ำทีมโดยศิลปินระดับโลกอย่าง Jason Mraz และ Pet Shop Boys เอาใจชาวร็อกด้วยวง Placebo สาวแฟน J-Pop K-Pop จะได้เพลิดเพลินไปกับ วง Scandal และเซอร์ไพรส์ในการกลับมาของหนุม่ Rain ทีเ่ พิง่ ปลดประจ�ำการมาหมาดๆ ภายในงานยังมีศลิ ปินไทย ระดับแนวหน้ามาร่วมแจมด้วยอีกคับคัง่ ติดตามความเคลือ่ นไหวได้ทาง www.sonicbang.net

31 AUG 2013

Re : Reading Group #3 The Reading Room, Silom Soi 19 หากใครก�ำลังสนใจ Post-Colonial Studies หรือ ‘หลัง อาณานิคม’ โครงการ Re : Reading Group #3 เชิญชวนให้ นักอ่านผูส้ นใจอ่านงานสายสังคมวัฒนธรรมร่วม ‘อ่านใหม่’ และ ‘ตีความใหม่’ โดยได้เลือกอ่านบทความจากหนังสือส�ำคัญในสาขานีส้ องเล่มคือ บทน�ำและบทแรกของ Orientalism โดย Edward Said และ Location of Culture โดย Homi Bhabha เริม่ อ่านและแลกเปลีย่ นออนไลน์ กับวิทยากร อ.แพร จิตติพลังศรี และ อ.สุธดิ า วิมตุ ติโกศล ผ่านทาง Facebook Page ของ The Reading Room ได้แล้ววันนี้ ก่อนจะมาพบกันจริงสิน้ เดือน ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/ thereadingroombkk

31 AUG-1 SEP 2013

Japan Festa in Bangkok 2013 CentralWorld Square จัดต่อเนือ่ งมาเป็นครัง้ ที่ 9 แล้ว ส�ำหรับมหกรรมทีถ่ อื ได้วา่ เป็นการรวมพล คนรักญีป่ นุ่ เอาไว้มากทีส่ ดุ งานหนึง่ ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ เช่น การเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นทัง้ สายญีป่ นุ่ และสายเกาหลีใน Cover Dance of The Years 2013 และกิจกรรม Cosplay of the Years 2013 ทีน่ อกจากจะ ได้โชว์ผลงานการแต่งคอสเพลย์ได้อย่างสุดฤทธิส์ ดุ เดชเสมือนหลุดออกมาจาก เกมและแอนิเมชัน่ ต่างๆ แล้ว ยังอาจจะได้ของทีร่ ะลึกและเงินรางวัลติดกระเป๋ากลับบ้านด้วย ส่วนขาร็อกต้องไม่ พลาดความมันใน Live J-Rock ทีส่ ง่ เสริมให้มี J-Rock หน้าใหม่ๆ ได้เกิดขึน้ ในงานนี้ ผูส้ นใจร่วมกิจกรรมสามารถ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง www.japanfesta.com


LOOK AROUND Text : Yamin ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นี้ส่งมาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์สำ�หรับคนที่สนใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Dior Boutique @ Siam Paragon

‘โก้ หรู และคลาสสิก’ คือคำ�นิยามที่บอกรูปลักษณ์ของ Dior Boutique ได้ถนัดตาทีส่ ดุ เผยลุคของไฮแบรนด์ดว้ ยสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ชัน้ สูง แนวเดียวกับศตวรรษที่ 18 เพือ่ ถ่ายทอดความหรูหราทีม่ กี ลิน่ อาย ของความร่วมสมัยเคล้าอยู่ มีการปูพน้ื ด้วยหินอ่อนนำ�เข้า แกะสลักเป็นลาย Cannage สัญลักษณ์อนั คุน้ ตา เพิม่ ความพิเศษด้วยการปูพรมทอมือสีเทา จากช่างฝีมอื ชัน้ สูง และเก้าอี้ Medallion ยุคหลุยส์ท่ี 16 ทัง้ ยังนำ�จอพลาสม่า ขนาดใหญ่ ออกแบบโดย Oyoram มาเพิ่มความโมเดิร์น เซตให้เด่น สง่าตรงกลางห้องซาลง บูติคแห่งนี้จึงมีอารมณ์คล้ายบูติคดิออร์บนถนน Montaigne แห่งมหานครปารีสก็ไม่ปาน ในส่วนของโปรดักต์ ทางดิออร์ บูตคิ แห่งนี้ ได้นำ� เสนอคอลเลคชัน่ ทีอ่ มิ พอร์ตโดยตรงจากฝรัง่ เศส โดยเฉพาะคอลเลคชัน่ น่าสะสม และหายาก ก็จะมีให้คุณครอบครองที่นี่ แฟชั่นนิสต้าสายเลือดดิออร์ตัวจริง เตรียม หยอดกระปุกมาช้อปสินค้าในบูติคแห่งนี้ได้ที่ ชั้น M ศูนย์การค้าสยาม พารากอน โทร. 0 2610 6799

Flight 001

Robert Mondavi Wine Cella

กล้าพูดได้เลยว่า Flight 001 คือแบรนด์อนิ เตอร์ฯ แบรนด์เดียวในโลกทีร่ วมทุกอย่างเกีย่ วกับ ไลฟ์สไตล์การเดินทางเอาไว้ในที่เดียว ซึ่งชื่อช็อปแห่งนี้ก็มีที่มาจากการเดินทางที่เป็น ประวัตศิ าสตร์ของสายการบิน PAN AM เทีย่ วบิน Flight 001 ซึง่ เป็นเทีย่ วแรกของการบินรอบโลก ภายใน 48 ชัว่ โมง ส่วนรูปแบบการแต่งช็อป ก็รบั แรงบันดาลใจมาจากเครือ่ งบิน เสริมใส่สไตล์ โมเดิรน์ ด้วยโค้งเพดานขาว ดูตดั อย่างกลมกลืนกับผนังหลังเคาน์เตอร์ทเี่ ป็นสีน�้ำตาลเข้มของ ไม้วอลนัท เหมาะกับคนทีช่ อบเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง เพราะจะมีทกุ สิง่ จ�ำเป็นให้เลือก ตามแนวทางของแต่ละบุคคล อันจะท�ำให้ทริปของคุณสนุกสนานยิง่ ขึน้ ก้าวเท้าสูโ่ ลกกว้างครัง้ ต่อไป อย่าลืมแวะมาเสาะหาสิง่ ของเติมเต็มทริปแห่งความสุข ได้ที่ Flight 001 ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. ดูรายละเอียด เพิม่ เติมที่ www.flight0001.com

ร้าน Cellar 11 Wine Bar & Bistro จัดงานเปิดตัวร้าน พร้อมเปิดตัว ห้องไวน์ Robert Mondavi ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองผัสสะของ คอไวน์ให้ ได้สัมผั สอรรถรสและดื่ มด�่ ำ บรรยากาศที่ แท้จริง ของวัฒนธรรมการดื่มไวน์ ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ โทนน�ำ้ ตาล ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ทัง้ ยังบอกเล่าเรือ่ งราวของการผลิต จนกระทัง่ ถึงการดืม่ ไวน์ให้ถงึ รสถึงราก เปิดโอกาสให้ลกู ค้าผูม้ า เยือนสามารถซือ้ Robert Mondavi Reserve Cabernet Sauvignon แบบ By The Glass ได้จากเครือ่ ง Enomatic Wine Dispensers ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไวน์ชั้นสูง คอไวน์ตัวจริงควรไปสัมผัสให้ได้ สักครัง้ ที่ Cellar 11 ซอยสุขมุ วิท 11 โทร. 0 2255 5833-35

@ Siam Discovery

@ Cellar 11

24 7 - 7


N E W S C A F E’ Text : เพลงมนตรา

ยลโฉม ‘อิซโู มะ’ เรือรบล�ำใหม่ ใหญ่มหึมา

ยิง่ ใหญ่อลังการสมเป็นหนึง่ ในประเทศมหาอ�ำนาจตัวจริง เมือ่ ล่าสุด ญีป่ นุ่ ได้จดั งานเฉลิม ฉลองเปิดตัว ‘อิซโู มะ’ (DDH183 Izum) เรือรบประจัญบานล�ำใหญ่สดุ ล�ำ้ ของกองก�ำลัง ป้องกันตนเองทางทะเล ซึง่ ถือเป็นเรือรบทีม่ ขี นาดมหึมาทีส่ ดุ นับตัง้ แต่สมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ด้วยความยาวถึง 248 เมตร สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ถงึ 9 ล�ำ โดยใช้เงิน ลงทุนไปถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า พิธกี ารเปิดตัวเรือรบล�ำนี้ ถูกจัดขึน้ ทีเ่ มืองโยโกฮามา ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว ในวันครบรอบ 68 ปีทญ ี่ ปี่ นุ่ ถูก ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมา บวกกับการทีอ่ ยูๆ่ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ออกมา ผลักดันการเปลีย่ นรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้ประเทศสามารถทีจ่ ะรักษากองทัพไว้เป็นครัง้ แรก ในรอบ 7 ทศวรรษ เหตุการณ์ประจวบเหมาะดังกล่าวถึงแม้ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ จะออกมา บอกว่าเป็นเพียงแค่เรือ่ งบังเอิญ แต่กท็ ำ� ให้จนี แสดงความกังวลทีญ ่ ปี่ นุ่ มุง่ พัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ท�ำให้ถงึ กับต้องมีการติดตามและคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ

ลูอนั ดา ทวงคืนบัลลังก์แชมป์ เมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูงทีส่ ดุ ในโลก

หลายคนอาจจะยังพอจ�ำได้วา่ กรุงโตเกียว เป็นเมืองทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ามี ค่าครองชีพสูงปรีด๊ ทีส่ ดุ ในโลก แต่เวลานีค้ ณ ุ ต้องผงะ! เมือ่ รูว้ า่ ผลส�ำรวจ ค่าครองชีพในประเทศต่างๆ ล่าสุดได้ชใี้ ห้เห็นชัดว่า ‘ลูอนั ดา’ เมืองหลวง สาธารณรัฐแองโกลา ทางภาคใต้ฝง่ั ตะวันตกของแอฟริกา ได้แซงหน้า กรุงโตเกียวกลับมาเป็นเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูงมากทีส่ ดุ ในโลกขึน้ อีกครัง้ หลังจากเสียแชมป์ไปเมือ่ ปีกอ่ น คุณเคยสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใด เมืองทีด่ ยู ากจนอย่างลูอนั ดาถึงได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองทีแ่ พงทีส่ ดุ ในโลก ส�ำหรับชาวต่างชาติ สาเหตุเป็นเพราะเมืองนีน้ ำ� เข้าทุกสิง่ อย่างจาก ต่างชาติ ตัง้ แต่ขา้ วของเครือ่ งใช้ไปจนถึงอาหาร แถมรัฐบาลยังเก็บภาษี สุดเหีย้ มโหด ส่งผลให้ราคาสินค้าและอาหารในกรุงลูอนั ดาแพงมากขึน้ หลายเท่าตัว ถ้าคุณคิดจะไปพักผ่อนในโรงแรม 5 ดาว ต้องรูไ้ ว้เลยว่า ราคาจะตกอยูท่ ปี่ ระมาณคืนละ 15,000 บาท ส่วนการรับประทานอาหาร ตามร้านอาหารเฉลีย่ แล้วก็แค่ราวๆ 3,000 บาทต่อมือ้

ทัวร์เรือเหาะ สุดฮอต ในปารีส

มาแปลก! โจรเวเนซุเอลา ปล้นผมอุกอาจ งงเป็นไก่ตาแตกกับเหตุการณ์สดุ แปลกทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองมาราไคโบ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลา เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ ได้รบั การแจ้งความจากหญิงสาวหลายคนว่า มีคนร้ายทีเ่ รียกตนเองว่า ‘แก๊งปิรนั ย่า’ ออกตระเวนปล้นผมของพวกเธอ โดยโจรประหลาดใช้ อาวุธปืนจ่อศีรษะขูบ่ งั คับให้รวบผม จากนัน้ จะใช้กรรไกรตัดผมทัง้ หมด ออกไป ท�ำให้เวลานีห้ ญิงสาวจ�ำนวนมากต่างรูส้ กึ หวาดกลัวหากต้อง ไปไหนมาไหนตามล�ำพัง เนื่องจากคนร้ายกลุ่มนี้จะเลือกโจมตี หญิงสาวผมยาวตรง เพื่อน�ำผมที่ได้ไปขายต่อให้กับร้านเสริมสวย ยิง่ ยาว ยิง่ สวย ยิง่ ได้ราคาสูง เพราะปัจจุบนั แฟชัน่ การต่อผมยาวก�ำลัง ได้รบั ความนิยมอย่างมากในเวเนซุเอลา โดยการต่อผมยาวแต่ละครัง้ มีราคาสูงถึง 500 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 15,000 บาท เจอข่าวแบบนี้ ใครไว้ผมยาวต้องระวัง!

08 - 24 7

นครปารีส เมืองทีข่ นึ้ ชือ่ ว่า สวยสะพรัง่ โรแมนติก และควรค่าแก่การใช้จา่ ยเวลาเพือ่ เทีย่ วชม สถาปัตยกรรมต่างๆ แต่ถา้ คุณมีเวลาชมเมืองทีน่ า่ หลงใหลนีอ้ ย่างจ�ำกัดเพียงแค่ 1 วัน จะท�ำ อย่างไร? ทางออกส�ำหรับคนไม่มเี วลาคือ การลงทุนซือ้ ตัว๋ ขึน้ เรือเหาะเซ็พเพลิน (Zeppelin) ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว แน่นอนที่สุดเรือเหาะจะพาคุณทะยาน ขึน้ ไปสูฝ่ นั ได้งา่ ยๆ แบบไม่มอี ะไรต้องกังวล เพราะมันควบคุมด้วยนักบินทีม่ ปี ระสบการณ์สงู 2 คน เรือเหาะล�ำนีม้ คี วามยาว 75.1 เมตร กว้าง 19.5 เมตร และสูงเท่าตึก 5 ชั้น สามารถบินที่ ความสูง 300 เมตร ด้วยความเร็ว 35 น็อต คิด ค่าบริการ 450 ยูโร หรือราว 18,690 บาท คุณจะได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ บ นผื น ฟ้ า นครปารีสและชมวิวทิวทัศน์แสนสวยในมุมมองที่ แปลกตา ทัง้ คฤหาสน์ชานเมือง พระราชวังแวร์ซาย ปราสาทในชนบท หอคอยไอเฟล ฯลฯ ตอนนี้ การขึ้นเรือเหาะก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ในเยอรมนี มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ บ ริ ก ารเรื อ เหาะ แบบนี้แล้วหลายพันคน และมีแผนว่าจะสั่งซื้อ เรือเหาะรุน่ ใหม่เพือ่ น�ำไปให้บริการนักท่องเทีย่ ว ให้ได้มากขึน้ ภายในปี 2016 ภาพ : www.airship-paris.fr


คนไทยติดโผ นักช้อปสินค้าแบรนด์เนม

แม้บา้ นเราจะถูกมองว่าเป็นประเทศโลกที่ 3 ไม่ได้ตดิ โผเจ้าโลก มหาอ�ำนาจหรือยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอะไร แต่โปรดจงรับทราบ ไว้วา่ รสนิยมของนักท่องเทีย่ วไทยนัน้ หรูหรา ไฮโซ และฟุม่ เฟือย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ล่าสุดเทีย่ วช้อปกระหน�ำ่ ซือ้ สินค้าแบรนด์เนม จนติดอันดับ 6 ของโลก เป็นรองแค่เพียงจีน, รัสเซีย, ญีป่ นุ่ , อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ เท่านัน้ และกลายเป็นกลุม่ ลูกค้าต่างชาติทขี่ ยายตัว เร็วทีส่ ดุ ในตลาดสหราชอาณาจักร โดยอังกฤษกลายเป็นจุดหมาย ปลายทางอันดับหนึง่ ของนักท่องเทีย่ วจากประเทศไทย นับแค่เดือน มกราคม-พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา นักท่องเทีย่ วไทยซือ้ ของยีห่ อ้ ดังเพิม่ ขึน้ 68% ซึง่ เป็นอัตราขยายตัวทีแ่ ซงหน้าสถิตขิ องชาวจีนทีม่ กี ารเติบโต 39% และตลอดระยะเวลา 12 เดือน คนไทยได้ จ่ายโอนเงินระหว่างประเทศรวม 376,021 ครัง้ พุง่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าถึง 57%

สาวเกาหลีหนาว! รัฐบาลเล็งเก็บภาษีศลั ยกรรมเพิม่

อยากรูจ้ ริงๆ ว่า หลังจากกระแสคลัง่ การท�ำศัลยกรรมแพร่ ระบาดหนักไปทัว่ เอเชีย ยังมีใครแอนตีเ้ ส้นทางลัดสูค่ วาม งามแบบนีอ้ ยูห่ รือเปล่า แต่เท่าทีท่ ราบคือ เวลานีก้ ารท�ำ ศัลยกรรมในประเทศเกาหลีนนั้ เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง ท�ำให้ผหู้ ญิงเกาหลี 1 ใน 5 ถูกประเมินว่าจะต้องศัลยกรรม อย่างน้อย 1 จุด ดังนัน้ รัฐบาลเกาหลีจงึ ออกมาประกาศว่า ในปีหน้าจะท�ำการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ในการท�ำศัลยกรรมริมฝีปาก ขากรรไกรและการก�ำจัดขน เพือ่ น�ำเงินไปเพิม่ ในกองทุนสวัสดิการสังคม เพราะปัจจุบนั มี การเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ในการศัลยกรรมเพียงแค่ 5 ประเภท ยอดนิยม ได้แก่ การเสริมจมูก การตัดไขมันออก การเสริม หน้าอก การยกกระชับใบหน้า และการท�ำตาสองชัน้ ซึง่ ทาง รัฐบาลเกาหลีได้ให้เหตุผลว่า การเก็บภาษีทางการแพทย์ ในด้านความงามนัน้ จะถูกแก้ไขเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระดับสากล และมีการประเมินว่า ความเปลีย่ นแปลงจากการ เก็บภาษีดงั กล่าว จะช่วยให้ประเทศมีรายได้จากภาษีเพิม่ ขึน้ 2.49 ล้านล้านวอน หรือราว 6.375 หมืน่ ล้านบาท ภายใน ระยะเวลา 5 ปี

“หนังสือยังไม่มีทางล้าสมัยในโลกสมัยใหม่ ค�ำถามคือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ถ้าวันหนึ่งเกิดพายุสุริยะชนิดที่การสื่อสารใช้ไม่ได้ เราจะท�ำอะไรกับมัน ครั้งหนึ่งเพื่อนที่สิงคโปร์เล่าให้ฟังว่า ครูในชั้นเรียนตั้งค�ำถาม เด็กประถม 5 ว่า ถ้าวันนี้ไฟดับหมด เธอจะท�ำอะไร มีเด็กคนหนึ่งตอบว่า ผมจะจุดเทียนอ่านหนังสือ” - มกุฏ อรฤดี Writer กรกฎาคม 2556

สุดล�ำ้ ! เปิดตัวเบอร์เกอร์เนือ้ แห่งอนาคต

ประกาศปฏิวตั วิ งการอาหารด้วยการเปิดตัวเบอร์เกอร์เนือ้ วัวทีเ่ พาะขึน้ ในห้องทดลอง ผลงานชิน้ โบแดงของนักวิจยั จาก มหาวิทยาลัยมาสทริกท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาการสร้างเนือ้ วัวสังเคราะห์มาตัง้ แต่ปี 2008 จนประสบ ความส�ำเร็จ ด้วยการสกัดสเต็มเซลล์จากวัวแล้วน�ำไปเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ในห้องทดลอง โดยใช้สารเคมีเร่งการเติบโต ท�ำให้เซลล์ขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เนือ้ ทีไ่ ด้มศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะทดแทนเนือ้ ปกติทวั่ ไปได้ ทัง้ นีใ้ นงานแถลงข่าว การเปิดตัวเนื้อแห่งอนาคตที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน เนื้อสังเคราะห์ น�ำ้ หนัก 142 กรัม ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการผลิตสูงถึง 250,000 ยูโร หรือเกือบ 10 ล้านบาท ถูกน�ำมาปรุงเป็นเบอร์เกอร์ดว้ ยฝีมอื เชฟชือ่ ดัง แต่ถงึ แม้ นักชิมจะบอกว่า เนือ้ ยังมีรสชาติไม่สมบูรณ์มากนัก อย่างไรก็ตามมันเป็น ความหวังทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติอาหารขาดแคลน ช่วยยุตกิ ารฆ่า สัตว์ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดการใช้นำ�้ โดยคาดการณ์ ว่าเนือ้ ชนิดนีจ้ ะวางจ�ำหน่ายได้ภายใน 10-20 ปีนี้ ภาพ : www.culturedbeef.net

ชิวาวาโพสต์ทา่ เป็นนายแบบ

มาดูสตั ว์โลกน่ารักกันเถอะ! Montjiro เจ้าชิวาวาจากประเทศ ญีป่ นุ่ ตัวนีเ้ กิดมาเป็นหมาทีเ่ ท่ลากไส้มากๆ มันไม่ได้มดี แี ค่ ไซซ์เล็กมินแิ บบพกพาสะดวกเท่านัน้ แต่ยงั เป็นหมาทีเ่ ป๊ะ ตัง้ แต่หวั จดเท้า ด้วยความหล่อเหลาทีท่ ำ� ให้มนั กลายเป็น ไอคอนสไตล์ของเหล่ามะหมา และท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายแบบ มืออาชีพในโลกออนไลน์ ซึง่ ก�ำลังป๊อปปูลา่ มากบนอินสตาแกรม ด้วยยอดฟอลโล่เวอร์กว่า 5,000 คน โดยเสือ้ ผ้าสุดหรู ทุกตัวที่ Montjiro สวมใส่อยูน่ นั้ มาจาก Mon’t แบรนด์สญ ั ชาติ ญีป่ นุ่ ทีจ่ ำ� หน่ายเสือ้ ผ้าแฮนด์เมดของสุนขั โดยเฉพาะ แต่ทเี ด็ดนัน้ ไม่ได้อยูท่ เี่ สือ้ ผ้าแฮนด์เมดเพียงแค่นนั้ ยังมีเครือ่ งประดับอย่าง หมวก เนกไท แจ๊คเก็ต ชุดกิโมโน รวมถึงชุดแบรนด์ไฮ-เอนด์ อย่างหลุยส์ วิตตอง และโคช ด้วย ภาพ : instagram.com/montjiro

24 7 - 09


MY WORK Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์

กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์

ถึงแม้โลกแฟชัน่ จะมีสเน่หช์ วนหลงใหลจนทำ�ให้ใครหลายคน ถอนตัวไม่ขน้ึ แต่สาวหมวยเปรีย้ วซ่าทีถ่ อื เป็นคลืน่ ลูกใหม่ไฟแรง ในแวดวงแฟชัน่ อย่าง เกีย๊ ว-กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ อดีต สไตลิสต์จากหลายแบรนด์ชน้ั นำ�กลับสร้างความตืน่ ตะลึงด้วย การทิง้ งานทีเ่ ย้ายวนใจทัง้ ด้านรายได้และชือ่ เสียงไว้เบือ้ งหลัง และ หันกลับมาพลิกฟืน้ กิจการ ‘คณะเชิดสิงโตมังกรหยก สามพราน’ ให้เดินหน้าได้อกี ครัง้ ก่อนทุกอย่างจะถูกลืมเลือน ปัจจุบนั เธอขึน้ แท่นเป็นกุนซือสาวคนใหม่แห่งคณะเชิดสิงโตมังกรหยกอย่าง เต็มตัว สืบทอดกิจการจากผูเ้ ป็นพ่อทีไ่ ด้เสียชีวติ ลง โดยระหว่างนีส้ าวแกร่ง เกินร้อยกำ�ลังเดินหน้ารุกนำ�ทีมนักสูห้ วั ใจมังกรกว่า 20 ชีวติ ผงาดขึน้ เป็น คณะเชิดสิงโตมือหนึ่ง ที่จะสร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในตำ�นานการ เชิดสิงโตเพือ่ สิรมิ งคล

ผูส้ บื สานต�ำนานมังกรหยก

คณะเชิดสิงโตมังกรหยกเป็นธุรกิจของครอบครัวตัง้ แต่สมัยอากง พอเตีย่ เสีย งานในคณะก็ลดน้อยลง ทุกอย่างเริ่มสะดุด เพราะไม่มีใครเข้ามาสืบทอด กิจการต่อ เพราะตอนนัน้ ทัง้ เราและน้องชายต่างกำ�ลังเรียนหนังสือ หลังจาก เรียนจบเราก็ไปทำ�งานประจำ�เป็น Visual Merchandiser และสไตลิสต์ ไม่ได้ สนใจเรือ่ งการเชิดสิงโตเลยแม้แต่นอ้ ย จนหลายคนสงสัยว่าคณะมังกรหยก ยังมีอยูร่ เึ ปล่า ชือ่ ของคณะสิงโตมังกรหยกกำ�ลังจะถูกลืมเลือนไป จนกระทัง่ เรากลับมาใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพื่อตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะเลือกเดิน เส้นทางไหน ก่อนจะลาออกจากงานแล้วกลับมาดูแลกิจการเชิดสิงโตอย่าง เต็มตัว เหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้ตัดสินใจแบบนั้นเพราะอยากกลับมาอยู่กับ ครอบครั ว เริ่ ม รู้ สึ ก ว่ า การผจญภั ย ในกรุ ง เทพฯ คนเดี ย วมั น เหนื่ อ ย ทำ�ไปอาจจะได้เงินเยอะ แต่ไม่คมุ้ กับความสุขทีไ่ ด้ ตอนกลับมาดูแลกิจการ อาจจะได้เงินไม่เยอะ แต่ได้ความสุขใจมากกว่า และอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ �ำ คัญไม่แพ้ กันคือ ไม่อยากทิง้ กิจการของครอบครัว เวลามองกลับมาแล้วรูส้ กึ เสียดาย

เรียนรูแ้ บบจับต้นชนปลาย

ตอนกลับมาทำ�แรกๆ ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก จึงเริ่มต้นใหม่หมด ตั้งแต่ หารายชื่อลูกค้าเก่าๆ โดยเอาสมุดบันทึกที่เตี่ยทิ้งไว้ให้มาเปิดดู แล้ว โทร.ติดต่อไปหาลูกค้าเอง บ้างก็วอล์กอินเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเวลานี้ เราได้กลับมาสานต่อคณะสิงโตของเตีย่ โดยทำ�โปรไฟล์งานให้ลกู ค้าดูเลยว่า มีโชว์อะไรบ้าง สิงโตชุดใหญ่ ชุดเล็ก แบบไหน หลายๆ คนอาจจะเอ็นดูวา่ เรากลับมาสานต่อกิจการจึงจ้าง ทำ�ให้มงี านกลับเข้ามา หลังจากนัน้ ได้เริม่ ทำ� เพจในเฟสบุค๊ จึงมีลกู ค้าสนใจมากขึน้ อย่างงานสิรมิ งคล งานเปิดตัวสินค้า งานแต่งงาน การเชิดสิงโตไปได้หมด เพราะตามความเชื่อของชาวจีน สิงโตเปรียบเหมือนสิรมิ งคลแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ทำ�ให้เราได้รบั งานทีห่ ลากหลาย และต่อเนือ่ งมากขึน้ ไม่ใช่แค่ชว่ งเวลาตรุษจีนอย่างเดียว

ก้าวแกร่งทีย่ งั ต้องสู้

หลังจากตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะกลับมาทำ�คณะเชิดสิงโต ได้คุยกับ พีๆ่ ในคณะทีเ่ คยอยูร่ ว่ มกันมาว่า เราจะกลับมาทำ�อย่างจริงจัง พวกพีจ่ ะเอา ด้วยไหม และถ้าเราออกคำ�สั่งกับพวกพี่แบบที่เตี่ยเคยทำ� พวกพี่จะยอม เชือ่ ฟังน้องผูห้ ญิงคนนีห้ รือเปล่า เพราะตอนนัน้ รูส้ กึ เกรงใจ กลัวว่าพวกพีๆ่ จะไม่พอใจ ยังไงต้องขอบคุณเตีย่ ทีป่ พู น้ื ฐานมาเป็นอย่างดี เพราะเตีย่ ค่อนข้างดุ เลีย้ งดูเราเหมือนเด็กผูช้ าย จนสามารถทำ�งานทีผ่ ชู้ ายทำ�ได้ แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่วา่ เราเก่งคนเดียว อะไรทีม่ นั หนักมากจริงๆ บางครัง้ เราก็ท�ำ ไม่ได้ แต่มี น้องชายและทุกคนในคณะคอยช่วยเหลือ ทุกอย่างถึงออกมาเฟอร์เฟ็กต์

10 - 24 7

ทะยานสูผ่ นู้ ำ� หญิง

ตอนนี้ ทำ � หน้ า ที่ เ หมื อ นเป็ น กุ น ซื อ ที่คอยวางแผนการทำ�งานให้เป็นไป ตามแผนและแก้ปญ ั หาต่างๆ เคยถาม ทุ ก คนในคณะเหมื อ นกั น ว่ า ทำ� ไม ถึงยอมฟังเราทั้งๆ ที่เราเป็นผู้หญิง แถมยังเด็กกว่า หลายคนก็ตอบไม่ถกู แต่ ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า เป็ น เพราะความ ผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานาน แล้วพอ เด็กรุน่ ใหม่เข้ามาในคณะแล้วเห็นทุกคนเชือ่ ฟังเรา เขาก็ท�ำ ตามไปด้วย การ ดูแลคณะเปลีย่ นไปจากสมัยเตีย่ มาก เพราะเราไม่เผด็จการเหมือนสมัยเตีย่ เราใช้วธิ เี ปิดใจคุยกันตรงๆ กับทุกคนในคณะ ใช้เหตุผลในการทำ�ทุกอย่าง มีอะไรขอให้คยุ กัน ถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรต้องบอก ถึงแม้เราจะเป็น น้องผูห้ ญิง แต่ในการทำ�งานต้องเข้าใจ ถ้าบอกอะไรต้องเชือ่ ฟัง แต่นอกเวลา งานเรายังคงเป็นน้องเหมือนเดิม

ทักษะนักเชิด

หากลูกค้ารีเควสให้เราเป็นคนเชิดก็สามารถทำ�ให้ได้ ด้วยความทีค่ ลุกคลี อยู่กับงานนี้มาตั้งแต่เกิดทำ�ให้เราสามารถต่อตัวได้ เพราะจดจำ�และฝึก บ่อยจนทำ�ได้เอง สมัยเด็กๆ เตี่ยไม่ได้ข่เู ข็นว่าจะต้องเข้ามาเชิดสิงโต แต่ เหมือนสนุกทีไ่ ด้เล่นจนกลายเป็นความคล่องแคล่ว คนเชิดสิงโตส่วนใหญ่ ต้องมีรา่ งกายแข็งแรง และมีไหวพริบ อดทนในการซ้อม เพราะถ้าจะให้งาน ออกมาดีต้องซ้อมบ่อยๆ และสามัคคีกัน เป็นสิ่งสำ�คัญมาก ทุกคนต้องให้ ความร่วมมือ ไม่มใี ครเก่งกว่าใคร เพราะขาดใครไปสักคนก็ไม่สามารถเป็น ทีมทีด่ ไี ด้ คนทีเ่ ชิดจะเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็กๆ จากการเข้ามาตีกลอง ซึมซับดูวา่ วิธกี ารเดินต้องทำ�ยังไง การขยับปาก การถือหัว มือต้องจับตรงไหน โดยรุน่ พี่ จะสอนรุน่ น้องได้ และค่อยๆ ไต่ระดับขึน้ ไปเรือ่ ยๆ

ใช้ใจในการบริหาร

การทำ�งานในคณะเชิดสิงโตมังกรหยกมีหลักการง่ายๆ คือ ทุกคนต้องให้ ความสำ�คัญกับเวลา เรือ่ งการตรงต่อเวลาเป็นสิง่ สำ�คัญมาก เพราะเป็นสิง่ ที่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ เหล่านีต้ อ้ งพยายาม สร้างไม่สามารถเสกปัน้ ขึน้ มาได้ ส่วนเรือ่ งการดูแลสมาชิกในทีม เราเลือกที่ จะใช้ใจและให้ใจกับทุกคน เนือ่ งจากธุรกิจนีไ้ ม่ใช่ธรุ กิจใหญ่โต แต่เหมือนเป็น ธุรกิจครอบครัวมากกว่า ดังนัน้ ไม่วา่ เราจะได้กนิ อะไร ทุกคนในทีมต้องได้กนิ เหมือนกัน ไม่มีการเอาเปรียบ ปัญหาในการทำ�งานจึงมีไม่มากเท่าไรนัก หากใครในทีมเหนือ่ ยหรือมีปญ ั หาอะไรเกิดขึน้ เราจะใช้วธิ พี ดู คุยเพือ่ ปรับ ความเข้าใจและพยายามเคลียร์ปญ ั หาต่างๆ ให้จบลงอย่างสวยงาม

อนาคตของการเชิดสิงโตสมัยใหม่

ทุกวันนี้อะไรก็สมัยใหม่ เสื้อผ้าเราก็พยายามออกแบบให้ดูร่วมสมัยขึ้น โดยใช้ทักษะจากการเรียนออกแบบแฟชั่นตอนปริญญาตรีเข้ามาช่วย

My Profile

ชือ่ : เกีย๊ ว-กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ อายุ : 29 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาออกแบบแฟชัน่ และ สิง่ ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาชีพ : เจ้าของคณะเชิดสิงโตมังกรหยก สามพราน การท�ำงานทีผ่ า่ นมา : • Visual Merchandiser แบรนด์ Nike, Adidas @ Outlet Mall และ แบรนด์ Axara, Lily, Celio @ Blue Pin Intertrade • ดีไซเนอร์แบรนด์ Y not id • สไตลิสต์ของ Coco Deal แบรนด์เรียบหรู น�ำเข้า จากญีป่ นุ่

After Work

เวลานีท้ มุ่ เททุกอย่างเพือ่ ครอบครัว เพราะรูส้ กึ ว่า ครอบครัวเป็นความสุขทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ถ้ามีเวลาว่าง จะขับรถพาแม่ไปเทีย่ ว หาของกินอร่อยๆ

เพราะเราอยากให้คณะเชิดสิงโตดูเหมือนเป็นทีมนักกีฬา เพราะส่วนตัว คิดว่าการเชิดสิงโตไม่ต่างอะไรกับการเล่นกีฬาประเภทหนึ่ง จึงออกแบบ ชุดใหม่ที่มีลักษณะคล้ายชุดวอร์ม เวลาใส่ไปไหนคนส่วนใหญ่มักจะชม ว่าเสือ้ ผ้าสวย ดูเป็นทีมนักกีฬาทีส่ ะอาดสะอ้าน เพราะส่วนตัวคิดว่าเฟิรส์ อิมเพรสชั่นที่ลูกค้าเจอเราเขาต้องประทับใจ และไม่มองว่าคณะเชิดสิงโต ของเราดูด้อยหรือเป็นเพียงแค่สิงโตโลว์คลาสข้างถนน ในอนาคตอยาก พัฒนาให้คณะเชิดสิงโตกลายเป็นการท�ำงานเพือ่ ความบันเทิงดูบา้ ง เวลานี้ ในหัวก�ำลังคิดภาพการเชิดสิงโตบนชายหาดในความมืด โดยเลือกเครือ่ ง แต่งกายจัดจ้านแบบสีนอี อนสไตล์ ซึง่ เรืองแสงในทีม่ ดื หากท�ำได้จริงคงเป็น การท�ำงานทีส่ นุกไม่นอ้ ย


COVER STORY Text : พลสัน นกน่วม Photo : กิตตินันท์ จรรยางาม

พูดถึงวิทยาศาสตร์ภาพทีค่ นทัว่ ๆ ไปเห็นในหัวคืออะไร? เราให้เวลาคิด 2 ย่อหน้า … หมดเวลา, ภาพทีห่ ลายคนนึกถึงเมือ่ พูดถึง ‘วิทยาศาสตร์’ ในหัวไม่รวู้ า่ เป็นอย่างไร แต่เราขออนุญาตเดาว่า ส่วนใหญ่ภาพที่ เราๆ ส่วนใหญ่เห็นคือ ต�ำราเคมี ฟิสกิ ส์ ชีวฯ ตามมาด้วยผูช้ ายหน้าตาเนิรด์ ๆ ใส่แว่นหนาเป็นนิว้ และพูดจาฟังอะไรไม่ออก แต่รวู้ า่ ฉลาดแน่ๆ แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะคิดถึงว่าอันทีจ่ ริงแล้ววิทยาศาสตร์คอื ทุกสิง่ รอบตัว กระทัง่ 24/7 ในมือท่านนีม้ จี ดุ เริม่ ต้นจากการค้นคว้า พัฒนาโดยมีหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐาน หากละสายตาจากหนังสือเล่มนี้แล้วหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมา นั่นก็เป็นผลผลิตจากวิทยาศาสตร์ โซเชียล เน็ตเวิร์ค ทีค่ ณ ุ ก�ำลังใช้นวิ้ สัมผัสไปบนหน้าจอทัชสกรีน (แน่นอนทัชสกรีนก็ได้มาจากวิทยาศาสตร์เพราะมันท�ำงานจากหลักการไฟฟ้าสถิต) ก็เป็นผลพวงจากวิทยาศาสตร์ทงั้ สิน้ คุณเริม่ หิวและเดินออกไปหาอะไรในตูเ้ ย็นมากิน ตูเ้ ย็นก็สร้างขึน้ จากวิทยาศาสตร์ อาหารที่ คุณเพิง่ หยิบออกมาจากตูเ้ ย็นและอุน่ ในไมโครเวฟก่อนจะกินก็มวี ทิ ยาศาสตร์เกีย่ วข้องในกระบวนการผลิต ถ้ามันยังไกลตัวไปอีกลองมองมาทีเ่ สือ้ ผ้าคุณ สีสนั บนเสือ้ ก็อกี นัน่ แหละ...วิทยาศาสตร์ สรุปโดยรวมคือวิทยาศาสตร์อยูร่ อบๆ ตัวเรา ซึง่ คนทีบ่ อกค�ำนีก้ บั เราไม่ใช่นกั วิทยาศาสตร์ แต่เป็น ‘หมอ’ ทีเ่ รียกตัวเองว่า เป็น ‘นักสือ่ สารเรือ่ งวิทยาศาสตร์’ นาม ‘เอ้ว-นพ. ชัชพล เกียรติขจรธาดา’ หมอหนุม่ ทีเ่ รียนจบสาขารังสีและมะเร็งวิทยา ผูม้ คี วาม เชีย่ วชาญระดับอาจารย์หมอของโรงพยาบาลศิรริ าช ในด้านนักเขียนเขาก็เป็นเจ้าของพ็อคเก็ตบุค๊ 3 เรือ่ ง ทีย่ อดขายและยอดพิมพ์ไม่ตำ�่ กว่าหลักหมืน่ ทัง้ สามเล่ม เริม่ จาก ‘เรือ่ ง เล่าจากร่างกาย’ ‘เหตุผลของธรรมชาติ’ และ ล่าสุด ‘500 ล้านปีของความรัก’ ผลงานของหมอหนุม่ วัย 40 ปี ทีห่ น้าเด็กกว่าอายุคนนี้ ใช้เวลาทุ่มเทไปกว่า 2 ปี ตัดสินใจที่จะยุติบทบาทของหมอแล้วมาจับปากกา คีย์บอร์ด ร่ายเล่าความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ในหลักชีววิทยาออกมาเป็นหนังสือเล่มหนา ยอดขายระดับเบสเซลเลอร์ทตี่ อนนีอ้ าจจะอยูใ่ นชัน้ หนังสือของใครหลายคน ไม่บอ่ ยนักทีเ่ ราจะเห็นหนังสือหมวดวิทยาศาสตร์มยี อดพิมพ์หลักหมืน่ เล่มขึน้ ไป และไม่บอ่ ยไปกว่านัน้ คือทัง้ สามเล่ม ก็พมิ พ์ทะลุหลักหมืน่ ไปแล้ว ทัง้ ๆ ทีห่ มอชัชพลเริม่ ต้นเขียนในบทนักเขียนโนเนม ไม่ได้มแี ต้มต่อใดๆ นอกจากความรู้ ทีม่ ากมาย ความตัง้ ใจมุง่ มัน่ และไอเดียการเล่าทีส่ ร้างสรรค์ ว่ากันตามตรงเมื่อพูดถึงอาชีพหมอและอาชีพนักเขียน ค่าตอบแทนค่อนข้างต่างกันชนิดเห็นได้ชัด แต่หมอชัชพลกลับเลือกที่จะขอเดินทางบนสายนักเขียนก่อน โดยให้เหตุผลว่า เขาอยากสื่อสารเรื่อง วิทยาศาสตร์ให้คนหมูม่ ากรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะปูพนื้ ฐานและสร้างความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยาขม นักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่คนทีเ่ ข้าใจยาก วิทยาศาสตร์เฟรนด์ลกี่ ว่าทีห่ ลายคนคิด วิทยาศาสตร์เป็นมิตร และวิทยาศาสตร์ อยูร่ อบๆ ตัวเรา รวมถึงเรือ่ งราวของวิทยาศาสตร์กย็ งั อยูใ่ นบทสัมภาษณ์ชนิ้ นีด้ ว้ ย


คุณหลงใหลอะไรในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ถึงขนาด อยากจะบอกต่อ

ชัชพล : มันมีสองประเด็นคือ หนึง่ ผมเห็นความจ�ำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่ เราไม่เคยเห็นมาก่อนตัง้ แต่สมัยเรียน ซึง่ เรามานึกได้ตอนโตหลังจากทีไ่ ด้ อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆ ดีๆ ว่าถ้าเราได้อา่ นหนังสือแบบนีต้ งั้ แต่เด็ก ก็คงดี (หัวเราะ) และเป็นความชอบที่เกิดจากเราอ่านหนังสือ หรือไปดู สารคดีแล้วเราชอบ ชอบจริงๆ เลยล่ะ พอดูจบแล้วเราก็อยากจะหาคนแนว เดียวกันมาคุยกัน มาเล่า มาโม้ตอ่ เหมือนเราชอบดนตรีแนวนี้ เราอยากมี เพือ่ นคอเดียวกันมาคุยโม้กนั สองเราเห็นความจ�ำเป็นในอาชีพของเรา อาชีพหมออยูบ่ นพืน้ ฐาน ของวิทยาศาสตร์ แต่ถา้ วิทยาศาสตร์ไม่แข็งแรงมันก็เหมือนพีระมิดทีฐ่ าน แคบ สองปัจจัยนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราคิดตอนทีเ่ รียนอยูอ่ เมริกา ว่าถ้าเรากลับเมืองไทย เราควรท�ำอะไรสักอย่างเพือ่ ให้คนหมูม่ ากรูจ้ กั วิทยาศาสตร์ในมุมใหม่และ เห็นความจ�ำเป็นของมัน นีค่ อื แรงบันดาลใจเดียวเลยด้วยซ�้ำทีเ่ มือ่ เรากลับ มาไทยแล้วเราจะต้องเขียนหนังสือ

แล้วกับสิ่งที่คุณท�ำคุณอยากให้ผลลัพธ์ออกมายังไง

ชัชพล : วิทยาศาสตร์เป็นฐานของทุกอย่าง วิชาแพทย์ตั้งอยู่บนหลัก วิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยตรงปลายยอดเราดี เรามีนักเรียนที่เก่ง มีศกั ยภาพไปเรียนหมอต่อทีต่ า่ งประเทศได้เลย แต่ปญ ั หาคือฐานทีเ่ ริม่ ต้น มาจากวิทยาศาสตร์ เราไม่สามารถสร้างเด็กที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ อยากจะสร้างงานวิจยั ดีๆ ได้ คนเก่งสายวิทย์เลือกทีจ่ ะเรียนหมอเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สาขายอดนิยม แม้กระทัง่ ต่างประเทศเองก็ตาม แต่ถึงแม้ความนิยมไม่เท่าหมอ เด็กๆ ในประเทศนั้นๆ ก็ยังอยากเรียน วิทยาศาสตร์เพื่อไปเป็นนักวิจัย หรือคนที่จบหมอแล้วไปเรียนต่อด้าน วิทยาศาสตร์เพื่อท�ำงานวิจัยก็มีเยอะมาก เพราะแรงจูงใจในการเป็น นักวิทยาศาสตร์จะไม่ใช่เรือ่ งของเงิน แต่เด็กไทยที่เรียนหมอ บอกตรงๆ ส่วนหนึ่งเพราะมีแรงจูงใจใน เรือ่ งเงิน แต่นกั วิทยาศาสตร์ตา่ งประเทศเงินไม่ใช่ทกุ อย่าง เขาไม่ได้เรียน เพราะจบมาหางานท�ำง่ายหรือเงินดี แต่เพราะเขาชอบ เด็กที่อเมริกา หลายคนจบหมอ แต่ไปเลือกรับเงินเดือนท�ำวิจัยมากกว่า เพราะเขาชอบ เราเลยมีความรูส้ กึ ว่า ถ้าเราท�ำวิทยาศาสตร์ให้สนุก แรงจูงใจมันก็มากขึน้

About a Book เรือ่ งเล่าจากร่างกาย : หนังสือเล่มแรกของหมอชัชพล ที่พา คนอ่านย้อนเวลากลับไปยังอดีตนับล้านปี เพือ่ ไปท�ำความเข้าใจการก�ำเนิดและทีม่ า ของมนุษย์ ไปดูตน้ ตอว่า ท�ำไมมนุษย์ คลอดลูกเองไม่ได้, ท�ำไมสัตว์อนื่ ๆ ถึงไม่ เดิน 2 ขาเหมือนมนุษย์, มีเซ็กซ์มนั ดียงั ไง หรือท�ำไมมนุษย์ถงึ ฉลาดกว่าสัตว์ชนิดอืน่ ความฮอตของเล่มนี้ ด้วยยอดพิมพ์กว่า 10 ครัง้ 5 หมืน่ กว่าเล่ม และได้รางวัล หนังสือดีเด่นชนะเลิศประเภทสารคดี จากโครงการ Seven Book Award และติดอันดับ 100 หนังสือดี เพือ่ พัฒนาเด็ก และเยาวชน คงบอกได้อย่างดีวา่ ควรมีไว้ตดิ บ้านสักเล่ม เหตุผลของธรรมชาติ : อธิบายเรือ่ งของร่างกายในสิง่ มีชวี ติ ชนิด ต่างๆ รวมทัง้ คน ในมุมมองกว้าง ผ่านทาง หลักฟิสกิ ส์และเคมี ทีม่ ผี ลต่อชีววิทยาของ สิง่ มีชวี ติ โดยใช้ขนาดของร่างกายเป็น ตัวด�ำเนินเรือ่ ง โดยหมอชัชพลแสดงให้ เห็นว่า เมือ่ ขนาดของร่างกายเปลีย่ นไป อะไรบ้างทีจ่ ะเกิดขึน้ และพาไปหาค�ำตอบในค�ำถามทีน่ า่ สนใจ อาทิ ท�ำไมคนเราต้องกินข้าวสามมือ้ ท�ำไมไฟฉายย่อส่วนของ โดราเอมอนจึงเป็นจริงไม่ได้ หรือ ท�ำไมเราถึงต้องมีไข้ เป็น หนังสืออีกเล่มทีม่ ยี อดพิมพ์ซำ�้ กว่า 5 ครัง้ 19,000 เล่ม 500 ล้านปีของความรัก 01 : ผลงานล่าสุดทีเ่ ล่าเรือ่ ง ‘อารมณ์’ เป็น แกนหลัก หมอชัชพลจะพาไปตอบค�ำถาม ว่า ท�ำไมมนุษย์ตอ้ งมีอารมณ์ ความรัก สัญชาตญาณ และความเกลียดชัง วิทยาศาสตร์จะตอบการกระท�ำของคน ด้วยอารมณ์ได้อย่างไร หนังสือเล่มนีม้ ี ค�ำตอบ พิมพ์ครัง้ แรกทะลุไปที่ 10,200 เล่ม พร้อมรอคิวพิมพ์ ครัง้ ต่อๆ ไปในไม่ชา้

14 - 24 7

นักวิทยาศาสตร์เมืองไทย หลายคนไม่ได้ทำ� งานสายทีจ่ บมาเพราะ มันไม่ได้มที างเลือกเยอะ ผมมองว่าจริงๆ มันแตกยอดได้ สมมติบางคนที่ ชอบอ่านข่าว เขาอาจจะเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพื้นและเรียนด้านสื่อสาร มวลชนเพิม่ ขึน้ หรือเขียนหนังสือ ถ้าเราสร้างตลาดได้คนเหล่านีก้ น็ �ำเสนอ ข่าววิทยาศาสตร์ในแง่ของการวิเคราะห์ให้ฟงั อย่างสนุก ข่าววิทยาศาสตร์ จริงๆ มีเยอะมาก แต่ปญั หาคือไม่มคี นมาอ่าน แล้วสังเกตดูวา่ ข่าววิทยาศาสตร์ แปลเนือ้ ข่าวกันตรงๆ เลยไม่สนุก มันก็เหมือนคนไม่ดบู อลแล้วมาอ่านข่าว ฟุตบอลมันก็ไม่น่าสนใจ เพราะมันไม่มีที่มาที่ไป มีแต่ผลบอล แต่ถ้าเขา สามารถปูพนื้ ได้ เล่าสถิตมิ นั ก็นา่ สนใจมากขึน้ พอคนเข้าใจมันก็สนุกขึน้ เหมือนข่าวการเมือง ตอนนี้แทรกซึมไปทุกพื้นที่ ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญ กันไปหมด จนเยอะเกินไป (หัวเราะ) แต่มนั คืออารมณ์เดียวกัน

เหมื อ นที่ ต อนนี้ เ รามี นั ก ข่ า วสายไอที ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บสาย สื่อมวลชนมา แต่ท�ำคอนเทนต์ออกมาได้สนุกมาก

ชัชพล : ใช่ครับ ผมมองว่าถึงจุดนึงเราสามารถท�ำให้วทิ ยาศาสตร์ Popular ได้ มั น สามารถที่ จ ะมี ค นจบวิ ท ยาศาสตร์ อ อกมาแล้ ว ไปเขี ย นหนั ง สื อ ท�ำแมกกาซีนวิทยาศาสตร์ ท�ำรายการวิทยาศาสตร์ อ่านข่าววิทยาศาสตร์ ซึง่ จะท�ำให้วทิ ยาศาสตร์แทรกซึมในสังคมมากขึน้ พอตลาดเปิด มีผลงานเป็น ทีย่ อมรับ ส�ำคัญคือเด็กสายวิทย์ฯ จบมามีงานท�ำได้หลายอย่าง คนก็อยากจะ เป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึน้ ถ้าจะเรียนเพราะรักอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีตลาด ต้องสร้างงานให้เขาได้กอ่ น ผมเลยมองว่าเราสร้างหนังสือขึน้ มาแล้วมีคนอ่าน มีการตอบรับจาก ตลาด ก็จะมีคนกล้าเขียนหนังสือแนวนีอ้ อกมาเยอะขึน้ ส�ำนักพิมพ์กก็ ล้า ทีจ่ ะพิมพ์มากขึน้ คนอืน่ ๆ ก็ชว่ ยขยายต่อ เช่น ป๋องแป๋ง (อาจวรงค์ จันทมาศ) กับ แทนไท ประเสริฐกุล เขาท�ำรายการทีวีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชื่อ WiTcast และรายการวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เราเป็นมากมายตอนนี้ ถ้าคน กลุ่มหนึ่งช่วยกันสร้างตลาดนี้ให้มีคนสนใจชัดเจน เด็กรุ่นใหม่มาเห็น ก็กล้าทีเ่ ข้าวงการมากขึน้

คุณก็เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นด้วยการเขียนหนังสือ แต่ท�ำไมคุณถึงเลือกพิมพ์เอง

ชัชพล : ผมพอรูอ้ ยูว่ า่ การเสนอส�ำนักพิมพ์มนั ใช้เวลา แต่ใจผมอยากจะ ใช้เวลาสั้นๆ ในการท�ำหนังสือที่อยากท�ำแล้วค่อยกลับไปท�ำงาน เพราะ ผมต้องเรียนด้วย การท�ำหนังสือจึงต้องใช้เวลาไม่มาก เราก็เริม่ ท�ำเองดีกว่า อีกเหตุผลหนึ่งคือผมเคยคุยกับนักเขียนที่เขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ เขาเล่าว่า ถึงจุดหนึง่ เมือ่ หนังสือเราพิมพ์ไม่คมุ้ เขาจะพิมพ์นอ้ ยลง แต่ใจผม ถ้าลงทุนไปแล้วพิมพ์ไปแล้ว ต่อให้ขายไม่ได้ก็อยากให้หนังสือมีอยู่ใน เชลฟ์ เรายอมรับความเสี่ยงเอง ผมไม่อยากให้หนังสือแนวนี้หาอ่านยาก แม้หนังสือจะขายได้น้อยก็ตาม สิ่งที่ผมท�ำไม่ใช่เรื่องของธุรกิจโดยตรง เราพร้อมทีจ่ ะรับความเสีย่ ง เลยตัดสินใจว่า ท�ำเอง พิมพ์เท่าไหร่ พิมพ์เมือ่ ไหร่ เราตัดสินใจเอง

สิ่งที่คุณก�ำลังท�ำก็คือส�ำนักพิมพ์นั่นเอง

ชัชพล : ตอนแรกผมก็แยกไม่ออกนะว่า ส�ำนักพิมพ์กบั โรงพิมพ์ตา่ งกันยังไง (หัวเราะ) แต่ตอนนีผ้ มรูแ้ ล้ว ผมคิดไว้วา่ ถ้ามันดีกจ็ ะท�ำต่อไปเรือ่ ยๆ ก็ยงั คิด อยูว่ า่ ถ้าเราเปิดส�ำนักพิมพ์จริงจัง แล้ววันหนึง่ มีเด็กรุน่ ใหม่หรือคนทีอ่ ยาก เขียนหนังสือแนว Pop Science มาติดต่อเรา มันก็ดีเหมือนกัน วันนี้ก็ คล้ายกับว่าเราหาประสบการณ์เพือ่ ทีว่ นั หน้าเมือ่ เราเลิกเขียน เราก็เปลีย่ น บทบาทไปเป็นผูส้ นับสนุนแทน

แต่วันนี้ก็ร่วมสองปีที่มาท�ำหนังสือ มันหลุดแผนจากที่ คุณวางไว้มากเลยนะว่าจะใช้เวลาแป๊บเดียว

ชัชพล : ตอนแรกตั้งใจว่าจะท�ำให้เสร็จแล้วค่อยเริ่มท�ำงาน แต่ว่ามันก็ ถูกยืดมาเรือ่ ยๆ ตอนแรกก็รอเล่มสองออกแล้วค่อยกลับไปท�ำงาน แต่พอ หนังสือออกมาเสร็จก็เริม่ มีคนเชิญไปพูดในหัวข้อทีใ่ กล้เคียงกับทีเ่ ราเขียน เราดัดแปลงให้เหมาะกับหัวข้อที่เขาเชิญไปพูดให้นักเรียน นักศึกษาฟัง ก็สนุกดี และน่าสนใจ เลยติดลมท�ำต่อไปเรือ่ ยๆ คิดว่าถ้าเรากลับไปท�ำงาน ก็อาจจะไม่ได้เขียนหนังสือ หรือไม่มเี วลาไปบรรยายต่อ แต่เดิมผมแพลนหัวข้อทีจ่ ะเขียนไว้แค่ 3 ข้อ แต่จริงๆ มีหลายหัวข้อมาก ทีน่ า่ เขียน พอมีคนถามมาเรือ่ ยๆ ว่าเมือ่ ไหร่จะเขียนเรือ่ งนัน้ บ้าง เรือ่ งนีบ้ า้ ง ซึ่งประเด็นมันก็น่าสนใจ สรุปสั้นๆ คือตอนนี้เราโฟกัสมาทางการเขียน หนังสือ แต่ไม่ใช่วา่ จะเลิกเป็นหมอโดยถาวร มันขึน้ อยูก่ บั จังหวะชีวติ และ โอกาสมากกว่า

ถ้าอย่างนัน้ แพลนทีว่ างไว้คณ ุ จะเขียนหนังสือไปถึงเมือ่ ไหร่

ชัชพล : เขียนถึงเมือ่ ไหร่คงบอกยาก แต่รสู้ กึ ว่าคงยาว (หัวเราะ) เพราะมัน มีหลายเรือ่ งมากทีอ่ ยากจะเล่า ทัง้ ความฝัน หลับ เรือ่ งวิวฒ ั นาการของโลก ที่ย้อนกลับไปยังแสนปีที่แล้ว เชื้อโรคมายังไง เชื้อมาลาเรียมาจากไหน ทุกวันนีเ้ วลาเราไล่ยอ้ นพันธุกรรมของเชือ้ โรค เราเห็นวิวฒ ั นาการของมัน ทัง้ ๆ ทีใ่ นอดีต มันแทบไม่มใี ครป่วยด้วยโรคเหล่านีเ้ ลย โดยเฉพาะเบาหวาน หรือมะเร็งปอด สมัยทีผ่ มเรียนแพทย์ ผมไม่รทู้ มี่ าทีไ่ ปของโรค เรียนแต่วา่

ถ้าคนไข้เป็นแบบนีว้ นิ จิ ฉัยยังไง รักษายังไง และผมรูส้ กึ ว่ามันเป็นพืน้ ฐาน ทีส่ ำ� คัญ และรูส้ กึ สนุกถ้าเราได้รแู้ ละเขียนออกไป

แสดงว่าคุณหลงใหลการเขียนหนังสือไปแล้ว

ชัชพล : ตอนแรกๆ ก็มคี นถามว่า ชอบอะไรมากกว่ากัน ระหว่างเป็นหมอ กับเป็นนักเขียน ผมบอกได้เลยว่ามันเทียบกันไม่ได้ มันมีหน้าที่ต่างกัน คนละแบบ ช่วงแรกๆ ตอนทีผ่ มเริม่ เขียนหนังสือผมรูส้ กึ ว่าการเขียนหนังสือ มันดึงดูดผมมากๆ สมัยที่ผมสอนหนังสือก็ต้องยอมรับว่า เราสอนในสิ่ง ทีห่ ลักสูตรก�ำหนดไว้ แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ราอยากจะเล่าจริงๆ และตอนผม สอนที่โรงเรียนแพทย์ นักเรียนในห้องก็หลักสิบคน หรือน้อยกว่านั้น เพราะเป็นการเรียนแพทย์เฉพาะทาง คนก็รู้เรื่องที่เราถ่ายทอดได้น้อย แต่เขียนหนังสือมันถึงคนเป็นวงกว้างมากกว่า อีกเหตุผลคือการเรียนการสอนแต่ละบทมันใช้เวลาไปเล่าใน ห้องเรียน ชั่วโมงหนึ่งเล่าได้แค่บทเดียว แต่เราสามารถเล่าได้สามสิบบท ในเล่มเดียวได้ดว้ ยการเขียนหนังสือ คนทีซ่ อื้ หนังสือมาอ่านก็คอื คนทีอ่ ยาก อ่านจริงๆ และเขาสามารถอ่านในเวลาที่เขาสะดวกและสนใจจริงๆ ก็เลย รูส้ กึ ว่าหนังสือมีเสน่หม์ าก มันเป็นการถ่ายทอดความรูไ้ ปยังคนในจ�ำนวน ที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อน อาจกว้างได้ถึงหลักหมื่นคนเลย และเวลา มีคนติดต่อมาจากนครศรีธรรมราช หรือชุมพร ให้ไปบรรยาย มันรู้สึกว่า สิง่ ทีเ่ ราถ่ายทอดไปไกล

คุณหยุดเป็นหมอไป 2 ปีเพื่อที่จะเขียนหนังสือ มองว่านี่ คือการทุ่มเทที่คุ้มค่าได้ ไหม

ชัชพล : ถ้ามองว่าหยุดอาชีพทีเ่ ราเรียนไป 2 ปีเพือ่ เขียนหนังสือมันเหมือน ทุม่ เทนะ แต่ถา้ มองจริงๆ คือเราค่อยๆ ดูสถานการณ์แล้วยืดเวลาออกไปก่อน การตัดสินใจในแต่ละครัง้ เราดูวา่ มีความเป็นไปได้ในแง่อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดใู น แง่คา่ ใช้จา่ ยหรือรายได้อย่างเดียว ดูในแง่ทวี่ า่ พอมีคนอ่านเยอะ แล้วรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำมีคณ ุ ค่า และเรือ่ งทีเ่ ราเขียนส่วนตัวเราเชือ่ ว่ามันเป็นสิง่ ทีด่ ที จี่ ะ เปลี่ยนแปลง ที่จะท�ำให้เกิดอะไรสักอย่าง เพราะยอดขายหลักหมื่นมันก็ คุม้ ทีเ่ ราจะลงทุนแรง ลงทุนกาย ลงทุนสมอง การที่ไม่ได้รักษาคนไข้คนอื่นก็บอกว่าน่าเสียดาย ผมก็เข้าใจ แต่ อย่างที่บอกว่าการรักษาคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถพึ่งพา เทคโนโลยีจากต่างชาติได้ตลอดไป เราควรจะลุกขึ้นมาพัฒนาเองโดย บุคลากรของเรา และไม่ใช่ทุกคนที่ท� ำอย่างผมได้ ถ้าว่ากันตามตรง พืน้ ฐานครอบครัวทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ ผม การมีเงินเก็บจากสิง่ ทีเ่ คยท�ำมาก่อน ช่วยให้ ผมทุม่ เทท�ำสิง่ ทีอ่ ยากท�ำได้เต็มที่

มั่นใจไหมว่าอาชีพนักเขียนสามารถเลี้ยงชีพได้

ชัชพล : จะเรียกว่ามัน่ ใจไหม มันขึน้ อยูก่ บั ว่าค่าใช้จา่ ยเยอะแค่ไหน ผมก็มี ค่าใช้จา่ ยไม่นอ้ ยเท่าไหร่ บางครัง้ มันไม่ได้อยูท่ เี่ ราใช้จา่ ย มันต้องมีเพือ่ น มี สังคมบ้าง ทีผ่ า่ นมาผมก็มแี บ็คอัพมาตลอด และทีผ่ มท�ำก็ไม่ใช่วา่ จะติสต์แตก ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเลย (หัวเราะ) ผมวางแผนว่าต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ มีการลงทุนเท่าไหร่ จะมีเส้นแบ่งว่า ถ้าค่าใช้จา่ ยเกินจุดหนึง่ ผมจะต้องเลิก และออกมาท�ำงานเหมือนเดิม ถ้ามันประสบความส�ำเร็จระดับหลักหมื่น หรือแสนเล่มก็เป็นไปได้สบาย แต่เราไม่รู้ว่าความมั่นคงจะนานแค่ไหน คนจะตามอ่านนานแค่ไหน ถ้าตอบสัน้ ๆ ก็พอลุน้ ไหว

ไม่คิดจะท�ำรายการทีวีบ้างเหรอ มันน่าจะขยายกลุ่มคนดู ได้มากกว่าหนังสืออีกนะ

ชัชพล : มีแผนวางไว้แล้วครับ ผมก�ำลังจะไปอังกฤษสองปี เพราะหมอขวัญ (ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และผู้วาดภาพ ประกอบใน ‘500 ล้านปีของความรัก’) ไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษ เพราะทางโรง พยาบาลต้นสังกัดของหมอขวัญส่งไป ตอนแรกปีนเี้ รามีแผนจะแต่งงานเลย ต้องหยุดไว้กอ่ น และก่อนจะไปอังกฤษผมกับหมอขวัญก็มาคุยกันว่า เนือ้ หา ทั้งหมดที่เราจะเล่าในแง่ของวิทยาศาสตร์ และการแพทย์มันอยู่ที่อังกฤษ เยอรมนี และประเทศในแถบยุโรปเยอะ ง่ายๆ คือยุโรปเป็นจุดเริม่ ต้นของ ข้อมูลเลยล่ะ เราคุยกันว่าถ้าอย่างนัน้ เราไปท�ำรายการทีวกี นั เลยดีไหม เรา ไปพิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด ไปดูสถานทีจ่ ริง ไปคุยกับคนทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วเล่า ออกมาเป็ น ภาพ แต่ ธี ม ยั ง คงเป็ น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละจะมี เ รื่ อ งของ ประวัตศิ าสตร์การแพทย์ทผี่ มเคยร่างโครงไว้ เราก็ถา่ ยท�ำกันเองง่ายๆ นีค่ อื ไอเดียเฉยๆ แต่เป็นเหตุผลทีผ่ มตัดสินใจเดินทางไปอังกฤษ

หนังสือเล่มล่าสุด ‘500 ล้านปีของความรัก’ พูดถึงเรือ่ ง อารมณ์ ช่วงนี้คุณสนใจเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษเหรอ

ชัชพล : ก็ไม่เชิงครับ แต่เรือ่ งอารมณ์มนั อยูใ่ นลิสต์ทจี่ ะเล่าอยูแ่ ล้ว ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะหยิบประเด็นอะไรขึน้ มาก่อน ซึง่ ควรจะเลือกเรือ่ งทีค่ นไม่คอ่ ยรูจ้ กั แน่นอนเรือ่ งประเด็นความรักก็นา่ สนใจ มันดึงดูด มันมีอกี Topic หนึง่ ซึง่ มา จาก ‘500ล้านปีของความรัก’ ทีม่ นั พูดถึงเรือ่ งฮอร์โมนและสมอง ว่าท�ำไม เรารักคนนี้ เราเกลียดคนนัน้ มันต่อยอดมาจาก ‘เหตุผลของธรรมชาติ’ ทีม่ ี จุดหนึง่ เกีย่ วข้องกับการเมือง และการฆ่าล่างเผ่าพันธุใ์ นรวันดา หรือฮิตเลอร์ ฆ่ายิว เขาศึกษาในเชิงจิตวิทยาว่าท�ำไมคนถึงลุกขึน้ มาฆ่ากันเพือ่ พยายาม


“สมมติมังกรคือวิทยาศาสตร์ เรายกแต่หัวมันให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งมันจะอยู่ไม่ได้เพราะหัวขาด หัวมังกรก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหมด ถ้าเราต้องการยกมาตรฐานจริงๆ มันต้องยกมังกรทั้งตัว” เข้าใจเรือ่ งนี้ ในรวันดาแค่ 10 เดือนคนตายแปดแสน ตายด้วยมีด ไม่ใช่ระเบิด เขามีการศึกษากันว่าท�ำไมถึงเกิดเรือ่ งแบบนีเ้ พือ่ ความเข้าใจ

เราเอาสิ่งนี้มาวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการ เมืองในบ้านเราได้ ใช่ ไหม

ชัชพล : ได้ เพราะมันคือการพยายามเข้าใจว่าท�ำไมเราถึง เกลียดกัน ตอนทีศ่ กึ ษากันจริงๆ คือหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง หลายคนตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมกองทัพนาซีถงึ ท�ำแบบนีไ้ ด้ มันจะ เกิดขึน้ ทีอ่ เมริกาได้ไหม คนก็บอกว่าไม่มที างหรอก นาซีมนั คือ ปีศาจ พวกฉันไม่ใช่ ก็เลยมีการศึกษาและท�ำวิจยั กันหลายคน เราก็เลยเข้าใจเรือ่ งนีม้ ากขึน้

อารมณ์ของคนเราสามารถบอกได้ชัดเจนถึง เหตุผลของการกระท�ำเลยไหม ชั ช พล : ไม่ใช่ซะทีเดียวครับ เรื่องของวิทยาศาสตร์หรือ จิตวิทยาเป็นการเข้าใจภาพใหญ่ ไม่ได้บอกว่าท�ำไมเขาท�ำแบบ นัน้ แบบนี้ สมมติถา้ ผมเจอคนๆ นึง ผมไม่มที างเดาได้เลยว่า เทีย่ งนีเ้ ขาจะกินข้าวทีไ่ หน ช้อปปิง้ ทีไ่ หน แต่ถา้ เราเป็นเพือ่ น สนิท เรารู้จักเขามากพอ เราก็จะพยากรณ์เขาได้มากขึ้น เรา เข้าใจปัจจัยต่างๆ มากขึน้ ความสามารถในการพยากรณ์กจ็ ะ มากขึน้ ถามว่าจะ 100% ไหมก็ไม่ใช่ วิทยาศาสตร์จงึ เป็นความ พยายามเข้าใจ เรารูว้ า่ ผูช้ ายมีแน้วโน้มจะเจ้าชูม้ ากกว่าผูห้ ญิง ไม่ว่าจะชาติไหนก็ตาม แต่คำ� ถามคือเพราะอะไร มันคือการ หาค�ำตอบ เมือ่ เราเข้าใจภาพใหญ่เราจะมีความสามารถในการ พยากรณ์ได้ กระทั่งเรื่องการเมือง เรารู้ว่าสองฝ่ายเกลียดกัน พร้อมจะโจมตีกนั ถ้าเราไม่ลงไปในรายละเอียด เราก็จะด่วน สรุปสัน้ ๆ แล้วทะเลาะกันไปกันมา แต่ถา้ เราเข้าใจเราก็จะเบรค นิดนึงแล้วดูวา่ มันเกิดอะไรขึน้ ก่อนจะสรุปออกไป

แสดงว่าเราทุกคนสามารถเข้าใจมนุษย์ ได้

ชัชพล : ใช่ เราจะสามารถบอกได้ว่าถ้าเราท�ำแบบนี้ต่อไป พฤติกรรมของคนๆ นัน้ จะออกมายังไง วิชาทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ ในแง่ ของการใช้ได้จริงคือ วิชาเศรษฐศาสตร์ ทีเ่ รียกว่า Behavioral Economics เขาพยายามเอาจิตวิทยาไปเข้าใจในพฤติกรรมของ ผูบ้ ริโภค เป็นวิชาจิตวิทยาบวกวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึง่ ตอนหลัง มันค่อนข้างฮิต จะมีประโยชน์ในแง่การพยากรณ์ว่า ท�ำยังไง คนถึงจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงิน คนจะลงทุนไหม ก็เอาจิตวิทยา เข้าไปดู ถ้าสมมติเราอยากให้คนไปลงทุนในกองทุนเพื่อที่ เขาจะดูแลตัวเองยามแก่ เราจะควบคุมปัจจัยอะไรบ้างเพื่อ โน้มน้าวเขา

คนอ่านจะได้อะไรจาก ‘500 ล้านปีของความรัก’

ชัชพล : ผมอยากให้คนอ่านรูส้ กึ ว่ามันเพลินระดับหนึง่ นีค่ อื เป้าหมายหลัก และอยากให้เปลี่ยนทัศนคติว่าวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าเบื่อ และผมอยากให้คนอ่านรู้สึกสนใจ จนอยากอ่านต่อไปเรือ่ ยๆ นีค่ อื เป้าหมายหลักของทุกเล่มเลย ส่วนค�ำถามว่า เราอยากให้คนอ่านได้อะไรในรายละเอียดเนือ้ หา ผมอยากให้รวู้ า่ เรือ่ งหลายเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มันมีค�ำ อธิบายทีม่ กี ารศึกษาไว้แล้ว ไม่ใช่แค่เราคิดกัน เรายกตัวอย่าง ง่ายสุดคือเรือ่ งการเมืองทีเ่ ราทะเลาะกัน ไม่รกั กัน เราเกลียดกัน วิทยาศาสตร์พยายามเข้าใจว่า ท�ำไมนาซีเป็นแบบนี้ ท�ำไม คนในรวันดาถึงฆ่ากัน มันมีทมี่ าและข้อสรุป มันไม่ได้สนั้ อย่าง ทีไ่ ด้รบั สารว่าคนนีด้ ี คนนีเ้ ลว แล้วเราทะเลาะกัน

24 7 - 15


16 - 24 7


พูดถึง 500 ล้านปี เป็นไปได้ ไหมที่คนเราจะอยู่ ได้ถึง 500 ล้านปี

ชัชพล : เขามีการศึกษากันอยู่ มันเริม่ จากเขาเห็นปลาหลายชนิดทีไ่ ม่แก่ แต่มันอยู่จนถึงจุดที่หนุ่มแล้วก็หยุด แล้วถึงจุดที่ตายก็ตายทันที มันไม่มี ความแก่เกิดขึน้ เลยมีวทิ ยาศาสตร์ทางด้านความแก่ขนึ้ มา ซึง่ เรายังไม่เข้าใจ เท่าไหร่ แต่เราเข้าใจว่ามันมีระบบนีเ้ กิดขึน้ มาแสดงว่าถ้ามันมีระบบอยูจ่ ริง เราก็จะไปยุ่งเรื่องความแก่ได้ ไอเดียนี้ส�ำคัญเพราะตอนหลังเขาจะศึกษา ว่าเราจะหยุดความแก่ได้จริงหรือเปล่า หยุดได้จริงหมายถึงว่าอยูไ่ ด้ถงึ 500 ปี 1,000 ปีเลย มีคนทีท่ งั้ เชือ่ และไม่เชือ่ แต่ถา้ มันมีระบบความแก่อยูจ่ ริง อาจจะเป็นไปได้ สัตว์หลายชนิดไม่มรี ะบบป้องกันความแก่ แต่จริงๆ มันไม่มรี ะบบ ความแก่ตั้งแต่แรกต่างหาก ถ้าเราเข้าใจระบบนี้เราไปยุ่งกับมันได้ไหม ไปชะลอมันได้ไหม ถ้าคุณเข้าใจระบบนี้เราสามารถไปหยุดอายุได้เพราะ คนอายุนอ้ ยไม่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ถ้าคุณหยุดอายุได้ คุณจะรักษา โรคได้เกือบทุกอย่างเลย

หยุดอายุได้ คือเป็นอมตะ

ชัชพล : จริงๆ เขาสนใจระบบย่อยมากกว่า เพราะถ้าหยุดได้ก็ค่อนข้าง จะปลอดโรค เรือ่ งการตายก็มกี ารศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมว่า ถ้าคนตายไป 10 วันแล้วท�ำฟืน้ ขึน้ มา สมัยก่อนคนตาย 5-10 นาทีกไ็ ม่ฟน้ื แล้ว ตอนนีม้ นั สามารถยืดได้หลายวัน มันจะเริม่ จากการใช้วธิ กี ารบางอย่างเพือ่ ปลุกขึน้ มา ซึง่ มันเป็นเรือ่ งทีใ่ หม่มาก และสนุกดีถา้ ได้ลองศึกษา

ถ้าปลุกคนตายไปแล้วให้ฟน้ื ขึน้ มาได้ แปลว่าจะหักล้างความ เชื่อเรื่องตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเลยน่ะสิ

ชัชพล : ใช่ครับ ถึงต้องมาคุยกันและท�ำการทดสอบเรือ่ งของความตายและ ความแก่มนั น่าสนใจ แต่ผมรูไ้ ม่เยอะขนาดนัน้ อาจจะพอเขียนได้ เพราะมัน มีเหตุการณ์ มีกรณีศกึ ษาอยู่

เราสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์ดว้ ยการอ่านหนังสือเอาเอง ได้ ไหม

ชัชพล : ได้ในระดับหนึง่ เลย อาจจะไม่ได้ถงึ ขนาดสูงสุดเท่าทีต่ อ้ งการ ถ้า ระดับยากขึน้ มันก็ขนึ้ อยูก่ บั การน�ำเสนอ ท�ำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ ระดับของวิทยาศาสตร์ถา้ เป็นเรือ่ งใหม่ๆ เราอาจจะมองว่ามันใหม่ มันยาก ระดับรางวัลโนเบล มันต้องเข้าใจยากแน่ๆ แต่ในประเทศทีเ่ จริญ คนทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบลจะได้เขียนหนังสือ มีคนเชิญไปพูดออกรายการทีวี สัมภาษณ์ รายการวิทยุ เพือ่ เล่าในสิง่ ทีเ่ ขาท�ำงานใหม่ๆ ออกมา และคนส่วนใหญ่ฟงั ได้ รู้เรื่อง อาจจะไม่เข้าใจรายละเอียด แต่เข้าใจหลักการมองเห็นภาพใหญ่ เพราะฉะนั้นมันก็มากเพียงพอที่จะรู้ว่าเขาจะน�ำวิทยาศาสตร์มาใช้ได้บ้าง ฉะนั้นผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับคนน�ำเสนอ ว่าน�ำเสนอในระดับทีเ่ หมาะสมหรือเปล่า

ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศเข้ า ใจในวิ ท ยาศาสตร์ ประเทศก็จะพัฒนา เราเข้าใจกันถูกใช่ ไหม

ชัชพล : ปกติเราจะสนับสนุนเด็กเก่งด้านวิทยาศาสตร์ เด็กเก่งหมายถึง เด็กเก่งทีร่ ฐั หรือองค์กรต่างๆ ให้ทนุ สนับสนุน เราพยายามคัดเด็กมา แต่มนั ไม่ใช่แค่นนั้ ผมยกตัวอย่างว่า สมมติผมจะสนับสนุนให้มนี กั บอลเยอะๆ เก่งๆ เราไปเลือกเด็กเก่งมาแล้วคัดไปฝึกต่างประเทศแล้วพากลับมา สมมติ คนไทยไม่ดบู อลมันก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร เก่งแค่ไหนกลับมาก็เท่านัน้ เช่น เดียวกัน ปัญหาไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เราส่งเด็กเก่งไปเรียนแล้วหวังว่าเขาจะกลับมา สร้างอะไรให้สงั คม แต่ปญ ั หาคือจะเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทคี่ ยุ กับชาวบ้าน แล้วเขาจะดูเหมือนตัวประหลาด เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจ ผมเห็นหลายคนที่ได้ทุนไปเรียนต่อ เขาไม่อยากกลับเมืองไทย ผมเคยไปกินข้าวกับเขาผมรูเ้ ลยว่าเพราะอะไร ผมไม่ได้มองว่าเขาทิง้ ประเทศ แต่ผมรู้ว่าเขากลับมาแล้วมันไม่มีอะไรท�ำจริงๆ มานั่งเฉยๆ คนท�ำงาน มันไม่ใช่แค่ให้เงินเยอะแล้วเขาจะอยากมา คนเพิ่งจบมาความรู้เขาเยอะ เขาร้อนวิชา เขาเรียนเพราะเขารัก เพราะทุม่ เท เขาหวังว่าจะได้ท�ำอะไรบาง อย่าง แต่กลับมาบ้านเกิดแล้วไม่มีอะไรให้ท�ำ ไม่มีทุนวิจัย เจ้านายให้ท�ำ อย่างอืน่ มันไม่อยากอยู่ เพราะฉะนัน้ ปัญหาคือเราส่งเสริมไปเยอะ แต่เรา ไม่ได้ยกระดับสังคม สมมติ มังกรคือวิทยาศาสตร์ เราไปยกหัวมันให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหัวมันห่างจากตัวมาก ตัวก็ยาวและหนัก จนถึงจุดหนึ่งมันจะอยู่ไม่ได้ เพราะหัวขาด หัวมังกรก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหมด ถ้าเราต้องการ ยกมาตรฐานจริงๆ มันต้องยกมังกรทัง้ ตัว ยกทัง้ ตัวท�ำยังไง ไม่ใช่แค่สอนเด็ก แต่ตอ้ งให้วทิ ยาศาสตร์แทรกซึมในสังคม ในคนทัว่ ๆ ไป เมือ่ ตัวมันถูกยกขึน้ ไปพร้อมๆ กันก็เหมือนทีเ่ ขาเคยบอกว่า ถ้าน�้ำขึน้ เรือทุกล�ำก็ลอยขึน้ หมด หมายความว่าอะไร ถ้ามาตรฐานมันสูงขึน้ หัวก็สงู ขึน้ ด้วย ถึงวันนัน้ เด็กๆ ที่ได้ทุนวิทยาศาสตร์กลับมาอย่างน้อยที่สุดเขากลับมาคุยกับตัวมังกร มันก็ยงั คุยกันรูเ้ รือ่ ง

“หนังสือมีเสน่ห์มาก มันเป็นการถ่ายทอดความรู้ ไปยังคนในจ�ำนวนที่ เราไม่เคยคาดหวังมาก่อน มันกว้างได้ถงึ หลักหมืน่ คน” ผมมองว่า ถ้าวิทยาศาสตร์เข้าถึงจนเป็น Pop Mass ผ่านสื่อได้ ทุกอย่างมันก็จะพัฒนาขึน้ ไปทัง้ กระบวนการ ทีผ่ มบอกว่า ท�ำไมสังคมต้อง ไปทั้งตัว เพราะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ เราเป็นเหมือนปลา ทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ แต่ปลาไม่รจู้ กั ค�ำว่าเปียก ซึง่ น�ำ้ จ�ำเป็นกับปลา ทุกอย่างรอบตัว เราเป็นวิทยาศาสตร์ตงั้ แต่ตนื่ เช้ามาเลย แอร์ สียอ้ มผ้า โทรศัพท์ อาหาร ทุกอย่างมาจากวิทยาศาสตร์ มันไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง เราบริโภคสิ่งที่ เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนัน้ มันต้องมีคนช่วยคิดว่าเราจะท�ำอะไรหรือมีสว่ นใน การสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ประเทศเราจะเจริญหรือไม่เจริญ เมือ่ เราอยูใ่ นโลก วิทยาศาสตร์ เราต้องเข้าใจมัน

ท�ำยังไงให้วิทยาศาสตร์ ไม่โดนมองว่าเป็นยาขม

ชัชพล : ผมไม่รวู้ า่ ท�ำยังไง แต่ทผี่ มท�ำก็คอื พยายามอยู่ และการน�ำเสนอ แบบเก่าๆ อาจจะเป็นการยัดเยียดข้อมูลให้ทอ่ งจ�ำ แต่ของผมเป็นการชวนคิด เล่าเหตุผลมากกว่า หนังสือถึงได้ยาวและหนา (หัวเราะ) ผมเล่าเหตุการณ์ทมี่ า ว่าท�ำแบบนีท้ ำ� ไม หรือเขาเป็นแบบนัน้ เพราอะไร ถ้าไม่ทำ� ล่ะจะเกิดอะไรขึน้ และลองน�ำเสนอแบบนีด้ วู า่ มันจะได้รบั การตอบรับแค่ไหน และหลายคน น่าจะรูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำน่าสนใจ

เคยคุยกับ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพนั ธ์ เขาบอกว่าคนไทย เริ่มตื่นตัวในวิทยาศาสตร์มากขึ้น คุณคิดว่ายังไง

ชัชพล : ผมว่ามันดูดขี นึ้ จริงๆ แต่กอ่ นหน้านัน้ ผมบอกไม่ได้ ดร.เจษฎา ว่ากันตามตรงเขาเป็นอาจารย์ตวั เล็กๆ คนนึง แต่สงิ่ ทีเ่ ขาท�ำมันมีผลกระทบ เยอะมาก เขาเคยพูดเรือ่ ง GT200 ซึง่ ท�ำให้สงั คมเห็นความจริง และโซเชียล มีเดียก็มีส่วนช่วยเรื่องนี้ สื่อก็ช่วยพูดต่อ สิ่งที่เขาสู้มันสุดยอดมาก มันสื่อ ให้เห็นว่าแนวโน้มมันน่าจะดี คนสนใจมากขึ้น กระทั่งตอนนี้รายการ วิทยาศาสตร์กม็ เี ยอะขึน้ แสดงให้เห็นว่ามีคนสนใจเยอะขึน้ มันมีสญ ั ญาณ บางอย่างว่ามันน่าจะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี หนังสือของผมตอนแรกก็พิมพ์น้อยมาก กลัวว่าจะเหลือหนังสือ 1,000 เล่มกลับมาบ้านด้วยซ�ำ้ แต่ตอนหลังพิมพ์ไปแล้ว 4–5 หมืน่ เล่มเลย ถ้าว่ากันตามตรงหนังสือผมคือจิตวิทยากับสมอง มันคือวิทยาศาสตร์ แต่มนั สามารถขึน้ อันดับขายดีได้ แสดงว่ามันเป็นสัญญาณทีด่ มี ากๆ มาถึงตรงนี้ เหนือความคาดหมาย เคยคิดว่าวันนึงมันจะมา และมันมาเร็วกว่าทีค่ ดิ

วิทยาศาสตร์อาจไม่ท�ำให้ความงมงายหมดไป แต่ก็น่าจะ ช่วยในแง่ของการให้รทู้ นั โฆษณาชวนเชือ่ อย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพได้ ใช่ ไหม

ชัชพล : ใจผมไม่ได้มองว่า เรารูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์หรือไม่รนู้ นั้ มันใช้เป็นตัว วัดได้ไหม อาจจะพอบอกได้ระดับหนึง่ แต่ไม่ดมี าก ต่อให้ประเทศพัฒนาแล้ว ก็เถอะ ผมมองว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นสีเทามากกว่า เวลาไปถามหมอก็จะมีทงั้ คนเชือ่ และไม่เชื่อ มันมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง ว่าท�ำไมหมอกลุ่มหนึ่งถึง เชือ่ หมออีกกลุม่ หนึง่ ไม่เชือ่ เหมือนการเมืองทีเ่ ถียงว่าฝ่ายไหนผิด 100% มักยาก มันไม่ขาวด�ำขนาดนั้น แต่ตัวผมผมไม่เชื่อ ไม่กินวิตามิน ไม่กิน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่ก็พอเข้าใจว่าท�ำไมคนกลุ่มนึงถึงเชียร์ให้กิน ถ้าจะผิดก็คงจะเป็นเรือ่ งการโฆษณาทีเ่ กินจริง ในต่างประเทศเขาไม่มานั่งห้ามหรอก เพราะเขามองว่าคนมีสิทธิ์ ทีจ่ ะพูด จะแนะน�ำ และประชาชนควรหาความรูด้ ว้ ยตัวเอง แต่ทเี่ มืองไทย ผมเข้าใจ รัฐมองว่าเป็นเรื่องการโฆษณาที่เกินจริง และบางครั้งคนไทย ไม่พร้อมที่จะรับข่าวสารแบบนี้ ตอนผมอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช คนไข้ บางรายรายได้นอ้ ยมาก แต่พยายามซือ้ อาหารเสริมมากินเพือ่ หวังรักษาโรค หมดเงินไปเยอะมาก ผมเลยไม่มองว่าสิ่งนี้จะชี้วัดอะไรได้อย่างที่บอกว่า มันเป็นสีเทามากกว่าขาวหรือด�ำ

คุณน�ำหลักวิทยาศาสตร์ขอ้ ไหนมาใช้ ในชีวติ ประจ�ำวันบ้าง

ชัชพล : ทุกอย่างครับ ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์คนจะคิดถึงเนือ้ หาวิชาฟิสกิ ส์ เคมี ชีวฯ แต่ไอเดียของวิทยาศาสตร์จริงๆ ถ้าเราได้ดูประวัติศาสตร์โลก

ทัง้ หลายประเทศ จีน อินเดีย อียปิ ต์ จะมีความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาเรือ่ ยๆ แต่ในอดีตมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 ที่ท�ำให้ยุโรปแซง ทวีปอืน่ ในแง่เทคโนโลยี สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ มันไม่ใช่ความรู้ แต่มนั เป็นเรือ่ ง ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคืออะไร ก็คือเวลาที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรา พยายามเข้าใจในสิง่ ทีม่ นั เป็น เช่น ท�ำไมฟ้าผ่า ท�ำไมเกิดไฟฟ้าสถิต มัน เป็นกระบวนการทีเ่ ราตัง้ สมมติฐานและทดลอง เราไม่ดว่ นสรุปไปในเรือ่ งใด เรือ่ งหนึง่ ผมว่านีค่ อื หัวใจ และเอาไปปรับใช้กบั ทุกอย่างได้ เช่น เรือ่ งอาหาร เสริมหรือการเมือง เราไม่ดว่ นสรุป เราฟังเรือ่ งๆ หนึง่ มา เรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ป็นไป ได้มนั กลับซ้ายเป็นขวาได้รอบทิศ อยูท่ วี่ า่ เรารูป้ จั จัยครบหรือเปล่า และเรา ค่อยๆ ใช้เหตุผลในการพิจารณาอย่างเปิดกว้างทีจ่ ะฟังและดูความเป็นไปได้ ก่อนด่วนสรุป คุณรูอ้ ะไรมาแล้วคุณจะพยายามเข้าใจเรือ่ งอะไร คุณจะต้อง ไม่ดว่ นสรุปลงไป คือมองว่ามันเป็นไปได้และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตาม ข้อมูล ข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั เข้ามา

ถ้าไม่ใช่เรือ่ งของรายได้ อะไรที่ได้กลับมาและเป็นสิง่ ทีค่ ณ ุ ภูมใิ จ

ชัชพล : ผมว่าเรือ่ งของการทีค่ นอ่าน อ่านแล้วรูส้ กึ ว่ามันสนุกและน่าสนใจ อยากอ่านเพิม่ เติม ประโยคเหล่านีค้ อื สิง่ ทีผ่ มภูมใิ จ มันทีส่ ดุ แล้ว มันคือสิง่ ที่ ผมเคยรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่ผมอ่านงานของคนอื่นแล้วอยากท�ำให้ได้ แบบนัน้ บ้าง

คุณวางแผนอนาคตต่อจากนี้อย่างไรบ้าง

ชัชพล : คงจะเขียนหนังสือเป็นหลัก แต่ทาง Content ยังคงไม่เปลี่ยน เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิวัฒนาการ บางคนไม่รู้ว่าผมชอบ เรื่องประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรม ซึ่งผมจะผนวกเข้ากับเนื้อหาตรงนี้ด้วย วิธีการน�ำเสนอก็จะต่อยอดไป อาจจะเป็นวิดีโอหรืออย่างอื่น แต่ส�ำหรับ หนังสือผมหลงเสน่หม์ ากๆ หนังสือเป็นสือ่ ทีถ่ กู สือ่ ออกไปได้กว้าง และลง เนือ้ หาได้เยอะ อย่างวิดโี อใส่เต็มทีค่ งไม่สามารถสือ่ สารได้ทกุ อย่างในเทป เดียว แต่หนังสือท�ำได้ในเล่มเดียว

เท่าที่คุยกันมา คุณคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบมาก นั่นก็คือผลพวงจากวิทยาศาสตร์ ใช่ ไหม

ชัชพล : ผมว่านีแ่ หละคือสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นแนวของวิทยาศาสตร์ ถ้าคุณจัดวาง ทุกอย่างไว้เป็นระเบียบมีแบบแผนมันจะง่ายขึน้

วันนี้เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ ได้หรือยัง

ชัชพล : ผมไม่ได้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเลย ไม่วา่ จะด้านพันธุกรรม หรือชีววิทยา ผมเรียนมาทางด้านมะเร็งและรังสีรักษา แต่สิ่งที่ผมท�ำ ผมท�ำในแง่ของ สือ่ สารมวลชน คนถ่ายทอด เป็นนักสือ่ สารด้านวิทยาศาสตร์ ผมก็บอกว่า นัน่ แหละทีผ่ มจะเล่า ผมจะเล่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เอาไปสอบ แต่เล่าเพือ่ บอกว่ามันเกิดอะไรขึน้ และท�ำยังไงให้มนั น่าสนใจเท่านัน้ เอง

Next book

ผมอยากจะเขียนเรือ่ งหลับ เรือ่ งความฝัน หรือเรือ่ งของโรค โดยเฉพาะเรือ่ งโรค จะเล่าย้อนเป็นหมืน่ ปีแสนปี ว่าโรคเกิด มาได้ยงั ไง มันก็ตอ้ งอิงประวัตศิ าสตร์สมัยกรีก สมัยโรมัน โรคห่าระบาด เกิดอะไรขึน้ บ้าง มาลาเรียมายังไง เราไปตัด ป่าไม้แล้วมาลาเรียมาระบาดได้ยงั ไง วิวฒ ั นาการโรคต่างๆ ทีต่ อนนีค้ นเป็นกันเยอะ เช่น เบาหวาน โรคมะเร็งปอด โรค หัวใจ ซึง่ เมือ่ ก่อนโอกาสทีค่ นจะเป็นมันน้อยมาก ราวร้อยกว่าปี ทีแ่ ล้วคนทีศ่ กึ ษาเรือ่ งโรคหัวใจเขาไม่เขียนลงไปในต�ำรา เหตุที่ เขาไม่เขียนเพราะโรคหัวใจเป็นโรคทีท่ งั้ ชีวติ ของหมอคงไม่เจอ หรอก มันเป็นโรคทีเ่ จอน้อยมาก แต่ทำ� ไมทุกุ วันนีถ้ งึ ได้เจอ โรคหัวใจกันเยอะแยะไปหมด

Fan page

หมอชัชพล มีแฟนเพจ ซึง่ เป็น พืน้ ทีส่ ำ� หรับบอกเล่าเรือ่ งราวดีๆ และเป็นทีพ่ ดู คุยกับแฟนหนังสือด้วย สามารถเข้าไปคลิก Like และ Share Content สนุกๆ ทีห่ มอชัชพลเอามาแบ่งปันได้ที่ www.facebook.com/ChatchapolBook

My Favorite Book

หนังสือเล่มโปรดของผมจะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ถ้าเป็นหนังสือ ทีผ่ มชอบในช่วงนีก้ ม็ ี ‘The Righteous Mind’ โดย Jonathan Haidt และ ‘The will power instinct’ โดย Kelly McGonigal

24 7 - 17


GADGETS Text : Urban Digi

Roku

กล่องมหัศจรรย์ขนาด 3 นิว้ ทีเ่ ปรียบเสมือนคลังบันเทิง ขนาดใหญ่ภายในบ้าน เพราะเปิดโอกาสให้คณ ุ สตรีมมิง่ หนังและซีรสี่ ต์ า่ งๆ ได้มากถึง 150,000 เรือ่ ง รวมถึงเลือก ชมช่องโทรทัศน์ตา่ งๆ กว่า 750 ช่องทัว่ โลกได้อย่างทันใจ จ�ำหน่ายในราคาเริม่ ต้นที่ 49.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,500 บาท สนใจสัง่ ซือ้ ได้ที่ www.roku.com

เทคโนโลยีถอื ก�ำเนิดมาเพือ่ ช่วยให้ชวี ติ มนุษย์สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ เช่นเดียวกับแก็ดเจตแสนฉลาดที่จะช่วย เติมเต็มค�ำว่า ‘บ้าน’ ให้สมบูรณ์แบบมากขึน้

Lokitron

ใครทีช่ อบหลงลืมกุญแจบ้านอยูเ่ ป็นประจ�ำ ก็หมดกังวลไปในทันที เมือ่ lokitron เปิดโอกาสให้คณ ุ ล็อคและเปิดประตูบา้ นโดยไม่ตอ้ งใช้กญ ุ แจ ด้วยการสัง่ งาน ผ่านแอพฯ ในสมาร์ทโฟน ขณะทีต่ วั เครือ่ งล็อคเองก็มี WiFi บิลท์อนิ ติดตัง้ อยู่ สามารถส่งสัญญาณและข้อความแจ้งว่าประตูบา้ นได้ลอ็ คเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมถึงคุณจะได้รบั รายงานเมือ่ มีสมาชิกในบ้านเปิดหรือล็อคประตูอกี ด้วย นวัตกรรมเจ๋งๆ แบบนี้ จ�ำหน่ายราคา 179 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 5,600 บาท สนใจสัง่ ซือ้ ได้ที่ https://lockitron.com

Floor Plan Light Switch

ผนังบ้านของคุณจะไม่ยงุ่ เหยิงและไม่สร้างความสับสนงงงวยในการเลือกปิดเปิดไฟอีกต่อไป เมือ่ มีแผงสวิตช์ทอี่ อกแบบมาให้คณ ุ เลือกปิดและเปิดไฟตาม ห้องต่างๆ ได้งา่ ยดาย ด้วยการออกแบบแผงสวิตช์ตามแปลนบ้าน ผลงานทีน่ ำ� ‘ปัญหา’ ในชีวติ ประจ�ำวันของคนเรามาออกแบบชิน้ นี้ เป็นฝีมอื ของ Taewon Hwang ดีไซเนอร์เลือดใหม่มาแรง แต่ในขณะนีย้ งั ไม่ได้ผลิตจ�ำหน่าย หากแต่ เป็นไอเดียเด็ดทีร่ อนักลงทุนทีส่ นใจมาช่วยปัน้ ฝันให้เป็นจริง

APPS ALERT! & IT ETC Text : Urban Digi

Google News

อัพเดททุกข่าวสารในที่เดียว

อัพเดทข่าวสารทุกประเภทจากส�ำนักข่าวชือ่ ดังและ สือ่ เว็บไซต์อนื่ ๆ ทีน่ า่ เชือ่ ถือไว้ในทีเ่ ดียวกัน ไม่ตอ้ งเสีย เวลาคลิกไปอ่านในแต่ละเว็บไซต์ พร้อมจัดสรรหมวดหมู่ ข่าวไว้ให้เสร็จสรรพ สนใจดาวน์โหลดมาใช้งานฟรี กับพีซแี ละแล็ปท็อปได้เลยที่ โครม เว็บ สโตร์

OneTouchDial แป้นเดียวอยู่

นอกจากจะเป็นแป้นโทรศัพท์ทสี่ วยงามแล้ว ยังเป็นทางลัด เชือ่ มต่อไปสูท่ กุ โซเชียล เน็ตเวิรค์ ทีค่ ณ ุ ต้องการ ไม่วา่ จะ เป็นเฟซบุค๊ ทวิตเตอร์ วอทช์แอพ สไกป์ เฟซไทม์ รวมถึง อีเมลและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างลืน่ ไหล พร้อมทัง้ เปิด โอกาสให้คณ ุ ได้เลือกไอคอนและออกแบบเลย์เอาท์ตามที่ คุณต้องการได้ สนใจดาวน์โหลดได้ทแี่ อพ สโตร์ ในราคา 0.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 30 บาท

18 - 24 7

สมาร์ทโฟนแดนซามูไรจะ’รอด’หรือไม่? เมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาโทรศัพท์มือถือได้ ก้าวไกลกว่าชาติใด สามารถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตและมีฟเี จอร์ตา่ งๆ ทีใ่ ครเห็น แล้วต้องทึง่ แกมอิจฉา แต่แล้วเมือ่ เข้าสูย่ คุ แอปเปิล้ ครองเมือง กอปรกับความนิยม ในการใช้สมาร์ทโฟนของแอนดรอยด์ทวั่ โลก ท�ำให้ญปี่ นุ่ ประเทศทีย่ ดึ มัน่ ถือมัน่ ในแนวทางของตนถึงกับต้องสัน่ คลอน และไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีและกระแส นิยมของคูแ่ ข่งได้ ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือในประเทศเริม่ ประสบปัญหาในการขยายตลาด ภายในประเทศแล้ว ล่าสุดพานาโซนิค คอร์ป ประกาศยุตกิ ารซัพพลายสมาร์ทโฟนให้กบั เอ็นทีที โดโคโม อิงค์ โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่ ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ เมือ่ ปี 2010 เอ็นอีซี ผูป้ ระกอบการอิเล็กทรอนิกส์อกี ราย ก็ตดั สินใจควบรวมกิจการกับคาสิโอ คอมพิวเตอร์ และฮิตาชิ เพือ่ ผลิตเอ็นอีซี คาสิโอ โมบาย แต่กด็ เู หมือนว่าจะไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าไรนัก ข้อมูลจากสถาบันวิจยั และค้นคว้า MM ของญีป่ นุ่ รายงานว่า แอปเปิล้ อิงค์ เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสมาร์ทโฟน (จากการขนส่งสินค้าทางเรือ) รายใหญ่ทสี่ ดุ ของ ญีป่ นุ่ คิดเป็นสัดส่วน 39.5% รองลงมาคือ ฟูจติ สึ 13% และโซนี่ 12%


T A S T E

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

The World

YENTAFO CORNER

The World ชื่อของห้องอาหารที่ถูกตั้งให้ เข้ากันกับดีไซน์การตกแต่งและคอนเซ็ปต์ของ อาหารที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล เชื่อมโยง ทุกความสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรมการกิน

ร้านเย็นตาโฟเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 1999 เวลานี้ได้ย้ายมาเปิดสาขาใหม่ในคอมมูนิตี้ มอลล์ แห่งใหม่ย่านลาดพร้าว ทางร้านยังคพิถีพิถัน ในคุณภาพตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ การ เคี่ยวน�้ำซุปข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้ได้น�้ำซุปที่หอม หวาน และซอสปรุงรสสูตรเด็ดที่รับประกันได้ว่า ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพ

ตกแต่งในสไตล์ Modern Contemporary คัดสรรเฟอร์นิเจอร์รูปแบบเทรนดี้ ให้เข้ากับ สไตล์ชิคโมเดิร์นสีแดงส้มและสีน�้ำตาล ซึ่งเป็น สัญลักษณ์โทนร้อนตามธาตุไฟ 1 ใน 4 ธาตุ หลักที่เป็นคอนเซ็ปต์การตกแต่งของโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

คอนเซ็ปต์ของร้านเน้นความสะดวกสบายที่ เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถมานั่งทานได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งแบบไทยประยุกต์ โดยเลือกใช้โต๊ะเก้าอี้ไม้ และแอบแฝง เสน่ห์แบบโมเดิร์นด้วยผนังปูนเปลือยขัดมันเพนต์ ลายสีด�ำที่ดูเรียบง่าย

เติมเต็มความอิม่ ในรูปแบบอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ โดยเชฟผูม้ ากประสบการณ์ ส�ำหรับ ในวันพฤหัสบดี คุณจะได้พบกับเมนูเนื้อ แสนอร่อยจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ Wagyu Beef Fillet Carpaccio with Feta Puree & Potato Crisps เมนูเนื้อสุดนุ่มที่เชฟเรคคอมเมนด์ ด้วยตัวเอง ถัดมาลองชิม Pan Fried Halibut Medallion on Clam Chowder Sauce อีกหนึ่ง ความอร่อยส�ำหรับคนรักเนื้อ ก่อนตบท้ายด้วย เมนูสไตล์ฝรั่งเศส อย่าง Foie Gras Stuffed Wagyu Beef Patty on Roasted Onion Puree ซึ่งเป็นการมิกซ์ฟัวกราส์ให้เข้ากับเนื้อวากิว ได้อย่างเข้ากัน แล้วไปล้างปากกับเมนู ของหวานที่มีให้เลือกมากกว่า 50 เมนู

ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารจานเส้นต้องลอง เย็นตาโฟเส้นใหญ่สูตรดั้งเดิม รสชาติเปรี้ยวน�ำ ใช้ มะนาวคั้นสด กลิ่นหอม ไม่เผ็ดซู่ซ่า หรือจะเป็นเมนู สร้างสรรค์อย่าง เย็นตาโฟสุกี้กุ้ง ซึ่งการันตีได้เลยว่า เป็นจานโปรดของเหล่าดาราหลายคน ก๋วยเตี๋ยว ตะลุมบอน ที่มาพร้อมกับสารพัดลูกชิ้นที่รวมพล มาเป็นกองทัพ นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูแนะน�ำ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ชอบเมนูเส้นอย่าง ข้าวผัดแกงเขียวหวานไข่เค็ม กลิ่นหอม รสชาติดี ยิ่งทานคู่กับไข่เค็ม คุณภาพเยี่ยม ท�ำให้เมนูนี้อร่อยไม่แพ้จานไหนๆ โดยทุกเมนูที่เสิร์ฟทางร้านกล้ารับประกันว่า ไม่ใส่ผงชูรส

บุฟเฟ่ต์มื้อค�่ำ ราคา 1,490 บาท++ ต่อคน ส�ำหรับทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ให้เต็มอิ่ม กับเมนูเนื้อในราคา 1,590 บาท++ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (บุฟเฟ่ต์ มื้อค�่ำตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น.) โทร. 0 2100 6255

อิ่มอร่อยคุ้มค่าราคาไม่แพง โดยเมนูเส้นของ ทางร้าน เริ่มต้นที่ราคาเพียง 65 บาท หากพกเงิน มา 200 บาท จะได้อิ่มแปล้กับหลากหลายเมนู ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม บุฟเฟ่ต์ 7 วัน 7 แบบ เป็นเสน่หท์ ที่ ำ� ให้นกั ชิม ต่างพร้อมใจมุง่ หน้ามาแสวงหาความอร่อยที่ The World ได้ทกุ วันไม่รเู้ บือ่ แถมยังเดินข้ามไปยัง ฝัง่ ห้องอาหาร Ginger เพือ่ ชิมอาหารสไตล์เอเชียน ได้อกี ด้วย

ร้านเย็นตาโฟคอร์เนอร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ออมนิ คอมมูนิตี้ มอลล์ ปากซอยลาดพร้าว 116 เปิดให้ บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. โทร. 0 2934 3494 และ www.facebook.com/Yentafocorner

เย็นตาโฟรวมมิตร เมนูอร่อยตามแบบฉบับ ดัง้ เดิมทีอ่ ยากให้ทกุ คนได้ลมิ้ ลอง เพราะ ทางร้านได้คดั เลือกวัตถุดบิ ด้วยความตัง้ ใจ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประทานของดีทสี่ ดุ ดังนัน้ มัน่ ใจได้วา่ ผักและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการปรุงอาหาร ทุกชนิดปลอดภัยจากสารพิษ

24 7 - 19


--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

J-CAFE

Brasserie 9 Brasserie เป็นค�ำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ร้านอาหารกึง่ บาร์ หรืออีกนัยหนึง่ ก็แปลว่า โรงเบียร์ จึงเป็นที่มาให้ร้าน Brasserie 9 แห่งนี้เป็นแหล่ง รวมพลของนักชิมและนักดื่ม ซึ่งคุณสามารถเรียก หาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หายากระดับ 5 ดาวจาก ทุกมุมโลกได้จากร้านอาหารแห่งนี้

ขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่สำ�หรับการเริ่มต้นเรียนรู้

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่สามารถนั่งชิล ติว แชท กับกลุ่มเพื่อนได้แบบเพลินๆ นอกจากจะ สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับพื้นฐานแล้ว ยังมี กิจกรรมสนุกๆ อีกมายมายที่คอยให้ทุกคนได้มา ศึกษาวัฒนธรรมของชาวนิปปอนที่แท้จริง

ตกแต่งร้านด้วยกลิ่นอายยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม แบบ Industrial Design เห็น โครงสร้างของเนื้อวัสดุได้อย่างชัดเจน ทั้งไม้ เหล็ก ปูน รวมถึงโคมไฟ เติมเต็มให้สมบูรณ์อีก นิดด้วย Colonial Design สะท้อนให้เห็นความ รุ่งโรจน์ของการล่าอาณานิคมทางเรือในตะวันตก ขณะนัน้ ส่วนบริเวณเอาท์ดอร์ตกแต่งสไตล์สวนยุโรป

ถึงแม้จะเป็นคาเฟ่ที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากนัก แต่ทางร้านตกแต่งอย่างพิถีพิถันตามวิถีชาว ญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่ความเรียบ เนี้ยบ สะอาด สะอ้าน มีโต๊ะไม้สีอ่อนเชิญชวนให้นั่งท่ามกลาง แสงไฟสีเหลืองนวล ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ แลดูอบอุ่นและผ่อนคลาย ลิ้มละไมไปกับเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นรสละเมียด ที่ทางร้านได้ทำ�การคัดสรรมาเป็นอย่างดี เริ่มต้น ด้วย Strawberry Short Cake, Choux Pie, Blueberry Cheeze Cake และ Chocolate Mousse Cake ทานคูก่ บั ช็อกโกแลตเย็นรสเข้มข้น ที่มาพร้อมกับวิปปิ้งครีมเนื้อเนียน ช่างเข้ากันได้ เป็นอย่างดี หากใครชอบทานอาหารญี่ปุ่นห้าม พลาด สปาเก็ตตี้โชยุรสชาติเค็มอ่อนๆ กำ�ลังดี หรือจะเป็นเมนูใหม่อย่าง สปาเก็ตตี้เมนไตโกะ ที่คลุกเคล้าด้วยครีมไข่ปลากลิ่นหอมนุ่มลิ้น และคอนเฟิร์มความอร่อยด้วยการซู้ดอุด้งเย็น เส้นเหนียวนุ่มที่ให้ความรู้สึกสดชื่น

ทดลองความอร่อยของอาหารฝรัง่ เศสต้นต�ำรับ

ทั้งรูปแบบการเสิร์ฟและรสชาติ ซึ่งเท่าที่สังเกต เห็นได้ว่า เมนูอาหารของร้านมักจะมีแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในเครื่องปรุง ตัวอย่างเมนูเด็ด เช่น ‘เนื้อแกะอบเครื่องเทศ เสิร์ฟกับซอสไวน์แดง และ ผักราตาตุย’ เมนูท้องถิ่นของเมืองลียง ที่ใส่ใจกับ การหมักเนื้อแกะให้รสชาตินุ่ม หมดกลิ่นคาว อีก หนึ่งเมนคอร์สสไตล์ฝรั่งเศส คือ ‘ฟัวกราส์ย่างราด ซอสบรั่นดีคาวาดอส’ ผสานเทคนิคพิเศษและ สูตรลับความอร่อยจนกลายเป็นเมนูที่หลายคน ติดใจ แล้วส่งท้ายกับเมนูของหวานสไตล์ฟลัมเบ้ อย่าง ‘เครปซูเซ็ตฟลัมเบ้ ราดซอสแกรนด์มาเนียร์ เสิร์ฟพร้อมโฮมเมดไอศกรีมวานิลลา’ รสชาติ เปรี้ยวอมหวานไม่เลี่ยน

เวลานีท้ างร้านมีโปรโมชัน่ Student Package Campaign จำ�หน่ายเซตอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำ�หรับ 1 ท่าน ราคาเพียง 70 บาท หรือจะอร่อย กับเซตเมนูเบเกอรี่คู่กับชาหรือกาแฟในราคา เบาๆ เพียงแค่ 100 บาทเท่านั้น

ทานอาหารคู่กับเครื่องดื่มระดับไฮเอนด์ ในราคาประมาณ 1,200 บาทต่อคน ตั้งอยู่บริเวณโกดัง 9 ริมน�้ำ โครงการเอเชีย

ทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น. โทร. 0 2108 4288 และ www.brasserie9.com

20 - 24 7

เชฟ ราฟาเอล คินโิ ม เชฟ 3 ดาวมิชลิน จากฝรัง่ เศส เป็นผูก้ มุ อ�ำนาจความอร่อยในทุกเมนู ของร้านนี้ หากอยากเห็นลีลาของเชฟ แนะน�ำให้สงั่ เมนูของหวานฟลัมเบ้ แล้วเชฟจะมาโชว์การปรุง อาหารให้คณ ุ ดูสดๆ พร้อมเสิรฟ ์ ให้ชมิ ถึงที่

ตั้งอยู่ในซอยเอกมัย 12 สุขุมวิท 63 เปิดให้ บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. โทร. 09 0807 0992 และ www.facebook.com/ jcafethai

ทีน่ ไี่ ม่ได้เป็นคาเฟ่ทเี่ หมาะกับการเรียน เรียน เรียน เพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ทกุ คนทีส่ นใจใน วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ได้ผอ่ นคลายกับการเรียนรูส้ งั คม ผ่านกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เช่น การชงชา การใส่ ยูกาตะ การพับกระดาษโอริกามิ ศิลปะการเขียนพูก่ นั หรือจะอร่อยกับสายไหมท�ำเอง ก็นบั เป็นกิจกรรม ทีน่ า่ สนใจทัง้ นัน้ ทีส่ ำ� คัญเข้าร่วมงานฟรี!


จากความชื่นชอบในการปั่นจักรยานและหลงเสน่ห์ ในความหอมของเมล็ดกาแฟ กลายมาเป็น Koffee Bike Café ร้านกาแฟเล็กๆ ทีเ่ ป็นแหล่งรวมตัวกันของกลุม่ คนทีม่ ี ไลฟ์สไตล์คล้ายๆ กัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในเรื่องจักรยาน ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมบริการเล็กๆ น้อยๆ จาก ทางร้าน ที่เรียกรอยยิ้มและความพึงใจของเหล่านักปั่นได้ดีทีเดียว

ขนมปังโกโก้นมช็อกโกแลต ในส่วนของการตกแต่งร้าน ออกแนวดิบปนเท่ มีการน�ำ เอาสไตล์ Loft เข้ามาผสมผสาน มีจุดเด่นด้วยผนังปูน เปลือย การเดินท่อ และเฟอร์นเิ จอร์ไม้ พร้อมใส่ความชอบ ส่วนตัวของหุ้นส่วนทั้ง 9 คน ในการปั่นจักรยานลงไป ดังจะเห็นได้จากของตกแต่งร้านตามมุมต่างๆ ที่เป็น จักรยานของหุ้นส่วน ซึ่งหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันออก มาโชว์ ให้อารมณ์ของคาเฟ่คนรักจักรยานได้เก๋ไม่เบา

ส�ำหรับในส่วนของเมนู ทีน่ เี่ น้นเมนูกาแฟเป็นหลัก โดยใช้ เ มล็ ด กาแฟอาราบิ ก ้ า คุ ณ ภาพดี ปรุ ง ด้ ว ย วัตถุดิบที่ให้ความหวานมัน ได้รสชาติถูกปากคนไทย เมนูแนะน�ำที่ไม่ควรพลาด คือ คาราเมล คาปูชิโน่ ที่ หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟและได้รสหวานจากคาราเมลไซรัป ตามมาด้วยเมนูเข้มข้นอย่าง เอสเปรสโซ่เย็น และ ชาเขียวเย็นส�ำหรับคนทีไ่ ม่ดมื่ กาแฟ เสิรฟ์ พร้อมขนมปัง หน้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าขึ้นชื่อของทางร้าน อย่าง ขนมปังเนยนม หรือหน้าสุดฮอตอย่างขนมปังโกโก้นม ช็อกโกแลต รวมทัง้ เมนูเบเกอรีอ่ นื่ ๆ อย่างช็อกโกแลตลาวา และวาฟเฟิลก็มีให้ลิ้มลองกันอีกด้วย ตอกย�้ ำ ความอร่ อ ย...ตอกย�้ ำ ด้ ว ยคาร์ เ นชั น ขอแนะน�ำเมนูยอดฮิต คาราเมล คาปูชโิ น่ วิธีท�ำเริ่มจาก น�ำคาราเมลไซรัปใส่ลงไปในเหยือก ตามด้วยเอสเปรสโซ่ชอ็ ต นมข้นจืดคาร์เนชัน และ ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชัน ผสมให้เข้ากัน แล้วน�ำไปเทลงบนน�้ำแข็ง เติมฟองนม แต่งหน้าด้วยซอสคาราเมล ก็จะได้เครื่องดื่มคาปูชิโน่ที่ ทั้งอร่อย กลมกล่อมในแก้วเดียว เคล็ดลับความอร่อยอยูท่ ี่ ความหอม หวาน มัน ของ นมข้นจืดคาร์เนชัน และ ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชัน ทีผ่ สมกันอย่างกลมกลืนกับ เมล็ดกาแฟและคาราเมลไซรัป ท�ำให้รสชาติถกู ใจคอกาแฟ เป็นทีส่ ดุ ส�ำหรับเมนูขนมทีแ่ นะน�ำให้กนิ คูก่ บั กาแฟแก้วนี้ ก็คอื ขนมปังโกโก้นมช็อกโกแลต ขนมปังปิ้งจนหอม โรยหน้าด้วยผงโกโก้ แล้วราดด้วยซอสช็อกโกแลตและ ครีมเทียมข้นหวานคาร์เนชัน ท�ำให้ได้รสหวาน มัน กลมกล่อม ช่วยเพิ่มอรรถรสในการจิบกาแฟแก้วโปรดของคุณให้ อร่อยอย่าบอกใคร

Food Note ร้านอาหาร : Koffee Bike Café เปิดบริการ : ทุกวัน 08.30-23.00 น. สถานที่ : 80/5 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร. 09 1825 1747 หรือคลิกที่ www.facebook.com/Koffeebikecafe

คาราเมล คาปูชิโน่

ทุกค�ำถามเรื่องความอร่อย สอบถามได้ที่ ติดตามเมนูคาร์เนชันเพิ่มเติมได้ที่

www.FNThaiDairies.com/RecipeCenter

สังเกตความอร่อย...สังเกต

คาร์เนชัน


Check Mate

บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ที่ให้บรรยากาศเจริญใจ เย็นสบาย ชวนให้นั่งชิลล์ดริ๊งค์ กับเพื่อนพ้องตลอดคืน

Excel Karaoke

ห้องคาราโอเกะที่ทันสมัย เครื่องเสียงสมบูรณ์แบบ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน

เน้นพื้นที่ความเป็นส่วนตัว ที่ตกแต่งและแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ส�ำหรับสังสรรค์ กลุ่มเพื่อนฝูงหรือวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว อาหารรสเลิศ ที่คัดสรรเป็นอย่างดีและความพิถีพิถันในการปรุง ทั้งอาหารไทยและ อาหารจีนกวางตุง้ อุน่ เครือ่ งด้วยเมนูแนะน�ำเบา ๆ อย่างน�ำ้ พริกลงเรือและปีกไก่สมุนไพร ที่เชิญทุกท่านลิ้มลอง Summit Pavilion Hotel 55 ซ.พัฒนาการ 65 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. 0 2722 1235 หรือ www.summitpavilion.com เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 13.00–02.00 น.

พิเศษ ส่วนลด 50% เมนูน�ำ้ พริกลงเรือและปีกไก่สมุนไพร ตัง้ แต่ วันนี้ - 1 พ.ย. 56

ส่วนลด

25%

เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึน้ ไป

ส่วนลด

10%

สำ�หรับกรณีจดั งานเลีย้ ง ตัง้ แต่ 60 ท่านขึน้ ไป เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ก.ค. 57

@g Galleria 10

ตกแต่งด้วยธีมกระดานหมากรุก เสริมความโดดเด่นด้วยดีไซน์ในแนวโมเดิร์น คลาสสิก อาหารในสไตล์ไทยฟิวชัน่ เน้นวัตถุดบิ ชัน้ ดี เช่น สปาเกตตีแซลมอนไข่กงุ้ กุง้ ภูเขาไฟ ตับหวานเบคอน หอยเชลล์ฮอกไกโดอบกระเทียม และอีกมากมายให้เลือกอิ่ม ประเมินราคาอิ่มอยู่ในระดับพึงพอใจ 2194 โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 10 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 0 2108 4704 เปิดบริการ : วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.30-01.00 น., วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-02.00 น.

ส่วนลด

พิเศษ ส่วนลด 50% เมนูซาเซมิแซลมอนสลัด ตัง้ แต่ 1 ส.ค. 56 - 31 ต.ค. 56

15%

เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึน้ ไป *ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อื่นๆได้ ตัง้ แต่ 1 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 57

Leapfrog

ห้องอาหารในฮิพโฮเต็ลอารมณ์แปลกตา บรรยากาศอินดี้ เรียกว่าเอาใจลูกค้ากลุม่ วัย รุน่ ได้อยูห่ มัด

คาเฟ่สดุ เก๋ใจกลางเมือง สร้างความโดดเด่นด้วยบรรยากาศสุดชิลล์รมิ สระน�ำ้ บนดาดฟ้า ของโรงแรม Galleria 10

สร้างสีสนั ใหม่ๆ ให้วงการความอร่อย ด้วยการจัดวางไลน์อาหาร และบาร์เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ เหมือนใคร ทัง้ ยังคัดสรรเฟอร์นเิ จอร์มามิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างเข้ากันสุดๆ

การตกแต่งเน้นให้สะดุดตาจึงสร้างหลังคาเป็นแบบกระโจม เพิม่ ความเรียบง่ายและเป็น ธรรมชาติดว้ ยการประดับกบน้อยอยูต่ รงมุมต่างๆ นัยหนึง่ ก็เพือ่ ให้คลอไปกับชือ่ ร้าน

ส่วนเรือ่ งอาหารจะเสิรฟ์ ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ซึง่ แต่ละวันจะจัดสรรเมนูให้แตกต่างออกไป เพือ่ อรรถรสทีไ่ ม่จำ� เจ

เด่นในเรือ่ งศิลปะการปรุงอาหารทีแ่ ปลกใหม่ เป็นสไตล์แคลิฟอร์เนียผสมผสานกับเอเชีย น ทัง้ ยังมีของรับประทานเล่น อาหารหวาน และเครือ่ งดืม่ นานาชนิด ให้เลือกเจริญอาหาร

อร่อยสุดคุม้ ในราคาประหยัดเกินคาด

สมค่าบรรยากาศและความอร่อย

Galleria 10 Hotel Bangkok 21 ซ.สุขมุ วิท 10 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 2615 0999 เปิดบริการ : ทุกวัน ตัง้ แต่ เวลา 06.00-24.00 น.

พิเศษ ส่วนลด 50% เมนูพซิ ซ่าทุกชนิด ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 56

ส่วนลด

20% สำ�หรับอาหารและเครื่องดื่ม ตัง้ แต่ วันนี้ -31 ธ.ค. 56

Galleria 10 Hotel Bangkok 21 ซ.สุขมุ วิท 10 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2615-0999 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 16.00-01.00 น.

พิเศษ ส่วนลด 50% สำ�หรับเมนูทาปาส ทุกชนิด ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 56

ส่วนลด

20% สำ�หรับอาหารและเครื่องดื่ม ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56


Mezza Restaurant ห้องอาหารทีแ่ ทรกตัวอยูใ่ นโรงแรมพาร์ค พลาซา สุขมุ วิท ซ.18 เน้นแสงเดย์ไลท์ เป็นแสงขับให้ดูมีชีวิตชีวา ตกแต่ ง ในโทนอบอุ ่ น ส่ ว นการจั ด วางเฟอร์ นิ เ จอร์ ก็ ตั้ ง ใจให้ อ อกมา ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแสนทันสมัย ภายใต้บรรยากาศอันโอ่โถง กว้างขวาง น� ำ เสนออาหารในรู ป แบบฟิ ว ชั่ น และอี ก หลากหลายให้ เ ลื อ กอิ่ ม อิมพอร์ตมาจากครัวทั่วโลก มีเมนูแนะน�ำเป็นสเต๊กเนื้อแสนนุ่ม ซูชิหน้าต่างๆ สปาเกตตี และของหวานอีกมากมาย คุ้มค่า คุ้มราคา โรงแรมพาร์ค พลาซา สุขุมวิท ซ. 18 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 2658 7000 เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.30-23.00 น.

ส่วนลด

25%

เฉพาะค่าอาหาร เมนู A la carte ไม่รวมโปรโมชัน่ ประจำ�เดือน ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56

Tarntawan Place ห้องอาหารแห่งนี้อยู่ในส่วนของล็อบบี้โรงแรมทานตะวัน เพลสให้ความรู้สึก เสมือนอยู่บ้านกับการบริการเป็นกันเองสุดประทับใจ ซึ่งน�ำเสนออาหารไทย และนานาชาติ รวมถึงเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่งโมง ตกแต่งอย่างเรียบง่าย เลือกใช้เก้าอี้นั่งหวายสีธรรมชาติ พร้อมเสริม ความสดชื่นด้วยการตกแต่งแจกันดอกไม้และกระถางต้นไม้ตามมุมต่าง ๆ พร้อมเสิรฟ์ บริการอาหารรสชาติเยีย่ ม มีให้เลือกลิม้ ลองทัง้ อาหารไทยต้นต�ำรับ หรืออาหารนานาชาติทปี่ รุงแต่งอย่างพิถพี ถิ นั รวมถึงเครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟ น�้ำผลไม้ ค๊อกเทลหรือไวน์น�ำเข้า ก็มีให้เลือกลิ้มลอง ตามความชอบของแต่ละคน

ส่วนลด

20%

Tarntawan Place 119/5-10 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2238 2620 หรือ www.tarntawan.com เปิดบริการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำ�หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตัง้ แต่ วันนี้ – 31 ต.ค. 57

Cafe SWISS Restaurant & Bar ร้านอาหารนานาชาติที่น�ำเสนอหลากหลายเมนูแสนอร่อยไม่ซ�้ำใคร สร้างสรรค์จาก เชฟที่มากประสบการณ์ อีกทั้งใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้อาหาร รสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์ ตกแต่ ง บรรยากาศสไตล์ ยุ โ รป เน้ น โทนสี ร ้ อ นแรง มี ใ ห้ เ ลื อ กนั่ ง ทั้ ง ในส่ ว น ของอินดอร์ ดื่มด�่ำอาหารเคล้าคลอเสียงเพลง หรือจะในส่วนของเอาท์ดอร์ในสวนสวย รายล้อมด้วยธรรมชาติ อาหารเอเชีย ยุโรป และอาหารไทย แนะน�ำให้ลองเมนูสเต๊กทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวชั้นดี หรือเนื้อแกะที่คลุกเคล้าเครื่องเทศ ก่อนจะตบท้ายด้วยฟองดู ที่ขึ้นชื่อ The Swiss Lodge 3 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2233-5345 หรือ www.swisslodge.com/restaurant.htm เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น.

ส่วนลด

20%

สำ�หรับอาหารและเครื่องดื่ม * เฉพาะเมนู A la carte ไม่รวมเครื่องดื่มประเภทไวน์ ** ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ อื่นๆได้ ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ก.ค. 57


E n t e r ta i n m e n t Text : Yamin

ตกหลุมรักให้เป็น หากมีหนังสือเล่มนึงถามคุณว่า ‘ความรักของคุณเป็นของจริงหรือ เปล่า?’ ในขณะทีค่ ณ ุ ก�ำลังมีความ รักอยู่ ถ้าคุณเป็นคนทีล่ ะเลยต่อ การใส่ใจรายละเอียดเรือ่ งความรัก ก็คงมองข้ามหนังสือเล่มนีไ้ ป แต่ ถ้าคุณเป็นคนทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้ความ รักด�ำเนินไปแบบผิดๆ คุณจะหยิบ หนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาอ่านจนจบทันที และเมือ่ ได้ซมึ ซับเนือ้ ความที่ ‘ริวโฮ โอคาวา’ (นักเขียนผู้ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม และมี ผลงานตีพมิ พ์ไปทัว่ โลกกว่า 10,000,000 เล่ม) บรรจุไว้อย่างบรรจงคิด ในหนังสือเล่มนี้ คุณก็จะกลายเป็นคนหนึง่ ทีถ่ กู ยกย่องว่าเป็นผูร้ กั เป็น รูจ้ กั จัดการกับอารมณ์รกั อย่างแยบยล โดยไม่ตอ้ งมีใบประกาศใดๆ มา รับประกัน

9 Tech Hacks That Will

Make Your Life Better

The Conjuring ทีแรกก็นกึ ว่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแสเหมือนหนังผี เรือ่ งอืน่ ๆ ทัว่ ไป แต่ทไ่ี หนได้ The Conjuring กลับเป็นภาพยนตร์ เขย่าขวัญม้ามืดที่โกยเสียงตอบรับเกรียวกราว และทำ�รายได้ ถล่มทลายเกินคาด สิ่งที่ทำ�ให้ The Conjuring กระตุกต่อมคนดูได้ถูกจุด คื อ การนำ � เรื่ อ งจริ ง ของคดี ห นึ่ ง มาสร้ า งเป็ น บทภาพยนตร์ เร้าความรูส้ กึ ให้ผชู้ มอยากรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ กับครอบครัวหนึง่ ทีจ่ ๆู่ ก็มวี ญ ิ ญาณคอยตามมาหลอกหลอนไปทัว่ บ้าน ทัง้ ยังเกิดเหตุการณ์ เหนือธรรมชาติตามล้างตามเช็ดจนพวกเขาอยู่ไม่สุข จนต้องขอ ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิญญาณ ซึง่ เป็นคู่ 2 สามีภรรยา นักปีศาจวิทยา มาช่วยกู้สถานการณ์ให้บรรเทาลง ซึ่งพอสืบสาว เรือ่ งราวไปมา กลับพบเจอเรือ่ งราวดำ�มืดอันนำ�ไปสูก่ ารปลดปล่อย ให้บา้ นหลังนีห้ ลุดพ้นจากขุมวิญญาณ

วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ยกหน้าทีใ่ ห้ เจมส์ วาน ผูก้ �ำกับมือสยองขวัญ ทีเ่ คยฝากผลงานไว้ใน Saw และ Insidious ท�ำหน้าทีก่ �ำกับความเฮีย้ น ด้วยทุนสร้างต�่ำ ซึ่งเขาสามารถบริหารจัดการจนหนังได้รับกระแส ด้านบวก ทั้งเม็ดเงินและเสียงวิจารณ์ แสดงน�ำโดย แพททริค วิลสัน, เวรา ฟาร์มกิ า, รอน ลิฟวิงสตัน และลิลี เทย์เลอร์ ทัง้ นีห้ นังเรือ่ งดังกล่าว ได้รับการจัดให้อยู่ในหมวดเรต R ดังนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณจะควงคู่ คนข้างๆ ไปดู เพื่อช่วยลดอณูความกลัวที่อบอวลอยู่ทั่วเรื่องตั้งแต่ ต้นจนจบ ตีตวั๋ เข้าโรงพิสจู น์ความจริงได้ 22 สิงหาคมนี้

Bonfire Heart – James Blunt เป็นสัญญาณทีด่ สี �ำหรับแฟนเพลงของ James Blunt และเป็นอีกหนึง่ เครือ่ งยืนยันว่า เขายังไม่หายไปจากวงการดนตรีอย่างทีม่ คี นกล่าวอ้าง กันไปต่างๆ นานา ส�ำหรับซิงเกิล Bonfire Heart เป็นเพลงแรกทีห่ ลุด ออกมาจากอัลบัม้  Mood Landing มีแผนจะวางจ�ำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคม เพลงนี้ เจมส์ ลงมือสร้างสรรค์รว่ มกับ ไรอัน เทดเดอร์ (หนึง่ ในผูอ้ ยูเ่ บือ้ ง หลังความส�ำเร็จของ อะเดล, บียอนเซ่ และมารูนไฟว์) ซึง่ ก็ออกมาแจ่ม สมกับความตั้งใจ เสียงของเจมส์ยังคงทรงพลัง และดนตรีก็ดูมีสีสัน น่าค้นหามากขึน้ แต่จะว่าไปรูส้ กึ เหมือนเจมส์ตงั้ ใจปล่อยซิงเกิลดังกล่าว ออกมาเพือ่ แหย่หคู นฟังให้เกิดอารมณ์ประหนึง่ ว่า ถ้ารักกันจริงก็ตอ้ ง รอให้ไหว ตุลาคมนีถ้ งึ จะปล่อยรูปแบบดิจติ อลดาวน์โหลดออกมาให้ ครอบครอง

24 - 24 7

เมือ่ สมาร์ทโฟนทีม่ ไี ว้เพือ่ อ�ำนวย ความสะดวกกลับสร้างปัญหา ทัง้ ยังแท็คทีมสายระโยงระยางของ เอียร์โฟน และสายชาร์จแบตมา ร่วมกันกระตุกต่อมร�ำคาญยิง่ ขึน้ ไปอีก ดีไม่ดอี าจเป็นชนวนเหตุ ให้เผลอท�ำโทรศัพท์ตกแตกเสียหายไปอีก 24/7 ขอแนะวิธใี ห้คณ ุ ใช้ชวี ติ อยู่ ร่วมกับสมาร์ทโฟนและบรรดาอุปกรณ์เสริมทัง้ หลายอย่างสงบสุข ด้วยสิง่ ของ เหลือใช้ในออฟฟิศ รวมถึงข้าวของทีค่ ณุ จับต้องได้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การใช้ ตัวหนีบ,บัตรเครดิต มาเปลีย่ นรูปเป็นทีเ่ ก็บสายเอียร์โฟน การใช้ทหี่ นีบผม, กล่องตลับเทป, กระเป๋าสตางค์, บัตรเครดิต มาประยุกต์เป็นด็อกกิง้ และที่ เซอร์ไพรส์สดุ ๆ คือการน�ำแกนกระดาษทิชชู่ และแก้วน�ำ้ พลาสติกมาท�ำเป็น ล�ำโพงสุดเจ๋ง ว่าแล้ว...ก็ท�ำบ้างดีกว่า

hardudetideg.no/test/en.html มาวัดกันสักตัง้ ไหมล่ะ ว่าคุณน่ะพอจะ มีแววเป็นคุณครูกบั เขาได้ไหม? เพียง เข้าไปท่องเว็บไซต์สญ ั ชาตินอร์เวย์นี้ รับรองรูค้ �ำตอบแน่ภายในเวลาแค่ 2 นาที ในเว็บจะมีค�ำถามประลองภูมิ ทัง้ ในเรือ่ งความรอบรู้ และไหวพริบ ปฏิภาณ ผ่านการน�ำเสนอทีแ่ ตกต่างจากเว็บไซต์เชิงความรู้ ถาม-ตอบทัว่ ไป แนะน�ำว่า ถ้าไม่อยากเสียเซลฟ์ควรเตรียมพร้อมและตัง้ ใจเล่นสักนิดนึง เพราะถ้าประมวลผลออกมาแล้วว่า คุณมีความเป็นครูไม่ถงึ 50% เชือ่ เถอะว่า ร้อยทัง้ ร้อยคุณจะวกกลับไปเล่นอีกครัง้ เพือ่ เอาชนะด้วยคะแนนสูงๆ จนได้เชียว


อุต่ะ ตายแล้วคุณขา ฉันไม่ยกั รูน้ ะว่าเราอยูใ่ นประเทศประชาธิปไตย! ก็แหม! คิดออกมาได้นะคะ ว่าจะควบคุม Line คิดแล้วกลุม้ ! กลุ้มจริงๆ นะคะ เพราะว่า Line นั้นน่ะ ถึงจะเป็นโซเชียล มีเดียอย่างหนึง่ แต่มนั ไม่เหมือนกับเฟซบุค๊ หรือทวิตเตอร์หรอกนะคะ เพราะว่ามันไม่ได้มคี วามเป็น ‘สาธารณะ’ แต่ประการใดน่ะสิเคอะ Line นั้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วนี่นา ว่าเป็น ‘สาย’ เหมือนสาย โทรศัพท์ เพราะฉะนัน้ การทีร่ ฐั ใดรัฐหนึง่ จะลุกขึน้ มา ‘ปล่อยไก่’ อย่าง โง่บัดซบด้วยการยื่นเรื่องเข้าไปที่ Naver ผู้ให้บริการ Line แล้วขอ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้าของเขา เพราะว่าต้องการข้อมูลนัน่ โน่นนีน่ ะ่ ฉันว่าทาง Naver คงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า ไอ้เจ้ารัฐประสาทนี่น่ะ มันบ้าหรือเมากันฟะ! มันเหมือนลุกขึ้นมาประกาศว่า อั๊วจะดักฟังโทรศัพท์ของลื้อ แล้วไม่ใช่แค่ดกั ฟังในอนาคตนะ ยังเป็นการย้อนกลับไปดักฟังในอดีต ด้วยนีส่ ิ ฉันพูดได้คำ� เดียวว่าท่าจะบ้า อาการอยาก ‘ควบคุม’ ผูค้ นในประเทศนีม้ นั ชักจะไปกันใหญ่ แล้วนาฉันว่า แต่ทสี่ ำ� คัญ ฉันว่าผูม้ อี ำ� นาจคงไม่รจู้ กั App โซเชียลมีเดีย สักกีต่ วั หรอก น่าจะได้ยนิ แต่คำ� ว่า Line แล้วก็เลยไลน์ๆ กันต่อๆ ไปว่า มีปญ ั หาโน่นนัน่ นี่ แต่รไู้ หมว่า Line น่ะ เป็นแค่หนึง่ ในแอพฯ ประเภท Chat เพียงตัวเดียวเท่านัน้ แต่มนั ดันเป็นตัวทีป่ อ๊ บปูลาร์สดุ ๆ

แล้วถ้าคุณเกิดอยากจะควบคุม Line ขึน้ มา ก็เอาสิคร้า...ท�ำไปเลย ใครจะไปว่าอะไรล่ะ ยกเว้นว่า Naver เขาจะไม่ยอมก็เท่านัน้ เพราะท�ำอย่างนี้ ท�ำให้เขาเสียลูกค้า คนท�ำมาหากินอยู่ดีๆ จะเอากฎหมายละเมิดสิทธิ มนุษยชนเข้ามาท�ำลายบริการของเขา ใครเขาจะยอม แต่ถา้ เกิดจะท�ำกัน ขึ้นมาจริงๆ ละก็ ฉันกลับไปใช้ Whatsapp หรือว่า MSN หรือว่า Pirch หรือ ICQ ก็ได้จา้ ทีส่ ำ� คัญ ยุคใหม่นมี้ แี อพฯ ประเภท Chat เหมือน Line ให้ควัก่ ไปหมด แต่ฉนั ไม่บอกหรอกว่ามีอะไรบ้าง เดีย๋ วผูม้ อี ำ� นาจแก่ๆ ท่านจะรูห้ มด แล้วก็ ตามไปควบคุมกันอีก เพราะฉะนัน้ ถ้า Line ถูกควบคุม คนรุน่ ใหม่เขาก็ยา้ ย ฐานไปอยูใ่ นแอพฯ อืน่ ๆ ได้ทงั้ นัน้ แหละ แถมบางแอพฯ ยังออกแบบมา ให้เป็นแอพฯ ทีม่ ี Feature ทีเ่ หมาะกับการคุยเรือ่ งเฉพาะกลุม่ ได้อกี ด้วย เพราะฉะนัน้ ฉันถึงว่าความพยายามจะควบคุม Line นัน้ น่าจะเป็นความ พยายามที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่เคยเห็นมาในสามโลก เลยทีเดียวเชียวแหละ ทีส่ ำ� คัญก็คอื มันสะท้อนให้เห็นว่า รัฐไทยนัน้ คลัง่ อ�ำนาจ คลัง่ การ ควบคุมขนาดไหน แค่อยากจะเป็นรัฐต�ำรวจ อยากจะตรวจสอบผูค้ นให้ลกึ ลงไปถึงแก่นถึงกึน๋ แต่กลับเซ่อซ่าไม่รเู้ รือ่ ง ไม่รขู้ อ้ มูล! ฉันว่าเหมือนลุงเชยในเรือ่ งสามเกลอของ ป. อินทรปาลิต ยังไงยังงัน้ เลยล่ะนี่ ทีส่ ำ� คัญ ขอฉันเน้นย�ำ้ อีกทีได้ไหมนะ ว่า Line น่ะ มันไม่เหมือน เฟซบุค๊ หรือทวิตเตอร์ เพราะมันไม่ได้เปิดเผยออกมาเป็นสาธารณะ ไม่มี

ตรงไหนเลยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ มันคือการคุยระหว่างคนหนึ่งกับ อีกคนหนึ่ง หรือกับคนในกลุ่ม ใช่ละว่ามี Feature หนึ่งใน Line ที่ คล้ายๆ เฟซบุค๊ แต่มนั ไม่ได้รบั ความนิยมเท่าเฟซบุค๊ เรื่อง Line จึงท�ำให้เราเห็นถึงการท�ำงานอันไร้ความเท่าทัน สังคมของท่านๆ ผูม้ อี ำ� นาจทัง้ หลายจริงๆ เฮ้อ! ฉันเอง MISS ZEEDDD...


N E W S

Hot

of The Month!!

Text : Yamin

Text : Yamin ไหว้พระจันทร์ โฮมเมด

Best of Business Growth

วางศิ ล าฤกษ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

บมจ. ซีพอี อลล์ มอบรางวัล Best of Business Growth ให้กบั บริษทั ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ จ�ำกัด เนือ่ งในงานฉลองครบรอบ 25 ปี 7-Eleven โดยมีทมี ผูบ้ ริหารของทัง้ 2 บริษทั ร่วมแสดงความยินดีในความ ส�ำเร็จ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

เซ็นทรัลพัฒนา จัดพิธวี างศิลาฤกษ์ โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งจะก�ำหนดเปิดบริการในเดือนธันวาคม 2556 นี้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และทีมผู้บริหารทุกภาคส่วนในเครือ เซ็นทรัล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

บุฟเฟ่ต์ ‘กริลล์ & ไวน์’ ครึ่งราคา

5 Sense with IRON MAN 3

แฮปปี ้ 10 ปี โฉมใหม่

ดีแทคฉลอง ‘แฮปปี้ 10 ปี’ ด้วยรูปโฉมใหม่ ทีอ่ นิ เทรนด์ ยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง ไม่ ทิ้ ง ภาพความใจดี สนุ ก สนาน และ เป็นกันเอง ด้วยการคืนก�ำไรให้ลูกค้าเล่นเน็ตฟรีทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ Internet for All พร้อม เปิดตัว 4 ซิมใหม่ โปรโมชั่ น แรงๆ ทั้ ง ยั ง ให้ สัญญาว่าจะไม่หยุดยั้ง ที่ จ ะพั ฒ นาโครงข่ า ย ให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่อให้ลูกค้าแฮปปี้กัน ถ้วนหน้า

โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม เชิญชิมและเลือกซือ้ ขนมไหว้ พระจันทร์ที่สร้างสรรค์สูตร ขึ้นมาใหม่ ในคอลเลคชั่น ‘โฮมเมด มินมิ นู เค้ก คอลเลคชั่น 3 ไส้ 3 รสชาติ อาทิ ไส้มาซิแพนผสมเกาลัดและเม็ดบัว ไส้ชอ็ กโกแลตชิพผสมเม็ดแตงอบและเม็ดบัว และไส้ครีมถัว่ แดง และเม็ดบัว หวานอร่อยได้เต็มที่เพราะมีส่วนผสมของน�้ำตาล แบบเบาๆ จ�ำหน่ายในราคาชิ้นละ 60 บาท++ สามารถแพ็ค ลงถุงผ้าแก้วสุดเก๋เพื่อมอบเป็นของขวัญได้ทันที ซื้อได้ที่ร้าน ฟลาวเวิรก์ ส์ ชัน้ ล็อบบี้ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 กันยายน ศกนี้

หมากฝรัง่ ไฟฟ์ หมากฝรัง่ ในคอนเซ็ปต์ ‘เคีย้ วซะ...ให้รสู้ กึ ’ จัดกิจกรรม ‘5 Senses with IRON MAN 3’ มอบประสบการณ์พเิ ศษให้ ลูกค้าผูโ้ ชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรมทาง Facebook/5GumThailand มาร่วมชมภาพยนตร์รูปแบบ 4DX ที่เร้าอารมณ์ในทุกผัสสะ พร้อมชม มินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดกับ ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ แฟนคลับชาวไฟฟ์ติดตามกิจกรรมดีๆ ครั้งต่อไปได้ที่ หน้าแฟนเพจ เท่านัน้

ห้ อ งอาหาร อเทลิ เ ย่ โรงแรมแกรนด์ มิ ล เลน เนี ย ม สุ ขุ ม วิ ท หั่ น ราคา บุฟเฟ่ต์‘กริล & ไวน์’ ลง 50% (จากปกติ 1,400 บาท++) ทัง้ ยังมีเมนูพาสต้าอีกมากมายเข้าร่วม เติมเต็มความอิม่ รวมถึงของหวานอีกหลากหลายเมนู ต้อนรับ ฤดูฝนอันแสนชุม่ ฉ�ำ่ ในทุกมือ้ เย็นวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.30 น. ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2204 4161

ลิ้มรสโอชา ‘ไคเซกิ’

ตลอดเดือนสิงหาคม นี้ ห้องอาหารไทเฮ ชัน้ 53 โรงแรมบันยันทรี กรุ ง เทพ เชิ ญ ชวน นั ก ชิ ม ร ่ ว ม ลิ้ ม ร ส ‘ไคเซกิ’ ศิลปะอาหารชุดชั้นสูงจากญี่ปุ่น โดยจัดเสิร์ฟเป็น อลังการเซต มีเมนูตระการตา โดยคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ เลิศประจ�ำ ฤดูกาลของญีป่ นุ่ ลงมือปรุงโดยเชฟมาซามิ โอคาโมโตะ สัมผัส ประสบการณ์ได้แล้ววันนี้ ถึงสิน้ เดือนสิงหาคมเท่านัน้ สอบถาม และส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2679 1200

Fuji Film X-M1

ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวเทคโนโลยีกล้องดิจิตอลในตระกูล X Series รุน่ X-M1 กล้องมิลเลอร์เลส สไตล์คลาสสิก ความละเอียดสูงถึง 16.3 ล้านพิกเซล ด้วยเซ็นเซอร์รบั ภาพ APS-C X-Trans CMOS แถมยังมี ระบบ WiFi รองรับการแชร์ภาพได้อย่างรวดเร็วตามใจสั่ง สะดวกแก่ การใช้งาน ให้คณุ ภาพระดับมือโปร สนใจหาซือ้ ได้ในราคา 23,990 บาท รายละเอียดคลิก www.fujifilm.co.th

Sony XperiaTM ZR

โซนี่ เปิดตัวสมาร์ทโฟนพันธุถ์ งึ XperiaTM ZR ทีส่ ามารถ กันน�้ำได้ลึกถึง 1.5 เมตร หน้าจอ ใหญ่ 4.55 นิ้ว แสดงผลเต็มเม็ดสี เทคโนโลยี เ อกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะโซนี่ เท่านัน้ มาพร้อมปุม่ ชัตเตอร์ในตัวที่ กดถ่ายวิดโี อได้แม้อยูใ่ ต้นำ�้ แถมยัง ให้ค่าภาพระดับ Full HD อีกด้วย นักเดินทางที่ชอบกิจกรรมทางน�้ำ แสวงหามาครอบครองได้แล้ว ในราคา 16,450 บาท สอบถามได้ที่ ร้านตัวแทนจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ หรือ facebook.com/sonymobileth

26 - 24 7

S&P เปิดคลาสแนะน� ำ ‘ไส้กรอกหมูกะเพรา’

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท พร้อมด้วยทีม S&P Premo เปิด Cooking Class นัดพิเศษให้แก่แฟนๆ ทีช่ นื่ ชอบไส้กรอก S&P ทัง้ ยังถือโอกาสแนะน�ำสินค้า ใหม่ ‘ไส้กรอกหมูกะเพรา’ โดยได้เชฟน่าน จาก แสงแดด คุกกิง้ สตูดโิ อ มาเป็นวิทยากรสอนท�ำอาหารท่ามกลางบรรยากาศอิม่ อร่อยและเป็นกันเอง

อาดิดาส ชวนเล่นฟิต เนสฟรี ตลอดปี

อาดิดาส ชวนคนรักสุขภาพ ลุน้ รับบัตรเล่นฟิตเนส เฟิรส์ท ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือ 1 เดือน ตามล�ำดับ รวม 100 รางวัล เพียงซือ้ รองเท้าอาดิดาส อาดิเพียว 360 ราคา 3,690 บาท ก็มสี ทิ ธิล์ นุ้ รางวัลได้งา่ ยๆ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 สิงหาคม ศกนี้ เท่านัน้ โดยจะ จับฉลากผูโ้ ชคดีในวันที่ 9 กันยายน 2556 ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชือ่ ได้ทาง www.facebook.com/adidasth


S O C I E T Y Text : Yamin

What : Toshiba iClub Workshop How : โตชิบา จัดเวิรค์ ช็อปให้คออาหารอิตาเลียน

ผูเ้ ป็นเจ้าของไมโครเวฟเพือ่ สุขภาพ รุน่ ER-GD300 และ ER-GD400 มาเรียนรูก้ ารท�ำอาหารสไตล์อติ าเลียนกับเชฟมาโก้ และทีมเชฟ จากร้าน Basilico ซ.สุขมุ วิท 33 โดยมีผลิตภัณฑ์ จากโตชิบา เป็นเครือ่ งมือเนรมิตความอร่อย งานนีน้ บั ว่าได้ทงั้ ความอิม่ อร่อย พร้อมความรูค้ สู่ ขุ ภาพกันถ้วนหน้า ติดตาม กิจกรรมดีๆ เช่นนีไ้ ด้เรือ่ ยๆ ที่ www.toshiba.co.th

What : Central Food Hall Truly World Class Dining Experience Where : Central Chidlom How : เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ @ เซ็นทรัล ชิดลม จัดเอ็กซ์-

What : สิงห์ซา่ ถึง F1 ปาร์ตมี้ นั ส์ถงึ สิงคโปร์ 2013 Where : Route 66 How : โซดาสิงห์ พาคุณเข้าร่วมประสบการณ์ซา่

คลูซีฟดินเนอร์เอาใจนักชิม นักช้อประดับเอลิสต์ ในงาน ‘เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ ทรูลี่ เวิลด์ คลาส ไดนิง่ เอ็กซ์พเี รียนซ์’ โดยมี เชฟเอียน-พงศ์ธวัช เฉลิมกิตติชยั เป็นผูล้ งมือสร้าง แรงบันดาลใจในการปรุงอาหารด้วยการคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้คำ�่ คืนนัน้ เป็นมือ้ ทีส่ ดุ แสน ประทับใจ ภายในฟูด้ สโตร์ระดับเวิลด์ คลาสแห่งเดียวใน เมืองไทย ทีเ่ ซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ ชัน้ G เซ็นทรัล ชิดลม

และไลฟ์สไตล์ระดับโลก กับกิจกรรมโร้ดโชว์ในแคมเปญ ‘สิงห์ซา่ ถึง F1 ปาร์ตมี้ นั ส์ถงึ สิงคโปร์ 2013’ พาผูโ้ ชคดี 12 ท่านบินลัดฟ้าไปชมบรรยากาศการแข่งรถฟอร์มลู า่ วัน F1 Night Race ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมอัดแน่นความสนุก จากคอนเสิรต์ ศิลปินระดับโลก และปาร์ตสี้ ดุ เทรนด์ที่ คนทัว่ โลกต้องจดจ�ำ มีมลู ค่ารางวัลถึง 150,000 บาท

What : Aree Garden 3rd Birthday Mini Playground Where : Aree Garden How : อารีย์ การ์เด้น ฉลองครบรอบ 3 ปีอย่างอบอุน่ ณ สวนหลังบ้านย่านชุมชนอารีย์ ภายในงานเปีย่ มไปด้วยรอยยิม้ และความสุข ด้วยกิจกรรมชวนแย้มมากมาย ไม่วา่ จะเป็น เกมนักปีนเขาหฤหรรษ์, กระดานเซิรฟ์ เป่าลม, เวิรค์ ช็อปท�ำของเล่นไม้เพือ่ เด็กด้อย โอกาสกับโครงการ 141 และอืน่ ๆ อีกมากมาย อิม่ เอมกับของกินและเครือ่ งดืม่ ทีแ่ จก ให้ชมิ กันอย่างไม่อนั้ ซึง่ มีแขกทัง้ หน้าใหม่และขาประจ�ำ รวมถึงเหล่าเพือ่ นบ้านใน ย่านอารียต์ บเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่

What : Miss Hard Rock Pattaya 2013 Where : Hard Rock Pattaya Hotel How : ในทีส่ ดุ ก็เผยโฉมหน้า มิสฮาร์ดร็อค พัทยา 2013 เป็นทีเ่ รียบร้อย ได้แก่

‘ดิออน-พรสวรรค์ พรวาปี’ ซึง่ เวทีนนี้ บั เป็นการเฟ้นหาสาวสวยผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจ และ เห็นคุณค่าของดนตรี ทัง้ ยังมีความสามารถพิเศษรอบตัว มีบคุ ลิกดี จะคัดเลือกจากการประกวด เสือ้ ร็อคทีสไตล์ การประกวดชุดว่ายน�ำ้ และการตอบค�ำถามทัว่ ไป โดยสาวผูไ้ ด้ตำ� แหน่ง พร้อมรองชนะเลิศอีก 2 คน จะเป็นตัวแทนเข้าชิงต�ำแหน่ง มิสฮาร์ดร็อค เซาธ์อสี เอเชีย 2013 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม ศกนี้ ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

24 7 - 27


SPOT-LIGH T Text : ญามินทร์

เมือ่ พูดถึงกีฬา ทุกคนมักจะมองเรือ่ งความเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดมันของการแข่งขัน การเอาแพ้ เอาชนะ ท�ำให้เกมกีฬาดูเหมือนเป็นสิง่ ทีฮ่ าร์ดคอร์ไปโดยปริยาย จนลืมมองไปว่า ในมุมอัน ห้าวหาญของเกมกีฬานัน้ ก็มคี วามงามซุกซ่อนอยู่ และดูเหมือนว่าความงามนัน้ จะเปล่งแสง ออร่าขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ มีสาวงามนางหนึง่ ก้าวเข้ามาในแวดวงเทนนิส และท�ำให้วงการกีฬาโลก ดูสวยงามขึน้ ถนัดตา เธอคนนัน้ มีชอื่ ว่า ‘มาเรีย ชาราโปวา’ มาเรีย ชาราโปวา เปรียบเสมือนดอกไม้งามในวงการเทนนิส เมือ่ ใดก็ตาม ที่รายการแข่งขันมีชื่อของ มาเรีย ชาราโปวา ปรากฏอยู่ เชื่อได้เลยว่า แมตช์นนั้ จะมีคนดูรอชืน่ ชมลีลาของนางฟ้าคนนีจ้ นเต็มสนาม และไม่วา่ ผลจะแพ้หรือชนะ เธอก็สามารถเก็บกวาดใจของเหล่าคนดูกลับไปได้ ทุกครัง้ สิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นติดใจในฝีมอื การหวดของเธอ คือ เสียงอันเซ็กซี่ ทรงเสน่ห์ เธอมักจะเปล่งเสียงทีอ่ อกมาจากหัวใจเวลาเล่นเทนนิส (เสียงของ เธอดังประมาณ 101.2 เดซิเบล ซึง่ ดังกว่าเสียงเครือ่ งยนต์ของมอเตอร์ไซค์ เสียอีก) จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัวทีท่ กุ คนต่างทราบดี ชีวติ ของมาเรียเหมือนถูกลิขติ เอาไว้ให้มลี มหายใจเพือ่ กีฬาเทนนิส มือของเธอเริ่มจับแร็กเก็ตเมื่อมีอายุเพียงแค่ 4 ขวบ ซึ่งแร็กเก็ตไม้นั้น เป็นของขวัญที่ อเล็กซานเดย์ คาเฟลนิคอฟ นักเทนนิสอันดับ 1 ของโลก ผูเ้ ป็นเพือ่ นสนิทของพ่อมอบให้ หลังจากทีเ่ ธอได้ไม้เทนนิสนัน้ มา กีฬา เทนนิสก็เข้ามาสิงอยู่ในตัวตน การฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นโดยมีพ่อเป็นโค้ช คนแรก จนเข้าขัน้ จริงจังถึงขนาดทีต่ อ้ งฝึกเรียนเทนนิสอย่างเป็นขัน้ เป็น ตอนในวิทยาลัยเทนนิสทัง้ ในรัสเซีย และสหรัฐฯ เธอผ่านการเรียนการสอนจากโค้ชผู้มากประสบการณ์อยู่หลาย ต่อหลายคน แต่โค้ชคนส�ำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้มาเรียมองเห็น พรสวรรค์ของตัวเอง นัน่ คือ ยูริ ยัตคิน มาเรียลงแข่งขันเทนนิสสนามแรกเมือ่ ปี 2000 ในระดับจูเนียร์ แล้ว ไต่เลเวลจนกลายเป็นนักเทนนิสมืออาชีพตัง้ แต่เมือ่ ปี 2004 ในวัย 17 ปี โดยมีสนามวิมเบิลดันเป็นสนามแจ้งเกิดของเธอ จากนัน้ มาเรียก้าวขึน้ เป็นมือวางอันดับ 1 ของโลกเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2005 นับตัง้ แต่นนั้ ชือ่ ของ มาเรีย ชาราโปวา ก็ลอื ลัน่ ในวงการลูกสักหลาดมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้

28 - 24 7

เคยมีขา่ วว่า มาเรียตัง้ ใจจะแขวนแร็กเก็ตก่อนอายุขนึ้ เลข 3 แต่ในท้ายทีส่ ดุ เธอก็เปลี่ยนใจ เหมือนหญิงสาวที่รู้ใจตัวเองว่า หัวใจได้มอบให้แก่กีฬา เทนนิสไปจนหมดแล้ว ถึงกับเอ่ยว่า “ในเมือ่ เทนนิสดีสำ� หรับชีวติ ขนาดนี้ ฉันจะเลิกเล่นท�ำไม ฉันตัง้ ใจว่าจะเล่นเทนนิสไปจนกว่าจะวิง่ ตามลูกไม่ไหว เลยทีเดียว” นอกเกมกีฬา มาเรียเป็นไม้แขวนเสื้อชิ้นงามให้วงการแฟชั่น ทั้งยังเป็นนักร้อง เป็นนักเต้นแจ๊สแดนซ์ เป็นนักแสดง เป็นดีไซเนอร์ รองเท้าบัลเลต์ภายใต้แบรนด์ Cole Hann ที่ขายดีที่สุดประจ�ำฤดูกาล และเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา มีหลายแบรนด์รกั เธอและป้อนงานให้อย่าง สม�ำ่ เสมอ ไม่วา่ จะเป็น Nike ทีส่ นับสนุนเสือ้ ผ้าทุกตัวให้เธอสวมลงแข่งขัน และแบรนด์ Head ทีส่ นับสนุนอาวุธแร็กเก็ตคูใ่ จ รวมถึงแบรนด์ Prince, Motorola, Land Rover, Tag Heuer, Tiffany และ Canon เท่านัน้ ยังไม่พอ เธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการปัน้ แบรนด์ลกู อม ยีห่ อ้ ‘Sugarpova’ อีกทัง้ เธอยังมีนสิ ยั รักการอ่าน โดยมีหนังสือเล่มโปรด คือ Sherlock Holmes, Pippi Longstocking, The Alchemist, Way of The Peaceful Warrior และ The Associate ในปี 2013 นี้ สื่อจัดอันดับที่ทรงอิทธิพลของแดนมะกันอย่าง ฟอร์บส์ ได้จัดอันดับให้ มาเรีย ชาราโปวา เป็นนักกีฬาหญิงผู้มั่งคั่ง ทีส่ ดุ ในโลก ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2012 - มิถนุ ายน 2013 โดยเธอมีรายได้ สูงสุดถึง 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 870 ล้านบาท เป็นทีป่ ระจักษ์กนั แล้วว่า ผลลัพธ์ในสมการความส�ำเร็จของเธอนัน้ คือความมัง่ คัง่ ทีม่ าพร้อมกับโอกาส รวมกับความสวย และความสามารถ จุดประกายให้เธอเจิดจรัสและเป็นดาวทีท่ งั้ รุง่ ทัง้ รวย

• • • • • • • • • • • •

ชือ่ เต็มๆ ของมาเรีย ชาราโปวา คือ Maria Yurevna Sharapova และมีชอื่ เล่นว่า The Siberian Siren หรือ Sibirskaya Sirena ปัจจุบนั เธอเป็นนักหวดลูกสักหลาดสาวมือวาง อันดับ 2 ของโลก ด้วยความสูง 6 ฟุต 2 นิว้ ท�ำให้เธอเป็นหนึง่ ใน นักเทนนิสหญิงทีส่ งู ทีส่ ดุ ล�ำดับต้นๆ ของโลก ในการแข่งขันแกรนด์สแลม ของศตวรรษที่ 21 เป็นนักเทนนิสสาวทีค่ ว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ ครบทัง้ 4 รายการ ไม่วา่ จะเป็น วิมเบิลดัน (2004), ยูเอส โอเพ่น (2006), ออสเตรเลียน โอเพ่น (2008) และเฟรนช์ โอเพ่น (2012) ในฤดูกาลของกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้ น 2012 เธอถูกเลือก ให้เป็นผูเ้ ชิญธงชาติของรัสเซีย ในพิธเี ปิดการแข่งขัน ทัง้ ยังได้รบั เหรียญเงินในการแข่งขันครัง้ นี้ เธออาศัยอยูใ่ นเมืองแมนแฮตตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ แต่คงสัญชาติเป็นชาวรัสเซีย มาเรีย เคยแสดงหนังเรือ่ ง Pearl Harbor (2001) เคยได้รบั ต�ำแหน่ง เซเลบฯ ทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ในโลก จัดอันดับโดยฟอร์บส์ เมือ่ ปี 2006 ติดอันดับผูห้ ญิงทีเ่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ ในโลก จากทัง้ FHM และ Maxim เป็นเพือ่ นสนิทกับนักเทนนิสสาวทีช่ อื่ Maria Kirilenko ติดโผรายชือ่ ผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก จัดอันดับโดย People Magazine ในปี 2005 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นทูตของ UNDP และก่อตัง้ มูลนิธมิ าเรีย ชาราโปวา (2007) เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล • มักจัดท�ำโครงการให้ทนุ การศึกษาแก่เด็ก เพราะเธอ เชือ่ ว่า การศึกษาคือค�ำตอบ ของการแก้ปญ ั หาสังคมอย่าง ยัง่ ยืน


41,029 People like this

www.facebook.com/247FreeMagazine นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#151  

247#151 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you