Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.144

|

4 - 1 0 J U LY 2 0 1 3


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT Creativity ส�ำหรับผม ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การเอาของเก๋ๆ มาประดับตัว เช่น ใส่เสื้อผ้าเก๋ๆ นั่งจิบกาแฟ ในร้านเก๋ๆ ขับรถรุ่นเก๋ ใส่นาฬิกายี่ห้อเก๋ๆ เพราะสิ่งที่ ‘ถูกเห็น’ ว่า ‘เก๋ๆ’ พวกนี้ กว่าจะเก๋ได้ มักล้วนผ่านจุดที่เรียกว่า ‘การสร้างสรรค์’ มานานโขแล้ว ว่ากันว่า วงจรชีวิตของ ‘ของเก๋’ นั้น มักจะเริ่มต้นด้วยการถูกเหยียดว่าเป็นของประหลาดก่อน พูดง่ายๆ ก็คือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ท�ำกัน ไม่เก๋ ไม่อยู่ในแฟชั่น มักจะคิดหรือท�ำกันอยู่ในหมู่คน กลุ่มเล็กๆ เรียกว่า Idiocracy ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือระบอบการปกครองของคนอีเดียท ซึ่งก็คือโง่ เพี้ยน หรือประหลาดนั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้ายุคนีค้ นชอบใส่กางเกงขาบานกันทัง้ บ้านทัง้ เมือง แล้วมีใครใส่กางเกงขาลีบ อยู่คนเดียว คนคนนั้นก็ต้องถูกมองว่าประหลาด ท�ำตัวไม่เหมือนคนอื่น แต่ถ้าคนที่ใส่กางเกงขาลีบเกิด รวมตัวกันได้จำ� นวนหนึง่ แล้วไปตัง้ ชุมชนคนใส่ขาลีบขึน้ มา วันหนึง่ เมือ่ ผูค้ นเบือ่ ขาบาน ก็จะหันมาเห็นว่า Idiocracy แบบขาลีบนั้นมันเริ่มเก๋ แล้วก็จะเริ่มท�ำให้การใส่กางเกงขาลีบกลายเป็น ‘กระแส’ ขึ้นมา ถ้ากระแสนีอ้ ยูไ่ ม่นาน จะเรียกว่า Fad (ซึง่ ก็คอื แฟชัน่ ) แต่ถา้ อยูน่ าน และแพร่ขยายไปในคนหมูม่ าก-ก็จะ เรียกว่า Trend ของเก๋ๆ ที่เราอ่านพบว่าเก๋จากหน้านิตยสารนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่เรียกว่า Trend กันแล้วทั้งนั้น เพราะฉะนั้น มันจึงไม่มีทางเป็น Creativity ไปได้ สตีฟ จ็อบส์ เคยบอกว่า Creativity หรือความสร้างสรรค์นนั้ ก็คอื การเอาสิง่ ต่างๆ มาเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ถ้าใครมองเห็นความสัมพันธ์เชือ่ มโยงนีไ้ ด้ ก็จะคิดสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์จริงๆ ขึน้ มาได้ เขาบอกว่าในโลกทุกวันนี้ ไม่มีอะไรที่ ‘ใหม่’ ถอดด้ามหรอก เพราะฉะนั้น นักคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จึงมักจะละอายใจอยู่หน่อยๆ เพราะพวกเขาไม่ได้ ‘คิด’ มันขึน้ มาใหม่จริงๆ แต่แค่จบั โน่นมาชนนี้ เอาแนวคิดนัน้ มาโยงเข้ากับแนวคิดนี้ แล้วก็ก่อเกิดเป็นสิ่งของ วิธีคิด หรือวิธีปฏิบัติที่สร้างสรรค์ขึ้นมา แต่แน่นอน ความสามารถในการมองเห็นถึงความสัมพันธ์นไี้ ม่ใช่วา่ ใครก็เห็นได้ และใช่วา่ พอจับนัน่ มาชนนี่ได้แล้ว จะประสบความส�ำเร็จกลายเป็นความสร้างสรรค์เสมอไปนะครับ บางครั้งก็เป็นแค่การ จับแพะชนแกะเท่านั้นเอง เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์ที่เป็นนักปรัชญาด้วยบอกว่าความสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ทั้งนี้ก็ เพราะเรามัก ‘ถูกขัง’ อยูก่ บั ‘ต้นทุนเดิม’ ของเรา การจะ ‘แหกคอก’ ออกไปหาโลกใหม่จริงๆ นัน้ หลายครัง้ เรานึกว่าท�ำได้ แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราแค่ ‘คิด’ ว่าเราท�ำได้เท่านั้น แต่เราไม่ได้ท�ำได้ จริงๆ เพราะต้นทุนเดิมที่รายล้อมเราไว้นั้น มันกว้างขวางกว่าที่เราคิดมากนัก และโดยมากเราก็มัก ‘มองไม่เห็น’ มันด้วย หลายคนอาจมอง ‘ความสร้างสรรค์’ ว่าเป็นเรือ่ งเชิงบวก เป็นคุณธรรมความดีอะไรสักอย่าง แต่ศลิ ปิน อย่าง ปิกัสโซ บอกว่า ศัตรูตัวหลักของความสร้างสรรค์ ก็คือการมีสติดีนี่แหละ ความคิดของเขาน่าจะ คล้ายกับนักเขียนอย่าง เฮอร์มานน์ เฮสเส ที่เคยทดลองใช้ยาเสพติดเพื่อท�ำให้ตัวเองมีความเลอะเลือน ในผัสสะ และก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งเพื่อท�ำงานสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยท�ำได้มาก่อน แน่นอน, วิธีของศิลปินทั้งสองนี้อาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน แต่วิถีของทั้งคู่ชี้ให้เราเห็นว่า ความ สร้างสรรค์ไม่จ�ำเป็นต้องมีรูปแบบเดียว (เช่น สร้างสรรค์โดยสติแจ่มใส) แต่ความสร้างสรรค์อาจเป็นไป ได้หลายหลากวิธีไม่รู้จบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพาตัวเองไปในเส้นทางแบบไหน ขอเพียงตั้งมั่นจะไปให้สุดทาง, ไม่ใช่แค่หาความเก๋มาห่อหุ้มตัวแล้วคิดว่านั่นสร้างสรรค์แล้ว!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


THE PREMIER Diving with Mermaids

Love at First “Dive”

แม้ผู้กำ�กับหนังอย่าง หว่อง คาร์-ไว จะเคยบอกว่า ผู้หญิงที่ใส่แว่นตาดำ�นั้น หากไม่ตาบอดก็กำ�ลังอกหัก แต่บทสำ�รวจของเอเยนซี่บางแห่งและ รายการ ”สยามสาระพา” ของ Nation Channel เคยสรุปได้ว่า ไลฟ์สไตล์ที่คนยุคใหม่ชอบทำ�ในปีนี้ ก็คือ “ขี่อูฐ ปีนเขา กินสาเกและดำ�น้ำ�” แต่เพราะ 4 อย่างนีท้ �ำ พร้อมกันไม่ได้ THE PREMIER ธนาคารกสิกรไทย ร่วมมือกับ Mermaids Dive Center จึงเลือกจัด “ดำ�น้ำ�” เอาใจ ด้วยกิจกรรมที่ มีชื่อน่ารักว่า THE PREMIER Diving with Mermaids การจะแนะนำ�บอกเล่าถึง Diving with Mermaids ว่าเป็นแค่การ “ดำ�น้ำ�” นั้น ดูจะเรียบง่ายเกินไป เรียบง่ายเพราะสถานที่ไม่ใช่สระว่ายน้ำ�ทั่วไป หากแต่เป็น ”นวธานี สปอร์ต คลับ” เรียบง่ายเพราะนีไ่ ม่ใช่การกลัน้ หายใจอยูใ่ ต้น� ำ้ (Underwater) แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่มีสีสันของการอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่ทาง THE PREMIER ได้พาไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ แบบ ”ตัวจริง รู้จริง” การจัดวางรูปแบบการสอนทีด่ ี ทำ�ให้แต่ละกลุม่ ได้รบั แง่มมุ และความเข้าใจที่ ถูกต้องอย่างเท่ากัน และอย่างที่บอกว่า นี่ไม่ใช่แค่การดำ�น้ำ� แต่เป็นการ “สร้างความ สัมพันธ์” ต่อกัน การช่วยเหลือกัน ผ่านเรือ่ งราวของ Scuba Diving และ Snorkeling หลายคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน บางคนมากับเพื่อน อยู่แล้ว ก็มมี ติ รเพิม่ จากขอบสระ ผูร้ ว่ มกิจกรรม THE PREMIER Diving with Mermaids บอกว่า การเลือกเรียนรู้โลกของการดำ�น้ำ�แบบเป็นหมู่คณะนั้น สนุก กว่าวิธีฝึกฝนคนเดียวในสระ และยังได้เรียนรู้วิธีการดำ�น้ำ�ที่ถูกต้อง โดยมีผู้สอนที่ เชี่ยวชาญมาดูแล แนะนำ�อย่างใกล้ชิด

ก็คงเหมือนโลกของการเงิน และเรื่องราวของการลงทุน ถ้าได้รับทราบและ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ “ผู้รู้จริง” เราก็คงไม่ต้องกลัว “จมน้ำ�” หรือว่ายอย่างผิดๆ เช่นนีเ้ อง “น้�ำ ” จึงมีความหมายและเรือ่ งราวมาเล่าหลายอย่าง ทัง้ น้�ำ ในสระ และน้ำ�ของฤดูกาล

“เพราะโลกใต้น้ำ�ไม่ต้องทำ�ความเข้าใจ มีไว้ เพื่อดื่มด่ำ�” อีกก้าวหนึ่งของความสำ�เร็จที่เหนือกว่า กับอภิสิทธิ์เฉพาะคุณ

THE PREMIERE Contact Center : 0 2888 8877


gmlive เป็นเว็บไซต์ในเครือ GM GROUP ที่ตอบโจทย์และสะท้อนตัวตน ของผู้ชายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Gadget ใหม่ๆ หรือ Men Style นอกจากจะทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แล้ว ยังก้าวน�ำผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความคิด ความรู้ และความเข้าใจโลกอีกด้วย


CITY MOVEMENT Text : iD11

= หากประเทศไทยไม่จำ� กัดขยะอันตรายในอีก 3 ปีขา้ งหน้า จะมีซากทีวี 12 ล้านเครือ่ ง กล้องถ่ายภาพ/วิดโี อ 4 ล้านเครือ่ ง และโทรศัพท์มอื ถือ 48 ล้านเครือ่ ง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนือ่ งจากสาร อันตรายทีม่ อี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านัน้ ที่มา : www.moph.go.th

แน่นอนว่าใครได้มาเห็น ตึกสีทองอร่ามนีเ้ ป็นต้องตะลึงไปกับดีไซน์ ทีแ่ ปลกตา แต่ให้ความล�ำ้ สมัยมากๆ ‘Emporia’ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ โปรเจกต์ทตี่ อบรับความต้องการของชาวเมืองได้เป็นอย่างดี ภายใน จะประกอบไปด้วยส่วนของส�ำนักงาน ที่อยู่อาศัย และแหล่งช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย ตกแต่งอย่างมีศลิ ปะ ดังจะเห็นจากการใช้ Lighting Installation ประมาณ 99 แท่ง ตกแต่ง บริเวณทางเข้าด้าน Amber Entrance หรือประติมากรรมสีบรอนซ์ ทีใ่ ห้ความสง่างาม ตระการตา ตะลึงใจ และงานศิลปะชิน้ กระจก ขนาด 4x81 เมตร ที่น�ำมาตกแต่งอยู่บริเวณทางเข้าด้าน Sea Entrance นอกจากนี้ ภ ายในยั ง มี ก ารจ� ำ ลองบรรยากาศแบบ Typical ใน โซนที่เรียกว่า Terrazzo ซึ่งจะเต็มไปด้วยสีสันสดใสทั้งจากแมกไม้ และกระจกสีที่น�ำมาใช้ตกแต่ง นับว่าเป็นศูนย์กลางความทันสมัย ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

1.7 พันล้านคน = จ�ำนวนคนทีใ่ ช้งานสมาร์ทโฟน ในปั จ จุ บั น และคาดว่ า ในอี ก 5 ปี จ ะพุ ่ ง ไปถึ ง 5 พันล้านคน เนือ่ งจากการพัฒนาเครือข่าย 4G และกระแสการใช้งานวิดโี อผ่านมือถือทีก่ �ำลังมาแรง ในปัจจุบนั ที่มา : www.dailynews.co.th

Feel like a spider

ภาพ : www.dezeen.com

จากท่อคอนกรีตที่เรามักเห็นกันตามบริเวณที่มีก ารก่อสร้ าง กลายเป็นส่วนประกอบสุดชิคของผับในโรงแรม The Prahran เมืองเมลเบิรน์ ทีใ่ ครเห็นเป็นต้องสะดุดตา โดยคอนเซ็ปต์ของการ ตกแต่งผับแห่งนี้จะเน้นไปที่การน�ำวัสดุรีไซเคิลมาผสมผสานกัน อย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นท่อน�้ำขนาดต่างๆ ที่น�ำมาครีเอตเป็น เคาน์เตอร์บาร์ ท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ทนี่ ำ� มาตกแต่งเป็น Facade สวยเก๋ และทีน่ งั่ สุดเท่ บานเกล็ดไม้ทนี่ ำ� มาใช้ตกแต่งผนังของร้าน และแผ่นฉนวนซึมซับเสียงที่น�ำมาปูเป็นทางเดินภายในร้าน ซึง่ ดีไซน์ออกมาได้บรรยากาศน่านัง่ ไม่เบา ตรงใจคนทีช่ นื่ ชอบดีไซน์ และไม่ชอบตามใครเป็นทีส่ ดุ

ภาพ : www.thecoolhunter.net

The Prahran Hotel

เห็นออฟฟิศของ Google เว็บไซต์ Search Engine ชือ่ ดังมาก็หลายแห่งแล้ว แต่ต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่เก๋กู้ดสุดๆ เพราะนอกจากจะมีสีสันสดใสสวยงาม แล้ว ยังมีการใส่กลิ่นอายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแดนอาทิตย์อุทัย เข้าไปในทุกๆ ส่วนของการตกแต่งด้วย ทัง้ ในลวดลายกราฟิกโบราณบน วอลล์เปเปอร์ หรือการน�ำผ้ามาใช้ในการตกแต่ง โดยจะแบ่งออกเป็นโซนๆ แต่ละโซนจะมีสสี นั และธีมตกแต่งแตกต่างกันไป เช่น เทศกาลโบราณของ ญีป่ นุ่ ร้านอาบน�ำ้ บ่อเลีย้ งปลา หรือบ้านไม้สไตล์ญปี่ นุ่ ผลงานการออกแบบ ของ Klein Dytham Architecture โดยออฟฟิศ Google นีจ้ ะตัง้ อยูภ่ ายใน ตึก KPF-designed Roppongi Hills Tower ที่กรุงโตเกียว เห็นภาพแล้ว คลิกไลค์อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องกดแชร์ด้วยกับการพยายามรักษา เอกลักษณ์ของตนเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและสวยงามเช่นนี้

04 - 24 7

ภาพ : www.mymodernmet.com

Google Japan

ส�ำหรับใครทีเ่ ป็นแฟนสไปเดอร์แมน คงจะเคยนึกฝันอยาก จะเดินเหินในอากาศโดยใช้ใยพิเศษแบบนัน้ บ้าง ซึง่ ตอนนี้ ความฝันของคุณเป็นจริงแล้ว ด้วยผลงาน Art Installation ‘The Orbit’ ฝีมือของศิลปินจอมจินตนาการ Tomás Saraceno ทีไ่ ด้ครีเอตใยแมงมุมขนาดใหญ่สงู กว่า 25 เมตร ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 2,500 ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ หนือระเบียง ด้านบนของพิพธิ ภัณฑ์ K21 Standehaus ในกรุง Dusseldorf ประเทศเยอรมนี ไม่เพียงแต่ดสู วยแปลกตา ยังเปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ าไปสัมผัสกับงานศิลปะชิ้นนี้ได้ ด้วยตัวเอง ลักษณะเด่นของมันจะคล้ายๆ กับใยแมงมุม ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยความสูง 3 ระดับ แต่ละตาของ ตาข่ายสามารถรับน�ำ้ หนักได้ถงึ 3 ตัน เพิม่ ความน่าสนใจ ด้วยลูกทรงกลมคล้ายบอลลูนขนาดใหญ่ ซึง่ ท�ำมาจาก PVC บรรจุอยูข่ า้ งใน หากใครสนใจอยากลองสัมผัสประสบการณ์ โลดโผนแบบนี้ มีกฎแค่ 3 ข้อให้ปฏิบตั ติ าม คือ ในแต่ละครัง้ จะสามารถเข้าไปด้านในตาข่ายนีไ้ ด้ 10 คน ต้องสวมรองเท้า รัดกุม และต้องอายุเกิน 12 ปีขนึ้ ไป

ภาพ : Tord-Rikard Söderström

Emporia


โครงสร้ า งดี ไ ซน์ สุ ด ชิ ค ที่ เ ห็ น อยู่นี้ ท�ำมาจากขวดพลาสติก รีไซเคิลกว่า 17,000 ขวด น�ำมา จัดเรียงกันในรูปแบบของพาวิลเลียน โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก โลโก้ของโค้ก แบรนด์เครื่องดื่มอัดลมชื่อดัง ซึ่งขวดพลาสติกต่างๆ เหล่านี้ได้มาจากการเก็บสะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุง ปักกิ่ง อีกทั้ง บริษัท โคคา โคล่า ประจ�ำสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเสนอโปรโมชัน่ พิเศษให้กบั ประชาชนทีเ่ ก็บขวดพลาสติก 10 ขวด มาคืนที่จุดรับ สามารถแลกโค้กได้ฟรี 1 ขวด พาวิลเลียนไอเดีย รักษ์โลกนี้จะถูกน�ำไปวางไว้ตรงบริเวณหน้าทางเข้างาน Student Beijing Design Exhibition โดยสะท้อนให้เห็นถึงมลพิษที่เกิดจาก พลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ รีไซเคิลพลาสติก เนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลายได้ ยากมาก เพราะมันสามารถถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะอยู่บนโลกได้ นานถึง 450 ปีเชียวล่ะ

The World’s most intelligent street sign ภาพ : breakfastny.com

นักท่องเทีย่ วหลายคนคงรูถ้ งึ ความส�ำคัญของป้ายบอกทางเป็นอย่างดี ยิ่งส�ำหรับเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้ว ป้ายบอกทางก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องมี ความชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด ทางบริษัทครีเอทีฟจากนิวยอร์ก ‘Breakfast NY’ ก็ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญนี้ จึงเกิดไอเดียสุดล�ำ้ ทีม่ ชี อื่ ว่า ‘Points’ ซึง่ ก็คอื ป้ายบอกทางอัจฉริยะ ทีส่ ามารถบอกได้หลากหลาย ทิศทางในป้ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น โปรโมชั่น ร้านอาหาร สถานีรถไฟฟ้าทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง ร้านขายของช�ำ สวนสาธารณะ พิพธิ ภัณฑ์ ยังลงลึกไปถึงรายละเอียดของงานเทศกาล หรือคอนเสิรต์ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในช่วงเวลานั้นด้วย โดยป้ายจะประกอบไปด้วยแขนเล็กๆ 3 แขน บอกข้อมูลเป็นข้อความบนหน้า จอแสดงผลแบบดิจติ อลทีต่ ดิ หลอด LED กว่า 16,000 อัน ซึง่ ข้อมูลต่างๆ จะถูกค้นมาจากแหล่งข้อมูล ออนไลน์ เช่น Foursquare, Twitter, Transportation APIs, RSS feeds ฯลฯ อีกทัง้ ตัวป้ายยังสามารถ หมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา หมดปัญหาเรือ่ งของทิศทางและองศาทีค่ ลุมเครือ นับเป็นป้ายบอก ทางในฝันทีน่ กั ท่องเทีย่ วหลายคนต่างคลิกไลค์ให้

ภาพ : www.upcycling.gr

ภาพ : www.archivitamins.com

The Coca Cola bow plastic bottle pavilion

Barrel

เก็บตกไอเดียสุดเท่ในการสร้างคุณค่าให้กบั สิง่ ของเหลือใช้ อย่างถังน�ำ้ มันเก่าๆ น�ำมาแปลงโฉมให้กลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์ สุดฮิพ แบบไม่เหมือนใคร ด้วยการใส่ดไี ซน์ลงไป พร้อมเติม ไอเดีย และแต่งแต้มสีสันให้ดูสดใส โดยแนวคิดสุดเจ๋งนี้ เป็นของ Scoopa ผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์รไี ซเคิล ทีไ่ ด้ลงมือสร้าง เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ จากวัสดุรไี ซเคิลออกมาได้อย่างเก๋ไก๋และ มีเอกลักษณ์นา่ สนใจ อย่างนีส้ ถิ งึ จะเป็นเฟอร์นเิ จอร์แห่งยุค ทีน่ อกจากจะช่วยลดขยะให้กบั สิง่ แวดล้อมแล้ว ยังดูมคี ณ ุ ค่า น่าสะสม เหมาะส�ำหรับคนทีม่ สี ไตล์อย่างเราเป็นทีส่ ดุ

ยุบบีทีเอส ตากสิน!!

ในอนาคตอันใกล้ เราอาจจะไม่มีสถานีรถไฟฟ้าตากสิน แต่จะมีพื้นที่สีเขียวริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ทีส่ วยทีส่ ดุ ของกรุงเทพฯ แทน พร้อมทัง้ ทางเลือ่ นอัตโนมัตจิ ากสถานีสะพานตากสิน ไปยังสถานี สุรศักดิ์ ในรูปแบบทีค่ งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของถนนสาทร ในระยะทาง 710 เมตร เพือ่ อ�ำนวย ความสะดวกให้กบั ประชาชนทดแทนการยกเลิกสถานีรถไฟฟ้าตากสิน อีกทัง้ ยังมีจดุ รับนักท่องเทีย่ ว ของโรงแรมและสถานประกอบการอืน่ ๆ รวมถึงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย นอกจากนีใ้ นส่วนของ พืน้ ทีใ่ ต้เส้นทางรถไฟฟ้าจะกลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ สี วนสาธารณะส�ำหรับประชาชน สวนสาธารณะ ขนาดเล็กส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง สถานีจกั รยานปันปัน่ ฯลฯ ซึง่ ความสวยงามดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของ โครงการปรับปรุงพืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าตากสิน หากแล้วเสร็จเมือ่ ไหร่ รับรองว่าพืน้ ที่ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาแห่งนีจ้ ะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ทีส่ วยทีส่ ดุ เลยทีเดียว

24 7 - 05


C A LE N DAR Text : รุง่ วิสาข์

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Today

11-15 JUL 2013

-4 AUG 2013

Barcelona : Found in Translation อัตตาแกลเลอรี่, เจริญกรุง 36 ลองเปิดมุมมองใหม่ๆ จากนิทรรศการเครื่องประดับศิลป์ ร่วมสมัยจากประเทศสเปน นิทรรศการที่ไม่ได้กล่าวถึง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมือง Barcelona แต่เป็นการ น�ำเสนอเรื่องราวของเมืองที่มีสองแง่มุม ระหว่างความเป็นพื้นเมืองกับความเป็นสากล ระหว่างความเป็น ขนบนิยมกับความร่วมสมัย และระหว่างความเป็นเอกเทศกับความเป็นส่วนร่วมในสังคม โดยศิลปิน Ramon Puig Cuyàs, Gemma Draper, Marc MonzÓ, Emiliana Design Studio, Estela Sàez และ Kepa Karmona + Marie Pendariès เข้าชมได้ทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 12.00-19.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.attagallery.com

6-7 JUL 2013

Aree Garden 3 Birthday Mini Playground อารีย์ การ์เด้น ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 อารีย์ การ์เด้น แหล่งแฮงเอาท์ ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของ สวนสีเขียวในชุมชนซอยอารีย์ จัด งานฉลองวันเกิดครบรอบ 3 ปี ที่เปิดให้บริการ พร้อมร่วมฉลอง การก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 โดยภายใน งาน ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับ เครื่องเล่นและเกมหรรษา พร้อม ลุ้นรับของรางวัล อีกทั้งเพลิด เพลินไปกับหลากเมนูอาหาร และ ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด รวมถึง ร่วมท�ำบุญกับองค์กรสร้างสรรค์ สังคมมากมาย อาทิ มูลนิธิบ้านอารีย์, ๑4๑ Social Enterprise และ The Rainbow Room เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. rd

Exhibition Update

13 JUL 2013

Lightning in a Bottle at Lake Skinner County Park in Temecula, CA เป็นเทศกาลประจ�ำปีที่น่าสนใจมาก คล้ายกับ เป็นการรวมตัวของผู้คนที่หลงใหลในศิลปะ ดนตรี และการแสดง โดยในปีนี้มีศิลปินคู่หูดูโอ้แนว อิเล็กโทรป๊อปอย่าง Purity Ring เข้ามาอยู่ในลิสต์ด้วย ตามด้วย Nicolas Jaar, Rusko, Tycho และศิลปินที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงโซนที่เปิดเวทีเชิญเหล่านักพูดเชิง จิตวิญญาณ มาให้แนวคิดใหม่ๆ ในการด�ำรงชีวิต และกิจกรรมเวิร์คช็อปที่น่าสนใจต่างๆ ขอแนะน�ำว่าให้เข้าไปดูภาพบรรยากาศงานในเว็บไซต์ แล้วคุณจะรู้ว่างานนี้น่าไปขนาด ไหน ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก lightninginabottle.org

Manchester United vs Singha All Star BANGKOK สนามราชมังคลากีฬาสถาน จากการสนับสนุนเซ็นสัญญาเป็น โกลบอล พาร์ทเนอร์ กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มานาน 3 ปี พร้อมทั้งเซ็นสัญญาต่อเนื่อง ไปจนถึงปี 2016 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด จึงดึงสโมสร แมนฯ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ฉลอง 80 ปี บุญรอดบริวเวอรี่ ในปี 2013 นี้ ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์ ออลสตาร์ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อตอบแทนสังคมและแฟนฟุตบอลใน ประเทศไทย ทั้งนี้นักเตะทั้งหมดจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 11 ก.ค. จากนั้นจะท�ำการ ฝึกซ้อมและท�ำกิจกรรม กับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในวันที่ 12 ก.ค. และ พร้อมลงเตะกับทีมสิงห์ ออลสตาร์ ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ จ�ำหน่ายบัตรที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

24 AUG 2013

Sonic Bang Impact Muang Thong Thani ถ้าดนตรีคือชีวิตของคุณ นี่คือค�ำตอบ! Sonic Bang : The Ultimate International Music Festival Experience เทศกาลดนตรีนานาชาติ ที่จัดเต็มไปด้วย 30 ศิลปิน บน 6 เวที ใน 1 วัน! กับรายชือ่ ศิลปินระดับโลก อาทิ Jason Mraz, Pet Shop Boys และ Pitbull ผนึกก�ำลังกับซูเปอร์ สตาร์ของเอเชียอย่าง Scandal และ Kyary Pamyu Pamyu จากญี่ปุ่น Epik High จากเกาหลีใต้ Love Me Butch จากมาเลเซีย และศิลปิน ไทยระดับแนวหน้าอย่าง Slot Machine, Flure, โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ และ Buddha Bless เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมสุดฮิตมากมายในบรรยากาศ เย็นสบาย เที่ยงวันยันเที่ยงคืน! จ�ำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

(1) Blue Lips (2) Flower&Cast Lot (3) Reflection–Pearl (4) Sweet Dreams

Text : Ti-na / Photo : กฤตพล

BEAUTY

นิทรรศการภาพสีน�้ำมันบนผืนผ้าใบ โดย สุริวัลย์ สุธรรม ศิลปินสาวจาก รั้วศิลปากร ในวัย 27 ปี ก�ำลังบอกเล่ามุมมองที่เธอมีต่อนิยามความงาม ในกระแสสังคมปัจจุบัน ผ่านตัวละครของหญิงสาวที่ประโคมโหมแต่ง ด้วยเครื่องส�ำอางและเครื่องประดับดูดีมีราคา ทั้งสร้อยมุก พร้อมเครื่อง เพชรแวววาว ไปจนถึงริมฝีปากที่แต่งแต้มด้วยลิปสติกสีสันฉูดฉาดตา และขนตาปลอมที่เรียงสวยเป็นแพยาว สีหน้าของหญิงสาวแต่ละคน บ่งบอกได้ถึงอารมณ์ที่หลงใหลในความงามบนเรือนร่างของพวกเธอ ทว่าเมือ่ พิจารณาให้ดี กลับพบว่าเมือ่ ปลดเปลือ้ งวัตถุเหล่านัน้ พวกเธอเอง กลับมีความงามตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ทัง้ โครงหน้า ดวงตา และริมฝีปาก

ที่ได้รูป ไม่มีความจ�ำเป็นใดที่ต้องโหมแต่งเสียจนเกินพอดี จนอาจถูกมองได้ว่าเป็นพวกบ้า วัตถุนิยม แม้การพยายามประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามจะเป็นเรื่องที่มีมาทุกยุคทุกสมัย แต่สงิ่ ทีส่ รุ วิ ลั ย์กำ� ลังบอกกับผูค้ นในสังคมปัจจุบนั ก็คอื ความมากเกินไปจนกลายเป็นความ ไม่พอดี ได้บดบังความงามอันแท้จริงเสียหมดสิ้น ภาพบางภาพนอกจากเครื่องประทินโฉม ต่างๆ เธอจึงเลือกที่จะเสริมเติมแต่งหญิงสาวเหล่านั้นด้วยดอกไม้ คล้ายกับต้องการสะกิด ให้นกึ ถึงความงามตามธรรมชาติ บางทีหญิงสาวกับดอกไม้กด็ นู า่ จะเพียงพอแล้ว และจริงอยูท่ ี่ ผู้หญิงกับความงามนั้นเป็นของคู่กัน นิทรรศการ BEAUTY โดย สุริวัลย์ สุธรรม จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม 2556 ที่ DOB Hualamphong Gallery (ถนน พระราม 4) อังคาร–เสาร์ เวลา 10.30–19.00 น. อาทิตย์ 10.30 –17.30 น. หยุดวันจันทร์ โทร. 0 2422 2092, 08 6890 2762 www.ardelgallery.com

06 - 24 7


N E W S C A F E’

ภาพ : www.ap.org

Text : Kranda Nhamun

แห่ชม Super Moon จากทัว่ โลก

ฉากบู๊ในภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง หนึ่งในนั้นคือเรื่องของความวินาศสันตะโร ซึ่งมีการคาดการณ์ความเสียหายโดย Watson Technical Consulting ค�ำนวณว่า ถ้าซูเปอร์แมนบู๊กับ นายพลซ็อด ในย่านแมนฮัตตันจริงๆ จะมีความรุนแรงเท่ากับการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่นางาซากิเลยทีเดียว ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นสูงถึง 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 21 ล้านล้านบาท!! อีกทั้งยังมี คนโดนลูกหลงเสียชีวิต 1.2 แสนคน สูญหาย 2.5 แสนคน และบาดเจ็บ 1 ล้านคน ขณะที่ความเสียหายในมหานครนิวยอร์ก จาก The Avenger เทียบไม่ติด เพราะมีมูลค่าความเสียหาย ที่ 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 4,800,000 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับเหตุการณ์จริงอย่าง 9/11 ยิ่งเทียบกันไม่ได้ เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นมีความเสียหายอยู่ที่ 83,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,500,000 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บกวาด และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก มนุษย์ต่างดาวสองตัวสู้กันอีก งานนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลอเมริกาอ่วมทีเดียว แต่โชคดีที่มันเป็นแค่หนัง

ภาพ : www.designntrend.com และ usa.chinadaily.com.cn

อินจัด! สือ่ นอกวิเคราะห์ ค่าเสียหายแมนฮัตตันโดยซูเปอร์แมน

เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า Super Moon ขึ้นอีกครั้งเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ มองเห็นได้จากหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศ ไทย ปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 2 ปี ก่อน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2011 ซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘ซูเปอร์มูน’ แต่ไม่นิยมเรียกใน ทางดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนครั้งนี้ท�ำให้เรา สามารถเห็นดวงจันทร์ได้ในขนาดใหญ่กว่าปกติถึง 14% และส่องแสงสว่างกว่าเดิม 30% แตกต่างจากปรากฏการณ์ พระจันทร์เต็มดวงในปีที่ผ่านๆ มา จากข้อมูลขององค์การ นาซ่า ระบุว่าปีนี้พระจันทร์อยู่ห่างจากโลกราวๆ 350,000400,000 กม.เท่านั้น ซึ่งแต่ละพื้นที่จะสามารถเห็นดวง จันทร์ในขนาดที่แตกต่างกัน ตามโซเชียล เน็ตเวิร์ค และ สื่อต่างๆ ทั่วโลก ต่างก็ลงภาพซูเปอร์มูนอวดความสวยงาม และยิง่ ใหญ่กนั มากมาย แต่สำ� หรับคนไทยอดดู เพราะฝนตก และฟ้าปิด หากใครที่พลาด ติดตามชมปรากฏการณ์นี้ ได้อีกในวันที่ 18 สิงหาคม ปีหน้า

จีนเปิดชัน้ เรียนในห้วงอวกาศครัง้ แรก

ภาพ : www.innnews.co.th

แบดมินตันไทยรุง่ เมย์-รัชนก รัง้ ที่ 3 โลก แมน-บุญศักดิ์ รัง้ ที่ 4 โลก

10 - 24 7

นักหวดลูกขนไก่ชาวไทยสองคนสร้างสถิตติ ดิ ท็อปไฟว์ของโลก โดยคนแรก น้องเมย์–รัชนก อินทนนท์ อันดับโลกทะยานพุ่งพรวดไปอยู่อันดับที่ 3 หลังจากเมื่อสองเดือนก่อน เธอเพิ่งจะได้อันดับที่ 5 มาครองไปได้ไม่นาน ขณะที่นักแบดมินตันหญิงไทยอีก 4 คน ได้แก่ พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข, ณิชชาอร จินดาพล, บุศนันท์ อึ้งบ�ำรุงพันธ์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ก็ติด อันดับโลกท็อป 20 ขณะทีน่ กั แบดมินตันชาย ซูเปอร์แมน-บุญศักดิ์ พลสนะ อันดับโลกขยับมาอยูท่ ี่ 4 ส่วนประเภทชายคู่ มณีพงษ์ จงจิตร กับ นิพฐิ พนธ์ พวงพั่วเพชร อันดับทะยานมาถึงที่ 28 ของโลกจากเดิมอยู่ที่อันดับ 33

นักบินอวกาศหญิงชาวจีน หวัง หยาผิง รับบทเป็นคุณครูสอนนักเรียนระดับชั้นประถมฯ และ มัธยมฯ กว่า 330 คนในกรุงปักกิ่ง โดยเป็นการสอนที่ส่งตรงจากสถานีอวกาศเทียนกง 1 ผ่านโปรแกรมวิดีโอคอล ซึ่งเธอใช้เวลาในการตอบค�ำถามฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ ถึง 51 นาที โดยเน้นสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง สาธิตการเล่น ลูกข่างบนอวกาศ และการทดลองสร้างลูกบอลน�้ำบนอวกาศ ส่วนค�ำถามที่เด็กๆ ถามก็ น่าสนใจ อาทิ ถ้านักบินอวกาศป่วยจะรักษาอย่างไร หรือถ้าตีกอล์ฟบนอวกาศผลจะเป็น อย่างไร โดยการสอนหนังสือเด็กๆ จากสถานีอวกาศมายังบนพื้นโลกนับเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของจีน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ตื่นตัวในเรื่องของความส�ำเร็จ ด้านอวกาศของจีน หลังจากเมื่อปี 2546 จีนได้เริ่มส่งยานพร้อมนักบินอวกาศเป็นครั้งแรก และปี 2554 ก็ได้ส่งสถานีอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกในระยะห่างจากโลก 300 กิโลเมตร


ภาพ : www.thetimes.co.uk , www.lemonde.fr และ entertainment.inquirer.net

ภาพ : gizmologia.com และ interferencia.fm

เผยโฉมจักรยานไฟฟ้าบินได้ คันแรกของโลก เปิดตัวจักรยานไฟฟ้าบินได้คนั แรกของโลกทีส่ าธารณรัฐเช็ก โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบจากสามบริษทั เอกชน โดยหลักการท�ำงานของรถจักรยานไฟฟ้าบินได้นี้ ใช้ใบพัดทัง้ หมด 6 ใบ ติดอยูร่ อบคัน เพือ่ รักษาสมดุลการ ทรงตัว ในตอนแรก หนึง่ ในผูร้ ว่ มโปรเจกต์นบี้ อกว่า เดิมทีมนั จะเป็นเพียงแค่จกั รยานไฟฟ้าธรรมดา แต่ตอ่ มาได้ไอเดียว่า เราควรจะท�ำอะไรทีม่ นั ล�ำ้ กว่านัน้ จะแจ่มกว่า ซึง่ จักรยานบินได้ คันนี้ พวกเขาใช้เวลาทัง้ สิน้ 1 ปีครึง่ กับงบประมาณอีก 2.4 ล้านบาทในการพัฒนาขึน้ มา แถมยังเหน็บนาซ่าว่า หากนาซ่า ผลิตเองต้องใช้งบมากกว่านีส้ บิ เท่าแน่ๆ แม้การทดสอบจะ ท�ำได้แค่ลอยอยูบ่ นอากาศเพียง 5 นาที เนือ่ งจากติดปัญหา ด้านแบตเตอรี่ แต่พวกเขาก็จะหาทางพัฒนามันต่อไป

หนุม่ ปาเลสไตน์ผงาดแชมป์ ‘อาหรับไอดอล’

วิศวกรหนุ่มชาวปาเลสไตน์ แห่งฉนวนกาซ่า ‘โมฮัมหมัด อัสซาฟ’ วัย 23 ปี สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ ประเทศเขา โดยการคว้าแชมป์ ‘อาหรับไอดอล’ ที่จัดขึ้นในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ท่ามกลางการ ติดตามของคนอีกหลายล้านคน โดยรายการ อาหรับไอดอล เป็นรายการร้องเพลง ซึ่ง อัสซาฟ สามารถ ชนะการประกวด และมีชัยเหนือคู่แข่ง 27 คนได้ส�ำเร็จ ก่อนที่เขาจะชูธงชาติปาเลสไตน์เพื่อแสดงความ ยินดี ขณะเดียวกันผู้คนในประเทศที่เชียร์เขาต่างก็ออกมาแสดงความยินดีทั้งชายและหญิง ขณะที่บาง คนก็ร้องไห้ และบอกว่า อัสซาฟ ท�ำให้ชาวปาเลสไตน์ มีความสุข การเดินทางของแชมป์อาหรับไอดอลคนนี้ ค่อนข้างทรหดมาก เขาต้องขอร้องรัฐบาลเพื่อเดินทาง ออกไปแข่งขัน และยังต้องติดสินบนเจ้าหน้าทีช่ าวอียปิ ต์ ให้เขาข้ามประเทศไปเลบานอนด้วย ขณะเดียวกัน ผู้สมัครคนอื่นๆ ของปาเลสไตน์ก็แสดงสปิริตด้วยการ ถอนตัวในรอบคัดเลือกเพื่อเปิดทางให้อัสซาฟ เพราะ เขาร้องเพลงได้ดีกว่า

“Money won’t create success, the freedom to make it will” (เงินไม่สามารถสร้างความส�ำเร็จได้ แต่เสรีภาพท�ำได้)

เจโล ประทับชือ่ บนตราดาวฮอลลีวดู้ เฟอร์ โลเปซ’ หรือ ‘เจโล’ นักร้องและนักแสดงหญิง ดวงที่ 2,500 ‘เจนนิ ระดับท็อปจากฮอลลีวู้ด ได้รับเกียรติให้จารึกชื่อบนดาวดวงที่

2,500 ของ Hollywood Walk of Farm โดยนักแสดงวัย 43 ปี เดินทางมาพร้อมกับ ‘พิทบูล’ แร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดัง และไนเจล ลิธโก โปรดิวเซอร์รายการ ‘อเมริกัน ไอดอล’ ที่เจโลเคยร่วม เป็นกรรมการด้วย เจน ฟอนดา นักแสดงหญิงระดับต�ำนาน และ เกรกอรี นาวา ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง ‘เซเลนา’ ที่เธอ น�ำแสดง และเป็นผลงานที่ท�ำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง เมื่อปี 2540 เธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า 27 ปี ซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอเล่นคือ My Little Girl แต่แจ้งเกิด อย่างเต็มตัวจากหนังเรือ่ ง เซเลน่า ทีท่ ำ� ให้เธอเป็นดาราเชือ้ สาย ละตินอเมริกา ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ณ เวลานั้น ขณะเดียวกัน เธอก็เปิดตัวในฐานะนักร้องเมื่อปี 2542 กับ อัลบั้ม On The 6 และได้รับความนิยมพุ่งพรวดอีกเช่นกัน ไม่เพียงแต่ในฐานะนักร้อง แต่เธอเป็นทั้งต้นแบบของการ แสดงบนเวที และแฟชั่นนิสต้าที่จัดจ้านน่าสนใจไม่เบา

ภาพ : www.ap.org

ภาพ : www.washingtonpost.com www.upi.com และ ibnlive.in.com

- Nelson Mandela, former president of South Africa -

UNESCO ขึน้ ทะเบียนมรดกโลก แห่งที่ 2 ให้เกาหลีเหนือ

ยูเนสโก้ ประกาศขึน้ ทะเบียนสถานทีส่ ำ� คัญทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ทัง้ สิน้ 19 แห่งทัว่ โลกในทีป่ ระชุมมรดก โลกประจ�ำปี ทีก่ รุงพนมเปญของกัมพูชา โดยไฮไลท์ คือ การขึน้ ทะเบียนกลุม่ โบราณสถานทีเ่ มืองแคซองของ เกาหลีเหนือ ซึง่ ประกอบด้วย ก�ำแพงของป้อมโบราณ โดยเฉพาะตรงประตูใหญ่ ซากก�ำแพง รูปปัน้ อาคาร รวมถึงซากพระราชวังมันโวลแด และโรงเรียนประถม อายุกว่า 1,000 ปี กับซากโบราณสถานอีก 12 แห่ง โดย ทัง้ หมดได้รอดพ้นจากการโจมตีเมือง ซึง่ เคยเป็นเมือง หลวงเก่าของราชอาณาจักรเกาหลีในระหว่างปี ค.ศ. 918-1392 โดยป้อมแกซองเป็นโบราณสถานแห่งที่ 2 ของ เกาหลีเหนือ ทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน ซึง่ ก่อนหน้านีส้ สุ าน โบราณของอาณาจักรโคกูรยิ อ ได้ถกู จดทะเบียนขึน้ เป็น มรดกโลกแห่งแรกของเกาหลีเหนือเมือ่ ปี 2004 ขณะเดียวกันที่ประชุมมรดกโลกยังประกาศ ขึ้นทะเบียนให้ภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่น เป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรม แทนที่จะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดย ให้เหตุผลว่า ภูเขาไฟฟูจิ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน และกวี เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงเป็นสถานที่จาริก แสวงบุญของประชาชน

24 7 - 11


GADGETS Text : iD11

เหล่าปาร์ตี้ แอนนิมอล ห้ามพลาด กับ 5 Gadgets สุดคูล ทีจ่ ะมาช่วยเพิม่ สีสนั และความสนุกให้กบั ปาร์ตขี้ องคุณอย่างมีสไตล์ Psychic Glasses

Floome, Pocket Breathalyzer

คอดริงค์ทงั้ หลายมีเฮ เพราะต่อไปคงหมดห่วงไปกับปัญหาเมาแล้วขับ เจอด่านตรวจจับ แอลกอฮอล์ ด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลี 2045Tech ท�ำให้มตี วั ช่วยสุดเจ๋งส�ำหรับตรวจเช็ก ระดับแอลกอฮอล์ออกมาภายใต้ชอื่ Floome โดยสามารถใช้กบั สมาร์ทโฟนทัง้ แอนดรอยด์ และ iOS เพียงเสียบเจ้า Floome ทีแ่ จ็คต่อหูฟงั จากนัน้ จะปรากฏ App ของ Floome ขึน้ ซึง่ จะท�ำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณ (BAC) ในระดับเดียวกันกับที่ กฎหมายยอมรับ (คลาดเคลือ่ นไม่เกิน 10%) ถ้าระบบตรวจพบว่าคุณมีระดับแอลกอฮอล์ เกินกว่าระดับทีก่ ำ� หนดไว้ จะมีออพชัน่ โทร.เรียกแท็กซีใ่ ห้มารับในทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ขอ้ มูลและกราฟของระดับแอลกอฮอล์ทไี่ ด้กบั เพือ่ นๆ สนนราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 2,070 บาท ส�ำหรับสีดำ� ธรรมดา แต่หากต้องการสีสนั และ ของตกแต่งเพิม่ เติม ราคาก็จะสูงขึน้ ตามล�ำดับ ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.gizmag.com

Lumiware Color Changing Coasters

ไอเดียสนุกๆ ส�ำหรับนักดื่มจากฝีมือดีไซเนอร์ขี้เล่น Damjan Stankovic ที่ได้ครีเอต Cipher แก้วสุดไฮเทคออกมาเอาใจผู้ที่รัก การสังสรรค์ ซึ่งแก้วพิเศษนี้จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า เครื่องดื่มที่คุณริน ลงไปในแก้วนั้นคือ น�้ำส้ม นมสด กาแฟ หรือว่าน�้ำอัดลม การท�ำงาน ของแก้วนี้จะดีมากเมื่ออยู่ในที่มีแสงน้อยๆ ทันทีที่คุณรินเครื่องดื่มลง ไป จะสังเกตเห็นว่า รูปร่างของสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่รอบๆ แก้วนั้นได้ มีการเรียงตัวกัน โดยจับคู่สี และความโปร่งแสง ให้แมตช์กับสีของ ประเภทของเครื่องดื่ม นั้นๆ เช่น สีขาวกับนมสด สีน�้ำตาลกับโค้ก และสี เหลือง กับน�้ำส้ม จากนั้น จะปรากฏชื่อของเครื่องดื่ม ออกมา เจ๋งไปเลยใช่มั้ยล่ะ หากใครต้องการเป็น เจ้าของ คลิกไปที่ www. yankodesign.com

อีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มสีสันส�ำหรับปาร์ตี้ใน ค�่ำคืนนี้ของคุณ กับจานรองแก้วจาก Philips ที่มีชื่อว่า Lumiware Color Changing Coasters ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ของมันที่สามารถเปล่งสีสันสดใส สร้าง ความสนุกให้กับทุกครั้งที่ดื่ม แถมยัง ปลอดภัยอีกด้วย เพราะใช้เทคโนโลยี แบบไร้สาย มาพร้อมที่ชาร์จแบบ Induction สามารถชาร์จได้ทันทีโดย ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้ยุ่งยาก อีกทั้งยัง ใช้หลอดไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ เพียงแค่เอียงหรือเขย่าเล็กน้อย นอกจากนี้ พื้นผิวยังถูกเคลือบด้วย สารซึง่ ทนต่อการขีดข่วน สามารถกันน�ำ้ และ ทนแดด ทนฝนได้ดี ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,850 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.fancy.com

3-Mode Flashing LED Shaker Light Mug & Cup Buddy Cup

เปิดตัว Gadget สุดคูล ส�ำหรับคอปาร์ตี้อย่าง ‘Buddy Cup’ ซึ่ง ไม่เพียงคุณจะได้รู้จักกันจากการชนแก้วเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็น เพือ่ นกันได้บนโซเชียล มีเดีย สุดฮอต Facebook ได้ทนั ที ด้วยจุดเด่น ของแก้วใบนี้ คือการฝังชิพอยู่ภายใน ซึ่งชิพจะมีข้อมูล Facebook ของคุณอยู่ ในช่วงนาทีที่แก้วสัมผัสกัน ชิพของทั้งสองแก้วจะเชื่อมต่อ กันโดยอัตโนมัติ โดยจะมีไฟ LED สีแดงกะพริบขึ้น เพื่อแจ้งเตือนว่า คุณทั้งสองคนได้เป็นเพื่อนกันทาง Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าปาร์ตี้ในวันนั้นจะจบลง แต่คุณทั้งสองจะยังสามารถเป็นเพื่อน กันอยู่ผ่านทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค Facebook ซึ่งไอเดียเก๋ๆ แบบนี้ เป็นของ Budweiser ท�ำขึ้นเพื่อขยายแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ นักดริงค์มากขึ้นนั่นเอง

Text : สตีฟ จ็อบส์ บรรจบ

APPS ALERT!

SMSAlarm

12 - 24 7

หลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาเอามือถือวางไว้ ไหนก็ไม่รู้ จ�ำไม่ได้ เสียเวลาหา พานหงุดหงิดไป เปล่าๆ หากคุณเป็นคนที่ใช้ Android แนะน�ำให้ โหลด SMSAlarm แอพฯ จะส่งเสียงช่วยตามหา มือถือที่หายไป หรือหาไม่เจอในยามที่เราปิดเสียง หรือเปิดสั่นที่ตัวเครื่องก็ไม่ใช่ปัญหา วิธีใช้คือ ใช้มือถือ Android อีกเครื่องส่งข้อความไปยัง มือถือเครื่องที่เราก�ำลังหา (ซึ่งเราต้องตั้งค่า ไว้ก่อน) เมื่อระบบได้ท�ำการส่งข้อความ มือถือ ของเราจะส่งเสียงเตือนและสั่น ซึ่งตั้งได้สูงสุด 2 นาที

เปลี่ยนความจ�ำเจกับปาร์ตี้แบบเดิมๆ ด้วยโปรดักต์ สุดชิคอย่าง 3-Mode Flashing LED Shaker Light Mug & Cup ที่สามารถสร้างสีสันให้กับบรรยากาศ ปาร์ตี้ของคุณเต็มไปด้วยความสนุกแบบไร้ขีดจ�ำกัด ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มซึ่งอยู่ใต้แก้ว มันจะเปล่งแสง ออกมา 3 โหมดราวกับต้องเวทมนตร์ ส�ำหรับโหมด แรก เริ่มต้นที่ไฟกะพริบ จากนั้นระยะเวลาในการ กะพริบจะช้าลงๆ จนในที่สุดจบลงด้วยโหมดสุดท้าย นั่นคือไฟจะเปิดแช่อยู่ตลอดเวลา เหมาะส�ำหรับงานสังสรรค์ทุก รูปแบบ โดยเฉพาะปาร์ตี้ลุค คูลๆ ของคุณกับก๊วนเพื่อนซี้ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.a724.com

iOS7 iPhone Theme Go Launcher ผู้ใช้ Android บางคน อาจจะแอบชื่นชอบธีมของ iOS7 ซึ่งตอนนี้มีให้โหลดแล้ว โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะใช้คู่กับ Go Launcher รวมไปถึง Launcher ของผู้พัฒนาอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น NOVA, APEX และ SMART ซึ่งหน้าตาของทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนให้เหมือน iOS7 ทุก ประการ ทัง้ ไอคอน และภาพวอลล์เปเปอร์นนั้ นอกจากนี้ วอลล์เปเปอร์ยงั เป็นขนาด Full HD อีกด้วยครับ แอพฯ นี้ ไม่ฟรี ถ้าอยากได้ 48 บาทเท่านั้น!!


MY WORK Text : รุ่งวิสาข์ Photo : พิชญุตม์

ธนวัต มณีนาวา หรือ ‘เป๋’ นักประดิษฐ์หนุม่ อารมณ์ดี ทีม่ ภี มู หิ ลังอันน่าปวดใจในวัยเด็ก (เขาว่าอย่างนัน้ ) จากการ รับของเล่นตกทอดจากพีช่ ายทัง้ หมด 3 รุน่ ท�ำให้ของเล่นทีไ่ ด้รบั มีการเสือ่ มสภาพไปตามการเล่นทีอ่ อกแนวผาดโผน โจนทะยานแบบเด็กผูช้ าย เขาซึง่ เป็นชายสี่ น้องคนสุดท้อง จึงต้องหาทางประดิษฐ์ของเล่นเอาไว้เล่นเอง ครัน้ ก้าวเข้าสูว่ ยั ท�ำงาน ก็ยงั มิวายโชคชะตาน�ำพามาเป็นครีเอทีฟ อีเวนต์ ให้กบั บริษทั โฆษณา ญีป่ นุ่ แห่งหนึง่ ซึง่ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ให้กบั การตลาดแนว Below The Line ทั้งที่ความเป็นจริงเรียนจบประยุกต์ศิลป์ ซึ่งออกแนวเพนต์สีน�้ ำ สีน�้ำมันเสียมากกว่า ทว่าตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีในสายงาน เขาก็ยงั คงรูส้ กึ ปล่อยของได้ไม่เต็มที่ จึงมักระบายออก ด้วยการประดิษฐ์ของใช้ยามจัดปาร์ตกี้ บั เพือ่ น จนหลายคนทึง่ กับของประดิษฐ์ของเขา และ สนับสนุนให้เปิดเพจโชว์ของ เสนอชิน้ งานแนว D.I.Y. ในสไตล์ทเี่ ขาให้ชอื่ ว่า TAM:DA (ท�ำดะ) ซึ่งมียอดคลิกไลค์กว่า 20,000 ไลค์ภายในระยะเวลาไม่ถึงปี จนใครหลายคนเรียกเขาว่า ‘เป๋ ท�ำดะ’ ในทุกวันนี้

TAM:DA

ท�ำดะ คือการน�ำเอาสิง่ รอบตัวมาผ่านมุมมองหลายๆ มุมมอง เพือ่ เปลีย่ นหน้าทีจ่ ากเดิมที่ มันเป็นอยู่ แล้วลงมือเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ได้สงิ่ ใหม่เกิดขึน้ โดยในเพจนีแ้ บ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทีเ่ รียกว่า Tam Show (ท�ำโชว์) คล้ายกับเป็นห้องทดลองเอาไว้โชว์ของและวิธกี าร ประดิษฐ์ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจ ส่วนทีส่ องเรียกว่า Tam Khai (ท�ำขาย) เป็นส่วน ที่พัฒนามาจากท�ำโชว์ ชิ้นไหนที่เห็นว่าสามารถขายได้จริงก็จะน�ำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อน�ำเข้าสู่ตลาด ซึ่งช่วงแรกยอมรับเลยว่ากลัวคนก๊อปปี้ไปขาย แต่พอคิดถึงค�ำพูดของ นักออกแบบคนหนึง่ ทีบ่ อกว่า สิง่ ดีๆ ทีเ่ ราคิดได้ควรเผยแพร่ออกไปเพือ่ ให้เป็นประโยชน์ ต่อผูอ้ นื่ บ้าง เลยท�ำไปแบบไม่กงั วลแล้ว (หัวเราะ) กลับกลายเป็นว่าผมมีความสุขเสียอีกทีไ่ ด้ท�ำ

ท�ำดะ ธรรมดา และอารมณ์ดี

หลายคนถามถึงทีม่ าของชือ่ ถ้าอ่านแบบภาษาไทย ท�ำดะ ก็คอื การท�ำไปเรือ่ ย แล้วชือ่ ก็คล้าย ภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ ฟังดูฮาๆ ดี และถ้าอ่านแบบตัวสะกดภาษาอังกฤษ แล้วเติมโคลอนตรงกลาง (TAM:DA) จะอ่านได้วา่ ธรรมดา ซึง่ หมายถึงการเอาของธรรมดาๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ รวมถึงถ้ามองโคลอนซึง่ ติดกับตัว D (:D) ก็ทำ� ให้ความหมายดีขนึ้ ด้วย เพราะมันหมายถึง รอยยิม้ และอารมณ์ดี

มองมุมกลับ ปรับมุมมอง

การท�ำงานในบริษทั โฆษณาฝึกให้ผมเป็นคนคิดตลอดเวลา แต่แนวความคิดในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มกั เป็นการคิดจากปัญหา หรือจากประโยชน์ใช้สอย แต่สำ� หรับท�ำดะ ผมใช้วธิ คี ดิ ที่สวนทาง หรือปรับมุมมอง คือมองจากตัววัสดุก่อน แล้วค่อยจินตนาการต่อว่าวัสดุที่มี รูปร่างหรือฟังก์ชนั แบบนีจ้ ะสามารถเปลีย่ นเป็นอะไรได้บา้ ง ยกตัวอย่างเช่น พัดลมตะแกรงปิง้ เกิดจากการไปเห็นตะแกรงปิง้ ในครัว แล้วนึกถึงบอดีข้ องพัดลมขึน้ มา ส่วนทีเ่ ป็นทีจ่ บั เลยดัดงอ ให้กลายเป็นขาตัง้ เพียงแค่พลิกมุมมองเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำ� ให้ได้ไอเดียหรือชิน้ งานใหม่ๆ ครับ

14 - 24 7

โลกภายนอก

ไอเดียไม่ได้เกิดจากการใช้ดินสอนั่งสเกตช์บนกระดาษ เพียงอย่างเดียว มันต้องออกไปสัมผัสโลกภายนอก ถึงจะได้เห็น วัสดุใหม่ๆ แปลกตา เพราะอย่างที่บอกว่ามุมมองของผม เป็นการมองย้อนจากตัววัสดุ ไม่ได้ถกู จ�ำกัดกรอบด้วยเงือ่ นไข มาก่อน ไอเดียใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นได้มากมาย อย่าง โคมไฟ แมงกะพรุน ก็เกิดจากการไปเดินตลาดคลองถม แล้วเห็น แม่ค้าเขาเอาหนังยางมัดไม้แขวนเสื้อหัวท้ายขายเป็นโหลๆ พอจับมันคลี่ก็เกิดฟอร์มสวยคล้ายแมงกะพรุน ก็แค่ไปคิด ต่อว่าจะท�ำอย่างไรให้ฟอร์มสวยๆ แบบนีม้ นั ยึดอยูด่ ว้ ยกันได้

ช่างสังเกตและหมกมุน่

สิ่งส�ำคัญส�ำหรับคนท�ำงานแนวนี้ต้องเป็นคนช่างสังเกต สมมติว่าเจอของอะไรบางอย่าง ต้องหัดสังเกตและมองให้ หลายๆ ด้าน เพราะบางทีมุมมองที่เรามองข้ามไป อาจให้ ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด นอกจากนี้ต้องหมกมุ่นด้วย ผมชอบใช้ค�ำนี้ เพราะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าค�ำว่าชอบ ท� ำ ให้ เ ป็ น คนรู ้ จ ริ ง แล้ ว มั น ก็ จ ะดี ต ่ อ การพั ฒ นาผลงาน เพื่อน�ำไปใช้ได้จริงด้วย

ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี

ส่วนตัวผมชอบ ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี คือตัวผมเองก็ไม่ได้เป็น ศิลปิน หรือนักออกแบบเพียวๆ ในขณะเดียวกันผมก็ชอบ งานช่างด้วย อย่าง ลีโอนาร์โด เขาเองก็มีความสนใจใน หลายๆ ด้าน เป็นทัง้ วิศวกร นักปราชญ์ นักประดิษฐ์ และศิลปิน รวมอยูใ่ นตัวคนๆ เดียว และท�ำได้ดดี ว้ ย ผมเองก็อยากจะมี ความเก่งในหลายๆ ด้านเหมือนเขา

Poodle

ตอนนีข้ อง Tam Khai (ท�ำขาย) ยังมีเพียงชิน้ เดียวอยูค่ รับ เป็น โคมไฟ มีชอื่ ว่า Poodle เกิดจากการไปเห็นลูกบอลทีป่ ระดับอยู่ บนต้นคริสต์มาส แล้วเกิดนึกถึงของเล่นไม้โบราณลูกกลมๆ ที่มียางยืดอยู่ข้างใน ก็เลยลองเอามาปรับใช้ดู ปรากฏว่า

สามารถเปลีย่ นฟอร์มได้ตามต้องการ และเมือ่ พัฒนาเพือ่ ขาย ก็จะต้องมีการพิถีพิถันในการเลือกวัสดุ รวมถึงการค� ำนึง ด้านความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอยด้วย เพราะถ้าหาก ใช้ลูกบอลที่มีพื้นผิววัสดุดั้งเดิม ตรงส่วนที่ใกล้กับขั้วไฟ ก็อาจละลายได้ ดังนั้นทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน ตอนนี้ก็มี วางขายอยู่ที่ TCDC ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และร้าน The Selected ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ รวมถึงขายผ่านเพจ และเว็บไซต์หลักของ TAM:DA ครับ

เริม่ ต้นให้เร็ว

ฝากบอกถึงใครหลายๆ คนทีม่ คี วามฝัน ถ้ารูต้ วั เองว่าชอบอะไร หรืออยากท�ำอะไร ขอให้เริ่มต้นท�ำเลย อย่าปล่อยเวลาให้ ผ่านเลยไป แม้ช่วงแรกจะมีอุปสรรค แต่เชื่อเถอะว่ามันมี ความสุข เพราะความสุขไม่ได้อยูท่ คี่ วามส�ำเร็จ แต่อยูท่ รี่ ะยะทาง ระหว่างนัน้ มากกว่า อย่าง ท�ำดะ ในช่วงหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา แม้จะ เหนือ่ ยเพราะต้องท�ำงานประจ�ำไปด้วย แต่ผมก็มคี วามสุขมาก ทีไ่ ด้ทำ� สิง่ ทีร่ กั ครับ

My Profile

การศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประยุกต์ศลิ ป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา อายุ : 38 ปี อาชีพ : ครีเอทีฟ อีเวนต์ และนักประดิษฐ์ แนว D.I.Y. ติดตามผลงานได้ที่ : www.facebook.com/ TamdaDesign และ www.tam-da.com

After Work

ผมชอบเสพย์งานศิลปะ ไม่ได้ถงึ ขัน้ ว่าต้องไปชมที่ หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ แต่จะชอบดูตามเว็บ หรือ หนังสือดีไซน์ตา่ งๆ เพือ่ ดูวา่ งานดีไซน์ทงั้ ทีเ่ มืองนอก และในเมืองไทยเป็นอย่างไร นอกจากนัน้ ก็จะชอบ มองหาร้าน 20 บาท ร้านขายของช�ำ อย่างแถว คลองถม หรือทีว่ ดั สวนแก้ว เพือ่ หาวัสดุในการหา แรงบันดาลใจใหม่ๆ ครับ


escape Text : Mr. Walker Photo : กาญจนา

ริบลีส์ ดินแดนมหัศจรรย์ พัทยา เป็นดินแดนทีไ่ ม่เคยหลับไหลมาตัง้ แต่ไร แม้วา่ กาลเวลาจะท�ำให้รสชาติของพัทยาเปลีย่ นไป อาจจัดจ้านขึน้ บ้าง แต่กย็ งั คงมีเสน่หข์ องเมืองแห่งการท่องเทีย่ วปกคลุมอยูไ่ ม่สร่างซา

ผมห่างหายจากพัทยาไปนานพอตัว ดังนั้นการกลับไปเยือนเมือง ชายทะเลยอดนิยมอีกระลอก จึงอดไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาข้อมูลจาก เครือข่ายเน็ตเวิร์คอยู่บ้าง เพื่อให้ทริปนี้มีความสนุกครบรส สมกับ การเป็นวันหยุดพักผ่อนที่แสนคุ้มค่า ...เลือ่ นเมาส์ไปเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ผมก็พบค�ำตอบทีน่ า่ ตืน่ ตา เป็น สถานที่มหัศจรรย์ที่ไม่ได้ใหม่ล่าของเมืองพัทยา แต่ก็ค่อนข้างตรงใจ และคุม้ ค่า เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทีร่ กั ความมัน ความบ้าระห�ำ่ และ อยากเรียกอะดรีนาลีนให้กับร่างกายอย่างผมอยู่ไม่น้อย ใช่แล้ว...สถานที่พระเอกของการเยือนเมืองพัทยาในครั้งนี้ คือ ‘Ripley’s World of Entertainment Pattaya Thailand’ มุง่ หน้าสูพ่ ทั ยาด้วยถนนมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) เส้นเดิม ใช้เวลาไม่กี่อึดใจ ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจสังเกตด้วย สายตา ถ้ามองเห็นความเป็นเมือง และรูส้ กึ ได้ถงึ การจราจรทีแ่ น่นขึน้

16 - 24 7

ในสองข้างทาง นั่นก็อาจคาดเดาได้ว่า คุณถูกพัทยาโอบกอดไว้ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นอย่ารอช้า มุ่งตรงไปยังศูนย์การค้า ‘รอยัล การ์ เ ด้ น พลาซ่ า ’ เพื่ อ ไปพบกั บ อาณาจั ก รริ บ ลี ส ์ ที่ นี่ คื อ แหล่ ง แฮงเอาท์แบบ 100% เต็มใบ มีครบถ้วนทุกความสนุก ทั้งสาระและ ความบันเทิง ในช่วงเวลาก่อน 11 โมง แนะน�ำให้รีบขึ้นไปบนดาดฟ้า เพื่อ สัมผัสกับ ‘Sky Rider’ บอลลูนยักษ์บรรจุก๊าซฮีเลียมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย มาไกลจากเมืองน�้ำหอม ซึ่งบอลลูนลูกนี้จะพาคุณ ขึน้ ไปสัมผัสกับเมืองพัทยาในมุมสูงทีย่ ากจะได้สมั ผัส มองเห็นวิวทิวทัศน์ แบบพาโนรามา 360 องศา สามารถบรรจุคนได้ 30 คนต่อเที่ยวบิน โดยจะมีกัปตันผู้มากประสบการณ์เป็นผู้น�ำทางคุณลอยฟ้าขึ้นไป เสร็จจากการขึ้นบอลลูน ก็ลงมาสู่อาณาจักรริบลีส์ ที่ชั้น 2 ของ ศูนย์การค้าฯ ปะทะกับความสนุกแรกใน ‘พิพธิ ภัณฑ์ ริบลีส์ เชือ่ หรือไม่!’ พิพิธภัณฑ์ระดับต�ำนานแลนดิ้งตรงจากเมืองพี่เบิ้ม ภายในคุณจะได้ สั ม ผั ส กั บ ความลี้ ลั บ พิ ส ดารจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก บางสิ่ ง บางอย่ า ง อาจท�ำให้คุณอึ้ง ตะลึง ถึงกับต้องหลุดเสียงกรี๊ดออกมาไม่รู้ตัว หลุดจาก ‘พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่!’ เสร็จแล้วให้ไปต่อที่ ‘ริบลีส์ อินฟินติ ี้ เมซ’ มหัศจรรย์เขาวงกต กับเอฟเฟ็กต์แสงสีทเี่ นรมิต ขึน้ มาอย่างตัง้ ใจ ท้าทายให้คณ ุ หาทางออกกับห้องกระจกทัง้ 16 ห้อง ยิ่งออกมาได้เร็วเท่าไรจะยิ่งรู้สึกฟินมากเท่านั้น และเพื่อไม่ให้ความ สนุกขาดความต่อเนื่อง ‘ริบลีส์ 4D มูฟวิ่ง เธียร์เตอร์’ รอคุณอยู่แล้ว เพื่อส่งมอบภาพยนตร์ในระบบ 4 มิติสู่สายตา พูดเลยว่าเอฟเฟ็กต์ ทะลุจอเกินบรรยาย จากนั้นขอจูงมือคุณไปเยือน ‘ริบลีส์ ฮอนเทด แอดเวนเจอร์’ บ้านผีสิงสุดโด่งดัง จัดฉากให้คุณเข้าไปผจญภัยใน โกดังเก็บศพ พร้อมกับแขกไม่ได้รับเชิญที่จะโผล่ออกมาเซอร์ไพรส์ แบบสยองๆ ชวนระทึกใจจนก้าวสุดท้าย ถ้ารู้สึกว่ายังกรี๊ดไม่สุด

ให้ตรงดิง่ ไปที่ ‘ริบลีส์ สครีม อิน เดอะ ดาร์ก’ คาร์นวิ ลั แห่ง โลกรัตติกาล ยิงสนั่น มันกระจาย ยิ่งกรีดร้อง ยิ่งได้แต้ม ก่อนจะไปลองเล่นเกมตะลุยเลเซอร์ ‘เดอะ วอลท์ เลเซอร์ เมส ชาเลนจ์’ จินตนาการประหนึ่งว่าคุณก�ำลังเล่นหนัง จ�ำพวกแอ็คชัน่ ไซไฟ อย่าง มิชชัน่ อิมพอสซิเบิล, เรสซิเด้นท์ อีวิล, เจมส์ บอนด์ 007 ฯลฯ ความท้าทายคือคุณจะได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด โดยห้ า ม แตะต้องเลเซอร์ นอกจากนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ ทุสโซด์ส พั ท ยา, แว็ ก ซ์ แอนด์ ฟั น และอี ก หลากหลายความ มหัศจรรย์ที่ต้องพิสูจน์ด้วยประสาทสัมผัสของคุณเอง

FYI

Ripley’s World of Entertainment Pattaya Thailand ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 11.00-23.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 3871 0294


เรือ่ ง : นันทขว้าง สิรสุนทร

WE ARE UNITED! WE ARE THE

CHAMPIONS แม้ ไม่ยาวนานแบบ ‘วราดิมีร์ กับ เอสตรากอน’ รอคอย ‘โกโดต์’ ในละครเวที Waiting for Godot หรือไม่สับสน แบบตั ว ละครของ ‘เฮมิ ง เวย์ ’ นั่ ง รอปลาแห่ ง ค� า ถาม อยู่บนเรือในวรรณกรรมของเขา แต่อะไรก็ตามที่เนิ่นนาน ถึง 12 ปีเต็ม การเฝ้าคอยกับช่วงเวลาเท่านี้ นับเป็น ความทรมานอย่างหนึ่ง และตอนนี้ การรอคอยที่ว่านั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ ‘สิงห์’ ท�าในสิ่งที่แฟนแมนยู 16 ล้านคน ในบ้านเรา ใฝ่ฝนั มานาน นัน่ ก็คอื การจัดนัดพิเศษ ฉลอง 80 ปีของ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ�ากัด โดยมี ‘แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด’ ทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดในโลก เดินทาง มาเตะกับ ‘สิงห์ ออล สตาร์’ ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2013 ที่สนามราชมังคลาฯ มี ม ากมายแง่ มุ ม ที่ ส ามารถน� า เสนอได้ ก็ จ ริ ง แต่ไม่กี่วันก่อนที่ ‘ผีแดงแห่งแมนเชสเตอร์’ จะบินมา มี ข ่ า วทั น ที ว ่ า เสื้ อ ขาวแมนยู ชุ ด เยื อ นปี 2013 นั้ น กลายเป็นเสือ้ ขายดีทสี่ ดุ ในเสือ้ เยือน โดยทีก่ อ่ นหน้านัน้ สือ่ อังกฤษก็ลงข่าวคึกคักและครึกครืน้ ว่า เสือ้ สกรีนของ โรบิน ฟาน เพอร์ซี คว้าแชมป์สูงสุดของอังกฤษ โดย ขายได้ถึง 25.4% ของเสื้อทั้งหมด นี่ ยั ง ไม่ นั บ ว่ า ก่ อ นหน้ า นั้ น จอห์ น เดฟลิ น นักเขียนเรื่องเสื้อก็เพิ่งฟันธงว่า เสื้อที่ขายได้เยอะและ เร็วในหนึง่ ฤดูกาลคือ เสือ้ ปี 1999 ทีค่ ว้า 3 แชมป์ชอ็ คโลก เช่นนี้เอง, สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดในการ ต้อนรับแมนยูที่มากับเสื้อตัวใหม่ 2014 ก็คือการมอง วัฒนธรรมเสื้อบอลของแมนยู ซึ่งขายเสื้อได้มากที่สุด ในโลก ซึ่งแน่นอนว่าการจะท�าอะไรแบบนี้ได้ ใยผ้า คงไม่ได้แค่อยู่บนเสื้อแชมป์ แต่คงผ่านการถักทอ วิธคี ดิ และดีไซน์ ตลอดจนการซ่อนนัยแห่งความหมาย เชิงวัฒนธรรมต่างๆ เอาไว้ (ตั้งแต่ Typographic ยัน Gingham Style) และนี่คือ ‘เสื้อทุกรุ่น’ ในยุค ‘เฟอร์กี้ครองเมือง’

คือจ�านวนสกอร์รวม ทั้ง 4 ครั้ง ที่แมนยูมา ทัวร์บ้านเราในปี 1986, 1989, 1997 และ 2001 โดยผลทั้ง 4 ครั้งใน 90 นาที คือ 2-0, 1-1, 2-0, 2-1 จึงเท่ากับ แมนยูชนะน�าอยู่ 7-2 โดย 3 ครั้งแรกเตะที่ สนามศุภฯ และปี 2001 เตะที่ราชมังคลาฯ

ไบรอัน ร็อบสัน

เสื้อฤดูกาล 1986 - 1988

เสื้อฤดูกาล 1988 - 1990

เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : วิฟ แอนเดอร์สัน เหตุผล : เขาคือนักบอลผิวสีคนแรกที่ ‘เฟอร์กี้’ เซ็นสัญญา แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จ

เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : ไบรอัน ร็อบสัน เหตุผล : นอกจากจะเป็นเสื้อแชมป์แรกในยุค ‘เฟอร์กี้’ แล้ว นีค่ อื เสือ้ ที่ ร็อบสัน ใส่ในฐานะกัปตันทีมคนแรกในอังกฤษ ที่ได้ชูถ้วย FA Cup 3 สมัย (1983, 1985, 1990)

ถ้าจะแนะน�าเสื้อแมนยู รุ่นนี้ว่าเป็น แค่ ‘เสือ้ แข่ง’ ในการเป็นผูจ้ ดั การทีม ‘ปีแรก’ ของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั นั้ น มั น อาจจะดู เ รี ย บง่ า ยเกิ น ไป เพราะภายใต้ความเป็นเสื้อ อาดิดาส พยายามจะใส่ความเป็นลวดลายแฟชั่น เข้าไป เพือ่ ปรับตัวเข้าสูย่ คุ 80’s ทีเ่ ป็นช่วงเวลา ของการท�าเสื้อบอล ให้เป็นเสื้อ ‘ใส่เล่น’ ไปด้วยในชีวิต ประจ�าวัน การวางลายพาดเฉียงลงบนตัวเสื้อนั้น จอห์น เดฟลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อบอกว่าเป็นการท�าให้คน ดูเห็นมิติในการเคลื่อนไหวเมื่อนักเตะวิ่งไล่ล่าลูกหนัง สิง่ หนึง่ ทีย่ งั คงยึดถือปฏิบตั สิ า� หรับอาภรณ์ของ ‘ชาวผีแดง’ มาตลอดก็คอื การส่ง Message ลงไปเป็นรูปตัว V อันมาจาก ค�าว่า Victory ซึ่งรุ่นนี้ก็อยู่ที่คอเสื้อรูปตัว V

ความแตกต่ า งประการแรกของเสื้ อ แมนยู รุน่ นี้ ที่นักเล่นเสื้อมองเห็นก็คือ การพยายาม จะใส่ เ ทคนิ ค ใยผ้ า เพื่ อ ท� า ให้ แ ถบสามเส้ น บนไหล่ มีความสว่างมากขึ้น หรือมีประกาย เมื่อถูกแสงแดดในสนาม โดยโครงสร้างของเสื้อ เราจะเห็นว่าความเป็น Tradition ยังอยู่ครบ ทั้งทรง และสไตล์ที่ใช้กันมาในทศวรรษที่ 80 แต่ทีมนักออกแบบ เสื้อรุ่นนี้ของ อาดิดาส มองว่า เสื้อแข่งรุ่นนี้ยังขาดความ ทะมัดทะแมง และลูกเล่นลวดลายที่สะท้อนออกมาจาก เนื้อหา ทว่า เป็นการเพิ่มขลิปสีตรงคอเสื้อให้เด่นชัดขึ้น รวมทั้งใส่เส้นตัดสีขาวระหว่างไหล่-อก เพื่อให้เห็นถึงความ ดุดันมากขึ้น เสื้อรุ่นนี้ได้ฉลองโทรฟี่แรกให้กับเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ด้วยแชมป์ FA Cup 1990


เสื้อฤดูกาล 1994 - 1996 เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : อีริค คันโตน่า Again! เหตุผล : หลังจากโดนแบนยาว เขากลับมาในเดือน ตุลาคม และขับเคลื่อนทุกอย่าง พาแมนยูพลิกแซง นิวคาสเซิล แบบ ‘เข้าวิน ช็อคตาตั้ง’ ในปี 1996

‘ตราสโมสร’ ส�าคัญกว่า ‘ชื่อตัวเอง’ ปรัชญาของ ‘สิงห์คอร์ป + แมนยู’

ทอร์นาโดก�าลังโถมใส่เอเชีย ไม่แพ้ข่าวที่ว่าน�้าก�าลังจะ ท่วมโลก แต่สิ่งที่ ‘เฟอร์กี้’ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เคย บอกไว้ใน Inside United และ France Football ก็คือ สิ่งที่ควรกังวลในวงการฟุตบอล (มากกว่าพายุมรสุม) ก็คอื ‘อ�านาจของนักเตะ’ ทีม่ ากกว่ายุค 80’s และ 90’s เขาเล่าว่า เคยมีผู้จัดการทีมหลายคน มาขอค� า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร จัดการทีม แต่อย่างหนึ่งที่อดีตบอสส์ ผี แ ดงย�้ า เสมอก็ คื อ ต้ อ งท� า ให้ ‘ลู ก ที ม ’ ตระหนั ก อยู ่ เ สมอว่ า สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ‘ไม่ ใ ช่ ตั ว เขา’ ไม่ ใ ช่ ชื่ อ หลั ง เสื้ อ ของเขา แต่ เ ป็ น ชื่อทีม เป็นตราสโมสร ซึ่งจะต้อง มาก่อนทุกสิ่ง วิ ธี คิ ด ของ ‘เฟอร์ กี้ ’ ที่ ว ่ า นี้ ตรงกับปรัชญาของ ‘สิงห์ คอร์เปอเรชั่น’ ที่คุณสันติ ภิรมย์ภักดี บอกกับคณะสื่อมวลชน ในงานเลีย้ งเมือ่ ครัง้ ที่ ‘สิงห์’ พานักข่าวจากไทยทุกแขนง ไปรายงานการเซ็นสัญญา เป็น Global Partner ร่วมกัน ผมจ� า ประโยคหนึ่ ง ในร้ า นอาหารไทย ค�่ า วั น นั้ น ที่ คุ ณ สั น ติ พู ด ได้ ว ่ า ‘เราเคยเผลอคิ ด เหมื อ นกั น ว่ า ไม่มีใครแซงเราได้ แต่พอมันเกิดขึ้น และเราต้องคิดว่า จะท�าอย่างไร อีโก้ความบ้าตัวตนนี่แหละที่เราตัดทิ้ง และ มุ่งเน้นไปที่ทีมเวิร์ค สปิริต และเราก็ ได้ต�าแหน่งแชมป์ กลับมา’ ไม่ต่างอะไรกับ ‘เฟอร์กี้’ ที่เมื่อเขามาคุมแมนยู ในปลายปี 1986 สิ่ ง ที่ เ ขาเขี ย นไว้ ใ นพ็ อ ตเก็ ต บุ ๊ ค Managing My Life ก็คือปัญหาของทีมที่ ไม่ได้แชมป์ มายาวนาน ไม่ใช่ความสามารถ แต่เป็นเพราะนักเตะเอา ตัวเองเป็นหลัก อยากท�าอะไรก็ท�า อยากจะกินเหล้า ก็กิน และ Drinking Culture ก็ท�าให้แมนยูไม่ได้แชมป์ลีก ‘อยู่อย่างนั้น’ สิ่งที่เฟอร์กี้เสี่ยงรื้อโค่นก่อนก็คือ ออกนโยบายให้ ทุ ก คนเห็ น ความส� า คั ญ ของสโมสร ความรู ้ สึ ก ของ แฟนบอลทีต่ ามเชียร์ เขาขายนักเตะทีต่ ดิ เหล้าทิง้ และในเวลา แค่ 3 ปีเศษ แชมป์แรกก็มาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ด ก่อนจะ ไหลบ่ามาไม่หยุดจนถึงปีนี้ ปีนี้ก็คือปีที่สิงห์คอร์ปควงแขนแมนยู ช่วยกัน ยกถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก มาโชว์ ในไทย เพื่อร่วมกัน ตอกย�้าว่า ‘พรสวรรค์อาจท�าให้คุณชนะ แต่ทีมเวิร์ค จะท�าให้คุณเป็นแชมป์’

ถ้ายุค 80’s เป็นช่วงเวลาที่เสื้อบอลก�าลัง ‘จะเปลี่ยน’ ไปสู่ ความเป็นแฟชั่นมากขึ้น (และดีดตัวออกจากกรอบการ ออกแบบเก่าๆ) เราคงต้องบอกว่ายุค 90’s คือ ช่วงเวลาที่ แต่ละทีมได้โชว์แบบเสือ้ และลวดลายของตัวเอง เสือ้ ทีมก่อน หน้านี้ มักจะเป็นเสือ้ ทีห่ ลายคนเรียกกันว่า ‘เสือ้ คอเชือก’ แต่เมือ่ มาถึงเสือ้ รุน่ นี้ ภาษาติดปากของมันคือเสือ้ ลายสนาม เหตุผลที่ Umbro ออกแบบด้ ว ยการน� า ภาพสนามมาทาบสกรี น ลงบนเสื้อ กลายเป็นคอลเลคชั่นนิยมที่คนรุ่นใหม่ชมชอบ และแน่นอนว่าเมือ่ แนวคิดเป็นแบบนี้ การ ‘รือ้ ’ รายละเอียด บนเสื้อจะเอาดีเทลออก รวมทั้งการท�าให้ตราโลโก้ของ Sharp และ Umbro ลดความเด่นชัดลงไป แอนดี้ โคล

เสื้อฤดูกาล 1990 - 1992

เสื้อฤดูกาล 1996 - 1998

เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : มาร์ค ฮิวส์ เหตุผล : หัวหอกร่างตันของเวลส์เป็นก�าลังหลัก ส�าคัญในการพาทีมไปสู่โทรฟี่แห่งยุโรป และ มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมหลายแมตช์

เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : เดวิด เบคแฮม เหตุผล : นัดเปิดฤดูกาล เบคแฮม ‘ชิพยิง’ ไกลครึ่งสนาม กับ ชัยชนะเหนือวิมเบิลดัน นี่อาจเป็นเสื้อแมนยูตัวแรกๆ ที่ Umbro ใจกว้างยอมลดบทบาท ตัวเองมาอยูก่ ลางหน้าอก เพียง ต�าแหน่งเดียว เพราะโดย Convention ของเสื้ อ บอลนั้ น เมื่ อ ยี่ ห ้ อ มา อยู่ตรงกลางเล็กๆ นั้น กฎหมายเปิดช่องให้สามารถเพิ่ม ต�าแหน่งได้อีกที่ตรง ‘ปลายแขนเสื้อ’ ทว่าบริเวณแขนเสื้อ นั้น นักออกแบบใช้พื้นที่ไปกับการเล่นลวดลายหยุมหยิม ที่หวังผลทางจิตวิทยาด้วยการแสดงภาพของ Speed และ Movement ของนักเตะ คอเสื้อยังคงมีปกต่อไป พร้อมข่าว เมาท์ว่าทาง Umbro เกรงใจ อีริค คันโตน่า ที่มีเอกลักษณ์ ชอบดึงคอปกตั้งขึ้น

เสือ้ แชมป์คพั วินเนอร์คพั 1991 รุน่ นี้ นักวิเคราะห์ บางคนบอกว่า เสื้อรุ่นก่อนแม้จะดูสวยดี แต่ มันไม่ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว (Movement) เมื่ อ อยู ่ ใ นสนามกั บ นักเตะ ทางอาดิดาสพยายามจะคิดค้น ลู ก เล่ น บางอย่ า ง ที่ จ ะ ‘ดิ้ น ’ ออกไป จากโครงสร้างหลักของเสื้อ (ทั้งสไตล์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นทรงไปมาก และแบบ ลายทางที่ขึงเอาไว้) ค�าตอบนี้มาออกที่ การเล่นกับลวดลายในผ้ามากขึ้น และให้ แสงที่ดูแวววาว จนบางคนบอกว่ามันคือเสื้อ ที่มีความเป็น Abstract มากที่สุดของแมนยู

เสื้อฤดูกาล

เสื้อฤดูกาล 1992 - 1994

(ชุดแข่งพรีเมียร์ลกี )

1998 - 2000 เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : ดไวท์ ยอร์ค & แอนดี้ โคล เหตุผล : มันคือเสื้อ 3 แชมป์ ทีมเดียวของอังกฤษ (จบปะ) 1985, 1990)

เรื่องที่ควรจดจ�าของเสื้อ : อีริค คันโตน่า เหตุผล : ถ้าเป็น คันโตน่า เหตุผลยังต้องมีอีกหรือ? ถ้า อาดิดาส เปรียบเหมือน ‘คู่หมั้น’ ของแมนยูแล้วละก็ เราคงต้องบอกว่า Umbro คือ ‘คูช่ วี ติ ’ ของชาวผีแดงมากกว่า เพราะทันทีทแี่ บรนด์ทอ้ งถิน่ (ในเวลานัน้ ) ของอังกฤษ เข้ามา เซ็นสัญญากับแมนยู มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจาก Tradition เก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ Innovation เรื่องการ ดีไซน์ตัวอักษร MUFC เข้าไปในผ้า และการพาเสื้อกลับไป ย้ อ นยุ ค คารวะร� า ลึ ก ต่ อ เสื้ อ ปี แ รกของแมนยู ซึ่ ง เคยใช้ คอเสือ้ ตัว V และมีเชือกห้อยลงมาในชุดเขียวทองหรือ Green-Gold (สีสันลวดลายมากมายที่สะท้อนแสง วงการแฟชั่นเรียก เสือ้ รุน่ นีว้ า่ เป็นเสือ้ ระบบ 3 D) Umbro รือ้ ขนบบางอย่างจาก ยุค 80’s ออกไป จากเสื้อไม่มีปกของ อาดิดาส ที่เคยมีมา ในทศวรรษก่อน Umbro เพิ่ม ‘คอปก’ เข้ามา และออกแบบ เพิ่มจ�านวนการผลิตมากขึ้น

คือเบอร์เดียว คนเดียว จากแมนยูชุดปี 2001 ที่มาไทยครั้งล่าสุด ในนามของทีม เพราะ ทุกคนที่มาในปี 2013 นี้ ไม่มีสักคนที่เคยอยู่ใน ชุดทีม 2001 แม้แต่ ผูจ้ ดั การทีมเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน

หลังจากหัวใจสลายไปกับฤดูกาล 1998 ที่มองอาร์เซนอล คว้าดับเบิ้ลแชมป์ ปีนี้เหมือนแมนยูตั้งใจเป็นพิเศษที่จะ ‘ทวงคืน’ บัลลังก์จากปืนใหญ่ มีตั้งแต่แต่งเพลงเชียร์ การ ปรับปรุงสนาม และนโยบายทุ่มเท เริ่มจากลวดลายตรง ไหล่ กลับไปใช้แบบ Retro และการเปลี่ยนเทคนิครับเอา Innovation แบบ Vapatech Fabric เข้ามาใช้ จะเห็นว่า บริบทของเสื้อกลับไปเน้นความจริงจัง มากกว่าลวดลาย สวยงาม นักวิจารณ์บางคนบอกว่า รูปแบบของเสือ้ มีลกั ษณะ ของนักล่าในยุคกลาง จุดด้อยของเสื้อจะเป็นกระดุมตรงคอ ทีเ่ ปราะแตกง่ายแทบทุกตัว แต่มนั ยังสร้างสถิตใิ หม่ดว้ ยการ เป็นเสื้อแมนยู ที่ขายดีที่สุด ขายได้มากที่สุดตัวหนึ่ง


เสื้อฤดูกาล

(ชุดแข่งแชมเปียนลีก)

1998 - 2000 เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : รอย คีน และ โซลชา เหตุผล : ทริปเปิ้ลแชมป์ อาจไม่เกิดขึ้น ถ้า คีน ไม่ ‘วิ่งสู้ฟัด’ พาขุนพลผี โค่นยูเวนตุสคาถิ่น 3-2 นี่คือเสื้อตัวเดียว และรุ่นเดียวที่ ถู ก ดี ไ ซน์ แ ละออกแบบมาเพื่ อ เล่นฟุตบอล ‘แชมเปียนลีก’ แถม ปฏิ วั ติ ข นบของเสื้ อ จนหมดสิ้ น ด้วยแนวคิดแบบล�้ำสมัย อย่างแรก นี่คือเสื้อที่อยู่ร่วมกันระหว่างการเล่น Innovation ระหว่างคอปกกับการซ้อน ด้วยคอ V อย่างที่สอง นี่คือเสื้อที่เจตนาออกแบบให้มีไซซ์ ที่ใหญ่กว่าปกติ โดยเฉพาะชายเสื้อที่ทอดลงไป อย่างที่ สาม โลโก้ของเสื้อถูกออกแบบให้สะท้อนแสงเมื่อต้องกับ แสงหรือแฟลช

‘ณชพร มูลประหัส’ แฟนผี ดู ‘แมนยู’ มาไทยทุกครั้ง

เสื้อฤดูกาล 2000 - 2002

เสื้อฤดูกาล 2004 - 2006  

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : รุด ฟาน นิสเตลรอย เหตุผล : แม้จะไม่ประสบความส�ำเร็จอะไรมาก แต่เสื้อตัวนี้ คืออาภรณ์เปิดตัวกับฟอร์มเร่าร้อนรุนแรงของ ‘ม้าโขยก’ คม แม่น และเด็ดขาด

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : เวย์น รูนีย์ เหตุผล : เปิดตัวด้วยแฮตทริกในบอลยุโรป

บางคนจึงบอกว่า เสื้อรุ่นนี้ เป็นเสือ้ แห่งการเริม่ ต้นใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นการ อยู ่ กิ น แต่ ง งานกั น สั้ น ๆ ระหว่าง Umbro กับ Vodafone แล้ว การดีไซน์ยังกลับไปสู่ จุดเริ่มต้นแบบยุค 70’s อันว่า ด้วยความเรียบง่ายของเสื้อไม่เน้น ความฉูดฉาด แต่เน้นภาพลักษณ์ทที่ นั สมัย เพือ่ ให้ไปด้วยกัน ได้กบั สินค้าอย่าง Vodafone บนเสือ้ ท่ามกลางความธรรมดา ของเสื้ อ ที่ เ กื อ บจะไม่ มี อ ะไรพิ เ ศษนี้ เสื้ อ รุ ่ น นี้ ก็ ก ลั บ ถู ก จารึกว่าเป็น ‘เสื้อตัวแรก’ ของแมนยู ที่เป็นแชมป์ติดต่อกัน 3 ฤดูกาลรวด (1999-2001)

คือจ�ำนวนชั่วโมงที่แมนยู จะมาอยู่ในเมืองไทย จากการลงเตะฉลอง 80 ปีบุญรอดฯ ก่อนจะ เหินฟ้าไปเตะในประเทศ อื่นๆ ของเอเชียต่อไป

เสื้อที่มีความเด่นชัดด้านสี และถูกแซวว่าเป็นเสื้อที่มีความ เรียบง่ายมากกว่าโดดเด่น แฟนบอลที่ใส่เสื้อรุ่นนี้จะพูด เหมื อ นกั น ว่ า มั น เป็ น เสื้ อ ที่ ส วมใส่ ส บาย มากกว่ า ที่ จ ะ เป็นเสื้อประกวดประชันขันแข่งด้านดีไซน์ ‘ไนกี้’ ใช้การ ตัดเย็บหลายส่วน และใช้ความยืดหยุ่นอย่างสูงของผ้า รวมทั้งน�ำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า Zero Distraction ท�ำให้ เสือ้ ทีมรุน่ นี้ สะท้อน ถึงการกลับไปอยู่ ในช่ ว งเวลาของ อดี ต ที่ เ สื้ อ ของ แมนยูมักจะเรียบ แต่สวย และง่าย แต่ดูซ่อนเร้นไป ด้วยรายละเอียด

เสื้อฤดูกาล 2002 - 2004

เสื้อฤดูกาล 2006 - 2008   

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : พอล สโคลส์ เหตุผล : เขาคือนักบอลทีม่ คี า่ เฉลีย่ ในการเล่นตลอด ทั้งปี ทุกปี ให้กับแมนยูดีที่สุด รวมทั้งเวลาของเสื้อรุ่นนี้

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : เวย์น รูนีย์ เหตุผล : ความเร่าร้อนของ ‘รูนีย์’ กลายเป็นจุดขายและสีสัน ของผีแดงยุคสร้างใหม่

หลังจากการหย่าร้างไปของ อัมโบร คนรัก ใหม่ทเี่ ข้ามาแทนทีก่ ค็ อื ‘ไนกี’้ กับ โวดา โฟน และแม้จะไม่มีอะไรหวือหวา แต่ ไนกีซ้ งึ่ เก่งด้าน Innovation กับเสือ้ ผ้า ของเขาอยูแ่ ล้ว ก็จดั การใส่เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Cool Motion และ Duallayer Fabrics เพือ่ ท�ำให้การเคลือ่ นไหว ของนักเตะมีความดุดนั และมีลกั ษณะของ การห้อตะบึง! เสือ้ รุน่ นีม้ หี ลายเวอร์ชนั่ ตกมาถึง ไทย ทั้งเวอร์ชั่นชั้นเดียว สองชั้น ทั้งขลิปข้างและขลิปตรง แต่โดยรวมๆ แล้ว นี่คือเสื้อที่ไม่เป็นที่นิยมของแฟนแมนยู

แมนยูได้ทุนใหญ่อย่าง AIG มาแทนที่ และหลังจากตั้งท่า อยู่พักใหญ่ ไนกี้ ซึ่งเป็นเจ้าในด้านการน�ำ Innovation มา เล่นกับเสื้อผ้าอยู่แล้ว ไนกี้พรีเซนต์เสื้อรุ่นนี้ว่า เป็นการใช้ เทคโนโลยีทรี่ ะบายความร้อนเร็วสุด และใช้ทรงของเสือ้ ผ้า ที่มีลักษณะ ‘เข้ารูป’ เพื่อผลในการเคลื่อนที่ของนักเตะ ผลก็ คื อ จ� ำ นวนยอดขายของเสื้ อ ปี นี้ ก ลั บ มาฮิ ต อี ก ครั้ ง บวกกับกลุม่ นักเตะรุน่ ใหม่ทเี่ ฟอร์กหี้ วังจะสร้างขึน้ มาทดแทน โดยมี เวย์น รูนีย์ และ โรนัลโด้ เป็นตัวชูโรง

1986-2001

‘ผมตามดูแมนยูมาไทยทุกครัง้ แต่ชอบตอนมาครัง้ ที่ 2 ไม่เคยลืมเลย เริ่มจากเพื่อนผมคนหนึ่งมาหาที่บ้าน แล้วกล่อมว่า ให้ตามแมนยูด้วยกันทุกวัน บอกว่าไป สนามบินดอนเมืองด้วยกันนะ แต่ผมติดเรียน เลย ขอตัว ให้เขาไปคนเดียว วันรุง่ ขึน้ เขาบอกว่าแมนยูนา่ จะไปซ้อมทีส่ นาม เทพหัสดิน ข่าวสารสมัยก่อนไม่มี แค่เดา ปรากฏ พอเราไป ก็ว่างเปล่า ก็คุยกันไป ปลอบกันไปว่า งั้น ขอเลีย้ งข้าวทีโ่ รงแรมโนโวเทลสยาม เราไปทีโ่ รงแรม โดยไม่รู้อะไร ก็เดินเข้าไปชั้น 2 แต่พนักงานบริกร ของโรงแรมบอกห้ามไปนั่งในโซนที่กั้นไว้นะ ‘มีลูกค้าจองไว้ประมาณ 30 ที่’ เขาบอก ผมกับ เพื่อนถามต่อว่า ใครมาจองเยอะจัง พนักงานก็บอก ว่าเป็น ‘แขกลูกค้านักฟุตบอล’ ผมมองหน้าเพื่อนผม แบบงง ภาวนาให้เป็นแมนยู เลยชวนกันนั่งรอได้ สักพักหนึง่ เวลาประมาณทุม่ ครึง่ ก็มลี ฟิ ต์ของโรงแรม มาจอดที่ชั้น 2 โอ้โฮ! แมนยูทั้งทีมใส่สูทลงมาทาน ข้าวมือ้ เย็นในห้องอาหารเดียวกัน น�ำมาโดยผูจ้ ดั การทีม และสตาฟโค้ชเป็นชุดแรก และก็เป็นนักเตะแมนยู เริ่มทยอยเข้ามานั่งในพื้นที่ที่จองไว้ ผมกั บ เพื่ อ นเก็ บ อาการดี ใ จสุ ด ๆ ไว้ แ ละ บอกเพื่ อ นว่ า เราคงต้ อ งรอให้ นั ก เตะแมนยู ทานข้าวก่อนนะ ระหว่างรอเราก็เตรียมเลย จะเดิน ไปหาใครก่อนดี มีทั้ง ไบรอัน ร๊อบสัน / มาร์ค ฮิวส์ / นิล เว็บบ์ / ไมค์ ฟีเล่น / มัล โดนากี้ / เคลย์ตนั แบล็คมอร์ / ไมค์ ดั๊กบริวซ์รี่ / มาร์ค โรบิน / จิม เลย์ตัน / อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน หลังจากนักเตะทานอาหาร ก็ถึงเวลาของ ผมและเพือ่ นปฏิบตั กิ ารล่าลายเซ็น นักเตะ พร้อมถ่ายรูป ภาพประทับใจ คือภาพที่ถ่ายคู่กับ มาร์ค ฮิวส์ ผมเข้าไปทักทายเขา และน�ำรูปถ่ายของเพือ่ นไปให้ดู ตอนมาเตะเมืองไทยครัง้ แรกกับราชประชา มาร์ค ฮิวส์ เห็นภาพนัน้ ก็รบี ลุกจากเก้าอี้ แล้วยืนขึน้ ถ่ายรูปคูก่ บั ผมในทันที ผมประทับใจมาก ต้องขอขอบคุณเพือ่ นรัก ผมอีกครัง้ เพราะถ้าไม่มเี ขา แล้วผมจะมีรปู ถ่ายสวยๆ กับนักเตะแมนยู ทีมรักได้อย่างไร (เพื่อนถ่ายให้ ทุกภาพ) ผมจ�ำได้วันนั้น 24 ก.ค. 1989 และเพือ่ นผมคนนัน้ มีชอื่ ว่า นันทขว้าง สิรสุนทร’ หมายเหตุ : แมนยูมาทัวร์บ้านเราครั้งแรกปี 1986 โดย รอน แอตกินสัน คุมมา, ครัง้ ที่ 2 มาปี 1989 ภายใต้ การคุมทีมของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และครั้งที่ 3 ปี 1997 ก่อนทีป่ ี 2001 จะย้ายไปเตะทีส่ นามราชมังคลาฯ กับผีแดงชุดเพิ่งได้ทริปเปิ้ลแชมป์ 1999 มาสองปี และหลั ง จากเว้ น วรรคนาน 12 ปี เ ต็ ม พวกเขาก็ กลับมาอีกครั้งจากการจัดงานของสิงห์ฯ


เสื้อฤดูกาล 2007 - 2009 เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : โรนัลโด้ เหตุผล : แม้จะขี้เก๊ก และงอแงเหมือนเด็กอยู่บ้าง แต่ 40 กว่าประตูในฤดูกาลเดียวจากต�ำแหน่งปีก รวมทั้ง บัลลงดอร์ คงเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว เสื้อรุ่นนี้กลับไปมีแนวทางคล้ายเสื้อ แบบปี 1994 อีกครัง้ เมือ่ ใส่ลวดลายลง ไปบนผ้า และเน้นรูปทรงทีท่ ำ� ให้นกั เตะ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการเคลื่ อ นไหว ไนกี้ บ อกว่ า การตั ด ส่ ว นของปกเสื้ อ ออกไป เพื่อต้องการให้ชุดแข่งมีลักษณะ ที่คล่องแคล่วและถ่ายเทการทรงตัวของนักเตะ (เวลาวิ่ ง ) สิ่ ง ที่ ย อดเยี่ ย มส�ำ หรั บ เสื้ อ รุ ่ น นี้ ก็ คื อ การเล่ น แถบเส้นด้านหลัง ระหว่างชายเสื้อกับต้นคอเสื้อ ท�ำให้ การมองเห็นในสนาม สร้างความดุดันให้กับทีม คือเปอร์เซ็นต์จากการขาย เสื้อทั้งหมดของทุกทีม ที่ขายได้ในอังกฤษ ปีล่าสุด และ 25.4 ทีว่ า่ นี้ คือแชมป์ยอดการซือ้ เสือ้ ของ โรบิน ฟาน เพอร์ซี คนเดียว

เสื้อฤดูกาล 2009 - 2010

เสื้อฤดูกาล 2011 - 2012

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : ไมเคิล โอเว่น เหตุผล : ยิงเชือดเพื่อนบ้าน 4-3

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : พอล สโคลส์ เหตุผล : ฟอร์มของสโคลส์ที่กลับมาเล่น จน Drive ทีมจนนัดสุดท้าย 

นั ก เล่ น เสื้ อ บางคนเรี ย กเสื้ อ รุ ่ น นี้ ว ่ า เป็ น เสื้ อ ‘เบรคคั่ น ’ เพื่อไปสู่เสื้อทางการรุ่นใหม่ๆ เนื่องเพราะเกิดเหตุการณ์ ทุนนิยมล่มสลายของ AIG ทีอ่ เมริกา ท�ำให้สญ ั ญาซึง่ เซ็นกัน ไว้ถึงปี 2013 นั้น แมนยูกับ AIG ต้องหาทางออกกันอย่าง ไม่บาดเจ็บมาก และเมื่อเสื้อทีมปี 2010 ถูกผลิตไว้ล่วงหน้า จ�ำนวนมหาศาล การใช้เสื้อที่มีตรา AIG บ้าง AON บ้างแล้ว แต่แมตช์แข่งในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นวิธีการหาทางออก แต่เมื่อเทียบกับเสื้อแข่งของทุกรุ่น อาจบอก ได้ว่านี่คือเสื้อที่ไม่มีคุณค่าที่สุด ไม่มีความ สวยงาม และไม่มีประวัติศาสตร์ใดๆ

โดยการออกแบบนัน้ เห็นชัดว่าเสือ้ แมนยู 2012 เน้นความแข็งแกร่งและ ชัดเจน มันเกือบเป็นเสือ้ ประวัตศิ าสตร์ เทียบเท่าเสื้ออาร์เซนอล 1989 หาก ควีนส์ปาร์คไม่เจตนาไม่ตั้งใจเล่น บอลต่ อ เมื่ อ รู ้ ว ่ า ที ม ตั ว เองไม่ ตกชั้ น ท� ำ ให้ แ มนซิ ตี้ ยิ ง สอง ประตูรวดในท้ายเกม คว้าแชมป์ ไปแบบดราม่า

เสื้อฤดูกาล 2010 - 2011

เสื้อฤดูกาล 2012 - 2013

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : เนมันยา วิดิช เหตุผล :ระหว่างฝ่า ‘18 อรหันต์ทองค�ำ’ ทีเ่ ส้าหลิน กับผ่าน ‘เนมันยา วิดชิ ’ ...อย่างแรกดูจะง่ายกว่า

เรื่องที่ควรจดจ�ำของเสื้อ : เฟอร์กี้รีไทร์ เหตุผล : We are the Champions

ด้วยดีไซน์ของคอเสือ้ ไหล่ และลวดลาย ด้ า นหน้ า และหลั ง ท� ำ ให้ ห ลายคน นึกไปถึงสไตล์ของเสื้อแมนยูในยุค 60’s 80’s และ 90’s จนกลายมาเป็น เสื้ อ แมนยู ใ นปี 2011 พร้ อ มกั บ สปอนเซอร์ AON อย่างเป็นทางการ เทคนิคของเสื้อรุ่นนี้ ใช้ความยืดหยุ่น แบบทีเ่ สือ้ แข่งปี 2005 เคยท�ำ เพือ่ รับใช้ การบิดตัว ทรงตัว และเคลื่อนไหว

เป็นเสือ้ ทีย่ อ้ นกลับไปหาดีไซน์ทเี่ รียกว่า Gingham Style อันโด่งดังและเคยส่งอิทธิพลไปทั้งโลก ในอดีต อิทธิพลของมันนั้น เข้าไปในแฟชั่น ด้วย Mod Fashion เข้าไปในหนังด้วยเสือ้ ผ้า ของตัวละครอย่าง The Wizard of OZ และ ยั ง เข้ า ไปในแวดวงของศิ ล ปวั ฒ นธรรม เกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวแบบนั้น แถม เป็นเสือ้ รุน่ สุดท้ายที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั ประกาศรีไทร์!

คือราคาบัตร (บาท) ทีต่ อ้ งขาย ‘ทุกทีน่ งั่ ’ ราคานี้ ในสนามราชมังคลาฯ ถึงจะจ่ายค่าตัวแมนยู 90 นาทีได้

‘247’ สัมภาษณ์คณ ุ ชัยวัฒน์ สกุลญานนท์วทิ ยา บิก๊ แฟน ของแมนยู ทีถ่ อื ครองตัว๋ Season Ticket แมนยูมาหลายปี ฉบับนี้เขาจะมาเล่าวิธีการที่จะได้ครอบครองและค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทัง้ สีของการ์ดทีจ่ ะเปลีย่ นไปตามระยะเวลา ใน 1 ฤดูกาลมี 19 นัดที่ต้อนรับทีมเยือน 19 ทีม 76,000 ที่นั่ง คือความจุของสนาม Old Trafford และ 73,000 ทีน่ งั่ คือทีข่ องเหล่ากองเชียร์ปศี าจแดงทีต่ อ้ งการ จะตามเชียร์แมนยูทกุ นัด และ Season Ticket คือค�ำตอบ ของความต้องการนัน้ มีการจัด Level ของบัตรเป็น 4 Level Red คือ แฟนบอลที่ถือตั๋วปี 1-3 ฤดูกาล, Silver คือถือตัว๋ ปี 4-10 ฤดูกาล, Gold คือถือตัว๋ ปี 11-25 ฤดูกาล และ Platinum คือแฟนบอลที่ถือตั๋วปี 26 ฤดูกาลขึ้นไป โดยแฟนบอลที่ถือตั๋วปี Level นี้ จะมีชื่อติดอยู่ที่ที่นั่ง ตัวนั้นตลอดไป คนที่อยากเป็นเจ้าของ Season Ticket ก่อนอื่น ต้องสมัครเป็นสมาชิกผ่าน Web ของสโมสร www.manutd.com เพื่ อ เป็ น Official Membership ทางสโมสรจะส่งเลขทีส่ มาชิก ผ่านทาง E-mail ทีใ่ ห้ไว้กับสโมสร หลังจากฤดูกาลเสร็จ สิ้นลง Web แมนยูจะแจ้งให้ผู้ที่ต้องการถือบัตร Season เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว จ�ำนวนทีน่ งั่ ระดับราคา รวมถึง การเลือกทีน่ งั่ ทีต่ อ้ งการ เพือ่ เป็น Waiting List ส�ำหรับรอ การเป็นเจ้าของ Season Ticket ซึง่ การจะได้เป็นหนึง่ ทีน่ งั่ ใน OT จะต้องรอการต่ออายุของสมาชิกเก่า หลังจากนัน้ ทาง แมนยูก็จะท�ำการจัดสรรที่นั่งให้กับทางแฟนบอลที่ได้ ท�ำการจองเข้ามา ราคา Season Ticket ต่อ 1 ฤดูกาล นัดเหย้าราคาที่ แพงสุดคือ 950 ปอนด์ ตกนัดละ 50 ปอนด์ ราคาถูกทีส่ ดุ

คือ532ปอนด์ ตกนัดละ28ปอนด์ ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมบอล ถ้วย (Home Cup) ที่จะมีการ แข่งขัน ประกอบด้วยถ้วยลีกคัพ เอฟ เอ คัพ และแชมเปี้ยนลีก โดยมี เ งื่ อ นไขสามารถยกเว้ น ถ้วยลีกคัพ ส่วนถ้วยอืน่ ทุกนัดที่ มีการแข่งขันในสนาม Old Trafford แฟนบอลที่ถือ Season จะถูกเรียกเก็บเงินค่าตั๋วผ่าน บัตรเครดิตทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ทางสโมสร ซึง่ โดยเฉลีย่ ส�ำหรับ Home Cup ต่อ 1 ฤดูกาลจะประมาณ 8-9 นัด ขึ้นอยู่กับ ผลงานของทีมว่าจะทะลุไปถึงรอบลึกๆ หรือไม่ คนที่ถือครอง Season Ticket จะต้องเตรียมเงิน ส�ำหรับค่าบัตรประมาณ 50,000 บาทต่อ 1 ฤดูกาล ซึง่ รับประกันการได้ดู Match การแข่งขันทุกนัดในบ้าน อีกอย่าง คือประโยชน์ของผู้ถือ Season Ticket ส่วนลด 50% ส�ำหรับการทัวร์สนาม และเข้าพิพิธภัณฑ์ของสโมสร ส่วนลด 10% ส�ำหรับการเข้าใช้บริการใน Red Cafe’ ส่วนลด 10% ส�ำหรับการซือ้ ของผ่าน Shop Online และใน Club Megastore รวมถึง Free Vouchers ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ ร้อน เย็น และขนม ในวันที่มีการแข่งขันตลอดฤดูกาล


COVER STORY Text : อรรถสิทธิ์, เพลงมนตรา, สิริญา

‘Cannes Lions’ หรือชือ่ เต็มๆ ว่า ‘Cannes Lions International Festival of Creativity’ ปีนคี้ รบรอบ 60 ปีพอดิบพอดี โดยจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 16-22 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา นับเป็นงาน ประกวดโฆษณาและความคิดสร้างสรรค์ที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เหมือนกับเวทีออสการ์ของ โลกภาพยนตร์นนั่ เอง แต่ระยะหลังเริม่ ขยาย ขอบเขต ไม่จำ� กัดเฉพาะเรือ่ งโฆษณาเท่านัน้ งานนีจ้ งึ มีสเกลใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะช่วงหลังที่ ‘ดิจติ อล’ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ดังนัน้ งานนี้ จึงเป็นงานประกวด ‘การสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์’ หรือ ‘Creative Communication’ ในทุกมิตแิ ละทุกรูปแบบ ‘Inspiring Creativity’ เป็นธีมการจัดงานในครัง้ นี้ โดยแบ่งออก เป็นสาขาต่างๆ มากมาย และแต่ละสาขาจะมีรางวัลใหญ่สดุ คือ Grand Prix ตามมาด้วย Gold, Silver, Bronze และ Shortlist (ผลงานทีเ่ ข้ารอบสุดท้าย) งานนีค้ ลาคล�ำ่ ไปด้วยผูค้ นในแวดวงโฆษณาแขนงต่างๆ รวมถึง นักธุรกิจชัน้ น�ำทัว่ โลกกว่า 100 คน มาร่วมเปิดเวทีสมั มนาทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ อีเวนต์กว่า 120 Sessions เพือ่ แบ่งปัน ขุมพลังไอเดียให้ทกุ คนได้ตกั ตวงกัน 24/7 จึงคัดสรรเรือ่ งราวทีพ่ วยพุง่ ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มา ฝากกัน โดยหวังว่าไอเดียบางส่วนจากงานนีจ้ ะช่วยลับคมความคิด และต่อยอดจินตนาการทีเ่ ป็นประโยชน์ได้ เพราะในความเป็นจริง แล้ว ไม่จำ� เป็นต้องเป็น ‘คนโฆษณา’ ก็สามารถเก็บเกีย่ วสารพัน ไอเดียจากงานอันเลอค่านีไ้ ด้เช่นกัน 18 - 24 7


Big Idea, Big Impact

FYI

+ Salar Kamangar ซีอโี อ YouTube คว้ า รางวั ล Media of the year โดยก่ อ นหน้ า นี้ ก็ มี บุ ค คลส� ำ คั ญ ใน แวดวงไอที เ คยเข้ า แถวรั บ รางวั ล นี้ มาแล้วหลายคน ไม่ว่าจะเป็น Jack Dorsey บิ ด าแห่ ง ทวิ ต เตอร์ , Eric Schmidt อาจารย์ ใ หญ่ ข องกู เ กิ้ ล , Mark Zuckerberg ผู้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูเฟสบุ๊ก และ Steve Ballmer ซีอีโอของไมโครซอฟท์ เป็นต้น

จะมีใครทนดูหนังโฆษณาทีม่ คี วามยาว 150 วินาที ถ้ามันไม่นา่ สนใจจริงๆ เหมือน กับโฆษณา ‘Dumb ways to die’ หรือวิธีที่จะตายแบบโง่ๆ ทึ่มๆ ของ Metro Trains สร้างสรรค์โดย McCANN Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ เป็นสุดยอด ไอเดียส�ำหรับปีนที้ คี่ ว้ารางวัลกรังปรีซป์ ระเภท Film ไป มีองค์ประกอบทีส่ มบูรณ์ ทัง้ Key Messege เนือ้ เพลง และท่วงท�ำนองที่ ‘Catchy’ หรือน่าดึงดูดและจดจ�ำ ได้งา่ ย โดยมีจดุ มุง่ หมายทีต่ อ้ งการให้คนตระหนักถึงความปลอดภัยขณะใช้บริการ รถไฟ ผ่านแอนิเมชัน่ น่ารักๆ ทีม่ เี นือ้ หาเชิงเสียดสี หยิกแกมหยอก น�ำเสนอเรือ่ งราว ของเหล่าตัวการ์ตนู ต่างๆ ผ่านวิธกี ารตายทีข่ บขันหลายรูปแบบ แทนทีจ่ ะมาจบชีวติ ลงทีส่ ถานีรถไฟเพราะขาดความระมัดระวัง ผลงานอันลือลัน่ ชิน้ นีย้ งั ข้ามฟากไปคว้า Grand Prix ในประเภท Integrated, Raido, Direct และ PR มาอีกต่างหาก เรียกว่ากวาดเรียบสุดยอด 5 รางวัลใหญ่เลย ทีเดียว นีจ่ งึ เป็นสุดยอดงานชิน้ เอกประจ�ำปีนี้ ทีค่ วรค่าแก่การยกย่องและบอกต่อ โดยผลงานนีม้ คี นดูใน YouTube แล้วกว่า 50 ล้านวิว ส่วนผลงานที่แม้จะไม่จัดว่าเป็น ‘ที่สุด’ แต่เป็นตัวอย่างที่ 24/7 ประทับใจ ก็คอื ผลงานทีช่ อื่ ว่า ‘My Blood is Red and Black’ โดย ลีโอ เบอร์เนทท์ บราซิล

ที่ได้รับรางวัล Silver ประเภท PR แคมเปญนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์ รับบริจาคเลือดของประเทศบราซิลกับทีมฟุตบอลวิตอเรีย รัฐบาเฮีย เนื่องจาก รัฐนีม้ จี ำ� นวนเลือดในธนาคารเลือดไม่เพียงพอ เพราะคนบริจาคเลือดน้อย เนือ่ งจาก คนจะบริจาคเลือดให้กบั คนทีต่ วั เองรักเท่านัน้ ครีเอทีฟจึงผุดไอเดียเด็ด ด้วยการเอา สีแดง ซึง่ เป็นหนึง่ ใน 3 สีหลักของทีมวิตอเรียออกจากเสือ้ ท�ำให้เสือ้ นัน้ กลายเป็น ลายทางสีขาวด�ำ แฟนฟุตบอลเห็นดังนั้นก็ตื่นตระหนก กลายเป็นข่าวใหญ่ ทัว่ ประเทศ จนน�ำไปสูก่ ารบริจาคเลือดเป็นจ�ำนวนมาก เพิม่ ขึน้ ถึง 46% ในระยะเวลา เพียง 2 เดือน เพือ่ ให้สแี ดงในเสือ้ ทีมกลับมาเหมือนเดิม จะเห็นได้ว่า ‘ความคิดสร้างสรรค์’ จากทั้งสองชิ้นงานที่น�ำมาเล่าสู่กันฟังใน เบือ้ งต้น ล้วนเป็น ‘ไอเดียเปลีย่ นโลก’ ทีส่ ง่ ผลกระทบท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง พฤติกรรมของคนในวงกว้าง สะท้อนถึงแนวทางทีผ่ บู้ ริโภคอย่าง เราๆ ท่านๆ ทุกวันนีม้ องหา นัน่ ก็คอื การอยูร่ ว่ มกันในสังคมกับ แบรนด์ที่ท�ำตัวเป็นพลเมืองที่ดี เพราะทุกวันนี้ผู้คนให้ความ สนใจใคร่รวู้ า่ ‘แบรนด์’ นัน้ ๆ ท�ำอะไรทีด่ ใี ห้กบั โลกใบนีบ้ า้ ง ซึง่ ไม่ใช่การสร้างภาพไปวันๆ แต่หมายถึงการท�ำให้เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม และในอนาคตแบรนด์ทคี่ ดิ แต่จะกอบโกยยอดขาย ก็จะไม่มที ยี่ นื ในสังคม ซึง่ ก็เป็นบทลงโทษจากผูบ้ ริโภคทีม่ ใี ห้กบั แบรนด์ทขี่ าดแคลนความคิดสร้างสรรค์และส�ำนึกดีตอ่ สังคม ด้านไอเดียจากการสัมมนาทีน่ า่ สนใจ คือ Daniel Lamarre

Did You Know? ปกติในแต่ละปีกจ็ ะมีกรรมการจากประเทศไทยเข้าร่วมตัดสินด้วย ส�ำหรับปีนี้ มีกรรมการคนไทย 3 ท่าน สหรัฐ สวัสดิอ์ ธิคม ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายความคิด สร้างสรรค์ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเจเวิรค์ จ�ำกัด เป็นกรรมการตัดสิน ประเภท Cyber (สือ่ ดิจติ อล) จุรพี ร ไทยด�ำรงค์ Creative Chairwoman บริษทั นูด้ เจ้ จ�ำกัด เป็นกรรมการตัดสินประเภท Film (ภาพยนตร์โฆษณา) และธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล Worldwide Chairman และซีอโี อ บริษทั ครีเอทีฟ จูซ จ�ำกัด กรรมการตัดสินประเภท Press (สือ่ สิง่ พิมพ์) ซึง่ แต่ละคนล้วนมี ดีกรีแก่กล้า และต่างคว้ารางวัล Cannes Lion กันมาแล้ว

Did You Know?

ประธานและซีอีโอ Cirque du Soleil (เซิร์ค ดู โซเลย์) โชว์ระดับโลกซึง่ โดดเด่นด้านกายกรรม ผาดโผนที่สวยงาม แปลกใหม่ รวมไปถึงความ อลังการของเครือ่ งแต่งกายและโปรดักชัน่ เขาเล่า ถึงความส�ำเร็จของโชว์พกั ครึง่ ในรายการแข่งขัน ซูเปอร์โบวล์เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ประสบความส�ำเร็จ อย่างล้นหลาม ว่าเป็นเพราะ Cirque du Soleil จัดโชว์ ‘บันเทิง’ ทีส่ ร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคและเข้าถึงคนดูกว่า 100 ล้านคน ทัว่ โลก จาก มาดอนน่า และวิลไอแอม ขณะเดียวกัน ก็ถ่ายทอดความเป็น ‘แบรนด์’ ของอาดิดาส ลงไปอย่างผสมกลมกลืนผ่านชุดของแดนเซอร์ และรองเท้าที่ออกแบบร่วมกับ เจเรมี่ สก๊อตต์ ซึง่ แนวทางนีน้ า่ จะถูกจริตผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ส�ำหรับเอเยนซี่โฆษณาและมีเดียเอเยนซี่ บ้านเรา ก็ไม่นอ้ ยหน้าใคร เพราะขึน้ ชือ่ ลือชาใน เวทีคานส์มานาน ปีนคี้ ว้ารางวัลใหญ่มาพองาม นัน่ คือ รางวัล Gold 4 รางวัล 2 รางวัลแรกชือ่ ว่า ‘A million reason believe in Thailand’ แคมเปญ ของโค้กหลังเกิดวิกฤตินำ�้ ท่วมใหญ่เมือ่ ปลายปี 2011 ซึง่ เป็นผลงานของ Initiative ในประเภท Media ที่ชักชวนให้คนไทยมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมก�ำลังใจกัน และออกมาเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสร้างการรับรู้สูงถึง 92% ของประชากรไทย และอีก 2 รางวัลเป็นของ Lowe คือ Pig & Lamb เพือ่ โปรโมทน�ำ้ ยาล้างจาน ซันไลต์ของยูนลิ เี วอร์ รวมเบ็ดเสร็จเอเยนซีไ่ ทย คว้าไปทัง้ สิน้ 17 รางวัล

บางทีไอเดียดีๆ ก็ไม่ได้ตดั สินจากเจ้าของสินค้าและบริการ ดังนัน้ เราจึง เห็นงานประเภท ‘Scam Ad’ หรืองานทีค่ รีเอทีฟหัวไม่ตบี ถีบความคิด ตัวเองออกมา ทัง้ ๆ ทีล่ กู ค้าไม่ได้ซอื้ ไอเดียนัน้ จึงเป็นผลงานทีไ่ ม่ได้ ใช้จริง ไม่มกี ารสือ่ สารผ่านช่องทางใดๆ แบบเป็นทางการ โดยได้รบั การ อนุมัติจากเจ้าของสินค้าและบริการก่อน โฆษณาประเภทนี้มีอยู่ เกลือ่ นกลาดตามเวทีประกวดโฆษณาทัว่ โลก และเป็นปัญหาหนักอก ของคณะกรรมการ เพราะปราบเท่าไหร่กป็ ราบไม่หมดสักที

Let us prove to the world that good taste, good art, and good writing can be good selling. พวกเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่า โลกที่เต็มไปด้วย รสนิยมดีๆ ศิลปะดีๆ และวรรณกรรมดีๆ มันให้ค่าตอบแทนที่งดงามจริงๆ Bill Bernbach, นักคิดนักโฆษณาคนส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ 19

Leo Burnett Cannes Predictions

งานที่ ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาในโฆษณาทุ ก คน ต้องมาร่วมให้ได้สักครั้งในชีวิต ต�ำนาน ว่าไว้วา่ งานนีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 1986 หรือ ประมาณ 27 ปีมาแล้ว จัดโดยบริษัท Leo Burnett บริษัทโฆษณาสัญชาติ มะกันทีม่ ลี กู ข่ายไปทัว่ โลก เพือ่ เป็นการ ร�ำลึกต่อ ลีโอ เบอร์เนทท์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั และเป็นบุคคลส�ำคัญที่คนโฆษณาต่าง ซูฮก ซึ่งฉีกรูปแบบการจัดงานออกไป ไม่มีการมอบโล่รางวัลให้เอาไปตั้งโชว์ เล่น หากแต่เป็นการจัดงานที่เปิดพื้นที่ ให้คนวงการโฆษณาเอา ‘ของ’ ในสมอง มาโชว์กนั แน่นอนว่า ลีโอ เบอร์เนทท์ ของพี่ ไทยเราก็ไม่พลาด จัดงาน Leo Burnett Cannes Predictions 2013 ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 17 ณ โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ ซี เอ ภายใต้ ธีม ‘Face The New Face of LION’ เพือ่ ร่วมกันพยากรณ์วา่ โฆษณา ชิน้ ไหนจะโดดเด้งเตะตาบรรดากรรมการในงาน Cannes Lion ปีที่ 60 นี้ ที่ผู้ร่วมงานทั้งหลายจะได้รับคือแรงบันดาลใจที่เกิดจากการชมผลงาน โฆษณาระดับเทพทัว่ โลก จ�ำนวน 35 ชิน้ ซึง่ ลีโอ เบอร์เนทท์ ส�ำนักงานใหญ่ ชิคาโก คัดเฟ้นมาแต่โฆษณาเด็ดดวงทั้งนั้น ทั้งยังได้ประกายความคิด สร้างสรรค์จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในแวดวง เดียวกัน ซึง่ ผลจากการสังคายนาความคิดร่วมกัน ได้คำ� ตอบว่า ทิศทาง ของโฆษณาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากจะเพื่อเขยิบความส�ำเร็จของ แต่ละแบรนด์แล้ว ยังต้องแสดงให้ผบู้ ริโภคเห็นให้ได้วา่ แบรนด์ของคุณ มีประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติดว้ ย

24 7 - 19


Innovation Lions เมื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์โฆษณา มองย้อนกลับไปยังเทศกาลประกวดโฆษณาระดับโลก หรือ Cannes Lions International Festival of Creativity เมื่อ 2 ปีก่อน Mobile Lions ถือได้ว่าเป็นรางวัลใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใน การแข่งขัน และเมื่อปีที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานฯ ก็ปล่อย Branded Content & Entertainment Lions ออกมาเป็นรางวัลน้องใหม่ เช่ น กั น มาถึ ง ในปี 2013 นี้ เอเยนซี่ ห ลายรายจากทั่ ว โลกได้ พุง่ เป้าไปทีร่ างวัลใหม่นา่ จับตามอง นัน่ คือ Innovation Lions ทีถ่ กู ออกแบบมาเพื่อมอบให้แก่ผลงานที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์โฆษณา ซึ่งจะอนุญาตให้แบรนด์และครีเอทีฟ สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขาในแนวทางใหม่ๆ หรือ เป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะ

20 - 24 7

การประกวดในสาขาใหม่นี้ได้เปิดโอกาสให้แก่ บริษทั ทีม่ คี วามช�ำนาญในการสร้างเทคโนโลยี เพือ่ ที่ จะแสดงให้ทวั่ โลกได้เห็นว่า พวกเขามีความสามารถ ในการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์และผลิต นวัตกรรมใหม่ได้ดแี ค่ไหน ในเวลาเดียวกันกติกาทีม่ ี ความซับซ้อนยิง่ ขึน้ ของการประกวดสาขานี้ ยังท้าทาย ให้ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญ เริ่ ม ต้ น จากการคั ด เลื อ กคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ คนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เมือ่ เทียบ กับคณะกรรมการในสาขาอืน่ ๆ โดยมีการผสมผสาน กันระหว่างคณะกรรมการทีม่ าจากวงการเทคโนโลยี ภาคอุ ต สาหกรรมการโฆษณา และบุ ค คลส�ำ คั ญ จาก ซิลิคอน วัลเลย์ ศูนย์กลางของนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก การตัดสินของคณะกรรมการเน้นไปที่ การใช้ เทคโนโลยีที่มีรูปแบบของการบุกเบิก โดยไม่ได้ จ�ำกัดว่าผลงานนวัตกรรมนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด รวมไปถึ ง แอพพลิ เ คชั่ น เครื่ อ งมื อ โปรแกรม ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่มีความสุด ยอด และถูกพัฒนามาเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวก ให้เหล่าครีเอทีฟได้มีความเป็นเลิศในการโฆษณา รางวัล Innovation Lions นั้นไม่ได้มีลักษณะ ชัดเจนเหมือนการประกวดในประเภทอื่นๆ อย่าง ภาพพิมพ์ หรือภาพยนตร์ ทางผูจ้ ดั ฯ จึงเพิม่ คุณภาพ ให้แก่การตัดสิน ท�ำให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมใน การแข่งขันประเภทนี้ต้องเขียน Proposal เพื่อแสดง ให้เห็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน พร้อมกับน�ำเสนอผลงาน ต่อหน้าคณะกรรมการในเวลา 10 นาที นอกจากนั้น ยังต้องตอบค�ำถามของคณะกรรมการ เพื่อพิสูจน์ ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลงานด้วย Terry Savage ประธานในการจัดงาน Cannes Lions International Festival of Creativity ให้ความเห็น ว่า ไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้รูปแบบของนวัตกรรมทาง เทคโนโลยี เ คยได้ รั บ เกี ย รติ ที่ ค านส์ ม าแล้ ว เช่ น Nike+ Fuelband ทีช่ นะรางวัล Titanium Grand Prix และรถล่องหนของ Mercedes-Benz ที่ชนะ Outdoor Grand Prix ในปี 2012 ส�ำหรับผลงานที่คว้า Grand Prix ในประเภทนี้ ไปครอง ได้แก่ ผลงาน Cinder จากเอเยนซี่ The Barbarian Group New York ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งผสมผสานโปรแกรมกราฟิก เสียง ภาพ วิดีโอ เข้าด้วยกัน และยังสามารถท�ำงานข้าม Platform ได้อีกด้วย โดยใช้โค้ดเดียวกันได้ระหว่าง Mac OS X และ Windows ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการใช้เพื่อ สร้ า งสรรค์ ง านโฆษณา ซึ่ ง กรรมการมี ค วามเห็ น ตรงกันว่า ผลงานชิ้นนี้ช่วยสร้างจินตนาการจาก ครีเอทีฟให้เป็นจริงได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การประกวดในสาขาใหม่นี้ ผู้เข้ารอบจ�ำนวน 25 กลุ่ม จาก 15 ประเทศ ส่วนใหญ่ มาจากประเทศชั้นน�ำของโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างเช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล สวีเดน รัสเซีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้นนั้ ยังมีการสร้างสรรค์ดา้ นนวัตกรรมในปริมาณไม่มากนัก แต่ ก็มปี ระเทศเพือ่ นบ้านของไทยทีผ่ า่ นด่านเข้าไปเช่นกันนัน่ คือ สิงคโปร์ แต่พอมองกลับเข้ามาในเมืองไทย กลับมองเห็นปัญหาอุปสรรคใน การสร้างสรรค์นวัตกรรม อาจเป็นเพราะการวิจัยและพัฒนาทางด้าน นวัตกรรมยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร หรือไม่มีการน�ำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ หรือ ประเทศมหาอ�ำนาจแล้ว ประเทศเหล่านั้นมีการก�ำหนดนโยบาย ให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพือ่ น�ำพาประเทศไปสู่ การเป็นประเทศที่เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ก็มีผลงานน่าสนใจถึงแม้จะไม่ได้คว้ารางวัลใดๆ กลับบ้าน นัน่ คือ Fire Blanket Calendar ซึง่ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ ของ Draftfcb Cape Town เอเยนซี่โฆษณาจากประเทศแอฟริกาใต้ ที่ออกแบบปฏิทินพาราฟิน เพื่อการศึกษาที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากประชากรมากกว่า 1 ใน 10 ในแอฟริกายังไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นหลักแหล่ง และในทุกๆ ปี เหตุเพลิงไหม้จะสร้างความเสียหาย อย่างมากมาย มีการประมาณว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้จะมีกระท่อมนับ 10 หลังถูกเผาผลาญในทุกๆ วัน ซึง่ เป็นเหตุให้มผี คู้ นมากกว่า 200 คน ต้องเสียชีวิต ดังนั้น Draftfcb ในเมืองเคปทาวน์จึงได้พัฒนาปฏิทิน พาราฟินขึ้นมา เมื่อสะบัดปฏิทินอย่างเร็วๆ จะคลี่ออกเป็นผ้าห่มที่มี ขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า และสามารถใช้ในการตบดับไฟ เพื่อขัดขวาง ไม่ให้ไฟลุกลาม


China Day

เปิดความคิดสร้างสรรค์เผ่าพันธุ์ ‘จีน’ ต้องยอมรับว่า ตลาดโฆษณาของประเทศจีนก�ำลังเป็น ที่จับตามองจากวงการธุรกิจโฆษณาทั่วโลก เนื่องจาก อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีการเจริญ เติบโตเร็วทีส่ ดุ ในประเทศจีน อย่างทีม่ หี ลักฐานแสดง ให้เห็นว่า ปัจจุบันจีนได้กลายเป็นตลาดโฆษณาที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยประเทศจีนมีบริษัท ประกอบธุรกิจประเภทโฆษณา จ�ำนวน 378,000 ราย โดยมีพนักงานทัง้ สิน้ 2,180,000 ล้านคน สร้างรายได้ ถึง 469,820 ล้านหยวน

FYI

สมาคมโฆษณาของโลกได้มอบให้สมาคมโฆษณา จีน จัดการประชุมโฆษณาแห่งโลก ครัง้ ที่ 43 ประจ�ำ ปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ จี น กรุ ง ปั ก กิ่ ง โดยการจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ บ่ ง เป็ น การจั ด งาน สัมมนา และการจัดนิทรรศการ 2 ส่วน และจะมี ผู้แทนจ�ำนวนกว่า 1,600 คนจากบริษัทโฆษณา สมาคมโฆษณา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมงานด้วย

ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา จีนยังได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ทางด้าน การสร้างสรรค์ โดยสามารถชนะรางวัล Press Lions Grand Prix ในปี 2011 และรางวัล Outdoor Lions Grand Prix เมื่อปีที่แล้ว และดูเหมือนว่าในเทศกาลแห่งการสร้างสรรค์นานาชาติ Cannes Lions ปีนี้ จะให้ความส�ำคัญกับตลาดโฆษณาในประเทศจีนเป็นพิเศษ ท�ำให้ทางผู้จัดงานหันมาร่วมมือกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศจีน ส่ ง เสริ ม บริ ษั ท โฆษณาของจี น ก้ า วเข้ า สู ่ ต ลาดโลก ตลอดจนเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการใช้เงินลงทุน ดังนัน้ ทางผูจ้ ดั เทศกาล Cannes Lions จึงสร้างสรรค์ China Day หรือ วันจีน ขึน้ มาเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรม ของเทศกาล ในวันดังกล่าวได้มีการน�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ โดยผู้น�ำทาง ความคิดด้านอุตสาหกรรมโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญทางการสร้างสรรค์ การตลาด และผู ้ ที่ มี ค วามเข้ า ใจวั ฒ นธรรมจี น เป็ น จ� ำ นวนมาก ซึ่งเป็นการท�ำให้ Cannes Lions กลายเป็นตัวแทนที่จะได้รับโอกาส ในการท�ำความเข้าใจตลาดการโฆษณาของประเทศจีนที่มีศักยภาพ ยิ่งใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น China Day ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในโรงละคร

6 Decades of Memories

การผ่านร้อนผ่านหนาวของคนอายุ 60 ปี น่าสนใจฉันใด งาน Cannes Lions งานแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ระดมสรรพก�ำลัง กึน๋ ของนักคิดนักโฆษณาทัว่ โลกก็นา่ สนใจฉันนัน้ นัน่ จึงเป็นทีม่ า ให้เกิดงานนิทรรศการที่ชื่อ Game Changers ขึ้น เพื่อบอกเล่า ที่มาที่ไป การฝ่าขวากหนาม และคราบน�้ำตา กว่าจะยืนหยัด เป็น Cannes Lions อันทรงพลังแห่งวงการโฆษณามาจนถึง ทุกวันนี้ (บางทีก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้น) ภายในนิทรรศการ มีไฮไลท์เด็ดเป็นแคมเปญโฆษณาที่เคยสร้างจุดเปลี่ยนและ นวัตกรรมสะเทือนโลกมาแล้วกว่า 150 ชิน้ เด่นๆ เลยก็เห็นจะเป็น แคมเปญ ‘Think Small’ ของค่ายรถยนต์ Volkswagen ในยุค ’50 หรืออย่าง Fuelband สายรัดข้อมือที่สร้างชื่อเสียงกระฉ่อนให้ Nike ก็ถูกน�ำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยเช่นกัน มิหน�ำซ�้ำ ทีมงานยังใช้โอกาส ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เปิดโต๊ะจ�ำหน่ายหนังสือรวบรวมผลงานโฆษณาที่ส�ำคัญด้วย ซะเลยทีเดียว ใช้ชื่อว่า ‘Game Changer : The Evolution of Advertising’ จัดพิมพ์โดย Taschen มีให้เลือกตามรสนิยมการ อ่าน ทัง้ แบบรูปเล่ม และออนไลน์ โดยน�ำภาพและค�ำบรรยายใน นิทรรศการมาตีพมิ พ์ (แค่เห็นตัวอย่างภาพก็นา่ เก็บสะสมแล้ว) ส่วนบทน�ำได้ Arianna Huffeington บ.ก.ของ The Huffington Post Website มาเขียนเรียกเรตติ้งให้ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นคลอไปกับงาน Cannes Lions ตลอดทั้ง 7 วัน หลังจากนั้นจะถูกน�ำไปตระเวนจัดแสดง ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกต่อไป

Esterel Theatre of the Palais des Festivals โดยมีครีเอทีฟชื่อดังและ นักวิจัยที่มีชื่อเสียงขึ้นเวทีเพื่อน�ำเสนอประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ โฆษณา เช่น ท�ำอย่างไรให้ได้รับผลตอบแทนจากผู้บริโภคจีนจ�ำนวน 1,350 ล้านคน ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ในจีนเมื่อเทียบ กับประเทศอื่นเป็นอย่างไร ชาวจีนรุ่นใหม่จะมุ่งหน้าไปทางไหน และ สิ่งที่ชาวจีนต้องการนั้นคืออะไร ผู้บรรยายที่เรียงแถวกันขึ้นเวที มีทั้ง John Anthony Quelch, CBE จาก Harvard Business School ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา จีนศึกษา ทีท่ ำ� วิจยั เกีย่ วกับกลยุทธ์ธรุ กิจระดับโลก, Chen Xin ประธาน ของกลุ่มสื่อชั้นน�ำในจีน, SinoMedia ผู้ซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสารข่าวในประเทศจีนอย่างลึกซึ้ง, Graham Fink ครีเอทีฟ ระดับสูงของ Ogilvy & Mather ในประเทศจีน, Tom Doctoroff ผูบ้ ริหาร ระดับสูงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ JWT และผู้ประพันธ์หนังสือระดับ เบสเซลเลอร์สองเล่มเกี่ยวกับผู้บริโภคของจีน ฯลฯ Terry Savage ประธานของ Lions Festivals กล่าวว่า “ไม่ต้อง สงสัยเลยว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ส�ำหรับบริษัทที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้บริโภค ด้วยเศรษฐกิจที่มีการ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จ�ำนวนประชากร และสภาพทางสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลง China Day จะแสดงให้เห็นถึงความท้าทายหลาย ประการที่บริษัทเหล่านี้ต้องเผชิญ เนื่องมาจากลักษณะของผู้บริโภค ชาวจีนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ประเด็นอย่างเช่น การตลาด ในจีน การค้นหาทางมือถือ และกระแสนิยมของวัยรุ่นจะถูกถกเถียง การได้เป็นตัวแทนจะท�ำให้ได้รับข้อมูลที่ประมาณค่าไม่ได้เกี่ยวกับ ตลาดการโฆษณา และการติดต่อสื่อสารในจีน” Li Dong Sheng ประธานสมาคมโฆษณาแห่งประเทศจีนกล่าวเสริม อีกว่า “วงการโฆษณาระดับโลกก�ำลังจะเฉลิมฉลองปีที่ 60 ของ Cannes Lions International Festival เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ซึ่งภายในปี ล่าสุดนีไ้ ด้ให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ในระดับโลก และเพิม่ ระดับ การแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมไปทั่วโลก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกิจกรรม China Day ซึ่งจะขยาย บทสนทนาทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและส่วนอื่นๆ ของโลกให้เพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ” จากความพยายามอย่างไม่ลดละของผู้จัดงาน ท�ำให้อิทธิพลและ ความส�ำคัญของเทศกาลเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างมัน่ คง ความร่วมมือระหว่าง สมาคมโฆษณาแห่งประเทศจีน และ Cannes Lions ที่มีมามากกว่า ทศวรรษ ได้นำ� ไปสูก่ ารตระหนักถึงเทศกาลนีม้ ากขึน้ ในจีนซึง่ ท�ำให้เกิด การกระตุน้ พัฒนาการของอุตสาหกรรมการโฆษณาในจีนไปพร้อมๆ กัน

24 7 - 21


Fact, Figure & Trivia ‘60th Years of Cannes Lions’ + ถ้าไม่มีงาน Cannes International Film Festival ก็ไม่มี ทางเกิดงาน Cannes Lions ได้ เพราะงานดังกล่าวได้เป็นเครือ่ ง จุดประกายให้กลุ่ม SAWA หรือสมาคมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เห็นว่าคนท�ำโฆษณาก็ควรมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตอบแทนความ เหนื่อยเช่นกัน + ก่อนหน้านี้ งาน International Film Festival เคยมีศูนย์ บัญชาการอยู่ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งถูกจัดมาตั้งแต่ปี 1954 มีผรู้ ว่ มงานครัง้ แรก 130 คน และมีผสู้ ง่ ผลงานเข้าประกวด เพียง 187 ชิน้ จาก 14 ประเทศ จากนัน้ ก็ถกู เปลีย่ นสถานทีอ่ กี 4 ครัง้ จากเวนิส ก็ย้ายไป มอนติ คาร์โล ประเทศโมนาโก ในปี 1955 แล้วไปประเดิมที่ คานส์ครั้งแรกในปี 1956 จากนั้นก็สลับไปมา ระหว่างคานส์กบั เวนิส ระหว่างปี 1957-1983 แล้วย้ายมาประจ�ำ อย่างถาวรทีเ่ มืองคานส์ ประเทศฝรัง่ เศส ในปี 1984 จนถึงปัจจุบนั + ภายในหนึ่งชั่วโมง มีคนพูดถึงเทศกาล Cannes Lions มากกว่า 18,000 ครั้ง

22 - 24 7

+ ผู้ติดตาม Twitter ของเทศกาล Cannes Lions แบ่งเป็น เพศชาย 62% และเพศหญิง 38% + ปี 2013 นี้มีผลงานส่งเข้าร่วม ประกวดจ�ำนวน 35,765 ชิ้น จาก 92 ประเทศ เพิ่มขึ้น 1,464 ชิ้นจากปีที่ ผ่านมา ท�ำให้ต้องใช้คณะกรรมการ ตัดสินมากกว่า 300 ชีวิต + รางวัลใหม่อย่าง Innovation Lions มีผลงานส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 270 ชิน้ จาก 40 ประเทศทัว่ โลก + ตั้งแต่ยุค 1990s บริษัทใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้งบ ประมาณมากกว่า 50% ในการท�ำโฆษณาในต่างประเทศ + ทุกๆ ปี มีนักสร้างสรรค์ราวๆ 11,000 คน เดินทางมาหา แรงบันดาลใจในเทศกาล Cannes Lions + รางวัล Lion of St.Mark เป็นรางวัลเกียรติยศที่จะมอบให้นักคิด นักโฆษณาผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยตัวรางวัลจะเป็นรูปปั้นย่อส่วน ของสิงโตมีปีกที่จัตุรัส St.Mark ในเมืองเวนิสของอิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่ จัดงานครั้งแรกเมื่อปี 1954 ผู้ที่รับรางวัลปีนี้ คือ Lee Clow ซีอีโอแห่ง TBWA/Media Arts Lab และผู้อ�ำนวยการของ Media Arts TBWA/ Worldwide เพื่อนซี้ของ สตีฟ จ็อบส์ นั่นเอง + ยุคแอพพลิเคชั่นเรืองอ�ำนาจแบบนี้ มีหรือที่ Cannes Lions จะ พลาด ว่าพลางก็จัดท�ำ The Cannes Lions App โดย Phd ขึ้นมาเลยจ้า ใช้ได้ทงั้ ระบบ iOS, Android และ Windows ซึง่ แอพฯ ทีว่ า่ จะเป็นนักข่าว หัวเห็ด คอยรายงานตารางกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน ข่าวเด่น รูปภาพ และ คลิปเจ๋งๆ รวมถึงทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Cannes Lions ขอบอกว่า นี่คือแหล่งตักตวงไอเดียชั้นเลิศ ที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาด + อย่าแปลกใจ ถ้าคุณจะเห็นผูท้ เี่ ข้าร่วมงาน Cannes Lions ปีนี้ เดินถือ น�้ำผลไม้กันเป็นทิวแถว ที่เป็นแบบนี้เพราะ McCann Health จัด รถตุก๊ ๆ ตระเวนรับส่ง บริการนวด และแจกน�ำ้ ผลไม้ โดยเชฟ Maria Elia พร้อมกิฟต์เซตสุขภาพไปทั่วอาณาบริเวณ เพื่อพรีเซนต์แบรนด์ด้าน สุขภาพของตน + โค้กได้ท�ำแพ็คเกจจิ้งสุดพิเศษ ส�ำหรับครบรอบปีที่ 60 ของ มหกรรมโฆษณา Cannes Lions ซึ่งมีเพียง 30,000 ขวดบนโลกเท่านั้น จึงท�ำให้ขวดโค้กนี้กลายเป็นของหายากในงาน + ประเทศทีเ่ คยได้รบั รางวัลกรังปรีซ์ จากเทศกาล Cannes Lions มากทีส่ ดุ คือ สหรัฐอเมริกา โดยคว้าไปรวมทัง้ สิน้ 68 รางวัล รองลงมา เป็น อังกฤษ ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย และสวีเดน ตามล�ำดับ + Doyle Dane Bernbach หรือ DDB คือชื่อเอเยนซี่ยักษ์ใหญ่จาก นิวยอร์ก ผู้ครองแชมป์เอเยนซี่ที่สร้างสถิติได้รับรางวัลกรังด์ปรีซ์มาก ที่สุดถึง 16 รางวัล + นับตัง้ แต่จดั งานประกวดนีม้ า แบรนด์ดงั อย่าง Nike เป็นเจ้าแห่ง แบรนด์ทคี่ ว้ารางวัลไปได้มากทีส่ ดุ ถึง 14 รางวัล ถัดมาเป็น โฟล์คสวาเก้น และยูนิลีเวอร์ ตามล�ำดับ + Coca Cola เป็นเจ้าของรางวัลเกียรติยศ Cannes Lions Creative Marketer 2013 เนื่องจากความเยี่ยมยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์ ซึ่ง รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลทีจ่ ะมอบให้กบั แบรนด์ทชี่ นู วัตกรรมด้านการ ตลาดเด่นๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและ กระตุ้นให้บรรดาเอเยนซี่ทั้งหลายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ออกไป อย่างไม่รู้จบ + ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโน มีนา่ คือ นักโฆษณาของไทยทีป่ ระสบ ความส�ำเร็จและเป็นไอดอลของใคร หลายๆ คน เขาเคยได้รับรางวัล Gold Lions เป็นเวลา 6 สมัยซ้อน จนได้รับ ยกย่องให้เป็นผู้ก�ำกับอันดับ 1 ของ โลก ซึง่ เขาไม่เคยขึน้ รับรางวัลเองเลย แม้บางปีจะได้ไปร่วมงานด้วยก็ตาม + ด้วยจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงานมากขึน้ ทุกปีๆ และรวมไปถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน คณะผู้จัดงานจึงท�ำ Lions Live ทีเ่ ป็นช่องถ่ายทอดสดงานสัมมนาไปทัว่ โลกผ่าน YouTube ช่อง Cannes Lions เป็นความรู้ฟรีๆ ที่แจกจ่ายไปทั่วโลก

The Vision “การที่จะกระตุ้นให้ผู้คน ต้องการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ได้นั้น งานครีเอทีฟในยุคนี้ ต้องเปลี่ยนบทบาทให้กลาย เป็นเพื่อนรู้ใจกับผู้คน คิด และเชื่อในแบบเดียวกัน จึง จะเอาชนะใจผู้คนในยุคนี้ได้ คนในวงการครีเอทิวิตี้ต้อง ปรับตัวกันขนานใหญ่อีกครั้ง นับจากนี้ ต้องเร็ว ต้องแม่น และก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ่อย ขึ้นและเร็วขึ้นจากปัจจัยหลายๆ อย่าง นอกจากความเข้าใจ ผู้คนแล้ว จะเห็นได้ว่ารูปแบบงานครีเอทีฟนับจากนี้ไปคือ การก้าวเข้าสู่ความไม่มีรูปแบบ (Free Form) อะไรก็เป็นงาน ครีเอทีฟได้ ท�ำให้งานครีเอทีฟเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวัน มากขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบความเป็นโฆษณา จะลดน้อยลง แต่จะมีการสื่อสารผ่านวิธีการและช่องทาง ใหม่ๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างเรื่องราวให้ กับแบรนด์ ท�ำให้ผู้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์นั้น สร้างผลทางบวกให้กับแบรนด์และธุรกิจในระยะยาว”

สงกรานต์ เศรษฐสมภพ

ประธานกรรมการบริหาร เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

“เทรนด์โฆษณาในยุคนี้และ ถัดจากนี้จะเป็นการคิดถึง คนอื่น หมดยุคของการน�ำ เสนอไอเดียโคตรเท่ไปแล้ว คนไหนที่ท�ำโฆษณาโดย คิดถึงผู้อื่นมากที่สุด จริงใจ ต่อผู้บริโภคมากที่สุด แล้วท�ำ ประโยชน์ให้สังคมมากที่สุด คนนั้นจะได้รางวัล คือต้อง เป็นโฆษณาที่คิดถึงชีวิตว่าจะ ท�ำยังไงให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น อาจมีอินโนเวทีฟสอดแทรกอยู่ บ้างตามยุคสมัย พยายามหาวิธีที่คิดถึงคนอื่นแล้ววกมาหา โปรดักต์ อย่างที่ คุณธนญชัย ศรศรีวิชัย เคยกล่าวไว้ว่า “นักโฆษณาในยุคนี้ควรคิดถึงผู้บริโภคมากๆ อย่าคิดถึงแต่ ตัวเองและลูกค้า” ดังนั้น โฆษณาที่จะเอาชนะใจผู้บริโภคได้ คือโฆษณาที่คิดถึงผู้คน แล้วท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ พวกเขาดีขึ้น หรือเปลี่ยนทัศนคติของเขาในแง่ใดแง่หนึ่ง อย่างโฆษณาโดฟเมื่อหลายปีก่อน ที่น�ำคนธรรมดามาเป็น พรีเซนเตอร์โฆษณา ก็ถือเป็นการคิดถึงคนอื่นอย่างหนึ่งว่า คุณไม่จ�ำเป็นต้องสวยเหมือนดาราก็ได้ แค่สวยในแบบที่ คุณเป็น แล้วมันสามารถวกกลับมาหาโปรดักต์ได้ด้วย”

วสุพล เกรียงประภากิจ ศิลปิน และนักโฆษณา

FYI

ส�ำหรับใครทีส่ นใจงานนีน้ อกจาก www.canneslions.com แล้ว ยัง สามารถติดตามข่าวคราวแบบเจาะลึก ตลอดจนข่าวสารการตลาด ทั่วโลกได้ที่ www.brandbuffet.in.th เว็บไซต์ด้านการตลาดและ โฆษณาน้องใหม่ที่ก�ำลังโตวันโตคืน โดย รัฐธนินท์ ศักดิ์ด�ำรงรัตน์ ผู้ก่อตั้ง ได้เดินทางไปเกาะติดงานนี้ด้วยตัวเองถึงเมืองคานส์ โดย สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าสนใจมากก็คือ ปีนี้นอกจากจะมีการอบรม ส�ำหรับครีเอทีฟรุ่นใหม่แล้ว ยังมีโปรแกรมอบรม AE หรือ แผนก ดูแลลูกค้าโดยเฉพาะ (Young Account Executive Academy) เพื่อฝึกฝนให้ AE มีเขี้ยวเล็บและครบเครื่องด้วยเครื่องมือต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้พาลูกค้าไปบรรลุเป้าหมายได้ และท�ำให้การท�ำงานของ เอเยนซีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ไม่ใช่แค่เป็น AE ทีแ่ ต่งตัวสวย-หล่อ ออกไปรับบรีฟ แล้วโยนงานแบบท่องจ�ำมาส่งให้ครีเอทีฟ


T A S T E

เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

--------------

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Text : iD11 Photo : พิชญุตม์

Bon Chon

Axis & spin บาร์ลอยฟ้าสุดฮิพกลางย่านธุรกิจบนถนน สุขมุ วิท ทีใ่ ห้ววิ ของกรุงเทพฯ แบบ 180 องศา

อีกหนึง่ สาขาของร้านอาหารสัญชาติ เกาหลี Bon Chon ทีม่ เี มนูเด่นคือ 'ไก่ทอด บอนชอน' ไก่ทอดสูตรพิเศษทีท่ ำ� มาจาก ส่วนผสมกว่า 30 ชนิด ปรุงด้วยเทคนิคการ ทอดไก่แบบรีดไขมันออกจากหนัง จึงท�ำให้ ไก่ทอดบอนชอนมีหนังบางกรอบ แต่เนือ้ ด้านในยังคงความ Juicy อยู่ อร่อยสมกับเป็น เมนูขนึ้ ชือ่ ของทางร้าน

ตกแต่งในสไตล์วนิ เทจ ล้อกับธีมของอวกาศ โลก และดวงดาว พืน้ ทีภ่ ายในแบ่งออกเป็น 2 ชัน้ เชือ่ มกันด้วยบันไดวนสุดเก๋ทเี่ ปรียบเสมือน แกนโลก ซึง่ หากมองขึน้ ไปด้านบนของบันไดวน จะเห็นเป็นรูปทรงกลม เปรียบเสมือนดวงจันทร์ สีเหลืองนวล ให้อารมณ์ราวกับอยูใ่ นอวกาศ พร้อมกรุผนังด้วยกระจกรอบด้านเผยให้เห็นวิว ของกรุงเทพฯ ยามค�ำ่ คืนทีส่ วยเด่นไม่เหมือนใคร

ตกแต่งสไตล์ Modern Minimalism ที่ เน้นการผสมผสานความแตกต่างระหว่าง ไม้ White Oak กับเหล็กอุตสาหกรรม เด่น ด้วยโครงเหล็กจ�ำลองรูปทรงอุโมงค์ของ รถไฟใต้ดนิ ของนิวยอร์ก และสตรีทอาร์ต ลายน่ารักบนผนังอิฐในโทนสีขาว

ค็อกเทลทีน่ มี่ รี สชาติคอ่ นข้างเป็นเอกลักษณ์ ส�ำหรับคุณสุภาพสตรี ขอแนะน�ำ Bellini เป็น แชมเปญค็อกเทล มีความหวานของพีชปัน่ คล้าย แยม แต่มคี วามละเอียดมากกว่า เพิม่ ความหอม ด้วย Peach Schnapps ตกแต่งด้วยเปลือกมะนาว Cookie Martini แก้วนีใ้ ช้เทคนิคดับเบิล้ สตรีม ท�ำให้แยกชัน้ ชัน้ ล่างสีดำ � ชัน้ บนสีขาว รสออก หวาน มัน และขม กลิน่ หอมคล้ายลูกอม Lychee Twist รสออกเปรีย้ ว หอมกลิน่ ของดอกกุหลาบ เพราะมีสว่ นผสมของ Rose Syrup และได้กลิน่ หอมของลิน้ จีต่ ามมา และ Kiwi Caipiroska ส่วน ผสมหลักเป็นวอดก้า ผสมด้วยกีวี รสออกเปรีย้ วน�ำ หวานตาม ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ เหมาะส�ำหรับจิบ เพือ่ การผ่อนคลาย

ประเดิมความอร่อยด้วยเมนูสดุ ฮิตอย่าง Bon Chon Combo ทีม่ ที งั้ น่องไก่และปีกไก่ เคลือบซอส 2 แบบ Soy Garlic และ Hot พร้อมเครือ่ งเคียงอย่างกิมจิโคลสลอว์ กินคูก่ บั ซุปร้อนๆ อย่าง Soonduru-Soft Tofu Soup ซุปเต้าหูร้ สจัด เสิรฟ์ ร้อนๆ ในหม้อเกาหลี พร้อมไข่ไก่สดและกิมจิ ตามมาด้วยเมนู Absolute Siam ทีม่ เี พียงสาขานีเ้ ท่านัน้ นัน่ ก็ คือ Bonchon Burger บอนชอนเบอร์เกอร์ ชิน้ โต สอดไส้ดว้ ยเบคอน อกไก่กรอบ กิมจิ โคลสลอว์ อร่อยเหาะอย่าบอกใคร อย่าลืม เพิม่ ความสดชืน่ ด้วยเมนูเครือ่ งดืม่ อย่าง Honey Lime Soda และ Strawberry Mint Soda

ค็อกเทลเริม่ ต้น 250 บาท axis & spin ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 38 และ 39 โรงแรม เดอะ คอนติเนน โฮเต็ล กรุงเทพฯ เปิด 18.0001.00 น. โทร. 0 2686 7000 หรือคลิกที่ www.thecontinentdining.com

บริเวณชัน้ ล่าง จะเพนต์เพดานเป็นแผนทีโ่ ลก ให้ความรูส้ กึ ราวกับก�ำลังล่องลอยอยูใ่ นสภาวะ ไร้นำ�้ หนักเลยทีเดียว เหมาะส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังมองหา สถานทีแ่ ฮงเอาท์ทมี่ กี มิ มิคเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

24 - 24 7

ประมาณ 300 บาท ชัน้ 4 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658-1575-6 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ bonchonthailand เปิด 10.00–22.00 น.

ใครทีเ่ คยมาร้านนีเ้ ป็นต้องสะดุดตากับผนังสีขาวทีเ่ ต็มไป ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษวางเรียงอย่างสวยเก๋ ซึง่ ทีม่ า ของตัวอักษรเหล่านัน้ ถูกครีเอตมาจากค�ำชมจากปากลูกค้า นัน่ เอง


--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กาญจนา

--------------

Text : iD11 Photo : กาญจนา

THE FABULOUS

Grease

Dessert Cafe

ร้านขนมโฮมเมดและเครือ่ งดืม่ ย่านถนน ข้าวสาร ในบรรยากาศสไตล์โมเดิรน์ เรโทร (Modern Retro) แหล่งแฮงเอาท์ทตี่ อ้ นรับคนทุก เพศทุกวัย ตัง้ แต่ชว่ งบ่ายของวันยันเทีย่ งคืน เคล้าคลอไปด้วยดนตรีแนวแจ๊สเพลินๆ

จากแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ ‘Grease’ น�ำแสดงโดย John Travoltaโดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับ ผูค้ นทีม่ าจากหลากหลายสถานที่ หลากหลาย เชือ้ ชาติ แต่ทกุ คนมีความเชือ่ และความ ปรารถนาเดียวกัน กลายมาเป็นพืน้ ทีท่ ที่ กุ คน สามารถผ่อนคลาย แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมกัน พร้อมดืม่ ด�ำ่ ไปกับดนตรีในหลากหลาย รูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ แต่ไม่แตกต่าง

บรรยากาศร้านสวยงามตัง้ แต่ทางเข้าร้าน ด้วย ประตูทางเข้าทีใ่ ห้อารมณ์เหมือนบ้านสไตล์ฝรัง่ เศส และภายในร้านทีต่ กแต่งแบบโมเดิรน์ เรโทร ในโทน สีแดง ด�ำ พร้อมชุดเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ ที งั้ แบบม้านัง่ ยาว และเก้าอีไ้ ม้หลากหลายดีไซน์ รวมถึงของสะสมเก่า โบราณ ทีช่ ว่ ยให้กลิน่ อายแบบวินเทจนิดๆ

ร้านมีลกั ษณะเป็นตึกสูงทีเ่ ด่นด้วยโครงสร้าง เหล็ก ประกอบไปด้วย 4 ชัน้ ชัน้ แรกเป็นส่วน ของ Fine Dining และ Wine & Champagne Bar ตกแต่งในโทนสีสดใส ส่วนชัน้ สองจะเป็นบาร์ชอื่ LSD (Light and Sound Demolition) บรรยากาศ คล้ายไนท์คลับทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายยุค 70's ผสานกับความเป็นโมเดิรน์ ถัดไปจะเป็นส่วน ของซิการ์บาร์ โดดเด่นด้วยงานศิลปะ ให้อารมณ์ แบบ Art Gallery & Bar และชัน้ สุดท้าย Eywa เป็นชัน้ ดาดฟ้าในบรรยากาศแบบเอาท์ดอร์ ให้คณ ุ ได้นงั่ สบายๆ พร้อมกับดืม่ ด�ำ่ ไปกับ วิวสวยๆ ของกรุงเทพฯ ยามค�ำ่ คืน

Fabulous Toast ขนมปังเนย กรอบนอกนุม่ ใน เสิรฟ์ พร้อมวานิลลาไอศกรีม เวลาทานให้ราด ด้วยเมเปิล้ ไซรัปทีอ่ อกหวานนิดๆ ช่วยตัดรสชาติ ได้ดี ตามด้วย Rainbow Crepe Cake สีสนั สดใส เสิรฟ์ พร้อมราสเบอรีซ่ อส ซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็น รสสตรอเบอรี่ หรือช็อกโกแลตได้ตามใจชอบ และ Fabulous Signature เลเยอร์ชอ็ กโกแลตรสเข้มข้น เสิรฟ์ พร้อมวานิลลามูสทีม่ ผี ลไม้สดอย่างส้ม กีวี และแอปเปิล้ เวลาทานให้ตกั ทานจากบนลงล่าง เพือ่ ให้ได้ครบทุกรส แล้วอย่าลืมเรียกความสดชืน่ ด้วย Marocchino Freddo กาแฟผสมโกโก้เย็น สักแก้ว

อาหารของทีน่ จี่ ะเป็นในสไตล์ Mediterranean-Thai fusion เริม่ ต้นด้วยเมนูเบาๆ อย่าง Mango Tuna Tartar ทีป่ ระกอบไปด้วยทูนา่ คลุก เคล้ากับเดรสซิง่ รสเผ็ดนิดๆ แบบ Thai Style และ Spaghetti Tom Yum Kung สปาเกตตีผ้ ดั กับพริกแกงต้มย�ำ คลุกเคล้าด้วยกุง้ และนมสด เพิม่ ความซีด้ ซ้าดด้วยน�ำ้ มะนาว เมนูนรี้ สจัด แต่กลมกล่อม นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั เด่นด้วยเมนู ค็อกเทล ดริงค์ยอดฮิต ต้องไม่พลาด B&B (Biscuit and Butter) ดริงค์หอมหวานซ่อนเปรีย้ ว เด่นด้วยรสชาติของ Pamparo Rum และ Butter Scotch Liqueur ผสมผสานกับมาลิบู น�ำ้ สับปะรด น�ำ้ มะนาว และวานิลลาไซรัป เพิม่ ดีกรีอกี นิดด้วย Gold Member ทีม่ สี ว่ นผสมของ JW. Gold Reserve, Peach Snapps, Lemon Tea, Lemon Juice, Ginger Ale และ Absinthe ประมาณ 700 บาท Grease สุขมุ วิท 49 เปิด 18.00 - until late โทร. 0 2662 6120 หรือคลิกที่ www.facebook. com/GreaseBangkok

อิม่ อร่อยทัง้ ของหวานและ เครือ่ งดืม่ ประมาณ 250 บาท ต่อท่าน (Free WiFi) The Fabulous Dessert Cafe ซอยต้มย�ำกุง้ ถนนข้าวสาร เปิดบริการทุกวัน เวลา 14.00– 24.00 น. โทร. 0 2629 1144 www.facebook.com/ thefabulousdessertcafe 22/4/56 bo

หากใครต้องการมาฟังเพลงและดืม่ ด�ำ่ ไปกับรสอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ ขอแนะน�ำให้มาทีช่ นั้ Eywa ในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากทีน่ จี่ ะให้ววิ สวยมาก ในยามเย็นแล้ว ยังมีทนี่ งั่ แบบบีนแบ็ค ให้ได้กงึ่ นัง่ กึง่ นอน สบายๆ รับรองโรแมนติกสุดๆ

ทีน่ ใี่ ช้กาแฟ illy จากอิตาลี อีกทัง้ สไตล์การชง ก็ยงั เป็นในสไตล์แบบอิตาเลียน คือจะไม่มกี าร ใส่นมข้น แต่จะใช้นมสดแทน ท�ำให้ได้กลิน่ หอม ของกาแฟเต็มที่

TF135001TO TRIM_76.2X76.2 19-04-56


E n t e r ta i n m e n t Text : Kranda Nhamun

เฉลยข้อสอบโอเน็ต

ล่วงหน้า 50 ปี

ยุ ค ที่ ข ้ อ สอบโอเน็ ต สุ ด หรรษา กลายเป็ น ปั ญ หาที่ เ ยาวชนไทย ต้ อ งฝ่ า ฟั น ไปให้ ไ ด้ แต่ บ างคน พยายามแล้วก็ยังต้องยกธงขาว เพราะไม่เข้าใจศาสตร์การวิเคราะห์ข้อสอบ โอเน็ตอย่างถูกต้อง ‘ทีมฮิ’ ผู้เห็นใจอนาคตของชาติ จึงตัดสินใจท�ำหนังสือ ‘เฉลยข้อสอบโอเน็ตล่วงหน้า 50 ปี’ ทีด่ า้ นในมีขอ้ สอบโอเน็ต 100 ข้อ ให้เด็กๆ ได้ เตรียมตัวกันตัง้ แต่เนิน่ ๆ ซึง่ ค�ำถามด้านในก็ชวนให้วเิ คราะห์ อาทิ ‘นักเรียนจะ ท�ำอย่างไร หากเจอหมีขนึ้ มาบนรถเมล์’ หรือ ‘หากเตะบอลแล้ว อารมณ์ทางเพศ ของนักเรียนไม่ลดลง นักเรียนควรจะเตะอะไรแทน’ ไม่มีจ�ำหน่ายตามร้าน หนังสือทัว่ ไป ต้องสัง่ ซือ้ ทาง www.hehe55.com เท่านัน้ ราคา 120 บาท ส่งฟรี ถึงบ้าน พิมพ์จำ� นวนจ�ำกัด ส�ำหรับอนาคตของชาติ ‘ซือ้ ซะ จะได้ไม่เป็นภาระ ของลูกหลาน

THE LONE Ranger

หน้ากากพิฆาตอธรรม

จอห์นนี เดปป์ และทีมผูส้ ร้างไพเรท ออฟ ดิ แคริบเบีย้ น ทีม่ ากัน ครบเซตทั้งผู้อ�ำนวยการสร้าง เจอร์รี่ บรั๊คไฮเมอร์ และผู้ก�ำกับ กอร์ เวอร์บินสกี้ รวมไปถึงทีมงานจากภาพยนตร์โจรสลัดสุดฮิต รวมทีมกันสร้างภาพยนตร์แอ็คชัน่ คอมเมดี้ ผจญภัย ทีร่ เี มคจาก The Lone Ranger ทีเ่ คยฉายเมือ่ ปี 1956 แบบเรียบเรียงใหม่และ ตีความใหม่หมดจด เนื้อเรื่องกล่าวถึงวีรบุรุษภายใต้หน้ากาก ที่ทำ� หน้าที่ออก ปราบความอยุติธรรม จอห์น รีด (Armie Hammer) เพื่อผดุง ความยุติธรรม และคู่หูของเขาผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เป็นนักรบ ชาวพื้นเมืองในอเมริกา ทอนโต้ (Johnny Depp) แม้ทั้งสองจะมี นิสัยต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งรั่ว คนหนึ่งลุย แต่ก็ร่วมทีมกันได้ อย่างลงตัวเพื่อปราบความชั่ว คนโกง และทวงหาความยุติธรรม ให้กลับคืนมา แม้จะต้องสูก้ บั ฝ่ายรัฐบาล หรือกองโจร เขาก็ไม่เกีย่ ง ใครที่เป็นแฟนของจอห์นนี่ เดปป์ และคิดถึงลีลากวนๆ ในการ แสดงเป็น กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ของเขา ไม่ควรพลาด!!

Realize yourself

on the organs market คลิปนี้เป็นการเปรียบเทียบให้สิงห์นักบิดทั้งหลายได้รับรู้กันไปเลยชัดๆ ว่า ระหว่างใส่เครื่องป้องกันแบบจัดเต็มในการขี่มอเตอร์ไซค์ Big Bike นอกจาก จะช่วยให้คุณเซฟชีวิตแล้ว ยังเซฟเงินจากค่ารักษาพยาบาลด้วย ในคลิปจะ เปรียบเทียบกันให้เห็นจะๆ ว่าเราเสียเงินค่าอุปกรณ์แต่งกายตั้งแต่หัวจดเท้า แต่ละชิ้นรวมกันมีมูลค่าเพียง 1,500 ดอลลาร์ แต่หากคุณไม่ใช้เครื่องป้องกัน ใดๆ เลย แต่งตัวด้วยเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ สิ่งที่คุณจะสูญเสีย มันมีมูลค่ามากกว่านั้น อย่างเช่น แค่ไม่ใส่หมวกกันน็อค คุณก็อาจจะต้องเสีย ค่ารักษาพยาบาลเบาะๆ 4,500 ดอลลาร์ ดูแล้วเข้าใจได้ชัดเจนเลยว่าจะขี่รถ BB ควรจะแต่งตัวอย่างไรดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด ขับช้าๆ ไว้อย่าคะนอง นั่นแหละ ปลอดภัยที่สุด

Attack on Titan

ไม่สนิท นนท์ เดอะวอยส์ หรือ นนท์-ธนนท์ จ�ำเริญ เด็กหนุม่ จากภูเก็ต วัย 16 ปี ทีช่ นะการประกวด The Voice Thailand Season 1 ปล่อยซิงเกิ้ลล่าสุดออกมาให้ แฟนคลับได้ฟงั และใครทีไ่ ม่เคยฟังเพลงของเขาแนะน�ำว่าให้ลอง แล้วจะรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา ‘ไม่สนิท’ เป็นเพลงป๊อบเจือด้วย กลิ่นอายความเป็น R&B นิดๆ เนื้อเพลงพูดถึงเรื่องราวของคนที่ แอบรักเพือ่ นสนิท แต่ไม่กล้าทีจ่ ะบอกความในใจ เพราะกลัวบอก ไปแล้วอาจจะไม่สนิทใจเหมือนเดิม เลยเก็บไว้ในใจเป็นเพื่อนที่ แอบรักต่อไปดีกว่า น�้ำเสียงของนนท์ฟังแล้วชวนให้เศร้าไปตาม เนื้อเพลง ยิ่งใครที่ก�ำลังแอบรักเพื่อนสนิท แต่จุกอกไม่กล้าบอก รับรองอิน

26 - 24 7

ปกติเราจะไม่แนะน�ำการ์ตูนซีรี่ส์ แต่ฉบับนี้ไม่ พูดถึง Attack on Titan คงไม่ได้ แอทแทค ออน ไททัน หรือในชือ่ ไทย ผ่าพิภพไททัน เป็นการ์ตนู ของ Hajime Isayama ซึ่งเขียนมาตั้งแต่ปี 2009 แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม ทว่าหลังจากได้รับ ค�ำวิจารณ์ในแง่บวก การ์ตูนเรื่องนี้ก็กลับได้รับ ความนิยมอย่างล้นหลาม จนน�ำมาสร้างเป็นแอนิเมชัน่ แอคเทค ออน ไททัน พูดถึง การต่อสู้ของมวลมนุษยชาติกับไททัน ยักษ์ปริศนาที่มีเป้าหมายคือฆ่ามนุษย์ให้ เรียบ จนเหล่ามนุษย์ทเี่ หลืออยูต่ อ้ งสร้างก�ำแพงสูง เพือ่ ป้องกันการบุกของไททัน เวลาผ่านไปร้อยกว่าปี ชีวิตของมนุษย์ที่แสนสงบสุขอยู่ในก�ำแพงต้องสั่นคลอน เมื่อมีไททันลึกลับสูง 15 เมตร และไททันลึกลับสวมเกราะบุกเข้ามาท�ำลาย ก�ำแพงเมือง และเริ่มค่อยๆ บุกยึดเมืองมนุษย์ มนุษย์ที่เหลือรอดต้องต่อสู้เพื่อ ปกป้องเมือง และตามหาความจริงของไททันให้ได้


คุณวี ไม่ต้องหันไปไหนเลย ฉันหมายถึงคุณนั่นแหละ คุณวี-หน้ากาก ขาวที่รัก ข่าวคนไปปล้นร้านเซเว่นโดยใส่หน้ากากขาว น่าจะท�ำเอา หลายคนอึง้ ไปหน่อย ว่าแหม! ใส่หน้ากากขาวไปปล้นกันเลยหรือไง หลายคนก็เลยมีจินตนาการกันไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่า เห็นมะ พวกหน้ากากขาวน่ะ มันนิสยั ไม่ดี คนปล้นน่ะ เป็นพวกหน้ากากขาว จริงๆ แต่อีกฝ่ายก็บอกว่า ไม่จริ๊งไม่จริง ทักษิณจ้างมาตะหาก เพื่อท�ำให้ขบวนการหน้ากากขาวแปดเปื้อน นี่ขนาดแค่เรื่องหน้ากากนะ ยังมีความเห็นต่างที่เกิดจาก จินตนาการกันได้ถงึ ขนาดนี้ ถ้าเป็นเรือ่ งใหญ่ๆ ในบ้านเมืองเราล่ะ จะขนาดไหน ตอนนี้ดูเหมือนว่า ‘หน้ากากขาว’ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ ของคนกลุ่มหนึ่งที่อยากท�ำลายระบอบทักษิณ พลอยท�ำให้คน อีกกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาชี้หน้าบอกว่า ไอ้เจ้ากลุ่มนี้มันไม่มีความเป็น ประชาธิปไตย ค�ำถามของฉันก็คอื ว่า เอ...แล้วเราต้อง ‘สุดขัว้ ’ กันถึงขนาดนัน้ หรือเปล่านะ แน่นอน ระบอบทักษิณน่ะ มีปัญหาของมัน แต่ถ้าเราจะใส่ หน้ากากขาวให้ลึกลงไปถึงปรัชญาของวีจริงๆ ละก็ หน้ากากขาว จะต้อง ‘ท�ำลาย’ ระบอบที่เป็นเผด็จการทุกรูปแบบนะ ไม่ใช่แค่ ระบอบทักษิณ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยน่ะ ก็ต้อง ไม่ลืมด้วยนา ว่าประชาธิปไตยไปด้วยกันไม่ได้หรอกกับระบอบ

เดมาก็อก หรือล่อลวงปวงประชามหาชนให้เชื่อ เพื่อผลประโยชน์ ของผู้มีอ�ำนาจ คือพอพูดแบบนี้ปุ๊บ ฉันว่าหลายคนก็จะเริ่มกุมหัวปวดเฮด ขึ้นมาทันที เพราะว่านั่นแปลว่าจะเป็นฝ่ายหน้ากากขาวหรือ ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย ดูเหมือนเอาเข้าจริงน่าจะมี ‘เป้าหมาย’ เดียวกัน นั่นคือท�ำให้สังคมนี้มันดีขึ้น ไม่ต้องตกอยู่ใต้เงื้อมมือ เผด็จการที่ไหน แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า แต่ละฝ่ายดันมี ‘เผด็จการ’ ของ ตัวเองที่มองไม่เห็น และปลื้มใจไปกับเผด็จการพวกนั้น แถมยัง ลุกขึ้นมา ‘แอ่นอก’ ปกป้องเผด็จการเหล่านั้นด้วย แต่ในเวลา เดียวกัน ก็มีดวงตาที่ ‘เห็น’ เฉพาะเผด็จการของคนอื่น แล้วก็ลุก ขึ้นมาเผด็จเผด็จการเหล่านั้นกันอย่างแรงร้าย ฉันอยากบอกทุกคนนะ ว่าเราไม่มที างรูห้ รอกว่าตัวเองตกอยู่ ใต้เผด็จการอะไรบ้าง เพราะหลายอย่างมันก็สลับซับซ้อนซ่อนเงือ่ น แถมในโลกสมัยใหม่นี้ ทุนและผลประโยชน์มันยังซ้อนทับกันให้ ซับซ้อนเข้าไปอีกไม่รู้กี่ชั้น ผลก็คือเราแทบบอกไม่ได้เลยละว่า ไอ้ที่เราชิงชังรังเกียจและอยาก ‘ท�ำลาย’ ให้สิ้นซาก (ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายไหน) เอาเข้าจริงแล้วมันคือสิ่งที่เราอยากท� ำลายมันจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้ ฉันจ�ำได้วา่ เมือ่ งานสัปดาห์หนังสือเมือ่ ต้นปี ฉันไปเดินในงาน แล้วพบคนใส่หน้ากากคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข เดินไปเดินมา เพื่อเรียกร้องทางการเมือง ปรากฏว่า รปภ.มาไล่ บอกว่าไม่ให้ใส่ หน้ากากเข้ามาในงาน ฉันคิดว่าเรื่องนี้ตลกดี เพราะในขณะที่

หน้ากากสมยศเดินอยู่ในงานไม่ได้ แต่ดันมีตัวมาสคอตในงานที่ ไม่ได้แค่ใส่หน้ากาก ทว่าใส่ทงั้ ชุดเดินไปเดินมาอยูเ่ ต็มงานไปหมด มาถึงตอนนี้ ฉันว่ามันเกิดภาพด้านกลับ เพราะดูเหมือน ผู้มีอ�ำนาจในปัจจุบันจะท�ำท่าชิงชังรังเกียจขบวนการหน้ากากขาว ด้วยวิธคี ดิ เดียวกับทีเ่ หล่า รปภ.เคยรังเกียจหน้ากากสมยศเมือ่ ต้นปี ทั้งที่ถ้าเอาเข้าจริงแล้ว ไม่ว่าจะหน้ากากขาวหรือหน้ากากสมยศ ก็พึงมีหน้าที่เดียวกัน นั่นคือการ ‘ต่อต้าน’ เผด็จการ ปัญหาก็คือ หน้ากากแต่ละอย่าง ดัน ‘เลือก’ เสียแล้วที่จะ ต่อต้านเผด็จการบางอย่าง และสยบยอมต่อเผด็จการบางอย่าง ซึ่งฉันว่าเป็นเรื่องตลกดีส�ำหรับฉัน ก็เลยอยากเขียนจดหมายมา บอกว่าได้โปรดอย่าลืมความหมายดั้งเดิมของหน้ากากกันเลยนะ ฉันเอง Miss Zeeddd…

Pixel Crazy 8bit สมาคมคนรัก8บิท (www.facebook.com/PixelCrazy8bit) ย้อนหลังกลับไปสักสิบกว่าปี ในยุคที่เกมตลับเริ่มเป็นที่รู้จัก เด็กๆ หลายคนในยุคนั้นน้อยคนจะ ไม่เล่นเกมและหลงใหลกับมัน ซึ่งแม้ความละเอียดของเกมจะมีแค่ 8Bit (หน่วยเล็กมากๆ ฉะนั้น อย่าถามหาความละเอียด) แต่เด็กๆ ทุกคนก็ตดิ งอมแงม และจ�ำทุกรายละเอียดได้ทงั้ ตัวละคร เนือ้ เรือ่ ง หรือสูตรเกม เช่น สูตร 30 ตัวของ Contra เกม Mario ตรงไหนมีเห็ด เกม Battle City จะสร้างก�ำแพง ล้อมฐานยังไง และอีกสารพัด ซึ่งเพจนี้ได้น�ำเนื้อเรื่องและตัวละครในเกมจากสารพัดมาย�ำรวมกัน จนเป็นมุกที่อ่านแล้วข�ำ และทุกคนจดจ�ำได้ ถึงจะลืมไปแล้วก็ตาม บางทีก็เอาตัวละครใหม่ๆ มาท�ำ เป็นมุกล้อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแสดงผลออกมาเป็นภาพ 8Bit เช่น พี่มากพระโขนง 8Bit เป็นต้น เพจนี้ Like แล้วจะได้ความทรงจ�ำครั้งยังเด็กกลับมาแน่

Battlefield 4 อีกหนึ่งสุดยอดเกม Modern War มุมมองบุคคลที่หนึ่ง ที่ภาพและเสียงนับวันก็ยิ่งสมจริง มากๆ จนท�ำให้คนเล่นเกมอินคิดว่าตัวเองอยู่ในสงครามจริงๆ Battlefield 4 เป็นเกมตัวท็อปจาก Electronic Arts ที่ได้ทีม DICE (Digital Illusions CE) ซึ่งเป็นทีมชุดเดิมที่เคยพัฒนาภาคก่อนๆ มาท�ำต่อ ในส่วนของเนื้อเรื่องจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับภาคที่แล้วเลย ตัวเกม สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบเนื้อเรื่อง หรือจะเป็นแบบมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ก็ได้ รวมถึงยังมีการ พัฒนาตัวเกมให้สมจริง โดยเฉพาะเรือ่ งของการท�ำลายวัตถุ หรือสิง่ ก่อสร้าง และฉากสภาพแวดล้อม รอบตัวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ โหมดการบังคับยานพาหนะก็ยังคงมีอยู่ครบถ้วน คนที่ชอบเกมแนวนี้ ไม่ควรปล่อยผ่าน ก�ำหนดวางขายของ BF4 อยูร่ าวๆ วันที่ 29 ตุลาคม 2013 ทัง้ บน PC Xbox 360 PlayStation 3 และเครื่องเกม Next Generation Consoles อย่าง Xbox One และ PlayStation 4

24 7 - 27


N E W S Text : Miss TP

JAS หนุน เด็กไทยให้เ ก่งบอล

นายวีรยุทธ โพธารามิก (ยืนกลาง) ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนส�ำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผูอ้ ำ� นวยการ คณะครู อาจารย์และนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ ‘JAS Youth Cup เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลกับเยาวชนในโรงเรียน’ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเพิม่ ประสบการณ์และโลกทัศน์ในการเล่น  กีฬาฟุตบอล ทั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ  ไม่เกิน 15 ปี ในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษากว่า 500,000 บาท เริ่มฤดูการแข่งขัน  เดือนมิถุนายน 2556 ที่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก

ต้อนรับซีซั่นใหม่! กับกระเป๋าเดินทางระดับ เวิ ล ด์ คลาส

หรู ห รากั บ การเดิ น ทางระดั บ เวิ ล ด์ ค ลาส กั บ Bric’s  Milano รุ่น ‘Life’ กระเป๋า เ ดิ น ท า ง แ บ ร น ด ์ ดั ง  สัญชาติอิตาลี คอลเลค-  ชั่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด ส่ ง ตรง  จากมิลาน ที่ได้รังสรรค์  ความปราณี ต บรรจง  ลงบนกระเป๋ า เดิ น ทาง สุดหรู ด้วยวัสดุออกแบบพิเศษแห่งเดียวและแห่งแรกของโลก  โดยผลิ ต จาก PVC ผสมเส้ น ใยสั ง เคราะห์ เ นื้ อ ละเอี ย ด และใช้ เทคโนโลยีพิเศษและกรรมวิธีอันประณีตเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุที่เป็น เอกลักษณ์ของ Bric’s คุณสมบัตเิ ฉกเช่นหนังแท้ แต่มคี วามทนทานกว่า  แม้ถูกบีบกดแรงๆ ก็ไม่ท�ำให้กระเป๋าเสียทรง มาพร้อมกับดีไซน์ สุดเทรนดี้ทั้งแบบล้อลาก ขนาด Cabin Size และแบบ Holdall  ทีส่ ามารถถือไปได้ทกุ ทริป มีให้คณ ุ เลือกเดินทางในแบบสีฟา้ Pastel และสีน�้ำตาล Honey ร่วมสัมผัสกระเป๋าเดินทางระดับเวิลด์คลาส กับ Bric’s Milano รุ่น ‘Life’ ได้แล้ววันนี้ที่ เซ็นทรัล สาขาชิดลม, ลาดพร้าว และปิ่นเกล้า แผนกรองเท้าและกระเป๋าสตรี

สั ม ผั ส ของความอ่ อ นนุ ่ ม บนฝ่ า มื อ กั บ Gardeners จาก ‘Crabtree & Evelyn’

มือคืออวัยวะที่บ่งบอกถึงความ งาม จึ ง ต้ อ งการการปรนนิ บั ติ อย่างพิถีพิถันเป็นประจ�ำทุกวัน Crabtree & Evelyn จึ ง คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง มื อ ชุ ด  ‘Gardeners ขึน้ ช่วยให้ผวิ พรรณ บนฝ่ามือของคุณอ่อนนุ่ม และ ลื่นอย่างต่อเนื่อง มีส่วนผสมของ สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการบ� ำ รุ ง รั ก ษา ภายใต้ แ รงบั น ดาลใจ  จากความหลงใหลของชาว อังกฤษที่มีต่อการท�ำสวน น�ำมา สู่การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงมือที่เข้มข้น ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้น ลดความระคายเคือง และปกป้องผิวมือไม่ให้แห้งและหยาบกร้าน  ได้ง่าย ปราศจากแอลกอฮอล์ น�้ำมัน สารกันบูด หรือสารไกลคอล พบกับชุดผลิตภัณฑ์ Gardeners จาก Crabtree & Evelyn ได้ที่  ร้านสาขาทั้ง 8 สาขา

28 - 24 7

กลไกแกร่ ง สุ ด ล�้ ำ จากญี่ปุ่น

ใหม่ล่าสุด ดินสอกด ควอนตั้ม ATOM QM224 : กลไกแกร่ง โลหะ 100% ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ปลายดินสอ ท� ำ จากโลหะ ช่ ว ยผ่ อ นแรงในการ เขี ย น และออกแบบมาให้ ส ามารถ เก็ บ หั ว ดิ น สอได้ เพื่ อ ให้ ส ะดวกใน การพกพา พร้อมยางจับบนตัวด้าม จับกระชับมือและลดแรงสัมผัสขณะ เขียน จ�ำหน่ายพร้อมไส้ดนิ สอ คิว 300 ให้คุณเพลิดเพลินกับการเขียนแล้ว ณ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเครือ่ งเขียน ทั่วไป และโชว์รูม 0 2668 0123 ต่อ 2941 www.dhas.com

ไทยพาณิชย์เปิดเวที ‘กล้าใหม่...สร้างสรรค์ ชุ ม ชน’ เติ ม ฝั น เยาวชนสร้ า งสรรค์ สั ง คม ในโครงการ ‘กล้าใหม่...ใฝ่รู้’ ปีที่ 8

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ข อเชิ ญ เยาวชนระดับอุดมศึกษาร่วมส่ง โครงงานเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน และสังคม เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ‘กล้ า ใหม่ . ..สร้ า งสรรค์ ชุ ม ชน’  ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโครงการ  ‘กล้าใหม่...ใฝ่ร’ู้ ปีที่ 8 ชิงถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพ  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท พร้อมกิจกรรมศึกษา ดูงานโครงการในพระราชด�ำริ นิสติ นักศึกษาทีส่ นใจรวมทีมไม่จำ� กัด จ�ำนวน น�ำเสนอโครงงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยโครงงานต้องสามารถปฏิบัติได้จริง มีความริเริ่มสร้างสรรค์และ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2652 1128-9, 08 7695 4050 หรือ www.scbchallenge.com

ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ชาร์ล คูทิเยร์ ประธาน บริหาร มีเดียเอ็ดจ์ : ซีไอเอ โกลบอล (MEC) ได้มาเยี่ยมเยียนและ พบปะกับพนักงานสาขาประเทศไทย และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดง ความยินดีที่ มีเดียเอ็ดจ์ : ซีไอเอ ประเทศไทย ได้รบั คะแนนสูงสุดจาก การประเมินของ เรกมา (Recma) เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ง Recma เป็นองค์กรอิสระ มีบริษัทแม่อยู่ประเทศฝรั่งเศส ทุกๆ ปีจะมีการ ประเมินและจัดอันดับบริษัทวางแผนและซื้อสื่อทั่วโลก

Hot

of The Month!! Text : iD11 อิม่ อร่อยกับเมนูในสไตล์เซีย่ งไฮ้ ‘ตงปอ ขาหมูหมัน่ โถว’

ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นี้ อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารจีน ในสไตล์เซี่ยงไฮ้ ‘ตงปอ ขาหมู หมั่นโถว’ เต็มอิ่มกับตงปอ ขาหมู เนื้อยุ่ยละลายในปาก ที่เลือกเอา ขาหมูสว่ นหน้าชัน้ ดี มาปรุงด้วยความพิถพี ถิ นั ผ่านกรรมวิธี หลายขั้นตอน ทั้งการทอดไฟแรง แล้วน�ำไปตุ๋นกับเครื่อง ยาจีนและซีอิ๊วที่น� ำเข้าจากฮ่องกง เสิร์ฟพร้อมหมั่นโถว  เนือ้ นุม่ แกล้มด้วยยอดคะน้าฮ่องกงหวานกรอบ พิเศษเพียง ชุดละ 650 บาทเท่านั้น ที่ร้านอาหาร ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน ล็อบบี้ ฮอลล์ 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทร. 0 2833 5434-5

ที่สุดแห่งความดื่มด�่ำจากเมนูช็อกโกแลตคอลเลคชั่น

สัมผัสสองรสชาติใหม่ของ ช็อกโกแลต คอลเลคชัน่ จากไอศกรีมแม็กนัม่ ช็อกโก แลตเอ็กซ์เปิรต์ ตัวจริง ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจ จากร้านช็อกโกแลตชัน้ สูงของยุโรป อย่าง  ‘แม็กนัม่ ช็อกโกแลตบราวนี’่ เข้มข้นด้วย เนื้อไอศกรีมช็อกโกแลตบราวนี่ เคลือบ ด้วยช็อกโกแลตเบลเยียมแท้ และเม็ด มะม่วงหิมพานต์ และ ‘แม็กนัม่ ช็อกโกแลต  สตรอเบอรี่’ ละมุนด้วยรสไอศกรีมวานิลลา สอดไส้ซอส  สตรอเบอรีห่ วานอมเปรีย้ ว เคลือบด้วยช็อกโกแลตเบลเยียม แท้ ตอบโจทย์ตรงใจแฟนช็อกโกแลตตัวจริง ลิ้มรส เดอะ ช็อกโกแลต คอลเลคชัน่ ทัง้ 6 รสชาติได้แล้ววันนี้ ที่ ตูไ้ อศกรีม  วอลล์และแม็กนั่ม และร้านค้าทั่วประเทศ

ดินเนอร์ขันโตกสไตล์ล้านนาริมทะเล

โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ บี ช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ชวนคุณ  เปลี่ ย นบรรยากาศมาสั ม ผั ส วัฒนธรรมขันโตกล้านนาแบบ ส่ ว นตั ว กั บ บรรยากาศสุ ด แสน  โรแมนติ ก ริ ม ทะเลส� ำ หรั บ คุ ณ  และคูร่ กั พร้อมลิม้ รสอาหารไทยในชุดขันโตก ไม่วา่ จะเป็น แกง ฮังเล แคปหมู น�ำ้ พริกอ่อง น�ำ้ พริกหนุม่ ไก่ทอดแบบล้านนา  ซุปแนะน�ำพิเศษ ผักสดนึ่ง กล้วยทอด ผลไม้ตามฤดูกาล  ขนมไทย และอีกมากมาย ณ มุมส่วนตัวบริเวณห้องอาหาร ศาลาไทยของโรงแรมฯ ในราคาเพียง 3,400 บาท++ ส�ำหรับ 2 ท่าน รวมสปาร์คลิง่ ไวน์ 2 แก้ว พร้อมรับภาพถ่ายเป็นทีร่ ะลึก  ร่วมเติมเต็มความสุขกับดินเนอร์มื้อพิเศษได้ตั้งแต่เวลา  19.00-21.30 น. ส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้า โทร. 0 3251 2021-38 ต่อ 7

ใหม่ ! เซ็ น โซดายน์ ‘รี แ พร์ & โพรเทคท์ สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช’

พิธีลงนามเซ็นสัญญาโฟโต้แ ฟร์ 2013

นายวิ เ ชี ย ร ตั้ ง ธรรมสถิ ต ย์ นายกสมาคมธุ ร กิ จ การถ่ายภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามเซ็นสัญญาเช่าพืน้ ทีจ่ ดั งานโฟโต้แฟร์ 2013 กับ นางสาว ปนิษฐา บุรี ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและการขายศูนย์นทิ รรศการ และการประชุ ม ไบเทค จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน –  1 ธันวาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา

เซ็นโซดายน์ ยาสีฟนั ลดการเสียวฟันอันดับ 1* ทีท่ นั ตแพทย์แนะน�ำ ให้ใช้ ขอแนะน�ำ เซ็นโซดายน์ ‘รีแพร์ & โพรเทคท์ สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช’ ยาสีฟันลดเสียวฟัน ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ‘โนวามิน (NovaMin™)’ ช่วยลดและฟื้นฟูบริเวณเสียวฟัน เมื่อแปรงวันละ 2 ครั้ง โดยสร้าง เกราะปกป้องที่มีลักษณะคล้ายชั้นเนื้อฟันตามธรรมชาติ พร้อมให้ ปากสะอาดและลมหายใจหอมสดชืน่ ขนาด 100 กรัม ราคา 169 บาท  ณ ร้านค้าชั้นน�ำทั่วไป *ทันตแพทย์แนะน�ำแบรนด์เซ็นโซดายน์ส�ำหรับ ลดการเสียวฟัน จากผลส�ำรวจความเห็นจากการสุ่มสัมภาษณ์ในกลุ่มยาสีฟัน ลดการเสียวฟัน โดยบริษทั ทีเอ็นเอส 16-18 ธ.ค. 2552 จากกลุม่ ทันตแพทย์ 385 คน จากทั้งหมด 411 คน


S O C I E T Y Text : รุง่ วิสาข์

WHAT : คอนเสิร์ต ‘จี-ดราก้อน’ ครีเอทโชว์เทียบชั้นอินเตอร์ WHERE : อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี HOW : สร้างความประทับใจให้เหล่า V.I.P. ไทยกันถ้วนหน้า กับคอนเสิร์ต

เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ของศิลปินหนุ่มหล่อมากความ สามารถอย่าง จี-ดราก้อน (G-DRAGON) หรือ ควอน จียง ในคอนเสิรต์ ‘YAMAHA presents G-DRAGON 2013 1st World Tour Concert [ONE OF A KIND] Thailand (Bangkok)’ โดยการผนึกก�ำลังกันอีกครั้งของ ยามาฮ่า และ โฟร์โนล็อค ที่มาพร้อมโปรดักชั่นอลังการทั้งรูปแบบเวที แสง สี เสียง เอฟเฟ็กต์ เทียบชั้นคอนเสิร์ตระดับโลก แถมเพิ่มดีกรีความมันส์จาก หนุ่มน้อย Seungri (ซึงรี) ที่ออกมาวาดลวดลายแดนซ์กระจาย ใครที่พลาด รอติดตามโปรเจกต์ดีๆ ที่ www.facebook.com/4NOLOGUE

WHAT : Magnificent Seventh Graduation Show 2013 WHERE : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) HOW : Raffles International College จัดงาน ‘Graduation Show 2013’ ภายใต้

คอนเซ็ปต์ ‘Magnificent 7th’ ซึ่งเป็นการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์เป็นครั้งที่ 7 ของ Raffles International College วิทยาเขตกรุงเทพฯ ในการน�ำเสนอพลังความคิดสร้างสรรค์ ของบัณฑิตใหม่จากทั้ง 11 สาขาวิชา โดยมีไฮไลท์เป็นการมอบปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิง อาทิ น�้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ และ ภูผา เตชะณรงค์ อีกทั้งมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบของบัณฑิตสาขาวิชา การออกแบบแฟชั่น รวมทั้งสิ้นกว่า 75 ผลงาน นับเป็นการร่วมสนับสนุนดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ผ่านสื่อต่างๆ และพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมากมาย

WHAT : HTC One สมาร์ทโฟนแห่งปี WHERE : โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท HOW : บริษัท เอชทีซี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด น�ำโดยคุณพรรณประวีร์ กิวานนท์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เปิดตัว HTC One สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด ที่ผสมผสานความลงตัวทางศิลปะและสุดยอดเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ เช่น ฟังก์ชัน HTC BlinkFeed ที่อัพเดท ข่าวสารตลอดทุกช่วงเวลา หรือ HTC Zoe ที่ท�ำให้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ในทุกการเดินทาง โดยได้จัดเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้เชิญเหล่าเซเลบริตี้หลากหลาย วงการ ร่วมชมแฟชั่นโชว์และการประชันผลงานศิลปะลงบนผืนผ้าโดยศิลปิน โอ๋-ฟูตอง และ ตั้ม Mamafaka ที่มาโชว์เคสดีไซน์เพียงหนึ่งเดียว พร้อมดินเนอร์ สุดหรูโดยเชฟเจเรมี่ ชาวฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ ณ ห้องอาหาร ลาพาร์ต (L’Appart) โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

WHAT : ฟิลปิ ส์เปิดตัว ชมพู-่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต Brand Endorser คนใหม่ WHERE : โรงแรม Bangkok Marriott สุขุมวิท HOW : บริษทั ฟิลปิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยกลุม่ ธุรกิจคอนซูเมอร์

ไลฟ์สไตล์ น�ำโดย คุณสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ ไลฟ์สไตล์ฟิลิปส์ เปิดตัว ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต เป็น Brand Endorser คนใหม่ รุกตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องจัดแต่งทรงผม และเครื่องเป่าผม ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี เฉพาะที่มีอยู่ในเครื่องจัดแต่งทรงผมและเครื่องเป่าผมฟิลิปส์ ภายใต้แนวคิด ‘จะกี่สไตล์ ผมก็ยงั สวย ไม่กลัวเสีย’ โดยไฮไลท์ได้แก่ เครือ่ งจัดแต่งทรงผม ซีรสี่ ์ Philips Straightener ActiveCare HP8362 และเครื่องเป่าผมในซีรี่ส์ Philips ActiveCare Philips HP8270 พร้อมน�ำเสนอนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่กว่า 100 รุ่น ในคอนเซ็ปต์ ‘Start Living Fabulous with Philips Innovations’

WHAT : มนตร์ด�ำคอมเพล็กซ์ ละครเวที 3 มิติ WHERE : โรงละครเอ็มเธียร์เตอร์ HOW : จบลงอย่างสวยงาม กับมนตร์ด�ำคอมเพล็กซ์ ละครเวที 3 มิติ ความบันเทิง

รูปแบบใหม่ครัง้ แรกของเมืองไทย อ�ำนวยการสร้างโดย คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพัฒนาวงการละครเวทีที่น�ำเทคนิค 3 มิติ และเทคนิคการยิงเลเซอร์มาใช้ ท�ำให้ทุกอย่างดูสมจริง และชวนลุ้นระทึกได้ตลอดเรื่อง ทั้งนี้ละครเวทีเรื่องนี้ยังได้ ผู้ก�ำกับฝีมือดีอย่าง ครูบิว-อรพรรณ อาจสมรรถ และนักแสดงคุณภาพอย่าง เดฟเดวิด อัศวนนท์, ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, โทนี่ รากแก่น, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ และ ก้อง-จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ ที่มาเรียกเสียงฮากันจนลั่นโรงฯ

24 7 - 29


SPOT-LIGH T Text : Kranda Nhamun Photo : กิตตินนั ท์ จรรยางาม

ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน

นักร้องลูกทุ่ง ณ พ.ศ.นี้ คงไม่มีใครฮอตไปกว่านักร้องสาว เจ้าของฉายาสั้นเสมอหู ‘ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน’ ใบเตย อาร์สยาม เริ่มต้นเข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งด้วยการเดินสายประกวดร้องเพลง มาหลายเวทีตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ โดยการสนับสนุนจากพ่อและแม่ ซึ่งเห็นว่าลูกสาว ชอบร้องเพลงเป็นทุนเดิม เลยช่วยสนับสนุนเธอซะเลย ใบเตยเป็นเด็กทีม่ คี วามสามารถ เธอชนะการประกวดมาหลายเวที โดยเฉพาะเวทีระดับประเทศ กระทั่งปี 2547 ทาง RS เห็นแววของเธอ จึงได้ชวนมาเป็นนักร้องในสังกัดและมีผลงานเพลงแรกตอนอายุ 17 ปี หลังจากนั้นทางค่ายมีแนวคิดจะท�ำเพลงลูกทุ่งในสไตล์โมเดิร์น ที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่ง แบบเดิมๆ และทางผู้ใหญ่ในค่ายเห็นว่า ใบเตยคือหนึ่งในนักร้องหลายคนที่มีแววจะ ไปได้ เลยชวนเธอมาร้องเพลงลูกทุง่ แนวใหม่ทมี่ จี งั หวะคล้ายเพลงป๊อป จน RS กลายเป็น ต้นก�ำเนิดของเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ ณ เวลานั้น ใบเตย ในลุคแรกหลังจากใช้นามสกุล อาร์สยาม เปิดตัวด้วยมาดสาวหวาน ซึง่ ผิด กับลุคปัจจุบันมาก แต่อีกสองเพลงต่อมาชาวไทยก็ได้รู้จักใบเตยคนใหม่ ในมาดของ ลูกทุ่งเซ็กซี่ คือเพลง ‘โคโยตี้ค่ะพี่’ และ ‘เช็คเรตติ้ง’ นับตั้งแต่วันนั้น ใบเตยก็กลายเป็นลูกทุ่งสาวตัวแรงระดับท็อปในทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมา การแต่งตัวของใบเตยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอัลบั้มที่ 2 การแต่งตัวของใบเตยก็เซ็กซี่จนขึ้นแท่นตัวแม่ไปแล้วเรียบร้อย ตามมาด้วยฉายาที่หลายคนมอบให้เธอว่า ‘ใบเตย สั้นเสมอหู’ ซึ่งดูเหมือนเธอจะชอบ ค�ำเปรียบนีม้ าก ถึงกับสร้างนิยามใหม่ให้ตวั เองว่า ‘ถ้าไม่สนั้ เสมอหู อย่าเรียกหนูใบเตย’ คนที่ชอบก็กรี๊ดกร๊าดกับความมั่นสุดติ่งของเธอ ขณะที่คนที่ไม่ชอบและตั้งป้อมรอถล่ม ก็ใส่เธอยับ ไม่เพียงแต่ผลงานเพลงที่เธอฝากไว้ แต่ความเซ็กซี่ของเธอก็ถูกทาบทาม ให้ไปถ่ายแบบแฟชั่นเซ็กซี่ด้วย ยิ่งเพิ่มดีกรีความฮอตให้เธออีกหลายองศาเซลเซียส ล่าสุด ใบเตยถูกจับตามองอีกครัง้ หลังจากเธอไปร่วมแจมกับ วง 3.2.1 (ทรี.ทู.วัน) ศิลปินค่ายกามิกาเซ่ ในเพลง ‘รักต้องเปิด (แน่นอก)’ กลายเป็นว่าตัวใบเตยที่เป็น นักร้องรับเชิญกลับดังกว่า จนคนเข้าใจว่า ‘แน่นอก’ เป็นเพลงของใบเตย ไม่วา่ เพลงนีจ้ ะเป็นเพลงของใคร ความนิยมของซิงเกิล้ นีบ้ นยูทปู ก็สนัน่ ด้วยยอดวิว อยู่ที่ 37 ล้านวิว ส่วนนอกยูทูปท่าเต้นสะบัดอกของเธอก็มีหลายคนเอาไปเต้นคัฟเวอร์ แล้วโพสต์ลงโซเชียล เน็ตเวิร์ค เรียกการคลิก Like กระจาย ส่วนนอกประเทศ แน่นอก ก็ฮิตไม่แพ้กัน อาจจะด้วยจังหวะชวนดิ้น และตัว MV ที่สีสันจี๊ดจ๊าด ก็มีส่วนที่เป็น ตัวกระตุ้นความนิยม ความส�ำเร็จของเพลงนี้ ถ้าบอกว่าเพราะใบเตยเป็นตัวขับเคลือ่ นหลัก คิดว่าไม่นา่ จะมีใครคัดค้าน แต่ในความดังของเธอ ใบเตยก็ยังโดนจับตาและโดนโจมตีอยู่ดีว่า เธอคือต้นเหตุ ที่ท�ำให้ภาพลักษณ์ของเพลงลุกทุ่งเสื่อมเสีย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศิลปิน แห่งชาติ ซึง่ เป็นการกล่าวหาทีบ่ างคนก็วา่ รุนแรง บางคนก็บอกว่าสมเหตุสมผล ใจความ ส�ำคัญคือ ใบเตยใช้เพลงลูกทุ่งเป็นจุดขาย โดยใช้ท่าเต้นและร่างกายในการดึงดูด เพศตรงข้าม โดยไม่สนใจขายเนื้อหาของเพลง ซึ่งขัดแย้งกับวัฒนธรรมของเพลงลูกทุ่ง ที่ดีงาม ถื อ เป็ น การโดนต�ำ หนิ ที่ ห นั ก ที่ สุ ด ตั้ ง แต่ เ จ้ า ของฉายาสั้ น เสมอหู โ ดนจวกมา แต่เธอและทางค่ายก็ได้ชี้แจงว่า การแต่งตัวของใบเตย เซ็กซี่ แต่ไม่ได้ล่อแหลม จนเข้าข่ายอนาจาร และท่าเต้นก็ไม่ได้อนาจาร ทุกอย่างมีการเซ็นเซอร์ตัวเองมาก่อน หน้านั้นอยู่แล้ว ทางค่ายเองไม่ได้มุ่งหวังสร้างจุดขายของเพลงลูกทุ่งด้วยความเซ็กซี่ มันไม่ได้หมายความว่า นักร้องลูกทุง่ ทุกคนจะจับนุง่ สัน้ แล้วจะเกิดได้ทงั้ หมด แต่อย่างไร ก็แล้วแต่ ใบเตยและทางค่ายน้อมรับค�ำติติงแต่โดยดี ในแง่ของความเซ็กซี่ ศิลปินป๊อประดับโลกอย่าง เลดี้ กาก้า ก็มีการแต่งกายที่

30 - 24 7

เซ็กซี่ หรือบียอนเซ่ ก็เข้าข่ายศิลปินลุคเซ็กซี่เหมือนกัน เหลียวมองกลับมาที่ใบเตย การแต่งกายของเธอ ก็มีความ เป็นนักร้องเซ็กซี่ ตามกระแสป๊อปคัลเจอร์ (เซ็กซี่น้อยกว่า ด้วยซ�ำ้ ) แต่เธอกลับโดนจวกจนยับ ถ้าตัง้ หลักไม่ดกี อ็ าจจะ เมาหมัดกลับมุมไม่ถูก โชคดีที่เธอเป็นมวย ใบเตย คือหนึ่งในนักร้องลูกทุ่ง ที่สร้างนิยามใหม่ ให้กับวงการเพลงไทย แม้กระแสสังคมจะมองนักร้องสาว คนนี้ในมุมไหน ชื่นชม หรือชิงชัง ก็สุดแล้วแต่เหตุผลและ มุมมอง หากมองข้ า มเรื่ อ งประเด็ น ความเซ็ ก ซี่ อ อกไป เธอถือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มากความสามารถ และสร้าง ปรากฏการณ์ให้วงการลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังดึงดูด ให้คนรุน่ ใหม่หนั มาสนใจฟังเพลงลูกทุง่ มากขึน้ ถือเป็นการ ขยายมิตขิ องเพลงแนวนีใ้ ห้ออกไปเป็นวงกว้าง ไม่ได้จำ� กัด นิยามแค่ว่า เพลงลูกทุ่งต้องเป็นเพลงช้าๆ บอกเล่าถึงชีวิต ชนบท หรือความอึดอัดในชีวติ ชาวต่างจังหวัดในเมืองหลวง เพียงอย่างเดียว ในยุคทีว่ ฒ ั นธรรมเปิดกว้างและคนมองเห็นทุกอย่าง ได้ผา่ นจอมือถือ ใบเตยถือเป็นอีกหนึง่ คนทีแ่ สดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์และ รสนิยมของคนในยุคสมัยนัน้ ๆ ได้ แต่กใ็ ช่วา่ จะถูกใจทุกคน ซึ่ ง นี่ คื อ เรื่ อ งปกติ ข องโลกมนุ ษ ย์ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ใ น ประเทศไทย

All About Her

• ใบเตย มีผลงานเพลงแบบเต็มอัลบั้ม ออกมาแล้วทั้งสิ้น 2 อัลบัม คือ เมื่อปี 2554 ชื่ออัลบั้ม ‘เช็คเรตติ้ง’ และอัลบั้มที่ 2 ‘ใบเตย Born to be (บอร์น ทู บี)’ • เพลงแรกที่ใบเตยใช้ร้องประกวด คือ ‘เลิกแล้วค่ะ’ ของอาภาพร นครสวรรค์ • เพลงแรกของใบเตยที่ออกกับค่าย RS อยู่ในอัลบั้มพิเศษชื่อว่า ‘The Messages’ ชื่อเพลง ‘อวยพร’


2,500 People like this

www.facebook.com/247.citymagazine

นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#144  

247#144 free magazine in Thailand

247#144  

247#144 free magazine in Thailand

Advertisement