Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.143

|

2 7 J U N E - 3 J U LY 2 0 1 3


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT ผู้ก�ำกับ ผมไม่ใช่นักดูหนัง แต่ผมชอบดูหนัง ทีจ่ ริงผมดูหนังอยูห่ ลายแนว ทัง้ หนังดราม่า หนังฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน หนังผี หนังแอ็คชัน่ -ไซไฟ หนังซูเปอร์ฮีโร่ หนังแอนิเมชั่น หนังสารคดี และหนังตลก ไม่ว่าจะเป็นหนังในกระแส หรือนอกกระแส หากมีเวลาผมก็จะดู เคยเดินเข้าออกโรงหนังอย่างบ้าคลั่ง ดูวันละ 4 เรื่องก็บ่อยครั้ง ผมมองว่าการได้ใช้ชวี ติ ในโรงหนังและเก็บเกีย่ วทัง้ ความบันเทิงและแง่คดิ ต่างๆ จากในหนัง เป็นช่วง เวลาที่รื่นรมย์ของชีวิต เป็นการผ่อนคลายที่ดี และหลายครั้งที่ออกจากโรงหนังพร้อมกับการหมกหมุ่น ครุ่นคิดถึงเรื่องราวบางช่วงบางตอนในหนัง ซึ่งผู้ก�ำกับไม่ได้ต้องการจะสื่อสารอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ก็ ถือว่าเป็นความสนุกและความท้าทายประการหนึ่ง จะว่าไปแล้ว ผมไม่คอ่ ยใส่ใจกับค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ในโลกออนไลน์สกั เท่าไหร่ ผมว่าการดูหนังก็เหมือน เพลง แฟชัน่ และอาหาร เป็นเรือ่ ง ‘ลางเนือ้ ชอบลางยา’ เป็นรสนิยมและความพึงพอใจส่วนบุคคลมากกว่า ทีแ่ ต่ละคนควรมีโอกาสตัดสินด้วยตัวเอง ไม่ใช่ใช้ ‘อุปทานหมู’่ ชีน้ ำ � ตอนทีค่ กู่ รรมโดนสับเละ สัปดาห์ถดั มา ผมตัดสินใจไปดูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเลวร้ายอะไร ออกจะชื่นชอบในหลายแง่มุมด้วยซ�้ำ โดยปกติผมเลือกดูหนังจากหลายปัจจัย ทัง้ จากหน้าหนัง บท นักแสดง และผูก้ ำ� กับ (บางครัง้ ก็มเี หตุจงู ใจ จากซาวนด์แทร็ค อย่าง Dancer in the dark ก็ดูเพราะชอบเพลง I’ve seen it all ของ Björk) และ เชื่อว่าคนชอบดูหนังทั่วๆ ไปก็ไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์หรือหยิบยกกรอบอะไรมาครอบตัวเองมากนัก ทีผ่ า่ นมา กลายเป็นว่าหนังหลายๆ เรือ่ งทีผ่ มชอบก็มาจากผูก้ ำ� กับไม่กคี่ นเท่านัน้ อย่าง Kill Bill Vol.1, Vol.2, Inglourious Basterds และ Django Unchained ท�ำให้ผมหลงรัก เควนติน แทแรนติโน ส่วน Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sense and Sensibility, Brokeback Mountain และ Lust, Caution ก็เป็นหนังเรื่องโปรดที่ก�ำกับโดยอั้งลี่ หรือหนังอย่าง 21 Grams, Babel และ Biutiful ก็ท�ำให้ผมติดตาม ผลงานของ อเลฮันโดร กอนซาเลซ อินาร์ริตู ผู้ก�ำกับชาวเม็กซิโกมากขึ้น ผู้ก�ำกับที่มีเอกลักษณ์ ก็จะสะท้อนผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาอย่างชัดเจน เป็นสไตล์ของตัวเอง ที่ไม่เหมือนใคร และนั่นเป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ก�ำกับเหล่านี้ประสบความส�ำเร็จและมีชื่อเสียงระดับโลก คุณโต้ง-บรรจง ปิสญ ั ธนะกูล ก็นบั เป็นผูก้ ำ� กับทีม่ ลี ายเซ็นของตัวเองชัดเจน ล่าสุด ‘พีม่ าก พระโขนง’ ก็ได้รบั ทัง้ ค�ำชมและท�ำรายได้ไปถึงระดับพันล้านบาท และมีทา่ ทีวา่ จะโกยรายได้อกี ไม่นอ้ ยในต่างประเทศ ทุกคนคงเห็นพ้องกับผมว่า หนังไทยในยุคหลังๆ ถูกจริตคนต่างชาติอยูม่ าก โดยเฉพาะชาวเอเชียด้วยกัน ผมสังเกตง่ายๆ จากเพื่อนชาวฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซียของผม ที่ต่างชื่นชอบวัฒนธรรมบันเทิงไทย มาก โดยเฉพาะหนังไทย หรือพูดให้ชดั กว่านีก้ ค็ อื หนังจ�ำพวก Horror Comedy อย่างชัตเตอร์นชี่ อบกันมาก รวมถึงหนังรักวัยรุ่นอย่าง รักแห่งสยาม, กวนมึนโฮ, ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ และสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก แถมตอนมาเที่ ย วเมื อ งไทยแต่ ล ะที ก็ ต ามล่ า ซื้ อ ดี วี ดี บ็ อ กเซตของหนั ง ไทยสุ ด โปรดกลั บ ไป อีกต่างหาก เวลาหนังไทยเข้าฉายทีป่ ระเทศของพวกเขาเมือ่ ไหร่ พวกเขาก็ไม่รรี อทีจ่ ะไปดู อย่างพีม่ าก พระโขนง ก็ได้ดูกันแล้ว และเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่าข�ำดี น่าดีใจแทนผู้ก�ำกับหนังไทย (ที่ท�ำเงิน) ในยุคนี้จริงๆ ว่าแต่หนังไทยเรื่องต่อไปที่คุณจะดูคือเรื่องอะไร?

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, พลสัน นกน่วม กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT Text : เพลงมนตรา = จ�ำนวนผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้ หนังสืออักษรเบรลล์ร่วมกัน 1 เล่ม เนือ่ งจากปัจจุบนั ประเทศไทยมีคนตาบอด ประมาณ 150,000 คน แต่มีหนังสือ อักษรเบรลล์อยู่ประมาณ 5,000 เล่ม เท่านั้น ที่มา : www.makethedifference.org

ภาพ : www.demilked.com

RECYCLED BIKE PART CHANDELIERS โปรเจกต์ลา่ สุดของ 2 ศิลปินคูห่ ู Joe O’Connell และ Blessing Hancock ทีร่ ว่ มกันสร้างสรรค์ โคมไฟระย้าทีแ่ สนงดงามขึน้ มา 6 ชิน้ ด้วยการน�ำโครงสร้างเหล็ก หลอดไฟ LED และชิน้ ส่วน จักรยานเก่ากลับมารีไซเคิล นอกจากนัน้ ทัง้ 2 ยังเปลีย่ นสภาพแวดล้อมพืน้ ทีแ่ สนสกปรก และมืดมิดบริเวณใต้ทางด่วนในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ให้กลายเป็น ห้องบอลรูมเพดานสูงทีโ่ ดดเด่น และให้ชอื่ ว่า ‘Ballroom Luminoso’ โคมไฟทีป่ ระดิษฐ์จากชิน้ ส่วนจักรยานทีม่ รี ปู ร่างหลากหลาย และฟันเฟืองต่างๆ เมือ่ น�ำมาเชือ่ มรวมกัน ท�ำให้แสงและ เงาทีต่ กกระทบบนสะพานและเสาคอนกรีตสร้างเสน่หล์ กึ ลับน่าค้นหา

ภาพ : http://knstrct.com

A COFFEE DRIVE-IN FOR CYCLISTS ชาวเมืองซูรคิ ต่างเป็นมิตรกับการปัน่ จักรยาน เพราะพวกเขาจะใช้จกั รยานเป็นยานพาหนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ท�ำให้มวี ฒ ั นธรรมส่งเสริมการใช้จกั รยานเกิดขึน้ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการให้บริการจักรยานฟรี ถนนหนทางทีอ่ ดุ ม สมบูรณ์ไปด้วยเลนจักรยาน และล่าสุดยังมีคาเฟ่สำ� หรับนักปัน่ ตัวจริงเสียงจริงอีกด้วย ความพิเศษของคาเฟ่นไี้ ม่ใช่ การขีจ่ กั รยานไปจอดหน้าคาเฟ่แล้วเดินตรงเข้าไปสัง่ กาแฟ แต่กลับอยูท่ ี่ The Velokafi Stand โต๊ะไม้ทอี่ อกแบบมา เป็นพิเศษทีจ่ ะท�ำให้นกั ปัน่ ในซูรคิ สามารถเพลิดเพลินกับการดืม่ กาแฟได้โดยไม่ตอ้ งลงจากอานจักรยาน และทีเ่ ขาว่า กันว่า ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้วการขีจ่ กั รยานคือส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ คาเฟ่แห่งนีค้ งแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าชีวติ นีข้ าด จักรยานไปคงไม่ได้นงั่ ชิลชิมกาแฟแน่เลย

CLEVER STREET FURNITURE BILLBOARDS

ภาพ : www.designboom.com

ขณะทีก่ รุงเทพฯ ก�ำลังเผชิญหน้ากับปัญหาป้ายโฆษณาทีร่ กรุงรังตามท้องถนน แต่ในกรุงปารีสกลับติดตัง้ สุดยอด สือ่ โฆษณาทีใ่ ครหลายคนก�ำลังตกหลุมรัก ภายใต้แคมเปญ Smart idea for smarter cities ที่ IBM กับ Ogilvy &Mather ประเทศฝรัง่ เศส ร่วมกันสร้างสรรค์ขนึ้ นอกจากจะเป็นแผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งแล้ว ยังถูกออกแบบ ให้เป็นสตรีทเฟอร์นเิ จอร์อเนกประสงค์ทมี่ สี สี นั สดใสในคอนเซ็ปต์ทเี่ รียบง่าย มีประโยชน์ทงั้ การใช้เป็นม้านัง่ เป็น กันสาดบังแดด หลบฝน และเป็นทางลาดส�ำหรับลากกระเป๋าขึน้ -ลงบันได ว่าแต่เมือ่ ไหร่กรุงเทพฯ ของเราจะมี ไอเดียฉลาดๆ แบบนีเ้ กิดขึน้ บ้างเสียทีนะ

= จากการส�ำรวจราคาคลับแซนด์วิช ประจ�ำปี 2556 พบว่า เมืองที่มีราคา คลับแซนด์วิชสูงที่สุดคือ เจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 881 บาท ท�ำให้แชมป์เก่าอย่างปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตกมาอยู่อันดับ 2 ที่มีราคา คลับแซนด์วิช ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 794 บาท จากเมื่อปีที่แล้วที่สูงถึง 902 บาท ตามติดด้วยเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่คว้าอับดับ 3 ด้วยราคา 773 บาท ที่มา : www.hotels.com

เมือ่ Innventia บริษทั วิจยั ใน ประเทศสวีเดน ร่วมมือกับ 2 นักออกแบบ Anna Glansen และ Hanna Billqvist จาก Tomorrow Machine พัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์แบบ ยัง่ ยืนขึน้ จนท�ำให้ได้ถว้ ยบรรจุภณ ั ฑ์ ใส่อาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง ทีท่ ำ� มาจาก วัสดุชวี ภาพย่อยสลายได้ 100% และน�ำเทคนิคการพับกระดาษแบบ โอริกามิมาใช้ เพือ่ ช่วยประหยัดพืน้ ทีใ่ นการขนส่ง เพียงแค่ใส่นำ�้ ร้อนลงไปในถ้วย ไอน�ำ้ ก็จะท�ำให้บรรจุภณ ั ฑ์ขยายตัวออกตามรอบพับ จนกลายเป็นชามทีแ่ ข็งแรง พร้อมรับประทาน และนีจ่ ะกลายเป็นต้นแบบบรรจุภณ ั ฑ์แห่งอนาคต ภาพ : www.mocovote.com


ภาพ: www.slowbuddy.com

MAISON BLANCHE ห้องอาหารสีขาวสุดคลาสสิกตัง้ อยูใ่ นเมือง Casablanca ซึง่ เป็น เมืองใหญ่ทางตะวันตกของประเทศโมร็อกโคทีม่ คี วามหมายว่า บ้านสีขาว แน่นอนว่า ทุกอย่างภายในห้องอาหารแห่งนีจ้ งึ ถูกแต่ง แต้มด้วยสีขาวทัง้ หมด ตัง้ แต่พนื้ หินอ่อน ผนัง และเฟอร์นเิ จอร์ สไตล์โมเดิรน์ อิตาลีทใี่ ห้ความรูส้ กึ ถึงความบริสทุ ธิ์ เป็นผลงาน สร้างสรรค์ของ Christophe Pillet ซึง่ ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้ามารับประทาน อาหารสามารถมองเห็นสีขาวได้จากทัว่ ทุกหนทุกแห่งของร้าน และยังสร้างความน่าสนใจด้วยการใช้กระจกรมควันบานใหญ่ที่ บังคับให้ทกุ คนต้องจ้องมองตัวเองแบบไม่มที สี่ นิ้ สุด

JW MARRIOTT MARQUIS HOTEL ภาพ : www.thecoolhunter.net

หลายครัง้ ทีแ่ รงบันดาลใจจากซูเปอร์ฮโี ร่ทำ� ให้หลายคนสูช้ วี ติ จนประสบความส�ำเร็จ ทางศูนย์มะเร็ง A.C.Camargo Cancer Center จึงได้รว่ มงานกับ JWT แห่งเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล และ Warner Brother สร้างสรรค์แคมเปญ Superformula ขึน้ มา เพือ่ ให้กำ� ลังใจแก่เด็กทีป่ ว่ ยเป็นมะเร็ง และต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำ� บัดหรือคีโม ซึง่ ถือเป็นสิง่ น่ากลัวอย่างมากในสายตาเด็กๆ เพราะ ผลข้างเคียงของการท�ำคีโมนัน้ จะท�ำให้เด็กๆ คลืน่ ไส้และอาเจียน ดังนัน้ การออกแบบกล่องครอบถุงยา ตามคาแร็กเตอร์ซเู ปอร์ฮโี ร่จากค่าย DC Comics อย่าง Superman, Wonder Woman, Batman และ Green Lantern จึงเปรียบเสมือนการส่งมอบพลังของเหล่าซูเปอร์ฮโี ร่ให้แก่เด็กๆ เพือ่ น�ำไปใช้ ต่อสูก้ บั ความทุกข์ทรมาน และยังท�ำให้เด็กๆ ไม่หวาดกลัวกับตัวยาทีต่ อ้ งส่งผ่านทางหลอดเลือดด้วย แคมเปญนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากเด็กๆ และผูป้ กครอง เพราะถือได้วา่ เป็นรูปแบบการฟืน้ ฟูรา่ งกายและ สูม้ ะเร็งร้ายด้วยพลังใจ ภาพ : www.netcrap.soup.io

ตอกย�้ำภาพลักษณ์ของความเป็นมหานครแห่งความหรูหราของดูไบอีกครั้ง ด้วยต�ำแหน่ง โรงแรมทีไ่ ด้ชอื่ ว่าสูงทีส่ ดุ ในโลกจากกินเนสส์บคุ๊ ของ JW Marriott Marquis Hotel ซึง่ มี ความสูงถึง 355 เมตร (เตีย้ กว่าอาคาร Empire State แค่ 26 เมตร) มีหอ้ งอาหารพร้อม บริการลูกค้ามากถึง 14 แห่ง อาคารคูส่ งู 77 ชัน้ รูปร่างคล้ายล�ำต้นปาล์ม สัญลักษณ์แห่ง เมืองทะเลทรายแห่งนี้ เริม่ ก่อสร้างในปี 2008 และเพิง่ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ ปลาย เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมานีเ้ อง

เมือ่ ถึงเวลาต้องคืนทีด่ นิ ให้กบั การรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ น�ำไปใช้สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ‘ตลาดนัดรถไฟ’ จตุจกั ร ก็ตอ้ งรือ้ ถอนไปตามระเบียบ แต่หนุม่ สาวชาว อินดี-้ วินเทจก็ไม่ตอ้ งเสียใจไป เพราะเวลานีต้ ลาดนัด รถไฟได้ยา้ ยไปตัง้ อยูท่ ศี่ รีนครินทร์ บริเวณหลังศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ และยังคงบรรยากาศเก่าๆ ไว้ได้ดพี อสมควร เอาใจคนรักความคลาสสิกด้วยของมือสองมากมายหลาย ชนิด บนพืน้ ทีก่ ว้างขวาง หากแฟนตลาดนัดรถไฟคนไหนไม่ลำ� บากเกินไป อย่าลืม ตามไปเดินเล่นยามค�ำ่ คืนเพือ่ คิดถึงความทรงจ�ำในวันวาน ติดตามความเคลือ่ นไหว ได้ทาง www.facebook.com/taradrodfi


. 10

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

Today

- 30 JUN 2013

มา แล สาบ Museum Siam ว่างเมือ่ ไหร่อย่าลืมแวะไปชมนิทรรศการแนวๆ ของกลุม่ เยาวชนที่ เรียกตนเองว่า ARUBA ซึง่ ชนะเลิศจากโครงการปัน้ นักพิพธิ ภัณฑ์ สายพันธุส์ ยาม หรือ ‘Young Muse Project’ ครัง้ ที่ 3 งานของ พวกเขาจะท�ำให้คณ ุ เข้าใจวิถชี วี ติ แมลงสาบจอมซ่าส์ฆา่ ไม่ตายทีม่ ี ชีวติ อยูร่ อดมานานกว่า 100 ล้านปี และชักชวนให้มองสัตว์หน้าตา น่าเกลียดแล้วย้อนกลับมาดูตวั เอง หลังจากนัน้ ลองน�ำมาเปรียบเทียบกับการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ น ในปัจจุบนั ดูวา่ คล้ายหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน? งานนีเ้ ปิดให้เข้าชมฟรี ตัง้ แต่เวลา 10.0018.00 น. ปิดวันจันทร์ สอบถามข้อมูลได้ทเี่ บอร์ 0 2225 2777 ต่อ 411, www.museumsiam.org หรือ www.facebook.com/museumsiamfan

30 JUN 2013

ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย “ถ้าคุณอยากวิง่ คุณวิง่ กิโลเดียวก็พอ แต่อยาก พบชีวติ ใหม่ คุณค่อยวิง่ มาราธอน” ข้อคิดดีๆ จาก ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘รัก 7 ปี ดี 7 หน’ ที่ 24/7 ยัง คงจ�ำได้ไม่ลมื ดังนัน้ หากใครอยากพบชีวติ ใหม่ เราขอแนะน�ำงานวิง่ เพือ่ มรดกโลกกับสุโขทัยมาราธอน บนเส้นทางมรดกโลกทีส่ วยงาม ความพิเศษของ งานนี้ นอกจากแบ่งการวิง่ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินมิ าราธอน และ เดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพแล้ว ยังก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากลด้วยการใช้ระบบบันทึกเวลาการแข่งขันด้วย โดยรายได้สว่ นหนึง่ สนับสนุนอุปกรณ์ดแู ลรักษาพืน้ ทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทโี่ ทร. 0 2949 2855 หรือ www.uniquerunning.org

‘ลอด ข้าม ผ่าน โครง :

Trans-structurity’ ผลงานอินสตอลเลชัน่ โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการเกีย่ วกับความกลัว ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นสังคมร่วมสมัย : แท้จริงแล้วความกลัวคืออะไร อ.ทัศนัย : ความกลัวโดยธรรมชาติแล้วมิใช่สงิ่ ถาวร หากแต่เป็นจินตนากรรมทีเ่ กิดขึน้ จากเงือ่ นไข ทางสังคม การเมือง และวิกฤติทางอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปจั จุบนั ความกลัว ถูกท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ จนในบางครัง้ ความกลัวอยูใ่ กล้กบั ชีวติ จนบุคคลมิทนั ได้ สังเกต ยิ่งไปกว่านั้นความกลัวกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลใช้ชีวิต โดยสมยอมภายใต้วฒ ั นธรรมแห่งความกลัวดังกล่าว ความกลัวจึงเป็นประเภทหนึง่ ของวาทกรรม ทางการเมือง ซึง่ มิได้มคี วามเป็นแก่นสารในตัวของมันเอง : เนื้อหาส�ำคัญในโครงการนี้คืออะไร อ.ทัศนัย : การสร้างบทสนทนาและข้อถกเถียงในปริมณฑลของ ‘การเมืองแห่งความกลัว’ (Politics of Fear) เพือ่ ทีจ่ ะเปิดโอกาสในการท�ำความเข้าใจลักษณะต่างๆ ของความกลัวในสังคมโลกร่วมสมัย ทัง้ นีเ้ พือ่ ท�ำให้เกิดมุมมอง และทางเลือกต่อเสรีภาพและอิสรภาพทีส่ มควรแก่ปจั เจกบุคคล นิทรรศการจัดแสดงตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 6 สิงหาคม 2556 ที่ 338 OIDA Gallery สอบถามรายละเอียดโทร. 09 0198 8749 อีเมล info@338oidagallery.com หรือ www.thestructureoffear.org

10-11

AUG 2013

Summer Sonic Festival 2013 Japan

อีกหนึง่ เทศกาลดนตรีรอ็ กในประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ ไม่แพ้ Fuji Rock Festival จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ ทุกปีตงั้ แต่ปี 2000 ในเมือง Makuhari (Chiba) และเมือง Maishima (Osaka) ความพิเศษของงานนีค้ อื การจัดขึน้ พร้อมกัน 2 สถานทีเ่ ป็นเวลา 2 วัน โดยก่อนหน้านีม้ ศี ลิ ปินทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังมาร่วมแสดง อย่างคับคัง่ ทัง้ Arctic Monkeys, Coldplay, Radiohead, The Verve, The Strokes, Blur ส�ำหรับในปีนไี้ ด้ศลิ ปินดังอย่าง Metallic, Muse, Linkin Park, Mr. Children, Perfume มาร่วมงานพร้อมแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อกี คับคัง่ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.summersonic.com

4-7 JUL 2013

Pantomime in Bangkok Muang Thai Life Assurance Auditorium ใครทีก่ ำ� ลังคิดถึงการแสดงอันแสนอบอุน่ ของนักแสดงละครใบ้ มืออาชีพ ไม่ควรพลาดการกลับมาของละครใบ้ในกรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 14 ทีจ่ ะมาสร้างสีสนั แห่งความสนุกและเสียงหัวเราะผ่าน ทักษะการแสดงไร้คำ� พูด โดยมีนกั แสดงละครใบ้ชนั้ น�ำมากกว่า 10 ชีวติ ทีจ่ ะมาร่วมบริหารจินตนาการให้กบั ผูช้ มทุกคน งานนี้ หนึง่ ปีมเี พียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ซือ้ บัตรได้แล้ววันนีท้ ไี่ ทยทิคเก็ต เมเจอร์ โทร. 0 2262 3456

5-7,

12-14 JUL 2013

รอยรัก...รอยฆาตกรรม M Theater ผูช้ นื่ ชอบอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ต้องไม่ พลาดไปตามหาฆาตกรในละครเวทีเรือ่ ง ‘รอยรัก...รอยฆาตกรรม’ ซึง่ ดัดแปลงมาจากผลงานของ อกาธา คริสตี้ ราชินแี ห่งนวนิยายสืบสวนสอบสวนทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คนหนึง่ ของโลก เจ้าของสถิติ นักเขียนนวนิยายทีข่ ายดีทสี่ ดุ ของโลก จากกินเนสส์บคุ๊ ออฟเวิลด์เรคคอร์ดส์ จ�ำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ทาง www.bananabooking.com สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 08 0260 0771-6

3 JUL 2013

Jake Shimabukuro Grand Ukulele Live in Bangkok Scala Theatre แฟนกีตาร์ฮาวายหรืออูคเู ลเล่ ห้ามพลาดการมาของ ‘เจค ชิมาบุคโุ ร่’ ศิลปินอูคเู ลเล่มอื หนึง่ ของโลกชาวฮาวายเชือ้ สายญีป่ นุ่ ผูท้ ปี่ ลุกกระแส อูคเู ลเล่ให้คกึ คักไปทัว่ โลกด้วยลีลาบนเวทีอนั น่าดูชม บวกกับบทเพลงอันงดงาม ท�ำให้มแี ฟนเพลงตัง้ หน้าตัง้ ตารอคอยการมาของเขาอย่างใจจดใจจ่อ ล่าสุดเขามีกำ� หนดมาเปิดการแสดงสดอย่างเป็นทางการในเมืองไทยแล้ว แฟนคลับชาวไทยรีบจองบัตรได้แล้ววันนีท้ ไี่ ทยทิคเกตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0 2262 3456 เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

7 JUL 2013

หนังสั้น ปั่นเมือง : Share the Road Bangkok Art and Culture Centre นักปัน่ และนักอยากปัน่ เตรียมตัวไปชมหนังสัน้ ปัน่ เมืองครัง้ แรก ของเมืองไทยจ�ำนวน 9 เรือ่ งจากฝีมอื นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป พร้อมร่วมวงเสวนาจากหนังสัน้ สูค่ วามจริงจากนักคิด นักเขียน และผูก้ ำ� กับ อาทิเช่น วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์, จิระ มะลิกลุ , โตมร ศุขปรีชา, ก้องเกียรติ โขมศิริ และ นิว้ กลม ภายในงาน ยังมีการมอบรางวัลหนังสัน้ ปัน่ เมืองด้วย ตัง้ แต่เวลา 13.3018.30 น. ติดตามข่าวสารได้ที่ www.greenworld.or.th


. 11

LOOK AROUND Text : Yamin ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Gourmet Market World’s Best 2013 & Gourmet Deli @ Siam Paragon, The Emporium

หากเปรียบแกลเลอรีเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเหล่าศิลปิน กูรเ์ มต์ มาร์เก็ต แห่งนี้ ก็คงจะเป็นบ้านหลังที่ 2 ของสมาคมแม่บา้ นผูค้ ร�่ำเคร่งในคุณภาพอาหาร อย่างแน่แท้ ล่าสุด กูรเ์ มต์ มาร์เก็ต อัพเกรดตัวเองให้เป็นศูนย์รวมวัตถุดบิ อาหารระดับเวิลด์คลาส มาตรฐานโลก ด้วยการเปิดตัว ‘Gourmet Market World’s Best Taste 2013’ และถือโอกาสเปิดโซนใหม่ ‘Gourmet Deli’ ส�ำหรับเป็นทีร่ องรับวัตถุดบิ ทัง้ ยังแบ่งสรรพืน้ ทีไ่ ว้ให้ลกู ค้านัง่ ชิมเมนูกรู เ์ มต์ ชัน้ เลิศได้อกี ด้วย แถมยังมี Pixel Sense Recipe Table เป็นตัวช่วยพิเศษ ส�ำหรับคุณแม่บา้ นหรือพ่อบ้านทีก่ ำ� ลังหาแรงบันดาลใจให้แก่มอื้ เด็ด นับเป็น นวัตกรรมแม่เหล็กดึงผูร้ กั การท�ำอาหารขนานดีทเี ดียว พบกับโซนใหม่ของ Gourmet Market ที่จะท�ำให้เรื่องอาหารเป็น เรือ่ งง่าย ได้ตงั้ แต่วนั นี้ - 5 สิงหาคม 2556 ณ กูรเ์ มต์ มาร์เก็ต พารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ และ ดิ เอ็มโพเรียม

Mimosa @ Pattaya

NIDA Museum @ NIDA

ความน่าสนใจของพิพธิ ภัณฑ์นดิ า้ หรือ นิดา้ มิวเซียม อยูท่ กี่ ารเป็นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษา เมือ่ มาเทีย่ วชม คุณจะรูส้ กึ เหมือนได้เปิดหน้าประวัตศิ าสตร์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในทุกช่วงเวลาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ซึมซับผ่านการน�ำเสนอแบบศิลปะร่วมสมัย กระตุน้ ต่อมใฝ่รใู้ ห้ผชู้ ม ไม่รเู้ บือ่ เนือ้ หาแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จากพระราชปณิธานสูส่ ถาบันฯ เพือ่ การพัฒนาประเทศ, โซนที่ 2 ประวัตศิ าสตร์สงั คมไทย ประวัตศิ าสตร์สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโซนที่ 3 สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าชมทุกโซนได้แล้ววันนี้ ตัง้ แต่เวลา 09.30-16.30 น. รายละเอียด โทร. 0 2727 3696 หรือ www.library.nida.ac.th/museum

อาณาจักรแห่งความรัก ตั้งตระหง่านอยู่ บนเส้นสุขุมวิท-พัทยา (ตรงข้ามโรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน) เปิดประตู ให้คนมีหัวใจเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่กรุ่น กลิ่ น รั ก ที่ รั บ แรงบั น ดาลใจในการสร้ า ง มาจากเมื อ งแห่ ง ความโรแมนติ ก ชื่ อ Colmar ประเทศฝรั่งเศส นอกจากจะได้ สนุ ก สนานกั บ การถ่ า ยรู ป ตามร้ า นค้ า ทัว่ อาณาบริเวณแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีแลนด์มาร์ก อั น โดดเด่ น อยู ่ บ ริ เ วณน�้ ำ พุ ถู ก ทุ ่ ม ทุ น สร้ า งให้ เ ป็ น โรงละครกลางแจ้ ง ส� ำ หรั บ โชว์การแสดงในทุกวัน วันละ 3 รอบ ได้แก่ รอบ 18.30 น. 19.45 น. และ 21.00 น. ส�ำหรับการแสดงนั้นนับเป็นจุดเด่นในการ เรียกแขกของ Mimosa เลยก็วา่ ได้ อีกทัง้

ยังมีโซนที่สามารถดึงดูดลูกเล็กเด็กแดงได้เหมือนสูบกลืน นั่นคือ Fun Land ดินแดนของความบันเทิง มีตัวชูโรงเป็นโรงภาพยนตร์ 6 มิต,ิ บ้านผีสงิ และ The Lost World เมือ่ เข้าไปสัมผัสแล้วรูส้ กึ ได้ถงึ ความตั้งใจท�ำของทีมงาน เอาเป็นว่าถ้าไปพัทยาคราวนี้ ก็อย่าลืม แวะไปสรวลเสเฮฮากันที่ Mimosa ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.0023.00 น. ค่าเข้าชม 50 บาทอยูไ่ ด้ตลอดวัน


Text : เพลงมนตรา

. 12

กรุงเทพฯ ฮอต ในอินสตาแกรม

คงไม่มีคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพคนไหนไม่รู้จักแอพพลิเคชั่นชื่อดัง อย่าง Instagram แล้วคุณทราบหรือไม่วา่ ภาพทีถ่ กู แชะและแชร์ลง บนอินสตาแกรมมากที่สุดคือภาพอะไร ขอเฉลยเลยแล้วกัน นั่นคือ กรุงเทพมหานครของไทยนีแ่ หละ โดยสถานทีซ่ งึ่ มีการกดแชร์ภาพมาก ทีส่ ดุ อยูบ่ ริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ตามด้วยศูนย์การค้าสยามพารากอน ข้อมูลดังกล่าวมีการเผยแพร่ทาง blog.instagram.com นอกจากนี้ ยังมีการแนะน�ำให้ผใู้ ช้งานติดตามแอคเคานท์ของช่างภาพท้องถิน่ เพือ่ ชมมุมมองกรุงเทพฯ ในแบบของพวกเขา ซึง่ อินสตาแกรมทีถ่ กู แนะน�ำไว้ ได้แก่ @awnoom, @diawdd, @woody chai และ @zcongklod

ฟีฟ่าประเดิมใช้เทคโนโลยี Goal-Line

หลังจากมีการถกเถียงกันมาสักระยะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินฟุตบอล หนึ่งใน ข้อเสนอคือเทคโนโลยี Goal-Line ทีม่ าเพือ่ แก้ปญ ั หาการตัดสินทีค่ า้ นสายตาคนทัง้ โลก ซึง่ เกิดจากความ ผิดพลาดของกรรมการ โดยเฉพาะเรือ่ งลูกฟุตบอลข้ามเส้นแล้วหรือยัง ซึง่ หลายเหตุการณ์ท�ำให้ทมี ที่ เสียเปรียบต้องพลาดโอกาสเข้ารอบเพราะผูต้ ดั สินผิดพลาด ล่าสุดทางฟีฟา่ ตัดสินใจใช้โกลไลน์ ในศึก Confederations Cup ทีบ่ ราซิล เป็นครัง้ แรกเมือ่ กลางเดือนทีผ่ า่ นมา โดยโกลไลน์จะมีกล้องติดอยูต่ รง ประตูฝา่ ยละ 7 ตัว เพือ่ จับภาพด้วยความเร็ว 500 เฟรม/วินาที ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ 14 ตัว เพือ่ สร้างภาพกราฟิกคล้ายๆ กับภาพทีเ่ ราเห็นในการแข่งเทนนิส และเมือ่ ลูกข้ามเส้นระบบจะส่งสัญญาณ ไปยังนาฬิกาข้อมือของผูต้ ดั สิน ซึง่ การตัดสินด้วยโกลไลน์มคี วามคลาดเคลือ่ นเพียง +- 5 มิลลิเมตรเท่านัน้ อาจจะไม่ชดั เจนมาก และมีความคลาดเคลือ่ น แต่กน็ า่ จะดีกว่าใช้สายตาคนตัดสิน

ค้นพบเมืองโบราณ 1,200 ปี ในกัมพูชา

การส�ำรวจของคณะนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแห่งศูนย์กลาง ศิลปะและโบราณคดีเอเชียของออสเตรเลีย ในนครซิดนีย์ ค้นพบ อารยธรรมโบราณทีส่ าบสูญมานานกว่า 1,200 ปี บนเทือกเขาพนมคู เลน ประเทศกัมพูชา โดยทางคณะส�ำรวจได้ใช้เทคโนโลยียงิ แสงเลเซอร์ ทีต่ ดิ อยูบ่ นเฮลิคอปเตอร์ในการค้นหา ซึง่ เป็นเทคโนโลยีการส�ำรวจงาน ภูมปิ ระเทศรูปแบบใหม่ทเี่ รียกว่า Lidar ข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือชิน้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ภาคพืน้ ดินทีท่ ำ� มานานหลายปีของนักโบราณคดี เมืองโบราณดังกล่าวมีชอื่ ว่า ‘มเหนทราบรรพต’ ซึง่ มีทงั้ วัดทีถ่ กู ปกคลุม ด้วยพืน้ ป่ามานานหลายศตวรรษ และหลายแห่งทีย่ งั สภาพสมบูรณ์ โดยรายงานการค้นพบนีก้ ำ� ลังจะถูกตีพมิ พ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ของสหรัฐฯ


พิเศษส�ำหรับลูกค้ำ

บัตรเครดิต JCB อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมำกมำยจำกร้ำนอำหำรชั้นน�ำ Mo-Mo-Paradise

Wagyu Takaki ราคา420 บาท

Ogu Ogu The Coolest Sake Bar

Ebi Wasabi Mayo ราคา 380 บาท

โอกุ โอกุ บาร์ญปี่ นุ่ ทีม่ สี าเกให้เลือกหลากหลายชนิด พร้อมเสิรฟ ์ อาหารฟิวชั่นที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ภายใต้การแต่งร้าน สไตล์อินดัสเตรียลที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน� าวัสดุต่างๆ มาเติมเต็มจนท�าให้ร้านมีรูปแบบสวย เท่ และอบอุ่น Tofu Blanc Manger เพลิดเพลินกับเมนู Wagyu Takaki สเต๊กเนื้อวากิวเลิศรส ราคา 280 บาท และเมนูแปลกใหม่ Ebi Wasabi Mayo กุง้ ชุบแป้งทอดราสซอส มายองเนสผสมวาซาบิรสจัดจ้าน ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นความกลมกล่อม ส่วนลด ตบท้ายด้วยของหวานทีไ่ ด้กลิน่ อายความเป็นญีป่ นุ่ แท้ๆ Tofu Blanc Manger เต้าหู้นุ่มลิ้นและไอศกรีมมัทชะหอมหวานเสิร์ฟคู่ถั่วแดง ระยะเวลา วันนี้-31 สิงหาคม 2556 กวน รับรองว่าอร่อยถูกใจไม่หวานเวอร์ เงื่อนไข

10%

โอกุ โอกุ ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ G อาคาร Park Venture Ecoplex ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30-22.00 น. ส�ารองทีน่ งั่ โทร. 0 2108 2255 เว็บไซต์ www.ogu-ogu.com หรือ www.facebook.com/OGUOGUsakebar สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่ www.facebook.com/JCBCardThailandTH

1. ยกเว้นเครื่องดื่ม 2. ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชัน่ หรือส่วนลด อื่นๆ ได้

โมโมพาราไดซ์ ร้านชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้ ส่งตรงจากประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ปิดให้บริการในแบบ All you can eat โดยน�าเสนออาหารสดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดเลือก เนือ้ วัวสายพันธุด์ นี า� เข้าจากประเทศออสเตรเลีย เนื้อหมูใช้สันคอคุโรบูตะสุดยอดความนุ่มอร่อย นอกจากนัน้ ทางร้านยังมีผกั สดให้เลือกกว่า 20 ชนิด และส�าหรับคนชอบทานเห็ดคงชืน่ ชอบ เพราะทีน่ ี่ มีเห็ดนานาชนิดมาให้เลือก อิม่ อร่อยกับเมนูคดั สรรของทางร้านตัง้ แต่ ชาบู ชาบู ทีม่ าพร้อมน�า้ ซุปสูตรดัง้ เดิม รับประทาน คู่กับซอสปอนซู และซอสเซซามิ เพิ่มรสชาติ ส�าหรับคอสุกยี้ ากีต้ อ้ งไม่พลาดวาริชติ ะซอสสูตร พิเศษทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เพียงแค่ทานคูก่ บั ไข่ ไ ก่ ส ดก็ อ ร่ อ ยแบบต้ น ต� า รั บ และถ้ า ใคร ต้องการความเผ็ดร้อนแนะน�าว่าต้องลองซุป คารามิโซะรสเข้มข้น

Party Courseราคา 539 บาท Mixed Courseราคา 449 บาท Shabu Shabu และ Sukiyaki ราคา399 บาท

**รายละเอี ย ดโปรโมชั่ น รั บ ส่ ว นลด 20% ส�า หรั บ All You Can Eat ระหว่ า งช่ ว งเวลา 11.00-16.00 น. และรับส่วนลด 10% ส�าหรับ All You Can Eat ระหว่างช่วงเวลา16.00-22.00 น.

โมโมพาราไดซ์ สาขา CentralWorld เปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่ เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2646 1054 ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ทาง www.momoparadisethailand.com หรือ www. facebook.com/ThaiMoMoParadise

ส่วนลด

20%

วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2556 เงื่อนไข 1. ส่วนลดใช้ ได้เฉพาะบุฟเฟ่ต์เท่านั้น 2. ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนมหวาน 3. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ ส�าหรับบัตร KTC-JCB Card www.ktc.co.th Tel. 0 2665 5000 ส�าหรับบัตร Aeon-JCB Card www.aeon.co.th Tel. 0 2665 0123

“There are no regrets in life. Just lessons.” “ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในชีวิต ก็แค่บทเรียน” - Jennifer Aniston -

เปลสไตล์โกธิค ของรัชทายาทอังกฤษ เปลของรัชทายาทจะออกแบบธรรมดาๆ ได้อย่างไร ดังนั้นเปลไม้โอ๊กที่มีลวดลาย แสนงดงาม ฝีมือของ Dariusz Bergier ช่างไม้และศิลปินผู้สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ ชาวโปแลนด์ ทีบ่ รรจงออกแบบเปลให้วจิ ติ ร คล้ายมหาวิหารศิลปะโกธิค ในศตวรรษที่ 15 เพื่อรอต้อนรับรัชทายาทพระองค์ใหม่แห่ง ราชวงศ์อังกฤษ ที่เจ้าหญิงเคทก� ำลังจะ ประสู ติ ก าลในเดื อ นกรกฎาคมที่ จ ะถึ ง นี้ โดยเปลดังกล่าว Bergier ตัง้ ใจจะมอบให้ เป็นของก�ำนัล เนื่องจากงานพิธีเสกสมรส ระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคท เมือ่ เดือนเมษายน 2554 ทีผ่ า่ นมา ร้านของ Bergier ได้ผลิตเฟอร์นเิ จอร์หลายชิน้ เพือ่ ใช้ ในโรงแรมเมืองสตัฟฟอร์ด ซึง่ ครอบครัวของ เคท มิดเดิลตัน เข้าพัก

การมาของ iOS7

หลังจากมีการเปิดตัว iOS7 ก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตคับโลกไอที เพราะการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่เลยทีเดียว โดย Jony Ive ผูอ้ อกแบบหน้าตาใหม่ให้กบั iOS ใช้แนวทางการออกแบบทีเ่ น้นความเรียบง่าย สวยงาม ใช้งาน ได้จริง และผูใ้ ช้งานสนุกไปกับมัน ดังนัน้ จึงมีการยกเครือ่ งใหม่ ในการออกแบบ ไม่วา่ จะเป็นไอคอน, แอพฯ พืน้ ฐาน, Notification, Lock Screen และ Home ส่งผลให้สาวกแอปเปิล้ บ้างก็ประทับใจ บ้างก็วา่ ไม่ปลืม้ ในเรือ่ งหน้าตาทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ตกใจ เนือ่ งจากดูไปดูมา มันคล้ายๆ กับ Android และ Windows 8 ผสมผเสปนเปกันอยูย่ งั ไง ชอบกล แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ แฟน iOS จะสามารถดาวน์โหลดใช้จริง ได้ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 นี้


. 14

MY WORK Text : เพลงมนตรา Photo: พิชญุตม์ คชารักษ์

เบญชาคริต เชาวโรจนรุจิ ผูช้ ายทีม่ พี ลังในการ สร้างสรรค์เหลือเฟือ และชอบเรียกเหงือ่ ด้วยการ ปัน่ จักรยาน ทุกวันนีเ้ ขาก�ำลังมีความสุขกับการท�ำงาน ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ เขาเป็นกราฟิก ดีไซเนอร์มอื ฉมัง ล่ า สุ ด เขาคว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ การออกแบบภาพ เคลื่อนไหวสื่อมัลติมีเดีย จากเวที Siam Center Imagination, life is your creation ภายใต้คอนเซ็ปต์ Deconstruction หรือการน�ำเสนอรูปฟอร์มแบบใหม่ ด้วยการแปรสภาพให้ดูดีทันสมัย 24/7 จึงขอเชิญ คุณไปท�ำความรู้จักตัวตนและแนวคิดในการท�ำงาน ของเขากัน

แสดงความเป็นตัวตนออกมา

ผมเชื่อว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง อยู่ที่ว่าจะ กล้าแสดงออกมาหรือเปล่า จริงๆ แล้วงานด้านนี้ ไม่สามารถหาใครมาท�ำแทนได้ เพราะเป็นสไตล์เฉพาะ ตัวของแต่ละคน ดังนั้นเพียงแค่ท�ำในสิ่งที่ชอบและ อยากท�ำก็พอแล้ว แต่การท�ำงานมันมีทั้งตัวเองและ ลูกค้า ดังนัน้ คุณต้องฟังลูกค้า ถ้าเมือ่ ไหร่ทคี่ ณ ุ อยาก ท�ำงานของตัวเองก็ตอ้ งไปท�ำอย่างอืน่ หรือหาเวทีการ ประกวด ซึง่ จะท�ำให้คณ ุ ได้ขายความเป็นตัวเองออกไป แต่สงิ่ ส�ำคัญอยูท่ ตี่ อ้ งท�ำให้คนทีเ่ ห็นงานรับรูไ้ ด้ในแบบที่ ไม่ตอ้ งมานัง่ อธิบายมาก คือถ้าคุณอยากจะติสต์แตก อาจจะท�ำได้ แต่คนดูตอ้ งสามารถเข้าใจได้ดว้ ย

อย่าหลงรักงานตัวเอง

สไตล์สว่ นตัวของผมจะออกแนวดาร์ก ผมชอบท�ำสิง่ ทีน่ า่ รักให้ดปู ระหลาด อย่างการวาดการ์ตนู หน้าตา อาจจะเหมือนจระเข้ แต่หวั กลับไปอยูข่ า้ งหลัง อาจ จะเป็นเพราะว่าชอบความพิเรนทร์ จริงๆ แล้วผมอาจ จะเป็นคนดือ้ แต่ไม่ใช่วา่ จะไม่รบั ฟังความคิดเห็นของ คนอืน่ เวลาท�ำงานผมจะคิดก่อนว่าจะท�ำอะไร ต้องรูก้ อ่ น ว่าโจทย์คอื อะไร แล้วตีโจทย์นนั้ หลังจากนัน้ คุมธีมให้อยู่ และลงมือสร้างสรรค์งานออกมา พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจะใช้วธิ พี ดู คุยกับเพือ่ น ให้เพือ่ นช่วยดูวา่ งานโอเค หรือไม่ สมัยเรียนมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมว่า อย่าหลงรักงานตัวเอง เพราะเมื่อไหร่ที่หลงรักงาน ตัวเองการพัฒนาจะจบลงทันที

เต็มที่กับสิ่งที่ท�ำ

ผมยังไม่คดิ ว่าตัวเองเก่ง ผมแค่อยากลองท�ำ และคิด เพียงว่าได้รางวัลไหนหรือไม่ได้กไ็ ม่เป็นไร เพราะผม ไม่ได้ชอบการเอาชนะ แต่กลับรูส้ กึ สนุกกับบรรยากาศ ของการแข่งขัน เพราะอย่างน้อยผมได้ลงมือท� ำ มากกว่าเป็นแค่คนทีย่ นื ดูอยูเ่ ฉยๆ อย่างตอนเข้าร่วม ประกวดในโครงการนี้ ผมคิดเสมอว่ากรรมการเป็น เหมือนลูกค้า ถ้าอยากได้เงินก็ตอ้ งท�ำตามโจทย์และ ท�ำให้คนอืน่ เข้าใจ

ความรับผิดชอบคือหน้าที่

ถ้าลูกค้าแก้งานเยอะๆ ผมจะเริม่ รูส้ กึ ว่าตนเองกลาย เป็นแค่เครือ่ งมือ อาจมีตสิ ต์แตกบ้าง จึงต้องพยายาม อธิบายให้ลกู ค้าทราบว่า ทางไหนดีทสี่ ดุ ส�ำหรับพวกเขา ถึงแม้คนท�ำงานด้านนีจ้ ะปากหมา ขีห้ งุดหงิด แต่เอาเข้า จริงๆ เวลาแก้งานต้องท�ำ เพราะมันคือความรับผิดชอบ แท้จริงแล้วการท�ำงานแบบนีไ้ ม่ได้มแี ค่สว่ นเสีย แต่สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูห้ ลังจากจบงานคือ ลูกค้าแต่ละคนเป็นยังไง และจะรับมือกับพวกเขาอย่างไร

ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

คนที่หัวแข็งและไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติม อาจจะอยูย่ ากขึน้ อย่างเวลาไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ ผมจะรู้สึกสนุก ที่ได้คิดตามว่าเทคนิคต่างๆ ใน ภาพยนตร์เขาท�ำอย่างไร พอกลับมาบ้านจะทดลอง

ท�ำทันที คือต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา เพราะว่า วงการนี้แข่งขันกันเชิงเทคนิคและความมีศิลปะของ แต่ละบุคคล หากคุณมีหวั ทางด้านศิลปะ วาดรูปสวย แต่เทคนิคทีใ่ ช้ยงั ช้ากว่าคนอืน่ อาจจะสูไ้ ม่ได้ ท�ำให้ตอ้ ง คอยพัฒนาตัวเองไปเรือ่ ยๆ

CG เปรียบดั่งพ่อมด

ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่า ถึงแม้คนท� ำงาน คอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ใช่พ่อมด แต่สามารถเสก ทุกอย่างได้ในแบบทีท่ กุ คนต้องการได้ ผมคิดว่าเสน่ห์ ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกทัง้ หมดคือการท�ำสิง่ ไม่มี ชีวิตให้มีชีวิตขึ้นมา ให้คนดูแล้วมีความรู้สึกร่วม เห็นแล้วรูส้ กึ ดี บางครัง้ ผมมีอารมณ์แบบว่า พอเห็น งานตัวเองแล้วคิดว่า นี่หรืองานที่อุตส่าห์หลังขด หลังแข็งท�ำมา แต่พอมีคนดูแล้วเขายิ้มหรือหัวเราะ ผมก็รู้สึกดีและสบายใจ เหมือนถ้าคุณเป็นตลกแล้ว สามารถท�ำให้คนดูขำ� ได้มนั ก็ฟนิ แล้ว

ความท้าทายที่ผ่านมา

สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจและท้ า ทายที่ สุ ด ในการท� ำ งาน คอมพิวเตอร์กราฟิกคือ ผมได้เรียนรูว้ า่ ถ้าหากท�ำงาน แล้วไม่รสู้ กึ เหมือนท�ำงาน ก็เป็นเพียงแค่การใช้ชวี ติ ไปวันๆ เวลานี้ผมยังไม่เคยรู้สึกเบื่อ อาจจะมีเซ็ง อยูบ่ า้ ง แต่เวลาเห็นผลงานตัวเองแล้วรูส้ กึ มีความสุข คิดเสมอว่าต้องท�ำให้ผา่ นมันไปให้ได้ เพราะยังมีความ สนุกมากมายรอเราอยู่ ทุกคนที่ท�ำงานด้านนี้จะรู้ว่า คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นงานเถื่อน ถ้าไม่รักจริงๆ อยูไ่ ม่ได้ และอาชีพนีไ้ ม่ได้รวยแบบฟูฟ่ า่

My Profile

ชือ่ : เบญชาคริต เชาวโรจนรุจิ อายุ : 26 ปี ต�ำแหน่ง : Computer Graphic และ 3D Animation สถานทีท่ ำ� งาน : We House Production การศึกษา : คณะศิลปะและการ ออกแบบ สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงาน : ชนะเลิศการออกแบบ ภาพเคลือ่ นไหวสือ่ มัลติมเี ดีย จาก เวที Siam Center Imagination, life is your creation ภายใต้คอนเซ็ปต์ Deconstruction รางวัลชมเชยโครงการ BankThai Young Designer Contest ครัง้ ที่ 1 รางวัลพิเศษ Modern Thailand Branding ประเทศไทย ของ SIPA

After Work

นอกเหนือจากการปัน่ จักรยานทีเ่ ป็น ส่วนหนึง่ ในชีวติ ผมค่อนข้างหมดเวลา ไปกับการเพ้อเจ้อ เพือ่ สร้างจินตนาการ ในการท�ำงาน นอกจากนัน้ ยังชอบดู Tutorial และ Breakdown งานคอมพิวเตอร์กราฟิก การ์ตนู และหนังโฆษณา แล้วคิดตามว่า เขาท�ำกันอย่างไร


GADGETS

. 16

Text : Urban Digi HP Envy x2

Ceramic Speakers

ผลงานการออกแบบล�ำโพงเซรามิกที่ สวยเฉียบของ Joey Roth สะท้อนถึง ชีวติ อันสุนทรีย์ วัสดุทำ� จากพอร์ซเลน และไม้กอ๊ ก ให้ความรูส้ กึ หรูหรา มีระดับ เครือ่ งขยายเสียงภายในท�ำจากแผ่น เหล็กสเตนเลส รองรับความถี่ 70 Hz - 20 kHz น�ำ้ หนัก 5.5 กิโลกรัม หากซือ้ ทัง้ เซตพร้อม Subwoofer (ล�ำโพงเสริมเสียงย่านความถีต่ ำ�่ หรือเสียงเบส) จ�ำหน่ายในราคา 1,095 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 31,800 บาท คลิกดู รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ joeyroth.com/ceramic-speakers

โน้ตบุค๊ ไฮบริดรุน่ ใหม่ลา่ สุดจาก HP โดดเด่น ด้วยระบบหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั สามารถรองรับการใช้งานแบบโน้ตบุค๊ และแท็บเลตในเครือ่ งเดียวได้อย่างลงตัว ดีไซน์โฉบเฉีย่ วทันสมัย บางเบา ตัวเครือ่ งผลิตจาก อะลูมเิ นียมส�ำเร็จทีใ่ ห้ความบางเฉียบ ตัวเครือ่ งมีนำ�้ หนัก 1.41 กก. และเฉพาะหน้าจอแท็บเลตอย่างเดียวมีนำ�้ หนักเพียง 0.71 กก.เท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญยังมาพร้อมกับกล้องเว็บแคม ด้านหน้าระดับไฮเดฟินชิ นั่ และกล้องด้านหลังขนาด 8 เมกะพิกเซล ให้คณ ุ ภาพไฟล์รปู ภาพและวิดโี อคมชัด สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้ ใครสนใจเตรียมตัวไปช้อปได้ที่ ตัวแทนจ�ำหน่ายเอชพีทวั่ ประเทศ ราคาเริม่ ต้นที่ 29,990 บาท

OUYA

เครือ่ งเล่นเกมคอนโซลทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร แอนดรอยด์ เล่นด้วยการเชือ่ มต่อกับจอทีวผี า่ นพอร์ท HDMI ควบคุมโดยจอยสติก๊ ไร้สาย แรม 1GB และมี ความจุตวั เครือ่ ง 8GB นับเป็นเกมทางเลือกทีค่ มุ้ ค่า เพราะจ�ำหน่ายในราคา 99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,000 บาทเท่านัน้ แต่หลายฝ่ายอาจเป็นกังวลว่าจะมี เกมมันๆ ออกมาให้เล่นเหมือนคูแ่ ข่งรายอืน่ หรือเปล่า ตอนนี้ OUYA ก็ออกมาประกาศแล้วว่า มีนกั พัฒนา แอพฯ มาลงทะเบียนแล้วถึง 10,000 ราย ใครทีส่ นใจ พรีออเดอร์ได้ที่ www.ouya.tv

APPS ALERT! & IT ETC

TuneTrace

เปลี่ยนภาพเป็นเสียงดนตรี

เพียงแค่วาดภาพบนกระดาษ จากนัน้ ก็ถา่ ยภาพด้วย ไอโฟน ไอพอด ทัช และ ไอแพด แอพฯ นีก้ จ็ ะเปลีย่ นภาพวาดลายเส้นของคุณให้กลายเป็นเสียงดนตรี นับเป็นแอพฯ มหัศจรรย์ทฉี่ กี แนวสารพัดแอพฯ ทีส่ ว่ นใหญ่ฟงั ก์ชนั ไม่ได้มอี ะไร ดีเด่น ทีล่ อ่ งลอยอยูด่ าษดืน่ ในเวลานี้ สนใจดาวน์โหลดฟรีทแี่ อพ สโตร์

ZEDGE

ฟรีริงโทนและวอลล์เปเปอร์

ใครก�ำลังมองหาริงโทนและวอลล์เปเปอร์มา ใช้งานฟรี ต้องไม่พลาดแอพฯ นี้ ทีค่ ดั สรรริงโทน เพราะๆ แปลกใหม่ และแบ็คกราวนด์ทสี่ วยงาม เชือ่ เลยว่าคุณจะเพลิดเพลินและหลงรัก ZEDGE จนถอนตัวไม่ขนึ้ เหมือนกับผูใ้ ช้งานอีก 50 ล้านคน ทัว่ โลก สนใจดาวน์โหลดได้ฟรีทกี่ เู กิล้ เพลย์ และ แอพ สโตร์

ไอเดียเจ๋ง จองโรงแรม ได้สะสมไมล์

Text : Urban digi

ไอเดียเด็ดๆ ในการท�ำ ธุรกิจบนโลกออนไลน์ มักมีให้เห็นอยูเ่ สมอ โดย เฉพาะการเกาะเกีย่ วไปกับไลฟ์สไตล์การเดินทางและการท่องเทีย่ วของคนยุคใหม่ ทีส่ หรัฐอเมริกามีเว็บไซต์ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความนิยม และเป็นเทรนด์ลา่ มาแรงในขณะนี้ คือ rocketmiles.com และ pointshound.com ทีใ่ ห้บริการในคอนเซ็ปต์ ‘จองห้องพักโรงแรมแล้วรับไมล์สะสมฟรี’ โดยมีสายการบินจากฝัง่ อเมริกาอย่าง เวอร์จนิ้ อเมริกา, เดลต้า แอร์ไลน์, ยูไนเต็ด แอร์ไลน์, ยูเอส แอร์เวย์, ฮาวาเอียน แอร์ไลน์ส เป็นต้น โดยมักจะเป็นโรงแรม 4-5 ดาวในเมืองใหญ่ และไมล์สะสมทีไ่ ด้ ก็ไม่ใช่นอ้ ยๆ เรียกได้วา่ พุง่ พรวดพราดยิง่ กว่าโปรโมชัน่ ร่วมกับบัตรเครดิตเสียอีก คอนเซ็ปต์แบบนีต้ อบโจทย์นกั เดินทางประเภท Business Traveller เป็น อย่างมาก เพราะจากข้อมูลของ rocketmiles ระบุวา่ คนกลุม่ นีเ้ ดินทางเฉลีย่ ปีละ 12 ทริป แต่ละทริปอยูน่ าน 2.4 คืน ไหนๆ ก็ตอ้ งเดินทางอยูแ่ ล้ว การจองโรงแรม ผ่านเว็บไซต์นจี้ งึ เป็นประโยชน์สองต่อ และด้วยดีลพิเศษแบบนีก้ ท็ ำ� ให้ลกู ค้าหลายคน แลกตัว๋ เครือ่ งบินฟรีจนเพลินใจ จากกระแสทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ นีก้ น็ า่ จับตาว่า สายการบินในไทยรวมถึงในแถบเอเชีย จะมีใครหยิบไอเดียนีม้ าใช้ และถึงเวลานัน้ Business Traveller ก็คงมีเฮ!


GREEN PARK

by INSEE

เยือนสวนสาธารณะมิ่งมงคลฯ สร้างจากใจปูนอินทรี บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ บนถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 125 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ อ�ำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี คือแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ ‘สวนสาธารณะ มิ่งมงคลฯ’ สวนสาธารณะที่สร้างโดย ปูนอินทรี ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็น สวนสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะ เดียวกันก็เป็นสวนสาธารณะที่ถือก�ำเนิดขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

คุ ณ จั น ทนา สุ ขุ ม านนท์ ที่ ป รึ ก ษา บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปูนอินทรีจัดสร้าง สวนสาธารณะมิ่งมงคลฯ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามว่า ‘สวนสาธารณะ มิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา’ หรือ ‘Green Park by INSEE’ และยังเป็นโครงการที่ด�ำเนินการตาม แนวคิด ‘เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน’ ภายใต้ ความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ ของต�ำบล เขากวาง ลองแวะไปเยี่ ย มเยี ย นสั ก ครั้ ง แล้ ว จะตกหลุ ม รั ก สวน สาธารณะแห่งนี้ เพราะได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงาม เป็ น ระเบี ย บ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่ โ ดดเด่ น ทว่ า ออกแบบ และตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บง่ า ย คื อ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สูง 12 เมตร โดยภายใน มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สูง 5 เมตร ประดิษฐานอยู่ และผู้เข้าชมยังจะได้ปลาบปลื้ม กับนิทรรศการถาวรแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ท่านอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารอื่นๆ เรียงรายอยู่ เป็นหย่อมๆ โดยกลุ่มบริษัท สถาปนิก 49 จ�ำกัด ได้ออกแบบภายใต้ แนวคิด ‘มนุษย์อยู่คู่กับธรรมชาติให้มากที่สุด’ เพื่อให้เกิด


ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ อาคารต่างๆ ก่อสร้างจากกรีนโปรดักต์ของปูนอินทรี เช่น INSEE Trucrete คอนกรีตชนิดพิเศษที่ปล่อยให้น�้ ำไหลซึมผ่านลงไปใน ดินได้ มีอัตราการน�ำความร้อนต�่ำ โดยน�ำมาใช้บริเวณลานจอด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และลานหินนั่งเล่น, INSEE Green Wall คือบล็อกผนังซีเมนต์ส�ำหรับจัดสวนแนวตั้ง ซึ่งน�ำมาใช้เป็น ผนังถาวรของห้องน�้ำ และผลิตภัณฑ์คอนวูด คือผลิตภัณฑ์ทดแทน ไม้ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดการตัดต้นไม้ สามารถน�ำมาใช้ได้ ทั้งไม้พื้น ไม้ผนัง ในหลากหลายขนาด ซึ่งบ้านคอนวูด หรือ ‘บ้านอินทรี’ ออกแบบโดย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพือ่ แสดงให้เห็นถึง นวัตกรรมของปูนอินทรีที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สวนสาธารณะมิ่งมงคลฯ ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ซึ่ง คัดสรรไม้ยืนต้นพื้นถิ่นมากกว่า 400 ต้น ราว 30 สายพันธุ์ พร้อม พืชคลุมดินที่ให้ดอกสวยงามอย่าง กระดุมทอง ต้อยติ่ง และ ตีนตุก๊ แก เป็นต้น ทีน่ ยี่ งั มีสระน�้ำทอดตัวยาวอยูบ่ ริเวณใจกลางสวน ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ระบบนิ เ วศให้ ส มบู ร ณ์ ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น สวนสาธารณะต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานน�้ำ จากกังหันน�ำ้ ขนาดใหญ่ 1 ตัว พลังงานลม โดยติดตัง้ กังหันลม 9 ตัว และพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง แผงโซลาเซลล์ เ พื่ อ ใช้ ผ ลิ ต

คุณจันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

กระแสไฟฟ้า โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 25% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ นอกจากสวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และที่ออกก�ำลังกายของชาวสระบุรีและคนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นสถานที่พักรถของนักเดินทางที่สัญจรไปมาอีกด้วย โดยมี ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย รองรับรถยนต์ได้ 165 คัน และรถบัส 4 คัน รวมถึงห้องน�้ำสะอาดสะอ้าน มีจุดจ�ำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนใน ชุ ม ชนได้ น� ำ สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น เอกลั ก ษณ์ ม า จ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย เช่น กระเป๋าใยสับปะรด กระชาย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถั่วทอดสมุนไพร และเห็ดออรินจิ เป็นต้น โดยที่ปูนอินทรีไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ที่ส�ำคัญคือ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากปู น อิ น ทรี ยั ง ให้ ก ารฝึ ก อบรมในด้ า นการพั ฒ นา

ผลิตภัณฑ์ การตลาด บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการค้าขายแก่ผู้ประกอบการ นับเป็น การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ อย่างยั่งยืน สวนสาธารณะมิ่งมงคลฯ ยังท�ำหน้าที่เปรียบเสมือนห้องเรียน กลางแจ้ง เพราะมีการสาธิตการท�ำเกษตรแบบปลอดสาร ที่ใช้ข้าว และพันธุ์พืชพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรี ดังนั้นนอกจากรอยยิ้ม ความสุข และการผ่อนคลายจะเกิดขึน้ กับคนในชุมชนและผูม้ าเยือน แล้ว ‘ความรู้’ ยังเกิดขึ้นที่นี่ด้วย “วิสัยทัศน์ของปูนอินทรี คือ เชื่อว่าความยั่งยืนทางธุรกิจไม่ได้ มาจากความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึง การเป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย” และสวนสาธารณะมิ่งมงคลฯ คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันน่าชื่นชมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี


. 20

COVER STORY Text : พลสัน นกน่วม Photo : สรรภพ จิรวรรณธร, Asst. Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว, ธีรวัฒน์ พวงศรี


‘แอ็คชั่น!’

เสียงเปิดประตูดังขึ้น สายตาเราเหลือบมองไปที่ต้นเสียง ประตู ค่อยๆ เปิดออกมา เบื้องหน้าของเราคือ ผู้ก�ำกับที่ขึ้นแท่นต�ำนาน บทใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์เอเชีย ‘โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล’ เราทักทายกับเขา ยิงมุกใส่กันนิดหน่อยเพื่อสร้าง ความคุ้นเคย ก่อนจะนั่งประจันหน้ากันโดยมีเครื่องอัดเสียงวางเป็น สักขีพยานการพูดคุยระหว่าง 24/7 กับเขา ผู้ก�ำกับพันล้านคนแรก ของประเทศไทย หากเป็นในอดีต ถ้ามีใครเดินมาบอกเราว่าหนังไทยจะท� ำรายได้ ในประเทศถึงพันล้านบาท เราคงส่ายหัว แต่วนั นีเ้ รือ่ งนัน้ เกิดขึน้ จริงแล้ว เรียบร้อย โดยภาพยนตร์ที่ชื่อว่า ‘พี่มาก พระโขนง’ ของ GTH ค่ายหนัง Feel Good ทีท่ ำ� หนังออกมาปีละน้อยเรือ่ ง แต่เข้าเป้าแทบทัง้ สิน้ ไม่เพียงแต่ในแง่รายได้ ซึ่งบ่งบอกถึงความส�ำเร็จของผู้ก�ำกับหนุ่ม วัย 33 ปี แต่ในแง่ของสังคม หนังของเขาได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของ คนบางกลุ่มที่ไม่ชอบดูหนังไทยให้กลับมามองหนังไทยอีกครั้ง ขณะที่ คนอีกหลายกลุ่มที่ไม่เคยเข้าโรงหนังมานาน ก็ได้ย้อนกลับเข้ามา โรงหนั ง อี ก ครั้ ง ด้ ว ยความรู ้ สึ ก ว่ า การดู ห นั ง ในโรงมั น สนุ ก กว่ า ดูอยู่บ้านเยอะ โต้ง-บรรจง เป็นผูก้ ำ� กับมือทองฝังเพชร ทีเ่ ราเชือ่ ว่าเขาก�ำกับหนัง เรือ่ งอะไรก็ฮติ ติดลมบน มีคนพูดถึงเป็นวงกว้าง และนายทุนไม่กมุ ขมับ เริม่ ตัง้ แต่ ‘Shutter กดติดวิญญาณ’ ภาพยนตร์เรือ่ งแจ้งเกิดของเขากับ คู่หู ‘โอ๋-ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ’ ที่ตัวบทถูกน�ำไปรีเมคใหม่เป็นหนังฮอลลีวู้ด ตามมาด้วย ‘แฝด’ ทีแ่ ม้ไม่ประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งรายได้เท่าทีค่ วร แต่กเ็ ป็นภาพยนตร์ทถี่ กู กล่าวถึงไม่แพ้กนั ต่อด้วยภาพยนตร์สนั้ สไตล์ Horror Comedy ตอน ‘คนกลาง’ จาก ‘สี่แพร่ง’ และ ‘คนกอง’ จาก ‘ห้าแพร่ง’ ก็เป็นอีกสองเรื่องที่ได้รับการพูดถึงในแง่ของความสนุก ความตลก และความแปลกในแบบที่หาไม่ได้ในหนังผีเรื่องไหนๆ ก่อนจะเปลี่ยนแนวมาก�ำกับภาพยนตร์สไตล์โรแมนติก คอมเมดี้ ‘กวน มึน โฮ’ หากไม่นบั เรือ่ งพีม่ าก พระโขนง ภาพยนตร์ของเขาทุกเรือ่ ง ล้วนแล้วแต่ท�ำรายได้เกิน 100 ล้านบาทถึง 2 เรื่อง ขณะที่ผู้ก�ำกับ หลายคนไม่สามารถท�ำได้ ส�ำหรับเขาการก�ำกับภาพยนตร์ให้ได้เงินในสายตาคนนอกอาจ มองเป็นเรือ่ งง่าย ยิง่ การท�ำภาพยนตร์ได้เงินเกินเป้า (เอามากๆ) ยิง่ น่า จะท�ำให้คนอืน่ คิดว่า ‘บรรจงจับหนังอะไรก็ประสบความส�ำเร็จ’ แต่เรา เชื่อว่าหลายคนไม่อาจรู้ว่าความส�ำเร็จเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หรือบังเอิญจับฉลากได้ แต่เป็นเพราะปรัชญาในการท�ำงานของเขา ทีเ่ ชือ่ ในการท�ำงานหนัก พลังของไอเดีย และทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งต่างหาก วันนี้ 24/7 มีโอกาสได้มาถ่ายทอดชีวติ ‘(ผูก้ �ำกับ) วัยรุน่ พันล้าน’ ของวงการภาพยนตร์ไทย หากมองว่าเราก�ำลังถ่ายหนังชีวิตก็คง ไม่ผิดนัก และฉากอินโทรของหนังก�ำลังจะจบลง ซีนต่อไปจะเข้าสู่ ส่วนที่เข้มข้นไปจนถึงไคลแม็กซ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่มีบรรจงเป็น พระเอก หลังจากเราประกาศคัต ขอเชิญท่านเข้าสูเ่ นือ้ เรือ่ งส่วนส�ำคัญ ในซีนต่อไปนี้ด้วยกัน ‘คัต!’

วัยเด็กคุณกับหนังผูกพันกันในระดับไหน

บรรจง : ผมจะโตมากับหนังของเฉินหลง หงจินเป่า หยวนเปียว ส่วนใหญ่ ที่บ้านจะชอบพาผมไปดูหนังท้ายหมู่บ้าน พอโตขึ้นมาในระดับหนึ่ง ช่วงทีเ่ ริม่ มีโรงภาพยนตร์แบบมัลติเพล็กซ์ ผมก็เริม่ ดูภาพยนตร์ในโรง ครัง้ แรกจ�ำได้วา่ เป็นเรือ่ ง ‘จูราสสิค พาร์ค’ ทีผ่ มดูยงั เป็นพากย์ไทยอยู่ แต่ช่วงที่ผมบ้าหนังเข้าเส้นจริงๆ และเปลี่ยนความคิดของผมที่มี ต่อหนัง จนผมต้องเช่าหนังมาดูอยู่เรื่อยๆ คือหนังไทยเรื่อง ‘ลูกบ้า เที่ยวล่าสุด’ หนังเรื่องนี้มันเปลี่ยนความคิดของเด็กคนหนึ่งไปเลย

ท�ำไม ‘ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด’ ถึงเปลี่ยนวิธีคิดเด็กชาย บรรจง

บรรจง : มันมีฉากหนึ่งที่ผมจดจ�ำได้จนถึงวันนี้ เป็นฉากที่พระเอก ถึ ง ฆาตก� ำ ลั ง จะตายเพราะหั ว ใจวายในลิ ฟ ต์ แล้ ว ยมทู ต ก� ำ ลั ง จะ มารับตัวไป พระเอกก็ออ้ นวอนขอร้องว่า เขายังไม่อยากตาย เขายังไม่ได้ บอกรักผู้หญิงที่ชอบ ยังไม่ได้ท�ำหลายๆ อย่างเต็มไปหมดเลย ยมทูต เลยย้อนถามกลับมาค�ำหนึ่งว่า “แล้วสามสิบปีที่ผ่านมา...ท�ำอะไรอยู่” ผมขนลุกซูเ่ ลย ไม่รทู้ ำ� ไม (หัวเราะ) ประโยคค�ำถามของยมบาลมันโคตร เจ๋งเลย ดูหนังจบเรารู้ได้เลยว่า ‘ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด’ ท�ำให้ความคิดเรา เปลี่ยนไป เมื่อก่อนคิดว่าหนังก็แค่ความบันเทิง กลับกลายไปเป็น ความคิดที่ว่า หนังมีพลังมากกว่าแค่ให้ความบันเทิง

ความประทับใจนั้นต่อยอดให้คุณ มาเป็นผู้ก�ำกับ ในวันนี้เลยไหม

บรรจง : ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันส่งผลต่อความคิดของผม ขนาดนั้นไหม แต่ตอนนั้นมัธยมต้น ผมเป็นเด็กเรียนดีมาก ประมาณ เด็กเนิร์ดเลยล่ะ ออกแนวฟ้องครูน่าถีบมาก (หัวเราะ) แต่มัธยม ปลายเราเปลี่ยนแนวไปเลือกเรียนสายศิลป์-ค�ำนวณ ด้วยเหตุผลคือ เราไม่อยากจะเรียนสายวิทย์ ตอนนั้นเส้นทางชีวิตผมเริ่มชัดเจนขึ้น เรือ่ ยๆ ผมตัง้ ใจว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์แน่นอน แต่ไม่คดิ ทีจ่ ะเรียนทาง ด้านภาพยนตร์เพราะวงการหนังไทยอยู่ในช่วงขาลง มีแต่หนังวัยรุ่น ในยุคนัน้ ถ้าจ�ำกันได้ มันจะมีคำ� พูดทีว่ า่ “ไม่ดหู นังไทย” ผมไม่ได้เหมาว่า หนังไทยทุกเรือ่ งไม่ดี หนังดีกม็ แี ต่นอ้ ยและไม่หลากหลาย ผมจึงตัง้ ใจ จะเรียนทางด้านโฆษณาเพราะรายได้ดี (หัวเราะ)

คุณเคยบอกว่า คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก ตั้งแต่ยังเด็ก ความเชื่อมั่นนั้นมาจากไหน

บรรจง : อาจจะเป็นเพราะเราโตมาในโรงเรียนมัธยมที่การเรียนเรา ดีมาตลอด พอตอน ม.ปลายเราไปอยู่ห้องเกเร กลายเป็นว่าผมไป เจอโลกใบใหม่เลย เห็นเพื่อนเกเรก็รู้สึกว่าเจ๋งว่ะ อยากจะเกเรบ้าง (หัวเราะ) ตอนนัน้ เราก็รสู้ กึ ว่าเราเป็นเด็กทีย่ นื ได้ทงั้ สองด้าน เรียนก็ได้ เกเรก็มี รู้สึกเหนือกว่าเด็กคนอื่นๆ พอเข้ามหาวิทยาลัยเวลาที่ผม ส่งงาน ผมก็ยังมั่นใจในงานของผม รู้สึกว่างานที่เราท�ำมันเจ๋งมาก ซึ่งจริงๆ เป็นความคิดที่เด็กมาก มันโง่มาก เมื่อโตมาเราได้เรียนรู้ว่า อีโก้ไม่ได้ชว่ ยอะไร แต่ผมว่าคนทีจ่ ะเติบโตเป็นผูก้ ำ� กับส่วนใหญ่มอี โี ก้ ทั้งนั้น เพราะการท�ำงานในกองถ่าย ผู้ก�ำกับต้องร่วมงานกับคนเป็น ร้อยๆ คน ถ้าไม่มีอีโก้มันคุมกองไม่ได้

ความส�ำเร็จที่คุณได้รับมามากมายด้วยวัยเพียง 33 ปี มันท�ำให้คุณท�ำหนังให้ประสบความส�ำเร็จ ได้ง่ายขึ้นไหม

บทหนังก็ส�ำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ผมคิดว่าในเมืองไทยยังไม่มีใคร เก่งในศาสตร์นี้เลย ผมเองเขียนบทมา 6 เรื่อง ก็ยังแค่ค่อยๆ เติบโต ในเมืองไทยเรายังไม่เคยเห็นงานใครที่โอ้โห! เหมือนที่เรารู้สึกกับ คนเขียนบทหนังเมืองนอก ที่เราเห็นแล้วต้องร้องโอ้โห! อย่างบทหนัง เรื่อง Social Network ของ แอรอน ซอร์กิน (Aaron Sorkin) มัน สุดยอดมาก ส�ำหรับผมวงการหนังบ้านเรามันยังเป็นอุตสาหกรรม ที่เพิ่งเติบโตเท่านั้นเอง

ดูเหมือนชีวิตคุณจะเจอความส�ำเร็จเร็วมาก คุณมี จังหวะการเติบโตแบบไหน

บรรจง : ผมมีสเต็ปการเติบโตเป็นขัน้ ๆ ไม่ได้กา้ วกระโดด อาจดูเหมือน ผมได้กำ� กับหนังเร็ว จริงๆ ไม่ใช่ ผมเริม่ ต้นจากการท�ำโฆษณามาก่อน ตอนเรียนจบผมเริ่มงานด้วยการเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับโฆษณาของพี่ต่อ (ธนญชัย ศรศรีวชิ ยั ) อยูส่ องปี ระหว่างทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยพีต่ อ่ ผมได้เรียนรู้ ทักษะเรือ่ งการออกกองถ่าย การบริหารจัดการกองถ่ายและเรือ่ งอืน่ ๆ จิปาถะ หลังจากนั้นก็มีคนชวนไปเขียนบทหนัง ซึ่งก็คือ ‘Shutter กดติดวิญญาณ’ ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ก�ำกับ แต่เขาก็มอบหมายให้ ผมกับพี่โอ๋ (ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ) ก�ำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกัน เราช่วยกันก�ำกับไปจนถึงเรื่อง ‘แฝด’ แล้วผมก็เริ่มบินเดี่ยว มาก�ำกับเองคนเดียว โดยเริ่มจากหนังสั้นก่อน ใน ‘สี่แพร่ง’ ตอน ‘คนกลาง’ และ ‘ห้าแพร่ง’ ตอน ‘คนกอง’ ซึง่ เป็นหนังแนวทีผ่ มไม่เคย ท�ำมาก่อนคือ Horror Comedy ก่อนจะเริ่มต้นท�ำหนังใหญ่เรื่องแรก คนเดียวในชีวติ เป็นแนวโรแมนติก คอมเมดี้ เรือ่ ง ‘กวน มึน โฮ’ สเต็ป ของผมค่อยๆ โตมาเรื่อยๆ จากท�ำหนังผีสองคน มาท�ำหนังผีตลก คนเดียวแต่เป็นหนังสั้น แล้วมาท�ำหนังใหญ่คนเดียวแต่เปลี่ยนแนว ก่อนจะมาจัดเต็มที่ ‘พีม่ าก พระโขนง’ ด้วยประสบการณ์ทเี่ รามี ผมรูส้ กึ ว่า ถ้าไปท�ำพี่มากฯ ในวันที่อายุยังน้อยด้อยประสบการณ์ ผมเชื่อว่า มันไม่มที างประสบความส�ำเร็จแบบนีแ้ น่นอน พีม่ ากฯ เป็นหนังทีส่ เกล ใหญ่ ถ่ายยากมาก แอ็คชัน่ ก็มี คนก็เยอะ และยังเป็นหนังตลกแบบจัดเต็ม ต้องใช้พลังงานและความตั้งใจสูงมาก ถือว่าชีวิตผมโชคดีที่ค่อยๆ เติบโต ค่อยๆ เรียนรู้

ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ห นั ง ของคุ ณ ประสบความส� ำ เร็ จ มีอะไรบ้าง

บรรจง : ถ้าให้นึกออกตอนนี้เลยมีอยู่สองข้อ ข้อแรกเราท�ำสิ่งที่เรา อยากท�ำจริงๆ ถ้าเราคิดแค่วา่ โอกาสมาแล้วท�ำไปก่อนเถอะ มันพังเลย เพราะนั่นอาจจะเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวด้วยซ�้ำ เวลาในชีวิตของเราก็ จะเสียให้กับสิ่งที่เราไม่อยากท�ำ ข้อสองความอินในสิ่งที่ท�ำ ผมอินกับ หนังทุกเรื่องของผม ทุกวันนี้ผมดูพี่มากฯ ก็ยังน�้ำตาไหลอยู่เลย หรือ กวน มึน โฮ ผมก็ยังอินกับมัน ในกองถ่ายถ้าเราอินกับซีนที่เราก�ำลัง ถ่ายอยู่ ทุกคนจะรู้สึกว่าเราศรัทธาในสิ่งที่เราท�ำอยู่ เมื่อบรรยากาศ เป็นแบบนัน้ ผมก็จะสามารถบิลท์นกั แสดง บิลท์ทกุ คนให้ตงั้ ใจท�ำงาน ไปด้วยกันได้ ประมาณว่าผูก้ ำ� กับบ้าใช่ไหม งัน้ บ้าด้วยก็ได้วะ (หัวเราะ) สองสิ่งนี้ท�ำให้งานของผมมีชีวิตชีวา มันเลยเป็นการท�ำงานที่สนุก ได้งานดีดว้ ย สุดท้ายเมือ่ ออกฉายผมเชือ่ ว่าคนดูจะสัมผัสพลังของหนัง ที่พวกเราตั้งใจท�ำได้

แต่บางคนเชื่อว่าโอกาสมาคว้าไว้ก่อนดีกว่าเพราะ โอกาสไม่ ได้มาบ่อยๆ

บรรจง : แล้วแต่คนครับ แต่ผมรูส้ กึ ว่าถ้างานมันจะดี ไม่วา่ จะออกมา ตอนไหนมันก็ยังเป็นงานที่ดีอยู่ บางคนอาจจะคิดว่า ถ้าไม่ออกตอนนี้ เดี๋ยวมันจะเอาท์นะ รีบท�ำเถอะ ผมไม่เห็นด้วย ความคิดเหล่านี้ได้มา ตอนทีฝ่ กึ งานอยูก่ บั พีต่ อ่ ซึง่ เขาสอนผมว่า ถ้างานมันไม่ดี เราจะปล่อย ออกไปท�ำไมวะ ฉะนัน้ งานทุกชิน้ ไม่วา่ จะงานเล็กงานใหญ่จะไม่มงี าน ไหนเลยทีผ่ มท�ำผ่านๆ เพราะมันคือเครดิตของเรา ต้องท�ำให้มนั ดีทสี่ ดุ

ความส�ำเร็จที่ ได้รบั มาทัง้ หมดสอนอะไรกับคุณบ้าง

บรรจง : สอนให้ผมเห็นค่าของการท�ำงานหนัก ผมไม่เคยคิดเลยว่า พอเราประสบความส�ำเร็จแล้วหนังรายได้ขนาดนีแ้ จ๋วว่ะ ท�ำเรือ่ งต่อไป บรรจง : ไม่เลย เราได้เรียนรูว้ า่ การท�ำหนังทุกเรือ่ งไม่มอี ะไรง่ายทัง้ นัน้ คงง่ายแล้วล่ะ ความรู้สึกแบบนี้ไม่ปฏิเสธว่ามันมาเป็นวูบๆ แต่พอได้ ขัน้ ตอนการถ่ายท�ำในแต่ละเรือ่ ง กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลาสองถึงสามปี ลงมือท�ำงานจริงๆ เรารูเ้ ลยว่าทุกงานไม่มงี า่ ยเลย และถ้าเราท�ำงานได้ ผมคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าการท�ำหนังมันง่ายจังเลย ตามมาตรฐานเท่าเดิม แปลว่าเราถอยหลังแล้ว เมือ่ เริม่ มีคนรูจ้ กั แปลว่า เรื่องหน้าพังแน่นอน (หัวเราะ) หนังเป็นศาสตร์ที่ปราบเซียน สิ่งที่ คนเริ่มคาดหวัง แต่ละก้าวที่เดินจึงต้องมีอะไรที่พิเศษ โชคดีที่ทีม ท�ำให้ปจั จัยความส�ำเร็จของหนังเปลีย่ นแปลงข้อต่อมันมีหลายข้อมากๆ เขียนบทของผมก็คือ คุณเต๋อ (ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) คุณแอ้ม (นนตรา แคสนักแสดงผิด ฝนตกถ่ายไม่ได้ หรือนักแสดงเป็นประจ�ำเดือน คุม้ วงศ์) ก็คดิ แบบเดียวกัน เราชอบคิดเสมอว่าไม่เอาแล้วหนังทางนีท้ ำ� แล้ว ทุกอย่างมันกระทบถึงกันหมด เกิดการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็ล้มได้ ปล่อยให้ชาวบ้านเค้าก๊อปไปเถอะ (หัวเราะ) พูดแบบนี้เลยนะ การ การถ่ายหนังของผมทุกเรือ่ งมันจึงเป็นการทดลองแก้ปญ ั หาตลอดเวลา ท�ำงานของเราก็ต้องเปลี่ยนแนวใหม่ ไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับการ ก๊อปงานตัวเอง ซึ่งมันยิ่งดูดักดาน


อีกสิ่งที่สอนให้เราเชื่อคือ พลังของไอเดียมันส�ำคัญมาก ในความ ส�ำเร็จทั้งหมดที่เราได้รับ มันเริ่มต้นจากพลังของไอเดีย เราไม่ได้ ท�ำหนังเพราะแค่เราสนใจหรือมีเรื่องเล่าเพียงอย่างเดียว ทุกไอเดีย มันต้องเอาออกมาระดมสมอง ท�ำให้มันเป็นบิ๊กไอเดียที่โดนที่สุด ไม่เหมือนใครที่สุด และพิเศษที่สุด

ผ่านไปเขาจะรู้เลยว่า อ้อ! ผมเป็นคนแบบนี้ ตอนที่ทะเลาะกับผู้ช่วย ผูก้ ำ� กับ ผูช้ ว่ ยฯ ก็ปากดีพอกัน เถียงกันโหดมาก สุดท้ายก็ไม่มใี ครติดใจ อะไรเลย เวลาเขาท�ำงานทีด่ ผี มก็ชมจากใจจริง ไม่เฟค บรรยากาศมัน ก็สนุกไปตามสถานการณ์ ถึงจะมีบรรยากาศการด่ากัน ก็ไม่กระทบ อะไรเลย แต่ตอ้ งไปถามคนอืน่ ดูนะว่า เขาคิดแบบผมไหมนะ (หัวเราะ)

ในเมื่อเกิดความคาดหวังแล้ว คุณจะจัดการกับ ความกดดันและความคาดหวังในสิ่งที่พิเศษจาก คนดูด้วยวิธี ไหน

แสดงว่าคุณเคยโดนด่าหนักๆ มาก่อนใช่ ไหม

บรรจง : ด้วยการไม่ท�ำอะไรซ�้ำเดิม ถ้าเราท�ำอะไรซ�้ำเดิม เราถูก กดดันเละเทะแน่นอน สมมติถ้าเราท�ำพี่มากฯ ภาค 2 ออกมา คนดู ล้างเท้ารออยูเ่ ลย (หัวเราะ) โดนแน่นอน ค�ำถามก็คอื แล้วเราจะท�ำไป ท�ำไม เราไม่ได้อยากได้เงินแล้ว เราอยากได้หนังที่ดี หนังที่เรา กระตือรือร้นทีจ่ ะออกกอง ใช้เวลาอยูก่ บั มันเป็นปีๆ ถ้าเราเปลีย่ นแนว เราจะไม่มวั มาพะวงเรือ่ งความกดดัน เรือ่ งหน้าผมจะท�ำหนังโรแมนติก ดราม่า มันเป็นหนังแนวใหม่ที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย! ตื่นเต้น มันจะออกมา ดีไหม เราไม่เคยท�ำเลย แล้วมันจะออกมาดีไหม แต่ที่สุดแล้วผู้ก�ำกับ ทุกคนต้องมีปมุ่ หนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้เราระลึกอยูเ่ สมอว่า หนังเรือ่ งนีพ้ ลาด ไม่ได้เด็ดขาด เพราะทุกอย่างพร้อมจะพังได้ตลอดเวลา มันจะท�ำให้เรา กระตือรือร้นตลอดเวลา

จากประสบการณ์การท�ำหนังที่ผ่านมา ท�ำให้คุณ ท�ำงานง่ายขึ้นบ้างไหม

บรรจง : ไม่เลย การท�ำหนังไม่มงี า่ ย มีแต่ยากกับยากมาก ความยาก ของการท�ำหนังคือเรามีสทิ ธิจ์ ะท�ำหนังห่วยเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปล่า (Francis Ford Coppola) ที่เคยก�ำกับหนังระดับต�ำนาน อย่าง The GodFather เขายังเคยท�ำหนังแย่ได้ แล้วเราเป็นใคร ถ้าเรา ไม่ระวัง รับรองว่าเรามีงานห่วยระย�ำได้ทันที (หัวเราะ)

ข้อดีของการเป็นคนที่มีอีโก้คืออะไร

บรรจง : ทิศทางของหนังที่เราวางไว้จะไม่แกว่ง ถ้าเราไม่มีอีโก้เลย แล้วสมมติมีคนมาเสนอไอเดียเต็มไปหมด หรือมีคนตั้งค�ำถามกับเรา เพราะไม่เชื่อในวัยวุฒิของเรา ถ้าเราไม่มีจุดยืนเราเป๋แน่ๆ ช่วงที่ผม ก�ำกับเรื่องชัตเตอร์ ผมโดนตั้งค�ำถามเยอะมาก ในเวลานั้นถ้าผม และพี่โอ๋เป๋ คนโน้นคนนี้แนะน�ำก็เชื่อ แก้หมดทุกอย่างตามค�ำแนะน�ำ หนังเละแน่นอน พี่ โ อ๋ ก็ ส อนผมเยอะมาก ด้ ว ยพื้ น ฐานเขาเป็ น คนที่ คิ ด เยอะ รอบคอบ ถ้าเจออะไรทีเ่ ขามัน่ ใจว่าใช่กค็ อื ใช่ แต่สำ� หรับผมตรงกันข้าม ผมเป็นคนใจร้อน อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน พอเรามาท� ำงานคู่กัน การเปลี่ยนอะไรตามใจมันเลยท�ำไม่ได้ง่ายๆ ต้องถกกันเกือบตาย เหล่านี้สอนผมว่ากระบวนการคิดของเรามันรอบคอบพอจะโน้มน้าว ให้เพื่อนเชื่อเราได้ไหม หากเราเชื่อมั่นว่าความคิดเราถูกและปกป้อง แนวคิดของเราได้ เราก็จะไม่หลงทาง

การมีอีโก้แปลว่าเราไม่ ใส่ ใจค�ำวิจารณ์ ใช่หรือเปล่า

บรรจง : สนใจบ้าง โดยเฉพาะบทวิจารณ์ที่ดี แม้จะติแต่ผมก็ใส่ใจ เพราะเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาติชมมา ผมจะเลือกรับค�ำวิจารณ์เหล่านี้ เพราะมันท�ำให้เราโตขึน้ แต่หนังทุกเรือ่ งทีเ่ ราท�ำออกมา เมือ่ เวลาผ่านไป ไม่ตอ้ งนานหรอก เราจะรูเ้ ลยว่าซีนนีย้ งั ไม่ได้นะ เรือ่ งมันยังไม่กระชับนะ แต่บางค�ำวิจารณ์เรารู้สึกโกรธ ซึ่งต่อมาเราก็มาถามตัวเองว่าจะโกรธ ไปท�ำไม

ค�ำวิจารณ์อะไรที่ตอนนั้นท�ำให้คุณโกรธมาก

บรรจง : พีม่ ากฯ โดนวิจารณ์วา่ “ท�ำเอาตังค์ สุกเอาเผากิน” มีคำ� นีเ้ ลยนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ย! ไม่ใช่แล้วล่ะ แต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ที่เราโกรธ เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆ งานของเราคิดแล้วคิดอีก ทุ่มเทกับมัน ท�ำงานหนัก เหนือ่ ยกับมันมานานมาก จูๆ่ มาบอกว่าเราท�ำงานสุกเอา เผากิน มันเป็นการพูดวิจารณ์ทไี่ ม่ใช่ตวั หนังแล้วล่ะ คุณหาว่าเราท�ำหนัง ด้วยทัศนคติแบบนั้น ซึ่งมันไม่ใช่ เราก็เลยโกรธ แต่แก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วเราโกรธแว้บเดียวเท่านั้น

การที่คุณเป็นคนพูดตรง ด่าเป็นด่า มันมีปัญหา ในการท�ำงานบ้างไหม

บรรจง : เวลาผมด่าใคร ผมจะด่าแบบติดตลก แต่ดา่ แบบแรงๆ ก็มนี ะ เวลาคนนี้ท�ำงานไม่รอบคอบ ผมจะรู้สึกว่าเราจะพูดให้ตรงที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดอีก แม้ว่าเขาจะแก่กว่าเรา ไม่เห็นเป็นไร เราพูด แค่ในเรือ่ งงาน และผมเป็นคนทีจ่ บในงานได้ทนั ที พอจบงานปุบ๊ เราไม่ พูดถึงมันต่อ เราก็เป็นเพือ่ นเป็นพีก่ นั เหมือนเดิม ผมแยกแยะได้ 100% เราไม่ได้ติดใจอะไรเลย หรือเขาจะมาติดใจผมก็เรื่องของเขา แต่เวลา

บรรจง : ตอนฝึกงานกับพีต่ อ่ ไงครับ (หัวเราะ) เขาไม่ได้ดนุ ะ ผมเอง ก็ไม่ได้กลัวอะไรเขา แต่ถา้ เราผิดเขาจะพูดให้เราไม่ท�ำผิดอีกเลย แรกๆ โดนเยอะมาก ผมเคยลืมเอานาฬิกาจับเวลามา ผมก็เอาโทรศัพท์มอื ถือ จับเวลาแทน เขาก็ดา่ ว่ามันไม่โปรฯ เขาจะพูดทัง้ วันเลยนะ จนผมรูส้ กึ ว่า ชาตินี้จะไม่ลืมอีกแล้ว (หัวเราะ)

เท่าที่คุยกันมา คุณพูดถึงพี่ต่อเยอะมาก เขาสอน หรือมีอิทธิพลอะไรกับคุณบ้าง

บรรจง : พี่ต่อไม่ได้สอนผมตรงๆ การท�ำงานกับเขา ส�ำหรับผมคือ การเรียนรูอ้ ยูแ่ ล้ว ถามว่าผมได้อะไรมาจากเขาบ้าง เท่าทีค่ ดิ ได้ตอนนี้ เลยคือ พี่ต่อจะบอกเราเสมอว่า ถ้าคิดอะไรให้คิดระดับโลก ไอเดียนี้ ต้องไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน ไม่งนั้ จะท�ำไปท�ำไม ซึง่ เราก็คดิ ว่าเออจริงว่ะ แล้วผลมันก็ออกมาให้เห็นชัดเจน Shutter ไปถึงฮอลลีวู้ดได้ยังไง เรายังตกใจเลย เราเลยเชื่อมั่นว่าการคิดให้เป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญมาก ผมเรียนรูว้ ธิ กี ารเลือกตัวแสดงมาจากเขาด้วย ทุกวันนีผ้ มยังโทร. ไปหาเขา แล้วบอกพีต่ อ่ อยูเ่ ลยว่า ผมได้วธิ กี ารแคสติง้ ตัวละครมาจาก พี่เลยนะ พี่ต่อสอนว่าเวลาเลือกนักแสดง เราต้องเลือกคนที่มีเสน่ห์ คนที่ ด ้ น สดได้ รวมไปถึ ง เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารก� ำ กั บ ของพี่ ต ่ อ ในการดึ ง ศักยภาพของนักแสดงออกมา อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การท�ำงานหนัก เรารู้ว่าพี่ต่อไม่ใช่คนที่ ท�ำงานแป๊บเดียวก็ได้ของเลิศเลย ถึงเวลาออกกองถ่ายจะท�ำงานกันเร็ว ก็จริง แต่งานทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดมาเยอะ เตรียมงานเยอะมาก และให้เวลากับการพัฒนาสตอรี่บอร์ดนานมากๆ การท�ำงานของพี่ต่อ ไม่ใช่แค่ถา่ ยตามสตอรีบ่ อร์ดของลูกค้า แต่พตี่ อ่ จะรูว้ า่ ควรปรับตรงไหน เพื่อให้งานออกมาดีและพิเศษกว่าคนอื่น ไม่ดีก็แก้ใหม่ทั้งหมด

คุณก็เลยเป็นคนทีพ่ ร้อมจะล้างกระดานใหม่ทงั้ หมด ถ้างานออกมาแล้วไม่ ได้อย่างที่ตั้งใจ

บรรจง : ใช่ แต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องการอะไรจากการแก้ไข ไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

แล้วคุณท�ำใจที่จะแก้ ไขงานที่เกือบเสร็จหรือเสร็จ แล้วได้ยังไง

บรรจง : ถ้าเรามีทางที่ดีกว่า ผมยอมล้างกระดานท�ำใหม่ แต่ตอน เด็กๆ ผมจะดื้อมาก ไม่ยอมเปลี่ยน อีโก้เยอะไง (หัวเราะ) สมัยที่ท�ำ Shutter เนีย่ เถียงจัง (หัวเราะ) ตอนนัน้ เราคิดว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำมันเจ๋งแล้ว แต่พอเวลาผ่านไป โดยเฉพาะตอนที่แยกมาก�ำกับหนังเดี่ยวครั้งแรก ผมเจออะไรบางอย่างจากการท�ำงานตอนทีถ่ า่ ยเรือ่ ง ‘สีแ่ พร่ง’ อธิบาย ไม่ได้เหมือนกัน ผมโคตรรีแล็กซ์เลยนะ สบายมาก พร้อมจะเปลี่ยน หน้ากองถ่ายเลย ทดลองการท�ำงานแบบใหม่ เพิ่มบทพูดเข้าไปใหม่ ซีนนี้ยังขาดความสนุกก็ถ่ายใหม่ได้ ไม่เป็นไร

จากประสบการณ์ 6 เรื่องในการก�ำกับภาพยนตร์ คุณคิดว่าผู้ก�ำกับหนังที่ดีควรเป็นอย่างไร

บรรจง : ต้องเป็นคนช่างสังเกต ตอนเด็กๆ ที่ผมดูหนัง ผมจะตั้ง ค�ำถามเลยว่า ท�ำไมเขาเขียนซีนได้โคตรเฟคเลย ชีวิตจริงคนเราพูด แบบนีเ้ หรอ ผมถามเพือ่ นทีด่ ดู ว้ ยกันว่า ในชีวติ เคยพูดค�ำนีเ้ หรอ แสดง แบบนี้เหรอ ยิ้มกับตัวเองคนเดียวแล้วพูดแบบนี้เหรอ มันไม่ใช่ทีวี มันคนละศาสตร์กนั การก�ำกับหนังเราต้องสังเกตพฤติกรรมคน เห็นรี แอ็คชัน่ ของมนุษย์แล้วรูส้ กึ ว่าจังหวะนีม้ นั แปลก จังหวะนีต้ ลก ถ้าเอามา ใส่จอหนังจะเป็นยังไง เราจับสังเกตต่างๆ นานา นี่คือคุณสมบัติที่ ส�ำคัญมากของผู้ก�ำกับ ความเข้าใจมนุษย์กส็ ำ� คัญ เราต้องรูว้ า่ คนเราคิดแบบนีเ้ พราะอะไร ท�ำไมเขาต้องท�ำแบบนี้ ซึ่งมันจะท�ำให้คนดูเชื่อได้ แล้วรสนิยมที่ดี ก็มผี ลต่อการก�ำกับ โดยเฉพาะถ้าคุณจะไปก�ำกับงานทีม่ สี ไตล์ แต่มนั ก็ไม่จำ� เป็นต้องใช้รสนิยมทุกงาน บางทีกต็ อ้ งใช้ความเรียลช่วยด้วย แต่ ถ้าคุณมีรสนิยมที่ดี แม้ถ่ายสลัมก็ยังออกมาสวย แล้วมันจะมีคุณค่า ทาง Cinematic คุณค่าทางศิลปะ เรื่องรสนิยมมันพูดกันยาก มัน ต้องค่อยๆ พัฒนา อย่างผมไปคุมการตัดต่อ รสนิยมการฟังเพลงนี่ ส�ำคัญมาก มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราอยากได้เพลงประเภทไหนเพื่อให้ โทนหนังไม่ผดิ เราก�ำกับมาเราไม่รวู้ า่ จะวางเพลงยังไง อยูๆ่ ไปวางเพลง อีกโทนหนึ่งพังเลย แต่เรื่องแบบนี้มันพูดยาก หนังบางเรื่องมันไม่

ต้องใช้เพลงก็มี อย่างหนังอาร์ตที่เราดูแล้วตื่นเต้นตลอดเวลา โดยที่ มั น ไม่ มี เ พลงเลยก็ มี ของแบบนี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ วิ ธี ก ารเฉพาะตั ว และ ประสบการณ์จริงๆ

ชีวิตหลังพันล้านเป็นยังไง

บรรจง : วุน่ มากเลยครับ วุน่ ฝุน่ ตลบเลย (หัวเราะ) มีงานต่อเนือ่ งเยอะ มาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเจ้าแก๊งสี่คน (ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, เผือก-พงศธร จงวิลาส, เชน-อัฒรุต คงราศรี และ บอมบ์กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข) โดยเฉพาะงานก�ำกับโฆษณา แต่ก็เริ่มที่ จะไม่ค่อยรับงานแล้ว เพราะอยากจะท�ำหนังใหญ่ และช่วงนี้เดินทาง เยอะมาก ต้องไปโปรโมทหนัง

เห็นว่าโจวซิงฉือทาบทามคุณมาด้วยนี่

บรรจง : โจวซิงฉือติดต่อมาตั้งแต่สมัยผมก�ำกับ กวน มึน โฮ เลย แต่หลังจากท�ำพีม่ ากฯ เขาก็เสนอให้ไปก�ำกับหนังแนว Horror Comedy แต่ยังพูดรายละเอียดมากไม่ได้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการคุยราย ละเอียดกันอยู่ ต้องผ่านหลายขั้นตอน คงยังไม่เสร็จในเร็ววันนี้แน่ๆ ทีมงานจากเมืองนอกก็ติดต่อมาเยอะเหมือนกัน ส่งสคริปต์มาว่า อยากจะร่วมทุน อยากจะให้กำ� กับ ผมก็ไม่ใช่จะรับปากในทันที ต้องอ่าน บทก่อน จนรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ดีมากๆ บทที่ส่งมาส่วนมากจะเป็นหนัง สยองที่เรายังไม่โดน ยังไม่อยากท�ำ ตอนนี้ก็จะพรินต์บทเป็นปึกๆ มา อ่านก่อน ใช้เวลาอ่านนานอยู่เหมือนกันเพราะอ่านไม่ออก (หัวเราะ)

หนังเรือ่ งต่อไปของคุณจะยังคงเดินตามสูตรส�ำเร็จ แบบเดิมอยู่ ไหม

บรรจง : ถ้าผมเริ่มโปรเจกต์หนังใหม่อีกสักเรื่องหนึ่ง มันต้องคุ้มค่า ที่เราได้ลงมือท�ำ ไม่ใช่คุ้มค่าในแง่ของรายได้ เราไม่เคยคิดว่าท�ำหนัง แบบนี้ต่ออีกดีกว่า มันเป็นสูตรส�ำเร็จ มันน่าจะเซฟดี ได้ตังค์ด้วย ผมไม่เอาเลย ท�ำแบบนีม้ นั เสียเวลาในชีวติ ถ้าผมคิดแต่เรือ่ งเงิน ผมไป ท�ำโฆษณาดีกว่า รวยกว่ากันเยอะ ทุกวันนี้ผมมีงานโฆษณาเข้ามา ต่อเนื่อง ค่าตอบแทนมากกว่า ความมั่นคงเยอะกว่าหลายเท่า ขณะที่ การถ่ายหนังสักเรือ่ งมันใช้เวลาเยอะ หนังเรือ่ งหนึง่ ใช้เวลาถ่ายเป็นปีๆ ถ้าคิดเฉลีย่ ค่าตอบแทนต่อเดือน ค่าตอบแทนทีไ่ ด้มาเป็นก้อนมันน้อย มาก ยิง่ หนังไม่ทำ� ก�ำไรเราก็ไม่ได้อะไรอีกแล้ว แต่ผมมี Passion ในการ ท�ำหนังมากๆ เราเลยต้องเลือกท�ำหนังในเรือ่ งทีเ่ ราได้รสู้ กึ ว่าได้ท�ำอะไร ใหม่ๆ ได้ทดลองทฤษฎีการแก้ปัญหา และเราต้องตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ ออกกอง ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไปออกกองถ่ายเพราะต้องท�ำหนัง แนวเดิมๆ ซ�้ำๆ มันจะรู้สึกเซ็ง จะเป็นปัญหาชีวิตเลยทีเดียว เพราะ งานอย่างเดียวในชีวติ ของเราทีต่ อ้ งทุม่ เทอยูก่ บั มันเป็นปีๆ คือหนังใหญ่

Passion ในการท�ำหนังใหญ่ที่คุณพูดถึงคืออะไร

บรรจง : เรามีเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆ ตอนที่ผมคิดพล็อตเรื่อง ชัตเตอร์ คิดตอนจบว่าผีขี่คอพระเอกอยู่ ความรู้สึกตอนนั้นคือ แม่งโคตรโดน คนได้ดูจะต้องอ้าปากค้างเลยล่ะ ความตื่นเต้นมันพลุ่ง พล่านทันที ความรูส้ กึ เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ ผมรูส้ กึ ว่าเราเป็นเด็ก ตลอดเวลาตอนทีค่ ดิ บทหนังเจ๋งๆ ได้ ตืน่ เต้นทีไ่ ด้ออกกองเพือ่ ไปท�ำให้ มันออกมาเป็นเรือ่ ง หรืออย่างช่วงทีผ่ มก�ำกับพีม่ ากฯ เราจะคิดว่าฉากนี้ คนดูจะต้องฮากระทืบโรงแน่ๆ คิดแบบนีก้ ส็ นุกแล้ว ซึง่ ข้อดีของการทีผ่ ม เป็นแบบนี้ คือมันท�ำให้การท�ำงานของเราไม่เหมือนการท�ำงาน มันคือ การออกไปเล่นสนุก ไปทดลองท�ำโน่นท�ำนี่มากกว่า

ถ้าให้ท�ำหนังอีกสักเรื่องให้ส�ำเร็จเท่าพี่มากฯ คิดว่า จะท�ำได้ ไหม

บรรจง : ตอบไม่ได้เลย ความส�ำเร็จของพี่มากฯ มันเกินคาดและมี ความเหมาะเจาะหลายๆ อย่าง ผมว่าถ้าหนังตลกสนุกเท่านี้ แต่ถ้า ไม่มีต�ำนานแม่นาคมันคงไม่สนุกเท่านี้ หรือเป็นหนังต�ำนานแม่นาค อย่างเดียว แต่เราไม่พลิกไปเป็นพี่มากฯ มันก็คงไม่ฮิตเท่านี้ก็เป็นได้ ไอเดียมันใหม่ด้วย การโปรโมทก็บ้าคลั่งมาก

วันนี้ชื่อของ บรรจง ปิสัญธนะกูล เป็นที่รู้จักใน ระดับไหน

บรรจง : ถ้าในระดับโลกเราน่าจะยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ถ้าในระดับ เอเชียน่าจะรูจ้ กั เรามากขึน้ โดยเฉพาะในเทศกาลหนังทีเ่ น้นแนวสยอง เขาจะจ�ำได้วา่ บรรจง กับ Horror Comedy มาอีกแล้ว และเขาจ�ำแก๊งสี่ คนนัน้ ได้ดว้ ย เพราะเขาติดตาม Phobia (สีแ่ พร่ง) มาก่อนหน้านัน้ แล้ว ส่วนเทศกาลหนังใหญ่ ผมยังคง No Name


“ถ้าเราท�ำอะไรซ�้ำเดิม เราถูกกดดันเละเทะแน่นอน สมมติ ถ้าเราท�ำพี่มากฯ ภาค 2 คนดูล้างเท้ารออยู่เลย” การมีชอื่ เสียงท�ำให้หนังของคุณทุกเรือ่ งหลังจากนี้ ขายได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า

บรรจง : ไม่หรอกครับ ชื่อผู้ก�ำกับไม่มีความหมายเลยในแง่ของ หนั ง ไทยนะครั บ หนั ง ฝรั่ ง เองก็ มี เ หมื อ นกั น หนั ง ของผู ้ ก� ำ กั บ คนเดียวกันกับเรื่องที่ท�ำเงินถล่มทลายมันไม่ได้การันตีว่าหนังเรื่องอื่น จะท�ำเงินได้ทุกเรื่อง สมมติ ไมเคิล เบย์ (Michael Bay) มาก�ำกับ หนังตลก ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้เงินเท่า Transformer

วันนี้ถือว่าคุณประสบความส�ำเร็จได้อย่างที่หวัง ไว้แล้วหรือยัง

บรรจง : ผมว่าชีวิตผมเพิ่งประสบความส�ำเร็จแค่ประมาณหนึ่ง ผมลองถามตัวเองดูวา่ เรายังมีทางไปได้อกี ไหม ผมตอบกับตัวเองไปว่ามี มีเยอะมากเลย ผมยังอยากท�ำหนังจนมีชอื่ เสียงเหมือนกับผูก้ ำ� กับทีเ่ รา ตามผลงานเขา เช่น ชุนจิ อิวะอิ หรือผูก้ �ำกับเกาหลีใต้บางคนทีเ่ ราตาม งานเขาอยู่ เพราะชอบงานเขามาก สักวันหนึ่งเราต้องไม่ใช่แค่ผู้ก�ำกับ ที่มีชื่อเสียงแค่ระดับประเทศ แต่ต้องเป็นผู้กำ� กับในระดับเอเชียนที่มี คนติดตามเราอย่างจริงจัง อย่างนัน้ ผมจะถือว่าชีวติ ประสบความส�ำเร็จ

หลังจากพีม่ ากฯ ผ่านไป คิดว่าวงการหนังไทยหลัง จากนี้จะเป็นยังไง

บรรจง : ผมว่าเหมือนเดิม ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงเท่าไหร่ ถ้ามีงานที่ ประสบความส�ำเร็จ สักพักมันก็จะมีงานทีค่ ล้ายๆ กันออกมาสัก 2-3 เรือ่ ง แล้วไม่เวิร์ค เพราะมันเหมือนเดิมก็ยังคงค่อยๆ โต แต่หากวันหนึ่ง วงการหนังไทยมีงานที่ดีต่อเนื่องจริงๆ ไปเรื่อยๆ สมมติมีหนังออกมา 10 เรื่อง ดีแค่ 3 เรื่อง กลายเป็นมีหนังออกมา 10 เรื่อง ดีสัก 5 ถึง 7 เรือ่ ง อุตสาหกรรมหนังไทยจะแข็งแรงมากขึน้ ผมไม่ได้ยกย่องว่าหนัง ฮอลลีวดู้ ดี หนังไม่ดกี ม็ ี แต่เราก็ดู เพราะรูส้ กึ ว่ามันดูได้ ก็ยงั บันเทิงอยู่ บ้าง นานๆ จะมีหนังที่พีคมากๆ สักทีหนึ่งให้เราได้ตื่นเต้น แต่จะไม่มี แบบว่าเข็ดแล้วหนังฮอลลีวู้ดพอกันที จะไม่ค่อยมี หนังไทยต้องเอา ให้ได้แบบนี้ อย่างน้อยก็ให้คนดูรู้สึกดีกับหนังไทยประมาณหนึ่งก่อน โดยภาพรวมแล้วมันค่อยๆ เริ่มโตมากกว่า ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ แข็งแรงเลย อาจจะดีได้แค่สักระยะ ที่ตอนนี้คนเข้าโรงหนังมากขึ้น หลังจากที่ไม่ได้เข้าโรงหนังมาหลายปี บางคนถึง 30 ปีเลยก็มี ทาง โรงภาพยนตร์บอกกับผมว่าคนเริม่ ออกมาดูหนังเยอะขึน้ ไม่ได้มาดูแค่ พี่มากฯ เขามาดู Ironman มาดู The Fast & Furious ด้วย เพราะ เขารู้สึกว่าออกมาดูหนังมันก็สนุกดี แต่ถ้าหลังจากนี้ไม่มีหนังไทย หรือหนังต่างประเทศที่เขารู้สึกว่าอยากจะดูอย่างต่อเนื่อง เขาก็จะไม่ ออกมาดูอีก

ในวันนีบ้ ทภาพยนตร์ ไทยยังขาดองค์ประกอบอะไร

บรรจง : บทหนังไทยที่ดีก็มี มันไม่ถึงขั้นว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะ แต่ผม รู้สึกว่าเรายังไม่มีบุคลากรที่สร้างงานได้ต่อเนื่องด้วยตัวคนเดียว และ โดดเด่นเหมือนอุตสาหกรรมของฮอลลีวดู้ ทีม่ คี นเขียนบทเป็นร้อยๆ คน และทางสตูดิโอก็จะซื้อบทหนังมากองรอเลย แต่ของบ้านเราทุกวันนี้ ผู้ก�ำกับยังต้องมีส่วนร่วมกับบทอยู่เลย ศาสตร์การเขียนบทต้องใช้ ประสบการณ์ ต้องผ่านโลก ต้องคิดเยอะ ต้องเขียนมาเยอะ ซึง่ คนเขียน บทระดับโลกเขาท�ำงานมาเยอะมาก โดยเริม่ ต้นจากเขียนบทโทรทัศน์ ก่อนที่จะเขียนบทภาพยนตร์ ต้องใช้ประสบการณ์เยอะ ผมมอง ไปที่ GTH คนที่ ท� ำ งานกั บ ผมอายุ เ ท่ า ผมหมดเลย นั่ น แปลว่ า อุตสาหกรรมนีเ้ พิง่ เริม่ ขณะทีเ่ มืองนอกบุคลากรในการเขียนบทของเขา ล้วนอายุ 50-60 ปีทั้งนั้นเลย การเขียนบทต้องผ่านชีวิตมาเยอะ นี่เป็นสิ่งส�ำคัญมากๆ ไม่อย่างนั้นจะมีแต่พล็อตเรื่องซ�้ำเดิม มันต้อง ส�ำรวจ ต้องวิเคราะห์ ต้องท�ำความเข้าใจเยอะมาก แม้จะเป็นหนังตลก ก็ต้องท�ำการบ้านมาอย่างดี ผมเองเขียนมา 6 เรื่อง ก็ยังรู้สึกว่า เรายังอนุบาลมากๆ เลย ยังต้องใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะเขียนเสร็จ จริงๆ ควรจะเขียนเสร็จได้ในเวลาสามเดือน หกเดือน แล้วก็ต้องดีด้วยนะ


ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด :

ภาพยนตร์ไทยที่ฉายครั้ง แรกเมื่อปี 2536 ของ ค่ายไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ถือเป็นหนังไทยคุณภาพ และมีเนื้อหาแปลกใหม่ ในยุคนั้น น�ำแสดงโดย ดู๋-สัญญา คุณากร และ แอน-อังคณา ทิมดี เขียน บทโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์, สรพงษ์ เอื้อชูชัย และ ดลกมล ศรัทธาทิพย์ ก�ำกับ การแสดงโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

ต่อ-ธนญชัย ศรศรีวิชัย :

“หลายครั้งมีคนเดิน เข้ามาหาผมแล้วบอกว่า “ขอบคุณมาก คุณท�ำให้ผมกลับมา ดูหนังไทยอีกครั้ง ผมปลื้มมาก เป็นค�ำชมที่ดีที่สุด ในชีวิตเลย” พี่มาก พระโขนง ให้อะไรกับคุณบ้าง

ก็งงกันอีกนัน่ แหละ ไม่รจู้ ะถ่ายสวยไปท�ำไม (หัวเราะ) ผมใส่ใจกับค�ำวิจารณ์ ในอินเตอร์เน็ตน้อยมาก ถ้าเราเอามากระทบใจมันจะพังเอา

บรรจง : ชัดเจนทีส่ ดุ คือ ผมเห็นค่าของการท�ำงานหนัก ผลตอบแทนมันได้มากกว่า ที่เราคิดไว้หลายเท่า ตอนแรกเราวางโครงไว้ว่า พี่มากฯ จะเป็นหนังตลกชิลๆ อยากฮา อยากสนุกสนาน ไม่ได้ทะเยอทะยานอะไร แต่กลายเป็นทางโปรดิวเซอร์ เขาหวังสูงกว่านั้น เพราะมันเป็นการน�ำต�ำนานมาตีความใหม่ ซึ่งหน้าที่ของเรา คือท�ำยังไงให้พี่มากฯ มีหัวใจเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองให้ได้ โดยที่ไม่ได้มีแค่ความ ตลกอย่างเดียว พอเราให้เวลากับมัน ทุ่มเทกับมัน ในที่สุดก็ไปได้ไกลกว่าที่เรา คิดจริงๆ ถ้าย้อนกลับไปเราไม่สนใจในสิ่งที่โปรดิวเซอร์บอกแล้วท�ำในส่วนที่เรา ตัง้ ใจไว้ครัง้ แรก อาจจะได้แค่รอ้ ยกว่าล้าน คนดูอาจจะฮามาก แต่มนั จะไม่มที างที่ คนจะกลับไปดูซำ�้ แล้วซ�ำ้ อีก เพราะก็แค่หนังตลกเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่มใี ครจดจ�ำ เหล่านี้ สอนให้ผมและทีมงานเห็นว่า ถ้าเราหวังสูง ท�ำงานหนัก มันก็จะมีอะไรรอคอย เราอยู่ ซึ่งคุ้มค่าถ้าเรามาถูกทาง

บรรจง : ง่ายๆ เลย คือมันเกิดจากเราไม่อยากดูอะไรเหมือนเดิม แต่เรา ไม่ได้คดิ ว่า มากล้าแหวกอะไรกันเถอะนะครับ ผมคิดว่าต�ำนานเรือ่ งแม่นาค มันยังมีมมุ ทีเ่ รายังไม่เคยไป และไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน ซึง่ เรามาท�ำในสิง่ ที่ ไม่เคยท�ำกันดีกว่า ส่วนความกล้านัน้ น่าจะเป็นเรือ่ งของการทีเ่ รากล้าทีจ่ ะไม่ แคร์ยคุ สมัยทีเ่ กิดขึน้ ในหนัง เรากล้าทีจ่ ะแคสมาริโอ้ กล้าทีจ่ ะให้ตวั ละครพูด ‘เค้ากับตัวเอง’ กล้าใส่ความตลกไปแบบเต็มๆ โดยทีเ่ ราคิดว่ามันเป็นหนังวัยรุน่ มันกวนตีนมาก

ก่อนภาพยนตร์จะฉาย ในโลกออนไลน์มีการวิจารณ์เรื่อง พี่ ม ากฯ ในเชิ ง ลบ ทั้ ง ติ ติ ง เรื่ องฉากและการคั ด เลื อ ก นักแสดง ตอนนั้นคุณรู้สึกกลัวไหม

ถ้าไม่พูดถึงรายได้และการได้เห็นคุณค่าของการท�ำงาน หนัก คุณได้รับอะไรตอบแทนจาก พี่มาก พระโขนง อีกบ้าง

บรรจง : คอมเมนต์เดียวที่ผมรู้สึกกลัวคือ มีคนถามว่า “นี่มันคือหนังแนวไหน กันแน่” มันแปลว่าพี่มากฯ โปรโมทยากแน่ๆ แต่ผมรู้สึกว่ามันยากตรงไหนที่จะ เข้าใจว่าพี่มากฯ เป็นหนังอะไร เราตีความโปรดักชั่นแบบหนัง Epic ที่เอาต�ำนาน คลาสสิกมาท�ำใหม่ เราถ่ายซีนออกมาสวยมาก แต่กลายเป็นคนดูงง ไม่รวู้ า่ มันคือ หนังอะไร คนดูอาจจะคุน้ เคยกับหนังตลกทีถ่ า่ ยง่ายๆ ตรงๆ แต่พมี่ ากฯ ตรงกันข้าม เราถ่ายแบบจัดเต็มทุกฉาก ไอ้เผือก (พงศธร จงวิลาส) จะชอบบอกว่า ถ่ายสวยไป

ความกล้าในการตีความ ต�ำนานแม่นาคพระโขนง ให้มา เป็น พี่มาก พระโขนง อยู่ที่ตรงไหน

บรรจง : หลายครัง้ มีคนเดินเข้ามาหาผม แล้วบอกว่า “ขอบคุณมาก คุณท�ำให้ ผมกลับมาดูหนังไทยอีกครัง้ ” ผมปลืม้ มาก เป็นค�ำชมทีด่ ที สี่ ดุ ในชีวติ เลยล่ะ และถึงแม้จะไม่มีใครเดินมาบอกผมแบบนี้ แต่แค่เราไปยืนดูพฤติกรรมของ คนทีด่ หู นังเราจบ ก็วดั ได้วา่ คนชอบหนังของเราแค่ไหน ผมได้ยนิ เสียงหัวเราะ ได้ยินคนคุยเรื่องหนังในซีนที่เขาชอบ เห็นคนเดินยิ้มออกมามีความสุข ผมก็มีความสุขด้วย

ผู้ก�ำกับโฆษณาชาวไทยที่ เคยได้รับการยอมรับให้ เป็นผู้ก�ำกับโฆษณาอันดับ 1 ของโลก งานโฆษณา ของเขาแปลกจากโฆษณา ตัวอื่น โดยเน้นที่นักแสดง หน้าตาธรรมดา สื่อสาร ด้วยอารมณ์ขัน และเสียง พากษ์แสนประชดประชันที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งก็คือเสียงของเขานั่นเอง ภาพ: www.positioningmag.com

แอรอน ซอร์กิน :

นักเขียนบท ภาพยนตร์ฝีมือ ฉกาจคนหนึ่งของ ฮอลลีวู้ด เริ่มต้น เข้าวงการเขียนบท จากการเขียนบท ละครบอร์ดเวย์ เรื่อง A Few Good Men และได้รับรางวัล John Gassner Award สาขามือเขียนบทหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ก่อน จะผันตัวไปเขียนบทภาพยนตร์ โดย เรื่องล่าสุดที่เขาเขียนบทคือ The Social Network

Shutter กดติดวิญญาณ :

ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ ที่ได้รับการยอมรับว่า ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในปี 2547 ถือเป็นภาพยนตร์แจ้งเกิด ของสองผู้ก�ำกับหน้าใหม่ โต้ง-บรรจง และ โอ๋-ภาคภูมิ ในแง่ของรายได้ ชัตเตอร์กวาดรายได้ใน ประเทศไทยไปราวๆ 120 ล้านบาท และใน ระดับนานาชาติ ชัตเตอร์ได้รับการยอมรับ มากมายถึงขั้นฮอลลีวู้ดซื้อบทไปรีเมค เลยทีเดียว

The Godfather :

ภาพยนตร์ไตรภาค ของ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปล่า โดย เดอะ ก็อด ฟาเธอร์ ได้รับ การจัดอันดับโดย เว็บไซต์ IMDB ให้เป็นภาพยนตร์ยอด เยี่ยมอันดับหนึ่ง จากทั้งหมด 250 อันดับ และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของภาพยนตร์ ยอดเยี่ยมตลอดกาล จัดล�ำดับโดย สถาบัน ภาพยนตร์อเมริกัน ในปี 2007


LIVING

. 26

Text : Yamin

DON’T WASTE TIME

ภาพจ�ำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

การอยู่ในสังคมที่ทุกสิ่งอย่างย่อมมี “เวลา” เป็นตัวบังคับ กะเกณฑ์ชวี ติ อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง ท�ำให้บางครัง้ คนเมืองอย่างเรา ก็พลาดโอกาสในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย เพราะความที่เวลา ดันเดินไวกว่าความคิด หรือไม่ก็อาจถึงขั้นต้องมานั่งเจ็บใจ ที่ความคิดเดินหน้าไปไกล แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะกระท�ำ แต่เชื่อไหมว่า ช่วงเวลาอันมีค่าที่เคยสูญหายไป คุณสามารถ เรียกกลับคืนมาได้ ด้วยชีวิตในแบบ Ideo Sathorn-Tha Phra

ภาพจ�ำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เวลากับครอบครัว

เชือ่ ว่าความสัมพันธ์ของหลายคูแ่ ละหลาย ครอบครัวถูกลดทอนลงก็เพราะฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่ ไม่มเี วลาให้ วิธแี ก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆ คือ ท�ำให้เวลาในชีวติ มีมากขึน้ ซึง่ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ สามารถตอบโจทย์ด้านนี้ ให้คุณได้ เพราะอยู่ท่ามกลางศูนย์รวม ไลฟ์สไตล์ชนั้ น�ำของทัง้ ฝัง่ ธนฯ และในเมือง ยกตัวอย่างเช่น เดอะมอลล์ทา่ พระ (โครงการ อยูห่ า่ งเพียง 600 เมตร), เอเชียทีค (BTS ตากสิน) และ เสนา เฟส (BTS กรุงธนบุร)ี รวมถึงทุกสถานที่แห่งไลฟ์สไตล์ในย่าน รถไฟฟ้ า ทั้ ง บนดิ น และใต้ ดิ น เป็ น ต้ น แถมยั ง อยู ่ ใ กล้ กั บ โรงพยาบาลชั้ น น� ำ เปิดโอกาสให้คุณมีเวลาดูแลสุขภาพของ ตัวเองและคนรักให้ยาวนานขึ้น ทีนี้ก็เลิก พูดว่า “ไม่มีเวลา” ไปได้เลย

เวลากับการท�ำงาน

ด้วยความเข้าใจว่า นาทีแห่งธุรกิจย่อม เป็นเงินเป็นทอง ไอดีโอ ท่าพระ-สาทร จึ ง ก� ำ เนิ ด ขึ้ น บนจุ ด ที่ ส ามารถเชื่ อ ม ระหว่างฝั่งธนฯ กับฝั่งพระนครให้เป็น หนึง่ เดียวกันได้ ด้วยระยะห่างเพียง 320 เมตร จาก รถไฟฟ้า BTS โพธิน์ มิ ติ ร (S9) และ 300 เมตร จาก รถประจ�ำทางพิเศษ BRT พูดง่ายๆ ว่า เดินเรียกเหงือ่ ยังเหนือ่ ยกว่า เดินจากโครงการฯ ไปทัง้ 2 สถานีนเี้ สียอีก ทั้ ง ยั ง อยู ่ ใ กล้ ส ะพานตากสิ น ไม่ กี่ ร้อยเมตร กระชับเวลาให้คุณสามารถ เดินทางไปติดต่อธุรกิจทุกทิศทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องหน้านิ่วกับการ รอคอยเวลาอีกต่อไป

เวลากับตัวเอง

เมื่อให้เวลากับคนรอบข้างแบบจัดเต็ม แล้ ว ก็ หั น กลั บ มาใช้ เ วลากั บ ตั ว เอง บนพื้ น ที่ ที่ คุ ณ สามารถมี ค วามสุ ข ได้ ด้วยตัวเอง กับ Space แบบ Studio ที่ ถู ก จั ด วางเอาไว้ อ ย่ า งลงตั ว กั บ การ ใช้ ชี วิ ต อยู ่ จ ริ ง ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม ลู ก เล่ น ให้ บริ เ วณระเบี ย งด้ า นนอกสามารถปรั บ เปลีย่ นหน้าทีไ่ ปมาได้เพือ่ ประโยชน์สงู สุด ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น Facility ต่ า งๆ ได้ แ ก่ Max Value สระว่ า ยน�้ ำ ห้ อ งสมุ ด ฟิตเนส และสวนส่วนกลาง ยังถูกดีไซน์ เพื่ อ ให้ คุ ณ ใช้ เ วลาเก็ บ เกี่ ย วความสุ ข อั น แสนผ่ อ นคลายกั บ ตั ว เองอย่ า ง ครบวงจร

ภาพจ�ำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ถ้าไม่อยากสูญเสียเวลาไปมากกว่านี้ เชิญท�ำความรู้จักกับ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ในราคาเริ่มต้น 1.9 ล้านบาท ได้ที่ โทร. 02 316 2222 เปิดจอง 29-30 มิถนุ ายนนี้ ที่ Sales Gallery รายละเอียดคลิก www.ideocondo.com


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 27

T A S T E

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กาญจนา

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

Sukishi

Taste

Charcoal Grill and Japanese Restaurant

Signature Restaurant หนึง่ เดียว ของแบรนด์ Westin น�ำเสนอความเป็น โปรเฟสชันแนลด้วยอาหารบุฟเฟ่ตใ์ หม่ สดไม่ซำ�้ หน้า เพือ่ สร้างความเซอร์ไพรส์ ให้แก่นกั ชิมอยูเ่ นืองๆ

ตัวจริงเรือ่ งปิง้ ย่างสไตล์เกาหลีทเี่ หล่า Beef Lover ยกนิว้ กดไลค์ให้ ผสมผสาน ความอร่อยทัง้ ปิง้ ย่างสไตล์เกาหลี และอาหาร ญีป่ นุ่ เกรดพรีเมีย่ ม

งามสง่าในสไตล์คอนเทมโพรารี ให้ ความส�ำคัญกับเรือ่ งแสง โดยเฉพาะแสง เดย์ไลท์จากด้านนอก นัน่ จึงท�ำให้กำ� แพง ของห้องอาหารกรุดว้ ยกระจกตลอดแนว ให้สโี ทนอบอุน่ รูส้ กึ ผ่อนคลาย พร้อม กับตกแต่งบริเวณเทอร์เรซเป็นสวนสวย สีเขียว ยกเพดานให้สงู โปร่ง เพิม่ ความ รูส้ กึ โล่งสบาย

ด้วยความทีเ่ ป็นทัง้ ร้านปิง้ ย่าง และร้าน อาหารญีป่ นุ่ ในตัว ท�ำให้ซกู ชิ ิ ชาร์โคลล์ฯ สาขาสยามเซ็นเตอร์ พิถพี ถิ นั ในเรือ่ งการ ตกแต่ง เน้นสไตล์ Modern Korea โดยรับ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาค่อนข้างสูง สีทใี่ ช้ในการตกแต่งเด่นๆ จึงเป็นสีเขียวและ สีขาวและน�ำ้ ตาล มีไฮไลท์เรียกแขกอยูท่ โี่ ซฟา รูปกรงนก ซึง่ เปรียบเหมือนเป็นมาสคอตของ สาขานีเ้ ลยทีเดียว

น�ำเสนอความอร่อยในรูปแบบอาหาร นานาชาติ ขนาดพอดีคำ� เอาใจคนรัก สุขภาพด้วยอาหาร SuperfoodRX® น�ำ ผลไม้จำ� พวกเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ มา ปรุงเป็นเมนูเฮลตีแ้ สนอร่อย นอกจากนี้ ยังมีอกี หลากหลายโซนให้เลือกชิม อาทิ โซนเอเชีย โซนเมดิเตอร์เรเนียน โซน ซูชแิ ละอาหารทะเลสดๆ โซนอาหารปิง้ ย่าง โซนอาหารเย็น และโซนของหวาน ซึง่ มีทเี ด็ดอยูท่ ี่ ไอศกรีม Mövenpick ไอศกรีมในเวเฟอร์สดุ โด่งดังจาก สวิตเซอร์แลนด์

ซูกชิ ิ ชาร์โคลล์ กริลฯ สาขา สยามเซ็นเตอร์ สร้างความแตกต่างให้กบั ตัวเองด้วยการเพิม่ เมนู Absolute Siam เข้ามา ซึง่ หาทานทีไ่ หนไม่ได้ น�ำขบวนโดย ‘Gangnam 2 Style Set’ เซตเนือ้ หรือหมู ราดด้วยน�ำ้ หมักสูตรพิเศษ ตามมาด้วย ‘ซัปโปโร ซาซิมิ พาเหรด’ ส�ำหรับคนรัก ปลาดิบ ส่วนเมนูแนะน�ำอืน่ ๆ คือ ดราก้อน โรล, เนือ้ วัวหมักซอสแดงไหเกาหลี และ ซุปไก่ตนุ๋ โสมเกาหลี

บุฟเฟ่ตเ์ ช้า 824 บาทถ้วน, บุฟเฟ่ต์ กลางวัน 1,140 บาทถ้วน และบุฟเฟ่ต์ มือ้ เย็น 2,190 บาทถ้วน ชัน้ 7 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท เปิดบริการบุฟเฟ่ตเ์ ช้า 06.0010.30 น. บุฟเฟ่ตก์ ลางวัน 12.00-14.30 น. บุฟเฟ่ตค์ ำ �่ ซีฟดู้ แอนด์กริล 18.0022.30 น. โทร. 0 2207 8000

อิม่ เน้นๆ ในราคาประมาณ 300-500 บาทต่อคน Live Cooking Station คือ สิง่ ทีป่ ฏิวตั กิ ารรับประทาน บุฟเฟ่ต์แบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิง คุณจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ ท่ามกลางการแสดงโชว์ศิลปะการปรุงอาหารโดยเหล่า เชฟฝีมือเยี่ยม

สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 4 เปิดบริการ ทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและ ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2658 1077

เตาย่างแบบไร้ควันน�ำเข้าจากต่างประเทศ เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของซูกิชิ ถูกออกแบบมาให้ใช้ ย่างกับถ่านชาร์โคลล์ ทีใ่ ห้ความร้อนสูง แต่ไร้เปลวไฟ ท�ำให้ได้เนื้อหอมอร่อย ทั้งยังมีปล่องดูดควันที่ไม่ เหมือนใคร นั่งทานปิ้งย่างได้อย่างสบายใจไร้กังวล เรื่องกลิ่นรบกวน


--------------

--------------

Text : Yamin Photo : กาญจนา

Text : Yamin Photo : กฤตพล

3 4 2 Bar

EVERYDAY Karmakamet

342 ตัวเลขมหัศจรรย์ 3 ตัว ทีจ่ ะ น�ำพาคุณไปพบกับความชิลอันแสน คุม้ ค่า โดยซุกซ่อนนัยยะทีว่ า ่ ซือ้ 3 จ่ายแค่ 2 ซึง่ เป็นโปรโมชัน่ เรียกแขก เอาไว้ในชือ่ ร้านได้อย่างแนบเนียน (โปรโมชัน่ ก่อน 20.00 น.)

ร้านทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ต้านอ�ำนาจตลาดทุน เสรี เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์จากฝีมอื คน ไทยได้ลมื ตาอ้าปากอีกครัง้ ตัวร้านถูกแบ่ง ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ Eat, Clean, Work, Care และ etc.

ตกแต่งอย่างเรียบง่าย จับต้องได้ สือ่ ถึงความจริงใจทีม่ ตี อ่ ลูกค้า พืน้ ที่ ของร้านถูกแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเทอร์เรซ โซนอินดอร์ และโซนวีไอพี มีดนตรีแนวเฮาส์ชว่ ยขับกล่อม บรรยากาศยามค�ำ่ คืน

ในหมวดของ Eat นัน้ จะเป็นรูปลักษณ์ ของร้านเครือ่ งดืม่ และเบเกอรีเ่ ล็กๆ น่ารักๆ ตกแต่งแบบ Real Life เรียบง่าย แต่งดงาม จัดวางดิสเพลย์อย่างมีศลิ ปะ ทัง้ ยังเต็มไป ด้วยข้อความส่งเสริมแนวคิดในแง่บวก ตามคอนเซ็ปต์ I Love My Life

ดืม่ แบบจัดหนักได้เลยตัง้ แต่รา้ นเปิด จนถึงก่อน 2 ทุม่ กับโปรโมชัน่ ซือ้ 3 แก้ว จ่ายแค่ 2 แก้ว พร้อมกับ สัง่ กับแกล้มเบาๆ อย่าง ‘Bar B Q Chicken Wings’ หรือ ปีกไก่บาร์บคี วิ ขนาดกลาง สร้างความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยซอสจิม้ ทีท่ ำ� เอง ถัดมาเป็น ‘หัวหอม ชุบแป้งทอด’ เพิม่ รสชาติดว้ ยซอส วาซาบิมายองเนส ถ้าจะให้ครบเครือ่ ง ต้องมี ‘ไส้กรอกหมู’ ส่วนคอค็อกเทล ต้องไม่พลาด ‘342 of Paradise’ หรือ จะเป็น Infusion ก็ดมื่ ได้ลนื่ คอไม่แพ้กนั

เมือ่ ต่อยอดมาจาก Karmakamet ผูเ้ ชีย่ วชาญตัวจริงในเรือ่ งเครือ่ งหอม ท�ำให้ เครือ่ งดืม่ ของร้าน Everyday Karmakamet ส่งกลิน่ หอมชวนกระหาย ไม่วา่ จะเป็น ‘Rose Milk Tea’ ชานมหอมละมุนกุหลาบ เป็น Signature Drink ทีแ่ ขกไปใครมา ต้องเรียกชิม ส่วนกาแฟนัน้ ได้ถกู สัง่ เบลนด์ เป็นสูตรเฉพาะของ Karmakamet ลองชิม ‘Hot Latte’ ดูสกั แก้วแล้วจะติดใจ ส�ำหรับ เบเกอรีจ่ ะเป็นขนมโฮมเมดสไตล์ฝรัง่ เศส สร้างสรรค์ในรูปแบบ Old Fashion Style ใช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติลว้ นๆ ไม่ใส่ผงฟู

กินดืม่ แบบเบาๆ ในราคา 300 บาท ต่อท่าน (โดยประมาณ) 342 ซอยวัดระฆัง ชัน้ ดาดฟ้า บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ เปิดบริการทุกวัน 16.00-01.00 น. สอบถามและส�ำรอง ทีน่ งั่ โทร. 0 2412 7234, 08 2342 7778 หรือ www.facebook.com/342Bar

จิบชาพร้อมเบเกอรีส่ ดุ ฟิน ในราคา ประมาณ 200 บาทต่อคน คุณจะได้เห็นความสดสวยของวิวทิวทัศน์ 2 ฟากฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มตาในยาม ค�่ำคืน โดยเฉพาะ พระบรมมหาราชวัง และ พระปรางวัดอรุณฯ เมื่อต้องแสงไฟแล้วงดงาม จับตา ยากจะหาใดเปรียบจริงๆ

ชัน้ G อาคารญาดา ถ.สีลม (บีทเี อส ศาลาแดง / เอ็มอาร์ที สีลม) เปิดบริการ ทุกวัน 10.00-22.00 น. โทร. 0 2237 1148

มุมระบายความในใจ เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านได้ขีดๆ เขียนๆ หรือจะพิมพ์ดีดด้วยเครื่องพิมพ์ดีดสุดคลาสสิก ผลงานที่ออกมา จะถูกน�ำมาประดับตกแต่งในร้าน หรือเก็บใส่อัลบั้มอย่างดี ไม่มี การทอดทิ้งผลงานใดๆ ทั้งสิ้น


Coffee Culture แหล่งรวมวัฒนธรรมการดื่ม กาแฟ ที่ที่คุณจะได้ลิ้มรสกาแฟจากหลากหลาย สถานที่ พร้อมๆ กับละเลียดเบเกอรี่แสนอร่อยฝีมือ คุณแม่ของเจ้าของร้าน

Brownie Cheesecake บรรยากาศภายในร้านกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของยุค 60 ตกแต่งในสไตล์ mix don’t match คือการน�ำเอา เฟอร์นเิ จอร์เก่าทีม่ อี ยูแ่ ล้ว มาจัดวางตกแต่งให้ดสู วยงาม และโดดเด่น เพิ่มความเก๋ที่ผนังด้วยภาพวาดลายเส้น ไอเดียของเจ้าของร้าน พร้อมตกแต่งด้วยของสะสม ส่วนตัวอย่างนาฬิกาหลากหลายสไตล์ สร้างอารมณ์ ให้ร้านดูย้อนยุคนิดๆ แต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นและ เป็นกันเอง ในส่วนของเครื่องดื่ม แม้ชื่อร้านจะเน้นกาแฟ แต่ เ ครื่ อ งดื่ ม รสเด็ ด ที่ สุ ด กลั บ เป็ น ช็ อ กโกแลต โดยเฉพาะเมนู Hot Chocolate ที่ใช้ช็อกโกแลตชิพ ท�ำให้ได้รสชาติเข้มข้นจากช็อกโกแลตแท้ๆ นอกจากนี้ ยังมีเมนูกาแฟชือ่ แปลกให้ได้ชมิ กัน อย่างเช่น Affogato ซึง่ เป็นกาแฟ 2 ช็อต แล้วใส่ไอศกรีมวานิลลา รสเข้มข้น ถึงใจ และ Vienna กาแฟ 2 ช็อตเช่นกัน แต่ใส่วปิ ครีม แทน ทานคู่กับเบเกอรี่โฮมเมดรสเลิศอย่าง Brownie

Cheesecake ชีสเค้กยอดฮิตที่มีทีเด็ดอยู่ที่ชิ้นบราวนี่ และเครปเค้ก เนือ้ นุม่ หอมมัน ก็เข้ากันได้ดสี ดุ ๆ แต่หากใครทีอ่ ยากจะเบรกรสชาติความเข้มข้นของ กาแฟเอาไว้เล็กน้อย ทีน่ กี่ ม็ เี มนูเครือ่ งดืม่ เย็นๆ ให้ได้ชมิ กัน ชิลๆ อย่างเช่น Mixed Berry Smoothie สมูตตี้ สุดฮอต ส�ำหรับหน้าร้อน และ Italian Soda เครื่องดื่มสุดซ่า แต่อร่อยได้ใจไม่เบา ตอกย�้ำความอร่อย...ตอกย�้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะน�ำเมนูเครื่องดื่มเย็นๆ ที่เต็มไปด้วยประโยชน์ อย่าง Mixed Berry Smoothie ทีป่ ระกอบไปด้วยผลไม้ ตระกูลเบอรี่อย่าง แบล็คเบอรี่ ราสเบอรี่ สตรอเบอรี่ และแบล็คเคอเรนท์ น�ำมาผสมกับคาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า ไซรั ป และน�้ ำ ร้ อ นในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ า กั น เพิ่ ม ความ กลมกล่อมด้วยโยเกิรต์ จากนัน้ เติมน�ำ้ แข็ง ปัน่ ให้เข้ากัน แล้วเสิร์ฟทันที เพื่อให้ได้คุณค่าและรสชาติที่ทั้งสด และอร่อย เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนอี้ ยูท่ สี่ ว่ นผสม ของ คาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า กับโยเกิรต์ ซึง่ จะท�ำให้เนือ้ สมูตตี้ เนียนนุม่ สมชือ่ อีกทัง้ ยังได้ความหอมอร่อยของคาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า และความเปรีย้ วนิดๆ จากโยเกิรต์ ทีช่ ว่ ยเรียก ความสดชื่นได้เป็นอย่างดี ส� ำหรับในส่วนของเมนู เบเกอรี่ ต้องไม่พลาด Brownie Cheesecake ชีสเค้ก เนือ้ นุม่ ทีใ่ ช้ชสี อย่างดีจากออสเตรเลียผสมกับไข่ไก่ 7 ฟอง สอดแทรกเนื้อชีสเค้กด้วยบราวนี่ เพิ่มความหอมมัน กลมกล่อมด้วยนมข้นจืดคาร์เนชัน แต่งหน้าด้วยดาร์ก ช็อกโกแลตเข้มข้น ที่แม้ชิมเพียงค�ำแรกก็รับรู้ได้ถึง ความอร่อย สมกับเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านจริงๆ

ร้านอาหาร : Coffee Culture เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น. สถานที่ : ซอยจุฬาฯ 42 (สามย่าน) พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2216 0566 หรือคลิกที่ www.facebook.com/CoffeeCulture

Mixed Berry Smoothie

ทุกค�ำถามเรื่องความอร่อย สอบถามได้ที่ ติดตามเมนูคาร์เนชันเพิ่มเติมได้ที่

Food Note

www.FNThaiDairies.com/RecipeCenter

สังเกตความอร่อย...สังเกต

คาร์เนชัน


Beccofino

Beccofino ร้านอาหารอิตาเลียนขนานแท้ ภายใน ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกและหรู แบบ Classical Italian Cuisine ลักษณะคล้ายกับบ้านชัน้ เดียว ดูหรูหรา บรรยากาศดี เหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน ตัวเอง

คุณจะได้สนุกกับการท�ำอาหารที่ประณีตในสไตล์ อิ ต าเลี ย นแท้ ที่ เ ลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มา ปรุ ง อาหารอย่ า งพิ ถี พิ ถั น โดย Chef Angelo เชฟ อิตาเลียนที่เคยท�ำงานในร้านอาหารระดับ Michelin สามดาวที่ยุโรป เช่น เมนู Pizzas ที่อบจากเตาอบ ไม้ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ได้อาหารอิตาเลียนแสน อร่อยของแท้

ด้วยความหลากหลายของไวน์อติ าเลียนชัน้ น�ำ รวมถึงไวน์ชนั้ เลิศรส ที่น�ำเข้าจากทั่วโลก 146 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 4) ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2392-1881-2 และ 0-2392-4543-4 หรือ www.beccofino.co.th เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.00 น.

พิเศษ ส่วนลด 25% สำ�หรับเมนู ตับห่านฝรัง่ เศสทอด เสิรฟ์ พร้อมสลัด

River Terrace Restaurant ห้องอาหารมุมระเบียงติดแม่น�้ำ ซึ่งงดงามไปด้วยทัศนียภาพ อันบริสุทธิ์ของแม่น�้ำปิง ตั้งอยู่ภายในโรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ นอกจากจะมีไฮไลท์เป็นตึกสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ธรรมชาติรายรอบที่ เงียบสงบยังเป็นตัวชูรสท�ำให้มุมระเบียงนี้มีความพิเศษ และเป็นที่โปรดปรานไม่น้อย ทั้งในช่วงเช้าที่สดชื่นหรือแสงเย็นที่อบอุ่น มีส่วนต้อนรับทั้งภายในและภายนอกเพื่อ เปิดรับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ บริการเมนูอาหารนานาชาติทั้งบุฟเฟต์มื้อกลางวันและมื้อเย็น 7 วัน 7 สไตล์ อีกทั้ง รสชาติทอ้ งถิน่ ของอาหารล้านนาเชียงใหม่ และเมนูพเิ ศษ BBQ Seafood & International Buffet Dinner อาหารซีฟู้ดที่คัดสรรคุณภาพสดใหม่ทุกตัว เพื่อรสชาติที่กลมกล่อม ถูกปากจริงๆ อาทิ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปูม้า หอยหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย ส�ำหรับทุกเย็นวันศุกร์และเสาร์ แต่หากใครที่โปรดปรานสเต๊กที่นี่ยังมีสเต๊กไนท์บุฟเฟ่ต์ ทุกเย็นวันพุธอีกด้วย ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 318/1 ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5327-5300 หรือ www.holidayinn.com/chiangmai เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.30-22.30 น.

ส่วนลด

20% เฉพาะ a la carte menu ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 56

ส่วนลด

15%

สำ�หรับ เมนู A la carte ตัง้ แต่ วันนี้ – 30 พ.ย. 56

Easy Steak

ร้านอาหารตะวันตกสไตล์ฟิวชั่น ในรสชาติแบบตะวันตกและตะวันออกผสมผสาน กลิ่นไอแบบไทยๆได้อย่างลงตัวกับเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างเป็นพิเศษในแบบฉบับ เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร กล้าท้าให้คุณลิ้มลอง! ด้วยการตกแต่งร้านที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย โดดเด่นสะดุดตาในโทนสีแดง ภายใต้บรรยายกาศของความสบายเป็นกันเอง ทีร่ บั รองได้วา่ ไม่วา่ คุณจะมาทานกับใคร ก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขที่มีให้คุณได้มากกว่าค�ำว่ารสชาติอย่างแน่นอน พบความอร่อยจุใจกับพอร์คชอพชิน้ โต แล้วลิม้ ลองเมนูใหม่ สเต็กไก่แม็กซิกนั ตบท้าย ด้วยรสชาติที่คุณต้องจดจ�ำกับสเต็กหมูพริกไทด�ำที่ไม่ว่าใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจ ลิ้มลองกับทุกเมนูสุดอร่อยในราคาสุดคุ้ม ที่คุณต้องร้อง ว้าว! สาขาเมืองทองหลังอิมแพ็คโทร. 08-8003-0743 (เปิด 12.00-21.00 น.) สาขาม.กรุงเทพซอยรังสิตภิรมย์โทร. 08-5199-8650 (เปิด 12.00-24.00 น.) สาขาม.รังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยรังสิตโทร. 08-8003-0744 (เปิด 10.00-22.00 น.) ส่วนลด หรือwww.easysteak.com

25%

เฉพาะค่าอาหาร ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56


Chao Phraya Princess

China Palace Restaurant หนึ่งในห้องอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ตกแต่งหรูหราบรรยากาศเย็นฉ�ำ่ บริการอาหารจีนกวางตุง้ และบุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซ�ำทีพ่ เิ ศษสุด บรรยากาศการตกแต่งสบายๆ เรียบหรูรว่ มสมัยขณะเดียวกันยังแฝงไว้ดว้ ยรายละเอียด งานดีไซน์ทปี่ ระณีต เพือ่ จัดเป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษส�ำหรับแขกผูม้ าเยือนได้ประทับใจตัง้ แต่แรก สัมผัส จัดแสงไฟนวลเพิ่มมิติให้กับห้องและยังสร้างอารมณ์ให้อบอุ่นขึ้น มอบความสุขให้คุณได้ลิ้มรสชาติและอิ่มเอมกับอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง กลมกล่อม เต็มรสชาติไม่แพ้ใครแน่นอน พร้อมทัง้ บริการบุฟเฟ่ต์ (วันเสาร์) เลือกมาได้ตามสะดวก แต่หากมาในวันปกติทั่วไป ก่อนลงมือจริงจังกับอาหารหลัก รองท้องด้วยออร์เดิร์ฟ สักหน่อย กับติ่มซ�ำสักนิดซึ่งมีให้ชิมเยอะมาก แต่ที่พลาดไม่ได้คือ เมนูเป็ดย่างฮ่องกง ที่ทั้งหอม เนื้อนุ่ม หนังกรอบมาก ที่นี่ของเขาแรงจริง ส่วนเครื่องดื่มเลือกได้ตามชอบ ทั้งเก๊กฮวย ชา หรือว่าน�้ำผลไม้ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 318/1 ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5327-5300 หรือ www.holidayinn.com/chiangmai ส่วนลด เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. และ 18.00 – 22.00 น.

20% เฉพาะ a la carte menu ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 56

สัมผัสประสบการณ์แห่งล�ำน�้ำเจ้าพระยากับ เรือดินเนอร์สุดหรู ‘เจ้าพระยาปริ๊นเซส’ เรือ ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 500 ที่นั่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตยามค�่ำคืน ของสองฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา และสถานที่ ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) วัดอรุณ พระราชวังบางขุนพรหม สะพานพระราม 8 ฯลฯ มอบความสุ ข ให้ แ ก่ ท ่ า นตลอดการล่ อ งเรื อ อิ่ ม อร่ อ ยกั บ อาหารบุ ป เฟ่ ต ์ น านาชาติ เคล้ า ด้วยเสียงดนตรีแสดงสดจากนักร้องนักดนตรี ชาวฟิลิปปินส์ River City Pier 1 สี่พระยา ถ.เจริญกรุง 30 กรุงเทพฯ เปิดบริการ : ทุกวัน เวลาล่องเรือ 19.45-21.45 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2860-3700 หรือ Email: info@thaicruise.com

ส่วนลด

20% ตัง้ แต่ วันนี้ - 31 มี.ค. 57

*เฉพาะค่าล่องเรือและอาหารบุฟเฟ่ต์ ไม่รวมเครื่องดื่ม **ส่วนลดนีส้ �ำ หรับลูกค้าทีถ่ อื บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทีม่ สี ญ ั ชาติไทยเท่านัน้ ***กรุณาสำ�รองทีน่ ง่ั ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ****ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในวันเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *****ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการจองแบบเช่าเหมาลำ� หรือเหมาเฉพาะชัน้ ใดชัน้ หนึง่

Izakaya O-Ryu เป็ น การน� ำ เสนออาหารใน รูปแบบของร้อน แบบบาร์ญปี่ นุ่ ดัง้ เดิม ต้อนรับทุกท่านทีต่ อ้ งการ เข้ามานัง่ ดืม่ รับประทานอาหาร ญี่ปุ่นรสชาติแบบว่าออริจินอล

บรรยากาศของร้านจ�ำลองชิบยู า่ สตรีทมาเลยก็ว่าได้ ใช้วัสดุไม้ สี อ ่ อ นในการตกแต่ ง รวมถึ ง เฟอร์นเิ จอร์ ชุดโต๊ะและเก้าอีไ้ ม้ เคาน์เตอร์บาร์บิลท์อิน ประดับ ด้วยโคมไฟญี่ปุ่นช่วยเพิ่มสีสัน ผนั ง อี ก ด้ า นติ ด ไว้ ด ้ ว ยภาพ บรรยากาศย่านดังของญี่ปุ่น

ส่วนอาหารนัน้ เริม่ ความอร่อยกันด้วยซาชิมิ ทีเ่ น้นคุณภาพสดสะอาดปลอดสารพิษ ของวัตถุดบิ ไม่วา่ จะเป็นปลาไท้ ปลาฮามาจิ ปลาแซลมอนเกรดนอร์เวย์แอตแลนติก และ ปลาหมึกอิกะ คัดเฉพาะไซส์ใหญ่เพือ่ สัมผัสทีน่ มุ่ นิม่ กว่า นอกจากนีย้ งั มี ดรากอนโรล เทมปุ ร ะกุ ้ ง กุ ล าด� ำ ห่ อ ด้ ว ยข้ า วซาซานิ ชิ กิ , ฮานะฮามาจิ เนื้ อ ปลาฮามาจิ ย ่ า ง รับประทานกับไข่กงุ้ , ทงคัตสึสามฤดู หมูสอดไส้วาซาบิ ไส้ขงิ ดอง และไส้เห็ดเข็มทอง ชุบเกร็ดขนมปังทอด ฯลฯ เมนูเรียกน�้ำย่อย ซึ่งที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกอีกยาวเหยียด มาลองเลือกรับประทานกันได้ รับรองว่าออริจินอลสุดๆ และอร่อยเกินบรรยายจริงๆ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-14.30 น. และ 16.30-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-22.00 น. สถานที่ : Fifty-Fifth Tower ปากซอยทองหล่อ 2 ถนนสุขมุ วิท 55 ส่วนลด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ส�ำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1209-6565 หรือ www.facebook.com/IzakayaORyu เฉพาะค่าอาหาร

20% ตัง้ แต่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 57


. 32

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

บุรุษผู้นับเวลา ใครที่มักชอบใช้ค�ำว่า ‘ไม่มีเวลา’ อย่าง สุรุ่ยสุร่าย หนังสือเล่มนี้จะท� ำให้คุณ ประหยัดการใช้เวลาทีม่ อี ยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ ง อ้อนวอนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เราไม่ได้พดู เยินยอ จนเกินไป แต่ถ้าคุณได้อ่าน ‘บุรุษผู้นับ เวลา’ เชื่อเถอะว่าทุกวินาทีของคุณจะ มีค่าขึ้น ‘มิตช์ อัลบอม’ ผู้แต่ง ได้สร้าง นวนิยายเล่มนี้โดยให้ ‘เวลา’ เป็นสารัตถะ เขาด�ำเนินเรื่องราวผ่าน ตัวละครทีบ่ งั เอิญค้นพบความส�ำคัญของเวลา ถึงขัน้ เกิดอาการคลัง่ ไคล้ ในเวลามากจนต้องนับมันทุกวัน จนกระทั่งให้ก�ำเนิดเครื่องนับเวลาได้ ในทีส่ ดุ แต่แล้วเขาก็ถกู ลงโทษเมือ่ ความพยายามของเขาก�ำลังเปิดทาง ให้มนุษย์เสียนิสัย สิ่งที่เขาจะท�ำได้เพื่อเป็นการไถ่โทษคือ ต้องสอนให้ มนุษย์รู้จักความหมายของเวลาอย่างแท้จริง อ่านจบแล้ว บางทีนาฬิกาข้อมืออาจไม่ส�ำคัญต่อคุณอีกต่อไป เนื่องจาก ‘ทุกเวลา’ อยู่ในการระลึกรู้ของคุณไปแล้วโดยอัตโนมัติ

Last Summer

ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย

ทาเลนต์ วัน มูฟวี สตูดิโอ โปรดักชั่นน้องใหม่ที่ฝีมือไม่ใหม่ ประเดิมจอเงินเรื่องแรก ด้วยภาพยนตร์วัยรุ่นแนวสยองขวัญ ของพระ-นางคูจ่ นิ้ ยีห่ อ้ จีทเี อช อย่าง เก้า-จิรายุ และ ปันปัน-สุทตั ตา ซึ่งเกือบท�ำให้วงการคนรักหนังเข้าใจผิดคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นของค่ายจีทเี อชหรือไม่ จนท�ำให้ตอ้ งมีขอ้ มูลลบล้างออกมาว่า หนังเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับค่ายดัง เว้นก็แต่พระ-นาง ของเรื่องนั่นแหละ ว่ากันถึงที่มาที่ไปของ ทาเลนต์ วัน นั้นก็นับว่าไม่ธรรมดา มีดพี อทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มเชือ่ มือได้ เพราะแตกไลน์ออกมาจาก ‘ทาเลนต์ วัน พับลิชชิง่ ’ ส�ำนักพิมพ์ทที่ ำ� หนังสือนวนิยายแปลแนวสยองขวัญ สืบสวนสอบสวนได้ฮิตติดตลาด อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ก็คาดเดาได้วา่ น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายในเครือ อย่าง เรือ่ ง ‘Carousal’ หรือไม่ก็ ‘The Lovely Bones’ ไม่ผดิ จากนี้ เรื่องราวของ Last Summer เกิดขึ้นเมื่อ ‘จอย’ สาวน้อย วัยสคราญ ซึ่งก�ำลังโลดแล่นในวงการบันเทิงได้โพสต์สเตตัสว่า

Photoshop Live -

Street Retouch Prank

‘อยากตาย’ ร้อนรนถึง ‘สิงห์’ (เก้า-จิรายุ ละอองมณี) แฟนหนุม่ ต้องแอบขโมยรถพ่อพาแฟนสาวและเพือ่ นสนิทอย่าง ‘มีน’ (ปันปันสุทัตตา อุดมศิลป์) กับ ‘กานต์’ ไปปลดปล่อยความทุกข์ที่ทะเล แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดก็เกิดขึ้น เมื่อจอยตายและ วิญญาณได้ตามไปหลอกหลอนทุกคน เพื่อต้องการบอกอะไร บางอย่างทีค่ นพลาดไม่อยากจ�ำ บอกดังๆ ตรงนีเ้ ลยว่า ในเรือ่ งนี้ คุณจะได้เห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของทัง้ เก้าและปันปัน จนคุณต้องทึ่งในความสามารถของดาวรุ่งทั้งคู่

นอกจากโปรแกรม Photoshop จะช่วยสร้าง ความมหัศจรรย์ให้หน้าปลวกกลายเป็นหน้า สวยอย่างทีเ่ ราเคยเห็นกันมาแล้ว Photoshop ยังมีลูกเล่นเหนือชั้นยิ่งกว่านั้น หากหยิบจับ มาใช้ให้ถูกจุด มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือ แกล้งคนปนโฆษณาที่สร้างสรรค์สุดๆ ไปเลย เช่น คลิป Photoshop Live Street Retouch Prank ที่ท�ำขึ้นเพื่อเผยศักยภาพของ Photoshop ให้โลกรู้ โดยมีมือรีทัชและช่างภาพขั้นเทพอย่าง ‘Erik Johansson’ เป็นผู้สร้างสรรค์ เขาวางแผนหลบซ่อนตัวอยูใ่ นรถตูค้ นั หนึง่ พร้อมอุปกรณ์ครบมือและทีมงาน เป้าหมายของภารกิจนี้อยู่ที่ป้ายโฆษณาข้างป้ายรถเมล์ ซึ่งถูกติดตั้งจอภาพ เอาไว้อย่างแนบเนียน คุณพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าพรีเซ็นเตอร์ที่จะขึ้นจอ โฆษณาให้พวกเขารีทชั อย่างสนุกมือ ก็คอื ผูท้ มี่ าใช้บริการป้ายรถเมล์นนี้ นั่ เอง แต่ถ้าจะรีทัชแบบนิ่งๆ ก็ดูจะธรรมดาเกินไป ลองชมด้วยสายตาของคุณดูว่า พวกเขาท�ำอะไรกับเหล่าพรีเซ็นเตอร์จ�ำเป็น ท�ำไมคนเหล่านั้นต้องถึงกับอึ้ง ทึ่ง ประหลาดใจ และยิ้มแฉ่งได้ขนาดนั้น

Jack The Giant Slayer :

แจ็ค ผู้สยบยักษ์ Millionaires – The Script เข้าใจแล้วว่า ท�ำไมเหล่าวัยรุ่นอินดี้เมืองบริติชถึงได้กรี๊ดกร๊าดวงดนตรีสัญชาติ ไอริช The Script กันนัก ก็พวกเขาท�ำเพลงได้เท่ซะขนาดนี้ บางบทเพลงก็ถูก หยิบยกเป็นเพลงโปรดของตัวละครเอกในภาพยนตร์ มิหน�ำซ�้ำตัวของ Danny O’Donoghue นักร้องน�ำของวง ก็ไปเป็นโค้ชดังในรายการ The Voice UK ยิ่งระเบิดเรตติ้งให้ The Script เข้าไปใหญ่ ส�ำหรับ ‘Millionaires’ เป็นเอ็มวี ตัวล่าสุดที่พวกเขาปล่อยออกมา โดยเลือกพระนางวัยรุ่นสวยหล่อมาถ่ายทอด เรือ่ งราวความรักหนุม่ สาวสมัยใหม่แบบตรงไปตรงมา มีการเสียดสีระบบทุนนิยม ด้วยฐานะของมหาเศรษฐีในเพลงซะด้วย ส่วนท่วงท�ำนองก็วางใจได้วา่ The Script จะท�ำให้คุณหลงใหลจนอาจต้องฟังซ�้ำไปซ�้ำมาหลายๆ รอบ

เรื่องราวของนิทานอมตะ ‘แจ็คผู้ฆ่ายักษ์’ ถูกน�ำขึน้ จอเงินอย่างอลังการงานสร้าง เพือ่ ขยายภาพความเป็นฮีโร่ของ ‘แจ็ค’ เด็กหนุม่ ชาวนาผูไ้ ด้รบั การสืบทอดถัว่ วิเศษ ซึง่ มีกฎ เหล็กบังคับไว้ว่า ห้ามต้นถั่วโดนน�้ำอย่าง เด็ดขาด แต่ก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลก เมื่อดันมีเหตุการณ์ให้ต้นถั่วแตะต้องน�้ำ ท�ำให้กลายเป็นต้นถั่วยักษ์พุ่งทะลุฟ้า หอบ เอาบ้านของเขาและเจ้าหญิงอิสซาเบลล่า พลัดไปอยู่ในดินแดนของยักษ์ หน้าที่อย่าง เลี่ยงไม่ได้ของแจ็ค คือปีนขึ้นไปบนต้นถั่ว เพือ่ ช่วยเจ้าหญิงกลับมาให้ได้ ลองนึกภาพดูวา่ ถ้าฉากแอ็คชัน่ ระหว่างแจ็คกับ ยักษ์ในนิทานถูกน�ำขึน้ จอภาพยนตร์ จะเป็นภาพทีม่ นั สุดติง่ แค่ไหน ใครอดใจ รอไม่ไหว คว้าดีวีดีไว้ได้เลย (จัดจ�ำหน่ายโดย แคททาลิสท์)


ร่วงมาจากฟ้าหรือไร คุณพระ! เป็นไปได้อย่างไรกันที่ ‘สายการบินแห่งชาติ’ ของสยามประเทศ จะร่วงหล่นตกฟ้า จากการประกาศผลรางวัล ‘สกายแทรกซ์ เวิลด์ แอร์ไลนส์’ ประจ�ำปี 2013 โดยหลุดโผตกไปอยูอ่ นั ดับ 15 ก็แหม! จะไม่ให้ตกอกตกใจได้ยงั ไรกัน กีป่ ดี ดี กั ถึงไม่ได้ทหี่ นึง่ แต่กต็ ดิ อันดับ Top 10 มาโดยตลอดนะเธอ ปีทแี่ ล้วก็ได้ตงั้ ที่ 9 เชียว บอกเลยว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นข่าวเม้าท์มอยทีค่ นั ปากสุดๆ และแน่นอน ว่าเธอจะพลาดไม่ได้จริงๆ (พ้นจากเรือ่ งนางงาม ก็มเี รือ่ งจัดอันดับ สายการบินนีแ่ หละ ทีด่ จู ะอินเป็นพิเศษ) จะว่าไป รางวัลนีก้ ไ็ ม่ใช่ไก่กา เป็นรางวัลทีน่ า่ เชือ่ ถือเลยทีเดียว แหละ เขาใช้เวลากว่า 10 เดือน ในการท�ำส�ำรวจความคิดเห็นจาก ผูเ้ ดินทางกว่า 160 ประเทศ เกีย่ วกับสายการบิน 200 แห่ง ตัง้ แต่ สายการบินระหว่างประเทศทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ไปจนถึงสายการบินภายใน ประเทศขนาดเล็ก งานนี้ที่น่าชื่นตาบานมากที่สุด เห็นจะเป็นสายการบินจาก ตะวันออกกลางอย่าง เอมิเรตส์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลสายการบินอันดับ 1 แห่งปี ประเภทสายการบินทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก พุง่ ขึน้ มาจากอันดับ 8 ใน ปีกอ่ นหน้า และแย่งบัลลังก์จาก กาตาร์ แอร์เวย์ส มาได้ และยังได้ รางวัลการให้บริการความบันเทิงบนเครื่องยอดเยี่ยมอีกต่างหาก เรียกได้วา่ ฟินซ�ำ้ ฟินซ้อนกันเลยทีเดียว ส่วนสายการบินอืน่ ๆ ทีเ่ ชิดหน้าชูตาใน 10 อันดับ ก็ไล่เรียง มาตัง้ แต่ กาตาร์ แอร์เวย์ส, สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส, เอเอ็นเอ ออล นิปปอน แอร์เวย์ส, เอเซียน่า แอร์ไลน์ส, คาเธ่ย์ แปซิฟกิ แอร์เวย์ส,

เอธิฮดั แอร์เวย์ส, การูดา้ อินโดนีเซีย, เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส และ แควนตัส แอร์เวย์ส ส่วนสายการบินแห่งชาติบา้ นเราเหมือนนางงาม ตกรอบ จะไม่ให้รสู้ กึ บอบช�ำ้ ได้อย่างไรกัน เท่านั้นยังไม่พอ คู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย อย่างคาเธ่ย์ แฟซิฟิก แอร์เวย์ส ยังควบรางวัลสายการบินทีม่ ลี กู เรือดีทสี่ ดุ ในโลก ส่วนมาเลเซีย แอร์ไลน์ส ก็เชิดๆ เลิศๆ กับรางวัลสายการบินที่มีซิกเนเจอร์เมนู ดีทสี่ ดุ ในโลก หรือแม้กระทัง่ การูดา้ อินโดนีเซีย ยังปลาบปลืม้ กับ รางวัลทีน่ งั่ ชัน้ ประหยัดดีทสี่ ดุ ในโลกอีกด้วย เฮ้อ! ถ้าเป็นนางงามก็เรียกว่า แม่เอื้องหลวงพลาดต�ำแหน่ง ทุกรางวัล หาสายสะพายกันไม่เจอเลยทีเดียว งานนี้ฝ่ายที่รังเกียจรังงอนเนื่องจากมีประสบการณ์ที่เลวร้าย กับสายการบินแห่งชาติอยู่แล้ว ก็ได้โอกาสทับถมถล่มมิสไซล์ให้ แหลกราญ และออกอาการสาแก่ใจอยู่ไม่น้อย ด้านฝ่ายที่เห็นใจ ก็มอบความรักและความห่วงใยอย่างสุดซึง้ และเหวีย่ งกลับว่า กะอีแค่ สถาบันเดียวมาจัดรางวัล จะอะไรกันนักหนา ทีผ่ า่ นมาก็นบั ว่าเป็น สายการบินทีเ่ ลอค่าอยูแ่ ล้ว จริงอยู่ แม้รางวัลเพียงรางวัลเดียวจะเป็นดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จหรือ ความตกต�ำ่ ขององค์กรไม่ได้ แต่กระนัน้ ผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินนัน้ สามารถทีจ่ ะน�ำมาเป็นตัวชีว้ ดั และน�ำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ของการบริการได้ แต่ถา้ หากคิดว่า ไม่ใส่ใจ หรือเพิกเฉย คนนอก อย่างเราๆ จะท�ำอะไรได้ เธอว่าไหม ทีนกี้ ค็ งแล้วแต่บญ ุ ท�ำกรรมแต่ง แล้วแหละ

แต่จะว่าไปแล้ว เริม่ ไตรมาส 2 มานี้ ฉันก็แอบปลืม้ นางอยู่ ไม่เบานะ เพราะนางช่างสรรหาวาระและโอกาสพิเศษต่างๆ มา เฉลิมฉลอง และตอบแทนผูบ้ ริโภคอยูเ่ นืองๆ ล่าสุดโปรโมชัน่ ใช้ไมล์ สะสม ROP แค่ 50% ก็แลกตัว๋ เครือ่ งบินระหว่างประเทศได้ฟรี ฉันรักเลยแหละเธอ โปรฯ อะไรไม่รู้คุ้มค่ามากมาย เสียแต่ว่า กว่าจะโทร.จองทีค่ อลเซ็นเตอร์ได้ เล่นเอามือหงิก นิว้ ล็อกไปตามๆ กัน จะว่าไป อะไรดีกต็ อ้ งบอกว่าดี จะมัวแต่ดา่ ทอตามน�ำ ้ ก็ดจู ะ ไม่ใช่วสิ ยั ของปัญญาชน ใช่ไหมล่ะเธอ! ตอนนี้ในฐานะผู้โดยสารและคนไทยคนหนึ่ง ฉันก็คงได้แต่ เอาใจช่วยให้สายการบินทีเ่ ธอรูว้ า่ สายการบินอะไรแก้สารพันปัญหา ที่หมักหมมภายในองค์กรให้ได้ และพัฒนาบริการในทุกด้านๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ฉันว่า (ถ้าทัน) ปีหน้าฟ้าใหม่ อันดับคงพุ่ง ไม่ร่วงรุ่งริ่ง แบบนี้ รักเธอทีส่ ดุ จุดนี้ E-VIANG

The King of Soldier แค่ชื่อก็เดาทางได้แล้วว่าเกมนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องสงคราม การต่อสู้ ซึ่งถูกใจเหล่าเกมเมอร์นักบู๊ทั้งหลาย The King of Soldier เป็นเกมออนไลน์น้องใหม่ที่มีระบบ การต่อสู้ในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นกว่าเกมอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นระบบ Player Killer ให้ผู้เล่นฆ่าผู้เล่นด้วยกันเอง ได้ แต่ แ นะน� ำ ว่ า ควรใช้ วิ จ ารณญาณในการเล่ น สั ก หน่อย ถัดมาเป็นระบบ Player Vs. Player เป็นรูปแบบ กิจกรรมทีไ่ ม่ทำ� ให้ผเู้ ล่นตัง้ หน้าตัง้ ตาเก็บเลเวลอย่างเดียว แต่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆ ด้วย และระบบ Nation War ฟังก์ชันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะเป็นการ เสริมความสามัคคีให้กลุ่มผู้เล่น พัฒนาจนกลายเป็น กองทัพ มีการแต่งตัง้ King เพือ่ บัญชาการรบและควบคุม ผู้เล่นทั้งหมด จริงๆ ก็คงมีคอนเซ็ปต์คล้ายกับการเล่น หมากรุก ทีต่ อ้ งวางแผนกลยุทธ์เพือ่ ก�ำจัดศัตรูให้ราบคาบ เตรียมรวบรวมสมัครพรรคพวกไว้ เร็วๆ นีไ้ ด้เล่นแน่นอน

House of Cards อย่าแปลกใจ ถ้าคุณดูซีรี่ส์เรื่องนี้แล้วจะเกร็งไปทั้งตัว เพราะนี่คืออาการปกติของแฟนซีรี่ส์ House of Cards ซีรี่ส์หักเหลี่ยมเฉือนคมแนวดราม่า ที่ถูก David Fincher หยิบมาปัดฝุ่นใหม่ หลังจากร้างจอ ไปนาน 23 ปี และแม้เดวิดจะจับหน้าที่ผู้ก�ำกับให้ซีรี่ส์ดังกล่าวเพียงแค่ 2 ตอนแรก แต่ก็เป็นการปูทาง ที่หนาเพียงพอให้ House of Cards ด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและเนี้ยบสุดๆ สมค�ำร�่ำลือของนักวิจารณ์ House of Cards เป็นเรื่องราวการเมืองดุเดือดของ Francis Underwood รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศ ผู้หนุนประธานาธิบดีคนใหม่ให้ขึ้นเป็นใหญ่ แต่กลับถูกเล่นแง่ให้พ้นจากต�ำแหน่งเสียเอง เขาจึงสร้างแผนการขึน้ มาเพือ่ ล้างแค้นศัตรูผเู้ ลือ่ ยขาเก้าอี้ โดยมีภรรยาและนักข่าวสาวเป็นตัวแปรส�ำคัญ ของเรื่องราวทั้งหมด


Hot

N E W S

. 34

of The Month!! Text : Yamin

Text : Yamin หมูกรอบเซี่ยงไฮ้ ราดข้าว ในราคา ประหยัด

ททท. เปิดงานเทศกาลอาหารไทย

Kia On Tour Thailand 2013

บริษทั ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ จ�ำกัด พาสือ่ มวลชน และคนรัก Kia Picanto ไปร่วมทดลองขับรถยนต์ Kia หลากหลายรุน่ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งและน่าประทับใจ จนหลายท่าน เอ่ยปากว่าอยากมีคหู่ เู ป็นรถ Kia คันใหม่ไว้ขบั บ้างสักคันสองคัน

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม ‘เทศกาลอาหารไทย Thai Food Festival 2556’ เพือ่ ประกาศ สุดยอดเมนูอาหารไทยระดับโลกให้เลือ่ งลือ โดยมีแขกผูม้ เี กียรติ และดารา เซเลบฯ ตบเท้าร่วมงานอย่างคับคัง่ ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์สแควร์

เมนูเ ห็ดทรัฟเฟิลชวนหิว Bangkok Pet Charity 2013

2 ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ไฟแรงแห่ง ซีพีเอ็น จัดงาน ‘Bangkok Pet Charity 2013’ ขึน้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดยชักชวนเหล่าเซเลบฯ คนรักสัตว์กว่า 10 คน น�ำสุนขั และแมวคูใ่ จมาร่วมงาน และเชิญชวนผูใ้ จบุญร่วมซือ้ เสือ้ T-Shirt งาน Bangkok Pet Charity 2013 @ CentralPlaza Grand Rama 9 รายได้นำ� ไปช่วยเหลือสุนขั แมว และสัตว์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บใน โครงการ The Voice เสียงจากเรา

Phillip Wain : Super Slim

ฟิลปิ เวน เฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ เปิด คอร์สใหม่เอาใจคุณผู้หญิงที่อยากรีดไขมัน อย่างล�ำ้ ลึกด้วยโปรแกรม Super Slim การนวด สลายไขมันและเซลลูไลท์แบบเอ็กซ์ตรีม ลิขสิทธิเ์ ฉพาะของ Biodroga System ประเทศ เยอรมนี ซึง่ จะตรงเข้าจัดการกับกลุม่ ไขมันทุก ระดับชัน้ เพือ่ คืนความเรียบเนียน กระชับผิว ด้วยเทคนิคการนวดขัน้ เทพ ในราคา 4,600 บาท รายละเอียดคลิก www.phillipwain.com

เหลื อ เวลาอี ก ไม่ กี่ วั น แล้ ว ที่ คุ ณ จะได้ อิ่ ม อร่ อ ยไปกั บ เมนู แ สน อร่ อ ยกรุ บ กรั บ ‘หมู กรอบเซี่ยงไฮ้ราดข้าว’ เมนูเต็งหนึง่ จากร้านฮ่องกง คาเฟ่ ร้านอาหารจีนฮ่องกง สไตล์โมเดิรน์ ไชนิส เต็มอิม่ กับหมูกรอบหนานุม่ ชิน้ ใหญ่ คลุกเคล้ากับซอสเซี่ยงไฮ้หอมๆ เพิ่มคุณค่าด้วยผักชี กะหล�ำ่ ปลี แครอท และพริกชีฟ้ า้ ในราคาเพียง 95 บาท ตัง้ แต่เวลา 11.00-21.00 น. ถึงสิน้ เดือนมิถนุ ายนนีเ้ ท่านัน้ โทร.ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ 0 2833 4044

Toyota : White Road… White Love

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุขและ สร้างรอยยิม้ สูส่ งั คมไทย ด้วยหนังสัน้ บนสือ่ ออนไลน์ครัง้ แรกของไทย ผ่าน โครงการถนนสีขาว ‘White Road… White Love’ น�ำเสนอเรือ่ งราวความรักบนท้องถนน เพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน ติดตามเรือ่ งราวเหล่านี้ ได้ทาง www.youtube.com/toyotacsr

โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก ชวนคุณมาสัมผัสความหอม อร่อยของราชาเห็ด อย่าง เห็ดทรัฟเฟิล ทีค่ ดั สรรมาอย่างดี จากทัว่ ทุกมุมโลก เพือ่ น�ำมาปรุงเป็นอาหารจานเด็ดโดยเชฟ ผู้มีรางวัลการันตีมากมาย ท่านสามารถลิ้มลองเมนูเห็ด ทรัฟเฟิล 5 คอร์สได้ในราคา 3,999++ บาทต่อท่าน ตัง้ แต่ วันนี้ - 30 มิถนุ ายนศกนีเ้ ท่านัน้ ณ ห้องอาหารพาร์ค โซไซตี้ ชัน้ 29 ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร. 0 2624 0000

เทศกาลเค้กฟีเวอร์ 1 ปีมีครั้ง ที่ กาโตว์ เฮ้าส์

1 ปีมคี รัง้ เดียวเท่านัน้ กับเทศกาล เค้กฟีเวอร์ เมือ่ ซือ้ เค้กขนาด 9 นิว้ 1 ก้อน แถมฟรีอีก 1 ก้อนทันที โดยมี เ มนู เ ค้ ก ละลานตาให้ เ ลื อ ก ถึง 10 รายการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถนุ ายน ถึง 7 กรกฎาคม 2556 เท่านัน้ ความพิเศษแบบนีเ้ ฉพาะที่ กาโตว์ เฮ้าส์ n

Lutino New Condo

ลูติโน่ คอนโดมิเนียม ใหม่ ย่านเรวดี-ติวานนท์ ใกล้รถไฟฟ้าสาย สีม่วงสถานีกระทรวง สาธารณสุข ตกแต่ง ครบพร้ อ มอยู ่ อ ย่ า ง สะดวกสบาย ในราคา เริ่ ม ต้ น เบาๆ เพี ย ง 1.09 ล้านบาท ผ่อนดาวน์เริ่ม 3,900 บาท/เดือน โดยจะเริ่ม Soft Opening ในวันเสาร์ที่ 29 มิถนุ ายน ศกนี้ เชิญรับส่วนลด และสิทธิพเิ ศษก่อนใครได้ในวันงาน สอบถามเพิม่ เติม โทร. 08 1411 3331 www.lutinocondo.com

Niramit & Friends

ซีเอส ล็อกซอินโฟ สนับสนุนอุปกรณ์ ไอที เพื่อการศึกษา

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มอบอุปกรณ์เราเตอร์ให้แก่ รศ.ดร.วรา วราวิทย์ อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษาและวิจยั ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สถาบันดนตรีเดอะคลาเวียร์ สตูดิโอ ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ในเครือ ICC จัดคอนเสิรต์ คลาสสิกการกุศล ‘Niramit & Friends’ หารายได้สมทบทุนโครงการ ‘ผ้าป่าสร้างอาคารเพือ่ การ พัฒนาเด็ก’ ศูนย์พฒ ั นาเด็กสันติคาม จ.สมุทรปราการ มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก (มพด.) เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละฟืน้ ฟูเยียวยา เด็กในสภาวะยากล�ำบาก ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมฯ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ส�ำรองบัตร ณ เดอะคลาเวียร์ สตูดโิ อ หรือ หน้างาน โทร. 0 2948 4773, 08 6600 3668, 08 6322 5836 หรือ www.theklavierstudio.net


. 35

S O C I E T Y Text : Yamin

What EVAlicious Party Where : The Good View @ Chiang Mai How : ปาร์ตี้แซบเวอร์กลางสวนสวยของกลุ่มสาวๆ ภาคเหนือ

ที่มีเซเลบฯ ดาราสุดฮอต ยกพลขึ้นเหนือมาร่วมงาน EVAlicious Party ภายใต้ธีม Sparkling White อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น โอปอล์-ปาณิสรา, อ๊อฟ-ปองศักดิ,์ อ้วน-รังสิต และกุบ๊ กิบ๊ -สุมณทิพย์ เป็นต้น โดยทางเอว่าจัดเต็มเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์พร้อมดื่มให้ สาวๆ และก๊วนเพื่อนสุดซี้ได้สนุกกันสุดเหวี่ยง ติดตามรายละเอียด ปาร์ตี้ครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/EVAthailand

What Paris Je t’aime Where : ประเทศฝรั่งเศส How : 2 เพื่อนซี้แฟชั่นนิสต้าระดับแนวหน้าของเมืองไทย ชมพู่-อารยา

และพลอย-เฌอมาลย์ ควงแขนกันไปเมืองน�้ำหอมกับบริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ พร้อมแฟนคลับผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Drama Queen Pretty Doll และสินค้าอืน่ ๆ ซึง่ ในทริปนี้ 2 สาวเซเลบฯ เทคแคร์ผรู้ ว่ มเดินทางทุกคนอย่างดี ด้วยการพาชิม พาเที่ยว แถมยังได้พักผ่อนสุดสบายไปด้วย โอกาสนี้สาวชมฯ ยังฝากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนน�้ำหอมตัวที่ 2 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ ด้วย

What Culinary Masterpieces - Aaron Craze : Rude Boy Cooks Tour Where : Pathumwan Princess Hotel How : Asian Food Channel (AFC) ช่องโทรทัศน์ไลฟ์สไตล์

ของครอบครัว ซึ่งออกอากาศในเครือข่าย CTH พาเชฟหนุ่มคนดัง Aaron Craze ผู้ชนะเลิศในรายการยอดฮิต Jamie’s Chef มาให้ สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติได้กระทบไหล่อย่างใกล้ชิด พร้อมชิมฝีมือ การท�ำอาหารอันไร้เทียมทานของเขาในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับ กิจกรรม Culinary Masterpieces - Aaron Craze : Rude Boy Cooks Tour ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

What Simply W เปิดบ้านใหม่ต้อนรับคนรักชา Whittard of Chelsea How : แบรนด์ Simply W เปิดร้านในนาม Simply W ต้อนรับการมาอยู่ของ

Whittard of Chelsea ชาและกาแฟชั้นเลิศ รวมถึงเบเกอรี่เฉพาะสูตร ต้นต�ำรับ จากประเทศอังกฤษ พร้อมกันนี้ยังได้น�ำ Jordans ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจาก ประเทศอังกฤษ และ Briannas ผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดจากเมืองพี่เบิ้มให้มาอยู่ที่คาเฟ่ ระดับไฮเอนด์เพียงแห่งเดียวอีกด้วย ตามไปชิมได้แล้ว ณ ร้าน Simply W ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้ง 8 สาขา ได้แก่ ดิ เอ็มโพเรียม, สยามพารากอน, เซ็นทรัลพลาซา พระรามเก้า, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ลา วิลล่า พหลโยธิน, เซ็นทรัลเวิลด์, สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย

What 4 x 4 Man Spring/Summer 2013 and Special Silk Project Press Presentation Where : Central World How : โฟร์บายโฟร์แมน แบรนด์เสื้อผ้าเวิร์คแวร์

ส�ำหรับบุรษุ เนรมิตงาน 4 x 4 Man Spring/Summer 2013 and Special Silk Project Press Presentation น�ำเสนอคอลเลคชั่นเสื้อผ้าส�ำหรับหนุ่มท�ำงานสุดคูล พร้อมทั้งถือฤกษ์เผยโฉม 4 x 4 Man Silk Project เป็นครั้งแรกกับคอลเลคชั่นชุดสูทพิเศษที่น�ำผ้าไหม ไทยมาดีไซน์ให้เป็นชุดท�ำงานของหนุ่มเมืองศิวิไลซ์ ได้อย่างยอดเยี่ยม ติดตามคอลเลคชั่นเหล่านี้ได้ที่ แฟล็กชิปสโตร์ โฟร์บายโฟร์แมน สาขาศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 เท่านั้น


. 36

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

ภาพ : penelope-cruz.com, penelope-cruz.net, penelope-cruz.org

ชีวติ นักแสดง บางครัง้ ก็เปรียบเปรยได้กบั นักเสีย่ งโชค หากโชคดีได้สวมบทบาทตัวละครที่ โดดเด่น ก็เหมือนได้รางวัลแจ็คพ็อต กอบโกยค่าตอบแทนอันหอมหวาน แถมยังได้รบั ค�ำยกย่อง สรรเสริญอีกต่างหาก หรือยิง่ ไปกว่านัน้ บทบาททีว่ า่ อาจท�ำให้คณ ุ กลายเป็นต�ำนานเล่าขาน ต่อกันไปไม่มวี นั จบ เฉกเช่นบทบาทของ เจมส์ บอนด์ ในภาพยนตร์ดงั อย่าง ‘เจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007’ บุรุษนักสืบผู้ยิ่งยง ซึ่งเป็นบทน�ำของภาพยนตร์ที่มี ภาคต่อมากทีส่ ดุ ในโลก จวบจนบัดนี้ ซีรสี่ บ์ อนด์กม็ อี ายุปาเข้าไป 50 ปี แล้ว นอกเหนือจากบทบาทของบอนด์แล้ว บททีม่ กั จะถูกจับตามองและ ถูกพูดถึงกันอยู่ทุกเมื่อที่มีการวางแผนการสร้างภาคต่อของหนังดัง ก็คือบทหญิงสาวผู้ช็อตหัวใจชายทรงเสน่ห์อย่างบอนด์นั่นเอง เพเนโลเป ครูซ นักแสดงสาวจากแดนกระทิงดุ คือ ผู้หญิง คนล่าสุด ที่ตกเป็นข่าวกับบทบาทนี้ ทั้งยังมีข้อมูลสนับสนุนจาก Yahoo.co.uk ออกมาว่า ทางทีมผูส้ ร้าง เจมส์ บอนด์ มีความพยายาม อย่างยิ่งยวดในการทาบทามนักแสดงหน้าคมคนนี้ให้รับบทนางเอก ของบอนด์อยู่หลายครั้ง แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่อาจเบียดคิวงานที่ แน่นเอี้ยดของเธอได้ จนถึงปัจจุบันนี้ที่เธอก�ำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ให้กับ Javier Bardem จึงมีกระแสลอดออกมาว่า เธออาจตกปาก รับค�ำเป็นสาวบอนด์คนต่อไปในเร็วๆ นี้ก็เป็นได้ เพเนโลเปในวัย 39 ปีก�ำลังเบ่งบานอย่างยิ่งทั้งในชีวิตรักและ ชีวิตการท�ำงาน เธอเป็นนักแสดงที่อยู่ในข่ายผู้โชคดี มักจะได้รับ โอกาสสวยๆ จากบทเลิศๆ อยู่เสมอ ภาพยนตร์สร้างชื่อของเธอ เรื่อง Blow (2001), Vanilla Sky (2001), Volver (2006) และ Pirates of the Carribbean : On Stranger Tiders เป็นต้น ตั้งแต่เด็ก เพเนโลเปฝังชีวิตอยู่ในแวดวงศิลปะการแสดงมา โดยตลอด เธอเป็นนักเต้นตัวน้อยตัง้ แต่มอี ายุเพียงแค่ 4 ขวบ เมือ่ ถึง วัยแรกแย้ม ชีวติ นักแสดงของเธอก็เริม่ ต้นขึน้ อายุ 15 ปีเธอถูกเอเยนซี่ เรียกตัวและมีผลงานผ่านจอทีวปี ระเทศสเปนทัง้ การถ่ายโฆษณา และ

เล่นเอ็มวีนับแต่นั้น กระทั่งอายุ 17 ปี จึงก้าวเข้าสู่สังเวียนนักแสดง อย่างจริงจัง จนเมื่อปี 1992 ‘Belle Epoque’ ภาพยนตร์เรื่องที่ 3 ในชีวติ การแสดงของเธอ ก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ดกี รีแชมป์ออสการ์ อย่างไม่คาดฝัน สร้างชือ่ ให้ เพเนโลเป ครูซ ในฐานะนักแสดงมืออาชีพ ก่อนจะมาย�้ำความส�ำเร็จบนเส้นทางอาชีพนี้กับรางวัลออสการ์สาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่อง Vicky Cristina Barcelona ในบทของ Maria Elena บทบาทนอกสายตาทีเ่ ตะตากรรมการออสการ์ ในปี 2009 อย่างจัง ทั้งเธอยังโชว์ความเจ๋งด้วยการเป็นนักแสดง คนเดียวของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่ได้รับรางวัลอีกด้วย หากข่าวลือที่ว่า เพเนโลเปจะได้จับจองบทผู้หญิงของบอนด์ใน ภาคที่ 24 เป็นจริง เธอก็จะขึน้ เรคคอร์ดของหนังเรือ่ งนีด้ ว้ ยการเป็น สาวบอนด์ทมี่ อี ายุมากทีส่ ดุ ทันที แซงหน้า ออเนอร์ แบล็คแมน ทีเ่ คย รับบทสาวบอนด์เมื่อตอนอายุ 39 ปี ในภาค Goldfinger เนื่องจาก กว่าหนังจะถ่ายท�ำเสร็จและออกฉายในปี 2016 เธอก็กลายเป็น สาว 4 กะรัต และเป็นคุณแม่ลูก 2 ไปแล้วเรียบร้อย แต่ถึงกระนั้น หลายฝ่ายก็เชื่อว่า เพเนโลเปต้องเอาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการฟิตหุ่น คุณแม่หลังคลอดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเธอท�ำให้เห็นมาแล้วหลังการ คลอดลูกคนแรก อีกทั้ง The Sun สื่อดังของอังกฤษ ยังช่วยการันตี เป็นมั่นเป็นเหมาะว่า ไม่มีใครจะเหมาะสมกับบทบาทนี้ได้ดีไปกว่า เพเนโลเป เพราะบทผู้หญิงของบอนด์นอกจากจะต้องเซ็กซี่ขยี้หัวใจ แล้ว ยังต้องเป็นสาวผู้มีลุคฉลาด หัวไว ซึ่งเพเนโลเปมีคุณสมบัติ ที่ว่ามานี้ครบถ้วนทุกประการ

All About Her

• มีชื่อเต็มๆ ว่า Penélope Cruz Sánchez เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2517 ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ความที่มีเลือดละตินผสมอยู่ท�ำให้เธอมีใบหน้าที่คมคาย เป็นเสน่ห์ให้ใครต่อใครต่างหลงใหล • ชื่อของเธอมีแรงบันดาลใจมาจากเพลง Penélope ของ Joan Manuel Serrat • อดีตภรรยาของพระเอกตลอดกาล ‘ทอม ครูซ’ (2001-2004) • มีฉายาว่า ‘มาดอนน่าแห่งมาดริด’ (Madonna of Madrid) • พูดได้ 4 ภาษา ได้แก่ สเปน อิตาเลียน ฝรั่งเศส และอังกฤษ • ได้เป็นนักแสดงหญิงแห่งปี จาก Hollywood Film Award ในปี 2006 • มีผลงานการแสดงมาแล้วกว่า 60 เรื่อง กวาดรางวัล ชนะเลิศทางการแสดงจากเวทีทั่วโลกมาแล้ว 38 ครั้ง ทั้งยังมีชื่อเข้าชิงในสาขาต่างๆ อีก 62 ครั้ง • Javier Bardem สามีคนปัจจุบันของเธอเคยแสดงเป็น วายร้ายใน Skyfall จนโด่งดัง ว่ากันว่าเขาน่าจะเป็น แรงเชียร์ส�ำคัญ หากเพเนโลเป จะตกปากรับค�ำเป็นสาวบอนด์คนต่อไป • ตั้งแต่เล่นหนังเรื่อง All the Pretty Horses (2000) เธอก็กลายเป็น มังสวิรัติ • หากเพเนโลเปได้เป็นสาวบอนด์จริง เธอจะเป็นนางเอกบอนด์คนแรก ที่ได้รับรางวัลออสการ์ก่อนมา เล่นหนังเรื่องนี้ • ไอดอลของเธอคือ นักแสดง หญิงผู้เก่งกาจนามว่า ‘เมอรีล สตรีพ’


2,500 People like this

www.facebook.com/247.citymagazine

นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#143  

247#143 free magazine in Thailand

247#143  

247#143 free magazine in Thailand

Advertisement