Page 1

WEEKLY FREE MAG.

เมย์ – รัชนก อินทนนท์

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.141

|

13-19 JUNE 2013


WEEKLY FREE MAG.

If your car is safe and always be seen

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.141

|

13-19 JUNE 2013


ทิปส์ในการเลือกคอนโดฯ คุณภาพ

Showroom

Smart Living Style

@ Circle Sukhumvit 11

1. โลเกชั่ น ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางเมื อ ง เดิ น ทาง สะดวกด้วยรถส่วนตัว และรถไฟฟ้า 2. น� ำ เสนอนวั ต กรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ เป็ น คอนโดฯ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้อม 3. ใช้ วั ส ดุ ร ะดั บ พรี เ มี่ ย ม ที่ ใ ห้ ทั้ ง ความ แข็งแรงทนทาน และความสวยงาม 4. มี แ ฟซิ ลิ ตี้ ต ่ า งๆ ครบครั น และมี ก าร ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 5. มี นิ ติ บุ ค คลและระบบรั ก ษาความ ปลอดภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผูป้ ระกอบการ น่าเชื่อถือ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมือง คือ ค�ำตอบของคนรุ่นใหม่ในเวลานี้ เพราะสามารถตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ที่ส�ำคัญยังอยู่ใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกนานัปการ ท�ำให้ ชีวิตของคุณทั้งในวันท�ำงานและวันหยุดเป็นไปอย่างราบรื่น ลงตัว และจะดีแค่ไหนถ้าการใช้ชีวิต ของคุณก้าวล�้ำไปอีกขั้นกับ Smart Parking หรือ ‘ที่จอดรถอัจฉริยะ’ ส่วนตัวของคุณ เพราะ เพียงแค่ก้าวออกไปที่ระเบียงห้อง ก็พบกับรถคันโปรดของคุณจอดตระหง่านอยู่

Computer Graphic Generated

Showroom

นอกจากจะได้ใกล้ชิดกับของรักของหวงแล้ว ยังปลอดภัยและ สะดวกสบายแบบเหนือระดับอีกด้วย ที่ส�ำคัญไม่ต้องเสียเวลา ขับรถวนจอด เพราะมีลิฟท์ส่วนตัวที่ส่งตรงรถของคุณมาถึง ระเบียงห้องได้เลย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในมหานคร แห่งอื่นของโลกอย่างนิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง และนี่คือ ข้อเสนอแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ณ คอนโดมิเนียม Circle Sukhumvit 11 โดยการด�ำเนินการของบริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพ เพอร์ตี้ จ�ำกัด ห้องที่ออกแบบมาให้มีที่จอดรถอัจฉริยะนี้นับได้ว่าพิเศษ สุดจริงๆ เพราะมีเพียง 15 ห้องเท่านั้น แต่ห้องรูปแบบอื่นๆ ก็น�ำเสนอ ‘ความล�้ำ’ ที่สอดรับกับความต้องการของคุณไว้อย่าง ครบครันเช่นเดียวกัน ทัง้ ระบบอีโค, วัสดุ, การออกแบบ ตลอดจน แฟซิลิตี้ต่างๆ ที่จัดว่าเป็นเกรดเอ และท�ำให้ชีวิตแนวดิ่ง หรือ Vertical Living ของคุณไร้ขีดจ�ำกัด โดยสิ่งที่จะท�ำให้คุณร้อง ‘ว้าว’ ได้อีกครั้งคือ Circle Sukhumvit 11 ถือเป็นต้นแบบของที่พักอาศัยแห่งศตวรรษหน้า อีกด้วย เพราะใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นกรีน โปรดักท์ ซึ่งช่วย ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้หลอด LED แทนหลอดตะเกียบ จึงประหยัดไฟได้ดีที่สุดถึง 40% หรือ เท่ากับ 550,000 ยูนิตต่อปีเลยทีเดียว คุณจึงภาคภูมิใจได้ว่า คุณได้ใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Computer Graphic Generated นอกจากนี้ยังเป็นคอนโดมิเนียมที่ใช้ ‘Friendly Water System’ จากการติดตั้ง Heat Recovery System เป็นระบบ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ค วามร้ อ นของน�้ ำ โดยพลั ง งานความร้ อ นที่ ไ ด้ จากเครื่องปรับอากาศจะถูกน�ำกลับมาใช้ผลิตน�้ำอุ่นส�ำหรับให้ ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ ถือเป็นการประหยัดพลังงานอย่างหนึ่ง เท่านั้น ยังไม่พอ เพราะได้นำ� แนวคิด ‘Tap to Drink’ หรือการติดตัง้ ระบบ ผลิตน�ำ้ บริสทุ ธิ์ (R.O.) ทีส่ ะอาดและปลอดภัย ท�ำให้คณ ุ สามารถ น� ำ น�้ ำ มาบริ โ ภคในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ด ้ ว ยระบบการกรองน�้ ำ ที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคุณ ส่วนน�้ำที่ใช้แล้ว จะถูกน�ำเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำภายในอาคารที่พักอาศัย และน�ำ กลับมาใช้ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง เช่น น�ำไปรดน�้ำต้นไม้ ซึ่งเป็น พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ และท�ำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT แบดมินตัน พูดได้ว่า พ่อผมเป็นนักแบดมินตันที่เก่งมาก พ่อเคยคุยว่าเป็นตัวจริงของทีมเยาวชนอะไรสักอย่างสมัยที่พ่อยังเด็ก แม้เมื่อโตขึ้น พ่อจะท�ำงานที่ไม่ เกี่ยวข้องอะไรกับแบดมินตัน แต่พ่อก็ยังเล่นแบดมินตันอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะเล่นกับผม พ่อชอบเล่นแบดมินตันมากขนาดท�ำ ‘สนามแบดฯ’ เอาไว้ที่หน้าบ้าน จะว่าไปก็ไม่ใช่สนามแบดฯ เสียที เดียวหรอก มันคือลานซีเมนต์กว้างหรือจริงๆ ก็คอื ถนนในบ้านทีร่ ถแล่นผ่านจากประตูหน้าไปยังโรงรถเท่านัน้ แต่พ่อก็จัดการตั้งเสาขึ้นสองข้าง ให้คนมาทาสีเป็นกรอบเส้นด้วยมาตรวัดเท่ากับสนามแบดฯ จริงๆ ก่อนหน้าทีจ่ ะมี ‘สนามแบดฯ’ นี้ ผมกับน้องสาวจะเล่นแบดฯ กันโดยการตีขา้ มประตูรวั้ หน้าบ้าน นัน่ คือ คนหนึ่งต้องออกไปอยู่นอกบ้าน อีกคนหนึ่งอยู่ในบ้าน แล้วสมมติว่าประตูรั้วคือเน็ต ตอนนั้นผมบ้าการเล่นแบดฯ มาก มีการคิดค้นลูกใหม่ๆ หลายหลาก เช่น การตีเต็มแรงแต่ไม่เต็มลูก ให้ไม้โดนที่กึ่งกลางระหว่างก้นลูกกับขนนก ซึ่งปกติจะเรียกว่าเป็นการตี ‘แป้ก’ แต่หากตีแป้กแรงๆ ลูกก็ สามารถกระเด็นข้ามเน็ตได้เหมือนกัน แต่กระเด็นไปเบาๆ โดยท่าตีนั้นต้องท�ำทีเหมือนตบแรง ท�ำให้อีก ฝ่ายเข้าใจผิดนึกว่าถูกตบเสียแล้ว ทั้งที่จริงๆ เป็นลูกแป้กที่จะไปตกหน้าเน็ตเหมือนการหยอด แบดมินตันนัน้ ไม่เหมือนวอลเลย์บอลหรือเทนนิสทีม่ กั สามารถท�ำแต้มจากลูกเสิรฟ์ ได้ แต่ดว้ ยความเจ้า เล่ห์ (อันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลียนแบบ) ผมจึงคิดวิธีเสิร์ฟให้ได้แต้มเลย ด้วยการเล็งไปที่นัยน์ตาของคู่ต่อสู้ (ซึ่ง ก็คือน้องสาวของตัวเองนี่แหละ!) โดยตีให้ลูกมีลักษณะพุ่งข้ามเน็ตไปเร็วๆ แล้วย้อยตกลงมาที่ตาของคู่ต่อสู้ ผลก็คือคนรับมักจะตกใจ รับไม่ได้ จึงได้คะแนนไปง่ายๆ ไม่ต้องเปลืองแรงใดๆ ยังมีอกี หลายลูกทีค่ ดิ ค้นขึน้ แต่เมือ่ นึกย้อนกลับไปคงต้องบอกว่า-ช่างท�ำไปได้! ลูกเหล่านีอ้ าจได้ผลอยูบ่ า้ ง ตอนที่เรายังเด็กและเล่นกับเด็กที่ฝีมือด้อยกว่า (อย่างเช่นน้องสาวของผม!) แต่ผลก็คือ น้องสาวของผมไม่ ค่อยอยากเล่นแบดฯ ด้วยเท่าไหร่ เพราะเล่นแล้วแพ้ และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ผมไปเข้าชมรมแบดมินตัน จึงพบว่าที่เคยคิดว่าเก่งนักหนานั้น เอาเข้าจริงแล้วฝีมือแย่ขนาดไหน ไม่เหมือนพ่อ-เพราะต่อให้อายุมากขึน้ หรือเรือ้ เวทีไม่ได้เล่นแบดฯ นานแค่ไหน เมือ่ กลับมาจับไม้แบดฯ อีกครัง้ พ่อก็สามารถฟืน้ ฟูฝมี อื ขึน้ มาได้อย่างรวดเร็วชนิดทีค่ นหนุม่ ท�ำอะไรพ่อไม่คอ่ ยได้ พ่อมีเทคนิคในการ ตีลูกที่แพรวพราว อาทิเช่น การสวิงไม้ไปด้านหลังเพื่อตีลูกที่อ้อมตัวมาทางซ้ายให้ย้อนกลับไป หรือการตี ลอดใต้หว่างขา และอื่นๆ ที่ในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์ ตอนพ่ออายุเลยสีส่ บิ ปี และผมอายุยงั ไม่ถงึ ยีส่ บิ ปีนนั้ ผมเล่นแบดฯ อย่างไรก็ไม่เคยเอาชนะพ่อได้สกั ที แต่ถึงไม่ชนะ ผมก็ยังชอบเล่นแบดฯ น่าแปลก-ผมไม่เคยมีธรรมชาติเป็นนักกีฬา, แต่แบดมินตันกลับเป็น กีฬาที่ท�ำให้ผมรักและกระหายใคร่เล่นอยู่เสมอ ที่จริงจะว่าไป-ผมเคยเล่นแบดฯ ชนะพ่อครั้งหนึ่ง ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงท้ายๆ ของชีวิตพ่อแล้ว-แต่ไม่มี ใครรู้หรอก, ผมไม่รู้ พ่อเองก็คงไม่รู้ตัว แม่บอกว่า พ่อใช้เทคนิคชั้นเชิงมาสู้กับเรี่ยวแรงของคนหนุ่ม แต่ก็สู้ ไม่ไหวเพราะอายุมากแล้ว แต่เมื่อย้อนกลับมาคิดดู บางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องของเรี่ยวแรงหรอก แต่เพราะพ่อ มีบางสิ่งร้ายกาจซุกซ่อนอยู่ในตัวต่างหากเล่า ไม่กี่ปีหลังจากนั้น บางสิ่งนั้นก็ได้พรากพ่อไปจากโลก และจากแบดมินตันที่พ่อรัก ทุกวันนี้ ผมยังใช้ไม้แบดมินตันที่พ่อเคยใช้-คาร์บอเน็กซ์ 15 ที่มีหน้าไม้บิดเบี้ยวนิดๆ และไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปใช้ไม้อื่นใดเลย

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน

โตมร ศุขปรีชา

Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT Text : เพลงมนตรา

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

= ค่าใช้จ่ายที่องค์การสหประชาชาติได้ท�ำการประเมินในการท�ำให้คนทั้งโลกเข้าถึงน�้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภค ที่มา : www.rwu.org

ภาพจาก : www.businessinsider.com

INNTEL HOTELS โรงแรมแห่งนีโ้ ดดเด่นเป็นทีส่ ะดุดตาอยูร่ มิ แม่นำ�้ Maas ใจกลางเมื อ งเล็ ก ๆ ที่ แ สนสงบอย่ า ง Zaandam ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยฝีมือการออกแบบ สถาปัตยกรรมของ Wilfried van Winden แห่ง WAM architecten ซึง่ ต้องการให้ผเู้ ข้าพักรูส้ กึ ว่าสถานทีแ่ ห่งนี้ เป็นเสมือนบ้านริมแม่นำ�้ ดังนัน้ โรงแรมจึงมีลกั ษณะ เหมือนบ้านซ้อนกันไปมาจนกลายเป็นอาคารขนาด มหึมา โดยใช้สญ ั ลักษณ์บา้ นไม้สเี ขียวแบบฮอลแลนด์ ผสมผสานกั บ แรงบั น ดาลใจที่ ไ ด้ ม าจากภาพวาด ‘The Blue House’ ของ Claude Monet ในปี 1871 ท�ำให้โรงแรมแห่งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อ ต่างประเทศ ภายในประกอบไปด้วยห้องพักจ�ำนวน 160 ห้อง ห้องซาวน่าแบบฟินแลนด์ ห้องอบไอน�ำ้ แบบ ตุรกี ฝักบัวสายฝนเขตร้อน และอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย ทันสมัยระดับมืออาชีพ

ภาพจาก : www.design-milk.com

BARBIE DREANHOUSE กลางเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ผูผ้ ลิตตุก๊ ตาแฟชัน่ ทีข่ ายดีทสี่ ดุ ในโลก อย่างบาร์บี้ เอาใจเด็กผูห้ ญิงและสาวๆ ทีห่ ลงใหลในเสน่หข์ องตุก๊ ตา บาร์บดี้ ว้ ยการสร้างโลกแห่งจินตนาการขึน้ บนพืน้ ที่ 2,500 ตร.ม. ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ทั้งภายนอกและภายในของ คฤหาสน์จ�ำลองหลังนี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสีชมพู ละลานตา ท่ามกลางโลกแฟชัน่ ของบาร์บี้ เด็กๆ สามารถใส่ชดุ ตุก๊ ตา ขึน้ ไปเดินบนแคตวอล์กได้อย่างสมจริง ก่อนจะก้าวเข้าสูห่ อ้ งครัวเพือ่ เริ่มท�ำคัพเค้ก และเพลิดเพลินในห้องนั่งเล่นที่มาพร้อมกับเปียโน สีหวานสดใส นอกจากนี้ บรรดาสาวกสาวสามารถสนุกสุดเหวีย่ งไป กับการจัดปาร์ตสี้ งั สรรค์ตามแบบฉบับบาร์บไี้ ด้อกี ด้วย แต่โลกสีชมพู แห่งนีจ้ ะอยูท่ เี่ บอร์ลนิ ถึงวันที่ 25 สิงหาคมนีเ้ ท่านัน้ เพราะโครงการนี้ จะมีการย้ายไปแสดงในเมืองต่างๆ ของยุโรปต่อไป

RIVER SAFARI สิงคโปร์ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองทีม่ คี วามทันสมัย รวดเร็ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รับประกันได้เลยว่า ถ้าคราวหน้า มีโอกาสไปเทีย่ วสิงคโปร์อกี ครัง้ คุณจะได้เห็นความไฉไลทีเ่ พิม่ มากขึน้ กว่าเดิมแน่นอน อย่างล่าสุด ในเดือนเมษายน ทีผ่ า่ นมา สิงคโปร์ได้เปิดตัวสวนสัตว์แบบล่องแม่นำ�้ แห่งแรกของเอเชียขึน้ โดยจ�ำลองแม่นำ�้ สายส�ำคัญจากทัว่ โลก มาไว้ทนี่ ี่ เช่น แม่นำ�้ โขง แม่นำ�้ ไนล์ แม่นำ�้ อเมซอน แม้นำ�้ คองโก และแม่นำ�้ แยงซี ความพิเศษของสวนสัตว์แห่งนี้ อยูท่ กี่ จิ กรรมล่องเรือชมสวนสัตว์ ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลอ่ งเรือเข้าไปสัมผัสชีวติ สัตว์นานาชนิดทีด่ ำ� รงชีวติ อยูต่ ามธรรมชาติอย่างแท้จริง มีทงั้ หมีแพนด้า ลิง เสือ นก ปลา กบ เต่า และจระเข้นานาชนิดทีห่ าชมได้ยาก

= จ�ำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ต่อปี โดยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงสุด คือ โรคถุงลมปอดโป่งพอง รองลงมาคือมะเร็งปอด ตามด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มา : www.thainews.prd.go.th

1,581 คือ จ�ำนวนขวดโซดาที่ Garth Britzman นักออกแบบชาวอเมริกนั น�ำมา รีไซเคิลเป็นงานอินสตอลเลชัน่ ทีม่ หี น้าตาคล้ายซุม้ ประตูหรือหลังคาโรงจอดรถ ส�ำหรับป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ โดยนักออกแบบได้ดงึ จินตนาการจาก สมองมาสูโ่ ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ สร้างสรรค์แบบจ�ำลอง 3 มิติ จากนัน้ จึง ท�ำการแขวนขวดโซดาด้วยเชือกทีม่ คี วามยาวต่างกันไปตัง้ แต่ 6 นิว้ ถึง 30 นิว้ ภายในขวดโซดาแต่ละขวดมีการใส่สนี ำ�้ อยูท่ บี่ ริเวณก้นขวด เพือ่ ท�ำให้งาน ออกมามีสสี นั สดใสยิง่ ขึน้ ผลงานอินสตอลเลชัน่ ชิน้ นีม้ ชี อื่ ว่า Pop Culture เนือ่ งจากนักออกแบบพยายามกระตุน้ ให้เห็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ความคิด สร้างสรรค์ในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้ทมี่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก จากกระบวนการผลิตในวัฒนธรรมสมัยนิยม

ภาพจาก : www.instructables.com/id/POPculture/


พิเศษส�ำหรับลูกค้ำ เป็ดย่างและหมูแดง ราคา 180 บาท

บัตรเครดิต JCB อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมำกมำยจำกร้ำนอำหำรชั้นน�ำ

ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ ราคา 65 บาท

CoCo ICHIBANYA

Seefah ถึงเวลำนีค้ งไม่มใี ครไม่รจ้ ู กั ร้ำนอำหำรสีฟำ้ เพรำะเป็นร้ำนทีเ่ ดินทำงเคียงคูค่ นไทย มำกว่ำ 77 ปี โดยน�ำเสนออำหำรต�ำรับรำชวงศ์ ไทย-จีน ทีย่ งั คงรักษำควำมสด ควำมสะอำด และรสชำติควำมอร่อยทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวมำจนถึงทุกวันนี้ เติมพลังด้วยเมนูยอดนิยมอย่ำง ข้ำวหน้ำไก่รำชวงศ์ ที่ยังคงรสชำติ อีหมี่ ราคา 95 บาท อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลงไปตำมกำลเวลำ อร่อยต่อกับ อีหมี่ จำนเด็ด ที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับร้ำนสีฟ้ำตั้งแต่อยู่รำชวงศ์ และเมนูที่มีควำมสดใหม่ ส่วนลด ทุกเวลำอย่ำง เป็ดย่ำงและหมูแดงสูตรกวำงตุ้ง ที่เสิร์ฟมำพร้อมน�้ำรำด น�้ำจิ้ม และผักดอง โดยน�้ำรำดของที่นี่จะมีควำมแตกต่ำงจำกที่อื่น เพรำะ มีสว่ นผสมของเต้ำเจีย้ วและเครือ่ งเทศ ท�ำให้รสชำติออกเค็มอมหวำนเล็กๆ เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 กลมกล่อมถูกปำกถูกใจหลำยๆ คนแน่นอน

10%

สีฟา้ เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ชัน้ 6 เปิดบริการตัง้ แต่เวลา 10.00 – 22.00น. สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร 0 2255 6368 หรื อ เข้ า ไปที่ เว็บไซต์ www.seefah.com

เงื่อนไข 1. เฉพาะค่าอาหาร ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

โคโค่อฉิ บิ นั ยะ ต�ำนำนร้ำนแกงกะหรีช่ อื่ ดังจำก ประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงยำวนำนกว่ำ 30 ปี มี ค วำมหลำกหลำยในรู ป แบบกำรน� ำ เสนอ อันสร้ำงสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับ กำรคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภำพท�ำให้ได้รสชำติ แกงกะหรี่ ที่ ห อมอร่ อ ย โดยมี จุ ด เด่ น อยู ่ ที่ ควำมอร่อยที่ลูกค้ำสำมำรถเลือกสรรข้ำวแกง กะหรี่จำนโปรดได้ในแบบฉบับเฉพำะตัว เรียกน�้ำย่อยด้วยสลัดผักรำดน�้ำสลัด งำแบบญี่ปุ่น ต่อด้วยข้ ำวแกงกะหรี่หมูชุบ เกล็ดขนมปังทอดและชีส เต็มเปี่ยมไปด้วย แกงกะหรี่ ร สชำติ เ ข้ ม ข้ น หมู ท อดกรอบ แป้งไม่หนำเกินไป บวกกับเคล็ดลับควำมอร่อย ที่ชีส ซึ่งท�ำให้เมนูนี้มีควำมพิเศษยิ่งขึ้น และ อย่ ำ พลำดชิ ม ข้ ำ วแกงกะหรี่ ห น้ำ ไข่ ไ ก่ ท อด ทีม่ ที งั้ ข้ำวห่อไข่รำดแกงกะหรีแ่ ละไก่คำรำเกะ ร้อนๆ จะท�ำให้คุณอิ่มอร่อยจนเกลี้ยงจำน โ ค โ ค ่ อิ ฉิ บั น ย ะ ส า ข า Terminal21 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-21.30 น. โทร. 0 2108 0784 หรือ www.cocothailand.com

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่ www.facebook.com/JCBCardThailandTH

ไม่แปลกทีท่ กุ วันนีใ้ ครๆ ต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต เพือ่ ดูขา่ วหรือเข้าโซเชียลมีเดียตลอดทัง้ กลางวันและกลางคืนจน กลายเป็นมนุษย์ไซเบอร์ ท�ำให้นโยบายส่งเสริม Free WiFi ได้รบั การสนับสนุนและเป็นทีแ่ พร่หลายไปตามเมืองต่างๆ ทัว่ โลก ไม่วา่ คุณจะนัง่ อยูใ่ นบาร์ ร้านอาหาร สนามบิน ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ แม้แต่ยนื บนยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ก็ไม่อาจหลีกเลีย่ งสัญญาณ อินเตอร์เน็ตพ้น เพราะเหตุนี้ Kyoko Takeshita แห่ง JWT กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงสร้างสรรค์แคมเปญ การตลาดใหม่ให้กบั คิทแคท ด้วยการติดตัง้ ทีห่ ลบภัยจากสัญญาณ อินเตอร์เน็ต และบล็อกสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในรัศมี 5 เมตร ส�ำหรับใครทีเ่ ริม่ มีอาการเบือ่ อินเตอร์เน็ต หรืออยากเลิกใช้อนิ เตอร์เน็ตสักระยะสามารถมานัง่ พักผ่อนได้ ภาพจาก : www.behance.net สบายๆ

ข้าวแกงกะหรีห่ น้าไข่ไก่ทอด ราคา 170 บาท

สลัดผัก ราคา 60 บาท ข้าวแกงกะหรีห่ มู ชุบเกล็ดขนมปังทอด และชีส ราคา 190 บาท

ส่วนลด

20%

เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระยะเวลา วันนี้-31 ธันวาคม 2556 เงื่อนไข ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ ส�าหรับบัตร KTC-JCB Card www.ktc.co.th Tel. 0 2665 5000 ส�าหรับบัตร Aeon-JCB Card www.aeon.co.th Tel. 0 2665 0123

อาจจะยังไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั มากนักส�ำหรับนิทรรศการ Dialogue in the Dark (DID) แต่ความจริงนิทรรศการนีเ้ กิดขึน้ มา 10 กว่าปีแล้ว เริม่ ต้นครัง้ แรกในเมือง ฮัมบูรก์ ประเทศเยอรมนี จากความตัง้ ใจของ Dr.Andreas Heinecke ผูท้ ตี่ อ้ งการ ท�ำให้คนปกติเข้าใจโลกของผูพ้ กิ ารทางสายตา โดยมีความมืดเป็นเครือ่ งมือท�ำให้ คนปกติได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า นิทรรศการนี้ จัดแสดงมาแล้วกว่า 30 เมืองทัว่ โลก และล่าสุดก็ได้กลับมาจัดทีก่ รุงเทพฯ อีกครัง้ เพือ่ ให้ทกุ คนได้สมั ผัสความรูส้ กึ ทีแ่ ปลกใหม่ภายในห้องเรียนแห่งความมืดขนาด 600 ตร.ม. ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 4 จามจุรสี แควร์ ผูใ้ ดสนใจเข้าชมนิทรรศการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/didthailand


C AL EN DAR

.6

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

Today

- 16 JUN 2013

Time Remapping 100 Tonson Gallery ฉลองครบรอบ 10 ปีของ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ด้วย นิทรรศการประติมากรรมสือ่ ผสมของสองศิลปิน วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ และ Ryusuke Kido ศิลปินญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากการเรียนรูว้ ธิ ี การท�ำสวนยางพารา จากการเดินทางด้วยการขี่ จักรยานเลียบชายฝัง่ ทะเลจากจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร โดยทัง้ 2 สนใจในกระบวนการแปรรูป ยางพารา เพราะสอดคล้องกับแนวคิดในเรือ่ ง ‘เวลา’ และศิลปินทัง้ 2 มองว่า กระบวนการดังกล่าว เป็นเหมือนตัวแทนของการเผชิญหน้าระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาของมนุษย์ ผูท้ สี่ นใจสามารถ เข้าชมได้ฟรีทกุ วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 11.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2684 1527 หรือติดตามนิทรรศการน่าสนใจได้ทาง www.100tonsongallery.com

Today

- 30 JUN 2013

Buffet Workshop Thanya Shopping Park ก�ำลังมองหากิจกรรมสุขสันต์สำ� หรับทุกคนในครอบครัวอยูห่ รือเปล่า ถ้าใช่ 24/7 ขอแนะน�ำหลากหลายกิจกรรมเวิรค์ ช็อปทีจ่ ะมาต่อยอด ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ เช่น การระบายสีนำ�้ , ลีลาศ, ออกก�ำลังกายแบบไทชิ, การจัดดอกไม้, การท�ำเดคูพาจ และ ร้อง เล่น เต้นลีลาศไปกับชมรมอนุรกั ษ์เพลงเก่าวิกปากน�ำ้ โดยกิจกรรมทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานัน้ ทุกคน สามารถร่วมสนุกได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ทีศ่ นู ย์การค้าธัญญะ ช็อปปิง้ พาร์ค ศรีนครินทร์ แหล่งช้อปปิง้ แห่งใหม่ในสไตล์โมเดิรน์ อีโค ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลง ทะเบียนเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ที่ 0 2108 6000

So Cool 0 องศา บร๊ะมหาชาบูคอนเสิร์ต

ถึงเวลาแล้วทีแ่ ฟน 5 หนุม่ So Cool จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไป พบกับคอนเสิรต์ แสดงบร๊ะลานุภาพครัง้ ยิง่ ใหญ่ของพวกเขา ทีจ่ ะท�ำให้สาวกทุกคนน�ำ้ ตาไหลพราก ด้วยการตะลอนทัวร์ 3 ภาค ทัว่ ประเทศ พร้อมเปิดตัวบรรดาแขกรับเชิญสุดเว่อร์ทจี่ ะมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ : ชื่อเต็มๆ ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไร So Cool : ชือ่ เต็มของคอนเสิรต์ นีเ้ ป็นชือ่ คอนเสิรต์ ทีย่ าวทีส่ ดุ ทีเ่ คยมีมา เนือ่ งจากความเป็น So Cool การจะตัง้ ชือ่ ธรรมดาคงจะดูไม่เว่อร์ ไม่เยอะ ทัง้ หมดทัง้ มวลเลยสรุปออกมาเป็นชือ่ คอนเสิรต์ ได้วา่ So Cool 0 องศา บร๊ะมหาชาบูคอนเสิรต์ ครัง้ แรกในพืน้ พิภพ So Cool World Tour (เอาไว้กอ่ น) ครัง้ นีป้ ระเทศไทย : ท�ำไมต้อง So Cool World Tour (เอาไว้ก่อน) ครั้งนี้ประเทศไทย So Cool : เพือ่ ตอกย�ำ้ ให้รวู้ า่ คอนเสิรต์ ครัง้ นีไ้ ม่ใช่แค่คนกรุงเทพฯ เท่านัน้ ทีจ่ ะได้ดู So Cool ยังจะยกความสนุก ความเว่อร์ ความเยอะ ไปถึงต่างจังหวัด เช่น ขอนแก่น และพิษณุโลก : คอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไร So Cool : มัน บ้า เว่อร์!!! แน่นอนเมือ่ นึกถึง So Cool ทุกคนจะนึกถึงความตลก ความอารมณ์ดี ในคอนเสิรต์ นีจ้ ะทวีความตลกเว่อร์ เล่นดนตรีแบบมันเว่อร์ แต่งตัวแบบเยอะเว่อร์ และแขกรับ เชิญทีเ่ ยอะเว่อร์ๆ เตรียมตัวให้พร้อมกับการแสดงบร๊ะลานุภาพเต็มรูปแบบจาก So Cool และ บรรดาแขกรับเชิญ เปิดจองบัตรแล้ววันนีท้ ไี่ ทยทิกเก็จเมเจอร์ทกุ สาขา ดูรายละเอียดเพิม่ เติม www.thaiticketmajor.com

6 – 7 JUL 2013

Wife Carrying World Championship Sonkajrvi, Finland

เทศกาลแปลกประหลาดทีจ่ ดั ขึน้ ทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ เมืองซอนกายาวิ ประเทศฟินแลนด์ โดยการแข่งขันอุม้ เมียชิงแชมป์โลกนัน้ จะจัดให้สามีเป็นผูอ้ มุ้ ภรรยา ของตน ฝ่าอุปสรรคด่านต่างๆ ส่วนกติกาไม่มอี ะไรมากเพียงแค่ผเู้ ป็นสามีจะต้องอุม้ ภรรยา ของตนในท่าใดก็ได้ เพือ่ ให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายอยูเ่ หนือพืน้ ดิน ทีม่ าของกิจกรรม ดังกล่าวมีการเล่ากันข�ำๆ ว่า ในอดีตผูช้ ายจะขโมยผูห้ ญิงจากหมูบ่ า้ นอืน่ มาเป็นภรรยาด้วย การอุม้ แล้วหนี แต่อปุ สรรคทีท่ งั้ คูต่ อ้ งฝ่าฟันก็เปรียบเหมือนบทพิสจู น์ความจริงใจและรักแท้ ส่วนสถิตโิ ลกทีร่ อให้ครู่ กั คูต่ อ่ ไปมาทลายอยูท่ รี่ ะยะทาง 235.5 เมตร ใน 55 วินาที

Today

- 30 JUN 2013

Born from a Passion for the Sea Instagram ลาแมร์ฉลองวันมหาสมุทรโลก 2013 มุง่ หวังให้ทกุ คนหันมาสนใจและซาบซึง้ กับความงดงาม แห่งท้องทะเล จึงจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถร่วมกิจกรรมได้งา่ ยๆ ด้วยการส่งภาพถ่ายท้องทะเล ชายฝัง่ สิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเล และภาพความทรงจ�ำดีๆ ของทริป วันพักผ่อนทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความงามและคุณค่าของท้องทะเล โดยส่งผ่าน Instagram แล้วตามด้วย tag @LaMerThailandOfficial และ hashtag #LaMerLoveTheSea ใต้ภาพ ติดตามข้อมูลกิจกรรมเพิม่ เติมได้ทาง www.facebook.com/LaMerThailand

16 JUN 2013

Urban Farming เกษตรในเมือง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) 24/7 ขอชักชวนทุกท่านให้ไปร่วมรับฟัง แลกเปลีย่ นแนวคิด ประสบการณ์ เกีย่ วกับบทบาท ความส�ำคัญของเกษตรในเมืองว่าจะมีสว่ นช่วยสร้างทางเลือก ทางรอด ให้กบั ระบบอาหารของคนในเมืองได้อย่างไร และร่วมค้นหาว่าเราใน ฐานะหนึง่ ในคนทีอ่ าศัยอยูเ่ มือง จะมีสว่ นช่วยขับเคลือ่ น และสร้างระบบอาหารทีด่ ี มีคณ ุ ภาพ และ เป็นธรรมให้เกิดขึน้ ได้อย่างไรบ้าง เเละร่วมกิจกรรมอืน่ ๆ มากมายในงาน ดูรายละเอียดเพิม่ เติม เเละดาวน์โหลดใบลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.thaicityfarm.com

16 JUN 2013

เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ต ‘เปิดหู’ กับ ก้อง-สหรัถ Fashion Hall, Siam Paragon ใครทีก่ ำ� ลังคิดถึง ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา อยูห่ า้ มพลาดโอกาสทีค่ ณ ุ จะได้ พบกับหนุม่ มาดเท่ในคอนเสิรต์ สุดพิเศษ โดยงานนีเ้ ป็นความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ำกัด และนิตยสาร GM แฟนคลับทุกท่านสามารถร่วมลุน้ บัตรชมคอนเสิรต์ ด้วยการส่องและ แชร์โฆษณายามาฮ่า ซาวด์บาร์ เพือ่ ลุน้ รับบัตรเข้าชมคอนเสิรต์ พร้อมรับบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ได้แล้วตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึงวันที่ 14 มิถนุ ายน และส�ำหรับใครทีม่ บี ตั รแล้วเตรียมตัวไปพบกับ เอ็กซ์คลูซฟี คอนเสิรต์ ได้ในวันที่ 16 มิถนุ ายน ทีล่ านแฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 สยามพารากอน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ 08 5553 9853

22 JUN 2013

Fete de le Musique Sofitel So Bangkok หากใครก�ำลังหลงใหลในเทศกาลฝรัง่ เศส สามารถร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดนตรี Fete de le Musique ได้ตลอดเดือนมิถนุ ายนในทุกโรงแรม เครือโซฟิเทล ลักชัวรี่ โฮเท็ล และร่วมสนุกสุดเหวีย่ งกับงาน Pool Party ณ เดอะวอเตอร์คลับ โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก ทีจ่ ะน�ำดนตรีทดี่ ที สี่ ดุ จากดีเจสุดฮอตอย่าง Funky Villa, Demo, Safe house, Bed Supperclub, Levels, Q Bar และ Bash มาเสิรฟ์ ให้ทกุ คนได้ออกสเต็ปอย่าง เพลิดเพลิน พร้อมกับบาร์บคี วิ และค็อกเทลทีค่ ดั สรรมาอย่างดี ท่ามกลางวิวสวยๆ ของมหานคร กรุงเทพ ค่าเข้าเพียง 250 บาทต่อหนึง่ ท่าน รวมเครือ่ งดืม่ 1 แก้ว ตัง้ แต่เวลา 14.00-21.00 น. โทร. 0 2624 0000 หรือติดตามรายละเอียดทาง www.facebook.com/SofitelSoBangkok


Text : เพลงมนตรา

.8

เฟมินิสต์เปลือยอก ไม่ปลื้มโลกสวยของบาร์บี้

แต่ไหนแต่ไรมา ตุก๊ ตาบาร์บมี้ กั ถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจร้ายในคราบสาวสวย เลอเลิศเพอร์เฟ็กต์ ด้วยภาพลักษณ์ของบาร์บี้ที่น่ารัก ฉลาด เทรนดี้ มีสไตล์ มัน่ ใจ รักการแต่งตัว และอาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ ดังนัน้ กลางงานเปิดตัว คฤหาสน์สชี มพู Barbie Dreamhouse ทีจ่ ดั ขึน้ ในกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี บรรดานักเคลือ่ นไหวเรียกร้องสิทธิสตรีจงึ ตัง้ เป้าโจมตีคฤหาสน์สชี มพูหลังนี้ เนื่องจากเป็นการสร้างมายาคติที่บิดเบือนความจริงให้กับเด็กผู้หญิง ซึง่ จะท�ำให้เด็กเหล่านัน้ ไม่สามารถแยกจินตนาการออกจากความจริงได้ และ ยังเป็นเหมือนบ้านสยองขวัญทีต่ อกย�ำ้ ความคิดทีว่ า่ ‘ผูห้ ญิงเป็นเพียงวัตถุ ของเพศชายในสังคม’ โดย Stevie Meriel Schmiedel จากกลุม่ Pink Stinks ได้เปลือยอกพร้อมเขียนข้อความบนร่างกายว่า ‘Life in Plastic, is not fantastic (ชีวติ แบบพลาสติก ไม่ใช่เรือ่ งวิเศษ)’ พร้อมกับจุดไฟเผาตุก๊ ตา บาร์บเี้ พือ่ ท�ำการประท้วง

คนอินเดียสุขี เมื่อมีสุขาไฮเทค

ส�ำหรับคนอินเดีย ห้องน�ำ้ ทีม่ ที อ้ งฟ้าเป็นหลังคา มีทอ้ งทุง่ นาเป็นบรรยากาศ ถือเป็นห้องน�้ำที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน เพราะพวกเขาเผชิญปัญหา ขาดแคลนห้องน�ำ้ มานานแสนนานแล้ว จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกเลย เมือ่ รัฐเคราล่า ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย จัดท�ำโครงการห้องน�้ำอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Toilet ขึน้ จึงได้รบั ความสนใจอย่างท่วมท้น เพราะ E-Toilet นัน้ เป็นห้องน�ำ้ สาธารณะทีถ่ กู สุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยบริษทั Eram Scientific Solutions และสถาบันวิทยาศาสตร์อนิ เดีย ข้อดี ของมันคือ ใช้นำ�้ น้อยกว่าห้องน�ำ้ ทัว่ ไป และยังน�ำน�ำ้ ทีใ่ ช้แล้วมารีไซเคิลด้วย นาโนเทคโนโลยี ตอนนีม้ กี ารติดตัง้ ไปแล้ว 400 แห่ง และได้รบั ความนิยมใน หมูส่ ภุ าพสตรีทไี่ ม่มนั่ ใจในความสะอาดของห้องน�ำ้ สาธารณะ ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะขยายเพิม่ อีก 1,000 แห่ง แต่หลังโครงการนีป้ ระสบความ ส�ำเร็จ รัฐบาลอินเดียมีแผนจะติดตัง้ ห้องน�ำ้ แบบนีท้ วั่ ประเทศ ถือเป็นแผน ในการจัดหาสิง่ ทีถ่ กู สุขลักษณะอนามัยให้แก่ชาวอินเดีย

พาเหรดเกย์ สุดยิ่งใหญ่ในเซาเปาโล หลังจากบราซิลกลายเป็นชาติที่ 3 ในละตินอเมริกาทีอ่ นุญาตให้กลุม่ คนรักเพศเดียวกัน แต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักท่องเทีย่ วและชาวเมืองเซาเปาโลกว่า 3.5 ล้านคน จึงพากันตบเท้าเข้าร่วมเทศกาล Gay Pride Parade พาเหรดของกลุม่ คนรักร่วมเพศทีใ่ หญ่ ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ มีการจัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 17 บนท้องถนนอะเวนิดา้ พอลิสต้า ใน เมืองเซาเปาโล เพือ่ เรียกร้องให้ยตุ กิ ารเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อเพศทีส่ าม ขณะที่ ชาวสีมว่ งได้รว่ มกันสร้างสีสนั ด้วยการแต่งตัวจัดจ้านประหนึง่ โชว์ในอาคาซ่ามาเดินขบวน และพร้อมใจกันชูแผ่นป้ายมีขอ้ ความส่งเสริมเสรีภาพของกลุม่ คนรักร่วมเพศว่า ‘Never going back in the closet’ โดยงานนีไ้ ด้ Marta Suplicy รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม บราซิล ซึง่ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเปาโล และนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิเกย์ขนึ้ กล่าวเปิดงาน ว่า “เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้ทกุ คนเป็นพลเมืองทีม่ สี ทิ ธิเท่าเทียมกัน” ซึง่ เรียกเสียง ปรบมือได้อย่างกึกก้อง


มาสคอตแมคโดนัลด์โดนอุ้ม Ronald McDonald ตัวตลกแสนใจดีทคี่ อยมอบความสนุก สนานแก่เด็กๆ และถือเป็นมาสคอตของร้านแมคโดนัลด์ ซึง่ รูจ้ กั กันดีและได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก แล้วอยูๆ่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึน้ เมือ่ หุน่ โรนัลด์หน้าร้านแมคโดนัลด์ ในเมืองมูเอนเดน ประเทศเยอรมนี โดนมือดีอมุ้ หายไปอย่างไร้รอ่ งรอย โดยหุน่ ทีถ่ กู อุม้ ไปนัน้ อยูใ่ นท่านัง่ ใช้แขนข้างหนึง่ โอบพนักม้านัง่ ไว้ ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 600 ยูโร ทางแมคโดนัลด์จงึ ประกาศตามหาหุน่ โรนัลด์ผา่ นทางเฟซบุค๊ เพจ McDonald’s Deutschlend โดยระบุวา่ “เขาสวมจัมพ์สทู สีเหลือง เสือ้ สีขาวสลับแดง และรองเท้าสีแดง เรา หมดหนทางทีจ่ ะตามหามาสคอตของเรากลับคืนมา หากใครสามารถน�ำ กลับมาคืนได้ จะได้รบั บิก๊ แมค 100 ชิน้ ไปแบบฟรีๆ” งานนีไ้ ม่แน่ใจว่ามี เบือ้ งลึกเบือ้ งหลังอะไรหรือไม่ แต่ทแี่ น่ๆ คงมีคนอยากกินบิก๊ แมคฟรีๆ อยูไ่ ม่นอ้ ย

ตุรกีอลหม่าน เหลืออดนโยบายรัฐฯ

ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อแผนปรับปรุงสวนสาธารณะใน อิสตันบูลเพือ่ สร้างห้างสรรพสินค้าของ นายกรัฐมนตรี เรเจพ ทายยิพ แอร์โดอาน ซึง่ บริหารประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ท�ำให้ประชาชนเหลืออดลุกขึน้ มาประท้วงต่อต้าน ก่อนเหตุการณ์จะขยายวงกว้างขึน้ เรือ่ ยๆ จนกลายเป็นการชุมนุมขับไล่รฐั บาล ซึง่ เกิดขึน้ อย่างน้อย 67 เมืองทัว่ ตุรกี ซึง่ รวมถึง 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ อิสตันบูล อังการา อิซมีร์ และอาดานา คนทีเ่ ข้าร่วมประท้วงมีทงั้ คนหนุม่ สาว นักธุรกิจ ผูบ้ ริหารธุรกิจ นักวิชาการ และทนายความ การประท้วงของฝูงชนทีอ่ ลหม่านในครัง้ นี้ ท�ำให้ตำ� รวจต้องใช้ความ รุนแรงเข้าขัดขวางด้วยการใช้แก๊สน�ำ้ ตาและฉีดน�ำ้ แรงดันสูงเพื่อสลายฝูงชน ท�ำให้มี ผูป้ ระท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย 1,700 คน แต่บางส่วนก็ถกู ปล่อยตัว นอกจากนีย้ งั มี รายงานว่า พบผูเ้ สียชีวติ 2 คน และบาดเจ็บกว่า 1,000 คน บางคนถึงกับตาบอด เพราะกระสุนพลาสติก แก๊สน�ำ้ ตา และสเปรย์พริกไทย

“ความแม่นย�ำโปร่งใสของตัวเลขและสถิติทางการ ไม่ใช่ของล้อกันเล่น เพราะหมายถึงการประเมินความน่าเชื่อถือ” กาแฟด�ำ, กรุงเทพธุรกิจ 4 มิ.ย. 56 (กรณีตัวเลขเศรษฐกิจของหน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจไม่ตรงกัน)

แมวไม่เคยยิ้ม

สงสัยจะหมดยุคแมวแบ๊วแล้ว เพราะเวลานี้ในโลกออนไลน์ก�ำลังเห่อเซเลบฯ เพศเมียตัวใหม่ที่มีชื่อว่า ‘Tard’ เพราะหน้าตาบึ้งตึงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท�ำให้ เจ้าเหมียวตัวนีไ้ ด้รบั ฉายา ‘Grumpy Cat’ หรือ ‘แมวขีห้ งุดหงิด’ ไปครอบครอง และ ด้วยสีหน้าตาเบือ่ โลก ไร้อารมณ์ และไม่เคยยิม้ (เอ่อ...แมวยิม้ ได้หรือเปล่า?) นีเ้ อง ท�ำให้เหมียวทาร์ดได้ออกสือ่ ดังของอเมริกา พร้อมทัง้ กระทบไหล่ศลิ ปินมาแล้ว มากมาย ทางด้านผูด้ แู ลเจ้าเหมียวน้อยบอกว่า เห็นหน้าบูดบึง้ ดูเหมือนแมวอารมณ์ ร้าย แต่ความจริงแล้วทาร์ดเป็นแมวขีเ้ ล่น ทีใ่ ครๆ เห็นหน้าแล้วก็ตอ้ งอารมณ์ดี ไปตามๆ กัน ความป๊อปปูลา่ ร์ของเหมียวทาร์ดท�ำให้มคี นน�ำรูปของมันไปสกรีนเสือ้ ท�ำเป็นลายบนแก้วกาแฟ แถมยังมีศิลปินวาดรูปให้อีกหลายแบบหลายสไตล์ นอกจากนั้นยังมีเพจเป็นของตัวเองบนเฟซบุ๊คซึ่งคนกดไลค์เกือบล้าน ติดตาม เจ้าทาร์ดแมวหน้าตาย ได้ที่ www.grumpycats.com, www.facebook.com/ TheOfficialGrumpyCat และ www.youtube.com/user/SevereAvoidance

อ่วม! ทอร์นาโด พัดถล่มโอกลาโฮมา

พายุทอร์นาโดจ�ำนวนหลายลูกพัดเข้าถล่มในหลายพืน้ ทีข่ องมลรัฐโอกลาโฮมาใน สหรัฐฯ โดยมีความรุนแรง 126-144 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท�ำให้อาคารบ้านเรือนพังราบ รถยนต์หลายสิบคันปลิวขึน้ ไปในอากาศ ต้นไม้ทหี่ กั โค่นล้มระเนระนาด และยังเกิด พายุฝนฟ้าคะนอง ท�ำให้นำ�้ ท่วมฉับพลันในหลายพืน้ ที่ อิทธิพลของพายุทอร์นาโด สร้างความเสียหายอย่างหนักและกินพืน้ ทีเ่ ป็นบริเวณกว้าง รัฐบาลจึงต้องประกาศ ภาวะฉุกเฉินและเร่งอพยพคนออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ประชาชน กว่า 170,000 คนประสบปัญญาไม่มไี ฟฟ้าใช้ ขณะทีพ่ บผูเ้ สียชีวติ อย่างน้อย 10 ราย ซึง่ ในจ�ำนวนนีร้ วมถึงแม่ลกู คูห่ นึง่ และนักไล่ลา่ พายุอกี 3 คนด้วย


Yamaha Soundbar

ชวนส่อง AR ล่าตั๋วคอนเสิร์ต

ครั้งแรกในเมืองไทย กับคอนเสิร์ตบนปก นิตยสาร GM ในแบบ AR Code กับ Yamaha Soundbar ผูน้ ำเครือ่ งเสียง คุณภาพชั้นเยี่ยม พรีเซนต์ เอ็กซ์คลูซีฟ คอนเสิร์ต ‘เปิดหู’ กับ ‘ก้อง-สหรัถ’

ทีจ่ ะพลิกคาแรกเตอร์ มาเป็นร็อกเกอร์มาดเท่ ร้องเพลงร็อกสนุกๆ ในแบบทีค่ ณ ุ ไม่เคยเห็น

ที่ไหนมาก่อน สิทธิพเิ ศษ

แล้ ว ร่ ว มเปิ ด หู ดู ค อนเสิ ร ์ ต จริ ง แบบร็ อ กมั น ๆ ไม่ ม ี เ ม้ ม ด้วยมิติพลังเสียงกระหึ่มรอบทิศทางที่สมจริงที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.นี้ ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั ้ ง แต่ เ วลา 16.00 น. เป็ น ต้ น ไป (เชิ ญ ชมผลิ ต พั ณ ฑ์ Yamaha Soundbar ทุกซีรีย์ทุกรุ่นล่าสุดก่อนใครในงาน) แฟนคลับพลาดหนนี้ อาจต้องรออีกปีแสง! เพียงดาวน์โหลดแอพฯ Yamaha GM จาก Play Store หรือ App Store แล้วส่อง AD ของ Yamaha Soundbar ชิ้นนี้ ไม่ว่าคุณจะเห็น AD นี้ที่ไหน ก็ส่องได้ ยิ่งส่องและแชร์มาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ (จับรายชื่อผู้โชคดี ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มิ.ย.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน ‘เปิดหู’ หมายเลข 085-553-9853 หรือ www.facebook.com/yamahaaudiothai

สำหรับลูกค้า 10 ท่านแรก ทีซ่ อ้ื Yamaha Soundbar รุน่ YAS-101 ในช่วงแคมเปญนี้ และส่งแฟกซ์ใบเสร็จรับเงินมาที่ 02-241-6622 พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อ จะได้รับฟรี! อูคูเลเล่ มูลค่า 2,900 บาท ต่อท่าน รวมทั้งจะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต (e-ticket) และ Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้สิทธิเป็นส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อ Yamaha Soundbar

**(สำหรับผู้ที่เคยดาวน์โหลดแอพฯ Yamaha GM แล้ว จะต้องอัพเดทแอพฯ เวอร์ชั่นใหม่เพื่อเล่น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลด ก็ดาวน์โหลดใหม่ได้เลย)

YSP- 4300 Digital Sound Projector

Wireless Subwoofer

Digital Sound Projector

TM

Black TM


Yamaha Soundbar คอนเสิร์ต ‘เปิดหู’ กับ ‘ก้อง-สหรัถ’ YAS-101

Black

SCAN

Front Surround System

HERE


. 12

LOOK AROUND Text : Yamin ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Contemp Salon Pop-Up Store @ Siam Paragon

คอนเท็มป์ ซาลอง ได้ฤกษ์เบิกโรงมัลติแบรนด์แฟชัน่ แนวโมเดิรน์ คอนเทมโพรารี ล่อตาล่อใจเหล่าแฟชัน่ นิสต้า สาวอย่างเต็มตาด้วยรูปแบบเสือ้ ผ้าไม่ซำ�้ ใคร ซึง่ ช็อปใน รูปแบบ Multi-label Designer Store นีก้ ำ� ลังเป็นกระแส แรงมากในโลกตะวันตก เพราะเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ อัน มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทัง้ ยังตามใจคนซือ้ ด้วยการให้คณ ุ สนุกกับการจับโน่นผสมนีอ่ ย่างเมามัน ในอารมณ์ทมี่ นั่ ใจ

Beauty Story

@ The Mall Bangkapi & Fashion Island ร้านแห่งความงามทีส่ ามารถชุบความสวยไร้ขนให้คณ ุ ได้ในพริบตา โดดเด่น เรื่องแวกซ์คุณภาพในราคาสุดประหยัด เพราะที่นี่มีบริการแวกซ์ขนแบบ ครบวงจร ลงรายละเอียดลึกถึงรากถอนโคน ด้วยนวัตกรรมแวกซ์รอ้ น และ ขัน้ ตอนการบริการอันเป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะ ผลทีไ่ ด้คอื ผิวทีเ่ นียนเรียบตัง้ แต่ หน้าผากจดปลายเท้า อีกเรือ่ งทีเ่ ด่นดังไม่แพ้กนั คือ พาราฟินบ�ำบัดส�ำหรับ มือและเท้า ช่วยคืนผิวที่นุ่มชุ่มชื่น รวมถึงช่วยผ่อนคลายข้อต่อกล้ามเนื้อ กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตให้ทำ� งานดีขนึ้ พร้อมให้บริการด้วยอุปกรณ์และ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน ในบรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับร้าน Beauty Story Wax & Beauty ทัง้ 2 สาขา (เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 3 และแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชัน้ 2) โทร. 0 2734 2299 และ 0 2947 5562

ได้วา่ ทุกแบรนด์ทเี่ ลือกหยิบจะสร้างสรรค์ให้คณ ุ ดูโฉบเฉีย่ ว มีสไตล์อย่างแน่นอน ร้านถูกตกแต่งในบรรยากาศโปร่งตา มีกลิ่นอายของความโมเดิร์น เข้ากับบุคลิกของสาวมั่น ทันสมัย พร้อมยอมรับสิง่ ใหม่ๆ ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายของ คอนเท็มป์ ซาลอง วางหมุดหมายการช้อปแนวใหม่ที่ คอนเท็มป์ ซาลอง ชัน้ M สยามพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ โทร. 0 2610 7781

Coccola Finesy Pet Accessories @ Thonglor Soi 5

ร้านเพ็ทช็อปสุดแสนจะน่ารัก ท�ำเอาคนรักน้องหมาน้องแมวแทบ กระเป๋าฟีบไปกับสารพันแอ็คเซสเซอรีส่ ไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใคร คัดสรรผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพเยีย่ มเพือ่ เพือ่ นสีข่ า ทัง้ ปลอกคอ สายจูง ป้ายชือ่ ห้อยคอ ชามอาหาร กระเป๋า ทีน่ อน รวมทัง้ ตุก๊ ตา และของเล่น เสริมสร้างพัฒนาการอืน่ ๆ อีกมากมาย เทียบขัน้ ได้กบั แบรนด์ดงั ๆ ของเจ้านายสองขาได้เลยทีเดียว ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ กระชับความรักและความ อบอุ่นให้แก่บรรดาสัตว์เลี้ยง ตามความหมายของชื่อร้านที่แปลว่า ‘การกอดด้วยความรักและความอบอุ่น’ นั่นเอง บรรยากาศร้าน ตกแต่งโดยไม่ทงิ้ ลายความน่ารัก มีของกระจุกกระจิกประดับประดา ช่วยให้รา้ นมีชวี ติ ชีวา ชวนเพือ่ นสีข่ าของคุณไปชมสินค้าน่ารักๆ เช่นนีไ้ ด้ที่ Coccola ทองหล่อซอย 5 เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. โทร. 0 2712 8225


. 13

MY WORK Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

แม้ผคู้ นจะตืน่ ตัวกับกระแส สุขภาพและดูแลตัวเองเป็น อย่างดี แต่ศาสตร์การแพทย์ แผนไทยก็ยงั คงเป็นกรุตำ� รา ทีค่ อ่ นข้างจะเจาะใจคน ได้ยาก โดยเฉพาะวัยรุน่ อาจมองว่าล้าสมัย ทว่าหากเปิดใจมองสิ่งรอบตัวอย่างเป็นกลาง เราจะพบค�ำว่า ‘สมุนไพร’ แทรกซึมเข้าไปในสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่าง แต่พวกเขาเหล่านั้น กลับหลงลืมคุณค่าของสิง่ ใกล้ตวั ‘ชลาลัย โชคดีศรีจนั ทร์’ หนึง่ ในคนรุน่ ใหม่ ผู้มีใจรักศาสตร์แพทย์แผนไทย จึงตั้งปณิธานมุ่งมั่นท�ำงานขยายพื้นที่ให้ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้าไปอยูใ่ นใจคน

ศาสตร์สุขภาพไม่เคยตาย

ตอนแรกที่เลือกเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยไม่เคยมีความสนใจด้านนี้เลย เราก็เหมือนวัยรุน่ คนอืน่ ๆ อยากท�ำงานเพือ่ หาเงิน ท�ำอาชีพทีโ่ มเดิรน์ สังคม ยอมรับ แต่เป็นเพราะพ่อทีช่ ว่ ยเปลีย่ นความคิด พ่อมองว่าศาสตร์ทไี่ ม่นา่ จะตาย ไปจากชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทย คือ ศาสตร์ทางด้านสุขภาพ เพราะคอนเซ็ปต์ สุขภาพทีแ่ ท้จริงคือ เลือดลมดี ร่างกายแข็งแรง ซึง่ ศาสตร์แพทย์แผนไทย ช่วยตอบโจทย์ตรงนีไ้ ด้ แล้วตัวเราเองก็มองว่า การทีจ่ ะเรียนอะไรสักอย่าง มันไม่ใช่แค่เพือ่ การท�ำงานอย่างเดียว แต่อย่างน้อยๆ ให้เราสามารถน�ำศาสตร์ ทีเ่ รียนมาดูแลตัวเองได้

มหกรรมสมุนไพรฯ จุดประกายอุดมการณ์

จุดเปลีย่ นในชีวติ ครัง้ ยิง่ ใหญ่เกิดขึน้ เมือ่ ตอนทีไ่ ด้ไปร่วมงานมหกรรมสมุนไพร แห่งชาติ เมือ่ ปี 2550 แล้วได้เห็นว่า การแพทย์แผนไทยไม่ได้ลา้ สมัยอย่างทีค่ ดิ สมุนไพรอยู่กับเราทุกยุคทุกสมัย เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปตามความเชื่อ และระบบสังคม มีผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจในสมุนไพรกันจนล้น ฮอลล์ ตรงนัน้ ล่ะทีท่ ำ� ให้อยากท�ำงานแวดวงนีอ้ ย่างเต็มตัว เพราะเราเห็นความ สนใจของผูค้ น และเราก็หลงใหลไปกับอุดมการณ์ของศาสตร์แพทย์แผนไทย เริ่มมีประกายทางความคิดว่า เกิดมาครั้งหนึ่งไม่จ� ำเป็นต้องท�ำอะไรเพื่อ ตัวเองแต่ฝา่ ยเดียว หรือตักตวงหาเงินเข้าตัวอย่างเดียว แต่ควรจะให้คนใน สังคมได้รบั อะไรจากเราด้วย

แพทย์แผนไทย ทางเลือกใหม่บนวิถีเดิม

การแพทย์แผนปัจจุบนั หรือเภสัชฯ หรืออะไรก็ดี มันเป็นการดูแล ตัวเองที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ศาสตร์ที่ท�ำให้ เราดูแลตัวเองได้โดยธรรมชาติ อันนี้เป็นความโดดเด่นของ แพทย์แผนไทย คือเราไม่ได้โน้มเอียงไปข้างใดข้างหนึง่ แต่พยายาม น�ำศาสตร์ของทัง้ วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั และความเป็นแผนไทย ทีม่ อี ยูเ่ ดิมมาสอดประสานกัน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ประชาชน สามารถดูแลตัวเองได้บนวิถชี วี ติ เดิมทีเ่ ป็นอยู่

การท�ำงานกับอภัยภูเบศร

ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ทำ� งานจริง ในนัน้ จะมีคลินกิ ทีใ่ ห้บริการด้านการแพทย์ แผนไทย เราก็ได้เริม่ ต้นการท�ำงานตัง้ แต่เรียน ได้ลองเป็นคุณหมอ เรียนรูเ้ รือ่ งยา เรือ่ งหัตถการ การดูแลคุณแม่หลังคลอด พอเรียนจบ ก็มาเป็นอาจารย์ สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเต็มอัตราศึก นอกจากนัน้ ก็มรี ว่ มท�ำงานวิจยั ค้นคว้า ยืนยันทฤษฎีศาสตร์แพทย์ แผนไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

น�ำองค์ความรู้สู่ชุมชน

ค� ำ ว่ า ‘หมอแผนไทย’ ไม่ ไ ด้ ถู ก จ� ำ กั ด กรอบงานอยู ่ แ ค่ ใ น โรงพยาบาล แต่ได้ไปลุยกิจกรรมกับชุมชน น�ำองค์ความรูท้ รี่ ำ�่ เรียน มาไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน สอนวิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง การดูแลตัวเอง แม้กระทัง่ การแนะน�ำให้ปลูกพืชสมุนไพรในบ้าน แบบเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเขามีการตอบสนองเราด้วยค�ำชืน่ ชม ขอบคุณ ก็รสู้ กึ ภูมใิ จในตัวเองขึน้ มา สิง่ เหล่านีม้ สี ว่ นอย่างมาก ทีท่ ำ� ให้เราเคารพในวิชาชีพ และคิดว่านีล่ ะ คือทางทีใ่ ช่ของเรา

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย บูรพา (ก�ำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) การท�ำงาน : • อาจารย์ประจ�ำคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา • แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจ�ำคลินกิ การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เจ้าพระยาอภัยภูเบศร • หนึง่ ในทีมผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ พัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทย • นักประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพสูช่ มุ ชน • คอลัมนิสต์ ประจ�ำคอลัมน์เรือนไทย ในวารสาร อภัยภูเบศรสาร • แพทย์ผใู้ ห้ความรูใ้ น รายการชีวติ ชีวา ทางไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 และรายการสโมสรสุขภาพ ทางช่องโมเดิรน์ 9 • กูรตู อบปัญหาใน นิตยสารชีวจิต และรายการวิทยุ ‘สุขภาพดี วิถไี ทย’ ทางคลืน่ AM 819 KHz.

After Work

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรือ่ งบันเทิงอยูแ่ ล้ว จึงชอบหาเวลา ผ่อนคลายตัวเองด้วยการดูหนัง เพราะแทบทุกวันเราต้องอยูก่ บั ต�ำรา ถ้ามีเวลาก็จะใช้วธิ กี ารดูหนังเพือ่ เปิดโลกกว้างให้ตวั เอง ซึง่ สัปดาห์หนึง่ ต้องดูอย่างน้อย 2 เรือ่ ง


. 14

H E A LT H

ทีญ ่ ปี่ นุ่ นัน้ การอาบน�ำ้ นับเป็นเรือ่ งส�ำคัญถึงขัน้ ถูกยกให้เป็นประเพณีหนึง่ ทีช่ าวญีป่ นุ่ สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน พวกเขาพิถพี ถิ นั กันมาก ถึงขัน้ มี ‘ออนเซ็น’ หรือบ่อน�ำ้ ร้อนส�ำหรับอาบน�ำ้ รวม ตัง้ อยูท่ วั่ ทุก หัวระแหง ทัง้ นีก้ เ็ พราะการอาบน�ำ้ นัน้ ช่วยผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและ จิตใจนัน่ เอง ในเมืองไทย แม้เราจะใส่ใจอาบน�้ำกันถึงวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) และด้วยสภาพอากาศที่ร้อนบาดกาย เผาใจ ท�ำให้หลายคนอาจจะอาบน�้ำคลายร้อนวันละหลายรอบ (โดยเฉพาะในวันหยุด) เพราะนอกจาก ‘น�้ำ’ มีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ยช�ำระล้างท�ำความสะอาด โดยน�ำ้ และสบูจ่ ะช่วยก�ำจัดและลดจ�ำนวนแบคทีเรียลง ดังนัน้ การ อาบน�ำ้ จึงเป็นการก�ำจัดกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ กลิน่ เต่าหรือกลิน่ ตัวเกิดจากเหงือ่ ไคลทีห่ มักหมมกับแบคทีเรีย ให้หายไป ยังช่วยท�ำให้เราสดชื่น ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย และอารมณ์ดี เพื่อให้คุณสนุกกับการอาบน�้ำมากขึ้น 24/7 มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการอาบน�้ำในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน มาฝากดังนี้

น�้ำเย็น (อุณหภูมิต�่ำกว่า 27 องศาเซลเซียสลงไป)

น�้ำเย็นน่าจะเป็นอุณหภูมิน�้ำที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้อาบกัน เพราะช่วยคลายร้อนและเหมาะกับเมืองร้อน อย่างประเทศไทย ข้อดีของน�ำ้ เย็นคือช่วยกระตุน้ กล้ามเนือ้ เรียกความสดชืน่ ท�ำให้ผวิ พรรณเต่งตึง ระหว่าง อาบน�้ำหากตบผิวไปด้วยเบาๆ จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ แต่หากเป็นน�้ำที่อุณหภูมิเย็นมากๆ ก็ไม่ควร แช่นานเกินกว่า 2 นาที

น�้ำอุ่น (อุณหภูมิระหว่าง 27-37 องศาเซลเซียส)

น�้ำอุ่นเป็นน�้ำเพื่อความผ่อนคลายโดยแท้จริง อุณหภูมิที่อุ่นๆ ของน�้ำ จะช่วยกระตุ้นประสาท ท�ำให้ ปลอดโปร่งโล่งสบายทัง้ กายและใจ ช่วยลดความตึงเครียดได้ เป็นอุณหภูมนิ ำ�้ ทีเ่ หมาะกับการบ�ำบัดร่างกายทีส่ ดุ

น�้ำร้อน (อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

ระบบไหลเวียนโลหิตจะปลาบปลื้มกับอุณหภูมิน�้ำร้อนมากกว่าใครเพื่อน เพราะช่วยให้เลือดไหลเวียน ได้ดี ทั้งยังช่วยสลัดความขี้เกียจ สร้างความกระปรี้กระเปร่า แต่มีค�ำเตือนว่าคนชราและคนที่มี โรคความดัน ควรหลีกเลี่ยงการอาบน�้ำร้อน ส่วนคนในวัยปกตินั้นก็ไม่ควรใช้เวลาอาบน�้ำร้อน นานเกินไป เพราะจะท�ำให้หลอดเลือดขยายตัว ผิวแห้ง ผิวเหีย่ ว ฯลฯ เวลาทีพ่ อเหมาะพอควร ส�ำหรับการแช่น�้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ 20 นาที รู้อย่างนี้แล้ว เวลาอาบน�้ำคราวนี้ก็อย่าลืมเลือกอุณหภูมิน�้ำให้เหมาะสม เพื่อเรียก ประโยชน์ถึง 2 ต่อ นั่นคือ ความสดชื่นผ่อนคลาย และสุขภาพที่ดีนั่นเอง

อาบน�้ำร้อนสลับเย็นให้เป็นนิสัย ส�ำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการอบซาวน่าตามสปา ลองน�ำวิธีการ อาบน�้ำร้อนสลับน�้ำเย็น ซึ่งสามารถท�ำเองได้ง่ายๆ ภายในที่พัก อาศัยไปใช้ดู เริ่มจากอาบน�้ำด้วยน�้ำร้อนเพื่อให้เส้นเลือดที่ผิว ขยายตัว กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้น จากนั้นก็อาบน�้ำ เย็นทันทีเพื่อให้เส้นเลือดหดตัว เลือดและเม็ดเลือดขาวก็จะกลับ ตัวไปรักษาอวัยวะภายในโดยพลัน ท�ำให้ภูมิต้านทานโดยรวม ของร่างกายแข็งแรงขึ้น แถมผิวพรรณยังเปล่งปลั่งแข็งแรง อีกด้วย ที่มา : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

เรื่อง : Yamin


. 15

LIVING /

Shopping

Text : ธิติ ธีมะพันธ์ Photo : วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา, กาญจนา วัฒนมงคลศรี

/

ผสมผสานอย่างลงตัว

นอกจากความหลากหลายทางด้านความคิดแล้ว ความ หลากหลายในมิตขิ องรสนิยมก็ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของการ ใช้ชวี ติ การน�ำศิลปะยุคเก่าเข้ามาผสมผสานเพือ่ ให้เกิด ความแตกต่างนัน้ กลายเป็นสไตล์ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความนิยม อีกครัง้ ในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะของตกแต่งแนวโบราณ ก็ถกู ปรับเปลีย่ นให้ดเู รียบง่าย สามารถน�ำไปวางไว้ใน มุมต่างๆ ของบ้านได้อย่างลงตัว 24/7 จึงมีวธิ เี ลือกซือ้ และตกแต่งบ้านสไตล์สองวัฒนธรรมมาฝากกัน + ของทีส่ วยลงตัวไม่จำ� เป็นต้องเป็นของแพงเสมอไป แน่นอนว่าใครทีเ่ พิง่ เริม่ ตกแต่งแนวนีอ้ าจจะลองเริม่ ด้วยการ มองหาของตกแต่งทีเ่ ป็นของเก่า เพราะราคาไม่สงู มาก แถมยังเลือกซือ้ ได้งา่ ยหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ตลาดนัด คลองถม ตลาดนัดสวนจตุจกั ร และตลาดรถไฟ + หากชอบของตกแต่งทัง้ สไตล์ตะวันตกและตะวันออก การน�ำมาผสานกันนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก เพราะการตกแต่งแนวนี้ ใกล้เคียงกับการตกแต่งบ้านของนักสะสมทีไ่ ม่เน้นความ ลงตัวมากนัก เพียงเลือกเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งให้ อยูใ่ นคูส่ ที ใี่ กล้เคียงกัน เช่น ฟ้า-เขียว-ขาว, ชมพู-แดง-ส้ม หรือ ขาว-เทา-ด�ำ เพียงเท่านีก้ ารผสมผสานระหว่าง East Meets West ก็จะท�ำให้บา้ นของคุณมีบรรยากาศแบบ ร่วมสมัยมากยิง่ ขึน้

1. อาร์มแชร์หลุยส์ Ariya ราคา 33,900 บาท จาก Juve Culture 2. กรงนกไม้ ราคา 5,490 จาก Cliché Home 3. โต๊ะข้างไม้ไผ่ทาสี สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 4. โคมไฟตัง้ โต๊ะ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Zen 5. แจกันเซรามิกพิมพ์ลาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 6. ถาดเซรามิกเคลือบสี สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 7. พระพุทธรูปญีป่ นุ่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 8. แชนเดอเลียแก้วสีดำ� สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 9. เชิงเทียนโลหะเคลือบสี สอบถามรายละเอียดได้ที่ Crystal Maison 10. ชุดเก้าอีแ้ ละสตูลผ้าพิมพ์ลาย Kyoto สอบถามรายละเอียดได้ที่ Kenkoon 11. ตูล้ นิ้ ชักไม้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Dorothy Draper Kindel 12. กระจกติดผนัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ Bunny William

สถานที่จัดจ�ำหน่าย Bunny William และ Dorothy Draper Kindel @ DM Home ทองหล่อ 19 โทร. 0 2748 3157-59 Chic Republic เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2514 7111 Cliché Home และ Juve Culture @ SB Design Square ทุกสาขา โทร. 0 2823 4300 Crystal Maison ชัน้ 2-3 อาคาร B Crystal Design Center เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2101 5999 Kenkoon ชัน้ 1 อาคาร C Crystal Design Center เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2102 2052 Zen ชัน้ 7 แผนกสินค้าตกแต่งบ้าน โทร. 0 2100 9999


A DECADE OF DISTINCTION & SUSTAINABILITY

10 ปี กับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ด้วยเชื่อว่าชีวิตที่ดีมาจาก จุดเริ่มต้นที่ดี 10 ปีแล้วที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จนเติบโตเป็นผู้น�ำด้านการสร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบอย่างมีระดับและมีคุณภาพ โดยก้าวต่อไปนับจากนี้ คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และทีมงานมากความสามารถจะร่วมกันสร้างความส�ำเร็จและผลักดันให้ธุรกิจ เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร


เติบโตผสมผสานอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมครบรอบ 10 ปี

วัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง

พ ร ้ อ ม กั บ ไ ฮ ไ ล ท ์ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ค ร บ ร อ บ 1 0 ป ี ณ ศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอน ระหว่ า งวั น ที่ 20-23 มิถุนายนนี้ โดยเปิดตัว 3 คอนโดฯ ใหม่ ภายใต้ แ บ ร น ด ์ ‘ C e n t r ic ’ มี โ ล เ ค ชั่ น ที่ พั ท ย า แ ล ะ สถานีรถไฟฟ้ารัชดา-ห้วยขวาง และ สถานีรถไฟฟ้าอารีย์

การท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ เอสซี แอสเสท เน้นการ สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า Sustainable (ยั่งยืน) และ Profitable (มีกำ� ไร) ซึง่ เป็นสองสิง่ ทีต่ อ้ งเดินควบคูก่ นั เพือ่ ให้ ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างผลก�ำไร อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังตระหนักถึงการเติบโตร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว แก่บุคลากรในองค์กร ลูกค้า พาร์ทเนอร์ ผู้ถือหุ้น รวมไปถึง สังคมด้วย ท่ามกลางความหลากหลายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เอสซี แอสเสท เลือกใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างด้วยการปลูกฝัง ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนให้บุคลากร มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เสมือนกับการสร้างบ้านอยู่เอง ด้วยมาตรฐานระดับพรีเมี่ยมในแต่ละเซ็กเมนท์ เพื่อให้ลูกค้า รับรู้ถึงความแตกต่าง ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้นได้ และด้วยมุมมองที่เฉียบแหลม ท�ำให้ เอสซี แอสเสท สามารถปั้นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม จนประสบความส� ำ เร็ จ บนพื้ น ฐานการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ความซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ และรั ก ษาสั ญ ญาที่ ใ ห้ ไ ว้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่อสร้างความศรัทธา ซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้ เอสซี แอสเสท ได้ รั บ ความไว้ ว างใจในเรื่ อ งคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และ บริการหลังการขายมาโดยตลอด

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ก้าวสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

บนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์ เอสซี แอสเสท ได้เสนอแนวคิด สร้างสรรค์ใหม่ เน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบทีใ่ ส่ใจทุกรายละเอียด เพือ่ ให้ บ้านเป็นดัง่ จุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องชีวติ และอนาคต ก้าวต่อไป เอสซี แอสเสท จะสยายปี ก การท� ำ งานให้ ม ากกว่ า แค่ มิ ติ ก าร ออกแบบพืน้ ฐาน ด้วยนวัตกรรมบวกฟังก์ชนั่ ทีผ่ า่ นการคัดสรร โดยบุ ค ลากรผู ้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ คุณภาพสังคม ตามแนวคิดที่ว่า หากสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจ ก็อยู่ไม่ได้

จนถึงวันนี้ เอสซี แอสเสท เติบโตขึน้ มาก ซึง่ หากจะเปรียบเทียบ เป็ น มนุ ษ ย์ สั ก คน คงเป็ น คนที่ มี ค วามจริ ง ใจและอบอุ ่ น ดังนั้นหัวใจหลักของ เอสซี แอสเสท นับจากนี้ไปนอกเหนือ จากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมแล้ว จะเน้นเรื่อง การท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์ที่ดี และน่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้คือ การท�ำประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภคอย่างไม่มีข้อสงสัย

ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี

จุดเริม่ ต้นของ เอสซี แอสเสท เกิดจากแนวคิดทีว่ า่ ‘Live Life Forward’ ซึ่งต้องการสื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในทุกวันด้วยการมองไปข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาธุรกิจ ที่ใช้มุมมองการคิดเพื่ออนาคต เป็นที่มาของสโลแกนใหม่ว่า ‘For Good Morning’ หรือชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี

อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่ เอสซี แอสเสท ยึดถือมาตลอดคือ ปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความ ชัดเจนในทิศทางของตัวเอง ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 10 ปี เอสซี แอสเสท จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมการตลาดรวมถึงการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบครบวงจร โดยตั้งแต่เดือน มิถุนายนเป็นต้นไป ทุกคนจะได้เห็นภาพโฆษณาต่างๆ ของ เอสซี แอสเสท ซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ สร้างจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องชีวติ และพร้อมตอบสนองในทุกก้าวจังหวะชีวิต เพื่ออนาคตที่ดี

PROFILE ชื่อ : ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ต�ำแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Business Administration (MBA) DePaul University : Chicago, IL, USA TEL. 1749 / www.scasset.com


COVER STORY

. 18

Text : พลสัน นกน่วม Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว, กาญจนา วัฒนมงคลศรี

เมย์ – รัชนก อินทนนท์

“สวัสดีค่ะ” ค�ำทักทายนี้เปรียบเสมือนเสียงนกหวีดให้เตรียมพร้อมเริ่มเกม เราหันไปมองตามเสียงและยกมือรับไหว้ทักทายตอบ เจ้าของเสียงคือ ‘เมย์-รัชนก อินทนนท์’ นักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของไทยคนล่าสุด เราโชคดีที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์เธอ ซึ่งอีกไม่กี่วันเธอจะเดินทางไปแข่งในรายการ ‘สุธีรมานคัพ’ ประเทศมาเลเซีย หากเรานัดเจอเธอช้ากว่านี้ก็อาจจะพลาดเพราะตารางฝึกซ้อมของเธอค่อนข้างแน่น รัชนก เป็นนักแบดมินตันหญิงวัย 18 ปี ที่ผ่านสังเวียนสุดหิน มานับไม่ถว้ น และสร้างผลงานได้ในระดับดีเยีย่ มมากมาย โดยเฉพาะ รายการแบดมินตันชิงแชมป์เยาวชนโลก) BWF World Junior Championships) ที่เธอครองแชมป์ถึง 3 สมัยรวดในปี 2009-2011 จนได้รับการบันทึกให้เป็นนักแบดมินตันหญิงคนแรกของโลกที่ได้ แชมป์ 3 สมัยซ้อน หากถามว่ า คนไทยรู ้ จั ก รั ช นกมากที่ สุ ด ช่ ว งไหน เราคิ ด ว่ า ‘ลอนดอน เกมส์ 2012’ เป็นเวทีที่เธอเปิดตัวให้คนไทยค่อนประเทศ รู้จักยอดนักแบดมินตันหญิงคนนี้ แม้วันนั้นเธอพลาดท่าแพ้ให้กับ ‘หวัง ซิน’ มือวางอันดับ 2 จากจีน ไปโดยที่เธอคุมเกมมาได้ดีตลอด ทว่าสุดท้ายก็พลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดที่กองเชียร์ ทั้งชาติบ่นอุบว่าเสียดาย แม้เธอจะพลาดรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตของนักกีฬาแบดมินตัน แต่เธอได้กลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดีย่ วทีป่ ลุกกระแสแบดมินตัน ในประเทศไทยไปแล้ว พร้อมกับยกให้เธอเป็นฮีโร่โอลิมปิก แม้จะไร้ เหรียญกลับบ้าน ปัจจุบัน รัชนกขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงอันดับที่ 5 ของโลก หลังจากคว้าแชมป์ในรายการ Yonex Sunrise India Super Series เหนือ ‘จูเลียน เชงค์’ ชัยชนะครั้งนี้ท�ำให้เธอถูกพูดถึงในแง่ ความส�ำเร็จอย่างกว้างขวาง ทั้งได้ขยับอันดับไปเป็นมือวางอันดับ 5 ที่อายุน้อยที่สุดในโลก เป็นยอดนักแบดมินตันที่โค้ชและนักกีฬา ต่างชาติหลายคนจับตาดูเธอ เป็นนักแบดมินตันทีส่ มาคมแบดมินตัน อินเดียส่งจดหมายมาชื่นชมในความอ่อนน้อมถ่อมตน และยังเป็น ความหวังของประเทศไทยทีค่ าดว่าเธอจะเดินทางไปถึงมือวางอันดับ 1 ของโลกได้ในเร็ววัน ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการเล่น แบดมินตันเพียงเพราะผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้เธอเล่นซน ซึ่งวันนั้น เมย์เพิ่งจะอายุได้ 6 ขวบ 12 ปีผ่านไป จุดเริ่มต้นในการเล่นแบดมินตันด้วยก้าวเล็กๆ ในวันนั้น กลับกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเธอในวันนี้

หากจะบอกว่ า เส้ น ทางชี วิ ต ของเธอถู ก ก� ำ หนดมาตั้ ง แต่ ต ้ น ให้ต้องเป็นนักกีฬาก็คงจะไม่เกินจริงนัก ระหว่างที่รอช่างภาพเซตไฟ และรอเธอแต่งหน้า เราไม่อยาก ปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆ เพราะเธอมีเวลาไม่มากนัก เรากับน้องเมย์ นั่งประจัญหน้าคนละฝั่ง หากนี่คือสนามแข่ง เราทั้งคู่ก็พร้อมแล้ว รอแค่สัญญาณเริ่มเกมจากกรรมการเท่านั้น เครื่ อ งอั ด สั ม ภาษณ์ ถู ก กด เสี ย งเทปเริ่ ม หมุ น นั่ น แปลว่ า สัญญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้ว ในฐานะผูม้ าเยือน เรา (24/7) ขอเป็นฝ่ายเริม่ เสิรฟ์ ค�ำถามใส่เธอ เพื่อเปิดเกมทันที

ตอนเด็กๆ คุณโตมากับอะไร รัชนก : พ่อกับแม่ของหนูท�ำงานที่โรงงานขนมไทยบ้านทองหยอด เข้ามาท�ำงานทีน่ ตี่ งั้ แต่หนูอายุได้ 3 เดือน ตอนเด็กๆ หนูกเ็ ป็นลูกคนงาน คนหนึ่งที่วิ่งเล่นอยู่ในโรงงาน แล้ววันหนึ่ง แม่ปุก (กมลา ทองกร เจ้าของโรงงานขนมไทยบ้านทองหยอด และโรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด) เห็นว่าหนูเริม่ ซนก็จบั หนูมาตีแบดฯ เพราะเขากลัวว่า หนูจะเล่นซนจนไปโดนพวกน�้ำเชื่อมที่มันร้อนราดตัว เขากลัวหนูจะ เป็นอันตราย เลยบอกให้หนูไปตีแบดฯ ดีกว่า นั่นคือช่วงที่หนูรู้จัก ค�ำว่าแบดมินตันครั้งแรกตอนอายุ 6 ขวบ แล้วเริ่มคลุกคลีกับแบดฯ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ไม่ได้สนใจกีฬาอื่น หรือท�ำอะไรอย่างอื่นเลย

สิ่งที่ท�ำให้เด็กอายุ 6 ขวบสนใจการตีแบดฯ แทนที่จะไปวิ่ง เล่นเหมือนเด็กคนอื่นคืออะไร รัชนก : ก่อนที่หนูจะมาเล่นแบดฯ หนูเคยเป็นคนที่นั่งดูพี่ๆ คนอื่น เล่นมาก่อน เราก็รสู้ กึ สนุกตามไปด้วย แม้จะไม่ได้ตกี บั เขา และความที่ เป็นเด็กเราก็ทงึ่ ว่าพีๆ่ เขาตีกนั โดนได้ยงั ไง เราตีไม่โดนเลย (หัวเราะ) ความรู้สึกแรกที่ดีใจมากคือเราตีโดนแล้ว คือแค่ตีโดนเฉยๆ นะ ไม่ได้ตีข้ามเน็ต หรือตีโต้ได้เลยนะ แค่นั้นก็ดีใจแล้ว พอเราท�ำได้ ก็เลยตั้งใจและมุ่งมั่นกับการตีแบดฯ

วันแรกทีจ่ บั ไม้แบดมินตัน ตอนนัน้ เป้าหมายของเราอยูท่ ี่ไหน ใช่เป้าหมายที่คุณเป็นอยู่ ในตอนนี้ ไหม รัชนก : ไม่ค่ะ ตอนนั้นหนูไม่ได้จริงจังถึงขั้นคิดจะมาเป็นนักกีฬา ทีมชาติเลย เราตีแบดฯ เพือ่ แค่ไม่ตอ้ งไปกวนพ่อแม่ ตีเล่นๆ แต่กฝ็ กึ อย่างจริงจัง หนูฝึกได้สักปีกว่าๆ แม่ปุกก็พาหนูไปแข่ง ตอนนั้นแข่ง รายการแรก ‘อุดรโอเพ่น’ เป็นการลงแข่งครั้งแรกและเป็นแชมป์ แรกในชีวิต ตอนนั้นหนูอายุประมาณ 7 ขวบ หลังจากนั้นแม่ปุกก็ ส่งหนูแข่งมาโดยตลอด กระทั่งหนูอายุ 12 ปี แม่ปุกก็ส่งหนูลงแข่ง แบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทย ปีนนั้ เราได้เหรียญทองแดง พออายุ 13 แม่ปกุ ก็สง่ หนูไปแข่งรายการเดิม ครัง้ นีห้ นูกไ็ ด้เหรียญเงิน พออายุ 14 แม่ปกุ ก็สง่ หนูลงแข่งอีกรอบ ครัง้ นีป้ ระสบการณ์สองครัง้ ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้หนูมนั่ ใจขึน้ และได้แชมป์หญิงเดีย่ วในรายการระดับประเทศไทย ครั้งแรกในปี 2009

คิดว่าอะไรทีท่ ำ� ให้แม่ปกุ มัน่ ใจในฝีมอื ของคุณและส่งลงแข่ง มาโดยตลอด รัชนก : เรือ่ งนีห้ นูไม่แน่ใจค่ะ คิดว่าแม่ปกุ น่าจะเห็นว่าหนูซอ้ มเยอะ เลยอยากให้โอกาสหนูลงแข่ง ซึ่งหนูเองก็ท�ำได้ มีผลงานที่น่าสนใจ หรือได้รางวัลมาเกือบตลอด แต่คดิ ว่าช่วงแรกๆ แม่ปกุ ก็ไม่ได้คาดหวัง อะไรกับหนูมากถึงแชมป์ แม่ปุกแค่อยากให้หนูได้ประสบการณ์ รวมกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ ในรุ่นเดียวกันที่เขาไปแข่งด้วย ตอนไปแข่ง หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลย ตามเพื่อนๆ ไปตามประสาเด็ก เขาไปไหน หนูไปด้วย

จ�ำความรู้สึกครั้งแรกที่ลงแข่งได้ ไหม รัชนก : จ�ำไม่ได้เลย (หัวเราะ)

แล้ววันที่ ได้สัมผัสค�ำว่าแชมป์ครั้งแรก หลังจากที่ตีแบดฯ เล่นๆ มานานเป็นอย่างไร รัชนก : ดีใจมากๆ เลยค่ะ มันคือรางวัลแรกในชีวิตเลย


“การจะขึ้นเป็นที่หนึ่ง มันไม่ได้มีหลายคน ที่หนึ่งมันมีแค่คนเดียว แล้วถ้าวันหนึ่ง เราพร้อมหรือมีโอกาส ที่จะท�ำได้ ก็ต้องท�ำให้เต็มที่”

ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือยัง รัชนก : ไม่นะ เราไม่เคยคิดว่าเราเก่งเลย อีกอย่างเราก็ยังเด็กด้วย เราตีเพียงเพราะอยากตีให้ดีเหมือนพวกพี่ๆ ส่วนการแข่งขันของ เด็กมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะ แค่ตีให้โดนลูกเพื่อให้ข้ามฝั่งไปได้ ก็มโี อกาสชนะแล้ว แต่ถา้ จะมาตีอกี ระดับหนึง่ ให้ได้แบบทีพ่ ๆี่ เขาตีกนั มันต้องแข็งแรงกว่านี้

คนทีเ่ ล่นกีฬาตัง้ แต่ยงั เด็ก กิจวัตรประจ�ำวัน ก็คอื การฝึก ซ้อม ชีวิตของคุณก็คงจะเป็นแบบนั้นใช่ ไหม รัชนก : ใช่คะ่ เมย์จะซ้อมตัง้ แต่ตอนเช้า ตีหา้ ครึง่ ถึงเจ็ดโมงเช้าแล้ว ค่อยไปโรงเรียน หลังกลับจากโรงเรียนก็ซ้อมต่อตั้งแต่ห้าโมงเย็น จนถึงหนึ่งทุ่ม พอหนูอายุ 13 ตารางการซ้อมก็เปลี่ยนไป แต่ยังซ้อม ทั้งก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม ไม่ได้ไปท�ำอะไร อย่างอื่นเลย ชีวิตมีแต่การตีแบดฯ กับการเรียน

คุณเป็นเด็กที่ ไม่มเี วลาเล่นเหมือนเด็กคนอืน่ เคยรูส้ กึ แปลก แยก หรืองอแงบ้างหรือเปล่า รัชนก : เคยรู้สึกว่าไม่อยากไปซ้อมเหมือนกันเวลาหนูเห็นเด็กคน อื่นๆ ไปวิ่งเล่นกัน ด้วยความที่เป็นเด็กมันก็ต้องมีบ้างที่เราอยากจะ ไปเล่นสนุกแบบเด็กๆ คนอืน่ แต่การฝึกซ้อมค่อนข้างเข้มงวด ตาราง แน่นตลอด จะโดดซ้อมก็ไม่ได้ก็เลยต้องซ้อมทุกวัน แต่ความคิดที่ อยากเลิกเล่นไปเลยนั้นไม่เคยมี

จ� ำ ได้ ไ หมว่ า ตอนไหนที่ คุ ณ รู ้ สึ ก ว่ า เราจะต้ องเป็ น นั ก แบดมินตันทีมชาติ รัชนก : ตอนนั้นหนูซ้อมตลอดโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเดินมาไกล ได้ถงึ ขนาดนี้ ตอนเด็กก็พยายามแข่งให้ได้เยอะๆ แต่หนูไม่รวู้ า่ จะไป ถึงไหม จ�ำได้ว่าช่วงที่ฝันอยากจะเป็นทีมชาติคือตอนอายุ 11-12 ปี แต่กอ่ นหน้านัน้ เราไม่เคยคิดเลย จนกระทัง่ เล่นมาได้สกั ระยะเราเริม่ ซึมซาบการเป็นนักกีฬา เราเริ่มมีความมั่นใจ และมีความฝันว่าสัก วันหนึ่งเราต้องติดทีมชาติให้ได้ เราต้องใส่เสื้อที่มีตราธงชาติบน หน้าอกให้ได้

แล้วช่วงอายุเท่าไหร่ทเี่ ราเรียกตัวเองว่าเป็นนักแบดมินตัน มืออาชีพ รัชนก : ช่วงอายุ 13 ค่ะ ตอนนั้นหนูเริ่มหารายได้จากการแข่งขัน จุดเริม่ ต้นแรกของชีวติ การเป็นนักแบดฯ อาชีพน่าจะเป็นช่วงนัน้ ตลอด เวลาที่หนูแข่ง เราคิดอยู่ตลอดว่าจะพยายามท�ำผลงานให้ดีเรื่อยๆ และพยายามหารายได้มาช่วยครอบครัว น้องชายหนูกอ็ ยูใ่ นวัยก�ำลังโต ค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เยอะ เราอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ เลยตัง้ ใจว่า จะต้องท�ำให้ดีกว่านี้ อีกอย่างฐานะครอบครัวเราก็ไม่ได้ดี และที่หนู ภูมิใจคือ หนูอายุ 13 แต่สามารถหาเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องรบกวน พ่อแม่ ได้ชว่ ยพ่อแม่โดยทีเ่ งินนัน้ มาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของหนู จ�ำไม่ได้วา่ หนูหารายได้ได้เท่าไหร่ แต่สามารถท�ำให้ครอบครัวไม่ลำ� บาก เวลานัน้ ถือป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหนูเลย

แรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้เรามาถึงจุดนี้ ได้คืออะไร รัชนก : อาจจะเป็นเพราะครอบครัว เริม่ จากเราเองก็มาจากครอบครัว ทีไ่ ม่ได้มฐี านะ ซึง่ เราก็มคี วามฝันทีอ่ ยากจะมีบา้ นมีทกุ อย่างเป็นของ ตัวเองและครอบครัว และแม่ปุกก็ดูแลเรามาตลอด เราเลยอยาก จะตอบแทนให้กับแม่ปุก สิ่งที่นักกีฬาอย่างหนูทำ� ได้คือสร้างชื่อให้ สโมสรบ้านทองหยอดไปเรื่อยๆ รวมไปถึงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ จุ ด เริ่ ม ต้ น ความส� ำ เร็ จ ของเมย์ น ่ า จะมาจากจุ ด เล็ ก ๆ ที่ เ รี ย กว่ า ครอบครัวของเมย์ที่เป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง

นักกีฬาฝีมือระดับคุณเคยมีอารมณ์ ไหนที่รู้สึกท้อบ้าง รัชนก : มีคะ่ แต่ไม่ได้ทอ้ แบบทีว่ า่ ท�ำไมฝึกหนักจัง เราอยากไปเทีย่ ว กับเพือ่ นบ้าง ถ้าท้อแบบนีเ้ มย์ไม่เคย สิง่ ทีห่ นูทอ้ คือเวลาโค้ชสอนแล้ว หนูท�ำตามที่โค้ชสอนไม่ได้ หนูจะรู้สึกท้อขึ้นมาเลย ถ้าช่วงไหนที่หนู ท้อมากๆ เวลากลับไปห้องก็จะไปหาแม่บอกว่าเหนือ่ ย โค้ชสอนแต่หนู ท�ำไม่ได้ดงั่ ใจ แม่กบ็ อกว่าสูห้ น่อย ปลอบใจหนูสกั พักหนูกจ็ ะเปลีย่ น เรือ่ งพูด ไม่พดู เรือ่ งแบดฯ อีกเลย ไม่อย่างนัน้ หนูจะคิดมาก เช้าขึน้ มา ก็สใู้ หม่ เรือ่ งการท�ำตามทีโ่ ค้ชสอนมันก็ยากส�ำหรับหนู บางทีเป็นการ ตีไปตามสัญชาตญาณซึง่ มันเปลีย่ นยาก สุดท้ายโค้ชก็เลยบอกให้หนู ตีตามที่ถนัด แต่ตีไปแล้วลูกจะต้องออกไปแบบที่โค้ชสอน

จ�ำได้ ไหมว่าแมตช์ ไหนที่ ให้บทเรียนราคาแพงกับเรา รัชนก : ตอนแข่งที่โอลิมปิกกับ หวัง ซิน ตอนนั้นหนูแต้มน�ำ เขาเยอะมาก แต่สภาพจิตใจหนูไม่แกร่งพอ เลยพลาดโดนเขาแซง เอาชนะจนได้ ถึงจะเสียใจแต่หนูก็น�ำประสบการณ์วันนั้นมาใช้ใน เวลาต่อมา ถือเป็นประสบการณ์ทลี่ ำ�้ ค่ามาก แม้จะไม่ได้แชมป์ มันยิง่ ท�ำให้หนูรู้ว่า จุดอ่อนของหนูคือสภาพจิตใจ ถ้าเราสภาพจิตใจไม่ดี หนูจะมีโอกาสแพ้สูง เรากลัวว่าเราจะเล่นไม่ดี คิดเยอะเกินไปจน เสียสมาธิเองในที่สุด

คุณ มีวิธีลืมความเสียใจยังไงเวลาที่คุณพลาดในแมตช์ ส�ำคัญ รัชนก : วันนั้นโอกาสเรามีมาแล้วแต่เราคว้าไว้ไม่ได้เอง มันเลยยิ่ง รูส้ กึ เสียใจมาก แต่ทกุ คนก็ให้กำ� ลังใจมาตลอด แม่ปกุ ก็ไม่อยากให้เรา คิดเรื่องผลการแข่งขันที่ผ่านมา แม่ปุกบอกว่าโอลิมปิกครั้งแรกของ เราท�ำได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้ว มันคือประสบการณ์ที่มีค่า เราอาจจะ ตืน่ เพราะมันเป็นรายการทีใ่ หญ่มาก ซึง่ ตอนนีก้ ย็ อมรับว่าเราตืน่ เวที จริงๆ ตอนแต้มน�ำหนูก็อยากจะเร่งให้จบเพราะเขาก�ำลังเสียเปรียบ แต่เราพลาดทีเ่ ขาตีตนื้ มาได้จนแต้มไหลแซงและเราสมาธิแตกไปเอง

ผ่านศึกมามากมายขนาดนี้คุมสมาธิตัวเองได้หรือยัง รัชนก : ก็ยงั คงมีสมาธิหลุดอยู่ ตอนนีฝ้ กึ คุมสติตวั เองอยูค่ ะ่ (หัวเราะ)

คุณสมบัตขิ องนักกีฬาแบดมินตันทีน่ อกเหนือจากฝีมอื แล้ว ควรจะมีอะไร รัชนก : (ตอบเร็ว) ความอดทนค่ะ เพราะหลายครั้งเราต้องซ้อม อย่างล�ำบากและเหน็ดเหนื่อยกับมันมาก ถ้าเราถอดใจไปซะก่อนก็ จะท�ำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ ฉะนั้นแล้วความอดทนคือ หัวใจส�ำคัญที่เมย์ยึดถือมาโดยตลอด

ปัจจัยทั้งหมดที่ท�ำให้คุณมายืนถึงจุดนี้ ได้น่าจะมาจากอะไร รัชนก : หนูคดิ ว่าน่าจะเกิดจากความพยายาม ความอดทน และเราได้ รับโอกาส ได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ทเี่ อ็นดูเรามา และเชือ่ มัน่ ว่า


หนูจะสามารถท�ำได้ ซึง่ ตอนแรกหนูกไ็ ม่มนั่ ใจหรอก และไม่ได้คดิ ว่า จะมายืนตรงจุดนี้ได้ จุดเริ่มต้นหนูเริ่มจากเล่นแบดมินตันเพราะจะ ได้ไม่ไปซน แต่วันนี้มันมาไกลจากเดิมมาก

ประสบการณ์เล่นแบดฯ มาสิบสองปี เราได้เรียนรู้อะไรกับ การเป็นนักแบดฯ อาชีพบ้าง รัชนก : เรียนรูจ้ ากการเดินทางเวลาไปแข่งขัน เรียนรูจ้ ากการใช้ชวี ติ ของนักกีฬาทีมชาติวา่ เขาเป็นอย่างไร การฝึกพูดจากับเพือ่ นต่างชาติ และเวลาเมื่อเราเจอสนามที่ใหญ่ เราจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไง

อายุคุณยังน้อยแต่ ไปได้ ไกลกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกัน มันท�ำให้เรารู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นไหม รัชนก : ไม่นะคะ มันไม่ใช่วา่ เหนือกว่าคนอืน่ มันอาจจะเกิดจากการที่ หนูซอ้ มเยอะกว่าคนอืน่ ช่วงทีเ่ ขาไปเทีย่ วหนูกอ็ าจจะไม่ได้ไปเทีย่ วกับ เขาเพราะหนูต้องซ้อมเสมอ ถึงบอกว่าจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ อยูท่ ตี่ วั ของตัวเราเอง ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ อายุเท่านีต้ อ้ งเก่ง ตอนนีก้ ฬี าไม่ได้ อยู่ที่อายุเลย มันอยู่ที่การฝึกฝน ถ้าเรายิ่งซ้อมเยอะจะยิ่งเก่งเร็ว แต่ไม่ได้แปลว่าซ้อมหนักแล้วจะเก่ง แต่มนั มีทงั้ การซ้อมทัง้ หนักทัง้ เบา เพื่อไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บ

เวลาเจอนักแบดฯ ที่มืออันดับเหนือกว่า คุณกลัวและ ประหม่าบ้างหรือเปล่า รัชนก : ไม่ค่ะ หนูคิดเสมอว่าเวลาตีก็แค่ตีให้เหมือนเวลาเราซ้อม หาจังหวะตอบโต้ให้ดี แต่เอาเข้าจริงมันก็มีสถานการณ์ที่ท�ำให้เรา พลิกแก้เกมกันไปมาตลอด ตอบไม่ได้ว่าแมตช์นี้จะแพ้หรือชนะ มันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ไม่เคยรู้สึกกลัวมือวาง อันดับสูงกว่าสักเท่าไหร่ แม้อนั ดับโลกเขาจะเหนือกว่าหนู พละก�ำลังก็ แข็งแรงกว่า และสปีดการออกลูกทีร่ วดเร็วระดับโลกของเขาอาจจะดี กว่า เมย์เสียเปรียบเขาทัง้ หมด โดยเฉพาะสรีระทีเ่ สียเปรียบมาก แต่ ก็จะพยายามเต็มที่ เล่นให้ได้อย่างทีซ่ อ้ ม เพราะในการแข่งขันยิง่ เรา คิดเรือ่ งแพ้ชนะ เราจะยิง่ ตีไม่ได้อย่างทีต่ วั เองซ้อม ส�ำหรับบางคนจะ คิดอย่างไรไม่รู้ ถ้าเป็นหนูจะคิดว่าแพ้ชนะไม่เป็นไร วันนีเ้ ราท�ำเต็มที่ ก็ถือว่าเราโอเคกับมัน โค้ชจะสอนหนูแบบนี้ และพยายามสอนไม่ ให้หนูคิดมาก โค้ชชอบบอกว่า “ตีไปเหอะ ไม่ต้องคิดมาก สบายๆ”

ความตื่นเต้นยังคงอยู่ ไหม รัชนก : ถ้าตืน่ เต้นเรือ่ งการเดินทางไปต่างประเทศนัน้ ไม่คอ่ ยมีแล้วค่ะ หนูจะตื่นเต้นก็ต่อเมื่อเข้าไปรอบลึกๆ ยังคงรู้สึกตื่นเต้นอยู่ แต่ก็ไม่ เยอะเท่าเมือ่ ก่อน เราเริม่ ควบคุมอารมณ์ตนื่ สนามและความตืน่ เต้น ไว้ได้บา้ งแล้ว อาจไม่ได้หายไปและต้องพยายาม โดยเฉพาะพยายาม ท�ำให้เราได้เข้าชิงชนะเลิศบ่อยๆ เพือ่ จะได้คนุ้ ชินกับบรรยากาศกดดัน จะได้ไม่ตนื่ เต้น ถ้าเราเข้าชิงจนชิน ความตืน่ เต้นก็จะหายไป แต่บางครัง้ ความตื่นเต้นก็ไม่ได้มาจากสนามหรือคู่แข่ง แต่มาจากตัวเราเอง ที่อยากชนะจนตื่นเต้น หรือกลัวแพ้จนตื่นเต้น

เวลาเดินทางไปแข่งทีต่ า่ งประเทศ เราเห็นความต่างระหว่าง นักกีฬาไทยกับนักกีฬาต่างชาติตรงไหนบ้าง รัชนก : เท่าทีเ่ ห็นคือ นักกีฬาชาติอนื่ ๆ เขาจะมีนกั กายภาพบ�ำบัดคอย ติดตามไปตลอด แต่ของเรานักกายภาพบ�ำบัดจะไปเฉพาะบางรายการ ระเบียบวินยั ของนักกีฬาบางประเทศก็เข้มงวดมาก อย่าง จีน เกาหลีใต้ หรือญีป่ นุ่ เวลาซ้อมพวกเขาจะซ้อมกันโหดมาก แทบไม่คยุ ไม่เล่นกันเลย แต่ของเราจะเป็นแบบไม่ซเี รียส สบายๆ ไม่ได้หมายความว่าไม่ตงั้ ใจนะ แต่เราผ่อนคลาย ยืดหยุน่ มากกว่า นักกีฬาไทยทีไ่ ปแข่งทุกคนหวังว่าจะ ได้ชยั ชนะกลับมากันทัง้ นัน้ แต่เราก็มจี ดุ ทีว่ า่ คลายเครียด ไม่อย่างนัน้ เราจะเครียดกับการแข่งขันเกินไปจนพลาดเอง

เท่ า ที่ คุ ณ ทราบ วงการแบดมิ น ตั น จี น ต่ า งกั บ วงการ แบดมินตันไทยตรงไหน รัชนก : วงการแบดมินตันที่จีนมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง พวกเขา ต้องมีความมุ่งมั่นกันอย่างมาก นักกีฬาของเขาถ้าไม่มีผลงานก็ หลุดจากทีมชาติเลย นักกีฬาของเขาทุกคนจึงพยายามที่จะฝึกซ้อม กันอย่างหนัก และได้รับการดูแลสนับสนุน อย่างนักกีฬาของจีน กว่าจะส่งไปแข่งขันได้แต่ละคนมีโอกาสน้อย ถ้าได้โอกาสก็ต้องโชว์ ศักยภาพให้เต็มที่ และห้ามเจ็บนาน ถ้าเจ็บนานๆ เขามีสิทธิ์โดนไล่ ออกจากทีมชาติสงู แล้วดึงนักกีฬาคนอืน่ เข้ามาแทน ค่อนข้างโหดมาก เมื่อเทียบกับของเรา

อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้นักกีฬาแบดมินตันไทยส่วนใหญ่ยังไม่ สามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้เหมือนคุณ

วันนี้อายุ 18 แล้ว วันหน้าเมื่อคุณอายุ 36 คิดว่าวันนั้น คุณก�ำลังท�ำอะไรอยู่

รัชนก : อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ดว้ ย หนูอาจจะแข่งเยอะกว่า คนอื่นๆ ส่วนพี่ๆ น้องๆ คนอื่นก็อาจจะไปแข่งกันเป็นบางรายการ ซึ่งบางทีเวลาเจอรายการใหญ่ๆ เขาก็อาจจะไม่ชินกับสนาม สนาม โล่งๆ กว้างๆ ก็อาจจะตื่นสนาม การแข่งบ่อยๆ ก็ยิ่งท�ำให้เราพัฒนา ตัวเองได้มากขึ้น ไม่ตีเสียเองบ่อยๆ จุดอ่อนของบางคนก็คือการตี ลูกเสียเอง

รัชนก : หนูกย็ งั ไม่รวู้ า่ หนูจะท�ำอะไรอยู่ อาจจะเป็นโค้ช หรืออาจจะ เปิดร้านอาหาร แต่แน่นอนถ้าเลิกเล่นไป แรกสุดคงจะไปเป็นโค้ช มัน เป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลมาก หนูเองก็ยังมองไม่เห็นภาพตรงนั้น เท่าไหร่ ว่าถึงวันนัน้ หนูจะอยูใ่ นฐานะอะไร หรือบทบาทไหน ถ้าวันนี้ เราเดินมาดีตลอด อนาคตก็น่าจะดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะออกมาใน รูปแบบไหนก็ตาม

นักกีฬาแบดมินตันหญิงคนไหนทีค่ ณ ุ มองว่าพวกเขามีฝมี อื และมีโอกาสไปได้ ไกล

คุณวางเป้าหมายระยะสั้นไว้ที่ตรงไหน

รัชนก : เมย์วา่ นักกีฬาแบดมินตันไทยวันนีพ้ ฒ ั นาไปไกลในอีกระดับ หนึ่งแล้ว หลายคนฟอร์มดีน่าจับตามองมากๆ แต่ถ้าถามว่าใครที่ น่าสนใจ หนูวา่ พีแ่ นต (ณิชชาอร จินดาพล) ทีเ่ พิง่ เจอกันตอนชิงแชมป์ ประเทศไทยก็เก่งค่ะ พีป่ อป้อ (ทรัพย์สริ ี แต้รตั นชัย) น้องครีม (บุศนันท์ อึง๊ บ�ำรุงพันธุ)์ แล้วก็ พีช (พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข) ทุกคนฝีมอื ดี และมีโอกาสขึ้นอันดับโลกได้สูงๆ กันทั้งนั้น

ถ้าวันหนึ่งเราโดนใครคนใดคนหนึ่งแซงแย่งอันดับโลกไป ถามตรงๆ ว่าคุณจะคิดมากไหม รัชนก : เรื่องนี้หนูไม่ซีเรียสนะ ดีเสียอีกที่เขามีเราเป็นเป้าหมาย มันท�ำให้เรายิง่ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาตัวเองมากขึน้ ถ้าเราพลาด เสียอันดับโลกให้คนไทยด้วยกัน อาจจะด้วยเพราะหนูฟอร์มตก หรือหนูบาดเจ็บจนอันดับโลกหล่น แต่คนที่มาแทนเราเป็นคนชาติ เดียวกันเราก็ต้องยินดี เพราะพี่น้องเราก็ยังได้ออกไปสร้างชื่อเสียง ให้ประเทศอยู่ดี

เมือ่ ไหร่ทแี่ บดมินตันไทยจะก้าวสูม่ หาอ�ำนาจของแบดมินตัน ได้บ้าง รัชนก : ตอบไม่ได้ค่ะ (หัวเราะ)

ถ้าอย่างนัน้ คิดว่านักกีฬาของเรายังขาดปัจจัยอะไรอีกบ้าง รัชนก : ฝีมือของนักกีฬาก็มีส่วน แต่เรื่องการสนับสนุนเรายังขาด อยู่มาก เท่าที่ดูแล้วตอนนี้ก็มีนักกีฬาหลายคนที่สามารถจะตาม หนูมาได้ในอนาคตแน่นอน แต่มันขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนในการช่วย ส่งนักแบดมินตันไปแข่งในรายการอืน่ ๆ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ไม่ตนื่ สนาม และมีประสบการณ์ ไปแล้วไม่ได้รางวัลก็ได้ประสบการณ์กลับมา เพื่อที่ครั้งหน้าน้องๆ เหล่านั้นจะได้นำ� ประสบการณ์ไปพัฒนาและ คว้าอันดับดีๆ มาได้ในที่สุด ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาส ไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ เพือ่ ฝึกฝีมอื และประสบการณ์ โอกาส ที่จะพัฒนาก็น้อยมากจนไปไหนได้ไม่ไกลเท่าที่ควรจะเป็น แต่ ตอนนี้ก็น่าดีใจขึ้นที่มีผู้สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันเพิ่มมากขึ้น กว่าเมื่อก่อน

อยู่ในวงการแบดฯ เราเห็นพัฒนาการอะไรของวงการนีบ้ า้ ง รัชนก : หนูเห็นวงการแบดมินตันบูมในช่วงของ พี่แมน (บุญศักดิ์ พลชนะ) ช่วงนัน้ คนก็จะตืน่ ตัวเรือ่ งแบดมินตัน แล้วก็เงียบไป มาวันนี้ ก็กลับมาได้รับความนิยมใหม่ ตลอดเวลาเราก็มีนักกีฬาเก่งๆ เข้า วงการมากมาย หนูก็รู้สึกภูมิใจที่คนไทยหลายคนหันมาสนใจกีฬา แบดมินตัน ทัง้ เชียร์และหันมาเล่นเองด้วย หันมาสนับสนุนให้ลกู เล่น มันอาจจะยังไม่ได้รบั ความนิยมเหมือนกอล์ฟหรือฟุตบอล ทีเ่ ป็นกีฬา อาชีพ เป็นกีฬายอดนิยม แต่ก็พอเห็นแล้วว่าหลายคนอยากที่จะมี อาชีพเป็นนักแบดมินตัน

แสดงว่าตอนนี้ ในบ้านเรากีฬาแบดมินตันสามารถเป็นอาชีพได้ รัชนก : (ตอบเร็ว) ใช่คะ่ แต่ควรจะเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็กเลย เพราะการ เป็นนักกีฬาแบดมินตันหรือกีฬาอะไรก็ตาม หากจะเล่นอย่างจริงจัง ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆ เลย มันค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกัน

อาชีพนักกีฬาสอนอะไรกับเรา รัชนก : สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิต สอนให้เราสู้ สอนให้เรารู้จัก อดทน ซึ่งความอดทนนี้สามารถน�ำไปใช้ในอนาคตได้หลายๆ อย่าง ไม่จำ� กัดว่าต้องใช้ในเรือ่ งของกีฬา ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะประยุกต์ใช้ความ อดทนนี้ในเรื่องของอะไร

รัชนก : ปีนจี้ ะมีแข่งขันรายการ World Championship ทีป่ ระเทศจีน หนูตั้งเป้าจะเข้าเป็น 8 คนสุดท้าย หรือถ้าท�ำผลงานได้ดีก็ขอเข้าให้ ถึงรอบตัดเชือกให้ได้ และอยากจะไปให้ถึงมือวางอันดับ 1 ของโลก ภายใน 3 ปี รวมไปถึงมุ่งมั่นกับโอลิมปิกในอีก 3 ปีข้างหน้าค่ะ

ถ้าเราไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการล่ะ คุณเตรียมรับความผิด หวังไว้ยังไง รัชนก : ถ้าเราซ้อมมาเต็มที่ แต่ถ้าเราพลาดฟอร์มตก หรือเกิด อุบัติเหตุก็คงเสียใจ แต่ไม่ท้อค่ะ ในอีก 3 ปีข้างหน้า เราอายุ 21 ถึงจะพลาดเป้าหมายนี้ไปเราก็ยังมีโอกาสแก้มือและพัฒนาฝีมือ ได้ต่อไปอีก

Her idols

• ‘หวัง อี้ ฮาน’ (นักแบดมินตันหญิง มื อ วางอั น ดั บ หนึ่ ง จากจี น ) คื อ ไอดอลค่ะ หนูเคยตีกบั เขาแต่ไม่เคย ชนะเลย แต่ก็เคยสู้กันถึงสามเซต หนูก็แพ้อยู่ดี เพราะว่าเขาเป็นคนที่ แข็งแรง และมีระเบียบวินัยในการ ฝึกซ้อมมากๆ ตามสไตล์นกั กีฬาของ จีน ซึ่งหนูก็คิดจะล้มเขาตลอดเวลา

The Perfect competitor

• นักกีฬาจากจีนคือคู่แข่งที่แข็งแกร่งค่ะ เพราะทีมชาติจีน มีนักกีฬาที่แข็งแรง ฝีมือก็เก่งกาจ การฝึกซ้อมก็หนัก และมี วินัยสูง อีกทั้งสรีระรูปร่างก็ดี ต่างจากเรามาก • จุดอ่อนของนักกีฬาไทยที่เมย์เห็นคือพละก� ำลังแน่นอน ตรงจุดนีเ้ รายังอ่อนอยู่ ซึง่ ก็ยงั ต้องส่งเสริมและพัฒนากันต่อไป ทั้งในด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

Badminton Rising star

• ตอนนี้วงการแบดมินตันไทยเริ่มมีนักกีฬาเด็กๆ หลายคน เข้าแข่งขันกันเยอะ และก็เชือ่ ว่าเด็กๆ ทุกคนมีเป้าหมายอยาก จะติดทีมชาติ นักกีฬาดาวรุง่ ทีน่ า่ จับตามองในตอนนี้ หนูเชือ่ ว่า น้องครีม (บุศนันทน์ อึ๊งบ�ำรุงพันธุ์) น่าจับตามองมาก

สโมสรบ้านทองหยอด

• เดิมทีโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเคยมีสถานะเป็น ชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอด ซึง่ เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2534 โดยครอบครัวของคุณกมลา ทองกร (แม่ปกุ ) เพือ่ ให้ลกู ๆ และ เพื่อนๆ ของลูกมาเล่นแบดมินตัน ในขณะนั้นลูกๆ ของเธอ ยังไม่มีสังกัดจึงไม่สามารถลงแข่งขันได้ ด้วยความรักในกีฬา แบดมินตัน จึงได้ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นเองและได้ขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระยะแรกทางชมรมได้ใช้สนาม ที่สร้างขึ้นเองภายในบริเวณบ้านของคุณกมลา จ�ำนวน 1 สนาม และมีนักกีฬาเพียง 4 คน โดยมี อาจารย์พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์ เป็นผู้ฝึกสอน


มีคนยกย่องมากมายขนาดนี้ เคยเหลิงกับความส�ำเร็จ บ้างไหม รัชนก : เคยมีบ้างที่เรารู้สึกว่าเราท�ำได้แล้ว ไม่ต้องซ้อมแล้วก็ได้นะ เราได้แชมป์มาแล้วก็ไม่ตงั้ ใจฝึกก็มบี า้ ง ซึง่ เวลาเราท�ำตัวแบบนีแ้ ม่ปกุ จะสังเกตเห็น เขาก็จะคอยบอกคอยเตือนเรา แต่ตอนนีห้ นูได้แชมป์มา ก็ยังขยันซ้อมอยู่นะ (หัวเราะ) เพราะเรายังไม่ถึงฝัน ยังไปไม่ถึง จุดสุดยอดที่เราตั้งใจไว้

เมื่อไหร่ที่คุณจะบอกกับตัวเองได้ว่า ‘เราเก่งแล้ว’ รัชนก : เมือ่ ตอนทีห่ นูได้แชมป์โลก ได้เป็นมือวางอันดับหนึง่ ของโลก และได้แชมป์โอลิมปิกค่ะ

ถ้าวันหนึง่ ทีเ่ ราไปถึงจุดสูงสุด ความรูส้ กึ ไม่อยากซ้อมแล้ว เราเก่งแล้วจะกลับมาไหม รัชนก : ส่วนใหญ่ทกุ คนทีค่ ดิ ว่าตัวเองสุดยอดก็จะคิดว่าท�ำไมเราต้อง ซ้อม ในเมือ่ เราสุดยอดแล้ว เราเคยซ้อมมาทุกวัน แล้วมันก็ทำ� ให้เราเบือ่ มันมีบา้ งทีเ่ ราอยากหยุด แชมป์กไ็ ด้มาหมดแล้ว ก็อาจจะมีบา้ ง แต่หาก เป็นหนู หากหนูถึงจุดสุดยอดทั้งหมด หนูก็อาจจะอยากหยุดสักวัน สองวันเพือ่ พักผ่อนร่างกาย แต่หนูเชือ่ ว่าหนูคงไม่โดดซ้อมหรือคิดว่า ตัวเองเก่งแล้วเลยไม่ซ้อมแน่นอน

ความส�ำเร็จทีเ่ ราได้มาวันนีท้ ำ� ให้คณ ุ มีทกุ อย่างแล้วหรือยัง รัชนก : หนูยังไม่ได้มีทุกอย่างค่ะ ในแง่ของความส�ำเร็จก็ยังไม่ถึง เป้าหมาย ในแง่ของครอบครัวตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ซื้อบ้านให้พ่อแม่ เมย์อยากมีบา้ นเป็นของตัวเอง แต่ชวี ติ เราตอนนีค้ อื ช่วงน�้ำขึน้ น�ำ้ ขึน้ ก็ต้องรีบตัก เลยรีบพยายามหาเงินให้เยอะที่สุดก่อน ชีวิตนักกีฬา เราก็ไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บตอนไหน หนูกลัวว่าถ้าเกิดอาการบาดเจ็บ โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว เกิดบาดเจ็บหนักก็กลับมายาก

ทุกวันนี้มีอะไรในชีวิตของคุณที่เปลี่ยนไปบ้าง รัชนก : เราเลี้ยงตัวเองได้ เลี้ยงพ่อ แม่ น้องชายได้ โดยที่ไม่ต้อง พึง่ พาพ่อแม่ และซือ้ ของให้พอ่ แม่ได้บา้ ง ถ้าตอนนีท้ บี่ า้ นเงินไม่พอใช้ เมย์กจ็ ะช่วย แต่ครอบครัวเมย์กไ็ ม่ได้ใช้เงินจนเวอร์ เราก็ยงั เหมือนเดิม อีกเรือ่ งคือความส่วนตัวทีเ่ ปลีย่ นไป ช่วงแรกๆ ทีส่ อื่ เริม่ รูจ้ กั หนู ตอนที่ นักข่าวตามหนูมากๆ หนูกดดันน�้ำตาไหลเลย ไม่ชิน งงว่าท�ำไม เขามาตามชีวิตเรา รู้สึกไม่มีอิสระ ไม่ค่อยสบายใจ แต่พอหลัง จากคิดได้ว่าถ้าเรามีผลงาน สื่อจะเข้ามา เพราะพี่ๆ สื่อนี่แหละ ที่ท�ำให้วงการแบดมินตันดีขึ้น เวลามีผลงานพวกเขาจะช่วยกัน น�ำเสนอให้คนไทยรู้

นอกจากความสามารถแล้ว มีหลายคนบอกว่าคุณอ่อนน้อม ถ่ อ มตนมาก จนสมาพั น ธ์ แ บดมิ น ตั น อิ น เดี ย ถึ ง กั บ ชม ความถ่อมตนในตัวคุณมาจากไหน รัชนก : แม่ปุกสอนให้เรามีมารยาทต่อผู้ใหญ่ เราเป็นเด็กควรจะ ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร อีกอย่างมันอยู่ที่ความเคยชิน ด้วยค่ะ แม่ปุกสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่า เจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้ ตั้งแต่เดินเข้าคอร์ดมา ถ้าเราลืมยกมือไหว้แม่ปุกจะไล่ให้ไปเดินเข้า คอร์ดมาใหม่แล้วยกมือไหว้ผู้ใหญ่ใหม่ เราท�ำทุกวันจนชินและติด เป็นนิสัยไปแล้วค่ะ

ความส�ำเร็จของคุณที่เราเห็นในวันนี้แลกมาด้วยอะไร สิง่ ทีท่ ำ� ให้เรามัน่ ใจว่าอีก 3 ปีเราจะเป็นคนทีย่ นื อยูจ่ ดุ สุดยอด ของวงการแบดมินตันโลกคืออะไร รัชนก : ตอนนีถ้ า้ ถามเรือ่ งร่างกายเราคงเป็นรองเขาแน่ๆ แต่อนาคต ถ้าร่างกายหนูพร้อมมากขึ้น มีสมาธิและมีความมั่นใจในการออก ลูกเสิร์ฟ กล้าเล่น ไม่กลัวคู่ต่อสู้ หนูก็คิดว่าหนูสู้กับเขาได้แน่นอน ก่อนหน้านัน้ หนูเคยอ่านเจอเรือ่ งทีโ่ ค้ชต่างชาติ และนักกีฬาชาติอนื่ ๆ พูดถึงหนูว่า รัชนกเป็นคนที่น่าจับตามอง (หัวเราะ) เขาบอกว่าเป็น นักกีฬาที่ถือว่าโดดเด่น แสดงว่าเราก็น่าจะมีแววอยู่บ้าง

กดดันไหมที่มีคนมาคาดหวังว่าผลงานของเราจะดี รัชนก : ไม่เลยค่ะ และหนูไม่ได้สนใจเรื่องข่าวมากมาย ถ้าไปสนใจ มากๆ มันอาจจะท�ำให้เราเหลิงกับความส�ำเร็จ ซึง่ มันไม่ดกี บั ตัวเราแน่ๆ หนูกพ็ ยายามท�ำเหมือนเดิม ใช้ชวี ติ ปกติ ไม่ได้ใส่ใจ เขาชมหนูกด็ ใี จ แต่ไม่เก็บกลับมาคิดว่าเราเก่ง

“ความตื่นเต้นไม่ได้มาจาก สนามหรือคู่แข่ง แต่มาจากตัวเราเอง ที่อยากชนะจนตื่นเต้น หรือกลัวแพ้จนตื่นเต้น”

รัชนก : สิ่งที่เสียไปคือความเป็นวัยรุ่น เช่นเพื่อนไปดูหนังหนูก็ ไม่ได้ไป แต่หนูเข้าใจว่าทีเ่ ราท�ำอยูท่ กุ วันนีม้ นั คือหน้าที่ มันเป็นอาชีพ อีกอย่างช่วงเวลาวัยรุ่นที่เราเสียไปมันก็ไม่ได้น่าเสียดายเท่าไหร่ วันหนึ่งเราเลิกเล่น ก็ค่อยไปท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำทีหลังก็ได้ อีกอย่าง หนูกไ็ ม่ได้คดิ ว่าเราเสียอะไรไป เราท�ำเพือ่ ประเทศ ท�ำเพือ่ หลายๆ คน ที่รอคอยเราอยู่ข้างหลัง

หากมีเด็กคนหนึ่งเดินมาบอกว่า “หนูอยากเป็นอย่างพี่” คุณจะบอกเขายังไง รัชนก : หนูจะบอกเขาว่า ไม่ว่าจะไปถึงในจุดที่น้องฝันหรือไม่ แต่ถา้ น้องท�ำดีทสี่ ดุ แล้วจริงๆ ก็ตอ้ งภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ เพราะว่าการ จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ หรือการจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งมันไม่ ได้มีหลายคน ที่หนึ่งมันมีแค่คนเดียว แล้วถ้าวันหนึ่งเราพร้อมหรือ มีโอกาสที่จะท� ำได้ก็ต้องท� ำให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับโอกาสที่เรามี เมย์รับรองว่าจะไม่เสียใจ ถ้าเราพยายามเต็มที่


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 24

T A S T E

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

Text : เพลงมนตรา Photo : กาญจนา

SHA RAKU

Sapphire Bar

Japanese Restaurant & Sake Bar

ความงดงามของอัญมณีสนี ำ�้ เงิน อย่างไพลิน ถูกน�ำมาขัดเกลาด้านดีไซน์ จนกลายเป็นห้องอาหารงามระยับในนาม The Sapphire Bar แห่งโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Sha Raku บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ อิซากายะ (Izakaya) หรือ บาร์เหล้าญีป่ นุ่ โดยเน้นการน�ำเสนอวัฒนธรรมอาหารญีป่ นุ่ รสชาติดงั้ เดิมจากเมืองเกียวโต ในขณะ เดียวกันก็ทำ� ให้นกั ดืม่ สามารถเพลิดเพลินกับ เมนูสาเกและโซจูทหี่ ลากหลาย

ซัฟไฟร์ถกู เนรมิตให้เป็นบาร์ยอ้ นยุคในปี 1920 ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบ ‘เซีย่ งไฮ้ อาร์ต นูโว’ ให้กลิน่ อายวัฒนธรรมจีนร่วม สมัย สะท้อนบรรยากาศทีช่ วนหวนระลึก ถึงภาพยนตร์เรือ่ งดัง อย่างเรือ่ ง ‘In The Mood For Love’

เปลีย่ นบ้านเก่าให้เป็นร้านอาหารกึง่ บาร์ ภายในบรรยากาศเงียบสงบ เรียบง่ายด้วย เฟอร์นเิ จอร์ไม้ดไี ซน์รว่ มสมัย จุดเด่นของร้าน อยูท่ กี่ ารสร้างความแปลกตาด้วยการใช้ โอบิ หรือผ้าคาดเอวเวลาสวมชุดกิโมโน มาประดับ ตกแต่ง

ทีน่ คี่ อื ศูนย์รวมแห่งความอร่อยของ โรงแรม เดอะ สุโกศล ก็วา่ ได้ เพราะทุก เมนูรสโอชาของแต่ละห้องอาหารในโรงแรม จะถูกคัดเลือกให้มาเสิรฟ์ ขึน้ โต๊ะในรูปแบบ พอดีคำ � ไม่วา่ จะเป็นเป็ดปักกิง่ และเกีย๊ ว สอดไส้ผกั โขมกับเห็ดชิมจิ ิ ซิกเนเจอร์แสน อร่อยจากห้องอาหารจีนหลินฟ้า กริลล์ทนู า่ ย�ำทอด และเทมปุระปลาหมึกกับไข่ปลา แซลมอน เมนูทานเล่นฟิวชัน่ สไตล์ญปี่ นุ่ จากห้องอาหารญีป่ นุ่ Kamol ตบท้ายด้วย ของหวานอย่าง Tropical Fruits Cheese Cake จาก เบเกอรีค่ าเฟ่ ก่อนจะพักท้อง มาล้างปากกับ The Sapphire และ Ritzy Mango ค็อกเทลสุดวิจติ ร ซิกเนเจอร์ดริง๊ ค์ ทีแ่ สนลืน่ คอ

ประเดิมด้วย Dragon Roll Sushi เมนู ไฮไลท์รปู ร่างหน้าตาสวยงาม ตรงกลางเป็น กุง้ มังกรและปลาไหลย่างชิน้ โต ห่อด้วยอะโวคาโดให้รสสัมผัสทีเ่ ข้ากันอย่างลงตัว ต่อด้วย สลัดผักสดกรอบกับเนือ้ วากิวนุม่ ๆ ย่างสุก ก�ำลังพอดี คลุกเคล้าด้วยน�ำ้ สลัดเพิม่ รสชาติ ก่อนกลับอย่าลืมเติมความหวานด้วย วาราบิ โมจิ แป้งโมจิเหนียวนุม่ ราดน�ำ้ เชือ่ มทานคูก่ บั ถัว่ แดงบด ครบสมบูรณ์แบบหนึง่ มือ้ ทัง้ คาว และหวาน

ใครทีอ่ ยากไปดริง๊ ค์เบาๆ ราคาเครือ่ งดืม่ ทีน่ เี่ ริม่ ต้นเพียง 180 บาทเท่านัน้ ชัน้ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ถ.ศรีอยุธยา (รถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีพญาไท) เปิดบริการทุกวัน 08.00-01.00 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2247 0123 ต่อ 1811

เลขที่ 14 ซอยสุขมุ วิท 23 เปิดบริการ ทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00-24.30 น. ส�ำรองที่ นัง่ ได้ทโี่ ทร. 0 2664 0348 ดูรายละเอียด เพิม่ เติม www.sharakurestaurant.com หรือ facebook.com/sharakurestaurant ทุกวันพฤหัสบดี มีโปรโมชั่น Lady Night ฟรีดริ๊งค์แก้วแรก! ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น.

ราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 400-800 บาทต่อคน

เวลานี้ Mr.Shigeru Tanaka เชฟฝีมือเลิศล�้ำ ประจ�ำอยู่ที่นี่ทุกวัน ซึ่งเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มี ชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น เชี่ยวชาญการท�ำ Kaisaki หรืออาหารชุดแบบดั้งเดิม และเคยได้รับ เกียรติให้เป็นกรรมการในรายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทยมาแล้ว


--------------

--------------

Text : เพลงมนตรา Photo : กาญจนา

Text : Yamin, ทัศนีย์ Photo : พิชญุตม์, นัฏชา

BOTTOM UP

Old School Coffee

Wine Beer & Bistro Bar ไวน์บาร์ขนาดใหญ่ใจกลางทองหล่อ ทีม่ ไี วน์เกรดพรีเมีย่ มจากทัว่ โลก มากกว่า 300 ชนิดให้บริการ พร้อม ด้วยฟังก์ชนั เครือ่ งกดไวน์ (Wine Dispenser) ทีล่ กู ค้าสามารถเทสต์ไวน์ ได้กอ่ นตัดสินใจ พบกับค�ำ่ คืนแห่งความสนุกสนาน ในบรรยากาศสุดคลาสสิก ผสมผสาน ความเป็นอาร์ตสิ ต์และความชิคแบบ ชิลๆ ด้วยภาพเขียนยุคเรอเนซองส์ ขนาดใหญ่ทที่ ำ� ให้รา้ นดูโดดเด่น พืน้ ที่ ให้บริการทีส่ ามารถรองรับลูกค้าได้ถงึ 300 ทีน่ งั่ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ซึง่ มีเสน่หแ์ ละให้ความรูส้ กึ ทีต่ า่ งกัน ออกไป ได้แก่ The Outdoor Chill, Artist Bar, Wine Station และ Dining Gallery เมนูอาหารสุดชิคสไตล์อติ าเลียน คุณภาพเยีย่ ม อาทิ พาสต้าครีมไข่กงุ้ เส้นนุม่ ก�ำลังดี ซอสครีมข้นหวานมัน และไข่กงุ้ กรุบกรอบเข้ากันเป็นอย่างดี ต่อด้วยเมนูเนือ้ ปลากะพงย่างราดซอส เคเปอร์ พร้อมเสิรฟ์ ทันทีดว้ ยเนือ้ ปลา กะพงขาวชิน้ โตสดหวานกับซอสรสชาติ กลมกล่อมอย่างมีเอกลักษณ์ หรือ จะเป็นเมนูหนักๆ อย่าง เนือ้ แกะติด ซีโ่ ครงย่าง ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ อิม่ อร่อยกับ เนือ้ แกะนุม่ หอมล�ำ้ ลึกในรสชาติ และ เมนูฟวิ ชัน่ ยอดนิยมอย่าง สลัดปลาดิบ ทีม่ ปี ลาแซลมอน ปลาโอ เสิรฟ์ พร้อม ผักสดกรอบ ราดด้วยน�ำ้ สลัดสไตล์ ญีป่ นุ่ หากใครได้ลองมาชิมแล้วมีหวัง ต้องกลับมาลองใหม่อกี ครัง้ แน่ๆ

ร้านกาแฟมีดไี ซน์ทปี่ ลุกอดีตในวัยเรียน ให้กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ นัน่ คือทีม่ าของชือ่ Old School อีกทัง้ เมือ่ เขียนชือ่ ร้านว่า ‘โอลด์ สกุล’ ทับศัพท์เป็นภาษาไทย ยังมี นัยยะทีส่ อื่ ถึงตระกูลเก่าแก่ อย่าง ‘ดิศกุล’ อันเป็นนามสกุลของหัวเรือใหญ่ของร้านนี้ อีกด้วย

500-600 บาทต่อคน บอททอมอัพ ไวน์ เบียร์ แอนด์ บิสโทร บาร์ ปากซอยธารารมณ์ 2 (ระหว่างทองหล่อ 18 กับ ทองหล่อ 20) เปิดบริการ ทุกวันตัง้ แต่ 16.00-01.00 น. โทร. 0 2365 0840, 08 1890 9119 หรือ www. bottomsupthonglor.com

การน�ำเฟอร์นเิ จอร์ อย่าง ชุดโต๊ะ เรียนเก่า กระดานด�ำ รวมถึงการสร้าง บรรยากาศให้เหมือนได้เข้ามาในห้องเรียน มัธยมอีกครัง้ เป็นกิมมิคโดดเด่นของร้านนี้ ทัง้ ยังมีของสะสมอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้รา้ นดูมชี วี ติ ชีวา และแปลกตาไปจากร้านกาแฟอืน่ ๆ ทีค่ ณ ุ เคยสัมผัส ลองชิมเครือ่ งดืม่ ทีท่ างร้านปรับปรุง สูตรให้รสชาติถกู ปากเพือ่ นร่วมชาติอย่าง ‘Ice Late’ โดยชูโรงด้วยกาแฟอาราบิกา้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามด้วยเมนูยอดฮิต อย่าง ‘Ice Cocoa’ โกโก้เย็นทีเ่ น้นรสชาติเข้มข้น แบบจัดหนัก และส�ำหรับสาวๆ ทีร่ กั สุขภาพ ทีน่ มี่ สี มูทตี้ อย่าง ‘Strawberry Smoothie’ ทีป่ น่ั จนส่วนผสมเรียบเนียนเป็นเนือ้ เดียว ประหนึง่ เยลลี่ ทานคูก่ บั เบเกอรีโ่ ฮมเมด ทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลาย ได้แก่ บานอฟฟี่ และเครปเค้ก เนือ้ บางเบา หอม อร่อย ราคาค่าอิม่ ทัง้ เครือ่ งดืม่ และเบเกอรีอ่ ยูท่ ี่ ประมาณ 160 บาทต่อคน

พบกับโปรโมชั่น Happy Hour ทุกวัน อาทิตย์-วันพฤหัสฯ ตั้งแต่เวลา 16.0020.00 น. Buy 1 & get 1 free Cocktail or Mocktail และ Appetizer เมนูละ 119 บาท

ตัง้ เด่นอยูต่ รงหัวถนนปากซอยระนอง 1 ฝัง่ ถนนเทอดด�ำริ เขตดุสติ เปิดบริการ 09.00-20.30 น.(เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 11.00-20.30 น.) โทร. 0 2668 6867

ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกที่ตั้งเด่น เป็นสง่าบริเวณหน้าร้านนั้น หาได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ที่จงใจท�ำให้ดูขลัง หากแต่ เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเก็บของ จอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งลูกหลานตั้งใจน�ำมาปัดฝุ่น และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ชม ของเก่ากันอย่างใกล้ชิด


. 28

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

อ่านเล่น จนเป็นเรื่อง

เวลาที่ออนไลน์ Facebook แล้วเห็น ‘ทราย เจริญปุระ’ บรรเลงสเตตัส บนหน้า News Feed ทีไร ฉันมัก จะเป็นหนึ่งในจ�ำนวน Liker ของเธอ ด้วยความทีต่ ดิ ใจในภาษาอันห้าวหาญ และการน�ำเสนอแง่มุมความคิดอย่าง ตรงไปตรงมา บางครั้งก็ยั่วล้อสังคม ได้อย่างแสบสัน ซึง่ สิง่ ทีข่ ดั เกลาความคิดของเธอให้คมคายหลากหลาย น่ า จะหนี ไ ม่ พ ้ น ‘หนั ง สื อ ’ เพราะเธอยื ด อกอย่ า งผ่ า เผยว่ า เป็ น หนอนหนั ง สื อ ตั ว ยง ทั้ ง ยั ง เป็ น เจ้ า ของคอลั ม น์ ‘รั ก คนอ่ า น’ ใน มติชนสุดสัปดาห์ เป็นคอลัมน์ทวี่ า่ ด้วยบริบททีม่ รี ากเหง้ามาจากหนังสือ ล้วนๆ และนี่คือหนึ่งในดอกผลจากการอ่านเล่มใหม่ที่ทรายเก็บได้ ระหว่างบรรทัด ซึ่งเธอพึงใจจะให้คุณอ่านเล่นจนเป็นเรื่อง

The Barrens ภาพยนตร์แนว Horror ผลงานของ ‘ดาร์เรน ลินน์ บูสแมน’ ผู้ก�ำกับ หนังปีศาจมือวางอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งเคยฝากความสะพรึงไว้กับ เรื่อง Saw หลายต่อหลายภาค ก่อนจะพักมือมาเขียนบทและก�ำกับ The Barrens อย่างเป็นเรื่องเป็นราว วางใจได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะ กระชากวิญญาณสะใจคอหนังสยองขวัญแน่นอน นอกจาก ดาร์เรน ลินน์ บูสแมน แล้ว The Barrens ยังได้ นักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง ‘สตีเฟ่น โมเยอร์’ มาห�้ำหั่นบทบาทกับ ‘มีอา คีสเนอร์’ อย่างระทึกใจ โดยเชือ่ มโยงเรือ่ งราวให้เข้ากับต�ำนานของ ‘เจอร์ซีย์ เดวิล’ หรือ ‘มัจจุราชแห่งเจอร์ซีย์’ อสูรกายร้ายที่ชาว นิวเจอร์ซีย์ต่างพรั่นพรึง ซึ่งถูกปลุกให้คืนชีพอีกครั้งที่การมาเยือน ป่าสนของครอบครัว ริชาร์ด วินยาร์ด มาถึง ส�ำหรับเรือ่ ง The Barrens นี้ ดาร์เรน ตัง้ ใจว่าจะให้เป็นภาพยนตร์ ระทึ ก ขวั ญ ที่ เ ปลี่ ย นรสชาติ เ ดิ ม ๆ ของหนั ง ปี ศ าจที่ คุ ณ เคยรู ้ จั ก เรื่องราวจะถูกขับเคลื่อนโดยตัวละครหลัก และความสยองที่เกิดขึ้น จะเล่ น กั บ สภาวะจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ เ ป็ น แกนน� ำ ซึ่ ง เป็ น อาวุ ธ อั น ฉกาจฉกรรจ์ที่ ดาร์เรน เลือกใช้เพื่อสร้างความเคลือบแคลงใจ จนผู้ชมแทบนั่งไม่ติด

Attraction’s semi-final shadow theatre performance

W I L D – Jessie J ซิงเกิลจากป๊อปไอดอลสุดฮอตแห่งวงการ ‘Jessie J’ ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ จ้าหล่อนสร้างความ ฮือฮาโกยเรตติ้งกระจายมาแล้วกับทรงผมโล้นซ่าไม่แคร์สื่อ นัน่ ยิง่ ท�ำให้แฟนเพลงจับตามองผลงานของเธออย่างไม่วางตา กระทั่ง W I L D คลอดออกมาสู่โสตประสาทผู้ฟัง ในผลงานเพลงนี้ Jessie จีบหนุ่มๆ แร็ปเปอร์ อย่าง Big Sean ให้มาร่วมแจม แถมยังดึงคะแนนจากแฟนๆ ด้วยการ สื่อความหมายดีๆ ผ่านตัวอักษรย่อที่เป็นชื่อเพลง อันได้แก่ W มาจากค�ำว่า ‘Wish’ สื่อว่า ทุกอย่างจะเป็นจริงได้ต้อง มาจากความหวัง I มาจากค�ำว่า ‘Intrigue’ สือ่ ว่า ต้องรูจ้ กั สร้าง ความน่าสนใจให้ชีวิต L มาจากค�ำว่า ‘Love’ สือ่ ถึงความรูส้ กึ ‘รัก’ อันยิง่ ใหญ่ และ D มาจากค�ำว่า ‘Dream’ สื่อว่า ทุกคนต้องมีฝัน ซึ่งเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว ที่จะท�ำให้แฟนๆ ระดมฟังกันจนเพลง W I L D ฮิตถล่มทลาย และทะยานขึน้ สู่ อันดับต้นๆ ใน UK ไปแล้วเรียบร้อย

เพียงได้เห็น Thailand’s Got Talent ซีซนั่ 3 ออนแอร์แล้วก็พดู เลยว่าเริม่ ต้นได้ เข้มข้นฮือฮาตัง้ แต่เทปแรกทีเดียว เลยชวนให้ลองไปชม Britain’s Got Talent 2013 ของทางฝัง่ อังกฤษดูบา้ งว่าจะได้รบั อรรถรสคล้ายคลึงกันไหม ประเดิม ด้วยคลิป ‘Attraction’s Semi-Final Shadow Theatre Performance’ ซึง่ เพียง แค่คลิปการแสดงชุดนี้ก็เหมือนถูกมนต์สะกดให้จดจ้องด้วยความตะลึงงัน กับเรื่องราวที่สรรสร้างออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจเกี่ยวกับแม่และลูกชาย ผ่านลีลาอันอ่อนช้อยงดงามของการแสดงแบบ ‘จินตลีลา’ ที่เล่นกับ ‘เงา’ ของกลุ่ม Shadow Theatre Group อย่าแปลกใจถ้าหากดูคลิปนี้จบแล้ว คุณจะมีคราบน�้ำตาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว

To The Wonder ภาพยนตร์โรแมนติก ที่จะช่วยระบายหัวใจ ของคุณให้เป็นสีชมพูระเรื่อ ผลงานการ ประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมอื อย่าง เบน แอฟเฟล็ก, ฆาเวียร์ บาร์เด็ม และ ราเชล แม็คอดัมส์ โดยมี เทอร์เรนซ์ มาลิค นั่งแท่นก�ำกับเรื่องราวให้ด�ำเนินไปอย่าง ทรงพลั ง เนื้ อ หาว่ า ด้ ว ยชี วิ ต ของ ‘นี ล ’ ชายหนุ ่ ม ที่ เ หมื อ นจะเลื อ กได้ หากแต่ การเลือกความรักในครั้งนี้ได้น�ำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างสุดหัวใจให้กับเขา ต้องลองมาลุน้ ร่วมกันว่า ระหว่าง ‘มารินา่ ’ สาวยุโรปผูเ้ ปิดเผยความรักอย่าง ตรงไปตรงมา กับ ‘เจน’ อดีตถ่านไฟเก่าที่รอการปะทุ ชายหนุ่มจะเลือกใคร จัดจ�ำหน่ายแล้วในรูปแบบดีวีดี โดย ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์


เสื่อม นีเ่ ธอ! วีคทีผ่ า่ นมาเธอคงได้ขา่ วคราวสุดฉาวและอือ้ อึงอยูไ่ ม่นอ้ ย เกีย่ วกับรายการ Thailand’s Got Talent ทีแ่ ค่เปิดฉาก ซีซั่น 3 มา ก็เรียกเสียงก่นด่ากันไปทั้งเมือง เมื่อเกิดกรณีที่ ผูส้ มัครแข่งขันรายหนึง่ ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า ‘สิทธัตถะ เอมเมอรัล’ ได้ออกมา แสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ จนเป็นเหตุให้เกิดค�ำฮอตขึน้ มา ใหม่วา่ ‘พอดีทบี่ า้ นไม่เคร่งมารยาท’ ฉันเห็นว่าทางรายการแสดงให้เห็นถึงความ ‘จงใจ’ ทีจ่ ะให้ผเู้ ข้า แข่งขัน (ทีด่ แู ล้วก็เห็นชัดว่า เขาเป็น ‘คนพิเศษ’ ไม่ใช่คนปกติทวั่ ไป คุณหมอบางรายได้ออกมาวิเคราะห์แล้วว่า อาการผิดปกตินี้คือ แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม ทีผ่ ปู้ ว่ ยจะมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับคนอืน่ อย่างไม่เหมาะสมกับวัย ไม่รจู้ กั กาลเทศะ ไม่มมี ารยาท เวลาพูดคุยจะ ไม่คอ่ ยมองหน้า และไม่ยอมสบตา) ให้ขนึ้ มาโชว์บนเวที โดยหวังผล ทีจ่ ะท�ำให้เกิดเสียงโห่ฮา กับการพูดทีไ่ ม่มหี างเสียง แต่นา่ แปลก ทีบ่ รรดากรรมการทัง้ 3 คนกลับไม่สงั เกตถึงความ ‘ผิดปกติ’ ของ ค�ำพูด และรูปแบบการแสดงออกของเขา และเลือกทีจ่ ะโจมตีไปยัง พฤติกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง งานนีบ้ อ่ งตงเลยว่า ดูยงั ไงก็ไม่เนียน และเป็นการ ‘จัดฉาก’ เพือ่ เอาเขาขึน้ มาประจานให้คนดูประณามหยามเหยียดโดยแท้ แต่คุณคะ! คนดูไม่ได้บริโภคหญ้าที่อุดมด้วยกรัมม็อกโซน เลย ‘ตาสว่าง’ ไม่ได้หลงกล หรือเออออห่อหมกไปด้วย ดังนัน้ คมหอก คมดาบเลยพุ่งไปที่ผู้ผลิตรายการอย่างจัง เธอลองเข้าไปดูตาม

เว็บบอร์ดต่างๆ สิจะ๊ แล้วจะเห็นกระทูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนีเ้ ป็นพะเรอเกวียน หลายคอมเมนต์วพิ ากษ์วจิ ารณ์ได้แสบร้อน ทีร่ นุ แรงหน่อยก็ตแี สกหน้า อย่างดุเดือดว่าเป็นรายการระย�ำต�ำบอนทีส่ ารพัดจะจัดฉาก ไหนจะ จงใส่สตี ไี ข่ในรายการ จนดูประหนึง่ เป็นละครน�ำ้ เน่าไร้รสนิยม และ แน่นอนว่าไร้สำ� นึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่นานทางตัวแทนของผู้ผลิตรายการนี้ก็ออกมา ‘แก้ตัว’ เสีย ยกใหญ่ ว่าจริงๆ แล้ว คุณเอมเมอรัลเป็นคนปกติทวั่ ไป เพียงแต่อาจจะ ตืน่ เต้น เลยควบคุมตัวเองไม่ได้กแ็ ค่นนั้ เอง แถมบอกอีกว่า รูปแบบ รายการนี้ยึดถือคัมภีร์ของรายการเมืองนอกที่ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่าง เคร่งครัด ใครอ่านข่าวนีจ้ ะเห็นคล้อยตามหรือไม่ ก็สดุ แต่วจิ ารณญาณ แต่แถวบ้านฉันเรียกว่า ‘ตีหน้าซือ่ ท�ำไขสือ’ กรณีนที้ �ำให้ฉนั รูส้ กึ ขยะแขยงแนวคิดของคนท�ำสือ่ โดยเฉพาะ สื่อที่ออกอากาศผ่านฟรีทีวี ในช่วงเวลาที่มีคนทุกเพศทุกวัยรับชม เพราะการใส่จริตอันผิดเพี้ยนและด้วยจริยธรรมนี้ ไม่ต่างอะไรกับ ยาพิษทีก่ ดั กร่อนสังคม จะว่าไปนะเธอ บางทีการโกหกจนเคยชินและท�ำผิดซ�้ำซาก (รอบทีแ่ ล้วก็ปล่อยโชว์นมละเลงสีบนผ้าใบมาแล้ว) อาจท�ำให้ไม่รสู้ กึ รูส้ า กับความดีงาม และความจริงทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็นได้ กีร่ ายการแล้วล่ะ ทีเ่ อา ‘ความลวง’ มาปรุงแต่ง และสุดท้ายก็ พ่าย ‘ความจริง’ ไปในทีส่ ดุ เธอคงจ�ำได้ดวี า่ เมือ่ 10 กว่าปีกอ่ น ผูค้ น ตืน่ เต้นกับรายการแฟรนไชส์ดงั จากเมืองนอกอย่าง The Weakest

Link หรือ ‘ก�ำจัดจุดอ่อน’ หลังๆ รายการนัน้ เริม่ ‘เล่นไม่ซอื่ ’ จั ด วางบทบาทให้ ผู ้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ด่ า ทอกั น แบบไม่ ส มเหตุ ส มผล กะเอามันและเรียกกระแสให้ดังเข้าว่า สุดท้ายกระแสนิยมก็ตก ผูค้ นก็ระอา พากันก่นด่า และลาจอไปในทีส่ ดุ ระหว่าง ‘คุณธรรม’ ‘เรตติง้ ’ และ ‘ก�ำไร’ ในฐานะ ‘สือ่ ’ ต้องมีคำ� ตอบทีน่ า่ ภาคภูมใิ ห้กบั ตัวเองด้วย และฉันหวังว่าเราคง เห็นเรือ่ งเสือ่ มๆ แบบนี้ ล่องลอยเป็น ‘ขยะ’ ในแอร์ไทม์นอ้ ยลง รักเธอทีส่ ดุ ...จุดนี้ E-VIAN

Rift แม้เหล่าเกมเมอร์ฝง่ั บ้านเราหลายคนจะมองว่า Rift เป็น เกมออนไลน์ทอี่ าจไม่ถกู จริตคนไทยมากนัก เพราะลุม่ ลึก และซับซ้อนจนเกินไป แต่หารู้ไม่ว่าในฝั่งตะวันตกนั้น Rift เป็นเกมยอดนิยมที่ท�ำให้นักเลงเกมคลั่งจนไม่อาจ วางมือ Rift เป็นผลงานของ Trion Worlds เซิร์ฟเวอร์ อเมริกาเหนือ หนึ่งในเกมแนว MMORPG หรือที่ภาษา ปากเรียกว่า เกมเก็บเลเวลตะลุยด่าน สร้างจุดขาย โดดเด่นที่จ� ำนวนของคลาสที่มีให้ผู้เล่นเลือกมากถึง 40 คลาส จัดเต็มสกิลที่กินพื้นที่ไปมากกว่า 1 ใน 2 ของหน้าจอกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ดี ทางผู้พัฒนาระบบก็ได้หาทางออกให้ Rift เข้าถึงใจชาวเอเชียด้วยการเปิดบริการแบบ Free to Play ให้นักเกมลองเล่นกันแบบไม่มีกั๊ก สามารถไป ดาวน์โหลดมาลองเล่นได้ที่ www.riftgame.com

Da Vinci’s Demons ซีรี่ส์ฟีลดราม่าที่เรตติ้งมาแรงตั้งแต่แรกฉาย น�ำเสนอผ่านทางช่อง Starz โดยหยิบประวัตชิ วี ติ ของ Universal Man หรือ ลีโอนาร์โด ดา วินชี บุรุษเรืองนามผู้มีประวัติชีวิตลี้ลับน่าค้นหา มาดัดแปลงให้กลายเป็น บทซีรี่ส์รสชาติเข้มข้นในเนื้อหาที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน ถ่ายทอด เรื่ อ งราวในยุ ค ที่ ค วามคิ ด และความเชื่ อ ถู ก ควบคุ ม โดยศาสนจั ก ร เป็นเรื่องยากที่ชายผู้หนึ่งจะฝ่าฟันความเชื่อนั้นเพื่อปลดปล่อยความรู้ ให้เป็นอิสระ ในเรื่องคุณจะได้เห็นแง่มุมอันรอบด้านเกี่ยวกับบุรุษผู้นี้ ทั้งในด้านของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ คริสตศาสนิกชน และเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจซับซ้อน ใครที่ชอบซีรี่ส์แนวประวัติศาสตร์ แนะน�ำให้ตามชมด้วยประการทั้งปวง


N E W S

. 30

Text : Yamin

Pandora : Fascination

จีเ้ จียระไนดุจดัง่ หยดน�ำ้ ความงามชิน้ ใหม่ที่ Pandora เนรมิตขึน้ ด้วยรูปทรงเรียบง่าย และคุณค่าจากงานคริสตัลท�ำมือ ท�ำให้เครื่องประดับชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การครอบครองของ สุภาพสตรีผู้มีลุคเฟมินีน เพื่อสะท้อนความสง่างามหรูหราให้แก่ ผูส้ วมใส่ในทุกที่ ทุกเวลา

การ์นิเย่ ซากุระ ไวท์ เอสพีเอฟ 21/พีเอ +++

การ์นเิ ย่ ลงมือผลัดผิวสาวไทยให้มผี วิ ขาวอมชมพูกระจ่างใสกันทั้งประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงล่าสุด ‘การ์นเิ ย่ ซากุระ ไวท์’ ทีอ่ ดุ มคุณค่า สารสกัดจากซากุระ ช่วยให้ผวิ สาวขาวอมชมพูสะพรัง่ ทุกอณูผวิ ถึง 60% ใน 4 สัปดาห์ หาซือ้ ได้แล้ววันนีท้ ซี่ เู ปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต, บูทส์, วัตสัน และร้านค้าปลีกทัว่ ประเทศ

อิ่ม 4 จ่าย 3 ที่ เลอ ฟีนิกซ์ สุขุมวิท

Crunchy Cookie แสนอร่อย

ความกรอบที่คุณต้องลองเกิดขึ้น แล้ว กับเมนู ‘Crunchy Cookie’ (ครั้ น ชี่ คุ ก กี้ ) ที่ โ รยด้ ว ยถั่ ว แมคคาเดเมียเม็ดโตๆ ผสานทุก ส่วนผสมจนได้รสชาติลงตัว ซึ่ง ตอนนีม้ โี ปรโมชัน่ พิเศษ ‘Crunchy Macadamia Cookie Set 3 ชิน้ ใน ราคาเพียง 99 บาท’ ตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 มิถนุ ายน 2556 แวะไปซือ้ ได้ที่ ร้าน Mrs.Fields (มิสซิส ฟิลด์ส) ทัง้ 6 สาขา สอบถาม โทร. 0 2790 8950 หรือคลิก www.facebook.com/ mrs.fieldsthailand

โปรโมชั่นร้อน ณ เวอร์ทิ โก้

สาหร่ายหลากสี ใช้กิน แต่พอเพียง จะมีล้น เหลือ

ภูฟา้ น�ำเสนอเสือ้ ยืดมีนยั ยะ สินค้าใหม่จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นภาพ สาหร่ายหลากสีสันที่เริงร่าท่ามกลางปลาคู่หนึ่ง แสดงให้เห็นถึง ความสดชื่นสดใสของฤดูร้อน ทั้งยังมีความหมายที่เป็นมงคล ร้านภูฟ้าจึงน�ำภาพวาดฝีพระหัตถ์ดังกล่าวมาจัดท�ำเป็นเสื้อยืด คอกลม 5 สี เลือกซือ้ ได้ทรี่ า้ นภูฟา้ ทัง้ 16 สาขา

Text : ทัศนีย์

โรงแรม เลอ ฟีนกิ ซ์ สุขมุ วิท ขอชวนคุณและผองเพื่อนมา อร่ อ ยยกแก๊ ง กั บ โปรโมชั่ น ‘มา 4 จ่าย 3’ อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ อาทิ ซูช,ิ ไส้กรอกพันเบคอน, มินพิ ซิ ซ่า, อกไก่อบซอส และอีกมากมาย ที่ห้องอาหารแอลทรี อีตเทอรี่ (L3 Eatery) ในราคาพิเศษเพียง 299 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2556 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ 11.30-15.00 น. ข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 0 2305 4000 ต่อ 1032 หรือ www.lefenixbangkok.com

เชฟโรเลต พาชม เล็ก-จน-เว่อร์

เชฟโรเลต มอบโชคความบันเทิงแก่สมาชิกเชฟวี่ พลัส ด้วยการพาชมคอนเสิรต์ ใหญ่ เล็ก-จน-เว่อร์ ภายใต้แนวคิด ‘find new roads’ ซึง่ เป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นความ คิดค้นสร้างสรรค์วถิ ที างใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ให้ได้รบั ประสบการณ์พเิ ศษเหนือใคร

Hot

of The Month!!

แคมเปญสุดคุ้ม ‘สุขx2’

ทรูออนไลน์ และทรูวชิ นั่ ส์ เอาใจลูกค้าเต็มขัน้ ด้วย แคมเปญสุดคุม้ ‘สุขx2’ อัพเกรดชีวติ ครอบครัวด้วย 2 บริการเด่น จากกลุม่ ทรู ในราคาสุดประหยัด เพียง 699 บาท สุขแรกคือ บริการอัลตร้าไฮ-สปีด อินเตอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ ที่ติดปีก ความเร็วจนคุณต้องตะลึง และสุขชัน้ ที่ 2 คือการรับชมช่องต่างๆ ได้อย่างจุใจถึง 78 ช่องรายการ จาก ทรูวชิ นั่ ส์ แคมเปญเริม่ ตัง้ แต่ วันนี-้ 30 มิถนุ ายน 2556 ข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 1686

ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ จัดโปรโมชั่นดินเนอร์ สุดพิเศษประจ�ำเดือน มิถนุ ายนจาก ‘เชฟไจ’ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ กับเมนูอาหารเลิศรส ไม่วา่ จะเป็น Pan Grilled Hokkaido Scallops and Snow Pea Tendrils, Tandoori Spiced Tasmanian Salmon, Barbarie Duck with Stewed Artichokes ฯลฯ ทานคูก่ บั ไวน์รสชาติเยีย่ ม ในบรรยากาศสุดโรแมนติก บนชั้น 61 ของโรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2679 1200 n

Kate Spade New York 2013 Inspiration for June

ในเดือนมิถุนายนนี้ Kate Spade สร้างสรรค์ แรงบั น ดาลใจด้ ว ยคอลเลคชั่ น แฟชั่ น ที่ มี ร าย ละเอียดเหนือความคาดหมาย ผ่านแอ็คเซสเซอรี่ แสนเก๋ พร้อมจัดเต็มแสงสีให้ดสู ว่างสดใส ให้ภาพ ความงามทีส่ ดุ แสนจะเซอร์ไพรส์ แสดงถึงความ ประณีต วิจติ รบรรจงในทุกชิน้ งาน พบกับความ ประทับใจเหล่านีไ้ ด้ทชี่ อ็ ป Kate Spade ทุกสาขา

Sony : XperiaTM SP

ไม่ตอ้ งตัง้ ตารอคอยกันอีกต่อไป เพราะ โซนี่ ได้เผยโฉม XperiaTM SP สมาร์ทโฟนน้องใหม่ ประจ�ำค่ายออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยสมาร์ทโฟน เครื่องนี้ได้หอบน�ำความคุ้มค่าทางด้านดีไซน์ และขีด ความสามารถในการท�ำงานมาแบบเต็มพิกัด เด่น ที่มีลูกเล่นเป็นไฟ LED เปลี่ยนสีตามอารมณ์ และ คุณสมบัตใิ นการกักเก็บพลังงานแบตเตอรีท่ มี่ มี ากเป็น พิเศษ จ�ำหน่ายในราคา 12,990 บาท หาซือ้ ได้แล้ววันนี้ ทัว่ ประเทศ

ยูเซอริน เมน ไวท์เ ทนนิ่ง

ผู้ชายผิวคล�้ำสะสมคลายความกังวลได้แล้ว เมื่อ ยูเซอริน รังสรรค์นวัตกรรมใหม่เพือ่ ปรนนิบตั ผิ วิ คุณผูช้ าย ในรูปของ ‘ยูเซอริน เมน ไวท์เทนนิง่ ’ ซึง่ มี ไวท์ บูสเตอร์ แม่ทพั ทีจ่ ะช่วยจัดการ กับผิวคล�ำ้ เสียสะสม พร้อมช่วยลดเลือนจุดด่างด�ำ รอยสิว กระชับ รูขมุ ขน และไม่ทำ� ให้ผวิ บาง คืนความกระจ่างใสให้คณ ุ กลับมาเป็น หนุม่ ฟ้อหล่อเฟีย้ วอีกครัง้ มีจำ� หน่ายทีเ่ คาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์ยเู ซอริน ในศูนย์การค้าชัน้ น�ำ และร้านวัตสันทัว่ ประเทศ


. 31

S O C I E T Y Text : Yamin

What โตชิบา เปิดตัว LED TVo ใหม่ กับแนวคิด Be Connected 360 Where : โรงแรม โซฟิเทล โซ How : โตชิบา เดินหน้าลุยตลาดภาพและเสียงด้วยการเปิดตัว

LED TV ใหม่ทีเดียวรวด 3 ซีรี่ส์ ได้แก่ L2300VT P2300VT และ P1300VT พร้อมสร้างความบันเทิงด้วยโชว์พเิ ศษจาก ‘เบิรด์ แลนด์ ซีซนั่ 3’ ทั้งยังถือโอกาสเผยนโยบายการตลาดกลุ่มสินค้าภาพและเสียงประจ�ำปี 2013 ซึ่งจะเน้นหนักในด้านดีไซน์แนวใหม่ เชื่อมต่อทุกความต้องการ ของไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว บนพื้นฐานแนวคิด Be Connected 360o

What A Fastclusive Thailand Gala Premiere Where : Park Paragon How : พารากอน ซีนเี พล็กซ์ ร่วมกับ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่ แนล พิคเจอร์ส

และศูนย์การค้า สยามพารากอน พร้อมกับผนึกก�ำลังพันธมิตร อย่าง โซดาช้าง และอีกหลากหลายองค์กร จัดงาน ‘อะ ฟาสต์คลูซฟี ไทยแลนด์ กาล่า พรีเมียร์’ อย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับการเข้าฉายของมหากาพย์ภาพยนตร์เร็วท้านรก ‘Fast & Furious 6’ สร้างสีสันด้วยการขนทัพโมเดลสาวสุดเซ็กซี่ และมินิคอนเสิร์ต มันสะใจจากวงไทเทเนียม

What อะคูสติกแนวๆ เพื่อแมวหมา Where : ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค How : ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค จับมือมูลนิธิเพื่อสุนัข

ในซอย และกลุ่มนักดนตรีใจดีปันงาน สร้างสรรค์มินิ คอนเสิร์ตการกุศลสุดพิเศษขึ้น ภายใต้ชื่อ ‘อะคูสติกแนวๆ เพื่อแมวหมา’ โดยมีศิลปินใจดีรักสัตว์ อย่าง โอ้-เสกสรร, Yes’sirdays, ปลานิลเต็มบ้าน, แจ่มจันทร์โปรเจค, โทนี่ผี, เดอะ วอยซ์ และอีกมากมาย เวียนกันขึ้นเวทีมอบความสุข ทางเสียงเพลงในรูปแบบอะคูสติก เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ น้องหมาและน้องแมวจรจัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

What 6th BUNKA Fashion Academy Graduation Fashion Show How : Bunka Fashion College สถาบันแฟชัน่ ระดับโลกของประเทศญีป่ นุ่

ที่สั่งสมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 9 ทศวรรษ เมื่อแลนดิ้งที่เมืองไทยในนาม ‘สถาบันบุนกะแฟชั่น’ ก็ได้รังสรรค์ดีไซเนอร์ชื่อดังมากมายมาประดับวงการ แฟชั่นเมืองไทย จนมาถึงรุ่นที่ 6 ซึ่งได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ด้านการออกแบบ ผ่านแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษในงาน ‘6th BUNKA Fashion Academy Graduation Fashion Show’ โดยมีเซเลบฯ และกูรูด้านแฟชั่นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

What’ CPN ฉลองเปิดเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี อย่างยิง่ ใหญ่ Where : เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี How : เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานเฉลิมฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

อุบลราชธานี อย่างอลังการ โดยเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและเหล่าเซเลบฯ ดารา ทั่วฟ้าเมืองไทย มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ, ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ เป็นต้น ภายในงานจัดให้มีแฟชั่นโชว์ ชุด In Full Bloom สร้างความครึกครื้นให้แก่งานได้อย่างสนุกหรรษา พร้อมกับเปิดพื้นที่ รับเงินบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือนักเรียนในโครงการ ‘ซีพเี อ็น เพาะกล้าปัญญาไทย’ แล้วน�ำไปรวมกับกิจกรรม ‘Like นี้เพื่อน้อง’ โดยน�ำเงินบริจาคทั้งหมดไปมอบ ให้แก่โรงเรียนบ้านตากแดด จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด และโรงอาหารต่อไป


. 32

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

ภาพประกอบจาก : facebook.com/KeanuReeves Online และ keanulover.wordpress.com

ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในสายตาธารก�ำนัลทัว่ โลก บุรษุ ในโลกฮอลลีวดู้ ผูท้ จี่ ะถูกตรึงให้เป็นดาวค้างฟ้า ได้นนั้ นอกจากจะมีบทบาททางการแสดงอันโดดเด่นแล้ว สิง่ หนึง่ ทีช่ ดั เจนต่อการจดจ�ำอย่างยิง่ คือ หน้าตาอันหล่อเหลาทรงเสน่ห์ คีอานู รีฟส์ ดาราฮอลลีวู้ดสายเลือดแคนาดาก็เกิดมาจากบริบท ที่ว่ามานี้เช่นกัน ทว่าการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขา ในงานเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติเมืองคานส์ ประจ�ำปี 2556 ที่ประเทศฝรั่งเศส กลับสร้าง ความตกตะลึงให้บรรดาประชาชีในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป แต่ถึง กระนัน้ คีอานู รีฟส์ ก็หาได้สนั่ ไหวใดๆ เพราะเขาพกพาอาวุธทีม่ ากกว่า หน้าตามาด้วย นั่นคือ บังเหียนของการเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ที่ได้จากการตกผลึกในแวดวง การแสดงของเขาเอง และหากคุณเป็นคนหนึง่ ทีค่ อยติดตามเรือ่ งราว ของเขา คงจะทราบดีว่า เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหาใช่เรื่องที่สลัก ส�ำคัญในชีวิตของเขาไม่ คีอานู รีฟส์ เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ขึ้นชื่อว่ามีโลกส่วนตัวสูงอย่างยิ่ง อีกหนึง่ คน เรามักจะได้ยนิ ข่าวคราวอยูเ่ นืองๆ ถึงการใช้ชวี ติ ทีต่ ดิ ดิน และสมถะของเขา อันสืบเนื่องมาจากปูมหลังในวัยเด็กที่ รีฟส์ ต้อง ย้ า ยถิ่ น ฐานตามครอบครั ว ไปทั้ ง ในและนอกประเทศถึ ง 7 ครั้ ง ท� ำ ให้ เ ขาโหยหาความสงบ รั ก สั น โดษ และเป็ น คนที่ มี บุ ค ลิ ก เคร่งขรึมไปโดยปริยาย แต่ในวิถีทางด้านการแสดง คีอานู รีฟส์ กลั บ กลายเป็ น นั ก แสดงผู ้ ส วมบทบาทตั ว ละครได้ อ ย่ า งหลาก หลาย เขาเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับรสชาติของมนุษย์อัน แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นบทที่เผ็ดร้อนในภาพยนตร์แอ็คชั่น บทวัยรุ่น หนุ่มหัวขบถ คนซึมเศร้า ยันคนบ้าโรคจิตในภาพยนตร์ดราม่า บทเรี ย บง่ า ย โปกฮา ในภาพยนตร์ โ รแมนติ ก และคอมเมดี้ แม้กระทั่งบทของพระบรมศาสดา ก็ผ่านมือเขามาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้ง

รีฟส์ยงั ใจกว้างมากพอทีจ่ ะยอมรับค�ำวิจารณ์ทจี่ ะตามมา มีภาพยนตร์ จ�ำนวนไม่น้อยที่เขารับเล่นแล้วถูกติเตียนจนอื้อซ่า ในขณะเดียวกัน ก็มีภาพยนตร์จ�ำนวนมากที่เขากวาดรายได้และค�ำชื่นชมมาอย่าง ไม่หวาดไม่ไหว ผลงานที่ท�ำให้ทั่วโลกจดจ�ำชื่อ คีอานู รีฟส์ มีอยู่ มากมาย อาทิ Speed, The Devil’s Advocate, My Own Private Idao, The Gift, The Matrix และ Constantine เป็นต้น เกือบ 30 ปีที่ คีอานู รีฟส์ ตักตวงองค์ความรู้จากวงการบันเทิง เขานับเป็นนักแสดงที่ใช้เวลาในวงการนี้อย่างคุ้มค่า รับบทบาท มาแล้วแทบทุกรสชาติ การสั่งสมประสบการณ์ของเขาจึงมีพลัง เพียงพอที่จะช่วยให้ผันตัวเองจากนักแสดง ไปเป็นอีกหนึ่งบทบาท ที่ท้าทายยิ่งขึ้น นั่นคือ ‘ผู้ก�ำกับภาพยนตร์’ โดยผลงานแรกทีรีฟส์ จะได้โชว์ฝมี อื เป็นภาพยนตร์กลิน่ อายเอเชียน เรือ่ ง ‘Man of Tai Chi’ ภายใต้สงั กัด ‘The Weinstein Company’ ซึง่ เขาทุม่ สุดตัวทัง้ ก�ำกับฯ เขี ย นบท และร่ ว มแสดงด้ ว ย ซึ่ ง การที่ รี ฟ ส์ มี เ คมี ที่ เ ข้ า กั น ดี กั บ คนเอเชียนั้นนัยหนึ่งอาจเป็นเพราะเขามีสายเลือดจีนอยู่บ้างในตัว อีกทั้ง TWC ยังแสดงความเชื่อมั่นในตัวของรีฟส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนท�ำ หนังอย่างเขาต้องการมากที่สุด แฟนๆ เตรียมพิสูจน์ฝีมือของเขาได้ 18 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ส่วนใครที่คิดถึงผลงานการแสดง ในเร็วๆ นี้ คีอานู รีฟส์ ก�ำลัง มีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง ได้แก่ 47 Ronin และ Passengers ซึ่งเรื่องหลังก�ำลังเตรียมการสร้างอยู่ คอยติดตามชม ฝีมืออันหลากหลายของเขาให้ดี เชื่อว่าบุรุษเรืองนามลุคเซอร์คนนี้ จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวัง

All About Him

• ชื่อ Keanu เป็นภาษาฮาวาเอียน แปลว่า ลมเย็นที่พัดเหนือภูเขา ชื่อเต็มๆ ของเขาคือ Keanu Charles Reeves และมีชื่อที่เรียกกันเล่นๆ ว่า The One • รีฟส์ มีเลือดผสมของชาวอังกฤษ ฮาวาย จีน และ โปรตุเกส แต่ตัวเขาเองเลือกถือสัญชาติแคนาดา ซึ่งการที่ รีฟส์ เลือกเป็นชาวแคนาเดียน เพราะ ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่เขาเติบโต และมีผลงานทางการแสดงเป็นครั้งแรก • เกิดวันที่ 2 กันยายน 1964 อายุ 48 ย่าง 49 ปี มักถูกนักข่าวสายบันเทิงเรียกว่าเป็น ‘ดาราหน้าเด็ก ตลอดกาล’ เนื่องจากความคมคายหล่อเหลาที่ไม่ สร่างซาบนใบหน้า (แม้ลุคล่าสุดของเขาที่คานส์จะดู อวบอั๋นและปล่อยตัวไปบ้างก็ตาม) • ครั้งหนึ่ง คีอานู รีฟส์ เคยเป็นนักดนตรี มีหน้าที่ กรีดสายเบส ให้แก่วง ‘Dog Star’ ซึ่งเขาและเพื่อนๆ ฟอร์มวงขึ้นมา โดยเป็นวงดนตรีแนวกรันจ์ที่โด่งดัง อีกวงหนึ่งในยุค 90’s • รีฟส์ เคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่สาวๆ กรี๊ด เขาสามารถเล่นกีฬาฮอกกี้น�้ำแข็งได้อย่างคล่องแคล่ว มีฉายาเวลาเล่นฮอกกี้ว่า ‘The Wall’ ส่งผลให้เขาได้ เล่นภาพยนตร์เรื่อง ‘Youngblood’ ซึ่งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับฮ็อกกี้น�้ำแข็ง • เขาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศทางการแสดงถึง 10 ครั้ง ครั้งแรกในปี 1992 จากเวที MTV Movie Award • เวลาเกือบๆ 3 ทศวรรษ ที่ คีอานู รีฟส์ อยู่ในวงการ บันเทิง เขามีผลงานการแสดงทางจอเงินและจอแก้ว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 71 เรื่อง ทีม่ า : ข้อมูลจาก imdb.com


Computer Graphic Generated Showroom ด้วยแนวคิด ‘Thermal Smart Frame’ กระจกที่ใช้ภายใน โครงการจึ ง เป็ น ระบบกระจกกั น ความร้ อ นและกรองเสี ย ง รบกวนจากนอกอาคาร ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีฉนวนกันความร้อน แบบ Double Glazed หรือ กระจก 2 ชั้น ช่วยป้องกันความร้อน ที่จะแทรกซึมเข้ามาในห้องได้อย่างเห็นผล จึงช่วยลดการใช้งาน ของเครื่องปรับอากาศ ท�ำให้ประหยัดค่าไฟ และไม่ว่าช่วงเวลา ไหนก็ตาม คุณก็ไม่ต้องกังวลกับความร้อนและเสียงรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ต้องการความเงียบสงบและความ เป็นส่วนตัว ที่ส�ำคัญยังช่วยปกป้องคุณจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ส่วนโถงทางเดินภายในอาคารใช้ระบบควบคุมของพื้นที่ ส่วนกลาง ท�ำให้อากาศบริเวณทางเดินสะอาดบริสุทธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์ จากระบบ PreCooled Fresh Air System Circle Sukhumvit 11 ยังใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยการ จัดสรรพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง 4 ชั้น กว่า 900 ตารางเมตร ด้วยการออกแบบแนว Seamless Sanctuary ให้ ประสบการณ์การพักผ่อนอย่างต่อเนือ่ งไม่สนิ้ สุด ด้วยสระว่ายน�ำ้ ที่มาพร้อมเสียงดนตรีจากล�ำโพงใต้น�้ำของระบบอะควาโซนิค เพิ่ ม ความสุ น ทรี ย ์ แ ละเติ ม เต็ ม ความสุ ข ให้ กั บ วั น พั ก ผ่ อ น

ฟิตเนสที่ทันสมัย สปา และห้องซาวน่าแยกชาย-หญิง สกายเลานจ์ ห้องอเนกประสงค์ ห้องสมุด โซนกิจกรรม ส�ำหรับเด็ก มินิเธียเตอร์ ฟรีอินเตอร์เน็ต WiFi ทั่วทุกพื้นที่ ของโครงการ และภายในพื้ น ที่ ส ่ ว นกลางมี ร ะบบควบคุ ม อุณหภูมิและคุณภาพของอากาศ อุณหภูมิจึงไม่ร้อนจนเกินไป เหมาะส�ำหรับการท�ำกิจกรรมกับครอบครัว ส่วนภายในห้อง ก็เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยระบบบ้านอัจฉริยะในทุก ยูนิต ให้คุณสามารถควบคุมระบบต่างๆ ภายในที่พักอย่าง ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยระบบ Home Automation ที่ประหยัดพลังงาน ที่ส�ำคัญคุณจะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกับบริการแบบมืออาชีพ จากฝ่ายบริหารจัดการอาคารที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแลและให้คำ� ปรึกษากับคุณในทุกเรือ่ งเกีย่ วกับ ที่พักอาศัย และยังปลอดภัยหายห่วงด้วยบริการรักษาความ ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการเข้า–ออก ด้วยระบบบัตรผ่านคีย์การ์ดที่ทันสมัย พร้อมทีวีวงจรปิดและระบบบันทึก CCTV ขอเชิญสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การใช้ชีวิตอัจฉริยะ ที่สมบูรณ์แบบ สไตล์ Eco-Luxury ที่จะท�ำให้คุณประทับใจ ได้แล้ววันนี้ที่คอนโดมิเนียม Circle Sukhumvit 11

Showroom

Life is possible @ Circle Sukhumvit 11 คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เ ริ่ ม ต้ น ที่ นี่ โดยที่ ตั้ ง โครงการตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ ศู น ย์ ก ลางด้ า น ระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็น สถานี รถไฟฟ้ า นานา สถานี ร ถไฟฟ้ า อโศก สถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท สถานีมักกะสัน ซึ่ ง เป็ น สถานี ต ้ น ทางของรถไฟฟ้ า เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึง อยู ่ ใ กล้ จุ ด ขึ้ น -ลงทางด่ ว น เพลิ น จิ ต นานา จึ ง เดิ น ทางไปท� ำ งาน ไปเรี ย น หนังสือ หรือไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

Computer Graphic Generated

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2651 3755 และ www.circlesukhumvit11.com


2,500 People like this

www.facebook.com/247.citymagazine

นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#141  

247#141 free magazine in Thailand

247#141  

247#141 free magazine in Thailand

Advertisement