Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.137

|

1 6 - 2 2 M AY 2 0 1 3


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT คุณคิดว่า ‘ความคิดดีๆ’ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร บางคนอาจบอกว่า ความคิดดีๆ ย่อมเกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง เราอาจจะ ‘ปิ๊งวาบ’ ขึ้นมาขณะอาบน�้ำ หรือ เวลาที่นั่งเงียบๆ อยู่ตามล�ำพังในยามดึก หรืออะไรอื่นๆ แต่ความคิดดีๆ ไม่เคย ‘ผุด’ ขึ้นมาได้เองจากความว่างเปล่า ความคิดดีๆ ทั้งหลายในโลกมักเกิดขึ้นเพราะมี ‘ต้นทุน’ บางอย่างคอยหนุนน�ำอยูเ่ บือ้ งหลัง เหมือนดินทีค่ อ่ ยๆ สัง่ สมความอุดมสมบูรณ์ปแี ล้วปีเล่า จนกระทัง่ ดอกไม้ งอกออกมาได้ในที่สุดโดยไม่มีใครรู้ตัว แม้กระทั่งดอกไม้เอง นั่นคือค�ำตอบที่ว่า ท�ำไมนักคิด นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักสังคมศาสตร์ของอังกฤษ ถึงมักไปรวมตัวกัน จนกระทั่งก่อให้เกิดเป็น Royal Society หรือราชสมาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิทยาศาสตร์ เคมี ดาราศาสตร์ หรืออะไรก็แล้วแต่ พวกเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อจิบชาท�ำท่าโก้เก๋ หรือไปที่นั่นเพื่อ ‘ประกาศสถานภาพ’ ว่าฉันคือผู้รู้ คือผู้ที่ ‘เหนือ’ กว่าคนอื่นๆ แต่พวกเขาไปที่นั่นเพื่อถกเถียงกัน ไม่ใช่แค่องั กฤษ แต่นกั คิดทางจิตวิทยาอย่าง ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ก็มกี จิ วัตรประจ�ำทีจ่ ะต้องไปร่วมสมาคมทุกคืนวันพุธ ที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเวียนนา ที่นั่น นักฟิสิกส์ นักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ มารวมตัวกันเพื่อช่วยกันขบคิด ปัญหาเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ สิ่งส�ำคัญก็คือการได้ร่วม ‘ถกเถียง’ กันเพื่อ ‘ต่อยอด’ ทางความคิดให้แก่กันและกัน นักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่า ตัวความคิดหรือ ‘ไอเดีย’ ต่างๆ นั้น มักไม่ได้มีลักษณะที่ปิ๊งวาบขึ้นมา โดยใครคนใดคนหนึ่ง แล้วก่อให้เกิดความส�ำเร็จสมบูรณ์ในตัวเองได้เลยโดยฉับพลันทันที แต่ความคิดนั้นมีลักษณะ ที่เป็น ‘เครือข่าย’ หรือเน็ตเวิร์คมากกว่า นั่นคือมันต้องถูกปะทะ ต่อต้าน ถกเถียง ตบขึ้นรูป และอื่นๆ อีกหลาย ต่อหลายครั้ง กว่าจะกลายเป็นความคิดที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ และการปะทะต่อต้านโต้แย้งต่างๆ นัน้ ย่อมไม่ได้เกิดขึน้ ในหัวของคนคนเดียว แต่มกั เกิดขึน้ เพราะเราได้พาตัวเอง ไปปะทะสังสรรค์กับคนอื่นๆ และแนวคิดอื่นๆ ที่อยู่ในหัวของคนเหล่านั้น ความคิดเป็นเหมือนเซลล์ประสาทในสมองทีเ่ ชือ่ มโยงต่อกัน ไม่มเี ซลล์ไหนสมบูรณ์แบบในตัวเอง แต่มนั ต้องเชือ่ ม โยงกันไปมา จนกระทั่งก่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นได้ ความคิดดีๆ มักต้องค่อยๆ ฟูมฟักให้เกิดขึ้นเองช้าๆ บาง ความคิดอาจใช้เวลานับสิบๆ ปี ผ่านการถกเถียงมากมาย ดังนั้นความคิดดีๆ จึงต้องการสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ เป็นเครือข่ายของการปะทะสังสรรค์กนั โดยพืน้ ทีท่ วี่ า่ ไม่เหมือนห้องเรียนทีม่ ผี สู้ อนกับผูเ้ รียน หรือมีใครคนใดคนหนึง่ ตั้งตนเป็นผู้รู้แล้ว ‘ยัด’ ความรู้นั้นให้คนอื่น แต่ควรเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ใครก็ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความสนใจโดย เท่าเทียมเสมอภาคกัน เมือ่ กาลเวลาคลีค่ ลายตัวเองลง ร้านกาแฟในฝรัง่ เศสก็ได้ทำ� หน้าทีน่ นั้ ทดแทนราชสมาคมทัง้ หลาย ซีโมน เดอ โบวัวร์, ฌอง ปอล ซาร์ตร์ หรืออัลแบร์ต กามูส์ ไปใช้เวลาในร้านกาแฟเพื่อพูดคุยและถกเถียงกันในร้านกาแฟ จนก่อให้เกิด แนวคิดใหม่ๆ ทางปรัชญา ไม่นบั รวมกวี ศิลปิน สถาปนิก และนักคิดอืน่ ๆ อีกมาก ร้านกาแฟจึงกลายเป็น ‘สถานทีท่ สี่ าม’ ที่ช่วยให้สังคมได้เดินหน้าไปในทิศทางใหม่ๆ แต่ถ้าเราสังเกตร้านกาแฟในสังคมไทยเวลานี้ เราจะพบว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่กลายเป็นสถานที่ส�ำหรับสร้าง ‘พื้นที่ส่วนตัว’ ผู้คนเข้าไปนั่งพร้อมเครื่องประดับหรูอย่างโน้ตบุ๊ค แท็บเลต และอุปกรณ์ประจ�ำตัว ไปนั่งท�ำงาน บ้าง ไปนั่งติวหนังสือกันบ้าง ร้านกาแฟที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณะส�ำหรับแลกเปลี่ยนกับคนแปลกหน้า จึงกลายเป็น ‘ฟองอากาศ’ ของพืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีเ่ ข้าไปแออัดกันอยูใ่ นนัน้ และบางคนก็เข้าร้านกาแฟเพือ่ แสดงสถานภาพของตนด้วยซ�ำ้ ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ลักษณะของร้านกาแฟแบบนี้ จะช่วยให้เราได้ตอ่ ยอดทางความคิด กระทัง่ เกิด ‘ความคิดดีๆ’ ขึ้นมาได้ไหม ไม่มีค�ำตอบหรอกนะครับ!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม บรรณาธิการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชลิตา บุพศิริ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา สันติจิต ไวยากรณ์ • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา เลขานุการฝ่ายโฆษณาและกองบรรณาธิการ กวินพิตรา บุรานนท์ • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT Text : เพลงมนตรา

= ผลส�ำรวจวิจยั ทีเ่ ผยแพร่โดยสมาคมบะหมีส่ ำ� เร็จรูปแห่งโลก หรือ World Instant Noodles Association ได้ชใี้ ห้เห็นว่า เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคบะหมี่ส�ำเร็จรูป มากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยเป็นรองเพียงแค่ จีน อินโดนีเซีย และญีป่ นุ่ ที่มา : www.en.baomoi.com

ภาพจาก : www.archdezart.com

CONTAINER STUDENT HOUSING ปัจจุบนั การแปลงโฉมตูค้ อนเทนเนอร์ให้กลายมาเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดเล็กนัน้ ก�ำลังเป็นเทรนด์ ทีม่ าแรงในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และด้วยเหตุนเี้ องท�ำให้ Cittani Architects ตัดสินใจน�ำตูค้ อนเทนเนอร์เก่ามาใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบหอพักนักศึกษาสไตล์โมเดิรน์ ทีม่ ชี อื่ ว่า Cite A Docks หอพักในรูปแบบกล่องสีเ่ หลีย่ มทีแ่ สนจะเรียบง่ายแห่งนีต้ งั้ อยูท่ เี่ มือง Le Havre ประเทศฝรัง่ เศส มีหอ้ งพักรวมทัง้ หมด 100 ห้อง ซึง่ น�ำมาประกอบซ้อนกันจนกลาย เป็นอาคาร 4 ชัน้ โดยชัน้ ล่างเปิดโล่งเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการจอดจักรยานและท�ำสวนหย่อม ส�ำหรับพักผ่อน ภายในห้องพักแต่ละห้องนัน้ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 24 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ห้องน�ำ้ และห้องครัวส่วนตัวทีต่ อบสนองทัง้ ชีวติ การเรียนและการอยูอ่ าศัยได้เป็นอย่างดี

TREE HOLE PAINTINGS น่ารักไม่ซำ�้ ใครกับสตรีตอาร์ตรูปแบบใหม่ของ Wang Yue สาวชาวจีน ที่แสดงออกถึงความกล้าคิดกล้าท�ำผ่านงานศิลปะ โดยเธอได้แต่ง เพิ่มเติมสีสันและความแปลกใหม่ให้กับต้นไม้สาธารณะในเมือง Shijiazhuang ทีก่ ำ� ลังตกอยูใ่ นสภาพโศกเศร้าจากมลภาวะและอากาศ ทีห่ นาวเหน็บ Wang Yue เปลีย่ นต้นไม้ธรรมดาให้กลายเป็นพืน้ ที่ แสดงงานศิลปะของเธอด้วยการบรรจงวาดภาพสัตว์และธรรมชาติ ลงไปในโพรงต้นไม้ทีละต้นๆ และเธอได้ตั้งชื่อผลงานว่า ‘Meitu’ ซึ่งมีความหมายว่าภาพวาดและการเดินทางอันแสนสวยงาม สีสัน ที่แสนสะดุดตาเหล่านี้ท�ำให้งานของเธอได้รับความสนใจจากคนที่ เดินผ่านไปผ่านมาเป็นจ�ำนวนมาก เห็นแล้วต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆ ส่วนทางด้านผูร้ กั ษ์ตน้ ไม้กไ็ ม่ตอ้ งเป็นกังวลใดๆ เพราะสิง่ ทีเ่ ธอก�ำลังท�ำ อยูน่ นั้ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้แน่นอน

= กัมพูชาได้ปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปและ รองเท้า จาก 66 USD ต่อเดือน เป็น 80 USD ต่อเดือน โดยอัตรา ดังกล่าวแบ่งเป็นค่าจ้าง 75 USD และเงินเพิม่ พิเศษค่ารักษาพยาบาลเดือนละ 5 USD โดยเริม่ มีผลบังคับใช้ไปเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม ทีผ ่ า่ นมา ที่มา : www.eastasiawatch.in.th

ภาพจาก : www.athenna.com

ภาพจาก : www.knstrct.com

SIMONE HANDBAG MUSEUM หากมีโอกาสได้แวะกลับไปเยือนประเทศเกาหลีใต้อกี ครัง้ อย่าลืมแวะไปชมและช้อปปิง้ ทีม่ วิ เซียมเก๋ๆ ย่านกังนัม ของกรุงโซลดูบา้ ง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็นพิพธิ ภัณฑ์นอ้ งใหม่ทเี่ ปิดมาเพือ่ เอาใจสาวๆ และก�ำลังจะมีอายุครบ 1 ปีเต็ม ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ทีน่ ไี่ ด้รวบรวมกระเป๋าถือจากทัว่ ทุกมุมโลกกว่า 300 แบบเอาไว้ ความโดดเด่นของพิพธิ ภัณฑ์ แห่งนีอ้ ยูท่ ตี่ วั อาคารสูง 10 ชัน้ รูปร่างหน้าตาคล้ายกระเป๋าถือใบใหญ่ยกั ษ์ ซึง่ เป็นฝีมอื ของ UAD และ Charlie Smith Design นักออกแบบและสถาปนิกชาวเกาหลีใต้ ภายในอาคารจัดแสดงคอลเลคชัน่ กระเป๋าและเครือ่ งประดับสุดชิค ทีจ่ ะสลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ มาให้ชมเป็นประจ�ำ และยังเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่เหล่าดีไซเนอร์หน้าใหม่ ทีต่ อ้ งการแสดงผลงานการออกแบบของตัวเองอีกด้วย

ก่อนทีโ่ ลกจะกลายเป็นฮีตเตอร์ ผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลถือเป็นความหวังหนึง่ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูค้ น ดังนัน้ ภาพการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ ท�ำจากวัสดุเหลือใช้จงึ เริม่ มีให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ อย่างแบรนด์ Da-Lata ทีบ่ รรจงสร้างสรรค์ของตกแต่งบ้าน กระเป๋า และเครือ่ งประดับโก้เก๋ ซึง่ ทัง้ หมดท�ำมาจากห่วงเปิดกระป๋องน�ำ้ อัดลมนับร้อยนับพันชิน้ เริม่ ต้นจากการที่ Da-Lata มองเห็นคุณค่าของห่วงเปิดกระป๋อง จึงผสมผสานไอเดียและจิตส�ำนึกเพือ่ สังคมและ สิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน หลังจากนัน้ จึงได้เข้าไปจับมือกับ ‘Catadores’ หรือ ชาวบราซิเลียนทีเ่ ก็บกระป๋องขาย เพือ่ น�ำห่วงเปิดกระป๋องมาผลิตเป็นสินค้าเพือ่ เพิม่ มูลค่า และยังเป็นการสนับสนุนให้กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ในบราซิลให้มงี านท�ำด้วย ภาพจาก : www.da-lata.com


POWDER ROOM

PLAY ME, I’M YOUR

เหตุเกิดจากความเหงา ท�ำให้ Luke Jerrem คิดโครงการ Street Pianos ขึน้ มา โดยหวังว่าผูค้ นจะมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ี ต่อกันมากขึน้ ผ่านการใช้เสียงดนตรี โครงการนีไ้ ด้รบั ความ ร่วมมือจาก Fierce Earth เริม่ ต้นจากการน�ำเปียโน 15 ตัว ทีม่ ขี อ้ ความเขียนไว้วา่ Play Me, I’m Yours ไปตัง้ ตาม พืน้ ทีส่ าธารณะในเบอร์มงิ แฮม ประเทศอังกฤษ ซึง่ ภายใน เวลาเพียงแค่ 3 สัปดาห์มผี คู้ นให้ความสนใจเข้ามาเล่นและ เข้ามาฟังถึง 140,000 คน ผลตอบรับดังกล่าวท�ำให้ปจั จุบนั โครงการนีพ้ ยายามเดินทางไปทัว่ โลก เพือ่ สร้างสรรค์ความ มีชวี ติ ชีวาให้กบั ชุมชนและเมืองใหญ่

ภาพจาก : www.streetpianos.com

นอกเหนือจากการปรับลุคใหม่ให้สยามเซ็นเตอร์ กลายเป็นเมืองแห่งไอเดีย ทีผ่ สมผสานทัง้ งาน ศิลปะ แฟชัน่ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน แล้ว ความน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ คือการตกแต่ง ภายในทีใ่ ส่ใจทุกรายละเอียด โดยเฉพาะบริเวณ ห้องน�ำ้ เริม่ ตัง้ แต่บนั ไดทางลงทีล่ ำ�้ สมัยด้วยพืน้ เป็นจอ LED เล่นกราฟิก ส่วนป้ายหน้าห้องน�ำ้ ก็ใช้ สัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตนู ผูห้ ญิงก�ำลังร้องไห้แบบ น่ารักๆ แต่ทเี ด็ดจริงๆ นัน้ อยูท่ ี่ มุมแต่งหน้าภายใน ห้องน�ำ้ หญิง ทีพ่ ร้อมสรรพด้วยโลชัน่ บ�ำรุงผิว แป้งพัฟ บลัชออน อายแชโดว์ ลิปสติก และ น�ำ้ หอมจากเครือ่ งส�ำอางแบรนด์ดงั ให้สาวๆ มา ทดลองใช้ฟรี ให้ความรูส้ กึ เหมือนก�ำลังช้อปปิง้ อยู่ ทีเ่ คาน์เตอร์เครือ่ งส�ำอาง แต่อบอุน่ เหมือนอยูบ่ า้ น ทีร่ ายล้อมด้วยเพือ่ นสาวมาแปลงโฉมให้งดงาม ก่อนออกไปเดินเปรีย้ วให้ฉำ�่ ใจ


.6

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

18 May 2013

The Dodos Day Fest Centerpoint Studio, Sukhumvit 105 วงอินดีร้ อ็ กดูโอชาวอเมริกนั ในนาม The Dodos ก�ำลังจะมาโชว์สด ให้คนไทยได้ชมภายใต้คอนเซ็ปต์คแู่ ฝด : อิเล็กทริกและอะคูสติก ซึง่ ซูเปอร์สวีตได้ให้คำ� จ�ำกัดความต่อศิลปินครัง้ นีว้ า่ สไตล์เพลงและ อิทธิพลทางดนตรีที่ The Dodos น�ำเสนอเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ งานจะเริม่ ต้น ด้วยการแสดงแบบอะคูสติกตัง้ แต่เวลา 14.30 น. โดยวง ดอกไม้บาน, บีฟอร์แชมป์ และตามด้วย The Dodos ก่อนจะระเบิดความสุดยอด ในภาคของอิเล็กทริกในเวลาทุม่ ครึง่ ซึง่ จะเปิดเวทีโดย Bear Garden, Basement Tape และปิดท้ายด้วยวง The Dodos ทีท่ กุ คนรอคอย บัตรซือ้ ล่วงหน้าราคา 1,000 บาท หน้างาน 1,200 บาท พร้อมฟรีหนึง่ ดืม่

25 May 2013

Twogether Pod & The Orchestra Thailand Cultural Center แฟนคลับคนรัก ป๊อด-ธนชัย อุชชิน ได้เวลาดืม่ ด�ำ่ กับประสบการณ์ทาง ดนตรีทเี่ ขาสัง่ สมมานานกว่า 20 ปี นับตัง้ แต่ ‘ลมหายใจ’ เพลงรักสุด โรแมนติกทีใ่ ครๆ หลายคนต่างหลงรัก ครัง้ นีเ้ ขาเพิม่ ความพิเศษด้วย ดนตรีคลาสสิก จากการบรรเลงออร์เคสตร้าโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง คอนดัคเตอร์หนุม่ ไฟแรง และวง Siam Sinfonietta การแสดงมีสองรอบ คือ 14.00 น. และ 19.00 น. จองบัตรได้ทไี่ ทยทิคเกตเมเจอร์

19-28 July 2013 Boryeong Mud Festival 2013 South Korea

เทศกาลโคลน เป็นเทศกาลทีม่ ชี อื่ เสียงเทศกาลหนึง่ ของประเทศเกาหลีใต้ ทุกปีจะมี นักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลกเดินทางมาร่วมงาน โดยงานจะจัดขึน้ ทีช่ ายหาดแดเจิน เมืองโพเรียง จังหวัดชุงชองนัมโด นอกจากความสนุกสนานในการพอกโคลนแล้ว ทีน่ ยี่ งั เป็นแหล่งโคลนชัน้ ดีทนี่ กั วิจยั เกาหลีใต้จากหลายสถาบันค้นพบคุณค่าแร่ธาตุจำ� นวนมาก ซึง่ มีประสิทธิภาพในการบ�ำรุงผิว นอกจากนัน้ ภายในงานยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ เช่น การเล่น สไลเดอร์บนโคลน การเล่นถังโคลนยักษ์ และโปรแกรมทีเ่ ต็มไปด้วยความสนุกสนาน และการแข่งขันต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมและเกมชิงรางวัลมากมาย สนใจดูรายละเอียด เพิม่ เติมได้ที่ www.mudfestival.or.kr

30 May 2013

Spirit of Sanamluang The National Gallery Bangkok, Chao Fa Road ปลุกจิตวิญญาณของสนามหลวงผ่านงานศิลปะภาพถ่ายขาว-ด�ำ ของ เชิดวุฒิ สกลยา ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง คนไทยกับสนามหลวงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ เผยแพร่เรือ่ งราวและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของผูค้ นบนท้องสนามหลวง ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ยอ้ นร�ำลึกถึงภาพแห่งความทรงจ�ำ ร่วมกัน โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชม ณ ห้องนิทรรศการ อาคารทิศใต้ ตัง้ แต่เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธ-อาทิตย์ หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

31 May - 1 June 2013

HUA HIN Jazz Festival 2013 Hua Hin Beach ความสนุกสนานของเทศกาลดนตรีสดุ ฮิปริมทะเลหัวหินก�ำลังจะกลับมา อีกครัง้ คอเพลงชาวไทยจะได้รนื่ รมย์ไปกับบรรยากาศทีแ่ สนโรแมนติก คลอเคล้าด้วยเสียงเพลง สายลม และเม็ดทรายขาวๆ ตลอด 2 วันเต็ม โดยในปีนพี้ บกับศิลปินระดับอินเตอร์อย่าง JUN ABE Group, Les Frères พร้อมด้วยบรรดาศิลปินไทยระดับคุณภาพอีกมากมาย ทีจ่ ะมา ร่วมขับกล่อมบทเพลงแจ๊สสุดประทับใจให้ทกุ คนได้ฟงั ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมที่ โทร. 0 2641 5844 หรือ www.facebook.com/HuahinJazzFestival หลังเดินบนเส้นทางดนตรีมาเกือบ 10 ปีเต็ม 2 สาว นิว-นภัสสร ภูธรใจ และ จิว๋ -ปิยนุช เสือจงพรู ได้ขอสานฝันของพวกเธอในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่ชื่อว่า NJ’S STORY CONCERT โดยทัง้ คูจ่ ะออกมาบอกเล่าเรือ่ งราวและตัวตนให้แฟนๆ ได้รจู้ กั กันแบบเต็มๆ : รู้สึกอย่างไรบ้างกับการมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเป็นของตัวเอง นิว-จิ๋ว : ดีใจมากๆ ค่ะ ทัง้ ดีใจและตืน่ เต้น เพราะเรา 2 คนยังไม่เคยมีคอนเสิรต์ ของตัวเองเลย ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะ ตอนนีก้ ป็ ระชุมกับทีมงานเกือบทุกวันเพือ่ หาไอเดีย ใหม่ๆ เพราะอยากจะให้โชว์ออกมาดีทสี่ ดุ อยากให้แฟนๆ ได้เห็นทุกๆ มุมของเรา 2 คน หลายคน อาจจะเห็นในมุมร้องแบบพ่นไฟ แต่เรา 2 คนยังมีอกี หลายๆ มุมทีอ่ ยากให้แฟนๆ ได้สมั ผัส เรียกว่า เอาประสบการณ์เกือบ 10 ปีเต็มมาใช้เต็มที่ อะไรทีไ่ ม่เคยท�ำ ไม่เคยโชว์ทไี่ หน รับรองว่าแฟนๆ จะได้เห็นเซอร์ไพรส์แน่ๆ : ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้อยู่ที่ตรงไหน นิ ว -จิ๋ ว : นอกจากจะมี เ พลงที่ ทุ ก คนรู ้ จั ก เราอย่ า งเพลง คนเจ้าน�ำ้ ตา, หยุดบอกเลิกกันเสียที, ไม่รกั ไม่ตอ้ ง ฯลฯ เรายังมี เพลงพิเศษ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษๆ ทัง้ ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอือ้ และ แก้ม-วิชญาณี เปียกลิน่ มาร่วมแจม ด้วย แต่จะมาในพาร์ทไหน จะมาแดนซ์ จะมาพ่นไฟ หรือจะมา โชว์อะไร ต้องไปติดตามในคอนเสิรต์ ครัง้ นีค้ ะ่ รับรองว่าเต็มอิม่ แน่นอนค่ะ คอนเสิรต์ จัดขึน้ 2 รอบ ในวันที่ 8-9 มิถนุ ายน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตัง้ แต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป สามารถจองบัตรได้แล้ววันนีท้ ี่ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทรศัพท์ 0 2262 3456 ดูรายละเอียดเพิม่ เติม www.gmmlive.com และ ติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวของสองสาวได้ทาง www.facebook.com/ideafactgmm

30 May – 2 June 2013

Pet Expo Thailand 2013 Queen Sirikit National Convention Center งานแฟร์ทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับคนรักสัตว์เลีย้ งกลับมาอีกครัง้ ในคอนเซ็ปต์ ‘การผจญภัยทีเ่ พือ่ นจะท�ำให้คณ ุ สนุกไปตลอดการเดินทาง’ ในปีนี้ คนรักสัตว์จะได้พบกับสินค้าและบริการเพือ่ สัตว์เลีย้ งแสนรักกว่า 200 ร้านค้า รวมทัง้ สัตว์แปลกหายากทีท่ างผูจ้ ดั งานน�ำมาโชว์ ให้กบั คนรักสัตว์เลีย้ งได้ชมกัน นอกจากนีย้ งั มาพร้อมสาระน่ารู้ ต่างๆ มากมายทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ กั สัตว์ทกุ คน สอบถาม ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ 0 2203 4212-17

31 May 2013

Remind Me Of 90’s Sonic Ekamai ถ้ายังระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ของการฟังดนตรีในยุค 90’s ได้ดี ละก็เตรียมตัวทิง้ ทุกอย่าง ลาทุกงาน แล้วไปมันกับโคตรอภิมหา มินคิ อนเสิรต์ ทีร่ วมสุดยอด 3 วงดนตรีในต�ำนานแห่งยุค 90’s ไทย ไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ สีเ่ ต่าเธอ พราว และอรอรีย์ กับบทเพลงทีเ่ ชือ่ ว่า ทุกคนคงจ�ำกันได้ดี ซึง่ ในครัง้ นีน้ อกจากทัง้ 3 วงจะมาโชว์เพลงของ ตนเองทีท่ กุ คนยังรักและคิดถึงกันแล้ว ยังมีบทเพลงพิเศษทีศ่ ลิ ปินชืน่ ชอบมาเล่นให้ฟงั กันด้วย และ พิเศษกับความมันแบบสุดๆ ทัง้ คืนกับ ดีเจสุหฤท สยามวาลา หาซือ้ บัตรได้แล้ววันนีท้ รี่ า้ น SONIC, MOOSE และ COSMIC CAFE


Text : เพลงมนตรา

. 10

ภูเขาไฟฟูจิพิชิตมรดกโลก

ความสวยงามหมดจดแบบหาทีเ่ ปรียบมิได้ของ ฟูจซิ งั หรือ ภูเขาไฟฟูจิ ในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ ท�ำให้ ICOMOS หรือ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษา ให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ยืน่ เสนอให้ภเู ขาไฟฟูจิ ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก เนือ่ งจากความเหมาะสมในเรือ่ งทีต่ งั้ ทีค่ รอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ Shizuoka และ Yamanashi ซึง่ พืน้ ทีโ่ ดยรอบประกอบไปด้วยทะเลสาบ น�ำ้ ตก และสถานทีส่ ำ� คัญเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนัน้ เอกลักษณ์ของภูเขาไฟฟูจยิ งั ถือเป็นบ่อเกิดทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในส�ำนึกของชาวญีป่ นุ่ ด้วย หากภูเขาไฟ ฟูจไิ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจริงจะท�ำให้ญปี่ นุ่ กลายเป็นประเทศทีม่ มี รดกโลกทางวัฒนธรรมมากถึง 13 แห่ง เพราะปัจจุบนั ญีป่ นุ่ มีสถานทีท่ ไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแล้ว 12 แห่ง และมี อีก 4 แห่งทีถ่ กู จัดให้เป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ โดยล่าสุดได้มกี ารคาดการณ์ถงึ การอนุมตั อิ ย่างเป็นทางการ ออกมาว่า จะเกิดขึน้ ในเดือนมิถนุ ายนนีท้ กี่ รุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ห้ามนางฟ้าตุรกี ทาปากแดงจัด

หลังจากสายการบินตุรกีได้ออกมา ประกาศงดบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์บนเทีย่ วบิน ภายในประเทศ และก�ำหนดมาตรฐานเครือ่ งแต่งกายของ พนักงานต้อนรับใหม่ โดยบังคับให้สวมกระโปรงยาวคลุม ถึงหัวเข่า ล่าสุดสายการบินตุรกีกไ็ ด้ออกค�ำสัง่ ห้ามไม่ให้ สาวแอร์โฮสเตสทาเล็บและทาปากด้วยสีแดงสด โดยบอก ว่ากฎระเบียบของทางสายการบินตุรกี คือ การแต่งหน้า ในโทนสีอ่อนที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น กฎระเบียบที่แสน เข้มงวดดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและสร้างความ ไม่พอใจให้แก่บรรดาเหล่านางฟ้าตุรกี จนท�ำให้พวกเธอ ออกมาประท้วงด้วยการโพสต์ภาพริมฝีปากที่ทาด้วย ลิปสติกสีสนั จัดจ้าน ทัง้ นี้ กฎระเบียบของสายการบินก�ำลัง ถูกโจมตีจากหลายฝ่าย ว่าเป็นความพยายามที่จะสร้าง ความเป็นอนุรกั ษ์นยิ มในประเทศตุรกี

ผู้หญิงที่เอฟบีไอ ต้องการตัวมากที่สุด กว่า 40 ปีมาแล้วทีผ่ กู้ อ่ การร้ายหญิงนามว่า Joanne Chesimard ร่วมกับพรรคพวกอีก 2 คน สังหารเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจในท้องทีร่ ฐั นิวเจอร์ซยี ์ เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 1973 หลังจากการก่อคดีดงั กล่าวทำ�ให้เธอถูกศาลตัดสิน จำ�คุกตลอดชีวติ แต่เธอได้ทำ�การหลบหนีออกจาก เรือนจำ�ไปได้ในปี 1979 และมีเบาะแสแจ้งว่าเธอได้หนี ไปยังประเทศคิวบา และเปลีย่ นชือ่ เป็น Assata Shakur ทำ�ให้เวลานีเ้ อฟบีไอได้ใส่ชอ่ื เธอลงในบัญชีดำ�ผูก้ อ่ การร้าย ซึง่ ถือเป็นผูห้ ญิงคนแรกในหน้าประวัตศิ าสตร์ทร่ี ฐั บาล สหรัฐฯ ต้องการตัวมากทีส่ ดุ พร้อมกับขอความร่วมมือ จากประชาชน โดยเอฟบีไอยินดีมอบรางวัลให้ทนั ที 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากพลเมืองดีรายใดสามารถ แจ้งเบาะแสทีน่ ำ�ไปสูก่ ารจับกุมผูต้ อ้ งหารายนีไ้ ด้


‘หนวด’ สัญลักษณ์ ต่อต้านการข่มขืน หลายคนคงทราบดีวา่ สังคมอินเดียเป็นสังคมที่ ผูช้ ายเป็นใหญ่ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย นั้นเป็นเป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงในสังคมอินเดีย ปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวท�ำให้ Farhan Akhtar ผู้ก�ำกับและนักแสดงชื่อดังแห่งวงการบอลลีวูด สร้างสรรค์โครงการ Men Against Rape and Discrimination : MARD ขึ้นมาเพื่อต่อต้าน การข่มเหงรังแก รวมไปถึงการเลือกปฏิบตั ิ โดย โครงการนี้ใช้หนวดปลอมเป็นสื่อในการรณรงค์ เพื่อปลุกจิตส�ำนึกให้เหล่าสุภาพบุรุษตระหนัก ถึงความส�ำคัญของเพศตรงข้าม เนือ่ งจากหนวด มีนยั ยะบางอย่างทีแ่ ฝงอยู่ นัน่ คือ ศักดิศ์ รีความ เป็นชายของคนในอินเดีย ซึ่งหลังจากได้มีการ แจกจ่ายหนวดปลอมออกไปกว่า 7 หมืน่ ชิน้ ในการ แข่งขันคริกเก็ตทีน่ ครโกลกาตา ท�ำให้คนในวงการ บอลลีวดู เป็นจ�ำนวนมากให้การสนับสนุน

สาวน้อยซาอุเฮ! เล่นกีฬาได้แล้ว

นอกจากจะเป็นประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว ซาอุดอี าระเบียยังเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะ ประเทศเคร่งศาสนาที่สาวๆ ถูกห้ามไม่ให้ขับรถ และต้องปกคลุมตัวเองด้วยผ้าตั้งแต่หัวจรดเท้าขณะอยู่ใน ที่สาธารณะ หรือแม้แต่การเล่นกีฬาของสาวซาอุฯ ซึง่ เป็นเรือ่ งยากมาก โดยวิชาพละศึกษาไม่ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็น วิชาบังคับทีต่ อ้ งเรียนเหมือนกับประเทศอืน่ ๆ แต่ลา่ สุดกระทรวงศึกษาธิการซาอุฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่า รัฐบาล ได้อนุญาตให้นกั เรียนหญิงสามารถเล่นกีฬาได้อย่างนักเรียนชายแล้ว โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ผ่อนคลายมาตรการ เข้มงวดต่อผูห้ ญิงในประเทศอนุรกั ษ์นยิ มสุดโต่ง แต่ถงึ แม้จะมีการอนุญาตก็เป็นเพียงนักเรียนหญิงทีศ่ กึ ษาอยูใ่ น โรงเรียนเอกชนเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังคงต้องเคร่งครัดเรือ่ งการแต่งกายส�ำหรับเล่นกีฬา และต้องว่าจ้างครูพละ เพศหญิงมาท�ำการสอนเท่านัน้

บทสรุป เลือกตั้ง มาเลย์ ปิดฉากลงเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วส�ำหรับการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในประเทศมาเลเซีย ซึง่ ผลออกมาตามทีห่ ลายคน คาดการณ์ไว้ นัน่ คือ นายกฯ Najib Razak ในวัย 59 ปี ได้รบั โอกาสให้การปกครองประเทศต่อไปอีกอย่าง น้อย 4 ปี หลังจากทีไ่ ด้รบั ชัยชนะเลือกตัง้ ด้วยทีน่ งั่ ในสภาจ�ำนวน 133 ทีน่ งั่ จากทัง้ หมด 222 ทีน่ งั่ ถือเป็น ชัยชนะการเลือกตัง้ ทัว่ ไป 13 ครัง้ ติดต่อกันของพรรคแนวร่วมแห่งชาติ ซึง่ ผูกขาดครองอ�ำนาจเป็นรัฐบาล มาตลอด ตัง้ แต่มาเลเซียได้รบั เอกราชจากอังกฤษเมือ่ ปี พ.ศ. 2500 แต่ในครัง้ นีห้ ลายคนกลับมองว่าเป็น ชัยชนะทีน่ า่ ขมขืน่ ทีส่ ดุ เพราะจ�ำนวนทีน่ งั่ สมาชิกวุฒสิ ภาลดลงจากการเลือกตัง้ ครัง้ ก่อนถึง 7 ทีน่ งั่ ซึง่ นับ เป็นผลการเลือกตัง้ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์พรรค ขณะที่ Najib ได้เข้าพิธสี าบานตน โดยกล่าวปฏิญาณว่า จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์และเต็มความสามารถเพือ่ รักษาและปกป้องรัฐธรรมนูญ

“ค�ำว่าขายชาติ ไม่ได้หมายความว่าเอาอะไรไปขาย แต่หมายถึงการท�ำให้อับอายขายหน้า” รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา, 5 พฤษภาคม 2556

ภาพจาก: www.huaintoon.com

ล้อเลียนนายกฯ โดนจวกแน่

หลั ง จากกลั บ มาจากการปาฐกถาบนเวที ประชาคมประชาธิปไตยที่ประเทศมองโกเลีย ชือ่ ของ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ กลายเป็นกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง รุนแรงในโลกโซเชียล เน็ตเวิร์ค จนท�ำให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ต้องออกมาปกป้องศักดิศ์ รีของนายกฯ ด้วยการระบุว่า หากตรวจพบว่ามีผู้ใดโพสต์ ข้อความด่าทอหรือดูหมิ่นเหยียดหยามผู้น�ำ ประเทศให้ได้รบั ความเสียหายถือว่ามีความผิด ข้อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมาย อาญามาตราที่ 326 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมืน่ บาท จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ หลังจาก ที่มีข่าวนี้หลุดออกมาท�ำให้นักเลงคีย์บอร์ด สร้างภาพล้อเลียนนายกฯ ออกมาเป็นจ�ำนวน มาก ทัง้ แบบข�ำๆ จนกระทัง่ หยาบคายทีต่ อ้ ง ตีความหมายเอง นอกจากนั้นกระทรวงไอ ซีทียังถูกมองว่า เป็นกระทรวงที่ท�ำงานแบบ 2 มาตรฐาน เนื่องจากเว็บไซต์หมิ่นนายกฯ ออกมาจัดการ แต่เว็บไซต์หมิ่นสถาบันกลับ นิง่ เฉย


. 12

GADGETS Text : Urban Digi HAPIFork

แก็ดเจตแปลกแต่เจ๋ง ทีช่ ว่ ยท�ำให้คณ ุ บริหารจัดการการ ทานอาหารในช่วงทีค่ ณ ุ ตระเวนออกทริปได้ ท�ำให้คณ ุ ควบคุมน�ำ้ หนักได้ เพราะเจ้าส้อมอัจฉริยะนีค้ อยติดตาม พฤติกรรมการทานอาหารของคุณ ช่วยท�ำให้คณ ุ ทาน ช้าลง และไม่ทานมากเกินควร โดยท�ำงานเชือ่ มต่อกับ แอพฯ ในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ พร้อมรายงานผล ความเร็วทีค่ ณ ุ ทานในแต่ละมือ้ นอกจากนีย้ งั มีโปรแกรม โคชชิง่ แนะน�ำการทานอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะอีกด้วย ทีส่ ำ� คัญ HAPIFork ดูแลรักษาง่าย สามารถล้างน�ำ้ ได้ เหมือนกับส้อมทัว่ ๆ ไป มีให้เลือกทัง้ เวอร์ชนั่ เชือ่ มต่อ กับยูเอสบี และแบบไร้สาย สนใจดูรายละเอียดได้ที่ hapilabs.com หากถูกใจคลิกสัง่ ซือ้ ได้เลยในราคา 99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,000 บาท

ส�ำหรับคนชอบเทีย่ ว จะต้องกรีด๊ ดังๆ กับแก็ดเจตสุดคูล เหล่านี้ ทีจ่ ะ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางของคุณให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้

PlugBug World

ต่อยอดลมหายใจให้กับไอโฟน ไอแพด แมคบุ๊ค และสารพัดแก็ดเจตของแอปเปิ้ลด้วย PlugBug World ดีไซน์สวยสะดุดตา เป็นอแดปเตอร์ทใี่ ช้ได้กบั ระบบไฟฟ้าทัว่ โลก พกติดตัว ไว้ใช้งานเวลาเดินทางต่างประเทศก็อนุ่ ใจในทุกสถานการณ์ จ�ำหน่ายในราคา 45 เหรียญ สหรัฐฯ หรือราว 1,350 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.twelvesouth.com

Trakdot Luggage Tracker

ช่วยให้คณ ุ คอยติดตามสอดส่องสถานทีท่ กี่ ระเป๋าเดินทางของ คุณผ่านทางเว็บไซต์และแอพฯ โดยขณะอยูบ่ นเครือ่ งบิน เครือ่ งนีจ้ ะเข้าสูโ่ หมดออฟไลน์ และท�ำให้คณ ุ ทราบว่า กระเป๋าเดินทางของคุณจะมาถึงสายพานรับกระเป๋า เมือ่ ไหร่ และมันจะส่งเสียงเตือนคุณทันทีเมือ่ อยูใ่ กล้คณ ุ ในระยะ 9.14 ม. จ�ำหน่ายในราคา 59 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,800 บาท พร้อมค่าบริการรายปี 13 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 390 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.trakdot.com

APPS ALERT! & IT ETC

Text : Urban digi

Hater

เกลียดก็บอก

ในเมือ่ โลกออนไลน์มที งั้ สิง่ ดีและไม่ดปี ะปนกันจนยาก จะแยกแยะได้ จะดีแค่ไหนถ้ามีแอพฯ เด็ดทีท่ ำ� ให้เรา สามารถแชร์สารพัดเรือ่ งทีไ่ ม่พอใจหรือเกลียดให้กบั เพือ่ นของเราได้รบั รู้ ซึง่ Hater คือทางออกทีค่ ณ ุ จะ ต้องพึงใจ เพราะนอกจากจะเป็นทีร่ ะบายชัน้ ดีแล้ว ยังช่วยส่งสัญญาณเตือนเพือ่ นๆ ของคุณได้อกี ด้วย ในกรณีเจอร้านค้าทีบ่ ริการไม่ดี หรือจ�ำหน่ายสินค้า ทีไ่ ร้คณ ุ ภาพ นอกจากนีย้ งั มีฟงั ก์ชนั เด็ดทีป่ ระมวลผล เรือ่ งทีค่ นใช้แอพฯ นีเ้ กลียดมากทีส่ ดุ ด้วย หากอยาก ร่วมด้วยช่วยกันเกลียด ก็ตรงดิง่ ไปดาวน์โหลดฟรี ได้ทแี่ อพ สโตร์

ใครบ้างจะจ่ายเงินดู YouTube

Swizzle

ใครๆ ก็เป็นมิกซ์โซโลจิสต์ได้

แอพฯ นีเ้ ปิดโอกาสให้คณ ุ สามารถสร้างสรรค์ ค็อกเทลและม็อกเทลหลากรูปแบบ ใครทีต่ อ้ งการ เอาดีทางด้านนีห้ รืออยากลองเป็นมิกซ์โซโลจิสต์ มือสมัครเล่น ไม่ควรพลาดแอพฯ นีด้ ว้ ยประการ ทัง้ ปวง รับรองว่าปาร์ตสี้ ว่ นตัวทีบ่ า้ นของคุณจะ สนุกและมีสสี นั กว่าเคย สนใจดาวน์โหลดฟรี ได้ทกี่ เู กิล้ เพลย์

เมือ่ YouTube เตรียมเปิดบริการช่องทีต่ อ้ งจ่ายเงินดู หรือทีเ่ รียกว่า Paid Channel เพือ่ เป็นช่องทางหารายได้เพิม่ โดยเฉพาะจาก ช่องทีเ่ กีย่ วกับรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ โดยเบือ้ งต้นอาจให้บริการจ�ำนวน 50 ช่อง และคิดค่าบริการประมาณ 1.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 60 บาท ต่อเดือนต่อช่อง แต่ขณะนี้ YouTube ยังไม่ประกาศ อย่างเป็นทางการ แต่กค็ าดว่า นีจ่ ะเป็นการเปลีย่ นโฉมหน้า YouTube ครัง้ ส�ำคัญ ว่าแต่ ใครบ้างละทีจ่ ะยอมจ่ายเงิน เพือ่ ดูวดิ โี อบน YouTube?


. 14

MY WORK Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

แม้วา่ โลกสือ่ สารมวลชนจะดูวนุ่ วาย สับสน เปลีย่ นแปลง และไม่มวี นั สิน้ สุด แต่ดเู หมือนว่า การได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ได้เจอผูค้ น ได้สมั ผัสกับสถานการณ์แปลกๆ รวมไปถึงการได้ฝกึ ฝนและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอล้วนเป็นเสน่หท์ ซี่ อ่ นอยูใ่ นแวดวง การสือ่ สาร สิง่ เหล่านีไ้ ด้ดงึ ดูดให้อดีตสจ๊วตหนุม่ การบินไทยอย่าง ปวัน สิรอิ สิ สระนันท์ เลือกทีจ่ ะก้าวเข้ามาท�ำหน้าทีร่ ายงานข่าวพร้อมกับน�ำเสนอมุมมองทีส่ ดใหม่ในฐานะ พิธีกรข่าวสายเศรษฐกิจ ซึ่งหลายคนอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วทางช่อง กรุงเทพธุรกิจทีวี และในขณะเดียวกันงานนีเ้ หมือนจะเป็นท่วงท�ำนองทีส่ อดคล้อง จนท�ำให้ชวี ติ ของชายหนุม่ คนนีล้ งตัวพอดี

ก้าวสู่โลกพิธีกรข่าว

พอพูดค�ำว่า ‘ผูป้ ระกาศข่าว’ ผมจะนึกภาพคนทีม่ านัง่ ตัวแข็งทื่อแล้วอ่านข่าวให้ฟัง ซึ่งส่วนตัวผมมองว่า ผูป้ ระกาศข่าวทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ไม่เช่นนัน้ พวกเขาจะไม่มคี วามแตกต่างกันเลย ดังนัน้ ผูป้ ระกาศ จึงต้องดึงบุคลิกหรือความเป็นตัวเองออกมา มันถึงเวลา แล้วทีต่ อ้ งโละค�ำว่า ‘ผูป้ ระกาศข่าว’ ทิง้ ไป ซึง่ ผมคิดว่า ค�ำว่า ‘พิธกี รข่าว’ เป็นค�ำทีถ่ กู ต้อง เพราะการรับรูข้ า่ วสาร ในปัจจุบนั ไม่ใช่แค่การอ่าน แต่ตอ้ งสร้างสรรค์วธิ กี ารเล่า เรือ่ งให้นา่ สนใจ เข้าใจได้งา่ ย แต่ยงั คงความน่าเชือ่ ถือไว้

แค่เข้าใจ ทุกอย่างก็ลงตัว

ผมท�ำหน้าทีเ่ ป็นพิธกี รข่าวสายเศรษฐกิจ เป็นข่าวทีห่ ลายคน บอกว่าเข้าใจยาก มีศพั ท์เฉพาะทางเยอะ ซึง่ เทคนิคการ ท�ำงานของผมคือ การน�ำเอาศาสตร์และศิลป์มาผสมกัน เพราะสิ่งที่จะเล่าออกไปนั้นเป็นศาสตร์ในเรื่องการเงิน การลงทุน ดังนั้นวิธีการเล่าจึงต้องใช้ศิลป์ เพื่อท�ำให้ เนือ้ หาทีด่ เู คร่งเครียดหรือบางครัง้ อาจจะน่าเบือ่ มีความ น่าสนใจ และคนดูเข้าใจ ดังนัน้ ผมจึงต้องเตรียมข้อมูล ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยตัวเอง เพราะหากมี คนจัดเตรียมให้แล้วต้องน�ำเสนอในสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจ ผมมอง ว่าไม่มปี ระโยชน์ ผมมีความรูท้ างด้านเศรษฐกิจระดับหนึง่ แต่อาจจะไม่เก่งเท่านักวิเคราะห์ อย่างน้อยๆ ผมต้องรู้ ว่าแต่ละเรือ่ งสามารถเชือ่ มโยงกันได้อย่างไร และถ้าเล่า ออกมาด้วยความเข้าใจแล้วคนดูจะเข้าใจไปด้วย

ตอบโจทย์ชีวิต

ผมเคยท� ำ งานเป็ น สจ๊ ว ตมาก่ อ น เพราะทุ ก คนใน ครอบครัวท�ำงานสายการบินกันหมด ซึ่งท�ำให้ผมรู้สึก ผูกพัน ผมได้เดินทางไปโน่นไปนี่ เปิดโลกกว้าง เห็นผูค้ น มากมาย ซึง่ สนุกไปอีกแบบหนึง่ แต่เหมือนได้ลองท�ำ แล้วรูส้ กึ ว่าความก้าวหน้าของอาชีพค่อนข้างแคบ อาจจะมี

โอกาสก้าวไปเป็นหัวหน้า แต่ยงั ต้องใช้แรงงานเหมือนเดิม ซ�ำ้ ๆ ซึง่ พอถึงจุดอิม่ ตัวแล้วอยากท�ำอย่างอืน่ อาจจะสาย เกินไปทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่ แต่งานพิธกี ารข่าวเป็นเรือ่ งส่วนตัว ผมตอบโจทย์ชวี ติ ผมเอง เพราะผมไม่ชอบท�ำงานอยูใ่ น ออฟฟิศ และส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผมตัดสินใจมาเป็นพิธกี รข่าว เพราะผมมองในระยะยาวว่า งานนีส้ ามารถเปลีย่ นไปได้ อีกเยอะ เพราะในอนาคตสือ่ โทรทัศน์เมืองไทยจะก้าวเข้า สูด่ จิ ติ อล ท�ำให้มพี นื้ ทีเ่ ยอะมากขึน้ และอาจจะมีฟรีทวี ดี ๆี เพิม่ จ�ำนวนช่องขึน้ อีก

อนาคตยังอีกไกล

ตอนนี้อาชีพพิธีกรข่าวมีการแข่งขันค่อนข้างน้อย อาจ จะมีคนส่วนหนึง่ ทีอ่ ยากมาท�ำงานตรงนี้ แต่ทเี่ ด่นขึน้ มา มีน้อยมาก ถ้าลองให้นึกชื่อผู้ประกาศข่าวในเมืองไทย ขึน้ มาสักคน จะพบว่ามีซำ�้ กันอยูไ่ ม่กคี่ น ซึง่ ความจริงแล้ว บางคนท�ำงานออกอากาศทุกวันแต่ไม่มใี ครจ�ำได้ อยูท่ ี่ แต่ละคนพรีเซนต์ตวั เองออกมายังไง งานนีย้ งั มีชอ่ งว่างอีก เยอะส�ำหรับคนทีเ่ ก่ง ปัจจุบนั ยังแข่งขันไม่สงู แต่ในอนาคต อาจจะสูงขึ้น เพราะทีวีเมืองไทยจะเปลี่ยนรูปแบบไป และน่าจะมีอสิ ระในการท�ำงานมากกว่าทุกวันนี้

ความรู้ครอบจักรวาล

พิธกี รกับผูป้ ระกาศ ผมว่าสองอย่างนีแ้ ตกต่างกัน บางคน เติบโตมาจากการเป็นพิธีกรอีเว้นต์ ซึ่งพอมาท�ำงาน ผู้ประกาศแล้วพบว่าไม่ใช่ค�ำตอบ ชัดเจนว่าสไตล์การ ท�ำงานไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ต้องหาตัวเองให้เจอก่อน ว่าอยากท�ำแบบไหน อยากท�ำแบบไม่มกี รอบ หรืออยาก ท�ำอยู่ในลักษณะของผู้ประกาศ ซึ่งอาจจะมีกรอบและ ภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถืออยู่ อาจจะท�ำตามใจ ตัวเอง 100% ไม่ได้ แต่ถา้ ตัง้ ใจจะเอาดีดา้ นข่าว แน่นอน ต้องเป็นคนชอบอ่านข่าว ถึงแม้ผมจะเป็นพิธีกรข่าว เศรษฐกิจ แต่จริงๆ แล้วผมอ่านข่าวทุกประเภท การอ่าน

ช่วยท�ำให้เห็นภาพกว้าง แทนที่จะรู้ลึกแต่แคบ แต่ใน ความจริงต้องรูท้ งั้ ลึกทัง้ กว้างด้วยว่าเกิดอะไรขึน้ ในโลก บ้าง ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ท่วม การเมือง ใครตบตีใคร ละครเรือ่ งนี้ สนุกยังไง หนังอะไรเข้าใหม่ ต้องพยายามรู้ให้หมด แต่กอ่ นผมเป็นคนอ่านไม่เยอะขนาดนี้ แต่พอมาท�ำงาน แล้วต้องตามข่าวแทบทุกนาที ถ้ามีข่าวอะไรเกิดขึ้น ต้องปรับตัวให้ทนั ท�ำให้เวลานีเ้ หมือนมีความเป็นนักข่าว อยูใ่ นสายเลือดแล้ว

ชีวิตนี้ไม่มีซ�้ำ

แนวความคิดในการท�ำงานของผมคือ เลือกท�ำในสิง่ ทีช่ อบ หรือท�ำแล้วรู้สึกสบายใจ เพราะผมเชื่อว่าหากท�ำอะไร ทีต่ วั เองไม่ชอบ ต่อให้ได้รบั ผลตอบแทนดีแค่ไหน ชีวติ ก็ ไม่มคี วามสุข ผมจึงพยายามหาสิง่ ทีต่ วั เองชอบว่าคืออะไร แล้วลงมือท�ำโดยไม่รรี อ ทีผ่ า่ นมาในการท�ำงานเป็นพิธกี ร ข่าวมา 1 ปีกว่าๆ ผมค้นพบว่าความสนุกของงานนีอ้ ยูท่ ี่ ความมีสสี นั ไม่นา่ เบือ่ ได้เจอสิง่ ท้าทายทุกวัน เพราะ ข่าวเกิดขึน้ ใหม่ไม่ซำ�้ กันสักวัน วันนีเ้ ล่าข่าวนีไ้ ป พรุง่ นีก้ ็ มีขา่ วใหม่เข้ามาอีกแล้ว ดังนัน้ หน้าทีข่ องผมคือ ไล่ตาม ข่าวให้ทัน บางทีนอกจากจะตามให้ทันแล้วยังต้องน�ำ คนดูดว้ ย เพราะถ้ารูเ้ ท่าคนดูกไ็ ม่มปี ระโยชน์ ต้องรูก้ อ่ น เพือ่ ให้คนดูตามเรา

ท�ำงานตามมาตรฐานตัวเอง

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Msc. Marketing (Merit) University of Leicester. UK อาชีพ / ต�ำแหน่ง : พิธกี รข่าว กรุงเทพธุรกิจทีวี บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊

After Work

ชีวติ หลังเลิกงานของผมจะออกไปกิน ดืม่ เทีย่ ว เล่น วันไหนมีเวลาน้อย ผมจะไปสังสรรค์กบั เพือ่ นในเมือง แต่ถา้ วันรุง่ ขึน้ ไม่มงี านอาจจะไปไกล และกลับช้าหน่อย ส่วนวันหยุดยาว ผมจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด เพราะผมเป็นคนชอบทะเล

มาตรฐานส่วนตัวของผมคือ ต้องรูว้ า่ อะไรเป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำและไม่ควรท�ำ เหมือนเป็น ข้อห้ามทีท่ กุ คนอาจจะรูอ้ ยูแ่ ล้ว เช่น การรายงานข่าวไม่ควรมีอคติสว่ นตัว หรือการ แสดงออกทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือผ่านหน้าจอทีวี ไม่วา่ จะเรือ่ งการไม่รกู้ าลเทศะ การคุยเล่น ในเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง หรือการพูดถึงบุคคลทีส่ ามให้เสียหาย นอกเหนือจากนัน้ จะ เป็นเรือ่ งความคาดหวังทีอ่ ยากท�ำงานออกมาให้เฟอร์เฟ็กต์เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ผมรูไ้ ด้ดว้ ย ตัวเองเสมอว่า วันนี้ท�ำได้ดีหรือว่าไม่ดี ถ้าวันที่ท�ำงานออกมาไม่ดีผมจะปรับปรุง ตัวเองโดยอัตโนมัติ ผมพยายามคาดหวังว่าทุกวันจะต้องดีกว่าเดิม ท�ำให้ขอ้ ผิดพลาด น้อยลงทีส่ ดุ จนไม่มี


. 16

COVER STORY Text : อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์, เพลงมนตรา บุบผามาศ Photo : กฤตพล, พิชญุตม์ และ กาญจนา

นอกจากผับบาร์ ร้านข้าวต้มข้างทาง และร้านสะดวกซื้อแล้ว ยังมี สีสันยามค�่ำคืนต่างๆ อีกมากมายที่พร้อมจะรองรับ และปรนเปรอ ไลฟ์สไตล์แบบ 24 ชั่วโมงของบรรดา Urbanista ที่ไม่ยอมหลับไหล ในกรุงเทพฯ...มหานครที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากเดิมเราจะคุ้นตากับร้านอาหารและร้านกาแฟ 24 ชั่วโมง ที่เปิดเฉพาะในย่านธุรกิจและย่านสถานบันเทิงอย่างสีลม แต่ปัจจุบัน Insomnia Lifestyle ได้แพร่หลายไปทัว่ ส่งผลให้เกิดแหล่งแฮงเอาท์ใหม่ๆ ทีเ่ ปิดบริการ 24 ชัว่ โมง นอกไพร์มโซนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยและคนท�ำงานแถวนั้น เช่น ทาวน์อินทาวน์ ย่านนี้ก็คือแหล่งรวมเอเยนซี่ ส�ำนักพิมพ์และ โปรดักชั่นเฮาส์อยู่หลายบริษัท การท�ำงานส่วนใหญ่จึงเกิดนอกเวลา Nine-to-Five นอกจากร้านประเภทกินดืม่ แล้ว ยังมีแหล่งช้อปปิง้ แห่งใหม่ทจี่ อ่ คิวให้บริการแบบนอนสต็อป อย่างศูนย์การค้าโซโห ย่านบ�ำรุงเมือง ร้านทีไ่ ม่เคยเอ่ยค�ำว่า ‘Goodnight’ เหล่านี้ เปิดประตูตอ้ นรับลูกค้าทีม่ โี ปรไฟล์หลากหลาย ทัง้ คนท�ำงานขีเ้ หงา นักศึกษาทีต่ อ้ งเร่ง อ่านหนังสือสอบ ฟรีแลนซ์ทตี่ อ้ งมาพรีเซนต์งานรอบดึก หรือแม้แต่คนทีห่ ลงใหลความเงียบในยามค�่ำคืน ฯลฯ แต่จดุ ร่วมทีเ่ หมือนกัน ก็คือ คนเหล่านี้ต้องการใช้ชีวิตภายใต้กรอบที่ตัวเองก�ำหนด โดยค�ำนึงถึง ‘My Time’ เป็นส�ำคัญ


STARBUCKS 24 Hours Any time Coffee & Food Fill my Cup 24/7/365

ร้าน 24 ชั่วโมงที่ได้รับการตอบรับดีในขณะนี้ และมีวี่แวว ว่าจะไปได้สวย คือ สตาร์บัคส์ 24 ชั่วโมง ซึ่งเพิ่งเปิดสาขาที่ ให้บริการ 24 ชัว่ โมงเมือ่ เดือนธันวาคม ปีทผี่ า่ นมา เช่นเดียวกับ ทัม เอ็น ทัมส์ กาแฟดังสัญชาติเกาหลี ที่เปิดปูพรมร้าน 24 ชั่วโมงรวดเดียว 5 สาขา ขานรับเทรนด์นี้แบบฉับไว ขณะที่ แมคโดนัลด์และแมคคาเฟ่เองก็เอาใจคนนอนดึกมานาน นับตั้งแต่ปลายปี 2550 หรือเกือบ 6 ปีแล้ว จนปัจจุบันมี หลายสาขาที่เปิดบริการในรูปแบบนี้ กระจายอยู่ในหลาย โลเกชั่นทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงในบางจังหวัดกว่า 50 สาขา แล้ว ส่วนคู่แข่งของแมคโดนัลด์อย่างเคเอฟซี ก็ยังไม่เห็น วี่แววที่จะให้บริการไก่ผู้พันตลอด 1,440 นาทีบ้าง ซึ่งก่อน หน้านี้ในยุคที่ ศรัณย์ สมุทรโคจร เป็นกรรมการผู้จัดการ เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า เคเอฟซีไม่สนใจที่จะเปิดร้าน 24 ชั่วโมง เพราะเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีพฤติกรรม การทานที่ไม่รู้จักเวล�่ำเวลา แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะมีร้าน 24 ชั่วโมงเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เพราะเคเอฟซี ที่ลอนดอนและฟิลิปปินส์ ก็มีร้านที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่เกือบ 20 สาขา ส่วนที่มาเลเซียก็มีมากถึง 80 สาขา

จากการทีส่ ตาร์บคั ส์สาขาเดอะซีน ทาวน์อนิ ทาวน์ เป็นสาขาแรก ของสตาร์บัคส์ (นอกแอร์พอร์ต) ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ขณะที่สาขาโซโห บ� ำรุงเมือง แม้ปจั จุบนั จะเปิดให้บริการถึงสีท่ มุ่ แต่กม็ แี นวโน้มทีจ่ ะปรับเป็น สาขา 24 ชั่วโมงในอนาคตตามคอนเซ็ปต์ของศูนย์การค้าโซโห ต่อไปนีค้ อื ค�ำบอกเล่าของ สุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ไทยแลนด์ จ�ำกัด ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์พเิ ศษกับ 24/7 เกีย่ วกับไลฟ์สไตล์ ร้อนแรงดังกล่าว

มุมมองเกี่ยวกับเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมง ของคนกรุงเทพฯ เป็นอย่างไรบ้าง

สุมนพินทุ์ : กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงส�ำคัญที่มีผู้คนอาศัยอยู่ รวมกันเกือบ 10 ล้านคน หากรวมประชากรในเขตปริมณฑล กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำ� คัญ ของประเทศรวมถึงของภูมิภาคอาเซียน เป็นมหานครแห่งสีสัน หลากหลาย เป็นศูนย์รวมทั้งในด้านการค้า แหล่งช้อปปิ้งที่น�ำ เทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ การท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ศูนย์กลาง การเงิน การขนส่งและโลจิสติกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์กลางบริการด้านบันเทิง สุขภาพ และการศึกษา ถือว่ามี ความโดดเด่นในการเป็นเมืองธุรกิจที่ยังคงมีความผสมผสาน กับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว ได้อย่าง ลงตัว จึงไม่น่าแปลกใจที่ กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครที่ไม่เคย หลับไหล ผู้คนต่างมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีกิจกรรมที่ท�ำนอกบ้านเยอะและ ยาวนานขึ้น ท�ำให้พวกเขาต่างมองสถานที่ที่คุ้นเคยเพื่อพบปะ สังสรรค์ สถานที่ที่สะดวกสบาย ทันสมัย มีเอกลักษณ์สะท้อน ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของพวกเขา

เหตุผลในการเปิดร้านสตาร์บัคส์ 24 ชั่วโมงคืออะไร

สุมนพินทุ์ : ร้านสตาร์บัคส์ เป็น ‘แหล่งพ�ำนักที่สาม’ (Third Place) ที่ผู้คนต่างมาที่นี่เพื่อกาแฟหรือเครื่องดื่มแก้วโปรดของพวกเขา และ พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง โดยมีบาริสต้าที่ ใส่ใจและมอบบริการเหนือความคาดหมายคอยให้บริการ นอกจากนี้ สตาร์ บั ค ส์ ยั ง ตั้ ง อยู ่ ใ นท� ำ เลที่ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทาง ปั จ จุ บั น ใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล สตาร์บัคส์มีจ�ำนวนร้านอยู่กว่า 130 สาขา ด้วยเหตุนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคส์จึงเป็นสถานที่ล�ำดับต้นๆ ที่ผู้คนเลือก มาใช้บริการ นับเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริโภค ในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ

ผลตอบรับสาขาเดอะซีน และโซโห บ�ำรุงเมือง เป็นอย่างไรบ้าง

สุมนพินทุ์ : ถือว่าน่าพอใจ ทั้งสองสาขามีคอนเซ็ปต์และกลุ่มลูกค้า ที่ต่างกัน เดิมสตาร์บัคส์มีสาขา 24 ชม. ที่สนามบินสุวรรณภูมิและ ดอนเมือง สาขาเดอะซีน ถือเป็นครัง้ แรกทีอ่ ยูน่ อกแอร์พอร์ต เนือ่ งจาก เป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนท�ำงานส่วนใหญ่เป็นโฮมออฟฟิศโดยเฉพาะ บริษทั เอเจนซี่ ตอนกลางคืนคนยังออกมาทานข้าว ประชุม ท�ำงานทัง้ วัน ทั้งคืน บวกกับเรายังไม่มีสาขาแถวนี้ จึงเป็นอะไรที่ลงตัว ส่วนสตาร์บัคส์สาขาโซโห ตอนนี้ยังเปิดถึงสี่ทุ่ม อยู่ในส่วน ศูนย์การค้าโซโห บ�ำรุงเมือง ในย่านช้อปปิ้ง ‘โบ๊เบ๊’ ที่มีความคึกคัก มีการพัฒนาเป็นศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย บนพื้นที่ 600 ตร.ม. โดยร้านสตาร์บัคส์ปรับปรุงจากเป็นวังเก่า 2 ชั้นที่แยกออกมาจาก อาคารศูนย์การค้าทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ จากการส�ำรวจตลาดและกลุม่ ลูกค้า ของทางโซโห พบว่าในย่านท�ำเลดังกล่าวตั้งแต่โบ๊เบ๊ไปจนถึงใจกลาง โดยรอบมีคนเดินทางมาจับจ่ายเฉลีย่ 20,000 คนต่อวัน โดยกลุม่ ผูซ้ อื้ ในแถบโบ๊เบ๊ นอกจากพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยแล้ว ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ น่าสนใจและเป็นกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ ได้แก่ กลุม่ ตะวันออกกลาง ซึง่ ถือ เป็นตลาดกลุ่มใหญ่มาก และแถบเอเชียอย่าง ลาว เขมร เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และคนไทย


ร้านสตาร์บัคส์ 24 ชั่วโมง มีสินค้าหรือบริการอะไรใหม่ หรือแตกต่างจากร้านรูปแบบทั่วไปบ้าง

สุมนพินทุ์ : เริม่ มีเมนูอาหารร้อนประมาณ 10 รายการ ประเภท ซุป สลัด และพาสต้า เพื่อตอบรับกับกลุ่มผู้บริโภคในชุมชนนั้น

สังเกตว่าทั้งสาขาเดอะซีน และโซโห บ�ำรุงเมือง มีขนาด ใหญ่กว่าร้านสตาร์บคั ส์รปู แบบทัว่ ไป เป็นเพราะอะไร เช่น รองรับลูกค้าที่หนาแน่น หรือดึงดูดให้มีคนที่ต้องการ Space มาใช้บริการให้มากขึ้น

สุมนพินทุ์ : ถือเป็นความลงตัวในเรื่องของสถานที่และผู้ให้เช่า (Landlord) ของเรา ร้านทัง้ สองสาขาไม่ได้อยูใ่ จกลางเมือง ท�ำให้ มีพนื้ ทีเ่ ยอะกว่าร้านทีอ่ ยูใ่ จกลางเมือง นอกจากนีพ้ ฤติกรรมของ ลูกค้าที่มาที่ร้านทั้งสองสาขา ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มใหญ่ อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มคนท�ำงาน จึงมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า ในย่านใจกลางเมือง

เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ 24 ชัว่ โมง จะไปได้ ไกลแค่ ไหน และต้อง มีปัจจัยส่งเสริมอะไรบ้าง

สุมนพินทุ์ : คิดว่าเทรนด์ไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมงยังคงอยู่ เพราะ สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ทีม่ กี ารขยายตัวของธุรกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผู้คนกลับบ้านช้าลง มีการท�ำกิจกรรม นอกบ้านยาวนานขึ้น

แผนเปิดร้านสตาร์บัคส์ 24 ชั่วโมง ในปีนี้และในอนาคต เป็นอย่างไรบ้าง

สุมนพินทุ์ : สตาร์บัคส์ มีแผนพัฒนารูปแบบร้านอยู่ตลอด เพื่อ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในทุกที่ที่เราไปเปิด รวมถึง ร้านที่เป็น 24 ชั่วโมง เรายึดความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ ผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็น ‘แหล่งพ�ำนักที่ 3’ ที่ดีที่สุดส�ำหรับ ลูกค้าของเรา

เปิดเมนูสตาร์บคั ส์ 24 ชัว่ โมง

เบเกอรี่หลากเมนูที่เรียงรายอยู่เต็มตู้แช่เป็นสิ่งที่แฟนๆ สตาร์บัคส์ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ยังมีเมนูอาหารอย่างซุปและสลัดมา รองรับลูกค้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งคืนด้วย เช่น แทสมาเนียน แซลมอน สลัด, ซุปครีมเห็ด, ซุปกุง้ ข้น, ซุปผักรวม, ซุปข้าวโพด, ลาซานญ่าหมูและผักโขม รวมถึงเมนูพาสต้าประเภทต่างๆ นอกจากสาขาอาคารเอกซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ อโศก ซึ่งเป็นที่ ตั้งส�ำนักงานใหญ่ สตาร์บัคส์ ประเทศไทยแล้ว ก็มีสาขาเดอะซีน ทาวน์อนิ ทาวน์นแี่ หละ ทีใ่ ห้บริการเมนูอาหารร้อน สร้างความแตกต่าง จากร้านสตาร์บัคส์ทั่วไป เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือก ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งเมนูอาหารร้อนเหล่านี้ก็สามารถตอบโจทย์ ธุรกิจ 24 ชั่วโมงของสตาร์บัคส์ได้ดี จากการเฝ้ า สั ง เกตพฤติ ก รรมลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ ช่วงเทีย่ งคืนถึงตีสใี่ นวันธรรมดา พบว่าร้านขนาด 2 ชัน้ ของสตาร์บคั ส์ สาขาเดอะซีน แทบไม่มีที่นั่งว่างเลย ส่วนใหญ่มาจับกลุ่มพูดคุย บ้างประชุมระดมความคิดเห็นกันอย่างเคร่งเครียด และมีอีกไม่น้อย ที่มาคนเดียวในชุดนอน ดูผ่อนคลาย มีทั้งมานั่งเล่นเกม อ่านหนังสือ การ์ตูน กระทั่งอ่านต�ำราเล่มโต และเกินครึ่งต่างสั่งเมนูอาหารร้อน มาทาน และจากการสอบถามพนั ก งานก็ ไ ด้ ค� ำ ตอบว่ า สาขานี้ คนคึกคักตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยเฉพาะตีสอง-ตีสี่ ที่จะมีขาเที่ยว แวะมาใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก ในอนาคต เชื่อว่าสตาร์บัคส์ก�ำลังเล็งปรับสาขาที่อยู่ในโลเกชั่น ทีม่ ศี กั ยภาพพอทีจ่ ะเปิด 24 ชม. อย่างสีลม สุรวงศ์ ชิดลม หลังสวน ฯลฯ แม้จะยังไม่มีค�ำตอบจากผู้บริหารก็ตาม เพราะสตาร์บัคส์ตามเมือง ใหญ่ๆ ทั่วโลกต่างก็เดินหน้าขยายสาขา 24 ชั่วโมงอย่างจริงจัง เช่น สตาร์บัคส์ในประเทศสิงคโปร์ ก็มีถึง 15 สาขา (ไม่รวมในแอร์พอร์ตอีก 8 สาขา) ขณะที่บางสาขา เช่น ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก็เลือกที่จะเปิด 24 ชั่วโมงในช่วงสอบ ซึ่งก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่น�ำมาปรับใช้ใน บ้านเราได้ เพราะสตาร์บัคส์ก็มีสาขาที่ตั้งอยูในสถานศึกษา เช่น สาขา SWUNIPLEX มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นต้น

ฟิตทัง้ วันทัง้ คืน

หากใครยังจ�ำได้เมื่อเกือบ 10 ปีก่อน ‘แคลิฟอร์เนียว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์’ เชนฟิตเนสทีเ่ พิง่ ปิดบริการสาขาสุดท้ายทีเ่ อสพลานาด รัชดาฯ ไป เคยให้ข่าวว่าจะเปิดบริการฟิตเนส 24 ชั่วโมง แต่ก็ ไม่ได้เปิดเสียทีจนกระทั่งปิดกิจการไปท่ามกลางเสียงก่นด่าของ สมาชิก ถามว่าหากมีฟิตเนสหรือยิมไหนเปิดบริการ 24 ชั่วโมง แล้วจะมีใครมายกเวทหรือปั่นจักรยานตอนตี 2 ตี 3 หรือเปล่า ค�ำตอบคือ ‘มี’ ไม่เช่นนั้นแล้ว ‘ฟิตเนส’ ในโรงแรม 4-5 ดาว จะเปิดบริการส�ำหรับแขกที่เข้าพักตลอด 24 ชั่วโมงท�ำไม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าที่อาจจะใช้เวลาเช้าจดค�่ำ ในการประชุม หรือออกไปตระเวนเที่ยว กว่าจะกลับมาก็ค�่ำมืด ดึกดื่น ฟิตเนสที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เป็นรูปแบบที่ได้รับความ นิยมมากในต่างประเทศ เช่น Jetts 247 เชนฟิตเนสที่มีสาขา กระจายอยู่ทั่วออสเตรเลีย แต่ตอนนี้หากใครอยากจะเรียกเหงื่อ ที่ฟิตเนสในกรุงเทพฯ ตอนตี 3 คุณต้องเช็กอินเข้าพักที่โรงแรม อย่างโฟร์ซีซัน แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ หรือเซนต์ รีจิส เสียก่อน


นอกเหนือจากสตาร์บัคส์ สาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ และ ทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ สาขาสุรวงศ์แล้ว 24/7 ได้รวบรวมร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่ไม่เคยขึ้นป้ายว่า ‘ปิดบริการ’ มาน�ำเสนอ แล้ว คุณจะพบว่า ค�ำตอบของชีวิตแบบ all day all night ล้วนแล้วแต่ น่าสนใจ และช่างหลากหลายเสียเหลือเกิน บางทีเพียงแค่กาแฟร้อนๆ อาหารอร่อยๆ ที่นั่งสบายๆ และฟรีไวไฟ ก็ท�ำให้ค�่ำคืนที่ใช้ชีวิต นอกบ้านนั้นผ่านพ้นไปอย่างไม่น่าเบื่อ

24 Owls by Sometime’s ร้านอาหารฟิวชั่น ตั้งอยู่

Glowfish

ซอยเอกมัย 12 มีที่นั่งสบายๆ บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เมนู แนะน�ำคือ สปาเก็ตตี้วอดก้า พิงค์ซอส และสลัดหอยเชลล์

Too Fast Too Sleep

Too Fast Too Sleep ร้านกาแฟแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สามย่าน

ใกล้กบั วัดหัวล�ำโพง เป็นทีถ่ กู อกถูกใจของนักเรียน นักศึกษามาก เมนู ที่ต้องลองคือ เบคอนพันสแกลลอป

Coffee Society

ร้านตั้งอยู่ใกล้กับบีทีเอสศาลาแดง มีทั้ง เมนูเครื่องดื่มและอาหารให้บริการ

Bug & Bee ร้านตั้งอยู่ติดกับบีทีเอสศาลาแดง นอกจากเครป นานาชนิดแล้ว ยังมีน�้ำมะม่วงปั่นเป็นเครื่องดื่มขึ้นชื่อ

Marina Hongkong สยามสแควร์ ซอย 1 เป็นร้าน

Rex Hotel ข้าวต้มโรงแรมเร็กซ์ ทองหล่อ เปิดให้บริการมานาน

อาหารสไตล์ฮ่องกง และมีเมนูอาหารอีสานที่รสชาติอร่อยใช้ได้

หลายสิบปี เมนูขนึ้ ชือ่ คือ ย�ำปลาอินทรี ไก่ควั่ เกลือ และเมนูของหวาน อย่างกล้วยหอมทอด ทานกับมาการีน

all SIX to TWELVE ซอยหลังสวน ก็เป็นอีกร้านหนึง่

ที่ขานรับไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมง แม้จะไม่ได้เปิดบริการทั้งวัน ทั้งคืน แต่ด้วยช่วงเวลาในการเปิด 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ก็สามารถตอบสนองทั้งคนนอนดึกและคนตื่นเช้าตรู่ได้

Chokdee Dimsum ร้านติม่ ซ�ำทีค่ นนอนดึกมักแวะมาฝาก

ท้อง มี 11 สาขาที่เปิด 24 ชั่วโมง คือ ประชานิเวศน์, ลาดพร้าว 24, ลาดหญ้า, วังหิน, สาธุประดิษฐ์ 35, อารีย์, เอกมัย, ทาวน์อินทาวน์, ท่าพระ, ถนนเพชรบุรี และบรรทัดทอง

Took Lae Dee ร้านอาหารประจ�ำฟูด้ แลนด์ ทีเ่ ป็นเพือ่ นซีช้ าว

Took Lae Dee

Sleepless แวะเวียนมาได้ไม่มเี บือ่ มียำ� วุน้ เส้นเป็นเมนูเด็ดทีไ่ ม่ควรพลาด

Glowfish ปรบมือดังๆ ให้กับ Coworking ที่หาญกล้า เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ติดกับ เชิงสะพานเพชรบุรี ออฟฟิศตกแต่งสวยงาม มีหนังสือให้เลือก อ่านหลากหลาย ว่างๆ ลองแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้

3 Essential Things for 24/7 Lifestyle

1 จากการสอบถาม รศ.ภก.ดร.ชุมพล ธีรลดานนท์ บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น บอกว่า เทรนด์ไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมงในญี่ปุ่น เกิดขึน้ มานานแล้ว โดยเฉพาะร้านสะดวกซือ้ ทีค่ นุ้ เคยกันดี นอกจากนี้ยังมี ยิม ออนเซน ปั๊มล้างรถ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน กาแฟก็มี แต่ที่แปลกกว่าเมืองไทยคือ บางโรงพยาบาล ไม่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หมายถึงว่าถ้ากลางคืนต้องเรียกรถ พยาบาล ไม่สามารถวอล์คอินเข้าไปได้ เขาไม่รับ เที่ยงคืนนี่ เขาปิดไฟทั้งตึกเลย เขาบอกว่า คนญี่ปุ่นก็ไม่ต่างจากคนชาติอื่นๆ ที่มีทั้ง คนชอบนอนเร็ว ชอบใช้ชวี ติ กลางวัน ขณะทีม่ ไี ม่นอ้ ยเหมือนกัน ทีห่ ลงใหลเสน่หย์ ามราตรี หรือชอบท�ำกิจกรรมในช่วงหลังเทีย่ งคืน ซึ่งคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็จ�ำเป็นจะต้องจ่าย ‘ค่าบริการ’ ที่เพิ่มขึ้น “ค่าแรงที่ญี่ปุ่นแพงมาก ถ้ายิ่งเปิดดึกก็เท่ากับเพิ่มค่าแรง โดยปกติบริการตอนดึกต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มต่างหากด้วย เช่น แท็กซี่ จะบวกเพิ่ม 20-30% ส่วนร้านอาหารที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ถ้าไปกินกลางคืนเขาก็คิดค่าบริการเพิ่มเหมือนกัน” รศ.ภก.ดร.ชุมพล เล่าให้ฟงั เพิม่ เติมว่า “บรรยากาศของมังงะ คาเฟ่ เป็นเหมือนห้องสมุด แต่มเี ฉพาะการ์ตนู ทุกเรือ่ ง ทุกซีรสี่ ์

บางแห่งก็มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานด้วย ซึ่งคนญี่ปุ่นจะคุ้นเคยกับมังงะ คาเฟ่เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเวลาผมต้องบินภายในประเทศ ซึ่งเป็น ไฟลท์เช้ามากๆ หรือไฟลท์ไปสิงคโปร์และกรุงเทพฯ ที่เครื่องออก ตอน 6 โมงเช้าจากสนามบินฮาเนดะ สิ่งแรกที่ผมนึกถึงคือ ร้าน อ่านการ์ตูน 24 ชั่วโมงนี่แหละ แต่ผมไม่ได้อ่านหรอก ไปนอนเสีย มากกว่า เพราะเขามีน�้ำดื่มและอินเตอร์เน็ตฟรีไว้บริการด้วย ข้างใน เป็นห้องแยกส่วนตัว แต่เป็นห้องแคบๆ มีเก้าอี้ปรับเอนได้ มีโต๊ะ คอมพิวเตอร์ กับที่วางของนิดหน่อย เนื่องจากเป็นที่อ่านหนังสือ การ์ตูน ก็เลยเงียบ เหมาะกับการนอนมากๆ โดยคิดค่าบริการ ชั่วโมงละประมาณ 100-200 เยน” “ผมคิดว่าที่ญี่ปุ่นท�ำได้ เพราะประเทศเขาปลอดภัย ระบบรักษา ความปลอดภัยสูง มีบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยเยอะมาก เช่น ASOK แต่ในเมืองไทย ถ้าจะท�ำธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่ให้ บริการ 24 ชั่วโมงอาจต้องค�ำนึงถึงข้อนี้ให้มาก”

อุปกรณ์กันหนาว อากาศในยาม ดึกดื่นค�่ำคืน กอปรกับอุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศ อาจท�ำให้คุณรู้สึก หนาวได้ ควรเตรียมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอไปเผื่อด้วย แต่ไม่ต้องถึงขั้น หอบผ้าห่มนวมและหมอนไปเปลี่ยน ที่นอน เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร

2

สมาร์ทโฟน แบ่งปัน สถานที่ที่คุณอยู่ ให้กับเพื่อนๆ ของคุณ ได้รับรู้ ไม่ได้บอกให้เช็กอินอวด ไลฟ์สไตล์ แต่อย่างน้อยๆ เมื่อ เกิดอะไรขึ้นยามค�่ำคืน จะได้เป็น ข้อมูลให้คนตามตัวได้ถูก

3

แอพฯ ช่วยวิเคราะห์ การนอน รักจะนอนดึก ก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพ ทุกวันนี้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเป็น อย่างดี จึงพัฒนาแอพฯ ที่ช่วยท�ำให้ เราสามารถนอนในช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมได้ แม้จะมีเวลาจ�ำกัดก็ตาม โดยแอพฯ ที่ควรดาวน์โหลด มาใช้งาน คือ Sleep Cycle Alarm Clock และ Sleepy Time เป็นต้น


. 22

H E A LT H เรื่อง : Yamin

แต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น เพียงคุณอยู่กับ ‘แผลเป็น’ อย่างเข้าใจ โลกใบนี้ ก็จะไม่อยู่ยากอย่างที่คิด ก่อนอื่นต้องมาท�ำความรู้จักกับ ‘แผลเป็น’ ว่ารอยทีอ่ ยู่ บนเรือนกายของคุณนัน้ เป็นแผลเป็นประเภทไหน

แผลเป็นปกติ สามารถแยกออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

แผลเป็นที่โตนูน ซึ่งสามารถจ�ำแนกออกเป็น แผลเป็นนูนเกิน (Hypertrophic Scar) ซึ่งแม้จะโตนูน แต่ก็ไม่เกินขอบเขตของ รอยแผลเดิมจนน่าตกใจ อาจมีการแสดงอาการแดง คัน บ้าง แล้วแต่ บุคคล แผลเป็นรูปแบบนีม้ โี อกาสยุบลงไปเป็นแผลเป็นคงทีภ่ ายใน ระยะเวลา 6 เดือน กับอีกประเภท คือ แผลเป็นคีลอยด์ (Keloid) เกิดจาก การที่แผลสร้างคอลลาเจนมากกว่าปกติ แผลในลักษณะนี้นี่แหละที่เป็นตัวการ ให้คุณสูญเสียความมั่นใจ เพราะจะมีรูปรอยที่นูนโตกว่าแผลเดิมมากจนยาก แก่การท�ำใจ และพบว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม แผลเป็นหลุม (Depressed Scar) ลักษณะจะเป็นรอยบุ๋มลึก ลงไปใต้ผิวหนัง แผลเป็นที่มีการดึงรั้ง (Scar Contracture) แผลเป็นชนิดนี้เป็น พวกเจ็บแล้วพาล มักจะดึงรั้งอวัยวะบริเวณแผลให้มีลักษณะ ผิดรูปผิดร่างไปด้วย

เมือ่ แผลเป็นเกิดขึน้ มาแล้ว สิง่ ทีค่ นส่วนมากต้องการท�ำต่อไปก็คอื หาวิธกี าร รักษา หรือท�ำให้แผลเป็นกลายเป็นแผลตายไปจากร่างกาย ซึ่งวิธีการที่แนะน�ำ ในการรักษา มีอยู่ว่า • แปะแผ่นซิลิโคน หรือแปะด้วยแผ่นเทปเหนียว Microporous Tape วิธีนี้ค่อนข้างหัวโบราณหน่อยๆ แต่ก็ยังใช้การได้ดี ช่วยลดการอักเสบและให้ ความชุ่มชื่นแก่แผล • ฉีดสเตียรอยด์ มักใช้รักษากับพวกแผลเป็นนูน ส่วนใหญ่จะต้องฉีด ในขณะที่เป็นแผลเป็นมาแล้วประมาณ 1 ปี และต้องฉีดซ�้ำหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับ รอยแผลและการตอบสนองของยา • ผ่าตัด การผ่าตัดมีอยูห่ ลายวิธี ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของรอยแผล โดยมาก จะเป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาด แล้วจึงใช้วิธีการรักษาแบบอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

อยู่กับ ‘แผลเป็น’ อย่างเข้าใจ ค�ำว่า ‘รอยแผล’ แค่สะกิดเบาๆ ก็เจ็บ ยิง่ ถ้าแผลนัน้ ฝากรอยช�ำ้ ไว้ จนกลายเป็น ‘แผลเป็น’ บนร่างกายด้วยแล้ว คงไม่ตอ้ งบอกเลยว่า เจ้าของเรือนร่างนัน้ จะเป็นทุกข์ถนัดแค่ไหน โดยเฉพาะหากเป็น รอยแผลเป็นใหญ่ๆ ในบริเวณทีส่ ะดุดสายตาธารก�ำนัลอย่างชัดเจน เชือ่ ว่าคุณคงแทบอยากจะก�ำจัดมันออกไปให้รแู้ ล้วรูร้ อด เพือ่ ล้าง รอยอดีต และเรียกสิง่ ทีเ่ รียกว่า ความมัน่ ใจ กลับคืนมา

ป้องกันผิวจากแผลเป็น ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่มีแผลเป็น หรือผู้มีแผลเป็นแล้วแต่ไม่อยากมีอีก เรามีหนทางในการป้องกันง่ายๆ โดยเมื่อเริ่มมีแผลเกิดขึ้นใหม่ๆ ให้นวดบริเวณนั้นอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลา 3-6 เดือน จะช่วยลด การขยายตัวและการนูนของแผลได้ และบางครั้งอาจต้องมีการใช้ เครื่องมือพิเศษ อย่าง ผ้ารัด (Pressure Garment) ควบคู่ ซึ่ง คุณจะต้องสวมใส่บริเวณแผลเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ที่ส�ำคัญ คือ อย่าลืมนวดแผลไปด้วยทุกครั้ง

ที่มา : www.si.mahidol.ac.th


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 24

T A S T E

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

Party House 1

THE LOCAL by Oamthong Thai Cuisine

Bar & Restaurants

ห้องอาหารโดนๆ ส�ำหรับคนรักอาหาร งานศิลป์ และเสียงเพลง เสพความอิม่ ได้ ทุกมุมมอง ทัง้ อิม่ ท้อง อิม่ ตา และอิม่ ใจ ตัง้ แต่ดนตรีสดทีเ่ พราะพริง้ พืน้ ทางเดินทีม่ ดี ไี ซน์ การจัดโต๊ะอาหารทีไ่ ม่เหมือนใคร ยันเพดานที่ สามารถท�ำให้คณ ุ แอบแหงนมองอยูบ่ อ่ ยๆ สมกับการเป็นอีเว้นต์ เฮ้าส์ แห่งเมืองกรุง

ร้านอาหารไทยโดยคนไทย ทีน่ ำ� เสนอ อาหารพืน้ บ้านจากทัว่ ทุกภาคของประเทศ นอกจากนัน้ ยังคัดเลือกวัตถุดบิ คุณภาพจาก แต่ละท้องถิน่ มาผสมผสานทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ในการปรุงอาหารตามแบบฉบับบรรพบุรษุ พร้อมกับการปลุกเมนูทเี่ คยสูญหายไปตาม กาลเวลาให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้

สนุกทุกสัมผัสกับงานดีไซน์ทแี่ ฝงอยูใ่ น ทุกอณู ตามสไตล์ นิวยอร์ก-ลอฟท์ ซึง่ ได้แรง บันดาลใจจากเมืองใหญ่มารังสรรค์ให้รนื่ รมย์ เหมือนอยูบ่ า้ น ท่ามกลางการประดับประดาด้วย เฟอร์นเิ จอร์และการตกแต่งแนวอินดัสเตรียล ดีไซน์ เผยความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มขัน้

สร้างบรรยากาศทีส่ อื่ ถึงความเป็นไทยได้ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นการใช้ผา้ ไทยและ เครือ่ งจักรสานมาประดับตกแต่ง นอกจากนัน้ เครือ่ งแบบของพนักงานใช้ผา้ ม่อฮ่อมสะท้อน วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีแ่ สนจะเรียบง่าย พืน้ ทีภ่ ายใน ร้านถูกแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน Local ทีเ่ ลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์สอี อ่ นสบายตาให้ ความรูส้ กึ อบอุน่ ส่วนโซน VIP ประกอบไป ด้วย 4 ห้อง ตกแต่งอย่างหรูหราแบบไทยร่วม สมัย และเคยใช้เป็นสถานทีเ่ ลีย้ งรับรองบุคคล ส�ำคัญของประเทศจ�ำนวนมาก

เจริญอาหารกับบุฟเฟ่ตน์ านาชาติ คัดสรร สุดยอดความอร่อยจากทัว่ โลกมาให้ชมิ ถึงที่ หรือ หากอยากอิม่ เป็นจานๆ ก็สามารถเลือกอิม่ กับ เมนูอะลาคาร์ท ในคอนเซ็ปต์ Fun Food and Drinks เริม่ เรียกน�ำ้ ย่อยด้วย ‘Baked Calm’ หอยตลับอบชีส ทานคูก่ บั ขนมปังกระเทียม แล้ว ค่อยบรรเลงด้วย ‘Larb Siam’ ทีน่ ำ� เอาความ จัดจ้านของลาบไทย มาชนกับซาชิมขิ องญีป่ นุ่ ‘PHO Land & Sea Grilled’ ก่อนจบลงที่ ‘Siam Chicken Rice’ ข้าวมันไก่ในกระบอกไม้ไผ่หอมๆ ระหว่างนัน้ ก็จบิ Watermelon Martini Mint และ Siam@Siam Martini ไปพลางๆ ด้วย Buffet Dinner (พุธ และศุกร์) 1,200 บาท สุทธิ / A la carte ประมาณ 700 บาทต่อคน ชัน้ G สยามแอ็ทสยาม โฮเต็ล แอนด์ สปา ถนนพระราม 1 (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) เปิดบริการ 06.00-24.00 น. โทร.0 2217 3070 หรือ facebook.com/PartyHouseOne

Cooking Station สถานีแห่งความอร่อย ที่เปลือยทุกกรรมวิธีให้ดูแบบสดๆ สามารถ ท�ำเมนูโปรดให้คุณได้แบบตามใจปรารถนา (เฉพาะวันที่มีดินเนอร์บุฟเฟ่ต์)

ทุกเมนูแสดงให้เห็นถึงความประณีตใน การท�ำอาหาร เริม่ ต้นกันด้วยเมนูทอ้ งถิน่ อย่าง ‘ย�ำตะไคร้สามเกลอใต้กบั ใบชะพลู’ ทีต่ อ้ งชืน่ ชมคนซอยตะไคร้ทซี่ อยออกมาได้ ละเอียดมากๆ ทานคูใ่ บชะพลู ซึง่ เวลาเคีย้ ว จะมีกลิน่ มะพร้าวคัว่ หอมฟุง้ ต่อด้วยอาหาร โบราณตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่าง ‘แกง รัญจวน’ รสชาติกลมกล่อมจนท�ำให้เข้าถึง ความเป็นไทยดัง้ เดิมเมือ่ ได้ลมิ้ รสชาติ และ เมนู ‘แกงไตปลา’ รสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ด จัดจ้านจนเกินไป เสิรฟ์ พร้อมผักสดๆ ซึง่ ให้ เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อร่อยจนแทบ ไม่อยากวางช้อน

ราคาอาหารทีเ่ ต็มไป ด้วยความสมบูรณ์ทงั้ ในเรือ่ ง รสชาติและหน้าตาเริม่ ต้น ประมาณ 300-400 บาท ต่อคน 32/1 ซอยสุขมุ วิท 23 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ เวลา 11.30-14.30 น. ส�ำหรับมือ้ กลางวัน และ 17.30-23.30 น. ส�ำหรับ เมนูมอื้ เย็น สอบถามราย ละเอียดและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2664 0665 ดูราย ละเอียดเพิม่ เติมที่ www. thelocalthaicuisine.com

เพียงแค่คุณควง 24/7 ฉบับนี้ไปรับประทาน อาหารเป็นเพื่อน ทางร้าน The Local ยินดี ลดราคาเมนูแกงรัญจวนให้ทันที 50%


--------------

Text : เพลงมนตรา Photo : กฤตพล

COFFEE & PUPPY --------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Beer Capital อาณาจักรเบียร์ทใี่ ห้ความสุขสราญ ส�ำหรับคอเบียร์ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้มาอิม่ หน�ำ กับเครือ่ งดืม่ แก้วโปรดคุณภาพระดับโลก คลอเคล้าด้วยดนตรีสดจากนักดนตรี มือโปรฯ ทีห่ าตัวจับยาก

เน้นการออกแบบตกแต่งร้านด้วย โทนสีสม้ ซึง่ ให้กลิน่ อายแบบชนบทใน ยุโรป โดยมีการแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้ลกู ค้าได้ ใกล้ชดิ กับน้องหมามากทีส่ ดุ

สร้างสรรค์การตกแต่งได้อย่างมี ความหมาย ไม่วา่ จะเป็นสายน�ำ ้ หรือแม้ กระทัง่ การน�ำไม้มาตกแต่งแบบเรียบง่าย เพือ่ เชือ่ มโยงว่าเบียร์นนั้ มีแหล่งทีม่ าจาก หลากหลายสถานที่ เล่นความสวยงาม กับแสงสีทอง ผสมผสานด้วยสีสนั ของ เฟอร์นเิ จอร์ในสไตล์มกิ ซ์แอนด์แมตช์

เมนูแนะน�ำของทางร้านคือซีซาร์ สลัดกุง้ ทีเ่ น้นผักสุขภาพสดกรอบน่าทาน คลุกเคล้ากับน�ำ้ สลัดรสอร่อยทีม่ แี อนโชวี่ เป็นส่วนผสม ตามมาด้วยสเต๊กปลา แซลมอนชิน้ ใหญ่ กลิน่ หอม ทีผ่ า่ นการ ย่างอย่างพิถพี ถิ นั และพอร์คช็อปเนือ้ นุม่ กับมันบดราดด้วยน�ำ้ เกรวีห่ อมๆ

อาหารหน้าตาหลากหลายทัง้ ไทย และยุโรป ทีแ่ ฝงไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ มีให้ทานตลอดที่ Beer Capital เริม่ ตัง้ แต่ ‘ย�ำปูนมิ่ ’ ทีใ่ ช้นำ�้ ย�ำสูตรไทย โบราณมาผสมความโมเดิรน์ ทัง้ ยังแอบ เฮลตีเ้ อาใจสาวๆ ผูร้ กั สุขภาพด้วย ถัดมาเป็นจานเนือ้ อย่าง 'พอร์คช็อป แอปเปิล้ ' น�ำแรงบันดาลใจมาจาก แคว้นนอร์มงั ดีของฝรัง่ เศส กลายเป็น วัฒนธรรมการรับประทาน มีทงั้ สไตล์ ฝรัง่ เศสและอิตาเลียน ทัง้ ยังมีไทยสไตล์ แจมอยูด่ ว้ ย ก่อนตบท้ายกับ ‘เชอร์เบท พาย’ มีให้เลือกทัง้ เนือ้ และหมู รสชาติ ละมุนลิน้

นัง่ เล่นกับน้องหมาสุดเลิฟพร้อมกับ เครือ่ งดืม่ และอาหาร ราคาหนึง่ อิม่ เริม่ ต้น ตัง้ แต่ 150-300 บาท Coffee & Puppy ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 36/3 ถนนแจ้งวัฒนะ เลยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปประมาณ 300 เมตร เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-21.00 น. โทร.0 2928 6519 www.coffeepuppy.com

22/4/56 bo

อิม่ ทัง้ เบียร์ และอาหารแสนอร่อย ในราคาประมาณ 200-300 บาท (ต่อท่าน) Beer Capital ชัน้ B1 อาคาร เดอะ โฟว์วงิ ส์ ถ.ศรีนครินทร์ เปิดบริการ ทุกวัน 17.00-01.00 น. สอบถามและ ส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2320 7713

Dog Cafe แห่งใหม่ของเมืองไทยที่ ตอบสนองความต้องการของน้องหมา และเจ้าของ เปรียบเสมือนห้องนัง่ เล่น ยามบ่ายส�ำหรับทุกคนทีร่ กั หมา ซึง่ ทาง ร้านมีอาหารและเครือ่ งดืม่ สบายๆ สไตล์ ยุโรปไว้บริการ นอกจากนัน้ ยังมีบริการ ฝากดูแลน้องหมารายวัน และจัด กิจกรรมสนุกๆ ทีเ่ กีย่ วกับการให้ ค�ำปรึกษาเรือ่ งสุขภาพของน้องหมา เกิดขึน้ ภายในร้านเป็นประจ�ำทุกเดือน

Beer Capital มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส�ำหรับ ผู้อ่าน 24/7 เพียงสั่งเมนู ขาหมูเยอรมัน แล้วบอกว่าอ่านรีวิวมาจาก 24/7 รับเบียร์สด ไปชิมฟรีๆ 1/2 ไพนต์

ทางร้านพร้อมเสิร์ฟเมนูน้องหมา หน้าตาดีที่มากไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีหน้าตาคล้ายกับ อาหารคนเพื่อให้ดูน่ารับประทานมาก ยิ่งขึ้น TF135001TO TRIM_76.2X76.2 19-04-56


. 26

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

โตเกียว ทาวเวอร์ แม่กับผม และพ่อ ในบางครั้งคราว ใครที่ รู ้ สึ ก ว่ า ช่ ว งนี้ ร ะบบน�้ำ ตาไม่ ค ่ อ ย ท�ำงาน 24/7 ขออนุญาตหยิบยืน่ น�ำ้ ตาแห่ง ความซาบซึง้ ให้คณ ุ ด้วยหนังสือ ‘โตเกียว ทาวเวอร์ ’ วรรณกรรมระดั บ เบสท์ เซลเลอร์จากแดนอาทิตย์อุทัย ว่าด้วย ความรักความผูกพันอันเป็นสากล ระหว่างแม่กบั ลูก บรรยายเรื่องราว ของชายหนุม่ ผูห้ อบหิว้ ความฝันจากฟุกโุ อกะมาถูกโตเกียวดูดวิญญาณ ก่อนทีว่ ถิ ชี วี ติ จะเปลีย่ นไปเมือ่ ผูเ้ ป็นแม่ปว่ ยเป็นมะเร็ง ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เก็บ เอาเกร็ดชีวิตจริงของตัวเองมาเขียนเป็นนิยาย เพื่อจารึกความทรงจ�ำ ที่มีเกี่ยวกับแม่ และเผยแพร่ความอบอุ่นนั้นไปสู่เพื่อนมนุษย์ โดยใช้ ภาษาบอกเล่าอย่างมีชั้นเชิง บางครั้งสนุกกับการเสียดล้อ แต่บางครั้ง ก็เสียดแทงหัวใจจนน�้ำตาไหลอาบแก้ม นอกจาก Norwegian Wood ของ ฮารูกิ มุราคามิ แล้ว ก็เห็นจะมีแต่ โตเกียว ทาวเวอร์ ของ ลิลี่ แฟรงกี้ นีล่ ะ่ ทีส่ ร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการวรรณกรรมของญีป่ นุ่ ได้มากที่สุดอีกเล่มหนึ่ง

Beyonce as

Mrs. Carter in H&M

The Great Gatsby ภาพยนตร์ดราม่าสุดร้อนแรงแห่งปี ดัดแปลงจากนวนิยายระดับมาสเตอร์ พีซของ เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ ฉายภาพสังคมยุคหลังสงครามโลก ครัง้ ที่ 1 ในมุมมองทีเ่ สียดสีผคู้ นและสังคม จนอาจกล่าวได้วา่ The Great Gatsby เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องที่ตีแสกหน้านวนิยายแนวพาฝันให้ รู้สึกเจ็บๆ ชาๆ จนมิอาจเลี่ยงที่จะยอมรับกับความเป็นจริง ด้วยคุณค่าของการเป็นนิยายกระเทาะเปลือกสังคม The Great Gatsby จึงถูกน�ำมารีเมคเป็นฉบับภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้ง ล่าสุด บาซ เลอห์มานน์ ผูก้ ำ� กับคนเก่งทีฝ่ ากฝีมอื ไว้กบั Moulin Rouge ชุบชีวติ ภาพยนตร์แหวกขนบเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ถ่ายทอดผ่านนักแสดงกร้าน บทบาทอย่าง ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ที่มารับบท เจย์ แกตส์บี และโทบี้ แม็คไกวร์ ในบทของ นิค คาร์ราเวย์ ร่วมด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทอีก คับคั่ง นอกจากนี้ The Great Gatsby ยังได้รับเกียรติให้ฉายเป็นไฮไลท์ ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ 16 พฤษภาคมนี้ ด้วย

The Great Gatsby ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวผ่ า น มุมมองของ นิค คาร์ราเวย์ นักเขียนหนุม่ ผูม้ อี ดุ มการณ์ ล่าฝัน เขาออกเดินทางจากอเมริกาตะวันตก สู่ดินแดน ลอง ไอส์แลนด์ ด้านตะวันออกของอเมริกาซึง่ เต็มไปด้วย ความฟุง้ เฟ้อของผูค้ น ยิง่ เมือ่ เขาได้รจู้ กั กับ เจย์ แกตส์บี เศรษฐีใหม่ และผู้คนรอบข้าง ก็ยิ่งท�ำให้เขาใหลหลง ไปในรสกิ เ ลสของสั ง คมจอมปลอมจนแทบเสี ย การ ทรงตัว ใครทีช่ นื่ ชอบหนังพีเรียด ดูเรือ่ งนีถ้ อื ว่าคุม้ เพราะ คุณจะได้เห็นฉากอันอะร้าอลัง คอสตูมแน่นๆ และที่ ยอดเยี่ ย มสุ ด ๆ คื อ การด� ำ เนิ น เรื่ อ งสะท้ อ นสั ง คม สุดเข้มข้นที่ไม่ลืมทิ้งแง่คิดดีๆ ให้ผู้ชมเก็บกลับไปขบคิด ต่อ

คราวก่อน H&M คว้าตัวเซเลบฯ นักบอลสุดคูล เดวิด เบ็คแฮม มาสวม กางเกงในตัวเดียวในสปอตโฆษณาท�ำเอาสาวๆ ทั่วโลกเลือดก�ำเดาแทบไหล คราวนี้ H&M เอาใจหนุ่มๆ ด้วยการดึงตัว ‘บียอนเซ่’ ซูเปอร์สตาร์สาว สุดเซ็กซี่ มาร่วมออกแบบและสวมชุดสวยในคอลเลคชัน่ ทีใ่ ช้ชอื่ วา Beyonce as Mrs. Carter in H&M อวดให้โลกรูว้ า่ สถานะคุณแม่ไม่อาจระคายทรวดทรง องค์เอวของเธอได้เลย การท�ำงานในครัง้ นีค้ ณ ุ แทบจะไม่รสู้ กึ ว่าก�ำลังดูโฆษณา เพราะเธอทั้งร้องทั้งเต้น แถมใส่ชุดสวยเซ็กซี่มากมายเหมือนถ่ายเอ็มวี

chrome.com/supersyncsports

E12-E13 เพลงนี้มีที่มาจากเรื่องดราม่าเหลือเชื่อราวคู่แท้ ปาฏิหาริย์ของชาย-หญิงคู่หนึ่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมา จากสังคมนักเลงคียบ์ อร์ดในเว็บบอร์ดทรงอิทธิพล แห่งประเทศไทยอย่าง pantip.com เมือ่ หนุม่ โสด คนหนึ่งเกิดประทับใจสาวผู้ที่นั่งติดกันในโรงหนัง และได้ ร ะบายความในใจฝากเป็ น กระทู ้ ไ ว้ ใ น เว็บบอร์ดชือ่ ดัง โดยไม่คาดฝันว่าอยูด่ ๆี สาวเจ้าก็มา

ปรากฏตัวพร้อมกับแสดงตั๋วหนัง เพื่อยืนยันว่า เธอคือหญิงที่เขาตามหาตัวจริงเสียงจริง หลัง จากนั้นกระทู้ดังกล่าวก็กลายเป็นกระทู้คู่จิ้นที่ ฟินสุดๆ ในสังคมพันทิป จนนักแต่งเพลงมือหนึง่ ของไทย อย่าง ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค ยังต้องหยิบ เรือ่ งราวของคนทัง้ คูม่ าเรียงร้อยเป็นบทเพลงสุด โรแมนติก ตั้งชื่อว่า E12-E13 ตามเลขที่นั่งที่หา กันจนเจอ ขับร้องโดย ต้อง & เจนนี่ มี บรูโน บรูเนียโน่ เป็นโปรดิวเซอร์ เพลงนี้ไม่มีภาพเคลื่อนไหว แต่เป็นการจ�ำลองคอมเมนต์ ที่แค่อ่านก็จิ้น ตามไปได้จนสุดทาง

กูเกิ้ลเปิดตัวเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทาง เลือกใหม่ให้ชาวไซเบอร์สัมผัสกับความ สนุ ก ของเกมที่ พั ฒ นามาเพื่ อ รองรั บ การเล่นบนสมาร์ทเทคโนโลยีและเว็บ บราวเซอร์ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง เกมนี้ เ ป็ น แอนิเมชัน่ 2 มิติ เหมือนการ์ตนู ตะวันตก ชูโรงความสนุกด้วยเกมกีฬาซึ่งสามารถ เลือกเล่นได้ ทัง้ เกมวิง่ , ปัน่ จักรยาน และ ว่ายน�้ำ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เกมนี้ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ บรรดาสมาร์ ท แก็ ด เจต ทัง้ หลาย ท�ำให้เวลาเล่นคุณไม่จ�ำเป็นต้อง กระหน�่ำคีย์บอร์ด หรือรัวเมาส์จนขัดใจผู้ปกครองอีกต่อไป เพียงแค่เชื่อม สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถควบคุมและสั่งการ เกมดังกล่าวได้แล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถเรียกเพือ่ นพ้องน้องพี่ เพือ่ นบ้าน เพื่ อ นของเพื่ อ นบ้ า นมาร่ ว มเล่ น ในคราวเดี ย วกั น ได้ อี ก ด้ ว ย ใครถื อ แอนดรอยด์อยู่เข้าไปทดลองเล่นได้แล้ว ณ บัดนาว


. 28

N E W S Text : Yamin

โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก #2

พานาโซนิค ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก’ (Low Carbon School Network) เป็นปีที่ 2 ซึง่ เป็น โครงการต่อยอดจากโครงการ ‘ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน’ (Earth Hour) โดยมุ่งหวังให้เยาวชนปรับพฤติกรรมให้หันมารัก สิ่งแวดล้อม เป็นการลดรอยเท้าคาร์บอนที่แต่ละคนได้กระท�ำต่อ สิง่ แวดล้อมนัน่ เอง

ศิ ล ปะนิพนธ์ ‘เข้าทรง’

สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่ ให้คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ในชือ่ ‘เข้าทรง’ ซึง่ จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็น ครัง้ ที่ 43 ตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัย ศิลปากรพอดิบพอดี เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุน่ ใหม่รว่ มสืบสานศิลปะ โดยมี ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เปิดงาน

กฟผ.สนับ สนุนสมาคมยกน�้ ำ หนัก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึก ความร่วมมือเพือ่ สนับสนุนงบประมาณ 64 ล้านบาท แก่สมาคม ยกน�้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการเตรียมทัพนักกีฬา สู้ศึกโอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล และการแข่งขัน EGAT ยกน�ำ้ หนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Me-O Presents Thailand Cats Lover

ผลิตภัณฑ์อาหารแมว มีโอ จัดกิจกรรมเอาใจเจ้าเหมียวและเจ้าของ ในชือ่ ‘Me-O Presents Thailand Cats Lover ตอน มีแมว ต้องมีโอ’ สร้างสีสนั ด้วยความคึกคักและน่ารักของบรรดาสัตว์เลีย้ งเหมียวๆ มี ไฮไลท์อยูท่ กี่ ารประกวด ‘แมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ’ ทัง้ ยังร่วมกัน จัดหาบ้านใหม่ให้หมาแมวมีที่อยู่ เป็นกิจกรรมที่เต็มอิ่มไปด้วย ความประทับใจ คนรักสัตว์ตดิ ตามกิจกรรมต่อไปได้ที่ facebook. com/MeOThailand

Ice Cream Festival 2013

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จัดงาน ‘Ice Cream Festival 2013 @ CentralPlaza Rattanathibet’ ดับร้อนทะลุทกุ ขีดองศาด้วยความเย็นสุดอร่อยอย่างไอศกรีมกว่า 100 รสชาติ และรวมเอาร้านไอศกรีมชื่อดังมาไว้ในงานมากมาย โดย ได้รบั เกียรติจาก คุณวิเชียร พุฒวิ ญ ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานเปิดงาน และมีเซเลบฯ คนดัง เข้าร่วมงานอย่างคับคัง่

BEtrend New Term 2013

บีเทรนด์ เตรียมอัพเดทเครือ่ ง เขี ยนและแก็ดเจตรั บเทอม ใหม่ เสริมความเท่ให้วัยทีน เรี ย นด้ ว ยความสนุ ก สนาน ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ คั ด สรรขึ้ น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Everyday Play and Learn’ ส� ำ หรั บ เสริมสร้างความกล้าแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ ในราคาลดพิเศษ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 12 มิถนุ ายน ศกนี้ ณ BEtrend เดอะมอลล์ทกุ สาขา เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

Hot

of The Month!! Text : ทัศนีย์ โคนาย่า ชวน ‘แชะ-แล้ว-แชร์’

โคนาย่า ร้านอุด้งแกงกะหรี่ และเทมปุ ร ะสไตล์ ญี่ ปุ ่ น แท้ จัดกิจกรรม ‘แชะ-แล้ว-แชร์’ เพียงเข้ามาทานอาหาร แล้ว ถ่ า ยภาพคู ่ กั บ ต้ น ซากุ ร ะที่ ประดับอยูภ่ ายในร้าน จากนัน้ ก็แชร์ลงเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมของทางร้าน เพียงเท่านี้ ก็สามารถเลือกรับเมนู ‘กุ้งเทมปุระ’ หรือ ‘หอมเทมปุระ’ ไปอร่อยแบบฟรีๆ ร่วมสนุกได้ทรี่ า้ นโคนาย่า สาขาเดอะไนน์ พระราม 9 และสาขาเทอร์มินัล 21 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม โทร. 0 2659 2281, 0 2659 2451

บุฟเฟ่ต์ไวน์แบบไม่อั้น ณ เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท

โรงแรม เลอ ฟีนกิ ซ์ สุขมุ วิท เอาใจนักดื่มด้วยโปรโมชั่น สุ ด พิ เ ศษกั บ บุ ฟ เฟ่ ต ์ ไ วน์ แบบไม่อนั้ ทีจ่ ะพาคุณดืม่ ด�ำ่ ไปกั บ ไวน์ เ ลิ ศ รส หรื อ จะ เลือกรับเป็นเบียร์สดรสนุ่ม คอ เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มอิ ต าเลี่ ย น ทาปาสรสเลิศ ความอร่อย ทั้งหมดนี้มีสนนราคาสุดพิเศษอยู่ที่ท่านละ 769 บาท เท่านั้น อร่อยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่ 18.30-20.30 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ สอบถาม หรือส�ำรองที่นั่ง โทร. 0 2305 4000 ต่อ 1006

แฟรบปู ชิ โ น่ 2 สไตล์ จาก สตาร์บัคส์

สตาร์ บั ค ส์ ช วนคุ ณ ลิ้ ม ลองเครื่ อ งดื่ ม แบบปั ่ น 2 สไตล์ อย่าง ‘มอคค่า คุ ๊ ก กี้ ครั ม เบิ้ ล แฟรบปู ชิโน่’ เครื่องดื่มกาแฟปั่น ผสมช็ อ คโกแลตรสเข้ ม ข้น ผสานความกรุบกรอบ ของช็อคโกแลตชิพ และ ‘เรดบีน กรีนที แฟรบปูชิโน่’ เครื่องดื่มชาเขียวปั่นเพิ่ม ความอร่อยด้วยถัว่ แดง ราดซอสด้านบน เป็น 2 เมนูสดุ ฮิต ที่ไม่ควรพลาดในฤดูกาลนี้ เตรียมสดชื่นไปกับเครื่องดื่ม 2 สไตล์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กรกฎาคม 2556 ที่ร้าน สตาร์บัคส์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ n

Protex Healthy White

โพรเทคส์ สบู่เพื่อสุขภาพผิวอันดับหนึ่ง ที่แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่แนะน�ำ และผู้น�ำ ด้านตลาดสบูส่ ขุ ภาพผิวในประเทศ เผยโฉม น้องใหม่ตระกูลสบู่ ‘Protex Healthy White’ ประเดิ ม ความมหั ศ จรรย์ กั บ สบู ่ ที่ ใ ห้ ประโยชน์ต่อสุขภาพผิวแบบคูณสอง ด้วย โยเกิ ร ์ ต โปรตี น เพื่ อ ผิ ว กระจ่ า งใส และ คุณสมบัติปกป้องผิวจากแบคทีเรีย หาซื้อ ได้แล้ววันนีท้ หี่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป

Sony : XperiaTM ZL

โซนี่ น�ำสมาร์ทโฟนสุดหรูลงสู่ศึกตลาดสมาร์ทโฟนอีกรุ่น กับ XperiaTM ZL ชูฟงั ก์ชนั Remote ควบคุมความบันเทิงผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมอัพเดททัง้ ดีไซน์และความไฮเทค ด้วยหน้าจอระดับ Full HD รวมถึงกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง 13 ล้านพิกเซล พ่วงด้วยอีก หลากหลายคุณสมบัติ จ�ำหน่ายในราคา 18,990 บาท ชมสินค้า ได้ที่ Sony Store ทุกสาขา และร้านตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ หรือ facebook.com/sonymobileth


. 29

S O C I E T Y Text : Yamin

What COTTO Share the world pleasure… The pleasure of Italy Where : Challenger Hall Impact Muang Thong Thani How : COTTO แบรนด์สินค้ากระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์และ

ก๊อกน�ำ้ ระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในบูธเอสซีจี ในงานสถาปนิก’56 โดยยกประสบการณ์งานดีไซน์ระดับโลกจาก Milan Design Week 2013 มาให้คนไทยได้ชมอย่างใกล้ชิด ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Caverna Nirvana โลกคู่ขนานแห่งความสุขสงบ’ พร้อมทั้งตอกย�้ำ ภาพลักษณ์ความเป็น Global Brand ด้วยแนวคิด COTTO Share the world pleasure… The pleasure of Italy รังสรรค์งานศิลป์ ให้เกิดขึ้นในทุกโซนด้วยความงามของกระเบื้องคอตโต้ คล้ายกับ สัมผัสบรรยากาศงานศิลป์อยู่ในอิตาลี รวมถึงน�ำเสนอนวัตกรรม อีกมากมายถ่ายทอดสู่ผู้ชมงาน

What Spy Songkran Party Where : Bangkok, Khonkaen & Pattaya How : Spy จัดเต็มความมันอย่างเปียกปอน ด้วยอีเว้นต์สุดสนุกในช่วง

What Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2013 Where : Renaissance Hotel Bangkok How : สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ เฟอร์รารี่

เทศกาลมหาสงกรานต์ ‘Spy Songkran Party’ คืนความชุ่มฉ�่ำให้คนไทยทั่ว ประเทศ งานนี้เหล่าศิลปินชื่อดังและสมาชิกสปายแฟนคลับ กลายเป็นกลุ่มคน ที่ฟินสุดๆ เพราะได้ร่วมปาร์ตี้ทั่วไทยไล่เรียงตั้งแต่ Route 66 RCA กรุงเทพฯ ตามด้วยขอนแก่น ณ ลานเทศบาลเมืองขอนแก่น และปิดท้ายด้วยงานวันไหล ที่เมืองพัทยา เห็นภาพแบบนี้แล้วใครอยากเป็นส่วนหนึ่ง ต้องติดตาม สปาย ได้ที่ www.facebook.com/spyclubthailand

สนับสนุนการแข่งขันสุดยอดรถยนต์ซูเปอร์คาร์รายการใหญ่ที่สุด ของเฟอร์รารี่ ใน ‘เฟอร์รารี่ แชลเลนจ์ โทรฟีโอ พิเรลลี 2013’ ทุกสนาม 3 ทวีป ซึ่ง สิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ ได้ถือโอกาสเลี้ยงฉลอง ขอบคุณลูกค้า VIP โดยมีสีสันความบันเทิงจากกิจกรรมสนุกๆ งานนี้มีเหล่าสาวกเฟอร์รารี่ และเซเลบฯ คนดัง ตบเท้าเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง

What Step-Up Dance’13 Freestyle Prize and Battle Where : Hard Rock Hotel Pattaya How : โรงแรมฮาร์ดร็อค และคาเฟ่ พัทยา ร่วมกับ Boss Studio ประกาศผล

การแข่งขัน ‘Step-Up Dance’13 Freestyle Prize and Battle’ ซึ่งจัดขึ้นเป็น ปีที่ 2 โดยเพิ่มความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันให้สนุกเข้มข้นกว่าเดิม งานนี้ได้รับความ สนใจจากผู้เข้าแข่งขันที่มาพร้อมพรสวรรค์จากทั่วประเทศ ท�ำให้การประกวดเต็มไป ด้วยความตื่นเต้น เสียงปรบมือ และพลังแห่งความสนุก ส�ำหรับโฉมหน้าผู้ชนะจาก รายการต่างๆ สามารถเข้าชมได้ทาง facebook.com/hardrockhotel Pattaya

What อุ่นใจพาชิมกับอร่อยดอทคอม Where : Royal Kitchen Thonglor How : เอไอเอส ร่วมกับเว็บไซต์ อร่อยดอทคอม พาลูกค้าผู้โชคดีจากการ

ร่วมสนุกชิมและแชร์ความอร่อย ในกิจกรรม ‘อุ่นใจพาชิมกับอร่อยดอทคอม’ ไปอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนรสเลิศ ณ ร้านโรยัล คิทเช่น ทองหล่อ ใครที่พลาดโอกาสอิ่มๆ แบบนี้ เตรียมรับมือกับกิจกรรมดีๆ ครั้งต่อไปได้ทาง www.ais.co.th


. 30

S POT- L I G H T Text : ญามินทร์

ภาwจาก : fanpage/JamesJirayuTangsrisuk และ JamesJirayuTangsrisuk.fanclub

Prince’s Diary

หากเปรียบเปรยว่าทะเลไม่เคยหลับฉันใด วงการบันเทิงไทยก็ไม่เคยหลับไหลฉันนัน้ เพราะมีคลืน่ ลูกใหม่เกิดและกระทบฝัง่ บนชายหาดบันเทิงลูกแล้วลูกเล่า ส่วนคลืน่ ลูกเก่าหากไม่ใหญ่พอทีจ่ ะท่วมท้น หัวใจคนดู ก็มอี นั ต้องม้วนตัวกลับจมหายไปใต้ทอ้ งทะเล เป็นอย่างนีต้ ามกระแสธารแห่งสัจธรรม ส�ำหรับคลื่นลูกล่าสุดที่เราจะพูดถึงนี้ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นที่ 24/7 เอง ก็ไม่อาจต้านทานความแรงของ เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข ไว้ได้ หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อ-สกุลจริงของเขา เพราะมักจะเรียกขาน กันตามบทบาทในจอแก้วจนติดปากไปแล้วว่า คุณชายพุฒิภัทร, ชายภัทร หรือ คุณชายหมอ ศัลยแพทย์ผู้เก่งกาจและอาจหาญ มีความรักข้ามชนชั้นศักดินา ในละครฟอร์มยักษ์เฉลิมฉลอง 43 ปี ของช่อง 3 เรื่อง ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทร’ หนุ่มหล่อหน้าใสวัย 19 ย่าง 20 ปีคนนี้ ได้รับไฟเขียวจาก ผู้มีอุปการคุณในวงการ อย่าง แหม่ม-ธิติมา สังขพิทักษ์ และ ป้า แจ๋ว-ยุทธนา ลอพันธุไ์ พบูลย์ ทีเ่ ห็นแววรุง่ พุง่ แรงของเขา จึงทาบทาม ให้ ม ารั บ บทคุ ณ ชายพุ ฒิ ภั ท ร ประชั น บทบาทกั บ เบลล่ า -ราณี แคมเปน นักแสดงสาวรุ่นพี่ แม้จะเป็นบทบาทป้ายแดงสุดหิน และ หลายคนต่างจับตาว่าเขาจะดังเป็นพลุแตกสมกับที่ทางผู้จัดละคร คาดการณ์เอาไว้หรือไม่ แต่เจมส์กไ็ ม่ทำ� ให้ใครผิดหวัง เพราะแม้จะเป็น นักแสดงหน้าใหม่ เพิ่งมีผลงานละครเรื่องแรก แต่เขาก็สามารถ สวมบทบาทคุณชายนายแพทย์หนุ่มได้อย่างสมจริง ด้วยรูปโฉมที่ หล่อเนีย้ บ บุคลิกสุขมุ ลุม่ ลึกในแบบฉบับของผูด้ มี กี ารศึกษา บวกกับ ค� ำ พู ด ที่ ค มคาย ซึ่ ง มั ก จะมี ป ระโยคเด็ ด โดนใจคนดู อ อกมาเป็ น ระลอกตั้งแต่ตอนเด่นของบรรดาพี่ชาย (คุณชายธราธร, คุณชาย ปวรรุ จ ) ท� ำ ให้ แ ฟนละครต่า งก็ ชื่ น ชมตั้ ง แต่ ก ่ อ นที่ ต อนของเขา จะออนแอร์ เ สี ย อี ก จึ ง ไม่ แ ปลกเมื่ อ สุ ภ าพบุ รุ ษ จุ ฑ าเทพ ตอน

คุณชายพุฒิภัทร ออนแอร์อย่างเต็มรูปแบบ เขาก็ได้รับคะแนน เรตติ้งกระฉูดตั้งแต่วันแรก พิสูจน์ความดังได้อย่างแจ่มแจ๋ว ความเปล่งประกายของคุณชายโฉมงามคนนีย้ งั คงเพิม่ ดีกรีออร่า ขึ้นไปเรื่อยๆ ล่าสุดก็ได้รับการป้อนผลงานละครให้ฝึกปรือฝีมือ ทางการแสดงอีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือละครเรื่อง ‘รักสุดฤทธิ์’ การเริม่ ต้นในจุดสตาร์ททีด่ ี มีชยั ไปกว่าครึง่ ดังนัน้ จึงนับว่า เจมส์จิรายุ เป็นหนึ่งในชายหนุ่มนักแสดงผู้โชคดี ที่ได้ประเดิมก้าวแรก ในวงการละครกับโปรเจกต์แห่งปีของช่อง 3 ความส�ำเร็จทั้งหมดทั้งมวลได้ถูกตัดสินจากผู้ชมทั่วประเทศ แล้วว่า ซุป’ตาร์คุณชายหน้าใหม่คนนี้ มีคะแนนการแสดงระดับ เกรดเอ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปล่งรัศมีประดับวงการบันเทิงได้ อย่างเต็มภาคภูมิ และกลายเป็นหนึ่งในพระเอกสุดฮอตที่น่าจับตา ที่สุดในปีนี้

• • • • • • • • •

นักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้ เป็นคนเมืองชาละวัน หรือชาวจังหวัดพิจิตรโดยก�ำเนิด บ้างก็ว่า เจมส์-จิรายุ หน้าเหมือน หมาก-ปริญ สุภารัตน์ บ้างก็ว่าเหมือน ซงจุงกิ บ้างก็ว่าเหมือน คิมคีบอม แห่งวงซูเปอร์จูเนียร์ แต่สรุปโดยรวมแล้ว เขาหน้าตาเทรนด์เกาหลีเหมือนสเปคของสาวไทย โดยส่วนใหญ่นั่นเอง เพื่อนๆ ให้ฉายาเขาว่า ‘แฮร์รี่’ ส่วนแฟนคลับ มักจะเรียกเขาว่า ‘เจมส์ จิ’ และ ‘พ่อลิง’ ก่อนหน้าที่จะมาเล่นละคร เจมส์เคยประเดิมผลงาน การแสดงผ่านทางจอเงินมาแล้ว กับเรื่อง ‘Where is Love อยู่ที่ไหนนะ...ความรัก’ โดยรับบท เป็น ‘น�้ำน่าน’ แต่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เคยถ่ายโฆษณาแคตตาล็อก Friday ของมิสทีน คู่กับ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ เจมส์ มีความสามารถด้านดนตรีที่โดดเด่น ทั้งร้อง เล่น และเต้น โดยเฉพาะการเต้นลีลาศนั้น เขามีลีลา เท้าไฟชนิดที่เคยถูกส่งไปแข่งระดับประเทศมาแล้ว เสริมเสน่ห์ความน่ารักให้สาวๆ หลงใหลในตัวเขาอีก เป็นเท่าทวี ก�ำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต เคยรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด The Idol Friday 2011 และได้รับรางวัล Man of The Year 2012 จากเวที Men Intrend เป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก

ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้ที่ Instagram : @jirayu_jj และ twitter : Jirayu_jj


2,500 People like this

www.facebook.com/247.citymagazine

นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#137  
247#137  

247#137 free magazine in Thailand

Advertisement