Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.133

|

18-24 APRIL 2013


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT กาแฟของเธอ “ฉันไม่ชอบกินกาแฟแล้วว่ะ” เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งปรารภกับผมเมื่อเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท ผมงงเป็นไก่ตาแตก-เพราะเธอเคยเป็นคนที่พิสมัยการดื่มกาแฟอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นซอกมุมไหน ของกาแฟ เธอรู้ไปสารพัด เฟรนช์โรสต์ต่างจากอิตาเลียนโรสต์อย่างไร กาแฟโคลัมเบียกับกาแฟชวาอันไหนเข้มข้นกว่า กลิ่นดอกไม้ของกาแฟเคนยาหอมจรุงใจแค่ไหน น�้ำเชื่อมอะมาเร็ตโตต้องใส่ในกาแฟมากน้อยแค่ไหนถึงจะก�ำลังพอดี จัตุรัสไหนที่บาร์เซโลนาเป็นที่นิยมนั่งของเหล่านักดวดกาแฟมากที่สุด และกระทั่งโซฟาตัวเก๋เท่ระเบิดจากอิตาลีที่ตั้งหรูสง่าอยู่ในคอนโดฯ ของเธอก็มีสีกาแฟใส่นม เธอคือผู้ถ่ายทอดสรรพวิทยาการในด้านกาแฟให้ผมโดยแท้ แต่อยู่ๆ ท�ำไมเธอผู้นี้ถึงคิดเลิกจิบกาแฟ “ฉันว่าคนชักนิยมกินกาแฟกันเกร่อไปหน่อยแล้ว” เธอว่า ผมงงและไม่เห็นด้วย ถ้าเรารักกาแฟจริงๆ ท�ำไมเราต้องเลิกกินมันเพียงเพราะคนอื่นๆ นิยมกินด้วย “มันก็เหมือนแฟชั่น” เธออธิบาย “ไม่ว่าเราจะชอบใส่กางเกงขาบานมากแค่ไหน แต่เราไม่สามารถ ใส่มนั ได้ตลอดกาลหรอก เมือ่ คนใส่มนั มากเข้า คนนิยมมันมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงจุดหนึง่ เราก็เสพมันต่อ ไม่ได้อีกแล้ว “ไม่อย่างนั้นเราก็จะเหมือนคนอื่นๆ มากเกินไป” ผมมองหน้าเธอ แล้วบอกเธอว่า บางทีเธออาจจะไม่ได้ชอบกางเกงขาบานหรือกาแฟจริงๆ หรอก สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดในการใส่กางเกงขาบานหรือการกินกาแฟ อาจคือการที่เธอได้ท�ำสิ่งเหล่านั้นก่อน ใครเพื่อนต่างหาก “คงใช่” เธอพยักหน้าอย่างราบเรียบ “นัน่ แหละคือสิง่ ทีฉ่ นั อยากจะบอกเธอ” เธอยิม้ “แต่ถา้ เรารูต้ วั แล้วว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆ คืออะไร แล้วท�ำไมเรายังจะต้องมานั่งท�ำสิ่งเดิมๆ ที่เราไม่ได้ชอบอย่างแท้จริง ด้วยล่ะ สู้เราสลัดมันทิ้งไปแล้ววิ่งไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่เราอยากท�ำไม่ดีกว่าหรือ อย่างเช่น ฉันอาจจะหาที่ จิบน�ำ้ ชายามบ่าย เอาผ้าลูกไม้มาปูโต๊ะ หาเครือ่ งทองเหลืองมาตกแต่งให้มนั ดูอลังการแทนทีจ่ ะราบเรียบ มินิมอลลิสม์ก็ได้นี่นา โชคดีที่ฉันไม่ได้ติดกาแฟ เพราะฉะนั้นถ้าจะเลิกก็ไม่ล�ำบากอะไร “ฉันว่าผูห้ ญิงหลายคนก็เป็นอย่างทีฉ่ นั เป็นนีแ่ หละ คือไม่ได้ชอบอะไรจริงๆ จังๆ นักหรอก แต่ปกั หลัก ลงมือศึกษามันก็เพราะอยากให้ตวั เองได้เป็นคนแรกทีท่ �ำสิง่ นัน้ ไม่ได้เป็นคนแรก ขอเป็นคนแรกๆ ก็ยงั ดี” “บางทีคนทีป่ นี เขาไปปักธงบนยอดหิมาลัยน่ะ เขาก็ไม่ได้ชอบปีนเขาสักเท่าไหร่หรอก เขาชอบโมเมนต์ ของการปักธงมากกว่า-ฉันว่านะ” เสร็จแล้วผู้คนก็ชอบบอกว่าเราน่ะชอบวิ่งตามแฟชั่นไม่ลืมหูลืมตา ทั้งที่ ที่จริงมันก็ไอ้อารมณ์ ความรู้สึกเดียวกันกับไอ้พวกผู้พิชิตที่ได้รับการยกย่องจากประวัติศาสตร์นั่นแหละ ผมยิ้มให้เธอ ก่อนจะบอกเธอว่า…ก็ประวัติศาสตร์มันถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์เพศชายนี่นา!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน

โตมร ศุขปรีชา

Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

ภูเก็ต • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา, ธีรศักดิ์ อินต๊ะมา • เลขานุการฝ่ายโฆษณา กวินพิตรา บุรานนท์ ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา เตือนใจ พรหมจรรย์, • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT

ภาพจาก : www.archdaily.com

Text : เพลงมนตรา = ปัจจุบนั เมืองไทยมีศนู ย์การค้าทีเ่ ปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 74 แห่ง โดยมีสดั ส่วนคิดเป็น 1 แห่งต่อประชากร 9 แสนคน ซึง่ ถือว่ายังมีชอ่ งว่างในการขยายตัวได้อกี มาก เมือ่ เทียบกับประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ สี ดั ส่วนคิดเป็น 1 แห่ง ต่อประชากร 4.3 หมืน่ คน ที่มา : www.tsca.or.th

SENDAI MEDIATHEGUE Toyo Ito สถาปนิกชาวญีป่ นุ่ ชือ่ ดังวัย 71 ปี ถือเป็นอีกคนหนึง่ ซึง่ มีอทิ ธิพลในวงการสถาปัตยกรรม เป็นอย่างสูง ผลงานการออกแบบของเขามีความทันสมัยและโดดเด่น ท�ำให้เขากลายเป็นคนญีป่ นุ่ ล�ำดับที่ 6 ทีไ่ ด้รบั รางวัล Pritzker Prize ในปีนี้ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการสถาปนิก โลก และผลงานทีไ่ ม่กล่าวถึงคงไม่ได้ นัน่ คือการออกแบบ Sendai Mediatheque หรือหอสมุดและ สือ่ สารสนเทศ เมืองเซ็นได จังหวัดมิยากิ ซึง่ เป็นศูนย์วฒ ั นธรรมส�ำหรับสาธารณชนทีม่ เี อกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร โดยมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ ทีเ่ ป็นห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ ห้องโสตทัศนศึกษา และสตูดโิ อภาพยนตร์ อาคารดังกล่าวก่อสร้างขึน้ ในปี 2544 เป็นงานออกแบบทีไ่ ม่มเี สาแบบ อาคารทัว่ ไป แต่กลับใช้โครงสร้างเหล็กมาสานกันเพือ่ ใช้เป็นตัวรับน�ำ้ หนักแทน และเมือ่ 2 ปีกอ่ น ญีป่ นุ่ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและและคลืน่ ยักษ์สนึ ามิถล่ม แต่อาคารดังกล่าวกลับได้รบั ความเสียหายเพียงเล็กน้อย ขณะทีอ่ าคารโดยรอบถล่มลงมาทัง้ หมด n

URBAN COFFEE FARM เมลเบิรน์ เป็นเมืองหนึง่ ในออสเตรเลีย ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ของหลายๆ คนในเรือ่ งของสไตล์ อาหารอร่อย และความเป็นกันเอง ของผู้อยู่อาศัย ในเดือนมีนาคมของทุกปีผู้ที่ชื่นชอบอาหารและไวน์หลายพันคนมักเดินทางไปยังเมลเบิร์นเพื่อ เฉลิมฉลองเทศกาลอาหารทีแ่ สนจะคึกคัก รวบรวมไว้ตงั้ แต่อาหารทีไ่ ด้รบั รางวัล ผูผ้ ลิตไวน์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ตลอดจน การต้อนรับทีแ่ สนอบอุน่ และในปีนี้ บริษทั สถาปนิกและการออกแบบนานาชาติ HASSELL ได้สร้าง ‘Urban Coffee Farm’ ขึน้ มาใจกลางเมือง เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของเทศกาลอาหารและไวน์แห่งเมลเบิรน์ ประจ�ำปี 2013 ฟาร์ม กาแฟแห่งนีม้ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสร้างความตระหนักรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงให้แก่ผทู้ เี่ ข้ามาในฟาร์ม โดยทุกคนจะได้ เรียนรูท้ งั้ กระบวนการปลูก การบ่ม และการคัว่ กาแฟ ซึง่ บริษทั ผูอ้ อกแบบได้ใช้ตน้ กาแฟมากกว่า 120 ต้น และ ภาพจาก : www.urban-growth.com แท่นวางสินค้าส�ำหรับการขนส่งเพือ่ ติดตัง้ เป็นฟาร์มกาแฟแห่งนีข้ นึ้ มา

QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT

เมือ่ 21 มีนาคมทีผ่ า่ นมา สนามบิน Queen Alia International Airport ได้ฤกษ์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครัง้ เกตเวย์ใหม่นสี้ ร้างสรรค์โดย Foster + Partners ซึง่ ออกแบบให้สนามบินมีประสิทธิภาพสูง แข็งแรง แต่ดไู ม่กา้ วร้าว สถาปนิกได้ รับแรงบันดาลใจจากการที่ อัมมาน เป็นเมืองทีม่ อี ายุยาวนานทีส่ ดุ ของโลก จึงเน้น การน�ำวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ดัง้ เดิมมาประสานเข้ากับการออกแบบสนามบิน และยังตอบ สนองต่อสภาพภูมอิ ากาศในอัมมาน ทีใ่ นฤดูรอ้ นมีอณ ุ หภูมแิ ตกต่างกันเป็นอย่างมาก ระหว่างกลางวันและกลางคืน ดังนัน้ สิง่ ก่อสร้างส่วนใหญ่จงึ สร้างขึน้ จากคอนกรีต เพราะมีคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน โครงสร้างของโดมที่สร้างขึ้นใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงผ้าสีดำ� ทีพ่ ลิว้ ไหว ซึง่ เป็นส่วนประกอบของเต็นท์ดงั้ เดิมแบบเบดูอนิ และในอนาคตสนามบินแห่งนีม้ แี ผน จะขยายพืน้ ทีจ่ ากความจุ 3.5 ล้านคนไปเป็น 12 ล้านคนต่อปีภายในปี 2030 n ภาพจาก : www.urdesign.it

= ในช่วง 100 ปีทผ ี่ า่ นมา ค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมโิ ลกเพิม่ สูงขึน้ 0.8 องศา เซลเซียส และในอีก 88 ปีขา้ งหน้า อุณหภูมจิ ะเพิม่ มากขึน้ กว่า 3 องศา เซลเซียส สืบเนือ่ งจากปริมาณการใช้ พลังงานของประเทศก�ำลังพัฒนา ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ที่มา : www.greentheearth.info

PALM LEATHER

ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากปาล์มภายใต้ชอื่ Palm Leather ถูกพัฒนาขึน้ โดย Studio Tjeerd Veenhoven ด้วยการค้นคว้าเป็นเวลานานกว่า 8 เดือน ท�ำให้พวกเขาพบว่า การน�ำใบของต้นปาล์มจุม่ ลงในสารละลายพิเศษทางชีวภาพท�ำให้ใบปาล์มนุม่ ยืดหยุน่ และคงทนถาวรคล้ายกับหนังสัตว์ ใบปาล์มจึงกลายเป็นวัตถุดบิ ทีถ่ กู ยกระดับจากของเสียทีร่ ว่ งหล่น ให้เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ได้อย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นกระเป๋าหนังปาล์ม สมุดบันทึก จนไปถึงรองเท้าแตะ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดถูกผลิตขึน้ ในเขตชนบททางตอนใต้ของอินเดีย ซึง่ มีการใช้ ใบไม้ชนิดนี้และมีทักษะในการผลิตสูงอยู่แล้ว ล่าสุดผลงานนี้ยังได้รับรางวัล Prestigious Green Design Competition Award 2012 ไปครอง ด้วยการน�ำเสนอ แนวคิดการน�ำชิน้ ส่วนต่างๆ ของต้นปาล์มกลับมาใช้ใหม่ และเป็นวัสดุทสี่ ามารถ ภาพจาก : www.tjeerdveenhoven.com ย่อยสลายได้ n


CITY BUS STOP

DISPENSES FREE SPF

ภาพจาก : molo.me/p/008nor

ฤดูกาลนี้แสงแดดช่างร้อนแรงนัก ครีมกันแดดจึงกลาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเปลือยผิว ท้าแดด และเพื่อป้องกันรังสีร้ายอย่าง UVA และ UVB ที่ท�ำให้ผิวไหม้และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง Skin Cancer Information และ Sun Protection Advice จึงออกแคมเปญรณรงค์ให้คนหันมาให้ความส�ำคัญ กับการรับมือแสงแดด เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็ง โรคผิวหนัง งานนี้ Cooch Creative Advertising Agency ได้ท�ำป้ายรณรงค์ไอเดียเก๋แบบ Interactive Media ขึ้นมา ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้พบเห็น ได้เป็นอย่างดี โดยป้ายรณรงค์นี้ติดตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินผ่านไป ผ่านมาสามารถกดครีมกันแดดที่มี SPF 30 ไปใช้กัน ได้ฟรีๆ เชื่อเลยว่า ถ้ามีป้ายรณรงค์แบบนี้ในบ้านเรา บ้าง คงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในวันที่แดดจัดจ้า เช่นทุกวันนี้ n

ถังขยะรูปแบบใหม่ของ กทม. ปัญหาเรือ่ งปัญหาขยะเน่าเหม็น ขยะล้นเมือง เพิม่ ถังขยะให้เพียงพอ ยังคงเป็นเรือ่ ง ใหญ่ทผี่ กู ติดกับชีวติ คนเมืองเรือ่ ยมา ล่าสุด กทม.พยายามแก้ไขปัญา ด้วยการเพิม่ ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก และมีการปรับโฉมถังให้ดแู ปลกตายิง่ ขึน้ โดย ถังขยะรูปแบบใหม่นมี้ ลี กั ษณะเป็นถังพลาสติก 2 ชัน้ สามารถแยกออกจากกันได้ ชัน้ ในเป็นพลาสติกสีขาวใส ส่วนชัน้ นอกเป็นพลาสติกสีนำ�้ ตาล ความพิเศษอยู่ ทีพ่ ลาสติกสีนำ�้ ตาลชัน้ นอกทีเ่ ป็นเสมือนส่วนช่วยในการปรับภูมทิ ศั น์และสภาพ แวดล้อมของ กทม.ให้มคี วามสวยงามน่ามองยิง่ ขึน้ คราวนีช้ าว กทม.ต้องมาลุน้ กันว่าความสวยงามแบบนีจ้ ะอยูค่ เู่ มืองหลวงของเราไปนานแค่ไหน? n

ภาพจาก : www.aboutfaceskincare.com

พิเศษส�ำหรับลูกค้ำ

บัตรเครดิต JCB อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมำกมำยที่ Hinaya (ฮินายะ) @ ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย

มักกะโรนี กราแตงไก่ ราคา 180 บาท

เบอร์รแี่ คลร์ ราคา 130 บาท

คาปูชโิ น่ ราคา 85 บาท

The Ucc Oriental @ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ร้านอาหาร สไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่น แบบคลาสสิก French Colonial บรรยากาศน่ารักๆ อบอุ่น ท�าให้ลูกค้าได้จิบกาแฟเพลิดเพลินกับ การตกแต่งของร้าน และพูดคุยกันแล้วต้องไม่พลาดที่ The Ucc Oriental เมนูวนั นีท้ จี่ ะขอแนะน�า ‘มักกะโรนี กราแตงไก่’ ราดด้วยชีส ด้านบน และน�าเข้าอบ ชีสจะเหนียวนุม่ น่ารับประทาน แต่ถา้ ชอบของ ทานเล่นทางร้านเขาก็มีแนะน�า ‘เบอร์รี่แคลร์’ ของว่างรูปแบบใหม่ ผสมผสานกับเบอร์รรี่ สเปรีย้ ว พร้อมวิปปิง้ ครีมและไอศกรีมวานิลลา แต่เมนูที่มาแล้วห้ามพลาดของทางร้านต้อง ‘คาปูชิโน่’ คาปูชิโน่ที่ ให้รสชาติกลมกล่อมด้วยความเข้มของกาแฟผสมผสานกับฟองนม นุ่มละมุน รับรองว่าคนรักกาแฟต้องติดใจอย่างแน่นอน The Ucc Oriental สาขาศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการ 11.00-22.00 น. โทร.0 2108 2853 สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่ www.facebook.com/JCBCardThailandTH

10%

ส่วนลด

& รับฟรีกาแฟ

โปรโมชัน่ รับส่วนลด 10% เมื่อช�าระ ด้วยบัตรเครดิต JCB และรับฟรี Iced Coffee หรือ Oriental House Blend Coffee 1 แก้ว เมือ่ ทานครบ 300 บาท ระยะเวลา วันนี้ – 15 มิถุนายน 2556 เงื่อนไข - สงวนสิทธิร์ บั กาแฟ 1 แก้ว ต่อ 1 ใบเสร็จ - สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป - ไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้

ยกจั ง หวั ด คากาว่ า ที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งอาหารจาก เนื้อไก่ และอูด้ง ซานูกิ มาไว้ให้เหล่าเจแปนิส เลิฟเวอร์ได้ลองลิม้ ชิมรสกันอย่างเอร็ดอร่อย ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินายะ ซึ่งรอต้อนรับทุกท่าน ด้วยบรรยากาศร้านโปร่งสบาย เน้นเฟอร์นเิ จอร์ ไม้ และของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น ช่วยเสริมสร้าง บรรยากาศอบอุ่นประทับใจ ท้าให้ลอง ‘สะโพกไก่ทอด ทารุทารุซอส’ ทีท่ า� จากไก่สายพันธุค์ ดั สรร หมักด้วยซอสสูตร พิเศษของทางร้าน แต่ถ้าชอบปลาดิบ แนะน�า ให้สงั่ ‘เซตปลาดิบ’ ประกอบไปด้วย แซลมอน, ทูนา่ และหอยเชลล์ รับประกันความสด เนือ้ นุม่ แน่นละลายในปาก และส�าหรับคนรักสุขภาพ ‘หม้อไฟไก่’ เด่นทีน่ �้าซุปเต้าเจีย้ วญีป่ นุ่ ทีต่ ม้ ร่วม กับสมุนไพรญีป่ นุ่ ซดคูก่ บั เนือ้ ไก่ ลูกชิน้ ไก่ เห็ด และผักแกล้ม อร่อยถูกใจแน่นอน HINAYA Japanese Restaurant & Grill Chicken สาขาศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการ 11.00-22.00 น. โทร.0 2108 2870 หรือ 08 9484 9252

เซตปลาดิบ ราคา 389 บาท

สะโพกไก่ทอด ทารุทารุซอส ราคา 159 บาท

เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต JCB รับส่วนลด 2 ต่อ หม้อไฟไก่ ราคา 399 บาท

ส่วนลด

10-20%

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ ส�าหรับบัตร KTC-JCB Card www.ktc.co.th Tel.0 2665 5000 ส�าหรับบัตร Aeon-JCB Card www.aeon.co.th Tel.0 2665 0123

1. รับส่วนลด 20% ส�าหรับเมนูพเิ ศษ ได้แก่ Jidori Nabe และ Sashimi Sanshu Mori 2. รับส่วนลด 10% ส�าหรับเมนูทวั่ ไป ระยะเวลา วันนี้ – 30 มิถนุ ายน 2556 เงื่อนไข - เฉพาะค่าอาหารจากเมนู a la carte - ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้


.6

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

Today

- 28 April 2013

Maya Tattva-Vaisradi, Illusion and the Science of Reality RMA Institute Bruce Gundersen ศิลปินชาวนิวยอร์ก ผูห้ ลงใหลในโลกเหนือธรรมชาติ สะท้อนมุมมองร่วมสมัยทีม่ ตี อ่ ต�ำนาน และนิยายปรัมปราในอดีต โดย ใช้เวลาศึกษาคติพนื้ บ้านในแถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น เวลานานกว่า 10 ปี จนออกมาเป็นนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะชุด ‘มายา ทัตวา-ไวสราดี ภาพลวงตาและความจริงแห่งศาสตร์’ ทีใ่ ช้เทคนิคการผสานภาพถ่ายกับ ภาพวาด (Photomontages) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.0 2663 0809

19 - 23 April 2013

BIG+BIH 2013 BITEC พบไอเดียหลากหลายจากของขวัญและของแต่งบ้านทีด่ ที สี่ ดุ ในด้านดีไซน์ นวัตกรรม คุณภาพ และการเพิม่ มูลค่าสินค้า ภายใต้แนวคิด NEW WAY of Living design your LIFE Style ได้ในงาน BIG+BIH 2013 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ ระดับนานาชาติทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน จัดโดยกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ไทย

การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ สถาปนิก ’56 เตรียมพบกับความยิง่ ใหญ่ของการจัดแสดงงานด้าน สถาปัตยกรรมครัง้ ส�ำคัญอีกครัง้ ในงาน ‘สถาปนิก’56’ งานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ-อุปกรณ์กอ่ สร้าง และ ตกแต่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน ครัง้ ที่ 27 โดย ผศ.รัชด ชมภูนชิ ประธานคณะกรรมการจัดงานสถาปนิก’56 ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน ครัง้ นีไ้ ว้เป็นอย่างดี เพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ ภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความ สมดุลระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่ แวดล้อม : ความพิเศษของงานในปีนี้คืออะไร ผศ.รัชด ชมภูนิช : แนวความคิดในการจัดงานครัง้ นีค้ อื Borderless : แข่งขัน...แบ่งปัน โดยมุง่ เน้น จะเป็นเวทีสำ� คัญของการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ตลอดจนการแสวงหาแนวทางทีเ่ หมาะสมของ การปรับตัวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาทางด้านการ ออกแบบพืน้ ทีก่ ารจัดแสดงสินค้าทีส่ ามารถเปิดรับผูเ้ ข้าชมงานได้ทกุ ด้าน นับเป็นการเปิดโอกาส และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผจู้ ดั แสดงสินค้าภายในงาน ให้ได้รบั โอกาสในการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมกัน โดยไม่บดบังทัศนียภาพต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง : ความเคลื่อนไหวของผู้แสดงสินค้าในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ผศ.รัชด ชมภูนิช : ในปีนมี้ ผี สู้ นใจเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่าทุกปี จากผูแ้ สดงสินค้าทัง้ หน้าเก่า หน้าใหม่ ต่างทยอยตอบรับเข้าร่วมงานอย่างต่อเนือ่ ง คาดว่าจะมีผรู้ ว่ มแสดงสินค้าชัน้ น�ำทัง้ ในและ ต่างประเทศกว่า 800 บริษทั โดยหลายบริษทั ต่างวางแผนการตลาด งัดกลยุทธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และน�ำนวัตกรรมทีน่ า่ สนใจอีกมากมายมาแสดง งานสถาปนิก’56 งานประชุมทางวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์ดา้ นสถาปัตยกรรม ครัง้ ที่ 27 จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตัง้ แต่เวลา 11.00-21.00 น.

4 May 2013

SF Cinco de Mayo Festival Dolores Park, San Francisco

ค�ำว่า ‘ซินโค เดอ มาโย’ (Cinco de Mayo) เป็นภาษาสแปนิช แปลว่า วันทีห่ า้ ของเดือนพฤษภาคม ซึง่ แน่นอนว่าวันนีช้ าวเม็กซิกนั ทีอ่ าศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาจะจัดงานเฉลิมฉลองความภาคภูมใิ จ ในความเป็นชาติของเม็กซิโก ซึง่ ถือเป็นประเพณีปฏิบตั มิ าแต่นมนาน โดยสัญลักษณ์ ของเทศกาลนีค้ อื การน�ำเอาวัฒนธรรมและการละเล่นต่างๆ ของเม็กซิกนั ออกมาแสดง ไม่วา่ จะเป็นการเดินขบวนพาเหรด การเต้นร�ำแบบพืน้ เมือง งานเลีย้ งสังสรรค์ ดนตรีแบบ เม็กซิกนั ทีเ่ รียกว่า ‘มาริอาชิ’ ตลอดจนอาหารเม็กซิกนั บางคนเรียกเทศกาลนีว้ า่ เป็น วันแห่งการดืม่ กิน และเมามายของชาวเม็กซิกนั ในอเมริกา

Today

- 5 May 2013

Siam Center Idea Avenue : Deconstruction 1st Floor, Siam Center งานศิลปะมิตใิ หม่ใช้เทคนิค Deconstruction สะท้อนมุมมอง โครงสร้างของสิง่ ต่างๆ รอบตัว ทีน่ ำ� มาประกอบขึน้ ใหม่เป็น ผลงานทีไ่ ด้แนวคิด แนวปฏิบตั ิ และประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ น�ำเสนอผ่านรูปแบบของศิลปะ แฟชั่น ดนตรี เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ โดยนิทรรศการได้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนมาก มาร่วมกันเป็น Curators เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย รวมทัง้ ผูร้ กั งานศิลปะได้สมั ผัส เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจจาก ผลงานของศิลปินชือ่ ดังทีน่ ำ� มาจัดแสดง ผูส้ นใจสามารถเข้าชมงาน สามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมได้ที่ โทร.0 2658 1000 ต่อ 500

7 May - 9 June 2013

The Phantom of the Opera Muangthai Rachadalai Theatre และแล้วฝันของแฟนละครเพลงชาวไทยก็เป็นจริง เมือ่ บีอซี -ี เทโร ซีเนริโอ ได้นำ� ละครเพลงเรือ่ งเอกของโลก ทีเ่ ปิดการแสดงยาวนาน ทีส่ ดุ ในบรอดเวย์อย่าง ‘แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า’ มาเปิดการแสดง ให้คนไทยได้ชมกัน โดยจะแสดงในวันที่ 7 พฤษภาคม ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการซือ้ บัตร ติดต่อได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา และสอบถาม ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ โทร.0 2262 3838

18-19 May 2013

RS Meeting Concert Return 2013 Impact Arena, Muang Thong Thani อาร์เอส ประเดิมปี 2556 ด้วยการจัดคอนเสิรต์ ทีน่ ำ� ศิลปินยุค 90s กลับมารวมตัวกันอีกครัง้ น�ำทัพความ สนุกโดย แร็พเตอร์, เจมส์-เรืองศักดิ,์ ลิฟท์ & ออย, เต๋า-สมชาย, บอยสเก๊าท์, อนัน อันวา, บาซู และทัช ณ ตะกัว่ ทุง่ นอกจากนัน้ ยังมีศลิ ปินรับเชิญสุด เซอร์ไพรส์อกี ด้วย งานนีแ้ ฟนคลับจะได้เต็มอิม่ แบบสุดๆ กับ 3 ค�ำสุดพิเศษ คือ Many (มากทีส่ ดุ กับศิลปิน) Memory (การกลับมาของความทรงจ�ำครัง้ ใหญ่) Maximum (เต็มโชว์ทสี่ ดุ กว่าครัง้ ไหน) สนใจจองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทกุ สาขา

10 May 2013

Primal Scream Live in Bangkok CentralWorld LIVE ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม เปิดโกดังเสือ ครัง้ ที่ 2 โดยอิมพอร์ตวงดนตรี ทีน่ า่ สนใจอย่าง Primal Scream วงร็อกจากสกอตแลนด์มาเปิดซิง การแสดงในเมืองไทยให้แฟนๆ ได้โดดกันเป็นครัง้ แรก พร้อมด้วย แขกรับเชิญพิเศษ 2 วงจากไทย คือ เก็ทสึโนว่า และจากอินโดนีเซีย คือ AGRIKULTURE ทีจ่ ะมามอบความมันให้กบั ทุกคนในค�ำ่ คืน แฟนๆ ทีส่ นใจติดต่อ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ได้ทกุ สาขา หรือติดตามความเคลือ่ นไหวได้ที่ www.godung.com


Text : เพลงมนตรา

.8

ฮ่องกงกลายเป็น

เมืองแห่งมลภาวะทางแสง Ason Pun Chun-Shing จากคณะฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัย ฮ่องกง ได้ทำ� การศึกษาวิจยั ด้านมลภาวะทางแสงมาตลอด ระยะเวลากว่า 3 ปี จนพบว่าฮ่องกงได้กลายเป็นประเทศ ทีก่ ำ� ลังประสบมลภาวะทางแสงอย่างเลวร้ายทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก สาเหตุมาจากการใช้แสงทีม่ ากเกินไปในเขตชุมชน ท�ำให้ทอ้ งฟ้ายามราตรีใจกลางเมืองมีความสว่างมากกว่า ระดับมาตรฐานท้องฟ้ายามราตรีทนี่ านาชาติกำ� หนด ซึง่ อาจ ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ การท�ำงานของสมอง และ ระดับฮอร์โมน ปัจจุบนั ฮ่องกงยังไม่มกี ฎหมายควบคุมใน เรือ่ งปริมาณการใช้แสงสว่างทีช่ ดั เจน ทางด้าน Wong Kam-Sing เลขาธิการด้านสิง่ แวดล้อม ได้ออกมาคาดการณ์วา่ กลางปีนรี้ ฐั บาลฮ่องกงจะด�ำเนินการเสนอเรือ่ งการควบคุม จัดการการใช้แสงให้สาธารณชนพิจารณา แต่ในความเป็น จริงนัน้ ฮ่องกงก�ำลังต้องการมาตรการเข้มงวดเพือ่ จัดการ ปัญหานีม้ ากกว่าการขอความร่วมมือจากประชาชน

เหตุการณ์นองเลือดในพม่า

ทั่วโลกก�ำลังจับตามองปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธและอิสลามในประเทศพม่า หลังจาก เหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้เกิดการสูญเสียมากมาย ทัง้ บ้านเรือน ร้านค้า และศาสนสถานทีถ่ กู เผาท�ำลาย หลายร้อยหลัง ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ มากกว่า 40 คน และประชาชนกว่า 10,000 ชีวติ ต้องไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย ชนวน การเกิดเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทระหว่างชาวพุทธกับเจ้าของร้านทองชาวมุสลิม จากนัน้ ได้ลกุ ลามขยาย วงกว้างเข้าใกล้ยา่ นธุรกิจในย่างกุง้ ท�ำให้รฐั บาลพม่าต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะต�ำรวจไม่สามารถ ควบคุมสถานการณ์ได้ จึงต้องส่งทหารเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้ท�ำให้ สหประชาชาติเริม่ หวัน่ ว่า อาจท�ำให้กระบวนการปฏิรปู เสรีภาพและการเมืองของผูน้ ำ� พม่าล้มเหลวได้

“ประชาชนจะได้รถไฟความเร็วสูง ได้รถไฟรางคู่ ได้รถไฟฟ้า ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมดเช่นเดียวกัน โดยไม่ต้อง ‘กู้นอกระบบงบประมาณ’ เลยสักบาทเดียว เพราะในระบบงบประมาณยังมีช่องทางท�ำได้” กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, 28 มีนาคม 2556

เกาหลีใต้

เตรียมแบนมินิสเกิร์ต

จะเกิดอะไรขึน้ หากกระโปรงสัน้ ทีม่ ไี ว้อวดขาอ่อนขาวๆ ของสาว เกาหลีใต้กำ� ลังกลายเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย เมือ่ มีขา่ วว่า ปาร์ก กึน เฮ ได้ออกกฎหมายใหม่ ห้ามสตรีสวมกระโปรงสั้น ที่เรียกว่า ‘Miniskirts’ หากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นจ�ำนวนเงิน 5 หมืน่ วอน หรือราว 1,500 บาท กฎหมายดังกล่าวท� ำเอาวงการแฟชั่น ถึงขั้นสะเทือน และถูกวิจารณ์เละจากบรรดาศิลปิน K-POP ต่ า งพากั น แสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มกั บ โพสต์ ภ าพตั ว เอง นุ่งมินิสเกิร์ตผ่านโซเชียล มีเดีย จนโลกออนไลน์แทบระเบิด อย่างไรก็ดีหลังจากประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว ทางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยว่า ความจริงแล้วกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้กับการเปลือยกายและดูอนาจารในที่สาธารณะ เท่านัน้ ขณะนีภ้ าครัฐก�ำลังพิจารณาแก้กฎหมายข้อนีอ้ ยู่ ซึง่ มีความเป็นไปได้วา่ อาจต้องยกเลิก มาตรการทีก่ า้ วก่ายสิทธิดา้ นการแต่งตัวของประชาชนออกไปในเร็วๆ นี้


ผู้น�ำหญิงคนแรก

ของหน่วยต�ำรวจลับอเมริกา จูเลีย เพียร์สนั ต�ำรวจหญิงวัย 53 ปี จากเมืองออร์ลนั โด รัฐฟลอริดา ได้รบั เลือกจากประธานาธิบดี บารัก โอบามา ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการหน่ ว ยต� ำ รวจลั บ ของ สหรัฐอเมริกา แทน มาร์ค ซูลิแวน ที่ประกาศอ�ำลา ต�ำแหน่งไปเมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว เพียร์สนั ถือเป็นผูห้ ญิงคนแรก ในรอบ 148 ปีทไี่ ด้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งสูงสุดในองค์กร ที่เต็มไปด้วยผู้ชาย หน้าที่ของเธอนอกจากจะอารักขา ประธานาธิบดีและครอบครัวแล้ว ยังต้องสืบสวนสอบสวน คดีอาชญากรรมทางการเงินด้วย เพียร์สันได้เข้าร่วม ปฏิบตั งิ านกับหน่วยต�ำรวจลับตัง้ แต่ปี 1983 ท�ำให้เธอมี ประสบการณ์การท�ำงานยาวนานกว่า 30 ปี และมีสว่ น เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประธานาธิบดีมาแล้วหลายคน แต่เหตุผลทีท่ ำ� ให้เธอได้รบั เลือกในครัง้ นี้ นักวิเคราะห์หลาย คนคาดว่า โอบามาต้องการท�ำตามค�ำมัน่ สัญญาทีจ่ ะเปิด โอกาสให้แก่ผหู้ ญิง นอกจากนัน้ การเลือกผูห้ ญิงมาเป็นผูน้ ำ� จะช่วยกอบกูภ้ าพลักษณ์ให้กบั องค์กร หลังจากต้องเผชิญ เรือ่ งอือ้ ฉาวเกีย่ วกับการใช้บริการโสเภณีโคลัมเบีย

สนามแข่งฟอร์มูล่าวัน

ที่สวยที่สุดในโลก ณ ราชด�ำเนิน

ไปได้สวยส�ำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันรถยนต์สตู รหนึง่ หรือฟอร์มลู า่ วัน ชิงแชมป์โลกทีจ่ ะมีขนึ้ ในปี 2558 ซึง่ ถนนสายประวัตศิ าสตร์อย่างราชด�ำเนินถูกจับตามองว่า จะใช้เป็นสนามแข่งทีก่ ำ� ลังจะมาถึง โดยทางสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติให้เหตุผลว่า ถนนราชด�ำเนินเป็นถนนทีม่ คี วามสวยงามเหมาะส�ำหรับใช้เป็นสนามแข่งฟอร์มลู า่ วัน เป็นอย่างมาก เพราะเส้นทางดังกล่าวจะผ่านสถานทีส่ ำ� คัญ สถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ และ สถาปัตยกรรมทีส่ วยงามของประเทศไทย โดยเส้นทางทีจ่ ะใช้แข่งขัน ได้แก่ ถนนราชด�ำเนิน, ถนนดินสอ, เสาชิงช้า, วัดสุทศั น์เทพวรารามฯ และราชนาวีสโมสร นอกจากนัน้ ยังจะให้พนื้ ที่ บริเวณสนามหลวงเป็นทีต่ งั้ อัฒจรรย์คนดู เบือ้ งต้นทางคณะท�ำงานได้เลือกให้ถนนราชด�ำเนิน เป็นทางเลือกแรก ก่อนทีจ่ ะมีการพิจารณา รวมถึงสอบถามภาคประชาชน ทัง้ นีห้ ากถนน ราชด�ำเนินได้กลายเป็นสนามแข่งจริง จะเป็นสนามแข่งฟอร์มลู า่ วันทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก และ เป็นสนามแรกของฤดูกาลแข่ง ทีค่ นทัง้ โลกจับตาดูมากทีส่ ดุ

ไทเกอร์ วูด บิล เกตส์

ทุ่ม 1 แสนดอลลาร์ ให้กับการออกแบบถุงยาง หลังจากวางมือจากโลกเทคโนโลยีไปแล้วพักใหญ่ อยูๆ่ มหาเศรษฐีของโลกอย่าง บิล เกตส์ ก็ไอเดียบังเกิดอยากชวนทุกคนมาออกแบบถุงยางอนามัย โดยเขายอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน จ�ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3 ล้านบาท ให้กบั นักคิดทีส่ ามารถออกแบบ ถุงยางอนามัยรุน่ ใหม่ทไี่ ม่ใช่แค่เพียงเพือ่ ใช้งานเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นถุงยางอนามัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ราคาถูก ง่ายต่อการพกพาและกระตุน้ ให้ผใู้ ช้เกิดความรูส้ กึ อยากสวมใส่จริงๆ เพือ่ ลดปัญหาการ ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จุดเริม่ ต้นของโครงการนีส้ บื เนือ่ งมาจาก บิล เกตส์ ก�ำลังมีความสุขกับชีวติ หลังเกษียณในการท�ำมูลนิธบิ ลิ และเมลินดา เกตส์ ทีเ่ ขาและ ภรรยาร่วมกันก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ หวังพัฒนาวิถชี วี ติ ของคนยากจนทัว่ โลก ล่าสุดเขาได้คดิ โครงการ ทีม่ ชี อื่ ว่า Grand Challenges in Global Health ขึน้ มา โดยบอกว่ามันถึงเวลาแล้วส�ำหรับการ เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากถุงยางอนามัยนัน้ ไม่มเี ทคโนโลยีอะไรใหม่มานานมากแล้ว ซึง่ มันควรจะ ต้องมีอะไรใหม่เกิดขึน้ บ้าง

สละโสดอีกครั้ง

หลังจากที่ ไทเกอร์ วูด ประกาศชัดเจนว่าได้หย่าร้างกับภรรยา เอลิน นอร์เดเกน เมือ่ ปี 2010 เวลานีเ้ ขาก็ได้พบหวานใจ คนใหม่แล้ว ซึ่งหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกล เธอคือ ลินด์ซยี ์ วอนน์ นักสกีทมี ชาติสาวสวย วัย 28 ปี เจ้าของ เหรียญทองโอลิมปิก 2010 และแชมป์สกีโลก World Cup 4 สมัย โดย ไทเกอร์ วูด ได้ทำ� การโพสต์ภาพสวีตหวาน ผ่านทางเฟซบุ๊ก แถมยังระบุอีกด้วยว่า ปีนี้เป็นปีที่เขามี ความสุขกับชัยชนะ 2 รายการ และยังได้พบกับลินด์ซีย์ ซึง่ เขาและเธอได้ตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วในเวลานี้ ทางด้าน ลิ น ด์ ซี ย ์ ที่ เ พิ่ ง หย่ า ขาดกั บ อดี ต สามี เ มื่ อ เดื อ นมกราคม ที่ผ่านมา ก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ ผ่านทางเฟซบุก๊ ของเธอเช่นกันว่า เธอไม่อยากเก็บเรือ่ งนีไ้ ว้ เป็นความลับ ยอมรับว่าขณะนีก้ ำ� ลังคบกับไทเกอร์ วูด และ ความสัมพันธ์ก�ำลังพัฒนาไปในทางที่ดี โดยทั้งคู่เริ่มต้น จากความเป็นเพือ่ น และเริม่ ใกล้ชดิ กันมากขึน้ จนตัดสินใจ เปิดตัวความรักครัง้ นีใ้ ห้สาธารณชนรับทราบ

05-04-56 MG


. 10

LOOK AROUND Text : TK ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Museum of Contemporary Art @ Vibhavadee Rangsit Rd.

พิพิธภัณฑ์ที่เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาความ เจริญรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรม และร่องรอยความเป็นอารยะ ของคนไทยให้สบื ทอดไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน เกิดขึน้ จากความตัง้ ใจ ของ บุญชัย เบญจรงคกุล ผูห้ ลงใหลในความงามของศิลปะอย่าง สุดซึง้ สร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมถึง เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดา แห่งศิลปะไทยร่วมสมัย และด้วยความทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ได้รวมเอา ศาสตร์แห่งศิลป์ครอบไว้ในทุกๆ ด้าน ท�ำให้สถาปัตยกรรมของ ตัวอาคารมีความแปลกตา คล้ายการน�ำก้อนหินทั้งก้อนมา แกะสลักเป็นลายก้านมะลิ ร่วมกับศิลปะลายฉลุแบบไทยๆ ยามแสงต้องตัวอาคารในแต่ละมุมมองจึงให้ความรูส้ กึ แตกต่าง กัน ภายในจัดแสดงศิลปะไทยร่วมสมัยแขนงต่างๆ สามารถ เข้าชมได้ทกุ วัน (เว้นวันจันทร์) ตัง้ แต่เวลา 10.00-18.00 น. โทร.0 2953 1005-7

Jolie Fille Nail Salon @ Thonglor 13

ผ่อนคลายอารมณ์ไปกับกลิน่ หอมของดอกลาเวนเดอร์ เคล้าเสียงเพลง เบาๆ ทีช่ ว่ ยสร้างบรรยากาศชวนฝันให้กบั สาวๆ ทุกคนได้กลายเป็น เจ้าหญิง ภายในร้านเล็กๆ ซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายในสไตล์โคซี่ แต่กลับเต็มเปีย่ มไปด้วยเรือ่ งราวความสวยความงาม ใครทีช่ นื่ ชอบ การเพนต์เล็บด้วยสีเจล ทีน่ กี่ ม็ สี เี จลให้เลือกมากกว่า 100 สี โดยจะเน้น การตกแต่งเล็บด้วยสีเจลสไตล์ญปี่ นุ่ ความพิเศษอยูท่ มี่ คี วามมันวาว และติดทนนานราว 2-3 สัปดาห์ นอกจากนัน้ ยังมีสปามือและเท้า ทีม่ าพร้อมกับทรีตเมนต์คณ ุ ภาพดี รอเสิรฟ์ สาวๆ ทุกคนอยู่ ส�ำหรับสาวๆ ทีค่ ลัง่ ไคล้การแต่งเล็บด้วยสีเจลเป็นพิเศษ เวลานี้ โจลี่ ฟี เนล ซาลอน มีโปรโมชัน่ พิเศษ 10 ครัง้ ฟรี 1 ครัง้ ร้านเปิด ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-19.00 น. สามารถโทร.ไปจองคิวก่อนได้ที่ 09 0926 1593

So VIP Suite

@ Sofitel So Bangkok โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก เปิดตัวห้อง โซ วีไอพี สวีท (So VIP Suite) สร้างมิติใหม่ของความหรูหราให้ชีวิต คนเมือง ด้วยศิลปะการตกแต่งทีท่ นั สมัยและสง่างาม โดยไม่ลมื น�ำแนวคิดธาตุทงั้ 5 ได้แก่ น�ำ้ ดิน ไม้ โลหะ และไฟ มาใช้ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หอ้ งพักแห่งนี้ โดยเฉพาะ ธาตุนำ�้ ถือเป็นคอนเซ็ปต์หลักในการดีไซน์หอ้ ง เห็นได้จาก การปูพนื้ ด้วยหินอ่อนลายน�ำ้ สีดำ� และการน�ำกระจกบานใหญ่ มาใช้ตกแต่ง เพิม่ ความหรูดว้ ยอ่างจากุชชีส่ ดุ อลังการ ซึง่ ตัง้ อยู่ ในส่วนของห้องนั่งเล่น เพิ่มลูกเล่นทางสายตาด้วยการสร้าง ให้หอ้ งนีม้ มี ติ หิ ลายรูปทรง เสริมความลึกลับน่าค้นหา พิเศษ ส�ำรองห้องพักถึง 31 พฤษภาคม ศกนี้ ในราคาโปรโมชัน่ พร้อมรับแพ็คเกจเสริมดีๆ อีกเพียบ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0 2624 0000

Vinzenta

@ The Emporium Vinzenta กระเป๋าแบรนด์สญ ั ชาติ ไทยที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งขจรขจาย ทัว่ โลก ยาตราทัพเปิดสาขาใหม่ ณ ดิ เอ็มโพเรียม ชัน้ B1 ดึงสายตา สาธารณชนด้ ว ยการออกแบบ เลิศหรู ผสานกลิ่นอายตะวันตก เผยให้เห็นคุณภาพชั้นสูง ด้วยฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวไทย พร้อมอัพเดท กระเป๋าไลน์ใหม่ให้กบั เทรนด์ เซตเตอร์แล้วตัง้ แต่วนั นี้ ติดตาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.vinzenta.com, facebook.com/ Vinzenta และ Instagram : VINZENTA


GADGETS

. 12

Text : Urban Digi

ซัมเมอร์นรี้ อ้ นกว่าทีเ่ คย แต่อย่าปล่อยให้ตวั เองหงุดหงิด ทางออกง่ายๆ คือ สนุกสนานกับแก็ดเจตหลากสี ทีจ่ ะช่วยท�ำให้คณ ุ เพลิดเพลินจนเย็นใจ The Torch-T1

การออกไปปัน่ จักรยานยามค�ำ่ คืน ทีม่ ี อุณหภูมติ ำ�่ ลง อาจท�ำให้คณ ุ อารมณ์ดี ขึน้ มาได้บา้ ง และเพือ่ ความปลอดภัย แบบเก๋ๆ ก็อย่าลืมคว้าหมวกกันน็อก ใบนีต้ ดิ ตัวไปด้วย โดยเจ้า The Torch-T1 คือ หมวกกันน็อกทีจ่ ะท�ำให้เพือ่ นร่วม ถนนเห็นคุณได้อย่างชัดเจน เพราะมีดวงไฟแอลอีดี 5 ดวง ติดอยูเ่ ป็นแถบบริเวณด้านหน้า และอีก 5 ดวงบริเวณด้านหลัง ซึง่ ให้แสงสว่างมากกว่าปกติถงึ 30 เท่า และสามารถใช้งานได้นาน 3-5 ชัว่ โมง ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ หนึง่ ครัง้ ลองคลิกดูรายละเอียด และสัง่ ซือ้ สินค้าในราคา 120 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,600 บาท ได้ที่ www. torchapparel.com

TYLT VU

อินเทรนด์กอ่ นใคร กับทีช่ าร์จพกพาแบบไร้สายสีสนั สดใส ขนาด 7.5x3.5 นิว้ ทีม่ ใี ห้เลือกทัง้ สีแดง น�ำ้ เงิน เขียว และเทา ออกแบบมาคล้ายคลึงกับเตียง ชายหาดทีท่ ำ� มุม 45 องศา ใช้งานง่ายเพียงวางสมาร์ทโฟนบนแท่น ก็จะเริม่ ปฏิบตั กิ ารชาร์จไฟในทันที แถมชาร์จได้เร็วกว่าทีช่ าร์จแบบเทรดดิชนั่ นัลทีเ่ รา คุน้ เคยกันด้วย แต่ใช้ได้เฉพาะกับสมาร์ทโฟนทีร่ องรับเทคโนโลยี Qi Wireless Charging เท่านัน้ จ�ำหน่ายในราคา 69.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2,100 บาท สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.tylt.vu

APPS MANIA & IT ETC

NuForce Cube

เจ้าก้อนลูกบาศก์นี้ มีคณ ุ สมบัตเิ ป็นล�ำโพงแบบพกพา และเฮดโฟนแอมป์ สีสนั สดใส เห็นน่ารักๆ แบบนี้ แต่ให้คณ ุ ภาพเสียงขัน้ เทพ ทัง้ ยังใช้งานได้งา่ ย ลัล้ ลาได้นาน 8 ชัว่ โมง หลังจากการชาร์จแบตจนเต็ม จ�ำหน่ายในราคา 99 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ราว 3,000 บาท ที่ www.nuforce.com มีให้เลือกหลายสี ทัง้ สีฟา้ แดง เงิน และด�ำ เชือ่ สิวา่ NuForce Cube จะกลายเป็นเพือ่ นสนิท ทีท่ ำ� ให้คณ ุ รืน่ รมย์กบั เสียงเพลงและท่วงท�ำนอง ของดนตรี ไม่วา่ คุณจะอยูแ่ ห่งหนใดก็ตาม

Text : Urban digi

365 Interesting Facts เสริมความรูร้ อบตัวให้แน่นปึก้ ! ด้วยแอพฯ เชิง Edutainment ทีร่ วมเรือ่ งจริงน่ารูใ้ นทุกแง่มมุ ทัง้ เรือ่ งราวเกีย่ วกับโลก สัตว์ สถานที่ วันส�ำคัญ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ทีค่ ณ ุ อาจไม่เคยรู้ มาก่อน มาอัพเดททุกวัน และยังสามารถแชร์ใน ทวิตเตอร์และเฟซบุก๊ ได้อกี ด้วย สนใจดาวน์โหลดฟรี ทีไ่ ด้ แอพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์ หากต้องการใช้ เวอร์ชนั่ โปรฯ ต้องจ่ายเพิม่ 0.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 30 บาท

Buzzbees

แอพฯ สายพันธุไ์ ทย ทีร่ ใู้ จคนรักเฟซบุก๊ เป็น อย่างดี โดยสามารถเล่นเฟซบุก๊ และรับคะแนน สะสม เพือ่ แลกโปรโมชัน่ สินค้าและดีลพิเศษ ต่างๆ ได้ จากการกดไลค์ โพสต์สเตตัส คอมเมนต์ และเช็กอิน ทีเ่ กีย่ วกับร้านค้า กว่า 100 แห่ง ทีเ่ ป็นพันธมิตรของ Buzzbees นอกจากนีย้ งั เก็บคะแนนได้จากการปฏิบตั ิ ภารกิจทีท่ างแอพฯ ก�ำหนดไว้ให้สำ� เร็จ สนใจ ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีที่ แอพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์

อหังการแห่งอเมซอน

Amazon.com ปฏิบตั กิ ารอหังการอีกครัง้ เมือ่ เข้าซือ้ กิจการเว็บไซต์ กูด๊ รีดส์ (Goodreads) เว็บโซเชียล มีเดียยอดนิยมของหนอนหนังสือ ทีเ่ ปิดให้บริการเมือ่ 7 ปีทผี่ า่ นมา ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘ค้นหาและแบ่งปัน หนังสือ’ โดยเว็บไซต์แห่งนีม้ ฐี านสมาชิก 12 ล้านราย แม้อเมซอนจะมี บุค๊ ลิช (Booklish) บล็อกเกีย่ วกับหนังสือของตัวเองอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่ ยังขาดฟังก์ชนั โซเชียล ซึง่ เป็นจุดแข็งของกูด๊ รีดส์ หลายฝ่ายเห็นว่าการ ควบรวม Goodreads ไว้ใต้ปกี อเมซอนในครัง้ นีจ้ ะเป็นปรากฏการณ์ ครัง้ ส�ำคัญทีจ่ ะเปลีย่ นโฉมหน้าโลกแห่งการอ่าน แต่จะเป็นอย่างไรนัน้ ต้องติดตามดูกนั ต่อไป


. 14

MY WORK Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

“ชีวติ หนึง่ เกิดมา เราได้รอู้ ะไรทีค่ นอืน่ ไม่รู้ ได้ทำ� อะไรทีค่ นอืน่ ไม่ได้ทำ� แล้วโปรเจกต์ทเี่ ราดูแลก็สร้างประโยชน์ให้สงั คมขับเคลือ่ นไปได้ เพราะ พลังงานที่ได้มาก็มาจากการที่เราท�ำงานอย่างหนักเพื่อหามันขึ้นมา” นี่คือค�ำพูดของ สเตซี่ เฉลิมชัยกิจ นักธรณีวิทยาสาว ที่เปรยกับ 24/7 ถึงความภูมใิ จในการเป็นนักบุกเบิกพลังงานเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ของคนไทย งานที่เธอท� ำแม้จะฟังดูเหนื่อยหนัก และดูจะขัดกับ ใบหน้าหวานๆ กับบุคลิกทีเ่ รียบร้อย แต่ทว่า สเตซีก่ ลับ ยืนหยัดบนเส้นทางธรณีอย่างมุ่งมั่นแข็งขัน จนได้รับ รางวัล Excellence Award in Reservoir Management 2012 หนึ่งในความส�ำเร็จที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่า เธอเกิดมา เพื่ออาชีพนี้!

วิเคราะห์แผ่นดิน ใช้จินตนาการ

วิชาธรณีวทิ ยาจะเรียนเรือ่ งภูเขา เรือ่ งแผ่นดิน แต่จริงๆ แล้ว กว่าจะเกิดขึน้ มาเป็นภูเขาแต่ละลูก เป็นแม่นำ�้ เป็น ดิน หิน ทราย ที่เห็นในปัจจุบัน ต้องอาศัยการอธิบาย ย้อนไปตั้งแต่พันล้านปีที่แล้ว ไล่มาเรื่อยๆ ในช่วง ระหว่างที่เราต้องท�ำความเข้าใจการเกิดของมัน ตรงนี้ แหละทีต่ อ้ งใช้จนิ ตนาการ วิเคราะห์รว่ มกับหลักเหตุผล ให้ เ ชื่ อ ให้ ไ ด้ ว ่ า ธรรมชาติ เ หล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น มาจาก กระบวนการนั้นๆ จริงๆ ซึ่งเราเป็นคนชอบจินตนาการ อยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ยังต้องมีเหตุผล มีความคิดทีไ่ ม่อยูใ่ นกรอบ มาทางนี้นับว่าถูกทางเลย

ชีวิตจริงของอาชีพนักธรณีวิทยา

พอเรียนจบ ได้เข้ามาท�ำงานในเชฟรอน ซึ่งเป็นบริษัท ที่ท�ำธุรกิจด้านพลังงาน ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม รู้สึกได้เลยว่าโลกของนักธรณีวิทยาในความเป็นจริง กับในช่วงทีเ่ รียนนัน้ ต่างกันโดยสิน้ เชิง วิชาทีร่ ำ�่ เรียนมา เป็นเพียงแค่เครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้งาน แต่พอท�ำงาน จริงๆ ปรากฏว่า เรายังใช้เครือ่ งมือนัน้ ไม่เป็นเลย ไม่รวู้ า่ จะน�ำธรณีวิทยามารวมกับปิโตรเลียมยังไง เชฟรอน ก็จะช่วยเรา โดยมีเทรนนิ่งมาช่วยสอนให้ แล้วก็ส่ง เรียนต่อจนจบปริญญาโท ตอนนั้นถึงท�ำให้เราสามารถ เชื่อมโยงพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาเข้ากับธุรกิจน�้ำมัน ได้ รวมทัง้ เราต้องลงภาคสนามเพือ่ จะได้เห็นในทุกส่วน

การผลิต เวียนไปให้ครบทุกแผนก ไปทัง้ Off Shore (แท่น ขุดเจาะน�ำ้ มันกลางทะเล) และ On Shore (แท่นขุดเจาะ น�้ำมันบนบก)

ผู้ชี้เป้าพลังงาน

นักธรณีฯ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Geologist กับ Geophysics ก่อนหน้านี้เราเป็น Geologist ดูแล ข้อมูลหลุมเจาะ และเรื่องปริมาณส�ำรอง ปริมาณแก๊ส ปริมาณน�้ำมัน โดยจะท�ำงานร่วมกับ Geophysics ซึ่ง เขาจะดูข้อมูลคลื่น สถิติ ท�ำการแปรผลได้เป็นแผนที่ จ�ำลองแสดงชั้นหินใต้ดินเพื่อประเมินหาแหล่งกักเก็บ ปิโตรเลียมว่าอยู่ตรงไหนบ้างจะได้วางหลุมเจาะ แล้วก็ ต้องวางแผนร่วมกันว่าจะวางหลุมเจาะยังไงให้การผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นจึงจะ ส่งแผนงานให้วิศวกรปิโตรเลียมไปด�ำเนินการขุดเจาะ ต่อไป

ผู้หญิงกับการเป็นนักธรณีวิทยา

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่างเวลาไปท�ำงาน Off Shore จะมีข้อจ� ำกัดค่อนข้างสูง เป็นผู้หญิงอยู่กลางทะเล เขาต้องให้สิทธิพิเศษกับเราเยอะ บางครั้งต้องมีการ ห้อยโหนโจนทะยาน ซึง่ เขาจะต้องระวังเรามากเป็นพิเศษ เรือ่ งทีน่ อนก็ตอ้ งกันทีไ่ ว้ให้เรา จากปกตินอนกันห้องละ 3-4 คน ท�ำให้เสียพื้นที่ในการให้คนอื่นเข้ามานอน ถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่เลือกผู้หญิงไป Off Shore แต่ถ้า อยูใ่ นออฟฟิศจะไม่มอี ปุ สรรคอะไร แถมดีเสียอีก เพราะ ผูห้ ญิงเป็นเพศทีล่ ะเอียด อยากรูอ้ ยากเห็น ท�ำให้เราชอบ ขุดค้น ยิ่งลงลึก ยิ่งต้องละเอียด พอข้อมูลละเอียด การ ประเมินความถูกต้องจะมีมากขึน้ อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องมี มากกว่าใคร คือ ความอดทน ตรงนี้เป็นกุญแจในการ ท�ำงานเลยก็ว่าได้

เม็ดเงินมหาศาลในก�ำมือ

อาชีพของเราจะเล่นกับข้อมูล เราจะไม่รู้ค�ำตอบเลย จนกว่าจะวางแท่นเจาะลงไป พอถึงขั้นตอนการเจาะ นั่นคือต้องใช้เงินแล้ว หนึ่งหลุมที่เจาะใช้เงินประมาณ เกือบร้อยล้าน บริษัทต้องเสียเงินร้อยล้านเพื่อพิสูจน์ว่า เราถูกหรือผิด ตรงนี้ถือเป็นความท้าทายสุดๆ เพราะ ถ้าพลาดขึน้ มา นัน่ แปลว่าบริษทั จะต้องสูญเงินมหาศาล โอกาสที่จะเจาะลงไปแล้วไม่เจออะไรเลยมันก็มี แต่ อย่างน้อยเราต้องประเมินว่าจะให้เกิดความผิดพลาด ได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง ±10-15% ยัง พอรับได้อยู่ แล้วปีนึงเราจะมีโปรเจกต์ให้ดูแลประมาณ 2-3 โปรเจกต์ในมือ มันจึงเป็นทั้งความท้าทายและ เป็นแรงผลักดันให้เราท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จให้ได้

รางวัลจากการปัน้ ดินให้เป็นพลังงาน

คงเป็นความภาคภูมใิ จ ตอนนีเ้ ราอยูใ่ นต�ำแหน่งทีจ่ ะต้อง ส่งต่อความรู้ และพัฒนาคลื่นลูกใหม่ให้สามารถท�ำงาน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กร ตรงนี้ทำ� ให้รู้สึกว่า ที่เราเหนื่อยมาตลอดเป็นสิบปีไม่ได้เสียเปล่า เพราะ ก� ำ ลั ง ถู ก ถ่ า ยทอดไปสู ่ ค นรุ ่ น ใหม่ และที่ ส� ำ คั ญ คื อ เราท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นด้วยพลังงาน

เป้าหมายที่จะรุกต่อไป

ถ้าเป็นไปได้กอ็ ยากเพิม่ ศักยภาพการท�ำงานให้ตวั เอง คือ ได้เป็นหนึง่ ในทีมทีช่ ว่ ยเพิม่ ขีดความสามารถการส�ำรวจ ปิโตรเลียมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อยๆ ทุกวันนี้ รู้กันดีว่าปิโตรเลียมเป็นพลังงานที่ใช้ แล้วหมดไป การประเมินผลพลังงานส�ำรองก็ทำ� ได้อยูใ่ น วงจ�ำกัด สิ่งที่ยังขาดคือ เทคโนโลยี และคนที่จะเข้ามา เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ เพื่อให้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ ท�ำให้ใช้ทรัพยากรไทยได้อย่างคุ้มค่า

My Profile

การศึกษา : • อนุปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ สถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ สถาบันสมทบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี ภาควิชาธรณีวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท Petroleum Geoscience จาก University of Brunei Darussalam อาชีพ / ต�ำแหน่ง (ปัจจุบนั ) : Petroleum Earth Scientist บริษทั เชฟรอนประเทศไทย ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด รางวัลที่ได้รบั : Excellence Award in Reservoir Management 2012 (1 ใน 45 จาก 700 รางวัลทีต่ ดั สิน ทัว่ โลก)

After Work

ชอบท�ำขนม ไม่ได้ไปลงเรียนหรืออะไร แต่ใช้จนิ ตนาการของตัวเองดัดแปลงสูตร ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะเป็นสูตรทีเ่ ราชอบ ตรงนีก้ เ็ ป็นอีกด้านทีเ่ ราท�ำแล้ว สนุกกับมัน


. 16

COVER STORY

Text : iD11, Ti-na, I’m Sam Photo : กฤตพล, พิชญุตม์


ช่วงที่อุณหภูมิพุ่งปรี๊ดจนแทบฉุดไม่อยู่อย่างนี้ อะไรจะช่วยคลายร้อนได้ดีไปกว่า การละเลียดไอศกรีมเย็นเจี๊ยบสักลูก ซึ่งเป็น ตัวช่วยมาตั้งแต่สมัย 4,000 ปีที่แล้ว แต่ส�ำหรับในยุคที่เต็มไปด้วยดีไซน์แบบนี้ ไอศกรีมธรรมดาๆ คงจะไม่เพียงพอส�ำหรับเติมเต็ม ความปรารถนาที่ไร้การฉุดรั้งของคนรุ่นใหม่ มันต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างเพื่อเพิ่มประสบการณ์อันแปลกใหม่ ทั้งการเล่นสีสัน ปรับแปลงรูปลักษณ์ รวมไปถึงรสชาติที่ไม่มีใครคาดถึง! 24/7 เลยถือโอกาสสุด Hot นี้ รวบรวมไอเดียพร้อมแนะน�ำแหล่งชิมไอศกรีมที่เต็มไปด้วยความแปลกแต่เก๋ให้กับเหล่าคนรัก ไอศกรีมมาร่วมเอ็นจอยกันกับช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ไม่มีวันละลายไปตามอุณหภูมิอากาศที่พุ่งเฉียด 40 องศาฯ เข้าไปทุกวันๆ

พริมา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

พันลาภ พิทยาพละ

อากาศร้อนพุ่งทะยานขนาดนี้ จะให้กินไอศกรีมธรรมดาคงไม่ตอบโจทย์ มันต้องไอศกรีมรสดี มีลูกเล่น ที่ชวนให้คนอารมณ์ร้อนยิ้มออกกันได้บ้าง เลยพานนึกถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เมื่อเพื่อนสาวคนหนึ่งเดิน มาพร้อมกับช่อกุหลาบไอศกรีมแสนเก๋ จากร้านไอศกรีม IceDEA ร้านที่เต็มไปด้วยไอเดีย โดย พริมา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักออกแบบไอศกรีมคนแรกของเมืองไทย ที่สามารถเสกไอศกรีมให้เป็นได้ตั้งแต่ ดอกกุหลาบ ขนมเบื้อง ข้าวต้มมัด และแม้แต่หมูทอดทงคัตสึ!

จากภาพการละเลียดไอศกรีมของ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ดาราหนุ่มที่สาวๆ หลายคนยอมรับว่า ช่างมี เสน่ห์เหลือล้นซะจริง ท�ำให้หลายๆ คนชักอยากจะลิ้มลองแม็กนั่มกันดูบ้าง ยิ่งตอนนี้ได้มีแม็กนั่มคาเฟ่ มาเปิดที่สยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 ของโลก โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การน�ำไอศกรีมแม็กนั่มมาครีเอต เป็นเมนูหน้าตาแปลกใหม่ สร้างความฮือฮาได้ไม่แพ้ทา่ กินไอศกรีมของเหล่าดาราดังเลยทีเดียว อะไรเป็น จุดก�ำเนิดของความแปลกอลังการเหล่านี้ เชฟเจ-พันลาภ พิทยาพละ มีค�ำตอบมาให้

สร้างสีสันและความสนุก

เปิดประสบการณ์แปลกใหม่

Ice Cream Designer

ไอศกรีมดีไซเนอร์ คือ คนทีใ่ ช้ความคิดสร้างสรรค์ใน การออกแบบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีม ไม่ว่า จะเป็นคอนเซ็ปต์ หน้าตา รวมถึงรสชาติ เพื่อตอบ โจทย์บางอย่าง เช่น ข้อความทีล่ กู ค้าต้องการสือ่ สาร ผ่านไอศกรีม หรือการแก้ปัญหาทางการตลาดของ ลูกค้า ซึ่ง IceDEA เอง ก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านไอศกรีม เฉยๆ แต่เรายังรับออกแบบไอศกรีมตามงานอีเวนท์ ต่างๆ ด้วย

Creative Ice Cream

การออกแบบไอศกรีมมีขอ้ จ�ำกัดหรือความพิเศษบาง อย่าง ที่แตกต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพราะไม่เพียงแค่เรื่องประสาทสัมผัสทางการมอง เห็น และการสัมผัสเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการได้ กลิ่น และการรับรส ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการใช้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ห้อารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ ากกว่า นอกจาก นีย้ งั มีเรือ่ งของเวลาเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย เพราะเพียง แค่ตั้งไว้เฉยๆ ก็ละลายแล้ว จึงท�ำให้ต้องค�ำนึงถึง เงื่อนไขเหล่านี้ในการออกแบบมากยิ่งขึ้น

Ice Cream Trends

เดี๋ยวนี้คนสนใจทานไอศกรีมคู่กับอะไรบาง อย่าง อาจจะเป็นเมนูขนมเสิร์ฟคู่กับไอศกรีม หรือไอศกรีมเสิร์ฟคู่กับขนม ที่เห็นได้ชัดก็คือ เมนู Shibuya Honey Toast ของร้าน aFter yoU เป็นขนมปังอบเนยเสิร์ฟกับไอศกรีม ซึ่ง ได้รับความนิยมมาพักใหญ่แล้ว และยังคง เป็นกระแสจนถึงในขณะนี้ พูดง่ายๆ ว่าคนชอบ ทานอะไรที่เป็นเซตเมนู อย่างที่ร้าน IceDEA เอง ลูกค้าก็จะชอบสั่งไอศกรีมทงคัตสึ หรือ ไม่ก็ไอศกรีมสเต๊ก เพราะพวกเขาสนุกที่ได้ ทานกับเครือ่ งเคียงทีห่ น้าตาเหมือนมากๆ และ ทานได้จริง

+ พริมาจบการศึกษาทางด้าน Industrial Design จากคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + เธอท�ำงานเป็น Product Designer ที่อิตาลีอยู่สองปี ก่อนจะ หันมาจับธุรกิจ ออกแบบไอศกรีมที่เมืองไทย โดยมี คุณพ่อซึ่งชอบท�ำไอศกรีมให้ทานตอน เด็กๆ เป็นแรงบันดาลใจ + นอกจากหน้าตาเมนูไอศกรีม แปลกๆ ที่เธอออกแบบ เธอยังคิดค้น ไอศกรีมรสชาติใหม่ๆ ออกมามากมาย ไม่วา่ จะเป็นรสยาคูลท์ปีโป้ ปูผดั ผงกะหรี-่ แอปเปิ้ล และตะโก้แห้วมะพร้าวอ่อน

Inspiration

ผมกับ เชฟแซม วิกสัน ได้โจทย์มาว่า ในโทนสีของ แม็กนัม่ จะมีอยูส่ องสี คือ ด�ำกับขาว เราสามารถครีเอต เอาสีต่างๆ เข้ามาตัดได้ แต่จะท�ำอย่างไรให้คนที่ เข้ามากินไม่รู้สึกเบื่อกับสีพื้นฐานเหล่านั้น จากการ สังเกตพฤติกรรมของคนทีม่ ากินไอศกรีม พบว่าส่วน ใหญ่ต้องการที่จะเห็นความสวยงามของการจัดจาน หน้าตาไอศกรีม และความแปลกใหม่ที่โชว์ลงบน พืน้ จาน เพือ่ ถ่ายรูปอัพ IG และ FB เราจึงเน้นความ อะเมซิ่งและความสนุกสนานเป็นหลัก อย่างเช่น มี การใช้พลุกรวยที่ข้างในใส่ Sprinkle Pink Heart ที่ เป็นน�้ำตาลเกล็ดเอาไว้ พอดึงออก มันก็จะไปติด กับวิปครีม สร้างความประหลาดใจและกลายเป็น Activity ให้ผู้คนร่วมสนุกกันได้

Make Things Different

บางคนนึกว่าแม็กนั่มขายแต่ไอศกรีม แต่เราอยาก จะน�ำเสนอว่าอาหารบางตัวก็น�ำมาทานคูก่ บั แม็กนัม่ ได้ อย่าง Heaven can’t wait จะเป็นเมนูอาหาร คาวผสมกับของหวาน คือแผ่นพิซซ่าราดด้วยซอส ช็อกโกแลต มาร์ชเมลโล่ และผลไม้ เวลาเสิร์ฟจะ มีการเฟลมให้เกิดไฟ หรือจะเป็นเมนู Chocolate Implosion ช็อกโกแลตไข่ แต่ข้างในกลวง เสิร์ฟ พร้ อ มไอศกรี ม แม็ ก นั่ ม วานิ ล ลาและมาร์ ช เมลโล่ จุดเด่นคือเราจะใช้ฮอตช็อกโกแลตเทลงไป เพื่อให้ เกราะช็อกโกแลตด้านนอกละลาย เผยให้เห็นเค้ก เรดเวลเว็ทสอดไส้อัลมอนด์ซ่อนอยู่ข้างใน สร้าง ความตื่นเต้นและประหลาดใจได้ไม่เบา

Don’t Miss

ส�ำหรับเมนูที่ขายดีที่สุดก็คือ ฟองดู ซึ่งเป็น เมนูที่ทุกคนสามารถร่วมสนุกกันได้ ทุกอย่าง ที่อยู่บนจานสามารถดิปได้หมด ไม่ว่าจะเป็น มาร์ชเมลโล่ บราวนี่ เค้กเรดเวลเว็ท ผลไม้ตาม ฤดูกาล ราดด้วยราสเบอรี่ซอส และสปริงเคิล สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับคนที่เข้ามากิน ได้เอ็นจอยและเพลิดเพลินไปกับเมนูจานนี้ จนลืมเวลา

+ เจ้าของไอเดียสุดแปลก เชฟเจพันลาภ พิทยาพละ เชฟอาหารฝรัง่ เศส ซึ่งเป็นอาหารร้อน แต่มีความรู้เรื่อง ของหวานร่วมครีเอตเมนูสร้างสรรค์ กับ Executive Chef แซม วิกสัน + อีกหนึ่งสไตล์ที่โดดเด่นของเมนู แม็กนัม่ คาเฟ่ ก็คอื Make My Magnum ซึ่งเป็นการครีเอตแม็กนั่มแบบพิเศษ สไตล์คุณ โดยน�ำไอศกรีมมาดิปกับ Dark หรือ Milk Chocolate ซึ่ง เกรดของช็อกโกแลตจะมีเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าแม็กนั่มแบบปกติ โดยมีท็อปปิ้ง ให้เลือกถึง 18 ตัวด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ พริกกับเกลือ! + หากใครทีอ่ ยากจะมาลองชิมไอศกรีม ที่แม็กนั่มคาเฟ่ ต้องรีบหน่อยนะ ร้านจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น!


นั่งรถไฟ (ฟ้า) ไปกินไอศกรีม

CHA

I-Maru

ไอศกรีมประสบการณ์ใหม่ที่เด่นด้วยรูปลักษณ์แปลกตา สุดครีเอต มีทั้งรูปร่างเหมือน ไข่ไก่หรือ ‘Tamago’ ซึง่ มีสองรส คือ รสทุเรียน และรสมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ ผลิตมาจากเนือ้ ผลไม้แท้ๆ 100% และแบบที่สองคล้ายเต้านมวัว ชื่อ mi-lu-ku ผลิตจากนมฮอกไกโด 100% นมวัวคุณภาพทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีน แคลเซียม และวิตามิน อีกทัง้ เกาะฮอกไกโด ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก! เวลาทานให้ความรู้สึกเหมือนกับ ดูดนมสดๆ จากเต้าวัว มีทั้งหมด 7 รสชาติ คือ วานิลลา บัตเตอร์สกอต, กล้วยๆ, โยเกิร์ตเบอร์รี่, แคนตาลูป, น้อยหน่า, โอ้! เบอร์รี่ และช็อกโกแลตสด การันตีความ อร่อยและแปลกด้วยรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบอาหาร ปี 2010 ราคาประมาณ 39 บาทต่อลูก I-Maru ไอศกรีมแฟรนไชส์ที่เปิดมาแล้วกว่า 60 สาขา ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ส�ำหรับกรุงเทพฯ สามารถไปชิมกันได้ที่ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร, Hako Town และ Mansion 7 โทร.08 6881 8785 หรือคลิก www.facebook.com/imaruice

ตะลุยเมืองฟ้าอมร ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มุดลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ตระเวน ชิม 10 ร้านไอศกรีมไอเดียเก๋ ที่เหล่า คนรักไอศกรีมไม่ควรพลาด!

บางซื่อ

สถานีจตุจักร (MRT)

สวนจตุจักร CHA

N5

N5

อารีย์ W1

สถานีอารีย์ (BTS)

aFter yoU

แม้ไม่ได้ขายไอศกรีมเป็นหลัก แต่รา้ นขนมหวาน สไตล์ญปี่ นุ่ แห่งนี้ ก็มเี มนูทพี่ ว่ งไอศกรีมเข้าไปจน กลายเป็นเมนูสุดฮิต สังเกตได้จากความนิยมที่ สั่งทานกันแทบทุกโต๊ะ โดยเฉพาะเมนู Shibuya Honey Toast ขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นอบเนย เสิร์ฟ พร้อมไอศกรีมวานิลลา และน�้ำผึ้งหอมหวานที่ ราดมากน้อยได้ตามใจชอบ เป็นการจับคู่รสชาติ ที่ตัดกันได้ลงตัว รวมถึงหน้าตาที่น่ารักน่าทาน นอกจากนี้ยังมีเมนูคู่ไอศกรีมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Chocolate Lava, Strawberry Crumble และ Chocolate Banana Toast ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 145-350 บาท aFter yoU สาขา Lavilla พหลโยธิน เปิด บริการวันจันทร์-พฤหัสฯ เวลา 10.00-22.30 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-23.00 น. โทร. 0 2613 0597 www.afteryoudessertcafe.com นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หลายสาขา เช่ น สาขาเจ อเวนิว ทองหล่อ และสยามพารากอน

CEN W1

สนามกีฬาแห่งชาติ

สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (BTS)

IceDEA

ไอศกรีมที่เต็มไปด้วยไอเดียอันสุดแสนบรรเจิด เรียกว่าฉีกรูปแบบของรูปร่างหน้าตาไอศกรีมโดย ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น ไอศกรีมทงคัตสึ ทีม่ กี ารน�ำไอศกรีมไปคลุกกับแป้งและเกร็ดขนมปัง ก่อนน�ำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มใน และความ ใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องเคียงประกอบเมนู ที่ท�ำได้เหมือนและทานได้จริง ท�ำให้ผู้ทานรู้สึก ถึงประสบการณ์แปลกใหม่ นอกจากนี้ยังมีเมนู ไอศกรีมที่เหมือนจริงจนถึงกับตาค้าง อย่าง US Steak Ice-Cream ทีส่ ามารถเลือกได้ทงั้ แบบ Well Done หรือ Medium Rare โดยแบบหลังนีต้ วั สเต๊ก จะท�ำด้วยไอศกรีมรสบราวนีส่ อดไส้ดว้ ยรสนมเย็น อีกทีหนึ่ง หรือจะเป็นไอศกรีมข้าวต้มมัด ไอศกรีม ซูชิ และไอศกรีมบุหรี่! ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 49-169 บาท IceDEA ชั้ น 4 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร เปิดบริการวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 11.30-18.30 น. โทร.0 2331 1741 ต่อ 51 www. facebook.com/icedea

Haagen-Dazs Loves Honey Bees

มากกว่า 40% ของรสชาติต่างๆ ของไอศกรีม Haagen-Dazs ท�ำขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือผึ้ง Honey Bees ที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นจ�ำนวนถึง 1 ใน 3 ของทั้งหมด เกิดปรากฏการณ์รังผึ้งล่มสลาย Colony Collapse Disorder (CDC) สูงถึง 800,000 รัง นับเป็นหนึ่งต้นตอภาวะขาดแคลน อาหาร เพราะ Honey Bees เป็นตัวกลางในการช่วยผสมเกสรของพืช ผลไม้ และเบอรี่ คิดเป็น 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมดที่ ‘คน’ อเมริกันกินในแต่ละวัน ไม่มี Honey Bees ก็ไม่มีอาหาร รวมถึงไอติม Häagen-Dazs ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.helpthehoneybees.com

สยาม

สถานีสยาม (BTS) CEN

Magnum Cafe

โดดเด่นด้วยโทนสีน�้ำตาล-ด�ำ ในบรรยากาศ การตกแต่งหรูหราสไตล์ วินเทจ แกลม เซอร์เรียล ให้อารมณ์ขรึมปนเท่ แต่แฝงไป ด้วยความสนุกและตืน่ เต้นในทุกๆ ค�ำทีก่ ดั กิน เริ่มต้นด้วย Magnum Choco Fondue ช็อกโกแลตฟองดูไอศกรีมแม็กนั่มวานิลลา ที่สามารถเลือกได้หลากหลายความชอบ ตั้งแต่ช็อกโกแลตร้อน 3 ชนิด เช่น ดาร์กมิลค์-ไวท์ ช็อกโกแลต กับ Topping และ ผลไม้สด สนุกสุดๆ ทุกครั้งที่เริ่มกิน หรือ จะเป็น Chocolate Implosion เซอร์ไพรส์ กับหลากหลายรสชาติเหนือการคาดเดาเมือ่ ราดซอสช็อกโกแลตร้อนลงบนไข่ช็อกโกแลต ที่จะค่อยๆ หลอมละลายเผยให้ เห็นเรดเวลเว็ทเค้กสอดไส้ซอสอัลมอนด์ซ่อนอยู่ด้านใน ใครได้ชิม รับรองฟิน! ราคาเริ่มต้น 200-300 บาท Magnum Cafe ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เปิด 10.00-22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2556

S1

สถานีราชด�ำริ (BTS)

amaltery

ภาพจาก : painaidii.com

ภาพจาก : 7ackie.com

หมอชิต

ขอย�้ำ! ว่านี่คือไอศกรีมคลายร้อนส�ำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ เพราะที่นี่เชื่อว่า แอลกอฮอล์นนั้ สร้างความรืน่ เริงและเสียงหัวเราะได้ พวกเขาจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสิรฟ์ โมเมนต์ดีๆ ผ่านไอศกรีมและซอร์เบทค็อกเทลหวานเย็นชื่นใจ โดยมีให้เลือก ทานถึงกว่า 40 รสชาติ ไล่มาตัง้ แต่รสคลาสสิกอย่าง แชงเกรีย และมาร์การิตา้ ไปจนถึงระดับน็อกเอาท์อย่าง สกรีมมิง่ ออแกสซัม่ และบี-52 ทีส่ �ำคัญยังพร้อม เสิรฟ์ ไอศกรีมทีอ่ ณ ุ หภูมิ -25 องศาเซลเซียส ให้เราได้เย็นยะเยือกกันสุดขัว้ หัวใจ ราคาเฉลี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ 200-300 บาท amaltery โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.0022.00 น. โทร.0 2252 0232 www.amaltery.com


สถานีพระราม 9 (MRT)

SAM

Kane Mochi

ไม่พูดถึงไม่ได้กับไอศกรีมโมจิของคาเนะโมจิ ไอศกรีมสีหวานที่ถูกห่อหุ้มด้วย แป้งโมจิชนิดพิเศษ จึงให้รสสัมผัสที่แตกต่างจากการทานไอศกรีมทั่วไป ด้วย แป้งทีเ่ หนียวนุม่ ด้านนอกจึงให้ความรูส้ กึ เหมือนก�ำลังทานขนม ในขณะเดียวกัน พอกัดลงไปกลับเป็นไอศกรีมหลากรสที่มีให้เลือก 10 รสชาติด้วยกัน อาทิเช่น รสสตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ ชาเขียว และโยเกิร์ต รวมถึงบริการเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ เพื่อเรียกความสดชื่นไปได้ทั้งวัน ไอศกรีมโมจิ ราคาชิ้นละ 19-25 บาท Kane Mochi สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. นอกจากนีย้ งั มีสาขาทีย่ เู นียนมอลล์, เดอะ คริสตัล พาร์ค และพาราไดซ์พาร์ค www.kanemochiicecream.com

S2

Chubby Home-Made Ice Cream

ร้านไอศกรีมซุ้มเล็กๆ ที่อยู่คู่กับนิสิตบัญชี จุฬาฯ และนิสิตคณะ อื่นๆ มากว่า 30 ปี การันตีด้วยความอร่อยระดับเทพ โดยเฉพาะ ไอศกรีมเชอร์เบทมะพร้าว ทีท่ �ำจากมะพร้าวน�้ำหอม พร้อมชิน้ เนือ้ มะพร้าวเล็กๆ พอให้เคี้ยวกรุบๆ รวมถึงเค้กไอศกรีมโรลกาแฟ ซึ่ง ด้านนอกท�ำด้วยเค้กโรลวานิลลาเนื้อเนียน อัดแน่นตรงกลางด้วย ไอศกรีมกาแฟหอมกรุ่น และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ เค้กไอศกรีม คาซาต้า ซึง่ เล่นเลเยอร์ระหว่างเนือ้ เค้กและไอศกรีมทีร่ สชาติแตกต่าง กันถึงสี่รสในชิ้นเดียว ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 120-300 บาท Chubby อยู่ตรงคณะบัญชี จุฬาฯ และยังมีอีกสาขาที่ปั๊มบางจาก ซอยสุขุมวิท 63 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร.0 2730 8271-2

พระราม 9

สามย่าน

RAM

SAM

E4

S1

สถานีสามย่าน (MRT)

E4

E7

อโศก

เอกมัย

สถานีอโศก (BTS)

ไอศกรีมหม้อไฟ

ไอศกรีมจากร้าน Tongue Fun (ที่แปล ได้ ว ่ า สนุ ก ลิ้ น ) หรื อ ที่ มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า ‘ไอศกรีมหม้อไฟ’ มีความพิเศษอยู่ตรงที่ เสิร์ฟไอศกรีมในหม้อไฟ โดยใช้น�้ำแข็งแห้ง ช่วยชะลอความเย็น หากเดินผ่านเฉยๆ อาจ คิดว่าคนก�ำลังทานหม้อไฟอยูก่ เ็ ป็นได้ หม้อ หนึ่งนั้นเสิร์ฟประมาณ 7-9 ลูก มีไอศกรีม ให้เลือกกว่า 20 รสชาติ รสยอดนิยมต้องยกให้ ‘รสโคตรนม’ เพราะเข้มข้นกว่ารสนม ทั่วไปถึง 3 เท่า รวมถึง ‘รสคาราเมล แมคคิอาโต’ น้องใหม่ที่ฮอตไม่แพ้กัน และ ‘รส Energy Drink’ ที่เอาใจนักปั่นโดยเฉพาะ ราคาประมาณลูกละ 25-30 บาท พิเศษ 8 ลูก แถมฟรี 1 ลูก ไอศกรีมหม้อไฟ ซอยยศเส ถนนกรุงเกษม เปิดบริการทุกวัน เวลา 19.00-23.00 น. และยังมีสาขาลาดพร้าว 71 และ Terminal 21 ที่เปิด-ปิดตามเวลาห้างฯ โทร.08 9111 6836 www.facebook.com/tonguefunicecream

ราชด�ำริ

ศาลาแดง

“Life is like an ice cream, enjoy it before it melts.” ~ Unknown

ชีวิตก็เป็นเหมือนไอศกรีม จงเอ็นจอยกับมันก่อนที่มันจะละลาย S2

หัวล�ำโพง

ภาพจาก : instagram.kapook.com

RAM

E7

สถานีเอกมัย (BTS)

Kyo Roll En

แบรนด์นอ้ งใหม่ในเครือ Sfree ทีน่ ำ� รสชาติออริจนิ ลั แบบเกียวโต แท้มาเสิรฟ์ ถึงเมืองไทย ซัมเมอร์นตี้ อ้ งลอง Cone Parfait ไอศกรีม ซอฟท์เสิร์ฟสีด�ำที่ท�ำจากถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่น ที่แรกและที่เดียวใน เมืองไทย และ Monaga Sandwich ไอศกรีมแซนด์วิช เมดอิน เจแปน เวเฟอร์กรอบบาง สอดไส้ด้วยไอศกรีมโฮมเมดหลาก หลายรสให้เลือก ไม่วา่ จะเป็น ชาเขียว นมสด หรือสอดไส้ 2 รส อย่างชาเขียวกับถั่วแดง และสตรอเบอรี่ชีสเค้ก ราคาประมาณ 100-200 บาท Kyo Roll En ตั้งอยู่ใน Gateway Ekamai โทร.0 2108 2660 หรือคลิกที่ www.kyorollen.com

สถานีศาลาแดง (BTS)

15 inch mochi cream

ไอศกรีมเจ้านี้มีทีเด็ดอยู่ตรงที่ไม่ละลาย! นวัตกรรมใหม่ทที่ ำ� ให้ใครหลายคนต้องฉงน ด้วยส่วนผสมของไอศกรีมทีท่ ำ� จากข้าวหอม มะลิไทย นม และนมถั่วเหลือง จึงท�ำให้คงรูปอยู่ได้ ไม่ว่าจะถูกราดด้วยโกโก้ร้อนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีท็อปปิ้งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เนยข้าวโพด น�้ำตาลแดงกับผงถั่วเหลือง กีวี และสตรอเบอรี่ เป็นต้น รวมถึงการสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้า ทดลองกดไอศกรีมจากตู้ ให้ได้ความสูง 15 นิ้ว เพื่อท�ำลายสถิติโลก โดยคิดค่ากดครั้งละ 250 บาท ราคาถ้วยละ 25-30 บาท 15 inch mochi cream ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และที่สาขาเดอะมอลล์ บางแค โทร.08 6881 8785 www.facebook.com/15mochicream ภาพจาก : www.facebook.com15mochicream

ปอนด์ หรือราวๆ 9,071 กิโลกรัม คือ น�้ำหนักของ ไอศกรีมที่ บริษัท แดรี่ ควีน ในแคนาดา ใช้เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเค้กไอศกรีมที่ใหญ่ ที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยเค้กมี น�้ำหนักรวมทั้งหมด 10,130.35 กิโลกรัม ท�ำลายสถิติเก่าที่ Guinness World Records เคย บันทึกไว้ที่ 8,000 กิโลกรัม ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อปี 2006 (ที่มา : guinnessworldrecords.com, ภาพจาก : trendland.com)


Weird Ice Cream

ยังจ�ำได้ ไหม... ไอศกรีมนมแม่!

ปัญจรัตน์-นวรัตน์ วงศ์นภาพรรณ มีดีที่รสชาติ!

จุดเริม่ ต้นจากความชอบไอศกรีมและอารมณ์ทเี่ บือ่ งานประจ�ำ อยากออกมาสร้างกิจการเพือ่ เป็นเจ้านาย ตัวเอง ‘ปัญจรัตน์ และนวรัตน์ วงศ์นภาพรรณ’ จึงตัดสินใจเปิดกิจการขายไอศกรีมโฮมเมดที่ชูจุดเด่น ด้านรสชาติแปลกใหม่ โดยเฉพาะบางรสชาติกค็ าดไม่ถงึ ว่าจะเป็นไอศกรีมได้ และวันนีพ้ วกเธอมีไอศกรีม อยู่เกือบ 100 รสชาติ ซึ่งแต่ละรสชาติขายดีระดับ ‘ดีมาก’

Inspiration

ในตอนแรกไอศกรีมของเราก็มรี สชาติพนื้ ฐานทัว่ ๆ ไป และมีไอศกรีมผลไม้ไทยคือ มะยม อยู่ด้วย วันหนึ่ง เราเห็นรถผลไม้เข็นผ่านมา เลยได้ไอเดียว่าน่าจะ เอาพริกเกลือที่โรยในผลไม้มาโรยใส่ไอศกรีมดูบ้าง ซึง่ ปรากฏว่าขายดีมาก เลยสร้างไอศกรีมรสชาติอนื่ ๆ ขึ้นมาในคอนเซ็ปต์ไอศกรีมท็อปปิ้งสไตล์ไทย ซึ่ง ตอนนี้ก็มี มะยม (พริกเกลือ), ฝรั่งบ๊วย (ผงบ๊วย), มะม่วงเปรีย้ ว (น�ำ้ ปลาหวาน), กระท้อน (ทรงเครือ่ ง), เสาวรส (น�้ำผึ้ง) และอื่นๆ จากความส�ำเร็จตรงนี้ (ปี 2548) ท�ำให้เรากลายเป็นเจ้าแรก ที่เริ่มต้น ขายไอศกรี ม ร่ ว มกั บ ท็ อ ปปิ ้ ง อย่ า งพริ ก เกลื อ และ น�้ำปลาหวาน

Creative Ice Cream

โจทย์ในการคิดไอศกรีมของเราคือ ‘ท�ำอย่างไรให้ เราสนุกกับการท�ำไอศกรีม และคนทานก็สนุกกับ การทานไอศกรีมของเราด้วย’ โดยได้แรงบันดาลใจ มาจากทุกสิ่งรอบตัว แต่แปลกอย่างเดียวไม่พอต้อง อร่อยด้วย ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว เราท�ำไอศกรีมเมี่ยงค�ำ และส้มต�ำ ทั้งสองอย่างต้องใช้จินตนาการอย่าง มากในการออกแบบรสชาติเพราะไม่เคยมีใครท� ำ มาก่อน อย่างเมี่ยงค�ำ เวลากินจะต้องกินร่วมกับ เครื่องเคียงต่างๆ เราจึงใส่เครื่องเพิ่มเข้ามาด้วย อีก รสชาติหนึ่งคือ ไอศกรีมส้มต�ำ เราเลือกใช้มะละกอ ดิบมาท�ำไอศกรีม และคิดซอสส้มต�ำสูตรเฉพาะของ Onemore Ice Cream พร้อมกับตกแต่งให้เหมือน ส้มต�ำทุกอย่าง ตอนแรกลูกค้าก็กลัวว่ากินแล้วจะท้อง เสียไหม แต่ทกุ รสชาติของเราผ่านการตรวจสอบจาก อย. มาทั้งหมด

Don’t Miss

ไอศกรีมครีมสลัด คือไอศกรีม 4 รสชาติใหม่ ล่าสุดที่เราคิดขึ้นมา และเป็นการน�ำเสนอการ กินที่แปลก ปกติเราจะเป็นไอศกรีมผลไม้โรย ท็อปปิง้ แต่ไอศกรีมครีมสลัดจะสลับกัน เป็นการ น�ำผักผลไม้มาจิ้มท็อปปิ้งที่เป็นไอศกรีมรส น�้ ำ สลั ด ต่ า งๆ มี ทั้ ง หมด 4 รสชาติ คื อ ไอศกรีมซีซา่ ร์สลัด ไอศกรีมครีมสลัด ไอศกรีม อิตาเลียนสลัด และไอศกรีมเทาซัน ไอส์แลนด์ เมือ่ ทานแล้วจะได้ทงั้ ความแปลก อร่อย และมี ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

+ ปัจจุบันไอศกรีมของ Onemore Ice Cream แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม คือ ไอศกรีมสูตรผลไม้ โรยท็อปปิ้งไทย, ไอศกรีมสูตรนม-โยเกิร์ต-ผลไม้ พื้นฐานอื่นๆ, ไอศกรีมออร์เดิร์ฟ และไอศกรีมเจลาโต้ต่างๆ + ไอศกรีมผลไม้ทไี่ ด้รบั ความนิยมมาก ที่สุดคือ มะยมพริกเกลือ, ฝรั่งบ๊วย, เสาวรสน�้ำผึ้ง, กระท้อนทรงเครื่อง, มะขามผงบ๊วย, มะม่วงน�้ำปลาหวาน และ Hi-light อื่นๆ + ถ้าอยากทานไอศกรีมส้มต�ำเมี่ยงค�ำ ต้องไปตามเทศกาลต่างๆ ที่ Onemore Ice Cream ไปออกร้านเท่านั้น ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ Onemore111, www.onemoreicecream.com

Did you know? ไอศกรีมหลอด หรือไอศกรีมแท่ง ที่เราเห็น กันชินตาตามท้องถนนหรือตลาดนัดต่างๆ มีต้นก�ำเนิดมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยมี ลักษณะใช้น�้ำหวานใส่หลอดสังกะสี เขย่าให้ แข็ง และมีก้านไม้เสียบ ผู้ขายจะใส่ถังขับไป ขายตามถนน และสั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณ เพื่อเรียกลูกค้า นอกจากนี้ ในสมัยนั้น ยัง มีการท�ำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ด้วยโปรโมชั่นลุ้นไอศกรีมฟรีจากไม้เสียบ หากมีสีแดงป้ายอยู่ จะได้กินฟรีหนึ่งแท่ง! ภายหลังไอศกรีมหลอดได้มีการพัฒนาไปเป็น ไอศกรีมโบราณที่มีส่วนผสมของนม มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถกินได้ทั้งแท่ง หรือจะตัดใส่ถ้วยรับประทานก็ได้ ที่มา : th.wikipedia.org

เมื่อราวสองปีก่อน ทั่วโลกต้อง ตะลึง เมื่อ แมตต์ โอ คอนเนอร์ ผู้ก่อตั้งร้าน ดิ ไอศกรีมมิสต์ ในกรุงลอนดอน ผลิตไอศกรีม ‘เบบี้กาก้า’ ที่ท�ำจากน�้ำนมมนุษย์ ซึ่งเขาประกาศรับบริจาคจาก บรรดาคุณแม่ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ค่าตอบแทนราว 744 บาท ต่อ 10 ออนซ์ และขายในราคา ถ้วยละประมาณ 700 บาท พร้อม พนักงานขายที่แต่งตัวหลุดโลก เหมือนเลดี้กาก้า จึงท�ำให้ขาย ดีเป็นเทน�้ำเทท่าตั้งแต่เริ่มวาง ขาย อย่างไรก็ตาม แม้เขาจะ อวดสรรพคุณว่าน�้ำนมแม่นั้น ทั้งบริสุทธิ์และอุดมไปด้วยสาร อาหาร แต่ก็ถูกสั่งระงับการผลิต หลังจากนั้นไม่นาน เนื่องจาก ทางการออกมาเตือนว่าน�้ำนม มนุษย์อาจเป็นพาหะของไวรัส และโรคตับอักเสบได้ อีกทั้งยัง ถูกฟ้องจากนักร้องสาวซ่า เลดี้ กาก้า ฐานอ้างชื่อของเธอเพื่อ โปรโมตธุรกิจไปแบบฟรีๆ!

ไอศกรีม หน้าผี

แค่เห็นรูปร่าง หน้าตาแล้วอาจ ทานไม่ลง ผล งานออกแบบ ไอศกรีมใน ซีซั่นสองของ STOYN บริษัทรับ ออกแบบงานกราฟิกในรัสเซีย ที่ มีปรัชญาว่า ไอเดียสร้างสรรค์ สามารถอยู่ได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ บนไอศกรีม โดยก่อนหน้านี้ได้ ออกแบบลายไอคอนดังอย่าง มาริลีน มอนโร และ เช กูวารา มาแล้ว คราวนีข้ อมาแนวสยดสยอง ในแบบภาพยนตร์สยองขวัญ ยุค 80’s เช่น ตุ๊กตาผีชัคกี้ รส แครอทแอปเปิล้ , ผีเฟรดดี้ ครูเกอร์ รสมะเขือเทศกับพริกขี้หนู และ ผีเจสัน รสชีสเค้ก

Sherbet VS Sorbet?

ไอศกรีมหรือไอศกรีมเชอร์เบท (Sherbet) ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่าง ดีนั้น มีส่วนผสมของนมประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ไอศกรีมซอร์เบท์ (Sorbet) ไม่มีส่วนผสมของนม แม้แต่นิดเดียว ภาพจาก : httpzunehdwallpapers2013.com

ประสบการณ์การกิน ไอศกรีมสุดแปลก ของเหล่าเซเลบฯ ซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร) “ซีเคยไปทานไอศกรีมที่ ชิเชโด้ คาเฟ่ (Shiseido Parlour {SALON DE CAFE} ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งใครมาย่านกินซ่าจะต้องแวะมาทาน ดารา เซเลบฯ ก็ชอบแวะมาที่ร้านนี้ เพราะ อร่อยมาก อีกทั้งเวลาเสิร์ฟพาเฟ่ต์จะเท่มาก ด้วย ดูไฮโซบอกไม่ถูก (หัวเราะ) ตอนนั้นซี สั่งไอศกรีม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเค้ก พอมา เสิร์ฟมันเหมือนเค้กมากๆ ทานไปแล้วยังไม่รู้ สึกเลยว่าก�ำลังทานไอศกรีม นึกว่า ตัวเองก�ำลังทานเค้กอยู่”

พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ (นักแสดง / พิธีกร) “พีคเคยทานไอศกรีมกะทิ กุ้งสด ได้ชิมตอนไปถ่าย รายการที่จังหวัดหนึ่ง เป็น ไอศกรีมที่แปลก มีส่วน ผสมของกุ้ง ซึ่งเป็นของคาว แต่น�ำมาท�ำเป็น ของหวาน ไม่มีกลิ่นคาวเลย ก็อร่อย ไปอีกแบบค่ะ”

พ่อหมอ เจาะข่าวตื้น (ผู้บริหาร และผู้ก่อตั้ง SpokeDark.TV/) “แปลกสุดก็รสทุเรียนไหม้ครับ ผมชอบทาน ไอศกรีมตัด รสทุเรียน ของรถขายไอศกรีม เจ้าหนึ่ง จู่ๆ คนขายบอกว่าจะเลิกขายแล้ว เพราะจะกลับบ้านไปท�ำนา วันหนึ่งผมก็เอา ไอศกรีมรสทุเรียนที่แช่ไว้ออกมาจากตู้เย็น เดินกินไปเรื่อยๆ จนถึงครัว พอมาถึงค�ำ สุดท้ายมันดันละลายหลุดจากไม้ตกลงไปใน ร่องเตาแก๊สที่มีคราบเขม่าและน�้ำมันเยิ้ม ผมค่อยๆ เขี่ยเขม่าเตา แก๊สออกไปให้มากที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ ก่อนน�ำ ไอศกรีมก้อนนั้นกลับใส่ ปากช้าๆ อ่าาาส์”

จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (พิธีกร / นักแสดง / ดีเจ / คอลัมนิสต์) “ส�ำหรับผมจะเป็นความอยากแบบแปลกๆ มากกว่า ผมเคยซื้อไอศกรีมสองสหายเพื่อน ซี้ (Ben & Jerry’s) ของอเมริกามากินเป็น รสช็อกโกแลตราคาอย่างแพง กะว่าเสร็จงาน จะกลับมากิน แต่พอกลับบ้านมาปุ๊บตู้เย็นเจ๊ง ของข้างในละลายหมด ผมคว้าไอศกรีมแสน แพงมาดู เหลือเป็นช็อกโกเลตเหลวๆ กับ ก้อนเท่ากระปุกยาหม่อง เสียดายมากเลย กรอกปากทั้งอย่างนั้นเลยครับ”


DESIGN

C

*NDO

LIVING

ความสุขในการอยู่อาศัยของคุณมีขนาดเท่าไร ?

M Square คือคำ�ตอบ

ทุกตารางเมตรของ M Square จะช่วยให้พื้นที่ชีวิตของคุณมีสไตล์ มีคุณค่า และความสุข M Square นิตยสารแจกฟรีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติของ Urbanista แจกฟรีตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์การค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานที่ฮิปๆ ทุกเดือน

FREE MAGAZINE OF THE GM Group Tel : 02 241 8000 Fax : 02 241 5888 ติดต่อฝ่ายโฆษณา : คุณรุ่งฟ้า ต่อ 565 ฝ่ายพัฒนาการตลาด : คุณรัตติยา ต่อ 361 www.gmgroup.in.th www.gmlive.com


. 22

SHADES OF LIFE

ไลฟ์สไตล์แบบ

Eco-Iconic

เขียวเข้มๆ ของรถยนต์นสิ สัน มาร์ช ย่อมมีความหมายคนละอย่าง กับเขียวจางๆ ของโลโก้ เอไอเอส เหมือนๆ กับที่ ‘เขียวบริโอ้’ ของฮอนด้าก่อนหน้านี้ มีนยั ยะกับโลกต่างไปจากเขียว ทัง้ หมดของ ‘รีสอร์ตนอกเมือง’ ย่านอัมพวา ถ้าชายตามองไปรอบๆ ตัวในปี 2013 เราอาจจะแปลกใจทีเ่ มืองของเรา ‘ดูเหมือนว่า’ จะเขียวขึน้ ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นหน้านีม้ นั ก็เขียวมาก่อนพอสมควรแล้ว นี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งขณะที่ผมเดินขึ้นลงรถไฟฟ้าย่านสยาม เข้าๆ ออกๆ ห้าง และร้านกาแฟ เปิดหนังสือท่องเทีย่ ว ก็พบวัฒนธรรมเขียว เต็มไปหมด (ซึง่ ไม่เกีย่ วอะไรกับเจ๊เขียว หัวหิน) ครับ, ใครๆ ก็บอกว่ามนุษย์กำ� ลังอยูใ่ น Green City หรือจะว่าไปก็คอื Green Society ทีเ่ ราสร้างขึน้ ประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ ขายอารมณ์-ความรูส้ กึ ให้กบั ผูค้ น ตอนทีม่ นั เริม่ มาเมือ่ 9 ปีทแี่ ล้ว หลายคนอาจจะยังไม่รสู้ กึ มากนัก ทั้งยังเชื่อว่าเป็นความปรารถนาดี แต่ถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆ คงไม่ใช่ทกุ ค่ายที่ ‘เจตนาเขียว’ โดยไม่มผี ลประโยชน์แอบแฝง มีการส�ำรวจอย่างชัดเจนในหลายหน่วยงานว่า Green Product สามารถ ‘เพิ่ม’ ยอดขายได้มากมายหลายเท่าให้กับสินค้าที่อิงแอบ กับสิง่ นี้ หลั ง จากที่ โ ลกทั้ ง ใบตั ด สิ น ใจอุ ทิ ศ อ้ อ มแขนอั น กว้ า งขวางแด่ ผลิตภัณฑ์ และ ‘บริการสีเขียว’ อันแสดงถึงความก้าวหน้าแบบทีเ่ รียกว่า Eco-Ugly (สินค้าราคาแพงเกินเหตุ ทีม่ าพร้อมกับคุณภาพทีต่ ำ�่ และสร้าง ความไม่พงึ พอใจหลังจากการใช้) จนถึง Eco-Chic (สินค้าทีอ่ า้ งว่าเป็น มิตรต่อสิง่ แวดล้อม แต่ดดู แี ละยัง่ ยืนกว่าแบบดัง้ เดิม) ก่อนจะมาถึงยุคนี้ ซึง่ เรียกกันว่า ยุคสมัยของ Eco-Iconic ผูอ้ า่ น 24/7 อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร เคยมีการให้คำ� นิยามของ Eco-Iconic ว่าหมายถึง สินค้าและบริการที่แสดงความเป็นมิตรต่อ สิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน โดยจะ ‘แสดงตัว’ เป็นสัญลักษณ์ของเครือ่ งบ่งชี้ และโครงสร้างที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ครอบครองสามารถอวดแสดงถึง ‘มาตรฐานความห่วงใยสิง่ แวดล้อม’ ของผูค้ รอบครองสินค้าตัวนี้ ไม้ตายหรือหัวใจของการตลาดแบบ Eco-Iconic คือการขายความรูส้ กึ ของผู ้ ซื้ อ ผู ้ บ ริ โ ภค ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง กระหายจะโอ้ อ วดพฤติ ก รรมและ การครอบครองทรัพยากรสีเขียว เพียงเพราะว่าพวกเขาจะรูส้ กึ ว่าการมี ไลฟ์สไตล์อยูก่ บั Green Lifestyle มันเป็นชีวติ ที่ ‘เท่ เจ๋ง คูล’ จากค�ำนิยามข้างต้นของ Eco-Iconic ศัพท์คำ� นีจ้ งึ ไม่ได้หมายถึงสินค้า ‘เพือ่ สิง่ แวดล้อมทัง้ หมด’ แต่ยงั หมายถึงสินค้าที่ ‘แสดง’ ลักษณะจ�ำเพาะ ภายนอก หรือเรื่องราวที่แนบมาด้วย พร้อมทั้งยังชวนให้นึกถึงภาพ อันสวยงามว่าเจ้าสิง่ นีจ้ ะดีตอ่ ธรรมชาติ หรือแม้แต่ปลุกความ ‘อยากรู้ อยากเห็น’ ของผูเ้ ฝ้าสังเกตการณ์อยูเ่ งียบๆ โดยทีค่ ณ ุ สมบัตเิ หล่านีจ้ งู ใจ ให้เจ้าของหรือผูใ้ ช้สนิ ค้าเกิดการยอมรับจากชนชัน้ เดียวกัน อย่างทีบ่ อกไว้ขา้ งต้น วัฒนธรรมเหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งแปลกใหม่ ถ้าเราหัน มองรอบตัวแล้วลองนับจ�ำนวน ‘สิง่ ประดิษฐ์’ ทีเ่ คลือบ ‘สีเขียว’ อันถูก ออกแบบและจินตนาการมาตั้งแต่ครั้งอดีตเมื่อนานมาแล้ว (ตั้งแต่ ช่วงเวลาทีก่ ระแสสิง่ แวดล้อมยังเป็นเพียงการตลาดประนีประนอม)

ซึง่ ในอดีต เมือ่ มองย้อนกลับไป เคยมีขา้ วของเครือ่ งใช้ทปี่ รารถนาดี จริ ง ๆ ต้ อ งท� ำ ตั ว เองให้ ดู ธ รรมดาที่ สุ ด ดู ป ราศจากภาพลั ก ษณ์ ‘เพือ่ สิง่ แวดล้อม’ ให้มากทีส่ ดุ รวมทัง้ การซ่อนคุณสมบัตทิ ชี่ ว่ ยส่งเสริม ให้สงิ่ แวดล้อมยัง่ ยืนโดยมิให้ผบู้ ริโภครู้ นิตยสารบางเล่มของเมืองนอก เช่น WAD หรือ NYLON เคยมี ข้อมูลว่า ถ้าเอาสินค้าเขียวๆ มากองรวมกันจะมีเป็นหมืน่ ๆ อย่าง และ หากพูดกันโดยตรงแล้ว การตลาดทีก่ ลายมาเป็นไลฟ์สไตล์แบบ EcoIconic (คือ กิน, อยู,่ คือ กับชีวติ เขียวๆ) ใช้ได้ผลในฐานะดัชนีวดั ฐานะ วิธกี ารทีจ่ ะเล่นกับวัฒนธรรมเขียวนัน้ ว่ากันว่าหลังจากทีบ่ ริษทั หนึง่ สร้าง ‘แบรนด์โปรดักต์สเี ขียว’ ขึน้ มา ก็จะเริม่ โหมโฆษณาติดต่อกันเรือ่ ยไป จนกระทัง่ คนกลุม่ ใหญ่สามารถ ‘จดจ�ำแบรนด์นไี้ ด้’ โดยลูกค้ากลุม่ ใหญ่ ทีอ่ ดุ หนุนสินค้าของบริษทั นีจ้ ะได้รบั ความนับถือจากคนทัว่ ไป ทีใ่ ช้สนิ ค้า สีเขียว เราลองมาวิเคราะห์กนั ดู ความหมายของ Icon คือ ภาพลักษณ์ รูปภาพ หรือการน�ำเสนอ ทีส่ อื่ ถึงสัญลักษณ์หรือความคล้ายคลึงทีเ่ ป็น ตัวแทนสิง่ ของบางอย่าง โดยท�ำหน้าทีบ่ ง่ บอกความส�ำคัญและเป็นตัวแทน สิง่ นัน้ ๆ พูดง่ายๆ ค�ำว่า Icon คือการเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์และ เครือ่ งหมาย เช่น ในแวดวงคอมพิวเตอร์ Icon เป็นสัญลักษณ์บนหน้าจอ ทีใ่ ช้ชบี้ อกค�ำสัง่ ของไฟล์ แต่ในทาง Pop Culture นัน้ Icon ท�ำหน้าที่ แสดงออกถึงคุณลักษณะบางอย่างที่จะช่วยให้บุคคลหรือสิ่งของถูก จดจ�ำได้โดยง่าย หากมองที่ภาพลักษณ์ภายนอกและการออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น iPod นิตยสาร Step Inside Design มองว่า “การใช้ Icon จะเสนอ อุดมคติ และการพิสูจน์เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน เป็นปรากฏการณ์ สูงสุดที่ก�ำเนิดขึ้นจากความปรารถนาในสิ่งเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็น Modern Icon ในอนาคต คาดกันว่าบริษทั บางแห่งใช้เป็นทางลัดไปสู่ การตลาดเพือ่ ภาพลักษณ์” การตลาดแบบนี้ เมื่ อ มั น ได้ ผ ลก็ พั ฒ นามาจนเป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ เที่ยว อยู่ กิน ใช้ ไปกับอะไรที่สีเขียวเพื่อรู้สึกดี การน�ำสินค้าแบบ ปกติธรรมดามาสวมภาพ ‘เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ จากนั้นแปะค�ำว่า ‘Hybrid’ หรือฉลากสีเขียวไว้ในจุดที่สามารถสังเกตได้ เพียงเท่านี้ ก็อาจได้ผลส�ำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด สื่อเมืองนอกบางส�ำนักเคยบอกว่า มีผู้บริโภคเป็นร้อยๆ ล้านคน ทั้งในหมู่คนจน คนที่พอมีฐานะ ไปจนถึงผู้มีฐานะร�่ำรวย ทั้งหมดนี้ ไม่มีใครห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากพอที่จะอุดหนุนสินค้าเหล่านั้น เหตุผล ข้อแรก อาจเป็นเพราะเขาเหล่านัน้ ไม่มเี งินถุงเงินถังมากพอทีจ่ ะทุม่ เทกับ การห่วงกังวลเรือ่ งปริมาณคาร์บอนในอากาศ พร้อมๆ กับการหาเงินจ่าย ค่าผ่อนบ้านและค่าเล่าเรียนลูก

Text : นันทขว้าง สิรสุนทร giengi@yahoo.com

หรืออีกทาง เขาเหล่านั้นก็คงเคยชินกับการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ฟุง้ เฟ้อ ตัง้ แต่การบริโภครถยนต์ SUV คันใหญ่ (SUV ย่อมาจาก Sport Utility Vehicle คือ รถยนต์อเนกประสงค์ ทีม่ พี นื้ ทีส่ ำ� หรับบรรทุกของ และบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ดว้ ย) ใหญ่เหมือนคฤหาสน์ กว้างพอๆ กับวัง เมือ่ มีรถยนต์แบบ SUV ทีท่ ำ� ท่าห่วงใยมากขึน้ ก็มผี บู้ ริโภคหลายคน เคลือบแคลงสงสัยบริษัทใหญ่ๆ ที่อ้างว่าจะหันหน้าเข้าหาสิ่งแวดล้อม เพราะพวกเขารูส้ กึ ว่ามีบริษทั น้อยแห่งนักทีจ่ ะจริงใจกับโครงการเริม่ ต้น ตอบแทนธรรมชาติ การตลาดแบบนีไ้ ด้ผลนะครับ เพราะยังมีผคู้ นจ�ำนวน ไม่น้อยที่มีส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และคนกลุ่มนี้เองที่กระตุ้นให้บริษัท ยักษ์ทงั้ หลายเห็นคุณค่าของการจับมือร่วมกันต่อสูใ้ นสงครามการตลาด แบบ Eco-Iconic อย่างจริงจัง และหน้าทีข่ องเราเหล่าชนชัน้ กลางผูฝ้ กั ใฝ่ แสวงหาโลกทีด่ ขี นึ้ ร่วมกันเสาะหาผูร้ ว่ มขบวนการเพือ่ ประกาศเจตจ�ำนง ในฐานะมนุษย์รว่ มโลกใบเดียวกัน ในห้วงยามที่เทรนด์การตลาดและไลฟ์สไตล์สีเขียวมาแรง และ ‘แรงไม่ตก’ สินค้าหลายๆ ตัวต่างก็พยายามแสดงความหวงแหนธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะจะท�ำอย่างไร ให้สนิ ค้าของตนไม่สง่ ผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน ไม่วา่ จะผ่านบรรจุภณ ั ฑ์ เช่น กระแสถุงผ้า ทีใ่ ช้แทนถุงพลาสติก จะใช้รถก็ตอ้ งเป็นรถทีจ่ ะพาคุณ เข้าถึงธรรมชาติ ซึ่งทั้งเก๋ทั้งแพงในเวลาเดียวกัน รถบางคันถึงกับ แสดงตัวเลขให้เห็นว่าปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศมากน้อยเท่าไหร่ แม้วา่ ปัญหาด้านอืน่ ๆ ของแต่ละประเทศจะต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่กระแสที่ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในโลกของการตลาดนัน้ ไม่วา่ จะประเทศใดในโลก ก็ไม่ตา่ งกันเลย จากเรือ่ งสินค้าใหญ่ๆ พวกรถยนต์ลดโลกร้อน ทีนมี้ าเข้าเรือ่ งเล็กๆ ง่ายๆ กันบ้าง ไม่ว่าจะถุงผ้าหรือรองเท้า จะมีอะไรอีกเล่าที่จะแสดง ความเป็น Eco-Iconic ได้กระจ่างชัดมากกว่าสินค้าที่ผู้บริโภคเอง สวมใส่หรือถือหิ้วไม่เว้นแต่ละวัน Eco-Iconic ได้เข้ามามีบทบาทใน โลกของแฟชัน่ ตามสมัยนิยมอย่างไม่อาจเลีย่ งได้เลย ตัวอย่างที่ผมคิดว่าเป็น ‘สิ่งแรก’ ที่ป๊อปอัพสีเขียวให้บูมขึ้นก็คือ กระเป๋าย่ามหรือถุงทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เป็นเพือ่ นกับสิง่ แวดล้อมนี้ ถุงแบบนี้ ท�ำมาจากถุงขนมอาหารว่างทีใ่ ช้กระดาษห่อทอฟฟี่ วัสดุทจี่ ะลงเอยเป็น ขยะฝังไว้ใต้ดนิ น�ำมาม้วนเป็นสายรัดและถักทอเป็นถุง (ต้นทางของมัน มาจากชาวเม็กซิกนั กับชาวบราซิล) สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในแวดวงชั่วขณะหนึ่งและอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่า เป็นการเริม่ ปลูกจิตส�ำนึกและท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจต่อคุณ แม้วา่ คุณ จะไม่ได้ทำ� งานอยูใ่ นโลกของแฟชัน่ ก็ตาม สินค้ากับการเล่นอารมณ์ของสี เขียว ไม่ได้จำ� กัดวงอยูแ่ ค่รถหรือกระเป๋านะครับ แม้แต่การออกก�ำลังกาย สีเขียวก็ไปอยู่ร่วมได้อย่างน่าสนใจ เพราะมันมีการเคลื่อนไหว เช่น คอลเลคชัน่ สีเขียวของ Adidas Original มี Green Product เช่น รองเท้า บาสเกตบอลคลาสสิกซีลเู อท และรองเท้าวิง่ ZX 500 โดยทัง้ หมดท�ำจาก วัสดุรีไซเคิล และได้จากธรรมชาติล้วนๆ ที่ส�ำคัญเมื่อผนวกเข้ากับ สีเอิรธ์ โทนและเนือ้ ผ้า ก็ทำ� หน้าทีส่ อื่ สารไปถึงจิตส�ำนึกของนักเล่นรองเท้า ผ้าใบทีก่ ลายเป็น Eco-Conscious ไปแล้ว ขณะทีค่ แู่ ข่งของเขาอย่าง Nike ก็เคยมี Trash Talk รองเท้าทีท่ ำ� จากขยะ ตัง้ แต่พนื้ รองเท้าไปจนถึงเชือกผูกรองเท้า รองเท้าคูน่ ไี้ ม่เพียงแต่ จะผลิตจากวัสดุทรี่ กั ษ์ธรรมชาติสดุ ๆ เท่านัน้ หากแต่ทำ� จากของเสียที่ รีไซเคิลมาใหม่ ซึง่ ส่วนมากก็เป็นของตกทอดมาจากผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นเจ้าของ กิจการรองเท้า Nike เสียเอง โดยน�ำเศษขยะทีน่ ำ� ไปทิง้ แล้วมาใช้เป็นวัสดุ ในการผลิต ก็เป็นไอเดียทีไ่ ม่เลว แต่รองเท้ารุน่ นีก้ ไ็ ม่ได้ดงึ ลูกค้าให้เข้ามา ซือ้ เหมือนกับรองเท้า Nike รุน่ อืน่ ๆ จะเล่นกับยีห่ อ้ อย่าง Nike คงไม่งา่ ย อย่างทีค่ ดิ น่าสงสารจริงๆ เมือ่ ทัว่ โลกก�ำลังตืน่ ตัวกับปัญหาโลกร้อน แต่สงิ่ ทีค่ นบางกลุม่ ก�ำลัง ท�ำอยูก่ ลับเป็นการแข่งขันกันในกลยุทธ์ทางการตลาด สิง่ เหล่านีเ้ ป็นการ ช่วยแก้ปัญหาจริงๆ หรือเป็นเพียงการสร้างภาพว่าฉันรักธรรมชาติ (แบบเฟคๆ) ค�ำตอบแบบง่ายๆ ก็เพียงแค่การปรับเปลี่ยนรสนิยมให้ เชื่อมโยงกับธรรมชาตินั้น ‘ไม่เพียงพอ’ ที่จะแก้ไขปัญหาอันร้ายแรง ทีเ่ กิดขึน้ กับโลกของเราได้จริง เช่นนีเ้ อง, เมือ่ เราจะเขียว เคยเขียว และยังเขียว เราอาจจะถามตัวเราไปพลางๆ ด้วยว่า เราเขียวเพือ่ อะไร? (ข้อมูลบางส่วนแปลจาก Bizweek)


. 23

H E A LT H เรื่อง : Yamin

จุดสมดุลของกายและใจ

ภาพจาก : Pilatesstation.co.th

ส�ำหรับผูร้ กั สุขภาพแล้ว ไม่มใี ครไม่รจู้ กั ‘โยคะ’ ศาสตร์แห่งการ ออกก�ำลังกายร่วมสมัยทีผ่ สานตัวตนและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน เป็นหนึง่ เดียว ช่วยประสานซ่อมแซมความสึกหรอของร่างกาย และจิตใจ นิยมกันมากในหมูส่ าวๆ เพราะไม่ตอ้ งออกก�ำลังกาย อย่างหักโหมกลางแจ้ง ก็ชว่ ยเรียกเหงือ่ ได้มหาศาล โยคะนัน้ มี หลายประเภท แต่ทเี่ ห็นโดดเด่นสุดๆ ในตอนนี้ คงไม่มโี ยคะไหน จะแซงหน้า ‘โยคะฟลาย’ ได้

แพทริเชีย ดูโชส์ชวั ร์ เป็นผูน้ ำ� โยคะฟลายจากประเทศแคนาดา เข้ามาสูป่ ระเทศไทยเป็นคนแรก เธอริเริ่มและก่อตั้งสถาบันสอนโยคะฟลายในไทย The Pilates Station ตั้งแต่เมื่อประมาณ ปี 2554 โดยพัฒนาท่าทางมาจากการเล่นละครสัตว์ ดัดแปลงจนกลายเป็นเทรนด์โยคะแนวใหม่ ทีใ่ ครๆ ก็อยากลองเพราะนอกจากจะช่วยในเรือ่ งสุขภาพ ยังแสดงออกถึงความสวยสง่า มีศาสตร์ และศิลป์ จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้มีรสนิยม โยคะฟลาย เป็นประเภทของโยคะทีแ่ สดงออกถึงท่วงท่าอันสง่างาม เป็นการบูรณาการของ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้รวมกันเป็นหนึ่ง มีการน�ำแนวคิดเรื่องการต้านแรงโน้มถ่วง เข้ามาเพิม่ ความน่าสนใจ มีอปุ กรณ์สำ� คัญคือ ผ้า Hommog ท�ำจากวัสดุพเิ ศษทีเ่ รียกว่า Aerial Silk มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มและยืดหยุ่น รองรับน�้ำหนักได้ถึง 1 ตัน ซึ่งจะแขวนให้ห้อยลงมา จากเพดานเพื่อรับน�้ำหนักตัวของผู้เล่น จึงท�ำให้โยคะชนิดนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า ‘โยคะบิน’ เนื่องจากการออกท่าของผู้เล่นนั้นจะมีการห้อยโหนโจนทะยาน น้อยมากที่เท้าจะได้สัมผัสกับ พื้น และไม่ใช่ว่าจู่ๆ ก็จะเล่นโยคะนี้ได้เลย หากแต่ต้องอาศัยสารพัดศาสตร์ผสานเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็น การเล่นโยคะพืน้ ฐาน การบริหารกล้ามเนือ้ ทีเ่ รียกว่า ‘พิลาทิส’ การเต้นร�ำ การท�ำ อโครแบท หรือการไต่เชือก การแสดงกายกรรมกลางอากาศ หรือ Aerial Dance และยิมนาสติก จึงต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายค่อนข้างมากทีเดียว โยคะฟลาย จึงเป็นรูปแบบการออกก�ำลังกายที่รวมเอาไว้ด้วยกัน ทั้ง โยคะ, พิลาทิส, Aerial Dance (การเต้นโชว์ลีลาบนเชือกห้อย), Acrobat (การไต่เชือก) และยิมนาสติก เข้าไว้ด้วยกัน

ก�ำไรจากการเล่นโยคะฟลาย

ด้านรูปธรรม : การเล่นโยคะฟลาย จะเน้นการยืด เหยียดกล้ามเนื้อและกระดูก ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อ มหาศาล จึงช่วยเสริมสร้างความสวยงามและสมบูรณ์ ให้กบั กล้ามเนือ้ ได้ โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ ส่วนหลัง และ กระดูกสันหลัง เหมาะกับผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรม และผู้ที่มักมีอาการปวดหลัง ทั้งยังช่วยเรียกเหงื่อ เร่งระบบการเผาผลาญในร่างกาย ท�ำให้บางคนที่เล่น โยคะชนิดนี้ จึงดูมีเชปที่ผอมเพรียวน่ามอง ด้านนามธรรม : การเล่นโยคะฟลายช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียด โดยเล่นกับแนวคิดการรักอิสระเสรี ของมนุษย์ ด้วยการให้รา่ งกายเคลือ่ นไหวไปในอากาศ โดยไม่ สั ม ผั ส กั บ พื้ น แม้ จ ะรู ้ สึ ก เหมื อ นอยู ่ ใ นที่ สู ง แต่กลับสร้างความปลอดโปร่ง ปลอดภัย ใครที่กลัว ความสูงแล้วอยากทลายก�ำแพงความกลัว โยคะชนิดนี้ อาจช่วยคุณได้

สนใจเกี่ยวกับ โยคะ ฟลาย สามารถศึกษา เพิ่มเติมหรือติดต่อสมัครเรียนได้ที่ The Pilates Station (Pilatesstation.co.th), ศุโขโยคะ (www.sukhoyoga.com) และโยคะแอนด์มี (www.yogaandme.net)


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 24

T A S T E

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์, ณัฐณิชา

Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์

SHUN-NO-MAI

Medici Kitchen & Bar

ชุน-โนะ-ไม เป็นชือ่ ทีใ่ ช้เรียกเทศกาล เฉลิมฉลองตามฤดูกาลของประเทศญีป่ นุ่ ทางร้านได้นำ� แนวคิดเกีย่ วกับการรับประทาน อาหารตามฤดูกาลของชาวญีป่ นุ่ ทัง้ 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้รว่ ง และฤดูหนาว มาน�ำเสนอเป็นรูปแบบการบริการอาหารที่ เน้นเรือ่ งความเป็นอาหารญีป่ นุ่ รสชาติแบบ ต้นต�ำรับดัง้ เดิมสไตล์โอซากา

ห้องอาหารอิตาลีทหี่ รูหราสง่างาม เต็ม ไปด้วยศาสตร์และศิลป์ สมกับการได้รบั รางวัล 1 ใน 3 สุดยอดร้านอาหารอิตาเลียน ทีด่ ที สี่ ดุ ในกรุงเทพฯ จากการจัดอันดับของ สมาคมไทย-อิตาลี ก้าวแรกทีย่ า่ งเข้ามา คุณจะรูส้ กึ เหมือน เข้ามาในคฤหาสน์ขนุ นางของอิตาลี จาก แสงไฟระยิบยวนตา และโทนสีนำ�้ ตาลขรึม ของห้องอาหาร ประกอบกับการตกแต่งแนว รัสติค มองเห็นครัวเปิดโล่ง ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ เคลิบเคลิม้ เหมือนนัง่ ทานอาหารอยูใ่ นยุค ฟลอเรนซ์เลยทีเดียว อีกทัง้ ในวันพฤหัสบดีอาทิตย์ คุณยังจะได้อมิ่ เอมอาหารรสเลิศ ไปพร้อมๆ กับดนตรีโอเปร่าอีกด้วย

บรรยากาศโปร่ง โล่ง สบายตา เน้นความ เรียบง่ายแบบญีป่ นุ่ มีครัวแบบเปิดขนาดใหญ่ อยูใ่ จกลางร้านท�ำให้สามารถเพลิดเพลินกับ ลีลาการปรุงอาหารจากฝีมอื เชฟทีไ่ ด้รบั การ ฝึกปรือฝีมอื การท�ำอาหารมาเป็นอย่างดี จากพ่อครัวชาวญีป่ นุ่

โดดเด่นด้วยเมนูลกู ผสมระหว่าง ทรัสคานีและซิซลิ ี เน้นวัตถุดบิ ชัน้ ดีและ รสชาติอติ าเลียนทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ โปรดปราน เช่น เมนูซฟี ดู้ สุดอลังการ มีทงั้ ปลากะพง ขาว, ปลาหมึก, หอย และกุง้ ผ่านกรรมวิธี การปรุงทีพ่ ถิ พี ถิ นั จากนัน้ เป็น ราวิโอลี สอดไส้ฟวั กราส์คลุกเคล้ากับซอสทรัฟเฟิล แล้วค่อยต่อด้วยจานหวานซิกเนเจอร์ อย่าง แอปเปิล้ ครัมเบิล รสชาติหวาน อมเปรีย้ วก�ำลังดี ราคาความอิม่ โดยประมาณอยูท่ ี่ 1,500 บาทต่อคน ชัน้ ใต้ดนิ Hotel Muse Bangkok เปิดบริการทุกวัน 12.00-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. (บาร์เปิดบริการ ถึง 24.00 น.) สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2630 4000

WoW!!

ผู้กุมบังเหียนความอร่อย แห่ง Medici คือ เชฟ ฟรานเชสโก เลนซิ ซึ่งมี ภูมิล�ำเนาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และได้ใช้ความรู้ความสามารถ เสกสรรรสชาติแสนอร่อย แบบอิตาเลียนแท้ๆ ที่ไม่มีใครเหมือน สู่เหล่านักชิม

เริม่ ต้นด้วยเมนูเบาๆ อย่าง เอโนกิ เบคอน คูชิ หรือเห็ดเข็มทองพันเบคอนย่างถ่าน กลิน่ หอมละมุน และส�ำหรับใครทีช่ อบของทอด ไม่ควรพลาด คูชิ คัตสึ นานา ชู โมริ ทีร่ วม ของทอด 7 อย่างไว้ดว้ ยกัน ประกอบไปด้วย เนือ้ กุง้ หมู กระเจีย๊ บ หอมใหญ่ มะเขือม่วง และรากบัวชุบเกล็ดขนมปังทอดตามสไตล์ โอซากา มาพร้อมด้วยซอส 3 ชนิด คือ ทาร์ทาร์ซอส คูชิ คัสสึซอส และเกลือชาเขียว รสชาติกลมกล่อม นอกจากนัน้ ยังมีเมนูซาซิมิ และข้าวปัน้ สดใหม่ชนิ้ ใหญ่ๆ ทีส่ ามารถสัง่ ทาน ได้ไม่อนั้ ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ สามารถเลือกรับประทานได้ทงั้ แบบ บุฟเฟ่ตแ์ ละแบบอะลาคาร์ท ราคาอยูท่ ี่ ประมาณ 600-800 บาทต่อคน ชัน้ M ศูนย์การค้าเกตเวย์ สถานีรถไฟฟ้า เอกมัย เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.0022.00 น. สอบถามรายละเอียดและ ส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2108 2825 www.shunnomai.com

WoW!!

เตรียมพบกับไฮไลต์ เทศกาลอาหารต้อนรับ ฤดูใบไม้ผลิของ ชุน-โนะ-ไม ที่ชาวญี่ปุ่น แท้ๆ นิยมรับประทาน นั่นคือ เมนูอุด้ง ทั้งร้อนและเย็น


--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Tessa Homemade Cuisine

--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

ร้านสไตล์ยโู รเปียน โฮมเมด เน้นความรูส้ กึ อบอุน่ เสมือนนัง่ ทานอาหารอยูท่ บี่ า้ น เหมาะจะเป็นบ้านหลังที่ 3 ของคนรักความ สงบทีต่ อ้ งการหาสถานทีเ่ งียบๆ บรรยากาศดี อาหารอร่อย มาช่วย สร้างแรงบันดาลใจ

Issaya Siamese Club

เสริมบรรยากาศของความเป็นบ้านด้วยการตกแต่งโทนขาว สว่าง เน้นความโปร่งสบาย มีเฟอร์นเิ จอร์ประเภทไม้และหวาย ช่วยสร้างความผ่อนคลาย เพิม่ สีสนั ด้วยภาพเพ้นติง้ ทีค่ ณ ุ ยุย้ จุฑาพร เตชะไพบูลย์ เจ้าของร้าน เป็นผูเ้ พนต์เอง ทัง้ ยังมีมมุ สวนหย่อมไว้คอยรองรับลูกค้าทีช่ อบบรรยากาศเป็นธรรมชาติ

อิษยา แปลว่า ฤดูฝน ซึง่ เป็นฤดูแห่งกาล ผลิดอกออกผล มีนยั ถึงการเริม่ ต้นใหม่ ของชีวติ สือ่ ถึงแนวคิดของร้านอาหาร ทีต่ อ้ งการชุบชีวติ อาหารไทยให้ฟน้ื คืนชีพ อย่างงดงาม พร้อมทัง้ หลอมรวมแหล่งแฮงเอาท์ บรรยากาศชิลเอาไว้ในทีเ่ ดียวกัน

ทุกเมนูของร้าน Tessa ล้วนผ่านการสร้างสรรค์โดยเจ้าของ ร้านทีร่ กั การท�ำอาหาร และต้องการแบ่งปันความอร่อยในสไตล์ ยูโรเปียนทีไ่ ด้รำ�่ เรียนมาสูค่ นชิม โดยเฉพาะเมนูขนมหวานสไตล์โฮมเมด อย่าง Warm Chocolate ของหวานระดับซิกเนเจอร์ ทีต่ อ้ งทานกับไอศกรีมวานิลลาสูตรพิเศษของทางร้าน หากชอบดืม่ ชา Tea Set จะเหมาะอย่างยิง่ ในการเป็นของหวานให้ละเลียดคูไ่ ปกับการจิบชา ก่อนตบท้ายด้วย Mousse Strawberry + Chocolate ทีห่ อมนอกนุม่ ใน ไม่เหมือนทีอ่ นื่

บ้านเก่าในสไตล์โปรตุกสิ -โคโรเนียล สร้าง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2463 ตัง้ ตระหง่านราวกับคอย เชือ้ เชิญแขกผูม้ าเยือนอยูท่ กุ เวลา เมือ่ เข้ามา บริเวณโถงภายใน จะพบกับการตกแต่งในสไตล์ Colorful Thai ผสมร่วมกับแนว Vintage ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์ และของประดับตกแต่ง ช่วยสร้าง บรรยากาศน่าอภิรมย์ได้มากขึน้ เป็นเท่าตัว สนุกกับเมนูอาหารไทยรสดี ทีม่ ลี กู เล่น แพรวพราวในการน�ำเสนอ เริม่ ตัง้ แต่เมนู ‘ย�ำหัวปลี’ ครบเครือ่ งสมุนไพร สร้างความสนุก ด้วยความกรุบของหัวปลีหนั่ ฝอยทอดกรอบ แต่ ถ้าชอบรสจัดจ้าน ต้องสัง่ ‘หมูอบซอส’ ช็อตเด็ด อยูท่ ซี่ อส ซึง่ ใช้เทคนิคพิเศษสร้างรสชาติอร่อย และทีต่ อ้ งยกนิว้ ให้คอื ‘เมีย่ งทูนา่ กระทงทอง’ ทีใ่ ช้ทนู า่ สด ส่วนรสเมีย่ งค�ำก็จดั จ้านถูกปาก ทัง้ ยังมีของหวาน ‘Patit 4’ ขนมไทย 4 ชนิด ทีจ่ ะเสิรฟ์ ไม่ซำ�้ กันในแต่ละสัปดาห์ ระหว่างนัน้ อย่าลืมนัง่ จิบ ‘Bangkok Lamonade’ ค็อกเทล ซิกเนเจอร์ดริงค์ไปพลางๆ ด้วยล่ะ อิม่ อร่อยกับรสชาติอาหาร และรืน่ รมย์กบั บรรยากาศดีๆ ได้ในราคาประมาณ 950-1,500 บาทต่อคน เลขที่ 4 ซอยศรีอกั ษร ถ.เชือ้ เพลิง สาทร เปิดบริการทุกวัน 11.30-14.30 น. และ 18.0022.30 น. (บาร์เปิดบริการถึง 01.00 น.) สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ 0 2672 9040-1

ลิม้ รสขนมหวานและเครือ่ งดืม่ แสนอร่อยขนาดอิม่ ๆ ในราคาประมาณ 200-300 บาทต่อคน ซอยทองหล่อ 23 ถ.สุขมุ วิท 55 เปิดบริการ 11.00-22.00 น. (หยุดวันจันทร์) สอบถามโทร.0 2712 6844 และ 0 2185 1457

ภายใน Tessa มีครัวสอนท�ำอาหาร เล็กๆ เป็น Private Course (ประมาณ 6-7 คน) เปิดสอนใน รูปแบบ Hands on Cooking รับสอนนักเรียนตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป สอนโดยเจ้าของร้านเอง ทุกเมนูที่ Issaya Siamese Club สร้างสรรค์โดย เชฟเอียน พงศ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย

28/01/56

BZ BS K


. 26

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

ยูนเิ วอร์เศร้า ทีปกร วุฒพ ิ ทิ ยามงคล

เรื่องเศร้าเคล้ารอยยิ้ม แบ่งปันโดย แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เขา ลงมือแปลงร่างความเศร้าออกมาเป็น ลายเส้นการ์ตูนเหงาๆ ถ่ายทอดภาพ เด็กชายทีต่ อ้ งการผลักตัวเองออกจาก โลกแห่งความเศร้า ด้วยการเดินทาง แสวงหารอยยิ้ ม ทั่ ว ทั้ ง ห้ ว งจั ก รวาล และการเดิ น ทางครั้ ง ส� ำ คั ญ นี้ เ องที่ ท�ำให้เขาพบกับเพือ่ นแท้ นัน่ คือ จิตใจ ของตัวเอง ซึ่งเขามองข้ามและไม่เคยจะเรียนรู้มันมาก่อน สุดท้ายการ เดินทางครั้งนี้ได้สอนให้รู้ว่า ไม่ได้มีแค่เขาที่เศร้าเป็น หากแต่ยังมีคน อีกเป็นล้านบนดาวโลกที่ตกหลุมความเศร้า หนังสือสอดแทรกปรัชญา ได้อย่างแนบเนียน ชวนติดตาม อ่านแล้วท�ำให้แอบอมยิ้มจนแทบลืม ไปเลยว่า เมื่อกี้เพิ่งเศร้าอยู่หยกๆ นี่นา

Dead Man Down

หนังแอ็คชัน่ ทริลเลอร์ฟอร์มดุเรือ่ งล่าสุดของ โคลิน ฟาร์เรล ที่สวมบทมือปืนผู้มีความคั่งแค้นฝังใจ โดยความแค้นนี่เอง ทีเ่ ป็นชนวนเหตุให้เรือ่ งราวทัง้ หมดอุบตั ขิ นึ้ ใจกลางนิวยอร์ก Dead Man Down ภายใต้การก�ำกับของ เนลส์ อาร์เดน โอเปลฟ น�ำเสนอเรือ่ งราวบูร๊ ะห�ำ่ เมือง ของ วิคเตอร์ (โคลิน ฟาร์เรล) นักฆ่ามือขวาที่ต้องฝืนใจรับใช้ อัลฟอนด์ ฮอยท์ (เทอร์เรนซ์ โฮวาร์ด) เจ้าพ่อท้องถิ่นที่สังหารภรรยาและ ลูกของเขา เพือ่ รอสบโอกาสล้างแค้นคืน แต่เหตุการณ์กลับ ตาลปัตรเมื่อเขาพบกับ บีทริซ (นูมี ราเพซ) สาวปริศนา ที่เข้ามาแทรกซึมทางความคิดให้วิคเตอร์ฆ่าเจ้านายตัวเอง เพื่อปิดบัญชีแค้นให้กับเธอ หนังค่อนข้างเล่นแง่ในการน�ำเสนอเรือ่ งราว ตลบหลัง

หนุม่ หล่อขอจูบ

คนดูด้วยการซ้อนปมไปมาแบบชนิดที่เรียกว่าต้องติดตามตลอด อย่าได้คลาดสายตา ค่อนข้างท้าทายกับการรับรู้และการตีความ ของผูช้ ม เลยดูเหมาะเป็นหนังส�ำหรับคนมีวยั วุฒไิ ปสักหน่อย ส่งผลให้ Dead Man Down ท�ำรายได้เปิดตัวทีส่ หรัฐฯ ไม่คอ่ ยสวย แต่ถา้ เป็น นักดูหนังเอาความตัวจริง แนะน�ำให้คณ ุ เข้าไปขมวดคิว้ ในโรงภาพยนตร์ ดูสักรอบ

ถ้ามีหนุ่มหล่อ ชูป้ายขอจูบ คุณจะให้เขาจูบไหม? แหม! ไม่ต้องกระมิด กระเมี้ยนเอียงอายไปหรอก เพราะหนุ่มที่ว่านี้เขาพกพาความหล่อเหลามา พร้อมกับชูปา้ ยทีเ่ ขียนว่า “ขอจูบหน่อยครับ ผมตามหาคนทีใ่ ช่” ซึง่ เป็นเพียง หนึง่ ในโฆษณารูปแบบใหม่ของยาสีฟนั ‘Aloedent’ ทีป่ ล่อยหมัดเซอร์ไพรส์ ผู้ชมด้วยการให้หนุ่มหน้าตาดีตระเวนวัดใจสาวไทยทั่วกรุง เพื่อหาคนที่ใช่ ด้วยรสจูบ โดยผูกเรือ่ งราวดราม่าว่าพ่อหนุม่ คนนีต้ ามหาคนทีใ่ ช่มานานแสนนาน ก็ยงั ไม่เจอสักที จากนัน้ ก็ไปแคนดิดสาวๆ ทัง้ สาวน้อย สาวใหญ่ จนได้พบกับ คนทีใ่ ช่และเป็นคนทีใ่ ช้ยาสีฟนั Aloedent ซึง่ เป็นบทเฉลยในตอนท้ายนัน่ เอง รู้นะ...ว่ามีสาวหลายคนแอบคิดว่า ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นแค่โฆษณา ใช่ไหมล่ะ คริคริ

Another Guy – Travis ขอประกาศดังๆ ว่า Travis สุดยอดวงบริทป๊อปที่คุณคิดถึง ได้กลับมาแล้ว! พวกเขากลับมาพร้อมกับอัลบั้มชุดที่ 7 และ ซิงเกิลใหม่เอีย่ มอ่องทีม่ ชี อื่ ว่า Another Guy เพลงทีเ่ น้นจังหวะ ของเบสทุ้ม และเสียงกลองแบบย้อนยุค ใครเป็นแฟนตัวจริง ของพวกเขาจะรู้สึกได้ทันทีถึงไลน์ดนตรีที่เปลี่ยนไป หากแต่ ยังคงชัดแจ้งในตัวตน Travis เลือกสร้างความประทับใจให้กับ พรี-ซิงเกิล นี้ ด้วยทีเซอร์ที่น�ำเสนอภาพหลุดยุค หลังจากที่สมาชิกในวง

ลงความเห็นร่วมกันว่า ยุคนี้อะไรๆ ก็ไฮเดฟินิชั่น (HD) พวกเขาเลยน�ำกล้อง VHS มาถ่ายท�ำซะให้รู้แล้วรู้รอด ทั้งยังบินไปถ่ายท�ำไกลถึงเบอร์ลิน แถมชวน Wolfgang Becker ผู้ชายที่คูลที่สุดในเบอร์ลิน (ตามความคิดของ Travis) มาร่ ว มงานด้ ว ย ถ้ า อยากเห็ น ว่ า มิ ว สิ ก วิ ดี โ อ จากกล้อง VHS จะเข้ากับเพลง Another Guy ได้แค่ไหน โปรดชม

www.funnyordie.com ถ้าชีวิตมันดราม่ามากนัก พักความคิด แล้วจับเมาส์คลิกเข้าไปในเว็บไซต์นี้ จากนัน้ ก็เตรียมบริหารขากรรไกรไปกับเรือ่ งราวความฮาหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากคลิปวิดีโอหลุดโลก รูปภาพเฮฮา ภาษาข�ำขัน ทั้งยังมีการเสียดสี ล้อเลียนการเมืองและเหล่าเซเลบฯ คนดังในวงสังคม รับประกันความฮา กระจาย เอาให้ตายกันไปข้าง สมกับนโยบายของเว็บที่ว่า To make you laugh, out loud. เตือนไว้อย่างเดียวว่า ระวังกรามจะค้างก็แล้วกัน


ความร้อนเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร... โอ๊ย! ร้อนค่ะ! ร้อนจริงจังเลยนะคะนี่ ไม่รจู้ ะร้อนกันไปถึงไหน ก็เลยอยาก เขียนจดหมายรักหาความร้อน เผือ่ จะหลีกลีห้ นีหายไปบ้าง บางที ฉั น ก็ ง งๆ นะ เพราะตามทฤษฎี เขาบอกว่ า คลื่ น ความร้อนนัน้ มักจะเกิดจากความกดอากาศ ‘สูง’ ทีม่ นั อยูน่ งิ่ ๆ กับ ทีน่ านๆ ชือ่ มันก็บอกอยูแ่ ล้วว่าความกดสูง แปลว่ามีแรงกดเยอะ ก็แปลว่าอากาศมันหนัก มันก็เลย ‘กดทับ’ เอาไว้เหนือเมือง ทีนี้ ความร้อนทีเ่ ราปล่อยออกมามันก็เลยไม่สามารถไปไหนได้ ก็ถกู กัก เอาไว้นนั่ แหละ แถมหย่อมความกดอากาศสูงนีย่ งั ท�ำให้ไม่คอ่ ยมี เมฆเสียอีก ความร้อนก็เลยพุง่ ทะลุลงมาได้ แต่อนั นัน้ เป็นทฤษฎีของเมืองหนาวเขานะ ของเมืองไทยเราน่ะ เราจะคุ้นๆ กันว่า ความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็น ส่วน ความกดอากาศต�ำ่ คือมวลอากาศร้อน ซึง่ ฉันว่ามันน่าจะเป็นกรณี ทีแ่ ตกต่างกัน และความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองไทยก็นา่ จะต่างจาก ความร้อนของเมืองหนาวด้วยเหมือนกัน มันถึงได้รอ้ นตับแลบอย่างนีไ้ งล่ะ! นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค�ำนวณเรื่องโลกร้อนน่ะ บอกเราว่า ขณะนี้เจ้าก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายได้ท�ำให้โลกของเราร้อนขึ้น เป็นปริมาณเกือบๆ สองวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วนา คุณอาจจะ นึกภาพไม่ออกว่าสองวัตต์ตอ่ ตารางเมตรน่ะมันแค่ไหน แต่ให้ลอง

นึกภาพหลอดไฟคริสต์มาสดวงจิว๋ ดู หนึง่ หลอดมีพลังงานเท่ากับ หนึง่ วัตต์ตอ่ ตารางเมตร เพราะฉะนัน้ ก็เท่ากับว่า ตอนนีท้ กุ ตาราง เมตรบนผิวโลก ไม่วา่ จะร้อนหรือเย็นหรืออยูส่ ว่ นไหน ก็ลว้ นถูก หลอดไฟคริสต์มาสวางอยูส่ องหลอดทุกหนึง่ ตารางเมตรทัง้ สิน้ อ๊ะ! ฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ แต่ปญ ั หาไม่ได้อยูท่ วี่ า่ มันน้อย แค่ไหน ปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าหลอดไฟพวกนี้ส่องสว่างมานานแล้ว และจะส่องสว่างต่อไปอีกตราบนานเท่านาน แถมยัง ‘เพิม่ ความร้อน’ ขึน้ ด้วยนา เจ้าหลอดไฟจิ๋วในจินตนาการพวกนี้น่ะ นอกจากจะท�ำให้ แผ่นน�ำ้ แข็งในทะเลอาร์กติกบางลง ธารน�ำ้ แข็งทัว่ โลกจะค่อยๆ หด สัน้ ลงแล้ว มันยังท�ำให้ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนโลกเร็วขึน้ ฤดูรอ้ นอยู่ นานขึน้ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ทีไ่ หนร้อนก็รอ้ นขึน้ แต่ทไี่ หนหนาวก็จะหนาว ขึน้ ด้วย! ยิง่ กว่านัน้ เห็นหนาวๆ อยูด่ ๆี ประเดีย๋ วก็จะร้อนขึน้ มาใหม่ แล้วถ้าเห็นร้อนๆ อยู่ดีๆ ประเดี๋ยวก็หนาวขึ้นมาได้เหมือนกัน เรียกว่าแปรปรวนยิง่ กว่าอารมณ์ของฉันเสียอีก! สรุปก็คอื อะไรๆ ทีเ่ ราเคยเจอ และคิดว่าวิปริตแปรปรวนนักหนา แล้ว ต่อไปมันจะยิง่ กว่านัน้ อีกเยอะ บางทีฉนั ก็เสียดายนะ ทีโ่ ลก ไม่แตกๆ ไปเสียเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ปล่อยให้เราต้องมาผจญเวรผจญกรรม กับสิง่ ทีม่ นุษย์เราสร้างและสัง่ สมเอาไว้อยู่

Ragnarok Online II แร็กนาร็อค เกมออนไลน์ที่เคยท�ำสถิติคนเล่นเยอะที่สุด ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แม้จะเป็นเกม 2D แต่ก็ท�ำให้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต็มใจติดหนึบ อดหลับอดนอนเล่นกัน ทัง้ คืนมาแล้ว จนถึงยุคเสือ่ มโทรมของแร็กนาร็อคทีห่ าคน เล่นเเทบไม่มี หนีไปเล่นเกมอื่นกันหมด กระทั่งสิบปีผ่านไป ทีมงาน Asia Soft สุ่มพัฒนาโปรเจกต์ แร็กนาร็อคอีกครัง้ คราวนีม้ าในรูปแบบ 3D และใช้ชอื่ ว่า Ragnarok Online II แม้จะไม่ได้บรรยากาศเก่าๆ ในการเล่นกลับมา แต่กช็ ดเชยด้วยภาพทีอ่ ลังการ ตัวละครเท่ขนึ้ ฉากก็สวยขึน้ โดยรวมแล้วน่าสนใจมาก จนลืมภาพเก่าๆ ที่เคยเจอมาในแร็กนาร็อคภาคแรกไปเลย

โอ๊ย! ยิง่ พูดยิง่ ร้อน ขอฉันเปิดแอร์เย็นๆ ให้ฉำ�่ ใจอยูด่ กี ว่า แต่เอ๊ะ! แอร์มนั ไม่ยงิ่ ท�ำให้โลกร้อนขึน้ หรอกหรือไงนะ ฉันเอง Miss Zeeddd…

Spartacus : War of the Damned ซีรี่ส์บู๊เลือดสาดจอ เผยเรื่องราวในยุคแกลดิเอเตอร์เริงเมือง (120-70 ปีก่อนคริสตกาล) ใครที่ติดตาม Spartacus มาตั้งแต่ภาคแรก ห้ามพลาดชมบทสรุปแห่งการต่อสู้เพื่อปลดพันธนาการทาสสู่อิสรภาพ กับ War of the Damned ฉายภาพเรื่องราวภายหลังจากที่ Spartacus ได้รับชัยชนะเหนือ Glaber จนท�ำให้ทางโรมกริ่งเกรงว่าพลังทาสจะเหิมเกริม จึงขอความช่วยเหลือจาก Crassus ให้มาโค่นล้ม กองทัพทาสของ Spartacus ซีรสี่ เ์ รือ่ งนีย้ งั คงติดเรต รสชาติความรุนแรงทัง้ ฉากฟาดฟัน บทสนทนารุนแรง และการร่วมเพศที่โจ๋งครึ่ม อันเป็นลายเซ็นที่ชัดเจนของซีรี่ส์อยู่ แนะน�ำว่าใครใจไม่กล้าพออย่าดูเรื่องนี้ เพราะคุณอาจถูกเลือดแดงฉานและฉากเซ็กซ์หลอกหลอนจนนอนไม่หลับ


. 28

N E W S Text : Yamin

Watsons : World Class Quality Guarantee

วั ต สั น ร้ า นค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพและ ความงามยอดขายอั น ดั บ หนึ่ ง ใน ประเทศไทย 7 ปีซ้อน ประกาศ นโยบายตอบสนองและสร้างความ พึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในทุ ก ระดั บ ด้วยขัน้ ตอนการพัฒนาสินค้าระดับ โลก หรือ World Class Quality Guarantee เพือ่ รับประกันคุณภาพ สินค้าแบรนด์วัตสัน ตอกย้ำความ เป็นผู้น�ำด้านคุณภาพ ในราคาที่ คุณเอือ้ มถึง

Sansiri : The Joy of Hua Hin 2013

แสนสิรเิ ปิดตัวแคมเปญฤดูรอ้ น ไตรมาส 2 กับแคมเปญ The Joy of Hua Hin 2013 เปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหม่ ได้แก่ ‘บ้านเคียงฟ้า หัวหิน’ และ ‘เรน ชะอ�ำ-หัวหิน’ พร้อมเผยข้อเสนอ สุดพิเศษจากอีก 6 คอนโดมิเนียมตากอากาศแบรนด์แสนสิริ ตอบรับ ความต้องการของทุกเซกเมนต์ ตลอดเดือนเมษายนนี้

Songkran Special Offer @ Royal Cliff Hotel Group Pattaya

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ พัทยา ขอคืน ความสุขให้ทุกครอบครัวชื่นฉ�่ำหัวใจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยโปรโมชัน่ ห้ อ งพั ก คลั บ ซี วิ ว รู ม ราคาพิ เ ศษ พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า นานาชาติ ในราคาเพียง 4,800 บาท / ห้อง / คืน (ส�ำหรับการเข้าพัก ตัง้ แต่ 5-21 เมษายน 2556 เท่านัน้ ) สอบถามและส�ำรองห้องพัก โทร.0 3825 0421 หรือ 0 2280 1737

DTech จัดเสวนา ‘เรื่อง (ไม่) ลับ ของคนท� ำ หนังสือ’

KTC แบ่งเบาค่าเทอม

เคทีซี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดแคมเปญต้อนรับเปิดเทอม ด้วยการให้สมาชิกบัตรเครดิต ผ่อนช�ำระค่าเล่าเรียนทุกระดับชั้น ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 6 เดือน และ 0.69% นานสูงสุด 10 เดือน โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมรูดบัตร ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ธันวาคม ศกนี้

วารสารเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ หรือ DTech เปิดพื้นที่จัด เสวนาจิ บ น�้ ำ ชาใน หัวข้อ ‘เรือ่ ง (ไม่) ลับ ของคนท� ำ หนั ง สื อ ’ โดยมี ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ เป็น ประธาน พร้อมด้วย ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีชอื่ ดังและ นคเรศ ธีระค�ำศรี ช่างภาพสารคดี ตัวแทนจากวารสารดีเทค เข้าร่วมเสวนา

Fuji Film : X100s

ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวกล้องดิจิตอลรุ่นล่าสุดของตระกูล X100 ในชือ่ รุน่ X100s กล้องดิจติ อลทีค่ งรูปลักษณ์สวยคลาสสิก พร้อมประจุสุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเอาไว้ให้คนรักกล้อง ได้ลองเล่นอย่างสะใจ พัฒนาคุณภาพเซ็นเซอร์ให้เทียบเท่าฟูล เฟรม ประมวลผลเร็วเป็น 2 เท่า ระบบออโต้โฟกัสแม่นย�ำ และยัง ปรับตั้งค่าการถ่ายภาพได้หลากหลาย ครอบคลุมการถ่ายภาพ ทุกรูปแบบ สนใจข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.fujifilm.co.th

เซียงเพียว มอบตู้ยาสามัญประจ� ำ บ้าน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ‘เซียงเพียว’ จัดกิจกรรม เซียงเพียวคาราโอเกะ พร้อมมอบตูย้ าสามัญประจ�ำบ้านให้กบั บ้าน เด็กชัยพฤกษ์ และอีก 5 โรงเรียนในอ�ำเภอศีรษะกระบือ จ.นครนายก โดยมี คุณฐิตมิ า เอีย่ มพิกลุ เป็นผูม้ อบ และ พญ.ดร.เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ ผูก้ อ่ ตัง้ บ้านเด็กชัยพฤกษ์ เป็นผูร้ บั มอบ

Hot

of The Month!! Text : ทัศนีย์ การกลั บ มาของเทศกาล บุฟเฟ่ต์ปู Crab is back

ห้องอาหาร เดอะ กลาส เฮ้าส์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร จัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้า ด้วย บุ ฟ เฟ่ ต ์ ปู แ บบจั ด หนั ก จั ด เต็ ม กว่าเดิม โดยน�ำปูสดๆ นานาชนิด คุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกให้ เลือกลิม้ ชิมรสได้หลากหลายรูป แบบ ไม่ว่าจะเสิร์ฟบนน�ำ้ แข็ง นึ่งแบบร้อนๆ หรือปรุงรส เป็นเมนูต่างๆ อร่อยได้ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 18.0022.00 น. ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 สิงหาคม 2556 เพียงท่านละ 1,599++ บาท เด็กอายุต�่ำกว่า 16 ปี ลด 50% แฟนเพจ ของโรงแรมรั บ ส่ ว นลด 30% ส� ำ รองที่ นั่ ง ได้ ที่ โทร. 0-2210-8100

เพลิดเพลินไปกับเมนู ‘หมูคุโรบูตะ’

เชิญลองลิ้มชิมรสกับสุดยอด เนื้ อ หมู ‘คุ โ รบู ต ะ’ รสชาติ อร่ อ ยนุ ่ ม ลิ้ น ให้ ก ลิ่ น หอม อบอวลได้กับ 9 เมนูพิเศษ จาก 6 ร้านดังทีอ่ มิ แพ็ค อาทิเช่น คุโรบูตะผัดซอสพริกไทยด�ำ จากร้านฮ่องกงฟิชเชอร์แมน, บะหมี่น�้ำคุโรบูตะจากร้าน ฮ่องกง คาเฟ่, หมูคุโรบูตะอบเสิร์ฟด้วยซอสผลไม้ป่า และเห็ดผัดในซอสครีมเข้มข้นและข้าวโพดอบจากร้าน บิสโตร เดอ แชมเปญ และ หมูสนั ในคุโรบูตะกับซอสไวน์แดง มันฝรัง่ บด + ผักสลัด จากร้านฟลาน โอเบรียนส์ไอริชผับ และอีกหลากหลายเมนูมาให้คุณเลือกชิมกันได้ตลอด ทั้งเดือนเมษายนนี้

อิ่มหน�ำส�ำราญ กับ ซูชิจานเด็ด

คออาหารญี่ ปุ ่ น ตั ว จริ ง ถึ ง กั บ ตาโต เมื่ อ ห้ อ งอาหารญี่ ปุ ่ น ฮิรากิ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เอาใจคนรักซูชิ ด้วยโปรโมชัน่ พิเศษ “All You Can Eat Sushi” ให้คุณอิ่มหน�ำกับเมนูซูชิหลากหลายชนิด ทัง้ แซลมอน, ซีบรีม, ทูนา่ , ซีเบส, แครปสติก๊ , แคลิฟอร์เนีย มากิ และอีกมากมาย แกล้มไปกับดราฟท์เบียร์เบาๆ ใน ราคาพิเศษ ท่านละ 750 บาท (Net) ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน มิถนุ ายน ศกนี้ สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ 0 2366 0505 ต่อ 1470, 1471 n

All New FINOAll New Feeling

ยามาฮ่ า เผยโฉมรถจั ก รยานยนต์ อ อโตเมติ ก สไตล์ โ มเดิ ร ์ น คลาสสิก รุ่น FINO ให้มาฮิตติดเทรนด์กันอีกครั้งในคอนเซ็ปต์ All New FINO-All New Feeling ซึ่งได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ ทัง้ ตัวถัง เพิม่ ความล�ำ้ หน้าด้วยเทคโนโลยีเครือ่ งยนต์ประหยัดน�ำ้ มัน อัตราเฉลี่ยสูงถึง 55.75 กิโลเมตรต่อลิตร รับรองว่าถูกใจนักบิด วัยทีนแน่นอน


. 29

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

มหกรรมดนตรี ‘เชียงใหม่ เฟส 2013’ Where : ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ How : ทันทีที่งาน ‘เชียงใหม่ เฟส 2013’ เทศกาลศิลปะ

วัฒนธรรม และดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้เริ่มต้นขึ้น ขบวนความ สนุก และความบันเทิงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ก็ทยอยพาเหรดกันเข้ามามอบความสุขทางเสียงเพลงและศิลปะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘International Music & Heritage’ อีกทัง้ ภายในงาน ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมประจ�ำชาติ อาหารพืน้ เมือง และเครือ่ งดืม่ ของแต่ละประเทศมาให้ท�ำความรู้จักอีกด้วย งานนี้เรียกได้ว่า สร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวได้ ตลอด 3 วัน 3 คืน

What :

WeChang WeChat Where : ลานเอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ How : WeChat โซเชียลแอพพลิเคชั่นน้องใหม่มาแรง จับมือเครื่องดื่ม

ตราช้าง เปิดตัวแคมเปญ WeChang WeChat ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ ให้แชตสนุกไร้ขอบเขต หาเพื่อนได้มากแบบไม่จ�ำกัด พร้อมจัด กิจกรรมในวาระฉลองเพื่อนใหม่นี้ ด้วยการให้ผู้เล่นร่วมสนุกลุ้นรับไอแพดมินิ กว่า 300 เครื่อง ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.wechangwechat.com

What :

CS LOXINFO Solutions Summit 2013 Where : ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท How : ซีเอส ล็อกซอินโฟ ผนึกพันธมิตร

จัดสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ ‘The Future of Your Business on Virtualization & Mobility Technology’ ชูธงน�ำเทรนด์โซลูชั่น เทคโนโลยี และตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของธุรกิจ พร้อมทั้งหาวิธีรับกระแสจาก ความแรงของเทคโนโลยี Virtualization & Mobility ในอนาคตอันใกล้

What :

What :

City Rally ให้สอื่ มวลชนน�ำรถฟอร์ดเฟียสต้าหลากสี บุกตะลุย เมืองกรุงชั้นใน พาไปพบกับประสบการณ์อันสุดประทับใจ เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับจุดเด่นๆ ของฟอร์ดเฟียสต้าที่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ดีไซน์ โดดเด่น และประหยัดน�้ำมันอย่างเต็มที่จากการใช้งานจริง ท�ำให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างสนุกสนาน

และ สไปร์ซซี่ดิสก์ ร่วมกับ ยามาฮ่า จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ความมันส์ ให้แก่พี่น้องชาวกรุง ผ่านการแสดงสดทางดนตรี ‘Melody of Life ครั้งที่ 7’ ภายใต้แนวคิด ‘The Innovative Music Festival’ ระดมพีน่ อ้ งศิลปิน 60 วงอินดี้ ขึน้ โชว์อย่างเต็มอิม่ ตลอด 2 วัน 2 คืน โดยมีไฮไลท์เด็ดอยูท่ ี่ วงฟลัวร์ ทีค่ มั แบ็ค อีกครั้งหลังจากห่างหายเวทีคอนเสิร์ตไปนานกว่า 5 ปี ไม่แปลก ถ้าใครได้ไปแจมในงานนี้จะเกิดความรู้สึก ฟิน! ตามกันไปเป็นแถว

Ford Fiesta City Rally Where : กรุงเทพฯ ชั้นใน How : ฟอร์ด เฟียสต้า จัดกิจกรรมสุดมันส์ Ford Fiesta

Melody of Life # 7 Where : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ How : เทศกาลฟรีคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์


. 30

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

เจสสิก้า อมรกุลดิลก

เห็นจะมีอยูแ่ ค่ 3 สิง่ ในโลก ทีต่ วั เลขอย่างอายุ ไม่สามารถกดทับหรือท�ำอะไรได้ หนึง่ คือ การศึกษา อย่างทีเ่ รามักถูกสอนอยูเ่ สมอๆ ว่า ‘ไม่มใี ครแก่เกินเรียน’ สอง คือ ความรัก แน่นอนเราได้ยนิ บ่อยๆ ‘อายุเป็นเพียงตัวเลข’ และ สาม คือ ความฝัน ข้อสุดท้ายนี้ ขอน�ำเสนอตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดแจ้ง จากสาวไทยผูท้ ที่ ำ� ให้โลกรูว้ า่ อายุไม่ได้เป็นปัจจัยในการตามล่าความฝัน เธอคนนัน้ คือ เอเชียส์ เน็กซ์ ท็อป โมเดล คนแรก และคนล่าสุดของวงการ ‘เจสสิกา้ อมรกุลดิลก’ เจสสิก้า อมรกุลดิลก สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน วัย 27 ปี เติบโต มาบนการเดินทางของชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และอาจไม่ได้ สมบูรณ์พนู สุขเหมือนคนอืน่ ๆ เพราะเธอเป็นลูกก�ำพร้าทีไ่ ด้รบั การเลีย้ ง ดูโดยปูแ่ ละย่าของเธอมาโดยตลอด และเมือ่ ทัง้ สองท่านเสียชีวติ ลง เธอก็ ต่อสู้ชีวิตโดยล�ำพัง แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปมด้อยเหล่านี้ กลับท�ำให้ เธอเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง ในระหว่างที่ชีวิตก�ำลังเดินไปข้างหน้า ก็มีสิ่งหนึ่งเติบโตขึ้นใน ห้วงความคิดของเธอ นั่นคือ ‘ความฝันในการเป็นนางแบบระดับโลก’ ซึง่ ฝันทีว่ า่ เป็นต้นกล้าทีห่ ยัง่ รากลึกเสียด้วย ดังนัน้ เมือ่ สบโอกาสทีจ่ ะได้ ตามรอยความฝัน เธอจึงไม่รีรอที่จะก้าวไป ถึงแม้อาจเดินช้าบ้าง หยุด ชะงักบ้าง แต่เธอไม่เคยหันหลังเดินถอยกลับ หรือปล่อยให้ความฝันนี้ กลายเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆ แล้งๆ โดยหมัน่ รดน�้ำความฝัน ด้วยการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแวดวงซูเปอร์โมเดล เป็นนางแบบพาร์ตไทม์ เรียนไปด้วยท�ำงานไปด้วยมาเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 17 ปี จนมีโอกาสได้รับ รางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน ‘อีลทิ โมเดล ลุค ไทยแลนด์ ครัง้ ที่ 1’ เมือ่ ปี 2004 ก่อนที่จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการ ‘Asia’s Next Top Model 1st Cycle’ ซึง่ จัดประกวดเป็นครัง้ แรก และคว้าต�ำแหน่งชนะเลิศ ได้ในที่สุด Asia’s Next Top Model Cycle I เป็นรายการเรียลลิตเี้ พือ่ เฟ้นหา ซูเปอร์โมเดลเชือ้ สายเอเชียหน้าใหม่มาประดับวงการนางแบบโลก โดยมี เงินรางวัลและโอกาสทางโลกรันเวย์อา้ แขนรออย่างสง่างามส�ำหรับผูช้ นะ ออกอากาศที่สถานี STAR World ประเทศสิงคโปร์

ครั้งแรกที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 14 คนสุดท้าย เจสสิก้า แทบไม่อยู่ในสายตาของคู่แข่งคนอื่นๆ เลย เธอเป็นม้ามืดที่ใช้ความ มุ่งมั่นและความตั้งใจสูง ควบทะยานขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างรวดเร็ว จนน่ากลัว ด้วยเป้าหมายที่แน่วแน่ว่า ‘อยากแสวงหาโอกาสในการ ท�ำงาน’ เธอฉายแววเด่นมาตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น สัปดาห์แรกที่เธอชนะการแข่งขัน หลังจากนั้นถึงสัปดาห์ที่ 13 เธอก็ เป็น 1 ใน 2 ล�ำดับรายชือ่ ทีถ่ กู เรียกให้ผา่ นการเข้ารอบก่อนเสมอ ทัง้ ยัง ชนะการแข่งขันประจ�ำสัปดาห์อีกถึง 4 ครั้ง รวมทั้งในสัปดาห์ที่ 13 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน และเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินว่าเธอ เหมาะสมที่สุดกับต�ำแหน่งนี้ หากใครได้ติดตามรายการดังกล่าว จะทราบดีว่าสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ เจสสิก้าชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชม คือการที่เธอสามารถทลายกรอบ อายุที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเครื่องปิดกั้นการเดินทางสู่ดาวลงไปได้ อย่างราบคาบ วัย 27 ปีไม่ใช่การเริม่ ต้นทีส่ ายเกินไปในความคิดของเธอ เพียงแค่เวลาก่อนหน้าอาจไม่ใช่เวลาที่คู่ควร แต่เมื่อเวลาของเธอมาถึง เรือ่ งอายุจงึ ไม่ใช่อปุ สรรคในการเดินตามความฝัน ขอเพียงมีความมุง่ มัน่ และดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอคอยวันฝันเป็นจริงก็พอ ขอเพี ย งแค่ คุ ณ มี ฝ ั น ที่ แ น่ ว แน่ แล้ ว มุ ่ ง มั่ น เดิ น ตามมั น ไป อย่างไม่ย่อท้อ สักวันเวลาของคุณก็จะมาถึง เหมือนอย่างในตอนนี้ ที่ ส ปอตไลท์ ทุ ก ดวงของโลกนางแบบต่ า งก็ พ ร้ อ มใจกั น ส่ อ งไปที่ ‘เจสสิก้า อมรกุลดิลก’ n

All About Jessica

• • • • • •

ด้วยรูปร่างสูงโปร่ง และหน้าตาที่ โดดเด่นมาตั้งแต่เด็ก ท�ำให้เจสสิก้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นดรัมเมเยอร์ ไม้หนึ่งของโรงเรียนทุกปี เจสสิก้า มีความสูง 178 เซนติเมตร น�้ำหนัก 48 กิโลกรัม เหตุผลที่กรรมการเลือกให้เธอเป็นผู้ชนะในรายการ Asia’s Next Top Model Cycle I คือ “เจสสิก้า สามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างงดงามสม�่ำเสมอ รวมถึงชนะโจทย์บ่อยครั้ง และไม่เคยตกเป็น สองคนสุดท้าย” รางวัลที่เจสสิก้าจะได้รับในฐานะผู้ชนะการ แข่งขัน ได้แก่ เซ็นสัญญากับ Strom Model Management, ถ่ายภาพแฟชั่นขึ้นปกนิตยสาร Harpers Bazaar Singapore, พรีเซ็นเตอร์ Canon IXUS, รถยนต์ Subaru XV 1 คัน, ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือนตลอดการท�ำงานในลอนดอน และเงินสดมูลค่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือราว 2,500,000 บาท ฝันหนึ่งของเจสสิก้า คือการได้ถ่ายแบบให้กับชาแนล แบรนด์ดังระดับโลก ที่เธอประทับใจในลุคของแบรนด์ ซึ่งดูเป็นหญิงมั่นที่มีความหวานอยู่ในตัว ทรงผมซอยสั้นทรงภูตน้อย สีน�้ำตาลเชสนัท ของ เจสสิก้า เป็นเหตุผลที่ท�ำให้เธอถูกตัดสิทธิ์จากเวที Elle Fashion Week 2013 เนื่องจากมันสั้นเกินไป แม้จะท�ำให้เธอเศร้าบ้าง แต่เธอก็ลั่นปณิธานไว้ว่า ‘สักวันหนึ่ง ฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า ฉันมีดี มากกว่าที่จะได้เดินแบบแค่ในเมืองไทย’


2,500 People like this

www.facebook.com/247.citymagazine

นิตยสาร Unisex ส�ำหรับคนเมือง ทีเ่ ป็นเหมือนไกด์ไลน์สำ� หรับหนุม่ สาว ในคอนซ็ปต์ Work Hard, Play Hard อั พ เดททุ ก ความทั น สมั ย ตอบสนอง ความสุขในการใช้ชีวิตแบบเต็มดีกรี ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด ศั ก ยภาพ การท�ำงาน และไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ เพื่อให้คุณเป็น ‘คุณ’ ได้เต็มพิกัด เจิดจรัสในดาวน์ทาวน์ ทุก 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

247#133  

247#133 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you