Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.132

|

11 - 17 APRIL 2013


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT 1

ผู้ชายมักบอกแก่กันว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยาก แต่ขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็มักบอกแก่กันเสมอๆ ว่า ผู้ชายก็เป็น เพศที่เข้าใจได้ยากเช่นกัน แต่ ‘ความเป็นหญิง’ และ ‘ความเป็นชาย’ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากขนาดนั้นจริงๆ หรือ หรือเพราะเราถูกแบ่งแยกให้มีวิธีคิดแบบ ‘หญิง’ และ ‘ชาย’ เราจึงพานคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งแตกต่างกันนั้น ‘จ�ำเป็น’ จะต้องมี ‘แบบ’ ของแต่ละฝ่าย ซึ่งท�ำให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ยาก ออสการ์ ไวลด์ บรรยายสภาพของผู้หญิงไว้สั้นๆ ว่า ผู้หญิงเริ่มต้นด้วยการต่อต้านขัดขืนการรุกของผู้ชาย แต่จบลงด้วยการปิดกั้นการล่าถอยของเขา ฟังเผินๆ ผู้หญิงดูเหมือนสับสน คล้ายกับไม่รู้จะเอาอย่างไร ระหว่างต้องการให้ผู้ชายก้าวเข้ามาหากับการชัก สะพานกลับ ผู้ชายจึงบ่นแก่กันว่า สิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในโลกก็คือผู้หญิง แต่ ‘ใคร’ เป็นผู้ ‘กระท�ำ’ ให้ผู้หญิงเข้าใจยากเล่า ใคร?

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

HOTEL

2

ในสังคมทีส่ ลับซับซ้อนไปด้วยความหมายต่างๆ ซึง่ ซ้อนทับกันอยู่ บางคราว ‘ความหมาย’ ใน ‘แบบ’ ของใครคนหนึง่ ก็ดู ‘ไร้ความหมาย’ อย่างสิ้นเชิง เมื่อมองตาม ‘แบบ’ ของใครอีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อคนสองคนนั้นมีเพศที่แตกต่าง ผู้ชายมักเชื่อว่า เหตุผลและการตัดสินใจให้ลุล่วงคือคุณสมบัติของผู้น�ำ ขณะที่อารมณ์ น�้ำตา การร�ำพึงร�ำพัน เป็นความอ่อนแอของเพศหญิง และความอ่อนแอพิรี้พิไรก็มี ‘คุณค่า’ ต�่ำต้อยกว่าเหตุผลและการตัดสินใจเสมอ ใครคนหนึ่งบอกว่า เมื่อผู้ชายเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่รู้ ผู้ชายจะท�ำอยู่สองอย่างทันที คือไม่หนีก็สู้ เมื่อไอ้มดแดงปะทะกับสัตว์ประหลาด เขาจ�ำเป็นต้องสู้เพราะ ‘เชื่อ’ อย่างเหลือเกินว่า สัตว์ประหลาดตัวนั้น ก�ำลังพยายามจะยึดครองโลก-และมันคือศัตรู! เราจึงได้เห็นภาพยนตร์ หนัง หนังสือ หรือกระทั่งงานศิลปะที่สื่อถึงวิธีคิดแบบผู้ชาย (เป็นใหญ่?) ในท�ำนอง ‘สู้’ หรือไม่ก็ ‘หนี’ มาตลอด ขณะที่หนังซึ่งมีทีท่า ‘พยายาม’ จะท�ำความเข้าใจกับสิ่งแปลกประหลาดอย่างอีที กลับถูกพิจารณาว่าเป็น หนังของเด็ก…หรือไม่ก็ผู้หญิง นั่นก็เพราะความพยายามจะเข้าใจสิ่งแปลกหน้าก่อนจะสู้หรือหนี ถูกพิจารณาว่าเป็นคุณสมบัติของเพศแม่ มากกว่าเพศพ่อ แต่มันเป็นอย่างนั้นเสมอไป…จริงๆ หรือ?

SHOPPING MALL

3

บางคราว สิง่ ทีผ่ ชู้ ายเห็นว่าคือการใช้ ‘อารมณ์’ ทีแ่ ท้กอ็ าจเป็นการใช้ ‘เหตุผล’ ในแบบทีผ่ หู้ ญิงเป็น และการพยายาม ระบุว่าตนเลือกใช้แต่เหตุผล ก็คือการใช้อารมณ์อย่างหนึ่ง ใครคนหนึ่งบอกไว้ว่า ถ้าต้องบอกอะไรกับคู่แต่งงานสักคู่หนึ่ง เขาจะบอกคนทั้งคู่ว่า เมื่ออยู่ร่วมกัน จงอย่าใช้ เหตุผลในการตัดสินปัญหา ผู้ชายนั้นถูกฝึกให้ใช้ ‘เหตุผล’ มาเป็นเวลานานนับพันๆ ปี ก่อนนี้ การสอนว่าให้ใช้เหตุผลยุติปัญหา จึงเท่ากับ เป็นการเข้าข้างผู้ชาย ผู้หญิงนั้นไม่มีปัญญาหา ‘เหตุผล’ มาโต้แย้งได้ เพราะพวกเธอไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้เหตุผล แต่ครัน้ ผูห้ ญิงเริม่ ใช้เหตุผลเป็น พวกเธอย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเอง การเอาชนะคะคานกันด้วยเหตุผลจึงเป็น เรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อในบางสถานการณ์ เหตุผลของทั้งคู่ใช้การได้

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

4

บางทีเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งร�ำพึงกับตัวเองว่า ‘เล็บยาวเกินไปแล้ว เห็นทีจะต้องตัดเล็บเสียที’ เธอก็อาจไม่ได้หมายความตามนั้น

ภูเก็ต

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ • ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา, ธีรศักดิ์ อินต๊ะมา • เลขานุการฝ่ายโฆษณา กวินพิตรา บุรานนท์ ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา, เตือนใจ พรหมจรรย์ • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT Text: iD11, สิรยา

= จากการส�ำรวจความสุขของ UN ใน 156 ประเทศทัว่ โลก พบว่าไทยติด อันดับ 3 ประเทศทีม่ คี วามสุขในอาเซียน และอยูใ่ นอันดับที่ 52 ของโลก โดยวัดจาก ปัจจัยความสุข ได้แก่ รายได้ การมีงานท�ำ ความสัมพันธ์ทดี่ ี และความไว้วางใจกัน ในชุมชน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ฯลฯ ในขณะทีส่ งิ คโปร์ตดิ อันดับที่ 33 และ มาเลเซียติดอันดับที่ 51 ของโลก ที่มา : www.nationmultimedia.com

The Underground Library โปสเตอร์รปู ชัน้ วางหนังสือในรถไฟใต้ดนิ ของมหานครนิวยอร์กทีเ่ ห็นอยูน่ ี้ ผูโ้ ดยสารสามารถดาวน์โหลดหนังสือ มาอ่านในระหว่างเดินทางได้ฟรี 10 หน้าแรก ถ้าหากติดใจ ก็สามารถไปยืมเล่มจริงได้ทหี่ อ้ งสมุดใกล้บา้ นคุณ ไอเดียสุดเจ๋งจากนักศึกษา 3 คนของ Miami Ad School ทีต่ อ้ งการสนับสนุนให้นวิ ยอร์กเกอร์หนั กลับมาอ่าน หนังสือกันมากขึน้ โดยโปสเตอร์ชนั้ วางหนังสือเสมือนจริงนี้ เป็นผลงานการออกแบบของ Art Director-Keri Tan และ Max Pilwat ร่วมกับ Copywriter Ferdi Rodriguez เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารรถไฟใต้ดนิ เข้าถึงหนังสือได้งา่ ย เพียงน�ำสมาร์ทโฟนมาแนบกับโปสเตอร์ แล้วท�ำการดาวน์โหลด 10 หน้าแรกของหนังสือเล่มทีส่ นใจผ่านเทคโนโลยี Near-Field Communication (NFC) ซึง่ จะมีอยูใ่ นสมาร์ทโฟนรุน่ ล่าสุด เมือ่ ออกจากรถไฟใต้ดนิ จะมีแผนทีป่ รากฏ ขึน้ บนหน้าจอมือถือ พร้อมปักหมุดแสดงต�ำแหน่งของห้องสมุด New York Public Library สาขาทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ เพือ่ ไปยืมหนังสือเล่มจริงได้ฟรี นับเป็นไอเดียดีๆ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ชาวนิวยอร์กรักการอ่านมากขึน้

Container Innovative Building แปลงร่างคอนเทนเนอร์สง่ สินค้าขนาด 20 ฟุต มาเป็น คอนเทนเนอร์ดไี ซน์เก๋ไร้ประตู ไอเดียเลิศๆ จาก Jikerzhicheng Product Design ซึง่ ได้เนรมิตพืน้ ทีร่ ปู ทรง สี่เหลี่ยมให้กลายเป็นรถน�ำเที่ยว พร้อมไปด้วยความ บันเทิงต่างๆ ครบครัน โดยมีพนื้ ทีอ่ นิ ดอร์และเอาท์ดอร์ ทีส่ ามารถขยายออกไปได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัด อีกทัง้ ยังมี การระบายลมโดยไม่ตอ้ งเพิง่ แอร์คอนดิชนั่ เนอร์ ด้วย การเจาะหน้าต่างรูปวงกลมบนผนังทัง้ สีด่ า้ นในขนาดที่ แตกต่างกัน เผยให้เห็นวิวของแสงอาทิตย์อำ� พันในยาม กลางวัน และความงดงามของดวงดาวในยามค�ำ่ คืน ส�ำหรับพืน้ ปูดว้ ยไม้ Carbonized Wood และบุดว้ ย ฉนวนกันความร้อน เพือ่ ป้องกันความชืน้ จากฝนและกัน ความร้อนจากแสงแดด นอกจากนีใ้ ต้พนื้ จะมีขาสามารถ ดึงออกมาเพือ่ ยกตูค้ อนเทนเนอร์ให้สงู ขึน้ กลายเป็น โรงน�ำ้ ชา พาวิลเลียนเก๋ๆ หรือเวทีขนาดย่อมได

ภาพจาก : jike.lvshedesign.com

เมกะวัตต์ = จากการรณรงค์ ‘ปิดไฟ 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ ลดโลกร้ อ น’ ทั่ ว พื้ น ที่ กทม. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พบว่ามี การประหยั ด ไฟฟ้ า ได้ ทั้ ง สิ้ น 1,699 เมกะวั ต ต์ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการผลิ ต กระแสไฟฟ้า 6,656,699 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,073 ตัน ซึง่ มากกว่าปีที่ ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย ผ่านมา ทีล่ ดได้ 1,528 เมกะวัตต์

ภาพจาก : www.dezeen.com

ภาพจาก : www.designboom.com

Beukenhof Auditorium and Crematorium

Fish Packaging

อาคารหน้าตาคล้ายเนินทรายขนาดใหญ่แห่งนี้ คือแบบของ หอประชุมอเนกประสงค์ในเมือง Schiedam ประเทศเนเธอแลนด์ ผลงานการออกแบบของ Asymptote Architecture บริษทั สถาปนิกจากนิวยอร์ก ซึง่ เพิง่ จะได้รบั รางวัล 2013 Progressive Architecture Award ตัวอาคารถูกออกแบบให้มจี ดุ เด่นทีเ่ ส้นสาย พลิว้ ไหว รับกับธารน�ำ้ ทีไ่ หลพาดผ่านหลังคาและเพดานฉลุที่ ช่วยกรองแสงภายในให้ดนู มุ่ นวลและเรืองรองอย่างมีมนตร์ขลัง ทัง้ หมดนีอ้ อกแบบมาเพือ่ รองรับการใช้งานหลากหลาย ตัง้ แต่เป็น ศูนย์วฒ ั นธรรม จัดงานนิทรรศการ การแสดงดนตรี พิธที างศาสนา แบบไม่จำ� กัดศาสนา รวมถึงพิธเี ผาศพด้วย

ภาพจาก : www.dezeen.com

ต้องยอมรับว่าดีกรีความเนีย้ บของชาวลอนดอนเนอร์อยูใ่ นระดับ ท็อปเท็นของโลกจริงๆ เพราะไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัว ไปจนถึง การเดินซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉพาะแผนกปลาสด ก็ตอ้ งดูดมี รี ะดับ ล่าสุดมีนกั ออกแบบชาวลอนดอนชือ่ Postler Ferguson ได้ดไี ซน์ แพ็คเกจจิง้ ส�ำหรับห่อปลาสดจากซูเปอร์มาร์เก็ต เพือ่ ตัดปัญหา การเขินอายหรือกลัวเลอะเทอะในการซือ้ ปลากลับบ้าน โดยแพ็คเกจ ใหม่ดไี ซน์เก๋นที้ ำ� มาจาก Polyethylene ซึง่ มีผนึกสามารถปิด-เปิด เพือ่ ใส่นำ�้ แข็งเข้าไปรักษาความสดของเนือ้ ปลาได้ สมกับเป็นเมืองผูด้ ี อังกฤษของจริง ทีต่ อ้ งดูดที กุ ๆ ย่างก้าว


Bicycle Coffee

Amager Bakke Waste-to-Energy Plant ฉีกรูปแบบเดิมๆ ในการก�ำจัดขยะ อย่างการน�ำไปทิง้ ในที่ รกร้าง หรือสร้างโรงก�ำจัดขยะไว้ไกลหูไกลตา เดนมาร์กเลือก ทีจ่ ะทุม่ งบกว่า 470 ล้านยูโร เพือ่ ปรับปรุงโรงไฟฟ้าแห่งเดิม ทีใ่ ช้งานมากว่า 40 ปี ให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้พลังงานจาก ขยะแห่งใหม่ ตัง้ อยูใ่ นย่านอุตสาหกรรม ใกล้กบั ใจกลางเมือง โคเปนเฮเกน โดยคาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนให้กบั เมืองหลวงแห่งนีแ้ ละเมืองอืน่ ๆ โดยรอบได้ ทีเ่ ด็ดไปกว่านัน้ คือ ตัวโรงไฟฟ้าเองจะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ของเมือง เนือ่ งจากส่วนหลังคาลาดชันทัง้ หมด ได้ถกู ออกแบบให้เป็นเนินสกีสำ� หรับฤดูหนาว อีกทัง้ ปล่องควันทีย่ นื่ อยูเ่ หนือลานสกีนจี้ ะปล่อยวงแหวนควันออกมา ทุกครัง้ ทีม่ กี า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์จำ� นวน 1 ตันถูกปล่อยออกมา เพือ่ คอยย�ำ้ เตือนให้ชาวเมืองตระหนักถึง Carbon Footprint และใส่ใจสิง่ แวดล้อมมากขึน้

ไอเดียรักษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ สังคมนี้ เริม่ มาตัง้ แต่ปี 2009 โดย Brad Butler และเพือ่ นๆ อดีตพนักงานออฟฟิศทีผ่ นั ชีวติ เพือ่ ค้นหาตัวตน ซึง่ Bicycle Coffee นีด้ ำ� เนินงานภายใต้แนวคิด ‘ความรักในกาแฟและรักดูแลสุขภาพ’ ด้วยการน�ำส่งกาแฟจากไร่แบบ Free Carbon Footprint ให้กับผู้คนตามออฟฟิศและลูกค้ารายย่อย ในเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งนอกจากนักดื่มจะมีตัวเลือกกาแฟคั่วบด สดใหม่แล้ว ยังท�ำให้ชาวสวนมีรายได้ที่เป็นธรรม ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางที่เคย กดราคา การปั่นจักรยานส่งกาแฟ แม้จะเป็นงานส่งของธรรมดาๆ แต่สิ่งที่เขาได้ กลับมามีความหมายต่อเขาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเขาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นที ละนิ ด ที ล ะน้ อ ยกั บ ผู ้ ค นคอเดี ย วกั น ทั้ ง นั ก ปั ่ น และคอกาแฟ เป็ น ความ รู ้ สึ ก ที่ ห าได้ ย ากจากการท� ำ งานใน บริษัทยักษ์ใหญ่ในอดีตที่เขาเคยเป็น เพราะเขาเชื่อว่า ชีวิตมีไว้ใช้ ไม่ใช่ แค่ให้ตนเองอยู่ได้เท่านั้น แต่รวมถึง การแบ่งปันกลับสู่สังคมที่ตนอยู่อาศัย อีกด้วย ที่มา : www.creativemove.com

ภาพจาก : www.archivenue.com

Snow-free Pedestrian Bridge

ต้องยกนิว้ ให้สำ� หรับไอเดียดีๆ เพือ่ สังคมจากประเทศสวีเดน ทีไ่ ด้ออกแบบสะพานข้ามแม่น�้ำส�ำหรับ คนเดินถนนและจักรยานโดยเฉพาะในเมือง Norrköping โดยเจ้าสะพานเหล็กสีเงินนี้เป็นฝีมือ การออกแบบของ Erik Andersson มีความยาว 72 เมตร เป็นสะพานทีเ่ ชือ่ มเขตชุมชนเข้ากับใจกลาง เมืองและท่าเรือทีอ่ ยูอ่ กี ฟาก ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาผังเมืองอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ยคุ 50’s สะพานนีน้ อกจากจะใช้เป็นทางลัดแล้ว ยังมี ความโดดเด่นตรงทีม่ รี ะบบลมร้อนซึง่ จะคอย อุ่นตัวสะพานไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะหรือ น�ำ้ แข็งเกาะในหน้าหนาว อีกทัง้ ในยามค�ำ่ คืน ราวจับจะมีไฟ LED คอยส่องทางให้สว่าง นับว่าเป็นไอเดียที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนเดิ น ถนนและคนปั ่ น จักรยานทีด่ ที เี ดียว ภาพจาก : www.architectmagazine.com

BANGKOK BIKE 2013 มหกรรมจักรยานของผู้ที่รักการปั่น

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ช่วงนี้ ไม่วา่ จะมองไปทาง ไหน ก็มกั จะเจอกับแก๊งนักปัน่ มาพร้อมกับ จักรยานคูใ่ จตามเส้นทางต่างๆ ทัว่ กรุงเทพฯ นับว่าเทรนด์ปั่นจักรยานก�ำลังได้รับความ สนใจอยูไ่ ม่นอ้ ยส�ำหรับคนกรุง และถือว่าเป็น Global Trend ทีม่ าแรงทัว่ โลก เพือ่ เป็นการส่งเสริมการปัน่ จักรยานและส่งเสริม การท่องเทีย่ วด้วยจักรยาน ทาง ททท. จึงได้จดั มหกรรมจักรยาน ของผูท้ รี่ กั การปัน่ (BANGKOK BIKE 2013) ขึน้ เพือ่ คนรัก จักรยาน และส่งเสริมให้มกี ารท่องเทีย่ วด้วยจักรยานเป็นครัง้ แรก ในประเทศไทย โดยเนรมิตพืน้ ทีจ่ ดั งานกว่า 500 ตร.ม. ในธีม ‘Let’s Go Green’ ปัน่ ไปเทีย่ วไป เมืองไทยยัง่ ยืน น�ำเสนอเส้นทางปัน่ จักรยาน 5 ภูมภิ าค 6 เส้นทาง เริม่ ทีภ่ าคเหนือ ปัน่ จักรยานชม ความงามของธรรมชาติ แปลงเกษตร ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัน่ ชมความงาม ผาชนะได, ภาคตะวันออก ปัน่ ชมความงามเลียบชายฝัง่ จ.จันทบุร,ี ภาคกลาง แกะรอยกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา, ภาคใต้ ปัน่ เลียบชายหาด จ.ชุมพร และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัน่ ชมการท�ำ เครือ่ งปัน้ ดินเผา ทีเ่ กาะเกร็ด จ.นนทบุรี นับว่าเป็นอีกหนึง่ โครงการทีน่ อกจากจะช่วยลดมลภาวะ และอนุรกั ษ์ธรรมชาติ-สิง่ แวดล้อมแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศได้ดอี กี ด้วย งานจะมีขึ้นในวันที่ 2-5 พฤษภาคมนี้ ที่ ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.bangkokbikeexpo.net


Yamaha Soundbar ชวนส่อง AR ล่ารางวัล

ความสุข ‘เปิดหู’ หมายเลข 1

Yamaha Soundbar ร่วมกับ นิตยสาร GM มอบความสุข

ปลุกทุกประสาทสัมผัส กับ ประสบการณ์ใหม่ของพลังเสียง ครั้งแรกของเมืองไทย กับ เอ็กซ์คลูซีฟ คอนเสิร์ต ‘เปิดหู’ บนปกนิตยสาร GM

ร่วม ‘ร็อค & มัน’ กันง่ายๆ โดยโหลดแอพฯ Yamaha GM จาก App Store แล้วส่อง & แชร์ AD โฆษณาชิ้นนี้ พร้อ มส่ง sms มาที่หมายเลข 085-553-9853 เพื่อทายว่า ‘ศิลปิน’ คนใดจะมาพลิกคาแรกเตอร์ เป็นร็อคเกอร์เล่นคอนเสิร์ตสุดมัน บนหน้าปกนิตยสาร GM ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ 1

3

2

Send to Facebook

Send to Facebook

Send to Facebook

1.โหลดแอพฯ Yamaha GM จาก Play Store หรือ App Store 2.ส่องไปที่ภาพ มาร์กเกอร์ 3.เมื่อกดปุ่มถ่ายรูป ภาพที่ถ่าย จะอยู่บนจอ และมีปุ่มกดแชร์ ไปยัง facebook ได้

ลุ้นรับ! สิทธิพิเศษ แลกซื้อ Yamaha Soundbar รุ่น YAS-101 Black มูลค่า 11,900 บาท

ด้วยราคาสุดพิเศษเพียง 1 บาท สำหรับผูโ้ ชคดี 3 ท่านเท่านัน้ ร่วมทายผลตัง้ แต่วนั นี-้ วันที่ 12 เม.ย. 2556 *ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ http://th.yamaha.com และ www.facebook.com/yamahaaudiothai สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 085-553-9853

YSP- 4300 Digital Sound Projector

Wireless Subwoofer

Digital Sound Projector

TM

Black TM


YAS-101

Black

SCAN

Front Surround System

HERE


C AL EN DAR

.8

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Ti-na

Today

-26 MAY 2013

เจ้า-ของ Possession (1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผลงานทัศนศิลป์รว่ มสมัยระดับนานาชาติ ทีเ่ หล่าศิลปินต่าง ออกมาสะท้อนทัศนะของตน ต่อผลกระทบอันหลากหลาย ของเทคโนโลยีรว่ มสมัย การทีโ่ ลกเสมือนครอบง�ำวัฒนธรรม ร่วมสมัย และสภาวะเสพภาพจากสือ่ ออนไลน์ โดยไม่แยกแยะ ล�ำดับขั้นความหมายของมัน เป็นนิทรรศการที่กระตุกจิต ให้คดิ ว่า การอวดอ้างความหมายเกินสิง่ อืน่ ใดของศิลปะร่วมสมัย ช่างขัดกับการทีโ่ ลกของมันเองก็ศโิ รราบ ต่ออ�ำนาจนอกระบบศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ครองกระบวนการถือครองใคร? ข้อมูลเพิม่ เติม www.bacc.or.th

3-5 MAY 2013

6.2.13 Concert Royal Paragon Hall, Siam Paragon การรวมตัวของศิลปินครัง้ ยิง่ ใหญ่ในรอบ 20 ปี ในนาม 6.2.12 จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันส์อกี ครัง้ ในคอนเสิรต์ 6.2.13 ซึ่ ง คาดว่ า ขณะนี้ บั ต รคอนเสิ ร ์ ต อาจขายหมดเกลี้ ย งไปแล้ ว เรียบร้อย! ใครทีเ่ ป็นวัยรุน่ ในสมัยนัน้ คงรูด้ วี า่ ทัง้ 6 ศิลปิน เจ-เจตริน, คริสตินา่ อากีลาร์, มอส-ปฏิภาณ, ทาทา ยัง, วงยูเอชที และนัท มีเรีย เคยท�ำให้เทศกาลคอนเสิรต์ 6.2.12 เป็นคอนเสิรต์ ทีม่ คี นดูมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์แกรมมีใ่ นขณะนัน้ รวมถึงซิงเกิลซีดที ที่ �ำยอดขาย มากกว่า 2 ล้านชุดภายในเวลาเพียงหนึง่ เดือน! แถมคราวนีม้ าแบบ โปรดักชัน่ อลังการจัดเต็ม ใครพลาดขอบอกว่าเสียดาย! จองบัตร ได้ที่ ThaiTicketMajor

Exhibition Update

23 MAY

-2 JUN 2013

Hay Festival Wales เปิดมุมมองใหม่ๆ กันหน่อยไหม กับเทศกาล ตลอด 10 วันบนพรมแดนระหว่างเวลส์และ อังกฤษ ทีจ่ ะน�ำพาทัง้ นักเขียน ผูก้ ำ� กับภาพยนตร์ นักดนตรี นักแสดงตลก และแม้แต่นกั การเมืองที่ ส�ำคัญๆ มาร่วมพูดคุยเกีย่ วกับ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงเรือ่ งราวเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม รวมถึง การแสดงต่างๆ ในบรรยากาศสบายๆ บนสนามหญ้าสีเขียว ทีม่ ที งั้ อาหารและเครือ่ งดืม่ คอย บริการเต็มที่ ตกดึกเข้าหน่อยก็คลาคล�ำ่ ไปด้วยหนุม่ สาวนักคิดทัง้ หลายทีอ่ อกมานัง่ แฮงเอาท์กนั รับรองว่าเทีย่ วเวลส์ครัง้ นี้ มีแต่กำ� ไร! ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.hayfestival.com

26 APR 2013

Exploring Buffettology with Mary Buffett ห้องคริสตัล ฮอลล์ พลาซ่า แอทธินี ถ้าอยากรูว้ า่ ท�ำไม Warren Buffett ถึงได้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจของนักลงทุนทัง้ โลกได้ จะมีอะไรดีไปกว่า การฟังจากปากของคนใกล้ชดิ อย่าง ‘Mary Buffett’ ผูท้ นี่ �ำ ประสบการณ์จากการเฝ้าสังเกต การเรียนรูแ้ นวคิด และกลยุทธ์ การลงทุนของ Warren Buffett มาถ่ายทอดเป็นผลงานหนังสือทีด่ ที สี่ ดุ มาแล้วหลายเล่ม นอกจากนี้ ผูร้ ว่ มงานยังจะได้รบั ฟังการเสวนา ‘การจัดพอร์ตหุน้ สไตล์ Buffett’ โดยสุดยอดกูรกู ารลงทุนของไทย อีกด้วย จองบัตรได้ที่ ThaiTicketMajor

Today

-31 MAY 2013

นิทรรศการโครงการศิลปะสร้างสุข พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (รัชโยธิน) โครงการศิลปะสร้างสุขในปีที่ 2 เป็นการน�ำเสนอแนวคิดและวิถที าง ของการใช้ศลิ ปะในแขนงต่างๆ กับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ทัง้ การระบาย การลากเส้นรูปทรง จังหวะดนตรี นิทาน และการ จัดกิจกรรมในห้องศิลปะสร้างสุขทีโ่ รงเรียนเพชรบุรปี ญ ั ญานุกลู ซึ่งใช้แนวทางจากมนุษยปรัชญามาด�ำเนินโครงการ ความงาม อีกด้านหนึง่ ของศิลปะทีเ่ ด็กสามารถซึมซับได้จากตัวของครู

Text : Ti-na Photo : กฤตพล

รถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจใหม่ จากรางสูเ่ มือง ‘รถไฟสายความสุข’ แค่ชอื่ ขึน้ ต้นก็ดงึ ดูดให้คนอย่างเรา ทีช่ อบเดินทาง ด้วยรถไฟต้องขอแวะเข้าไปชม เริ่มจากโซนแรกที่ถ่ายทอดความ เป็นมาของบริษทั รถไฟ เจอาร์ คิวชู ประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าให้บริการ เส้นทางท่องเทีย่ วทางรถไฟมากทีส่ ดุ ในประเทศ รวมถึงเรือ่ งราวของ เกาะคิวชู ทีท่ างบริษทั ได้นำ� มาเป็นจุดขาย ด้วยการผสมผสานความ เป็นพืน้ บ้าน ทัง้ ในแง่วฒ ั นธรรมและวัสดุเข้ากับเทคโนโลยีทนั สมัย โดยดึง ‘เอย์จิ มิโตโอกะ’ นักออกแบบอิสระ ผูก้ อ่ ตัง้ สตูดโิ อออกแบบ DDA มาร่วมออกแบบรถไฟขบวนต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายในขบวน

3

4

ตูโ้ ดยสาร ซึง่ มุง่ เน้นผูใ้ ช้งานรถไฟเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการสร้างมูลค่าธุรกิจ ร้านอาหาร และพืน้ ทีค่ า้ ปลีก บริเวณสถานีและตามทางรถไฟ ก่อให้เกิด ‘เศรษฐกิจใหม่ จากรางสูเ่ มือง’ ส่วนในโซนทีส่ อง เชือ่ ว่าเด็กๆ คงชอบเพราะมีการจัดแสดงวัสดุตกแต่ง รถไฟทีใ่ ช้งานจริง ทัง้ เก้าอีโ้ ดยสารหลากแบบทีส่ ามารถนัง่ ชมสารคดีเกีย่ วกับรถไฟได้เพลินๆ และห้องโดยสารทีด่ ไี ซน์สวยงามเสียจนคิดว่าไม่นา่ มีอยูจ่ ริง เป็นนิทรรศการทีน่ า่ จะน�ำมาปรับใช้ ในระหว่างการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเราได้ดที เี ดียว

1

2

นิทรรศการ ‘รถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจใหม่จากรางสูเ่ มือง’ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ บริษทั รถไฟ เจอาร์ คิวชู และสตูดโิ อออกแบบ ดง ดีไซน์ แอซโซซิเอทส์ (DDA) ภายใต้การสนับสนุน จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญีป่ นุ่ กรุงเทพฯ (JETRO, Bangkok) ตัง้ แต่วนั นี-้ 26 พ.ค. 2556 เวลา 10.30-21.00 น. ที่ TCDC ชัน้ 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ www.tcdc.or.th

1 ห้องฉายภาพยนตร์ ขนาดเล็กส�ำหรับเด็ก ภายในรถไฟตู้นอน 2 ห้องชงชาแบบญี่ปุ่น ในรูปแบบเคาน์เตอร์ 3 เก้าอี้โดยสารที่โชว์ลวดลายผ้า ในแบบต่างๆ 4 ชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน บนรถไฟ เจอาร์ คิวชู


ฝายชะลอน้ำ� ต่อยอดสู่...

ถังน้ำ�ชุมชน เพื่อโลกสีเขียว ต้นแบบสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน ต้านภัยแล้ง

Green Water Tank

หลักส�ำคัญว่าต้องมีนำ�้ บริโภค น�ำ้ ใช้ น�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น�้ำ ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้

จากพระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รง ห่วงใยพสกนิกรในเรื่องปัญหาการขาดแคลนน�้ำ เพราะถือเป็น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของเกษตรกรไทย และทรงขอให้ ห น่ ว ยงาน ต่ า งๆ และคนไทยทุ ก ภาคส่ ว นรั ก ษาแหล่ ง น�้ ำ รั ก ษาความ สะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจใน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ปู น อิ น ทรี จึ ง ได้ น ้ อ มน�ำ แนวทางพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทาง มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ในด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ให้ ช าวบ้ า นตาม พื้นที่ชนบทมีน�้ำใช้อย่างพอเพียง ภายใต้โครงการ ‘ถังน�้ำชุมชน เพื่อโลกสีเขียว’ (Green Water Tank) ในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจ สัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนและ สิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนามาโดยตลอด ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๘๐ ฝาย อินทรีสร้างถวาย ในหลวง ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่หกในปีนี้ ซึ่งหนึ่ง ส่ ว นที่ ส� ำ คั ญ คื อ ความร่ ว มมื อ อั น ดี จ ากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เอง พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปจาก ทั่วประเทศเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะคนในชุมชนได้มีส่วนช่วย ผลักดันให้โครงการประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นที่น่า ยินดีว่าเราสร้างฝายได้เกินเป้าหมาย โดยได้สร้างฝายเป็นจ�ำนวน ทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ ฝาย ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ภายในระยะเวลา ๓ ปี นอกจากนั้นเรายังได้สนับสนุนปูนซีเมนต์แก่กองก� ำลังผาเมือง ในการสร้างฝายตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือจ�ำนวนปีละ ๑๐๐ ตัน มาเป็นปีที่ ๗ ในปีนี้แล้วเช่นกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ แก่อกี หลายหน่วยงานของรัฐ เช่น กองทัพภาคที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส และกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนในการสร้าง ฝายทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการให้ความช่วยเหลือ การ สนับสนุน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงาน ภาครัฐเพื่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประเทศชาติมากกว่าท�ำตามล�ำพัง ทั้งนี้การด�ำเนินงาน โครงการในปีนี้และปีต่อๆ ไป บริษัทฯ จะยังยึดมั่นในการด�ำเนิน โครงการเหมือนปีที่ผ่านมา คือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายของผู้สร้างฝายให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ พ่อหลวงเสาร์แก้ว สั้นจีน ผู้ใหญ่บ้านบ้านออนกลางเหนือ หมู่ 11 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างฝายชะลอน�้ำและการจัดการ ป่าต้นน�้ำล�ำธาร กล่าวว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี องค์การบริหาร ส่ ว นต� ำ บลต้ อ งจั ด เตรี ย มน�้ ำ มาแจกจ่ า ยให้ แ ก่ ค นในหมู ่ บ ้ า น

เนื่องจากคนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ตนเองจึงได้ ชักชวนคณะกรรมการหมู่บ้านติดต่อไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแล ซึ่งต่อมาได้มีหลายหน่วยงาน เข้ามาให้การสนับสนุน รวมถึงปูนอินทรี ที่ได้ให้การสนับสนุน หลากหลายโครงการก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งการสร้างฝายชะลอน�้ำ และสนับสนุนการสร้างถังน�้ำให้แก่ชุมชนมากว่า 3 ปีแล้ว ท�ำให้ ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทรัพยากรแหล่งน�้ ำที่อุดม สมบูรณ์ สามารถใช้น�้ำได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ตนยังต่อยอด ความส�ำเร็จของโครงการนี้ โดยการน�ำองค์ความรู้ในการสร้าง ถังน�้ำนี้ขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีกกว่าหลายหมู่บ้านเพื่อช่วย คลี่คลายปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป จากความส�ำเร็จของโครงการนี้ เกิดขึ้นได้เพราะเห็นแบบอย่าง ที่ดีตามโครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ท รงบรรเทาทุ ก ข์ ใ นด้ า นการจั ด การปั ญ หาภั ย แล้ ง และปั ญ หา ขาดแคลนน�ำ้ ให้แก่พสกนิกรมาอย่างยาวนาน จึงเปรียบเสมือนเป็น แรงขับเคลื่อนให้หลายหน่วยงานหันมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง อันจะน�ำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


Text : Mr.Kranda

. 10

ร้อนเกิน!

กาตาร์สอ่ ถูกตัดสิทธิ์

เจ้าภาพบอลโลก ภาพจาก : www.guardian.co.uk www.dailymail.co.uk www.footballsitrep.com www.evolo.us www.inbol.net realitypod.com

โหวต มาร์ก ซักเคอร์เบิรก ์ สุดยอด CEO

เว็บไซต์ glassdoor.com จัดอันดับหาสุดยอด CEO ที่ดีที่สุดขององค์กรต่างๆ โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจาก ทัง้ พนักงานปัจจุบนั และอดีตพนักงานขององค์กรนัน้ ๆ ทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริหารหน่วยงานของตนเอง และบริษทั ทีม่ ี CEO ดีทสี่ ดุ ในโลกคือ บริษทั Facebook ของ มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ จากผลส�ำรวจระบุวา่ 99% ของพนักงานปัจจุบนั และ อดีตพนักงานของเฟซบุก๊ ให้คะแนนซักเคอร์เบิรก์ เกือบเต็มในทุกด้าน โดยเฉพาะนโยบายกระตุน้ ให้พนักงานตระหนัก และปฏิบตั ติ ามคติพจน์ขอ้ หนึง่ ของบริษทั คือการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็น และวิจารณ์ การด�ำเนินงานของบริษทั ได้อย่างเต็มที่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ นักงานในบริษทั นีก้ ด Like นอกจากนีพ้ นักงานของเฟซบุก๊ เห็นตรงกัน แทบจะทุกคน ว่าองค์กรนีจ้ ดั การสภาพแวดล้อมได้ดี จนพวกเขาไม่รสู้ กึ เหมือนมาท�ำงาน ขณะที่ นายแลร์รี เพจ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ และซีอโี อคนปัจจุบนั ของ Google มีชอื่ อยูใ่ นอันดับ 11 ด้วยคะแนนจากพนักงาน 95% ส่วน ทิม คุก CEO ของ Apple อยูอ่ นั ดับที่ 18 และมีพนักงานคนหนึง่ แสดงความเห็นได้นา่ ฟังว่า ตัง้ แต่เปลีย่ น ซีอโี อ แอปเปิล้ ได้สญ ู เสียความเป็นตัวของตัวเองไปหลายอย่าง ภาพจาก : awesomepeople.com.ua, blog.eoffice.net

FIFA ก�ำลังพิจารณาในการตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2022 ของ กาตาร์ เนือ่ งจากฟีฟา่ เป็นห่วงเรือ่ งสภาพอากาศทีอ่ าจจะร้อนจัดถึง 50 องศาเซลเซียส ในช่วงที่มีตารางการแข่งขัน อากาศร้อนนรกแตกแบบนี้จะส่งผลเสียต่อนักกีฬา และแฟนบอลแน่ ขณะทีก่ าตาร์ ก�ำลังหาวิธแี ก้ปญ ั หาและยังไม่มแี ผนส�ำรองมาเสนอต่อ ฟีฟา่ ถึงเสนอว่าจะติดแอร์ในสนามเพือ่ แก้ปญ ั หา แต่อากาศข้างนอกก็รอ้ นเกินไปมาก ส�ำหรับแฟนบอล ปัญหานีท้ กุ ฝ่ายรูด้ ี แต่ฟฟี า่ เลือกทีจ่ ะมองข้าม เพราะกาตาร์ขายฝันใหญ่โตว่า นีจ่ ะเป็นมหกรรมฟุตบอลโลกแห่งอนาคต ทีม่ สี นามแข่งสุดล�ำ้ รวมไปถึงมีระบบไฟฟ้า ทีใ่ ช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ใช้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน ท�ำให้เป็นฟุตบอลโลกทีป่ ลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม ฟีฟา่ ถูกใจไอเดียก็เลยเลือกกาตาร์ โดยลืมไปว่าทีน่ มี่ นั ร้อนมากนะ ล่าสุดหลายฝ่ายเสนอช่วยกาตาร์ในการแก้ปญ ั หาอากาศร้อน (น่าจะมีแต่เทวดานะ ทีช่ ว่ ยได้) แต่ไม่มไี อเดียไหนเวิรค์ และข้อเสนอทีจ่ ะย้ายการแข่งขันไปช่วงฤดูหนาว ก็ถกู ฟีฟา่ ตีตกไป เพราะชาติอนื่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าภาพจะประท้วง ยิง่ หากกาตาร์ดอื้ ที่จะขอย้ายไปเตะช่วงฤดูหนาวจริง ฟีฟ่าจะตัดสิทธิ์กาตาร์ทันที ด้วยเหตุผลคือ ไม่สามารถท�ำตามเงือ่ นไขการจัดการแข่งขันได้

เด็ก 17 ขายแอพฯ

ให้ Yahoo 900 ล้าน

นายนิค ดี อะลอยซิโอ กลายเป็นเศรษฐี ตัง้ แต่อายุ 17 ปี หลังขายแอพพลิเคชัน่ ‘Summly’ ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ เกีย่ วกับข่าว ส�ำหรับสมาร์ทโฟนให้กบั Yahoo โดย ไม่มกี ารเปิดเผยเงือ่ นไขการขายต่อสือ่ แต่มกี ารคาดเดาจากบล็อกทีเ่ กีย่ วกับด้าน เทคโนโลยีของอังกฤษว่า Yahoo จ่ายเงิน ให้นคิ ถึง 900 ล้านบาท ด้านเศรษฐีใหม่ ระบุวา่ ตอนทีเ่ ริม่ ท�ำแอพฯ นี้ เขาไม่ได้ คิดมาก่อนว่าจะมีใครสนใจ แต่เมือ่ เดือน พฤศจิกายน หลังจากเขาปล่อยแอพฯ ให้ ดาวน์โหลดปรากฏว่ามียอดโหลดเกือบ 1 ล้านครัง้ นีค่ อื ความส�ำเร็จทีเ่ ขาก็คาด ไม่ถงึ เด้งแรก เด้งทีส่ องคือ Yahoo ติดต่อ ขอซือ้ แอพฯ และเด้งทีส่ ามคือ Yahoo ชวนเขามาท�ำงานด้วย แต่นายนิคปฏิเสธ พร้อมกับบอกว่าเขายังเรียนหนังสือไม่จบ เรียนจบเมือ่ ไหร่อย่าลืมมาชวนใหม่แล้วกัน (อันนีไ้ ม่รวู้ า่ นิคพูดไว้หรือเปล่า)

ภาพจาก : www.wired.co.uk


ภาพจาก : www.fanpop.com, http://fanart.tv

My Chemical Romance วงแตก

My Chemical Romance วงร็อกชือ่ ดังจากประเทศอเมริกา ทีค่ าดว่าหลายคนน่าจะรูจ้ กั และน่าจะเคย ฟังผลงานเพลงของพวกเขามาบ้าง ประกาศแบบปัจจุบนั ทันด่วนช็อกแฟนคลับ ว่าพวกเขายุบวงแล้วผ่าน ทางเว็บไซต์ของวงเมือ่ ปลายเดือนทีผ่ า่ นมา ซึง่ ก่อนหน้านัน้ เคยมีขา่ วว่าสมาชิกแต่ละคนในวงจะแยกออก ไปท�ำโปรเจกต์ของตัวเอง ส่วนเหตุผลทีพ่ วกเขาแยกวงมีการอธิบายในเว็บไซต์วา่ “พวกเราอยูร่ ว่ มกันมา ยาวนานถึง 12 ปี มันเหมือนพรจากพระเจ้าทีท่ ำ� ให้พวกเราได้อยูด่ ว้ ยกัน ได้ไปยังสถานทีท่ พี่ วกเราไม่เคย คาดคิด ได้ประสบการณ์มากมายทีไ่ ม่นกึ ว่าจะได้เจอ ได้รว่ มเล่นดนตรีกบั วงดนตรีทพี่ วกเราชืน่ ชอบ ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ในชีวติ แต่วนั นีถ้ งึ เวลาทีต่ อ้ งจบสิง่ เหล่านีแ้ ล้ว ขอขอบคุณทีท่ กุ คนให้การ สนับสนุนมาโดยตลอด และเป็นส่วนหนึง่ ในการผจญภัยของเรา” แฟนคลับก็เศร้ากันไป โดยเฉพาะแฟนคลับ ทีไ่ ม่เคยดูพวกเขาแสดงสดยิง่ เศร้าหนัก ก็ได้แต่หวังว่าสักวันพวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครัง้

โศกนาฏกรรม ที่ ขุนยวม

เกิดเหตุสลดเมื่อศูนย์อพยพบ้านแม่สุริน อ� ำเภอขุมยวม จังหวัด แม่ฮอ่ งสอน เกิดเหตุไฟไหม้วอดแทบทัง้ ศูนย์ฯ ส่งผลให้ชาวกะเหรีย่ ง ต้องเสียชีวิตคากองเพลิงไปถึง 37 ศพ และบาดเจ็บอีกจ�ำนวนมาก โดยเบือ้ งต้นจากการสอบสวนผูท้ อี่ ยูใ่ นเหตุการณ์ พบว่าต้นเพลิงเกิดมา จากบ้านหลังหนึง่ ทีก่ ำ� ลังก่อไฟประกอบอาหาร แต่เกิดอุบตั เิ หตุไฟไหม้ และลามไปติดบ้านหลังอืน่ ๆ ซึง่ ทุกหลังใช้วสั ดุธรรมชาติในการก่อสร้าง ท�ำให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็วจนสกัดไม่ทันและเกิดกลุ่มควันหนาแน่น คุง้ ไปทัว่ บริเวณ ท�ำให้หลายคนหาทางออกจากหมูบ่ า้ นไม่ได้ ส�ำลักควัน เสียชีวติ อยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ หลายฝ่ายได้ระดมความช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ อย่างเร่งด่วน และมีนายแพทย์สาธารณสุขประจ�ำอ�ำเภอแม่ฮอ่ งสอน กับนักจิตวิทยาต้องเฝ้าดูแลผูร้ อดชีวติ ทีส่ ญ ู เสียญาติพนี่ อ้ งอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจมีโอกาสฆ่าตัวตายได้ทกุ เมือ่ และหลังจากนีท้ างการจะเริม่ ท�ำการฟืน้ ฟูศนู ย์อพยพให้ใหม่อกี ครัง้ ภาพจาก : news.voicetv.co.th, manager.co.th

“ส�ำหรับเรื่องของความโปร่งใส ดิฉันขอยืนยันว่า การด�ำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใส และเข้มงวดกว่าโครงการเงินกู้ หรือโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี” นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, 28 มีนาคม 2556 ชีแ้ จงในทีป่ ระชุมสภาลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน 2 ล้านล้านบาท

กุง้ ตาย

เกลือ่ นหาดในชิลี

เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่อ่าวโคโลเนล ทางใต้ของกรุง ซันติอาโก ประเทศชิลี โดยชาวประมงในพื้นที่ได้สังเกตเห็น ความเปลีย่ นแปลงและความผิดปกติเมือ่ กุง้ ตัวเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตรนับล้านตัว เน้นว่า ‘นับล้านตัว’ ตายลอยเกยตืน้ เต็มชายหาด ตลอดระยะทาง 3 กิโลเมตร ท�ำให้ชายหาดเต็มไปด้วย สีแดงเกลือ่ น ชาวประมงในย่านนัน้ บอกว่าตัง้ แต่เกิดมา 39 ปี เพิง่ เคยเห็น ปรากฏการณ์แบบนี้ และยังเห็นฝูงกุง้ อีกจ�ำนวนมากเกาะกลุม่ ลอยอยูใ่ กล้ แนวชายฝั่ง ซึ่งคิดว่ามันก็คงจะมีชะตากรรมไม่พ้นกุ้งที่นอนตายบน ชายหาด ส่วนซากกุง้ ทัง้ หลายต�ำรวจได้เก็บเป็นหลักฐานเพือ่ ส่งเข้าไปพิสจู น์หาสาเหตุในความผิดปกติ ครัง้ นี้ และยังจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอ่าวโคโรเนล เช่น อุณหภูมขิ องน�ำ้ การผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงจ�ำนวนออกซิเจนในน�ำ้ แต่ชาวประมงบางคนตัง้ ข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะกระแสน�ำ้ ในมหาสมุทร เปลีย่ นเส้นทาง ท�ำให้กงุ้ หลงทิศหรือช็อกน�ำ้ พากันตายหมู่ ภาพจาก mirror.co.uk, www.thesun.co.uk

เกาหลีเหนือไม่จบ

ขูถ่ ล่มสหรัฐฯ และเกาหลีใต้

เกาหลีเหนืองอแงไม่เลิก ล่าสุดประกาศจะถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ทีฮ่ าวายและ แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โดยนายคิม จอง อึน ผูน้ ำ� คนใหม่ของเกาหลีเหนือได้สงั่ ให้ปนื ใหญ่ของเกาหลีเหนือตัง้ เตรียมพร้อมยิง และหันปากกระบอกปืนไปยังศัตรู ซึง่ ก็คอื สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ หลังจากที่ ทัง้ สองประเทศลงนามข้อตกลงร่วมมือทางกลาโหมฉบับใหม่ ทีม่ เี นือ้ หาหลัก ระบุถงึ การให้ความช่วยเหลือทันที หากฝัง่ เกาหลีเหนือเริม่ โจมตีกอ่ น สหรัฐฯ ได้ออกมาตอบโต้เกาหลีเหนือทันที หลังจากทีม่ กี ารขูว่ า่ จะถล่มเกาะฮาวายและ อเมริกา พร้อมกับบอกว่า ถ้าเกาหลีเหนือท�ำจริงๆ สหรัฐฯ ก็จำ� เป็นจะต้อง ตอบโต้ ขณะทีน่ านาชาติกค็ าดว่าเกาหลีเหนือคงไม่สามารถยิงขีปนาวุธพิสยั ไกลไปถึงเป้า แม้เกาหลีเหนือจะประสบความส�ำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธ พิสยั ไกลเมือ่ เดือนธันวาคมปีกอ่ นก็ตาม แต่กย็ งั ห่างชัน้ ทีจ่ ะต่อกรกับสหรัฐฯ แบบนีเ้ รียกว่ากระดูกคนละเบอร์ ภาพจาก www.armyrecognition.com, www.csmonitor.com


. 12

Esc a p e

Text / Photo : iD11

credit : Timothy Hursley

3 Days in Singapore

“Journey is the Destination” การเดินทางคือจุดมุ่งหมาย

วลีสั้นๆ แต่โดนใจของช่างภาพชื่อดังระดับโลก Dan Eldon ท�ำให้เรานึกถึง การเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก เปิดหู เปิดตา และเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้เราได้สมั ผัสถึงเสน่หแ์ ห่งวัฒนธรรมอันสวยงาม นอกจากจะได้ภาพประทับใจ กลับมาพร้อมกับรอยยิม้ และความสดใสแล้ว ยังท�ำให้เราได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ มาเป็นพลังผลักดันให้ชีวิตประจ�ำวันไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

• Sand Sky Park ดาดฟ้าของโรงแรม Marina Bay Sands ที่เก๋ที่สุดแห่งหนึ่งของ สิงคโปร์ ภายในมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคารหรูลอยฟ้า สปา ไนท์คลับ ตลอดจนพื้นที่ ชมเมืองแบบ Bird Eye View ขนาดใหญ่ที่ให้วิวแบบพาโนรามา Architecture : ดาดฟ้ารูปทรงคล้ายเรือ ตั้งอยู่บนชั้น 55 ลอยตัวอยู่เหนือทาวเวอร์ ทั้งสาม ซึ่งมีขนาดยาวกว่าแนวนอนของหอไอเฟล หรือเท่ากับเครื่องบินแอร์บัส A380 ล�ำใหญ่จอดเรียงกันถึง 4 ล�ำครึ่ง! Oh, I like! ความเก๋ของดาดฟ้าแห่งนีค้ อื สระว่ายน�ำ้ ลอยฟ้าขนาดใหญ่ ‘Infinity Pool’ ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ราวกับก�ำลังแหวกว่ายอยูบ่ นน่านฟ้าไร้ซงึ่ ขอบเขต แวดล้อมไปด้วยต้นมะพร้าว ให้อารมณ์ราวกับนอนอาบแดดอยู่ริมชายหาด แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นชายหาดจ� ำลอง ที่ถูกยกสูงขึ้นไปสักหน่อย แค่เท่ากับตึก 57 ชั้นเอ๊ง! + ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ที่ไม่ใช่ลูกค้าของโรงแรม Marina Bay Sands อาจจะต้อง ผิดหวัง เพราะสระว่ายน�้ำลอยฟ้าแห่งนีข้ อสงวนสิทธิใ์ นการเข้าชมเฉพาะลูกค้าของโรงแรม เท่านั้น (เปิด 06.00-23.00 น.) • Helix Bridge สะพานข้ามแม่น�้ำที่เชื่อมต่อจากมารีน่า เบย์ น�ำไปสู่ Art Science Museum และ Marina Bay Sands Architecture : เด่นด้วยโครงสร้างแบบเกลียวคู่ (Double-Helix) แห่งแรกของโลก โดยได้ แ รงบั น ดาลใจมาจากแนวความคิ ด ‘หยิ น ’ และ ‘หยาง’ ส่ ว นโค้ ง ของสะพาน ถูกสร้างด้วยการบิดเกลียวเหล็กแบบตรงข้ามกันสองเกลียว เป็นสัญลักษณ์ของ ‘ชีวิตและ ความต่อเนื่อง’ ‘การฟื้นฟู’ ‘ความอุดมสมบูรณ์อันเป็นนิรันดร์’ และ ‘การเจริญเติบโต’ Oh, I like! เวลาที่ แ นะน� ำ ส� ำ หรั บ การไปชมสะพานเฮลิ ก ซ์ คื อ ช่ ว งเย็ น ๆ ยาม พระอาทิตย์ตกดิน หรือช่วงพลบค�่ำ เพราะตัวสะพานจะถูกประดับประดาไปด้วยดวงไฟ นับพันดวง อีกทัง้ บริเวณทางเดินบนสะพาน ยังมีกมิ มิคน่ารักๆ ด้วยการประดับไฟดวงเล็กๆ สองดวง สีแดงกับสีเขียว วางคูก่ นั ไปตลอดความยาวของสะพาน ซึง่ แต่ละดวงจะมีตวั อักษร ก�ำกับคือ c, g, a และ t หมายถึง Cytosine, Guanine, Adenine และ Thymine ซึ่งเป็น เบสที่ประกอบอยู่ใน DNA โดย a จะจับคู่กับ t และ g จะจับคู่กับ c อีกทั้งวิวโดยรอบ ยังเต็มไปด้วยตึกอาคารทีม่ กี ารตกแต่งแสงสีอย่างสวยงาม ไม่วา่ จะเป็น Marina Bay Sands, Esplanade, Merlion หรือ Singapore Flyer (ชิงช้ายักษ์) credit : Timothy Hursley

ส�ำหรับใครที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการรีบู้ตตัวเองเสียใหม่ 24/7 ขอแนะน�ำให้ลองมองหา ‘Destination’ ใกล้ๆ ที่ใช้ เวลาเดินทางไม่กชี่ วั่ โมงก็ถงึ แล้ว อย่าง ‘สิงคโปร์’ เมืองทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และสร้างความเซอร์ไพรส์อยูต่ ลอดเวลา จะไปแล้วไปอีก ก็สามารถไปได้เรื่อยๆ ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางไปเปิดหูเปิดตาครั้งนี้ เราใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน แม้เวลาจะมีไม่มาก แต่ถ้ามาลองตามรอยดูละ ก็รับรองว่าสนุกกว่าที่คิดไว้แน่นอน!

ส� ำ หรั บ ใครที่ เ ก็ บ ภาพประทั บ ใจของ แสงสียามค�่ำคืนยังไม่จุใจ ขอแนะน�ำให้ไป ชม Wonder Full Show กันต่อ ซึ่งเป็น การแสดงแสง สี สุดตระการตาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเปิดให้ ชมฟรีที่ Marina Bay บริเวณ Event Plaza ที่ลาน Promenade โดยมีฉากหลังแบบ พาโนรามาเป็นท้องฟ้า แม่น�้ำ และเมือง ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

Day 1 : Follow Design

วันแรก เราขอยกให้เป็นวันแห่งการเสพดีไซน์เก๋ๆ ของสถาปัตยกรรม ซึง่ ประเทศเล็กๆ แห่งนี้ ไม่เคยหยุดนิง่ ทีจ่ ะ สรรสร้างทัศนียภาพสุดชิคให้กบั น่านฟ้าของตัวเองเลย ทุกๆ ปีจะมีสถาปัตยกรรมใหม่ๆ มาสร้างความเซอร์ไพรส์อยู่ ตลอดเวลา ส�ำหรับพิกัดที่เราจะพาไปชมนั้นอยู่แถวๆ Marina Bay Sands โรงแรมสุดชิคที่มีดีไซน์สุดเท่ เริ่มกันที่ • Art Science Museum เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แรก ของโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง 21 ห้อง จัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ สื่อและเทคโนโลยี รวมไปถึงการออกแบบ และ สถาปัตยกรรม Architecture : ความโดดเด่ น ของอาคารแห่ ง นี้ คื อ ตัวอาคารรูปกลีบบัว (ยักษ์) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง จิตวิญญาณแห่งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก Oh, I like! ในช่วงที่เราไปเป็นช่วงที่มีการจัดนิทรรศการ The Art of the Brick โดยศิลปินชาวนิวยอร์ก Nathan Sawaya ซึ่งเขาได้ครีเอตงานประติมากรรมตัวต่อเลโก้ ออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ ถึง 52 แบบด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ประติมากรรมกระดูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ยักษ์ ที่มี ความยาวถึง 6 เมตร! ใช้เลโก้ทั้งสิ้น 80,020 ชิ้น และเป็นการโชว์ตัวครั้งแรก + นิทรรศการ The Art of the Brick จะมีให้ชมไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 นี้ เปิด 10.00-22.00 น. ค่าเข้าชม 15 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 375 บาท)

24/7 Tip

หากใครที่ต้องการชมแสงสีแบบไม่ธรรมดา ขอแนะน�ำให้ใช้บริการล่องเรือ กะเวลา ลงเรือประมาณทุม่ ครึง่ ที่ ย่านคล้าก คีย์ (Clarke Quay) ราคาคนละประมาณ 240 บาท ล่องไปตามสายน�้ำชมวิวสองฝั่งกันเพลินๆ จนเกือบสองทุ่ม เรือจะมาอยู่บริเวณหน้า Marina Bay Sands พอดี ซึ่งจะมีการแสดง แสง สี พร้อมยิงเลเซอร์มายังเรือที่เรา ล่องด้วย ได้บรรยากาศประทับใจไปอีกแบบ + การแสดงแสง สี มีให้ชมทุกวัน รอบละประมาณ 15 นาที วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 20.00 น. และ 21.30 น. วันศุกร์-เสาร์ เหมือนเดิม แต่มีรอบพิเศษเพิ่มที่เวลา 23.00 น.


Day 3 : A touch of culture

ปิดฉากการท่องไปยังประเทศเล็กๆ นี้ด้วยบรรยากาศของร้านรวง และตึกรามบ้านช่องเก๋ๆ ที่ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ • กัมปงแกลม-อาหรับสตรีท (Kampong Glam-Arab Steet) เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ วัฒนธรรมของคนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืน ร้านค้าที่นี่จะตั้งอยู่ใน ห้องแถวเก่าแก่ ที่ถูกอนุรักษ์ให้เป็นตึกแถวโบราณขององค์การพัฒนาเขตเมืองใหม่ และ มีสีสันสดใสสวยงาม (ถ่ายรูปสวยเชียวล่ะ) Oh, I like! ถ้าผ่านมาย่านนี้ อย่าพลาดชม สุเหร่าสุลต่าน (Sultan Mosque) มัสยิด สีทองโดดเด่นที่มีความส�ำคัญที่สุดของเมือง

Day 2 : Walk in the garden

ส�ำหรับวันนี้เราจะพาไปชมสวนสาธารณะที่ไฮเทคและเก๋ที่สุดแห่งเกาะสิงคโปร์ นั่นก็คือ Gardens by the bay สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ถึง 101 เฮกตาร์ กลายเป็นโอเอซิสแห่งใหม่ใจกลาง เมืองสิงโตทะเล โดยสวนแห่งนี้จัดเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก น�ำมาจัดตกแต่ง อย่างสวยงามเต็มพื้นที่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล�้ำสมัยให้เข้ากับสวนพฤกษศาสตร์ ส�ำหรับไฮไลท์ที่เด่นๆ อยู่ที่ Conservatory Complex (เรือนต้นไม้) ถือเป็นต้นแบบทางสถาปัตยกรรม ที่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงพืชสวน และโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ยั่งยืนของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ • Cloud Forest สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจตัง้ แต่แรกเข้า ด้วยน�้ำตกสูง 35 เมตร ทีไ่ หลลงมายังเบือ้ งล่าง น�ำพา ไอเย็นและละอองน�ำ้ พวยพุง่ มาปะทะหน้า (จนแทบเก็บกล้องไม่ทนั ) ได้บรรยากาศแบบป่าดิบชืน้ สุดๆ ใต้มา่ นน�ำ้ ตก จะเป็นโครงสร้างคล้ายถ�้ำขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็น 7 ชั้น เริ่มที่ชั้นบนสุด The Lost City เดินชมกันชิลล์ๆ ลงมาทีละชั้น ไฮไลท์อยู่ที่ทางเดินรูปหัวใจที่มีพื้นเป็นซี่เหล็กเล็กๆ สามารถมองลอดลงไปด้านล่างได้ (หากใคร กลัวความสูง ขอแนะน�ำให้ไปกับคนรู้ใจจะได้ฉวยโอกาสใกล้ชิดกันให้มากขึ้น) Oh, I like! ยกนิ้วให้กับเทคโนโลยีสุดล�้ำ ทั้งการควบคุมอุณหภูมิของป่าดิบชื้น การจ�ำลองน�้ำตกขนาดยักษ์ หรือแม้แต่การพรีเซนเตชั่นในห้องสุดท้ายที่อยู่ชั้น 1 ก่อนออกจากถ�้ำยักษ์ ที่น�ำเสนอภาพให้เห็นจริงในหัวข้อ ‘หากโลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5 องศา?’ ให้เราได้ตระหนักกับภาวะโลกร้อนที่โลกใบนี้ก�ำลังประสบอยู่ • Flower Dome โดมแห่งดงดอกไม้จากเขตร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน บนพื้นที่กว่า 1.2 เฮกตาร์ Oh, I like! นอกจากพันธุ์ไม้ดอกสวยแปลกตาแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าสะดุดตาไม่แพ้กันก็คือ ต้นมะกอกยักษ์จากประเทศกรีซ เรียกคะแนนความทุ่มเทจากเราไปเลยสิบเต็ม! จากโปรเจกต์ยกั ษ์ทเี่ ราไปชมกันในวันนี้ นับเป็นก้าวส�ำคัญของสิงคโปร์ในการเดินเข้าไปสูก่ ารเป็น ‘เมืองในสวน’ ที่มีพื้นที่เกือบทั้งประเทศถูกรายล้อมไปด้วยพืชพรรณและไม้ดอกนานาชนิด แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน อย่างกลมกลืน ทั้งสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ กับธรรมชาติที่ก�ำเนิดมานับพันนับล้านปี + เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 05.00-02.00 น. บูธจ�ำหน่ายตั๋วเปิดเวลา 09.00-20.00 น. (ส�ำหรับในส่วนของ สวนสาธารณะ และ Supertrees เข้าชมฟรี)

• ฮาจิเลน-บาหลีเลน (Haji Lane-Bali Lane) ถนนสายนีเ้ รียกได้วา่ ถูกใจคนรักสตรีทแฟชัน่ เข้าอย่างจัง เพราะจะเต็มไปด้วยสีสนั บาดตาของอาคารเก่าสไตล์ชโิ นโปรตุกสี ซึง่ เป็นตึกเก่า สมัยสงครามน�ำมาทาสีใหม่ พร้อมทั้งเพนต์ ทั้งพ่นไปบนก�ำแพงและตัวอาคาร ได้ใจคอ สตรีตอาร์ตสุดๆ นอกจากนีร้ า้ นส่วนใหญ่จะเป็นร้านทีอ่ อกแบบโปรดักซ์เอง ไม่เน้นแบรนด์ รับรองว่าใครที่ชอบของมีดีไซน์ในแบบไม่ซ�้ำใคร ต้องรีบมาเช็กอินโดยด่วน Oh, I like! ถนนแห่งนีม้ สี องอารมณ์ กลางวันเป็นช็อปร้านค้า และร้านกาแฟเก๋ๆ นัง่ กัน ชิลล์ๆ แต่พอตกกลางคืนจะกลายเป็นผับเล็กๆ แนวสตรีตอาร์ต ให้ได้แฮงเอาท์กันในแบบ สิงคโปร์สไตล์

นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมี Supertrees ทีใ่ ครมา เป็นต้องสะดุดตาไปกับโครงสร้างประติมากรรม ยักษ์ของต้นไม้ขนาดใหญ่ถึง 18 ต้น ที่มีความสูง ตั้งแต่ 25-50 เมตร (เทียบเท่ากับตึก 9-16 ชั้น) กระจายตัวอยู่รอบบริเวณสวนแห่งนี้ โดยออกแบบ ให้เป็นสวนแนวตั้งขนาดใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วย ไม้เลื้อยเขตร้อน พืชอิงอาศัย และเฟิร์นเมืองร้อน อีกทั้งยังมี OCBC Skywalk สะพานลอยฟ้าสีส้ม ที่ เ ดิ น เชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งยอดต้ น Supertree ต้นหนึ่ งไปยังอีกต้นหนึ่ง สร้างความแปลกใหม่ เขย่าหัวใจให้ระทึกได้ไม่เลว

24/7 Tip

หากใครที่ต้องการจะเดิน OCBC Skywalk คงต้อง เช็กสภาพอากาศฟ้าฝนให้ดี เพราะหากฝนตก ที่นี่ จะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้น เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ เพราะเมื่อฝนตกเมืองนี้มักจะเกิดฟ้าผ่าอยู่บ่อยครั้ง

• เทียง บาห์รุ (Tiong Bahru) ย่านอสังหาริมทรัพย์ยุคแรกเริ่ม ที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเหล่าฮิปสเตอร์ที่ไม่ควรพลาด เพราะ เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านเบเกอรี่เก๋ๆ น่านั่งเพียบ รับรองใครที่ชอบจิบกาแฟ อัพ IG เป็นต้องปลื้ม Oh, I like!​​ช็อตเด็ดของย่านนีอ้ ยูท่ ตี่ อนเช้า เพราะทีน่ ถี่ อื ว่าเป็นย่านตลาดเช้า นอกจาก เราจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองราวกับเป็นคนสิงคโปร์แล้ว ยังได้ชมวิถีชีวิตท้องถิ่น อย่างการ จ่ายตลาดสดยามเช้าของเหล่าบรรดาแม่บ้าน หรือการนั่งถกกันในวงกาแฟของเหล่าอากง ให้อารมณ์แบบท้องถิ่นสุดๆ **ขอบคุณการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ส�ำหรับทริปการเดินทางอันแสนวิเศษนี้


. 14

MY WORK Text : พลสัน, ทัศนีย์ Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

Two Become One

วรรณแวว - แวววรรณ หงษ์ววิ ฒ ั น์ คำ�ว่า ‘ทำ�งานเป็นทีม’ อาจไม่ได้หมายถึง คนจำ�นวนมาก แค่สองคนก็ทำ�งานเป็น ‘ทีม’ ได้ วรรณแวว และแวววรรณ หงษ์ววิ ฒ ั น์ สองพีน่ อ้ งฝาแฝด  ที ่ Tag Team กันท�ำงานมาตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย  แม้ทงั้ คูจ่ ะอยูต่ า่ งคณะ แต่ความสนใจทีม่ กี ลับไม่ตา่ งกัน นั่นคือ ‘การเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว’ วรรณและ แววรู้ตัวว่าเข็มทิศชีวิตมุ่งไปทางไหน ทัง้ คูจ่ งึ ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านภาพยนตร์ทอี่ งั กฤษและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อม ผลงานภาพยนตร์สารคดี ‘Wish us Luck ขอให้เราโชคดี’ บันทึกการเดินทางด้วยรถไฟผ่าน 7 ประเทศ โดยเฉพาะเส้นทรานส์ไซบีเรียน และยังถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือในชือ่ เดียวกัน แม้จะมีแวววรรณรับบทเป็นคนเขียน แต่วรรณแววท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ คอยแนะน�ำอยูไ่ ม่หา่ ง จนถึงวันนีเ้ ธอทัง้ คูก่ ย็ งั ท�ำงานร่วมกัน ขาดคนใดคนหนึง่ ไม่ได้ คล้ายนักฟุตบอลกองหน้าทีไ่ ม่อาจ ท�ำประตูได้ ถ้าไม่มคี ขู่ าทีร่ ใู้ จ  ด้านศักยภาพการท�ำงานเป็นทีมทีม่ เี พียงสองคนนัน้ เราไม่อาจเขียนสิง่ ใดๆ เพือ่ ชีน้ ำ� ได้ แต่ผลงานและความคิดของพวกเธอตอบค�ำถามนีไ้ ด้ชดั เจน

เสน่หข์ องภาพยนตร์คอื การให้คนตีความ

วรรณแวว : พวกเราชอบวิธกี ารสือ่ สารของภาพยนตร์ เสน่หข์ องมันคือคนดูจะไม่ถกู ยัดสาร ว่าต้องกินผักนะถึงจะดีตอ่ สุขภาพ แต่คนดูจะคิดได้เองว่า ผักดีตอ่ สุขภาพ เรารูส้ กึ ว่าภาพยนตร์ เป็นวิธกี ารสือ่ สารทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั สารตีความสารเอาเอง มันไม่ได้บอกสารไปตรงๆ แต่จะแฝงอะไร บางอย่างอยูข่ า้ งในนัน้  ให้คนดูได้กลับไปคิดต่อ ไม่ใช่ดแู ล้วจบแค่นนั้ สารนัน้ มันจะตราตรึง ในใจของเขาอีกนานมากกว่าทีเ่ ราแค่บอกเป็นประโยคบอกเล่า

เลือกวัตถุดบิ ชัน้ ดีจากสิง่ ใกล้ตวั

วรรณแวว : เวลาเราผลิตงานอะไรสักเรือ่ งเราจะผลิตจากเรือ่ งใกล้ตวั อย่างเช่นหนังสัน้ เรือ่ ง ทีผ่ า่ นๆ มา ทุกเรือ่ งเราจะใช้วตั ถุดบิ จากสิง่ ใกล้ตวั ทัง้ นัน้  เพราะเรือ่ งทีเ่ ราจะกล้าพูดได้อย่าง เต็มปากก็คอื เรือ่ งทีเ่ รารูจ้ ริงๆ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งใกล้ตวั เราเคยท�ำ Fiction อยูเ่ รือ่ งหนึง่ ตอนนัน้ เราท�ำ Thesis จบ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับเด็กจบใหม่ทตี่ อ้ งไปสมัครงาน ซึง่ ครัง้ นัน้ เราตัง้ ใจ ให้เป็น Fiction แต่มนั ออกมาเป็น Documentary หน้าตาเหมือนสารคดี อาจเป็นเพราะ เราคิดภาพจากชีวติ จริงก็เลยดูดบิ ๆ ทัง้ ทีจ่ ริงเราไม่ได้ตงั้ ใจให้ออกมาเป็นแบบนัน้ สักเท่าไหร่ 

เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น

แวววรรณ : การที่เราท�ำงานตัวคนเดียว เมื่อถึงจุดหนึ่งจะจมกับความคิดจนไม่เห็น ข้อผิดพลาด การให้คนอืน่ มาช่วยดูกเ็ ป็นอีกทางทีส่ ะท้อนสิง่ ทีเ่ รามองข้ามไป วรรณก็ชว่ ย สะท้อนได้แค่ระดับหนึง่ เพราะเราสองคนเติบโตมาด้วยกัน วิธกี ารมองโลกจึงเป็นอะไรที่ ใกล้เคียงกันมาก และเราก็เข้าใจกันได้งา่ ยเกินไป จนลืมไปว่าคนอืน่ เขาอาจจะไม่เข้าใจ แต่การ ได้พดู คุยกับวรรณก็ทำ� ให้ไอเดียของเราชัดเจนมากขึน้ เกิดสิง่ ใหม่ๆ จากบทสนทนาของเรา บางทีเกิดความไม่มนั่ ใจในความคิดของตัวเองมากพอ จะต้องรอค�ำยืนยันจากอีกคน ถ้าเรา ต้องแยกทางกัน ต่างคนต่างท�ำงาน พวกเราอาจจะไม่มคี วามมัน่ ใจเลยเพราะไม่เคยคิดและ ตัดสินใจเอง ทุกครัง้ เรามักจะผ่านมันไปด้วยกัน

อุน่ ใจถ้าท�ำงานให้เยอะไว้กอ่ น

แวววรรณ : เราเป็ น พวกท� ำ งานแบบขี่ ช ้ า งจั บ ตั๊ ก แตน (หัวเราะ) เราชอบท�ำเยอะๆ ไว้ก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วผลลัพธ์ มีแค่นิดเดียว แต่ที่ขอท�ำมากไว้ก่อนเพราะกลัวพลาด ตอน เขี ย นหนั ง สื อ Wish us Luck ตรงส่ ว นที่ พู ด ถึ ง เรื่ อ ง ประวัติศาสตร์หรือเรื่องความรู้ที่อยู่ในโลกนี้ เราต้องไปอ่าน Google มาสิบหน้าก่อนถึงค่อยเขียนได้ เพราะบางทีเราไม่ มัน่ ใจในความรูท้ มี่ อี ยูว่ า่ ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเราท�ำหนัง เรา จะนัง่ ดูฟตุ เทจทัง้ หมด แล้วจดทุกอย่างเพราะกลัวหลุด ทัง้ ๆ ที่ เราเอามาใช้แค่ชวั่ โมงหรือแค่เสีย้ วเดียว แม้วา่ ผลของมันคือ ตั๊กแตน แต่ถ้าขี่ช้างแล้วอุ่นใจก็ถือว่าคุ้ม

งานทุกอย่างคิดเผือ่ คนรับสารเป็นส�ำคัญ

แวววรรณ : เวลาท�ำงาน เราจะนึกถึงคนรับสารเสมอว่า จะท�ำอย่างไรให้เขาชอบมากทีส่ ดุ อย่างเช่น ภาพยนตร์ Wish us Luck ถ้าเราอยากให้คนมาดู เราก็ต้องการให้ดูในฟังก์ชัน ของความเป็นโรงภาพยนตร์ คือมี ความมืด ความใหญ่ และมี จุดโฟกัส ซึง่ หากดูจอเล็กแล้วอาจจะไม่เวิรค์ เพราะคนดูอาจ หลับและเบือ่ ได้ (หัวเราะ) ถ้าคนดูได้ดใู นภาวะทีเ่ หมาะสม เขาจะชอบหรือไม่ชอบ เราไม่สามารถบังคับอะไรได้แล้ว เพราะสิง่ แวดล้อมทุกอย่างทีเ่ ราต้องการมันครบองค์ประกอบ สิง่ ทีเ่ ราท�ำได้คอื ออกไปแสวงหาอะไรใหม่ๆ เพือ่ ท�ำอย่างอืน่ ต่อไป และเก็บสิง่ ทีผ่ า่ นมาไว้เป็นบทเรียน n

My Profile

การศึกษา : • MA Artist’s Film, Video & Photography University for the Creative Arts  อาชีพ : • “Freelance โดยวรรณท�ำงานเกีย่ วกับ  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ส่วนแววรับงาน  ถ่ายภาพอาหาร และล่าสุดเขียนพ็อกเก็ตบุก๊   ‘Wish us Luck’ ขอให้เราโชคดี” • “ก�ำลังสร้าง บริษทั Spoonful Production  เป็น Production House ท�ำงานภาพ   เคลือ่ นไหวต่างๆ”

After Work

“ด้วยความทีเ่ ป็นฟรีแลนซ์ ดังนัน้ ทุกวัน เลยกลายเป็นวันท�ำงานไปซะแล้ว (หัวเราะ) เราไม่มวี นั หยุดกันมานานมาก แต่สงิ่ หนึง่ ทีจ่ ะพยายามหาเวลาท�ำคือ การออกไปดูหนัง เราสองคนชอบธรรมชาติของการดูหนัง ในโรงภาพยนตร์ มันเหมือนท�ำให้เราได้หลุด  เข้าไปอยูใ่ นโลกๆ หนึง่ ทีเ่ ราลืมโลกจริงๆ ไปเลย อีกนัยหนึง่ ก็เหมือนกับว่า เราลืมความกังวล ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งงานไป”


. 16

COVER STORY

ภูรติ ภิรมย์ภกั ดี

The Great Warrior

Text : อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ Photo : พิชญุตม์ คชารักษ์


หนึ่งในตระกูลธุรกิจเก่าแก่ของไทย ที่ถูกเอ่ยถึงมากที่สุด คือ ‘ภิรมย์ภกั ดี’ โดยเฉพาะภายใต้การขับเคลือ่ นของทายาทบุญรอดฯ ในฐานะ ‘สิงห์รนุ่ 4’ อย่าง เต้-ภูรติ ภิรมย์ภกั ดี ผูอ้ �ำนวยการกลุม่ การตลาด นอน-แอลกอฮอล์, ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนวัตกรรมทาง ธุรกิจ และกรรมการบริหาร บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด บริษทั ในเครือบุญรอด บริวเวอรี่ โดยเขารับผิดชอบบริหารผลิตภัณฑ์ หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ น�้ำดื่มสิงห์ โซดาสิงห์ เครื่องดื่มบีอิ้ง ข้าวพันดี สาหร่ายมาชิตะ เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหารอย่าง เอส.33, ไวน์ 33, ฟาร์ม ดีไซน์ และโคนาย่า รวมถึงยังท�ำธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดค่ายมวย และโรงเรียนสอน ชกมวย RSM Academy ร่วมกับเพื่อนๆ ชายหนุ่มวัย 36 ปีคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ตลอดระยะการท� ำงาน มานานกว่า 10 ปี เขามีฝไี ม้ลายมือทีเ่ ก่งกาจไม่แพ้ใคร ขณะทีบ่ ทบาท ของการเป็นนักร้อง เขาก็ท�ำได้ดีเช่นกัน ล่าสุดผลงานเพลง ‘เมื่อไหร่ จะได้พบเธอ’ ซึง่ เป็นเพลงประกอบละคร เรือ่ ง ‘พรพรหมอลเวง’ ก็ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย เฉพาะยอดวิวในยูทูปก็ทะลุ 2.8 ล้านวิว นอกจากนีเ้ ขายังเป็นนักกิจกรรมตัวยง ชอบความท้าทาย แสวงหา เรื่องตื่นเต้นและแปลกใหม่อยู่เสมอ แม้ทุกวันนี้เขาจะร้างลาการ แข่งรถไปแล้ว แต่ก็ยังสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ อย่างเต็มที่ ล่าสุด เมือ่ ปลายเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา เขาก็เพิง่ ไปเดินย�ำ่ หิมะขึน้ เขาระยะทาง กว่า 3 กิโลเมตร ที่ Neseko เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของญี่ปุ่น เพื่อเล่น สกีหมิ ะ หนึง่ ในกิจกรรมทีเ่ ขาชืน่ ชอบ นับเป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีต่ อกย�้ำ การเป็น ‘นักใช้ชีวิต’ ของเขาได้เป็นอย่างดี 24/7 ขอน�ำคุณไปพบกับเรือ่ งราวต่างๆ ทีน่ า่ สนใจของผูช้ ายหลาย บทบาทคนนี้ ซึ่งเขาพร้อมเปิดอกคุยทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่อง ‘การเมือง’ ซึ่งเขาบอกข�ำๆ ว่า เรื่องนี้น่าจะเหมาะกับ ปิติ ภิรมย์ภักดี น้องชาย ของเขามากกว่า

ระหว่างการเป็นนักธุรกิจกับนักร้อง อะไรคือบทบาท ทีส่ ะท้อนความเป็นตัวตนของคุณมากทีส่ ดุ ภูรติ : ผมก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่ง แต่มี Passion ในการร้องเพลง ก็เท่านั้นเอง เพราะตระกูลผมท�ำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยคุณทวด ผมเป็น รุน่ ที่ 4 ถ้าไม่ทำ� ก็ไม่มใี ครท�ำ ผมเห็นคุณพ่อเหนือ่ ยมาตัง้ แต่เด็กๆ ก็อยาก จะช่วย แต่ตอนเด็กๆ ผมมีความฝันหลายอย่าง บางอย่างท�ำได้ บางอย่าง ไกลไป จนไม่สามารถจะท�ำให้ส�ำเร็จได้ แต่ความฝันที่จะร้องเพลง มันอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็ก ตอนอายุประมาณ 17-18 ปี ผมก�ำลังจะเซ็น สัญญากับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง แต่ผมเรียนอยู่ที่ต่างประเทศท�ำให้ไม่ สามารถออกอัลบั้มได้ พอจบปริญญาตรีก็เหมือนยังมีอะไรติดค้างอยู่ ในใจ เพราะเรายังไม่ได้เป็นนักร้อง แล้วผมเป็นเพือ่ นกับ บุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ์ เขาก็พดู ให้ฟงั บ่อยๆ ว่า การทีไ่ ด้ขนึ้ ไปบนเวทีเป็นประสบการณ์ พิเศษที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ยิ่งถ้าคนฟังเขาอินกับเราก็ยิ่งสนุก ผมก็อยาก จะรู้สึกอย่างนั้นบ้าง อยากสร้างความสนุกให้กับคนฟัง ขณะเดียวกัน ก็สร้างความสุขให้กับตัวเองด้วย เป็นความสุขที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย

คุณใช้ชอื่ ‘สันต์’ มา 30 กว่าปี เหตุผลอะไรทีท่ ำ� ให้ คุณต้องเปลีย่ นชือ่ จริง ภูรติ : ผมเป็นคนทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งดวงเลย เพราะผมไม่เคยไปค้นหา หรือ ดูดวงว่าเราต้องเปลีย่ นชือ่ หรือท�ำอะไรต่างๆ นานาเพือ่ เสริมดวง แต่พอ มีซินแสประจ�ำออฟฟิศมาทักว่า ชื่อเราไม่ดี อ้าว! แล้วยังไงล่ะทีนี้ ผมมองว่าเมื่อมีคนมาทักว่าชื่อนี้จะหมดอายุ มันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดี อย่างนี้ ถ้าสมมุติเราใช้ชื่อเดิมต่อไปแล้วเกิดผลเสียมากกว่าผลดีล่ะ ก็เลยคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วจะท�ำให้ชีวิตเราดีขึ้นจากที่ดีอยู่แล้ว ก็เป็นเรือ่ งทีค่ วรท�ำ เพราะถ้าไม่เปลีย่ น อยูๆ่ ชีวติ ไม่ดขี นึ้ มา เราจะ มานัง่ เสียใจภายหลังหรือเปล่า พอตกลงใจจะเปลีย่ นชือ่ ผมก็เปลีย่ น เลยทันที ไม่รออะไร คือผมเป็นคนประเภททีค่ ดิ ว่าจะท�ำอะไรก็ทำ� เลย

ไม่รอผัดวันประกันพรุง่ ซึง่ ซินแสเอาชือ่ มาให้ผมเลือก 5 ชือ่ ทีจ่ ำ� ได้คอื ภาคิน แต่ผมว่ามันทะแม่งๆ แปลกๆ ถ้ามีคนเรียก ‘ภาคินสันต์’ ผมคงจะ รูส้ กึ แย่แน่ๆ ก็เลยเลือก ‘ภูรติ ’ ทีแ่ ปลว่า ‘แผ่นดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์’ เพราะ ดูเป็นพระเอกหนังไทยน้อยทีส่ ดุ ชือ่ อืน่ มันโคตรจะลิเกเลย (หัวเราะ)

แล้วคุณสันติมคี วามเห็นอย่างไรบ้าง กับการเปลีย่ น ชือ่ ครัง้ นี้ ภูรติ : คุณพ่อก็เสียใจนิดหน่อย เพราะเป็นที่ชื่อที่เขาตั้งให้ เป็นใครก็ คงเสียใจ แต่ว่าผมมองอนาคตว่า เพราะเขาบอกว่า ถ้าไม่เปลี่ยนอาจ จะส่งผลกระทบถึงผูใ้ หญ่ดว้ ย ไม่ใช่แค่ตวั ผมคนเดียว ผมมองภาพรวม ว่าถ้าเปลีย่ นแล้วชีวติ จะดีขนึ้ ก็เปลีย่ น เขาก็นอ้ ยใจอยูแ่ ป๊บหนึง่ พอผม อธิบายให้ฟงั หลังจากนัน้ ก็เข้าใจ ตอนนีผ้ มก็เริม่ ชินแล้วนะ เมือ่ ก่อนก็ เรียกสันต์ๆ ก็ตอ้ งใช้ให้คนุ้ เคยไม่งนั้ ก็เป็นแค่ชอื่ แต่คนทีเ่ หนือ่ ยทีส่ ดุ คือ เลขาฯ ของผมทีต่ อ้ งมาท�ำเรือ่ งเปลีย่ นบัตรประชาชน เปลีย่ นพาสปอร์ต เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลย

ตอนนี้บุญรอดฯ ยังคงภาพลักษณ์ของธุรกิจ ครอบครัว หรือมีภาพลักษณ์ของบริษัทที่เป็น มืออาชีพมากกว่ากัน ภูรติ : ผมว่าผสมผสานกันนะ เราบอกไม่ได้หรอกว่าเราไม่ใช่ธุรกิจ ครอบครัว เพราะเราคือธุรกิจครอบครัว แต่ท�ำงานภายใต้ความเป็น มืออาชีพ คนที่จะมาท�ำงานที่นี่ คุณต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าคุณ มีศักยภาพยังไง อย่างน้อยคุณก็ต้องจบปริญญาตรี เป็นบรรทัดฐาน ให้เห็นว่า แม้กระทั่งลูกหลานก็ยังต้องจบปริญญาตรีเลยถึงจะท�ำงาน ที่นี่ได้ นี่คือตัวอย่างของการสร้างมาตรฐานของการจ้างงานแบบ มืออาชีพ ที่เหลือก็ขึ้นกับตัวคุณแล้วว่าจะเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม ขององค์กรได้หรือไม่ สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ไหม

ประเทศไทยดู จ ะคั บ แคบไปแล้ ว กั บ บริ ษั ท ที่ ผลประกอบการทะลุแสนล้าน อย่างบุญรอดฯ ตอนนีค้ ณ ุ มองเห็นโอกาสอะไรจาก AEC บ้าง ภูรติ : เราไม่ได้มองตลาดในเมืองไทยเพียงอย่างเดียว ล่าสุดเราซื้อ Hesco บริษทั ผลิตขนมขึน้ รูป เป็นขนมสไตล์ญปี่ นุ่ ส่งขายต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจขนมขึ้นรูปให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดขนมขึ้นรูปใน ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ที่เติบโตมาก จากนี้ไปเราจะโฟกัส ในตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของสินค้าและ ร้านอาหาร อย่าง เอส.33 และฟาร์ม ดีไซน์ ซึ่งเราก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ การลงทุนทัว่ เอเชีย ส�ำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 คิดว่าน่าจะเป็น ช่องทางในการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล ผมเชือ่ ว่าการท�ำการตลาด หรืออะไรหลายๆ อย่างของเราไม่แพ้ใคร และจริงๆ แล้วการเปิด การค้าเสรีน่าจะดีกับทุกๆ คน อย่าไปกลัว ลองคิดในทางกลับกันว่า นี่จะเปิดการค้าสู่ตลาดโลก เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม แค่คณ ุ มีความพร้อม คุณมีความมัน่ ใจในตัวเอง มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ของ คุณ มัน่ ใจในทีมงานของคุณ ผมเชือ่ ว่าไม่มอี ะไรยากเกินความสามารถ

ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ของสิงห์ฯ ในยุคนี้ ผ่านการ วางแผนมาอย่างรอบคอบ รัดกุมมากกว่าเคย ท�ำให้มีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง ภูรติ : เพราะผมเคยผิดพลาดมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากใน ต�ำรา เพราะคุณจะไม่รเู้ ลยว่า คุณท�ำผิดพลาดตรงไหน สิง่ ทีค่ ณ ุ เคยท�ำ ผิดพลาดจะสอนคุณเองว่า เฮ้ย! เรือ่ งแบบนีท้ ำ� ไม่ได้ ถ้าท�ำแบบนีน้ ะจะ เจ๊งแน่นอน ประสบการณ์ทำ� ให้ตดั สินใจได้ถกู ต้องมากขึน้ ส่วนเรือ่ งโชค ผมมองว่าเป็นองค์ประกอบเพียงแค่ 20% เท่านั้น นอกจากนี้ต้องมี เงินทุน มีทมี งานทีด่ ี คิดคนเดียวไม่เกิดหรอก ต้องมีทมี งานหลายๆ คน ช่วยกันคิด ต้องสร้างซินเนอร์ยใี ห้เกิดภายในองค์กร จะท�ำยังไงให้เกิด 1 + 1 = 3 และต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วย

ความล้ ม เหลวจากชาเขี ย วโมชิ เป็ น บทเรี ย น ครั้ ง ส� ำ คั ญ ของคุ ณ ท� ำ ให้ คุ ณ เดิ น เกมอย่ า ง รอบคอบ และระมัดระวังมากขึน้ ใช่หรือไม่ ภูรติ : ใช่ ด้วยความทีเ่ ราใหม่ เพิง่ เริม่ ท�ำ ประสบการณ์ยงั น้อย ท�ำให้ เราพลาดไปหลายจุด สิ่งที่วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไปตามนั้น ท�ำแบบ Go by the book ท�ำทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปที่หนังสือบอกไว้ แต่ใน ความเป็ น จริ ง แล้ ว ไม่ ใ ช่ อ ย่ า งนั้ น ทั้ ง หมด แต่ ต ้ อ งยื ด หยุ ่ น ตาม สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมด้วย

ตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารของคุณก�ำลังติดลมบน วางแผนการขยายธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง ภูรติ : ปีที่แล้ว มี 12 ร้าน และปี 2556 นี้จะเพิ่มอีก 12 ร้าน ทั้งจาก แบรนด์เก่าและแบรนด์ใหม่ที่ก�ำลังจะเปิดตัว ผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น ไปตระเวนชิมอาหารอร่อยๆ และไปติดต่อร้านอาหารใหม่ๆ มาเปิด บริการเพิ่มเติม แต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนว่าเป็นร้านอะไร

วางเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ไว้อย่างไรบ้าง ภูริต : เราต้ อ งการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นยอดขายของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ นอนแอลกอฮอล์ จากปัจจุบัน 10% เป็น 30% ภายใน 5 ปี ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ไม่ยากเกินความสามารถ

ท�ำไมคุณถึงมองว่าการบรรลุเป้าหมายนี้ ไม่ ใช่ เรือ่ งยาก ภูรติ : เพราะนอกจากน�้ำสิงห์และโซดาสิงห์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว ก็ยงั มีเครือ่ งดืม่ บีองิ้ ข้าวพันดี สาหร่ายมาชิตะ และล่าสุดคือเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังซันโว ทีเ่ พิง่ เปิดตัวไป ปีทผี่ า่ นมา ในส่วนของนอน-แอลกอฮอล์ เติบโต 30% ทั้งสาหร่ายมาชิตะ และข้าวพันดีก็ขายดีมาก ต้องเพิ่ม ก�ำลังการผลิต สร้างโรงงานใหม่ ทีส่ �ำคัญตอนนีเ้ รามีทงั้ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแม้จะเป็นธุรกิจที่มี ต้นทุนสูง แต่ก็ให้ผลประกอบการและก�ำไรดี และในอนาคตสัดส่วน ของธุรกิจเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ที่จริงแล้วเป้าหมายในอนาคต ระยะยาวของบริษัทคือ ตั้งเป้ารายได้จากกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ในสัดส่วนเท่าๆ กัน

คุณท�ำงานมาเยอะ มีผลงานอะไรบ้างที่คุณภาค ภูมิใจ ภูรติ : ความภาคภูมใิ จเกิดขึน้ ทุกวัน ผมชอบแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ มองหา ก�ำไรชีวิต เป็นการเติมเต็มสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มี ผมไม่เคยบอกว่า ผมพอใจในสิ่งที่มีทุกวันนี้ เพราะผมเป็นเหมือนน�้ำครึ่งแก้ว ไม่ใช่ น�้ำเต็มแก้ว ท�ำให้ผมชอบเรียนรู้ ชอบลอง และสนใจอะไรใหม่ๆ ถ้ามี อะไรใหม่ๆ ผมจะกระโดดเข้าไปหาทันที นัน่ คือตัวผม ผมเป็นนักใช้ชวี ติ ผมสนุกกับการใช้ชีวิต ผมเชื่อว่ายังมีอะไรอีกหลายๆ อย่างที่เราไม่รู้ และเราอยากจะรู้ ที่ส�ำคัญผมเป็นคนขี้เบื่อ ไม่ชอบอะไรที่จ�ำเจ

นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีท่ �ำให้คณ ุ เลือกท�ำแผนกพัฒนา ธุรกิจ และการตลาดนอน-แอลกอฮอล์ ด้วยหรือเปล่า ภูรติ : ใช่ เพราะเบียร์มีรูปแบบการท�ำงานที่เป็นแพตเทิร์นอยู่แล้ว แต่การท�ำงานส่วนนี้เหมือนมีห้องว่างๆ ให้ผมจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และ


ตกแต่งเองทัง้ หมด จะวางเก้าอีต้ รงไหน ด้านซ้ายหรือด้านขวา เป็นสิง่ ที่ ผมคิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น ความภาคภู มิ ใ จของผม และผมได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ ใครหลายๆ คนเห็นว่ามุมมอง แนวคิด และวิธกี ารท�ำงานของผมสร้าง ประโยชน์ให้กบั บริษทั ได้ แต่ทจี่ ริงแล้วล�ำพังตัวผมคนเดียวไม่สามารถ ท�ำได้ ต้องยกความดีความชอบให้กบั ทีมงานด้วย ผมโชคดีทมี่ ที มี งานทีด่ ี ท�ำให้ผมสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้

ในฐานะนักการตลาด คุณมีแบรนด์ โปรด หรือ ชืน่ ชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า เพราะอะไร ภูรติ : ผมชอบแบรนด์ที่ผมสร้างนะ นอกจากแบรนด์ที่ผมสร้าง ผมชอบเบียร์ลโี อ ทีค่ ณ ุ พ่อใช้เวลา 2 สัปดาห์เศษในการสร้างแบรนด์นี้ ขึน้ มาเพือ่ เป็นไฟท์ตงิ้ แบรนด์ ในตอนทีบ่ ริษทั มีปญ ั หามากๆ ส่วนแบ่ง การตลาดของบริษัทฯ ตกลงมาเหลือไม่ถึง 20% มีบริษัทต่างชาติ หลายแห่งมาขอซื้อบริษัทฯ แต่คุณพ่อไม่ยอมขาย ท่านขอเวลา 1 ปี เพือ่ จะกลับมาเป็นทีห่ นึง่ อีกครัง้ ให้ได้ แต่ไม่มใี ครเห็นด้วยกับการสร้าง แบรนด์ลีโอ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเบียร์ที่ไม่มีคาแร็กเตอร์ เอาแค่ ความเซ็กซี่ของผู้หญิงมาสร้างแบรนด์ แต่ทุกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่า เป็นแนวทางทีถ่ กู ต้อง เพราะปัจจุบนั เบียร์ลโี อครองส่วนแบ่งการตลาด ในตลาดเบียร์โดยรวมทั้งหมดสูงถึง 56-57%

คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ ยึดหลักอะไรในการบริหารงาน และบริหารคน ภูรติ : เราท�ำงานเหมือนครอบครัว ที่บริษัทเราให้ความใส่ใจใน พนักงาน เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�ำให้ เราได้เรียนรู้ถึงตัวตนของพนักงานจริงๆ เราจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร จัดวางเขาไว้ในทีท่ ถี่ กู ต้องและเหมาะสมได้ ถ้าเราไม่รจู้ กั เขาเลย ไม่มีความสนิทสนม ไม่เคยคุยกันมาก่อน แล้วเราจะใช้เขา ได้ยงั ไง มันต้องเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ถ้าเราพูดอย่างนีแ้ ล้วเขาจะรูส้ กึ ไม่ดี เราก็ตอ้ งหาวิธกี ารพูดแบบใหม่หรือหลีกเลีย่ งทีจ่ ะไม่พดู เลย บางครัง้ มี ทางเดินหลายๆ ทางที่ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้เหมือนกัน

ความเป็น ‘ภิรมย์ภกั ดี’ ท�ำให้คณ ุ มีตน้ ทุนสูงกว่า คนทัว่ ไป ถือเป็นแต้มต่อทีท่ ำ� ให้คณ ุ ประสบความ ส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจหรือไม่ ภูรติ : แน่นอน ถ้าบอกว่าไม่ได้เป็นแต้มต่อก็คงจะไม่ใช่ แต่ผมอยาก จะบอกทุกคนว่า คนเราทุกคนถ้าตั้งใจจะท�ำอะไรจริงๆ ก็มีโอกาส ที่จะประสบความส�ำเร็จ แต่คุณมองเห็นโอกาสนั้นหรือเปล่า แล้ว คว้ามันไว้ เพราะโอกาสไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆ ผมอาจจะโชคดีที่เกิดมา ใช้นามสกุลภิรมย์ภักดี แต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถก�ำหนดชะตาชีวิต ตัวเองได้ สามารถบอกได้วา่ คุณอยากจะท�ำอะไร และตัง้ ใจท�ำ ผมเชือ่ ว่า สักวันหนึ่งคุณจะประสบความส�ำเร็จ แต่ถ้ามัวแต่ฝัน เพ้อไปวันๆ ไม่จริงจังกับการใช้ชวี ติ พอโอกาสมาถึงก็ปล่อยหลุดลอยไป ไม่ไขว่คว้าไว้ จะมานั่งโทษตัวเองว่าเพราะเราไม่ได้เกิดมาในนามสกุลนี้เลยท�ำให้ เราไม่ประสบความส�ำเร็จมันก็ไม่ใช่ ต้องพยายามมองหาโอกาสของ ตัวเอง ทุกคนก�ำหนดชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง แต่ต้องหาให้เจอก่อนว่า อยากจะท�ำอะไร อยากจะเป็นอะไร

Role Model ของคุณคือใคร ภูรติ : มีหลายคนที่ผมชื่นชม แต่ไม่ได้อยากจะเป็นแบบเขา ก็มี หลายๆ คน เช่น สตีฟ จ็อบส์ และบิลเกตส์ เขาเป็นคนที่น่าสนใจ เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย แต่ว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิต อย่างที่ ผมบอก คือคนเราสร้างโอกาสให้ตวั เองได้ เพียงแต่คณ ุ ต้องมองโอกาส ในสิ่งที่คุณชอบจริงๆ

ค� ำ สอนใดบ้ า งของคุ ณ สั น ติ ภิ ร มย์ ภั ก ดี ที่ มี อิทธิพลต่อการใช้ชวี ติ และการท�ำงานของคุณมา จนถึงทุกวันนี้ ภูรติ : คุณพ่อจะสอนทุกวัน จะมีมอตโต้ใหม่ๆ ตลอด ต้องถามพีบ่ อย (ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อ�ำนวยการสายการตลาด) เขาชอบจด ค�ำคมของคุณพ่อไว้ ยิง่ ตอนนีท้ กุ สัปดาห์จะมีประชุมกับทางซีอโี อ และ ผู้บริหารระดับสูง คุณพ่อก็จะมีค�ำคมมาสอนอยู่ตลอดเวลา แต่ค�ำที่ กินใจผมที่สุดก็คือ ตอนที่เราเริ่มต้นขายเบียร์ลีโอ ซึ่งทุกคนในบริษัท ก็อ่อนล้ากันหมด ไม่มีแรง ทุกอย่างมันดาวน์ มันมีสินค้าตัวเดียวที่ดี คือโซดา ตัวอืน่ มันไปหมด และท�ำให้ทกุ คนหมดก�ำลังใจ จนคุณพ่อพูด ออกมาประโยคหนึ่งว่า “วันนี้ผมยอมรับว่าผมแพ้ แต่ผมไม่เคยยอม แพ้ พวกคุณจะไปกับผมไหม” แค่นี้แหละท�ำให้ทุกคนในแผนกตื่นตัว ลุกขึ้นเฮ! จากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการเปิดตัว

แบรนด์ลโี อ จ�ำหน่ายในเซกเมนต์อโี คโนมี่ จนประสบความส�ำเร็จมาถึง ทุกวันนี้ และกลายเป็นกรณีศกึ ษาด้านการตลาดทีถ่ กู หยิบยกมาพูดถึง อยู่บ่อยๆ

มีอะไรหรือจุดไหนบ้างไหม ที่คุณคิดว่าจะต้อง ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดขี นึ้ ภูรติ : เยอะแยะเลย ผมเป็นคนนิสยั เสีย ปากไม่คอ่ ยดี ขีโ้ มโห ทุกคน มีจุดด้อยของตัวเอง ผมก็รู้จุดด้อยของผม ถ้ามีอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะมี หงุดหงิดบ้าง แต่ก็ค่อนข้างเป็นคนที่รับฟังเหตุผล

ลูกน้องกลัวหรือเปล่า ภูรติ : ถ้าผมเฉยๆ อารมณ์ดๆี เขาก็คงไม่คอ่ ยกลัวผมเท่าไหร่ (หัวเราะ) แต่ มั น ก็ ต ้ อ งมี ก ารผ่ อ นการดึ ง บ้ า ง จะให้ เ ครี ย ดตลอดก็ ค งไม่ ใ ช่ พูดง่ายๆ ก็เหมือนการขีม่ า้ มันต้องกระตุกบ้าง ดึงกลับมาบ้าง ปล่อยบ้าง มันคือจังหวะทีค่ ณ ุ จะต้องตระหนักรูด้ ว้ ยตัวคุณเองว่าจะจัดการอารมณ์ อย่างไร

ให้คณ ุ นิยามตัวตนของ ‘ภูรติ ภิรมย์ภกั ดี’ ภูรติ : ต้องให้คนอื่นมองผมมากกว่า ถ้าผมมองตัวเองอาจจะมอง ไม่ออก มองดีก็จะหาว่าผมยกหางตัวเอง แต่ในเรื่องฟีดแบ็กจาก คนรอบข้าง เท่าทีผ่ มท�ำงานมาก็ไม่คอ่ ยมีใครจะมาคอมเมนต์อะไรผม แรงๆ เท่าไหร่นะ เพราะผมเป็นคนง่ายๆ สบายๆ คือถ้าคบด้วยจริงใจ ก็อยูด่ ว้ ยกันได้ ผมก็เป็นคนอย่างทีเ่ ห็น ไม่มอี ะไรเป็นความลับ ผมเป็น คนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยนะ

ในบทบาทของนั ก ร้ อ ง แฟนคลั บ จะรู ้ จั ก คุ ณ ในบุคลิกและตัวตนแบบไหน

ภูรติ : ผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ คือผมอยากจะให้เขาชอบจาก ตัวตนทีผ่ มเป็นมากกว่า เพราะผมก็ไม่ใช่นกั ร้องวัยรุน่ ทีไ่ ม่มคี รอบครัว การที่ผมท� ำเพลง จริงๆ แล้วผมไม่ได้ต้องการจะดังอะไรหรอก แต่อยากที่จะให้คนได้รู้จักรสนิยมของผม ตอนนี้มันเลยเรื่องที่จะไป สนใจความดังมานานแล้ว

เห็นได้ชัดว่า คุณมีแนวทางการท�ำเพลงที่ต่าง ออกไปจากตอนท�ำวงกรุงเทพมาราธอน ภูรติ : ตอนนีม้ นั ก็ไม่ได้เป็นร็อกอะไรมากเหมือนแต่กอ่ น ค่อนข้างจะ ป๊อปด้วยซ�ำ้ หลังจากทีผ่ มไปท�ำงานกับ พีบ่ อย โกสิยพงษ์ ล่าสุดผลงาน เพลงตอนนี้ก็คือเพลงประกอบละครพรพรหมอลเวง และช่วงนี้ก็ เตรียมพร้อมส�ำหรับคอนเสิรต์ ‘เล็กจนเว่อร์’ ของเลิฟอีส ทีจ่ ะจัดขึน้ ใน วันที่ 7 พฤษภาคม เพราะผมก็ไปอยูก่ บั พีบ่ อยเต็มตัว เป็นศิลปินเดีย่ ว แต่อัลบั้มยังไม่ออกนะ ออกเมื่อไหร่ไม่รู้ พี่บอยท�ำชิลมาก ท�ำเหมือน ผมจะไม่แก่ (หัวเราะ)

คุณชืน่ ชอบดนตรีมานาน ใครทีเ่ ป็นไอดอลทาง ดนตรีของคุณ ภูรติ : ผมจะเปลี่ยนไปตามยุค ผมชอบสนูปด็อก เอ็มแอนด์เอ็ม และอีกหลายวง คือความชอบจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ ชอบเป็นพิเศษ ฟังไปเรือ่ ยๆ ไม่คอ่ ยมีเวลา งานเยอะขึน้ บริษทั เยอะขึน้ เพราะผมเปิดบริษัทส่วนตัว เปิดค่ายมวย และโรงเรียนสอนชกมวย กับเพื่อนด้วย ชื่อ RSM Academy

พูดถึงเรือ่ งมวย หลายคนสงสัยว่าคุณเกีย่ วข้อง อะไรกั บ บั ว ขาว เพราะทุ ก ครั้งที่ บั ว ขาวขึ้ น ชก จะเห็นคุณอยูด่ ว้ ยเสมอ ตอนนีค้ ณ ุ สนับสนุนเขา เต็มตัวแล้วใช่ไหม ภูรติ : ทีผ่ มสนิทกับบัวขาว หรือว่าเข้ามาสนับสนุนเขา เพราะผมเห็นถึง ความตัง้ ใจจริงของเขา ตัง้ แต่สมัยไม่มเี งินไปต่อย เขาอยากจะไปต่อยที่ ญีป่ นุ่ แต่ไม่มเี งินไป ผมก็ให้คา่ ตัว๋ เครือ่ งบิน แต่บอกว่าอย่าเพิง่ ติดโลโก้ สิงห์นะ ชนะก่อนแล้วค่อยติด รูง้ นี้ า่ จะติดซะก็ดี (หัวเราะ) ผมก็ไม่รวู้ า่ เขาจะได้แชมป์ แต่เห็นหน่วยก้านเขาดี พูดง่ายๆ คือสิงห์สนับสนุน คนที่มีความสามารถ ไม่ใช่แค่นักมวยอย่างเดียว นักกอล์ฟเราก็มี นักเทนนิส นักว่ายน�ำ้ เราก็มี เพียงแต่สว่ นตัวไม่ได้ใกล้ชดิ กับตรงนัน้ มาก และบังเอิญที่ผมอาจจะชอบเรื่องมวยด้วย

แล้วกีฬาประเภทอืน่ ล่ะ เห็นว่าคุณก็เป็นนักกีฬา ตัวยงเหมือนกัน ภูรติ : ผมชอบออกก�ำลังกายด้วยการต่อยมวย เมื่อก่อนก็เล่นกอล์ฟ

เตะฟุตบอล ตีเทนนิส เล่นสควอช แข่งรถ แต่ตอนนีเ้ ลิกแข่งรถไปแล้ว ส่วนเรื่องกอล์ฟก็ว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้ง เพราะคุณพ่อบอกว่าผม ห่างหายเรือ่ งกอล์ฟไปนาน เดีย๋ วกูไ่ ม่กลับ แต่ตอนนีไ้ ม่ได้ตเี ทนนิสครับ ถึงจะมีสนามเทนนิสอยูท่ บี่ า้ นก็ตาม จะหนักไปทางต่อยมวยอย่างเดียว เพราะผมมีเวลาน้อย ผมก็อยากอยู่กับครอบครัวบ้าง ถ้าต่อยมวย มันไม่ต้องใช้เวลามาก อย่างตีกอล์ฟนี่หายไปเป็นวันหรือครึ่งวัน แต่ตอ่ ยมวยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ได้เจอเพือ่ น เหมือนการพักผ่อนไป ในตัว การออกก�ำลังกายท�ำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง ขึน้ ท�ำให้เราพร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในวันต่อๆ ไปอย่างมีพลัง แต่ถา้ มีโอกาส ไปต่างประเทศ อย่างญี่ปุ่น ก็จะเล่นสกีหิมะ

สิงห์เป็นสปอนเซอร์ทั้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเชลซี แต่จริงๆ แล้ว คุณเชียร์ทมี ไหน ภูรติ : ผมเป็นแฟนเชลซีมาแต่ไหนแต่ไร แต่จริงๆ ก็ดูได้หมดแหละ ผมไม่ได้สุดโต่ง ผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษ เมื่อต้นปีไปเจอระดับ ต�ำนานของแมนยูฯ ท�ำให้ Perception เกี่ยวกับแมนยูฯ เปลี่ยนไป ก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าเราเชียร์ 100% แต่ก็มี Perception ที่ดีขึ้น

ภารกิจของคุณดูรดั ตัวมาก คุณมีเวลาอ่านหนังสือ บ้างหรือเปล่า แล้วหนังสือเล่มไหนทีค่ ณ ุ อ่านตอนนี้ ภูรติ : มีครับ ผมจะอ่านหนังสือตอนขึ้นเครื่องบิน ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผมจะดูหนัง แต่วา่ ตอนนีค้ ดิ ว่าเวลาในการอ่านหนังสือของเรามีนอ้ ยลง เพราะว่างานเยอะ บางทีก็อ่านก่อนนอน แต่ผมจะอ่านทวนกระแส คนอืน่ ตอนนีผ้ มอ่านหนังสือชีวประวัตขิ องสตีฟ จ็อบส์ เล่มหนาๆ ใกล้ จะจบแล้ว ผมก็อ่านหนังสือเยอะ บางครั้งด้วยความที่มีเวลาน้อยมาก ผมก็จะเลือกดูเฉพาะเนื้อหาส�ำคัญๆ ที่เขาไฮไลท์ไว้ ส่วนหนังสือแนว ไฮไฟ-ฟิคชั่น เมื่อก่อนผมก็อ่านนะ อย่างแฮร์รี่ พ็อตเตอร์

ตอนนีน้ อกจากดนตรีแล้ว คุณมี Passion กับอะไร บ้าง ภูรติ : ผมชอบรถตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ผมจ�ำความได้ คนที่ท�ำให้ผมชอบ ก็คือคุณพ่อผมนี่แหละ มีรถเต็มบ้าน ท่านชอบให้ผมหลับตานั่งฟัง แต่เสียงรถ แล้วให้ทายว่านั่นคือรถอะไร ผมเอ็กซ์เพิร์ทมากเลยนะ เราเล่นกันแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก ก็เลยท�ำให้ผมชอบรถมาก โดยเฉพาะ ซูเปอร์คาร์ ตอนนี้ก็มีทั้งลัมโบร์กีนี่ และเฟอร์รารี่ แต่ก็มีไม่เยอะ หรอกครับเพราะผมคิดว่าจะมีไปท�ำไมตัง้ 10 คัน เพือ่ อะไร จะขับไหว หรือเปล่า เวลาขับก็ขับได้ทีละคัน อย่างพระเครื่องเนี่ยผมก็ชอบนะ แต่ผมจะห้อยพระเครือ่ งไม่เกิน 1 องค์ ผมว่ามันไม่ใช่เรือ่ งนะทีจ่ ะห้อย พระเครื่องทีละ 15 องค์ 20 องค์ แล้วอย่างนี้พระองค์ไหนจะคุ้มครอง ก็เหมือนกับรถนั่นแหละ เราก็มีแค่คัน 2 คันก็พอแล้ว ส่วนนาฬิกา ผมก็ชอบเพราะผมเห็นคุณปู่ชอบใส่ ชอบเอามาไขลาน ก็เลยท�ำให้ ผมชอบตาม และชอบยิ่งขึ้นไปอีกจากการที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียง เพราะทึ่งกับกระบวนการเบื้องหลังในการ ผลิตแต่ละชิ้นส่วนไม่ใช่เรื่องง่าย และกว่าจะประกอบขึ้นมาเป็น นาฬิ ก าหนึ่ ง เรื อ นได้ นี่ ต ้ อ งใช้ เ วลานานและยากล� ำ บากเหลื อ เกิ น มันคือมาสเตอร์พีซ

คุณมีค�ำแนะน�ำอะไรบ้าง เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการกับ Passion ภูรติ : ผมแนะน�ำว่า ถ้าเราชอบอะไร เราก็ต้องศึกษาให้มันถึงที่สุด อย่าไปชอบตามกระแส เพราะสุดท้ายก็จะหาตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเอง ไม่เจอ แต่ตอ้ งเลือกสิง่ ทีเ่ ราชอบจริงๆ และท�ำไมเราถึงชอบ เวลาผมจะ ตัดสินใจซือ้ อะไรก็ตอ้ งคิดอย่างรอบคอบ ไม่ใช่คดิ แล้วซือ้ เลย ยิง่ ซือ้ รถนี่ โอ้โห! ต้องคิดเยอะ เพราะผมรู้ว่าเงินไม่ได้หามาได้ง่ายๆ ผมเลยไม่ อยากใช้เงินสุรยุ่ สุรา่ ย คนทีไ่ ม่ได้ท�ำงานหาเงินมาด้วยตัวเอง แต่ขอแม่ ขอพ่อไปวันๆ คือเขาอาจจะอายุยังน้อย ยังเรียนอยู่ แต่มีรถดีๆ ขับ เขาก็ยังไม่รู้ว่าการหาเงินมันยากล�ำบากแค่ไหน แล้วยิ่งเวลาที่ผมเห็น ลูกน้องผมบางคนใช้เงินเก่ง เงินเดือนจะพอใช้หรือเปล่า คือถ้าคุณ ใช้เงินเก่ง คุณต้องหาเงินเก่งด้วย ไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้หรอก

แล้วความฝันของคุณทีอ่ ยากจะท่องอวกาศ ยังมี อยูห่ รือเปล่า ตัง้ เป้าไว้หรือไม่ทจี่ ะท�ำให้ฝนั นีเ้ ป็นจริง ภูรติ : นัน่ คือความฝันสมัยเด็ก พูดง่ายๆ ผมเป็นนักใช้ชวี ติ ผมท�ำอะไร หลายๆ อย่างทีใ่ ครจะไปรูว้ า่ อยูด่ ๆี ผมอาจจะเบือ่ อยากเป็นนักปีนเขา แล้วผมก็ไปปีนเขาเลย มันก็แล้วแต่ เพราะผมเป็นคนเอ็กซ์ตรีม ผมท�ำอะไรผมจะท�ำให้สดุ ๆ เรียนรูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ ให้ถงึ แก่นของมันอยากจะ ท�ำอะไรก็ทำ� แต่วา่ การท�ำอะไรก็แล้วแต่ ต้องไม่ทำ� ให้คนอืน่ เดือดร้อน


“ผมเป็นนักใช้ชวี ติ ผมสนุกกับการใช้ชวี ติ ผมเชือ่ ว่ายังมีอะไร อีกหลายๆ อย่างทีเ่ ราไม่ร”ู้


“ต้องพยายาม มองหาโอกาสของตัวเอง ทุกคนกำ�หนดชีวติ ได้ดว้ ยตัวเราเอง แต่ตอ้ งหาให้เจอก่อนว่า อยากจะทำ�อะไร อยากจะเป็นอะไร”

ตอนนีค้ ณ ุ แอ็คทีฟ ในโซเชียล มีเดีย แค่ไหน ภูรติ : ก็แอ็คทีฟประมาณหนึง่ ไม่ได้แบบสังคมอักเสบ เหมือนบางคน ทีต่ อ้ งมานัง่ ดูโทรศัพท์ตลอดเวลา ผมก็ไม่ได้ขนาดนัน้ บางทีเวลาเบือ่ ๆ ก็หยิบมาดูบ้าง ดูเรื่องคนอื่นเขาบ้างก็เป็นสิ่งที่ดี (หัวเราะ)

คุณท�ำงานเยอะมาก แล้วคุณจัดสรร Work-Life Balance อย่างไร ภูรติ : ชีวิตผมออร์กาไนซ์แต่ยืดหยุ่น ออร์กาไนซ์คือผมจะรู้ว่าวันๆ ผมต้องท�ำอะไรบ้าง ส่วนยืดหยุ่นคือผมจะต้องนั่งดูว่าอะไรคือสิ่งที่ ส�ำคัญที่สุดที่ผมจะท�ำ ณ เวลานั้น ผมจะไม่ฟิกซ์ว่าจะต้องท�ำตาม ตารางที่ก�ำหนดไว้ตลอดเวลา เพราะถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป และผมเห็นว่ามีสิ่งส�ำคัญกว่า ผมก็พร้อมที่จะเสียบทันที ทุกวันนี้ ผมพยายามให้เวลากับครอบครัว เพราะผมไม่อยากจะให้อะไรหายไป เลย หรือพลาดอะไรไปเลยแม้แต่วนิ าทีเดียว ตอนนีล้ กู สาวและลูกชาย ก็ยงั เล็กอยู่ พวกเขาโตเร็วมาก ผมไม่เจอแป๊บเดียวสูงขึน้ อีกแล้ว มีการ เปลี่ยนแปลงตลอด แล้วพวกเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆ คนโตชื่อ น้องนิสา อายุ 4 ขวบ คนเล็กชือ่ น้องสิงห์ เพิง่ ครบ 1 ขวบไปหมาดๆ ซน ทัง้ คู่ อย่างเมือ่ วานนิสาก็ไปล้มหน้าฟาดพืน้ มาเพราะซนมาก ซึง่ การที่ ผมต้องไปท�ำงานต่างประเทศ การที่ผมมีงานท�ำเยอะแยะ บางทีต้อง ไปร้องเพลงบ้าง ด้วยภารกิจหลายๆ อย่างเหล่านี้ ท�ำให้ผมมีเวลา ให้กับครอบครัวน้อย แต่ผมก็ต้องอยู่กับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะ ท�ำได้ อย่างนิสาผมก็จะพาเขาไปเดททุกวันอาทิตย์ พาไปช้อปปิง้ พาไป ทั้งสองคนไม่ไหว รอน้องสิงห์โตกว่านี้หน่อย ตอนนี้ขอเดทกับสาว ก่อน (หัวเราะ)

คาดหวังหรือวางแผนอนาคตส�ำหรับลูกทัง้ สองคน ไว้อย่างไรบ้าง ภูรติ : จริงๆ แล้ว ผมปล่อยไปตามธรรมชาตินะ เหมือนกับคุณพ่อ ของผมก็ไม่ได้บอกให้ผมเป็นนักธุกิจ แต่ผมจะเรียนรู้ได้เองจากการ

ได้สมั ผัส ได้อยูใ่ กล้ในสิง่ ทีเ่ ขาเป็น อย่างท่าเดินยังมีคนบอกว่าผมเดิน เหมือนคุณพ่อ ก็เป็นอะไรที่เราซึมซับมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว พ่อผม ไม่ได้บอกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แต่จะสอนให้รู้ว่าบางทีเลี้ยวซ้าย มันเจ็บตัวนะ เลีย้ วขวาดีกว่า เขาจะไม่สอนตรงๆ คือไม่สอนให้เราเดิน ตรงไปเลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปอีก 100 เมตรค่อยเลี้ยวซ้าย เขาไม่ สอนอย่างนั้น แต่สอนให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อเราจะได้จ�ำ พอจ�ำได้แล้ว ถ้าท�ำอีกครั้งก็ถือว่าโง่

FYI

ความสัมพันธ์ ในครอบครัวของคุณเป็นอย่างไร ใกล้ชดิ สนิทสนมกันแค่ไหน ภูรติ : ผมมีพี่น้องสามคน ค่อนข้างสนิทสนมกัน จริงๆ แล้วพื้นฐาน ของบ้านเราให้ความส�ำคัญกับครอบครัวมาก เราอยู่บ้านหลังเดียวกัน เป็นตึก 7 ชั้น ผมกับภรรยา (นิสามณี) และลูกๆ อยู่ชั้น 3 ต๊อดกับ ภรรยา (ปิติ-วรนุช ภิรมย์ภักดี) อยู่ชั้น 4 เตย (ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี) อยู่ชั้น 5 คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ชั้น 6 ส่วนชั้น 7 เป็นชั้นลอย ดังนั้น การที่เราจะเจอกันนี่ง่ายมาก บางทีต๊อดยังไม่นอน เปิดไฟอยู่ผมก็จะ ขึน้ ลิฟต์ไปหา ก็เลยท�ำให้ความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่ ยังเป็นเหมือนกับ สมัยที่เรายังเป็นเด็ก ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ต่างคนต่างแต่งงาน และมี ครอบครัวแล้วก็ตาม บางทีคุณพ่อกับคุณแม่จะลงมาดูหลานบ่อยๆ ต๊อดกับเตยก็ลงมาคุยบ่อย คุณพ่อกับคุณแม่ตดิ หลานมาก ถ่ายรูปให้ ทุกวัน เขาบอกว่าจะถ่ายรูปให้นิสาไปเรื่อยๆ จนนิสาแต่งงานจนมีลูก แต่ผมเห็นถ่ายได้แค่ 3 เดือนก็หยุดถ่ายแล้ว (หัวเราะ)

ในฐานะพีช่ ายคนโต คุณมีความกังวลหรือห่วงใย อะไรกับน้องๆ ทัง้ สองคนบ้าง ภูรติ : อันทีจ่ ริงก็ไม่มอี ะไรต้องห่วง เพราะทัง้ ต๊อดและเตยก็เป็นผูใ้ หญ่ แล้ว แต่ต๊อดจะกินเก่ง (หัวเราะ) ห่วงสุขภาพเขา นอกเหนือจากนั้น ก็ไม่มีอะไร ส่วนเตยก็ไม่ค่อยได้ถามเขาเรื่องงานเท่าไหร่ เพราะเตย ไม่ได้ท�ำงานที่บุญรอดฯ สามเสน เขาดู สิงห์ ไลฟ์ ออฟฟิศอยู่ที่อื่น แต่ก็เจอกันบ่อยที่บ้าน n

ติดตาม ความเคลือ่ นไหวของ เต้-ภูรติ ได้ที่ Twitter : Tae_Sant_KM และ Instagram : Tae_Bhurit


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 21

T A S T E

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Magnum Cafe

Deco Bar & Bistro

พืน้ ทีส่ ดุ ฮิปทีใ่ ห้คณ ุ เพลิดเพลินไปกับ อาหารทัง้ คาวและหวานของแม็กนัม่ ใน รูปแบบการพรีเซ็นต์สดุ อลังการครัง้ แรกใจกลาง กรุงเทพฯ หลังมีการเปิดตัวคาเฟ่สดุ หรูไปแล้ว 4 แห่งตามแลนด์มาร์กสุดอินเทรนด์ทวั่ โลก อย่าง ลอนดอน ปารีส เอดินบะระ (สกอตแลนด์) และจาการ์ตา

ร้านอาหารและบาร์ทแี่ หวกแนวจากร้านอืน่ ๆ ทีต่ งั้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ให้บรรยากาศแบบ Art Deco สุดชิค เพิม่ เสน่หใ์ ห้ดนู า่ ค้นหาด้วยของตกแต่งทีเ่ ต็ม ไปด้วยประวัตศิ าสตร์และความเก๋า ดีไซน์โดยคุณกฤษดา สุโกศล แคลปป์ ร่วมกับ นักออกแบบระดับโลกอย่าง บิลล์ เบนส์ลี่ มาช่วย กันเนรมิตให้ทกุ อย่างดูสมจริง ในโทนสีเรียบ ครีม ขาว และด�ำ เพิม่ ความโดดเด่นทีล่ วดลายบนพืน้ แบบ ตารางหมากรุก และผนังทีใ่ ช้กระจกทัง้ แผ่นมาท�ำให้ ดูเก่า เล่นลวดลายด้วยชิน้ งานไม้ทถี่ กู ท�ำให้เป็น เส้นสายในรูปแบบเรขาคณิต ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์ ไม้ หนังสีดำ� โปสเตอร์หนังวินเทจ และของตกแต่ง สุดเก๋า แสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมกันระหว่าง ตะวันออกและแบบโคโลเนียล คอนเซ็ปต์อาหารเน้นความเรียบง่ายสไตล์ Gastronomy ทีเ่ ด่นด้วยวัตถุดบิ สดและรสชาติแบบ ดัง้ เดิม เมนูเด่นขอแนะน�ำ Steak Frites เนือ้ ริบอาย Jack’s Creek Black Angus จากออสเตรเลีย ที่ กริลล์มาจนหอมกรุน่ เคลือบด้วย Herb Butter ราดด้วย Red Wine Sauce เสิรฟ์ พร้อมเฟรนช์ฟราย, Terrine ทีม่ สี ว่ นประกอบหลักคือ เบคอน หมูบด ปรุงรสใส่ Pistachio และอกเป็ดทีผ่ า่ นการลมควัน เซียร์มาแล้ว น�ำมาอัดใส่แม่พมิ พ์ แล้วเข้าเตาอบ เสิรฟ์ บน Grain Mustard, แตงดอง Carnichons และ Pear Chutney ทีอ่ อกรสหวานก�ำลังดี, Linguini Marinara เส้นลิงกวินผี่ ดั กับน�ำ้ มันมะกอก คลุกเคล้า กับ Main Lobster, หอยแมลงภูจ่ ากนิวซีแลนด์ และ Blue Crab ปรุงรสด้วยพริก กระเทียม พาสลีย์ และ Riesling, Goats Cheese Souffle ซูเฟ่ทผี่ า่ น การอบถึงสองครัง้ หอมกรุน่ ด้วย Goats Cheese จากออสเตรเลีย ตบท้ายด้วยของหวานประจ�ำชาติ นิวซีแลนด์ Berry Paviova เมนูยอดฮิตทีค่ ณ ุ แม่ ทุกคนต้องท�ำเป็น ลักษณะคล้ายกับเมอแรง แต่กรุบ กรอบกว่าเพราะทิง้ ไว้ในเตาอบต่ออีก 5 ชม. หลัง จากเซตตัว ทานคูก่ บั Berry Compote, Vanilla Custard และครีม

โดดเด่นด้วยโทนสีนำ�้ ตาล-ด�ำ ซึง่ เป็นโทน สีของช็อกโกแลต ให้อารมณ์ขรึมปนเท่ห์ ใน บรรยากาศการตกแต่งหรูหราแบบสไตล์ วินเทจ แกลม เซอร์เรียล

ประมาณ 1,000 บาท ตัง้ อยูใ่ น The Siam Hotel 3/2 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ Breakfast เปิด 06.00-12.00 น. Lunch 12.00-15.00 น. Afternoon 15.00-18.00 น. และ Dinner 18.00-22.30 น. โทร. 0 2206 6999 หรือคลิกที่ www. thesiamhotel.com

WoW!! ส�ำหรับคอดริงค์ ขอ แนะน�ำ Siam Mojito จุดเด่นของแก้วนี้ จะมี การใช้น�้ำมะขามเข้ามาเพิ่มความหอม อีกทั้งยังใช้ เหล้ารัมระดับพรีเมี่ยมจากกัวเตมาลาอย่าง Ron Zacapa Centenario ที่บ่มเหนือเมฆ บน ภูเขาสูง เหนือระดับน�้ำทะเลถึง 7,500 ฟุต!

ในส่วนของเมนูอาหาร ทีน่ นี่ อกจากจะมี เมนูไอศกรีมแม็กนัม่ ในรูปแบบแปลกตาให้ ลองชิมกันแล้ว ยังมีบางเมนูอาหารทีป่ รุงจาก ช็อกโกแลตเบลเยียมให้ได้ชมิ กันอีกด้วย เริม่ ที่ Benedict Breakfast อาหารเช้าทีม่ กี าร ผสมผสานระหว่างไข่โพชท์กบั พิซซ่า โรยหน้า ด้วยแซลมอนรมควัน ผักขม & ชีส และซอส ฮอลแลนเดซ ตามด้วยเมนูชอื่ น่ารัก Nemo เส้นลิงกวินพี่ าสต้ารสช็อกโกแลต ผัดกับ เนือ้ ปูสด เพิม่ ความจัดจ้านด้วยพริกป่น และ เคเปอร์ ต่อด้วยความหรูหราระดับเฟิรส์ คลาส อย่าง Magnum Foie Gras ตับห่านบด ผสม ดาร์คช็อกโกแลตยูกานดา เสิรฟ์ พร้อมขนมปัง กรอบและแยมส้มบรัน่ ดี แล้วมาตัดอารมณ์ดว้ ย เมนูยอดฮิตจากทางอีสานอย่าง Royal Somtam ส้มต�ำสไตล์ฟวิ ชัน่ รสจัดจ้านพร้อมก้ามปูอลาสก้า ชิน้ โตทีฉ่ กี ทุกประสาทสัมผัส ประมาณ 300-500 บาท ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ เปิด 10.00-22.00 น. ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 พฤษภาคม 2556

WoW!!

นอกจากที่นี่จะเป็น ซูเปอร์ ป๊อบอัพ สโตร์ แห่งแรกในเมืองไทยแล้ว ยัง เป็นแม็กนั่มคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดของโลก อีกด้วย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 400 ตร.ม. และรองรับลูกค้าได้ถึง 170 ที่นั่ง


--------------

--------------

Text : iD11 Photo : พิชญุตม์

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กาญจนา

Signor Sassi

Nikko Cafe

สุดยอดร้านอาหารอิตาเลียนระดับห้าดาว ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในกรุงลอนดอน และเป็น จุดนัดพบของนักชิมทัว่ โลกทีต่ า่ งแวะเวียน กลับมาสัมผัสความอร่อยครัง้ แล้วครัง้ เล่า ไม่วา่ จะเป็น เหล่าบรรดาราชวงศ์จากประเทศต่างๆ นักการเมือง นักธุรกิจระดับแถวหน้า นักกีฬา ระดับโลก นักแสดง และนักร้องทีม่ ชี อื่ เสียง ก้องโลก

ร้านเครือ่ งดืม่ น้องใหม่ยา่ นเอกมัย ในคอนเซ็ปต์ ‘Life Refresher’ แหล่งแฮงเอาท์ เติมความสุขสดชืน่ ของคนทุกเพศทุกวัย เพราะมีให้เลือกตัง้ แต่ ชา กาแฟ ไปจนถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทเี่ น้นน�ำเข้าจากญีป่ นุ่ เป็น หลัก หรือแม้แต่สว่ นผสมในค็อกเทลก็ตามที จึงการันตี ได้ถงึ ความแตกต่างจากร้านเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป ร้านตกแต่งในสไตล์ Minimal Zen จึงให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ในบรรยากาศแบบญีป่ นุ่ ในขณะเดียวกันก็ผสม ผสานความทันสมัย ด้วยชุดเฟอร์นเิ จอร์ทเี่ น้นสวยแบบ เรียบง่าย ทัง้ นีต้ วั ร้านยังดูโปร่งโล่งด้วยเพดานสูง และ ผนังกระจกโดยรอบ รวมถึงไฮไลท์เด่นด้วยราวบันได เชือกไปจนถึงชัน้ สอง ซึง่ แบ่งออกเป็นทัง้ โซนอินดอร์ และเอาท์ดอร์

สไตล์การตกแต่งดูเรียบง่าย ในโทนออก สีนำ�้ ตาลเพือ่ ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ พร้อมกรุ กระจกรอบด้านเพือ่ เผยให้เห็นซิตวี้ วิ อันเต็ม ไปด้วยเสน่หข์ องมหานครกรุงเทพฯ เพิม่ ความ โดดเด่นด้วยหน้ากากอิตาเลียนเก๋ไก๋ พร้อม ตกแต่งครัวด้วยวัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร รวมถึงเครือ่ งเทศหลากหลายประเภท ส�ำหรับเมนูหลักๆ จะเหมือนกับร้าน ต้นต�ำรับทีล่ อนดอน แต่จะมีเมนู Chef Recommend เพิม่ เข้ามาประจ�ำทุกเดือน ความพิเศษของทุกเมนูอยูท่ วี่ ตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ซึง่ กว่า 90% จะน�ำเข้าจากลอนดอน เพือ่ ให้ รสชาติเหมือนกับสาขาต้นแบบ เมนูแนะน�ำ ต้องลองชิมคือ Avocado Bernardo อะโวคาโดทีน่ ำ� มาเรียงกันอย่างประณีต เสิรฟ์ พร้อมกับ Lobster, Scampi & Prawns คลุกเคล้าด้วย Cocktail Sauce, ตามด้วย Grilled Scallop ชิน้ โต เสิรฟ์ บนฝาดูเก๋ไก๋ ราดด้วย Herbs และ Garlic Butter และ Tornedo ‘Rossini’ สเต๊กสันในวางบน Crouton โปะด้วย Pâté & Madeira Sauce ส�ำหรับใครชอบเมนูเส้น ขอแนะน�ำ Tagliolini con Granchio e Zafferano พาสต้าไข่เส้นเล็ก ผัดคลุกเคล้ากับ Hand Picked Crab มะเขือเทศ เชอร์รหี่ วาน Saffron และครีมเข้มข้น เสิรฟ์ มา ในกระดองปู ดูสวยงาม และสะดุดตา

WoW!!

Super Chocolate Frappe ช็อกโกแลตเข้มข้น ถึงใจ รับรองคนรักช็อกโกแลตต้องใจละลาย และ Iced Caramel Macchiato เครือ่ งดืม่ สีสวยเล่นเลเยอร์ ทีใ่ ห้ รสชาติเหมือนทานกาแฟและของหวานไปพร้อมๆ กัน เวลาทานต้องใช้หลอดดูดเพือ่ ให้รสชาติในแต่ละชัน้ ไล่เรียงขึน้ มาเป็นล�ำดับ แถมท้ายด้วยของว่างสุดฮอต อย่าง Nikko Shrimp กุง้ แห้งเย็นของญีป่ นุ่ ทีน่ ำ� มา ทอดกรอบ รับรองทานเพลินจนลืมตัว ประมาณ 1,000 บาท ตัง้ อยูบ่ นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ บนชัน้ 37 ของโรงแรมอนันตรา สาทร เปิดกลางวัน 12.00-14.30 น. และ มือ้ เย็น 18.00-23.00 น. โทร.0 2210 9011 หรือคลิก ที่ www.signorsassi.co.uk และ www.facebook.com/ signorsassibkk

หากต้องการบรรยากาศโรแมนติก ขอแนะน�ำให้มาช่วงเย็นและ นั่งโซนเอาท์ดอร์ เพราะนอกจากคุณจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ ยามเย็นสวยๆ ของเมืองกรุงแล้ว ยังได้สัมผัสกับลมเย็นๆ ที่ พัดมาเอื่อยๆ ตลอดทั้งคืนอีกด้วย (ขอแนะน�ำให้โทร.จองโต๊ะ ล่วงหน้า เพราะโซนนี้ยากที่จะว่าง!)

อิม่ อร่อยทัง้ ของทานเล่นและเครือ่ งดืม่ ประมาณ 250-300 บาทต่อท่าน Nikko Cafe เอกมัย ซอย 12 เปิดบริการทุกวัน เวลา 13.00-24.00 น. โทร.0 2381 5291 www.facebook.com/NikkoCafe

WoW!!

ขอย�้ำว่าที่นี่เน้นเครื่องดื่มน�ำเข้าจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และรับรองว่าจะต้องสะดุดตากับลวดลายของกระป๋อง เบียร์น่ารักๆ บนเคาน์เตอร์หน้าร้าน ลองสั่ง Hitachio Nest Beer กลิ่นกล้วยและวานิลลา มาลองดื่มกันดู แล้วจะติดใจ!


NARAI PIZZERIA ร้ า นพิ ซ ซ่ า และแหล่ ง รวมอาหารอิ ต าเลี ย น ที่รับรองความอร่อยแบบโดนใจ

ลิ้มลองความอร่อยในราคาเบาๆ นารายณ์พิซซาเรียทุกสาขา โทร. 1744 หรือ www.naraipizzeria.com เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น.

สัมผัสการตกแต่งแบบอบอุ่นในแนวธรรมชาติ ด้วยสีเขียวและเฟอร์นิเจอร์ไม้ แน่นอนว่าเมื่อมาถึงต้องลองพิซซ่าถาดใหญ่ที่ มีหลายหน้าให้เลือก หลากหลายแบบตามความ ต้องการ รวมทัง้ ห้ามพลาดชิมสปาเกตตีหลายเมนู

* ใช้ได้กับพิซซ่าถาดกลาง และถาดใหญ่ ** พิซซ่าที่แถมต้องมีราคาเท่ากัน หรือน้อยกว่าพิซซ่าที่ซื้อ *** ใช้ได้ทั้งที่ร้าน และเดลิเวอรี่ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ **** ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น คูปองส่วนลด และรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ จำ�กัดจำ�นวน 2 ถาด/ใบเสร็จ

ส่วนลด

10%

เฉพาะค่าอาหาร และรับประทานที่ร้านเท่านั้น * เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ วันนี้่ - 31 พ.ค. 56

SAIGON RECIPE ห้องอาหารเวียดนามสูตรต้นต�ำรับเพื่อคนรักสุขภาพ มาเลือกดื่มด�่ำกับความงดงามของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในสไตล์ เวียดนามที่ต่างกันของทั้ง 4 ชั้น ห้ามพลาดเมนูที่ท�ำให้ใครหลายคนลืมกลืน เช่น เมนูซิกเนเจอร์ อย่าง ‘เฝอ’ ซึ่งมีรสชาติไม่เหมือนที่ใด ‘ชาดอกไม้’ หรือ ‘กาแฟเวียดนาม’ ฯลฯ อิ่มอร่อยในราคาที่คุณต้องพอใจ 46/5 ซ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2662-6311 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.

* เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น ** กรุณาแจ้งว่าชำ�ระด้วยบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ก.ย. 56

JESS RESTAURANT Century Park Hotel Bangkok ห้องอาหารนานาชาติที่ต้องมาลอง อีกสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ติดใจห้องอาหารแห่งนี้ คือ การตกแต่งในแบบผสมผสาน ด้วยคอนเทมโพรารีสไตล์ โมเดิร์น และหรูหรา ตระการตาด้วยความใหญ่และสดของ หอยนางรม ปูอลาสก้า ปูม้านึ่ง ฯลฯ และห้ามพลาดชิมช็อกโกแลตฟองดูที่นับเป็นไฮไลท์ในเมนูของหวาน ราคา 1300 บาทถ้วน (เฉพาะค่าอาหาร) Century Park Hotel Bangkok ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ โทร. 0-2246-7800 ต่อ 4418 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-22.30 น.

พิเศษ มา 3 จ่าย 2

เฉพาะค่าอาหาร ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ค. 56 * เฉพาะวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 18.00-22.30 น.


ELITE GRILL BAR ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ชวนมาสั ม ผั ส ความหรู ใ นแบบมี ส ไตล์ ค ลาสสิ ก ผสมโมเดิ ร ์ น ของร้านอาหารปิ้งย่างที่หาชมได้ยาก หยิบเลย ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรัก เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง ปลา ผัก หรือ ซูชิหน้าต่างๆ ฯลฯ รับรองความสด ใหม่ และอร่อยไม่แพ้กัน อิ่มอร่อยในราคาสุดคุ้ม โครงการ K-Village สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2661-2436 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.

พิเศษ มา 4 จ่าย 3

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 56

TOKUSEN ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ลองมาดูร้านแห่งนี้ที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่น แล้วคุณจะหลงรัก ไม่วา่ คุณจะเป็นคนชอบรับประทานเนือ้ ผัก ปลา หรือรับได้หมดทุกชนิด ก็จะสนุกอิม่ อร่อย พร้อมด้วยสลัดบาร์และน�้ำจิ้มหลายแบบได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด อิ่มอร่อยในราคาแบบเบาๆ โฮมโปรฯ ราชพฤกษ์ (ชั้น 2) โทร. 0-2422-2677 โครงการเดอะพาซิโอ (ชั้น 2) โทร. 0-2346-4423 เซ็นทรัล เวิลด์ (ชั้น 6) โทร. 0-2252-6112, เซ็นทรัล พระราม 9 (ชั้น 7) โทร. 0-2160-2419, เซ็นทรัล บางนา (ชั้น 5) โทร. 0-2399-3250 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.

พิเศษ มา 4 จ่าย 3

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 56

IKKI JAPANESE RESTAURANT ร้านอาหารญี่ปุ่น (ซูชิบาร์) ที่อยู่กลางใจเมือง พาตัวคุณและคนใกล้ชิด มาอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นผสมกลิ่นอายย้อนยุค ที่มาจากการ แต่งร้านสไตล์วินเทจและเรโทร ช็อตเด็ดที่ต้องลองรสเลิศด้วย ซูชิ ซาซิมิ เบียร์ญี่ปุ่นและไวน์รสชาติดี เช่น ‘ซูชิหน้า หอยเชลล์’ สัมผัสความหอมและรสชาติกลมกล่อมของ ‘ซูชิครีบปลาตาเดียว’ ฯลฯ และรับ ประทานแกล้มด้วย ‘Sapporo draft beer’ อิ่มอร่อยในราคาที่คุณต้องพอใจ ชั้น 2 ศูนย์การค้านิฮอนมาชิ (ระหว่าง ซ.สุขุมวิท 24 และ ซ.สุขุมวิท 24/1) กรุงเทพฯ โทร. 0-2259-3873 เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 17.00-01.00 น.

พิเศษ ลด 30% เฉพาะค่าอาหาร ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ค. 56


. 26

E N T E R TA I N M E N T Text : Sam the Rider

Max’s Book

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่มาจากความชื่นชอบ ในสินค้าของแอปเปิ้ล ต่อยอดให้ ‘ธีระชาติ ก่อตระกูล’ ซึง่ เคยเป็นเพียงเด็กธรรมดาทีเ่ รียน ไม่เก่งและติด F หลายตัว ทว่าวันนีเ้ ขากลายมา เป็นเจ้าของบริษทั แอพพลิเคชัน่ ก่อนอายุสามสิบ และได้ใช้ชวี ติ อย่างอิสระ เป็นนายตัวเองอย่าง ทีค่ นรุน่ ใหม่หลายคนใฝ่ฝนั ไว้ แต่ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไร ซึง่ หนังสือเล่มนี้ จะเล่าทุกอย่างในสิง่ ที่ ธีระชาติ กรุยทางให้ตวั เอง และเผยเคล็ดลับในการ สร้างแอพพลิเคชั่นให้ประสบความส�ำเร็จระดับที่ว่ามียอดดาวน์โหลดถึง 2 ล้านครัง้ ใครทีม่ ฝี นั แต่ไม่รวู้ ธิ กี ารจัดการกับความฝันให้เป็นจริง หรือใครที่ รูต้ วั ว่าอยากเป็นนักท�ำแอพพลิเคชัน่ แต่ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไร หนังสือเล่มนี้ คือแสงสว่างที่ควรค่ากับคุณ สนใจติดตามเรื่องราวของเขาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Max’s Book แอพสูฝ่ นั พันล้าน

Gwiyomi Song Clip

Broken City

หนังแอ็คชัน่ -ทริลเลอร์ เรือ่ งล่าสุดของมาร์ค วอห์ลเบิรก์ , รัสเซล โครว์ และแคทเธอรีน ซีตา้ -โจนส์ ดูจากดาราน�ำทัง้ สามคนแล้ว คงพอจะ บอกได้เลาๆ ว่านี่คือหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งของปีที่ไม่ควรพลาด ก�ำกับการแสดงโดย อัลเลน ฮิวส์ Broken City พูดถึงเรือ่ งของอดีตนายต�ำรวจ บิลลี่ แท็กการ์ต (มาร์ค วอห์ลเบิรก์ ) ทีถ่ กู หักหลังเพราะถูกจัดฉากให้สะกดรอยตาม ภรรยาของผูม้ อี ทิ ธิพล (แคทเธอรีน ซีตา้ -โจนส์) เพือ่ หาหลักฐาน ว่าเธอก�ำลังแอบคบชูอ้ ยูห่ รือเปล่า แต่กลับต้องเข้าไปพัวพันกับเรือ่ ง ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้ วันที่โดนหักหลังเขาต้องเจอกับ

Eat All Day

เพจนี้ เ หมาะส� ำ หรั บ คนที่ รั ก การกิน แต่ก�ำลังอยู่ในช่วงลด ความอ้วน หรือไดเอทเพราะ น�้ ำ หนั ก เกิ น พอจะกิ น อะไร ตามใจปากก็ โ ดนเบรกหั ว ทิ่ ม จากผู ้ ห วั ง ดี ว ่ า ไหนบอกจะลด ความอ้วน สุดท้ายก็เลยต้องนั่งเศร้าใจ คิดตัดพ้อว่า ท�ำไม ไม่ มี ใ ครเข้ า ใจคุ ณ เลย อย่ า เสี ย ใจไป ถึ ง แม้ ไ ม่ มี ใ ครเข้ า ใจ คุณ แต่เพจ Eat All Day เข้าใจคุณ เพจนี้จะท�ำให้การกิน ของคุณไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะทุกๆ การกินมักมีเหตุผลเสมอ โดยเหตุผลทั้งหลายจะเล่าผ่านแกะหน้าตาง่วงนอนและข้อความ ทีด่ แู ล้วธรรมดาแต่เนือ้ หาโดนใจ กด Like & Share ได้เลย ใครทีห่ า้ ม ไม่ให้คุณกิน ก็งัดเหตุผลจากเพจนี้มาประกอบ รับรองว่าไม่มีใคร เถียงสูไ้ ด้ยอมแพ้บายไปในทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีมกุ เกีย่ วกับการกิน ที่อ่านแล้วน่ารัก น่าแชร์ จุงเบย

ความโหดร้ายทีไ่ ม่อาจลืมลง และจ�ำฝังใจว่าใครทีเ่ ป็นคนท�ำร้าย ซึง่ เขาจะท�ำให้คนผูน้ นั้ พบกับฝันร้ายในแบบเดียวกันให้ได้ และ ค�ำว่า ‘ปรานี’ จะไม่มอี ยูใ่ นพจนานุกรมของเขาอีกต่อไป ดูจากตัวอย่างหนัง เนื้อเรื่อง และดาราน�ำ (โดยเฉพาะ เห็นหน้า มาร์ค วอห์ลเบิร์ก) อาจคิดว่าเป็นหนังที่บู๊สะบัด ยิงกันจนนับกระสุนไม่ทนั แต่จริงๆ แล้วกว่าจะได้บกู๊ นั นัน้ ไม่ใช่ ง่ายเลย แต่หากใครที่ชอบหนังที่มีเนื้อเรื่องซับซ้อน แฝงปม ปริศนาให้ได้ลุ้นกันตลอดทั้งเรื่องคิดว่าไม่ควรพลาด เข้าฉาย วันที่ 18 เมษายน 2556

เป็นต่อขัน้ เทพ

หลังจากซิทคอม ‘เป็นต่อ’ ลาจอไปจากฟรีทีวีช่องหนึ่งด้วย เหตุผลบางประการ ท�ำให้แฟนๆ ละครหลายคนอยากให้ เป็นต่อกลับมา ในเวลาต่อมา เป็นต่อ ก็กลับมาจุตใิ หม่ แต่ครัง้ นี้ ไปฉายอยูบ่ นเคเบิล้ ทีวชี อ่ ง GMM One พร้อมกับชือ่ ใหม่ ‘เป็นต่อ ขัน้ เทพ’ เนือ้ เรือ่ งของเป็นต่อภาค 2 พูดถึงเหตุการณ์หลังจากที่ ทิพย์ (มยุรญ ิ ผ่องผุดพันธ์) เลิกกับเป็นต่อ (ชาคริต แย้มนาม) และพีห่ มอน (ผอูน จันทรศิร)ิ ลาออกจาก BKL ไปเปิดบริษทั ท�ำแมกกาซีนตัวเอง พร้อมกับมีลกู น้องเก่าตามกลับมาด้วยแบบ ครบทีม ทัง้ พีอ่ ดู๊ (ธีระชาติ ธีระวิทยากุล) พีย่ ม (เจีย๊ บ เชิญ ยิม้ ) วอก (กิตติ เชีย่ ววงศ์กลุ ) และตัวละครใหม่ทเี่ พิม่ เข้ามาคือ ขัน้ เทพ (สน-ยุกต์ ส่งไพศาล) แฟนคนใหม่ของทิพย์ เป็นต่อ และขัน้ เทพต้องมาท�ำงานอยูด่ ว้ ยกัน ย่อมต้องเกิดเหตุการณ์ มันส์ ฮา ขึน้ แน่นอน โดยเฉพาะพอใจ (พิมพ์มาดา บริรกั ษ์ศุภกร) น้องสาวเป็นต่อทีไ่ ม่ชอบหน้าขัน้ เทพอย่างแรง ส่วนเรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่าง พีย่ มกับเจ๊มนิ ท์ (วิชดุ า พิมดัน้ ) ก็ยงั ไม่มี ใครรู้ ยกเว้นพีห่ มอนคนเดียวทีก่ ำ� ความลับของทัง้ คูอ่ ยู่ ความสนุก ของเป็นต่อขั้นเทพ และความเข้าขากันของนักแสดงเราคง ไม่ตอ้ งโฆษณาอะไร เพราะถ้าไม่ดจี ริง ‘เป็นต่อ’ คงไม่กลับมา

เปิดมาดูยทู ปู ตอนนีก้ เ็ จอแต่คลิปสาวๆ หน้าตาน่ารักมากมาย โดยเฉพาะสาว ไทยที่น่ารักระดับนางฟ้า แห่กันออกมาแสดงพลังความน่ารักด้วยการเต้น Cover ประกอบเพลง Gwiyomi Somg (ตัดมาเฉพาะท่อนฮุค) โดยใช้อวัยวะ แค่มือและหน้าตาน่ารักในการเต้นประกอบเพลง ว่าท�ำนองเพลงน่ารักแล้ว คนเต้นก็ยงั น่ารักอีก ลงตัวสุดๆ ดูแล้วรูส้ กึ โลกสดใสไปสามวัน เนือ้ หาของเพลง ถ้าคนทีไ่ ม่เชีย่ วภาษาเกาหลี หรือไม่มเี พือ่ นชือ่ ปาร์ค จุง เบย ก็คงจับใจความ ได้แค่ทอ่ น “ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี” (แปลว่า น่ะ น่ะ น่ารักป่ะ น่ะ น่ะ น่ารักป่ะ) แต่นนั่ ไม่ใช่ปญ ั หา เพราะความน่ารักของสาวๆ ในคลิปทดแทน เรือ่ งภาษาทีบ่ อดใบ้ได้ แม้ความยาวของแต่ละคลิปจะเพียงแค่ 43-45 วินาที แต่ยอด view บางคลิปพุง่ ไปถึงครึง่ ล้าน ผูช้ ายได้ดกู ฟ็ นิ ไป ส่วนผูห้ ญิงทีอ่ ยาก ลองเช็คเรทติง้ ตัวเอง ก็ทำ� คลิปออกมาแชร์บน YouTube ดูบา้ ง แล้วลุน้ ยอดวิว ถ้าเยอะก็ฟนิ ไม่เยอะก็เฟล นับเป็นคลิปทีใ่ ช้ลา้ งตาจาก Halem Shake ทีต่ าย ไปจากโลกออนไลน์แล้วได้ดรี ะดับสิบดาวนาเม็กทีเดียว

บ่องตง

ผลงานเพลงที่ 3 ของ ‘คาวบอย’ เงาเสียงของ แอ๊ด คาราบาว ทีโ่ ด่งดัง จากรายการตีสิบ ช่วงดันดารา ปัจจุบันเป็นนักร้องในสังกัด BANANA Record เพลง ‘บ่องตง’ เป็นเพลงทีใ่ ช้ภาษาวิบตั ิ เริม่ ต้นไอเดียท�ำเพลงเหมือน ‘เจ็บจุงเบย’ ซึง่ เป็นเพลงทีส่ องของคาวบอย ‘บ่องตง’ เพิง่ จะปล่อยออกมาได้ไม่ นาน แต่กไ็ ด้ยอด View ไปถึง 1.5 ล้านวิว (ส่วนเจ็บจุงเบย ได้ไป 4 ล้านวิว) ไม่ใช่เพราะเพลงนี้ใช้ภาษาวิบัติก็เลยถูกใจคนฟังกลุ่มวัยรุ่น แต่เป็นเพราะ องค์ประกอบของเพลงลงตัวทุกอย่าง ตัง้ แต่เสียงร้องของคาวบอยทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนพีแ่ อ๊ดเปลีย่ นแนวมาร้องเพลงป๊อป-ร็อก (ซึง่ เหมือนมาก เหมือนจนคน แถวบ้านคิดว่าเป็นเพลงใหม่ของพีแ่ อ๊ด!) ซาวนด์ดนตรีกด็ เี ทียบเท่าค่ายใหญ่ ส่วนเนือ้ เพลงทีแ่ ม้จะใส่ภาษาวิบตั ลิ งไปหลายค�ำ แต่กลับไม่รสู้ กึ ขัดหู ฟังสบาย ไหลลืน่ และเข้าใจในเนือ้ เพลง เพลงของคาวบอยน่าจะเรียกว่าเป็นเพลงเพือ่ ชีวติ อีกแนวหนึง่ ก็คงไม่ผดิ เพราะตัง้ แต่เพลงไอโฟนไอฟาย เจ็บจุงเบย จนมาถึง บ่องตง ก็ยงั คงเป็นเพลงทีน่ �ำ เหตุการณ์รอบตัว ณ ขณะนัน้ มาเล่าในรูปแบบของเนือ้ เพลง เหมือนการบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของสังคมลงในเพลง ดังที่เพลงเพื่อชีวิตหลายเพลง ได้ทำ� ไว้ ซึง่ บ่องตง เป็นการบันทึกว่าครัง้ หนึง่ ภาษาไทยเราเคยดิน้ มาจนถึง จุดนี้ อาจมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แค่ภาษาวิบัติ มาเดี๋ยวเดียวก็ไป แต่หาก มองดีๆ แล้ว ภาษาวิบตั คิ อื เรือ่ งระดับชาติทคี่ วรบันทึกไว้เลยนะ...บ่องตง


น้องเหมียวทีร่ กั

จะบอกให้วา่ ฉันน่ะ ตกหลุมรักแมวเข้าอย่างจังเลยทีเดียวเชียว หลังจากแวะเวียนไปที่คาเฟ่แมวเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ ดูเหมือนว่า กระแสแมวก�ำลังมาแรงอย่างยิ่งนะนี่! นานมาแล้ว ฉันเคยเห็นแมวขาวตัวหนึ่งเดินชูคอโบกหาง ลัดเลาะหลบหลีกแข้งขาของผูค้ นบนบาทวิถอี ย่างสบายใจแถวๆ สยามสแควร์ มันเดินอย่างสบายอกสบายใจจริงๆ นะ ดูเหมือน โลกนี้เป็นของมัน น้ อ งเหมี ย วรู ้ ห รื อ เปล่ า ว่ า เจ้ า แมวตั ว นั้ น ท� ำ ให้ ฉั น นึ ก ถึ ง ริชาร์ด บาก ผูเ้ ขียนโจนาธาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล เขาเคยเขียน ไว้ใน ‘มายา’ ว่า “ทุกคนย่อมมีอสิ ระทีจ่ ะท�ำอะไรก็ได้ทอี่ ยากจะท�ำในชีวติ การ รับผิดชอบคือความสามารถทีจ่ ะตอบรับ สามารถทีจ่ ะตอบสนอง วิ ถี ชีวิ ต ที่ เ ราเลื อ กเดิน มี เ พี ย งบุ ค คลเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ ราต้ อ ง ตอบสนอง แน่นอนที่สุด มันคือตัวเราเอง” กรีด๊ ดดดด...ฉันว่าพวกเธอ-เหล่าแมวน่ะ, น่าจะเข้าใจความหมาย ของชีวิตแบบนี้ได้มากกว่าฉันเสียอีกนะนี่! เอ้า! นี่พูดจริงๆ นะ! เจ้าของคาเฟ่แมวบอกฉันว่า ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของ แมวได้ มีแต่เจ้าแมวจะท�ำตัวเป็นเจ้าของคน โอ๊ย! ฟังแล้ว แปลบปลาบจริงๆ เพราะแมวช่างเหมือนผู้ชายเสียนี่กระไร ใครๆ ก็ชอบบอกว่าแมวเหมือนผู้หญิง แต่ฉันว่าถ้ามองใน แง่ทรี่ กั อิสระเสรีแล้วละก็ ฉันว่าหลายคนคงเห็นด้วยกับมายาคติ

ทีว่ า่ ผูช้ ายชอบ ‘เข้าถ�ำ้ ’ ปลีกวิเวกไปอยูส่ งบๆ นักเชียว ซึง่ ถ้าเป็น แบบนั้นจริงละก็ แมวก็น่าจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายมากกว่าสิ ก็แหม! วันดีคนื ดี แมวเลีย้ งของใครต่อใครก็อาจจะหายไปจากบ้าน บางทีก็กลับมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า แต่บางทีก็ไม่กลับมา อีกเลย อย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่ารักอิสระ แล้วจะให้ว่ายังไงล่ะ น้องเหมียว แต่บอกตรงๆ นะ ฉันชอบแมวไทย แมวจร แมวขนเกรียน แมวบ้านๆ แมวทั่วไปนี่แหละ มากกว่าแมวประเภทเปอร์เซีย หรือมีสกุลรุนชาติขนยาวก็ตรงทีม่ นั อิสระกว่านีแ่ หละ แมวพวก มีเชื้อสายเหล่านั้นนะ ฉันว่าดูๆ ไปก็เหมือนเฟอร์บี้ เพราะมัน สามารถนัง่ เฉยๆ ฝึกให้กนิ -ขี-้ (ไม่)ปี-้ นอน, ได้ดงั่ ใจเจ้าของเลยละ ส�ำหรับฉัน พวกมันก็เลยมีสภาพคล้ายๆ ตุ๊กตายังไงชอบก๊ล เอ่อ...ไม่ได้วา่ เธอนะ น้องเหมียว เพราะถึงเธอจะขนยาว แต่เธอ ก็เป็นพันธุ์ผสม แถมยังซนระเบิดระเบ้อ มีอย่างที่ไหน วิ่งตะบึงขึ้นชั้นแล้วก็กระโจนลงมาข้ามหัวฉัน แหม! ถ้าพลาดไปนิดละก็ เป็นอันว่ากรงเล็บของเธอคงตะกุย หนังหัวฉันเสียป่นปี้เป็นแน่ เท่าทีฉ่ นั นับนิว้ มือดู ฉันว่ามีคาเฟ่แมวอย่างน้อยๆ ก็สหี่ า้ แห่ง เกิดขึน้ ในกรุงเทพฯ ให้คนได้ไปนัง่ ชิลๆ ใช้เวลาอยูก่ บั เจ้าเหมียว ซึ่งฉันว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกดีทีเดียว บางทีฉนั ก็ตอ้ งถามตัวเองว่า นีเ่ ราเหงากันมากขึน้ หรือไงนะ หรือ เป็นเพราะเราถูกกดให้ต้องอยู่กับกรงขังมากเกินไป เราก็เลย

อยากสัมผัสเสรีภาพที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเจ้าเหมียวกันแน่ แต่เอ...อย่าลืมสิว่าเจ้าเหมียวพวกนี้น่ะ ยิ่งกว่าถูกขังกรงอีก เพราะพวกมันต้องอยู่ในบ้าน ในที่แคบๆ ไปแทบจะตลอดชีวิต ของพวกมัน แต่ถึงกระนั้น ต้องบอกตรงๆ เลยนะ ว่าฉันเห็นแววตาของ พวกมันมีความสุขจังเลย ฉันเอง Miss Zeeddd…

DVD

ชินจังออนไลน์ ใครจะไปเชือ่ ว่าการ์ตนู ชินจัง จอมแก่น จะสามารถเอามาท�ำเป็นเกมออนไลน์ ได้ แถมยังเป็นเกมบู๊ซะด้วย ช่างเป็นอะไรที่น่าสั่นสะเทือนวงการเกมสุดๆ ชินจังออนไลน์เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องว่าด้วยการรวมพลปกป้องเมืองคาซึคาเบะ อันเป็นทีร่ กั จากน�ำ้ มือของ Dr.Crazy โดยชินจังและผองเพือ่ นได้จดั ตัง้ กองก�ำลังปกป้องเมืองคาซึคาเบะขึน้ มาเพือ่ ต่อกรกับผูจ้ อ้ งท�ำลายเมือง และ พวกเขาได้รบั พลังแอ็คชัน่ มาจากหน้ากากแอ็คชัน่ เพือ่ ใช้ในการปกป้องเมืองนี้ ชินจังออนไลน์เป็นเกม 2D ที่เล่นง่ายมากๆ รวมถึงวิธีการเล่นก็สนุก น่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้สกิลของตัวละคร ยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่ สกิลยิ่ง กวนประสาทเรียกเสียงฮาได้มากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ ยังมีมนิ เิ กมสนุกๆ ส�ำหรับฝึก ทักษะตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปอีก สเปคของคอมพิวเตอร์ที่เล่นไม่ต้อง สูงมาก สเปคต�ำ่ เต่าก็เล่นได้ ณ วันที่ Open Beta มีตวั ละครให้เลือกเล่นได้ 3 ตัว คือ โนฮาร่า ชินโนะสุเกะ (ชินจัง), ซากุราดะ เนเน่ (เนเน่จัง) และ คาซาม่า โทรุ (ซาม่าคุง) ใครเป็นแฟนชินจัง แนะน�ำว่าไม่ควรพลาด

Lincoln ลินคอร์น เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ อับราฮัม ลินคอล์น (แดเนียล เดย์ ลูอิส) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 16 ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายที่เขา เป็นประธานาธิบดี ก่อนทีเ่ ขาจะถูกลอบสังหาร ในช่วงสุดท้ายของชีวติ ลินคอล์น ก�ำลังมุ่งมั่นกับการยุติสงครามกลางเมืองที่เลวร้าย ไม่ใช่ด้วยการจบสงคราม เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการเดินหน้าเพือ่ ผ่านบทบัญญัตเิ พิม่ เติมรัฐธรรมนูญข้อที่ 13 ซึง่ ว่าด้วยการเลิกทาสอย่างถาวร หากส�ำเร็จมันจะเป็นวีรกรรมแห่งประเทศชาติ อย่างแท้จริง ลินคอร์นต้องใช้ทักษะ ความกล้าหาญ และศีลธรรมอันกล้าแกร่ง ทัง้ หมดเท่าทีม่ เี พือ่ ท�ำสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีม่ นุษย์คนหนึง่ สามารถท�ำเพือ่ ช่วยเหลือ มนุษย์คนอืน่ ได้ แม้เราจะทราบจุดจบของเขาอยูแ่ ล้ว แต่กอ็ ดไม่ได้ทจี่ ะเอาใจช่วย ลินคอร์น ภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดถึง 12 รางวัล และ คว้าไปได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสาขานักแสดงน�ำฝ่ายชายยอดเยี่ยม และ สาขาการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม เท่านีก้ ก็ ารันตีความน่าสนใจให้ กับภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้แล้ว ส่วนเรือ่ งการก�ำกับนัน้ ชือ่ ชัน้ ของ สตีเว่น สปีลเบิรก์ คงยิ่งท�ำให้คุณมั่นใจในหนังเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น


. 28

N E W S Text : Ti-na

All New VIOS…Have it all

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟคิ , เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่ พร้อมด้วย มร.ทาเคชิ มัตซึดะ หัวหน้าวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วม แถลงข่าวแนะน�ำรถยนต์ ‘วีออส’ ใหม่ ภายใต้แนวคิด All New VIOS…Have it all เมือ่ วันที่ 25 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ที่ บูธโตโยต้า ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34  อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Paradise Park Summer Spirit in Switzerland 

ช้อปท้าร้อน ลุน้ ไปหนาวสะท้าน ที่ สวิตเซอร์แลนด์ เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท แลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิ เ ศษ! ช้ อ ปวั น พุ ธ หรื อ เป็นสมาชิก LOFT, VIZ และลูกค้า AIS, บัตรเครดิตกรุงศรี แลกรับ คู ป องชิ ง โชค 2 ใบ ร่ ว มลุ ้ น ต่ อ ที่ 1 Hot Luck แพ็คเกจสุดหรู เทีย่ วแบบคูลๆ ที่ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 7 คืน หรือ ลุน้ ไปตากอากาศ ทีช่ ายหาดหัวหิน และเกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ทีร่ สี อร์ทสุดเลิศ หรือลุน้ บัตรก�ำนัลจาก SparSha Slimming Center, ผิวดีคลินกิ , AKA และ Home Pro ต่อที่ 2 Hot Deal เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ แลกซื้อสินค้ามากมายจาก LOFT, WATCH PARK, BEAUTY PARK และต่อที่ 3 Hot Value เมือ่ ซือ้ Gift Certificate จากร้าน CROCS ตั้งแต่วันนี้-6 พ.ค. 56 ที่ Paradise Park ติดตามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้จากสือ่ อืน่ ของศูนย์ฯ

สลายจุดด่า งด� ำให้จางลง ลดเลื อนผิวคล�้ ำเสียสะสมในชั้นผิว

ยูเซอริน ตอกย�ำ้ ความ เป็นผูน้ ำ� ในการน�ำเสนอ นวั ต กรรมด้ า นการ ดู แ ลผิ ว พรรณแบบผู ้ เชี่ ย วชาญ ด้ ว ยการ แนะน�ำนวัตกรรมล่าสุด ‘ยู เ ซอริ น ไวท์ ซี รั่ ม ’ รวม 10 สารบ�ำรุงและ อาหารผิวอณูเล็กพิเศษ ซึมซาบได้รวดเร็วและลึกกว่า ช่วยลดเลือน ผิวคล�ำ้ เสีย สลายจุดด่างด�ำ และรอยสิว พร้อมปรับสีผวิ ให้สม�ำ่ เสมอ ปกป้องผิวไม่ให้ถูกท�ำร้ายจากแสงแดดและสิ่งสกปรก พร้อม ฟืน้ บ�ำรุง เสริมพลังงาน และเติมความชุม่ ชืน้ ให้ผวิ มีสขุ ภาพดีอย่าง ต่อเนือ่ ง ปลอดภัยไม่ทำ� ให้ผวิ บาง ไวต่อแดด มีให้เลือก 2 สูตร คือ ยูเซอริน ไวท์ โซลูชนั่ เอ็กซ์ตร้า แม็ททิฟายอิง้ ซีรมั่ ส�ำหรับผิวผสม ถึงผิวมัน และ ยูเซอริน ไวท์ โซลูชนั่ เอ็กซ์ตร้า ไฮเดรทติง้ ซีรมั่ ส�ำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง

ไทยพาณิชย์จดั ประกวด Clip / Animation หัวข้อ ‘ร่วมด้วยช่วย (รักษ์) โลก’

ธนาคารไทยพาณิชย์เชิญชวนนักสร้างสรรค์สอื่ รวมถึงเยาวชนร่วมส่ง ผลงาน Clip หรือ Animation ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการรักษ์โลกเข้าร่วม ประกวดในหัวข้อ ‘ร่วมด้วยช่วย(รักษ์)โลก’ โดยไม่จำ� กัดเทคนิค ความ ยาวไม่เกิน 20 วินาที ทัง้ แบบเดีย่ วหรือทีม ชิงเงินรางวัล, iPad Mini และประกาศนียบัตร ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรูปแบบ ทีเ่ ป็น Link ส�ำหรับให้ดาวน์โหลดไฟล์พร้อม ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อกลับ มาที่ emedia@scb.co.th พร้อมระบุหัวข้อ อีเมลว่า ‘ร่วมประกวด Clip/Animation ร่วมด้วยช่วย(รักษ์)โลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.scb.co.th

ฉลองครบ 1 ปี ME by TMB

นางสาวรัชดา เสริมศิลปกุล ผูอ้ ำ� นวยการการตลาด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ME by TMB ธนาคารรู ป แบบใหม่ ภายใต้ แนวคิด ‘ท�ำเองได้มากกว่า’ ร่ ว มฉลองครบรอบ 1 ปี กับลูกค้ าคนแรกของ ME คุณกิตตินนั ท์ นาคทอง ทีไ่ ด้ ให้ความไว้วางใจใช้บริการ ของ ME ณ ME Place ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เนียนแนบกับเรือนร่าง...ให้คณ ุ สวยมัน่ ใจ

ส�ำหรับสาวๆ ทีใ่ ส่ใจในเรือนร่างเป็นพิเศษ ต้องรีบมา อัพเดทกับผลิตภัณฑ์สุดประณีตของ ชุดชัน้ ในเอลเฟ่ SEAMLESS (ซีมเลส) รู ป ทรงสวย โอบกระชั บ รองรั บ ทุ ก สั ด ส่ ว น อ่ อ นหวานด้ ว ยลายลู ก ไม้ ถักทอประณีต ดีไซน์ทันสมัย เสริม เสน่ห์ เนียนแนบทุกเรือนร่าง ให้คุณ สวยมัน่ ใจในทุกโอกาส ชมและทดลอง ได้ทคี่ อร์เนอร์ชดุ ชัน้ ในเอลเฟ่ ตามห้าง สรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

Hot

of The Month!! True Signature Iced Coffee

ดับความร้อนของเดือนเมษายนนี้ ด้วยเครื่องดื่มสุดพิเศษใหม่ล่าสุด จาก ทรู คอฟฟี่ ‘True Signature Iced Coffee’ กาแฟเย็นรสชาติ เข้มข้น 100% อร่อยมาก ที่ใช้ เมล็ ด กาแฟอราบิ ก ้ า แท้ 100% เกรดพรีเมี่ยมเป็นส่วนผสมหลัก ผสานกั บ Mixed Milk และ Japanese Black Syrup ให้ความ หอมกรุน่ กลิน่ กาแฟคัว่ บดแท้ พร้อมรสชาติหอมหวานมัน ไม่เหมือนใคร พบกับเมนูนี้ได้แล้ววันนี้ที่ True Coffee ทุกสาขา

ซัมเมอร์ ดีไลท์ เมนู

ต้อนรับซัมเมอร์กบั หลากหลาย เมนูสุดคูล กับโปรโมชั่นพิเศษ ‘ซัมเมอร์ ดีไลท์ เมนู’ ตลอด เดือนเมษายนนี้ เริ่มต้นความ อร่อยที่ส่วนลดดับร้อน อาทิ ทูดาริ ลิ้มลอง บิบิมแนงเมียน ในราคา 200 บาท หรื อ อิ่ ม อร่อยเป็นคู่ในราคา 149 บาท แมนดาริ น มั ฟ ฟิ น เสิ ร ์ ฟ คู ่ กับเครื่องดื่มซัมเมอร์ บรีซ ที่ มิสซิลฟิลด์ ร้านคุกกีแ้ ละขนมอบระดับพรีเมีย่ ม หรือจะเลือก คลายร้อนด้วย พิซซ่า หรือพาสต้า ซัมเมอร์ ทีส่ กูซพี่ ซิ ซ่า สไตล์อติ าเลียน หรืออร่อยกันเบาๆ ทีแ่ สนแซบ อาหารไทย สไตล์อสี านรสจัดจ้าน รับฟรีปนื ฉีดน�ำ้ ปิดท้ายความเย็นฉ�ำ่ ด้วย มัทชะ ลาเต้ เพิรล์ เจลลี่ วิปครีม 1 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว ทันที ทีร่ า้ น บี แนทเชอรัล ซอฟต์ครีม จากญีป่ นุ่ และอีก หลากหลายเมนูที่ สยามพารากอน ฟูด้ พาสสาจ ออน โฟร์ท และ เดอะ โคคูน ออน เติรด์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

สงกรานต์บฟ ุ เฟ่ตส์ ดุ ประหยัด

ร่ ว มฉลองกั บ บุ ฟ เฟ่ ต ์ มื้ อ ค�่ ำ ช่วงสงกรานต์ 12-16 เมษายน นี้ เพลิดเพลินกับอาหารนานาชาติ และอาหารไทยรสเลิศมากมาย รวมทั้ ง เมนู ค ลายร้ อ นที่ คุ ณ โปรดปราน ‘ข้าวแช่’ หอมมะลิ เย็ น ชื่ น ใจ พร้ อ มเครื่ อ งเคี ย ง แสนอร่อย กับโปรโมชัน่ สุดพิเศษ มา 4 จ่าย 2 ในราคาท่านละ 950 บาท++ หรือเลือกทานไม่อนั้ กับ ติม่ ซ�ำรสเด็ดที่ ห้องอาหารจีน ลก หว่า ฮิน กับโปรโมชัน่ มา 4 จ่าย 3 ในราคาท่านละ 620 บาท++ ทีห่ อ้ งอาหาร เดอะ สแควร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ n

‘Share...เพื่อบอกต่อความสวย’

สลิมมิ่งพลัส สถาบันดูแลผิวพรรณ และรูปร่ าง ครบวงจร สร้างปรากฏการณ์ตลาดความงาม เปิดตัวแคมเปญใหญ่ แห่งปี ‘Share...เพื่อบอกต่อความสวย’ ดึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ สาวสวย ‘พอลล่ า เทเลอร์ ’ มาบอกต่ อ ความสวย หุ ่ น ดี สุดเพอร์เฟ็กต์ให้เพื่อนสาว ‘เจนสุดา ปานโต และ ‘เรย่านภั ส ฐ์ ร ญา พิ พั ฒ ธนวั ต น์ ’ คาดสร้างกระแสให้สาวๆ ได้ ร่วมบอกต่อกันทัว่ ประเทศ ผ่าน 3 กิจกรรมใหญ่แห่งปี She… สวย She…หุน่ ดี She…Perfect เสริมด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และการขยายฐานลูกค้าใหม่

เปปทีน โฉมใหม่รับสงกรานต์

เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เปปทีน ได้จดั ท�ำแพ็คพิเศษ ทีม่ ดี ไี ซน์โดดเด่นและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย โดยร้อยพวงมาลัย 3 แบบมาสวมรอบกล่อง เปปทีน เหมาะส�ำหรับเป็นของฝากผูใ้ หญ่ทเี่ คารพนับถือและห่วงใย ในเทศกาลแห่งความสุขทีจ่ ะถึงนี้


. 29

S O C I E T Y Text : I’m Sam

What : BKK Trend Spotted Where : เซ็นทรัลเวิลด์ How : บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CPN จัดงานแถลงข่าว เปิด

ตัวแคมเปญแฟชัน่ ‘BKK Trend Spotted’ กิจกรรมทีเ่ นรมิต เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว และเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ให้เป็นศูนย์กลาง Fast Fashion และ Bridge Line Fashion ระดับท็อป โดยรวมพลแฟชัน่ นิสต้าตัวแม่มากมายมาพรีววิ เทรนด์ซมั เมอร์ พร้อมการแสดงแฟชัน่ โชว์พรีววิ Spring / Summer จากแบรนด์แฟชัน่ ชัน้ น�ำ โดยมี ศันสนา จิราธิวฒ ั น์ ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) และพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมงานพร้อมแขกผูม้ เี กียรติมากมาย

What : Cool Celsius 91.5 Where : โรงแรม W Bangkok How : เปิดตัวบริษทั คูล ลิซมึ่ จ�ำกัด และคลืน่ เพลงสากลน้องใหม่

COOL Celsius 91.5 คลืน่ เพลงทีจ่ ะมาปฏิวตั วิ งการวิทยุเมืองไทย และยังเปิดตัว COOLISTA คนแรกของเมืองไทย ป็อป-วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ ทีจ่ ะเป็นคน น�ำเสนอเรือ่ งราวไลฟ์สไตล์ดา้ นต่างๆ แบบสุดคูล ส่วนบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุน่ และสุดคึกคักจากบรรดาศิลปินค่ายต่างๆ พร้อมด้วย เซเลบฯ คนดังจ�ำนวนมาก อาทิ ฝ้าย แอมฟายด์, เนย ซินญอริตา้ , หวาย, พีท-พีระ, คิงส์ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ฯลฯ

What : It’s me...Issey Miyake Where : ห้องเกรทรูม โรงแรม W Bangkok How : คุณตุนท์ มหาด�ำรงค์กลุ บอสหนุม่ หล่อแห่งโทรคาเดโร กรุป๊ จัด Exclusive Party สุดชิค It’s me…Issey Miyake เปิดตัวนาฬิกา คอลเลคชัน่ สุดฮอต ‘นิว แทร็พพิชอยด์’ ผลงานการออกแบบของ ดีไซเนอร์ชอื่ ดังชาวญีป่ นุ่ ‘นาโอโตะ ฟูกาซาว่า’ เป็นทีแ่ รกก่อนใคร ในโลก ภายในงานคึกคักไปด้วยคนดังจากหลายวงการ ทัง้ ศิลปินดารา เซเลบฯ และเหล่าดีไซเนอร์แถวหน้า ซึง่ แต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นสาวก Issey Miyake ทัง้ สิน้ พร้อมดืม่ ด�ำ่ กับอาหารและโชว์พเิ ศษสุดอลังการ จาก คุณมานพ มีจำ� รัส ศิลปิลเจ้าของรางวัล ‘ศิลปาธร’ สาขาศิลปะ การแสดง

What : NYLON Thailand Lauching Event Where : สยามเซ็นเตอร์ How : เปิดตัวไปแล้วกับนิตยสาร NYLON นิตยสารแฟชัน่ จากนิวยอร์ก

ทีบ่ นิ ตรงสูเ่ มืองไทยเพือ่ เอาใจเหล่าแฟชัน่ นิสต้าทีร่ กั การแต่งตัวแบบไฮสตรีท ทีส่ วมใส่ได้จริง และมิกซ์แอนด์แมตช์ตามสไตล์ของตัวเองแบบไร้ขอ้ จ�ำกัด โดยงาน เปิดตัวเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Be Your Own Muse’ โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษจากมหานครนิวยอร์ก มร.มาร์วนิ สก็อตต์ จาร์เรตต์ บรรณาธิการบริหาร และผูก้ อ่ ตัง้ นิตยสาร NYLON สหรัฐอเมริกา ให้เกียรติ เดินทางมากล่าวเปิดงาน ส่วนภายในงานยังมีแฟชัน่ โชว์ชดุ พิเศษจาก Superdry โดยเหล่า Influencers ทีม่ าร่วมแสดงความยินดีมากมาย

What : True Academy Fantasia 10 Where : VIP Lounge ชัน ้ 3 เมเจอร์ รัชโยธิน How : ทรูวชิ นั่ ส์ แถลงข่าวเปิดรับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขัน ทรู เอเอฟ 10 โดย

ครัง้ นีฉ้ ลอง 1 ศตวรรษของเอเอฟ ด้วยการผลิกโฉมรายการใหม่ ขยายช่วงอายุ ผูส้ มัครเป็น 15-30 ปี และยังเปิดกว้างการรับสมัครให้ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัด ด้วยการจัดรถออดิชนั่ ขับไปหาผูส้ มัครทัว่ ประเทศ ใครเห็นรถ True AF 10 ทีไ่ หนสามารถสมัครได้ทนั ที เริม่ รับสมัครออดิชนั่ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มี.ค. - 2 มิ.ย. 56 และสมัครผ่านทาง Online Audition ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เม.ย. - 10 พ.ค. 56 ส่วนผูช้ มสามารถโหวตเลือกผูส้ มัครทาง Online Audition ทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 11-15 พ.ค. 56


. 30

S P OT- L I G H T

Text : Kranda Nhamun

Scandal

Perfect Rock Star Girl น่าจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีโอกาสจัดคอนเสิร์ตของวงดนตรีหญิงล้วนจากแดน ปลาดิบที่บินตรงมาถึงแดนน�้ำพริกปลาทู โดยที่พวกเธอไม่ใช่วงดนตรีแนวเกิร์ลกรุ๊ป ร้องเพลงป๊อปใสๆ เต้นไปเต้นมาดูนา่ รักจุงเบย แต่พวกเธอเป็นวงเกิรล์ แบรนด์ทเี่ ล่นเพลง สไตล์ปอ๊ ป-ร็อก ดุดนั ผิดกับหน้าตาของพวกเธอทีส่ วยใสสไตล์ญปี่ นุ่ หากไม่จบั เครือ่ งดนตรี เราคิดว่าอาชีพดารานักแสดงอาจจะไม่หนีไปจากชีวิตพวกเธอ ทีเ่ รากล่าวเล่ายาวท�ำลายหน้ากระดาษมาถึงขนาดนี้ เราก�ำลังพูดถึง วง Scandal Scandal เป็นวงดนตรีที่รวมกลุ่มสี่สาวน่ารักสดใส Kawaii Style ฮารุนะ โอโนะ นักร้องน�ำ มือกีตาร์ และหัวหน้าวง, มามิ ซาสะซากิ มือกีตาร์และคอร์รสั , โทโมมิ โองาวะ มือเบสและคอร์รสั สุดท้ายคือมือกลองและคอร์รัส รินะ ชิสุกิ พวกเธอทั้งสี่เจอกันใน โรงเรียนสอนเต้นและสอนขับร้องแห่งหนึ่งที่โอซาก้า และเริ่มตั้งวง ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2549 จากค�ำแนะน�ำของครูผฝู้ กึ สอนทีม่ องเห็นของดี หลายอย่างในตัวของพวกเธอ ช่วงแรกๆ ของการตั้งวง เลเวลของทั้งสี่ไม่ได้สูงนัก จึงได้แค่ ออกงานตามโรงเรียนต่างๆ รวมไปถึงโรงเรียนที่พวกเธอเรียนเต้น และร้องเพลง ต่อมาภายหลังเมื่อฝีมือดีขึ้น การเล่นดนตรีก็เข้าขา ในระดับช�ำนาญช�่ำชอง พวกเธอได้ขยับขยายออกไปเล่นดนตรี อย่างจริงจังต่อหน้าคนหมู่มากทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ในสวนสาธารณะ แถวปราสาทโอซาก้า ระหว่างนัน้ มีเทียบเชิญให้ไปเล่นตามคลับและ มิวสิกฮอลล์ ทั้งในโอซาก้าและโตเกียวอยู่บ่อยครั้ง นัน่ แสดงว่าเลเวลของพวกเธอขยับสูงขึน้ ไปอีกขัน้ และได้รบั การ ยอมรับในฝีมือมากขึ้น โอกาสทีเ่ ข้ามาท�ำให้ Scandal เริม่ มีกำ� ลังใจและมัน่ ใจว่าเร็วๆ นี้ พวกเธอก�ำลังจะมีข่าวดี แล้วก็จริงดังคาด สิงหาคม พ.ศ. 2550 วง Scandal ได้รับโอกาสครั้งใหม่และ ครัง้ ใหญ่ของชีวติ ให้เข้าร่วมคอนเสิรต์ ทีจ่ ดั ขึน้ ใน Shibuya Club Asia และได้รับกระแสตอบรับอย่างสูง โดยเฉพาะค่าย Tower Record ถึงกับเสนอให้พวกเธอเซ็นสัญญากับค่ายอินดี้ในเครือที่ชื่อว่า Kitty Records นับตั้งแต่วันที่จรดปากกาเซ็นสัญญา ประตูบานใหม่ที่ใหญ่ กว่าเดิมก็เปิดต้อนรับ Scandal ความสามารถของ Scandal ถือเป็นเพชรระดับหายากใน วงการดนตรีญี่ปุ่น และหลังจากที่พวกเธอออกซิงเกิลแรกกับ Kitty

Scandal เป็นวงดนตรีที่สร้างประวัติศาสตร์วงดนตรี หญิ ง ล้ ว นอายุ น ้ อ ยที่ สุ ด ที่ ไ ด้ ขึ้ น แสดงคอนเสิ ร ์ ต ใหญ่ ที่ นิปปอน บูโดกัน เฉลี่ยแล้วอายุพวกเธอทั้งวงอยู่ที่ไม่เกิน 24 ปี นั่นแปลว่า 7 ปีที่แล้ว วันที่ออกซิงเกิลแรกพวกเธอ บางคนอายุเพิ่งจะ 18 ปี ในประเทศไทย Scandal อาจไม่ได้มีกลุ่มแฟนคลับ มากมายเหนี ย วแน่ น แต่ ห ลั ง จากวั น ที่ พ วกเธอมาเปิ ด คอนเสิรต์ Scandal Live in Bangkok 2013 ทีเ่ ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เธอน่าจะได้กลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่กลับไป เยอะพอสมควร โดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นผู้ชาย ใครทีไ่ ม่เคยติดตามพวกเธอมาก่อน ลองคลิก YouTube แล้วดูพวกเธอเล่นดูสกั เพลง ถ้าคุณเผลอกดฟังใน YouTube ของพวกเธอไปเรือ่ ยๆ อย่างไม่รตู้ วั ราวกับโดนมนตร์สะกด ในความน่ารักและความเท่ นั่ น แปลว่ า คุ ณ สมั ค รเป็ น แฟนคลั บ ของสี่ ส าวอย่ า ง ไม่ตั้งใจเหมือน 24/7 เข้าแล้ว n

Profile

Records เมื่อเดือนมีนาคม ชื่อเพลง Space Ranger ตามมาด้วย Koi Moyou และ Kagerou ซิงเกิลของ Scandal ขายหมดอย่าง รวดเร็วเพราะท�ำมาจ�ำกัด และเพลงของสี่สาวก็ยังติดชาร์ตของ Indies Weekly Chart อีกด้วย หลังจากสามซิงเกิลแรกในชีวิตถูกปล่อยออกไป Scandal ก็ได้ รับเชิญไปแสดงสดในต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากงาน Japan Nite US Tour 2008 ทีแ่ สดงยังหกเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแสดงในงาน Sakura-Con 2008 และในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน วง Scandal ได้แสดงสดท่ามกลางคนดูราว 10,000 คน ในงาน France’s Japan Expo ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส ตามด้วยการแสดงสด งาน Hong Kong’s Ani-Com ที่ประเทศฮ่องกงเดือนสิงหาคม ในปีเดียวกัน Scandal ก็ปล่อยอัลบัม้ แรกออกมาชือ่ Yah! Yah! Yah! Hello Scandal ก่อนจะย้ายไปเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ Epic Records (Sony Music Japan) ซึง่ เป็นค่ายใหญ่ยกั ษ์คา่ ยหนึง่ ของญี่ปุ่น เพียงแค่หนึ่งปี Scandal เดินทางมาไกลเกินหลักไมล์แรกที่ พวกเธอเริ่มต้น หากไม่เรียกว่าเก่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ค�ำไหนที่เหมาะสม กว่านี้

• • •

Scandal ได้รับรางวัล ศิลปินหน้าใหม่ จาก Japan Record Award ในปี 2009 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Scandal เพิ่งปล่อยอัลบั้มพิเศษ ‘Encore Show’  ซึ่งเป็นการรวบรวมเพลง B-Side ของ ซิงเกิลต่างๆ รวมไปถึง ซิงเกิล ‘Satisfaction’  ซึ่งเป็นเพลงประกอบโฆษณา Windows 8 เวอร์ชั่นญี่ปุ่นด้วย Shunkan Sentimental คือเพลงประกอบ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง Full Metal Alchemist (แขนกลคนแปลธาตุ) ที่วง Scandal ได้รับเกียรติให้แต่งเพลงนี้ และแฟนคลับ ที่ญี่ปุ่นร้องเพลงนี้ตามได้แทบทุกคน

ภาพจาก : www.midnite-cafe.info www.wallsave.com, www.joshuaongys.com


247#132  

247#132 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you