Page 1

WEEKLY FREE MAG.

WWW.247FREEMAG.COM

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.131

|

4-10 APRIL 2013


U p d a t e s & A c t i v i t i e s • Tre n d & Ta s t e • Tr a v e l & L e i s u re • E a t & D r i n k • L i v i n g & M o re

THE THOUGHT ทีท่ ำ� งาน

แอนนี่ ดิลลาร์ด นักเขียนความเรียงด้านชีววิทยาคนโปรดของผม เจ้าของหนังสือที่หยิบมาอ่านซ�้ำได้ตลอดกาล อย่าง Pilgrim at Tinker Creek เคยบอกไว้ว่าให้หลีกเลี่ยงห้องท�ำงานที่แสนสวยให้ไกลเลยทีเดียว เธอบอกว่า เวลาจะท�ำงานเขียนอย่างจริงจังนั้น มนุษย์เราต้องการเพียงห้องๆ หนึ่ง เป็นห้องที่ไม่มีวิวทิวทัศน์ เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะเธอบอกว่าจินตนาการจะได้มาพบกับความทรงจ�ำในความมืดนั่นเอง ค�ำพูดของเธอท�ำให้ผมนึกถึง มาร์แซล พรูสต์ เจ้าของต�ำนานวรรณกรรมเล่มยักษ์อย่าง In Search of Lost Time อันถือเป็นหมุดหมายวรรณกรรมฝรั่งเศส พรูสต์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตขังตัวเองอยู่ในห้อง และระดม ความทรงจ�ำของเขาผ่านผัสสะทัง้ หลาย กระทัง่ กลายมาเป็นหนังสือเล่มใหญ่หลายเล่ม มันเหมือนกับเขาใช้ชว่ งเวลา สุดท้ายของชีวิตเพื่อค้นหาช่วงเวลาแรกเริ่มกระนั้น ที่จริงแล้ว ที่ท�ำงานส�ำหรับแต่ละคนไม่เคยเหมือนกัน ส�ำหรับบางคน ห้องท�ำงานอาจต้องหรูหรา มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบครัน พวกเขาอาจเป็นนักบริหารที่ต้องใช้ ห้องท�ำงานเป็นทัง้ ทีท่ ำ� งานและทีแ่ สดงสถานภาพไปด้วยในเวลาเดียวกัน ส�ำหรับอีกบางคน การได้ทำ� งานอยูใ่ นสถานที่ ทีก่ �ำหนดไว้ส�ำหรับท�ำงานโดยเฉพาะ อันมีชอื่ เรียกว่า ‘ทีท่ �ำงาน’ ก็ดจู ะเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น เพราะเมือ่ ทุกคนในทีท่ �ำงาน ลงมือท�ำงาน ตัวเราก็ต้องท�ำงานด้วย การนั่งเฉยๆ ให้ความรู้สึกคล้ายกินแรงผู้อื่น การท�ำงานในที่ท�ำงาน จึงช่วยให้เกิด ‘โมเมนตัม’ แห่งการท�ำงานขึ้นมาได้ และนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้บริหาร คนใหม่ของยาฮูเรียกร้องให้คนกลับไปท�ำงาน ‘ร่วมกัน’ ในที่ท�ำงานมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในโลกการท�ำงานยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เราจะพบว่าคนรุ่นใหม่มักอยากมีชีวิตอิสระ ไปนั่งท�ำงานใน ร้านกาแฟ เลือกเวลาท�ำงานของตัวเองได้ ไม่ต้องกังวลกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของที่ท�ำงาน จึงรู้สึกคล้ายชีวิต เปี่ยมไปด้วยเสรีภาพ กระนัน้ ก็ดี เมือ่ สังเกตการท�ำงานของนักเขียนอิสระหลายคนทีท่ ำ� งานอยูบ่ า้ น ผมพบว่ามักมีลกั ษณะคล้ายๆอย่างนี,้ เมือ่ จะต้องนัง่ ลงเขียนงาน มักอยากรูส้ กึ สดชืน่ จึงขออาบน�้ำก่อน ระหว่างอาบน�้ำต้องเปิดเพลงฟัง อาบน�ำ้ เสร็จ ขอฟังเพลงต่อให้จบก่อน ระหว่างฟังเพลงหยิบหนังสือมาอ่านอีก เพลงจบแล้วต้องขออ่านหนังสือให้จบตอนก่อน อ่านจบลุกมานัง่ ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน แต่รสู้ กึ หัวทึบ ขอไปชงกาแฟมาก่อนจะได้หวั แล่น พอมานัง่ จรดนิว้ อีกทีรสู้ กึ เมือ่ ย จึงขอ ลุกไปบริหารร่างกายด้วยท่าโยคะสักพัก ด้วยข้อแก้ตวั ว่าจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรม เสร็จแล้วปรากฏว่าเหงือ่ ออก ตัวเหนียว จึงต้องย้อนกลับขอไปอาบน�้ำอีกครั้ง แล้ววนเวียนไปเป็นวัฏจักร ท�ำได้ทุกอย่าง, ยกเว้นงาน! ในรายละเอียดแล้ว แต่ละคนอาจมีกิจกรรมย่อยไม่เหมือนกัน แต่ที่คลับคล้ายกันไม่น้อยก็คือเกิดอาการ ‘ผัดวันประกันพรุ่ง’ ขึ้นกับการท�ำงาน อันเป็นพฤติกรรมที่ยอม ‘แลก’ ความสุขเฉพาะหน้ากับความทุกข์ในอนาคต เมื่องานไม่เสร็จนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ต้องบอกกันว่า-เสียใจด้วยนะครับ, คนท�ำงานอิสระที่มีอุปนิสัยแบบนี้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบ ความส�ำเร็จสักเท่าไหร่นัก เพราะการท�ำงานตามล�ำพังนั้น ต้องการ ‘วินัย’ ในการสร้าง ‘โมเมนตัม’ แห่งการท�ำงาน ที่สูงยิ่งกว่าการท�ำงานในที่ท�ำงานมากนัก คนที่อ่อนแอต่อการสร้างวินัยให้ตัวเอง จึงมักล้มเหลวในที่สุด แต่อาจด้วยเหตุผลนี้ โลกยุคใหม่จึงเกิด ‘พื้นที่’ ส�ำหรับการท�ำงานแบบใหม่ ที่ ‘ก�้ำกึ่ง’ ระหว่างการเป็น ‘ทีท่ ำ� งาน’ อันเต็มไปด้วยระเบียบข้อบังคับ กับ ‘พืน้ ที’่ ส�ำหรับท�ำงาน ทีค่ นท�ำงานสามารถเลือกได้ดว้ ยตัวเองประดุจ ท�ำงานอิสระ เพียงแต่ได้เดินทางออกจากบ้าน มีสถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถ ‘สลายตัว’ ได้เมื่อไม่จ�ำเป็นต้องใช้ พื้นที่แบบนี้เรียกว่า Coworking Space ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก�ำลังมาแรง และคุณติดตาม รายละเอียดได้ใน 24/7 เล่มนี้ พืน้ ทีแ่ บบนีค้ อื ทีร่ วมตัวของคนท�ำงานอิสระทีน่ อกจากจะใช้ประโยชน์ในการพบปะกันแล้ว ผมคิดว่าในส่วนลึก มันยังช่วยสร้างโมเมนตัมในการท�ำงานให้เราได้อีกด้วย แต่ที่สุดแล้ว ผมยังเชื่อคล้าย แอนนี่ ดิลลาร์ด และ มาร์แซล พรูสต์ ตรงที่ถ้าจะท�ำงานกันจริงๆ แล้วละก็ เราไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย ‘องค์ประกอบ’ นอกตัวเรามากมายนักหรอกครับ หากมีวินัยมากพอ, อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และกับใคร, เราก็ท�ำงานได้เสมอ!

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

ภูเก็ต

โตมร ศุขปรีชา • • • • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • บรรณาธิการสัมภาษณ์ พลสัน นกน่วม • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ กองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ, เพลงมนตรา บุบผามาศ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น, ณัฐพงษ์ กำ�เนิดทิม ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว • ฝ่ายภาพ พิชญุตม์ คชารักษ์, กาญจนา วัฒนมงคลศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา, ธีรศักดิ์ อินต๊ะมา • เลขานุการฝ่ายโฆษณา กวินพิตรา บุรานนท์ ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา เตือนใจ พรหมจรรย์, • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การนิวมีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, ขนิษฐา รักษ์ศิริ

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 6886 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.6

CITY MOVEMENT Text : เพลงมนตรา ภาพจาก : www.mymodernmet.com

PORSCHE MUSEUM DRAGON-INSPIRED ECO BRIDGE ฉงชิง่ มหานครทีใ่ หญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศจีน ก�ำลังภูมใิ จเสนอสะพานทีม่ คี วามสวยงามและอลังการ เพือ่ แสดง ให้เห็นความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองฉงชิง่ สะพานแห่งนีอ้ อกแบบโดย บริษทั Taranta Creations ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ มุง่ เน้นให้สะพานแห่งนีด้ มู สี นุ ทรียะในความงดงามและมีประโยชน์ใช้สอยทีแ่ ตกต่างออกไปตามมุมมอง หากมองจาก มุมสูง โครงสร้างของสะพานจะเผยให้เห็นรูปร่างของมังกร ซึง่ เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองของชาวจีน และหากมอง จากด้านข้างความซับซ้อนของสะพานนีถ้ กู ตีความว่าเป็น เกลียวคลืน่ โค้ง ทีต่ ดั ขวางแม่นำ�้ อย่างอ่อนโยน แพลตฟอร์ม ขนาดใหญ่ยกั ษ์ของสะพานแห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ บนพืน้ ทีท่ มี่ ที วิ ทัศน์สวยงามรายล้อมด้วยภูเขาทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และเชือ่ มต่อ เนินเขาเขียวๆ 2 แห่งเข้าด้วยกัน แห่ง = ขณะนีท้ วั่ ประเทศไทย มีสสุ านและฌาปนสถาน ทัง้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมาย และไม่ได้รบั อนุญาต จ�ำนวน 15,989 แห่ง หากแยกเป็นศาสนา พบว่าศาสนาพุทธมี 12,689 แห่ง รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม 3,154 แห่ง ตามด้วยศาสนาคริสต์ 146 แห่ง ที่มา : www.bora.dopa.go.th

พิพธิ ภัณฑ์ของพอร์ชในสตุตการ์ต ประเทศเยอรมนี ออกแบบโดย Delugan Meissl มีรปู ลักษณ์ โดดเด่น และเชือ่ มต่อกับส�ำนักงานของพอร์ชใน Zuffenhausen บริเวณจัดแสดงครอบคลุมพืน้ ที่ ถึง 5,600 ตารางเมตร เต็มไปด้วยรถหายากและโมเดลทีห่ ลากหลายในประวัตศิ าสตร์ โดยใช้ เงินลงทุนตกแต่งไปกว่า 100 ล้านยูโร ด้วยฝีมอื ของ HG Merz ผูท้ เี่ คยมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการ ก่อสร้าง Mercedes-Benz Museum มาแล้ว ในวันปกติพพิ ธิ ภัณฑ์แห่งนีร้ วบรวมการจัดแสดง รถพอร์ชนับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กว่า 80 คัน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้สมั ผัสกับโลกของพอร์ชอย่าง เต็มอรรถรส รวมทัง้ ยังมี Le Mans ทีเ่ คยคว้าชัยในรายการแข่งขันทางเรียบมาแล้ว และดาการ์ แรลลีส่ ดุ หฤโหดแรงเร็วทะลุโลก ซึง่ ทางพอร์ชการันตีวา่ รถทุกคันทีโ่ ชว์อยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ยังคงขับเคลือ่ นได้อยู่ n ยูโร = Alcatel ผูผ ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ดงั จากฝรัง่ เศส เปิดตัวโทรศัพท์มอื ถือราคาถูกทีส่ ดุ ในโลก รุน่ Alcatel One Touch 232 มีราคาเพียง 1 ยูโร หรือประมาณ 45 บาท สามารถฟังวิทยุ ส่งข้อความ มีไฟฉาย เกม นาฬิกาปลุก เครื่องคิดเลข ปฏิทิน และใช้แบบแฮนด์ฟรีได้ด้วย ที่มา : www.dailymail.co.uk

GREEN DRINKS :

LEED GOLD STARBUCKS IN ASIA

MUSEUM OF COMIC AND CARTOON ART

ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นฝีมอื การออกแบบของ Guy A. Avellone ทีต่ อ้ งการ สร้างสรรค์บา้ นหลังใหม่ให้กบั Museum of Comic and Cartoon Art (MoCCA) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 1,300 ตารางเมตร ในแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก Avellone เป็นนักออกแบบทีจ่ ดั หนักด้วยทัศนะทาง ความงามทีแ่ ข็งกร้าว โดยเขาตัง้ เป้าไปทีก่ ารเพิม่ จ�ำนวนผูม้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ท�ำให้งานนีไ้ ด้รบั รางวัลชมเชยจาก suckerPUNCH เพราะโปรเจกต์นถี้ อื เป็นการมาพบกันของการ์ตนู กับสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง MoCCA ไม่ได้ เป็นเพียงพิพธิ ภัณฑ์เท่านัน้ แต่ยงั เป็นสถานทีจ่ ดั งาน New York Comic Con และ MoCCA Festival อีกทัง้ แกลเลอรี่ คาเฟ่ ส�ำนักงาน ห้องเวิรค์ ช็อป ห้องสมุด และศูนย์การประชุมด้วย n

ภาพจาก : www.mymodernmet.com

สตาร์บคั ส์ เป็นอีกหนึง่ บริษทั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุด ได้พฒ ั นาร้านกาแฟสีเขียว สาขา Porto Chino ถือเป็นสตาร์บคั ส์แห่งแรกในเอเชีย ทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับโกลด์ ซึง่ เป็นมาตรฐานการออกแบบและ การสร้างอาคารอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทีก่ ว่า 100 ประเทศทัว่ โลกให้การ ยอมรับ ทุกตารางนิว้ ของพืน้ ทีใ่ ช้สอยมีการผสมผสานการออกแบบให้เข้ากับการ ประหยัดพลังงาน และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้อย่างลงตัว ให้ความรูส้ กึ โล่ง โปร่ง สบาย เรียกได้วา่ ใส่ใจตัง้ แต่การเลือกทีต่ งั้ การเลือกใช้วสั ดุรไี ซเคิล หรือวัสดุทหี่ าได้จากท้องถิน่ มีการส่งเสริมให้มกี ารใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศทีส่ ามารถควบคุมสารท�ำความเย็นตามสภาพอากาศของร้านใน ขณะนัน้ ๆ และสนับสนุนพืน้ ทีจ่ อดจักรยานส�ำหรับลูกค้านักปัน่ อีกทัง้ ทีน่ ยี่ งั เป็น ร้านกาแฟรูปแบบ Drive Thru แห่งแรกของเมืองไทยอีกด้วย n ภาพจาก : www.wordlesstech.com


INTERACTIVE

PANORAMA OF LONDON เดอะการ์เดียนได้ปล่อยสือ่ อินเตอร์แอ็คทีฟ ‘The View From the Top of the Shard’ ท�ำให้คนทีไ่ ม่สามารถไปถึง ลอนดอนสามารถส�ำรวจทัศนียภาพโดยรวมของลอนดอน ผ่านภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย ผู้เข้าชมสามารถ เลือ่ นชม ขยาย และย่อภาพเข้าออกได้รอบทิศแบบ 360 องศา โดยภาพต่างๆ ถูกถ่ายมาจากจุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป และสามารถสลับสับเปลีย่ นระหว่างทัศนียภาพตอนกลางวัน และกลางคืนได้ หากใครอยากได้ยนิ เสียงธรรมชาติจริงๆ ของเมืองลอนดอนก็สามารถสวมหูฟังเพื่อฟังเสียงจาก London Sound Survey ทีร่ วบรวมไว้ทงั้ เสียงนกร้อง เครื่องบิน และบิ๊กเบน และเมื่อลองกดไปที่ปุ่มสีฟ้า ก็สามารถอ่านข้อมูลเกีย่ วกับจุดส�ำคัญๆ ของลอนดอน ในขณะทีป่ มุ่ สีสม้ เปิดเผยเรือ่ งราวเกีย่ วกับสถานทีท่ ศี่ ลิ ปิน นักดนตรี นักเขียน และบรรดาเหล่าเซเลบริตลี้ อนดอนเนอร์ ชืน่ ชอบ n

พิเศษส�ำหรับลูกค้ำ

ตลาดนัดสวนจ�ำปี

ภาพจาก : www.guardian.co.uk

ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยตั้ ง ใจให้ เ ป็ น ตลาดนั ด กรุงเทพมหานครแห่งใหม่ แทนตลาดนัด สวนจตุจกั ร ที่ กทม.หมดสัญญากับ รฟท.ไป ราวปีเศษ ไปตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 โดยจะตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ขนาด 52 ไร่ 2 งาน 55.58 ตารางวา ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วน พระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ กว้างขวางพอจะท�ำเป็นตลาดนัดให้เดินช้อปปิง้ กัน ได้สบายๆ แถมยังมีพนื้ ทีอ่ กี 70 ไร่ จัดท�ำเป็นสวนสาธารณะอีกด้วย นอกจากจะเป็น แหล่งรวมสินค้านานาชนิด รวมถึงร้านค้า โครงการหลวง สินค้าโอทอป ของตกแต่งบ้าน และสวนครบวงจร และเป็นทีร่ วมร้านอาหารอร่อย คุณภาพดี ราคาถูก แล้วยังมีสถานที่ แสดงกิจกรรมของนักศึกษาและเยาวชน เป็นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกอาชีพของประชาชนอีกด้วย ซึง่ สาเหตุทใี่ ช้ชอื่ ว่า ตลาดนัดสวนจ�ำปี ก็คอื ในอดีตพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ คยเป็นย่านเพาะปลูกส�ำคัญของต้นจ�ำปีนนั่ เอง และขณะนีอ้ ยู่ ระหว่างการก่อสร้าง n 27/03/56 pe

บัตรเครดิต JCB อิ่มอร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษมำกมำยจำกร้ำนอำหำรชั้นน�ำ Osaka Ohsho กุง้ แม่นา�้ เผา

ปลาหมึกไข่นงึ่ มะนาว ราคา 250 บาท

ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด @ สีลมคอมเพล็กซ์ ร้านอาหารซีฟดู้ ทีค่ นรักอาหารทะเลตัวจริงไม่ควรพลาด ด้วยวัตถุดบิ คุณภาพชัน้ เยีย่ มสัง่ ตรงจากทะเลเมืองระยอง พร้อมขยายอาณาจักรซีฟด้ ู สูใ่ จกลางย่านธุรกิจ ในบรรยากาศทีเ่ ทียบเคียงกับนัง่ ทานซีฟด้ ู อยูร่ มิ ทะเล เมนูยวั่ น�า้ ลายต้องยกให้ ‘แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว’ สัมผัส ไข่ปลาเรียวเซียวเม็ดโตๆ มันนุม่ หนับ ผสานกับรสชาติแกงส้มถึงรส ถึงเครือ่ ง เพิม่ ความกรุบกรอบด้วยผักกระเฉด หากชอบทานกุง้ ให้ลองสัง่ ‘กุง้ แม่นา�้ เผา’ ตัวโตๆ พร้อมกับน�า้ จิม้ ซีฟดู้ สูตรเด็ดของทางร้านและ เมนูทหี่ า้ มพลาด ‘ปลาหมึกไข่นงึ่ มะนาว’ ทีม่ รี สชาติ ทัง้ เผ็ดเปรีย้ วหวาน แหลมเจริญซีฟู้ด สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น B เปิดบริการ 10.30-22.00 น. โทร.0 2231 3155 สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต JCB รอคุณอยู่อีกมากมายที่ www.facebook.com/JCBCardThailandTH

แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว ราคา 340 บาท (S), ราคา 500 บาท (L)

15%

ส่วนลด

เมื่ อ จ่ า ยด้ ว ยบั ต รเครดิ ต JCB ระยะเวลา 1 เมษายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556 เงื่อนไข - เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น - ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ - ใช้ ได้เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยาม พารากอน, สีลม คอมเพล็กซ์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้ - ที่อยู่ Central World ชั้น 3 โทร. 0 2646 1040, Siam Paragon ชัน้ 4 โทร. 0 2610 9244, Silom Complex ชั้น B โทร. 0 2231 3155

โอซาก้า โอโช เชนดังจากเมืองซามูไร แลนดิง้ ถึงเมืองไทย พร้อมสัง่ ตรงเมนูเด็ด ‘เกีย๊ วซ่า’ ที่ใครๆ ต่างก็การันตีว่า ไม่มีเกี๊ยวซ่าที่ไหน รสชาติเด็ดขาดเท่า โอซาก้า โอโช อีกแล้ว ร้านอาหารญีป่ นุ่ โอซาก้า โอโช สาขาฟิฟตีฟ้ ฟิ ทองหล่อซอย 2 แห่งนี้ ต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยบรรยากาศแบบญี่ปุ่นยุคคลาสสิก เน้น สีโทนน�้าตาล ให้ความรู้สึกอบอุ่นร่วมสมัย มีพร็อพเก๋ๆ สไตล์ญปี่ น่ ุ ตกแต่งอยูท่ วั่ ทุกมุมร้าน เมนู เ ด็ ด ที่ ห ้ า มพลาดคื อ เกี๊ ย วซ่ า สูตรดัง้ เดิมเปิดครัวท�าให้เห็นกันสดๆ รสชาติ อร่ อ ยสุ โ ค่ ย ส่ ว นเมนู อ าหารญี่ ปุ ่ น อื่ น ๆ ก็เรียกได้ว่าเป็น Original Japanese Food จริงแท้แน่นอน มีให้เลือกชิมมากกว่า 50 เมนู นอกจากนีส้ าวๆ ผู้รักสุขภาพและความงาม ยังสามารถลองลิม้ เมนูสขุ ภาพสไตล์ Japan Beauty อีกด้วย เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่ ส�าหรับคออาหารญีป่ น่ ุ แบบเทรดดิชั่นตัวจริง โอซาก้า โอโช สาขาฟิฟตี้ฟิฟ ทองหล่อ ซอย 2 ชัน ้ 2 เปิดบริการ 11.00-22.00 น. โทร.0 2381 0701

เกีย๊ วซ่า ราคา 100 บาท

ไก่ทอดคาราเกะ ราคา 140 บาท

ส่วนลด

10% เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ระยะเวลา 1 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556

สนใจสมัครบัตรเครดิต JCB ติดต่อได้ที่ ส�าหรับบัตร KTC-JCB Card www.ktc.co.th Tel.0 2665 5000 ส�าหรับบัตร Aeon-JCB Card www.aeon.co.th Tel.0 2665 0123

ฟุวาโทโร เท็นซินฮัง ราคา 150 บาท

เงือ่ นไข - สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการใช้ขั้นต�่า 500 บาทเท่านั้น - ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ - ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้


.8

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : เพลงมนตรา

Today

-30 April 2013

MUSK-Love Exhibition Galerie N, Witthayu Road ว่ากันว่ามนุษย์แต่ละคนมี ‘กลิน่ ’ จ�ำเพาะทีด่ งึ ดูดให้เพศตรงข้าม ต้องใจหรือ ‘กลิน่ เรียกรัก’ ทีเ่ ป็นกลิน่ เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึง่ เป็นหนึง่ ในเหตุผลทีท่ ำ� ให้คนตกหลุมพรางแห่งความรัก นิทรรศการ ‘MUSK-LOVE-กลิน่ ร้อนซ่อนรัก’ เชิญชวน ศิลปินมาร่วมกันค้นหาความหมายของ ‘กลิน่ ’ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ น สัญชาตญาณดิบ และแสดงออกถึงอิทธิพลอันน�ำมาซึง่ ความ เสน่หา ความต้องการ ความดึงดูดทีส่ ร้างเสน่ห์ กระตุน้ อารมณ์ สือ่ สารผ่านผลงานของศิลปินแต่ละคน

11-15

April 2013

Songkran Fun Fest Chiang Mai Hall @ Central Plaza Airport ได้เวลาชวนคุณมาเคานท์ดาวน์ตอ้ นรับ เทศกาลสงกรานต์กนั อีกแล้ว ปีนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับบริษทั วีซายน์ มีเดีย จ�ำกัด เชิญร่วมงาน สงกรานต์ ฟันเฟส ครัง้ ที่ 2 เทศกาลแห่งความสุข สนุกทัง้ ครอบครัว โดยการจ�ำลองบรรยากาศเทศกาล สงกรานต์มาไว้ในเชียงใหม่ฮอลล์ ขอบอกว่า มางานนี้ รับรองไม่มเี ปียก!

เพราะอากาศแบบนี้ มันน่าร็อก ทีมงานเกเร น�ำทีมโดย ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม จับมือกับเครือ่ งดืม่ ตราช้าง ชวนสาวกขาร็อก ทัว่ ประเทศไปร่วมเปิดประสบการณ์ทางดนตรี ครัง้ ใหม่ในคอนเสิรต์ Chang Fest เทศกาลดนตรี ร็อกกลางฤดูรอ้ น แท็กทีม 4 วงร็อกแถวหน้าอย่าง บิก๊ แอส, โปเตโต้, พาราด็อกซ์ และบอดีส้ แลม มาปลดปล่อยพลังทางดนตรียาว 4 ชัว่ โมงเต็ม : คอนเซ็ปต์เทศกาลดนตรีน้องใหม่ ในครั้งนี้จะออกมาเป็นแบบไหน ป๋าเต็ด : ครัง้ นีเ้ ป็นเทศกาลดนตรีแบบวันเดียว เวทีเดียว ปีนพี้ ยายามสร้างกิจกรรมให้มสี สี นั แตกต่างออกไปจากทุกๆ ปี ซึง่ ได้จบั มือกับเครือ่ งดืม่ ตราช้าง จัดเทศกาลดนตรีทไี่ ม่เพียงแต่ การมาชมคอนเสิรต์ เท่านัน้ แต่ผเู้ ข้าชมยังสามารถมีสว่ นร่วมภายในงานได้ดว้ ยกับ 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย เรียน รู้ ดู เล่น : วางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานไว้อย่างไร ป๋าเต็ด : ส�ำหรับเรือ่ งความปลอดภัย ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ มี งานให้ความส�ำคัญมาก ด้วยมาตรการหลาย ขัน้ ตอน ตัง้ แต่การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย นอกจากนีย้ งั มีทมี งานและระบบรักษาความปลอดภัย ทัง้ ก�ำลังคน การวางรัว้ รอบสถานทีจ่ ดั งานเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะไม่เกิดความรุนแรงภายในงาน ขณะที่ ห้องน�ำ้ ทีจ่ ะรองรับผูเ้ ข้าชมกว่า 20,000 คน ก็จดั เตรียมไว้อย่างพอเพียง โดยคาดว่าน่าจะเป็น เทศกาลดนตรีอกี เทศกาลหนึง่ ทีจ่ ะสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าร่วมงาน เตรียมตัวไปปลดปล่อยพลังทางดนตรีกบั เทศกาลดนตรีรอ็ กครัง้ นีย้ าวถึง 4 ชัว่ โมงเต็ม ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้ ประตูเปิดเวลา 15.00 น. ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี เปิดจ�ำหน่ายบัตรแล้ววันนีท้ ี่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

Today-

14 April 2013

National Cherry Blossom Festival Washington, D.C. ไม่ใช่เฉพาะทีญ ่ ปี่ นุ่ เท่านัน้ ทีม่ เี ทศกาลดอกซากุระบาน ทุกปีทกี่ รุงวอชิงตันดีซกี ม็ งี านเทศกาลดอกซากุระบาน สะพรัง่ เหมือนกัน ในปีนมี้ กี ารจัดขบวนพาเหรดอย่าง ยิง่ ใหญ่อลังการ โดยซากุระกว่า 3,000 ต้น ซึง่ เป็นของ ขวัญทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มอบให้แก่สหรัฐอเมริกาเพือ่ มิตรภาพเมือ่ 101 ปีกอ่ น จะออกดอกเบ่งบานเรียงรายอยูท่ วั่ บริเวณสระ Tidal Basin รอบๆ อนุสาวรียว์ อชิงตัน ใครมีโอกาสไปกรุงวอชิงตันดีซชี ว่ งนีอ้ ย่าลืมแวะไปชม

20 April 2013

Toe Live in Bangkok Skala Theater Toe วงดนตรีโพสต์รอ็ คจากญีป่ นุ่ กลับมา เปิดการแสดงสดอย่างเต็มรูปแบบให้กบั แฟนเพลงชาวไทย หลังจากสร้างความประทับใจด้วยลีลาอันเต็มเปีย่ ม ไปด้วยพลังและความสวยงามทางดนตรีในการแสดงคอนเสิรต์ บนเวทีเดียว กับวง Mogwai และ Moderndog ในปี 2011 และงานนีย้ งั มี Two Million Thanks วงดนตรีนอ้ งใหม่ จากคณะสถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง ทีม่ าเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วย สนใจสามารถจองบัตรได้แล้วที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

20-24 April 2013

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2013 Save The World Expo IMPACT Challenger, Muang Thong Thani ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ในฐานะทีวรี กั ษ์โลก ผนึกก�ำลังจากทุกภาคส่วน จัดงานมหกรรม ‘ทีวรี กั ษ์โลก 360 องศา Save The World Expo 2013’ ภายใต้แนวคิด ‘Learn to live in the world of change’ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ การจัดนวัตกรรม และการสัมมนาทางวิชาการ ด้านสิง่ แวดล้อม และแน่นอนครอบครัวข่าว 3 และรายการทีวี 360 องศา จะน�ำทัพศิลปินดารา นักแสดง ผูป้ ระกาศข่าว เข้าร่วมให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มากมาย

22-26 April 2013

ค่ายศิลปะ ไซจิ๋ว..วว รอบ 2 Joyrukclub, Chong Nonsi จอยลักคลับ คลับของการเรียนรูไ้ ม่รจู้ บ กลับมาอีก ครัง้ กับค่ายศิลปะมหาสนุกช่วงปิดเทอม ชวนน้องๆ ทีม่ อี ายุ 5-11 ปี มาเข้าค่ายเพือ่ เรียนรูโ้ ลก และ ศิล(ป์)ธรรม ด้วยกระบวนการของศิลปะ ผ่านวรรณกรรมไซอิว๋ ดูแลกระบวนการเรียนรู้ โดยคุณครู ผูม้ วี ทิ ยายุทธทะลุมติ ิ อาทิ ครูโอ๋ ครูปอ ครูเบิรด์ พีก่ กั๊ และพีๆ่ จากกลุม่ ละครมะขามป้อม ให้นอ้ งๆ ได้ไปฝึกวิทยายุทธก่อนจะออกไปท่องยุทธจักรตามหาศิล(ป์)ธรรม สนใจสอบถามเพิม่ เติมที่ โทร.08 8696 3774

4 May 2013

Overlove Music Festival 2013 Silverlake Vineyard, Pattaya เตรียมกลับมาสร้างความประทับใจภาคต่อกันอีกครัง้ ส�ำหรับมหากาพย์แห่งเพลงรัก ครัง้ ที่ 2 โอเวอร์เลิฟ มิวสิก เฟสติวลั 2013 งานนีส้ มทบทัพเต็มอัตราจาก 14 ขุนพล เพลงรักอย่าง บุรนิ ทร์, อีทซี ,ี บี-พีระพัฒน์, พีท-พีระ, ธีร์ ไชยเดช, แบล็คเฮด, แทททู คัลเลอร์, เบน ชลาทิศ, สครับบ์, วัชราวลี, โต๋-ศักดิส์ ทิ ธิ,์ ตู-่ ภพธร, คิว วงฟลัวร์ และวงมายด์ พร้อมแขกรับเชิญอีกมากมาย ซือ้ บัตรได้แล้ววันนีท้ ี่ เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือค้นหาข้อมูลหวานๆ ที่ www.facebook.com/overlovemusicfest


Text : เพลงมนตรา

. 10

“ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตอนนี้ ยอมเรื่องอื่นไปก่อน ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ เรื่องนิรโทษกรรม เพราะเป้าหมายหลักคือ 2.2 ล้านล้านบาท” ค�ำนูณ สิทธิสมาน, คนเคาะข่าว 12 มี.ค. 56

ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้กว่า 20 ล้านคนถึงกับผวา เมื่ อ อยู ่ ๆ แม่ น�้ ำ ฮวงพู ที่ พ วกเขาใช้ ดื่ ม กิ น กันอยู่ทุกวันต้องกลับกลายเป็นสถานที่แห่ง โศกนาฏกรรม เนือ่ งจากจ�ำนวนซากหมูตายที่ ถูกทิง้ ลงแม่นำ�้ พุง่ สูงขึน้ ถึง 13,000 ตัว ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วได้ ส ร้ า งความสงสั ย ให้ กั บ ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องที่มา ของซากศพหมู เชื้ อ โรค คุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ สี และกลิน่ เริม่ ใกล้เคียงกับอุจจาระเข้าไปทุกทีๆ แล้ ว ไหนจะวิ ต กกั ง วลอี ก ว่ า เดี๋ ย วมี ใ คร มื อ ดี เ อาซากหมู เ หล่ า นั้ น ไปช� ำ แหละขาย แล้วน�ำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในด้านอาหาร งานนี้ ต้นตอมาจากฝีมอื ของเกษตรกรในเมือง เจียซิง มณฑลเจ้อเจียง เนือ่ งจากตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีหมูล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก และสถานที่ก�ำจัดซากสัตว์หลายแห่งงดให้ บริการ ท�ำให้เกษตรกรต้องทิง้ ซากหมูลงแม่นำ�้ เพราะก�ำจัดด้วยวิธีอื่นไม่ทัน ขณะที่ผลการ ตรวจสอบซากหมูปรากฏว่า หมูเหล่านีม้ กี าร ติดเชื้อเซอร์โคไวรัส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในหมู แต่ไม่ตดิ ต่อสูค่ น ส่งผลให้ชาวเมืองจ�ำนวนมาก ออกมาต่อว่าเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งหมูวา่ ขาดความ รับผิดชอบ งานนีท้ ำ� ให้รฐั บาลจีนต้องจัดสรร งบประมาณ 25,500 ล้านบาท ส�ำหรับพัฒนา คุณภาพน�ำ้

เอาอะแลสกาคืนมา

เป็นเรือ่ ง! เมือ่ เมืองไทยมี ‘ทวงคืนผัดกะเพราไม่ใส่ถวั่ ฝักยาว ข้าวโพดอ่อน และหัวหอมใหญ่’ รัสเซียก็มี ‘ทวงคืนอะแลสกาจากสหรัฐอเมริกา’ เพือ่ เรียกร้องกรรมสิทธิเ์ หนือดินแดน ทัง้ ๆ ทีร่ สั เซียได้ขายอะแลสกา ให้กบั สหรัฐฯ ไปแล้วตัง้ แต่ปี 1867 ในราคา 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ตอนนัน้ รัสเซียอาจยังไม่รวู้ า่ อะแลสกา มีนำ�้ มันและก๊าซธรรมชาติ) งานนีก้ ลุม่ ผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์นกิ ายออร์โธดอกซ์ทเี่ รียกตนเองว่า Pchyolki ตัง้ เป้าโจมตีนโยบายของประธานาธิบดี บารัก โอบามา ทีไ่ ด้ประกาศสนับสนุนการแต่งงานของกลุม่ คน 0รักเพศเดียวกัน ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวถือเป็นสิง่ ชัว่ ร้ายในสายตาชาวคริสต์นกิ ายออร์โธดอกซ์หวั อนุรกั ษ์ นิยม พวกเขาจึงออกมาทวงคืนอะแลสกา และได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลในกรุงมอสโกโดยอ้างว่า ในอะแลสกามีผู้ นับถือศาสนาคริสต์นกิ ายออร์โธดอกซ์อยูก่ ว่า 50,000 คน และพวกเขาควรได้รบั การปกป้องคุม้ ครองให้พน้ จากพวกรักร่วมเพศ นอกจากนัน้ สหรัฐฯ ยังท�ำผิดสัญญาในการซือ้ ขายดินแดน เพราะสหรัฐฯ ได้สงั่ จ่ายเป็นเช็ค ไม่ยอมจ่ายเป็นเงินสด!

รอยสัก

ต้องห้ามที่ศรีลังกา สิงหาคมปีกอ่ น ศรีลงั กาตัดสินจ�ำคุกนักท่องเทีย่ วชาวฝรัง่ เศส 3 คน เป็นเวลา 6 เดือน แต่โชคยังดีทไี่ ด้รอลงอาญา 5 ปี หลังจากพวกเขาได้ไปประทับรอยจูบแบบ ฝรัง่ เศสไว้บนพระพุทธรูป ซึง่ ทางการศรีลงั กาถือว่าเป็นการไม่เคารพศาสนาอย่างมาก มาในปีนี้ Anthony Ratcliffe นักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษต้องกลายเป็นชายหนุม่ ผูโ้ ชคร้าย เพราะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าประเทศ พร้อมกับยึดพาสสปอร์ต และควบคุมตัวนาน กว่า 1 ชัว่ โมง เนือ่ งจากรอยสักพระพุทธรูปทีต่ น้ แขนของเขาดันไปเข้าตาและกระทบใจ เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมืองประจ�ำท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาราไนยเก กรุงโคลัมโบ ท�ำให้เจ้าหน้าทีค่ นนัน้ เกิดหัวเสียขึน้ มา เหตุการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า ศรีลงั กาเป็นประเทศทีอ่ อ่ นไหวทางศาสนาและความเชือ่ เป็นอย่างมาก ดังนัน้ หากใคร ก�ำลังคิดจะเดินทางไปศรีลงั กาก็ควรระมัดระวังเรือ่ งการปฏิบตั ติ นให้ดี เพราะงานนี้ เรือ่ งใหญ่!


เร้าอารมณ์แพนด้า

ด้วยหนังโป๊

เหตุทที่ ำ� ให้หมีแพนด้าต้องกลายเป็นสัตว์ใกล้สญ ู พันธุเ์ นือ่ งจาก พวกมันมีชว่ งเวลาการผสมพันธุท์ แี่ สนจะสัน้ เพียงแค่ 2-3 วันต่อปี และต้องเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน เท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้การปล่อยให้เหล่าแพนด้าท�ำความเข้าใจ เรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์กนั เองตามธรรมชาติอาจจะเสีย่ งต่อการ สูญพันธุไ์ ด้ ทีมสัตวแพทย์จากศูนย์วจิ ยั และขยายพันธุห์ มีแพนด้า ในเมืองเฉิงตูจงึ คิดหาทางออกด้วยการสอนวิธกี ารผสมพันธ์ใุ ห้กบั เจ้าแพนด้า โดยมีเคอหลินหมีแพนด้าสาววัย 5 ขวบ และเจ้า หยงหยงแพนด้าหนุม่ วัยเจริญพันธุเ์ ข้าคอร์สกระตุน้ อารมณ์รกั วิธีการที่ทางศูนย์วิจัยใช้ไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแค่เข้าไปติด ตั้งโทรทัศน์เพื่อฉายวิดีโอตัวอย่างการผสมพันธุ์ของแพนด้าให้ ทัง้ สองดูเป็นแบบอย่าง ซึง่ หลังจากแพนด้าสาวได้ดวู ดิ โี อแล้วก็ พบว่าเธอมีปฏิกริ ยิ าทีเ่ ปลีย่ นไป คือสามารถแสดงบทรักได้อย่างเต็มที่ จากตอนแรกที่กระมิดกระเมี้ยนเขินอายแฟนหนุ่มอยู่นาน สองนาน และหลังจากนัน้ 1 ชัว่ โมง ฉากรักของคูร่ กั แพนด้าก็จบลง อย่างราบรืน่

โซเชียล มีเดีย

ท�ำเหล่าเซเลบริตี้เพลีย

ก�ำลังดราม่าสุดๆ เมือ่ Miley Cyrus ตัดสินใจใช้ทวิตเตอร์ประกาศเจตนารมณ์บอกลาการใช้โซเชียล มีเดียอย่างจริงจัง เพราะเธอเบือ่ หน่ายกับการโกหก พร้อมทัง้ ออกมาปฏิเสธข่าวลือต่างๆ เกีย่ วกับการ ยกเลิกงานแต่งงาน แต่ Miley Cyrus ไม่ใช่ศลิ ปินคนแรกทีต่ ดั สินใจพักจากแวดวงโซเชียล มีเดีย ยังมี กรณีของ Adele ทีต่ อ้ งเลิกเล่นทวิตเตอร์หลังจากโดนพวกโรคจิตคุกคามด้วยการส่งข้อความผ่านทาง ทวิตเตอร์ขจู่ ะฆ่าน้อง Noble ลูกชายของเธอ โดยทวิตเตอร์โรคจิตทีว่ า่ ไม่ได้มาจากคนๆ เดียว แต่มาจาก ผูไ้ ม่หวังดีหลายคนทีก่ ระหน�ำ่ ส่งข้อความมาเป็นระยะๆ ท�ำให้เธอรูส้ กึ ถึงความไม่ปลอดภัยในชีวติ หรือ อย่างกรณีของ Megan Fox นักแสดงสุดเซ็กซีจ่ ากภาพยนตร์เรือ่ ง Transformers ทีไ่ ด้ออกมาประกาศ ยกเลิกแอคเคานท์ทวิตเตอร์ โดยทวีตทิง้ ท้ายว่า “5 วันในทวิตเตอร์ ฉันยังไม่เข้าใจว่า อะไรคือจุดประสงค์ ของมัน” และท�ำการแฮชแท็กว่า #WhatIsThePoint???

อียูแบนเครื่องส�ำอาง ที่ทดสอบกับสัตว์ สหภาพยุโรปได้ออกค�ำสัง่ อย่างจริงจังห้ามไม่ให้มี การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางทีผ่ า่ นการทดสอบ ด้วยสัตว์ หรือมีสว่ นประกอบทีผ่ า่ นการทดสอบด้วยสัตว์ และห้ามท�ำการ ทดสอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางด้วยสัตว์ภายในยุโรป โดยมีผลบังคับใช้แล้ว เมือ่ 11 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการผลิต เครือ่ งส�ำอาง และจะไม่ยอมให้มาตรฐานความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคต้องด้อย ลงไป มาตรการใหม่นที้ ำ� ให้กลุม่ พิทกั ษ์สทิ ธิสตั ว์ตา่ งออกมาแสดงความยินดี พร้อมทัง้ บอกว่านีถ่ อื เป็นก้าวส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ยโุ รปกลายเป็นตลาดเครือ่ งส�ำอางที่ ไร้ความทารุณสัตว์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก เพราะปัจจุบนั สหรัฐฯ และเอเชียยังไม่มี ข้อห้ามเรือ่ งนี้ แต่ในขณะเดียวกันตัวแทนจากอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางที่ มีมลู ค่ากว่า 71 ล้านยูโร กลับออกมาบอกว่ามาตรการดังกล่าวจะท�ำให้ นวัตกรรมด้านความงามหยุดชะงักและส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

แองกรี้เบิร์ด ยังไม่หมดฤทธิ์

หลังจากที่ Angry Birds เกมยอดนิยมในสมาร์ทโฟได้กลาย เป็นขวัญใจมหาชนจนมียอดดาวน์โหลดสูงถึง 1.7 ล้านครัง้ บริษทั Rovio Entertainment ผูผ้ ลิตเกมนกพิโรธจึงได้หนั มาลงทุนในอุตสาหกรรมสือ่ เพือ่ ความบันเทิงอย่างเต็มตัว โดยได้ออก Angry Birds Toons ซึง่ เป็นการ์ตนู แอนิเมชัน่ ซีรสี่ ค์ วามยาวตอนละ 2 นาที 45 วินาที จ�ำนวน 52 ตอน ออกอากาศทางเคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต โดยร่วมมือกับ Comcast ผลิตช่อง Angry Birds Toons Channel ขึน้ มา ส�ำหรับเผยแพร่ และได้เริม่ ออกอากาศจริงไปแล้วเมือ่ วันที่ 16 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ในสหรัฐฯ เนือ้ เรือ่ งของการ์ตนู มีความ คล้ายคลึงกับในเกม คือ เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับเรือ่ งไข่นก และเจ้าหมูเขียวทีจ่ อ้ งจะมาขโมยไข่ รวมถึงการปะทะกัน ของทัง้ สองฝ่าย ความสนุกของ Angry Birds ยังไม่หมดเพียง เท่านั้นหลังจากทางผู้ผลิตได้ออกมาประกาศเพิ่มเติมว่า ภายในปี 2016 แฟนๆ นกพิโรธทุกคนจะได้เห็น Angry Birds 3D ทีม่ าในรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ โดยได้ John Cohen มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ำ� กับ


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 12

LOOK AROUND Text : Yamin

Steve Madden @ Siam Center

ก้าวขึน้ มาน�ำเทรนด์อกี ขัน้ เมือ่ Steve Madden แฟชัน่ แอ็คเซสเซอรีแ่ บรนด์ดงั จากเมืองมะกัน เปิด ช็อปรูปโฉมใหม่ในคอนเซ็ปต์ Canel สู่สายตา ธารก�ำนัล ณ แฟชัน่ แกลเลอรี่ ชัน้ 2 สยามเซ็นเตอร์ น�ำเสนอแนวคิดการจัดวางแบบเป็นมิตร ทัง้ บริเวณ ดิสเพลย์ วินโดว์โชว์ และทุกๆ มุม โดยไร้เงาตู้ และกระจกกัน้ ใช้สโี ทนด�ำและน�ำ้ ตาลเป็นโทนหลัก ผสานกับผนังไม้สโี ทนดิบ เพือ่ มอบความรูส้ กึ เป็น ธรรมชาติให้แก่ลกู ค้า สะท้อนความอิสระของสาวยุคใหม่ ทีม่ คี วามสนุกซุกซ่อนอยู่

Classic & Difference @ Central World

C&D หรือ คลาสสิค แอนด์ ดิฟเฟอเรนต์ เปิดช็อป ที่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าทีร่ กั ความแตกต่างได้มพี นื้ ทีป่ ระทินความสวย กับ แบรนด์เสือ้ ผ้าทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น Eco Fashion ของสาวยุคใหม่ ร้านถูกออกแบบให้มีบรรยากาศชิล มีการน�ำสิ่งของ มารีไซเคิลเป็นของประดับตกแต่ง บ่งบอกอัตลักษณ์ ของแบรนด์ที่ต้องการช่วยลดภาระและผลกระทบต่อ สิง่ แวดล้อมได้อย่างยอดเยีย่ ม ส�ำหรับเสือ้ ผ้าของแบรนด์นี้ จะโดดเด่นเรือ่ งสีสนั ลวดลาย และดีไซน์เรียบหรู เสริม ความมั่นใจให้คุณได้เป็นกอบเป็นก�ำ แวะไปเลือกชม และเลือกช้อปฯ ได้ที่ ชัน้ 2 โซนอิเซตัน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

Wariya Hair Nail Spa @ A Square, Sukhumvit 26

สปาในบรรยากาศหรู ผู้ดูแลความสวยของผมและเล็บให้แก่คุณ พรัง่ พร้อมด้วยบริการอันหลากหลาย ทัง้ ท�ำทรีตเมนต์ เปลีย่ นสีผม ตัดแต่งทรงผม ตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้าด้วยนวัตกรรมทันสมัย รวม ถึงการปรนนิบตั ดิ า้ นสปาอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ นวดน�ำ้ มัน สครับผิว ทัง้ ผิวกายและผิวหน้า ท่ามกลางการตกแต่งทีผ่ อ่ นคลายด้วยสีโทนขาว ให้ความรูส้ กึ โปร่ง โล่ง สบาย เพิม่ ความโมเดิรน์ ด้วยสีแดง ซึง่ เป็นสี ซิกเนเจอร์ของสปา การันตีได้วา่ คุณจะได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ ทัว่ ทัง้ เรือนร่าง ลึกลงถึงใจ และซึมเข้าไปถึงจิตวิญญาณ ณ Wariya Spa แห่งนีอ้ ย่างแน่นอน สอบถามและส�ำรองคิว โทร.0 2259 6660 เปิดบริการ 09.00-21.00 น. ทุกวัน

Belgian Beer Café

@ Phuket Graceland Resort & Spa ฉลองเปิดวิงส์ใหม่ของภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา แฟรนไชส์ ร้านเบียร์ชอื่ ดังของโลกจากเบลเยียมแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการ จ�ำลองบรรยากาศการตกแต่งอาคารสถานทีใ่ ห้หวนร�ำลึกถึงยุโรปในยุค คลาสสิก บวกกับวิวสวยแบบธรรมชาติ มีหาดทรายขาว น�ำ้ ทะเลใส ท้องฟ้าคราม และพระอาทิตย์ยามเย็นเป็นวอลล์เปเปอร์ สร้าง ประสบการณ์พเิ ศษให้คณ ุ ด้วยคลังเบียร์เบลเยียมรสเลิศ 56 ชนิด ควงคู่ มากับอาหารในสไตล์เบียร์เบลเยียมแท้ๆ ทีห่ าทานได้ยาก พร้อมทัง้

มีเบียร์กูรู ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วย เติมเต็มอรรถรสด้านการดื่มเบียร์ในสไตล์เบลเยียม ให้สมบูรณ์แบบ เหมือนยกร้านเบียร์เบลเยียมมาไว้ ใจกลางภูเก็ต Belgian Beer Café ตัง้ อยูใ่ นภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา สอบถามรายละเอียดและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 7637 0500


. 14

MY WORK Text : Yamin Photo : กฤตพล

ธุรกิจหลายอย่างทีเ่ กิดขึน้ จากการปลุกปัน้ ของนักธุรกิจคลืน่ ลูกใหม่ยคุ นี้ มักจะมี ‘ความชอบ’ และ ‘ความฝัน’ เป็นตัวตัง้ ทว่า ‘แชมป์-วรอัศว์ ฉัตรวัฒนลักษณ์’ นักธุรกิจหนุม่ รุน่ ใหม่วยั 30 ปีคนนี้ กลับใช้มมุ มอง ความคิดแบบขัว้ ตรงข้ามในการหยัง่ รากธุรกิจ เขาเลือกทีจ่ ะใช้ ‘ความ ไม่ชอบ’ และ ‘ความจริง’ มาเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญ จนกระทัง่ ตอนนี้ เขามีธรุ กิจทีส่ ร้างขึน้ มาจากปณิธานข้างต้นมากมาย ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจ จิวเวลรี่ ธุรกิจน�ำเข้าเครือ่ งส�ำอาง ธุรกิจฟาร์มปลา และธุรกิจอีเวนท์ เป็นต้น ซึง่ เขาก็สามารถบริหารจัดการธุรกิจอันหลากหลายนีไ้ ด้ชนิด ทีเ่ รียกว่า ‘เอาอยู’่

ความไม่ชอบ ทีก่ ลายเป็น ‘ใช่’

พื้นฐานในการตัดสินใจท�ำธุรกิจของผมอาจไม่เหมือน คนอื่ น หลายๆ ธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น จากความชอบ แต่เริ่มต้นจากความไม่ชอบ แล้วค่อยพัฒนามาเป็น ความชอบภายหลัง คือผมจะมองทีโ่ อกาสและความเป็น ไปได้เป็นหลัก ไม่ได้มองจากความฝันหรือความต้องการ เพียงอย่างเดียว เพราะบางครัง้ ความชอบหรือความฝัน ก็ไม่ได้สอดคล้องกับการตลาดในความเป็นจริง อย่าง ธุรกิจ ‘ฟาร์มปลาคุณแชมป์’ ที่ผมน�ำเข้าปลากระเบน สายพันธุ์จากลุ่มน�้ ำอเมซอน ซึ่งเป็นปลาที่ติดบัญชี ไซเตสใกล้จะสูญพันธุ์ จากตอนแรกที่ไม่ชอบเลี้ยงปลา ก็ ม องเห็ น ว่ า ปลาสายพั น ธุ ์ นี้ แ ปลก เพาะพั น ธุ ์ ย าก น่าเลีย้ ง เลยมาจับธุรกิจตรงนีด้ ู เลีย้ งมาจนติดท็อปเท็น ฟาร์มปลาในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น 1 ใน 3 ของไทย

มองธุรกิจเป็นความท้าทาย

ผมเริ่ ม จั บ ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ อ ยู ่ ม.5 เป็ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ จิวเวลรี่ (ปัจจุบนั คือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เพชรเจ้าพระยา) ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถมากมาย เพียงแต่มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะท�ำธุรกิจด้านนี้ เลยเป็นความท้าทายให้เราต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม เพื่อจะได้รู้เท่าทัน และผลักดันธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ผมก็พาตัวเองไปศึกษาเรื่องอัญมณีศาสตร์และธรณี ศาสตร์ แต่ประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ คือการได้ลงไปคลุกคลี สัมผัสกับเพชรจริงๆ เมื่อก่อนเพชรปลอมดูไม่ยาก แต่ ยุ ค นี้ เ ทคโนโลยี ท� ำ ให้ เ พชรเหมื อ นจริ ง มาก ทั้ ง ประกาย น�ำ้ หนัก ต้องใช้ประสบการณ์ในการพิสจู น์ลว้ นๆ

ผมมองว่ามันเป็นสิ่งท้าทาย ต้องเท่าทันความรู้พวกนี้ ธุรกิจด้านอืน่ ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีความท้าทาย เราจะ ไม่หยุดอยูก่ บั ที่

รากฐานดี มีชยั ไปกว่าครึง่

ขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการท� ำ ธุ ร กิ จ อยู ่ ที่ ก ารวาง รากฐาน ถ้าการวางแผนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่มชี อ่ งโหว่ การท�ำงานหลังจากนัน้ ก็จะไม่มปี ญ ั หา โดยมากจะใช้เวลา เซตระบบประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่ละธุรกิจก็ตงั้ ตัวได้ แล้ว จากนัน้ แค่คอยดูให้ทกุ อย่างด�ำเนินไปตามระบบก็พอ

กลยุทธ์ ‘อย่าเหมือนใคร’ พิชติ ชัยธุรกิจ

จุดขายของธุรกิจอยูท่ ี่ เราจะจับความแปลกและแตกต่าง ของมันออกมาได้หรือไม่ อย่างร้านเพชรเจ้าพระยา ก็ ไม่ใช่รา้ นเพชรขายปลีกทัว่ ๆ ไป แต่เป็นร้านเพชรค้าส่ง ทีด่ ลี โดยตรงกับเหมืองเพชร และช่างเจียระไนระดับโลก แล้วน�ำเพชรเข้ามาจ�ำหน่ายต่อในราคาส่งให้รา้ นจิวเวลรีใ่ น ประเทศไทย หรืออย่างธุรกิจน�ำเข้าเครือ่ งส�ำอาง หลายเจ้า เขาก็ทำ� กัน แต่วธิ กี ารทีเ่ ราจะอยูไ่ ด้ เราต้องท�ำการตลาด ด้วยการดีลราคาให้ถกู กว่าห้างสัก 30-50% เอาให้คล้าย กับร้านค้าส่งเครื่องส�ำอางที่ห้าง SASA ในฮ่องกงเลย ซึง่ จะมีไม่กเี่ จ้าในประเทศไทยทีไ่ ด้โควตาตรงนี้ จากนัน้ เราก็พยายามเลือกตัวทีฮ่ ติ แล้วก็มาคิดแผนการตลาดต่อ เพือ่ ให้สนิ ค้าฮิตจริงๆ ทีบ่ า้ นเรา เราก็จะได้ยอดขายงามๆ เป็นการตอบแทน

ทีมเวิรค์ + ความตัง้ ใจ = ธุรกิจไปได้สวย

ด้วยความที่ผมมีธุรกิจหลากหลาย ผมจึงจ�ำเป็นต้อง มีทีมที่ดี ผมมองว่าตรงนี้เป็นประเด็นส�ำคัญที่สุดที่จะ ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างมั่นคง เราเป็นแค่คนคิด และก�ำหนดนโยบาย แต่พวกเขาเป็นคนลงมือท�ำ ดังนัน้ เขาต้องได้สงิ่ ตอบแทนทีส่ มน�ำ้ สมเนือ้ ผมต้องท�ำให้เขา มองเห็นอนาคต แล้วเขาจะท�ำงานให้เราอย่างเต็มที่ อีก อย่างที่ส�ำคัญคือต้องรับฟังและยอมรับข้อคิดเห็น เพื่อ ที่จะน�ำความคิดเหล่านั้นมาต่อยอดให้เกิดประสิทธิผล สูงสุด ส่วนความ ‘ตัง้ ใจ’ คือ กุญแจชัยในการท�ำธุรกิจ ของผม ทุกธุรกิจผมเต็มทีก่ บั มัน ตัง้ ใจท�ำจริงๆ ผมเชือ่ ว่า ถ้าเราตัง้ ใจจริง ไม่ขเี้ กียจ ไม่ยอ่ ท้อ ก็จะก่อเกิดเป็นรูป เป็นร่างให้เราเห็นเอง

เตรียมรุกธุรกิจการเกษตร

ผมมองไว้นานแล้วว่าจะมาจับธุรกิจด้านเกษตรกรรม หลัง จากทีฟ่ าร์มปลาประสบความส�ำเร็จ ผมก็กำ� ลังจะดูเรือ่ ง ฟาร์มเห็ด และฟาร์มผักต่อ อย่างฟาร์มผัก ผมศึกษาและ ติดตามดูสถานการณ์มาชัว่ ระยะเวลาหนึง่ แล้ว และเห็นว่า ผลผลิตให้เม็ดเงินทีง่ ดงาม ราคาไม่เคยตกเลย จนถึงตอนนี้ ผักสลัดราคาเป็นร้อยๆ แง่หนึ่งอาจเป็นเพราะคนเรา ในยุคนีอ้ ายุสนั้ ลง เลยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึน้ อีก อย่างผมว่าในเมืองไทยไม่มีธุรกิจอะไรยั่งยืนเท่าธุรกิจ เกษตรกรรมอีกแล้ว

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี Srinakharinwirot University International College อาชีพ / ต�ำแหน่ง (ปัจจุบนั ) • ประธานกรรมการบริหาร ห้างหุน้ ส่วน สามัญ เพชรเจ้าพระยา • ประธานบริหาร ฟาร์มปลาคุณแชมป์ • ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เฌอแตม รีเทล จ�ำกัด • ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สไปก้า คอสเมติก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด • กรรมการบริหาร บริษทั แอคชัน่ มังกี้ จ�ำกัด

After Work

ผมชอบสะสมพระเครือ่ ง เพราะนอกจาก จะมีคณ ุ ค่าทางจิตใจแล้ว ยังบอกเล่าเรือ่ ง ราวทางประวัตศิ าสตร์ได้ อีกอย่างทีช่ อบ สะสม คือ นาฬิกา เพราะเป็นได้ทงั้ เครือ่ ง ประดับและทรัพย์สนิ ทีผ่ มสะสมจะเป็น ยีห่ อ้ Patek Philippe, Panerai, Rolex และ Audemars Piguet


. 15

GADGETS Text : Urban Digi

ElliptiGO 3C ลูกผสมระหว่างจักรยานและ Elliptical เครือ่ งออกก�ำลังกาย ชนิดทีไ่ ม่คอ่ ยเกิดแรงกระแทก ช่วยชะลอการเสือ่ ม ของข้อเข่า และเป็นรูปแบบการออกก�ำลังทีไ่ ด้กล้ามเนือ้ แทบทุกส่วนสัด รวมถึงดีตอ่ สุขภาพหัวใจด้วย ซึง่ ข้อดีของ เจ้า ElliptiGO 3C นี้ คือสามารถโยกไปไหนมาไหนก็ได้ เช่น ออกไปโยกเอาท์ดอร์ เรียกเหงือ่ ตามสวนสาธารณะ นับเป็นการวิง่ รูปแบบใหม่ทกี่ ำ� ลังอินเทรนด์อยูใ่ นขณะนี้ โดยจ�ำหน่ายในราคา 1,799 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 54,000 บาท สนใจคลิกเข้าไปที่ www.elliptigo.com

Adidas ENERGY BOOST หลังจากเริม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนมี้ าตัง้ แต่ปี 2547 ในทีส่ ดุ อาดิดาส ก็สง่ นวัตกรรมพืน้ รองเท้าล่าสุดของโลก ชือ่ ‘BOOST’ หน้าตาคล้ายคลึงกับโฟม แต่ไม่ใช่ทงั้ โฟม เรซิน และยาง แต่เป็น วัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการคิดค้นขึน้ มาใหม่ อัดแน่นในรูปแบบแคปซูลพลังงาน ซึง่ นอกจากจะสวมใส่สบาย กระชับเท้าแล้ว ยังท�ำให้พนื้ รองเท้า สามารถเก็บพลังงาน และปล่อยพลังงานคืนกลับมาเมือ่ คุณออกเดิน หรือวิง่ นอกจากนีย้ งั ทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสือ่ มสภาพง่ายๆ เพราะผ่านการทดสอบมาแล้ว ว่า สามารถใส่วงิ่ ทุกวันทีอ่ ณ ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียสได้ โดยทีพ่ นื้ ไม่ละลาย หรือแม้แต่ทอี่ ณ ุ หภูมติ ำ�่ -20 องศา เซลเซียส ก็ยงั คงรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งาน ได้ดี ENERGY BOOST จ�ำหน่ายในราคา 5,590 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.facebook.com/ adidasthailand

Molami Twine Headphone ต่อไปนีก้ ารวิง่ และการออกก�ำลังกายในฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของคุณ จะสุนทรียข์ นึ้ กว่าเดิม ด้วย Molami Twine หูฟงั แนวใหม่จากสวีเดน ทีท่ ำ� จากผ้าไหมและออกแบบมา อย่างหรูหรา แปลกตา สไตล์อาวองการ์ด โดยใช้สวมครอบ ศีรษะแบบสบายๆ ในลักษณะของเฮดแบนด์ กันผมเผ้า ทีร่ งุ รัง ไม่ให้ตกลงมาปิดหน้าปิดตา ได้ทงั้ แฟชัน่ และ ฟังก์ชนั แบบนีจ้ งึ ถูกใจสาวๆ ไม่นอ้ ย มีให้เลือก 2 สี คือ สีดำ� และสีขาว จ�ำหน่ายในราคา 165 ปอนด์ หรือ ราว 7,300 บาท คลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.molami.com

Text : Urban digi

Google Keep จดกันลืม

แอพฯ ล่าสุดจากกูเกิล้ เปิดโอกาสให้คณ ุ จด โน้ตออนไลน์ได้ มีรปู แบบการใช้งานเหมือน โพสต์ อิท ออนไลน์ เพือ่ เตือนความจ�ำหรือ บันทึกเรือ่ งราวต่างๆ โดยคุณจะโพสต์ขอ้ ความหรือรูปภาพ เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตัวเองก็ได้ นอกจากนีเ้ รายังสามารถบันทึกเสียงลงไปได้ดว้ ย แถมมีฟงั ก์ชนั แปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษรด้วย แต่บอกไว้กอ่ นว่า ตอนนีย้ งั ไม่รองรับภาษาไทย และงานนีจ้ ดั ให้สำ� หรับสาวกแอนดรอยด์เท่านัน้ รีบตรงดิง่ ไปดาวน์โหลดฟรีทกี่ เู กิล้ เพลย์ ได้เลย

Bloom.fm ฟังเพลิน

แอพฯ นีจ้ ะกลายเป็นแอพฯ ฟังเพลงสุดโปรดของคุณ เพราะมีคลังเพลงมหาศาลหลากแนว อาทิ อัลเทอร์เนทีฟ บริทป๊อบ คลาสสิคลั เปียโน และอินดี้ นอกจากนีย้ งั มี บริการในคอนเซ็ปต์ ‘ยืม-ฟัง-คืน’ คือให้ยมื เพลงมาฟังแบบ ออฟไลน์แล้วคืน แต่ตอ้ งเสียค่าบริการเป็นแพ็คเกจ เช่น ยืม 20 เพลง เสียค่าเช่า 1 ปอนด์ตอ่ เดือน เป็นต้น และ ยังสามารถแชร์เพลงให้กบั เพือ่ นๆ ผ่านทางอีเมล, จีพเี อส, คิวอาร์โคด, เฟซบุค๊ และทวิตเตอร์ได้ สนใจดาวน์โหลด ได้ทแี่ อพ สโตร์

Wireless Charger

เครือ่ งชาร์จไร้สาย

กลายเป็นเทรนด์ทตี่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่วางโทรศัพท์บนแท่นชาร์จโดยไม่ตอ้ งเสียบสายกับ ปลัก๊ ไฟ ทัง้ ง่ายและสะดวก ช่วยลดทอนปัญหาแบตเตอรีห่ มดเร็ว หรือหลงลืมทีช่ าร์จแบตพกพาได้เป็นอย่างดี และล่าสุด ‘แมคโดนัลด์’ แบรนด์ยกั ษ์ใหญ่แห่งธุรกิจ Quick Service Restaurant หรือทีบ่ า้ นเรา ยังคงเรียกติดปากว่าร้านฟาสต์ฟดู้ ทดลองให้บริการระบบ PowerKiss/ Qi โดยเปิดโอกาสให้ลกู ค้าชาร์จไฟได้ ซึง่ เจ้าเครือ่ งนีจ้ ะติดอยูบ่ นกลาง โต๊ะอาหารในร้านแมคโดนัลด์บางสาขาในยุโรป นับเป็นไอเดียล�ำ้ ๆ ทีต่ อ้ ง ปรบมือให้ดงั ๆ


. 16

อย่าเพิ่งตกใจไปว่า 24/7 หยิบยกเรื่องแปลก ประหลาด หรือเรื่องที่ยุ่งยากน่าปวดหัว มาน�ำเสนอ เพราะอันที่จริงแล้ว Coworking Space เป็นโมเดลธุรกิจที่เข้าใจง่าย และ เป็นเทรนด์ที่ตอบสนองคนเมืองรุ่นใหม่อย่าง เราๆ ทีอ่ าจจะเป็นทัง้ ฟรีแลนซ์ ผูท้ เี่ พิง่ เริม่ ต้น ธุรกิจใหม่ (Startup) และเจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็ก ทีม่ องหา ‘พืน้ ทีท่ ำ� งาน’ รูปแบบใหม่ ที่ฉีกกฎออฟฟิศแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง

COVER STORY

Text : กองบรรณาธิการ

Coworking Space คือ สถานที่ที่เปิดโอกาสให้คนมาใช้ท�ำงาน โดยสร้างบรรยากาศเอื้อให้คนได้ท�ำงานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากร และแบ่งปันไอเดีย ซึ่งค�ำว่า Coworking Space เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1999 โดย Bernie Dekoven ในช่วงแรกได้ความนิยมในวงจ�ำกัด เฉพาะกลุ่มที่ท�ำงานด้านไอที ก่อนจะเริ่มแพร่หลายในกลุ่มอาชีพอื่นในเวลาต่อมา บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ พืน้ ทีเ่ ช่าในอาคาร โกดัง ฯลฯ ในโลเคชัน่ ชัน้ ดีใจกลางย่านธุรกิจทีเ่ ดินทางสะดวก ล้วนสามารถ แปรสภาพให้เป็น Coworking Space ได้ ขึน้ อยูก่ บั ไอเดียของเจ้าของธุรกิจแต่ละราย เราก็เพียงแค่ไปใช้งาน จ่ายค่าบริการ ที่สมเหตุสมผลเท่านั้น สามารถเลือกเพื่อนข้างๆ ได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าบรรยากาศในการท�ำงานก็ย่อมจะมีความ กระตือรือร้นและสร้างสรรค์มากกว่าการท�ำงานแบบเก่า ไม่เหมือนออฟฟิศรูปแบบเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยกัน ทั้งยังเป็นการ บริหารจัดการเงินลงทุนอย่างชาญฉลาด นอกจากจะลดต้นทุนในเรื่อง ‘ค่าเช่า’ แล้ว ที่ส�ำคัญยังเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างคอนเนคชั่นจากเพื่อนร่วม Space ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ เนือ่ งตามมาอีกมากมาย จากค�ำแนะน�ำ และการแบ่งปันไอเดีย ทีอ่ าจท�ำให้คณ ุ ประสบความ ส�ำเร็จในการท�ำงานหรือการท�ำธุรกิจได้ อ้อ! เท่านัน้ ยังไม่พอ Coworking Space ยังตอบโจทย์คนขีเ้ หงาได้อกี ด้วย เพราะเป็น สถานทีแ่ ห่ง ‘โอกาส’ ทีท่ �ำให้คณ ุ ไม่โดดเดีย่ ว และยังได้ท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ทีม่ าจากหลากหลายสาขา และมีความช�ำนาญ ที่ต่างกัน ดังนั้นโมเดลของ Coworking Space ที่ว่า Share Office-Make Community-Get Success จึงโดนใจคนรุ่นใหม่ ที่อยากจะเป็นเถ้าแก่ และเจ้าของกิจการมาก ทุกวันนี้ร้านกาแฟไม่ได้ตอบโจทย์การท�ำงานของฟรีแลนซ์เสมอไป การไปนั่งท�ำงานตามร้านกาแฟ ก็คงท�ำได้แค่ ปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอแล็ปท็อป เป็นการนั่งท�ำงานแบบโดดเดี่ยวท่ามกลางคนแปลกหน้า ที่ยากจะมีโอกาสพูดคุยกัน นอกจากนี้จะถูกจ�ำกัดในเรื่องของ ‘ปลั๊กไฟ’ และพื้นที่ในการบริการแล้ว ยังเสี่ยงต่อการสูญเสียสมาธิในการท�ำงานจาก คนทีเ่ ดินเข้าเดินออกตลอดเวลาอีกด้วย ทีส่ ำ� คัญการนัดประชุมหรือท�ำงานกับลูกค้าในร้านกาแฟ ก็ดไู ม่เป็นกิจจะลักษณะ และอาจลดทอนความน่าเชื่อถือลงได้ ในอีกด้านหนึ่งเหล่ามนุษย์ฟรีแลนซ์ผู้ขยันขันแข็งเหล่านี้ ก็สร้างความน่าเบื่อหน่าย ให้กับลูกค้าตัวจริงของร้านกาแฟ ที่อยากจะมานั่งดื่มกาแฟแบบชิลๆ แต่ที่นั่งส่วนใหญ่กลับถูกยึดไว้อย่างเหนียวแน่นและ ไม่มีทีท่าว่าจะจากไปง่ายๆ แม้กาแฟจะแห้งติดก้นแก้วมานานร่วม 4 ชั่วโมงก็ตาม! ดังนั้นการเลิกท�ำงานในร้านกาแฟ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และมีมารยาท ส่วนการท�ำงานที่บ้านหรือเปิดบ้านเป็น Home Office แม้จะสะดวกสบายกว่าที่ใด แต่เสี่ยงต่อการนอนกลางวัน หรือเกิดอาการขี้เกียจ เฉื่อยชาขึ้นมา และนั่นคือหายนะที่เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้น Coworking Space เป็นเทรนด์ทวั่ โลก ปัจจุบนั มี Coworkers (คนทีม่ าใช้บริการ Coworking Space) มากถึง 110,000 คน ใน Coworking Space 2,500 แห่ง และยังเปิดใหม่ 4.5 ที่ในทุกๆ วัน และในขณะเดียวกันก็จะพบว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ถึงเฉลี่ยวันละ 245 คน ไทยเอง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ก็เป็นเทรนด์ที่เก๋สุดๆ มี Coworking Space อย่างต�่ำ 5 แห่ง ที่เปิดให้บริการ ส่วนเชียงใหม่มีอยู่ 1 แห่ง โดยทัว่ ไปแล้วสิง่ ที่ Coworking Space แต่ละแห่งจะมีคล้ายคลึงกัน คือ แฟซิลติ ที้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับการท�ำงานทีค่ รบครัน เหมือนๆ กัน เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงานต่างๆ (เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ พรินเตอร์ โปรเจกเตอร์ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีในร้านกาแฟ) ไวไฟ โต๊ะและที่นั่งหลากหลายรูปแบบ ห้องประชุม ล็อกเกอร์ เคาน์เตอร์กาแฟและเครื่องดื่ม รวมถึง ที่จอดรถ (เจ๋งไปกว่านั้นบางแห่งอาจมีห้องครัว ห้องสมุด และห้องเล่นเกม อีกด้วย) 24/7 คว้าเทรนด์รอ้ นนีม้ าน�ำเสนอผ่านมุมมองของคนรุน่ ใหม่ทรี่ กุ ธุรกิจนีอ้ ย่างจริงจัง หากคุณก�ำลังมีชวี ติ ทีเ่ หีย่ วเฉา หรือก�ำลังมองหาการท�ำงานในรูปแบบใหม่ๆ Coworking Space อาจตอบโจทย์คุณได้ และนี่คือ ‘ชีพจรที่ร้อนแรง ของคนเมือง’ เวลานี้


: แล้วท�ำไมต้องชื่อ HUBBA HUBBA : อยากเป็นแบรนด์ไทย อยากมีอัตลักษณ์ แต่หัวใจส�ำคัญอยู่ที่เรามี ลักษณะเป็น HUB จริงๆ คือเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของเหล่าฟรีแลนซ์ ครีเอทีฟ และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ส่วนค�ำว่า BA นั้นคือ บ้า ตรงตัวตามภาษาไทย เพราะเราเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจะประกอบธุรกิจต้องมีลูกบ้าอยู่ในตัวเยอะพอสมควร เนื่องจากคุณก�ำลังท�ำในสิ่งที่ยาก และเสี่ยงที่สุดในชีวิต

: เหตุผลอะไรที่ท�ำให้ตกหลุมรักสถานที่แห่งนี้ HUBBA : พยายามตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเจนวาย โดยมองว่าสภาวะภายใน ทัง้ เรือ่ งอารมณ์ และความคิดมีความส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์งาน ดังนัน้ สถานทีต่ งั้ จึงมีสว่ นส�ำคัญ ต้องค�ำนึงถึงวัฒนธรรมในละแวกทีเ่ ราอาศัยอยู่ นอกจากนัน้ ต้องมอง เรือ่ งการเดินทางด้วย เพราะสมัยนีก้ ารเดินทางไม่ได้เป็นสิง่ ทีส่ วยหรู แต่กลับกลาย เป็นอุปสรรคในชีวิต เราจึงมองหาสถานที่ใกล้รถไฟฟ้าในราคาที่สามารถจ่ายได้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ การให้ความส�ำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance ควรจะมี พื้นที่สีเขียวให้คนได้เดินเล่น พักผ่อน หรือออกก�ำลังกาย ดังนั้นเราเลยหาบ้าน ที่มีสวน และคิดต่อว่าอยากได้ย่านไหน ซึ่งเอกมัย ทองหล่อ เป็นย่านของเจนวาย อยู่แล้ว ถ้าคิดถึงร้านอาหารเก๋ๆ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือว่าคอนโดฯ ที่เจาะกลุ่ม คนเจนวายก็จะอยู่ในย่านนี้ เพราะที่นี่มีความสดใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง มีสีสัน ตลอดเวลา และไม่ไกลจากบีทีเอส สถานีเอกมัย ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที และมีหลายๆ คนที่สามารถปั่นจักรยานมาได้

ดูจากภายนอก แม้ส�ำนักงานของ HUBBA Thailand จะเป็นเพียงแค่บ้านสีขาว 2 ชั้น ในซอยเอกมัย 4 ที่หลายๆ คนคิดว่า ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ทันทีที่ย่างก้าวเข้าไปสู่พื้นที่ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของ HUBBA แล้วความคิดที่ว่าไม่มีอะไรพิเศษกลับ ถูกแปรเปลี่ยนเป็นความน่าสนใจขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการน�ำเสนอความเป็น Coworking Space พื้นที่นั่ง ท�ำงาน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพ ความสะดวกสบาย และดูชาญฉลาด ภายใต้คอนเซ็ปต์สนุกๆ ที่ว่า ‘You’ll never work alone’ ระยะเวลา 2 ชั่วโมงเศษที่ 24/7 ใช้เดินเล่น นั่งเล่น และพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสร้าง Coworking Space ของ HUBBA ท�ำให้เราทราบว่า ไอเดียที่ ชาล และอมฤต เจริญพันธ์ สองพี่น้องที่ตั้งใจปั้นธุรกิจนี้ขึ้นมาเจาะตลาดไลฟ์สไตล์ คนเจนวายนัน้ ได้กลายเป็นแนวทางการใช้ชวี ติ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะทีน่ เี่ ป็นการน�ำพาทุกคนก้าวไปสูพ่ นื้ ที่ และรูปแบบการท�ำงานใหม่ๆ ด้วยคุณภาพและราคาที่สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆ HUBBA ใส่ความตัง้ ใจตัง้ แต่การออกแบบตกแต่ง และการเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ทมี่ อบความสะดวกสบายให้กบั การใช้งานได้จริง มากกว่าจะไปเน้นในสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง ซึ่งท�ำให้เราเชื่อเหลือเกินว่าที่นี่ยังมี ‘ของ’ อีกเยอะ เพราะเพียงเวลาไม่นานหลังจาก ที่เปิดตัวก็ค่อยๆ สร้างคอมมูนิตี้ที่สามารถขับเคลื่อนให้เหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน พร้อมกับขึ้นแท่นเป็น Coworking Space ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้

: เล่าให้ฟังหน่อยว่า กว่าจะมาเป็น HUBBA ผ่านอะไรมาบ้าง

HUBBA : แท้จริงแล้วที่นี่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดของพวกผม เพราะมีความฝันร่วมกันที่จะท�ำธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ ผม (ชาล) ได้ลงทุนท�ำร้านอาหารร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วพบว่า การคุยงานผ่านโทรศัพท์ไม่สามารถสร้างความร่วมมือและ ความรวดเร็วในการท�ำงานได้ เพราะมันไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ เลยมองว่าควรจะหาสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้มาพบกัน มันน่าจะเวิร์คกว่า ส่วนเอม (อมฤต) เคยเป็นโปรเจกต์ เมเนเจอร์ ที่นั่งท�ำงานบนตึกสูงชั้น 22 มีวิวสวย มีเก้าอี้หน้าตาดี แต่เขาบอกว่ามันนั่งไม่สบาย และต้องทนอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน ไม่มีแสงแดด ไม่มีธรรมชาติ จนหลายๆ คนเกิดอาการป่วยจาก โรคออฟฟิศซินโดรม ท�ำให้ผมสองคนรู้สึกว่าน่าจะมีออฟฟิศในรูปแบบอื่นที่ดีกว่านี้ บวกกับการเริ่มตั้งค�ำถามว่า ท�ำไมออฟฟิศ ที่มีสไลเดอร์ มีแทมโปลีน ต้องเป็นบริษัทใหญ่ไฮโซเท่านั้น ท�ำไมไม่มีส�ำหรับคนทั่วไปที่อยากนั่งท�ำงานในสวนสวยๆ บ้าง นั่นคือความรู้สึกเจ็บปวดเล็กๆ ซ่อนอยู่ Coworking Space แตกต่างจากออฟฟิศเช่าที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า Service Office ที่ตกแต่งสวยงาม รอให้คนมาเช่า แต่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเยอะ ซึ่งพวกผมก็มองว่าหลายๆ คนที่เพิ่งจะเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ยังไม่พร้อมที่จะเป็นอย่างนั้น และเห็นว่า มีโอกาส มีช่องว่าง มีความต้องการอยู่ และยังไม่มีใครท�ำซะที ก็เลยเดินไปคุยกับคนโน้นคนนี้ไปทั่วว่า Coworking เจ๋งนะ แต่พวกเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร ตอนนัน้ ประมาณเดือนมกราคม 2553 ใช้เวลา 3 เดือนนัง่ คิดคอนเซ็ปต์ และก็หาสถานที่

: มองเห็นศักยภาพอะไรใน Coworking Space ถึงได้ตัดสินใจลงทุน

HUBBA : จริงๆ แล้ว Coworking Space ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการเคลื่อนไหวมานานแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2010 ทั่วโลกมี Coworking Space ประมาณ 600 แห่ง แต่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น 2,500 แห่งแล้ว สาเหตุที่ Coworking Space เจริญเติบโตได้ เพราะพื้นที่แบบนี้สามารถตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้คนเจนวายได้ เราเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดเหมือนกันว่า จริงๆ แล้วบ้าน ไม่ใช่คำ� ตอบ ร้านกาแฟไม่ใช่ค�ำตอบ การสร้างออฟฟิศเองหรือการไปเช่าออฟฟิศราคาแพงก็ยงั ไม่ใช่ค�ำตอบ บวกกับกระแสของ โลกที่มีการขับเคลื่อน และมีการบอกกันปากต่อปาก คนจากอเมริกาไปบอกคนจากยุโรป และบอกต่อไปเรื่อยๆ ท�ำให้ภายใน 2 ปี ญี่ปุ่นมี Coworking Space เพิ่มขึ้นประมาณ 100 แห่ง แต่การจะท�ำให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงนั้น อยู่ที่ความ สามารถในการสร้างมูลค่าของแต่ละแห่ง บวกกับการสือ่ สารให้คนหันมาสนใจ มาลองใช้ มาติดใจ และตราบใดทีย่ งั มีคนรุน่ ใหม่ ที่สามารถท�ำงานที่ไหนก็ได้ เก่ง และไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่ในระบบองค์กรหรือข้าราชการ ตราบใดที่ยังมีคนรู้สึกไม่แฮปปี้กับ สิ่งเหล่านี้ Coworking Space ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้

Coworking Space อื่นๆ ในประเทศไทย ชื่อ WorkBuddy Punspace Launchpad The Sync

สถานที่ตั้ง / ช่องทางติดต่อ อาคาร RSU สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ, workbuddy.com ถ.ศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, www.punspace.com เศรษฐีวัน ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ, www.facebook.com/launchpadhq บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, www.thesync.org/space

ประเทศที่มี Coworking Space มากที่สุด 5 อันดับแรก ประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน อังกฤษ ญี่ปุ่น

จ�ำนวน (แห่ง) 781 230 199 154 129


: คอนเซ็ปต์การออกแบบ Coworking Space ในแบบ HUBBA คืออะไร HUBBA : เราพยายามชุบบ้านหลังนีใ้ ห้ดโู มเดิรน์ ด้วยการผสมผสาน ระหว่างความเป็นบ้าน และออฟฟิศเข้าด้วยกัน โดยศึกษา Coworking Space ต้นแบบทั้งในอเมริกาและยุโรป แล้วหยิบข้อดีที่เราสนใจมา รวมกัน โดยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์ออกมาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ มีมุมปฏิสัมพันธ์ มีสวนให้นั่งสูบบุหรี่ จิบเบียร์ หรือดื่มกาแฟร่วมกัน เราเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติ สังเกตดูดีๆ จะเห็นว่า ไม่ว่าจะนั่งอยู่ ส่วนไหนใน HUBBA จะมองเห็นพืน้ ทีส่ เี ขียว รีแลกซ์และใช้งานได้จริง ครบทุกความต้องการ โดยเรามีเก้าอี้ที่นั่งสบาย อินเตอร์เน็ตแรง พรินเตอร์ แฟกซ์ สแกนเนอร์ ห้องประชุม และโปรเจกเตอร์ ทุกอย่าง พร้อมใช้งาน เพียงแค่หยิบแล็ปท็อปมาเครือ่ งเดียว คุณสามารถเชือ่ มต่อ อินเตอร์เน็ตได้ไม่จ�ำกัดเวลา แล้วที่นี่จะกลายเป็นออฟฟิศของคุณ คุณสามารถเจอเพือ่ น เจอลูกค้า หรือแม้แต่ให้แมสเซนเจอร์มาวางบิล ก็ยังได้

: คนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ Coworking Space ได้อะไรกลับไปบ้าง HUBBA : Coworking Space ไม่ได้มแี พ็คเกจทีบ่ อกว่า คุณมาแล้วจะ ได้รบั อะไรกลับไป แต่คณ ุ ต้องมาดูวา่ ทีน่ เี่ ป็นคอมมูนติ ที้ ใี่ ช่สำ� หรับคุณ หรือไม่ คลิกหรือเปล่า โลเคชั่นตอบโจทย์มั้ย การมาเพียงแค่วันเดียว อาจจะยังไม่ทำ� ให้คณ ุ รูจ้ กั ทุกคน แต่พอมานานๆ คุณจะได้เรียนรูค้ นอืน่ มากขึ้น ไม่ต่างอะไรกับการไปเรียนหนังสือ และมีเพื่อนคนหนึ่งนั่งอยู่ ข้างๆ ค่อยๆ คุยกันไปอย่างเป็นธรรมชาติ Coworking Space เป็นเรือ่ ง ของการมาแล้วได้อะไรมากกว่าการอยู่บ้าน เราต้องใส่อะไรบางอย่าง ลงไปในธุรกิจ เพื่อให้คนยอมออกจากบ้าน และยอมเลิกท�ำงานที่ร้าน กาแฟแล้วมาหาเรา จริงๆ แล้วคู่แข่งหลักของ Coworking Space คือ บ้าน เพราะบ้านมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ ป็นศูนย์ ตืน่ ปุบ๊ ถึงเลย และคุณสามารถ กิน นอน หรือท�ำอะไรก็ได้ที่อยากท�ำ แต่อย่างน้อยการท�ำงานร่วมกับ คนอื่นจะท�ำให้คุณมีแรงกระตุ้นมากขึ้น หรือมาแล้วคุณอาจจะได้ พาร์ทเนอร์ ช่วยคิด ช่วยแก้ไขปัญหา ได้ความสนุกในการท�ำงานกลับคืน มาหลังจากที่เหงา หรือวันหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาลงทุนในตัวคุณก็ได้ ค�ำว่า Coworking Space จริงๆ แล้วคีย์เวิร์ดอยู่ที่ การท�ำงานร่วมกัน และคอมมูนติ ี้ คือการมาอยูร่ ว่ มกันเป็นเพือ่ น และทุกคนมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน ถ้า Coworking Space ไหนไม่มีการจัดการเรื่องคอมมูนิตี้ ก็ไม่ตา่ งอะไรกับห้องว่างๆ ห้องหนึง่ ทีโ่ ยนเก้าอีเ้ ข้าไปแล้วปล่อยให้คน เข้าไปใช้นงั่ ท�ำงาน ซึง่ แบบนัน้ เรามองว่ามันเป็นเพียงแค่ Share Office

ท�ำความรู้จักกับ HUBBA ได้ที่ www.hubbathailand.com/ facebook.com/hubbathailand

Coworker’s Voice

“ถ้าไม่ได้ลองมาใช้คงไม่รู้ว่าโลกของการท�ำงาน มีอะไรมากกว่าที่เราเคยรับรู้ การแบ่งปันไม่มี ก�ำแพงจริงๆ ขอบคุณ HUBBA ที่ท�ำให้ออกจาก กะลา” ธนภัทร สินธุวราวรรณ, ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท ฟีโรโมน ที่มา : www.hubbathailand.com

ใครคือ Coworkers

ฟรีแลนซ์

อื่นๆ

9 Things about HUBBA

1. เป็น Coworking Space แห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 2. พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. สามารถรองรับสมาชิกได้สูงสุด 70 คน 3. ณ ปัจจุบัน มีจ�ำนวนสมาชิกประมาณ 70 คน 4. ใช้งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท 5. มีแทมโปลีนไว้ให้สมาชิกทุกคนได้กระโดดคลายเครียด 6. ตอนนี้มีสมาชิกที่มาใช้บริการเริ่มหันมาลงทุนท�ำ Coworking Space กันบ้างแล้ว 7. ที่นี่ถือเป็นมือปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่ตัวยง เพราะมีการจัด เวิร์คช็อป อีเวนท์ และปาร์ตี้สนุกๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมอยู่ เสมอ 8. ออฟฟิศเล็กๆ ของ CreativeMOVE และ PORTFORIOS*NET ก็ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของที่นี่ด้วย 9. ค่าใช้จ่ายรายวันอยู่ที่ 265 บาท ซึ่งนอกจากสถานที่ดีๆ คุณยังได้รับบริการชา กาแฟฟรีด้วย

: คิดว่าอนาคตของ Coworking Space ในเมืองไทย จะเป็นอย่างไร HUBBA : ณ วันนี้ Coworking Space ในเมืองไทยและในต่างประเทศ แทบจะไม่อะไรแตกต่างกันเลย คือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่สงิ่ ทีท่ า้ ทาย ของบ้านเราคือ การตอบค�ำถามในท�ำนองที่ว่า Coworking Space ให้อะไร เพราะบ้านเรายังมีกรอบว่า การท�ำงานออฟฟิศต้องอยู่บนตึกสูง มีห้องแบ่ง เป็นสัดเป็นส่วน ซึ่งบางทีมันไม่จ�ำเป็น เราคิดเสมอว่า จะท�ำอย่างไรให้ คนเหล่านัน้ เปิดใจและเรียนรูว้ า่ การมีโต๊ะแค่ตวั เดียวก็สามารถเป็นออฟฟิศได้ ในอนาคตเราอยากมีเพื่อนเยอะๆ สร้างคอมมูนิตี้ให้มี Coworking Space เกิดขึ้นในเมืองไทย การมี Coworking Space เยอะๆ โดยเฉพาะใน หัวเมืองใหญ่ๆ เป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับชุมชน เพราะว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ ไปลองใช้ พอมีเยอะๆ คนจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมหรือรสนิยมท�ำให้ตลาดนี้ ใหญ่ขึ้น และโปรเจกต์ที่จะช่วยท�ำให้ทุกคนรู้จัก Coworking Space มากขึ้นก็คือ Deskmag เป็นนิตยสารออนไลน์เกี่ยวกับ Coworking Space ซึง่ เราขอลิขสิทธิใ์ นการแปลมา และให้บริการฟรี เพราะต้องการให้เกิดความ เข้าใจเกี่ยวกับ Coworking Space มากขึ้น ท�ำให้คนเจนวายในบ้านเราได้ รับประสบการณ์เหมือนที่คนทั่วโลกเคยได้รับ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของ Coworking Space ท�ำเงินจากอะไร

61%

ค่าเช่าโต๊ะท�ำงาน

10%

ห้องประชุม

ค่าตั๋วเข้าร่วมอีเวนท์

ออฟฟิศเสมือนจริง (Virtual Office)

9%

พื้นที่จัดอีเวนท์

5%

อาหารและเครื่องดื่ม

อื่นๆ

4% 3% 8%


แม้จะเป็นน้องใหม่สุดของวงการ Coworking Space ในขณะนี้ แต่กน็ ับว่า Klique Desk (คลิกเดสก์) เป็นน้องใหม่ทไี่ ม่อาจถูกละสายตาไปได้ เนือ่ งจากมีความน่าสนใจ ทัง้ ในเรือ่ ง ความคุ้มค่าของแฟซิลิตี้เมื่อเทียบกับราคาที่สมเหตุสมผล สถานที่ใจกลางย่านธุรกิจ และ ดีไซน์ที่สวยงาม ซึ่งเมื่อทั้ง 3 คอนเซ็ปต์นี้ถูกมัดรวมกันก็ท�ำให้ Klique Desk กลายเป็น Coworking Space ล�ำดับต้นๆ ของประเทศ ทีเ่ หล่านักธุรกิจและฟรีแลนซ์รนุ่ ใหม่ไว้วางใจ แน่นอน 24/7 ไม่พลาดที่จะพูดคุยกับ คุณณฐมน ลิ้มทนาชัย ผู้อ�ำนวยการคนเก่งแห่ง Klique Desk ถึงโอกาสทองของธุรกิจใหม่ที่ถูกยุคสมัยผลักดันให้เกิดขึ้นมา ท่ามกลางการ ตอบรับอย่างท่วมท้นของคนท�ำงานรุ่นใหม่

: เทรนด์ Coworking Space ก�ำลังฮอตฮิตแค่ ไหนในเมืองกรุง Klique Desk : ก�ำลังมาแรงเลยค่ะ Coworking Space เป็นบรรยากาศในการท�ำงาน แบบใหม่ เรียกได้ว่าเป็น Working Trend ซึ่งจริงๆ แล้ว ประเทศทางแถบเอเชียในหลายๆ ประเทศ อย่าง สิงคโปร์ ฮ่องกง เขาเริม่ มีธรุ กิจนีม้ าได้ 2-3 ปีแล้วค่ะ ส่วนในกรุงเทพฯ เข้ามา ได้สกั ระยะหนึง่ แล้ว เพียงแต่รสู้ กึ ว่าปีนเี้ ริม่ มีหลายๆ แห่งเปิดให้บริการมากเป็นพิเศษ รวมทัง้ Klique Desk ด้วยค่ะ ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้กรุงเทพฯ น่าลงทุนในด้านนี้น่าจะมาจากประเด็นของ การเปิด AEC ต่างชาติก็ทยอยเข้ามาลงทุนในบ้านเราเยอะ ซึ่งบางบริษัทฯ ที่ตั้งตัวใหม่ๆ เขา ก็ต้องการออฟฟิศในลักษณะนี้ จริงๆ แล้ว Coworking Space เหมือนเป็นค�ำตอบที่ทุกคน รออยู่ เพียงแต่เพิ่งมาเกิดในยุคนี้

: องค์ประกอบในการเริ่มธุรกิจ Coworking Space Klique Desk : หลักใหญ่ๆ น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่น เป็นส่วนส�ำคัญที่สุด เราต้องได้ โลเคชั่นที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นก็เป็นไอเดียของแต่ละบริษัท ว่าเขาจะออกไอเดีย ให้เป็นเอกลักษณ์ได้ยังไง

: ความคุ้มค่าด้านใดบ้าง ที่ลูกค้าจะได้จากการมา Coworking Space ที่ Klique Desk Klique Desk : อย่างแรกคือ ความคุ้มค่าเรื่องเงิน ถ้าเปรียบเทียบราคาต่อวัน / เดือน / ปี ระหว่างไปนั่งท�ำงานในร้านกาแฟ กับ Coworking Space ตรงนี้เห็นความแตกต่างได้อย่าง ชัดเจนว่าคุ้มกว่า ถัดมาก็เป็น ความคุ้มค่าด้านเวลา Klique Desk มีความได้เปรียบในด้าน ท�ำเลที่ตั้ง อยู่ใกล้ทั้งบีทีเอส สถานีอโศก และเอ็มอาร์ที สถานีสุขุมวิท ซึ่งใช้เวลาเดินจาก ทั้ง 2 สถานี เพียง 5 นาที คนที่มาท�ำงานส่วนใหญ่เขาต้องติดต่อลูกค้าในเมืองอยู่แล้ว ช่วย ประหยัดเวลาได้เยอะ ตรงนีค้ มุ้ ค่ามากๆ ถ้าเทียบกับการจราจรทีต่ ดิ ขัดอย่างหนักในกรุงเทพฯ สุดท้ายคือ ความคุม้ ค่าด้านการท�ำงาน บรรยากาศจะต่างกับร้านกาแฟ เพราะคอนเซ็ปต์ ของ Coworking Space คือการแชร์ออฟฟิศ เริม่ ตัง้ แต่ โต๊ะ เก้าอี้ ปลัก๊ ไฟ ซึง่ ที่ Klique Desk ทุกอย่างจะถูกดีไซน์มาหมด แม้แต่เก้าอีก้ จ็ ะต้องให้ความรูส้ กึ สบายต่อคนทีม่ าท�ำงาน โต๊ะทีน่ งั่

จะออกแบบมาเพื่อเสียบโน้ตบุ๊คได้เลย นอกจากนี้ก็มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มี บริการน�ำ้ -กาแฟฟรี บริการเครือ่ งถ่ายเอกสาร แฟกซ์ สแกนเนอร์ เหล่านีเ้ ป็นต้น ซึง่ เป็นการมาท�ำงาน มากกว่าทีจ่ ะไปนัง่ คุยกัน อีกทัง้ บางทีการไปเสนองานในร้าน กาแฟก็ดไู ม่มอื อาชีพ เขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ แต่ทนี่ เี่ รามี ห้องประชุม โดยเฉพาะให้เช่าส�ำหรับพรีเซนต์งาน

: ธุรกิจอะไรบ้างที่มาแชร์ออฟฟิศกับ Klique Desk Klique Desk : มีตั้งแต่ Online Business, Online Publishing แล้วก็พวก ฟรีแลนซ์ที่เป็นสายดีไซน์ทั้งหมด เช่น อินทีเรีย ดีไซเนอร์ สถาปนิก แล้วก็มี โปรดักชัน่ เฮาส์เล็กๆ ทีท่ ำ� งานทางด้านทีวี โฆษณา จริงๆ แล้วค่อนข้างหลากหลายค่ะ

: จุดเด่นของ Klique Desk Klique Desk : เริ่มตั้งแต่คาแร็กเตอร์ของเรา ที่ใช้สีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของ บริษัท เพราะสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของความอารมณ์ดี เป็นการมองโลกในแง่ดี อย่างน้อยก็ช่วยเสริมให้คนที่เข้ามาแชร์ออฟฟิศเขาท�ำงานด้วยทัศนคติที่เป็นบวก อีกอย่างหนึ่งคือ Klique Desk ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Coworking Space อย่างเดียว เรายังมี Private Office ด้วย เรียกว่าเป็นโมเดลแบบผสมผสาน ซึ่งเรามี Private Office ถึง 15 ยูนิต เพื่อรองรับการเติบโตของเอสเอ็มอี ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมด 300 ตารางเมตร จึงถูกดีไซน์มาเพื่อตอบสนองการใช้งานตรงนี้อย่างคุ้มค่า พื้นที่ ทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของคนที่มาเช่าพื้นที่ อันนี้เป็น ข้อดีของเรา และเนือ่ งจากเราเป็นน้องใหม่ ก็จะเน้นโปรโมททางช่องทางออนไลน์ และโซเชียล มีเดีย

Coworking Space ให้ประโยชน์อะไร

86%

เพิ่มเครือข่ายในสังคม

80%

ขยายเครือข่ายธุรกิจ

74%

ผลิตผลงานได้มากขึ้น

71%

รู้สึกว่ามีความคิด สร้างสรรค์มากขึ้น

68%

แบ่งปันความรู้และ ค�ำแนะน�ำให้กับเพื่อน ในสเปซ

54%

รู้สึกว่าชีวิตสนุกสนาน มากกว่าเดิม


9 Things to know about Klique Desk

ท�ำความรู้จักกับ Klique Desk เพิ่มเติมได้ที่ www.kliquedesk.com และ www.facebook.com/kliquedesk

ร่วมกัน

: การจัดการเมื่อมีคนมาแชร์ออฟฟิศอยู่

Klique Desk : เราต้องตั้งกฎกติกาขึ้นมา อย่างที่ Klique Desk เราจะแบ่งเป็น 2 โซน คือ Plublic Zone และ Quiet Zone ถ้าเป็น Public Zone ก็มีการพูดคุยได้ระดับหนึ่ง แต่ด้วย ความที่ทุกคนค่อนข้างเป็นมืออาชีพ ก็จะไม่ค่อยมีการตะโกน โหวกเหวกเสียงดัง แต่ถ้าเป็น Quiet Zone จะห้ามใช้เสียง ถ้าใช้โทรศัพท์ก็ต้องออกไปโทร.ข้างนอก

Desk

: รายละเอียดราคาค่าเช่าพืน้ ทีข่ อง Klique

Klique Desk : ส่วนใหญ่เรื่องราคาต้องเข้ามาคุย เพราะจะมี เรื่องดีลว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว แต่ก็มีไกด์ไลน์คร่าวๆ ให้ ทั้ง Coworking Space และตัวเลือกเสริมต่างๆ อยู่ในเว็บไซต์ kliquedesk.com/pricing โดยมีราคาเริ่มต้นเป็นแพ็คเกจต่อ เดือนตั้งแต่ 2,000-27,000 บาท ตามรูปแบบของแพ็คเกจ ซึ่งแตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นในช่วงที่กำ� ลังเปิดตัวก็จะมีโปรโมชั่น ครั้งแรกเข้ามาใช้ได้ฟรี 1 วัน ถ้าท�ำสัญญา 1 ปี จะไม่เก็บค่า สมาชิกในปีแรกค่ะ

: ฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง Klique Desk : เราจะมีแบบสอบถามช่วงแรก เพราะเราก็อยากเก็บ ข้อมูลจากลูกค้าเหมือนกัน และฟีดแบ็กทีไ่ ด้กจ็ ะคล้ายๆ กันเลย เช่น บรรยากาศน่าท�ำงาน ออฟฟิศตกแต่งสวยงาม เนี้ยบ เพราะเราดีไซน์มาอย่างตั้งใจและลงตัว อีกอย่างคือที่นี่ค่อนข้าง เงียบ และไม่ไกลจากในเมืองมาก การไปมาสะดวก โดย ลูกค้าคนไทยให้การยอมรับ แต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่ไม่ต้องบอกเลยว่า Coworking Space คืออะไร เขาจะโทรศัพท์มาสอบถามอัตรา การใช้บริการเองเลย แต่ถา้ คนไทยเราต้องให้ขอ้ มูล ต้องอธิบาย เหมือนเป็นความรู้ใหม่ เป็นช่วงเริ่มต้น

Coworker’s Voice

“3 ค�ำ คือ โลเคชั่น บริการที่ยอดเยี่ยม และราคาที่ คุ้มค่า นั่นคือเหตุผลที่ท�ำให้เรารัก Klique Desk มัน เป็นเรื่องดีที่ท�ำงานที่นี่” Oh Nattamon ผู้อ�ำนวยการ เอเชียไลฟ์ มีเดีย ที่มา : www.kliquedesk.com

Key to Success

1. Location นอกจากจะตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ใกล้สถานีขนส่งมวลชน ต่างๆ แล้ว ปัจจัยที่ลูกค้าจะเลือกเดินทางไป Coworking Space ก็ต่อเมื่อ ไม่ไกลเกิน 20 กม. หรือเดินทางไม่เกิน 30 นาที เพราะฉะนั้นถ้าไม่สะดวก พวกเขาก็เลือกอยู่ที่บ้านดีกว่า 2. Community ต้องสร้างชุมชนขึ้นมาให้ ได้ ด้วยกิจกรรมสัมมนา บันเทิง หรือเวิร์คช็อปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่ม Startups ไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็น เพียงออฟฟิศให้เช่า ที่ต่างคนต่างเข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่รู้จักกัน 3. Facility จัดอุปกรณ์ส�ำนักงานและสิ่งต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานให้ ครบครัน รวมถึงโต๊ะเก้าอี้ที่ให้ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ อินเตอร์เน็ตไวไฟความเร็ว สูง (เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี และเป็นข้อได้เปรียบแบบสุดๆ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของ Coworking Space มักจะท�ำงานด้านการออกแบบ และไอที) รวมถึงบริการ เสริมต่างๆ ที่หากเป็นบริการเสริมที่จัดให้แบบฟรีๆ เช่น มุมกาแฟและเครื่องดื่ม หรือของว่าง จะยิ่งเป็นจุดเด่นและจุดดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 4. Affordable Price ราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับบริการต่างๆ ที่ได้รับ จะเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญในการตัดสินใจเลือก Coworking Space 5. Service เนื่องจากอยู่ในธุรกิจบริการ แม้จะจัดสรรทุกอย่างไว้อย่าง พร้อมพรั่ง แต่ลืมการบริการที่ดี โอกาสล้มเหลวก็มีสูง

: ภาพรวมของธุรกิจ Coworking Space ในทัศนคติของคุณ Klique Desk : Coworking Space แต่ละที่ก็มีจุดเด่นคนละแบบ เหมาะกับการท�ำงาน รูปแบบใหม่ ท�ำให้ภาพรวมของกรุงเทพฯ ดูเป็นเมืองที่มีการเคลื่อนไหว ตามทันโลกมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้หลากหลาย อีกทัง้ คนสมัยนีม้ คี วามกล้าทีจ่ ะ มาจับธุรกิจกันเองเยอะ มีฟรีแลนซ์เยอะขึ้น ก็ยิ่งท�ำให้ภาพรวมดูดีขึ้น

: ทิศทางของ Coworking Space ในประเทศไทยในอนาคต Klique Desk : ในระยะไม่เกิน 5 ปีหลังจากนี้ Coworking Space ก็ยงั คงอยู่ จากการทีจ่ บั สังเกตคนเมืองแล้วเห็นว่าคนเริม่ ท�ำธุรกิจส่วนตัวกันเยอะ กลุม่ นีเ้ ป็นทาร์เก็ตของ Coworking Space อยูแ่ ล้ว นีค่ อื ลูกค้ารุน่ ใหม่ ส่วนลูกค้ารุน่ เก่าเขาก็เริม่ ทยอยกันมาท�ำงานใน Coworking Space จากที่เคยนั่งท�ำงานในร้านกาแฟ เราต้องค่อยๆ ให้ข้อมูล เพราะคนรุ่นนี้เขาจะไม่รู้จัก ว่า Coworking Space คืออะไร แต่พอเขารู้นิยามแล้ว มันก็ตอบโจทย์เขาได้เลย จริงๆ แล้ว Coworking Space เป็นหนึง่ ในธุรกิจอสังหาฯ ซึง่ ธุรกิจอสังหาฯ ไม่ใช่ธรุ กิจเทรนด์ แต่เป็นธุรกิจ ที่มีทิศทางในการเติบโตล้อไปกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ถ้าเศรษฐกิจโต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็จะเป็นธุรกิจแรกๆ ที่จะเติบโตได้ดีที่สุด เพราะมีการเช่าพื้นที่หรือ มีการซื้อขายพื้นที่มากขึ้น n

1. ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อ ถึงความคิดบวก สว่างไสว ทัศนคติที่ ดีงาม และจิตใจที่ปลอดโปร่ง ขณะ เดียวกันก็เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิด ก�ำลังใจในการท�ำงานได้ง่าย 2. Happy-go-Lucky คือคอนเซ็ปต์ แสนเก๋ของที่นี่ 3. เปิดบริการครั้งแรกเมื่อกันยายน 2555 ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. 4. บริการที่จอดรถฟรีส�ำหรับลูกค้า และแขกของลูกค้า 5. บริการจัดการด้านส�ำนักงาน เช่น รีเซฟชั่น เซอร์วิส รับโทรศัพท์ในชื่อ บริษัทของลูกค้า (คิดค่าบริการเพิ่ม เติม) 6. ให้บริการ Virtual Office หรือ ออฟฟิศเสมือนจริงที่ไม่มีตัวตน แต่มี ที่อยู่จริง ไม่ต้องมีพนักงานประจ�ำ แต่ ให้บริการเหมือนออฟฟิศทั่วไป เป็น ทางเลือกส�ำหรับคนงบประมาณน้อย ซึ่งไม่อยากมีสัญญาผูกมัดกับการซื้อ หรือเช่าตึก 7. Perfect Location เป็น Coworking Space ที่เลือกโลเคชั่น ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับทั้งบีทีเอสและ เอ็มอาร์ที 8. ความเร็วอินเตอร์เน็ต 50 Mb/s 9. บริการทั้ง Hot Desk (แชร์โต๊ะ ท�ำงาน) และ Cool Desk (ออฟฟิศ แบบส่วนตัว)

รัฐบาลสนับสนุน Coworking Space ได้อย่างไร

รัฐบาลควรสนับสนุนการเข้าถึง พื้นที่ในตึกสาธารณะเพื่อแปลงเป็น Coworking Space ให้ง่ายขึ้น ตึกเก่าที่ว่างอยู่สามารถปล่อยให้เช่า ในราคาลดพิเศษ ภายในช่วงเวลา จ�ำกัด ซึ่งจะช่วยท�ำให้ทั้งตึกและ บริเวณโดยรอบฟื้นคืนมาอีกครั้ง เกิดธุรกิจต่อเนื่องตามมามากมาย อาจมีการมอบรางวัลแก่ธุรกิจ Startups ที่เริ่มต้นใน Coworking Space หรือให้เงินทุนแก่ผู้ท�ำงาน อิสระและบริษัทเล็กๆ ที่เปิดใหม่ หาก พวกเขายังไม่สามารถจ่ายค่าสมาชิก Coworking Space ได้ ทั้งหมดนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำงานที่บ้าน ซึ่ง ไม่ส่งผลดีต่อความสามารถในการ ผลิตเลย

ที่มา : • นิตยสารฟาสต์คอมปะนี, มีนาคม 2556 • ผลส�ำรวจจาก Deskmag • www.deskwanted.com • U.S. Bureau of Labor Statistics • freiraum87, Coworking Space เมือง Kempten, เยอรมนี


. 22

LIVING /

Shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์

ฤดูสดใส สไตล์สีหวาน 1. โซฟาไม้บผุ า้ Merlin Sofa ราคา 15,900 บาท จาก SB 2. พานวางคัพเค้ก ราคา 1,190 บาท จาก Cliché Home 3. อาร์มแชร์หวายเทียม ราคา 15,800 บาท จาก Crystal Design Furniture 4. หมอนอิงพิมพ์ลาย ราคา 2,300 บาท จาก Crystal Design Furniture 5. เก้าอีพ้ ลาสติกหลากสี สอบถามรายละเอียดได้ที่ Magis 6. โคมไฟกระดาษติดเพดาน ราคา 399 บาท จาก IKEA 7. ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง ราคา 119 บาท จาก IKEA 8. แจกันแก้ว ราคาใบละ 39 บาท จาก IKEA 9. ร่มสนาม ราคา 269 บาท จาก IKEA 10. ดอกไม้ประดิษฐ์ ราคาดอกละ 39 บาท จาก IKEA 11. การ์ดภาพประดับ ราคาชุดละ 59 บาท จาก IKEA 12. จักรยาน Sonnet Pure Claret Side สอบถามรายละเอียดได้ที่ Sealee Urban 13. อาร์มแชร์ Glory สอบถามรายละเอียดได้ที่ Modern Form 14. แจกันเซรามิก Ming Vase สอบถามรายละเอียดได้ที่ Motif 15. ชุดภาชนะส�ำหรับ สุนขั และแมว Nano & Pupp สอบถามรายละเอียดได้ที่ Qualy

สถานที่จ�ำหน่าย Cliché Home, และ SB @ SB Design Square ทุกสาขา โทร.0 2823 4300 Crystal Design Furniture ชัน้ 1 อาคาร D Crystal Design Center โทร.0 2101 5859-60 IKEA โครงการ Mega Bangna บางนา-ตราด โทร.0 2708 7999 Magis ชัน้ 2 อาคาร B Crystal Design Center โทร.0 2101 5857 Modern Form อาคาร F Crystal Design Center โทร.0 2708 9800 Motif ชัน้ 3 Erawan Bangkok โทร.0 2250 7741 Qualy สอบถามรายละเอียดได้ที่ info@qualydesign.com Sealee Urban ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ โทร.08 6334 0660

ชีวิตพาสเทล

เมือ่ มีใครถามว่า เราชอบสีอะไร มักจะบอกกันว่า ชอบสีเขียว แดง ฟ้า ฯลฯ ซึง่ อาจไม่ชดั เจนตรงกับความ ชอบทีแ่ ท้จริงก็ได้ จึงมักเกิดปัญหาเวลาเลือกสีสนั ในการ ตกแต่งบ้าน สีโทนพาสเทลก็เป็นสีอกี กลุม่ หนึง่ ทีเ่ รามัก เข้าใจผิดว่าจัดอยูใ่ นกลุม่ สีออ่ น ซึง่ ก็ถกู ต้องส่วนหนึง่ ตาม ทีเ่ ข้าใจ แต่กไ็ ม่ทงั้ หมด เพราะแท้จริงแล้วสีโทนพาสเทล นัน้ มีการระบุในทางทฤษฎีคอ่ นข้างชัดเจนว่า จากความ เข้มแม่สรี ะดับ 100% จะต้องลดความเข้มไปประมาณ 50-90% หรือถ้าอยากให้ตรงใจมากขึน้ ไปอีก ก็สามารถ อธิบายได้ดว้ ยการน�ำสีขาวผสมลงไปในแม่สี จะท�ำให้สี ทีไ่ ด้ดเู บา หวานละมุน พร้อมความรูส้ กึ เย็นสบายตา 24/7 มีวธิ ตี กแต่งบ้านด้วยโทนสีนอี้ ย่างง่ายๆ มาแนะน�ำ + หากต้องการจะเปลีย่ นสีผนังห้องให้เป็นสีพาสเทล สิง่ ที่ ดีทสี่ ดุ คือ การท�ำการบ้านด้วยการหาตัวอย่างสีทเี่ ราชืน่ ชอบ ไม่วา่ จะเป็น ดอกไม้ ภาพวาด เศษผ้า ฯลฯ ก็สามารถ น�ำมาเป็นตัวอย่างในการผสมสีได้ทงั้ สิน้ เพราะร้านวัสดุ ก่อสร้างชัน้ น�ำส่วนใหญ่จะมีเครือ่ งผสมสีทสี่ ามารถวิเคราะห์ และจ�ำแนกสีพเิ ศษทีเ่ ราอยากได้อย่างตรงใจ ท�ำให้ได้สที ี่ ไม่เหมือนใครได้อย่างง่ายๆ + เมือ่ เราได้สหี อ้ งเป็นโทนหลักจากผนังหรือผ้าม่านแล้ว การหาของตกแต่งก็ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป ซึง่ ในความ เป็นจริงส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่ ตกแต่งด้วยตนเอง การตกแต่งห้องด้วย โทนสีพาสเทลนัน้ ง่ายและเชือ่ มโยงได้ลงตัวกว่าการตกแต่ง ด้วยโทนสีตดั หรือโทนสีจดั ซึง่ หาจุดลงตัวได้คอ่ นข้างยาก


. 23

เชิดคางไว้ Masstige ทีร่ กั

ค�ำพูดทีว่ า่ ‘รสนิยมสูง แต่รายได้ตำ�่ ’ ฟังยังไงก็ไม่เข้าหูเหมือน “มีลกู 2 คน แล้วเหรอ ยังดูสาวอยูเ่ ลย” หรือ “อายุ 30 กว่าแล้วหรือ ดูเหมือนพวกเพิง่ จบใหม่”

SHADES OF LIFE ประโยคเชิงเหน็บแนมข้างต้นนั้น เราบางคนอาจเคยได้ยินมาหลายปี แม้จะไม่มีใครนิยมพูดแล้วแต่มันไม่เคยหายไปไหน เพราะนอกจาก จะไม่เคยหายไป มันยังกลับมาเป็น ‘การตลาดแบบใหม่’ วิง่ ไล่จบั ไลฟ์สไตล์ ของคนยุคนี้ จนเกิดศัพท์เล่นค�ำอ่านว่า Masstige (ผสมค�ำกันระหว่าง Mass + Prestige) ความหมายของมันไม่ตอ้ งไป ‘ยืนตัวตรง’ ตามแกรมม่ามาก เพราะ อะไรทีเ่ ป็นการเล่นค�ำเสียแล้ว ความหมายก็จะ ‘ดิน้ ’ ตามไปด้วย ค�ำว่า Masstige คือมาร์เก็ตติง้ ของสินค้าทีด่ ไู ฮโซ ดูแพง มีฐานะ ซึง่ ครัง้ หนึง่ คนปากกัดตีนถีบอย่างเราๆ คงไม่มปี ญ ั ญา แต่แล้ววันหนึง่ มันดันออก โปรดักท์ราคาถูก ทีไ่ ม่ใช่ถกู จนเกินไป แต่กไ็ ม่แพงแบบวันก่อนอีกแล้ว ตัวอย่างตรงนี้ที่ชัดก็คือ คอนโดวายน์ บาย ‘แสนสิริ’ (หรือจะรวม เอาคอนโด D เข้าไปด้วยก็ไม่ผดิ ) ทีอ่ ยูอ่ าศัยกลางอากาศชือ่ นี้ ไม่ได้ ราคา 4-5 ล้านหรือมากกว่านัน้ แต่มเี งินสัก 2 ล้านก็ซอื้ ได้อยูด่ ี มันคือ การตลาดจับกลุม่ ที่ ‘ล่าง’ ลงมา แต่ยงั คงรักษาความรูส้ กึ ภาคภูมขิ อง คนที่ซื้อแบรนด์ของเขา จากที่ราคาอยู่ยอดดอย ซื้อยาก แสนแพง พอเป็น Masstige ราคาก็ลดลง ขายกระจาย เน้นยอดมากขึน้ แต่ยงั อยู่ ในชือ่ แบรนด์เดิม ค�ำที่ว่านี้แม้จะล่องลอยอยู่ในการพูดของคนโฆษณาและการเขียน ของเรา แต่ มั น ไม่ ไ ด้ มี นั ย เดี ย ว เพราะนอกจากจะเป็ น ตั ว อย่ า ง ข้างต้นแล้ว ในทางหนึ่ง มันถูกเรียกสินค้าถูกๆ หรือราคาถูก ที่ถูก สร้างภาพ (ผ่านการตลาด) ให้ดดู มี รี สนิยมอีกด้วย ถ้านึกไม่ออกนาทีนี้ ลองจินตนาการถึงปากของอนันดา เอเวอร์รงิ่ แฮม ทีก่ ดั ‘ไอติมแม็กนัม่ ’ หรืออินสตาแกรมของพีช่ มพูท่ ถี่ า่ ยมันและแชร์ไว้ จะเห็นว่าไอติมทีเ่ คยแท่งละ 40 บาท และไม่ได้ขายดีตลอดเวลา พอถูก ยกสถานะให้ดเู ป็นไอติมไฮโซ (ผ่านการเล่าเรือ่ งของเซเลบฯ ของหนัง โฆษณา ของสตอรี่ที่เขียนลงไป) ‘แม็กนั่ม’ ที่วันหนึ่งเคยเป็น Mass ก็กลายเป็น Prestige เสียอย่างนัน้ (และมันก็คอื Masstige นัน่ เอง)

Text : นันทขว้าง สิรสุนทร, twitter@nantakwang โลกเปลีย่ นไปแล้วนะครับ วิธกี ารขายไลฟ์สไตล์ หรือคิดไลฟ์สไตล์ ออกมาให้คนเสพนั้น ก็บิดตัวเองไปด้วย พรีเมียมไม่จ�ำเป็นต้องอยู่สูง ลงมาคลุกกับตลาดล่างก็ได้ หรือทีว่ า่ ล่างๆ เป็นสินค้าแมส ก็สามารถ ‘ชูคอ’ ปรับตัวเองขึน้ ไปเป็นสินค้าระดับกลางหรือบนได้ ‘แสนสิร’ิ ลงมาหาชาวบ้าน ‘ไอติมแม็กนัม่ ’ ขึน้ ไปพบชนชัน้ กลาง นี่คือตัวอย่างที่ดี แล้วมันมีแค่นี้หรือ? ไม่หรอก การท�ำตลาดแบบ Masstige มีสนิ ค้าหลายอย่างทีเ่ ดินน�ำไปก่อนหน้านี้ ซาร่าก็ใช่ แต่ทใี่ ช่ ก่อนซาร่าก็คอื พวก Top Shop ทีย่ กระดับตัวเองขึน้ มาอยูต่ ามศูนย์การค้า และเป็นทางเลือกให้กับคนมีรายได้น้อย แต่มีรสนิยมสูง หรือคนที่ใช้ ของกลางๆ แต่ได้ความรูส้ กึ ว่า สินค้ามีภาพลักษณ์ ค�ำว่า Masstige ยังเดินทางไกลต่อ ถึงขนาดทีฝ่ รัง่ มังค่าหรือเพือ่ นๆ ในแวดวงเอเยนซี่ เคยจีบปากจีบคอเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ‘ชาวแมสทีจ’ ใช้ของราคาไม่สูง แต่ได้ภาพลักษณ์ เพราะอย่างน้อยเพื่อนคนหนึ่ง ก็ไม่เคยพูดกับผมว่า “อยู่คอนโด แต่บอกว่าอยู่แสนสิริ” เท่าๆ กับ อีกคนหล่นวาจาว่า “ฉันกินแม็กนัม่ ” ทัง้ ทีแ่ ต่กอ่ นมันบอก “กรูแดกไอติม” แล้วท�ำไมจูๆ่ Masstige ถึงกลับมาฮิตอินเทรนด์? ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ชนชั้นกลางในยุโรปและเอเชีย เปลี่ยน พฤติกรรมตัวเองด้วยการไม่นิยมซื้อของแพง แต่ใช้แล้วพร้อมเปลี่ยน (หรือทิ้ง) สินค้ากลุ่มนี้จึงปรับตัวเองด้วยการเน้นความเร็ว ใหม่ และ ออกบ่อย โดยยังคงหัวใจส�ำคัญ นัน่ คือราคาต้องไม่แพง นักโฆษณาระดับ เจ้าส�ำนักอย่าง ภาณุ อิงคะวัต ยังเคยบอกว่า “หมดยุคสมัยแล้ว สินค้าแพงๆ ตอนนีเ้ ป็นโลกของสินค้าราคาถูก และต้องดูด”ี เช่นนีเ้ อง Masstige จึงมีทยี่ นื แถมยังมีผรู้ ว่ มจะยืนอีกเยอะเสียด้วย เพราะนี่คือการตลาดที่ไม่ได้ขายตัวสินค้า แต่ขายอารมณ์-ความรู้สึก ของสินค้า


. 24

ESCAPE Text : Yamin

อากาศร้อนอบอ้าวก่อนซัมเมอร์จะ มาเยือน ก็ทำ� ให้เราคิดถึงท้องทะเล สีมรกต เม็ดทรายขาวละเอียด และท้องฟ้าสีครามอีกแล้ว ครัง้ นี้ เราขอพาคุณด�ำดิง่ สูด่ นิ แดนไข่มกุ แห่งอันดามัน ณ รีสอร์ทเลือ่ งชือ่ ทีร่ วมทัง้ ความสุขและความสนุก ไว้เป็นหนึง่ เดียว

จุ ด หมายปลายทางของทริ ป นี้ มุ ่ ง ตรงไปที่ ‘คลั บ เมด ภู เ ก็ ต ’ รี ส อร์ ท หรู ติ ด ทะเลระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บริเวณหาดกะตะ บนเกาะภูเก็ต สถาปัตยกรรม เป็นรีสอร์ทร่วมสมัยในสไตล์ไทยประยุกต์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ให้บริการ แบบ All-Inclusive Package คือ รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ มินบิ าร์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม จึงไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ แต่อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จา่ ยพิเศษ เช่น สปา ซาลอน และแพ็คเก็จทัวร์ เป็นต้น คลับเมด ภูเก็ต รีสอร์ท ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น ‘ดินแดนแห่งรอยยิม้ และความสุข’ สร้าง อัตลักษณ์ด้วยการหยิบศิลปะแบบไทยมาผสมผสานกับรูปแบบงานศิลป์ตะวันตก อย่างลงตัว ตัง้ แต่แผนกต้อนรับ ไปจนถึงห้องอาหาร บาร์ และสระว่ายน�ำ้ แต่ทโี่ ดดเด่น สุดๆ เห็นจะหนีไม่พน้ บาร์สมี ว่ งรูปลักษณ์คล้ายเรือสุพรรณหงส์ ตัง้ ตระหง่านอยู่ ใจกลางของรีสอร์ท ส่วนห้องอาหารก็สวยสดไม่ยงิ่ หย่อน โดยน�ำแรงบันดาลใจจาก ผัสสะทัง้ 5 ของมนุษย์มารังสรรค์ให้สามารถรูส้ กึ ได้ทกุ รสสัมผัส ส�ำหรับสระว่ายน�ำ้ เซน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของคลับเมด ก็ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของผืนน�ำ้ อัน สงบเงียบ น�ำเสนอมุมมองใหม่ทงี่ ดงามด้วยวิวธรรมชาติของหาดกะรน รวมไปจนถึง ห้องพักไม้สัก ซึ่งก็ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นไทยอบอวลอยู่ ท่ามกลางสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกครบครัน รีสอร์ทแห่งนีใ้ ส่ใจทุกรายละเอียดของการพักผ่อน จึงได้เปิดบริการ Baby Club Med, Petit Club Med, Mini Club Med และ Utopia Passworld ขึน้ เสมือนเป็น ไฮสคูลขนาดย่อม ให้เด็กอายุตงั้ แต่ 4 เดือนถึง 17 ปี ได้สนุกกับกิจกรรมตามช่วงวัย

ของตนเอง โดยมีพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แบ่งเบาภาระของ ผู้ปกครองให้มีเวลาเติมความหวานแก่กัน นอกจากนั้นยังมีส่วนของ ‘ปาโยต์’ สปารูปแบบใหม่ในสไตล์ไทยพาวิลเลีย่ น ซึง่ รอต้อนรับทุกท่าน อยูภ่ ายในบรรยากาศร่มครึม้ ของสวนเซน นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คลับเมดยังสร้างสรรค์ความสนุก สุดหฤหรรษ์สนองตอบอะดรีนาลีนของเหล่าสปอร์ตี้และนักผจญภัย ตัวยง ด้วยกิจกรรมกลางแจ้งทัง้ ภายในและภายนอกรีสอร์ททีม่ ใี ห้เลือก หลากหลาย เริ่มตั้งแต่กีฬาเท่ๆ อย่าง ยิงธนู กอล์ฟ วอลเลย์บอล ชายหาด สควอช เทนนิส เรือ่ ยไปจนถึงกีฬาสุดหวาดเสียวส�ำหรับคนคลัง่ ความสูง อย่าง บันจีเ้ บาวซ์ และ ฟลายอิง้ ทราปิส ฯลฯ ส่วนกิจกรรม ภายนอกรีสอร์ทเอาใจคอแอดเวนเจอร์ ก็มกี จิ กรรมด�ำน�ำ้ ลึกชมปะการัง ท่องเกาะพีพีและอ่าวพังงากับสปีดโบ๊ท และเที่ยวซาฟารีเขาหลักโดย รถจีป๊ เป็นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เมื่อมาเยือนคลับเมด คือมิตรภาพอันอบอุ่น จากทีมงานหลากหลายเชื้อชาติ ผู้คอยเติมเต็มความสุขให้แก่เรา อย่ า งจริ ง ใจ และทั้ ง หมดนี้ จึ ง ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า คลั บ เมด ภู เ ก็ ต จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของการพักผ่อนในรีสอร์ทแบบเดิมๆ ของคุณไปตลอดกาล คลับเมด ภูเก็ต ตัง้ อยูบ่ นหาดกะตะ ห่างจากสนามบินภูเก็ต 48 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลและส�ำรองห้องพักได้ที่ โทร.0 2253 0108 หรือ www.clubmed.co.th, www.clubmed-phuket.com


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 26

T A S T E

--------------

--------------

Text : เพลงมนตรา Photo : กาญจนา

Text : The Observer Photo : พิชยุตม์

Vanilla Home Cafe

LATEST RECIPE ห้องอาหารบุฟเฟ่ตน์ านาชาติประจ�ำโรงแรม เลอ เมอริเดียน กับอาหารบุฟเฟ่ตภ์ ายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Taste of Discovery Journey’ ทีจ่ ะน�ำพานักชิม ต่างๆ ได้ตนื่ เต้นไปกับหลากหลายเมนูพเิ ศษทีผ่ ลัด เปลีย่ นไม่ซำ�้ กันในแต่เดือน

ร้านล�ำดับที่ 5 ของเครือ ‘วนิลา’ ด�ำเนินการโดย คุณวิสาขา ไรวา น�ำเสนออาหารไทยพืน้ บ้าน ทีห่ าทานได้ยากในคอนเซ็ปต์ Quick Lunch & Street Food และใช้สญ ั ลักษณ์เป็นแมวไทย เพือ่ สือ่ ถึง ความเป็นไทย

ละลานตากับไลน์อาหารสุดพิเศษทีถ่ กู จัดวางไว้ อย่างเป็นระเบียบในบรรยากาศสบายๆ กับสไตล์ การตกแต่งทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง Modern และ Luxury Chic โดยมีการเลือกใช้ หินอ่อน ซึง่ ให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ย็นสบายและผ่อนคลาย ขณะรับประทานอาหาร เริม่ ด้วยเมนูเรียกน�ำ้ ย่อย เช่น สลัด ซูชิ ซาชิมิ และซีฟดู้ สดๆ จากทะเล และยังมีอาหารจานหลักให้ เลือกอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น เมนูปง้ิ ๆ ย่างๆ เมนู อิตาเลีย่ น พาสต้า หรือพิซซ่ารสชาติดงั้ เดิม และใน เดือนเมษาหน้าร้อนนีท้ างโรงแรมได้จดั เตรียม อาหารสไตล์เม็กซิกนั อย่าง ทอทิลล่ากระทะร้อน เสิรฟ์ พร้อมสลัดซัลซ่า เคสดียา่ กับเครือ่ งต่างๆ ทาโก้เนือ้ เสิรฟ์ พร้อมสลัดอโวคาโด และสเต๊ก อีกมากมาย ไว้รองรับลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับบุฟเฟ่ตม์ อื้ กลางวันสุดพิเศษ ราคา 699++ บาทต่อคน นอกจากนัน้ ยังมีซนั เดย์บรันช์ ทีเ่ หมาะส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังมองหาทีน่ งั่ ทานข้าวเก๋ๆ พร้อมกับฉลองวันพิเศษภายในครอบครัวและ กลุม่ เพือ่ น ราคา 899++ บาทต่อคน อิม่ ทัง้ อาหารคุณภาพระดับนานาชาติ และอิม่ บรรยากาศแสนพิเศษได้ที่ ชัน้ 2 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ ถ.สุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เปิดบริการ ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 12.00-14.30 น. สอบถาม รายละเอียดและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2232 8888 E-mail : fbadmin.lmbkk@lmbkk.com www.lemeridienbangkokpatpong.com

ตกแต่งในบรรยากาศสไตล์เอเชีย ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ ผสมผสานความเป็นไทย จีน ญีป่ นุ่ ดูโปร่ง โล่ง สบาย และให้ความรูส้ กึ อบอุน่ เหมือน อยูบ่ า้ น จะมาทานคนเดียวก็ไม่รสู้ กึ เก้อเขิน หรือจะ มาทานกับเพือ่ นฝูงและครอบครัวในช่วงเวลาเร่งด่วน ร้านนีก้ เ็ ป็นตัวเลือกทีด่ ี

WoW!!

หน้าร้อนแบบนี้คงต้องตบท้ายด้วย ของหวาน ดังนัน้ ทีน่ จี่ งึ มีไลน์ไฮไลท์ทโี่ ดดเด่น ซึ่งเป็นไอศกรีมเจลาโตหลากรสชาติ ที่มา พร้อมกับท็อปปิ้งนานาชนิดเติมความสดชื่น รอให้คุณเป็นผู้มิกซ์รสชาติตามสไตล์ที่คุณ ชื่นชอบ สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจาก บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติทั่วไป

อาหารไทยต้นต�ำรับนานาชนิด ปรุงด้วยวัตถุดบิ สดใหม่ทผี่ า่ นการคัดสรรมาอย่างพิถพี ถิ นั พร้อม จัดวางมาอย่างสวยงาม เริม่ กันทีเ่ มนูเบาๆ อย่าง ‘กระทงทองสูตรโบราณใส่ขมิน้ ’ ทีค่ วามหอมของขมิน้ ท�ำให้อร่อยขึน้ ไปอีกขัน้ ต่อด้วยเมนูสำ� หรับคนชอบ ทานเผ็ดอย่าง ‘สปาเกตตีผ้ ดั สะตอกุง้ สด’ จัดเต็มด้วย เครือ่ งแกงเข้มข้น ยิง่ ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ยิง่ อร่อย จนลืมไม่ลง ส่วน ‘ปีกไก่นำ�้ ปลาหวาน’ นอกจากจะให้ รสเค็มของน�ำ้ ปลาแล้วยังให้รสเปรีย้ วหวาน คล้ายกับ น�ำ้ ราดไข่ลกู เขย ขณะที่ ‘หมีก่ ะทิ’ อร่อยทีเ่ ส้นหมี่ เหนียวนุม่ เข้ากันได้ดกี บั น�ำ้ กะทิหวานมัน ปิดท้าย ด้วยเมนูขนมหวานทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลาย อาทิ บัวลอยไอศกรีมนมสด ผลไม้รวมไอศกรีมนมสดและ ไอศกรีมถัว่ ตุบ๊ ตับ๊ ราคาเฉลีย่ 200-300 บาทต่อคน ชัน้ B สีลมคอมเพล็กซ์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. โทร.0 2231 3168 www.vanillaindustry.com, www.facebook.com/vanillaindustry

WoW!!

เครื่องดื่มของที่นี่เป็นแบบ 2-3 ไดเมนชั่น คือ มีส่วนผสมมากกว่า 1 อย่างขึ้นไป ท�ำให้ได้รสชาติพิเศษ และรับรองว่าไม่เคย ลิ้มลองที่ไหนมาก่อน เช่น ลิ้นจี่เสาวรสปั่น และแตงโมกุหลาบปั่น เป็นต้น


--------------

Text : เพลงมนตรา Photo : พิชญุตม์

CUPCAKE LOVE คัพเค้กโฮมเมดสีสนั สดใสสุดน่ารักทีเ่ น้นวาไรตี้ ทางรสชาติ เพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของ ทุกคนในครอบครัว และยังพิถพี ถิ นั ในการปรุง ตัง้ แต่รสชาติและหน้าตา เพือ่ ให้ได้คพั เค้กทีม่ ี คุณภาพตามแบบฉบับจากอเมริกาทีส่ ามารถ ทานได้เรือ่ ยๆ เพราะไม่หวานเลีย่ นจนเกินไป

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Niche Beer Ville

Chic และ Vintage คือนิยามการตกแต่งร้าน โดยเลือกใช้โทนสีชมพู ด�ำ ทอง สร้างบรรยากาศ เปิดโล่ง สวยหวานซ่อนคลาสสิก และเคล็ดลับ ความอร่อยของคัพเค้กอยูท่ กี่ ารคัดสรรวัตถุดบิ ระดับ พรีเมียมทีเ่ น้นความสดใหม่ ส่วนผสมชัน้ เลิศอย่าง ชีสและโกโก้ น�ำเข้าจากต่างประเทศ และทีเ่ ลิศสุดๆ นัน่ คือ ร้านนีไ้ ม่มกี ารผสมสารกันบูด การันตี ทัง้ ความอร่อยและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

เป็นเสมือนบ้านของชมรม คนรักเบียร์ ทีร่ อต้อนรับคอเบียร์ ให้เข้ามารับอารมณ์สนุ ทรีย์ ของสุดยอดเบียร์ทอี่ าจหาทาน ทีไ่ หนไม่ได้ในเมืองกรุง ตกแต่งสไตล์ชนบทของ บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และบรรดาของสะสมเกีย่ วกับ เบียร์ ถูกน�ำมาจัดวางอย่าง สร้างสรรค์ เพือ่ ร่วมบอกเล่า ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ของการดืม่ เบียร์ นอกจาก บรรยากาศทีจ่ ำ� ลองแบบมาจาก เบลเยียมแล้ว ทีน่ ยี่ งั ใส่ใจในทุก รายละเอียดของเบียร์ ตัง้ แต่ การเก็บเบียร์ การใช้แก้วเบียร์ และการรินเบียร์ เพือ่ ให้คณ ุ ได้สมั ผัสแก่นของเบียร์อย่าง แท้จริง คอนเซ็ปต์อาหาร คือ Fashion / Fusion / Fun Food สนุกทัง้ ขัน้ ตอนการท�ำ และ ขัน้ ตอนการกิน รายชือ่ เมนู จึงไม่คอ่ ยคุน้ หู เพราะเกิดจาก การน�ำของที่มีอยู่ในตู้เย็นมา สร้างสรรค์ โดยเจ้าของร้านให้ ชือ่ สไตล์อาหารแบบนีว้ า่ Asian Tomorrow เช่น ‘พาสต้ากุง้ แม่นำ�้ ’ กุง้ ตัวเมียจากแม่นำ�้ สาละวิน มี มันตรงหัวทีใ่ หญ่และอร่อย ‘ขาแกะตุน๋ ไวน์’ ใช้เวลาตุน๋ ขาแกะดับความคาวนานถึง 12 ชม. ‘ย�ำสโมคแซลมอนผลไม้’

ฟิวชัน่ ไทยๆ รสจัดจ้านชวนลอง และ ‘ไก่มว้ นสอดไส้เห็ดเบคอน’ ทัง้ หมดนีส้ ามารถดืม่ คูก่ บั เบียร์ เพือ่ ช่วยเพิม่ รสชาติ ซึง่ จะมี เบียร์ เอ็กซ์เปิรต์ คอยสแตนด์บายแนะน�ำ ตลอดมือ้ พิเศษของคุณ

ลิม้ ลอง Ohayo Green Tea เค้กเนือ้ นุม่ ผสม ผงมัชชะแท้ 100% น�ำเข้าจากญีป่ นุ่ บวกกับครีม ชาเชียวรสชาติละมุนลิน้ และพริม้ ไปกับเมนู เอาใจสาวกช็อกโกแลตอย่าง Ultimate Chocolate ด้วยเนือ้ เค้กดาร์กช็อกโกแลตกับครีมช็อกโกแลตเข้มข้น โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพ ทานคูก่ บั กาแฟสด แบรนด์อติ าลีหอมกรุน่ อย่าง Lavazza ก็สามารถ ช่วยเติมความสดชืน่ ให้รา่ งกายในวันทีเ่ หนือ่ ยล้าได้

อิม่ สนานทัง้ กินและดืม่ ในราคา ประมาณ 500-600 บาทต่อคน 482 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม (ปากซอยโยธินพัฒนา 3) เปิดบริการทุกวัน 16.00-24.00 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2515 1232-3, 08 9019 3230 และ 08 1750 4356

แนะน�ำให้สั่งคัพเค้ก พร้อมกับจิบชา Dilmah แบรนด์ชาคุณภาพจากศรีลังกา ไปด้วย จะยิ่งช่วยเพิ่มรสชาติและสร้าง ความสุนทรีย์ในมื้อคัพเค้กของคุณได้ เป็นเท่าทวี

เบียร์เลิฟเวอร์ตัวจริง ไม่ควรพลาด 1 ใน 10 เบียร์ที่ต้องดื่มให้ได้ ก่อนตาย ตามที่คุณเก้ง เจ้าของร้าน ผู้เป็นกูรูด้าน เบียร์ตัวจริงแนะน�ำไว้ นั่นคือ St. Bernardus Abt 12 TF131003TN TRIM_76.2X76.2 22-03-56

นัง่ ทานเพลินๆ กับคัพเค้ก สีหวานๆ พร้อมเครือ่ งดืม่ ดับกระหายในราคาเบาๆ เริม่ ต้นที่ 80-250 บาท ร้านเล็กๆ ซ่อนตัวอยูท่ ี่ ชัน้ 4 สยามพารากอน โทร.0 2610 9707 หรือ สอบถามเพิม่ เติมที่ info@ lovebakeshop.com และ www.lovebakeshop.com


คุณชายฮะ นีเ่ ธอ! ‘สุภาพบุรษุ จุฑาเทพ’ ละครเฉลิมฉลองครบรอบ 43 ปี ของช่องน้อยสี ที่โหมโรงโปรโมทมาตั้งแต่รัสเซียยังไม่ขาย อะแลสกาให้อเมริกา (อะไรนะ? นานไปเหรอ เอาน่า! ก็ฉนั ชอบเม้าท์เว่อร์เกินมนุษย์มนาอยูแ่ ล้ว เธอก็รดู้ นี นี่ า) จนตอนนีห้ ลังจากเสร็จสิน้ การบวงสรวงเทพยดาร้อยแปดองค์ ตัง้ แต่เทือกเขาสันกาลาคีรี เรือ่ ยไปจนถึงมาชู ปิกชู เขาได้ฤกษ์ ออกอากาศในตอนแรกทีช่ อื่ ว่า ‘คุณชายธราธร’ แล้วนะ อันที่จริง ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนากับละครเรื่องนี้ และ ไม่เคยคิดจะติดตามตัง้ แต่แรกหรอกนะ แต่บงั เอิญเหลือเกินทีฉ่ นั เปิดไปเจอพอดี ซึง่ ฉันก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่า มันจะท�ำให้ฉนั บังเกิด อารมณ์ขนุ่ มัวได้ถงึ เพียงนี้ จะอะไรซะอีกละ ก็พล็อตเรื่องเฉิ่มเฉยที่ผู้หญิงปลอมตัว เป็นผูช้ ายมันกลับมาอีกครัง้ แล้ว โอ้ว! นีฉ่ นั อยูใ่ นยุคทีผ่ คู้ นก�ำลัง ตืน่ เต้นกับมือถือกันน�ำ้ ได้อย่างโซนี่ เอ็กพีเรีย แซด จริงๆ หรือนี?่ นึกว่ายังเป็นยุคทีส่ ยามประเทศเพิง่ ตัดถนนเจริญกรุงเสียอีก ตามท้องเรือ่ งเล่าขานว่า นางเอกและหญิงสาวนางหนึง่ จะต้อง ปลอมตัวเป็นชายเพื่อไปดูแลบิดาซึ่งสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง แต่ต้องเดินทางไปส�ำรวจและขุดแต่งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เขาพระวิหาร นัยว่าที่ต้องแต่งตัวเป็นชาย ก็เพื่อความปลอดภัย เพราะคณะทีเ่ ดินทางไปล้วนมีแต่ชายฉกรรจ์ ฉันเชือ่ ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่า ถ้าเธอได้ดลู ะครเรือ่ งนี้ เธอจะ ต้องคิดเหมือนฉันไม่แตกต่างแม้เพียงนิด (ถึงเธอจะตอบว่า “ไม่”

Watch Dogs เมือ่ มนุษย์ยคุ นีช้ อบใช้เทคโนโลยี เกม Watch Dogs จึงก�ำเนิด ขึน้ มาเพือ่ สนองตอบความต้องการในจุดนัน้ โดยใช้เทคโนโลยี เป็นอาวุธส�ำคัญในการท�ำลายล้าง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เจาะ ระบบฐานข้อมูลเพื่อดักฟังเบาะแสของฝั่งตรงข้าม แต่ก็ยังมี กลิ่นอายแอ็คชั่นด้วยปืนกลเพิ่มความเท่อยู่ด้วย เกมนี้ใครที่ มีหัวทางด้านดิจิตอลน่าจะโปรดปราน เพราะไม่เพียงแค่เล่น เอามัน แต่ยังต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดในการวาง ระบบต่างๆ เพื่อเอาชนะอีกด้วย Watch Dogs สร้างขึ้นโดย นักพัฒนาจาก Ubisoft Montreal ประเทศแคนาดา ติดตาม รายละเอียดได้ที่ watchdogs.ubi.com

ฉันก็คงไม่ไล่เอามีดไปปาดกราม หรือเอาไฟไปเผาขนหน้าแข็ง หรอกนะ) เพราะขึ้นชื่อว่าผู้หญิง (ที่ไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชาย ในระดับสูงปรีด๊ หรือ ‘รัดนมจมเต้า’ มาตัง้ แต่เด็ก) ไม่วา่ จะให้ พวกนางปลูกนวด โกนผม ฉันก็ไม่มที างเชือ่ เด็ดขาด ก็เห็นๆ กัน อยูต่ รงหน้าว่าเป็นผูห้ ญิงชัดๆ นางแสดงเป็นผูช้ ายและทุกคนในเรือ่ ง ก็เออออห่อหมก เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นผูช้ ายแท้ๆ โอ้ว! ช่างเป็น กลลวงทีท่ รงประสิทธิภาพยิง่ นัก ส่วนกระแสในโลกออนไลน์นี่ก็โต้แย้งกันมันเชียวแหละเธอ ฝ่ายสาวก แฟนคลับโลกสวย ก็ดาหน้าออกมาปกป้องกันยกใหญ่ พร้อมเอ่ยอ้างเหตุผลทีล่ ว้ นแต่ฟงั ดูแล้ว ‘ตรรกะล่ม’ ทัง้ นัน้ โดยเฉพาะ กับการที่บอกว่า ก็แหม! นี่มันแค่ละคร จะอะไรกันนักกันหนา ก็ดูน่ารักดีออก บลา บลา บลา ส่วนฝ่ายที่เห็นต่างก็สับเละ ถล่มแหลก ประหนึง่ ทีมงานผูส้ ร้างได้กระท�ำการคอร์รปั ชัน่ โกงกิน ชาติบา้ นเมือง แล้วหลบหนีไปอยูด่ นิ แดนตะวันออกกลางอันไกลโพ้น ส�ำหรับฉันแล้ว การสร้างละครที่บทไม่สมเหตุสมผลแบบนี้ จึงนับเป็นการบัน่ ทอนอรรถรสในการชมมากๆ ‘บ่องตรง’ แถมใน ฐานะคนดู (ทีเ่ ขาก็ไม่ได้เชิญให้ดหู รอก) ก็รสู้ กึ ขึน้ มาทันทีวา่ เอ๊ะ! นี่ ฉันก�ำลังโดนดูถกู เหยียดหยาม และหมิน่ เกียรติ ด้วยละครประเภท นีอ้ ยูห่ รือเปล่าเนีย่ ไอ้ประเภทปลอมเป็นคนแก่ฉนั ยังพอท�ำใจรับได้ และอาจซูฮก ด้วยซ�้ำไปถ้าเมคอัพเทพ และแอ็คติ้งดี หรือจะบียอนด์ไปกว่า นัน้ ด้วยการเอาผูห้ ญิงมาเล่นเป็นสาวประเภทสอง อย่างหนังเรือ่ ง

Transamerica ที่ Felicity Huffman แสดงน�ำ ก็ยงั เชือ่ ในบทบาทได้สนิทใจ หรือหากจะเป็นพล็อตเรือ่ งหญิงปลอมเป็นชาย ก็ตอ้ งเจ๋ง และท�ำให้ได้แบบหนังเรือ่ ง Albert Nobbs ทีถ่ า่ ยทอด เหตุการณ์ในไอร์แลนด์ชว่ งทศวรรษที่ 19 ซึง่ ผูห้ ญิงจะได้รบั โอกาส ในการท�ำงานน้อยกว่าผูช้ าย ท�ำให้ Albert Nobbs ทีแ่ สดงโดย Glenn Close ต้องปลอมตัวเป็นผูช้ ายมานานกว่า 30 ปีแล้ว เพียงเพือ่ ต้องการหางานเลีย้ งตัวเอง แต่จๆู่ ก็เกิดความรูส้ กึ หลงรัก ผูห้ ญิงด้วยกันขึน้ มา อย่างไรเสีย ฉันก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่า ไอ้ละครประเภท หญิงปลอมตัวเป็นชายนีจ่ ะกลับมาหลอกหลอนฉันอีกหรือเปล่า ฉัน ก็แค่จะบ่นออกมาให้เธอรับทราบก็แค่นนั้ เพราะโลกนีม้ นั เฟคมาก พอละ อะไรทีพ่ อจะท�ำให้มนั สมจริงและมีเหตุมผี ลได้กท็ ำ� เถอะ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง จะได้ไม่เป็นภาระต่อหัวจิตหัวใจ คนดู...อย่างฉัน รักเธอทีส่ ดุ ...จุดนี้ E-VIAN (เอเวียง หรืออีเหวีย่ งของเธอนัน่ แหละจ้ะ)

The Bible ซีรี่ส์ที่ก�ำลังเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ในสังคมชาวมะกันขณะนี้ เพราะเพียงแค่ตอนแรกที่ออนแอร์ ก็มี ยอดผู้ชมพุ่งทะลุ 13.1 ล้านคน สร้างปรากฏการณ์จนขึ้นแท่นซีรี่ส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดของปี 2013 ไปแล้ว พล็อตเรือ่ งเล่นกับความเชือ่ และความศรัทธาในทางศาสนาคริสต์ โดยพูดถึงเรือ่ งราวในพระคัมภีรไ์ บเบิล ตัง้ แต่การก�ำเนิดมนุษย์โลก ต�ำนานเล่าขานแห่งเรือโนอาห์ การเดินทางของอับราฮัม โมเสส ผูป้ ลดปล่อย และอีกหลากหลายเรื่องราวที่ซึมซับอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคริสตชน นอกจากจะย�้ำความเชื่อ ในทางพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว The Bible ยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าติดตาม The Bible เกิดขึน้ จากการผนึกก�ำลังของ ‘โรมา ดาวนีย่ ’์ และ ‘มาร์ก เบอร์เน็ท’ สร้างซีรสี่ ์ 10 ตอนจบ ในรูปแบบของมหากาพย์ มีความน่าติดตามทัง้ ในแง่ของฉาก และการด�ำเนินเรือ่ ง คนทีร่ กั ประวัตศิ าสตร์ เป็นทุนเดิม จะหลงใหลซีรี่ส์เรื่องนี้ได้ไม่ยาก


.4

E N T E R TA I N M E N T

ไซเบอร์ราคะ หนั ง สื อ รวบรวมบทความ คอลัมน์ ‘Cyberraga’ หนึ่งใน คอลัมน์เผ็ดร้อนที่แทรกตัวอยู่ ในนิตยสารวอลุม่ โดยมี ‘ทอฟฟี่ แบรดชอว์’ เป็นเจ้าของส�ำนวน สวิงสวายแซบเวอร์ อ่านแล้ว รู ้ สึ ก สะดุ ้ ง ในบางที สะดิ้ ง ใน บางวรรค กั บ คมคายภาษา โดนๆ และการตีแผ่ความคิด ตรงไปตรงมา ซึ่งได้จากการ ที่ผู้เขียนเฝ้าถ�้ำมองศึกษาพฤติกรรมเหล่าผู้คนในโลกไซเบอร์ แล้ว เอามาเปลือยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้น เพื่อให้เข้าใจ สังคมออนไลน์อย่างเท่าทัน ไม่แน่ว่า อ่านไซเบอร์ราคะเล่มนี้จบ การด�ำเนินชีวิตของคุณในโลกโซเชียล มีเดีย อาจไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป...

Text : Yamin

Oblivion ภาพยนตร์แนวไซไฟฉายภาพความล�้ำของเทคโนโลยีที่ แทรกซึมอยู่กับชีวิตของมนุษยชาติในโลกอนาคต หนัง ก�ำเนิดขึน้ จากความตัง้ ใจของ โจเซฟ โคซินสกี ผูก้ ำ� กับคนดัง จาก ‘ทรอน เลกาซี’ และหนึ่งในผู้หนุนหลัง ‘ไรส์ ออฟ เดอะ แพลนเน็ต ออฟ ดิ เอปส์’ ซึ่งก่อนหน้านี้ เขาสร้าง มันขึน้ มาในรูปแบบของนิยายภาพ และน�ำโปรเจกต์ไปเสนอ ต่อค่ายยักษ์ต่างๆ จนยูนิเวอร์แซลปิ๊งโครงเรื่อง และอนุมัติ ให้เขาสานจินตนาการลงจอเงินทันที แม้ภาพรวมของหนังจะพุ่งเป้าไปที่โลกอนาคตและ เทคโนโลยีสุดไฮเทค ท�ำให้เห็นฉากแอ็คชั่นตระการตา ท้ามฤตยูนอกโลกเต็มไปหมด แต่หนังก็ไม่ลมื ถ่ายทอดความ คมคาย และมุมมองความคิดชีวิตที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะกับ

ตัวละคร ‘แจ็ค ฮาร์เปอร์’ (รับบทโดย ทอม ครูซ) นักบินผู้มีภารกิจ บางอย่างต้องสะสางบนโลก จนค้นพบสิ่งต่างๆ ที่มากระทบกับชีวิต มากมาย และสุดท้ายคือการรับรู้ภูมิหลังบางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง ซึง่ เป็นความทรงจ�ำทีเ่ กือบจะสาบสูญ แต่เหมือนมีลางบางอย่างบอกให้ เขาต้องไขปริศนา เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติสู่อิสระอีกครั้ง Oblivion ได้จดุ ขายเป็นพระเอกรูปหล่อ ‘ทอม ครูซ’ ซึง่ หวนกลับ มารับบทนักบินอีกครั้ง ทั้งยังได้ ‘มอร์แกน ฟรีแมน’ มาร่วมประชัน บทบาทสร้างความเข้มข้น ถึงขนาดที่หลายคนมองว่า บทบาทของ มอร์แกน แทบจะเบียดบี้มากับบทน�ำของ ทอม ครูซ เลยทีเดียว มา ลุน้ ร่วมกันว่าเจ้าบทบาททัง้ สอง จะช่วยกันเข็นให้ Oblivion ถึงฝัง่ ฝัน ได้หรือไม่ เริ่มดีเดย์วันที่ 11 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

ฉันไม่พูดภาษาไทย

(I Don’t Speak Thai)

ฝรั่งสาวชาวนิวยอร์กนามว่า ‘แมกกี้ โรเซนเบิร์ก’ ขอปลีกตัวจากดูโอสาว ‘โฮป จอห์นสัน’ แห่งวง ‘We sing happy songs’ มาฉายเดี่ยวชั่วครู่ เพื่อ แต่งและร้องเพลง ‘ฉันไม่พดู ภาษาไทย’ (I Don’t Speak Thai) เพลงภาษาไทย ในจังหวะน่ารัก มีอูคูเลเล่มาช่วยเพิ่มความไพเราะของท่วงท�ำนอง เนื้อหา พูดถึงความพยายามในการพูดภาษาไทย และเรียนภาษาไทย เพือ่ จะได้เป็น เพือ่ นกับเธอ แม้วา่ เมือ่ สังเกตเนือ้ เพลงอาจจะดูแปล่งๆ ด้านไวยากรณ์ไปบ้าง แต่นั่นท�ำให้เห็นว่าแมกกี้ตั้งใจแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆ และนี่ คือความน่ารักของ ‘ฝรั่ง’ ที่มีต่อคนไทย ซึ่งเราอยากแชร์ให้คุณได้อมยิ้ม ร่วมกัน

blackinhistory.tumblr.com Sacrilege – Yeah Yeah Yeahs ช่างเป็นซิงเกิล ในอัลบั้มชุดที่ 4 (Mosquito) ของวงนี้ ที่แสนไซคีเดลิคดีแท้ แค่ฟังก็ได้ยินเสียงเครื่องจักรกลองที่ดุดัน เสียงคีย์บอร์ดที่หลอนหู และเสียง กีตาร์ขยี้อารมณ์ ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดแปลกๆ รวมถึงเนื้อหาของเพลงที่กล้า ขวางโลกกว่าทีเ่ คย นับว่าเป็นซิงเกิลแรกในอัลบัม้ ชุดที่ 4 ทีป่ ฏิวตั ิ Yeah Yeah Yeahs ในความรู้จักของคุณให้เปลี่ยนไป

เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลส� ำคัญผิวสีที่มีส่วน ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของชาติอเมริกัน หน้าเว็บต้อนรับเหล่าคลิกเกอร์ ด้วยโทนสีดำ� มีตวั อักษรซ้อนภาพเคลือ่ นไหวสีซเี ปีย ประกอบด้วยบุคคลผิวสี จากหลากหลายวงการ ซึ่งถูกแบ่งแยกเนื้อหาไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่วงการ ศิลปะและงานดีไซน์ การเมือง การศึกษา ดนตรี เศรษฐกิจ สังคม และ อื่นๆ อีกมากมาย แต่ละคนล้วนเป็นมนุษย์โลกไม่ลืม มีประวัติ และผลงาน อันน่าทึ่ง เมื่อคลิกเข้าไปศึกษา จะพบภาพสีซีเปียเป็นรูปบุคคลส� ำคัญ คนนัน้ ๆ พร้อมประวัตแิ ละผลงานทีส่ ร้างคุณปู การให้แก่มนุษยชาติ การศึกษา ชีวิตของบุคคลเหล่านี้อาจช่วยจุดไฟชีวิตของคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง


.3

N E W S Text : Yamin

SCB Super Debit Plus Card

Sabina Sewing Cup Sewing Heart

ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วย บัตรเดบิตพิเศษ SCB Super Debit Plus Card บัตรแรกและบัตร เดียวทีเ่ จ็บก็จา่ ย รายได้ไม่หด ให้คา่ รักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุแก่ ผูถ้ อื บัตรแบบไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ และไม่จำ� กัดโรงพยาบาล สิทธิ พิเศษเฉพาะลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เท่านัน้ ติดตามข้อมูลและ เงือ่ นไขเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร.0 2777 7777

พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จับมือ ซาบีนา่ ชวนจิตอาสาทัว่ ประเทศ ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เย็บเต้านมเทียม คืนชีวติ ใหม่ให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ใน โครงการ ‘Sabina Sewing Cup Sewing Heart’ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันมะเร็งเต้านมให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง คืนคุณภาพชีวติ หญิงไทยให้หา่ งไกลจากมะเร็งเต้านม

หลังคา ‘ตราช้าง’ หนึง่ ในผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพจาก บริษทั กระเบือ้ ง กระดาษไทย จ�ำกัด ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำกระเบื้องหลังคาที่เป็น มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการร่วมลงนามสัญญาการใช้เครือ่ งหมาย ฉลากเขียวในผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคาตราช้าง ให้ ผูบ้ ริโภควางใจถึงคุณภาพทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม และป้องกันมลพิษ

Text : ทัศนีย์ พิเศษ! 28 เมษายน พบกับ คิโอะราเม็ง ในราคาพิเศษ

ราเม็ ง คิ โ อะ สาขาเรนฮิ ล ล์ คืนก�ำไรเพื่อเป็นการขอบคุณ ชาวไทยทีส่ นับสนุนร้านราเม็ง คิ โ อะเป็ น อย่ า งดี ด้ ว ยราคา ราเม็ ง แสนอร่ อ ยสุ ด พิ เ ศษ เพียง 150 บาท จากปกติ 210 บาท เสิ ร ์ ฟ ไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวน ชาม (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 ชาม) ในวันที่ 28 เมษายน นีเ้ ท่านัน้ ติดตามรายละเอียดโปรโมชัน่ และกิจกรรมอืน่ ๆ ได้ที่ www.facebook.com/Ramen.kio

ดับร้อนด้วยข้าวแช่ ต�ำรับชาววัง

ซัน ไบทส์ ใหม่ ผสมไฟเบอร์ ดูดีกว่าเดิม

หลั ง คา ‘ตราช้าง’ ได้ รั บ การรับ รองฉลากเขียว

Hot

of The Month!!

เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) ผู้น�ำอันดับหนึ่งของธุรกิจขนมขบเคี้ยวในไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘ซันไบทส์ใหม่ ผสมไฟเบอร์’ ตอบโจทย์คนรัก สุขภาพยุคใหม่ ด้วยขนมอบกรอบทีผ่ ลิตจากธัญพืชหลากหลายชนิด ผ่านกรรมวิธกี ารอบแทนการทอด พร้อมเพิม่ คุณค่า ‘ไฟเบอร์’ และ มีความอร่อยจาก 4 รสชาติหลัก ได้แก่ รสออริจนิ ลั รสบาร์บคี วิ รสสาหร่าย และรสน�ำ้ สลัด จ�ำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าทัว่ ไป

Spy : Moscato Gold

สปาย แนะน�ำรสชาติใหม่ สปาย มอส คาโต้ (โกลด์) ไวน์คลู เลอร์สฟี างข้าว ที่ มีกลิน่ อายของไวน์สไตล์อติ าเลียน ผสาน ความหอมหวานขององุ่นพันธุ์มอสคาโต้ จากแคว้นพีมอนเต้ ประเทศอิตาลี ให้ รสชาติ บ างเบา ทั้ ง ยั ง มี ค วามซ่ า โดย ธรรมชาติ ท�ำให้กลายเป็นเครื่องดื่มชั้นเยี่ยมที่มีคาแร็กเตอร์ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร ลิ้มลองความฉ�่ำซ่าได้แล้ววันนี้ ทีเ่ ซเว่นอีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป

เดือนเมษายนนี้ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ชวนดับร้อน ในอาหารต�ำรับชาววัง ด้วยการมอบโปรโมชัน่ เซตข้าวแช่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ มากมาย ตบท้ายด้วย ไอศกรีมตะไคร้และผลไม้แช่อิ่ม ณ ห้องอาหาร ศิลาดล ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 เฉพาะช่วงกลางวัน ในราคาเซตละ 850++ บาท สอบถามรายละเอียดหรือ ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ 0 2344 8888

จิ บ เบี ย ร์ แกล้ ม บาร์ บี คิ ว กับเบอร์เกอร์

อิม่ อร่อยกับบาร์บคี วิ และเบอร์เกอร์แบบไม่จ�ำกัด ทั้งยังเติม ไม่อนั้ กับเครือ่ งเคียงแสนอร่อย อาทิ เฟรนช์ฟรายส์ มันอบชิน้ โต และสลั ด บาร์ เ สิ ร ์ ฟ พร้ อ ม เบียร์สดเย็นๆ ดับกระหายใน บรรยากาศชิลๆ ทุกคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ ที่ดีเล้าน์จ โนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต สุขุมวิท ในราคาเริ่มต้นเพียง 299 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 เมษายน 2556 เท่านัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ 0 2305 6000 ต่อ 1631 n

ซี เ อส ล็อกซอิน โฟ คว้ารางวัล หน่ ว ยงานเอกชนดีเด่นอันดับ 1

คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล หน่ ว ยงานเอกชนดี เ ด่ น ชนะเลิ ศ อันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วม ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ จังหวัด ล�ำปาง จากงานคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงาน กศน. ปี 2556 จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โคโรลล่า อัลติส ทีอาร์ดี สปอร์ติ โว ใหม่

โตโยต้า ขอสยบทุกความท้าทาย กับทีส่ ดุ ของพลังความแรงสไตล์ สปอร์ต ด้วยการแนะน�ำรถยนต์นั่งรุ่นยอดนิยม โคโรลล่า อัลติส ทีอาร์ดี สปอร์ติโว ใหม่ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของ คนรุน่ ใหม่ โดดเด่นในดีไซน์เร้าใจ ไม่เหมือนใคร ทัง้ ภายนอกและ ภายในห้องโดยสาร มีให้นักขับหัวใจสปอร์ตได้ครอบครอง เพียง 3,200 คันเท่านัน้

Sunway Long-Wear Lip Palette

เติมแต่งสีสนั สดใสบนเรียวปาก กับลิปสติกจากซันเวย์ ให้สที หี่ ลาก หลายในตลับเดียว มาพร้อมสารบ�ำรุงวิตามินอีและซี รวมถึงสาร สกัดจากดอกไม้นานาพรรณ เพื่อช่วยถนอมริมฝีปากของสาวๆ ให้ชุ่มชื่น อิ่มเอิบ มีชีวิตชีวา หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องส�ำอาง ซันเวย์, เคาน์เตอร์เครือ่ งส�ำอางเท็ลมี เนเจอร์ไบรท์ และตามร้าน เครือ่ งส�ำอางทัว่ ไป


.2

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

The Grand opening of our new beding collection Symphony No.5 Where : Siam Paragon How : พาซาญ่า เปิดตัวชุดเครื่องนอนคอลเลคชั่นใหม่ ‘ซิมโฟนี่

หมายเลข 5 (Symphony No.5)’ เพื่อเผยมิติใหม่ของวงการผืนผ้า และดนตรี ซึ่งน�ำสีสันของผ้าที่เป็นสีจากอัญมณีทั้ง 7 สี มาเชื่อมโยง กับตัวโน้ตดนตรีทงั้ 7 เสียง โดยได้รบั เกียรติจาก 2 สุดยอดศิลปิน โก้-มิสเตอร์แซกแมน เจ้าพ่อแห่งเพลงแจ๊ส และ ทฤษฎี ณ พัทลุง วาทยกรออร์เคสตร้าดาวรุ่งแห่งยุค มาร่วมถ่ายทอดความไพเราะให้ คอลเลคชั่นดังกล่าวด้วย สัมผัสความนุ่มสบายจากคอลเลคชั่นนี้ได้ที่ พาซาญ่า แฟล็กชิพสโตร์ ชัน้ 3 สยามพารากอน และแผนกเครือ่ งนอน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วไป

What :

Amazon Bio Cup Where : Café Amazon How : คาเฟ่ อเมซอน ก้าวสู่การเป็นร้านกาแฟสดในดวงใจผู้บริโภคอย่าง

เต็มรูปแบบ ด้วยการจัดท�ำแก้ว Amazon Bio Cup ที่ย่อยสลายได้ 100% เพือ่ ให้ทกุ คนได้รว่ มรักษ์โลกไปด้วยกัน ซึง่ คาเฟ่ อเมซอนเป็นธุรกิจร้านกาแฟสด รายแรกที่น�ำบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ทดแทนแก้วพลาสติกในบรรจุภัณฑ์ โดยจะเสิร์ฟ Amazon Bio Cup ส�ำหรับ เครื่องดื่มร้อนทุกเมนูในร้านคาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั่วประเทศ

What :

A Reversed Night at Bed Supperclub Where : Bed Supperclub How : เบด ซัปเปอร์คลับ ร่วมกับ ฟิลาทิส สเตชัน จัดการ

แสดงโยคะฟลายภายใต้ธีม Reversed ควบคุมการแสดงโดย แพทริเชีย ดูโชส์ชัวร์ ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโยคะฟลายแห่งแรกใน ประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โยคะฟลาย ให้เป็น ที่รู้จักในวงกว้าง

What :

Watsons Member in Love Concert Where : Siam Pawalai, Siam Paragon How : วัตสันจัดเต็มความบันเทิงให้แก่ลูกค้าสมาชิก ส่งท้าย

เดือนแห่งความรักที่ผ่านมา ด้วยงาน ‘Watsons Member in Love Concert’ โดยมีศลิ ปินค่าย LOVEiS อาทิ ป๊อด-โมเดิรน์ ด็อก, Room 39, ตู่-ภพธร, ลิปตา และน๊อต-วรุตม์ อาสาพาสมาชิก วัตสันสุขสนุกสนานไปด้วยกันอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมคืนก�ำไรให้สมาชิกวัตสันขนของรางวัล กลับบ้านกันอย่างถ้วนหน้า

WHAT :

Lyn Around 3rd Press Party WHERE : Lyn Around, Siam Center HOW : สื่อมวลชนและสไตลิสต์ชั้นน�ำของเมืองไทย ร่วมชมแฟชั่นโชว์

จาก Lyn Around ก่อนใคร ในงาน Lyn Around 3rd Press Party โดยมี คุณสุวิตา สิงห์สัจจเทศ ผู้บริหารแบรนด์ Lyn Around มาร่วมพูดคุยกับ คริส หอวัง พิธีกรคนเก่ง ถึงแรงบันดาลใจในคอลเลคชั่นสปริง 2013 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘Love Lab’ ที่หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความน่ารัก ในคอลเลคชั่นนี้


.1

SPOT- L I G H T Text : ญามินทร์

บางคนอาจเฝ้าแต่ถามตัวเองว่า อีกไกลแค่ไหน เราถึงจะเข้าใกล้ความฝัน แต่กลับไม่เคยลงมือ เพาะปลูกความฝัน แล้วหล่อเลีย้ งมันจนงอกงาม เป็นความจริง แต่ เก็ทสึโนวา (Getsunova) วงดนตรีทปี่ ระกอบด้วย 4 หนุม่ สายเลือดไทย สังกัด Duckbar, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทีใ่ ครๆ ก็มองว่า มีตน้ ทุนชีวติ สูง กลับไม่ได้เอาแต่นงั่ ถามใจ หรือนัง่ ฝันแบบลมๆ แล้งๆ ทว่าพวกเขา เลือกทีจ่ ะใส่เกียร์เดินหน้าด้วยตัวเอง โดยไม่มี ต้นทุนจากนามสกุลเป็นสะพานเชือ่ มดวงดาว ต้นทุนอย่างเดียวที่พวกเขามี คือ ความฝันในการเป็นนักดนตรี และ วันนี้ พวกเขาก็ได้เป็นเจ้าของบทเพลงดังทะลุปี ‘ไกลแค่ไหนคือใกล้’ และเป็นเจ้าของฉายา ‘วงดนตรีไฮโซ’ วงดนตรี พ ระจั น ทร์ ร ะเบิ ด หรื อ เก็ ท สึ โ นวา ประกอบไปด้ ว ย ปราการ ไรวา (ร้ อ งน� ำ ), นาฑี โอสถานุ เ คราะห์ (กี ต าร์ ) , ปณต คุณประเสริฐ (กีตาร์ + Synthesizer) และคมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ (กลอง) ซึ่ ง แต่ ล ะคนต่ า งมี ดี ก รี เ ป็ น ทายาทธุ ร กิ จ ในตระกู ล ดั ง ที่ มี ชื่อเสียงอยู่ในแวดวงไฮโซ ไม่มีใครรู้ว่าในระหว่างที่พวกเขาเล่าเรียนอยู่ ในต่างแดนนั้น ทั้ง 4 หนุ่มได้เริ่มจัดตั้งวงดนตรีขึ้นมาด้วยใจรัก และ รวมกลุ่มกันท�ำเพลงในสไตล์ป๊อปร็อกร่วมสมัย ที่มีกลิ่นอายโพสท์พังค์ และบริทป๊อปเจืออยู่ด้วยอย่างจริงจัง จะว่าไปพวกเขาก็ไม่ต่างจาก เด็กหัดว่ายน�ำ้ ทีก่ ระโจนลงบ่อเองเพือ่ ให้ตวั เองรูจ้ กั การว่ายน�้ำเป็น เพราะ แต่ละคนต่างก็ไม่มใี ครร�ำ่ เรียนมาในสายดนตรี ทุกอย่างล้วนเกิดขึน้ จาก การเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาไม่ได้แค่ท�ำเพลงเพื่อเล่นกันเอง หรือ ฟังกันเองอีกต่อไป เมื่อ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม เป็นผู้ตัดสายสะดือ พวกเขาเข้าสู่วงการเพลงในเมืองไทย กับค่ายสนามหลวงการดนตรี สังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ท�ำให้เกิดซิงเกิลแรกในชื่อ ‘กล่อม’ (2551) สู่โสตประสาทคนฟัง แม้พลุดอกแรกที่พวกเขาจุดขึ้น อาจไม่ดังสะเทือนวงการ แต่ก็นับ เป็นก้าวส�ำคัญแห่งการพัฒนา หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง 4 ยังคงวนเวียน ท�ำเพลง ออกซิงเกิลใหม่ๆ มาเรือ่ ยๆ จึงได้มาอยูค่ า่ ยดัคบาร์ ทางทีว่ า่ ไกล ก็เข้าใกล้ความฝันไปทุกที

Getsunova’s World

จนกระทั่ ง ถึ ง วั น ที่ ค นไทยสามารถร้ อ งเพลงท่ อ นฮุ ค ที่ ว ่ า “อี ก ไกล แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที...” ได้ทั่วประเทศ เพลงนี้เองที่พิสูจน์ ให้รู้ว่า เก็ทสึโนวา ได้กลายเป็นนักดนตรีแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะ คนส่วนใหญ่รจู้ กั เพลงนีก้ อ่ นทีจ่ ะเห็นหน้าค่าตา หรือรูว้ า่ พวกเขาเป็นใคร หรือเป็นลูกเต้าเหล่าใครเสียอีก กระแสความนิยมของเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ ได้สร้างปรากฏการณ์ เขย่าวงการเพลงบ้านเรา โดยเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ติดอันดับ 1 ใน 100 เพลงใน YouTube ที่มียอดผู้ชมสูงสุดประจ�ำสัปดาห์ติดต่อ กันหลายสัปดาห์ นี่ยังไม่นับรวมที่พวกเขาทั้ง 4 ต้องตระเวนขึ้นเวที รับรางวัลจากหลายสถาบันเป็นว่าเล่น ก็เพราะเพลงๆ นี้ บทสรุปแห่งความส�ำเร็จดังกล่าว ท�ำให้ เก็ทสึโนวา ได้รับโอกาส ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการท� ำ เพลงประกอบซี รี่ ส ์ เ รื่ อ งดั ง ของทางวอร์ เ นอร์ บราเธอร์ส เทเลวิชั่น สหรัฐอเมริกา เรื่อง ‘Arrow โคตรคนธนูพิฆาต’ ในบทเพลงที่มีชื่อว่า ‘ความมืดสีขาว’ ประกาศความเป็นคนดนตรี ตัวจริงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ซึ่งก็คงพ้องกับความหมายของชื่อวงที่ พวกเขาตั้งขึ้นมา ถึงตอนนี้ พระจันทร์ได้ระเบิดแล้ว และได้กระจาย ความสุกสกาวไปทัว่ ผืนฟ้า ส่องแสงสว่างบนเส้นทางสายดนตรีให้พวกเขา ก้าวเดินไปได้อย่างภาคภูมิ n

• • • • • • • •

เก็ทสึโนวา แปลว่า พระจันทร์ระเบิด มาจาก เก็ทสึ (ภาษาญี่ปุ่น) แปลว่า พระจันทร์ และ โนวา (ภาษาอังกฤษ) แปลว่า ระเบิด ปราการ ไรวา เป็นทายาทธุรกิจ S&P / นาฑี โอสถานุเคราะห์ เป็นทายาทโอสถสภา / ปณต คุณประเสริฐ เป็นทายาทแพรนด้า จิวเวลรี่ & พรีม่า โกลด์ และคมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ เป็น ทายาทธุรกิจเสื้อผ้า ก่อนหน้าที่เพลง ‘ไกลแค่ไหนคือใกล้’ จะเป็นที่นิยม และพวกเขาทั้งสี่จะได้กอดคอกันดังนั้น วงเก็ทสึโนวา เคยส่อแววว่าจะไม่ดังอยู่เหมือนกัน จนกระทั่งเกิดการ แก้เคล็ดด้วยการให้สมาชิกในวงอ�ำพรางหน้าตา นัยหนึ่งก็เพื่อลบข้อครหาว่าเป็นวงดนตรีคนไฮโซ ความดังของเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ ท�ำให้ตอนนี้ พวกเขาได้ท�ำเวอร์ชั่นพิเศษออกมา เพื่อเป็นการขอบคุณ แฟนเพลงที่ให้การตอบรับอย่างท่วมท้น โดยเพลงนี้ได้ อดีตสมาชิกจากวงแคลช มาช่วยสร้างสีสันทางดนตรี รวมทั้งพวกเขายังชวนเหล่าคนดนตรีที่เคย Cover เพลงนี้ใน YouTube มาร่วมกันขับร้องอีกด้วย ในช่วงที่ฟอร์มวงแรกๆ ด้วยความที่บางคนเรียนอยู่ เมืองผู้ดี บางคนเรียนอยู่เมืองต�ำรวจโลก ท�ำให้วงนี้ มักจะแก้ปัญหาอุปสรรคด้านระยะทางด้วยการใช้ อินเตอร์เน็ตเชื่อมโลก บ่อยครั้งที่พวกเขาเล่นและ ปรึกษาด้านการท�ำเพลงด้วยกันโดยใช้อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อกลาง รางวัลแรกในชีวิตทางดนตรีของพวกเขาคือ รางวัล มิวสิกวิดีโอยอดนิยม จากเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ จากเว็บไซต์ YouTube ปราการ ไรวา เคยออกอัลบั้มเดี่ยวมาก่อนหน้านี้แล้ว กับค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ก่อนเชิญชวนเพื่อนๆ มาฟอร์มวงร่วมกันเพื่อท�ำในสิ่งที่รัก ติตตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ www.facebook.com/thegetsunova และ www.twitter.com/getsunova


247#131  

247#131 free magazine in Thailand