Page 1

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.126

|

16-28 FEBRUARY 2013


THE THOUGHT ผูว้ า่ ฯ ถึงตอนนี-้ คงเรียกได้วา่ โค้งสุดท้ายของการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว ถ้าถามว่า ผมอยากได้ผวู้ า่ ฯ แบบไหน ค�ำตอบของผมก็คอื ผูว้ า่ ฯ ทีต่ ดิ เกม SimCity! ท�ำไมน่ะเหรอครับ ก็เพราะว่าเกม SimCity คือเกมจ�ำลองการเป็น Mayor หรือผูว้ า่ การเมืองไงครับ สิง่ ทีผ่ เู้ ล่น ต้องท�ำคือ การบริหารจัดการเมือง อย่าให้งบประมาณตกต�ำ ่ จนต้องไปกูห้ นีย้ มื สินใครเขามาบริหารเมือง และก็ตอ้ ง ท�ำให้ชาวเมืองมีความสุขกับผูว้ า่ ฯ คนนีด้ ว้ ย วิธที ำ� ให้เมืองมีความสุข ก็คอื การรูจ้ กั ‘วางผัง’ เมืองให้เหมาะสมกับความต้องการของผูค้ น และตรงไหน มีปญ ั หาก็ตอ้ งสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที โดยมีมมุ มองแบบ ‘นก’ คือเห็นเมืองในมุมกว้าง และสามารถเจาะลึกลง ไปถึงปัญหาในแบบ ‘มด’ ได้ดว้ ย คือละเอียดละออถึงแก่น ทีจ่ ริงแล้ว เกม SimCity นัน้ เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ นะครับ ในยุคแรกๆ เมืองในเกมจะเป็นเมืองทีม่ ยี า่ นต่างๆ เช่น ย่านการค้า ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัย ย่านอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งจัดการให้เกิดการเชือ่ มกันด้วยถนนหรือขนส่งมวลชน แต่เมือ่ เกมพัฒนามากขึน้ ก็เริม่ ใส่ ‘ชีวติ ’ เข้าไปในเมืองมากขึน้ เมืองเกิด ‘ชัน้ ’ (Layers) ในหลากมิติ คือนอกจาก จะเป็นเรือ่ งของวัตถุภายนอกทีท่ ำ� ให้คนพึงพอใจ เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างอาคารสาธารณะ เช่น สนามกีฬา ห้องสมุด โรงเรียน ฯลฯ แล้ว ก็ยงั ต้องพิจารณาลึกไปด้วยว่าคนในแต่ละย่านทีม่ ี ‘อัตลักษณ์’ ของตัวเองนัน้ ต้องการอะไร การเล่นเกม SimCity จึงช่วยพัฒนาสมองของผูว้ า่ ฯ ได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่กระนัน้ เกมก็คอื เกม เกมคือการ ‘ตามหลัง’ โลกจริงอยูก่ า้ วหนึง่ เสมอ เกมเป็นการ ‘จ�ำลอง’ สิง่ ทีเ่ ราเห็น แต่ผวู้ า่ ฯ ตัวจริงจะต้องก้าวไกลไปกว่าเกมด้วย โดยการมองให้เห็นว่าแนวโน้มของ ‘เมือง’ และ ‘การบริหารเมือง’ ในโลกนีเ้ ขาก้าวไปถึงไหนกันแล้ว ในอนาคต ประชากรโลกราว 70% จะอาศัยอยูใ่ นเมือง เพราะฉะนัน้ เมืองจึงจะแออัดมากขึน้ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มคี วาม ‘เล็ก’ ลงด้วย เพราะเมืองจะขยายตัวในแนวตัง้ มากขึน้ เมือ่ เมืองขยายตัวในแนวตัง้ เมืองจึงเกิด Layers ใหม่ ขึน้ มา นัน่ คือ ‘ชัน้ ’ ของความสูง ซึง่ มีทงั้ ระดับใต้ดนิ ผิวดิน และเลยขึน้ ไปบนอากาศหลายๆ ชัน้ นักออกแบบเมืองคาดการณ์กนั ว่า ในอนาคต สิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘ถนน’ ทีม่ ไี ว้ให้รถยนต์วงิ่ นัน้ จะต้องถูกน�ำไป ไว้ใต้ดนิ เพราะพืน้ ทีผ่ วิ ดินคือพืน้ ทีท่ ี่ ‘แพง’ ทีส่ ดุ ดังนัน้ มันจึงควรถูกสงวนไว้ให้กบั สาธารณะ และรถยนต์นนั้ ก่อมลพิษ รถยนต์จงึ ต้องไปอยูใ่ ต้ดนิ ซึง่ สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศได้ อุโมงค์ใต้ดนิ จะเก็บอากาศเสียแล้ว น�ำไปบ�ำบัดได้งา่ ยกว่า ส่วนพืน้ ที่ ‘ถนน’ บนผิวดินนัน้ ก็จะถูกแปลงร่างให้กลายมาเป็น ‘พืน้ ทีส่ าธารณะ’ ในรูปของ สวนสาธารณะ และการขนส่งมวลชนอืน่ ๆ อาทิเช่น รถเมล์และจักรยาน ทีส่ ำ� คัญก็คอื เมืองจะต้อง ‘แตกตัว’ ไปเป็น ‘เมืองย่อย’ ทีม่ ศี นู ย์กลางเมืองของตัวเอง เช่น แทนทีค่ นจาก สายไหมจะต้องดัน้ ด้นไปเรียน ไปท�ำงาน หรือไปเดินห้างฯ กลางเมือง ก็จะมีศนู ย์กลางเมืองเป็นของตัวเอง และเป็น ศูนย์กลางเมืองทีม่ อี ตั ลักษณ์สอดรับกับความต้องการของคนในพืน้ ทีด่ ว้ ย อาจเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ ศูนย์กลางเมืองและเป็นสาธารณูปโภคทางปัญญา ให้กบั ผูค้ นด้วย ว่ากันว่า เมืองในอนาคตแบบนีค้ อื เมืองที่ ‘พึงปรารถนา’ แต่ปญ ั หาก็คอื -ดูเหมือนเราไม่มโี อกาสรูเ้ ลยว่าจะได้ผวู้ า่ ฯ ที่ ‘พึงปรารถนา’ หรือเปล่า

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต SHOWROOM

• • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง, วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ วิธณา แสงสาตรา, ธีรศักดิ์ อินต๊ะมา • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การ นิว มีเดีย พีศลิ ป์ พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


.4

CITY MOVEMENT Text : iD11

= จากผลการส�ำรวจคนกรุงเทพฯ ทีม่ สี ทิ ธิ เลือกตัง้ ผูว้ า่ กทม. ในหัวข้อ ‘รูส้ กึ อย่างไร กับการหาเสียงผูว้ า่ ฯ ครัง้ นีก้ บั ครัง้ ก่อน’ โดย 40.46% บอกว่า ‘ต่างกัน’ เพราะผูส้ มัคร ครัง้ นีต้ า่ งเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถจาก หลากหลายอาชีพ และมีรปู แบบการหาเสียงเน้นผ่านสังคมออนไลน์มากขึน้ ในขณะที่ 59.54% คิดว่า เป็นการลงพืน้ ทีแ่ ละชูนโยบายทีเ่ อาใจคนกรุงเทพฯ เหมือนเดิม และยังเป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

No Limit

ที่มา : www.designboom.com

ภาพของสถาปัตยกรรมอาคารแปลกตาทีเ่ ห็นอยูน่ ี้ เป็นผลงานของศิลปินชาวคิวบา ชือ่ Alexandre Arrechea ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโปรเจกต์ ‘No Limit’ โดยได้มี การจ�ำลองตึกอาคารต่างๆ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์ก อย่างเช่น ตึก Chrysler Building, Citicorp Center, Empire State Building, Flatiron Building, Helmsley Building ฯลฯ โดยมีความสูงทีป่ ระมาณ 20 ฟุต และ ดีไซน์รปู ร่างหน้าตาใหม่ในลักษณะไม่ตายตัว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ ตึกอาคารทีเ่ ชือ่ มโยงกับสังคมเมือง ผลงาน No Limit เหล่านีจ้ ะแตกต่าง จากของจริงมากแค่ไหน ติดตามชมกันได้เลย n

The Hydro เพิง่ จะมีการเฉลิมฉลองกันไปอย่างยิง่ ใหญ่อลังการส�ำหรับแหล่งบันเทิง แห่งใหม่ในเมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์ ศูนย์จดั การประชุมและนิทรรศการแห่งใหม่ลา่ สุดนีม้ โี ครงสร้าง เป็นรูปวงรี โดยได้ตน้ แบบมาจากโรงละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ ซึง่ ทุกๆ ทีน่ งั่ จะสามารถมองเห็นเวทีได้ดเี ท่าๆ กันหมด สามารถจุคนได้ถงึ 12,000 ทีน่ งั่ ส�ำหรับเอกลักษณ์ของตัวอาคารคงจะหนีไม่พน้ บริเวณกระจกด้านหน้า ทีม่ รี ปู ร่างคล้ายๆ กับเครือ่ งกันกระแทกทึบแสง ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ เพือ่ น�ำไปใช้ในองค์กรนาซ่า ให้อารมณ์แตกต่างกัน 2 แบบ คือ ช่วงกลางวันจะรูส้ กึ ถึงความโมเดิรน์ และทันสมัย ในขณะทีก่ ลางคืนจะมีสสี นั สะดุดตาด้วยการเล่นแสงสี ส�ำหรับ ก�ำหนดการในการเปิดศูนย์แห่งนีม้ แี พลนจะเปิดตัวช่วงฤดูใบไม้รว่ งปีนี้ หากสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ไหร่จะกลายเป็นศูนย์การ จัดงานประชุมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 5 เลยทีเดียว

Alice in Tokyo

ส�ำหรับใครที่เคยหลงใหลไปกับความน่ารักของสาวน้อยอลิซ ในวรรณกรรมคลาสสิกแนวแฟนตาซี เรือ่ ง Alice in Wonderland ของ Lewis Carroll เป็นต้องร้องกรีด๊ ไปกับร้านแห่งนีเ้ ป็นแน่ เพราะ ได้มกี ารยกเอาดินแดนมหัศจรรย์ของสาวน้อยอลิซมาตัง้ ไว้ใจกลาง กินซ่า ย่านช้อปปิง้ สุดหรูในกรุงโตเกียว โดยเป็นฝีมอื การออกแบบ ของ Fantastic Design Works ซึง่ ได้เนรมิตพืน้ ทีภ่ ายในร้าน ให้เต็มไปด้วยของตกแต่งทีเ่ ราคุน้ ตาจากฉากต่างๆ ในนิทาน ไม่วา่ จะ เป็นพืน้ ลายตารางหมากรุก เขาวงกตทีถ่ กู ประดับด้วยต้นไม้ตดั แต่ง รูปโพด�ำ โพแดง ดอกจิก และข้าวหลามตัด รวมไปถึงการตกแต่ง มุมภายในร้านด้วยหนังสือเล่มใหญ่ยกั ษ์ ราวกับหลุดเข้าไปอยูใ่ น โลกแห่งแฟนตาซี เอ้า! ใครทีเ่ ป็นแฟนหนูนอ้ ยอลิซคนนี้ ต้องไม่พลาด รีบไปเช็คอินโดยด่วน n

หยวน = ราคาของอากาศกระป๋องในจีน เนือ่ งจากปัญหามลพิษ ทางอากาศอย่างรุนแรงในจีน ซึง่ มีมลพิษสูงกว่าระดับมาตรฐาน เกือบ 10 เท่า ท�ำให้พ่อค้ามหาเศรษฐีชาวจีน เฉิน กวงเปียว ปิ๊งไอเดียเจ๋ง น�ำอากาศกระป๋องออกมาวางจ�ำหน่าย มีให้เลือก หลากหลายกลิน่ เช่น กลิน่ ไอของไต้หวัน ทิเบต และหยางอัน เพือ่ ช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย สดชืน่ และหายเครียด ที่มา : www.blisstree.com

ภาพจาก : www.dezeen.com

Oasis Exhibition Centre

ภาพจาก www.homedsgn.com

อาคารสีแดงเด่นสะดุดตาแห่งนี้ คือแบบของโชว์รมู รถยนต์สดุ ชิคในประเทศจีน ผลงานการ ออกแบบของ London Studio Marques & Jordy ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการประกวด แบบโชว์รมู มาสดๆ ร้อนๆ ความโดดเด่นของโชว์รมู แห่งนีอ้ ยูท่ ตี่ วั อาคารมองดูคล้ายกับมีรบิ บิน้ สีแดงมาพันโดยรอบ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของสปอร์ตคาร์นนั่ เอง มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 60,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ วางขนานกัน แต่ละส่วนจะมีลกั ษณะ พับไปมาแตกต่างกันไป แสดงให้เห็นถึงความโค้งเว้าและเซ็กซีข่ องรูปลักษณ์รถยนต์ ประกอบกับ ท่วงท่าในการเคลือ่ นไหว โดยศูนย์แสดงนิทรรศการแห่งนีม้ แี พลนจะทยอยเปิดตัวตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศจีน โดยมีกำ� หนดสร้างในเดือนกันยายน ส�ำหรับโลเกชัน่ แห่งแรกทีเ่ ราจะได้เห็นนัน้ อยูท่ มี่ ณฑลเฉิงตู n


Grow Love with Me

The Tallest Mural In Asia

ที่มา : ภาพจาก facebook.com/ecbhendrikbeikirch

จิตรกรรมฝาผนังทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเอเชีย เกิดขึน้ ทีเ่ มืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ตัง้ ตระหง่านอย่างโดดเด่นด้วยความสูง 70 เมตร บนอาคารแห่งหนึง่ โดยฝีมอื ของ Hendrik Beikirch ศิลปินชาวเยอรมัน ทีส่ ร้างสรรค์ภาพของชาวประมง ท้องถิน่ วัย 60 ปี เพือ่ สะท้อนภาพของกลุม่ คนทีย่ งั ประกอบอาชีพดัง้ เดิมอยู่ แม้เกาหลีใต้ในวันนีจ้ ะเจริญรุดหน้า ไปไกลมากแล้วก็ตาม ศิลปินจงใจใช้อาคาร ซึง่ เป็นศูนย์รวมตลาดค้าปลาแห่งนี้ เพราะมีฉากหลังเป็น Haeundae I’Park กลุม่ อาคารสูงทีท่ นั สมัยของปูซาน เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ขัดแย้งทางอารมณ์ n

อีกหนึ่งไอเดียน่ารักๆ ในการมอบของขวัญให้กับคนรักหรือเพื่อนสนิท ที่ทั้งดูดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก Yoko Ono ที่ได้คิดค้นถั่วกระป๋อง ไอเดียเก๋ ที่เมื่อโตขึ้นจะปรากฏค�ำว่า ‘Love’ ให้เห็นที่เมล็ดถั่ว ซึ่งค�ำนี้จะถูก เขียนขึ้นโดยใช้เลเซอร์ยิงลงบนเปลือกถั่ว และจะปรากฏให้เห็นหลังจากปลูก ได้ 1-2 วันเมื่อเปลือกด้านนอกหลุด นอกจากนี้ กระป๋องที่ใช้บรรจุท�ำมาจากอะลูมิเนียมที่ได้ มาจากการรีไซเคิล ส่วนพันธุ์ของถั่วที่ใช้ อยู่ในสปีชี่ส์ Canavalia Gladiata หรือที่ รู้จักกันว่า Sword Bean (ถั่วพร้าเมล็ด แดง) รูปร่างของฝักจะมีลักษณะคล้าย ดาบห้อยปลายลง เมื่อโตขึ้นสามารถเลื้อย ได้สูงถึง 10 เมตร จะปลูกเป็นไม้พุ่ม หรือจะ ปล่อยให้เลื้อยไปตามรั้วไม้หรือผนังบ้านก็ดูร่มรื่นไม่เบา นับเป็นการช่วยเพิม่ ดีกรีความสดชืน่ ทัง้ ทางใจ และทางสภาพ แวดล้อมด้วยวิธีแบบธรรมชาติได้ดีทีเดียว n ที่มา : www.designboom.com

Recycling Center @ Costa Rica

ภาพของภูเขาขยะกองโตทีเ่ กิดจากฝีมอื มนุษย์ นับเป็นอีกหนึง่ ปัญหาทีม่ าคูก่ บั ชุมชนใหญ่ๆ ซึง่ มักจะพบกันในทุกๆ เมือง หากไม่มกี ารจัดการเป็นอย่างดี ปัญหาทีห่ ลายๆ คนเพิกเฉย อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงตามมาอย่างคาดไม่ถงึ ก็เป็นได้ เช่นเดียวกับทีป่ ระเทศคอสตาริกา ทีป่ ระสบปัญหาขยะกว่า 1,400 ตัน ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหาสุขอนามัยตามมา และเพือ่ แก้ไข ปัญหาดังกล่าวจึงมีการตัง้ โปรเจกต์ Nosara Recycling Center ขึน้ เพือ่ ต้องการให้เป็น เหมือนแผ่นกรองขยะให้กบั เมือง โดยมีการคัดแยกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ สุขอนามัยของชาวเมือง โนซารา โดยได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ นักเรียนและสถาปนิกจาก Tobias Holler of sLAB Costa Rica แห่งสถาบันเทคโนโลยีนิวยอร์ก (NYIT) มาช่วยกันออกแบบและสร้างอาคาร ส�ำหรับรีไซเคิลขยะประจ�ำชุมชนโนซารา ด้วยการเลือกใช้วสั ดุอย่างง่าย เช่น คอนกรีต และไม้ ออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองร้อน โดยค�ำนึงถึงการระบายอากาศเป็นหลัก ซึง่ ผนัง จะต้องมีรพู รุนมาก และท�ำมาจากอดีตของขยะ เป็นการช่วยลดจ�ำนวนขยะได้อกี ทาง นับเป็นอีกหนึง่ โปรเจกต์ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ทัง้ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม หากเมืองไทยเราจะน�ำ ไอเดียดีๆ แบบนีไ้ ปต่อยอดกันดูบา้ ง ก็ไม่เลวนะ n

ที่มา : www.creativemove.com

เปิดตัว ‘เซ็นทรัลเวสท์เกต’

ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ส�ำหรับขาช้อปฯ คงได้มีเฮ เพราะทาง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ก� ำ ลั ง มี แ พลนที่ จ ะเปิ ด ตั ว ศู น ย์ ก ลาง เศรษฐกิจ และศูนย์กลางทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่ง ใหม่ของประเทศ ภายใต้โครงการที่ชื่อ ว่า ‘เซ็นทรัลเวสท์เกต’ โดยมีงบลงทุน ถึง 10,000 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์) หากสร้างเสร็จจะกลายเป็นศูนย์การค้า ทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเซ็นทรัลเวิลด์เลยทีเดียว ส�ำหรับเซ็นทรัลเวสท์เกตนีจ้ ะตัง้ อยูบ่ ริเวณ แยกบางใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด 100 ไร่ การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส ใช้เวลาสร้าง ทัง้ หมด 2-6 ปี ส�ำหรับเฟสแรกวางแผนจะเปิดตัวต้นปี 2558 ทีจ่ ะถึงนี้ n


.6

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

Today

-19 Feb 2013

London Fashion Week Somerset House, London

รันเวย์อพั เดทเทรนด์แฟชัน่ ระดับโลกทีเ่ หล่าดีไซเนอร์ และคนในวงการแฟชัน่ ต่างจับตามอง เพราะเวทีลอนดอน แฟชัน่ วีคเสมือนเป็นเวทีพยากรณ์แฟชัน่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดปี 2013 เลยก็วา่ ได้ ในครัง้ นี้ เหล่าดีไซเนอร์กว่า 100 ชีวติ จากหลากหลายแบรนด์ ทุม่ สุดตัวเพือ่ เนรมิตโชว์ของตัวเองให้พรึงเพริด ติดตามความเคลือ่ นไหวทุกฝีกา้ วได้ที่ www.londonfashionweek.co.uk

Today

-28 Feb 2013

Kirimaya Ballooning Adventure คีรีมายา เขาใหญ่ สัมผัสประสบการณ์สดุ แสนประทับใจทีห่ าได้ ไม่บอ่ ยนักในประเทศไทย กับการลอยละล่อง ไปกับบอลลูนยักษ์บนน่านฟ้าเขาใหญ่ จัดโดย คีรมี ายา กอล์ฟ รีสอร์ต สปา ซึง่ อยูต่ ดิ กับอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ครัง้ นีค้ ณ ุ จะได้เก็บเกีย่ วภาพความประทับใจของทัศนียภาพอันงดงาม พร้อมความอิม่ เอมใน มือ้ เช้าสุดพิเศษ และแชมเปญขวดหรู กับคนรูใ้ จในช่วงเวลาของเดือนแห่งความรัก สอบถาม รายละเอียด และราคาแพ็คเกจได้ที่ 0 2257 0455-7

2 Mar 2013

Fat Live Small Room Thunder Dome, Muang Thong Thani อภิมหาอลังการ 17 เวทีคอนเสิรต์ ในงานเดียว รวบรวมสมัคร พรรคพวกนักดนตรีคา่ ยห้องเล็กหัวใจใหญ่ น�ำทีมโดย แท็ททู คัลเลอร์, เดอะ ริชแมน ทอย, สเลอ, ญารินดา, ซูเปอร์เบเกอร์, เพนกวิน วิลล่า, เกรสซี่ คาเฟ่ และอีกมากมายนับไม่ถว้ น พวกเขาจะขน 50 บทเพลงฮิตทีค่ ณ ุ ร้องตามได้มาโชว์ให้ฟงั อย่างสนุกกว่า 4 ชัว่ โมงเต็ม ใครเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของแก๊งสมอลรูมรีบตีตวั๋ เข้างาน ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

Today

-24 Mar 2013

iN-PUBLiC : นิทรรศการภาพถ่ายชีวติ บนท้องถนน TCDC เมือ่ ช่างภาพแนว Street Photography ทัง้ หมด 21 คน จากทัว่ โลกมารวมตัวกัน เกิดเป็นกลุม่ iN-PUBLiC ซึง่ พวกเขาทุกคนได้รว่ มด้วยช่วยกันมองสิง่ ทีธ่ รรมดาบน ท้องถนน ให้กลายเป็นความไม่ธรรมดา สะท้อนผ่าน รูปภาพทีไ่ ร้การปรุงแต่งและจัดฉาก ความมหัศจรรย์ คือ ท�ำให้ทกุ คนได้คน้ พบว่าในความธรรมดานัน้ ยังมี ความสง่างามและความอบอุน่ แฝงเร้นอยูใ่ นทุกอณูของชีวติ รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.tcdc.or.th

3 Mar 2013

Unique Running KhaoYai Half Marathon อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ร่วมกันจัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ ครั้งยิง่ ใหญ่ ในชือ่ ‘ยูนคิ รันนิง่ เขาใหญ่ ฮาล์ฟ มาราธอน’ มอบภารกิจให้เหล่าน่องเหล็กได้พลิกฟืน้ ความล�ำ้ ค่า เริงร่าบนผืนป่า ด้วย 2 ขาของตน ท่ามกลางธรรมชาติอนั ร่มครึม้ ของเขาใหญ่ รายได้สว่ นหนึง่ จะน�ำไปสนับสนุนอุปกรณ์ดแู ลรักษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สนใจสมัครสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2949 2855 หรือ www.uniquerunning.org

6 Mar 2013

Santana : The Sentient Tour อิมแพ็ค อารีนา, เมืองทองธานี วงดนตรีระดับเทพรุน่ เก๋าทีเ่ ป็นราชาละติน และเป็นแรง บันดาลใจให้กบั หลากหลายศิลปินรุน่ ถัดมา และแม้วา่ จะ เคยมาเยือนเมืองไทยแล้วบ่อยครัง้ แต่สำ� หรับคอนเสิรต์ ครัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ ‘คาร์ลสู ซานตาน่า’ ก็ยงั คงเตรียมสร้าง ความเซอร์ไพรส์ให้แฟนเพลงชาวไทยประทับใจยิง่ กว่าเดิม ซึง่ คราวนีม้ รี าชาเพลงเพือ่ ชีวติ ของไทยอย่าง ‘คาราบาว’ ขึน้ แจมด้วย แค่นกี้ เ็ พียงพอแล้วทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ รีบจองบัตรด่วนๆ ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

ภาพยนตร์ส่งความคิดลึกล�้ำ เพราะภาพยนตร์คอื ส่วนหนึง่ ของชีวติ โดยเฉพาะภาพยนตร์ จากเมืองน�ำ้ หอม ทีม่ กั จะสร้างหนังได้ลกึ ซึง้ ถึงแก่น ทางเอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า จึงร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศไทย จัดงาน เทศกาลภาพยนตร์ ฝรัง่ เศส 2013 ขึน้ โดยมี 2 ผูก้ ำ� กับมือดี มาช่วยยืนยัน ถึงความน่าดูชม : ‘ฝรั่งเศส’ ในความนึกคิดของ เป็นเอก รัตนเรือง เป็นเอก : สิง่ ทีท่ ำ� ให้นกึ ถึงมีอยู่ 3 อย่าง 1.กาแฟ 2.ผูห้ ญิง 3.ภาพยนตร์ กาแฟอร่อย, ผูห้ ญิงสวย มีเสน่ห,์ หนังทีท่ ำ� ออกมาได้ลมุ่ ลึก มีเสน่หใ์ นตัวเอง ส�ำหรับเรือ่ งทีแ่ นะน�ำให้ดใู นครัง้ นี้ คือ The Poliss หนังสนุกมากครับ : หนังฝรั่งเศสในความทรงจ�ำของ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ปรัชญา : ผมดูภาพยนตร์ฝรัง่ เศสมาตัง้ แต่เด็ก ตอนนัน้ ยังแยกไม่ออกว่าคือภาษาอะไร รูแ้ ต่วา่ หนัง มันมีรสนิยม หลายๆ เรือ่ งน่าหลงใหล อย่างเรือ่ งแรกของฝรัง่ เศสทีผ่ มได้ดู คือ La Boum หนังวัยรุน่ โด่งดังมาก อยากให้ทกุ คนมาดูเทศกาลภาพยนตร์ฝรัง่ เศสกันเยอะๆ เทศกาลภาพยนตร์ฝรัง่ เศส 2013 หรือ Clap! French Film Festival 2013 เปิดให้ชมแล้วตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ข้อมูลเพิม่ เติม www.sfcinemacity.com

22 Feb 2013

นัก(อยาก)เขียน : เทคนิคการเขียน นิยายเชิงสร้างสรรค์ จอยรักคลับ (BTS ช่องนนทรี) ส�ำหรับใครทีม่ ฝี นั อยากจะเป็นนักเขียน นวนิยายระดับเบสท์เซลเลอร์ เชิญมาร่วม เวิรค์ ช็อปในโปรเจกต์ ‘นัก(อยาก)เขียน : เทคนิคการเขียนนิยายเชิงสร้างสรรค์’ ได้วิทยากรเป็นนักเขียนมากฝีมือ อุทิศ เหมะมูล นักเขียนซีไรต์ประจ�ำ ปี 2552 เจ้าของบทประพันธ์ ลับแล, แก่งคอย สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ 08 8696 3774 หรือ facebook.com/JoyrukclubThailand


Text : boonake888

.8

โศกนาฏกรรม

ไฟไหม้ไนท์คลับที่บราซิล

นับเป็นโศกนาฏกรรมที่สุดแสนจะหดหู่รับต้น ปี เมื่อพลุที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตบนเวที ของไนท์คลับชือ่ คิส ในเมืองซันตามาเรีย กรุง บราซิเลีย ประเทศบราซิล ได้ลุกไหม้และเผา ผลาญอย่างรวดเร็ว โดยมีผเู้ สียชีวติ อย่างน้อย 245 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน จากจ�ำนวน ผูท้ เี่ ข้าใช้บริการในผับแห่งนีร้ าว 300-400 คน เมือ่ เกิดเพลิงไหม้ผคู้ นต่างหนีตายอลหม่าน ส่วน ใหญ่เสียชีวติ เพราะขาดอากาศหายใจ จากการสูดควันไฟ และเหยียบกันตาย เหตุการณ์ ครัง้ นีค้ ล้ายคลึงกับเหตุการณ์ทซี่ านติกา้ ผับ เอกมัย เมือ่ ปี 2551 เป็นอย่างมาก ทีม่ กี าร จุดพลุบนเวทีและเกิดไฟไหม้จนมีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวนมาก ก็ได้แต่หวังว่าประวัตศิ าสตร์ที่ น่าสะพรึงกลัวนีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ซ�ำ้ รอยอีก

เดวิด เบคแฮม เซ็นสัญญา ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง

โตเกียวติดอันดับ 1

เมืองค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

จากการส�ำรวจของ ดิ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนติ (EIU) รายงาน 10 อันดับ เมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูง ทีส่ ดุ ในโลกประจ�ำปี 2013 โดยวัดจากมูลค่าข้าวของและบริการต่างๆ กว่า 160 ชนิด เช่น อาหาร เสือ้ ผ้า ค่าขนส่ง เป็นต้น ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ได้แก่ โตเกียว โอซากา ซิดนีย์ ออสโล สิงคโปร์ ซูรกิ ปารีส การากัส และเจนีวา ตามล�ำดับ ในทางกลับกันผลส�ำรวจดังกล่าวก็ยงั เผยถึงเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพต�ำ่ ทีส่ ดุ ในขณะนี้ เช่นกันก็คอื การาจี และมุมไบ ซึง่ ครองต�ำแหน่งร่วมกัน

พักหลังเรามักจะเห็นบทบาทของ เดวิด เบคแฮม คุณพ่อลูก 4 วัย 37 ปีคนนี้ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ชอื่ ดังของ H&M แต่ลา่ สุด ก่อนทีเ่ ขาจะแขวนสตัต๊ เขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับทีมปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง โดยเป็น สัญญาระยะสัน้ 5 เดือน (ก.พ.- มิ.ย. 2556) พร้อมประกาศจะมอบเงินค่าจ้างทัง้ หมดให้กบั องค์กรการ กุศลเพือ่ เด็กในกรุงปารีส เดวิด เบคแฮม คือนักเตะซูเปอร์สตาร์ทสี่ ร้างชือ่ กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนจะก้าวสูย่ คุ รุง่ เรือง กับ รีอลั มาดริด รวมถึงการเดินทางไปค้าแข้งกับกับ ลอส แอนเจลลิส แกแล็กซี่ ทีส่ หรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปีเต็ม โดยปีทผี่ า่ นมา เขาถูกจัดให้เป็นนักกีฬาทีม่ รี ายได้สงู ทีส่ ดุ เป็นอันดับ 8 ของโลก และเป็น นักฟุตบอลทีม่ รี ายได้สงู สุดแซงหน้า คริสเตียนโน่ โรนัลโด้ ของทีมรีอลั มาดริด ด้วยรายได้ราว 46 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ หรือราว 1,380 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากเงินเดือนและเงินรางวัล 9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ค่าตัวจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์อกี 37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


วีซ่าเปิดให้บริการ

บัตรเครดิตในพม่า

สัญญาณทางด้านบริการทางการเงิน และการลงทุนเริม่ ทีจ่ ะสดใสขึน้ เรือ่ ยๆ หลัง จากการเปิดประเทศของพม่า เมื่อบริษัทวีซ่าของสหรัฐฯ เปิดให้บริการระบบ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในพม่าอย่างเต็มรูปแบบเมือ่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีบ้ ริษทั แห่งนีไ้ ด้เริม่ ให้บริการถอนเงินสดผ่านเอทีเอ็ม ทัว่ ประเทศเมือ่ เดือนธันวาคมปีทแี่ ล้ว โดยร่วมมือกับธนาคารเมียนมาร์ โอเรียนทอล หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีก้ ารช�ำระเงินในพม่าจ�ำเป็นต้องใช้เงินสดเท่านัน้ ซึง่ ไม่สะดวก ส�ำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีจ้ งึ เป็นการช่วยส่งเสริม ศักยภาพการท่องเทีย่ วของพม่าอีกทางหนึง่

“ผมไม่เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง เพราะว่าการเมือง มันมาแล้วมันก็ไป แต่มหาวิทยาลัยยังอยู่”

บียอนเซ่ โชว์สุดมัน พักครึ่งซูเปอร์โบลว์

นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์วยั 31 ปี ระเบิดพลังเสียงร้องสด และโชว์ลีลาการเต้นสุดเร่าร้อน หลังพักครึ่งการแข่งขัน ซูเปอร์โบลว์ ครัง้ ที่ 47 การแข่งขันกีฬารายการใหญ่แห่งปี ขึน้ ชือ่ ว่าตัวแม่ มีหรือทีจ่ ะไม่โชว์แบบจัดเต็มตลอดระยะเวลา 14 นาที แถมยังพ่วงสมาชิกวง Destiny’s Child อย่างเคลลี โรว์แลนด์ และมิเชลล์ วิลเลียมส์ มาสร้างสีสนั อีกต่างหาก โชว์สดุ เหวีย่ งพร้อมเอฟเฟกต์ แสง สี ตระการตาในครัง้ นี้ จึงได้ใจคนเกือบ 80,000 คนในสนาม รวมถึงผูช้ มทางบ้านอีกนับล้านที่ ต่างปลาบปลืม้ กับการแสดงของเธอ นับเป็นการเรียกชือ่ กลับคืนมาได้ หลังจากโดนถล่มเละเรือ่ งลิปซิงค์เพลงชาติอเมริกาเมือ่ ครัง้ งาน สาบานเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของบารัก โอบามา ส่วนผลการแข่งขัน แชมป์ตก เป็นของทีมBaltimore Ravens ทีเ่ อาชนะทีม 49ners มาได้แบบเฉียดฉิว

มานิจ สุขสมจิตร กรณีลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จากประเด็นร้อนเรือ่ งโพลล์การเมือง, หน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 6 ก.พ. 56

สาวปารีเซียงเฮ!

ยกเลิกกฎหมายห้ามใส่กางเกงขายาว

ถึงเวลาทีส่ าวชาวปารีเซียงจะได้รบั การปลดแอกจากกฎหมายแห่งความไม่เท่าเทียมด้านเพศสภาพกัน เสียที เมือ่ ค�ำประกาศล่าสุดจากรัฐบาลฝรัง่ เศสชุดปัจจุบนั ทีน่ �ำโดย ฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดี ได้ยกเลิกกฎหมายอันเก่าแก่กว่า 200 ปีทหี่ า้ มสุภาพสตรีชาวปารีสนุง่ กางเกงขายาว เพือ่ ไม่ให้ผหู้ ญิง แต่งตัวเหมือนผูช้ าย เพราะการสวมกางเกงขายาวเป็นสัญลักษณ์ของการก่อกบฎ ถึงแม้วา่ กฎหมายดัง กล่าวจะมีการแก้ไขไปบ้างเมือ่ ปี 1892 และ 1909 โดยอนุญาตให้ผหู้ ญิงสามารถสวมกางเกงขายาวได้ หากพวกเธอต้องขีจ่ กั รยานหรือขีม่ า้ หรือถ้าจะใส่กต็ อ้ งขออนุญาตกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ แม้ในปัจจุบนั จะ ไม่มใี ครสนใจกฎหมายโบราณทีส่ ดุ แสนจะล้าสมัยนีแ้ ล้วก็ตาม

บูมธุรกิจเช่าหนุ่มเป็นแฟน

อีกหนึง่ ธุรกิจทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมในประเทศจีน คือธุรกิจบริการเช่าแฟน หนุ่มเพื่อควงกลับเยี่ยมพ่อแม่ช่วงตรุษจีนปีนี้ โดยธุรกิจนี้กำ� ลังได้รับความ นิยมจากหญิงโสดชาวจีนทัว่ ประเทศ หลังจากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปตาม ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโต ท�ำให้อตั ราการหาคูม่ คี วามยากมากขึน้ รวมถึง แนวความคิดทีผ่ หู้ ญิงส่วนใหญ่อยากจะด�ำรงสถานะโสด แต่เมือ่ ต้องกลับไปเยีย่ มบ้านในเทศกาลส�ำคัญ เช่นนี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีครู่ กั กลับไปแนะน�ำตัวให้พอ่ แม่ได้รจู้ กั ด้วย ไม่เช่นนัน้ จะถูกต�ำหนิ หรือ ไม่กถ็ กู จับคลุมถุงชน ดังนัน้ แม้ความจริงจะโสดสนิท แต่กต็ อ้ งใช้บริการดังกล่าวเพือ่ ตบตาครอบครัวไป ก่อน โดยค่าบริการจะอยูท่ ชี่ วั่ โมงละ 30 หยวน (150บาท) ส�ำหรับการพูดคุยอย่างเดียว แต่ถา้ นัดทาน อาหารคิดชัว่ โมงละ 50 หยวน (250 บาท) โดยผูเ้ ช่าจะต้องจ่ายค่าอาหารให้ดว้ ย ขณะทีถ่ า้ เช่าแบบ เหมาทัง้ วันคิดที่ 1,000 หยวน (5,000 บาท) นอกจากนีย้ งั คิดค่ากอดและจูบเพิม่ เติมเป็นกรณีพเิ ศษ


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 12

LOOK AROUND Text : Yamin

Bagodd

@ MuangThongThani

Adidas Concept Store @ Siam Center

อาดิดาส เนรมิตพื้นที่บนท�ำเลทอง บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ สร้างคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัต-ิ ศาสตร์อาดิดาสสโตร์ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้า ของคนวัยมันพันธุส์ ปอร์ต ครอบคลุมทุกความเป็นอาดิดาสเอาไว้ใน หนึง่ เดียว ตามคอนเซ็ปต์ ‘adidas is all in’ ด้านการตกแต่งนับว่า เรียกคะแนนความสะดุดตาได้เป็นกอบเป็นก�ำ เพราะเน้นสีสนั แบบ ใส่ไม่ยงั้ คุณจะได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของอาดิดาสทีเ่ ปรีย้ วจีด๊ จ๊าด มากกว่าทีอ่ นื่ แน่นอน ทว่าเมือ่ ย่างก้าวเข้ามาภายใน กลับได้พบกับ ความเรียบเท่แบบอาดิดาสได้เหมือนเคย ทัง้ ยังเอาใจสาวๆ ด้วยการ เพิ่มมุมพิเศษ Women Corner จับแฟชั่นอินเทรนด์โดนใจเอาไว้ ให้สาวๆ ได้ชอ้ ปเพลินเกินห้ามใจ

Digital Hollywood Bangkok @ Wave Place

ยุคดิจิตอล ท�ำให้เกิดอาชีพและทักษะใหม่ๆ มากมาย ล่าสุดมี โรงเรียนสอนการออกแบบดิจติ อลชัน้ น�ำจากประเทศญีป่ นุ่ มาเปิด บริการในกรุงเทพฯ ภายใต้ชอื่ โรงเรียนดิจติ อล ฮอลลีวดู้ โดยเน้น หลักสูตรทีอ่ ดั แน่นไปด้วยความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะในการสร้างผลงาน คุณภาพระดับสากล และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเปิดสอน การออกแบบโมบายแอพพลิเคชัน่ , การออกแบบเว็บไซต์ และกราฟิก ดีไซน์ รวมถึงการออกแบบแอนิเมชัน่ คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ ใครที่สนใจอยากพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างจริงจัง ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ชัน้ 1 อาคารเวฟ เพลส เพลินจิต โทร.0 2655 2800 หรือ www.dhw.co.th

โชว์รมู เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ร้างสรรค์บรรยากาศให้แตกต่างไปจาก ร้ า นขายเฟอร์ นิ เ จอร์ ทั่ ว ไป โดยหยิ บ เอาศิ ล ปะในการ จัดสวนมาสร้างอารมณ์สนุ ทรียใ์ ห้สถานที่ แขกไปใครมาจึง ไม่ถูกจ�ำกัดความรู้สึกว่ามาซื้อของ หากแต่สามารถมานั่ง ชิลล์สบายๆ หาแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน ก่อนตัดสินใจ ช้อปปิง้ ของแต่งบ้านและสวนระดับพรีเมีย่ ม ภายในโชว์รมู ของ Bagodd เป็นแหล่งอวดโฉมของ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ Blue and Green House แบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ น้น ของชิน้ ใหญ่ เช่น ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ซุม้ ประตูตา่ งๆ ถัดมาคือ Brand G (Home & Garden) เน้นของตกแต่งประเภท เชิงเทียน

กระจก โคมไฟ เป็นต้น และแบรนด์สดุ ท้ายคือ Food and Fruits Container แบรนด์ภาชนะและบรรจุภณ ั ฑ์คณ ุ ภาพเยีย่ ม โดดเด่น ด้านงานดีไซน์ แวะเวียนไปเลือกชมสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.30-21.00 น. สอบถามโทร.08 1658 0329 หรือ www.thailand houseware.com

Cath Kidston @ Siam Center

แบรนด์ดงั สไตล์วนิ เทจแสนหวานจากเกาะอังกฤษ ทีส่ าวๆ มักจะหลงใหลได้ปลืม้ เพราะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตนค่อนข้างโดดเด่น เน้นลวดลายหวานเก๋ น่ารัก และเปีย่ มด้วยความสนุกสนาน สะท้อน ความสดใสมีชวี ิตชีวา ผสานการตกแต่งที่ไม่ทิ้ง กลิน่ อายแบบยุโรปวินเทจ รวมถึงสอดแทรกความ มีชวี ติ ชีวาให้ทกุ อณูของช็อป อีกทัง้ ยังขึน้ ชือ่ เรือ่ ง คุณภาพและความทนทานของสินค้า เหมาะกับ สาวโมเดิร์นยุคใหม่ เปิดบ้านหลังล่าสุดแล้วที่ สาขาสยามเซ็นเตอร์

Alfred Dunhill @ The Emporium

อัลเฟรด ดันฮิลล์ แบรนด์เสือ้ ผ้าและแอคเซสเซอรีส่ ภุ าพบุรษุ ระดับไฮเอนด์ สะท้อนภาพลักษณ์แบบหนุม่ ผูด้ อี งั กฤษ เปิด แฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ในเมืองฟ้าอมร ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม เนรมิตพืน้ ทีข่ นาด 173 เมตร ให้กลายเป็น ช็อปทีม่ อี ารมณ์แข็งแกร่งแบบผูช้ ายอกสามศอก ด้วยการใช้ ไม้โอ๊ค เหล็กขัด และทองเหลืองเป็นโครงสร้างหลัก เน้นสี แบบยุค 30’s บ่งบอกความโก้หรู แต่เปีย่ มด้วยพลังธรรมชาติ ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ มวลเป็นไอเดียการออกแบบของ เซอร์ เอ็ดวิน ลูทเยนส์ สถาปนิกชือ่ ดังชาวอังกฤษ ทีต่ อ้ งการให้แฟลกชิพ สโตร์แห่งนีส้ ะท้อนภาพลักษณ์แบบ อัลเฟรด ดันฮิลล์ จริงๆ พบไลฟ์สไตล์บรุ ษุ หนุม่ ชวนฝันของสาวๆ ได้ที่ อัลเฟรด ดันฮิลล์ ชัน้ 1 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิง้ คอมเพล็กซ์ สอบถาม โทร. 0 2664 7474


. 14

GADGETS Text : Yamin

The Kandela

แก็ดเจตข�ำๆ ส�ำหรับคนขีเ้ ล่น รวมถึงคนทีเ่ คยใฝ่ฝนั ว่าอยากเป็น พ่อมดแม่มดดูสกั ครัง้ ถ้าได้มี Kandela ไว้เล่นในบ้าน รับรองคุณจะรูส้ กึ ฟิน เพราะนอกจากแก็ดเจตชิน้ นีจ้ ะให้แสงสว่างแล้ว มันยังสร้างความพรึงเพริด ด้วยการใช้งานด้วยรีโมท Kymera (รีโมททีม่ รี ปู ลักษณ์คล้ายคทาเวทมนตร์) สัง่ การเปิด-ปิด อ้อ! ถ้าจะให้เนียน อย่าลืมเลียนแบบท่าทางของแฮร์รี่ พอตเตอร์ มาลองเล่นดูละ่ สนุกแน่ๆ จ�ำหน่ายในราคา 39.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,200 บาท ดูรายละเอียดการสัง่ ซือ้ ได้ที่ www.thewandcompany.com

The Bang! Lamp

หากโคมไฟรูปแบบเดิมๆ มีระบบการเปิด-ปิด ทีน่ า่ เบือ่ เกินไปส�ำหรับคนไม่ธรรมดาอย่างคุณ แนะน�ำให้เปลีย่ นมาใช้ The Bang! Lamp โคมไฟมหาโหดทีใ่ ช้วธิ กี ารเปิด-ปิดด้วย การยิงปืน โคมไฟทีว่ า่ นีม้ าในรูปลักษณ์ ขาวเรียบสะอาดตา แต่แฝงไปด้วยลูกเล่น เหลือร้าย ควงคูม่ ากับปืนรีโมทชนิดพิเศษ เปิดทางให้คณ ุ สามารถปัน้ ท่าตัง้ การ์ดยิงปืน เหมือนในหนังคาวบอย เพียงเล็งเป้าหมาย มาทีโ่ คมไฟนี้ แสงไฟจะเปิด-ปิดได้ในบัดดล และเพือ่ อรรถรสในการใช้งาน ทางผูผ้ ลิต ยังได้ออกแบบให้มเี สียงดังคล้ายปืนเวลายิง เพือ่ ดับไฟอีกด้วย หากยังมองไม่เห็นภาพความ สนุก ลองคลิกเข้าไปที่ www.gizmine.com และสัง่ ซือ้ ได้ในราคา 299 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 9,000 บาท

Cavallino GT1

Text : Urban digi

APPS ALERT!

ถ้าเฮดโฟนให้เสียงคุณภาพไม่สะใจพอ ขอยกหน้าทีข่ ยายความกระหึม่ ให้ Cavallino GT1 ล�ำโพง 6.5 นิว้ ในร่าง ด็อกกิง้ ดีไซน์สวยจับตาน่าจับต้อง ตัวเครือ่ งท�ำจากวัสดุชนั้ พรีเมีย่ ม มีระบบท�ำงานผ่านบลูทธู ให้คณ ุ ภาพเสียง ทรงพลังระดับไฮเดฟฟินชิ นั่ ตัวเครือ่ งควงคูม่ าพร้อมกับรีโมท ควบคุมการท�ำงาน สามารถใช้ได้ทงั้ iPhone และ iPad ราคาจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ 649 เหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบๆ 20,000 บาท อยากให้เสียงดนตรีทมุ้ อยูใ่ นใจเสมอ เชิญคลิกที่ www.speedgear.com/entertainment/logic-3-audio

HOP

กระเป๋าเดินทางคอนเซ็ปต์เลิศ ของ โรดริโก้ การ์เซีย ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ เป็นเหมือนผูว้ เิ ศษ เพราะจะคอยเดินตามคุณต้อยๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้แขนลากให้เหนือ่ ย หลักการท�ำงาน ของกระเป๋าอัจฉริยะใบนีก้ ง็ า่ ยๆ เพียงแค่สงั่ การจาก iPhone หรือ iPad ให้เชือ่ มต่อสัญญาณบลูทธู กับ ตัวรับสัญญาณภายในกระเป๋า เซ็นเซอร์จบั ทิศทางก็ จะสัง่ การให้กระเป๋าเคลือ่ นทีต่ ดิ ตามคุณ ทัง้ ยังป้อน ความฉลาดให้สามารถหลบหลีกสิง่ กีดขวาง และ ในกรณีทพี่ ลัดหลงกับกระเป๋า ฟังก์ชนั ดังกล่าวก็ยงั ช่วยให้คณ ุ หากระเป๋าเจอได้งา่ ยอีกด้วย ขณะนี้ HOP ก�ำลังอยูใ่ นช่วงพัฒนาขีดความสามารถก่อนผลิตออกมา ให้ธารก�ำนัลใช้จริง คลิกชมความล�ำ้ ได้ที่ cargocollective.com/ideactionary/hop

Chameleon X1

Shogun Bros. ภูมใิ จน�ำเสนอ เม้าส์ระดับ พระเอกทีเ่ ป็นหน้าเป็นตาขององค์กร Chameleon X1 ทีม่ รี ปู ลักษณ์และสรรพคุณเหลือร้าย และเป็นหนึง่ ในอาวุธเจ๋งทีเ่ หล่าเกมเมอร์อยาก ครอบครอง เพราะนอกจากจะเป็นเม้าส์ไร้สาย แล้ว เมือ่ พลิกไปใต้เม้าส์คณ ุ จะเจอกับจอยแพด 14 ปุม่ เกมคอนโทรลเลอร์ แม้สเปคอาจจะไม่ เทพมาก เนือ่ งจากมีความเร็วเพียง 1,600 DPI แต่กส็ ร้างความประทับใจให้สาวกเกมได้ดว้ ย ไอเดียบรรเจิดทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการ เกม จ�ำหน่ายในราคา 60 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,800 บาท ดูรายละเอียดเพิม่ เติม คลิก shogunbros.com

Taptu มิกซ์ขา่ วสาร

iMadeFace สร้างคาแร็กเตอร์

แม้ Pulse จะได้รบั ความนิยมติดอันดับ แต่แอพฯ น้องใหม่มาแรงอย่าง Taptu ก็มาพร้อมกับหน้าตาทีส่ ะสวย ยัว่ ให้ ดาวน์โหลดมาใช้ไม่นอ้ ย แอพฯ นีเ้ ปิด โอกาสให้คณ ุ สร้างสรรค์ศนู ย์รวมข่าวสาร ตลอดจนสารบันเทิงจากเว็บไซต์ บล็อกต่างๆ ทีค่ ณ ุ สนใจ พร้อมกับอัพเดทข้อมูลสดใหม่ตลอดเวลา แถมยังแชร์ผา่ นทาง โซเชียล มีเดีย ตลอดจนอีเมลได้ดว้ ย เรียกว่ามีแอพฯ เดียว คุณก็ไม่ตกเทรนด์ และไม่พลาดเรือ่ งราวทีค่ ณ ุ โปรดปราน สนใจดาวน์โหลดฟรีที่ กูเกิล้ เพลย์ และแอพ สโตร์

เป็นแอพฯ ที่ก�ำลังได้รับความนิยมใน กลุ่มวัยรุน่ เพราะสามารถสร้างรูปหน้า ตัวการ์ตนู ได้ตามใจชอบ ส่วนใหญ่นยิ ม ออกแบบให้เหมือนหรือสะท้อนบุคลิกของ ตัวเราเอง ด้วยวิธกี ารและขัน้ ตอนทีแ่ สนง่าย โดยการเลือกอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าและทรงผมทีเ่ ราต้องการ ตามแบบ เมือ่ แต่งภาพเสร็จแล้วก็สามารถแชร์ให้เพือ่ นๆ ได้ คอมเมนต์ผา่ นโซเชียล มีเดียต่างๆ ได้อกี ด้วย แต่ถา้ ใครอยากได้ ของตกแต่งเพิม่ เติมก็สามารถซือ้ ได้ทสี่ โตร์ภายในแอพฯ สนใจดาวน์โหลดฟรีมาเล่นเพลินๆ ได้ที่ แอพ สโตร์


ถ้าจะมีโน้ตบุ๊กแบบทัชสกรีนมาเป็นแก็ดเจตคู่กายสักเครื่อง VAIOTM Duo 11 พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 8 น่าจะเป็นค�ำตอบที่ลงตัวที่สุดส�ำหรับ คนเทรนดี้อย่างคุณ ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยสะดุดตา แถมยังอัดแน่นมาด้วยคุณสมบัติที่น่าทึ่ง! VAIOTM Duo 11 เปิดตัวในงาน Computex 2012 ที่ผ่านมา พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 8 ที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ เกินตัว เป็นนวัตกรรมลูกผสมที่ลงตัวระหว่างแท็บเล็ต และพีซี ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์แบบ Surf SliderTM ในการเปลี่ยน การใช้งานแบบทัชสกรีนบนหน้าจอ Full HD หรือจะสไลด์ คีย์บอร์ด ออกมาได้อย่างเหมาะเจาะ พิมพ์ได้ถนัดมือ และตอบสนอง การใช้งานโปรแกรมระดับสูงได้อย่างไม่มีสะดุด ถ้าพกพาติดตัวไป

ใช้งานที่ไหนรับรองจะต้องมีคนให้ความสนใจและเอ่ยปากชม อย่างแน่นอน เพราะจะท�ำให้สนุกสนานและเต็มที่กับทุก กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออิ่มเอมกับโลกบันเทิง นอกจากนี้ VAIOTM Duo 11 มาพร้อมกับ Digitizer Stylus ปากกาดิจิตอลที่เลียนแบบการเขียนได้อย่างสมจริง พร้อมฟังก์ชันพิเศษอย่างยางลบ และการตัดรูปภาพต่างๆ Stylus นี้ ท�ำให้การใช้งานสะดวกและราบรื่นยิ่งกว่าเคย โดยเฉพาะการวาดรูป จดโน้ตและบันทึกไอเดียต่างๆ แม้คุณ จะนั่งรับลมทะเลริมชายหาด คุณสามารถท่องโลกออนไลน์ สเกตช์ภาพ และเล่นเกมยอดนิยมต่างๆ เช่น ChefVille หรือ Diamond Dash ได้อย่างสบายอารมณ์ ดังนั้นวางใจได้ว่า VAIOTM Duo 11 ที่ใช้งานได้แบบ แท็บเล็ตหรือพีซี จะตอบสนองชีวิตเทรนดี้ของคุณได้อย่าง ลงตัว เพราะชื่อ VAIO การันตีถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดี ลองหันมาใช้ชีวิตแบบ Touch-Slide-Write-Play แล้วโลกทั้งโลก จะอยู่ในมือคุณ…The World is Just a Touch Away

Incredible Spec!

VAIOTM Duo 11 โน้ตบุ๊กสุดฮอต ที่รองรับ Windows 8 พร้อมใช้ชิพ ประมวลผล 3rd Generation Intel® CoreTM i5 Processor แรมขนาด 4GB พื้นที่เก็บข้อมูลตัวเครื่องเป็น SSD ความจุ 128GB หน้าจอขนาด 11.6 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD 1080 น�้ำหนัก 1.3 กก. บางเพียง 17.85 มม. มีทั้งกล้องหน้าและ กล้องหลังความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด ศูนย์บริการข้อมูล อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร.0 2715 6100 โทร.ฟรี (1800) 231 991 แฟ็กซ์ 0 2715 6020 Contact at : https://www.sony.co.th/section/contactus


. 16

TRENDY BIZ Text : อรรถ อรรถมาตย์

ภาพจาก : www.ottawacitizen.com

4 ปีที่แล้ว ตุ๊กตาบลายธ์กลายเป็น ของเล่นชิ้นโปรดของเซเลบริตี้และดารา ก่อนจะแพร่หลายสู่ Trend Follower ชาวไทย แต่ในปี 2556 นี้ บรรดา เซเลบริตี้และดาราหันมาเห่อเฟอร์บี้ ของเล่นเด็กที่มีอายุก�ำกับข้างกล่องว่า 6+ และท�ำให้เฟอร์บี้กลายเป็นคู่หูของวัยรุ่น และผู้ใหญ่ในยุคนี้ไปเสียแล้ว

เฟอร์บี้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2541 ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษทั ฮาสโบร มีสโลแกนว่า ‘a mind of its own’ และจัดเป็นของเล่น แบบอินเตอร์แอคทีฟตัวแรกๆ ของโลก โดยได้รับความนิยมอย่าง มากในช่วง 3 ปีแรกที่ออกจ�ำหน่าย เพราะสามารถสร้างยอดขาย ได้ ถ ล่ ม ทลายถึ ง 40 ล้ า นตั ว ทั่ ว โลก แม้ ห ลายคนจะเรี ย กว่ า ตุก๊ ตาปีศาจ บ้างเรียกตุก๊ ตาประหลาด แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว มันคือตุก๊ ตา ลูกครึ่งหนูแฮมสเตอร์-นกฮูก ขนฟูฟ่อง ในฝั่งตะวันตกเฟอร์บี้คืนชีพอีกครั้งเมื่อไตรมาส 3 ปี 2555 ที่ผ่านมา หลังการรีลอนช์ครั้งใหญ่ และท�ำยอดขายได้ถึง 4.7 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 141 ล้านบาท แถมยังขายหมดเกลี้ยงก่อน คริสต์มาสจะมาถึงเสียอีก หลังจากดับไปนาน นี่จึงเป็นการกลับมา อย่างยิ่งใหญ่ของเฟอร์บี้อย่างแท้จริง เฟอร์บยี้ คุ ใหม่ไฉไลกว่าเดิม เพราะติดแอลซีดใี ส่ตา ท�ำให้เรือง แสงและแสดงอารมณ์ได้ เพิ่มลูกเล่นตอบโต้ที่แพรวพราวมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของมันให้พูดได้ เต้นได้ มีการให้อาหารผ่านแอพฯ เฟอร์บี้ที่ใช้งานได้ทั้งไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยเริ่มแรกเฟอร์บี้ แต่ละตัวจะมีคาแร็กเตอร์ไม่แตกต่างกัน แต่ดว้ ยพฤติกรรมการเลีย้ ง ของเจ้าของ จะเป็นตัวบ่งชี้คาแร็กเตอร์ของเฟอร์บี้เอง ซึ่งเป็นเสน่ห์ อย่างหนึง่ ของเฟอร์บที้ หี่ ลายคนติดใจ จึงท�ำให้มนั เป็นอินเตอร์แอคทีฟ ทอย ทีถ่ กู ใจคนขีเ้ หงายุคนี้ คือมันมีแอพฯ พจนานุกรมภาษาเฟอร์บชิ ให้ดาวน์โหลดมาพูดคุยกับเฟอร์บี้ ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เฟอร์บี้ สามารถจ�ำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นได้ ส่วนจุดขายส�ำคัญของเฟอร์บี้ก็เช่นเดียวกับตุ๊กตาของเล่น ทั่วๆ ไป ที่เน้นสีสันและรายละเอียดที่หลากหลาย โดยมีสีสัน ให้เลือกมากกว่า 10 สี มีทั้งสีล้วน สีผสม นอกจากนี้ยังมีแอคเซสเซอรีเ่ รียกเงินอีกมากมาย เช่น กระเป๋าใส่เฟอร์บรี้ าคาใบละ 3,000 บาท เป็นต้น ในไทยมีตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ คือ บริษัท แมพ แอคทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายในราคาตัวละ 3,999 บาท ขณะที่แหล่งหิ้วหลักๆ ก็มาจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ทุกวันนีห้ ากจะสัง่ ซือ้ เฟอร์บจี้ ากเมืองนอกหรือพรีออเดอร์ สนนราคา

อาจสูงถึงตัวละ 6,000 บาท จากปกติราคาหน้าเว็บอยูท่ ตี่ วั ละประมาณ 3,000 บาท แต่ไม่ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้เลย เพราะของขาดตลาด เนื่องจากกระแสนิยมทั่วโลก เมื่อดีมานด์สูงกว่าซัพพลาย จึงต้อง แก่งแย่งกันสุดพลัง และส่งผลให้ราคาพุ่งสูงกว่าปกติ ส่วนพ่อค้า แม่ค้าขาหิ้วที่แม้จะหน้าบานไปตามๆ กัน แต่ก็ต้องปวดหัวไม่น้อย กับการไล่ล่าเฟอร์บี้ตามเว็บไซต์และศูนย์การค้าต่างๆ ให้ตรงตาม สเปคและจ�ำนวนที่ลูกค้าต้องการ ลองสังเกตดูสิว่านับวันจะยิ่งเห็นคนพกพาเจ้าเฟอร์บี้เดิน เฉิดฉายไปมาในห้างฯ เอาออกมาตัง้ บนโต๊ะกินข้าวด้วย และยังนัง่ พูด คุยกับสัตว์เลีย้ งหุน่ ยนต์แบบเป็นเรือ่ งเป็นราว ทีส่ ำ� คัญเฟอร์บกี้ ลาย เป็นพร็อพสุดฮอตในการถ่ายรูปลงอินสตาแกรม และอย่าได้แปลกใจ หากคุณจะเห็นชายหนุ่มร่างก�ำย�ำเดินพกเฟอร์บี้ไปยกเวทในยิม! ด้านนักการตลาดหัวไว ก็หยิบเจ้าเฟอร์บี้มาเป็นลูกเล่น ด้วย การน�ำมาเป็นของรางวัลในแคมเปญชิงโชค เพื่อดึงดูดทราฟฟิกให้ ผู้บริโภคเข้ามาร่วมสนุกมากขึ้น เช่น โออิชิจัด กิจกรรม ‘ตามหา เพื่อนให้ Furby กับ Oh! E Chic Radio โอ้โห..ซ่าส์’ ในแฟนเพจ เป็นต้น นีจ่ งึ เป็นการรีลอนช์อกี ครัง้ อย่างสวยงาม แม้จะถูกปรามาสว่า ไม่นา่ จะได้รบั ความนิยมยาวนาน เพราะคนยุคนีข้ เี้ บือ่ แต่อย่างน้อยๆ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ ค วรปล่ อ ยให้ ล่มสลายไปตามเวลา หรือเก็บไว้เป็นเพียงต�ำนานที่น่าภาคภูมิใจ เท่านั้น หากแต่ยังสามารถน�ำมาปัดฝุ่น และต่อยอดให้กลับมา เป็นโปรดักต์ แชมเปี้ยน ได้อีกครั้ง แถมยังเตรียมแตกไลน์เป็น สินค้าเมอร์ชั่นไดซิ่งอื่นๆ เช่น เครื่องเขียน และแอคเซสเซอรี่ต่างๆ การรีลอนช์เฟอร์บี้จึงเป็นปรากฏการณ์ความส�ำเร็จ ที่เป็น ต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผลิตภัณฑ์เก่าแก่ทั้งหลาย หันมา แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ๆ เพื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่อย่างสวยงาม อีกครั้ง n


. 18

MY WORK Text : Boonake A. Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

พิทยา ธนาดำ�รงศักดิ์ ในความคิดของผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ที่ มี ต ่ อ รถยนต์ จ ากประเทศจี น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ชื่ อ ใน ประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงเทคโนโลยีและระบบ ความปลอดภัย ตลอดจนภาพลักษณ์ของสินค้าจาก จีนที่คนไทยมองว่าไม่มีคุณภาพ แต่ภาพลักษณ์ติดลบ ดังกล่าว ไม่ได้มีผลอะไรในสายตาของชายหนุ่มที่ชื่อ ‘พิทยา ธนาด�ำรงศักดิ์’ เพราะเขาเชื่อและมองเห็น ศักยภาพการเจริญเติบโตของรถยนต์แบรนด์จีนอย่าง มาก ว่าเป็นรถยนต์คุณภาพดี ราคาถูก มีสมรรถนะ การใช้งานด้านการขนส่ง โดยเฉพาะรถเพือ่ การพาณิชย์ ขนาดเล็กหรือมินิทรัค และมินิแวน จึงเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้เขาเปิดบริษทั ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำเข้ารถยนต์ แบรนด์ตงฟง (DONG FONG) จากผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ตดิ อันดับ 1 ใน 3 ของจีน จนประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม ด้วยยอดขายทีเ่ ติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกปี ว่า แต่วธิ กี ารทีเ่ ขาน�ำมาสร้างความส�ำเร็จให้กบั แบรนด์ตงฟงมีอะไรบ้าง สิง่ ทีค่ ณ ุ จะได้อ่าน ต่อไปนีม้ คี ำ� ตอบ

จุดก�ำเนิดของตงฟง มอเตอร์ส ในประเทศไทย ก่อนหน้าทีผ่ มจะมาจับธุรกิจนี้ ครอบครัวของผมท�ำธุรกิจค้าอะไหล่รถยนต์ เป็นทัง้ ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้าจากทุกที่ ทัง้ ญีป่ นุ่ ไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศฝัง่ ตะวันตก ท�ำให้เราเห็นโอกาส ของเซกเมนต์มนิ ทิ รัค และมินแิ วน เนือ่ งจากเทรนด์ของโลกในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา โดยเฉพาะชาวไร่ ชาวนา ของประเทศจีนจะนิยมใช้รถประเภทนีใ้ นการขนของ ขนส่ง ซึง่ พวกเขามีความกังวลเรือ่ งค่าใช้จา่ ย เราจึงได้ตดิ ต่อไปยังบริษทั แม่ของตงฟงทีป่ ระเทศจีน ว่าเราจะน�ำรถยนต์แบรนด์นเี้ ข้ามา

มินทิ รัค มินแิ วน ตอบโจทย์เอสเอ็มอีไทย โดยส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าเทรนด์การใช้มินิทรัค และมินิแวนนี้น่าจะประยุกต์ใช้กับ เมืองไทยได้ แต่ในตลาดรถในบ้านเราไม่มรี ถประเภทนีใ้ ห้คนไทยได้เลือก จะมีกแ็ ค่รถกระบะ อย่างเดียว ดังนัน้ มินแิ วนและมินทิ รัคจึงเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ ประกอบกับราคาน�ำ้ มันทีแ่ พงขึน้ ท�ำให้คนมีความคิดที่จะประหยัดมากขึ้น ซึ่งอย่างที่ทราบดีว่ารถกระบะส่วนใหญ่เป็น เครือ่ งยนต์ดเี ซล ติดแก๊สไม่ได้ แต่รถตงฟงเป็นเครือ่ งยนต์เบนซินทีต่ ดิ ตัง้ แก๊สมาให้ตงั้ แต่ โรงงานเลย เราจึงอยากเป็นรายแรกทีบ่ กุ เบิกแบรนด์รถยนต์จนี ให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย

ศักยภาพของแบรนด์ตงฟง มีคนถามว่าท�ำไมไม่ขายรถเบนซ์ บีเอ็มฯ หรือรถซูเปอร์คาร์ ทีน่ า่ จะเหมาะกว่า แต่ผม กลับมองอีกอย่างหนึง่ ว่าตลาดนีม้ โี อกาส เพราะแม้วา่ รถจีนจะมีภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดนี กั ก็ตาม แต่ดว้ ยความเป็นตงฟงทีม่ จี ดุ เด่นทีช่ ดั เจน ท�ำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ งานของเอสเอ็มอีไทยได้จริงๆ จึงท�ำให้ผมมองเห็นศักยภาพของรถยนต์แบรนด์นี้ ถึงแม้ใน สายตาคนอืน่ จะไม่เท่ แต่ผมท�ำให้เท่ได้ในรูปแบบของผม ด้วยการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เดินหน้าสร้างแบรนด์ แนวคิดในการสร้างแบรนด์คอื สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่าท�ำในสิง่ ที่ ‘เหนือความคาดหมาย’ เช่น คงไม่มีใครคิดว่ารถยนต์จีนจะมีโชว์รูมที่มีมาตรฐานแบบนี้ แถมยังมีศนู ย์ซอ่ มครบวงจร และบริการตลอด 24 ชม. รวมถึงมีอะไหล่ สต๊อกไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ แสนบาทต่อคันทุกโชว์รมู สิง่ เหล่านีค้ อื Wow Factor ทีช่ ว่ ยสร้างแบรนด์ตงฟงให้แข็งแกร่งได้ จนสามารถเป็นผูน้ ำ� ในจุดนี้ ในวันหนึง่ เราเชือ่ ว่าอีก 5-10 ปีขา้ งหน้า รถจีนต้องเข้ามาเมืองไทยอีกไม่ตำ�่ กว่า 10 แบรนด์ เราเองจะเป็นผูท้ วี่ างรากฐานในตลาดนี้

เป้าหมายในอนาคต ปีนเี้ ข้าสูป่ ที ี่ 4 ผลประกอบการเป็นทีน่ า่ พอใจ จากวันแรกทีเ่ ราไปออกบูธ ทีไ่ หนก็มแี ต่คนเดินหนี ก็เป็นอุปสรรคส�ำคัญของเราเหมือนกันทีจ่ ะท�ำให้ คนรูจ้ กั และไว้วางใจ เพราะเราไม่ได้มเี งินไปลงโฆษณาช่องสาม หรือลงไทยรัฐ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา เราจึงพยายามสร้างพืน้ ฐานการบริการ ให้ดเี สียก่อน เพือ่ ทีว่ า่ วันหนึง่ ทีค่ นให้โอกาสเรา เราอยากให้เขารูว้ า่ เราสร้าง สิง่ ดีๆ ให้เขา ไม่ใช่แค่ตหี วั เข้าบ้าน ซึง่ ท�ำให้ในปีแรกจากทีเ่ ราขายได้หลัก สิบคัน แต่หลังจากนัน้ ก็เติบโตประมาณ 50% ทุกปี จนถึงวันนีเ้ ราขายไป แล้วกว่า 3,000 คัน และเป้าหมายในระยะยาว เราอยากเป็นผูผ้ ลิตรถยนต์ที่ สามารถส่งออกรถยนต์ไปจ�ำหน่ายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี และการบริหารทีส่ หรัฐอเมริกาจาก University of Southern California, สหรัฐอเมริกา ต�ำแหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

After Work

“ผมเป็นคนชอบทานครับ ก็มกั จะเสาะหา ร้านอร่อยทานอยูเ่ สมอ ชอบกินอะไรทีด่ ี แต่ไม่จำ� เป็นต้องแพง หรืออาจจะดืม่ ไวน์ ในสถานทีด่ ๆี ซึง่ ร้านโปรดของผม คือ ร้านไพรม์ ทีโ่ รงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน เพราะสเต๊กเนือ้ อร่อยถูกปาก”


: : :


. 20

FA S H I O N U P DAT E

กระเป๋าสีนีออน ใบเด่นส�ำหรับ หนุ่มๆ โดยเฉพาะ

ภาพจาก : damstyle.com

ภาพจาก : glamourboysinc.com

Text : Ti-na

E. Tautz

“I’m crazy for color. Color embraces you. It wakes you up and keep you present.” ~ Tracy Reese

ฉันลุ่มหลงในสี สีโอบกอดคุณ มันปลุกคุณขึ้น และให้คุณอยู่กับปัจจุบัน Charles & Keith กับกระเป๋าสีนีออน ในคอลเลคชั่นล่าสุด

Louis Vuitton

Neon & Vibrant

ยกขบวนพาเหรดแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลมาให้ได้ชมกันทั้งแฟชั่นหญิงชาย กับแฟชั่น สีนีออนและแฟชั่นสีสดที่ก�ำลังมาแรงสุดๆ อยู่ในขณะนี้ ตอนแรกก็คิดว่าจะมีแต่ สาวๆ ที่คลั่งไคล้เทรนด์นี้ เพราะเห็นหลายคนเริ่มมีไอเท็มบางชิ้นสะท้อนแสงได้ใจ เข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า โดยเฉพาะเครื่องประดับอย่าง สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ แต่ซีซั่นนี้หนุ่มๆ เองก็พากันแต่งตัวด้วยสีนีออนและสีสด ออกมาได้น่ารักไม่หยอกทีเดียว ดูอย่าง Salvatore Ferragamo ทีต่ อ้ งขอยกให้เป็นนัมเบอร์วนั เนื่องจากคอลเลคชั่นล่าสุดสปริง ซัมเมอร์ 2013 ดีไซน์ ออกมาทั้ ง สี นี อ อนและสี ส ดตั้ ง แต่ หั ว จรดเท้ า ได้ อ ย่ า ง สมบูรณ์แบบ และแต่ละลุคบนรันเวย์กส็ ร้างแรงบันดาลใจ ในการแต่งตัวได้มาก โดยเฉพาะการจับสูทสีสม้ แทงเจอรีน เข้ากับกางเกงขายาวจับจีบสีฟ้า และกระเป๋าถือสีเหลือง ใบโต ที่ฟังดูทั้งหมดไม่น่าเข้ากันได้ แต่กลับออกมาดูดี มีสไตล์ นอกจากนีย้ งั มีชนิ้ เด่นอย่างโค้ทผ้าร่มพร้อมเข็มขัด สีส้มแทงเจอรีนทั้งชุด รวมถึงสูทเข้าชุดกันที่มีให้เลือกทั้ง

Kate Spade ราชินีแห่งกระเป๋า สีนีออนและสีสดแสบทรวง

สีเหลือง ฟ้า และส้มสะท้อนแสง ตามมาด้วย E. Tautz ที่น�ำเสนอลุคในแบบชิลล์ๆ อย่างเสื้อคอปกแขนสั้นสีชมพู สะท้อนแสงกับกางเกงขาลีบสีน�้ ำเงินกรมท่า หรือเสื้อ แขนยาวสีเหลืองสดพร้อมลายสกรีนชมพูสะท้อนแสงกับ กางเกงขาสั้นสีด�ำ ที่ให้ลุคสบายๆ ปนขี้เล่นนิดๆ ส�ำหรับสาวๆ ต้องปลืม้ กับ DKNY ทีน่ อกจากจะเจิด จรัสด้วยเสื้อผ้าสีแสบทรวงแล้ว ยังได้ Cara Delevingne นางแบบสาวชาวอังกฤษสุดชิค มาช่วยขับลุคให้เสื้อผ้าใน คอลเลคชั่นนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลุคของเธอในชุด เดรสยาวระดับข้อเท้าที่ท�ำจากเนื้อผ้าบางเบาสีเหลืองสด พร้อมด้วยหมวกแก๊ปสีนำ�้ เงิน และกระเป๋าหนังสะพายข้าง สีแดง หรืออีกลุคกับเดรสสัน้ ลาย สวมทับด้วยแจ๊คเก็ตผ้าร่ม สีน�้ำเงินและสีเขียวสดใส่ซ้อนทับกัน พร้อมกระเป๋าถือ ใบใหญ่สีเขียวสดที่เหมือนกันกับแจ๊คเก็ต รับรองว่าดู คอลเลคชั่นนี้แล้วได้ไอเดียมิกซ์แอนด์แมตช์ไปแต่งกัน เพลิน แถมท้ายอีกสักแบรนด์กบั Simone Rocha ทีม่ าแบบ หวานๆ ด้วยชุดฉลุลายดอกไม้สเี หลืองและส้มสะท้อนแสง มีทั้งแบบเสื้อตัวสั้นเต่อนิดๆ พร้อมคอปกเสื้อขนาดใหญ่ กับกระโปรงสั้นเหนือเข่าเข้าชุดกัน และชุดเดรสแบบ

กระเป๋าเป้สีน�้ำเงินสด จาก Mueslii สอบถาม ราคาได้ที่ช็อป

นาฬิกาดิจิตอล รุ่น L69-08 จาก L.E.D. ราคา 2,850 บาท

เข็มขัดสีเขียวนีออน จาก Gap สอบถามราคาได้ที่ช็อป

งสด พดสีเหลือ ซองใส่ไอcแk Spade จาก Ja ราคาได้ที่ช็อป สอบถาม

กระเป๋าถือสี ช็อกกิ้งพิ้งค์ จาก Charles & Keith สอบถาม ราคาได้ที่ช็อป

รองเท้าส้นสูงสีเหลือง นีออน จาก Kate Spade สอบถามราคา ได้ที่ช็อป

เบบี้ดอลล์ที่ให้ลุคเป็นเด็กวัยใส แถมแอบเก๋สุดๆ ด้วยกระเป๋าถือทรงกล่องสีเหลือง สะท้อนแสง นอกจากนีค้ วามแรงของสีนอี อนและสีสดยังลามไปถึงการทาลิปด้วยสีสะท้อนแสง ทีม่ ไี ว้สำ� หรับสาวมัน่ เท่านัน้ รวมถึงแอคเซสเซอรีช่ นิ้ ใหญ่อย่างกระเป๋าใบสวย เช่น Kate Spade ที่โดดเด่นสุดๆ หรือจะเป็น Charles & Keith ในคอลเลคชั่นล่าสุดก็เปรี้ยวปรี๊ด ไม่แพ้กนั แม้แต่แบรนด์เนมตัวพ่ออย่าง Louis Vuitton เอง ยังออกกระเป๋าใบโตสีนอี อน มาเอาใจหนุ่มๆ กัน แล้วอย่างนี้จะไม่ให้สีสันคัลเลอร์ฟูลอย่างไรไหวกันล่ะ จริงไหม


. 22

LIVING /

Shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์

City Style

1. เก้าอีห้ วายสาน Marcus สอบถามรายละเอียดได้ที่ Corner43 2. เก้าอีไ้ ม้สกั แฮนด์เมด สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Plato 3. ตูต้ ดิ ผนังเคลือบสี สอบถามรายละเอียดได้ที่ Index 4. ตึกโลหะ ขนาดเล็ก ราคา 1,600 บาท ขนาดใหญ่ ราคา 3,150 บาท จาก Casapagoda 5. รูปปัน้ ครึง่ ตัวเขียนสี สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Casapagoda 6. เก้าอีอ้ ะลูมเิ นียม Emeco สอบถามรายละเอียดได้ที่ Motif 7. โคมไฟไม้ ตัง้ โต๊ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Motif 8. Monga Coffee Table ราคา 12,300 บาท จาก SB 9. หมอนอิง พิมพ์ลายสุนขั สอบถามรายละเอียดได้ที่ SB 10. ภาพเพ้นต์ตดิ ผนัง ราคา 15,900 บาท จาก SB 11. โคมไฟ ติดเพดาน ราคา 990 บาท จาก L&E 12. โต๊ะกลางไม้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ D.O.S. 13. โคมไฟตัง้ โต๊ะ ราคาอันละ 190 บาท จาก IKEA 14. ชุดเครือ่ งนอน ราคา 1,590 บาท จาก IKEA 15. พรมทอลาย ราคา 2,990 บาท จาก IKEA

หลายครัง้ ทีเ่ รามักจะได้ยนิ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยหลายแห่ง พูดถึง การตกแต่งแนวคนเมืองอยูบ่ อ่ ยๆ ทัง้ City Style หรือ Urban Style แต่ความเป็นจริงแล้วการตกแต่งสไตล์นกี้ ลับไม่มรี ปู แบบโดดเด่น เฉพาะตัวเหมือน Retro, Vintage หรือ Modern เพราะการใช้ชวี ติ ในเมืองใหญ่นนั้ คือการผสมผสานสไตล์แต่ละวัฒนธรรมเข้าไว้ดว้ ย กัน หากจะให้เห็นภาพชัดขึน้ เราอาจคิดถึงห้องทีม่ ผี นังปูนเปลือย แต่ตกแต่งด้วยเก้าอีห้ ลุยส์สขี าวหรือแชนเดอเลียี ร์แก้วสีสนั สดใส กลายเป็นความขัดแย้งทีล่ งตัว 24/7 จึงมีแนวทางส�ำหรับผูท้ ชี่ อบ แต่งบ้านและคอนโดมิเนียมแบบ City Style แบบง่ายๆ มาฝากกัน + เลือกในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ และได้ใช้งานจริง เพราะชีวติ ชาวเมือง ไม่มพี นื้ ทีก่ ว้างขวางเหมือนต่างจังหวัด ฉะนัน้ เฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิน้ ควรใช้งานได้เต็มที่ อย่าไปกังวลว่าจะเข้ากันได้หรือไม่ เพราะหลักส�ำคัญ ของการตกแต่งแนวนีค้ อื ค่อยๆ เพิม่ จนลงตัว ไม่มากไม่นอ้ ยจนเกินไป + ประดับด้วยของตกแต่งมีดไี ซน์ในบางส่วนของห้อง เช่น โคมไฟ แชนเดอเลียร์หรือของสะสมส่วนตัว ไม่วา่ จะเป็นหนังสือเก่า ตุก๊ ตา วินเทจ แผ่นเสียงหรือของใช้แนววินเทจ ก็สามารถแสดงออกถึงความ แตกต่างได้เหมือนกัน ทีส่ ำ� คัญอย่าใส่ใจกับความลงตัวมากนัก เพราะ ความแตกต่างมักดูนา่ สนใจและปรับเปลีย่ นได้มากกว่าห้องทีต่ กแต่ง แบบชัดเจนตายตัว

สถานที่จ�ำหน่าย Casapagoda สุขมุ วิท 45 โทร.0 2258 1917 Corner43 สุขมุ วิท 53 โทร.0 2261 2528 D.O.S. ชัน้ 5 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร.0 2658 0505 IKEA โครงการ Mega Bangna บางนา-ตราด โทร.0 2708 7999 Index Livingmall ทุกสาขา โทร.0 2417 1111 L&E Lighting Solution Center ชัน้ G อาคารภคินท์ รัชดาภิเษก โทร.0 2246 1164-66 Motif ชัน้ 3 Erawan Bangkok ราชประสงค์ โทร.0 2250 7740 Plato ชัน้ 1 อาคาร C Crystal Design Center โทร.0 2102 2046 SB Design Square ทุกสาขา โทร.0 2823 4300


. 23 เรื่อง : Yamin

H E A LT H

เทรนด์อาหารสุขภาพก�ำลังเป็นเรือ่ งท็อปฮิตของผูบ้ ริโภคสมัยนี้ เพราะนอกจาก การเสพความอร่อยในเรื่องของรสชาติอาหาร เสพความสวยงามในเรื่องของ หน้าตาและการตกแต่งแล้ว เรือ่ งของคุณประโยชน์ทอี่ าหารมือ้ นัน้ ๆ จะคืนกลับ สูส่ ขุ ภาพร่างกายของผูบ้ ริโภคก็ถอื เป็นเรือ่ งส�ำคัญ หลายคนค�ำนึงถึงขัน้ ทีต่ อ้ ง ค�ำนวณว่าอาหารแต่ละมือ้ จะให้อะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบร่างกายของพวกเขา ได้บา้ ง นัน่ จึงท�ำให้เทรนด์อาหารทีเ่ รียกว่า ‘ฟังก์ชนั นอลฟูด้ ส์’ เกิดขึน้ ซึง่ อาหาร ประเภททีว่ า่ นีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ คนทีต่ อ้ งการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ ฟังก์ชนั นอลฟูด้ ส์ มีหลายชือ่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ไม่วา่ จะเป็น อาหารเชิงหน้าที่ อาหารสุขภาพ มีนยิ ามแบบเป็นทางการ ว่าเป็น ‘อาหารบ่งใช้สำ� หรับร่างกาย’ ซึง่ กล่าวโดยสรุปแล้วก็หมายถึง อาหารทีถ่ กู แปรรูปไปเพือ่ ผลประโยชน์ทางสุขภาพ นอกเหนือจากการกินอิม่ ทานอร่อยนัน่ เอง แต่ไม่ใช่ยา โดยสามารถรับประทานร่วมกับมือ้ อาหารได้ และให้ผลต่อระบบการ ท�ำงานของร่างกายในการป้องกันโรคบางชนิด หรือเพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพทีด่ ไี ด้ และพอกล่าวถึงอาหารฟังก์ชนั ปุป๊ โฉมหน้าค่าตาของอาหารประเภทนี้ ทีเ่ ด่นๆ ก็เด้งเข้ามาเป็นขบวน ทีท่ กุ คนรูจ้ กั กันดีเห็นจะหนีไม่พน้ ซุปไก่สกัด, รังนก, พรุน, ซุปเห็ดสกัด รวมถึงผัก ผลไม้ และธัญพืช อย่างมะเขือเทศ และงา ก็ถกู นับว่าเป็น อาหารฟังก์ชนั ชัน้ ดีเช่นกัน

ภาพประกอบจาก: www.deedeenews.com, www.press.in.th

ถึงอย่างไรก็ดี อาหารฟังก์ชันก็ยังไม่ใช่ อาหารหลั ก เสี ย ที เ ดี ย ว แต่ เ ป็ น อาหารที่ รับประทานเพียงเพือ่ เสริมอาหารหลัก เท่านั้น เพราะฉะนั้นห้ามอด อาหารหลักแล้วมาทานอาหาร ฟังก์ชนั เพียงอย่างเดียว ทีส่ ำ� คัญ ควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนากร ก่อนรับประทานเพือ่ ความปลอดภัย


. 25

COVER STORY

Text : กองบรรณาธิการ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางมีอยู่ 5 คน จากจ�ำนวนผู้สมัคร ทั้งหมด 25 คน คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร แชมป์เก่าจาก พรรคประชาธิปตั ย์ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผูท้ า้ ชิงอันดับ 1 จากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครอิสระอีก 3 คน คือ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส สุหฤท สยามวาลา และโฆสิต สุวินิจจิต ซึ่งล้วนแล้วแต่เดินหน้าหาเสียงในแบบฉบับของตนเองอย่าง ขะมักเขม้น ภาพการหาเสียงที่ปรากฏผ่านสื่อส่วนใหญ่ เป็นภาพผู้สมัคร ที่เดินหน้าหาเสียงด้วยวิธีการแบบเดิมๆ เช่น ทักทายแม่ค้า กอดเด็ก โกยขยะ ฯลฯ ซึ่งดูเป็นเรื่องฉาบฉวยและน่าขัน แต่ สิ่งใหม่ๆ ที่น่าชื่นชม และเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ผู้สมัครแทบ ทุกรายพยายามน�ำเสนอข้อมูลในเชิงอินโฟกราฟิกส์ เพื่อให้ดู ทันสมัย และเข้าใจง่าย ซึง่ แสดงให้เห็นถึงวิวฒ ั นาการการหาเสียง ของเมืองไทยทีเ่ ป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ กระนัน้ นโยบายส่วนใหญ่ แม้จะเป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ต่างอะไรกับ การขายฝัน บ้างดูเพ้อพก บ้างมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้ ที่ส�ำคัญแต่ละเมกะโปรเจกต์ที่โฆษณาชวนเชื่อล้วนแต่ต้องใช้ เม็ดเงินมหาศาล แต่ไม่เคยปริปากบอกว่าจะหาเงินมาจากไหน แต่จะว่าไปแล้ว หากไม่มีฝันมาเร่ขาย ก็ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะ เรียกความสนใจได้ หลายคนจึงอวดอ้างนโยบายเวอร์ๆ ไว้ก่อน ส่วนจะท�ำได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อยมาว่ากันทีหลัง เมื่อน�ำสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มาพิจารณา จะพบว่านับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พรรคประชาธิปัตย์สามารถคว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.มาครองติดต่อกันถึง 3 สมัย และครั้งล่าสุด ปี 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ เอาชนะ ยุรนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทยไปกว่า 300,000 คะแนน เป็นชัยชนะอีกครัง้ ของพรรคประชาธิปตั ย์ทที่ งิ้ ห่างแบบไม่เห็นฝุน่ แต่ครัง้ นีค้ งไม่งา่ ย ขนาดนัน้ เพราะถือเป็นนัดล้างตาครัง้ ส�ำคัญของพรรคเพือ่ ไทยทีต่ อ้ งการจะยึดพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ให้ได้ ขณะทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์แชมป์เก่าต้องสูย้ บิ ตา และงัดกลยุทธ์เด็ดเพือ่ รักษาแชมป์ตดิ ต่อ กันเป็นครัง้ ที่ 4 ไว้ให้ได้ แต่หากไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงไปจากนีม้ ากนัก คอการเมืองหลายคน ต่างฟันธงว่า ผู้ว่าฯ คนใหม่ก็ยังคงพะยี่ห้อประชาธิปัตย์ แม้ผลโพลล์หลายส�ำนักจะบ่งชี้ ไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้สมัครหน้าใหม่อย่าง พล.ต.อ.พงศพัศ จะมาวินก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าผลโพลล์จากส�ำนักต่างๆ กับกระแสในโซเชียล มีเดีย จะสวนทางกัน หากเทียบยอดกดไลค์กับจ�ำนวนผู้ติดตามเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะ พล.ต.อ.พงศพัศ ที่ ไ ด้ ค ะแนนอั น ดั บ 1 แทบทุ ก โพลล์ ก ลั บ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ในโลกโซเชี ย ล มี เ ดี ย ส่ ว น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ คือผู้ที่มีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์มากที่สุด ด้านสุหฤท คือผู้ที่ถูกติดตาม บนเครือข่ายอินสตาแกรมมากที่สุด ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส คือผู้ที่ได้คะแนน การกดไลค์มากที่สุดบนเฟซบุ๊ก แต่กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าคนกดไลค์ไม่ได้เป็นคนกรุงเทพฯ หรือเป็นคนกรุงเทพฯ ที่ยังไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งในมุมกลับกันก็เป็นไปได้เช่นกันว่า คนที่ตอบแบบสอบถามของโพลล์ต่างๆ ก็อาจไม่มีคุณสมบัติในการลงคะแนนออกเสียงครั้งนี้ ศึกชิงชัยในครั้งนี้ไม่ได้บ่งชี้แค่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าฯ กทม.เท่านั้น แต่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็น ปัจจัยชี้วัดการเมืองระดับประเทศ ที่ให้คุณมหาศาลกับฝ่ายที่ชนะ ขณะเดียวกันก็ให้โทษกับ ฝ่ายที่เพลี่ยงพล�้ำอยู่ไม่น้อย เมื่ออ�ำนาจอยู่ในมือคุณ 24/7 จึงอยากขอเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ท�ำหน้าทีพ่ ลเมืองทีด่ ี และร่วมก�ำหนดอนาคตกรุงเทพฯ (ในเบือ้ งต้น) ด้วยกัน ด้วยการออกไป ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคมนี้ ผลจะเป็นอย่างไร หลังเวลา 15.00 น. ปิดหีบเพียง แค่อึดใจ เราก็จะได้รู้กันแล้วว่า ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครจะเป็นแชมป์เก่า หรือเป็นหน้าใหม่

ว่าแต่คุณล่ะ

Who would you vote for


“เสียงหัวใจของคนกรุงเทพฯ เสียงที่อาจ ดังแตกต่างกัน แต่เสียงหัวใจของผมนั้น ดังเป็นเสียงเดียวตลอด เป็นเสียงหัวใจ ที่อยากดูแลคนกรุงเทพฯ ให้ดีที่สุด”

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

You Can Always Count On Me ลุน้ กันอยูน่ านว่า พรรคประชาธิปตั ย์จะส่งใครลงป้องกันแชมป์ แต่ในทีส่ ดุ มติพรรคฯ ก็ตกลงให้ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ลงชิงชัย อีกสมัย หลายคนบอกว่าการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ ครัง้ นีอ้ าจเป็นขาลงของ พรรคประชาธิปตั ย์ เพราะคูแ่ ข่งอย่าง พล.ต.อ.พงศพัศ ก็มาแรงเหลือเกิน (แม้จะถูกปรามาสว่าส่วนใหญ่ก็เป็นโพลล์จัดตั้งที่มีรัฐบาลหนุนหลัง) ขณะทีก่ องเชียร์ยงั เชือ่ ว่า กระแสพรรคประชาธิปตั ย์ในกรุงเทพฯ ยังคง แรงอยู่ และผลงานทีผ่ า่ นมาของคุณชายหมูทโี่ ดดเด่นอยูไ่ ม่นอ้ ย น่าจะ ท�ำให้ประชาธิปตั ย์ปกั ธงชัยในเมืองกรุงได้อกี ครัง้

ขณะทีภ่ าพลักษณ์ของความเป็น ‘ลูกผูช้ าย’ และ ‘ความเป็นผูน้ ำ� ’ ของ ม.ร.ว.สุขมุ พันธ์ ก็เป็นทีป่ ระจักษ์ของคนทัง้ ประเทศ เพราะคุณชายหมู สร้างวีรกรรมทีน่ ่าชืน่ ชม เมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย 2 ด้วยการเสียสละ แลกเปลี่ยนเป็นตัวประกันจากกรณีเหตุการณ์ก็อดอาร์มี่ยึดสถานที่ ราชการใน อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี ทัง้ หมดจึงน่าจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ ป้องกันแชมป์ไว้ได้ แม้ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาผลโพลล์ดจู ะไม่เป็นใจ เอาเสียเลย

ท�ำไมต้องเลือกสุขมุ พันธุ์ เบอร์ 16

ในการด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ ฯ กทม.สมัยทีผ่ า่ นมา หากไม่นบั เหตุนำ�้ ท่วม ทีส่ ร้างความเสียหายและความชอกช�ำ้ ให้กบั คนกรุงเทพฯ จนเป็นเหตุ ให้หลายคนโยนความรับผิดชอบให้กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์รับไปเต็มๆ คุณชายหมูกน็ บั ว่าเป็นผูว้ า่ ฯ กทม.ทีค่ นกรุงเทพฯ รักอยูไ่ ม่นอ้ ย แม้ลลี า การพูดจะไม่เร้าใจ แต่ดว้ ยอุปนิสยั ทีส่ งู้ านหนัก และสามารถผลักดัน นโยบายหลายประการได้แล้วเสร็จก็เป็นผลงานทีก่ ารันตีวา่ เขาได้ทำ� หน้าทีผ่ วู้ า่ ฯ กทม.ได้ในระดับทีค่ วรได้คำ� ชมมากกว่าก้อนหิน ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของเขา นอกจากตั ว ตนที่ ชั ด เจนแล้ ว พรรค ประชาธิปตั ย์ยงั มีทมี งานทีแ่ ข็งแกร่งและแข็งขัน รวมถึงมีฐานเสียงใน กรุงเทพฯ มากกว่าพรรคเพือ่ ไทย ขณะทีน่ โยบายส่วนใหญ่เป็นการ เพิม่ เติม ต่อยอด และพัฒนาจากนโยบายเก่าทีป่ ระสบความส�ำเร็จ มาแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ ง และจูงใจผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ว่านโยบายเหล่านี้สามารถท�ำให้กรุงเทพฯ ก้าวหน้าได้ โดยไม่ต้อง เริม่ ต้นใหม่ หรือ กรุงเทพฯ เดินหน้าได้ทนั ที

ส�ำหรับแฟนพันธุแ์ ท้ประชาธิปตั ย์ในกรุงเทพฯ คงไม่มเี หตผุลใด ทีจ่ ะไม่เลือกกาเบอร์ 16 เพือ่ ส่งคุณชายหมูสบู่ ลั ลังก์พอ่ เมืองกรุงเทพฯ อีกสมัย และแน่นอนว่างานนี้ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ และพรรคประชาธิปตั ย์ จึงต้องสูย้ บิ ตาอย่างแน่นอน เพราะศึกครัง้ นีเ้ ดิมพันสูงยิง่ นัก หากพลาด ท่าเสียทีขนึ้ มา นัน่ หมายถึงการสูญเสียฐานทีม่ นั่ ส�ำคัญ ชนิดทีว่ า่ ต้อง ท�ำให้พรรคประชาธิปัตย์ถึงกับสั่นคลอนและอาจต้องยกเครื่องใหม่ เลยทีเดียว ชนะแบบหืดขึน้ คอไม่เป็นไร ขออย่างเดียวว่าอย่า ‘แพ้’ ก็เป็นพอ

นโยบายฮอต

รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ ประกาศนโยบาย 10 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มหานครแห่งความปลอดภัย เช่น • ขยายเครือข่ายกล้อง CCTV 50,000 ตัว • สร้างเพิม่ อุโมงค์ยกั ษ์ระบายน�ำ้ 6 แห่ง พร้อมระบบตรวจสภาพ และเตือนภัยน�ำ้ ท่วม มหานครแห่งความสุข เช่น • เพิม่ เส้นทางรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง (Light Rail / Monorail) เชือ่ มต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท • เพิม่ 30 เส้นทางจักรยาน เพิม่ จักรยานให้เช่า 10,000 คัน มหานครสีเขียว เช่น • เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว 5,000 ไร่ พร้อม 10 สวนสาธารณะใหญ่ • เพิม่ ระบบการก�ำจัดขยะทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพิม่ โรงบ�ำบัด น�ำ้ เสีย 5 แห่ง • ปรับภูมทิ ศั น์ถนนสายหลัก เอาสายไฟฟ้าลงดิน และสร้างห้องน�ำ้ สาธารณะทีส่ ะอาดและครอบคลุม

มหานครแห่งการเรียนรู้ เช่น • ติดตัง้ Free Hi-Speed Wi-Fi 4MB 5,000 จุด เน้นทีโ่ รงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานทีอ่ นื่ ๆ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน เช่น • เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ สร้างตลาดส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ Young Designer Market ทัง้ แบบถาวร และแบบครัง้ คราว มหานครแห่งอาเซียน เช่น • เปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพในการผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์ฮาลาล • จัดตัง้ สภามหานครอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลีย่ น ความรูร้ ะหว่าง กทม. และองค์กรในอาเซียน • จัดท�ำแผนที่ ป้ายบอกทาง ป้ายรถประจ�ำทาง และจุดให้ขอ้ มูล เป็นภาษาอังกฤษ ทัว่ กรุงเทพฯ ที่มา : sukhumbhand.com, facebook.com/Sukhumbhand.P, twitter.com/sukhumbhandp

What’s Hot In Facebook

ข้อความทีถ่ กู ตอบโต้มากทีส่ ดุ ในเฟซบุก๊ ‘มาขอคะแนนเสียงอยูท่ บี่ ริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมคิ รับ #vote16 #lovebkk” 1,833 ไลค์ / 194 แชร์ / 22 มกราคม 2556


“ประสานงานอย่างไร้รอยต่อ หมายถึง กทม.จะร่วมประสานงาน กับทุกหน่วยงานทุกกระทรวง เพื่อทิศทางการทำ�งานในทางเดียวกัน”

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

I Will Always Give You ผลโพลล์ในช่วงหลังๆ ทีอ่ อกมา พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จาก พรรคเพือ่ ไทย มีคะแนนความนิยมน�ำผูส้ มัครคนอืน่ ๆ เพราะถึงจะเป็น นักการเมืองหน้าใหม่ แต่กเ็ ป็นทีค่ นุ้ หน้าคุน้ ตาของคนกรุงเทพฯ เป็น อย่างดี ในฐานะอดีตโฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และเป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการ ‘ฝากบ้านไว้กบั ต�ำรวจ’ กระนัน้ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ ก็ถอื เป็น แชมป์เก่าทีน่ า่ กลัว และประชาธิปตั ย์กค็ รองแชมป์สนาม กทม.มาเกือบ 9 ปี ถือเป็นคูแ่ ข่งทีน่ า่ จับตาและไม่นา่ วางใจ ทางพรรคเพือ่ ไทยจึงยัง ต้องพยายามผลักดัน ‘จูด’ี้ ให้เต็มที่ แม้เมือ่ เทียบผลงานกับคุณชายหมู แล้ว ผลงานของจูดอี้ าจจะน้อยกว่าอยูม่ ากโขก็ตาม แต่ขนึ้ ชือ่ ว่า ‘ของใหม่’ ก็ยอ่ มเนือ้ หอมเป็นธรรมดา และในมุมมองของพรรคเพือ่ ไทย เขามี โอกาสทีจ่ ะชนะสูงกว่าตัวแทนของพรรคฯ ในการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ทีแ่ พ้ประชาธิปตั ย์แบบหลุดลุย่

ท�ำไมต้องเลือกพงศพัศ เบอร์ 9

ส�ำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556 พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ชู นโยบาย ‘ไร้รอยต่อ’ ประกาศการท�ำงานเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาล โดยน�ำหลักคิดนโยบายแบบ ‘Dual Track’ ทีเ่ คยสร้างความส�ำเร็จ ให้กบั พรรคไทยรักไทยในอดีตมาปรับใช้ ผสมผสานกับ 8 นโยบายที่ เกีย่ วกับชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เช่น รถเมล์รอ้ นฟรี ลดราคารถเมล์ ปรับอากาศ และเรือข้ามฟากฟรี ตามมาด้วยการแก้ไขปัญหาท่อตัน น�ำ้ ท่วมขัง สร้างรายได้ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ พร้อมจัดระบบรถนักเรียน ลดค่าใช้จา่ ย เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั เด็ก วัยเรียน ฯลฯ นอกจากนีย้ งั ชูประเด็นเด่นเรือ่ งการยอมรับความหลาก หลายทางเพศ โดยประกาศสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นมิตรกับทุกความ แตกต่าง แม้จะไม่มแี อคชัน่ แพลนทีเ่ ป็นรูปธรรมก็ตาม โดยสิง่ แรกที่ พล.ต.อ.พงศพัศ ประกาศจะท�ำทันที หากได้รบั เลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.คือ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทุกพื้นที่ เพื่อ ป้องกันและลดอัตราอาชญากรรมในภาพรวม ประสานความร่วมมือกับ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลอย่างใกล้ชดิ โดยมี กทม.เป็นศูนย์กลาง ในการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ด ้ ว ยการชู ยุ ท ธศาสตร์ ‘ไร้ ร อยต่ อ ’ ของพรรค เพื่อไทย ด้วยการใช้ความได้เปรียบในฐานะที่เป็นรัฐบาล จะท�ำให้ ผู้ว่าฯ กทม.ประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการสะท้อนแนวคิด

และเป้าหมายของระบอบทักษิณ ที่มุ่งผูกขาดรวบอ�ำนาจทั้งทาง การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไว้ในก�ำมือ เพือ่ ยึดครองประเทศ อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต ขณะทีน่ โยบายส่วนใหญ่ยงั คงเป็นนโยบายประชานิยม อันเป็น นโยบายที่ท�ำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมา และโดนถล่มยับว่าเป็นนโยบายทีห่ วังผลทางการเมือง แต่กอ่ หนีไ้ ว้ให้ ประชาชนและประเทศชาติมากมาย ทีอ่ าจน�ำพามาสูว่ กิ ฤติเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับคอประชานิยมแล้วคงปลาบปลืม้ เป็นล้นพ้น และไม่พลาดที่จะสนับสนุนเบอร์ 9 ให้คว้าชัยในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครัง้ นี้ ถึงแม้ผลส�ำรวจคะแนนนิยมจากโพลล์ส�ำนักต่างๆ จะรายงาน ไปในทิศทางเดียวกันว่า พล.ต.อ.พงศพัศได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น จนอยู่ในสถานะ ‘ผู้น�ำ’ แต่สิ่งเดียวที่จะสามารถชี้ชะตาว่าใครคือ ผูว้ า่ กทม.คนต่อไปนัน้ ก็คอื ผลการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงเท่านัน้

4. ขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนคืนลูกหลานให้พอ่ แม่ 5. บริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ให้นำ�้ ไม่ทว่ ม ไม่เอ่อ ไม่ขงั และท่อไม่ตนั อีกต่อไป 6. ขยะหน้าบ้าน เก็บทุกวัน กทม.สะอาดสดใสไร้มลพิษ 7. สร้างทางเดินริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาทัง้ 2 ฝัง่ เพือ่ ใช้เป็นทางเดิน วิง่ ขีจ่ กั รยานให้คน กทม.ได้มสี ถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย และชมวิว 8. จัดระบบทางเท้าใหม่ น�ำสายไฟและสายโทรคมนาคมลงดินและ ปลูกต้นไม้แทน พร้อมเพิม่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มมี ากขึน้ 9. คืนความสุขให้คนพิการ สร้างป้ายรถเมล์ให้เสมอกับทางขึ้น รถโดยสาร โดยเฉพาะรถโดยสารรุน่ ใหม่ เพือ่ เอือ้ ต่อคนพิการ 10. ศูนย์สาธารณะชุมชนยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน ดูแล รักษาพยาบาลให้กบั ผูส้ งู อายุ อายุเกิน 60 ปี จ�ำนวน 675,431 คนใน กทม. จะมีทมี แพทย์เคลือ่ นทีไ่ ปรักษาถึงบ้าน 11. ขับเคลือ่ น กทม.ให้สรู่ ะดับโลก เป็นผูน้ ำ� กลุม่ ประชาคมอาเซียน

คืนความสุข สร้างรอยยิม้ ให้คน กทม. 1. ซือ้ สินค้าราคาถูก แก้หนีน้ อกระบบ ใช้กองทุนชุมชนเมือง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ พร้อมชูนโยบาย ‘รถเมล์ฟรีทกุ คัน’ ออกทุก 5 นาที และ เรือโดยสารฟรี 2. วางโครงข่ายจราจร และระบบขนส่งมวลชนใหม่ คืนเวลาให้ภาค ธุรกิจ คืนความสุขให้ครอบครัว ด้วยการท�ำระบบ Feeder โดยสร้าง โครงข่าย Monorail บริการรับ-ส่งคน กทม.ให้เข้าถึงบีทีเอส และ เอ็มอาร์ทไี ด้สะดวก จัดระบบเดินรถใหม่ของ ขสมก. ลดความซ�ำ้ ซ้อน ของเส้นทางเดินรถ และสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาอีก 10 จุด 3. แก้ปญ ั หาอาชญากรรม อัคคีภยั เฝ้าระวังความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง

ทีม่ า : pongsapatbkk.com, facebook.com/Pongsapatbkk

นโยบายฮอต

What’s Hot On Facebook

ข้อความทีถ่ กู ตอบโต้มากทีส่ ดุ ในเฟซบุก๊ “ร่วมกันแชร์ให้เพือ่ นของท่านได้รบั ทราบ ผม พงศพัศ พงษ์เจริญ ผูส้ มัครผูว้ า่ ฯ กทม. เบอร์ 9 ครับ” 22,046 แชร์ 6,613 ไลค์ / มกราคม 2556


“ผมตรวจสอบได้ ถ้าผมทำ�อะไรไม่ชอบมา พากล ฟ้องผมได้ ผมให้ตรวจสอบหมด ทุกประเด็น และ ผมไม่ทะเลาะกับใคร”

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส พล.ต.อ.เสรีพศิ ทุ ธ์ เตมียาเวส อดีตผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผูส้ มัครคนแรกๆ ทีป่ ระกาศตัวลงสู้ ศึกผูว้ า่ ฯ กทม. ตัง้ แต่สงิ หาคม 2555 ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นต�ำรวจตงฉินทีป่ ะฉะดะกับโจรผูร้ า้ ย ตัง้ แต่ระดับลูกสมุนไปจนถึงเจ้าพ่อมาเฟีย รวมถึงภาพลักษณ์ของความกล้าหาญทีส่ ร้างชือ่ เสียงโด่งดังไป ทัว่ ประเทศ ในช่วงปี 2515-2524 ทีเ่ ขารับราชการที่ อ.นาแก จ.นครพนม ได้ตอ่ สูป้ ราบปรามผูก้ อ่ การร้าย คอมมิวนิสต์อย่างเด็ดเดีย่ ว กล้าหาญ จนเป็นทีม่ าของฉายา ‘วีรบุรษุ นาแก’ นอกจากนีเ้ ขายังเป็นผูส้ มัคร อิสระในนามกลุ่มพลังกรุงเทพฯ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ด้วยความเป็นผู้สมัครอิสระที่มีชื่อเสียง พอสมควร จึงน่าจะเป็นตัวแปรส�ำคัญทีจ่ ะสอดแทรก 2 ตัวเต็งอย่าง ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ และ พล.ต.อ.พงศพัศ

ท�ำไมต้องเลือกเสรีพศิ ทุ ธ์ เบอร์ 11

“ผมมาเดีย่ ว ไม่มพี รรคการเมืองใดๆ มาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ผมอาสารั บ ใช้ ก รุ ง เทพฯ และคนกรุ ง เทพฯ แค่ นั้ น คนที่ จ ะ หนุ น หลั ง ผมคื อ คนกรุ ง เทพฯ ไม่ ใ ช่ พ รรคการเมื อ ง” นั่ น คื อ ค�ำยืนยันของเขาที่พิมพ์บอกในแฟนเพจของเขา ซึ่งมียอดกดไลค์ ราว 209,000 คน “ขณะนีผ้ มอายุ 64 ปีแล้ว การลงสมัครครัง้ นีจ้ งึ เป็นภารกิจสุดท้าย ทีจ่ ะท�ำเพือ่ พีน่ อ้ งประชาชนและประเทศชาติ ในกรุงเทพฯ มีสงิ่ ทีเ่ ป็น ปัญหาและไม่ถูกต้องอยู่มากมาย ต้องการคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะการจัดการผลประโยชน์มหาศาลในกรุงเทพฯ มีกลุ่ม อิ ท ธิ พ ลต่ า งๆ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เ ชื่ อ ว่ า ไม่ มี ใ ครเกิ น กว่ า ตนที่ จ ะต้ อ ง ตัดสินใจ เพราะผ่านชีวติ การปราบปรามอิทธิพลไม่ถกู ต้องมามากมาย จึงกล้าเข้ามาแก้ไขโดยไม่หวาดหวัน่ สิง่ ใดทัง้ สิน้ รวมทัง้ ต้องแก้ปญ ั หา เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งตนพร้อมที่จะ คิดนอกกรอบและกล้าตัดสินใจ เช่น การก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง ตนจะเปิดเผยราคากลางทั้งหมดเพื่อให้มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง” นัน่ คือค�ำยืนยันของ พล.ต.อ.เสรีพศิ ทุ ธ์ เตมียาเวช ทีใ่ ช้เพือ่ เรียกคะแนน จากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ภายใต้บุคลิกจริงจังของอดีตต�ำรวจใหญ่ ผู้ห้าวหาญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นกลาง และการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะโดนใจชาวกรุ ง ได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน บทสรุ ป ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นมื อ ของประชาชนทีจ่ ะเป็นคนตัดสิน

นโยบายฮอต

‘1 เปลีย่ นแปลง 4 ปีเสร็จ’ 1. ประสานรัฐบาลเพื่อสร้างรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน แก้ไข กฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ไม่ให้ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง ลงแข่งขัน ป้องกันการครอบง�ำ และการใช้ฐานปกครองท้องถิ่น เป็นฐานเสียงทางการเมือง 2. ด้านสิง่ แวดล้อม ขจัดน�ำ้ เน่าในคูคลอง มีโครงการสวนไปถึงบ้าน น�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ สร้างสนามกีฬาในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร เพิม่ ขึน้ 3. จัดให้มแี พทย์ประจ�ำครอบครัว และชุมชน บริการรถเมล์ปรับอากาศ ฟรี เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง ปรับปรุงและจัดระเบียบ ตลาดสดใน กทม.ทั้งหมดให้สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมติดแอร์ ทุกสถานที่ รวมถึงจัดระเบียบบนทางเท้า 4. ขณะทีน่ โยบายด้านปราบปรามยาเสพติด แม้เป็นหน้าทีโ่ ดยตรง ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานช่วยป้องกัน จะเร่งฝึกอบรม ให้ความรู้ ฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ สนับสนุนกีฬา และสันทนาการ จะใช้เจ้าหน้าที่ของ กทม.ร่วมตรวจตรากับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอีกแรง หนึง่ ด้วย

กรุงเทพฯ น่าอยูใ่ นมุมมองของเสรีพศิ ทุ ธ์

1. เป็นเมืองสีเขียว ทีอ่ ยูอ่ าศัยสะอาด น�ำ้ ใส ไม่เน่า ไม่เหม็น ปลอดขยะ ไร้มลพิษ 2. มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด และผูม้ อี ทิ ธิพล 3. ประชาชนมีการศึกษา มีงานท�ำ มีรายได้ มีความพร้อม รองรับ AEC 4. มีศนู ย์บริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลทีพ่ อเพียง 5. ผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี และคนพิการต้องได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน 6. เดินทางสะดวก การจราจรไม่ตดิ ขัด และน�ำ้ ไม่ทว่ ม 7. ชุมชนต้องเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน 8. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมือง ควบคุม ตรวจสอบเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน 9. ประชาชนมีสทิ ธิและโอกาสทีจ่ ะรับรูข้ า่ วสาร การติดต่อ ประสานงาน ระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ทำ� งาน ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน 10. ประชาชนมีสขุ ภาพดี การเจ็บไข้ของประชาชนอยูใ่ นระดับต�ำ่ 11. สิทธิของประชาชนและความยุตธิ รรมต้องได้รบั การคุม้ ครอง

What’s Hot In Facebook

ข้อความทีถ่ กู ตอบโต้มากทีส่ ดุ ในเฟซบุก๊ ของ พล.ต.อ.เสรีพศิ ทุ ธ์ “เบอร์ 11 นะครับ มาร่วมเปลีย่ นกรุงเทพฯ กับผม พล.ต.อ.เสรีพศิ ทุ ธ์ เตมียาเวส กันนะครับ” 11,976 ไลค์ 572 แชร์ / 21 มกราคม 2556


“Like กับ Retweet เปลี่ยนกรุงเทพฯ ไม่ได้ ถ้าไม่ก้าวออกมาจากคีย์บอร์ด และความเบื่อที่สะสม”

สุหฤท สยามวาลา หนุม่ ใหญ่เชือ้ สายอินเดียวัย 45 ปี ทีช่ อื่ สุหฤท สยามวาลา มีบทบาท ทีห่ ลากหลายทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ดีเอชเอสยามวาลา ผูจ้ ำ� หน่าย เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์สำ� นักงานทีม่ ยี อดขายต่อปีระดับพันล้านบาท และการเป็นดีเจรุน่ ใหญ่ทมี่ ลี ลี าการควบแผ่นทีแ่ พรวพราวจนได้รบั ฉายาว่า พ่อมดอิเล็กทรอนิกส์ และล่าสุดเขาคือหนึง่ ในผูส้ มัครผูว้ า่ ฯ ทีน่ า่ จับตามอง มากทีส่ ดุ ด้วยภาพลักษณ์ทแี่ ตกต่างจากผูส้ มัครคนอืน่ ๆ ทัง้ สไตล์การแต่งตัว และภูมหิ ลังทีไ่ ม่เหมือนใคร แค่กอ๊ ปปีโ้ ฆษณาเรียกน�ำ้ ย่อยก่อนลงสมัครทีว่ า่ ‘กรุงเทพฯ สุดฤทธิ์ ร่วมกับสุหฤทสร้างเซอร์ไพรส์’ ก็บง่ บอกถึงสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ของเขา สมกับการเป็น Hipster’s Idol ตัวจริง

ท�ำไมต้องเลือกสุหฤท เบอร์ 17

เขามีวิธีการหาเสียงที่แปลกแหวกแนว มีความคิดสร้างสรรค์ เน้น เทคโนโลยี ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิมๆ โดยในระยะเริม่ ต้นสุหฤทเป็น ผู้สมัครที่หาเสียงอย่างจริงจังในโลกโซเชียล มีเดีย แต่เป็นข่าว ในสื่ออื่นๆ น้อยมาก แต่เขาออกตัวว่าไม่ได้จมปลักอยู่เฉพาะสื่อนี้ เพราะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จะกระจายนโยบายออกไป แต่ ตัง้ แต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา เขาก็เริม่ ปราศรัยอย่างเข้มข้น พร้อมกับ ป้ายหาเสียงทีม่ สี สี นั สดใส แตกต่างจากผูส้ มัครคนอืน่ ๆ อย่างสิน้ เชิง ซึง่ ก็สามารถเรียกความสนใจได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เพิม่ กิมมิค ในการหาเสียงด้วย ‘ป้ายหาเสียงดุกดิก๊ ’ ป้ายหาเสียงในรูปแบบใหม่ ทีน่ ำ� เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ ท�ำให้ประชาชนทัว่ ไป สามารถฟังเสียงปราศรัย รับชมวิดโี อ กดไลค์ และกดแชร์ รวมถึง แสดงความคิดเห็นผ่านการโหวตแบบเรียลไทม์ ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกใน เมืองไทยทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการหาเสียงเลือกตัง้ สุหฤทอาจเป็นตัวเลือกที่ถูกใจของวัยรุ่น และคนเมืองยุคใหม่ ที่ ช อบความท้ า ทาย และกล้ า ที่ จ ะลองเปลี่ ย นแปลงอะไรใหม่ ๆ เพื่อหวังผลที่อาจจะดีกว่าเดิม แต่ส�ำหรับในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ทีเ่ ปิดรับเฉพาะสือ่ กระแสหลัก ‘ดีเจโต้’ อาจไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของพวกเขาเลย อย่างไรก็ตามผลการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันที่ 3 มีนาคมนีจ้ ะเป็น การชีช้ ะตาว่าเขาจะมีโอกาสได้ทำ� ตามนโยบายหาเสียงนีห้ รือไม่ สุหฤทให้สมั ภาษณ์มติชนทีวไี ว้วา่ “ผมไม่ได้มาจากฐานการเมือง เป็นคนๆ หนึ่งที่อยากจะลุกขึ้นมาท�ำจริงๆ อยากให้เลือกที่นโยบาย เป็นส�ำคัญ ไม่อยากให้เลือกด้วยปัจจัยอื่น ผมจะได้เท่าไหร่ไม่เป็นไร ชนะก็ยิ่งดี แต่ผมมองอีก 50% ที่ยังไม่ตัดสินใจ ผมจะต้องท�ำงาน หนักขึ้นโดยจะต้องสื่อสารนโยบายอย่างไร ไม่ให้เลื่อนลอย” หากจับพลัดจับผลู สุหฤทได้เป็นผูว้ า่ ฯ ขึน้ มาจริงๆ แล้ว กรุงเทพฯ จะ มีหน้าตาเผ็ดร้อน เหมือนกับเพลงทีเ่ ขามิกซ์หรือไม่อย่างไร ชาวกรุงทัง้ หลายคงต้องติดตามดูกนั ว่าเมือ่ สุหฤทท้าทายให้คนกรุงเทพฯ เลิกคิด เลิกเลือกแบบเดิมๆ แล้วคนกรุงเทพฯ จะตอบรับอย่างไร

นโยบายฮอต

‘1 โหล’ สุหฤทได้ยำ�้ ในรายการตอบโจทย์ ถึงการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง น่าอยู่ ภายใต้การบริหารงานของเขา และความคิดนัน้ ได้แปรเปลีย่ นเป็น นโยบายการหาเสียง ซึง่ เขาเรียกมันว่า ‘นโยบาย 1 โหล’ ซึง่ สวนทาง อย่างสิน้ เชิงกับนโยบายแจกแหลกของผูส้ มัครบางราย 1. ขอคืนทางเท้าให้คนกรุงเทพฯ มีหลุมบ่อต้องซ่อมแซม ป้ายเกะกะ ขวางทางเดินต้องจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอยต้องบังคับใช้กฎหมาย จุดผ่อนผันขายได้ แต่ตอ้ งมีทางให้คนเดิน 1 เมตร นอกจุดผ่อนผัน ห้ามขายเด็ดขาด 2. แก้ไขปัญหาจราจรด้วยงบประมาณ 0 บาท เริม่ ทีต่ วั คุณเอง ร่วมกัน ส่งข้อมูลให้ กทม.ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ ร่วมแก้ปญ ั หากับต�ำรวจ 3. ขยะแลกสวนสาธารณะ ขยะเกือบหมืน่ ตันต่อวัน ช่วยกันเปลีย่ น เป็นเงิน แล้วน�ำไปสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่เพื่อเพิ่มปอดให้กับ คนกรุงเทพฯ 4. Boutique Bangkok 50 เขต 50 เสน่ห์ กระจายอ�ำนาจให้ ผอ.เขตดูแล 5. ปฏิรปู การเรียนให้นกั เรียนท่องเท่าทีจ่ ำ� เป็น กทม.ดูแลครูดว้ ยหัวใจ ไม่เน้นข้อสอบ สร้างโรงเรียนทางเลือกในสังกัด กทม. 6. ป้ายโฆษณาสีเขียว สนับสนุนให้เอกชนเปลีย่ นการโฆษณาจาก ป้ายแข็งให้เป็นสวนสีเขียว ด้วยการลดภาษีป้าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ ประโยชน์ ทีส่ ำ� คัญประชาชนก็รสู้ กึ สบายตา 7. ยกระดับจักรยานให้เป็นทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพฯ พัฒนา เส้นทางทีเ่ หมาะสมส�ำหรับปัน่ จักรยานอย่างปลอดภัย เพิม่ ทีจ่ อดตาม จุดต่อเชือ่ มไปยังบริการขนส่งมวลชน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ ท�ำงาน รวมทัง้ เพิม่ การรับรูส้ ทิ ธิจกั รยาน 8. ประกาศเครือข่ายการจราจรและการเดินทางสาธารณะ 9. ยกระดับหน่วยกูภ้ ยั พัฒนาระบบรายงานเหตุฉุกเฉิน สนับสนุน อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เพิ่ ม ที ม หน่ ว ยกู ้ ภั ย ทางมอเตอร์ ไ ซค์ เฮลิคอปเตอร์ และเรือ

10. City of Angels เมืองทีผ่ หู้ ญิงมีความสุข 11. Bangkok Creative City สร้างสมดุลชีวิตให้คนกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะ และมีพื้นที่สำ� หรับออกก�ำลังกายเพื่อ สนับสนุนให้ชวี ติ ของคนกรุงเทพฯ ดีขนึ้ 12. Bangkok App เพิม่ แอพพลิเคชัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ในกรุงเทพฯ ของ คุณง่ายขึน้ ทีส่ ำ� คัญจะต้องมีแอพพลิเคชัน่ ประเมินผลการท�ำงานของ ผูว้ า่ ฯ กทม. เพือ่ ไม่ให้สงิ่ ทีส่ ญ ั ญาไว้หายไปหลังเลือกตัง้ ทีม่ า : siamintelligence.com/agenda-bangkok-suhait-interview, facebook. com/suharit.surprise, facebook.com/VoteSuharit, manager.co.th, bangkokbiznews.com, www.thairath.co.th และรายการ ‘ตอบโจทย์’ ทางสถานี โทรทัศน์ไทยพีบเี อส

What’s Hot On Facebook

ข้อความทีถ่ กู ตอบโต้มากทีส่ ดุ ในเฟซบุก๊ ของสุหฤท “ผม สุหฤท เบอร์ 17 ยังแจ๋วครับ เทศกาลป้ายหาเสียง ท�ำมือเริม่ ขึน้ แล้วครับ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ าให้ ก�ำลังใจนะครับ และขอปฏิเสธการใช้ปา้ ยหาเสียงทีร่ กรุงรัง เพราะผมมีนโยบายทีจ่ ะท�ำเรือ่ งป้ายโฆษณาสีเขียวครับ จึงไม่อยากเริม่ ด้วยตัวเอง ติดตามนโยบายและตารางการเดิน 1 ล้านก้าว เพือ่ เข้าถึงปัญหาของกรุงเทพฯ และของ 1 ล้านเสียง เพือ่ ก้าวออกมาเปลีย่ นกรุงเทพฯ ครับ เชือ่ แบบเดิม เลือกแบบเดิม ได้กรุงเทพฯ แบบเดิม” 6,917 ไลค์ 1,455 แชร์ / 21 มกราคม 2556 ทีม่ า : Zocial.inc


“ตอนนี้คนต้องการ นักบริหารเมือง ไม่ใช่นักการเมือง”

โฆสิต สุวินิจจิต “ผมเป็นนักบริหาร เป็นมือประสานสิบทิศ และเป็นนักคิดสร้างสรรค์” ค�ำจ�ำกัดความทีแ่ สดงถึงจุดแข็งในตัวของ โฆสิต สุวนิ จิ จิต ผูส้ มัคร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงตนเองไว้อย่างเข้มข้นในรายการ ‘ตอบโจทย์’ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส เมือ่ กลางเดือนทีผ่ า่ นมา ความเป็นนักบริหารและนักคิดสร้างสรรค์ทวี่ า่ นัน้ เกิดจากการท�ำงานใน วงการสือ่ มวลชนมากว่า 20 ปี ในฐานะผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งแสดงวิสยั ทัศน์ และ ความเป็นผูน้ ำ� รวมถึงความเป็นคนหัวครีเอทีฟในการผลิตรายการต่างๆ โดยอดีตเขาเป็นถึงประธาน บริษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือเจ้าของรายการโทรทัศน์ทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี อาทิ รายการ ‘บ้านเลขที่ 5’ และ ‘ทีน่ … ี่ ประเทศไทย’ และยังเคยเป็นประธานกรรมการ บริษทั สปริง คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด อีกด้วย กับรายการ ‘สปริงนิวส์’ สถานีขา่ วการเมือง ทีวดี าวเทียม 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ฉายา ‘มือประสานสิบทิศ’ ยังมาจากการเป็นอดีต ทีป่ รึกษารัฐมนตรีอย่างต่อเนือ่ งกว่า 17 ปี แบบไม่สงั กัดพรรค และอยูไ่ ด้ ทุกรัฐบาล จึงท�ำให้เขาหยิบมาเป็นแต้มต่อกับการเป็นตัวเลือกอิสระให้กบั ประชาชน ทีก่ ำ� ลังเบือ่ หน่ายกับการแบ่งพรรคเล่นพวกของนักการเมือง ในช่วงยามนี้ และดูเหมือนว่าจะออกสตาร์ทได้เร็วและแรงพอสมควร โดยเฉพาะกับนโยบายชือ่ ติดหู ‘กรุงเทพฯ 24 ชัว่ โมง’ ขณะเดียวกัน กระแสข่าวทีว่ า่ เขามีสายสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทักษิณ ชินวัตร อาจมีสว่ นท�ำให้เกิด ข้อกังขาอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่เขาก็ออกมายืนยันว่า โฆษิตเป็นมิตรกับทุกฝ่าย!

ท�ำไมต้องเลือกโฆสิต เบอร์ 10

โฆสิตให้เหตุผลถึงการลงสมัครเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม.ในครัง้ นี้ โดยย้อนถึง รัฐธรรมนูญว่า ผู้สมัครไม่จ�ำเป็นต้องสังกัดพรรค อีกทั้งกรุงเทพฯ เป็นการปกครองท้องถิน่ พิเศษ ผูท้ จี่ ะเข้ามาบริหารจึงควรเป็นอิสระจาก พรรคการเมือง เพื่อความคล่องตัวและเพื่อการออกแบบนโยบายให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจของท้องถิน่ นัน้ ๆ ในขณะเดียวกัน เขามองว่าปัญหาของกรุงเทพฯ และของประเทศชาติตอนนีเ้ กิดจากความ ขัดแย้งรุนแรงของพรรคการเมืองสองขัว้ ผูท้ เี่ ข้ามาบริหารจึงควรสามารถ ท�ำงานได้กบั ทุกฝ่าย เขาผูซ้ งึ่ มีฉายามือประสานสิบทิศ จึงเชือ่ ว่าตัวเอง น่าจะเป็นตัวเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ของคนกรุงในขณะนี้ จากประวัตกิ ารเป็นทีป่ รึกษารัฐมนตรีกว่า 17 ปี น่าจะท�ำให้โฆสิต ตัดสินใจลงเล่นสนามใหญ่ แต่เขากลับเลือกที่จะลงเล่นสนามเล็ก ทีเ่ ปรียบเสมือนหัวใจของประเทศ พร้อมยืนยันว่าถ้าหัวใจของประเทศ แข็งแรง ร่างกายประเทศก็จะแข็งแรงตามไปด้วย และความที่เป็น นักการตลาด จึงไม่พลาดทีจ่ ะวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายมาเป็นทีเ่ รียบร้อย ด้วยความคาดหวังที่จะชนะใจกลุ่มที่เคยจ�ำใจเลือกผู้สมัครแบบสังกัด พรรค หรือทีเ่ รียกว่า Swing Vote ทีม่ อี ยูร่ าวๆ 6 แสนคน กลุม่ ทีไ่ ม่ เลือกพรรคใหญ่แต่ออกมาใช้สทิ ธิอ์ กี ราว 5 แสนคน และกลุม่ ทีไ่ ม่ออก มาใช้สทิ ธิร์ าว 2 ล้านคน จาก 4.1 ล้านคนจะออกมาใช้สทิ ธิม์ ากขึน้ นัน่ หมายถึงโอกาสจากคนกรุงเทพฯ กว่า 75% ทีท่ ำ� ให้เขากล้าลงสนาม ในครัง้ นี้

นโยบายฮอต

‘กรุงเทพฯ 24 ชัว่ โมง’ กรอบนโยบายนีต้ งั้ ขึน้ จากธรรมชาติของความเป็นกรุงเทพฯ ทีม่ คี วาม เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ผสมผสานกับความต้องการให้สอดคล้องกับ การเดินหน้าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยแตกออกเป็น 4 นโยบายหลัก แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ภายใต้การบริการอย่างทัว่ ถึงตลอด 24 ชัว่ โมง หรือ 3 กะ ได้แก่ เดินทางสะดวก 24 ชัว่ โมง : เริม่ ด้วยการติดป้ายบอกทางให้มากขึน้ และติดตัง้ GPS ในรถแท็กซี่ เรียนรู้ 24 ชัว่ โมง : จัดตัง้ โรงเรียนสาธิต กทม. เป็นโรงเรียนประจ�ำ เพือ่ รวบรวมเด็กทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา และยกระดับโรงเรียนของ กทม. ให้เทียบเท่าโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียง รวมถึงการเปิด WiFi ความเร็ว 20 MB ห้องสมุดประชาชน และศูนย์อนิ เตอร์เน็ตทีใ่ ห้บริการตลอด 24 ชม. ท�ำงาน 24 ชัว่ โมง : เพือ่ รองรับการท�ำงานของ Head Office บริษทั ชัน้ น�ำทัว่ โลก และการเก็บภาษี 17% เทียบเท่าสิงคโปร์เพือ่ จูงใจนักลงทุน นอกจากนีย้ งั สร้างศูนย์เรียนรูว้ ฒ ั นธรรมอาเซียน และ Hollywood of Asia หรือศูนย์การเรียนรูว้ ฒ ั นธรรม สร้างโรงหนัง โรงละครแห่งเอเชีย เพือ่ เป็น การแปรรูปวัฒนธรรมสูธ่ รุ กิจ และนโยบายนีเ้ องทีท่ งั้ ตัวเขาและทีมงาน ก็ตอ้ งท�ำงานตลอด 24 ชม. หรือ 3 กะ เพือ่ รับใช้ประชาชน จนเป็น ทีม่ าของชือ่ ‘ผูว้ า่ 3 กะ’ ปลอดภัย 24 ชัว่ โมง : ติดไฟสว่างและกล้องวงจรปิดรอบกรุง รวมถึง การน�ำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อทัศนียภาพและการลดความเสียหายจาก อุบตั เิ หตุทมี่ กั เกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ทีม่ า : kositbangkok.com, facebook.com/KositBangkok, manager.co.th, bangkokbiznews.com, siamintelligence.com/agenda-bangkok-kosit และรายการ ‘ตอบโจทย์’ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

กฐินสามัคคีการเมือง

โฆสิตย�ำ้ ว่าการหาเสียงของเขาถือเป็นกฐินสามัคคีทางการเมือง ครัง้ แรกในประเทศไทย เพราะเขาไม่ใช้เงินของตนเองสักบาท ไม่วา่ จะป้ายหาเสียง น�ำ้ ดืม่ หรือแม้กระทัง่ ออฟฟิศ ล้วนแต่ได้ มาจากการบริจาคของประชาชน และเพือ่ นสนิททีส่ นับสนุน เขาทัง้ สิน้ และจากการเป็นเจ้าพ่อสือ่ มาก่อน จึงท�ำให้มโี อกาส ออกมาให้สมั ภาษณ์ผา่ นรายการโทรทัศน์และวิทยุตา่ งๆ มากมาย นอกจากนีย้ งั มีการโชว์ประวัตสิ ว่ นตัวผ่านเว็บไซต์ kositbangkok.com และเฟซบุก๊ KositBangkok ทีป่ ระชาชน สามารถมีสว่ นร่วมเสนอนโยบายได้โดยตรง ส่วนไฮไลท์เด่นสุด คงเป็นป้ายหาเสียงทีแ่ ตกต่างจากผูส้ มัครรายอืน่ ๆ ตรงที่ สามารถใช้ประโยชน์เป็นป้ายบอกทางได้ในเวลาเดียวกัน

What’s Hot On Facebook

ข้อความทีถ่ กู ตอบโต้มากทีส่ ดุ ในเฟซบุก๊ ของโฆษิต “โฆสิต นักบริหารประสานสิบทิศ เลือก โฆสิต เบอร์ 10 เป็นผูว้ า่ ฯ กทม.” 166 ไลค์ / 18 แชร์ / 21 มกราคม 2556


ปัญหาที่คนกรุงเทพฯ สะท้อนผ่านผลส�ำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ โดยสวนดุสิตโพลล์ พบว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขมากที่สุด อันดับแรกคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 86.43% ตามมาด้วยระบบการขนส่งมวลชน การจราจร 83.42% และอันดับ 3 เป็น เรื่องการศึกษา ภาษา ระบบการเรียนการสอน 81.91% ดังนั้นผู้สมัครคนใดมีนโยบายที่มุ่งเน้นใน 3 ปัญหาดังกล่าว และสามารถชี้ให้เห็นถึง ความเป็นไปได้ โดยไม่เพ้อฝัน ก็น่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คนกรุงเทพฯ เลือกโหวตได้ มาดูกันว่าคนกรุงที่ 24/7 ติดตามสัมภาษณ์มา ต้องการให้กรุงเทพฯ ในฝันของพวกเขาเป็นอย่างไร นันทขว้าง สิรสุนทร

นักคิด นักเขียน และคอลัมนิสต์ชอื่ ดัง “ผมว่ากรุงเทพฯ ในฝันตอนนี้ หลายคน น่าจะคิดเหมือนกันว่า รถต้องไม่ติดก่อน ถ้าการจราจรดีกว่านี้ พวกเราไม่เสียเวลา มากมายหลายชั่วโมงบนท้องถนนทุกวันที่ ตืน่ มา นัน่ แหละคือกรุงเทพฯ ในฝัน แต่พอ เมืองนีถ้ กู จัดอันดับอยูท่ อ็ ปสุดในเรือ่ งรถติด ฝันอืน่ ๆ ก็ตามมาไม่ได้โดยระบบ (ซึง่ ไม่มี วันแก้ไขได้ในความรูส้ กึ ของผม) ส่วนฝันที่ รองลงมาก็คอื การมีสวนสาธารณะทีม่ ากขึน้ อย่างน้อยมาแชร์ปริมาณของห้างฯ ทีม่ มี ากมายตัง้ แต่ไซซ์ XS ถึง XL ผมว่า ระหว่างการท�ำสวนสาธารณะให้มมี ากขึน้ กับการชักชวนคนกรุงมาขีจ่ กั รยาน แทนรถยนต์นนั้ การมีสวนสาธารณะเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นจริงได้กอ่ น น่าเสียดายว่า เวลาผูล้ งสมัครผูว้ า่ ฯ ของ กทม.ไปหาเสียง พวกเขาชอบขายฝัน ซึง่ เป็นฝัน ทีไ่ ม่มวี นั จะเป็นจริงได้” “ทีส่ ำ� คัญผมอยากเห็นกรุงเทพฯ เปลีย่ นแปลงไปใน 2 มิติ มิตแิ รกคือ ในเชิงความสัมพันธ์ ผมรูส้ กึ กรุงเทพฯ ในช่วง 15 ปีนไี้ ม่มภี าพของความ สัมพันธ์ของผูค้ นทีส่ ะท้อนออกมาจริงๆ รูปธรรมทีพ่ อจะรูส้ กึ ได้และน่าดีใจ ก็คอื คนออกมาช่วยกันล้างถนนและสิง่ ปลูกสร้างหลังผ่านการเมืองเผาชาติ แต่ผมรูส้ กึ ว่าคนกรุงเทพฯ ใส่ใจกันน้อยลงกว่าสมัยก่อน” “ส่วนมิติที่สอง ผมมองในแง่ของความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆ เช่น ตึกรามบ้านช่อง สวนสาธารณะ เส้นทางการจราจรและพืน้ ทีข่ องคนสูงวัย 3-4 อย่างทีพ่ ดู มาไม่สมดุลกันในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพฯ นอกจากนีส้ งิ่ ทีอ่ ยากเห็น แม้จะยากก็คือ ผู้ว่าฯ กทม.ควรน�ำเสนอในสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้กับ การท�ำงานจริง ไม่ขายเรือ่ งเพ้อเจ้อทีม่ แี พ็กเกจจิง้ สวยงาม เพราะถ้าผูว้ า่ ฯ ดี โอกาสที่เมืองจะดีไปด้วยน่าจะมี ความหมายดีไม่ดีนี่ไม่เกี่ยวกับผู้ว่าฯ ขับรถเมล์ได้ หรือกินไวน์เป็นนะ”

ว่าด้วยนานาโพลล์

• นิดา้ เผยโพลล์ ‘เหตุผลของคนกรุงในการเลือกผูว้ า่ ฯ กทม.’ พบว่าภาพรวมของคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ สนใจที่ตัวบุคคล มากกว่าเรื่องนโยบาย • หลายสื่อมองว่าผลโพลล์ต่างๆ มีส่วนชี้น�ำทางการเมือง ต่อประชาชน สวนดุสิตโพลล์ จึงท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลโพลล์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึง่ ความเห็นสูงสุด 39.51% มองว่า เฉยๆ เป็นเรือ่ งธรรมดา ที่มีการเลือกตั้งก็จะมีผลโพลล์ของส�ำนักต่างๆ ออกมาเสมอ และความเห็นสูงสุด 35.89% มองว่า ผลโพลล์ไม่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกผูว้ า่ ฯ กทม. สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ ในยุค 2556 จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ จากความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้มาจากการชี้น�ำ • 46.20% คือความคิดเห็นสูงสุดของคนกรุงเทพฯ ที่คิดว่า ปัจจัยที่จะท�ำให้พวกเขาเลือกผู้ว่าฯ มาท�ำหน้าที่บริหาร กรุงเทพฯ นั้นมาจากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัคร แต่ละคน รวมถึงผู้สมัครคนนั้นต้องมีมุมมอง วิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล • 35.04% คือเสียงสูงสุดที่คนกรุงเทพฯ อยากบอกผู้ว่าฯ ของ พวกเขาว่านโยบายทีใ่ ช้หาเสียงขอให้ทำ� ได้จริง อย่าพูดในสิง่ ที่ เกินจริงหรือท�ำไม่ได้ (ข้อมูลจากสวนดุสิตโพลล์)

ภาววิทย์ กลิน่ ประทุม

นักลงทุนรุน่ ใหม่ เจ้าของผลงานหนังสือ ‘แกะรอยหยักสมองรวยหุน้ หมืน่ ล้านแบบ Buffet’ ‘กรุงเทพฯ กับผู้ว่าฯ ในฝันของนักลงทุน รุ่นใหม่’ ในฐานะนักลงทุน การที่ผมต้อง เดินทางออกไปกาเลือก ‘ผูว้ า่ ฯ หรือเจ้าเมือง’ คงต้องคุยกันสักนิดว่าท่านเจ้าเมืองทีจ่ ะมา เขาโดนใจเรามากน้อยเพียงใด วันนีก้ มิ มิค ที่ เ ห็ น ก็ ม าแบบเดิ ม ๆ คื อ จะท� ำ นั่ น ท� ำ นี่ น�้ำไม่ท่วมฟันไม่ผุอะไรประมาณนั้น แต่ เอาจริงๆ นะ สิง่ ทีอ่ ยากเห็นคือ ‘การยกเครือ่ งครัง้ ใหญ่’ ผมมองว่ากรุงเทพฯ มีวถิ ชี วี ติ ทีไ่ ม่เคยมีผงั เมือง ดังนัน้ การสร้างระบบ ขนส่งมวลชนทีด่ แี ละครอบคลุมแทบจะเป็นไปไม่ได้ ผลก็คอื ‘รถโคตรติด’ ทุกยุค ทุกผู้ว่าฯ ตอนนี้นโยบายรถคันใหม่ก็เพิ่มรถเข้ามาในกรุงเทพฯ อีกหลายล้านคัน แต่ถนนไม่ได้เพิม่ ดังนั้นทุกครั้งที่ฝนตกหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็จะเกิดรถติดแบบ อัมพาตทัว่ เมือง เรือ่ งนีผ้ มเคยอ่าน The Gridlock Economy คือเศรษฐกิจ มันติดขัด เพราะในระบบมันมีคอคอด นัน่ แหละทีผ่ มอยากเห็น คืออยากเห็น ผูว้ า่ ฯ ทีเ่ ข้าใจคอคอดในเรือ่ งต่างๆ แล้วแก้ตรงนัน้ อย่างเรือ่ งรถติดก็เป็น เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มอยากเห็นการแก้ไขในเรือ่ งต้นๆ เช่น การเดินทางของนักเรียน และพ่อแม่ทโี่ ยงกันไปมา พ่อแม่ตอ้ งตืน่ ตีสี่ ส่งลูกตีหา้ แล้วแม่กม็ าถึงทีท่ �ำงาน เจ็ดโมง แล้วกลับห้าโมงพร้อมกัน อยากให้ทา่ นเจ้าเมืองลองแก้ปญ ั หาในแบบ ทีแ่ ปลก แบบทีก่ ล้าคิดต่างดูบา้ ง เช่น รือ้ ระบบเวลาเรียนของนักเรียนใหม่ ให้เข้าเรียนไม่ตรงกับคนท�ำงาน อาจจะเข้าสักสิบโมง แล้วเลิกเร็วหน่อยก็ได้ เช่น เลิกสักบ่ายสามโมง คือพูดง่ายๆ ให้เวลามันไม่ใช่ Peak Hour แล้วจัด ระบบรถโรงเรียนช่วยพ่อแม่ในการเดินทางอะไรประมาณนัน้ เพราะจริงๆ แล้ว การเรียนมากชั่วโมงแบบไร้ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ตอบโจทย์แรงงานของ โลกปัจจุบนั อยูแ่ ล้ว เพราะถ้าคนทีเ่ ข้าใจความเปลีย่ นแปลงจริงๆ เดีย๋ วนีเ้ ขา Home School แต่เราอาจไม่ตอ้ งท�ำถึงขนาดนัน้ เอาแค่จดั ระบบตารางเรียน ใหม่ ลดชัว่ โมงเรียนปกติ แล้วเอา Self Study & Online Class เพิม่ ขึน้ “ฮึม่ ! สงสัยผมจะหวังมากไป แต่เอาเถอะ หวังว่าจะมีเจ้าเมืองคนใด ได้ยนิ เสียงผม แล้วกล้าคิดต่าง ท�ำต่าง แบบสุดๆ ซึง่ จะท�ำให้เราจะเห็นการ เปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็น Super Change ได้”

อนุพนั ธุ์ พฤกษ์พนั ธ์ขจี

จิตรกร และนักศิลปะบ�ำบัด “กรุงเทพฯ ไม่มแี นวคิดทีจ่ ะใช้ศลิ ปะจัดเมือง หรือการเติบโตเชิงวัฒนธรรม ทุกวันนีเ้ น้นแต่ดา้ นกายภาพ ถ้าเราให้ความส�ำคัญเหมือนอย่างเมืองหลวงอืน่ ๆ เช่น เบอร์ลนิ ปารีส หรือโตเกียว ทีใ่ ช้เรือ่ งของศิลปะเข้ามาเป็นส่วนผสม ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ คงจะมีชวี ติ ชีวามากกว่านี”้

ปฐมพงษ์ ชัยเขือ่ นขันธ์

กราฟิกดีไซเนอร์ และนักเขียนอิสระ “ผมอยากให้ กทม.พัฒนาเรื่องการคมนาคมให้ดีกว่านี้ ตอนนี้มีการท�ำ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบ้างแล้ว ผมอยากให้เสร็จโดยเร็วทีส่ ดุ และอาจเพิม่ เส้นทางในอนาคตอันใกล้ เอาให้คน กทม.อยากใช้รถสาธารณะมากกว่ารถ ส่วนตัวไปเลย รวมถึงการคมนาคมอืน่ ๆ เช่น รถประจ�ำทาง รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยาน ให้มกี ารจัดระเบียบทีด่ กี ว่านี้ ผมคิดว่าหากการคมนาคมดีขนึ้ คน กทม.จะมีความสุขขึน้ แน่นอน และนีก่ เ็ ป็นปัญหาทีผ่ วู้ า่ ฯ กีย่ คุ กีส่ มัยก็ ยังแก้ไม่ได้สกั ที”

Fact & Figure About Bangkok

• มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร • มีประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 5,700,000 คน ซึง่ มากเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ และ มีความหนาแน่น 3,617.46 คน/ตาราง กิโลเมตร • ค�ำขวัญของกรุงเทพฯ ยุคใหม่ คือ กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของ ประเทศไทย ซึง่ ได้มาจากการโหวตของ ประชาชนทัว่ ประเทศทางไปรษณียบัตร • ประกอบด้วย 50 เขตการปกครอง แบ่งเป็น ฝัง่ พระนคร 35 เขต และฝัง่ ธนบุรี 15 เขต โดยเขตจตุจกั รเป็นเขตทีม่ ปี ระชากรมาก ทีส่ ดุ ของกรุงเทพฯ ส่วนเขตทีม่ ปี ระชากร น้อยทีส่ ดุ คือเขตสัมพันธวงศ์ • มีสวนขนาดใหญ่ 31 แห่ง และมีพนื้ ทีส่ เี ขียว ทีจ่ ดั เป็นสวนสาธารณะอีกนับพันแห่ง • ได้ถกู คัดเลือกให้เป็น ‘เมืองหนังสือโลก ปี 2556’ (World Book Capital 2013) • ได้รบั คัดเลือกให้เป็น เมืองน่าท่องเทีย่ วทีส่ ดุ ในโลก จากนิตยสาร Travel + Leisure 3 ปีซอ้ น (2553-2555) • กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 สุดยอด เมืองจุดหมายปลายทางโลกแห่งภูมภิ าค เอเชียแปซิฟกิ และเป็นอันดับ 3 ของโลก ประจ�ำปี 2555 จากผลส�ำรวจของ Master Card Global Destination Cities Index • มีพนื้ ทีถ่ นนประมาณ 10% ของพืน้ ทีเ่ มือง ทัง้ หมด ในขณะทีโ่ ตเกียวมีพนื้ ทีถ่ นน 23% และนิวยอร์กมีพนื้ ถนน 38% • เลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม.มาแล้ว 9 ครัง้ ครัง้ นี้ เป็นครัง้ ที่ 10 และมีผวู้ า่ ฯ กทม.ตัง้ แต่ ปี 2516-2555 จ�ำนวน 15 คน • ผูว้ า่ ฯ กทม. ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ด้วยคะแนน เสียงมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ คือ สมัคร สุนทรเวช สังกัดพรรคประชากรไทย โดยมีคะแนนเสียงสูงถึง 1,016,096 คะแนน • ปี 2556 นี้ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 4,333,157 คน จาก ประชากรทัง้ หมด 5,673,560 คน และ ประชากรแฝงทัง้ หมดราว 10 ล้านคน • ป้ายโฆษณาหาเสียง ควรมีขนาดความกว้าง ไม่เกิน 130 ซม. ยาวไม่เกิน 245 ซม. ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ ราชการ กรุงเทพมหานครจัดท�ำได้จำ� นวนไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตัง้ คือ 32,740 ป้าย • ผูว้ า่ ฯ ต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานคณะ กรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ กทม.


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 36

T A S T E

--------------

--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Riverside Dinner Cruise 3

Izakaya O-Ryu

ภัตตาคารลอยน�ำ้ บนเรือส�ำราญขนาดยักษ์ที่ รองรับผูโ้ ดยสารได้เกือบ 1,200 คน มีกมิ มิคเด่น อยูท่ กี่ ารพาคุณล่องแม่นำ�้ เจ้าพระยาไปสัมผัสมนต์เสน่หข์ องสายแม่นำ�้ แห่งชีวติ ในยามค�ำ่ คืน ควบคู่ ไปกับการดืม่ ด�ำ่ อาหารรสโอชะ

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ในสไตล์อซิ ากะยะ แบบบาร์ดง้ั เดิมของชาวญีป่ นุ่ ใน บรรยากาศอบอุน่ สบายๆ และเต็มไป ด้วยสีสนั แห่งการสังสรรค์ในหมูเ่ พือ่ นฝูง จ�ำลองบรรยากาศร้านอิซากะยะ ริมถนนของชาวญีป่ นุ่ ในคอนเซ็ปต์ Season Change เพราะอาหารญีป่ นุ่ เปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล จึงมีการสร้าง บรรยากาศให้แตกต่างกันไปในแต่ละ ช่วงเวลา ส�ำหรับช่วงทีเ่ พิง่ เริม่ เปิด ร้าน ประเดิมด้วยบรรยากาศแบบถนน ในย่านชิบยุ ะ ย่านทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งของ ความคึกคักและเต็มไปด้วยสีสนั เพิม่ ความเป็นญีป่ นุ่ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ และ โคมไฟ พร้อมทัง้ มีมมุ Live Kitchen ปรุงอาหารให้ดกู นั สดๆ

เรือริเวอร์ไซด์ 3 มีทงั้ หมด 2 ชัน้ ชัน้ ที่ 1 เป็นห้องแอร์ ตกแต่งในบรรยากาศยุโรปคลาสสิก เน้นเฟอร์นเิ จอร์ไม้สนี ำ�้ ตาล ส่วนชัน้ 2 จะเป็น บริเวณดาดฟ้า หากอยากสัมผัสบรรยากาศของ สองฝัง่ เจ้าพระยาอย่างเต็มที่ แนะน�ำให้เลือกทีน่ งั่ บริเวณดาดฟ้า คุณจะซึมซับไอลมเย็นๆ และ ความโรแมนติกได้ทกุ องศา ทัง้ ยังมีดนตรีสด คอยขับกล่อมให้มอื้ พิเศษบนเรือล�ำนีเ้ ป็นคืนที่ น่าประทับใจ เมนูอาหารบนเรือริเวอร์ไซด์ 3 จะเน้นอาหาร ไทยและอาหารจีน เป็นประเภทอลาคาส พร้อม ให้คณ ุ จัดหนักจัดเต็มกับหลากเมนู หลายรสชาติ เช่น ต้มย�ำกุง้ มะพร้าวอ่อน, ปลากะพงฟู, กุง้ เยือ่ ไผ่, ปลากะพงสองน�ำ้ , หมูระเบิด ส่วนใคร ทีช่ อบอาหารรสชาติจดั จ้านถึงรสถึงเครือ่ งจริงๆ ต้องลอง ปลาแซลมอนกระเทียมโทน ทีร่ สชาติ แซบเว่อร์ อิม่ อร่อย พร้อมชมทัศนียภาพสองฝัง่ เจ้าพระยา ในราคาประมาณ 600 บาท/คน ขึน้ เรือริเวอร์ไซด์ 3 ได้ที่ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซ.วัดภคินนี าถ ถ.ราชวิถี เปิดให้ขนึ้ เรือ ตัง้ แต่ 18.00 น.เป็นต้นไป และกลับมาจอด เทียบท่าอีกครัง้ ในเวลาประมาณ 22.00 น. สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2883 1588 หรือ www.riversidebangkok.com

WoW!! ว่ากันว่า ใครที่มักชอบมีอาการเมาเรือ หาก ได้มาสัมผัสเรือริเวอร์ไซด์ 3 คุณจะไม่ค่อย เกิดอาการวิงเวียนศีรษะใดๆ เนื่องจากเรือ ล�ำนี้มีท้องเรือถึง 3 ท้อง เพื่อชะลอความ โคลงเคลงของลูกคลื่นที่มาปะทะกับเรือ

มีทงั้ เมนูแบบปิง้ ย่าง ปลาดิบ ซูชิ และเทปันยากิ โดยใช้ผกั สดกับวัตถุดบิ สัง่ ตรงมาจากญีป่ นุ่ จุดเด่นของเมนูทนี่ ี่ จะเป็นแบบดัง้ เดิม รูปร่างหน้าตา รวม ถึงรสชาติมเี อกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึง่ บางเมนูสามารถหาทานได้ทนี่ ที่ เี่ ดียว เท่านัน้ ส�ำหรับจานเด่นต้องไม่พลาด Season Change Tonkatsu หมูทอด ทงคัทสึหอ่ ไส้ 3 แบบ คือ เห็ดเข็มทอง ขิงดอง และวาซาบิสดทีซ่ ดี้ สุดๆ ต่อด้วย เมนู Tago Wasa ปลาหมึกสด น�ำมาคลุกเคล้าด้วยน�ำ้ ย�ำและวาซาบิสด รสจัดจ้าน ถูกใจคนชอบกินของสดรส แซบๆ เป็นทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีเมนูปง้ิ ย่างเสียบไม้อย่าง Yakitori Set ปลาซัม มะย่างเกลือ น�ำเข้าจากนอร์เวย์ และ ยากิโซบะสไตล์คนั ไซ

ประมาณ 400-500 บาท 90 ซอยทองหล่อ 2 อาคาร ชัน้ 1 ฟิฟตีฟ้ ฟิ ท์พลาซ่า สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 11.30-14.30 น. และ 16.30-22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 11.30-22.00 น. โทร.08 1209 6565


--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

Twinings Tea Boutique

--------------

Text : iD11 Photo : พิชญุตม์

ร้านชาในต�ำนานของอังกฤษทีแ่ ลนดิง้ สูเ่ อเชียเป็น ครัง้ แรก พร้อมน�ำประวัตศิ าสตร์ของชาทีเ่ คียงคู่ วัฒนธรรมอังกฤษมายาวนานกว่า 300 ปี มาให้คนไทย ได้สมั ผัสกลิน่ อายและซึมซับวัฒนธรรมการดืม่ ชาแบบ ชาวอังกฤษต้นต�ำรับอย่างแท้จริง

The Box Props & Studio

แม้จะเป็นแฟลกชิฟ สโตร์ นอกเขตสหราชอาณาจักร ทว่า Twinings Tea Boutique ก็ยงั คงเอกลักษณ์และ ตัวตนเอาไว้ได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะสไตล์การตกแต่งร้าน ทีเ่ รียกว่าเป็น British Modern Contemporary ตอกย�ำ้ วิถคี วามสุนทรียแ์ บบลอนดอนเนอร์ดว้ ยโซฟาโอเวอร์ไซซ์ หุม้ ก�ำมะหยีแ่ ละหนังเกรดพรีเมีย่ ม เพิม่ ความละมุนยวนตา ด้วยโคมไฟหินอ่อนสีขาวนวลให้ความสว่างเรือ่ เรือง ซึง่ การตกแต่งในสไตล์ดงั กล่าวมีสว่ นช่วยเพิม่ อรรถรสใน ชามือ้ พิเศษของคุณอย่างยิง่

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุม่ คนท�ำ โปรดักชัน่ ทีม่ ใี จรักในสิง่ เดียวกัน สรรค์สร้าง พื้นที่เล็กๆ ให้กลายเป็นทั้งแหล่งแฮงเอาท์ สุดชิค และ One Stop Service ส�ำหรับการ ท�ำโปรดักชัน่

ไม่ควรพลาดลิม้ รสอรรถรสชาแบบอังกฤษแท้ๆ คอชา ตัวจริงแนะน�ำให้ลองจิบ Ceylon Silver Tips คุณจะได้ รูส้ กึ ถึงคาแร็กเตอร์ของชาทีไ่ ม่เหมือนใคร และหากชอบ ดืม่ ชาเย็น โปรดอย่ามองข้าม Oxford St. Frosted นอกจากรสชาติชาทีล่ ำ�้ เลิศไม่มใี ครเกินแล้ว ทีท่ ไวนิงส์ยงั มีไลท์มลี ให้ทานเคียงกับชา ทีไ่ ม่อยากให้พลาด คือ

ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ Reuse & Recycle ด้วยการน�ำคอนเทนเนอร์ 5 ตูม้ าเรียงต่อกัน กลายเป็นพืน้ ทีพ่ บปะสังสรรค์อย่างคนมีสไตล์ ภายในตกแต่งแบบ Mix Media ผสมผสาน องค์ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทัง้ ไม้ เหล็ก และตู้ ในขณะทีด่ า้ นบนแบ่งเป็นพืน้ ทีเ่ อาท์ดอร์ และแกลเลอรีแ่ สดงงานศิลปะเล็กๆ เน้นอาหารออร์แกนิกฟิวชัน่ เหมาะส�ำหรับ คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการลิม้ รสอาหารท้องถิน่ จาก ทางเหนือ เมนูเด็ดต้องไม่พลาด สเต๊กอดัมส์ แซบสวิง เนือ้ หมูหนั่ เป็นชิน้ พอดีคำ� ย่างบน เตาถ่านร้อนๆ หอมกรุน่ อย่าบอกใคร เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ จิม้ แจ่ว กินแกล้มกับผักออร์แกนิก สดๆ ส่งตรงมาจาก ดาราดาเล บ้านดินฟาร์ม ทีเ่ ชียงดาว ตามมาด้วยเมนูคนุ้ ตาอย่าง ข้าวซอยไกรสแซบด้วยน�ำ้ ซุปสุดเข้มข้น อัดแน่นไปด้วยผักสดนานาชนิดและน่องไก่ ชิน้ โต นอกจากนีย้ งั มีเมนูเบเกอรีส่ ไตล์โฮมเมด รสชาติเป็นเลิศอย่าง ช็อกโกแลตกล้วยให้ได้ ลิม้ ลองกันอีกด้วย ประมาณ 500 บาท ซอยสันติสขุ สีแ่ ยกพิชยั (ใกล้กบั ตลาดราชวัตร) ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ เปิด 17.00-24.00 น. โทร.08 8636 0161

WoW!! ส�ำหรับผู้อ่าน 24/7 เพลินไปกับ การจิบไวน์โลกใหม่ ในราคาสบายๆ เพียง 800 บาท ตั้งแต่วันนี้15 มีนาคม 2556

เออเกรย์ สโคน เป็นออริจินลั สโคนเจ้าเดียวทีม่ ี รสชาติเอิรล์ เกรย์ นอกจากนีย้ งั มีแครมบูเล่ (คัสตาร์ดโรยหน้าด้วย น�ำ้ ตาลไหม้) และมาการอง ชา 8 รส ให้ได้ลมิ้ ลอง ลิม้ รสชาหอมกรุน่ พร้อมขนมรสชาติดี แบบอิม่ อร่อย ในราคา ประมาณ 200-300 บาท Twinings Tea Boutique ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ลานเอเทรียม ชัน้ 1 ด้าน หน้าห้างสรรพสินค้าเซน ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 11.00-22.00 น. 28/01/56

BZ BS K


CATCH & GRILL Seafood

อัน อัน เหลา

ห้องอาหารที่เอาใจผู้ชื่นชอบอาหารซีฟู้ดและ สเต๊กเป็นพิเศษ

อัน อัน เหลา ร้านอาหารจีนอายุนานกว่า 3 ทศวรรษ ที่แฟนอาหารจีนทุกคนต้องรู้จัก

สัมผัสอารมณ์อบอุ่นในไลท์ติ้งสีนวลๆ และ ความโรแมนติกจากของประดับ ซึ่งเข้ากับวิวมุม กว้าง 180 องศา ของชายหาดป่าตองได้เป็น อย่างดี

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้าน คุณจะได้กลิ่น อายของความเป็นจีนอยู่ทุกอณู จะเห็นได้จาก สไตล์การตกแต่ง ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็น จีนอย่างชัดเจน เช่น สีแดง และรูปแบบการจัด เรียงโต๊ะสไตล์จีน

อย่าช้าทีจ่ ะรอสัง่ เมนูเลิศๆ อย่าง ‘Crispy SoftShell Crab Salad’, ‘Atlantic Salmon Steak with Balsamic Sauce’, ‘Baked New Zealand with-Mozzarella & Pamesan Cheese’

นอกจากขบวนอาหารจีนนานาชนิดที่คุ้นเคย แล้ว ยังมีเมนูเด็ดจากเบตง อย่างเช่น ไก่เบตง เคาหยก ก๋วยเตี๋ยวหลอด และผัดผักน�้ำมันหอย ที่อร่อยถูกปาก จนอยากมาแล้วมาอีก

อิ่มอร่อยในราคาที่คู่ควร

122 ซ.สุขุมวิท 26 (ตรงข้าม K-Village) คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2261-8188-9 หรือ www.ananlao.com เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.

พิเศษ เป็ดปักกิ่งราคาตัวละ 350 บาท

จากปกติ 650 บาท พร้อมเนื้อเป็ดทำ�อาหารฟรี 1 รายการ

MARITIME Restaurant

Patong Paragon Resort & Spa 280 ถ.พระบารมี ต.ป่าตองอ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โทร. 0-7629-0555 ต่อ 7350, 7351 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 18.00-23.00 น.

ส่วนลด

50%

* รับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56

ห้องอาหารนานาชาติเกรดพรีเมียม เมื่อมาที่นี่คุณจะรู้สึกสบายๆ และเป็นตัวของ ตัวเอง เพราะมุมมองแบบพาโนรามาที่ภายใน ห้องอาหารตั้งใจเปิดกว้างให้ได้ชมวิวของชายหาด พัทยาเหนือ เลือกเพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าหรือเมนู A la carte ทั้งแบบตะวันตกและอาหารไทย โดย เฉพาะอร่อยเต็มที่กับ ‘Seafood BBQ Buffet’ อิ่มอร่อยในราคาที่คู่ควร A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya 499 ถ.พัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3825-9500-55 หรือ www.a-onehotel.com/pattaya เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.

ส่วนลด

30%

สำ�หรับ Seafood Buffet จากราคา 900++ * ลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ** ลด 15% สำ�หรับเครื่องดื่ม *** ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

ส่วนลด

30%

เฉพาะค่าอาหาร * เมื่อรับประทานอาหาร ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56


FLAVA Restaurant & Bar

ห้ อ งอาหารอี ก หนึ่ ง ความภู มิ ใ จภายใต้ ก ารดู แ ลของโรงแรมดรี ม กรุงเทพฯ ซึ่งจัดสรรเมนูนานาชาติจากหลากหลายประเทศ มาให้คุณ ได้ลิ้มลองความจัดจ้านอย่างถึงใจ เติมแต่งบรรยากาศในสไตล์ Exotic Modern ด้วยโทนสีอันร้อนแรง กับแสงไฟที่สลัว ผสมผสานรวมกันเป็นรูปแบบแฟชั่นที่ย้อนยุค และ ดูโรแมนติก นำ�เสนอเมนูนานาชาติ กุง้ ต้มยำ�แห้ง ผัดไทย Grilled King Fish with Teriyaki Sauce ฉู่ฉี่กุ้งลายเสือ ซี่โครงแกะนิวซีแลนด์ ปลาเก๋าสามรส และเมนูอนื่ ๆ กับรสชาติทเี่ ร้าใจยิง่ ทัง้ ยังมีไวน์ชนั้ เยีย่ ม เพือ่ เติมรสชาติ มื้ออาหารบนโต๊ะให้รื่นรมย์ยิ่งขึ้น โรงแรมดรีม กรุงเทพฯ 10 ถ.สุขมุ วิท 15 (ซ.ร่วมใจ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2254-8500 หรือ www.dreambkk.com, www.facebook.com/dreambkk เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.30-01.00 น.

ส่วนลด

25%

เฉพาะค่าอาหาร * ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 56

100° EAST Restaurant

CUISINE UNPLUGGED

เปิดประสบการณ์ใหม่สกู่ ารลิม้ ลองรสชาติเมนูพเิ ศษบนตึกสูง โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร อาคารแฝดสูง 38 ชัน้ โรงแรมหรูแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ทีพ่ ร้อมต้อนรับแขกทุกท่าน และ ส่งผ่านวัฒนธรรมการรับประทานอาหารจากทั่วโลกมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ

‘ควิซีน อันปลั๊ก’ ห้องอาหารนานาชาติคอนเซ็ปต์ทันสมัยใจกลางกรุง ขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส�ำหรับคุณที่ชื่นชอบความแตกต่างอาหารนานาชาติเลิศรสกันแบบไม่อั้น ผสมผสานหลากหลาย วัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนจากครัวโลกตะวันตกและตะวันออก

ตกแต่งอบอุ่นสไตล์คอนเทมโพรารี เพื่อบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลาย ผสมผสานไว้ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปแบบโมเดิร์นทันสมัย จัดแต่งแสงไฟไว้น่ารื่นรมย์ และยังสามารถเปิดรับ บรรยากาศอีกทั้งชื่นชมทัศนียภาพกรุงเทพมหานคร ได้อย่างสวยงามจับใจ ณ ริมสระน�้ำ

ภายใต้ บ รรยากาศโมเดิ ร ์ น รายล้ อ มด้ ว ยความสดชื่ น ระหว่ า งวั น และความเป็ น ส่ ว นตั ว ช่วงเย็นที่คุณจะต้องประทับใจ ด้วยดีไซน์การตกแต่งเน้นโทนสีแดงและน�้ำตาล เก้าอี้โซฟาแดง สุดนุ่มตั้งตระง่าอันเป็นเอกลักษณ์

บริการความอร่อยแสนพิเศษให้คุณทั้งวันกับอาหารนานาประเทศ ทั้งไทย ญี่ปุ่น อิตาเลียน ตะวั น ตก และอาหารทะเลสดเลิ ศ รส ที่ คั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพพร้ อ มส่ ว นผสมชั้ น ดี ซึ่งปรุงพิถีพิถันด้วยความใส่ใจจากทีมเชฟผู้มากประสบการณ์

สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารเลิศรส เสิรฟ์ กันร้อนๆหลากหลายรสชาติทไี่ ม่มที สี่ นิ้ สุด ทั้งมุมอาหารซีฟู้ดและอาหารญี่ปุ่นที่กว้างขวางให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง รวมถึงแคลิฟอร์เนียโรล มากิ ซูชิ ซาชิมิ ซึ่งจัดวางบนความเย็นเพื่อให้คงความสด และสลัดหลากชนิด

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 36 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2210-9000 หรือ www.anantara.com, www.bangkok-sathorn.anantara.com เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 18.30 -22.30 น.

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซอยรางน�้ำ พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2680-9999 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 06.00-22.30 น.

ส่วนลด

20%

ส่วนลด

ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม * ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56

25%

เฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวัน/ มื้อเย็น และซันเดย์ บรั้นช์ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56


.1

S POT-LIG H T Text : ญามินทร์ Photo : วราวุธ

พิชญ์สินี ตันวิบูลย์

หากเอ่ยชื่อนิตยสารโว้ก (Vogue) เหล่านักอ่านและผู้ที่ คุ้นเคยกับวงการนิตยสารแทบไม่มีใครไม่รู้จักนิตยสารหัวนอก เล่มนี้ ด้วยความที่เป็นหนึ่งในนิตยสารทรงพลานุภาพด้าน แฟชั่น จนมีหลายประเทศซื้อแฟรนไชส์ไป เพื่อบ่งบอกว่า บ้านนั้นเมืองนั้นเจริญแล้ว มีความเป็นสากล รวมถึง บางประเทศ โว้กก็ยาตราทัพเข้ามาลงทุนเอง เพื่อขยายอาณาเขตของตน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ยิ่งเป็นการประกาศศักดาของความเป็นโว้ก ให้ขจรขจายไปทั่วโลก และเมื่อโว้กแลนดิ้งถึง เมืองไทย แทบไม่ต้องเดาเลยว่า คัมภีร์แฟชั่น เล่มนีจ้ ะกลายเป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์ ได้มากมายแค่ไหน โดยเฉพาะผู้ที่ได้อวดโฉมเป็นหน้าเป็นตาบนปกของ โว้กฉบับปฐมฤกษ์ ในไทย คงอดไม่ได้ที่จะถูกตั้งความหวังจากธารก�ำนัล แต่ทุกคนก็เชื่อมั่น ในสายตาที่เฉียบคมของโว้กว่าจะต้องไม่ท�ำให้ผิดหวัง โดยเลือกนางแบบ ทีม่ ภี าพลักษณ์อนิ เตอร์ และมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับนานาชาติมาก่อน และเหมาะเหม็ง ที่จะพรีเซนต์แบรนด์โว้กด้วยประการทั้งปวง ซึ่งก็เป็นไปตามคาดเมื่อ โว้ก ประเทศไทย เลือก ‘พิชญ์สินี ตันวิบูลย์’ หรือ สิ (แม้ปกโว้กประเทศไทยฉบับปฐมฤกษ์จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน แง่ลบมากมายก็ตาม) ผู้หญิงที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคนนี้ เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2530 ในวัยเด็ก เธอมีชื่อเล่นว่า ‘พลอย’ แต่เพื่อนชอบเรียกว่า ‘สิ’ อันเนื่องมาจากชื่อจริงว่า พิชญ์สินี และใน เวลาต่อมา Si Tanwiboon ก็กลายเป็นชื่อที่เธอใช้ในวงการนางแบบระดับสากล สิเริ่มสาวเท้าเข้าสู่รันเวย์ด้วยความไม่มั่นใจ เนื่องจากมีความสูงเกินเพื่อนๆ วัยเดียวกัน ท�ำให้รู้สึกแปลกต่างและแตกแยก จนกลายเป็นปมด้อยหลอกหลอนใจตัวเอง และด้วยการ คะยั้นคะยอจากคนรอบข้าง ในที่สุดเธอก็พาความสูง 179 ซม.มาถ่ายแบบให้นิตยสารดิฉัน เมื่อปี 2546 นั่นเป็นก้าวแรกที่เธอได้ลองเดินบนเส้นทางที่สามารถลบปมด้อยของเธอให้ กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ซูเปอร์โมเดลที่งดงาม จากนัน้ ประมาณ 2 ปี เธอได้รบั โอกาสอย่างสูงสุดจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ ั ณวรีนารีรัตน์ ให้เดินแบบเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นของพระองค์บนเวที ‘บางกอก แฟชั่น วีค 2005’ ซึง่ เวทีนเี้ องทีท่ ำ� ให้เธอเริม่ มัน่ ใจทีจ่ ะก้าวต่อไปบนเส้นทางซูเปอร์โมเดล กระทัง่ เธอได้เข้าประกวด และครองต�ำแหน่งแชมป์จากเวที ‘ไทยแลนด์ ซูเปอร์โมเดล ปี 2006’ นั่นคือใบเบิกทางในชีวิต นางแบบครั้งส�ำคัญ ทลายก�ำแพงความกลัวในวัยเด็ก พร้อมกับหล่อหลอมให้เธอค้นพบหนทาง ชีวิตที่แท้จริงว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์โมเดล วิถนี างแบบกรุยทางให้สไิ ด้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบในสังกัด Elite Model Management Paris (นางแบบไทยคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้เซ็นสัญญากับเอเยนซี่ใหญ่ระดับ ท็อปไฟว์ของโลก) ซึง่ เธอก็มงุ่ หน้าไปปารีสทันที เพราะมัน่ ใจแล้วว่าจะยึดอาชีพนางแบบอย่างจริงจัง พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ตวั เองว่า “ฉันต้องเป็นนางแบบที่เจ๋ง” ที่ปารีส แม้จะเหนื่อยหนัก

กั บ การตระเวนแคสติ้ ง เพื่อให้ได้งาน แต่ก็นับว่า เป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่า เมื่อไฮแบรนด์อย่าง หลุยส์ วิตตอง, ฌอง ปอง โกติเย่ต์, วิเวียน เวสต์วูด, ลิมี ฟุย, อาเยส เบ และอีกมากมายเกิดปิง๊ ปัง๊ เลือก เธอไปเป็นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์ เป็นอันว่าโลกได้รู้จักนางแบบสายเลือด ไทย สิ-พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ โดยสมบูรณ์ สิ เ ป็ น สาวไทยที่ มี ห น้ า ตาเป็ น เอกลักษณ์ ไม่ได้ไทยจ๋าทุกองศา หาก แต่มีใบหน้าที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของ หญิ ง เอเชี ย ดู น ่ า หลงใหล และน่ า มอง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เทรนด์ ห น้ า ตาแบบนี้ ก� ำ ลั ง เป็นที่ต้องการของไฮแบรนด์ที่หมายจะ ท�ำการตลาดในระดับเวิลด์ไวด์ เวลาถูก ลั่นชัตเตอร์ หรือเดินบนรันเวย์ เธอจึง มักจะดูโดดเด้งกว่านางแบบต่างเชื้อชาติ คนอื่นๆ และไม่นานมานี้เธอได้เปลี่ยน แกนชี วิ ต จากโลกนางแบบฝั ่ ง ปารี ส สู ่ เวทีใหญ่ในนิวยอร์กเพื่อจุดหมายที่ไกล กว่ า เดิ ม คอยพบกั บ เธอได้ ใ นรั น เวย์ นิวยอร์ก แฟชั่น วีค ฤดูกาล 2013 ที่ ก�ำลังจะมาถึง ว่าเธอจะได้สวมเสื้อผ้าให้ กับแบรนด์ดังแบรนด์ใด n

Her Life

• • • • • • • • • •

จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยมีฉายาว่า ‘ถั่วงอก’ เนื่องจากตัวสูงผิดแผกจากเพื่อน รุ่นเดียวกันในตอนเด็ก สิเป็นพระสหายของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระองค์ทรงเมตตาให้สิ เป็นนางแบบประจ�ำของแบรนด์ Sirivannavari ในพระองค์ และยังทรงเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ส�ำคัญให้เธอก้าวสู่ แวดวงนางแบบระดับโลก ครูคนแรกที่สอนการเดินแบบให้กับเธอ คือ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร และ ซินดี้-สิรินยา เบอร์บริดจ์ อาจกล่าวได้ว่า สิเป็นนางแบบคนเดียวจากเวทีไทยแลนด์ ซูเปอร์โมเดล ที่ฉายแววรุ่ง และเฉิดฉายบนรันเวย์โลก ได้ไกลที่สุดในตอนนี้ สิเคยตระเวนแคสงานถึง 17 งานใน 1 วัน ตอนอยู่ที่ฝรั่งเศส สิเป็นนางแบบไทยคนแรกและคนเดียวในตอนนี้ ที่เคยเดินแบบให้กับหลุยส์ วิตตอง (2011) งานอดิเรกของสิคือ ชอบขี่ม้า เธอเคยได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันขี่ม้าในกีฬามหาวิทยาลัยด้วย สิเคยแสดงภาพยนตร์ เรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้า เครื่องประดับศีรษะ (Headdress) ของสิ ที่เห็นในหน้าปก โว้กประเทศไทยฉบับปฐมฤกษ์ เป็นฝีมือสร้างสรรค์ของ Phillips Treacy ที่ได้แรงบันดาลใจจากชฎา


S O C I E T Y

.2

Text : Yamin

What :

Asics Central World Official Opening Where : Central World How : บริษทั สตาร์ 360 ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายแบรนด์ดงั แนวสปอร์ต

สุดคูลอย่าง Asics และ Onitsuka Tiger จัดงานเปิดตัวรูปโฉมแรก ของ Asics Concept Store ทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งนวัตกรรมด้านการ ออกแบบ เหมาะกับคนรักกีฬาและการออกก�ำลังกาย โดยมีไฮไลท์เด็ด อยู่ที่ Asics Gel Kayano 19 รองเท้าที่สร้างขึ้นเพื่อความสมดุล และความสะดวกสบายส�ำหรับนักวิ่ง พร้อมชูปรัชญาผู้ก่อตั้ง สร้างวิถสี ขุ ภาพทีด่ คี อื ความสุขจากการออกก�ำลัง โดยมีทมี ผูบ้ ริหาร แขกผูม้ เี กียรติ และเซเลบฯ คนดัง เข้าร่วมงานอย่างคับคัง่

What :

Amazon Bio Cup Where : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ How : คาเฟ่ อเมซอน แถลงนวัตกรรมบรรจุภณั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ด้วย Amazon Bio Cup ตอกย�ำ้ การเป็นรายแรกทีใ่ ช้แก้วกระดาษเคลือบ พลาสติก PBS ย่อยสลายได้ 100% ซึง่ คาเฟ่ อเมซอน ขึน้ ชือ่ เรือ่ งการเป็นผูน้ ำ� ใช้บรรจุภณ ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด ส�ำหรับแก้วใหม่จะน�ำมาใช้ ในทุกสาขาทัว่ ประเทศภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

What :

Kinerase Workshop How : Kinerase ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลดเลือนริ้วรอย

ระดับพรีเมีย่ มจากสหรัฐอเมริกา จัดงานเวิรค์ ช็อปเพือ่ แนะน�ำ วิธกี ารลดเลือนริว้ รอยอย่างถูกวิธี ด้วยผลิตภัณฑ์ชนั้ เยีย่ ม ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ ซึง่ มีสว่ นผสมพิเศษของ Kinetin อันเป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะ ของ Kinerase ซึง่ สาวเอเชีย รวมทัง้ สาวไทยก็จะได้สมั ผัส ประสบการณ์ผวิ สวยอ่อนเยาว์กบั Kinerase อย่างสมบูรณ์ แบบทุกขัน้ ตอนได้แล้วตัง้ แต่วนั นี้

What :

What :

ในชือ่ กิจกรรมว่า ‘ยูนฟิ มินซิ รี สี่ ค์ อนเทสต์ ตอน มัน ผัก มาก’ โดยมีเหล่า พลพรรคผูก้ ำ� กับมืออาชีพในวงการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคัง่ งานนีค้ วาม เหน็ดเหนือ่ ยตกเป็นของคณะกรรมการ เพราะต้องตัดสินหาผูช้ นะ ทีเ่ รียกได้วา่ หืดขึน้ คอ เพราะทุกคนล้วนมีของระดับหัวกะทิทงั้ นัน้ โดยรางวัลชนะเลิศประเภท มหาวิทยาลัย ได้แก่ มินซิ รี สี่ ์ เรือ่ งผักอ�ำพราง โดยทีมก้อยกะกี๊ และรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ เรื่องพืชสัมพันธ์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ คลื่น 98 แฟต เรดิโอ ทุกช่วงดีเจ

วงดนตรีสดุ เจ๋งทีต่ อ้ งดูกอ่ นตาย มาให้ได้รบั ชมกันในงาน Tiger Translate Presents Godung The Vaccines Live in Bangkok พร้อมสร้างปรากฏการณ์ น�ำดนตรีและศิลปะมารวมกัน ด้วยการจัดประกวดโลโก้ทแี่ นวทีส่ ดุ โดยมีสองศิลปิน แนวสตรีทอาร์ทชือ่ ดังของไทย ‘ตัม้ -มามาฟาก้า’ และ ‘ซันเต๋อ’ มาร่วมปล่อย ของให้สาวกชาวสตรีทอาร์ทได้มนั ส์กอ่ นใคร งานนีห้ วั เรือใหญ่อย่าง ป๋าเต็ดยุทธนา บุญอ้อม ถึงกับยิม้ แก้มปริกบั ความสนุกสุดๆ ครัง้ ประวัตกิ ารณ์

ยูนิฟ มินิซีรี่ส์คอนเทสต์ ตอน มัน ผัก มาก Where : SFX เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 How : ยูนฟิ จัดกิจกรรมสุดเจ๋ง กับการประกวดมินซิ รี สี่ ค์ รัง้ แรกในประเทศไทย

Tiger Translate Presents Godung The Vaccines Live in Bangkok Where : Moon Star Studio 8 How : Tiger จัดหนักจัดเต็ม พา The Vaccines วงอินดีอ้ งั กฤษ หนึง่ ใน


.4

S O C I E T Y

What :

teen-est idol party เปิดตัว est-flavors ปรากฏการณ์สุดขั้วในสไตล์คุณ Where : สกายไดน์นิ่งฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่ How : teen-est idol party ทีส่ ดุ ของงานรวมพลทีนไอดอลแห่งปีแบบเอ็กซ์คลูซฟี พร้อมทัง้

เปิดตัว เอส เฟล์เวอร์ ซอฟท์ดริงค์นอ้ งใหม่สดุ ซ่าในหลากหลายสไตล์สดุ ขัว้ ได้แก่ est รสส้ม, est รสสตรอเบอร์ร,ี่ est ครีมโซดา และ est เลมอนไลม์ โดยได้ศลิ ปินเดโมโปรเจกต์ทโี่ ด่งดัง มาจากการเล่นคัฟเวอร์เพลงบนโซเชียล มีเดีย มาเป็น teen-est idol ตัวแทนความซ่าในสไตล์ สุดขัว้ ของเครือ่ งดืม่ ทัง้ 4 รส สร้างสรรค์ผลงานโดนใจสะท้อนตัวตนของไอดอลพันธ์เุ อสได้อย่าง ลงตัว น�ำทีมโดย สองหนุม่ วงสปลิท โซ่-ศตายุ นาคทองเพชร หนุม่ เอสเลมอนไลม์ อารมณ์ดี ซนนิดๆ กวนหน่อยๆ แต่นา่ รัก และ นิว-ชลัชจักร ตรีนงลักษณ์ หนุม่ สบายๆ ชิลล์ๆ สุดโรแมนติก สะท้อนตัวตนของความเป็นเอสครีมโซดา กับ สองสาว ฟ้า-อริสรา บัวปรางค์ สาวสดใส หวาน เท่ห์ น่ารัก เข้ากันกับสไตล์ เอสสตรอเบอร์รี่ และ แคโรไลน์-อริศรา โรเซ็นดาห์ล สาวรักสนุก เปรีย้ ว เป็นบางช่วง ซ่าเป็นบางเวลา คูก่ บั สไตล์เอสส้ม เปรีย้ วซ่า สะท้อนคอนเซ็ปต์วยั รุน่ ยุคใหม่ ทีท่ าํ อะไรต้องมีสไตล์สดุ ลํา้ น�ำหน้า และทําทัง้ ทีตอ้ งท�ำสุดขัว้ ไม่ยดึ ติดกับสิง่ เดิมๆ นอกจากนีภ้ ายในงานยังมี หวาย และ 3-2-1 มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความซ่าแบบสุดขัว้ ในสไตล์ เอส เฟล์เวอร์ พร้อมเหล่าศิลปินและเซเลบฯ วัยซ่ามาร่วมประชันสไตล์ กันอย่างคับคัง่


.6

N E W S Text : Yamin

เมนูหวานผ่านอาหารจานน�้ำผึ้ง ตลอดเดือนแห่งความรัก

Oreo Land

โอรีโอ คุกกี้ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลก สร้าง เวลาความผูกพันให้กบั ครอบครัวด้วยการจัด โอรีโอ แลนด์ ดินแดน แห่งความสุขที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เพลิดเพลิน ไปกับสารพัดเกมสนุกที่โอรีโอจัดขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ เด็กๆ ทุกคน ช่วยกระชับความผูกพันและสร้างช่วงเวลาที่พิเศษ แก่ทกุ ครอบครัว

โซลาร์ โก มอบรถกู้ชีพ กู้ภัย ให้ อบต.หิน มูล และ อบต.บางหลวง

คนไทยขอมือหน่อย

มูลนิธิเพื่อ ‘คนไทย’ ร่วมกับ มหามวลมิตรการ พั ฒ นาประเทศไทย จั ด งานรวมพลจิ ต อาสาครั้ ง แรกของไทย ‘คนไทยขอมือหน่อย’ ในวันที่ 2-3 มีนาคมนี้ พบเสียงสะท้อน ประชาชนก�ำลังเผชิญปัญหาหลากหลาย และแสดงให้เห็นถึง ความต้องการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา สังคมให้ยงั่ ยืน โดย สสส. หนุนว่า คนไทยมีนำ�้ ใจ ต้องชูให้เด็กเห็น เป็นตัวอย่าง พร้อมเปิดธนาคารจิตอาสา เป็นพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนได้เข้ามา ใช้เพือ่ ประกาศความตัง้ ใจทีจ่ ะแบ่งปันเวลาให้กบั สังคม

บริ ษั ท โซลาร์ โ ก มอบรถ การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น กู ้ ชี พ กู้ภัย ให้ส�ำนักงานองค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหิ น มู ล และต�ำบลบางหลวง จังหวัด น ค ร ป ฐ ม โ ด ย มี น า ย เฉลิ ม พล ซั ง ฮี้ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หิ น มู ล และนายบุ ญ เส็ ง จู มั จ ฉะ นายกองค์ ก าร บริหารส่วนต�ำบลบางหลวง

Colgate Optic White

Crystal Design Furniture : New Product

คอลเกต เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ ล ่ า สุ ด Colgate Optic White ที่มี Whitening Accelerator ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการขั ด ฟั น และลดคราบผิ ว ฟั น พร้อมเคลือบฟันและช่วยป้องกันฟันผุ ในคราวเดียว เนื่องจากมีส่วนผสม ของฟลูออไรด์รวมอยู่ด้วย ท้าพิสูจน์ ฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ ใน 1 สัปดาห์แล้วตัง้ แต่บดั นี้

UNFPA สนับ สนุนศูนย์พึ่งได้

ลา โรช-โพเซย์ ชวนสาว เผยผิวขาวรับลมร้อน

คริสตัล ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ ขอแนะน�ำหนึ่งในคอลเลคชั่นเก้าอี้ หวายเทียม ดีไซน์เก๋ ผลิตจากโพลีเอธิลนี ทีม่ คี วามทนต่อแสงยูวี และอุณหภูมริ อ้ นๆ เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง ผลิตจากประเทศ สเปน ส�ำหรับตัวทีโ่ ชว์อยูน่ คี้ อื Vera Sofa Chair (Beach White) ราคา 64,800 บาท สนใจสามารถหาซือ้ ได้ที่ อาคารดี ชัน้ 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โทร.0 2101 5859-60

UNFPA ร่วมสนับสนุนศูนย์พงึ่ ได้ โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรงและการล่วงละเมิด ทางเพศแบบครบวงจร ซึ่งจะจัดรูปแบบการ ท�ำงานตามปัญหาของคุณ ช่วยรักษาทั้งทาง กายและจิตใจ พร้อมทัง้ ช่วยประสานงาน ติดต่อ หน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้คณ ุ ปลอดภัยจากการถูกท�ำร้ายซ�ำ้ โดยมีศนู ย์บริการอยูท่ โี่ รงพยาบาลรัฐทุกแห่ง

ต้อนรับเทศกาลแห่ง ความรักด้วยโดนัทรูปหัวใจ

มาเติ ม ความหวานในหั ว ใจ ต้ อ นรั บ เดื อ นแห่ ง ความรั ก กั บ คริ ส ปี ้ ครี ม โดนั ท รู ป หั ว ใจ 3 หน้า 3 รสใหม่ สตรอเบอร์รี่ ครีม, คาราเมล ครีม และดาร์ก ช็อกโกแลต ส�ำหรับเป็นของขวัญ ของฝากให้กบั คนทีค่ ณ ุ รัก ในราคาชิน้ ละ 35 บาท แบบ เซต 12 ชิน้ ประกอบด้วย วาเลนไทน์ โดนัท รูปหัวใจสุดเก๋ 6 ชิ้น และแบบออริจินัล เกลซ 6 ชิ้น ในราคาเซตละ 296 บาท ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ สิน้ เดือนกุมภาพันธ์

Good in Taste with CLASSIC point

คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ปล่อยโปรโมชัน่ เด็ดรับต้นปี ในแคมเปญ Good in Taste with CLASSIC point ชวนสมาชิกมาสะสมคะแนน ตัง้ แต่ 100-400 คะแนนขึน้ ไป รับบัตรก�ำนัลจากร้านอาหารชัน้ น�ำ และส� ำ หรั บ 1,000 คะแนนขึ้ น ไป รั บ บั ต รก�ำ นั ล ดิ น เนอร์ ห รู ณ Vertigo and Moon Bar โรงแรมบันยันทรี หรือ Red Sky ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และอีกหลากหลายสิทธิพิเศษ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 29 มีนาคม ติดตามรายละเอียดที่ โทร.0 2618 0808 หรือ www.classicgoldfutures.co.th

Hot

of The Month!!

ลา โรช-โพเซย์ พร้อมเป็นตัวช่วยให้สาวๆ ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซนซิ ไวท์ เอสเซ้ น ส์ ที่ช่วยให้คุณมีผิวขาวสว่างกระจ่างใสใน ทุกห้วงเวลา และใหม่ลา่ สุดกับผลิตภัณฑ์ โทเลเรียน แทงท์ คอนซีลเลอร์ เพ็น-บรัช ปากกาพูก่ นั คอนซีลเลอร์ ช่วยปรับสีผวิ ที่ ไม่สม�ำ่ เสมอให้ขาวเนียนสว่างใส หาซือ้ ได้ที่ ร้านเวชส�ำอางชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

Bed Supperclub ต้อนรับเดือนแห่ง ความรักด้วยการปลดปล่อยความ หวานจากการสร้ า งสรรค์ เ มนู ที่ ใ ช้ น�้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบหลักส�ำหรับ เซตดินเนอร์ทั้ง 4 คอร์ส และอะลาคาร์ท โดยใช้น�้ำผึ้ง นานาชนิดเป็นส่วนประกอบหลักของไฮไลท์ในแต่ละจาน อาทิเช่น หอยเชลล์หมักเสิรฟ์ พร้อมกับซูกนิ เี่ คว็นเนล และ น�ำ้ ผึง้ กุหลาบพันปี หรือปลาเฮอริง่ กับสลัดผักตามฤดูกาล ในซอสซาวน์ครีม และน�้ำผึ้งอาคาเชีย และปิดท้ายด้วย ของหวานอย่างครีมอัลมอนด์รคี อตต้าเคลือบช็อกโกแลต, น�ำ้ ผึง้ Orange Blossom, คอนญัก และสตรอเบอร์รสี่ ด ทุกจานจะมาเติมเต็มความหวานจากธรรมชาติอย่างลงตัว สอบถามโทร.0 2651 3537 และ 08 8525 0101

เติมรอยยิ้ม เพิ่มความหวาน กับบุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลต

ห้องอาหาร เดอะ กลาส เฮ้าส์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จะเติมรอยยิ้มเพิ่มความหวานให้กับ วันหยุดพักผ่อนของคุณด้วย ‘บุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลต’ ในช่วง บุ ฟ เฟ่ ต ์ อ าหารกลางวั น ใน วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 12.00-14.30 น. นอกจากจะ อิม่ อร่อยไปกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชาติกว่า 60 รายการ ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับบุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลตรสชาติ เข้มข้นนานาชนิดทีเ่ ลือกทานได้ไม่จำ� กัด เช่น ช็อกโกแลต ชีสเค้ก บราวนี่ เค้กโดมช็อกโกแลต ช็อกโกแลตแลมมิง่ สตัน พุดดิง้ ช็อกโกแลต ทาร์ตกล้วยช็อกโกแลต และอีก หลากหลายรายการทีค่ นรักช็อกโกแลตพลาดไม่ได้ บุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติมอื้ กลางวัน รวมบุฟเฟ่ตช์ อ็ กโกแลตเพียง 699++ บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคมนี้ สอบถาม โทร.0 2210 8100 n

Cake A Wish Make A Wish 2013

คุณมณีสดุ า ศิลาอ่อน ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) มอบเค้กให้แก่มลู นิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ โดยมีคุณอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธฯิ เป็นผูร้ บั มอบ


.8

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

การรอคอยอาจเป็น สิ่งสวยงามที่สุด ระหว่างเรา หนุ่มโรงงานน�้ำตา

แม้เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความรัก ก็จริง แต่เชื่อว่าส�ำหรับคนที่มีหัวใจ แล้ว ความรักเป็นนิรันดร์ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี และทุกห้วง ขณะเวลา เมื่อใดก็ตามที่ความรักบังเกิด สิ่งที่ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา คู่กันคือ ความสมหวัง และความผิดหวัง และหากจะย่อยให้ลึกลงไป ในความผิดหวัง เราอาจจะได้พบกับใครบางคนที่สมยอมรับสภาวะของ การ ‘รอ’ อยู่ในนั้น หนุ่มโรงงานน�้ำตา นักเขียนหนุ่มผู้มีนามปากกาสั่นไหวหัวใจ สร้างเรื่องสั้นเรื่องนี้ขึ้นจากแง่มุมหนึ่งของความรักที่เขามองเห็น นั่น คือ ‘สิ่งสวยงามในการรอ’ เขาจรดปลายปากกาบรรเลงเรื่องราวผ่าน ถ้อยค�ำที่กรีดลึกทางความรู้สึก ซึ่งเป็นงานแนวถนัดของเขา แนะน�ำ ให้คนรอทั้งหลายได้ลองซึมซาบ เพื่อการมองเห็นแง่งามของชีวิตใน ระหว่างรอ

ฉันนั่งรถไฟไปเยี่ยมแม่

Beautiful Creatures ภาพยนตร์ลกู หม้อเรือ่ งล่าสุดของค่ายวอร์เนอส์ บราเธอร์ พิคเจอร์ส ทีห่ มายจะสร้างปรากฏการณ์อนั ลือลัน่ ย�้ำรอย Vampire Twilight และดูท่าทีว่าน่าจะมาแรงดุเดือด ไม่ทิ้งกัน เพราะขนาดนิตยสารทรงพลังด้านกระแส อย่าง Vogue UK ก็ยงั ช่วยการันตีความแรงของ 2 นักแสดง คลื่นลูกใหม่ อลิซ อิงเลิร์ต และ อีธาน อีห์เรนริค ด้วย การมอบต�ำแหน่งนักแสดงทีน่ า่ จับตามองทีส่ ดุ ในปี 2013 ให้อีกด้วย

ส�ำหรับเนื้อหาของหนัง ยังคงเกาะเทรนด์สร้างหนังจากหนังสือ ตามอิหรอบหนังฮอลลีวู้ดส์อยู่เช่นเคย โดยดัดแปลงเรื่องราวมาจาก นิยายแฟนตาซีระดับเบสท์เซลเลอร์ เรื่อง Beautiful Creatures ของ แคมี การ์เซีย กับ มาร์กาเรต สโตห์ล ว่าด้วยเรือ่ งราวความรักทีไ่ ม่ชอบมา พากลระหว่างแม่มดแคสเตอร์ หรือ ลีน่า กับ อีธาน หนุ่มนักเรียน ไฮสคูล ทีเ่ พิง่ มาล่วงรูค้ วามลับอันน่าพิศวงในวันทีเ่ ขาตกหลุมรักหญิงสาว ไปแล้วอย่างหมดหัวใจ และไม่ว่าจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เขาก็ขอยุติ เรื่องราวร้ายกาจเหล่านั้นให้ได้ ปลุกจินตนาการให้เห็นจริงด้วยฝีมือการเขียนบทและก�ำกับของ ริชาร์ด ลากราเวนีส สมทบด้วยนักแสดงคุณภาพดีกรีออสการ์ อย่าง เจเรมี่ ไอร่อน และ เอ็มม่า ธอมป์สัน เผชิญหน้ากับมนตราแห่งรักได้ 21 กุมภาพันธ์นี้ ทุกโรงภาพยนตร์

หนังสัน้ จากมันสมองอันยียวนชวนขบคิด ของแก๊ง Finviw หรือ ‘ฟินวิ้ว สตูดิโอ’ วั ย มั น พั น ธุ ์ ใ หม่ จ ากรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ที่มารวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ ในสิง่ ทีพ่ วกเขารัก นัน่ คือ การท�ำหนังสัน้ โดยเรื่องที่ท�ำให้พวกเขาโด่งดังก็คือการท�ำคลิปเสียดสีสังคมแบบข�ำขื่น ในบริบทของหนังสั้นชื่อยาว เรื่อง ‘ฉันนั่งรถไฟไปเยี่ยมแม่ที่ก�ำลังจะตาย แต่ไปไม่ทนั แม่ฉนั ตายก่อน ฉันรักการรถไฟจังเลย’ นอกเหนือจากความฮา บ้าบิน่ แล้ว สิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเขาต้องการน�ำเสนอก็คอื พวกเขาต้องการกระตุกต่อม ของภาครัฐให้มองเห็นความส�ำคัญของระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของไทย รวมถึงการคมนาคม คลิปนี้ใช้เสียงเป็นภาษาอีสานล้วนๆ ‘เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างโดดเด่น’ พวกเขาว่าอย่างนั้นนะ

DVD

Argo : อาร์โก้

แผนฉกฟ้าแลบ ลวงสะท้านโลก

Now / Paramore ซิงเกิลแรกแห่งปี 2013 ที่ Paramore ปล่อยออกมาให้เหล่า แฟนานุแฟนของพวกเขาได้ฟงั กัน ซึง่ ถ้าคอ Alternative Rock ได้ฟังเพลงใหม่ ‘Now’ จากอัลบั้มชุดที่ 4 ของพวกเขาแล้ว ต้องเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘มันเป็นบ้า’ ทัง้ รูปแบบซาวนด์ ดนตรีที่หนักหน่วงกระชากใจ โดยเฉพาะเสียงร้องสุดห้าวของ เฮย์ลยี ์ วิลเลียมส์ นักร้องสาวผมแดงสุดแสบซ่าของวง ส�ำหรับ เพลง Now นั้น จะมีเนื้อหาปลุกใจให้ลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่ดีใน อนาคต บ่งบอกถึงแสงแห่งความหวัง ซึ่งตัวเฮย์ลีย์เองก็เปรย ไว้ว่า “เพลงนี้เหมาะในยุคทองของวงที่สุดแล้ว”

Directors : เบน แอฟเฟล็ก Stars : เบน แอฟเฟล็ก, อลัน อาร์กิ้น, จอห์น กู๊ดแมน และแคลร์ ดูวัลล์ Genre : Drama / Action ภาพยนตร์ น�้ ำ ดี จากฝี มื อ การก� ำ กั บ ของผู ้ ก� ำ กั บ หนุ ่ ม สุดหล่อ เบน แอฟเฟล็ก ทีเ่ พิง่ โชว์ฟอร์มสวยน�ำ Argo เข้ารับ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า จากเวทีลูกโลก ทองค�ำ ประจ�ำปี 2556 ใครที่พลาดชม ติดตามเรื่องราวอิง ประวัติศาสตร์การเมืองสุดเข้มข้นนี้ได้ในฉบับดีวีดี เนื้อเรื่อง อิงเอนไปสู่ช่วงปฏิวัติของชาวอิหร่าน ที่มีการจับตัวประกัน ชาวอเมริกัน 52 คน ในระหว่างโกลาหล มีตัวประกัน 6 คน หลบหนีไปซ่อนตัวในสถานทูตแคนาดา และในช่วงนาทีชีวิต โทนี่ เม็นเดส ซีไอเอเจ้าของฉายา ‘จอมสกัด’ ได้สร้างแผนลวง เพื่อช่วยเหลือตัวประกันทั้ง 6 กลับคืนสู่มาตุภูมิ

www.jamwithchrome.com ‘ไม่มคี ำ� ว่าหยุดนิง่ ส�ำหรับเทคโนโลยี’ นีน่ า่ จะเป็นวลีทบี่ อกลักษณะการก้าว เดินของ Google ได้อย่างตรงตัว ที่ สุ ด ล่ า สุ ด Google พั ฒ นาให้ Google Chrome เว็บบราวเซอร์ใน สังกัดสร้างลูกเล่นใหม่ ที่เรียกว่า ‘JAM with Chrome’ เป็นเว็บเบส แอพพลิเคชัน่ ทีส่ ามารถเปิดประสบการณ์เล่นดนตรีสดออนไลน์เป็นครัง้ แรก ของโลก โดยจะมีเครื่องดนตรีให้คุณเลือกเล่นทั้งหมด 19 ชนิด ทั้งแบบ อคูสติกและไฟฟ้า ไม่วา่ จะเป็น กีตาร์ เบส กลอง และคียบ์ อร์ด ความพิเศษ อยูต่ รงที่ ระหว่างเล่นคุณสามารถขอเปิดวงร่วมกับผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ ได้ เท่านัน้ ยังไม่พอ หากไม่พอใจเครือ่ งดนตรีทเี่ ล่นอยู่ ก็สามารถเปลีย่ นเครือ่ งดนตรีได้ ระหว่างเล่นอีกด้วย ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบนีไ้ ด้ดว้ ยตัวคุณเอง


น้องแพนขา

เห็นข่าวบ้านน้องแพนถูกขโมยขึน้ บ้านแล้วก็ให้เห็นใจนะคะ เปล่าหรอก ไม่ได้เห็นใจใหญ่หลวงเรื่องที่น้องแพนสูญเสีย ข้าวของไปนะ เพราะฉันว่าระดับนางเอกอันดับต้นๆ ของเมืองไทยนัน้ เสียทรัพย์สนิ ไปแค่สองแสนคงไม่กระทบกระเทือนอะไรมาก น่าจะ หาซื้อใหม่ได้ไม่ยากนัก ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้น ก็ตามที แต่ที่ฉันเห็นใจน้องแพน ก็คือเรื่องที่พวกปากหอยปากปูมัน ค่อนแคะน้องแพนสิคะ ว่าน้องแพนน่ะ นอกจากจะเป็นพรีเซ็นเตอร์ โฆษณาเครือ่ งจับขโมยแล้ว เหนือไปกว่านัน้ ก็คอื น้องแพนยังมีคนรูใ้ จ เป็นต�ำรวจอีกต่างหาก ก็แหม! เรือ่ งนีน้ ะ่ ต่อให้เป็นสมเด็จพระราชินอี งั กฤษ ก็ยงั เคยมี คนปีนวังบัคกิงแฮมเข้าไปถึงพระองค์ทา่ นได้เลย ท�ำให้พระองค์ทา่ น มานัง่ สนทนาอยูด่ ว้ ยตัง้ นานกว่าทีห่ น่วยงานรักษาความปลอดภัย จะรูต้ วั น่ะ เพราะฉะนัน้ แค่เป็นพรีเซ็นเตอร์เครือ่ งจับขโมย กับมี คนรูใ้ จเป็นต�ำรวจนัน้ มันไม่ใช่หลักประกันหรอกนะ ว่าใครคนหนึง่ จะไม่ถกู ขโมยขึน้ บ้านน่ะ เท่าที่ฉันติดตามข่าวมา ต�ำรวจบอกว่าเป็นคนใน คืออาจจะ เป็นคนในบ้านนัน่ แหละทีเ่ ป็นขโมย แต่ฉนั ว่าก็อย่าเพิง่ ปักใจเชือ่ ว่า เป็นอะไรไปเลย ก็แหม! ถ้าเป็นคนในจริงละก็ ท�ำไมต้องปีนเข้ามา ท�ำลับๆ ล่อๆ แถมยังทิง้ รอยเท้าไว้ตรงโถส้วมเสียด�ำปิด๊ ปีด๋ ว้ ยล่ะ ถ้าเป็นคนในนะ ทรัพย์สนิ แค่สองแสนนี่ ค่อยๆ หยิบค่อยๆ ลักออกไป ทีละนิดละหน่อยไม่ดกี ว่าหรอกหรือ แต่เอ...ก็ไม่แน่นะ เพราะใคร จะไปรูล้ ะ่ ว่าความจริงเป็นอย่างไร

แต่กช็ า่ งเถอะ ทีฉ่ นั อยากจะบอกก็คอื ไม่วา่ ผลการสอบสวน จะออกมาเป็นอย่างไร คนร้ายจะเป็นใคร แต่สงิ่ ส�ำคัญทีอ่ ยากจะบอก น้องแพนและคนอืน่ ๆ ก็คอื บางทีอาจถึงเวลาแล้วหรือเปล่า ทีเ่ ราต้อง ส�ำเหนียกกันว่าสังคมไทยของเรานัน้ มัน ‘อันตราย’ ขนาดไหน ว่ากันว่า บ้านน้องแพนนัน้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นทีม่ รี ะบบรักษาความ ปลอดภัยอย่างดีทเี ดียว เจ๋งกว่านัน้ ก็คอื มีตแู้ ดงตัง้ อยูแ่ ถวๆ บ้านด้วย รวมถึงการทีเ่ ป็นพรีเซ็นเตอร์ระบบกันขโมยและมีคนรูใ้ จเป็นต�ำรวจ นัน่ น่ะ ขนาดนัน้ แล้วยังมีขโมยขึน้ บ้านได้ แสดงว่าสังคมไทยของเรา เป็นสังคมแบบไหนหรือเคอะ ฉันเคยมีเพื่อนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะ นางไปว่ายน�้ำเล่นใน ทะเลสาบ แล้วดันวางนาฬิกาหรูเรือนละหลายแสนเอาไว้รมิ ท่าน�ำ้ ตรงทะเลสาบนัน่ แหละ ไม่ได้ลมื ไว้หา้ นาทีสบิ นาทีนะ แต่ลมื กัน ข้ามวันข้ามคืนเลยแหละ แต่พอกลับไปดู นาฬิกาก็ยงั อยูท่ เี่ ดิม แถม คุณลุงทีม่ านัง่ ชมวิวอยูแ่ ถวนัน้ ก็ยงั บอกด้วยว่าเห็นนาฬิกามาหลาย ชั่วโมงแล้ว แต่คิดว่าไม่มีใครเก็บไปหรอก เพราะว่าทุกคนคิดว่า เดีย๋ วถ้าเจ้าของนึกได้ ก็คงกลับมาเอาเอง เรื่องนี้ท�ำให้ฉันนึกถึงคนไทยเวลาเก็บของได้เนอะ เราต้อง เก็บง�ำเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ให้คนอืน่ เห็น เปล่านะ ไม่ได้จะยักยอก เอาไว้เป็นของตัวเองหรอก แต่มนั เกิดอาการ ‘ไม่ไว้ใจ’ คนทีจ่ ะมา ขอของคืนน่ะสิ พอประกาศออกไปว่าเก็บของได้ ก็จะมีคนแห่แหน มาขอของคืนกันเป็นโกลาหล ท�ำให้ตอ้ งออกอาการเหมือนนักสืบ นิดหน่อย ให้คนพวกนัน้ ทายว่าของหน้าตาเป็นยังไงอะไรท�ำนองนี้ กว่าจะคืนกันได้กเ็ ล่นเอาหอบแฮ่กไปเหมือนกัน

Homeland

GranAge GranAge หรือ แก๊งกวนป่วน 1,000 สกิล เกมออนไลน์รูป แบบ 2D น้องใหม่จากค่าย Ini3 ทีเ่ พิง่ เปิดโฉมให้เหล่าเกมเมอร์ ได้ลองเล่นสะสมไอเท็มกันอย่าง สนุกมือ เกมนีม้ จี ดุ เด่นอยูต่ รงที่ สกิลคอมโบ ทีม่ มี ากกว่า 1,000 สกิล ซึง่ เป็นสกิลทีม่ ากทีส่ ดุ ในโลก เพิม่ ความพิเศษให้ผเู้ ล่นสามารถใช้ไอดี Ini3 Visa หรือไอดีเฟซบุก๊ เพือ่ เข้าเล่นเกมได้ พูดถึงภาพรวมของเกมก็คอ่ นข้างน่ารัก ไม่โหดร้าย รุนแรง เหมาะกับการเล่นสะสมคะแนนอย่างเพลิดเพลิน และช่วยคลายเครียดจากการ ท�ำงานได้เป็นอย่างดี

สุดยอดซีรสี่ ต์ ำ� รับดราม่าดีกรีรางวัลลูกโลกทองค�ำ ซึง่ ซิวมาได้ทงั้ รางวัลซีรสี่ ท์ างโทรทัศน์ยอดเยีย่ ม และรางวัลนักแสดงน�ำหญิงยอดเยีย่ ม Homeland เป็นซีรี่ส์ประเภทดราม่า ทริลเลอร์ ทีน่ ำ� แรงบันดาลใจมาจากซีรสี่ อ์ สิ ราเอล เรือ่ ง Hatufim มาตีความใหม่ เนือ้ หาเป็นเรือ่ งราว ของเจ้าหน้าทีซ่ ไี อเอหัวดือ้ ทีด่ นั รูข้ อ้ มูลลับบาง อย่างเกีย่ วกับคดีขา้ มชาติ ซึง่ ตัวเธอลักลอบเข้า มาเก็บข้อมูลในคุกอัฟกานิสถาน กระทัง่ ถูกจับได้ และถูกไล่ออกจากการกระท�ำนอกหน้าทีข่ องเธอ ซึง่ ข้อมูลทีเ่ ธอเคยรูม้ านัน้ กลายเป็นชนวนเหตุให้ เกิดเรือ่ งราวต่างๆ ขึน้ มากมายในอีกหลายเดือน ถัดมา การด�ำเนินเรือ่ งมีการหักมุมพลิกผันแทบ ทุกตอน และบทสนทนาของตัวละครก็นำ� เสนอแง่ มุมอย่างมีชนั้ เชิง จึงไม่นา่ แปลกใจว่าเหตุใดซีรสี่ ์ เรือ่ งดังกล่าวจึงเอาชนะคูแ่ ข่งได้อย่างสวยงาม

เพราะฉะนัน้ ทีฉ่ นั ว่าน่าเห็นใจอย่างยิง่ ไม่ใช่เพราะฉันเห็นใจ น้องแพนมากเท่ากับที่เห็นใจสังคมไทยของเราหรอกนา ก็โถ! เราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธ แล้วศีลห้าก็บอกเราว่าอย่าไปเอาของ คนอื่นมาเป็นของเรา นั่นมันเรื่องพื้นฐานมั่กๆ เลยไม่ใช่เหรอนี่ แต่ทำ� ไมเราถึงยังต้องท�ำทัง้ ติดสัญญาณกันขโมย ติดตูแ้ ดง (ส่วนเรือ่ ง มีคนรูใ้ จเป็นต�ำรวจนัน่ อีกเรือ่ งเนอะน้องแพนเนอะ) เพือ่ ป้องกันตัวเองด้วย แล้วถึงท�ำขนาดนัน้ ก็ ยังไม่ปลอดภัยอีก แล้วพอไม่ปลอดภัย ก็มาถูกค่อนแคะเสียด้วยนะ เอ...บ้านนีเ้ มืองนีม้ นั ยังไงกันคะนี่ ฉันก็เลยเห็นใจนะคะ เห็นใจ น้องแพนนิดนึง แต่เห็นใจคนไทย โดยรวมมากกว่าเยอะเลยค่า ฉันเอง Miss Zeeddd…


247#126  

247#126 free magazine in Thailand