Page 1

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.124

|

16-31 JANUARY 2013


00

01


THE THOUGHT

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

ผมเคยพบคนทีไ่ ม่ชอบการเดินทาง เขาชอบนัง่ อยูเ่ ฉยๆ พลางมองดูความเป็นไปของโลก เขาบอกผมว่า เขาไม่ชอบการเดินทาง เพราะเขาหวัน่ กลัว และไม่อยากจากสถานทีท่ เี่ ขาเรียกว่าบ้านไป เขาถามผมว่า บ้านมีทกุ อย่างครบพร้อมอยูแ่ ล้ว ท�ำไมมนุษย์ยงั ต้องออกเดินทางกันอีก ผมไม่ได้ตอบเขา กวีอย่าง ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สนั เคยบอกไว้วา่ แม้เราจะออกเดินทางท่องโลกเพือ่ ค้นหาความงาม แต่หาก เราไม่นำ� ความงามติดตัวไปกับเราด้วย เราก็ไม่มวี นั ค้นพบความงามได้เลย ผมเชือ่ เหมือนทีอ่ เี มอร์สนั ว่าไว้ ผมเชือ่ ว่ามนุษย์มคี วามงามติดตัวอยู่ แต่เพียงพลิกนิดเดียว ความงามนัน้ ก็อาจ อัปลักษณ์ไปได้ในพริบตา บางที คนบางคนก็ไม่อยากออกเดินทาง เพราะแม้เขาตัง้ มัน่ ไว้วา่ ตัวเองจะพกพาความงามไปโปรยปรายสูโ่ ลก แต่การเดินทางนัน้ โหดร้ายและทดสอบเรา ดังนัน้ เพียงพลิกเหลีย่ มนิด ความงามทีเ่ ขาตัง้ ใจพาไปด้วยก็อาจกลาย เป็นอัปลักษณ์ หลายคนไม่อยากเห็นความอัปลักษณ์ในตัวเอง - เขาจึงเลือกทีจ่ ะอยูก่ บั ที่ และไม่เดินทางไปไหน อีกหลายคนอยากท�ำความเข้าใจกับทัง้ ความอัปลักษณ์และงดงามในตัว เขาจึงเลือกเดินทางคนเดียว ส่วนใครทีเ่ ดินทางเป็นกลุม่ พวกเขาจ�ำเป็นต้องตระหนักไว้ลว่ งหน้าว่า พวกเขาอาจพานพบได้ทงั้ ความอัปลักษณ์ และงดงามของคนร่วมทาง ไม่มอี ะไรแน่นอนในการเดินทาง โลกอาจเอือ้ เฟือ้ อ่อนโยนหรือโหดร้ายเคีย่ วกร�ำ การเดินทางไม่ได้โรแมนติกเสมอไป ก่อนย่างเท้าออกจากบ้าน ตระหนักเสียก่อนว่าการเดินทางอาจพาเรา ไปพบปัญหา หรือลากดึงเราสูอ่ ปุ สรรคมากมาย หรือพาไปพบความงามในตัวของเราเองทีเ่ ราไม่เคยค้นพบมาก่อน อะไรก็เป็นไปได้ทงั้ นัน้ แต่ถา้ ไม่อยากประจักษ์กบั ตัวเองถึงเรือ่ งราวเหล่านี… ้ ก็จงอย่าออกเดินทางเลย

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

ภูเก็ต

โตมร ศุขปรีชา SHOWROOM

• • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ถาวร หึนกระโทก • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ EDUCATION AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

TF124010ON TRIM 247X317 10-1-55

VOL.6

|

NO.124

|

16-31 JANUARY 2013


5 ปี แห่งความเป็นผูน้ �ำ นิตยสารแจกฟรี 5 ปี แห่งความเป็นผูน้ �ำ เกาะติดไลฟ์สไตล์คนเมือง 5 ปี แห่งการพบกันเป็นรายปักษ์

บัดนี้ ได้เวลาทีเ่ ราจะพบกันเป็น รายสัปดาห์ ทุก พฤหัสบดี พบ 24 7 ทุกสถานทีฮ่ ปิ ๆ

เริม่ 7 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป !


.4

CITY MOVEMENT Text : iD11 = อัตราการว่างงานในประเทศเยอรมนีทพ ี่ งุ่ สูงขึน้ ส่งผลมาจากปัจจัยในเรือ่ งของฤดูกาลและเศรษฐกิจ ทีม่ กี ารชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เยอรมนีจดั เป็น ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในโซนยุโรป ที่มา : www.innnews.co.th

Giant Rubber Duck

ภาพจาก : www.designboom.com

หากใครทีต่ ดิ ตามการเดินทางของเจ้าเป็ดยักษ์สเี หลืองสด ความสูงเท่ากับตึก 5 ชัน้ ผลงานของ Florentijn Hofman ทีไ่ ด้ตระเวนเช็กอินไปตามแลนด์มาร์กส�ำคัญๆ ในประเทศต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2007 ทัง้ ที่ โอซาก้า โอ๊กแลนด์ และเซาท์ เปาโล ตอนนีเ้ จ้าเป็ดสีเหลืองตัวใหญ่บมึ้ ได้เดินทางมาถึงอ่าวซิดนีย์ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้ทนั ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาล Sydney Festival 2013 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 5-27 มกราคมนีพ้ อดิบพอดี เจ้าเป็ดยักษ์นสี้ ามารถเรียกรอยยิม้ และอารมณ์ขนั จาก ผูค้ นในซิดนียไ์ ด้เป็นอย่างดี ตรงกับวัตถุประสงค์ของศิลปินทีต่ อ้ งการลดดีกรีความเครียดของคนเมือง ซึง่ จุดหมายต่อไปจะเป็นทีไ่ หน สามารถติดตามได้ใน www.florentijnhofman.nl

= อันดับของกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นเมืองทีถ่ กู แชร์ภาพมากทีส่ ดุ เป็น อันดับ 5 จากการจัดอันดับเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมของเว็บไซต์ Lonely Planet โดยวัดจากจ�ำนวนภาพถ่ายเป็นโปสการ์ด ทัง้ หมด 10 ล้านภาพทีม่ ผ ี แู้ ชร์ผา่ น Facebook ในปี 2555 ขณะทีอ่ นั ดับ 1- 4 ตกเป็นของปารีส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก และบาร์เซโลนา ตามล�ำดับ

Spíler Bistro Pub

Roy Zsidai เจ้าของธุรกิจร้านอาหารมากว่า 30 ปี ได้เปิด Spíler Bistro Pub แหล่งแฮงค์เอาท์สุดเก๋แห่งใหม่ใน กรุงบูดาเปสต์ ด้วยคอนเซ็ปต์เก๋ไก๋สะดุดตา ผสมผสานความ เป็นท้องถิน่ ด้วยบาร์สไตล์นวิ ยอร์ก และศิลปะแห่งการกิน ชัน้ สูงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ในโลเกชัน่ สุดฮอต ซึง่ เป็น แลนด์มาร์กทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแห่งประวัตศิ าสตร์ของเมือง โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบ Shabby-chic (เก๋แบบ ปอนๆ) ซึง่ เสาะแสวงหาเฟอร์นเิ จอร์มาจากหลายๆ ที่ ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์ฝมี อื ดีไซเนอร์ทอ้ งถิน่ ตลาดนัดต่างๆ ร้านขายของ เก่า หรือแม้กระทัง่ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการท�ำฟาร์มแอปเปิล้ น�ำมา สร้างสรรค์กลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ สี ไตล์สดุ เท่แปลกตา นับเป็นร้านอาหารทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น n

ที่มา : www.lonelyplanet.com

Art Station Helium Balloon Bridge

ต้องบอกว่าสะพานข้ามแม่น�้ำแห่งนีแ้ ปลกแหวกแนวไปจาก สะพานอื่นๆ โดยสิ้นเชิง เพราะมันถูกมัดเข้ากับบอลลูน ขนาดยักษ์ทบี่ รรจุกา๊ ซฮีเลียมอยูเ่ ต็มทัง้ 3 ลูก จึงท�ำให้มนั ลอยได้ ไอเดียเก๋ๆ นีเ้ ป็นของศิลปินชาวฝรัง่ เศสทีช่ อื่ Olivier Qrossetête เขาได้นำ� สะพานลอยได้นไี้ ปตัง้ ไว้ทที่ ะเลสาบใน สวนสาธารณะ Tatton’s Japanese Garden ในสหราช อาณาจักร ซึง่ ผลงานชิน้ นีจ้ ะคล้ายคลึงกับงานเก่าๆ ของเขา เมือ่ ปี 2007 ซึง่ ตอนนัน้ ท�ำเป็นวัตถุรปู ร่างคล้ายกับสะพาน ผูกติด กับบอลลูนยักษ์ 4 ลูก ลอยอยูเ่ หนือบริเวณ Château ferry lacombe กรุง Tret ประเทศฝรัง่ เศส n

ภาพจาก : www.dezeen.com

ภาพจาก : www.thecoolhunter.net

ต้องบอกว่าสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีอ่ ติ าลีนไี่ ม่ธรรมดาจริงๆ เพราะถูกตกแต่งอย่างอลังการงานสร้าง ดึงดูด ความสนใจของนักท่องเทีย่ วให้ตอ้ งแวะมาชม สถานีรถไฟสายศิลปะแห่งนีม้ ชี อื่ ว่า Metro Napoli’s Art Stations ซึง่ ได้ศลิ ปิน ดีไซเนอร์ และสถาปนิกทีม่ ชี อื่ เสียง มาช่วยกันรังสรรค์ให้เกิดเป็นชิน้ งานศิลปะ ทีด่ สู วยงามและมีเอกลักษณ์สะดุดตา ส�ำหรับสถานีรถไฟใต้ดนิ สถานีลา่ สุดทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่าง สวยงามคือ สถานี Toledo Metro Station ผลงานของ Oscar Tusquets Blanca องค์กรสถาปนิก สัญชาติสเปน โดยสถานีนจี้ ะตัง้ บริเวณ Via Toledo หนึง่ ในถนนสายช้อปปิง้ แห่งเมืองเก่าสุดเก๋าอย่าง Naples โดยทางเดินทีอ่ ยูเ่ หนือทางเข้าที่ 2 ของสถานีแห่งนีไ้ ด้รบั การตกแต่งด้วยโมเสคชิน้ เล็กๆ ไล่สลับ สีระหว่างสีนำ�้ เงินของท้องทะเลลึกกับสีขาว ให้อารมณ์ของสายน�ำ้ ทีถ่ กู แสงตกกระทบ ดูวจิ ติ รตระการตา ในขณะทีบ่ ริเวณทางเชือ่ มระหว่างชัน้ กราวนด์กบั ล็อบบีท้ อี่ ยูต่ ำ�่ ลงไป 38 เมตรนัน้ ถูกจ�ำลองให้เป็น เหมือนปากปล่องภูเขาไฟทีก่ ำ� ลังจะปะทุ นับเป็นสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ ร้างความตืน่ เต้นและประทับใจ เต็มไปด้วยเสน่หด์ งึ ดูดใจแห่งหนึง่ ของ ยุโรปเลยทีเดียว สมแล้วทีเ่ ป็นเมืองแห่งศาสตร์และศิลป์ชอื่ ดังของโลก n


Beach Plastic

ฉบับนี้พาไปดูไอเดียเก๋ๆ ในการเก็บขยะพลาสติกที่ทิ้ง กันเกลื่อนกลาดบนชายหาดมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เพิม่ คุณค่าให้กลายเป็นของสะสมและของตกแต่งบ้านอย่าง มีสไตล์ โดยไอเดียทีว่ า่ นีเ้ ป็นของศิลปินคูส่ ามีภรรยาหัวใจกรีน Richard และ Judith Selby Lang ทัง้ สองได้ตงั้ โปรเจกต์ ทีช่ อื่ ว่า Cavallo Point ซึง่ เป็นการน�ำขยะพลาสติกทีเ่ ก็บได้บน Kehoe Beach ในอุทยานแห่งชาติ Point Reyes National Seashore รัฐแคลิฟอร์เนีย มาแยกโทนสีและดัดแปลงให้เป็น งานศิลปะ โดยน�ำไปแสดงที่ Electric Works แกลเลอรีใ่ นเมือง ซานฟรานซิสโก เพือ่ ให้คนทีเ่ ข้ามาชมได้ตระหนักถึงจ�ำนวน มหาศาลของขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้บนชายหาด n ภาพจาก : http://beachplastic.com

Green Roof @ Chicago

ใครจะรูว้ า่ การขาดแคลนอาหาร อาจกลายเป็นปัญหาหนึง่ ของคนใน เมืองใหญ่ทหี่ ลายๆ คนคาดไม่ถงึ เนือ่ งจากชุมชนเมืองใหญ่แทบ จะทุกแห่งเคยชินกับการฝากท้องไว้กบั ชนบทรอบข้าง ซึง่ ท�ำหน้าที่ ผลิตอาหารเพือ่ ป้อนเข้าสูเ่ มือง ส่งผลให้ชมุ ชนเมืองไม่สามารถพึง่ พา ตัวเองได้ ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดโครงการสวนบนดาดฟ้าของศูนย์เยาวชน Gary Comer ทีเ่ มืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ขนึ้ โดยได้เปลีย่ นพืน้ ที่ ของดาดฟ้าอันว่างเปล่าในศูนย์เยาวชนให้กลายเป็นแปลงปลูกผัก เพือ่ ผลิตอาหารออร์แกนิก ส่งไปยังภัตตาคารและร้านอาหารใน ย่านชุมชน นอกจากนีย้ งั ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงผลไม้ตา่ งๆ เพือ่ สร้างความหลากหลาย และกลายเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติ ขนาดย่อมท่ามกลางป่าคอนกรีตของเมืองใหญ่ และยังเป็นแหล่ง เรียนรูค้ ชู่ มุ ชนส�ำหรับเด็กๆ ทัง้ ยังช่วยลดการน�ำพาความร้อนเข้าสูภ่ ายในตัวอาคาร ท�ำให้อาคารเย็น และประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย นับเป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของความพยายามทีจ่ ะควบคุม ปัจจัยการผลิตอาหารด้วยตนเองของสังคมเมือง n

‘The Ideaopolis’ เปิดประตูสู่โลกแห่งไอเดีย

พลิกโฉมสยามเซ็นเตอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเมืองไทย ศูนย์รวมไอเดียสุดล�ำ้ แห่งเอเชีย และศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์แบบไร้ขดี จ�ำกัด ภายใต้ศาสตร์แห่ง สุนทรียข์ องศิลปะ แฟชัน่ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ทีร่ วบรวมแนวคิดและการออกแบบใหม่ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก ด้วยการออกแบบผสมผสานระหว่างความเท่ของ Industrial Chic กับดีไซน์ ล�ำ้ สมัยสุดขัว้ ของ Ultra-modern โดยใช้เทคนิคการจัดแสงพิเศษเพือ่ สร้างบรรยากาศให้ตนื่ ตา ตืน่ ใจ ในขณะทีร่ า้ นค้าทัง้ แบรนด์ชนั้ น�ำของไทยและระดับโลก ถูกตกแต่งด้วยแนวคิด Concept Shops สร้างบรรยากาศคล้ายกับร้านค้าในย่านโซโหทีม่ หานครนิวยอร์ก ร้านค้าทุกร้านจะปรับตัว ให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทีม่ บี คุ ลิกเฉพาะ นอกจากนีย้ งั เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมใหม่ๆ ของการ สร้างสรรค์ดา้ นสือ่ ดิจติ อลมัลติมเี ดียทีแ่ ปลกและสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ นับว่าเป็นโปรเจกต์ยกั ษ์ ทีค่ นกรุงเทพฯ ต่างตัง้ ตาคอย ใครทีช่ อบอัปเดตความล�้ำและทันสมัย แนะน�ำให้มาเช็กอินที่ สยามเซ็นเตอร์กนั โดยด่วน! n 07-01-56 Ps


C AL EN DAR

.6

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

19-27 Jan 2013

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่องนางเสือง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ‘นางเสือง’ สร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราช ประสงค์ในการอนุรักษ์และสืบสานให้มีการแสดงละครเวที อิงประวัติศาสตร์ เพื่อปลุกความสามัคคีให้คนในชาติฮึกเหิม และได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยไปในตัว น�ำแสดง โดย อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, พลิตา พุทธรัสสุ, ทฤษฎี สหวงษ์ และนภัสกร มิตรเอม จ�ำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์

26-27 Jan 2013

ศิลปะภาวนา : รื้อตัวตน เพื่อท�ำความรู้จักตนเอง ผ่านการท�ำงานศิลปะ 14.00-18.00 น., จอยรักคลับ (BTS ช่องนนทรี) ‘จอยรักคลับ’ คลับของการเรียนรู้ไม่รู้จบ เพื่อไลฟ์สไตล์ ที่สมดุล น�ำเสนอเวิร์คช็อปบ�ำบัดจิตวิญญาณ ผ่านการ ท�ำงานศิลปะ วิทยากรโดย อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง (อาจารย์ จากสถาบันอาศรมศิลป์) สมัครเข้าคอร์สและสอบถาม ข้อมูล โทร.08 8696 3774 หรือ facebook.com/ JoyrukclubThailand

การประสานของ

6 ขุมพลังเสียงคุณภาพ เมื่อดีว่าส์จากฝั่งชาย และฝั่งหญิง ได้แก่ บอย พีซเมคเกอร์, เบน-ชลาทิศ, ออฟ-ปองศักดิ,์ ตู่-นันทิดา, รัดเกล้า อามระดิษ และ อ้วนมณีนุช มาปะทะกันบนเวทีคอนเสิร์ต Three Men & The Dreamgirls Concert งานนี้ หัวเรือใหญ่อย่าง พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ออกมาการันตีว่าคุณจะต้องเต็มอิ่ม กับความไพเราะแน่นอน : การรวมตัวกันของศิลปินคุณภาพ พี่ฉอด : คอนเสิร์ตนี้เป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้วที่เราจัด The Dreamgirls และ Three Men and The Big Band ขึ้น ครั้งนี้เราจับศิลปินทั้งหญิงและชายมารวมกัน แน่นอนว่าแค่ ชื่อศิลปิน ก็รู้แล้วว่าเพลงในคอนเสิร์ตจะเพราะขนาดไหน : คอนเสิร์ตดีๆ ที่คนรักเสียงเพลงไม่ควรพลาด พีฉ่ อด : ก็ขอเชิญชวนเลยนะคะ ผูช้ มทีอ่ ยากฟังเพลงดีๆ จากศิลปินทีเ่ รียกว่าเป็น ‘นักร้องตัวจริง’ ว่าเขาร้องกันยังไง มีการอิมโพรไวส์เสียงกันยังไงให้ทุกเพลงฟังออกมาแล้วกลมกล่อม ดูคอนเสิร์ตนี้แล้วคุณจะได้ความสุขกลับบ้านแน่นอนค่ะ Three Men & The Dreamgirls จัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน บัตรจ�ำหน่ายที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

18-28 Jan 2013

Big Day Out 2013 Sydney, Gold Coast, Adelaide, Melbourne, Perth @ Australia ต�ำนานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย บังเกิดขึ้นอีกครั้งใน 5 หัวเมืองส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์, โกลด์ โคสต์, แอดิเลด, เมลเบิร์น และเพิร์ธ จุใจไปกับความมันระห�่ำจากศิลปินชั้นน�ำ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น เรดฮอตชิลลีเพ็พเพอร์ส, เดอะ คิลเลอร์ส, อลาบามา เชคส์ และ เดอะเยห์ เยห์ เยห์ เป็นต้น คลิกดูตารางการแสดง และติดต่อซื้อบัตรได้ที่ www.bigdayout.com

27 Jan-3 Feb 2013

PTT Pattaya Open 2013 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รายการเทนนิสหญิงอาชีพดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ ที่จัดขึ้นเป็น ปีที่ 2 ณ เมืองพัทยา สถานที่ตากอากาศเลื่องชื่อระดับโลก ของไทย พร้อมทักนักเทนนิสหญิงชือ่ ดังอย่าง อนา อิวาโนวิช (เซอร์เบีย), มาเรีย คิรเิ ลนโก (รัสเซีย) และเวร่า ซโวนาเรว่า (รัสเซีย) เป็นต้น ตีตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์

29 Jan-28 Feb 2013

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยจะ มีการจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา หลากแบบ เช่น เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรม เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม (หัตกรรมประเพณี และหัตถกรรมร่วมสมัย) และเครื่องปั้นดินเผาประเภท อุตสาหกรรม โดยเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

5 Feb 2013

Luna Sea Live 2012-2013 The End of the Dream Bangkok อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เตรียมตัวระเบิดความมัน กับอีกหนึ่งเทพเจ-ร็อก ที่สาวกรอคอย กับศิลปินวงลูน่า ซี ร็อกจัดจ้าน หนึ่งในต�ำนานสเลฟผู้ยิ่งใหญ่ ที่เดินทางมาครบวง พร้อมขนเพลงดังมาสั่นสะเทือนฮอลล์อิมแพ็ค อารีน่า เช่น บีลีฟ, ทรูบลู, โรเซอร์ เป็นต้น รีบเคลียร์คิวแล้วไปมันกับต�ำนานเจ-ร็อกได้แล้ว แต่ ก่อนอื่นต้องจองตั๋วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์เสียก่อน

12 Feb 2013

Paramore Live In Bangkok Centerpoint Studio วงอัลเทอเนทีฟร็อกขวัญใจวัยรุ่นที่ท�ำเพลงได้ เปรี้ยวจี๊ด แดนซ์มันสุดติ่ง น�ำทีมโดยสาวเสียง ทรงพลังจอมเซีย้ ว ฮาร์เลย์ วิลเลียม พาทีมดาหน้า ขึ้นคอนเสิร์ตโชว์ความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ในการแสดงสดแบบไม่มีใครเหมือน อยากมี ประสบการณ์กับวงดนตรีที่เปรี้ยวซ่าแห่งยุค รีบจองบัตรด่วนๆ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์


ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมพิเศษ สำ�หรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยกับงาน

ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ในงานได้รบั เกียรติจาก Mr. Laurent Ganguillet, Executive Pastry Chef-Food & Beverage Department โรงแรมสุโขทัย เป็นวิทยากรถ่ายทอด และให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การท�ำ ช็ อ กโกแลตและสอน วิธีการแต่งหน้าคัพเค้ก ปิดท้ายที่ ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ได้เต็มอิ่ม กับบุฟเฟต์ซูชิ และช็อกโกแลตที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ก่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความประทับใจ


Text : บุญเอก อรุณเลิศสันติ

.8

ออสเตรเลีย

เผชิญไฟป่าครั้งใหญ่ รัฐทัสมาเนีย ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย เผชิญไฟป่าครัง้ รุนแรง โดยเปลวเพลิง ลุกลามเป็นวงกว้าง บางแห่งลุกโชนสูงถึง 8-9 เมตร และโหมกระหน�ำ่ เผาท�ำลาย ทีอ่ ยูอ่ าศัยตลอดจนสถานทีต่ า่ งๆ กว่า 65 แห่ง ในจ�ำนวนนีร้ วมถึงโรงเรียน และสถานี ต�ำรวจ ทางการต้องเร่งอพยพประชาชนกว่า 3,000 คน และติดตามผู้สูญหายอีกกว่า 100 คนเป็นการด่วน โดยพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือเมืองดูนลั เลย์ เมืองเล็กๆ ทางฝั่งตะวันออกของเมืองโฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐทัสมาเนีย ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิ ของเมืองแห่งนี้พุ่งสูงขึ้นถึง 42 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ไฟป่า นับเป็นภัยธรรมชาติที่ทางตอนใต้ของออสเตรเลียมักเผชิญอยู่เป็น ประจ�ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนจัด

นักเทนนิส สุดเซ็กซี่

เลขาธิการอาเซียนคนใหม่

ชาวเวียดนาม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต้อนรับเลขาธิการคนใหม่ หลังจากที่ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทย พ้นต�ำแหน่ง เล เลือง มินห์ นักการทูตชาวเวียดนาม ก็เข้ารับต�ำแหน่งนีแ้ ทน อย่างเป็นทางการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวาระ 5 ปี และนัง่ ประจ�ำทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการอาเซียนใน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเลขาธิการอาเซียนเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ และมีบทบาทสูง ทัง้ นีม้ นิ ห์เคยเป็นเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจ�ำกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ความท้าทายของเขาคือ มินห์เข้า รับต�ำแหน่งในช่วงทีอ่ าเซียนก�ำลังเผชิญกับปัญหาเรือ่ งความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน เนือ่ งจากความขัดแย้งกับประเทศจีน ในทะเลจีนใต้ ซึง่ เป็นประเด็นร้อนแรงอยูใ่ นขณะนี้

เว็บไซต์ ‘เทนนิส รีพอร์ตเตอร์ส’ เผยผลโหวตนักหวดสุดเซ็กซี่ประจ�ำปี 2012 และผลที่ ออกมาก็คือ ฝ่ายหญิง ได้แก่ มาเรีย ชาราโปวา นางฟ้าราชินีคอร์ตมือวางอันดับ 2 ของโลก ด้วยผลโหวตท่วมท้นถึง 40.8% ทิ้งห่างอันดับสองและสาม ซึ่งก็มีความสวยไม่ยิ่งหย่อน กว่ากัน นั่นก็คือ มาเรีย คิริเลนโก (14.17%) และวิคตอเรีย อซาเรนกา (8.76%) อย่าง ขาดลอย ส่วนฝ่ายชาย ราฟาเอล นาดาล นักหวดหนุ่มมือ 4 ที่คมเข้มล�่ำบึ้กตามแบบฉบับ หนุม่ กระทิงดุ มีชยั เหนือ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ สุภาพบุรษุ แห่งวงการลูกสักหลาด ทีร่ งั้ อันดับ 2 (25.6%) ตามมาด้วย โนวัค ยอโควิช ที่คว้าอันดับ 3 (9.22%) ไปครอง


‘Arc Design’ ของ Xperia™ TX และ Xperia™ V ที่คงคอนเซ็ป Slim and Sleek Design ที่โชว์ความ เรียบหรู ผสานกับส่วนเว้า และตัวเครือ่ งทีบ่ างเบา พร้อม กับหน้าจอกว้างตอบรับคุณสมบัติแบบ HD ด้วยการ แสดงผลแบบ Reality Display powered โดย Mobile Bravia ® Engine เอกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะจากโซนี่ ส� ำ หรั บ Xperia™ TX และ Mobile Bravia® Engine 2 เทคโนโลยี่ ใหม่ล่าสุดของโซนี่ ส�ำหรับ Xperia™ V พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี่กล้องจากโซนี่ ซึ่งเลื่องชื่อ ในเรื่องภาพมากกว่าใคร ด้วยความละเอียด 13 ล้าน พิกเซล ที่ให้ภาพคมชัด สวย สมจริง พร้อมเทคโนโลยี

เซนเซอร์ Exmor R™ for mobile ส�ำหรับทุกสถานการณ์ สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080 พิกเซลได้อีกด้วย นอกจากนี้ Xperia™ V ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ กันฝุ่นและละอองน�้ำ ท�ำให้คุณสามารถสนุกได้ในทุก Lifestyle ไม่วา่ จะชอบท่องเทีย่ ว ลุยน�ำ้ ลุยฝน Xperia™ V จึงตอบโจทย์ได้ทั้ง ดีไซน์, ประสิทธภาพที่โดดเด่น และ ยังแข็งแกร่ง ทนทานอีกด้วย มากไปกว่านั้นสมาร์ทโฟนทั้ง 2 รุ่น ยังเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรม ‘One Sony’ ที่เปิดโอกาสให้คุณ ได้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ไอเท็ ม ต่ า งๆของโซนี่ ไ ด้ อ ย่ า งครบครั น

• Xperia™ TX

การครอบครองสมาร์ทโฟนที่แตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ เปิดโอกาสให้คุณเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจ�ำกัด อย่าง XperiaTM TX และ XperiaTM V จากโซนี่ เป็นหนทางที่จะน�ำคุณไปสู่ The Ultimate HD Experience ชนิดที่ว่าจะสร้างความประทับ ใจให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

เพือ่ รับประสบการณ์เหนือระดับ ร่วมถึงการแบ่งปันสิง่ ดีๆ ที่ คุณชื่นชอบให้กับคนที่คุณรักได้อีกด้วย ทั้งจากการรับชม VDO แบบ Full HD จาก Xperia™ TX และ Xperia™ V ผ่านทางจอที่ใหญ่กว่า บนโทรทัศน์โซนี่ ด้วยเทคโนโลยี WIFI Direct และ รวมถึงการฟังเพลงสุดโปรดผ่านแอพพลิเคชัน่ BEC Tero Music Application คลังเพลงมหาศาลที่มีให้คุณเลือก ไม่อนั้ พร้อมเชือ่ มต่อกับล�ำโพงของโซนี่* ด้วยระบบ NFC (Near Field Communication) นอกจากนี้ยังเพลิดเพลิน กับการ แชะแล้วแชร์ภาพด้วยฟังก์ชั่น One Touch ได้อีกด้วย *อุปกรณ์เสริม Xperia™ TX สุดยอดแห่ง HD Smartphone

• • • •

หน้าจอ 4.6 นิ้ว ความละเอียด HD 720 พิกเซล Reality Display powered โดย Mobile Bravia® Engine กล้องความละเอียด 13 ล้านพิกเซล และกล้องหน้า 1.3 ล้าน พิกเซล รองรับ microSD™ card สูงสุดถึง 32GB

Xperia™ V กับความคมชัดที่สมจริง

• Xperia™ V

• หน้าจอ 4.3 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล • Reality Display powered โดย Mobile Bravia® Engine 2 • กล้องความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อมเซนเซอร์ Exmor R™ for mobile และกล้องหน้าความละเอียด VGA 640 x 480 • มีคุณสมบัติกันฝุ่นและละอองน�้ำได้อีกด้วย


วิวาห์ครั้งล่าสุดในวัย 86 ปี

ของเจ้าพ่อเพลย์บอย

ข่าวร้อนประจ�ำต้นปีที่น่าจะสร้างความน้อยใจในโชคชะตาระคนอิจฉาตาร้อนให้กับหนุ่มทั่วโลกไม่น้อย นั่นคือ ข่าวการแต่งงานครั้งล่าสุดของเจ้าพ่อเพลย์บอยวัยดึกอย่าง ฮิวจ์ เฮฟเนอร์ กับ คริสตัล แฮร์ริส อดีตนางแบบเพลย์บอยสาวผมบลอนด์สุดเซ็กซี่ ที่อายุต่างกันถึง 60 ปี! ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ที่แมนชั่น สุดหรูของป๋าฮิวจ์ ซึ่งจัดพิธีแบบเงียบโดยเชิญเพียงคนสนิทเท่านั้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้ประกาศ แต่งงานกันมาครั้งหนึ่งแล้วในหน้าร้อนปี 2011 แล้วจู่ๆ ฝ่ายหญิงก็ถอนหมั้นก่อนวันแต่งเพียง 5 วัน ซะอย่างนัน้ เท่านัน้ ยังไม่พอ คริสตัลยังให้สมั ภาษณ์แฉเรือ่ งบนเตียงของปูฮ่ วิ จ์วา่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และ จบลงภายใน 2 วินาทีอีกต่างหาก ในท้ายที่สุด ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที ทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกัน และลงเอยด้วยการแต่งงาน ซึ่งเป็นการแต่งครั้งที่ 3 ในชีวิตของปู่ฮิวจ์จนได้

‘Fiscal Cliff’

สุดยอดค�ำควรถูกโละทิ้ง

มหาวิทยาลัยเลก ซูเพียริเออร์ สเตท เผยผลส�ำรวจค�ำควรโละทิ้งจากพจนานุกรมประจ�ำปี 2012 ค�ำทีข่ นึ้ แท่นอันดับ 1 ในลิสต์ของการถูกโละ นัน่ คือค�ำว่า ‘Fiscal Cliff’ หรือทีเ่ รียกว่า ‘หน้าผาการคลัง’ ด้วยเหตุผลว่า ค�ำดังกล่าวถูกใช้โดยรัฐบาลผ่านสือ่ ต่างๆ จนชาวมะกันเอียน โดยกลุม่ ส�ำรวจให้เหตุผลว่า ได้ยินได้ฟังค�ำนี้แทบจะทุกวัน ผ่านทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้แต่การพูดคุยในวงกาแฟ จนเกร่อนัน่ เอง จนต้องถูกโหวตให้เป็นค�ำทีน่ า่ ถูกโละทีส่ ดุ ขณะทีอ่ นั ดับที่ 2 คือ ‘Kick the can down the road!’ ซึ่งหมายถึง การยื้อเวลา ชะลอเวลา โดยมะกันชนผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่า น่าจะใช้ค�ำที่สั้นและสื่อความหมายตรง เช่น ค�ำว่า ดีเลย์ มากกว่า แทนที่จะเล่นส�ำบัดส�ำนวนให้ เสียเวลาเปล่าๆ ปลี้ๆ สิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนจากผลส�ำรวจ นั่นคืออารมณ์ความรู้สึกของอเมริกันชน ที่เบื่อหน่าย เรื่องเศรษฐกิจที่ตกต�่ำเต็มที อันเป็นภาระหนักอึ้งที่รัฐบาลของบารัก โอบามา จะต้องเยียวยาให้ เศรษฐกิจกลับมาอยูใ่ นสภาพดีให้ได้ เพือ่ ไม่ให้เรือ่ งดังกล่าว หรือศัพท์ทางการคลังไม่เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ ส�ำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่อีกต่อไป

“ขอให้ความดีเป็นเกราะคุม้ ภัยแก่คนทีค่ ดิ ท�ำประโยชน์สจุ ริตให้แก่ประเทศชาติ ขอให้ ความชัว่ ความเลวทีเ่ กาะกินอยูบ่ นผืนดินนี้ สูญหาย พ่ายแพ้แก่พระบารมี ความดีฯ” นภา จากละคร ‘เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์’ (รับบทโดย สินจัย เปล่งพานิช)

Zophone5

คู่แฝดก๊อปปี้ไอโฟน 5 จากจีนแผ่นดินใหญ่

หลังจากการเปิดตัวไอโฟน 5 สมาร์ทโฟนชื่อก้อง โลกไปไม่นาน ก็โดนผูผ้ ลิตหัวใสชาวจีนก๊อปปีช้ นิด ที่เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว ภายใต้ชื่อ ‘Zophone5’ ใช้ระบบดูอัลคอร์ 1GHZ สามารถ รองรับระบบ 3 จีได้ ความเร็วเครื่อง 512 เมกะไบท์ หน่วยความจ�ำเครื่อง 4 กิ๊กกะไบท์ สามารถอัปเพิ่ม เป็น 16 กิ๊กกะไบท์ได้ กล้องหลังมีความชัด 8 ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้า 0.3 ล้านพิกเซล นอกจากนี้ ยังรองรับระบบไวไฟ ใช้บลูทูธได้ และมีระบบบอกต�ำแหน่งจีพีเอส โดยมือถือสมาร์ทโฟนก๊อปปี้เครื่องนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0.0 (สเปคแรงกว่าไอโฟนตัวจริงอีก!) สนนราคาเพียง 195 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 5,655 บาทเท่านั้น ถูกกว่าไอโฟนถึงกว่า 4 เท่า

‘Lost in Thailand’ จุดกระแสท่องเที่ยวไทย นับได้ว่าเป็นเรื่องฮือฮาสั่นสะเทือนวงการ ภาพยนตร์จนี อย่างแท้จริง เมือ่ ภาพยนตร์ ต้นทุนต�่ำที่ชื่อ ‘Lost in Thailand’ ที่เข้า ฉายไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างปรากฏการณ์ทนี่ า่ ทึง่ นัน่ คือ การกวาดรายได้ในประเทศจีนได้มากกว่า 1,000 ล้านหยวน หรือราว 5,000 ล้านบาท จนสามารถโค่นแชมป์รายได้รวม เมือ่ ปีทแี่ ล้วอย่าง ‘ไททานิก 3 มิต’ิ โดยภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ ำ� เสนอเรือ่ งราวของการเดินทางมาเมืองไทย ของ ซวี เจิง นักธุรกิจชาวจีน เพื่อตามหาเจ้านายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เพื่อ ขอให้เซ็นชือ่ ในเอกสารส�ำคัญ ทีจ่ ะท�ำให้เขาร�ำ่ รวยและประสบความส�ำเร็จในการงาน แต่การเดินทาง ก็ต้องถูกป่วนโดย หวัง เปา หนุ่มบ้าดาราที่หลงกับคณะทัวร์จึงเกาะติดเขาแจ รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นคู่แข่งอย่าง เกา ป๋อ ที่หวังจะขัดขวางและแย่งผลงานดังกล่าวไปเป็นของตัวเอง สุดท้ายทั้งสาม ต้องหลงทางอลวนในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง ด้วยความฮา บวกกับอารมณ์สดๆ แบบภาพยนตร์โรดมูฟวี่ จึงท�ำให้รายได้พงุ่ สูงเป็นประวัตกิ ารณ์ นอกจากจะสร้างรายได้ถล่มทลายแล้ว อานิสงส์ของ Lost in Thailand ยังท�ำให้ยอดนักท่องเที่ยวจีน ในปีนี้ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เพิม่ ขึน้ ราวหนึง่ หมืน่ คน รวมถึงโรงแรมและสปาในเรือ่ งได้ถกู จองเต็ม ตั้งแต่เริ่มปีใหม่ยาวไปจนถึงตรุษจีนที่จะถึงนี้เลยทีเดียว


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 12

LOOK AROUND Text : Yamin

Urface Store @ Siam Vintage

ช็อปกระเป๋าและแอคเซสเซอรี่แนวใหม่ที่น�ำศิลปะมาผสาน กับงานออกแบบอย่างลงตัว โดยได้ศลิ ปินสุดแนวทีร่ จู้ กั กันใน วงกว้างอย่าง Mamafaka และ Rukkit ร่วมด้วย Joker และ Chubbychain ช่างภาพชื่อดังที่มีผลงานด้านแฟชั่นการันตี ฝีมอื แท็กทีมกันรังสรรค์ผลงานกระเป๋าและแอคเซสเซอรีท่ มี่ ี เอกลักษณ์เฉพาะ อาศัยแรงบันดาลใจแวดล้อม ถ่ายทอดบน งานพรินต์สกรีนด้วยวัสดุคณ ุ ภาพสูง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม งานละเอียด ประณีต เพราะใส่ใจในทุกขัน้ ตอนการผลิต บางแบบ ก็มใี บเดียวในโลก ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้เพือ่ นพ้องศิลปินเข้ามา

Cloud 9

Leaf ’n Shine

Cloud 9 มัลติแบรนด์เสือ้ ผ้าและแอคเซสเซอรีร่ ะดับพรีเมีย่ ม ทีบ่ ตู คิ ใหม่ ณ บริเวณชัน้ 1 ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ด้วยสินค้าไลน์ใหม่ สุดชิค ส่งตรงจากรันเวย์แฟชัน่ ทัง้ ปารีส มิลาน และนิวยอร์ก จาก หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็น Nina Ricci, Oscar de la Renta, Roksanda Iiincic, Matthew Williamson, Hervé Leger, Mark & James และ Marchesa เป็นต้น ทัง้ ยังมีเครือ่ งประดับให้เลือก มิกซ์แอนด์แมตช์อย่างครบเซต

ร้านในชือ่ ใบไม้กบั แสงแดดนี้ มีความตัง้ ใจดีทจี่ ะน�ำผลิตภัณฑ์ หัตถศิลป์พนื้ ถิน่ ของคนไทย โดยเฉพาะ ‘ผ้าไทย’ มาตีความใหม่ ในรูปแบบสมัยนิยม ผ่านคอนเซ็ปต์ที่ว่า ‘ใช้ผ้าไทยไม่เชย’ สร้างสรรค์รา้ นทีม่ สี นิ ค้าหลักเป็นของแต่งบ้าน และของใช้ทวั่ ไป โดยพ่วงงานดีไซน์ รวมถึงฟังก์ชนั ประโยชน์ใช้สอยให้แต่ละ ชิน้ งานมีราคามากคุณค่า ในขณะเดียวกันก็รว่ มสืบสานความ เป็นไทย และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้คนในท้องถิน่ ไปด้วย ในตัว ภายในร้านเต็มไปด้วยของท�ำมือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสนิ ค้าเด่นๆ หลายอย่าง เช่น ปลอกหมอนขิด, กระเป๋าผ้า, ปกสมุด, เคสไอโฟนและไอแพด ตลอดจนสินค้าใหม่ทตี่ งั้ ชือ่ ได้ชวนใช้งานมาก อย่าง พาพาย่า พิโรธ หรือหมอนทรง มะละกอ ทีเ่ หมาะแก่การกอดนุม่ ๆ หรือจะเอาไปตกแต่งห้องก็ สวยไปอีกแบบ ใครชืน่ ชอบงานฝีมอื แวะไปชมสินค้าภูมปิ ญ ั ญา ราคาย่อมเยาเหล่านีไ้ ด้ที่ ร้าน Leaf ’n Shine ตลาดรถไฟโกดัง 3 ห้อง D10 สอบถามข้อมูล โทร.09 0562 4662

@ The Emporium

Maserati Showroom @ Siam Paragon

ยนตรกรรมสัญชาติอติ าเลียน ทีม่ เี อกลักษณ์เป็นความหรูหรา บ่งบอก รสนิยมไฮคลาสของผูข้ บั ขี่ เปิดตัวโชว์รมู ใหม่ ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน น�ำสุดยอดยนตรกรรมรุน่ ยอดนิยม อาทิ GranTurismo Sport, GranCabrio MC และ Quattroporte มาโชว์จติ วิญญาณ แห่งความเป็นสปอร์ตเต็มขั้น เป็นยนตรกรรมเลอค่าที่เหมาะทั้ง สุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี ภายในโชว์รมู ปรับรูปโฉมการตกแต่งใหม่ แต่ยงั คงสะท้อนไลฟ์สไตล์สดุ หรู สมบูรณ์แบบในทุกย่างก้าว สัมผัส สุนทรียภาพในการขับขี่ที่เหนือระดับเช่นนี้ได้ที่ โชว์รูมมาเซราติ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชัน้ 2 สอบถามข้อมูล โทร.0 2610 9444 หรือ www.MaseratiThailand.com

ร่วมแจมผลงานด้วยกัน ตัวร้านก็สื่อถึงความเป็นสตรีทอาร์ต เข้ากับผลิตภัณฑ์ พบผลงานสุดสร้างสรรค์เหล่านีไ้ ด้ที่ Urface Store โครงการสยามวินเทจ ตัง้ อยูร่ ะหว่างสยามสแควร์ซอย 9 และ 10 ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.08 1458 6778 หรือ www.urfacestore.com

@ Raiway Market, Godown 3

Illamasqua

@ Central Chidlom เคาน์เตอร์เครือ่ งสำ�อางแบรนด์ดงั ทีส่ าวอังกฤษ โปรดปราน อย่าง Illamasqua (อิลลามาสก้า) มุง่ หน้าสูก่ รุงเทพฯ ให้สาวไทยเผยความสวย ด้วยเมคอัพสุดฮอต มาพร้อมคอนเซ็ปต์การ ตกแต่ ง ที่แ ปลกต่ า ง และแสนจะสะดุ ด ตา ในแนว New Generation of make-up เสนอตัวตนผ่านผลิตภัณฑ์ให้สาวๆ กล้าจะที่ แตกต่ า งและมี อิ ส ระเป็ น ของตั ว เองแนว Self-Expression เครื่องสำ�อางแบรนด์น้เี น้น เม็ดสีทเ่ี ข้มข้น ชัดเจน ช่วยให้เมคอัพติดทนนาน ตลอดวัน


GADGETS

. 14

Text : Yamin

ZAGGKeys Pro folio+

ZAGGKeys PRO คือคียบ์ อร์ดขนาดพกพา ซึง่ จะช่วย เปลีย่ นร่างไอแพดของคุณให้กลายเป็นเหมือนเน็ตบุก๊ ขนาดย่อม มาพร้อมดีไซน์โฉบเฉีย่ ว เฉียบบาง มีลกู เล่น สะดุดสายตาอยูต่ รงล�ำแสงพิเศษบนแป้นพิมพ์ ซึง่ เปลีย่ นได้ถงึ 7 สี ขจัดปัญหาเวลาแอบแฟนเล่นแชต บนแท็บเลตใต้ผา้ ห่มตอนกลางคืนได้ และช่วยเพิม่ ความสบายในการพิมพ์งานผ่านแท็บเลตได้เป็นเท่าทวี ราคาจ�ำหน่ายอยูท่ ปี่ ระมาณ 130 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 4,000 บาท สนใจหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.zagg.com

Samsung : Series 7 SC770 Touch Monitor

มอนิเตอร์ระบบมัลติ-ทัชสกรีนสุดบางเฉียบจากซัมซุง ทีส่ ร้าง ขึน้ มาเพือ่ เอาใจ Windows 8 เป็นพิเศษ ขนาดหน้าจอกว้าง 24 นิว้ มีความละเอียด 1,920x1,080 ปรับมุมมองได้ถงึ 178 องศา มิหน�ำซ�ำ้ ยังปรับเอียงได้ 60 องศา และหมุนควงได้ ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน (ประหนึง่ เล่นโยคะ) ซึง่ คุณจะได้ ยลโฉมจอมอนิเตอร์อจั ฉริยะนีใ้ นอีกไม่นานเกินรอ รายละเอียด ดูได้ที่ global.samsungtomorrow.com

SuperTooth Crystal Bluetooth

บลูทธู ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ คนชอบเมาท์มอยผ่านสายโทรศัพท์ในรถยนต์โดยเฉพาะ มีรปู ร่าง บางเบา ไม่เกะกะ ล�ำตัวพ่วงด้วยแม่เหล็กส�ำหรับยึดหนีบกับทีบ่ งั แดดรถ ติดตัง้ ง่าย ลดภาวะเสีย่ งภัยจากการขับรถมือเดียว (เพราะอีกมือถือโทรศัพท์อยู)่ กินพลังงานแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ใช้เวลาชาร์จเต็มประจุเพียงแค่ 3 ชัว่ โมง แต่คยุ จ้อได้ยาวนานต่อเนือ่ ง 20 ชัว่ โมง สแตนด์บายได้นานประมาณเดือนครึง่ จัดจ�ำหน่ายโดย Supertooth ในราคา 69 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2,100 บาท ข้อมูลเพิม่ เติม www.supertooth.net

Toshiba Canvio® Slim EchoStar : The Ultra Slim Box (HDT-610R)

Foldify

ColorSmart

แอพฯ พับกระดาษเก๋ๆ เป็นรูปร่างสิง่ ของ และตัวการ์ตนู ต่างๆ ในแบบ 3D โดย สัง่ พิมพ์กระดาษตามแบบทีต่ อ้ งการ ซึง่ มีให้ เลือกมากมาย หรือจะวาดแบบขึน้ มาเองก็ได้ แล้วน�ำมาตัดและพับตามขัน้ ตอนทีแ่ สนง่าย ช่วยท�ำให้วนั ว่างของคุณสนุกสนานและเต็ม ไปด้วยจินตนาการ สนใจดาวน์โหลดได้ที่ แอพฯ สโตร์ ในราคา 2.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 90 บาท

เป็นแอพฯ ทีใ่ ช้งานง่ายและสะดวก กับคลังสีกว่า 2,000 สี เหมาะ ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการทาสีบา้ นและ สีหอ้ งต่างๆ ทีย่ งั ไม่แน่ใจว่าสีทเี่ ลือก จะออกมาดูดดี งั ใจหรือไม่ เพราะคุณ จะได้มโี อกาสพรีววิ ก่อนลงมือทาสี จริงๆ ใช้งานได้ดที งั้ ไอโฟน ไอพอด ไอแพด และแอนดรอยด์ สนใจ ดาวน์โหลดมาใช้งานแบบฟรีๆ ได้เลย

พับกระดาษแบบ 3 มิติ Text : Urban digi

APPS ALERT!

EchoStar เผยว่า นีค่ อื DVR (Digital Video Recorder) ทีบ่ างทีส่ ดุ ในสามโลก เพราะมีความหนาเพียง 14 มิลลิเมตรเท่านัน้ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทชี่ อบอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ บนคอนโดฯ เพราะนอกจาก อุปกรณ์บนั ทึกวิดโี อดิจติ ลั เครือ่ งนีจ้ ะไม่ระเกะระกะห้องของคุณแล้ว ยังมีดไี ซน์สวยเช้ง และประสิทธิภาพอัน เหลือรับประทาน สามารถรับสัญญาณเคเบิลได้ในระดับไฮเดฟินชิ นั่ แต่บอกไว้กอ่ นว่าตอนนีท้ ำ� รองรับเฉพาะ ช่องสัญญาณในสหราชอาณาจักร และโซนยุโรป เท่านัน้ ติดตามประสิทธิภาพของ HDT-610R ได้ที่ www.echostar-europe.com

ฮาร์ดดิสก์ขนาดเหมาะมือจากโตชิบา แม้จะบางเพียง 8.9 มิลลิเมตร แต่ประสิทธิภาพสูงส่งด้วยเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ NTI® Backup Now EZ™ ทีบ่ รรจุไว้เพือ่ ช่วยกูช้ พี ข้อมูลทีอ่ าจสูญหายได้เมือ่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การใช้งานไม่ยงุ่ ยาก เพราะมี NTFS Driver ใช้ได้ กับคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป และเครือ่ งแมคฯ โดย ไม่ตอ้ งรีฟอร์แมตเครือ่ งให้ยงุ่ ยาก และยังถูก ออกแบบมาในสไตล์โมเดิรน์ เพือ่ ให้พกพาได้เท่ๆ มี 2 เฉดสีให้เลือก คือ เทาและด�ำ จ�ำหน่ายใน ราคาเบาๆ เพียง 2,490 บาท ถ้าชืน่ ชอบแวะไปชมได้ที่ ช็อปโตชิบาทุกสาขา

เลือกสีบา้ นก่อนทาจริง


. 16

TRENDY BIZ

แม้สี่แยกปทุมวันเรื่อยไปจนถึงสี่แยกราชประสงค์ จะไม่ใช่ย่านช้อปปิ้งที่อลังการหรือ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจเท่ากับถนนออชาร์ดของสิงคโปร์ หรือแหล่งช้อปปิง้ สุดฮอตอย่างคอสเวย์ เบย์ ของฮ่องกง แต่ยา่ นนีก้ เ็ ป็นหมุดหมายทีน่ กั ท่องเทีย่ วขาช้อปทัง้ ไทยและเทศจะต้องแวะเวียน มาจับจ่ายใช้สอยและอัปเดตเทรนด์อยูเ่ สมอ และล่าสุดได้เติมเต็มความโดดเด่นมากขึน้ โดย ‘สยามเซ็นเตอร์’ กับโฉมใหม่ที่เร้าใจ หลังจากปิดปรับปรุงเป็นเวลา 6 เดือน ด้วยงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท สยามเซ็นเตอร์กลับมาเกิดใหม่แบบน่าตืน่ ตะลึง ด้วยการวางจุดขาย เป็นศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจ� ำกัด ทัง้ ศิลปะ แฟชัน่ เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และเป็นศูนย์รวมแห่งแนวคิด และการออกแบบใหม่ๆ จากทั่วโลก เพื่อแสดงออกถึงจิตวิญญาณ ของการเป็น Ideaopolis หรือ เมืองแห่งไอเดียที่ล�้ำเทรนด์ ในคัมภีรค์ า้ ปลีก ‘ใหม่และสด’ ยังเป็นสิง่ จ�ำเป็น สยามเซ็นเตอร์ โฉมใหม่ จึงคลาคล�่ำไปด้วยแบรนด์ใหม่ที่ปักหมุดในเมืองไทยเป็น ครั้งแรก เช่น Superdry สตรีทแฟชั่นยอดนิยมจากอังกฤษ, เสื้อผ้า แฟชัน่ แบรนด์ Trucco จากสเปน, เครือ่ งส�ำอางและยาทาเล็บแบรนด์ Models Own จากสหรัฐอเมริกา, เครื่องประดับและแอคเซสเซอรี่ แบรนด์ Love Moschino จากอิตาลี, เครื่องส�ำอางแบรนด์ BLISS

จากอเมริกา และร้านไอศกรีมแม็กนัม่ คาเฟ่แห่งแรกในไทย เป็นต้น ขณะที่ร้านค้าทั้งหมดกว่า 300 ร้านค้า ก็ลงทุนก่อสร้างและตกแต่ง ใหม่ ฉีกไปจากรูปแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา ส่วนสินค้าในแต่ละร้าน จะมีสัดส่วน 20% ที่ไม่เหมือนกับในสาขาอื่น บรรยากาศตกแต่งโดยรวมเน้นความล�้ำ ทันสมัย แปลกตา ดูมเี สน่หย์ วนใจ โดยเฉพาะการคุม Mood & Tone แบบ Industrial Chic และ Ultra-Modern เผยเพดานเปลือยแบบเก๋ๆ ส่วนทีโ่ ดดเด่น และแตกต่างมาก เพราะไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย คือ การตกแต่ง เพดานสูงด้วยจอแอลอีดขี นาดใหญ่ และมีประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียน การ์ตนู ชือ่ ดังรุน่ แรกๆ ของเมืองไทย สร้างสรรค์แอนิเมชัน่ ให้ปรากฏ บนจอ นับเป็นของเล่นใหม่ที่ท�ำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้มีชีวิตชีวา และ ดูสนุกสนานมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหาร ศู น ย์ ก ารค้ า สยามเซ็ น เตอร์ นอกจากจะเงิ น หนาแล้ ว ยั ง ใจป� ้ำ กล้ า ที่ จ ะลงทุ น และมั ก สร้ า งสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ‘ปรากฏการณ์ ’ ที่ ไม่ซ�้ำรอยใครอยู่เสมอ (ล่าสุดคือการเปิดตัวพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อ 2 ปีเศษที่ผ่านมา เพื่อจับกลุ่มเซเลบฯ กรุงเทพฯ ตะวันออก) งานนี้ศัลยกรรมลูกคนแรกทั้งที จึงต้องลงทุนแบบเต็มที่ไม่มีกั๊ก ด้ ว ยการสาดงบการตลาดใส่ เ บาๆ 600 ล้ า นบาท มากที่ สุ ด เท่ า ที่ ส ยามเซ็ น เตอร์ เ คยใช้ ม า เฉพาะช่ ว งแกรนด์ โอเพนนิ่ ง ใช้ไปมากถึง 200 ล้านบาท ว่ากันว่าศิลปิน นักร้อง ดารา เซเลบริตี้ และบลอกเกอร์แฟชัน่ ชือ่ ดังระดับโลก นอกจากจะได้รบั ค่าตัวงามแล้ว ยังบินเฟิร์สคลาส และพักโรงแรม 6 ดาว อีกด้วย

Text : อรรถ อรรถมาตย์

FYI สยามเซ็นเตอร์

เปิดบริการเมื่อปี 2516 จากนั้นอีก 14 ปีต่อมา จึงปรับปรุงครั้งแรก ก่อนจะปรับปรุงครั้งที่ 2 และ 3 เมื่อปี 2540 และ 2548 ตามล�ำดับ ดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นการ ปรับโฉมครั้งที่ 4 ล่าสุด ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา

‘โซโห’ ย่านส�ำคัญของมหานครนิวยอร์ก คือ หนึ่งในแรงบันดาลใจหลากหลายที่น�ำมาสร้างสรรค์ เพราะย่านโซโห มีส่วนผสมที่เหนือกาลเวลาและความมีชีวิตชีวาของศิลปะ แฟชั่น และเทคโนโลยี ที่ถูกน�ำเสนอให้สอดคล้องกับ บรรยากาศของสถานที่ ร้านค้าทุกประเภทที่ตั้งเรียงรายอยู่ ต่างปรับตัวให้เข้ากับบุคลิกอันโดดเด่นนี้ งานนี้ ‘ได้ คุ ้ ม เสี ย ’ แม้ จ ะต้ อ งควั ก เงิ น ลงทุ น จ� ำ นวนมาก แต่สยามพิวรรธน์ประเมินแล้วว่า การลงทุนครั้งนี้หากอยากจะได้ ปลาตัวใหญ่ยอ่ มต้องใช้เหยือ่ ชัน้ ดี หาใช่กงุ้ ฝอยตัวเล็กตัวน้อย เพราะ ล�ำพังเพียงแค่ภาพข่าวคนดังมาร่วมกิจกรรมกับสยามเซ็นเตอร์ ที่ปรากฏไปในสื่อต่างๆ ทั่วโลกแล้ว ก็นับว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม นับเป็นการรีบอร์นทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญทีส่ นั่ สะเทือน วงการค้าปลีกไทย และเป็นอีกบทพิสจู น์หนึง่ ว่าศูนย์การค้าไทยก็มดี ี ทัดเทียมกับศูนย์การค้าในต่างประเทศ สยามเซ็นเตอร์ รีบอร์น ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ‘คิดการใหญ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ’ และดังไกลไปทั่วโลก เป็นอย่างไร n


. 18

MY WORK

Text : iD11 Photo : พิชญุตม์

เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เหล่าดาราเซเลบริตหี้ ลายคูต่ า่ งตบเท้ากัน สละโสดเป็นว่าเล่น ท�ำให้เรามีโอกาสสัมผัสกับงานแต่ง หลากหลายรูปแบบมากขึน้ ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยเสริมเสน่ห์ ให้งานแต่งดูโดดเด่นและตรึงใจจนยากทีจ่ ะลืมได้นนั้ คงจะหนีไม่พน้ การตกแต่งสถานที่ ด้วย ‘ดอกไม้’ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ต็มไปด้วยความสดใสก็ถอื เป็นตัวช่วยทีส่ ร้าง บรรยากาศให้ออกมางดงามตามจินตนาการได้ดี

เบื้องหลังความสวยงามเหล่านั้นมาจากการรังสรรค์อย่าง มีทกั ษะของนักจัดดอกไม้มอื อาชีพ ซึง่ ‘Nisie Vorachard’ คือหนึง่ ในนักจัดดอกไม้แถวหน้าแห่งแคลิฟอร์เนียสายเลือด ไทย ทีฝ่ ากผลงานคุณภาพเยีย่ มไว้ทโี่ รงแรมระดับ 5 ดาว หลายแห่ง และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เธอได้มีโอกาสมา ท�ำงานทีม่ หานครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน จึงถือโอกาสนัน้ กลับ มาเยีย่ มบ้านเกิดเมืองนอน จังหวะลงตัวขนาดนี้ มีหรือ 24/7 จะพลาด รีบคว้าตัวเธอมานัง่ พูดคุยกันทันที

The end is the beginning

ด้วยความที่ครอบครัวอยู่ในวงการอุตสาหกรรมออกแบบ แฟชัน่ อยูแ่ ล้ว และตัวเราเองก็เรียนมาทางด้านนีด้ ว้ ย จึงเริม่ จับธุรกิจครัง้ แรกเกีย่ วกับการออกแบบลาย ชุดกีฬาส�ำหรับ วัยรุน่ ท�ำมาเกือบ 10 ปีกเ็ ริม่ รูส้ กึ เหนือ่ ย จึงตัดสินใจหยุดพัก แต่ด้วยความที่เราเป็นคนท�ำงาน ก็เริ่มรู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่ เฉยๆ เลยมองหาอะไรท�ำ ประกอบกับช่วงนัน้ มีเพือ่ นก�ำลัง จะแต่งงานด้วย เลยไปช่วยจัดดอกไม้ รูส้ กึ สนุกดีและชอบ จึงเริม่ สนใจหานิตยสารมาเปิดดู จากนัน้ ก็กา้ วเข้ามาในธุรกิจ จัดดอกไม้เลย เริม่ ทีโ่ รงรถทีบ่ า้ นก่อน ท�ำสนุกๆ แต่ยงิ่ ท�ำก็ ยิง่ ชอบและไปได้ดี จน 5 ปีแรก เริม่ ขยับขยายออฟฟิศจาก โรงรถมาเป็นตึกแถว 1 ห้อง 2 ห้องไปจนถึง 5 ห้อง หลังจาก ขึน้ ปีที่ 7 ก็ซอื้ ตึกมาท�ำเป็นสตูดโิ อ ซึง่ ตอนนีม้ ี 2 ตึกแล้ว

Everything takes time ช่วงแรกทีเ่ ริม่ มาจับงานทางด้านนี้ คนเอเชียทีท่ ำ� งานแบบนี้ มักจะไม่คอ่ ยมี ส่วนใหญ่จะเป็นฝรัง่ หรือไม่กย็ วิ มากกว่า เรียก ได้ว่าเราเป็นคนเอเชียคนแรกที่บุกเบิกงานในวงการนี้เลย เริม่ จากงานเล็กๆ ค่อยๆ เติบโตขึน้ ต้องอาศัยเวลาในการ พิสจู น์ตวั เอง แต่โชคดีทเี่ ราได้ลกู ค้าดีๆ อย่าง Ritz-Carlton โรงแรมระดับ 5 ดาว เลยท�ำให้มงี านมาทุกอาทิตย์ และ เริม่ ใหญ่ขนึ้ มีงบมากขึน้ ทีส่ ำ� คัญลูกค้าไม่เคยบ่นงานของ เราเลย ทางโรงแรมก็รสู้ กึ แฮปปี้ และแนะน�ำเราให้กบั ลูกค้า ท่านอืน่ ๆ ต่อไป

Difficult but Rewarding

การเริ่มต้นท�ำอะไรย่อมมีช่วงที่ยากเสมอ เราเองก็ผ่าน ช่วงนัน้ มาเช่นกัน รูส้ กึ ท้อบ้าง เพราะท�ำงานกันหนักมาก แต่ทกุ ๆ ครัง้ ทีท่ ำ� เราจะนึกถึงค�ำสอนของคุณแม่อยูเ่ สมอ ว่าจะต้องท�ำให้ดีที่สุด เพราะมันจะส่งผลท�ำให้เรามีงาน ชิน้ ต่อๆ ไป แล้วเราก็เชือ่ ในเรือ่ งของจังหวะด้วย บางคน มีความสามารถเยอะ แต่ไม่เจอจังหวะดีๆ ไม่มีลูกค้าที่ดี ก็กา้ วได้ไม่ไกลเท่าไหร่ แต่สำ� หรับเราโชคดีมากทีม่ โี อกาสดีๆ ได้ เ จอกั บ ลู ก ค้ า ที่ ดี ระดั บ ไฮเอนด์ ใ นแบบไม่ ค าดคิ ด ซึง่ คนกลุม่ นีเ้ ราไม่สามารถติดต่อเขาเองได้ แต่จงั หวะทีด่ ี ท�ำให้เราได้รจู้ กั และได้ทำ� งานร่วมกัน

The most memorable work

มีอยูง่ านหนึง่ เราไม่รเู้ ลยว่าเป็นงานของใคร รูแ้ ต่เพียงว่า เป็น ‘Big Wedding’ ธีม Hollywood Style จัดเมือ่ ไหร่ และโรงแรมอะไร ส่วนรายละเอียดทัง้ หมดจะได้กอ่ นวันงาน 1 เดือน ตอนนัน้ ตืน่ เต้นมาก มารูอ้ กี ทีตอนเห็นข่าวใน นสพ. ว่าดาราดังจะแต่งงาน พอเราเห็นวันและสถานที่ก็เอะใจ เพราะเป็นวันเดียวกับทีเ่ รารับงาน เลยโทร.ไปถาม Wedding Planner ว่าใช่คนนีห้ รือเปล่า ทางนัน้ ก็บอกว่าใช่ โห! ตืน่ เต้น มาก เพราะเขาคือร็อกสตาร์วง Kiss ชือ่ Gene Simmons

ซึ่งดังมากที่อเมริกา ตอนนั้นเขาต้องการให้เราจัดดอกไม้ ในแบบ English Garden ซึง่ ใช้ดอกไม้เยอะมาก และใช้ ดอกกุหลาบที่ดีที่สุดในโลก น�ำเข้าจากเอกวาดอร์ เน้นสี หวานๆ อย่างสีแชมเปญและสีครีม บังเอิญว่าสไตล์ของเรา คือ ‘More Modern, More Romantic’ ใช้ดอกไม้เยอะมาก และแทบจะไม่ใช้ใบไม้เลย จึงเป็นงานทีล่ งตัวมาก นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังมีรายการเรียลลิตี้โชว์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นจะ ต้องมีการเก็บภาพตัง้ แต่การเตรียมงาน เซตอัป ไปจนถึง วันแต่งจริง นับว่าเป็นโอกาสทีด่ มี ากๆ ทีท่ ำ� ให้คนในอเมริกา ได้รจู้ กั เรามากขึน้

Good Supported

การทีเ่ รามายืนตรงจุดนีไ้ ด้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะมีครอบครัว คอยสนับสนุนและเชือ่ มัน่ ในตัวเราอยูต่ ลอดเวลา เมือ่ ตอน อายุ 19 ปี ช่วงนัน้ เริม่ อยากท�ำธุรกิจ หากเป็นครอบครัวอืน่ คงจะคัดค้าน เพราะมองว่าเรายังเด็ก แต่สำ� หรับคุณพ่อคุณแม่ ของเราแล้ว กลับบอกว่าเอาเลย อยากท�ำอะไรก็ทำ� พร้อมทัง้ จัดการกูเ้ งินทุนมาให้เรียบร้อย ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ นั ช่วยสร้าง เกราะป้องกัน ท�ำให้เราแข็งแกร่ง มีความมัน่ ใจ เชือ่ มัน่ ใน ตัวเอง และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ ท�ำให้เรามีวนั นี้

My Profile

อาชีพ : Floral / Event Designer, เจ้าของบริษทั Enchanted Florist ที่ Los Alamitos รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ : In House Florist ทีโ่ รงแรม Ritz-Carlton, จัดดอกไม้ งานแต่งงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว อย่าง St. Regis Monarch Beach, Pelican Hill และ Montage Laguna Beach รวมถึงจัดดอกไม้ ในงานแต่งงานของเซเลบริตี้ อย่าง Gene Simmons และ Li Xiaopeng อดีตนักยิมนาสติก เหรียญทองโอลิมปิกของจีน

After Work

ส่วนมากจะไม่คอ่ ยมีเวลาว่าง ถ้ามี จริงๆ จะชอบเข้าสปาและเล่นโยคะ

Enjoy Working

ส่วนตัวชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ อยูแ่ ล้ว ชอบประดิดประดอยด้วย การทีเ่ ราได้มาท�ำงานตรงนี้ คือการทีเ่ ราได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ วั เองรัก ทุกอย่างทีท่ ำ� จึงออกมาดี รูส้ กึ ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก เฉลีย่ แล้ววันหนึง่ ท�ำงาน 14-15 ชม.เลยทีเดียว แต่เราไม่ได้ให้ความส�ำคัญตรงนัน้ เพราะเรามีความสุขกับมัน งานของเราเป็นงานทีไ่ ด้เจอกับ สิง่ สวยๆ งามๆ อยูต่ ลอดเวลา ได้ทำ� งานกับดอกไม้ ได้เห็น รอยยิม้ ท่เี่ ปีย่ มไปด้วยความสุขของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ซึง่ สิง่ เหล่านีพ้ ลอยท�ำให้เรามีความสุขไปด้วย

ติดตามผลงานของคุณ Nisie ได้ที่ www.nisiesenchanted.com


LIVING /

. 20

Country Inspired Décor

Shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์

แรงบันดาลใจ สไตล์คนั ทรี่

1. Mazei Armchair ราคา 11,900 บาท จาก SB Design 2. ตูว้ างทีวกี รุหมุดด้วยแผ่นโลหะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ SB Design 3. Montole Armchair สอบถามรายละเอียดได้ที่ SB Design 4. ชุดกระจกเงาขอบทอง ราคา 7,170 บาท จาก IKEA 5. ชุดแก้วเทียนประดับผลึกแก้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ Casapagoda 6. ทีค่ นั่ หนังสือโลหะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Casapagoda 7. รูปปัน้ สุนขั ราคา 12,000 บาท จาก Casapagoda 8. ชุดเชิงเทียนไม้ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Casapagoda 9. โซฟาบุผา้ พิมพ์ลาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 10. กระจกติดผนังกรอบไม้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 11. โคมไฟติดเพดานประดับ ขนนก สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 12. Kelly Hoppen Trunk สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Motif 13. ลูกโลกโลหะตัง้ โต๊ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 14. ถังโลหะ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Zen 15. เก้าอีร้ บั ประทานอาหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen

คันทรี่ ในเมือง

สถานทีจ่ ำ�หน่าย Casapagoda สุขมุ วิท 45 โทร.0 2258 1917 Chic Republic เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร.0 2514 7123 IKEA บางนา-ตราด โทร.0 2708 7999 Motif ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเอราวัณ โทร.0 2250 7740-41 SB Design Square บางนา-ตราด โทร.0 2744 1111 Zen ชัน้ 7 แผนกสินค้าตกแต่งบ้าน โทร.0 2100 9999

ถ้าจะให้นกึ ถึงสไตล์คนั ทรีห่ ลายคนคงนึกถึงอารมณ์คาวบอย ตะวันตก บ้านเมืองสีดบิ ๆ ควบม้ายิงปืนแบบในภาพยนตร์ชอื่ ดัง แต่ปจั จุบนั สไตล์ชนบทแบบตะวันตกได้รบั การประยุกต์ให้เข้ากับ สถานทีห่ รือแรงบันดาลใจใหม่ๆ เช่น คันทรีแ่ บบฝรัง่ เศส (โพรวองซ์), คันทรีแ่ บบอิตาลีหรือคันทรีแ่ บบสเปน ซึง่ เราสามารถ หยิบยกสไตล์เด่นๆ จากสถานทีเ่ หล่านีม้ าไว้ในบ้านได้ ด้วยรูปแบบ สีสนั ทีท่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ อบอุน่ ผ่อนคลาย และต้องสบาย เหมาะกับ ผูท้ ตี่ อ้ งการบ้านแนวพักผ่อนในเมืองใหญ่ + อาจจะต้องท�ำใจเตรียมงบประมาณไว้เพิม่ อีกนิดหน่อย เพราะ สไตล์คนั ทรีเ่ ป็นงานทีเ่ น้นรายละเอียดของวัสดุ เช่น พืน้ ไม้, ผนังอิฐ หรือวอลล์เปเปอร์ลายดอกไม้สำ� หรับผูห้ ญิง และลายทางยาวส�ำหรับ ผูช้ าย ซึง่ สามารถประหยัดงบได้ดว้ ยการตกแต่งเพียงบางส่วนทีส่ ำ� คัญ หลักๆ ก็คอื ส่วนผนัง ทีแ่ สดงความเป็นคันทรีไ่ ด้ชดั เจนทีส่ ดุ + การเลือกเฟอร์นเิ จอร์ถอื เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรให้ความใส่ใจ เพราะสไตล์คนั ทรีจ่ ะเน้นวัสดุดงั้ เดิมแบบธรรมชาติ เช่น ไม้, หนัง, ผ้าเนือ้ หนา และโลหะ ฯลฯ สีสนั จะไม่ฉดู ฉาด การตกแต่งจึงค่อนข้าง ง่ายในเรือ่ งสีสนั เพียงแต่ตอ้ งค้นหาข้อมูลจากหนังสือหรือเว็บไซต์จาก ต่างประเทศเพิม่ เติม เพราะในบ้านเรามีแหล่งเฟอร์นเิ จอร์แนวนีอ้ ยู่ มากมายหลายสไตล์ ทัง้ ของเก่าแนวคันทรีว่ นิ เทจและของท�ำใหม่ ซึง่ มี ความแตกต่างของราคาทีช่ ดั เจน นอกจากนีย้ งั หาแรงบันดาลใจได้งา่ ยๆ จาก pinterest.com เพียง พิมพ์คำ� ว่า Country, Country Style หรือ Country Décor ก็จะพบ กับบอร์ดภาพสวยงามมากมายทีใ่ ห้ไอเดียทรงคุณค่าในการตกแต่งบ้าน สไตล์คนั ทรี่


การสร้างจิตส�ำนึกในความใส่ใจต่อสุขอนามัยของตนเอง และจิตส�ำนึก ด้านการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชนรุน่ ใหม่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ วรได้รบั การปลูกฝังตัง้ แต่เนิน่ ๆ ด้วยการสร้างตัวอย่างทีด่ หี รือต้นแบบทีถ่ กู ต้อง ทัง้ จากบุคคลในครอบครัวและโดยเฉพาะจากสถานศึกษาเป็นส�ำคัญ เนือ่ งจาก สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด และการจดจ�ำทีด่ ี โครงการห้องน�้ำรักสะอาด ปี2555 โครงการที่ 7 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ จังหวัดสมุทรสาคร อาคารห้องน�้ำหญิง 1 อาคาร โครงการที่ 8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี อาคารห้องน�้ำชาย 1 อาคาร โครงการที่ 9 โรงเรยี นกรับใหญ่วอ่ งกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี อาคารห้องน�ำ้ หญิง 1 อาคาร โครงการที่ 10 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ จังหวัดนครราชสีมา อาคารห้องน�้ำชาย 1 อาคาร โครงการที่ 11 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ จังหวัดนครราชสีมา อาคารห้องน�้ำหญิง 1 อาคาร โครงการที่ 12 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี อาคารห้องน�้ำชาย-หญิง 1 อาคาร สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ VRH Call Center 0 2769 5701 www.vrh.co.th / www.facebook.com/VR.VRH

VRH ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ๊ กน�ำ้ และ อุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ ห้องครัว ทีท่ ำ� จากสเตนเลสสตีลมาตรฐานสากล ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญนี้ จึงได้จดั ท�ำนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และคืนก�ำไรสู่สังคม โดยเริ่มจากการส�ำรวจ ห้องน�ำ้ ตามสถานศึกษาต่างๆ ในปัจจุบนั พบว่าส่วนใหญ่มสี ภาพ ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ระบบบ�ำบัด และระบบต่างๆ ภายในห้องน�ำ้ มีปญ ั หา ซึง่ อาจก่อให้เกิดสุขอนามัยทีไ่ ม่ดตี อ่ ผูใ้ ช้ VRH จึงได้รเิ ริม่ พัฒนา ‘โครงการห้องน�ำ้ รักสะอาด’ ร่วมกับ สถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน รวมถึงผูค้ นในชุมชน เพือ่ ออกแบบและจัดสร้างอาคารห้องน�้ำ รวมถึงสภาพแวดล้อม ในบริ เ วณพื้ น ที่ ห ้ อ งน�้ ำ ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข ลั ก ษณะ สุขอนามัย อาทิ จัดสร้างอาคารห้องน�ำ้ ทีม่ แี สงสว่าง อากาศถ่ายเท

สะดวก แบ่งสัดส่วนระหว่างชาย-หญิง รวมถึงห้องน�้ำส�ำหรับ ผู้พิการ การจัดวางระบบของสุขภัณฑ์และการติดตั้งถังบ�ำบัด ที่ได้มาตรฐาน การจัดวางระบบท่อน�้ำดี-น�้ำเสีย-น�้ำทิ้ง และ ความสะอาดของห้องสุขา ที่ไม่ให้มีซอกหรือมุมใดเป็นแหล่ง หมักหมมของเชื้อโรค รวมถึงรูปแบบของการออกแบบและการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาจั่วทรงสูง ช่วยให้ไม่สะสมความร้อน และสามารถระบายน�ำ้ ได้เป็นอย่างดี และการเลือกใช้นวัตกรรมคิดค้นด้านการประหยัดน�ำ้ ของ VRH โดยเฉพาะการเลือกใช้กอ๊ กน�ำ้ แบบรุน่ ประหยัดน�ำ้ (5 ลิตร/นาที) และอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในห้องน�ำ้ ทีผ่ ลิตจากวัสดุทมี่ คี วามทนทาน เช่น ก๊อกน�ำ้ สเตนเลส สายฉีดช�ำระพลาสติก ABS รวมถึงผนังกัน้ ห้องน�้ำ Compact Laminate ที่สร้างบรรยากาศอันสดใส ให้กับผู้ใช้และสถานศึกษาได้อย่างกลมกลืน โดยโครงการห้องน�้ำรักสะอาดได้ริเริ่มและด�ำเนินการ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ หมด 12 โครงการแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแบบอย่างสุขลักษณะ และสุขอนามัย ที่ ดี รวมถึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ส่ ว นร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษา ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพือ่ เป็นแนวทางในการ ปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน


. 22

FA S H I O N U P DAT E Text : Ti-na

เสื้อครอปสายเดี่ยว เมทัลลิก สีเงิน ประดับโซ่ จาก Milin ราคา 3,950 บาท

กระเป๋าหนังสีด�ำประดับกระเป๋าหน้าและ หูหิ้วด้วยเมทัลลิก สีเงิน จาก Charles & Keith ราคา 2,850 บาท กระโปรงเอวสูงเมทัลลิกสีทอง จาก kate spade สอบถาม ราคาได้ที่ช็อป สร้อยข้อมือ คอลเลคชั่น Pavé จาก Pandora สอบถามราคาได้ที่ช็อป รองเท้าส้นสูงรัดข้อ เมทัลลิกสีเงิน จาก bebe สอบถามราคา ได้ที่ช็อป

นาฬิกาข้อมือ Signature Collection จาก Philip Stein สอบถามราคาได้ที่ช็อป

Paco Rabanne

“If you obey all the rules, you miss all the fun.” ~ Katharine Hepburn

• Fendi • Manish Arora

Emporio Armani

• Emporio Armani

ถ้าคุณปฏิบัติตามกฎทั้งหมด คุณก็ พลาดความสนุกทั้งหมด

• Prada

จั บ ตามองรั น เวย์ Spring 2013 แล้ ว ต้ อ งบอกว่ า สีเมทัลลิกก�ำลังมาแรง! สีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเปรี้ยวซ่า และให้กลิ่นอายความหรูหราอยู่ในที ไม่ว่าจะเป็น Paco Rabanne ที่ใช้สีเมทัลลิกเป็นไฮไลท์ตั้งแต่คอลเลคชั่น ที่แล้ว ซึ่งโดดเด่นมาด้วยจัมพ์สูทขายาวเมทัลลิกสีเงิน ตกแต่งด้วยแถบผ้าเมทัลลิกสีทองตรงช่วงสะโพกและข้อมือ รวมถึงการแหวกลึกตรงช่วงอกที่ช่วยเพิ่มความเซ็กซี่ให้ กับชุด นอกจากนี้ยังมีลุคอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การใส่ มินสิ เกิรต์ กับโอเวอร์โค้ทเมทัลลิกสีเงินตัวใหญ่ ด้วยความ ยาวเหนือเข่า และการจับคู่ระหว่างสเวตเตอร์สีเทาอ่อน กับมินิสเกิร์ตเมทัลลิกสีเงิน ที่ช่วยท�ำให้ดูเด็กขึ้น ในขณะที่ Emporio Armani มาในสไตล์แคชชวล ดูเบาสบาย ไม่วา่ จะเป็นเดรสสัน้ แขนกุด ซ้อนทับด้วยการ เล่นเลเยอร์ของผ้าไหมเมทัลลิกสีทอง เดรสสั้นเกาะอก ผ้าไหมเมทัลลิกสีพาสเทล และชุดกางเกงขาสั้นผสม ผ้าแพรเนื้อบางเบาตรงช่วงบนและผ้าเมทัลลิกสีพาสเทล ในท่อนล่าง รวมไปถึงชุดเสื้อกั๊กแขนกุดกับกางเกงขาสั้น ซึ่ ง ตั ด ด้ ว ยผ้ า ไหมเมทั ล ลิ ก ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กทั้ ง สี ท องและ สีเขียวอ่อนเข้าชุดกัน นอกจากนีส้ เี มทัลลิกยังถูกน�ำไปสร้างความโดดเด่น ให้กับแอ็คเซสเซอรี่ชิ้นใหญ่ อย่างรองเท้าส้นสูงอีกด้วย ซึ่งเห็นได้จากรันเวย์ของหลายแบรนด์ โดยดีไซเนอร์ ส่วนใหญ่เลือกใช้สีเมทัลลิกเงินและทองกับรองเท้าส้นสูง แบบปิดเท้า ในขณะที่ Prada เลือกจับคู่รองเท้าส้นสูง ตระหง่านด้วยถุงเท้าเมทัลลิกสีทองและเงินสุดอลังการ ส่วนแบรนด์อนื่ ๆ ทีโ่ ดดเด่นสะดุดตา ได้แก่ Manish Arora, Fendi, Balmain, Etro และอื่นๆ อีกมากมาย เอาเป็นว่า ซีซนั่ นีถ้ า้ ตัวรองเท้าไม่เมทัลลิก อย่างน้อยส้นก็ตอ้ งเมทัลลิกถึงจะอินเทรนด์

How to wear Metallics! + พยายามบาลานซ์ภาพรวมให้ได้ ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป เช่น งานค็อกเทลปาร์ตี้

อาจสวมชุดเดรสเมทัลลิกกับรองเท้าสีนดู้ และเครือ่ งประดับเรียบๆ สักชิน้ หากไป ท�ำงานก็อาจสวมกระโปรงเมทัลลิกกับเสื้อยืดเรียบๆ เก๋ๆ สักตัว + แต่ถ้ายังลังเลไม่มั่นใจ แนะน�ำให้ค่อยๆ เริ่มด้วยการหาเบลเซอร์ที่ตกแต่ง ด้วยเมทัลลิกเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งสามารถคุมโทนให้ไม่เยอะจนเกินไปด้วยการจับคู่ กับเครื่องประดับที่ดูสบายๆ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มชิ้นพิเศษอย่างตุ้มหู หรือกระเป๋า ถือเมทัลลิกใบเล็ก + และหากมั่นใจเกินร้อยก็อย่าประโคมใส่เมทัลลิกหลากแบบเข้าไปทั้งตัว ไม่เช่นนั้นคนอาจคิดว่าคุณเป็นลูกดิสโก้เคลื่อนที่ก็เป็นได้


. 24

COVER STORY Text : บุญเอก อรุณเลิศสันติ Photo : พิชญุตม์ คชารักษ์


ยอมรับกันตรงๆ ในฐานะเป็น ผูห้ นึง่ ทีห่ ลงใหลการอ่านการ์ตนู ในครัง้ แรกทีผ่ มได้มโี อกาส อ่านการ์ตนู ลายเส้นหยาบๆ บนกระดาษถนอมสายตา เนือ้ นวลทีช่ อื่ ‘hesheit’ จากนิตยสารฉบับหนึง่ ก็รสู้ กึ ได้วา่ นีค่ อื การ์ตนู ทีม่ ี ลายเส้นแย่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ คยอ่านมา ทัง้ ยังมีเนือ้ หาทีย่ ากเกินกว่าจะ เข้าใจ เหตุใดนิตยสารฉบับทีว่ า่ ถึงคัดเลือกผลงานของ นักเขียนการ์ตนู ทีช่ อื่ ตัม้ ‘วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร’ มาน�ำเสนอ ผมตัดสินใจวางลงทันทีจนลืมการ์ตนู เรือ่ งนัน้ ไปจากความทรงจ�ำ จนเวลาผ่านไปนานทีเดียว ผมจึงได้มโี อกาสได้กลับมาดูการ์ตนู เรื่องนั้นโดยบังเอิญ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้น แทบไม่น่าเชื่อ ว่าลายเส้นแสนหวัดแบบฟรีแฮนด์ ภาพที่บางเบาแทบจะปลิว หายไปกับสายลม รวมเข้ากับเนือ้ เรือ่ งเชิงปรัชญาบนถ้อยความ การเล่าเรือ่ งทีเ่ งียบสงบ กลับตรึงความสนใจให้ผมอ่านได้ตงั้ แต่ ต้นจนจบด้วยความตืน้ ตัน บวกกับความสุขสงบทีเ่ กิดขึน้ ภายใน จิตใจอย่างประหลาด หลังจากนัน้ ผมก็กลายเป็นแฟนตัวยงของวิศทุ ธิไ์ ปโดยปริยาย ทัง้ ยังติดตามเรือ่ งราวของเขา จนพบว่าชายหนุม่ พูดน้อยคนนีเ้ ป็น การ์ตนู นิสต์ทมี่ ชี อื่ เสียง ทัง้ ยังสร้างผลงาน ‘วรรณกรรมภาพวาด’ ออกมามากมายนอกเหนือ hesheit อาทิ ควันใต้หมวก, โรมานซ์, นิตยสารส่วนตัวทีช่ อื่ ‘Mud’, everybodyeverything ซึง่ เป็นผลงาน ที่ถูกจัดพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเป็นนักเขียนการ์ตูน คนแรกที่ได้เขียนงานให้กับ IKKI นิตยสารการ์ตูนรายเดือน ชือ่ ดังของญีป่ นุ่ นั่นคือความน่าสนใจที่น�ำให้ 24/7 บุกมาถึงโฮมออฟฟิศ สีขาวโพลน ตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบ Minimalist ของวิศทุ ธิ์ เพือ่ ปลอกเปลือกความคิดหลังกรอบการ์ตนู ของชายหนุม่ วัย 36 ปี ผูน้ ี้ ทัง้ เรือ่ งเบือ้ งหลังอันน่าสนใจทีท่ ำ� ให้เขาเขียนชีวติ ในช่วงเปลีย่ น ผ่านจากไอ้หว่ ยประจ�ำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลายเป็นการ์ตูนนิสต์ผู้โด่งดัง รวมถึงชีวิตอันรุ่งเรืองของเขาที่ ญีป่ นุ่ เมกกะแห่งมังงะโลก

การ์ตนู เข้ามามีบทบาทกับชีวติ คุณตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ วิศทุ ธิ์ : ทีบ่ า้ นมีการ์ตนู เล่มไหนวางอยูก่ อ็ า่ นหมด ก็ดกู อ็ า่ นไป ตามเรื่องราวเท่าที่สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่พี่สาวกับพี่ชายเป็นคนซื้อ มาอ่าน แน่นอนถ้าเป็นของพีส่ าวก็เป็นการ์ตนู ผูห้ ญิง ส่วนพีช่ าย ก็เป็นการ์ตูนผู้ชายต่อสู้กัน รวมกับญาติที่ย้ายมาอยู่ด้วยจาก ต่างจังหวัด เขาก็อา่ นการ์ตนู ไทยเล่มละบาท หรือขายหัวเราะ รวมถึง เช่าวิดโี อการ์ตนู ฟรีจากร้านเพือ่ นของแม่ สรุปแล้วการ์ตนู ก็เข้ามา ในชีวติ หลายทางมาก


“การวาดการ์ตนู อีกครัง้ มันเกิดจาก ความรูส้ กึ ว่าเราวาดการ์ตนู แล้วมีความสุข ก็ตดั สินใจเอาแค่มคี วามสุข จากการวาดนีแ่ หละ ไม่เอาอะไรแล้ว”

การ์ตนู เรือ่ งไหนทีก่ ระตุน้ ให้คณ ุ อยากจับดินสอขึน้ มา วาดการ์ตนู

ตอนนั้นถึงขั้นเป็นพันธสัญญาเลยไหม ว่าคุณต้อง วาดประจ�ำเพือ่ เพือ่ นๆ ทีร่ ออ่าน

แสดงว่าตอนนัน้ ส�ำหรับคุณแล้ว การวาดการ์ตนู นีม่ นั ไม่ ใช่เรือ่ งน่าสนุกเลย

วิศทุ ธิ์ : น่าจะเป็นเรือ่ งกัปตันซึบาสะครับ เพราะเรือ่ งนีเ้ ป็นการ์ตนู กีฬาฟุตบอลทีม่ กี ารวิง่ มีการขยับ มีทา่ ไม้ตาย ก็ลอกแบบมาเขียน ตัง้ แต่เด็ก รูส้ กึ จะเริม่ ตอน ป.3 วาดออกมาเป็นปึกๆ วาดเสร็จก็เอาให้ เพือ่ นดู แล้วก็พฒ ั นาไปสูก่ ารวาดการ์ตนู กีฬาหลายแบบ เริม่ คิดหน้า ตัวละครเอง ด้วยการเอาหัวตัวนัน้ มาใส่ในตัวละครของเรา เริม่ วาด การ์ตนู กล้ามมาปนบ้าง ลอกแอคชัน่ ออกมา แล้วด้วยความทีเ่ นือ้ เรือ่ ง เป็นกีฬา สาระส�ำคัญอยูแ่ ค่ชนะแพ้แล้วก็จบ เลยแต่งง่าย ผมก็เขียน การ์ตนู แนวนีม้ าตัง้ แต่เด็ก

วิศทุ ธิ์ : เป็นช่วงๆ นะครับ ไม่ได้วาดบ่อย 2-3 เดือนครัง้ วาดออกมา ครัง้ ละ 3-4 ตอน

วิศทุ ธิ์ : ใช่ครับ ถ้าวาดเอาแค่ลอ้ เลียนนีส่ นุก เพราะว่าเอาความคิด คนอื่นมาล้อเลียนมันง่ายกว่า มันมองเห็นภาพ ทุกคนเห็นภาพ เราก็เห็นภาพ

ตอนนัน้ คุณเขียนการ์ตนู เพือ่ อะไร เพือ่ ความสนุก หรือ เพือ่ ต้องการได้รบั ค�ำชืน่ ชมจากเพือ่ นๆ วิศทุ ธิ์ : ก็ทงั้ สองอย่างนะ ทัง้ วาดเอาสนุก แล้วก็อยากได้ค�ำชืน่ ชม แต่ ก็เป็นการชืน่ ชมแบบสร้างความสนุกน่ะครับ ไม่ได้คดิ อะไรมากขนาดที่ จะให้ใครมองว่าเราเจ๋ง! พอเขียนเสร็จก็ให้เพือ่ นเอาไปอ่าน ไม่เก็บไว้ดู สักแผ่น แต่ให้ดแู ค่สามคนทีส่ นิทเท่านัน้

พอวาดบ่อยครัง้ เข้า ท�ำให้คณ ุ รูว้ า่ คุณชอบวาดการ์ตนู ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : ใช่ครับ (ยิม้ ) ผมเลยวาดการ์ตนู ทุกวันเลย สนุกมาก

พัฒนาการวาดของคุณเป็นอย่างไรต่อจากนัน้ วิศุทธิ์ : พอวาดไปเรื่อยๆ ทักษะการลอกก็เริ่มเก่งขึ้น เริ่มน� ำ ตัวการ์ตูนตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันออกมาเป็นการ์ตูนกีฬาเตะบอล ตัวละครแต่ละตัวก็มที า่ ไม้ตายฟาดฟันกัน เอามาให้เพือ่ นไม่กคี่ นอ่าน เขาก็บอกว่าสนุก เอาอีกๆ นัน่ เป็นการกระตุน้ ให้ผมวาดต่อ พัฒนาการ ก็รุดหน้าไปถึงขั้นลอกดราก้อนบอลออกมาเลย เพราะเมื่อก่อน หนังสือการ์ตนู เรือ่ งนีจ้ ะพิมพ์ออกมาอาทิตย์ละ 15 หน้า อ่านได้แป๊บเดียว ก็จบ ต้องรออ่านตอนต่อไป แต่ดว้ ยความทีไ่ ม่อยากรอก็วาดเองซะ เลย ท�ำนายว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร เนือ่ เรือ่ งก็ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง แต่ตอนนีไ้ ม่ได้ให้อา่ นแค่สามคนแล้วนะ ให้อา่ นทัง้ ห้องเลย สนุกดี!

ท�ำไมถึงวาดน้อย ในเมือ่ คุณยอมรับว่าคุณชอบเขียน การ์ตนู ขนาดนัน้ วิศทุ ธิ์ : มันเบือ่ นะครับ เริม่ อยากไปวาดเรือ่ งใหม่ หรืออยากลองวาด ภาพทีเ่ ราไม่เคยวาดบ้าง เริม่ อยากลองวาดการ์ตนู ผูห้ ญิงเพราะเป็น ช่วงวัยที่เริ่มสนใจผู้หญิง เลยอยากลองวาดการ์ตูนที่มีผู้หญิงสวยๆ เป็นตัวละคร หรือเริม่ อยากดีไซน์ตวั การ์ตนู ขึน้ มาเอง เพราะในตอนนัน้ หนังสือ Thai Comic จัดประกวดการ์ตนู ผมเองก็อยากสมัคร เพราะ การได้วาดการ์ตูนลงหนังสือนี่มันดูยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของเด็ก ก็พยายามอยู่เป็นปี เริ่มจริงจัง มีการใช้สกรีนโทนเข้ามาเป็นส่วน ประกอบในการวาด แล้วก็อยากชนะการประกวด

แล้วผลเป็นอย่างไรในการประกวดครัง้ นัน้ วิศทุ ธิ์ : ผมจริงจังมากจนเครียด เขียนเท่าไหร่กไ็ ม่จบ คือไม่รวู้ า่ เป็น ธรรมชาติของผมหรือเปล่านะ ทีเ่ มือ่ ไหร่ตงั้ ใจเกินไปแล้วจะไปไม่ถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้

คุณจะบอกว่าสไตล์คณ ุ ต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นไป ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เหมือนกับพอเราก�ำหนดว่าต้อง เป็นการ์ตนู แบบไหน มีกหี่ น้า ตัง้ ไว้ชดั เจน สุดท้ายท�ำให้เขียนไม่เสร็จ พอเขียนไม่เสร็จก็เบื่อ เขียนอยู่หนึ่งปีได้ปึกหนึ่ง พอกลับมาดู หน้าหนึ่งแล้วไม่สวย ก็แก้ใหม่ แก้อยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไป เรื่อยๆ สรุปแล้วมึนไปหมด เพราะไม่รู้ว่าจะวาดอะไร แล้วไม่รู้ว่า คิดอะไรอยู่ พอเวลาผ่านไปนานก็รสู้ กึ ผิดกับตัวเอง พอความรูส้ กึ เหล่านี้ มีมากขึน้ ก็อายตัวเอง

ว่ากันว่าการลอกเลียนแบบอาจจะเป็นขั้นตอนแรก ในการท�ำงานศิลปะทุกอย่าง ท�ำไปบ่อยๆ อย่างน้อย มันก็มอี ะไรตกตะกอนในตัวเราบ้าง ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : อืม อย่างน้อยก็ทำ� ให้เราวาดรูปเป็น แต่ตอนนัน้ ถึงจะวาดรูป เป็นแต่กค็ ดิ ไม่เป็น การท�ำงานเลยยาก แต่กย็ งั รูส้ กึ อยูด่ วี า่ การวาด การ์ตนู เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผมมีความสุข

ในเมื่ อ การวาดการ์ ตู น คื อ ความสุ ข ท� ำ ไมคุ ณ ถึ ง มีความคิดในช่วงหนึง่ ทีอ่ ยากจะเลิกวาด วิศทุ ธิ์ : ตอนนัน้ เป็นช่วงเข้ามหาวิทยาลัย การบ้านเยอะมาก แถม เรียนไม่เก่งอีกต่างหาก ท�ำให้ยงิ่ ต้องตัง้ ใจเรียน อีกอย่างเพือ่ นทีอ่ ยู่ รอบตัวผมเก่งๆ กันทัง้ นัน้ ผมจึงต้องพยายามให้มากขึน้ แล้วก็เกิด ความคิดอีกว่า โตแล้วจะมานัง่ วาดการ์ตนู หรือจะให้มาสร้างโลกเพ้อฝัน แบบนีเ้ หรอ ก็เลยเลิกเขียนการ์ตนู เพือ่ ไปใช้ชวี ติ แบบคนทัว่ ไป ทีด่ ไู ม่ เพ้อฝัน ซึง่ เป็นเรือ่ งจริงทีจ่ บั ต้องได้

เป็นไปได้ ไหมว่าในช่วงวัยทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ความเป็น เด็กทีซ่ าบซึง้ กับการ์ตนู หายไป วิศุทธิ์ : ความชอบมันเปลี่ยนไป ผมไปยึดติดกับความบันเทิง รูปแบบอืน่ ๆ และเวลาส่วนตัวก็หมดไปกับการเฮฮากับเพือ่ น จีบหญิง เล่นดนตรี ท�ำงาน เรียน ท�ำให้ความสนใจในการ์ตนู ลดน้อยลง

แล้วท�ำไมคุณถึงกลับมาเขียนการ์ตนู อีกครัง้ วิศทุ ธิ์ : จุดเปลีย่ นก็คอื เมือ่ ผมด�ำรงชีวติ อยูก่ บั ความเป็นจริง ซึง่ ชีวติ จริงนีผ่ มแย่มาก เพราะด้วยความทีเ่ ราวาดรูปไม่เก่ง ผมเลยสอบตก วิชาอินทีเรีย ดีไซน์ ตกแล้วก็ตกอีก 2 ปีจนเพือ่ นๆ จบกันไปหมด


คุณก�ำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณวาดมาทั้งชีวิตตอนเด็ก นัน้ แตกต่างโดยสิน้ เชิงกับการวาดเพือ่ เรียนออกแบบ ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : ไม่เหมือนกันเลย หรือถ้าจะวาดอย่างทีเ่ ราเคยท�ำ เต็มทีก่ ไ็ ด้ F หรือจะไปวาดแบบคนเก่งๆ ก็ไม่ได้ จะมาวาดครึง่ ๆ กลางๆ ก็ไม่ได้อกี ถ้าวาดแบบนัน้ เต็มทีก่ ไ็ ด้ D หรือถ้าจะพยายามลอกเพือ่ นๆ ก็ได้ C

เมือ่ รูว้ า่ วาดไม่เก่ง คุณเคยคิดจะเปลีย่ นสายเรียนไหม วิศทุ ธิ์ : คิดสิครับ พอสอบตกปีแรก ผมบอกแม่เลยว่าจะเลิกเรียน แล้วนะ (เน้นเสียง) เพราะรูส้ กึ ไม่ไหวแล้ว จะไปเรียนเมืองนอกแล้ว

มันพัฒนาไม่ได้เลยหรือ วิศทุ ธิ์ : ผมพยายามแล้วนะ แต่มนั ติดอยูท่ คี่ วามคิดของผมนีแ่ หละ ทีอ่ ยากจะท�ำอะไรทีต่ วั เองชอบอย่างเดียว

แสดงว่าสิง่ ทีท่ ำ� ร้ายพัฒนาการของคุณมากทีส่ ดุ คือ อีโก้สว่ นตัว วิศทุ ธิ์ : ถูกครับ เพราะผมคิดว่าเราไม่เหมือนคนอืน่

ไม่เหมือนคนอืน่ นีค่ ณ ุ คิดเองเลยใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : รูด้ ว้ ยตัวเองครับ เพราะสิง่ ทีเ่ ราวาดก็ไม่เหมือนคนอืน่ หรือแบบที่ เขาวาดแล้วได้ A ผมก็ไม่ชอบ ก็เลยพยายามท�ำอะไรทีไ่ ม่เหมือนใคร ให้มนั ได้ A ในสไตล์อนื่ เมือ่ คิดได้แบบนีก้ พ็ ยายามท�ำ แต่มนั ก็ไปไม่ถงึ เพราะผมไม่เก่ง โง่แล้วอีโก้สงู อยากปฏิวตั ิ 100% ก็เลยได้ F นอนตาย หงายท้องอยูแ่ ถวๆ นัน้ ไปอีกปี

จนกระทั่งมีอาจารย์มาบอกคุณว่า คุณไม่ ใช่คนที่มี ความสามารถด้านศิลปะ แม้กระทั่งลายมือของคุณ ก็ไม่เหมือนคนเรียนศิลปะเลย วิศทุ ธิ์ : ก็มมี าบอกอยูเ่ รือ่ ยๆ นะ ว่าผมคงไม่ไหวหรอกถ้าจะเอาดี ทางด้านนี้

ดูเหมือนคุณไม่มีความสุขกับการเรียนมัณฑนศิลป์ เลยนะ วิศทุ ธิ์ : ใช่ๆ มันกลัวไปหมด ชีวติ ช่วงนัน้ ดาร์กมาก กินขนมปัง ABC ก็จะเลี่ยงไม่กินตัว F ทุกอย่างมันเป็นลางไปหมด ว่าปีนี้จะได้ F ทุกวันนีย้ งั หลอนเก็บมาฝันว่าต้องท�ำ Thesis ส่งอยูเ่ ลย

พอไม่มีความสุข ท�ำให้คุณต้องกลับมาเขียนการ์ตูน เพือ่ หาทีพ่ งึ่ ทางใจใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : การวาดการ์ตนู อีกครัง้ มันเกิดจากความรูส้ กึ ว่าเราวาดการ์ตนู แล้วมีความสุข ก็ตัดสินใจเอาแค่มีความสุขจากการวาดนี่แหละ ไม่เอาอะไรแล้ว กลับไปสูย่ คุ ของการวาดแบบไม่มไี ม้บรรทัด ประกอบกับ ชอบเย็บสมุดเอง พอได้ออกมาเป็นเล่มก็อยากเขียน เขียนไปสามสีห่ น้า ก็เริม่ สนุก เริม่ มีบอลลูนพูด ก็เลยเขียนไปเรือ่ ยๆ

ตรงนีเ้ ป็นทีม่ าของ hesheit วิศทุ ธิ์ : ใช่ครับ ทัง้ หมดมาจากชีวติ จริงล้วนๆ เลย ว่าเราคิดอะไรจากสิง่ ทีเ่ ราไปเจอ เช่น รูส้ กึ เบือ่ ไม้บรรทัด ไม้ฉากเหลือเกิน ก็วาดฟรีแฮนด์ หรือเคยล้มเหลวกับการใช่สกรีนโทนก็ไม่ใช้ในการวาด เพราะนี่คือ ชีวิต หรือว่ามีความคิดต่อต้านอาจารย์ อยากจะบ่นดังๆ ก็เอา มาเขี ย นที่ นี่ เพราะฉะนั้ น ตอนนี้ ไ ม่ เ หมื อ นตอนเด็ ก ที่ ก าร์ ตู น มี ท่าไม้ตายอะไรเจ๋งๆ เราต้องวาด หรือวาดให้เท่กว่าเขา แต่ตอนนีว้ าด สิง่ ทีม่ าจากชีวติ เราทัง้ นัน้ ซึง่ ก็ชว่ ยลดทอนความทุกข์ในชีวติ ได้ hesheit ช่วยชีวติ ผมได้เลยครับตอนนัน้ มีอะไรก็บน่ ได้ บ่นไปให้ตวั เองอ่าน ไม่ตอ้ งให้ใครอ่านแล้ว

ที่ไม่ ให้ ใครอ่านเพราะมันคือปมชีวติ ทีเ่ ผยความอ่อนแอ ของคุณด้วยส่วนหนึง่ จริงไหม วิศทุ ธิ์ : มันก็สว่ นหนึง่ อีกส่วนหนึง่ ก็เพราะงานของผมจะสะท้อน ความคิดพิเรนทร์ๆ อยูด่ ว้ ย เช่น คิดว่าคนขีท้ างปากจะเป็นอย่างไร ก็คดิ คล้ายเด็กประถม ตอนนัน้ ก็คดิ แต่ไม่กล้าวาด แต่ตอนนีไ้ ม่ตอ้ ง แคร์ใครเพราะไม่ตอ้ งให้ใครดู ก็วาดมันเข้าไป หรือมีคนเขาบอกให้ทำ� อย่างนี้ ไม่ทำ� จะได้ไหม

สไตล์การเล่าเรือ่ งของคุณเป็นอย่างไร วิศทุ ธิ์ : ก้าวร้าว มีความรุนแรงใส่เข้าไปก็เพือ่ ความสนุก เพือ่ เป็นการ บรรยายความร็อกของผูช้ าย แต่สดุ ท้ายมันก็จบด้วยความไม่กา้ วร้าว แค่แบบว่า ถ้าไม่ทำ� อย่างนีก้ ไ็ ม่เห็นจะผิดอะไรเลย มันมีความคิดแบบนี้ อยูใ่ นใจ เพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเราผิด ผมก็แค่อยากจะหาเรือ่ งอืน่ มา เปรียบเทียบให้มองเห็นข้อดีในสิง่ ทีผ่ มไม่อยากท�ำ ก็พยายามเขียนเรือ่ ง ทีเ่ กิดมุมมองอีกแบบ ดังนัน้ ความก้าวร้าวก็แค่อารมณ์วยั รุน่ ทีต่ ดิ มา ตามสัญชาตญาณ ส่วนความรูส้ กึ ทีจ่ ะพยายามท�ำให้ดมี นั ก็มี ไม่ใช่วา่ ยอมจ�ำนนกับปัญหา หรือไม่ใช่ว่าบ้าพลังแล้วก็จบปัญหาด้วยความ รุนแรง ผมเลยวาดอะไรให้นา่ คิด หรือวาดอะไรทีร่ นุ แรง แต่ในทาง กลับกัน ถ้าพิจารณาให้ดกี ไ็ ม่เห็นรุนแรงอะไร เพราะว่าทุกอย่างล้วน มีเหตุผลของมัน พอวาดอยูอ่ ย่างนัน้ ประมาณหนึง่ เดือน พบว่าจิตใจ ดีขนึ้ อย่างเหลือเชือ่

ทีนี้พอออกมาเจอโลกจริงๆ ซึ่งอาจจะไม่ ใช่อย่างที่ คุณคิดในการ์ตนู คุณจัดสรรสมดุลในตัวเองอย่างไร กับเรือ่ งเหล่านี้ วิศทุ ธิ์ : ถ้าไม่เป็นอย่างที่เราคิด ก็ปล่อยมันไปครับ เพราะว่าเรา มีความสุขกับความคิดตั้งแต่ที่เราระบายลงไปในการ์ตูนแล้ว ถ้ามี อะไรทีไ่ ม่พอใจก็มาวาดการ์ตนู หรือไปเจอปัญหาอะไรทีเ่ ป็นมุมมอง มุมเดียว ไม่วา่ จะเป็นของคนอืน่ หรือของเรา เราก็จะมาตัง้ ค�ำถามเหล่านี้ ในการ์ตนู ว่าเราสามารถมองอะไรได้อกี ไม่ใช่วา่ ด่าอย่างเดียว ต้องรู้ ด้วยว่าเพราะเราท�ำแบบนี้มันจึงเป็นแบบนี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ ชือ่ เรือ่ ง hesheit เพราะผูช้ ายกับผูห้ ญิงในการ์ตนู ของเรามีความคิด ไม่เหมือนกัน ผูห้ ญิงอาจจะคิดแบบนี้ แต่พอมาเจอผูช้ ายเขาก็ได้ความคิด อีกแบบเพือ่ คิดใหม่ หรือผูช้ ายคิดแบบนี้ พอมาเจอผูห้ ญิงก็ได้ความคิด อีกแบบ มันก็จะเป็นการหลุดออกจากสเต็ปของปัญหาส่วนตัว ท�ำให้ การวาดการ์ตนู ช่วยสร้างสมดุลให้ชวี ติ เราได้


“การ์ตนู สไตล์น้ี ไม่ใช่แนวที่ จะเข้าใจง่ายๆ มันเป็นเรือ่ ง ปรัชญาชีวติ ไม่ใช่การ์ตนู ขายดี ประเภทแข่งขันกัน ต่อสูก้ นั ” หลังจากที่ ได้ระบายผ่านการ์ตูนแล้ว เกิดอะไรขึ้น ในชีวติ คุณบ้าง วิศทุ ธิ์ : เรือ่ งการเรียนก็สบายๆ ไม่เห็นต้องอีโก้เลย ไม่ตอ้ งท�ำอย่าง ทีเ่ ราคิดก็ได้ แต่กลับมามองดูซวิ า่ คนอืน่ เขาท�ำอะไรกัน งานทีไ่ ด้ A ดีอย่างไร ก็เริม่ เปิดใจกว้างมากขึน้

การเดินทางของ hesheit เป็นอย่างไรต่อจากนัน้ วิศทุ ธิ์ : ก็เอาไปให้เพือ่ นอ่านก่อน ให้อา่ นหมด ไม่วา่ มันจะทุเรศทุรงั แค่ไหน แล้วมั่นใจมากกว่านั้นคือ เอาทั้งหมดนี้รวมเป็นเล่มส่ง ไปนิตยสาร Katch ให้พี่บอย-โกสิยพงศ์อ่าน เพราะผมชอบเขา และเขาท�ำการ์ตูน ก็เลยส่งไปให้เขาอ่าน อยากให้คนที่เราชอบ อ่านในสิ่งที่เราชอบ ไม่ต้องพิจารณาลงก็ได้ แต่แค่อยากให้รู้ว่า เรามีความสุขกับมันเท่านั้น แล้วถ้าเขารับรู้ความรู้สึกของเราได้ ก็เป็นเรือ่ งทีด่ ี เหมือนการท�ำอาหาร ถ้าผมท�ำเมนูนอี้ ร่อย ผมก็อยาก ให้คนที่ผมชอบได้ทาน ซึ่งผมเชื่อว่าเมนูแบบนี้พี่บอยไม่เคยลอง มาก่อนแน่ๆ พอได้ตพี มิ พ์ผมก็ดใี จมาก เพราะไม่คดิ ว่าจะมาได้ถงึ ขนาดนี้

แต่จุดที่ท�ำให้คุณมีชื่อเสียงในฐานะการ์ตูนนิสต์ คือ การวาดที่ a day ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : จริงๆ แล้วที่ Katch ผมก็เริม่ มีชอื่ เสียงนะ แต่กอ็ ยูใ่ นกลุม่ เด็กๆ ส่วนของ a day นัน้ เป็นก้าวต่อไป ก็มพี บี่ อยนีแ่ หละทีเ่ ห็นจากหนังสือ a day แล้วเขาเห็นว่าการ์ตนู ของเราเหมาะกับหนังสือเล่มนี้ เขาฉลาดและ รูว้ า่ จะเอาอะไรไปวางไว้ตรงไหน แล้วเขาเห็นการ์ตนู เรือ่ งนีม้ เี นือ้ หาที่ จริงจัง ก็นา่ จะเหมาะกับหนังสือทีพ่ ดู อะไรเกีย่ วกับเรือ่ งราวชีวติ ทีโ่ ตขึน้

เป็นไปได้หรือไม่วา่ ทีง่ านของคุณได้รบั ความนิยมขึน้ มา เพราะกระแสคนอ่านเริม่ หันมาเสพอะไรแนวนีม้ ากขึน้ วิศทุ ธิ์ : จริงเหรอ ทีง่ านอย่างผมเป็นทีน่ ยิ ม เอาเป็นว่าใครจะชอบหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของเขา แต่ผมเป็นคนที่เกิดในยุคนี้ อยู่ในยุคนี้ เรียนรู้ มาพร้อมๆ กับทุกคนในยุคนี้ จึงรูว้ า่ คนยุคนีต้ อ้ งการอะไร ก็วดั จาก ตัวเองนีแ่ หละ ก็เลยตรงกัน งานมันก็เป็นไปตามยุคสมัย ปัญหาการ ใช้ชวี ติ วิธคี ดิ ในการแก้ไขปัญหาก็เป็นอย่างคนยุคนีค้ ดิ ความล�ำบาก

ในชีวติ ก็คล้ายกัน มันเลยเป็นการสือ่ สารทีต่ รงกันในทีส่ ดุ

ตอนนัน้ คุณไปเรียนทีเ่ มืองไหน

วิศทุ ธิ์ : ได้สคิ รับ พองานเราได้ลงตีพมิ พ์ เอามาโชว์เพือ่ น แค่นกี้ ไ็ ม่เป็น คนขีแ้ พ้แล้ว แฮปปีม้ าก

วิศทุ ธิ์ : โกเบ เมืองเล็กๆ น่ารักๆ สามารถขีจ่ กั รยานไปเรียนได้ ท�ำให้ มีเวลาเหลือ เลยเอาผลงานการ์ตูนที่มีอยู่แล้วมาให้เพื่อนญี่ปุ่นแปล แล้วรวมเล่มพิมพ์เองทีโ่ รงพิมพ์ของเพือ่ น และขนไปขายทีร่ า้ นหนังสือ เล็กๆ ประมาณ 50-60 เล่ม เขาก็ใจดีชว่ ยขายให้ ซึง่ ก็พอขายได้บา้ ง แต่ไม่มากเท่าไหร่

ตอนไหนทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ว่าตัวเองดังแล้ว

แล้วคุณไปต่อยอดการเขียนการ์ตนู ทีญ ่ ปี่ นุ่ ได้อย่างไร

การมี ชื่ อ เสี ย งจากการเขี ย นการ์ ตู น ช่ ว ยแก้ ป ม ความทุกข์ของคุณได้ ไหม

วิศทุ ธิ์ : ไม่มเี ลย มันเป็นความดีใจ ปนความรูต้ วั อยูเ่ สมอว่าทัง้ หมดที่ เราท�ำหรือเป็นในวันนีไ้ ด้นนั้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากตัวเราอย่างเดียว แต่เกิดขึน้ จากสิ่งที่คนอื่นให้เราด้วย ก็เลยไม่ใช่ความรู้สึกว่าเราเก่ง แต่เป็น ความรูส้ กึ ขอบคุณ แล้วก็เตรียมพร้อมในความรูส้ กึ ตลอดว่าในวันหนึง่ ข้างหน้าก็อาจจะไม่มคี นดูผลงานเราก็ได้

สุดท้ายก็เลยหวังน้อยๆ ท�ำให้ส�ำเร็จไปทีละน้อยๆ ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : สมมติคณ ุ ท�ำอะไรไม่หวังให้คนชม แล้วมีคนชมขึน้ มาสักคน นัน่ ก็เป็นรางวัลให้คณ ุ ได้แล้ว ถ้ามีคนชม 3 คน ก็มคี วามสุข 3 ครัง้ แต่ถา้ ไปคิดตัง้ แต่แรกว่าจะต้องมีคนชม 10 คน แล้วไม่มี ก็เหนือ่ ยที่ ต้องมานัง่ เครียด ดังนัน้ เมือ่ ผมไม่ได้คาดหวัง ทุกอย่างผ่านมาก็ผา่ นไป ใครชมใครด่าก็ชา่ ง เขียนไปตามอัตภาพตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มา ท�ำเท่าที่ ท�ำได้ ท�ำเท่าทีค่ ดิ ได้

เท่าที่ฟังมา การท�ำงานของคุณไม่เคยคิดถึงเรื่อง ชือ่ เสียง แล้วการไปญีป่ นุ่ จนสามารถไปเขียนการ์ตนู ทีน่ นั่ ได้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร วิศทุ ธิ์ : เอาจริงๆ ผมก็ไปเรียนภาษาญีป่ นุ่ เฉยๆ เพราะคุณแม่อยากให้ ไปเรียนทีไ่ หนสักทีห่ นึง่ คิดยังไงก็ยงั คิดไม่ออกว่าจะเรียนอะไร ทีไ่ หน คิดไปคิดมาก็รวู้ า่ ตอนเด็กๆ อยากไปญีป่ นุ่ ก็ตดั สินใจไปเพือ่ เรียนภาษา อย่างเดียว แล้วอีกอย่างน่าจะท�ำให้ผมมีเวลาเหลือเผือ่ เขียนการ์ตนู ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจมีเวลาไปจัดแสดงผลงานของตัวเองด้วย

วิศทุ ธิ์ : ก็เก็บผลงานตัวเองไปเรือ่ ยๆ แล้วก็พมิ พ์ขาย พิมพ์แจกไปเรือ่ ย เริ่มมีคนชอบ แต่ก็ยังมีจ�ำนวนไม่เยอะ ก็เลยจัดนิทรรศการเพื่อให้ คนได้ดงู านของเรา ก็มคี นมาดูประมาณ 50-60 คน ภายในงานก็จะ แปะรูปดรอว์องิ้ บนฝาผนัง มีฉายหนังแอนิเมชัน่ ทีเ่ คยท�ำ

แสดงว่าจริงๆ แล้วการที่จะประสบความส�ำเร็จที่ ญี่ปุ่น ก็ ไม่ ใช่ว่าต้องท�ำงานให้กับส�ำนักพิมพ์ ใหญ่ๆ อย่างเดียวใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : ใช่ครับ เพราะทีญ ่ ปี่ นุ่ มีถนนหลายสายให้เลือกเดิน อย่างผม ก็ตอ้ งใช้วธิ นี ี้ ตอนแรกก็ฉายแอนิเมชัน่ อย่างเดียว ฉายไปฉายมา เริม่ มีการเล่นดนตรีประกอบแอนิเมชัน่ มันเกิดจากความเบือ่ และเป็น คนชอบดนตรี ตอนอยูเ่ มืองไทยก็เล่นดนตรีอยูแ่ ล้ว ไปอยูท่ ญ ี่ ปี่ นุ่ ไม่ได้ เล่นดนตรีเลยเหงา ก็เลยพยายามหาอะไรก็ได้ที่ท�ำให้ได้เล่นดนตรี ก็เลยคิดได้วา่ ลองท�ำแอนิเมชัน่ ทีไ่ ม่มเี สียง แล้วเราก็เล่นดนตรีประกอบ ดีไหม จะได้ฉายการ์ตนู และได้เล่นดนตรีดว้ ย แถมยังได้เจอคนอีกด้วย สรุปแล้วก็เวิรค์ ดี มีคนมาดูตงั้ แต่ 80-200 คน มากทีส่ ดุ ก็ 400 คน จนประสบความส�ำเร็จ เริม่ มีคนมาเรียกไปเล่น ออกค่ารถ ค่าโรงแรมให้ เริม่ ขึน้ มาอยูบ่ นดินบ้าง คือเราก็ไม่ใช่แนวทดลอง เราเขียนในเมืองไทย มา 5 ปี รูว้ า่ อะไรดีไม่ดี ก็เข้าใจแล้วว่าต้องใช้อโี ก้ยงั ไง จากนัน้ ก็มี ส�ำนักพิมพ์ชวนไปร่วมงานด้วย


คุณคาดหวังอะไรกับค�ำชวนนัน้ วิศทุ ธิ์ : ไม่คาดหวังอะไรเลย เพราะเขาเป็นส�ำนักพิมพ์เล็กๆ แต่กด็ ใี จทีม่ คี นชอบผลงานของเรา

ส�ำนักพิมพ์ทมี่ าชวนคุณไปร่วมงานด้วย มักจะเป็นส�ำนักพิมพ์ทพี่ มิ พ์เรือ่ งโป๊ เปลือย ใช่หรือไม่ วิศทุ ธิ์ : ก็ไม่ถงึ ขนาดนัน้ ครับ คือเขาแค่ชอบพิมพ์การ์ตนู แปลกๆ คือถ้าจะโป๊กม็ บี า้ ง หรืออาจจะเป็น แนวเพี้ยนแล้วโป๊ ซึ่งก็มาจากความอยากเขียนอะไรที่มันหลุดโลก แต่ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างการ์ตูนโป๊ คือเป็นส�ำนักพิมพ์ทพี่ ยายามจะปฏิวตั มิ ากกว่า

ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง วิศทุ ธิ์ : ก็ดนี ะครับ ไม่ถงึ กับดังระเบิด คนทีช่ อบเขาก็ชอบ คือการ์ตนู ของเราไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศไทยหรือ ญีป่ นุ่ หรือในยุคไหน ไม่ใช่งานประเภททีต่ อ้ งดังระเบิดอยูแ่ ล้ว ก็พอไปได้ แต่ถงึ แม้ตอนนัน้ จะมีงานเขียน การ์ตนู เป็นเรือ่ งเป็นราวแล้ว ผมก็ยงั จัดแสดงผลงานเหมือนเดิม

แล้วคุณไปเขียนภาพประกอบปกให้กบั โยชิโมโต บานานา นักเขียนชือ่ ดังของญีป่ นุ่ ได้อย่างไร วิศทุ ธิ์ : ระหว่างทีผ่ มจัดแสดงผลงาน เขาก็มาดู เผอิญเขารูจ้ กั กับเจ้าของแกลเลอรี่ เลยได้ดงู านของผม เขาเห็นผมวาดน้องมะม่วงก็ชอบ และสนใจงานของผม เลยชวนให้เขียนภาพปกนิยายที่เขาก�ำลังเขียน อยูพ่ อดี และนัน่ ท�ำให้คนรูจ้ กั ผมมากขึน้

หลังจากนัน้ มีสำ� นักพิมพ์การ์ตนู ทีเ่ ป็นกระแสหลักติดต่อมาบ้างไหม วิศทุ ธิ์ : ก็มบี า้ ง อย่างส�ำนักพิมพ์ Shogakukan ทีพ่ มิ พ์โดราเอมอน แต่วา่ มันใหญ่เสียจนผมคิดว่าไม่นา่ จะ ท�ำได้ แต่ดว้ ยความทีเ่ ขาใหญ่มากก็จะมีหนังสือทีห่ ลากหลายมาก และมีอยูเ่ ล่มหนึง่ ชือ่ IKKI ทีส่ นับสนุน นักเขียนหน้าใหม่ ได้ตดิ ต่อให้ผมเขียนงานส่งแบบรายเดือน เป็นสไตล์การเล่าสัน้ ๆ แบบ hesheit ซึง่ การ์ตนู เรือ่ ง Blanco (ชิงช้า) ก็ได้รบั การตอบรับทีด่ ี แต่ตอนนีเ้ พิง่ จบไป

คุณพบเห็นการท�ำงานแบบใดบ้างในสังคมการ์ตนู ญีป่ นุ่ วิศทุ ธิ์ : มีหลายระดับมาก พวกเขียนหนังสือท�ำมือก็มเี ยอะ พวกทีพ่ ยายามจะส่งส�ำนักพิมพ์กม็ เี ยอะ พวกเขียน แล้วขายได้บา้ งขายไม่ได้บา้ งก็มเี ยอะ เขียนแล้วรวยก็มี ซึง่ พวกนักเขียนกระแสหลักเขารวยมาก เพราะธุรกิจนี้ มีขนาดใหญ่ ไม่ใช่ขายกันเล่นๆ เขาท�ำมาหลายร้อยปีแล้ว แต่นกั เขียนเหล่านัน้ ก็ตอ้ งโดนประเมินความนิยม จากผูอ้ า่ นทุกสัปดาห์ ซึง่ เครียดมาก แต่คนญีป่ นุ่ เขาก็จริงจังกันแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว ถือเป็นเรือ่ งธรรมดา ไม่อย่างนัน้ อุตสาหกรรมมังงะของเขาคงไม่เติบโต และแข็งแกร่งขนาดนี้

• • • • • • • • • •

hesheit เคยตีพมิ พ์ในนิตยสาร Katch และ a day ควันใต้หมวก โรมานซ์ everybodyeverything หนังสือการ์ตนู ไทยเล่มแรก ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์ในประเทศญีป่ นุ่ แอนิเมชัน่ ประกอบโฆษณาทีวขี องเปียโนยีห่ อ้ YAMAHA ไอคอนเมนูเคลือ่ นไหวของโทรศัพท์มอื ถือ docomo การ์ตนู แอนิเมชัน่ Paper Man ของกระดาษถ่ายเอกสารยีห่ อ้ Double A มือกลองของวง Penguin Villa อัลบัม้ ‘ออกไปข้างนอก’ ออกแบบสติก๊ เกอร์ LINE ‘น้องมะม่วง’ ท�ำความรูจ้ กั กับเขาให้มากขึน้ ที่ www.wisutponnimit.com


“ใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่สนใจ เราจะเป็นอะไรเราก็ไม่สนใจ ก็ปล่อยไป ทำ�ไปตามธรรมชาติ มีหน้าทีอ่ ะไรก็ท�ำ ”

ถ้าอย่างนัน้ การ์ตนู ของ วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร มีแนวทาง อย่างไร วิศทุ ธิ์ : เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับธรรมะเยอะ ไม่ใช่วา่ ผมจะไปบอกว่าสังคม ดีอะไร ขาดอะไร แต่ผมเน้นปรัชญาชีวิตอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น เรือ่ งอะไร ก็มจี ดุ ร่วมเดียวกันคือ ธรรมะ

ตรงนีท้ ำ� ให้คณ ุ ได้ ไปร่วมงานกับหอสมุดพุทธทาส คุณไม่อยากท�ำอะไรแบบนัน้ ใช่ไหม วิศทุ ธิ์ : ไม่หรอก ถ้าเขาให้ทำ� ก็อยากลอง แต่มนั ไม่มนี สี่ ิ เพราะ การ์ตนู สไตล์นไี้ ม่ใช่แนวทีจ่ ะเข้าใจง่ายๆ มันเป็นเรือ่ งปรัชญาชีวติ ไม่ใช่ การ์ตนู ขายดี ประเภทแข่งขันกัน ต่อสูก้ นั ถ้าจะท�ำได้คงต้องถูกขัดเกลา พอสมควร เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้

ตลอดระยะเวลา 8 ปีทคี่ ณ ุ ใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ นั่ คุณรักอะไร ในความเป็นญีป่ นุ่ บ้าง วิศทุ ธิ์ : คนญีป่ นุ่ นิสยั ดี แม้จะไร้ชวี ติ ชีวา แต่ขา้ งในเขามีนำ�้ ใจ เห็นอก เห็นใจกันมากๆ เลย แต่ดว้ ยความทีเ่ ขาอยูใ่ นสังคมทีม่ คี วามเพียบพร้อม ท�ำให้เขาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจบริบทของสังคมอืน่ ทีข่ าดแคลน หรือยากล�ำบาก เช่น อาจารย์ทสี่ อนภาษาญีป่ นุ่ เล่าให้ฟงั ว่า เขาเล่าเรือ่ ง ความยากไร้ของเด็กแอฟริกนั ให้เด็กญีป่ นุ่ ฟังว่า พวกเขาอดอาหาร ไม่มี อะไรกิน เด็กญีป่ นุ่ กลับถามว่า “ท�ำไมไม่ไปซือ้ ทีเ่ ซเว่นฯ ล่ะ”

หน้ า ที่ ก ารงานของคุ ณ ที่ ญี่ ปุ ่ น เหมื อ นว่ า ก� ำ ลั ง ไปได้สวย แล้วท�ำไมถึงตัดสินใจกลับมาเมืองไทย วิศทุ ธิ์ : ห้องแคบ เมือ่ ย อ้วน อาหารมันดี มีแต่เนือ้ ขนมในเซเว่นฯ ก็เปลีย่ นทุกเดือน ไอศกรีมก็ออกใหม่ทกุ เดือน แล้วก็เริม่ รูส้ กึ ว่าตัวเอง เป็นคนญี่ปุ่น เริ่มมีการพูดจาในจังหวะคนญี่ปุ่น ส่วนในการเขียน การ์ตูน ก็เริ่มจากเรื่องที่ดีไปหมด ไม่มีอะไรให้ด่าเลย ประเทศนี้ เนียนมาก ดีไปหมด ดีเหลือเกิน ดีจนเครียด เคยไหมเหมือนไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นสยามพารากอนตลอดเวลา

หรือด้วยความทีค่ ณ ุ เป็นคนไทย ถ้างานเริม่ เป็นญีป่ นุ่ ก็ ไม่ดีต่อคนญี่ปุ่น เพราะเขาก็น่าจะได้อ่านอะไรใน แนวคิดแบบคนไทยมองญีป่ นุ่ วิศทุ ธิ์ : ใช่ครับ ผมว่ามันน่าจะสนุกและมีประโยชน์สำ� หรับเขา และ งานทีเ่ ราสร้างขึน้ ก็จะมีคณ ุ ค่ากับเขามากกว่าการท�ำงานชิน้ หนึง่ ด้วย อารมณ์แบบญีป่ นุ่

มุมมองของคุณต่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปไหม หลังจากกลับมาจากญีป่ นุ่ วิศทุ ธิ์ : ผมชินนะ คิดว่าเหมือนเดิมเลย เช่น ผมจะไปขอเบอร์โทรศัพท์ กับผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ผมต้องรอเขาพักเทีย่ งตัง้ สองชัว่ โมง ไม่ตอ้ ง ท�ำอะไรก็จบไปหนึง่ วันแล้ว ถ้าเป็นทีญ ่ ปี่ นุ่ ก็เรียบร้อยไปแล้ว ผมว่าถึง เมืองไทยเรามีดที มี่ คี วามยืดหยุน่ แต่กค็ วรมีระบบระเบียบให้มากขึน้ นีย่ งั ไม่รวมอะไรอีกหลายอย่างนะ เช่น วินยั บนท้องถนน ทีม่ กั จะมี เรือ่ งเหนือความคาดหมายหลายอย่างเกิดขึน้ เสมอ รวมถึงความตรง ต่อเวลา ซึง่ คนไทยหย่อนยานกันมาก

เคยคิดจะสะท้อนปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทัง้ ปัญหาสังคม และการเมืองผ่านการ์ตนู ของคุณบ้างไหม วิศทุ ธิ์ : ไม่เอาดีกว่าครับ หลังๆ เริม่ ไม่สนแล้วท�ำในสิง่ ทีเ่ ราควรท�ำ ถ้ามันแย่เกินไปเดีย๋ วสังคมก็เปลีย่ นเอง ผมเชือ่ อย่างนัน้

วิศทุ ธิ์ : ก็เป็นไปได้ หลังๆ คนเขาก็เริม่ เห็นว่าเราเขียนอะไรทีเ่ กีย่ วกับ ศาสนาพุทธ คนก็มาเสนองานแนวนีเ้ ยอะเหมือนกัน ตอนนัน้ ผมไปท�ำ Live Animation ประกอบเปียโนในงาน ‘Wake Up Early ตืน่ แต่เนิน่ ๆ’ ทีห่ อจดหมายเหตุพทุ ธทาสอินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ

คุณยึดถือหลักธรรมอะไรในตอนนี้ วิศทุ ธิ์ : ไม่เรียกว่าหลักธรรมแล้วกัน เรียกว่าอะไรไม่รู้ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ โดยไม่ตอ้ งคิด เพราะการคิดก็คอื การสร้างโลกขึน้ มาเอง มันอยูท่ วี่ า่ เราคิดอย่างไร และถ้าเอาความคิดออกก็เหลือแต่ความจริง ซึง่ ความจริง คือสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ชีวติ มนุษย์ เช่น ของชิน้ นีส้ วย ซึง่ จริงๆ มันก็แค่ สสาร ในช่วงนีผ้ มคิดแบบไม่ตคี วามอะไรเลย จริงๆ เป็นมานานแล้วนะ แต่ชดั ขึน้ เรือ่ ยๆ ใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่สนใจ เราจะเป็นอะไรเราก็ไม่ สนใจ ก็ปล่อยไป ท�ำไปตามธรรมชาติ มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทำ� หลังๆ แทบ ไม่ตอ้ งใช้ชวี ติ แล้ว เหมือนมีแรงผลัก ถึงจะเป็นแรงเฉือ่ ย ท�ำให้ถงึ ช้า หน่อย แต่กถ็ งึ เหมือนกัน n • • • •

วิศทุ ธิเ์ คยถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 250 คน ทีน่ า่ จับตามองจากนิตยสาร Elle ของญีป่ นุ่ วิศทุ ธิเ์ ป็นนักวาดการ์ตนู ชาวไทยคนแรก ทีม่ ผี ลงานตีพมิ พ์ในประเทศญีป่ นุ่ มิสรึ ุ อะดะชิ นักเขียนการ์ตนู ชือ่ ดัง (การ์ตนู เรือ่ ง Touch) คือบุคคลทีเ่ ป็น แรงบันดาลใจของเขา ตัวการ์ตนู ทีช่ นื่ ชอบ คือ คิวทาโร่ และลามู


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

T A S T E

. 32

--------------

Text : TnT Photo : กฤตพล

Thang Long Lunch-Bar-Dinner เจ้าของต�ำนานความอร่อยของอาหารเวียดนามในสไตล์ ฟิวชัน่ มากว่า 25 ปี มาในวันนีไ้ ด้เปลีย่ นโฉมใหม่ให้อารมณ์ โมเดิรน์ สุดทันสมัย ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็น อย่างดี เด่นสะดุดตาด้วยเฟอร์นเิ จอร์หนัง ไม้ และโครงเหล็ก ในโทนสีนำ�้ ตาล-ด�ำ ตกแต่งในสไตล์โมเดิรน์ เน้นความเรียบ ง่าย และโปร่งโล่ง เพิม่ ความชิคด้วยของตกแต่งอย่างกรอบรูป ภาพเขียน เครือ่ งแต่งกาย และของใช้ทใี่ ห้กลิน่ อายจาก เวียดนาม มีทงั้ โซนอินดอร์และเอาท์ดอร์ให้ได้เลือกนัง่ กัน ชิลๆ เมนูทนี่ เี่ น้นอาหารเวียดนามสไตล์ฟวิ ชัน่ ทีม่ กี ารผสม ผสานทัง้ อาหารไทย เวียดนาม และฝรัง่ เศสได้อย่างลงตัว ในรสชาติเข้มข้นกลมกล่อม เมนูเด่นขึน้ ชือ่ ต้องไม่พลาด สเต๊กทังลอง สันในวัวเนือ้ นุม่ หมักด้วยซอสสูตรพิเศษ เสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงเห็ดหอม แครอทราดด้วยซอสมายองเนส

และสลัดผัก กุง้ พันอ้อย เนือ้ กุง้ ชิน้ โตรสเลิศน�ำมา พันอ้อย ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ รสเด็ด กินแกล้มกับผักสด เอกลักษณ์ของอาหารเวียดนาม ย�ำหอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ หอยแมลงภูต่ วั โตรสหวาน ราดด้วยน�ำ้ ย�ำ รสจัดแต่ไม่เผ็ดมาก วางบนใบกะเพราทอดกรอบ ทานคู่ กับขนมปังกระเทียมสไตล์ฝรัง่ เศส และซีโ่ ครงหมูยา่ ง ข้าวเหนียวทอด ซีโ่ ครงหมูออ่ นคัดไซซ์ใหญ่หมักกับ เครือ่ งเทศไทยจนเข้าเนือ้ แล้วน�ำไปย่างให้สกุ เสิรฟ์ คู่ กับข้าวเหนียวทอด ซึง่ เป็นข้าวเหนียวมูลหอมหวานทัง้ ข้าวเหนียวด�ำและขาว โรยด้วยงาด�ำ-งาขาว ห่อด้วย แผ่นแป้ง แล้วน�ำมาทอดกรอบ เป็นเมนูทดี่ แู ปลกตา แต่รสชาติเข้ากันได้ดไี ม่เบา ประมาณ 500 บาท Thang Long 82/5 ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน ปทุมวัน เปิด 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. โทร. 0 2251 3504 และ 0 2255 4491 หรือคลิกที่ www.thanglongsince1987.com

WoW!!

หากใครต้องการบรรยากาศแบบโรแมนติก ขอแนะน�ำโซน เอาท์ดอร์ในช่วงเย็น เพราะนอกจากจะตกแต่งด้วยแสงเทียนและ เฟอร์นเิ จอร์สดุ เก๋แล้ว ยังมีนำ�้ ตกจ�ำลองบริเวณด้านข้างร้านทีใ่ ห้ อารมณ์รแี ลกซ์สบายๆ จนเกือบลืมไปเลยว่าก�ำลังแฮพดินเนอร์ ในร้านอาหารเวียดนาม Thang Long : a hip minimalist Vietnamese eaterie, has been around for over 25 years with a lot of kick on offer. It has both indoor and outdoor seating, boasting a cozy atmosphere with cool tunes. The dishes are impressive, too, with intricate combinations of flavors. Highlights include minced shrimp on sugar cane, spicy salad with New Zealand mussels, and lemongrass-marinated pork ribs served with fried ricecakes, to name only a few. Location : 82/5 Soi Lang Suan, Lang Suan Rd., Pathumwan, Bangkok


--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Gossip Eats & Drinks

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล

แหล่งแฮงค์เอาท์ใจกลางกรุงสุดเก๋ ทีไ่ ด้เชฟ ระดับปรมาจารย์อย่าง จูเลียน ลาวีน และนักผสม ค็อกเทลมืออาชีพ (Mixologist) คาโรล แอนซาลดิ มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่แทรกซึม ไปทุกประสาทสัมผัส

Café Claire

โดดเด่นในสไตล์เรโทร ชิค ท่ามกลาง บรรยากาศ 3 แบบ 3 สไตล์ คือ ริมระเบียง เอาท์ดอร์เหนือสระน�ำ้ สุดชิล มุมค็อกเทลบาร์สดุ เก๋ และคลับสุดเท่ในแบบเจนเทิลแมนมาดเข้ม

หากเปรียบห้องอาหาร เลอ นอร์มังดี แห่งโรงแรมโอเรียลเต็ล เป็น หนุม่ ฝรัง่ เศสรูปงาม คาเฟ่ แคลร์ แห่ง โอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ ก็คงเทียบ ได้กบั สาวฝรัง่ เศสหัวสมัยใหม่แสนครบ เครือ่ ง ทีเ่ มือ่ ได้มาเยีย่ มเยือนท�ำความ รูจ้ กั แล้ว ต้องไม่วายหลงใหลในเสน่ห์ ความงามแบบปารีเซียงเช่นนี้ คาเฟ่ แคลร์ ถูกตกแต่งในโทนขาว ปนด�ำ มีกลิน่ อายของคาเฟ่แบบฝรัง่ เศส ค่อนข้างเด่นชัด การตกแต่งทีโ่ ดดเด่น คือ บาร์ เพราะเป็นบาร์สไตล์ใหม่ ที่ ยังไม่คอ่ ยพบเห็นในร้านอาหารฝรัง่ เศส เมืองไทย ส่วนเฟอร์นเิ จอร์กค็ ดั สรร อย่างดี โดยใช้เฟอร์นเิ จอร์คณ ุ ภาพ และดีไซน์หรูจาก ชนินทร์ ลีฟวิง่ ทางร้านบ่งบอกตัวตนอย่าง เด่นชัดว่าไม่ใช่รา้ นอาหารประเภท Fine Dining แต่เป็นแนวทานอิม่ ง่าย รสอร่อย อาหารขึน้ ชือ่ หนีไม่พน้ เมนู ฝรัง่ เศส สไตล์ออริจนิ ลั ไม่ประดิษฐ์ เช่น Toasted Bagel, Fish & Chips, Lobster Bisque และ Grain Fed

Beef Steak นอกจากนี้ คาเฟ่ แคลร์ ยังเปิดกว้าง ให้กบั เมนูอาหารชาติอนื่ ๆ ทัง้ ไทยและเทศ เช่น พะแนงหอยเชลล์ แบบ ไทยๆ และตบท้ายด้วย ทีรามิสุ ของหวานเลือ่ งชือ่ สัญชาติอติ าเลียน

รังสรรค์อาหารในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนผสม ผสานกับกลิน่ อายแบบเอเชีย ทีม่ สี ว่ นผสมหลัก เป็นอาหารทะเลสดใหม่และเครือ่ งปรุงชัน้ เยีย่ ม เมนูเด่นขอแนะน�ำ Sicilian Seafood Couscous (คูสคู ลักษณะเป็นแป้งป่นเม็ดกลม เป็นอาหาร ประจ�ำชาติของโมร็อกโก และเป็นทีน่ ยิ มในแถบ เมดิเตอร์เรเนียน) สีสดราดหน้าด้วยปลาหมึกย่าง กุง้ ลายเสือย่าง และหอยเชลล์ยา่ ง กลิน่ หอมเตะ จมูก เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ ซุปฮาริซซ่า หรือซุปมะเขือเทศ สไตล์ตนู เี ซียน Grilled Striploin ชิน้ พอดีคำ� วางบน Mushroom Purée เพิม่ ความอร่อยด้วยซอสสีมว่ ง Purple Béarnaise และ Gossip Fries

WoW!!

ต้องลอง Racyrose ซิกเนเจอร์ของทาง ร้านทีผ่ สมผสานรสชาติของส่วนผสม ต่างๆ อย่างลงตัว ระหว่างพริก ตะไคร้ วานิลลา และวอดก้า เขย่าให้เข้ากันพร้อม กับน�ำ้ เสาวรส น�ำ้ มะนาว น�ำ้ แอปเปิล และ ลิน้ จีส่ ด ตกแต่งลอยแก้วด้วยกลีบกุหลาบ สีหวาน และ Berry Luscious วอดก้ากลิน่ ราสเบอรีแ่ ละเหล้าสตรอเบอรีฟ ่ ราโกลิโน่ ปัน่ พร้อมกับสตรอเบอรีส่ ด อิตาเลียนเบซิล เติมน�ำ้ ส้มบัลซามิกเล็กน้อย ตาม ด้วยน�ำ้ ขิง รสออกเผ็ดซูซ่ า่ นิดๆ ก�ำลังดี

อิม่ หรูในราคาประมาณ 700-1,200 บาท/คน Café Clare ตัง้ อยู่ ที่ Oriental Residence Bangkok ชัน้ G ถนน วิทยุ (BTS เพลินจิต) เปิดบริการทุกวัน 06.0023.00 น. ส�ำรองทีน่ งั่ และสอบถามเพิม่ เติม 0 2125 9000

Café Clare : Located in an elegant neighborhood, Café Claire is an all-day dining restaurant with striking black & white interior that serves healthy gourmet comfort food with modern presentations. In such ambience, you’ll find palatable toasted bagel, fish & chips, lobster bisque, grain-fed beef steak, and the like, as well as a desirable place to relax, and socialize. Location : G/F, Oriental Residence Bangkok, Wireless Rd., Bangkok

Gossip Eats & Drinks : Vaunting a spectacular look in retro-chic style, Gossip Eats & Drinks is parted into three chill-out zones with comfy chairs and couches. It offers an unprecedented gastronomical experience through a delicious combination of Mediterranean and East Asian accents, guaranteed by star chef Julien Lavigne. Also, cocktails are specially tailored by talented Italian mixologist Karol Ansaldi. Location : Soi Thong Lor 15, Bangkok TF115001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55

ประมาณ 500-800 บาท สุดซอยทองหล่อ 15 เปิด 16.00-01.00 น. โทร.0 2185 3093 หรือคลิกที่ www. 22/08/55 MA MA facebook.com/GossipThonglor


. 34

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

ข้อเท็จจริง เป็นสิง่ ทีส่ นั่ ไหว หากได้ แ วะเวี ย นไปร้ า นหนั ง สื อ ในช่ ว งนี้ คุ ณ อาจสะดุ ด ตากั บ สายตาหวาดเศร้ า อั น ทรงพลั ง ของลายเส้นการ์ตูนที่ทะลุมาจาก หน้าปกหนังสือ ‘ข้อเท็จจริงเป็นสิง่ ที่ สัน่ ไหว’ (The Negotiable Fact) ของ ‘นริศรา เพียรวิมังสา’ ศิลปินสาว ผู้คร�่ำหวอดในวงการกลิ่นสีและ พูก่ นั เธอลงมือท�ำหนังสือเล่มนีข้ นึ้ เพียงเพราะเกิดอาการสั่นคลอน ทางความรูส้ กึ ในทุกครัง้ ทีไ่ ด้กระท�ำกิจกรรมอันเป็นกิจวัตร ไม่วา่ จะเป็น การวาดภาพ การประสบพบเจอผูค้ น จนท�ำให้ครุน่ คิดถึงข้อเท็จจริงแทบ จะทุกขณะที่ลืมตาตื่น หนังสือเล่มนี้เสพสบาย เพราะมีจ�ำนวนตัวอักษร ไม่หนาตา และมีภาพวาดลายเส้นช่วยสื่อสารความหมายที่ยิ่งใหญ่

DVD

Tai Chi O : ไทเก๊ก หมัดเล็กเหล็กตัน Directors : ฝงเต๋อหลุน

Stars : เหลียงเจียฮุย, แองเจล่าเบบี้, เผิงอวี้เอี้ยน, ซูฉี Genre : Action / Sci-Fi คอภาพยนตร์บู๊แอ็คชั่นฝั่งเอเชียน่าจะพออก พอใจกับภาพยนตร์แอ็คชั่นไซไฟเรื่องนี้ เนื้อหาว่าด้วยการน�ำเสนอศาสตร์ แห่งความสวยงามของศิลปะการร�ำมวยไทเก๊กอันทรงพลัง ซึง่ ลูฉ่ าน คนนอก จากหมู่บ้านเฉิน ต้องการจะฝึกวิชามวยนี้ แต่ในหมู่บ้านดันมีกฎเหล็กว่า ห้ามสอนเชิงมวยให้คนภายนอก เขาจึงถูกประลองฝีมือหลายยก แต่เมื่อ สถานการณ์บบี บังคับ หมูบ่ า้ นก�ำลังถูกทุนนิยมครอบง�ำ เหล่าชาวบ้านจึงต้อง ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ลู่ฉาน วางจ�ำหน่ายในรูปแบบดีวีดีในวันที่ 24 มกราคมนี้ โดย ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์

Les Misérables เลส์ มี-เซ-ราบ๎ลส์ นวนิยายแนว พีเรียดดราม่า จากคมปากกาของ วิคเตอร์ ฮูโก ทีเ่ คยกระชากใจผูช้ มมาแล้วกว่า 60 ล้านคนทัว่ โลก ในเวอร์ชั่นละครเวที โดยจัดแสดงมาแล้วกว่า 42 ประเทศ 21 ภาษา และทุกวันนีก้ ย็ งั จัดแสดงอยู่ ถูกดัดแปลงขึน้ สูจ่ อเงิน อีกครัง้ (ครัง้ ก่อนหน้าคือเมือ่ ปี 2541) โดยฝีมอื การก�ำกับของ ทอม ฮูเปอร์ ผู้ก�ำกับมือฉมังรางวัลออสการ์จาก The King’s Speech ซึ่ ง เค้ น มั น สมองสร้ า งสรรค์ ผ ลงานชิ้ น นี้ ใ ห้ เ ป็ น ภาพยนตร์ดราม่าระดับมาสเตอร์พีซที่บีบรัดหัวใจ ในขณะ เดียวกันก็สร้างความชุ่มชื่นหัวใจได้ในคราวเดียว เรือ่ งราวเกิดขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 19 ของฝรัง่ เศส บอกเล่า ชีวิตของ 3 ตัวละครเด่นๆ ที่มีความแตกต่างทางภูมิหลังและ อุปนิสัยใจคออย่างสิ้นเชิง คนแรกคือ วาลฌอง หนุ่มใจบุญ ผู้ที่ถูกโชคชะตาเล่นตลกให้กลายเป็นคนคุกนานถึง 19 ปี เพียงเพราะขโมยขนมปังไปจุนเจือครอบครัว เมื่อพ้นโทษก็ ออกมาเข้าร่วมในขบวนการปฏิวตั ิ คนถัดมาคือ ชาแวร์ ต�ำรวจ ผู้เถรตรงในความถูกต้อง และมีภารกิจหลักคือจับวาลฌอง เข้าคุกข้อหาก่อความวุ่นวาย ส่วนคนสุดท้ายคือ ฟ็องทีน หญิงอาภัพผู้ที่ยอมขายตัวแลกกับการหาเลี้ยงลูกสาวตัวน้อย แต่ ภ ายใต้ ส ภาพสั ง คมที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ก็ มี คุ ณ งามความดี สอดแทรกอยู่ ท�ำให้เห็นหลากหลายแง่มุมของความเป็นคน เตรียมพบกับการประชันบทบาท ของ ฮิวจ์ แจ็กแมน, รัสเซล โครว์ และ แอนน์ แฮทธาเวย์ ได้ 31 มกราคม ศกนี้ อ้อ! แล้วคุณจะหลงรักแอนน์ แฮทธาเวย์ มากกว่าเคยในบท ของฟ็องทีน ที่ขับขานเพลง I Dream A Dream ได้ไพเราะ จับใจ

Smile… Pass It On! สิงโต น�ำโชค

Look at this Instagram (Nickelback Parody)

ศิลปินหนุม่ ทีท่ ำ� ให้หลายคนเผลอใจอยูต่ อ่ กับเขาไปแล้ว จากเพลง ‘อยู่ต่อเลยได้ไหม’ คราวนี้เขาส่งเพลงใหม่ จังหวะสนุกๆ มาสร้าง รอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนเพลง (แม้จะมี tie in รองเท้า แบรนด์ Sanuk) แต่โดยรวม เพลงนีก้ ส็ ร้างความครึกครืน้ หฤหรรษ์ ตามสไตล์ สิงโต น�ำโชค ได้เป็นอย่างดี นับเป็นเพลงแนวคิดบวก ทีเ่ หมาะกับทุกคน ใครทีก่ �ำลังใจเหือดแห้ง หรือคิว้ ก�ำลังผูกโบว์อยู่ เชื่อเถอะว่าเพลงนี้ช่วยคลี่คลายความทุกข์ให้คุณได้

ต้องขออุทานเป็นภาษาชาวบ้านว่า คลิปนี้ โค-ตะ-ระ เจ๋ง! จริงๆ ดูผิวเผิน เหมือนเป็นการล้อเลียนเพลง Photograph ของ Nickelback ธรรมดาๆ แต่ มี ที เ ด็ ด ที่ เ นื้ อ เพลง ซึ่ ง ถู ก แปลงให้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ Instagram แอพฯ สุดฮอตที่วัยรุ่นทั่วโลกติดกันงอมแงม ซึ่งผู้เขียนจิกกัดได้อย่างน่ารัก น่าชัง อีกทั้งเอ็มวีก็ท�ำออกมาอย่างตั้งใจ เรียกว่าทุ่มทุนสร้าง ทั้งยังเก็บ สารพันมุขมาร้อยเรียงเรียกเสียงฮาได้ดี ใครที่ก�ำลังเครียดๆ รับรองว่า ถ้าไม่ยิ้มกว้าง ก็ต้องหัวเราะขากรรไกรค้างกันเลยทีเดียว


เหนือเมฆจ๊ะ

ฉันไม่เคยดูเธอหรอกนะ จะว่าไปฉันก็ไม่ค่อยได้ดูละครหลังข่าว เรือ่ งไหนๆ สักเท่าไหร่หรอก แต่พอมาเรือ่ งนี้ ฉันต้องขอชืน่ ชมเธอ จริงๆ นะจ๊ะ ทีเ่ ธอกลายเป็นละครหลังข่าวทีก่ อ่ ให้เกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์กนั ได้เกรียวกราวขนาดนี้ อ๊ะ! ทีจ่ ริงก็ไม่ใช่ตวั เธอเองหรอกนะฉันว่า แต่เป็นคนทีอ่ อกมา วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันสาดเสียเทเสียเหล่านั้นต่างหากล่ะจ๊ะ ทีท่ ำ� ให้เธอโด่งดังขึน้ มา ฉันก็ไม่รเู้ หมือนกันกับทีท่ กุ คนไม่รนู้ นั่ แหละจ้ะ ว่าจริงๆ แล้ว เรือ่ งเบือ้ งหลังมันเป็นยังไง ใครสัง่ ห้ามฉาย ใครสัง่ ให้ฉาย ทีจ่ ริงแล้ว ฉันไม่รอู้ ะไรเลยสักอย่าง ค่าทีด่ กู ไ็ ม่ได้ดกู บั เขา เลยไม่รวู้ า่ เนือ้ หาของ ละครเป็นอย่างไรด้วยซ�ำ้ ไป แต่กระนั้น ฉันก็ยังอยากเสนอหน้าออกความคิดเห็นกับเธอ นะจ๊ะ เหนือเมฆจ๋า เพราะฉันว่าดูไปดูมาน่ะ เธอเป็นสิ่งไร้ชีวิต ทีน่ า่ สนใจสิน้ ดีเลย เธอคือละครเรื่องหนึ่ง ที่ไม่ได้มีดีมีชั่วอยู่ในตัวเอง แต่ดีชั่ว ของเธอนัน้ ถูกตัดสินโดยคนอืน่ และถูกตัดสินโดยสถานการณ์แท้ๆ ทีเดียว นีถ่ า้ เธอได้ฉายจนจบๆ ไปนะ คงไม่มเี รือ่ งราววุน่ วายออกมา ให้ใครกล่าวหาอย่างนัน้ อย่างนีก้ นั ขนาดนีห้ รอก ฉันว่าเธอก็คงเป็น ละครเรือ่ งหนึง่ ทีถ่ กู กลืนหายไปในคลืน่ ประวัตศิ าสตร์เหมือนละคร เรือ่ งอืน่ ๆ นัน่ แหละ แต่ทนี เี้ มือ่ เธอถูกเซ็นเซอร์ เธอจึงถูกยก ‘ขึน้ หิง้ ’ กลายเป็นหนึง่ ในละครทีถ่ กู สัง่ ห้าม เหมือนกับหนังสือต้องห้าม และหนังต้องห้าม ทัง้ หลายแหล่ในอดีต ไม่วา่ ใครจะอยากให้เธอขึน้ ไปอยูบ่ นหิง้ เหล่านัน้

ได้รบั การเชิดหน้าชูตาว่าเป็น ‘ของต้องห้าม’ ร่วมกับสิง่ ทีห่ ลายคน บูชาด้วยหรือไม่กต็ ามที ไม่รสู้ ิ ฉันว่าเรือ่ งนีต้ ลกดี เพราะไม่มใี ครรูเ้ ลยว่าใครเป็นคนสัง่ ห้ามฉายตอนจบ และฉันว่าเผลอๆ ก็อาจไม่มวี นั รูช้ ดั ด้วย เพราะ ทัง้ สองฝ่ายต่างก็สาดโคลนใส่กนั จนไม่มใี ครอยากจะออกมายอมรับ หรอก หรือถึงมีคนออกมาบอกว่า “โอ๊ย ชัน้ สัง่ เองย่ะ” ฉันว่าเผลอๆ ก็จะ มีคนเชือ่ แค่ครึง่ เดียว ในขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึง่ นัน้ เชือ่ อย่างทีต่ วั เองเชือ่ อยูแ่ ล้วไม่เปลีย่ นแปลง ฉันว่ามันน�ำ้ เน่าดีนะ เอ่อ...ไม่ใช่เธอหรอกจ้ะ ไม่ใช่ละครหลังข่าว ทั้งหลายด้วย เพราะความน�้ำเน่าน�้ำดีของละครนั้น มันเป็นสิ่งที่ เห็นกันชัดๆ อยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งพูดใช่ไหมจ๊ะ แต่ไอ้ทฉี่ นั ว่าน�้ำเน่า เอามากๆ จนยุงจะหามไปทิง้ ทะเลอยูแ่ ล้วนัน้ ก็คอื อาการตบตีกนั ทางวาจาทีฉ่ นั เห็นในสือ่ สังคมทัง้ หลายว่าด้วยตัวเธอน่ะจ้ะ เห็นแล้วฉันก็สนุกดีนะจ๊ะ เพราะว่าผู้คนเขาถกเถียงกันโดย ไม่ตอ้ งมีเหตุมผี ลกันอีกต่อไป ฉันว่าค�ำว่า ‘สักแต่ดา่ ’ ยังไม่พอเลยจ้ะ เพราะมันท�ำให้เห็นว่า แต่ละฟากแต่ละฝ่ายนั้น หยิบหลักการที่ ตัวเองเคยใช้จนดูดเี อามาท�ำให้แปดเปือ้ นกันไปหมด พูดง่ายๆ ก็คอื หลักการกลายเป็นแค่อาวุธที่จะหยิบมาฟาดฟันฝ่ายตรงข้าม เท่านั้นเอง ถ้าเป็นไอ้นี่ ก็ใช้หลักการนี้เป็นอาวุธ ถ้าเป็นนังนั่น ก็หยิบอีกหลักการหนึ่งขึ้นมา ก็เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นหลักกง หลักการอะไรเลยไม่มคี วามหมายเลยจ้าเหนือเมฆจ๋า ฝ่ายหนึง่ อยูๆ่ ก็ลกุ ขึน้ มาพูดเรือ่ งการปกป้อง Free Speech ทัง้ ทีช่ วั่ ชีวติ ไม่เคยเห็นอยากท�ำ แต่อกี ฝ่ายก็ลกุ ขึน้ มาด่าว่าฝ่ายแรก

จ้องท�ำลายรัฐบาล แทนทีจ่ ะอาศัยโอกาสนีใ้ นการร่วมด้วยช่วยกัน ปกป้องหลักการ Free Speech ที่ตนยกย่องพิทักษ์ปกป้อง มันเลยแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายหลังก็ไม่คอ่ ยได้จริงจังอะไรกับหลักการ Free Speech สักเท่าไหร่หรอก แต่ใช้หลักการนีเ้ ป็นแค่ ‘อาวุธ’ ในการท�ำลายคนอืน่ เท่านัน้ เองแหละจ้ะ แล้วอย่างนีจ้ ะไม่ให้บอกว่าน�ำ้ เน่ายังไงไหวล่ะฮึ! เหนือเมฆเหนือ่ ยมัย้ จ๊ะทีไ่ ม่ได้ออกฉายตอนจบ จะบอกให้วา่ เหนือ่ ยหรือไม่เหนือ่ ย ฉันก็ไม่สนหรอกนะ เพราะฉันไม่เคยดู และ ไม่คดิ ว่าจะดูดว้ ย บางทีฉนั ก็รำ� คาญน่ะจ้ะ ทีล่ ะครหลังข่าวไทยชอบสัง่ ชอบสอนมากเหลือเกิน แล้วฉันก็ได้ขา่ วมาแว่วๆ ว่า เหนือเมฆเอง ก็เทศนาสอนคนไม่นอ้ ยอยูน่ า เพราะฉะนัน้ ฉันเลยไม่คอ่ ยอยากดู เท่าไหร่ แต่กระนัน้ ก็เอาใจช่วยนะจ๊ะ ให้เธอได้ฉายตอนจบเร็วๆ คนดูจะได้ฟนิ กันเสียที ส่วนทีจ่ ะรูต้ อนจบของสถานการณ์ ว่าใครเป็นคนสัง่ ห้ามฉาย นัน้ น่ะ ท่าทางฉันว่าคงยากส์ละ่ จ้ะ ฉันเอง Miss Zeeddd…


. 36

N E W S Text : Yamin

ลิ้มเมนูเด็ดเห็ดทรัฟเฟิลสีด�ำ แบบอิตาเลียน

SCG : 8 พลาสติก วัน เดอร์

ครั้งแรกในเมืองไทย ที่นักสร้างสรรค์มืออาชีพ จากหลากหลายวงการจะแตะมือร่วมกันสร้างผลงาน Installation Art ขนาดใหญ่ โดยการน�ำผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกมาผสานกับศิลปะ ในนิทรรศการชือ่ ชุดว่า ‘เอท พลาสติก วันเดอร์’ โดยความร่วมมือ ของผูส้ นับสนุนใหญ่อย่าง กรุงเทพมหานคร และเอสซีจี เพือ่ ช่วย กระตุน้ และจุดประกายความคิดให้แก่ดไี ซเนอร์ไทย สนใจผลงาน ชิน้ ไหนเข้าไปดูได้ที่ www.scg-designcatalyst.com

เมื องไทย Smile Club ชวนสมาชิก เฮื อ นถิ่น ล้า นนา บูชาพระธาตุ

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ยิม้ อิม่ บุญ เมือ่ ทางเมืองไทยประกันชีวติ เชิญชวนคนใกล้ชิดในครอบครัวเมืองไทยสไมล์คลับ ไปย้อนรอย ณ ดินแดนหริภญ ุ ชัย และพาขึน้ ไปสัมผัสความหนาวเย็น ณ ยอดดอย อิ น ทนนท์ พร้ อ มพาตะลุ ย ชิ ม อาหารพื้ น ถิ่ น และพานมั ส การ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ สริมสิรมิ งคลในอีกหลากหลายสถานที่ สมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมต่างรูส้ กึ อบอุน่ และประทับใจอย่างยิง่

SETTE : Amore Special Collection for Valentine’s Day

SETTE ต้ อ นรั บ เทศกาลวั น แห่ ง ความรั ก ด้วยเครื่องประดับเพชรเลอค่า เพื่อให้หนุ่มๆ มอบเป็นของขวัญพิเศษให้แก่คนที่คุณรัก ในคอลเลคชั่น Amore สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มีต่อศิลปะแบบอาร์ต เดโค อันทรง คลาสสิก ผสานความโมเดิร์น ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรบรรจง จนได้ เ ครื่ อ งประดั บ ทรงคุ ณ ค่ า รู ป หั ว ใจ แทนความหมายใน ความรักที่ไม่อาจประเมินค่า สอบถามได้ที่ SETTE Boutique ชัน้ M สยามพารากอน

ฉลองวันชาติออสเตรเลีย

ชาวออสซี่ แ ละเหล่ า คออาหาร ออสเตรเลี ย ร่ ว มฉลองในวั น ชาติ ออสเตรเลี ย 26 มกราคม ที่ ห ้ อ ง อาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ กับหลากหลายเมนูจานเด็ด สไตล์ตน้ ต�ำรับของชาวออสซี่ เช่น สตูวเ์ นือ้ จระเข้ อกนกกระจอกเทศทอดกับไวน์ชรี าส คาเบอร์เนท และพายซีฟดู้ พลาดไม่ได้กบั ลามิงตัน ขนม ยอดนิยมทีจ่ ะมาเติมค�่ำคืนสมบูรณ์แบบ ในราคาท่านละ 950 บาท ++ พร้อมไวน์รสนุ่มจากออสเตรเลียฟรีอีก ท่านละ 1 แก้ว สอบถาม โทร.0 2209 8888 ต่อ เดอะสแควร์ หรือคลิกที่ www.novotelbkk.com

The New A-Class : The pulse of a new generation

ปาร์ ตี้ แ สง สี เสี ย ง ตระการตา จั ด โดย เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เนรมิตร้าน Smith Restaurant ให้กลายเป็น โลกยานยนต์แห่งอนาคต ซึง่ ได้รวมพลคนพันธุเ์ อ-คลาสตัวจริง มา ร่วมแชร์มมุ มองคนรุน่ ใหม่ แง้มสไตล์รถในดวงใจ งานนีเ้ หล่าเซเลบฯ เอคลาสทัง้ หลาย ได้กำ� ไรแบบคุม้ เกินคุม้ เพราะได้ทงั้ ความสนุกสนาน และประสบการณ์เอคลาสแบบเต็มสูบกลับบ้านไปเต็มๆ

Hot

of The Month!!

เชิ ญ ร่ ว มสั ม ผั ส อาหารอิ ต าเลี ย น จานเด็ดในบรรยากาศการตกแต่ง แบบทัสคานี วิลล่า โดยเชฟพาทริซโิ อ พ่อครัวชาวอิตาเลียน ได้คัดสรรเห็ดทรัฟเฟิลสีด�ำชั้นดีจากประเทศฝรั่งเศส มาปรุงอาหารอิตาเลียนสูตรเด็ดให้นักชิมได้ลิ้มลองกัน เช่น คาร์ปาชิโอเนือ้ แบล็ค แองกัส เสิรฟ์ คูก่ บั เห็ดทรัฟเฟิล สีด�ำ ราคา 720 บาท ‘คาร์นาโรลี’ ข้าวรีซอตโต้ผสม เห็ดทรัฟเฟิลแบบดั้งเดิม ราคา 680 บาท ตอร์เตลโลนี่ ไส้ฟักทองบด ทานคู่กับเห็ดทรัฟเฟิล ราคา 620 บาท ปลาหิมะกับมันบดผสมเห็ดทรัฟเฟิล ราคา 1,020 บาท หรือลิ้มรสเห็ดทรัฟเฟิลสีด�ำน�ำเข้าจากฝรั่งเศสเพิ่มเติม ในราคาเพียงกรัมละ 80 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าบริการ และภาษี) ที่ห้องอาหาร ‘บริโอ’ อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ส�ำหรับมื้อกลางวันและ มื้อเย็น ตั้งวันนี้-28 กุมภาพันธ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2476 0022 ต่อ 1416

Crab Crazy บุฟเฟต์ของคนรักปู Panasonic Kid Witness News Regional Contest 2012

เด็กไทยโชว์ความเจ๋ง สร้างชื่อเสียงให้ ประเทศด้วยการคว้ารางวัล Best News Angel Award จากการแข่งขัน Panasonic Kid Witness News Regional Contest 2012 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนเซนต์ปอล คอนแวนต์ จากจังหวัดชลบุรี ได้โชว์กึ๋น ในการท�ำสารคดีที่ชื่อว่า Status สะท้อนสังคมวัยรุ่นที่เสพติด โซเชียลเน็ตเวิรค์ จนเป็นทีม่ าของโศกนาฏกรรม ติดตามรายละเอียด โครงการ คลิก www.facebook.com/kwnthailand

ตั้งแต่ 11 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556 ห้องอาหารเดอะกลาสเฮาส์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดเทศกาล อาหารบุฟเฟต์คนรักปู โดยได้รวบรวมปูสดจากทะเล ทัว่ โลกมาให้เลือกทานแบบไม่จำ� กัด ทัง้ ปูอลาสก้า ปูทะเล ปูม้า ปูนิ่ม ปูจั๊กจั่น มาพร้อมน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด รวมทั้ง อาหารนานาชาติหลากหลายเมนูปู อาทิ ปูผดั พริกไทยด�ำ ปูอบวุ้นเส้น ปูนิ่มทอดกรอบ ปูผัดพริกสไตล์สิงค์โปร์ ปูผัดผงกะหรี่ เป็นต้น นอกจากเมนูปูนานาชนิดแล้ว คุณยังจะได้อมิ่ อร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารทะเลรายการอืน่ รวมทัง้ อาหารนานาชาติอนื่ ๆ รวมกว่า 80 รายการ อิม่ อร่อย กับปูสดๆ หลากชนิดได้แล้ว ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 18.00-22.00 น.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพียงท่านละ 1,199++ บาท เด็กอายุ ต�ำ่ กว่า 16 ปี ลด 50% n

ปริ ม มาลัย : Luxury Fragrance for Body & Home

ปริมมาลัย ใช้คอนเซ็ปต์ Luxury Fragrance for Body & Home รังสรรค์ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีชนั้ สูง ส�ำหรับ ดูแลผิวกายและเป็นเครื่องหอมภายในบ้าน โดยสกั ด จากพื ช พรรณธรรมชาติ เ ขตร้ อ น เพื่อความผ่อนคลายอารมณ์อย่างถึงขีดสุด เหมือนมีสปาภายในบ้านของคุณเอง และมี อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ท้าให้คุณพิสูจน์ สรรพคุณมหัศจรรย์ทยี่ งั ไม่มผี ลิตภัณฑ์ใด ท�ำได้มาก่อน แวะเวียนไปชมสินค้าได้ที่ ชั้น 5 เซ็นทรัลชิดลม หรือ www. primmalai.com

odmPLAY PP002 CollectionNever too late to…PLAY

โอดีเอ็ม แบรนด์นาฬิกาดีไซน์สร้างสรรค์ ผสานนวัตกรรมล�้ำหน้า อวดโฉมนาฬิกาข้อมือซีรสี ใ์ หม่ ประจ�ำปี 2013 odmPLAY เอาใจ คนรุน่ ใหม่หวั ใจอิสระ ทีพ่ ร้อมจะแสวงหาสิง่ ใหม่ๆ ให้ชวี ติ ในซีรสี น์ ี้ จะมีทงั้ หมด 6 เฉดสี ตัวเรือนท�ำจากวัสดุคณ ุ ภาพเยีย่ ม มีฟงั ก์ชนั ลูก เล่นหลากหลาย สะใจวัยรุน่ แน่นอน จ�ำหน่ายในราคา 2,950 บาท หาซือ้ ได้ที่ โอดีเอ็มเพลย์ ตามห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จับมือ 3 แบรนด์ดัง ออกคอลเลคชั่น ใหม่

Senada-Kloset-Disaya พร้อมใจกันออกแบบของที่ระลึกเซตใหม่ ให้คนไทยได้เลือกซื้อให้กันในเทศกาลแห่งความสุข โดยแต่ละ แบรนด์ได้นำ� เอกลักษณ์ของตนมาสอดใส่ลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง สวยงามน่าใช้งาน ร่วมเป็นผู้ให้ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ รายได้ ทั้งหมดสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


. 37

S O C I E T Y Text : รุง่ วิสาข์

What : What :

iCare Award 2012 ครีเอทีฟอาสา : Creative Volunteer Contest Where : TCDC ชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม How : คุณวิสษิ ฐ์ มาลัยศิรริ ตั น์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด พร้อมด้วยคุณธนากร กมลเปรมปิยะกุล ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ายสือ่ สารองค์กรและองค์กรสร้างสรรค์ เพือ่ สังคมไอแคร์ จัดงานประกาศรางวัลรอบสุดท้าย โครงการ ‘iCARE Award 2012 ครีเอทีฟอาสา : Creative Volunteer Contest’ มอบรางวัลให้กบั 4 ทีมทีส่ ะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์จริงทีจ่ ะท�ำให้สงั คมดีขนึ้ ได้แก่ ธนาคารออมทรัพย์ขยะ, Children Mind ศิลปะสัมผัสหัวใจ, Brain Sport Edutainment และ ไฟฟ้าชุมชน Wind Solar

What :

กสิกรไทย รุกยุทธศาสตร์ ‘Lifestyle Banking’ How : กสิกรไทยโชว์ผลงานครองแชมป์ใน

ครึง่ ปีหลัง ด้วยยุทธศาสตร์การเป็น ‘Lifestyle Banking’ ทีเ่ น้นให้ความส�ำคัญกับการตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ 4 ด้านหลัก ได้แก่ Lifestyle Product การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ Lifestyle Service การ ให้บริการธุรกรรมการเงินด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ Lifestyle Advisory ทีมงาน ทีป่ รึกษาด้านการเงินมืออาชีพด้วย K-Expert และ Lifestyle Chanel การ พัฒนาศักยภาพช่องทางสาขาให้ใช้บริการของธนาคารได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ทัง้ นี้ คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย ได้ กล่าวเสริมถึงไลฟ์สไตล์ ชาแนล ด้วย Mini Lifestyle Branch บนบีทเี อส 11 สถานี ทีเ่ ปิดให้บริการหลังเลิกงาน วันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. รวมถึง Thematic Lifestyle Branch สาขาทีค่ รบครันด้วยบริการไลฟ์สไตล์ ซึง่ จะเปิดให้บริการสาขาแรกกลางปี 2556 ทีส่ ำ� นักงานพหลโยธิน ตามด้วย สาขาที่ The Embassy ปลายปี โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 500 ล้านบาท ซึง่ จะสามารถเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่โตอีก 30% ในปี 2556

Heineken Crack The Ultimate Case Party How : ไฮเนเก้น จัดปาร์ตสี้ ดุ เอ็กซ์-

คลูซฟี Heineken : Crack the Ultimate Case Party เผยโฉม 2 สายลับ Special สัญชาติไทย เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจสุดท้ายที่ แสนจะท้าทาย และต้องงัดเอาเชาวน์ ไหวพริบ ปฏิภาณ รอบด้านมาใช้คลีค่ ลาย ภารกิจสุดระทึก ทีเ่ กิดขึน้ แบบ Non-Stop ตลอดคืน พร้อมเพิม่ ดีกรีความมันส์ดว้ ย มินคิ อนเสิรต์ ของศิลปินสุดฮอต เช่น โป้ โยคี เพลย์บอย, ลูกหว้า พิจกิ า, มหาจ�ำเริญ และดีเจ ร็อกซี่ จูน เจ้าของ รางวัล The Winner of Pioneer Pro DJ Lady Championship 2010

What :

โตชิบา แถลงนโยบายธุรกิจปี 2556 Where : ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา How : คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธาน

กรรมการบริหารบริษทั โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด และคุณยูกฮิ ารุ อาดาชิ ประธานบริษทั น�ำทีม ผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมแถลงนโยบายธุรกิจ ประจ�ำปี 2556 พร้อมเปิดตัว ‘ตูเ้ ย็นทวิสต์ ไลน์’ สีสนั สดใส สินค้าไฮไลท์ครัง้ แรกของตูเ้ ย็นประตูเดียว ให้แก่ตวั แทนจ�ำหน่ายโตชิบาจากทัว่ ประเทศ กว่า 300 ท่าน

What :

มิสฮาร์ดร็อค พัทยา ชนะเลิศคว้าต�ำแหน่ง มิสฮาร์ดร็อค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2012 Where : โรงแรมฮาร์ดร็อค ปีนัง ประเทศมาเลเซีย How : ฮาร์ดร็อค พัทยา ส่งตัวแทนสาวสวยลงประชันความร็อคแบบ

สวยๆ กับสาวงามจากฮาร์ดร็อค ปีนงั และฮาร์ดร็อค เกาหลี ในเวที มิสฮาร์ดร็อค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ตัดสินจากการแต่งกายสไตล์รอ็ ค ความรูเ้ กีย่ วกับดนตรี การโชว์ความสามารถพิเศษ และทัศนคติทแี่ ตกต่าง ในแบบฮาร์ดร็อค โดยสาวฮาร์ดร็อค พัทยา ก็ไม่ทำ� ให้คนไทยผิดหวัง คว้า รางวัลต�ำแหน่งชนะเลิศ มิสฮาร์ดร็อค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2012 ได้แก่ แคท-แคทรียา ชูลเซ อีกทัง้ ต�ำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ก็ยงั ตกเป็นของ นุน่ -วิชดุ า กิตนิธนิ นั ท์ จากมิสฮาร์ดร็อค พัทยา เช่นกัน


. 38

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

Romeo James Beckham

The Charming Youngster การทีเ่ กิดมามีนามสกุล ‘เบคแฮม’ ติดตัวมาแต่กำ� เนิดนัน้ ย่อมส่งผลให้ชวี ติ ของลูกไม้ใต้ตน้ ของ ตระกูลเบคแฮมถูกจับตามองอย่างไม่คลาดสายตา เนือ่ งจากบารมีแห่งความเจิดจรัสของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของ เดวิด เบคแฮม ผูเ้ ป็นพ่อ และวิคตอเรีย เบคแฮม ผูเ้ ป็นแม่ แน่นอนว่าเราก�ำลังพูดถึงหนึ่งในบรรดาผลผลิตของครอบครัวเบคแฮม ซึง่ ในตอนนีไ้ ม่มใี ครทาบรัศมีหนุม่ น้อยโรมีโอ เจมส์ เบคแฮมได้ เด็ก หนุม่ หน้าทะเล้นคนนี้เป็นลูกชายคนกลาง วัย 10 ขวบ ของครอบครัว นักเตะดาวดัง และนักร้องสาวแซบซ่าแห่งสไปซ์เกิร์ล หรือที่แฟนคลับ เรียกกันว่า ‘พอร์ช สไปซ์’ เขาเกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2002 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โรมีโอได้เลือดพ่อมาค่อนข้างมาก สังเกตจากบุคลิกและรอยยิ้มของเขาที่หลายคนต่างลงความเห็นว่า ถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆ เขามีพี่ชาย คือ บรุคลิน โจเซฟ เบคแฮม วัย 13 ขวบ น้องชาย คือ ครูซ เดวิด เบคแฮม วัย 7 ขวบ และน้องสาว คือ ฮาร์เปอร์ เซเว่น วัยขวบเศษ นอกจากนี้โรมีโอยังเป็นลูกทูนหัว (Godson) ของเอลตัน จอห์น และอลิซาเบธ เฮอรี่ย์ ด้วย ชีวิตของโรมีโออาจไม่มีอะไรหวือหวามากไปกว่าการได้เกิดเป็น ลูกชายของคนดังระดับโลก ซึง่ เป็นวิถที เี่ ขาคุน้ ชินตัง้ แต่เด็ก หากเขาไม่จบั พลัดจับผลู (จะด้วยบารมีหรือเส้นสายพ่อแม่กต็ าม) กลายมาเป็นนายแบบ ตัวน้อย จอมขโมยซีน ในโฆษณาแคมเปญชุดใหม่ Spring/Summer 2013 ส�ำหรับคอลเลคชั่นฤดูกาลล่าสุดของ Burberry แบรนด์แฟชั่น ผู้ดีอังกฤษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘A bright and playful celebration’ ซึ่ง ถ้าใครได้ยลโฆษณาชุดดังกล่าวทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแล้ว เป็น ต้องพูดในท�ำนองเดียวกันว่า หนุ่มน้อยเท่ได้ใจ ชนิดที่ว่าเป็นส่วนผสมที่ ลงตัวของทัง้ เดวิด เบคแฮม และวิคตอเรีย เบคแฮม เลยทีเดียว ซึง่ โรมีโอ ก็ไม่รู้เคอะเขินกับบทบาทนายแบบโฆษณาแม้แต่น้อย อาจเป็นเพราะ เขาคุ้นชินกับโลกแฟชั่นจากไลฟ์สไตล์อันเลิศหรูของทั้งพ่อและแม่ของ เขามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว ในภาพยนตร์โฆษณา (พิมพ์คำ� ว่า Burberry Spring/Summer 2013 Campaign ใน YouTube) คุณจะเห็นโรมีโอในชุดสูทแบบผู้ดีอังกฤษ สุดเนี้ยบ ฉีกยิ้มกว้างๆ กระโดดเฉี่ยวไปมา เข้ากับท่วงท� ำนองเพลง

Another Love ของทอม โอเดล ศิลปินชาวอังกฤษเป็นอย่างดี ดูน่ารัก น่าชัง พร้อมดวงตาสดใสเป็นประกาย ขณะสวมใส่ Burberry’s Trench Coat ตามประสาเด็ ก ท่ า มกลางนายแบบและนางแบบมื อ อาชี พ ที่ยืนโพสต์ท่าเก๋ๆ สไตล์ Burberry แถมในมือยังถือร่มพิมพ์ลายตาราง ที่ประกอบด้วยเส้นสีเบจ แดง ด�ำ และขาว ซึ่งเป็นลายซิกเนเจอร์ของ Burberry ทั้งยังมีลูกเล่นให้ได้อมยิ้มกันอยู่หลายช็อต ซึ่งรอยยิ้มแบบนี้ นี่แหละ ที่ท�ำให้หลายคนอดหลงใหลในเสน่ห์อันเหลือล้นของหนุ่มน้อย คนนี้ไม่ได้ ครั้งนี้ต้องนับว่า Burberry ตาแหลมคมมาก ที่เลือกใช้บริการจาก ทายาทของครอบครัวนี้ เพราะเพียงแค่ไม่กวี่ นั ทีโ่ ฆษณาถูกปล่อยลงสือ่ ฯ เสียงตอบรับในแง่บวกก็ตามมาแบบถล่มทลาย งานนี้คนที่ยิ้มแก้มปริ ไม่ แ พ้ ห นู น ้ อ ยโรมี โ อ เห็ น จะหนี ไ ม่ พ ้ น ดาดี๊ กั บ มามี๊ ของเจ้ า ตั ว อย่างแน่นอน ก็แหม... ลูกชายเล่นฉายแววนายแบบ หาเงินเองได้ตงั้ แต่ วัยกระเตาะขนาดนี้ รับรองโตไปอนาคตรุ่งไม่แพ้พ่อแม่ชัวร์ ฟันธง! แต่งานนี้ต้องดูยาวๆ ว่าพ่อหนุ่มโรมีโอจะเอาดีด้านไหนกันแน่ ระหว่าง กีฬา ดนตรี และแฟชั่น ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเหมาหมดก็เป็นได้ n

The Little Model

• มาถ่ายแบบให้ Burberry ไม่ทันไร เจ้าหนูโรมีโอ ก็เรียกตัวเองว่าเป็นนายแบบไปซะแล้ว และนี่ก็ถือ เป็นการประเดิมการถ่ายแบบครั้งแรกของเขาที่คุ้ม แสนคุ้ม • เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่ Burberry อัปโหลดคลิปโฆษณา ดังกล่าวผ่านทาง YouTube ก็มีคลื่นมหาชนแห่แหน กันมาชมทะลุล้านครั้งไปแล้ว • ภาพสวยๆ ที่เห็น เป็นฝีมือการจับปูใส่กระด้งของ Mario Testino ช่างภาพ และ Christopher Bailey ไดเรคเตอร์โฆษณา และซีอีโอของ Burberry ซึ่ง Bailey ได้กล่าวชมเชยโรมีโอสั้นๆ ว่า “เขาขโมย ความสนใจของงานนี้ไปหมดเลย” • นายแบบและนางแบบในโฆษณาชุดนี้ที่ถูกหนูน้อย ขโมยซีน คือ Edie Campbell และ Charlie France • โรมีโอชื่นชอบท่าเต้นกังนัมสไตล์ และมักเต้นท่านี้เป็น ประจ�ำเมื่อไปให้ก�ำลังใจคุณพ่อที่ขอบสนาม • โรมีโอถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในทายาทเซเลบฯ ที่มักถูกถ่ายรูปเป็นล�ำดับต้นๆ ของโลก


247#124  

247#124 free magazine in Thailand