Page 1


แสตมป์

อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.6

|

NO.120

|

16-30 NOVEMBER 2012


THE THOUGHT

ชก

คุณเคยถูกชกไหมครับ การถูกชกมีได้หลายแบบ แบบหนึง่ คือถูกชกในแง่บวก อาทิ ถูก หนังดีๆ บางเรือ่ งชกเอาจนแทบจะหงายหลัง หรือถูกหนังสือบางเล่มที่ ‘ร้ายกาจ’ เหลือเกินท�ำร้ายเอาจนกระทัง่ หลังอ่านจบแล้วถึงขัน้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หรือแม้แต่ถกู เพือ่ นแท้บางคน ‘ชก’ เอาด้วยค�ำพูดบางค�ำ ในเวลาอันแสนเปราะบางของอารมณ์ การถูกชกอีกแบบหนึง่ คือการถูกชกในแง่ลบ ทัง้ ทีถ่ กู ชกจริงๆ ด้วย หมัดลุน่ ๆ เป็นการชกทีห่ ลายคนมองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงทางตรง หรือไม่กถ็ กู ชกด้วยสิง่ อืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็น ค�ำพูดของใครบางคนทีต่ วั ของเรามองว่าเขา ‘เป็นอืน่ ’ จากกรอบวิธคี ดิ ของเรา หรือเพลงบางจังหวะทีเ่ ราไม่ถกู จริต อาจฟังแล้วง่วงเหงาจนอยากสลบไสล หรือฟังแล้วถูกกระตุน้ มากเกินไปจนเจียนคลัง่ ท�ำไมการถูกชกถึงมีได้หลายแบบ-อย่างน้อยก็สองแบบ คือแบบที่ ‘บวก’ กับแบบที่ ‘ลบ’ ? ในชีวติ ผมเคยชกเพือ่ นหนึง่ ครัง้ จ�ำไม่ได้เสียแล้วว่าเขาคือใคร และเราทะเลาะกันเรือ่ งอะไร และอีกครัง้ หนึง่ ผมถูกเพือ่ นชกด้วยหมัดตรง กระแทกเข้าครึง่ ปากครึง่ จมูก เลือดกบปาก และกินน�ำ้ พริกไม่ได้ไปเป็นสัปดาห์ ครัง้ ทีถ่ กู เพือ่ นชก ผมไม่ได้โกรธเพือ่ นเลยสักนิด เพราะเพือ่ นไม่ได้ตงั้ ใจชกผม เขาเพียงก�ำลังสูก้ บั เพือ่ นอีกคน แล้วผมเข้าไปปราม หมัดนัน้ พุง่ เสยเข้ามาอย่างไร้ทศิ ทาง, ทว่าตรงเป้า หลังจากนัน้ เราหัวเราะให้เรือ่ งนี้ เขาไม่ได้ขอโทษ และผมก็ไม่ได้ตอ้ งการ ส่วนครัง้ ทีผ่ มชกเพือ่ น ผมโมโหหัวฟัดหัวเหวีย่ ง ทว่าเพือ่ นหัวเราะ-เขาเย้าผมเล่นด้วยเรือ่ ง ‘ภาคบังคับ’ อะไรสัก อย่างซึง่ เด็กวัยรุน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นโครงสร้างสังคมเพือ่ นฝูง ‘จ�ำเป็น’ ต้องโกรธ จ�ำไม่ได้แน่ชดั ว่าเรือ่ งอะไร อาจเป็นการ ล้อชือ่ พ่อ ผมชกเขาเข้าทีต่ รงไหนก็จำ� ไม่ได้เสียแล้ว แต่คาดว่าคงเป็นจุดทีเ่ ขาไม่เจ็บ-หรือไม่ หมัดของผมก็อาจเบา เหมือนปุยนุน่ การท�ำให้เพือ่ นโกรธด้วยเรือ่ ง ‘ภาคบังคับ’ อย่างการล้อชือ่ พ่อ เอาของไปซ่อน ล้อเลียนเรือ่ งแฟน ฯลฯ ถึงวันนี้ ผมคิดว่านัน่ เป็น ‘หน้าที’่ และเป็น ‘หน้าที’่ ด้วยเช่นกัน ทีผ่ ถู้ กู ล้อเลียนจ�ำเป็นจะต้องโกรธตอบ เป็น ‘หน้าที’่ ของเด็กวัยรุน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นโครงสร้างสังคมเพือ่ นฝูงทีม่ วี ธิ คี ดิ และวิธปี ฏิบตั อิ ย่างคุน้ เคยกับการใช้ ความรุนแรงทางตรงเสียจนน�ำเอาความรุนแรงนัน้ มา ‘ล้อเล่น’ ได้ และผมคิดว่าการทีเ่ พือ่ นคนนัน้ หัวเราะให้ผม หลังถูกชกด้วยหมัดปุยนุน่ ได้ ย่อมแสดงว่าเขามี ‘วุฒภิ าวะ’ ในการมองความรุนแรงทางตรง, ในระดับสูงทีเดียว โลกในวัยรุน่ ยังซับซ้อนกับวิธคี ดิ ได้ถงึ เพียงนัน้ ครัน้ เมือ่ มันจ�ำลองแบบมาสูโ่ ลกใบใหญ่ บางครัง้ เราจึงเข้าใจ ไม่ได้สกั นิด ว่าเหตุใดดอกไม้แสนงามแบบบางบางดอก จึงถูก ‘ชก’ เสียจนกลีบบอบช�ำ ้ และก�ำแพงเหล็กกล้า บางแห่ง เหตุใดจึงทนทานต่อการถูก ‘ชก’ ได้ถงึ ขนาดนัน้ ทว่า…บางคนทีถ่ กู ชก-ก็อาจไม่รตู้ วั เลยว่ามีใครก�ำลังชกเขาอยู่ และอีกหลายคนทีไ่ ม่ได้มใี ครแตะต้อง ก็อาจรูส้ กึ เจ็บปวด คล้ายมีหมัดทีม่ องไม่เห็นก�ำลังรัวก�ำปัน้ ใส่ การถูกชกคงมีหลายแบบมากกว่าแค่การถูกชกในแง่บวกและแง่ลบ และบางคนก็แสดงธาตุแท้อนั น่าสมเพชออกมา, เมือ่ ถูกชก ความขัดแย้งในสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างไร้เหตุผลในปัจจุบนั ท�ำให้ผมนึกถึงการถูกชกสองครัง้ นัน้

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Sheep Land Primo-Posto Palio Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน Salon De Guru สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

โตมร ศุขปรีชา

ภูเก็ต SHOWROOM

• • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ถาวร หึนกระโทก • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart PUBLISHER : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

EDUCATION

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

เชียงใหม่ AIRLINE

เวียงจูมออน Salon De Guru สตาร์บัคส์ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต สตาร์บัคส์ นิมมานเหมินทร์ สตาร์บัคส์ เชียงใหม่-ท่าแพ สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว


CITY MOVEMENT

.4

Text : iD11 เท่า = ประเทศไทยมีปนื มากกว่าฟิลปิ ปินส์ทไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นประเทศ แห่งอาชญากรรมและความรุนแรงถึง 4 เท่า และยังมีมากทีส่ ดุ ในอาเซียน ส่งผลให้ Reuters น�ำเสนอบทความเรือ่ ง ความเป็น มิตรของประเทศไทยลดลง แต่อาชญากรรมจากปืนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ ภาพลักษณ์ธรุ กิจท่องเทีย่ วและค�ำกล่าวขานทีว่ า่ ‘สยามเมืองยิม้ ’ เสือ่ มเสียไปด้วย ที่มา : www.reuters.com

New Vision for New York’s Grand Central Station

ภาพจาก : 2012 SoM/Crystal

New York’s Grand Central Station ตึกทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้กลายเป็นสถานทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมาก เป็นอันดับ 6 ของโลกจากแมกาซีน Travel + Leisure และจัดเป็นแลนด์มาร์กของมหานครนิวยอร์ก อีกแห่งหนึง่ ตึกนีส้ ร้างขึน้ เมือ่ ปี 1913 ซึง่ ในปี 2013 จะมีอายุครบ 100 ปีพอดี ในวาระพิเศษอย่างนี้ จึงได้มกี ารปรับภาพลักษณ์ของพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีอ่ ยูภ่ ายในและรอบๆ Grand Central เสียใหม่ เพือ่ ดึงดูด ความสนใจของผูท้ เี่ ข้ามาใช้บริการ โดยได้ 3 ทีมสถาปนิกจากบริษทั ชัน้ น�ำอย่าง Foster + Partners, WXY Architecture + Urban Design และ Skidmore และ Owings & Merrill LLP (SOM) มาร่วม กันออกแบบ ซึง่ คอนเซ็ปต์หลักๆ จะเป็นการเพิม่ ทางเดินเชือ่ มตึกเพือ่ ลดความหนาแน่นของผูท้ เี่ ข้ามา ใช้บริการ เนือ่ งจากตึกนีจ้ ะเชือ่ มต่อไปยังสถานีรถไฟ โดยออกแบบให้ลกั ษณะของดาดฟ้าวงแหวน ซึง่ ตัววงแหวนนีจ้ ะสามารถเคลือ่ นทีข่ นึ้ และลงได้ ให้คนจากด้านล่างสามารถขึน้ ไปสัมผัสความงดงามของ เส้นขอบฟ้าในมหานครนิวยอร์กด้วยมุมมอง 360 องศา นับว่าเป็นไอเดียทีเ่ ก๋และสะดุดตาไม่เบา n

Trampoline Bridge in Paris

ภาพจาก : www.zundelcristea.com

ต่อไปการเดินข้ามสะพานในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส จะเต็มไปด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะ! นีค่ อื สะพาน มหาสนุกแห่งกรุงปารีส ถูกออกแบบโดย AZC Architecture Studio ซึง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ในการเดินข้ามแม่นำ�้ Seine สะพานทีว่ า่ นีต้ งั้ อยูใ่ กล้กบั Bir-Hakeim Bridge โดยมีฉากหลังเป็นหอไอเฟล ลักษณะ ของสะพานเป็นโมดุลขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร สามอันต่อติดกัน ตรงกลางของแต่ละวงแหวนจะเป็น ตาข่ายทีผ่ ลิตจากเส้นใย PVC ซึง่ จะมีความยืดหยุน่ สูง ท�ำให้ผคู้ นทีเ่ ดินข้ามไปมารูส้ กึ เหมือนตัวเบาไร้นำ�้ หนัก แทนทีจ่ ะเดินแบบปกติกลับกลายเป็นกระโดดเด้งไปมา สร้างความเพลิดเพลิน และเรียกเสียงหัวเราะได้ดที เี ดียว n

(ล้านคน) = จ�ำนวนประชากรโลกทีต่ อ้ งอพยพ ย้ายถิน่ ฐานโดยไม่เต็มใจในปีทผ ี่ า่ นมา ซึง่ เกิดภัย ธรรมชาติทงั้ หมด 336 ครัง้ มีมลู ค่าความเสีย หายรวมมากกว่า 365,500 ล้านดอลลาร์ โดย ครึง่ หนึง่ ของมูลค่าความเสียหายดังกล่าวเกิด จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิทญ ี่ ปี่ นุ่ ที่มา : World Diaster Report, สมาพันธ์กาชาดสากล และสมาคมเสี้ยววงเดือนแดง

Stacking Green

Blossom-Gate

ภาพจาก : Prechteck

สวนดอกไม้ใจกลางเมือง Xiangyiang ประเทศจีน เมืองทีเ่ ลือ่ งชือ่ ใน ความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมจีนดัง้ เดิมและนักเขียน ได้รบั การ เปลีย่ นโฉมประตูทางเข้าใหม่ โดยได้รบั การออกแบบอย่างตืน่ ตาตืน่ ใจ ด้วยฝีมอื ของ Prechteck บริษทั สถาปิกจากเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้แนวคิดจากความพลิว้ ไหวของอักขระจีน มาบิดท�ำโครงสร้างคล้ายใบ ไผ่ ภายในสร้างสรรค์เป็นขัน้ บันได ส�ำหรับนัง่ พักผ่อนและท�ำกิจกรรม ต่างๆ ได้ เป็นสถาปัตยกรรมทีฉ่ ายภาพอารยธรรมอันยาวนานของศิลปะ การคัดลายมือจีนออกมาได้อย่างน่าชืน่ ชม

ตึกอาคารในเมืองใหญ่ทเี่ ราเห็น อยู่ทั่วไปมักจะมีลักษณะเป็น กล่องปิดทึบ แต่สำ� หรับ Stacking Green ทีโ่ ฮจิมนิ ห์ ประเทศ เวียดนามแห่งนีไ้ ม่ใช่ กลับออกแบบ ให้มคี วามโปร่งเพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้ดี และ มีการน�ำต้นไม้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัว อาคาร ซึง่ เป็นผลงานการออกแบบของบริษทั Vo Trang Nghia ทีไ่ ด้ออกแบบผนังด้านหน้า และด้านหลังให้มลี กั ษณะเป็นรางคอนกรีต ส�ำหรับใช้ปลูกต้นไม้ เพือ่ ให้เกิดเป็นผนังสี เขียวขนาดใหญ่ ท�ำให้อากาศสามารถถ่ายเท ผ่านตัวอาคารได้ดี โดยท�ำงานร่วมกับปล่อง ระบายอากาศบริเวณโถงกลางบ้าน ท�ำให้บา้ น หลังนีห้ ายใจได้ อีกทัง้ ยังช่วยป้องกันความ ร้อนจากแสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร ลด

ภาพจาก www.archdaily.com

การใช้พลังงาน และผนังสีเขียวยังช่วย กรองฝุน่ ควัน รวมทัง้ ลดเสียงรบกวน จากภายนอกอีกด้วย นับเป็นการสร้าง ความสบายง่ายๆ ด้วยวิธธี รรมชาติได้ อย่างชาญฉลาด n


หยิบ-จ่าย-ทอน ด้วยตัวเอง เรือ่ งราวสุดทึง่ ของตลาดสดไร้คนขายเกิด ขึน้ ทีห่ มูบ่ า้ นหลัวเฟิง่ เขตปกครองตนเอง กวางสีจว้ ง ประเทศจีน ซึง่ เป็นตลาดสด ที่ผู้ซื้อจะต้องบริการตนเอง ตั้งแต่เลือก สินค้า จ่ายเงิน หยิบของ และทอนเงินเอง โดยไม่มกี ารโกงกันเกิดขึน้ สาเหตุทไี่ ม่มคี น ขายเนือ่ งจากว่าแม่คา้ ส่วนใหญ่จะน�ำผักสด มาวางขายในตระกร้าหาบเร่ทตี่ ลาด ส่วน

ภาพจาก : www.xinhuanet.com

ตัวเองก็จะไปท�ำงานอย่างอืน่ ต่อ สายๆ จึงค่อยกลับ มาเก็บเงิน และด้วยความซือ่ สัตย์ของลูกค้าจึงท�ำให้ ตลาดสดแห่งนีย้ งั คงพฤติกรรมการซือ้ ขายแบบนีม้ าได้ กว่า 100 ปีแล้ว! อีกทัง้ ยังมีตลาดสดคล้ายๆ แบบนี้ อยูใ่ นเมืองหรือหมูบ่ า้ นใกล้เคียง เช่น เมืองหนานหนิง เมืองหลิวโจว และหมูบ่ า้ นหลิงซานอีกด้วย แม้วา่ ความ ซือ่ สัตย์จะหาได้ยากในยุคปัจจุบนั แต่อย่างน้อยทีห่ มู่ บ้านเล็กๆ เหล่านีก้ แ็ สดงให้เห็นว่า ความซือ่ สัตย์ยงั คงมีอยูใ่ นโลกทีค่ อร์รปั ชัน่ กลายเป็นเรือ่ งทีค่ นุ้ เคย n

กรุงเทพฯ ครองอันดับ 7 ดัชนีเมืองช้อปปิง้ ทัว่ โลก

จากการส�ำรวจดัชนีเมืองช้อปปิง้ ทัว่ โลก (Globe Shopper Index) จัดท�ำโดย Global Blue ผูเ้ ชีย่ วชาญในการให้คำ� แนะน�ำด้าน การช้อปปิง้ และการใช้จา่ ยส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ร่วมกับ The Economist Intelligence Unit เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยวางแผนในการ ค้นหาจุดหมายเพือ่ เดินทางไปช้อปปิง้ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ ร้านค้า ราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ ความสะดวกสบาย โรงแรมทีพ่ กั และระบบขนส่ง ตลอดจน วัฒนธรรมและสภาพอากาศ พบว่า กรุงเทพฯ ครองอันดับ 7 เมืองทีน่ า่ ช้อปปิง้ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติมากทีส่ ดุ จาก 25 เมืองในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยอันดับ 1 ตกเป็นของฮ่องกง ตามมาด้วยกัวลาลัมเปอร์และเซีย่ งไฮ้ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังมีคะแนนโดดเด่น ด้านราคาทีค่ มุ้ ค่าและประหยัด โดยคว้าแชมป์สดุ ยอดค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 2 และ 4 ดาว ทีม่ ี ราคาประหยัดสุด อีกทัง้ ยังมีภตั ตาคารและร้านอาหารทีม่ รี าคาทีเ่ หมาะสม รวมถึงร้านค้าแบรนด์ ชัน้ น�ำระดับโลก และเทศกาลลดราคาทีม่ รี ะยะเวลายาวนานด้วย n


.6

C AL EN DAR

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

Today

-25 Nov 2012

นิทรรศการ : วิถีชีวิต-ธรรมชาติ และวัฒนธรรม หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถ.บรมราชชนนี นิทรรศการจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สือ่ ผสม จาก 4 ศิลปิน ได้แก่ ศรีใจ กันทะวัง, โอภาส ชมชืน่ , สมศักดิ์ พรมจักร และอมรินทร์ กันทะวงศ์ ร่วมกันระบายความคิดสะท้อนวิถชี วี ติ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม ผ่านผลงานศิลปะหลากรูปแบบ

Today

-22 Dec 2012

ภาพยนตร์คัดสรร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คนรักหนังพลาดไม่ได้กบั โครงการฉายภาพยนตร์คดั สรร Cinema Diverse ทีน่ ำ� ภาพยนตร์จากนานาประเทศ เนือ้ หา เกีย่ วกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่นน่าสนใจ มาฉาย ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้ผชู้ มได้สมั ผัสประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองทีแ่ ตกต่างของสังคมแวดล้อมในปัจจุบนั เชือ่ เถอะว่า ถ้าคุณรักภาพยนตร์และรักงานภาพยนตร์ งานนีค้ อื โอกาสทอง ของคุณ

‘ป๋าเต็ด’ นัดรวมพล คน ‘มัน ใหญ่ มาก’

Today -24 Nov 2012

Breathe and Stop Tour มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ปาร์ตคี้ อนเสิรต์ ฮิปฮ็อปมันส์หยดติง๋ ตัง้ ใจจัดโดย อาดิดาสในคอนเซ็ปต์ Laced Up เพือ่ ให้ผรู้ กั ดนตรี ฮิปฮ็อปทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาปล่อยสเต็ป แบบสะใจ คับคัง่ ไปด้วยบรรดาดีเจรุน่ ใหม่ระดับโลก มาช่วยบรรเลงความมันในวันที่ 16 นี้ พวกเขาจะอยูท่ กี่ วั ลาลัมเปอร์ มาเลเซีย คืนถัด มาโยกย้ายไปแดนซ์ที่ มะนิลา ฟิลปิ ปินส์ แล้วพักยกไปโยกต่อที่ โฮจิมนิ ห์ เวียดนาม ในวันที่ 22 ต่อเนือ่ งจังหวะความมันในคืนต่อไปที่ จาการ์ตา อินโดนีเซีย ก่อนจะมา ปิดฟลอร์ที่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ณ คิวบาร์ สุขมุ วิท 11 ติดตามการ อัปเดทได้ที่ www.facebook.com/breatheandstop และ www.facebook.com/ adidasthailand

24-25 Nov 2012

Chiang Mai Jazz Festival 2 เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ถึงเวลาทีเ่ สียงดนตรีแจ๊สจะร่ายมนต์ขบั กล่อมนครล้านนาอีกครัง้ กับเทศกาลทีค่ นรักแจ๊สไม่นา่ พลาด ใน Chiang Mai Jazz Festival 2 ครัง้ นีค้ ณ ุ จะได้พบกับยอดฝีมอื ทางดนตรีแจ๊ส ทัว่ โลก หนึง่ ในนัน้ มี ‘สิงโต น�ำโชค’ ศิลปินไทยรวมอยูด่ ว้ ย ชวนคนพิเศษตีตวั๋ ทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ รายละเอียดคลิก www.chiangmaijazzfest.com

25 Nov 2012

Unique Running Half Marathon อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ทที่ างจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และผูเ้ กีย่ วข้อง อยาก เชิญชวนให้ผสู้ นใจร่วมมาปล่อยพลังด้วยการ วิง่ มาราธอน ในรายการ ‘ยูนคิ รันนิง่ อยุธยา ฮาล์ฟมาราธอน’ เพือ่ การบูรณะฟืน้ ฟูมรดกโลกอันล�ำ้ ค่าให้ดำ� รงคงอยูเ่ คียงคูศ่ ลิ ปวัฒนธรรมไทย ร่วมสมัครเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมนีไ้ ด้ที่ โทร.0 2949 2855 หรือ www.uniquerunning.org

27 Nov 2012

The Secret to a Successful Business Owner ‘SME’ ห้องโลตัส โรงแรมโลตัส สุขุมวิท 33 ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการท�ำธุรกิจเป็นของตัวเอง สัมมนา ‘สูตรลับความส�ำเร็จการเป็นเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี’ โดยวันเดอร์ ออฟ วิสดอม คือค�ำตอบ พบกับไอเดียและ ประสบการณ์จากเอสเอ็มอีทปี่ ระสบความส�ำเร็จ ทัง้ บูตคิ โฮเต็ล, ร้านดอกไม้, คาร์แคร์, ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 08 9119 7667

อภิมหาเทศกาลดนตรีสดุ ยิง่ ใหญ่ของเมืองไทย ทีร่ วบรวม ความหลากหลายของผูค้ น ดนตรี รสนิยม และความสนุก เอาไว้ในทีเ่ ดียว ก่อนหมดปี ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม โต้โผใหญ่ ขอป้อนความสนุกค�ำสุดท้าย ใน ‘บิก๊ เมาท์เทน มิวสิก เฟสติวลั 4… มัน ใหญ่ มาก’ และฝากค�ำการันตี ความสนุกไว้กบั เรา ดังนี้ : มัน ใหญ่ มาก ปีนี้ ชูความหลากหลายเป็นคอนเซ็ปต์เด่น ป๋าเต็ด : ปีนเี้ ป็นปีทรี่ วมทุกพันธุ์ มันทุกเผ่า มีดนตรีทกุ รูปแบบจากทัว่ โลก เพิม่ ความส�ำคัญใน เรือ่ งความสะดวกของการเดินทางและห้องน�ำ้ ให้มากขึน้ ส่วนศิลปินก็มากันครบเหมือนเดิม ตาม ทีไ่ ด้ประกาศไปแล้ว ปีนเี้ ราเน้นเรือ่ งความเซอร์ไพรส์ทวั่ งาน จะพลาดได้ไงครับ : เวทีอลังการงานสร้าง ป๋าเต็ด : ปีนเี้ พิม่ เป็น 7 เวทีเลยครับ เวทีเด่นๆ ทีเ่ พิม่ คือ สติก๊ กีไ้ รส์ซาวนด์ซสิ เต็ม เป็นเธ็ค แบบเรกเก้สกาแท้ๆ และมีเวที ซอย 2 ให้อารมณ์ปาร์ตเี้ หมือนสีลมซอย 2 เราก็คดั วงดนตรีที่ แสดงสดมันและมาแรงมาให้ชมกัน เชือ่ ว่าคนทีม่ าบิก๊ เมาท์เทนปีนจี้ ะได้เปิดโลกทรรศน์ทางดนตรี อย่างเต็มที่ สาวกมันใหญ่มาก โปรดมันอีกครัง้ ในวันที่ 8-9 ธันวาคม ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ�ำหน่ายบัตรแล้วทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ รายละเอียดคลิก www.bigmountainmusicfestival.com

13 Dec 2012

Elton John and His Band Live In Bangkok 2012 40th Anniversary of the Rocket Man อิมแพ็ค อารีน่า, เมืองทองธานี อัจฉริยะตัวจริงทางดนตรี เจ้าของบทเพลง ‘ร็อคเก็ต แมน’ สุดโด่งดัง หวนคืนคอนเสิร์ตพร้อมวงดนตรีของเขาอย่างเต็มรูปแบบในเมือง ไทย เพือ่ ประกาศศักดาความเป็นสุดยอดไอคอนแห่งวงการเพลงให้ ประจักษ์ ตลอดระยะเวลา 40 ปีทผี่ า่ นมาเขาสร้างสรรค์ผลงานเพลง มียอดขายรวม 250 ล้านแผ่นทัว่ โลก และครองสถิตเิ พลงทีม่ ยี อด ขายสูงสุด 37 ล้านก๊อปปีใ้ นเพลง Candle in the wind ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ทไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ พิเศษสมาชิกเดอะวันการ์ด ทุก 1,000 คะแนน แลกส่วนลด 100 บาท ตัง้ แต่วนั นี-้ 30 พ.ย. นี้


ไทยรุง่ และไทยร่วง สตาร์วอร์ส ภาค 7 ภายใต้เงาดิสนีย์

อภิมหาดีลทางธุรกิจบันเทิงได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้เมื่อ บริษัท เดอะ วอลต์ ดิสนีย์ ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์และ สวนสนุกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ได้ซอื้ กิจการของบริษทั ลูคสั ฟิลม์ สตูดโิ อ ของจอร์จ ลูคสั พ่อมดแห่งฮอลลีวดู้ ผูส้ ร้าง ภาพยนตร์ระดับต�ำนานอย่าง ‘สตาร์วอร์ส’ ด้วยเงินจ�ำนวน มากถึง 4.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.24 แสน ล้านบาท โดยในดีลทีว่ า่ นีจ้ ะจ่ายเป็นเงินสดครึง่ หนึง่ ส่วน ทีเ่ หลือจะจ่ายเป็นหุน้ ของดิสนียจ์ ำ� นวน 40 ล้านหุน้ ให้กบั จอร์จ ลูคสั โดยภายหลังจากการเข้าซือ้ ดิสนียก์ ็ ประกาศว่าจะสร้างสตาร์วอร์ส ภาค 7 ในปี 2015 และน�ำไปสูก่ ารสร้างภาค 8 ภาค 9 ต่อไป งานนีส้ าวก ภาพจาก : www.euronews.com สตาร์วอร์สทัว่ โลกจึงปลืม้ กันสุดๆ

นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีเมือ่ เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม่ ได้เปิดเผยดัชนีพฒ ั นาการทางการเงินปี 2012 พบว่า ประเทศไทยสามารถขยับขึน้ สูอ่ นั ดับ 34 ของการเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลก จากอันดับที่ 35 ใน ปีทผี่ า่ นมา โดยภาคการเงินของไทยมีคะแนนทีด่ ใี นหลายด้าน อาทิ เสถียรภาพของค่าเงิน การบริการ ทางการเงินของภาคธนาคาร และระบบภาษี โดยไทยอยูใ่ นล�ำดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ทีต่ ดิ อันดับ 4 ของโลก และมาเลเซีย ที่ 18 ของโลก แต่หลังจากดีใจเรือ่ งดังกล่าวไม่นาน ก็ตอ้ งกลับมา ห่อเหีย่ วอีกครัง้ เมือ่ สถาบันภาษาอีเอฟ เปิดเผยดัชนีสำ� รวจการใช้ภาษาอังกฤษในจ�ำนวน 54 ประเทศ ทีไ่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ พบว่า ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 53 หรือรองสุดท้ายต่อจากลิเบีย โพลล์ทงั้ สองน่าจะสะท้อนอะไรหลายอย่าง ทัง้ ในส่วนของเรือ่ งการเงิน ทีต่ อ้ งพัฒนาเพือ่ สร้างมาตรฐาน ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยอย่างเร่งด่วน หากเรายังหวังจะ เป็นผูน้ ำ� ของ AEC ในอนาคตนับต่อจากนีน้ นั่ เอง

‘ประชาชนเลิกเชือ่ ตัวบทกฎหมาย แต่หนั ไปเชือ่ ตัวบุคคล มันคือประชาธิปไตยที่ ไร้วนิ ยั ไร้กฎกติกา ไร้ระเบียบ’ เปลว สีเงิน, หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 3 พ.ย. 55

ฮอบบิต

กับแอร์นวิ ซีแลนด์ ดูเหมือนว่าต�ำนานเทพปกรณัมทีอ่ า้ งอิงมาจากมหากาพย์อนั ลือลัน่ อย่าง The Lord of the Rings จะเป็น เสมือนเครือ่ งหมายทางการค้าให้ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะเป็นดินแดนหลักทีใ่ ช้ถา่ ยท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง ดังกล่าว เมือ่ ผูก้ ำ� กับคนเดิมอย่าง ปีเตอร์ แจ๊คสัน ก�ำลังจะเข็นหนังเรือ่ งใหม่อย่าง ‘The Hobbit : An Unexpected Journey’ ออกมา สายการบินนิวซีแลนด์จงึ เกิดไอเดียข�ำๆ น่ารักๆ ด้วยการจับเอาตัวเอกในเรือ่ ง อาทิ ฮอบบิต เอลฟ์ พ่อมดพราย รวมถึงกอลลัมมาเป็นตัวเอกในวิดโี อสาธิตเรือ่ งความปลอดภัยบนเครือ่ งบินเสียเลย โดย มีพอ่ มดขาวแกนดัลฟ์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกัปตัน แถมยังเพิม่ เติมความสนุกสนานให้วดิ โี อสาธิตความยาว 4 นาทีนี้ ด้วยการบอกว่า สายการบินนีเ้ ป็นสายการบินแห่ง Middle Earth ทีม่ เี หล่าเอลฟ์สาวและหนุม่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น พนักงานบริการบนเครือ่ งอีกต่างหาก นับเป็นไอเดียสุดเจ๋ง ทีแ่ อร์นวิ ซีแลนด์สามารถท�ำให้ขนั้ ตอนการอธิบาย อันแสนน่าเบือ่ กลายเป็นเรือ่ งสนุกจนน่าติดตามจนจบอย่างแท้จริง ภาพจาก : http://theinspirationroom.com

โสมแดง

เตรียมเปิดโรงแรมแห่งความหายนะ ภายในปี 2013 เกาหลีเหนือเตรียมเปิดตัวโรงแรม Ryugyong รูปทรง พีระมิด สูง 105 ชัน้ ทีส่ ร้างมานานกว่า 26 ปี (ยุตกิ ารก่อสร้าง 16 ปี) เป็นสัญลักษณ์แห่งความล่มจมทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ จนได้รบั การเรียกขานว่า ‘โรงแรมแห่งความหายนะ’ เนือ่ งจากรัฐบาลเปียงยาง ต้องใช้เงินมหาศาลในการก่อสร้าง ท่ามกลางความแร้นแค้น และภาวะ อดอยากของประชากรเกาหลีเหนือ อาคารแห่งนีป้ ระกอบด้วยพืน้ ที่ ส�ำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมขนาด 150 ห้อง โดยในปี 2008 นิตยสารเอสไควร์ส รายงานว่า โรงแรม Ryuyong เป็นสถาปัตยกรรมที่อัปลักษณ์และดูย�่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัปเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

Blue River Boutique @ The Emporium

จิวเวลรีบ่ ตู คิ สุดหรู ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ของ บลู ริเวอร์ (Blue River) ผูส้ ร้างสรรค์เครือ่ งประดับเพชร และอัญมณีแบรนด์ ระดับไฮเอนด์ สะท้อนสไตล์เอเชียนคราฟท์ผสานกับคอนเทมโพรารี่ ดีไซน์ ซึง่ อาณาจักรเครือ่ งเพชรสุดอลังการแห่งนีไ้ ด้สถาปนิกฝีมอื เยีย่ ม ‘ดวงฤทธิ์ บุนนาค’ สร้างสรรค์การตกแต่งภายใต้ธมี ‘เอเชียน’ ใช้โครงสร้างหลักเป็นไม้สกั ทอง แสดงออกถึงความหรูหราสง่างาม มีแชนเดอร์เลียท�ำจากท่อนไม้สักทองกว่าร้อยชิ้นเรียงรายอยู่บน เพดานอย่างมีมติ ิ เชิญสัมผัสมนต์เสน่หค์ วามวิจติ รบรรจงแห่งอัญมณี พร้อมกับการบริการอันอบอุน่ ได้ที่ บลู ริเวอร์ บูตคิ ชัน้ G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

. 12

LOOK AROUND Text : Yamin

I SPA

@ Landmark Hotel เชนสปาหรูจากจีน สปาครบวงจรแห่งใหม่สไตล์เอเชียใจกลาง กรุงฯ บนพืน้ ที่ 750 ตร.ม. มีคอร์สมากมายให้เลือกด้วยการ นวดทีผ่ สมผสานรูปแบบทีห่ ลากหลายจากไทย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และญีป่ นุ่ รวมถึงบอดีส้ ครับ บอดีม้ าสก์ อโรม่า และการนวดหน้าสุดพิเศษตามคอนเซ็ปต์ Rediscovering Myself บริการโดยทีม Therapist ผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การ ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ภายใต้บรรยากาศทีอ่ บอุน่ พร้อมด้วย ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ชน้ั เยีย่ มอย่าง Pevonia Botanica จาก สหรัฐอเมริกา ที่จะทำ�ให้วันตึงเครียดของคุณผ่อนคลายได้ เป็นอย่างดี สนใจคลิกดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.ispathailand. com หรือโทร.0 2252 9444

Tory Burch

@ Central Chidlom แบรนด์แฟชัน่ สุดฮอตจาก Tory Burch ดีไซเนอร์ผไู้ ด้รบั การยกย่องให้เป็นหนึง่ ในผูห้ ญิงทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ในโลก เธอสร้างสรรค์ Tory Burch ให้มสี ไตล์ Luxury Classic American Sportswear แต่ไม่ใส่ความเป็นอเมริกนั ลงไป ชัดเจนมากนัก ทว่าได้ผสมผสานเอาสไตล์แบบโบฮีเมียน และเอเชีย่ นลงไปด้วย ผลิตภัณฑ์ทกุ คอลเลคชัน่ ทัง้ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครือ่ งประดับ จึงมีความทันสมัยและ อบอวลไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตน สาวๆ ทัว่ โลกสามารถ ใส่อวดโฉมได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งขณะนี้แบรนด์หรู ดังกล่าว พร้อมอวดโฉมในประเทศไทยแล้ว ณ แผนก กระเป๋า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชิดลม

Brandname Society @ J Avenue

One Stop Service ทีต่ อ่ ยอดมาจาก สปากระเป๋า Momoko bag @ Shoes Spa เปิดช็อปตระกูลเดียวกันภายใต้ ชือ่ ‘Brandname Society’ ให้บริการ ด้านกระเป๋าอย่างครบวงจร ทัง้ เป็น คลินกิ ซ่อมแซม ท�ำความสะอาด และ จ�ำหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเป็น ทางการ ซึง่ หากลูกค้าซือ้ สินค้าจาก ทางร้าน จะได้รับบริการดูแลสินค้า ฟรีตลอดอายุการใช้งาน เรียกว่าได้ใจ คนรักกระเป๋าไปเต็มๆ ก็วา่ ได้ เชิญแวะ เวียนไปชมและเลือกซือ้ ได้ ณ ศูนย์การค้า เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 15 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 11.00-21.00 น. โทร.08 9099 0940

Skeyndor Clinic

@ Central Festival Pattaya Beach ศูนย์กลางสุขภาพและความงามทีส่ ามารถเสกให้คณ ุ กลาย เป็นคนใหม่สวย ใส หมดจด ด้วยเทคโนโลยีทางความงาม ทีล่ ำ�้ หน้า ทัง้ หัตถการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์หรือ ทรีตเมนต์อนั ดับหนึง่ อิมพอร์ตแบรนด์จาก สเปน Skeyndor Clinic สาขาพัทยา อาสาเป็นผูด้ แู ลและ ฟื้นฟูผิวพรรณให้คุณอย่างเต็มรูปแบบ ปฏิบัติการโดย แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางและบุคลากรมืออาชีพ ภายใน ตกแต่งด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย มีกลิ่นอาย ทะเลอบอวลอยู่ เน้นโทนสีครีม-ฟ้านวลตา แต่ละห้องแบ่ง โซนอย่างชัดเจน คุณจึงรูส้ กึ เป็นส่วนตัวทุกครัง้ ทีม่ าเยือน สนใจโทร.0 3804 3655-6


. 14

GADGETS Text : Yamin

Doctor Who TARDIS Table Lamp

Loud Mouth Telephone

โคมไฟตัง้ โต๊ะ ทีอ่ อกแบบและสกรีนลายจากแรงบันดาลใจจากซีรสี ย์ อดฮิตบนเกาะ อังกฤษ เรือ่ ง Doctor Who ซีรสี แ์ นวไซไฟ ทีอ่ อกอากาศยาวนานจนครองแชมป์ใน กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ชาวอังกฤษนิยมชมชอบ Dr.Who มาก เพราะอยูใ่ นความ ทรงจ�ำร่วมกันของคน 3 เจเนอเรชัน่ ส�ำหรับโคมไฟนีถ้ กู ดีไซน์ขนึ้ ให้มแี สงและเสียง ซาวนด์เอฟเฟ็กต์ประหนึง่ หลุดมาจากซีรสี เ์ รือ่ งดัง กินพลังงานแบตเตอรีข่ นาด AAA เท่านัน้ จ�ำหน่ายในราคา 50 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,500 บาท สนใจติดตาม รายละเอียดได้ที่ www.thinkgeek.com

ใครทีเ่ ป็นสาวกของวงร็อกในต�ำนานอย่าง ‘โรลลิง่ สโตน’ รีบไขว่คว้าแก็ดเจตชิน้ นีม้ าไว้ใน ครอบครองโดยพลัน เพราะนีค่ อื งานดีไซน์อนั เกิด จากตะกอนของกาลเวลาทีห่ าไม่ได้งา่ ยๆ ส�ำหรับ โทรศัพท์เครือ่ งนีถ้ กู ออกแบบมาให้เป็นรูปปาก ขนาดใหญ่ ลิน้ ทีแ่ ลบยาวออกมาคือหูโทรศัพท์ เมือ่ ยกหูออกจะเห็นปุม่ กดทีซ่ กุ ซ่อนอยูภ่ ายใน ราคาจ�ำหน่ายของโทรศัพท์ดไี ซน์แปลกประหลาด เครือ่ งนีท้ ี่ www.boysstuff.co.uk อยูท่ ี่ 24.95 ปอนด์ หรือราว 1,230 บาท

Star Wars Darth Vader Head Lamp

Star Wars เป็นภาพยนตร์อกี หนึง่ เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น ความนิยมชมชอบของคนทัว่ โลก นัน่ จึงท�ำให้ หลายค่ายคลอดผลิตภัณฑ์หลากชนิดมาเพือ่ เอาใจแฟนๆ มหาสงครามอวกาศสตาร์วอร์ส ส�ำหรับของเล่นชิน้ นีเ้ ป็นไฟฉายแบบคาดศีรษะ ซึง่ คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์เก๋ไก๋มาก เหมือนเป็นการ จุดไฟส่องสว่างในทางมืด เหมาะกับการพกพาไปผจญภัย อย่างยิง่ ราคาขายอยูท่ รี่ าว 19 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 600 บาท สนใจเชิญคลิก www.thinkgeek.com

Visenta Wireless Mouse Paul Frank

MIMOCO : Hello Kitty Nerd Kitty MIMOBOT

ไอคอนการ์ตนู จากซาริโอ ทีโ่ ด่งดังมาจนจวนเจียนจะ 4 ทศวรรษอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเอาไป ตีแบรนด์กบั สินค้าชนิดใด เจ้าแมวอ้วนจอมน่ารักก็ขายออกอยูร่ ำ�่ ไป เช่นเดียวกับแฟลชไดรฟ์ Hello Kitty ทีส่ ดุ แสนจะน่ารัก หนึง่ ในคอลเลคชัน่ น่าสะสมของ MIMOBOT โดย ได้ดไี ซน์เหมียวน้อยให้กลายเป็นแมวเนิรด์ ในชุดนักเรียน ใครทีร่ ตู้ วั ว่าเป็นแฟนตัวยง ของ Hello Kitty รีบคลิกด่วนที่ www.mimoco.com สนนราคาตัง้ แต่ 19.99-69.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 600-2,100 บาท

Goodreads

Public Cams

ร่วมค้นหา แบ่งปัน และรีววิ หนังสือกับเพือ่ นๆ ของคุณ และคนอืน่ ๆ อีกนับล้าน บน โซเชียล เน็ตเวิรก์ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ส�ำหรับหนอนหนังสือ ด้วย คลังหนังสือมากกว่า 300 ล้านเล่ม คุณสามารถติดตาม ความคืบหน้าในการอ่านอีบคุ๊ ส์ แต่ละเล่มของคุณได้ สนใจ ดาวน์โหลดฟรีได้ทแี่ อพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์

แอพฯ มาแรงในขณะนี้ ต้อง ยกให้ Public Cams ทีเ่ ปิด โอกาสให้คณ ุ ได้รบั ชมภาพ วิวทิวทัศน์ ตลอดจนสถานที่ ต่างๆ จากทัว่ ทุกมุมโลกแบบสด เช่น วิวตามท้องถนนใจกลาง เมือง สนามกอล์ฟเลือ่ งชือ่ สกี รีสอร์ต และอืน่ ๆ อีกมากมาย สนใจดาวน์โหลดในราคา 0.99 เหรียญสหรัฐฯ ทีแ่ อพ สโตร์

โลกนักอ่าน Text : Urban digi

APPS ALERT!

ลิงจ๋อหน้าทะเล้น ลายเซ็นสุดกวนของ Paul Frank ได้รบั เลือก ให้มาปรากฏบนโปรดักต์อกี แล้ว คราวนีเ้ ป็นทีของเมาส์ลงิ จ๋อ รุน่ ลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ ทีม่ คี วามสามารถอยูล่ น้ ตัว ไม่วา่ จะเป็นระบบ ไวร์เลส 2.4GHz ต้านการรบกวนสัญญาณ AFH รับค�ำสัง่ ได้ ในระยะไกลกว่า 10 เมตร แถมยังช่วยเซฟแบตเตอรีด่ ว้ ยระบบ Automatic Sleep Mode และเพียงแบตเตอรีข่ นาด AAA 1 ก้อน ก็สามารถใช้งานได้นานกว่า 6 เดือน แวะไปชมสินค้าได้ที่ Banana IT, Stuff และ iStudio by Comseven จ�ำหน่ายในราคา 1,190 บาท

ส�ำรวจโลก


TRENDY BIZ

. 16

James Bond 007 & The Success of Product Placement

เจมส์ บอนด์ เป็นภาพยนตร์ชดุ ทีส่ งั่ สมชือ่ เสียงและประสบความส�ำเร็จ มายาวนาน จนครบรอบ 50 ปีในปีนี้ ถือเป็น Golden Anniversary พอดิบพอดี ว่ากันว่า 1 ใน 4 ของประชากรโลกต้องเคยชมเจมส์ บอนด์ กันมาแล้ว ภาพยนตร์ชดุ ชือ่ ดังเรือ่ งนีเ้ ป็นปรมาจารย์ดา้ น Movie Marketing ตัวจริง ถูกจัดอยูใ่ นคัมภีรก์ ารตลาดของแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ แม้จะไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่ เกิดขึน้ มานานแล้ว และมีให้เห็นกันเกร่อ เพียงแต่ ทีเ่ จ๋งๆ และโดนๆ นัน้ หาได้ยาก กรณีของเจม บอนด์ เป็นหนึง่ ในกรณี ศึกษาขัน้ เทพของการท�ำ Brand Tie-in หรือ Product Placement ทีม่ ี ผูค้ นให้ความสนใจไม่แพ้เนือ้ หาของภาพยนตร์เลยทีเดียว ทุกครั้งที่ เจมส์ บอนด์ ออกฉายก็ติดอันดับต้นๆ ของ Box Office มาโดยตลอด มีรายได้รวมทุกชุด มากกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฉพาะ Quantum of Solace เมือ่ ปี 2008 กวาดไป 586 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ SkyFall เจมส์ บอนด์ ล�ำดับที่ 23 นี้คาดว่าจะมี รายได้ทะลุ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างแน่นอน ขณะที่ ทุนสร้างอยู่ที่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สาเหตุที่แบรนด์ต่างๆ รักและหลง เจมส์ บอนด์ เพราะนอกจากจะเป็ น ภาพยนตร์ ชุ ด ยอดนิ ย มแล้ ว ยังสามารถเขียนบท ผูกเรือ่ งผูกราวกับแบรนด์ตา่ งๆ อย่าง แนบเนียน กลมกลืน แถมยังเพิ่มอรรถรสที่สนุกสนาน กลมกล่อมให้กบั หนังได้อกี ต่างหาก ด้วยจังหวะจะโคนใน การถ่ายทอดเรื่องราวพรีเซนต์ภาพลักษณ์และคุณสมบัติ ของแบรนด์ได้อย่างไม่เคอะเขิน หรือดูขายของอย่าง โจ่งแจ้งแบบไร้รสนิยมจนเกินไป แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วก็มี หลายคนที่มองว่าเป็นเรื่องน่าร�ำคาญเกินไปที่จะมาทน เห็นโฆษณาแฝงที่มีอยู่ในแทบทุกฉากของ เจมส์ บอนด์ สารพัดแบรนด์ดังระดับพรีเมี่ยมทั้ง Prada, Gucci, Versace, S.T. Dupont, Samsonite, Seiko, Leica,

Parker, Volvo, BMW, Lotus, Ford, Alfa Romeo, Jack Daniel’ และ Dom Perignon ล้วนเคยผูกมิตรสัมพันธ์กบั เจมส์ บอนด์ มาแล้วทั้งสิ้น ดูกันเฉพาะ SkyFall เจมส์ บอนด์ สวมรองเท้า Adidas Gazelle II ใช้อปุ กรณ์ฟติ เนส จาก Cosmed ใช้สมาร์ทโฟน Sony Xperia T แล็ปท็อป Sony VAIO แท็บเลต Sony Xperia สวมนาฬิกาหรู Omega Seamaster Aqua Terra และ Omega Seamaster Planet Ocean (ก่อนหน้านี้เคยเทใจให้ Rolex) ใส่ทักซิโดสุดเนี้ยบ และแว่นตาของ Tom Ford ฯลฯ ไม่เพียงแต่ตวั เจมส์ บอนด์ เท่านัน้ แต่คาแร็กเตอร์ อื่นๆ ในเรื่อง เช่น สาวบอนด์และตัวร้ายก็ถูกจับจอง ด้วยสินค้าแบรนด์ดงั เหมือนกัน เช่น Severine ใส่เครือ่ งประดับจาก Swarovski ใช้ยาทาเล็บของ O.P.I - ขณะที่ Eve สาวบอนด์อีกคนก็ขับ Land Rover Defender ส่วน Patrice หนึง่ ในศัตรูของเจมส์ บอนด์ สวมรองเท้า PUMA Alexander McQueen Street Climb Mid เป็นต้น แน่นอนว่าแบรนด์ที่เข้ามาเกี่ยวพันก็ได้ภาพลักษณ์ ของความทันสมัย ชาญฉลาด เก่งกาจ และมีไหวพริบ ปฏิภาณเป็นเลิศจากเจมส์ บอนด์ นอกจากนี้ยังส่งผล

Text : อรรถ อรรถมาตย์

ต่อยอดขายโดยปริยายด้วย งานนี้ ต ้ อ งยกความดี ค วามชอบส่ ว นหนึ่ ง ให้ กั บ Seesaw Media บริ ษั ท ที่ รับผิดชอบในเรื่อง Product Placement หรือการจัดแจงวางแบรนด์สินค้าต่างๆ ในเรื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทนี้มีลูกค้าเป็นภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง เช่น The Iron Lady, Midnight In Paris, The Dark Knight Rises, Taken 2, Twilight, Looper และ The Bourne Legacy Seesaw Media ให้ความเห็นผ่าน Brandchannel.com ว่าประเภทของสินค้าที่จะ ได้รับประโยชน์จาก Product Placement มากที่สุดคือ ยานพาหนะ สินค้าแฟชั่น และ เสื้อผ้า เพราะจะปรากฏบ่อยครั้งในฉาก โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่อยู่บนร่างกายของนักแสดง ที่จะได้รับการโปรโมตผ่านสื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้ด้วย ความคลั่งไคล้และหลงใหลในสายลับ 007 ไม่เข้าใครออกใคร ที่ Jamesbondlifestyle.com ถึงกับท�ำมาหากินกับผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ เจมส์ บอนด์ อย่างจริงจัง แถมยังมียอดออร์เดอร์ถล่มทลายอีกด้วย เพราะแฟนคลับหลายคนโหยหา และต้องการลอกแบบไลฟ์สไตล์อนั เพริศหรูของ เจมส์ บอนด์ (ใครๆ ก็อยากจะขับรถหรู ในต�ำนานอย่าง Aston Marin DB5 ที่ปรากฏใน Goldfinger และกลับมาอีกครั้งใน SkyFall) เพราะเขาเป็นผูช้ ายมาดเท่ ร่างสูง แผงอกหนา ไหล่กว้าง สวมสูทแล้วดูเท่ระเบิด เป็นผู้ชายทรงเสน่ห์ มีสไตล์รุ่มรวยชวนฝันของสาวๆ ที่ใครๆ ก็อยากเอาเป็นต้นแบบ ดังนั้น การคัดสรรพระเอก 007 แต่ละคน นับตั้งแต่ Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan และ Daniel Craig จึง ต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะหมายถึงการรับมือกับบทบาทที่หนักหนา สาหัสสากรรจ์แล้ว ยังต้องถ่ายทอดบุคลิกภาพอันโดดเด่นและมีสไตล์ของ เจมส์ บอนด์ ให้ได้ด้วย เพราะนั่นหมายถึงเม็ดเงินที่จะได้รับจากสปอนเซอร์ทั้งเก่า-ใหม่ ก่อนหน้านี้เครื่องดื่มประจ�ำตัวของเจมส์ บอนด์ คือ วอดก้า มาร์ตินี่ และเขามี ประโยคเด็ดที่ว่า “Shaken, not stirred” หรือ “เขย่า ไม่ต้องคน” แม้ภาค SkyFall เขา จะต้องเปลีย่ นมาซดเบียร์ Heineken แล้วก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่กย็ งั คงจดจ�ำภาพลักษณ์ ของเขากับวอดก้า มาร์ตินี่ได้เป็นอย่างดี นั่นคงจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ท�ำให้ Smirnoff ที่สนับสนุน เจมส์ บอนด์ มาหลายสิบปีไม่เศร้าจนเกินไป จากตั ว ละครในงานเขี ย นเรื่ อ ง Casino Royale ของ Ian Fleming เมื่อ ปี 1953 และนับตั้งแต่ Dr.No เจมส์ บอนด์ เรื่องแรกปรากฏสู่สายตาชาวโลก เมื่อปี 1962 เขาได้โลดแล่นบนจอเงิน ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า 5 ทศวรรษ ท�ำรายได้เป็นกอบเป็นก� ำให้กับผู้สร้าง และยังช่วยสร้างแบรนด์ให้กับอีกหลายๆ ตัวเลข 007 ที่อยู่ท้ายชื่อของ แบรนด์ได้เฉิดฉายและโดดเด่นในแบบ เจมส์ บอนด์ คือ รหัสลับประจ�ำตัว ฉบับสายลับระดับโลก และมีท่าทีว่าพลัง ที่ใช้เรียกแทนตัวเขาในฐานะ ของเจมส์ บอนด์ จะแก่กล้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ สายลับคนหนึ่ง โดยเลข 00 ที่ เปิดดีลครั้งใหม่เมื่อไหร่ ต้องจับตาดู น�ำหน้าเลข 7 ถือเป็นสัญลักษณ์ กันว่า เจมส์ บอนด์ จะยังคงจงรักภักดี ที่แจ้งให้ทราบว่า เขาเป็นสายลับ หรือว่าเปลีย่ นใจไปใช้แบรนด์ใหม่ๆ บ้าง n ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถสังหาร ชีวิตผู้อื่นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย


MY WORK

. 18

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : พิชญุตม์ คชารักษ์

พฤษ์พล มุกดาสนิท

ตัม้ Mamafaka หรือ พฤษ์พล มุกดาสนิท สตรีตอาร์ทสิ ทีม่ า แรงแซงทางโค้งอยูใ่ นขณะนี้ ด้วยผลงานทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว อย่าง ‘เจ้าตัวขนน่ารัก’ ทีม่ าพร้อมกับดวงตากลมโต ในนาม Mr. Hell Yeah! ทีท่ ำ� ให้ใครหลายคนต้องอึง้ และทึง่ ! กับเส้นขน อันนุม่ สลวย ล่าสุดได้พาเพือ่ นพ้องน้องพีต่ วั ขนมาร่วมโชว์ตวั ใน Mini Solo Exhibition ครัง้ แรกของเขาที่ Mellow ทองหล่อ อีกด้วย กับธีมน่ารักสะดุดหูทใี่ ช้ชอื่ ว่า ‘คืนนี้ งดการ์ตนู หลังข่าว’ ศิลปะกับไอเดีย

สมัยเรียนมัธยมรูส้ กึ ว่าไม่โอเค เลยหันไปเรียน ปวช. ไปเป็นเด็กช่าง เพราะพ่อก็อยากให้ผมเดินตามเขา คือ เรียนอะไรทีพ่ อ่ ฝากเข้าท�ำงานได้กน็ า่ จะดี แต่พอผ่าน ไปได้สกั พัก ก็จบี สาวครับ (ยิม้ ) เขาก�ำลังจะไปเรียน เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ ซึ่งผมเป็นคนชอบวาดรูปอยู่ แล้ว เพียงแต่ไม่ดพี อทีจ่ ะน�ำมาเลีย้ งชีพได้ ก็เลยลอง เรียนตาม เพือ่ จะได้รวู้ า่ กราฟิกดีไซน์คอื อะไร และจะ ได้รจู้ กั เขามากขึน้ ด้วย (หัวเราะ) พอเรียนถึงได้รวู้ า่ กราฟิกดีไซน์คอื งานศิลปะบวกกับไอเดีย มันไม่ตอ้ ง ใช้ฝมี อื จัด แต่สามารถน�ำวิธคี ดิ มาบอกเล่าเรือ่ งราวได้ เลยหันมาเอาจริงเอาจัง จนมีรนุ่ พีค่ นหนึง่ แนะน�ำให้มา เรียนนิเทศศิลป์ที่ ม.รังสิตครับ

ก�ำเนิด B.O.R.E.D

จากการเรียนที่ ม.รังสิต ท�ำให้ได้เจอเพือ่ นทีม่ ที ศั นคติ เดียวกัน ทีเ่ บือ่ ชีวติ แบบพนักงานประจ�ำ เลยรวมตัว กันขึ้นในนาม B.O.R.E.D ซึ่งล้อมาจากความขี้เบื่อ ของพวกเรา และยังย่อมาจาก Band of Radical Experiment Design ซึง่ เป็นกลุม่ ของคนทีถ่ นัดงาน ศิลปะหลายๆ ด้านมารวมตัวกัน และชอบทดลองกับ สิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ งานส่วนใหญ่จงึ มักออกมาในรูปแบบ อีเวนต์ทแี่ ตกต่าง และเป็นทีจ่ ดจ�ำอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะ งานแรก Graphic Battle จัดที่สวนสยาม ที่ท�ำให้ B.O.R.E.D เป็นทีร่ จู้ กั และมีงานเข้ามาอยูเ่ รือ่ ยๆ

ก้าวสูส่ ตรีตอาร์ต

ระหว่างท�ำงานที่ B.O.R.E.D และก�ำลังจะไปเรียน ภาษาต่อทีเ่ มลเบิรน์ ผมได้มโี อกาสเข้าสูว่ งการสตรีตอาร์ตแบบจริงจังเพราะพีพ่ ี (P7-สตรีตอาร์ทสิ ) รุน่ พีท่ ี่ ม.รังสิต ผมเองก็ชนื่ ชอบผลงานของเขามาโดยตลอด และเขาก็พอเห็นผลงานของผมอยูบ่ า้ ง พอได้จงั หวะ เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว ทีเ่ ขาท�ำโปรเจกต์ FOR : Wall Painting Showcase ร่วมกับหอศิลป์กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นงานศิลปะ บนผนังใหญ่ระดับ 4 เมตร เขาก็เลยชวนผมมาร่วม โปรเจกต์ดว้ ย ตอนนัน้ แอบเกร็งอยูเ่ หมือนกัน เพราะ มีแต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น แต่ก็คิดว่าเป็นโอกาส อันดีเลยตัดสินใจท�ำ ซึง่ ปกติเป็นคนชอบวาดอะไรที่ เป็นเส้นขนอยูแ่ ล้ว เลยเอาแบบ Mr. Hell Yeah ที่ ดีไซน์ไว้มาให้ดู ซึง่ วาดโดยใช้มาร์กเกอร์ เป็นเทคนิค ในสตรีตอาร์ตทีไ่ ม่คอ่ ยมีคนท�ำกัน (หัวเราะ) พีเ่ ขาก็ บอกโอเค ให้ลยุ เลย คนเลยเริม่ รูจ้ กั Mr. Hell Yeah และผมในฐานะสตรีตอาร์ทสิ ตัง้ แต่ตอนนัน้

Mr. Hell Yeah

ต้นแบบของ Mr. Hell Yeah มาจากการ์ตนู Barbapapa ซึง่ เป็นฟอร์มง่ายๆ คล้ายตุก๊ ตาล้มลุก มีสองตากลมๆ เป็นการ์ตูนครอบครัว ซึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมชอบมาก เป็นตัวสีด�ำมีขน ก็เลยลองวาดในรูปแบบของตัวเอง เหมือนเอาสิ่งที่อยู่ในวัยเด็กของเราออกมาท�ำใหม่ คาแร็กเตอร์ของเขาจะนิง่ ๆ ดูลกึ ลับในบางที ไม่รวู้ า่ มาดี

หรือร้าย คาดเดาไม่คอ่ ยได้ แต่แอบรักสะอาด ใส่บกิ๊ อาย ด้วย (หัวเราะ) อันนี้ล้อเล่นนะ มันอาจจะมาจาก คาแร็กเตอร์บางส่วนของผมด้วย ส่วนทีม่ าของชือ่ ไม่มี เหตุผล ใช้เซนส์ลว้ นๆ ซึง่ วิธคี ดิ อาจจะขัดกับกราฟิก ดีไซน์นิดนึงตรงที่ต้องเป็นเหตุเป็นผล แต่ก็นี่แหละ ทีท่ ำ� ให้คนจ�ำได้ (ยิม้ )

คืนนี้ งดการ์ตนู หลังข่าว

ผมเคยคุยกับคุณลูกตาล (ศุภมาส พะหุโล-Curator) ไว้ น านแล้ ว ว่ า อยากมาแสดงงานที่ ร ้ า น Mellow ทองหล่อ ในทีส่ ดุ ก็ลงตัวเป็น Solo Exhibition เพราะ รู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่ และการโซโล่ครั้งแรกก็ไม่อยาก ให้เครียดมากที่ต้องไปจัดในสถานที่ใหญ่ๆ และใน เมือ่ เป็นครัง้ แรกก็อยากให้เป็นการอธิบายถึงทีม่ าของ Mr. Hell Yeah ด้วย คอนเซ็ปต์จงึ ออกมาเป็นการ์ตนู และใช้ชอื่ ว่า ‘คืนนี้ งดการ์ตนู หลังข่าว’ เหมือนสมัยก่อน ทีเ่ วลางดการ์ตนู หลังข่าวเพราะมีอะไรพิเศษ งานครัง้ นี้ เลยเป็นการยกขบวนเพื่อนๆ การ์ตูนในสมัยนั้นมา รวมตัวกัน ก็มที งั้ ผลงานแบบ Acrylic and Ink on Wood และ Silk Screen วัน Opening ก็มพี ๆี่ เพือ่ นๆ มาเฮฮากันเยอะ สนุกมากๆ ก็ตามมาดูผลงานได้จนถึง สิน้ เดือนพฤศจิกายนนีน้ ะครับ

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาชีพ : กราฟิกดีไซเนอร์, หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ B.O.R.E.D (facebook.com/mmfkstudio) หนึง่ ในศิลปินกลุม่ FOR และเจ้าของแบรนด์ กระเป๋า URFACE (@Siam Vintage, Siam Square ซอย 9-10) ติดตามผลงาน ล่าสุดของเขา Mini 1st Solo Exhibition : No Cartoon After News Tonight จัดแสดงวันนี-้ 30 พ.ย. 55 ที่ Mellow ทองหล่อ 16

After Work

ผมชอบไปงานปาร์ตี้ เพราะการได้ไปพบปะ เจอผูค้ นเป็นคอนเนกชัน่ ทีส่ ำ� คัญมาก ช่วย เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เราได้ดว้ ย นอกจากนัน้ ก็ชอบไปปัน่ จักรยาน เล่นลองบอร์ด ดูภาพลักษณ์ดนี ะ และก็ได้เหงือ่ ด้วย (หัวเราะ)


AUTO

. 20

Text : อรรถ อรรถมาตย์

MAZDA RACING SERIES

รุน่ Limited Edition ปลดปล่อย

จิตวิญญาณด้วยความท้าทาย นับเป็นการสร้างสีสันและเขย่าตลาด รถยนต์พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์และ ความต้องการของ Trend Setter อีกครัง้ เมือ่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดตัว RACING SERIES มาสด้า2 รุ่นพิเศษ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘สำ�หรับคนจิตวิญญาณเดียวกัน’

มาพร้ อ มชุ ด แต่ ง พิ เ ศษแนวสปอร์ ต เฉพาะรุ ่ น ทั้ ง ชุ ด สเกิ ร ์ ต หน้ า และกระจั ง หน้ า สเกิ ร ์ ต หลั ง ดี ไ ซน์ ใ หม่ หลังคาด�ำสปอร์ตด้วยสติ๊กเกอร์แบบเงา เสาอากาศสไตล์ สปอร์ ต มาพร้ อ มสปอยเลอร์ ห ลั ง คา ในรุ ่ น มาสด้ า 2 สปอร์ ต ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบมาเป็ น พิ เ ศษเฉพาะ รุ ่ น นี้ เ ท่ า นั้ น พร้ อ มล้ อ อั ล ลอยขอบ 16 นิ้ ว สี พิ เ ศษ Gun Metallic ปลายท่ อ ไอเสี ย สเตนเลส เสริ ม ความ สปอร์ตด้วยสติ๊กเกอร์ RACING SERIES ลายกราฟิก สัญลักษณ์ Signature เฉพาะรุน่ พิเศษ ทีแ่ ค่แรกเห็นก็สะดุดตา ตลอดจนความบันเทิงเต็มรูปแบบ วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/MP3 แบบ 2-DIN พร้อมรีโมทคอนโทรลดีไซน์สวย

และมั ล ติ ฟ ั ง ก์ ชั น ควบคุ ม เครื่ อ งเสี ย งที่ พ วงมาลั ย โดยพวงมาลั ย เป็ น แบบเพาเวอร์ ช ่ ว ยผ่ อ นแรงแบบ อิเล็กทรอนิกส์ RACING SERIES มาสด้า2 รุ่นพิเศษ นอกจากจะมี รู ป ลั ก ษณ์ ที่ สุ ด แสนจะโฉบเฉี่ ย วทั้ ง ภายนอกและภายใน แล้ว ยังอัดแน่นไปด้วยสมรรถนะสุดเร้าใจ ด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน MZR 1500 ซีซี พร้อมระบบวาล์วแปรผัน S-VT และระบบ TSCV ที่ให้แรงบิดสูงและต่อเนื่องตั้งแต่รอบต�ำ่ ระบบเกียร์อตั โนมัติ 4 สปีด ทีค่ วบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฟังกชัน Hold Mode ที่ให้ผู้ขับควบคุมการเปลี่ยน เกี ย ร์ ด ้ ว ยตั ว เอง ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามปลอดภั ย

สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mazda.co.th, www.mazda2life.com และ www.facebook.com/mazda2life

ในการขับขี่สูงเพราะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้า พร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD RACING SERIES มาสด้า2 รุน่ พิเศษ มีให้เลือก 2 รุน่ คือ สปอร์ต 5 ประตู และเอลิแกนซ์ 4 ประตู สีพเิ ศษ สีเงินอะลูมนิ มั่ เมทัลลิก, สีขาว อาคทิค ไวท์ และสีแดง ทรูเรด เฉพาะรุ่น สปอร์ต รีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะโดดเด่น ไม่เหมือนใคร สัมผัสใหม่ทสี่ ะท้อนตัวตนความสปอร์ตลึกถึงสัญชาตญาณ ทีท่ กุ พันธนาการจะถูกปลดปล่อย ให้ได้สนุกท้าทายกว่าทีเ่ คย


. 22

The Real

LIVING Text : Yamin

Modern Life @ The Parkland Ngamwongwan-Khae Rai

ใช้ชวี ติ แบบคนรุน่ ใหม่ ที่

เดอะ พาร์คแลนด์ งามวงศ์วาน-แคราย การเป็นคนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบในยุคนี้ นอกจากคุณจะต้องคลุกคลีกับโซเชียล มีเดีย จิ บ กาแฟเก๋ ๆ ไปไหนก็ เ ช็ ก อิ น และต้ อ งทำ � ตั ว คุ้ น ชิ น กั บ เทคโนโลยี เ ติ ม เต็ ม ความ สะดวกสบายต่ า งๆ นานาแล้ ว อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ความสมบู ร ณ์ แ บบในชี วิ ต ของเหล่าเออเบิลนิสต้า ก็คือการได้เป็นเจ้าของ ‘วิมานในที่สูง’ หรือคอนโดมิเนียม ซึง่ ตอบโจทย์วถิ กี ารใช้ชวี ติ แบบ ‘สมาร์ท ไลฟ์’ ได้ตรงจุดทีส่ ดุ และใน Living ฉบับนี้ 24/7 ถือโอกาสบอกกล่าวให้คุณทำ�ความรู้จักกับ ‘The Parkland งามวงศ์วาน-แคราย’ อีกหนึ่ง โครงการคอนโดมิเนียมในย่านชานเมืองของ นารายณ์พร็อพเพอตี้ ที่ ‘มีด’ี จนทำ�ให้คณ ุ อยาก ‘ใช้ชีวิต’ อยู่ ณ ที่แห่งนี้

The Real Modern Home

ตั้ ง แต่ โ ถงทางเข้ า อาคารเป็ น ต้ น ไป คุ ณ จะสั ม ผั ส ได้ถึงศาสตร์การออกแบบตกแต่งที่เรียบหรู ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ทั้ง Exteria และ Interia โดยเฉพาะ ห้องพักอาศัยทั้ง 635 ยูนิต ได้ดึงเอาคอนเซ็ปต์ของ Minimalist ที่เน้นความเรียบง่าย แต่คุ้มค่ามาใช้กับ ทุกฟังก์ชัน ที่นี่จะเน้นการแบ่งสันปันส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการใช้พื้นที่อาศัยได้ตาม ไลฟ์สไตล์ ถ้าชอบใช้ชวี ติ ในห้องนอนมากกว่าห้องนัง่ เล่น ก็สามารถเลือกไซส์ห้องนอนให้มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ หรือถ้าให้ความส�ำคัญกับห้องนัง่ เล่น คุณก็สามารถเลือก ขยายพื้นที่ห้องนั่งเล่นให้ใหญ่กว่าห้องอื่นๆ ได้เช่นกัน

The Real Easy Life

แม้ตวั โครงการฯ จะอยูใ่ นย่านชานเมืองก็จริง แต่การเดินทางไปยังทุกทีห่ มาย ในเมืองก็ไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากตัวโครงการฯ ตั้งอยู่บนท�ำเลทอง เป็นจุด บรรจบของเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ถึง 2 สาย ได้แก่ สายสีม่วง (บางใหญ่บางซื่อ) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) หรือหากคุ้นชินกับการขับรถยนต์ เพียงบึ่งรถออกมา 1.2 กิโลเมตรจากโครงการฯ ก็ขึ้นทางด่วนได้ทันที หมายความว่าชีวิตของคุณจะคล่องตัวขึ้น สามารถท�ำตัวประหนึ่งนินจาได้ บ่อยครั้งตามใจต้องการ ทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงกว่า 10 แห่ง และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ผ่อนคลาย ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

The Real Facility

นอกจากความสบายในเรือ่ งการเดินทางแล้ว The Parkland งามวงศ์วาน-แคราย ยังเต็มไปด้วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน�้ำ ระบบเกลือเพือ่ สุขภาพ พร้อมจากุชชี่ และสระเด็ก รวมไปถึ ง Sky Fitness หรือฟิตเนสลอยฟ้า ให้คณ ุ ออกก�ำลังกายอย่างเพลิดเพลินท่ามกลางวิว พาโนราม่า 360 องศา หรือถ้าอยากหามุมสงบ ดืม่ ด�ำ่ กับวิวดีๆ ทีน่ มี่ มี มุ สวนสวย Pocket Garden อยูบ่ ริเวณชัน้ 28 ซึง่ บนนีค้ ณ ุ จะมองเห็นเมืองกรุง ในฝั่งชานเมืองได้กว้างสุดลูกหูลูกตา

หากก�ำลังมองหารูปแบบการใช้ชวี ติ ใหม่ๆ ทีไ่ ม่ยดึ ติด กับกรอบเดิมๆ The Parkland งามวงศ์วาน-แคราย น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีส�ำหรับคนยุคโมเดิร์นเช่นคุณ

สัมผัสการใช้ชีวิตที่แท้จริงแบบคนเมืองรุ่นใหม่ได้ที่ The Parkland Ngamwongwan-Khae Rai เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท สอบถามโทร.0 2952 7400 หรือ www.naraiproperty.com


LIVING /

. 24

Good Idea

/

Text : ยูเรก้า Photo : ฝ่ายภาพ Home & Decor

4

1

2 5

Green Dining

พืน้ ทีว่ า่ งในสวน นอกจากจะปล่อยให้เป็นสนามหญ้าแล้ว ยังสามารถ โรยพืน้ ด้วยกรวดสีดำ� แล้วจัดเป็นโต๊ะอาหารสบายๆ โดยใช้โต๊ะไม้แท้ โครงเหล็กน�ำ้ หนักมัน่ คง ทนแดดทนฝน เข้ากับสัมผัสทีไ่ ม่ปรุงแต่งของธรรมชาติ รอบๆ มีตน้ ไม้ใหญ่ให้รม่ เงาและกรองฝุน่ รวมถึงเป็นฉากกัน้ ความเป็นส่วนตัว ส่วนไม้พมุ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และไม้ดอกในกระถางเติมสีสนั ความสดชืน่ (บ้านคุณพัชรินทร์ ตันชัยเอกกุล)

Open Living

แม้จะเป็นเมืองร้อน แต่ไลฟ์สไตล์ทถี่ กู จริตกับคนไทยจริงๆ ก็ไม่ได้จะอยูแ่ ต่ในห้องปรับ อากาศเย็นๆ ตลอดทัง้ วัน ความสุข ซึง่ เป็นเสน่หข์ อง วัฒนธรรมเมืองร้อนอย่าง บ้านเรา ยังไงๆ ก็ตอ้ งออกมา นัง่ รับลมชมวิวกันนอกบ้าน เพือ่ สัมผัสกับต้นไม้ใบเขียวใน สวน เติมเต็มความสดชืน่ จาก ธรรมชาติ 24/7 จึงมีหลากหลาย ไอเดียการจัดแต่งมุมนัง่ เล่นใน สวนด้วยเฟอร์นเิ จอร์ตา่ งสไตล์ ช่วยเพิม่ ความเก๋ในวันทีอ่ ากาศดี

ถ้าคุณมีพื้นที่ใต้ถุนแบบบ้านไทย หรือเฉลียงหน้าบ้านส�ำหรับ บ้านเดีย่ วรุน่ ใหม่ ลองปรับพืน้ ทีร่ อบๆ ให้รม่ รืน่ ด้วยไม้ยนื ต้นต่างพันธุ์ เพือ่ ให้ได้ความแตกต่างของใบสลับเป็นลวดลายไปตามแนวรัว้ และนอกจาก เก้าอีน้ งั่ เล่นในสวนแล้ว บริเวณลานนัง่ เล่นยังเลือกใช้มา้ นัง่ กับโต๊ะไม้ดไี ซน์เรียบ แต่ทาสีฟา้ สวยก็เพิม่ ความสดใสได้ดี (บ้านคุณศิรวิ ทิ ย์ ริว้ บ�ำรุง และคุณจาตุรงค์ ขุนกอง)

Modern Chic

นอกจากเฟอร์นเิ จอร์ไม้หรือเหล็กทีน่ ยิ มน�ำมาตัง้ วางเป็นชุดสนาม นอกบ้านแล้ว ยังมีอกี ทางเลือกคือ งานเซรามิก ซึง่ ปัน้ ขึน้ มาเป็น เก้าอีน้ งั่ สตูล และโต๊ะกลางได้อย่างเท่ทนั สมัย ฝีมอื จากร้านเถ้าฮงไถ่ จังหวัด ราชบุรี ตกแต่งมุมนัง่ เล่นในสวนได้อย่างเก๋ไก๋ (บ้านคุณประกิจ-คุณอภิญญา วิเศษถวัลย์)

Take a Seat

เปลี่ยนจากม้านั่งยาวหรือเก้าอี้สูงมาเป็นตั่งไม้เตี้ยเสริมเบาะนุ่ม จับคูก่ บั โต๊ะกลางเล็กๆ ส�ำหรับวางชุดน�ำ้ ชา กาแฟ และอาหารว่าง โดยมีเตยด่างต้นใหญ่ปลูกเป็นแนวผนังธรรมชาติดา้ นข้าง เพิม่ สีสนั ด้วยหัวใจม่วง ต่อให้เป็นมุมสนามหญ้าเล็กๆ ก็ดมู เี สน่หข์ นึ้ มาได้

Art Garden

3

ถ้าไม่มเี วลาหรือความช�ำนาญส�ำหรับการจัดพืน้ ทีส่ วนขนาดใหญ่ ใช้ตน้ ไม้ลงกระถางมาจัดวางสร้างบรรยากาศเป็นสวนศิลปะแทน ก็ได้ โดยเลือกกระถางทีส่ วยต่างดีไซน์ วางเล่นระดับให้เกิดความหลากหลายไป รอบๆ มุมนัง่ เล่น ทัง้ กระถางดอกไม้เล็กๆ ยังสลับเปลีย่ นย้ายมุมมองได้ตามชอบ (บ้านครอบครัววรรณพิณ)


. 26

FA S H I O N U P DAT E Text : Ti-na

ลองเปลีย่ นลุคเดิมๆ ทีซ่ ำ�้ ซากจ�ำเจของคุณมาเป็นสาวเปรีย้ วหรือสาวหวานดูบา้ ง ไหม? ก็แฟชัน่ มีเรือ่ งสนุกๆ ให้เล่นตัง้ เยอะนีน่ า แล้วคุณจะพบว่าเสือ้ ผ้าสามารถ เปลีย่ นอารมณ์และคาแร็กเตอร์บางอย่างของคุณในวันนัน้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ Fashion Update ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอลุคของผูห้ ญิงสองแบบ ทัง้ หวานซนปน ขีเ้ ล่นแบบ Senada และเซ็กซีเ่ ปรีย้ วซ่าส์แบบ Milin กับคอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุด จากดีไซเนอร์ชนั้ น�ำของเมืองไทยใน Fall/Winter 2012

Milin ส่วน Milin ฉีกภาพความสดใสจากคอลเลคชัน่ ทีแ่ ล้ว ด้วยลุคทีด่ หู รูหรา เปรีย้ วซ่าส์ สือ่ ถึง ชีวิตของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความฉูดฉาดในโลกสังคมแห่งวัตถุนิยม ด้วยคอลเลคชั่น ล่าสุด Material Girl, Material World โดยโครงเสื้อมีการเล่นมุมสี่เหลี่ยมแบบบ็อกซี่ (Boxy) บนคัตติ้งที่เน้นความคมชัด มีการผสมความเป็นมัสคูลีน และการใช้เทคนิค ตัดต่อผ้าบนตัวชุดที่มีความเป็นกราฟิก โดยใช้การพับจับจีบซ้อนทับสร้างเลเยอร์และ รูปทรงแบบเรขาคณิตเข้ามาช่วย บวกกับการน�ำโลหะมาใช้เป็นตัวเชือ่ ม ซึง่ มีการดัดแปลง โลโก้แบรนด์มาประดับลงบนตัวชุด โดยมีชนิ้ เด่นออกมาเป็นกระโปรงทรงเอไลน์ แจ๊กเก็ต ตัวสัน้ ชุดกระโปรงไหล่เดีย่ ว และชุดกระโปรงยาวผ่าหน้าถึงเอวบน รวมถึงลายพิมพ์ผา้ ที่ ดึงเอาลายส่วนประกอบของรถยนต์มาตัดต่อเพิม่ กราฟิกให้มคี วามคมชัด และการดึงเอา สีรถยนต์มาใช้ เช่น สีขาว-ด�ำปอร์เช่ สีเทาแอสตัน มาร์ติน ไปจนถึงสีสดแบบสีน�้ำเงิน มาเซอเรติ และสีแดงเฟอร์รารี่

Must Have Items! ตุ้มหู จาก kate spade สอบถามราคาได้ที่ช็อป เสื้อสายเดี่ยวตัวสั้น จาก Milin ราคา 5,650 บาท

Senada Senada ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาด The Birth of Venus ของบอตติเชลลี (Botticelli) ศิลปินเอกต้นยุค เรอเนซองส์ จึงออกแบบเป็นลายพิมพ์รูปเทพีวีนัส (Venus) ที่โอบล้อมด้วยสายลมรักและห้วงมหาสมุทรมาเป็นนางเอก ของคอลเลคชั่น ซึ่งคงความโดดเด่นที่ความเรียบง่ายและ สวมใส่ได้จริงสไตล์เซนาดา ผสมผสานการเล่นเส้นสาย ขอบ แนวที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคอเสื้อ Deep V-neck, Border ขอบกระโปรง หรือเส้นสายทีพ่ าดบน Tank Top รวมเข้ากับ การใช้พลีตบนตัวเสื้อ และการท�ำชายขอบกระโปรงให้ดู เบาพรายน่าสัมผัส และลูกเล่นซุกซนอย่างการจับจีบเอว เหนือสะโพกบนกางเกงขาสัน้ ทีถ่ อื เป็นฮอตไอเท็ม นอกจากนี้ ยังมีโครงเสื้อ A-Line โอเวอร์โค้ทตัวโคร่ง และเสื้อตัวสั้น แบบ Pleat Cropped Blouse และการใช้เนื้อผ้าที่นุ่มละมุน ใส่สบายอย่าง Satin Silk, Duchess Silk, Wool และผ้าซีทรู โดยมาในโทนสี Nude ขาว ด�ำ เทา ชมพูนวล เหลือง และ น�้ำเงินมิดไนท์บลู

กระเป๋าสะพายสีด�ำ จาก kate spade สอบถามราคาได้ที่ช็อป

ผ้าเช็ดหน้าพร้อมข้อความ Hound Deep is your Love (Special Edition) จาก Greyhound สอบถามราคาได้ที่ช็อป

“I think fashion is everywhere. It’s in the kitchen, it’s in the garden, it’s in the library and it’s in the mass market”.

รองเท้าส้นสูง จาก J SHOES รุ่น LAUREL PATCH ราคา 5,200 บาท

~ Anna Dello Russo

ฉันคิดว่าแฟชั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในห้องครัว ในสวน ในห้องสมุด และในท้องตลาดทั่วไป

นาฬิกาข้อมือสายสีด�ำ ตัวเรือน Rose Gold จาก TW STEEL รุ่น CE 3012 ราคา 27,500 บาท กางเกงขาสั้นจับจีบเอวเหนือสะโพก จาก Senada สอบถามราคาได้ที่ช็อป


. 28

COVER STORY

แสตมป์

อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข

ในฐานะของการเป็นนักเสพเพลงแห่งยุคสมัย คงเป็นเรือ่ งผิดบาปอย่างมหันต์ หากไม่รจู้ กั ชายหนุม่ ผู้โด่งดังในฐานะศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงทีช่ อื่ ‘แสตมป์-อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข’ และล่าสุดกับบทบาท การเป็นหนึง่ ในโค้ช ‘The Voice’ รายการประกวดร้องเพลงทีเ่ ป็น Talk of the town ในเวลานี้

Text : บุญเอก อรุณเลิศสันติ Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว


แรกเริม่ เดิมทีหลายคนคงรูจ้ กั เขาผ่านท่วงท�ำนองไพเราะปนกับเนือ้ ร้องทีแ่ สนเศร้าในเพลง ‘ความคิด’ ทีใ่ ช้ประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Moment in June : ณ ขณะรัก’ เพลงดังทีท่ ำ� ให้ชอื่ ของชายหนุม่ ได้รบั การจับตามอง จากเด็กติม๋ เรียนไม่เก่ง เหลวไหล และโดนรีไทร์ ปัจจุบนั เขาได้รบั การยอมรับว่าเป็นนักแต่งเพลงฝีมอื ดี ด้วยการเรียบเรียงค�ำร้อง และท�ำนองดนตรีทกี่ ลมกล่อมลงตัว ทัง้ ยังแฝงแง่มมุ คมคายแบบคนช่างคิดในทุกเพลงทีเ่ ขาแต่ง ทีส่ �ำคัญการท�ำหน้าทีเ่ ป็นโค้ชในรายการ The Voice ของเขาก็ได้รับค� ำชมอย่างล้นหลามในประเด็นเรื่องบุคลิกภาพ มุกตลกช่างคิดคมคาย รสนิยมในการเลือกคน และวิธกี ารในการโค้ชลูกทีม แม้หากวัดดีกรีความแก่กล้าในวงการเพลงแล้ว เขาจะเป็นโค้ชทีอ่ าวุโสน้อยทีส่ ดุ ก็ตาม เวลาเกือบ 2 ชัว่ โมงท�ำให้รสู้ กึ ได้ทนั ทีวา่ ทุกค�ำตอบของแสตมป์ดคู ล้ายกับเนือ้ เพลงทีเ่ ขาเขียน เพราะเต็มเปีย่ มไปด้วยอารมณ์ ความรูส้ กึ ทัง้ สุข ทุกข์ ช่างคิด และตลกโปกฮาอย่างร้ายกาจ ขอเชิญคุณท�ำความรูจ้ กั กับเขาให้มากขึน้ นับจากบรรทัดนีไ้ ป

รสนิยมด้านดนตรีถูกหล่อหลอมขึ้นมาได้อย่างไร แล้วเริม่ ฟังดนตรีอย่างจริงจังเมือ่ ไหร่

คุณซ้อมดนตรีหนักไหม เพราะดูคณ ุ จริงจังกับมัน มาก

แสตมป์ : เริม่ มาจากการฟัง มาจากยุคสมัย แล้วก็เพือ่ นพาไป สมัยนั้นใครฟังอะไรเราก็ฟังตาม มาจริงจังน่าจะช่วงมัธยมต้น แต่ครัง้ แรกทีต่ กหลุมรักดนตรีนา่ จะเป็นช่วง ป.5-ป.6 ประมาณนี้ เพราะมีเพือ่ นคนหนึง่ อัดเทปเพลงทีน่ �ำมาย�ำรวมกันในม้วนเดียว เขาคงอยากหาเพือ่ นฟังเพิม่ เลยบรรจงอัดมาให้ผม ในม้วนนัน้ ก็ มีวงประเภท Guns n’ Roses, Aerosmith, Skidrow และ Ugly Kid Joe อะไรแบบนี้ พอได้ฟงั แล้วก็ชอบมาก

แสตมป์ : ก็หนักเท่าที่จะหนักได้ เพราะผมก็ไม่ใช่คนขยัน แต่กห็ นักสุดเท่าทีค่ นแรงน้อยอย่างผมจะท�ำได้ แต่กไ็ ม่สามารถ โซโล่เร็วได้เหมือนมือกีตาร์ฮโี ร่เขานะ สนใจอันไหน มีศกั ยภาพ แค่ไหนก็เล่นอันนัน้

ท�ำไมคุณถึงชอบเพลงแนวฮาร์ดร็อกขนาดนัน้ ซึง่ มัน ดูจะผิดฝาผิดตัวกับสิง่ ทีค่ ณ ุ เป็นในวันนีอ้ ย่างสิน้ เชิง แสตมป์ : ไม่รสู้ ิ มันคงทะลุความเก็บกดของตัวเองออกมามัง้ นะ (หัวเราะ) เพราะเมือ่ ก่อนผมเป็นเด็กติม๋ มาก ติดแม่มาก แล้วพอ ฟังเพลงพวกนีก้ ช็ อบมันก้าวร้าวดี ชอบเสียงกีตาร์ จากนัน้ ก็เริม่ ซือ้ เทปเอง ม้วนแรกน่าจะเป็น Guns n’ Roses ยุคนัน้ ต้องเป็น วงนีเ้ ลย ก็ฟงั ฮาร์ดร็อกมาเรือ่ ย จนกระทัง่ ยุคสมัยเปลีย่ นเข้าสู่ ยุคอัลเทอร์เนทีฟในช่วง ม.ต้น ตอนนัน้ ก็เลยเป็นคนบ้าอัลเทอร์เนทีฟอย่างหนักหน่วง

ไอดอลด้านดนตรีคนแรกของคุณคือใคร แสตมป์ : Slash มือกีตาร์ของวง Guns N’ Roses เหตุผลทีต่ อ้ งเป็น พีห่ วั ฟูคนนี้ ก็เพราะชอบเสียงทีเ่ ขาเล่นออกมา เป็นค�ำถามทีด่ นี ะ เชือ่ ไหมไม่มใี ครถามผมเรือ่ งนีเ้ ลย (หัวเราะ)

คิดว่าน้อยคนทีจ่ ะรูว้ า่ เบือ้ งหลังของคุณจะร็อกมาก ขนาดนีจ้ ริงไหม แสตมป์ : ทีจ่ ริงร็อกมากครับ พอเล่นคนเดียวก็เริม่ ไม่มนั เลย ไปชวนเพื่อนตั้งวง รวมวงประกวดฮอตเวฟ มิวสิค อวอร์ด ได้เข้ารอบ 30 วงสุดท้ายด้วย แต่หลังจากนัน้ ก็ตกรอบ ประกวด อยู่ 2 ปี ตกรอบหมดเลย แต่กส็ นุกดี ตอนนัน้ เป็นแค่มอื กีตาร์ ตอน ม 4. ก็เลยจัดกีตาร์ไฟฟ้าไปอีกตัว ก็ตงั้ วงกันมาเรือ่ ยจนเข้า มหาวิทยาลัย ก็แตกกระสานซ่านเซ็น เพราะตอนนัน้ ผมไปเรียน ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อยู่ 1 ปี ช่วงนัน้ ท�ำตัวเหลวไหลมาก ไม่เรียนเลย เล่นดนตรี ประกวด วงดนตรีอย่างเดียวท�ำให้ช่วงนั้นได้ฟังเพลงอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสียง แตก พวก Swing Out Sister, Swan Dive และ Jamiroquai เพราะกลุม่ เพือ่ นจะชอบเพลงแนว Acid Jazz (แนวเพลงทีร่ วม องค์ประกอบของแจ๊ส ฟังค์ และฮิปฮอปเข้าไว้ดว้ ยกัน)

เพลงแนวนีเ้ ปลีย่ นวิธคี ดิ รวมถึงชีวติ คุณเลยใช่ไหม

แสตมป์ : ใช่แล้ว จนกระทัง่ มาถึงยุควง Manic Street Preachers วง Nirvana, Oasis และ Blur ตอนนัน้ ไม่ฟงั เพลงอะไรนอกจาก เพลงทีม่ เี สียงแตก ต้องมีเสียงแตกเท่านัน้ ไม่มไี ม่ฟงั

แสตมป์ : ใช่แล้ว ประจวบเหมาะกับช่วงนัน้ เกิดแฟต เรดิโอขึน้ มา กับกระแสอินดี้ ทีเ่ ลยอัลเทอร์เนทีฟ เลยเสียงแตกไปแล้วมัน เป็นยุคของฟังค์กี้ ถ้าวงไทยก็ประเภทวง C.A.D. (Ctrl Alt Del) และวงกรูฟ๊ ไรเดอร์ส ท�ำให้เราเริม่ เปิดใจมากขึน้ เวลาประกวด ก็เริม่ เล่นเพลงทีย่ ากและซับซ้อนมากขึน้ รวมถึงเป็นจุดเปลีย่ น ส�ำคัญในชีวติ เพราะผมโดนรีไทร์จากเกษตรฯ จากการท�ำตัว เหลวไหล ก็เอนทรานซ์ใหม่จนติดคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ การ เข้าไปเรียนที่นี่ท�ำให้แนวทางและรสนิยมด้านดนตรีเริ่มชัดขึ้น เพราะเพือ่ นและรุน่ พีท่ กุ คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Keep Cool หัวก้าวหน้า ฟังเพลงเจ๋งๆ มันเป็นอีกโลกหนึง่ เลย วงขวัญใจ คือ Radio Head ซึง่ ผมฟังมาตัง้ แต่แรกแล้ว แต่ตอนนัน้ เป็น ยุคของชุด Kid A ทีเ่ ขาเริม่ ท�ำเพลงแบบก้าวหน้า ก็ทำ� ให้ยงิ่ เปิดใจ เข้าไปอีก และชอบเพลงที่เป็นแบบกีตาร์โปร่งบ้าง เพราะ ได้ฟังเพลงของ John Mayer ชุดแรกที่เล่นกีตาร์โปร่งอย่าง เดียว ฟังมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ไม่ได้ทำ� วงกับเพือ่ นอีกแล้วเพราะ ตอนนัน้ แยกย้ายกันไปหมด ถึงขัน้ มีความคิดว่าจะทิง้ ความฝัน ในการท�ำดนตรีไปแล้ว

ท�ำให้คณ ุ ตัดสินใจซือ้ กีตาร์เลยหรือเปล่า

ความฝันทีว่ า่ คืออะไร

แสตมป์ : ยังไม่ได้ซอื้ เพราะแม่ไม่ให้ซอื้ กลัวเสียการเรียน ทัง้ ทีก่ ็ เรียนไม่เก่งอยูแ่ ล้ว แต่ใครๆ มักจะคิดว่าเด็กติม๋ ควรจะเรียนเก่งนะ กีฬาก็ไม่เล่น เอาแต่เล่นเกมทัง้ วัน เล่นไฟนอลแฟนตาซี เป็นพวก เนิรด์ ทีบ่ า้ เกมมาก

แสตมป์ : ผมอยากออกเทปตัง้ แต่เด็กๆ นะ เพราะพอเล่นกีตาร์ได้ ก็อยากออกเทปบ้าง แต่พอเริม่ โตก็เริม่ คิดว่าชีวติ จริงนีไ่ ม่งา่ ย มันโหดนะ

ฝีมอื การโซโล่เพลงไหนของ Slash ทีท่ ำ� ให้คณ ุ มอบ ความเป็นไอดอลให้กบั เขา แสตมป์ : November Rain ครับ อี อี้ อี อี๊ อี อี่ อี๊ อี (ท�ำเสียง โซโล่กตี าร์) คือชอบท่อนนีม้ าก แต่ดว้ ยความเยาว์ และเขลามาก (หัวเราะ) เลยไม่รวู้ า่ นีม่ นั คือเสียงอะไร แล้วไม่รวู้ า่ ใครเล่น ก็เลยไป หามิวสิกวิดโี อมาดู ก็ออ๋ ! ไอ้หวั ฟูคนนีน้ เี่ องทีเ่ ล่นเพลงนี้ เท่สดุ ๆ อ่ะ แล้วเวลาเขาเล่นเสียงแตกตอนตีคอร์ดนะ สุดยอดมาก เวลาไป เล่นกีตาร์ทโี่ รงเรียนก็พยายามจะเล่นให้เหมือนเขา แต่ทำ� ไมไม่ เห็นมีเสียงแบบนีเ้ ลย (หัวเราะ) เพราะไม่รวู้ า่ เสียงทีเ่ ราได้ยนิ เกิดจากเอฟเฟ็กต์ เสียง Distortion

เป็นจุดเริม่ ต้นให้คณ ุ สนใจดนตรีรอ็ กด้วยหรือไม่

แล้วกีตาร์ตวั แรกของคุณได้มนั มาอย่างไร

มันโหดถึงขนาดที่ท�ำให้คุณจะทิ้งความฝันในการ ออกเทปเลยหรือ

แสตมป์ : ผมรอมาจน ม.3 จะขึน้ ม.4 มันถึงจุดทีท่ นไม่ไหวแล้ว ต้องซือ้ แล้ว ก็บอกทีบ่ า้ นเลยว่า ถ้าผมได้เกรดเกิน 3.00 ขอซือ้ กีตาร์นะ แต่สดุ ท้ายสอบได้แค่ 2.9 แต่พอ่ ก็ซอื้ ให้ เพลงแรกที่ เล่นคือ Come As You Are ของ Nirvana ยุคนัน้ ก็ตอ้ งเพลง อัลเทอร์เนทีฟ เพลงพีป่ า้ ง-นครินทร์ กิง่ ศักดิ์ เล่นทุกครัง้ ทีโ่ อกาส จะอ�ำนวย ถึงขัน้ หมกมุน่ เลยนะ

แสตมป์ : ตอนนั้นเรียนหนักด้วย แล้วก็รู้สึกว่าการท�ำเพลง มันไม่งา่ ยเหมือนทีเ่ ราคิด ยิง่ มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีเ่ พือ่ นในวงผมทุก คนไปเรียนเอกดนตรีที่ มศว.กันหมดเลย ตอนนัน้ เขาประกวด ดนตรีแล้วขาดมือกีตาร์ เขาก็เลยเรียกผมกลับไปเล่น ฟอร์มวง จนได้เซ็นสัญญากับโปรดักชัน่ เฮาส์แห่งหนึง่ เขาบอกว่าสามารถ ส่งเราไปแกรมมีไ่ ด้ แต่ตอ้ งเซ็นสัญญ 3 ปีกอ่ น ก็คดิ เลยว่า โห!

นีเ่ จ๋งนะ! แต่เอาเข้าจริงเขาก็ไม่มพี ลังมากพอทีจ่ ะดันเราได้ สุดท้ายสัญญาทีท่ �ำ ก็กลายเป็นโมฆะด้วยเงือ่ นไขของเวลา ผมจึงสูญเสียความฝันไปทันที จนย้อน กลับมาคิดว่าจะลดความฝันตัวเองลง เพราะตอนนัน้ ก็ยงั ท�ำเพลงให้กบั ละคร เวทีสถาปัตย์ดว้ ย ก็คดิ ว่าไม่ออกเทปก็ได้ ท�ำงานทีท่ ำ� อยูใ่ ห้มคี วามสุขดีกว่า

การท�ำเพลงให้ละครเวทีสถาปัตย์ฯ ท�ำให้คุณเพิ่มพูนความคิด อะไรบ้าง แสตมป์ : สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั่ คือเรือ่ งของโปรดักชัน่ เราต้องคิดเสมอว่า เพลงนี้สามารถสื่อสารกับคนดูได้ไหม เพลงนี้มีเพื่ออะไร โดยเรามีหน้าที่ สื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นท�ำนองเพลง เพื่อเสริมภาพของบทให้ชัดเจน และผมมีโอกาสต่อยอดจากบริษัทซีเนซาวด์ ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ละครเวที สถาปัตย์อยู่ โดยผมขอไปท�ำงานกับเขา ช่วงนัน้ ก็เลยมีโอกาสได้ทำ� เพลงละคร ไปด้วย ท�ำให้ผมได้สนิทกับพีช่ ชั (ชัชวาล วิศวบ�ำรุงชัย) ซึง่ เป็นรุน่ พีใ่ นวง 7th Scene ในเวลาต่อมา ผมก็คยุ กับเขาว่าจะท�ำเพลงเดโมต่อ เพือ่ ลองอีกสักตัง้ อย่างจริงจัง ด้วยการเดิมพันสุดท้ายกับการท�ำวง 7th Scene ซึง่ ถ้ามันไม่เวิรก์ ก็คงต้องมาใช้ชวี ติ จริงแล้ว

ชีวติ จริงทีว่ า่ เป็นอย่างไร แสตมป์ : ก็เรียนเพือ่ เป็นสถาปนิก ตามสไตล์ ตามวิชาชีพ ตามครรลอง แต่คงเป็นโชคของผม ทีเ่ ผอิญเราท�ำวง 7th Scene กันสองคน รูส้ กึ ว่ามัน ไม่นา่ จะรอด ต่อมาพบกับพีอ่ าร์ต (กฤช จินตนาภรณ์พนั ธ์) ซึง่ เป็นรุน่ พีพ่ วกเรา 4-5 ปี เขาเรียนซาวนด์เอ็นจิเนียร์มา จะรูเ้ รือ่ งเทคนิคการอัด เลยชวนเขามาท�ำ ด้วยกัน แล้วก็โชคดีเข้าไปอีกทีพ่ บี่ อย โกสิยพงศ์ ได้มโี อกาสมาบรรยายในงาน สัมมนาด้านดนตรีทพี่ อี่ าร์ตจัดเลยได้รจู้ กั กัน แล้วพีอ่ าร์ตได้สง่ เดโมของผมให้พี่ บอยฟัง พอดิบพอดีกบั ทีพ่ บี่ อยก�ำลังเตรียมตัวจะตัง้ Love Is ขึน้ มา และจะ เปิดตัวด้วยอัลบัม้ Love Is Vol.1 ซึง่ มี 2 แผ่น แผ่นแรกก็เป็นศิลปินทีด่ งั แล้ว แผ่นที่ 2 เป็นศิลปินหน้าใหม่ทงั้ หมด โชคดีมากทีพ่ อี่ าร์ตยืน่ แผ่นให้พบี่ อย ตอนนัน้ พอดี พอได้ฟงั พีบ่ อยก็เสนอว่าเอามาลงในอัลบัม้ พีไ่ หม

ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้คุณเข้าสู่วงการดนตรีอย่าง จริงจังหรือเปล่า แสตมป์ : ถือเป็นใบเบิกทางทีด่ มี าก เพราะนโยบายในการโปรโมตอัลบัม้ นี้ จะใช้วธิ กี ารขายพ่วง เมือ่ ศิลปินดังไปออกรายการไหนจะพ่วงน้องใหม่ไปเป็น วงเปิดให้ มีวนั หนึง่ ทีก่ รูฟ๊ ไรเดอร์สต้องไปเล่นทีแ่ ชนแนลวี เขาเลือกวงเราไป เป็นวงเปิด นัน่ เป็นวันแรกทีผ่ มได้เจอพีบ่ อย และได้ฟงั เพลงทีผ่ มร้อง หลังจาก วันนัน้ อีกสักเดือนต่อมา พีอ่ ารต์กม็ าบอกข่าวดีกบั ผมว่าพีบ่ อยอยากให้ผมลอง ไปเทสต์รอ้ งเพลงโฆษณา ตอนนัน้ จ�ำได้วา่ เป็นโฆษณาเบนมอร์ ทาง Love Is ก็ทำ� กันซะเนียนเลย แต่สดุ ท้ายลูกค้าไม่เอาเพราะว่าไอ้ตนี๋ เี่ ป็นใคร ไม่รจู้ กั (หัวเราะ) สุดท้ายก็เป็นพีน่ อ้ ยวงพรูมาร้อง ต่อมาพีบ่ อยคงกลัวผมจะน้อยใจ เลยให้ผมมาร้องในอัลบัม้ Boyd 11 ผมเลยได้มาอยูท่ ี่ Love Is เต็มตัว และ กระบวนการท�ำเพลงของ Love Is ที่ผมเข้าไปคลุกคลีนี่สนุกมากเลยนะ การทีเ่ ห็นดนตรีทลี ะแทร็กค่อยๆ ผสมกันขึน้ มาเป็นเพลง เหมือนการสร้างบ้าน

คุณสนุกสนานกับการท�ำเพลงมาก ท�ำให้คณ ุ หันหลังให้กบั อาชีพ สถาปนิกไปเลย แสตมป์ : อืม แต่อาชีพการท�ำเพลงของผมมันก็ไม่ได้สวยหรู มันก็มีช่วง ที่ท�ำให้ผมไม่รอดเหมือนกัน ตอนที่ได้เงินเดือนแค่ 5,000 บาทในอัตรา ของการทดลองงาน ซึ่งมีทีท่าว่าจะไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ ตรงนี้ก็เลยเป็น จุดพลิกผันให้ผมอยากจะเป็นนักแต่งเพลง เพราะยังอยากอยูใ่ นวงการนี้ แม้วา่ จะไม่ได้เป็นศิลปินก็ตาม ก็เลยตัดสินใจเดินไปบอกพีบ่ อยว่าอยากเป็นนักแต่ง เพลง เพราะผมสนใจเรือ่ งโครงสร้างเพลง พีบ่ อยก็ตกลง พอพีเ่ ขาอนุญาต ผมก็มาทุกวัน มาดูวา่ เขาแต่งเพลงกันอย่างไร ท�ำเพลงกันอย่างไร พอดีชว่ งนัน้ พีบ่ อยก�ำลังท�ำชุดบอย-ป๊อด ก็มาดูเขาคุมร้อง ศึกษาว่าท�ำไมเขาถึงให้พปี่ อ๊ ด ร้องค�ำนี้ ท�ำไมถึงแต่งค�ำนี้ ท�ำไมท่อนนีม้ ไี ลน์กตี าร์นี้ การมิกซ์ตอ้ งท�ำอย่างไร ดูหมด จริงจัง บ้าคลัง่ มาก

เวลาทีค่ ณ ุ มาดูการท�ำงานของมืออาชีพอย่าง บอย โกสิยพงษ์ คุณได้ความรูส้ กึ อะไรกลับมา แสตมป์ : ปลืม้ นะ (ยิม้ ) ทีเ่ ขายอมให้เรามาดู และสอนเราตลอดเวลา รูส้ กึ พิเศษทุกครั้งที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้น โดยเฉพาะเวลาที่เห็นพี่บอยคุมร้องพี่ป๊อด ผมจะดีใจมากเพราะสองคนนีค้ อื ฮีโร่ของผม ถึงแม้จะเป็นแค่พนักงานฝึกงาน แต่กเ็ ป็นพนักงานฝึกงานทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ


“ความพอดีในการแต่งเพลง ต้องเป็นความรูส้ กึ ที่ ไม่เสแสร้ง และไม่ออ่ นแอ จนเกินไป ฟังแล้วรูส้ กึ ตามได้ อย่างไม่ขดั ขืน” สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีบ่ อย โกสิยพงศ์สอนคุณในการท�ำเพลง คือเรือ่ งอะไร แสตมป์ : ทีส่ อนมากทีส่ ดุ น่าจะเป็นเรือ่ งความพอดี เพราะการเขียน เพลงของผมในช่วงแรก ถ้าไม่ขาดก็เกิน เพราะแต่งไปก็คดิ แต่จะตะบี้ ตะบันให้มนั โดน ซึง่ สิง่ ทีพ่ บี่ อยสอนจะใช้วธิ เี หมือนการตรวจการบ้าน เราแต่งเพลงมาเขาก็จะมาแก้ มาเพิม่ ว่าอันไหนใช้ได้ อันไหนใช้ไม่ได้ หรือฟังเมโลดีท้ งั้ เพลง เขาก็จะวิจารณ์วา่ ท่อนไหนได้หรือไม่ได้ ท่อนไหน ดูไม่จริงใจ ทั้งหมดก็คือการสอนในลักษณะตัดกิ่งตอนกิ่งต้นไม้ จนท�ำให้เรารู้จักความพอดี และอีกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากพี่บอยคือ การฟังอย่างละเอียดแล้วพิจารณาในแต่ละท่อนว่าย่านเสียงไหนยังไม่มี ซึง่ ตอนทีท่ ำ� เพลงแรกเราก็ไม่รู้ มาเรียนรูจ้ ากเขาว่าท่อนไหนควรใช้โน้ต ยาว หรือท่อนไหนควรใส่โน้ตสัน้ นัน่ คือรายละเอียดในเพลง ซึง่ เป็น เรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก

ความพอดีที่ว่ามันเป็นอย่างไร คุณยกตัวอย่างให้เห็น ภาพได้ ไหม แสตมป์ : ต้องเป็นความรูส้ กึ ทีไ่ ม่เสแสร้ง และไม่ออ่ นแอจนเกินไป ฟังแล้วไม่แหลม ฟังแล้วรูส้ กึ ตามได้อย่างไม่ขดั ขืน รวมถึงวิธกี ารใช้ ค�ำคล้องจอง หรือแม้กระทัง่ วิธกี ารเล่าเรือ่ ง

คุณต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะรูว้ า่ คุณแต่งเพลง หรือ ท�ำเพลงได้อยูม่ อื แล้ว แสตมป์ : ทุกวันนีย้ งั ไม่นงิ่ ไม่อยูม่ อื เลย มันดิน้ หนีมอื ผมไปตลอด ถ้าเรานิง่ ก็จะซ�ำ้ เดิม แต่ผมชอบนะทีเ่ อาไม่อยู่ ชนิดทีว่ า่ ต้องตามตะครุบ กันตลอดเวลา แต่เอาเข้าจริงท้ายทีส่ ดุ แล้วในวันทีเ่ ราคิดว่าเราแต่งหรือ ท�ำเพลงได้ นัน่ คือเราสามารถรูไ้ ด้วา่ เพลงนัน้ รอดหรือไม่รอด

คุณมีสตู รส�ำเร็จในการแต่งเพลงไหม แสตมป์ : ผมว่าเป็นความเคยชินทีว่ า่ พอเจอเรือ่ งแบบนี้ หรือเจอท่อน แบบนี้ ท่อนต่อไปเราจะต่อออกไปแบบไหน เรียกว่าเป็นสไตล์ดกี ว่า อาจจะไม่ใช่สูตรส�ำเร็จ เพราะตอนแต่งเพลงผมไม่ได้มานั่งกางว่า จะเอาอะไรมาแต่ง ท�ำได้แค่นงั่ คิดไปเรือ่ ยๆ

คนฟังเคยบอกหรือเปล่าว่าสไตล์ ในการแต่งเพลงของคุณ เป็นอย่างไร แสตมป์ : เขาบอกว่าผมแต่งเพลงเหมือนเขียนก๊อปปีโ้ ฆษณา มีแท็กไลน์ โดดออกมา และอีกอย่างทีค่ นเขาจับได้ในเพลงของผมก็คอื ชือ่ เพลง บอกอย่างนี้ แต่เนื้อหาท�ำให้คิดอีกอย่างหนึ่ง อย่างเพลงชายกลาง พอฟังชือ่ ก็นกึ ว่าบ้านทรายทอง แต่เนือ้ หาก็จะบอกถึงผูช้ ายทีไ่ ม่หล่อ ไม่รวย หรือเพลงบ้านเล็ก อาจจะคิดถึงเรือ่ งเมียน้อย แต่เนือ้ หามันคือ เรือ่ งบ้านขนาดเล็กอะไรแบบนี้ หรืออย่างเพลงสบู่ นึกว่าโดนช�ำเราทาง ทวารหรือเปล่า (หัวเราะ) แต่ไม่ใช่! มันคือสบูท่ คี่ นรักทิง้ ไว้ นีเ่ ป็นมุก ทีผ่ มชอบเล่น เหมือนงานขายของโฆษณา

ในส่วนของดนตรี คุณมีความตั้งใจสร้างบรรยากาศ ดนตรีดว้ ยวิธคี ดิ แบบไหน แสตมป์ : ผมให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งดนตรีกว่า 80% ส่วนเนือ้ หาของ เพลงอีก 20% เพราะผมเชือ่ ว่าดนตรีทดี่ จี ะท�ำให้เพลงดี ดังนัน้ ผมถึง ชอบแปลงเพลงตัวเอง เมือ่ เป็นอย่างนีเ้ ราควรให้เครดิตคนท�ำดนตรี มากกว่าคนแต่งเพลงนะ เพราะเป็นงานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะเยอะ เหมือน ข้าวนะครับ คุณจะกินอย่างไรถ้าไม่มจี าน แล้วยิง่ มีจานสวยๆ มันก็ยงิ่ ท�ำให้มอื้ นัน้ พิเศษมากขึน้ ใช่ไหม


“ผมอยากมองตัวเอง ว่าเป็นคนทีไ่ ด้ท�ำ สิง่ ที่ ไม่ฝนื ใจตัวเอง สามารถภูมใิ จใน งานของตัวเองได้ แค่นก้ี น็ า่ จะพอแล้ว”

เป็นค�ำพูดทีค่ มมาก แสตมป์ : มันเป็นความจริงทีเ่ ราต้องยอมรับ แต่ทไี่ ม่เกิดเรือ่ งแบบนี้ ในบ้านเราก็เพราะคนท�ำท�ำนองก็ทำ� ตามแต่คา่ ยก�ำหนด มันเลยไม่มี ความโดดเด่นออกมาเท่าคนแต่งเพลง ไม่เหมือนศิลปินต่างประเทศ ทีเ่ ขามีลายเซ็นดนตรีของเขาเลย ดังนัน้ เวลาทีเ่ ขาไปท�ำดนตรีให้ใคร มันก็โดดออกมาให้คนรูเ้ ลยว่าใครเป็นคนท�ำท�ำนอง ดังนัน้ ทุกครัง้ ใน การท�ำเพลงแต่งเพลงผมจึงเริม่ แต่งจากเมโลดีก้ อ่ น เพราะผมมีเมโลดี้ ในคลังเยอะ บางทีการแต่งเพลงอาจจะมีเมโลดีต้ งั้ 7 แบบ

เพลงทีด่ ตี อ้ งมีสองส่วนนี้ ใช่ไหม แสตมป์ : ใช่แล้ว (“เพลงทีด่ ตี อ้ งให้แสตมป์แต่งครับ” บอย โกสิย พงศ์พดู แทรกก่อนเดินออกจากวงสนทนา) ผมจะไม่เถียง รอให้พเี่ ขา ขึน้ ไปก่อน (กระซิบ) ถ้าอัดร้องไม่ดี หรือกีตาร์ไม่ดี ไม่ดอี ย่างหนึง่ ทุกอย่างก็ไม่ดหี มด ทุกอย่างส�ำคัญเท่ากัน

ทุกวันนีค้ ณ ุ หาวัตถุดบิ ในการแต่งเพลงจากไหน แสตมป์ : ฟังเพลงเยอะๆ อย่างปีสองปีนี้ ผมจะใช้วิธีที่เรียกว่า ตีปิงปองทางความคิดกับเพื่อน คือให้เขาเล่นเปียโนมาท่อนหนึ่ง ฮัมเมโลดี้ หรือผมอาจจะมีเมโลดีช้ ดุ หนึง่ แล้วก็ให้คนนีท้ �ำไลน์กลอง กลับมา สลับไปมามันก็จะได้ความหลากหลายมากกว่าที่เราจะนั่ง ท�ำคนเดียวตัง้ แต่ตน้ จนจบ อย่างสมมติวา่ ผมได้เมโลดีม้ าก็ลองให้เล่น เปียโน ซึง่ วิธกี ารเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นเรือ่ งทีส่ นุกดี

อย่างเพลงความคิดเกิดขึน้ มาได้อย่างไร เพราะเพลงนี้ ท�ำให้คนรูจ้ กั คุณค่อนข้างเยอะ แสตมป์ : ก็เกิดขึน้ จากการตีปงิ ปองเหมือนกัน คือแน๊ตตีม้ อื กีตาร์ วงลิปตาเขาอยากให้ผมแต่งเพลง เราก็ตปี งิ ปองกันไปมา ว่าอยาก ได้เพลงประมาณนี้ อยากให้เป็นแนวออร์เคสตร้า ผมเขียนเนือ้ เพลง เร็วมาก เพราะผมอยากให้แน๊ตตีร้ อ้ งไห้ ก็เลยเขียนเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าเขา จะต้องร้องไห้แน่ๆ แต่ไปๆ มาๆ ผมร้องเอง (หัวเราะ) น�ำ้ ตาไหล พราก ก็บอกแน๊ตตีต้ รงๆ ว่าเพลงนีผ้ มขอนะ ไม่ให้แล้ว แต่กไ็ ม่คดิ ว่าจะดังนะ ขนาดเอามาอยู่ในอัลบั้มแล้วยังจะตัดออกเลย เพราะ

รูส้ กึ ว่าช้าไป จากการรีเสิรช์ เพลงบนคลืน่ วิทยุดว้ ยตัวผมเองท�ำให้รวู้ า่ เพลงส่วนใหญ่มจี งั หวะเร็วช้าขนาดไหน แต่เพลงความคิดนีส่ อบตก หมดทุกข้อ แต่ก็มีหลายคนนะที่ผมส่งให้ฟังแล้วบอกว่าเพราะ จนกระทัง่ พีบ่ ย๊ ุ (มนตรี บุญสัตย์) เขามาสัมภาษณ์ผม แล้วผมก็ถกู ใจเขา ผมก็บอกเขาว่าผมมีเดโมใหม่ให้พลี่ องฟัง เขาก็เอาซีดไี ป แล้วบังเอิญ วันต่อมาพีบ่ ยุ๊ ต้องไปสัมภาษณ์คณ ุ โอ ผูก้ ำ� กับ Moment In June ซึ่งพอคุณโอฟังก็ชอบแล้วโทร.มาบอกผมว่าอยากให้แต่งเพลง ประกอบภาพยนตร์ให้ ผมก็พยายามแต่งใหม่ แต่สดุ ท้ายก็เอาเพลง นีเ้ พราะหลายอย่างของเพลงไปตรงกับเนือ้ หาในหนัง และแต่ละท่อน ก็สามารถใส่ลงในหนังได้อย่างพอดี แล้วโชคดีที่สหมงคลฟิล์มซื้อ หนังเรือ่ งนี้ ก็เลยมีแรงโปรโมตท�ำให้เพลงความคิดไปสูค่ นกลุม่ ใหญ่ มันเป็นโชคหลายชัน้ มาก

แล้วอย่างเพลงแอนิเมชัน่ ล่ะ แสตมป์ : ผมมีความฝันที่อยากมีเพลงชื่อแอนิเมชั่นเพราะชอบดู แอนิเมชั่น ประกอบกับช่วงนั้นชีวิตไม่โอเค มีปัญหา เลยไปอ่าน หนังสือธรรมะของท่านพุทธทาส ได้พบประโยคหนึง่ ทีว่ า่ ทุกสิง่ ในโลก ล้วนเคลือ่ นไหว อย่างหินทีเ่ ราเห็นว่ามันนิง่ แต่ภายในอิเล็กตรอน หรืออนุภาคของหินก�ำลังวิง่ วนอยู่ เราก็ปง๊ิ ไอเดียว่า เฮ้ย! นีแ่ หละคือ แอนิเมชั่น ทุกสิ่งก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่ เลยน�ำมาแต่งเป็นเพลงที่มี เนือ้ หาเปรียบเทียบกับเรียวขาคูส่ วยของผูห้ ญิงทีเ่ ราเห็น ว่าไม่ใช่เรือ่ ง จีรงั แท้จริงแล้วมันตัง้ อยูแ่ ละดับไป

คุณคาดหวังกับเพลงทุกเพลงทีแ่ ต่งมากน้อยแค่ไหน แสตมป์ : ผมเต็มทีก่ บั ทุกเพลงในเวลานัน้ มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเพลง โฆษณาหรืออะไรก็ตาม

ท�ำเพลงมาเยอะ รสนิยมการเสพเพลงคนไทยเป็นอย่างไร คุณเอาอยู่ไหม แสตมป์ : เอาอยูแ่ บบนิดหน่อย โอเคคนไทยอาจจะชอบฟังเพลงเพราะ แต่จะท�ำให้ทกุ คนชอบเพลงทีเ่ ราแต่งไม่ได้หรอก พีบ่ อยสอนว่าเพลงที่ ตัง้ ใจแต่งขึน้ มาให้โดนทุกท่อน ถึงจะโดนแต่กไ็ ม่โดนหัวใจ ดังนัน้ เพลง

ทีจ่ ะโดนหัวใจมันต้องใช้ใจเขียน

การใช้ ใจเขียนคืออะไร แสตมป์ : ต้องออกมาจากความรูส้ กึ ของเราโดยไม่ตอ้ งพยายาม หรือมี ความรูส้ กึ อยากเอาชนะเข้ามาเกีย่ วข้อง ต้องเขียนให้มคี วามรูส้ กึ แบบ เขียนไปร้องไห้ไป เขียนไปมวนท้องไป เขียนไปหัวเราะไป

ในขณะทีต่ อ้ งท�ำเพลงโฆษณาเชิงพาณิชย์ การใช้ ใจเขียน ดูจะอุดมคติเกินไปหน่อยไหม แสตมป์ : อืม ผมก็เลยท�ำไม่ได้ทกุ เพลง มันมีขอบเขตของมัน แต่ก็ ท�ำบ่อยไป จนช่วงหลังเวลาท�ำเพลงก็ตดิ นิสยั คนท�ำโฆษณามาใช้เป็น มุกการค้าปนเปไปหมด ตอนนีก้ พ็ ยายามเรียกพลังกลับมา ให้เขียน เพลงอย่างเพลงความคิดให้ได้อกี ครัง้ แต่กย็ งั ไม่มาสักที ยังใช้ความ กะล่อนปลิน้ ปล้อนในการเขียนอยู่

เป็นไปได้ ไหมว่า ความคิดแบบนีม้ นั เกิดจากสิง่ แวดล้อม ตอนนี้ แสตมป์ : เป็นไปได้ มันน�ำพาความคิดเราไปหมด

แสดงว่าตอนทีแ่ ต่งเพลงความคิด ชีวติ คุณอยู่ในจังหวะ ทีช่ า้ ใช่ไหม แสตมป์ : ช้ามาก ชีวติ ไม่อะไรอืน่ เลยนอกจากการเขียนเพลง ชุดแรก เป็นแบบนัน้ หมดเลย

ตอนนัน้ กับตอนนีอ้ ะไรดีกว่ากัน แสตมป์ : ดีคนละแบบ ถ้าตอนนีบ้ อกกับคนอืน่ ได้กอ็ าจจะบอกว่า อยากกลับไปตอนนัน้ แต่เชือ่ ไหมว่าถ้ากลับไปตอนนัน้ ได้กอ็ ยากจะ กลับมาตอนนี้ เพราะว่ารายได้เยอะ ได้เล่นดนตรีทกุ วัน ความฝัน เป็นจริง แต่พอมาถึงตรงนี้สิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่เราเคยอยากท�ำมาก มันหายไปไหนหมด


“ถ้าจะทำ�ให้ศลิ ปินไทยดัง ในระดับโลกได้ เราคงต้อง คิดให้ ได้วา่ ถ้าเราจะไปถึง จุดนัน้ เราต้องอาศัย อะไรบ้าง แล้วก็ท�ำ มันไป พร้อมกัน ฮีโร่จะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีผชู้ ว่ ยทีด่ ดี ว้ ย” ทุกวันนี้งานเพลงของคุณก็มีคนชอบเยอะ มันตอบ โจทย์กบั ความเป็นป๊อปอย่างทีค่ ณ ุ ต้องการแล้วไม่ ใช่ หรือ แสตมป์ : ก็จริงอย่างทีค่ ณ ุ ว่า แต่เมือ่ เราท�ำงานแบบนีไ้ ปสักพักก็จะ มีความรูส้ กึ ลึกๆ ผุดขึน้ มาว่าอยากท�ำอะไรอีกแบบบ้าง เหมือนกับ ว่าเราขูดชีวติ ด้านป๊อปออกไปหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วก็ยงั มีอกี ด้านทีย่ งั เต็มอยู่ ถามว่าท�ำไปเรือ่ ยๆ ได้ไหม ก็ได้นะ แต่มนั ก็ใกล้ จะหมดเต็มทีแล้ว

มีวนั ทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ว่าความคิดตีบตันไหม แสตมป์ : มีนะ บ่อยด้วย มีคนชอบถามผมว่าท�ำอย่างไรถึงจะหลุดพ้น สภาวะนี้ แต่ผมก็ไม่รู้ ผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าท�ำอย่างไร แต่ ผมอยากจะบอกอย่างหนึง่ ว่าไม่มใี ครแต่งเพลงไม่ออกหรอก มันมี แต่วา่ แต่งเพลงแล้วไม่เอา เพราะอาจจะคิดว่ายังดีไม่พอ นัน่ แหละ คือสิง่ ทีผ่ มบอกว่าต้องท�ำเพลงทีเ่ ราชอบ และคนอืน่ ต้องชอบด้วย

คุณก�ำลังบอกว่าแต่งออกมาเถอะ มันจะดีจะเลวก็แต่ง ออกมาเถอะ ให้ ได้ระบายออกมาใช่ไหม แสตมป์ : ใช่ ขอให้ทำ� ออกมา อย่างพีบ่ อยก็เคยบอก ว่าเวลาทีเ่ รา แต่งไม่ได้กใ็ ห้เราแต่งออกมา ทีแ่ ต่งไม่ได้แสดงว่าของเสียเราเยอะ เราต้องระบายออกให้หมด ของดีมันจะได้ผุดออกมา เป็นการ ตกแต่งความคิด เอาข้อสงสัยทางความคิดออกไปให้หมด แล้ว เราจะโล่ง ใจเราก็จะว่าง อย่างคนวาดรูปผมเชือ่ ว่าการวาดออกมา จะโล่งกว่าการทีเ่ ราไม่ได้วาดอะไรนะ

คุณบอกว่าการแต่งเพลงท�ำให้ ใจว่าง คล้ายกับการท�ำ สมาธิหรือเปล่า แสตมป์ : อาจจะคล้ายในบางมุม แต่เรือ่ งการแต่งเพลงของผม เป็นการด�ำเนินชีวติ มากกว่า เมือ่ รูส้ กึ ไม่ดกี แ็ ต่งของไม่ดี เมือ่ รูส้ กึ ดี ก็แต่งของดี คือธรรมะอาจจะเป็นการเข้าใจธรรมชาติ แต่ผมว่าการ แต่งเพลงของผม ถ้าเปรียบเทียบแล้วจะเหมือนกับการภาวนา มากกว่า ท�ำไปเรือ่ ยๆ ภาวนาไปเรือ่ ยๆ แน่นอนว่าอาจจะหลุด สิง่ ไม่ดอี อกมาบ้าง แต่ยงั ไงก็ตอ้ งมีของดีออกมาบ้างล่ะ

ทุกวันนี้คุณมีวิธีกระตุ้นความอยากในการท�ำเพลง อย่างไร แสตมป์ : ผมใช้วิธีการคุยกับตัวเองเยอะๆ และใช้ความอิจฉา เป็นแรงขับ

ตอนนีค้ นทีค่ ณ ุ อิจฉาคือใคร แสตมป์ : Ed Sheeran ผมได้ดคู อนเสิรต์ ของเขาทีอ่ งั กฤษ ท�ำให้ ผมอิจฉามาก เขาเขียนเพลงเพราะ และยังรักษาท่วงท�ำนองทีด่ ไี ด้ แถมมีคนชอบเยอะด้วย เพราะเพลงเป็นโฟล์คป๊อปชัน้ ดี

คุณอยากให้คนมองคุณว่าเป็นนักแต่งเพลงที่ดี หรือ นักดนตรีทเี่ จนจัดมากกว่ากัน แสตมป์ : ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย เพราะสิง่ ทีเ่ ราท�ำมันก็ยากแล้ว คือเขา จะมองยังไงก็แล้วแต่ ส�ำคัญทีว่ า่ ผมอยากมองตัวเองว่าเป็นคนทีไ่ ด้ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ฝนื ใจตัวเอง สามารถภูมใิ จในงานของตัวเองได้ แค่นกี้ น็ า่ จะพอแล้ว

เขียนเพลงให้ศิลปินอื่นมาก็เยอะ ตอนนี้ ใครคือคนที่คุณ อยากเขียนเพลงให้เขาร้องมากทีส่ ดุ แสตมป์ : อยากเขียนให้ตวั เองร้องมากกว่า แต่กอ็ ยากให้หลายคนมาร้อง เพลงทีผ่ มแต่งนะ อยากได้ยนิ คุณสุภทั รา อินทรภักดี นักร้องวงไหมไทย มาร้องเพลงของผม หรืออยากให้แก๊ป ริชแมนทอยส์ มาร้องก็ดนู า่ สนุกดี

ในมุมมองของนักร้อง นักแต่งเพลง คุณเห็นว่าอะไร เป็นปัญหาในวงการเพลงไทย แสตมป์ : จริงๆ ก็ไม่ได้มปี ญ ั หาอะไรนะ แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ มเห็นคือ วงการ เพลงไทยยังขาดการเดินหน้าแบบพร้อมเพรียงกันทุกภาคส่วน คือเรา ชอบคิดว่าเราจะโกอินเตอร์ด้วยการท�ำให้นักร้องของเราเต้นเก่งที่สุด ในโลก แต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะโกอินเตอร์ดว้ ยการสร้างคนถ่ายเอ็มวี ทีเ่ ก่งทีส่ ดุ สร้างคนจัดแสงทีเ่ ก่งทีส่ ดุ สร้างคนท�ำคอสตูมทีเ่ ก่งทีส่ ดุ เรา คิดแยกชิน้ หมดเลย ซึง่ ผมคิดว่าเราไม่สามารถท�ำได้ ถ้าเราไม่มกี ารสร้าง คนทีเ่ ก่งขึน้ มาพร้อมกันทัง้ แผง เพือ่ ให้ทงั้ หมดเดินไปด้วยกัน เหมือนการ สร้างตึก เราอาจจะสร้างตึกทีส่ วยงามมาก แต่คงไม่สวยสมบูรณ์แบบ หากสนามหญ้าหน้าตึกมันทุเรศ หรือว่าอยูๆ่ มีทอ่ โผล่ มีรอยร้าวจาก การเก็บงานทีไ่ ม่ดี ยกตัวอย่างวงการเพลงเกาหลี ท�ำไมถึงประสบความ

ส�ำเร็จ ผมคิดว่าทุกภาคส่วนเขาขับเคลือ่ นพร้อมกันหมด มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ น�ำพาเคป๊อปไปสูเ่ วทีโลก ดังนัน้ เราคงต้องคิดให้ได้วา่ ถ้าเราจะไปถึงจุด นัน้ เราต้องอาศัยอะไรบ้าง แล้วก็ทำ� มันไปพร้อมกัน ฮีโร่จะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีผชู้ ว่ ยทีด่ ดี ว้ ย

อะไรที่ท�ำให้คุณรู้สึกขัดอารมณ์มากที่สุด โดยเฉพาะใน ช่วงเวลานี...้ ทีค่ ณ ุ ฮอตมาก แสตมป์ : ก็การโดนวิจารณ์ในด้านลบนัน่ แหละครับ ช่วงแรกๆ ผมจะจีด๊ ทุกครัง้ นะ ทีโ่ ดนวิจารณ์ในแง่ลบ

ผู ้ ช ายที่ ภ าพลั ก ษณ์ อ บอุ ่ น แสนดี อ ย่ า งคุ ณ เคยโดน วิจารณ์กบั เขาด้วยหรือ แสตมป์ : เยอะเลยล่ะ เพราะผมเกรียนไง โดยเฉพาะตอนอยูบ่ นเวที

แต่เท่าทีด่ กู เ็ ป็นการเกรียนแบบตลกโปกฮา ก็นา่ รักดีไม่ ใช่ หรือ แสตมป์ : ก็มคี นเข้าใจในสิง่ ทีผ่ มท�ำไม่ทกุ คนหรอก ผมเชือ่ แบบนัน้ ผมก็เจ็บทุกครัง้ นะทีร่ ู้ เพราะผมไม่ได้ตงั้ ใจเกรียนเพือ่ ท�ำร้ายใคร หรือ บางคนทีค่ ดิ ว่าเราไม่ดพี อ เราก็เจ็บเหมือนกัน เพราะเหมือนกับว่า เราจะพยายามเพือ่ ทีจ่ ะดีพอให้ดู โดยเฉพาะตอนท�ำรายการ The Voice ผมโดนหนักมากว่าไอ้นเี่ ป็นใคร ถึงกล้ามานัง่ ตรงทีเ่ ดียวกับ Adam Levine วง Maroon 5 โค้ช The Voice US ผมเป็นใคร ถึงมานัง่ ตัดสิน อยูใ่ นระดับเดียวกับอีก 3 คนทีถ่ อื ว่าเป็นระดับเทพของวงการเพลง


“การเป็นโค้ชรายการ The Voice เป็นวิธกี าร มองคนให้เป็น ใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น ดึงพลังแฝงของแต่ละคน ออกมาให้มากทีส่ ดุ ”


. 38

ESCAPE

Text : อรรถ อรรถมาตย์

ฟังออร์เคสตร้าในวันชาติจีน

ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายน ปักกิง่ เผชิญสภาวะอาการหนาวเหน็บและหิมะตกหนักทีส่ ดุ ในรอบ 60 ปี มองไปทางไหนเห็นแต่หมิ ะ ปกคลุมขาวโพลนไปหมด แต่เมือ่ ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา อากาศทีป่ กั กิง่ เย็นสบาย อุณหภูมอิ ยูท่ ี่ 14-19 องศาเซลเซียส ดูเหมือนอากาศจะเป็นใจแบบนีท้ กุ ปี เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 63 ปี วันสถาปนาชาติจนี

ปีนพี้ เิ ศษทีป่ ระเทศไทยได้มสี ว่ นร่วมด้วย เมือ่ สถาบันพัฒนาดนตรี แห่งชาติจนี เชิญวงออร์เคสตร้าจีนจากมูลนิธศิ าลเจ้า PU-YA อุดรธานี เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมบรรเลงโชว์และประกวดในงาน China International Traditional Instrumental Music Art Festival ทีส่ �ำคัญ ต้องประชันฝีมือกับวงออร์เคสตร้าจีนจากปักกิ่ง เหอหนาน ชานตง เทียนสิน และชานโจว ต้นต�ำรับที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ แต่ตวั แทนจากประเทศไทยก็สามารถสร้างผลงานน่าชืน่ ชมด้วยการคว้า รางวัลชนะเลิศประเภทวงมาครองได้เป็นผลส�ำเร็จ วงดนตรีออร์เคสตร้าจีนวงแรกของประเทศไทยนี้น่าทึ่งตรงที่ ใช้เวลาเตรียมการและฝึกซ้อมเพียง 6 เดือน โดยประกอบด้วย นักดนตรีมอื สมัครเล่นหลากหลายวัย ทัง้ เด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่ ซึง่ มี ทัง้ นายแพทย์ แม่บา้ น ฯลฯ ทัง้ หมด 120 ชีวติ ร่วมบรรเลงออร์เคสตร้าจีน ด้วยกันอย่างสอดคล้องลงตัวกับเครือ่ งดนตรีจนี หลากหลายชนิด ทัง้ ขิม กู่เจิ้ง ซอเอ้อหู ขลุ่ย ปี่ ฉาบ แคนจีน ฯลฯ แม้ส่วนใหญ่เพิ่งจะหัดเล่น ได้ไม่นาน ภายใต้การฝึกสอนของ ช่อ แซ่โง้ว อาจารย์ผู้ฝึกสอน และ ผูค้ วบคุมวงชาวจีน โดยได้รบั การสนับสนุนจาก ปรีชา ชัยรัตน์ ประธาน มูลนิธิฯ แต่ด้วยใจรักและความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมก็สามารถ แสดงฝีไม้ลายมือที่ท�ำเอาคนจีนฟังแล้วต้องอึ้งไปตามๆ กัน แถมยัง ประทับใจกับกิริยามารยาท และการแต่งกายด้วยสูทไหมสวยงาม ซึ่งการบรรเลงโชว์ ณ ก�ำแพงเมืองจีน ที่มีฉากหลังเป็นทิวเขาและ ก�ำแพงเมืองจีนตั้งตระหง่าน ดูขลังและเพิ่มอรรถรสในการฟังได้เป็น อย่างดี โดยเฉพาะกับเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน ส�ำหรับวาระแห่งการฉลองวันชาติจีนและตรงกับเทศกาลไหว้ พระจันทร์ เป็นวันหยุดต่อเนื่อง 8 วัน (30 ก.ย.-7 ต.ค.) หรือที่เรียก กันว่า สัปดาห์ทอง ในฐานะเมืองหลวง และมีกิจกรรมส�ำคัญมากมาย เกิดขึน้ ทีน่ ี่ ปักกิง่ จึงต้องรองรับชาวจีนจากทัว่ ทุกมณฑล แหล่งท่องเทีย่ ว

ส�ำคัญๆ ของปักกิ่งต่างคลาคล�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว เช่น พระราชวัง ต้องห้าม ที่อลังการสมค�ำร�่ำลือ ขณะที่สีสันอื่นที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งในช่วงนี้ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ และแปลกตากว่าปกติ เช่น จตุรัสเทียนอันเหมิน ที่เปิดให้ผู้คนเข้าไป เยี่ยมชมกระถางดอกไม้ยักษ์ใจกลางจตุรัสฯ ที่ได้รับการตกแต่งอย่าง สวยงามด้วยดอกไม้นานาพรรณ จัดเป็นไฮไลท์ส�ำคัญของงาน พร้อม คารวะท่านประธานเหมา เจ๋อ ตุง ก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี คารวะและร�ำลึกวีรชนนักปฏิวัติในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันชาติจีน และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก หนึ่งในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ ไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจ คือการถ่ายทอดสดการประกวด The Voice China รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันพอดี แน่นอนว่า รายการเรตติ้งดีแบบนี้ย่อมแย่งซีนได้บ้างเป็นธรรมดา เมื่อมาเยือนปักกิ่ง คนส่วนใหญ่มักจะถูกสะกดจิตว่าต้องมา ทานเป็ดปักกิ่งต้นต�ำรับให้ได้ ส่วนใหญ่เป็ดปักกิ่งที่นี่เท่าที่ได้ลิ้มลอง รสชาติดี แต่ที่ภัตตาคารหรูเลื่องชื่ออย่าง 1949, Duck de Chine ย่าน Doncheng นั้นสุดแสนจะอร่อยล�้ำ เนื้อหวานนุ่มชุ่มฉ�่ำ หนังกรุบ กรอบ ขณะที่เครื่องเคียงก็กลมกล่อมเข้ากันได้ดี แถมก่อนลิ้มรสยังได้ ชมกรรมวิธีแล่เนื้อเป็ดแบบสดๆ จากเชฟมือฉมังอีกด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนกรี๊ดกร๊าดอย่างถูกอก ถูกใจ เมื่อได้สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตลาดรัสเซียที่อุดมไปด้วย สินค้าก๊อปปี้ราคาถูก แต่แบบและสไตล์ดูไร้ทิศทาง เหมือนผลงานของ ดีไซเนอร์ทจี่ ำ� ใจต้องออกแบบตอนอกหัก ส�ำหรับใครทีน่ ยิ มของแท้และ ดูดีมีรสนิยม ควรขีดฆ่าตลาดรัสเซียออกจากตารางท่องเที่ยวไปได้เลย แต่ ห ากอยากสั ม ผั ส ประสบการณ์ แ บรนด์ จี น แล้ ว ไม่ รู ้ สึ ก เฟล ขอแนะน�ำว่า หลีห่ นิง เป็นสินค้าแบรนด์จนี ทีไ่ ด้รบั ความนิยมพอสมควร ทัง้ จากชาวจีน และนักท่องเทีย่ ว อาจจะด้วยการสร้างแบรนด์และพัฒนา

วิจยั ผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ท�ำให้วนั นีห้ ลีห่ นิงได้รบั การยอมรับในระดับ สากล แม้จะไม่อาจเทียบเคียงแบรนด์กีฬาดังอย่างไนกี้และอาดิดาสได้ ก็ตาม แต่ช็อปของหลี่หนิงกระจายอยู่ทั่วปักกิ่ง ยึดหัวหาดท�ำเลทอง ไว้ได้เกือบหมด โดยเฉพาะในย่านถนน Wangfujing ถนนสายช้อปปิ้ง เลือ่ งชือ่ ทีค่ ลาคล�่ำไปด้วยสินค้าแฟชัน่ ช้อป iStudio 3 ชัน้ ของแอปเปิล้ ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานบนหัวมุมถนนแห่งนี้ เท่าที่เห็นพบว่าถนนหนทางสายหลักๆ ของปักกิ่งดูสะอาดสะอ้าน ใช้ได้ ขณะที่ห้องน�้ำยังคงเป็นปัญหาหนักอกของนักท่องเที่ยว ทั้งเรื่อง ของกลิน่ และความสะอาด แม้กระทัง่ ในศูนย์การค้าบางแห่งทีด่ ดู ี ก็ใช่วา่ ห้องน�้ำจะน่าปลดทุกข์หนักเบาได้ หากใครคิดจะมาเยือนปักกิ่ง ยังคง ต้องท�ำใจในเรื่องนี้ ส�ำหรับคนชืน่ ชอบนิตยสารแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ ขอแนะน�ำว่านิตยสาร ที่ปักกิ่งราคาพอๆ กับบ้านเรา เล่มละ 10-20 หยวน หรือราว 50-100 บาท แถมมีของแถมพะเรอเกวียน อาจเป็นเพราะอุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมความงามเพื่องฟูมาก เม็ดเงินโฆษณามหาศาล จึงหลั่งไหลสู่นิตยสารแฟชั่นและความงาม ท�ำให้สามารถจ�ำหน่าย นิตยสารได้ในราคาถูก แม้จะอ่านภาษาจีนไม่ออกแม้แต่ตัวเดียว แต่ การได้เปิดดูแฟชั่นเซต และการออกแบบอาร์ตเวิร์กก็คุ้มแล้ว เสียดายไม่มีโอกาสได้แวะจิบค็อกเทลที่ Shaken Not Stirred บาร์ ฮ อตล่ า สุ ด ของปั ก กิ่ ง ที่ ตั้ ง ชื่ อ ตามประโยคเด็ ด ประจ� ำ ตั ว ของ เจมส์ บอนด์ เพราะโรงแรมที่พักห่างจากตัวเมืองพอสมควร การสั่งลา ค�่ำคืนสุดท้ายที่ปักกิ่ง จึงท�ำได้เพียงแค่จิบลาเต้ร้อนที่คาเฟ่ในโรงแรม ก่อนนอนเท่านั้น ปักกิ่งในต้นฤดูหนาว จึงไม่มีอะไรมากกว่าความประทับใจใน ความยิ่งใหญ่ของงานวันสถาปนาชาติจีน และความภาคภูมิใจใน ฝีมือของวงออร์เคสตร้าจีนจากประเทศไทย


. 39

H E A LT H Text : Yamin

มีคนเคยให้ค�ำคมชวนยียวนไว้ว่า “สุขใดไหนจะเท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์” แต่ส�ำหรับผู้ที่อยากพกพาความมั่นใจไปด้วยในทุกที่ คงต้องปรับเปลี่ยนวลีเด็ด ดังกล่าวให้เป็น “สุขใดไหนจะเท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอ Extra Pro” ซะแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า หมากฝรั่งเม็ดนิดเดียว จะมีอิทธิฤทธิ์ ช่วยสร้างความมัน่ ใจได้ขนาดนัน้ เชียวหรือ? 24/7 ขอบอกว่า จริง และเชิญชวนทุกท่านมาร่วมพกพาความมัน่ ใจติดกระเป๋า ไว้ให้อุ่นใจไปด้วยกัน นอกจากจะเป็น หมากฝรัง่ ปราศจากน�ำ้ ตาลแล้ว ‘หมากฝรัง่ เอ็กซ์ตร้า โปรเฟสชัน่ แนล’ ในรูปลักษณ์ใหม่ ซองซิปล็อก ยังมา พร้อมกับสไตล์โมเดิร์น โฉบเฉี่ยว โทนสีซิลเวอร์-เมทัลลิก ใน 3 รสยอดนิยม อันได้แก่ เปปเปอร์มนิ ต์ สเปียร์มนิ ต์ และ เลมอนไอซ์ ซึง่ แพ็คพลังในการเติมเต็มความมัน่ ใจให้สขุ ภาพ ปากและฟันของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ขจัดเศษอาหาร และลดอาการฟันผุ : ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้พกพาแปรงสีฟนั ไปในทุกที่ การเคีย้ วหมากฝรัง่ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เป็นหนทางที่ดีในการคืน ความมั่นใจให้ช่องปากของคุณ เพราะหมากฝรั่งมีส่วนช่วย ลดกรดในช่ อ งปาก อี ก ทั้ ง การเคี้ ย วหมากฝรั่ ง ยั ง ช่ ว ยให้ เศษอาหารหลุดออกมาได้ด้วย จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิด ฟันผุอย่างได้ผล

สลายคราบแบคทีเรียและหินปูน : น�ำ้ ตาลเทียม หรือสารไซลิทอล ทีอ่ ยูใ่ นหมากฝรัง่ Sugar Free นั้นสามารถช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับระดับความเป็นกรดในช่องปากให้ เป็นกลาง จึงช่วยป้องกันและทลายคราบหินปูน ปากและฟันสะอาดสดชื่น : หมากฝรัง่ ระดับพรีเมีย่ มนัน้ จะใช้นวัตกรรมของสารท�ำความ สะอาดพิเศษ นั่นคือ ‘โซเดียมโพลีฟอสเฟต’ ท�ำให้ปากและ ฟันรู้สึกสดชื่น และความหนืดของหมากฝรั่งสามารถช่วย ให้ฟันสะอาดได้อีกขั้น อีกทั้งการใช้สาร ‘ไซลิทอล’ ยังช่วย ลดปริมาณการเกิดคราบฟัน และลดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ ที่เกาะอยู่ตามคราบฟันได้อีกด้วย ยิ้มกว้างกว่าที่เคย : แน่นอนว่า เมื่อพกหมากฝรั่งเอ็กซ์ตร้าโปร ติดกระเป๋าไว้ ไม่ว่าจะเสร็จภารกิจจากมื้ออร่อยไหนๆ ก็สามารถฉีกยิ้มได้ กว้างสุดๆ ทุกสถานการณ์ ตามคอนเซ็ปต์ของเอ็กซ์ตร้าโปร ที่ว่า “เคี้ยวหมากฝรั่งเอ็กซ์ตร้าโปร ทุกครั้งหลังอาหาร ยิ้มมั่นใจ... อะไร อะไร ก็ไม่ติด”

It’s Wow!! • ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ ‘แชริตี้’ แห่งเมืองเบอร์ลิน ให้เหตุผลไว้ว่า หมากฝรั่ง ช่วยคลายเครียดได้ เนื่องจากภายในปากของ คนเรามีต่อมปลดปล่อยความเครียด ซึ่งต่อมนี้ จะถูกกระตุ้นเมื่อผ่านการขยับปากเคี้ยว นั่นเอง • ดร.แอนดี้ สมิธ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา และผู้อ�ำนวยการศูนย์สุขภาพจิต มหาวิทยาลัย คาร์ดิฟฟ์ ประเทศอังกฤษ เคยเอ่ยปากว่า การ เคี้ยวหมากฝรั่ง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม สมาธิ และความมั่นใจในตัวเองได้ดี และเร็ว ที่สุดทางหนึ่ง


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 40

T A S T E

--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : พรชัย บัวทอง

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล, อนุพนธ์

Ground-Héy by Greyhound Café

Above Eleven ร้านอาหารบาร์ลอยฟ้าสุดชิคกับอาหารฟิวชัน่ เทรนด์ใหม่ ระหว่างอาหารญีป่ นุ่ กับเปรู ท่ามกลาง บรรยากาศสุดเก๋ทไี่ ด้แรงบันดาลใจมาจากสวน เซ็นทรัล พาร์ค แห่งมหานครนิวยอร์ก

กราว-เฮ บาย เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่ ร้านอาหารไทย และอิตาเลียนรสดี ทีอ่ ยากชวนคุณมาสังสรรค์เฮฮา กันให้เต็มที่ กับอาหารหลากเมนู และวาไรตีข้ องไวน์ เบียร์ และค็อกเทล รวมถึงเพลงจากดีเจชัน้ น�ำในทุก คืนวันศุกร์ และวันเสาร์

ตกแต่งด้วยประติมากรรมในแบบ Abstract สะดุดตาด้วยต้นไม้เหล็ก 5 ต้น พร้อมแผ่นอะคริลกิ ก�ำบังเสมือนใบไม้ และโคมไฟขนาดใหญ่ สร้าง บรรยากาศให้อบอุน่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องร้าน เพิม่ ความชิคด้วยห้องน�ำ้ ทีอ่ อกแบบให้สามารถมอง วิวกรุงเทพฯ ได้กว้างไกล ให้ความรูส้ กึ เสมือนเป็น ส่วนหนึง่ กับขอบฟ้ายามค�ำ่ คืน อาหารลูกครึง่ เปรูกลิน่ อายญีป่ นุ่ โดยเชฟโอมาร์ แฟรงค์ มารุย เชฟมือหนึง่ จากร้าน Astrid y Guston ทีเ่ ปรู เมนูแนะน�ำต้องไม่พลาด Cebiche Above Eleven ปลากะพงขาวกับกุง้ คลุกเคล้าด้วยน�ำ้ นมเสือ รสออกเปรีย้ ว โรยหน้าด้วยปลาหมึกชุปแป้งทอดแสน กรุบกรอบ Tiradito Tasting ชุดปลาดิบ 3 อย่าง แซลมอน ทูนา่ และปลากะพง ราดซอสแบบเปรู แล้ว อย่าลืมแวะชิมค็อกเทลประจ�ำชาติของชาวเปรู อย่าง Pisco Sour ทีม่ สี ว่ นผสมของเหล้ารัม (Pisco) น�ำ้ มะนาว และไข่ขาวดิบ กับ Maracuja Sour เหล้ารัม กับเสาวรส ทีไ่ ด้รสออกเปรีย้ วนิดๆ ก�ำลังดี 500-600 บาท ดาดฟ้าชัน้ 33 เฟรเซอร์ สวีท สุขมุ วิท ใกล้กบั รถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีนานา เปิด 18.00-02.00 น. โทร.0 2270 9300 หรือคลิกที่ www.facebook. com/aboveeleven

การตกแต่งภายในออกแนวร่วมสมัย มีการผสม ผสาน Art Installation ต่างๆ จึงให้ความรูส้ กึ เรียบเก๋ และเท่ไปพร้อมๆ กัน โดยสาขาที่ The Circle นี้ เป็น สาขาแรกที่ Stand Alone และยังมีทนี่ งั่ บนชัน้ สองที่ ให้ความเป็นส่วนตัว ส่วนโครงสร้างด้านนอก ดูคล้าย สไตล์โรงงานเก่า ด้วยทรงหลังคาเหล็กทีผ่ า่ นเทคนิค เป็นสนิมทัง้ อัน

WoW!!

หากใครได้มานัง่ ชิลกันที่ ร้าน อย่าลืมแวะไปชมความเก๋ ของห้องน�ำ้ กันด้วยนะ เพราะ นอกจากจะให้มมุ มองของวิว กรุงเทพฯ ได้เกือบ 180 องศา แล้ว ทางเข้าก็กบิ๊ มากๆ รับรอง คุณจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์ ใหม่ทที่ งั้ ทึง่ และอึง้ ชัวร์!!

Above Eleven : Inspired by the Central Park in New York, Above Eleven is a brand new rooftop pub & restaurant on the 33rd floor of the Fraser Suites. Surrounded by the stunning views of Bangkok, the restaurant serves a peaceful green space among a wonderfully romantic ambience along with the equally satisfying Peruvian-Japanese fusion cuisine such as the Cebiche Above Eleven and the Kani Causa. Location : Fraser Suites Sukhumvit (33FL), Sukhumvit Soi 11, Bangkok

ปีกไก่ทอด เมนูสดุ อร่อยทีท่ กุ โต๊ะต้องสัง่ ! ตามด้วย เมนูรสแซบอย่างแซลมอนแช่พริก และสลัดลาซานญ่าสด ซึง่ วัตถุดบิ สดสะอาด และหลากหลาย ตบท้ายด้วย สปาเก็ตตีผดั ปลาสลิด แล้วอย่าลืมค็อกเทลซิกเนเจอร์ อย่าง GHC หรือ Strawberry Sour ทีด่ มื่ ง่ายจนเป็น ขวัญใจของสาวๆ ส่วนใครอยากดืม่ เบียร์รปู แบบใหม่ ในขวดไวน์ และรสชาติใหม่ทแี่ ตกต่าง ต้องลองเบียร์ Estella Damn Inedit ดูสกั ที รับรองจะติดใจ อิม่ อร่อยประมาณ 500 บาท/ท่าน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เมนูอาหารและเครือ่ งดืม่ Ground-Héy by Greyhound Café โครงการ The Circle ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และเสาร์ 11.00-24.00 น. โทร.0 2863 8520-1 หรือ คลิก www.greyhoundcafe.co.th

WoW!!

เฮฮากันให้เต็มทีท่ กุ วัน กับ โปรโมชัน่ Happy Hour ช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ไม่วา่ จะเป็นเฮาส์ไวน์ แชมเปญ เบียร์สด และค็อกเทล รับไปเลย Buy 1 Get 1 Free!

Ground-Héy by Greyhound Café : Ground-Hey by Greyhound Café places its focus on serving Thai-Italian delicacies while boasting a variety of good wines, beers, cocktails, and spirits. With the external look of an old factory and unique rusted roof, it offers an art installation of hip experience among a modern atmosphere built upon the presentation of simplicity, making an interesting place to chill out with friends. Location : The Circle, Taling Chan, Bangkok


--------------

Text : Yamin Photo : พิชญุตม์

BKK Bagel Bakery

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล, อาทิตย์

Flann O’ Brien’s WoW!! Irish Pub ผับสไตล์ไอริชทีม่ แี นวทางการตกแต่ง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ให้อารมณ์การ แฮงเอาท์แบบชาวไอริชแท้ๆ พืน้ ทีถ่ กู แบ่งออกเป็น 2 โซน ด้านนอก เป็นแบบเทอเรส นัง่ กันชิลๆ รับลมเย็นๆ ที่ พัดมาจากแม่นำ�้ เจ้าพระยา ส่วนโซนด้านใน ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ทงั้ หมด เพดาน สูงโปร่งแบบแวร์เฮาส์ กิบ๊ เก๋ดว้ ยภาพ นักเขียนชือ่ ดังชาวไอริชทีป่ ระดับอยูต่ าม ผนัง เพิม่ สีสนั ความสนุกด้วยกระเบือ้ งลาย หมากรุกสีขาวด�ำ และเคาน์เตอร์บาร์ ทีต่ งั้ เด่นอยูก่ ลางร้าน

มาไอริชผับทัง้ ทีพลาดได้ไงกับการ ลิม้ รส Guinness เบียร์ดำ� แบบชาว ไอริช ทีน่ นี่ อกจากจะมีเบียร์ดำ� แล้ว ยังมีเบียร์สที องให้ได้ลองกันด้วย อย่าง Kilkenny แต่จะมีรสชาติเข้ม กว่าเล็กน้อย เพิม่ อารมณ์สนุ ทรี ด้วยเสียงเพลงจากวงดนตรีสด ที่ มีให้ฟงั กันเพลินๆ ทุกวัน

เน้นอาหารไอริชแบบต้นต�ำรับ เมนูเด่น ทีไ่ ม่ควรพลาดคือ Beef and Guinness Pie ซุปเนือ้ ในแป้งพัฟอบเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ รสชาติตามแบบฉบับชาวไอริชแท้ๆ ต่อ ด้วย Fish & Chips ปลาดอลลีช่ ปุ แป้งทอด กรอบนอกนุม่ ใน เสิรฟ์ พร้อม Garden Peas และ Tartar Sauce ตบท้ายด้วยเมนู ของหวาน ซึง่ เป็นสูตรจากทีบ่ า้ นของ เจ้าของร้าน Irish Pudding รสนุม่ กลมกล่อม ไม่หวานเลีย่ นจนเกินไป

คนรักเบอร์เกอร์คงรูจ้ กั และคุน้ เคยกับ BKK Bagel Bakery สาขาตึกมณียาเซ็นเตอร์ กันอยูแ่ ล้ว นีค่ อื สาขาที่ 2 อาคารสาทรธานี 2 ตอกย�ำ้ ความเป็นมืออาชีพด้านนิวยอร์กเบอร์เกอร์ตวั จริง ความโดดเด่นของ BKK Bagel Bakery ของสาขานีอ้ ยูท่ ดี่ ไี ซน์ของตัวร้าน ทีป่ ระหนึง่ นัง่ ทานชิลๆ ในสวน การตกแต่งร้านจึงดูเป็น ธรรมชาติ โครงสร้างหลักท�ำจากไม้สกั รีไซเคิล BKK Bagel Bakery ขึน้ ชือ่ เรือ่ งสูตร เบอร์เกอร์จากนิวยอร์ก เช่น The Show Stopper โฮมเมดเบอร์เกอร์ทที่ ำ� จากไก่งวง ถ้าโปรดปรานการทานแซลมอน Lox, Stock Begel น่าจะถูกปากคุณไม่นอ้ ย ส�ำหรับคน ชอบทานเนือ้ แนะน�ำให้ลอง The Reuben เบอร์เกอร์สอดไส้คอร์นบีฟจากนิวยอร์ก หรือ หากลูกค้าทานมังสวิรตั ิ ก็มี Fin Or Feather ไว้รองรับ นอกจากเบอร์เกอร์ไส้ตา่ งๆ แล้ว ทางร้านยังมีแซนด์วชิ สดใหม่ สลัด รวมถึง เครือ่ งดืม่ ชนิดต่างๆ ไว้บริการอีกด้วย

ประมาณ 500 บาท โกดัง 10 Asiatique The Riverfront ถนนเจริญกรุง เปิด 15.00-24.00 น. โทร.0 2108 4005 Flann O’ Brien’s Irish Pub @ Asiatique The Riverfront : Flann O’ Brien’s Irish Pub, distinguished with its striking warehouse look, holds a romantic feel in its terrace zone with a long counter and comfy stools, an Irish ambience inside. Scrumptious are Beef & Guinness Pie, Flann O’ Brien’s Big Breakfast, Fish & Chips, and Irish Pudding, to name just a few. Its signature beer and live tunes are also great. Location : Warehouse 10, Asiatique the Riverfront, Charoenkrung Rd., Bangkok

BKK Bagel Bakery : With impressive creativity reflected in the décor and with the comfort of your own backyard, BKK Bagel Bakery is a New York-style bakery and deli serving ‘New York experience’ through irresistible homemade bagels and deli/sandwich menu. Weekly specials are always on offer. Location : Sathorn Thani 2 Tower (2FL), Silom, Bangrak, Bangkok TF115001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55

อิม่ ท้องทัง้ เบอร์เกอร์และเครือ่ งดืม่ ในราคาราว 200++ บาท BKK Bagel Bakery ชัน้ 2 อาคารสาทรธานี 2 เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 07.30-18.30 น. และ เสาร์ 08.00-15.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) สอบถามโทร.08 9799 2222 หรือ www.bkkbagelbakery.com 22/08/55

MA MA


. 42

H E A LT H

เรื่อง อรรถ อรรถมาตย์ • วางท่วงท่าให้เหมาะสม ควรวางแขนขนานราบกับพืน้ แป้นพิมพ์ อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าข้อศอกเล็กน้อย ท�ำให้ไม่รสู้ กึ เมือ่ ย นัง่ หลังตรง หน้าจอ อยูร่ ะดับสายตาหรือต�ำ่ กว่าระดับสายตา 10-20 องศา ท�ำให้ไม่เงยหน้าหรือ ก้มหน้าจนเกินไป ทีส่ ำ� คัญอย่านัง่ ไหล่หอ่ หลังค่อม เพราะนอกจากจะเสีย บุคลิกภาพแล้วยังจะท�ำให้เกิดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ได้ • ละสายตาจากหน้าจอคอมฯ ทุกๆ 20 นาที ควรคลายกล้ามเนือ้ สายตาด้วยการมองไกลๆ ราว 20 วินาที และเวลาทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์เราจะ กะพริบตาน้อยลงกว่าปกติ 5 เท่า ท�ำให้เกิดอาการตาแห้งได้ ทางแก้คอื การใช้นำ�้ ตาเทียม นอกจากนีก้ ารหลับตาเพียง 5-10 วินาที ก็นบั เป็นการ พักระหว่างการท�ำงานทีด่ ี • ปิดคอมฯ เมือ่ ไม่ใช้งาน ควรปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุก๊ ทุกครัง้ ทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เพือ่ ลดระยะเวลาในการรับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ซึง่ เป็น สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และความเครียด • อย่ากินจุบจิบ อย่าให้การท�ำงานในออฟฟิศทีต่ อ้ งนัง่ จมจ่อมอยูห่ น้า จอคอมพิวเตอร์ กลายเป็นเครือ่ งสังหารทีท่ ำ� ให้คณ ุ อ้วนเบอะบะโดยไม่รตู้ วั ด้วยการทานนัน่ ทานนีต่ ลอดทัง้ วัน โปรดบอกลาลูกอม และขนมหวาน ต่างๆ เสียตัง้ แต่วนั นี้ หรือหากอยากกินของหวานแก้เครียด ขอแนะน�ำว่า แทนทีจ่ ะซัดของหวานชามโต ก็เปลีย่ นมาเป็นละเลียดไอศกรีมถ้วยเล็กๆ จะดีกว่า • ออกไปเดินเล่นบ้าง การได้ออกไปสูดอากาศในตอนกลางวันเพียง ไม่กนี่ าที ก็สามารถช่วยลดความเครียด หรือความวิตกกังวลได้ แทนทีจ่ ะ อุดอูอ้ ยูก่ บั ห้องแอร์ทงั้ วัน • ใช้สทิ ธิพ์ กั ร้อนให้เต็มที่ ค�ำว่า Vacation ไม่ได้ถกู บัญญัตไิ ว้เฉพาะใน พจนานุกรม หรือเขียนไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษทั เท่านัน้ กรุณาน�ำมา ใช้ในชีวติ จริงด้วย อย่าบ้างานจนปล่อยให้รา่ งกายและจิตใจทรุดโทรม แล้ว อ้างว่าไม่มเี วลาชาร์จแบตฯ เพราะคุณประโยชน์ของการพักร้อน คือ การที่ คุณจะได้พกั ผ่อนจริงๆ เป็นการหลีกหนีจากงานชัว่ ขณะ เพือ่ เติมพลังชีวติ ให้สามารถกลับมาสะสางภาระหน้าทีต่ า่ งๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิง่ ขึน้

Beat stress at work

ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้คณ ุ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึงระลึกไว้เสมอว่า ‘Work Smarter, Not Harder’ เพราะหมดยุคหมดสมัยทีจ่ ะมาตรากตร�ำ ท�ำงานหนักกันแล้ว ยุคนีเ้ ป็นโอกาสของคนทีร่ จู้ กั หาหนทางในการท�ำงาน อย่างชาญฉลาดต่างหาก ท�ำงานหนักใช่วา่ จะท�ำให้ได้ผลงานทีด่ ี แต่ ท�ำงานอย่างฉลาดต่างหากทีจ่ ะให้ผลงานทีน่ า่ ชืน่ ชม

เอาชนะความเครียดในทีท่ ำ� งาน

ใครไม่อยากเป็น Office Syndrome ต้องรูจ้ กั วิธกี ารบริหารจัดการความเครียด ในทีท่ ำ� งาน เพือ่ ให้เราสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกนั ว่าคุณ สามารถเอาชนะความเครียดทีม่ กั ตอแยและระรานคุณในทีท่ ำ� งานได้อย่างไร

• ดืม่ น�ำ้ อุน่ เข้าใจว่าอยูใ่ นเมืองร้อน แต่ไหนๆ ลมหนาวก็เริม่ โชย มาแล้ว ก็ลองหัดดื่มน�้ำอุ่นกันดูบ้าง เพราะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ หลายประการ ทัง้ การช่วยขับสารพิษทีส่ ะสมในร่างกาย อันจะเป็นเหตุ ให้เกิดการปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว ปวดหัว เจ็บตามส่วนต่างๆ ทีส่ �ำคัญน�ำ้ อุน่ ยังช่วยระบบย่อยอาหารให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส�ำคัญ ส�ำหรับคุณสาวๆ การดื่มน�้ำอุ่นช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น ลดรอยเหี่ยวย่น อีกต่างหาก จะมัวแต่หวังพึง่ ครีมราคาแพงก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากเท่ากับ การดูแลสุขภาพจากภายใน • กรีด๊ ได้กก็ รีด๊ เมือ่ เกิดความเครียดขึน้ มา ไม่วา่ จะเป็นความเครียด สะสมจากการไม่ถกู ชะตากับเพือ่ นร่วมงานทีต่ อ้ งนัง่ เผชิญหน้ากันทุกวัน หรือเป็นความเครียดแบบปัจจุบนั ทันด่วน เพราะไม่สบอารมณ์ทบี่ ริษทั เพิง่ ติดประกาศว่าไม่มนี โยบายขึน้ เงินเดือนให้ในปีหน้า หรือเครียดหนักเมือ่ อินเตอร์เน็ตทีอ่ อฟฟิศล่มมาครึง่ ค่อนวัน ท�ำให้ทำ� งานส่งลูกค้าไม่ทนั ก็จง อย่าอัดอัน้ หัดพูดออกมาดังๆ บ้างเพือ่ เป็นการระบาย การกรีด๊ หรือร้อง ตะโกนในห้องน�ำ้ (ช่วงปลอดคน) จะท�ำให้คณ ุ รูส้ กึ โล่งขึน้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่

• ยื ด เส้ น ยื ด สาย การยื ด กล้ามเนือ้ แบบง่าย ๆ ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน ก็ช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้ เช่น การหมุนคอ การยักไหล่หมุน ไหล่ การไขว้และบิดแขน เป็นต้น การเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ย่อม ดีกว่าการนั่งหลังขดหลังแข็งเป็น เวลานาน อ้อ! ทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับ สาวๆ ทัง้ หลายไม่ควรนัง่ ไขว่หา้ ง ท�ำงานนานๆ เข้าใจว่าเป็นท่านั่ง ที่สวยและอาจจะเคยชิน แต่การ ไขว่หา้ งเป็นท่านัง่ ทีต่ อ้ งเทน�้ำหนัก ไปด้านใดด้านหนึง่ ซ�ำ้ ๆ เป็นเวลานานๆ ดังนัน้ ระหว่างทีน่ งั่ ไขว่หา้ งเส้นเลือด ใหญ่ทตี่ น้ ขาทัง้ สองจะถูกแรงของขาทัง้ สองข้างบีบเอาไว้ ท�ำให้เลือดไหล เวียนไม่สะดวก หัวใจต้องท�ำงานหนักขึน้ เพราะต้องสูบฉีดเลือดให้รา่ งกาย ล�ำเลียงไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ให้ทวั่ ถึง

เชื้อโรคในคีย์บอร์ด

คียบ์ อร์ดเป็นแหล่งสะสมเชือ้ โรค โดยเฉลีย่ มีเชือ้ จุลนิ ทรียม์ ากกว่า ฝารองนัง่ ชักโครกถึง 5 เท่า ส่วนใหญ่เป็นเชือ้ โรคทีก่ อ่ ให้เกิด โรคอาหารเป็นพิษ และการใช้คอมพิวเตอร์รว่ มกับคนอืน่ อาจ เป็นสาเหตุของการแพร่เชือ้ โรคภายในออฟฟิศ วิธปี อ้ งกันคือ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดคียบ์ อร์ดทุกครัง้ ก่อนใช้งาน ขณะที่ Logitech หัวใสออกคียบ์ อร์ดล้างน�ำ้ ได้ เพือ่ รองรับพฤติกรรมของคนทีช่ อบทานอาหารและดืม่ กาแฟหน้า คอมพิวเตอร์ แต่ทางทีด่ ี กิน ดืม่ ให้ถกู สุขลักษณะ และเป็นที่ ทางน่าจะดีCollege กว่า London Hospitals ทีม่ เป็ า :นUniversity


. 44

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

โบ๊ท-นิธศิ วารายานนท์

The Charming Man ใครทีช่ มภาพยนตร์โฆษณาเครือ่ งดืม่ โค้ก ชุด ‘กีตาร์’ ในแคมเปญ ‘ต้องซ่า ต้องกล้า ต้องโค้ก’ หลายๆ คนโดยเฉพาะสาวๆ ต้องรูส้ กึ สะดุดตาสะดุดใจกับหนุม่ เท่สงู โปร่ง ทีซ่ งิ่ มอเตอร์ไซค์ คันงาม จนมาปิง๊ กับสาวแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของโค้ก ทีข่ บั รถโก้หรู มาจอดติดอยูข่ า้ งๆ แล้วเขาก็รสู้ กึ ว่าต้องท�ำอะไรสักอย่างให้สาวสวยประทับใจ หันรีหนั ขวางก็ดนั ไปสบตากับรถส่งโค้ก เลยปิง๊ ไอเดียรวบรวมความกล้ากระโดดขึน้ ไปโชว์ฟอร์มร็อก สาดความมัน ทางดนตรีจนสาวเจ้าประทับใจ จากความโดดเด่นของร็อกเกอร์หนุม่ เซอร์ในภาพยนตร์โฆษณา ชุดนัน้ เชือ่ ว่าสาวๆ ส่วนใหญ่คงสงสัยเหมือนกันว่า พ่อหนุม่ คนนีเ้ ป็นใคร ท�ำไมอยูด่ ๆี ถึงได้มาประกบกับพรีเซ็นเตอร์เงินล้านอย่างสาวแพนเค้กได้ เขามีชอื่ ว่า โบ๊ท-นิธศิ วารายานนท์ หนุม่ หล่อวัย 25 ปี สาวเท้าก้าว เข้าสูว่ งการด้วยการเป็นศิลปินวง The Yers (เดอะ เยอร์ส) ของค่ายเพลง ห้องเล็ก Small Room โดยโบ๊ทรับหน้าทีเ่ ป็นมือเบสของวง แต่ดว้ ยบุคลิก มาดเซอร์ และหน้าตาทีค่ มเข้มหล่อเหลา ประกอบกับรูปลักษณ์สงู เด่น เป็นทุนเดิมชั้นดี จึงเปิดโอกาสให้โบ๊ทได้ชิมลางบทบาทในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นศิลปิน (จะว่าไป เส้นทางเดินในวงการฯ ของหนุม่ โบ๊ท ก็ละม้ายคล้ายรุน่ พีร่ ว่ มค่ายอย่าง เป้-อารักษ์ เหมือนกันนะเนีย่ ) อดีตก่อนหน้าทีจ่ ะโดดขึน้ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาโค้กประกบคู่ สาวแพนเค้กนัน้ โบ๊ทเคยไปแคสติง้ ภาพยนตร์เรือ่ งดังเรือ่ งหนึง่ ผลสรุป คือ โบ๊ทผ่านการแคสติง้ ได้รบั ไฟเขียวให้แสดงภาพยนตร์เรือ่ ง ‘30 ก�ำลัง แจ๋ว’ ซึง่ ต้องเข้าฉากกับนางเอกเบอร์หนึง่ สุดร้อนแรงของวงการ อย่าง อัม้ -พัชราภา ไชยเชือ้ โดยในเรือ่ งโบ๊ตรับบทเป็น ‘เซน’ หนึง่ ในรุน่ น้อง ทีต่ อ้ งมาตกหลุมรักรุน่ พีท่ รงเสน่หว์ ยั 30 กะรัต แต่ทว่าความดังของหนุ่มโบ๊ทกลับมาพุ่งกระฉูดก็ตอนที่มาเล่น โฆษณาโค้ก หลังจากนัน้ ก็เหมือนโอกาสกรุยทางให้เขามีงานหลัง่ ไหล เข้ามาไม่ขาดสาย ทั้งรับบทน�ำในละครเวทีเรื่อง ‘รัก 5-6 เส้า Fat The Musical’ ละครเวทีฉลองครบรอบ 12 ปี ของ Fat Radio โดยโบ๊ท รับบทเป็น พีท ทองหล่อ พระเอกโด่งดังอันดับหนึง่ ของยุค ทีน่ อกจอเป็น

อาสาสมัครกูภ้ ยั ในเรือ่ งเขาจะต้องประชันบทบาทกับนักแสดงสาวมัน่ จ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นอกจากนัน้ ก็ยงั ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบั เสือ้ ผ้า แบรนด์ CPS CHAPS น�ำพาให้โบ๊ทได้รว่ มงานกับ ตูน บอดีส้ แลม, แบ๊งค์ วงแคลช และ ปัป๊ โปเตโต้ ซึง่ ทัง้ 3 ล้วนเป็นยอด ‘ไอดอล’ ของเหล่า วัยรุน่ ล่าสุด โบ๊ตมาปรากฏตัวในงานประกาศผลรางวัล ‘50 หนุม่ โสด ในฝันคลีโอ 2012 (The Most Eligible Bachelor 2012)’ ทีน่ ติ ยสาร คลีโอจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี แล้วในทีส่ ดุ เขาก็ซวิ ต�ำแหน่งสุดยอดหนุม่ คลีโอประจ�ำปี 2012 มาจนได้ เป็นการการันตีได้อย่างเต็มปากเต็มค�ำว่า โบ๊ท เป็นหนุม่ ฮอตทีม่ ารุง่ พุง่ แรงไม่แพ้ใคร (ผูค้ รองต�ำแหน่งหนุม่ โสดใน ฝันทีเ่ รารูจ้ กั กันดีหลายคน วันนีก้ ลายเป็นดาราดัง เช่น ภูริ หิรญ ั พฤกษ์, ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ และบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์ เป็นต้น) โบ๊ท นับเป็นคลืน่ ลูกใหม่ทโี่ ชคเข้าข้างอย่างแรง เพราะเพียงแค่ 1-2 ปี หลังจากที่เข้าวงการบันเทิงมาอย่างเต็มตัว เขาก็ได้ทดลองงาน บันเทิงมาแล้วอย่างหลากหลาย เป็นทั้งศิลปิน นายแบบ นักแสดง ภาพยนตร์, ละครเวที, โฆษณา และมิวสิกวิดีโอ เหลืออีกหนึ่งบท เรียนหลักทีค่ ดิ ว่าในเร็วๆ นีเ้ ขาน่าจะได้ลมิ้ ลองชัวร์ๆ นัน่ ก็คอื การเล่น ละครโทรทัศน์ และอีกไม่นานหนุ่มสูงโปร่งหน้าตาดีคนนี้ก�ำลังกลับ คืนสู่จอเงินอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Together...วันที่รัก นับจากนี้ ก็เชือ่ ขนมกินได้เลยว่า เราๆ ท่านๆ จะต้องเห็นหน้าหนุม่ หน้าคมคนนี้ แบบถีย่ บิ อย่างแน่นอน n

ภาพจาก : Boats The YERS Fanpage

Getting to know him more

• • • • • • • • • • •

ด้วยความสูงทีส่ งู เกือบ 190 เซนติเมตร ท�ำให้โบ๊ท มีอกี ฉายาหนึง่ ว่า ‘ยาว’ โบ๊ท ได้เข้ามาเป็นสมาชิกวง The Yers ในช่วงปลายปี 2553 และได้ออกอัลบัม้ แรก ชือ่ ‘Y (วาย)’ ในปี 2554 โบ๊ท เคยเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดโี อให้กบั วงของตัวเอง ในเพลงชือ่ ‘เทศกาล’ จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีขา่ วลือหนาหูวา่ เขาส้มหล่นในการมาเล่นโฆษณาโค้ก แทนที่ เป้-อารักษ์ เนือ่ งจากเป้ไม่สะดวกใจทีจ่ ะ ร่วมงานกับอดีตคนรักเก่า ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Together.. วันทีร่ กั ’ ทีก่ ำ� ลังจะ เข้าฉายในวันที่ 20 ธันวาคม โบ๊ทรับบทเป็น ปฐมพงศ์ นักศึกษาหนุม่ ผูม้ บี าดแผลจากความรัก เขามักบอกใครต่อใครว่ามีความสามารถพิเศษคือ ‘เล่นเบสเท่’ ความสามารถนอก เหนือจากด้านดนตรี และนักแสดง คือ การเขียนบท ชานมไข่มกุ เป็น เครือ่ งดืม่ สุดโปรด ชอบเล่นฟุตบอล และพูล ชอบผูห้ ญิงเซ็กซี่ และฉลาด แต่ไม่ชอบผูห้ ญิงทีค่ ลัง่ วัตถุนยิ ม


. 46

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

เวทมนตร์... ในการจัดระเบียบ ข้าวของ เชื่ อ ว่ า เมื่ อ หั น ไปรอบๆ ห้ อ ง หลายคนคงเคยประสบกับภาวะ ของชิ้ น นี้ ทิ้ ง ไม่ ล ง ของชิ้ น นั้ น แฟนเก่ า ให้ ม า ของชิ้ น โน้ น เป็ น ชิน้ เดียวในโลก ไม่วา่ จะเป็นของชิน้ ไหนๆ หากมันมาอยู่รวมกันอย่าง ระเกะระกะแล้ว ความแออัดและ อึดอัดจะมายึดพืน้ ทีใ่ นห้องของคุณ ทั น ที เราจึ ง อยากแนะน� ำ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ กั บ นั ก ช่ า งเก็ บ ทั้ ง หลาย ‘เวทมนตร์ในการจัดระเบียบข้าวของ’ เป็นฮาวทูแบบญี่ปุ่น เขียนโดย ‘ยาซุ ชิ โคมั ต ซึ ’ นั ก จั ด ระเบี ย บข้ า วของคนแรกของแดนปลาดิ บ แปลโดย ‘เดโกะปง’ ในเล่มจะบอกเคล็ดลับในการจัดเก็บบ้านให้ โล่งสบายน่าอยู่ผู้จัดท�ำจัดวางรูปแบบให้อ่านง่าย มีภาพการ์ตูนน่ารักๆ เป็นไกด์ตลอดเล่ม

Cloud Atlas คุณอาจเคยได้ยินถึงค�ำพูดที่ว่า ‘ทุกการกระท�ำ มีเหตุและผล เสมอ’ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยสนับสนุนค�ำพูดดังกล่าวให้ หนักแน่นขึ้น Cloud Atlas หนังทุนสร้างกว่า 100 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ว่าด้วยเรื่องราวความเกี่ยวข้องของทุกชีวิต บนโลก ในทุกห้วงเวลา หนังส่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ตัง้ แต่ยคุ ส�ำรวจโลก ปี 1849 ไปจนถึงยุคอนาคต ซึง่ ตัวละคร ก็จะมีตั้งแต่นักแต่งเพลงในยุคสงครามโลก นักข่าวในยุค ประธานาธิบดีเรแกน หุ่นยนต์สาวไฮเทคในยุคอนาคต และ ชาวเกาะสาวผูเ้ ฝ้ามองการล่มสลายทางวัฒนธรรม ซึง่ ทุกชีวติ ของตัวละครล้วนเกี่ยวเนื่องกันผ่านเรื่องราวขนาดใหญ่ที่ข้าม ผ่านเวลามานับพันปี ภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ งึ กลายเป็นภาพยนตร์ ปราบเซียนทั้งส�ำหรับผู้ก�ำกับ ผู้เขียนบท นักแสดง และผู้ชม Cloud Atlas ใช้ผู้ก�ำกับถึง 3 คน ได้แก่ แอนดี้, ลานา วาชาวสกี้ (The Matrix) และ ทอม ทิคเกอร์ (Run Lora Run)

มาช่วยกันปลุกปัน้ หนังทีด่ ดั แปลง จากนิ ย ายเรื่ อ ง Cloud Atlas (หรือในชือ่ ไทยว่า ‘เมฆา สัญจร’) ของ เดวิด มิทเชล ให้กลายเป็น มหากาพย์ไซไฟที่โลกต้องจารึก โดยลานารั บ อาสาเขี ย นบทสุ ด ซับซ้อนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยเรื่องนี้มีทัพนักแสดงแถวหน้ามา ร่วมตีบทเพียบ ไม่วา่ จะเป็น ทอม แฮงค์, ฮัลลี่ เบอรี,่ ฮิวจ์ แกรนท์ และซูซาน ซาแรนดอน เป็นต้น หนังความยาว 172 นาทีเรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายความ สามารถของคนดู ที่ไม่ต้องการดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว เพราะหนังสอดแทรกมิติที่ลึกลับซับซ้อน รวมถึงสัจธรรมของ ทุกสรรพสิง่ บนโลกเอาไว้อย่างแยบคาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าคุณจะสัมผัส มันได้หรือไม่

Dragon Baby ข�ำกันยกใหญ่กว่า 11 ล้านวิวแล้ว กับคลิปเด็กน้อยไร้เดียงสาในชุดเหลือง สไตล์ บรูซ ลี ทีต่ อ้ งมาเผชิญหน้ากับมังกร พร้อมต่อสูก้ นั อย่างดุเด็ดเผ็ดมัน ผลัดกันเตะ ต่อย ด้วยลีลาสุดบรรยาย ก่อนทีเ่ จ้าหนูอภินหิ ารจะสังหารศัตรู ตัวฉกาจได้ส�ำเร็จ เป็นคลิปฮาเจ้าเดียวกับ Iron Baby ผลงานของ Patrick Boivin ผู้ก�ำกับชาวแคนาดา

Candy-Robbie Williams แบดบอยแห่ ง วงการเพลงป๊ อ ปโลก ขอทวงคื น ความเป็ น ซุป’ตาร์ตัวพ่ออีกครั้ง ในอัลบั้มใหม่ ชุดที่ 9 ที่มีชื่อว่า ‘Take the crown’ กับ ‘Candy’ ซิงเกิลสนุกสนานหวานติดลม ซึ่งมี สีสนั ของดนตรีทหี่ ลากหลายกว่าเดิมอยูม่ าก หลายคนทีไ่ ด้ฟงั เอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่า จังหวะของเพลงนี้สนุกก�ำลังดี พอให้บิดสะบัดท่วงท่าได้ไม่เหน็ดเหนื่อย ส่วนเนื้อหาเพลงได้ Gary Barlow ศิลปินมากความสามารถและกรรมการ The X Factor มาร่วมเขียนเนื้อ ซึ่งดูเหมือนหนุ่มร็อบบี้จะปลื้มเอา มากๆ เขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเพลงนี้ว่า “มันเป็นเพลง ส�ำหรับซัมเมอร์ที่ไม่เลว บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่ชอบ คิดว่าตัวเองเพอร์เฟ็กต์ แต่จริงๆ แล้ว เธอเฟคอย่างแสนสาหัส

startupquote.com แต่ผมไม่ได้อยากให้คุณซีเรียสไปกับเนื้อหาเพลงมากมายนัก แค่ มั น ติ ด หู คุ ณ จนลบไม่ อ อก ผมก็ พ อใจแล้ ว ” แล้ ว ตอนนี้ ซิงเกิลดังกล่าวก็ฮิตติดหูคนฟังทั่วโลกจนได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งใน บ้านเรา อัลบั้มใหม่ของหนุ่มร็อบบี้ดีดเด้งขึ้นอันดับหนึ่งบน iTunes Thailand Album Chart! ไปแล้วเรียบร้อย

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองก�ำลังจะหมดไฟ รีบเข้าเว็บไซต์นี้ไปเติมพลังโดยพลัน เพราะภายในเว็บบรรจุเชื้อเพลิงชั้นดี อุดมไปด้วยค�ำคมสะท้านใจของเหล่า นักคิด นักท�ำ จากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วโลกเอาไว้ติดเครื่องยนต์ ไอเดียสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้คุณสามารถเดินหน้าตามล่าความฝัน ต่อไป เว็บไซต์ออกแบบมาเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก จัดวางรูปแบบด้วยกราฟิก น่าอ่าน หากชื่นชอบค�ำคมของใคร ใต้ภาพก็มีปุ่มให้แชร์สู่เพื่อนๆ ในสังคม ออนไลน์ได้


. 48

N E W S Text : Yamin

AIS มอบก� ำ ลังใจแก่ นั ก กี ฬ าพาราลิมปิก

เอไอเอส จั ด งานเลี้ ย งอบอุ ่ น แก่ นั ก กี ฬ าพาราลิ ม ปิ ก เพื่ อ มอบเงิ น รางวั ล รวมมู ล ค่ า กว่ า 4,000,000 บาท และก�ำลังใจให้เหล่าทัพนักกีฬาฯ พร้อมชวนซุป’ตาร์ผิวเข้มอารมณ์ดี ป๋อ-ณัฐวุฒิ สะกิดใจ และสมศักดิ์ เหมรัญ เจ้าของฉายา กีตาร์มอื เดียว จาก Thailand’s Got Talent 2011 ซึง่ ในงานเต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ

ไทยประกันชีวิต สนับสนุน ‘โบว์ลิ่งชิงแชมป์ โลก 2012’

บริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผูส้ นับสนุนการ แข่งขัน ‘โบว์ลงิ่ ชิงแชมป์โลก 2012’ ร่วมถ่ายภาพกับคณะนักกีฬา พร้อม ประกาศภารกิจในการส่งเสริมนักกีฬาโบว์ลงิ่ ทัง้ ในระดับสมัครเล่น และอาชีพ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับโลก โดย สหพันธ์โบว์ลงิ่ นานาชาติ ณ พารากอน ซีนเี พล็กซ์

Hot

of The Month!! เทศกาล ‘I Love Cheese’

ซีเคร็ท เรซิพี ขอเอาใจคนที่รักและ ชื่นชอบในการรับประทานชีส ด้วย การคัดสรรเมนูคาวหวานมาให้ลิ้ม ชิมรส ดืม่ ด�ำ่ ไปกับความอร่อย หอม มัน ของชีสกันเต็มๆ เริ่มที่เมนูแรก Spaghetti Cabonara with Ham สปาเก็ตตีสเี หลืองทอง หอมมัน ในสไตล์ของซีเคร็ท เรซิพี และอีกเมนูทที่ กุ ท่าน รอคอยกับ Black Forest Cheese ชีสเค้กสไตล์ใหม่ของ ซีเคร็ท เรซิพี ที่มาพร้อมกับเนื้อเค้กช็อกโกแลตไร้แป้ง ให้รสสัมผัสช็อกโกแลตแท้ๆ ซอฟท์ครีมชีส ทีเ่ ลือกใช้ชสี ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีคุณภาพ และเชอรี่ฟิลลิ่ง สูตรพิเศษ ตกแต่งด้วย ครีมสด และเกล็ดช็อกโกแลต ขอเชิญลิม้ ลอง 2 เมนูนไี้ ด้แล้ววันนี้ สาขาทีร่ ว่ มรายการ Full Cafe และ Kiosk สอบถามข้อมูลเพิม่ ได้ที่ 0 2727 5115

Friday Night BBQ

ต้อนรับลมหนาวและเพลิดเพลิน ไปกับบรรยากาศริมสวนกับเมนู บาร์บคี วิ ปิง้ ย่างสุดฮิตจากทุกมุม โลก ที่ห้องอาหารบราสเซอรี ยูโรป้า โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ทุกเย็นวันศุกร์ ราคา 1,700++ บาท ส�ำหรับผู้ใหญ่ และ 750++ บาท ส�ำหรับเด็ก สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2162 9000

ลอยกระทงลอยฟ้า

Sukishi Project Runway # 1

มหั ศ จรรย์แ ห่ง ทองกับ KTC

KTC เปิ ด ตั ว แคมเปญการตลาดที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง ปี ‘มหัศจรรย์แห่งทองกับเคทีซี’ มอบโชคให้สมาชิกผู้ถือบัตรทั่ว ประเทศร่วมลุน้ รับทองค�ำมูลค่ารวม 10 ล้านบาท ถึง 266 รางวัล และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards แลกรับส่วนลดเพิม่ สูงสุด 20% กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 แห่ง ทัว่ ประเทศ พร้อมรับคะแนนสะสมเพิม่ ขึน้ เป็น 10 เท่า ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 31 มกราคม ศกหน้า รายละเอียดคลิก www.ktc.co.th

ซูกชิ ิ บุฟเฟต์ ร้านอาหารรูปแบบบุฟเฟต์ยอดนิยม ในเครือซูกชิ ิ อินเตอร์กรุป๊ ร่วมกับ Raffles International College สถาบันดีเด่นด้านการออกแบบชัน้ น�ำในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จัด แคมเปญ Sukishi Project Runway เปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่จาก Raffles ได้ปล่อยไอเดียออกแบบยูนฟิ อร์มเข้าประกวด ซึง่ ผลงาน ชนะเลิศ ได้นำ� ไปตัดเย็บเพือ่ เป็นเครือ่ งแบบพนักงานของซูกชิ จิ ริงๆ สามารถพบเห็นผลงานดังกล่าวได้ทรี่ า้ นซูกชิ ิ บุฟเฟต์ ทุกสาขา

ร่ ว มฉลองประเพณี ล อย กระทงในค�ำ่ คืนวันเพ็ญเดือน สิ บ สอง 28 พฤศจิ ก ายน 2555 กับเชฟปูรดิ า ธีระพงษ์ เชฟหญิ ง คนแรกที่ ค ว้ า ชั ย จากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอ อาหารไทยชุดสุดคลาสสิก ราคา 1,800++ บาท เริม่ ต้น ด้วยเมนูเรียกน�ำ้ ย่อยอย่างหอยเชลล์ยา่ ง เมีย่ งค�ำ การะเวก สอดสี และทอดมันกุง้ เพิม่ ดีกรีดว้ ยต้มย�ำระก�ำกุง้ ต่อด้วย คู่พระนางที่ลงตัวกับแกงมัสมั่นแกะและปลาหิมะผัดฉ่า ทานกั บ ข้ า วสวยร้ อ นๆ และอี ก มากมาย ท่ า มกลาง บรรยากาศร้านทีใ่ ห้ความรูส้ กึ หรูหราแต่แฝงความอบอุน่ พร้อมชมทิวทัศน์ของมหานครยามราตรี บนชัน้ 19 ณ ห้อง อาหารสุธารส โฮเทล มิวส์ กรุงเทพฯ ทีจ่ ะประทับใจมิรลู้ มื สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2630 4000 ต่อ 4222

อะมิ โนพลัส ปรับโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

Fun O : สนุกป่วน...ทุกที่

Fun O ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ Jack’n Jill ได้ฤกษ์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของคุ้กกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีม แสนอร่อย นั่นคือซุป’ตาร์หนุ่มหล่อ ‘มาริโอ้ เมาเร่อ’ พร้อมปรับ แพ็คเกจจิ้งใหม่ทุกรสชาติ ให้ดูน่ารับประทานยิ่งกว่าเดิม ตอกย�้ำ ภาพลักษณ์ ‘สนุกป่วน...ทุกที’่

โออิชิกรุ๊ป ถือโอกาสปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ เครือ่ งดืม่ ‘อะมิโน พลัส’ ให้สวยโดนใจยิง่ ขึน้ เพือ่ ตอกย�ำ้ ความเป็น เครือ่ งดืม่ บิวตี้ ดริงค์ ซึง่ มีสว่ นผสมของ ‘กรดอะมิโนจ�ำเป็น 7 ชนิด’ ทีร่ า่ งกายสร้างเองไม่ได้ เพือ่ เสริมความสวยแบบเต็มๆ ตามสไตล์ สาวทันสมัย สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของ ‘อะมิโน พลัส’

Hada Labo Arbutin Whitening Face Wash & Whitening Lotion

สุดยอดผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวหน้าจากญีป่ นุ่ ฮาดะ ลาโบะ พร้อมให้สาวไทยสวยเช้ง หน้าเด้ง อ่อนเยาว์ ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ Hada Labo Arbutin Whitening Face Wash โฟมล้างหน้าผสมไวท์เทนนิง่ และ Hada Labo Arbutin Whitening Lotion โลชัน่ บ�ำรุง ผิวหน้าสูตรไวท์เทนนิง่ ทีข่ ายดีทสี่ ดุ ในญีป่ นุ่ เพือ่ ปรับผิวหน้าให้ขาว กระจ่างใส พร้อมบ�ำรุง ผิวหน้าอย่างครอบคลุม มีจำ� หน่ายแล้วทัว่ ประเทศ

Esprit : Fall Winter 2012 ‘Calelli’

ผลงานคอลเลคชั่นล่าสุดจากแบรนด์ Esprit ที่ผสมผสานความ สมดุลระหว่างแนวคิดเรียบง่าย กับรายละเอียดบนพืน้ สัมผัสทีช่ วน ให้นกึ ถึงเส้นทอของผืนผ้า สะดุดตาด้วยรูปลักษณ์คล้ายก�ำไล เหมาะ ส�ำหรับสวมใส่ทกุ โอกาส ท�ำงานด้วยกลไกควอตซ์ จ�ำหน่ายในราคา 5,750 บาท แวะชมได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วไป หรือโทร. 0 2276 6700 ต่อ 101


. 50

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

‘แสนสิริ’ เปิดตัวโมเดิร์น รีสอร์ต คอนโดฯ ‘บ้านปลายหาด วงศ์อมาตย์’ How : แสนสิริ รุดหน้าขยายตลาดคอนโดมิเนียมสู่

ต่างจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดเป็นคิวของเมืองพัทยา กับ โครงการโมเดิรน์ รีสอร์ต คอนโดฯ แห่งแรกในชือ่ โครงการ ‘บ้านปลายหาด วงศ์อมาตย์’ ตัง้ อยูบ่ นถนนพัทยา-นาเกลือ บนชายหาดทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของพัทยา มูลค่าโครงการรวม 2,200 ล้านบาท พร้อมเปิดขายแล้วตัง้ แต่วนั นี้ ในราคา เริม่ ต้น 3.59 ล้านบาท ณ Sales Gallery พัทยา

What :

Ms.Hard Rock Pattaya 2012 Where : โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา How : ผ่านพ้นการประกวดไปแล้ว ส�ำหรับ Ms.Hard Rock Pattaya

2012 หลังจากขับเคีย่ วกันในด้านความรูท้ างดนตรี การแต่งตัวร็อกในสไตล์ ของตัวเอง การแต่งกายในชุดว่ายน�ำ้ โดยผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำแหน่งคือ นุน่ -วิชดุ า คีตะนิธนิ นั ท์ ซึง่ จะเป็นตัวแทนไปประกวด Ms.Hard Rock Southeast Asia 2012 ทีป่ นี งั ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีย้ งั มีการมอบอีก 2 รางวัล ได้แก่ Ms.Rock Friendly และ Ms.Facebook Favourite อีกด้วย

What :

บริติช เคานซิล เจียระไนคลื่นลูกใหม่ ประดับวงการแฟชั่นไทย Where : ชั้น 6 สยามดิสคัฟเวอรี่ How : บริตชิ เคานซิล ประเทศไทย จับมือกับ กรมส่งเสริม

การส่งออก จัดโครงการ ‘ผูป้ ระกอบการเชิงสร้างสรรค์รนุ่ ใหม่ ด้านแฟชัน่ ประจ�ำปี 2555’ (Young Creative Entrepreneur (YCE) Fashion Award 2012) เพือ่ สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ รุน่ ใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ น�ำมาใช้ในวงการแฟชัน่ โดยมีรางวัลเป็นทุนส�ำหรับทัศนศึกษา วงการแฟชัน่ ของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหนึง่ สัปดาห์ และมี โอกาสสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูเ้ ข้าร่วม โครงการอืน่ ๆ โดยผูช้ นะเลิศตกเป็นของสาวรุน่ ใหม่ไฟแรง อย่าง พิมพ์ณฐั ชยา ลิปตวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ DusktillDawn

What :

Clarins : One Gold Double Serum. Twice the anti-ageing power Where : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว How : เครือ่ งส�ำอางคลาแรงค์ จัดงาน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุด Double Serum ภายใต้ชอื่ Gold Double Serum. Twice the anti-ageing power ตอกย�ำ้ ความเป็นทีส่ ดุ ของผลิตภัณฑ์ลดเลือนริว้ รอยมากว่า 27 ปี พร้อมเผยโฉม 5 เซเลบฯ สาวต่างผิวแต่ใจ ตรงกัน มาร่วมแชร์ประสบการณ์หลังสัมผัส กับ Double Serum และมอบโอกาสให้แฟน พันธุแ์ ท้ Clarins ได้สมั ผัสกับความมหัศจรรย์ ของผลิตภัณฑ์ชนิ้ นีก้ อ่ นใคร

What :

เมืองไทยประกันชีวิต : Miss Saigon The Musical Where : เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ How : เมืองไทยประกันชีวติ มอบประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษให้แก่ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ด้วยละครเวทีเรือ่ ง Miss Saigon The Musical ทีค่ รองหัวใจผูช้ มทัว่ โลกมากว่า 20 ปีแล้ว ส�ำหรับรอบพิเศษนี้ นอกจาก สมาชิกจะได้อมิ่ เอมกับการชมละครเวทีแล้ว ยังได้อมิ่ ใจกับการแสดง ชุดพิเศษจากศิลปินชัน้ น�ำ เช่น กัน เดอะสตาร์, เบน ชลาทิศ, เน็ต-กานดา วิทยานุภาพยืนยง ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวได้รบั ผลตอบรับอย่างดีเยีย่ ม จากสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ติดตามกิจกรรมความสุขครัง้ ต่อไป ได้ที่ www.muangthai.co.th


S O C I E T Y

. 52

What :

The BBC Planet Earth Live Where : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย How : ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ส�ำนักงาน

ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และ เอสซีจี จัดการแสดง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในชือ่ ชุด ‘ธรรมชาติ... สายใยแห่งชีวติ ’ The BBC Planet Earth Live เพือ่ ปลูกจิต ส�ำนึกในการตระหนักรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมแก่ประชาชน ซึง่ การแสดงประกอบไปด้วย ภาพยนตร์สารคดีระดับโลกทีจ่ ดั ฉายพร้อมการแสดงสดของ วงดนตรีออร์เคสตร้า ซึง่ จัดแสดงเป็นครัง้ แรกในเอเชีย

What :

เปิดตัว Samsung Galaxy Note II Where : สยามพารากอน How : ซัมซุงเปิดตัวผลิตภัณฑ์รนุ่ ล่าสุดจากตระกูลแกแล็คซี่ Samsung

Galaxy Note II ซึง่ มาควบคูก่ บั ปากกา S Pen ดีไซน์ใหม่ ปรับให้กระชับ ถนัดมือ พร้อมกับฟังก์ชนั ทีน่ า่ ทึง่ กว่าเดิม โดยเฉพาะความสามารถด้าน กราฟิกทีท่ รงประสิทธิภาพ สร้างปรากฏการณ์ S Pen สนัน่ วงการอีกครัง้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ได้อย่างเต็มสตรีม

What :

เมเจอร์จับมือเอไอเอส เปิดบริการฟรี Wifi Where : พารากอน ซีนีเพล็กซ์ How : เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ร่วมกับ เอไอเอส เปิดให้ใช้ Wifi

ฟรีไม่จำ� กัด ในโรงหนังเครือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ ให้บริการ AIS Wifi ความเร็วสูงสุด 10Mbps เพือ่ ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ ให้สามารถเชือ่ มต่อโลกออนไลน์ได้อย่าง สะดวกสบาย พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ฟรีไม่จำ� กัด ตัง้ แต่ วันนี-้ 31 มกราคม 2556 ทีโ่ รงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ รวม 22 สาขาในกรุงเทพฯ

What : What :

แฟชั่นโชว์ ‘Chivas Made for Gentlemen’ Where : สยามพารากอน How : ชีวาส รีกลั โดยบริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย)

จ�ำกัด ร่วมกับบัทเทิน อัพ (Button Up) แบรนด์เสือ้ ผ้าเทลเลอร์เมด สุดเนีย้ บ จัดงานแฟชัน่ โชว์ ‘Chivas Made for Gentlemen’ พร้อม เปิดตัวคอลเลคชัน่ หรู ทีส่ อื่ ถึงตัวตนและวิถแี ห่งความส�ำเร็จในแบบฉบับ สุภาพบุรษุ ยุคใหม่ ปิดท้ายด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตสี้ ดุ มัน ฝีมอื การสปินแผ่น โดย ดี.เจ.เคนนี่ ทีม่ าร่วมสร้างความสนุกให้กบั เหล่าบรรดาสุภาพบุรษุ ผูม้ สี ไตล์

ฉลอง Fuji 30th Anniversary Where : สยามพารากอน How : ภัตตาคารอาหารญีป่ นุ่ ฟูจิ จัดงาน Fuji Funtastic Fest. คืน

ก�ำไร มอบความสุขให้กบั ลูกค้าในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยกิจกรรมที่ สนุกสนานและตืน่ เต้นในสไตล์ญปี่ นุ่ ผูเ้ ข้าร่วมงานได้สมั ผัสกับนิทรรศการ จ�ำลองภัตตาคารอาหารญีป่ นุ่ ฟูจสิ าขาแรก ซูชบิ าร์ยาวทีส่ ดุ ในโลกขนาด 16 ม. พร้อมโชว์สาธิตการท�ำซูชแิ ละนิกริ ิ โดยเชฟมือหนึง่ จากฟูจกิ ว่า 30 คน พร้อมมินคิ อนเสิรต์ จากริชแมนทอย และปาล์มมี่ แถมยังอิม่ บุญกับการซือ้ เสือ้ ทีร่ ะลึก 30 ปีฟจู ดิ ไี ซน์พเิ ศษ ทีน่ ำ� รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยสมทบทุน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสามารถดาวน์ โหลด

นิตยสารในเครือ GM Group

อาทิ GM, Home & Decor, GM W, GM Car, 247 City Magazine, DL Free Magazine ในรูปแบบ Interactive ได้แล้วที่

วิธีการดาวน์ โหลดผ่าน App Store

1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อท�ำการ Subscribe เเละเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ท�ำการ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library

เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ

247#120  

247#120 free magazine in Thailand

247#120  

247#120 free magazine in Thailand

Advertisement