Page 1


เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว


ในยุคที่ลูกค้าจำ�นวนมากต่างใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ เป็นระยะเวลานานใน แต่ละวัน เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้ปรับโฉม Website ใหม่เพื่อการเชื่อมต่อ ข้อมูลออนไลน์่ด้วยเมนูการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้นพร้อมทั้งสร้างสังคมแห่ง รอยยิม้ บนโลกออนไลน์ Facebook และ Twitter ทีม่ นี อ้ งรักษ์ยมิ้ คอยเล่าเรือ่ งราวของ ความสุขผ่านโซเซียล เน็ตเวิรก์ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางสร้างปฏิสมั พันธ์และเชือ่ มโยง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชดิ กับลูกค้าได้อย่างลงตัวที่ www.muangthai.co.th และ www.facebook.com/muangthailife, และ @Muangthai_Smile

บริการเป็น เลิศด้วย

Smile Service Application และเมืองไทย Smile eMagazine สำ � หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟน และแท็บเลตสามารถดาวน์โหลด Application เมืองไทย Smile Service ได้ที่ App Store เพื่อ ใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ออนไลน์ ใ น การตรวจสอบสิ ท ธิ์ ก รมธรรม์ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ มื อ งไทย Smile Club ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีเมืองไทย Smile eMagazine ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปได้อัพเดททุกเรื่องราวของ ความสุข ตลอดจนวิธีสร้างรอยยิ้ม รวมทั้งเกร็ดสาระ ความรู้และความบันเทิงต่างๆ แบบอินเทรนด์ สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store (iPad) เช่นกัน รับรองว่า จะไม่พลาดทุกการติดต่อที่เราตั้งใจมอบให้อย่างแน่นอน

อุ่นใจกับเครือข่าย สถานพยาบาล ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

การได้รบั บริการด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลคุณภาพเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องการ เมื่อจำ�เป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล เมืองไทยประกันชีวิตจึงมุ่งสรรหา เครือข่ายสถานพยาบาลด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วไว้ทวั่ ประเทศ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการโดยทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งสำ�รองเงินก่อน (ตามเงือ่ นไข กรมธรรม์) เพียงแสดงบัตรประจำ�ตัวผูเ้ อาประกันหรือ ‘บัตรเมืองไทยเฮลท์แคร์’ (พร้อมบัตรประชาชน) ซึง่ ปัจจุบนั เมืองไทยประกันชีวติ มีเครือข่ายสถานพยาบาล ในการใช้สิทธิ์เข้ารักษามากที่สุดถึง 357 แห่งทั่วประเทศ 
 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับสถานพยาบาลต่างๆ โดยพัฒนาระบบ Easy Care นำ�ไปติดตั้งที่สถานพยาบาลแล้ว กว่า 100 แห่ง ซึง่ จะทำ�ให้การตรวจสอบสิทธิข์ องลูกค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น และพร้อมมอบบริการ Fax Claim ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจ ทุกครั้งเมื่อจำ�เป็นต้องใช้บริการ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานบริการจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาและส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ โทร.1766 เมืองไทย Smile (ในเวลาทำ�การ วันจันทร์–ศุกร์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โทรสาร 0 2276 1997-8 และ www.muangthai.co.th


ความสุขในทุกมิติ จากเมืองไทยประกันชีวิต ความสุขและ รอยยิ้มของ ลูกค้าคือกำ�ลังใจ ในการทำ�งาน ของพวกเราค่ะ

ภรณ์ทิภา ธนูศิลป์ (Customer Service) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

รอยยิ้มและความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัยพร้อมมอบสิ่งพิเศษสุดให้ลูกค้าด้วย ที่สุดของการบริการจากหัวใจ ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ ให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
 วันนีเ้ มืองไทยประกันชีวติ อยูใ่ กล้คณ ุ มากขึน้ ด้วยจุด Touch Point ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ศูนย์บริการ ลูกค้าในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงพยาบาลชัน้ นำ� พร้อมบริการเสริมพิเศษ ‘บริการเพิม่ รอยยิม้ ’ คอลเซ็นเตอร์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1766 เมืองไทย Smile ทีเ่ ปิดบริการทุกวัน ไม่มวี นั หยุด พร้อมบริการข้อมูล ที่ลูกค้าต้องการทราบ รวมถึงบริการข้อมูลผ่านข้อมูลระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ให้ลูกค้าวางใจได้ว่าได้รับการบริการที่รวดเร็วและตรงประเด็นในทุกครั้งที่ใช้บริการ นอกจากนีย้ งั มีบริการผ่านเครือ่ งให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ หรือ Automatic Smile Kiosk (ASK) รวมถึง การเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านโลกออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่น Smile Service ที่ ใ ห้ คุ ณ ใช้ บ ริ ก ารได้ ใ นทุ ก ที่ ทุ ก เวลา อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถติ ด ตามข่ า วสาร และ อัพเดทสาระบันเทิงต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่ เมืองไทย Smile eMagazine ทีไ่ ม่วา่ คุณจะเป็นใครก็สามารถ ดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรี และที่ลืมไม่ได้คือศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อความสุขและรอยยิ้ม ‘Smile Club’ ที่คอยมอบกิจกรรม หลากหลายทั้ ง สนุ ก สนานและสร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ ส มาชิ ก ได้ เ ข้ า ร่ ว มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และลู ก ค้ า เมืองไทยประกันชีวิตสามารถสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club ได้ที่โทร.1766 เมืองไทย Smile หรือ ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของบริการทีเ่ ปีย่ มไปด้วยคุณภาพจากเมืองไทยประกันชีวติ ทีพ่ ร้อมจะมอบความสุข ในทุกมิติให้กับลูกค้าทุกคน


สัมผัสกับสุดยอดบริการ ที่ ‘ศูนย์บริการสบายๆ เป็นกันเอง’

เมืองไทยประกันชีวิตส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในทุกแง่มุม การใช้ชีวิต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์หลากหลายอย่างครบครัน ซึ่งหนึง่ ช่องทางทีไ่ ด้รบั ความนิยม คือ ศูนย์บริการลูกค้าสบายๆ เป็นกันเองทัว่ ประเทศ นอกเหนือจากการบริการหลังการขายด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วยังได้พัฒนาการบริการพิเศษแบบ เป็นกันเองในชื่อ ‘บริการเพิ่มรอยยิ้ม’ เพื่อให้ทีมงานของเราสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ทุกเรื่องที่ลูกค้า สนใจ โดยลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าทุกสาขาสามารถใช้บริการประสานงานและช่วยหา ข้อมูลต่างๆ ทีส่ นใจ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ โดยในปี 2555 นีไ้ ด้เพิม่ จำ�นวนศูนย์บริการลูกค้าอีกกว่า 10 แห่ง โดยทยอยเปิดให้บริการ ล่าสุดได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าแห่งใหม่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งนับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่มีศูนย์บริการเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในโรงพยาบาล และยังเตรียมเปิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นลำ�ดับถัดไป 
 นอกจากนี้ยังเร่งเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นเสมือนจุดแฮงเอาท์ของลูกค้าที่ช่วย เติมเต็มไลฟ์สไตล์และชีวติ นอกบ้านให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าสาขาพาราไดซ์ พาร์ค, บิ๊กซี นวนคร, เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี, จะเปิดเร็วๆนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลลำ�ปาง, อิมพีเรียล สำ�โรงในปลายปีนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลศูนย์บริการทีม่ ที วั่ ประเทศได้ที่ www.muangthai.co.th

เดินหน้า สร้างมิติใหม่ ให้กับการบริการ

ด้วย Automatic Smile Kiosk (ASK) ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ผู้นำ�’ ย่อมไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อลูกค้า เมืองไทยประกันชีวิตจึงเป็นบริษัท ประกันชีวิตแห่งแรกที่พัฒนาระบบ Automatic Smile Kiosk (ASK) ขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ช่วยให้ลูกค้าสามารถ ทำ�ธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลู ก ค้ า เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จึ ง พั ฒ นา ASK ขึน้ มาเพือ่ ให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ เป็นบริการหลังการขายทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสะดวกให้กบั ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ ความ คุ้มครองต่างๆ และข้อมูลการชำ�ระเบี้ยประกัน รวมถึงสามารถขอหนังสือรับรองการ ชำ�ระเบี้ยประกัน เพื่อเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้จาก ASK สำ�หรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับเมืองไทย Smile Club หรือรับสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบ รายชือ่ ร้านค้าพันธมิตรต่างๆ ทีม่ อบส่วนลดพิเศษผ่านบัตรเมืองไทย Smile Club ก็สามารถทำ�ได้ที่ ASK เครือ่ งนีไ้ ด้เช่นเดียวกัน โดยความพิเศษคือ ASK จะมีโทรศัพท์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับศูนย์บริการ ข้อมูล หากลูกค้ามีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมกับเจ้าหน้าที่ ในขณะทีล่ กู ค้าพูดคุย สามารถเห็นหน้าตาของเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการผ่านทางหน้าจอในเวลาเดียวกันพร้อมเห็นข้อมูล ชุดเดียวกันกับลูกค้า ทำ�ให้การให้ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ASK ที่มาช่วยเติมเต็มการให้บริการให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตได้อย่าง สมบูรณ์แบบ


Bes tC ome dy Mov ies -cr iti cs’

pic ks

to make you laugh!

5 th

AniversarY

ISSUE

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

Musi c al ways make s yo u sm ile

Let’s go for LOL!

y Funny Fashion Stor

gas n a M y d me Best Co

5 Things

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.5

|

N O . 11 8

|

16-31 OCTOBER 2012


THE THOUGHT

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

HOTEL

SHOWROOM

555

เพือ่ นคนหนึง่ เคยคิดว่าตัวเอง Chat Online อยูก่ บั ฝรัง่ แต่คยุ ไปคุยมา เจ้าฝรัง่ อัง้ ม้อทีอ่ กี ปลายของสายดัน หัวเราะและพิมพ์คำ� ว่า 555 ออกมา เพือ่ นคนนัน้ จึงรูว้ า่ ฝรัง่ นัน้ ‘โป๊ะแตก’ เสียแล้ว เพราะเผยไต๋ออกมา ให้เห็นว่าตัวเองไม่ใช่ฝรัง่ แต่เป็นคนไทยแท้ๆ ทีเดียว ก็มใี ครชาติไหนหัวเราะร่าด้วย 555 กันบ้างล่ะครับ ฝรัง่ นัน้ ใช้ LOL หรือ Laugh Out Loud ส่วนถ้าเป็น ญีป่ นุ่ ก็มกั ใช้อโี มติคอนเป็น ( ^ 0 ^ ) หรืออะไรท�ำนองนีม้ ากกว่า ไม่มใี ครใช้ 555 เพราะออกเสียงเลข 5 ว่า ‘ฮ่า’ หรอกครับ แต่กระนัน้ ส�ำหรับคนไทยแล้ว 555 ดูจะเป็นเสียงแห่งการเฉลิมฉลองได้ดที สี่ ดุ เพราะนีค่ อื เสียงหัวเราะ เริงร่า โดยเฉพาะในวาระที่ 24/7 ครบรอบ 5 ปี นีค่ อื เป็นวาระแห่งความสุขโดยแท้ 24/7 ทีค่ ณ ุ ถืออยูใ่ นมือ คือ Free Magazine เล่มแรกๆ ของไทยทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้ ด้วยเป้าหมายอยากเป็น ‘เพือ่ น’ กับผูอ้ า่ นทุกท่าน ด้วยการจัดเตรียมเนือ้ หาให้คณ ุ หยิบขึน้ มาอ่านได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และ 7 วัน นัน่ หมายถึงคุณหยิบ 24/7 ขึน้ มาเมือ่ ไหร่ เราก็พร้อมจะน�ำเสนอเนือ้ หาสาระดีๆ ให้คณ ุ ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นเทรนด์นำ� สมัยต่างๆ ทีก่ นิ ดืม่ เทีย่ ว รวมถึงสกูป๊ และบทสัมภาษณ์ดๆี มีเนือ้ หาสาระผสมผสานเข้ากับ ไลฟ์สไตล์ทนั โลก ท�ำให้คณ ุ ก้าวทันทุกมิตใิ นสังคม ทัง้ หมดนีเ้ ป็นความตัง้ ใจของ 24/7 มาตัง้ แต่ตน้ ทีจ่ ะเป็น ‘เพือ่ น’ ผูร้ ใู้ จของคุณ เราจึงทัง้ ออกแบบและ ปรับเปลีย่ นตัวเองอยูต่ ลอดเวลาให้ตรงใจตรงความต้องการของคุณ นักแสดงคนโปรดของใครหลายคน ผูไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็น ‘เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง’ ของฮอลลีวดู้ อย่าง ออเดรย์ เฮปเบิรน์ เคยบอกไว้วา่ เธอชอบคนทีท่ ำ� ให้เธอหัวเราะออก เธอคิดว่าการหัวเราะคือสิง่ ทีเ่ ธอชอบมากทีส่ ดุ เพราะ มันช่วยบ�ำบัด ‘ความป่วยไข้’ ได้หลากหลายมาก เธอคิดว่านัน่ คือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในตัวคนเรา ทุกวันนี้ เราพบเห็น ‘ความป่วยไข้’ ได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ ทางกายและทางใจ เสียงหัวเราะและอารมณ์ขนั จึงเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เรามองดูความป่วยไข้เหล่านัน้ ได้ดว้ ยสายตาทีผ่ อ่ นคลายลงบ้าง แม้หลายครัง้ อาจรูอ้ ยู่ แก่ใจว่าไม่สามารถ ‘บ�ำบัด’ ได้ในเร็ววันก็ตาม 24/7 อาจไม่ได้ทำ� ให้คณ ุ หัวเราะก๊ากๆ แต่เชือ่ ว่าหลายครัง้ เราท�ำให้คณ ุ หัวเราะ 555 หึๆๆ หรืออาจเพียง อมยิม้ อยูใ่ นใบหน้า แต่ทงั้ ปวงก็คอื สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘ความสุข’ นัน่ เอง ในช่วงเวลาเฉลิมฉลองทีเ่ รากล่าวค�ำว่า Happy Birthday ให้กบั ตัวเอง เราก็อยากกระจายความสุขนัน้ ไปสู่ ผูอ้ า่ นของเราด้วย และในปีที่ 5 นี้ เราขอส่งเสียงหัวเราะไปมอบให้คณ ุ 555!

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

โตมร ศุขปรีชา

หัวหิน

EDUCATION • • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด รัตติยา สมจิตต์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ถาวร หึนกระโทก • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ AIRLINE

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต


.4

CITY MOVEMENT Text : iD11 ร้อยล้าน (ยูโร) = มูลค่าของส�ำนักงานใหญ่โนเกีย บริษทั ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ กั ษ์ใหญ่ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเฟือ่ งฟูสดุ ๆ ตอนนีก้ ำ� ลังประสบ ภาวะขาดทุนอย่างหนัก และก�ำลังอยูใ่ นระหว่าง พิจารณาขายส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองเอสปู ชานกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

(กม.) = ระยะทางของสภาพการจราจรติดขัด โดย เฉลีย่ ในกรุงเซาเปาโล เมืองหลวงประเทศบราซิล และ อาจยาวได้ถงึ 295 กม.ในวันทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ใครนึกว่า กรุงเทพฯ รถติดขัน้ เทพแล้ว เห็นทีตอ้ งคิดใหม่

Endesa Solar Pavilion

ภาพจาก www.designboom.com

อาคารสุดเท่ทเี่ ห็นอยูน่ มี้ ชี อื่ ว่า ‘Endesa Solar Pavilion’ ผลงาน การออกแบบของ IAAC ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของงานแสดงใน เทศกาล 2012 Smart City Expo ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน จุดเด่นของอาคารแห่งนีอ้ ยูท่ กี่ ารน�ำพลังงานจาก แสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเก๋ไก๋และกลมกลืน โดยโครงสร้างจะมี ลักษณะคล้ายกล่องไม้ขนาดใหญ่ เพิม่ ความเท่ดว้ ยชิน้ ส่วนรูปทรง สามเหลีย่ มทีย่ นื่ ออกมาจากผนังด้านหน้า กลายเป็นทีบ่ งั แดด ได้เป็นอย่างดี เพราะผ่านการค�ำนวณต�ำแหน่งดวงอาทิตย์ เพือ่ ให้ได้รม่ เงาทีเ่ หมาะเจาะ และส่งผลถึงความเย็นสบายของพืน้ ที่ ด้านใน n

Vegetabrella

Hotel Droog

ที่มา www.creativemove.com

Droog บริษทั ออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ชอื่ ดังทีม่ ผี ลงานเป็นเอกลักษณ์ และเป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดีในวงการ ดีไซน์ ได้เปิดตัวโรงแรม Hotel Droog เอาใจคนทีห่ ลงใหลในเรือ่ งดีไซน์โดยเฉพาะ มีจดุ เด่นทีโ่ ลเกชัน่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตึกทีส่ ร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั ขณะทีก่ ารออกแบบตกแต่งภายในเป็นการผสม ผสานระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรมป๊อบ พืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนของโรงแรมแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็นห้องพัก ช็อปแฟชัน่ ห้องอาหาร หรือพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ก็ตกแต่งได้อย่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กบั แขก ทีม่ าพักแทบจะทุกตารางเมตรก็วา่ ได้ ภาพจาก www.thecoolhunter.net n

เพือ่ ต้อนรับสายฝนทีก่ ระหน�ำ่ ลงมาไม่ขาดสาย 24/7 ขอน�ำร่มดีไซน์นา่ รักๆ มาฝากกัน หาก มองดูเผินๆ นึกว่าเป็นผักกาดหอมในตะกร้า จ่ายตลาดของคุณแม่ แต่หากเพ่งดูใกล้ๆ กลับกลายเป็นร่ม! ไอเดียเก๋ สุดเลิศนีเ้ ป็นผลงานของดีไซเนอร์ชาวญีป่ นุ่ Yurie Mano ซึง่ ได้ทำ� การ ออกแบบให้กบั h concept ทีต่ อนนีข้ อบอกว่า Sold out เป็นทีเ่ รียบร้อย แล้ว ว้าว! ของเขาฮอตจริงๆ n ภาพจาก www.spoon-tamago.com

สร้างความฮือฮากันอีกครัง้ กับ Starbucks แบรนด์กาแฟระดับโลก ด้วยการ จับมือกับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์และนักออกแบบเพือ่ สิง่ แวดล้อม ชือ่ ดัง รวมทัง้ ทีมออกแบบจาก Osisu สร้าง ‘ร้านกาแฟสีเขียว’ ขึน้ เป็นแห่ง แรกในไทย ด้วยการน�ำขยะจากกากกาแฟจ�ำนวนมากมาพัฒนาให้กลายเป็นวัสดุ ที่สามารถน�ำไปสร้างเป็นชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ โดยกากกาแฟที่ถูกพัฒนาแล้วมีชื่อว่า Java Core มีอยู่หลาย รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น Mosaics หรือ Tiles ส�ำหรับปูผนังภายใน Java Solid Surface หนา 12 มม.ส�ำหรับท�ำ เคาน์เตอร์อกี ทัง้ ยังสามารถน�ำมาสร้างเป็นชิน้ งาน 3 มิตไิ ด้ดว้ ย โต๊ะกลาง เคาน์เตอร์ปรุงเครือ่ งดืม่ และโต๊ะกลม นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำไปสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์กงึ่ ประติมากรรม โดยตัง้ ชือ่ แบรนด์วา่ Logg ซึง่ ได้แรงบันดาลใจ มาจากรูปทรงกิง่ ก้านของต้นไม้ แต่ละชิน้ ท�ำมาจากกากกาแฟกว่า 2,700 แก้ว นับว่าเป็นอีกหนึง่ โครงการทีช่ ว่ ยลด ปริมาณขยะทีถ่ กู ทิง้ สูธ่ รรมชาติได้ดที เี ดียว ส�ำหรับสาขาแรกทีต่ กแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ Java Core นี้ อยูท่ ศี่ นู ย์การค้า เมกา บางนา n


: MAGAZINE APP

สำ�หรับคนรักเฟอร์นิเจอร์ ทุกวันนีแ้ อพฯ รูปแบบต่างๆ กลายเป็น สิ่งสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับ ไลฟ์สไตล์คนเมืองไปเสียแล้ว ล่าสุด หนึ่งในแอพฯ ที่ขอแนะนำาว่าจะต้อง ดาวน์โหลดมาใช้งานในแท็บเลต ทั้งไอแพดและแอนดรอยด์ของคุณ คือ ‘moment’ Magazine App เล่มล่าสุดจากโมเดอร์นฟอร์ม

ภูฏาน ว่าที่ ‘เกษตรอินทรีย์ 100%’ ชาติแรกในโลก หลังจากราชอาณาจักรภูฏานได้ สร้างความฮือฮาให้กับชาวโลก ด้วยการประกาศนโยบาย ‘ความ สุขมวลรวมประชาชาติ’ แทนที่จะเน้นไปที่ ‘ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ’ ในวันนี้ ภูฏานได้สร้างความเซอร์ไพรส์ขนึ้ อีกครัง้ ด้วย การตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะ เปลีย่ นวิถกี ารเกษตรแบบ ‘ปลูกเองกินเอง’ ให้ เป็น ‘การเกษตรอินทรียแ์ บบ 100%’ นโยบายใหม่นตี้ งั้ เป้าทีจ่ ะยุตกิ ารใช้สารเคมี ในการท�ำการเกษตรลงให้ได้ภายใน 10 ปี ส่งผลให้

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังของไทย ที่วันนี้ได้หยิบเอาประสบการณ์ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือในรูปแบบของดิจิตอล แมกกาซีนเป็นครั้งแรกในวงการเฟอร์นิเจอร์ไทย ‘moment’ นิตยสารดิจติ อล 2 ภาษา อัดแน่นไปด้วยเนือ้ หาคุณภาพ ครบครันด้วยเรือ่ งราวของเฟอร์นเิ จอร์แบบอินไซด์ ตัง้ แต่การออกแบบ ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุตา่ งๆ อาทิ หนังแท้ ผ้า้ ลายพิเศษ พร้อมด้วยเทรนด์ดไี ซน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทัว่ โลก ทีถ่ กู เลือกสรรและนำามาใช้ในวงการเฟอร์นเิ จอร์ และ ที่ขาดไม่ได้คือเคล็ดลับดีๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ในการตกแต่งและดูแลบ้านให้เป็นเรือ่ งง่ายในพริบตา ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาเกิดขึน้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Mood, Message & More’ อัพเดทเทรนด์การตกแต่ง ค้นหาแรงบันดาลใจ และ สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบคนรุ่นใหม่ ได้แล้ววันนี้ เพียงพิมพ์ ‘moment mag’ ที่ App Store และ Google Play พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลได้ ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดใน รูปแบบของ PDF ผ่านทางเว็บไซต์ของโมเดอร์นฟอร์ม ได้อกี ด้วย พบข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนิตยสาร ‘moment’ ได้ท่ี www.modernform.co.th หรือ www.facebook.com/modernformcompany

The 2nd of World’s Most Amazing Rooftop Restaurant & Bar

ที่มา www.tripadvisor.com

พืชผลการเกษตร เช่น ข้าวสาลี มันฝรัง่ และอืน่ ๆ กลายเป็นผลผลิตจากกระบวนการอินทรีย์ 100% ไปในที่สุด ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ เริม่ ท�ำการเกษตรแบบอินทรียแ์ ล้ว โดยใช้ปย๋ ุ จาก มูลสัตว์หรือซากพืชตามธรรมชาติ ส�ำหรับคูแ่ ข่ง ในการท�ำเกษตรอินทรียแ์ บบ 100% ในปัจจุบนั มีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือที่ เกาะนุยอี กลางมหาสมุทรแปซิฟกิ นโยบายดีๆ อย่างนี้ หากประเทศไทยจะน�ำมาพิจารณาปรับใช้กนั บ้าง ก็ดไู ม่เลวทีเดียวนะ n

จากการจัดอันดับ Top 10 Amazing Rooftop Restaurant & Bar ของ www.tripadvisor.com ได้ยกให้ Sirocco Restaurant ร้านอาหารสุดหรูที่ตั้งอยู่บนอาคารสเตท ทาวเวอร์ ชัน้ 65 บน ถ.สีลม กรุงเทพฯ เป็นภัตตาคาร บนดาดฟ้าทีส่ ร้างความอัศจรรย์ใจเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก Luna Roof Top Tapas Bar ทีเ่ มือง San Miguel de Allende ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุผลของโลเกชัน่ ทีส่ ามารถชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ ได้เต็มตาทัง้ เมือง ประกอบกับความงดงามจับตาในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ก็ทำ� ให้นกั ท่องเทีย่ ว ต่างเทคะแนนให้ Sirocco กลายเป็นภัตตาคารบนดาดฟ้าทีส่ วยงามและคุม้ ค่าแห่งการไป เยือน ในขณะทีอ่ นั ดับต่างๆ ทีต่ ดิ Top 5 มีดงั นี้ อันดับ 3 Sengtawan Riverside Hotel กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, อันดับ 4 Istanbul Golden City Hotel เมือง Istanbul ตุรกี และ อันดับ 5 The Trafalgar Hotel กรุงลอนดอน อังกฤษ n


C AL EN DAR

.6

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

31 Oct 2012

Village Halloween Parade 2012 New York, US วันปล่อยผีทสี่ นุกสนานทีส่ ดุ ในโลก ก�ำลังจะเกิดขึน้ ณ มหานครนิวยอร์ก ซึง่ เทศกาลนีจ้ ดั ขึน้ เป็นปีที่ 39 แล้ว เป็นการระดมพลคนแต่งคอสตูมผีแบบจัดเต็ม เพือ่ อวด โฉมความหลอนในขบวนพาเหรดทีจ่ ะแห่ไปทัว่ เมือง นับ เป็นเทศกาลฮัลโลวีนทีโ่ ด่งดังและตระการตาเป็นอย่าง มาก เพราะไม่เพียงแต่ผสี ารพัดแบบแล้ว ยังเต็มไปด้วย สีสนั และความครึกครืน้ จากวงดนตรีมากกว่า 50 วง ขบวนพาเหรดเริม่ ตัง้ แต่ 19.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดและตารางโชว์ตดิ ตามได้ที่ www.halloween-nyc.com „ „

18 Oct-

25 Nov 2012

นิทรรศการ ‘ปรากฏ (พิ) การณ์’ Ardel Gallery of Modern Art นิทรรศการจิตรกรรมสีนำ�้ มันบนผ้าใบ ในรูปแบบเซมิ-เซอเรียลลิซมึ่ ชือ่ ‘ปรากฏ (พิ) การณ์’ โดย พรรษา พุทธรักษา ทีใ่ ช้ ศิลปะวิพากษ์สงั คมอย่างเข้มข้น โดยเน้นไปที่ พฤติกรรมของผูค้ น และสถานการณ์รอบตัว ในปัจจุบนั ซึง่ ถูกโน้มน้าวไปตามแรงขับดัน ยัว่ ยุ เชิญชมการเสียดสีอย่างคมคายด้วย งานศิลป์ได้ที่ อาร์เดล แกลเลอรี่ ถ.บรมราชชนนี โทร.0 2422 2092 รายละเอียด เพิม่ เติมที่ www.ardelgallery.com

19-21 Oct 2012

คุณพระช่วยส�ำแดงสด ๓ ฤดู โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ซอยรางน�้ำ มหรสพหน้าม่าน ทีเ่ คยสร้างปรากฏการณ์ความ ครืน้ เครงด้วยศิลปวัฒนธรรมไทยจนเลือ่ งชือ่ ลือชา ครัง้ นีก้ ลับมาเป็นครัง้ ที่ ๓ ในรูปแบบคานิวลั เมืองไทย น�ำเสนอการแสดงสุดประทับใจถ่ายทอดความเป็นไทยทัง้ ๓ ฤดู เชิญชวนทุกครอบครัวมาหัวร่อร่วมกัน โดยส�ำรอง ทีน่ งั่ ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

19 Oct 2012

Stamp and Sqweez Animal Show CDC ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เมือ่ คนดนตรี 1 ดูโอ กับอีก 1 คน มาปะทะกัน ความสนุกและความ มันจึงบังเกิดขึน้ รับรองว่าทัง้ เจ้าพ่อ เพลงรัก แสตมป์-อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข และคูห่ อู นิ ดี้ สิงห์-วิน สควีซ แอนิมอล พร้อมเสิรฟ์ ความบันเทิงให้คณ ุ แบบไม่มใี ครแพ้ใคร รีบจองบัตรทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วไปฟังการประชัน ดนตรีของพวกเขา

27 Oct 2012

ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเสวนาในเรือ่ ง ‘ศิลปะทดลอง และสือ่ ทาง วัฒนธรรม’ หนึง่ ในรูปแบบการน�ำเสนอของ นิทรรศการ ‘ไทยเท่ จากท้องถิน่ สูอ่ นิ เตอร์’ โดย เป็นการเสวนาในรูปแบบถกความเห็นอย่างเป็นกันเอง มีนกั วิชาการและศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงร่วมวง สนทนาด้วย เริม่ การเสวนาตัง้ แต่ 13.00-16.30 น. ผูส้ นใจสามารถเข้าชมได้ฟรี สอบถามข้อมูล โทร.0 2241 6630-8 หรือ www.bacc.or.th

2-5 Nov 2012

เบิรด์ -ธงไชย

Chiangmai Flora Blossom 2012 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล ร่วมกับพันธมิตร เนรมิต ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้กลายเป็น Flora Fun Park สวนสนุกพฤกษาที่ ดาษดืน่ ไปด้วยเครือ่ งเล่น ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุก์ ว่า 1,000 ชนิด พร้อมชมแฟชัน่ สุดอลังการจากดาราชือ่ ดัง ในชุด Flora Fashion Fun Park และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย

ชวนลัล้ ลาในวันของเรา Young (ยัง) อยู่ คอนเสิรต์ รวมรุน่ ของเหล่าแฟนคลับคนรักเบิรด์ ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ครัง้ นีก้ ค็ รบ 1 ทศวรรษ พอดี เบิรด์ -ธงไชย แมคอินไตย์ เลยถือดีเดย์ จัด คอนเสิรต์ ย้อนวัยให้แฟนคลับได้มาร้อง เต้น สนุก สุข ซึง้ ร่วมกัน ใน 25 ปี แบบ เบิรด์ เบิรด์ โชว์ ตอนวันของเรา Young (ยัง) อยู่ : ท�ำไมต้องเป็นวันของเรา Young (ยัง) อยู่ เบิรด์ -ธงไชย : คอนเซ็ปต์ของชือ่ ตอน วันของเรา Young (ยัง) อยู่ คือเราจะปลุกประวัตศิ าสตร์ ของพีเ่ บิรด์ กับแฟนเพลงให้ฟน้ื คืนชีพ เราจะรวบรวมทุกความรูส้ กึ กลับมาให้คดิ ถึงกันอีกครัง้ ครับ : คอนเสิรต์ นีจ้ ะเห็นพีเ่ บิรด์ เป็น ด.ช.ธงไชย เบิรด์ -ธงไชย : ใช่ครับ เราจะมีมวิ สิคลั เพลย์ พีเ่ บิรด์ จะกลายเป็น ‘Young เบิรด์ ’ ย้อนวัยไปใน ยุคของ ด.ช.ธงไชย ซึง่ ตอนนัน้ มันสนุกและมีความคิดมันๆ เต็มไปหมด ถ้าอยากรูว้ า่ Young เบิรด์ จะมามาดไหน รีบตีตวั๋ อย่างด่วนจีท๋ ี่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ด.ช.ธงไชย รอคุณอยูแ่ ล้วในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี

10 Nov 2012

The Hurt Rockers ไบเทค บางนา หากคุณยังอินกับเพลงร็อกสุดซึง้ และแสนเศร้า ความรูส้ กึ ของคุณจะถูกตีตะกอนให้ฟงุ้ ขึน้ มาอีกครัง้ กับ 8 ขุนพลร็อก ชัน้ น�ำของประเทศ อาทิ ป้าง-นครินทร์, บิลลี่ โอแกน, แมว-จิระศักดิ,์ ก้อง-สหรัถ, โจ-จิรายุส, เหน่ง วายน็อทเซเว่น, ปีเตอร์ คอร์ปไดเรนดัล และจัก๊ -ชวิน ในคอนเสิรต์ ของ คนหัวใจร็อกอย่างแท้จริง ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วไปร็อกแบบเลิฟ แอนด์ เฮิรต์ กับพวกเขาได้เลย


ชุดเช็คของขวัญ

โดนใจจากกสิกรไทย

ของขวัญสุดประทับใจวันรับปริญญา


หนึง่ ในวันสำ�คัญของทุกคนคือ ‘วันรับปริญญา’ หลายคนคงนึกเบือ่ ของขวัญ รับปริญญารูปแบบเดิมๆ ลองมองหาไอเดียใหม่ๆ ทีจ่ ะทำ�ให้งานรับปริญญา ของคุณน่าจดจำ�ดูบา้ ง หนึง่ ในของขวัญทีก่ �ำ ลังฮอตฮิตในขณะนี้ คือ ชุดเช็คของขวัญโดนใจ (Occasional Gift Cheque Set) จากธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นครัง้ แรกในวงการธนาคาร ทีอ่ อกผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญยุคใหม่ ประกอบด้วยเช็คของขวัญ และการ์ดอวยพรลายเข้าชุดกัน สะดวกคนให้ ถูกใจคนรับ โดยมี 3 สาวสวย เชียร์ลดี เดอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเ่ พิง่ สำ�เร็จการศึกษาเป็น บัณฑิตธรรมศาสตร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เป็นบัณฑิตทีป่ ลาบปลืม้ กับชุดเช็คของขวัญทีไ่ ด้รบั ในวาระสำ�คัญของพวกเธอ

นุ่น-สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์

ขณะนีก้ �ำ ลังวางแผนเรียนต่อเนติบณ ั ฑิตไทยอยู่ โดยมีเป้าหมาย คืออยากจะสอบเป็นผู้พิพากษา ขณะเดียวกันก็ยังรับงาน ในวงการบันเทิง ด้วยการถ่ายแบบ และถ่ายโฆษณา “ก่อนจะ มาสอบเป็นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กที่อยาก ช่วยเหลือคน สำ�หรับของขวัญจะไม่ชอบดอกไม้ เพราะถ้าเป็น ดอกไม้จริงก็เก็บไม่ได้ รูส้ กึ เสียดาย และพอได้รบั ของขวัญเป็น ชุดเช็คของขวัญโดนใจ วันรับปริญญา โดยส่วนตัวชอบมาก คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสไปงานรับปริญญาเพื่อนๆ หรือน้องๆ จะไม่พลาดซื้อชุดเช็คของขวัญโดนใจ วาระรับปริญญาเป็น ของขวัญแสดงความยินดีแน่นอน หาซื้อง่ายมาก ซื้อทีเดียว ได้ทั้งเช็คของขวัญและการ์ดอวยพรเป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆ มั่นใจค่ะว่าผู้รับจะประทับใจมากๆ เหมือนที่ตัวเองได้รับ

บอนน์-สุมิตา จันทโร

จบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ 

 เตรียมตัวเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และปัจจุบันเป็นผู้แจ้งรายการช่อง 3 บอกว่า “ส่วนตัวจะ รูส้ กึ อินมากกับงานฉลองจบการศึกษาอยูแ่ ล้ว เพราะมีโอกาส ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา แล้ววัฒนธรรมที่นั่นเขาเต็มที่ และงานนีก้ เ็ ป็นงานฉลองความสำ�เร็จทีเ่ ราพากเพียรมาตลอด ระยะเวลา 4 ปี สำ�หรับของขวัญจะได้รับทั้งดอกไม้ และ ลูกโป่ง เพราะชอบอะไรที่ดูแฟนซีๆ แต่ของขวัญที่ประทับใจ มากๆ ก็เป็นชิน้ นีเ้ ลย ชุดเช็คของขวัญโดนใจ วาระรับปริญญา จะไม่ประทับใจได้ไงล่ะคะ ก็ได้เป็นทั้งเช็คของขวัญ ซื้อของ ที่อยากได้จริงๆ เช่น เครื่องสำ�อาง กระเป๋า รองเท้า และ ยังได้การ์ดอวยพรสวยๆ จาก Hallmark พร้อมคำ�อวยพรจาก คนให้เอง อย่างนี้ประทับใจ 2 ต่อเลยค่ะ

RECOMMEND ชุดเช็คของขวัญโดนใจ จากธนาคารกสิกรไทย จึงเป็นตัวแทนความรัก ความห่วงใย และมิตรภาพดีๆ ทีม่ ใี ห้กนั เป็นของขวัญ ชิน้ พิเศษสำ�หรับคนทีค่ ณ ุ รัก หรือเพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ นอกเหนือจากชุดเช็คของขวัญวันรับปริญญาแล้ว ยังมีชดุ เช็คของขวัญ รับขวัญเด็กแรกเกิด และวาระพิเศษอืน่ ๆ อีกมากมายเร็วๆ นี้ นับเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของผูท้ ตี่ อ้ งการ มอบของขวัญให้คนที่รักและห่วงใย ให้ประทับใจมากขึ้น โดยสามารถซื้อราคาหน้าเช็คได้ตั้งแต่ 100-50,000 บาท

พิเศษซื้อภายในวันที่ 30 ธ.ค. 55 ค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท จากปกติ 150 บาท ซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามโทร.0 2888 8888

3 สาวสวยเชียร์ลดี เดอร์ มธ.

มายด์-เปมิกา อัคราสีกล

จบปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นอกจากงานถ่ายแบบ และถ่ายโฆษณา เธอยังเตรียมตัวทำ�งาน ที่โรงแรม Mode สาทร โดยดูแลลูกค้าระดับวีไอพี “ตอนนี้ รู้สึกว่าใจหายมาก เพราะต้องเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษา เข้าสู่โลกแห่งการทำ�งาน งานรับปริญญาก็เป็นเหมือนงาน ส่งท้าย เป็นวันแห่งความสุข ที่มีครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ มาร่วมแสดงความยินดีกับเรา และเมื่อตัวเอง ได้รบั ของขวัญเก๋ๆ ในวันพิเศษๆ อย่างนี้ เป็นอะไรทีช่ อบมาก ทางธนาคารเค้าออกผลิตภัณฑ์มาตรงใจมาก ได้เช็คของขวัญ ที่สามารถนำ�เงินไปเก็บหรือซื้อของที่อยากได้เองแล้ว ยังได้ รับการ์ดอวยพร ให้สามารถเก็บคำ�อวยพรของคนที่มาร่วม แสดงความยินดีเป็นทีร่ ะลึก ทำ�ให้ทกุ ครัง้ ทีน่ ำ�มาดูกจ็ ะทำ�ให้ คิดถึงช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ได้อีก


Text : Meeritdee A.

.8

มรดกโลก

ถูกเผาทีซ่ เี รีย ค�ำกล่าวที่ว่า ‘ไฟสงครามสามารถเผาผลาญทุกอย่างแก่ ผูช้ นะและผูแ้ พ้’ ยังคงเป็นสัจธรรมแห่งความจริงเสมอ โดย เฉพาะกับการสูร้ บทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงอย่างยืดเยือ้ ใน ประเทศซีเรีย นอกจากคราบน�ำ้ ตาแห่งความพลัดพราก และ ความสูญเสีย จนแทบสิน้ ชาติแล้ว ‘ซุก อัล มาดินะ’ ตลาด เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในป้อมปราการใหญ่ประจ�ำเมือง และเป็น มรดกโลกก็ตอ้ งถูกเผาจนมอดไหม้สงั เวยสงครามกลางเมือง ครัง้ นีเ้ ช่นกัน ตลาดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้ชื่อว่าเป็นตลาดเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ในตะวันออกกลาง และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของเมืองอเล็ปโป ที่ทั้งทหารฝ่ายรัฐบาลและ ฝ่ายกบฏพยายามจะยึดเป็นฐานทีม่ นั่ ส�ำคัญ จนท�ำให้รา้ นค้านับ 1,000 แห่ง ถูกเพลิงเผาไหม้จนหมดสิน้ และนีเ่ ป็นอีกโศกนาฏกรรมหนึง่ ทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ ไม่วา่ บนตารางนิว้ ใดในโลกใบนี้

สาวบราซิลประกาศ ขายเวอร์จนิ้ ช่วยบ้านเกิด

ถูกตราหน้าว่าเป็นแม่พระโสเภณีไปเสียแล้ว ส�ำหรับ คาตารินา มิกลิโอรินี นักศึกษาสาวสวยชาวบราซิล เชือ้ สายอิตาลี วัย 20 ปี เมือ่ เธอประกาศเปิดประมูลความบริสทุ ธิข์ องตัวเอง หรือขายเวอร์จนิ้ เพือ่ น�ำเงินไปสร้างทีพ่ กั อาศัยแห่งใหม่ให้กบั คนยากไร้ในชุมชนแออัด เขตซานตา คาตารินา ทางตอนใต้ของบราซิล ซึง่ เป็นบ้านเกิด เมืองนอนของเธอ คาตารินาย�ำ้ นักย�ำ้ หนาว่าเธอไม่ใช่โสเภณีมอื อาชีพ และการ ประมูลครัง้ นี้ ก็เกิดจากความตัง้ ใจทีด่ แี ละอยากจะช่วยท�ำให้คณ ุ ภาพ ชีวติ ของคนในเมืองดีขนึ้ เท่านัน้ นอกจากนีค้ าตารินา ยังได้เซ็นสัญญากับทีมถ่ายท�ำภาพยนตร์ เชิงสารคดี เรือ่ ง Virgin Wanted เพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวการประมูลครัง้ นี้ โดยเธอจะได้รบั เงิน จากดีลนีร้ าว 20,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมกับเงินทีป่ ระมูลได้อกี 90%

ดูไบจะสร้างทัชมาฮาล! ขึน้ ชือ่ ว่าเมืองเนรมิตอย่างดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุกสิง่ ย่อมเป็นไปได้ทนี่ ี่ แม้กระทัง่ การสร้างสถาปัตยกรรมเลียนแบบ ‘ทัชมาฮาล’ มรดกโลก และแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงของอินเดีย ภายใต้ชอื่ Taj Arabia กับคอนเซ็ปต์ The New City of Love และตัง้ อยูใ่ นอภิมหาโปรเจกต์ Falcon City of Wonders ทีใ่ ช้งบลงทุนกว่า 10,000-12,000 ล้านเหรียญฯ ทัง้ นีท้ ชั มาฮาลเวอร์ชนั่ ดูไบมีขนาด ใหญ่กว่าต้นแบบ 4 เท่า ภายในประกอบด้วยโรงแรม 5 ดาว ขนาด 300 ห้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า นอกจากนีย้ งั มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบอย่างก�ำแพงเมืองจีน หอไอเฟล สวนลอย บาบิโลน และพีระมิดแห่งกิซา่ ตัง้ อยูใ่ นโครงการนีด้ ว้ ย ดูไบมุง่ หวังให้ Taj Arabia กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่สำ� หรับคูร่ กั หรือจุดหมายปลายทาง แห่งการวิวาห์ เนือ่ งจากทัชมาฮาลคืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก ส�ำหรับทัชมาฮาลทีอ่ นิ เดียนัน้ สร้าง มานานกว่า 350 ปีแล้ว โดยใช้เวลานานกว่า 22 ปี ภาพจาก www.falconcity.com


คนบันดาลใจ…

ซีเอ็นเอ็น ฮีโร่ 2012

“เป้าหมายภารกิจของฉันคือ ต้องมัน่ ใจว่าจะไม่มเี ด็กเนปาลคนไหนเติบโตอยูห่ ลังก�ำแพงคุก” คือค�ำกล่าว ของ Pushpa Basnet หญิงสาววัย 28 ปี ซึง่ ติดอันดับ Top 10 จากโครงการซีเอ็นเอ็น ฮีโร่ 2012 เธอเป็น แม่พระของเด็กเนปาล ทีไ่ ม่อาจทนดูสถานการณ์ทเี่ ลวร้ายทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กเนปาลได้ เพราะมีเด็กจ�ำนวนไม่ น้อยทีอ่ าศัยอยูใ่ นคุกกับพ่อหรือแม่ทเี่ ป็นนักโทษ ซึง่ เป็นสิง่ เลวร้ายและจะส่งผลต่อชีวติ ของเด็กในอนาคต ด้วย เธอจึงออกเดินทางไปเรือนจ�ำทุกวันเพือ่ ชักน�ำให้เด็กๆ กว่า 40 คน ลุกขึน้ มาแต่งตัวไปเรียนหนังสือ แทนทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างหดหูแ่ ละไร้อนาคต ปัจจุบนั เนปาลยังคงเป็นประเทศยากจน ประชากรกว่า 55% มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ตี่ �่ำกว่ามาตรฐาน สากล ก็ได้แต่หวังว่าจิตอาสาของเธอจะช่วยท�ำให้ชาวเนปาล โดยเฉพาะเด็กน้อยผูไ้ ร้เดียงสา มีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

ชาวอินเดียลุกฮือ ประท้วงค้าปลีกข้ามชาติ

กลุม่ ผูป้ ระกอบการค้าปลีก แรงงาน รวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านของอินเดีย ได้ออกมารวมตัวประท้วง ด้วยการยึดรางรถไฟและปิดตลาดเป็นเวลากว่า 24 ชม. เพือ่ ต่อต้านประกาศร่างกฎหมายปฏิรปู การค้าปลีก ของนายกรัฐมนตรี มันโมฮัน ซิงห์ ทีอ่ นุญาตให้เจ้าของร้านค้าปลีกรายใหญ่ของโลก อาทิ วอลมาร์ต เทสโก้ และคาร์ฟรู ์ สามารถเข้ามาปูพรมเปิดกิจการในอินเดียอย่างเอิกเกริก เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบเศรษฐกิจ ของประเทศทีเ่ ติบโตอย่างเชือ่ งช้า แต่กลุม่ ผูป้ ระท้วงมองว่านีค่ อื การรุกรานธุรกิจท้องถิน่ การประท้วงดังกล่าวเริม่ ต้นทีเ่ มืองกัลกัตตา รวมถึงรัฐพิหาร กลุม่ ผูป้ ระท้วงรวมตัวเข้ายึดสถานี รถไฟพร้อมบังคับให้รถไฟหยุดให้บริการ โดยการพากันไปนัง่ ขวางอยูบ่ นรางรถไฟ ส่งผลให้มผี โู้ ดยสาร นับพันรายตกค้าง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนทีจ่ ะเดินขบวนประท้วงครัง้ ใหญ่อกี ในกรุงนิวเดลีและ อีกหลายเมืองทัว่ อินเดียต่อไป

ใครว่าบริทนีย์ สเปียร์ส ร่วง

สิงคโปร์จา้ งนักโทษ แก้ปญ ั หาขาดแรงงาน

ปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลถึงหนึ่งในประเทศผู้มั่งคั่งทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสิงคโปร์ในวันนี้ คือปัญหาการ ขาดแคลนแรงงาน เนือ่ งจากมีจำ� นวนประชากรอันน้อยนิด รวมถึงกฎข้อบังคับทีเ่ ข้มงวดเพือ่ ควบคุมแรงงาน ต่างชาติ แม้จะมีแรงงานต่างชาติกว่า 1 ล้านคน แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคธุรกิจ สิงคโปร์ จึงแก้ปญ ั หาด้วยการจ้างนักโทษทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัว 10,000 คน เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ราว 5,000 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะการท�ำงานมาเป็นอย่างดี และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ชืน่ ชมว่ามีบริษทั เกือบ 3,000 แห่งเปิดใจและ ให้การตอบรับผูพ้ น้ โทษเข้าร่วมงาน ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลของสถาบันกิจการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (เอสไอไอเอ) ระบุวา่ สิงคโปร์เป็นประเทศทีพ่ งึ่ พาแรงงานต่างชาติมากทีส่ ดุ ในเอเชีย

“วันนีร้ ฐั บาลต้องฟังเสียงของ ดร.วีรพงษ์ ซึง่ เป็นคนของรัฐบาลเอง รัฐบาลต้องเปิดหู เปิดตามากขึน้ ไม่ใช่ทำ� เป็นตาบอดหูหนวก” องอาจ คล้ามไพบูลย์, ผูจ้ ดั การออนไลน์, 3 ต.ค. 55 (กรณีนโยบายรับจ�ำน�ำข้าว)

หลายคนอาจคิดว่าอดีตป๊อบไอดอลสาวชาวมะกันอย่าง ‘บริทนีย์ สเปียร์ส’ ต้องกลายเป็นดาวอับแสงทีห่ ลงเหลือไว้แค่เพียงชือ่ เสียงในอดีตทีถ่ กู ลืม แต่ทไี่ หนได้กลับกลายเป็นว่าปี 2011 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีทองของเธอ ไปซะอย่างนัน้ เพราะจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เธอคือ ศิลปินหญิงทีท่ ำ� รายได้สงู สุดเป็นอันดับ 2 รองจากโอปราห์ วินฟรีย์ ทีค่ รองอันดับ 1 แบบทิง้ ห่าง ด้วยรายได้ 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วงปีทผี่ า่ นมา บริทนียก์ วาดไป 58 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เป็นรายได้จากการทัวร์คอนเสิรต์ Femme Fatale ไป ทัว่ โลก นอกจากนีเ้ ธอยังได้เซ็นสัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบั สินค้า หลายเจ้า ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ Elizabeth Arden ยักษ์ใหญ่ในวงการ เครือ่ งส�ำอางทีล่ งทุนจ้างอดีตป๊อบสตาร์สาวด้วยเงินก้อนโต และยังผลิตน�ำ้ หอมรุน่ Britney Spears Circus ให้อกี ต่างหาก ในปีนเี้ ธอยังคงโกยรายได้ไม่หยุดจากการเป็นหนึง่ ในคณะกรรมการตัดสินรายการ The X Factor USA (ทีแ่ ม้จะโดนหลายคนประณามว่า เหตุใด สารรูปของเธอเวลาออกอากาศจึงดูยบั เยินเสีย เหลือเกิน) เพราะคว้ามาเหนาะๆ 15 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

LOOK AROUND

. 14

Text : Yamin

ตันแลนด์

@ Ichitan Green Factory แหล่งเรียนรูแ้ ห่งใหม่ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยวิบตั เิ มือง ในปีทผี่ า่ นมา ตัน ภาสกรนที จึงรังสรรค์ศนู ย์กลางไอเดียรักษ์สงิ่ แวดล้อมแห่งนีภ้ ายใต้ชอื่ ‘ตันแลนด์’ ดินแดนแห่งความสมดุลในรูปแบบของแกลเลอรี่ จ�ำลองเหตุการณ์สะท้อน โทษทัณฑ์เมือ่ มนุษย์ทำ� ลายธรรมชาติ รวมถึงแนะน�ำวิธกี ารรับมือและอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ ได้อย่างยืนยาว เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกให้คนรุน่ ใหม่หนั มาใส่ใจในสิง่ แวดล้อม ภายในตันแลนด์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ‘T of Life’ จัดแสดงต้นก�ำเนิดและวิวฒ ั นาการของชาเขียว อีกส่วนหนึง่ คือ ‘เรียนรูแ้ บบอิชติ นั ’ บอกเล่าการเรียนรูธ้ รรมชาติดว้ ยการน�ำเสนอในระบบ อินเตอร์แอคทีฟทีท่ นั สมัยเพลิดเพลิน ตันแลนด์ เปิดให้ทกุ คนเข้าชมฟรีทกุ วัน (เว้นวันจันทร์) ตัง้ แต่ 10.00-16.00 น. สำ�รองการ เข้าชมได้ท่ี อิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ โทร.0 2762 9999 หรือ www.ichitangroup.com

DA+PP

@ Siam Center Pop Cont. ช็อปเก๋ไก๋ในโซนป๊อบอัพ ช็อปสุดแนวที่ สยามเซ็นเตอร์ตั้งใจเนรมิตขึ้น เพื่อสร้าง บรรยากาศการช้อปปิง้ ทีแ่ ปลกแหวกแนว ไม่ซำ�้ ใคร ช็อปนี้ มีชื่อว่า DA+PP (ดีเอพีพี) แบรนด์แฟชั่นน้องใหม่ที่ใช้ คอนเซ็ปต์เท่ๆ ว่า ‘ตลก ฉลาด ซ่าเงียบ’ สร้างความโดดเด่น รอบด้าน ตัง้ แต่การดีไซน์ชอ็ ป โดยน�ำตูค้ อนเทนเนอร์มาปรับ ลุคให้กลายเป็นร้านขายเสือ้ ผ้าสุดชิค เน้นการตกแต่งสไตล์ คลาสสิกทีใ่ ห้อารมณ์เป็นธรรมชาติ และเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้ เป็นองค์ประกอบหลัก อีกทัง้ สไตล์ของสินค้าในร้านยังมีความ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ ผสมผสานกลิน่ อายวินเทจแบบ East Meets West อย่างกลมกลืน

Sealy Gallery

@ Central Chidlom

Sealy ตอกย�ำ้ ความเป็นแบรนด์ผนู้ ำ� ด้านเครือ่ งนอน ด้วยการสร้าง แกลเลอรีท่ นี่ อนกลางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม สานฝัน ให้ทุกคนนอนหลับอย่างมีความสุข พร้อมเผยกลเม็ดศิลปะ การนอนอย่างมีคณ ุ ภาพ ซึง่ ต้องใส่ใจกับเตียงนอนสุดนุม่ การ ตัดเย็บอันประณีตพิถพี ถิ นั และเนือ้ ผ้าหุม้ ทีน่ อนในสไตล์ของ ซีลี่ ท่ามกลางการตกแต่งแกลเลอรีใ่ นโทนเรียบหรู บ่งบอกถึง ความมีรสนิยม พบกับ 4 คอลเลคชัน่ ใหม่ของ Sealy ทัง้ Classic Luxury, Contemporary, Grand Luxe และ Moderno ได้แล้ววันนี้

Culture Cycliste Shop @ Langsuan

แหล่งรวมไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมของนักปั่นที่มีไลฟ์สไตล์ใน การขับขีจ่ กั รยานทีแ่ ตกต่างกัน โดยแอล เอ ไบซิเคิล พร้อมมอบ ประสบการณ์ในการขีร่ ปู แบบต่างๆ ผ่านเวิรก์ ช็อปทีจ่ ดั ให้เป็นประจ�ำ ทุกสัปดาห์ พร้อมจ�ำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์จกั รยานหลากหลาย แบรนด์ อาทิ Infinite, Clarks, Sigma และ Avenue เป็นต้น ณ ช็อปย่านหลังสวน บนพืน้ ที่ 142 ตร.ม. ข้อมูลเพิม่ เติมโทร.0 26514 1145 หรือ www.culturecycliste.com

ฝ้ายซอค�ำ

@ Siam Paragon ไม่ตอ้ งเดินทางไกลไปซือ้ หัตถศิลป์กลิน่ อายล้านนาถึงเชียงใหม่แล้ว เพราะที่ ‘ฝ้ายซอค� ำ’ ร้านขายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายสไตล์ ล้านนา มีหตั ถศิลป์สดุ ประณีตทีเ่ น้นภูมปิ ญ ั ญาไทยสอดใส่มนต์เสน่หแ์ ห่งเมืองเหนือ ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิน่ หอมของเทียนหอม ซึง่ เป็นอีกหนึง่ สินค้าขึน้ ชือ่ ของทางร้าน รวมถึงของใช้ของตกแต่งอืน่ ๆ อีกมากมาย ฝ้ายซอค�ำ ชัน้ 4 สยามพารากอน เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่ 10.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร.0 2610 9717


. 16

GADGETS Text : Yamin

Wow! Gadgets

แก็ดเจตสุดล้�ำ ดีไซน์สดุ ชิค

Verbatim Design Mice

Fuji : X-E1

เมาส์มไี อเดียจาก Verbatim เพียงแค่เพิม่ ดีไซน์ลายเส้นกราฟิก เข้าไป เมาส์รปู ทรงโฉบเฉีย่ วนีก้ ก็ ลายเป็นสินค้าขายดีในชัว่ ข้ามคืน Verbatim Design Mice นอกจากจะมีดที รี่ ปู ลักษณ์ แล้ว ยังเป็นเมาส์ไวร์เลส 2.4 GHz ใช้งานได้ทงั้ เรือ่ ง Mac และ PC ประมวลผลเร็ว มีคหู่ เู ป็น USB พอร์ต ทีท่ ำ� จากนาโน เทคโนโลยี มีให้เลือก 5 สี คือ ในราคาน่าสัมผัส เพียง 20 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 600 บาทเท่านัน้ เข้าชมสินค้าได้ที่ www.verbatim.com

ฟูจฟิ ลิ ม์ เนรมิตกล้องดิจติ อล X-E1 ทีเ่ จ๋งกว่ากล้องดิจติ อล สามัญทัง้ ปวง เพราะสามารถเปลีย่ นเลนส์ได้ แถมรูปลักษณ์ยงั สวยคลาสสิก ขณะทีป่ ระสิทธิภาพการท�ำงาน ก็นา่ ประทับใจ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี X-Trans CMOS Sensor ทีใ่ ห้ความละเอียดสูงถึง 16 ล้านพิกเซล มา พร้อมระบบประมวลผล EXR Processor Pro เจาะ รายละเอียดของภาพได้เทียบเท่าเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรม สนนราคาอยูท่ ี่ 45,990 บาท รายละเอียดเพิม่ เติมคลิกที่ www.fujifilm.co.th

QLOCKTWO Watch

ถ้าเบือ่ กับการดูเวลาเป็นตัวเลข 24/7 ขอแนะน�ำ QLOCKTWO นาฬิการะดับรางวัล บอกเวลาเป็นตัวอักษรเรือนแรก ของโลก สร้างสรรค์โดย Bieger & Funk นอกจากความ โดดเด่นด้านดีไซน์ในรูปทรงสีเ่ หลีย่ มจตุรสั แล้ว QLOCKTWO ยังถูกสร้างขึน้ มาอย่างประณีตบรรจงด้วยวัสดุอย่างดี มีตวั อักษรภาษาอังกฤษจ�ำนวน 110 ตัว ออกแบบให้อยูใ่ น ขนาดทีอ่ า่ นง่าย เช่น เวลา 07.50 น. จะบอกเวลาบน หน้าจอว่า IT IS TEN TO EIGHT เป็นต้น ตอนนีท้ ำ� ออกมาแล้ว 3 ภาษา คือ อังกฤษ เยอรมัน และฝรัง่ เศส และจะวางจ�ำหน่าย ในเร็วๆ นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.qlocktwo.com

Sol Republic deadmau5

ศึกอัลตร้าบุค๊ ยังคงดุเดือด ล่าสุดโตชิบาส่ง Satellite U840W มา ช่วงชิงความเป็นหนึง่ ด้วยดีไซน์ลำ�้ หน้า บางเฉียบ มีความหนา ไม่ถงึ 1 นิว้ และเป็นอัลตร้าบุค๊ เครือ่ งแรกของโลกทีใ่ ช้จอแสดงผล แบบภาพยนตร์ในสัดส่วน 21 : 9 บรรจุประสิทธิภาพเต็มสตรีม ด้วยโปรเซสเซอร์ประมวลผล Intel Core 3 Generation ดึงดูด ประสาทสัมผัสด้วยล�ำโพงสเตอริโอจาก Harman Kardon ทีใ่ ห้ คุณภาพเสียงเยีย่ มยอด และทีท่ ำ� ให้อลั ตร้าบุค๊ เครือ่ งนีช้ นะขาด เห็นจะเป็นโปรแกรม Sprit-Screen Utility ทีต่ อบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ ให้ Work & Play พร้อมกันได้อย่าง ลงตัว เอกสิทธิเ์ ฉพาะโตชิบาเท่านัน้ รายละเอียดเพิม่ เติมคลิกที่ www.toshiba.co.th

Mint

iCookBook

แอพฯ เทพทีช่ ว่ ยสร้าง ระเบียบวินยั ทางการ เงินให้กบั คุณ รายงาน ตัวเลขเงินในบัญชี หนี้ บัตรเครดิตทีม่ ี ช่วย ค�ำนวณการใช้จา่ ยใน แต่ละเดือนให้เหมาะ สม โดยคุณสามารถ ติดตามได้วา่ ในแต่ละเดือนคุณใช้จา่ ยอะไร ทีไ่ หน บ้าง สนใจดาวน์โหลดฟรีทแี่ อพฯ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์

รวมสูตรอาหารนานาชาติมากกว่า 2,000 รายการ บอกขัน้ ตอนการท�ำ รวมถึงวิธกี ารใช้เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ อย่างละเอียด พร้อมรูปภาพที่ สวยงาม ทีเ่ จ๋งมากคือ แอพฯ นี้ สามารถสัง่ งานด้วยเสียงได้ดว้ ยการ พูดค�ำว่า ‘Next’ เพือ่ ดูสตู รหน้า ถัดไป เพราะในขณะทีท่ ำ� อาหารมือ ของคุณย่อมเปรอะเปือ้ น จึงไม่เป็นการดีแน่ทจี่ ะหยิบจับสมาร์ท โฟนหรือแท็บเลต สนใจดาวน์โหลดได้ทแี่ อพฯ สโตร์ และแอน ดรอยด์ นอกจากนีย้ งั สามารถใช้งานได้ดกี บั วินโดวส์ 8 ด้วย

จัดการเรือ่ งเงิน

Text : Urban digi

APPS ALERT!

หากอยากบอกให้โลกรู้ ว่าคุณมีดไี ซน์ให้หวั ใจ จงเสียบหูฟงั ชิน้ นีซ้ ะ เพราะนีค่ อื หูฟงั อวดลวดลายสีสนั โดนใจวัยรุน่ เป็นผลิตภัณฑ์ ทีน่ ำ� เทคโนโลยีดจิ ติ อลทางโสตประสาท กับศิลปะแนวสตรีทอาร์ต มาผสานกันอย่างสมดุล ให้พลังเสียงล�ำ้ ลึกระดับ Full HD แน่นหนัก ทุกจังหวะจะโคน โดยเฉพาะเสียงเบสทีส่ นั่ สะเทือนสะใจ พร้อมฟังก์ชนั การใช้งานแบบดิจติ อล ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ฟังเพลงสนุกยิง่ ขึน้ กว่าเคย จ�ำหน่ายแล้วในราคาประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 4,500 บาท เชิญชมความเจ๋งแบบเต็มๆ ได้ที่ www.solrepublic.com

Toshiba : Satellite U840W

สูตรเด็ด เคล็ดอร่อย


ตามเก็บภาพวันว่างของภูริ กับ Cyber-shot RX100

The Captive Moments of

MY TRAVEL ในทุกการเดินทางแต่ละครั้งมักน�ำพาไปเจอกับความสวยงามและความแปลกใหม่เสมอ ทั้งวิวทิวทัศน์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น รวมถึงสิ่งเล็กน้อยที่เก็บตกได้ ตลอดทาง ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่บันทึกทุกรายละเอียดจนกลายเป็น ความทรงจ�ำสุดน่าประทับใจเก็บไว้เชยชมยามคิดถึงได้

ทุกสิง่ ทีก่ ล่าวมาคงใช้ได้ดกี บั ภูริ หิรญั พฤกษ์ นักแสดงชือ่ ดังทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ วทีแ่ หวกแนวไม่ซำ�้ แบบใคร ซึง่ เน้นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเป็นหลัก แถมยังชื่นชอบเมืองเล็กที่มีธรรมชาติสวยงามและกิจกรรมน่าสนใจ “การท่องเทีย่ วส�ำหรับผมนัน้ ก็เหมือนกับชีวติ ครับ สิง่ นีท้ ำ� ให้ผมมีความสุข ถ้าชีวติ ไม่ได้เดินทางและอยูแ่ ต่กบั ที่ คงแย่แน่ครับ และทุกครัง้ ทีเ่ ดินทาง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กล้องถ่ายรูป เพราะผมชอบถ่ายรูปวิว รูปคน ซึ่งจะออกแนวอาร์ตๆ หน่อย” อย่างกล้อง Sony Cyber-shot RX100 ที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก และวัสดุทำ� จากอะลูมเิ นียมอย่างดี ยิง่ มีอปุ กรณ์เสริมอย่างกระเป๋ากล้อง ที่เป็นสายสะพาย สามารถใช้ทั้งคล้องคอหรือสะพายข้างได้ด้วย เวลา อยากจะถ่ายอะไรก็ทำ� ได้ทนั ใจโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาหยิบออกจากกระเป๋า ยิ่งท�ำให้เดินทางคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีรูรับแสงกว้าง F1.8 ท�ำให้ถ่ายภาพหน้าชัด หลังละลายได้อย่างสวยงาม ถ่ายภาพ Macro ใกล้สดุ เพียง 5 ซม. ถ่ายภาพออกมาได้คมชัดมาก เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆ ได้ชัดเจน ที่ส�ำคัญด้วยเซ็นเซอร์ EXMOR ที่มีขนาดใหญ่ถึง 1 นิ้ว ท�ำให้สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยให้ออกมาคมชัดและสว่างได้ โดยไม่ต้องเปิดแฟลชอีกด้วย ทั้งขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย และคุณสมบัติเพียบพร้อมราวกับมือโปร ขนาดนี้ ถือว่าตอบโจทย์ทุกข้อของนักเดินทางจริงๆ

ถ่ายภาพระยะใกล้ (Macro) ละลายฉากหลังได้งดงาม เก็บรายละเอียดภาพได้อย่าง ตาเห็น แม้ในที่แสงน้อย ได้คมชัด เสมือนกล้องระดับโปร Cyber-shot RX100 เป็นกล้อง เน้นวัตถุทตี่ อ้ งการ ถ่ายภาพ โดดเด่ น ด้ ว ยขนาดของ

คอมแพคที่ถ่ายภาพวัตถุใน หน้าชัด หลังเบลอได้สวยงาม เซ็นเซอร์ ถ่ายภาพได้สวยงาม ทุกสภาพแสง ระยะใกล้สุดเพียง 5 ซม.

RX100

บริษัท โซนี่ ประเทศไทย จ�ำกัด ศูนย์บริการข้อมูล อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0 2715 6100 Fax. 0 2715 6020 Contact at : https://www.sony.co.th/section/contactus


. 18

TRENDY BIZ Text : ญามินทร์

Singapore Airlines

Connects You To The World ลองคิดดูวา่ ... ถ้าคุณสามารถสัมผัสกับเทคโนโลยีเน็ตเวิรค์ ได้บนเวิง้ ฟ้า การเดินทางของคุณจะสนุกแค่ไหน? สิงคโปร์แอร์ไลน์ส ได้ปลดแอกข้อจ�ำกัดเดิมๆ แล้วป้อน นวัตกรรมใหม่ให้คุณใกล้ชิดติดทุกความบันเทิง ด้วย เทคโนโลยี 3 รูปแบบที่แทคทีมกันมาสร้างประสบการณ์ ใหม่บนเครื่องบินโดยเฉพาะ ได้แก่ KrisWorld, Inflight Connectivity และ SQ Mobile โดยทั้ง 3 ขุนพลที่ว่านี้ ถูกวางหมากเป็นตัวชูโรงใหญ่ของบูธสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ในงาน NATAS 2012 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งจัดมาเป็น ครั้งที่ 25 แล้ว มาดูกันว่า ทั้ง 3 เทคโนโลยีที่ว่า มีอาวุธและสรรพคุณอะไร ไว้ต่อกรกับคู่แข่งบ้าง เริ่มด้วย KrisWorld เป็นระบบความบันเทิง ส่วนตัวบนเที่ยวบินลิขสิทธิ์เฉพาะของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่น�ำมา ให้บริการตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว และมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง หากคุณชืน่ ชอบการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม และอ่านหนังสือ คุณจะตกหลุมรักเทคโนโลยีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะ KrisWorld อัดแน่นไปด้วยภาพยนตร์ Blockbusters เรื่อง ล่าสุด, เพลงหลากหลายแนว ทั้งเพลงใหม่ และคลาสสิกติดหู, เกมสุ ด ตื่ น เต้ น ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย รวมไปถึ ง ‘หนั ง สื อ เสี ย ง’ ที่คัดสรรมาอย่างดีจากหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้โดยสาร เก็บเกี่ยวเนื้อหาด้วยการฟัง แทนการพกหนังสือเล่มหนาเตอะ ถัดมาเป็นเทคโนโลยีทรงพลังทางการตลาดทีส่ ดุ นัน่ คือ Inflight Connectivity เป็นการให้บริการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร สามารถใช้ Wifi ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเลต และแล็ปท็อป ส่วนตัวได้ นัน่ แปลว่า คุณสามารถทีจ่ ะเล่นอินเตอร์เน็ต อัพ-โหลด-แชร์ ได้เช่นเดียวกับเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่บนพื้นดิน ซึ่งสิงคโปร์

Cool History

แอร์ไลน์ส เป็นสายการบินแรกๆ ในภูมภิ าคเอเชีย ทีใ่ ห้บริการระบบ เชื่อมต่อบนเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ สุดท้าย คือ SQ Mobile แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่อ�ำนวย ความสะดวกสบายในการท� ำ ธุ ร กรรมกั บ สายการบิ น สิ ง คโปร์ แอร์ไลน์ส ตัวแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะสนองในเรื่องการซื้อบัตร โดยสาร เช็คอินล่วงหน้า เลือกหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่ง ตรวจสอบ เที่ยวบิน บันทึกบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์ ตรวจสอบสถานะ ของเที่ยวบิน และบริการโปรแกรมสะสมไมล์ KrisFlyer สามารถ ดาวน์โหลดแอพฯ นี้ฟรี ที่แอพ สโตร์ และกูเกิ้ล เพลย์ n

Did you know?

Singapore Girl เป็นค�ำที่ใช้เรียกพนักงานต้อนรับของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส โดยชุดพนักงานต้อนรับมีเอกลักษณ์โดดเด่น ออกแบบโดย Pierre Balmain ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 1972 จนกลายเป็นไอคอนที่คนทั่วโลกจดจ�ำได้

ก่อตั้งเมื่อปี 1947 ในนามของ Malayan Airline ต่อ มาในปี 1965 สิงคโปร์แยกตัวเป็น อิสระจากมาเลเซีย จากนั้นสิงคโปร์ แอร์ไลน์สจึงถือ ก�ำเนิดขึ้นอย่าง เป็นทางการในปี 1972 เป็นสายการบินที่เน้นการสร้าง แบรนด์มาตั้งแต่ต้น มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะไม่ยอมปล่อยให้เครื่อง บินเก่าแล้วค่อยโละทิ้ง มักเป็นสายการบินแรกๆ ในโลก ที่ให้บริการเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่นเดียวกับการ ให้บริการเครื่องบินแอร์บัส A380 เครื่องบินโดยสารที่ ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสายการบินแรกในโลกตั้งแต่ 5 ปี ที่ผ่านมา ในเส้นทางสิงคโปร์-ซิดนีย์ นอกจากนี้ยังเป็น สายการบินแรกที่ให้บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มฟรี ตั้งแต่ปี 1994 ล่าสุดได้รับการจัดอันดับจาก SKYTRAX ให้เป็น Airline of the year อันดับที่ 3 ของโลก


. 20

MY WORK Text : Meeritdee A. Photo : พิชญุตม์ คชารักษ์

สุวทิ ย์ เอื้อศักดิ์ชัย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘การสร้างแบรนด์’ คือหัวหอกทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ใน การสร้างความส�ำเร็จให้กบั องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก ไม่นอ้ ยไปกว่า ขัน้ ตอนการบริหารจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในฐานะ Brand Maker สุวทิ ย์ เอือ้ ศักด์ชยั Chief Operation Ofiicer และ Co-Founder บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้าง แบรนด์ชอื่ ดังอย่าง Brandscape และ Brandity พร้อมบอกเล่า กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างอย่างโดดเด่น ซึง่ เป็น ประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักสร้าง แบรนด์ในอนาคต

งานของนักสร้างแบรนด์

เมือ่ ได้โจทย์จากลูกค้า ผมก็จะเริม่ ต้นวางแผนประชุมทีมงาน ทั้งหมดก่อนเข้าสู่การรับบรีฟงาน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ว่าเรา จะใช้กลยุทธ์อะไร รวมถึงมอบหมายงานให้กบั คนทีเ่ หมาะสม จากนัน้ เข้าสูข่ นั้ ตอนทีส่ องเพือ่ ค้นหาว่าความต้องการทีแ่ ท้จริง ของลูกค้าคืออะไร เช่น จะสร้างแบรนด์ หรือจะรีแบรนด์ หรือ แบรนด์ปว่ ย หรือจะดูแลแบรนด์ตอ่ ไปยังไงอีก 3 ปีขา้ งหน้า เป็นต้น เรือ่ งเหล่านีต้ อ้ งตีโจทย์ให้แตกเพือ่ สร้างแบรนด์ไบเบิล้

ไม่ใช่แค่ออกแบบโลโก้

โนว์ฮาวเรือ่ งการสร้างแบรนด์เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มจี ริงในโลก ผมเชือ่ ว่า ความรูเ้ กิดจากประสบการณ์ของคนท�ำงาน คุณเชือ่ ไหมว่าการ เรียนการสอนเรื่องการสร้างแบรนด์เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้ เอง เพราะเมือ่ ก่อนเรือ่ งนีเ้ ป็นแค่เพียงส่วนหนึง่ ของการตลาด ในอดีตคนจะเข้าใจว่าการสร้างแบรนด์คอื การสร้างโลโก้ หรือ ตราสินค้า และก็มหี ลายคนเข้าใจผิดอีกว่าแค่โลโก้กส็ ามารถ ขายของได้ แต่ทุกวันนี้ไม่พอ การสร้างแบรนด์จะต้องมี ปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้ โดยทีไ่ ม่ทำ� ให้เขารูส้ กึ ร�ำคาญ แต่ สร้างความรูส้ กึ ใกล้ชดิ ผูกพัน และภักดี โดยไม่ได้มงุ่ เน้นทีก่ าร สร้างยอดขายเป็นปลายทางส�ำคัญ แบรนด์จงึ เหมือนชีวติ คน ทีไ่ ม่ได้มแี ค่เปลือก แต่เป็นคุณค่าภายในทีจ่ ะท�ำให้คนทีอ่ ยูร่ อบ ข้างสามารถรับรูไ้ ด้ เพราะเราอยากให้เขาผูกพันกับเราในทีส่ ดุ ซือ้ ไม่ซอื้ ใช้ไม่ใช้ ไม่เกีย่ ว ดังนัน้ การสร้างวัฒนธรรมแบรนด์ให้ เกิดขึน้ ในองค์กรจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีจ่ ะท�ำให้ทมี งานเชือ่ และคิด ในสิง่ เดียวกัน เพือ่ ถ่ายทอดและสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคได้อย่าง มีพลังและมีประสิทธิภาพ

ต้องรูจ้ กั ต่อยอดแบรนด์

แม้วา่ จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ 1 ได้แล้ว แต่นกั สร้างแบรนด์ตอ้ ง ไม่หยุดคิดทีจ่ ะสร้างความแตกต่าง เช่น การต่อยอดแบรนด์ เพือ่ ขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป เช่น เมเจอร์ซเี นเพล็กซ์ กรุป๊ มีหลายแบรนด์ คือ เมเจอร์ซเี นเพล็กซ์ อีจวี ี พารากอนซีเนเพล็กซ์ เอสพลานาดซีเนเพล็กซ์ พาราไดซ์ซเี นเพล็กซ์ และเมกะซีเนเพล็กซ์ ทีม่ คี าแร็กเตอร์ไม่เหมือนกัน เพือ่ จับกลุม่ เป้าหมายที่ แตกต่างกัน ตามแต่ละโลเกชัน่ ท�ำให้ไม่แย่งส่วนแบ่งการตลาด กันเอง เป็นการสร้าง Brand Portfolio ทีด่ ี

นิยามของแบรนด์ทดี่ ี

หลายคนมักคิดว่านักสร้างแบรนด์นเี่ ทพมาก และทุกสิง่ ทีเ่ ขา สร้างขึ้นมาต้องเข้าถึงยาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการสร้าง แบรนด์ที่ดีที่สุด ถ้าใครท�ำได้ถือเป็นมาสเตอร์พีซ นั่นคือ ต้องเข้าถึงง่าย ใช้จริงได้ สัมผัสได้ ไม่ใช่สร้างแบรนด์แล้วไกล เกินเอือ้ ม รูแ้ ล้วเข้าใจอยูค่ นเดียว

เป้าหมายของ Brandscape

ความเจริญเติบโตขององค์กรทีผ่ มมองเอาไว้นนั้ ไม่ใช่แค่มลี กู ค้า เยอะๆ เท่านัน้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการพัฒนาบุคลากร เพราะถ้า คนดีมคี วามสามารถท�ำให้องค์กรแข็งแรง แข็งแกร่ง ลูกค้าเขา จะรูแ้ ละเข้ามาเอง ดังนัน้ เราจึงต้องเน้นการเทรนนิง่ เรือ่ งความ คิดให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ถ้าลงลึกไม่พอก็ตอ้ งเวิรค์ ช็อป เพือ่ กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ให้มากทีส่ ดุ ปัจจุบนั Brand Scape มีลกู ค้าทีห่ ลากหลาย อาทิ ธปท., สไปซ์ สตอรี,่ ไอดีโอ ลาดพร้าว 17, กสท., ธนาคารธนชาต, ซีกลั , บลูโอ ริทมึ แอนด์ โบล์ว และเอสซีจี เป็นต้น

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี Business English มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Major Business English. อาชีพ : • 2547-ปัจจุบนั C.O.O. : BrandScape Co.,Ltd / Brandity Partnership • 2544-2547 M.D. : Graphe’ Co.,Ltd

After Work

“ตอนนีเ้ วลาว่างผมจะทุม่ เทให้กบั การทำ�อาหาร เพราะ ตอนนีผ้ มมีธรุ กิจเกีย่ วกับร้านอาหาร และการทำ�อาหารมัน คือการเปลีย่ นโหมดของชีวติ รูปแบบหนึง่ ของผมด้วย และ ในบางครัง้ การทำ�อาหารทำ�ให้ผมได้ถอดหมวกอะไรบาง อย่างทีผ่ มสวมอยูใ่ นเวลาทำ�งานออกไป ได้ท�ำ อะไรใหม่ท่ี น่าหลงใหล อย่างตอนนีผ้ มหลงใหลเรือ่ งการดืม่ ชา ผม ก็ดไี ซน์ Le Chapon ทีห่ วั หิน ให้เป็นทีด่ ม่ื ชาริมทะเลที่ สามารถดืม่ ได้ทง้ั วัน ราคาไม่แพง และลงลึกในการดืม่ มีชาหลายประเภทให้เลือก ทานคูก่ บั ขนมทีไ่ ด้รบั การคัด สรรแล้วว่าใช่กบั ชานัน้ ๆ ผมเชือ่ ว่าทุกคนจะมีความสุขกับ สิง่ ทีผ่ มทำ�ครับ


External HDD Ca

nvio ที่สุดแห่งการส�ำรองข้อมูล

เชื่อได้ว่าในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงสื่อต่างๆ นั้นง่ายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสาระหรือเรื่อง สนุกสนาน ซึ่งหลายๆ คนก็คงจะเลือกเก็บเรื่องราวที่ตัวเองชอบไว้ ในคอมพิวเตอร์หรือ โน้ตบุ๊ก และแน่นอนว่า คนส่วนใหญ่ก็จะมี External HDD ไว้เก็บส�ำรองข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเก็บซีรี่ส์ เก็บเพลง เก็บภาพความทรงจ�ำ หรือวิดีโอ แต่หากข้อมูลส�ำคัญเหล่านี้ได้รับ ความเสียหายย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน ดังนัน้ ค�ำกล่าวทีว่ า่ 'กันไว้ดกี ว่าแก้' ยังคงใช้ ได้ดี อยู่เสมอ วันนี้ 24/7 ขอแนะน�ำ เทคนิคการเลือกซือ้ External HDD คุณภาพเยีย่ มมาฝากกัน โดยมีสงิ่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา คือ ข้อแรก ข้อมูลสุดรักของคุณ ต้องมีความปลอดภัยมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเกิดจากการเคลือ่ นไหว หรือ แรงกระแทกจากภายนอก ของตัวฮาร์ดดิสก์ ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมในการปกป้อง ข้อมูลของคุณ ข้อทีส่ อง นอกจากการปกป้องความเสียหายของข้อมูล แล้ว ยังต้องมีการปกป้องข้อมูลส�ำคัญอันเกิดจากการที่ผู้อื่น เอา External HDD ของเราไปใช้งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต ข้อสุดท้าย ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน น�ำ้ หนักเบา พกพา สะดวก ก็เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้เช่นกัน ซึง่ คุณสมบัตทิ งั้ หมดนีไ้ ด้มอี ยูใ่ น External HDD Canvio จากโตชิบาอย่างครบถ้วน ซึง่ คุณมัน่ ใจได้เลยว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ไม่ว่าระบบ คอมพิวเตอร์จะล่ม หรือฮาร์ดดิสก์ภายในจะเจ๊งก็ตาม เพราะ ข้อมูลแบ็คอัพมีการอัพเดทสม�ำ่ เสมอ การจัดข้อมูลเป็นระเบียบ ง่ายดาย สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ในพริบตา แถมยังกูค้ นื ไฟล์ที่ ลบทิง้ ไปแล้ว และเรียกดูผา่ นทาง Data Timeline ได้มหัศจรรย์ เหมือนเล่นกล นอกจากนี้คุณสมบัติเหนือชั้นของฮาร์ดดิสก์ โตชิบา ทีโ่ ดดเด่นกว่า คือ การใช้รหัสเพือ่ เข้าส�ำรองข้อมูล (Password Protection) เพิม่ ความปลอดภัยในการส�ำรองและการเข้าถึง ข้อมูลขึน้ อีกระดับ

อีกคุณสมบัตหิ นึง่ ทีน่ า่ ทึง่ คือการแจ้งเตือนเนือ้ ทีค่ งเหลือ ของฮาร์ดดิสก์ (Drive Space Alert) ซึง่ ส�ำคัญและมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เพราะเมือ่ มีฮาร์ดดิสก์แล้วก็จะเพลิดเพลินกับ การจัดเก็บข้อมูลจนบางทีลมื นึกไปว่าพืน้ ทีใ่ กล้เต็มแล้ว โดย Canvio ชาญฉลาดถึงขัน้ ทีว่ า่ สามารถแจ้งเตือนเจ้าของถึงขนาด พืน้ ทีค่ วามจุทเี่ หลืออยูข่ องฮาร์ดดิสก์ ท�ำให้สดุ ยอดฮาร์ดดิสก์ จากโตชิบารุ่นนี้ เป็นอุปกรณ์ส�ำรองข้อมูลที่ตอบโจทย์ทุก ความต้องการของคุณ ทัง้ เรือ่ งงานและความบันเทิงได้เป็นอย่างดี ด้านรูปลักษณ์ External HDD Canvio จากโตชิบา ได้รบั การออกแบบมาอย่างสวยงาม สะดุดตาด้วยลวดลายกราฟิก มีรปู ทรงกะทัดรัด น�ำ้ หนักเบาเพียง 178.6 กรัม เหมาะแก่การ พกพา ด้านล่างจะมีปมุ่ ยางทัง้ 4 มุม เพือ่ กันลืน่ และมีความจุ ให้เลือกทัง้ 500GB, 1TB และสูงสุด 1.5TB เพือ่ เปิดโอกาสให้ คุณสามารถเก็บทุกความสุข ความทรงจ�ำ และทุกข้อมูลส�ำคัญ ของคุณไว้ได้อย่างตามใจชอบ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะวางใจให้ External HDD Canvio จากโตชิบา ดูแลข้อมูลของคุณด้วยการรับประกัน นานถึง 3 ปี มากกว่ามาตรฐานของท้องตลาด การันตีดว้ ย ประสบการณ์กว่า 45 ปีของโตชิบา ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ เพื่อคนทั้งโลก เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และข้อมูลของคุณจะ ปลอดภัยยิง่ กว่าเคย

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 0 2511 7777 และสามารถซือ้ สินค้าได้ทชี่ อ็ ป TOSHIBA และ iSHOP ของ TOSHIBA ได้ทกุ สาขา หรือคลิก www.facebook.com/toshibanotebookthailand

สเปคเทพจาก TOSHIBA External HDD Canvio • เทคโนโลยีตรวจจับแรงกระแทกภายในและ การเคลือ่ นไหวเพือ่ ป้องกันไดรฟ์ของคุณ (Shock Sensor & Ramp Loading) • การเข้ารหัสการส�ำรองข้อมูลได้ (Password Protection) • ส�ำรองและเรียกคืนได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ ระบบ* (Auto Backup Software) ก�ำหนดตารางเวลาการส�ำรอง/เรียกคืนไฟล์ และโฟลเดอร์ *Windows เท่านัน้ • การแจ้งเตือนเนือ้ ทีค่ งเหลือ (Drive Space Alert) • NTI Backup NowEZ Software for Windows • อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 5 GB/วินาที • โอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดด้วย USB 3 (เร็วกว่า USB 2.0 ถึง 10 เท่า) มีให้เลือกถึง 5 สี คือ Raven Black, Satin Silver, Liquid Blue, Rocket Red และ Vivid White


20

เปิดตัว โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่ร”ู้ ซึง่ จัดโดยธนาคาร ไทยพาณิชย์ เดินหน้ามาถึงปีที่ 7 แล้ว ใน การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ที่ธนาคาร มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปลู ก ฝั ง จิ ต สำ า นึ ก ในการมี ส่ ว น ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำาวิชา ความรู้ ม าใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน และสังคม ภายใต้การดำาเนินโครงงาน เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมในชื่ อ ว่ า โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

กว่า 700 โครงงานทีผ่ า่ นการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ ในทีส่ ดุ ได้ 20 โครงงานเพือ่ ลงพืน้ ที่ ปฏิบตั งิ านจริงร่วมกับชุมชน ซึง่ ขณะนีก้ า� ลังลงพืน้ ทีท่ า� งานร่วมกับชุมชนอย่างขะมักเขม้น เพือ่ ให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่น�าเสนอมา โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้มอบทุนด�าเนินโครงงาน ทีมละ 75,000 บาท ทีมใดที่ผลงานสร้างสรรค์ โครงงานมีความเป็นไปได้ สมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิด ความยั่งยืนแก่ชุมชนจะได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนจะเป็นทีมใดนั้นต้องติดตามลุ้นในรอบชิงชนะเลิศเดือนมกราคม 2556 หรือติดตามให้ก�าลังใจเยาวชนคิดดี ท�าดี เพื่อชุมชนในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 7 ซึ่ง จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทาง www.scbchallenge.com

‘หัวเชื้อราอัดเม็ด’ เพื่อ การพัฒนาชุมชนโคกขาม จ.สมุทรสาคร ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ต่อลมหายใจขันลงหิน สู่ชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมบ้านบางขะโมย อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการเลี้ ย งเป็ ด ไข่ ถ่ า ยทอดความรู ้ เ รื่ อ งการเลี้ ย งเป็ ด และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น อาทิ หอยเชอรี่ หยวกกล้วย ผักตบชวามาเป็นอาหารเสริมให้กบั เป็ด สร้างโรงเรือนลอยน�า้ ต้นแบบ เพื่อใช้เลี้ยงเป็ดขณะเกิดน�้าท่วม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพโดยใช้ขแี้ ดดนาเกลือ กับหัวเชื้อราอัดเม็ด ซื้อเครื่องส�าหรับอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ จั ด หาสถานที่ แ ละโรงเรื อ นส� า หรั บ การเรี ย นรู ้ ก ารฟื ้ น ฟู ป่าชายเลน โดยเทคนิคทางชีวภาพ ให้กับชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

สัตวบาล-เคยูนำาความรู้ สู้วิกฤติอุทกภัย

อนุรักษ์และสืบสานผลิตภัณฑ์ขันลงหินของชุมชนบ้านบุ กรุงเทพฯ โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การท�าขันลงหิน และเพิม่ ช่องทางการตลาด และการสือ่ สาร การตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน

ครูช่างหัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพซาเล้ง

Library bogie bogie… ขบวนปู๊น ปู๊น เรียนรู้บนรถไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ การจัดการและ การคัดแยกขยะ ให้กับชุมชนใต้สะพานประชาอุทิศ ชุมชนใต้สะพานพูนทรัพย์ และชุมชนใต้สะพานอ่อนนุช กรุงเทพฯ ที่ผู้อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เก็บ-รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งของที่รับซื้อมา

สืบสานตำานานหุ่นกระบอก สู่อัตลักษณ์ แห่งมรดกอีสาน มหาวิทยาลัยอีสาน

ศึกษาประวัติ สืบสานภูมิปัญญาการสร้างหุ่นกระบอกของ กลุ่มคณะหุ่นกระบอกเพชรหนองเรือ อ�าเภอหนองเรือ จั ง หวั ด ขอนแก่ น สื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาศิ ล ปะการเชิ ด หุ่นกระบอกที่เหลือเพียงคณะเดียวในภาคอีสาน

น�าตู้รถไฟที่ไม่ใช้งานแล้วจากบริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟจังหวัดนครราชสีมา มาปรับปรุงเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนและเด็กเร่ร่อน

ศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจ ชุมชนเพาะเห็ดฟาง เขตพืน้ ที่ แก้มลิง ลุม่ น้าำ ชีโซนกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจเพาะเห็ดฟางในชุมชนพื้นที่แก้มลิง ลุ่มน�้าชีโซนกลาง ต�าบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม คิดค้นวิธลี ดต้นทุนการผลิตเห็ดฟางโดยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เปลือกดินหลังการเพาะเห็ด และสร้างงานสานตะกร้า ที่ใช้ในการเพาะเห็ดให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

เปลือกกล้วยช่วยหยุด จน ชุมชนมีรอยยิ้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จั ด การแปรรู ป เปลื อ กกล้ ว ยที่ เ ป็ น ของเหลื อ ทิ้ ง ในชุ ม ชน หมู่บ้านคลองกะล่อน อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นอาหารสัตว์ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตต่างๆ เพื่อ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยพิจารณาคุณค่าทางอาหาร ความปลอดภัย ความประหยัด และไม่ยุ่งยากในการผลิต


เครื่องแกงบ้านสันมะนะ สะอาด ปลอดภัย และ อร่อยลือเลื่องไม่แพ้ ใคร พื้นที่ชุ่มน้ำาประดิษฐ์ บำาบัดน้ำาเสีย สืบสาน พระราชดำาริเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้ า งแบบจ� า ลองระบบบ� า บั ด น�้ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากน�้ า ทิ้ ง ของชุ ม ชนบ้ า นท่ า ขอนยาง อ� า เภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยการคัดเลือกสายพันธุ์พืชที่เหมาะสม ในการบ�าบัดน�้าเสียและคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่มี ศักยภาพสูงสุดในการท�าสูตร Effective Microorganisms (EM) และท�าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ หอยเชอรี่ และ เศษพืชจากแปลงทดลอง

วิทยาลัยเชียงราย

พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านสันมะนะ ต�าบล ป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ส่งเสริมให้ชุมชน ปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบเอง สร้างห้องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ พัฒนาด้านการตลาด ด้านบัญชี และยกระดับมาตรฐาน ด้านสาธารณสุข

โรงอบยางพาราด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของชาวสวนยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สร้างโรงอบยางพาราให้แก่ชมุ ชนบ้านก�าพี้ จังหวัดเลย ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์แทนการตากไว้นอกบ้าน เพื่อช่วยลด เวลาในการตากแผ่นยางให้สนั้ ลง ไม่เกิดเชือ้ รา อยูใ่ นสภาพ ทีด่ สี ามารถต่อรองราคาได้ และท�าให้ชาวบ้านห่างไกลจาก กลิ่นของกรดฟอร์มิก ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อาชาช่วยรักษาน้อง สมาธิสั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่

มหัศจรรย์สีสันขี้ควาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

ฝึกสมาธิเด็กสมาธิสนั้ เด็กผูม้ คี วามบกพร่องทางสติปญ ั ญา ต�าบลแม่ทราย และต�าบลร้องกวาง อ�าเภอร้องกวาง จังหวัด แพร่ ผ่านกิจกรรมการขี่ม้า, ท�าปุ๋ยหมักจากมูลม้า, ปลูก ผักปลอดสารพิษ, ท�าแก๊สชีวภาพจากมูลม้า, กิจกรรมแข่ง ท�าอาหาร, กระดาษสาจากมูลม้าและน�ามาท�าสิ่งประดิษฐ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าฝ้ายที่ชุมชนบ้านบะหว้า จังหวัดนครพนมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว (ได้รบั รางวัล OTOP ระดับสีด่ าว) โดยการน�าขี้ควายมาใช้ในการย้อมผ้าฝ้าย เป็นทางเลือก ทดแทนการใช้สีย้อมผ้าจากสารเคมี

กระดาษใยไหมจาก นางน้อยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

แปรรูปเส้นไหม สายพันธุเ์ ชียงราย 1 (นางน้อยราชภัฏ) เพือ่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม หมูบ่ า้ นป่าเลา อ�าเภอเวียงเชียงรุง้ จังหวัดเชียงราย โดยการ ผลิตเป็นกระดาษใยไหม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า การจ�าหน่ายไหมในรูปแบบอื่นๆ

เทาะโพ The pig project ติดอาวุธทางปัญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

การสร้างเครื่องช่วยฟังจาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เลิกใช้ งาน เพื่อผู้บกพร่องทางการ ได้ยินที่ยากไร้ ในชนบท

สร้างความรู้ในการเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซานที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงหมูในบ้านแม่ปิงและ นาจลอง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โดยมีกระบวนการแลกเปลีย่ น ความรู้ในการเลี้ยงหมูและจัดตั้งธนาคารหมูที่จะท�าหน้าที่ เพาะพันธุ์ ขายลูกหมูให้สมาชิก

มหาวิทยาลัยนครพนม

ออกแบบและสร้างเครือ่ งช่วยฟังจากโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทีเ่ ลิก ใช้งานแล้วให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ยากไร้ในชนบท โดยทดสอบกับผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ ทีม่ าขึน้ ทะเบียนกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เครื่องเตือนภัยน้ำาหลาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตี๋ฆ้องฮ้องเอิ้น เล่า กดหม๋ายฮื้อชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับชุมชนเทศบาลต�าบล นางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบศูนย์การ เรียนรูก้ ฎหมายในชุมชน ท�ากิจกรรมอธิบายท�าความเข้าใจ จัดท�าวิทยุชุมชน เป็นต้น

สร้างระบบเตือนภัยน�้าหลาก และสร้างเครื่องเตือนภัย ต้นแบบในพืน้ ทีบ่ า้ นห้วยกุก๊ จังหวัดเชียงราย เพือ่ ให้ประชากร อพยพได้ทันหากมีภัยมา เพื่อความปลอดภัยในการด�ารง ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้ากลางภูเขาสูง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

มนตรานางฟ้า ดวงตา สวรรค์ สร้างสรรค์ชุมชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พิ ก ารทางสายตาที่ โ รงเรี ย นสอน คนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้สามารถ พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อน�ามา ประกอบอาหาร และแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าและเพือ่ จ�าหน่าย

การพัฒนาชุมชน บาราโหมด้วยการบริหาร จัดการสาหร่ายผมนาง อย่างยั่งยืนในอ่าวปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดกระบวนการสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนเรื่องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูการปลูกสาหร่ายผมนางที่ช่วยรักษาระบบนิเวศ ในอ่าวปัตตานี ชุมชนบาราโหม จังหวัดปัตตานี จัดตั้ง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมการแปรรูปและจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายผมนางแบบครบวงจร


. 24

COVER STORY

Text : กองบรรณาธิการ

Big Laugh!!

The Funny & Happy

Anniversary Issue เผลอแป๊บเดียวก็วนครบรอบมาอีก 365 วันแล้วส�ำหรับนิตยสาร 24/7 ทีม่ อี ายุครบ 5 ปี และยังเป็นปีเลขสวย ‘2555’ อีกด้วย ตัวเลขสอดคล้องกันซะขนาดนี้ มีหรือทีเ่ ราจะพลาดส่งมอบเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ อันบ่งบอกถึงความสุขและความสนุกสนานให้กบั ทุกคน ขอเชิญหัวเราะดังๆ ‘555’ ไปพร้อมๆ กันกับเรา


หนาทีข่ อง ‘เวลา’ คือ หมุนไปตามโลก ไมวา จะสุขหรือทุกข โลกก็หมุนไปตามเดิม แลวเราจะมามัว นัง่ เศราใหเปลืองเวลาอยูท าํ ไม หันมาใชชวี ติ ใหมคี วามสุข ยิม้ และหัวเราะไดทกุ ทีท่ กุ เวลากันดีกวา และนีค่ อื 5 สิง่ ทีส่ ามารถเรียกรอยยิม้ และเสียงหัวเราะออกมาไดงา ยๆ อยางไมตอ งงงงวย

FUNNY FASHION  STORY แฟชัน่ ...ใครวาไมมเี รือ่ งใหขาํ ถานอกเหนือจาก เรือ่ งหลุดๆ ของเหลาโมเดลบนรันเวยแลว ก็ คงเปนเรือ่ งรสนิยมของแตละคน ทีม่ เี พียงเสน บางๆ กัน้ ระหวางคําวา ‘สไตล’ กับ ‘ไรเทสต’ อยู 24/7 เชือ่ วาคุณตองเผลออมยิม้ และหลุดขํา ไปกับเรือ่ งราวตอไปนีส้ กั เรือ่ งสินา

CHANEL HULA HOOP BAG และแลวเจาคุณปู Karl Lagerfeld แหง Chanel ก็สรางความสัน่ สะเทือนใหกบั วงการแฟชัน่ อีกครัง้ บนเวที Paris Fashion Week 2012 กับ การโชวผลงานอันบรรเจิด ในคอลเลคชัน่ Spring/ Summer 2013 โดยไอเท็ม ทีถ่ กู กลาวขานมากทีส่ ดุ จน บางคนถึงกับตัง้ คําถามอยาง ไมอยากเชือ่ สายตาตนเองวา นี่ คือกระเปาทีเ่ ขาออกแบบจริงๆ หรือ ขณะทีบ่ างคนถึงกับหลุดขําออกมาอยาง ชวยไมได ทวาพอมดแหงวงการแฟชัน่ โลก ก็ไดออกมาอธิบายถึงกระเปาสุดลํา้ ใบนีแ้ บบ ฟงเขาทาวา “มันเปนกระเปาชายหาด คุณ ตองการพืน้ ทีส่ าํ หรับผาขนหนูชายหาด คุณสามารถปกมันลงไปในทรายแลว ก็แขวนสิง่ ตางๆ ไวบนนัน้ ”

ภาพจาก : advancedstyle.blogspot.com, paam.org

ILONA ROYCE SMITHKIN... คุณยายสุดจี๊ด! แคเห็นลุคสุดจีด๊ ของศิลปนแนวเอ็กเพรสชัน่ นิซมึ วัย 91 ป ชาวโปแลนด คุณก็คงยิม้ ได จากสไตลการแตงตัวทีเ่ ปรีย้ ว ปรีด๊ สิง่ ทีโ่ ดดเดนและเปนเอกลักษณของเธอ คือ ขนตา ยาวงอนทีท่ าํ จากเสนผมของเธอเอง และเธอยังหลงใหล ในทุกเฉดสี เพราะเธอเชือ่ วาทุกสีสามารถหยิบจับมา ผสมผสานกันได อันเห็นไดจากการแตงตัวของเธอที่ คัลเลอรฟลู เอามากๆ ทีส่ าํ คัญเธอไมตามแฟชัน่ และ ไมสนวาใครจะวิพากษวจิ ารณการแตงตัวของเธออยางไร ตราบใดทีเ่ ธอสองกระจกมองดูตวั เอง แลวพบวามันใชเธอ นัน่ แหละคือสิง่ สําคัญ ตามไปดูความนารักสดใสของเธอ ไดที่ www.ilonaandfriends.com และ www.youtube. com/watch?v=RlqBRHBJZCo

ภาพจาก : businessinsider.com

รําลึกความหลังกับ แฟชั่นสุดตะลึงของ KRISS KROSS แร็พดูโอผวิ สี Kriss Kross โดงดังเปนพลุแตกในยุค 90s โดยเฉพาะ กับ ‘Jump’ ซิงเกิล้ ฮิตทีต่ ดิ อันดับ Top 100 บิลบอรดนานถึง 8 สัปดาห ทวาแฟชัน่ สุดฮิตของพวกเขาในวันนัน้ กลายเปนเรือ่ งขําของ พวกเราในวันนี้ ดวยแฟชัน่ ใสเสือ้ ผากลับหลัง ทีไ่ มใชเอาดานในออก มาใสดา นนอก แตเปนการเอาดานหนาไปใสดา นหลัง มันจึงดูตลกอยู ไมนอ ย ชวงแรกพวกเขาคงตองปรับตัวกันอยูพ อสมควร ยิง่ เวลาปวด ปสสาวะก็คงใชวธิ รี ดู ซิปอยางคนทัว่ ไปไมได ทีส่ าํ คัญปรากฏการณนี้ ทําเอาบรรดาครูๆ ตางปวดหัว รวมถึงเด็กเรียนทีไ่ มใสเสือ้ ผากลับ หลัง ก็จะโดนเพือ่ นลอเลียนวาใสเสือ้ กลับหลังเสียอยางนัน้ โชคดีที่ ความดังของพวกเขาคอยๆ จางหายไปตามกาลเวลา ไมอยางนัน้ คง มึนกันยาว

ภาพจาก : fashionist.ca

“I buy expensive suits. They just look cheap on me.” - Warren Buffett

“ผมซือ้ ชุดสูทแพงๆ แตกลับกลายเปนวา มันดูราคาถูกมาก เมือ่ อยูบ นตัวผม”

ภาพจาก : khamillion.com

เรื่องของนางแบบกับ ‘สนสูง’ เรือ่ งสุดขําทีน่ างแบบตัวจริงอาจขําไมออก เพราะเจาสนสูง ทีช่ ว ยทําใหหนุ ของสาวๆ ดูระเหิดระหงไดเพียงพริบตานี้ เลนเอาบรรดานางแบบชัน้ นําของโลกหลายคนถึงกับ ลมลุกคลุกคลานเพราะขอเทาพลิก และอับอายขาย หนาประชาชีมานักตอนัก ยอนไปเกือบ 20 ปกอ นใน ป 1993 นางแบบชือ่ ดังอยาง Naomi Campbell ก็เคย พลาดในแฟชัน่ โชวของ Vivienne Westwood มาแลวดวยสนทีส่ งู ถึง 12 นิว้ ! หรือ Jessica Stam นางแบบสาวชาวแคนาดา ทีล่ ม หัวคะมํา ในแฟชัน่ โชวของ Chloe เมือ่ ป 2006 ทุกวันนีอ้ บุ ตั เิ หตุสน สูงพลิกบน รันเวยยงั คงมีใหเห็นอยูต ลอดเวลา แมจะรูส กึ สงสาร แตกอ็ ดขําไมได


คนไทยทัว่ บานทัว่ เมือง นิยมใชวธิ กี ารสรางความหรรษา เรียกเสียงฮาดวยการดูตลก ซึง่ เมือ่ เร็วๆ นี้ ไดมกี ารจัด อันดับ สุดยอดมุกตลกอมตะของเมืองไทยเอาไว เพือ่ นํา มาออกอากาศในรายการจัดอันดับชือ่ ดังของไทย ‘5 มหานิยม’ ขอมูลทัง้ หมดมาจากผลโหวตของประชาชน โดยมี โนต เชิญยิม้ ดาวตลกชือ่ ดัง เปนผูป ระมวลผล จากมุกอมตะทีต่ ลกทุกคณะรูจ กั ดี และเคยนําไปเรียก เสียงฮาใหผชู ม

อันดับที่ 5 ไวพจน เพชรตะพึด (9.37%) ดูเหมือน Gareth Pugh ในงาน London Fashion Week 2008 จะไดแรงบันดาลใจมาจาก พอมดแหงออซ ภาพจาก : fashionmole.files.wordpress.com

มุกนีม้ อี กี ชือ่ เรียกวา ‘เอย! ถูกแลว’ เปน มุกที่แกลง พูดผิด โดยอาศัยคําทีม่ เี สียงคลายกัน เชน ‘ไวพจน เพชร สุพรรณ’ ก็จะเปน ‘ไวพจน เพชรตะพึด’ ทีส่ าํ คัญคือตองมี ลูกคูค อยรับวา ‘เอย! ถูกแลว’ ไมอยางนัน้ มี ฮากริบ แนๆ

อันดับที่ 4 ทายปญหา (10.10%)

หลายๆ คนเรียกวา มุก ‘อะไรเอย’ มุกนี้ใชจุดขาย ดวยการสรางความฉงนสงสัยใหกบั ผูช ม สวนใหญหากเปน มุกตลก จะเนนการประลองความกวน มากกวาประเทือง ปญญา เชน เรือไททานิคทําไมถึงลม คําตอบคือ เพราะมัน ไมโดนแดด (จึงรม) อะไรทํานองนี้ เปนตน

Katy Perry สวมใสเดรสมาหมุนจาก Manish Arora คอลเลคชัน่ Spring/Summer 2009

อันดับที่ 3 เสียงพากษ (12.75%)

ภาพจาก : benjaminkanarekblog.com

FABULOUS OR WEIRD

ชิ้นงานที่สรางความฮาของ JC de Castelbajac เมือ่ ป 2009 โดยเฉพาะชุดไมเคิล แจ็คสัน

ประดิษฐกรรมทางแฟชัน่ อันเกิดจากความคิด สรางสรรคของบรรดาดีไซเนอรไอเดียบรรเจิด บาง อันอาจจะสวมใสไดจริงหรือบางชิน้ ก็เปนเพียงการโชว จินตนาการสุดลํา้ เทานัน้ แตใหตายเถอะ บางทีกห็ า ม ใหหยุดขําไมได เอาเปนวาชมกันไปพลางๆ ขํากันไป เพลินๆ ก็แลวกัน

อันดับที่ 2 รองเพลงแยงไมค (17.27%)

(ข้อมูลและภาพบางส่วนจาก : smashinglists.com)

รองเทาบูท สูง 10 นิว้ จาก Alexander McQueen ที่ทําให ลุ คของผู ห ญิ งทุ ก คนเปลี่ ยนไป ในบัดดล ภาพจาก : blogcdn.com

“Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.” - Oscar Wilde

หมวกกันน็อก Pac Man จากรันเวย Giles Deacon ในงาน London Fashion Week 2008 ภาพจาก fashionista.com

มุกทีด่ เู พลินไมรเู บือ่ เพราะ เลนงายและดูสนุก โดยจะ แบงเปนทีมของผูพ ากษ และทีมของผูเ ลน ซึง่ จะตองขยับปาก ตามคนพากษ มักจะใชหนังจีนแนวเจาพอเซีย่ งไฮเปนอรรถรส หลัก และจะจบดวยการปลอยแกกหักมุมเสมอ

“แฟชัน่ คือรูปแบบของความนาเกลียด สุดจะทนเหลือเกินทีเ่ ราตอง เปลีย่ นมันทุกๆ หกเดือน”

ตลกคาเฟจะรูจักมุกนี้ดีใน ชือ่ วา ‘มุกแผนสปอต’ มุกนี้ ไมเนนทักษะการรองเพลงแตเนนความมัน จะมีโฆษก แลวให ลูกคูใ นคณะแยงกันออกมารอง จะรองผิดคีย หรือมัว่ แคไหน ไมสน ซึง่ ภายหลัง มุกนีไ้ ดถกู ดัดแปลงไปเปนมุกรองเพลง แบบอืน่ ๆ ในคณะตลกนัน่ เอง

อันดับที่ 1 ‘หัว ไหล ตูด’ (21.62%)

มุกอมตะที่ผูคนทุกเพศทุก วัยรูจ กั กันดี หนึง่ ในมุกชุด เรียง ทีเ่ ลนกับความไวและความสัมพันธของรางกาย ใชความ ไวหลอกลอสัมผัสสวนตางๆ ของรางกายสลับกันไปมา จน ทําใหผเู ลนเกิดความมึนงง แลวเรียกชือ่ อวัยวะผิด เชน จาก หัวเปนตูด จากไหลเปนหัว จากตูดเปนไหล เปนตน ความ ผิดพลาดตรงนีน้ แี่ หละทีท่ าํ ใหผชู มรูส กึ ตลกสุดๆ


For return economy flights departure from Bangkok. Booking period from 01 october - 31 october 2012. Travelling period from 01 october 2012 - 31 January 2013. Price include taxes and are subject to change and exchange rate variation. Terms and conditions apply.


Music always makes you smile ดนตรีและเสียงเพลง หนึง่ ในความบันเทิงทีอ่ ยูค่ กู่ บั มนุษย์ทกุ ห้วงอารมณ์ ไม่วา่ จะเป็น สุข เศร้า เหงา แฮงค์ ทุกชาติทกุ ภาษาจึงผลิตเสียงเพลงเพือ่ เป็นตัวแทนถ่ายทอดทุก อารมณ์ความรูส้ กึ อีกทัง้ เพลง ยังมักถูกใช้เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจ ในยามทีต่ อ้ งการรอยยิม้ และ เสียงหัวเราะ เราขอน�ำ 5 บทเพลงยอดนิยมของไทยและทัว่ โลก ทีก่ ารันตีได้วา่ เปิด เมือ่ ไหร่ เป็นต้องยิม้ หรือถ้าอยูใ่ นอารมณ์พริม้ ๆ เป็นต้องเต้น!

5 ศิลปินไทยกับเพลงเรียกรอยยิ้ม Buddha Bless

ศิลปินฮิพฮ็อพ 3 หนุม่ ทีส่ ร้างแบรนด์อย่าง ชัดเจนด้วยการใช้สี เขียว แดง เหลือง คล้าย สัญญาณไฟจราจร พวกเขาเน้นท�ำเพลงที่ใช้ เนือ้ หายียวนกวนๆ แต่สร้างสรรค์ บวกกับดนตรี มันส์ๆ สไตล์แร็พโย่ ฟังทีไรเป็นต้องแดนซ์จน ได้เหงือ่ ทุกที เช่น เพลงปักตะไคร้, Fire และ ชิงหมาเกิด เป็นต้น

Gangnam Style

เพลงนี้กลายเป็นไอค่อนแห่งความสุขของคนทั่วโลก ไปแล้ว มีทา่ เต้นกวนๆ มันๆ และจังหวะสนุกๆ ผสานกับ เสียงร้องของ PSY เป็นตัวชูโรง

5 เพลงเรียก รอยยิ้มระดับโลก Dschinghis Khan

เพลงฮาสุดคลาสสิก ของวงดนตรีทชี่ อื่ เดียวกัน กับชือ่ เพลง แต่งขึน้ เมือ่ ปี 1979 เพลงนีโ้ ด่งดังมา จนถึงปัจจุบนั เพราะมีทว่ งท�ำนองทีส่ นุก เร้าใจ มีหลายวงจากทั่วโลกน�ำไปคัฟเวอร์ รวมถึง รอยัลสไปรท์ ของไทยด้วย

So Cool

วงดนตรีป๊อปร็อก มีจุดขายอันโดด เด่นอยูท่ ี่ ‘โจ๊ก’ นักร้องน�ำของวง ทีม่ ี บุคลิกสุดฮา ท�ำให้มชี อื่ เรียกขานใน โลกออนไลน์วา่ ‘บร๊ะเจ้าโจ๊ก’ ซึง่ โจ๊ก ได้นำ� เสนอสไตล์อนั เป็นเอกลักษณ์นี้ ในเนือ้ หาของเพลง และมิวสิกวิดโี อ ทีท่ ำ� ให้ผชู้ มเห็นแล้วต้องอมยิม้ เช่น เพลงเลีย้ งส่ง และเอ้าท์ใจ เป็นต้น

Jui Juis

ศิ ล ปิ น เดี่ ย วที่ มี ค วามสามารถทาง ด้านดนตรีสูงมากจนน่านับถือ เขา ท�ำเพลงได้แปลกแหวกตลาด และ ทุกครัง้ ทีฟ่ งั เพลงของเขา คุณจะต้องรู้ สึกซีด้ ๆ ไปกับเนือ้ หาและท่วงท�ำนอง สุดพิสดารที่จุ๋ยจุ๋ยส์ใช้ไอเดียกลั่น ออกมา และเอาคนฟังอยูห่ มัด เขามี เพลงดัง เช่น อย่าขีโ้ ม้, เหลือแต่ตอ และบทที่ 1 เป็นต้น

Party Rock Anthem

The Jukks

2 คูห่ อู าหลาน LMFAO หรือ Laughing My Fucking Ass Of ทีท่ ำ� เพลงเอามัน เน้นเอาใจขาปาร์ตี้ อย่าง เพลง Party Rock Anthem ก็มีท่าเต้นที่มันสุด ขัว้ โลก ฟังแล้วอยากจะลุกเต้นตาม อีกเพลงทีเ่ อาฮา ไม่แพ้กนั คือ Sexy and I Know It เพลงทีม่ ที า่ เต้นสะเด็ดสะแด่ว ออกจะทะลึง่ ตึงตังสักหน่อย แต่ ถ้าดูเอามันแล้วละก็ รับรองไม่ผดิ หวัง

วงดนตรีอนิ ดีแ้ ห่งค่ายสมอลรูม ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตนอย่าง ชัดเจน มีลกู บ้าอยูใ่ นตัวเองเพียบ (แค่ชอื่ วงมาจาก ‘จัก๊ กะแร้’ ก็ ท�ำเอาฮาแล้ว) พวกเขามีผลงานเพลงเนือ้ หานอกกรอบ ท�ำนอง แปลกหู ฟังแล้วถึงกับผงะว่า เฮ้ย! คิดได้ไง เช่น เพลง เธอ Get ฉันก็ OK, อรอนงค์, หว่าเว้ เป็นต้น

Ai Se Eu Te Pego

เพลงยอดนิยมภาษาโปรตุเกส (มียอดผูช้ มใน YouTube ทะลุ 400 ล้านกว่าคน) ขับร้องโดย Michel Teló อาจไม่เรียกเสียงฮาเท่าไหร่ แต่ รับรองว่าร่างกายของคุณจะไม่อยู่นิ่ง และจะ อมยิม้ ไม่หบุ จนจบเพลง ด้วยจังหวะสนุกสนาน มีกลิน่ อายสกาเล็กน้อย และเนือ้ เพลงทีร่ มุ่ รวย ไปด้วยท่าทีออดอ้อนสาวให้สาวๆ เคลิบเคลิม้ ท�ำให้เพลงนีม้ เี สน่หส์ ดุ ๆ

ปอยฝ้าย/เท่ง เถิดเทิง

ก่อนหน้านี้มีบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงแนวลูกทุ่งหมอล�ำชื่อว่า ‘จัง่ ซีม้ นั ต้องถอน’ ขับร้องโดย ปอยฝ้าย มาลัยพร ซึง่ ทุกคนทีฟ่ งั เพลงนี้ครั้งแรกต้องเกิดความฮาในค�ำร้องของเพลงที่ใช้ภาษา อีสานแปลกหู เปิดฟังครัง้ ใดก็ฮาทุกที อีกเพลงทีด่ งั และเรียก เสียงฮาในยุคนี้ คือ ‘กินตับ’ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เท่ง โหน่ง จีวรบิน ผลงานของนักแสดงตลก เท่ง เถิดเทิง ซึง่ ได้รบั ความนิยมมาก ด้วยความทีม่ เี นือ้ หาทะลึง่ ทะเล้น ประกอบกับ ท่าเต้นกวนๆ จึงท�ำให้เพลงนีเ้ รียกเสียงฮาได้ไม่ยาก อีกทัง้ ตอนนี้ เท่งก็ปล่อยอีกซิงเกิลมากระตุน้ ต่อมฮา ชือ่ ว่าเพลง ‘ร้องไห้หา พ่อเธอหรือ’ หาฟังได้ใน YouTube

Lazy Song

เพลงของศิลปินสุดฮอต Bruno Mars เพลงนี้ได้รับความนิยม อย่างแรง นอกจากจะขึ้นอยู่ กับความไพเราะติดหูแล้ว เพลง ดังกล่าวยังมีมวิ สิกวิดโี อน่ารักๆ เรียกรอยยิม้ และพาให้โยกหัว มั น ๆ ตามลิ ง จ๋ อ มาดกวนใน เพลงได้จนจบ


Amazing Theme Park & Water Park หากใครก�ำลังเกิดอาการเหงาหงอย เบือ่ เซ็ง หรือ ยิม้ ไม่ออก ลองมาปลดปล่อยแรงบีบคัน้ ทีอ่ ดั อัน้ อยู่ ข้างในให้ปะทุออกมาแบบสุดเสียงกันที่สวนสนุก ดีกว่า ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพฯ ของเรา ก� ำ ลั ง จะมี ส วนสนุ ก แห่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ า งดั ง ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งอย่างสยามพารากอนภาย ใต้ชื่อว่า Kidzania อีกทั้งภายในปีหน้าก็ยังมี สวนน�้ำแห่งใหม่จ่อคิวมาเรียกความสดใสกันอีก ด้วย อย่างสวนน�ำ้ รามายณะ ซึง่ เป็นการลงทุนร่วม กันระหว่างไทยกับรัสเซีย และสวนน�้ำ Cartoon Network เป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า งฮ่ อ งกงกั บ มาเลเซีย สวนน�ำ้ ทัง้ สองแห่งจะตัง้ อยูท่ ชี่ ลบุรี โดย มีเครือ่ งเล่นมากมาย ทัง้ สไลเดอร์ บ่อน�ำ้ พุ และ สระว่ายน�ำ้ รูปแบบต่างๆ รอบริการอย่างครบครัน แต่ ถ ้ า ใครอดใจไม่ ไ หว ลองขั บ รถออกจาก กรุงเทพฯ กันสักนิด ไปเช็คอินกันที่สวนสนุก อย่าง Santorini Park ชะอ�ำ ที่จะมาเนรมิต

เวลาทีค่ ณ ุ รูส้ กึ เศร้าแสน รันทด จะมีสงิ่ ไหนทีจ่ ะมา คืนเสียงหัวเราะและรอย ยิม้ ได้เท่ากับการเบีย่ งเบน ความสนใจด้วยการออกไป ชิลเอาท์นอกบ้าน เอ้า!! พร้อมกันหรือ ยัง สูดหายใจเข้าไปลึกๆ แล้วปล่อยออกมาให้เต็ม แรง ลองมองหาสถานที่ เวิรค์ ๆ ทีจ่ ะมาช่วยสลัด ความเครียดให้หลุดออก ไปกันดีกว่า!

ความสนุกท่ามกลางสถาปัตยกรรม แบบเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ และสวนน�้ ำ Black Mountain Waterpark หัวหิน ทีอ่ ดั แน่นไปด้วย เครื่ อ งเล่ น สไลเดอร์ ห ลากหลาย รู ป แบบสุ ด เร้ า ใจ มาช่ ว ยเพิ่ ม อะดรี น าลิ น ของคุ ณ ให้ พุ ่ ง กระฉู ด กันทีเดียว อ้อ! แล้วอย่าลืมแวะไป ลิม้ รสความมันรูปแบบใหม่ได้ที่ Flow House เอ สแควร์ พระราม 4

Spa & Onsen Retreat อีกหนึง่ สถานทีท่ หี่ ลายๆ คนมักจะนึกถึงเวลาเหนือ่ ย เพลีย เครียด หรือเมือ่ ยล้า ก็คอื การเข้าสปา แล้วได้นอนให้ Therapist นวดเนือ้ นวดตัวกันแบบสบายๆ ซึง่ การนวดจะช่วย ปรับปรุงในเรือ่ งระบบเลือด กล้ามเนือ้ และระบบประสาท ท�ำให้รา่ งกายเผาผลาญอาหาร และก�ำจัดสารพิษได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่ก�ำลังอินเทรนด์ไม่แพ้กัน นั่นก็ คือ ออนเซ็นแบบญีป่ นุ่ ซึง่ ตอนนีก้ ม็ บี ริการให้คนไทยได้ไปนอนแช่นำ�้ แร่อนุ่ ๆ กันแล้วเป็น แห่งแรกของเมืองไทย Yunomori Onsen & Spa ออนเซ็นสไตล์ญปี่ นุ่ ขนานแท้ ในโครงการ เอ สแควร์ สุขมุ วิท 26 ข้อดีของการได้ลงไปแช่นำ�้ แร่อนุ่ ๆ นอกจากจะได้ผอ่ นคลายกัน อย่างสุขใจแล้ว ยังช่วยให้กล้ามเนือ้ คลายตัว และช่วยให้รา่ งกายหลัง่ สารเอ็นโดรฟินออกมา อีกด้วย วิธกี ารแช่นำ�้ แร่ให้ได้ประโยชน์ ควรแช่ประมาณ 20 นาที โดยนอนให้นำ�้ ท่วมไหล่ จะเป็นการช่วยเรียกเหงือ่ และขับสารพิษ อีกทัง้ การสูดไอน�ำ้ ระหว่างทีแ่ ช่ตวั อยูน่ นั้ จะช่วย ท�ำให้จมูกโล่งและรักษาโรคผิวหนังได้อกี ด้วย และไม่วา่ จะผ่อนคลายแบบไทยหรือญีป่ นุ่ ก็แฮปปีไ้ ด้สดุ ๆ ไม่แพ้กนั

Cool Karaoke

จากเชฟมืออาชีพที่ Diversion Karaoke Forum Park Sathon ก็นบั เป็นไอเดียที่ ไม่เลวเลยทีเดียว ที่ท�ำให้คุณได้กู่ร้องให้ สุดพลัง เต้นกันให้มนั สุดใจ หรือจะเลือก Bluo Rhythm & Bowl ทีม่ อี ยูห่ ลายสาขา กระจายตัวทัว่ ทัง้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็สะดวกดี

อยากปลดปล่อยอารมณ์ให้เต็มพิกัด? ก็ต้องไปกันที่คาราโอเกะ กิจกรรมสุดฮิต Top 5 ในหมูค่ นไทย การทีไ่ ด้มาจับไมค์รอ้ งเพลง แล้วยักย้ายโยกหัวให้สุดพลัง ถือเป็นกิจกรรมแห่งความสนุกที่ เต็มไปด้วยความเฮฮาบ้าบอไม่เบาทีเดียว อีกทัง้ ยังช่วยผ่อนคลาย ความเครียดไปในตัวอีกด้วย เพราะในขณะทีเ่ ปล่งเสียง ร่างกายจะ ขับคาร์บอนไดออกไซด์และสูดออกซิเจนได้มากขึน้ ท�ำให้รสู้ กึ สดชืน่ ปลอดโปร่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งในมหานครของเราก็มีคาราโอเกะ มากมายหลายแห่งรอให้บริการอยูอ่ ย่างเต็มรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น Yes R&B Karaoke คาราโอเกะสุดล�ำ้ ในซอยทองหล่อ 10 ทีเ่ น้น ดีไซน์การตกแต่ง ซึ่งแต่ละห้องจัดเต็มไปด้วยพร็อบสุดเก๋ที่ใช้ เป็นตัวเรียกความฮาได้อย่างสะใจ หรือจะเป็นในสไตล์โมเดริ์น ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู แบบส่วนตัว๊ ส่วนตัว พร้อมเมนูอาหาร

Modern Museum

อย่า!! อย่าเพิ่งออกอาการเบื่อหน่ายในค�ำๆ นี้ เราไม่ได้พูดถึง พิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ป็นศูนย์รวมความรูท้ อี่ ดั แน่นไปด้วยสาระหนักๆ แต่ หากหมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียง หัวเราะต่างหากล่ะ เช่น พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ Madame Tussauds Bangkok ทีส่ ยามพารากอน ซึง่ เป็นแหล่งรวมหุน่ ขีผ้ งึ้ ของบุคคล ส�ำคัญและเหล่าเซเลบฯ ทัว่ โลก นอกจากจะมีหนุ่ ขีผ้ งึ้ ทีถ่ กู ปัน้ ออก มาแบบเป๊ะสุดๆ แล้ว ยังมีกจิ กรรมสนุกๆ อีกเพียบ เช่น การแต่งตัว เลียนแบบคนส�ำคัญหรือการแอ็คติง้ ล้อดาราดัง ก็มใี ห้ได้เพลิดเพลิน โดยไม่รู้เบื่อ หรือจะกระเถิบออกห่างตัวเมืองอีกนิด ไปยังเมือง ตากอากาศทีไ่ ม่เคยหลับอย่างพัทยากับ พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ Art in Paradise ทีท่ คี่ ณ ุ กับกลุม่ ก๊วนเพือ่ นซีจ้ ะได้สนุกไปกับการ ครีเอตท่าต่างๆ ในการโพสต์ถา่ ยรูปกับภาพวาด 3 มิตทิ ดี่ เู หมือน จริงราวกับหลุดออกมานอกกรอบกันเลยทีเดียว นับเป็นช่วงเวลาที่ เรียกรอยยิม้ และสร้างความสุขได้ดไี ม่นอ้ ย

Eat...Play…Shop @ Lifestyle Mall

หากวันไหนทีร่ สู้ กึ เครียดแทบยิม้ ไม่ออกเอาซะเลย วิธีคลายเครียดสุดฮิตที่ช่วยเรียกรอยยิ้มได้ง่ายๆ และเป็นวิธที คี่ ณ ุ สาวๆ มักนิยมใช้กนั คงจะหนีไม่ พ้นการเดินช้อปปิง้ เคยมีนกั วิจยั ศึกษาพบว่าการ ช้อปปิ้งเป็นการท�ำงานของสมองส่วนที่ไร้เหตุผล จะท�ำให้คณ ุ รูส้ กึ สนุกสนาน และรืน่ เริงใจ ยิง่ ใน ปัจจุบนั มีแหล่งช้อปปิง้ ใหม่ๆ อย่างไลฟ์สไตล์ มอลล์ เกิดขึน้ มากมาย เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กบั ผูช้ อ้ ปไม่ให้ถกู จ�ำกัดอยูแ่ ค่ภายในตัวตึก เน้นการ ดีไซน์ให้ดแู ปลกตาและมีกลิน่ อายของต่างประเทศ ปนอยูด่ ว้ ย เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภค กลายเป็นเทรนด์ใหม่ทมี่ าแรง ไม่วา่ จะเป็น The Circle บนถนนราชพฤกษ์ Rain Hill ย่านสุขมุ วิท The Festival Walk ริมถนนนวมินทร์-รามอินทรา หรือ The Promenade บนถนนรามอินทรา ให้คณ ุ ได้ชอ้ ปปิง้ ปลดปล่อยความเครียด ท�ำให้ยมิ้ สดใสได้ทงั้ วัน


UNIQLO

OAKLEY

ROXY

BASIC HOUSE JASPAL

ALDO

MANGO

@ CentralPlaza Grand Rama 9


DOROTHY PERKINS

MISS SELFRIDGE

CHARLES & KEITH

แม้สายฝนจะยังคงโปรยปราย แต่ลมหนาวเริม่ โชยมา แผ่วเบา ถึงอากาศที่บ้านเราจะไม่หนาวเหน็บเหมือน แถบตะวั น ตก แต่ ก็ อ ย่ า พลาดโอกาสที่ จ ะแต่ ง ตั ว รับอากาศเย็นๆ เพราะพยากรณ์อากาศปีนี้แจ้งว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ และก็อย่าเพิ่งกังวล ไปว่าจะเสาะหาไอเดียแฟชั่นเด็ดๆ โดนๆ ได้จากไหน 24/7 ขอแนะนำ�ให้ตรงดิ่งมาที่นี่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ศูนย์การค้าสุดฮิป ของเมืองในยุคนี้ ที่มีข้อเสนอสุดพิเศษสำ�หรับคุณ 
 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ขอต้อนรับ เหล่าแฟชั่นนิสต้าขาช้อปทั้งหลาย ด้วยคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2012 ด้วยทัพแบรนด์ดังกว่า 200 ร้านค้า อาทิ adidas, Quiksilver & Roxy, Pronto, DC, Jaspal, lyn around, MANGO Touch, Miss Selfridge, Pandora, Aldo, Accessorize, CPS CHAPS, H.E. by MANGO เป็นต้น

MANGO TOUCH QUIKSILVER MANGO

CHARLES & KEITH ที่พร้อมใจกันคัดสรรสินค้าแฟชั่นสุดเทรนดี้ เพื่อนำ� มาลดสูงสุดถึง 50% (ขอย้ำ�ว่าเป็นคอลเลคชั่นใหม่ ล้วนๆ) รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย เช่น ช้อป สินค้าแฟชั่นครบ 3,500 บาท และลูกค้า MRT ช้อป ครบ 3,000 บาท รับฟรีผ้าคลุมตัว นอกจากนีห้ ากช้อปผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย บันทึกไว้ ในปฏิทินส่วนตัวของคุณได้เลย หรือจะ แชร์แคมเปญดีๆ แบบนี้ให้เพื่อนๆ ได้มาช้อปปิ้งกัน ให้จใุ จก็ยงิ่ เป็นเรือ่ งดี เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปอัพเดท เทรนด์ลา่ สุดแบบหัวจรดเท้าที่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ดีเดย์ตั้งแต่วันนี้-4 พ.ย. 55 ติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2103 5999 www.centralplaza.co.th


รันม่า ½ : ไอ้หนุ่มกังฟู

เรื่องราวของ ซาโอโตเมะ รันม่า ไอ้หนุ่มกังฟู ฝีมอื ฉกาจ ทีพ่ ลาดพลัง้ ตกไปในบ่อน�ำ้ ต้องค�ำสาป ท�ำให้เมื่อถูกน�้ำเย็นจะกลายร่างเป็นหญิงสาวผม แดง และเมือ่ โดนน�ำ้ อุน่ ก็จะกลับมาเป็นชายตาม เดิมอีกครั้ง เรื่องอลเวงของรันมาเกิดขึ้นเมื่อพ่อ ของเขาได้มดั มือชกให้เขาต้องแต่งงานกับ เทนโด อากาเนะ ลูกสาวของเพือ่ นพ่อ แต่ทเี่ ป็นไฮไลท์ คือ การไล่ลา่ ของจัมปูสาวผูอ้ าฆาตรันม่ามาจาก เมืองจีน การต่อสูท้ ยี่ งั ไม่ได้เริม่ ของเรียวกะ การ กลับมาของปรมาจารย์เฒ่าสุดลามกนามฮัปโปไซ ผูก้ อ่ ตัง้ ส�ำนักซาโอโตเมะ การแก้แค้นของอุเคียว และอีกหลากหลายเหตุการณ์ทเี่ ต็มไปด้วยความฮา ที่จะท�ำให้คุณหัวเราะก๊ากได้แทบทุกเฟรมภาพ และเราเชือ่ ว่าใครทีอ่ ายุ 30+ เรือ่ งนีต้ อ้ งเป็นหนึง่ ในท็อปลิสต์มงั งะสุดข�ำตลอดกาล

ซันชิโร่คืนถิ่น

นักมวยปล�ำ้ ชือ่ ดังชาวญีป่ นุ่ นาม อาสึมะ ซันชิโร่ ผูม้ ชี อื่ เสียงโด่งดังระดับต�ำนาน ในอเมริกา และหลังจากโด่งดัง ซันชิโร่ เลือกเดินทางกลับมายังญี่ปุ่นเพื่อสร้าง ทีมมวยปล�ำ้ ทีช่ อื่ ว่า ‘ดรีมทีม’ แต่การณ์ กลับไม่เป็นอย่างที่คาดจากวิกฤติหลาย อย่างเข้ามาวิง่ ชน จนท�ำให้เขาต้องกลายเป็นผูจ้ ดั การร้านอาหารเล็กๆ แต่ดว้ ย เงื่อนไขส่วนตัวหลายอย่างที่ท�ำให้เขาต้องรวบรวมพรรคพวกกลับมาสร้างทีม มวยปล�ำ้ อีกครัง้ ในเรือ่ งยังเต็มไปด้วยมุกจิกกัดวงการมวยปล�ำ้ ญีป่ นุ่ อย่างแสบสัน เรือ่ งราวสนุกสนานด้วยตัวละครทีม่ บี คุ ลิกและความคิดแบบเพีย้ นๆ ไม่เว้นแม้แต่ ตัวเอกอย่างซันชิโร่เองทีเ่ ป็นพวกบ้าพลัง ลามก และชอบคิดอยูเ่ สมอว่าตัวเอง มีบรรพบุรษุ เป็นเสืออีกต่างหาก

คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม

GTO : คุณครูพันธุ์หายาก และ GTO ภาค Shonan 14 Days

มังงะเรือ่ งดังแห่งยุคทีเ่ ล่าถึง โอนิสกึ ะ เอคิจิ สุดยอดอันธพาลระดับ ต�ำนานแห่งโชนัน ทีผ่ นั ตัวเองมาเป็นครูโรงเรียนมัธยมซากุไร เพราะ หวังจะได้แอ้มนักเรียนสาวเท่านัน้ แต่เอาเข้าจริงเขาหาได้ทำ� อย่างนัน้ ไม่ เพราะด้วยความเป็นคนจิตใจดีเขาจึงต้องหาทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจ นักเรียนในห้องของเขาด้วยวิธกี ารแปลกๆ รวมถึงวิธกี ารห่ามแบบฮาๆ ทีเ่ ขาน�ำมาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาทางจิตใจให้แก่นกั เรียนทุกคนภายใต้การ ปกครองของเขา ซึง่ แน่นอนว่าต้องไม่เป็นทีถ่ กู ใจของครูแบบโบราณผูม้ ี ด้านมืดอยูใ่ นจิตใจเหล่านัน้ ในเรือ่ งนีเ้ ต็มไปด้วยมุกตลกทีจ่ กิ กัดสังคม ทุนนิยมญีป่ นุ่ อย่างรุนแรง รวมถึงความกดดันของพ่อแม่ทมี่ ตี อ่ ลูกใน การเรียนจนเสียผูเ้ สียคน โดยเขาต้องท�ำหน้าทีท่ ำ� ให้นกั เรียนเหล่านัน้ เป็นคนดีให้ได้ เป็นโจทย์ทโี่ อนิสกึ ะต้องเผชิญหากต้องการเป็นครูผยู้ งิ่ ใหญ่ ส่วนมุกตลกทีค่ นอ่านฮามากทีส่ ดุ ก็เห็นจะเป็นอาจารย์อจุ ยิ ามาดะ และรถเครสต้าสุดแพง และโดนพังมันได้ทกุ ตอน

คงไม่มคี ำ� จ�ำกัดความใดจะเหมาะสมกับมังงะเรือ่ งนีน้ อกจากค�ำว่า ‘เกรียนสุดๆ’ อีกแล้ว เพราะนีค่ อื ตัวอย่างของมังงะมุกเห่ย ทีม่ ตี วั ละครเป็นนักเรียนอันธพาล สุดโหด ผลัดเปลีย่ นมาสร้างเรือ่ งราวข�ำๆ แบบไร้สาระอย่างทีส่ ดุ ในใบหน้านิง่ แบบจริงจัง ยิง่ ท�ำให้บทสนทนาปัญญาอ่อนเหล่านัน้ ตลกขึน้ เป็นกอง รวมกับ พฤติกรรมประหลาดของตัวละคร อาทิ ทาเคโนะอุจิ ยูทากะ หัวโจกของโรงเรียน คุโรมาตี้ ทีเ่ ก่งกาจด้านต่อยตี แต่เป็นโรคแพ้ยานพาหนะทุกชนิด ฟูจโิ มโตะ คิอจิ ิ หัวโจกตัวพ่อของโรงเรียนมานิเอล แต่พออยูห่ น้าคอมฯ จะเปลีย่ นไปเป็นคนดี คอยตอบปัญหาให้กบั ทุกคนบนโลกออนไลน์ รวมถึงเฟรดดี้ นักเรียนลึกลับ ผูม้ หี น้าตาคล้ายกับ เฟรดดี้ เมอคิวรี่ ของวงดนตรี ควีน มักจะชอบใส่กางเกง รัดรูป เปลือยอก และขีม่ า้ มาโรงเรียนเสมอ แค่นกี้ ข็ ำ� กันสุดๆ แล้ว

กินทามะ

‘กินทามะ’ คือเรือ่ งของซามูไรผมเงิน ผูเ้ กิดในยุคเอโดะ แต่ เป็นเอโดะทีถ่ กู มนุษย์ตา่ งดาวยึดครอง จนท�ำให้ยคุ รุง่ เรือง ของซามูไรได้จบสิ้นลง แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนที่ยึดถือใน จิตวิญญาณของซามูไร เขาก็คอื ‘ซากาตะ กินโทกิ’ อดีต ทหารเอกผูส้ รู้ บกับมนุษย์ตา่ งดาว แล้วตกอับมาประกอบ อาชีพรับจ้างสารพัด โดยมีผชู้ ว่ ยคือ ชิมรู ะ ชินปาจิ หนุม่ เนิรด์ ทีท่ ำ� งานเพือ่ เรียนรูจ้ ติ วิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงบ้าพลังแห่งเผ่ายาโตะ ทัง้ สามท�ำงานรับจ้างเพือ่ หาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลีย้ งชีวติ ในยุคมืดของซามูไร นอกจากนี้กินโทกิยังได้รู้จักกับกลุ่มต�ำรวจพิเศษติดอาวุธ ‘ชินเซ็นงุมิ’ เพื่อขับไล่มนุษย์ต่างดาวออกจากเอโดะ ซึ่ง ภารกิจดังกล่าวนีเ้ ป็นทีม่ าของความฮาแบบรัว่ ๆ บนเนือ้ หา พิลึกสุดจะคาดเดา นอกจากความฮาแล้ว อีกหนึ่งเสน่ห์ ของกินทามะคือ ผูเ้ ขียนมักจะสอดแทรกมุกล้อเลียนการ์ตนู ระดับต�ำนานหลายเรือ่ ง แต่ทเี่ น้นหนักเป็นพิเศษเห็นจะเป็น เรือ่ งดราก้อนบอลนีแ่ หละ ลองไปหามาอ่านกันดูนะ

แกล้งหัวเราะ แบบเนียนๆ

เคยบ้างไหม เวลาทีเ่ ข้าสังคมแล้วบางคนเล่าเรือ่ ง ตลก แต่มนั ไม่ตลกเอาเสียเลย และคุณก็ไม่อยาก ท�ำให้คู่สนทนาต้องรู้สึกเสียเซลฟ์ เราจึงมีวิธีการ หัวเราะแบบเนียนๆ มาฝากด้วยกัน 7 วิธี หัวเราะให้เข้าไปถึงจิตวิญญาณ แม้วา่ มัน จะเป็นตลกห่วยๆ ก็แค่หวั เราะมันออกมา ไม่ตอ้ งวิเคราะห์อะไรมากมาย ฝึกหัวเราะ เวลาอยูบ่ า้ นก็หดั อ่านโจ๊กใน หนังสือพิมพ์หรือบนอินเตอร์เน็ตดู แล้ว ลองหาความคล้ายคลึงกันระหว่างเรือ่ ง ข�ำขันทีต่ ลกกับไม่ตลกทีค่ ณ ุ ก�ำลังฟังอยู่ แล้วก็หวั เราะเลย! ใช้ความทรงจ�ำ คิดถึงเหตุการณ์อะไรที่ ข�ำขัน หรืออาจจินตนาการว่าคนทีค่ ณ ุ ก�ำลัง สนทนาด้วยก�ำลังท�ำอะไรทีค่ ณ ุ ข�ำมากๆ หัวเราะแต่พองาม ถ้าวิธขี า้ งบนไม่เวิรค์ ลองหัวเราะเล็กน้อยพองาม เพราะ ถ้าหัวเราะดัง จะยิง่ โดนจับได้วา่ แกล้ง หัวเราะ ปิดปาก อยากบอกว่าหัวเราะไปด้วย ปิดปากไปด้วย ช่วยให้เนียนได้ถงึ 75 เปอร์เซ็นต์ จุๆ๊ อย่าหัวเราะดังเกินไป เพราะอาจ ท�ำให้คณ ุ ขายหน้าได้ หัวเราะดังในระดับ ปกติจะดีทสี่ ดุ ยิม้ ข้อนีน้ า่ จะปลอดภัยสุด ยิม้ อย่าง สุภาพ หรือยิม้ กว้างๆ เหมือนก�ำลังจะ หัวเราะ ถ้าบุคคลนัน้ ก�ำลังจ้องมาอย่าง คาดหวังว่าคุณจะหัวเราะ ก็ลองแกล้ง ท�ำเป็นไอ หรือแสร้งว่าคุณเพิง่ นึกออกว่า ต้องท�ำอะไรสักอย่างในเวลานัน้ ขึน้ มา พอดิบพอดี


Best Comedy Movies-Critics’ Picks

อีกหนึง่ วิธใี นการเรียกเสียงหัวเราะ ก็คอื การได้นงั่ ผ่อนคลายไปกับเรือ่ งราวข�ำขันในหนังคอมเมดี้ ซึง่ แต่ละเรือ่ งก็มี ฉากเด็ด มุกตลกแตกต่างกันออกไป มาดูกนั สิวา่ 5 ภาพยนตร์คอมเมดีเ้ รือ่ งไหนทีโ่ ดนใจนักเขียนหรือนักวิจารณ์

นันทขว้าง สิรสุนทร

อภินันท์ บุญเรืองพะเนา

วิมลศักดิ์ ปัญชรมาศ

(นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชอื่ ดังแห่งยุควัฒนธรรม สามัญนิยม)

(นักวิจารณ์ภาพยนตร์จาก www.manager.co.th)

(นักวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร แฮมเบอร์เกอร์)

1. Modern Times (1936)

1. Welcome Back, Mr.McDonald (1997)

1. Annie Hall (1977)

ในบรรดางานของตลกปัญญาชนอย่าง วูด้ ดี้ อัลเลน นัน้ Annie Hall มีลกู สดและเล่า เรื่ อ งอย่ า งอิ ส ระจากกฎเกณฑ์ ข องหนั ง ทั้งหมด ชะตากรรมของ อัลวีย์ ที่ผ่าน ทางกับ แอนนี ฮอลล์ หรือความสัมพันธ์ ของเขากับสิง่ ต่างๆ รอบตัวในหนัง น่าจะท�ำให้ใครต่อใครขบขัน และเจ็บลึก เพราะมีทงั้ แดกดันและปลอบโยน

2. City Lights (1931)

มีแง่มุมที่น่าสนใจตั้งแต่การสร้างที่คร่อม ช่วงเวลาของหนังเงียบไปหนังเสียง และ ชาลี แชปลิน ก็แสดงศักยภาพของตัวเอง ด้วยการใช้ศิลปะของละครใบ้ กายกรรม และวิธกี ารของตลกท่าทาง ทีส่ ะท้อนปัญหา ของสังคม ทั้งที่มันน่าเศร้ากับความรัก ของเขา แต่กน็ มุ่ นวลและอ่อนหวาน

3. Airplane! (1980)

นี่เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้ดูแบบตรง ตามเวลาเข้าโรง ไม่ใช่ซื้อแผ่นดูย้อน หลัง จ�ำได้วา่ หัวเราะอยูเ่ รือ่ ยๆ กับฉาก ล้อเลียน Parody วิธีการต่างๆ และ อาการเปิ่นของสายลับ เป็นหนังเพื่อ หัวเราะอย่างแท้จริง และน่าจะเป็นหนัง เรือ่ งแรกๆ ทีแ่ ดกดันคนในสังคมอย่าง เปิดเผย ทีค่ นถูกเหน็บก็คงหัวเราะไปด้วย

4. Meet The Parents (2000)

ไม่มคี ำ� ว่าเอาต์หรือว่าล้าสมัย และทีส่ ำ� คัญไม่รวู้ า่ มัน ต้องใช้พลังงานมากเพียงใดเพือ่ ให้ผลงานอยูเ่ หนือ กาลเวลา ชนิดทีว่ า่ ผูค้ นซึง่ เกิดในอีก 100 หรือ 200 ปีข้างหน้า ก็ยังคงจะฮากับหนังเรื่องนี้ของชาร์ลี แชปลิน ทีจ่ ริงหนังของแชปลินสุดยอดทุกเรือ่ ง เพียง แต่ผมเลือกเรือ่ งนีเ้ พราะชอบประเด็นทีพ่ ว่ งมากับ หนัง ซึง่ กล่าวถึงโลกในยุคบูชาอุตสาหกรรมจนมองข้ามความเป็นคน มัน คมและสมจริงชนิดทีห่ นังสือวิชาการหลายเล่มยังอธิบายได้ไมเห็นภาพเท่า

2. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

ถ้ า ความตลกไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การมายิ ง มุ ก หรื อ ต่อมุกกัน แต่ตลกเพราะเกิดมีสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น ในชีวติ งานชิน้ นีก้ ค็ งเป็นเช่นเดียวกันนัน้ มันคือ ตลกสถานการณ์ทชี่ กั น�ำตัวละครหลากหลายกลุม่ มาพัวพันอีนงุ ตุงนังอย่างน่าปวดเศียรเวียนเกล้าใน แบบทีว่ า่ ถ้าจะให้เล่าก็ยงั แทบไม่รจู้ ะเริม่ ต้นตรงไหนดี งานชิน้ นีข้ องกาย ริชชี่ สอนให้เรารูว้ า่ ความฮาอันสุดแสน ‘เจ็บปวดบัดซบ’ นัน้ เป็นเช่นใด

3. Walk Hard (2007)

นีว่ า่ กันจริงๆ ผมไม่ได้อะไรเลยจากหนังเรือ่ งนี้ นอกจากความขบขัน! มันคือสุดยอดของหนัง ตลกล้อเลียนที่ท�ำออกมาได้อย่างมีกึ๋น ยิ่งถ้า ก่อนหน้านี้ ใครเคยดู Walk the Line หนัง ชีวประวัตขิ องศิลปินคันทรีอ่ ย่างจอห์นนี่ แคช มาแล้วก็จะยิง่ เก็ทมุกของหนังถึงขัน้ ฮาน�ำ้ หูนำ�้ ตาไหล ส่วนหนึง่ นัน้ น่าจะ เป็นเพราะความกล้าเล่นกล้าล้อกับเรื่องราวชนิดไม่ห่วงหล่อเอาซะเลย ผลลัพธ์มนั จึงเป็นความฮาระดับห้าดาว!

4. Knocked Up (2007)

ล�ำพังแค่การไปพบพ่อแฟนครั้งแรก ก็ น่าลุน้ อยูแ่ ล้ว แต่ เบน สติลเลอร์ กับ โรเบิรต์ เดอ นีโร ท�ำให้เราเห็นว่า เมือ่ คนบ้าๆ สองคนมาเจอกันมันน่าสยอง แค่ไหน ผมชอบทริคในการแสดงของ สองคนนี้ ซึง่ เชือ่ แบบทีม่ าร์ค กรูโช บอกว่าถ้ามันเป็นการแสดง คนละทาง ความขัดแย้งตรงนัน้ จะท�ำให้คนดูสนุก หนังไปถึงจุดนัน้ อย่างน่าชืน่ ชม

เห็นหน้านักแสดงอย่างเซ็ธ โรเก็น พ่วงด้วย พอลล์ รัดด์ บวกกับผูก้ ำ� กับจัด๊ อพาโทว์ แล้ว ก็เป็นที่คาดหวังได้ในความตลก ซึ่งข�ำตั้งแต่ พล็อตที่ว่าด้วยเรื่องของไอ้หนุ่มผู้นึกสนุกกับ ความสัมพันธ์แบบวันไนท์ แต่ดนั ไปท�ำสาวเจ้าท้องซะนี่ บรรลัยล่ะซีทนี ี้ ชีวิต...แต่นั่นแค่พล็อต เพราะตัวเรื่องจริงๆ ยังมีสิ่งให้ข�ำอีกเยอะแยะ และทีส่ �ำคัญ นีเ่ ป็นตลกทีม่ าพร้อมกับบทสรุปแบบฟีลกูด๊ และบทเรียน ชีวติ อีกด้วย

5. Talk to Her (2002)

5. เมล์นรก หมวยยกล้อ (2007)

หนังขาวด�ำในความเงียบ มันคือส่วน หนึง่ สัน้ ๆ ในหนัง Talk to Her ซึง่ ว่า ด้วยชายคนรักดันกินยาผิดส่วน ตัว เลยเล็กลง เขาจึงแอบปืนป่ายหว่างขา เข้าไปในอวัยวะเพศสาวคนรักตอน เธอนอนหลับ พอปีนเข้าปีนออก เธอ ก็เสียวสิ แต่ทมี่ ากกว่าเสียวก็คอื มันตลก หนังมันช่างคิดและ คิดเป็น ไม่เหมือนรัฐบาลเรา ชอบจะคิด แต่คดิ แล้วเละ

หลายคนอาจจะบ่นว่าหนังตลกไทยไร้สาระ ดูแล้วไม่ได้อะไร เลวร้ายกว่านัน้ ข�ำก็ไม่ขำ� ซะอีกแน่ะ ถอดวางความผิดหวังนั้นทันที ที่คุณหยิบหนังเรื่องนี้มาเปิดดู หนังอุดม ไปด้วยมุกตลกหลากรูปแบบ ทั้งตลกบท สนทนา ไปจนถึงตลกสถานการณ์ เรียวกิตติกร คงท�ำการบ้านและศึกษามาอย่าง หนักกว่าจะปล่อยหนังตลกๆ เรือ่ งนีอ้ อกมาได้ แต่สดุ ยอดเหนืออืน่ ใด คือเนือ้ หาของหนังทีผ่ า่ ท้องสังคมไทยออกมาให้เห็นกันสดๆ ไส้ขดไส้ใน ยาวกีน่ วิ้ มีไส้ตงิ่ ตรงไหนบ้าง โดนหมด!

หนังเล่าเรือ่ งของแม่บา้ นคนหนึง่ ทีส่ ง่ บทละครวิทยุ เข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศ (ที่ได้เพราะ เธอส่งเพียงคนเดียว) และได้รับการคัดเลือก ให้แสดงออกอากาศ ความครื้นเครงอยู่ที่การ เปลี่ยนแปลงเรื่องราวในบทละครจากเล็กๆ น้อยๆ ขยายไปสู่การ เปลีย่ นแปลงเนือ้ เรือ่ งจนหมดสิน้ สุดท้ายเรือ่ งก็จบลงแบบจากหน้ามือ เป็นหลังเท้า นอกจากจะเปีย่ มไปด้วยอารมณ์ขนั แล้ว หนังยังจิกกัด การท�ำงานในวงการบันเทิงทีเ่ น้นงานด้านศิลปะ แต่ถกู ลดทอนลงไป ด้วยค�ำว่า ธุรกิจ

2. Swing Girls (2004)

เป็ น หนั ง ตระกู ล Underdog ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ก�ำ กั บ คนเดียวกันกับ Waterboys หนังจึงมีเนื้อหา คล้ายคลึงกันเพียงแต่เปลีย่ นจากกีฬาระบ�ำใต้น�้ำ มาเป็นวงดนตรีดนตรีแจ๊ซแบบบิ๊กแบนด์ โดยมี ตัวละครเป็นเด็กมัธยมสาวๆ ที่ดูเบาสมองอย่าง เหลือทน หนังสนุกและมีอารมณ์ขนั ใกล้เคียงกัน นอกจากจะตลกแล้ว มันยังเป็นหนังทีส่ ง่ เสริมก�ำลังใจ และปนความประทับใจอยูไ่ ม่นอ้ ย

3. Detroit Rock City (1999)

เรือ่ งราวของเพือ่ นซี้ 4 คน ทีค่ ลัง่ ไคล้วง KISS ร็อกแบนด์ยุค 70s ภารกิจส�ำคัญคือเดินทางไป ดูคอนเสิร์ตของวงที่เขารัก แต่พวกเขาต้องเจอ อุปสรรคมากมายกว่าจะท�ำตามความฝันได้ ทัง้ ต้อง ไปเต้นระบ�ำโป๊ ปล้นซูเปอร์มาร์เก็ต และต่อกรกับเจ้าถิน่ เราอาจเรียก พวกเขาได้วา่ เป็น ‘เด็กเกรียน’ รุน่ แรกเลยก็วา่ ได้ นีค่ อื หนังตลกทีแ่ ฝง ความเป็นหนัง Coming of Age ว่าด้วยเรือ่ งของเด็กผูช้ ายทีเ่ รียนรู้ ชีวติ ผ่านวงร็อกทีเ่ ขารัก

4. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

หนังตลกร้ายว่าด้วยความวายป่วงของกลุม่ เพือ่ นที่ อยากรวยทางลัด จนเป็นหนีพ้ นันแก๊งมาเฟีย พวก เขาต้องหาเงินมาใช้หนี้ จนต้องไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง กับกลุม่ คนต่างๆ ในแวดวงอาชญากร หนังสนุก ตืน่ เต้น เดินฉับไว และตัดต่อราวกับมิวสิกวิดโี อเอ็มทีวี แถมยังมี วินนี่ โจนส์ นักเตะในต�ำนานของทีมวิมเบอดันมาแสดงเป็นคนรับจ้าง ทวงหนีท้ ไี่ ม่พดู ค�ำหยาบ เพราะพาลูกตัวน้อยๆ ไปท�ำงานด้วย นีค่ อื หนังทีท่ ำ� ให้อะดรีนาลีนพุง่ พล่านตลอดการชม

5. มือ/ปืน/โลก/พระ/จัน (2544)

หนังเปิดตัวผูก้ ำ� กับรสจัดอย่าง ยุทธเลิศ ท�ำรายได้ กว่า 120 ล้านบาท เป็นหนังตลกเสียดสีวา่ ด้วยเรือ่ ง ของมือปืนตกยุคที่ต้องการกลับเข้าวงการอีก ครัง้ และเป็นหนังทีร่ วมดาราตลกแถวหน้าของ เมืองไทย ไล่ตงั้ แต่ เทพ โพธิง์ าม หม�ำ่ จ๊กม๊ก เท่ง เถิดเทิง และ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ซึ่งแต่ละคนก็มีลูกเล่นแพรวพราว และชั้นเชิงที่ กินกันไม่ลง และเมือ่ กาลเวลาผ่านไป มันก็เป็นบทพิสจู น์แล้วว่า พวกเขา ทัง้ หมดนี้ คือ ‘ของจริง’


วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (บรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM)

1. Planes, Trains & Automobiles (1987)

หนังเรือ่ งแรกทีแ่ ว่บเข้ามาในใจทันทีทถี่ กู ถาม ถึงหนังตลกในดวงใจ มันเป็น Road Movie ทีต่ ลกจนท้องแข็งตลอดทัง้ เรือ่ ง แต่สามารถ ขมวดปมและอารมณ์คนดูให้พีคสุดๆ จน ต้องร้องไห้โฮในฉากสุดท้าย กับเรือ่ งราวของ คนแปลกหน้าทีต่ อ้ งมาเดินทางร่วมกันในช่วง วันหยุดขอบคุณพระเจ้า แชร์คา่ เดินทาง ค่ากิน ค่าห้องพัก จนสนิท และถือว่าเป็นเพือ่ นกันในทีส่ ดุ จอห์น ฮิวจ์ส เป็นผูก้ ำ� กับหนังตลก วัยรุน่ และครอบครัว ทีด่ งั มากๆ ในยุค 80s ผมว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ ง ท็อปฟอร์มทีส่ ดุ ของเขา

2. Midnight Run (1988)

แอ็คชั่นคอเมดี้ และเป็น Road Movie อีกเรือ่ ง โรเบิรต์ เดอนีโร แสดงเป็นนักล่า ค่าหัว ตามจับ ชาร์ลส โกรดิน ผูต้ อ้ งหา หนีประกัน และต้องร่วมเดินทางกันตัง้ แต่ นิวยอร์กมาจนถึงลอสแอนเจลิส ระหว่าง ทางก็ขับเคี่ยวกับเจ้าพ่อมาเฟีย เอฟบีไอ และนักล่าค่าหัวคนอื่นๆ สนุก ตื่นเต้น หยอดฉากฮาเป็นระยะๆ และมีฉากแอ็คชัน่ ระเบิดตูมตามตลอดเรือ่ ง สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือดนตรี ประกอบเพราะมากๆ โดย แดนนี่ เอลฟ์แมน ถูกน�ำมาใช้ในละคร ทีวบี า้ นเราหลายเรือ่ ง

3. Top Secret! (1984)

หนังตลกของทีม ZAZ (ย่อมาจากชือ่ สกุล ของผู้ก�ำกับ) สไตล์คล้ายๆ กับพวกซูโม่ ส�ำอาง และส�ำนักศิษย์สะดือ ในยุคสมัย เดียวกัน เป็นเรื่องสายลับอเมริกันไปบุก ถล่มเยอรมนี ในสงครามโลกครั้งที่สอง ตลกร้ายกาจ ล้อเลียน บ้าๆ บอๆ หลุดโลก สนุกแบบไม่ตอ้ งคิดมาก แต่เป็นสไตล์ทสี่ ำ� คัญของยุคสมัยนัน้ ทีต่ อ่ มา มันพัฒนามาเป็นหนังตลกล้อเลียนอีกหลายสิบเรือ่ ง อย่างพวก The Naked Gun, Hot Shot, Scary Movie ฯลฯ

4. The Truman Show (1998)

ปกติผมไม่ค่อยชอบหนังของ จิม แคร์รี่ เท่าไร เพราะคิดว่ามุกท�ำหน้าตลกๆ นัน้ ฝืด มาก แต่ใน The Truman Show เนือ้ หา และประเด็นของหนังทีห่ นักแน่น ช่วย จิม แคร์รี่ ให้เอาตัวรอดไปได้ คิดว่าเป็นหนัง ที่จับเอาประเด็นที่น่าสนใจในสังคมร่วม สมัย มารวมไว้ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว วัฒนธรรมสื่อ เรียลทีวี จริยธรรม ความเป็นจริง ความจริง ฯลฯ เอาไปเปิดให้นกั ศึกษาวิชา วารสารศาสตร์ดไู ด้เลย

5. City Slickers (1991)

หนังตลกส�ำหรับคนในวัย Mid-life Crisis บิลลี่ คริสตัล เป็นหนุม่ ใหญ่ที่ ก�ำลังเบื่อชีวิต และถามหาจุดหมาย ที่แท้จริงของชีวิต เขาลาพักร้อนและ ซือ้ แพ็คเกจทัวร์สไตล์คาวบอย ออกเดิน ทางต้อนวัวไปตามทุง่ หญ้าป่าเขา โดยมี แจ๊ค พาแลนซ์ เป็นไกด์ทวั ร์ ฉากส�ำคัญ คือตอนทีแ่ จ๊คเปิดเผยจุดหมายของชีวติ “Just one thing. You stick to that and the rest don’t mean shit.” ถ้าอยากรูว้ า่ One thing นัน้ คืออะไร ควรลองดูหนังเรือ่ งนีต้ งั้ แต่ตน้ จนจบ

แก๊ง 3 ช่า

ว่ากันว่าความส�ำเร็จของรายการชิงร้อยชิงล้าน ที่ ท� ำ ให้ ร ายการนี้ อ ยู ่ ยั้ ง ยื น ยงมาเกิ น หนึ่ ง ทศวรรษ ปัจจัยความส�ำเร็จหลักมาจาก ‘แก๊ง สามช่า’ อันประกอบขึ้นมาจากดาวตลกดัง ภาพจาก : postjung.com แห่งยุค นัน่ คือ หม�ำ่ เท่ง และโหน่งนัน่ เอง ทีท่ มุ่ เล่นแบบไม่หวงเนือ้ หวงตัว ยิงมุกสด ใส่กนั ไม่บนั ยะบันยังทัง้ ในช่วงละคร และช่วงการแข่งขันด้วยโจทย์หฤโหดในทุกสัปดาห์ สร้างความฮาให้คนดูจนติดรายการชิงร้อยชิงล้านกันงอมแงมนัน่ เอง ตอนนีห้ ากคุณคลิก เข้าไปในเว็บกูเกิล้ แล้วค้นหาค�ำว่า แก๊งสามช่า จ�ำนวนทีพ่ บจะมีมากถึง 342,000 รายการ ตุก๊ กี้ หรือสุดารัตน์ บุตรพรหม ดาราตลกหญิงที่ เลยทีเดียว โดยการรวมตัวของแก๊งสามช่านัน้ มีวนั เวลาระบุอย่างเป็นทางการในวันที่ แจ้งเกิดจากรายการเกมส์โชว์สุดฮิตของคนไทย ‘ชิงร้อยชิงล้าน’ โดยการเล่นประกบกับรุน่ พีต่ ลก 4 มีนาคม 2541 ซึง่ เป็นเทปแรกของชิงร้อยชิงล้าน Cha Cha Cha นัน่ เอง แถวหน้าอย่างแก๊งสามช่า (หม�ำ่ เท่ง โหน่ง) ด้วย เอกลักษณ์ทเี่ ตะตาไม่เหมือนใคร ตัง้ แต่รปู ร่างที่ อ้วน เตีย้ และหน้าแปลก ไปจนถึงขนตาปลอม หลากหลายดีไซน์ทชี่ า่ งสรรหามาได้โดนใจเหลือ น้าค่อม ชวนชืน่ หรือ อาคม ปรีชากุล เกิน เพิ่มความฮาด้วยเสื้อผ้าที่แทบจะสวนทาง นักแสดงตลกรุน่ ใหญ่ ทีแ่ ม้อา่ นหนังสือ กับรูปร่างและหน้าตาของเธอ ประกอบกับลีลา ไม่ออก แต่มคี วามเป็นมืออาชีพสุดๆ การแสดงทีท่ มุ่ เทอย่างเต็มที่ จนหลายๆ คนต่าง สามารถจ�ำบทยาวได้เป็นหน้าๆ และ เทใจให้กบั ‘ความเยอะทีจ่ ดั เต็ม’ ของผูห้ ญิงคนนี้ แอ็คติง้ ได้อย่างดีเยีย่ ม มุกเด็ดของ ดีกรีความฮอตของเธอพุง่ แรงจนฉุดไม่อยู่ ส่งผล เขาคือ ค�ำด่าแบบไทยที่สะใจวัยรุ่น ให้เธอได้ก้าวเข้ามามีบทบาทโลดแล่นในวงการ และการรับส่งมุกที่เป็นธรรมชาติ แถมได้จังหวะจะโคน ภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่อง จนในที่สุดได้ โดยเฉพาะเมือ่ ได้จบั คูแ่ สดงกับตลกอ้วน น่ารัก อย่าง โก๊ะตี๋ เลือ่ นขัน้ จากตัวประกอบไปเป็นนางเอกประกบคู่ อารามบอย หรือ เจริญพร อ่อนละม้าย กับ มุกไม้ตายด้วย กับพระเอกสุดหล่อขวัญใจสาวๆ ทัง้ ประเทศ หลุย สีหน้าทะเล้นทีไ่ ม่มใี ครเหมือน ซึง่ ปัจจุบนั มีทงั้ งานแสดงละคร สกอตส์ ในเรือ่ ง ‘ตุก๊ กี้ เจ้าหญิงขายกบ’ แค่นนั้ ภาพยนตร์ และพิธกี รในรายการต่างๆ มากมาย ยังไม่พอ...เธอยังมีคอนเสิรต์ เป็นของตัวเองภายใต้ ภาพจาก : pixpros.net , adintrend.com ชือ่ ว่า ‘ตุก๊ กี้ คอนเสิรต์ แบบ ปลวก ปลวก’ และ รายการ ‘ตุก๊ กี้ ตุก๊ กี้ โชว์’ ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราว ชีวติ ของคนบันเทิงให้ดกู นั อย่างเต็มอิม่ ในลีลาของ ซุป’ตาตลกหญิงแห่งเมืองไทยคนนี้ หากพูดถึงเจ้าของฉายา ‘ฮา และบ้าขัน้ เทพ’ คงจะเป็นใคร ไม่ได้นอกจากหนุม่ หน้าหล่อ (แต่ความสูงมีไม่มาก) อย่าง ตัก๊ -บริบรู ณ์ จันทร์เรือง เขาเข้าวงการมาด้วยความหล่อ ล้วนๆ ด้วยการคว้าชัยชนะอันดับ 2 จากการประกวดโดมอนมินิ (รุน่ เด็ก) นับเป็นบันไดขัน้ แรกทีท่ ำ� ให้เขาได้มโี อกาสสร้างสรรค์ผลงานให้ชาวไทยทัง้ ประเทศได้รจู้ กั ทัง้ จอแก้ว จอเงิน พิธกี ร และมิวสิกวิดโี อ ต่อมาหันมาเอาดีดา้ นความตลกทีเ่ ป็นธรรมชาติซงึ่ ติดตัวมาตัง้ แต่ เกิด และมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีห่ ลายๆ คนเมือ่ ได้ดตู า่ งก็ขำ� ไปกับ มุกและ ลีลาความฮาของเขาโดยไม่รตู้ วั ล่าสุด เขาก�ำลังเรียกเรตติง้ ให้กบั ตัวเองอย่างเบาๆ ด้วยการ เป็นพิธกี รร่วมในรายการคนอวดผี ทางช่อง 7 ซึง่ เขาได้งดั เอาความกลัวทีซ่ กุ ซ่อนอยูภ่ ายใน มาเปลีย่ นเป็นเสียงหัวเราะของคนดูแทน จนตอนนีเ้ ขาได้มแี ฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วบน โซเชียล มีเดีย อย่างเฟซบุค๊ ในชือ่ ว่า ตัก๊ บริบรู ณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family) น่าดีใจแทน หนุม่ กล้าบ้าบิน่ คนนีจ้ ริงๆ

ตุ๊กกี้

น้าค่อม + โก๊ะตี๋

ตั๊ก บริบูรณ์

หัวเราะได้! ไม่ต้องพึ่งตลก จริงหรือทีค่ นเราจะหัวเราะได้โดยไม่ตอ้ งฟังเรือ่ งโจ๊ก หรือรอดู นักแสดงตลกปล่อยมุขฮา ค�ำตอบคือใช่! และคุณก็สามารถ หัวเราะคนเดียวได้ดว้ ย!?! ศาสตร์นมี้ ชี อื่ เรียกว่า ‘หัวเราะ บ�ำบัด’ ซึง่ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ทีป่ รึกษาโครงการ ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผูว้ จิ ยั เรือ่ งหัวเราะ มานานหลายสิบปี และยังเป็นผูร้ เิ ริม่ ศาสตร์นใี้ น ประเทศไทย เป็นการหัวเราะทีอ่ าศัยพืน้ ฐานการ หายใจเข้าออกทีถ่ กู ต้อง คือ หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบ โดยหัวเราะไปยังแต่ละส่วน ของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็น ท้อง อก คอ และ ใบหน้า รวมถึงการเคลือ่ นไหวร่างกายแต่ละส่วน ไปพร้อมๆ กับการหัวเราะด้วย โครงการศูนย์ให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 23 โทร.0 2649 5000 ต่อ 5438 (เปิดต้อนรับประชาชนทัว่ ไป ทุกวันพฤหัสบดี) (ภาพจาก hdwallpapers.in)

แอนนา

ภาพจาก : sanook.com

แอนนา ชวนชืน่ มีชอื่ จริงว่า อเนก อินทะจันทร์ เป็นคนไทยเชือ้ สายจีนแต้จวิ๋ เขาเกิดและเติบโต มากับสภาพแวดล้อมที่มีทั้งคนไทยและคนจีน หลายเชือ้ สาย โดยได้รบั อิทธิพลการพูดไม่ชดั มา จากคนจีนไหหล�ำทีพ่ ดู ไทยเพีย้ นค่อนข้างมาก จึง หยิบมาเป็นเอกลักษณ์การแสดงของตนเอง ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ ขาใช้ชอื่ ว่า ฮิปปี้ มกจ๊ก และได้รบั การ เปลีย่ นชือ่ เป็น แอนนา โดยจตุรงค์ มกจ๊ก ก่อนจะ ย้ายมาอยูค่ ณะชวนชืน่ ในปัจจุบนั โดยภาพยนตร์ ทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั เขาและเป็นทีเ่ ริม่ ใช้มกุ นีเ้ ป็น ครั้งแรก ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทศิษย์ ส่ายหน้า ด้วยการรับบทเป็นโปรโมเตอร์ ล้อเลียน ทรงชัย รัตนสุบรรณ ซึง่ พูดเพีย้ นในหนังจนคน ข�ำทัง้ โรง โดยเฉพาะกับค�ำว่าน�ำ้ ส้ม เป็น น�ำ้ ส้วม และค�ำทีห่ ลายคนคุน้ หูอย่าง ถูกต้อง เป็น ถัว่ ต้ม จนบางคนถึงกับเรียกเขาว่า แอนนา ถัว่ ต้ม กัน อย่างแพร่หลาย


Most amazing moments of the last 5 years!! รวบรวมเหตุการณ์ชวนข�ำ แอบซึง้ และสุดประทับใจทีเ่ รียกเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิม้ ได้งา่ ยๆ ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา SEP ฮากันข�ำๆ กับเทศกาลทีเ่ รียก เสียงฮือฮาได้มากทีส่ ดุ ‘Sexpo’ ซึง่ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองมิดแรนด์ กรุ ง โยฮั น เนสเบิ ร ์ ก แอฟริ ก าใต้ ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ ให้รว่ ม สนุกมากมาย ซึ่งจะเน้นไปที่การ คลายเครียด เฮฮา และขบขัน

OCT 24/7 ฉบับแรกได้ถอื ก�ำเนิด ขึน้ ในวันที่ 6 ต.ค. ภายใต้รอยยิม้ หวานบนปกสีฟ้าใส เปิดตัว Free Magazine เล่มแรกภายใต้คอนเซ็ปต์ ของ City Magazine คูม่ อื เกาะติด เทรนด์และความทันสมัยส�ำหรับคน เมืองในการใช้ชวี ติ ตลอด 24 ชัว่ โมง ใน 7 วัน เต็มไปด้วยสีสนั ความสดใส อย่างมีคณ ุ ค่า

APR เปิดตัวบาร์เคลือ่ นที่ Beer-Bike Bar! เป็นครัง้ แรกในกรุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม โดยได้ น� ำ จั ก รยานมา ดัดแปลงด้วยการต่อเป็น ทีน่ งั่ แล้วท�ำเป็นบาร์เบียร์ จากนั้นติดจอคาราโอเกะเพื่อความบันเทิง ซึ่งบาร์ เคลือ่ นทีน่ จี้ ะถูกขับเคลือ่ นด้วยแรงถีบจากนักดืม่ แต่ละ คนในแต่ละรอบ ซึง่ 1 รอบสามารถบรรทุกได้ตงั้ แต่ 10-19 คน

JAN สตีฟ จ็อบส์ เปิด ตัว iPhone เป็นครั้ง แรกต่อสายตาชาวโลก ด้วยการคว้าออกมาจาก กระเป๋าโดเรมอน ส่ ง ผลให้ ต ลาดในปี นี้ คึกคักมากเป็นพิเศษ

JUN เทศกาลภาพยนตร์ ตลกโลก 2009 เกิดขึน้ เป็น ครั้งแรกในอาเซียน ภาย ใต้แนวคิด ‘วันที่ไร้เสียง หัวเราะ ช่างเป็นวันทีไ่ ร้คา่ ’ • ชาลี แชปปลิน มาหัวเราะกันเถอะ ภายในงานได้ น�ำผลงานภาพยนตร์ตลกและหนังสัน้ นานาชาติกว่า 50 เรือ่ ง ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดมาฉายให้แฟนๆ ชาวไทย และต่างประเทศได้ชมกัน • กระแสความนิยมของพระเอกหนุม่ หล่อล�ำ่ แดเนียล เคร็ก จากภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ยังถือว่าดีไม่มี ตก จนเกิดเป็นไอติมบอนด์ ฝีมอื การครีเอตจากร้าน เดลมอนเต ซูเปอร์ฟรุตสมูตตีส้ ์ ทีไ่ ด้เปิดโหวตให้สาวๆ เลือกว่าดาราคนไหนทีพ่ วกหล่อนอยากเลียมากทีส่ ดุ !!

JULY • กรุงเทพฯ คว้ารางวัล World’s Best City Award เป็นครัง้ ที่ 4 และติดต่อกัน 3 ปีซอ้ น จากนิตยสาร เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์ นิตยสารท่องเทีย่ วยอดนิยม ของสหรัฐอเมริกา • ฮิตไปทัว่ โลกกับท่าเต้นแบบ Gangnam Style ของ ปาร์ค แช ซุง หรือทีค่ นุ้ กันในชือ่ PSY ซึง่ ได้ปรากฏตัว ครัง้ แรกใน YouTube และได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลกเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงแค่ 2 เดือน ก็มยี อดผูช้ มเข้าคลิกกว่า 140 ล้านคน กลายเป็นกระแส Gangnam Fever ซึง่ มีคลิปล้อเลียน ในหลากหลายสัญชาติกว่า 300 คลิป AUG เทรนด์กนั แดดสุดเพีย้ น ‘Face-kini’ ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก ทัว่ ชายหาดประเทศจีน โดยมีลกั ษณะเป็นหน้ากากไอ้โม่งคลุมหัว มีรสู ำ� หรับ แค่จมูก ปาก และตา ให้โผล่ออกมากะพริบปริบๆ ได้เท่านัน้ SEP ญีป่ นุ่ จัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ 100 ปี ล่วงหน้า ให้กบั ‘โดราเอมอน’ ด้วยการมอบส�ำเนาทะเบียนบ้าน ให้แก่หุ่นยนต์แมวสีฟ้า ขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัย ทั่วเอเชียและทั่วโลก ซึ่งปีเกิดของโดราเอมอน คือปี 2665 หรืออีก 100 ปีขา้ งหน้า OCT ครบรอบ 5 ปี ของนิตยสาร 24/7 Magazine มาพร้อมกับธีมสนุกสนาน ‘Big Laugh’ แชร์ความสุขให้กับคุณผู้อ่านได้ร่วมหัวเราะไปกับความสนุกที่อัดแน่นเต็มหน้ากระดาษกัน ตลอดทัง้ เล่ม

NOV เรี ย กเสี ย ง ฮาได้ อ ย่ า งสนั่ น กั บ เทรนด์ แ ฟชั่ น วิ ก ผม สุ ด ชิ ค ส� ำ หรั บ สั ต ว์ เลี้ ย ง ซึ่ ง ได้ ป รากฏ อยู่ตามหน้าสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น People Maazine, German Glamour, Good Morning America หรือแม้กระทั่ง PW ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิเรตส์

JAN สุขสันต์วนั เกิด ครบรอบ 20 ปี ของเจ้าเม่น สายฟ้า Sonic ทีส่ ร้างชือ่ ระเบิด ระเบ้อในสมัยเครือ่ ง Megadrive จนเป็น Mascot ของทาง Sega ไปแล้ว ส่วนเกม Puzzle ยอดฮิต ของชาวญีป่ นุ่ Puyopuyo ก็มอี ายุ ครบ 20 ปีเหมือนกัน APR The Royal Wedding นับเป็นต�ำนาน ซิ น เดอเรลล่ า ที่ ส าวๆ ทั่วโลกใฝ่ฝันและอิจฉา เมื่อเจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทล�ำดับที่ 2 แห่ง ราชวงศ์องั กฤษ เข้าพิธเี สกสมรสกับนางสาวเคท มิดเดิลตัน พระคูห่ มัน้ อย่างสมพระเกียรติ โดย มีสายตาคนทัว่ โลกนับล้านจับจ้อง MAY ต้อนรับเจ้าพ่อบิก๊ แมค ดอน กอร์สก์ ชาว อเมริกนั วัย 57 ปี อดีตพัศดีเรือนจ�ำสหรัฐฯ ซึง่ สร้างสถิติให้กับตัวเองด้วยการทาน บิ๊ก แมค เบอร์เกอร์ดงั ของร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ แมคโดนัลด์ มากถึง 25,000 ชิน้ ภายในเวลา 39 ปี โดยเริม่ กินตัง้ แต่ปี พ.ศ.2514

JAN รัฐดูไบ สังกัดอยูใ่ นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จัดงานเฉลิมฉลองอย่างเลิศหรูอลังการ และถือเป็นการเปิดตัวอาคารสูงทีส่ ดุ ในโลก ‘เบิรจ์ คอลิฟา’ ทีม่ คี วามสูง 828 เมตร

MAY งานมหกรรมโลก 2010 หรือ ‘เวิลด์ เอ็กซ์โป’ เวที จั ด แสดงนิ ท รรศการทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศ ทัว่ โลก ซึง่ จัดขึน้ 5 ปีครัง้ เปิดฉากขึน้ ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน เป็นเวลา 6 เดือน โดยมี 246 ประเทศ และดินแดน ตลอดจนองค์กรวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมจัดแสดง และมีประชาชนเทีย่ วชมงานรวม ทัง้ สิน้ กว่า 73 ล้านคน

JUNE • กรุงเทพฯ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital 2013) ประจ�ำปี 2556 • เกิดกระแส Planking ในโลกของไซเบอร์จนโด่งดังไป ทัว่ โลก จากนัน้ ก็มกี ระแสอืน่ ๆ ตามมาอย่าง พับเพียบไทย แลนด์ และ Levitating การท�ำตัวลอยกลางอากาศต้านแรง โน้มถ่วงโลก JULY หนูๆ ได้ยมิ้ ร่ากับบัตรประชาชนเด็ก มิตใิ หม่ของ เด็กไทย เมือ่ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ได้บงั คับให้เด็กไทยทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 7 ปีบริบรู ณ์ มีบตั รประจ�ำตัวประชาชนตามกฎหมาย SEP ไลล่า โลเปซ สาวงามผิวสี ชาว แองโกลาคว้ามงกุฎ Miss Universe 2011 ไปครองได้สำ� เร็จ นับเป็นสาว งามจากแองโกลาคนแรก และสาว ผิวสีจากทวีปแอฟริกาคนที่ 4 ใน ประวัตศิ าสตร์ ทีค่ ว้ามงกุฎอันทรงเกียรติมาครองได้ส�ำเร็จ จากการประกวดมิสยูนเิ วิรส์ ในรอบ 60 ปีทผี่ า่ นมา OCT The Royal Wedding อีกครัง้ ในรอบปีนี้ ซึง่ เป็นพิธี อภิเษกสมรสของกษัตริยจ์ กิ มี และพระราชินเี จ็ตซัน แห่งราช อาณาจักรภูฏาน สร้างความปลาบปลืม้ ยินดีให้กบั พสกนิกร ชาวภูฏานทัง้ ประเทศ


น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

ชีวิตกลมกล่อมที่

นักแสดงหนุม่ อย่างน็อต-วรฤทธิ์ ทีม่ กี ารแสดงรัดตัว เป็นเหตุให้ตอ้ งชีพจรลงเท้า ต้องเดินสายถ่ายท�ำละคร ตามต่างจังหวัดอยูบ่ อ่ ยครัง้ จุดแวะพักระหว่างทางจึงมี ความส�ำคัญส�ำหรับเขาไม่นอ้ ยไปกว่าจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะการแวะดืม่ กาแฟรสชาติดี คุณภาพเยีย่ ม ทีเ่ ป็นเพือ่ นคู่ใจเขามานานอย่าง Cafe' Amazon “ผมเป็นคนที่เดินทางบ่อยมาก โชคดีที่มี Café Amazon อยู่ทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะ ขับไปไหน ท�ำให้เข้าถึงได้ง่ายนะ ไม่ต้อง กั ง วลเลยว่ า จะไม่ มี ก าแฟอร่ อ ยๆ ดื่ ม ช่วงที่ถ่ายละครเรื่องขุนศึกที่กาญจนบุรี จะต้ อ งขั บ รถไปเส้ น ทางนั้ น บ่ อ ยและ ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง ขาไปและกลั บ จะต้ อ งแวะที่ Café Amazon ตลอด จนพนักงานสาขานัน้ จ�ำหน้าได้ (หัวเราะ) เท่านั้นยังไม่พอ เขายังจ�ำได้ด้วยว่าผมชอบดื่มเมนูไหน” น็ อ ตบอกเล่ า ถึ ง ความประทั บ ใจ ที่มีต่อ Café Amazon ว่า “ผมประทับใจ ในรสชาติของกาแฟทีด่ ี อร่อย บรรยากาศ ร่มรืน่ มีทนี่ งั่ ดีๆ บริการทีด่ ี พนักงานน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส และการได้แวะพักเพียง 10-15 นาที เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เล็กๆ ที่ได้ดื่มด�่ำกับกาแฟ เป็นการรีเฟรช ตัวเอง ท�ำให้พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไป ด้วยความกระปรี้กระเปร่าได้” “การดืม่ กาแฟให้ความรูส้ กึ ไม่เหมือน ดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่น มันเป็นช่วงเวลา

ที่ผมได้อยู่กับตัวเอง ค่อยๆ ดื่มและสัมผัส กลิ่นหอมของกาแฟ ไม่เร่งรีบ ท�ำให้ผมมี เวลาตรึกตรองอะไรมากขึ้น บางครั้งมีเรื่อง หงุดหงิด ว้าวุ่น ก็รู้สึกผ่อนคลาย และใจเย็น ลงเมื่อได้ดื่มกาแฟ” ‘ลาเต้เย็น’ เป็นเครื่องดื่มที่น็อตต้องสั่ง ทุกครั้ง เมื่อแวะพักที่ Café Amazon “ผมดื่ม กาแฟทุกวัน และผมชอบดื่มลาเต้เย็นอยู่แล้ว โดยเฉพาะลาเต้เย็นที่ Café Amazon ท�ำได้ กลมกล่ อ ม รสชาติ อ ่ อ นนุ ่ ม หอมหวาน ดื่มง่ายดี ดื่มแล้วอารมณ์ดี” ปั จ จุ บั น น็ อ ตก� ำ ลั ง มี ผ ลงานละครเรื่ อ ง คุณสามีก�ำมะลอที่รัก และมีคิวละครจ่ออีก 2 เรื่อง รวมถึงบทบาทในละครเวที เรื่องดรีม เกิรล์ ส เดอะมิวสิคลั ทีจ่ ะเป็นโอกาสทีท่ า้ ทาย ในการพิสูจน์ฝีมือการแสดงของเขาอีกครั้ง ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ Café Amazon น็อตบอกว่า “10 ปีผา่ นไปเร็วมาก เรารูจ้ กั กัน มานาน เป็นลูกค้าทีอ่ ดุ หนุนอย่างต่อเนือ่ ง เห็น พัฒนาการของ Café Amazon มาโดยตลอด ทัง้ รูปแบบร้าน เมนู และจ�ำนวนสาขาทีม่ ากขึน้

ขอให้เจริญเติบโต ผลิตกาแฟคุณภาพดีแบบนีใ้ ห้กบั นักเดินทางต่อไป เรื่อยๆ ที่ส�ำคัญหากจะมีเครื่องดื่มใหม่ๆ มาสร้างสีสันอย่างต่อเนื่อง น่าจะดึงดูดลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น เพราะตอนนี้ผมเชื่อว่า ทุกคนก็รู้จักแบรนด์ Café Amazon ดีอยู่แล้ว”

• Café Amazon เป็นเจ้าแรก ทีน่ ำ� ร่องใช้แก้วกระดาษเคลือบ พลาสติกชีวภาพ (PBS) ย่อยสลายได้ 100% ไม่ทงิ้ สารตกค้างในธรรมชาติและ ช่วยลดปริมาณขยะ • Café Amazon เป็นธุรกิจ ร้านกาแฟสดทีม่ จี ำ� นวนสาขา มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย • ทีส่ ถานีบริการน�ำ้ มัน ปตท. เวียงจันทน์ ประเทศลาว มีรา้ น Café Amazon เปิดให้บริการแล้ว

ล้านแก้วต่อปี คือ ยอดจ�ำหน่ายรวมทุกสาขา

คือจ�ำนวนสาขาในปัจจุบนั

แก้ว คือยอดขายสูงสุด ต่อวัน ต่อสาขา (ข้อมูลทัง้ หมด ณ ก.ค. 2555)


H E A LT H

. 40

เรื่อง อรรถ อรรถมาตย์

ปลายฝน ต้นหนาว แบบนี้ 24/7 ขอแนะน�ำทิปง่ายๆ ในการออกก�ำลังกาย เพือ่ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึง่ ทัง้ หมดสามารถเริม่ ต้นท�ำได้ตงั้ แต่ วันนีด้ ว้ ยตัวคุณเอง และจะได้บอกลา ค�ำว่า ‘เดีย๋ วก่อนก็ได้’ ไปเสียที อย่างดอาหารเช้า

ทราบกันหรือไม่วา่ การงดอาหารเช้าบ่อยๆ จะท�ำให้คณ ุ มีแนวโน้มอ้วน มากกว่าคนทีร่ บั ประทานอาหารเช้าทุกวันถึง 450% เลยทีเดียว การทาน มือ้ เช้าทีเ่ น้นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สามารถลดความอยากของหวาน หรืออาหารประเภทแป้งในระหว่างวัน นอกจากนีก้ ารทานมือ้ เช้ายังช่วย กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายได้ดีอีกด้วย แต่ถ้าไม่ สะดวกในการรับประทานอาหารเช้า เพียงแค่โยเกิรต์ 1 ถ้วยกับกล้วยน�ำ้ ว้า 1 ลูก ก็เป็นตัวเลือกทีด่ ี โยเกิรต์ ช่วยเพิม่ ภูมติ า้ นทานให้รา่ งกาย เพราะมี แบคทีเรียทีท่ ำ� ให้รา่ งกายสังเคราะห์วติ ามินเคและบีในล�ำไส้ได้ดขี นึ้ ส่วน กล้วยน�ำ้ ว้าท�ำให้ยอ่ ยง่ายแล้วยังอุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน เอ ซี และอี

จิบน�ำ้ บ่อยๆ

หากออกก�ำลังกายแล้วรูส้ กึ ปวดหัว มีสาเหตุ มาจากการทีเ่ ลือดได้สบู ฉีดไปเร็วพอๆ กับ การเสียน�้ำ ดังนั้นควรจะคอยจิบน�้ำขณะ ออกก�ำลังกายอยู่ตลอด โดยทั่วไปแล้ว ในระหว่างการออกก�ำลังกายร่างกายจะ สูญเสียน�ำ้ ค่อนข้างมากอยูแ่ ล้ว การจิบน�ำ้ ระหว่างออกก�ำลังกายจะช่วยให้รา่ งกายไม่ ขาดน�ำ้ และเผาผลาญไขมันได้ดขี นึ้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารจ�ำพวกข้าวกล้อง ถั่ว ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ทัง้ นีก้ ารขาดน�้ำอย่างรุนแรงขณะออกก�ำลังกายอาจท�ำให้กล้ามเนือ้ เป็นตะคริวง่าย รวมถึงท�ำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจาก ร่างกายลดลง อุณหภูมริ า่ งกายสูงขึน้ จนเกิดการเจ็บป่วยได้

หายใจให้ถกู วิธี

เวลาเราออกแรงยกเวทหรือใช้เครือ่ งออกก�ำลังกายใดๆ แล้วเรากลัน้ หายใจ จะท�ำให้ความดันในปอดพุง่ สูง และหากไม่ปล่อยลมหายใจออกมา ก็จะเกิด อาการบาดเจ็บทีป่ อดได้ ดังนัน้ ควรหายใจเข้าในจังหวะทีเ่ ราผ่อนแรง และ หายใจออกขณะออกแรง หากออกก�ำลังกายด้วยการวิง่ เวลาหายใจเข้าจะใช้กล้ามเนือ้ กระบังลม คือกล้ามเนือ้ กระบังลมจะเคลือ่ นตัวลงท�ำให้ลมเข้าไปในปอด หน้าท้องจะ พองหรือขยายตัวจะท�ำให้พงุ ป่อง และเมือ่ หายใจออก กล้ามเนือ้ กระบังลม จะเคลือ่ นตัวขึน้ ท�ำให้พงุ ยุบ ด้วยวิธกี ารหายใจแบบนีจ้ ะท�ำให้ไม่จกุ เสียด บริเวณชายโครงเมือ่ ต้องวิง่ นานๆ

“Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise” ~Benjamin Franklin

“เข้านอนเร็ว ตืน่ เช้าตรู่ ทำ�ให้มนุษย์เรามีสขุ ภาพ ทีแ่ ข็งแรงและชาญฉลาด”

กินดีมสี ขุ

หลังจากออกก�ำลังกายแล้ว ควรรับประทานสับปะรดและมะละกอ เนือ่ งจากมีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ย ฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ ได้ดี และช่วยป้องกันการอักเสบของกล้ามเนือ้ เพราะร่างกายต้องการกรดอะมิโน และโปรตีนเพือ่ เข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนือ้ ทีส่ กึ หรอ นอกจากนีย้ งั ต้องการคาร์โบไฮเดรตเพือ่ สะสมไกลโคเจนในกล้ามเนือ้ หลังจากสูญเสียไปในการออกก�ำลังกายด้วย ขณะทีช่ อ็ กโกแลตร้อน ช่วยท�ำให้ผ่อนคลายและรู้สึกกระฉับกระเฉงอีกด้วย แต่อย่าดื่มเพลินจนลืมระมัดระวัง เรือ่ งความหวานและปริมาณน�ำ้ ตาลก็แล้วกัน นอกจากนีแ้ ซลมอนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึง่ ทีค่ วรถูก บรรจุอยูใ่ นเมนูหลังออกก�ำลังกาย เพราะกรดไขมัน ในแซลมอนยังดีตอ่ เซลล์กล้ามเนือ้ และเซลล์หวั ใจ และหากอยากทานเนือ้ สัตว์อนื่ ควรเป็น เนือ้ หมูสนั ใน เพราะเป็นเนือ้ ทีไ่ ม่มมี นั จึงเป็นแหล่งโปรตีนทีม่ แี คลอรีตำ�่

Countries with the Healthiest People in the World 1. สิงคโปร์ 2. อิตาลี 3. ออสเตรเลีย 4. สวิตเซอร์แลนด์ 5. ญีป่ นุ่ ประเทศไทยไม่ตดิ 40 อันดับแรก โดยใน เอเชียยังมีประเทศอืน่ ทีต่ ดิ Top 40 อีก คือ อิสราเอล (6) ฮ่องกง (17) เกาหลีใต้ (29) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (30) และ คูเวต (31) ทีม่ า : www.bloomberg.com


. 42

GOOD TIMES : Dining&Shopping Text : iD11 Photo : กฤตพล, อนุพนธ์, อาทิตย์

อาหารไทยรื่นรสที่

กิง่ กัลปพฤกษ์ ส�ำหรับเมนูอาหาร นอกจากจะมีอาหารไทยเลื่องชื่อติด ลมบนไปแล้ว อย่าง โรตี แกงเขียวหวาน และก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่ ที่นี่ยังมีเมนูอาหารตะวันตกเพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นทางเลือก ให้กับนักชิมได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่กันอีกด้วย เมนู แนะน�ำที่ไม่ควรพลาด คือ Avocado Salad เมนูเบาๆ ที่ ประกอบไปด้วยอโวคาโด ส้มโอ และแคนตาลูป คลุกเคล้า ไปกับสลัดน�้ำใสสูตรเด็ดของทางร้าน เหมาะมากๆ ส�ำหรับ สาวๆ ที่ก�ำลังไดเอท ตามมาด้วยเมนูเพื่อสุขภาพอย่าง Trout in Creamy Caper Sauce with Assorted Sautéed Wheat จานนี้ พิเศษตรงที่ปลาเทราท์ ปลาที่มีเฉพาะฤดู ส่งตรงมาจาก โครงการหลวง น�ำมาปรุงแล้วราดด้วยซอสเคเปอร์ เสิร์ฟ พร้อมลูกเดือยผัดเนย แม้จะดูแปลกตาไปบ้าง แต่รับรอง ความอร่อยไม่เป็นรองเลยทีเดียว ต่อกันด้วยเมนูอาหารไทย ยอดฮิตอย่าง ผัดไทยกุ้งสด จานนี้เด็ดตรงที่น�้ำซอส ซึ่งทาง ร้านจะไม่ใส่น�้ำมะขาม แต่จะน�ำน�้ำตาลลงไปเคี่ยวเพื่อเพิ่ม ความหอม อีกทั้งเต้าหู้ที่ใส่ในผัดไทยจะเป็นเต้าหู้ที่ทางร้าน ท�ำเอง โดยใส่หมูลงไปในเต้าหูพ้ ร้อมกับน�ำไปต้มและปรุงรส

หากใครที่เคยชื่นชอบรสชาติอาหารของร้านกัลปพฤกษ์ ต้ น ฉบั บ อาหารไทยสู ต รเก่ า แก่ ท่ีต้ัง อยู่ใ นซอยโรงเรี ย น กรุงเทพคริสเตียน เห็นทีคงต้องหาเวลาแวะมาลิ้มชิมรส กั บ อี ก หนึ่ ง ความอร่ อ ยในสาขาใจกลางกรุ ง อย่ า งร้ า น ‘กิ่งกัลพฤกษ์’ ที่สยามพารากอนกันแล้ว ร้านนี้ต้ังอยู่ใน บริเวณชัน้ G ตกแต่งในบรรยากาศสบายๆ สไตล์เอาท์ดอร์ ให้ความรูส้ กึ ราวกับกำ�ลังนัง่ ดินเนอร์อยูใ่ นสวนเลยทีเดียว

ท�ำให้เต้าหูท้ ไี่ ด้ออกมามีทงั้ ความกลมกล่อมและความนุม่ ของ หมูในค�ำเดียวกัน เพิ่มดีกรีความอร่อยแบบไทยๆ ขึ้นอีกนิดด้วย ข้าวย�ำ เห็ดโคน+ปลาดุกฟู เมนูนี้เด็ดตรงที่เห็ดโคนที่ทั้งสดและ กรอบ คลุกเคล้ากับน�ำ้ ย�ำสูตรโบราณของทางร้าน ทานพร้อม กับข้าวสวยร้อนๆ ทีม่ ปี ลาดุกฟูเป็นเครือ่ งเคียง จัดเป็นความ อร่อยที่ลงตัวสุดๆ นอกจากอาหารคาวแล้ว อย่าลืมชิมเมนูของหวานที่ ขอบอกว่ารสชาติไม่เป็นรองใคร อย่าง Coffee Meringue เนื้อเค้กเป็นเมอแรงค์กรุบกรอบ หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟ เพิ่ม ดีกรีความเข้มด้วยคาราเมลรสออกขมนิดๆ ตบท้ายมือ้ อร่อย ด้วยดริงค์เย็นๆ ที่สดชื่นไม่เบาอย่าง Smoothie Energy Reload สมูทตี้รสกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ช่วยเพิ่ม ความสดใสและผ่อนคลาย อย่าบอกใคร!! ร้านกิ่งกัลปพฤกษ์ ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิด 11.00-22.00 น. โทร.0 2610 7557 และ ชั้น 5 สาขา ดิ เอ็มโพเรียม โทร.0 2259 8582


มาในวันนี้ GAP ชวนคุณมาปรับลุคต้อนรับฤดู Fall ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงด้วยคอลเลคชัน่ ล่าสุดทีเ่ น้นไปทีค่ วามเป็น Modern Casual ดูเรียบหรูแต่โก้อย่างมีสไตล์ ให้ขาช้อปได้สนุกกับการ Mix & Match ไอเท็มแต่ละชิ้นในแบบฉบับของตัวเอง ไม่ซ�้ำใคร ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดชิคอย่าง You look so GAP ที่เด่นด้วยสีสันและลายพิมพ์ต่างๆ บนเสื้อผ้าและ เครื่องประดับให้ลุคคูลสุดเท่ในแบบฉบับของ GAP Look!! ส�ำหรับซิกเนเจอร์ของ GAP ทีย่ งั คงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คอื เดนิม 1969 ทีย่ งั น�ำกระแสได้ดไี ม่แพ้กางเกงกากี เลยทีเดียว แต่มคี วามพิเศษตรงทีส่ ามารถยืดขาออกไปได้กว้างถึง 180 องศา ช่วยกระชับเข้ารูปร่างและรูปทรง อีกทัง้ ยังเพิม่ เทคนิคการฟอกสีสดุ พิเศษ ท�ำให้ได้สกี างเกงทีแ่ ปลกตา ตัง้ แต่สเี ดนิมเบสิกๆ ไปจนถึงสีสนั สดใสตามคอนเซ็ปต์ Be Bright ดูเฉี่ยวปนเท่เป็นที่สุด นอกจากนี้ ยังมีคอลเลคชั่นเฉพาะส�ำหรับสาวๆ ซึ่งผ่านการคัดสรรมาอย่างดี อย่างเช่น ยีนส์เดนิมสุดคลาสสิก 1969 กางเกงกากี หรือเดนิมลายพรินท์ น�ำมาจับคู่กับเสื้อสไตล์บอยเฟรนด์ลายโพลก้าดอท หรือจะเสริมลุคให้ดูเป๊ะ ด้วยเบลเซอร์สี เพิ่มความชิคด้วยสเวตเตอร์คอวี เคเบิลสเวตเตอร์สีงาช้าง และเดนิมพอดีตัว ก็ดูสวยเก๋ไม่เบา ส่วนขาช้อปมาดแมนก็อย่าเพิ่งน้อยใจ เพราะยังมีคอลเลคชั่นเด็ดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจหนุ่มๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่า จะเป็นกางเกงสลิมฟิตสีกากีกับเสื้อสไตล์อ๊อกซ์ฟอร์ด กางเกงเดนิมขาตรง 1969 สุดฮอต หรือจะเป็นแบบพอดีตัวใน โทนสีต่างๆ ก็รับรองว่าลุคของคุณจะดูเด่น ดูเท่ ไม่แพ้ใคร!!

ย้อนกลับไปเมือ่ ฤดูรอ้ นปี 1969 ร้าน GAP ผูน้ �ำ เสือ้ ผ้า ลำ�ลองสไตล์อเมริกันแห่งแรกได้ถือกำ�เนิดขึ้นที่ San Francisco รั ฐ California ประเทศ สหรัฐอเมริกา สร้างประสบการณ์ใหม่ทท่ี ง้ั ง่ายใน การซื้อสำ�หรับลูกค้า และยังมีตัวเลือกกับสไตล์ ที่หลากหลาย ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำ�ให้ชอ่ื เสียงของ GAP เริม่ แพร่หลายไปทัว่ โลก กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วย ความเท่และความมัน่ ใจ

Special Privileges for dcondo เฉพาะสมาชิก dcondo เพียงร่วมกิจกรรมที่ www.facebook.com/sansirifamily ผู ้ โ ชคดี 20 ท่ า น รั บ Voucher จากร้ า นที่ ร่ ว มรายการมู ล ค่ า 1,000 บาท ตลอด เ ดื อ น ตุ ล า ค ม – พ ฤ ศ จิ ก า ย น นี้ แ ล ะ ส� ำ หรั บ สมาชิ ก บั ต รเครดิ ต SCB SANSIRI PLATINUM dcondo จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่ม* สอบถามรายละเอียด โทร.1685 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านที่ร่วมรายการก�ำหนด

พบกับ Fall Collection ได้แล้ววันนีท้ ่ี GAP ทัง้ 7 สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, พาราไดซ์ พาร์ค, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 9, รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และสาขาล่าสุด เมกาบางนา

ติดตามการใชชีว�ตดีดี จาก dcondo ไดแลววันนี้ที่ www.sansiri.com/dcondo


FA S H I O N U P DAT E

. 44

Text : Ti-na

Fashion Update ฉบับนี้ ขอหยิบเอาแฟชัน่ ทีม่ คี วามต่างกันสุดขัว้ ระหว่าง ‘ความน้อย’ กับ ‘ความมาก’ มาน�ำเสนอ ในคอลเลคชัน่ Autumn/Winter 2012 นี้

Greyhound Original Greyhound Original สร้างความเซอร์ไพรส์ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าอีกครั้ง ด้วย การน�ำเสนอเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลในลุคสปอร์ต ซึ่งใช้เทคนิคหลากหลาย ผสมผสานกัน อาทิ การเน้นเส้นหนารอบโครงชุดด้วยหนัง การกลับตะเข็บเล่น เป็นลวดลายทีไ่ ด้แนวคิดจากแม่พมิ พ์ยคุ เก่า เทคนิคการจุม่ และเคลือบผ้าด้วย สียาง เป็นต้น โดยผลงานในคอลเลคชั่นนี้มีชื่อว่า ‘Life in Mono’ ซึ่งได้แรง บันดาลใจจากผลงานศิลปะแนว Conceptual Art ของ ‘Yves Klein’ ศิลปิน ชาวฝรั่งเศส ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของผลงาน และ การใช้โทนสีนำ�้ เงินอุลตร้ามารีน รวมถึงสีโคบอลต์ เน้นสีฟา้ ไล่เฉดไปถึงน�้ำเงิน ขณะที่สีขาว เทา และด�ำ ยังคงเป็นโทนสีหลักประจ�ำซีซั่น เสื้อผ้าผู้ชายจะโดดเด่นด้วยเสื้อคอเต่า กางเกงขาใหญ่ จัมพ์สูท สเวตเตอร์สูท และแจ๊คเก็ตสูท ที่มีการเลือกใช้ผ้าวูล ผ้าทอ และหนัง เข้ามาสร้าง บรรยากาศของฤดูหนาว ในขณะทีเ่ สือ้ ผ้าผูห้ ญิงมาในรูปแบบของแจ๊คเก็ต เสือ้ ทูนิค แมกซี่ และกางเกงทรงซิการ์ โดยเลือกใช้ผ้าพิมพ์ลายนิต วูลเนื้อบาง ผ้าชีฟอง ผ้านิต และไหมออแกนซ่ามาเพิ่มความน่าสนใจ นอกจากนี้ยัง มีการน�ำเสนอลวดลาย Free Hand Tartan ด้วยเทคนิคแอร์บรัชในสไตล์ เกรย์ฮาวด์ และลายจอทีวีแตกพร่าที่สื่อถึงความคลาสสิกในยุคเก่า

“Fashion has two purposes : comfort and love. Beauty comes when fashion succeeds.” ~ Coco Chanel

แฟชั่นมีจุดประสงค์อยู่สองอย่าง คือ ความสะดวกสบาย และความรัก ส่วนความสวยจะมาก็ต่อเมื่อแฟชั่นประสบผลสำ�เร็จ

Juicy Couture ด้าน Juicy Couture มาพร้อมกับเรือ่ งราวของสาว Juicy ทีเ่ ดิน ทางจากลอนดอนไปท่องเทีย่ วในช่วงซัมเมอร์ทลี่ อสแอนเจลิส จึงให้ลคุ ทีด่ เู ป็นสาวเท่ และเซ็กซีม่ ากขึน้ โดยคอลเลคชัน่ นีใ้ ช้ ชื่อว่า ‘L.A. Loves London’ มีกลิ่นอายของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้อิทธิพลจากสไตล์พังค์ และเสื้อผ้าผู้ชาย มีการน�ำ เอาลาย Houndstooth ลายลูกน�้ำ Paisley (ลวดลายโค้ง เหมือนขนนก บ้างเรียกลายลูกน�ำ้ ) และลายสกอต ในโทน สีแดง ฟ้า และสีทอฟฟี่ มาดัดแปลงให้นา่ สนใจขึน้ ด้วยการ จับคู่สีแบบคัลเลอร์บล็อก และการเล่นแพทเทิร์น รวมถึงขน เฟอร์ทใี่ ห้กลิน่ อายสไตล์รอ็ ก และการจับคูท่ เี่ น้นความสนุกสนาน เช่น ลายสกอตกับเสือ้ คลุมขนเฟอร์เทียมลายเสือชีตาห์ หรือเบลเซอร์สไตล์ Herringbone (ลายรูปแฉกแนวตั้งที่ประกอบด้วยรูปตัว U หรือ V) กับกางเกงขายาวทรงตรงในโทนสีเขียวเข้มและเบอรี่

H.E. By Mango ปิดท้ายด้วย H.E. By Mango ทีค่ อลเลคชัน่ นีย้ งั คงได้ ‘Gerard Piqué’ นักฟุตบอลชือ่ ดังกลับมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เป็นซีซนั่ ที่ 4 ติดต่อกัน โดยได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีในช่วงทศวรรษที่ 70s โดย เลือกใช้ผ้าก�ำมะหยี่ในไลน์พรีเมี่ยม เหมาะส� ำหรับการสวมใส่ ในโอกาสพิเศษ มีไอเท็มเด่นเป็นเชิ้ตพิมพ์ลาย และสูทลายตาราง ในขณะที่ไลน์ Blacksmith แบ่งออกเป็น 2 คอลเลคชั่น ได้แก่ The Grand Pix of Monza เสื้อยืด ทีโ่ ดดเด่นด้วยรายละเอียดและสัญลักษณ์จากการ แข่งขันกีฬาฟอร์มูล่าวัน และ Ivy League ที่ได้ แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีเสื้อพาร์กา และ เสื้อผ้านิตถักมือ รวมถึงเสื้อผ้าในแบบอื่นๆ ที่ มีการน�ำเนื้อผ้าหลากหลายมาผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวและน่าสนใจ


izzue st

1 fl., Forum Zone

Sweet Promotions ในช่วงเวลาที่คุณต้องการบ�าบัดความเครียดด้วยการช้อปปิ้ง เซ็นทรัลเวิลด์การันตีว่าคุณจะได้รับ ประสบการณ์สุดพิเศษจากความหลากหลายของแบรนด์และสินค้าแฟชั่น ตลอดจนโปรโมชั่นที่คุณพึง พอใจ โดยพบกับแคมเปญ Fashion Obsession นีไ้ ด้ตง้ั แต่วนั นี-้ 4 พ.ย. 55 รวมถึงบริการต่างๆ อาทิ บริการฟรีไวไฟจากเอไอเอส บริการพื้นที่จอดรถฟรีส�าหรับวีไอพี ลุ้นตั๋วไปลอนดอน-หนึ่งในมหานคร แฟชั่นของโลกกับ Jet Airways และหากช้อปครบ 3,000 บาท รับฟรีหมวก Fashion Obsession นอกจากนีย้ งั เพิม่ โอกาสในการลุน้ อีกขัน้ เพือ่ รับของรางวัลมากมายเมือ่ ช้อปปิง้ ผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ขอเชิญทุกท่าน ให้มาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิง้ เหนือระดับในสไตล์ทเ่ี ป็นคุณได้แล้ววันนีท้ เ่ี ซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2265 5555 หรือคลิก www.centralworld.co.th

Disaya nd

2 fl.,Beacon Zone

Dorothy Perkins rd 3 fl., Atrium Zone

Kloset nd

2 fl., Beacon Zone

izzue st

1 fl.,Forum Zone

Wallis st

1 fl.,Atrium Zone

เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกแห่งแฟชั่นเปลี่ยนแปลง และเคลื่ อ นไหวอย่ า งรวดเร็ ว ที่ เ ห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด คื อ มี แ บรนด์ แ ฟชั่ น ฮิ ป ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย ทั่ ว โลก เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ไ ด้ อั พ เดตแบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกต่ า งๆ ซึ่ ง จะเป็ น The Next Big Thing จากแฟชั่นโชว์สุดเก๋ระดับโลกมากกว่า 200 แบรนด์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ จึ ง เป็ น ศู น ย์ ร วม แฟชั่ น ที่ ร ้ อ นแรงอย่ า งแท้ จ ริ ง และยั ง ตั้ ง อยู ่ ใจกลางกรุ ง เทพฯ ด้ ว ย หากคุ ณ หิ ว กระหาย ในแฟชั่น เซ็นทรัลเวิลด์คือค�าตอบของคุณ

b+ad st

1 fl., Atrium Zone

5cm st

1 fl., Forum Zone

French Connection st

Massimo Dutti st

1 fl., Central Court

1 fl., Eden Zone

Topman nd

2 fl., Beacon Zone

1 fl., Eden Zone

Fashion Extravagance กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายส�าคัญของวงการแฟชั่น เมืองไทย โดยงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย คือ แอล แฟชั่น วีค ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 11-14 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ รวมพลแบรนด์แฟชั่น ชื่อดัง อาทิ Theatre, Milin, Senada, Playhound ที่ต่างขนคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2012 มาอวดโฉมกันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางโปรดักชั่น อลังการ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ทั้งเหล่าเซเลบริตี้ และบรรดาแฟชั่นนิสต้าทั้งหลาย ก่อนจะร�่าลางานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ด้วยปาร์ตี้สุดชิค

Topshop nd

1 fl.,Beacon Zone

Massimo Dutti st

Boutique Variety Painkiller nd

2 fl.,Beacon Zone

Cole Haan rd

3 fl., Central Court

แฟชั่นคือความหลากหลาย และเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์จากดีไซเนอร์ไทยและแบรนด์หรูนานาชาติ ทั้งที่ ZEN ซึ่งคับคั่งด้วยแบรนด์แฟชั่นกว่า 169 แบรนด์ และอีก 80 แบรนด์ทอ่ี เิ ซตัน นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การค้าทีม่ แี ฟล็กชิป สโตร์ ของแบรนด์ดงั เป็นจ�านวนมาก เช่น Topshop, Forever XXI, UNIQLO และ H&M ที่ก�าลังจะเปิด ดังนั้นจึง มั่นใจได้เลยว่าคุณจะช้อปปิ้งได้สนุกและสามารถ ครอบครองไอเท็มล่าสุดในทุกซีซน่ั ก่อนใครได้จากทีน่ ่ี


PICK & CHIC

. 46

Text : Ti-na เชิต้ สีขาว จาก Greyhound Original ราคา 2,595 บาท

แจ๊กเก็ตสูท สีฟา้ อ่อน จาก H.E. By Mango

นาฬิกาข้อมือ รุน่ Pylon Racer จาก Racetrack ราคา 32,900 บาท

กางเกงขายาว คอลเลคชัน่ Dolan Chinos จาก Jack Spade

กระเป๋าถือหนัง สีนำ�้ ตาล คอลเลคชัน่ Mill Leather จาก Jack Spade ราคา 19,200 บาท

กระเป๋าสตางค์หนัง สีนำ�้ ตาล จาก Pedro รองเท้าหนัง สีนำ�้ ตาลเข้ม จาก Pedro

Gorgeous Look

ได้มโี อกาสปาร์ตแี้ บบจัดเต็มทัง้ ที เลยเก็บลุคสุดหรูมาฝาก จะเห็นได้วา่ ช่วงนีเ้ สือ้ Crop หรือเสือ้ ตัวสัน้ เต่อ ก�ำลังมาแรงสุดๆ ในหมูส่ าวๆ ถ้าต้องออกงานไหนแกรนด์ๆ ลองเลือกเสือ้ ทีม่ เี นือ้ ผ้าและคัตติง้ เนีย้ บๆ สักตัว แล้วจับคูก่ บั กางเกงเอวสูงหรือกระโปรงยาว พร้อมแอ็คเซสเซอรีเ่ ด่นๆ สักชิน้ แค่นกี้ พ็ านท�ำหนุม่ ๆ คอเคล็ดกันแล้ว ส่วนหนุม่ ๆ นัน้ ไม่ยากเลย เพียงแค่มเี บลเซอร์หรือแจ๊กเก็ตสูทเท่ๆ กับแอ็คเซสเซอรีโ่ ดนๆ อย่างนาฬิกา กับรองเท้าหนัง คุณก็จะกลายเป็นหนุม่ หรูสดุ ฮอตในค�ำ่ คืนได้อย่างง่ายดาย

รองเท้าส้นสูง จาก Pedro

เสือ้ ตัวสัน้ จาก Greyhound Original ราคา 3,795 บาท

ก�ำไลข้อมือ จาก Kate Spade

กระโปรง ยาว จาก Greyhound Original ราคา 4,195 บาท นาฬิกาข้อมือ รุน่ Sobe Lady จาก Glam Rock ราคา 29,900 บาท

ต้มหู สีทอง ลายหอไอเฟล จาก Kate Spade

กระเป๋าสะพาย สีเบจ จาก Tory Burch


Live with Style

ปัจจุบนั คอนโดฯ และบ้านจัดสรรเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ แต่ละทีน่ อกจากจะเน้น เรือ่ งท�ำเลทีต่ งั้ ทีส่ ะดวกสบายต่อการเดินทางแล้ว ยังชูจดุ เด่นในเรือ่ งความเป็น ไลฟ์สไตล์เฉพาะแบบอีกด้วย อันเห็นได้จาก Motto ภาพลักษณ์ในการโฆษณา และโดยเฉพาะรูปแบบการตกแต่งของโชว์รมู ทีแ่ สดงให้เห็นว่าคนรุน่ ใหม่ให้ความ ส�ำคัญกับงานดีไซน์หรือการตกแต่งมาเป็นอันดับต้นๆ ไม่วา่ จะเป็นการตกแต่ง ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องครัว หรือแม้แต่ภายในห้องน�ำ้ ก็ตาม ทีค่ นหันมาให้ ความส�ำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการตกแต่งไม่นอ้ ยไปกว่าห้องอืน่ ๆ ภายในบ้าน จึงไม่แปลกที่ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการใช้งานในห้องน�้ำจาก VRH จะได้รบั ความไว้วางใจ เพราะด้วยดีไซน์ทโี่ ดดเด่นกว่า สินค้าแบรนด์อื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะก๊อกน�้ำและ อุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ รูปทรงสัตว์ตา่ งๆ ทีถ่ อื เป็นซิกเนเจอร์ ของ VRH อาทิ ก๊อกน�้ำรูปทรงปลาโลมาที่หลายคนรู้จัก คุน้ เคยกันเป็นอย่างดี รวมถึงก๊อกน�ำ้ และอุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ ทรงหัวมด และฮิปโป-แม่มะลิ ที่ทุกคนต้องเคยสะดุดกับ ความน่ารัก ปัจจุบนั VRH จึงได้มกี ารพัฒนารูปแบบใหม่ขนึ้ มา เพือ่ รองรับความต้องการทีม่ ากขึน้ จนออกมาเป็นก๊อกน�ำ้ และ อุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ ในรุน่ ล่าสุด รุน่ Polar-B ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจ จากความน่ารักของ Knut หมีขาวตัวน้อยขวัญใจของคนทัว่ โลก โดยรุน่ นีย้ งั ได้รบั รางวัล DEmark-Design Excellence Award 2012 ประจ�ำประเทศไทยอีกด้วย นีไ่ ม่ใช่รางวัลแรกเท่านัน้ หากแต่กอ่ นหน้านีก้ เ็ คยได้รบั รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ จากสถาบัน Reddot ประเทศเยอรมนี ในก๊อกน�ำ้

More info

• ก๊อกน�ำ้ และอุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ รุน่ Polar-B และ Turtle-J ผลิตจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 • ลักษณะพืน้ ผิวขัดซาติน • ก๊อกน�ำ้ รุน่ Polar-B รับประกัน 12 ปี • อุปกรณ์สำ� หรับห้องน�ำ้ ของ VRH ทัง้ สองรุน่ รับประกันนาน ถึง 99 ปี • สามารถหาซือ้ ได้แล้ววันนี้ ณ โมเดิรน์ เทรดชัน้ น�ำ และอีกกว่า 700 ร้านค้าทัว่ ประเทศ

รุน่ เรเดียน และก๊อกน�ำ้ รุน่ มาราธอน ทีไ่ ด้รบั รางวัล DEmark ปี 2011 และรางวัล G Mark–Good Design Award 2011 จากประเทศญีป่ นุ่ มาแล้ว นอกจากนีน้ วัตกรรมการผลิตของ VRH ก็เป็นสิง่ หนึง่ ที่ ท�ำให้ได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากวัสดุ หลักทีใ่ ช้เป็นสเตนเลส เจ้าวัสดุแห่งความสะอาด ผสานด้วย เทคนิคการเชือ่ มด้วยเลเซอร์ จึงสามารถกล่าวได้วา่ ผลิตภัณฑ์ ของ VRH ไม่มสี ารปนเปือ้ น หรือสารตกค้างในขัน้ ตอนของการ ผลิต ไม่วา่ จะเป็นสารตะกัว่ แคดเมียม หรือสารอืน่ ๆ ทีอ่ าจ ท�ำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย อันเห็นได้จากในอุตสาหกรรม อาหารหรือการแพทย์ที่ยังต้องเลือกใช้อุปกรณ์ซึ่งท�ำขึ้นจาก สเตนเลสทัง้ สิน้ มากกว่านัน้ VRH ยังให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ตามมาตรฐาน มอก.2067-2552 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กอ๊ กน�ำ้ และฉลากเขียว ซึง่ VRH มัน่ ใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วา่ ปลอดภัย จากสารตกค้าง อาทิ สารตะกัว่ และแคดเมียม ต่างจากสินค้าอืน่ ทีใ่ ช้ทองเหลืองเป็นวัสดุหลักในการผลิต อย่างไรก็ตาม VRH ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะใส่ใจกับสุนทรียะในการใช้นำ�้ ของผูบ้ ริโภค ด้วยการ ใช้เทคนิคทีค่ ดิ ค้น เพือ่ ให้นำ�้ ทีผ่ า่ นฟิลเตอร์มลี กั ษณะเป็นฟอง ท�ำให้ผบู้ ริโภคสัมผัสได้ถงึ ความเป็นน�ำ้ เป็นเนือ้ มากขึน้ ในขณะ เดียวกันก็ประหยัดน�ำ้ ได้ตามมาตรฐาน นอกจากผลิตภัณฑ์รนุ่ ล่าสุด Polar-B ทีท่ ำ� ออกมาเอาใจ คนรุ่นใหม่ที่ชอบงานดีไซน์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ส�ำหรับห้องน�้ำ รูปทรงเต่าตัวน้อย รุ่น Turtle-J มาเอาใจคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการตกแต่งห้องน�้ำเพื่อสร้างบรรยากาศความสดใส และความสนุกสนานให้กบั ลูกๆ อีกด้วย บ้านจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว บรรยากาศการตกแต่งหรือการ

ดีไซน์อย่างมีสไตล์ในทุกห้องของบ้าน รวมถึงการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นส่วนช่วยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิต ทีด่ ขี นึ้ ได้อย่างยัง่ ยืน

V.R.Handle Co., Ltd. 29 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0 2361 9053-65 แฟกซ์ 0 2361 9066 Call Center 0 2769 5701 www.vrh.co.th / FB : VR.VRH


. 48

SP OT- L I G H T

Text : ญามินทร์

ดาวิกา โฮร์ เ น่ ดาวจรัสแสงดวง ใหม่

เรตติง้ ทะลุเพดานของละครเรือ่ ง ‘ตะวันทอแสง’ ทางช่อง 7 เป็นความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วของละครทีม่ โี ดม-ปกรณ์ ลัม เป็นพระเอก พร้อม ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ผูห้ ญิงคนใหม่ (ในจอ) ของเขา นางเอกสาวสวย นัยน์ตาคม ผมด�ำขลับ วัย 20 ปี เป็น ดาวรุง่ ดวงใหม่ของวงการบันเทิงทีม่ ผี ลงานเด่นอย่าง ต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา รับบทนางเอก คูก่ บั พระเอกดังของช่อง 7 คือ เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ (เงากามเทพ), อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา (เหนือมนุษย์) และ วิน-ธาวิน เยาวพลกุล (ดอกแก้ว) ก่อนจะดัง ยิง่ กว่าเคยกับบทบาทของ ‘รสา’ ในตะวันทอแสง

Mai’s Story

บทบาทพิสูจน์ฝีมือ

จากในอดีต ที่เคยเป็นนางเอกเจ้าน�้ำตาเรียกความ สงสารจากคนดู แต่ ล ่ า สุ ด ใหม่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ท�ำการบ้านทางการแสดงชิ้นใหม่ที่ท้าทาย ในการพลิกบทบาท มาเล่นละครดราม่าที่มีกลิ่นอายคอมเมดี้ ‘ตะวันทอแสง’ ในเรื่องนี้ ใหม่ตอ้ งสวมบทบาทของมัณฑนากรสาวเจ้าเสน่ห์ เข้มแข็ง ผูพ้ ชิ ติ ใจ ‘ภคพงษ์’ ผูช้ ายลุม่ ลึก รูปหล่อ พ่อรวย แม่สวย แต่ดนั มีปมในใจเรือ่ ง ครอบครัว เลยท�ำให้บว่ งแค้นเข้าครอบง�ำ เธอจึงเข้ามาเพือ่ เป็นตะวันส่อง ให้จติ ใจของเขาทีแ่ ห้งแล้งและรุม่ ร้อน ได้พบกับทางสว่างแห่งรักทีแ่ ท้จริง เพียงแค่ช่วงแรกที่ละครตะวันทอแสงเริ่มออนแอร์ กระแส สั ง คมต่ า งมะรุ ม มะตุ ้ ม รุ ม รั ก เธอ พร้ อ มเสี ย งชื่ น ชมหนาหู ถึ ง พัฒนาการทางด้านการแสดงของเธอดีขึ้น สมบทบาทมากขึ้น และ เป็นคุณค่าที่คู่ควรกับพระเอกหล่อทะลุจอ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัว ท�ำให้ตะวันทอแสงกลายเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจดจ�ำในปีนี้  

ดาวเด่นทาบดาวดัง

จากกรณีที่ละครตะวันทอแสงดังเปรี้ยงปร้างเพียงชั่วข้ามคืน ใหม่ จึงถูกยกไปเปรียบเทียบกับซุป’ตาร์รนุ่ พี่ อย่าง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ บ้างก็วา่ เธอมาเพือ่ เบียดแพนเค้กให้ตกขอบ บ้างก็วา่ เธอกับแพนเค้ก ปีนเกลียวใส่กนั บ้างก็วา่ เธอเป็นนางเอกลูกหม้อทีท่ างช่องตัง้ ใจปลุกปัน้ เพือ่ แข่งกับนางเอกลูกครึง่ ของช่อง 3 อย่างญาญ่า-อุรสั ยา เสปอร์บนั ด์ แต่เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีความคิดเรื่อง การแข่งขันอยู่ในหัว เพียงแค่อยากท�ำงาน ท�ำหน้าที่นักแสดงให้ ดีที่สุดเท่านั้น และยังเคารพในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนเดิม

สวยทุกมุมมอง

ใหม่ เป็นผูห้ ญิงทีข่ นึ้ กล้องทุกมุมมอง มีครบถ้วนทัง้ ความสวย น่ารัก สดใส และเซ็กซี่ เธอดูดที กุ ครัง้ เมือ่ ถูกช่างภาพลัน่ ชัตเตอร์ใส่ เธอโพสต์ ท่วงท่าได้อย่างน่ามอง เหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดฝังอยูท่ ดี่ วงตา ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นภาพเธอขึน้ ปกนิตยสารใด เป็นต้องเตะตาเตะใจหนุม่ น้อยหนุม่ ใหญ่ อยู่ร�่ำไป ดาวเด่นที่ครบเครื่องทั้งรูปลักษณ์และความสามารถแบบนี้ วงการบันเทิงไทยเต็มใจอ้าแขนต้อนรับเธอไว้แน่นๆ นานๆ แน่นอน n

• ใหม่ หรือ ดาวิกา โฮร์เน่ เกิด วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็น ลูกครึง่ สัญชาติไทย-เบลเยีย่ ม • ชือ่ เล่นว่า ใหม่ นัน้ มีทมี่ าจาก ร็อกเกอร์สาว ‘ใหม่ เจริญปุระ’ เนือ่ งจาก เป็นศิลปินทีค่ ณ ุ แม่ของเธอชืน่ ชอบ • เริม่ เข้าวงการด้วยการถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาตัง้ แต่ อายุ 13-14 ปี • ผลงานละครเรือ่ งแรกกับช่อง 7 สี คือ เรือ่ งเงากามเทพ เป็นผลงานสร้างชื่อให้ ใหม่-ดาวิกา ประกบคู่กับพระเอก แม่เหล็กสุดคม เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ • รับบทเดียวกันกับ กบ-สุวนันท์ คงยิง่ สุดยอดนางเอก เบอร์หนึ่งของวิกหมอชิตเคยได้รับมาแล้วถึงสองเรื่อง คือ ดอกแก้ว และตะวันทอแสง • เคยได้รับรางวัลทรงเกียรติทางการแสดง คือ รางวัล เมขลา ครัง้ ที่ 24 สาขาดาวรุง่ หญิงมหานิยม จากละครเรือ่ ง ดอกแก้ว • หนึง่ ในดาราสังกัดของ เอ-ศุภชัย ศรีวจิ ติ ร • ใหม่ ก�ำลังจะมีผลงานการแสดงเรื่องต่อไป ร่วมกับ เวียร์-ศุกลวัฒน์ และ อนันดา เอเวอริง่ แฮม ในภาพยนตร์ เรือ่ งแรกในชีวติ เรือ่ ง ปิตภิ มู ิ พรหมแดนแห่งรัก มีกำ� หนด เข้าฉาย 29 พฤศจิกายนนี้ • เป็นพรีเซนเตอร์เครือ่ งส�ำอางซีเอ ในเครือชิเซโด้


. 50

LIVING /

Design & Decoration

/

Text – Yamin Photo - พิชญุตม์

Living On

Minimal Style น้อยนิด (แต่) มหาศาล

ในเรือ่ งศิลปะการตกแต่งทุกประเภท ไม่เว้นแม้กระทัง่ การแต่งบ้าน จงอย่ามองข้ามความน้อยนิด ว่าเป็นเรือ่ งธรรมดาสิวๆ เพราะความน้อยนิดอย่างชาญฉลาดนีแ่ หละ ทีจ่ ะท�ำให้วมิ านของคุณ โก้ หรู และดูดมี สี ไตล์ เข้ากับคอนเซ็ปต์ของ Minimalist ทีว่ า่ ‘Less is More’ ได้อย่างดี ยิง่ ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมทีม่ ขี นาดพืน้ ทีจ่ ำ� กัดด้วยแล้ว เชือ่ เถอะว่า ความน้อยนิดแบบมีสไตล์ นีแ่ หละ จะเสกสร้างความสุขในการใช้ชวี ติ ให้แก่คณ ุ จนลืมเรือ่ งขนาดของพืน้ ทีไ่ ปเลย น้อยชิน้ มากฟังก์ชนั

หนึง่ ในวิธกี ารคัดสรรเฟอร์นเิ จอร์อย่างชาญฉลาด และเข้ากับสไตล์ มินิมอลที่สุด คือ การเลือกเฟอร์นิเจอร์โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ที่สามารถตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เฟอร์นเิ จอร์ลอยตัว หรือเฟอร์นเิ จอร์อเนกประสงค์ในแนวดิง่ ทีส่ ามารถ ซุกซ่อนรายละเอียดเอาไว้ได้แทบทุกจุด สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเป็นพิเศษ คือ อย่าอัดหรือจัดวางเฟอร์นเิ จอร์แบบยัดเยียด

จัดระบบ กลบสิง่ ของ

เรือนชานของคุณจะไม่เข้าคอนเซ็ปต์แบบมินิมอลเลย ถ้าหากว่า การจัดการระบบเก็บของของคุณยังคงดูดาษดืน่ ตืน่ ตา วิธกี ารแบบ มินมิ อล คือ ต้องใส่ใจกับการเก็บของไม่ให้รกหูรกตา ทัง้ ยังต้องค�ำนึงถึง เรือ่ งการหักกลบลบมุม คือ ใช้ทกุ พืน้ ทีใ่ ห้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ นัน่ เอง เช่น การ ออกแบบตูเ้ สือ้ ผ้า ตูเ้ ก็บของ ให้กลืนไปกับผนังห้อง เป็นต้น ซึง่ นอกจาก จะช่วยให้บา้ นช่องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยให้เกิดความ ผ่อนคลาย สบายตา เข้ากับแนวคิดแบบเซนไปโดยปริยาย

อย่ามองข้ามแสง สี

แม้ขนาดห้องจะมีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด แต่เชือ่ หรือไม่วา่ โทนสี และ แสงทีค่ ณ ุ ใช้แต่งบ้าน จะช่วยขยายมุมมองให้เรือนชานดูโอ่โถง แนะน�ำให้ใช้เฉดสีแบบโมโนโทน ดึงความเรียบขรึมออกมาให้ ดูหรูและสมดุลกับตัวห้อง ไม่นยิ มใช้ลวดลายจัดจ้าน หรือเล่น เส้นสายแบบวิลสิ มาหรา เพราะจะยิง่ ช่วยเพิม่ ความทึบอัตคัต ส่วนในเรือ่ งแสง หากได้ทำ� เลทีม่ หี น้าต่างหรือกระจกเยอะ นัน่ คือโชคทองของคุณ (ถ้าไม่มแี นะน�ำให้ซอื้ กระจกมาแต่ง ห้อง) เพราะหน้าต่างและกระจกจะช่วยเพิม่ ความโปร่ง โล่ง อีกทัง้ การจัดบรรยากาศแสงในห้องให้เป็นสีสม้ นวลๆ ยวนตา ทัง้ จากผ้าม่าน พรม หรือ วอลล์เปเปอร์ ก็มสี ว่ นช่วยเพิม่ ความ เป็นมินมิ อลให้แม็กซิมมั่ ขึน้ ได้เหมือนกัน

สมัยใหม่บนความพอเหมาะ

คุณสามารถหาของตกแต่งมาประดับห้องให้เข้ากับสไตล์ ได้อย่างเต็มที่ เพราะการแต่งห้องแบบมินมิ อลนัน้ สะท้อนตัว ตนของเจ้าของได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนหัวคิดทันสมัย มีความ เป็นตัวของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งรูจ้ กั ควบคุมตัวเองให้ ได้ดว้ ยเช่นกัน การรูจ้ กั ลดทอนสิง่ ของทีไ่ ม่จำ� เป็น นับว่าเป็น ข้อโดดเด่นประการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การอยูอ่ าศัยแบบมินมิ อล กลายเป็นชีวติ ทีม่ คี วามหมายแบบมหาศาลได้ เพราะการใช้ ชีวติ เช่นนี้ คือ การอยูบ่ นความพอเพียงแบบทันสมัยนัน่ เอง


ใครว่าชีวิตคนเมืองในสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน... โนเบิลฯ ขอค้านวลีดังกล่าวด้วยการเนรมิต ห้องพร้อมอยู่ ณ คอนโดฯ สร้างเสร็จ ย่านซิตไี้ ลฟ์ ติดรถไฟฟ้า ตอบสนองต่อมการใช้ชวี ติ ของมนุษย์ เมืองยุคใหม่ตัวจริงให้สมาร์ทยิ่งขึ้นอีกระดับ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดแอกตัวเองออกจาก กรอบเดิมๆ แล้วเติมเต็มด้วยชีวิตรูปแบบใหม่ ทีเ่ รียบง่าย ลุม่ ลึก แต่นา่ ประทับใจ พร้อมสอดใส่ ความพิเศษแบบลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ เพียง 30 ยูนติ เท่านัน้ เพียงแค่นกี้ น็ า่ จับจองเป็นเจ้าของแล้ว

Smart Decoration โจทย์ข้อส�ำคัญในการแต่งห้องพร้อมอยู่ในแบบของโนเบิลฯ ก็คือท�ำอย่างไรให้ เออบัลนิสต้าทัง้ หลายอยากกลับบ้าน อยากหลีกหนีความยุง่ เหยิงวุน่ วายมาใช้ชวี ติ อยู่ ในบ้าน แน่นอนว่า การตกแต่งบ้านมีสว่ นอย่างยิง่ ในการชักจูงใจของผูอ้ ยูอ่ าศัยให้อยาก กลับมา ทางโนเบิลฯ จึงใช้สไตล์แบบ มินมิ อลลิสต์ (Minimalist) ให้เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ สร้างความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ เน้นการใช้เฟอร์นเิ จอร์แบบลอยตัว เพิม่ ความโปร่ง โล่ง กว้าง ด้วยโทนสีเรียบๆ ทัง้ จากพรม ม่าน มูล่ ี่ และวอลล์เปเปอร์ แม้แต่บางหลืบมุมก็ยงั เลือก ใช้เฟอร์นเิ จอร์ทหี่ กั กลบลบมุมได้ ทัง้ ยังไม่ลมื ค�ำนึงถึงการจัดการกับข้าวของเครือ่ งใช้ ไม่วา่ จะเป็น ชัน้ วางของในแนวดิง่ หรือแม้แต่ตทู้ กี่ ลืนกินไปกับผนังห้อง เพือ่ ความ โล่ง สบายตา และน่าอยู่

Smart Building Smart Location

Smart Function ในยุคนี้ การบรรจุเทคโนโลยีเข้าไปทุกอณู ของชีวิตดูจะเป็นเรื่องง่าย ในทางกลับกัน การสร้างความเรียบง่ายกลายเป็นเรือ่ งยาก โนเบิลฯ จึงย�ำ้ ให้เห็นบุคลิกของแบรนด์ ด้วย การแต่งคอนโดฯ พร้อมอยู่ บนพืน้ ฐานของ ความเรียบง่ายแต่ไม่ไร้รสนิยม ภายในห้อง จึงถูกจัดสรรฟังก์ชนั การใช้งานอย่างคุม้ ค่า ทั้งห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องนั่งเล่นรับแขก และห้องครัว แต่ทดี่ จู ะแปลกตากว่าทีอ่ นื่ คือ โนเบิลฯ เน้นให้ความส�ำคัญกับห้องนัง่ เล่น รับแขก ด้วยเหตุผลทีว่ า่ โซนนีค้ อื โซนแห่ง ชีวติ ทีเ่ หล่าคนเมืองจะใช้เวลาไปกับการท�ำ สิง่ ทีช่ อบ ทัง้ ดูหนัง ฟังเพลง หรือสร้างสรรค์ งานอดิเรกอื่นๆ โดยภาพรวมคุณจะเห็น การจัดสรรพืน้ ทีอ่ ย่างคุม้ ค่าได้ในทุกอณู

โนเบิลฯ นับเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ขึ้นชื่อเรื่อง การเลือกท�ำเลส�ำหรับสร้างคอนโดฯ ซึง่ ล้วนถูกปักหมุด อยูใ่ นต�ำแหน่งใกล้รถไฟฟ้า โดยเฉพาะกับ 3 โครงการเด่น อย่าง โนเบิล รีมกิ ซ์ 2, โซโล และรีวลี ทีเ่ ลือกท�ำเลทอง อยู่บริเวณซิตี้ไลฟ์ ย่านทองหล่อ เอกมัย ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างถึงขีดสุด เพราะ เพียงแค่คณ ุ ลงมาจากห้อง ก็จะได้พบกับสถานทีแ่ ห่งการ พักผ่อน ทัง้ กิน ดืม่ เทีย่ ว ให้คณ ุ ใช้ชวี ติ หลังปลดพันธะ จากการท�ำงานได้สนุกและสะดวกเหนือใคร

หนึง่ ในสิง่ ทีเ่ ป็นลายเซ็นส�ำคัญ และเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดลูกค้าคอนโดฯ โนเบิลฯ ก็คอื การดีไซน์ตวั ตึก ให้เห็นภาพของคนเมืองทีม่ บี คุ ลิกเงียบขรึม สง่างาม และเป็นตัวของตัวเอง เห็นจากโทนสีทใี่ ช้ จะนิยม สีสนั ในโทนเข้ม เรียบทึบ อีกทัง้ การดีไซน์อาคารก็มี ลักษณะเฉพาะโดดเด่น นีก่ เ็ ป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ะท้อน บุคลิกความเป็นโนเบิลฯ และท�ำให้ผพู้ บเห็นรูส้ กึ อยากเป็นส่วนหนึง่ ในการใช้ชวี ติ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้

Smart Campaign และเพื่ อ ตอบสนองวิ ถี ชี วิ ต แบบคนเมื อ ง อย่างถึงใจ โนเบิลฯ จึงลงมือสร้างแคมเปญ ‘แต่งให้ครบ ยกมาแต่ตวั ’ กับ 3 คอนโดฯ สร้างเสร็จ ที่อยู่ติดบีทีเอสทองหล่อ-เอกมัย ตกแต่งฟรี พร้อมเข้าอยูไ่ ด้ทนั ทีที่ โนเบิล รีมกิ ซ์ 2, โซโล และ รีวลี ในราคาเริม่ ต้นที่ 99,000 บาท/ตารางเมตร จ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 30 ยูนติ เท่านัน้ แวะชมห้องตัวอย่างและรายละเอียดได้ที่ ทัง้ 3 โครงการ


. 52

LIVING /

Shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์ Photo : วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา, กาญจนา วัฒนมงคลศรี

THE Allure of decor

เสน่หห์ รู ยวนใจ

1. อาร์มแชร์นงั่ คู่ Magnolia ราคา 16,900 บาท จาก Chic Republic 2. อาร์มแชร์ Stafford ราคา 14,900 บาท จาก Chic Republic 3. ตูต้ ดิ ผนัง Juliet ราคา 12,900 บาท จาก Chic Republic 4. โต๊ะรับประทานอาหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 5. กระจกตัง้ พืน้ Isabel ราคา 6,950 บาท จาก Chic Republic 6. กระจกติดผนัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ French Provence 7. ตูต้ ดิ ผนัง Pergola Sideboard สอบถามรายละเอียดได้ที่ Le Luxe Galleria 8. เตียง Kent Collection สอบถามรายละเอียดได้ที่ Posh Atelier 9. หมอนอิงพิมพ์ลาย ราคา 1,900 บาท จาก Azura Living 10. แชนเดอเลีย Calvin สอบถามรายละเอียดได้ที่ Chic Republic 11. เชิงเทียนแก้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ Zen 12. ชามเปลือกหอยและนก ราคา 650 บาท จาก Zen 13. ประติมากรรมหญิงโรมัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ Seasons

เพิ่มเสน่ห์หรู ด้วยทูโทน

การแต่งบ้านหรือคอนโดฯ ในบรรยากาศหรูหราควรค่าแก่การประทับใจนัน้ ดูจะเป็นโจทย์ทยี่ ากและท้าทายไม่นอ้ ยส�ำหรับเจ้าของและอินทีเรีย ดีไซเนอร์ เพราะการตกแต่งแนวนีจ้ ะเน้นความสวยงามหรือรายละเอียดระดับงานฝีมอื จากเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่ง ซึง่ มาพร้อมราคาทีส่ งู จนน่าตกใจ 24/7 จึง มีวธิ แี ต่งห้องให้หรูงา่ ยๆ โดยไม่ตอ้ งใช้ของประดับตกแต่งมากมาย ทีส่ �ำคัญ สามารถตกแต่งได้เอง และประหยัดงบประมาณได้อย่างไม่นา่ เชือ่ • สิง่ แรกทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงก็คอื สีสนั ขอแนะน�ำให้เลือกใช้เพียง 2 สีเท่านัน้ เพือ่ ความง่ายในการหาของตกแต่ง ทัง้ ในส่วนของผนังและผ้าม่าน ส่วนคูส่ ที เี่ มือ่ จับคูก่ นั แล้วดูหรูหราทันสมัย คือ ด�ำ-เงิน, ด�ำ-ทอง, ชมพู-เงิน, น�ำ้ เงิน-ขาว และ ขาว-เงิน เป็นต้น • เมือ่ เลือกคูส่ ที ตี่ อ้ งการได้แล้ว คราวนีก้ ไ็ ม่ยากทีจ่ ะหาเฟอร์นเิ จอร์และของ ตกแต่งตามคอนเซ็ปต์ทวี่ างไว้ เพราะร้านเฟอร์นเิ จอร์ชนั้ น�ำส่วนใหญ่จะมีโซน หรูหราราคาปานกลางไว้สำ� หรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบสไตล์นโี้ ดยเฉพาะ เช่น หากจะแต่ง ห้องรับแขก ควรมี โซฟา, โต๊ะกลาง, ตูต้ ดิ ผนังหรืออาร์มแชร์สกั ตัวก็พอแล้ว ทีส่ ำ� คัญต้องไม่ลมื ว่าควรอยูใ่ น 2 โทนสีทเี่ ลือกไว้เท่านัน้ • ส่วนของตกแต่งชิน้ เล็ก ควรจะมีแค่แจกัน กระจก และโคมไฟ เป็นต้น เท่านีก้ เ็ พียงพอส�ำหรับความหรูหราในราคาน่าประทับใจ สถานทีจ่ ดั จำ�หน่าย

Azura Living ระหว่างซอยเอกมัย 26-38 โทร.0 2711 4969 Chic Republic เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โทร.0 2514 7123 French Provence, Le Luxe Galleria, Posh Atelier จาก SB Design Square Seasons เอกมัย 20 โทร.0 2715 0845 Zen ชัน้ 7 แผนกสินค้าตกแต่งบ้าน โทร.0 2100 9999


นอกจากเป้าหมายในการก้าวสูค่ วามเป็นหนึง่ ในการน�ำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลคู่ค้าและพนักงานอย่างเต็มที่แล้ว ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในนามของ ‘ปูนอินทรี’ ได้รว่ ม สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง และถือเป็นพันธกิจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนา สังคมไทยให้น่าอยู่ตลอดไป โดยภารกิจส�ำคัญครั้งล่าสุด ทีส่ มาชิก Green Heart Club (GHC) ชมรมผูม้ หี วั ใจสีเขียว ของปูนอินทรี ได้รวมพลังจิตอาสาสร้าง ‘ลานอเนกประสงค์’ ให้กับต�ำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม 6 อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นลานกิจกรรมส�ำหรับเยาวชนในการท�ำ กิจกรรมต่างๆ มนตรี นิธกิ ลุ รองประธานสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ และอะกรีเกต บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวถึงโครงการสร้างลานอเนกประสงค์ ในครั้ ง นี้ ว ่ า เราจะมี กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมอย่ า งสม�่ำ เสมอ ซึง่ เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน อันเกิดจากจิตส�ำนึก ในการท�ำเพือ่ สังคม ยิง่ เมือ่ ทางปูนซีเมนต์มคี วามเชีย่ วชาญ

เฉพาะด้าน ก็ยงิ่ ต้องสร้างกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ “ลานอเนกประสงค์กลางแจ้งทีเ่ ราสร้างวันนี้ เป็นความ ร่วมมือร่วมใจของสมาชิก Green Heart Club (GHC) ชมรม ผู้มีหัวใจสีเขียวของปูนอินทรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชนได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น ฝึกลูกเสือส�ำรอง ฝึกลูกเสือชาวบ้าน ฝึก ตชด. ฝึกเยาวชน กลุม่ เสีย่ ง ใช้เป็นลานเทิดทูนสถาบัน และอืน่ ๆ” นั บ ได้ ว ่ า การมาสร้ า งลานอเนกประสงค์ค รั้ ง นี้ เป็ น ประโยชน์สำ� หรับเยาวชน ซึง่ ถือว่าเป็นอนาคตและก�ำลังส�ำคัญ ของชาติตอ่ ไปในอนาคต ทัง้ นีค้ รอบครัวปูนอินทรียงั คงมุง่ มัน่ และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะสานต่อภารกิจเพื่อสังคม เช่นนีต้ อ่ ไป สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของปูนอินทรีทวี่ า่ ‘เพือ่ วางรากฐานของอนาคตให้กบั สังคม’

ติ ด ตามรายละเอี ย ดเรื่ อ งราวจิ ต อาสาของครอบครั ว ปู น อิ น ทรี ไ ด้ ที่ www.iamgreenheart.com และแฟนเพจใน Facebook พิ ม พ์ ค� ำ ว่ า Iamgreenheart


ESCAPE

. 54

Text : สนิมสร้อย (www.facebook.com/ohsirin) Photo : นายถั่วพลู

❶ ❷

1. ด้านหน้าทีย่ งั หลงเหลืออยูข่ องโบสถ์เซนต์พอล สัญลักษณ์ ส�ำคัญของมาเก๊า เมืองเก่าทีเ่ ต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆ ทีล่ ดั เลาะไปตามถนนหนทาง

มาเก๊าเป็นเกาะ 3 เกาะเล็กๆ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลนักจาก ฮ่องกง แต่มกั ถูกมองข้ามจากนักท่องเทีย่ วเสีย ส่วนมาก แต่หากชอบความแปลกแบบย้อนยุค ผสม ผสานความเก่าใหม่อย่างลงตัว แนะน�ำให้ลองมาเยือน มาเก๊าดู เพราะนอกจากจะได้มมุ มองใหม่เพิม่ ขึน้ ใน ชีวติ แล้ว ยังจะได้ถอื โอกาสมาลิม้ รสอาหารแมกกานีส และโปรตุเกสต้นต�ำรับ ทีห่ าทานได้ยากอีกด้วย ด้วยความทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ฮ่องกง ท�ำให้คนฮ่องกงมักนัง่ เฟอร์รขี่ า้ มฟากมายังมาเก๊าเพือ่ เสาะหาอาหาร อร่อยๆ รสชาติแปลกใหม่ทนี่ ี่ เพราะหากจะว่าไปแล้วอาหารโปรตุเกสในเอเชียนัน้ หาทานค่อนข้าง ยาก หากจะให้ดกี น็ า่ จะปรุงโดยคนโปรตุเกสแท้ๆ ซึง่ มาเก๊าในฐานะอดีตอาณานิคมของโปรตุเกส ก็ยงั พอมีตน้ ตระกูลคนโปรตุเกสหลงเหลืออยูแ่ ละหันมาเปิดร้านอาหารก็มาก เพราะเมือ่ มาเก๊าถูก ส่งมอบคืนให้กบั ประเทศจีนนัน้ ชาวโปรตุเกสทีเ่ ป็นลูกหลานของนักเดินเรือโบราณทีม่ าตัง้ รกราก อยูท่ นี่ กี่ ต็ า่ งสูญเสียหน้าทีก่ ารงานราชการทีเ่ คยท�ำกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ การท�ำอาหารขายจึงเป็น ตัวเลือกทีด่ แี ละท�ำก�ำไรงาม มาเยือนมาเก๊าทัง้ ทีเห็นจะพลาดอาหารโปรตุเกสไม่ได้เลย ทีน่ นี่ า่ จะเป็นทีเ่ ดียวในเอเชียทีเ่ รา จะสามารถหาอาหารโปรตุเกสของแท้อร่อยๆ รับประทานได้ เช่น ปลาคอดย่าง กุง้ ย่างกระเทียม ข้าวตุน๋ เป็ด ข้าวตุน๋ ลิน้ ปลาคอด หอยลายผัดกระเทียมพริกมะนาว ทาร์ตไข่ตน้ ต�ำรับ กาแฟ โปรตุเกส (กาลาว) อาหารแมกกานีส (อาหารลูกผสมจีนมาเก๊ากับโปรตุเกส) เช่น ไก่แอฟริกนั และตัด๊ โช่หรือสตว์ผู กั ผสมกุนเชียง ต้นหอม และหมู ซึง่ เป็นของก้นครัวจีน อาหารทีด่ แู ปลกปาก เช่นนีล้ ว้ นอร่อยเป็นทีช่ นื่ ชอบของเศรษฐีชาวฮ่องกงทีเ่ บือ่ อาหารกวางตุง้ และนิยมข้ามฟากมา รับประทานอาหารทีม่ าเก๊าเป็นประจ�ำ มาเก๊าจัดเป็นศูนย์รวมของสรรพสิง่ ทัง้ เก่าและใหม่ ในตัวเมืองเก่าเรายังจะเห็นร่องรอยของ วัฒนธรรมเก่าๆ ตามตรอกซอกซอยเล็กๆ ของเกาะมาเก๊าทีล่ ดั เลาะลดเลีย้ วขึน้ ลงเขา บางครัง้ สูงชันน่าหวาดเสียว ย่านเมืองเก่ามาเก๊านีเ้ องทีถ่ อื ว่าเป็นเสน่หส์ ำ� คัญของทีน่ ี่ เพราะเรายังสามารถ เดินทอดน่องชมถนนอายุหลายร้อยปีสมัยโปรตุเกส ทีเ่ ป็นถนนปูกระเบือ้ งสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด

2. วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเก่าแก่ประจ�ำเมืองทีป่ ระดับด้วย ลวดลายปูนปัน้ ทีล่ ะเอียดสวยงามบนหลังคา แต่ปจั จุบนั มี ร่องรอยแห่งการโดนธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมพัดเซาะไปบ้าง 3. ทาร์ตไข่ตน้ ต�ำรับโปรตุเกสทีต่ อ้ งมีหน้าไหม้ (Caramelized) ด้วยการอบไฟแรงจนน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูบ่ นผิว เนือ้ ไข่ไหม้ เป็นเอกลักษณ์ของทาร์ตไข่โปรตุเกสสูตร สองร้อยปีทแี่ ล้ว

❸ เล็กๆ เรียงกันเป็นลวดลายสวยงามเหมือนทีก่ รุงลิสบอน รวมถึง เรายังได้ชนื่ ชมโบสถ์คริสต์โบราณทีส่ วยงาม ซึง่ เรียงรายอยู่ เป็นระยะ แม้ จ ะคงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ข องสถาปั ต ยกรรมและ กลิ่นอายในอดีต แต่มาเก๊าก็มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป จากเกาะ 3 เกาะทีร่ วมแล้วมีเนือ้ ทีไ่ ม่กสี่ บิ ตารางกิโลเมตร ก็ มี ก ารถมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากทะเล เพื่ อ รองรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ใหม่ๆ ทัง้ คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้า และคาสิโน มาเก๊ า ในวั น นี้ จึ ง มี เ สน่ ห ์ ที่ ก ลมกล่ อ ม สามารถดึ ง ดู ด นักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลกได้มากกว่า 25 ล้านคนต่อปี วัดอาม่า วัดประจ�ำเมืองทีเ่ คยอยูต่ ดิ ทะเลก็กลายเป็นอยู่ ลึกเข้าไปในฝัง่ ก็เพราะการถมทะเล ย่านโคไท่ (Cotai) ทีเ่ ชือ่ ม ระหว่างเกาะไทปาและโคโลอานนัน้ ก็เกิดจากการถมทะเลล้วนๆ ด้วยเช่นกัน พืน้ ทีส่ ว่ นนีป้ จั จุบนั กลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว แห่งใหม่ลา่ สุดของมาเก๊า เพราะเต็มไปด้วยคาสิโนและโรงแรม ระดับห้า หก และหรูขดี สุดถึงเจ็ดดาว ผุดขึน้ มาเป็นดอกเห็ด หนึง่ ในนัน้ ก็คอื เดอะเวเนเชีย่ น ทีแ่ ม้จะเปิดบริการมา 5 ปีแล้ว แต่กย็ งั ได้รบั ความนิยม และกลายเป็นหมุดหมายทีถ่ กู บรรจุ อยูใ่ นแทบทุกโปรแกรมท่องเทีย่ ว ด้วยความเก่า-ใหม่อย่างลงตัวของมาเก๊า ท�ำให้เมืองนี้ มีเสน่หท์ ไี่ ม่เหมือนใคร ทีส่ ำ� คัญเป็นเมืองทีใ่ กล้บา้ นเรา ไปเทีย่ ว ง่าย ไม่ตอ้ งขอวีซา่ ให้ยงุ่ ยาก

4. ‘กาลาว’ (Galao) คือกาแฟใส่นมของโปรตุเกส คน โปรตุเกสดืม่ กาแฟรสเข้ม เพราะติดนิสยั มาจากประเทศ โคลัมเบียและบราซิล ทีต่ นไปตีมาเป็นเมืองขึน้ และน�ำเมล็ด กาแฟพันธุด์ จี ากทีโ่ น่นกลับมา 5. อาหารโปรตุเกสอร่อยๆ ปรุงแบบต้นต�ำรับ เช่น ปลา ซาร์ดนี ย่างถ่าน เป็นแรงจูงใจให้นกั ท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก มาทีม่ าเก๊า

ฟรีไวไฟทีม่ าเก๊า

มาเก๊ามี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีตงั้ แต่เวลา 08.00-01.00 น. สามารถล็อกอินใช้งานได้ทงั้ แอคเคานท์ ชือ่ wifigo และ wifigo-s โดยใช้ Username และ Password ว่า wifigo สามารถเล่นได้ครัง้ ละ 45 นาที ตามสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์, ห้องสมุด และสถานทีร่ าชการ รายละเอียดเพิม่ เติมคลิกที่ www.wifi.gov.mo


. 56

EXECUTIVE

FOCUS

Text : Yamin / Photo : พิชญุตม์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผมดูแลในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์และบริการครับ ขอบข่ายงาน ก็มีตั้งแต่ดูแลศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ งาน Call Center ทั้ง Inbound Service และ Outbound Service งานรับเรือ่ งร้องเรียน รวมถึง การหากลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางใน การเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ต อบรั บ กั บ คาแร็ ก เตอร์ ที่ แ ข็ ง แรงของ ‘เมืองไทยประกันชีวติ ’ ในการเป็นบริษทั ประกันชีวติ ของคนหัวคิดทันสมัย

เปลี่ยนความยาก ให้เข้าถึงง่าย

หลายคนพอพูดถึงประกันชีวิต จะเบือนหน้าหนีทันที เพราะเห็นว่า เป็นเรื่องเข้าใจยาก ต้องอาศัยข้อมูลหนุนน�ำเยอะ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ ท้าทายกับเรา ใส่ข่าวสารที่เข้าถึงง่ายลงไป เข้าถึงในทุกช่องทางที่ ลูกค้าอยู่ อย่างในยุคนี้เป็นยุคที่การสื่อสารด้วยโซเชียล มีเดีย ค่อนข้างมาแรง เราก็น� ำโซเชียล มีเดียมาผนวกกับธุรกิจ เช่น ใช้โซเชียล มีเดียในการดูแลลูกค้า ลูกค้าก็จะได้สื่อสารกับองค์กร โดยตรง ซึ่งนอกจากจะเข้าถึงง่ายแล้ว ยังช่วยสร้างความผูกพัน ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ด้วย อีกทั้งเรายังพัฒนาสาขาให้เข้าไป ใกล้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ โรงพยาบาล สร้างแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยบริการ หลังการขาย ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีความท้าทายว่าเราจะท�ำอย่างไรให้ ลูกค้ายอมรับ ง่ายๆ เลยก็คอื เราต้องมีความจริงใจกับลูกค้า เคยดูแลเขา อย่างไรก็ตอ้ งดูแลเขาอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างคือ เราต้องสร้าง บริการให้มคี วามแตกต่าง และบริการนัน้ ต้องตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภค สามารถจับต้องได้จริง อย่างกิจกรรมของเมืองไทย Smile Club เราก็ได้แนวคิดมาจากลูกค้า ต้องยอมรับว่า ที่เมืองไทย ประกันชีวิตนั้น ลูกค้าค่อนข้างมีบทบาทสูงทีเดียว และแรงผลักดัน ส่วนใหญ่ที่ท�ำให้บริการของเรามีความแตกต่างก็มาจากตัวลูกค้า นั่นเอง เราจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรโดนใจลูกค้า ถ้าหากเราหยุดรับฟัง สิ่งที่ลูกค้าต้องการบอกเรา

ใช้แรงบันดาลใจต้านอุปสรรค

วชิรพล เขมนิพฐิ พนธ์ บริการทีเ่ ป็นเลิศ (ด้วย) หัวคิดทันสมัย

ความดีเด่น ใครๆ ก็เป็นได้ แต่ความดีเด่นทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวางนัน้ ไม่ใช่ เรื่องง่าย ทว่า ‘เมืองไทยประกันชีวิต’ สามารถผงาดขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริการ ดีเด่นอันดับ 1 ซึง่ เป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันจากการพิจารณาของส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึง่ รางวัลเกียรติยศทีไ่ ด้ มานีไ้ ม่ใช่เพราะโชคช่วย หากเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร และการมุง่ สร้างมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาสิ นค้าและบริการด้านประกันชีวิตตอบสนองผู้ บริโภคด้วยความสร้า งสรรค์ มาโดยตลอด ซึ่งขุมก�ำลังหนึ่งที่ท�ำให้เมืองไทยประกันชีวิต กลายเป็น บริษัทประกันชีวิต ในดวงใจของลูกค้า ก็คือ การสร้างยุทธศาสตร์ลูกค้าสัมพันธ์อย่างโดดเด่น โดยหนึ่งในขุนพล ที่ช่วยขับเคลื่อน ก็คือ วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานลูกค้า สัมพันธ์และการบริการ

ผมเชือ่ ว่าไม่วา่ จะเป็นงานสายงานไหน แขนงไหนก็ตาม จะต้องพบเจอ กับอุปสรรคปัญหาไม่มากก็น้อย สิ่งที่แก้ไขได้คือ เราต้องมีความรัก และศรั ท ธาในงาน เพราะเมื่ อ เรามี ค วามรั ก ในตั ว ชิ้ น งานแล้ ว แรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นเอง ผลสุดท้ายเมื่องานนั้นถึงมือลูกค้า เขา ก็จะตอบกลับเรามาเองว่างานของเราเป็นยังไงและใช้ผลลัพธ์นั้นใน การสร้างสรรค์งานต่อไป ตรงนีแ้ หละคือก�ำลังใจและประสบการณ์ทดี่ ี ท�ำให้เราเติบโต เป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ รูจ้ กั วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง อดีตกับปัจจุบัน

Profile วชิรพล เขมนิพฐิ พนธ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานลูกค้าสัมพันธ์และการบริการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) The Most Important Thing : สิง่ ทีจ่ ะเติมพลังและสร้างความสุข ให้เราได้ดที สี่ ดุ คือการได้ใช้เวลาอยู่ กับครอบครัว และการมองสิง่ รอบตัว ด้วยความคิดแบบ Think Positive Name : Position :


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 58

T A S T E

--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : วราวุธ

เนือ้ คู่ ร้านก๋วยเตีย๋ วเนือ้ วัวระดับพรีเมีย่ ม ที่ เกิดจากการรวมตัวกันของสามเซเลบริตี้ หน้าใหม่ไฟแรง อย่าง ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์, สุรภาพ ลิม่ อติบลู ย์ และภูมิ สารสิน โดยมีจดุ เด่นอยูท่ นี่ ำ�้ ซุปสูตรต้นต�ำรับ และน�ำ้ ซุปสูตรกระดูกวัว

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

MANDOPOP

ตกแต่งสไตล์ไชนีส โมเดิรน์ เน้น เฟอร์นเิ จอร์ไม้เป็นหลัก และจัดพืน้ ทีแ่ บบ Open Space ท�ำให้รสู้ กึ สบาย ไม่อดึ อัด ส่วนจานชามเซรามิกทีน่ ำ� มาตกแต่งผนัง ช่วยสร้างจุดเด่นให้รา้ น

MANDOPOP ย่อมาจาก Mandarin Popular Music ร้านอาหารจีนรูปแบบใหม่ทฉี่ กี กฎร้านอาหาร จีนสไตล์ดงั้ เดิม ในบรรยากาศสุดชิคไม่เหมือนใคร

เนือ้ ริบอายลวกกับน�ำ้ ซุปสูตรต้นต�ำรับ ด้วยเนือ้ ริบอายอย่างดีทมี่ คี วามนุม่ และติด มันนิดๆ เสิรฟ์ ในน�ำ้ ซุปรสชาติกลมกล่อม ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ พริกสดรสแซบ ส่วนข้าว หน้าเนือ้ สันไหล่กไ็ ม่ควรพลาด เพราะ เนือ้ สันไหล่ตดิ มันทีผ่ ดั กับซอสจนซึมเข้า ถึงเนือ้ เสิรฟ์ คูก่ บั ข้าวญีป่ นุ่ ซึง่ โรยหน้า ด้วยงาขาวและหอมซอย ตามด้วยเส้นหมี่ เนือ้ สด ทีเ่ นือ้ แทบจะละลายในปาก บวก กับเส้นหมีเ่ หนียวนุม่ ก�ำลังดี และน�ำ้ ซุป ทีห่ อมกลิน่ เครือ่ งเทศ ตบท้ายด้วยลูกชิน้ ปลาภูเก็ตนึง่ ทานกับ น�ำ้ จิม้ สองรสสูตรพริก สีแดงและเขียว

โดดเด่นในสไตล์ Chinoiserie โดยได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะจีนผสมคอนเทมโพรารีใ่ นแบบตะวันตก เน้นโทนสีนำ�้ เงินและด�ำ ให้ความรูส้ กึ เก๋ปนเท่ ดูลกึ ลับน่าค้นหา เมนูแนะน�ำเริม่ ต้นที่ Pan Seared Thinly Sliced Lamb and Enoki Mushroom with Garlic Sauce เนือ้ แกะสไลซ์ สัง่ ตรงจากออสเตรเลียพันด้วยเห็ด เข็มทองกับซอสกระเทียม ตามมาด้วย Steamed Cod Fish with Perservered Vegetables เนือ้ ปลา คอดทอดเกรียมนิดๆ แต่ขา้ งในนุม่ ชุม่ ลิน้ ตบท้าย ด้วยเมนูของหวานทีก่ ารพรีเซนต์โดดเด่นมากๆ อย่าง Lemon Grass Jelly with Fruits เจลลี่ น�ำ้ ตะไคร้กบั ผลไม้ตระกูลเบอรี่ เสิรฟ์ ในรูปแบบ แปลกตาเป็น Martini Shot วางอยูบ่ นถ้วยทีเ่ ต็มไป ด้วยควันเย็นพวยพุง่ ดูหรูหรา น่าลิม้ ลอง ประมาณ 500-1,000 บาท ตัง้ อยูใ่ นโอเรียลเต็ล เรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ เปิด 12.00-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. โทร.0 2252 8001-5 หรือคลิกที่ www. mandopop-bangkok.com

ประมาณ 500 บาท/ท่าน

WoW!!

เพลิดเพลินไปกับ Wine Promotion by Glass เพียง แก้วละ 99++ บาท (เฉพาะไวน์ ทีอ่ ยูใ่ นลิสต์) ตัง้ แต่เวลา 18.0021.00 น. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.55

MANDOPOP : Mandopop, distinguished in its modern design with the touch of Chinoiserie, creates and carries in its ambience the mystique of remarkable blue theme. The restaurant serves an array of traditional Chinese dishes with a contemporary presentation while its extensive selection of champagnes, wines, and cocktails make a flawless complement. Location : Oriental Residence, 110 Witthayu (Wireless) Rd., Bangkok

ตัง้ อยูท่ ี่ Siam Paragon Food Passage ชัน้ 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร.0 2610 9773 เนือ้ คู่ : Featuring wooden furnishings in an open space, Nuer Koo is a new, modern eatery that specializes in serving premium quality meat with either rice or noodle. Signature dishes include Soft-boiled Rib Eye and Rice with Stir-Fried Beef Chuck, to name just a few. All the dishes bring out the best taste of beef to pamper your palate. Location : Food Passage, Siam Paragon, 4th Floor, Bangkok


--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กฤตพล

Mont Blanc Sweet café --------------

Clove Bistro Bar บ้านหลังเก่าทีถ่ กู เนรมิตให้ทกุ ตารางเมตรเต็มไปด้วยสีสนั แห่งความสนุก ใน บรรยากาศสุดชิค เน้นโทนสีด�ำ ให้อารมณ์ ขรึม และหรูหราอย่างมีสไตล์ เน้นอาหารอิตาเลียนและอาหารไทย สไตล์ฟวิ ชัน่ เมนูแนะนำ�คือ Baked Scallop 2 Ways หอยเชลล์ชน้ั ดีทป่ี รุงด้วยซอส 2 สไตล์ คือ ซอสพริกเผากับมายองเนส โรยด้วยชีส และซอสเนยกระเทียมปรุงด้วย สมุนไพร ส่วน Fettuccine Alfredo with Truffle Sauce หอมกรุน่ ด้วยครีมทรัฟเฟิล อร่อยเข้มเต็มคำ� และ Grilled Rack of Lamb ซีโ่ ครงแกะย่างแบบ Medium ปรุง ด้วยสมุนไพรและอัลมอนด์บดหยาบ ราด ด้วยซอสกระเทียมและโรสแมรี่ ตบท้ายด้วย ของหวาน Blueberry Cheese Cake ชีสเค้ก เนือ้ นุม่ ทีไ่ ด้เนือ้ บลูเบอรีแ่ บบเต็มๆ

WoW!!

Mont Blanc ชัน้ 2 ศูนย์การค้า The Promenade ถนนรามอินทรา (ติดกับแฟชัน่ ไอส์แลนด์) เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2130 4201 และ www. facebook.com/cakemontblanc

บรรยากาศร้านเป็นแบบเปิดโล่ง รองรับได้ ประมาณ 30 ทีน่ ง่ั เน้นการตกแต่งแบบ Old Town Main Street ในโทนสีแดงขาว ดูสดใส ร้านอาหารอิตาเลียน และไวน์บาร์ ใน บรรยากาศหรูหราทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแห่ง ความอบอุน่

ส�ำหรับคอดริงค์ ทีน่ จี่ ดั เป็น ฟูลบาร์ทเี่ ต็มไปด้วยดริงค์เก๋ๆ มากมาย ท่ามกลางเสียงเพลง แจ๊สและบอสซ่าแบบเบาๆ

ราคาเค้กอยูท่ ช่ี น้ิ ละ 30-85 บาท ราคาเครือ่ งดืม่ แก้วละ 60-90 บาท

ร้านเค้กฝรัง่ เศสทีต่ กแต่งในสไตล์ญป่ี นุ่ การันตี ความนิยมจากสาขาแรกบน ถ.นิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ มีความโดดเด่นอยูท่ ค่ี วามสด และไม่ หวานมากจนเกินไป รวมถึงการขึน้ รูปทีเ่ หมือนกันเป๊ะ แทบทุกชิน้

Text : iD11 Photo : กฤตพล

Mont Blanc เค้กวานิลลาสอดไส้ครีมนมสด แต่งหน้าด้วยครีมเกาลัดบด ตามด้วย Strawberry Tiramisu ทีป่ รับสูตรด้วยการใช้แยมสตรอเบอรีก่ บั ครีมนมสดแทนกาแฟและเหล้า ส่วน Very Blue Mousse ก็อร่อยไม่แพ้กนั ด้วยเค้กทีม่ าพร้อมกับ ผลไม้สามรสอย่าง มะพร้าว มะม่วง และบลูเบอรี่ ตบท้ายด้วย Macaron ไส้บตั เตอร์ครีมกลิน่ ต่างๆ เช่น วานิลลา เลมอน และช็อกโกแลต

WoW!!

เชฟของร้านเป็นเชฟคนไทยทีเ่ รียนจบ การท�ำเค้กจาก 3 สถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงของ ญีป่ นุ่ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันใน เวทีใหญ่ๆ มาแล้ว

Mont Blanc Sweet cafe : With around 30 seats, Mont Blanc Sweet Café is a spacious patisserie, bedecked in comforting red & white theme. The café sells at reasonable prices a number of colorful sweets with wonderful taste such as gateau, macaron, cookie, and ice cream, prepared by the chef with remarkable skills and creativity. The service is also great. 22/08/55 MA MA Location : The Promenade, 2FL, Ramindra Rd., Bangkok

ประมาณ 500-1,000 บาท 87 ซอยเอกมัย 3 เปิด 18.0024.00 น. โทร.0 2711 4887, 08 1918 3512 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ CloveBistroBar

Clove Bistro Bar : Clove Bistro Bar offers a romantic dining experience in an old house newly renovated into a cozy and intriguing venue with relaxing atmosphere. The restaurant serves Italian delicacies and gourmet dishes with a variety of flavors, as well as a wide selection of wines while its desserts are equally satisfying. Location : Soi Ekamai 3, Sukhumvit 63, Klongton Nua, Wattana, Bangkok TF115001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55


ห้องอาหารที่มีบรรยากาศโปร่ง โล่ง สบายตา ซึง่ มีทงั้ วิวสวนสวยและสระว่ายน�ำ้ ในแบบ 180 องศา พร้อมๆ ไปกับการทาน อาหารมื้ออร่อยจากห้องอาหารสแควร์ วัน ซึ่ง ให้บริการลูกค้าได้มากถึง 150 ที่นั่ง มาพร้อม กับอาหารไทย ตะวันตก สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเลือกเมนูตาม ชอบ หรือจะรับประทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ได้ตามสไตล์ทคี่ ณ ุ ชอบอีกด้วย และหัวใจส�ำคัญ ของห้องอาหารแห่งนี้คือ การคัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพที่ทั้งสด ใหม่ และเต็มเปี่ยมไปด้วย คุณภาพมามอบแด่คุณ ห้องอาหารสแควร์ วัน โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2721 8400 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น. บุฟเฟต์มื้อเช้า เวลา 06.00-10.30 น. บุฟเฟต์มื้อกลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. บุฟเฟต์มื้อค�่ำ เวลา 18.30-22.30 น.

Princess Cafe

4 จ่าย 2 Square One มา

* เฉพาะจันทร์-ศุกร์ ** เฉพาะสาขาโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ *** ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆ ได้ ตั้งแต่ วันนี้-30 พ.ย. 55

ห้องอาหารนานาชาติ ที่เน้นน�ำ เสนออาหารไทย จีน และบุฟเฟต์รสชาติเยี่ยม

ห้องอาหารหลายสัญชาติโดดเด่น ที่อาหารบุฟเฟต์จ�ำนวนมาก

เตรียมสัมผัสความเรียบง่ายบน ความโอ่โถง ของบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ของที่ห้องอาหารแห่งนี้!

สัมผัสความสบายๆ เมื่อมารับประทานอาหารที่นี่

ต้ อ งลองเมนู เ ด็ ด อย่ า งต้ ม กุ ้ ง แม่น�้ำสมุนไพร ผัดไทยกุ้งนาง ผัดหมี่โคราชสี่สี และปลาแซลมอนแช่น�้ำปลา ที่ท�ำให้หลายคน ติดใจ ลิม้ ลองความอร่อยในราคาทีค่ คู่ วร

มา

4 จ่าย 3

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช 1137 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 4425 6629-35 เปิด บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ส�ำหรับบุฟเฟต์มื้อค�่ำ* เฉพาะที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช ตั้งแต่ วันนี้-30 พ.ย. 55

แนะให้ลองชิมทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกัน หรืออื่นๆ พร้อมทั้งจิบไวน์ เมื่อมาวันอาทิตย์ แล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริง

The Pavilion Restaurant

ลิม้ ลองความอร่อยในราคาทีค่ คู่ วร

โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ ถ.พระราม 4 โทร. 0-2200-9000 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-22.30 น. เฉพาะบุฟเฟต์มื้อค�่ำ จันทร์-ศุกร์ * ขอสงวนสิทธิใช้เฉพาะ บัตรระดับ Platinum เท่านัน้ ** สามารถใช้ได้ไม่เกิน 4 ท่าน/โต๊ะ *** ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ **** กรุณาส�ำรองที่นงั่ ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันนี้-30 พ.ย. 55

มา

4 จ่าย 3

ห้องอาหารบุฟเฟต์ที่เน้นน� ำ เสนออาหารนานาชาติแสนอร่อย สั ม ผั ส การตกแต่ ง ในแบบ โมเดิร์นที่ใช้วัสดุเช่นกระจกมากรุเป็นผนัง ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง ผลให้ คุ ณ สามารถนั่ ง อิ่ ม เอมกั บ ทิ ว ทั ศ น์ ภ ายนอกได้ อ ย่ า งไม่ มี อ ะไรบดบั ง แถมเพิม่ เสน่หด์ ว้ ยการใช้โทนสีดำ� –ชมพูเป็น หลักในการตกแต่ง

Bua Chompoo Restaurant

มา มา

4 จ่าย 3 3 จ่าย 2

* ส�ำหรับ Buffet Lunch ** ตามเงื่อนไข และข้อก�ำหนดอื่นๆ ของทางโรงแรมฯ ตั้งแต่ วันนี้-30 ก.ย. 56

ต้ อ งลองบุ ฟ เฟต์ ข องที่ นี่ … เพราะจะได้ใจคนรักการชิมบุฟเฟต์จริงๆ คู่ควร

ลิ้มลองความอร่อยในราคาที่

ชั้น 1 Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport โทร. 0 2315 9393 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่น เนื้อ ระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรมาให้ลิ้มรสกัน อย่างเต็มอิ่ม เข้าถึงรสแท้ๆ ของเนื้อ คุณภาพ อาทิ เนือ้ โคขุน สันคอหมู เอ็นแก้ว ตุ๋นมาพร้อมชุดผักปลอดสารพิษ เสิร์ฟ พร้ อ มน�้ ำ ซุ ป 4 แบบและยั ง มี ติ่ ม ซ� ำ สไตล์ฮอ่ งกงเสิรฟ์ ทัง้ วัน และปิดท้ายด้วย ไอศกรีมรวมมิตรกะทิ หรือถั่วแดงเย็น หวานเย็นชื่นใจ

50%

ห้องAโครงการรูมถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ล�ำปาง) ต.หนองป่าครัง่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถาม เพิม่ เติมโทร.0 5324 5554 หรือ www. facebook.com/shabugu เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 10.00-21.30 น. * เฉพาะเมนู เนื้อซี่โครง Short Ribs ** สูงสุดไม่เกิน 3 จาน/โต๊ะ ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

‘ยากินิคุ’ ร้านเนื้อย่างบุฟเฟต์ ที่มีทั้ง บุฟเฟต์ และเซตเมนู A la Carte ให้เลือก อีกหนึง่ ความ อร่อยทีโ่ ดดเด่นด้วยเมนูญปี่ นุ่ ทีเ่ น้นวัตถุดบิ สดใหม่จงึ ให้รสชาติของอาหารได้อย่างเต็มๆ พร้อมน�ำ้ จิม้ สูตรเด็ด พบความอร่อยไม่อนั้ ได้แล้ว

50%

ชาญอิสระ 2 ชั้น 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่โทร.0 2308 2998, 0 2308 2989 เปิด บริการทุกวัน 11.30-14.00 น. และ 17.30-22.00 น. * เฉพาะเมนูเนื้อนอก ** ใช้ได้ 1 บัตร / 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

D’vine

Casablanca

ดีไวน์ ร้านแฮงเอาท์อีกมุมหนึ่ง ที่โดดเด่นทั้งรสชาติอาหาร อีกทั้งเมนูหลาก หลายและเครื่องดื่มไวน์น�ำเข้าจากทั่วทุกแคว้น ดั ง ให้ คุ ณ ดื่ ม ด�่ ำ ในร้ า นบรรยากาศโมเดิ ร ์ น คลาสสิก ที่ที่คุณจะสังสรรค์ได้อย่างออกรส ที่สุด

ห้องอาหารนานาชาติทตี่ งั้ อยู่ ภายในรีสอร์ตสุดหรู มาสั ม ผั ส การตกแต่ ง แบบ ยุ โ รปตอนใต้ ที่ แ สนประณี ต ซึ่ ง แม้ สี สั น จะจัดจ้าน แต่กลับอบอุ่น เพราะเกิดจาก มีโลเกชั่นอยู่แนบชิดริมทะเล

ตกแต่ ง บรรยากาศแบบอาร์ ต นูโว (Art Nouvou) ภายใต้โครงสร้างโมเดิร์น ปนความคลาสสิก เพือ่ อรรถรสแห่งการสังสรรค์ ส�ำหรับทุกช่วงเวลาพิเศษ

อร่อยหลากหลายกับ Seafood Tagine, Roasted Lamb Cutlets สัมผัสซีโ่ ครงแกะนุม่ ๆ จากออสเตรเลียทีห่ อ มกลิน่ พิตาชิโอ เสิรฟ์ พร้อมมันฝรัง่ บด และ ปิดท้ายด้วยการมาแบบหวานนุ่มเบาลิ้น กับของหวานเลิศๆ เช่น Muhallabia

ถู ก ใจคอไวน์ เ พราะที่ นี่ มี ไ ว้ ใ ห้ เลือกเทสต์กว่า 200 ชนิด ให้คุณจับคู่อย่าง ถูกปากกับเมนูเด่นสไตล์ยุโรป อาทิ ปลาหิมะ ย่างราดซอสบรั่นดี พาร์มาแฮมพันบรีซีสย่าง แกะแดดเดียว ย�ำเห็ดออรินจิย่าง ฯลฯ

199 อาคาร D ห้อง 103-104 Crystal Park แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 0 2515 0614, 08 1645 9955 หรือ www.facebook.com/dvinebangkok เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น.

คูค่ วร

20%

* เฉพาะค่าอาหาร และ ฟรี Sparkling Wine 1 ขวด เมื่อแสดง บัตรประชาชน ตั้งแต่ วันนี้-31 ต.ค. 56

20%

เฉพาะค่าอาหาร ตั้งแต่ วันนี้-30 ก.ย. 56

ลิม้ ลองความอร่อยในราคาที่

วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท 165/3 ม.3 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3263 0771 หรือ www.villamarocresort.com เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 06.30-22.00 น.


‘หนูนา’

ลักขณา พิบูลธรรม แอร์โฮสเตส อาชีพที่สาวสวยหลายคนใฝ่ฝัน วันนี้เราได้มาพูดคุยกับสาวสวย รูปร่างสูงโปร่ง ผมสั้น บุคลิกดูเปรี้ยวๆ คนนี้ถึง ‘ความสุขในการรักษาสุขภาพร่างกาย ให้คงความสวยงาม ดูดีเสมอ พร้อมกับเจาะลึกกับงานที่เธอรัก’

คิดอย่างไรกับการท�ำงานในอาชีพทีส่ าวๆ หลายคนใฝ่ฝัน รู้สึกดีและภูมิใจในสิ่งที่เราได้ท�ำ เพราะเป็นอาชีพที่สนุกและ ท้าทาย หลายคนอาจเข้าใจว่าอาชีพนี้แค่ให้การบริการ แต่ หน้าที่หลักจริงๆ แล้ว คือดูแลทางด้านความปลอดภัย ซึ่งถือ เป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะเติมเต็มความสะดวก สบายแก่ผู้โดยสาร แต่ละเที่ยวบินก็มีความแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันเลย

แตกต่างยังไงคะ หลายองค์ ป ระกอบค่ ะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพื่ อ นร่ ว มงานที่ ส ลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ไป ประเภทของเครื่ อ งบิ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป สภาพอากาศ เดี๋ยวเจอหนาวมากถึงติดลบ เดี๋ยวร้อนมากถึง เกือบ 50 องศา ยังมีเรื่องของเวลาที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา จุดหมายปลายทางและลักษณะของผู้โดยสารก็ส�ำคัญ ต้อง พบปะกับคนต่างชาติตา่ งภาษาต่างวัฒนธรรม ท�ำให้เราได้เห็น อะไรหลายมุมดี

งานหนักไหม-เคยเหนื่อยหรือเบื่อไหม งานก็มีหนักบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่ Route บิน ส่วนถามว่าเบื่อ ไหม ตอบได้เลยค่ะว่าไม่เคยเบื่อ อาจมีเบื่อตอนจัดกระเป๋า กับรื้อของออกจากกระเป๋า (หัวเราะ) รู้สึกสนุกทุกครั้งที่จะ ได้ไปท�ำงาน ส่วนเหนือ่ ยมันก็มบี า้ ง บางทีเราต้องอดหลับอดนอน เจอ กับหลากหลายสถานการณ์และคนหลายรูปแบบ แต่ดีอย่างที่ พอจบไฟลท์แล้วก็คือจบ ไม่ต้องเก็บกลับมาเครียด พอลงไป ต่างประเทศได้พักผ่อน ได้ Shopping ได้ไปดูสถานที่สวยๆ หาของทานอร่อยๆ ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ทุกอย่างมันก็เลยไม่ น่าเบื่อ และหายเหนื่อยไปเลย

เวลาว่างจากการท�ำงานท�ำอะไรบ้างคะ กลับจากบิน เราก็ตอ้ งพักผ่อนให้เต็มที่ ออกก�ำลังกาย เวลาไปบิน เราหายไปหลายวัน พอกลับมาหนูนาก็จะให้เวลากับคนในครอบครัว โดยการ ทานข้าว คุยกันกับเพื่อน เราก็ต้องไปพบปะสังสรรค์ปาร์ตี้กัน ตามประสาสาวโสด

ดูแลตัวเองยังไงให้สวยดูดีเสมอ เรื่ อ งนี้ ห นู น าให้ ค วามส� ำ คั ญ มากนะคะ เวลาท� ำ งาน ต้องดูด-ี บุคลิกดี วางตัวดี แต่เรือ่ งสุขภาพน่าจะมาก่อน เพราะ เป็นความสวยจากภายใน จะทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่หนักไป ทางผัก ผลไม้ แล้วก็ธญ ั พืช ทานแป้ง น�ำ้ ตาลน้อย ออกก�ำลังกาย วิ่ง ว่ายน�้ำ และก็มีต่อยมวยเป็นประจ�ำ    แล้วก็จะดื่ม AktaVite กับนมสด เป็นอาหารเสริมแทน วิตามินต่างๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

เคล็ดลับในการรักษารูปร่าง จริงๆ แล้วเป็นคนชอบทานขนม ช็อกโกแลตมาก แต่พอเริ่ม อ้วนก็จะลดๆ ลง ออกก�ำลังกายให้เยอะขึ้น บางช่วงวิ่งเป็น ชั่วโมงแล้วก็ว่ายน�้ำต่อให้เผาผลาญมากขึ้น แต่ก็เหนื่อยค่ะ

แล้วไหวเหรอคะ ออกก�ำลังกายเยอะ ขนาดนั้น ไหวค่ะ เพราะหนูนาไม่ใช้วิธีอดอาหาร มันจะท�ำให้สมดุล ร่างกายเสีย ใช้ Balance Diet แล้วก็อาหารเสริมช่วย ที่เห็นผลสุดๆ คือ งดอาหารเย็น แต่จะดื่ม AktaVite กับนม NONFAT บางทีก็ท�ำ Smoothie หรือโรยบน Yoghurt ก็จะได้วิตามิน+สารอาหารครบ ไม่ท�ำให้หิวโซหรืออยากอาหาร ออกก�ำลังกายได้ดีแล้ว ก็ไม่อ่อนเพลียด้วยค่ะ

แล้วรู้จัก AktaVite ได้ยังไง ท�ำไมถึงได้ ลองทานล่ะคะ เริ่ ม จากตอนไปเยี่ ย มคุ ณ ยายที่ อ อสเตรเลี ย ค่ ะ ก็ ล องซื้ อ มาทานดูจาก Chemist ที่โน่น ที่กล้าลองเพราะอ่านฉลาก อย่างละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นอาหารเสริมที่ไม่มีสารเคมีอะไร ปนเลย ไม่ใส่สี แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสียอย่างแน่นอน และ เป็นสูตรทีถ่ กู คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านสารอาหาร ด้วยอาชีพทีเ่ ราท�ำอยู่ เราก็เลยต้องหันมาเป็นคนทีเ่ อาใจใส่ ด้านสุขภาพอย่างจริงจัง เพราะถ้าไม่แข็งแรงภูมิต้านทานไม่ดี ก็อาจจะป่วยบ่อยๆ ได้ ท�ำงานนี้นอนไม่เป็นเวลา ผิวแห้ง ต้อง ใช้ร่างกายเยอะ ทั้งเจออากาศร้อน-หนาวสลับกัน ต้องปรับตัว ให้ได้ จึงต้องเป็นคนที่ Healthy มากๆ และพิถีพิถันในการ เลือก จึงต้องหาตัวช่วยทีม่ คี ณ ุ สมบัตแิ ตกต่างและโดดเด่นกว่า ผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งด้านผลลัพธ์ และที่ส�ำคัญจะต้องทานง่าย จึงมั่นใจ AktaVite ปกติไม่ค่อยชอบทานวิตามิน หรือผงชงประเภทต่างๆ เพราะส่วนใหญ่จะมีสารเคมีบางอย่างทีม่ ผี ลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะตับและไตในระยะยาว แต่ที่เลือกบริโภค AktaVite เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ‘ออสเตรเลีย’ ซึ่งเป็นประเทศ ที่สะอาดและมีความเข้มงวดในขั้นตอนการผลิตอาหาร พอดื่ม AktaVite ประทับใจในรสชาติช็อกโกแลตที่แสน อร่อย​ (ชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้ว) ดื่มง่าย และรู้สึกทันที ว่าร่างกายเราพร้อมขึน้ มาก มันกระปรีก้ ระเปร่า และบาลานซ์

ของร่างกายดีขึ้น มีพลังงานต่อเนื่อง ไม่อิดโรยหรืออ่อนเพลีย เลยนะคะ ออกก�ำลังกายได้นานขึน้ มีบา้ งทีป่ าร์ตดี้ กึ แต่พอได้ ดื่มตอนเช้าก็รู้สึกสดชื่นดี รู้เลยว่าร่างกายเพอร์เฟ็กต์ เห็นได้ จากภายนอก เพราะมีคนทักว่าดูสดใสเปล่งปลัง่ ขึน้ นะ สุขภาพ ผิว ผม เล็บ ก็ดขี นึ้ ด้วยค่ะ อาจเพราะเราได้วติ ามินและแร่ธาตุ ทีร่ า่ งกายต้องการครบ ยิง่ เป็น 98% Fat Free เลยไม่ลงั เลค่ะ ถ้าทานแล้วไม่อ้วนก็ยิ่งดี เป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองมากๆ ค่ะ

เห็นผลดีกบั ชีวติ ส่วนตัวและการงานมัย้ แน่นอนค่ะ สุขภาพที่ดีจากข้างในย่อมส่งผลถึงความสวยงาม ภายนอก ส่งผลถึงจิตใจ เพราะ Body & Mind นีส่ มั พันธ์กนั มาก สุขภาพที่เพอร์เฟ็กต์ท�ำให้จิตใจสบาย มีสติสมาธิที่ดี คิดดี มันก็ดีกับการใช้ชีวิตในสังคมที่วุ่นวายนะ รู้สึกได้เลยว่าเป็น คนที่คล่องแคล่วแอ็คทีฟขึ้น บุคลิก และ Life Style ก็เปลี่ยน เป็นแบบ Real Active Working Women ไปแล้ว

มีอะไรอยากฝากถึงสาวๆ คนอืน่ ๆ บ้าง? ค่ะ หนูนาเชื่อว่าผู้หญิงไทยทุกคนเป็นคนสวยอยู่แล้วนะคะ ยิ่งถ้าได้รู้จักรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็จะยิ่งเห็นถึงผลภายนอก ที่ชัดขึ้นทั้งหน้าตา-ผิวพรรณไปจนถึงบุคลิกภาพ โดยที่ไม่ จ�ำเป็นต้องไปเสริมเติมแต่งให้มากมาย ‘Every women can be beautiful’ ค่ะ

11+ Benefits Section มากกว่า 11 เหตุผลดีๆ ที่คุณต้องลอง สนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ ติดต่อ 08 4100 8016 www.aktavitethai.com

My Profile ชื่อ : ‘หนูนา’ ลักขณา พิบูลธรรม อายุ : 28 ปี อาชีพ : แอร์โฮสเตส การศึกษา : โรงเรียน มาแตร์ เดอี วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ สาขา Communication Arts (อดีต เปรียว Super Model 2001)


เลกอสทีน่ า่ ทึง่

ฉันไม่เคยรูจ้ กั เธอมาก่อนเลย เอ้า! นีพ่ ดู จริงๆ นะ ฉันไม่เคย ได้ยินมาก่อนว่ามีเมืองอะไรชื่อน่ารักว่า เลกอส (Lagos) แถมยังเป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ นประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกาเสียอีก จนกระทั่งฉันได้มาอ่านใน www.guardian.co.uk/globaldevelopment/interactive/2012/oct/04/rise-of-megacitiesinteractive?fb=native ที่เขาท�ำเป็นอินโฟกราฟิกสุดเท่ให้ ข้อมูลเอาไว้เต็มเปีย่ ม ว่าด้วยเรือ่ งราวของ Megacities หรือ ‘อภิมหานคร’ ในโลก ที่มีประชากรมากมายมหาศาล โดย รายงานชิน้ นีบ้ อกว่า เมือ่ ถึงปี 2025 โลกจะมีเมืองขนาดใหญ่ ทีเ่ รียกว่าเมกะซิตนี้ นั้ มากมายถึง 29 แห่ง ตายแล้วแม่เจ้า! ฉันอุทานอยู่ในใจ เพราะแค่ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่แห่ง ฉันว่า ก็มากมายเสียจนจัดการกันไม่ค่อยจะถูกอยู่แล้ว ไม่เชื่อก็ดู กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไปยาลน้อยของเราก็ได้ อะไรๆ มันท�ำไมถึงได้อนี งุ ตุงนังเขละขละไปหมดอย่างนีก้ ไ็ ม่ทราบ ประเดีย๋ วก็มที รายไปอุดท่อ ประเดีย๋ วก็เอาท่อมาอุดด้วยทราย แถมบางครัง้ ยังมีทนี่ อนทัง้ หลัง ยางรถแทร็กเตอร์ทงั้ ชิน้ ไปอุดทาง เดินของน�ำ้ อีก หรือบางทีเดีย๋ วก็ประกาศกันจะเป็นจะตายว่าพายุ จะเข้า ครัน้ เข้ามาจริงๆ กลับไม่ใช่พายุ ไม่มฝี นตกหนักหนาอะไร มีแต่ฝนพร�ำสายนิดๆ หน่อยๆ ทีม่ เี ป็นพายุนำ�้ ลายเสียมากกว่าว่า ใครโง่ใครไม่มคี วามรูค้ วามสามารถ โอ๊ย! ฟังแล้วฉันละเบือ่ ต้องสารภาพว่า ทีแรกฉันก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเธอหรอก นะ-เลกอส แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรกรุงเทพไปยาลน้อยนั่นด้วย

ใครอยากทะเลาะทุม่ เถียงกันก็ขอให้ทำ� ไปให้สดุ Teen เลย แต่มา ทีนวี้ นั ก่อน ฉันดันมีโอกาสได้ไปเยือนชายฝัง่ ทะเลใกล้ๆ กรุงเทพฯ เข้าให้นสี่ ิ ไอ้ทฉี่ นั เห็นน่ะ ฉันตกตะลึงพรึงเพริดมากนา เพราะฉัน เริม่ เห็นว่า ทะเลมันกัดเซาะชายฝัง่ เข้ามามากกว่าทีฉ่ นั เคยคิดเสียอีก ขนาดตรงทีฉ่ นั ไปเป็นหาดท่องเทีย่ วนะ แต่ไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วจ๋าเหมือน พัทยา เลยไม่มกี ารซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอะไรมากนัก ภาพทีเ่ ห็นคือ ต้นสนทะเลใหญ่ๆ สูงลิบลิว่ นัน่ มันถูกน�ำ้ กัดเซาะล้มลงมาเป็นต้นๆ เลยทีเดียว ไม่ใช่ตน้ เดียวนะเลกอส แต่เป็นสิบๆ ต้น แถมฉันดูไปดูมา ปริมาณทรายก็น้อยๆ ลงยังไงไม่รู้ เสียดายฉันไม่ใช่นักวิชาเกิน เลยไม่รวู้ า่ มันน้อยลงจริงหรือเปล่า ได้แต่เดาๆ โม้ๆ เอาน่ะสิ แต่ ที่ ฉั น อยากจะบอกก็ คื อ ฉั น ดั น คิ ด ถึ ง เธอขึ้ น มาจั บ จิ ต เลยนะเลกอส เพราะในอิ น โฟกราฟิ ก ข้ า งต้ น นั่ น เขาพู ด ถึ ง เลกอสในฐานะ ‘อภิมหานคร’ เมืองหนึง่ ด้วยเหมือนกัน แถมยัง มีประชากรพอๆ กับแบ็งค็อกของฉันด้วย คือราวๆ 7.9 ล้านคน ซึง่ ไม่ใช่นอ้ ยเลย แต่ปญ ั หาทีเ่ ลกอสเจอในตอนนีก้ ค็ อื ปัญหาเรือ่ งการ เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศหรือโลกร้อน จนท�ำให้เลกอสต้องหัน มาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนกันบนผืนน�ำ ้ คือเดิมทีเลกอสก็ตงั้ อยูบ่ น เกาะอยูแ่ ล้ว มีแม่นำ�้ เล็กๆ (เรียกว่าคลองก็คงได้มงั้ แต่ฝรัง่ เขาเรียก ว่า Creek น่ะ) ไหลลัดเลาะท�ำให้เป็นเกาะเล็กๆ หลายๆ เกาะ ซึ่งอันที่จริงก็คล้ายกับเกาะรัตนโกสินทร์ของฉันไม่น้อยทีเดียวนะ เลกอสนะ ทีนพี้ อเกิดภาวะโลกร้อน น�ำ้ ก็สงู ขึน้ อะไรๆ ก็เริม่ เปลีย่ น จากทีอ่ าศัยอยูบ่ นบก ก็ตอ้ งลงไปอาศัยอยูใ่ นน�ำ้ กันมากขึน้

วันนัน้ น่ะ ฉันเหมือนอยูใ่ นหนังเลยเลกอส เห็นภาพทะเลไทย ใกล้กรุงเทพฯ แล้วภาพก็ตดั ฉับไปทีเ่ ลกอสในความทรงจ�ำ อีกปุบ๊ ก็ ตัดฉับกลับมาใหม่ เพียงแต่ฉนั นึกถึงภาพโรงเรียนลอยน�ำ้ ในเลกอส ทีส่ ถาปนิกบรรจงออกแบบ ถึงลอยน�ำ้ ก็ยงั มีสนามเด็กเล่น แล้วก็ หันมานึกถึงกรุงเทพไปยาลน้อยของฉันนีส่ ิ โอ๊ย! เขายังทะเลาะกันไม่เสร็จเลยเลกอส แล้วใครจะมาคิด ออกแบบเมืองต้อนรับน�ำ้ ท่วมให้เหมือนเลกอสกันบ้างล่ะนี่ หรือว่า เพราะการเมืองคือการช่วงชิงผลประโยชน์ ก็เลยต้องชิงต้องช่วงกัน ไปให้แตกดับ ใครได้ใครดีใครดับ ต้องรูก้ นั ณ บัดนาว ฉันไม่รู้หรอกว่าใครจะได้ใครจะดี รู้แต่ว่าคนที่ซวยน่ะ คือ ฉันเองทีด่ นั คลิกเข้าไปดูเมืองเลกอสแล้วนอนไม่หลับเมือ่ เห็นชายฝัง่ ทะเลไทย โอ๊ย! กลุม้ ฉันเอง Miss Zeeddd...

รอยยิ ้มดอกไม้

เรือ่ งเล่าจากสวนดอกไม้ วันทีธ่ รรมชาติสอนใจ ให้ได้เรียนรูช้ วี ติ ไม้ใหญ่รักษาตัวได้เอง ฉันถามคนขายต้นไม้ว่ามีต้นอะไรบ้างดอกสี ม่วง เขาบอกว่ากระพี้จั่นดอกสีม่วงสวยมาก พอตกลงให้พามาบ้าน ปรากฏว่าลากลู่ตามถนนมาจากอยุธยาถึงปากช่อง กิ่งก้านเล็ก ๆ พัง ไปแถบหนึง่ พอปลูกลงดินเสร็จแล้วเห็นต้นไม้เหมือนอะไรกลม ๆ สัก อย่างผ่าซีก มันใช้เวลานานเป็นปีในการรักษาตัวเอง ไม่ใจเสาะ มัน เพียงแต่ใช้เวลาเป็นยารักษา เวลาผ่านไปมันทิ้งใบ จนฝนมาแตกใบ อ่อนใหม่ เดี๋ยวนี้ใบเขียวฟูกลมต้น สวยเชียว หายป่วยแล้ว เหมือนคนทีพ่ งึ่ ตัวเองได้ มีใจมัน่ คง เกิดแผลใจก็รกั ษาเอง ไปเงียบ ๆ ไม่ต้องโวยวาย ไม่คร�่ำครวญ ไม่ร้องขอความเห็นใจจาก ใคร ไม่เพ้อคลัง่ กล่าวหาว่าคนอืน่ ทอดทิง้ ไม่หวนหาคนให้มาเฝ้าปลอบ ไม่แค้นเคืองคนทีไ่ ม่มาปลอบ เขาไม่ตอ้ งการใครส�ำหรับกรณีนี้ ความ เงียบและเวลาคือยาที่เขาต้องการ เขาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ใจมีแก่น เขา รักษาตัวเองได้

ดั ่ ง สายน้ ำ�ไหล

ช้ อ ปปิ ้ ง บุ ญ

ธรรมะเอกเขนก

ธรรมะซั น เดย์

เล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ ชีวติ ปัญหา และการแก้ไข ให้ชวี ติ มีความสุขได้ในทีส่ ดุ

หนังสือธรรมะสัน้ อ่านง่าย เล่าเรือ่ งบุญทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ในชีวติ ประจำ�วัน จะได้รบี ช้อป มาใส่กระเป๋าเก็บบุญ

สิ ่ ง ดี ดี ในชี ว ิ ต

ธรรมะรอบกองไฟ

ธรรมะแพลทิ น ั ่ ม

ความสุ ข

เผยมุมมองด้านดีทม่ี อี ยูใ่ น ทุกปัญหาพร้อมภาพสวนสวย ทุกหน้าเพ่อ่ื ให้เหมือน อ่านหนังสือในสวน

ล้อมวงกันเข้ามาแล้วเล่าเรือ่ ง เชิงเปรียบเทียบให้เห็นซึง่ สัจธรรม เพือ่ ปรับไปใช้กบั ชีวติ ปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี

(จากหนังสือ “รอยยิม้ ดอกไม้” หน้า 131)

วางจำ�หน่ายแล้ววันนีต้ ามร้านหนังสือชัน้ นำ�ทัว่ ไป จัดจำ�หน่ายโดย ซีเอ็ด หรือสอบถามได้ท่ี ฝ่ายบริการสมาชิก 0 2241 8088

เล่าเรือ่ งชาดกจากพระสูตร ด้วยภาษาของ พ.ศ.นี้ ให้คณุ ได้เพลิดเพลิน พร้อมเรียนรูก้ ฎแห่งกรรม

รวมรวบข้อธรรมทีต่ อ้ งนำ�มา ประดับไว้ในชีวติ ประจำ�วัน พร้อมภาพสวยงาม ทีค่ ดั สรรมาประดับตลอดเล่ม

ในวันหนึง่ เราต้องพบหลาย เหตุการณ์ ในเหตุการณ์หนึง่ มี 2 ความคิด ทางโลกพบทุกข์ ทางธรรมพบสุข ลองดูตวั อย่าง สนุกสนานจากเล่มนี้

หนังสือรวมภาพทิวทัศน์ สวยงามตลอดเล่ม พร้อมคำ�คมจากนักปราชญ์ หลายยุค มาให้ก�ำ ลังใจ


.8

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

คนแคระ นวนิยายน�ำ้ ดี การันตีดว้ ยรางวัลซีไรต์ปี 2555 ประพันธ์โดย วิภาส ศรีทอง ผูเ้ ขียนแสดงความเป็นปราชญ์ดา้ นงานเขียนด้วยกลวิธกี ารน�ำเสนอเรือ่ ง ที่มีมิติ สร้างตัวละครบุคลิกซับซ้อน ผ่าเหล่า กล้าที่จะแปลกแยกกับ สังคม แล้วค่อยๆ ผูกปมเรื่องขึ้นอย่างแนบเนียน ถ่ายทอดเรื่องราวได้ อย่างน่าติดตาม รูจ้ งั หวะจะโคนในการปล่อยหมัดและสวนกลับ บางตอน ก็สะเทือนใจจนเรียกน�้ำตา ‘คนแคระ’ ได้กะเทาะเปลือกให้เห็นธาตุแท้ ของใจคน ผ่านสัมพันธภาพของมนุษย์ ทีผ่ เู้ ขียนตัง้ ใจสร้างขึน้ เพือ่ กระตุน้ เตือนให้เกิดการตั้งค�ำถามกับมโนส�ำนึกและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี อัน จะน�ำไปสู่การแสวงหาสารัตถะที่แท้จริงของชีวิต

Looper ภาพยนตร์แอ็คชั่นไซไฟพล็อตล�้ำเหนือการคาดเดา ผลงานก�ำกับของ ไรอัน จอห์นสัน ว่าด้วยเรื่องของ โจ หรือ ลูปเปอร์ มือสังหารที่ต้อง ไล่ลา่ ลมหายใจของผูท้ เี่ ดินทางมาจากอนาคต แต่แล้วจูๆ่ เขาก็เจอเรือ่ ง สุดระทึก เมื่อเหยื่อรายล่าสุดกลับกลายเป็นตัวของเขาเองที่มาจาก อนาคต เขาเกิดค�ำถามในใจว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าตัวเองดี และมีเหตุผล อะไรถึงต้องฆ่า จนในทีส่ ดุ โจรุน่ เดอะ และโจรุน่ หนุม่ ก็ตดั สินใจร่วมมือ กันค้นหาค�ำตอบว่าเหตุใดเขาจึงกลายเป็นเป้าสังหารของแก๊งมาเฟีย แห่งโลกอนาคตเสียเอง หนังไอเดียแจ่มเรื่องนี้ ได้นักแสดงแม่เหล็กขั้นเทพ ทั้งคนอึด บรูซ๊ วิลลิส และ โจเซฟ กอร์ดอน-เลวิตต์ ดาวรุง่ ดวงใหม่แห่งฮอลลีวดู้ ทั้งคู่ต้องมาประชันบทบาทสุดท้าทายร่วมกัน (นั่นคือแสดงเป็นคน

คนเดียวกัน) ล่าสุดบรรดานักวิจารณ์ต่างออกมาเอ่ย ปากชมความเจ๋งของโปรดักชั่น และความลึกซึ้งในบท ภาพยนตร์ ขณะทีเ่ ว็บไซต์วจิ ารณ์ยอดนิยม อย่าง Rotten Tomatoes.com ก็เทคะแนนให้หนังเรือ่ งนีส้ งู ถึง 93% ซึง่ สูงเป็นล�ำดับต้นๆ ของหนังฮอลลีวู้ดทั้งหมดในปีนี้ พิ สู จ น์ ค วามสนุ ก ดุ เ ดื อ ดพร้ อ มกั น ได้ แ ล้ ว วั น นี้ ในโรงภาพยนตร์ แล้วคุณจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่า Looper เหมาะกับการยกย่องให้เป็นหนังไซไฟแห่งปี 2012 หรือไม่

Worst Movie Death Scene Ever! หลังจากดูคลิปนีเ้ รียบร้อย หลายคนคงเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นฉากการโดน ยิงตายในภาพยนตร์ทฮี่ าทีส่ ดุ ในโลก เพราะผูส้ ร้างพยายามใส่เอฟเฟ็กต์และ ท่วงท่าอารมณ์ที่สุดแสนจะโอเวอร์ ฉากต่อสู้ที่ว่านี้หลุดมาจากภาพยนตร์ เรื่อง Kareteci Kiz หรือ Karate Girl หนังสัญชาติตุรกีรุ่นปู่ตั้งแต่ปี 1973 (ห่างจากปีนี้ที่กังนัมสไตล์เฟื่องฟูถึงเกือบ 4 ทศวรรษ)

สมศรี-เป้ อารักษ์ ผูช้ ายชือ่ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ ลงมือเขียนเพลงทีไรเป็นต้องวิพากษ์ สังคมอยู่ร�่ำไป อย่างในเพลงล่าสุด ‘สมศรี’ ที่ท�ำออกมาภายใต้บีลีฟ เรคคอร์ด ชายคาหลังใหม่ก็เช่นกัน เพลงนี้เล่าถึงเรื่องความรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ และความไม่ยับยั้งชั่งใจของเด็กสาว ม.2 ที่อยากรู้อยาก ลองเรื่องรักแบบลึกซึ้งกับรุ่นพี่ ม.3 เลยพลาดท่าตั้งครรภ์ขึ้นมา ซึ่งก็สอดรับกับประเด็นร้อนในสังคมที่มีการพูดถึงกันมากในปีนี้ คือ ประเทศไทยมีจ�ำนวน ‘มารดาในวัยเรียน’ มากที่สุดในโลก แม้ว่าเนื้อเพลงจะดูหนักหน่วง โจ่งแจ้ง แต่เป้ก็ใช้แนวดนตรีที่ ฟังสบายแบบโฟล์คซองมากลบได้อย่างนุ่มนวล อีกทั้งยังชวน ‘เดอะ ปีศาจ แบนด์’ มาช่วยกันสร้างสรรค์ดนตรี ท�ำให้เพลงนี้ฟังง่าย และ เหมาะกับการเตือนสติวัยรุ่นไทยยิ่งนัก

http://perezhilton.com Perez Hilton คอลัมนิสต์แนวกอสซิปบันเทิงชือ่ ดัง สร้างสรรค์เว็บไซต์แห่งนี้ ขึ้นมาเมื่อปี 2004 จากนั้นก็โด่งดังเป็นพลุแตก เพราะน�ำเสนอสารพัน เรือ่ งราวกอสซิปในแวดวงดารา เซเลบริตขี้ องฮอลลีวดู้ เมาท์กนั แบบเจาะลึก พร้อมภาพปาปาราสซีส่ ดุ พิเศษทีห่ าชมจากเว็บไซต์อนื่ ไม่ได้ นอกจากนีย้ งั มี ส่วนของ Perez TV สถานีโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ให้ความบันเทิงแบบ เต็มอิ่ม ครบครัน 24/7 ขอแนะน�ำว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง


.6

N E W S Text : Yamin

แบรนด์ซุป ไก่สกัดชนิดเม็ด เปิ ด ตั วพรีเ ซ็น เตอร์คนเก่ง

แบรนด์ เปิดตัวน้องใหม่ ‘แบรนด์ซปุ ไก่สกัดชนิดเม็ด สูตรวิตามิน บีคอมเพล็กซ์’ ทีร่ วมเอา 2 คุณประโยชน์ของซุปไก่สกัด และวิตามินบี 8 ชนิด ทัง้ ยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 12 ช่วยพัฒนาระบบการท�ำงาน ของประสาทและสมอง โดยมี ดร.นิ ศ รา การุ ณ อุ ทั ย ศิ ริ นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีโลก มาร่วม เป็น Genius Guide คนใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ อัจฉริยะภาพไทย บนเวทีโลก

ธอส.ชูบัตร ATM โฉมใหม่ 4 แบบ 4 สไตล์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์รุกหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อย ด้วย การผนึก 25 พันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มมูลค่าให้ บัตร ATM ธอส. 4 แบบ 4 สไตล์ ได้แก่ Family, Sport, Travel และ Trendy ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์กับส่วนลดมากมายที่ครอบคลุม ทุกจังหวะชีวติ สนใจติดต่อได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ

Spy U Fashion Space-Special For You

ได้ฤกษ์เปิดแหล่งแฮงเอาท์สดุ ชิคน้องใหม่ใจกลางเมือง ในชือ่ Spy U Fashion Space ทัง้ ที Spy จึงขอมอบประสบการณ์พเิ ศษให้แก่แฟนๆ 24/7 ได้ไปร่วมสัมผัสความหฤหรรษ์บนพื้นที่แห่งงานดีไซน์ โดย มอบ Gift Voucher 1,000 บาท 1 ใบ เพียงโพสต์รปู ของคุณทีถ่ า่ ย ใน Spy U Fashion Space ผ่านทาง www.facebook.com/247. citymagazine รูปใดมีจำ� นวนคลิกไลค์มากทีส่ ดุ รับของรางวัลไปเลย

Victor Club @ Park Ventures Eco-Plex

บริษทั ยูนเิ วนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เติมเต็มให้ ปาร์คเวนเชอร์ อีโค่ เพล็กซ์ ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการบรรจุ ‘วิคเตอร์คลับ’ คลับ ของคนรั ก การประชุ ม แนวรั ก ษ์ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับเทคโนโลยี การจั ด ประชุ ม ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ยั ง รองรับงานสัมมนา และงานจัดเลีย้ ง อีกด้วย เปิดให้บริการแล้วที่ ปาร์ค เวนเชอร์ อีโค่เพล็กซ์ สอบถาม ข้อมูล โทร.0 2643 7333

ไทยพาณิชย์เ ชิญชมนิทรรศการ ‘สมบัติแผ่นดิน’

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ เ ชิ ญ ชวนประชาชนชาวไทยร่ ว มชมนิ ท รรศการ เฉลิมพระเกียรติ ‘สมบัตแิ ผ่นดิน’ ซึง่ จะน�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับ ‘โขน มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ’ และ ‘ศิลป์แผ่นดิน’ โดยจะจัดแสดงถึง 19 ต.ค.นี้ เปิดให้เข้าชมตัง้ แต่เวลา 09.30-17.00 น. ณ พิพธิ ภัณฑ์ ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ รายละเอียด เพิม่ เติมโทร.0 2544 4525-7

NECTEC ACE 2012

ดร.พั น ธ์ ศั ก ดิ์ ศิ ริ รั ช ตพงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับ ไจตนย์ ศรีวงั พล ผูอ้ ำ� นวยการ รายการข่าวจราจร สวพ.91 และผู้บริหารอีกหลายภาคส่วน ร่วมชมงานประชุมวิชาการและ นิทรรศการเนคเทคประจ�ำปี 2555 พร้อมชมนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด ระบบแจ้งเตือนแผนทีฉ่ กุ เฉินส่วนตัว

Hot

of The Month!! ต้อนรับเทศกาลกิน เจด้วย 8 เมนูอาหารเจคุณภาพ

ส�ำหรับ ‘เทศกาลกินเจ’ ปีนี้ ร้าน อาหาร ‘ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน’ ขอ เชิญคุณมาสัมผัสบรรยากาศสุดหรู พร้อมหลากหลายเมนูอาหารเจ โดย เชฟชาน ยิว้ แลม เชฟ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากฮ่องกง ซึง่ ได้คดั สรร 8 เมนูแนะน�ำ ได้แก่ ซุปข้นฟักทองเยือ่ ไผ่ เปาะเปีย๊ ะฮ่องกงชุปแป้งทอดเจ หล่อฮัน่ จ๋าย (ผักอบหม้อดิน) ไก่เจผัดโหงวก๊วย แฮมไก่เจผัด ผักฉอยไจ๋ หมีซ่ วั่ หรือเส้นอุดง้ ผัดเจหมูแดง ข้าวห่อใบบัวเจ และขนมถั่วแดงกะทิ มาบริการส�ำหรับผู้รับประทานเจ และผูท้ ชี่ นื่ ชอบอาหารเจ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ส�ำรองทีน่ งั่ และสอบถามโทร.0 2833 5434-5

Seafood French Kaiseki

ห้ อ งอาหารฝรั่ ง เศส ‘มาดู ซิ เรสเตอรอง บาย ยูยะ’ โรงแรม มาดูซิ กรุงเทพฯ ขอแนะน�ำเทศกาลอาหาร ‘ซีฟดู้ เฟรนช์ ไคเซกิ’ (Seafood French Kaiseki) ปฐมบทของ ‘มาดูซิ แกสโตรโนมิก ครีเอชัน่ ซีร่ สี ’์ กาพย์แห่งการรับประทาน อาหารระดับเวิลด์คลาสในรูปแบบที่ไม่ซ�้ำซาก ขอเชิญ บรรดาฟู้ดเลิฟเวอร์มาเปิดโลกทัศน์แห่งการรับประทาน กับอาหารชุดมื้อค�่ำแบบฉบับไคเซกิ ทุกวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2555 โดยพบกับ อาหารชุด 4 คอร์ส (1,500+ บาท) และ 5 คอร์ส (1,800+ บาท) ให้คณ ุ ลิม้ ลอง มินิ ไคเซกิ และไคเซกิเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยเมนูชุดใหญ่ 8 คอร์ส (2,850+ บาท) ทีน่ ำ� รายการอาหารชุดเล็ก 4 และ 5 คอร์ส มาผสมรวมกัน เป็นสุดยอดความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด! สอบถาม เพิม่ เติมโทร.0 2615 6400

ร่วมผจญภัยแสนตื่นเต้นกับหนูน้อยหมวกแดง

การผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ณ ห้องอาหาร เดอะ รีเฟล็กซ์ชนั่ ส์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อเชฟแดเนียล บูเคอร์ ได้รังสรรค์เมนูรสเลิศอิงจาก เนื้อเรื่องในนิยาย ทั้งเมนูพิเศษและเมนูอาหารจานเดียว เสิร์ฟทุกวันตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2555 ส�ำรองทีน่ งั่ และสอบถามโทร.0 2650 8800

เคทีซี จับมือ ยัสปาล มอบส่วนลด 25%

เคทีซี หรือบัตรกรุงไทย จับมือพันธมิตรเสือ้ ผ้าแบรนด์ ยัสปาล ออก แคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซฟี ส�ำหรับสมาชิกผูถ้ อื บัตรเคทีซี ด้วยส่วนลด สูงสุดถึง 25% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรตัง้ แต่ 3,000 บาทขึน้ ไปต่อ เซลส์สลิป นอกจากนี้ยังมีส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกเพียบ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร.0 2665 5000 ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 พ.ย. 55

PINKTOBER #13

ฮาร์ดร็อคจัดโครงการต่อต้าน โรคมะเร็ ง เต้ า นม ครั้ ง ที่ 13 ตลอดทั้งเดือน ต.ค.นี้ เพื่อร่วมรณรงค์และ ค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา และฮาร์ดร็อคคาเฟ่พทั ยา เสนอ Pink Sheets Rooms ห้องพักธีมสีชมพู พร้อมกิจกรรมโฟมปาร์ตี้ วงดนตรีแสดงสด และจ�ำหน่ายสินค้า PINKTOBER ซึ่งจะน�ำเงินรายได้มอบให้แก่ มูลนิธถิ นั ยรักษ์


.4

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

Grand Opening of The Royal Ivy Regatta and Misty Mynx Where : Mega Bangna How : ยัสปาล จัดงานเปิดตัวสองแบรนด์ใหม่

Royal Ivy Regatta เสือ้ ผ้าบุรษุ ในสไตล์ อเมริกนั เพรพพี และ Misty Mynx เสือ้ ผ้า สตรียคุ ใหม่ ทันสมัย เสริมความมัน่ ใจทุกอิรยิ าบถ เพือ่ เอาใจแฟชัน่ นิสต้า พร้อมให้คณ ุ ช้อปแล้ววันนี้ ทีศ่ นู ย์การค้าเมกา บางนา รายละเอียดเพิม่ เติม คลิก www.royalivyregatta.com และ www.mistymynx.com

What :

เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ครั้งที่ 4 Where : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ How : สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วภายในประเทศ (สทน.) จัดงานนีข้ นึ้ เมือ่

วันที่ 27-30 ก.ย. 55 เพือ่ ร่วมกระตุน้ เศรษฐกิจให้คนทีร่ กั การท่องเทีย่ วได้ มาช้อปทริปในราคาย่อมเยา โดยมีทวั ร์ของบริษทั ชัน้ น�ำ สายการบิน สินค้า โอท็อป ร่วมใจมาออกบูธแบบ ลด แลก แจก แถม กันแบบจัดเต็ม ท�ำเอา คนทีม่ าเทีย่ วชมงานอิม่ อกอิม่ ใจกับการช้อปโปรโมชัน่ แรงๆ แบบสบาย กระเป๋าจริงๆ

What :

Mazda มอบรางวัล แก่ผู้ปฏิเสธ ทุกความธรรมดา How : ในฐานะผูส้ นับสนุนหลักของ Thailand

Got Talent ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 มาสด้าจึงมอบรางวัล ส�ำหรับผูช้ นะเลิศ ‘เล้ง-ราชนิกร แก้วดี’ เป็นรถยนต์นงั่ สปอร์ต มาสด้า 3 ใหม่ 1.6 ลิตร รุน่ แฮตช์แบ็ค 5 ประตู มูลค่า 869,000 บาท ให้กบั ผูป้ ฏิเสธทุกความธรรมดา สอดคล้องกับดีเอ็นเอของมาสด้าทีม่ งุ่ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความสนุกเร้าใจในทุกการขับขี่

What :

What :

Porto Chino เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน Where : Porto Chino พระราม 2 How : ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งล่าสุดบนเส้นพระราม 2 Porto Chino

จัดทริปพาสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมความยิง่ ใหญ่ของพอร์โต ชิโน ทีส่ ร้างขึน้ ภายใต้แนวคิด The Habour of Joy ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารมีสไตล์รวมกว่า 120 ร้าน มีไฮไลท์เด็ดอยูท่ ี่ สตาร์บคั ส์ ไดรฟ์ ทรู แห่งแรกของเมืองไทย ทีต่ กแต่งด้วยแรงบันดาลใจจาก เมืองท่า และยังมีอกี หลากหลายร้านค้าทีต่ กแต่งสุดเดิรน์ รอให้ คุณไปสัมผัส สนใจสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ โทร.1793 หรือ www. portochino.com

Chick Mountain Music Festival 2 Where : เขาชนไก่ How : จบลงด้วยอารมณ์สนุกสุดมัน

ส�ำหรับเทศกาลดนตรีภาคสนามกลาง ค่ายฝึก ‘เป๊ปซี่ พรีเซนต์ ชิก เมาน์เทน มิวสิก เฟสติวลั ครัง้ ที่ 2’ หรือทีร่ จู้ กั ในหมู่ คนวัยมันว่า ‘มัน ไก่ มาก 2’ งานนีเ้ จ้าพ่อ เฟสติวลั ป๋าเต็ด-ยุทธนา สัง่ การให้ศลิ ปิน ฮอตลงสนามส่งท้ายลุยความมันกันแบบ ไม่ยงั้ โดยเฉพาะ 2 ศิลปินทีเด็ด อย่าง ปาล์มมี่ และพาราด็อกซ์ ทีป่ ล่อยพลัง เต็มที่ ท�ำเอาแฟนๆ เต้นกันแบบมันเว่อร์ ทิง้ ทวนเขาชนไก่ครัง้ สุดท้ายในบรรยากาศ สุดชิล


.2

TH E ME ANING OF LIF E จุดเริม่ ต้นที่ ‘ฟิวเจอร์’

‘การ์ตนู สีเทา เล่าเรือ่ งราวชีวติ ’ สโลแกน ของการ์ตนู มุนนิ ฺ ใครจะคาดคิดว่าคนเขียน เป็นสาวน้อยวัย 24 ทีม่ คี วามคิดใหญ่เกิน (ขนาด) ตัว ‘มุนนิ ทร์ สายประสาท’

เป็ น ชื่ อ จริ ง ของเธอ เมื่ อ น� ำ มาใช้ เ ป็ น นามปากกาจึ ง ใส่ พิ น ทุ ต รงใต้ ตั ว น.หนู กลายเป็น ‘มุนินฺ’ ในภาษาบาลี เสน่ห์ของ การ์ตนู มุนนิ อฺ ยูท่ ไี่ หน หนังสือเล่มที่ 9 และ 80,000 กว่าไลค์ในแฟนเพจมุนินฺอาจตอบ เราได้แต่ไม่ทั้งหมด บ่ายวันธรรมดาในร้าน กาแฟธรรมดา เราพบความไม่ธรรมดาจาก สาวช่างคิดตรงหน้า

ครอบครัวนักวาด

ทีบ่ า้ นจะวาดรูปเป็นงานอดิเรกกันมาตลอด ลูกสามคนวาดรูปกันหมดเลย คุณปู่เป็น ปลัด แต่มีความเป็นศิลปิน ชอบวาดลาย กนก คุณพ่อวาดภาพรามเกียรติ์ ภาพไทยๆ แต่พี่สาวจะวาดแนวกุ๊กกิ๊ก เราวาดรูปมา ตั้งแต่เด็กๆ เริ่มจากดูการ์ตูนขายหัวเราะ ขนาดอ่านไม่ออกยังข�ำ เราเลยเห็นว่ารูป มันเล่าเรือ่ งได้กเ็ ริม่ วาดและส่งประกวดบ้าง เราชอบเล่าเรื่อง ชอบแต่งนิทาน ชอบอะไร ทุกอย่างที่สร้างสรรค์

“การ์ตนู เปลีย่ น ชีวติ เรามาก่อน พอเราคิดสิง่ หนึง่ ได้ ก็อยากจะให้คนอืน่ รับรูด้ ว้ ย และถ้า เขาจะเปลีย่ นแปลง ก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีด่ ”ี

Text : รวินทร์ คำ�โพธิ์ทอง Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

เขียนและคิดแบบมุนนิ ทร์

ตอนอยู่ ม.ปลาย เราไปร้านอินเตอร์เน็ตแล้วเจ้าของร้าน เขามีลูกที่เป็นออทิสติก เราเลยสนใจพฤติกรรมของเด็ก ก็ไปสืบค้นแล้วเอามาเขียนเป็นเรือ่ ง เป็นการ์ตนู สามเล่มจบ แล้วตัง้ ชือ่ เรือ่ งว่าฟิวเจอร์ ตามชือ่ ของเด็กคนนัน้ แต่เราไม่ได้ วาดเรือ่ งจริงนะ เราสร้างตัวละครขึน้ มาใหม่ เขียนจบก็เวียน ให้เพื่อนอ่าน บางคนอ่านแล้วก็รอ้ งไห้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นทีเ่ รา เขียนเรื่องความสัมพันธ์แล้วมันบีบหัวใจคน

ผลงานแต่ละเรื่องจะมีประเด็นต่างกันอย่างการ์ตูนมุนินฺ เล่ ม 1-5 ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งครอบครั ว ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วมาจาก ประสบการณ์ เป็นเรือ่ งความสัมพันธ์ทไี่ ม่ตอ้ งมีขอ้ มูลเชิงลึก แต่ส�ำหรับ i sea u เราอยากเขียนเป็นธีมและตกลงเลือก ธีมทะเลแล้วค่อยมาแตกว่าจะเป็นเรือ่ งราวของใคร ผสมกับ ประสบการณ์ตัวเองบางส่วน หลังๆ จะค่อยๆ เขียน คือถ้า ไปเจอเรื่องอะไรจะจดไว้ก่อนไม่รีบร้อน

วาดเล่นจนเป็นเด็ก’ถาปัตย์

การ์ตนู เปลีย่ นชีวติ

เด็กๆ เราเรียนเก่ง ก็เลยเลือกเรียนสายวิทย์ตอนม.ปลาย แต่ พอเรียนไปก็รวู้ ่ามันไม่ใช่ เริม่ รูต้ วั ว่าไม่ใช่ทาง จึงเริม่ มองว่า มีคณะอะไรทีม่ นั มีวทิ ยาศาสตร์กบั ศิลปะรวมกัน ก็เลยเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น บ้านเกิด และท�ำให้เราได้รู้ว่าการวาดภาพช่วยเรื่องสมาธิ เป็นกิจกรรมผ่อนคลาย เป็นความชอบ เป็นความสุข (ยิ้ม)

การ์ตนู สีเทาเล่าเรือ่ งชีวติ

แรกสุดที่วาดการ์ตูนส่งไปลงนิตยสาร LET’S COMIC ก็ เป็นสีเทาแล้ว เพราะเราอ่านการ์ตนู ญีป่ นุ่ มาก่อนแล้วมองว่า การลงสีดำ� ท�ำให้ภาพมันหนัก เราก็เลยลองใช้สเี ทาดู และก็ ติดมาตัง้ แต่ตอนนัน้ เพราะว่าอยากให้ภาพมันดูเบาๆ อยาก ให้คนมีอายุ คนวัยท�ำงานเห็นว่ามีความแตกต่างจากการ์ตนู ญี่ปุ่นแล้วเขาอาจจะเปิดใจ เปลี่ยนใจหันมาอ่าน ฟีดแบกคือ ท�ำให้คนจ�ำภาพเราได้วา่ ถ้าสีโทนนี้ ลายเส้นแบบนี้ ก็คอื เป็น การ์ตนู มุนนิ นฺ ะ และมีคนอ่านหลายวัยอย่างทีเ่ ราคาดหวังไว้

ภาพส่งสาร

หลังๆ เราพยายามจะไม่ให้มคี ำ� บรรยาย เน้นทีอ่ ารมณ์ สีหน้า แววตา เราอยากให้ภาพเล่าไป อย่างในการ์ตูนเล่มใหม่ เรื่อง i sea u อยากให้คนค่อยๆ ดูว่ามีเรื่องราวอะไร ส่วน ช่องการ์ตูนเราก็ท�ำแบบที่ถนัด คือการ์ตูนช่องแบบญี่ปุ่น แต่มบี างคนอ่านการ์ตนู ญีป่ นุ่ ไม่เป็น เราเลยเรียงช่องบนล่างๆ ไปเรื่อยๆ ก็ได้ผลท�ำให้คนติดตามอ่านกันได้เยอะขึ้น โดยมี คุณย่าเป็นแบบทดสอบ คือถ้าย่าอ่านรู้เรื่องก็โอเค (ยิ้ม)

จุดเด่นของการ์ตนู มุนนิ ฺ

คิดว่าเป็นภาพแต่ก็มีคนที่ติดใจเรื่องค�ำด้วย เวลาเราเขียน การ์ตนู มักได้คำ� มาก่อน อย่างเขียนการ์ตนู เรือ่ งในหลวง เรา ก็ได้ค�ำว่า ‘พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ’ หรือเขียนการ์ตูน เรื่องเสียงเรียกเข้า ซึ่งเป็นเรื่องของแม่ เราก็ได้ค�ำท�ำนองว่า ‘แม่ไม่เคยเมินเสียงเรียกของเราเลยนะ’ พอได้ค�ำมาแล้ว เราก็ท�ำให้ค�ำกระชับ เรียบเรียงภาษาให้คนอ่านเข้าใจง่าย และโดนใจ

นักเขียน (การ์ตนู ) ไส้แห้ง

เราไม่เคยคิดว่าการเขียนการ์ตูนจะเป็นอาชีพได้ ยิ่งเราอ่าน เจอค�ำว่านักเขียนไส้แห้งมันรู้สึกจี๊ดมาก เราไม่อยากเป็น อย่างนั้น แต่หลังจากเรียนจบไปท�ำงานสถาปนิกแล้วพบว่า มันไม่ใช่ ก็เลยลาออกและขอทีบ่ า้ นพิสจู น์ตวั เอง 1 ปี กับ การเป็นนักเขียนการ์ตนู ผลงานเล่มแรก คนอ่าน ก็ยังไม่ตื่นเต้นมาก ต่อมามีการไปขึ้นเวที มีการไปแจกลายเซ็นที่งานสัปดาห์ หนังสือแห่งชาติ เขาก็เริ่ม ยอมรับ

เราวาดการ์ตนู เราได้ความเห็นกลับมา มีเพือ่ นมากขึน้ มีพนื้ ที่ ที่คุยเรื่องเดียวกัน การ์ตูนเปลีย่ นชีวิตเรามาก่อน พอเราคิด อย่างหนึ่งได้ก็เลยอยากจะให้คนอื่นรับรู้ตรงนี้ด้วย คือถ้า เขาเปลี่ยนแปลงไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี มีน้องบางคนบอกว่า หนูเคยเป็นอย่างในการ์ตนู (เช่น การ์ตนู เรือ่ งไม่รบั โทรศัพท์ แม่) ซึ่งทุกคนต้องเคยเป็นแต่บังเอิญว่าเรามีจังหวะที่คิดได้ และอยากให้คนอื่นคิดได้เหมือนกัน

เส้นสายให้สงั คม

เราได้ยนิ เพลงราตรีสวัสดิข์ องฟักกลิง้ ฮีโร่ (เพลงทีแ่ ต่งขึน้ ให้ ทหารไทยในชายแดนใต้) แล้ว เฮ้ย มันเพราะมาก ก็เลยเขียน การ์ตูนเรื่องเด็กมุสลิมลงในบล็อก เราแค่อยากจะบอกว่า คนที่เจ็บจริงๆ คือคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วยเลยนะ ต่อมา ช่วงน�้ำท่วมมีคน Follow เราเยอะแล้ว (ในเพจเฟซบุ๊ก) เรา เลยเขียนการ์ตูนและลงเลขที่บัญชีบริจาคให้ผู้ประสบภัยไว้ ซึ่งพอมีคนแชร์เลขที่บัญชีก็จะพ่วงไปด้วย เราพยายามท�ำ สิ่งที่เราท�ำได้

เส้นทางชีวติ ของมุนนิ ฺ

คงจะอยู่ตรงนี้อีกไม่เกิน 5 ปี เพราะเรามองเห็นคลื่น ลูกใหม่ ปัจจุบันทุกคนเกิดได้หมด คิดว่าถ้าตันก็...แต่งงาน แล้วเอาเรื่องแต่งงานมาเขียน พอมีลูกก็เอาเรื่องลูกมาเขียน (หัวเราะ) เราจะพยายามให้งานมันโตไปกับเรา ภาพน้อยลง เขียนเยอะขึ้น และน่าสนใจนะที่คนอ่านเขาโตไปกับเราด้วย แล้วก็อยากเปิดแกลเลอรีขายของที่เราอยากท�ำ...ก็แพลน ไว้แค่นี้ n ชื่อหนังสือ: i sea u เรื่องและภาพ : มุนินฺ ส�ำนักพิมพ์ : to share ราคา : 180 บาท ครั้งแรกกับภาพลายเส้นสี่สีของมุนินทร์ สายประสาท ครั้งแรกของมุนินทร์ ภายใต้ครอบครัวใหม่ ส�ำนักพิมพ์ ‘to share’ “ฉันเขียนการ์ตูนเรื่องนี้เพราะอยากไปทะเลอีกครั้ง… ทะเลทีฉ่ นั วาดกับเรือ่ งราวทีฉ่ นั เล่าจะท�ำให้ความทรงจ�ำเก่าๆ ของใครหลายๆ คนถูกนึกถึง” -มุนินทร์ สายประสาท i sea u เต็มอิ่มด้วยลายเส้น สีสัน และความผูกพันของ เรื่องราว ‘ฉัน’ ‘ทะเล’ กับ ‘เธอ’ หลากเรื่องราวของ ตัวละครเกิดขึ้นที่นี่ ทั้งความทรงจ�ำวัยเด็ก ความรักที่ ขาดหายไป และความเข้าใจระหว่างสองหัวใจท่ามกลาง บรรยากาศทะเล…ทะเลคงไม่สามารถเยียวยาหัวใจ ของใคร มันท�ำได้เพียงแค่เปิดโอกาสให้เราได้ท�ำความ เข้าใจกับตัวเราเองอีกคน...เท่านั้น


Rockademy

Flow House Bangkok

มากกว่ า โรงเรี ย นสอนดนตรี แต่ นี่ คื อ มิ ว สิ ก คอมมูนติ ี้ ทีค่ นดนตรีรอคอยมานาน Rockademy สวมบทบาทโรงเรียนดนตรีแนวอาร์ต ที่สอน ดนตรี ใ นหลั ก สู ต ร Performance Based Music เทียบเคียงกับระดับสากล เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย พร้ อ มผลิ ต ศิ ล ปิ น คุ ณ ภาพ

ให้ กั บ ประเทศอย่ า งจริ ง จั ง ใน 5 ประเภท ดนตรีหลัก ได้แก่ กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด และร้องนำ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 7-18 ปี จุดเด่นอยู่ตรงที่ ไม่เน้นการสอนตัวต่อตัว แต่ จะเน้ น ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก รวมแบนด์ เล่ น เป็ น วง ส่งเสริมความสุนทรียะด้านดนตรีให้ชีวิต

ไลฟ์สไตล์ที่เทรนดี้ที่สุดในเวลานี้ ต้องยกให้ กับ ‘Flow House’ สร้างขึ้นในคอนเซ็ปต์ Great food, Cool drinks, Perfect waves ...Everyday! ตกแต่งในแนวชายทะเลสอดแทรก กลิ่นอายของความชิล ให้ความรู้สึกเหมือน

ไปเที่ ย วทะเลจริ ง ๆ มี ตั ว ชู โ รงที่ โ ดดเด่ นคื อ Flow Rider กีฬาโต้คลื่นสุดมัน เปิดโอกาส

ให้ ทุ ก คนที่ ส นใจมาเปิ ด ประสบการณ์ใ หม่

ได้ ทุ ก วั น และเพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง แฮงเอ้ า ท์ บรรยากาศชายทะเลอย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง มี บาร์สุดฮิป อย่าง Flow Bar ที่สร้างสรรค์ อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพเยี่ยม รวมถึง มี ช็ อ ปแบรนด์ ย อดนิ ย มอย่ า ง Rip Curl และสิ น ค้ าแนวสปอร์ ตของ Intensity Pro เพื่ อ ให้ คุ ณ เพลิ ด เพลิ น ในการจั บ จ่ า ยกั บ สินค้าที่หลากหลาย

Rockademy ตั้งอยู่ในโครงการ

A Square เปิดบริการ ทุกวันอังคาร-ศุกร์ 11.00-20.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. สอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ 0 2261 3833 หรือ www.facebook.com/ RockademyThailand

Yunomori Onsen & Spa

ออนเซ็นแห่งแรกในไทย ณ A Square เปิด 10.30-24.00 น.

โทร. 0 2259 5778 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ YunomoriOnsen

พบกับ Flow House แห่งแรก ในประเทศไทยได้ที่ A Square

เปิดบริการ 10.00-22.00 น.

เช็กอัตราค่าบริการและรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0 2108 5210 หรือ www.flowhousebangkok.com

Yunomori Onsen & Spa

เปิ ด ประสบการณ์ ก ารแช่ น้ ำ พุ ร้ อ นหรื อ ออนเซ็ น แบบญี่ ปุ่ น ครั้ ง แรกในเมื อ งไทย ที่ ไ ด้ บรรยากาศราวกับกำลังแช่ที่ดินแดนต้นตำรับ โดดเด่นด้วยบ่อน้ำที่มีให้เลือกถึง 4 แบบ 4 สไตล์ คื อ บ่ อ น้ ำ แร่ ที่ ใ ช้ น้ ำ แร่ จ ากแหล่ ง ธรรมชาติ ส่ ง ตรงมาจากระนอง, บ่ อ น้ ำ โซดา

ที่ อั ด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ข้ า ไป เพื่ อ กระตุ้ น การไหลเวี ย นของกระแสโลหิ ต ให้ ดี ขึ้ น

และทำความสะอาดรูขุมขน, เจ็ตบาธ คล้ายจากุชชี่ขนาดย่อม ผ่อนคลายด้วยมือนวด จากธรรมชาติ และบ่ อ น้ ำ เย็ น ปิ ด ท้ า ยโปรแกรมในแต่ ล ะวั น เพิ่ ม ความสดชื่ น สบายตั ว นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารญี่ปุ่น Izakaya, คาเฟ่ Gastronom และ Beer Terrace มุมนั่งดื่มริมสวนสวย ให้นั่งชิลกันเพลินๆ ท่ามกลาง ธรรมชาติใจกลางกรุง รวมไปถึง Bino Mori Aesthetics คลินิกความงามไว้ให้บริการ

อัน อัน เหลา ภั ต ตาคารอาหารจี น ย่ า นสุ ขุ ม วิ ท ทองหล่อที่ยืนหยัดมอบความอร่อยมา เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ ก่อนย้ายมา สู่อาณาจักรใหม่ใหญ่กว่าเดิม แต่ยังคง สืบทอดความอร่อยต้นตำรับแดนมังกร ผสานเมื อ งเบตงเอาไว้ ไ ด้ อ ย่ า งคงที่ ภายในตกแต่ งด้ วยรูป แบบจี น ร่ วมสมั ย ให้บรรยากาศของความเป็นครอบครัว หากต้องการความเป็นส่วนตัวทางร้าน ก็มหี อ้ งไพรเวทรองรับ มาทีน่ ตี่ อ้ งไม่พลาด เมนู เ ด็ ด เรี ย กแขกอย่ า ง ไก่ เ บตง และ

เป็ดปักกิ่ง

ภัตตาคาร อัน อัน เหลา ณ A Square เปิดบริการ 10.00-22.00 น.

โทร. 0 2261 8188-9 หรือ www.ananlao.com


Grib ทางเลื อ กใหม่ ส ำหรั บ คนรั ก รถกั บ คอนเซ็ ป ต์ The Craftsmanship of Car Detailing from Japan เน้ น บริ ก ารในระดั บ พรี เ มี ย ม ด้ ว ยนวั ต กรรมล่ า สุ ด จากญี่ ปุ่ น ที่ ช่ ว ยดู แ ล รักษาสีรถยนต์อย่างมืออาชีพกับผลิตภัณฑ์ Platinum Clear Coating from Japan ที่มี น้ำยาแบบ Cream Protect ปกป้องและรักษาสีรถยนต์ ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน พร้อมบริการ ล้ า งรถแบบล้ ว งลึ ก ตั้ ง แต่ ภ ายนอกถึ ง ภายใน รั บ ประกั น คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจโดย

Mr. Hashimoto ผู้เชี่ยวชาญที่ทั่วเกาะญี่ปุ่นไม่มีใครไม่รู้จัก!! Cyber Square ณ A Square

เปิด 10.00-21.00 น. (วอล์คกิ้ง สตรีท 15.00-21.00 น.) โทร. 08 5333 5557-9 หรือ www.cyber-square.net

• พิเศษสุด!! รับทันทีส่วนลด 10% Car Detailing และ 10% Car Wash ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 2555 • Grib ณ A Square โทร. 0 2108 5252

Cyber Square มิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง โลกไอที ภายใต้ อ าคารทรง โมเดิร์น รายล้อมด้วยไฟ LED ที่แห่งนี้มี สินค้าไอทีทกุ อย่างทีค่ ณ ุ มองหา ไม่วา่ จะเป็น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป อัลตร้าบุก๊ แท็บเลต สมาร์ทโฟน และสิง่ พิมพ์ ยกขบวนบ๊ธู ร้านดัง สิ น ค้ า พรี เ มี ย ม มาให้ เ ลื อ กอย่ า งจุ ใ จถึ ง 106 ยู นิ ต รวมถึ ง ศู น ย์ ซ่ อ มเฉพาะทาง

ในราคายุติธรรม นอกจากนี้ยังเรียกได้ว่า เป็นบ้านหลังที่ 2 ของเหล่าเกมเมอร์ได้เลย

เพราะรวมทุกสรรพสิ่ง ที่คอเกมต้องการ ไว้อย่างครบเครื่อง Cyber Square ยังต้อนรับการจัดอีเวนท์ ด้านไอดีด้วย ‘โซน อีเวนท์’ ยิ่งไปกว่านั้น ยั ง มี โ ซน ‘วอล์ ค กิ้ ง สตรี ท ’ ให้ อ ารมณ์ ประหนึ่ ง กำลั ง เดิ น ช้ อ ปบนถนนแนว

สตรี ท อาร์ ต ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสิ น ค้ า มาก คุณภาพ

Gusto Music & Restaurant

MMS Master Motor Service

MMS Master Motor Service

ณ A Square Call Center 1800 999 777, 1401 999 777 หรือ www.mmsboschcar service.com

One Stop Service ของคนรักรถตัวจริง บนพื้ น ที่ ก ว่ า 5,000 ตารางเมตร เป็ น ศูนย์บริการด้านรถยนต์เพียงหนึ่งเดียว ที่ ร วมเอา 4 รู ป แบบของเซ็ น เตอร์ แ ละ เซอร์ วิ ส สำหรั บ รถยนต์ เ ข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ MMS Bosch Car Service ศู น ย์ บ ำรุ ง รั ก ษารถยนต์ ร ะดั บ พรี เ มี ย ม สำหรั บ รถยนต์ ที่ ห มดระยะรั บ ประกั น สาขาที่ 8, Autosmart ศูนย์เคลือบรถ Glass Coating, Zupercar โชว์ รู ม

รถยนต์ ซเู ปอร์คาร์มอื สองและ TechArt โชว์รูมยนตรกรรมแบบครบวงจรสำหรับ รถ Porche ทัง้ ยังเป็นซูเปอร์คาร์แกลเลอรี่ จั ด แสดงรถยนต์ TechArt รุ่ น ใหม่ ล่ า

มาแรง เพื่อจุดไฟให้คนมีสปีดในหัวใจ

ร้ า นอาหารบรรยากาศอบอุ่ น คล้ า ยกั บ บ้านหลังใหญ่ ท่ามกลางการตกแต่งสไตล์ เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ด้ ว ยพร็ อ พสุ ด น่ า รั ก

ที่ ก ระจายอยู่ ต ามมุ ม ต่ า งๆ ทั่ ว ร้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น มุ ม โต๊ ะ พู ล ที่ อั ด แน่ น ไปด้ ว ยตุ๊ ก ตา หลายสิ บ ตั ว หรื อ จะเป็ น มุ ม เวที เ อาท์ ด อร์

ที่ ไ ด้ เ กมสุ ด ฮิ ต ในตำนานอย่ า งมาริ โ อ้

มาสร้างสีสันความสนุกสนานให้ดูไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ ทีน่ ยี่ งั มีดนตรีสดมาเพิม่ ความชิล กั น ทุ ก วั น พร้ อ มโปรโมชั่ น เอาใจนั ก ดื่ ม มากมาย ใครที่ชอบแฮงเอาท์ในบรรยากาศ แปลกใหม่ ไม่ควรพลาด!!

Gusto Music & Restaurant

ณ A Square

เปิดบริการ 17.00-02.00 น.

โทร. 0 2108 5266, 09 0921 9989, 09 0921 9998 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ gustobangkok


ถึงเวลาที่คนเมืองจะได้อัพเกรดการใช้ชีวิตให้สนุกขึ้น อีกขั้นบนศูนย์การค้าที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม พร้ อ มเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ไ ด้ ท ำกิ จ กรรม

ที่ชอบกับคนที่ใช่ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ไอที บิวตี้ สปา และร้ า นอาหาร ขอเชิ ญ คุ ณ เปิ ด ตา เปิ ด ใจ สร้ า งสรรค์ ป ระสบการณ์ แ ปลกใหม่ ไ ปพร้ อ มๆ กั น

กับเรา ณ A Square สุขุมวิท 26 Lifestyle Destination แห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

Beautiplex Anti-Aging & Laser Center

Wine I Love You ร้านไวน์ในตำนานที่ปลุกกระแสการจิบไวน์

ให้กลายเป็นเทรนด์สดุ ฮิตในหมูน่ กั ดืม่ ชาวไทย ปั จ จุ บั น ได้ เ ปิ ด สาขาล่ า สุ ด ใจกลางกรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ คนรั ก ไวน์

ในส่วนของการตกแต่ง จำลองบรรยากาศ

แบบปารีส เพิ่มความชิคด้วยโคมไฟดีไซน์เก๋ อันใหญ่ยักษ์ใจกลางร้าน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ สุ ด ขรึ ม พร้ อ มจั ด สรรพื้นที่ทั้งอินดอร์และ เอาท์ดอร์ เหมาะสำหรับการมานั่งกินดื่ม แบบชิลๆ หรือจะจัดอีเวนท์และไพรเวตปาร์ตี้ ก็ ได้ เ ช่ น กั น ทั้ ง จากห้ อ งกระจกด้ า นหน้ า หรือ The Blue Room ที่ตั้งอยู่ด้านในสุด

Wine I Love You สาขาใหม่ล่าสุด ณ A Square เปิด 16.00 – 01.00 น. โทร. 08 8696 3100 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ wineiloveyou

คลิ นิ ก เสริ ม ความงาม ผิ ว พรรณ เลเซอร์ และชะลอวั ย ที่ มี เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ ผ่ า นการ รั บ รองจาก อย. อเมริ ก า โดดเด่ น ด้ ว ย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ‘Vela 2’ นวดกระชับ สัดส่วน เห็นผลเร็ว ไม่เจ็บ และเป็นที่น่าพอใจ พร้ อ มบริ ก ารอั พ ลุ ค ให้ ก ลายเป็ น เซเลบฯ

ตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยบริการทำผมและเล็บ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะดั บ World Class ที่ Wariya Hair Nail & Spa ในบริเวณชั้นบน และมุ ม ชากาแฟ ในบรรยากาศสุ ด ชิ ค

จากร้าน White Rose

Beautiplex Anti-Aging &

Laser Center ณ A Square

โทร. 0 2259 6662-3 หรือคลิกที่ www.beautiplexbkk.com

Wariya Hair Nail & Spa

เปิดบริการ 09.00-21.00 น.

โทร. 0 2259 6660


คุณสามารถดาวน์ โหลด

นิตยสารในเครือ GM Group

อาทิ GM, Home & Decor, GM W, GM Car, 247 City Magazine, DL Free Magazine ในรูปแบบ Interactive ได้แล้วที่

วิธีการดาวน์ โหลดผ่าน App Store

1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อท�ำการ Subscribe เเละเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ท�ำการ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library

เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ

247#118  

247#118 free magazine in Thailand

247#118  

247#118 free magazine in Thailand

Advertisement