Page 1

Visuals are for representative purposes only.


ประภาส ชลศรานนท์

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.4

|

N O . 11 7

|

1-15 OCTOBER 2012


THE THOUGHT

สติ

ตอนทีก่ ำ� ลังจรดนิว้ ลงไปบนแป้นพิมพ์อยูน่ ี้ ผมอยูใ่ นสกอตแลนด์ ดินแดนแห่งทีร่ าบสูง ท้องทะเล ทุง่ เลีย้ งสัตว์ และทีเ่ ป็นมรดก ทางวัฒนธรรมส�ำคัญของผูค้ นทีน่ กี่ ค็ อื วิสกี้ ใช่ครับ วิสกีท้ ดี่ มื่ แล้วท�ำให้เมามายนัน่ แหละ! บางคนอาจคิดว่า วิสกีเ้ ป็นของเลวร้าย เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้มนุษย์ ขาดสติ การ ‘เมาแล้วขับ’ คือภัยร้ายแรงของมนุษยชาติที่ต้อง ร่วมกันก�ำจัด ผมเห็นด้วยอย่างยิง่ ครับ ว่าการขาดสตินนั้ น�ำเราไปสูอ่ ะไรๆ เลวร้ายได้หลายอย่าง ตัวอย่างทีเ่ พิง่ เห็นๆ กันไปมี อาทิ การเมาแล้วขับของดารานักร้องทัง้ หนุม่ ทัง้ สาว แค่เมา แล้วขับทีเดียวก็ทำ� ลายทุกสิง่ ทีส่ ร้างมาตลอดได้เลยทีเดียว ทัง้ นีก้ เ็ พราะสังคมตระหนักว่า การขาดสติ นัน้ สร้าง ผลเสียได้มากแค่ไหน ฝรัง่ เรียกการขับรถโดยขาดสติวา ่ Drive under Influence คือไม่ได้หมายถึงแค่เรือ่ ง ‘เมาเหล้า’ แล้วขับรถ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการขับรถโดยตกอยู่ใต้อิทธิพลของอะไรบางอย่างจนขาดสติ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด หรือแม้กระทัง่ อาการง่วงนอน เพราะฉะนัน้ อุบตั เิ หตุบนท้องถนนทีเ่ กิดจากการ ‘ขาดสติ’ ของผูค้ น จึงไม่ได้เกิดจากเหล้าเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดขึน้ ได้จากหลายสาเหตุ เป็นสาเหตุทมี่ ผี ลอย่างเดียวกัน นัน่ คือท�ำให้สติโบยบินหนีไปจากเรา ผมว่าตรงนีส้ ำ� คัญมากนะครับ เพราะถ้าเราดูสงิ่ ทีท่ ำ� ให้เราขาดสติได้นนั้ มันมีอะไรหลายอย่างลึกซึง้ มากกว่า แค่เหล้า แต่การ ‘สร้าง’ แนวคิดหลายอย่างขึน้ มาเพือ่ ‘กล่อม’ ให้เราเชือ่ หรือให้เราต้อง ‘ปฏิบตั ติ าม’ โดยไม่ ตัง้ ค�ำถามหรือข้อสงสัยกับมันนัน้ ผมว่าก็เป็นการ ‘เชือ่ ’ โดยขาดสติดว้ ย ถ้าคนขับรถสามารถ Drive under Influence แล้วก่อผลเสียต่อสังคมได้ เป็นไปได้ไหมว่า การมีชวี ติ อยู่ แบบ Live under Influence หรือมีชวี ติ อยูโ่ ดย ‘เชือ่ ’ สิง่ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจบอกเราตลอดเวลาโดยไม่ตงั้ ข้อสงสัย ก็ทำ� ให้เรา ‘ขาดสติ’ จนอาจส่งผลเสียต่อคนอืน่ และตัวเองได้เช่นเดียวกัน กรอบหรือแบบและเบ้าของการเป็น ‘คนดี’ ในสังคมไทยที่เราถูกสอนมานั้น เราถูกสอนให้เชื่อแบบ ‘หัวอ่อน’ ด้วย นัน่ คือเชือ่ โดยไม่ตอ้ งตัง้ ข้อสงสัย และกลายเป็นคนดีในความหมายของ ‘เด็กว่านอนสอนง่าย’ ผมอยูท่ สี่ กอตแลนด์ และเห็นว่าวิสกีเ้ ป็นความภาคภูมใิ จของผูค้ นทีน่ ี่ พอๆ กับทีไ่ วน์เป็นความภาคภูมใิ จ ของคนฝรัง่ เศส และเหมือนกับทีก่ ารไหว้และมวยไทยเป็นความภาคภูมใิ จของเรา การระวังตัวเองไม่ให้ขาดสตินนั้ เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่การระวังการขาดสติมากเกินไปจนกระทัง่ ขาดสติในการระวังนัน้ ผมว่าเราต้องตัง้ ค�ำถามด้วยไม่นอ้ ยทีเดียว ว่ามันยังเป็นสิง่ ทีด่ อี ยูอ่ กี หรือ เรามักชอบเหวีย่ งตัวเองเข้าไปอยูใ่ นมุมหนึง่ เช่น บอกว่าเหล้าไม่ดี เพราะฉะนัน้ เหล้าไม่มขี อ้ ดีอะไรเลย เป็นปิศาจทัง้ หมด แต่การมาทีน่ ที่ ำ� ให้ผมเห็นอีกแง่มมุ หนึง่ ของวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของผูค้ น และตระหนักว่า การท�ำความเข้าใจและ ‘รูจ้ กั ’ กันและกันให้ลกึ ซึง้ รอบด้าน จะท�ำให้เราไม่ขาดสติในการ พยายามครองสติ และนัน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ กว่า

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ถาวร หึนกระโทก • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ • หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์ • • • • •

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

SHOWROOM

OTHERS

โตมร ศุขปรีชา

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

หัวหิน

EDUCATION

สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ AIRLINE

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต


= สัดส่วนตลาดคอนโดมิเนียมทีข่ ยายตัว เพิม่ ขึน้ (จากเดิม 50%) โดยมีสาเหตุจากความ กังวลเรือ่ งน�ำ้ ท่วมส่งผลให้คนกรุงรุน่ ใหม่เปลีย่ น พฤติกรรมการซือ้ บ้านหรือทาวน์เฮาส์มาเป็น คอนโดมิเนียมมากขึน้ ในขณะทีบ่ า้ นเดีย่ วลดลง เหลือเพียง 20% และทาวน์เฮาส์มสี ดั ส่วน 25%

.4

CITY MOVEMENT Text : iD11

LEGOLAND

ในทีส่ ดุ สวนสนุก LEGOLAND แห่งแรกในเอเชียก็ได้ฤกษ์ เปิดตัวเสียที โดยเลือกโลเกชัน่ ที่ อิสกันดาร์รฐั ยะโฮร์ ประเทศ มาเลเซีย ทางตอนใต้สดุ ของแหลมมลายูตดิ กับประเทศสิงคโปร์ ซึง่ สวนสนุกแห่งนี้ นับเป็น LEGOLAND แห่งที่ 6 ของโลก ต่อ จากทีร่ ฐั ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยเครือ่ งเล่นกว่า 40 ชนิด กระจายตามโซนต่างๆ ถึง 7 โซน บนพืน้ ทีก่ ว่า 190 ไร่ โดยโซนทีถ่ อื ว่ามีความโดดเด่นทีส่ ดุ และตัง้ อยูต่ รงใจกลางก็คอื Miniland เป็นการจ�ำลองสถานทีส่ ำ� คัญของประเทศต่างๆ ในเอเชีย (มีพระปรางค์วดั อรุณฯ ของไทยด้วย) โดยใช้เลโก้ใน

ที่มา : รศ.มานพ พงศทัต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก : www.legoland.com.my

สเกล 1 : 20 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 30 ล้านชิน้ !! นอกจากนี้ ยังมีโซน Lego Technic ที่มีรถไฟเหาะมาสร้างความตื่นเต้น หวาดเสียว โซน Lego Kingdom ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับปราสาท แห่งเวทย์มนต์ และนั่งรถไฟเหาะบน หลังมังกร กับอีกหลายๆ โซนที่จะมา สร้างความเพลิดเพลินให้คณ ุ หนูๆ ได้ สนุกกันทัง้ วัน n

ภาพจาก : www.designboom.com

= จ�ำนวนยอดกรมธรรม์ทที่ ำ� ประกันภัยพิบตั ิ คิดเป็นทุนประกัน 14,419 ล้านบาท โดยบ้านและ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมียอดการท�ำประกัน สูงสุด

Stedelijk Museum

ตึกรูปทรงแปลกตาลักษณะเหมือนอ่างล้างหน้าขนาด ยักษ์นี้ คือโฉมใหม่ของพิพธิ ภัณฑ์ Stedelijk ในกรุง อัมสเตอร์ดมั ซึง่ ได้ทำ� การปรับปรุงแล้วเสร็จไปเมือ่ ไม่นานมานี้ โดยได้เพิม่ ขยายส่วนโค้งสีขาวออกมา รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นชัน้ ใต้ดนิ ด้วย โดยฝีมอื การออกแบบของ Benthem Crouwel Architects ทีด่ ไี ซน์ทางเดิน ด้านหน้าเป็นกระจกโปร่งใส ด้านบนจะมีสว่ นของขอบอ่างสีขาวทีย่ นื่ ออกมา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นร่มเงาให้กบั ร้านค้า ในขณะทีห่ อ้ งจัดนิทรรศการ ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ จะอยูใ่ นชัน้ ใต้ดนิ นอกจากนีย้ งั มี บายพาสเชือ่ มต่อระหว่างพืน้ ทีส่ ว่ นของนิทรรศการชัน้ ล่างกับชัน้ บนอีกด้วย โดยออกแบบเป็นท่อทีม่ ี บันไดเลือ่ นอยูด่ า้ นใน นับว่าเป็นดีไซน์ทสี่ ร้างความทึง่ และดึงดูดความสนใจได้ดไี ม่เบา n

Wuxi Grand Theatre

ภาพจาก : www.archdaily.com

หลังคาขนาดใหญ่ยกั ษ์รปู ทรงคล้ายตีนเป็ดเรียงซ้อนกัน คือส่วนหนึง่ ของโรงละครดีไซน์เก๋ในเมือง Wuxi ทางตะวันตกของมหานครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน เป็นผลงานการออกแบบจาก PES-Architects ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นแหลมเทียมริมทะเลสาบ Taihu ภายใต้ปกี ทีโ่ ดดเด่นจะเป็นแผงอะลูมเิ นียม สามารถ เปล่งแสง และเปลีย่ นสีได้เพราะมีหลอด LED ติดตัง้ อยู่ โดยผนังทางเข้าจะมีลกั ษณะเป็นช่องแถว ปูรอบจนไปถึงด้านในของตึก ในขณะทีล่ อ็ บบีด้ า้ นในจะติดเป็นกระจกแก้วเพือ่ ให้สามารถมองออกไป เห็นวิวทะเลสาบที่แสนสวยงามได้ เนื่องจากดีไซน์ที่แปลกและสะดุดตา จึงท�ำให้โรงละครแห่งนี้ ถูกเสนอชือ่ เพือ่ เข้าชิงรางวัล World Architecture Festival ประจ�ำปีนไี้ ปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว n

รักษ์โลก

สไตล์แฟชัน่ หรู เบอร์เบอรี่ (Burberry) แบรนด์แฟชัน่ ชัน้ น�ำของโลกจากอังกฤษ ได้ทำ� การปรับโฉม ส�ำนักงานเบอร์เบอรีใ่ หม่ทวั่ โลกในคอนเซ็ปต์ ‘ออฟฟิศสีเขียว’ เช่น ส�ำนักงานใหญ่ ของเบอร์เบอรี่ ณ ฮอร์สเฟอรีเ่ ฮาส์ กรุงลอนดอน จากเดิมทีแ่ ต่ละแผนกจะแยกกัน อยู่ตามอาคารต่างๆ ก็ได้มีการรวมเอาทุกแผนกมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้การท�ำงานทุก อย่างสามารถท�ำได้ภายในตึกเดียว นอกจากนี้ภายในอาคารยังได้ออกแบบโดยเน้น ให้มีแสงสว่างภายใน มีการเปิดช่องแสงของอาคารมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อสามารถ ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ และยังมีการจัดตัง้ ระบบตรวจจับแสงสว่าง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่สามารถปิดไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อมีแสงสว่างภายนอกอย่างเพียงพอ นับเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องแบรนด์ทชี่ ว่ ยกระตุน้ จิตส�ำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในเรือ่ ง ภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้ดที เี ดียว n


Bogotá :

A Bicycle-friendly city โบโกต้า เมืองหลวงของประเทศโคลัมเบีย เป็นเมืองใหญ่อีก หนึ่งแห่งที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาชญากรรมสูง แต่ตอนนี้ กลับเปลีย่ นจากเดิมหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว หนึง่ ในปัจจัย ทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ อย่างนีม้ าจากการวาง โครงสร้างพืน้ ฐานให้ชาวเมืองหันมาขีจ่ กั รยานกันมากขึน้ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมือง Curitiba ประเทศบราซิล โดยเริ่มสร้างเลนจักรยานกว่า 300 กม. จากสลัมและพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ ใจกลางเมือง หรือการเริ่มให้มีรถประจ�ำทาง TransMilenio ที่ทั้งรวดเร็วและราคาไม่แพง เพือ่ ลดการใช้รถยนต์สว่ นตัว อีกทัง้ ยังมีการจัดให้ทกุ ๆ วันอาทิตย์เป็นวันปลอดรถยนต์ โดยจะ ท�ำการปิดถนนหลายสายกว่า 120 กม. ให้ชาวเมืองได้หนั มาขีจ่ กั รยานกันในบรรยากาศทีส่ นุกสนาน ผลจากการสร้างวัฒนธรรมจักรยานขึน้ ภายในเมืองนี้ ส่งผลให้ปญ ั หาการจราจรและมลพิษลดลง รวม ถึงสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรมากขึน้ ชาวเมืองสุขภาพใจและกายดีขนึ้ ส่งผลให้ระดับอาชญากรรม ลดลง นับเป็นโครงการดีๆ ทีเ่ มืองไทยน่าจะเอามาปรับใช้ดบู า้ ง n

Free Wifi for Tourism

หลังจากลุน้ กันมานานก็ได้เฮกันเสียทีกบั โครงการ ‘ICT Free WiFi For Tourism’ ตาม สถานที่ท่องเที่ยว โดยได้ประเดิมให้บริการนี้แล้วทั่วกรุงเทพฯ และตั้งเป้าในการติดตั้ง ให้บริการ Free Wifi กับนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติไว้ที่ 1,615 แห่งทัว่ ประเทศ แบ่งปันกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 253 จุด ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญๆ เช่น พระบรมมหาราชวัง อนุสาวรียช์ ยั ฯ ในขณะทีภ่ าคกลางมี 446 จุด ภาคตะวันออก 201 จุด ภาคใต้ 323 จุด ภาคเหนือ 325 จุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 จุด โดยภายในปี 2558 คาดว่าจะมีการกระจายการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้ง แบบมีสายและไร้สายให้ครอบคลุมมากกว่า 80% ของประชากรทัง้ ประเทศ ส�ำหรับการใช้ บริการ Free Wifi สามารถท�ำได้งา่ ยๆ เพียงมองหาสัญลักษณ์ ‘ทีน่ ี่ มีฟรี ไวไฟ’ แล้วท�ำการ ล็อกอินไปที่เครือข่ายของแคทไวไฟด้วยเลขที่บัตรประชาชน ซึ่งการลงทะเบียนหนึ่งครั้ง สามารถใช้บริการได้ 6 เดือน และใช้บริการได้ครัง้ ละ 20 นาที สูงสุดวันละ 2 ชัว่ โมง n


C AL EN DAR

.6

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

Today

-6 Jan 2013

นิทรรศการ ‘ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง’ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ตอนนีค้ งไม่มเี รือ่ งไหนทีอ่ ยูใ่ นความคิดความสนใจ ของคนกรุงมากไปกว่าเรือ่ ง ‘น�ำ้ ท่วม’ อีกแล้ว เพราะจากประสบการณ์อว่ มเมืองในครัง้ ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ทกุ คนหันมาตัง้ ค�ำถามถึงวิธกี ารรับมือกับ อุทกภัยครัง้ ยิง่ ใหญ่นี้ TCDC จึงสนองต่อมใคร่รู้ ของทุกท่านด้วยนิทรรศการนี้ เพือ่ เตรียมตัวตัง้ รับ กับภัยพิบตั ติ งั้ แต่ระดับเมือง ชุมชน และบุคคล โดยอาศัยความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม ด้วย เทคโนโลยีและภูมปิ ญ ั ญาทีเ่ หมาะสม

4 Oct 2012

iCARE Award : Creative Volunteer TCDC iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพือ่ สังคม ร่วมกับ ส�ำนักงาน สร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ (สกส.) และ แมกโนเลีย เชิญเหล่าครีเอทีฟหัวใสมาเค้นไอเดียสร้างสรรค์ แคมเปญโปรโมทกิจกรรมเพือ่ สังคม ชิงรางวัลกว่า 900,000 บาท เพียงรวมทีมไม่เกิน 5 คน น�ำเสนอ แนวคิดแปลกใหม่สำ� หรับผลิตสือ่ เปิดตัวรับโจทย์ตอ่ หน้า กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ณ TCDC เอ็มโพเรียม ชัน้ 6 ข้อมูลคลิก www.icare-club.com

รวมพลพรรค คนรักนูโว

ผูท้ เี่ กิดทันในยุคแกรมมี่ ฟีเวอร์ ไม่มใี ครไม่รจู้ กั กลุม่ ศิลปินสุภาพบุรษุ ดนตรี ‘นูโว’ วงดนตรีที่ มัดใจแฟนๆ เอาไว้ได้อย่างอยูห่ มัด ด้วยเพลงฮิตติดหู จนกลายเป็นไอดอลของคนดนตรีใน ยุคต่อมา... ถึงเวลาทีพ่ วกเขากลับมารวมตัวครัง้ ยิง่ ใหญ่ มีหรือจะท�ำให้แฟนๆ ผิดหวัง งานนี้ การันตีความสนุกโดย โจ-จิรายุส : คอนเสิรต์ นี้ พระเอกคือ เพลงฮิตหน้าบี โจ : ส่วนใหญ่เราจะได้ยนิ ได้ฟงั กันแต่เพลงฮิตหน้าเอ คราวนีเ้ ลยยกต�ำแหน่งพระเอกให้เพลงฮิต หน้าบีไป เพราะมีหลายเพลงทีแ่ ฟนๆ คิดถึง หน้าบีมเี พลงหล่อๆ เพียบครับ รับรองโดนใจทุกคน แน่ : ไม่ ใช่แค่เพลงทีพ่ เิ ศษ แต่แขกรับเชิญก็พเิ ศษ โจ : เราชวนศิลปินเจ๋งๆ มาร่วมร้องเพลงหน้าบีดว้ ยกัน อย่าง โบ-สุนติ า พวกเราปลืม้ มาก ว่าน-ธนกฤต เป็นคนรุน่ ใหม่ทนี่ า่ สนใจ และมิน้ -สวรรยา คนนีน้ ำ� เพลง ‘สักวันคงเจอ’ ของพวก เราไปคัฟเวอร์ จนท�ำให้ทกุ คนรักเพลงนี้ ส่วนอีกหนึง่ แขกรับเชิญขออุบไว้กอ่ น แต่รบั รองว่า เซอร์ไพรส์ และประทับใจแน่นอน NUVO {B-SIDE} Concert จะจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ศกนี้ ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี เปิดจองบัตรแล้วที่ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา

Today -14 Oct 2012

Floriade 2012 Canberra, Australia ถ้าหนุ่มคนไหนพาสาวคู่ใจไปเที่ยวออสเตรเลียในช่วงนี้ แถมยังพาไปเทศกาลดอกไม้ Floriade 2012 ณ เมือง Canberra ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้ เชื่อเถอะว่า คุณจะได้แต้มต่อจากเจ้าหล่อนสูงมาก ด้วยบรรยากาศ โรแมนติกเป็นใจ ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้สายพันธุ์ ตะวันตกนานาชนิด ที่แข่งกันอวดสีสันและความงาม อย่างตระการตา พร้อมชมความประณีตและการ ออกแบบสวนที่น่าตื่นตะลึง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.floriadeaustralia.com „ „

5-6 Oct 2012

งานบางแสนย้อนยุค ลานแหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี งานย้อนยุคสุดเฟีย้ วเงาะ ทีจ่ ะพาคุณหวนร�ำลึกถึง ชายหาดบางแสนในยุคดิสโก้ (ค.ศ.1980) พบกับ นานากิจกรรมวันวานแบบเต็มรูปแบบ ทัง้ โซนเวทีกลาง ดิสโก้ ให้เหล่าบรรดาเท้าไฟได้มาวาดลวดลายกันเต็มที่ โซนบางแสนวันวาน ทีม่ ขี องหายากน่าสะสม มาจัดจ�ำหน่าย โซนบางแสนลานลีลาศ เปิดโอกาสให้ปลดปล่อยสเต็ปสุดพลัง โซนบางแสนชวนชิม อิม่ หน�ำส�ำราญแบบไม่อนั้ โซนร�ำวงย้อนยุค พร้อมหางเครือ่ งสาวสวย และโซนรถโบราณ ทีห่ าชม ยากยิง่ ตีรถไปย้อนอดีตทีบ่ างแสนได้ 5-6 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลานแหลมแท่น บางแสน ชลบุรี งานนีฟ้ รีตลอดงาน

16-21 Oct 2012 BIG+BIHH Fair 2012 ไบเทค บางนา กลับมาอีกครัง้ กับสุดยอดงานแสดงสินค้าของ คนรักดีไซน์ กับ ‘งานแสดงสินค้าของขวัญและ งานแสดงสินค้าของใช้ภายในบ้าน 2012’ โดย ผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำจากทัว่ โลกกว่า 600 ราย ส�ำหรับวันที่ 16-19 ต.ค. เป็น Trade days และ 20-21 ต.ค. เป็น Public days สนใจไปเยีย่ มชม และช้อปปิง้ กันได้ตงั้ แต่เวลา 10.00-21.00 น. ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.bigandbih.com

20 Oct 2012

SCRUBB NUDE CONCERT หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใครเป็นแฟนคลับของบอลและเมือ่ ย แห่งวง Scrubb คง ตัง้ ตารอคอนเสิรต์ กึง่ ทอล์กโชว์ของพวกเขา ซึง่ จะเผยตน เปลือยใจของพวกเขาทัง้ สองคนให้มากขึน้ ด้วยบรรยากาศ ทีใ่ กล้ชดิ และอบอุน่ พร้อมเปิดเผยเบือ้ งลึกงานเพลงของ Scrubb ตลอด 12 ปีทผี่ า่ นมา สนใจจองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

3-4 Nov 2012

The Last FatFEST ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี คลืน่ อ้วน 104.5 แฟต เรดิโอ ขอส่งท้ายเทศกาลดนตรี และศิลปะแห่งประวัตศิ าสตร์ของเหล่าเด็กแนวทัว่ ประเทศ ในเทศกาลคนอ้วนครัง้ อ�ำลานี้ ทีจ่ ะอัดแน่นไปด้วยขบวนความ พิเศษ ทัง้ จากบรรดาศิลปินและศิลปะของท�ำมืออย่างอลังการ ทีพ่ ร้อมใจกันมาปัจฉิมนิเทศให้คลืน่ แฟตเป็นครัง้ สุดท้าย รีบซือ้ บัตรเพือ่ ร่วมเป็นหนึง่ ในความทรงจ�ำของแฟต เรดิโอ ได้ที่ www.we-booking.com โทร.0 2900 9999


Text : อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

.8

Innocence of Muslims

จุดกระแสความเกลียดชังอเมริกา

ภาพจาก : TIMEWorld

ความสัมพันธ์ ญีป่ นุ่ -จีน ระอุ

เหตุประท้วงแย่งเกาะจิว๋

หมูเ่ กาะขนาดกะจิรดิ กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งของญีป่ นุ่ กับจีนมาอย่างยาวนาน เพราะต่างประกาศ ความเป็นเจ้าของเหนือเกาะเซนกากุ ในภาษาญีป่ นุ่ หรือเกาะเตียวหยู ในภาษาจีน การพิพาทเกิดขึน้ เป็นระยะ เมือ่ ต่างฝ่ายต่างต้องการปกป้องศักดิศ์ รีและอธิปไตยของตนเอง เพือ่ พิทกั ษ์พรมแดนทีม่ คี วามเหลือ่ มล�้ำ ซ�ำ้ ซ้อน ล่าสุดเกิดการประท้วงของชาวจีนอย่างรุนแรง ถึงขัน้ เผาโรงงานโตโยต้า และปล้นสะดมห้างจัสโก้ในหลายเมือง ของจีน พร้อมประกาศคว�ำ่ บาตรสินค้าจากญีป่ นุ่ นอกจากนีร้ ฐั บาลจีนยังประกาศยกเลิกก�ำหนดการจัดงานเฉลิม ฉลองครบรอบปีที่ 40 ของการสถาปนาความสัมพันธ์จนี -ญีป่ นุ่ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในเร็ววันนีอ้ กี ด้วย หากการ ประท้วงครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่างยืดเยือ้ และรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทัง้ สองประเทศในระยะยาวอีกด้วย โดยหนึง่ ในสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ไม่มใี ครยอมใครก็คอื เมือ่ 43 ปีทผี่ า่ นมา The United Nations Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) ได้สำ� รวจแหล่งพลังงานในบริเวณเกาะขนาดเล็กแห่งนี้ แล้วพบว่ามีปริมาณน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติจำ� นวนมหาศาล ด้วยทรัพยากรทีล่ ำ�้ ค่าขนาดนีจ้ งึ เป็นเหตุผลให้ ทัง้ สองประเทศต้องสูก้ นั แบบยิบตา แต่ทนี่ า่ อึง้ สุดๆ ก็คอื งานนีม้ าริโอ้ เมาเร่อ พลอยโดนหางเลขไปด้วย เพราะแฟนคลับชาวจีนไม่พอใจ ทีเ่ ขาไปเทีย่ วญีป่ นุ่ !! แหม…ช่างเป็นตรรกะทีส่ มเหตุสมผลเสียจริงๆ

กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก และปลุกระดมให้ชาวมุสลิม ในหลายประเทศออกมาต่อ ต้านสหรัฐฯ และแซม เบซิล ผูเ้ ขียนบทและผูอ้ ำ� นวยการ สร้างหนังเรือ่ ง Innocence of Muslim ซึง่ เผยแพร่ผา่ น ทาง YouTube ด้วยเนือ้ หา เสี ย ดสี และดู ถู ก เหยี ย ด หยาม ศาสนาอิสลาม โดย ประเดิมเหตุการณ์ทนี่ า่ เศร้า สลด เมื่ อ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระท้ ว ง ชาวลิเบียบุกถล่มสถานทูต สหรัฐฯ ส่งผลให้คริสโตเฟอร์ สตีเฟ่นส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐฯ ประจ�ำลิเบีย ต้อง จบชีวิตลง พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตอีก 3 นาย จากนั้นการประท้วงก็ บานปลายไปยังอัฟกานิสถาน อียปิ ต์ เคนยา ไนจีเรีย ซูดาน แคนาดา บังกลาเทศ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ปากีสถาน ศรีลงั กา กรีซ และไทย เป็นต้น โดยหลายฝ่ายเชือ่ ว่ามีเครือข่ายอัลกออิดะห์ ศัตรูคแู่ ค้นของสหรัฐฯ เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดุ กระแสความเกลียดชังในครัง้ นี้ ขณะทีท่ างการสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น กับหนังเรื่องนี้แต่อย่างใด กระนั้นก็ไม่อาจท�ำให้การประท้วงในทุกทวีป ทัว่ โลกยุตลิ งได้ ภาพจาก : EPA/STR

แปรงสีฟนั ...

แหล่งสะสมเชือ้ โรคมากทีส่ ดุ ในห้องน�ำ้ นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตกใจไม่นอ้ ย เมือ่ Charles Gerba นักจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต รายงานว่า สิง่ ทีส่ ะสมเชือ้ โรคมากทีส่ ดุ ในห้องน�ำ้ คือ แปรงสีฟนั โดยเฉพาะหากแปรงสีฟนั นัน้ วางไว้ ใกล้กบั ชักโครกมากเกินไป เพราะเวลาทีค่ ณ ุ กดชักโครกขณะทีเ่ ปิดฝาทิง้ ไว้ ละอองสิง่ สกปรกจะกระเด็นออกจากชักโครกไปติดตามพืน้ ผิวทุกอย่าง ในห้องน�ำ้ ! ทีส่ ำ� คัญทุกครัง้ ทีแ่ ปรงฟันก็จะมีเศษอาหาร แบคทีเรีย คราบเลือด และน�ำ้ ลายติดมากับแปรงสีฟนั ซึง่ หากไม่ทำ� ความสะอาดดีๆ หลังแปรงฟัน สารพันเชือ้ โรคก็จะกลับเข้าร่างกายอีกครัง้ เมือ่ แปรงฟันครัง้ ต่อไป ส่งผลให้ เกิดโรคในช่องปากและปัญหาสุขภาพอืน่ ๆ ตามมาอีกเป็นพรวน ขณะที่ Tom Glass แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคในช่องปากที่ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา บอกว่าแปรงสีฟนั แต่ละอันมีจลุ นิ ทรียอ์ ย่างน้อย 10 ล้านตัว! ซึง่ รวมถึงไวรัสไข้หวัดใหญ่สตาฟีโลคอคคัส สเตร็ปโตคอคคัส รวมถึงแบคทีเรียอีกหลายชนิดทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคเหงือกและหินปูน โดยค�ำแนะน�ำทีด่ คี อื พยายามเก็บแปรงสีฟนั ของสมาชิกในครอบครัว ให้หา่ งกันอย่างน้อย 1 นิว้ เพือ่ ไม่ให้เชือ้ โรคติดต่อถึงกันได้ ให้เปลีย่ นแปรงสีฟนั ทุกครัง้ หลังเป็นหวัด เป็นต้น


MySpace ขอกลับมาเกิดใหม่

ไอเอ็มเอฟ ไม่ปลืม้

หลังปล่อยให้ Facebook ชิงบัลลังก์ กลายเป็นเจ้าพ่อโซเชียล มีเดีย มานาน My Space ก็กลับมาอีกครัง้ ด้วยการปรับปรุงหน้าตาและเปลีย่ นโลโก้ใหม่ไฉไลกว่าเดิม ชนิดทีว่ า่ เปลีย่ นแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เลยทีเดียว พร้อมวางต�ำแหน่งทางการตลาดใหม่ เน้นจับกลุม่ ผูใ้ ช้อายุระหว่าง 13-35 ปี แตกต่างจาก Facebook ทีก่ ลุม่ เป้าหมายจะเป็นผูใ้ หญ่มากกว่า MySpace ฉบับรีบอร์นนีจ้ ะเน้นความบันเทิงแบบเต็มอรรถรส จัดหนัก ใส่เต็มทัง้ เพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ซีรยี แ์ ละเกม ซึง่ เป็นเรือ่ งราวทีว่ ยั รุน่ สนใจ แต่ในช่วงเริม่ ต้นนีจ้ ะ ให้บริการเฉพาะผูใ้ ช้ในสหรัฐฯ ก่อนเท่านัน้ วัยรุน่ ไทยอย่าเพิง่ เซ็งก็แล้วกัน

‘โกหกสีขาว’

คริสติน ลาการ์ด หัวเรือใหญ่ไอเอ็มเอฟ ไม่พอใจทีร่ ฐั บาลอาร์เจนตินา่ ทีไ่ ม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะทีผ่ า่ นมา ไอเอ็มเอฟพบว่าอาร์เจนตินา่ ตกแต่งตัวเลขเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ ดีและหวังผลทางการลงทุน หรือทีเ่ รียกกันว่า ‘โกหกสีขาว’ และได้ออกค�ำเตือนด้วยใบเหลืองไปแล้ว แต่รฐั บาล อาร์เจนตินา่ ยังคงเพิกเฉยและเดินหน้าเสกสรรข้อมูลตามใจฉันต่อไป เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อทีร่ ฐั บาลของ ประธานาธิบดีคริสตินา เฟอร์นนั เดซ รายงานว่าอยูท่ ี่ 10% แต่ความจริงแล้วสูงถึง 24% เป็นต้น จึงถึงคราวที่ ลาการ์ดจะออกอาการกริว้ หนักถึงขัน้ จะชักใบแดงให้รแู้ ล้วรูร้ อด ซึง่ นัน่ หมายความว่าอาร์เจนตินา่ อาจจะได้รบั บทลงโทษสูงสุด คือ การขับออกจากการเป็นสมาชิกไอเอ็มเอฟเลยทีเดียว ว่าแต่คงต้องรอดูกนั ว่ารัฐบาล สยามประเทศทีถ่ กู ตัง้ ข้อสงสัยเกีย่ วกับการโกหกสีขาว จะอินงั ขังขอบกับไอเอ็มเอฟหรือไม่ อย่างไร

“คนข่าวไม่มสี ทิ ธิอ์ ะไรทีจ่ ะใช้ภาษีประชาชน ไปหาความรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ ท�ำหน้าทีข่ อง ตัวเองให้มคี ณ ุ ภาพมากกว่าเดิม” กาแฟด�ำ, คอลัมน์การเมือง : ทัศนะวิจารณ์, กรุงเทพธุรกิจ, 24 ก.ย. 55

มหกรรมเปลือยหมู่ ระดมทุนช่วยผูพ้ กิ าร

อังกฤษจัดเทศกาลมหากุศล รวมพลผูใ้ จบุญกว่า 150 คนร่วมฝ่าอากาศหนาว เหน็บว่ายน�ำ้ ในทะเลทีม่ อี ณ ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส เพือ่ ร่วมสร้างสถิตโิ ลกว่ายน�ำ้ เปลือยหมูแ่ ละระดมทุนบริจาคช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ทีช่ ายฝัง่ เมืองนอร์ธมั เบอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ แม้สดุ ท้ายแล้วจะไม่สามารถท�ำลายสถิตปิ ที ผี่ า่ นมา ซึง่ จัดขึน้ ที่ เวลส์ และมีผรู้ ว่ มกิจกรรมนี้ 413 คนลงได้กต็ าม แต่กเ็ ป็นกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ป็น ประโยชน์เพราะระดมทุนได้ 20,000 ปอนด์ และยังสร้างกระแสได้ดไี ม่เบา ภาพจาก : PRESS ASSOCIATION

เลดี้ กาก้า ไม่แคร์โป๊ป

สมกับเป็น Mother Monster เสียจริงๆ เมือ่ เลดี้ กาก้า ออกอาการเหวีย่ งด้วยการให้สมั ภาษณ์สถานีวทิ ยุ ยูโรเปีย้ นของฝรัง่ เศสว่า ความคิดเห็นใดๆ ของสมเด็จพระสันตปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทีม่ ตี อ่ การแต่งงาน ของคนเพศเดียวกันนัน้ หาได้มคี วามสลักส�ำคัญ หรือมีสาระใดๆ โดยโป๊ปทรงตรัสว่า “การแต่งงานและการ มีครอบครัว เป็นสถาบันทีจ่ ะต้องด�ำรงคงไว้ และอย่าได้ยอมปล่อยให้ผทู้ มี่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนจากเพศ สภาพตามธรรมชาติได้ทำ� ร้าย คุกคาม หรือท�ำความเสียหายให้กบั สังคมเหมือนกับทีพ่ วกเขาท�ำกับตัวเอง” ทว่า เลดี้ กาก้า ย้อนกลับอย่างคมคายว่า “การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันจะต้องเกิดขึน้ ไม่เช่นนัน้ จะกล่าวว่าเราอยูใ่ นสังคมแห่งความเท่าเทียมได้อย่างไร สิง่ ทีโ่ ป๊ปทรงคิดว่าการเป็นเกย์ไม่ได้มคี วามหมายใดๆ กับโลกนี้ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามหมายเฉพาะกับคนทีเ่ ลือ่ มใสและศรัทธาในโป๊ปเท่านัน้ ไม่ได้เป็นสิง่ สะท้อนความคิด ของคริสต์ศาสนิกชนทัง้ หมด” งานนีเ้ ลดี้ กาก้า เรียกเสียงกรีด๊ จากบรรดา Little Monster ได้อกี ครัง้ โดยเฉพาะจากแฟนคลับกลุม่ LGBT ทีเ่ ป็นกลุม่ ใหญ่ทคี่ ลัง่ ไคล้และปลาบปลืม้ ในตัวเลดี้ กาก้า เป็นอย่างมาก


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 12

LOOK AROUND Text : Yamin

1 for all modes point redemption

Trend & Design

Appetizing

@ 4th Floor, Siam Discovery

Mode...

สยาม ดิสคัฟเวอรี่ ปรับลุคชัน้ 4 ของศูนย์ฯ ให้กลายเป็นโซน Trend & Design ในคอนเซ็ปต์ Ultra Modern เน้นตกแต่งด้วย สีขาวเฉดเทาด�ำทัง้ โซน เพือ่ ให้อารมณ์คลาสสิก ทว่าทันสมัยและ แฝงไปด้วยความหรูหรา โดยยกโขยงร้านดังทีน่ ำ� เทรนด์ และ สินค้าดีไซน์แปลกใหม่ เช่น Goose, Good Job, Propaganda, .life, Watch Park และ Room conceptstore เป็นต้น เปิด บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร.0 2658 1000

ถึงเวลาลิม้ รสความอร่อย

ปลายฝน ต้นหนาว แบบนีเ้ ป็นสัญญาณเริม่ ต้นของการเฉลิมฉลอง เตรียมตัวส่งท้ายปี ซึง่ หนึง่ ในกิจกรรมทีเ่ ป็น A Must คือ การเสาะหา อาหาร เบเกอรี่ และเครือ่ งดืม่ อร่อยๆ มาทานกัน และจะดีแค่ไหนหาก คุณได้ลม้ิ รสความอร่อยโดยสิทธิพเิ ศษจาก The 1 Card ทีส่ ามารถ เปลี่ยนคะแนนสะสมให้เป็นกาแฟหอมกรุ่นแก้วอร่อย และอาหาร จานเด็ด ที่ Bluecup Coffee ร้านกาแฟสุดชิล จากเอส แอนด์ พี ซึง่ สามารถใช้คะแนน The 1 Card 200 คะแนน แลกรับสิทธิ์ ส่วนลด 50% สำ�หรับกาแฟ Bluecup แก้วที่ 2 โดยสามารถแลกคะแนนได้ ตัง้ แต่วนั นี-้ 15 พ.ย. 2555 ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิ์ วันนี-้ 30 พ.ย. 2555 ทีจ่ ดุ ขาย Bluecup ในร้านอาหารเอส แอนด์ พี ทุกสาขา หรือจะเลือกอิม่ อร่อยกับเค้กคุณภาพเยีย่ มที่ Secret Recipe โดย เฉพาะเมนูขายดีอย่าง Fruity Special และ Chocolate Indulgence พร้อมอาหารฟิวชัน่ รสเลิศอย่าง Prawn Macaroni With Cheese และ Broccoli Soup นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งดืม่ ต่างๆ มากมาย ทัง้ หมดนี้ สามารถใช้คะแนน The 1 Card 900 คะแนน แลกส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท* อย่ารอช้าสามารถแลกคะแนนได้ตง้ั แต่วนั นี-้ 31 ธ.ค. 2555 และใช้สทิ ธิไ์ ด้ถงึ 31 ม.ค. 2556 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.the-1-card.com และ ทีค่ อลเซ็นเตอร์ โทร.0 2660 1000 (ตัง้ แต่เวลา 09.00-22.00 น.)

*กรุณาตรวจสอบเงือ่ นไข การใช้สว่ นลดแทนเงินสดท้ายใบแลกคะแนน

ส�ำหรับ Appetizing Mode ในครั้งนี้ แลกคะแนนได้ที่ www.the-1-card.com, Mobile Application, จุดแลกคะแนน เซ็นทรัลและโรบินสัน (ยกเว้น Secret Recipe สามารถแลก คะแนนได้ที่จุดแลกคะแนนเซ็นทรัลและโรบินสันเท่านั้น) และ ทุกครั้งที่แลกคะแนนสะสมโปรดสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้ เพื่อความสะดวกของคุณ

Oriental Residence @ Wireless Road, Bangkok

โอเรียลเต็ล เรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ เรสซิเด้นท์หรูยา่ นธุรกิจ ทีย่ งั คงค็อนเซ็ปต์ความหรูหรา สง่างาม ภูมฐิ าน และบริการ เหนือระดับ ในแบบฉบับของโอเรียลเต็ลไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทุกห้องถูกตกแต่งอย่างมีรสนิยม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ควบคุมงานตกแต่งโดย ชนินทร์ ลิฟวิง่ ซึง่ ร่วมกับดีไซเนอร์ ชื่อก้องโลกอย่าง บาบาร่า แบรี่ เนรมิตเรสซิเด้นท์แห่งนี้ ให้โก้หรูระดับชัน้ น�ำของประเทศ เน้นเจาะกลุม่ แขกผูพ้ กั อาศัย ที่ใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีโซนแห่งการพักผ่อนรองรับ ไลฟ์สไตล์ทกุ รูปแบบ โอเรียลเต็ล เรสซิเด้นท์ เปิดให้เข้าพักแล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลโทร.0 2125 9000

The Oasis

@ Park Ventures Ecoplex Eco Retails ที่อิงแอบแนบชิดกับธรรมชาติมาก ที่สุดในมหานครกรุงเทพ บนท�ำเลพื้นที่สีเขียวกว่า 25% โดดเด่นด้วยบรรยากาศสวนสวยอันร่มรืน่ แฝง ผสานกับดีไซน์ลำ�้ สมัยแบบโลกอนาคต เพือ่ เป็นศูนย์ รวมไลฟ์สไตล์ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนท�ำงานรุ่นใหม่ ย่านชุมชนเพลินจิตซิตี้ ในคอนเซ็ปต์ Eco Complex โดย เป็นอาคารส�ำนักงานระดับ เอ-คลาส ทัง้ ยังแบ่งสันปัน ส่วนพืน้ ทีส่ ำ� หรับโรงแรม 5 ดาว ร้านค้าระดับพรีเมีย่ ม และร้านอาหารมีสไตล์ นับเป็นสถานทีท่ อี่ ำ� นวยความ สะดวกให้แก่ผมู้ าติดต่อธุรกิจอย่างครบวงจร The Oasis @ Park Ventures Ecoplex เปิด บริการทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. สอบถาม รายละเอียด โทร.0 2650 9541-5

Baan Noppawong

@ Ratchadamnoen Road, Bangkok หากใครต้องการสัมผัสบรรยากาศของโรงแรมบูติกสไตล์ โคโลเนียล ขอเชือ้ เชิญให้ไปพักที่ ‘บ้านนพวงศ์’ บ้านไม้สกั 2 ชัน้ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 7 และได้ปรับปรุงพร้อม ตกแต่งใหม่เป็นโรงแรมขนาด 7 ห้อง ด้วยบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ ท่ามกลางสวนสวยและต้นไม้ใหญ่ นอกจากการพักผ่อนทีเ่ ป็น ส่วนตัวแล้ว ยังสามารถเดินเทีย่ วชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญๆ บนถนนราชด�ำเนินได้อกี ด้วย สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www. baannoppawong.com


GADGETS

. 14

Text : Yamin

iPhone 5

หลังจากถูกปล่อยข่าวลือแพร่สะพัดมาตลอดตัง้ แต่ตน้ ปี ในทีส่ ดุ Apple ก็เผยโฉม iPhone 5 ออกมาให้เห็น เต็มตาเสียที ด้วยสรรพคุณด้านซอฟท์แวร์นนั้ ค่อนข้าง ล�ำ้ ไม่เบาทีเดียว (แม้สาวกหลายคนจะออกอาการเหวีย่ ง ไม่พอใจว่าจัดมาน้อยไป) ทัง้ ระบบประมวลผล iOS 6 รองรับ LTE ความเร็วสูงสุด 100 Mbps และ Wifi 802.11n-5 GHz พร้อมกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล และยังอัพเกรดกล้องหน้าให้สามารถถ่ายรูปและวิดโี อ ความละเอียดขนาด HD ได้สบายๆ ส่วนรูปลักษณ์ภายนอก มีหน้าจอทีย่ าวกว่าเดิม บางและเบากว่า iPhone 4S ประมาณ 18-20% ดิสเพลย์สแี จ่มขึน้ เช็กข้อมูลราคา และสรรพคุณอืน่ ๆ ได้ที่ www.apple.com/iphone

Kindle Fire HD

ฟาก Amazon ก็จดั การเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ทที่ วั่ โลกจับตามอง นัน่ คือ Kindle Fire HD แท็บเล็ตระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ทีศ่ ลั ยกรรมอัพสเปคให้แรงกว่าเดิม แบ่งออกเป็น 3 รุน่ คือ Kindle Fire HD 8.9 นิว้ + 4G, 8.9 นิว้ + WiFi และ 7 นิว้ พร้อมระบบเสียง ระดับพรีเมีย่ ม Dolby Digital Plus และหนึง่ ในฟีเจอร์เด็ดคือ X-Ray ทีช่ ว่ ยท�ำให้การดูหนัง ของคุณได้อรรถรสยิง่ ขึน้ เพียงแค่แตะทีห่ น้าของนักแสดง ก็จะมีขอ้ มูลรายละเอียดต่างๆ จาก IMDB ปรากฏขึน้ มา นอกจากนีย้ งั อัพเกรด Kindle Fire ตัวเดิมเป็น New Kindle Fire ด้วยการเพิม่ แรมเป็น 1GB มีให้เลือก 2 ขนาดคือ 16GB และ 32GB โดยราคาจ�ำหน่าย Kindle Fire HD 8.9 นิว้ + 4G, 8.9 นิว้ + WiFi และ 7 นิว้ เริม่ ต้นที่ 499, 299 และ 199 เหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ สนใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.amazon.com แล้วคุณจะรูว้ า่ เหตุใด ทัว่ โลกจึงยกให้เป็นคูแ่ ข่งทีส่ มน�ำ้ สมเนือ้ ของ iPad

Jabra Clear

ยักษ์ใหญ่แห่งวงการหูฟงั บลูทธู คลอดหูฟงั รุน่ ล่าสุด Jabra Clear ทีเ่ ป็นมากกว่าหูฟงั บลูทธู ธรรมดา เพราะ สามารถรองรับการฟังเพลงสเตอริโอ ในระดับคุณภาพเสียง แบบ HD Voice อีกสรรพคุณทีเ่ หนือคาดคือ เป็นทีช่ าร์จ โทรศัพท์ในรถ ส่วนในด้านประสิทธิภาพของการเป็น บลูทธู รุน่ นีส้ ามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดยี งิ่ กว่าเดิม ทัง้ ยังสามารถจับคูก่ บั สมาร์ทโฟนได้ถงึ 2 เครือ่ ง สะดวก ในการใช้งานด้วยสวิตช์เปิด/ปิดแบบเลือ่ น น�ำ้ หนักเบาเพียง 8.4 กรัม และใช้สนทนาได้นานถึง 6 ชัว่ โมง สแตนบาย รอรับสายได้ถงึ 8 วัน มีให้เลือกเป็นสีหยินหยาง ด�ำและขาว มีจำ� หน่ายทีร่ า้ นขายอุปกรณ์โทรศัพท์ชนั้ น�ำทัว่ ประเทศ ในราคาประมาณ 1,999 บาท

Nikon D600

กล้องดิจติ อล SLR แบบฟูลเฟรมทีไ่ ด้ชอื่ ว่า มีขนาดเล็กและเบาทีส่ ดุ (ตัวกล้องหนักเพียง 750 กรัม) มีระบบเซ็นเซอร์รบั ภาพ FX-format CMOS ความละเอียด 24.3 ล้านพิกเซล และระบบประมวลผลคุณภาพสูง Expeed 3 ทีเ่ หมือนกับกล้องดิจติ อล SLR ระดับไฮเอนด์ สนนราคาเปิดตัวอยูใ่ นช่วง 70,000-90,000 บาท นับเป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจส�ำหรับผูท้ หี่ ลงใหล ในการถ่ายภาพ และก�ำลังจะก้าวสูก่ ารเป็น ช่างภาพมืออาชีพอย่างเต็มตัว ข้อมูลเพิม่ เติม คลิกที่ www.nikonusa.com

Nintendo Wii U

viki

เอาใจคอซีรยี่ ์

Text : Urban digi

APPS ALERT!

เกมคอนโซลรุน่ ล่าสุดจากนินเทนโด หน้าจอทัชสกรีนขนาด 6.2 นิว้ มีให้เลือก 2 รุน่ คือ ตัวเครือ่ งสีขาว ความจุ 8GB พร้อม GamePad และตัวเครือ่ งสีขาวขนาด 32GB พร้อม GamePad และสาย HDMI นอกจากนี้ Nintendo Wii U ยังมาพร้อมฟีเจอร์สดุ พิเศษ Nintendo TV ซึง่ เป็นการใช้จอภาพบนจอยของ Wii U เพือ่ ดูรายการทีวอี อนไลน์ โดยจับมือกับผูใ้ ห้บริการรายใหญ่อย่าง Netflix, Amazon, Hulu และ TiVo แน่นอนว่า ยังต่อเชือ่ มกับ Facebook และ Twitter อีกด้วย ติดตามรายละเอียดและสัง่ ซือ้ ได้ทาง www.nintendo.com

ให้คำ� นิยามไว้วา่ เป็น Global TV Site ศูนย์รวมความบันเทิงระดับ โลก มีแฟนผูค้ ลัง่ ไคล้หลายคน ช่วยกันแปลซับไตเติล้ มากถึง 150 ภาษา ทัง้ หนัง มิวสิกวิดโี อ ทีม่ ฟี งั ก์ชคั าราโอเกะรายการ โทรทัศน์ และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือ ซีรยี่ น์ านาชาติ สนใจดาวน์โหลด ฟรีได้ทแี่ อพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์ รวมถึงอะเมซอน ส�ำหรับคินเดิล ไฟร์

Jeban

ว่าด้วยสไตล์และความงาม จากเว็บไซต์สอนแต่งหน้า ชือ่ ดัง จีบนั ต่อยอดออกมา เป็นแอพฯ สอนแต่งหน้า รีววิ ผลิตภัณฑ์ความงาม ตลอดจน แบ่งปันสไตล์การแต่งตัวต่างๆ ของผูใ้ ช้งาน เป็นอีกแอพฯ ที่ นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังใช้งานง่าย สนุกสนาน และ สามารถแชร์ให้เพือ่ นๆ ได้รว่ มชืน่ ชมและคอมเมนท์ทาง Facebook และ Twitter ได้อกี ด้วย สนใจดาวน์โหลดฟรี ทีแ่ อพ สโตร์


. 16

TRENDY BIZ

Text : อรรถ อรรถมาตย์

รูส้ กึ ไอเดียพวยพุง่ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ไปเยีย่ มชมงานแสดงสินค้าดีไซน์ เพราะเป็นแหล่งรวมงานดีไซน์ชนั้ ดี ทีก่ อ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจและพลังในการท�ำงาน ทัง้ ยังได้พบปะพูดคุยกับทัง้ บรรดาดีไซเนอร์และ นักธุรกิจอีกด้วย ครัง้ นีม้ โี อกาสได้ไปเยือน Tendence 2012 ณ แฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี ส�ำหรับผูบ้ ริโภคหรือดีไซเนอร์ทวั่ ไปแล้ว Tendence อาจไม่เป็นทีร่ จู้ กั เท่ากับ Milan Fair (Salone Internazionale del Mobile) แต่ในแวดวงดีไซน์แล้ว Tendence เป็นทีร่ จู้ กั มานานกว่า 11 ปี จัดโดย Messe Frankfurt ขาใหญ่ในวงการออร์แกไนเซอร์เทรด แฟร์ ทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า ทัว่ โลกมากกว่า 100 อีเวนท์ตอ่ ปี และมีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี โดยปีนี้ Tendence 2012 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 มีผปู้ ระกอบการจาก 67 ประเทศมาออกบูธมากกว่า 2,000 บูธ บนพืน้ ทีก่ ว่า 130,000 ตร.ม. ของ Frankfurt Fair and Exhibition Centre งานนี้จัดขึ้นเพื่ออวดโฉมสินค้าดีไซน์ในช่วงครึ่งปีหลัง และบรรดา บายเออร์ จ ากทั่ ว โลกจะเดิ น ทางมาคั ด สรรสิ น ค้ า ไปจ� ำ หน่ า ยใน ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ รวมถึงเป็นการพรีวิวคอลเลกชั่น Spring/Summer 2013 ด้วย ภายในงานจัดแสดงสินค้าดีไซน์ใน 2 ธีม คือ Living & Giving นับเป็นงานแฟร์ทสี่ ร้างความเพลิดเพลิน เหมาะ ส�ำหรับคนชอบเทรนด์ล�้ำๆ และเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับบายเออร์ ที่จะได้ออเดอร์สินค้าแปลกใหม่ไปจ�ำหน่ายก่อนใครด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ นิทรรศการ พิเศษ ‘Talents 10+1’ ทีจ่ ดั ขึน้ เนือ่ งใน โอกาสครบรอบ 11 ปีของ Tendence รวมพลผลงานดีไซเนอร์ที่ชนะการ ประกวดในงานนี้ ตั้ ง แต่ ป ี แ รก ทีป่ จั จุบนั ล้วนมีชอื่ เสียง ประสบความ ส�ำเร็จทั้งในฐานะดีไซเนอร์และนัก ธุรกิจที่สามารถสนองอัตตา เข้าใจ ความต้องการของผูบ้ ริโภค และตอบ

โจทย์ธุรกิจได้อย่างลงตัว อาทิ Hsin-chun wang ดีไซเนอร์ชาว ไต้หวัน ที่ออกแบบ A-A Furniture ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้โต๊ะ และม้านั่งสูง แคบ และยาว เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่ว่าจะยืน หรือนัง่ ทุกคนก็สามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ในระดับสายตาเดียวกัน อีกหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมคือ สาธิตการตกแต่งวินโดวส์ ดิสเพลย์ รับเทศกาลคริสต์มาส 2012 ในธีมต่างๆ เช่น ‘Dining & Gourmet’ และ ‘Personal Accessories & Jewellery’ เป็นต้น โดย Karin Wahl นักออกแบบวินโดวส์ ดิสเพลย์ มืออาชีพ ที่มา สาธิตให้ชมกันแบบสดๆ วันละ 3 รอบ พร้อมแนะน�ำทิปแปลกๆ ที่เป็นประโยชน์ น่าทึ่ง และสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ไม่ยาก เช่น การใช้กล่อง ลังไม้ และคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าชิน้ งานเล็กๆ มักสร้างความประทับใจใน Tendence 2012 เช่น ผลงาน Monkey Business ทีอ่ อกแบบทีห่ นีบผ้า ธรรมดาๆ ให้น่าสนใจ ด้วยคาแร็กเตอร์น่ารักๆ ในอิริยาบถต่างๆ หรือการออกแบบพลาสติกแข็งเป็นชั้นวางหนังสือรูปสุนัข ผลงาน ของ j-me เป็นต้น ส่วนเทรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่นยังมาจากแถบ สแกนดิเนเวียที่ขนธีมวินเทจ โรแมนติก และคูล เรโทร มาน�ำเสนอ

ขณะที่ สิ น ค้ า ของขวั ญ เน้ น สี สั น สดใสเพื่ อ สื่ อ ถึ ง ความสุ ข ในช่ ว ง เทศกาลเฉลิมฉลองที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ ส� ำ หรั บ แฟรงก์ เ ฟิ ร ์ ต ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ระดับโลกเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเมืองที่โดดเด่นและท� ำรายได้ มหาศาลจากเทรด แฟร์ ด้วย นอกจากงานแฟร์ใหญ่ๆ อย่าง Ambiente และ Tendence แล้ว ยังมีงานแฟร์อนื่ ๆ อีกมากมาย ทีจ่ ดั โดย Messe Frankfurt อาทิ Beautyworld, Creativeworld, Paperworld, Automechanika และ Heimtextil เป็นต้น ซึ่งอันที่จริงแล้ว แฟรงก์เฟิร์ตมีชื่อเสียงในเรื่องของเทรด แฟร์ มานานกว่า 800 ปี แล้ว โดยมีจุดก�ำเนิดที่ Römer แลนด์มาร์กของเมือง แม้บรรยากาศของ Tendence 2012 จะไม่คกึ ครืน้ เท่าปีทผี่ า่ นมา เพราะจ�ำนวนคนที่มาร่วมงานตลอด 5 วัน แม้จะมีถึง 42,000 คน แต่ก็ลดลงไปจากเดิมกว่า 6,000 คน เหตุผลหลักๆ ก็อย่างที่ทราบ กันดีว่า วิกฤติยูโรโซนนั่นแหละเป็นตัวปัญหา ทางผู้จัดงานก็ได้แต่ หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ อะไรๆ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจจะย�่ำแย่ แต่ชิ้นงานต่างๆ ที่น�ำมาแสดงก็ไม่ได้ลดทอน จินตนาการ และพลังสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ลงแต่อย่างใด n


. 18

MY WORK Text : Boonake A. Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

วิภว์ บูรพาเดชะ To Be A Good

ในโลกของการอ่านและการเขียน ชือ่ เสียงของชายหนุม่ ทีช่ อื่ ‘วิภว์ บูรพาเดชะ’ ย่อมเป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดีในฐานะ นักเขียนแห่งยุคสมัยทีส่ ร้างสรรค์งานเขียนหลายประเภท ทัง้ บทความเชิงความคิด เรือ่ งสัน้ หรือแม้กระทัง่ งานเขียนเชิง วิจารณ์เพลงและภาพยนตร์ รวมถึงการเป็นบรรณาธิการบริหาร ฝีมอื ดี สามารถปรุงเนือ้ หานิตยสารได้อย่างกลมกล่อมน่าสนใจ จนมีแฟนคลับตามอ่านอย่างเหนียวแน่น ทัง้ นิตยสาร Hamburger ในยุคเริม่ ต้น ล่วงเลยมาถึง Happening นิตยสารศิลปะบันเทิง เชิงลึกทีน่ า่ จับตามอง ซึง่ เป็นนิตยสารทีเ่ ขาสร้างขึน้ มาเพือ่ ถ่ายทอดความนึกคิดและตัวตนของเขา จากนักเขียนสูบ่ รรณาธิการ

ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก ชอบขลุกตัว เองอยูใ่ นห้องสมุด อ่านหนังสือเกือบทุกเล่ม อ่านไป อ่านมาความรู้สึกอยากเขียนก็เกิดขึ้นเอง แล้วก็คง อยูอ่ ย่างนัน้ จนวันหนึง่ มีความคิดอยากท�ำงานอดิเรก สักอย่าง สิง่ แรกทีค่ ดิ ก็คอื การเขียนเรือ่ งสัน้ เขียนเสร็จ ก็ลองส่งไปตามส�ำนักพิมพ์แล้วก็ได้ลง พอได้ลง ก็ ยิ่ ง สนุ ก ที่ จ ะเขี ย น และเริ่ ม ได้ ล งมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนวันหนึง่ คุณโหน่ง (วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์) ก็ชวนมา ท�ำนิตยสารเพราะเคยเห็นงานเขียนผม และรู้ว่า ผมแต่งเพลงได้ แถมเคยท�ำงานอยูค่ า่ ยเพลง ก็เลยชวน มาท�ำนิตยสาร Hamburger ท�ำได้ราวหนึง่ ปีกข็ นึ้ เป็น บรรณาธิการ

หน้าทีข่ องบรรณาธิการบริหาร

ในช่วงการเป็นบรรณาธิการ สิ่งส�ำคัญที่ได้เรียนรู้ มากทีส่ ดุ นัน่ คือวิชาการท�ำนิตยสาร ว่าด้วยการจัดการ เนือ้ หาในเล่มให้กลมกล่อม ทัง้ หนัก เบา สนุก และเข้มข้น อยูใ่ นเล่มเดียวกัน ผมเข้าคอร์สฝึกทุกเดือน รวมถึง เรือ่ งการบริหารคน ก็เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งทีผ่ มต้องมีสว่ น รับผิดชอบในการดูแลกองบ.ก.ให้อยู่กันอย่างร่มเย็น แบ่งงานกันท�ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับมือ กับความติสต์ทแี่ ต่ละคนมีอยู่ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ำ� คัญมาก นั่นคือ เรื่องการตลาด ที่ผมต้องเรียนรู้ ซึ่งในเรื่อง ของเงือ่ นไขการขาย ผมผ่านงานมาหลายแบบจนรูว้ า่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ

การตลาดกับเนือ้ หา

แม้จะต้องตอบโจทย์ดา้ นการตลาด ก็ตอ้ งไม่ให้เงือ่ นไข เหล่านั้นมารบกวนการท�ำงานด้านเนื้อหาจนด้อยค่า เรือ่ งนีถ้ า้ จะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนกับการออกแบบ บ้าน เราต้องออกแบบให้บ้านมีโครงสร้างที่แข็งแรง ซึง่ โครงสร้างทีว่ า่ ก็คอื เนือ้ หาทีม่ แี ก่นสารของนิตยสาร แล้วอะไรทีเ่ ราคิดแล้วว่าจะสามารถท�ำให้โครงสร้างนี้ บิดเบี้ยวได้ ในฐานะบรรณาธิการก็ต้องปฏิเสธหรือ หาทางประนีประนอม แต่หากเงือ่ นไขทางการตลาดนัน้ ไม่แตะโครงสร้าง เพียงแต่เป็นการเปลีย่ นวัสดุ เปลีย่ น กระเบือ้ งบางส่วนเท่านัน้ ก็ทำ� ได้ไม่เสียหายอะไร

จาก Hamburger สู่ Happening

เหตุผลแรกมาจากความล้าของการท�ำหนังสือรายปักษ์ มา 5 ปีเต็ม ซึง่ เหนือ่ ยมาก และครอบครัวก็ตอ้ งการ เวลาจากผมมากขึ้น อีกเรื่องคือการปรับรูปแบบ ของ Hamburger ให้มสี ว่ นผสมของแฟชัน่ เพือ่ กลุม่ คนอ่านที่เป็นผู้หญิง ซึ่งผมไม่สามารถตัดสินได้ว่า คอลัมน์บิวตี้และแฟชั่นที่กองบก.เขียนกันมาดีหรือ เปล่า ผมจึงตัดสินใจคิดว่าออกดีกว่า แต่กย็ งั อยาก ท�ำหนังสืออยู่ ก็เลยคิดโมเดล Happening ขึ้นมา ตอนแรกก็คดิ เป็นฟรีกอ๊ ปปี้ ทีเ่ ราน่าจะท�ำได้สบายๆ ไม่กดดัน เป็นรายปักษ์กไ็ ด้เพราะหนังสือขนาดไม่หนา ผลปรากฏว่าท�ำแจกฟรีอยู่ไม่นาน ก็พบว่าสามารถ ขายได้ ก็เลยเปลีย่ นมาวางจ�ำหน่ายบนแผง

ตัวตนของ Happening

ไอเดี ย พื้ น ฐานที่ สุ ด ที่ บ อกความเป็ น ตั ว ตนของ Happening คือการรวบรวมเรือ่ งหนัง เพลง ศิลปะ มาไว้ในที่เดียวกัน ด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนมุม มองของคน ให้มองวงการบันเทิงในแง่ของการให้ คุณค่าในแง่ของศิลปะมากขึน้ ไม่ใช่แค่การพูดถึงเรือ่ ง วงการบันเทิงในแง่ของการซุบซิบนินทา หรืออะไร ที่มันฉูดฉาดกันอย่างเดียว อยากจะให้มองในเชิง การตีความบ้าง เพราะฉะนั้น Happening จึงเป็น แบรนด์ๆ หนึง่ ทีพ่ ดู เรือ่ งนี้ ต่อมาสามารถน�ำไปต่อยอด เป็นเว็บไซต์ แฟนเพจ งานอีเวนท์ตา่ งๆ รวมถึงการ สร้างร้าน Happening ทีห่ อศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย

หน้าทีแ่ ละความมุง่ หวัง

หน้าที่ของผมที่ร้าน Happening คือการให้ไอเดีย กับน้องที่ท�ำหน้าที่คิวเรเตอร์เพื่อสื่อสารความเป็น Happening กับเขา ผมก็จะเข้ามาดูแลร้านบ้างใน บางเวลา แต่อย่างไรผมก็เชือ่ ว่าเขาสามารถเลือกสรร สินค้าทีต่ อบโจทย์ตวั ตนของ Happening ได้อย่างดี แต่จะเน้นให้มีสินค้าหมุนเวียนตลอดเวลาเพื่อสร้าง สีสันไม่น่าเบื่อ และก็อยากให้ร้านนี้เป็นศูนย์รวม ของคนที่มีความชื่นชอบและแนวคิดในแบบเดียวกัน และสามารถจัดอีเวนท์เล็กๆ เช่น การพูดคุยกับศิลปิน อนาคตอาจมีการขยายสาขา

My Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาชีพ : • บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Happening พ.ศ.2550-ปัจจุบนั • คอลัมนิสต์ นิตยสาร a day และ จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ

After Work

“ผมยังชอบอ่านหนังสือ เน้นทีน่ ยิ ายจีนก�ำลังภายใน รวมถึงงานเขียนเชิงสารคดีรปู แบบต่างๆ นอกจากนัน้ ก็คือการดูหนัง ฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต เพื่อน�ำสิ่ง เหล่านัน้ มาต่อยอดในการสร้างงานเขียนเชิงวิจารณ์ บันเทิง ทีผ่ มเป็นคอลัมนิสต์ให้กบั นิตยสารเล่มอืน่ ๆ ทีเ่ หลือก็คอื การพบปะ พูดคุยกับน้องๆ ในแวดวง นักเขียนทีแ่ วะเวียนเอาต้นฉบับมาให้ Happening พิจารณาตีพมิ พ์ รวมถึงเข้าไปปรากฏตัวในโซเชียล มีเดียเพือ่ สือ่ สารกับแฟนๆ ในบางโอกาส”


. 19

EXECUTIVE

FOCUS

Text : iD11 / Photo : พิชญุตม์

เชียร์ท คว้อนท์

ก้าวสูป่ ระสบการณ์ใหม่ ทีม่ มี ากกว่าแค่การ ‘ช้อปปิง้ ’ เปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ให้การช้อปฯ สนุกไม่มี สะดุดแล้ว หากแต่ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนอภิรมย์และสวยงาม ให้ได้ ผ่อนคลายแบบสบายๆ กับรีสอร์ทมอลล์แห่งแรกของเมืองไทย ‘Promenada Resort Mall Chiang Mai’ ที่จะมาเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับชาวเมืองเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวให้ได้ทึ่งในอีก 6 เดือนข้างหน้านี้ ภายใต้ฝีมือการบริหารของ นักอสังหาริมทรัพย์มอื อาชีพชาวดัตช์ ‘เชียร์ท คว้อนท์’ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ ผูถ้ อื หุน้ อีซซี ี อินเตอร์เนชัน่ แนล เรียลเอสเตท ผูซ้ งึ่ มีประสบการณ์ทางด้านการท�ำ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในตอนกลางของยุโรปมากว่า 18 ปี!

‘เชียงใหม่’ เพชรน�้ำงามแห่งภาคเหนือ ท�ำไมถึงเลือกทีเ่ ชียงใหม่? คือเรามองไปทีศ่ กั ยภาพมากกว่า เพราะเชียงใหม่จดั เป็น เมืองใหญ่รองจากกรุงเทพฯ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางแห่งสไตล์ ทีไ่ ม่เคยหยุดนิง่ มีวฒ ั นธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอนั งดงาม จัดเป็นหนึง่ ใน เพชรเม็ดงามด้านการท่องเทีย่ วทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนมากกว่า 5 ล้านคน ต่อปี อีกทัง้ ตอนนีม้ ชี อ้ ปปิง้ มอลล์เพียงไม่กแี่ ห่งเท่านัน้ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ ตลาดค้าปลีกมีการเติบโตอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโต ซึง่ เอือ้ ต่อ การที่จะมีช้อปปิ้งมอลล์ 2-3 แห่งผุดขึ้นตามมา รวมทั้งร้านค้ารีเทลใหญ่ๆ ก็ก�ำลัง ต้องการที่จะไปเปิดตลาดที่เชียงใหม่ด้วย ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว เชียงใหม่นับเป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว

จุดประกายแนวคิดใหม่แห่งการช้อปปิ้ง เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่ ความคิดแรกๆ ที่ผุดขึ้นมาในตอนนั้นก็คือ คนเชียงใหม่ต้องการอะไร และใช้เวลาว่างแบบไหน ซึ่งค� ำตอบที่ได้เราพบว่า คนเชียงใหม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ รักธรรมชาติ และชื่นชอบชีวิต นอกบ้าน โดยเฉพาะช่วงเย็นๆ เรามักจะเห็นชาวเชียงใหม่ออกมาเดินช้อปปิ้ง เดินชมตลาด หรือไม่กน็ งั่ จิบกาแฟกันเพลินๆ เราเลยตัดสินใจทีจ่ ะสร้างช้อปปิง้ มอลล์ ที่ให้ประสบการณ์สอดคล้องกับความต้องการของชาวเชียงใหม่และอยู่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของ ‘พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์’ แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่น�ำเสนอบรรยากาศสบายๆ สอดแทรกด้วยองค์ประกอบของธรรมชาติที่สามารถ สัมผัสได้จริงทั้งด้านในและด้านนอกตัวอาคาร

ความโดดเด่นที่แตกต่าง ส�ำหรับ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ แห่งนี้ เราได้ออกแบบให้เป็นไปในสไตล์ Nature Looks & Feels ซึง่ เป็นการผสมผสานการช้อปปิง้ ในศูนย์การค้าสไตล์รสี อร์ท กับความทันสมัยของตัวห้างสรรพสินค้าเอง โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ภายในเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย สามารถสัมผัสได้ถึงความสดชื่นจากต้นไม้ น�้ำตก และสายน�้ำที่สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์จากหลังคาด้านบนและกระจกใส ทางด้านหน้า เราได้รวมแบรนด์ยอดนิยมและแบรนด์ฮิตน้องใหม่ทั้งจากฝั่งยุโรป และเอเชีย ในขณะที่พื้นที่ด้านหน้าเป็นบริเวณกว้างกว่า 250 เมตร ทางเราได้ มอบหมายให้บริษัท Landscape ชื่อดังในประเทศไทย มาตกแต่งพื้นที่สีเขียว กว่า 30,000 ตารางเมตร ซึ่งจะเต็มไปด้วยล�ำธาร สวนสวย สนามหญ้า และพันธุ์ ไม้เมืองร้อนต่าง ๆ

ความคาดหวัง เมือ่ เราได้กนิ ขนมอร่อยๆ เรามักอยากทีจ่ ะชิมค�ำต่อๆ ไป ก็เหมือนกับ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ ซึ่งผมก็อยากให้คนที่มาที่นี่ในครั้งแรกติดใจจนอยากจะกลับมา อีกเรื่อยๆ และผมก็มั่นใจว่าเราท�ำได้ เนื่องจากบรรยากาศของการช้อปปิ้งบนพื้นที่ แห่งนีน้ นั้ ดูแตกต่างไปจากทีอ่ นื่ ๆ ตรงทีเ่ ต็มไปด้วยความรีแลกซ์ สบายๆ ดูผอ่ นคลาย และไม่รู้สึกเครียด ซึ่งจากงานวิจัยที่เราสัมภาษณ์คนที่เชียงใหม่ 580 คน หลังจาก ที่เห็นรูปห้างของเรา ก็บอกว่านอกจากจะอยากมาช้อปปิ้งแล้ว ยังจะมารีแลกซ์ แฮงเอาท์ มาเดินเล่นกันด้วย โดยเฉพาะสวนของเรา ซึง่ เชียงใหม่ไม่มสี วนสาธารณะ ใหญ่ๆ เหมือนในกรุงเทพฯ เราก็เลยสร้างสวนขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญ ให้กบั ชาวเชียงใหม่ และก็หวังว่าจะกลายเป็นสวนทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนเชียงใหม่ ในอนาคตอีกด้วย

Profile Name : เชียร์ท คว้อนท์ Position : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ อีซซี ี อินเตอร์เนชัน่ แนล เรียลเอสเตท Hobby : ดูหนัง เล่นเทนนิส และท่องเทีย่ วไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ วี ฒ ั นธรรมหลากหลายและธรรมชาติทสี่ วยงาม Motto : ‘Live my life to the fullest’ ใช้ชวี ติ ให้คมุ้ ค่า และท�ำสิง่ ดีๆ เพือ่ สังคม The most important thing : ‘Health and Happiness’ สุขภาพและความสุข เป็นสองสิง่ ทีเ่ งินไม่สามารถซือ้ ได้


. 20

COVER STORY

Text : บุญเอก อรุณเลิศสันติ Photo : กฤตพล วิทย์วอ่ งไว

“สำ�หรับเรือ่ งยักษ์ ผมเลือกแก่นสาร ทีเ่ ป็นสากล คือ เรือ่ งของหน้าที่ มิตรภาพ และอีโก้ ไม่วา่ จะเป็นคนชาติไหน ใช้ภาพใด ดูแล้วก็ เข้าใจเหมือนกัน”

ประภาส ชลศรานนท์


นับเป็นปรากฏการณ์นา่ ตืน่ เต้นทีส่ นั่ สะเทือนวงการภาพยนตร์ไทย เมือ่ ‘ประภาส ชลศรานนท์’ นักคิดแห่งยุคสมัย ลุกขึน้ มาสร้าง แอนิเมชัน่ พันธุไ์ ทยแท้ ฟอร์มใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมาในประเทศไทย โดยเขารับหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ำ� กับ และลงมือเขียนบทด้วยมือตนเอง ‘ยักษ์’ ดัดแปลงเนือ้ หามาจาก ‘รามเกียรติ’์ มหากาพย์ทยี่ งิ่ ใหญ่ของเอเชีย ให้เป็นอวตารทีล่ า้ นเอ็ดในโลกของหุน่ ยนต์ ในวันนีท้ ี่ ‘ยักษ์’ ก�ำลังฉายอยูใ่ นโรงภาพยนตร์ จุดสนใจทีค่ นส่วนใหญ่ ให้ความส�ำคัญไม่แพ้เทคนิคด้านภาพแอนิเมชัน่ 3D อันตระการตา คือเนื้อหาสาระ ในบทภาพยนตร์อันแยบคาย ซึ่งว่าด้วยหน้าที่ มิตรภาพ และอีโก้ จากฝีมือการสร้างสรรค์ของประภาสนั่นเอง โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานถึง 6 ปี ประภาสยอมรับว่าการสร้างแอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นความยาก ระดับสาหัส ราวกับพาตัวเองปีนป่ายเพื่อขึ้นไปยืนบนไหล่ของยักษ์ ทีท่ งั้ สูงชันและเต็มไปด้วยอันตราย เสีย่ งต่อการเจ็บเนือ้ เจ็บตัวอย่างยิง่ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับว่าเมือ่ ท�ำเสร็จแล้ว มันก็เป็นความคุม้ ค่า ทีน่ า่ เสีย่ ง เพราะส่งผลให้เขาเกิดวิธคี ดิ อันลุม่ ลึก เพือ่ สร้างงานรูปแบบ ใหม่ทแี่ ตกต่างต่อจากนีไ้ ป ว่าแต่ความยากและอันตรายในการปีนป่ายที่เขาว่านั้นคืออะไร และในระหว่างทางเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใดบ้าง...เขามี ค�ำตอบ

คุ ณ เคยบอกว่ า คุ ณ นั บ ถื อ Quincy Jones โปรดิวเซอร์ระดับโลก ทีว่ นั นีแ้ ม้จะอายุมากแล้ว แต่กย็ งั ไม่ ได้หยุดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในเชิงศิลปะ

ประภาส : เขาเป็นนักดนตรีที่เกิดในแหล่งเสื่อมโทรม แต่เป็น เด็กด้อยโอกาสทีข่ วนขวายสร้างตนเอง สร้างทักษะทางดนตรีจากการ เล่นกับหลายวง และก็เก่งขึน้ เรือ่ ยๆ จนสามารถท�ำเพลงได้ทกุ รูปแบบ ทัง้ แจ๊สหนักๆ หรือจะเป็นป๊อบทีม่ ชี นั้ เชิง อย่างทีเ่ ราเห็นในงานช่วงแรก ของไมเคิล แจ๊คสัน รวมถึงเพลงของศิลปินอืน่ ๆ ในยุครุง่ เรืองของ ค่ายโมทาวน์ แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื เขาท�ำอะไรใหม่ๆ ในชีวติ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะท�ำหนังสือ ท�ำหนัง ท�ำรายการทีวี ผมไม่รวู้ า่ เขาคิดอย่างไร แต่กเ็ ดาว่าเขาน่าจะเป็นคนทีช่ อบเห็นดอกไม้บาน

ดอกไม้ บ านที่ ว ่ า นี้ คื อ งานที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาใหม่ ๆ อยู่เสมอใช่ ไหม

ประภาส : ใช่ครับ ผมชื่นชอบการบานของดอกไม้แบบนี้มาก โดยเฉพาะถ้ามันเกิดจากการงานของคนรุน่ ใหม่รอบๆ ตัว เห็นแล้วมัน กระชุม่ กระชวยอยากท�ำงาน อยากสร้างงานใหม่ๆ ขึน้ มา ซึง่ การท�ำ แอนิแมชัน่ ก็เป็นดอกไม้บานอีกดอกทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ผมตอนนี้

โปรเจกต์แอนิเมชั่นเรื่อง ‘ยักษ์’ มีที่มาที่ ไปอย่างไร

ประภาส : โปรเจกต์นเี้ กิดจากตัวผมเอง เพราะเคยคิดว่าอยากจะท�ำ แอนิเมชัน่ สักเรือ่ ง จากความชอบวาดรูปการ์ตนู ทีฝ่ งั ใจมาตัง้ แต่เด็ก ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กคนหนึ่งจะคิดฝันว่าวันหนึ่งรูปที่เราวาด มันจะต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ ก็เก็บความฝันนั้นมาตลอด ตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนถึ ง วั น ที่ แ อนิ เ มชั่ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการได้เจอคุณเอ็กซ์-ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ แอนิเมเตอร์มือรางวัลระดับโลก จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง ผมเลยนั่ ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด กั บ เขาว่ า ผมอยากท� ำ อะไร เขาชอบอะไร ผมชอบอะไร เวลาทีเ่ ราคุยอะไรกับใครแล้วมันลืน่ ไหล ภาพในหัวมันก็ไหลออกมาไม่หยุด แล้วเราก็ร่วมมือกันตั้งบริษัท บ้านอิทธิฤทธิ์ ด้วยเป้าหมายเดียวคือสร้างแอนิเมชัน่ ฉายในโรงหนัง ความตัง้ ใจแรกของผมคือ อยากน�ำวรรณกรรมเอเชียสักเรือ่ งหนึง่ มาเล่าใหม่ ผมมองไปทัง้ ไซอิว๋ รามเกียรติ์ มหาภารตะ สุรยิ วรรมัน หรืออะไรอีกหลายเรือ่ ง แต่ไซอิว๋ ก็ถกู สร้างบ่อย ตีความกันหลากหลาย ทัง้ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ส่วนมหาภารตะและสุรยิ วรรมันเรือ่ งก็ไม่ได้รบั ความนิยมพอ แล้วผมก็หนั มามองรามายณะหรือรามเกียรติข์ องไทย เรื่องนี้คนไทยคุ้นเคยและคนทั้งเอเชียรู้จัก ผมและทีมงานก็คุยกัน เล่นๆ ว่าเอาไหมมาท�ำรามเกียรติก์ นั แต่เราท�ำเป็นเวอร์ชนั่ หุน่ ยนต์ให้ แฟนตาซี เหมาะกับความเป็นแอนิเมชัน่ มากกว่านัน้ ยังบิดชือ่ ให้กลาย เป็น ‘Ramagear’ โดยใช้คำ� ว่า ‘Gear’ ทีแ่ ปลว่าเฟืองของเครือ่ งจักร แทนสัญลักษณ์ของความเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นความคิดที่น่าสนใจ ก็เลยอยากจับเอาบางตอนของรามเกียรติม์ าท�ำใหม่โดยใช้การแปลงค�ำ

เช่น จากรามเป็น ‘Ram’ แปลว่า หน่วยความจ�ำ สีดาแปลงให้เป็น ‘CDR’ ลักษณ์กแ็ ปลงให้เป็น ‘Lux’ ทีเ่ ป็นหน่วยความเข้มของแสง

ในมุมมองของคุณ ‘รามเกียรติ์’ มีความน่าสนใจที่จะ น�ำมาเล่าในรูปแบบใหม่ตรงไหน

ประภาส : ผมศึกษารามเกียรติ์ไปจนถึงรามายณะต้นฉบับ แล้ว ก็ ไ ปพบวรรคทองวรรคหนึ่ ง ของฤาษี ว าลมี กิ ผู ้ แ ต่ ง เรื่ อ งนี้ ที่ ว ่า “มีรามเกียรติเ์ กิดขึน้ ทุกวัน เกิดขึน้ ทุกแห่งหนบนโลกใบนี”้ ซึง่ ในเชิง ของฮินดู รามายณะหรือรามเกียรติน์ ถี้ กู น�ำไปเล่าต่อแบบปากต่อปาก เป็นมุขปาฐะผ่านไปเรือ่ ยจนกระจายตัวออกไปยังลังกา ไปยังสยาม ไปอินโดนีเซีย ท�ำให้ทกุ วันนีม้ รี ามายณะหลายแบบ ซึง่ เล่าไม่เหมือนกัน แต่มแี ก่นหลักทีค่ ล้ายกันอยู่ คือมีสดี า มีราม มีทศกัณฐ์ มีการสูร้ บ เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมเลยไม่คิดจะจับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาเล่า ดีกว่า แต่ผมจะเล่าเรือ่ งรามายณะขึน้ ใหม่โดยยืมตัวละครเอกมาแค่ 3-4 ตัวพอ ยืมทัง้ คาแร็กเตอร์ ยืมนิสยั ยืมขนบทีร่ บกันแหลกมา เขียนเรือ่ งใหม่ โดยสมมติว่านีค่ อื อีกหนึง่ อวตาร ท�ำตามค�ำพูดของ ฤๅษีวาลมีกเิ ลยว่ารามเกียรติเ์ กิดขึน้ ทุกแห่งหน ไม่เว้นแม้แต่โลกของ หุน่ กระป๋อง เมือ่ ผมได้แก่นอะไรบางอย่างทีอ่ ยากเล่า ผมจึงเปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น ‘ยักษ์’ แทน

ท�ำไมรามเกียรติ์แบบของประภาสถึงต้องใช้หุ่นยนต์ เป็นตัวด�ำเนินเรื่อง

ประภาส : เราเพียงแต่นำ� ความเป็นหุน่ ยนต์เป็นตัวแทนในการเล่า ถามว่า รามเกียรติภ์ าคนีจ้ ะเป็นลิงได้ไหม เป็นปลา เป็นกบ ได้ไหม ค�ำตอบ ก็คอื ได้หมดเลย แต่ผมเลือกทีจ่ ะเล่าผ่านหุน่ ยนต์เท่านัน้ เอง เพราะผม อยากเล่นกับเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน่วยความจ�ำของเครือ่ งกล บนค�ำถามทีว่ า่ ใครสร้างสรรพชีวิตขึ้นมา ซึ่งค�ำว่าสร้างขึ้นมา มันไม่มีอะไรที่เป็น ตัวแทนของค�ำนีไ้ ด้ดเี ท่ากับหุน่ ยนต์ เพราะถ้าพูดว่าถูกสร้างขึน้ เป็นปลา ก็จะท�ำให้เรานึกถึงเรือ่ งวิญญาณ นึกถึงจิต ซึง่ ผมว่ามันอธิบายค�ำว่า ถูกสร้างได้ไม่เท่าหุน่ ยนต์

เป็น Man Made ในนามของพระเจ้าสร้าง

ประภาส : ใช่ แล้วก็มหี นุ่ ตัวหนึง่ ทีถ่ กู สร้างมาเก่งกาจมากจนกลับมา ท้าทายผูส้ ร้างหรือพระเจ้าต่อ ผมเขียนให้หนุ่ ยักษ์ทศกัณฐ์จะรบกับ รามผูส้ ร้าง เพราะไม่อยากขึน้ ชือ่ ว่าเป็นคนถูกสร้าง รามจึงส่งหุน่ ยนต์ หนุมานทหารเอกมาท�ำลายทศกัณฐ์ นีค่ อื จุดเริม่ ต้นของเรือ่ ง แล้วพอ เรือ่ งด�ำเนินไปสักพัก ทัง้ หนุมานกับทศกัณฐ์กด็ นั มาเป็นเพือ่ นกัน

การเอาหนุ ม านกั บ ทศกั ณ ฐ์ ม าเป็ น เพื่ อ นกั น คุ ณ อยากบอกอะไรกับสังคมในความสัมพันธ์ดังกล่าว

ประภาส : ผมคิดว่าคนทีเ่ ป็นศัตรูกนั เขาเป็นศัตรูกนั ก็เพราะมีคน บอกให้เขาเป็นศัตรูกนั นะ คือไม่ได้เริม่ เป็นศัตรูดว้ ยตัวเอง เราเป็น คนพุทธที่มีความเชื่อพื้นฐานผูกโยงกับเรื่องเวียน ว่าย ตาย เกิด คนบางคนอาจต้องเคยเป็นศัตรูกนั กับใครบางคนในอวตารหนึง่ หรือ ในภพชาติหนึง่ ดังนัน้ ในอีกภพชาติหรืออีกช่วงเวลา เขาทัง้ สองอาจจะ ไม่ใช่ศตั รูกนั ก็ได้ อันนีค้ อื เหตุผลแรก เหตุผลทีส่ องคือผมปรารถนาให้ คนทีเ่ ป็นศัตรูกนั ได้คดิ อะไรบางอย่าง เราต้องยอมรับ ทุกวันนีค้ นใน โลกนีท้ ะเลาะกันอยู่ ประเทศนีท้ ะเลาะกับประเทศนัน้ โกรธเกลียดกัน เป็นร้อยๆ ปี หรืออย่างบ้านเราฝัง่ โน้นกับฝัง่ นีก้ ท็ ะเลาะกัน ในโรงเรียน กลุม่ นัน้ ก็ไม่ถกู กันกับกลุม่ นี้

นอกจากเรื่ อ งของการไม่ ด� ำ รงตนเป็ น ศั ต รู กั น แล้ ว คุ ณ ยั ง มี ป รั ช ญาอะไรที่ ส อดแทรกเข้ า ไปใน เรื่องนี้อีกไหม

ประภาส : ผมพูดถึงความหวังในมิตรภาพ ผมพูดถึงเรือ่ งหน้าทีข่ อง การทีเ่ ราเกิดมา มีประโยคหนึง่ ทีค่ ณ ุ โน้ส-อุดม ทีผ่ มเชิญมาพากษ์ เป็นตัวละครทีเ่ รียกว่า ‘นักไต่ฝนั ’ พูดว่า “หุน่ ยนต์ทกุ ตัวถูกสร้างขึน้ มา

เพือ่ อะไรบางอย่าง บางตัวรูห้ น้าทีแ่ ล้วก็ทำ� ไปตามจุดประสงค์ทตี่ นเองรู้ บางตัวก็ไม่รวู้ า่ ตัวเองถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ อะไร ต้องท�ำไปเรือ่ ยๆ จนรู้ หน้าทีเ่ อง” ผมพูดเรือ่ ง Id เรือ่ ง Ego ของคน ว่ามันก็คอื ยักษ์ในตัวคน

ฟังจากเนื้อหาอันเป็นแก่นเรื่องที่คุณอยากจะสื่อสาร มันดูเครียดเกินไปหรือไม่ กับวิถีปฏิบัติของแอนิเมชั่น

ประภาส : ผูใ้ หญ่บางคนทีด่ ไู ปคร่าวๆ เขาบอกว่านีม่ นั หนังผูใ้ หญ่เลยนี่ ทัง้ ทีม่ นั มีความสนุกแบบเด็กมากๆ ผมเลยคิดว่ามันคล้ายกับทีผ่ มแต่ง เพลงให้เฉลียง คือแต่งเพลงให้สนุก อย่างเพลงกล้วยไข่ หรือเพลง นายไข่เจียว ฟังดูอาจจะคิดว่าเป็นเพลงไร้สาระ เพราะผมใช้ภาษาทีส่ นุก ท่วงท�ำนองที่สนุก แม้แต่วิธีการร้องการเล่น ผมก็ให้ร้องแบบสนุก แต่สาระในนัน้ ผมอาจจะก�ำลังพูดถึงเรือ่ งทีห่ นักอึง้ อยูก่ ไ็ ด้ ผมจึงคิดว่า หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้ เด็กก็ดูได้ พูดแบบนี้คุณอาจ จะมองว่าขายของ แต่มันเป็นเรื่องจริง เพราะนอกจากเด็กจะได้ หั ว เราะกั บ เรื่ อ งราวที่ ส นุ ก และมี ค วามสุ ข กั บ ภาพสี ส วยแล้ ว ยั ง มีเรื่องของความคิด ที่ถ้ามองในมุมของผู้ใหญ่ก็อาจจะเกิดค�ำถาม ขึน้ มากมายเกีย่ วกับชีวติ และโลก ซึง่ ผมคิดว่ามันก็นา่ จะเป็นเรือ่ งดี ทีเ่ ด็กๆ จะได้ฝกึ มอง และฝึกคิดเรือ่ งอย่างนีก้ นั บ้าง

ในการท� ำ แอนิ เ มชั่ น คุ ณ ต้ องปรั บ ตั ว หรื อ เรี ย นรู ้ เพิ่มเติมในเรื่องไหนบ้าง

ประภาส : ผมไม่ตอ้ งปรับตัวอะไรเลย แอนิเมชัน่ คือเครือ่ งมือในการเล่า ความคิดของผมแบบหนึง่ เท่านัน้ ผมเทียบมันกับเพลง กับหนังสือ แค่อยูท่ วี่ า่ เล่าผ่านอะไร แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรูอ้ ย่างหนึง่ นัน่ คือโนว์ฮาวใน การท�ำแอนิเมชัน่ ในบ้านเรามีนอ้ ยมาก ผมได้เรียนรูเ้ รือ่ งนีค้ อ่ นข้างมาก ผมเสียเวลาไปมากกับการหาวิธที จี่ ะท�ำให้แอนิเมชัน่ เรือ่ งนีม้ มี าตรฐาน พอทีจ่ ะไปตลาดโลกได้

มาตรฐานที่ว่านั้นคืออะไร

ประภาส : ทุกส่วน ไม่วา่ จะเป็นแสงเงา พืน้ ผิว สีสนั สีหน้าอารมณ์ ของตัวละคร รวมไปถึงการเคลือ่ นไหวทีส่ มจริง เช่น ยักษ์ตวั ใหญ่ เวลาเคลือ่ นไหวต้องเหมือนเหล็กหนักหลายสิบตันเคลือ่ นไหวอยู่ และ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือบท เพราะต้องพูดเรือ่ งทีค่ นทัง้ โลกรูเ้ รือ่ ง ไม่ใช่สกั แต่ จะโชว์เอกลักษณ์ไทยอย่างเดียว

ประภาส ชลศรานนท์

คือหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับปัญญา นิรนั ดร์กลุ โดยเขาด�ำรง ต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และมีหนุ้ อยูใ่ นบริษทั นีเ้ ป็นจ�ำนวน 37% เท่ากันกับ ปัญญา นิรนั ดร์กลุ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในเรือ่ งของงานเขียนใครหลายคนอาจจะคิดว่างาน ทีไ่ ด้รบั ความนิยมของเขาคือหนังสือรวมเล่มการตอบ จดหมายในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ ‘คุยกับประภาส’ โดยส�ำนักพิมพ์มติชน และส�ำนักพิมพ์เวิรค์ พอยท์ พับลิชชิง่ แต่อกี หนึง่ งานเขียนเชิงเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็น เรือ่ งสัน้ ทีส่ ร้างแรงบันดาลให้แก่หนุม่ สาวอย่างมาก นัน่ คือ เรือ่ ง ‘ขอชือ่ สุธสี ามสีช่ าติ’ โดยส�ำนักศิษย์สะดือในปี 2530 และถูกน�ำมาจัดพิมพ์อกี ครัง้ ในปี 2549 โดยเวิรค์ พอยท์ พับลิชชิง่ โดยมีจำ� นวนพิมพ์ซำ�้ มากถึง 25 ครัง้ เข้าไปแล้ว


“ผมมีความตัง้ ใจ จะนำ�รามเกียรติ์ ซึง่ เป็นวรรณกรรม ทีผ่ มชอบมาเล่าให้ คนทีไ่ ม่เคย อ่านรามเกียรติ์ แม้แต่ประโยคเดียว ก็ดยู กั ษ์ได้สนุก และรูเ้ รือ่ ง”


นีเ่ ป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้ ‘ยักษ์’ ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี ใช่ ไหม

ประภาส : ถูกต้อง แต่จริงๆ ผมไม่ได้ตงั้ ใจให้มนั นานขนาดนัน้ คิดว่าท�ำสัก 3-4 ปี แต่ทชี่ า้ เพราะผมไม่ประนีประนอมกับสิง่ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐานทีผ่ มตัง้ ไว้ ซึง่ ถ้าผมยอมงานมันจะเร็วกว่านีม้ าก เช่น การ Render (การสร้างภาพ จากแบบจ�ำลองด้วยแสงและเงา) ท�ำได้หลายระดับทัง้ แบบทีวี และแบบ ภาพยนตร์ ทีวจี อเล็กไม่ตอ้ งละเอียดมากเท่าภาพยนตร์จอใหญ่ เลยมี ความยากง่ายต่างกันเยอะ หนังจอใหญ่นี่มันดูแล้วเห็นหมด ดังนั้นจึง เป็นทัง้ ข้อดีและข้อเสีย เพราะคนดูมองเห็นหมดทุกอย่าง แม้กระทัง่ ละออง ฝุน่ ทีอ่ ยูใ่ นอากาศ หรือการขยับตัวบางอย่างทีแ่ บบทีวไี ม่ตอ้ งท�ำ แต่ถา้ เป็น ภาพยนตร์ต้องท�ำ อีกเหตุผลหนึ่งที่ช้าเพราะทีมงานเราน้อยกว่าบริษัท ใหญ่ในอเมริกาและญีป่ นุ่ เป็นร้อยเท่า ผมจึงต้องเน้นบททีล่ มุ่ ลึก เฉียบคม

อย่างแนวทางของ Studio Ghibli ใช่หรือไม่

ประภาส : ทัง้ Pixar และ Ghibli นีบ่ ทภาพยนตร์ของเขามีชนั้ เชิงและ งดงาม แต่จงั หวะของทัง้ สองฟากก็ไม่เหมือนกัน หนัง Ghibli นีจ่ งั หวะ ไม่เหมือนฮอลลีวดู้ เลย เพราะเล่าเรือ่ งเนิบๆ สไตล์ญปี่ นุ่ แต่ Pixar มีความซน อยูต่ ลอดเวลา เป็นหนังแมสกว่า จังหวะหนังมันขึน้ อยูก่ บั ผูก้ ำ� กับนัน่ แหละ ผูก้ ำ� กับแต่ละคนจะมีจงั หวะของตัวเองอยู่ ผมเองก็มจี งั หวะของผม

พูดให้ชดั ก็คอื การท�ำไปตามสัญชาตญาณของคุณใช่ ไหม

ประภาส : ก็ทำ� ไปตามนัน้ คือผมเชือ่ ว่าผูก้ ำ� กับแต่ละคนทีเ่ วียนว่ายอยูก่ บั การท�ำหนัง คงไม่มใี ครมานัง่ สกัดจังหวะของตัวเองออกมาแล้วท�ำเป็นสูตร หรือพยายามท�ำตามจังหวะของใคร มันเป็นเรือ่ งของสัญชาตญาณมากๆ

ในเนื้อความตอนหนึ่งจากสารคดีชีวิต เฉิน ข่ายเก๋อ ผู้ก�ำกับชื่อดังของจีน เล่าว่า โรงเรียนผู้ก�ำกับของจีน จะมี ต� ำ ราท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดโครงสร้ า งในส่ ว นต่ า งๆ ของภาพยนตร์ ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะรุ ่ น ได้ ยึ ด เป็ น ไบเบิ้ ล มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณพูดไม่น้อย ประภาส : ผมคิดว่าเราเกิดในยุคไหนเราก็จะมีรสนิยมที่สอดคล้องกับ ยุคนั้น อย่างยุคหนึ่งที่สปีลเบิร์กดัง คนก็จะคุ้นชินกับจังหวะแบบนั้น แต่ทีนี้พอถึงยุคใหม่ ยกตัวอย่างว่านี่เป็นยุคของคริสโตเฟอร์ โนแลน จังหวะของหนังก็จะมีความแตกต่างกับสปีลเบิรก์ มาก ผมจึงคิดว่าสูตร ส�ำเร็จทีว่ า่ กันนัน้ เป็นการรวบรวมเรียบเรียง หลังจากทีม่ นั ผ่านไปแล้ว

คุณคิดว่าจังหวะของหนังเป็นสูตรหรือไม่

ประภาส : เท่าทีเ่ ห็นและพอจะพูดได้กค็ อื ฮอลลีวดู้ จะมีชพี จรของเขาอยู่ ไม่ใช่เฉพาะแค่แอนิเมชัน่ นะ แต่รวมไปถึงภาพยนตร์ทวั่ ไปด้วย ผมเคย ได้ยนิ คนพูดว่า หากเอา Toy Story ทัง้ สองภาคมาฉายพร้อมกันตัง้ แต่ ต้นจนจบ จังหวะพีคของเรือ่ งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลย เราอาจจะคิดว่า หรือนีค่ อื สูตรของเขา หรือมันเป็นความรูส้ กึ ล้วนๆ เป็นสัญชาตญาณล้วนๆ อ้อ! พูดเรือ่ งสูตรนีผ่ มเคยได้ยนิ อีกเรือ่ งหนึง่ คือ สูตรของ Walt Disney คือตัวการ์ตนู จะตายไม่ได้ แต่ในยุคนีส้ ตู รนีไ้ ด้ถกู Pixar ท�ำลายไปแล้ว เพราะเขากล้าให้ตวั ละครตัวเอกตายกลางเรือ่ งได้

แล้วจังหวะของเรื่องยักษ์ที่คุณก�ำกับเป็นอย่างไร

ประภาส : ผมเชิญบางคนมาดูหนังของผม เขาบอกว่าดูหนังผมแล้วก็ เหมือนอ่านหนังสือทีผ่ มเขียน ฟังเพลงทีผ่ มแต่ง จังหวะจะโคนคล้ายๆ กัน ถ้าถามผม ผมก็คงตอบไม่ได้วา่ จังหวะของผมเป็นอย่างไร

ความยาวไม่เกิน 100 นาที มันเหมาะกับแอนิเมชั่นใช่ ไหม

ประภาส : ใช่ แต่บางเรื่องของจิบลิก็ยาวมากนะ ผมใช้ความรู้สึกวัด มากกว่าตัวเลข ตอนแรกท�ำออกมายาวมากกว่า 120 นาที แล้วผมก็ ค่อยๆ ตัดออกไปตามทีผ่ มรูส้ กึ อะไรทีม่ าขวางจังหวะของการเดินเรือ่ ง ต่อให้ตอนท�ำแอนิเมทใช้เวลาครึง่ ปีผมก็ตดั ทิง้ ต่อให้สวยแค่ไหนหรือตลก แค่ไหนผมก็ตดั ทิง้

ถามตรงๆ ก่อนท�ำเรื่องยักษ์ ได้มีการน�ำเอาแอนิเมชั่น ของฮอลลีวู้ด หรือทาง Ghibli มาเป็น Reference หรือเปล่า

ประภาส : ไม่ตอ้ งอาศัย Reference อะไรเลย เพราะแอนิเมชัน่ คือสิง่ ที่ ผมชอบดูอยูแ่ ล้ว ผมจะสือ่ สารกับทีมงานง่ายๆ ว่าเราต้องไม่ท�ำอย่างนัน้ นะ เพราะ Pixar ท�ำไปแล้ว หรือเราจะดึงเรือ่ งให้เนิบๆ ช้าๆ แต่ไม่ตอ้ งเท่า Spirit Away นะ เป็นต้น

การเอาเรื่องของต�ำนานเทพปกรณัมอย่างรามเกียรติ์ เข้ามา เป็นส่วนเพิ่มเสน่ห์ของการสร้างบทใช่ ไหม

ประภาส : ผมไม่ได้จงใจขนาดนัน้ ผมเพียงแต่มคี วามตัง้ ใจจะน�ำรามเกียรติ์ ซึง่ เป็นวรรณกรรมทีผ่ มชอบ มาเล่าให้คนทีแ่ ม้จะไม่รเู้ รือ่ งรามเกียรติ์ ไม่ เคยอ่านรามเกียรติ์แม้แต่ประโยคเดียว ก็ดูหนังเรื่องนี้สนุกและรู้เรื่อง

ผมไม่ได้เล่าเรือ่ งต�ำนานเทพปกรณัมอะไรเลย เพียงแต่ยมื แก่นบางอย่าง หรือตัวละครบางตัวเอามาพูดในเนือ้ เรือ่ งใหม่เอีย่ ม คนทีอ่ า่ นรามเกียรติ์ ก็อาจจะแปลกใจว่า ผมเล่นอย่างนีเ้ ลยเหรอ

ส�ำหรับคนทีร่ เู้ รือ่ งรามเกียรติอ์ ย่างลึกซึง้ ก็อาจจะมองว่า การตี ค วามของคุ ณ มั น ผิ ด ขนบ และตั้ ง ค�ำ ถามในเชิ ง วิพากษ์ที่รุนแรง คุณได้เตรียมตัวรับมือเรื่องนี้ ไว้มาก น้อยแค่ ไหน

ประภาส : ผมเชือ่ ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนเหล่านัน้ ได้ดู เขาจะเจอค�ำตอบ ด้วยตัวเอง อย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ชื่อรามเกียรติ์ แต่ชื่อ ยักษ์ เพียงแต่มตี วั ละครทีช่ อื่ ซ�้ำกับรามเกียรติเ์ ท่านัน้ จะคิดอย่างนีก้ ไ็ ด้ จริงไหม มันอยูท่ เี่ จตนาจะคิดไปทางไหนมากกว่า สุดท้ายก็ตอ้ งยอมรับ ว่าผมเป็นผูส้ ร้างและท�ำหนังออกมา ย่อมก่อให้เกิดค�ำถามมากมายเป็น เรื่องปกติ เพราะจะท�ำให้ทุกคนพอใจหนังของเราหมดคงเป็นไปไม่ได้ ต่อให้โนแลน, คาเมรอน หรือมิยาซากิ ทีค่ นญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่รกั ก็ตาม เพราะ มีคนญีป่ นุ่ เยอะไปทีบ่ อกว่าหนัง Ghibli ไม่สนุก คนดูหนังในโลกนีม้ นั มีสอง แบบ คือกลุม่ หนึง่ ไปดูเพือ่ ดูในสิง่ ทีผ่ กู้ ำ� กับอยากบอก กับอีกกลุม่ หนึง่ ไปดู เพือ่ ดูในสิง่ ทีต่ วั เองอยากเห็นเท่านัน้

คุ ณ จะสื่ อ สารเรื่ องรามเกี ย รติ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นให้ ค นดู ต ่ า งประเทศเข้าใจได้อย่างไร

ประภาส : ไม่วา่ คนชาติไหนดูแล้วต้องเข้าใจ เพราะผมเลือกแก่นสารเรือ่ งที่ เป็นสากล นัน่ คือเรือ่ งของหน้าที่ มิตรภาพ และอีโก้ หรือเรือ่ งพลังมหาศาล ในมนุษย์ มันมีความเป็นสากลอยูแ่ ล้ว

นอกจากเนื้อหาที่เป็นตะวันออก ในฐานะของแอนิเมชั่น พันธุ์ ไทย คุณได้น�ำกลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปใส่ ในรายละเอียดใดของเรื่องบ้าง

ประภาส : ผมไม่ได้ใส่โจ่งแจ้งแบบระนาดลอยมานะ เพราะผมว่า ไม่เหมาะกับหนังเรือ่ งนี้ ผมไม่อยากยัดเยียดอย่างนัน้ สิง่ ทีผ่ มใส่เข้าไป คือวัฒนธรรม อย่างเวลาเราพูดค�ำว่าวัฒนธรรมคนจะตีความในรูปแบบ ทีไ่ ม่ตรงกับความคิดของผม ค�ำทักแบบ “ว่าไงน้า!” ผมถือว่าสิง่ นีเ้ ป็น วัฒนธรรมไทย การทีม่ องทุกคนเป็นญาติสนิทมิตรสหายนีค่ อื วัฒนธรรม อันหนึง่ เวลาทีเ่ ด็กนักเรียนพูดพร้อมกันว่าขอบคุณครับคุณครู ผมว่านีก่ ็ เป็นวัฒนธรรม หรือการเอาบางอย่างของลวดลายไทยมาบิดแตะเสริมเติม แต่งเข้าไปทีห่ น้าตัวละครก็ใช่ การท�ำเพลงประกอบแม้จะเป็นวงออร์เคสตร้า แต่ทว่ งท�ำนองมันก็มคี วามเป็นไทยผสม มันแตกต่างจากค�ำว่าวัฒนธรรม ที่ชอบคิดกันว่าต้องมีเด็กหัวจุกขี่ม้าก้านกล้วยแน่ๆ อย่างนี้ผมคงต้อง ถามกลับแล้วว่า ถ้าเด็กหัวจุกขี่ม้าก้านกล้วยมันเป็นวัฒนธรรมที่ต้อง ส่งเสริม ท�ำไมเราไม่มีเด็กหัวจุกให้เต็มเมือง ท�ำไมต้องรอให้มีเฉพาะ ในหนัง ผมว่าแม้แต่คนทีถ่ ามหาวัฒนธรรมเด็กหัวจุกขีม่ า้ ก้านกล้วยก็ยงั ผูกเนคไทใส่สทู ทุกวันอยูเ่ ลย

ความเป็นไทยมีเสน่ห์มากแค่ ไหนในสายตาคุณ แล้วเราจะ สามารถผสานสิ่งเหล่านี้ลงไปในวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีรสนิยมได้อย่างไร

ประภาส : มีเยอะมาก มีอะไรน่าสนใจเยอะ แต่วา่ คนส่วนใหญ่มกั จะ ตีความค�ำว่าความเป็นไทยเพียงแค่เสียงระนาด แค่การร�ำไทย ส�ำหรับผม ผมยกให้การไหว้เป็นวัฒนธรรมทีใ่ หญ่มาก มันบ่งบอกถึงรากเหง้าของเรา ได้หลายอย่าง ผมคิดว่าการท�ำศิลปะร่วมสมัยทีด่ ี มันต้องอยูท่ กี่ ารปรุง เราคงไม่เกี่ยงงอนที่จะน�ำปลาแซลมอนมาท�ำลาบ ต่อให้เราชอบตะไคร้ ใบมะกรูด เราคงไม่ปฏิเสธชีส เราอย่าไปมองว่าถ้าความเป็นไทยต้องมีอะไร ทีช่ ดั เจนแท้ๆ นีเ่ ป็นวิธคี ดิ ของผมนะครับ อย่างเวลาทีท่ ำ� รายการคุณพระช่วย นีผ่ มยกระนาดมาตีพร้อมกับการเล่นออร์เคสตร้าทัง้ วงบ้าง เอาการจัดแสง สมัยใหม่ไปอาบไว้กบั ลายฉลุไทยบ้าง เอาซาวนด์เอฟเฟ็กต์มาประกอบโขน บ้าง ก็เป็นเสน่หท์ คี่ นชืน่ ชอบ

ในระหว่างทางที่ท�ำแอนิเมชั่นเรื่องนี้ ได้พบอะไรที่สะท้อน กลับมาที่ตัวคุณได้บ้างไหม

ประภาส : ผมพบว่าบททีเ่ ขียนให้ตวั ละครทุกตัว บางประโยคมันสะท้อน กลับมาหาเราได้เช่นกัน อย่างประโยคทีว่ า่ “เราเกิดมาเพือ่ อะไร” ก็สะท้อน ให้ผมคิดว่าการที่ผมต้องมาท�ำงานนี้ นี่มันคือหน้าที่ที่ผมถูกมอบหมาย หรือเปล่า ผมถูกสร้างให้วันหนึ่งของชีวิตต้องมาท�ำแอนิเมชั่นเรื่องนี้ หรือเปล่า คิดแล้วผมก็สนุกกับความคิดแบบนี้

คุณคาดหวังอย่างไรกับแอนิเมชั่นเรื่องนี้

ประภาส : ข้ อ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ ผมเป็ น คนไม่ ค ่ อ ยคาดหวั ง อะไร มาก ผมท�ำทุกอย่างไปเรื่อยๆ ผมท�ำเฉลียงไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งผู้คน ก็รับมันได้ ผมเขียนหนังสือแบบของผมไปเรื่อยๆ ก็มีคนตามอ่าน มีประโยคหนึง่ ทีผ่ มพูดกับทีมงานอยูบ่ อ่ ยๆ คือการท�ำหนังเรือ่ งนีเ้ หมือน

เรื่องที่คุณ (อาจจะ) ไม่รู้เกี่ยวกับ

ประภาส ชลศรานนท์

ประภาสหารายได้พิเศษด้วยการเขียนบท รายการโทรทัศน์ บทละคร รวมถึงเขียน เพลงให้กับวงเฉลียงมาตั้งแต่สมัยที่เขา เป็นนิสติ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ บทสัมภาษณ์ชนิ้ แรกของประภาสได้รบั การ ตีพมิ พ์ ในนิตยสาร ‘เปรียว’ เมือ่ ปี 2526 ขณะที่เขาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 ในชื่อเรื่อง ‘หนุม่ นามธรรม’ สมั ย เรี ย นเขาเป็ น ลู ก ค้ า ประจ� ำ คนหนึ่ ง ของร้ า นอาหาร MK ที่ ป ั จ จุ บั น นี้ คื อ แบรนด์ระดับยักษ์ของวงการสุกี้ในบ้านเรา แต่ ในวันนั้นร้านนี้เป็นเพียงร้านอาหารธรรมดา ในสยามสแควร์ ประภาสกินอยูเ่ ป็นประจ�ำจนสนิท สนมกับเจ้าของ เขายังเคยยุสนุกๆ ให้เจ้าของเปิด ร้านในห้างแล้วขยายสาขาไปมากๆ ใครจะไปเชือ่ ว่า นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงกับ MK ในวันนี้ ในความเป็นนิสิตเก่าของคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ร่วมสถาบันกับ ปัญญา นิรนั ดร์กลุ หลายคนอาจจะคิดว่าประภาสและปัญญา เรียนในรุน่ เดียวกัน แต่แท้ทจี่ ริงประภาสเป็นรุน่ น้อง ปัญญา โดยมีชว่ งรุน่ ห่างกันถึง 5 ปี ประภาสคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ ของค่ายเพลงคีตา โดยเพลงที่เขาแต่ง ส่วนใหญ่เป็นเพลงฮิตระดับอมตะทั้งสิ้น อาทิ เพลงเสือ, เจ้าภาพจงเจริญ, นิทานหิง่ ห้อย, ไม้ขดี ไฟกับดอกทานตะวัน, รักเธอแต่เธอไม่ร,ู้ รัก เป็นดัง่ ต้นไม้, ฟัน่ เฟือน, เทีย่ วละไม และอีกมากมาย หลายเพลงที่ไม่อาจจะกล่าวได้หมดในพืน้ ทีจ่ ำ� กัดนี้ หลังจากประสบความส�ำเร็จจนอิ่มตัวกับ คีตา ประภาสได้ออกมาเปิดค่ายเพลงทีช่ อื่ ‘มูเซอ’ โดยมีเขาเป็นผูบ้ ริหาร สร้างศิลปิน มากมาย อาทิ ทีโบน, กษาปณ์ จ�ำปาดิบ, แบดบอย และมาม่า บลูส์ ประภาสเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ส�ำนักนิตยสารไปยาล ใหญ่ นิตยสารอารมณ์ดีที่มีอิทธิพลทาง ความคิดกับวัยรุน่ ในสมัยปี 2529 อย่าง มาก โดยเขารับหน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา และมี วัชระ แวววุฒินันท์ ผู้บริหารเจเอสแอล ในวันนีเ้ ป็นบรรณาธิการอ�ำนวยการ มีศุ บุญเลีย้ ง นั่งแท่นเป็นบรรณาธิการบริหาร ท�ำงานร่วมกัน กับบินหลา สันกาลาคีรี ที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้า กองบรรณาธิการ มีเก้ง-จิระ มะลิกลุ ดูแลฝ่ายภาพ และมีพงิ ล�ำพระเพลิง กับ อุดม แต้พานิช รับหน้าที่ ดูแลด้านศิลปกรรม ทัง้ ยังมีนกั ศึกษาฝึกงานสาว ชื่อ ชลลดา เตียวสุวรรณ ที่วันนี้ ใครก็รู้จักเธอ ในนามปากกาว่า ‘เพลงดาบแม่น�้ำร้อยสาย’ นี่มัน ดรีมทีมชัดๆ กีฬาโปรดของประภาสทีเ่ ขาเล่นอยูเ่ สมอๆ ในเวลาว่ า งงาน นั่ น คื อ การตี ก อล์ ฟ และบัดดีท้ อี่ อกรอบกับเขาเป็นประจ�ำก็คอื แสงแรก ชลศรานนท์ ลูกชายของเขา การเล่นกอล์ฟของสองพ่อลูกทุกครั้ง จะมีการวางเดิมพันในข้อเสนอทีว่ า่ ใครตีแพ้ จะต้องอดกินปากเป็ดทอด อันเป็นอาหารว่าง จานโปรดของสองพ่อลูก


“ความคิดแบบ ฮาวทูมนั ง่ายไป ผมไม่เชือ่ ว่าของทีง่ า่ ย จะเป็นของดี ชีวติ ผมเลือก ทางยากมาตลอด ทางง่ายมันมี คนเดินเยอะแล้ว” ผมเชือ่ ว่าคนทีเ่ จียวไข่ ถ้าเขารูเ้ รือ่ งอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเข้าใจในชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เขาจะเจียวไข่ได้ดขี นึ้ เพราะเขาจะท�ำทุกอย่างได้กลมกล่อมขึน้ จากภูมคิ วามรูค้ วามเข้าใจเหล่านัน้

ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น จะท�ำให้เรามีรูปแบบทางความคิด ในการสร้างงานที่หลากหลายมากขึ้นใช่ ไหม

ประภาส : หลากหลายหรื อ เปล่ า ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ส�ำ คั ญ แต่ ส ามารถ สร้างงานได้กลมกล่อมขึน้ มีมติ มิ ากขึน้ เคยมีคนบอกว่าเด็กทีเ่ ล่น ดนตรีจะสามารถบวกเลขได้เร็วขึน้ ฟังดูแล้วไม่นา่ เกีย่ วเท่าไร แต่ใน ทางวิทยาศาสตร์กม็ คี ำ� อธิบายสิง่ เหล่านี้ โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมเขียน เพลงได้กลมกล่อมขึน้ เมือ่ ผมได้รเู้ รือ่ งดาราศาสตร์ ได้รเู้ รือ่ งเสือชีตา้ ร์ มันเป็นเรื่องที่ตอบยาก หรือแม้กระทั่งการท�ำอาหาร ผมจึงคิดว่า ศาสตร์ทกุ อย่างบนโลกนีม้ นั เชือ่ มโยงและส่งเสริมกันหมด

จ�ำเป็นไหมที่เราต้องค้นหาเฉพาะแก่นของแต่ละศาสตร์ เพื่อน�ำมาใช้ ในกระบวนการนี้

การมาปฏิบัติธรรม แต่ละขั้นตอนมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ค่อนข้างนาน เช่น ถ้าเป็นหนังทีใ่ ช้คนแสดงก็แค่ตงั้ กล้อง จัดไฟ ถ่าย แสดงใหม่มนั ก็จบ แต่นตี่ อ้ งเขียนบท พากษ์ แล้วเอาเสียงนัน้ มาฟัง ท�ำการ ขยับปากให้ตวั ละคร จัดแสงใหม่ในเครือ่ ง Render ภาพ ใส่ควันเข้าไป ขัน้ ตอนเหล่านีก้ นิ เวลาไปเรือ่ ยๆ เราก็ตอ้ งท�ำไปเรือ่ ยๆ จนถึงจุดหนึง่ ก็รสู้ กึ ว่ามันเหมือนการท�ำสมาธิ คือท�ำไปเรือ่ ยๆ ซึ่งในทางกลับกันการใช้ระยะเวลานาน ท�ำให้ความคิดของผม และทีมงานละเอียดขึ้น ถ้ากระแสดีมีคนตอบรับเยอะก็น่าจะท�ำให้ ทีมงานทุกคนดีใจ แต่ถ้ามันไม่ได้อะไรมากมาย ขอให้มีคนดูบ้าง และคนดูไม่กคี่ นนัน้ เอาสิง่ ทีเ่ ราท�ำไปคิดต่อ มันก็นา่ จะเป็นเรือ่ งดีกบั วงการแอนิเมชั่นบ้านเรา ไม่รู้สิผมว่าผมเห็นอนาคตอะไรบางอย่าง ของเด็กไทยทีก่ ำ� ลังเรียนสายนีอ้ ยู่ การท�ำคอมพิวเตอร์กราฟิก การท�ำ แอนิเมชั่น การท�ำงานศิลปะสมัยใหม่บนคอมฯ ผมว่าบ้านเรามี ทรัพยากรอุดม มีรากทางวัฒนธรรมทีย่ าว ผมว่างานศิลปะของเรา เป็นอาวุธทางวัฒนธรรมได้

แต่เมื่อท�ำแล้วต้องท�ำให้ดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรจะอ�ำนวย ผมมอง กลับไปในอดีตของตัวเองแล้วก็คดิ ว่าตัวเองเป็นอย่างนัน้ มานานแล้ว เป็นมาตั้งแต่ทำ� งานอยู่บนโต๊ะคนเดียวเหมือนตอนเขียนเรื่องสั้นสุธี ในช่วงแรกๆ

แล้วถ้าตัง้ โจทย์ ให้เขียนสุธตี อนนี้ รสชาติทางความคิด ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะเป็นอย่างไร

ประภาส : ผมไม่คิดอย่างนั้นนะ การท�ำแอนิเมชั่นมันแค่เป็นงาน ชิน้ หนึง่ เท่านัน้ เพราะในขณะเดียวกับผมก็ยงั ท�ำงานอย่างอืน่ ไปด้วย ทัง้ การท�ำรายการโทรทัศน์ เขียนหนังสือ แต่งเพลง ก็ทำ� ทุกอย่างต่อไป เรือ่ ยๆ ไม่เคยคิดว่าท�ำอะไรแล้วหยุด พอแค่นี้ ไม่เลย ไม่เคยคิดแบบนัน้ เพราะผมมีความเชือ่ ว่า คนเราไม่มจี ดุ สูงสุดในชีวติ หรอก

ประภาส : ไม่เหมือนกันแน่ อาจจะมีความคิดหรือบางอย่างทีค่ ล้ายกัน แต่เชื่อว่าท่าทีการแสดงออกไม่เหมือนกันแน่ๆ เพราะสุธีตอนนั้น เป็นพวกที่มีความคิดซนๆ ชอบล้อเลียนอะไรที่มันสุดโต่ง ซึ่งวันนี้ ผมเองก็พบเจออะไรที่มันสุดโต่งแล้วก็อยากล้อนะ แต่ก็ต้องหยุด เพราะต้องการท�ำความเข้าใจกับความสุดโต่งนั้นให้ดีที่สุดเสียก่อน ท�ำให้ผมไม่สามารถจะแสดงออกได้เหมือนสุธีในวันนั้นได้อีกแล้ว เพราะความบ้าระห�ำ่ แบบนัน้ มันถูกแทนทีด่ ว้ ยมุมมองทีน่ งิ่ ขึน้ สงบขึน้ เช่นกันถ้าตอนนี้ผมมีอายุเท่ากับตอนที่เขียนสุธีในวันนั้น ก็คงไม่ สามารถสร้างเรือ่ งยักษ์ได้ ต่อให้มคี นเอาเงินมาทุม่ ให้ผมก็เถอะ เพราะ วันนัน้ ผมไม่ได้คดิ เรือ่ งหน้าทีข่ องคน เรือ่ งของอีโก้ในมนุษย์ เพราะวัน นัน้ ผมคิดเรือ่ งอืน่ อยู่ ผมคิดเรือ่ งรูส้ กึ สบายดี ผมคิดเรือ่ งนายไข่เจียว ถามว่าวันนีผ้ มคิดถึงนายไข่เจียวไหม ผมคิดถึงผูช้ ายคนนัน้ อยูเ่ สมอ แค่คดิ ไม่เหมือนเปีย๊ บ เพราะในช่วงอายุ 20-25 เขาต้องเป็นนายไข่เจียว ทีส่ ามารถท�ำสิง่ เดียวให้ได้ดที สี่ ดุ แต่ถา้ เกินจากนัน้ ก็จะพูดอีกอย่าง ว่าถ้านายไข่เจียวรูเ้ รือ่ งดาราศาสตร์ รูเ้ รือ่ งคน รูเ้ รือ่ งการถักโครเชต์ รูเ้ รือ่ งกวีบา้ งนะ ผมเชือ่ ว่าเขาจะเจียวไข่ได้อร่อยกว่านีอ้ กี

มาสเตอร์ พี ซ สั ก ชิ้ น ไม่ มี เ ลยหรื อ กั บ งานทั้ ง หมด ที่ท�ำมาทั้งชีวิต

นัน่ คือการน�ำความรูด้ า้ นสหวิทยาการมาผสมผสานกับ ความเชีย่ วชาญ จนเกิดเป็นความงอกงามของชิน้ งาน

การท�ำแอนิเมชั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตด้านการท�ำงาน ของคุณหรือไม่

ประภาส : ไม่มเี ลยครับ ผมเป็นคนอีกเผ่าพันธุห์ นึง่ ในสังคมทีไ่ ม่ได้ คิดเรือ่ งพวกนี้ ผมแค่คดิ ง่ายๆ ว่า ท�ำไปเรือ่ ยๆ เท่าทีจ่ ะมีแรงท�ำได้อยู่

ประภาส : พอมาถึงจุดหนึง่ แล้ว ความรูต้ า่ งๆ จะขมวดและร้อยรัดกัน ส่งเสริมซึง่ กันและกัน จนคลีค่ ลายออกมาในวันทีต่ อ้ งน�ำมาใช้ ดังนัน้

ประภาส : ผมคิดว่าถ้ามัวแต่ไปหาแก่นอย่างเดียว ก็คงคล้ายกับ การ Copy แล้วน�ำมา Paste ถ้าหากเราอยากวาดภาพอะไรขึน้ มา สักรูปหนึ่ง ยกตัวอย่างรูปทะเล ผมหารูปทะเลให้คุณเป็นร้อยรูป ไม่พอแค่นนั้ ยังถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมมาให้ดเู ป็นตัวอย่าง แต่กบั การที่ ผมพาคุณไปนัง่ ริมทะเล นัง่ ดูทะเล พาไปตกปลา ไปว่ายน�้ำ ผมเชือ่ ว่า วิธนี เี้ มือ่ คุณกลับมา คุณจะต้องวาดรูปได้สวยกว่าการนัง่ ดูรปู แล้ววาด ตามแบบ เพราะภาพทีว่ าดนัน้ มันออกมาจากจิตวิญญาณ ออกมาจากข้างใน

คุ ณ ก� ำ ลั งจะบอกว่ า นอกเหนื อจากความรู ้ ที่ ห ลาก หลาย ประสบการณ์ก็คือแรงขับเคลื่อนส�ำคัญในการ สร้างชิ้นงาน

ประภาส : จะพูดแบบนัน้ ก็ได้เพราะสิง่ ทีเ่ ราเห็น มันกระทบใจเรา กระทบหูเรา ชนกับทุกประสาทสัมผัส จนสามารถกลัน่ ออกมาเป็น บทสรุปของชิน้ งานทีท่ ำ� ดังนัน้ ผมจึงบอกว่าในช่วงวัยหนุม่ ผมถึงไม่ สามารถท�ำแอนิเมชัน่ แบบนีอ้ อกมาได้

ในระยะเวลาชีวิตที่จ�ำกัด คุณแสวงหาประสบการณ์ ที่หลากหลายเหล่านั้นได้อย่างไร

ประภาส : ทัง้ หมดเริม่ ต้นจากการเปิดใจก่อน เพราะเมือ่ ก่อนตอนหนุม่ ๆ ผมเคยปฏิเสธความรูอ้ ะไรหลายอย่าง เช่น เศรษฐศาสตร์ ตัวเลขบัญชี หรือตอนไปตลาดกับแม่ เห็นแม่เลือกหัวไชเท้านานก็บน่ ให้รบี ๆ ซือ้ ไป เถอะ แต่วนั หนึง่ พอเราพบอะไรบางอย่าง ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ มันสะกิดเราตรง ไหน อาจจะพบจากการอ่านบทกวีของรพินทรนาถ ฐากูร หรืออ่าน นวนิยายของอัลแบร์ กามู สักเรือ่ งหนึง่ มันท�ำให้รสู้ กึ ว่าเราอ่อนโยน ท�ำให้เปิดใจมากขึน้ มองเห็นอะไรมากขึน้ ถ้าผมกลับไปเลือกหัวไชเท้า กับแม่อกี ครัง้ อาจจะท�ำให้พบความรูบ้ างอย่างในการเลือกหัวไชเท้าทีด่ ี

ย้อนกลับมาทีเ่ รือ่ งเปิดใจ คุณสามารถน�ำความคิดจาก การเปิดใจไปต่อยอดเชิงรูปธรรมอะไรได้บ้าง

ประภาส : ผมสร้างรายการแฟนพันธุแ์ ท้ดว้ ยวิธคี ดิ แบบนี้ เพราะเห็น คนสองคนคุยกันเรือ่ งบอล ซึง่ ทัง้ สองคนบ้าบอลมาก มานัง่ ถามกันว่า


ท�ำไมคุณถึงปฏิเสธความคิดแบบฮาวทู

นักเตะคนนีย้ งิ ประตูดว้ ยขาข้างไหน ผมคิดนะว่ามันบ้าหรือเปล่า และ พอผมท�ำรายการนี้ ก็ยงิ่ ได้เห็นคนลักษณะนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ จนรูส้ กึ ว่า ในความบ้าเหล่านีม้ นั มีความอาร์ตอยู่ นอกจากความอาร์ตแล้วยังมี ความดราม่าอยูใ่ นนัน้ อีกด้วย

แฟนพันธุ์แท้มีความเป็นดราม่าอย่างไร

ประภาส : รายการแฟนพันธุแ์ ท้แม้วา่ จะเป็นรายการทีพ่ ดู ถึงความรูก้ ็ จริง แต่กเ็ ป็นรายการทีด่ ราม่ามากนะ แล้วคนดูกช็ อบความดราม่าของ รายการนีม้ ากด้วย เพราะมันดูดราม่าแบบมีปญ ั ญา ผูแ้ ข่งขันทุกคน มีความดราม่าอยูใ่ นตัวทีเ่ กิดจากการพยายามหาข้อมูล และความรัก ในสิง่ นัน้ ของผูแ้ ข่งขัน มันเครียดมากก่อนแข่ง สะท้อนมาถึงเวลาที่ แข่งจริง

ดู เ หมื อ นว่ า คนไทยจะชอบเรื่ อ งดราม่ า เป็ น พิ เ ศษ ดังนั้นคุณจึงต้องสร้างรายการที่มีความเป็นดราม่า มากๆ ใช่ ไหม ประภาส : ไม่จริงครับ ผมเชือ่ ว่าคนทัง้ โลกชอบดราม่า

แล้วดราม่าแบบประภาส มีรูปแบบอย่างไร

ประภาส : ก่อนจะถามค�ำถามนี้ ผมถามกลับก่อนว่า ดราม่าในความหมาย ของคุณคืออะไร

คือการสร้างซีนเพื่อบีบเค้นอารมณ์ ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อให้คนรู้สึกตามจนมากเกินไป ประภาส : ในความคิดเห็นผม ผมคิดว่าการที่สื่อเอาภาพจอร์จ ดับเบิล้ ยูบชุ อ่านหนังสือกลับหัวมาลง ผมว่านีก่ เ็ ป็นเรือ่ งดราม่านะ หรือการทีแ่ ก้ว พงษ์ประยูรแพ้ไม่ได้เหรียญทองนีก่ ใ็ ช่นะ ดังนัน้ โลกนี้ มีอะไรบ้างทีไ่ ม่ใช่ดราม่า ไม่มเี ลย อนุภาคทีห่ มุนรอบโปรตอนก็เป็น ดราม่าได้ ถ้าคุณมองให้เป็นดราม่า หรือแม้แต่การหมุนของดาวสอง ดวงที่อยู่ห่างกันมันยังกลายเป็นเธอหมุนรอบฉันได้ ท�ำไมเรื่องการ เคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอนจะไม่กลายเป็นเรือ่ งดราม่าได้บา้ ง เรามอง เป็นดราม่ามันก็เป็นดราม่า

ช่วงหลังคุณไปปรากฏตัวใน Facebook ค่อนข้าง เยอะ คุณเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่ออะไร

ประภาส : เพราะความคิดแบบฮาวทูมนั ง่ายไป ผมไม่เชือ่ ว่าของทีง่ า่ ยจะ เป็นของดี ชีวติ ผมเลือกทางยากมาตลอด ทางง่ายมันมีคนเดินเยอะแล้ว ผมไม่ชอบไปเดินชนกับคนอืน่ ทางยากทีว่ า่ คือสมมติเราจะวาดรูปเป็ด เราต้องเห็นเป็ดและนั่งสังเกตเป็ดให้รู้จริงจึงจะมาวาด ดังนั้นการ ท�ำงานของผมมันจะเป็นแบบแช่อยูเ่ พือ่ ซึมซับมันให้มากทีส่ ดุ จนเข้าไป อยูใ่ นตัวเรา แล้วก็จะตกตะกอนนอนก้น ทีนพี้ อจะลงมือท�ำเมือ่ ไหร่ มันจะฟุง้ ขึน้ มาเองเลย ไม่ตอ้ งไปค้นข้อมูลทีไ่ หน

วิธีคิดแบบที่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยไหม

ประภาส : มันเป็นวิธกี ารทีค่ นในโลกศิลปะเขาท�ำกันนะ ซึง่ ผมพบว่า มันได้ผลดี ผมไม่ชอบการเอาอะไรมากองๆ แล้วค่อยท�ำ ผมไม่เคย เขียนเพลงโดยเอาเรื่องมากองๆ แล้วมาเลือกว่าจะใช้ประโยคนี้นะ แบบนีไ้ ม่เคยท�ำ ของผมต้องอ่านให้อมิ่ อ่านให้ซมึ ลึก อ่านให้ฉำ�่ จนถึง วันหนึง่ ทุกอย่างเหล่านัน้ ก็จะออกมา คุณเชือ่ ไหมผมไม่ได้เขียนเพลง เทีย่ วละไมบนรถไฟ ไม่ได้เขียนริมทะเลอะไรทัง้ นัน้ ผมเขียนเพลงเทีย่ ว ละไมบนโต๊ะ หลังจากผ่านการเทีย่ วเคีย่ วกร�ำมาอย่างเข้มข้น

พอจะมีค�ำอธิบายไหมว่า วิธีคิดรูปแบบนี้คืออะไร

ประภาส : วิธนี เี้ ป็นวิธคี ดิ แบบเต๋า หรือแบบเซน คือการผสานชีวติ ให้เป็นเนือ้ เดียวกับธรรมชาติ ผมเชือ่ ว่าถ้าเราสามารถเป็นเนือ้ เดียว กับอะไรสักอย่าง มันจะท�ำงานออกมาได้ดี

การศึกษาวิถีเซนมีประโยชน์อย่างไรกับคุณ

ประภาส : เซนเป็นพุทธแขนงหนึง่ วิธคี ดิ แบบเซนก็คอื วิธคี ดิ แบบพุทธ ซึง่ อาจพูดได้วา่ เป็นพุทธทีข่ า้ มพิธรี ตี รองทีร่ งุ รัง

คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเซนตั้งแต่เมื่อไหร่

ประภาส : ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเซน แต่เมื่ออ่านเซนผมรู้สึกว่า แนวทางแบบนีม้ นั ถูกจริต และอะไรทีม่ นั ถูกจริตมันก็ทำ� ให้เราอยูก่ บั มันแบบเป็นตัวของตัวเอง หรืออ่านเต๋าแล้วชอบก็เอามาใช้ ผมไม่คอ่ ย แยกประเภทหรอกนะว่าอะไรเป็นอะไร แต่ถา้ คนอยากให้แยกผมก็ จะพยายามแยกให้นะ แต่โดยตัวตนของผม ผมจะไม่แยกนะว่านีเ่ ป็น อะไร อย่างไร เท่าไหร่ ผมจะไม่ทำ� เรือ่ งแบบนี้ ผมชอบเซนเพราะว่า มันเป็นอย่างทีม่ นั เป็น ผมชอบโศลกเซนท่อนหนึง่ ทีบ่ อกว่า “สายน�ำ้ ไม่ได้ไหล แต่สะพานต่างหากทีไ่ หล” ค�ำพูดแบบนีท้ ำ� ให้ผมนิง่ ขึน้ ท�ำให้ ความคิดไหลไปกับสายน�ำ้ เพราะเซนคือการเฝ้ามองธรรมชาติให้มนั ด�ำเนินไป เช่นเดียวกับทีพ่ อ่ แม่ครูบาอาจารย์ทางธรรมท่านสอนเราให้ ตามดูจติ อย่าไปกดมัน ปล่อยให้มนั ไหลไป ซึง่ เซนก็พดู แบบนี้ แล้ว พุทธิปญ ั ญาจะเกิดขึน้

ประภาส : มีคนชอบถามว่าท�ำไมขยันตอบจัง ก็อยากตอบว่าเราเปิดมัน เพือ่ เจอแฟนๆ มิใช่หรือ เราอยากคุยกับเขา เขาอยากคุยกับเราไม่ใช่หรือ ถ้าผมเปิดแล้วไม่ตอบ มันจะเปิดไปเพือ่ อะไร หรือเอาไว้โฆษณาอะไร บางอย่างแค่นนั้ หรือ ผมไม่ได้คดิ แบบนัน้ ผมคิดว่าอยากจะสือ่ สาร กับแฟนๆ

ถ้ า สมมติ เ อาตั ว คุ ณ เข้ า ไปร่ ว มกั บ เหตุ ก ารณ์ ต าม โศลกเซนนั้น เมื่อคุณมองสายน�้ำนั้นคุณมองเห็นอะไร

การอ่ า น Facebook ของคุ ณ ก็ เ หมื อ นกั บ อ่ า น หนังสือคุยกับประภาสจริงหรือไม่

ประภาส : โอ้ ผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะแก้ปัญหาอะไรได้ มันอยูท่ แี่ ต่ละบุคคลว่าจะน�ำมันไปใช้อย่างไร ซึง่ ในความคิดผมการ เลือกหัวไช้เท้ากับแม่กอ็ าจจะแก้ปญ ั หาให้กบั ประเทศได้ในบางครัง้ นะ ซึง่ มันอาจจะท�ำได้โดยทีไ่ ม่สามารถบอกว่าท�ำได้อย่างไร แต่คงไม่ตอ้ ง ยากขนาดทีว่ า่ ต้องเอาหัวไช้เท้าไปท�ำอะไรให้เกิดปฏิกริ ยิ าเคมี

ประภาส : คล้ายแบบนั้นแต่สั้นกว่า แต่ผมไม่ได้เน้นให้มันเป็น เหมือนคอลัมน์คยุ กับประภาสนะ คิดง่ายๆ ว่าเอาแค่ให้เราเจอแฟนๆ แล้วแฟนๆ เจอเราจะดีกว่าครับ เมือ่ เจอกันแล้วไม่คยุ กันจะให้ท�ำอะไร เหรอ จึงเป็นหน้าที่ที่ผมต้องคุยกับเขา หรือจะให้กดไลค์กันไปมา ก็ไม่ใช่ เพราะผมว่ามันน้อยไป

มองว่าพื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์กับคุณมากไหม

ประภาส : บางอารมณ์กร็ สู้ กึ เหมือนตัวเองท�ำหนังสือ เหมือนกับว่า เราต้องหาเรื่องไปเล่าให้แฟนๆ ของเราฟัง เราจะเอาเรื่องอะไรดี บางครั้งก็เหมือนเป็นที่เก็บความทรงจ�ำของเรา เพราะบางครั้ง เราเองก็ลืมบ้าง หรือบางครั้งก็เอาเรื่องเก่าๆ มาเล่า มากเข้า ก็ อ าจจะเอาไปรวมเล่ ม หรื อ บางที ก็ มี ค นสะกิ ด ให้ ผ มเกิ ด แรงบั น ดาลใจอยากเล่ า เรื่ อ งบางอย่ า งที่ ผ มอาจจะไม่ ไ ด้ นึ ก ถึ ง

คุณ มี วิธี ที่ จ ะแนะน�ำคนอื่น ให้ ใช้ ประโยชน์ ในโซเชีย ล มีเดียไหม

ประภาส : ไม่สามารถทราบได้เลยว่ามีประโยชน์แบบไหนกับใคร แล้วจะ สามารถท�ำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ จะสังเกตได้เลยว่าผมจะไม่ตอบ อะไรแบบฮาวทู

งานเขียนแบบประภาส

ประภาส : ผมเห็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป

ในความคิดคุณ ศาสนารวมถึงเรื่องจักรวาลวิทยา ที่คุณสนใจ จะช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตมนุษย์ ได้บ้าง

สิ่ ง ที่ คุ ณ ท� ำ มาทั้ ง หมด เคยคิ ด ไหมว่ า จะสามารถ เปลี่ยนแปลงสังคมได้

ประภาส : ผมไม่ได้ตงั้ เป้าท�ำอะไรเพือ่ จะเปลีย่ นแปลงอะไร ผมท�ำ ในสิ่งที่รักและเชื่อว่ามันดี เชื่ออย่างสนิทใจเลยนะ ผมชอบท�ำงาน ชนิดท�ำไปด้วยจิตว่าง ใจอยู่กับงานมากกว่าไปอยู่ที่ผลของงาน ผมว่ามันดูหรูหราใหญ่โตเกินไป ถ้าจะมีใครสักคนพูดว่าเราจะ เปลีย่ นแปลงสังคม

มุมมองในการแสดงออกของคุณ มักจะสื่อออกมา ในแง่ดีเป็นส่วนใหญ่ ถามจริงๆ คุณ เคยมองโลก ในแง่ร้ายบ้างไหม ประภาส : แน่นอน ผมชอบทีจ่ ะมองโลกในแง่ดี ชอบมองเห็นความงาม ของโลก เห็นความดีของคน แต่ก็มีหลายตอนที่ผมก็มองโลกแบบ ร้ายสุดๆ โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ นั ยังไม่เกิดขึน้ แต่ถา้ เรือ่ งมันผ่านไปแล้ว ผมจะมองหาแต่มุมดีๆ แม้แต่เรื่องที่แย่ที่สุดก็ต้องมีสักมุมที่เป็น มุมดี เพราะสิง่ ใดทีเ่ กิดขึน้ แล้ว สิง่ นัน้ ดีเสมอ แต่กบั สิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

• หนังสือชุดหนึ่งของประภาสที่ ได้รับความนิยมมากในหมู่ ผูอ้ า่ นยุคใหม่ นัน่ คือการรวบรวมค�ำตอบจากคอลัมน์ ‘คุยกับ ประภาส’ มารวมเล่มจ�ำนวน 8 เล่ม อาทิ คุยกับประภาส, ตัวหนังสือคุยกัน, กบเหลาดินสอ, มะเฟืองรอฝาน, เชือก กล้วยมัดต้นกล้วย, ยอดมนุษย์ลำ� ลอง, เท่าดวงอาทิตย์ และ แมงกระพรุนถนัดซ้าย • อี ก หนึ่ ง งานเขี ย นเชิ ง เรื่ อ งสั้ น ของประภาส ที่ได้รับการกล่าวขวัญ ว่าเป็นเรื่องสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่หนุม่ สาวอย่างมาก นัน่ คือเรือ่ ง ‘ขอชือ่ สุธสี ามสีช่ าติ’ • นอกจากงานเขียนเชิงให้ทัศนะแก่ ผู้อ่านที่หลากหลาย อีกหนึ่งชิ้นงาน ของประภาสที่ กิ น ใจนั ก อ่ า นรุ ่ น จิ๋ ว มากมายนัน่ คือวรรณกรรมเยาวชนที่ ชือ่ ‘มังกรไฟไม่เรียนหนังสือ’ ทีเ่ กิดขึน้ จากนิทานที่ประภาสแต่งเพื่อเล่าให้ ลูกทั้งสองคนของเขาฟังก่อนนอน ถูกจัดพิมพ์โดยเวิรค์ พ้อยท์ พับลิชชิง่ ทั้งในรูปแบบนวนิยายและนิทานภาพ ทีแ่ สนสนุกสนาน • งานเขียนชิ้นล่าสุดของประภาสที่ ได้รบั การจัดพิมพ์ลา่ สุด นัน่ คือ หนังสือ รวมเรื่องสั้นชื่อ ‘อภินิหารพระดิน’ และ ‘นิทานล้านบรรทัด’ ซึง่ มีเนือ้ หา เชิ ง ปรั ช ญาที่ น� ำ แนวคิ ด ของพุ ท ธ ศาสนา มาผนวกเข้ากับเรือ่ งทางโลกได้ อย่างแนบเนียน ออกมาเป็นเรือ่ งเล่าอัน บ่งบอกถึงความคิดของประภาสที่มีต่อโลกโลกุตรและโลก แห่งโลกียะอย่างลุม่ ลึก

มองร้ายไว้บา้ งก็ดเี หมือนกัน เช่น เฮ้ย! ระวังตกนะ อย่าท�ำอย่างนัน้ นะ เดีย๋ วมันจะพัง อย่าท�ำแบบนีเ้ ดีย๋ วทะเลาะกันตายเลย วางของแบบนี้ เด็กเดินผ่านเหยียบไปหัวร้างข้างแตกจะท�ำอย่างไร สิง่ ทีผ่ มพูดนีเ้ ป็น แง่รา้ ยทัง้ หมดเลย

อะไรคือสิ่งที่คุณครุ่นคิดและศรัทธามากที่สุดในช่วง วัยนี้

ประภาส : สิง่ ทีผ่ มครุน่ คิดมากทีส่ ดุ คือ คิดถึงเรือ่ งความสัมพันธ์ของ มนุษย์ เนือ่ งจากเราผ่านชีวติ มาถึงจุดหนึง่ เราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ ของมนุษย์ ยิง่ เห็นก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่ามันซับซ้อนเหลือเกิน แล้วมันเป็นส่วนที่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ถ้าไม่นบั เรือ่ งกินให้รอดตาย เวลาผมพูดว่าความสัมพันธ์ ของมนุษย์มนั ฟังดูไกลตัวนะ แต่ถา้ พูดว่า เพือ่ น คนรัก การเลือ่ นขัน้ ถ้วยรางวัล ค�ำต�ำหนิ มูลนิธิ เสียงปรบมือ ข่าวซุบซิบ เห็นไหม มันฟังดูใกล้ตวั มากเลย นีแ่ หละความสัมพันธ์ของมนุษย์ ส่วนเรือ่ ง ทีผ่ มศรัทธา ผมศรัทธาในความเชือ่ ก็คอื ศรัทธาในศรัทธานัน่ แหละ ผมชอบมองความศรัทธาของคน เพราะในสิ่งนั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่ ไม่ตอ้ งเอาอะไรมากหรอก จ�ำวันทีผ่ คู้ นไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ทีส่ หี บัญชร พระทีน่ งั่ อนันตสมาคมได้ไหม ผมร้องไห้ ด้วยความปีติ เพราะเห็นสายตาของคนศรัทธาต่อพระเจ้าอยู่หัว ผมศรัทธาในสายตาเหล่านัน้


. 28

FA S H I O N U P DAT E Text : Ti-na

Must Have Items! นาฬิกาข้อมือ รุ่น Pylon Racer จาก Racetrack

ขอเชิญพบกับคอลเลกชัน่ Autumn/Winter 2012 ของ TOPSHOP, TOPMAN และ G2000 ทีจ่ ะท�ำให้การแต่งตัวของคุณสนุกขึน้ โดยเฉพาะกับการมิกซ์แอนด์แมตช์เสือ้ ผ้า หลากรูปแบบ และวัสดุทสี่ ามารถผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว บางลุคทีด่ เู หมือน ธรรมดาจึงไม่ธรรมดา!

กางเกงขายาว จาก TOPSHOP เชิ้ตขาวปกลายทาง จาก G2000 รองเท้าส้นสูง จาก Pedro

เริ่มกันที่ TOPMAN ที่มีหลาย เทรนด์ ใ ห้ เ ลื อ กสวมใส่ อาทิ Palm Springs ที่มีการน�ำธีมแบบ Preppy (ลุคเนิร์ดของนักเรียน) มาปรับให้ดูหรูหราและเป็นผู้ใหญ่ ขึ้น โดยมีการใช้ลายพิมพ์ในแบบ ยุค 50s เน้นจับคู่โทนสีซีดกับ สีเอิร์ธโทน หรือเทรนด์ที่เรียกว่า Brighton เป็นการฟื้นฟูฉากอินดี้ ของกลุม่ คน Leffield ใน Brighton จากยุค 90s ออกมาเป็นนิตแวร์ ลวดลายสดใสผสมอยู่กับเสื้อยืด ลุควินเทจ ใส่คู่กับเชิ้ตและโค้ต ตัวใหญ่ รวมถึงผ้าแจ๊คการ์ดลาย แปลกตาที่สร้างความสนุกสนาน ในการแต่งตัวมากยิ่งขึ้น

กระเป๋าถือ รุ่น Work Twill จาก Jack Spade

กระเป๋าสะพาย จาก Kate Spade

“I’m human. If I didn’t make mistakes, I’d never learn. You can only go forward by making mistakes.” ~ Alexander McQueen

ฉันเป็นมนุษย์ ถ้าฉันไม่เคยทำ�ผิดพลาด ฉันก็คงไม่เคยได้เรียนรู้ คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ จากการทำ�ผิดพลาด

ในขณะที่ TOPSHOP มาพร้ อ มกั บ สี่ลุคน่าสนใจ ได้แก่ Band Camp ที่ ให้อารมณ์อ่อนหวาน น่ารัก แต่แฝง ไว้ด้วยความเป็นกบฏเล็กๆ อย่างเสื้อ ตัวนอกทรงโอเวอร์ไซซ์ ที่สอดแทรก รายละเอี ย ดอย่ า งระบายและลาย ดอกไม้ ตามด้ ว ยลุ ค Factory Girl ที่ ไ ด ้ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ จ า ก E d i e S e d g w i c k ไ อ ค อ น ใ น ยุ ค 6 0 s คี ย ์ ลุ ค จึ ง ออกมาในรู ป แบบของเสื้ อ นิตแวร์โทนสีดำ� -ขาวตัวหลวมกับกางเกง สกินนี่ลายตารางทาร์ทันส์ ที่ส�ำคัญต้อง มาพร้อมกับผมทรงรังผึ้ง! นอกจากนี้ ยั ง มี ลุ ค แบบ Scandi Girl ที่ มี ก ารสวมใส่ เ สื้ อ นิ ต แวร์ ตัวหลวมกับเชิ้ตติดกระดุม และสเว็ตเตอร์ ตบท้ายด้วย ลุค Sensationalist ทีม่ าพร้อมกับเชิต้ เท่ๆ แต่ประดับอัญมณี และกางเกงเข้ารูปลายงูในโทนสีเมทัลลิก

ด้าน G2000 MEN เน้นทีก่ ารตัดเย็บแบบพอดีตวั โดยมี สินค้าชิ้นเด่นเป็นเสื้อสูทด�ำ ที่ตัดเย็บด้วยการฟินิชชิ่ง แบบเนือ้ ไหมบนชุดสูทโพลี/เรยอง นอกจากนีย้ งั มีชดุ สูท ที่ ท� ำ จากผ้ า วู ล ซึ่ ง ผสมผสานกั บ โพลี เ อสเตอร์ ไ หม และไลครา ท� ำ ให้ ไ ด้ เ นื้ อ สั ม ผั ส ของผ้ า วู ล ที่ ต ่ า งไป จากเดิม รวมถึงการขลิบริมด้วยผ้าซาติน ที่ท�ำให้ลุค ดูหรูหรายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มลูกเล่นให้เสื้อเชิ้ต ด้วยการตัดต่อปกสีขาวกับเชิ้ตลายทางในโทนสีต่างๆ เช่น สีด�ำ เทา และโทนสีใหม่ๆ อย่าง น�้ำเงินเข้ม ม่วง เขียวเทอร์ควอยซ์ และชมพูกุหลาบ

ส่วน G2000 WOMEN มาพร้อมกับสองไลน์ ให้ ส าวๆ ได้ เ ลื อ กใส่ กั บ Vitality ไลน์ แ รก น� ำ เสนอบุ ค ลิ ก ของหญิ ง สาวที่ แ ข็ ง แกร่ ง และรั ก ในการใช้ชวี ติ อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้ขอบหนังเทียม และซิปโลหะในการตัดเย็บ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจาก เสื้อผ้าแนวทหาร ส่วนไลน์ Harmonize เน้นความ อ่อนหวานและสดใส จึงมีการใช้เทคนิค Colour Blocking เข้ามาผสม โดยใช้สสี ดใสอย่าง สีน�้ำเงิน อมเขียว และสีบลูริบบอน โดยเน้นลุคที่ค่อนข้าง แคชวลอย่างการจับคู่ระหว่างเชิ้ตผ้าบางเบากับ กางเกงทรงสกินนี่ เป็นต้น


LIVING /

. 29

Good Idea

/

Text : ยูเรก้า

หากสถานการณ์สร้างวีรบุรษุ ขึน้ มาได้ ความจ�ำกัดในเรือ่ งพืน้ ทีใ่ ช้สอยของคนเมืองก็นา่ จะก่อก�ำเนิดไอเดียดีๆ ขึน้ มาได้ดว้ ย แนวคิดคล้ายๆ กัน นัน่ คือความพยายามสร้างสรรค์และพลิกแพลงจนเกิดเป็นดีไซน์ใหม่ หรือมุมมองใหม่ จากการแก้ปญ ั หา ในขัน้ เริม่ ต้น กลับได้ผลลัพธ์ทใี่ ห้ทงั้ ประโยชน์ใช้สอย และความงามแบบอัตลักษณ์ ทีอ่ าจกลายเป็นดีไซน์เท่ๆ ทีม่ อี ยูท่ ี่ บ้านคุณแห่งเดียวก็เป็นได้ Working Corner เพราะยุคนีเ้ รามีเทคโนโลยียอ่ อุปกรณ์การ ท�ำงานทุกอย่างให้เล็กลง จึงไม่จำ� เป็นต้อง เสียพืน้ ทีห่ อ้ งหนึง่ ในบ้าน หากคุณต้องการ มีมมุ ท�ำงานส่วนตัว แค่ชนั้ บิลท์อนิ เล็กๆ ในมุมโปร่งติดผนังกระจกเพือ่ คลายความ อับทึบทางสายตา แล้วจะวางคอมพิวเตอร์ จอแบนหรือแล็ปท็อป ก็ดเู ก๋แถมใช้งาน ได้อย่างสะดวก ทีส่ ำ� คัญเวลาทีเ่ ราไม่ได้ ท�ำงานยังกลายเป็นมุมตกแต่งเท่ๆ ได้อกี (Aspire Condo พระราม 4)

See Through หมดยุคการกัน้ ห้องด้วยผนังทึบ โดย เฉพาะห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม เพราะ นอกจากจะเสียพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังท�ำให้ยาก ต่อการโยกย้ายเปลีย่ นมุมมองหรือสร้าง บรรยากาศใหม่ๆ อีกด้วย ไอเดียดีๆ อยู่ ทีก่ ารเลือกใช้กระจกใส เพือ่ แยกสัดส่วน พืน้ ทีใ่ ช้สอยระหว่างห้องนอนและห้องนัง่ เล่น ช่วยประหยัดการใช้เครือ่ งปรับอากาศ แต่กส็ ามารถสร้างพืน้ ทีส่ ว่ นตัวได้อย่างดี (Aspire Condo พระราม 4)

Mirror Mirror

Private Terrace

ดูดๆี จะเห็นว่าห้องแต่งตัว Walk-in Closet นีไ้ ม่ได้เป็นห้องกว้างมากมาย แต่อาศัยการ ใช้กระจกเงาช่วยสะท้อนมุมมองตลอดแนว สร้างความรูส้ กึ ให้หอ้ งดูกว้างสบายตาขึน้ (คอนโดฯ Wora สุขมุ วิท 49)

ปกติระเบียงเล็กๆ ของคอนโดมิเนียม กลางเมืองมักจะกลายเป็นทีส่ ำ� หรับวาง คอมเพรสเซอร์แอร์ หรืออย่างดีกป็ ลูก ต้นไม้ได้นดิ หน่อย แต่ถา้ ท�ำเลนัน้ ไม่ได้ อยูใ่ นมุมติดธรรมชาติสวยงาม ลองสร้าง ผนังธรรมชาติขนึ้ มาเอง ด้วยการออกแบบ ผนังไม้โปร่งสลับช่องรับแสง ไม่เพียงช่วย ลดความร้อนของแดดทีส่ อ่ งกระทบ ยังได้ พืน้ ทีส่ เี ขียว และความเป็นส่วนตัวเพิม่ ขึน้ ด้วย (คอนโดฯ Wora สุขมุ วิท 49)

Multi Function ใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วย เฟอร์นเิ จอร์สไตล์มลั ติฟงั ก์ชนั ซึง่ สามารถ ตอบสนองการใช้งานมากกว่าเพียงอย่าง เดียว เหมือนม้านัง่ โซฟาตัวนีเ้ ป็นทัง้ มุมนัง่ เล่น ทีน่ งั่ รับประทานอาหาร และใต้ทนี่ งั่ ยัง ออกแบบให้มลี นิ้ ชักส�ำหรับเก็บของได้อกี ต่างหาก (คอนโดฯ Grand U ประชาชืน่ )


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 30

Scarlett Wine Bar & Restaurant

T A S T E

--------------

Text : iD11 hoto : กฤตพล, อนุพนธ์

ไวน์บาร์และห้องอาหารสุดชิค ตำ�รับเชฟ มิชลินสตาร์ 2 ดาว จุดนัดพบของคนเมือง ผูร้ มุ่ รวยในไลฟ์สไตล์ ด้วยบรรยากาศและ การตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบโวค และแบบนิวยอร์ก ในโทนสีแดงสดสลับกับ เฟอร์นเิ จอร์ไม้และโซฟาหนังแบบวินเทจ เพิม่ ความชิลด้วยมุมระเบียงกว้างแบบเปิดโล่ง พร้อมชม วิวสวยๆ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา อาหารยุโรปรสเลิศต้นต�ำรับโดยเชฟมานูเอล มาร์ตเิ น่ซ์ เชฟมิชลินสตาร์ระดับ 2 ดาว ชาวฝรัง่ เศส พร้อมทัง้ เมนูอาหาร เนือ้ ตัดเย็น ทาปาสแบบร้อนและเย็น ส�ำหรับเมนูแนะน�ำต้อง ไม่พลาด Hareng à l’ huile เนือ้ ปลาเฮริงรมควันเสิรฟ์ พร้อม สลัดมันฝรั่ง ตามมาด้วย Burgundy Snails Croquette เนือ้ ทากจากเมือง Burgundy ฝรัง่ เศส ทีอ่ ร่อยกรุบกรอบ ส่วน Pan Seared Beef Tenderloin เนือ้ สันในวัวสุดนุม่ ให้รสชาติ กลมกล่อม เพราะเคีย่ วนานถึง 12 ชม. และ Egg Poached in Pinot Noir ไข่ดาวน�ำ้ ในไวน์แดง เมนูไข่งา่ ยๆ แต่ทานแล้ว ต้องติดใจ ประมาณ 500-1,000 บาท ชัน้ 37 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี เปิด 18.00-01.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) โทร.0 2238 1991 หรือคลิกที่ www.facebook.com/ScarlettWineBarBangkok ส�ำหรับคอไวน์ดมื่ ด�ำ่ ไปกับไวน์ชนั้ น�ำกว่า 150 ชนิด หรือไวน์ในราคาต่อแก้วทีม่ ใี ห้เลือกกว่า 10 ชนิด หมุนเวียนกันไป พร้อมเพลิดเพลินไปกับจังหวะมันๆ จากดีเจใน วันสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์) และงานปาร์ตี้ G-Session ทีจ่ ะมีธมี แตกต่างกันไปในแต่ละเดือน

Scarlett Wine Bar & Restaurant : With the panoramic view of Bangkok as backdrop, Scarlett sets an ideal place for you to sip any choice of great wines from over 150 labels. Its stylish décor adds up to the fine-dining experience while you enjoy the taste of European dishes prepared by the 2-Michelin-Star French chef Manuel Martinez. Location : Pullman Bangkok Hotel G, 37th Floor, Silom, Bangkok

Wife’s Restaurant

--------------

Text : Yamin Photo : วราวุธ

เมือ่ ใครได้มาเยือนร้านอาหารแห่งนี้ ร้อยทัง้ ร้อยจะต้อง รูส้ กึ ได้ถงึ ความเป็นครอบครัว เห็นได้จากชือ่ ร้าน Wife’s Restaurant ทีส่ ามารถตอบโจทย์ความอบอุน่ แบบแฟมิลี่ ได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะภรรยาคือปากท้องคนส�ำคัญ ของทุกคนในครอบครัว ร้านถูกตกแต่งให้โปร่ง โล่ง สบาย แขกไปใครมา จะรู้สึกได้ถึงความเป็นบ้าน ท�ำให้อยากกลับมาเยือนอีก เฟอร์นิเจอร์และอินทีเรียด้วยกลิ่นอายวินเทจ เน้นโทน สีน�้ำตาล ก�ำแพงแสดงศิลปะแบบปูนเปลือย เพิ่มความ พรีเมีย่ มด้วยผนังกระจก ไม่วา่ จะชืน่ ชอบอาหารไทย หรืออาหารนานาชาติ ทาง Wife’s Restaurant สามารถตอบสนองต่อมรับรสของคุณได้ ด้วยต�ำรับอาหารของสูตรเฉพาะของทางร้าน หากชอบ อาหารรสแซบ ขนมจีนน�ำ้ ยาปู คือเมนูเด็ดทีค่ ณ ุ ต้องลอง ให้ได้ ถ้าอยากรับรสแบบตะวันตก แนะน�ำให้ทาน ไก่อบ โรสแมรี่ ทานคูก่ บั โคลสลอว์ ให้รสชาติกลมกล่อม อีกจาน เป็น สปาเก็ตตีห้ มึกด�ำซอสเพรสโต ก่อนตบท้ายด้วย ของหวานรสเยีย่ มอย่าง ทีรามิสุ อิม่ ชิลๆ ในราคาประมาณ 200 บาท/คน Wife’s Restaurant ตัง้ อยูใ่ นซอยทุง่ มังกร 10 แขวง ฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตัง้ แต่ 11.00-21.00 น. สอบถามข้อมูลและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร.0 2884 0768

Wife’s Restaurant : With spacious, vintage interior, Wife’s Restaurant serves loads of lip-smacking dishes, both Thai and international, in the comfort of your own home. Its menu covers dishes like Rice Vermicelli with Curry Crab Soup and Rosemary Roasted Chicken. The drinks and desserts are second to none and pair best with the food. Location : Soi Tungmungkorn 10, Taling Chan, Bangkok

ส�ำหรับผูอ้ า่ นทีร่ กั เพียงน�ำ 24/7 ฉบับแนะน�ำ ร้าน Wife’s Restaurant ไปแสดงทีร่ า้ น รับส่วนลดค่าอาหาร 10% ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ตุลาคม 2555


Mellow Restaurant & Bar

--------------

Text : Yamin Photo: กฤตพล, อาทิตย์

หากใครคุ้นชื่อเสียงเรียงนามของ Mellow ร้านอาหาร สไตล์บาร์ทเี่ ล่นดนตรีสดได้เพราะเหลือหลาย แถมบรรยากาศ และอาหารก็ดเี ด็ดไม่แพ้กนั นีค่ อื อีกหนึง่ สาขาของร้านทีแ่ ตก แขนงออกมาใหม่ โดยกระชับความอบอุน่ ให้แน่นแฟ้นขึน้ ด้วย บรรยากาศร้านแบบครอบครัว และดนตรีสดแนวแจ๊ส เมลโลว์ขนึ้ ชือ่ เรือ่ งสไตล์การตกแต่งร้านทีม่ กี ลิน่ อายศิลปะ ทีส่ าขา The Crystal ก็เช่นเดียวกัน จะเน้นการตกแต่งสไตล์ California Loft รองรับทุกกลุม่ ไลฟ์สไตล์ มีจดุ เด่นสะดุดตา อยูท่ กี่ วีปรัชญาของ ตุลย์-ไวทูรเกียรติ อาหารที่นี่เป็นสไตล์นานาชาติกึ่งฟิวชั่น ถึงรสถึงเครื่อง เสิร์ฟจานใหญ่ทานได้หลายคน มีเมนูแนะน�ำอย่าง Liguine Tom Yum River Prawn หรือลิงกวินตี ม้ ย�ำกุง้ แม่นำ�้ รสจัดจ้าน เป็นตัวเรียกลูกค้า หากชอบรสชาติบาร์บีคิว แนะน�ำให้ลอง 24 Hours Marinated BBQ Pork ทีอ่ ร่อยจนรูส้ กึ ได้ถงึ ความประณีต ในการท�ำ ส่วน Pan-Toasted Seabass ก็สามารถรับรสเนือ้ ปลา กะพงขาวแสนอร่อยได้ ส่วน Duck Spring Roll เปาะเปีย๊ ะเป็ด ให้ความอร่อยจากเนือ้ เป็ดทีน่ มุ่ ลิน้ แถมอร่อยขึน้ ไปอีกเมือ่ จิม้ กับน�ำ้ จิม้ มะม่วงสุก ส่วนอาหารหวานของทีน่ เี่ ชือ้ เชิญให้ลมิ้ ลอง เพราะมีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เช่น Lime Soft Cake with Ice-Cream เอร็ดอร่อยแบบเปรีย้ วอมหวานจนค�ำสุดท้ายจริงๆ ดืม่ ด�ำ่ ความอร่อยแบบอิม่ หน�ำได้ใน ราคา 500 บาท/คน (ไม่รวมเครือ่ งดืม่ ) Mellow ตัง้ อยูท่ ี่ The Crystal ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 11.00-01.00 น. สอบถามข้อมูล และส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร.0 2515 0748

I-Bake

Mellow Restaurant & Bar : Mellow serves up a new venue where you can enjoy romantic ambiance infused with the allure of artistic decoration while taking gastronomic pleasure from palatable international and fusion dishes of your choice. A variety of drinks are offered, including cocktail, sake, rare spirits, and wine. Live tunes are also equally delicious and impressive. Location : The Crystal Shopping Mall, Praditmanutham Rd., Bangkok

--------------

Text : Yamin Photo : กฤตพล ร้านกาแฟและเบเกอรีเ่ ล็กๆ ทีบ่ ม่ เพาะและก�ำเนิด มาจากความรักและความตั้งใจในการท�ำขนม และ อยากกระจายความอร่อยนั้นสู่สาธารณชนในราคา ย่อมเยา แม้จะมีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด แต่ I-Bake ก็สร้างความรูส้ กึ ที่ ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการจัดสรรบรรยากาศร้านสะอาด สะอ้าน มีมมุ ส่วนตัว มีการตกแต่งทีน่ า่ รักน่าค้นหา เพิม่ ความสว่างด้วยการใช้โทนสีดำ� ตัดกับสีสม้ พร้อมกับ ใช้แสงไฟสี Warm White ให้ความรู้สึกอบอุ่น ที่ส�ำคัญคือถ่ายรูปสวย ให้คุณมานั่งชิลดื่มกาแฟ กินขนมได้ตลอดวัน

i-Bake, a small yet clean coffee shop filled with warmth and friendliness, serves up to brighten up your day common drinks such as smoothie, coffee and tea, as well as many creative combinations such as green tea latte. Its desserts are equally refreshing and irresistible. Location : Soi Amornpan Market (in front of Kasetsart University), Bangkok 22/08/55

ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการดืม่ กาแฟ และชาเขียว และ

เกิดนึกสนุกทีอ่ ยากจะให้ 2 เมนูนมี้ ามิกซ์กนั ทาง I-Bake จึงสนองความต้องการของคุณด้วย กรีนที ลาเต้ ได้รสชาติทงั้ กาแฟและชาเขียว แต่ถา้ ชอบแนว เฮลตี้ ลิน้ จีส่ มูทตี้ สีหวาน กลิน่ หอม รสชาติกำ� ลังดี น่าจะไปได้สวยกับคุณ สัง่ เครือ่ งดืม่ เรียบร้อย อย่าลืม เมนูของหวานอย่าง ไวท์ ช็อก ชีส ที่นอกจากจะ หน้าตาดี ยังให้รสชาติที่หอมมัน ส่วน บานอฟฟี่ ทีใ่ ช้เวลาเคีย่ วคาราเมลนาน 4 ชัว่ โมง ก็ท�ำให้ตกหลุม รักได้งา่ ย และ วาฟเฟิล บานาน่า ช็อกโกแลต ทีค่ ณ ุ อาจจะทานเพลินจนลืมไปว่าก�ำลังไดเอ็ทอยู่ ลิม้ รสเครือ่ งดืม่ ของหวานแบบอิม่ หน�ำได้ในราคา ประมาณ 75 บาท/คน ตัง้ อยูใ่ นซอยตลาดอมรพันธุ์ หน้า ม.เกษตรฯ (สามารถจอดรถได้ในซอยท่านผูห้ ญิงพหลฯ) เปิด บริการทุกวันตัง้ แต่ 10.00-22.00 น. สอบถามข้อมูล และส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ 08 9404 5559

TF115001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55

MA MA


Akiyoshi Japanese Restaurant

Inaho Japanese Restaurant

Original Japanese Shabu Shabu and Sukiyaki สูตรน�ำ้ ซุปรสชาติดงั้ เดิมจากประเทศญีป่ นุ่ ให้ได้ลมิ้ ลอง กันอย่างเต็มอิ่ม สามารถเลือกรับประทานได้ทั้งแบบ บุฟเฟต์หรือแบบเซตเมนู นัง่ รับประทานในร้านสไตล์ญปี่ นุ่ ร่วมสมัยที่สาขา Asiatique The Riverfront เท่านั้น

‘อินาโฮ’ ร้านอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศ เป็นกันเอง มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งบุฟเฟต์หรือ เมนูทวั่ ไป ซึง่ ถูกปาก และเข้าถึงรสชาติญปี่ นุ่ แท้ได้ในทุกค�ำ ดื่มด�่ำท่ามกลางการตกแต่งร้านแบบสบายๆ อบอุ่น เหมาะกับการมานั่งพัก กินดื่มให้อิ่มหน�ำที่สุด

Asiatique The Riverfront โกดัง 10 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2108 4310 เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.30-23.00 น.

1010/9-11 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2236 1880 หรือ www. facebook.com/Inaho Japanese Restaurant เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น.

Tohkai

30%

รับทันทีไอศกรีมชาเขียว ถั่วแดง เมื่อทานอาหารครบ 400 บาทขึ้นไป (ต่อ 1 ใบเสร็จ) * เฉพาะสาขา Asiatique The Riverfront ตั้งแต่ วันนี้31 ธ.ค. 55

‘โตไก’ ผู้น�ำด้านอาหารญี่ปุ่นแท้ แบบถูกปากคนไทยและบุบเฟต์แบบ VIP ด้วย คุณภาพจากเนือ้ น�ำเข้าระดับพรีเมีย่ มมากกว่า 100 รายการ เน้นคุณภาพ ความสด สะอาด รสชาติ และบริการที่ดี ที่ให้คุณสร้างสรรค์มื้อพิเศษ

*เฉพาะเมนูขาปูยักษ์อลาสก้า ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

สาขาธนิ ย ะ อาคารธนิ ย ะพลาซ่ า โทร.0 2266 4551, สาขาเอสพลานาด (รัชดาฯ) โทร. 0 2660 9254-5, สาขาเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ์ โทร.0 2863 8548-9, สาขาเทอร์มเิ นล 21 โทร.0 2108 0834-5, สาขาเมกาบางนา โทร.0 2105 1752, สาขา พรอมานาด ถนนรามอินทรา โทร.0 2108 5034 และ สาขาพอร์โต้ชิโน่ ถนนพระราม 2 โทร.0 3411 0725 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-21.30 น.

Joushitsu Sushi ขอน�ำเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นระดับ High-Class ที่คัดสรรวัตถุดิบแบบพรีเมี่ยม สด สะอาด ปรุงจากเชฟซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวง อาหารญีป่ นุ่ มายาวนานกว่า 20 ปี การันตีฝมี อื ด้วย ประสบการณ์ระดับนานาชาติ ที่พร้อมสร้างสรรค์ เมนู อ ร่ อ ยให้ ทุ ก จานพิ เ ศษและการดื่ ม ด�่ ำ อย่ า ง ยอดเยี่ยมของคุณ 20/2 ถนนเอกมัย แขวงพระโขนง เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สอบถามเพิ่ม เติมโทร.0 2714 3984 หรือ www.facebook.com/ Joushitsu Sushi เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.3014.30 น. และ 18.00-23.00 น.

50%

*เฉพาะเมนู Joushitsu Shrimp (กุ้งชุบแป้งทอดลาดซอส) ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

โคขุน โพนยางค�ำ เกษตรฯ-นวมินทร์

Nanohana ร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์โอซาก้าที่เน้นรสชาติของ อาหารและความพิ ถี พิ ถั น ใน การจั ด แต่ ง อาหารตลอดจน วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ม ากคุ ณ ภาพ ปรุงโดยเชฟที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านอาหารจากโอซาก้าโดยตรง จั ด เสิ ร ์ ฟ จานเด่ น ท่ า มกลาง บรรยากาศญี่ปุ่นอย่างแท้ ที่ให้ บริการดุจคนพิเศษ ทองหล่อ 323 / I ห้อง BI-B3 ชั้น 2, เจ อเวนิว สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 15) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2712 9462-3 หรือ www. nanohanabkk.com เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-22.00 น.

50%

* เฉพาะเมนูข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูนิ่ม Spider Roll ** เฉพาะสาขา เจ อเวนิว ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

อาหารไทยนั้นน่าหลงใหล และกรุงเทพฯ คือเมืองของผูค้ นทีร่ กั การรับประทานอาหารอย่างแท้จริง ภัตตาคารซีซนั่ ไทย จะแสดงให้คณ ุ เห็นว่าอาหารไทยนัน้ มีรสชาติอร่อย และวิจิตรงดงามอย่างไร

ร่วมเปิดประสบการณ์การชิมเนื้อย่างคุณภาพ บนสายพาน

ภัตตาคารแห่งนีต้ งั้ อยูใ่ นสวนสวยริมสระน�ำ้ ซึ่ ง ให้ บ รรยากาศเป็ น ธรรมชาติ ซึ่ ง มอบความรู ้ สึ ก ที่ ผ่อนคลายอย่างยิ่ง

ห้ามพลาดชิมเนือ้ โคขุนชัน้ เยีย่ มทีค่ ดั สรรมาเป็น อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Rib Eye, Strip Loin, Beef Tenderloin หรือสันในเนื้อ โคขุนโพนยางค�ำ เกษตรฯ-นวมินทร์ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 5, เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ชั้น 4, เซ็นทรัล พลาซา บางนา ชั้น 6, เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์พระราม 9 ชั้น 6, ซีคอนสแควร์ ชั้น 4, แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น BF เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

*เฉพาะเมนู Matsu Sashimi ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

Season Thai

ร้านยอดฮิตของบรรดาผู้หลงใหลรสชาติของ เนื้อย่าง เพราะร้านนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนในการ คัดสรรเนื้อคุณภาพชั้นดีที่สุดจากแหล่งที่ดีที่สุดของประเทศ

ลิ้มลองความอร่อยในราคาย่อมเยา

50%

30%

เฉพาะค่าอาหาร *เฉพาะเมนูเนื้อสันใน หมักซอส เมื่อรับประทานในร้านครบ 500 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ วันนี้–28 ก.พ. 56

บริ ก ารเมนู อ าหารไทยจานพิ เ ศษจาก ภูมภิ าคต่างๆ ในประเทศไทย ให้คณ ุ ได้ลมิ้ รสหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และท่องเที่ยวในเมืองไทยได้ผ่าน การรับประทานอาหารรสชาติอร่อยเหล่านี้ โรงแรม Amari Boulevard Bangkok 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 สอบถามเพิ่ม เติม โทร.0 2255 2930 และ 0 2255 2940 หรือ www. th.amari.com เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.00–23.00 น.

20%

เฉพาะค่าอาหาร ตั้งแต่ วันนี้-31 ต.ค. 56


Sekitei Japanese

Shabugu

เต็ ม อิ่ ม กั บ บรรยากาศสบายๆ พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ อาหารสดๆ กั บ เมนู ญี่ ปุ ่ น สู ต ร ดั้ ง เดิ ม และเมนู แ ปลกรสชาติ ถู ก ปากซึ่ ง หาทานยาก แต่คณ ุ สามารถหาทานได้ทนี่ ี่ และ นอกจากซูชิ-ซาซิมิ, ราเมนแล้ว ยังมีอาหาร ประเภทปิ้งย่าง หรือบาร์บีคิว อันเป็นเมนู ขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดจริงๆ

ชาบูสกุ สี้ ไตล์ญปี่ นุ่ เนือ้ ระดับพรีเมีย่ ม ที่คัดสรรมาให้ลิ้มรสกันอย่างเต็มอิ่ม เข้าถึงรสแท้ๆ ของเนือ้ คุณภาพ อาทิ เนือ้ โคขุน, สันคอหมู, เอ็นแก้วตุน๋ มาพร้อมชุดผักปลอดสารพิษ เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ ซุป 4 แบบ และยังมีติ่มซ�ำสไตล์ฮ่องกงเสิร์ฟทั้งวัน และปิดท้าย ด้วยไอศกรีมรวมมิตรกะทิ หรือถัว่ แดงเย็น หวานเย็น ชื่นใจ

ตึกชาญอิสระ 2 ชั้น 1 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2308 2998, 0 2308 2989 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-22.00 น.

ห้อง A โครงการรูม ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ล�ำปาง) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5324 5554 หรือ www.facebook.com/shabugu เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-21.30 น.

50%

* เฉพาะเมนู เมนูแซลมอน แซนด์วิช ซูชิ ** ใช้ได้ 1 บัตร/ 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

Kassen Restaurant

Shin Kei Raku

ชิ น เคราคุ ขอน� ำ เสนอความ อร่อยสุดพิเศษจากแดนปลาดิบ กับรสชาติแท้ ต้นต�ำรับจากญี่ปุ่น ให้คุณได้ละเมียดรสชาติ เต็มอิ่มท่ามกลางบรรยากาศร้านโมเดิร์น สีสัน สดใส แต่ยังแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายญี่ปุ่นที่อบอุ่น

เชิ ญ สั ม ผั ส ร้ า น อาหารญี่ปุ่นบรรยากาศสบายๆ สวยงามแต่ เ รี ย บง่ า ยในแบบ ญี่ปุ่น พร้อมน�ำเสนอเมนูที่ทาง ร้ า นภู มิ ใ จส่ ง ต่ อ ความอร่ อ ย ถึงคุณ กับเมนูสสี นั ตืน่ ตาบนจาน ทั้ง Kassen Sashimi, Sashimi Chu, Sushi, Ika Teppo Yaki, Saba Oshi Sushi, Tai Carpaccio ฯลฯ 23/1 ซอย สุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท 35 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2261 2062 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30-14.00 น. และ 17.30-23.00 น.

50%

*เฉพาะเมนู Tai Carpaccio ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

Sky Lounge &Wine Lounge

เลาจน์มีสไตล์ที่บริการไวน์ เครือ่ งดืม่ รสชาติเลิศ และของว่างจ�ำนวนมาก ลองสัมผัสความงดงามของ ธรรมชาติในที่สูง เช่น แสงอาทิตย์ที่ก�ำลัง ลับขอบฟ้าไป แล้วคุณจะเข้าใจถึงความ หมายของค�ำว่างามอย่างแท้จริง หากมาทีน่ หี่ า้ มพลาดจิบไวน์ ชัน้ เลิศ หรือร้องขอเครือ่ งดืม่ ทีม่ บี ริการอยู่ หลากหลายชนิดพร้อมของว่างจ�ำนวนมาก ที่คู่ควร

ลิ้มลองความอร่อยในราคา

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ถ.พระราม 9 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2641 4777 เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.00-01.00 น.

20%

เฉพาะค่าอาหาร *สามารถ ใช้ได้ไม่เกิน 10 ท่าน/ 1 บัตร ตั้งแต่ วันนี้-28 ก.พ. 56

50%

* เฉพาะเมนู เนื้อซี่โครง Short ribs ** สูงสุดไม่เกิน 3 จาน/โต๊ะ ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

PPD House ถนนเทศบาล สงเคราะห์ แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 2954 3558 เปิด บริการวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.

50%

*เฉพาะเมนู หัวปลาแซลมอน ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

Shabugu ‘ยากินคิ ’ุ ร้านเนือ้ ย่างบุฟเฟต์ ทีม่ ที งั้ บุฟเฟต์ และเซตเมนู A la Carte ให้ เลือก อีกหนึง่ ความอร่อยทีโ่ ดดเด่นด้วยเมนู ญีป่ นุ่ ทีเ่ น้นวัตถุดบิ สดใหม่จงึ ให้ความรสชาติ ของอาหารได้อย่างเต็มๆ พร้อมน�ำ้ จิม้ สูตรเด็ด พบความอร่อยไม่อนั้ ได้แล้ว ชาญอิสระ 2 ชั้น 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2308 2998, 0 2308 2989 เปิดบริการทุกวัน 11.30-14.00 น. และ 17.30-22.00 น.

50%

* เฉพาะเมนูเนื้อนอก ** ใช้ได้ 1 บัตร/ 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 55

Budsaba Restaurant ห้องอาหารนานาชาติบนเกาะสมุย เมื่ อ มาที่ นี่ น อกจากจะได้ สั ม ผั ส บรรยากาศที่ แ สนดี จ ากเกาะสมุ ย แล้ ว คุ ณ จะได้ รื่นรมย์กับการตั้งใจตกแต่งห้องอาหารในแบบเจนีวา สไตล์ที่จะมอบกลิ่นอายอารมณ์บาหลีให้แก่คุณ ห้ามพลาดเมนูแนะน�ำ เช่น ข้าวห่อใบบัว สูตรลับเฉพาะ สุขภาพดีแถมรสชาติเยี่ยมด้วยเมนู สลัดกุ้งมะม่วง และของว่างรวม ลิ้มลองความอร่อยในราคาที่คู่ควร โรงแรม เมืองกุเรปัน 100 ม.2 ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7742 2305 และ 0 7723 0849 หรือ www. kulaypan.com เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.

30%

เฉพาะค่าอาหาร * พิเศษช่วงเทศกาลอาหารเจ มอบส่วนลด 20% ส�ำหรับเมนู เต้าหู้น�้ำแดงเจ ผัดผักสี่ดรุณี ผัดขิงอ่อน ทรงเครื่อง ** รับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ตั้งแต่ วันนี้-30 ก.ย. 56


. 34

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

วิชาชูใจ หลายคนเมื่อเห็นนามปากกา ‘อีแร้ง’ อาจนึกไปถึงเรื่องราว เชิงอีโรติก ซึ่งเป็นชิ้นงานอัน เป็นเอกลักษณ์ของเขา ทว่า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก ลั บ เปลี่ ย นไป คนละทิศคนละทางจากเรื่อง รักเริงรมย์ กลายมาเป็นเรื่อง บ่ ม เพาะก� ำ ลั ง ใจให้ ต นเอง ด้วยเรื่องราวจากนักเขียนและ ผู้รู้ในด้านต่างๆ ซึ่งนักเรียน เด็กโข่งคนนี้ยกย่องให้เป็นครู ในการสอนวิชาที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตเขา รวมถึงสิ่งที่เขาได้ประสบ พบเจอด้วยตัวเอง แล้วคุณจะอิ่มเอมใจกับสารพัดวิชาชูใจด้วยลีลาการ ถ่ายทอดที่สนุกสนาน สบายๆ สไตล์อีแร้ง

The Perks of Being a Wallflower ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตวัยรุ่น สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกันนี้ของ สตีเฟ่น คะบอสกี้ (ซึ่งเขารับหน้าที่ก�ำกับเรื่องนี้ด้วยตนเอง) บอกเล่า เรื่ อ งราวของ ชาร์ ลี เด็ ก หนุ ่ ม วั ย 15 ปี ที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ จุ ด พลิกผันมากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การค้นหาตัวตน การแสวงหาการยอมรับ การก้าวผ่านความสับสน อันจะหล่อหลอม ให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ทั้งๆ ที่เป็นหนังวัยรุ่น แต่ The Perks of Being a Wallflower กลับได้รับการติดเรต PG-13 (อนุญาตให้ทุกคนเข้าชมได้ แต่เด็กอายุ ต�่ำกว่า 13 ปี ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมชมและคอยให้ค�ำแนะน�ำ เพราะเนื้อหา บางส่วนไม่เหมาะส�ำหรับเด็กเล็ก) เพราะไม่ใช่หนังโลกสวยเอาใจ คนดู หากแต่หนังได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นอย่างตรงไปตรงมา มีตัวละครที่ติดยาเสพติด เป็นโฮโมเซ็กชวล คนที่ก้าวร้าว พูดจา หยาบโลน ตลอดจนคนที่ไม่แยแสต่อศาสนาใดๆ และยังสอดแทรก

Collective Soul Cat มุมมองในเรือ่ งเซ็กซ์ และการฆ่าตัวตาย ซึง่ ถ้าวัยรุน่ ไม่มี วุฒิภาวะเพียงพอก็ไม่ควรดู หนังได้แม่เหล็กชัน้ ดีอย่าง ‘เอมม่า วัตสัน’ แม่มดน้อย จากแฮรี่ พ็อตเตอร์ มารับบทเด่นเป็น แซม หญิงสาว ทรงเสน่ห์ผู้มีอิทธิพลต่อชาร์ลี (โลแกน เลอร์แมน) ซึ่ ง เป็ น บทบาทดราม่ า ท้ า ทายและน่ า จั บ ตามอง ส� ำ หรั บ เธอ พิ สู จ น์ ก ้ า วใหม่ ข อง เอมม่ า วั ต สั น และเรื่องจริงของวัยรุ่นตั้งแต่ 11 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์

ขอเชิญมายิ้มแก้มปริไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อย และความทะเล้น เชิงสร้างสรรค์ของเจ้าของคลิปที่นำ� จังหวะดนตรีแบบ Metal Rock ของ Collective Soul วงร็อกอเมริกัน มาอินโทรขึ้นในช่วงต้น แล้วตัดอารมณ์ ด้วยเสียงร้องแง้วๆ ของแมว ซึ่งปรากฏว่าสามารถเรียกเสียงฮาและรอยยิ้ม ให้แก่ผู้ชมทั่วโลก เพียงแค่สัปดาห์เดียวมียอดชมกว่า 3.5 ล้านครั้งไปแล้ว (เสียอย่างเดียวที่เวลาความสุขนั้นสั้นเพียงแค่ครึ่งนาทีเท่านั้น)

www.chromeweblab.com Lost in the echo Linkin Park ดูเหมือนว่า Linkin Park จะค้นพบจุดยืนทางดนตรีแนวใหม่ ของพวกเขาเสียแล้ว นั่นคือ Metal ผสม Electro Rock แบบ กลมกล่อม ซึ่งพวกเขาท�ำออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆ กับอัลบั้ม Minutes to Midnight ตัวอย่างที่ดีคือ Lost in the echo ซิงเกิล ที่คอเพลงหลายคนบอกว่านี่คือ In The End เวอร์ชั่นใหม่ ที่ฟัง ง่ายกว่าเดิม และติดหูได้ไม่ยาก ที่ส�ำคัญคือเอ็มวีจะตรึงตาให้ คุณต้องดูจนจบ เพราะเดินเรื่องได้น่าติดตามเช่นเดียวกับการ น�ำเสนอของซีรีย์ ขอเชื้อเชิญให้คุณชมและฟัง แล้วคุณจะเข้าใจ ว่าท�ำไมคนทั่วโลกถึงคลั่งไคล้ LP ถึงเพียงนี้

นีค่ อื พิพธิ ภัณฑ์เว็บไซต์ทที่ นั สมัยและเข้าถึงได้ ราวกับไปชมสถานทีจ่ ริง เป็น ส่วนหนึง่ ของนิทรรศการ Chrome Web Lab ที่ London Science Museum โดยมี Google เป็นโต้โผใหญ่ จัดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึงมิถุนายน 2556 นิทรรศการจัดแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.Universal Orchestra ส�ำหรับ คนรักดนตรี ทีส่ ามารถร่วมเล่นเครือ่ งดนตรีผา่ นหน้าเว็บได้ โดยจะเป็นการ ประสานเสียงระหว่างคนที่เล่นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว และผู้ที่เล่นผ่าน Google Chrome อยู่ที่บ้าน 2.Teleporter สาธิตการถ่ายทอดสดภาพแบบ 360 องศา 3.Sketchbots ที่ให้เราถ่ายรูปหน้าตัวเองผ่านกล้องเว็บแคม แล้วรูปหน้าของเราจะถูกวาดโดยหุ่น Sketchbots จ�ำนวน 8 ตัว 4.Data Tracer เป็นแผนทีแ่ สดงการส่งข้อมูลจากเซิรฟ์ เวอร์มายังพิพธิ ภัณฑ์ โดยเรา สามารถเลือกรูปจากผลการค้นหาผ่าน Google และน�ำมาให้ Data Tracer ค�ำนวณได้ และ 5.Lab Tag Explorer ส�ำหรับดูขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมแบ่งตามเวลา และประเทศ


น้องน�ำ้ ทีร่ กั

สารภาพตามตรงว่าฉันรูส้ กึ หวาดเสียวเหลือเกิน หวาดเสียวว่าฉันจะเปียกแฉะเหมือนที่เคยเป็นเมื่อปีก่อน น่ะสิ! ใครจะว่าอย่างไร ฉันไม่คอ่ ยเชือ่ น�ำ้ ยาหรอกนะ ไม่วา่ จะเป็น ฝ่ายทีบ่ อกว่าหวังดีกบั ประชาชนมากแค่ไหน เพราะฉันคิดของ ฉันเองว่า เอาเข้าจริงแล้ว น้องน�ำ้ ไม่เข้าใครออกใครหรอก ทีจ่ ริง การเรียกน้องน�ำ้ ว่าน้องน�ำ้ นัน้ ฉันว่าแม้ฟงั ดูนา่ รักดี แต่กเ็ ป็นการท�ำให้นอ้ งน�ำ้ น่ารักเพราะเราอยากลดความน่ากลัว ของน้องน�ำ้ ลงมากกว่าจะเห็นว่าน้องน�ำ้ น่ารักจริงๆ และเราทัง้ หมด ก็รพู้ อๆ กันนัน่ แหละน้องน�ำ ้ ว่าน้องน�ำ้ ไม่ใช่ ‘น้อง’ ของใคร เอาเข้าจริง น้องน�ำ้ เป็นมากกว่า ‘แม่’ ของพวกเราเสียอีก ก็อย่างที่ คนโบราณเรียกน้องน�ำ้ ว่า ‘แม่นำ�้ ’ นัน่ ปะไร การมาเรียกน้องน�ำ้ ว่า น้องน�ำ้ ในวันนี้ ส�ำหรับฉันจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ดุ แสนจะเสียดเย้ยตัวเอง มันเหมือนกับว่า เมือ่ เราท�ำอะไรกับน้องน�ำ้ ไม่ได้ และตระหนักรู้ เสียแล้วว่า เรามีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความกรุณาปรานีของน้องน�ำ ้ คือจะ ถูกน้องน�ำ้ กระท�ำอย่างไรก็ได้นนั้ การเรียกน้องน�ำ้ แบบนีก้ ช็ ว่ ย บรรเทาความรูส้ กึ ให้เราได้ อย่างน้อยๆ ก็สว่ นหนึง่ แต่ทสี่ ดุ แล้วนะน้องน�ำ้ นะ ฉันและทุกคนก็รอู้ ยูด่ วี า่ น้องน�ำ้ ไม่ใช่ ‘น้อง’ แต่เป็นมากกว่าปู่ย่าตายาย เพราะเป็นผู้ท�ำให้ บรรพบุรษุ ของเรามีชวี ติ อยูไ่ ด้ น้องน�ำ้ ทีร่ กั จ๋า ฉันรูว้ า่ น้องน�ำ้ มีความทรงจ�ำของตัวเอง น้องน�ำ้ จะไหลไปในทิศทางที่น้องน�้ำได้สร้าง และเซาะมาตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรษุ ของบรรพบุรษุ ของเรา แต่เป็นคนรุน่ เรานีแ่ หละทีไ่ ม่

เคยเข้าใจน้องน�ำ ้ เรามักจะสร้างนัน่ โน่นนีเ่ พือ่ ท�ำลายความทรงจ�ำ ของน้องน�ำ ้ ซึง่ อันทีจ่ ริงก็คอื ความทรงจ�ำร่วมของเราทัง้ หมด เรา ท�ำลายด้วยการสร้างสิง่ ก่อสร้างขึน้ กีดขวางทางเดินของน้องน�ำ ้ เวลา น้องน�ำ้ อยากจะเดิน อยากจะขยายตัวให้กว้างขวางขึน้ น้องน�ำ้ ก็เลย จ�ำเป็นต้องท่วมท�ำลายสิง่ เหล่านัน้ ดูเอาสิ ฉันว่าฉันเข้าใจน้องน�ำ้ นา เพราะบ้านของฉันน่ะ อยูใ่ น ‘ทุ่ง’ ที่เมื่อก่อนเคยเป็นที่ต้อนรับน้องน�้ำทุกฤดูฝนเลยล่ะ พอถึง เวลาน้องน�ำ้ จะมา น้องน�ำ้ ก็มา ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมหรอกว่า เป็นบ้านใคร ไม่เลือกหน้าด้วยว่าจะร�ำ่ รวยหรือยากจนขนาดไหน เรือ่ งนีแ้ หละ ท�ำให้ฉนั ทึง่ ! แน่นอน แรกทีเดียวฉันอึง้ ก่อน ว่าน้องน�ำ้ ท�ำกับฉันสาหัสได้ ขนาดนีเ้ ลยหรือ แต่องึ้ แล้วฉันก็ทงึ่ ทึง่ ว่านีค่ อื การท�ำลายอหังการ ของมนุษย์ลงไปได้ในพริบตาเดียว ท�ำให้ฉนั ได้เรียนรูเ้ รือ่ งใหม่และ ใหญ่ดว้ ยประสบการณ์ของตัวเอง ฉันว่าปัญหาน�ำ้ ท่วมนี่ จริงๆ แล้วไม่ใช่เรือ่ งของน้องน�ำ้ หรอกนะ แต่เป็นปัญหาเรือ่ งการจัดการทางจิตของพวกเราเองนีแ่ หละ เราจะ มาคิดว่าต้องการให้น้องน�้ำท�ำตามความต้องการของเราอยู่ตลอด เวลาคงไม่ได้หรอก แต่จะว่าไปท�ำไมมี เท่าทีท่ อดตามอง ฉันว่าน่ะ พวกผูม้ อี ำ� นาจ ทีเ่ ถียงๆ กันอยูต่ ลอดเวลา ฝ่ายหนึง่ บอกว่าได้เงินไปตัง้ เป็นแสนล้าน ไม่เห็นท�ำอะไร อีกฝ่ายก็บอกว่าได้เงินไปตัง้ สองพันล้าน ไม่เห็นท�ำ อะไร ฟังแล้วฉันรูส้ กึ อยูอ่ ย่างหนึง่ ละน้องน�ำ ้

ฉันรูส้ กึ ขอบคุณน้องน�ำ ้ (ว่ะ!) ทีช่ ว่ ยเผยให้ฉนั และคนอืน่ ๆ เห็น ‘ธาตุแท้’ ของเผ่าพันธุม์ นุษย์ของฉัน เผ่าพันธุท์ เี่ ราคิดว่าประเสริฐ เลิศเลอทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมาในสายวิวฒ ั นาการของประวัตศิ าสตร์โลก ปีนนี้ อ้ งน�ำ้ จะมาอีกหรือไม่ ฉันไม่สนใจหรอกนะ จะมาก็มา จะ ไม่มาก็ไม่มา แต่การได้เห็นคนป้ายสีทะเลาะกันตัง้ แต่ตน้ ทางแบบนี้ มันท�ำให้ฉนั อิม่ เอมเปรมปรีดเิ์ หลือเกิน เหมือนได้ดลู ะครหลังข่าว ตลอดเวลา แต่เป็นละครทีไ่ ม่มพี ระเอกนางเอกนะน้องน�ำ ้ มีแต่พวก นางร้ายนางอิจฉา คอยก่นด่ากันไปโดยไม่มี ‘ฐานความคิด’ พร้อมจะ ยักย้ายส่ายไปมาได้โดยไม่มที งั้ ‘ความทรงจ�ำ’ และ ‘กระดูกสันหลัง’ ฉันเขียนจดหมายมาถึงน้องน�ำ้ ก็เพือ่ จะขอคารวะน่ะสิ ว่านอก จากช่วยให้ฉนั ได้ทงั้ อึง้ และทึง่ กับความยิง่ ใหญ่ของน้องน�ำ้ แล้ว น้องน�ำ้ ยังแค่ไหลมาเหมือนปกติ แต่ชว่ ยเผยและลอกคราบกมลสันดานของ คนให้ฉนั เห็นได้อย่างหมดเปลือกทีเดียว ฉันว่าน้องน�ำ้ เก๊งเก่งนะ รักน้องน�ำ้ จ้ะ ฉันเอง MISS ZEEDDD...

11-09-55 WA


. 36

N E W S Text : Yamin

ไทยประกั น ชี วิ ต กระจายกลุ ่ ม การดู แ ลไปสู ่ การประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ ่ ม คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาของ มหาวิทยาลัยฯ โดยมีทนุ ประกันรวม 2,500,000,000 บาท ประเดิม ลงนามบันทึกข้อตกลงแห่งแรก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

‘โนลิมิต เบียร์ แอนด์ เบอร์เ กอร์ส’

Amino OK Plus

สกายทีม เชิญคุณร่วมสนุกตอบค�ำถามลุน้ รับรางวัลใหญ่ เพียงคลิก ไปที่ www.skyteamthailand.com แล้วตอบค�ำถาม ผู้ที่ตอบถูก มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เดือนละ 3 รางวัล รางวัลละ 2 ทีน่ งั่ ของสายการบินในกลุม่ พันธมิตร สกายทีม ร่วมกิจกรรมได้ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่านัน้

หลั ง จากปล่ อ ยเครื่ อ งดื่ ม บ� ำ รุ ง ร่ า งกาย อะมิ โ น โอเค ออกมาท�ำตลาดได้ชว่ งระยะหนึง่ โออิชิ กรุป๊ ก็ได้ฤกษ์ปรับ ภาพลักษณ์ใหม่ จาก Amino OK เป็น Amino OK Plus แถมยัง ประจุพลังเพิม่ กรดอะมิโนจ�ำเป็นจาก 5 ชนิด เป็น 7 ชนิด เพือ่ เพิม่ ความสดชื่นให้แก่ร่างกายอย่างล�้ำลึกสู่ระดับเซลล์ ดีต่อสุขภาพ หาซือ้ ได้ทซี่ เู ปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทัว่ ไป

โนเบิลฯ จัดเซตสุดคุ้มส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่ก�ำลัง มองหาการใช้ชวี ติ แบบเรียบง่ายและสะดวกสบาย ในแคมเปญล่าสุด ‘แต่งให้ครบ ยกมาแต่ตวั ’ โดยมีตวั เลือกอยูท่ ี่ 3 คอนโดฯ สร้างเสร็จ พร้อมตกแต่ง ได้แก่ โนเบิล รีมกิ ซ์ 2, โนเบิล โซโล และโนเบิล รีวลิ บนท�ำเลทองย่านทองหล่อและเอกมัย ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ในราคาเริม่ ต้น 99,000 บาท/ตารางเมตร เพียง 30 ยูนติ เท่านัน้ แวะชมโครงการหรือสอบถามได้ที่ โนเบิลฯ โทร. 0 2251 9955

ฉลองต้ อ นรั บ การมาเยื อ น ค รั้ ง ส� ำ คั ญ ข อ ง ว ง ท ริ โ อ อิมพอร์ตสุดฮอต ‘ดิ อิเควเตอร์’ แห่งดีเลาจน์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขมุ วิท ด้วยโปรโมชัน่ สุดร้อนแรง ‘โนลิมติ เบียร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ส’ เต็มอิ่มโสตประสาทกับลีลาดนตรีสดที่ ทั้งซึ้งทั้งมันส์ชนิดหยุดหายใจ พร้อมดื่มด�ำ่ เบียร์ได้มาก เท่าทีค่ ณ ุ พอใจ และอร่อยไม่อนั้ กับเบอร์เกอร์คณ ุ ภาพระดับ พรีเมีย่ ม ในราคา 399 บาทสุทธิ ทุกคืนวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่ 18.00-21.00 น. ตลอดเดือนตุลาคมนี้ สอบถาม โทร.0 2305 6000 ต่อ 1631

สุขได้ ไม่จ�ำกัด!!

ธอส. สนับสนุน โครงการ รวมแรงไทย รักษาน�้ ำใส ทุกคูคลอง

Noble : แต่งให้ครบ ยกมาแต่ตัว

ท้าลอง!! บลูฟินทูน่า ราชินีแ ห่งท้องทะเลญี่ปุ่น

เชิญลิ้มลอง ‘ปลาทูน่าบลูฟิน’ ร า ชิ นี แ ห ่ ง ท ้ อ ง ท ะ เ ล จ า ก ฟาร์มปลาทีเ่ ลีย้ งแบบครบวงจร (Full Cycle Farming) ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ใน งาน Taste of Japan 2012 from Fukuoka เทศกาล อาหารญีป่ นุ่ ส่งตรงจากเมืองฟุกโุ อกะ เพลิดเพลินไปกับ ‘ทูนา่ ทาร์ทาร์’ ออเดิรฟ์ หรูปรุงโดยเชฟเอียน ‘เมนไทโกะ ซูรมิ ิ คูรเิ นจ’ ไข่ปลาค้อดปรุงรสชือ่ ดังจากเมืองฟูกโุ อกะ ยัดไส้เนื้อปลาบด ปรุงโดยเชฟกระทะเหล็กผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาหารญีป่ นุ่ เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ และอีกหนึง่ เมนู พิเศษ ‘คุรามะ อิบิ เมนไทโกะ ชีส ยากิ’ กุง้ ลายเสือย่าง มอสซาเรลล่าชีส กับอีกกว่า 2,000 รายการ ส่งตรงจาก แดนปลาดิบ ตั้งแต่วันนี้-9 ตุลาคม 2555 ณ เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ทัว่ ประเทศ

ไทยประกัน ชีวิต : รับประกันนักศึกษา

Skyteam : เชิ ญ คุ ณ ลุ้น รับ ตั๋วเครื่องบิน

Hot

of The Month!!

ด้วยการที่เห็นความส�ำคัญของสายน�้ำ ธอส. จึงร่วมสนับสนุน โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ‘รวมแรงไทย รักษาน�ำ้ ใส ทุกคูคลอง’ ซึง่ จัดโดย ส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพือ่ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญในการดูแลคูคลองอย่างจริงจัง น�ำร่องทีค่ คู ลอง 3 แห่ง คือ คลองวัดเสาหิน คลองภาษีเจริญ และ คลองหกวา

เพิ่ ม ความสุ ข ในวั น ส� ำ คั ญ ของคุ ณ ให้ ไ ม่ จ� ำ กั ด ด้ ว ย ‘แพ็กเกจเบิร์ดเดย์บุฟเฟต์’ อิ่ ม อร่ อ ยกั บ บุ ฟ เฟต์ อ าหาร ทะเลสด อาหารนานาชาติ และของหวานนานาชนิดได้ไม่อั้น เมื่อมาทานบุฟเฟต์ มื้อค�่ำที่ ห้องอาหาร เดอะ กลาส เฮ้าส์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ในเดือนเกิดของคุณตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป พร้อมรับสิทธิพเิ ศษ ทานฟรีส�ำหรับเจ้าของ วันเกิด รับส่วนลด 50% ส�ำหรับท่านอื่นๆ และรับเค้ก วันเกิด ฟรี!! ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 15 ธันวาคม 2555 ส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน สอบถามโทร.0 2210 8100

No7 Airbrush Away

No7 สร้ า งความมหั ศ จรรย์ ในการปกป้ อ งริ้ ว รอยแห่ ง วั ย ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ่ า สุ ด No7 Airbrush Away สู ต รใหม่ เพิ่ ม ความอ่ อ นเยาว์ ใ นพริ บ ตา เพิ่มประสิ ทธิภาพการปกปิ ดสีผิว ให้เรีย บเนียนสม�่ ำ เสมอ กระชับรูขมุ ขน สามารถสัมผัสได้ในทันทีทใี่ ช้ การันตีดว้ ยยอดขาย น่าทึง่ ขายทุก 2 ชิน้ ใน 1 นาที ทีป่ ระเทศอังกฤษ มีวางจ�ำหน่าย แล้วที่ Boots ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

Life Center สมิติเวช

สก๊อต วิตามินซี แพสทิล กลิ่นส้ม

ไม่ตอ้ งกลัวขาดวิตามินซี เมือ่ สก๊อต วิตามินซี แพสทิล แนะน�ำ สก๊อต วิตามินซี ใหม่ กลิ่นส้ม อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และ เนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน วางจ�ำหน่ายแล้วที่ร้านขายยา และ ซูเปอร์มาร์เก็ตชัน้ น�ำทัว่ ไป

การป่วยแล้วไม่ต้องพึ่งยา สามารถเป็นไปได้ที่ Life Center สมิติเวชโฉมใหม่ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ด้วยการดูแลผู้ป่วยแบบ Life Medicine ซึ่งน�ำศาสตร์การแพทย์ หลากหลายด้านมาต่อยอดเข้าด้วยกัน ครอบคลุมทั้งสุขภาพ ความงาม และการบ�ำบัดรักษา เหมาะกับผู้ที่เกลียดการกินยา แต่อยากหายขาดจากโรคภัย เชิญชม และพบกับนวัตกรรมทาง การแพทย์เช่นนีไ้ ด้ที่ โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท


. 38

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

I.C.C. เฟ้นหา Miss Fresh & Soft Where : เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว How : ไอ.ซี.ซี จัดการประกวดแบรนด์พรีเซ็นเตอร์

ผลิตภัณฑ์ เฟรช แอนด์ ซอฟท์ โดยมีเซเลบริตี้ จาก หลากหลายวงการร่วมเป็นสักขีพยาน ซึง่ ผลการประกวด ‘มาย่า-วันวิสา โกแมน’ สาวน้อยลูกครึง่ ไทย-อาร์เจนตินา คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองด้วยการโชว์ความสามารถและ บุคลิกภาพอันโดดเด่น รับเงินรางวัลและบัตรของขวัญ จาก BSC ไปครอง พร้อมโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เฟรช แอนด์ ซอฟท์

What :

VRH รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2012 Where : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ How : ทีมผูบ้ ริหาร VRH ตบเท้าร่วมเข้ารับรางวัลผูส้ ง่ ออกสินค้า

และบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2012 ในสาขา Thai Owned Brand จากนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมตรี ซึง่ นับว่าเป็น รางวัลสูงสุดของรัฐบาลทีม่ อบให้แก่ผสู้ ง่ ออก เพือ่ แสดงถึงศักยภาพ ด้านคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าทีท่ ดั เทียมระดับโลก เพิม่ ก�ำลังใจและ เกียรติยศให้ผปู้ ระกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มคี ณ ุ ภาพเป็น ทีย่ อมรับระดับสากล ตลอดจนการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

What :

สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 16 Where : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ How : งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ทจี่ ดั ขึน้

หนึง่ ครัง้ ในรอบปี ครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ในแนวคิด Heal The World 2012 รักษ์โลกของเรา 2555 และยังคงจุดขายเดิม คือบริการส่งสินค้า ทุกชิน้ ถึงบ้านฟรี รวดเร็วทันใจไร้เงือ่ นไขผูกมัด คืนก�ำไรให้ผบู้ ริโภค ได้จบั จ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพดีทนี่ ำ� มาลดพิเศษกว่า 900 บูธ พร้อม จัดแฟชัน่ โชว์จากเหล่านายแบบนางแบบชือ่ ดังมาให้ชมกันอย่างเต็มอิม่ ทัง้ ยังถือโอกาสเผยโฉมนวัตกรรมล่าสุดในเครือสหพัฒน์อกี ด้วย

What :

กินข้าวกันมั้ย แบบพิเศษ...พิเศษ กับไทยพาณิชย์ How : SCB ใจปล�ำ้ พาลูกค้าบัตรเครดิตผูโ้ ชคดี

กว่า 300 คน ร่วมมือ้ พิเศษกับซุป’ตาร์หล่อขัน้ เทพ ‘โดม-ปกรณ์ ลัม’ พร้อมทัง้ ยังเสิรฟ์ กิจกรรมความบันเทิงอย่าง หลากหลายให้ผโู้ ชคดีรว่ มลุน้ ไปกับยุทธการ เชฟกระทะหล่อ แล้วปิดท้ายอย่างสวยงามด้วยมินคิ อนเสิรต์ จาก แคลอรี่ บลาห์ บลาห์ สร้างสีสนั ความประทับใจให้ลกู ค้าทุกท่าน เต็มอิม่ ยิง่ กว่าเคย ติดตามกิจกรรมดีๆ จากบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ได้ตลอดปี สอบถามโทร.0 2777 7777

What :

Soft Opening Thanya Shopping Park Where : ธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ How : เปิดตัวเรียกน�ำ้ ย่อยกันไปแล้วส�ำหรับโครงการธัญญะช็อปปิง้ พาร์ค

ท่ามกลางวงดนตรีอะคูสติกบรรเลงเพลงให้ฟงั กันสบายๆ สไตล์ในสวน เพือ่ เปิดโอกาสให้ลกู ค้าได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิง้ ท่ามกลาง สวนสีเขียว ภายใต้อาคารต่างๆ ทีถ่ กู ออกแบบมาจากแรงบันดาลใจของ สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมพิเศษให้ลกู ค้าด้วยบูธอาหาร ทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ได้อมิ่ อร่อยไปกับของว่างหลากหลายเมนู พร้อมเหล่า เอนเตอร์เทนเนอร์ครบทีม ทัง้ ตัวตลกโบโซ่ และมายากลครบทีม มาให้ความ สนุกสนานภายในงานอย่างไม่ขาดสาย พร้อมเซอร์ไพรส์สดุ พิเศษด้วย มินคิ อนเสิรต์ ของสาวเซอร์ขวัญใจวัยรุน่ ปาล์มมี-่ อีฟ ปานเจริญ


. 39

S O C I E T Y Text : Yamin

WHAT :

อุ่นใจชวนชิม...ริมน�้ำ How : เอไอเอส จับมือ เรือด่วนเจ้าพระยา

จัดแคมเปญพิเศษ ‘อุน่ ใจชวนชิม...ริมน�ำ้ ’ เอาใจผูท้ ชี่ นื่ ชอบการรับประทานอาหาร ในบรรยากาศริมแม่นำ�้ ด้วยการมอบส่วนลด กว่า 20% กับร้านอาหารชือ่ ดังกว่า 50 ร้าน ตลอดสองฟากฝัง่ ตามแนวเส้นทางเรือด่วนฯ ตัง้ แต่ทา่ ปากเกร็ด-ท่าวัดราชสิงขร โดยลูกค้า เอไอเอสสามารถสัมผัสสีสนั และดืม่ ด�ำ่ ความ อร่อย พร้อมรับสิทธิพเิ ศษส่วนลดได้ ตัง้ แต่ วันนี-้ 31 กรกฎาคม 2556

App ‘แผนที่น�ำทาง’ ขั้นเทพ ตามรอยเช็คอินเพื่อนในเฟซบุ๊คได้เลย!

อร่อยเลิศ กับโฮมสไตล์สุดชิค เพื่อชาวเอไอเอส เซเรเนด

เอไอเอส ชวนลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด อิม่ อร่อยกับอาหารสไตล์อติ าเลียน สไตล์โฮมเมด ณ ร้าน Patio At Twenty-Six ใจกลางสุขมุ วิท 26 ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิค พร้อมรับสิทธิพเิ ศษส่วนลดทันที 400 บาท เมือ่ รับประทานอาหารตัง้ แต่ 1,200 บาทขึน้ ไป ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ธันวาคม 2555

เคยมัย้ เวลาขับรถไปไหนก็หลงทางตลอด... เคยมัย้ เห็นเพือ่ นเช็คอินร้านน่ากินแล้วอยากตามไปกินบ้าง แต่กไ็ ปไม่ถกู ไม่รทู้ าง... ต่อไปนีป้ ญ ั หาเหล่านีจ้ ะหมดไป เมือ่ ล่าสุดเอไอเอสได้เปิดให้บริการแอพพลิเคชัน่ แผนทีน่ ำ� ทางใหม่ลา่ สุด ชือ่ ‘AIS Guide & Go’ ทีถ่ กู ใช้ให้เป็นแผนทีน่ ำ� ทางทีด่ ที สี่ ดุ บนสมาร์ทโฟนส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ ภายใต้แนวคิด Social Navigator เป็นครัง้ แรกของโลกเลย ทีใ่ ห้ผใู้ ช้สามารถเชือ่ มต่อโซเชียล เน็ตเวิรก์ เพือ่ ใช้นำ� ทางไปยังจุดเช็คอินบนเฟซบุค๊ ได้เลย เรียกว่าพร้อมใช้บนมือถือได้ทนั ที เสมือนพกพาอุปกรณ์นำ� ทางติดตัว ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ โดยเอไอเอสได้รว่ มมือกับพาร์ทเนอร์ HOODDUDE ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบน�ำทางชัน้ น�ำของไทย พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ‘AIS Guide & Go’ ขึน้ ซึง่ การันตีดว้ ยข้อมูลแผนทีป่ ระเทศไทยจาก NOSTRA Map ทีล่ ะเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทีส่ ดุ พร้อมต�ำแหน่งสถานทีส่ ำ� คัญให้คน้ หากว่า 830,000 ต�ำแหน่ง ลงลึกในระดับถนน ซอย แบ่งแยกหมวดหมูช่ ดั เจน ทัง้ ร้าน อาหาร แหล่งช้อปปิง้ ออฟฟิศ หมูบ่ า้ น วัด โรงเรียน ธนาคาร จนถึงตู้ ATM ฯลฯ ด้วยมาตรฐานเทียบเท่า GPS แต่เหนือชัน้ กว่า ด้วยฟังก์ชนั การใช้งานทีแ่ สนง่าย พกพาสะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ยคุ โซเชียล เน็ตเวิรก์ เป็นอย่างยิง่ มีให้เลือกใช้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ทัง้ ส�ำหรับคนไทยและชาวต่างชาติในการเดินทาง เสมือนพก อุปกรณ์นำ� ทางไว้ตดิ ตัวตลอดเวลา นอกจากนี้ ในแอพฯ AIS Guide & Go ยังมีฟงั ก์ชนั ใช้งานทีห่ ลากหลาย ประกอบด้วย • AIS Privilege แสดงต�ำแหน่งร้านค้าทีร่ ว่ มสิทธิพเิ ศษกับเอไอเอส • ส่ง SMS, MMS บอก Location ต�ำแหน่งพิกดั ทีเ่ ราอยูไ่ ปให้เพือ่ นได้ • น�ำทางไปยังสถานทีท่ อี่ ยูใ่ กล้ตวั กรณีตอ้ งการความช่วยเหลือฉุกเฉิน อาทิ ปัม๊ น�ำ้ มัน โรงพยาบาล สถานีตำ� รวจ ฯลฯ รวมถึงอูซ่ อ่ มรถ ทีจ่ ะทยอยเพิม่ เข้ามาในอนาคต • รายงานจราจรในกรุงเทพฯ แบบ Real-Time โดยเบือ้ งต้น แอพฯ AIS Guide & Go เปิดให้รองรับบนระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชนั่ 2.2 ขึน้ ไป และจะพัฒนาต่อเนือ่ งบน ระบบ iOS ต่อไป” ลูกค้าเอไอเอสดาวน์โหลดแอพฯ AIS Guide & Go ได้งา่ ยๆ เพียงกด *900 แล้วโทร.ออกเพือ่ ดาวน์โหลดแอพฯ มาเก็บไว้ ทีเ่ ครือ่ ง จากนัน้ เข้าไปดาวน์โหลดแผนทีม่ าลงบนมือถือได้ทเี่ ว็บไซต์เอไอเอส www.ais.co.th/appstore/guideandgo คิดค่าบริการ 499 บาท/ปี


. 40

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

The Voice Thailand ปรากฏการณ์ ‘เสียงจริง ตัวจริง’

ในช่วง 10 ปีมานี้ คนไทยคุน้ เคยกับรายการประกวดแข่งขันร้องเพลงทีเ่ กิดขึน้ หลายเวที แต่โดยมาก แล้วจะเป็นการสรรหาดาวดวงใหม่ทรี่ ปู ร่างหน้าตา มากกว่าความสามารถในการร้องเพลง หรือจะพูด ให้ชดั ไปกว่านีก้ ค็ อื เป็นการประกวดหาดาราในคราบของเวทีประกวดร้องเพลง และถึงแม้จะมีแฟนคลับ ทีน่ ยิ มชมชอบการประกวดรูปแบบนีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ย แต่กม็ คี นอีกจ�ำนวนมากทีร่ สู้ กึ เบือ่ หน่ายภาพ และมอง หาอะไรทีเ่ ป็น ‘ของจริง’ จนกระทัง่ คนดูได้รจู้ กั กับ The Voice Thailand ซึง่ บริษทั ทรู มิวสิค และ โต๊ะกลม บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ ซื้อลิขลิทธิ์มาจากเนเธอร์แลนด์ และออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.45-19.15 น. The Voice Thailand กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ และสร้าง กระแส Talk of the own ให้เกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเรา โดย เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ The Voice Thailand เรตติง้ พุง่ กระฉูด ประสบ ความส�ำเร็จตัง้ แต่เทปแรกทีอ่ อกอากาศ ไม่ใช่อะไรอืน่ ไกล นอกจาก รูปแบบของรายการทีป่ ระกวดความสามารถในการร้องเพลงอย่างแท้จริง พร้อมชูคอนเซ็ปต์ชดั เจนว่า เสียงร้องและลูกคอ ต้องมาเป็นอันดับ หนึง่ ส่วนลูกอ้อน ลูกสวย-ลูกหล่อ หรือจะเป็นลูกท่านหลานเธอ ก็ไม่เกีย่ ว ด้วยประการทัง้ ปวง

The Voice ว่ากันด้วยเสียงล้วนๆ

The Voice เป็นรายการประกวดร้องเพลงที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิต กว่า 40 ประเทศทั่วโลก เหตุแห่งความนิยมมาจากคอนเซ็ปต์ของ รายการที่ไม่แยแสกระแสสวย-หล่อ แต่เน้นการโชว์คุณภาพเสียง และทักษะการร้องเพลงอย่างแท้จริง โดยไม่เกี่ยงเพศ วัย ส่วนสูง น�้ำหนัก และสีผิว เวทีนี้จึงเป็นโอกาสของทุกคนที่มีความสามารถ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ ในรอบแรก Blind Audition จะมีกรรมการ หรือ ‘โค้ช’ 4 คน ท�ำหน้าทีค่ ดั เลือกด้วยการ ‘หันหลังฟังเสียง’ เพือ่ ใช้โสตประสาทและ หัวใจสัมผัสกับพลังเสียงอย่างแท้จริง หากฟังๆ แล้วถูกใจใครก็ให้กดปุม่ I Want You ก่อนทีเ่ พลงจะจบลง เพือ่ เลือกผูเ้ ข้าประกวดเข้ามาเป็น สมาชิกในทีมของตัวเอง และพัฒนาทักษะเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป ซึง่ Blind Audition นีท้ �ำให้คนดูรสู้ กึ ตืน่ เต้นและลุน้ ระทึกไปกับผูเ้ ข้า แข่งขัน และถ้าหากผูเ้ ข้าประกวดคนใดมีโค้ชกดเลือกมากกว่า 1 คน ก็มี

สิทธิเ์ ลือกโค้ชทีต่ วั เองพึงพอใจได้ จากนัน้ เมือ่ เข้าสูร่ อบ Battle การต่อสู้ ด้านเสียงร้องจะดุเดือดเลือดพล่าน และเร้าใจยิง่ กว่าเดิม รอบนีโ้ ค้ช แต่ละคนจะส่งลูกทีมมาประชันกัน มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะ ผ่านไปสูร่ อบตัดเชือก ส่วน Live Show รอบนีแ้ หละทีจ่ ะรูว้ า่ ใครคือ The Voice เสียงจริง ตัวจริง โดยรอบสุดท้ายจะเปิดโอกาสให้ผชู้ มทางบ้านลงคะแนนโหวต แต่ รายการก็สร้างปราการคลืน่ ใต้นำ�้ ด้วยการใช้ผลโหวตจากทางบ้านเพียง 50% รวมกับผลการตัดสินของกรรมการอีก 50% ซึง่ ก็นบั ว่าแฟร์ใช้ได้

กรรมการระดับเทพ

เมือ่ ‘เสียงร้อง’ คือ จุดเด่นของ The Voice Thailand กรรมการหรือ โค้ชจึงต้องเป็นกูรูด้านนี้อย่างแท้จริง โค้ชทั้ง 4 คน ประกอบด้วย ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, เจนนิเฟอร์ คิม้ , โจอี้ บอย และสแตมป์-อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข ซึง่ ล้วนเป็นตัวจริง และได้รบั การยอมรับในความสามารถ มาอย่างยาวนาน อีกทัง้ แต่ละคนต่างมีลกู ล่อลูกชนทีห่ ยอกเอินกันไปมา แบบไร้สคริปต์ ท�ำให้ดูเพลิน ดูสนุก และอยากตั้งตารอดูต่อไปใน ทุกสัปดาห์ นับว่า The Voice Thailand คือทางเลือกใหม่อย่างแท้จริง ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบรายการแข่งขันประชันเสียง ทีข่ ายเรตติง้ ด้วยเสียงร้อง คุณภาพ หาใช่หน้าตา ดราม่า หรือองค์ประกอบอืน่ ใด n

FACTBOX

• The Voice มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด จาก เนเธอร์แลนด์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย จอห์น เดอ โมล เจ้าพ่อเรียลลิตโี้ ชว์ ผูส้ ร้างสรรค์ รายการยอดฮิต อย่าง บิก๊ บราเธอร์ (ทีแ่ ม้จะโด่งดังไปทัว่ โลก แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าในเมืองไทย เนื่องจากเปิดเผย ด้านมืด ไม่สอดรับกับจริตของคนไทยส่วนใหญ่ที่มักมี พฤติกรรมปากว่าตาขยิบ) • เพลงทีถ่ กู เลือกมาเปิดตัวรายการ และเปิดตัวโค้ชทัง้ 4 คือ เพลงเมดอินไทยแลนด์ ทีต่ อกย�ำ้ ให้เห็นว่า The Voice Thailand ก็สนุกไม่แพ้ชาติใดในโลก • ทีมงานโปรดักชั่นของ The Voice เป็นโปรดักชั่น เดียวกันกับ Thailand Got Talent นัน่ คือ Work Point • รายการ The Voice US ซีซนั่ 3 เรตติง้ กระฉูดเพราะ กรรมการอย่าง อดัม เลวิน (มารูนไฟว์), คริสตินา่ อากีเลร่า, เบลค เชลตัน และซีโล กรีน โดยแท้ แม้ไม่ใช่เวอร์ชั่น ต้นฉบับก็ตาม • นอกจากโค้ชแล้ว ผูด้ ำ� เนินรายการ The Voice Thailand คือ กบ-ทรงสิทธิ์ รุง่ นพคุณศรี ก็นบั เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพ ในแวดวงดนตรีเช่นกัน • ความยาวของรายการ The Voice Thailand อยู่ที่ ประมาณ 17 สัปดาห์ • The Voice US ซีซนั่ 2 ซึง่ ออกอากาศหลังจบ Super Bowl XLVI เคยท�ำยอดผูช้ มสูงทีส่ ดุ ได้มากถึง 37.61 ล้านวิว ซึง่ มากทีส่ ดุ เท่าที่ The Voice เคยท�ำได้บนโลกนี้


247#117  

247#117 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you