Page 1

W W W. 2 4 7 F R E E M A G . C O M

MAGAZINE OF GM GROUP

VOL.4

|

N O . 11 6

|

16-30 SEPTEMBER 2012


THE THOUGHT คนในองค์กร

คุณเชือ่ ไหมว่า ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของมนุษย์-ก็คอื มนุษย์ พูดอย่างนีอ้ าจฟังดูงวยงงและออกจะกวนอวัยวะบางส่วนอยู่ ไม่นอ้ ย แต่ขอ้ เท็จจริงก็คอื ส�ำหรับมนุษย์คนหนึง่ แล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญ ต่อตัวเขามากยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดก็คอื มนุษย์ดว้ ยกันนีเ่ อง โนบิตะเคยใช้โทรศัพท์วเิ ศษขอให้โลกนีไ้ ม่ตอ้ งมีคนอืน่ อยูเ่ ลย ขอให้เขาได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกเพราะร�ำคาญที่ถูกดุ ถูกแกล้ง ถูกต�ำหนิ ถูกควบคุมจากมนุษย์คนอืน่ ๆ เขาได้สมปรารถนาอย่างที่ ต้องการ ตอนแรกเขาสนุกมากเพราะได้ท�ำสิ่งต่างๆ อย่างที่ อยากท�ำ แต่แล้วในไม่ชา้ ก็พบว่าชีวติ แบบนัน้ ช่างไร้คา่ มันเหงาหงอย และไม่มี ‘คนอืน่ ’ มาให้นยิ ามตัวตนของเขา การด�ำรงอยูข่ องเขา จึงไม่มคี ณ ุ ค่า ริชาร์ด บาค เจ้าของงานเขียนลือชือ่ อย่าง โจนาธาน ลิฟวิงสตัน เคยเขียนงานเรือ่ ง Illusion หรือ ‘มายา’ ให้นยิ ามพระเจ้าว่า บางทีพระองค์อาจเคยอยูต่ ามล�ำพังในจักรวาลอย่างเหงาหงอย ในทีส่ ดุ พระองค์จงึ ‘แบ่ง’ ตัวเองออกมาเป็นผูค้ นต่างๆ เราจึงเป็นพระเจ้า และพระเจ้าก็อยูใ่ นเรา ทีเ่ ป็นอย่างนัน้ ก็เพราะพระองค์ไม่สามารถ ทนการอยูค่ นเดียวได้ ลองนึกภาพโลกทีไ่ ม่มคี นดูสคิ รับ มีแต่เราอยูต่ ามล�ำพัง ผมคิดว่าในตอนแรกเราก็คงเหมือนโนบิตะ ได้ใช้ ของเล่นทุกอย่างทีม่ ใี นโลก เอาสร้อยเพชรราคาแพงลิบลิว่ ทีไ่ หนมาใส่กไ็ ด้ แต่งตัวสวยแค่ไหนก็ได้ แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่มใี ครมาชืน่ ชมกับเรา มันก็จะไม่มคี ณ ุ ค่า ด้วยเหตุนี้ ‘คน’ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับ ‘คน’ ด้วยกันเอง ในระดับองค์กรก็เช่นเดียวกัน องค์กรยุคใหม่ๆ ในโลกล้วนให้ความส�ำคัญกับ ‘คน’ ในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะเราไม่สามารถคาดหวังให้ ‘คน’ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานร่วมกับ เราเกิดแปลงร่างกลายเป็น ‘คนเก่ง-คนดี’ ทีส่ อดรับกับวัฒนธรรมองค์กรได้ในฉับพลันทันทีหรอกครับ แต่ตอ้ ง ผ่านกระบวนการขัดเกลามากมาย ซึง่ หากท�ำให้เป็นเรือ่ งเป็นราว มีกระบวนการแบบแผน นับตัง้ แต่การคัดเลือก คนเข้ามาร่วมงาน การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับการท�ำงาน ฯลฯ เมือ่ ได้ ‘ให้’ เสียก่อนแล้ว องค์กร ก็จะสามารถ ‘เรียกร้อง’ จาก ‘ทรัพยากรบุคคล’ เหล่านัน้ ได้เต็มที่ และคนเหล่านัน้ ก็จะ ‘ตอบแทนกลับ’ อย่าง เต็มใจด้วย บางทีพระเจ้าก็มหี ลายแบบนะครับ พระเจ้าแบบเก่ามักเป็นพระเจ้าเผด็จการทีค่ อยมี ‘บัญชา’ อยูเ่ สมอว่าให้ มนุษย์ในโลกท�ำนัน่ ท�ำนี่ ใครไม่ทำ� ต้องถูกลงโทษต่างๆ นานา มันจึงเป็นการปกครองด้วย ‘ความกลัว’ ทีถ่ า่ ยทอด ส่งต่อลงมาเป็นชัน้ ๆ แต่พระเจ้าในแบบริชาร์ด บาค คือพระเจ้าทีต่ ระหนักดีวา่ พระองค์เองอยูไ่ ม่ได้หรอก ถ้าไม่มี ‘คนอืน่ ๆ’ อยูร่ ว่ มกับพระองค์ดว้ ย พระเจ้าทีเ่ ป็นเผด็จการนัน้ มักเป็นพระเจ้าเหงาหงอยและไม่รจู้ กั ตัวเอง และแสดงออกด้วยการพิโรธโกรธขึง้ มนุษย์อยูบ่ อ่ ยๆ โดยไม่ได้ตระหนักเลยว่า นัน่ คือการ ‘ผลัก’ ทรัพยากรทีล่ ำ�้ ค่าทีส่ ดุ ขององค์กร ของสังคม ของโลก และของจักรวาล ออกไปจากตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ‘มนุษย์’ จึงเป็นทรัพยากรทีล่ ำ�้ ค่าทีส่ ดุ ของมนุษย์ และน่าจะเป็นเช่นนัน้ ไปจนกว่าจะเหลือมนุษย์คนสุดท้าย

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

SHOPPING MALL

เขาใหญ่ Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ บรรณาธิการอำ�นวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ธนธร ชูสุวรรณ • ศิลปกรรม กมลศักดิ์ เสียงสนั่น ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ, จินดาวรรณ สิรทิ วีสทิ ธิ,์ ถาวร หึนกระโทก • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา ่ งไว, พิชญุตม์ คชารักษ์ • หัวหน้าช่างภาพ ดำ�รงค์ฤทธิ์ สถิตดำ�รงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำ�รงพล อ้วนเจริญ • ผูจ • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์ • • • • •

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

SHOWROOM

OTHERS

โตมร ศุขปรีชา

สำ�นักงาน 24/7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : freemag.247@gmail.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24/7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24/7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, ATTHASIT Mueanmart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : THANATORN Chusuwan ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

หัวหิน

EDUCATION

สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ AIRLINE

ภูเก็ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต


.6

CITY MOVEMENT Text : iD11 ที่มา : ภาพจาก www.pensongroup.com

= มูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาใน ประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท) ซึง่ คาดว่าเติบโตประมาณ 5% จากปีทผ ี่ า่ นมา โดยมีปจั จัยจาก อีเวนท์ระดับโลกอย่างฟุตยอลยูโร และโอลิมปิก

SLEEPBOX Hostel

กล่องไม้สเี่ หลีย่ มดีไซน์เก๋ทเี่ ห็นอยูน่ ี้ คือตูน้ อนเคลือ่ นที่ เอนกประสงค์ทมี่ ชี อื่ ว่า SLEEPBOX ผลงานการออกแบบโดย Arch Group ซึง่ เป็นตูน้ อนส�ำเร็จรูปทีส่ ามารถน�ำไปจัดวางไว้ ตามสถานทีส่ าธารณะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสนามบิน สถานีรถไฟ โฮสเทล หรืออาคารส�ำนักงาน เพือ่ การพักผ่อน อาจจะเป็นการ นอนหลับสักงีบหรือค้างคืนไปเลยก็ได้ เนือ่ งจากมีขนาดไม่ใหญ่ มากเพียง 3.75 ตร.ม.เท่านัน้ มีให้เลือกตัง้ แต่ขนาด 1 เตียง ไปจนถึง 3 เตียง ให้ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย อีกทัง้ ยังมี สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ไม่วา่ จะเป็นโคมไฟ ทีวแี อลอีดี

ที่มา : ภาพจาก www.arch-group.org

ที่มา : สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

แบบจอสัมผัส หรือ WiFi โดยใช้เวลา สร้างทัง้ หมด 2 เดือน และขนส่ง 2-4 สัปดาห์ ซึง่ โฮสเทลในรูปแบบของ SLEEPBOX นีไ้ ด้เปิดตัวครัง้ แรกขึน้ ที่ สนามบินนานาชาติ Shermetyevo กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นับเป็น โฮสเทลขนาดเล็กในราคาไม่แพง รับรองว่าถูกใจนักเดินทางแบ็คแพ็ค อย่างแน่นอน n

หลังจากแอบอิจฉาพนักงานในบริษทั สืบค้นข้อมูลชือ่ ดังของโลกอย่าง Google กับส�ำนักงานใน สหรัฐอเมริกากันไปได้สกั พัก คราวนีก้ ต็ อ้ งมาเพิม่ ดีกรีความอิจฉาให้พงุ่ ปรีด๊ ขึน้ ไปอีกกับส�ำนักงาน แห่งใหม่ใน Covent Garden กลางกรุงลอนดอน โดยได้ PENSON Group บริษทั ชัน้ น�ำด้านการ ออกแบบภายในของยุโรปมาช่วยเนรมิตพืน้ ที่ 15,000 ตร.ม. ให้กลายเป็นออฟฟิศทีม่ บี รรยากาศ ของความทันสมัยผสมผสานกับกลิน่ อายเรโทรยุค 70s ด้วย ดีไซน์สดุ ล�ำ้ และมีเอกลักษณ์ บางห้องถูกตกแต่งด้วยสีสนั จัดจ้านเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความกระปรีก้ ระเปร่าในการท�ำงาน ในขณะทีบ่ างพืน้ ทีก่ เ็ น้นความสบายและผ่อนคลายเป็นหลัก อย่างเช่น Google Green และ Grannies Flat ห้องนัง่ เล่นที่ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทสี่ ร้างความเพลิดเพลินเพือ่ การพักผ่อน และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือจะเป็นโซน Google Allotments ทีใ่ ห้พนักงานได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติมากขึน้ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 9 เป็นระเบียงเปิดโล่ง เตรียมไว้ให้พนักงานได้ ปลูกต้นไม้กนั ตามใจชอบ นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งเต้น โรงยิม ห้องนวด ร้านอาหาร และห้องสมุดไว้คอยบริการอย่างครบ ครัน สะดวก สบาย ราวกับท�ำงานอยูท่ บี่ า้ นเลยทีเดียว n

= จ�ำนวนอัตราร่วมรักเฉลีย่ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) ส�ำหรับชายหญิงทีอ่ ยูใ่ นห้องนอนโทนสีมว่ ง หรือ มีชดุ เครือ่ งนอนโทนสีมว่ ง ในขณะทีโ่ ทนสีแดง และโทนสีฟา้ คราม ตามมาเป็นอันดับสองและ สาม ตามล�ำดับ นอกจากนีค้ นู่ อนทีใ่ ช้ผา้ ปูทนี่ อน ผ้าไหมจะมีอตั ราร่วมรักเฉลีย่ สูงถึง 4.5 ครัง้ ต่อ สัปดาห์เลยทีเดียว ที่มา : www.thesun.co.uk จากการส�ำรวจของเว็บไซต์ littlewoods.com

A pencil with a seed!!

Selexyz Dominicanen Bookstore

ร้านหนังสือสุดฮอตระดับโลกตอนนี้ คือ Selexyz Dominicanen Bookstore ซึ่งเปลี่ยนโบสถ์ยุคคริสศตวรรษที่ 13 ให้เป็นร้าน หนังสือสไตล์รว่ มสมัย ออกแบบโดย Merkx+Girod Architecten เพิ่มความทันสมัยด้วยโครงสร้างใหม่ผสานความโอ่อ่าและ มนต์ขลังของโบสถ์เก่าที่มีเพดานสูงลิ่วได้อย่างลงตัว ภายใน ยังมีรา้ นกาแฟเก๋ๆ ไว้คอยบริการนักอ่าน นับเป็นเสน่หท์ เี่ ย้ายวน และท�ำให้ผู้คนใช้เวลาอ้อยอิ่งในร้านหนังสือแห่งนี้อย่างมีความ สุข นับเป็นร้านหนังสือทีค่ นรักการอ่านไม่ควรพลาดด้วยประการ ทัง้ ปวง n

The Quirky Google London Office

หากจะบอกว่า ‘Sprout’ ดินสอแท่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ดินสอธรรมดาที่ใช้เขียนหนังสือ กันทัว่ ไป แต่มนั ยังสามารถแปลงสภาพไปเป็นต้นไม้ได้อกี ด้วย คุณจะทึง่ หรือไม่ เจ้าของ ไอเดียดินสอต้นไม้นเี้ ป็นของ Democratech โดยเมือ่ มันถูกใช้เขียนจนเหลือขนาดเล็ก มากจนไม่สามารถใช้ตอ่ ได้แล้ว เราสามารถน�ำ ดินสอแท่งนีไ้ ปปลูกลงในกระถางเพือ่ ให้เจริญ เติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหม่ได้ เพราะบริเวณ ยางลบจะเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เมื่อโดนน�้ำ จะงอกเป็นต้นอ่อนออกมา นับเป็นการเพิ่ม คุณค่าให้กบั สิง่ ของเหลือใช้และยังเป็นมิตรต่อ สิง่ แวดล้อมอีกด้วย n ที่มา : ภาพจาก www.homedsgn.com


Germany : The World’s Largest & Longest Bus ไม่นานมานี้ ที่เมือง Dresden ประเทศ เยอรมนีได้ทำ� การเปิดตัว ‘AutoTram Extra Grand’ รสบัสทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกไป ซึง่ มีความยาวเกือบ 101 ฟุต ตัวรถถูกแบ่งออกเป็น 4 ตอน สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากถึง 256 คน เห็นยาวเฟือ้ ยแบบนี้ แต่สามารถ หักเลีย้ วได้เหมือนกับรถบัสขนาดเล็กทัว่ ไป ระบบพวงมาลัยถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยสูง ไม่เหมือนกับรถบัสในลักษณะเดียวกันทีใ่ ช้ในกรุงลอนดอนทีโ่ ดน แบนไปแล้วเมือ่ ปี 2009 นอกจากนีย้ งั ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ไฮบริดทีส่ ามารถชาร์จ ไฟเข้าสูแ่ บตเตอรีโ่ ดยอัตโนมัตใิ นขณะขับขี่ ไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อม แถมยังสิน้ เปลือง ค่าใช้จา่ ยน้อยกว่า และมีราคาถูกกว่าอีกด้วย ซึง่ ตอนนีเ้ จ้า AutoTram ก็ได้รบั ออร์เดอร์ จากประเทศจีนไปเป็นทีเ่ รียบร้อยเพือ่ น�ำไปใช้ในนครเซีย่ งไฮ้ และกรุงปักกิง่ สนนราคา อยูท่ คี่ นั ละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ n

Batcat Museum & Toys Thailand

เอาใจสาวก Batman ด้วยการพาไปอัปเดตแหล่ง ท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทถี่ กู ใจคอซูเปอร์ฮโี ร่อย่าง Batcat Museum & Toys Thailand พิพธิ ภัณฑ์แบทแมน ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตัง้ อยูบ่ น ถ.ศรีนครินทร์ โดย ถือก�ำเนิดมาจากความตัง้ ใจของ คุณสมชาย นิต-ิ มงคลชัย นักสะสมของเล่นแบทแมนตัวยงอันดับ หนึง่ ในเอเชีย ซึง่ เขาได้เก็บสะสมมาจากทัว่ โลกเป็น เวลานานกว่า 10 ปี พิพธิ ภัณฑ์แห่งอัศวินรัตติกาลนี้ จะพาคุณย้อนเวลาไปสูเ่ รือ่ งราวอันทรงคุณค่าของเหล่าซูเปอร์ฮโี ร่ โดยเฉพาะ Batman อัศวินผูก้ ล้า แห่งเมืองก็อตแธมซิตี้ ผ่านชิน้ งานของเล่นสะสมจ�ำนวนกว่า 50,000 ชิน้ นอกจากนีย้ งั มีเหล่าซุปเปอร์ ฮีโร่จากทัง้ ภาพยนตร์และหนังสือการ์ตนู ชือ่ ดังมากมายมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจกันอย่างคับคัง่ เช่น ซูเปอร์แมน, สไปเดอร์แมน, สตาร์วอร์ส, ไอ้มดแดง, ไอรอนแมน, ฮัค ฯลฯ สนใจข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.facebook.com/batcat.museum n 10-09-55


C AL EN DAR

.8

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

19-25 Sep 2012

Milan Fashion Week 2012 Milan, Italy เวทีแฟชัน่ ระดับโลกทีร่ วมบรรดาดีไซเนอร์ชนั้ น�ำ และเหล่าแฟชัน่ นิสต้าทัว่ โลกไว้ในทีเ่ ดียวกัน เพือ่ น�ำเสนอเทรนด์ใหม่ๆ ส�ำหรับ Spring /Summer 2013 ให้แก่หนุม่ ๆ สาวๆ ผูท้ มี่ ลี มหายใจเข้าออก เป็นแฟชัน่ ได้ตนื่ ตาตืน่ ใจกัน ทัง้ ยังเป็นเวทีแจ้งเกิด ของเหล่าซูเปอร์โมเดล และดีไซเนอร์หน้าใหม่ฝมี อื ดี ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.cameramoda.it/en „ „

Today

- 31 Oct 2012

เทศกาลศิลปะ ตาดูมีขา 2012 หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์, สุขุมวิท 87 หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ ถือโอกาสเปิดตัวพืน้ ที่ ศิลปะขึน้ อีกครัง้ พร้อมกับจัดเทศกาลศิลปะไปในตัว มุง่ หมายกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นผลงานของ ศิลปิน และเผยแพร่งานศิลปะสูส่ งั คม ประเดิม นิทรรศการแรกด้วย ‘จิตเป็นนาย’ นิทรรศการ มัลติมเี ดียและวิดโี อจัดวางของ อ�ำมฤทธิ์ ชูสวุ รรณ กับวิทยา จันมา และกิจกรรมหัวศิลป์อกี มากมาย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://facebook.com/ Tadu.Contemporary.Art

25-29 Sep 2012 So Amazing Chefs 2012 Sofitel So Bangkok เทศกาลอาหารระดับพระกาฬทีจ่ ดั โดยสุดยอด เชฟชือ่ ดัง 12 คน 8 ประเทศ จาก Village de Chefs เพือ่ เผยเคล็ดลับขัน้ เทพของศิลปะการท�ำ อาหารให้เห็นกันแบบไม่มกี กั๊ ไฮไลท์เด็ดอยูท่ กี่ าร แข่งขัน Culinary Showdown เปิดสนามให้เชฟ ได้มาห�ำ้ หัน่ ทักษะการปรุงอาหารอย่างออกรส ออกชาติ ติดต่อสอบถามและซือ้ บัตรเข้าชมงาน ได้ที่ 0 2264 0000 (รายได้สว่ นหนึง่ สงเคราะห์ เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.)

Five Live

ฉลอง 10 ปี ดีเว่อร์ๆ

คนทีช่ อบนอนดึกเป็นประจ�ำ ไม่มใี ครไม่รจู้ กั Five Live รายการเอ็นเตอร์เทนของคนวัยมัน ทีย่ นื หยัดส่งคุณ เข้านอนมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว และเพือ่ ให้การ ฉลองเป็นไปอย่างมันสุดติง่ พวกเขาจึงขนเพือ่ นศิลปิน สุดซ่าขึน้ เวทีอย่างบ้าระห�ำ่ ชนิดทีไ่ ม่ให้พกั ความสนุก การันตีโดย 2 ศิลปินสุดฮ็อต ไอซ์ และนท : ความพิเศษของคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ ไอซ์-ศรัณยู : เป็นอีกหนึง่ คอนเสิรต์ ทีร่ วมศิลปินแกรมมีเ่ ยอะมาก ไอซ์เองก็เป็นหนึง่ ในนัน้ ก็เตรียมตัวฟิตซ้อมและพร้อมเต็มที่ ความพิเศษมีแน่และรับรองว่าไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน : นท จะมีเซอร์ ไพรส์อะไรในคอนเสิรต์ นี้ นท พนายางกูร : ส�ำหรับคอนเสิรต์ นี้ นทจะเลิกติสท์ แล้วมาแบบแหววเว่อร์ แบบเกิรล์ กรุป๊ นานๆ ทีจะเห็นนทแต่งเป็นผูห้ ญิงจริงๆ อย่าลืมมาดูกนั เยอะๆ นะคะ นอกจาก 2 ศิลปินข้างต้นแล้ว ยังมี บี-้ สุกฤษฎิ,์ ชิน-ชินวุฒ, POTATO, ดา-เอ็นโดรฟิน, ลุลา, รุจ-ศุภรุจ, ป๊อบ-ปองกูล, น�ำ้ ชา-ชีรณัฐ, CLASH และเพือ่ นศิลปินสุดฮอต พร้อมเหล่าพิธกี รตัวเจ็บอีกเพียบ 29 กันยายนนี้ สนุกทัว่ ทุกมุม ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 106) ตีตวั๋ ชมที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

4 Oct 2012

Keane Live In Bangkok 2012 Moonstar Studio ความโด่งดังของวง Keane เห็น ได้จากบทเพลงทีค่ นทัว่ โลกร้อง ตามได้ ไม่วา่ จะเป็น Everybody’s Changing, Somewhere Only We Know, This Is The Last Time และอีกหลากหลายบทเพลง ทีท่ งั้ 4 หนุม่ ทอม แช้ปปลิน้ , ริชาจ ฮิวจ์ส, ทิม ไรซ์ อ๊อกซ์ลยี ์ และ เจสซี่ ควิน ตัง้ ใจสร้างสรรค์ขนึ้ พร้อมท�ำดนตรีจนมีอลั บัม้ ออกมาแล้วถึง 5 อัลบัม้ และมีพลพรรคคนรัก Keane อยูท่ วั่ โลก ล่าสุดพวกเขาถือโอกาสขอพบปะ สาวกชาวไทย ในคอนเสิรต์ Kean Live In Bangkok 2012 ณ Moonstar Studio ตีตวั๋ ได้ทาง www.we-booking.com

5-6 Oct 2012

Bigbang Alive Galaxy Tour 2012 in Bangkok Impact Arena สาวกบอยแบนด์เกาหลีเตรียมเสียงกรีด๊ ให้ดี เพราะหนุม่ ๆ กลุม่ เคป๊อปทีม่ แี ฟนคลับ คลัง่ ไคล้มากทีส่ ดุ อย่าง Bigbang ก�ำลังมุง่ สูอ่ อ้ มกอดแฟนเพลงชาวไทยเพือ่ เปิดคอนเสิรต์ สุดอลังการ Bigbang Alive Galaxy Tour 2012 in Bangkok ในวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี ส�ำรองบัตรก่อนใครเพือ่ นได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

15-24 Oct 2012

CPN J Food Festival 2012 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พลาซา และ เซ็นทรัล เฟสติวัล ทุกสาขา CPN เชิญชวนผูใ้ จบุญมาช�ำระล้างใจและกายร่วมกัน ด้วยการ รับประทานอาหารเจ ในงาน CPN J Food Festival 2012 ภายใต้คอนเซปต์ ‘สุขใจทานเจ’ ในรูปแบบทีท่ นั สมัย และ เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่มากขึน้ โดยรวบรวมเมนูเจ รสโอชาจากร้านอาหารยอดนิยมทัว่ ฟ้าเมืองไทย พร้อมจัด โปรโมชัน่ ให้คนทานเจแบบจุใจ แวะไปอิม่ อร่อยและได้บญ ุ ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2555

18-21 Oct 2012

Disney Live! Mickey’s Rockin’ Road Show Impact Exhibition Hall 2 อย่าแปลกใจ หากช่วงนีเ้ จ้าตัวแสบจะสะกิดและรบเร้าให้คณ ุ พาไป ท่องโลกแห่งความสนุกสนานและการผจญภัยสุดเร้าใจ ก็เพราะ ตัวการ์ตนู ดิสนียร์ ะดับแนวหน้า อย่าง มิกกี-้ มินนี,่ กูฟฟี,่ โดนัลด์, ทิกเกอร์, ซินเดอเรลล่า, บัซ ไลท์เยียร์ และผองเพือ่ นอีกมากมาย ก�ำลังยกพลความมันมาสูเ่ มืองไทย เพือ่ สร้างความทรงจ�ำสุดประทับใจ ทางทีด่ รี บี จองบัตรเอาใจคุณลูก ไว้เสียแต่เนิน่ ๆ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา


Text : Boonake A.

. 10

‘ฮารุกิ มูราคามิ’ ขึน้ แท่นเต็งหนึง่ รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม 2012

ข่าวใหญ่สนั่ สะเทือนวงการวรรณกรรมญีป่ น่ ุ คงจะเป็นเรือ่ งใดไปไม่ได้ นอกจากการได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ประจ�ำปี 2012 ของนักเขียนนามอุโฆษอย่าง ‘ฮารุกิ มูราคามิ’ ผูส้ ร้างสรรพส�ำเนียงเชิงวรรณกรรมร่วมสมัย ด้วยการน�ำสุนทรียศาสตร์แห่งการเล่าเรือ่ งผ่าน ลักษณะละครทีล่ กึ ลับ ผนวกเข้ากับท่วงท�ำนองของดนตรีแจ๊ส ถ่ายทอดออกมาเป็นนิยายทีย่ วั่ ล้อ ระหว่างความจริงและความลวงอย่างน่าติดตาม ภายใต้แก่นเรือ่ งแห่งความสับสนในภาพของสังคม ญีป่ นุ่ ใหม่ดว้ ยจิตนาการอันแสนบรรเจิด ซึง่ แก่นสาระเหล่านัน้ ได้อบอวลอยูใ่ นนิยายของเขาแทบ จะทุกเล่ม อาทิ Norwegian Wood, The Wind-Up Bird Chronicle และ ล่าสุด IQ84 ซึง่ เป็น ทีย่ อมรับของนักอ่านทัว่ โลก จนท�ำให้เขาได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินใี้ นทีส่ ดุ แม้ในปีทผี่ า่ นมา เขาได้รบั การเสนอเข้าชิงรางวัลนีเ้ ช่นกัน แต่กพ็ ลาดไปอย่างน่าเสียดาย และ ครัง้ นัน้ เขาถูกยกให้เป็นเต็ง 3 ส�ำหรับปีนบี้ ริษทั รับพนันชือ่ ดังสัญชาติองั กฤษอย่าง ‘แลดโบรกส์’ ยังยกให้เขาเป็นเต็งหนึง่ ทีจ่ ะได้รบั รางวัลดังกล่าวด้วยอัตราแทง 1 จ่าย 10 ตามมาด้วยอันดับสองคือ เซส โนทาโม กวีและ นักเขียนชาวดัตช์ และโม่เหยียน ของจีน ทีม่ อี ตั ราต่อรองแทง 1 จ่าย 12 ส่วนผลจะเป็นอย่างไร มูราคามิจะได้รางวัลตามทีบ่ ริษทั รับพนันแห่งนีก้ ะเก็งไว้หรือไม่ ตุลาคมนีไ้ ด้รกู้ นั !

ชาวฮ่องกงประท้วงรัฐบาลจีน ต้านหลักสูตรชาตินยิ ม

ก้าวส�ำคัญของนาซ่ากับ การส�ำรวจดาวอังคาร

นาซ่าต่อยอดความส�ำเร็จจากการส่งยาน Curiosity Rover ไปส�ำรวจดาวอังคารแบบผิวๆ ได้สำ� เร็จ ด้วยการประกาศให้ ชาวโลกได้รบั รูว้ า่ อีก 4 ปีตอ่ จากนีค้ อื ปี 2016 จะส่งยานขึน้ ไป ส�ำรวจอีกล�ำและคราวนีจ้ ะเพิม่ ความเข้มข้นในการส�ำรวจมากขึน้ ไปอีกด้วยการลงจอดบนดาวอังคาร เพือ่ ส�ำรวจลึกลงไปใต้พนื้ ดิน เพือ่ หาค�ำตอบว่า ‘ดาวเคราะห์หนิ ’ นีเ้ กิดขึน้ มาได้อย่างไร ซึง่ ค�ำตอบนัน้ อาจจะท�ำให้รไู้ ด้วา่ โลกถือก�ำเนิดขึน้ มา ได้อย่างไรเช่นกัน ส�ำหรับยานทีถ่ กู สร้างขึน้ มาเพือ่ ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนีม้ ชี อื่ ว่า Insight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ยานล�ำดังกล่าวนีใ้ ช้งบประมาณราว 14,000 ล้านบาท ทัง้ ยังมีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดการสัน่ สะเทือน ทีจ่ ะท�ำหน้าทีค่ อยฟังการเคลือ่ นตัวและการไหวของแผ่นดินบนดาวอังคาร และน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้ในการก�ำหนด ขอบเขตระหว่างชัน้ หิน เพือ่ หาค�ำตอบว่าดาวดวงนีแ้ กนกลางเป็นของเหลวหรือของแข็ง นอกจากนีย้ งั มีการ ติดตัง้ หัวตรวจวัดความร้อนทีส่ ามารถวัดอุณหภูมขิ องดาวอังคารไว้อกี ด้วย ถ้าหากโครงการนีส้ �ำเร็จเสร็จสิน้ ความฝันอันยิง่ ใหญ่ของมนุษย์ในการเดินทางสูด่ าวอังคารก็ชดั เจนขึน้ อีกขัน้ หนึง่ แล้ว

นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ที่ฮ่องกงกลับมาสู่ อ้อมกอดจีน แม้ความสัมพันธ์จะไม่เป็นไปอย่าง ราบรืน่ เท่าใดนัก แต่กไ็ ม่มเี หตุการณ์ใดทีจ่ ะท�ำให้ มวลชนฮ่องกงลุกฮือได้เท่ากับนโยบายการสอน หลักสูตรค่านิยมในการรักชาติจนี โดยนักเรียน ครูและผู้ปกครองหลายหมื่นคน แต่งชุดด�ำไป ชุมนุมกันหน้าส�ำนักงานใหญ่รฐั บาลเกาะฮ่องกง เพือ่ ประท้วงหลักสูตรใหม่ทมี่ กี ำ� หนดให้ใช้สอนเป็น ครั้งแรก ซึ่งพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลจีนก�ำหนด หลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อล้างสมอง ท�ำให้เยาวชน ฮ่องกงเลิกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แถมยังแอบ ปลูกฝังแนวคิดคอมมิวนิสต์อกี ต่างหาก นโยบายนี้ เท่ากับเป็นการเพิม่ เชือ้ ไฟให้กบั ชาวฮ่องกงผูร้ กั เสรี ที่ส่วนใหญ่ไม่ชอบความอหังการของรัฐบาลจีน แผ่นดินใหญ่อยูเ่ ป็นทุนเดิม โดยเรียกร้องให้มกี าร หยุดเรียนทัว่ ฮ่องกง ในวันแรกทีจ่ นี จัดการประชุม สมัชชาผูแ้ ทนพรรคทัว่ ประเทศครัง้ ที่ 18 ซึง่ จะมีการเปลีย่ นคณะผูน้ ำ� จีนชุดใหม่ในรอบสิบปี ซึง่ เท่ากับ เป็นการประจานรัฐบาลจีนไปทัว่ โลก ขณะทีร่ ฐั บาลจีนให้เหตุผลว่าการใช้นโยบายนีเ้ พือ่ ต้องการหลอมรวม อัตลักษณ์ความเป็นจีนเท่านัน้ รัฐบาลฮ่องกงต้องการให้โรงเรียนใช้หลักสูตรนีแ้ บบสมัครใจ ก่อนทีจ่ ะบังคับใช้หลักสูตรภายใน ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ปีนโี้ รงเรียนส่วนใหญ่ในฮ่องกงยังไม่มแี ผนทีจ่ ะสอนวิชานี้


Sugarpova ขนมหวานของนางฟ้า

ไว้อาลัยแบบไฮเทค

ด้วยรูปร่าง หน้าตาทีส่ วยสะ กอปรกับฝีมอื ที่ เฉียบขาดของ ‘มาเรีย ชาราโปว่า’ ท�ำให้เธอถูก ยกย่องให้เป็นนางฟ้าแห่งวงการเทนนิส ดังนัน้ เมือ่ เธอจะท�ำอะไรย่อมเป็นทีถ่ กู จับตามองอย่างหลงใหลจาก สายตาชายหนุม่ และล่าสุดเธอสร้างความฮือฮาอีกครัง้ เมือ่ เปิดตัวลูกอมระดับไฮเอนด์ในชือ่ แบรนด์สดุ เก๋วา่ ‘Sugarpova’ ทีท่ ำ� การวางขายใน Henri Bendel ช้อปปิง้ มอลล์สดุ หรูกลางมหานครนิวยอรก์เพียงแห่งเดียว เท่านัน้ ซึง่ สาเหตุทเี่ ธอหันมาจับธุรกิจนี้ เนือ่ งจากส่วนตัวแล้วเธอชืน่ ชอบขนมหวานเป็นทุนเดิม ขนมหวานแบรนด์นมี้ หี ลากหลายประเภททัง้ ลูกอม เจลลี่ หมากฝรัง่ รวมทัง้ หมด 12 ชนิด บรรจุอยูใ่ น แพ็คเกจจิ้งสุดเซ็กซี่ที่มีรูปริมฝีปากของเธอเป็นโลโก้ นอกจากนี้แล้วรายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่าย ขนมหวานนีจ้ ะถูกน�ำไปสนับสนุนงานของมูลนิธมิ าเรีย ชาราโปว่า เพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีย่ ากไร้ทวั่ โลกทางหนึง่ อีกด้วย ใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ www.sugarpova.com

เทคโนโลยีกา้ วเข้ามามีสว่ นส�ำคัญในชีวติ มนุษย์ตงั้ แต่ เกิดจนตายอย่างแท้จริง เมื่อสตีเฟ่น นิมโม หัวหน้า สถานฝังศพแห่งหนึง่ ในเมืองเดอร์เซ็ต ประเทศอังกฤษ มีความคิดสร้างสรรค์สุดบรรเจิดเกี่ยวกับความตายได้ อย่างน่าทึง่ โดยเขาได้สร้าง QR Code พิเศษจ�ำลักไว้บน แผ่นป้ายสุสาน ท�ำให้ญาติสนิทมิตรสหายได้รำ� ลึกถึงผูต้ าย ผ่านโลกออนไลน์ทบี่ รรจุขอ้ มูลชีวประวัติ รูปภาพ และ คลิปวิดโี อต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ทจี่ ะท�ำขึน้ เฉพาะ ซึง่ เชือ่ มโยง กับ QR Code ดังกล่าว ซึ่งสนนราคาการไว้อาลัย แบบไฮเทคนีส้ ตีเฟ่นเคาะเปรีย้ ง! ทีร่ าคา 395 ปอนด์ หรือเกือบ 20,000 บาท ซึง่ ราคาดังกล่าวประกอบด้วย ค่าท�ำ QR Code รวมถึงการท�ำหน้าเว็บไซต์ให้ครบวงจร กันเลยทีเดียว

เกิรล์ กรุป๊ วงแรกจาก เกาหลีเหนือ นับตัง้ แต่การถึงแก่อสัญกรรมของนายคิม จอง อิล ความเปลีย่ นแปลงหลายอย่างในเรือ่ งบันเทิงเริงใจก็เกิดขึน้ มากมายในประเทศเกาหลีเหนือ ทัง้ การเปิดสวนสนุกอย่างเป็นทางการครัง้ แรก การอนุญาตให้ประชาชน สามารถทานอาหารตะวันตก รวมถึงการเปิดการแสดงของดิสนียอ์ อนไอซ์ และล่าสุดกับการเกิดขึน้ ของศิลปิน เกิรล์ กรุป๊ สัญชาติเกาหลีเหนือในชือ่ ‘Moranbong’ ซึง่ ประกอบด้วย 5 สาว ใส่เดรสสัน้ วินเทจสีสดปักเลือ่ ม ทัง้ ตัว สวมรองเท้าส้นสูงสีเงินสะดุดตา ออกมาร้องร�ำท�ำเพลง แถมยังมีทา่ เต้นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์คล้ายกับศิลปิน เค-ป๊อบ ยังไงยังงัน้ อย่างไรก็ตาม แม้ Moranbong จะมีทา่ เต้น รวมถึงการขับร้องตามสมัยนิยม แต่เนือ้ หาสาระของเพลงก็ยงั คงไว้ซงึ่ กลิน่ ของแนวคิดแบบสังคมนิยม ทีม่ งุ่ หมายให้ประชาชนอยูใ่ นระเบียบวินยั และมีพลังใจฮึกเหิม อย่างเพลง ‘ไปเรียนกันเถอะ’ ซึง่ มีเนือ้ หาปลุกใจและกระตุน้ ให้เยาวชนชาวเกาหลีเหนือขยันเรียนหนังสือเพือ่ จะได้น�ำความรู้ กลับมาพัฒนาประเทศ ต่างจากเนือ้ หาความรักหวานแหววทีถ่ กู ประโคมอยูใ่ นเพลงแบบเคป๊อปของเกาหลีใต้ ส่วนใครทีส่ นใจอยากเห็นการแสดงของเกิรล์ กรุป๊ กับตา คลิกไปดูโดยพลันได้ที่ Youku.com เว็บไซต์วดิ โี อ ชือ่ ดังของจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะเพียงน�ำเสนอไม่กวี่ นั ก็มยี อดดูกว่า 4 แสนวิวเข้าไปแล้ว ธรรมดาซะทีไ่ หน!

‘แมคโดนัลด์’

เปิดร้านมังสวิรตั แิ ห่งแรกในโลก

โดยปกติการผสมผสานเมนูให้เข้ากับรสชาติอาหารและ วัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นนโยบายทีย่ กั ษ์ใหญ่ในวงการฟาสต์ฟดู้ โลก อย่าง ‘แมคโดนัลด์’ ใช้เป็นธงน�ำในการด�ำเนินธุรกิจอยูแ่ ล้ว แต่ใครจะไปคาดคิดว่าแมคโดนัลด์จะสร้าง ความประหลาดใจถึงขัน้ เปิดร้านแมคโดนัลด์แบบมังสวิรตั ขิ นึ้ เป็นครัง้ แรกของโลกในประเทศอินเดีย บริเวณ สถานทีส่ ำ� คัญของศาสนาฮินดูและซิกข์ โดยร้านแมคโดนัลด์มังสวิรัติที่จะน�ำเสนอเมนู อย่างเบอร์เกอร์มันฝรั่งบดและพิซซ่าหน้าผัก จะเปิดสาขาแรกในปีหน้าใกล้กบั วัดวิหารทองค�ำทีเ่ มืองอัมริตสาร์ ในแคว้นปัญจาบทางตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งมีข้อห้ามการรับประทานเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังมีแผนก�ำหนดเปิดร้านลักษณะเดียวกันนี้ใกล้กับ เทวาลัยวิศณุเทวี ในแคว้นแคชเมียร์ ซึง่ เป็นสถานทีแ่ สวงบุญทีส่ ำ� คัญของชาวฮินดูในอินเดียทีม่ ผี แู้ วะเยือน ปีละนับแสนคน นี่จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่น่าจะสร้างผลก�ำไรมหาศาลให้กับยักษ์ใหญ่ แห่งวงการอาหารฟาสต์ฟดู้

“เมือ่ เราต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามา และเรียกร้องให้คนไทยร่วมกัน สร้างชาติสร้างบ้านเมือง เรือ่ งคอร์รปั ชัน่ กับการพูดความจริง ก็จะต้องเป็นประเด็น ทีร่ อ้ นแรง ทัง้ ส�ำหรับต่างชาติและคนไทย” กาแฟด�ำ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 3 ก.ย.55


ชีวิตที่ลงตัวกับ

Sony VAIO S Series

หากคุณเคยประสบปัญหากับโน้ตบุ๊คที่ไม่ได้ดังใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ไม่เข้าท่า รวมถึงฟังก์ชันการท�ำงานที่ขาดๆ เกินๆ แต่ส�ำหรับ Sony VAIO S Series คือ โน้ตบุ๊คยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของดีไซน์ที่เรียบหรู บางเฉียบ และประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างลงตัว Sony VAIO S Series ออกแบบมาอย่ า ง เข้ า ใจผู ้ ใ ช้ ง านที่ เ ป ็ น นั ก ธุ ร กิ จ และคนท� ำ งาน รุน่ ใหม่ โดดเด่น ส ะ ดุ ด ต า ทุ ก มุ ม ม อ ง ด้ ว ย ดี ไ ซน์ ห กเหลี่ ย ม ลบมุ ม ให้ ค วามรู ้ สึ ก แข็งแรง ทนทาน และสง่างาม พร้อมโลโก้ VAIO อันเป็นเอกลักษณ์ ด้านการใช้งานจะหยิบจับ ก็ ไ ม่ เ ป็ น รอยนิ้ ว มื อ พร้ อ มเพิ่ ม พื้ น ที่ ข องคี ย ์ บ อร์ ด ด้ ว ย การหลบบานพั บ ไว้ ด ้ า นล่ า ง และใช้ ง านถนั ด มื อ ด้ ว ย ทัชแพดขนาดใหญ่ เต็มอิ่มกับความบันเทิงทุกรูปแบบด้วยหน้าจอความ ละเอี ย ดระดั บ Full HD ที่ เ ป็ น แบบจอด้ า น ช่ ว ยลด แสงสะท้อนท�ำให้มองเห็นจอภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น และยัง เป็นโน้ตบุ๊ครักษ์โลกประหยัดพลังงาน บวกกับแบตเตอรี่

มีระยะเวลาใช้งานนาน 4.5-6 ชม. ท�ำให้คุณวางใจได้ว่า การเดินทางจะไม่เป็นอุปสรรคในการท� ำงานแต่อย่างใด แถมยังน�้ำหนักเบาเพียง 1.67-2 กก. ท�ำให้มีความคล่องตัว และสะดวกในการพกพา Sony VAIO S Series เหมาะกับการใช้งานทัง้ ภายใน และภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนั่งท�ำพรีเซนเตชั่นในร้านกาแฟ นั่ ง เช็ ก หุ ้ น ริ ม สระว่ า ยน�้ ำ และหากจะใช้ ง านยามค�่ ำ คื น ตัวคีย์บอร์ดก็มีไฟที่ช่วยให้คุณสามารถใช้งานที่มืดได้อย่าง ไร้กังวล และด้วยเทคโนโลยี Finger Print ช่วยเสริม ความปลอดภัยให้ในงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบสัดส่วนของพอร์ตต่างๆ เป็นอย่างดี โดยแยกช่องหูฟงั และ DVD-RW ไว้อกี ด้านหนึง่ และมี ช ่ อ งใส่ ดี วี ดี แ บบ Slot-load ที่ อ อกแบบมาอย่ า ง สวยงามและทนทาน

ด้วยเพราะมี 3rd generation Intel®Core™ i7 Processor ภายในจึ ง อั ด แน่ น ด้ ว ยความแรง และระบบสลั บ การ ใช้งานกราฟิก ที่มาพร้อมกับ NVIDIA OPTIMUS จะสลับ การใช้ ง านระหว่ า ง Sleep โหมดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง หรือ STAMINA โหมดกับการใช้งานที่ยาวนานกว่า และ ด้วยสเปคแรงขนาดนี้ ท�ำให้สามารถทีจ่ ะรับมือกับการใช้งาน หนักอย่างการตัดต่อวิดีโอได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย Sony VAIO S Series มีให้เลือก 2 สี คือ สีด�ำและ สีขาวและยังสามารถเลือกขนาดหน้าจอที่คุณต้องการได้ ทั้งขนาด 13.3 นิ้ว และ 15.5 นิ้ว ด้ ว ยดี ไ ซน์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพที่ ค รบครั น จึ ง ท� ำ ให้ Sony VAIO S Series เป็นโน้ตบุค๊ ทีน่ า่ จับตามองมากทีส่ ดุ เวลานี้ แล้วจะมีเหตุผลใดล่ะทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ไม่อยากครอบครอง สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ได้แล้วที่ www.sony.co.th

*คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษทั โซนี่ ไทย จ�ำกัด ศูนย์บริการข้อมูล อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร.0 2715 6100 โทร.ฟรี (1800) 231 991 แฟ็กซ์ 0 2715 6020 Contact at : https://www.sony.co.th/section/contactus


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 14

LOOK AROUND Text : Yamin

Manlio Nuovo @ 2nd floor

ช็ อ ปเสื้ อ ผ้ า แนวอิ ต าเลี ย นซิ ตี เ ซนท์ ส� ำ หรั บ ชายหนุ ่ ม ผูม้ รี สนิยม ภายในร้านตกแต่งแบบมินมิ อลลิสต์ ดึงโทน สีออ่ นๆ และเข้มขรึมมามิกซ์แอนด์แมตช์กบั เฟอร์นเิ จอร์ เรียบหรู จึงท�ำให้มกี ลิน่ อายแบบเซนคละเคล้าอยู่ อีกทัง้ โครงสร้างของร้านทีเ่ ป็นกระจก ช่วยท�ำให้รา้ นดูโปร่ง โล่ง สบาย เหมาะกับการเลือกซื้อสินค้าอย่างสบายอารมณ์ สินค้าของ Manlio Nuovo มีทงั้ เครือ่ งแต่งกาย และแอ็คเซสเซอรี่ สไตล์เมโทร เซ็กซ์ชวล คัดสรรมาเพือ่ ให้เหมาะกับ ผูช้ ายทรงเสน่ห์ ขีเ้ ล่น ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ที่ Work Hard, Play Hard เชื่อเถอะว่าคุณจะหลงรักสินค้าร้านนี้อย่าง สุดหัวใจ ร้าน Manlio Nuovo ชัน้ 2 เกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการ ตัง้ แต่ 10.00-20.00 น. ข้อมูลเพิม่ เติมคลิกที่ www.manlionuovo.com

Look Around ฉบับนีน้ ำ� เสนอศูนย์การค้าสไตล์ญปี่ นุ่ แห่งล่าสุดของเมืองไทย ‘Gateway Ekamai’ ตัง้ อยูต่ ดิ กับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส เอกมัย อัดแน่นไปด้วย ร้านค้าสไตล์ญปี่ นุ่ และสินค้าดีเด่นทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวจากทัว่ โลก ภายใน พืน้ ทีก่ ว่า 93,000 กว่าตารางเมตร ลองมาดูกนั ว่า 5 ร้านเด็ดทีน่ า่ สนใจและ ควรไปเยือนมีอะไรบ้าง

Blanc Eyelash Salon @ 1st floor

หนึ่งในสถานเสริมความงามด้าน ‘ขนตา’ ที่ท็อปฮิตติดลมบนล�ำดับต้นๆ ของ แดนซากุระ บินมาเช็กอินในเมืองไทยแล้ว หากใครเคยไปเยือนร้าน Blanc ทีญ ่ ปี่ นุ่ มาก่อน จะรูส้ กึ ประทับใจกับความพิเศษของสาขาในประเทศไทยอย่างยิง่ เพราะ สาขานีด้ หู รูหรา และโอ่โถงทีส่ ดุ เท่าที่ Blanc เคยมีมา วางใจได้กบั มาตรฐานการ บริการที่ทัดเทียมกับในญี่ปุ่น เพราะพนักงานทุกคนล้วนได้รับการอบรมทั้งทาง ด้านเทคนิคเฉพาะในการต่อขนตา และการดูแลลูกค้าหลังการให้บริการ จึงมัน่ ใจ ได้ถงึ ความแนบเนียน มีคณ ุ ภาพ และเป็นธรรมชาติ เพิม่ ความงอนเช้งบนใบหน้า ของคุณได้อกี หลายองศาสวย ร้าน Blanc ชัน้ 1 เกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการตัง้ แต่ 10.00-20.00 น. ข้อมูล เพิม่ เติม 0 2108 2787 หรือ www.blanc-beauty.com

Dr.Nida’s Slim & Laser Institute @ 1st floor

สถาบันเสริมความงามทีด่ แู ลเรือ่ งรูปร่าง และไขมันส่วนเกิน ในคอนเซ็ปต์ Advanced Medical Technology แห่งแรกใน ประเทศไทยและภาคพืน้ เอเชีย มีจดุ เด่นอยูท่ ี่ Slim Laser

Diet Program & Slim Melt : Lunch Time Slim Lipo ซึง่ เป็นโปรแกรมรักษาอันเป็นลิขสิทธิ์ เฉพาะจากอเมริกา มีอยูท่ ี่ Dr.Nida’s แห่งเดียว ในประเทศไทย บรรยากาศภายใจคลินกิ ตกแต่ง อย่างผ่อนคลาย ด้วยแสง สี และเฟอร์นเิ จอร์ ผสานความมี ร ะดั บ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ คุณภาพระดับสากล Dr.Nida’s Slim & Laser Institute ตัง้ อยู่ ชั้ น 1 เกตเวย์ เอกมั ย เปิ ด บริ ก ารตั้ ง แต่ 10.00-20.00 น. โทร. 08 8500 0909 หรือ 0 2108 5108

ProPlugin @ 3rd floor

Junkers-Zeppelin Watch-Store @ 2nd floor

จักรกลเวลาสายพันธุ์เยอรมนีที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากเครื่องบินรบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประยุกต์กับงานดีไซน์ขั้นเทพจนก่อเกิดเป็นนาฬิกา สไตล์แมนๆ เปี่ยมเสน่ห์ด้วยความคลาสสิก และยังมีนาฬิกาที่ออกแบบมา ส�ำหรับสาวๆ ไว้สวมใส่เพื่อบ่งบอกความเป็นหญิงแกร่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งใครที่ ชืน่ ชอบนาฬิกาจะทราบดีวา่ ช็อปของ Junkers-Zeppelin นัน้ หายากยิง่ แต่ตอ่ ไปนี้ คุณจะพบกับเรือนเวลานีไ้ ด้งา่ ยขึน้ หากสะดุดตากับใบพัดเครือ่ งบินเมือ่ ไหร่ รูไ้ ว้เลย ว่า คุณหาร้านนาฬิกาทีใ่ ช่! เจอแล้ว ร้าน Junkers-Zeppelin ชัน้ 2 เกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการตัง้ แต่ 10.00-21.00 น. โทร.08 1404 8680

นับเป็น Music Superstore ที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับ ระบบเสี ย งไว้ บ ริ ก ารอย่ า ง ครบครัน ตกแต่งในสไตล์ร็อก เด่นด้วยโทนสีขรึมสุดเท่ ให้อารมณ์ คล้ายๆ กับก�ำลังอยู่ท่ามกลางการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีร็อก ชัน้ น�ำ สินค้าภายในถูกแบ่งเป็น 3 กลุม่ หลักๆ ได้แก่ กลุม่ Pro Audio เป็นเครือ่ งเสียงและอุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นสตูดโิ อ ต่อมาคือ กลุม่ ดีเจ เป็น อุปกรณ์จำ� พวกเครือ่ งเล่นดีเจ ซึง่ จะตัง้ โชว์หน้าร้าน พร้อมมีผเู้ ชีย่ วชาญ ให้คำ� แนะน�ำอย่างใกล้ชดิ และกลุม่ สุดท้าย กลุม่ เครือ่ งดนตรี โดยไฮไลท์ ส�ำหรับสาขานี้ คือ Beat Spot ของยามาฮ่า ซึง่ ยกเอาเครือ่ งดนตรีจาก ยามาฮ่ามาไว้ในร้านให้ทกุ คนได้ลองเล่นกัน นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งบันทึกเสียง ให้คณ ุ ได้ลองอัดเสียงตรวจสอบคุณภาพไมค์ฯ ก่อนตัดสินใจซือ้ ใส่ใจ และทุม่ เทสุดๆ อย่างนีส้ ิ ถึงเรียกว่า One Stop Solution ทีต่ อบโจทย์คนรักดนตรีอย่างแท้จริง ร้าน ProPlugin ตัง้ อยู่ โซน IT ชัน้ 3 เกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการตัง้ แต่ 10.00-21.00 น. โทร.0 2108 2912 Hotline : 08 0770 4527


GADGETS

. 16

Text : Yamin

The Only Omelet and Waffle Maker

เราสนับสนุนให้คณ ุ รักการรับประทานอาหารเช้า ด้วยการสรรหา แก็ดเจตระดับเทพอย่าง The Only Omelet and Waffle Maker ทีเ่ ราภูมใิ จน�ำเสนอ โดยเฉพาะกับคนทีช่ นื่ ชอบการรับประทาน ไข่เจียว และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะได้ลมิ้ รสไข่เจียวฟูฟอ่ ง สุดนุม่ ควบคูก่ บั การทานเบลเยียมวาฟเฟิลหอมละมุน ในอุณหภูมทิ ี่ คุณสามารถเลือกปรับได้ตามระดับความเกรียมทีช่ อบ สนใจสัง่ ซือ้ ได้ ทาง www.hammacher.com ในราคา 120 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,800 บาท

KitchenAid Artisan 5

สร้างสีสนั ให้การท�ำเบเกอรีก่ กุ๊ กิก๊ ยิง่ กว่าเดิม ด้วยเครือ่ งผสมอัตโนมัติ KitchenAid Artisan 5 ทีม่ ดี อี บอวลอยูท่ กุ อณู ไม่วา่ จะเป็นความเร็ว 10 สปีด ในก�ำลังไฟฟ้า 325 วัตต์ ชามผสมท�ำจากสเตนเลส สตีล ทีโ่ ดดเด้ง คือ สีสนั และดีไซน์สวยเฉียบ มีให้เลือกหลากหลายเฉด ตามใจชอบ ในราคาเริม่ ต้นที่ 315 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 9,700 บาท หากสนใจลองสะกดรอยเข้าไปที่ www.amazon.com

Nostalgia 3-in-1 Breakfast Station

ไม่แปลกใจเลย หากคุณเห็นแก็ดเจตชิน้ นีแ้ ล้วจะรูส้ กึ เหมือนก�ำลังนัง่ ดู หนังฝรั่งย้อนยุค ด้วยดีไซน์สไตล์เรโทร แต่เพิ่มสรรพคุณให้ล�้ำสมัย ด้วยการเป็นชุดครัวประกอบอาหารเช้าแบบ ทรีอนิ วัน สามารถเป็น เตาปิง้ ขนมปัง, เป็นกระทะทอดไข่ดาวหรือไส้กรอก และเป็นเครือ่ งชง กาแฟหอมกรุน่ ได้ในเครือ่ งเดียว สรรพคุณเจ๋งขนาดนี้ รีบคลิก www.thinkgeek.com สนนราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,500 บาท

Bodum Bistro 2

Hello Kitty Microwave

นีไ่ ม่ใช่ของโชว์ หรือโมเดลไมโครเวฟคิตตีล้ อ่ ลวงสาวผูค้ ลัง่ ไคล้ เฮลโล คิตตีแ้ ต่อย่างใด แต่นคี่ อื ไมโครเวฟคิตตีแ้ สนหวาน ทีส่ ามารถใช้งานได้จริง โดยไมโครเวฟขนาดกะทัดรัดเครือ่ งนีใ้ ช้งานง่าย จ่ายไฟอยูท่ ี่ 700 วัตต์ สามารถปรับระดับความร้อนได้ถงึ 10 ระดับ ราคาจ�ำหน่ายอยูท่ รี่ าว 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,100 บาท สนใจเชิญคลิก www.amazon.com และ www.target.com

ThaiRBT

เพลงฮิตติดชาร์ต

Text : Urban digi

APPS ALERT!

เครือ่ งปิง้ ขนมปังสุดไฉไลทีข่ ายงานดีไซน์โดยแท้ เพราะเพียงแค่ รูปลักษณ์ภายนอกทีด่ ลู ะม้ายคล้ายกับเฟอร์นเิ จอร์เก๋ๆ ก็สามารถ ชักจูงเงินตราจากกระเป๋าพ่อบ้านแม่บา้ นอย่างง่ายดาย แถมมีให้ เลือกถึง 8 สี โดยตัวเครือ่ งท�ำจากวัสดุทที่ นทาน สามารถ ปิง้ ขนมปังได้พร้อมกัน 2 แผ่น สัง่ ซือ้ ได้ที่ www.bodum.com และ www.amazon.com ในราคาเบาๆ เพียง 50 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1,500บาท เท่านัน้

แอพฯ สัญชาติไทย ทีอ่ อกแบบมาส�ำหรับ คนชอบฟังเพลง และ มิวสิกวิดโี อทัง้ เก่าใหม่ พร้อมรายงานผลอันดับ เพลงไทยสุดฮอตประจ�ำ ชาร์ตของแต่ละคลืน่ วิทยุ รวมถึงรายงานชาร์ตเพลง เอเชียและสากลจากทัง้ MTV, Billboard และ Channel V เป็นต้น สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ที่ แอพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์

Thumb

โปรดแสดงความคิดเห็น เป็นโซเชียล แอพฯ ทีม่ ลี กั ษณะ คล้าย Facebook ซึง่ จะท�ำให้คณ ุ ได้พบกับทัง้ เพือ่ นเก่า-ใหม่ ทีจ่ ะช่วย แสดงความคิดเห็นเพือ่ ประกอบ การตัดสินใจต่างๆ ของคุณ เช่น โพสต์รปู แว่นตาทีก่ ำ� ลังซือ้ เพือ่ สอบถามความคิดเห็นว่าเข้ากับสไตล์ ของคุณหรือไม่ อย่างไร หรือหากคุณ ก�ำลังจะเปลีย่ นเลย์เอาท์หอ้ งนอน แต่ไอเดียตีบตัน ก็โพสต์ขอ ความคิดเห็นจากมวลชนได้เช่นเดียวกัน สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ที่ แอพ สโตร์ และกูเกิล้ เพลย์


. 18

TRENDY BIZ

Text : อรรถ อรรถมาตย์

Text : อรรถ อรรถมาตย์

Power of No Brand

คนทั่วโลกรู้จักมูจิ (MUJI) มาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว คนไทยเองแม้เพิ่งจะได้มีโอกาสต้อนรับ มูจิเมื่อเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยการบริหารจัดการของเครือเซ็นทรัล แต่ก็ได้รับการตอบรับดี มีแฟนคลับอุ่นหนาฝาคั่ง ซึ่งต่างหลงใหลในความเรียบง่ายของมูจิ ที่มีหลักคิดแบบเซน เพราะมูจิ ไม่ได้ผลิตสินค้าที่โดดเด่นสะดุดตา หรือเน้นสีสันจัดจ้านแต่อย่างใด ที่พบเห็นส่วนใหญ่จะมีเพียง สีด�ำ น�้ำตาล ครีม เบจ กากี และเทา ตลอดจนโทนสีอ่อนนวลตา

มูจิไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงกับพวก Maximalist มูจิยืนอยู่ ฝั่งตรงข้ามที่ไกลสุดกู่ ในนามของเจ้าพ่อ Chic-Minimalist จึงมีจริต และรสนิยมที่ต่างกันสุดขั้ว มูจิผลิตสินค้าหลายประเภท ทั้งสินค้า อุปโภค บริโภค มากกว่า 7,000 รายการ หากจะใช้ส�ำนวนไทย มาอธิบายคงไม่มีส�ำนวนไหนดีไปกว่า ‘สากกะเบือ ยันเรือรบ’ มีค�ำ เปรียบเปรยว่า หากเกิดแผ่นดินไหวแรงๆ แล้วบังเอิญว่าติดอยูใ่ นร้าน มูจิสักเดือนก็รอดชีวิต เพราะมีทุกอย่างที่จำ� เป็นครบครันและขาย สินค้าตั้งแต่กรรไกรตัดเล็บ จนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโตอย่างเตียงนอน รวมถึงเครื่องเขียน เสื้อผ้า อาหาร ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม อีกมากมาย ในภาษาญี่ปุ่น มูจิ แปลว่า ‘ไม่มีชื่อ’ MUJI ย่อมาจากค�ำว่า Mujirushi Ryohin แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า No Brand, Good Quality และแปลเป็นไทยได้ว่า ‘ไม่มียี่ห้อ แต่มีคุณภาพ’ การไม่ปะ โลโก้ ไม่ได้ลดทอนคุณค่าของมูจิลงแต่อย่างใด เพราะผู้บริโภค เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าว่ามีความคงทน สามารถใช้งานได้ ในระดับทีพ่ งึ พอใจ แถมยังประทับใจในดีไซน์ทเี่ รียบง่าย ลุม่ ลึก และ มีความเป็นสากล เร็วๆ นี้ มูจิจะจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงนวัตกรรมการผลิต ของทางมูจิในแนวทางใหม่ที่คำ� นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ติดตาม ชมงาน Central presents MUJI Product Fitness 80 Exhibition ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2555 ชั้น 3 The Event Hall, เซ็นทรัล ชิดลม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ญี่ปุ่น ประสบอุบัติภัยแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์ มีผู้คน บาดเจ็บล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก นั่นเป็นเสมือนสัญญาณเตือนให้ ชาวญีป่ นุ่ กลับมามองชีวติ ของตัวเอง ลดการบริโภคข้าวของเครือ่ งใช้ ที่เกินพอดี เพื่อชีวิตที่มีความสุข แข็งแรง สมดุล และยั่งยืน โดยตัวอย่างสินค้ามูจิที่น�ำมาแสดงในนิทรรศการนี้ล้วนแล้วแต่ เกิดจากแนวคิดดังกล่าว เช่น ขวดเนื้อบางส�ำหรับโลชั่นที่บีบอัดง่าย ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและเป็นการลดปริมาณขยะไปในตัว หรือ บัตรสมาชิกที่มีขนาดลดลงเกินครึ่ง เพื่อลดวัสดุและพื้นที่จัดเก็บ ในกระเป๋า รวมถึงคอตตอนบัดทีล่ ดความยาวของตัวก้านลงให้เหลือ เฉพาะที่จ�ำเป็นเท่านั้น

ที่ผ่านมา มูจิตื่นตัวในการรักษ์โลกก่อนที่กระแสกรีนจะมา ด้วยการใช้แพ็คเกจจิ้งถุงกระดาษที่รีไซเคิลได้ รวมถึงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างพอเหมาะ พอเพี ย งด้ ว ยหั ว ใจแห่ ง ‘โมโนซุ คุ ริ ’ (หั ต ถศิ ล ป์ ) ตามวิ ถี ท าง ที่พอดีและเรียบง่าย ด้วยการตั้งค�ำถามอยู่เสมอว่าการออกแบบ และกระบวนการผลิตนั้น ‘จ�ำเป็นแล้วหรือยัง’ หรือ ‘มากเกินไป หรือไม่’ แสดงให้เห็นว่ามูจิพยายามที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่เกินความ จ�ำเป็น ผลิตภัณฑ์ชนิ้ ไหนทีบ่ รรจุหบี ห่อมากเกินไป หรือมีขนาดและ น�้ำหนักที่เกินกว่าความต้องการก็จะลดความสิ้นเปลืองในขั้นตอน การสั่งสินค้า การผลิต หรือการขนส่ง ตามแนวคิด ‘Less is More’ หรื อ ‘ท� ำ เพี ย งเล็ ก น้ อ ยแต่ ไ ด้ ผ ลมาก’ ว่ า กั น ว่ า การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากทาง MUJI อาจเป็นปฐมบท ของกลยุทธ์ที่เรียกว่า Blue Ocean Strategy ที่ใช้กันเกร่อในยุคนี้ เสียด้วยซ�้ำ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้แบรนด์ต้องคิดและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จะออกแบบสินค้าให้สวยแต่รกโลกไม่ได้อกี ต่อไป ดังนัน้ Eco Design เป็นหนทางสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน และจะท�ำให้ผู้บริโภครู้สึก ชืน่ ชม และเกิดความจงรักภักดีอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เช่นเดียวกับที่ มูจิประสบความส�ำเร็จในทุกวันนี้ n นิทรรศการเปิดให้ชมฟรี

More facts about MUJI

• ปี 1980 เป็นสินค้าของ Seiyo เชนซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่น เริม่ ต้นด้วยสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน 9 ชนิด และอาหาร 31 ชนิด • ช็อปแรกเปิดตัวเมื่อ 29 ปีที่ผ่านมา • ปี 1991 เปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกที่ลอนดอน ประเทศ อังกฤษ ต่อมาเปิดสาขาที่ฮ่องกงในปีเดียวกัน • ปี 2005 ได้รับรางวัล International Forum Design จาก เยอรมนี • ตัวอย่างคู่แข่งที่ใกล้เคียง คือ Target, Ikea และ Gap • เฉพาะในญี่ปุ่นมีช็อปเกือบ 400 แห่ง และอีกกว่า 150 แห่ง ทั่วโลก


. 20

MY WORK Text : Boonake A. Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

จิตต์ภมู ิ ภูมจิ ติ

The Secret of ‘จิตต์ภมู ิ ภูมจิ ติ ’ ชือ่ ของชายหนุม่ คนนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ในวงการธุรกิจ จัดเลีย้ งอย่างกว้างขวาง ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การและผูก้ อ่ ตัง้ Maven Catering บริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดเลีย้ งสุดฮิป ทีค่ รบวงจรทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในไทย ไม่วา่ จะเป็นอาหารทีไ่ ด้รบั การสร้างสรรค์จากเชฟอาหารยุโรปผูเ้ ชีย่ วชาญ ค็อกเทลทีแ่ ปลก แหวกแนวเต็มเปีย่ มด้วยนวัตกรรมทีต่ อบสนองรสนิยมการดืม่ หลากหลาย รวมถึงภาคดนตรีทมี่ ใี ห้ลกู ค้าของเขาเลือกทุกรูปแบบ ด้วยคุณสมบัตทิ เี่ พียบพร้อมดังทีก่ ล่าวไป จึงไม่แปลกใจ เลยใช่ไหมว่าชื่อของ Maven จึงไปปรากฎอยู่ใน แทบทุกงานปาร์ตี้หรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นในสังคมธุรกิจ ทุกรูปแบบ อาทิ พิธเี ปิดโรงแรมสยามเคมปิสกี,้ งาน ฉลองครบรอบ 20 ปี โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, พิธเี ปิดโรงแรม Muse, งาน Elle Fashion Week 2010, งานจัดเลี้ยงผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ และอืน่ ๆ อีกมากมาย ตลอด 2 ปีของการเกิดขึน้ ของ Maven จึงนับเป็น อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตาให้แก่วงการ ธุรกิจจัดเลี้ยงของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และเขา พร้อมเผยสูตรเด็ด เคล็ดธุรกิจ ให้ทกุ คนได้รบั ทราบ กันแล้ว

เสน่หแ์ ห่งยูโรเปีย้ นค็อกเทล

ผมเคยผ่านประสบการณ์ดา้ น Catering โดยเริม่ ต้น จากงาน Bar Catering ตอนเรียนอยูอ่ งั กฤษ ท�ำให้ ได้เรียนรูว้ า่ ค็อกเทลของฝัง่ ยุโรปมีความพิเศษ เพราะ เขาท�ำแบบ Custom Made โดย Mixologist หรือเชฟ ผูป้ รุงค็อกเทล ให้เหมาะสมกับคาแร็กเตอร์ของคนสัง่ ว่าชอบดืม่ แบบไหนก็น�ำมาผสมกันออกมาเป็นเสน่ห์ ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ผมได้

โอกาสในธุรกิจ Catering

ในช่วงปี 2550 ธุรกิจ Catering ในไทย มีอยูไ่ ม่กี่ ประเภท เช่น Food Catering และ Bar Catering ซึง่ อย่างหลังนีน่ า่ จะมีผมอยูแ่ ค่เจ้าเดียวทีท่ ำ� Catering ด้านเครือ่ งดืม่ ชือ่ Flow Cocktail ซึง่ ก็ได้รบั งานค่อนข้าง เยอะ ท�ำให้มองเห็นช่องทางในตลาดนีท้ ยี่ งั มีอยูว่ า่ ท�ำไม ไม่มีใครจับเอาสองอย่างนี้มารวมกัน และสร้างเป็น

ธุรกิจ Catering แบบ One Stop Service ทัง้ อาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี ผมจึงน�ำไอเดียนี้มาต่อยอดสร้าง เป็น Maven

ติดปีกให้ Maven

ด้วยความพร้อมของเราทีม่ ที งั้ ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน เราจึงสามารถน�ำสิง่ เหล่านีม้ าสร้าง เป็นธุรกิจ Catering ทีค่ รบวงจร ประกอบกับความโชคดี ที่มีเพื่อนอยู่ในแวดวงนี้ค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่าง เชฟหลั ก คื อ คุ ณ ชาร์ ลี เขามี ป ระสบการณ์ เ ป็ น Head Chef อยูท่ สี่ ถานทูตฝรัง่ เศสมา 6 ปี ความรูใ้ นเรือ่ ง อาหารยุโรปจึงค่อนข้างแน่น นี่จึงเป็นข้อได้เปรียบ เชิงธุรกิคของ Maven ที่เราน�ำเสนอแก่ลูกค้าที่มา ใช้บริการเราในต้นทุนการท�ำงานทีถ่ กู กว่า

จุดเด่นด้านอาหาร และ เครือ่ งดืม่ ของ Maven

อีกสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราโดดเด่นคือ เรือ่ งรสชาติคอ็ กเทล ทีพ่ ยายามใช้ความรูด้ า้ น Mixologist มาสร้างเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หมาะกับคอนเซ็ปท์งานอีเวนท์ เพือ่ ให้เป็นรสชาติ Signature ของงานนัน้ นอกจากนีย้ งั น�ำวิทยาศาสตร์ เขามาเป็ น ส่ ว นเสริ ม เพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งดื่ ม แบบ Molecular ซึ่งใช้เทคนิคและเครื่องมือชนิดพิเศษ ในการท�ำเครือ่ งดืม่ แบบทีเ่ คยเป็นของเหลวธรรมดาๆ ให้ออกมาเป็นรูปลักษณ์ของเยลลี่ ฟอง เจล เนือ้ โฟม ควัน ครีม ไปจนถึงของแข็ง หรือแม้กระทั่งการใช้ Liquid Nitrogen มาสร้างอาหารรูปแบบใหม่ ซึง่ เป็น Wow Factor ของ Maven ทีใ่ ครก็ยากจะเลียนแบบ

ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ My Profile

นอกจากในด้านเครื่องดื่มแล้ว ยังลงรายละเอียด ปลีกย่อยอีกมากมายหลายอย่างในเรื่องของอาหาร เช่ น ภาชนะทุ ก ชิ้ น สั่ ง ท� ำ พิ เ ศษส� ำ หรั บ งานนั้ น โดยเฉพาะ ด้วยวัสดุแปลกใหม่ เช่น แผ่นอะคริลกิ ใส ติดไฟ ท�ำให้สามารถมองเห็นพนักงานเสิร์ฟได้ว่า ยืนอยูจ่ ดุ ไหนๆ แม้อยูใ่ นทีม่ ดื ซึง่ ท�ำให้เราจัดการกับ การเสิรฟ์ได้งา่ ยขึน้ และรูว้ า่ พนักงานเสิรฟ์ ควรไปเสิรฟ์ ตรงจุดไหนบ้าง ขณะเดียวกันชุดของพนักงานเสิรฟ์ ก็ออกแบบเพือ่ ใช้ในงานนัน้ ๆ โดยเฉพาะ ทัง้ หมดเป็น มูลค่าเพิม่ ที่ Maven ท�ำให้กบั ลูกค้า

ปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จ

ต้องโฟกัสกับงานให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง การสร้างมูลค่าเพิ่มหลายๆ อย่างต้องท�ำให้เป็น รูปธรรม รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว กับลูกค้า แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือการรักษามาตรฐาน ในการบริการ

เส้นทางในอนาคต

ในอนาคตอาจจะพัฒนา Maven ให้เป็นออร์แกไนเซอร์ เราอาจจะน�ำคลับดีเจชือ่ ดังจากเมืองนอกเข้ามาแสดง โชว์คอนเสิรต์ไปเลย รวมถึงการจัดปาร์ตแี้ บบเอ็กซ์คลูซีฟที่ครบวงจร ไม่ต้องเป็นคนที่ถูกจ้างอีกต่อไป แต่เป็นเจ้าภาพที่สร้างงานทั้งงาน ซึ่งแน่นอนว่า เป็นความท้าทายครัง้ ใหม่ ทีผ่ มอยากท�ำให้เป็นจริง

การศึกษา :

2005-2006

• University of Greenwich ลอนดอน, ประเทศ อังกฤษ • MA Strategic Marketing Management (Brand Management/Consumer Behavior)

1999-2003

• Mahidol University International College กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย • Business Administration (General Management) อาชีพ : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมเว่น เคเทอริง่ จ�ำกัด www.maventhailand.com

After Work

ผมชอบเล่นดนตรีเพือ่ ผ่อนคลาย เพราะผมเป็น คนคิดเยอะมาก ภรรยาจะเห็นอยูเ่ สมอว่าผมนอน ไม่หลับ เพราะคิดอะไรได้เมือ่ ไหร่กอ็ ยากจะลุกขึน้ มาท�ำทันที ดังนัน้ เมือ่ มีเวลาว่าง ดนตรีจะสามารถ บ�ำบัดความเครียดของผมได้ ส่วนศิลปินทีช่ อบคือ John Mayer ถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นวง Goo Goo Dolls หรือ Gun N’ Roses และ Aero Smith เพราะผมโตมากับเพลงยุคนัน้ ส่วนสมัยนีก้ จ็ ะเป็น เพลงอินดี้ แนวร็อก


. 22

COVER STORY

Text : กองบรรณาธิการ Photo : กฤตพล, พิชญุตม์

‘กรุ ง เทพฯ’ เมื อ งหลวงที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น และเสน่ ห ์ ข องสถานที่ ท่องเที่ยวไม่ว่าจะกลางวันหรือยามราตรี ล้วนดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ต่างต้องมนต์สะกด จนเทใจให้เป็นเมืองสวรรค์ส�ำหรับหนุ่มโสด จากการส�ำ รวจของ www.dumage.com อี กทั้ ง ยัง เป็ นเมื องที่ มี วัฒนธรรมอันเปิดกว้าง จึงดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วชาวยุโรปและอเมริกา ให้หลัง่ ไหลเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก จนถูกโหวตให้เป็นเมืองน่าอยูอ่ นั ดับ 3 ของโลกไปเป็นทีเ่ รียบร้อย จากบริษทั มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ ดังนัน้ จึงไม่แปลกใจเลย หากกรุงเทพฯ จะกลายเป็นมหานครทีเ่ ต็มไป ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร ซึง่ ตามถนนหนทาง ตรอก ซอกซอยเล็กๆ ของเมืองทีไ่ ม่เคยหลับใหล แห่งนี้ จะคลาคล�่ำไปด้วยร้านอาหารต่างสัญชาติมากมายหลายแห่ง รอให้ เ ราไปค้ น พบและได้ เ ลื อ กชิ ม กั น ตามใจชอบ ที่ ส�ำ คั ญ ที่ สุ ด ในราคาทีจ่ บั ต้องได้!! ฉบับนี้ 24/7 ขอเอาใจนักชิม ด้วยการแนะน�ำ อาหารนานาชาติที่ทั้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและคลื่นลูกใหม่ ทีก่ ำ� ลังมาแรง


Taste of Japanese Food

เนื่ อ งจากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของ ญีป่ นุ่ เป็นเกาะและจากการถูกปลูกฝัง ว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบจาก ทั้ ง ภู เ ขาและท้ อ งทะเล ซึ่ ง อาหาร จากภูเขาก็คือ ผักตามฤดูกาล พืช และเมล็ดข้าวต่างๆ ส่วนอาหารจาก ท้องทะเลคือสาหร่ายทะเล กุง้ หอย ปู ปลา ในการจัดส�ำรับอาหารญีป่ นุ่ 1 ส�ำรับ จะประกอบด้วย อาหารจาน หลัก ซึ่งจะเป็นข้าวหรืออาหารเส้น ตามมาด้วยซุปและกับข้าวที่ท�ำจาก ปลา เนือ้ สัตว์ ผัก และเต้าหู้ ปรุงรส ด้วย ดาชิ (หัวเชือ้ น�ำ้ ซุป) มิโซะ (เต้าเจีย้ วญีป่ นุ่ ) และโชยุ (ซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ ) วิธกี าร ปรุงอาหารส่วนใหญ่จะใช้วิธีนึ่งและต้ม ท�ำให้อาหารคงรสชาติตามธรรมชาติ มากทีส่ ดุ ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้อาหารญีป่ นุ่ มีไขมันต�ำ่ และดีตอ่ สุขภาพ

Signature Dish

อาหารทีถ่ อื ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวญีป่ นุ่ และมีชอื่ เสียงไปทัว่ โลก ต้องยกให้ ซาชิมิ หรือปลาดิบ อาหารจากท้องทะเล ซึง่ จะน�ำเนือ้ ปลามาแล่เป็นชิน้ บางๆ รับประทาน คูก่ บั โชยุและทสึมะ (เครือ่ งเคียง) ต่างๆ เช่น วาซาบิ ขิงดอง หัวไชเท้าขูดเส้น และใบชิโสะ กับอีกเมนูหนึง่ ก็คอื ซูชิ ซึง่ หมายถึงการรวมกันระหว่างปลากับข้าว ปัจจุบนั มีหลายแบบ แต่ทนี่ ยิ มมากทีส่ ดุ ก็คอื นิงริ ซิ ชู ิ (Nigiri Sushi) ข้าวปัน้ รูป วงรี โปะหน้าด้วยเนือ้ ปลาดิบหรือปลาหมึก นอกจากนีย้ งั มี มากิซชู ิ (Maki Sushi) หรือข้าวห่อสาหร่าย, ชิราฌิซชู ิ (Chirashi Sushi) เนือ้ ปลาดิบ ปลาหมึก กุง้ และ ผัก ทีห่ นั่ เป็นชิน้ ๆ แล้วน�ำมาวางเรียงบนข้าวในกล่อง และ โอชิซชู ิ (Oshi Sushi) ข้าวอัดลงในแม่พมิ พ์รปู สีเ่ หลีย่ มตามยาว ขนาดพอดีคำ� มีเนือ้ ปลาวางอยูด่ า้ นบน

Eating’s note from Japanese to Thai

การสัง่ อาหารญีป่ นุ่ ตามหลักแล้ว ควรเลือกสัง่ ซาชิมิ มาทานก่อน ซูชิ โดยเลือก ทานซูชหิ น้าปลาดิบทีเ่ ป็นเนือ้ สีขาวก่อน จากนัน้ ค่อยๆ ไล่สซี ชู ใิ ห้เข้มขึน้ เรือ่ ยๆ ตบท้ายด้วยซูชไิ ข่หวาน การทานซูชนิ นั้ สามารถใช้มอื หยิบทานได้เลย โดยหยิบ ทางด้านยาว จากนัน้ ให้หงายมือเพือ่ เอาด้านข้าวปัน้ ขึน้ ข้างบน เพือ่ ให้สว่ นทีเ่ ป็น หน้าซูชิได้แตะกับลิ้น เช่นเดียวกับการน�ำซูชิไปจิ้มกับซอสก่อนรับประทาน ก็ตอ้ งหงายซูชเิ พือ่ เอาด้านข้าวปัน้ ขึน้ ข้างบน แล้วใช้สว่ นทีเ่ ป็นหน้าซูชแิ ตะกับซอส โดยทีน่ ำ�้ ซอสไม่โดนข้าว

On The Table ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารมาช้านาน จึงมีธรรมเนียม ปฏิบตั ใิ นการใช้ตะเกียบทีเ่ คร่งครัดทีค่ นไทยควรรู้ เช่น ไม่ควรปักตะเกียบลงบน ข้าว เพราะถือว่าเป็นข้าวส�ำหรับคนตาย ไม่ควรใช้ตะเกียบของตัวเองคีบอาหาร ส่งให้ผอู้ นื่ เพราะเป็นวิธที ใี่ ช้ในการคีบกระดูกคนตายส่งและรับต่อกันในพิธศี พ ของญีป่ นุ่ ห้ามก�ำตะเกียบหรือจับตะเกียบกับถ้วยข้าวด้วยมือเดียวกัน ถือว่าเป็น กิรยิ าทีไ่ ม่สภุ าพ

Japanese Food, The Healthiest Food “ทัว่ โลกต่างลงความเห็นว่า อาหารญีป ่ น ุ่ เป็นอาหารทีข่ น ึ้ ชือ่ ในเรือ่ งของสุขภาพ”

Chef’s Recommend หากใครก�ำลังมองหาร้านญี่ปุ่นที่เด่นเรื่อง ซูชิและซาชิมิ ขอแนะน�ำร้าน Yakuzaaa ร้านอาหารญีป่ นุ่ สุดซ่าส์ทที่ งั้ ร้านเต็มไปด้วย กลิ่นอายมันๆ สไตล์ยากูซ่า เมนูแนะน�ำ ที่ ต ้ อ งลองคื อ Rainbow Roll มากิ ซู ชิ ทีโ่ ปะด้วยหน้าทีแ่ ตกต่างกัน 7 ชนิด ให้ได้ อิม่ อร่อยถึง 7 สไตล์ดว้ ยกัน!!! Special Thanks for : เชฟสมพงษ์ ไปดง ร้าน Yakuzaaa ชัน้ 2 สนาม ฟุตซอล แฟร้งค์ ซอยศุภราช 1 (พหลโยธินซอย 8) โทร.0 2615 4301 หรือคลิกที่ www.yakuzaaa.com


Chinese Food, The Crouching Tiger “ไม่มป ี ระเทศไหนทีส ่ งิ โตจีน จะไม่ได้ออกไปผงาดวาดลวดลาย ปรุงอาหารจีนให้ได้ลม ิ้ ลอง” Taste of Chinese Food

อาหารจีนแตกต่างจากอาหารของชาติอนื่ ๆ ตรงที่ การใส่สมุนไพรลงไปในอาหาร อย่าง โป๊ยกั๊ก หรือเก๋ากี้ เพราะคนจีนเชื่อว่า มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย และยังเชื่อว่า สมุนไพรบางชนิดก็เป็นยาบ�ำรุงก�ำลังที่ดี ได้ดว้ ย นอกจากนีอ้ าหารจีนยังมีสว่ นผสมทีน่ า่ สนใจ อย่างซอสเอ็กซ์โอ ซึง่ เชฟแต่ละคนจะท�ำเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยก็วา่ ได้ เพราะจะ มีวธิ กี ารเตรียมทีแ่ ตกต่างกันออกไป และยังสามารถน�ำไปใช้เป็น ส่วนผสมตัง้ ต้นของอาหารจานอืน่ ๆ ได้

Signature Dish

อาหารจีนประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีน แผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และฮ่องกง จึงมีหลากหลายชนิดตามแต่ละ ท้องถิ่น ส�ำหรับเมนูขึ้นชื่อต้องยกให้เมนูอาหารกวางตุ้ง ได้แก่ หมูหนั เป็ดย่าง นกพิราบทอดกรอบ และอาหารประเภทติม่ ซ�ำ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารฮกเกี้ยนที่เด่น ด้านการใช้นำ�้ ซุปอย่าง พระกระโดดก�ำแพง ส่วนประกอบมีตงั้ แต่ หูฉลาม ปลิงทะเล กระเพาะปลาสด รังนก เป๋าฮือ้ ฯลฯ

Eating’s note from Chinese to Thai

อาหารจีนส่วนใหญ่จะไม่เผ็ดจัดจ้านเหมือนอาหารไทย รสชาติ กลางๆ เน้นการดึงรสชาติวตั ถุดบิ แต่ละชนิดออกมา ไม่เน้นใส่เครือ่ ง ปรุงเยอะ อย่างน�ำ้ ซุปส�ำหรับคนจีนจะต้องเคีย่ ว ต้องต้มให้นานทีส่ ดุ เพือ่ ให้รสของกระดูกหมู หรือหัวปลาออกมามากทีส่ ดุ ส่วนกรรมวิธี จะมีทงั้ ผัด ทอด ต้ม นึง่ ย่าง และตุน๋ โดยมีอปุ กรณ์หลักอย่าง กระทะก้นลึก และตะหลิว ก็สามารถท�ำอาหารได้หลากหลายแล้ว ทีส่ ำ� คัญอาหารจีนมักทานกันตอนร้อนๆ

Chef’s Recommend คออาหารจีนต้องลอง มัสยา หลงรัง สุดยอดเมนูจากปลาบู่ มีลักษณะเป็นเส้นหมี่ห่อหุ้ม ไส้ที่ท�ำมาจากปลาบู่เนื้อแน่น กับกุง้ ลายเสือ แล้วน�ำไปทอด ให้กรอบ ตามด้วยมัจฉาตุ๋น สมุนไพรจีน เด่นที่ซุปที่ท�ำมา จากน�ำ้ สต๊อกปลาและสมุนไพร อย่างเก๋ากี้ และพุทราจีน รวมถึง มั จ ฉาทองคู ่ เ ต้ า หู ้ ส วรรค์ ความอร่อยที่สมดุลของปลาบู่ เสิร์ฟกับเต้าหู้สูตรลับเฉพาะ มาพร้อมกับซอสราดน�ำ้ แดงสไตล์กวางตุง้ และข้าวผัดจักรพรรดิพโิ รธ ทีม่ รี สชาติเข้มข้นของซอสเอ็กซ์โอผัดปรุงกับข้าวและธัญพืช และปลาบู่ ทอดกรอบเนือ้ แน่น! Special Thanks for : เชฟแลม ก๊ก เวง เชฟกระทะเหล็กด้าน อาหารจีน จากรายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ห้องอาหาร Xin Tian Di ชัน้ 22 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค โทร.0 2632 9000

Korean Food, What A Lavish Spread! “ปฏิเสธไม่ได้วา่ อาหาร เกาหลีได้รบ ั ความนิยม ในไทยเป็นเท่าทวีคณ ู เพราะกระแส ‘แดจังกึมฟีเวอร์’”


Taste of Korean Food

อาหารเกาหลี จ ะค่ อ นข้ า งใส่ ใ จ ต่อสุขภาพมาก มีหยิน-หยาง เน้น ความเป็ น ธรรมชาติ เน้ น พื ช ผั ก ธัญญาหาร เป็นวัตถุดบิ หลักในการ ประกอบอาหาร อีกทั้งยังโดดเด่น ในด้านของรสชาติทกี่ ลมกล่อม ไม่ใช้ ผงชูรส ไม่หวาน ไม่เค็ม แต่ถา้ เผ็ด เมือ่ ไหร่กจ็ ะเผ็ดมาก คนเกาหลีมกั จะประกอบอาหารจากภูมิปัญญา ของตัวเอง เช่น การท�ำกิมจิ จะใช้ พืชผักทีม่ ใี นท้องถิน่ มาหมักดองกับ พริกเกาหลีสแี ดง เครือ่ งปรุงและวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญคือ น�ำ้ มันงา งาด�ำ งาขาว ถัว่ เหลือง ถัว่ ด�ำ และเมล็ดสน เป็นต้น

Signature Dish

Eating’s note from Korean to Thai

อาหารเกาหลีจะใช้ตะเกียบในการรับประทาน โดยจะวางตะเกียบกับ ช้อนทางด้านขวา ไม่วางตะเกียบบนภาชนะ หากเป็นอาหารชาววัง มัก ใช้ตะเกียบเงินแทนตะเกียบไม้เพื่อเช็กยาพิษ ส่วนช้อนจะใช้ส�ำหรับ ทานซุปหรือข้าวเท่านัน้ นอกจากนีค้ นเกาหลียงั นิยมเสิรฟ์ อาหารแบบ ยกขึน้ หัวด้วย

อันดับหนึง่ ทีต่ อ้ งคิดถึง คือ กิมจิ เป็นอาหารทีม่ มี าแต่โบราณ จนถึงตอนนีก้ ย็ งั เป็นทีน่ ยิ ม ของทุกครัวเรือนเกาหลี วิธกี ารทานกิมจิให้สนุกคือ แสวงหาผักชนิดอืน่ มาลองทานเรือ่ ยๆ เพราะผักทีส่ ามารถน�ำมาท�ำเป็นกิมจิได้ มีเป็นร้อยๆ ชนิด นอกจากนีย้ งั มีเมนูขนึ้ ชือ่ อย่าง ข้าวย�ำ และซุปผักโขมแบบเกาหลี

Chef’s Recommend หากอยากสัมผัสมนต์เสน่หอ์ าหารเกาหลีแบบชาววัง แนะน�ำ ห้องอาหารคองจู ของโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส แต่ถา้ อยากได้ ความเป็นโมเดิรน์ ขึน้ มานิดหนึง่ ร้านเมียงคา (Myeong Ga) น่าจะตอบสนองคุณได้ Special Thanks for : เชฟ คิม ฮันนา Senior Korean Specialist ห้องอาหารคองจู โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส โทร.0 2216 3700 หรือคลิก www.dusit.com

11-09-55 WA


Indian Food, Spicy & Tasty

“อาหารอินเดียมีความพิเศษ อยูอ่ ย่างหนึง่ เมือ่ กินเข้าไปแล้ว จะออกแทบทุกรสชาติเพราะมี เครือ่ งปรุงค่อนข้างเยอะ”

Vietnamese Food, The Vegetarian Recipes “จัดเป็นอาหารทีใ่ ห้ไฟเบอร์กบ ั ร่างกายสูง เพราะมีเครือ่ งเคียงเป็นผักสดหลากหลายชนิด” Taste of Vietnamese Food

อาหารเวียดนามจะเด่นที่เครื่อง เคี ย ง ซึ่ ง มี ผั ก สดหลายชนิ ด ผักสดของเวียดนามหากเทียบ กับของไทยเราอาจจะคล้ายๆ กัน แต่ จ ะมี ก ลิ่ น แรงกว่ า ในส่ ว น ของรสชาติ อ าหารจะออกไป ทางอ่ อ นๆ กลางๆ ไม่ เ ผ็ ด เพราะเครื่ อ งปรุ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะ ใช้เพียงแค่เกลือ น�ำ้ ส้มสายชู อาจมีนำ�้ ปลาบ้างนิดหน่อย จึงมีนำ�้ จิม้ มาเป็นตัวช่วย ส่วนใหญ่จะเป็นน�ำ้ จิม้ หวานหรือน�ำ้ จิม้ แครอท และ น�ำ้ จิม้ ถัว่ ทีค่ อ่ นข้างข้น เพราะมีการใส่ขา้ วเหนียวลงไปคัว่ ซึง่ น�ำ้ จิม้ จะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค

Signature Dish

เมนูขนึ้ ชือ่ ต้องยกให้กงุ้ พันอ้อย ซึง่ ท�ำมาจากเนือ้ กุง้ ทะเลสด ปัน้ กับ แท่งอ้อย แล้วน�ำไปนึง่ ตามด้วยการย่าง เพือ่ เพิม่ ความหอม เสิรฟ์ คู่กับน�้ำจิ้มแครอท นอกเหนือจากกุ้งพันอ้อยก็ยังมี แหนมเนือง กับข้าวเกรียบปากหม้อ ทีไ่ ม่มใี ครไม่รจู้ กั หากเอ่ยถึงอาหารเวียดนาม

Eating’s note from Vietnamese to Thai

การทานอาหารเวียดนาม มักจะเริม่ ทีอ่ าหารทานเล่นเบาๆ ก่อน อย่าง เปาะเปีย๊ ะสด หรือข้าวเกรียบปากหม้อ แล้วค่อยตบท้ายด้วยเฝอ เพราะ ถ้าทานแต่แรกอาจท�ำให้รู้สึกอืดท้องได้ นอกจากนี้ก็จะมีบางเมนู ทีใ่ ช้มอื ทานอย่างแหนมเนือง เพือ่ ความถนัดในการใส่เครือ่ งเคียง ส่วนแป้งทีใ่ ช้ทานกับแหนมเนือง ส่วนใหญ่คนไทยมักจะใช้วธิ กี าร แช่นำ�้ แต่คนเวียดนามโบราณมักจะใช้วธิ กี ารสลับซ้อนด้วยใบตอง เป็นชัน้ ๆ ทิง้ เอาไว้เพือ่ ให้ใบตองคายน�ำ้ แป้งจึงนุม่ โดยธรรมชาติ

Chef’s Recommend อยากลองชิมอาหารเวียดนาม แวะไปทีห่ อ้ งอาหาร Le Danang ซึง่ จะมี a la carte บุฟเฟต์ให้อมิ่ อร่อยได้หลากหลาย ด้วยพอร์ชนั่ ทีเ่ ล็กกว่า a la carte ปกติ แต่รสชาติและวัตถุดบิ ทุกอย่างเหมือนกัน หมด! สัง่ ได้เรือ่ ยๆ สองชัว่ โมงเต็ม ยกเว้นก็แต่เพียง Signature Dish ทีม่ เี ฉพาะในเมนูปกติเท่านัน้ ราคาเพียง 499 บาท++ (เครือ่ งดืม่ คิดต่างหาก) นอกจากนีบ้ ฟุ เฟต์อาหารเวียดนามก็ยงั มีให้เลือกชิม ได้อกี ทีโ่ รงแรมดุสติ และโรงแรมเอเชีย Special Thanks for : เชฟสุภาพ สวรรค์สขุ จากห้องอาหาร Le Danang โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โทร.0 2541 1234

Celeb’s ศิรประภา จีระพันธ์

เซเลบริตี้และพี.อาร์.

“ชอบอาหารอิตาเลียน เพราะ เป็นอาหารทีใ่ ช้สว่ นผสมแค่ไม่ กีอ่ ย่าง แต่สามารถน�ำมาปรุง จนออกมาเป็นเมนูรสชาติด”ี

ร้านดังที่ต้องกดไลค์

ร้านลูกอิน (Look In) ซอยสุขมุ วิท 58 ร้านนีเ้ ด็ดทีพ่ ซิ ซ่าหลาก หลายหน้า แต่ทชี่ อบสุดๆ คือ พิซซ่าหน้ากล้วย และพิซซ่า หน้าชีส เพราะเขาจะใส่ชีสชนิดแปลกๆ 4 ชนิดรวมกัน อีกร้านคือ ร้านเฟลิเซ่ (Felice) ทีน่ วมินทร์ เฟสติวลั วอล์ค ร้านนีเ้ หมาะกับคนรักพาสต้า โดยเฉพาะสปาเกตตีเ้ พรสโตซอส ทีจ่ ะใส่ไข่ตม้ ยางมะตูมด้วย


Eating’s note from Indian to Thai

คนอินเดียให้ความส�ำคัญกับการทานข้าวกับครอบครัวมาก ส่วนใหญ่มกั จะทานข้าวทีบ่ า้ นเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว คนอินเดียมักจะชอบอาหารที่เป็นโฮมเมด อย่างโยเกิร์ตจะไม่ซื้อ ส�ำเร็จรูป แต่มกั จะท�ำกินเองมากกว่า จึงเห็นได้วา่ 50% ของวันจะหมดไปกับการเข้าครัว อีกอย่าง เรือ่ งการเลือกบ้าน ทีเ่ มืองไทยจะใส่ใจกับเรือ่ งของขนาดบ้าน แต่คนอินเดียจะสนใจอยูอ่ ย่างเดียว ว่าห้องครัวไซซ์เท่าไหร่ และอยูส่ ว่ นไหนของมุมบ้าน คล้ายกับการดูฮวงจุย้ ของคนจีน แต่ของ คนอินเดียจะชอบให้หอ้ งครัวอยูร่ มิ สุดเพราะถือว่าครัวเป็นของร้อน

Chef’s Recommend

Taste of Indian Food

หลายคนคิดว่าอาหารอินเดียส�ำคัญทีเ่ ครือ่ งเทศหรือสมุนไพร แต่จริงๆ แล้ววัตถุดิบที่ส�ำคัญที่สุด คือ โยเกิร์ต เพราะอินเดียใช้โยเกิร์ตทุกที่ ใส่ทงั้ ในอาหาร ขนม ใช้พอกหน้า หรือแม้แต่ไปสวดมนต์กย็ งั เอาโยเกิรต์ ไปด้วย ดังนัน้ โยเกิรต์ จึงส�ำคัญพอๆ กับคนไทยทีต่ อ้ งทานข้าวแทบทุกบ้าน

Signature Dish

ประเทศอินเดียเป็นประเทศทีใ่ หญ่มาก แต่ละท้องทีก่ ม็ อี าหารท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันไป อย่างทางตอนใต้ของอินเดีย จะมีอาหารซีฟดู้ และกะทิ แต่ตอนเหนือไม่มตี น้ มะพร้าวและซีฟดู้ จึงเด่นไปทางนมกับเนยเสียมากกว่า ส�ำหรับเมนู ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี ต้องยกให้ ชิกเก้น มาซาลา แกงไก่ทที่ านคูก่ บั จาปาลี แป้งแผ่นแบนทีท่ ำ� มาจากข้าวสาลี พร้อมหอม แกล้มกับอีกเมนูหนึง่ คือไก่แทนดอรี เนือ้ ไก่ทคี่ นอินเดียนิยมทานมาก มีสแี ดงจากเครือ่ งเทศ เผ็ดร้อน แต่อร่อยล�ำ้

หากอยากชิมอาหารอินเดียในกรรมวิธี การท�ำอาหารในรูปแบบใหม่ อย่าง การใช้ไฮโดรเจนเหลว รวมไปถึงการ ดิสเพลย์อาหารในรูปแบบทีแ่ ปลกตา แนะน�ำไปทีร่ า้ น Gaggan เยือ้ งกับ หลังสวนซอย 3 หรือจะลองไปชิมร้าน อาหารอินเดียที่ Indus สุขมุ วิท 26 และ Red ทองหล่อ 9 และ Indian Chaat สุขมุ วิท 31 ก็ได้รสชาติไม่เลวทีเดียว Special Thanks for : เชฟ Gaggan Anand จากเมืองกัลกัตต้า ล่าสุดถูกรับเชิญให้เป็นหนึง่ ในวิทยากรงาน Creativities Unfold Bangkok 2012 ของ TCDC และร้าน Gaggan ตัง้ อยูใ่ นซอยฝัง่ ตรงข้าม เยือ้ งกับหลังสวนซอย 3 ถนน เพลินจิต โทร.0 2652 1700 หรือคลิกที่ www.eatatgaggan.com


Eating’s note from French to Thai

ส�ำหรับการเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสจะลงอาหารพร้อมกันหมดทุกคน ในโต๊ะ ทุกจานจะต้องมีฝาครอบสีเงิน (Cover) เพือ่ จะให้ทกุ คนเปิด ฝาครอบพร้อมกัน ควันจะออก กลิน่ จะเตะจมูก และรูส้ กึ มีความสุข ในการรับประทาน นับเป็นวิธหี นึง่ ในการสร้างความบันเทิงในการ รับประทานอาหารสไตล์ฝรัง่ เศส นอกจากนี้ ช่วงก่อนเข้าสูเ่ มนคอร์ส จะมีเครือ่ งปรุงทีเ่ รียกว่า เชอร์เบต เข้ามาเป็นส่วนผสม เพือ่ เรียก น�ำ้ ลายให้ฟมู ในปากเล็กน้อย ช่วยเพิม่ อรรถรสให้การรับประทาน อาหารจานหลักอร่อยขึน้

Chef’s Recommend

French Food, the high heel gourmet “ขึน ้ ชือ่ ในเรือ่ งของการสืบทอด วัฒนธรรมชัน ้ สูง ซึง่ ยังคงดำ�รง อยูบ ่ นโต๊ะอาหารสไตล์ฝรัง่ เศส”

Taste of French Food

ด้วยความที่ชนชาติฝรั่งเศสค่อนข้างใส่ใจในเรื่องอาหารการกิน นิยมความหรูหรา ไม่ธรรมดา นั่นจึงเป็นเหตุให้การเสิร์ฟของ อาหารฝรั่งเศสแตกต่างไปจากชาติอื่น ซึ่งนิยมเสิร์ฟเป็นคอร์ส (ในประวัติศาสตร์เคยมีการเสิร์ฟคอร์สยาวที่สุดถึง 13 คอร์ส แต่ปจั จุบนั ลดเหลือ 3-5 คอร์ส) ตัง้ แต่เมนูเรียกน�ำ้ ย่อย เมนูหลัก เรือ่ ยมากระทัง่ ถึงของหวาน

Signature Dish

เมนูเลือ่ งชือ่ สไตล์ฝรัง่ เศสหนีไม่พน้ เมนูปราบเซียนจ�ำพวกเนือ้ ต่างๆ เพราะมีศาสตร์และศิลป์ในการปรุงค่อนข้างเยอะ อย่างเกรวีแลมป์ และฟรัวกราส์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เด่นในเรือ่ งซุปทีม่ สี ว่ นผสม ค่อนข้างหรูหราต่างจากซุปของชาติอนื่ ๆ เช่น ซุปล็อบสเตอร์บสิ ก์ (Lobster Bisque Soup) ซุปกุ้งข้นมันที่มีส่วนผสมของบรั่นดี และลิเคียวรวมอยูด่ ว้ ย

คนไทยและภาคพืน้ ทวีปเอเชีย ยกย่องให้ ห้องอาหารนอร์มงั ดี (Le Normandie France) ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล เป็นหนึง่ ในเรือ่ งอาหาร ฝรัง่ เศส ส่วน คาเฟ่ แคลร์ (Café Clare) ในโรงแรมโอเรียลเต็ล เรสซิเด้นท์ ก็เป็นอีกแห่งทีค่ ออาหาร ฝรัง่ เศส สไตล์ออริจนิ ลั ควรมา ลิม้ ลองให้ได้ Special Thanks for : เชฟณัฐกฤต กัลยาณมิตร Executive Chef ห้องอาหารคาเฟ่ แคลร์ โรงแรม โอเรียลเต็ล เรสซิเด้นท์ (มีประสบการณ์เชฟจากห้องอาหารนอร์มงั ดี มากว่า 10 ปี) โทร.0 2125 9000 หรือคลิก www.oriental-residence.com

Celeb’s สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล

เซเลบริตี้และพี.อาร์.

“จริงๆ ชอบทานหลากหลาย ทานได้ ห มดทุ ก ชาติ แต่ จ ะ เน้นลงไปทีแ่ ต่ละเมนูมากกว่า อย่างอาหารเกาหลีก็จะชอบ ทานเนือ้ ย่าง อาหารญีป่ นุ่ ก็จะ ชอบทานซูช”ิ

ร้านดังที่ต้องกดไลค์

ถ้าชอบทานยากินิกุญี่ปุ่น แนะน�ำร้านฮิโรฮะ ทองหล่อ 11 ถ้าเป็นเมนูอาหารจีน จะชอบทานอาหารจีนดั้งเดิมของ ร้านเมย์ฟลาวเวอร์ แต่ถา้ ชอบเนือ้ ตุน๋ สไตล์ยโุ รป ก็ตอ้ งร้าน โฟร์กาซองส์ อีกร้านคือ Delicatezza มีเมนูเพนเน่รสเด็ด ส�ำหรับคนทีช่ อบพาสต้าสไตล์อติ าเลียน


Eating’s note from Italian to Thai

อาหารอิตาเลียนจะเปลี่ยนผันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละ พื้นที่ อย่างเช่น หากเป็นอาหารเรียกน�้ำย่อย (Anti Pasto) ถ้าเป็นเมืองตามชายฝัง่ ทะเลจะเน้นอาหารทะเลสด ส่วนทางตอนใน จะเป็นไส้กรอกหรือแฮม กินกับผักสดและผักชุบแป้งทอด หรือจะ เป็นขนมปังกระเทียมกับซุปต่างๆ หากเป็นอาหารจานหลัก ส่วนใหญ่ จะเป็นเนือ้ สัตว์ลว้ นทีป่ รุงด้วยกลวิธตี า่ งๆ กินคูก่ บั ผักและมันฝรัง่ แต่ถา้ เป็นเมืองชายฝัง่ ทะเลจะเน้นเนือ้ ปลา ในขณะทีท่ างตอนเหนือ จะเน้นเนือ้ วัวและเนือ้ แกะ

Italian Food, A Mouthwatering Meal “ในบรรดาอาหารยุโรปทัง้ หมด อาหาร อิตาเลียนได้รบ ั การยกย่องว่าเป็นอาหาร ทีม ่ รี สชาติถก ู ปากชาวโลกมากทีส ่ ด ุ ” Taste of Italian Food

สิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้ในอาหารอิตาเลียน คือ เครือ่ งเทศ น�ำ้ มันมะกอก ชีส และวัตถุดบิ สดใหม่ มีคณ ุ ภาพ ปรุงด้วยกรรมวิธที เี่ หมาะกับ วัตถุดบิ ทีเ่ ลือกใช้ สิง่ ทีย่ ากคือต้องดึงความพิเศษโดดเด่นของวัตถุดบิ แต่ละชนิดออกมาให้ได้ ไม่วา่ จะเป็นรสชาติ กลิน่ หอมหวล หรือ รูปลักษณ์หน้าตา นีค่ อื หัวใจส�ำคัญของการปรุงอาหารอิตาเลียน

Signature Dish

ลายเซ็นต์ของอาหารอิตาเลียนทีท่ กุ คนต้องลอง คือ อิตาเลียนพาสต้า หรือสปาเกตตี้ ในการรับประทานอาหารมือ้ ใหญ่ของคนอิตาเลียน พาสต้าจะเป็นอาหารจานแรก เพราะพาสต้าถือเป็นศาสตร์และ ศิลป์แห่งการท�ำอาหารอิตาเลียนเลยทีเดียว นอกจากนีย้ งั มีพซิ ซ่า ซึง่ เป็นอาหารว่างและของกินเล่นระหว่างมือ้ โดยพิซซ่าอิตาเลียนจะ เป็นแผ่นแป้งอบทาซอสมะเขือเทศ แต่งหน้าด้วยเนือ้ สัตว์ มะเขือเทศ หรือเห็ด เน้นชีสยืดเหนียวด้านหน้า

Chef’s Recommend บัวโน บิสโทร (Buono Bistro Italian Restaurant) ชั้น 2 เดอะ พรอมานาด ร้านอาหารที่เน้นความเป็นอิตาเลียนทุกอณู ทัง้ เมนูอาหาร รสชาติ และบรรยากาศการตกแต่ง ถ้าชอบอิตาเลียน แบบแท้ๆ ถึงรากเหง้า ต้องที่ ร้านรอสซินสี่ ์ (Rossini’s) โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท Special Thanks for : เชพสมทิพย์ เกียนทอง Buono Head Chef ร้านอาหาร บัวโน บิสโทร ชัน้ 2 เดอะ พรอมานาด โทร.0 2947 5775 หรือ 08 0810 4188 หรือคลิก www.thebuono.com และ www.facebook.com/thebuonobistro

Celeb’s ต่อตระกูล พ.ชุติมา (จอมยุ่ง)

ดี.เจ.จากคลื่น EFM

“ชอบทานอาหารญี่ปุ่น โดย เฉพาะหมู ช าชู เห็ น ไม่ ไ ด้ น�ำ้ ลายสอเลยทีเดียว”

ร้านดังที่ต้องกดไลค์

ชอบไปที่ร้าน ทาไดมะ ของคุณกันต์ กันตถาวร ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เมนูหมูชาชูทนี่ จี่ ะอร่อยมากๆ อีกทัง้ ทุกเมนูราคาเดียวกันคือ 80 บาทเท่านัน้


Coming Attraction!! นอกจากอาหารนานาชาติทไี่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอาหารจากบางประเทศทีก่ ำ� ลังท�ำความรูจ้ กั กับ ตลาดอาหารในกรุงเทพฯ และมีแววทีจ่ ะได้รบั ความนิยมในอนาคตไม่เบาเสียด้วยสิ

Signature Dish

Irish Food,

The Smell of Stout “รูห ้ รือไม่วา่ ...อาหารแทบจะทุกเมนูของชาวไอริช จะมีสว่ นประกอบของเบียร์ดำ�ผสมอยูด ่ ว้ ย”

Taste of Irish Food

ในสมัยยุคกลาง เนื้อสัตว์ถูกกักเก็บไว้ให้เฉพาะขุนนางและผู้ที่ร�่ำรวยกินเท่านั้น ท�ำให้คนจนต้องหันมากินมันฝรั่งและอาหารที่ท�ำจากส่วนประกอบของสัตว์แทน อย่างเช่น นม เนย ชีส หรือเลือดสัตว์ ส่งผลมาถึงปัจจุบันเกือบจะทุกเมนูของ อาหารไอริ ช จะต้ อ งมี มั น ฝรั่ ง ปนอยู ่ ด ้ ว ย อี ก ทั้ ง เมนู อ าหารเช้ า ก็ ต ้ อ งมี Black Pudding เสิร์ฟอยู่เสมอ ซึ่งมันท�ำมาจากเลือดวัวหรือเลือดหมู ผสมกับธัญพืช และเครื่ อ งปรุ ง รส ปั ้ น เป็ น ก้ อ นกลมๆ หั่ น เป็ น ชิ้ น ๆ แล้ ว ย่ า ง จากเมนู ง ่ า ยๆ ที่ท�ำเพื่อประทังชีวิต กลายมาเป็นเมนูท้องถิ่นของชาวไอริชที่ทุกบ้านต่างก็คุ้นชิน

วัฒนธรรมการกินของชาวไอริชมีผลต่อ อาหารการกิ น กระแสหลั ก ของหลายๆ ประเทศที่ ช าวไอริ ช ไปตั้ ง รกราก โดย เฉพาะสหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก อาหารหลายๆ อย่าง เช่น สตูวเ์ นือ้ คอร์นบีฟ หรือโซดาเบรดแบบไอริช กลายเป็นจาน ยอดฮิตกันเลยทีเดียว ส�ำหรับอาหารทีข่ นึ้ ชือ่ ต้องยกให้ Beef and Guinness Pie ซุปเนือ้ ในแป้งพัฟอบเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ ความ พิเศษอยู่ตรงที่การน�ำเบียร์ด�ำไอริช Guinness มาหมักกับเนื้อ แล้วเคีย่ ว จากนัน้ น�ำไปอบพร้อมแป้งพาย สตูวท์ ไี่ ด้จะมีทงั้ ความ นุ่มของเนื้อและกลิ่นหอมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไอริช

Eating’s note from Irish to Thai

ชาวไอริชนิยมดื่มเบียร์ด�ำเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังน�ำมาใช้เป็น ส่วนผสมในอาหารเกือบจะทุกๆ จานเลยก็วา่ ได้ เพราะเบียร์ด�ำ มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเย็นและช่วยบ� ำรุงก�ำลัง นอกจากนี้ยัง ช่วยเพิม่ น�ำ้ นมให้กบั คุณแม่ทเี่ พิง่ คลอดน้องได้อกี ด้วย ซึง่ เบียร์ดำ� ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของชาวไอริชก็คอื Guinness Special Thanks for : เชฟมงคล นันแสวง Chef de Partie ร้าน Flann O’Brien’s Irish Pub @ Asiatique the Riverfront โทร.0 2108 4005

Signature Dish

เมนู ที่ ขึ้ น ชื่ อ ส� ำ หรั บ อาหารสไตล์ นิ เ คอิ ต้ อ งยกให้ Causas อาหารเปรูดั้งเดิมที่ประกอบด้วยมันบด (ซึ่งปกติชาวเปรูเวียน จะกินมันบดแทนข้าว) ราดหน้าย�ำทะเลสไตล์นิเคอิ เคียงด้วย หอมใหญ่และพริก (ของคู่ครัวของชาวเปรูเวียน) กับอีกหนึ่ง เมนูอย่าง Tiraditos Tasting ปลาดิบ 3 อย่างสไตล์ญี่ปุ่น แซลมอน ทูน่า และปลากะพงขาว ทานคู่กับซอสสไตล์เปรู

Eating’s note from Peruvian to Thai

PeruvianJapanese,

The Perfect Couple “อาหารเปรูจะเป็นก้าวต่อไปของวงการอาหาร และเป็นหนึง่ ในเทรนด์ของอาหารแห่งปี 2012” – วารสารวอลล์สตรีท -

Taste of Peruvian-Japanese Food

อาหารเปรู ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น มาเมื่ อ ประมาณ 500 ปี ม าแล้ ว ซึ่ ง จะมี ก ลุ ่ ม คนชาติ ต่างๆ อพยพเข้ามา ทั้งสเปน แอฟริกา ญี่ปุ่น และจีน ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยน วัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ซึ่งท�ำให้เกิดอาหาร ฟิวชั่นเทรนด์ใหม่ เปรู-ญี่ปุ่น ที่ชื่อ ‘Nikkei’ ขึ้น จัดเป็นหนึ่งในอาหารฟิวชั่น แบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลกที่ มี ป ระวั ติ ย าวนานกว่ า 120 ปี โดยเมนู จ ะ เป็ น การผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะการปรุ ง อาหารของญี่ ปุ ่ น และเปรู อ ย่ า งลงตั ว

อาหารเปรูจะมีซอสพริกเยอะมากๆ ซึ่งพริกที่โน่นจะมีประมาณ 50 กว่าชนิด แต่ทใี่ ช้อยูจ่ ริงๆ มีเพียง 3 ชนิดเท่านัน้ ส่วนใหญ่แล้ว ชาวเปรูเวียนจะน�ำเอาพริกเหลืองและพริกแดง มาเลาะเมล็ดออก ก่อนแล้วจึงน�ำไปต้มและบด ท�ำให้ซอสพริกทีไ่ ด้ไม่มคี วามเผ็ดเหลือ อยูเ่ ลย แต่จะมีกลิน่ หอม บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร เปรู นอกจากนีช้ าวเปรูเวียนจะมีวฒ ั นธรรมการกินอาหารทีน่ า่ ทึง่ มาก คือจะรับประทาน 4 เวลา ใน 1 วัน เริม่ ทีอ่ าหารเช้า (นิยม กิน ‘Tamal’ ซึง่ ท�ำมาจากแป้งข้าวโพดน�ำมาผสมกับไข่และเบคอน ห่อด้วยใบตองแล้วน�ำไปนึง่ ) อาหารกลางวัน, อาหารระหว่างกลาง วันกับดินเนอร์ เรียกว่า Lunche (หลังบ่ายโมงแต่ไม่เกิน 17.00 น.) และอาหารเย็น (21.00-24.00 น.) Special Thanks for : เชฟ โอมาร์ แฟรงค์ มารุย Executive Chef จากร้านอาหาร และบาร์ Above Eleven ชัน้ 33 โรงแรมเฟรเซอร์ สวีท สุขมุ วิท โทร.0 2207 9300 หรือคลิกที่ www. aboveeleven.com

Blast Buffet!! อร่อยแบบไม่อนั้ กับ บุฟเฟต์นานาชาติในราคาเบาๆ + Party House 1 โรงแรม Siam@Siam ประเภท : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ไทย ญีป่ นุ่ ยุโรป สไตล์ Party Food ราคา : 550 บาท โทร.0 2217 3000 + ออร์คดิ คอฟฟี่ เฮ้าส์ โรงแรมเอส ซี พาร์ค ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ประเภท : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ราคา : บุฟเฟต์มอื้ กลางวัน 290 บาท โทร.0 2530 0560 + The Glass House ชัน้ 5 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ประเภท : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ราคา : กลางวัน 599++ ทุกวัน/มือ้ เย็น จันทร์-พฤหัสฯ 999++ ศุกร์-อาทิตย์ 1,199 ++บาท โทร.0 2210 8100 + Luxury Caravan Buffet ชัน้ 76 และ 78 โรงแรมใบหยกสกาย ประเภท : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติซฟี ดู้ ราคา : มือ้ กลางวันผูใ้ หญ่ 624 บาท เด็ก 312 บาท มือ้ ค�ำ่ : ผูใ้ หญ่ 784 บาท เด็ก 392 บาท โทร.0 2656 3939 + Ramayana Restaurant ชัน้ 3 อาคารคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน�ำ้ ประเภท : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ราคา : มือ้ กลางวัน 400 บาท/มือ้ เย็น 600 บาท โทร.0 2205 8888 ต่อ 5702 + Hong Kong Fisherman Impact เมืองทองธานี ฝัง่ Arena Hall 1-8 ประเภท : บุฟเฟต์ตมิ่ ซ�ำ สไตล์ฮอ่ งกงกว่า 20 เมนู ราคา : เฉพาะมือ้ กลางวัน 528 บาท (ไม่รวมเครือ่ งดืม่ ) โทร.0 2833 5434-5 + 222 (Triple Two) โรงแรมทริปเปิล้ ทู สีลม ประเภท : บุฟเฟต์อาหารเวียดนาม สไตล์โมเดิรน์ ราคา : กลางวัน ผูใ้ หญ่ 329 บาท/เย็น 450 บาท โทร.0 2627 2222 + ไดอิจิ โรงแรม ดิเอมเมอร์รลั รัชดาฯ ประเภท : บุฟเฟต์อาหารญีป่ นุ่ ราคา : มือ้ กลางวัน 550 บาท/มือ้ ค�ำ่ 550 บาท โทร.0 2276 4567 + Shun no mai อาคาร OPUS ทองหล่อ 10 ประเภท : บุฟเฟต์อาหารญีป่ นุ่ ราคา : 2 ชัว่ โมง ราคา 680 บาท++ โทร.0 2714 7589, 09 0010 3722 + Gyuma ประเภท : Japanese BBQ Buffet ราคา : 499 บาท 2 ชม.(รวมขนมหวานและ เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ใช่แอลกอฮอล์) โทร.0 2714 0518

Quick Click!! 5 เว็บไซต์ไกด์ร้านอาหารที่นักชิม ยุคดิจติ อลต้องคลิกเข้าไปดู 1. www.edtguide.com 2. www.wongnai.com 3. www.aroys.com 4. www.pantip.com/cafe/chuanchim 5. www.bkkmenu.com


. 34

FA S H I O N U P DAT E Text : Ti-na

Here it comes! Baroque Style ความจริงแฟชัน่ บาโรกมีมาให้ได้กลิน่ อายนิดๆ ตัง้ แต่ซซี นั่ ทีแ่ ล้ว แต่มาทวีความฮอต ในซีซนั่ ล่าสุด Fall/Winter 2012 ซึง่ การันตีโดยดีไซเนอร์แบรนด์ดงั ระดับโลก ทีอ่ อกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แฟชัน่ สไตล์บาโรกจะกลับมาเขย่าวงการแฟชัน่ โลก อีกครัง้ ! ซึง่ ตอนนีไ้ ม่วา่ กวาดตาไปทางไหนก็เริม่ เห็นเสือ้ ผ้าทีม่ ดี ไี ซน์แพตเทิรน์ ของ แฟชัน่ ยุโรปในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 ซึง่ โดดเด่นด้วยงานปักทีม่ กี ารผสมผสานอัญมณี อย่างเพชรพลอยหรือไข่มกุ การใช้ผา้ ลูกไม้ในการตัดเย็บ หรืองานปักลายดอกไม้ที่ ให้ความโรแมนติก รวมไปถึงการใช้ไหมหรือพิมพ์ลายโซ่สที องอร่ามทีใ่ ห้ความรูส้ กึ หรูหรา เริ่มกันที่ Dolce & Gabbana ที่ต้องยกให้เป็นหมายเลข หนึ่งส�ำหรับแฟชั่นสไตล์บาโรกประจ�ำซีซั่นนี้ ซึ่งพูดได้ ค�ำเดียวว่าหรูหราสุดๆ โดยสองดีไซเนอร์ Domenico Dolce และ Stefano Gabbana สามารถดึงเอาแก่นแท้และ จิตวิญญาณของสาวอิตาเลียนในศตวรรษที่ 17 ออกมา ได้อย่างน่าประทับใจ โดยแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่น บาโรกแบบซิซเิ ลียนชัน้ สูง ซึง่ โดดเด่นด้วยการเย็บปักด้วย ไหมทอง หรือการปักดอกที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมไปถึง การใช้ผ้าชีฟองและผ้าลูกไม้ที่ช่วยเพิ่มความเซ็กซี่ โทนสี ส่วนใหญ่ ได้แก่ สีด�ำ สีขาว สีนู้ด และสีทอง มีชิ้นเด่น เป็นเดรสด�ำปักด้วยไหมทองพร้อมผ้าคลุมไหล่ และปาร์ตี้ เดรสที่มาพร้อมผ้าคลุมหน้าที่แต่งขอบด้วยผ้าลายลูกไม้ สีด�ำ ที่ส�ำคัญยังเฉิดฉายด้วยเฮดแบนด์ที่ประดับด้วย เพชรพลอย ซึ่งถือเป็นคีย์ลุคในคอลเลกชั่นนี้

ส่วนผลงานแฟนตาซีเรื่องล่าสุดของ Valentino โดยดีไซเนอร์ Maria Grazia และ Pier Paolo Piccioli มาในรูปแบบของความตระการตา ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรือ่ ง Mede โดยธีมในคอลเลกชัน่ นีม้ คี วามเป็น พื้ น บ้ า นในแบบที่ ห รู ห ราและทั น สมั ย ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากเดรสลายฉลุ ที่ ท� ำ จากหนั ง หรือแพตเทิรน์ แบบบาโรกทีผ่ สมผสานการตัดเย็บผ้าชีฟองเข้ากับผ้าลูกไม้ รวมถึงงานปัก ลายดอกไม้ที่ประณีต โดยมีสีแดง ด�ำ ขาว และสีนู้ดเป็นสีหลัก อีกทั้งฉีกรูปแบบจาก ห้องเสื้อชั้นสูงอื่นๆ ด้วยการจับคู่กับแอ็คเซสเซอรี่ที่ค่อนข้างโมเดิร์น รวมถึงรองเท้าที่ ไม่เน้นความสูงของส้นมากนัก

ตบท้ายด้วย Erdem ที่ยังคงกลิ่นอายต่อเนื่องจากสปริง คอลเลกชั่ น โดยดี ไ ซเนอร์ Erdem Moralioglu ได้ พู ด ถึ ง คอลเลกชั่นนี้ว่า เป็นรหัสที่จะเปลี่ยนผู้หญิงทุกคนให้เป็นสุภาพสตรีได้ ซึ่งเขาได้ใส่กลิ่นอายความงามของห้องเสื้อชั้นสูงใน ยุคกลางเอาไว้ ซึ่งสิ่งที่ท�ำให้คอลเลกชั่นนี้ดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ก็คือ การตัดเย็บระหว่างเนือ้ ผ้าทีแ่ ตกต่าง อย่างผ้าสเว็ตเตอร์และพลีท และแพตเทิรน์ ทีห่ ลาก หลาย เช่น ค็อกเทลเดรสคอเต่า หรือการสวมใส่คอร์เซททับแขนกุดท่อนบน เป็นต้น รวมถึง รายละเอียดด้านเทคนิคและการตกแต่งอันประณีต นอกจากนี้ที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือ ผลงานการออกแบบรองเท้าของ Nicholas Kirkwood ทีอ่ อกแบบให้ Erdem ในคอลเลกชัน่ นี้ โดยเฉพาะ โดดเด่นทีส่ น้ รองเท้าสีด�ำซึง่ ให้ความรูส้ กึ โมเดิรน์ ตัดกับตัวรองเท้าทีอ่ งิ ไปกับ เสื้อผ้าในคอลเลกชั่นได้อย่างกลมกลืน

Must Have Items! เสื้อยืดสีน�้ำเงินกรมท่าสกรีนลาย จาก Juicy Couture

“I think there is beauty in everything. What normal people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.” ~ Alexander McQueen

ฉันคิดว่ามีความสวยงาม อยู่ในทุกๆ สิ่ง อะไรที่คนทั่วไปคิดว่า มันน่าเกลียด ฉันสามารถเห็น ความสวยงามอยู่ในนั้นได้

ในขณะที่ Balmain ก็ประดับประดามาด้วยเพชร พลอยเช่นกัน ซึ่งคอลเลกชั่นนี้ถือเป็นคอลเลกชั่นที่สอง ของ Olivier Rousteing ในฐานะครีเอทีฟไดเรคเตอร์ โดยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไข่ฟาแบร์เช ที่เคยมอบ ให้กับ Elizabeth Taylor ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ แจ๊คเก็ต ทรงทหารที่ถูกปรับเปลี่ยนลุคให้ดูหรูหราขึ้น ในรูปแบบ ของเดรสรัดรูป แจ๊คเก็ต และกางเกงก�ำมะหยี่ ที่ประดับ ด้วยไข่มุกและอัญมณี รวมถึงทรงเสื้อแบบไหล่ตั้งที่ช่วย เพิ่มความเซ็กซี่ เน้นเฉดสีด�ำ สีนู้ด และสีเขียวมิ้นท์ อย่างไรก็ตามแม้คอลเลกชั่นนี้จะอิงความคลาสสิก แต่ Rousteing ก็ยงั รักษาความเป็นโมเดิรน์ ของ Balmain เอา ไว้ได้เป็นอย่างดีกบั การขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งการตัดเย็บทีป่ ระณีต และเฉียบคม

สร้อยคอมือ จาก Pandora

กระเป๋าสะพาย จาก Diane von Furstenberg

รองเท้ารัดส้น คอลเลกชั่น Street Luxe จาก Playground

กระโปรงพรินท์ลาย คอลเลกชั่น Street Luxe จาก Playground


เชิญแนะนำ�ร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Vivaldi

T A S T E

. 36

--------------

Text : iD11 Photo : กฤตพล

ร้านอาหารอิตาเลียนในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก พร้อมชม วิวสวยๆ ของสระว่ายน�ำ้ สุดชิลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บรรยากาศเน้นโทนสีอบอุน่ น�ำ้ ตาล-ครีม โดดเด่นด้วยวงกบโค้งและ เฟอร์นเิ จอร์ไม้ ตกแต่งด้วยขวดไวน์และภาพเขียน พร้อมมีเคาน์เตอร์บาร์ โชว์เตาอบพิซซ่า ช่วยเพิม่ กลิน่ อายของความเป็นอิตาเลียนได้อย่างชัดเจน เมนูของทีน่ แี่ บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อิตาเลียนแบบ Authentic กับเมนูฟิวชั่น เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ อย่างพิซซ่าหน้ากะเพราไก่ โรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบ ส�ำหรับเมนูทตี่ อ้ งลองคือ Seafood ‘Trio’ ประกอบด้วยปลามาร์ลินย่าง เสิร์ฟบนสปาเกตตี้ผัดกระเทียมและ ซัลซ่ามะเขือเทศ, กุง้ ลายเสือนึง่ เสิรฟ์ พร้อมเมล็ดสน ใบโหระพาและ ซอสเพสโต, หนวดปลาหมึกทอดพร้อมซอสกระเทียมและสมุนไพร ตาม มาด้วย White Tomato Cappuccino ซุปครีมมะเขือเทศสีขาว ปรุงด้วย ไวน์ขาวโปรเซคโค่และเห็ดทรัฟเฟิลด�ำ เพิม่ ความเก๋ดว้ ยแผ่นทองค�ำเปลว Tortellini alla panna con tartufi ทอร์เทลลินสี อดไส้เนือ้ ลูกวัวในซอสครีม และเห็ดทรัฟเฟิล Duo of Sea bass and rock lobster ปลากะพง และล็อบสเตอร์ เสิรฟ์ บนผักชีลอ้ มและซอสไวน์แดงเคียนติ ตบท้ายด้วย ขนมหวานรสกาแฟ Coffee Variations มูสคาปูชโิ น่ มูสมอคค่า พาร์เฟต์ อะมาเร็ตโต้ (เหล้าจากเมล็ดอัลมอนด์) และโฟมครีมกาแฟ ประมาณ 500-700 บาท ชัน้ 4 โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี เปิดบริการ 11.30-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. โทร.0 2718 2000 ต่อ 3741

เพลิดเพลินความอร่อยด้วยบุฟเฟต์มอื้ สายวันเสาร์กบั ‘Saturday Brunch’ บุฟเฟต์ทมี่ าพร้อมกับความแตกต่าง และทางเลือกทีห่ ลากหลาย ทัง้ ไลน์บฟุ เฟต์อาหารอิตาเลียนรสชาติสไตล์ นุม่ ลิน้ และอาหารญีป่ นุ่ วัตถุดบิ คุณภาพเยีย่ ม เพิม่ ความพิเศษให้ลกู ค้าเลือก สัง่ จานโปรดจากเมนูดว้ ย ในราคาเพียง 790 บาท ตัง้ แต่ 11.00-15.00 น. จนถึง 31 ธันวาคม นี้

thaveechai

--------------

Text : iD11 Photo : วราวุธ

Vivaldi, a romantic dining place with a comforting poolside view in the heart of Bangkok, is a specialist in Italian cuisine. It serves a large number of Italian delicacies, both traditional and fusion, including pizza, pastas, and other specialties. Highlights include scrumptious Seafood Trio, signature Chicken (with Basil Leaves) Pizza, White Tomato Cappuccino, and the Duo of Sea Bass and Lobster, to name only a few. Location : 4th Floor, Amari Atrium Bangkok Hotel on New Petchburi Rd.

ร้านอาหารจีนสไตล์แต้จวิ๋ เจ้าของความอร่อยกว่า 40 ปี จากวงเวียนสวนมะลิ สาขานีน้ บั เป็นสาขาที่ 3 แล้ว แต่เป็น สาขาแรกทีเ่ ปลีย่ นโลเคชัน่ ย้ายเข้ามาอยูใ่ นศูนย์การค้า ถึง แม้รปู ลักษณ์จะเปลีย่ นไป แต่ความอร่อยรับรองเหมือนเดิม ตกแต่งแบบเรียบง่าย ในบรรยากาศสบายๆ เน้นโทน สีแดง ให้กลิน่ อายของจีนแต้จวิ๋ แต่แฝงเอาไว้ดว้ ยความ โมเดิรน์ เพือ่ รองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนย่านเอกมัย เมนูเด่นไม่ควรพลาดคือ หอยแมลงภู่กระทะร้อน จัดเป็นเจ้าแรกทีน่ ำ� หอยแมลงภูม่ าเสิรฟ์ ในกระทะร้อนเลย ทีเดียว ทีเด็ดอยู่ที่หอยแมลงภู่คัดไซซ์ตัวโตและแป้งนุ่ม หนุบหนับ หัวปลาต้มเผือกในหม้อไฟ หัวปลาต้มกับเผือก และหมูบะเต็ง (หมูสามชั้นที่น�ำไปคั่วทั้งวันจนไม่มีมัน) ท�ำให้น�้ำซุปมีรสชาติหวาน แต่ก็ยังมีความเค็มของปลา ตาเดียวผสานกันอยู่ ปูนงึ่ ไข่ตนุ๋ ปูทะเลทัง้ ตัวนึง่ กับไข่ตนุ๋ ที่ มีสว่ นผสมของเนือ้ กุง้ สับ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวหอม ฉุยชวนลอง หนวดปลาหมึกผัดบะเต็งน�้ำพริกเผา เมนูนี้ ออกหวานไม่เผ็ด เหมาะส�ำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆ ปิดท้ายด้วย เผือกหิมะ เผือกหัวใหญ่ทคี่ ดั เอาแต่แกนช่วง ตรงกลางไปทอดกรอบ ร่อนจนน�้ำตาลเกาะเคลือบกับ ผิวเผือก เมนูหวานๆ ทีก่ ดั ค�ำแรกสัมผัสได้ถงึ ความนุม่ ฟู ละลายในปาก 300-700 บาท ชัน้ Ground ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ถนนสุขมุ วิท พระโขนง เปิด 10.00-22.00 น. โทร.0 2108 2808 หรือ คลิกที่ www.facebook.com/ThaveechaiPochana

Thaveechai, a long-standing restaurant with over 4 decades of experiences in serving delicious Thai and Chinese foods, is now available at Gateway Ekamai. In harmony with the lifestyle of people in its neighborhood, the restaurant’s interior décor features both simplicity and modernity. The extensive menu list includes delectable and signature dishes such as Green Mussels on Hot Plate, Fish Head in Hot Pot with Taro, and much more. Location : G Floor, Gateway Ekamai, Ekamai, Bangkok

ส�ำหรับผูอ้ า่ น 24/7 เพียงโชว์หน้านี้ รับทันที ส่วนลด 20% (เฉพาะอาหาร) พร้อมรับ บัตรสมาชิกตลอดชีพฟรี! ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 16 ตุลาคม 2555


Wine Republic Bar & Bistro

--------------

Text : iD11 Photo : วราวุธ

ร้านไวน์บรรยากาศสุดชิลของคูร่ กั อัน๋ -ศราวุธ และเจนนี่ โปลิตานนท์ ซึง่ มีไวน์กว่า 170 ชนิดทัว่ โลกมาให้คอไวน์ได้จบิ กันเพลินๆ พร้อมทัง้ มีไวน์ ใหม่ๆ หมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันมาในแต่ละเดือน การตกแต่งเน้นโทนน�้ำตาล-ด�ำ เพิม่ เสน่หด์ ว้ ยแชนเดอเลียดูหรูหรา พืน้ ทีแ่ บ่งออกเป็น 2 โซน คือ เอาท์ดอร์สำ� หรับคนทีช่ อบบรรยากาศ ธรรมชาติสบายๆ ล้อมรอบด้วยต้นไม้แลดูสดชืน่ และอินดอร์ทกี่ รุกระจก รอบด้านให้ความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะบนชัน้ 2 ทีม่ บี าร์สดุ ชิคตัง้ เด่น อยูก่ ลางร้าน ยิง่ ท�ำให้บรรยาศดูโรแมนติกไม่เบา อีกทัง้ ยังมีเสียงดนตรี ในแนว Deep House, Hip Hop 90’s, R&B และ Old School จากดีเจ มาช่วยเพิม่ ความคึกคัก อาหารอิตาเลียนแบบออริจินอล และอาหารฟิวชั่น เมนูพิเศษของ ร้าน คือ Iberico Pizza โรยหน้าด้วยขาหมูสเปน รสหวานและเข้มข้น Foie Gras Rocket Rasberry Balsamic เมนูยอดฮิตของทางร้านที่ รับประกันความนุม่ ลิน้ Fish & Chips เนือ้ ปลาและเฟรนช์ฟราย พร้อม ซอสโหระพา Grilled Lamp Chops เนือ้ แกะย่างเสิรฟ์ ในถาดไม้ เมนูสดุ เลิศ ในราคาเบาๆ ตบท้ายด้วย Warm Chocolate Souffle พร้อมกับไอศกรีม วานิลลา อย่าลืมเพิม่ ความชิลด้วย Melon Colins ค็อกเทลโบราณทีร่ จู้ กั กันดีในแวดวงของนักดืม่ ประมาณ 400-500 บาท 137 ซอยทองหล่อ 10 เปิดทุกวัน 17.30-01.00 น. ศุกร์-เสาร์ 17.30-01.30 น. โทร. 0 2714 7599, 08 1619 8996 หรือคลิกที่ www.facebook.com/rpb.wine

เพลิดเพลินไปกับโปรโมชัน่ Happy Hour ทุกวันอาทิตย์พฤหัสบดี เวลา 17.30-20.00 น. เฮาส์ ไวน์, คลาสสิก ค็อกเทล หรือเบียร์ แบบ 1 แถม 1 หรือแค่เพียงเปิดไวน์ทรี่ า้ นรับ Tapas ส�ำหรับทาน เล่นฟรี!

Velayenn Café

Wine Republic Bar & Bistro Conveniently located in the corner of Thonglor Soi 10, Wine Republic Bistro & Bar offers both indoor and outdoor spaces where customers can sit comfortably sipping some great drinks. The restaurant boasts over 170 labels of wine and a wide selection of imported beers. Its menu focuses on Italian cuisine, including dishes such as Iberico Pizza, Foie Gras Rocket Raspberry, and Grilled Lamp Chops, for example. Location : 137 Thonglor Soi 10, Bangkok

--------------

Text : รุ่งวิสาข์ Photo : กนวรรธน์ ใจพรหม ‘เวลาเย็นน คาเฟ่’ จุดพักผ่อนของคนชืน่ ชอบจักรยานแนว คัสตอม ทีน่ อกจากจะมีบริการของหวานและเครือ่ งดืม่ อร่อยๆ แล้ว ยังสามารถเดินชมจักรยานและอะไหล่เจ๋งๆ จากหลาก หลายยี่ห้อ คล้ายเป็นคอมมิวนิตี้เล็กๆ ของคนรักจักรยาน โดยแท้ บรรยากาศร้านให้ความรูส้ กึ เหมือนเป็นโชว์รมู และเวิรก์ ช็อปจักรยาน จึงสามารถนัง่ จิบกาแฟไปพลางๆ ท่ามกลาง เหล่าสิงห์นักปั่นที่แวะเวียนเข้ามาสังสรรค์กันแบบอบอุ่น ทีส่ ำ� คัญยังมีหนังสือเกีย่ วกับจักรยานและอืน่ ๆ อีกมากมาย ให้เลือกอ่านอีกด้วย

Velayenn (‘Evening’ in English) Café is an ideal bike shop with a warm and welcoming atmosphere. Apart from bike parts, it serves a selection of refreshing drinks and desserts such as Veleyenn Cappuccino, tasty Baked Bread with a Topping of your choice, and tempting Donuts topped with Nutella or Honey. Location : Sukhumvit 55 Soi Thararom 2, Wattana, Bangkok 22/08/55

รับรองต้องติดใจลาเต้ ด้วยส่วนผสมอันลงตัวระหว่างกาแฟ

อาราบิกา้ คัว่ เข้มและอ่อนจาก Bluekoff จึงให้กลิน่ หอมและ รสชาติทลี่ งตัวถูกปากคนไทย ลองทานกับขนมปังปิง้ หน้าต่างๆ อย่างเนยน�ำ้ ตาล หรือหมูหยองพริกเผา หรือจะเป็นชุดโดนัท พร้อมท็อปปิง้ ให้เลือก 3 แบบ ระหว่างช็อกโกแลตธรรมดา Nutella และน�้ำผึ้ง ก่อนตบท้ายด้วย เวลาเย็นนคอฟฟี่ ซิกเนเจอร์ดริงค์ ที่สูตรการท�ำเหมือนคาปูชิโน่เย็น แต่ใส่ นมข้นหวาน จึงให้รสชาติหวานมันชืน่ ใจ เครือ่ งดืม่ อยูท่ รี่ าคาประมาณ 50-70 บาทขึน้ ไป ส่วนของหวานมีตงั้ แต่ราคา 15-60 กว่าบาท (Free WiFi) Velayenn Cafe ตัง้ อยูท่ องหล่อ ซ.ธารารมณ์ 2 เปิดบริการ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-22.00 น. โทร.08 0900 2610 หรือคลิกที่ www.facebook.com/velayenn.shop

ทีน่ เี่ ป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจักรยานหลายยีห่ อ้ ด้วยกัน อาทิ เช่น Passley จักรยานไลฟ์สไตล์จากอังกฤษ Codici จากอิตาลี และจักรยานพับจาก Spride นอกจากนีย้ งั มี อะไหล่ยหี่ อ้ อืน่ ๆ อีกมากมายให้เลือกแต่งกันเต็มที่ TF115001MG TRIM_76.2X76.2 14-08-55

MA MA


. 38

SP OT- L I G H T Text : ญามินทร์

The ‘Gangnam Style’ Phenomenon! ปรากฏการณ์ ‘โอปป้า! กังนัม สไตล์’

ดวงคนเราบทจะดังก็ดงั ขึน้ มาดือ้ ๆ บทจะเฮง ก็รวยเละแบบไม่อนั้ เพียงแค่โชว์ความกล้าบ้าบิน่ ให้ดฮู า ในสายตาสาธารณชนก็กลายเป็นคนดังได้ เหมือนกับหนุม่ ร่างอวบจอมทะเล้น ผูท้ ที่ ำ� ให้คำ� ว่า ‘กังนัม สไตล์’ ฮิตติดลมบนไปทัว่ ทุกมุมโลก (ทีส่ ญ ั ญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึง) ใครทีย่ งั ไม่รจู้ กั เขาเพียงค้นหา ค�ำว่า PSY-GANGNAM STYLE ใน YouTube แล้วคุณจะเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ว่าเหตุใดเขาถึงเป็นศิลปิน ทีร่ อ้ นแรงอยูใ่ นขณะนี้

Psy หนุ่มอ้วนผู้สร้างปรากฏการณ์ Gangnam Style

‘กังนัม’ เป็นเขตการปกครองหนึง่ ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ กังนัม สไตล์ จึงเป็นค�ำแสลงทีแ่ ผลงมาจากย่านดังกล่าว โดยเป็นค�ำทีใ่ ช้เรียก ขาปาร์ตผี้ มู้ คี ลาส และคนทีร่ กั ความเซ็กซีท่ กุ รูปแบบ ความดังของกังนัม สไตล์ เกิดขึน้ จากการทีช่ าวไซเบอร์คลิกเข้าชมคลิปมิวสิกวิดโี อ ‘กังนัม สไตล์’ ผลงานเพลงอัลบัม้ ที่ 6 ของศิลปินจ�ำ้ ม�ำ่ Psy (ไซ) หรือ ปาร์ค แจ ซาง จาก YouTube อย่างถล่มทลาย จนกลายเป็นปรากฏการณ์ เนือ้ หาในเพลงด�ำเนินไปตามความหรรษาของศิลปินหนุม่ อ้วนซ่า บ้าบิน่ ทีว่ า่ ด้วยการตามหาแฟนสาวสุดเพอร์เฟ็กท์มายืนเคียงข้าง ซึง่ เธอจะต้องเป็นผูร้ จู้ กั กาลเทศะว่าเวลาไหนควรแบ๊ว และเวลาไหนควรแรง แต่ความดังอยู่ตรงที่เขาพกพาท่าควบม้าเขย่าโลกอันเป็นเอกลักษณ์ ไปในทุกหนแห่ง ทัง้ ยังเชิญชวนผูค้ นมาร่วมเต้นแจมไปกับเขา โดยเฉพาะ เหล่าสาวสวยหุน่ เพรียว ทีย่ นิ ยอมเต้นท่ายียวนป่วนเมืองอย่างเมามัน ซึง่ นับเป็นอีกหนึง่ จุดขาย ทีช่ ว่ ยเพิม่ ยอดผูช้ มให้ทะลุ 9 หลัก (ประมาณ 110 ล้านวิว ใน 1 เดือน) ตั้งแต่นั้นก็ท�ำให้ชื่อของไซ ศิลปินวัย 34 ปี (ในอดีตเป็นเพียง แร็พเปอร์ปลายแถว) ซึ่งจบการศึกษาด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัย บอสตัน และวิทยาลัยเบิรก์ ลีย์ สหรัฐอเมริกา แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ (ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นวงการเพลงมากว่า 10 ปี และมีผลงานเพลงออกมาแล้วถึง 6 ชุด) ไม่เพียงแค่นนั้ ไซยังทลายกรอบไอดอลเกาหลีให้พงั ครืน เพราะ ทัง้ หน้าตาและบุคลิกของเขาดูหา่ งไกลจากสเปกเคป๊อปทัว่ ไปอย่างลิบลับ ทว่ากลับได้รบั ความนิยมอย่างท่วมท้น หรือนีอ่ าจจะเป็นช่วงเวลาทีผ่ คู้ น เบือ่ หน่ายกับการเสพรูปลักษณ์ภายนอก จึงหันมาเปลีย่ นรสชาติดว้ ย การเสพคอมเมดีแ้ ทน

ผลพลอยได้ที่หอมหวาน

แน่นอน! ในยุคทีค่ ำ� ว่า ‘กระแส’ ขายได้ ก็ตอ้ งเรียกว่าเป็นยุค ‘น�ำ้ ขึน้ ’ ของผูส้ ร้างกระแสด้วยเช่นกัน นัน่ จึงท�ำให้เขาขึน้ แท่นกลายเป็นซูเปอร์ สตาร์มหาเศรษฐีไปโดยปริยาย จากความฮือฮาของเพลง Gangnam Style ซึง่ ตอนนีเ้ ขาโกยเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วมากกว่า 312 ล้านบาท ทัง้ ยอดดาวน์โหลดเพลง ยอดขายอัลบัม้ ค่าตัวในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ โฆษณาไม่ตำ�่ กว่า 10 ชิน้ (เรตราคาอยูท่ ี่ 12-15 ล้านบาทต่อชิน้ ) และ จากช่องทางอืน่ อีกนับไม่ถว้ น แต่อกี หนึง่ ผลพลอยได้ทเี่ กินคาดคือ งานนี้ นอกจากไซแล้ว ประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้แชร์คะแนนนิยมไปด้วยเต็มๆ โดยเฉพาะย่านกังนัม เพราะถูกแทรกการโปรโมตอยูใ่ นเพลงอย่างแนบ เนียน เชือ่ ขนมกินได้เลยว่า จากนีไ้ ป ย่านกังนัมจะต้องเตรียมรับนัก ท่องเทีย่ วอย่างไม่หวาดไม่ไหว นับเป็นแผนโปรโมตประเทศทีเ่ หมือนยิง ปืนนัดเดียวได้นกทัง้ รัง n

ปรากฏการณ์ กังนัม สไตล์ ในไทย และทัว่ โลก

• กังนัม สไตล์ ถูกน�ำไปคัฟเวอร์และลิปซิงค์หลากหลาย เวอร์ชนั่ ทีโ่ ด่งดังในประเทศไทย คือ เวอร์ชนั่ ของ บี้ เดอะ สกา, คัตโตะ ลิปตา และ อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ • ท่าเต้นของเพลงกังนัมสไตล์ ทีค่ ล้ายการควบม้า ซึง่ ไซเป็น คนครีเอตด้วยตัวเองนัน้ กลายเป็นท่าฮิตทีใ่ ครๆ ก็อยากเต้น ไม่เว้นแม้แต่การคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ จุฬาฯ ก็ใช้ท่านี้ ด้วยเช่นกัน • มีขา่ วว่าความแรงของเพลง กังนัม สไตล์ กระเด็นไปเข้าตา สกูต๊ เตอร์ โบรน ผูป้ ลุกปัน้ ป๊อปสตาร์ชอื่ ดัง จัสติน บีเบอร์ ถึงขัน้ มีโครงการจะน�ำ กังนัม สไตล์ ไปท�ำเป็นเวอร์ชนั่ ภาษา อืน่ ๆ ด้วย • กังนัมสไตล์ถกู ยกให้เป็นประเด็นฮอตในการน�ำเสนอของ สือ่ มหาอ�ำนาจอย่าง CNN และ TIME • แรงบันดาลใจของหนุม่ ไซ เจ้าของเพลงกังนัม สไตล์ คือ วงควีน วงร็อกทีแ่ ตกต่างจากเขาอย่างสุดขัว้ • กังนัมสไตล์ ครองบัลลังก์แชมป์ในมิวสิก วิดโี อ ชาร์ต ของ iTune เป็นทีเ่ รียบร้อย กลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรก ที่ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตนี้ โค่นระดับโลกอย่าง จัสติน บีเบอร์, เคธี่ เพอร์ร,ี่ มารูน ไฟว์ และนิกกี้ มินาจ ลงอย่างราบคาบ • เคธี่ เพอร์รี่ เป็นซุป’ตาร์ อีกหนึ่งคนที่กลายเป็น กังนัม สไตล์ ลิซึ่ม และได้มีการตอบโต้ข้อความกับ ไซ ในทวิตเตอร์ดว้ ย • ไซ ให้สมั ภาษณ์กบั ส�ำนักข่าว Yonhap ถึงเคล็ดลับใน การสร้างงานของเขาว่า ‘ตลกแต่ไม่โง่’


. 40

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

PIA An Experience ถ้าจะเรียกว่า หนังสือเล่มนีเ้ ป็นครูของนักออกแบบ ก็อาจจะไม่ผดิ เพีย้ น อะไรนัก เพราะนี่คือหนังสือที่กลั่นจากแรงกายแรงใจของ PIA Interior บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการออกแบบ ภายใต้การดูแลของ รุจิราภรณ์ หวั่งหลี ที่รับผิดชอบโครงการระดับอภิมหาอสังหาริมทรัพย์ทั่วภาคพื้น ทวีปเอเชีย จึงรวบรวมประสบการณ์การออกแบบเอาไว้อย่างรอบด้าน ทั้งกระบวนการท�ำงาน การสร้างสรรค์ความคิด และการหยัดยืนบน เส้นทางออกแบบอย่างมั่นคง เพื่อเติมเชื้อไฟให้นักออกแบบรุ่นใหม่

IntouchableS แม้จะไม่มีทุนสร้างระดับพันล้าน ไม่มีฉากหนังแอ็คชั่นตามใจ ตลาด ไม่มีนางเอกหุ่นเซ็กซี่ดีกรีออสการ์ แต่ภาพยนตร์ น�้ำดีเรื่องนี้ก็สามารถกุมทุกหัวใจได้อยู่หมัด ด้วยบทดราม่า ที่ เ ข้ ม ข้ น และยั ง ได้ รั บ เสี ย งชื่ น ชมจากนั ก วิ จ ารณ์ ร ะดั บ แถวหน้า และเสียงบอกต่อปากต่อปากจากผู้ชมจนท� ำให้ ยอดรายได้ทะลุเพดานบอกซ์ออฟฟิศทั่วยุโรป และกวาด รายได้ ไ ปทั่ ว โลกแล้ ว กว่ า 11,240 ล้ า นบาท นอกจากนี้ คะแนนนิยมจากหลายเวทีหนุนส่งให้ Intouchables เป็นหนัง คุณภาพแห่งปี โดยไร้ข้อกังขาใดๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวดราม่า ชูรสด้วยคอมเมดี้ เล็กน้อย ดัดแปลงจากเรื่องจริงของมหาเศรษฐีผู้เป็นอดีต ขุนนางฝรัง่ เศส (ฟิลปิ ป์) ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจนกลายเป็นคนพิการ ซึง่ ว่าจ้างเด็กหนุม่ ผิวสี (ดริสส์) ให้มาเป็นบุรษุ พยาบาลส่วนตัว และแล้วมิตรภาพของบุคคลสองคนที่แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน

ก็เริ่มงอกเงยขึ้น จากความสัมพันธ์จอมปลอมด้านผลประโยชน์ กลายเป็นความผูกพันอันน่าประทับใจ ซึง่ ถ้ามองในมุมสังคมแล้ว ทัง้ สองเป็นตัวแทนของคนทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน การทีผ่ ู้ ก�ำกับ เอริก โตเลอดาโน และ โอลิวิเยร์ นากาเช น�ำบุคคลทั้ง สองชนชัน้ มาหลอมละลายรวมกัน กลายเป็นเรือ่ งทีก่ นิ ใจ ซาบซึง้ และมีพลังเหลือเฟือที่จะท�ำให้คนทั้งโลกหลงรักได้ไม่ยาก ลองไปพิสจู น์ดว้ ยสายตาตัวเอง แล้วคุณจะเชือ่ ว่า Intouchables เป็นหนึ่งในหนังที่คุณไม่ควรพลาด

Trying Not To Love You – Nickelback

visual.ly ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารถาโถม การบอกเล่ า ข้ อ มู ล ผ่านตัวเลขและกราฟิกจึงเป็นกระแสนิยม แทนที่การเล่าเรื่อง ด้วยตัวอักษรยาวเหยียด ซึ่งน่าเบื่อและเฉิ่มเชย ที่เว็บไซต์ visual.ly ขานรับเทรนด์นดี้ ว้ ยการน�ำเสนอ Infographics เจ๋งๆ มากกว่า 20,000 เรื่อง ด้วยดีไซน์และสีสันที่สวยงาม ให้คุณ ได้เพลิดเพลินไปกับเกร็ดสาระความรูแ้ ละความบันเทิง ทัง้ เรือ่ ง ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์

Amazing Animated Optical Illusions! # 5 คลิปสั้นๆ กินระยะเวลาเพียงไม่ถึง 2 นาที แต่แฝงไปด้วย ความมหัศจรรย์อย่างน่าทึง่ เล่นกับการล่อลวงดวงตาด้วยการ ใช้ภาพนิง่ และเส้นเรขาคณิต ท�ำให้เกิดภาพเคลือ่ นไหวราวกับ มีชีวิต จากผลงานของ Brusspup ชายหนุ่มที่สร้างสรรค์ คลิ ป วิ ดี โ อชิ้ น นี้ ขึ้ น มาด้ ว ยความสนใจในเรื่ อ งดนตรี และ วิ ท ยาศาสตร์ นอกจากนี้ เ ขายั ง แต่ ง ดนตรี ป ระกอบเอง ซึ่งกลมกลืนกับสิ่งที่เขาน�ำเสนอ เชื่อเถอะว่า เมื่อคุณชมแล้ว จะรูส้ กึ อึง้ ทึง่ หรืออาจถึงกับอุทานออกมาว่า ‘เฮ้ย! เจ๋งอ่ะ’

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Nickelback จากอัลบั้ม Here And Now ซึ่งเนื้อเพลงน�ำเสนอเรื่องราวของชายหนุ่ม ทีเ่ ว้าวอนสาวสวยสุดเซ็กซี่ ว่าอย่าท�ำให้เขารักได้ไหม เขาพยายามจะหักห้าม ใจไม่ให้รกั เธอแล้วนะ อะไรท�ำนองนัน้ ช่างดูเป็นบุรษุ ผูอ้ อ่ นไหวดีแท้ พอมา ฟังดนตรีบวกกับเสียงร้องอันโดดเด่นของ Nickelback เข้าไป กลายเป็นว่า ความแมนถูกแทนทีเ่ ข้ามาทันที แต่ทอี่ าจท�ำเอาคนฟังต้องแทบตกเก้าอี้ คือ มิวสิกวิดโี อเหลือร้าย ทีห่ ลุดจากวงโคจรของความรักแบบหนุม่ หล่อ สาวสวย ชวนฝัน กลายเป็น Parody แบบข�ำข�ำ แต่ลึกซึ้งกินใจ มีกลิ่นอายคาวบอย แอบแฝงอยูเ่ ล็กๆ แต่อย่ามองหาฉากบูใ๊ ห้เสียเวลานะ เพราะในมิวสิกวิดโี อนี้ เขาใช้การแต่งหน้ากาแฟหรือลาเต้อาร์ตมาห�้ำหั่นกันอย่างสนุกมือ ผู้ชมก็ สนุกตา แถมยังท�ำให้เรายิ้มไม่หุบ ว่าแล้วควรรีบเปิดดูใน YouTube แล้ว ลุ้นกันเถอะว่า ท้ายที่สุดแล้ว สาวเจ้าจะเลือกใคร?


คิวจ๋า

คิวนัน่ แหละ ไม่ตอ้ งหันหน้าไปหาใครอืน่ เอ๊ ะ ! ก็ คิ ว นั่ น แหละ อย่ า มาสิ . ..ก็ ถ นนสายคิ ว หรื อ Avenue Q นัน่ แหละ โอ๊ย! หันมาคุยกับฉันหน่อยสิ อย่ามัวแต่คิดว่าตัวเอง ห่วยแตกเอาแต่รอ้ งเพลง It sucks to be Me อยูน่ นั่ แหละ ฉันอยากบอกเธอว่า เธอเป็นหนึง่ ในละครเพลงทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีโ่ ลกนีเ้ คยมีละครเพลงมาเลยเชียวนา ฉันเคยไปดูเธอที่ นิวยอร์ก ตอนนัน้ ไม่ได้ตงั้ ใจอยากดูนกั หรอก แหม! ก็ทา่ ทาง ละครเพลงเรือ่ งนีน้ า่ จะเด็กจ๋าเชียวนี่ มีหนุ่ มงหุน่ มืออะไรก็ไม่รู้ ดูเผินๆ นึกว่ารายการผึง้ น้อยสมัยฉันเด็กๆ เสียอีก (อุย๊ ! รูอ้ ายุ หมดเลย!) ทีฉ่ นั เขียนจดหมายถึงเธอ ก็เพราะฉันได้ขา่ วว่า Avenue Q จะมาเล่นทีใ่ กล้บา้ นฉัน คือทีส่ งิ คโปร์ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงต้นตุลาคมนี้ รูข้ า่ วแค่นี้ ฉันก็กรีด๊ ดดดดดด...สลบ! โอ๊ย! ท�ำไมไม่มาเล่นทีเ่ มืองไทย! ขอบอกนะ ว่ า ในบรรดาละครทั้ ง หมดที่ ฉั น เคยดู ม า (ทีจ่ ริงก็ไม่เยอะนักหรอก) ฉันยกให้สามเรือ่ งเท่านัน้ ว่าในชีวติ นี้ ถ้าไม่ได้ดกู เ็ สียชาติเกิด (เอิม่ ...แรงไปหน่อย แต่ฉนั รูส้ กึ อย่างนัน้ จริงๆ และชาติเกิดทีว่ า่ ก็หมายถึงชาติเกิดของฉันคนเดียว เท่านัน้ น้า...คนอืน่ ไม่เกีย่ ว) เรือ่ งแรกคือ Les Miserable อันนีท้ กุ คนคงไม่สงสัย เพราะยิง่ ใหญ่อลังการ เพลงเพราะ และ เนือ้ หาโคตรจะลึกซึง้ เลย เรือ่ งทีส่ องคือ Next to Normal อันเป็นเรือ่ งทีค่ งไม่มใี ครได้ดกู นั อีกแล้วละ ฉันว่า เพราะตอนนี้

ดูเหมือนจะเลิกแสดงกันไปแล้ว แต่ก็ไม่แน่นะ อาจมีการปัดฝุ่น หยิบขึ้นมาเล่นใหม่อีกก็ได้ใครจะไปรู้ เป็นเรื่องราวของหญิงบ้า ในครอบครัวคนชัน้ กลางอเมริกนั ฟังแล้วน่าจะเครียด จริงๆ ก็เครียด นัน่ แหละ เนือ้ หาหนักมาก แต่โปรดักชัน่ และเพลงสุดยอดจริงๆ ฉันนัง่ ดูไปแล้วแทบออร์แกสซัม่ และเรือ่ งสุดท้ายหนึง่ ในสาม ก็คอื เธอนีแ่ หละ Avenue Q ของฉัน โอ๊ย! อาจด้วยความทีฉ่ นั ไม่คาดหวังอะไรด้วยมัง้ ท�ำให้ พอไปนัง่ ดูแล้วฉันต้องอึง้ อึง้ และอึง้ เฮ้ย! คุณขา นีไ่ ม่ใช่ละครเพลงธรรมดานะ แต่เป็นการเขียนบท จากเทพ! เรือ่ งราวเกิดขึน้ บนถนนชานเมืองของนิวยอร์ก ในอพาร์ตเมนต์ โทรมๆ ตัวแสดงทั้งหมดเป็นหุ่นมือหมดเลยนะ (โปรดอย่าลืม) แล้วแต่ละคนก็พกปัญหากันมาเยอะแยะ ทัง้ เรือ่ งคนเอเชียเข้ามา อยู่ในอเมริกาแล้วถูกเหยียดเชื้อชาติ นักแสดงผิวด�ำที่เคยโด่งดัง ตอนเด็กๆ แต่โตมาก็หายน่ารัก งานก็หายไปด้วย มีคนทีเ่ ป็นรีพบั ลิกนั คนทีช่ อบดูเรือ่ งเซ็กซ์ทางอินเตอร์เน็ต ผูห้ ญิงส�ำส่อน แต่ตวั เอกคือ พรินซ์ตนั ซึง่ ยังไม่รเู้ ลยว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวติ ฟังดูเครียดล่ะสิ...โอ๊ย! คุณขา ถ้าอยากดูละครหลังข่าวที่ ไม่เครียดไปจนชัว่ ชีวติ ก็จงดูกนั ต่อไปเถอะค่ะ ไม่ตอ้ งสรรหาอะไร ดีกว่านัน้ มาดูหรอก (อุป๊ ส์-นีฉ่ นั หลุดปากอะไรออกไปนะนี!่ ) แต่ขอ บอกว่า ละครเพลงเรื่องนี้เนื้อหาหนักก็จริง แต่ด้วยความที่เป็น หุน่ มือ และเพลงทีแ่ สนสนุก (อย่าง It Sucks to be Me)

แสนไพเราะ (อย่าง There’s a Fine, Fine Line) หรือ เสียดสีสะท้อนปัญหาออกมาอย่างสนุกสนาน (อย่าง If You Were Gay, Everyone’s a Little Bit Racist หรือ The Internet Is for Porn) ก็ท�ำให้ฉันต้องนั่งดูอย่าง สนุกสนานไปจนจบ และเมือ่ จบแล้ว ฉันก็นำ�้ ตาไหล เพลงสุดท้ายในเรือ่ งคือ For Now บอกเราว่า ไม่วา่ อะไรๆ ในชีวติ จะดีงามหรือโหดเหีย้ มกับเราแค่ไหน ทัง้ หมดก็ไม่มอี ะไรจีรงั ยัง่ ยืนหรอก ทุกอย่างก็แค่ For Now เท่านัน้ เอง เดีย๋ วอะไรๆ มันก็จะผ่านไป ไม่วา่ ดีหรือร้าย ฉันว่ามันสุดแสนจะ ‘พุทธ’ เลยล่ะ เป็นพุทธทีเ่ ป็นสากล ไม่มใี ครมายึดครองเป็นเจ้าของแล้วห้าม คนอืน่ ตีความต่างจากตัวอย่างทีเ่ ราคุน้ ๆ กันมาตลอดชีวติ ด้วยนา เพราะฉะนัน้ ฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนีม้ าหาเธอไง-คิว บางทีฉันก็อยากไปเช่าอพาร์ตเมนต์โทรมๆ อยู่ที่นั่นบ้าง เผื่อจะได้ค้นหาว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองคืออะไร และได้ ตระหนักว่า ทุกอย่างก็แค่ For Now เท่านัน้ แหละ ฉันเอง MISS ZEEDDD...


. 42

Hot

N E W S Text : Yamin

of The Month!! Buy 1 Get 1 Free

ยามาโกยา ราเมน

CONTACT 0-2250-7653 CONDITIONS

1. Can not Take Out 2. Buy Yamagoya Ramen 1 Set - Free Yamagoya Ramen 1 Set 3. Between 18:00 - 21:00 4. Chidlom Shop Only

YAMAGOYA RAMEN CHIDLOM BRANCH

อิ่ ม อ ร ่ อ ย ไ ป กั บ โปรโมชั่นสุดฮอตที่ Yamagoya Ramen สาขา The 19th@ Chidlom ร้านราเมน สุดอร่อยต้นต�ำรับราเมนจากญี่ปุ่นแท้ๆ ย่านชิดลม ด้วย คูปอง Happy Hours ส�ำหรับ Dinner ในช่วง 18.0021.00 น. เพียงสัง่ Yamagoya Ramen 1 ที่ รับฟรีทนั ที 1 ที่ หรือจะสัง่ ราเมนชนิดใดก็ได้ทรี่ าคาสูงกว่า Yamagoya Ramen 1 ที่ รับฟรี Yamagoya Ramen 1 ที่ สอบถาม โทร. 0 2250 7653

2nd Floor , The 19th @ Chidlom

ยามาโกยา สาขาชิดลม , ชั้น 2 - ตึก The 19th @ Chidlom The 19th@ Chidlom

山小屋ラーメン

ก๊ อ กน�้ำกะรัต รับ รางวัลดีเด่น

บริ ษั ท กะรั ต ฟอเซต จ� ำ กั ด ผู ้ ผ ลิ ต สุ ข ภั ณ ฑ์ ก๊อกน�้ำกะรัต ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำ ปี 2555 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กิจกรรมเวียนเทียนกลางน�้ ำ ที่กว๊านพะเยา

เมืองไทย สไมล์ คลับ ชวนสมาชิกสะสมบุญ ไหว้พระ วัดอนาลโย และเวียนเทียนกลางน�้ำ ณ กว๊านพะเยา จากนั้นก็ เดินทางไปแสวงบุญต่อที่พระธาตุดอยตุง และชมความงามของ ศิลปะทีว่ ดั ร่องขุน่ โดยเฉพาะกิจกรรมเวียนเทียนกลางน�ำ้ ได้นำ� พา ความปีตสิ ขุ และประทับใจมาสู่ สมาชิกเมืองไทย สไมล์ คลับ อย่ า งยิ่ ง สามารถติ ด ตาม กิ จ กรรมความสุ ข ตลอดปี ได้ทาง www.muangthai.co.th และ www.facebook.com/ muangthailife

Central Chidlom

ถนนเพชรบุรี

YAMAGOYA RAMEN

Petchaburi Road

ยามาโกยา ราเมน

Vanissa Bldg.

Soi Chidlom

ซอยชิดลม

Chidlom Station Soi Lang Suan

ซอยหลังสวน

อร่อยทั่วไทย... ในที่เดียว

ตลอดเดือนกันยายนนี้ ที่ ห ้ อ งอาหารบุ ฟ เฟต์ นานาชาติเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ เชิญนักชิมจากทั่วสารทิศมา ลิ้มลองอาหารจานเด็ดของไทยจากทั่วประเทศให้อร่อย ได้ในที่เดียวกับบุฟเฟต์นานาชาติและอาหารไทยท้องถิ่น จาก 4 ภาค 4 สัปดาห์ 4 แบบ ตัง้ แต่เหนือ อีสาน กลาง และใต้ ไม่ว่าจะเป็น ห่อหมกปลา ส้มต�ำ แคปหมู หรือ คัว่ กลิง้ เฉพาะบุฟเฟต์มอื้ ค�ำ่ เท่านัน้ ราคาเพียง 899 บาท++ โทร. 0 2209 8888 ต่ อ เดอะสแควร์ หรื อ คลิ ก ที่ www.novotelbkk.com

Viriyah Group Motor Fair 2012

ธนชาต และเชฟโรเลตวิรยิ ะกรุป๊ ผนึกก�ำลังจัดงาน ‘Viriyah Group Motor Fair 2012’ รวมเอาสุดยอดโปรโมชัน่ จากธนชาต ทัง้ สินเชือ่ รถยนต์ใหม่ ทีใ่ ห้ดาวน์ตำ�่ สุดเพียง 39,000 บาท หรือ ผ่อนสูงสุด 84 เดือน หรือจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วและสินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน ก็ให้วงเงินสูงสุดถึง 100% รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อื่ น ๆ อี ก มากมาย โดยจะตระเวนจั ด ทั่ ว ไทยตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 28 ตุลาคม ศกนี้ สอบถามโทร.1770

Levi’s ® Curve ID Boot Cut Skinny

นาฬิกาแฟชั่นย้อนเวลาอีกครั้ง เมื่อ ลีวายส์® น�ำเทรนด์กางเกงยีนส์ขาม้า มาปรับลุคให้ทันสมัยอีกครั้ง โดยผสม ผสานรูปลักษณ์ของกางเกงยีนส์สกินนี่ และทรงปลายขาเท่ๆ อย่างขาม้าเข้าไว้ ด้วยกัน เป็น Levi’s® Curve ID Boot Cut Skinny ให้คณ ุ อวดส่วนเว้าส่วนโค้ง เผยความเซ็กซีข่ องเรียวขาทุกอณู แวะ ชมสินค้าได้ทชี่ อ็ ปของลีวายส์® ทุกสาขา

ลู ก ค้ า The 1 Card ร่ว มบินฟรี ทุ ก เส้ นทางกับ Air Asia

ตลอดเดือนกันยายนนี้ คะแนนในบัตร The 1 Card สามารถ โอนไปเป็นคะแนน Big Points เพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อลุ้นแลกรับบัตรโดยสารบินฟรี จาก Air Asia ได้ทุกเที่ยวบิน โดยมี คะแนนขั้นต�่ำ 2,000 คะแนนขึ้นไป โอนคะแนนได้ที่ www.the-1-card. com เช็ ก คะแนน Big Points ได้ ที่ www.tune2big.com และ เช็ ก เที่ ย วบิ น ได้ ที่ แอร์ เอเชี ย คอล เซ็นเตอร์ 0 2515 9999 กด 3

10 วันพิเ ศษ กับเสน่ห์อารยธรรม อาหารดิน แดนตะวันออกกลาง

World Breastfeeding Week 2012

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งเดียวในประเทศไทยที่ปลอดนมผงส�ำหรับทารกแรกเกิด-5 ปี ร่วมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ด้วยการจัดกิจกรรมสายใยรัก World Breastfeeding Week 2012 Understanding the Past, Planning the Future, Samitivej ,s Way ชวนคุณแม่มาแชร์ประสบการณ์ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับนมแม่อกี เพียบ

โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน และ 2 เชฟ รับเชิญตรงจาก โรงแรมเชอราตัน โซมา เบย์ รีสอร์ท ประเทศอียิปต์ ขอเชิญท่านลิ้มลองประสบการณ์รสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจากดินแดนตะวันออกกลาง ทีห่ อมกรุน่ จากการปรุงสดใหม่ดว้ ยเครือ่ งเทศและผักนานา ชนิด ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นจานโปรด โดยเฉพาะท่านทีช่ อบอาหารมังสวิรตั ิ ณ ห้อง Rain Tree Café ในราคาบุฟเฟต์ปกติ ทุกๆ มื้อค�่ำ ตั้งแต่วันจันทร์เสาร์ และซันเดย์บรันซ์ เริ่มวันที่ 15-26 กันยายนนี้ สอบถามโทร. 0 2650 8800

โครงการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ 60 ปี ธอส. พร้อมค� ำ ขวัญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการด� ำ เนิ น กิจการ ด้วยการจัดประกวด ออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ 60 ปี ธอส. พร้อมค�ำขวัญ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ไอเดี ย ชิ ง ทุ น การศึ ก ษา กว่า 200,000 บาท โดย จะมี ก ารตั ด สิ น ในวั น ที่ 17 กันยายน ศกนี้ ดูราย ละเอียดทางเว็บไซต์ www. ghbank.co.th

Fitnè

: Herbal

เพราะอยากให้คณ ุ มีสขุ ภาพดี ฟิตเน่ จึงคลอดผลิตภัณฑ์ ยาแคปซูล สมุนไพร ตราฟิตเน่ อุดมด้วย 4 สมุนไพรธรรมชาติทที่ ำ� งานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ดอกค�ำฝอยสกัด ใบมะขามแขกสกัด พริกไทยด�ำ และผลส้มแขกสกัด เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้มีอาการ ท้องผูกเป็นประจ�ำ เพื่อสุขภาพดีที่เกิดขึ้นจากภายใน ให้คุณดูแล ตัวเองง่ายๆ ได้ทกุ วัน


เทศกาลงานที่จัดขึ้นเพื่อครอบครัวและเด็ก

พาเหรดสินค้าเพื่อคนรักลูก รักครอบครัว จุใจ !

ครบครัน !

กับกิจกรรมสาระประโยชน์ เพื่อคุณแม่และเด็กยุคใหม่

ศูนย์รวมผลิตภััณฑ์เพื่อ คุณแม่ คุณลูก สารพันสินค้า หลายพันรายการ

สนุกสนาน !

สุดคุ้ม !

กับการแสดง การประกวด เกมส์มากมาย เพื่อครอบครัว และเด็ก

แคมเปญ ลดราคา ทั้งลด ทั้งแถม เต็มที่

6-14 ตุลาคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.30 - 21.00 น.

งานเดียวที่คนรักลูก รักครอบครัวต้องไม่พลาด! จั ด โ ด ย :

ส นั บ ส นุ น โ ด ย :

นิ ต ย ส า ร


. 44

S O C I E T Y Text : Yamin

What :

Hennessy Kaws Where : Wine Republic, Thonglor 10 How : เฮนเนสซี่ บราวน์สปิรติ ระดับเวิลด์คลาส จัดงาน

What :

PAUSE Push (Me) Again Concert by Majung Where : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย How : จบลงไปอย่างประทับใจส�ำหรับการ

เปิดตัวนิทรรศการ Henessy Kaws พร้อมโชว์ผลงานระดับ มาสเตอร์พซี ชิน้ ล่าสุดของ Kaws ศิลปินป๊อปอาร์ตชือ่ ดังจาก นิวยอร์ก ผูไ้ ด้รบั ฉายาว่า ‘แอนดี้ วอร์ฮอลล์ แห่งยุค’ สูส่ ายตา ธารก�ำนัล โดยเป็นงานศิลปะสุดประณีตบรรจงทีส่ ามารถดืม่ ด�ำ่ รสชาติได้ เคล้ากลิน่ อายความหอมละมุนแบบเฮนเนสซีอ่ ย่าง มีศลิ ป์ มีเหล่าเซเลบริตี้ ผูส้ นใจในงานศิลปะทุกแขนงร่วมตบเท้า เข้าชมงานอาร์ต และร่วมดืม่ ด�ำ่ กับอรรถรสเหนือระดับอย่าง คับคัง่

กลับมารวมตัวกันอีกครัง้ ของ วงพอส วงดนตรี มีฝมี อื ทีเ่ คยร่ายเพลงรักจนแฟนคลับหลงใหล ในอดีต หลังการสูญเสียนักร้องน�ำ โจ้-อัมรินทร์ เหลืองบริบรู ณ์ 3 สมาชิกทีเ่ หลือ คือ นอ-นรเทพ มาแสง, เอ-พลกฤษณ์ วิรยิ านุภาพ และบอส-นิรจุ เดชบุญ ก็พร้อมใจกันหยุดพอส (Pause) ให้ เหลือเพียงแค่ความทรงจ�ำ กระทัง่ ครบ 15 ปี บน เส้นทางสายดนตรี พวกเขาจึงถือโอกาสกลับมา ย้อนวันวานแห่งความสุขกับเสียงเพลงอีกครัง้ พร้อมเชิญสหายในวงการมาร่วมสร้างความ ประทับใจให้ตราตรึงแก่ผชู้ มทีย่ งั คงมีความรักให้ แก่วงพอสเสมอมา

What :

SCB Exclusive Concert with Kenny G Where : Royal Jubilee Ballroom, Impact Arena How : ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมพิเศษเชิญชวน

ลูกค้าระดับพรีเมีย่ มครืน้ เครงไปกับมนต์เสน่หแ์ ห่งเสียงแซกโซโฟน ไปกับบุรษุ ผูไ้ ด้รบั การเปรียบเปรยว่าเป็น มือแซกฯ ขัน้ เทพ ในคอนเสิรต์ Kenny G : Heart & Soul Bangkok Live ซึง่ จัดขึน้ เป็นพิเศษเพียงรอบเดียวเท่านัน้ เพือ่ เป็นการขอบคุณ ลูกค้าทีใ่ ห้การสนับสนุนธนาคารไทยพาณิชย์ดว้ ยดีมาโดยตลอด ณ ห้องรอยัล จูบลิ ี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

What :

The Story of Mom and Me How : ทรู จัดงานเรียกน�ำ้ ตาลูกๆ ชวน

คนไทยท�ำดีในวันแม่ ในโครงการ ‘เรือ่ งเล่า... เรากับแม่ (The Story of Mom & Me)’ ด้วย แนวคิด ‘แม่กบั ฉัน เรามีกนั และกันตลอดไป’ โดยการให้ลกู ๆ จัดท�ำสมุดภาพดิจติ อลแสดง ความรักความผูกพัน และถ่ายทอดเรือ่ งราว ประทับใจของสายสัมพันธ์แม่-ลูก ผ่าน www.iwilldoforqueen.com ทัง้ ยังชวนสร้าง กุศลระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรคเด็ก เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเด็ก ถวายเป็น พระราชกุศลแก่แม่หลวงของแผ่นดิน สอบถาม รายละเอียดคลิก www.childrenhospital.go.th หรือโทร.0 2640 9363

What :

The Night of Spirit and Commitment Where : Millenium Auto Showroom How : แม่โขง ร่วมสร้าง

ประสบการณ์พเิ ศษในค�ำ่ คืนสุดหรู ของการเปิดตัวโชว์รมู รถระดับไฮเอนด์ ทีห่ รูหราทีส่ ดุ ของโลก อย่าง Rolls-Royce Showroom Grand Opening ด้วยการ สนับสนุนเครือ่ งดืม่ หลักให้แก่แขก ผูม้ เี กียรติคนส�ำคัญได้ดมื่ ด�ำ่ ไปกับ สุนทรียรสของสุดยอดวิสกีไ้ ทย โดยมีมกิ ซ์โซโลจิสท์มอื ล�ำดับต้นๆ คอยปรุง ส่วนผสมเสิรฟ์ ให้แก่เหล่าเซเลบริตตี้ ลอดงาน


. 46

T H E M E A N IN G O F LIF E Text : อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์ / รุ่งวิสาข์ รุ่งธนพัฒน์ Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

นคร ลิมปคุปตถาวร My GREEN Way

ปัจจุบนั วิถชี วี ติ ของคนเมืองเป็นวิถกี ารบริโภคโดยการซือ้ อาหารรับประทานเป็นหลัก ขณะที่ในอดีต การเลี้ยงสัตว์และปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารเป็นวัฒนธรรม อย่างหนึง่ ของคนไทย แต่ครัน้ จะให้คนเมืองต้องมาเลีย้ งสัตว์เพือ่ เป็นอาหารดูจะ เป็นเรือ่ งยากล�ำบากไม่นอ้ ยด้วยข้อจ�ำกัดของพืน้ ที่ ตลอดจนสุขอนามัยทีต่ อ้ งใส่ใจ เป็นพิเศษ แต่ส�ำหรับการปลูกผักสวนครัวแล้วเป็นเรื่องง่ายและเหมาะกับทั้งผู้ที่ อยูอ่ าศัยในบ้านเดีย่ วและคอนโดมิเนียม แม้จะไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เพราะมีคนพูดถึง เรือ่ งนีม้ านานกว่าทศวรรษ แต่ ‘นคร ลิมปคุปตถาวร’ หรือฉายา ‘เจ้าชายผัก’ ชายหนุ่มวัย 29 ปี ซึ่งชื่นชอบการเพาะปลูกมาตั้งแต่วัยเรียน ได้น�ำเรื่องเก่ากลับมาเล่าใหม่ อย่างเหมาะเจาะและสอดคล้องกับยุคสมัยที่มนุษย์เราเริ่มเกรงกลัวโทษทัณฑ์จากธรรมชาติ และหันมารักษ์โลกพร้อมๆ กับใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึน้ จนเกิดเป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งและมีผรู้ ว่ มอุดมการณ์จำ� นวนมาก

รูส้ กึ ดีกบั ฉายา ‘เจ้าชายผัก’

คนเมืองกับการปลูกผัก

น่ า รั ก ดี น ะครั บ ที่ มี ค นตั้ ง ให้ เพราะผมชื่ อ เล่ น ชื่ อ ปริ๊ น ซ์ สมัยนั้นก็มีหนังเรื่องคอฟฟี่ปริ๊นซ์ ซึ่งดังมาก พอมาท�ำ กิจกรรมเรื่องปลูกผัก ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเปิดโรงรถข้างบ้าน เป็นสถานทีฝ่ กึ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการปลูกผักในเมือง ซึ่งความชอบในการเกษตรเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยผมเรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ก็เลยกลายเป็นเจ้าชายผัก ตั้ ง แต่ นั้ น มา โดยคนที่ ตั้ ง ชื่ อ นี้ ใ ห้ คื อ คุ ณ หน่ อ ย-พรทิ พ ย์ เพชรโปรี เจ้าของร้าน Health Me ร้านอาหารสุขภาพ ซึง่ ท�ำงาน ที่ตลาดนัดสีเขียวด้วยกันหลายครั้งแล้ว

เราต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ ค นเมื อ งปลู ก ผั ก กั น ผ่ า น โครงการสวนผั ก คนเมื อ ง โดยร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ด้วยการให้ความรู้ คนเมืองว่าการปลูกผักไม่ยากเลย แค่เลือกผักที่เรา ทานบ่อยในชีวิตประจ�ำวัน ทุกคนสามารถปลูกเอง ได้ที่บ้าน เช่น สวนผักแนวตั้ง ก็ใช้กระถาง บางคน ก็ท�ำเป็นรถเข็นมีล้อ บางคนก็เอาตะกร้ามาติดผนัง เป็นต้น พยายามให้ความรู้กับคนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ เข้าไปในชุมชน โรงงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

วิถเี กษตรยัง่ ยืน

เรือ่ งง่ายๆ เพือ่ สุขภาพ

ไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ แค่ เ รื่ อ งปลู ก ผั ก เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น เ ป ็ น วิ ถี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ฟืน้ ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสมดุ ล ของระบบนิเวศ เป็นการเกษตรที่ทำ� วันนี้แล้วไม่เบียดเบียน ลูกหลานในวันหน้า หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องไม่รอ่ ยหรอลงไป ไม่วา่ จะเป็นดิน น�ำ้ ป่า พืช สัตว์ หรืออากาศอันบริสทุ ธิ์

หลักการตลาดนัดสีเขียว

จริงๆ แล้วมันเป็นโครงการที่มีการท�ำอยู่แล้วในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ มันเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากที่มี คนคิดเอามาท�ำในกรุงเทพฯ คอนเซ็ปต์คือการสร้างพื้นที่ นัดพบแลกเปลี่ยนซื้อขายกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ในต่างประเทศเขาจะเรียกว่า Farmers’ Market ตลาดของ เกษตรกร เกษตรกรจะเป็นคนมาขายผักเอง ตลาดนัด สีเขียวนี้จัดขึ้นที่แรกในกรุงเทพฯ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่อาคาร รีเจ้นท์เฮ้าส์ ราชด�ำริ ปัจจุบันตลาดนี้ก็ยังมีอยู่ จัดทุกวัน พฤหัสฯ แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วมตลาดนี้เท่าไหร่ เพราะ งานค่อนข้างรัดตัว

การปลูกผักมีประโยชน์หลายข้อ อย่างแรกเวลาป่วยก็ยิ่ง ต้องหาอาหารดีๆ อย่างผักออร์แกนิกมาทาน แต่ถ้าเราปลูก เองมันก็ง่าย และเชื่อว่าถ้าปลูกทานเองก็ไม่มีใครอยากใช้ สารเคมี อย่างที่สอง อาหารมีราคาแพงขึ้น การไม่ต้องไป ซื้อผักก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยเฉพาะครอบครัว ใหญ่ กอปรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติท�ำให้ คนหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น

ธรรมชาติคอื ความงามอันพิสทุ ธิ์

ผลผลิตทีเ่ กิดจากธรรมชาติจะมีความงามอย่างน่าประหลาด มั น มี พ ลั ง ดึ ง ดู ด ให้ ค นได้ ช ม ได้ ม อง ได้ หั น มาสนใจใน ตัวมันและท�ำให้คนเรามีจิตใจที่เบิกบานมากขึ้น เคยมีคน ถ่ายภาพจับออร่าแล้วเอามาเปรียบเทียบกัน พบว่าพืชผัก ที่ปลูกโดยเกษตรเคมี ออร่ามันจะบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน แตก ต่างจากที่ปลูกโดยวิถีธรรมชาติ ซึ่งเปล่งประกายมากกว่า สมส่วนมากกว่า แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติสมบูรณ์แบบและ สวยงามมากกว่า

เกษตรยัง่ ยืน คือ การเกษตรทีท่ ำ�วันนี้ แล้วไม่เบียดเบียนลูกหลานในวันหน้า หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องไม่รอ่ ยหรอลงไป ประโยชน์จากการปลูกผัก

สิง่ ทีผ่ มได้มากทีส่ ดุ คือ ได้คน้ พบว่าการปลูกผัก การเป็นชาวสวน การเป็นวิทยากร ทีป่ รึกษา เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมท�ำได้ดี นอกจากนี้ยังได้พบคนใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเจอ ซึ่งท�ำแบบ เดียวกันกับเรา และได้พบว่ากิจกรรมนี้ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับเราได้

สังคมในฝัน

ผมอยากเห็นสังคมเมืองเป็นสังคมที่สมดุล การเกษตรที่อยู่ในเมืองต้องมีหลายระดับ คือ ทัง้ ระดับพึง่ พาตนเอง มีตลาดเอง เกษตรกรต้องสามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้อย่างเป็นธรรม ผลผลิตที่ปลูกก็ต้องปลอดภัย เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ผู้บริโภคเองก็ต้องมีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น สิ่งที่อยากท�ำต่อไปก็คือการปะติดปะต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้น ท�ำอย่างไรให้ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภคมีหวั ใจดวงเดียวกัน แต่เข้าใจดีวา่ ต้องอาศัยเวลาและต้องท� ำ ไปทีละอย่างสองอย่าง

ติดตามรายละเอียดสวนผักคนเมืองได้ที่ www.thaicityfarm.com และ www.facebook.com/ thaicityfarm


247#116  

247#116 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you