Page 1

A book is the most effective weapon against intolerance and ignorance.

Read in order to live.

Let us read

and let us dance -

two amusements

that will never

do any harm

to the world.

ผมคิดว่า

นักเขียนส่วนใหญ่

สร้างงาน

มาจากตัวเอง

คือเขียนในสิง่ ทีต่ วั เอง

รูส้ กึ คิด เชือ่

และ ชอบ

Reading is to

the

mind

what exercise

is to the body.

การอ่านเป็นวัตถุดบิ

ทีเ่ ราสะสมความคิด

สะสมมุมมองไว้ในหัว

Not

all readers

are leaders,

but all leaders are readers.

แต่เรารอวันปล่อยออกมา

เราไม่รหู้ รอกว่า

มันจะไปกระทบกับสิง่ ใหม่เมือ่ ไหร่

แต่ถงึ เวลามันมาเอง


THE THOUGHT ภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันหนึง่ ๆ มีมากมายจนจาระไนไม่ถกู ประธานาธิบดีจงึ ให้คนสนิทหาคน ที่หน้าตาเหมือนเขา มาทำงานแทนในบางงานที่ง่ายๆ เป็นต้นว่าโผล่หน้าต่างออกไปโบกมือให้ประชาชน

ในระยะไกล หรือไปงานเลี้ยงชั่วประเดี๋ยวประด๋าวโดยไม่ต้องพูดอะไร จับมือคนโน้นทีคนนี้ที แล้วก็รีบขึ้น

รถกลับ แล้ ว พวกเขาก็ ไ ด้ พ บคนคนหนึ่ ง ซึ่ ง แน่ ล ะก็ คื อ พระเอกของเรื่ อ ง เขาคนนี้ มี ห น้ า ตาและท่ า ท่ า ง

เหมือนประธานาธิบดีอย่างกับแกะ หนำซ้าถูกฝึกสอนแป๊บเดียวก็จดจำอะไรต่อมิอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ประธานาธิบดีได้ งานประเภทง่ายๆ ทีว่ า่ เขาจึงทำแทนได้โดยไม่ยากเย็น ครัง้ หนึง่ เขาถามบอดีก้ าร์ดผูซ้ งึ่ ติดตามเขาไปไหนต่อไหนเหมือนเขาเป็นประธานาธิบดีจริงๆ “จริงหรือทีม่ คี นพูดว่าพวกบอดีก้ าร์ดจะยอมตายแทนท่านประธานาธิบดีได้? ” “จริง...” บอดีก้ าร์ดตอบขรึมๆ “ผมยอมตายแทนท่านประธานาธิบดีได้” “ทำไมล่ะ” “ก็เพราะว่าท่านเป็นประธานาธิบดี” “ถ้าอย่างนัน้ คุณก็ตายแทนผมได้ซ.ี ..” บอดี้การ์ดนิ่งเฉย เป็นคำตอบว่าเขาตายแทนไม่ได้ เพราะคนคนนี้แค่เหมือนประธานาธิบดี ไม่ใช่ ประธานาธิบดีตวั จริง เรื่องมายุ่งเอาตอนที่วันหนึ่งประธานาธิบดีไปช็อกคาอกสาวคู่ขาในอพาร์ทเมนท์ลับ อยู่ในอาการโคม่า ด้วยเครือ่ งช่วยหายใจ คนสนิทแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าโดยการให้ตวั แทนเป็นประธานาธิบดีจริงๆ เต็มตัว โดยหวังว่าจะชักใยอยูเ่ บือ้ งหลัง คราวนี้เองเขาก็ได้รู้ว่า เบื้องหลังจริงๆ ของประธานาธิบดีไม่ใช่อย่างที่เขาหรือคนทั่วไปเห็น ต่อหน้า

คนอืน่ ภาพทีป่ ระธานาธิบดีหวานชืน่ กับภรรยา – สตรีหมายเลข 1 – ทีแ่ ท้คอื ละคร ลับหลังทัง้ สองแยกเตียง กันนอนและไม่เคยข้องแวะกันเลย ท่านผู้หญิงชอบออกงานสงเคราะห์เด็กและคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัย ประธานาธิบดีไม่สน มัวแต่เล่นเกมเพื่อผ่านงบประมาณที่ให้ผลประโยชน์กับพรรคและตัวเอง ห่วงแต่

คะแนนนิยมทีจ่ ะมีผลไปถึงการเลือกตัง้ สมัยหน้า แต่เขาไม่ใช่อย่างนัน้ เขาคือเขา และเขาก็ทำในสิง่ ทีป่ ระธานาธิบดีไม่เคยทำ เขาไม่เล่นเกม ไม่แสวงหา ผลประโยชน์ใส่ตัว เขาทำในสิ่งที่คิดว่าประธานาธิบดีควรจะทำเพื่อประชาชน เขาผ่านงบประมาณเพื่อ สงเคราะห์เด็กและคนไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย และเขาไม่ยอมให้คนสนิทประธานาธิบดีชกั ใย ทีจ่ ริงมีเรือ่ งราวซับซ้อนกว่านี้ แต่สรุปว่า ในทีส่ ดุ ก่อนทีเ่ ขาจะกลับไปอยูใ่ นฐานะเดิม ความดีทที่ ำในช่วง เวลาทีเ่ ขาเป็นประธานาธิบดีตวั ปลอม ก็ประทับใจบอดีก้ าร์ด บอดีก้ าร์ดพูดกับเขาว่า “ตอนนีผ้ มรูแ้ ล้ว คุณต่างหากทีเ่ ป็นคนทีผ่ มจะตายแทนได้” เรื่องนี้มาจากหนังอีกเรื่องใช่ไหม? คุณเดาถูกต้องแล้วครับ ที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง ก็จากหนังเก่า

ฟอร์มเล็กเรือ่ งหนึง่ เเละก็เพือ่ จะเป็นคำตอบสำหรับเรา – หรือใครหลายคนทีก่ ำลังสับสนกับการหาคำตอบ

อยู่ในสังคมทุกวันนี้ ว่าเราควรจะนับถืออะไร หรือนับถือคนประเภทไหน ดูเหมือนคำตอบของคนในสังคม

ทุกวันนีจ้ ะอยูท่ ตี่ ำแหน่งและการมีเงินเยอะๆ เท่านัน้ และเรากำลังหลงเชือ่ ในคำตอบนีจ้ ริงๆ ไม่ใช่หรอกครับ ไม่มอี ะไรซับซ้อนเลย สิง่ ทีเ่ ราควรจะนับถือก็คอื คุณงามความดี คนประเภททีน่ า่ นับถือ ก็คอื คนดีมจี ริยธรรม นีค่ อื คำตอบทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ เราควรนับถือเขาตรงความดี ไม่ใช่เพราะเขาเป็นนายกฯ หล่อหรือสวย เพราะเขาเป็นรัฐมนตรี เพราะ เขาเป็น ผบ.เหล่าทัพ เพราะเขาเป็นหัวหน้าพรรค เพราะเขาเป็นผูว้ า่ ฯ หรือเพราะเขาเป็นประธานบริษทั ข้อสำคัญประการหนึ่งก็คือ เราต้องเรียนรู้ว่าใครกันแน่คือคนดี เพราะสังคมนี้มีคนที่แกล้งเป็นคนดี

ได้เก่งระยำอยูม่ ากมาย เราต้องไม่หลงความดีแบบดัดจริตของพวกเขา บอดีก้ าร์ดทีไ่ ม่คอ่ ยฉลาดยังเรียนรูค้ วามดีจากประธานาธิบดีตวั ปลอมได้ ทำไมเราจะเรียนรูค้ วามดีและ ความเลวจากตัวจริงของใครสักคนไม่ได้? ขอแค่อย่ามองเฉพาะตำแหน่งและเงินของเขาเท่านัน้ แหละ ปกรณ์ พงศ์วราภา • • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร, โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์, สิรญ ิ า ใจบุญ

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ • ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ

เลขานุการฝ่ายโฆษณา ลัดดาวัลย์ ฟองกระจาย • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา

หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล

เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา ชูสรานนท์

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟกซ์ : 0 2241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0 2241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0 2241 2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร

สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, ATTHASIT Mueanmart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

HOTEL

SHOWROOM

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่

Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน

EDUCA- TION

สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ AIRLINE

ภูเก็ ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล

เฟสติวลั ภูเก็ต


= ในปีนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)

ตั้งเป้าหมาย ให้คนไทย

อ่านหนังสือมากขึ้น 4 เท่า

จากปีที่แล้ว หรือคนละ 20 เล่มต่อปี *ที่มา : www.manager.co.th

= หนังสือ The Codex Leicester หนังสือรวบรวมผลงานของลีโอนาร์โด ดาวินชี ถูกประมูลจาก Bill Gates เป็นเงิน 30.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนังสือที่แพงที่สุดในโลก *ที่มา : www.top10land.com

.

CITY MOVEMENT

A Wall That Plays Music

Urban Oasis

ดู ส ดชื่ น ไม่ น้ อ ยสำหรั บ โอเอซิ ส แห่ ง ใหม่ ใจกลางกรุง Manama ประเทศบาห์เรน

ทีไ่ ด้ Influx Studio บริษทั สัญชาติฝรัง่ เศส มาออกแบบให้โครงสร้างเด่นทีห่ ลังคา ซึง่ ดีไซน์ให้เหมือนกับการแผ่กงิ่ ก้านของต้นไม้ ทีถ่ กู ยึดเอาไว้ดว้ ยเสาทีค่ ล้ายกับรากไม้

วัสดุทใี่ ช้ทำหลังคานีจ้ ะใช้กระจกมัวเป็นหลัก และมีระบบกันรังสียวู ชี ว่ ยไม่ให้แสงแดด

ส่องลงมาถึงพื้นได้โดยตรง ในขณะที่พื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นสวนขนาดยักษ์และ

ทะเลสาบสุดโมเดิรน์ เพือ่ ให้ชาวเมืองได้เข้า มาแฮงเอาท์กนั นับเป็นสถานทีฟ่ อกปอด แห่งใหม่ใจกลางกรุงทีเ่ ก๋ไม่เบา n *ที่มา : www.designboom.com

ทีเ่ มือง Dresden เมืองใหญ่ของรัฐ Saxony จะมีตกึ สีฟา้ อมเขียวสดใสอยูต่ กึ หนึง่ ทีก่ ำลังตกเป็นทีส่ นใจแก่คนที่ อาศัยในพื้นที่นั้น เพราะผนังของตึกทั้งหลังได้ถูกเนรมิต ให้กลายเป็นเครือ่ งดนตรีชนิ้ ใหญ่ยกั ษ์ ด้วยการนำท่อ ต่างๆ มาวางเรียงต่อกัน บ้างก็ขด บ้างก็วางเป็นท่อน โดยจะมีกรวย ไว้สำหรับรองรับน้ำฝนให้ไหลลง

มาตามทางทีก่ ำหนดไว้ เมือ่

น้ำฝนพรัง่ พรูลงมาจากฟากฟ้า

จะทำให้เกิดเสียงดนตรีอนั สุดแสน ไพเราะ ราวกับมีวง Orchestra ทัง้ วงมาเล่นอยูใ่ กล้ๆ นับเป็นไอเดียขีเ้ ล่นของคนทีม่ ดี นตรี ในหัวใจ n *ที่มา : www.demilked.com

South Korea ไอเดียเก๋ไม่นอ้ ยสำหรับศิลปินจากแดนโสม

Choi Jeong-Hwa ทีใ่ ช้ประตูเก่าสีสดใสกว่า 1,000 บาน

มาทำเป็นงาน Installation Art สุดเจ๋งในกรุงโซล ซึง่ ตึกนีถ้ กู สร้างมาตัง้ แต่ปี 2009 แล้ว

สามารถเข้าอยูไ่ ด้จริง และนับเป็นตึกทีม่ ปี ระตูมากทีส่ ดุ อีกด้วย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนิสยั ส่วนตัว

ทีเ่ ขาวาดเขียนไม่เก่งและลงสีไม่คอ่ ยเป็น แต่ชอบทีจ่ ะเดินออกไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ

และค้นพบความงามจากขยะบ้างหรือโครงสร้างของตึกรามบ้านช่องทีเ่ ขาค้นพบว่าสวยกว่าถูกสร้างด้วย ศิลปินเสียอีก เพราะมันดูเป็นธรรมชาติทปี่ ราศจากการปรุงแต่ง นัน่ จึงเป็นทีม่ าของงานอาร์ตชิน้ นี ้ ทีไ่ ม่จำเป็นจะต้องไปพิพธิ ภัณฑ์กส็ ามารถจับต้องได้ n *ที่มา : www.demilked.com

1,000 Door Building

The Swap-O-Matic จากไอเดียที่ต้องการให้คนบริโภคกินใช้อย่างมีสติ จึงเกิดมาเป็นตู้ The

Swap-O-Matic ตู้แลกของอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก Lina Fenequito

นักออกแบบชาวนิวยอร์ก โดยเจ้าตูน้ จี้ ะแตกต่างจากตูข้ ายของอัตโนมัตอิ นื่ ๆ ทัว่ ไป ตรงทีม่ นั เป็นทีส่ ำหรับแลกเปลีย่ นสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพียงแค่สร้างบัญชีผใู้ ช้ดว้ ยการพิมพ์อเี มลบนหน้าจอทัชสกรีน จากนัน้ ระบบ จะออกเครดิตให้ ซึง่ คุณสามารถเพิม่ เครดิตนีด้ ว้ ยการบริจาคสิง่ ของ หรือหาก ถูกใจของชิน้ ไหนในนัน้ ก็สามารถนำเครดิตไปแลกมาได้ นับเป็นการปลูกฝัง พื้นฐานการ Recycle และ Reuse ได้ดีทีเดียว ซึ่งเจ้าตู้นี้ได้นำออกไป

ตัง้ ตามย่านต่างๆ ในมหานครนิวยอร์กเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว n *ที่มา www.swap-o-matic.com


Bangkok : The Best

World s

’ Most Competitive City

Destination for Single Men ที่มา : http://www.bangkokrealestate.com

จากการจัดอันดับของหน่วยวิจยั The Economist Intelligence Unit ในหัวข้อเมือง

ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันสูงสุดและน่าอยู่อาศัยมากที่สุดของโลกประจำปี 2555

โดยวัดจากปัจจัยต่างๆ อย่าง ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ทุนด้านมนุษย์และทุน เชิ ง กายภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสถาบั น ด้ า นการเงิ น สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม

สิ่งแวดล้อม และมนต์เสน่ห์ที่น่าดึงดูดของเมืองนั้นๆ ฯลฯ พบว่า มหานครนิวยอร์ก

ครองอันดับ 1 เมืองทีม่ ศี กั ยภาพด้านการแข่งขันสูงทีส่ ดุ โดยได้คะแนน 71.4 ชนะเมือง ใหญ่ๆ 120 เมืองทัว่ โลก ตามมาด้วยกรุงลอนดอน 70.4 และเซอร์ไพรส์ดว้ ยอันดับ 3 อย่างสิงคโปร์ 70 คะแนน เฉือนปารีสและฮ่องกงที่ได้คะแนนเท่ากัน 69.3 คะแนน

ส่วนอันดับ 5 ตกเป็นของโตเกียว 68 คะแนน ในขณะทีก่ รุงปักกิง่ มาเป็นอันดับที่ 39

ได้ 56 คะแนน และกรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 61 ได้ 49 คะแนน n

ที่มา : http://www.topworldcities.net

สำหรับหนุม่ โสดทีร่ กั การท่องโลกกว้าง ย่อมทีจ่ ะแสวงหาจุดหมายปลายทางทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ และเร้า ความท้าทายให้ตอ้ งมาผจญภัย ซึง่ จากการจัดอันดับโดย www.dumage.com พบว่า กรุงเทพฯ

ถูกโหวตให้เป็นเมืองสวรรค์สำหรับหนุม่ โสดมากทีส่ ดุ ตามมาด้วยฮ่องกง และมอสโก ตามลำดับ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ กรุงเทพฯ ถึงแม้จะเป็นเมืองทางตะวันออกแต่กม็ กี ารเปิดรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก เข้ามาเป็นอย่างมาก และไม่วา่ กรุงเทพฯ จะขึน้ ชือ่ เรือ่ งการจราจรติดขัดยิง่ กว่ามหานครนิวยอร์ก

แต่ปญ ั หาเหล่านัน้ ก็ถกู มองข้าม เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา มีมหาวิทยาลัยที ่ เปิดกว้างสำหรับชาวต่างชาติมากมาย จึงเป็นศูนย์รวมเหล่าคนหนุม่ มันสมองดีจากทัว่ โลกให้แวะ

เข้ามาแสวงหาประสบการณ์และมองหางานทำ นีเ่ องจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกรุงเทพฯ ถึงครองใจ

หนุม่ โสดเป็นทีส่ ดุ n


.

C A L E N D A R

เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

Text : Yamin

13-15

Apr 2012

Today -7 Apr 2012 Chiang Mai Fest 2012 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

แนะนำให้รบี แพลนไปเทีย่ วเชียงใหม่เสียในช่วงนี้ เพราะคุณจะได้มโี อกาสร่วมงานเทศกาลดนตรี และศิลปะทีเ่ ก๋ และม่วนซืน่ ทีส่ ดุ ใน Chiang Mai Fest หากชืน่ ชอบศิลปะ ไปเดินชม Street Art

และ Art Exhibition เช่น การแสดงการวาดภาพสีชอล์กบนพื้นฟุตปาธและกำแพงชั่วคราวจากศิลปิน นานาชาติได้ตงั้ แต่วนั นี้ ถึง 5 เมษายน แต่ถา้ อยากมันส์ในดนตรีกบั ศิลปินดัง เชิญวันที่ 6-7 เมษายน นะเจ้า! ข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อที่ 0 5329 2224

Chicago Comic & Entertainment Expo 2012 McCormick Place Convention Center, Chicago

ใครทีเ่ ล็งไว้วา่ สงกรานต์นจี้ ะไปเยือนเมืองนอก

ลองแวะไปงาน Chicago Comic & Entertainment Expo 2012 ดู เอาเป็นว่าถ้าคนคอการ์ตนู ไป ต้องอยากขนขบวนหนังสือการ์ตนู กลับบ้านเป็นกระตัก้ ! เท่านัน้ ไม่พอ งานนีย้ งั ได้รวบรวม

ทุกอย่างเกีย่ วกับเกม, แอนิเมชัน่ และภาพยนตร์ไซ-ไฟ เอาไว้ให้คณ ุ หาความรูแ้ ละตักตวงความ บันเทิงกันอีกเพียบ คลิกชมรายละเอียดเพิม่ เติมก่อนไปได้ที่ www.c2e2.com

12 Apr 2012

Today- 82012 Apr

4 Disco Concert Impact Arena

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40

และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 10 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / 10.00-21.00 น.

นักอ่านเตรียมเฮกันอีกรอบ เมือ่ สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์ และผูจ้ ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

นำสำนักพิมพ์กว่า 400 ราย มาร่วมออกบูธ พร้อม หนังสือใหม่กว่า 1,000 เล่ม ภายใต้แนวคิด Read For Life : การอ่านเป็นการพัฒนาชีวติ นอกจากนีย้ งั มี กิจกรรมและนิทรรศการทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ Bangkok : World Book Capital นิทรรศการ E-Book และนิทรรศการ Jewel of Asians การจัดแสดงหนังสือดีและสุดยอดของประเทศ

ในกลุม่ อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย

ฝันที่เป็นจริงของเหล่า

KOREAN FEVER! ในทีส่ ดุ เถ้าแก่นอ้ ย และแฟนต้า

ก็ประสานมือกับ ทีวี ไดเร็ค ทำความฝัน ของสาวกศิลปินแดนกิมจิให้เป็นจริง

โดยจัดคอนเสิรต์ ‘2012 Korean Music Wave Concert in Bangkok’

ขึ้นเป็นพิเศษ ส่วนจะพิเศษอย่างไรนั้น คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ทีวี

ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มีคำตอบ : คอนเสิรต ์ เกาหลีในครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่ขนาดไหน ทรงพล : เป็นการจัดคอนเสิรต์ ศิลปินเกาหลีทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย ประจำปี 2555

มีศิลปิน K-Pop มากกว่า 14 ค่ายมาร่วมงาน เช่น TVXQ! SHINEE KARA และ 2PM

ซึง่ เขาเลือกไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียทีจ่ ดั คอนเสิรต์ นี ้ : มีความพิเศษอะไรให้บรรดาแฟนคลับบ้าง ทรงพล : เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคอนเสิรต์ นีจ้ ะสร้างความสุขแบบเต็มอิม่

คุม้ ค่าต่อการเข้าชมทุกทีน่ งั่ เราเชือ่ ในความเป็นมืออาชีพของศิลปินเหล่านี้ อีกทัง้ โปรดักชัน่

ยังอลังการ ออกแบบเพือ่ เซอร์ไพรส์แฟนคลับโดยเฉพาะ

2012 Korean Music Wave Concert in Bangkok

ระเบิดความมันส์ในวันที่ 7 เมษายน 2555 นี้ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

สำรองบัตรได้แล้วที่ Thaiticketmajor

เตรียมพลังไปปล่อยสเต็ปแบบดิสโก้ พร้อมกับ

4 หนุม่ เอวดี บุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ,์ บี-พีระพัฒน์, เบน-ชลาทิศ

และ โป้ โยคีเพลย์บอย ใน ‘4 Disco Concert’ คอนเสิรต์ ดิสโก้ครัง้ แรกของไทย จะช้าอยูไ่ ย รีบจับจองพืน้ ที่

เตรียมระเบิดเท้าไฟได้ที่ www.thaiticketmajor.com

21 Apr 2012

RAPTOR 2012 encore concert Impact Arena

ครั้ ง ที่ แ ล้ ว กลั บ มาเพราะคิ ด ถึ ง แต่ ค รั้ ง นี ้ กลับมาเพราะยังสนุกไม่พอ กับ ‘RAPTOR 2012 encore concert’ คอนเสิรต์ ทีค่ นพูดถึง อยู่ไม่ขาดปาก จนต้องจัดขึ้นอีกครั้ง และ

ครัง้ นีจ้ ะต้องประทับใจยิง่ กว่าครัง้ ก่อนแน่นอน ใครที่ เ คยพลาด ก็ ไ ด้ โ อกาสแก้ ตั ว กั น แล้ ว คลิ ก ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ www.thaiticket

major.com

21 Apr 2012

ทอล์คโชว์ พีต่ ู้ แร้งกินน้ำ 2555 โลกาวินาศอยูช่ าติเดียว หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ได้เวลาซูโม่ต-ู้ จรัสพงษ์ สุรสั วดี ปล่อยของ สร้างความครืน้ เครง

ทีแ่ ฝงสาระและแง่คดิ ดีๆ รวมถึงการวิพากษ์สารพันปัญหา การเมืองอย่างถึงแก่น สำหรับใครที่ติดใจในลีลาและมุมมอง

ของเขาต้องไม่พลาด เพราะจัดแสดงเพียงวันเดียว รอบเดียว เท่านัน้ คลิกดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.thaiticketmajor.com

15-30 Apr 2012 1/125 sec : Common Speed of Life Photo Exhibition The Promenade, Nailert Park

นิทรรศการภาพถ่ายที่เล่นกับเวลาและความคิด สะท้อนมุมมองที่มีต่อโลก โดยใช้ความไวชัตเตอร์ 1/125 sec ทีด่ เู หมือนธรรมดา หากแต่ไม่ธรรมดา เมื่ อ มั น ได้ บั น ทึ ก ภาพที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยอารมณ์

ความรูส้ กึ ณ เศษเสีย้ วของวินาทีนนั้ เชิญสัมผัส

เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงที่แฝงแง่คิดได้ ณ เดอะ พรอมานาด โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 0 2267 8850-7


ความหาญกล้า

ท้าอำนาจเถือ่ น

ของ จอร์จ คลูนยี ์

ขอแสดงความคารวะอย่างสุดใจ

ให้แก่เมกะสตาร์แห่งวงการฮอลลีวู้ดอย่าง

จอร์จ คลูนยี ์ หลังจากทีถ่ กู จับกุมและ พันธนาการด้วยกุญแจมือพลาสติก

หน้าสถานทูตซูดานในสหรัฐฯ จากกรณีทเี่ ขา เป็นผูน้ ำในการประท้วงเรียกร้องเพือ่ มนุษยธรรมให้รฐั บาลซูดานระงับการโจมตี

เขตกอร์โดฟานใต้ ซึง่ ส่งผลให้ประชาชน ตาดำๆ ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก รวมถึงอีกหลายหมืน่ ชีวติ ต้องอดอยาก

จากพิษของสงคราม “เราต้องการให้มกี ารอนุญาตให้ความ ช่วยเหลือทางมนุษยชนส่งไปถึงยังซูดาน

ได้โดยทันที ก่อนทีจ่ ะเกิดหายนะ

ทางมนุษยธรรมอันร้ายแรงทีส่ ดุ ในโลกขึน้ ” นีค่ อื ถ้อยแถลงทีค่ ลูนยี ก์ ล่าว และสรุปใน

ข้อเรียกร้องก่อนโดนควบคุมตัวว่า “หยุดย่ำยี ประชาชน หยุดทำให้พวกเขาต้องอดตาย

นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราเรียกร้อง” เมือ่ เป็นเช่นนี้ เราจึงขอยกย่องในความ กล้าหาญ อันเต็มเปีย่ มไปด้วยมนุษยธรรม ของซูเปอร์สตาร์คนนี้ นอกเหนือจาก

ความชืน่ ชอบในฝีมอื การแสดงทีย่ อดเยีย่ ม ของเขาอย่างจริงใจ

Text : Meeritdee

. 08

โยชิกาซุ ทานากะ

มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ แห่งแดนปลาดิบ

กลุม่ เคลือ่ นไหวสิทธิสตรีแห่งโมร็อกโก ประท้วงล้มกฎหมายอัปยศ ถึงแม้ประเด็นเรือ่ งเท่าเทียมกันทางสิทธิระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิงในปัจจุบนั เป็นเรือ่ งทีโ่ ลก ให้ความสำคัญ แต่ก็ยังมีบางประเทศในโลกที่ยังยึดติดอยู่กับการกดขี่สถานภาพของ

ผู้ ห ญิ ง อย่ า งหนั ก หน่ ว ง จนถึ ง ขั้ น ตรากฎหมายออกมา เช่ น ประเทศโมร็ อ กโก

กับกฎหมายมาตรา 247 ทีอ่ า้ งถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ว่าหากผูห้ ญิงคนใดโดนข่มขืน

ก็อนุญาตให้ผขู้ ม่ ขืนสามารถแต่งงานกับเหยือ่ ได้เพือ่ ปกป้องเกียรติยศของครอบครัวฝ่ายหญิง แต่ใครเล่าจะคำนึงถึงชีวิตของหญิงสาวคนนั้นว่าจะอดสูมากแค่ไหนที่ต้องแต่งงานกับคนที่ล่วงละเมิดชำเราเธอ ดังเช่นกรณีที่ อมินา ฟิลาลี สาวน้อยวัย 16 ปีฆา่ ตัวตายด้วยการกินสารหนู หลังจากทีถ่ กู บังคับให้แต่งงานกับชายที่ ข่มขืนเธอ ภายหลังการตายของอมินาไม่นาน กลุม่ นักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิสตรีของโมร็อกโกจึงทำการเคลือ่ นไหวกันทาง โลกออนไลน์ เพือ่ นัดกันรวมกลุม่ ประท้วงให้ลม้ เลิกกฎหมายแห่งความอัปยศข้อนีซ้ ะ นอกจากนีท้ างกลุม่ ยังเรียกร้องให้ มีการเอาผิดทางกฎหมายอย่างรุนแรงกับผู้กระทำผิด รวมถึงจำคุกผู้พิพากษาคนใดก็ตามที่ตัดสินให้มีการแต่งงาน ระหว่างหญิงผูเ้ คราะห์รา้ ยและฆาตกร แม้ว่าผลของการประท้วงจะเป็นอย่างไร เสียงของของสตรีจะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายกดขี่ข้อนี ้ ได้หรือไม่ แต่อย่างน้อยเราเชื่อว่าความศรัทธาในสิทธิเสรีภาพของสตรีก็ได้ก่อตัวขึ้นในประเทศโมร็อกโก ทั้งยัง ตอกย้ำให้เห็นถึงการสร้างพลังจากโลกออนไลน์ทมี่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงในโลกจริง

โลกอาจจะรูจ้ กั มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ในฐานะของ Teenager Multi Billionaire ผูส้ ร้างเว็บไซต์ สั ง คมออนไลน์ ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ล อย่ า ง ‘Facebook’ ขึ้ น มา แต่ใครจะรูว้ า่ ณ ตอนนีน้ ายมาร์ก กำลังจะมีคู่แข่ง ที่นักวิเคราะห์ ด้ า น ไ อ ที ทั่ ว โ ล ก ต่ า ง น ำ ไ ป

เทียบเคียงว่านี่คือคู่แข่งที่พอฟัด พอเหวี่ยงกัน เขาคือ ชายจาก แดนอาทิตย์อทุ ยั วัย 35 ปี ทีช่ อื่ ‘โยชิกาซุ ทานากะ’ ผูส้ ร้างอาณาจักรเกมบนมือถือ

ทีช่ อื่ ‘Gree’ ซึง่ กำลังฮิตอย่างมากในประเทศญีป่ นุ่ และในปัจจุบนั บริษทั ทีเ่ ขาก่อตัง้

ขึน้ นีส้ ามารถทำกำไรสร้างมูลค่าให้บริษทั มากมายถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ ในระยะ เวลาเพียงแค่ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัท อีกทั้งยังกระจายหุ้นให้บุคคลทั่วไปสามารถ

เข้าซือ้ ได้ตงั้ แต่ปี 2008 ทีผ่ า่ นมา ในปัจจุบัน Gree จับมือเป็นพันธมิตรกับ ‘Tencont’ หนึ่งในเครือข่ายชุมชน ออนไลน์ใหญ่ที่สุดของจีน โดยก่อนหน้านั้น Gree ทั้งขยายการลงทุนในดินแดน ตะวันตกด้วยการเข้าซื้อกิจการ ‘OpenFeint’ เครือข่ายเกมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน สหรัฐฯ มากกว่านัน้ เขายังมองการณ์ไกลไปตามลำดับ ด้วยการวางแผนทำให้ Gree ฮิตแพร่หลายในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงประเทศที่เศรษฐกิจร้อนแรงอย่างบราซิล เพือ่ เพิม่ จำนวนผูใ้ ช้บริการเป็นหลักพันล้านคนให้ได้ในอีกไม่นานนี้ นีจ่ งึ ทำให้โยชิกาซุ ทานากะ ได้รบั การขนานนามเป็น มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ แห่งแดนปลาดิบ


1 ศตวรรษของคุกกี้ Oreo

วันที่ 6 มีนาคมทีผ่ า่ นมา นับได้วา่ เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 1 ศตวรรษของคุกกีท้ ขี่ ายดีทสี่ ดุ ในโลก โอริโอ้ ถือเป็น แบรนด์ระดับตำนานที่อยู่ยงคงกระพันเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ ขนมคบเคี้ยวโลก และสร้างสรรค์ออกมาหลายรสชาติ ทั้งรส

ชาเขียว, รสไอศกรีมบลูเบอรี่, รสโกลเด้นวานิลลา และอื่นๆ มากมายหลายแบบ รวมถึงโอริโอ้ออร์แกนิกก็เคยมีมาแล้ว ในตลอดระยะเวลาร้ อ ยปี เ รื่ อ งราวต่ า งๆ ของโอริ โ อ้

เป็นทีร่ บั รูข้ องผูน้ ยิ มของหวานทัว่ โลก รวมถึงวิธกี ารกินอันเป็น เอกลักษณ์แบบบิดออกแล้วชิมครีม หรือจะนำไปจุ่มนมก็ตาม แต่สงิ่ หนึง่ ทีค่ นหลายคนอาจยังไม่รู้ นัน่ คือทีม่ าของชือ่ ‘โอริโอ้’ ที่หลายคนเชื่อว่าอาจจะผันมาจากคำฝรั่งเศสที่หมายถึง ‘ทองคำ’ หรือเพราะแพ็คเกจดัง้ เดิมทำด้วยวัสดุสที อง เป็นส่วนมาก หรือบ้างก็ลอื ว่ามาจากภาษากรีกที่ แปลว่า ‘ภูเขา’ เพราะเวอร์ชั่นทดสอบของ

โอริ โ อ้ เมื่ อ ร้ อ ยปี ก่ อ นมี รู ป ร่ า งคล้ า ยๆ

เนินเขา แต่กย็ งั ไม่มใี ครยืนยันได้วา่ เรือ่ งใด คือเรือ่ งจริง แต่ที่จริงที่สุดก็คือ ปัจจุบันโอริโอ้ เป็นคุกกีข้ ายดีในกว่า 100 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่ เ ป็ น ประเทศที่ ข ายโอริ โ อ้

ดีสดุ คือ สหรัฐอเมริกา, จีน, เวเนซุเอล่า, แคนาดา และอินโดนีเซีย

ความฝันอันสูงสุดของ Hugh Hefner เรื่องล้ำๆ ราวกับก๊อปปี้มาจาก นิยายวิทยาศาสตร์หรือหนังไซไฟ เกิ ด ขึ้ น กั บ โลกใบนี้ อ ยู่ เ สมอ

แล้วยิง่ เป็นความคิดของ Playboy ไอคอนนิตยสารสุดซี๊ดที่มีป๋าฮิวจ์ เฮฟเนอร์ (Hugh Hefner) เป็น หัวเรือใหญ่ เรือ่ งนีต้ อ้ งเต็มเปีย่ ม ไปด้วยแฟนตาซีตามแบบฉบับที่ เขาได้สร้างฝันให้กับชายทั้งโลกอย่างแน่นอน รายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าเจ้าพ่อ เพลย์ บ อยได้ เ ปิ ด เผยถึ ง ความฝั น อั น สู ง สุ ด ส่ ว นตั ว ของเขาว่ า อยากจะสร้ า ง Playboy Club ซึง่ เป็นคลับทีล่ อ่ งลอยอยูใ่ นอวกาศตรงวงโคจรขอบโลก โดยเขาได้ รับแรงบันดาลใจมาจากหนังไซไฟทีฉ่ ายภาพของสถานีอวกาศส่วนตัวทีเ่ ต็มไปด้วย ความบันเทิงและความสนุกสนาน และจะร่วมมือกับ Virgin Galactic บริษัท ท่องเที่ยวอวกาศของเซอร์ริชาร์ด แบรนสัน ในการพานักท่องเที่ยวขึ้นมาบนนี้ ด้วยยาน SpaceShipTwo โดยมีสนนราคาค่าความสนุกสุดเหวีย่ งแบบไร้นำ้ หนัก ที่ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 6 ล้านบาทต่อหัวขาดตัว ภายในคลับแห่งนีจ้ ะประกอบไปด้วยคลับเต้นรำแบบไร้แรงโน้มถ่วง คาสิโน ที่มี ‘Human Roulette’ ที่ใช้ตัวคุณเองแทนลูกบอล และร้านอาหาร รวมถึง บริการเต็มรูปแบบของ Bunny Girl ดั ง นั้ น รั บ รองได้ ว่ า ต้ อ งถู ก ใจเพลย์ บ อยกระเป๋ า หนั ก เป็ น แน่ แ ท้

แต่อย่างไรก็ตามเรือ่ งของ Playboy Club นีย่ งั อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นและวางแผน เท่านัน้ ดังนัน้ ใครทีอ่ ยากปาร์ตนี้ อกโลกก็ตอ้ งตระเตรียมตัวเองรวมถึงเงินไว้ให้ พร้ อ ม แล้ ว ก็ ต้ อ งคอยลุ้ น ว่ า ความฝั น อั น บรรเจิ ด ของป๋ า ฮิ ว จ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น

ได้จริงหรือไม่เท่านัน้

เมือ่

Britannica หันหน้าเข้าสู่ โลกดิจติ อล

ข่าวเศร้าของวงการสิง่ พิมพ์ เกิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง หลั ง จาก การคืบคลานข้าสูย่ คุ ดิจติ อล เมือ่ ผูผ้ ลิตสารานุกรม Britannica ทีม่ อี ายุยาวนานถึง 244 ปี ประกาศชัดเจนว่าจะหยุด

ตีพมิ พ์สารานุกรมแบบเล่ม โดยจะหันมาเผยแพร่ผลงานเฉพาะในรูปแบบออนไลน์เท่านัน้

ซึง่ นับเป็นจุดสิน้ สุดของสารานุกรมทีส่ ามารถเชือ่ ถือได้ในรูปแบบสิง่ พิมพ์ “นี่ คื อ ขั้ น ตอนล่ า สุ ด ที่ เ ราจะเปลี่ ย นตั ว เองจากผู้ ผ ลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ มาเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้เช่นในปัจจุบัน” จอร์จ โคซ ประธานสารานุกรมบริแทนนิกา ได้กล่าวถึงประเด็นการปรับเปลีย่ นตัวเองในวันแถลงข่าว หลังจากทีเ่ ขาและทีมงานได้มอง เห็นยอดขายทีต่ กลงนับตัง้ แต่ระบบอินเตอร์เน็ตเริม่ เข้ามามีอทิ ธิพลกับการอ่าน จนกระทัง่ ในปี 2553 สารานุกรมดังกล่าวก็ขายได้เพียง 8,000 ชุดเท่านัน้ ทางทีมงานจึงพิจารณา น่าจะถึงแก่เวลาแล้วทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นรูปแบบให้เหมาะแก่ยคุ สมัยเสียที ปัจจุบนั บริแทนนิกาฉบับออนไลน์ได้เปิดให้บริการฟรีสำหรับผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตทัว่ ไป และคิดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหาเต็มรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่า ความสะดวกสบายทีเ่ กิดขึน้ คงแลกไม่ได้กบั ความคลาสสิกแบบการอ่านจากกระดาษจริง หรือว่านีค่ อื สัญญาณชัดๆ ทีบ่ ง่ บอกว่าวงการสิง่ พิมพ์กำลังจะเข้าสูย่ คุ เสือ่ มถอยแล้วจริงๆ

เป็นเจ้าของเมืองได้งา่ ยๆ ในราคา 3

ล้านบาท

ใครจะคิดว่าเมืองทัง้ เมืองจะสามารถนำมาแปรเปลีย่ นเป็นสินค้าเพือ่ ออกประมูล กั น ได้ แต่ เ รื่ อ งเหลื อ เชื่ อ แบบนี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว เมื่ อ เดลี่ เ มลล์ หนั ง สื อ พิ ม พ์

ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ ได้นำเสนอข่าวชิน้ หนึง่ ถึงการประมูลเมืองบูฟอร์ดในมลรัฐไวโอมิง ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ขี นาดเล็ก และลมหนาวพัดแรงทีส่ ดุ ในสหรัฐฯ ซึง่ เมืองเล็กๆ แห่งนีจ้ ะถูกประมูลขายทันทีในวันที่ 5 เมษายนทีผ่ า่ นมา หลังจากที่ ดอน แซมมอนส์ นายกเทศมนตรี ที่เป็นชาวเมืองบูฟอร์ดคนสุดท้าย ตัดสินใจยกเลิกกิจการและย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แม้ว่าในช่วงฤดูร้อน เมืองแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวถึง 1,000 คนต่อวัน ทว่าในช่วงฤดูหนาว จำนวนนักท่องเทีย่ วจะลดลงอย่างมาก โดยเหลือไม่ถงึ 100 คนต่อวัน ดังนัน้ นอกจากอากาศทีห่ นาวเหน็บ การทำมาหากินไม่ได้ อาจจะเป็นสาเหตุให้ชาวบูฟอร์ด กว่า 2,000 คนต้องย้ายถิน่ ฐาน ส่วนในรายละเอียดของการประมูลนัน้ เมืองแห่งนีจ้ ะถูกนำมาประมูลพร้อมกับ ปัม๊ น้ำมัน ร้านค้า อาคารเรียน ทีถ่ กู ดัดแปลงมาเป็นสำนักงาน บ้านพักขนาด 3 ห้องนอน อูซ่ อ่ มรถ รวมถึงทีด่ นิ ประมาณ 10 เอเคอร์ โดยการประมูลจะจัดขึน้ ในวันที่ 5 เมษายน และราคาก็เริม่ ต้นแบบ ย่อมเยาที่ 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3 ล้านบาท) เท่านัน้ ดังนัน้ ถ้าใครทีอ่ ยากฝันเป็นแลนด์ลอร์ด ทัง้ ยังอยากสถาปนาเมืองของตัวเอง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เพียงแต่มีข้อแม้ว่าคุณ ต้องต้อสูอ้ ากาศหนาว และไม่ยหี่ ระกับความวังเวง เพราะคุณอาจจะเป็นพลเมือง แค่คนเดียวของเมืองนีก้ ไ็ ด้

“ผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณกลับมารับโทษ หาทางสู้คดีอย่างลูกผู้ชาย

ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เห็นใจอยากให้มีนิรโทษกรรม ผมจะช่วยถ้าหากคุณทักษิณกลับมายอมรับติดคุก

เพื่อเป็นการรักษาระบบยุติธรรมของบ้านเรา” ธีรยุทธ บุญมี www.manager.co.th วันที่ 18 มี.ค. 55


ต้องการแนะนำข้อมูลสำหรับคอลัมน์นสี้ ง่ มาได้ที่ freemag.247@gmail.com คอลัมน์ใหม่สำหรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว

ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์

ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 14

LOOK AROUND

Text : Jing&Yamin / Photo : กฤตพล, วราวุธ

Penguin Likes Chocolate

Palais De Paa ขาช้ อ ปประจำสยามคงจะคุ้ น เคยกั บ ร้ า นเสื้ อ ผ้ า นามว่ า Paa

เป็นอย่างดี ตอนนีร้ า้ นดังกล่าวได้แตกกิง่ ก้านออกเป็น Palais De Paa ทัง้ ยังฉีกรูปแบบจากร้านเดิมออกไปอย่างสิน้ เชิง จากช็อปที่ เน้นขายเสื้อผ้าผู้ชาย ก็เปลี่ยนให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายได้ใส่ชุดดีไซน์ สวยๆ กันบ้าง ภายในร้านเต็มไปด้วยเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ครึง่ หนึง่ เป็น ฝีมือการดีไซน์ของเจ้าของร้าน อีกครึ่งหนึ่งเป็นเสื้อผ้านำเข้าจาก เกาหลีตัดโดยดีไซเนอร์ฝีมือดี ส่วนใหญ่เน้นสีสัน หรูหราสไตล์

ปารีเซียง สามารถสวมใส่ได้หลากหลายแบบ และยังมีแอคเซสเซอรี่ ทีเ่ ข้ากับชุดจำหน่ายด้วย เรียกว่ามาร้านเดียวได้สวยครบเซต

สถานที่ แ ห่ ง ความสุ ข สำหรั บ คนรั ก ช็ อ กโกแลต เพียงแค่คุณก้าวเท้าเข้ามาในร้าน จะได้กลิ่นอาย ของความหอมกรุ่นจากบรรดาเบเกอรี่โฮมเมดที่ เพิง่ ปรุงสุกจากเตาอบ หากจะถามหาเหตุผลว่าทำไมเมนูชอ็ กโกแลตร้านนีถ้ งึ อร่อยติดใจเหลือเกิน ก็คงต้องยกผลประโยชน์ให้กบั ฝีมอื ของปาติซเิ ย่ (เชฟ

ทำเค้ก) ผู้คิดค้นสูตรและหลงใหลช็อกโกแลตเป็นการส่วนตัว อีกหนึ่งสิ่งที่ เนรมิ ต ความอร่ อ ย คื อ ‘ลิ น ด์ ’ ช็ อ กโกแลตระดั บ พรี เ มี่ ย มที่ น ำเข้ า จาก

สวิตเซอร์แลนด์ ลองไปทานดูสกั ครัง้ แล้วคุณจะตกหลุมรักร้านเบเกอรีแ่ ห่งนี้ โดยไม่รตู้ วั ร้าน Penguin Likes Chocolate ตัง้ อยูท่ ี่ Rain Hill ชัน้ 1 ซ.สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น.

สอบถามและสำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร. 08 1206 7778

ร้าน Palais De Paa ตัง้ อยูท่ ี่ Rain Hill ชัน้ 2 ซ.สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 12.00-21.00 น.

Yankee Candle เสน่ห์เย้ายวนจากกลิ่นและรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เทียนแบรนด์ Yankee ทีน่ ำเข้าจากสหรัฐฯ ทำให้ทกุ คนทีม่ าเยือน ร้าน Yankee Candle เหมือนต้องมนต์สะกดจากความหอมทีแ่ สน ผ่อนคลาย เทียนของ Yankee มีให้เลือกทั้งแบบอโรม่า และ

เที ย นหอม ทุ ก กลิ่ น ที่ เ ลื อ กจะให้ อ ารมณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป

บ่งบอกรสนิยมของผูเ้ ลือกใช้ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ บรรยากาศภายใน ร้านยังประดับตกแต่งอย่างหรูหรา แต่ก็ให้ความรู้สึกโล่ง โปร่ง สบาย สไตล์ Yankee ร้าน Yankee Candle ตัง้ อยูท่ ี่ Rain Hill ชัน้ 1 ซ.สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.30-21.00 น.

Sweet it is ภายใต้บรรยากาศทีด่ โู ปร่ง โล่ง สบาย ด้วยเพดานสูง และเท็กซ์เจอร์ของอิฐ และไม้เนื้ออ่อน ทำให้ร้านดูอบอุ่นและ เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี โซน Outdoor ซึง่ เป็นระเบียงไม้สลับกับ การตกแต่งของใบไม้สีเขียวสด ทำให้ บริเวณนี้ดูร่มรื่นน่านั่ง แถมยังเป็นจุด

รับลมได้ดี เมนูของหวานที่ต้องแนะนำ ได้แก่ บราวน์นี่ ที่ให้รสชาติต่างจาก

ร้านอื่น เพราะเนื้อแน่นหนึบ ไม่ร่วน

ในขณะทีเ่ ครปเค้ก เนือ้ นุม่ หวานน้อย มีรสเปรี้ยวของสตรอเบอร์รี่ไซรัปมาตัดรสให้กลมกล่อม

ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นช็ อ กโกแลตเค้ ก ก็ อ ร่ อ ยไม่ แ พ้ กั น เพราะมี

เนื้อเค้กสามระดับที่ทั้งหนา นุ่ม และแข็ง ในชิ้นเดียวกัน

ต่อด้วยบลูเบอร์รโี่ ยเกิรต์ รสละมุน ทีน่ อกจากจะช่วยบำรุง สายตาแล้ว ยังเรียกความสดชืน่ ได้ดเี ชียวล่ะ

Him & Her Sweet it is ชัน้ 1 Rain Hill สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวัน

เวลา 10.00-22.00 น.

โทร. 08 5099 3234

facebook : Sweet It Is

Him & Her จะเปลีย่ นลุคให้คณ ุ เป็นคนมีสไตล์แนวอเมริกนั วินเทจตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า ทุกอณู ของเรือนร่างจะถูกมิกซ์แอนด์แมตช์ดว้ ยเสือ้ ผ้าและแอคเซสเซอรีเ่ ท่ๆ ทัง้ ทีน่ ำเข้าและออกแบบเอง เน้นลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ รับประกันความเซอร์แต่ดดู สี ะดุดตา เหมือนหลุดมาจากนิตยสารแฟชัน่ สุดแนว และหากพอใจชิน้ ไหนเป็นพิเศษอยากจะสัง่ ตัด หรือสัง่ ทำให้เข้ากับไซส์กย็ งั ได้ ภายในร้านตกแต่งให้ เข้าคอนเซ็ปต์ดว้ ยปูนเปลือย มีความดิบและความน่าค้นหา เป็นอีกหนึง่ เสน่หท์ รี่ อต้อนรับผูม้ าเยือน ร้าน Him & Her ตัง้ อยูท่ ี่ Rain Hill ชัน้ 2 ซ.สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่เวลา

11.00-21.00 น.


Kasa Japanese Restaurant ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกิดจากการรวมตัวกันของกูรูอาหารญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความต้องการนำเสนอรสชาติอาหารแบบดั้งเดิมในสไตล์ฟิวชั่น ก่อเกิดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ สร้างสรรค์เมนูอย่างพิถีพิถัน ทั้งอร่อยและตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะปลาทูน่าราดซัลซ่า

ซอสมิโซะ ทีก่ ริลล์ทนู า่ สดด้านนอกพอประมาณ แล้วราดด้วยน้ำซอสเข้มข้นสูตรเฉพาะของทางร้าน ซึง่ ตัดกันได้ดกี บั พริกสามสีและหอมแดงโรยหน้า ร้ า นตกแต่ ง ด้ ว ยร่ ม ญี่ ปุ่ น สอดรั บ กั บ ชื่ อ ร้ า น ‘Kasa’ ทีแ่ ปลว่า ‘ร่ม’ เพือ่ ต้องการสือ่ ถึงความอบอุน่ ร่มเย็น เสมือนอยู่บ้านของตัวเอง โดยมีพนักงาน หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส คอยให้บริการอย่างใส่ใจ Kasa Japanese Restaurant ชัน้ 2 Rain Hill สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวัน

เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2261 7610-1

Perfect Combination Perfect Combination ได้เปิดสาขาใหม่ ซึง่ เป็นสาขาเดียวทีจ่ ำหน่ายเฉพาะสินค้าลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ เพือ่ ตอบสนองเหล่า Urbanista ทัง้ หญิงและชาย ด้วยดีไซน์เรียบหรู ดูดี มีฟงั ก์ชนั การใช้งานเยอะ ทนทาน สวมใส่ได้นาน นอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษให้คุณได้มีโอกาสมิกซ์แอนด์แมตช์รองเท้า และกระเป๋าหนังของตัวเองได้เกือบ 100% ไม่วา่ จะเป็น วัตถุดบิ สี และขนาด ตอบสนองความ ต้องการของคุณอย่างถึงขีดสุด ทีส่ ำคัญสินค้าทุกชิน้ ไม่มกี ารติดป้ายระบุราคา ทำให้คณ ุ ได้ทงั้ ความ สบายใจและเพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้าชิน้ โปรด ร้าน Perfect Combination ตัง้ อยูท่ ี่ Rain Hill ชัน้ 1 ซ.สุขมุ วิท 47 เปิดบริการทุกวัน

ตัง้ แต่เวลา 12.00-21.00 น. สอบถามข้อมูลและสัง่ สินค้าได้ที่ โทร. 08 0288 7430

ทรูคอฟฟี่ ร้านกาแฟชื่อดัง จุดนัดพบของคนรุ่นใหม่ ผุดไอเดียสุดเจ๋ง จัดประลองความเร็วและความสามารถ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้บริหารร้านทรูคอฟฟี่ ผ่านรายการเรียลลิตี้ 24 ชั่วโมง

โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นหา วางแผน และบริหารร้าน จะหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติม หรือแม้แต่นำเสนอ แผนธุรกิจต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์บนเครือข่ายที่เร็วที่สุด หลากหลายไอเดียในการสร้างสรรค์เมนูเด็ด การคิดค้นโปรโมชัน่ ที่โดนใจ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่ให้ทั้งสาระและบันเทิงแบบเข้มข้นเต็มอรรถรส ร่วมโหวตและร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ที่จะได้รับสิทธิ์บริหาร ร้านทรูคอฟฟี่ 3 ปี พร้อมผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย ติดตามรายการ 23 ก.พ.–19 เม.ย. 55

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวแทนทรูวิชั่นส์ ร้านทรูชอ้ ป และทรูพาร์ทเนอร์ ทัว่ ประเทศ www.truevisionstv.com

ตามติดชีวิต

True Stadium by TrueCoffee รับชมสดตลอด 24 ชั่วโมง ทางช่องเรียลลิตี้ (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60) / ช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 120) และรับชมไฮไลท์ทุกวัน ศุกร์–อังคาร 20.30 น. ทางช่องทรูอินไซด์ (ทรู วิ ชั่ น ส์ ช่ อ ง 61) นอกจากนี้ ยั ง ชมสด ช่ ว งประกาศผลการแข่ ง ขั น ประจำสั ป ดาห์ ทุกวันพุธ–พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ช่องทรู อินไซด์ (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 61) / ช่องเรียลลิตี้ (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60) / ช่องเรียลลิตี้ เอชดี (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 120) โหวตเชียร์ผู้เข้าแข่งขัน ทุกวันพุธ 21.30 น. และพฤหัสบดี 21.00 น. พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์ ทรูมฟู เอช 3G+ เร็วสุด แรงสุด ถึง 42 Mbps. และ Ultra Wi-Fi สูงสุดระดับโลก 400 Mbps. ที่ ท รู สเตเดี้ ย ม ชั้ น 4 สยามพารากอน ได้แล้ววันนี้


. 16

GADGETS

Text : Yamin

Pyle Snorkeling Master Watch

Sony

a57 DSLR

นักท่องเทีย่ วคนไหนทีโ่ ปรดปรานการดำน้ำเป็นชีวติ จิตใจ และคิดเอาไว้วา่ อยากมีนาฬิกา สักเรือนเป็นเพือ่ นคูก่ ายลงไปใต้นำ้ ได้อย่างมัน่ ใจ คุณควรทำความรูจ้ กั กับ Pyle Snorkeling Master Watch นาฬิกาจอมอึดทีก่ ลัน้ หายใจในน้ำได้ดกี ว่าเรือนเวลาทัว่ ๆ ไป

แถมยังบันทึกนาทีสำคัญ ในขณะที่คุณท่องอยู่ในโลกใต้น้ำได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ฟังก์ชนั ไว้รอให้นกั ดำน้ำตัวจริงสัมผัสด้วยตัวเอง ติดตามพละกำลังของนาฬิกาเรือนดังกล่าว ทีม่ ใี ห้เลือก 4 สี คือ ดำ เขียว ส้ม และแดง ได้ที่ www.pyleaudio.com ในสนนราคา 99 เหรียญสหรัฐฯ หรือราวเรือนละเกือบ 3,000 บาท

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางสำหรับ

นักท่องเทีย่ วทัง้ ขาประจำและขาจร

ก็คอื ‘กล้องถ่ายรูป’ ซึง่ ตอนนี ้ ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Sony ก็ปล่อยกล้อง DSLR รุน่ ใหม่ทรงประสิทธิภาพออกสู่ ตลาด ใช้งานได้แจ่มชัดทัง้ โหมดภาพถ่าย และวิดโี อ พร้อมทัง้ ปรับให้เฟรม

โฟกัส แสง และเซ็นเซอร์ ก้าวล้ำมากขึน้ ทีข่ าดไม่ได้คอื การชูโรงเทคโนโลยี

Auto Portrait Framing เจ้าแรกของโลก Sony a57 DSLR ติดราคาเริ่มต้น

อยูท่ ี่ 700 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว

21,000 บาท พิสจู น์ทกุ ความล้ำหน้าได้ที่ news.sel.sony.com

HELMS itooth 2 ระหว่างการเดินทาง หากมีเพลงฟังชิลๆ พร้อมกับการดื่มด่ำบรรยากาศข้างทาง คงเป็นอะไรทีส่ นุ ทรียส์ ดุ ๆ ยิง่ เมือ่ ได้ Headphone เจ๋งๆ อย่าง HELMS itooth 2 ด้วยแล้ว เชือ่ เถอะว่า คุณจะไม่ม ี วันเบือ่ เลย ด้วยประสิทธิภาพทีน่ า่ ประทับใจ มีไมโครโฟนทีส่ ามารถเป็นสมอลทอล์คได้ในตัว

ทัง้ ยังมีระบบบลูทธู รับสัญญาณเร็วจี ๋ พ่วงมาด้วย ควบคุมง่าย เพียงสัมผัส ปลายนิว้ อย่างแผ่วเบา อดทนต่อ

การเล่นเพลงได้ยาวนานถึง 10 ชัว่ โมง

ใส่สบายรับกับสรีระใบหู มีจำหน่าย แล้วทีร่ า้ นค้าตัวแทนจำหน่ายของ Casecrazy ทุกสาขา คลิกชม ประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจซือ้ ได้ที่

http://www.casecrazy.com/

ในสนนราคา 3,700-4,000 บาท

The Best

Commuter Cup

S irius XM Lynx P o r ta b l e R a d i o

Toyota Smart G-BOOK

/ การเดินทางเป็นเรื่องง่าย

Text : Urban Digi

APPS ALERT!

ก่อนหน้านีแ้ นะนำเฮดโฟนโดนๆ ไปแล้ว ถึงทีของเครือ่ งเล่นเพลงสุดแจ๋วกันบ้าง นีค่ อื Sirius XM Lynx Portable Radio เครือ่ งเล่นเพลงทีเ่ หนือกว่าเครือ่ งใดในโลก ตรงที่รับสัญญาณคลื่นวิทยุก็ได้ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็ดี ทำงานด้วยซอฟท์แวร์ SiriusXM 2.0 โดยอัพเดทผ่านระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ใช้งานง่ายกับแผงวงจรแบบ Touch Screen รองรับการเชือ่ มต่อทัง้ จากบลูทธู เฮดโฟน และลำโพง ทัง้ ยังแปลงร่าง เป็นเครือ่ งเสียงติดรถยนต์ได้ดว้ ย เรือ่ งคุณภาพเสียงไม่ตอ้ งห่วง เพราะมันคมชัด บาดอารมณ์อย่างแรง เก็บเงินไว้สกั 249.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบๆ 8,000 บาท ก็ถอยมาใช้ได้แล้ว คลิกชมข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.siriusxm.com

มาพร้อมคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่น ทีช่ ว่ ยทำให้ชวี ติ บน

ท้องถนนของคุณง่ายขึน้ ผ่านฟังก์ชนั ต่างๆ ทัง้ Smart Navi... ค้นหาง่าย สบายทุกการเดินทาง Navigator ระบบนำทางอัจฉริยะ แนะนำเส้นทางทีด่ ที สี่ ดุ Spot Search บริการค้นหาสถานทีส่ ดุ ฮิต ร้านอาหารอร่อยๆ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และ Traffic Information

ตรวจสอบสภาพจราจร แจ้งสถานะการจราจรแบบ

เรียลไทม์ ด้วยเส้นสีบนแผนที่ ให้ทกุ เส้นทางทีค่ ณ ุ ใช้ เป็นเส้นทางทีส่ ะดวกทีส่ ดุ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน

ข้อมูลจากความร่วมมือของ มูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลจราจร อัจฉริยะไทย (The Intelligent Traffic Information Center Foundation – iTIC)

แม้จะอยูใ่ นเส้นทางทุรกันดารแค่ไหน

คุณก็จะไม่พลาดการดืม่ กาแฟร้อนๆ หอมกรุน่ ทุกที่ ทุกเวลา เพียงพก Commuter Cup เครือ่ งนี้ ก็สามารถอุน่ ให้เดือดได้ทนั ทีโดยเสียบ ปลัก๊ ผ่านช่องจุดบุหรีใ่ นรถยนต์ และถึงแม้วา่

จะถอดปลั๊กออกแล้ว ก็ยังกักเก็บความร้อนได้ เป็นเวลาหลายชัว่ โมง ในทางตรงกันข้าม

มันก็สามารถกักเก็บความเย็นได้อย่างดีเยีย่ ม เช่นกัน อีกทัง้ โมเดลของมันยังถูกออกแบบ เป็นพิเศษเพือ่ นักเดินทางโดยเฉพาะ ขายถูกเกินคาด เพียง 29.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 800 กว่าบาทเท่านัน้

ติดตามทุกสรรพคุณได้ที่ www.hammacher.com

SketchBook Mobile Express / ใครๆ ก็เป็นศิลปินได้

เปิดตัวมาได้ซกั ระยะ แต่ได้รบั ความนิยม เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ กับแอพฯ เด่นนี้ เพราะ

ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปหาแคนวาสทีไ่ หน

มาวาดรูป เนือ่ งจากถูกออกแบบมาอย่าง มืออาชีพ เพือ่ ให้คณ ุ ปลดปล่อย จินตนาการให้ลอ่ งลอยไปตามสีสนั และลายเส้น

อันหลากแบบ ตามแต่คณ ุ จะสร้างสรรค์แอพฯ นีจ้ งึ

เปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถเป็นศิลปินได้ แต่ตอ้ งจ่าย เงินเพิม่ 153 บาท เพือ่ ใช้งานในเวอร์ชนั่ เต็ม โดยรองรับ การใช้งานทัง้ สมาร์ทโฟนและแท็บเลต ดาวน์โหลดได้ท ี่ แอพสโตร์ และแอนดรอยด์ มาร์เก็ต


. 18

Text : อรรถ อรรถมาตย์

TRENDY BIZ

เป็นกระแสในเมืองไทยมาแล้วไม่ตำ่ กว่า 5 ปี สำหรับวัฒนธรรมโลโม แต่ลา่ สุดปะทุขนึ้ มา

อีกครัง้ เมือ่ เปิด LOMOGRAPHY Gallery Store แห่งแรกในเมืองไทย บนชัน้ 3

สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นสโตร์แห่งแรกทีต่ งั้ อยูใ่ นศูนย์การค้า เพราะปกติทอี่ นื่ จะเป็น สแตนด์อะโลน และนับเป็นสโตร์แห่งที่ 32 ของโลโมทีถ่ อื กำเนิดในโลกนี้ และเป็นการต้าน กระแสโลกยุคปัจจุบนั ทีบ่ ชู าเทพเจ้าทีช่ อื่ ว่า ‘ดิจติ อล’ ซึง่ โลโมกราฟฟีมองว่าเป็นสิง่ น่าเบือ่ โดยก่อนหน้าที่จะมีกล้องโลโมขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในไทย หลายคนตระเวน

ซือ้ หากล้องโลโมราคาถูกจากสวนจตุจกั รและแหล่งอืน่ ๆ มาทดลองใช้ จนเกิดกระแส ปากต่อปากไปยังกลุม่ เพือ่ นฝูง โดยเฉพาะในกลุม่ คนทีไ่ ม่ยหี่ ระต่อทฤษฎีถา่ ยภาพใดๆ ซึง่ เป็น 1 ใน 10 กฎของโลโม ยิง่ เมือ่ เทียบราคากล้องโลโมรุน่ ทัว่ ไปกับกล้องดิจติ อล แบบคอมแพ็คท์แล้ว ราคาใกล้เคียงกันมาก แต่ให้ความรู้สึกเก๋และมีสไตล์กว่ามาก หลายคนจึงคลัง่ ไคล้โลโมตามกระแสแฟชัน่ แต่หลายคนอีกเช่นกันทีม่ องมันเป็นศิลปะ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ก็ล้วนทำให้โลโมยืนหยัดอยู่คู่โลกมาได้จนถึงทุกวันนี้ แม้ใน

อีกด้านจะมีผู้ผลิตแบรนด์อื่นพยายามนำเสนอสินค้าที่ได้แรงบันดาลใจจากโลโม

ในราคาทีต่ ำ่ กว่าก็ตาม Lomographer ไม่ได้ให้ค่าให้คุณกับคุณสมบัติอันเลอเลิศของดิจิตอล ที่นำเสนอความง่าย รวดเร็ว และสะดวก สบาย หากแต่ใส่ใจในการมองโลกในแง่มุมที่แปลกใหม่ไปจากสายตาปกติของเราที่มองเห็น ขณะที่ดีไซน์อันเป็น เอกลักษณ์และสีสนั บนตัวกล้องทีถ่ กู ออกแบบอย่างลงตัวและน่าดึงดูด ตลอดจนการให้ภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์แบบ สีทผี่ ดิ เพีย้ น จัดจ้าน ภาพเบลอ สัน่ ไหว ฯลฯ (แม้ทกุ วันนีแ้ อพฯ ถ่ายภาพและตกแต่งภาพจะมีให้เลือก

นับสิบนับร้อย และให้เอฟเฟ็กต์แทบไม่ตา่ งจากโลโมเลยก็ตาม) รวมถึงการได้ลนุ้ ว่าภาพทีถ่ า่ ยไปกับฟิลม์ หนึง่ ม้วนนัน้ จะให้ผลออกมาประการใด ซึง่ จะปรากฏให้เห็นตอนล้างฟิลม์ (จะอยูร่ อดหรือเอาอยูส่ กั กีภ่ าพ) สิง่ ต่างๆ เหล่านีค้ อื องค์ประกอบทีล่ งตัว เป็นเสน่หเ์ ร้าใจทีท่ ำให้โลโมโด่งดัง ด้านประวัตศิ าสตร์ 30 ปีทแี่ ล้ว โลโมเกิดขึน้ ทีร่ สั เซีย โดดเด่นในบทบาทของเลนส์ ต่อมาถูกซือ้ กิจการ และปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์ของออสเตรีย สำหรับ LOMOGRAPHY Gallery Store จำหน่ายสินค้าโลโม

ทุกประเภทอย่างเป็นทางการ ทัง้ กล้อง ฟิลม์ อุปกรณ์ตกแต่งกล้อง กระเป๋า เสือ้ ผ้า ตลอดจนสมุดภาพต่างๆ นอกจากนีด้ ว้ ยความทีแ่ บรนด์แข็งแกร่งมาก เลยแตกไลน์ไปทำเครือ่ งเขียน ก็ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี

เปิดตัวเป็นครัง้ แรกในงาน Nike Innovation Summit 2012 สำหรับ Flyknit Technology ทีใ่ ช้เทคโนโลยีถกั ทอ

สาน ไหมพรม ให้นำ้ หนักเพียง 160 กรัม สำหรับรองเท้าวิง่ เบอร์ 9 เมือ่ สวมใส่จะให้ความรูส้ กึ ประหนึง่

เป็นผิวหนังอีกชัน้ ของเรา หรือนุม่ สบายเหมือนใส่เพียงถุงเท้า แต่ทว่ามีความยืดหยุน่ แข็งแรง และทนทาน ตามแนวคิด ‘Sock-like Shoe’ พร้อมได้ฤกษ์อวดโฉมนวัตกรรมบนเรียวเท้าและสีสนั สุดจัดจ้าน ในมหกรรมโอลิมปิก ลอนดอน 2012

ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 2555 แม้ในขณะนีย้ งั ไม่เปิดเผยราคา แต่ขนึ้ ชือ่ ว่านวัตกรรมแล้ว

มักมาพร้อมกับราคาทีไ่ ม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

know?

• • • •

LOMO มาจากคำว่า Leningard Optical

Machinery Organization ในทุก 24 ชัว่ โมง

จะมีคนอัพโหลดรูปภาพ

จากกล้องโลโม เฉลีย่ ราว

6,000-7,000 รูป 348 ม้วนต่อวัน

คือยอดจำหน่ายฟิลม์ ของ

โลโมใน UK ในปีทผี่ า่ นมา ยอดขายของ โลโมทัว่ โลกเติบโต 15%

ข้อมูลจากบริษัท โลโมกราฟฟี (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า โลโมมีฐานลูกค้ากว่า 1 แสนรายใน

เมื อ งไทย แต่ ห ลั ง จากเปิ ด ช็ อ ป จะพุ่ ง ขึ้ น เป็ น 3

แสนรายภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาเขารักษา อัตราการซื้อของแฟนพันธุ์แท้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ ย แล้ ว คนละ 2-3 ตั ว ต่ อ ปี เพราะกล้ อ งโลโม

แต่ละรุ่นมีฟังก์ชันการใช้งานและให้ภาพที่มีผลลัพธ์

แตกต่างกัน เช่น รุ่น Fisheye ภาพจะออกมานูนๆ มีขอบวงกลม

หรือรุ่น Actionsampler ภาพที่ได้ก็จะมีหลายภาพในหนึ่งเฟรมจาก

การกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว สาวกบางคนเสพติดโลโมขนาดหนัก

ถ่ายทุกวันหมดฟิลม์ วันละ 2-3 ม้วนก็ม ี ทุกวันนีโ้ ลโมไม่ได้หวังพึง่ พิงเฉพาะแฟนพันธุแ์ ท้รนุ่ เก่าเท่านัน้ หากแต่หวังต่อลมหายใจด้วยคนรุน่ ใหม่ โดยเฉพาะ Digital Native นัน่ เอง เพราะคนกลุม่ นี ้ ไม่เคยมีประสบการณ์กบั กล้องฟิลม์ มาก่อน จึงอาจมองว่านีค่ อื เรือ่ งแปลกใหม่และน่าตืน่ เต้น

ดังนั้นการนำเสนออะนาล็อก ไลฟ์สไตล์ อารมณ์วินเทจในแบบฉบับโลโมไปยังกลุ่มคนเหล่านี้

จึงตอบโจทย์ธรุ กิจได้เป็นอย่างดี กระนัน้ โลโมก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อดิจติ อลเสียทีเดียว เพราะการใช้เครือ่ งมือการตลาดอย่างโซเชียล มีเดีย ทัง้ Facebook, Twitter, Tumblr เพือ่ สร้างชุมชนคนรักโลโม ทัว่ ทุกมุมโลก ยิง่ ทำให้กระแสคลัง่ ไคล้โลโมร้อนแรงอยูเ่ สมอ กรณีศกึ ษาจากธุรกิจเทรนดีข้ องโลโมนี้ จึงเป็นสัญญาณ ชัดเจนประการหนึง่ ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ปัจจุบนั อะนาล็อกไม่ใช่ของตกยุค แต่เป็นทางเลือกที่ยังคงมีอยู่ (แม้จะตีบตันลงทุกวัน) อย่างไร ก็ ต ามที่ แ น่ ๆ โลโมยื น ยั น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ Lomography.com

ว่ายังไม่มแี ผนทีจ่ ะกระโดดเข้าสูโ่ ลกดิจติ อลในเร็ววันนี้ และบอกว่า เรื่องเซอร์ไพรส์จากกล้องฟิล์มยังคงมีอยู่ โปรดเตรียมรับมือกัน ได้เลย

DESIGN FOR BIZ

รองเท้าไหมพรม นวัตกรรมสุดเฉียบจาก Nike

Did you

Moleskine สร้างมูลค่าให้สมุดโน้ต

ธุรกิจทีป่ ระสบความสำเร็จ มักเกิดจากไอเดียทีค่ ดิ ต่าง เช่นเดียวกับ Moleskine สมุดโน้ตเลือ่ งชือ่ จากมิลาน ประเทศอิตาลี ทีใ่ ช้กระดาษเนือ้ ดี เป็นทีโ่ ปรดปรานของเหล่าสถาปนิก ก่อนจะ

แพร่หลายในหมูค่ นเทรนดี้ แม้จะจำหน่ายในราคาแพงกว่าสมุดโน้ตทัว่ ไปนับสิบเท่า แต่กย็ งั คงมี แฟนคลับเหนียวแน่นทีเ่ ลือกจะบรรจุความสุข ความทรงจำ ผ่านภาพสเกตช์ ในสมุดโน้ตหลากสี นอกจากสมุดโน้ตแล้วยังจำหน่ายไดอารี่ แพลนเนอร์ สมุดบันทึกท่องเทีย่ ว การกิน ดืม่ ต่างๆ มากมาย รวมถึงเครือ่ งเขียน และกระเป๋า Moleskine มักมีเวอร์ชนั่ พิเศษ ซึง่ จับมือกับแบรนด์ดงั หนังเด่นออกมาให้กรีด๊ อยูเ่ สมอ เช่น Lego, Shanghai Tang, Marc by Marc Jacobs, PacMan และ Star Wars ล่าสุดยังออกแอพฯ บน iPad เพือ่ เป็นช่องทางเพิม่ ความสุขของคนรัก Moleskine อีกด้วย


. 20

จุดกำเนิดเวสปิอาริโอ

MY WORK Text : MRd 8888 / Photo : วราวุธ อันศิริมงคล

Vespa : from Italy with love ด้วยรักและหลงใหลในมนต์เสน่หแ์ ห่งความคลาสสิกเหนือกาลเวลาของรถสกูตเตอร์พรีเมีย่ มราคาหลักแสนบาท ทีช่ อื่ ว่า ‘เวสป้า’ ได้ปลุกเร้าให้ พรนฎา นิวาตวงศ์ ลุกขึน้ มาจับมือกับพาร์ทเนอร์ของเธอสร้างบริษทั เวสปิอาริโอ

(ประเทศไทย) จำกัด ขึน้ มา เพือ่ นำเข้าเวสป้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยมุง่ หวังสร้างวัฒนธรรมการขับขีเ่ วสป้า

ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเธอมองว่าการขับขี่ยานยนต์สองล้อน่าจะตอบโจทย์กับชีวิตของคนเมืองกรุง

ทีข่ ยาดกลัวกับเรือ่ งรถติดได้เป็นอย่างดี แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะตลอด 2 ปี ยอดขายเวสป้ารุ่นใหม่ที่ถูกนำเข้ามาขายก็เติบโตเป็นเท่าตัว ทั้งยังมีทีท่าว่าจะเติบโตไม่หยุดต่อเนื่อง

ไปเรือ่ ยๆ ในปีนเี้ วสป้าจะมีอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ และได้จดั งานฉลองอย่างยิง่ ใหญ่ขนึ้ ในไทย เราจึงขอจับเข่าคุยกับเธอเพือ่ ทราบถึงเรือ่ งราว

อันเย้ายวนของรถสกูตเตอร์สญ ั ชาติอติ าลีแบรนด์นี้ รวมถึงเรือ่ งแผนธุรกิจทัง้ ปัจจุบนั และในอนาคต

my

profile การศึกษา :

ด้านการออกแบบสินค้า

จาก Central Saint

Martins College of Arts

and Design,

University of the Arts

London ประเทศอังกฤษ อาชีพ :

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท เวสปิอาริโอ

(ประเทศไทย) จำกัด

เกิ ด จากพาร์ ท เนอร์ ทั้ ง 3 คนคื อ คุ ณ ประณิ ธ าน พรประภา

คุณวิสุทธิ์ เตชะไพบูลย์ และดิฉัน ชอบขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ต

ออกกำลังในสนามแข่งอยูแ่ ล้ว ก็เลยอยากจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์กนั แต่ในตอนแรกที่คิดคือจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ แต่ในระหว่าง

ขั้นตอนทำโปรเจ็กต์กลับพบว่าจริงๆ แล้วตัวเองชอบเวสป้าตั้งแต่ สมัยอยูเ่ มืองนอก ก็ลองเอาไปศึกษาดู แล้วในช่วงทีส่ ำรวจตลาดก็ พบว่ายอดขายของเวสป้าทีเ่ วียดนามดีมาก และกำลังจะเปิดโรงงาน ผลิตทีน่ นั่ ซึง่ ถ้านำมาขายในเมืองไทยก็จะได้สทิ ธิประโยชน์จากการ เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) หากนำเข้าเราก็ไม่ตอ้ งเสียภาษี 10% สุดท้ายด้วยรูปลักษณ์ของเวสป้าเองตรงกับความชอบของ

คนไทยทีช่ อบเรโทร โดยเห็นได้จากการประสบความสำเร็จของมินิ คูเปอร์และฟีโน่ ดิฉนั จึงมองว่าเวสป้าน่าจะเป็นสิง่ ทีเ่ หมาะกับบ้านเรา ประกอบกับราคาทีไ่ ม่สงู จนเกินไป ทำให้เวสป้าน่าสนใจมากกว่า

ขับเคลือ่ นเวสป้า

ดิฉนั เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ต้องดูแลทุกอย่าง เป็นหน้าทีห่ ลักตาม สัญญาที่ได้ให้กับพาร์ทเนอร์ทุกคนว่าจะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้

เวสป้าเข้าสู่ตลาดไทย ย่อยลงไปก็น่าจะเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การวางแผนธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ การบริหารจัดการต้นทุน และ การคัดเลือกรถทีจ่ ะนำเข้ามา

เสน่หย์ วนใจ

มีความประทับใจในเวสป้าอยู่แล้ว ในด้านของสไตล์ที่เป็นอมตะ เพราะว่ า รู ป ทรงสกู ต เตอร์ ที่ เ วสป้ า ทำออกมา ก็ มี ค นทำตาม

ออกมามากมาย เป็นต้นแบบทีใ่ ครก็อยากเลียนแบบ ประกอบกับ เรื่องเล่าต้นกำเนิด ที่เกิดขึ้นมาจากการออกแบบโดยคนที่ไม่ชอบ

ขี่มอเตอร์ไซค์ เพราะเขามีพื้นฐานมาจากการออกแบบเครื่องบิน

จึงอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่นั่งสบายเหมือนขับรถ เขาเลยออกแบบ

ให้นงั่ ขาคู่ แล้วเบาะก็ใหญ่ นีค่ อื ความคลาสสิกทีท่ ำให้ดไี ซน์ไม่ตาย ถึงแม้เวลาจะผ่านมานาน แต่กย็ งั ดูทนั สมัย

บุคลิกของสาวกเวสป้า

นอกเหนือจากการเป็นสกูตเตอร์ ด้านหนึ่งเวสป้าเป็น Lifestyle Brand คือคนทีอ่ ยากจะขับเวสป้า จะต้องมีความรูส้ กึ อะไรบางอย่าง และเวสป้าก็สามารถตอบสนองอะไรบางอย่างตรงนั้นได้ ในด้าน ความแตกต่างจากกระแสเรโทร หรือวินเทจทั่วไป ดังนั้นคนซื้อ

เวสป้าน่าจะมาจากเหตุผลด้าน Emotional ล้วนๆ รวมถึงยังเป็น

คนที่ฟังเพลง ชอบดูหนังที่มีสไตล์ แล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่อง

ไลฟ์สไตล์ มีกจิ กรรมทีม่ สี สี นั นีค่ อื กลุม่ ลูกค้าใหญ่ของเรา หรือถ้า เป็นคนต่างจังหวัดก็จะรีบมาซือ้ เพราะอยากเป็นคนทีข่ บั คนแรกของ อำเภอ นี่คือความน่ารักของลูกค้ากลุ่มนี้ที่เราเจอตอนขายใหม่ๆ หรืออาจจะเป็นแฟนตัวยงทีม่ เี วสป้าคลาสสิกอยูแ่ ล้ว

แผนการตลาดเข้มข้น

after work ชอบทำอาหาร

ต่อให้เหนือ่ ยจากงาน มากแค่ไหน

กลับบ้านไปอย่างไร

ก็ตอ้ งทำอาหาร

ทานเอง เพราะนีค่ อื กิจกรรมที่ทำให้

ดิฉนั ผ่อนคลาย

บางครัง้ ระหว่าง

การทำอาหาร

ได้คดิ ปรุงสูตรอาหาร

แบบนัน้ แบบนี้

เชือ่ ไหมว่าปัญหา

ของงานบางอย่าง

ทีเ่ ราแก้ไม่ได้

มาตลอดทัง้ วัน

กลับพบทางออก ระหว่าง

ทีเ่ ราอยูห่ น้าเตา

มุง่ ไปที่ CRM ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ให้เป็นมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการขับขีเ่ วสป้าขึน้ มาในประเทศไทย เพราะ เขามี ค ลั บ คนขี่ เ วสป้ า อยู่ แ ล้ ว อย่ า งงานครบรอบ 65 ปี

ก็มุ่งหวังให้คนรักเวสป้ามาเจอกัน ทั้งเก่า ทั้งใหม่ มาทำบุญและ

ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้าง Brand Awareness ให้ลกู ค้ารับรูว้ า่ เวสป้ากลับมาใหม่ แล้วมีอะไรทีแ่ ตกต่างจากของเก่า ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงมา รวมถึงให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่

ทีย่ งั ไม่รจู้ กั เวสป้า ว่าสกูตเตอร์แบรนด์นนี้ า่ สนใจอย่างไร ต่อมาคือ

การสร้างเครือข่ายที่ดี หาดีลเลอร์คุณภาพ ที่สามารถดูแลลูกค้า

ได้ดี เพือ่ เติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน นีเ่ ป็นหลักสำคัญทีด่ ฉิ นั มองว่า เป็นขัน้ ตอนสูก่ ารประสบผลสำเร็จ

ผูห้ ญิงกับมอเตอร์ไซค์

ในช่วงระหว่างการสร้างบริษัทก็ได้ยินคำถามบ่อยๆ ว่าเป็นผู้หญิง

มาขายมอเตอร์ ไ ซค์ แล้ ว ก็ ไ ม่ เ คยขายมอเตอร์ ไ ซค์ ม าก่ อ นเลย

จะทำได้หรือเปล่า ก่อนอืน่ ต้องยอมรับว่าดิฉนั เองก็ยงั ใหม่กบั ธุรกิจนี้ จึงต้องเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่น ต้องใช้ความพยายาม ต้องถาม ความรูใ้ หม่ของดิฉนั หลายอย่างก็ได้มาจากลูกน้องซึง่ คลุกคลีอยูก่ บั ธุรกิจมอเตอร์ไซค์มานาน รวมถึงดีลเลอร์ของเราเอง ส่วนการนำเข้า ก็จะมีเพือ่ นคุณพ่อทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งนีค้ อยให้คำปรึกษา

อนาคตธุรกิจ

อยากให้เวสป้าเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดแมส หรือ เป็นตลาดพรีเมี่ยมแมส ไม่ใช่เฉพาะแค่ Niche Market ต่อไป

ถ้าตลาดตอบรับดี พิอาจิโอ ก็จะเป็นอีกแบรนด์ทเี่ ราจะนำเข้ามาสู่ ตลาดไทยอีกเช่นกัน เราจะไม่หยุดแค่เวสป้า เพราะถ้าเวสป้าไปได้ พิอาจิโอก็นา่ จะไปได้เช่นกัน แล้วถ้ามีสนิ ค้ามากๆ ราคาก็จะถูกลง ไปเรือ่ ยๆ และมีให้เลือกอีกหลายสไตล์ n


26/03/55

,

TY

อดิลฟิตรี ประพฤติสจ ุ ริต กูรแ ู ห่งวงการ มาร์เก็ตติง ้ ออนไลน์

ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเขามาลิ้มลองความ นาตื่นเตนบนโลกไรสายกันทั้งนั้น สังเกต จากยอดประชากรที่ โ ดดเข า มามี ตั ว ตน อยูบ นโลกอินเตอรเน็ต อยูใ นเฟซบุก อยูใ น ทวิตเตอร ตัวเลขเหลานี้พุงสูงขึ้นอยาง มิอาจหยุดยัง้ ทุกป

A book is the most effective weapon against intolerance and ignorance.

Read in order to live.

หญิงแกร่งแห่งยุค 2012

Let us read

ผมคิดวา

สรางงาน

มาจากตัวเอง คือเขียนในสิง่ ทีต่ วั เอง

รูส กึ คิด เชือ่ และ ชอบ

iPad

Rimon Land

L.P.N.

Reading is to the

mind

what exercise is to the body.

การอานเปนวัตถุดบิ ทีเ่ ราสะสมความคิด สะสมมุมมองไวในหัว

Not

The new ฤ ๅแรงสร้างสรรค์ จะโรยรา

ธงของเราคือโครงการ ทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพทีส ่ ด ุ ในทุกเซ็กเมนต์

and let us dance -

two amusements that will never do any harm to the world.

นักเขียนสวนใหญ

อ่านต่อหน้า 25

ธันวดี วงศ์ธร ี ฤทธิ์

แตเรารอวันปลอยออกมา เราไมรหู รอกวา มันจะไปกระทบกับสิง่ ใหมเมือ่ ไหร แตถงึ เวลามันมาเอง

เจาะตลาดกลุม ่ ผูส ้ ง ู วัย Hybrid Condominium เพราะเราเข้าใจกลุม ่ เบบีบ ้ ม ู เมอร์

WISDOM FROM DRUCKER

กรรมการผูจ ้ ด ั การ

8

บจก.ลีสซิง ่ กสิกรไทย

ก้าวเข้าสูป ่ ท ี ่ี

all readers are leaders,

but all leaders are readers. TF105009MA trim247x317 24/03/55

MA RCH 2012


เรา (อันหมายถึงผม ผูส้ มั ภาษณ์) รูจ้ กั นิว้ กลมมานานในฐานะผูเ้ ฝ้าติดตาม

ผลงาน ครัง้ แรกเมือ่ ปี’47 ‘นิว้ กลม’ หรือ เอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ให้กำเนิด พ็อคเก็ตบุค๊ ส์เล่มแรกในชีวติ ภายใต้รม่ เงาและการกำกับดูแลของสำนักพิมพ์ a book ในชือ่ ‘โตเกียวไม่มขี า’ บันทึกการเดินทางในมหานครโตเกียว เมืองทีค่ า่ ครองชีพแพงติดอันดับโลกด้วยเงินเพียง 12,000 บาท ในเวลา 9 วัน!


. 23

L E T ’ S TA L K

Text : พลสัน นกน่วม Photo : วีรพงศ์ ชปารังษี, วราวุธ อันศิรมิ งคล

นัน่ เป็นหลักไมล์แรกทีน่ กั เขียนชือ่ ‘นิว้ กลม’ ประกาศตีเมืองขึน้

ดึงนักอ่านวัยรุ่นในยุคนั้นไปเป็นแฟนหนังสือได้จำนวนมหาศาล ด้วยลีลาทางภาษา รูปแบบการเล่าและวิธคี ดิ ของเขาครองใจผูอ้ า่ น

ได้ ตั้ ง แต่ ชื่ อ เรื่ อ ง ปั จ จุ บั น งานเขี ย นของเขาก็ ยั ง คงความนิ ย ม

ไม่เสือ่ มคลาย (ถ้าไม่เชื่อเราท้าให้ไปดูวันที่นิ้วกลมมาแจกลายเซ็นในงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ แล้วคุณจะพยักหน้าตามอย่างเห็นด้วย) จากวันแรกจนถึงวันนี้ นิ้วกลมสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง

ไปหลายมิติ เขาไม่ได้เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะนักเขียนเพียงอย่างเดียว วั น นี้ นิ้ ว กลมเป็ น ทั้ ง นั ก แต่ ง เพลง (ร่ ว มกั บ แสตมป์ - อภิ วั ช ร์

เอื้อถาวรสุข), ครีเอทีฟโฆษณา, ผู้กำกับโฆษณาอิสระ, พิธีกร รายการพืน้ ทีช่ วี ติ (สลับกับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล) และพิธกี ร รายการ เป็น อยู่ คือ, อาจารย์พเิ ศษ และ Twitter Influencer

(ที่ ปั จ จุ บั น เขา Tweet น้ อ ยลงแต่ ส าวกยั ง คงมากขึ้ น อยู่ @roundfinger ของเขามีคนติดตามกว่า 106,000 คน) แต่วนั นีไ้ ม่วา่ นิว้ กลมจะขยายมิตชิ วี ติ ของตัวเองเพิม่ เติมไปใน วงการใดอีก อาจไปเป็นพระเอกหนัง นักล่าฝันบนเวทีเดอะสตาร์ หรือนายกรัฐมนตรีในอนาคต อย่างไรก็ตามเราเชื่อได้ว่าภาพที่ชัดเจนที่สุดของผู้ชายที่ชื่อ

นิว้ กลมยังคงอยูใ่ นบทบาททีเ่ ราคุน้ ชินกับเขาทีส่ ดุ เราไม่ได้หมายความว่าบทบาทนักเขียนคือบทบาทที่ดีที่สุด

ของนิ้วกลม ทุกร่างของนิ้วกลมมีความสามารถที่ควรค่าแก่การ

พูดถึงทั้งสิ้น แต่เราอยากคุยกับเขาในร่างที่เขาสวมบทบาทเป็น

นักเขียน – ร่างแรกทีเ่ ปรียบดัง่ หลักไมล์ที่ 1 ในชีวติ ของเขา

คุณคิดว่าคนยุคนี้ยังอ่านหนังสือปีละ 7-8 บรรทัด เหมือนทีเ่ ขาพูดกันไหม

แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ คิ ด ว่ า นั ก เขี ย นอาจจะแตกต่ า งจากอาชี พ อื่ น ๆ

อยู่สักนิดตรงรายได้ที่เท่ากัน นักเขียนอาจจะเป็นทุกข์น้อยกว่า

อาชี พอืน่ ก็ได้ เพราะว่านักเขียนเป็นอาชีพทีท่ ำงานกับการไตร่ตรอง นิ้วกลม : ผมไม่คิดว่าเป็นยุคที่คนไม่สนใจการอ่าน ตรงกันข้าม ตั ว เอง ทำงานกับปัญญา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่นักเขียนได้ก็คือ ทุกครั้งที ่ ผมคิดว่าเป็นยุคที่คนโคตรสนใจการอ่านเลย ถ้าสังเกตจากสายตา ทำงานเขี ย นนั ก เขี ย นได้ ค วามคิ ด เพราะฉะนั้ น คนที่ ไ ตร่ ต รอง ตัวเอง เทียบกับตอนทีเ่ ราเป็นเด็กเรารูส้ กึ ว่าคนอ่านหนังสือเยอะขึน้ ตั ว เองตลอดเวลา คนที่ ท ำงานแล้ ว ได้ ส ติ ปั ญ ญามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และคิดว่ามีแนวโน้มเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่รู้จะวัดจากอะไร เพราะ มั น เป็ น มู ล ค่ า ที ่ เ รามองไม่ เห็น อาจเป็นมูลค่าที่ไม่ได้ตีออกมาเป็น ไม่มงี านวิจยั ยืนยัน เช็กจากการไปงานหนังสือ เข้าร้านหนังสือ รูส้ กึ จำนวนเงิ น แต่ ว ่ า เป็ น จุ ด ที ่เราพัฒนาตัวเอง และเราค่อยๆ เข้าใจ ว่าคนอ่านหนังสือเยอะขึ้น แต่ว่าเขาอ่านอะไรกัน เขามีพฤติกรรม ตั ว เองมากขึ ้ น ทำให้ น ั ก เขี ยนส่วนใหญ่จะเป็นคนมีเหตุมีผลและ การอ่ า นเป็ น ยั ง ไงค่ อ ยว่ า กั น อี ก ที แต่ เ ชื่ อ ว่ า คนยั ง อ่ า นอยู่ แ ละมี ใช้ ช ี ว ิ ต อย่ า งมี เ หตุ ม ี ผ ล สมมติ ว่า iPad ช่วยในการทำงานเขาก็ซื้อ แนวโน้มมากขึน้ เพราะมันช่วยเพิ่มมูลค่าในการทำงาน แต่หากเขาพิจารณาดูแล้ว ในยุคสมัยที่อาชีพนักเขียนยังยึดเป็นอาชีพหลักยาก iPad ไม่ได้มปี ระโยชน์ใดๆ เพิม่ เติมจากโน้ตบุค๊ ทีเ่ ขาใช้เขียนต้นฉบับ คุณว่านักเขียนมืออาชีพรวมถึงคุณมีวธิ ใี ช้ชวี ติ อย่างไร ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ซื้อ รายได้ที่มองว่าน้อยมันอาจไม่ใช่ปัญหาของ นิว้ กลม : ตอนนีต้ อบไม่ได้ครับ (หัวเราะ) เพราะตอนนีผ้ มเป็นแค่ นั ก เขี ย นเหล่ า นั้ น เลยเพราะพวกเขาใช้ ชี วิ ต เป็ น และเข้ า ใจชี วิ ต คนทีเ่ ขียนหนังสือ ก็ไม่รวู้ า่ นักเขียนส่วนใหญ่เขาคิดเห็นหรือเป็นอยู่ ตัวเองมาก อย่างไรกัน เพราะนักเขียนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย อาจอยู่ใน สถานะทีแ่ ตกต่างกัน เราจึงไปตอบคำถามแทนเขาไม่ได้ แต่สำหรับ ในแวดวงนักอ่านน้อยคนที่จะไม่มีใครไม่รู้จักนิ้วกลม ี ร้างตัวตนอย่างไร ตัวผมเอง ยอมรับครับว่ารายได้จากการเขียนมันอาจจะน้อยถ้าเทียบ แต่กอ่ นจะมาเป็นนิว้ กลมคุณมีวธิ ส กับอาชีพบางอาชีพทีผ่ มทำอยู่ แน่นอนงานโฆษณาก็ได้คา่ ตอบแทน นิว้ กลม : ผมมีความเชื่อข้อหนึ่งว่างานเขียนถึงที่สุดแล้วเราเขียน ที่เยอะกว่า แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจชีวิต มันมา เพื่อให้ตัวเองอ่าน คนแรกเลยที่เราอยากเขียนให้มันอ่านคือตัวเรา เป็นชุด เช่นถ้าคุณรู้ว่าเขียนคอลัมน์มันจะได้ค่าตอบแทน 3,000 นี่แหละ ถ้าเราไม่ได้เขียนงานด้วยความรู้สึกอย่างนี้ มันก็ไม่ใช่ บาท เขียนสัก 2 คอลัมน์อาจได้เดือนละ 6,000 บาท เราก็จะรูไ้ ด้ งานเขียนของเรา สิ่งสำคัญที่สุดของการเขียนงานหนังสือคือความ ด้วยตัวเองว่าเราจะใช้ชวี ติ อย่างไร รายได้จากการเขียนหนังสือมันจะ จริงใจ นักเขียนส่วนใหญ่อา่ นหนังสือมาเยอะ และเป็นคนทีค่ รุน่ คิด กับอะไรต่างๆ นานาอยู่เสมอ ซึ่งความครุ่นคิดที่มันอยู่ในตัวตน นำมาซึง่ รูปแบบการใช้ชวี ติ ของแต่ละคน


อยู่ในหัวเรามันต้องหาทางระบายออก ไม่งั้นมันจะวนอยู่อย่างนั้น

ถึงที่สุดแล้วต้องปล่อยมันออกมาเป็นงานเขียน ผมว่าความรู้สึก

นัน้ แหละคือความรูส้ กึ แรกทีท่ ำให้ผมนัง่ ลงแล้วเขียนหนังสือ พีย่ ยุ้ (สฤณี อาชวานันทกุล) เล่าว่าเคยมีนกั เขียนคนหนึง่ พูดว่า ‘ผมจะ รูจ้ กั ความคิดของตัวเองได้ยงั ไงถ้าผมไม่เขียนมัน’ มันหมายถึงเวลา เราคิด มันเหมือนเรารู้นะ แต่มันไม่ถ่องแท้จนกว่าเราจะเขียนมัน ออกมา บางที เ ราเข้ า ใจความคิ ด เราก็ ต อนที่ มั น ออกมาอยู่ บ น

หน้ากระดาษแล้ว ผมว่านัน่ แหละคือความคิดของคนเขียนหนังสือ มันเริม่ ต้นจากตรงนัน้ ถ้าถามว่านักเขียนใหม่คนหนึ่งอยากจะเขียนหนังสือให้เป็นที่ รูจ้ กั ผมว่ามันก็ตอ้ งเริม่ แบบนี้ งานทีอ่ อกมามันก็จะเป็นตัวคุณด้วย คุณทำได้แค่ไหน คุณคิดอะไรอยู่ แต่ถ้าเราไปคิดว่าเราอยากได้

ภาพลักษณ์ยงั ไงแล้วพยายามเขียนอย่างนัน้ สิง่ ทีไ่ ด้กลับมาแน่ๆ เลย ก็คอื หนึง่ เราจะโคตรเกร็งเลย (หัวเราะ) เราจะเริม่ เป็นในสิง่ ทีม่ นั ไม่ใช่ตัวเองเลย สอง ความพินาศ ต่อไปที่จะตามมาคือคุณจะ ประคองสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั คุณไปได้นานแค่ไหน ผมว่าความจริงใจ ความ เป็นตัวเราสำคัญมากกับการสร้างงานเขียน คุณเป็นแบบไหนเขียน ไปอย่างทีค่ ณ ุ เป็น สิง่ นัน้ แหละจะทำให้คณ ุ ยืนระยะได้ คุณสามารถ พัฒนาได้ แต่ตอ้ งพัฒนาจากสิง่ ทีต่ วั เราเป็น ถ้าเราพยายามให้คนอืน่ เห็นว่าเราเป็นคนยังไง ผมว่านัน่ คือจุดเริม่ ต้นของความไม่แข็งแรง

ถ้าย้อนกลับไปประมาณช่วงที่งานเขียนมันค่อนข้าง

มีปรัชญาเข้มข้น เช่นยุคของ อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แล้วพอดีคุณไปเกิดในยุคนั้น มันจะมีความสุขกับ

ตัวเองไหม ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นนักเขียน

นิ้วกลม : มันไม่มีทางเกิดขึ้นครับเพราะว่าโลกมันกำหนดเราอยู่ ครึ่งนึงอยู่แล้ว สภาพสังคม สภาพสิ่งต่างๆ มันส่งผลกระทบต่อ ความคิดและรสนิยม ถ้าอยู่ในยุคนั้นและกระแสสังคมมันเป็น

แบบนัน้ ผมคงไม่สามารถทีจ่ ะสายลมแสงแดดได้ขนาดนีแ้ ต่เอาจริง ถ้าถามตัวเอง ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสายลมแสงแดดขนาดนั้น

และก็คดิ ว่าเราสนใจสังคม มีเจตนาดีตอ่ สังคมเสมอ ซึง่ ผมสะท้อน ผ่านงานเขียนตลอด เพียงแค่ว่ามันเป็นในแบบที่เราเป็น คือเรา

ไม่ได้เข้าใจในปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือกฎหมายข้อนี้ว่าผิดยังไง เอาเปรียบประชาชนยังไง หรือประวัติศาสตร์การปกครองเป็นมา โดยละเอียดอย่างไร ก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้น แม้ว่าสนใจและตาม อ่านอยู่ก็ตาม ถ้าวันนี้รู้และก็คิดว่าถ่องแท้กับมันก็อาจจะสะท้อน ออกมาก็ได้ ผมว่าตราบใดที่คุณยังไม่รู้จริง คุณก็ยังไม่ควรเขียน เราทำอะไรได้แค่ไหนก็ทำไป พัฒนาตัวเองไปเรือ่ ยๆ และตราบใดที่ ยังคิดดีมีเจตนาดีต่อสังคมต่อคนอื่นๆ ผมว่างานเขียนมันไม่ขี้เหร่ แน่นอนครับ

คุณมีสตู รในการสร้างงานเขียนให้คนรุน่ ใหม่สนใจไหม

นิว้ กลม : ผมว่าสูตรสำเร็จคือสูตรทีเ่ คยทำสำเร็จเท่านัน้ มันไม่ใช่ เครื่องยืนยันว่าจะสำเร็จอีก ผมเลยไม่เชื่อเรื่องสูตรสักเท่าไหร่

สูตรมักเกิดขึ้นหลังจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จไปแล้ว และคนก็มานั่ง มองย้อนกลับไป หาเหตุผลเพือ่ อธิบายความสำเร็จนัน้ การถอดรหัส จากสิ่งที่สำเร็จแล้วอาจไม่ยากนัก ที่ยากกว่าคือคิดสูตรใหม่ที่ยัง

ไม่เคยมี ถ้ารูส้ ตู รก็คงดีนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ ได้แต่ทำในสิง่ ทีช่ อบ และหวังว่าจะมีคนชอบมันบ้าง อาจจะมีการคิดถึงคนอ่านบ้าง อย่าง

his

ตอนตั้ ง ชื่ อ หนั ง สื อ ซึ่ ง คิ ด ว่ า นั ก เขี ย นทุ ก คนก็ คิ ด คล้ า ยกั น คื อ

ตัง้ ชือ่ ยังไงให้นา่ สนใจทีส่ ดุ ผมคิดถึงรูปเล่ม ภาพประกอบ เลือก นักออกแบบทีร่ สนิยมดีๆ อย่างคุณเบิม้ Wrong Design เลือกคนที่ เราชอบงานเขา เพราะงานเขาก็รว่ มสมัย สิง่ เหล่านีต้ อ้ งคิด เพราะ หนังสือเราต้องไปวางอยู่กับหนังสืออีกเป็นร้อยเป็นพันเล่ม ถ้าไม่ เด้งออกมาคนอ่านก็อาจไม่หยิบ แต่ในส่วนเนื้อหาไม่ได้มานั่งคิด แบบนีถ้ า้ คิดมันก็คงไม่เป็นธรรมชาติ เราก็ได้แต่เขียนในแบบทีเ่ รา ชอบเท่านัน้ แหละครับ

นักเขียนแต่ละคนต่างมีวตั ถุดบิ ของตนเอง

แล้ววัตถุดบิ ทุกวันนีข้ องนิว้ กลมคืออะไร

นิ้วกลม : ผมเองเป็นคนที่มีชีวิตราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ฉะนั้นงานเขียนมันจึงเริ่มขึ้นจากความบังเอิญ ครั้งแรกเกิดจาก การไปเที่ยว เราเดินทาง อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าประสบการณ์

ไม่พอมันก็ต้องออกไปหามัน อย่างที่คุณอาว์ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์’ เคยบอกว่า “การเดินทางเป็นสายตาของนักเขียน” ซึ่งผมเคยเอา ไปพลิกคำล้อท่านว่า “การเดินทางเป็นสายสะดือของนักเขียน” หมายถึงตัวเราเอง คือถ้าเราไม่ได้เดินทางเราก็คงไม่ได้มอี ะไรเขียน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันผสมอยู่โดยไม่รู้ตัวมันก็คือการอ่าน ซึ่งการอ่าน เป็นวัตถุดิบที่เราสะสมความคิด สะสมมุมมองไว้ในหัว แต่เรารอ ให้เหตุการณ์หรือโลกข้างนอกมากระทบกับความคิดของเราเพือ่ รอ วันปล่อยออกมา เราไม่รหู้ รอกว่ามันจะไปกระทบกับสิง่ ใหม่เมือ่ ไหร่ แต่ถงึ เวลามันมาเอง แต่ชว่ งหลังทีผ่ มคิดว่าเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญก็คอื การได้พบปะกับ ผูค้ น ผมไปเจอกับคนทีเ่ ราอยากคุยด้วย คนทีเ่ ขียนหนังสือ คนที่ เราชืน่ ชมเขา เคยได้นงั่ คุยกับนักเขียนกลุม่ หนึง่ เนีย่ โอ้โห! ความรู้ มันเยอะมาก แบบแค่ฟังก็เพลินแล้ว ยิ่งพอได้ลองไปเป็นพิธีกร รายการ ‘เป็ น อยู่ คื อ ’ เรายิ่ ง ได้ คุ ย กั บ คนที่ เ ขาผ่ า นชี วิ ต มา

ระดับหนึง่ คนทีค่ วามคิดเขาเริม่ ตกผลึก เริม่ มีมมุ มองทีช่ ดั เจนกับ ชีวติ เนีย่ มันเหมือนได้ฟงั อาจารย์ทคี่ ลาสเรียน เขามาเล่าให้เราฟัง เลยนะ เราฟังคนทีเ่ ขาได้นงั่ ทบทวนชีวติ จากคำถามของเรา บางที เราเห็นภาพบางอย่าง หรือมุมมองดีๆ มันเป็นสิง่ ทีเ่ ราได้รบั ติดหัว เราไปตลอด

จำเป็นหรือไม่ทนี่ กั เขียนต้องใช้อตั ตาและตัวตนของ ตัวเองเพือ่ สร้างชิน้ งาน

นิว้ กลม : ผมไม่รวู้ า่ ใช้อตั ตาหรือเปล่า แต่คดิ ว่านักเขียนส่วนใหญ่ สร้างงานมาจากตัวเอง คือเขียนในสิง่ ทีต่ วั เองรูส้ กึ คิด เชือ่ และชอบ แต่มันคนละเรื่องกับอัตตา เพราะคำว่าอัตตาอาจมีความหมายว่า ยึดถือในตัวตนของตัวเอง และคิดว่าตัวเองถูก ตัวเองเจ๋ง ตัวเองดี คนทีเ่ ขียนในสิง่ ทีเ่ ชือ่ อาจไม่มอี ตั ตาเลยก็ได้ เขาอาจจะยึดถือตัวตน ของตัวเองน้อยมาก แต่ก็อยากนำเสนอความคิดความเห็นของเขา ซึ่งบางคนก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนความเชื่อของตนด้วยซ้ำ ถ้ามี

ข้อมูลใหม่หรือเหตุผลทีน่ า่ รับฟัง

ครัง้ หนึง่ คุณเคยเขียนเรือ่ งขอทานในมติชน แล้วมี ฟีดแบ็กต่อว่ากลับมาคุณรูส้ กึ อย่างไร

นิว้ กลม : รู้สึกสั่นคลอนครับ เพราะว่าตอนแรกได้อ่านงานของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ทีพ่ ดู ถึงขอทาน ตอนนัน้ ชอบเพราะว่าแกพลิก

มุมมองของเราต่อขอทานไปเลย เมือ่ ก่อนเราเคยรูส้ กึ ว่าเราไม่อยาก ให้เงินขอทานเลย เพราะมันจะทำให้คนอย่างนี้มีเยอะขึ้น อ.นิธิ

แกกลั บ บอกว่ า ประเทศที่ มั น มี ข อทานมั น สะท้ อ นว่ า สั ง คมนั้ น

ยังให้เป็น ถ้ามันไม่มคี นให้แล้วมันก็คงไม่มคี นรับ แกไม่ได้สรุปว่า มันดีหรือร้าย แต่เรารูส้ กึ ว่าเฮ้ย! เออว่ะ พอมีคนมาถามเรา เราก็ เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะให้เงินขอทาน เราก็ไม่ต้องคิดเยอะถ้าใจมันจะ ให้คณ ุ ก็ให้ไปสิ แต่นนั่ คือการคิดจากตัวผมเอง แต่ทางมูลนิธกิ ระจกเงาแย้งกลับมาว่าการทีค่ ณ ุ คิดจากตัวคุณเอง แบบนีม้ นั กระทบต่อสังคม เรือ่ งขอทานเด็กมันมีเบือ้ งหลังทีน่ า่ กลัว ทัง้ การลักพาตัว การไปซือ้ มาจากพ่อแม่ เมือ่ เรารูข้ อ้ มูลจริงๆ จาก เขาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราผิดทันที ไม่นานผมก็เขียนแก้ตัวเลย

การที่ คุ ณ เอก จากมู ล นิ ธิ ก ระจกเงามาบอกเรา นั่ น ก็ คื อ การ

พลิกกลับของผมจริงๆ เลยล่ะ แน่นอนความรูข้ องเรามันมีบา้ งทีม่ นั จะไม่รอบคอบ ยิ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเองไม่รอบคอบ เราก็ควรจะ จัดการแก้ไขมัน ผมคิดว่ากระบวนการเขียนการอ่านมันเป็นการ เรียนรูไ้ ปเรือ่ ยๆ ตราบใดคนทีเ่ ขียนยังอ่านอยู่ ตราบใดทีย่ งั เรียนรู้ และก็ยงั ยอมรับว่าตัวเองไม่ฉลาด ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง มันก็จะได้เรียนรูไ้ ปเรือ่ ยๆ เหตุการณ์นที้ ำให้เราเรียนรูใ้ นอีกมุมนึง และได้ขดั เกลาตัวเองขึน้ อีก

ทุกวันนี้มีคนเขียนบล็อกมากขึ้น หลายคนที่เขียน บล็อกมีจุดประสงค์คืออยากเป็นนักเขียน นักเขียน ดังๆ หลายคน ก็มีจุดเริ่มต้นจากการเขียนบล็อก

คุณคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์น ี้ นิ้วกลม : ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนซึ่งเป็น

สิง่ ทีด่ กี ค็ อื ยังคงมีคนอยากเป็นนักเขียน และก็ยงั มีคนทีม่ คี วามสุข สนุกกับการเขียนหนังสือ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เวลาเรา เขียนงาน เราจะไม่เก็บเอาไว้เอง ก็ต้องหาช่องทางที่กว้างขึ้น

มากกว่ า เขี ย นอยู่ ใ นบล็ อ ก มองหาสำนั ก พิ ม พ์ แ ละส่ ง ต้ น ฉบั บ

ไปให้บรรณาธิการพิจารณา บางทีบรรณาธิการก็มาเจอบล็อกเจ๋งๆ ด้วยตัวเอง หากเป็นในอดีตปกตินักเขียนที่มันฝ่อหรือตายไปก่อน ระหว่างทางมาจากงานเขียนที่ทำอยู่ในโลกคนเดียวไม่มีฟีดแบ็ก

อะไรเลย เขี ย นแล้ ว ก็ ส่ ง ไปตามนิ ต ยสาร ซึ่ ง ก็ ถู ก ทิ้ ง หมดเลย

แต่การเขียนบล็อกมันมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่านชัดเจน อย่างเวลา

เราเข้าไปอ่านบล็อกแค่เขาเขียนได้ระดับหนึง่ แต่เราอ่านแล้วรูส้ กึ ว่า โอเค! ถูกใจเลย เราก็คอมเมนต์ให้ คนที่เขียนงานก็มีกำลังใจ

และพัฒนาตัวเองได้ดี จนบางคนสามารถออกพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ได้เลย

แต่สำหรับนักเขียนใหม่โนเนมที่ไม่มีใครรู้จัก จะทำ

ยังไงให้สำนักพิมพ์เขาเชือ่ มัน่ ว่าหนังสือจะขายได้ นิ้วกลม : ความรู้สึกส่วนตัวคือรู้สึกเสียดายนะหากสำนักพิมพ์

ที่ จ ะพิ ม พ์ แ ต่ ห นั ง สื อ ของนั ก เขี ย นที่ ค่ อ นข้ า งมั่ น ใจว่ า มั น ขายได้

จนไม่เปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้กับนักเขียนที่น่าสนใจ แต่สำนักพิมพ์

ไม่มนั่ ใจว่าจะขายได้ไหม ซึง่ ตอนผมออก ‘โตเกียวไม่มขี า’ ก็ไม่เคย คิดว่าจะขายได้อยู่แล้ว และก็พี่โหน่ง (วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์)

ทีเ่ ป็นคนตัดสินใจให้พมิ พ์ ก็โคตรจะไม่มนั่ ใจว่าจะขายได้ (หัวเราะ) ผมอยากจะขอชืน่ ชม a book นะทีต่ อนนัน้ ทำโครงการ 1st Hand ซึ่ ง เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ คนที่ ไ ม่ เ คยมี ห นั ง สื อ มาก่ อ นเลยได้ มี ห นั ง สื อ

book

ความรักเท่าทีร่ ู้

ความรักทีด่ ใี นมุมมองของนิว้ กลมเป็นแบบไหน และรักทีด่ สี อนอะไรให้แก่คณ ุ นิว้ กลม : คนเราเมือ่ มีความรักเกิดขึน้ แล้ว คนทีเ่ ป็นเจ้าของความรัก หรือคนทีใ่ ห้ความรักก็นา่ จะมีความสุข คนทีถ่ กู รักก็นา่ จะมีความสุข

มันควรจะต้องเป็นแบบนี้ อีกอย่างความรักทีด่ คี วรจะเป็นความรักทีไ่ ม่ทำให้เราหน้ามืดตามัว ยังสามารถทีจ่ ะเห็นข้อบกพร่องของคนทีเ่ รารักได้ดว้ ย

ความปรารถนาดีกบั เขา อยากให้เขามีชวี ติ ทีด่ ี มีการพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ และความรักสอนบทเรียนใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ เรือ่ งหนึง่ ให้กบั ผมคือ เมือ่ เราอกหักครัง้ หนึง่ มันสอนให้เรารูว้ า่ โลกในอุดมคติ

มันก็คอื โลกในอุดมคติ ก่อนหน้านีผ้ มมีความเชือ่ เหมือนกับทีใ่ ครหลายคนเชือ่ ว่า เราควบคุมชีวติ เราได้ จะดีจะร้ายมันขึน้ อยูก่ บั เรา แต่การอกหัก

มันทำให้ผมรูว้ า่ โลกใบนีม้ นั ไม่ใช่ของเราคนเดียว จะดีจะร้ายมันมีปจั จัยอืน่ ด้วย เพราะฉะนัน้ เราควบคุมโลกใบนีไ้ ม่ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์หรอก

หลังจากวันนัน้ มันทำให้ผมยืดหยุน่ กับชีวติ มากขึน้ ลดอัตตาตัวเองลง ยึดติดกับของรักน้อยลง เริม่ รูจ้ กั เผือ่ ใจไว้สำหรับวันทีต่ อ้ งเสียมันไป

เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนที่เคยรู้สึกดีๆ ต่อกัน วันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปได้ กระทั่งตัวเราก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

ถ้าเรามองโลกแบบนีเ้ ราก็เห็นความจริงของโลกมากขึน้ หากมองดีๆ บทเรียนจากความรักมันก็คล้ายคำสอนของหลักธรรมะทีว่ า่

‘ทุกสิง่ ในโลกไม่มอี ะไรเป็นของเรา และไม่มอี ะไรทีจ่ รี งั ยัง่ ยืน’ n


No.1

*

TOP FREE iPad APPS INTERACTIVE PUBLICATION APPLICATION

สามารถดาวน์โหลด GM Magazine HD ในฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2555 นี้

*ข้อมูลจาก App Store ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

วิธีการดาวน์โหลดผ่าน App Store 1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อ ท�ำการ Subscribe และเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ทำ� การ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ


his

new book ตรวจภายใน

ถ้าคุณอยากจะตรวจภายใน

ของใครสักคน คุณอยากจะตรวจ เขาคนนัน้ ในเรือ่ งไหน นิว้ กลม : คำว่า ‘ตรวจภายใน’ มันอาจจะดูลึกล้ำไป อีกทั้งเวลาที่ ผมเจอใครสักคน ก็ไม่ได้คดิ ว่าจะ ไปตรวจอะไรเขาหรอกครับ แน่นอนเวลาเราคบกับใครสักคน ไม่วา่ จะเพือ่ นหรือแฟน เราต้อง สนใจอยูแ่ ล้วว่าคนๆ นัน้ จะเป็น

ยังไง มีทศั นคติตอ่ โลกนี้ มีมมุ มอง ต่อสิง่ นัน้ สิง่ นีย้ งั ไง แต่ไม่ถงึ ขัน้ ต้องตรวจหรือสำรวจอะไร

เพราะตรวจมันดูโหดไป (หัวเราะ) โดยธรรมชาติเวลาผมพบเจอ กับใครก็จะค่อยๆ ทำความรูจ้ กั กัน อาจจะเริม่ ต้นจากการคุยกันถูกคอ ก็เลยชวนไปกินข้าวกัน ค่อยๆ สนิทกัน เพราะแค่เจอกันครัง้ แรก เราไม่มที างรูจ้ กั เขาลึกซึง้ อยูแ่ ล้ว การการคบหากันกับใครสักคน

ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ น หรือคบ

ผู้หญิงสักคนเพื่อจะเป็นแฟน

มันจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า และผมไม่เคยทีจ่ ะมุง่ ไปขุดคุย้ อะไรเกี่ยวกับคนๆ นั้นหากเรา ต้องคบกัน ความสัมพันธ์

ของมนุษย์มนั เกิดจากการค่อยๆ เรียนรูก้ นั ไปโดยธรรมชาติมากกว่า คงไม่ได้เริม่ จากการสงสัย

และตรวจสอบ n

เป็นของตัวเอง ผมว่าก้าวแรกสำคัญมาก มันเหมือนการปลูก ดอกไม้ คุณจะปลูกดอกไม้อยูแ่ บบเดียวมันก็ไม่ผดิ ดอกไม้มนั สวย อยู่แล้ว แต่พันธุ์ใหม่ๆ มันก็ต้องงอกขึ้นมาบ้างสิ เราจะได้เห็นว่า

งอกแล้วมันก็ไปกระตุน้ พันธุอ์ นื่ ๆ ให้เติบโตขึน้ มาประดับวงการ คือ การมีงานเขียนทีม่ นั ไม่รวู้ า่ ขายได้หรือเปล่า แต่มนั คืองานเขียนทีด่ ี และน่าสนใจ มันจำเป็นมากทีค่ วรมีเพือ่ ให้วงการไม่ตาย

แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตดิ อยูก่ บั รสนิยมของแต่ละสำนักพิมพ์ ด้วยในการทีจ่ ะเลือก คิดว่ารสนิยมของแต่ละสำนักพิมพ์ เป็นยังไงบ้างจากทีค่ ณ ุ ได้สมั ผัสมา นิ้วกลม : หากมองด้านการตลาดเราเข้าใจได้ว่าเมื่อมันมีตลาดที่ มันขายได้ดี อย่างนิยายรักวัยรุน่ ทีม่ นั ขายได้ดี แน่นอนสำนักพิมพ์ ทัง้ หลายทีเ่ กิดใหม่ และอยากอยูร่ อดก็ตอ้ งไปแบ่งเค้กกัน ถ้าเราทำ หนังสือให้มนั คล้ายกับเจ้าตลาด มันก็อาจจะได้แค่เฉือนเค้กของเขา มาได้นดิ หน่อย แต่เจ้าตลาดเขาแข็งแรงมากเลย ถ้าอยากจะไปเป็น

เจ้าตลาดแทนเขาคงยาก ในขณะที่ถ้าเราสร้างตลาดใหม่ขึ้นมา

เราจะเป็นเบอร์หนึ่ง เราจะมีเค้กของเราขึ้นมาเอง ไม่ต้องไปแบ่ง

กับใคร ผมรู้สึกว่าถ้าทุกสำนักพิมพ์มีคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างกัน

มี วิ ธี คิ ด ที่ ไ ม่ ซ้ ำ กั น มั น เป็ น กำไรของคนอ่ า นที่ จ ะได้ อ่ า นงานที ่ หลากหลาย ซึง่ มันต่างจากการทีม่ สี ำนักพิมพ์เกิดใหม่ 5 สำนักพิมพ์ แต่เฮ้ย! งานมันเหมือนกันหมด นีเ่ ป็นความท้าทายของสำนักพิมพ์ ใหม่ๆ ซึง่ คิดว่าถ้าทำได้อาจเป็นสิง่ ทีด่ กี ว่าทัง้ ในด้านของการผลักดัน วงการ ทั้งในด้านของรายได้ แต่แน่นอนว่ามันยากกว่า แต่ผมว่า

มันควรทำ

สำหรั บ คุ ณ ถ้ า การทำงานเขี ย นมั น เป็ น งานที่ ต้ อ ง ใคร่ครวญความคิดและสติปัญญา ตรงจุดนี้มันเป็น เหตุผลหลักในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากการทำ โฆษณามาเป็นการเขียนหนังสืออย่างเดียวหรือเปล่า นิว้ กลม : อันทีจ่ ริงตอนทีผ่ มลาออกจากบริษทั โฆษณา ปัจจุบนั ผม ก็ยงั ทำเป็นฟรีแลนซ์อยูน่ ะ แต่อนาคตคงจะทำได้ยากเพราะสิง่ ทีผ่ ม ทำมันเยอะเกินไป จนอาจไม่มีเวลาไปทำแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ผม ตัดสินใจค่อยๆ ถอยออกมาคือ งานเขียนที่ทำอยู่มันมีปริมาณที่ เยอะเลยทีเดียว และงานทีเ่ คยเขียนมาแล้วมันก็เกือบ 20 เล่มแล้ว ส่วนงานเขียนเก่าๆ ที่เคยเขียนมันยังคงมีการพิมพ์ซ้ำ ผลงานที่ ออกมาใหม่มนั ยังพอขายได้ เพราะฉะนัน้ นีม่ นั เป็นเรือ่ งของรายได้ที่ เราเห็นแล้วรูส้ กึ ว่า เราอาจจะอยูไ่ ด้กไ็ ด้ อาจจะไม่สบายนักแต่กอ็ ยู่ ได้อย่างไม่ลำบาก อีกสิ่งหนึ่งคือพอเริ่มเขียนหนังสือไปเรื่อยๆ มันมีข้อดีสองข้อ

ที่เราได้กลับมา ข้อที่หนึ่ง เราได้ทบทวนตัวเอง เราเข้าใจตัวเอง

มากขึน้ เราเรียนรูอ้ ะไรมากขึน้ เรือ่ ยๆ บางอย่างทีเ่ ราไม่รเู้ ราก็ตอ้ ง ไปหามาให้มนั รู้ ข้อทีส่ อง คือ เมือ่ เทียบกันกับงานโฆษณาแล้วเรา

รู้สึกว่างานโฆษณาเหมือนตัวเราเป็นลำโพง หมายถึงเขาอยากจะ บอกสื่อสารสิ่งนี้ออกไปเพื่อประชาสัมพันธ์ เรามีหน้าที่ช่วยเขา

บอกมันให้ดังขึ้น ให้คนหันมาได้ยินมันมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้ว เนือ้ หามันก็เป็นเนือ้ หาของเขา แต่งานเขียนมันบอกในสิง่ ทีเ่ ราอยาก จะบอก แล้วสิง่ ทีเ่ ราได้กลับมามันคือความภาคภูมใิ จ ยกตัวอย่างเช่น มีคนอ่านคนนึงเดินมาบอกผมว่า เขาอกหักอยากฆ่าตัวตายมาก รู้สึกว่าโลกมันมืดมิด แล้วคืนหนึ่งได้อ่านหนังสือของเรา พอตื่น

ขึน้ มาความคิดทีอ่ ยากจะฆ่าตัวตายหายไปเลย พอผมได้เห็นฟีดแบ็ก เช่นนีแ้ ล้ว เราดูเป็นคนทีม่ ปี ระโยชน์บา้ ง มันก็เป็นความภาคภูมใิ จ ของคนทำงานสร้างสรรค์ ถ้าผลงานของเรามันสามารถไปกระทบ กับใครเข้าแล้ว มันทำให้เขามีความสุขขึ้นหรือทำให้เขาคิดอะไร

ได้บา้ ง มันก็เป็นอีกเหตุผลนึงทีอ่ ยากทำงานเขียนให้มนั ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ

ในฐานะทีค่ ณ ุ เป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ วินยั ทีด่ ี ของนักเขียนฟรีแลนซ์คอื อะไร? นิ้วกลม : นิสัยที่ดีก็คือต้องมีวินัย สิ่งที่ยากของอาชีพอิสระก็คือ ความอิสระของมันนีแ่ หละ เวลาทีเ่ ราทำงานประจำเรามักจะมองว่า ความเป็ น อิ ส ระดี๊ ดี (หั ว เราะ) ทว่ า เวลาที่ เ ราเป็ น อิ ส ระจริ ง ๆ

มันยากนะ กับการบริหารความเป็นอิสระให้มันมีผลงาน วิธีที่จะ สร้ า งวิ นั ย ให้ ตั ว เองง่ า ยที่ สุ ด ให้ บ .ก.มาช่ ว ยสร้ า งวิ นั ย ให้ เ รา (หัวเราะ) ก็คือส่งต้นฉบับเนี่ยแหละ อย่างตอนนั้นก็ส่งต้นฉบับ เกี่ยวกับสิ่งของไปให้ทาง ‘ขวัญเรือน’ พิจารณา เขาก็ใจดีเปิด

คอลัมน์ให้ หลังจากนัน้ ทุก 15 วันต้องมีหนึง่ เรือ่ งทีต่ อ้ งส่ง เพราะ ว่าถ้าไม่มีเขาก็โทร.มาทวง (หัวเราะ) เราเหมือนทำงานไม่ประจำ

แต่ว่าเราก็ควรหาจังหวะที่มันประจำเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองส่งงาน อย่างสม่ำเสมอ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ คอลัมน์นนั้ ก็ได้รวมเล่มออกมาเป็น ‘สิง่ มหัศจรรย์ธรรมดา’ ส่วนการตั้งใจเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คส์อันนี้ยิ่งจำเป็นต้องมีวินัย

อย่างหนักเลย (หัวเราะลัน่ ) ผมยังทำไม่สำเร็จนะครับ แต่คดิ ว่าจะ ทำภายในปีหน้านี้ก็คือ ต้องจัดตารางเวลาในการทำงานให้มัน เหมือนทำงานเลย เช่น 09.00-12.00 น. จะเขียนเรื่องอินเดีย

บ่ายโมงเขียนเรือ่ งอะไร ทำเป็นตารางเลย งานเขียนหนังสือมันเป็น เรือ่ งแปลก คือถ้าเริม่ เขียนต่อเนือ่ ง คราวนีม้ นั จะไม่อยากหยุดแล้ว

แต่ถ้าไม่เริ่มมันจะไม่อยากเริ่มไปเลย เวลาเขียนอะไรก็ตามที ่ ต่อเนื่องมันจะมีแรงผลักของมันเอง ผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ ช่วยสร้างวินยั ให้ตวั เองได้

คำพูดทีว่ า่ ‘ฟรีแลนซ์มนั ฟรีไลฟ์’ คุณคิดเห็น

อย่างนัน้ ไหม นิว้ กลม : ผมไม่คิดว่าฟรีไลฟ์มีจริง โดยปกติมนุษย์มีข้อจำกัด

อยู่แล้ว ฉะนั้นชีวิตเราไม่มีทางเป็นอิสระที่แท้จริง การมีชีวิตอยู ่ มันพึ่งพากับองค์ประกอบอื่นและชีวิตอื่นอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ได้พูด

โดยอุดมคติเกินไป ยังไงเราก็ตอ้ งคิดถึงคนอืน่ เช่น เราจะทำงาน ฟรีแลนซ์แค่ดูแลเฉพาะตัวเองเท่านั้นหรือ ถ้าเกิดแม่ตัวเองป่วย

เราจะไม่ออกตังค์ให้แม่เลยหรือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อจำกัดของ ชี วิ ต ที่ ท ำให้ ชี วิ ต มี ค วามหมาย บางที ชี วิ ต ที่ มั น อิ ส ระมากๆ

เราอาจจะรูส้ กึ ว้าเหว่จนคิดว่าชีวติ ไม่มคี วามหมายเลยก็ได้ ข้อจำกัด ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเราอยู่ หรือคนทีเ่ กีย่ วข้องกับเราอยู่ มันทำให้ เราตอบตัวเองได้ว่าทำไมเราต้องมีอยู่ ทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้

เพื่อคนอื่นบ้าง อย่างงานบางงานทำไมเราถึงต้องทำ เพราะว่าคน

อยากให้เราทำงานชิ้นนั้นเขาเคยมีบุญคุณกับเรา หรือบางอย่าง

ที่ คุ ณ ต้ อ งกั ด ฟั น ทำเพราะว่ า พ่ อ คุ ณ อาจจะกำลั ง ป่ ว ยอยู่ ก็ ไ ด้

หากความไม่อสิ ระหรือการทีเ่ ราไม่ได้ทำในสิง่ ทีต่ ามใจตัวเอง แต่ถา้ เราผ่านเหตุการณ์นั้นไป หรือบางคนอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นั้น

ก็จะเห็นว่าความไม่อสิ ระมันมีคณ ุ ค่าของตัวมันเองอยู ่

คุณอ่านหนังสือมาเยอะมากแล้วเคยคิดไหมว่าทำไม เราจึงต้องอ่าน นิว้ กลม : พีต่ อ้ (บินหลา สันกาลาคีร)ี เคยพูดประโยคหนึง่ ซึง่ ผม ชอบมาก เขาบอกว่าเขาใช้ชวี ติ มาจนถึงอายุ 40 กว่าแล้วเขาก็มา นั่งมองดูคนที่อายุ 40 เท่ากัน 2 คน คนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่

หยาบกระด้างมากๆ อาจจะเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยคิดถึงคนอืน่ นิสยั ไม่คอ่ ย ดีสักเท่าไหร่ กับอีกคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่คิดถึงจิตใจคนอื่น เข้าใจคนอืน่ พยายามเรียนรูพ้ ยายามรับฟังคนอืน่ คิดว่าคนสองแบบ นีม้ นั เกิดขึน้ จากอะไร ถ้าเราสืบค้นไปดีๆ สุดท้ายเราอาจจะพบก็ได้ ว่าจุดที่ทำให้คนสองคนนี้ไม่เหมือนกันคือ ตอนอายุ 10 กว่าขวบ

คนทีอ่ อ่ นโยนกว่าเขาอ่านหนังสือและก็อา่ นมาตลอด ผมเห็นด้วยนะ เพราะผมเชื่อว่าการอ่านทำให้เราเข้าใจตัวเอง คนทุกคนชั่วชีวิต

มันก็ไม่ได้ออกไปเจออะไรมากมายหรอก แต่การอ่านมันก็ทำให้เรา ขัดเกลาความคิดและเปิดโลกตัวเองให้กว้างขึน้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือ การอ่านทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น

ซึ่งอันนี้โคตรสำคัญเลย ทั้งชีวิตอย่างมากเราก็มีเพื่อนอยู่ไม่เกิน

สิบคน ให้ตายก็ไม่เกินร้อยคนไม่สนิทด้วย สนิทอย่างมากก็สบิ คน และเพือ่ นทีเ่ ราสนิทก็มกั คิดอะไรคล้ายๆ กัน แล้วถ้าเราอยูแ่ ต่กบั คนแบบนัน้ อยูต่ ลอด เราก็ตอ้ งคิดว่าโลกนีม้ นั ก็ตอ้ งคิดแบบนีแ้ หละ ไอ้คนที่คิดไม่เหมือนพวกเราเนี่ยแม่งโง่ ไม่รู้อะไรเลย แต่หนังสือ

มันทำให้เรามีเพือ่ นได้ไม่จำกัด และเป็นเพือ่ นทีเ่ ราไม่มที างได้รจู้ กั เขาเลย ผมอ่านเรือ่ ง มีดประจำตัว ของคุณชาติ กอบจิตติ แน่นอน เราไม่มีทางที่จะมีเพื่อนเป็นลุงลับมีด แต่ผมอ่านเรื่องสั้นจบผมก็ เข้าใจชีวิตของคนลับมีดทันที หนังสือทำให้เราเห็นชีวิตเยอะแยะ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ใจเรากว้างขึ้นเยอะ ผมเชื่อว่าคนที่อ่าน หนังสือเยอะพอไม่คอ่ ยมีคนใจแคบหรอกครับ เขาจะเข้าใจว่ามนุษย์ มันหลากหลายมากกว่าที่เราจะจำกัดนิยามว่ามนุษย์มันเป็นยังไง เมื่อเราเห็นความหลากหลายเราก็มีชีวิตที่มีความสุขขึ้น คิดถึง

คนอืน่ มากขึน้ และไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

his

favorite book

สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุดทีไ่ ม่อาจหวนกลับ

และ สงครามระหว่างสี : ในคืนวันอันมืดมิด ผูเ้ ขียน : เกษียร เตชะพีระ “ระยะหลังมานีผ้ มชอบผลงานของอาจารย์เกษียร

โดยเฉพาะสองเล่มนีเ้ พราะเป็นหนังสือทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง

ความขัดแย้งทางการเมืองไทยได้ดมี าก ฉายภาพ

ให้เห็นอย่างไม่มอี คติ ทำให้เราเห็นต้นตอของปัญหา

และพัฒนาการของมัน ช่วยให้เราทำความเข้าใจเหตุการณ์

อย่างไม่มอี คติตอ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีส่ ำคัญคือ

อาจารย์เขาเป็นคนทีพ่ ยายามเสนอทางออกให้กบั

ความขัดแย้งนีโ้ ดยไม่เสียเลือดเสียเนือ้ เขามีสว่ นในการ

ตักเตือนคนอ่านให้ไม่ตกหลุมความรุนแรงของ

ความขัดแย้งทางการเมืองครัง้ นี้ และชวนคนอ่านมาช่วยกัน

หาวิธที จี่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความขัดแย้งนี ้ โดยไม่เลือดตกยางออก” n


รสนิยมทีด่ ใี นการอ่านควรจะเป็นอย่างไร

นิว้ กลม : การอ่านทีด่ คี อื การอ่านทีห่ ลากหลายทีส่ ดุ อ่านให้เยอะ จนไม่ ถู ก หนั ง สื อ หลอก ยิ่ ง โตผมก็ ยิ่ ง เชื่ อ ว่ า คนที่ รั บ อะไรได้

หลากหลายจะเป็ น คนที่ ไ ม่ โ ง่ เพราะว่ า อ่ า นหนั ง สื อ หลายแบบ

ฟังเพลงหลายแบบ มีเพือ่ นหลายๆแบบ มันก็ทำให้เรากลายเป็นคน หลายๆแบบ ผมไม่ได้หมายความว่าเรามีตวั ตนทีไ่ ม่ชดั เจนนะ แต่ เราจะมีส่วนผสมหลายคนในตัวเราคนเดียว ทำให้เราอยู่กับคนได้ ทุกคน และการอ่านทีห่ ลากหลายทำให้เราฉลาดขึน้ เราจะไม่หลง เชื่ อ ใครสั ก คนนึ ง หรื อ ความคิ ด แนวใดแนวนึ ง ไปซะทั้ ง หมด

เราจะมีขอ้ มูลมากมายรอบตัวทีเ่ ราวิเคราะห์ได้ดว้ ยตัวเอง

ถ้าเทียบกับ ทีวี ในแง่ของคุณค่ามันแตกต่าง กับหนังสือยังไง ทัง้ ๆ ทีม่ นั ก็มรี ายการดีๆ เหมือนกัน

นิว้ กลม : ข้อทีห่ นึง่ คือ ทีวมี นั บำเรอเรา (หัวเราะ) มันเป็นสือ่ ที่ เอาใจคนดู เราต้องเข้าใจธรรมชาติของทีวนี ะครับว่าสนามมันจำกัด จนกว่ า เราจะมี ร ายการที วี ดี ๆ ทั้ ง บนอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ บนที วี ดาวเทียมมากพอนั่นแหละ โดยธรรมชาติตั้งแต่ก่อนเก่าจนถึง ปัจจุบนั พืน้ ทีฟ่ รีทวี มี นั ก็มแี ค่นนั้ ช่องมันก็มแี ค่นนั้ เวลามันก็มแี ค่ 24 ชั่วโมง ทุกรายการต้องแข่งขัน ต้องการเงินมาผลิตรายการ

ให้คนดูเสพแล้วติดด้วยการเอาใจเราทุกวิถที าง และแน่นอนอย่างที่ คนเขาพูดกันมาเสมอว่า เวลาดูทวี เี ราไม่คอ่ ยได้คดิ ไม่คอ่ ยได้กลัน่ กรอง ไตร่ตรอง ฉะนั้นจึงรู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นผู้รับโดยมีทีวี คอยเอาใจ และทีวรี อคุณอยูท่ บี่ า้ นเลย แต่หนังสือมันไม่ค่อยเอาใจคุณนะ ประมาณว่าคุณต้องเข้ามา หาผมนะเว้ย! ผมนัง่ รอคุณอยูท่ รี่ า้ นหนังสือ คุณไม่เข้ามาคุณไม่เจอ ผมนะ แล้วเราก็ตอ้ งไปง้อมันนะ (หัวเราะ) คนเขียนหนังสือ เขาก็ เขียนหนังสือมาจากเรื่องตัวเอง เขาไม่ได้มานั่งง้อนะว่าคนอยาก อ่านรึเปล่า แต่กไ็ ม่ปฏิเสธว่ามันมีหนังสือทีท่ ำเสิรฟ์ คนทีอ่ ยากอ่าน เมือ่ เราเลือกทีจ่ ะหยิบรับหนังสือเล่มใดมาอยูก่ บั เราแล้วมันก็จะเข้า สู่กระบวนการของการอ่านที่ทำให้เราได้ถกเถียงและไตร่ตรองอยู่ ตลอดเวลา อาจเป็นข้อความทีเ่ ราเห็นด้วย หรือบางพาร์ทของนิยาย ทีเ่ ราเคลิบเคลิม้ ซึง่ มันก็มเี วลาให้ดมื่ ด่ำและคิดตามคิดโต้ได้มากพอ จนเราได้ตกผลึกทางความคิดได้เองโดยไม่มเี วลามากำหนดเหมือน รายการทีวที มี่ ใี ห้เราดูแค่สยี่ บิ ห้านาทีแล้วจบ

กระแสการอ่านหนังสือบนแท็บเลตกำลังเข้ามา คิดว่า มันจะทำให้คณ ุ ค่าของการอ่านหรือเสน่หล์ ดลงไหม

นิว้ กลม : ผมยังไม่ได้ลองอ่านหนังสือบนแท็บเลตนะครับ แต่เคย ลองอ่านจากหน้าจอคอมฯ ก็คิดว่าคนที่ใช้แท็บเลตอ่านหนังสือ

มันเป็นคนละเจเนอเรชัน่ กัน คิดว่าคนทีจ่ ะอ่านจากแท็บเลตมันจะ เป็นคนรุ่นที่โตมากับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่วนคนที่มันเคย อ่านหนังสือแล้ว เขาก็อาจยังคงปฏิเสธการอ่านบนหน้าจออยู่ แต่ก็ คงมีคนที่ปรับตัวได้ด้วย ผมคิดว่าแท็บเลตเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยน พฤติกรรมการอ่านมากกว่า ผมคิดว่าการอ่านหนังสือบนแท็บเลต

มาพร้อมกันกับสิง่ แยกสมาธิในโลกยุคใหม่ คนยุคนีอ้ า่ นหนังสือสัน้ ลง หรือเขียนหนังสือสั้นลง มันไม่ได้เกิดจากแท็บเลต แต่เกิดจาก

สิง่ เร้ารอบตัวทีม่ มี ากขึน้ ทุกวันนีโ้ ลกเล็กลงแต่โลกของแต่ละคนมัน กว้างขึ้น เพราะฉะนั้นความสนใจของแต่ละคนมันจึงแตกกระสาน ซ่านเซ็น จนเกินกว่าจะหยุดโฟกัสทีเ่ รือ่ งใดเรือ่ งนึงได้นาน ทำให้คน

ที่จะสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบลึกซึ้งนั้นผมเดาว่าน้อยลง เพราะ ฉะนัน้ ถ้ามองแท็บเลตว่าเป็นยังไง ผมมองว่ามันเป็นโอกาสของสือ่

ที่จะสร้างลักษณะนิสัยอะไรใหม่ๆ ให้กับตัวสื่อเองและให้กับคน

เสพด้วย คิดว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะมากเลยทีน่ า่ ติดตามว่ามันจะ เป็นยังไงจึงจะดึดดูดให้คนสนใจ

ไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสีย

นิ้วกลม : ข้อเสียยังคาดเดายาก ถ้าจะเป็นข้อเสีย ก็อาจจะเป็น

ข้ อ เสี ย ตรงที่ ว่ า แท็ บ เลตมั น ไม่ ใ ช่ ห นั ง สื อ แต่ มั น ดั น ต่ อ เข้ า กั บ

สิง่ ดึงดูดสมาธิอย่างอืน่ ได้ดว้ ยกัน และก็มนั ก็คงทำให้สมาธิแตกได้ แต่กไ็ ม่แน่ เด็กยุคใหม่อาจจะอ่านหนังสือบนแท็บเลตไปได้ ฟังเพลง ไปด้วย เช็กเฟซบุค๊ ได้ เพราะชินแล้ว นีเ่ ป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องติดตาม เพราะผมก็ไม่รวู้ า่ มันจะเป็นยังไงต่อไป

คุณเองคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนตัวยังไง เพื่อให้เข้า กับการบริโภครูปแบบใหม่บนแท็บเล็ตที่กำลังได้รับ ความนิยม

นิว้ กลม : ตอนนีม้ นั เดาไม่ออกครับ แต่วนั นึงถ้าเทคโนโลยีเปลีย่ นไป แน่นอนว่ารูปแบบในการส่งสารน่าจะเปลี่ยนไปด้วย เช่นจะเขียน ความเรียง หรือจะเขียนเรือ่ งสัน้ สักเรือ่ ง มันอาจจะมีชอ่ งว่างในการ ผสมสือ่ เข้าไป เช่นมีภาพและเสียงประกอบ แต่ผมเชือ่ ว่านักเขียน

ส่วนใหญ่ยังรักในความรู้สึกตอนห้วงเวลาที่ได้นั่งลงแล้วมีเพียง

ตัวอักษรกับเขาเท่านัน้ ไม่ได้นกึ ว่าเขียนตรงนีจ้ ะใส่เพลงไหนดี ผมว่า นั่นมันเป็นวิธีคิดแบบครีเอทีฟมากกว่า แต่ถ้าใครจะซุกซนหรือว่า สนุกสนานหลังจากถ่ายทอดงานเขียนออกมาเป็นภาษา แล้วเอาไปปรับ ให้มันครีเอทขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของนักเขียนแต่ละท่าน ซึ่ง

นักเขียนบางคนอาจจะทำได้ นักเขียนบางคนอาจจะไม่สนุกทีจ่ ะทำก็ได้

ทุกวันนีค้ นรูจ้ กั คุณมากขึน้ การใช้ชวี ติ ของคุณ

แตกต่างไปจากเดิมไหม

นิ้วกลม : (ตอบเร็ว) ความรู้สึกจากใจจริงเลยนะครับ ผมไม่ได้ อยากให้คนจำหน้าได้ อยากให้คนจำงานเขียนได้มากกว่า ข้อดีของ การเขียนหนังสือ คือการเอาตัวหนังสือเอาหนังสือไปออกหน้าแทน เรามากกว่า ไม่ต้องเอาหน้าเราไปออก ผมไม่หล่อนะ (หัวเราะ)

ยิ่งตอนนี้พอเริ่มไปทำรายการทีวี แค่เริ่มเองนะผมไปตัดผมข้างๆ หมูบ่ า้ นร้าน 60 บาท เขาก็บอกว่า เฮ้ย! พีไ่ ปทำรายการทีวรี เึ ปล่า ตอนนั้นไปทำงานที่อุดรฯ ก็มีคนตำรวจมาทักว่าคุณทำรายการทีว ี ใช่ไหม ผมก็รสู้ กึ ว่า เฮ้ย! วิกฤติแล้วล่ะ (หัวเราะ) แต่กไ็ ม่ได้เอา มาคิ ด จิ ต ตก ผมคิ ด ว่ า มั น ก็ คื อ การแลกกั น เพราะผมเป็ น คน ประสบการณ์น้อย ฉะนั้นการออกไปคุยกับคนที่น่าสนใจ การไป เห็นชีวิตที่มันแตกต่างไปจากเราเนี่ย มันเป็นวัตถุดิบที่ดีที่จะเอา มาสร้างงานเขียน ไม่ได้ทำเพราะอยากไปออกทีวเี ลย ถ้าเป็นไปได้ ใส่หน้ากากได้กเ็ อานะ (หัวเราะ) พูดโดยสัตย์จริงเลยผมก็ไม่ได้คดิ ว่าตัวเองดัง ที่เขาทักทายผมเพราะเขาแค่คุ้นหน้ามากกว่า ชีวิต ตอนนีก้ เ็ ป็นปกตินะ แต่อาจจะน้อยกว่าเดิมหน่อยเท่านัน้ เอง

คุณคิดว่าข้อเสียของชือ่ เสียงคืออะไร

นิว้ กลม : อาจจะทำให้คนหมัน่ ไส้มงั้ ครับ (หัวเราะ) ชือ่ เสียงมัน อาจจะทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากเกินไป แต่ผมคิดมาตลอดว่า

คนทีท่ ำอาชีพด้านการเขียนการอ่านไม่มที างหลงตัวเอง ไม่มที างที่

Book Fair & i

หากถามว่านิว้ กลมชอบอะไรและไม่ชอบอะไรบ้างในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ถ้าจะให้จำแนกจริงๆ ก็คงได้ประมาณนี ้ ข้อดีอย่างแรกของงานสัปดาห์หนังสือ

ทีน่ กึ ออกได้ในทันทีเลย คือมันแสดงให้เห็นอย่าง เป็นรูปธรรมว่าบ้านเมืองเราก็มวี ฒ ั นธรรม การอ่าน คนรักการอ่านไม่ใช่นอ้ ยๆ อย่างทีส่ อง งานสัปดาห์หนังสือเป็นตลาดนัดทีม่ ี หนังสือให้เราเลือกมากมายหลากหลายจริงๆ หนังสือหลายเล่มทีห่ าซือ้ ในร้านทัว่ ไปไม่ได้ผมก็หาซือ้ ได้จากในงาน นีแ้ หละ เป็นโอกาสให้หนังสือทีเ่ ราไม่คอ่ ยได้เห็นได้ขาย

และเป็นโอกาสให้นกั อ่านอย่างเราได้ซอื้ ข้อดีขอ้ สุดท้าย เป็นโอกาสทีน่ กั เขียนกับนักอ่านจะได้พบกัน ตัวเป็นๆ (หัวเราะ) หรือแม้กระทัง่ นักเขียนกับนักเขียน ก็ได้เจอกันด้วย อาจจะคล้ายๆ กับงานรืน่ เริงของคนทีร่ กั การอ่าน ชอบการเขียนมาเจอกัน ปีหนึง่ เจอกันสักครัง้ สองครัง้ n

งานสัปดาห์หนังสือทำให้เราเสพติดหนังสือ

ลดราคา อยากซือ้ เฉพาะตอนทีล่ ดราคา และซือ้ เยอะมาก บางทีกซ็ อื้ ไปกองไว้ ซึง่ นิสยั แบบนี ้ มันส่งผลกระทบต่อร้านหนังสือ โดยเฉพาะร้านหนังสืออิสระ ร้านหนังสือเล็กๆ ทีจ่ ะอยูไ่ ด้ยากขึน้ เพราะคนซือ้ หนังสือในงาน หนังสือไปหมดแล้ว และเมือ่ เขาไม่ลดราคาหนังสือเลย คนซือ้

ก็รู้สึกว่าร้านนี้ขายแพงจัง ทั้งๆ ที่เขาขายในราคาปกตินั่นแหละ อีกสิง่ หนึง่ ทีผ่ มไม่คอ่ ยชอบก็คอื เสียงดัง แต่กเ็ ป็นเรือ่ ง ที่ปฏิเสธยากแก้ไขยาก แต่ผมก็รู้สึกว่าเราน่าจะทดลองทำงาน หนังสือให้มนั รืน่ รมย์ ไม่ตอ้ งตะโกนเชียร์ขายหนังสือกัน

ซะขนาดนั้นบ้างดูสักครั้ง ลองทำงานหนังสือให้เงียบลง วุ่นวายน้อยลง ผมเชื่อว่าคนรักการอ่านก็น่าจะชอบบรรยากาศ เงียบๆ มากกว่าตะโกนโหวกเหวกโวยวายนะ n

his

ชือ่ หนังสือ ‘ความสุขโดยสังเกต’ คุณกำลังหมายความว่า เราต้อง สังเกตจึงจะมีความสุขหรือเปล่า นิว้ กลม : ความสุขไม่ตอ้ งสังเกต เลยครับ เวลาเรามีความสุขเราก็รตู้ วั กันอยูแ่ ล้ว ซึง่ บางทีแค่เรือ่ งเล็กๆ

ก็เป็นความสุขได้ เหมือนเรานั่งอยู่ ในห้องแอร์เย็นๆ หลังจากทีเ่ รา

เพิง่ เดินบนถนนทีโ่ คตรร้อนมาเมือ่ กี้ หรือมีผู้หญิงสวยเดินผ่านมาแล้ว

มานั่งใกล้ๆ แค่นี้เราก็รู้สึกว่า อ่า...มีความสุขแล้ว (หัวเราะ)

ผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ได้ด้วยตัวเอง

อยูแ่ ล้วว่าอะไรคือสิง่ ทีท่ ำให้เรา

มีความสุข รูว้ า่ สถานการณ์แบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ อยูก่ บั คนแบบนี้ แล้วเราจะมีความสุข พอเจอ

แล้วเราจะรู้ แต่ถา้ เราสังเกตมัน

และจำไว้ เราก็สามารถพาตัวเองไป เจอความสุขแบบนัน้ ได้อกี ‘ความสุขโดยสังเกต’

ทีผ่ มเขียนคือการสังเกตความสุข

จากตัวเอง จากคนในหนัง

หรือจากคนรอบๆ ตัว ลองสังเกต ความสุขทีเ่ กิดขึน้ กับพวกเขา

แล้วรวบรวมมันไว้ เพราะผมสนใจว่า อะไรทำให้คนเรามีความสุข

ซึง่ อันทีจ่ ริงโดยรวมแล้วสิง่ นัน้ ก็ไม่ได้ ต่างกันเท่าไหร่ หลังจากเขียน หนังสือเล่มนี้ ผมได้รวู้ า่ ความสุข

มันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด

ยิ่งเราตั้งเงือ่ นไขซับซ้อน พยายาม

มองหาความสุขมากเท่าไหร่

เราก็ยงิ่ จะไม่มคี วามสุข n

book ความสุข

โดยสังเกต

รูส้ กึ ว่าตัวเองเก่งเลย เพราะว่าทุกครัง้ ทีเ่ ราหยิบหนังสือใหม่ๆ มาอ่าน เราจะรู้สึก โห! ฉลาดกว่าเราอีก เอาแค่วันนึงคุณรู้สึกว่าตัวเอง ฉลาด ให้ลองเดินเข้าร้านหนังสือสิครับ ผมรูส้ กึ โง่ทนั ที เดินเข้าห้อง สมุดสิ ผมยิง่ รูส้ กึ โคตรโง่เลย ผมรูส้ กึ ว่าเราโง่อยูแ่ ล้ว และนักเขียน ที่เราชื่นชม เขาโคตรฉลาดกว่าเราเลย เพราะฉะนั้นเราไม่มีทาง หลงตัวเองเลย แล้วตราบใดที่เรายังเขียนหนังสืออยู่ เราก็จะเช็ก

ตัวเองตลอดว่า อ๋อ! นีเ่ รารูแ้ ค่นเี้ องเหรอ มันอาจจะมีบา้ งบางช่วงที่ เราเขียนไปแล้ว เรารูส้ กึ ว่าเรามัน่ ใจ แต่จริงๆ พอเริม่ เขียนไปเรือ่ ยๆ เราเริม่ รูแ้ ล้วว่าจริงๆ ไม่มนั่ ใจหรอก เรารูน้ อ้ ยมาก มันเตือนตัวเอง โดยอัตโนมัติ

การทีค่ ณ ุ เข้าไปอยูใ่ นสือ่ ต่างๆ มากขึน้

มันเป็นการสร้างความเป็นฮีโร่ให้กบั คุณรึเปล่า

นิว้ กลม : ผมว่าคนเรามักจะมองทุกสิง่ ทุกอย่างหรือทุกคนจากฐาน ความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเราเอง สมมติถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ เขียนหนังสือถี่ เราก็จะรูส้ กึ ว่าไอ้บา้ นีม่ นั เขียนหนังสือถีไ่ ปไหน แต่ถา้ คุณเป็นคนที่เขียนหนังสือถี่ เราก็จะมองว่าไอ้บ้านี่มันขี้เกียจจังวะ โดยธรรมชาติเรามักจะมองคนจากสิง่ ทีเ่ ราเป็น แต่ชว่ งนีซ้ งึ่ ผมเพิง่ ออกหนังสือไปอีกสองเล่ม เป็นช่วงที่ผมเขียนหนังสือแล้วมันสนุก ผมก็อยากปล่อยผลงานทีช่ อบออกมา โดยทีผ่ มไม่รหู้ รอกว่าในสายตา คนอืน่ มันดีหรือไม่ดี แต่วา่ เราชอบมันแน่ๆ เราถึงพิมพ์ ผมคิดว่า มันเป็นจังหวะของมันแน่ๆ ทีม่ นั สนุกก็เลยขยันเขียน พอขยันเขียนก็ เลยขยันพิมพ์ ก็เลยอาจจะเห็นว่าหนังสือมันออกมาเยอะ เรือ่ งของการออกสือ่ อย่างตอนที่ 24/7 ติดต่อมา ผมไม่อยาก จะสัมภาษณ์ดว้ ยซ้ำ ผมไม่อยากเป็นคนทีบ่ า้ ให้สมั ภาษณ์ จะสัมภาษณ์ ไปทำไมตัง้ เยอะในเรือ่ งเดิมล่ะ แต่ในประเด็นนีม้ นั ยังไม่คอ่ ยได้คยุ เมือ่ ได้คยุ กันมันก็สนุกดี จริงๆ ผมเป็นคนชอบคุยนะ เวลาสัมภาษณ์ โคตรชอบเลย เพราะว่าบางคำถามมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึน้ แต่เราเคยเห็นคนทีแ่ บบเปิดไปเล่มไหนก็เจอ เราก็ไม่อยากเป็นแบบ นั้น ทว่าเวลาเราทำงานเรามีญาติพี่น้องเยอะขึ้น เรามีพี่ที่เขาเคย ช่วยเหลือเรา เรามีคนที่เรารู้จักกัน ถ้าเขาติดต่อมาขอสัมภาษณ์

ผมก็ตอ้ งยินดี


ส่วนเรื่องทีวีก็อยากทำ ผมไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าทีวีมันจะ ทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นอีก แต่ความรู้สึกมันกลับกันมากกว่า รู้สึกว่า เฮ้ย! วัตถุดิบจะหมดแล้วนะเว้ย เขียนงานเยอะขนาดนี้ ต้องออกไปเจออะไรใหม่ๆ นะ บางทีชาตินี้เราอาจไม่ได้มีโอกาส ไปคุยกับคนบางคนก็ได้ แต่ทำรายการทีวเี รามีโอกาสได้คยุ กับเขา อย่างเปิดอก เหล่านีค้ อื สิง่ ทีผ่ มได้รบั กลับมา สิง่ ทีไ่ ด้มนั สำคัญและ ก็มีประโยชน์กับตัวเองมากกว่าการที่คนเห็นหน้าเราในทีวีเยอะนะ และเรื่องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น บอกตามตรงว่าดีใจมาก แต่วา่ ไม่ได้ทะเยอทะยานว่าจะต้องเป็นคนต้นแบบให้ใคร

การที่คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น มันทำให้คุณเคยรู้สึกว่า

ตัวคุณโตบ้างไหม นิว้ กลม : ไม่เลยครับ (ตอบเร็ว) ข้อหนึง่ คือไม่ได้รสู้ กึ ว่ามันมีชอื่ เสียง จริงๆ ข้อที่สองก็คือตราบใดที่ยังทำงานด้านการเขียนการอ่านผม ไม่มที างทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองตัวโตเลย เพราะโลกของหนังสือมันใหญ่มาก และมันเป็นโลกของคนฉลาด เพราะตราบใดทีเ่ รายังอ่าน มันไม่มี ทางเลยทีเ่ ราจะคิดว่าเราฉลาด คนฉลาดมันเยอะมากและเรามันแค่ ฝุ่นผง ที่สำคัญผมไม่ได้คิดว่าผมเขียนหนังสือฉลาด ผมคิดว่าเรา เขียนหนังสือแนวหน่อมแน้มแต่มนั เป็นตัวเรา ผมก็อยากเขียนแบบ คุณชาติ กอบจิตติ อยากเขียนแบบคุณอุทศิ เหมะมูล ยอมรับว่า โคตรอยากเขียนเลย แต่ผมเขียนไม่ได้ เพราะชีวิตผมหน่อมแน้ม ผมก็สะท้อนออกมาได้แค่นแี้ หละ แต่ถา้ ถามว่ามีความสุขไหมทีม่ นั เป็นแบบนี้ ก็ตอ้ งบอกว่ามีความสุขมาก เพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็น คนอืน่ เรารูต้ วั ว่าเราเป็นอะไร แล้วเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทำมันอยู ่

“การละวางตัวตนในบางครั้งที่เราอาจจะยึดมั่นทาง ความคิดของเรา อาจจะต้องใช้ภูมิปัญญาบางอย่าง” ประโยคนี้เห็นคุณบอกว่าอ่านจากหนังสือพุทธทาส เรือ่ ง ตัวกู ของกู แล้วสิง่ ทีท่ า่ นพุทธทาสสอนตรงนี ้ มีผลต่อความคิดคุณอย่างไร นิว้ กลม : สิง่ ทีผ่ มได้จากท่านพุทธทาสคือคำสอนสองเรือ่ ง หนึง่ คือ อย่ายึดถือสิง่ ต่างๆ ว่าเป็นตัวกูของกู อย่างท่านบอกว่าทำงานทุกชนิด

ด้วยจิตว่าง หมายถึง ทำงานเสร็จแล้วก็วางมันไว้ ถ้ามันดีกไ็ ม่ตอ้ ง ไปกระโดดโลดเต้นกับคำชมมากนัก ถ้ามันพลาดไปก็แก้ไขในครั้ง หน้าได้ แต่กไ็ ม่ตอ้ งไปหมกมุน่ กับความผิดพลาดในอดีตมากเกินไป เมื่อไม่ยึดมั่นเรื่องตัวกูของกูก็ละวางจากหลายสิ่งหลายอย่างได้ ทัง้ สิง่ ของ ผูค้ น ความสัมพันธ์ ทรัพย์สนิ ชือ่ เสียง ซึง่ เปลีย่ นแปลง อยูต่ ลอดเวลา อีกเรือ่ งคือ อิทปั ปัจจยตา หรือคำสอนเรือ่ งเหตุปจั จัย เพราะมีสงิ่ นีจ้ งึ มีสงิ่ นี้ ทุกสิง่ ทีเ่ ราเห็นเป็นผลจากเหตุนานาประการ บางผลทีเ่ ราไม่ชอบใจเราอาจเข้าใจมันมากขึน้ ถ้าเรารูเ้ หตุทมี่ าของ มัน เช่นเจอคนที่มีนิสัยไม่ถูกใจ เราอาจเข้าใจเขามากขึ้น ถ้าได้รู้ ปัญหาในวัยเด็กของเขา คล้ายเพลงอื่นๆ อีกมากมายของเฉลียง หลักคิดนีท้ ำให้ใจกว้างขึน้ ยอมรับในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไม่ถกู ใจได้มากขึน้ และพยายามเข้าใจคนอืน่ มากขึน้

ถ้าท่านพุทธทาสยังอยู่ คุณอยากจะเข้าไปขอความรู้ เรือ่ งใดกับท่าน

นิ้วกลม : คงไม่ขอความรู้จากท่าน เพราะท่านเขียนไว้เยอะมาก แล้วเหมือนที่ท่านบอกว่า “พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย” เพราะ คำสอนทีท่ า่ นเขียนไว้ยงั คงมีให้ศกึ ษาโดยไม่ตอ้ งไปเจอท่านตัวเป็นๆ

ทุกวันนีค้ ณ ุ มีความสุขกับอะไร

นิว้ กลม : มีความสุขกับคนใกล้ๆ ตัว กับพ่อแม่เวลาได้อยูด่ ว้ ยกัน ได้กนิ ข้าวด้วยกัน ได้ไปเทีย่ วกับแฟน เวลาทีไ่ ด้เขียนหนังสือเสร็จ แล้วรู้สึกว่า เฮ้ย! เราชอบงานชิ้นนี้ มีความสุขเวลาที่หนังสือมัน ออกมาเป็นเล่ม เวลาส่งออกไปแล้วก็มคี นอ่านแล้วชอบมัน มีคนได้ ประโยชน์จากมันแล้วก็มีความสุขจากการได้เจอคนที่ดีๆ คนที่คิด ดีๆ คนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเราทั้งๆ ที่ไม่ได้นามสกุลเดียวกันเลย ไม่ได้เป็นญาติกนั ความสุขคือการทีไ่ ด้เจอคนอย่างพีจ่ ยุ้ (ศุ บุญเลีย้ ง) คนอย่าง อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ ถ้าผมไม่ได้เขียนหนังสือคงไม่ได้ เจอพวกเขาเหล่านี้ พวกเขาสอนเราเยอะ และผมมีความสุขกับการ ได้เรียนรู้ ได้อา่ นหนังสือทีเ่ ราไม่เคยรู้ ได้เจอกับคนทีไ่ ม่เคยคิดว่า มันมีแบบนี้หรือไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้น และผมมีความสุขกับ การเดินทาง

คุณยังคิดอยูเ่ สมอใช่หรือไม่กบั คำพูดทีว่ า่ “การเดินทาง เปรียบได้ดงั่ สายตาของนักเขียน” นิว้ กลม : ใช่ครับ ผมยังคิดอยูเ่ สมอว่า การเดินทางจะช่วยเพิม่ พูน ประสบการณ์ดา้ นจิตวิญญาณของคน ถ้าเราไม่ได้สกั แต่วา่ จะไปช้อปปิง้ ลัล้ ลานะครับ (หัวเราะ) ไม่ใช่เฉพาะแค่นกั เขียนอย่างเดียวเท่านัน้ ครับ

เรารูม้ าว่าญีป่ นุ่ คือประเทศทีค่ ณ ุ ไปบ่อยมาก สิง่ ทีค่ ณ ุ เรียนรู้ในทุกครั้งของการเดินทางเกี่ยวกับประเทศนี้ คืออะไร

นิว้ กลม : ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ไปญีป่ นุ่ ก็ยงิ่ ทำให้ผมอยากจะเข้าใจประเทศนี้ มากขึน้ และวันหนึง่ ผมคงจะเขียนถึงญีป่ นุ่ ในมุมมองทีผ่ มทำความ เข้าใจกับประเทศนีแ้ ล้ว สิง่ หนึง่ ทีผ่ มชืน่ ชมญีป่ นุ่ คือคนญีป่ นุ่ คนทีน่ นั่ จะเป็นคนทีม่ นี สิ ยั คิดถึงส่วนกลางมากกว่าคิดถึงเรือ่ งของตัวเองเสียอีก ทุกคนพยายามช่วยกันทำทุกอย่างเพือ่ ให้สงั คมดูดเี ป็นระเบียบ แต่ อย่างทีเ่ รารูก้ นั ว่าคนญีป่ นุ่ เครียดมาก อัตราฆ่าตัวตายสูงมาก ทำให้ เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่า คนที่คิดถึงส่วนกลางหรือสังคมเยอะ เนีย่ มันทำให้สงั คมดูดี ประเทศน่าอยู่ แต่ตวั เขาต้องฝืนใจอะไรไหม เมือ่ เทียบกับบ้านเราก็ตอ้ งยอมรับว่าเราคิดถึงส่วนรวมน้อย บ้านเมือง ก็เลยมีสภาพแวดล้อมอย่างทีเ่ ห็น แต่พอมาดูทคี่ น คนไทยค่อนข้าง ไม่กดดัน ไม่เก็บกด ดูสบายๆ แล้วตกลงแบบไหนมันดีกว่ากันล่ะ เครียดแบบญี่ปุ่นแล้วบ้านเมืองเรียบร้อย หรือสบายๆ อย่างไทย แต่บา้ นเมืองไร้ระเบียบ หรือจะหาจุดสมดุลได้ทตี่ รงไหน อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยคือ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ธรรมชาติ สวยมาก และคนญีป่ นุ่ รักธรรมชาติมาก เขาดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี อย่างทีไ่ ปเห็นมา ต้นสนใหญ่อายุ 600-700 ปีกย็ งั คงอยู่ แถมยัง เอาเชือกผูกกิง่ แล้วโยงกับเสาเอาไว้เพือ่ รับน้ำหนักหิมะ นัน่ เป็นวิถี และวิธที คี่ นพยายามอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติแบบดูแลกันและกัน ผมถาม คนญีป่ นุ่ ว่าทำไมญีป่ นุ่ ถึงเก็บต้นไม้ใหญ่อายุขนาดนัน้ ไว้ได้เยอะแยะ เขาทำหน้าประหลาดใจเหมือนผมถามคำถามติง๊ ต๊อง ก่อนจะตอบผม มาว่า การตัดต้นไม้ใหญ่ทญ ี่ ปี่ นุ่ ก็เหมือนคนไทยตัดเศียรพระพุทธรูป นัน่ แหละ เราฟังแล้วเข้าใจเลยว่าเขานับถือธรรมชาติขนาดไหน n


. 30

LIVING /

Shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์ Photo : กาญจนา วัฒนมงคลศรี

1. เฟรมภาพพิมพ์ประดับผนัง

โดย Kare Design ราคา 4,390 บาท

จาก Qconceptstore 2. โถ Resort Glass Jar ราคา 1,490 บาท

จาก Chic Republic 3. แจกันเซรามิก ขนาดเล็ก ราคา 690 บาท, ขนาดใหญ่ ราคา 890 บาท จาก Crystal Maison

4. เชิงเทียนแก้วคริสตัล ราคา 895 บาท จาก Central

5. แจกันเซรามิก ขนาดเล็ก ราคา 460 บาท, ขนาดใหญ่ ราคา 1,400 บาท จาก Doitung Lifestyle

6. โคมไฟติดเพดาน Spiral Silver สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Seasons 7. โคมเทียนโลหะ Bahamas Lantern ราคา 990 บาท จาก Chic Republic 8. โคมไฟตัง้ โต๊ะ โดย Armani / Casa สอบถามรายละเอียดได้ที่ Atelier Decor Mart 9. เชิงเทียนดัดแฮนด์เมด ราคา 3,900 บาท จาก Crystal Maison 10. เก้าอีบ้ ผุ า้ พร้อมทีค่ ลุม Krajome สอบถามรายละเอียดได้ที่ Mobella 11. ชามโลหะแฮนด์เมด ราคา 4,500 บาท จาก Crystal Maison 12. เก้าอี้บุผ้า Krajome สอบถามรายละเอียดได้ที่ Mobella

13. ชุดกล่องกระดาษ ราคาชุดละ 2,590 บาท จาก Qconceptstore 14. ประติมากรรมโดย Rodin สอบถามรายละเอียดได้ที่ Atelier Decor Mart

15. เบาะนัง่ พร้อมโต๊ะกลาง

Buono สอบถาม รายละเอียดได้ท ี่ Mobella

Luxury White

ใครคิดว่าสีขาวดูนา่ เบือ่ เยือกเย็น ไร้ความรูส้ กึ 24/7 ขอค้าน แบบออกหน้าออกตาเลยว่า สีขาวนี่แหละเป็นสีที่ทำให้บ้าน ดูหรูหรา และมีสไตล์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแต่เลือกใช้ให้ เหมาะสมเท่านัน้ บ้านหรือห้องของคุณก็จะขาวราวกับล่องลอย อยู่บนสรวงสวรรค์ได้เลย แต่อาจจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยคือ ถ้าอยากจะให้งามเด่นก็ตอ้ งขาวให้หมดทัง้ บ้าน เช่น โซฟาขาว

ตูข้ าว ผนังขาว และผ้าม่านขาว ซึง่ ในการตกแต่งแบบนีไ้ ม่ยาก แต่จะมีรายละเอียดให้เราได้เล่นสนุกกับการแต่งบ้านได้อย่าง เต็มที่ แล้วมาดูกันว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราบรรลุและเข้าถึง ความงามของสีขาวกันได้ เวลาซือ้ ของเข้าบ้านให้ทอ่ งไว้อย่างเดียวว่าสีขาวเท่านัน้ เช่น ผ้าปูทนี่ อน, ผ้าห่ม, หมอน หรือของตกแต่งจิปาถะ

เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้โฮมสไตลลิสต์มือสมัครเล่นไม่หลุด ธีมจริงๆ หากบ้านของใครเป็นพืน้ ไม้หรือกระเบือ้ งซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ป็น แบบนีอ้ ยูแ่ ล้วนัน้ แนะนำว่าให้นำพรมสีขาวมาปูให้มากทีส่ ดุ หรือถ้าอยากประหยัดเงิน ลองไปแถวสำเพ็งจะมี

ผ้าขนสัตว์เทียมเนือ้ หนาหลากชนิดให้เลือก แถมสามารถตัด ได้ตามขนาดทีต่ อ้ งการ ก่อนจะนำมาปูกค็ วรจะทำผ้า

ซับรองเนือ้ หนาด้านล่างให้เรียบร้อย เพือ่ ให้ผา้ คงรูปไม่ยน่ ง่าย ข้อนีส้ ำคัญมากคืออย่าจิตตกว่าใช้แต่สขี าวจะทำให้บา้ น สกปรกง่าย จะรับแขกทัง้ ทีกต็ อ้ งระวังเพราะถึงอย่างไรการใช้ ชีวติ จริงก็คงไม่สวยเหมือนดิสเพลย์ ลองเสพความสุขจาก สีขาวดูบา้ ง ก็อาจจะช่วยให้เราสบายกายสบายใจมากยิง่ ขึน้ n สถานทีจ่ ดั จำหน่าย

Atelier Decor Mart ชัน้ 3 สยามพารากอน โทร. 0 2610 9000 Chic Republic เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2514 7123 Crystal Maison ชัน้ 2-3 อาคาร B Crystal Design Center เอกมัย-รามอินทรา โทร. 0 2101 5925 Doitung Lifestyle ชัน้ 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0 2658 0427 Qconceptstore ชัน้ 3 สยามพารากอน โทร. 0 2610 9540 Mobella ซอยหลังสวน เพลินจิต โทร. 0 2652 1786 Seasons เอกมัย 20 โทร. 0 2715 0845 Central ชัน้ 5 แผนกของตกแต่งบ้าน สาขาเซ็นทรัล ชิดลม

โทร. 0 2793 7777


เชิญแนะนำร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 32

--------------

T A S T E

Text : iD11 / Photo : กฤตพล

Noreste sip & see…d Noresté เป็นภาษาสเปนแปลว่า ‘อีสาน’ ดังนัน้ แม้หน้าตาและบรรยากาศของร้านจะดูอนิ เตอร์

แต่สไตล์อาหารกลับเน้นไปทางอีสานบ้านเรา ซึง่ ดูเหมือนจะต่างกันสุดขัว้ แต่ลงตัวทีร่ สชาติแซบถึงใจ ตกแต่งในสไตล์ Chic ท่ามกลางบรรยากาศแบบสเปน เน้นโทนสีเทา เพิม่ ความโปร่งสบาย

ด้วยการติดกระจกรอบด้าน เพือ่ ให้สามารถเห็นวิวด้านนอกได้ เน้นอาหารอีสานฟิวชั่นทานคู่กับไวน์และค็อกเทล เมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดคือ ลาบแซลมอน

และ ปีกไก่ยัดไส้ลาบ ที่แยกกระดูกออกก่อนทำการยัดไส้ลงไป ทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้น

ซึ่งสองเมนูนี้แนะนำให้ทานคู่กับไวน์แดง ตามมาด้วยคอหมูย่างจิ้มแจ่ว เนื้อหมูนุ่มๆ จิ้มลงไป

ในน้ำจิ้มแจ่วรสแซบ กลั้วคอด้วย Sparkling Wine เพิ่มรสชาติได้ดี นอกจากนี้ยังมีค็อกเทล

หลากหลายรสให้ได้ลองจิบเบาๆ กันอีกด้วย อย่าง Noresté ค็อกเทล ซิกเนเจอร์จากทางร้าน

และ Strawberry Mojito ทีม่ สี ว่ นผสมของลูกสตรอเบอรีส่ ด ประมาณ 400-500 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ตั้งอยู่ในโครงการ Nawamin Festival Walk ถนนประเสริฐมนูกิจ เปิด 15.00-02.00 น.

(จันทร์-ศุกร์) และ 11.00-02.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) โทร. 0 2907 0858 หรือคลิกที่

www.noreste-restaurant.com

Wow!!! สำหรับคอไวน์ เพลิดเพลินไปกับโปรโมชั่นสุดเลิศ เปิดไวน์จากอิตาลี/ชิลี 2 ขวด เพียง 1,200 บาทเท่านั้น!!

Noresté Sip & Seed serves a fine dining experience through the perfect blend of flavorful E-Sarn food and the premium taste of

wine collections. With the warm touch of extraordinary lofty interior design, the restaurant has an impressive menu list featuring Deep Fried Chicken Wings Stuffed with Larb, Fresh Salmon Larb, and much more. Many best matches are also suggested, which will ultimately enhance the meal without losing its premium taste for wine connoisseurs. Location : Nawamin Festival Walk (2F), Kaset-Nawamin Rd., Bangkok

Flow Restaurant and Bar --------------

Text : รุ่งวิสาข์ / Photo : กฤตพล

ร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มเพื่อนซี้ ซึ่งรักการทำอาหาร

เป็นชีวิตจิตใจ โดยยึดหลักสามประการที่ว่า บรรยากาศต้องผ่าน–อาหารต้องอร่อย–เครื่องดื่ม

ต้องครบ! และจบทีว่ า่ ไม่ไปไม่ได้แล้ว คงไม่น่าแปลกใจ หากวินาทีแรกที่เดินเข้าไป จะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของสวนผึ้ง เพราะหนึ่ง

ในกลุม่ เพือ่ นซี้ เจ้าของ Scenery สวนผึง้ รับหน้าทีใ่ นการตกแต่งร้านเอง และร้านนีย้ งั ถือเป็น

ร้านแรกและร้านเดียวจากทีม Scenery สวนผึง้ อีกด้วย บรรยากาศร้านให้ความรูส้ กึ โรแมนติก แบบวินเทจสุดๆ ตัง้ แต่เพดานไม้โค้งแบบโรงนาในโทนสีฟา้ พาสเทล ผสานกับผนังบางส่วนทีเ่ ป็น อิฐเปลือย และประดับด้วยเทียนตกแต่งทีเ่ พิม่ ความหวานให้กบั มือ้ พิเศษของคุณ ‘ขนมปังตับบด’ ขนมปังกรอบโรยพาเมซานชีสที่ให้ความหอมของเนย ทานแกล้มกับตับบด

รสชาติกลมกล่อม ตามด้วย ‘ตับหมูทอดกระเทียมและข้าวผัดกระเทียม’ ที่ให้รสชาติเข้มข้น

ทานกับข้าวผัดกระเทียมซึ่งช่วยตัดรสได้ดี ที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวมารบกวนใจ นอกจากนี้ยังมี

‘สปาเก็ตตีซอสต้มยำทะเล’ ใช้กุ้งและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่ตัวโตได้ใจ กลมกล่อมด้วย

เครื่องต้มยำรสจัดจ้าน ก่อนตบท้ายด้วย Bread & Butter Pudding ของหวานหน้าตาน่ารัก เสิรฟ์ พร้อมกับไอศกรีมวานิลลา รับรองว่าอร่อยจนยิม้ แก้มแทบปริเลยทีเดียว อิ่มอร่อยประมาณ 300-500 บาท/ท่าน

(มีไวน์คุณภาพให้เลือกดื่มตั้งแต่ราคาขวดละ 750-6,800 บาท)

Wow!!! เตรียมตัว

พบกับนมแกะทีจ่ ะมี

วางจำหน่ายทีน่ เี่ ป็น

เจ้าแรก และอีกสารพัด เมนูพเิ ศษทีจ่ ะใช้นมแกะ เป็นส่วนประกอบ! Not compromising on the quality of all elements, Flow Restaurant and Bar offers a number of exotic fusion dishes between Thai

and international cuisines along with all kinds of drinks. Highlights include scrumptious Bread & Butter with Liver Pate, Spaghetti Seafood

Tom-Yam, and Bread & Butter Pudding, to name just a few, as well as a wide selection of great wines. All dishes are served among

a sweet atmosphere, stirred up with good live music at some nights. Location : Soi Phaholyothin 9, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Flow Restaurant and Bar ซอยพหลโยธิน 9 (เข้าซอยประมาณ 300-400 เมตร) เปิดบริการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. โทร. 0 2618 5159 และ 0 2278 4254 www.facebook.com/Flowrestaurant (มีดนตรีสดทุกวัน พฤหัสบดี-เสาร์ เวลา 20.00-22.00 น.)


Crave Wow!!! สำหรับคอไวน์ ตืน่ เต้นไปกับการเลือกสัง่ ไวน์จาก iPad ผ่านแอพฯ ของ Crave

โดยจะมีไวน์กว่า 3,000 ขวด จาก 250 แบรนด์ทวั่ โลกให้ได้เลือกดืม่ กัน

--------------

Text : iD11 / Photo : วราวุธ

ห้องอาหารสไตล์ใหม่ในโรงแรมสุดชิค aloft ในเครือสตาร์วูด ซึ่งเป็นสาขา

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคอนเซ็ปต์ทไี่ ม่เหมือนใครกับการนำเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์อาหารแบบใหม่มาให้ได้ลมิ้ ลอง ตัง้ อยูใ่ นซอยทีม่ สี สี นั มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ อย่างสุขมุ วิท 11 จากชื่อร้านที่แปลว่าแรงปรารถนา เชื่อมโยงมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการตกแต่ง

ทีเ่ น้นโทนสีสม้ ตัดกับปูนเปลือยตามแบบฉบับของลอฟท์ เพิม่ ความรูส้ กึ อยากทีจ่ ะ ลิม้ ลองอาหารได้เป็นอย่างดี สำหรับมื้อกลางวัน เพลิดเพลินกับเซมิบุฟเฟต์ ที่ให้คุณได้มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบเมนู จ านหลั ก ด้ ว ยวั ต ถุ ดิ บ แบบสดๆ และซอสต่ า งๆ ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กถึ ง

10 ชนิด อย่างซีฟดู้ ผัดกับซอสเสฉวน หรือเนือ้ ออสเตรเลียผัดกับซอสพริกไทยดำ พร้อมมุมสลัดบาร์ ซุป เบเกอรี่ และไอศกรีมผัดทีค่ รีเอตได้ดว้ ยตัวเอง ในขณะที่ มื้ อ เย็ น จะเน้ น อาหารทะเลสดๆ ให้ ไ ด้ เ ลื อ กสั่ ง แบบ À La Carte อย่ า ง

20-Minute Cured Salmon ปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมแปะก๊วย

และผักไมโครคลุกข้าวคัว่ มะนาวและพริกกระเทียม ทีใ่ ห้รสชาติเผ็ดร้อนถึงใจ 249 บาท (มื้อกลางวัน 12.00-15.00 น.) ประมาณ 300-500 บาท

(มื้อเย็น 18.00-23.00 น.) ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 11 ตรงข้าม Bed Supperclub โทร. 0 2207 7080

หรือคลิก www.alofthotels.com/bangkoksukhumvit11

Filled with an exquisite air of elegance, Crave is a spacious, casual restaurant where diners can enjoy a bounty of beautiful and seasonal selections at a reasonable price. Breakfast includes a colorful international buffet, while a la carte is served for lunch. Dinner dishes focus on seafood, with a sensational specialty always on offer. A wine from the long list of options (over thousands of bottles from 250 labels) is also available by the glass or for purchase at wholesale. Location : Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok

Vista Cafe --------------

Text : รุ่งวิสาข์ / Photo : กฤตพล

ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ร้านแรก ณ อาคารวีรสุ สำหรับ

ร้านโฮมเมดเบเกอรีแ่ ห่งแรกในประเทศไทย ทีใ่ ช้แป้ง Spelt ออร์แกนิก นำเข้าจากเยอรมนี แทนการใช้ แป้งสาลี โดยแป้งชนิดนี้มีลักษณะคล้ายแป้งสาลี

แต่ เ จื อ สี น้ ำ ตาลอ่ อ น เนื้ อ หยาบกว่ า ให้ คุ ณ ค่ า

ทางอาหารสูง และยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

ดังนัน้ เบเกอรีท่ วี่ สิ ต้า คาเฟ่ จึงไม่ได้มแี ค่ความอร่อย แต่ยงั เป็นเบเกอรีเ่ พือ่ สุขภาพอีกด้วย เน้ น การตกแต่ ง ที่ เ รี ย บง่ า ย ปนกลิ่ น อายแบบ

ยุ โ รปนิ ด ๆ โดยตั ว ร้ า นถู ก ออกแบบในรู ป ของ เคาน์เตอร์สีไม้ตัดกับผนังอิฐ มีที่นั่งทั้งแบบอินดอร์ และเอาท์ดอร์ นอกจากนีต้ วั ร้านยังเชือ่ มกับร้านขาย เครือ่ งครัวและอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ Verasu อีกด้วย ดับเบิลฟัดจ์ชอ็ กโกแลต เค้กขายดีอนั ดับ 1 ของ

ร้านที่มาพร้อมความเข้มข้นของช็อกโกแลต และ

ตัวแป้งที่เลือกได้ว่าอยากทานแบบแป้งสาลีหรือแบบ Spelt ในขณะที่บราวน์นี่ ชีสเค้กก็อ ร่อยไม่แพ้ กัน

ด้วยเนื้อเค้กผสมโกโก้และชีสหนานุ่มพร้อมเชอร์รี่ ท็อปปิง้ นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารให้ได้ลมิ้ ลอง อย่าง ลาซานญ่าเนื้อที่ใช้แป้ง Spelt เป็นส่วนผสม เสิร์ฟ พร้อมสลัดผักที่ช่วยตัดความเลี่ยนได้ดี แล้วอย่าลืม ดืม่ ชาเขียวปัน่ สักแก้ว เพราะทีน่ ใี่ ช้ผงมัตชะ 100% รับรองได้ทงั้ รสหอมทัง้ กลิน่ เรียกความสดชืน่ ได้ด ี อิ่มอร่อยประมาณ 200 บาท/ท่าน Vista Cafe สาขาโครงการ The Circle ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. โทร. 0 2863 8611-2 www.verasu.com และ facebook : vistacafe

Vista Cafe, the first organic spelt & trans-fat free bakery in Thailand since 2000, offers an abundance of healthy and tasty selections, especially prepared for you to enjoy everyday. With a touch of liveliness and true relaxation, the cafe greets all the customers with a smile from cheerful staff and with customer-friendly prices. The best-selling,

sweet Double Fudge Chocolate Cake is a must-try. Delicious dishes like wholesome Lasagna

are also served. Location : The Circle, Ratchaphruek Rd., Taling Chan, Bangkok

TF100002BL

81x81 27-12-54


หล่งฟ่ง ห้องอาหารจีนระดับ 5 ดาว เน้นรสชาติอาหารแบบต้นตำรับกวางตุ้งแท้ๆ ที่ผ่าน

การสรรค์สร้างปรุงอย่างพิถีพิถันจากเชฟฝีมือเยี่ยมจากฮ่องกง บริการระดับพรีเมี่ยม แบบบุฟเฟ่ต์และเมนูตามสั่ง ซึ่งมีให้เลือกกว่า 100 เมนู อิ่มเอมได้ทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำแสนพิเศษ ตกแต่งสไตล์จีนร่วมสมัย บรรยากาศโอ่โถงไม่แออัด มีห้องส่วนตัวสำหรับใคร ที่ต้องการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งสามารถรับรองได้กว่า 100 ท่าน แนะนำเมนูพเิ ศษเป็นติม่ ซำเนือ้ นุม่ เป็ดปักกิง่ หอมฉุนเนือ้ เปลือ่ ยๆ กุง้ ทอดครีมสลัด

และจานหวานเป็นพุ้ดดิง้ เปิดบริการ : ทุกวัน (ช่วงกลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ ช่วงค่ำ เวลา 18.00-22.30 น.) สถานที่ : ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและสอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0-2694-2222 ต่อ 1540 หรือ www.swissotel.com/bangkok-leconcorde

สำหรับเป็ดปักกิ่ง (ยกเว้นช่วงเทศกาล) เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 55

The Waves Restaurant บริ ก ารอาหารหลากหลายเมนู ต ามสั่ ง ใน

บรรยากาศแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งให้ความ รู้สึกที่ผ่อนคลาย พร้อมบริการเมนูไวน์ชั้นเลิศ หลากหลายรายการ อีกมุมพิเศษซึ่งครบพร้อมทัง้ บรรยากาศ และรสชาติอาหารชัน้ เยีย่ ม การตกแต่งเน้นบรรยากาศเพื่อการพักผ่อน

จึงเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง ดูชิลล์ๆ สบายๆ มีโซน ให้ นั่ ง ทั้ ง ภายในและภายนอกรั บ โอโซนริ ม สระ และสายน้ำเจ้าพระยาอันเอื่อยไหล บริการอาหารหลากหลายสไตล์กว่า 9 ชาติ

ทั้ ง เมนู ไ ทย ยุ โ รป อเมริ ก า และอื่ น ๆ ที่ คุ ณ

ชื่ น ชอบแต่ ก ระนั้ น ต้ อ งไม่ ลื ม ทานเมนู ผั ด ไทย

กุ้งสด ผัดเส้นนุ่มๆ เคล้าน้ำปรุงเปรี้ยวหวาน ซิก เนเจอร์ที่ทุกท่านจะต้องโปรดปราน ทั้งนี้ยังมีไวน์ ชั้ นเยี่ ยมที่ เ ราคัด สรรมาเพื่อความลงตัวกับทุก เมนูของทุกมื้ออีกด้วย เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.30 – 22.30 น. สถานที่ : 2074 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา ถ.เจริญกรุง สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-688-1000 หรือ www.ramadaplazamenamriverside.com

* ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานเทศกาลต่างๆ ได้ เช่น งานลอยกระทง, งานวันขึน้ ปีใหม่, คริสต์มาส,

วันพ่อ, วันแม่** เฉพาะสาขา โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา/เขตบางคอแหลม *** กรุณา สำรองที่นั่งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชัน่ อืน่ ได้ เริม่ ใช้ได้ตงั้ แต่ 1 เม.ย.-30 ธ.ค. 55

t@Lobby จุดนัดพบแห่งใหม่ ใจกลางกรุงที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อห้วงเวลาแห่งการคุยงานของ คนกรุงอย่างแท้จริง สัมผัสการตกแต่งล้ำสมัยในสไตล์โมเดิรน์ โดดเด่นด้วยเส้นสายทีท่ อดยาวนำสายตาไปสูเ่ บเกอร์รี่

จำนวนมากในตูโ้ ชว์ทรี่ อคอยให้คณ ุ มาเลือกชิม เ บเกอร์ รี่ ข องที่ นี่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใหม่ ใ นทุ ก วั น ปราศจากสารปรุ ง แต่ ง ดั ง นั้ น สามารถมั่ น ใจใน คุณภาพของเบเกอร์รรี่ ะดับโรงแรมได้จริง ลิ้มลองความอร่อยในราคาเริ่มต้นแบบเบาๆ เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 06.30-22.30 น. สถานที่ : ชั้น 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ถ.พญาไท กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2216-3700 ต่อ 20105 หรือ www.pprincess.com

เฉพาะค่าเบเกอรี่ * ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

** ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ *** ไม่รวม

ค่าบริการและภาษี และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

**** กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เริม่ ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 55


The Salad Gallery

The Dinning Room ห้องอาหาร The Dinning Room ในบรรยากาศ

สบายๆ แบบร่วมสมัยของโรงแรม เพลสซิเดนท์

โซลิแทร์ โฮเต็ล แอนด์ สปา อิ่ ม อร่ อ ยกั บ เมนู อ าหารไทยแท้ ที่ มี ก าร

ผสมผสานรสชาติ สีสันและกลิ่นหอมไว้อย่าง ลงตัวด้วยฝีมือจากเชฟชั้นนำรวมไปถึงบริการ ชั้นยอด เมนูอาหารแนะนำโดยเชพมือหนึ่งประจำห้อง

อาหารทีค่ ณ ุ ไม่ควรพลาดได้แก่ Mediterranean

Salad และ Chicken Cordon Bleu เปิดบริการ: ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. สถานที่ : 75/23 ซ.สุขุมวิท 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2255-7200 หรือ www.presidentsolitaire.com

*ส่วนลด 15% จากรายการอาหารในเมนู **สำหรับ รับประทานในร้านอาหารเท่านั้น ไม่รวมการบริการ ห้องพัก ***สามารถรับประทานได้ 10 ท่านต่อหนึ่ง บัตรและหนึ่งใบเสร็จ ****ไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วม กับโปรโมชั่น หรือการจัดเลี้ยง *****โปรดแสดงบัตร ก่อนแจ้งชำระเงิน เริม่ ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 55

สั ม ผั ส ใหม่ แ ห่ ง ความสนุ ก กั บ เมนู สุ ข ภาพ ‘สลั ด ’ เมนูจานเด่นที่จะทำให้ทุกคนเริงร่าได้อย่างไม่น่าเบื่อ โดย นำเสนอภายใต้สถาปัตยกรรมสีสันสดใส ที่เต็มไปด้วยราย ละเอียดแห่งความสนุกสนาน ที่พร้อมต้อนรับทุกคนใน ครอบครัวที่ต้องการมุมพักผ่อนและสังสรรค์ การตกแต่งเน้นโครงสร้างและเส้นสายกระทั่งสีสันสดใส สไตล์ตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งเว้าของกรอบ ประตูห น้าต่าง หรือสีสันที่แต่ ง แต้ ม เป็ น ลวดลายบนพื้ น ผนัง และส่วนอื่นๆ ของร้าน ซึ่งให้อารมณ์ตื่นเต้น และมี ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก และหนังที่จะร่วมสร้างอารมณ์สุนทรีที่แปลกใหม่ สำหรับการทานสลัดจานพิเศษของคุณ ความแปลกใหม่ของเมนูทนี่ ำเสนอคือ ‘Samantha Salad’

สลั ด ปลาร้ า ลิ ข สิ ท ธ์ เ ฉพาะของร้ า น ผั ก สดๆ เคล้ า กั บ น้ำปลาร้าปรุงรส ทานกับไข่มะตูมและปลากรอบ บอกได้ คำเดี ย วว่ า สุ ด ยอด ทั้ ง นี้ ยั ง นำเสนอเมนู ผั ก สดแบบ

ออร์แกนิคมาให้เลือกหลากหลายจับคู่ทานกับ Topping & Home Made Dressing ที่มีให้เลือกถึง 12 แบบ อย่าง จาน Salmon Roll Salad, Caesar Salad, Japanese Salad, Soft Shell Crab Salad ฯลฯ นอกจากเมนูสลัดยัง มี Pasta (Style East meet West), Salmon Pesto, Seafood White Cream/White Wine, Prawn Spicy Mixed Herbs, Au Gratin, Spinach with Cheese และ ปิดท้ายด้วย Selective Wine, เบียร์ Hoe Gaarden, Stella Artois หรือ Heineken สักหน่อยความรื่นรมย์ก็อยู่ ใกล้แค่เอื้อม เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ (ปิดวันอังคาร) เวลา 11.3022.00 น. สถานที่ : ชั้น 1 ทาวเวอร์ เอ เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-716-7858 และ 082-323-2240 หรือwww.facebook.com/ pages/thesaladgallery

คือ สถานที่ซึ่งรวมทั้งการเป็นร้านอาหาร,ร้าน

เบเกอร์ร,ี่ คอฟฟีช่ อ๊ ป ทีอ่ ยูใ่ นทีเ่ ดียวกันเสร็จสรรพ !! หากมาเยื อ นห้ า มพลาดซึ ม ซั บ ความสวยงาม

ในสไตล์ วิ น เทจผสมกลิ่ น อายโมรอคโคนิ ด ๆที่จะ นำทางแห่งความสุขตลอดทัว่ ทัง้ 3 โซน แนะนำเมนูฮอ็ ตๆ อย่าง ทูนา่ ดิป ฮิปปี,้ สลัดโรตี,

ชาเขียวนมสด และเค้กฝอยทอง ซึ่งต่างมีรสเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัว ลิ้มลองความอร่อยในราคาเบาๆ เปิดบริการ : ทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 1 และ 16 ของเดือน) เวลา 16.00-23.00 น. สถานที่ : 275/1 ถ.มหาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา สำรองที่นั่งและ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-3737-1423 หรือ www.facebook.com/hippybehappykorat

* จัดเลี้ยงหรืองานวันเกิด 10-20 ท่าน รับ เค้กโฮมเมด 2 ปอนด์ (แจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน)

เริม่ ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 55

เฉพาะค่าอาหาร

*เมื่อรับประทาน

ตั้งแต่ 500 บาท

ขึ้นไป ตั้งแต่

1 เม.ย.-31 ธ.ค.55

ฮิปปี้ บี แฮปปี้ คอฟฟี่ แอนด์ เค้ก


. 36

E N T E R TA I N M E N T

Text : Yamin

BATTLESHIP ภาพยนตร์แอ็คชัน่ ไซ-ไฟฟอร์มยักษ์ ทีด่ ดั แปลง จาก Battleship เกมดังสุดฮิต มาผลิตลงจอเงิน โดยค่าย Universal ได้ Peter Berg ผูเ้ คยชุบ ชีวติ ฮีโร่ Hancock มานัง่ แท่นผูก้ ำกับ อีกหนึง่ สีสนั ทีค่ าดว่าน่าจะเรียกผูช้ มเข้าโรงฯ ได้มาก ก็คือ Rihanna นักร้องสาวคนดังที่ขอวางไมค์มารับบทเด่นบนจอใหญ่ชั่วคราว ร่วมด้วย

แม่เหล็กชัน้ ดีอย่าง Taylor Kitsch พระเอกจากเรือ่ ง John Carter เนื้อหาของหนังยังคงไม่หลีกหนีเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกโลก เพราะเป็นพล็อตที่ สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ตระการตาให้ตะลึงงันได้สนุกสะท้านจอทีส่ ดุ แล้ว หากเชือ่ ในฝีมอื ของ Peter Berg และชืน่ ชอบหนังทีใ่ ส่เทคนิคอลังการ Battleship น่าจะไม่ทำให้ผดิ หวัง เก็บตกนิดนึงว่าให้จบั ตาดูบท เรือโทหญิงไรคิส ของ Rihanna ให้ดี เพราะมีเสียง

แซวกันให้แซดว่า สงสัยฮอลลีวู้ดคงจะมีกฎเหล็กให้นักร้องที่มาเล่นหนังต้องตายกันทุกคนกระมัง (เพราะหลายๆ เรื่อง

ก็เข้าอิหรอบนีห้ มด) ก็ตอ้ งมาลุน้ กันหน่อยว่าในเรือ่ งนี้ เรือโทหญิงไรคิส จะจบเห่อย่างทีเ่ ขาว่ากันไหม?

โฆษณากระทิงแดงตัวใหม่ ซึ้งกินใจลูกผู้ชาย กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ในชัว่ ข้ามคืน เมือ่ เครือ่ งดืม่ ชูกำลัง

‘กระทิงแดง’ ปล่อยสปอตโฆษณาตัวใหม่ ชือ่ ชุดว่า ‘บวช’ ทีม่ คี วามยาวถึง

3 นาที ออกมากระชากอารมณ์คนดู กับการต่อยอดสโลแกนทีว่ า่ ‘เป้าหมายมีไว้ พุง่ ชน’ ให้เป็น ‘เป้าหมายชีวติ คือการสร้างความสุขให้คนทีเ่ รารัก’

ดำเนินเรือ่ งผ่านลูกผูช้ ายคนหนึง่ ทีใ่ ช้ชวี ติ แบบคนเมือง ทุม่ เทในหน้าทีก่ ารงาน อย่างจริงจัง จนมักจะ ‘หลงลืมอะไรบางอย่าง’ กระทัง่ ผูเ้ ป็นแม่มาสะกิดต่อมนัน้ ให้สะท้านใจเขาอีกครัง้ ท้ายทีส่ ดุ หนุม่ คนนีก้ ต็ ดั สินใจกระทำหน้าที่ ‘บวช’

ให้บพุ การีอกี ครัง้ (ก่อนหน้านัน้ เขาเคยบวชเณรมาแล้ว) ซึง่ เป็นธรรมเนียม ปฏิบตั ทิ คี่ นไทยมองว่า ลูกชายทีด่ คี วรกระทำให้พอ่ แม่ (แต่ไม่ใช่ “สักแต่จะ

ห่มผ้าเหลือง” เหมือนทีเ่ ราเห็นกันจนชินตาบนหน้าหนังสือพิมพ์ชว่ งนีน้ ะ) งานนีต้ อ้ งขอชมเชย คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิง่ เอเจนซีผ่ ผู้ ลิต

ทีส่ ร้างสรรค์โฆษณาสะท้อนสังคม ให้คนเป็นลูกทุกคนได้ฉกุ คิดแล้วหันมาใส่ใจ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ให้มากๆ เพราะเป้าหมาย อาจไม่ได้อยูท่ คี่ วามสำเร็จอันหอมหวานทีเ่ ราพุง่ ชนได้ แต่อาจเป็นเพียงการทำให้ใคร

สักคนทีร่ กั คุณ... มีความสุข

www.ไอเดีย.com

Kony 2012

LOVE : เรือ่ งรัก 12 สี

เคยได้ยนิ มานานแล้วว่า เวลามีความรัก มักเห็นโลกเป็นสีชมพู หรือเวลา ทีโ่ ศกเศร้าจากความรัก โลกก็จะมัวหม่นเหมือนสีเทา... ‘สี’ จึงเป็นเครือ่ ง บ่งชีอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ อย่างดีในเรือ่ งรัก เพราะสีมหี ลายเฉด ความรักเองก็ มีหลายอารมณ์เช่นเดียวกัน ไม่มีใครสามารถระบายรักได้ครบทุกสีใน คราวเดียว ต้องอาศัยประสบการณ์บ่มเพาะ ทดลองไปทีละสี แต่ถ้ามี หนังสือเล่มหนึ่ง สามารถนำ 12 สี มาเรียงร้อย โดยมี 12 นักเขียน

นำโดยทรงศีล ทิวสมบุญ ช่วยกันแต่งแต้ม แต่ละสี ลองเปิดกล่องสีนอี้ า่ นไหม? แล้วคุณ จะได้รคู้ รบรสว่ารักแต่ละสีเป็นอย่างไร

อย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นคลิปเทรลเลอร์หนังบู๊ระห่ำที่นำมาเรียกเรตติ้ง ก่อนเข้าฉายจริงในโรงภาพยนตร์แต่อย่างใด เพราะมันคือเรือ่ งจริง และเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความสนใจยิ่ง (รวมถึงประธานาธิบดี

โอบามา และโอปรา วินฟรีย์ ด้วย) จนยกย่องให้เป็น ‘ปรากฏการณ์’ อีกหนึ่งครั้งของโลกออนไลน์ ตอกย้ำให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของ

สมรภูมิใดก็ไม่สร้างสรรค์โดนใจเท่า โซเชี ยลเน็ตเวิร์กว่ามันมหาศาลแค่ไหน เพราะเพียงแค่นายเจสัน ‘สมรภูมิไอเดีย’ สมรภูมิแห่งนี้ไม่เคย ชิซูกะ / เป้ อารักษ์ รั ส เซล นั ก รณรงค์ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น สร้ า งคลิ ป Kony 2012

ทำให้ ใ ครสู ญ เสี ย แต่ จ ะทำให้ มี สิ่ ง ความยาวครึ่งชั่วโมง ขึ้นมา 10 วัน กลับมาผู้เข้าชมมากเป็น ประดิษฐ์ดีๆ เกิดขึ้นเพื่อจรรโลงโลก แม้จะออกตัวว่าไม่ได้เป็นนักร้องทีเ่ สียงดีเด่อะไรมากมาย แต่ถา้ เป็นใน ด้ า นการแต่ ง เพลงแล้ ว เป้ อารั ก ษ์ อมรศุ ภ ศิ ร ิ เจ๋ ง ไม่ แ พ้ ใ คร อั ล บั ม ้

ประวัตกิ ารณ์ถงึ 100 ล้านคน เพือ่ ปลุกระดมมนุษยชาติให้จงเกลียด กลมๆ ใบนี้ ใ ห้ น่ า รั ก น่ า อยู่ ยิ่ ง ขึ้ น

จงชัง พร้อมทัง้ กดดันให้ทางการของหลายๆ ประเทศนำตัวอาชญากร หลายไอเดียจากทัว่ ทุกมุมโลกเกิดจาก ทีแ่ ล้วสร้างการจดจำด้วยการสรรหาเรือ่ งราวต่างๆ มาทำเพลงให้มกี ลิน่ ใหม่ๆ แบบทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครทำ อย่างเพลง มาเลย์ ทำให้รอ้ งกันติดปากไปทัว่ บ้าน ระดับโลก ผูน้ ำกบฏประเทศอูกานดา ‘โจเซฟ โคนี’่ ซึง่ บังคับให้เด็ก การบิ ด และต่ อ ยอดความคิ ด เพี ย ง

ทั่วเมือง มาอัลบั้มชุดที่ 2 เป้ ก็ยังไม่ทิ้งรอยทางเดิม ปล่อยซิงเกิลแรก มาร่วมกองกำลังอย่างโหดเหีย้ ม ทารุณ ไร้มนุษยธรรม มาลงโทษ เล็กน้อย แต่สามารถสร้างความตืน่ ตะลึง ‘ชิซูกะ’ ออกมาเรียกเสียงฮือฮา เพียงแค่ชื่อเพลงก็สร้างความฉงน ให้ได้โดยเร็วทีส่ ดุ ให้แก่ผพู้ บเห็นได้ ลองเปิดเข้าไปชมให้ สนเท่หใ์ ห้หลายคนต้องแห่กนั ไปหาคำตอบ ว่าทำไมถึงชือ่ เพลงว่าชิซกู ะ สุดท้ายกลายเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตกใจ เพราะคลิปนีก้ ลับมีความจริง ตืน่ ตาดูสกั หน่อย ไม่แน่วา่ ไฟสร้างสรรค์ พอฟังจบก็ถึงบางอ้อ แล้วก็ทึ่งในมุมมองความคิดของผู้ชายคนนี้ที่ เพียงครึ่งเดียว เมื่อมีชาวอูกันดาทำคลิปออกมาชี้แจงว่า Kony

ทีเ่ คยมอดไหม้ อาจจะถูกจุดให้ลกุ หยิบนำคูร่ กั อมตะจากในการ์ตนู นิยาย นิทาน ออกมาบอกเล่าใน หมดฤทธิ์ไปตั้งแต่ปี 2549 แล้ว และการที่โครงการ Invisible โชนขึน้ อีกครัง้ ก็เป็นได้ รูปแบบบทเพลงได้อย่างน่าสนใจ สื่อถึงความรักที่คงมั่น ไม่ใช่รัก Children ทำคลิปนี้ออกมาเพื่อระดมเงินบริจาคนั้นจึงเป็นเรื่อง

อ้อ! บอกตามตรงว่าก็เพิง่ ฉาบฉวยแบบคนสมัยใหม่ ตลกร้ายและเข้าข่ายหลอกลวงคนทั้งโลกนั่นเอง แถมทำคนดังที่ เคยเห็น ‘เก้าอีเ้ ปลีย่ นสีได้’ ความพิเศษอีกอย่างหนึง่ ของซิงเกิลนี้ คือ เป้ ดึงเพือ่ นสาวชือ่ ออกมาสนั บ สนุ น หน้ า แหก งานนี้ ค งทำเอาเข็ ด ไปตามๆ กั น

เป็นครัง้ แรกจากเว็บนี ้ ‘ริน’ มาร่วมสร้างสีสนั ให้เพลงนีด้ มู ชี วี ติ ชีวาและสมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะคนทีก่ ดไลค์ กดแชร์ จนยอดวิวถล่มทลาย นีแ่ หละ


เพราะพอหลุมมันยุบปุบ๊ แทนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะศึกษาวิเคราะห์ กันให้รู้แน่เสียก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็รีบเอาดินมาถม หวัดดี คุณหลุมยุบ แล้วก็ทำพืน้ ผิวจราจรให้ (เกือบ) เหมือนเดิม เพือ่ ให้รถวิง่ ฉันไม่รู้ข่าวว่าคุณได้มาเยือนเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่ต้น เพราะตอนนั้นฉันอยู่ ได้โดยไม่ตดิ ขัด ต่างจังหวัด มีเพือ่ นแจ้งเรือ่ งให้รทู้ าง WhatsApp อยูเ่ หมือนกัน แต่บงั เอิญทีท่ ฉี่ นั อยูน่ นั้ ฉันฟังเพือ่ นแล้วก็ขดั เคืองใจเป็นอย่างยิง่ เอ๊ะ! ประเทศนี้ มันไม่มสี ญ ั ญาณโทรคมนาคมใดๆ ทัง้ สิน้ ฉันก็เลยไม่รเู้ รือ่ ง เพิง่ มารูใ้ นเช้าอีกวันหนึง่ มันจะไม่อยาก ‘เรียนรู’้ อะไรกันเลยหรือไง ดูเหมือนเป็น พอรูข้ า่ ว ฉันก็แทบจะตบอกผาง ไหมล่ะนัน่ ! ฉันเคยบอกไว้แล้วทีเดียวว่าหลังน้ำท่วมใหญ่ ประเทศที่ อ ยากให้ ผู้ ค น ‘อยู่ ใ นความสงบเรี ย บร้ อ ย’

คุณหลุมยุบอาจจะมาเยือนพวกเรา แต่แหม! เพื่อนของฉันที่นั่งอยู่ด้วยกันเอ่ยเตือนฉัน กันเหลือเกิน จะขอแตกตืน่ บ้างไม่ได้หรือไง (ยะ) อย่างน้อยๆ ไว้ก่อนตามประสากัลยาณมิตรที่ดีไม่อยากให้ฉันเป็นกระต่ายตื่นตูมว่าคุณหลุมยุบที่เกิดขึ้น ถ้าได้ขดุ ลงไปดูเสียหน่อยก็นา่ จะดีกว่ารีบถมกลบฝังหรือเปล่า คราวนีน้ ะ่ ไม่นา่ จะมาจากน้ำท่วมใหญ่นะ เพราะเกิดขึน้ ทีถ่ นนพระรามสีต่ ดั กับถนนวิทยุ แล้วแถวนัน้ จะได้เห็นว่ามีทอ่ ประปงประปาอยูจ่ ริงๆ หรือเปล่า หรือว่ามันยุบเพราะเกิดอะไรประหลาดๆ ขึน้ น้ำมันท่วมเสียทีไ่ หนกันล่ะ เขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคุณหลุมยุบ แต่พอเกิด ‘ทุกข์’ (คือคุณหลุมยุบ

เออจริง-ฉันรีบเก็บกระต่ายเข้ากระเป๋าทันที ไม่อยากตืน่ ขึน้ มาตูมมาบานอะไรให้คนเขาเห็นขัน มาเยือน) เข้า เรากลับไม่ยกั ใช้อริยสัจ 4 มาแก้ปญ ั หา ด้วยการหาสมุทยั นิโรธ และมรรค แต่ ได้นะ่ กระโจนไปหามรรคเลย คือกลบฝังมันลูกเดียวโดยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ‘เหตุ’ แห่งทุกข์นั้นคืออะไร แต่กระนัน้ ฉันก็ยงั เห็นว่าการทีค่ ณ ุ หลุมยุบมาเยือนกรุงเทพฯ ในครัง้ นีน้ ะ่ เป็น ‘สัญญาณ’ ทีด่ ี ปล่อยให้ฉนั ได้แต่นงั่ เดาอยูก่ บั บ้านจนอารมณ์คา้ งไปหมด อยูน่ า๊ ... เพราะอย่างน้อยๆ ก็ชว่ ยให้เกิดความรูส้ กึ ตืน่ ตัวกันขึน้ มาได้บา้ ง ฉันว่ามีหลายคนทีเดียว เมื่อน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ฉันว่าโครงสร้างใต้ดินของเรามันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียว ทีเ่ ริม่ กระซิบกระซาบกันว่า เอ๊ะ! เกิดอะไรขึน้ กับโลกเราหรือ มันถึงได้เกิดอะไรแปลกๆ อยูต่ ลอด เพราะเราก็ เ ห็ น กั น อยู่ ว่ า น้ ำ มั น ‘มุ ด ดิ น ’ เข้ า มาท่ ว ม ไม่ ไ ด้ ท่ ว มอยู่ แ ต่ บ นผิ ว เสี ย เมื่ อ ไหร่ เวลาอย่างนี ้ เพราะฉะนัน้ แรงดันมหาศาลของน้ำก็คงต้องไปเปลีย่ นโพรงใต้ดนิ บ้างละน่า แล้วทีนี้ ส่วนทีเ่ คยตัน พอกลับมากรุงเทพฯ มหานครแสนรักของฉัน ฉันเลยมีโอกาสสืบเสาะค้นข่าวเพิม่ และพบว่า ก็อาจกลายเป็นโพรงขึน้ มาได้ แล้วถ้ามันดันเป็นโพรงอยูใ่ ต้ถนนล่ะ-อะไรจะเกิดขึน้ -คุณนีม่ นั ระเบิด คุณหลุมยุบทีเ่ กิดขึน้ นี้ จริงๆ แล้วยังไม่มใี ครรูห้ รอกว่าเกิดขึน้ เพราะอะไร แต่มขี อ้ สันนิษฐานกันว่า เวลาดีๆ นีเ่ องนะคุณหลุมยุบ มีทอ่ ประปาขนาดใหญ่อยูแ่ ถวๆ นัน้ เป็นไปได้วา่ ท่ออาจจะแตกหรือรัว่ ทำให้นำ้ มากัดเซาะอยูใ่ ต้ดนิ จริงๆ แล้ว ฉันว่าถนนคือส่วนทีต่ อ้ งอัดแน่นทีส่ ดุ แต่ถา้ ถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่นเกิดหลุม จนกลายเป็นโพรง แล้วพอมีรถวิง่ ไปวิง่ มาอยูข่ า้ งบน ก็อาจไปกระตุน้ ให้เกิดการ ‘ยุบ’ ลงมาได้ ยุบได้ แปลว่านอกจากจะไม่มีการตรวจสอบกันสม่ำเสมอจริงจังแล้ว ฉันว่าเริ่มต้นน่าจะเกิดการ มีเพือ่ นนักข่าวบอกฉันว่า ก่อนหน้าทีห่ ลุมจะยุบนัน้ มีรถบรรทุกมาติดไฟแดงอยูต่ รงนัน้ แล้วพอ ฉ้อฉลอะไรบางอย่างจนทำให้ถนนไม่ได้มาตรฐานด้วยแหละ ปัญหามันก็เลยซ้ำๆ ทับถมกันลงมา รถออกตัวไปไม่นาน ก็เกิดคุณหลุมยุบขึน้ มาทันที เรียกว่ายุบครืนลงไปกันเลย ฉันฟังแล้วก็อยาก หลายเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งคอร์รปั ชัน่ , การทำงานทีป่ ล่อยปละ, ปัญหาสิง่ แวดล้อม ไล่เลยมาจนถึงปัญหา เห็นจริงๆ ว่าตอนยุบนัน้ มันยุบอย่างไร และคิดว่าทาง กทม. น่าจะมีกล้อง CCTV อยูต่ รงนัน้ (ก็มนั อยากให้ประเทศมีแต่ความสงบเรียบร้อย ไม่มกี ารแตกตืน่ ก็เลยต้องรีบ ‘กลบฝังปัญหา’ ให้เร็ว กลางเมืองเลยนีน่ า) และถ้าไม่ใช่กล้องปลอม (อย่างทีเ่ คยเป็นข่าว) ก็นา่ จะจับภาพได้วา่ ตอนยุบ ทีส่ ดุ โดยไม่ตอ้ งดูกนั ละว่าคุณหลุมยุบมาเยือนเพือ่ อะไร มันยุบอย่างไร แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้เอาภาพไปวิเคราะห์กันเหมือนอย่างซีรี่ส์จำพวก CSI หรือว่าต้องการจะบอกอะไรกับเราชาวกรุงเทพฯ บ้าง ว่าเกิดอะไรขึน้ ถึงทำให้คณ ุ หลุมยุบมาเยือนกลางเมือง Miss Zeeddd... พอเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้เพือ่ นฟัง เพือ่ นก็บอกให้ฉนั ตืน่ จากฝัน ไม่มหี รอก ใครจะมาคิดวิเคราะห์อะไร 13/12/54

MA


. 38

FA S H I O N U P DAT E Text : Ti-na

“Style is a way

to say who you are without having

to speak.” Rachel Zoe ~ สไตล์บอกความเป็นตัวคุณ ได้โดยไม่ตอ้ งพูดอะไร ~

Uncensored Summer

Hello! ซัมเมอร์! ไม่น่าเชื่อเลยว่าเดือนเมษายนจะมาถึงเร็วขนาดนี้ หลังจากที่รู้สึกเหมือนฉลองปีใหม่ไปหมาดๆ

นีเ่ อง แต่ชา่ งเถอะ... ไม่วา่ เวลาจะหมุนไปเร็วขนาดไหน ก็ยงิ่ ทำให้เหล่าแฟชัน่ นิสต้าอย่างเราสนุกกันมากขึน้ ! เพราะนัน่ หมายถึ ง เทรนด์ แ ฟชั่ น ที่ พ วกเราจะได้ ลุ ก ขึ้ น มาหยิ บ จั บ ปรั บ แต่ ง กั น อย่ า งเมามั น อี ก ครั้ ง Fashion Update

ฉบับนี้ จึงอยากนำเสนอแรงบันดาลใจใหม่ให้แฟนๆ 24/7 ด้วยการนำผลงานการออกแบบในคอลเลคชัน่ Spring/Summer 2012 ของดีไซเนอร์หน้าใหม่ (จากแดนไกล) มาฝากกัน ไม่แน่ว่าไอเท็มสักชิ้นในที่นี้อาจกลายไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าคุณ

รับซัมเมอร์นกี้ เ็ ป็นได้ เริ่มกันที่ Opening Ceremony แบรนด์สุดฮอตระดับโลกที่ถือฤกษ์เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งมา

ในคอนเซ็ปต์ ‘Summer Music Festival’ มีการจับคูแ่ พทเทิรน์ รูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่กบั วัสดุแปลกๆ ทีเ่ ต็มไปด้วย ความขีเ้ ล่นและความสนุก อย่างหนังสัตว์สสี ะท้อนแสง และเชิต้ สีเมทัลลิก รวมถึงการพิมพ์ลายลงบนเนือ้ ผ้าประเภทไหม Twill และ Crepe de Chine นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคฟอกยีนส์เดนิมแบบ Classic Wash เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ

ทีต่ อ้ งขยับแข้งขาตามจังหวะของเสียงดนตรี ในขณะที่ Wood Wood ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย และความต้องการนำเสนอ มุมมองของ ‘ชนชาติอเมริกัน’ ที่มีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เช่น พวกฮิปปี้ ไลฟ์สไตล์ของ

เด็กมหาวิทยาลัย หรือชนเผ่าอินเดียนแดง สิง่ ทีค่ นุ้ ตามากมายได้ถกู มองในมุมใหม่ เช่น แจ๊คเก็ตกันลม กางเกงทรง

Baggy กางเกงคาร์โก เสือ้ เชิต้ แขนสัน้ ผ้า Poplin กระเป๋าทหาร และหมวกเบสบอล ตามด้วย Minimarket ที่ได้แรงบันดาลใจจากหลากหลายตำนาน และความจริงในอียิปต์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าอย่าง ‘One Thousand and One Night’ หรือคาแร็กเตอร์อย่างอลาดิน และครีโอพัตรา

ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ในคอลเลคชัน่ นีด้ ว้ ย โดยเฉดสีทซี่ ดี จาง และเปือ้ นฝุน่ อย่างสีเหลือง Dusty White ส้มจางๆ

และ Dusty Green ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้รู้สึกถึงความเก่าโบราณ ส่วนของแพทเทิร์นก็ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้

ของอียิปต์ รวมถึงลวดลายกราฟิกบนเสื้อผ้าของกษัตริย์ในยุคนั้น นอกจากนั้น Theme-Print ในคอลเลคชั่นนี้ยังได้

Olaf Hajek ศิลปินชือ่ ดังชาวเยอรมันมาเพนท์สนี ำ้ มันสวนดอกบัวสไตล์อยี ปิ ต์ในชือ่ ชุด ‘Lotus Garden’ อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายแบรนด์ทนี่ า่ สนใจ ไม่วา่ จะเป็น Surface to Air, P.A.M., Stine GOYA และอืน่ ๆ

อีกมากมาย ตามไปชมและช้อปกันได้ที่ UnCENSORED มัลติเลเบลสตอร์แห่งเดียวของเมืองไทย ที่รวมผลงานของ

ดีไซเนอร์รนุ่ ใหม่มาแรงจากทัว่ โลก โซน Beacon ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.uncensored-bangkok.com

01. แว่นตากันแดด จาก MANGO TOUCH ราคา 1,290 บาท • 02. นาฬิกาข้อมือ Quattro Valvole 42 Three Hand Collection จาก MECCANICHE VELOCI ราคา 85,500 บาท • 03. กระเป๋าสะพายรุน่ New Bond Street Florence

จาก Kate Spade ราคา 23,900 บาท • 04. กระเป๋าสตางค์รนุ่ Postcard จาก Jack Spade ราคา 7,950 บาท

05. นาฬิกาข้อมือ Quattro Valvole กางเกงขาสัน้ รุน่ Bermuda Short Cocktail จาก H.E. BY MANGO ราคา 2,990 บาท

06 รองเท้าแตะ จาก X-ACT ราคา 1,350 บาท


. 39

T-shirt : เสือ้ ยืดลายขวาง สีแดง-ดำ จาก

Billabong (1,190 บาท)

PICK & CHIC

: Por Text / Photo

Sunglasses : แว่นกันแดดกรอบสีขาว จาก Puma (5,000 บาท)

What’s Hot in

Hat : หมวกสานทรงสูง

จาก Billabong (1,190 บาท)

Summer for Men

เตรียมตัวให้พร้อมรับซัมเมอร์ เทศกาลแห่งการโต้คลืน่ พักร้อน และเดินจีบสาว ริมหาด เชิญหนุม่ ๆ แพ็กกระเป๋าและแต่งตัวสุดชิคไปอวดโฉมความเท่อย่างเต็ม ภาคภูมดิ ว้ ยเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับเทรนด์ใหม่ เช็กลิสต์ดสู วิ า่ คุณมีแล้วรึยงั ?

Watches :

นาฬิกาข้อมือ

ตัวเรือนไททาเนียม

เคลือบดำ

หน้าปัดสีเหลืองเงา รุน่ ลิมเิ ต็ด อิดชิ นั่ จาก Meccaniche Veloci (สอบถาม

ราคาทีร่ า้ น)

Shorts : กางเกงขาสัน้ ลายกราฟิกสีขาว-ดำ

จาก Billabong (2,390 บาท)

Bags : กระเป๋าสะพายผ้าสีเทา

จาก Billabong (1,790 บาท) Perfume : น้ำหอม Verde ปลุกความ

กระปรีก้ ระเปร่า และความ

แข็งแรง

รุน่ Eau de Toilette

100 ml.

(1,190 บาท) และ 30 ml. (790 บาท)

Wallet : กระเป๋าสตางค์พมิ พ์ลายวิว

จาก Jack Spade (7,950 บาท) Loafer : รองเท้าสวม Loafer

สีขาว-ฟ้า จาก Swims

(สอบถามราคาทีร่ า้ น)

A Man’s Guide to Summer Dress แต่งอย่างไรมัดใจสาวริมหาด

Sun-block :

ครีมกันแดดนีเวีย

ซัน ไวท์ ดีเอ็นเอ โพรเท็ค

SPF 50 ขนาด 30 มล. (309 บาท)

Sneakers : รองเท้าหนังแบบสวม สีดำและเทา จาก Coach (สอบถามราคาทีร่ า้ น)

Rule No.1 : Don’t pack light. Pack smart ทุกครัง้ ทีห่ นุม่ ๆ จัดกระเป๋าไปทะเล เชือ่ ได้เลยว่าเน้นน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก

ลองเปลีย่ นความคิดดูใหม่ มาใส่ใจในการเลือกเสือ้ ผ้ามากขึน้ Rule No. 2 : There is no shame in festive print shorts. กางเกงสีสนั และมีลวดลายกราฟิกนีแ่ หละทีด่ งึ ดูดสายตาสาวๆ ได้อย่างดี ฉะนัน้ แต่งไปเลยไม่ตอ้ งอาย Rule No. 3 : No socks with deck shoes. Bare ankles only, please. บางทีการสวมรองเท้าก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถงุ เท้าเสมอไป ลองปล่อยฟรีดบู า้ ง Rule No. 4 : Keep your favorite watch away from the water. ถึงคุณจะใส่นาฬิกากันน้ำลงทะเล แต่ถ้าเป็นเรือนโปรดละก็ เก็บรักษาไว้ให้ห่างน้ำดีกว่า Rule No. 5 : Aviator sunglasses are the Learjets of style. สำหรับผูช้ ายแล้ว แว่นกันแดดทรง Aviator ใส่เมือ่ ไรก็ดเู ท่อยูเ่ สมอ


. 40 ชัยชนะของ ‘วิลล่า มาร็อก’

วิ ล ล่ า มาร็ อ ก รี ส อร์ ท ได้ รั บ 2 รางวั ล ใหญ่

จากโครงการ ‘ไทยแลนด์ บูติก อะวอร์ด 2011’ ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ถึ ง 355 ราย ในครั้ ง นี้ วิ ล ล่ า มาร็ อ ก รีสอร์ท คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมลักชัวรี่ เขตทะเล ด้านแนวความคิดและวัฒนธรรม และรางวัลโรงแรมบูติกขวัญใจ ชาวออนไลน์ไปครอง

Raffles

เสริมส่งเด็กเก่ง หัวใจดี ไซน์ Raffles สถาบันออกแบบระดับสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่ เยาวชนผูช้ นะเลิศในโครงการ Raffles T-Shirt Design Contest 2011 ทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่าทุนการศึกษาและของรางวัล

ทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท โดยนักเรียนจาก KIS International School รับรางวัลชนะเลิศไปครอง

N E W S Text : Yamin ดิ อัมริน ทร์ เอ้าท์ดอร์ อันลิมิเต็ด ริเวอร์แ คว โทรฟี่ อิน เตอร์เ นชัน แนล 2555

การแข่งขันผจญภัย สุ ด เอ็ ก ซ์ ต รี ม ที่ ไ ด้ รับความนิยมสูงสุด แ ล ะ จั ด ม า อ ย่ า ง

ต่ อ เนื่ อ งแล้ ว เป็ น ปี ที่ 7 ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ระดับนานาชาติ เพื่อเฟ้นหาจอมอึดผู้พิชิตแม่น้ำแคว ซึ่งการ

แข่งขันได้ผ่านพ้นแล้วอย่างสนุกสนาน สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ในครัง้ หน้า ติดตามข่าวสารได้ที่ www.ama-events.com

วิวาห์ ใต้สมุทร ครั้งที่ 16

B1A4 พรี เ ซนเตอร์ค นใหม่ของ วุฒิ-ศักดิ์ กระแส K pop ยังฟีเวอร์ไม่ขาดสาย ล่าสุด คุณ เอก ณกรณ์ กรณ์ หิ รั ญ CEO วุ ฒิ - ศั ก ดิ์ คว้ า บอยแบนด์ 5 หนุ่มหน้าใสจากเกาหลีวง B1A4 เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของวุฒิ-ศักดิ์ เทรนด์หน้าใสแบบเกาหลียัง แรงไม่ตกจริงๆ ใครอยากสวยหล่อ แบบ K pop Idol ก็แวะเข้า ใช้บริการได้ทวี่ ฒ ุ -ิ ศักดิ์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

The No.1 Distributor & License Sports Brandsin Thailand

เ มื่ อ เ ดื อ น แ ห่ ง

ความรั ก ที่ ผ่ า นมา จ.ตรัง คึกคักไปด้วยคู่รักหลายคู ่ ที่ เ ดิ น ทางมาร่ ว มงาน ‘พิ ธี วิ ว าห์

ใต้ ส มุ ท ร’ ซึ่ ง เป็ น งานประเพณี

โดดเด่นของ จ.ตรัง ในปีนชี้ แู นวคิด ‘รั ก สร้ า งโลก โลกสร้ า งสรรค์ ’

โดยมีกิจกรรมให้คู่บ่าวสาวทำเพื่อกระชับความสัมพันธ์มากมาย ก่อนจะไปสู่ไฮไลท์ของงานนั่นคือ ‘พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล’ คู่รักคู่ไหนสนใจจารึกประสบการณ์รักแบบนี้ในครั้งหน้า ติดตาม ข้อมูลได้ที่ www.underwaterwedding.com

ซี อาร์ ซี สปอร์ต จัดงานแถลงข่าว The No.1 Distributor & License Sports Brands in Thailand เผยศักยภาพความเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนจำหน่าย และผลิตสินค้า และยังเป็นผู้เดียวที่ได้ถือลิขสิทธิ์จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กฬี าชัน้ นำระดับโลก โดยมีประธานสโมสรและนักฟุตบอล ทีมบางกอกกล๊าส เอฟซี ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่

Weloveshopping ฉลองครบรอบ 7 ปี

Gear4 AirZone

ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย ผนึกกำลัง เซเว่น อีเลฟเว่น ฉลองครบรอบ 7 ปี ด้วยการเปิด ช่ อ งทางรั บ สิ น ค้ า ผ่ า นร้ า นค้ า สะดวกซื้ อ เซเว่ น อีเลฟเว่น กว่า 7,000 สาขา พร้อมเปิดโซน แก็ดเจต มอลล์ จั ด แคมเปญ ‘7 Weeks 7 Wonders’ คื น กำไรให้ ลู ก ค้ า โดย มอบส่วนลดสูงสุด 50% เอาใจคนอินเทรนด์ตลอด 24 ชัว่ โมง

Gear4 ภู มิ ใ จนำเสนอนวั ต กรรมลำโพงรู ป แบบใหม่

ด้วยเทคโนโลยี AirPlay ของ Apple ให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ

มาพร้อมดีไซน์กระจกมันวาวสีดำสวยหรู แม้จะแทรกตัวอยู่มุมใดของบ้าน

ก็กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามได้ในตัว สามารถเล่นเพลงผ่าน Dock ปกติ

หรือเชือ่ มต่อผ่านสัญญาณ WiFi และผ่านโปรแกรม iTunes จากบรรดาสินค้า นามสกุล Apple ได้อกี ด้วย

อิ่มสบายคลายร้อน ดับอุณหภูมคิ วามร้อนในฤดูกาลซัมเมอร์ ทีก่ ำลังจะมาถึง กับหลากหลายรายการ อาหารทีจ่ ะมอบความชุม่ ชืน่ ทัง้ กาย และใจให้กับคุณตลอดเดือนเมษายนที่ Dune Bar and Restaurant โรงแรม Dune Hua Hin เริ่มต้นความอร่อยด้วย เมนูทชี่ ว่ ยลดอุณหภูมใิ นร่างกาย อย่าง ยำแอปเปิล้ เขียวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ตามด้วยทีเด็ดของเมนู ผลไม้ไทย อย่างสลัดแตงโม ผักร็อกเกต และเฟตาชีส

นอกจากนี้ ยังมีเมนูปลาเนือ้ หวานสดปรุงอร่อยสไตล์ตะวันตก ผสมเอเชีย อาทิ แป้งเกีย๊ วเม็กซิกนั กรอบทอสทาด้าโรยหน้าด้วย เซียร์ทนู า่ ตบท้ายด้วยของหวานรสชาติเย็นใจอย่าง ครัมเบิล

สับปะรดซอสอัลมอนด์คสั ตาร์ด ทานกับไอศกรีมเชอร์เบต

แพชชัน่ ฟรุต สอบถามโทร. 0 3251 5051-3

สแปลช จังเกิ้ล

อาณาจักรสวนน้ำมหาสนุก แห่งใหม่ที่ภูเ ก็ต ซัมเมอร์นี้ขอเชิญชวนไปสัมผัสกับ บรรยากาศแห่งความสุขของการ

พักผ่อนในรีสอร์ทหรู เซ็นทาราแกรนด์เวสต์แซนด์ พร้อมสัมผัสกับความ สนุกสนานไร้ขีดจำกัดกับสายน้ำในวันหยุดพักผ่อนที่ สแปลช จังเกิ้ล สวนน้ำมหาสนุกแห่งใหม่สดุ อลังการ 14 ไร่ เริม่ ต้นความสนุกตัง้ แต่ เลซี่ ริเวอร์ ผจญภัยกับการล่องแก่งลัดเลาะไปมาทีม่ คี วามยาวถึง 225 เมตร ต่อด้วยเครือ่ งเล่นจำลองคลืน่ อย่างเวฟพูลหรืออะควา เพลย์พลู และอีกมากมาย พิเศษสำหรับผูเ้ ข้าพักทีโ่ รงแรม ราคาห้องพัก

รวมค่าบัตรผ่านประตูสวนน้ำแล้ว แต่สำหรับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้เข้าพัก ผูใ้ หญ่ อายุ 20 ปีขนึ้ ไป 1,295 บาท นักเรียน อายุ 15-19 ปี 950 บาท และเด็กอายุ 5-14 ปี 650 บาท ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ตุลาคมนี้ สอบถามโทร. 0 7620 1234 หรือคลิกที่ www.facebook.com/centarathai

Hot

of The Month!! Let’s Party!! พิเศษสุด!! สำหรับคนรักไวน์กับ โปรโมชั่น Purisima Wine Lovers ที่ Coffaholic…Espresso and Wine Bar ให้คณ ุ ได้เพลิดเพลินไปกับไวน์รสเลิศ 1 ขวด กับสเต๊ก 1 จาน ในราคาเพียง 999 บาท พร้อมสิทธิแ์ ลกซือ้ สปาเกตตี 1 จาน ในราคา 99 บาท ไม่เพียงแต่คอไวน์เท่านัน้ โปรโมชัน่ สำหรับ คนรักเบียร์กย็ งั มีอกี ด้วย กับ Hoegaarden Beer Lovers ให้คณ ุ ดื่มด่ำไปกับเบียร์ Hoegaarden 3 pints หรือเบียร์ Hoegaarden

2 pints กับหมูยา่ งจิม้ แจ่ว ในราคาเพียง 599 บาทเท่านัน้

ตัง้ แต่วนั นีไ้ ปจนถึง 30 เมษายนนี้ สอบถามโทร. 0 2730 3266 หรือคลิกที่ www.facebook.com/coffaholicbkk2011


. 41

S O C I E T Y

Text : Yamin

WHAT : เปิดตัว ‘Central Prom Queen’ WHEN : ลานโปรโมชัน ่ ชัน้ 1

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

HOW : ห้างเซ็นทรัล จัดงาน ‘Central Summer Beauty Spectacular The Prom Queen 2012’ โชว์เทรนด์การแต่งหน้ารับซัมเมอร์ 2012

พร้อมเปิดตัว ‘Central Prom Queen’ จากผูแ้ ข่งขันนับพันคน เพือ่ ควงพระเอกสุดฮอต ‘ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ’ เปิดฟลอร์เต้นรำ

ณ บริเวณลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บรรยากาศภายในงานปาร์ตี้ Prom Night สนุกสนานไปกับ

การบรรเลงสดของร็อกแบนด์ไฮโซสุดแนว เก็ทสึโนวา (Getsunova) โดย เนม-ปราการ ไรวา พร้อมกับการชมแฟชัน่ โชว์

เทรนด์การแต่งหน้าสำหรับซัมเมอร์ 2012 จาก 16 แบรนด์เครือ่ งสำอางระดับโลก นอกจากนีท้ างห้างเซ็นทรัลยังชวนสาวๆ มาอัพเดท ความงามกับโปรโมชัน่ ‘Central Beauty Summer 2012’ โดยคัดสรรเครือ่ งสำอาง และน้ำหอมแบรนด์คณ ุ ภาพ

คอลเลคชัน่ ต้อนรับซัมเมอร์ เพือ่ เอาใจบรรดาสาวๆ ทีร่ กั ความสวยความงามทัง้ หลายอีกด้วย

WHAT :

Grand Opening Rain Hill

WHERE : Rain Hill HOW : เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ ‘Rain Hill’ คอสโมโพลิแทน แฮงค์เอาท์ แห่งใหม่ ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนกรุง ภายใต้แนวคิด ‘ใส่ใจใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 47 มีร้านค้าให้เลือกช้อปและอิ่มอร่อยกันถึง

40 ร้าน ภายในงานเปิดตัวได้รบั เกียรติจาก

หม่อมราชวงศ์จตั มุ งคล โสณกุล เป็นประธานในพิธี ตระการตากับแฟชัน่ โชว์สดุ อลังการภายใต้

คอนเซ็ปต์ ‘เรนฮิลล์ แกรนด์ โอเพนนิง่ เฟสติวลั ’ ซึ่งมีญาญ่า-อุรัสยา นางเอกสุดฮอต

ร่วมเดินแบบในชุดฟินาเล่

WHAT :

Mansion7 My First Fear Party

WHERE : Mansion7 HOW : ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับความสนุกสุดมันส์พร้อมกับ ความประทับใจในงานฉลองครบรอบ 1 ปี ‘Mansion7 My First Fear Party’ โดยในงานนีจ้ ดั เป็นธีมปาร์ตแี้ ว่นดำ เหล่าผูม้ าร่วมสนุกในงาน ต่างพร้อมใจขนแว่นดำสุดเก๋ของตัวเองออกมาประชันกันอย่าง สนุกสนาน และยังสนุกกับคอนเสิรต์ สุดฮอตอย่าง สควีซ แอนนิมอล โป้ โยคี เพลย์บอย และบุรนิ ทร์ กรูฟ๊ ไรเดอร์ อุน่ เครือ่ งเอาใจ

ขาแดนซ์กบั ดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ปอ๊ ปโดย โดม-ปกรณ์ ลัม ดีเจหนุม่ หล่อขัน้ เทพ นับเป็นการฉลองครบรอบ 1 ขวบได้อย่างสุดเจ๋งไปเลย

ต่อจากหน้า 42

High on Dreams : นาไม่มคี ติในการดำเนินชีวติ แต่พยายาม อยูก่ บั ปัจจุบนั คือถ้ารูว้ า่ ตัวเองชอบอะไร มีความฝันอะไร แล้วเรา ทำอะไรให้ ตั ว เองหรื อ คนอื่ น มี ค วามสุ ข โดยไม่ เ ดื อ ดร้ อ นใคร

ก็ไม่ควรรอวันข้างหน้า นาไม่ชอบวางแผนอนาคต อยากทำอะไร จะลงมือทำเลย ซึง่ ถ้าตายวันพรุง่ นี้ นาก็โอ.เค.แล้วนะ (น้ำเสียง เรียบๆ) เพราะว่าไม่มอี ะไรทีอ่ ยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ นิยามแห่งรัก : ความรักของนาก็เหมือนกับการใช้ชวี ติ คือง่ายๆ อะไรปล่อยได้กป็ ล่อย นาเป็นคนไม่ดราม่า ไม่ใช่คนขีห้ งึ นาเชือ่ ว่าการจะคบใครเราก็ตอ้ งเชือ่ ในเขา ถ้าเชือ่ ไม่ได้กเ็ ลิก ทัง้ สองคน ต้องมีความนับถือและเคารพความคิดซึง่ กันและกัน แต่นอกเหนือ จากนัน้ แล้ว เขาก็เป็นของเขา เราก็เป็นของเรา ถ้าอยากอยูด่ ว้ ยกัน สิง่ ต่างๆ เหล่านีต้ อ้ งยอมรับและปรับตัว สร้ า งแรงบั น ดาลใจ : นาเป็ น พิ ธี ก รรายการเป็ น อยู่ คื อ

เป็นครั้งแรกเพราะชอบคอนเซ็ปต์แถมเรายังได้เจอกับคนเจ๋งๆ ได้กระทบไหล่ดารา (หัวเราะสนุก) บวกกับรูจ้ กั และชืน่ ชอบวิธี การทำงานของพี่ๆ ทีมงานด้วย นาชอบคอนเซ็ปต์ของรายการ

ที่ว่าอาร์ติสท์หรือครีเอทีฟไม่ใช่แค่ทำเพนติ้งหรือกราฟิกดีไซน์ เท่านัน้ แต่อาจจะเป็นคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ เช่น นักดนตรี คนทำเสื้อผ้า หรือนักเขียนนิทานก็ได้ มันค่อนข้างเปิดกว้าง

และเป็นรายการทีน่ า่ จะให้แรงบันดาลใจกับคนอืน่ ได้ ความหมายในชีวิต : แค่ได้อยูก่ บั คนทีเ่ รารัก ทำให้คนทีเ่ รารัก

มีความสุข และรู้ว่าอะไรที่ทำให้ตัวเรามีความสุขก็เพียงพอแล้ว เพราะถ้าเราซึมเศร้า คนรอบตัวเราก็จะเศร้าตามไปด้วย แต่ถา้ เรา มีความสุขคนทีเ่ รารักก็จะมีความสุข Best in time แต่ละช่วงชีวติ มันก็ไม่เหมือนกัน นาแค่หวัง ว่าสิง่ ทีเ่ ราทำ ไม่วา่ เพลง หนัง สอนหนังสือ หรือออกแบบตึก ถ้าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้ หรือสามารถทำให้ใครยิ้มได้ นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ มี ค วามหมาย ทีส่ ดุ แล้ว

Bonus Tracks by Yarinda

Eat : นาชอบกินช็อกโกแลตมาก

ถ้าซือ้ เป็นแท่ง

ก็จะกินคนเดียวหมดภายในเวลาไม่ถงึ นาที ส่วนอาหารจะชอบ กินอาหารรสจัด รสเผ็ดๆ อย่างผัดสะตอ หรือแกงส้มปักษ์ใต้ เข้ากันไหมเนีย่ (หัวเราะสนุก) Trip : เป็นคนชอบทะเล

ถ้าให้เลือกไปเทีย่ วก็ขอเป็น

ทะเลแถวบ้านเราดีกว่า ทะเลทีช่ อบทีส่ ดุ คือ หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง นาชอบไปทีท่ คี่ นยังไปกันน้อยๆ Film : ชอบดูหนังดราม่ากับคอมเมดี้ จะไม่คอ่ ยอิน

กับหนังแอคชัน่ เท่าไหร่ สำหรับดารา นาชอบ เมอรีล สตรีป

ไม่ว่าเขาเล่นเรื่องไหนก็จะตามไปดูหมด เพราะเขาเข้าถึงและ เล่นได้หลายบทบาทมาก ตัง้ แต่ตลกไปจนถึงซีเรียส Books : นาชอบอ่านหนังสือ

อ่านได้ทกุ แนว

มีนกั เขียนทีช่ อบเป็นพิเศษ คือ Chuck Palahniuk นักเขียน อเมริกนั ทีเ่ ขียนนวนิยายเรือ่ ง Fight Club และได้นำมา

สร้างเป็นภาพยนตร์ดว้ ย เขามีงานเขียนอีกหลายเรือ่ ง

ซึง่ แต่ละเรือ่ งก็จะเป็นเรือ่ งประหลาดๆ และเหนือการคาดเดา Now & Next : นากำลังเรียนปริญญาโทอยูท ่ คี่ ณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และเดือนพฤษภาคม นาก็จะเรียนจบ แล้วเดินทางกลับ

เมืองไทยเพือ่ มาทำงานเพลงต่อไป


. 42

THE MEANING OF LIFE

Text : รวินทร์ คำโพธิท์ อง / Photo : วราวุธ อันศิรมิ งคล

นาไม่มคี ติ

ในการดำเนินชีวติ

แต่พยายามอยูก่ บั

ปัจจุบนั คือถ้ารูว้ า่ ตัวเอง ชอบอะไร มีความฝันอะไร อยากทำอะไร จะลงมือทำเลย

นับจากอัลบัม้ YARINDA ของญารินดา บุนนาค หรือ นินา เปิดตัวสูเ่ ส้นทางดนตรี

เมือ่ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา เพียงอัลบัม้ แรก

ก็ได้รบั รางวัล Best New Artist ทันที

พร้อมกับเอกลักษณ์ ‘ผมสีชมพู’ ทีท่ กุ คนจดจำ คาแร็กเตอร์ของเธอได้ตดิ ตา และในปี พ.ศ. 2552 อัลบัม้ Schools ได้พานินาก้าวขึน้ รับรางวัล Best Female Artist จากหลายสถาบัน เธอรักดนตรี

เราไม่สงสัย แต่ไม่ใช่แค่นนั้ นินายังเป็นสถาปนิกฝีมอื ดี อาจารย์

นักแสดงนำหญิงยอดเยีย่ มจากภาพยนตร์เรือ่ งแรก

‘ความจำสัน้ แต่รกั ฉันยาว’ และพิธกี รรายการโทรทัศน์ เป็น อยู่ คือ อีกไม่นาน เธอจะเรียนจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แล้วกลับมาหายใจเป็นดนตรี นินาบอกเราว่า “นาไม่คดิ ว่าตัวเองเป็นศิลปิน นาเป็นเป็ดมากกว่า

ศิลปินสำหรับนา คือ เขาเป็น อยู่ หายใจ ด้วยสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีเ่ ขาทำ…” แต่สำหรับเรา เธอคือศิลปิน

ชีวิตอิสระ : นา (ญารินดาแทนตัวเองว่า ‘นา’ ตลอดการสนทนา) เหมือนเป็นลูกคนเดียว เพราะว่า น้องสาวห่างกันประมาณ 7 ปี ตอนเด็กๆ นาจะ สนใจเรื่องแปลกๆ เช่น อยากเป็นนักบินอวกาศ (หั ว เราะ) ซึ่ ง คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ใ ห้ อิ ส ระในการคิ ด

พอจบ ม.1 เลยขอไปเรี ย นต่ อ โรงเรี ย นประจำที่ อังกฤษ ทีน่ นั่ ไม่ตอ้ งรถติด ไม่ตอ้ งกวดวิชา เราเลยมี เวลาไปทุม่ กับกิจกรรม เช่น ดนตรี กีฬา ละครเวที ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่หล่อหลอมว่าเราจะเติบโต

มาเป็นใคร และทำให้นาสนใจดนตรีมาตัง้ แต่ตอนนัน้ ตามหาตั ว เอง : นาสนใจดนตรี แต่ ก็ ช อบ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ พอจะเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย

เลยปรึ ก ษากั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ จ นได้ ค ำตอบว่ า สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นจุดผสมผสานระหว่างวิทย์ กับศิลป์ ซึง่ นาชอบมาก ขณะเดียวกันก็เริม่ ทำเพลง กับแกรมมี่คู่ขนานไปด้วย ในอัลบั้มแรกนาเขียน เพลงทัง้ หมด 5 เพลง เนือ้ เพลงมักจะตัง้ คำถามกับ

ความไม่เข้าใจในสิง่ รอบๆ ตัว เป็นเชิงปรัชญาหน่อยๆ แต่ถ้าให้เขียนเพลงแบบตอนนั้น นาคงไม่เขียนแล้ว เพราะรูส้ กึ ว่าเข้าใจอะไรมากขึน้ กว่าเดิม โลก (ไม่ได้มแี ค่) สีขาวดำ : คลาสปริญญาตรีทนี่ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย คอร์ เ นล ทุ ก คนมาจาก แบ็คกราวน์ทตี่ า่ งกัน มีวธิ กี ารใช้ชวี ติ วิธกี ารคิดทีไ่ ม่ เหมือนกันเลย (เน้นเสียง) บวกกับคณะสถาปัตย์

ทีส่ อนให้เราคิดอะไรนอกกรอบ เมือ่ ทัง้ สองอย่างมา เจอกันมันทำให้เห็นว่าจริงๆ แล้วทุกอย่างมีความเป็น ไปได้ ไม่มีอะไรถูกอะไรผิด สิ่งที่เราได้จากเพื่อน จากอาจารย์ มั น เปิ ด สมองเรา แค่ นั่ ง กิ น ข้ า วกั บ เพื่อนๆ ฟังมุมมองที่เขาพูดเกี่ยวกับโลกว่าเขาคิด

ยังไง ก็คมุ้ แล้ว

is

am are

สถาปั ต ย์ ใ นความคิ ด : อาจารย์ แ ต่ ล ะคน

ก็สอนเราคนละแบบ บางคนทำให้เรามองเห็นว่า

สถาปัตย์มันไม่ใช่แค่สร้างตึก แต่มันให้แนวคิดและ วิ ธี ก ารมองโลก และจากประสบการณ์ ที่ เ รี ย น

สถาปัตย์ และเป็นอาจารย์ อาจารย์ที่ดีสำหรับนา คืออาจารย์ทไี่ ม่ให้นกั เรียนทำตามสิง่ ทีต่ วั เองต้องการ แต่สามารถจุดประกายให้นกั เรียนทำสิง่ ทีเ่ ขาอยากทำ สิง่ ทีเ่ ขาเป็น แล้วทำออกมาให้ดที สี่ ดุ ได้ ความงามที่ ซ่ อ นอยู่ : นาว่ า สถาปั ต ย์ กั บ ดนตรี

มีบางสิ่งคล้ายกัน สถาปัตย์ทำให้ปริมาณพิกเซล

ในการมองโลกละเอี ย ดขึ้ น และสอนให้ ม องสิ่ ง ที ่ คนปกติเขาไม่มองกัน สมมติมคี นเดินเข้ามาในห้องนี้ (มองไปรอบๆ ห้ อ ง) เขาก็ จ ะบอกว่ า ห้ อ งสว่ า ง

ดีนะ...ก็จบ แต่สถาปัตย์สอนให้เราดูว่าเพราะอะไร เช่น เพราะห้องนี้มีหน้าต่างริมผนัง หรืออยู่ตรง

ทิศไหน แสงอาทิตย์ถึงส่องเข้ามาได้ ส่วนดนตรี เหมือนกับเราไปจับสิง่ ทีค่ นอืน่ มองไม่เห็นแล้วเอามา เขียนในมุมมองอีกแบบนึง เพราะฉะนัน้ ทัง้ 2 สิง่ จึง คล้ายกัน คือสอนให้เรามองหาสิง่ ทีค่ นอืน่ มองข้ามไป Yarinda & Friends : ตอนเรียนจบกลับมา นาคิด จะทำอัลบัม้ อีกแต่ครัง้ นีอ้ ยากทำเอง อยากพิสจู น์วา่ ตัวเองจะทำได้แค่ไหน แต่เรากลับมาตัวคนเดียว

ซึ่งไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดอยู่แล้ว

ก็เริ่มมองหาเพื่อนและพอเป็นวงขึ้นมาเลยใช้ชื่อว่า Yarinda & Friends เราทำขายกันเอง นาว่าเป็นช่วง ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิต เพราะมันขายได้ เกินที่ตั้งเป้าไว้เยอะมาก คือตั้งเป้าไว้ไม่กี่ร้อยแผ่น แต่ขายได้ 6,000 แผ่น ปัม๊ แล้ว ปัม๊ อีก (น้ำเสียง ตืน่ เต้น) มันรูส้ กึ อิม่ มากๆ และมีกำลังใจอยากทำต่อ อ่านต่อหน้า 41


247#105  
247#105  

247#105 free magazine in Thailand

Advertisement