Page 1


Available

at leading department stores

BOWLING นำเสนอคอลเลคชั่น

ง/ซัมเมอร์ 2012 สปริ

ที่ มี ดี ไ ซน์ ทั น สมั ย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม เหมาะสำหรั บ สวมใส่ ใ นฤดู ร้ อ นนี้ คื อ Morning Sunlight, Island each, Jungle Swirl, Leafty Plateau, Wilderness Reveal และ Dancing Flamingo

พบกั บ สไตล์ ใ หม่ ข อง BOWLING ที่ จ ะทำให้ คุ ณ ประทั บ ใจ

ณ จุดจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำกว่า 200 แห่ง ทัว่ ประเทศ


BOWLING Spring/Summer 2012


THE THOUGHT เพือ่ นรุน่ น้องคนหนึง่ มาปรารภกับผมเป็นเชิงขอความเห็นว่า เขากำลังคิดไม่ตกกับลูกสาววัย 19 ของเขา

ทีเ่ รียนอยูม่ หาวิทยาลัยปี 2 มาขออนุญาตออกจากบ้านไปเช่าหอพักข้างมหาวิทยาลัย หรือไม่กซ็ อื้ รถ ให้ ด้วยว่าเธอไม่อาจทนเดินทางช่วงเช้า 3 ชั่วโมง ช่วงเย็นอีก 3 ชั่วโมง จากบ้านที่หัวหมากกับ มหาวิทยาลัยทีร่ งั สิตได้อกี ต่อไปแล้ว เธอยอมรับว่าเป็นภาระทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยมาก กลับถึงบ้านเกือบ 2 ทุม่ ก็เครียดและหมดแรง ไม่มกี ะจิตกะใจจะดูหนังสือ เช้าก็ตอ้ งออกไปผจญเหตุการณ์แบบเดียวกัน เธอเชือ่ ว่าจะต้องบ้าก่อนเรียนจบแน่ๆ เราต่างก็รวู้ า่ มันไม่ใช่เหตุผลของลูกสาวของเขาคนเดียวหรอก มันเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่มที างเลือกของคน กรุงเทพฯ มีเด็กโชคดีสกั กีค่ นทีไ่ ด้เรียนใกล้บา้ น (ในกรณีนเี้ ราจะไม่พดู ถึงพ่อแม่ทแี่ ส่อยากให้ลกู เรียนไกลๆ เพียงเพราะคิดว่าโรงเรียนนัน้ วิเศษกว่าโรงเรียนใกล้บา้ น) เหตุผลทีไ่ ม่อาจทนโหนรถเมล์ไปกลับวันละ 6 ชัว่ โมง เป็นเหตุผลทีร่ บั ฟังได้และน่าเห็นใจอย่างยิง่ ถ้าใครทนสภาพนีจ้ นกระทัง่ เรียนจบได้ มีแนวโน้มทีจ่ ะบ้าได้จริงๆ ผมถามเพือ่ นว่า เขามีปญ ั ญาซือ้ รถให้ลกู สาวไหม? เขาตอบว่ามี แต่ยงั ไม่อยากซือ้ ให้ตอนนี้ มันเป็น เหตุผลเดียวกับทีไ่ ม่อยากให้ลกู สาวหิว้ กระเป๋าแพงๆ หรือใส่นาฬิกายีห่ อ้ ดังๆ เหมือนต่างไปอวดร่ำอวดรวย ไม่ใช่ไปเรียนหนังสือ ลูกควรจะขับรถตอนทำงานแล้ว ผมบอกเพือ่ นว่านัน่ เป็นเหตุผลหนึง่ แต่เหตุผลจริงๆ ก็คอื การขับรถเก๋งไม่ได้ชว่ ยให้กลับบ้านได้เร็ว เพราะรถก็ตดิ อย่างเดิม เผลอๆ จะติดกว่าเดิม ลองคิดดู...ถ้าพ่อแม่ทกุ คนจะซือ้ รถให้ลกู ทุกคน การขับรถเอง เพียงแต่ชว่ ยให้ไม่ตอ้ งโหนรถเมล์หรือไม่ตอ้ งนัง่ รถแท็กซี่ ก็ลดความเครียดไปได้นดิ หนึง่ เท่านัน้ แหละ ผมถามต่อ : ถ้าอย่างนัน้ ทำไมคุณจึงลังเลไม่อยากให้ลกู ไปเช่าหอข้างมหาวิทยาลัย เอาอย่างดีเลย ซึง่ จะ เสียค่าเช่า 4,000-5,000 บาทต่อเดือน? เขาตอบว่าห่วงลูก กลัวไกลหูไกลตาแล้วจะเสียเด็ก พูดตรงๆ กลัวจะ พาแฟนไปนอนทีห่ อ “แล้วทุกวันนีค้ ณ ุ ได้ใกล้ชดิ ลูกจริงๆ หรือ...” ผมย้อนถาม “ทุกวันนีเ้ ราเพียงอยูบ่ า้ นเดียวกับลูกเท่านัน้ เรามีเวลาเหลือจากทำงานหาเงินกันคร่ำเครียดวันละ 17-18 ชัว่ โมงทีจ่ ะมาพูดคุยกันกีม่ ากน้อย? คำตอบก็คอื น้อยมาก เด็กๆ ต่างกำลังเติบโตตามนิสยั ใฝ่ดซี งึ่ มีอยูใ่ นธรรมชาติของแต่ละคนมากกว่า ถ้าลูกยังมาขออนุญาต คุณทีจ่ ะไปเช่าหออยูน่ นั่ ไม่ใช่เพราะเธอกำลังจะเสียเด็ก คุณเชือ่ ได้เลยว่าเธอยังเป็นลูกทีด่ อี ยู”่ แล้วก็มาถึงปัญหาทีเ่ ขากังวลนักหนา “เรือ่ งทีเ่ ธอจะมีเซ็กซ์กบั แฟนก็ไม่ใช่เรือ่ งคอขาดบาดตาย ถ้าเขาทัง้ สองตัดสินใจว่าจะมี ต่อให้คณ ุ ขังลูกไว้ ในบ้านก็ชว่ ยอะไรไม่ได้ ขอให้มนั เกิดขึน้ โดยพืน้ ฐานทีเ่ ขาทัง้ สองชอบพอกันก็นา่ จะโอเค ถ้าคุณคาดเดาว่าเธอ น่าจะมีเซ็กซ์ตอนอายุ 22 แต่ถา้ เธอตัดสินใจว่าจะมีเร็วไปกว่านัน้ โดยไม่ทำให้เสียการเรียน และมีความคิด ความอ่านในสิง่ ทีท่ ำ ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะกลายเป็นคนเลว ถ้าเธอจะไม่สำส่อน บทบาทของพ่อแม่สมัย ใหม่นา่ จะสอนให้ลกู รูจ้ กั ป้องกันโรคเอดส์ และการไม่ตงั้ ท้องในวัยเรียนมากกว่า” เพือ่ นของผมย้อนว่า ผมพูดง่าย เพราะว่าผมไม่มลี กู สาวนี ่ “ไม่จริงหรอก...” ผมตอบ “ถ้าจะห่วง ลูกชายก็มปี ญ ั หาพอๆ กันแหละ เขาเสีย่ งในการติดยาเสพติดหรือ ติดโรคเอดส์ และในการมีเซ็กซ์ ถึงเขาไม่ใช่ฝา่ ยตัง้ ท้อง แต่ในแง่ความรับผิดชอบ เขาก็จะมีปญ ั หากับอนาคต ของเขาเหมือนกัน” ในฐานะพ่อคนหนึง่ ผมเข้าใจความรูส้ กึ ของพ่อแม่อนื่ ๆ เราต่างคาดหวังว่าลูกจะมีอนาคตทีด่ ี แต่นนั่ ไม่ใช่ สิง่ ทีเ่ ราจะปัน้ ให้มนั มีรปู แบบอย่างทีเ่ ราต้องการได้ทกุ อย่าง ลูกๆ ก็มวี ถิ ที างของเขา ผมคิดว่า ในสังคมทีแ่ ปรเปลีย่ นไปอย่างมาก คนเป็นพ่อแม่ตอ้ งทำความเข้าใจในความเปลีย่ นแปลงนี ้ ให้ได้ ถ้าลูกไม่ได้มีชีวิตกดดันจากครอบครัวที่แตกร้าว ถ้าลูกไม่มีปัญหาทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยธรรมชาติและโดยพืน้ ฐาน เด็กทุกคนมีความใฝ่ดอี ยูใ่ นตัวตนของเขาอยูแ่ ล้ว ทำไมเราไม่มองในอีกแง่หนึง่ การแสดงความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ จะเป็นผลดีกบั ลูกมากกว่าการตีกรอบ ให้เขาตัดสินใจบ้าง เราต้องไม่ ลืมว่าชีวติ ไม่ใช่ไข่ในหิน หลังจากวันนัน้ ผมยังไม่ได้พบกับเพือ่ นรุน่ น้องคนนัน้ ถ้าได้พบกันอีกครัง้ ผมหวังจะได้รบั คำตอบว่า เขาอนุญาตให้ลกู สาวออกจากบ้านไปเช่าหอพักข้างมหาวิทยาลัยแล้ว

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

• • • • • • • • •

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร โตมร ศุขปรีชา • บรรณาธิการบริหาร อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์

บรรณาธิการสัมภาษณ์ บุญเอก อรุณเลิศสันติ • บรรณาธิการบทความ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์

กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก

บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ • ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น • ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รงั สิพรรณ พุกจรูญ • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา

ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี

ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ • ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท,

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 02 241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร

สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241 8000 FAX : (+66) 2241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : FINANCE NIPHAN Kulprasoot : EDITORIAL RITNARONG Kulprasoot : BUSINESS DEVELOPMENT SUEBWONG Kaewthipharat : MARKETING 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai

SHOWROOM

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่

Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

ปกรณ์ พงศ์วราภา

HOTEL

หัวหิน

EDUCA- TION

สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ AIRLINE

ภูเก็ ต สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล

เฟสติวลั ภูเก็ต


= อิทธิพลของพายุสุริยะลูกล่าสุดที่ปะทุขึ้น เมื่อวันที่ 23 ม.ค.

ที่ผ่านมา นับว่ามีขนาดใหญ่สุดในรอบเกือบ 7 ปีและยังคงแผ่รังสี ออกมารุนแรงที่สุด เริ่มส่งผลต่อหลายๆ พื้นที่บนโลก

โดยเฉพาะทางซีกโลกเหนือ แต่ที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือที่นอร์เวย์ ซึ่งมีผู้พบเห็นแสงเหนือมีรูปร่างคล้ายนกฟีนิกซ์กำลังโบยบิน

= (เปอร์เซ็นต์) ของกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้ Facebook จำนวน 4,000 คน ในสหรัฐฯ ที่ชื่นชอบการ เปลี่ยนแปลงหน้าเพจ Facebook เป็นรูปแบบไทม์ไลน์

ในขณะที่ 51% มีความกังวลใน รูปแบบการแสดงผลบน Facebook ที่เปลี่ยนแปลงไป

*ที่มา http://www.thairath.co.th

.

*ที่มา: www.manager.co.th

CITY MOVEMENT The Stork Nest Farm

Black Pig Lodge โครงสร้างเล็กๆ ทีเ่ ห็นอยูน่ เี้ ป็นผลงานการครีเอทของ Heather & Ivan Morison สร้างขึน้ ใน เทศกาลเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของ Festival Of Britain ในกรุงลอนดอน

ตัวโครงสร้างถูกออกแบบให้เหมือนกับโรงสำหรับใส่ถา่ นหิน โดยใช้ถา่ นหินขัดมันทีไ่ ด้มาจาก การทำเหมืองแร่ในแคว้นเวลส์มาเป็นโครงสร้างหลัก ได้ฟลี แบบดิบๆ ในขณะทีด่ า้ นหน้าใช้

แผ่นไม้สำหรับมุงหลังคาอันเป็นสไตล์พนื้ เมืองมาตกแต่ง และเปิดให้มที างเข้าออกทัง้ สองด้าน ส่วนผนังด้านในจะค่อยๆ โค้งเข้าหากัน แต่จะเว้นให้มชี อ่ งแสงเพือ่ ให้แสงสามารถส่อง

ลอดผ่านเข้ามากระทบพืน้ ผิวอันเงามันของถ่านหิน สร้างแสงธรรมชาติแลดูนวลตา โปรเจกต์นี้ นอกจากจะดูสะดุดตาสร้างความแปลกใจแล้ว ยังสือ่ ให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงจากสังคม ชนบทมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และยังแฝงนัยของการเอาตัวรอดในอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วย ความไม่แน่นอนอีกด้วย n

สนามขีม่ า้ รูปคล้ายกับรังนกยักษ์แห่งนี้ ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงปรากไปทางใต้ราว 50 กม. โครงสร้างได้แรงบันดาลใจ มาจากรังนกซทอค ซึง่ เป็นนกจำพวก นกตะกรุมและนกกระสา เนือ่ งจาก นกซทอคจะมีความพยายามและความ อดทนในการสร้างรังของมันมาก ไม่วา่ จะผ่านไปสิบปี มันก็สามารถสร้าง รังใหม่ได้ใหม่อกี โดยทีร่ ปู ร่างและวัสดุ ทีน่ ำมาใช้จะเหมือนเดิมและนำมาจาก สถานทีเ่ ดียวกัน อันถือเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น ในส่วนของโครงสร้าง ภายนอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

34 เมตร และสูง 12.5 เมตร ทำจาก ไม้โอ้คหนัก 200 ตัน ทีม่ คี วามยาว 7, 9 และ 11 เมตร และแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบมัว เมือ่ แสงส่องผ่าน จะให้มุมมองที่เก๋แปลกตา ในขณะที่ บริเวณส่วนตรงกลางด้านบนจะเว้นให้ มีชอ่ งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ซึง่ จะทำให้มองเห็นวิวสวยๆ ของ ท้องฟ้า อีกทั้งยังมีช่องระบายอากาศ ทำให้อากาศภายในถ่ายเทได้ดี

ไม่อับชื้น เหมาะสำหรับการแสดง โชว์ขมี่ า้ สุดๆ n

Digital Vending Machine เรือ่ งตูข้ ายน้ำอัตโนมัตติ อ้ งยกให้ชาวเมืองแดนปลาดิบนีจ้ ริงๆ เพราะไม่วา่ จะมองไปทางไหนก็จะเห็นตูข้ ายน้ำอัตโนมัต ิ ทุกแห่งหน ล่าสุดทางญีป่ นุ่ ก็ได้คดิ ค้นตูข้ ายน้ำอัตโนมัตโิ ฉมใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีแบบดิจิตอลเข้ามาช่วย โดยใช้ชื่อว่า Acure ออกแบบโดย Industrial Designer ชาวญีป่ นุ่ ทีช่ อื่ Fumie Shibata ซึ่งเขาได้ออกแบบให้กับบริษัทเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ยีห่ อ้ หนึง่ โดยลักษณะเด่นของเครือ่ งนีจ้ ะมีหน้าจอแบบ

ทัชสกรีนขนาด 47 นิว้ ซึง่ มีกล้องตัวเล็กติดอยูด่ า้ นบน โดยมี ตัวเซ็นเซอร์แปลข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น เพศและอายุโดยประมาณ ของลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้ นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูล

เบือ้ งต้นต่างๆ เช่น ชนิดของสินค้าทีเ่ ลือก รวมถึงเวลาทีซ่ อื้

เพือ่ นำมาใช้เป็นข้อมูลทางการตลาด นับว่าเป็นวิธสี ำรวจตลาด ทีอ่ าศัยความสามารถของเทคโนโลยีได้ฉลาดไม่เบา n

Comic Book Farming

หากใครอยากจะมีสวนเล็กๆ ภายในบ้าน ขอบอกว่าไม่ยาก ลองมองหาวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วอย่างการ์ตนู เล่มเก่าๆ

ทีอ่ า่ นแล้วเบือ่ หรือโดนน้ำท่วมแล้วบวมสุดๆ แทนทีเ่ ราจะนำไปชัง่ กิโลขาย ก็สร้างประโยชน์ให้กบั มันซะด้วยการนำมาสร้างเป็น สวนถัว่ งอกเล็กๆ ดูนา่ รักน่าชัง แถมยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รูจ้ กั การนำของทีไ่ ม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์อกี ด้วย

วิธกี ารเพาะปลูกก็งา่ ยแสนง่าย เพียงแค่เรานำเอาเมล็ดถัว่ เขียว (อาจจะเป็นเมล็ดพืชชนิดอืน่ ๆ ก็ได้) มาใส่ไว้ในหนังสือการ์ตนู จากนัน้ ค่อยๆ รดน้ำทุกวัน ไม่เกิน 5 วัน เราก็จะเห็นต้นถัว่ งอกน้อยๆ โผล่ขนึ้ มาจากหนังสือการ์ตนู ของเรา

เมือ่ นำมาวางเรียงกันหลายๆ เล่ม ก็ดเู ป็นงานศิลปะสวยๆ สามารถใช้ตกแต่งห้องได้ ดูเก๋ไปอีกแบบ n


China

Light Festival 2012 พักสายตามาชมความตระการตาจากแสงสีกนั บ้าง ที่งาน Light Festival 2012 ซึ่งจัดขึ้นในกรุง Ghent ประเทศเบลเยี่ยม ผลงานการตกแต่งไฟ สุดแสนอลังการนีเ้ ป็นของบริษทั ในตระกูลเก่าแก่ ชาวอิตาเลียนทีช่ อื่ Luminair de Cagna โดยได้ ประดับตกแต่งพืน้ ทีบ่ ริเวณโบสถ์ดว้ ยการสร้าง เป็นโครงไม้ทมี่ คี วามสูงถึง 28 เมตร แล้วตกแต่ง ด้วยหลอดไฟ LED สีสนั ต่างๆ จำนวนทัง้ สิน้ 55,000 ดวง แต่ใช้กำลังไฟแค่ 20 กิโลวัตต์

ต่อชัว่ โมง สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจแก่ผคู้ นทีม่ าชม

เป็นอย่างมาก ซึง่ การประดับไฟตกแต่งนี ้ เป็นส่วนหนึง่ ของงาน Ghent Light Festival และ สอดคล้องกับธีมการจัดเทศกาลในปีนดี้ ว้ ยคือ ความสุขและเสียงเพลง n

The Million Bottle Temple

ใครจะเชื่อว่าขวดแก้วที่เราใช้แล้ว สามารถทำให้เกิด สถาปัตยกรรมทีส่ วยแปลกตาได้ หากไม่เชือ่ ลองมาดู วัดป่ามหาเจดียแ์ ก้ว หรือวัดล้านขวด ในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งภายในวัดได้นำขวดแก้วหลากสี

นับล้านขวดที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคมาใช้เป็นวัสดุ

ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นศาลาไปจนถึงเมรุเผาศพ กำแพงวัด หรือแม้แต่ห้องน้ำก็ยังใช้ขวดแก้วตกแต่ง ทัง้ หมด รวมๆ แล้วนับ 1.5 ล้านขวดเลยทีเดียว จุดเริม่ ต้นของสถาปัตยกรรมไอเดียเก๋น ี้ มาจากเมือ่ 20 ปีกอ่ น ได้มกี ารนำขวดแก้วมาตกแต่งกุฏขิ องพระ ความสดใสแปลกตาและ ประกายของแก้วสร้างความดึงดูดสายตาให้แก่ผพู้ บเห็น จึงได้เริม่ นำขวดแก้วมาประดับตกแต่ง อาคารอืน่ ๆ การนำขวดแก้วมาใช้แบบนีน้ อกจากจะทำให้ดเู ก๋แปลกตาแล้ว ยังแฝงไปด้วยคติ สอนใจอีกด้วย เพราะความใสของแก้ว เมื่อกระทบแสงแดดจะทำให้เกิดแสงสว่างเหมือน

แสงธรรมทีค่ วรบรรลุถงึ ไอเดียดี แถมยังช่วยรักษ์สงิ่ แวดล้อมแบบนี้ 24/7 ขอให้ไลค์ไปเต็มๆ n

The World had Changed!! ประเทศจีนนอกจากจะเป็นมหาอำนวจของทางฝัง่ ตะวันออกแล้ว ยังเปล่งประกายรัศมีความเป็นผูน้ ำ ไปถึงฝัง่ ซีกโลกตะวันตกอีกด้วย การันตีได้จากการสำรวจเมืองเศรษฐกิจชัน้ นำของโลกจาก

สถาบันบรูกกิง้ ส์ สถาบันคลังสมองชัน้ นำในสหรัฐฯ พบว่า มหานครเซีย่ งไฮ้ถกู จัดให้เป็นอันดับ 1

ของมหานครเศรษฐกิจโลกในปี 2553-2554 โดยมีผลการเติบโตทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีส่ งู ถึงร้อยละ 9.8 จาก 200 เมืองใหญ่ทคี่ รองสัดส่วนเศรษฐกิจมากเกือบครึง่ โลก รองลงมาเป็นกรุงริยาด และ

นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดอี าระเบีย แต่สงิ่ ทีส่ ร้างความประหลาดใจก็คอื รายชือ่ เมืองจากการจัดอันดับ ในครัง้ นี้ ร้อยละ 90 เป็นเมืองทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว แข็งแกร่ง ทีอ่ ยูน่ อกฝัง่ อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก อีกทัง้ 20 อันดับแรกนัน้ มีเมืองเศรษฐกิจของจีนติดอันดับอยูถ่ งึ 8 เมืองด้วยกัน

คือ เซีย่ งไฮ้ (อันดับ 1) หังโจว (5) เซินเจิน้ (8) เสิน่ หยาง (10) อูฮ่ นั่ (11) หนานจิง (12) เทียนจิน (14) และฝอซาน (15) สะท้อนให้เห็นว่า ตอนนีศ้ นู ย์ถว่ งทางเศรษฐกิจโลก

กำลังจะเปลีย่ นฝัง่ จากตะวันตกไปสูต่ ะวันออก โดยมีจนี เป็นผูน้ ำ!! n

SimSimi แอพฯ นี้ ต้องขยาย!!

ช่วงนีส้ าวก Facebook พร้อมใจกันเล่นแอพฯ SimSimi จนหน้าวอลล์ ของใครไม่มโี พสต์ของแอพฯ นีถ้ อื ว่าเอาท์สดุ ๆ ซึง่ SimSimi นีเ้ ป็นฟรี

แอพพลิเคชัน่ ทีม่ ตี น้ กำเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต้ โดยผูพ้ ฒ ั นาบอกว่า มันเป็นโรบอตสนทนาระดับซูเปอร์แอดวานซ์ทสี่ ามารถคุยโต้ตอบกับเราได้ ทุกเรือ่ ง เสน่หข์ องแอพฯ อยูท่ กี่ ารคุยโต้ตอบกับเราอย่างเป็นธรรมชาติไม่เหมือนคุยกับหุน่ ยนต์ ซึง่ ผูเ้ ล่นจะต้องช่วยกันสอน SimSimi ว่าบทสนทนาแบบนี้ ควรตอบกลับไปว่าอย่างไร แต่ละคำตอบอาจ จะกวนอยูไ่ ม่นอ้ ยตามสไตล์ของผูส้ อน และไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากทางผูพ้ ฒ ั นาก่อน ดังนัน้ เรา มักจะเห็นคำหยาบคายหลุดออกมาเป็นประจำ ซึง่ หากใครพบคำจำพวกนีก้ ส็ ามารถแจ้งลบได้ แต่อย่างไร ก็ตาม SimSimi ก็นบั ว่ามีไอเดียในการพัฒนาและออกแบบทีเ่ วิรค์ ไม่เบา แม้ตอ่ มาจะถูกระงับการใช้ ภาษาไทยเพราะเต็มไปด้วยคำหยาบก็ตาม จนกลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์เพียงชัว่ ข้ามคืน n


เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

C A L E N D A R

.

Today - 4 Mar 2012

Text : Bua-Beu

18 Feb 2012

2PM Hands Up Asia Tour 2012

in Bangkok อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานกว่า 2 ปี กับคอนเสิรต์ เต็มรูปแบบครัง้ แรกในประเทศไทย ของ 6 หนุม่ สุดฮอตจากแดนกิมจิ 2PM

ในคอนเสิรต์ “2PM Hands Up Asia Tour 2012 in Bangkok” ทีจ่ ะทำให้ทกุ คน Put Your

Hands Up ไปกับพวกเขา เตรียมเสียงกรีด๊ และ ท่าเต้นไว้เป๊ะๆ ไว้ระเบิดความมันกันได้เลย ข้อมูลเพิม่ เติม www.doo-concert.com

เทศกาลหฤหรรษ์ทเี่ หล่าชาวสีมว่ งรอคอย แทบขาดใจ จัดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่อกี ครัง้

ในบรรยากาศแฟนตาซี กับขบวนพาเหรดที่ Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ยาวเหยียดกว่า 1.6 กิโลเมตร ให้กลุม่ คน

Sydney Australia ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศได้มา สนุกสนานกันอย่างสุดเหวีย่ ง ครัง้ ทีแ่ ล้วมีผู้ เข้าร่วมขบวนพาเหรดกว่า 6,000 คน และ ผูเ้ ข้าชมกว่า 500,000 คนทัว่ โลก ปีนี้ พิเศษสุดๆ กับดีวา่ เลือดออสซีช่ อื่ ดัง Kylie Minogue ทีจ่ ะมาฉลองครบรอบ 25 ปี

กับการเป็นไอคอนของวงการเพลงโลกที่ งานนีด้ ว้ ย ถ้าใครอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของเทศกาลสุดเปรีย้ วนี้ ลองติดตาม

ข้อมูลที่ www.mardigras.org.au

25 Feb-6 Apr 2012

18-19 Feb 2012

Pop Culture

ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต

สัมผัสนิทรรศการศิลปะโดย 2 ศิลปินจากยุโรป ‘Brett Neal’ จากอังกฤษ และ ‘Christian Develter’ จากเบลเยียม

ในงานทีม่ ชี อื่ ว่า “Pop Culture” นำเสนอศิลปะแนวป๊อปอาร์ต จัดแสดงที่ ละลานตา ไฟน์อาร์ต เวลาทำการ อังคาร-เสาร์ 10.00-19.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.lalanta.com หรือที่

0 2204 0583, 0 2260 5381

MAB (Music & Art Fest at Back) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมค้นหาพร้อมสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ กับเทศกาลดนตรี

จากศิลปินและชุมชนคนรักศิลปะในงาน MAB (Music & Art Fest at Back) เพลิดเพลินไปกับคอนเสิรต์ จากศิลปินมากมาย อาทิ Plastic Plastic, Khim Chamber, The Super Glasses Ska Ensemble, Electronic Neon Lamp, Harmonica Sunrise, Happy Band, Penguin Villa และ Scrubb นอกจากนีย้ งั มีการออกร้านจากศิลปิน พร้อมพูดคุย

เรือ่ งราวสารพันไอเดียเก๋ๆ ข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 0 2214 6630-8 หรือคลิก www.bacc.or.th

5 ซุป’ตาร์ มาประชัน

บอ่ ยนักทีจ่ ะนำ 5 หนุม่ คิวทองอย่างบอย พีชเมคเกอร์ โจ-ก้อง เป้-อารักษ์ และโป๊ป- ไม่ ธนวรรธน์ มารวมตัวกันบนเวทีเดียว แต่เพือ่ คืนความสุขให้คนไทย เนสท์เล่จงึ ร่วมกับ เอฟเอ็ม วัน จัด Fit In Shape Concert ขึน้ ซึง่ ความพิเศษจะเป็นอย่างไร ผูบ้ ริหารแห่งเนสท์เล่

กับเอฟเอ็ม วัน จะช่วยไขความลับนัน้ ให้คณ ุ : ทำไมถึงต้องเป็น 5 หนุม่ คุณศิริพร1 : เพราะปี 2555 นี้ เป็นปีทเี่ ราร่วมมือ กับเอฟเอ็ม วันจัดคอนเสิรต์ ในแคมเปญ 14 Day New Look New You ขึน้ อีกครัง้ เป็นปีที่ 5

จึงนำ 5 หนุ่มขวัญใจสาวๆ มาอยู่บนเวทีเดียวกัน และยังตอบแทนลูกค้าเนสท์เล่ดว้ ยการให้สว่ นลด 500 บาท ต่อการซือ้ บัตร 1 ทีน่ งั่ : ความพิเศษในคอนเสิรต์ ครัง้ นี ้ คุณวาสนพงศ์2 : มากกว่าทุกปีทผี่ า่ นมาแน่นอน อย่างทีท่ ราบว่า บอย พีชเมคเกอร์ เป็นศิลปินทีโ่ ชว์ สนุกมาก โจ-ก้อง ก็มเี สน่หแ์ ละเท่สดุ ๆ ส่วน เป้

และ โป๊ป ก็จะทำให้สาวๆ กรีด๊ กันไม่หยุด เราจัด คอนเสิรต์ นีข้ นึ้ เพือ่ คุณสาวๆ หุน่ สวย อินเชพ จริงๆ

Fit In Shape Concert จัดขึน้ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

สำรองบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ คุณศิรพิ ร เรืองธัมมกิจ ผูจ้ ดั การประจำประเทศไทย กลุม่ ธุรกิจอาหารเช้าซีเรียล บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 2 คุณวาสนพงศ์ วิชยั ยะ ผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั คลิค วีอาร์อนั เรดิโอ ผูผ้ ลิตรายการ 103.5 เอฟเอ็ม วัน

1

25 Feb 2012

เทศกาลปัน่ เมือง Cycle-lizing Bangkok Fest อาคารบันเทิง สวนลุมพิน ี

มูลนิธโิ ลกสีเขียว จัดงานเทศกาลปัน่ เมือง Cycle-lizing Bangkok Fest เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ปี ร่วมเปลีย่ นเมืองให้นา่ อยู ่ ด้วยพลังปัน่ ภายในงานพบกับคอนเสิรต์ พลังจักรยานจากศิลปิน แนวหน้าของเมืองไทย อาทิ ทีโบน ฮิวโก้ อพาร์ตเมนต์คณ ุ ป้า

ก้อ-ณฐพล ศรีจอมขวัญ และสควีซ แอนิมอล งานนีฟ้ รี

เพียงพกถุงผ้า กระติกน้ำดืม่ และเดินทางมาพร้อมกับจักรยานคูใ่ จ หรือขนส่งมวลชน เวลา 15.00-20.00 น. ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี และปิดท้ายกับกิจกรรม รวมกลุม่ ปัน่ กลางกรุง ออกปัน่ จากสวนลุมพินไี ปสัมผัส

ชีวติ เยาวราช ยามค่ำคืน ข้อมูลเพิม่ เติม www.greenworld.or.th

Today - 29 Feb 2012

On Process

โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ชวนมาลิ้มรสเนื้อแกะต้นตำรับและเนื้อวัวรสเยี่ยมจากประเทศออสเตรเลีย ในราคาเริ่มต้นเพียง 450++ บาท ณ ห้องอาหารอิตาเลียน ลา ทาโวล่า โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ พร้อมลุน้ ทีพ่ กั 3 วัน 2 คืน และตัวเครือ่ งบินไป-กลับสำหรับ 2 ท่าน ทีจ่ ะได้ลดั ฟ้าไปกับ

สายการบินไทย ทัวร์ฟาร์มสัตว์ทอี่ อสเตรเลียพร้อมลิม้ รสอาหารต้นตำรับและเซอร์ไพรส์อนื่ ๆ อีก มากมาย สำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2125 5020, 0 2125 5000 ต่อ 8300 เฉพาะวันอังคาร-วันอาทิตย์

23-27 Mar 2012

Disney On Ice Presents Let’s Celebrate!

Impact Arena ดิสนีย์ ออน ไอซ์ ชวนคุณหนูๆ และครอบครัว ร่วมเดินทางสูโ่ ลก แห่งจินตนาการ กับเหล่ากองทัพตัวการ์ตนู ดังจากดิสนียก์ ว่า

50 ตัว ไม่วา่ จะเป็น มิกกี้ มินนี่ กูฟฟี่ และโดนัลด์ ดัก๊ ทีย่ กขบวน มามอบความสุขหรรษา บนลานนำ้ แข็ง ในการแสดง ‘ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ็นทส์ เลทส์ เซเลเบรท!’ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม ณ อิมแพค อารีนา่ จองบัตรตัง้ แต่วนั นีท้ ไี่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์

ทุกสาขา โทร. 0 2262 3838 หรือ www.thaiticketmajor.com


ดาวอสร้อน เปลือยอกประท้วง

ทำเอาฮือฮา กลายเป็นข่าวดังไปทัว่ โลก และเป็นสีสนั ส่งท้ายการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก 2012 ทีเ่ มืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เมือ่ มีหญิงสาวสวย 3 คน เดินฝ่าความหนาว บุกเข้ามาบริเวณทางเข้าทีป่ ระชุม แล้วปฏิบตั กิ ารถอดเสือ้ เปลือยอกอย่างอะร้าอร่าม

พร้อมเขียนข้อความประท้วงเชิงเสียดสีวา่ Crisis...Made in Davos และ Because of you ทัง้ ยังชูปา้ ยและปีนป่ายข้ามรัว้ อย่างก๋ากัน่

อุณหภูมศิ นู ย์องศาเซลเซียสทีด่ าวอส เลยร้อนฉ่าขึน้ มาทีเดียว พวกเธอเป็นสตรีกลุม่ ฟีเมน จากประเทศยูเครน ต้องการเรียกร้องให้ผนู้ ำประเทศทีร่ ำ่ รวยทัง้ หลายให้ความใส่ใจและเหลียวแล

คนยากคนจนในประเทศทีแ่ ร้นแค้นบ้าง สุดท้ายงานนีพ้ วกเธอถูกจับไปตามระเบียบ แต่กส็ ร้างการรับรู้

และกระตุกต่อมคิดคนทั้งโลกได้ไม่น้อย ถึงแม้บรรดาผู้นำทั้งหลายอาจจะมองเป็นเรื่องไร้สาระก็ตาม n

Text : Yamin

. 10

ครัง้ แรกในไทย

กับตำรวจจราจรหญิง

หมวกจราจรสีชมพูสด ดูโดดเด่น สะดุดตา คือสัญลักษณ์หนึง่ ของ ตำรวจจราจรหญิงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล มาฝึกปฏิบตั งิ าน ด้านจราจร เช่นเดียวกับทีต่ ำรวจจราจรชายปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ประการ ทัง้ การออกตัง้ ด่านเพือ่ กวดขันวินยั จราจร การออกใบสัง่ และออก ตรวจความสงบเรียบร้อยตามจุดต่างๆ ซึ่งพวกเธอก็ทำได้อย่าง ทะมัดทะแมง แข็งขัน น่าชืน่ ชม นอกเหนือไปจากต้องการเพิ่มกำลังพลจากตำรวจชายที่มีอยู ่ จำกัดแล้ว ยังต้องการสร้างภาพลักษณ์เรือ่ งการบังคับใช้กฎหมาย บนท้องถนนให้มีความนุ่มนวลอ่อนหวานมากขึ้น โดยเริ่มแรกนี้

จะทดลองการปฏิบตั หิ น้าทีก่ อ่ น 2 เดือน และหากได้ผลจะขยายผล ต่อให้ทกุ กองบังคับการมีตำรวจหญิงออกปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นจราจร เห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกยินดี ที่คำว่าความเท่าเทียมทางเพศถูก

ผลักดันออกมาเห็นเป็นรูปธรรม แม้จะช้าไปบ้างก็ตาม เพราะทีป่ ารีส มีตำรวจจราจรหญิงเป็นแห่งแรกของโลก มาตัง้ แต่ 48 ปีทแี่ ล้ว n

บุหรีก่ านพลู

ค่านิยมลวงๆ

‘ยาเส้น = บุหรี่ = ตายเท่ากัน’ หนึง่ ใน สโลแกนจากสปอตโฆษณาของ สสส.

ทีพ่ ยายามต่อต้านการสูบบุหรี่ ซึง่ แม้จะ ประโคมโฆษณาให้น่าหวาดผวาแค่ไหน ก็ดูจะไม่เป็นผล เห็นได้จากกลุ่มวัยรุ่น ไทยบางส่วนกำลังนิยม ‘Garam’ หรือ ‘Black’ หรื อ ในชื่ อ ไทยๆ ว่ า ‘บุ ห รี่ กานพลู ’ ด้ ว ยชื่ อ ที่ ดู เ หมื อ นจะเป็ น

สมุนไพร ประกอบกับคุณสมบัตชิ วนเชือ่ ว่า กลิน่ หอม สูบง่าย ไม่แสบคอ มีปริมาณนิโคตินต่ำ ทำให้ บุหรี่ที่ลักลอบนำเข้าจากเมืองอิเหนากลายเป็นสินค้าท็อปฮิต ของบรรดาสิงห์อมควันทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั้งหลาย มิหนำซ้ำยังมีร้านค้า ‘ปล่อยของ’ จำหน่ายกันเกลื่อนกลาด ท้าทายอำนาจรัฐอย่างหน้าตาเฉย ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ เคยประกาศห้าม

นำเข้าบุหรี่กานพลูจากอินโดนีเซีย เนื่องจาก ล่วงรูว้ า่ สารบางอย่างในกานพลูมสี ว่ นทำให้ เยาวชนหลงติดบุหรีอ่ ย่างงอมแงม จึงขอตัดไฟ ตัง้ แต่ตน้ ลม เพราะเป็นห่วงเยาวชนของชาติ

แต่แล้วบุหรีด่ งั กล่าวก็กลับข้ามทวีปมาระบาด หนักในสังคมไทย ตอนนีเ้ ลยทำได้เพียงแค่

นัง่ รอชมผลงานของท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต อยูห่ า่ งๆ (อย่างห่วงๆ) n

Âlâ Magazine

‘โว้ค’ ของโลกมุสลิม

ด้วยข้อจำกัดทางศาสนา ทำให้สตรีมุสลิมอาจไม่มีโอกาสสวมใส่ แฟชั่นเสื้อผ้าสวยๆ ตามรูปแบบลัทธิทุนนิยมที่มักจะขายความ เซ็กซี่ โชว์เนือ้ หนังวับๆ แวมๆ หากแต่นติ ยสาร Âlâ สามารถปรับ

เครื่องแต่งกายของผู้หญิงอิสลาม ให้กลายเป็นแฟชั่นทันสมัยที่ งดงามได้โดยไม่ต้องโป๊เปลือย จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็น ‘โว้ค สำหรับสตรีมสุ ลิม’ และทีน่ า่ ทึง่ ยิง่ ไปกว่านัน้ นิตยสารเล่มนีก้ ำเนิด จากบุรษุ ชือ่ ‘บูรคั ไบเร่อร์’ ผูม้ คี วามคิดว่าแฟชัน่ ผูห้ ญิงไม่จำเป็น ต้องขายเรือ่ งเพศ ตรงกันข้ามสิง่ นัน้ กลับลดทอนคุณค่าของผูห้ ญิง สวยๆ ลงไป ประกอบกับความเบื่อหน่ายในรสนิยมแฟชั่นทาง

ฝั่งตะวันตก จึงเกิดไอเดียว่าความงามอย่างมีจิตสำนึกก็เกิดขึ้นได้ และนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Âlâ นิตยสารแฟชั่นผ้าคลุม

สัญชาติตรุ กีทดี่ ดู แี ละมีสไตล์ คำว่า Âlâ แปลว่า ความงามซึง่ เป็นทีส่ ดุ ของความงาม เพียงแค่ได้

เห็นหน้าปกของนิตยสารเล่มนี้ คุณคิดว่าสมชือ่ ไหมล่ะ? n


อองซาน ซูจี เดินหน้าหาเสียงแล้ว

ตอนนี้ชื่อของ ออง ซาน ซูจี กำลังแพร่สะพัด อย่ า งมาก ทั้ ง ในโลกของแผ่ น ฟิ ล์ ม และโลก

แห่งความจริง หลังจากดอกไม้เหล็กแห่งเอเชีย

ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ยาวนานถึง 15 ปี เธอก็เดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตย ทั น ที ใ น ฐ า น ะ ผู้ น ำ พ ร ร ค สั น นิ บ า ต เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตยของพม่ า (เอ็ น แอลดี ) กั บ การ

เลื อ กตั้ ง ซ่ อ มเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า ที่ จ ะมี ขึ้ น ในวั น ที่

1 เมษายนนี้ และได้ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง ครั้ ง แรกในแถบชนบทของพม่ า และได้ รั บ

การต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น จากฝู ง ชนที่ อ อกมา

รวมตัวกันตะโกนให้กำลังใจเธอ หลั ง จากที่ ช าวพม่ า ซึ่ ง ถู ก กดขี่ อิ ส รภาพ ทางการเมืองมาเนิ่นนาน เวลานี้จิตวิญญาณนั้น

ได้ ถู ก ปลุ ก ให้ ฟื้ น คื น ชี พ ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง ด้ ว ยพลั ง

และอุดมการณ์ของผู้หญิงแกร่งวัย 66 ปี อย่าง ออง ซาน ซูจี หากเธอชนะการเลือกตั้ง และรัฐบาลทหาร พม่าใจกว้างมากพอ เราคงจะได้เห็นบทบาทการ รับใช้ชาติของหญิงเก่งคนนี้อย่างแน่นอน n

บทเรียนราคาแพงของ D&G

เป็นที่กล่าวขานอย่างฮือฮาในสังคมออนไลน์ ถึงกรณีที่ D&G หรือ Dolce & Gabana

แบรนด์ ใ หญ่ จ ากอิ ต าลี โ ดนกลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว ง

ชาวฮ่ อ งกงกว่ า พั น คนออกมาเดิ น ประท้ ว ง เพือ่ กดดันให้ D&G ออกมาขอโทษจากการทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ของ D&G สาขาจิม ซาจุ่ย ออกมาขับไล่ชาวฮ่องกงที่มาถ่ายรูปหน้าร้าน

ทัง้ ยังวางท่าคล้ายมาเฟีย พร้อมกับเปรยถ้อยคำทีท่ ำให้ชาวฮ่องกงถึงกับควัน ออกหูวา่ “ทางร้านอนุญาตเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติเท่านัน้

ทีส่ ามารถถ่ายรูปได้” แถมยังขูว่ า่ จะทุบกล้องทิง้ หากยังดือ้ ดึงทีจ่ ะถ่ายรูปอยู่ เรื่องราวคงไม่ใหญ่โตขนาดนี้หากไม่มีมือดีถ่ายคลิปช็อตเด็ดตอนนั้นไว้ได้ แล้วนำไปโพสท์ผา่ นโซเชียล มีเดีย (ซึง่ เราก็รดู้ วี า่ แพร่กระจายรวดเร็วยิง่ กว่า ความเร็ ว แสงซะอี ก ) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การรวมตั ว ประท้ ว งของชาวฮ่ อ งกง

เพื่อเรียกร้องการแสดงความรับผิดชอบของ D&G โดยใช้ป้ายประท้วงเป็น ข้อความประมาณว่า D&Go Home!! แต่ทสี่ ะเทือนสุดๆ เห็นจะเป็นข้อความ Dog & Garbage ทีล่ อ้ เลียนแบรนด์ Dolce & Gabana ได้อย่างแสบสัน ทีน่ า่ ตกใจคือ D&G กลับเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวอยูเ่ ป็นสัปดาห์

แต่เมื่อโดนกดดันมากๆ เข้า D&G ก็ทุเลาความเย่อหยิ่ง ออกมาขอโทษ

ชาวฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะถ้าช้ากว่านี้ เห็นทีว่าแบรนด์ดังคง

ขาดทุนย่อยยับในตลาดฮ่องกงแน่นอน ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่แบรนด์ดังเกิดกรณีพิพาทกับผู้บริโภค ไม่ว่า

จะเป็น Hermés ทีเ่ คยมีองค์การพิทกั ษ์สตั ว์ออกมาต่อต้านการใช้หนังสัตว์

จนถึงขั้นจะแบนกระเป๋ายี่ห้อนี้ หรือ GAP ก็เคยถูกเรียกร้องให้ยุติการใช้ แรงงานเด็ก เป็นต้น n

สตาร์บคั ส์

เสิรฟ์ แอลกอฮอล์

หลั ง จากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโลโก้ โดยตั ด คำว่ า Starbucks และ Coffee ออก เพื่ อ เปิ ด ช่ อ งให้

สตาร์ บั ค ส์ ข ยายอำนาจทางธุ ร กิ จ มากขึ้ น ตั้ ง แต่ ต้ น ปี 2553 และมี

การทดลองเพิ่ ม เมนู แ อลกอฮอล์ เข้าไปยังสตาร์บัคส์ สาขาซีแอทเทิล

มลรั ฐ วอชิ ง ตั น สหรั ฐ อเมริ ก า

เป็นที่แรกนั้น เมื่อโอกาสทองมาถึง แบรนด์ น างเงื อ กไซเรนก็ ไ ม่ ร อช้ า

รุกคืบเครือ่ งดืม่ ประเภทเบียร์และไวน์ เข้าไปอีก 6 สาขาใหญ่ใน ชิคาโก้ แอตแลนต้า และเซาท์ แคลิฟอร์เนีย กลยุทธ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อสตาร์บัคส์ เพราะสามารถตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้อย่างทั่วถึง สามารถตรึงลูกค้าเก่าและดึงลูกค้า

หน้าใหม่เข้ามา พร้อมกับกระตุ้นยอดขายในช่วงบ่ายและเย็นที่ซบเซา

ให้กระเตื้องขึ้น นอกจากนี้สตาร์บัคส์ยังนำเมนูอาหารว่างและของหวาน

กรุบกริบอีกหลายรายการมายั่วน้ำลายลูกค้าอีกด้วย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว

มีหลายแบรนด์ดังเคยใช้มาก่อนและได้ผลมาแล้ว ทั้ง แมคโดนัลด์ โซนิก คอร์ป หรือแม้กระทัง่ เบอร์เกอร์ คิง แต่ก็มีหลายกระแสออกมาต่อต้านการกระทำของสตาร์บัคส์ เพราะ เห็นว่าทำให้แอลกอฮอล์เข้าถึงวัยรุน่ ได้งา่ ยขึน้ n

แชมป์กอล์ฟเมเจอร์

อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ในโลก

ทำเอาวงการก้านเหล็กถึงกับอึง้ เมือ่ สาวน้อยวัยเพียง 14 ปี ‘ลีเดีย โค’ นักกอล์ฟระดับสมัครเล่น มือวางอันดับ 1 ของโลก ชาวนิวซีแลนด์ (เธอมีเชือ้ ชาติเกาหลี) ดันโชว์ลลี าวงสวิงสุดพลิว้ จนสามารถคว้าแชมป์รายการ ‘เดอะ นิว เซาธ์เวลส์ โอเพ่น’ ณ สนามโอทแลนด์ กอล์ฟ คลับ ในกรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สร้างประวัตศิ าสตร์ใหม่ในการเป็นนักกอล์ฟหญิงอายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีค่ ว้าแชมป์ทวั ร์นาเมนท์

ระดับเมเจอร์ โดยทำลายสถิตเิ ดิมของ เรียว อิชกิ าวา โปรซุป’ตาร์ หนุม่ จากแดนปลาดิบ

ทีเ่ คยคว้าแชมป์ในวัย 15 ปี 8 เดือน และเอมี่ ยาง นักกอล์ฟสาวชาวออสซี่

ทีเ่ คยคว้าแชมป์ในวัย 16 ปี 192 วัน ลงได้อย่างราบคาบ เด็กเก่งไม่ได้มอี ยูแ่ ค่ในนิทานอย่าง ปีเตอร์แพน หรือ แจ็คผูฆ้ า่ ยักษ์ เท่านัน้

หากแต่มใี ห้เห็นในโลกจริง และ ลีเดีย โค ก็พสิ จู น์แล้วว่าหนูทำได้! ทีนกี้ อ็ ยูท่ ผี่ ใู้ หญ่แล้วว่า

จะพัฒนาขีดความสามารถให้มากขึน้ หรือว่าจะหยุดอยูก่ บั ทีร่ อให้เด็กทะยานแซงหน้า n

“เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปรับคณะรัฐมนตรี มาตรา 112

และกฎหมายนิรโทษกรรมเหล่านี้ เป็นต้น มิได้เป็นประเด็นที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวพ้นจาก

ความล้าหลัง มิได้เกี่ยวกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในเวทีสากล

ไม่ได้เกี่ยวกับการยกเครื่องระบบการศึกษาของประเทศเพื่อให้พ้นจากค่านิยมที่เป็นอุปสรรค

ในการพัฒนาประเทศ ไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เป็นมะเร็งร้ายทำลายชาติ” กาแฟดำ (สุทธิชยั หยุน่ ) คอลัมน์ทศั นวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, วันที่ 19 มกราคม 2555


Band

. 14

GADGETS

Text : Yamin

Go-Getter Gadgets

Energi Tango

Y-Charge

แก็ดเจตของคนทำงานยุคใหม่ Zumo

T Y LT Powerplant

Wi-Fi Cufflinks สิง่ สำคัญของคนทำงานยุคนี้ คือ ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ขอเพียงให้ มี Wi-Fi ส่งข้อมูลข่าวสารได้ทนั เวลาเป็นพอ 24/7 จึงขอ แนะนำ Wi-Fi Cufflinks เด่นทีด่ ไี ซน์เก๋ ในรูปทรงของคัฟลิงค์ส ทำจากเงินขัดมันให้ความรูภ้ มู ฐิ าน สะดวกต่อการพกพา (เผลอๆ มันจะกลายเป็นแอ็คเซสเซอรีเ่ ท่ๆ โดยทีค่ ณ ุ ไม่ตงั้ ใจ) แถมยังทำหน้าทีไ่ ด้อย่างยอดเยีย่ มเกินตัวกับ Wi-Fi Hotspot

ทีใ่ ช้ได้กบั ทัง้ แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน แท็บเลต และอุปกรณ์

ไร้สายอืน่ ๆ แม้จะเก็บข้อมูลได้นอ้ ยไปหน่อยแค่ 2GB

ติดตามรายละเอียดและสัง่ ซือ้ สินค้าราคา 250 เหรียญสหรัฐ หรือราว 7,500 บาท ชิน้ นีไ้ ด้ที่ www.firebox.com

และ www.brookstone.com

L G O p t i m u s P a d LT E ยุคแท็บเลตครองเมือง เราก็อดรนทนไม่ได้ทจี่ ะนำเสนอแก็ดเจต สนองการใช้งานให้แก่มนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่ หลังจากที่โปรดักท์

ทางเทคโนโลยีเริม่ ซาลง แอลจีกป็ ล่อยหมัดเด็ดมาฮุกคูแ่ ข่ง

เป็นแท็บเลตตัวใหม่ลา่ สุด ทีม่ าพร้อมหน้าจอ IPS Display ขนาด หน้าจอ 8.9 นิว้ ความหนาไม่ถงึ 1 เซนติเมตร ความแรงอยูท่ ี่

1.5 GHz กล้องหลังมีความละเอียดสูงถึง 8 ล้านพิกเซล

ส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยูท่ ี่ 2 ล้านพิกเซล ทำงานผ่านระบบ ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ซึง่ แท็บเลตตัวนีจ้ ะเตรียมปล่อยทำตลาด

ในเกาหลีกอ่ นเป็นทีแ่ รก แล้วจึงทยอยส่งออกทัว่ โลกต่อไป

ข้อมูลเพิม่ เติมเชิญที่ www.lgnewsroom.com

นับเป็นทัพแก็ดเจตทีส่ ร้างสรรค์ ขึน้ มาเพือ่ ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์คนเมือง เพราะ ช่วยแก้ปญ ั หาแบตเตอรีห่ มด ระหว่างวันหรือระหว่างการเดินทาง ได้เป็นอย่างดี TYLT ประกอบไปด้วย Powerplant และ Zumo (แบตเตอรีพ่ กพา), Energi (ทีช่ าร์จพกพาพร้อมแบตเตอรี)่ ,

Band (ทีช่ าร์จในรถยนต์), Y-Charge (USB 2 ช่องสำหรับชาร์จ

ในรถยนต์) และ Tango (ลำโพงบลูทธู ) ทัง้ หมดทัง้ มวลนี ้ กำลังวางแผนจำหน่ายในอีกไม่ชา้ หากต้องการคว้ามาเชยชม

ก่อนใคร ลองปรึกษา www.tylt.com ดู

Penclic ลองนึกภาพดูว่า ถ้าพ่อเป็นปากกา แม่เป็นเม้าส์

มารวมร่างกัน ลูกออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างไร

ถ้ายังนึกไม่ออก อนุญาตให้ลองชายตาไปมอง อุปกรณ์ชนิ้ ทีเ่ ราจะแนะนำต่อไปนี้ Penclic เม้าส์ และปากกาอิเล็กทรอนิกส์จากสวีเดนทีจ่ ะทำให้ โต๊ะทำงานของคุณดู คูล! ขึน้ มาทันตา แถมยัง สามารถใช้งานได้ทงั้ 2 ดีไซน์ คือแบบเม้าส์ ปกติ และแบบปากกาเมาส์ เจ้าปากกาไฮเทคนี้ จะทำให้ชวี ติ คุณสะดวกขึน้ วิธกี ารใช้งาน

ก็แสนง่าย เพียงแค่เสียบสายเชือ่ มเข้ากับซีพยี ู โดยตรง หรือจะใช้งานแบบไร้สายก็ได้ทงั้ นัน้ คลิกชมประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบได้ที่ www.penclic.se แล้วคุณจะรูว้ า่ ดีไซน์กบั

ฟังก์ชนั ไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

คุม้ ค่ากับราคา 70 เหรียญสหรัฐ

หรือราว 2,100 บาท

Dropcam สำหรั บ ใครที่ ธุ ร กิ จ รั ด ตั ว ถึ ง ขั้ น ไม่ มี เ วลา

ดูแลบ้าน แต่กไ็ ม่อยากจ้างคนมาดูแล

เพราะกลัวว่าจะจ้างโจรมาเฝ้าบ้าน เรามี Dropcam เป็นทางออกทีจ่ ะทำให้คณ ุ เบาใจลง เพราะคุณสามารถสอดส่องดูแล บ้านได้ตลอดเวลา เมือ่ มีการเคลือ่ นไหว หรือเสียงผิดปกติเกิดขึน้ จะส่งผลรายงาน ตรงมาทีค่ ณ ุ ทันที จัดเป็นกล้อง Wi-Fi Video Monitoring ทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ

ในสามโลกในปัจจุบันนี้ แถมยังสามารถ พูดคุยโต้ตอบกับคนทีค่ ณ ุ รักให้หายคิดถึง ผ่านทัง้ ทางสมาร์ทโฟน แท็บเลต

รวมถึงแล็ปท็อป และสามารถมองเห็นในที่มืด ด้วยเลนส์อัจฉริยะ สามารถจูนกับ Wi-Fi ได้โดยอย่างราบรื่น ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นการทดลองใช้งาน จำหน่ายในราคา 149

เหรียญสหรัฐ หรือราว 4,600 บาท ลองศึกษาวิธีการใช้งานและ คุณสมบัตอิ นั ปราดเปรือ่ งได้ที่ www.dropcam.com

Victorinox SSD นึกถึงมีดพับสวิส เมือ่ ไหร่ ชือ่ ของ Victorinox ก็ผดุ ขึน้ ในหัวทันที เพราะ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นมีดพับประจำการของกองทัพบกสวิตเซอร์แลนด์ซงึ่ เป็นที ่ กล่าวขานในด้านความคมแข็งแกร่ง ของใบมีดเหล็กสเตนเลส

ทัง้ ยังทนทานต่อการเป็นสนิม แถมยังมีอปุ กรณ์เสริม

ร้อยแปดพันเก้ายัดอยูอ่ ย่างแนบเนียน

โดยเฉพาะรุน่ ล่าสุด Victorinox SSD ทีเ่ ผยโฉม

แบบครบเครือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นแฟลชไดรฟ์ทมี่ คี วามจุ

มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ถงึ 1TB กรรไกร

ตะไบเล็บ และไขควง อีกทัง้ ยังมีขนาดเล็กกะทัดรัด

สะดวกต่อการพกพา หนุม่ ๆ นักธุรกิจกระเป๋าหนักคนไหน

สนใจ หาซือ้ ได้ในราคา 400-3,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว

12,000–90,000 บาท สนใจเชิญคลิก www.swissarmy.com


TRENDY BIZ

. 16

Text : อรรถ อรรถมาตย์

พิสจู น์หมัดเด็ด IKEA เฟอร์นเิ จอร์ฮอต จากสวีเดน

อิเกีย (IKEA) เฟอร์นเิ จอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน แบรนด์ดังจากสวีเดน เปิดตัวในไทยมาเกือบ 4 เดือนแล้ว ท่ามกลางปรากฏการณ์ Talk of the town เราลองมาจับชีพจรอิเกียกันดูว่าตอนนี้อิเกีย

มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง เพราะหลายคนก็หวัน่ ใจ ว่ า อิ เ กี ย ที่ ก วาดความสำเร็ จ มาแล้ ว ทั่ ว โลกจะถู ก

ปราบเซียนที่ไทย เพราะคนไทยไม่คลั่งไคล้ DIY

ไม่ คุ้ น เคยกั บ การซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ต้ อ งแบกหาม

และประกอบเอง แต่นกี่ ลับเป็นหัวใจหลักในการลด ต้นทุนและเป็นคัมภีรธ์ รุ กิจของอิเกีย แต่จากสถิตติ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทำให้เรารูว้ า่ วันนีอ้ เิ กีย ยังโอเค โดย IKEA Family บัตรสมาชิกทีเ่ ปิดให้สมัครฟรีในช่วงแรก สามารถทำยอดทะลุเป้าจากเดิม

ทีว่ างไว้ 100,000 ใบต่อปี เพียงแค่เดือนธันวาคม 2554 ก็ได้ถงึ 120,000 ใบแล้ว ตัวเลข ณ มกราคม 2555 พบว่ามีนกั ช้อปมาเยีย่ มเยียนอิเกีย บางนาแล้วกว่า 850,000 คน

ปัจจัยสำคัญมาจากการบริการรถรับส่งฟรี ทีบ่ ที เี อส อุดมสุข เพือ่ ดึงนักช้อปจากใจกลางเมืองไปให้ได้ มากทีส่ ดุ อีกทัง้ การโปรโมทอิเกียอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งก่อนเปิดสโตร์ถงึ 6 เดือน ผ่านการประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ โทรทัศน์ และโซเชียล มีเดีย

APPS ALERT! Text : Urban Digi ในโลกยุคใหม่ที่สมาร์ทโฟน และแท็บเลตเป็นของคู่กายเรา

แอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยทำให้แก็ดเจตเหล่านีม้ คี ณ ุ ค่ามากขึน้ ก็ยงิ่ ทวี ความสำคัญขึน้ ไปด้วย เพราะแอพฯ เป็นเหมือนผูช้ ว่ ยทีท่ ำให้เราใช้ ชีวติ ได้สะดวกและง่ายดายมากขึน้ ฉบับนี้ 24/7 ขอนำคุณมารูจ้ กั กับ 3 แอพฯ เด่น ทีก่ ารันตีได้วา่ คุณจะต้องหลงรักอย่างแน่นอน

Path

/ คัดเฉพาะคนสนิท /

เปิดตัวมาได้สกั ระยะแล้วกับแอพฯ ฟรี ทีม่ ชี อื่ ว่า Path เป็นโซเชียล แอพฯ ทีโ่ ดดเด่น เพราะรวมลักษณะ

การทำงานของ Facebook และ Instagram ซึง่ ตกแต่งภาพด้วยเทคนิคต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ทำให้ Path มีเสน่ห์ มากกว่า ทัง้ ออกแบบสวยงาม ใช้งานง่าย เวลาคอมเมนต์กส็ ามารถใส่อโิ มติคอ่ นได้ดว้ ย

(แต่ถา้ คุณไม่ชอบก็ปดิ ฟังก์ชนั นีไ้ ปเลยก็ได้) ทำให้ Path ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมีคอนเซ็ปต์เป็น Smart Journal ทีใ่ ห้เราแชร์ชวี ติ ส่วนตัวกับครอบครัวและเพือ่ นทีเ่ รารัก ทีต่ อ้ งบอกแบบนีเ้ พราะมีการจำกัดจำนวน กลุม่ เพือ่ นไว้นอ้ ยนิดเบ็ดเสร็จ 150 เท่านัน้ เพียงแค่ 50 คน (Facebook อนุญาตให้แอดเพือ่ นได้สงู สุดถึง 5,000 คน) เท่านัน้ ทำให้ Path มีความเป็นส่วนตัวมากขึน้ ผูส้ ร้างได้ไอเดียมาจากผลงานวิจยั ของศาสตราจารย์ Robin Dunbar แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ทีร่ ายงาน ว่าในเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนเราในช่วงชีวติ หนึง่ นัน้ จะเกีย่ วพันและสนิทสนมกับคนไม่เกิน 150 คน และ ทำให้ผใู้ ช้งานสามารถโพสต์หรือแชร์ขอ้ มูลต่างๆ ได้อย่างสบายใจ (ไม่ตอ้ งกลัวว่าใครทีอ่ ยูๆ่ ก็มาขอแอดเป็นเพือ่ น แล้วแอบล้วงความลับหรือนำข้อมูลและรูปภาพของเราไปใช้ในทางลบ) เพราะแม้เราจะอยูใ่ นโลกทีโ่ ซเชียล

เน็ตเวิรค์ ครองเมือง แต่กย็ งั ดีทเี่ ราเลือกได้วา่ เราจะจำกัดขอบเขตของโซเชียล เน็ตเวิรค์ ของเราไว้ให้ใครบ้าง นอกจากนีย้ งั มีกมิ มิคทีน่ า่ สนใจคือ ไม่วา่ คุณจะไปดินเนอร์ที่ JOJO โรงแรมเซนต์ รีจสิ

หรือไปดูหนังทีเ่ ฮ้าส์ อาร์ซเี อ Path ก็สามารถอัพเดทความเคลือ่ นไหวของเราได้อตั โนมัติ สนใจดาวน์โหลดฟรีที่ แอพ สโตร์ และแอนดรอยด์ มาร์เก็ต

หมัดเด็ดที่พิชิตหัวใจลูกค้ามาทั่วสารทิศ คือการตะลุยแจกแค็ตตาล็อกประจำปี 2012 กว่า 1 ล้านเล่ม

เพือ่ สร้างกระแสให้คนไทยมาตะลุยช้อปทีอ่ เิ กีย บางนา เพราะแค็ตตาล็อกของอิเกีย ได้รบั การออกแบบ

อย่างสวยงามและนำเสนอสไตล์การจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยต่างๆ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั คนรุน่ ใหม่ จัดเป็นหนึง่ ใน ไอเทมประจำปีทผี่ คู้ นต่างขวนขวายจะได้มาครอบครอง ขณะที่ลูกค้าบางกลุ่มก็เลือกที่จะไปสัมผัสประสบการณ์

อาหารสแกนดิเนเวียในแบบฉบับสวีเดนของแท้ โดยเฉพาะ

สวีดชิ มีท บอล อันเลือ่ งชือ่ รวมถึงของทานเล่นราคาถูกอย่าง

ไส้กรอกและไอศกรีมโคน ทีส่ ร้างความแปลกใจให้กบั อิเกีย คือ สินค้าทีม่ รี าคาหลักพัน หลักหมืน่ กลับกลายเป็นไอเทมขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ไม่วา่ จะเป็น เตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต รุน่ Hemmes ราคา 14,990 บาท

ชัน้ วางหนังสือ Billy ราคา 2,250 บาท ส่วนของชิน้ เล็กชิน้ น้อย ก็ได้รบั ความนิยมในระดับต้นๆ เช่น ทีแ่ ขวนผ้า Komplenent ราคา 199 บาท เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าคอนเซ็ปต์ของอิเกีย

ทีข่ ายสินค้ามีดไี ซน์ ในราคาสมเหตุสมผล ใช้ได้ดกี บั คนไทย โดยเฉพาะกับคนเมืองยุคใหม่ทมี่ ี ‘ชีวติ แนวตัง้ ’ ผลตอบรับทีเ่ กิดขึน้ เป็นสัญญาณดีทชี่ ใี้ ห้เห็นว่า แม้คนไทยจะเดาใจยาก หรือเห่อของใหม่ในช่วงแรก แต่ถา้ ลอง เสีย่ งแล้วโดน ก็เดินหน้าต่อไปได้ไกล ดังนัน้ อีกไม่นานเราจะเห็นอิเกียผุดขึน้ แบบสีม่ มุ เมืองตามแผนขยายธุรกิจ

ทีว่ างไว้ และน่าจะสร้างกระแส DIY ให้กระหึม่ กรุงได้ไม่ยาก เมือ่ จับชีพจรอิเกียในตอนนี้ จะเห็นว่ายังคงไปได้สวย และคาดว่าจะพุง่ แรงอีกครัง้ เมือ่ เมกะบางนา ศูนย์การค้า ขนาดยักษ์ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน พร้อมเปิดบริการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 นี้

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ IKEA

1. เมือ่ 38 ปีผา่ นมา อิเกียบุกตลาดญีป่ นุ่ แล้วล้มเหลวไม่เป็นท่า

เพราะคนญีป่ นุ่ ไม่ตอบรับ DIY แต่หลังไปปรับกลยุทธ์ใหม่ กลับมาอีกครัง้

เมือ่ ปี 2549 ก็ได้ใจคนญีป่ นุ่ เช่นเดียวกับทีอ่ นื่ ทัว่ โลก 2. อิเกีย บางนา มีสนิ ค้ามากถึง 7,500 รายการ บนพืน้ ทีก่ ว่า 43,000 ตารางเมตร

และห้องตัวอย่างกว่า 60 ห้อง 3. นอกจากแฟนเพจอย่างเป็นทางการของอิเกียใน Facebook แล้ว

ชุมชนคนรักอิเกียในไทยยังเปิดเว็บไซต์ www.ikeathai.com ขึน้ มาเป็นศูนย์กลางแลกเปลีย่ น

ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน 4. อิเกียตัง้ ราคาสินค้าก่อนผลิต แล้วคิดหาวิธผี ลิตทีล่ ดต้นทุนแต่ไม่ลดทอนคุณภาพ

ทำให้อเิ กียสามารถขายสินค้าได้ตำ่ กว่าคูแ่ ข่งเฉลีย่ 20% 5. ปี 1959 คือปี ค.ศ. ทีอ่ เิ กียมีพนักงานครบ 100 คน ปัจจุบนั อิเกียมีพนักงาน

กว่า 123,000 คนทัว่ โลก

How to Tie a Tie / สอนผูกเนคไทหลากสไตล์ /

หมดกังวลไปได้เลย สำหรับใครทีม่ ปี ญ ั หา กับการผูกไททีย่ งุ่ ยาก โดยเฉพาะมือใหม่ หัดผูก เพราะแอพฯ นี้ สอนวิธกี าร

ผูกไทถึง 12 แบบ อย่างเป็นขัน้ ตอนโดย ละเอียด ให้เราเรียนรูแ้ ละผูกตามได้แบบ ง่ายๆ เหมาะสำหรับนักศึกษา

หนุม่ วัยทำงาน ตลอดจนผูบ้ ริหารทัง้ หลาย จากนีไ้ ปคุณอาจจะสนุกสนานและ เพลิดเพลินกับการ ผูกไทแบบต่างๆ เช่น Atlantic

วิธีการผูกไท

ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มสำหรับ ออกงานสังคม หรือแบบ Windsor วิธกี ารผูกไท

แบบเทรดดิชนั่ นอล เป็นรูปปมสามเหลีย่ มสไตล์องั กฤษ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทแี่ อพ สโตร์ ทัง้ ไอโฟน ไอพอด ทัช และไอแพด

รวมถึงแอนดรอยด์ มาร์เก็ต ด้วย

ส่วนเวอร์ชั่นเต็มต้องจ่ายเพิ่ม 4.99 เหรียญสหรัฐ

IMDb

/ เอาใจคอหนัง /

โด่งดังมาตั้งแต่สมัยเป็นเว็บไซต์

ศูนย์รวมความบันเทิง ทัง้ หนัง และซีรสี่ ์ ทีโ่ ด่งดังและใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีขอ้ มูล ทุกอย่างทีค่ ณ ุ อยากรูเ้ กีย่ วกับหนัง

เรื่องนั้นๆ ทั้งรายชื่อ รูปภาพ และ ประวัตนิ กั แสดง พลอตเรือ่ ง

บทวิจารณ์ คำคมจากเรื่อง รวมถึงคลิปวิดีโอตัวอย่างหนังสั้นๆ IMDb เป็นเหมือนหอสมุดทีบ่ รรจุหนังไว้กว่า 1.5 ล้านเรือ่ ง และทีส่ ำคัญอัพเดทอยูต่ ลอดเวลา ทีส่ ำคัญแอพฯ นีฟ้ รีจา่ ย

แถมใช้งานได้อย่างลืน่ ไหล และยังเปิดโอกาสให้เราสามารถทำ Watchlist ส่วนตัว มีขอ้ ความเตือนเมือ่ มีขอ้ มูลอัพเดทใหม่ๆ

ในเรือ่ งทีเ่ ราสนใจ ทีต่ อ้ งขอชมอย่างจริงใจคือ แอพฯ นีส้ ามารถจัดหมวดหมูไ่ ว้ได้ อย่างเป็นระบบ ง่ายต้องการค้นหา โดยแบ่งเป็นเทรลเลอร์ลา่ สุด หนังทีก่ ำลังจะเข้าฉาย หนังทีไ่ ด้รบั รางวัล และหนังยอดนิยม

ในแต่ละประเภท เป็นต้น ขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นแอพฯ ที่คอหนัง

ไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ท ี่ แอพ สโตร์ และแอนดรอยด์ มาร์เก็ต

สุดยอดหนังในดวงใจของแฟนคลับ IMDb 1. The Shawshank Redemption (1994) 2. The Godfather (1972) 3. The Godfather : Part II (1974) 4. Plup Fiction (1974) 5. Il buono, il brutto, il cattivo (1966)


. 17

EXECUTIVE

FOCUS

Text : iD11 / Photo : กฤตพล

รัฐ ดำรงศรี

เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ สำหรับแวดวงธุรกิจ เรียกได้วา่ แทบจะทุกๆ วินาทีจะต้องมีคแู่ ข่งเกิดขึน้ มาต่อกรทางด้านธุรกิจ

กันอยูเ่ สมอๆ ซึง่ กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นกุญแจสำคัญทีจ่ ะทำให้ธรุ กิจนัน้ ๆ

สามารถทีจ่ ะฉีกตัวเองออกไปให้หา่ งไกลจากคูแ่ ข่งได้ ยิง่ คุณมีบคุ ลากรทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย

ความสามารถและเชีย่ วชาญทางด้านกลยุทธ์ ก็จะยิง่ ช่วยให้ธรุ กิจดำเนินก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และทิง้ ห่างจากคูแ่ ข่งชนิดทีเ่ รียกได้วา่ ไม่เห็นฝุน่ คุณรัฐ ดำรงศรี กรรมการผูจ้ ดั การของศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวางกลยุทธ์ และคร่ำหวอดอยูใ่ นวงการนีม้ ายาวนานเกือบ 10 ปี ได้มองเห็นถึงความสำคัญของจิก๊ ซอว์ชนิ้ นีแ้ ละพยายามสรรหา

สร้างองค์ความรู้ และหลักสูตรใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา จนกลายเป็นผูน้ ำนวัตกรรมด้านหลักสูตรทีส่ ามารถตอบสนอง ความต้องการการฝึกอบรมให้แก่ลกู ค้าได้อย่างมีคณ ุ ภาพ และส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง

แนวคิดในการทำงาน

สำหรับบริษัทของเราจะคล้ายๆ กับการเป็น Training Consult คือ เราทำหน้าทีพ่ ฒ ั นาบุคคล ให้คำปรึกษา และ ฝึกอบรมให้กบั องค์กรต่างๆ สามารถนำความรูม้ าพัฒนา ต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ ได้ เพราะคนขององค์ ก รคื อ ผู้ ส ร้ า ง

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนัน้ แนวคิด

ในการทำงานของเราจึ ง เน้ น ไปที่ ก ารทำงานกั บ บุ ค คล

ทำอย่างไรทีจ่ ะให้ทมี งานของเราสามารถตอบสนองในสิง่ ที่ ลูกค้าต้องการได้

จนถึงขัน้ ดูวา่ มีผลกระทบ (Impact) ต่อการทำงาน หรือ ผลงานจริงหรือไม่ มากมัย้ นอกจากนีก้ ส็ ามารถวัดได้จาก การโค้ชชิ่ง อย่างเช่นเมื่อเราเทรนการขายไปแล้ว 1 ปี

หลังจากนัน้ ก็ให้หวั หน้างานประเมินว่าบุคลากรนัน้ สามารถ นำเอาความรูไ้ ปใช้ได้หรือไม่ และเก่งขึน้ บ้างหรือเปล่า

ความโดดเด่นทีแ่ ตกต่าง

เราให้คำปรึกษาทางด้านเทรนนิง่ และจัดฝึกอบรมมาเกือบ 10 ปี จุดแข็งของเราก็คงจะเหมือนกับชื่อบริษัทก็คือ Strategic Business Development Center เพราะคนไทย ยั ง เน้ น ในเรื่ อ งการเรี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความรู้ ทั่ ว ไปอยู่

หัวใจสำคัญของการเป็นนักพัฒนาบุคคล อันดับแรกจะต้องให้ความสำคัญกับเรือ่ งใจก่อน ซึง่ คนทีจ่ ะ สมมติว่าเราเรียนการตลาดเพื่อสื่อสารการตลาดและ

เข้ า มาทำงานตรงนี้ จ ะต้ อ งเชื่ อ มั่ น ก่ อ นว่ า คนสามารถ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องกลยุทธ์

พัฒนาได้และพัฒนาไปไม่มที สี่ นิ้ สุด จริงๆ แล้วการพัฒนา ทางธุรกิจ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของ Marketing แต่มันคือ ไม่ได้มแี ค่เฉพาะการเพิม่ ความรู้ แต่สามารถพัฒนาในเรือ่ ง Strategic Marketing ทีไ่ ม่ใช่เทคนิคทางการตลาดอย่าง ของจิตใจและทักษะได้ดว้ ย ซึง่ ในปัจจุบนั เราจะเน้นในเรือ่ ง เดียว แต่มนั คือกลยุทธ์ทางด้านการตลาด นับว่าเป็นเรือ่ ง ของการพัฒนาคนมาก สังเกตได้ว่าเมื่อเทียบกับสมัย ทีค่ อ่ นข้างสำคัญ ในขณะทีบ่ ริษทั เทรนนิง่ อืน่ ๆ จะเน้นไป 10-20 ปีทแี่ ล้ว ตามหน้าสมัครงานต่างๆ หลายๆ บริษทั ในเรือ่ งของ Soft Skill มากกว่า ซึง่ จะเป็นทักษะในเรือ่ ง จะรับคนจบปริญญาตรีในแต่ละสาขา แต่ในปัจจุบนั มักจะ การจัดการทั่วไป อย่างเช่น ผมเป็นหัวหน้างาน ผมจะ เพิม่ ประสบการณ์การทำงานบวกกับใจรักบริการลงไปด้วย ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ต้องสั่งงานคนเป็น ต้องสอนงาน แสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความรู้ เพราะ คนเป็น ต้องกระจายงานคนเป็น และต้องควบคุมงานเป็น คนเราหากจะเก่งกาจขึน้ ไม่ได้อาศัยแค่มคี วามรูอ้ ย่างเดียว เหล่านีเ้ รียกว่า Soft Skill ซึง่ หลักสูตรเราก็มเี หมือนกัน แต่ตอ้ งมีทกั ษะและทัศนคติทดี่ ดี ว้ ย ซึง่ เรือ่ งพวกนีส้ ามารถ แต่เราจะนำเอาเรือ่ งของ ‘กลยุทธ์’ เข้ามาใส่เพิม่ เติมด้วย ให้มนั เกิดนวัตกรรมทางด้านความคิด ให้ได้เรียนรูใ้ นสิง่ ที่ ใช้การเทรนนิง่ มาเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการพัฒนาคนได้ หาจากที่อื่นไม่ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นความโดดเด่นของเราที ่ วิธวี ดั ความสำเร็จ ผมก็มองเหมือนทีล่ กู ค้ามอง ลูกค้าก็อยากจะวัดเหมือนกัน ไม่เหมือนกับทีอ่ นื่ ๆ ว่าเทรนไปแล้วคนของเขาจะเก่งขึน้ จริงหรือเปล่า เพราะว่า เทรนด์ในอนาคต สมัยนีไ้ ม่เหมือนสมัยก่อน เวลาไปเทรนนิง่ เรามักจะเห็น ผมมองว่าเมืองไทยเริม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล แต่นกั พูดทีเ่ น้นฮา 90 เปอร์เซ็นต์ เนือ้ หาสาระซัก 10 มากขึ้น จะสังเกตได้ว่าความสำเร็จในองค์กรธุรกิจมัน เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ก็มักจะคาดหวังว่า เปลีย่ นไป ปัจจัยสูค่ วามสำเร็จในปัจจุบนั ไม่หยุดอยูเ่ พียง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น และมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง มั น ก็ ต รงกั บ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเหนือใคร การตลาดการขายที ่ เป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้คอื ทำอย่างไรทีจ่ ะให้คนของเขาเก่งขึน้ ยอดเยีย่ ม หรือการบริการทีด่ ี เท่านัน้ แต่ ‘คน’ กลายเป็น มาจริงๆ โดยทีเ่ ราจะมีวธิ วี ดั ความรูก้ บั บุคลากรทีเ่ ทรนไป ทรัพยากรทีส่ ำคัญ ทีจ่ ะวัดความสำเร็จขององค์กรตนเอง อาจจะมีแบบวัด (Assessment) เพื่อวัดผลในเบื้องต้น เหนือคูแ่ ข่ง โดยมีความเชือ่ ว่ายิง่ ถ้าใครมีคนเก่งในองค์กรมาก องค์กรนัน้ ก็มกั จะประสบความสำเร็จไปด้วย มันส่งผลให้ โครงสร้างและความเชือ่ ทางธุรกิจเปลีย่ นไป ลองมองย้อน กลับไปเมือ่ 20 ปีกอ่ น องค์กรจะมีแค่ผจู้ ดั การฝ่ายบุคคล หรือผูจ้ ดั การฝ่ายธุรการทีท่ ำหน้าทีใ่ นการดูแลการขาดลา

ชือ่ : รัฐ ดำรงศรี มาสายของพนักงาน แต่ปจั จุบนั จะมีตำแหน่งใหม่เพิม่ ขึน้ มา ตำแหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ

อย่าง Training Manager หรือ HRD Manager ทีจ่ ะมา บริษทั ศูนย์พฒ ั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business ดูแลทัง้ ในเรือ่ งการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดังนัน้ Development Center) www.sbdc.co.th การเทรนนิง่ ก็จะแตกต่างจากในอดีต ทีเ่ คยเทรนแต่ในสิง่ ที่ งานอดิเรก :

จับต้องได้มาเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เน้นไปที ่ ถ่ายภาพ, สะสมเปลือกหอยจากทะเลทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก ระบบคิด วิธีคิดมากขึ้น ทำอย่างไรจะให้มีนวัตกรรม

แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ : ปกติจะเดินทางไปดูงาน

ต่างประเทศบ่อยๆ เพือ่ ทีจ่ ะดูเทรนด์การตลาดของโลกว่า

เกิดขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งอาศัยการปลูกฝังระยะยาว n มันไปในทิศทางไหน นอกจากนีก้ จ็ ะชอบเดินอัพเดตเทรนด์

ตามร้านหนังสือ ห้องสมุด หรือไม่กท็ างอินเตอร์เน็ต

PROFILE


. 18

ดร.ธัญ

ธำรงนาวาสวัสดิ ์ ก่อนหน้านี้ ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนักบริหารมืออาชีพที ่ ผ่านการทำงานกับบริษทั ยักษ์ใหญ่หลายแห่ง อาทิ เดอะ บอสตัน คอนซัลติง้ กรุป๊ (BCG), เมอร์ค ประเทศไทย,

อินเตอร์แนชัน่ แนล แอดไวซอรี่ แอสโซซิเอทส์ และคอลเกต ปาล์ ม โอลี ฟ สหรั ฐ อเมริ ก า ปัจจุบนั เขาบอกลาความ สำเร็จแบบเดิมๆ และพลิก ผันตัวเองมาเป็นวิทยากร ด้านพัฒนาบุคคลระดับแนว หน้าของประเทศไทย ด้วยหลักสูตร Change Leadership อันโด่งดังที ่ ถูกคิดค้นโดนกูรดู า้ นการจัดการอย่าง

John Kotter แห่ง Harvard Business School (เจ้าของ หนังสือขายดี Our Iceberg is Melting)

ซึ่งบทบาทล่าสุดของ ดร.ธัญ ได้เปิดมุมมองชีวติ อีกด้าน และสร้างชือ่ เสียงให้เขาไม่นอ้ ย จุดเปลีย่ นในชีวติ ของเขาเกิดขึน้ เมือ่ ได้มโี อกาสเข้าอบรมหลักสูตร Leading Bold Change ของ Kotter ดร.ธัญจึงสามารถตอบตัวเองได้ทนั ทีวา่ การ เป็นวิทยากรคือสิง่ ทีเ่ ขาอยากจะเป็นจริงๆ จนถึงขัน้ ยอมทิง้ ตำแหน่งสูงๆ เงินเดือนแพงๆ จากบริษทั ยักษ์ใหญ่และมุง่ หน้าเข้าสูอ่ าชีพวิทยากรอย่าง จริงจัง ในฐานะ Guru Change Leadership ของบริษทั Orchid Sling Shot ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้จดั หลักสูตรให้กบั องค์กรต่างๆ กว่า 300 แห่ง

งานในวันนีก้ บั บทบาทวิทยากรด้านพัฒนาบุคคล

ผมดูภาพรวมทัง้ 3 ธุรกิจของ Orchid Sling Shot คือ การทำ เทรนนิง่ โค้ชชิง่ และคอนซัลแตนท์ แต่สงิ่ ทีผ่ มให้ความสำคัญมากทีส่ ดุ ในขณะนี้ และเป็นงานหลักคือการเป็นวิทยากรในบทบาทโค้ชชิง่ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง การบริหารจัดการด้านวิธคี ดิ ในการสร้างภาวะผูน้ ำ รวมถึงระบบสมอง ในการสร้างวิธคี ดิ ซึง่ เป็นทักษะทีน่ า่ สนใจ และเป็นส่วนสำคัญมากใน การสร้างความสำเร็จแก่องค์กร

Change Leadership

หัวข้อหลักเพือ่ สร้างผูน้ ำในยุคแห่งความเปลีย่ นแปลง

หัวข้อทีผ่ มทำการอบรม รวมถึงการสร้างระบบโค้ชชิง่ เป็นเรือ่ งค่อนข้าง ใหม่ ผมกำลังพูดถึง Change Leadership ทีเ่ ป็นหลักสูตรอย่างเป็น ทางการของ John Kotter แล้วทำไมหลักสูตร Change Leadership จึงมี ความสำคัญ เพราะสมัยนีถ้ า้ จะรอให้ผบู้ ริหารชีท้ ศิ ทางคนเดียวคงไม่ทนั การ ดังนัน้ จะทำอย่างไรให้คนในองค์กรกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และมีภาวะ ผูน้ ำ กล้าคิดกล้านำเสนอ เหมือนเป็นสำนึกรับผิดชอบของตนเอง ทีส่ ามารถ นำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของคนในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

สร้างพฤติกรรมการฟัง ถามแล้วคิดอย่างสร้างสรรค์

งานหลักในการเป็นวิทยากร

อีกประเด็นที่ให้ความสำคัญในรายละเอียดอบรมคือ การสร้างพฤติกรรมการฟัง

การถามทีส่ ามารถสร้างประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงการจัดระบบทางความคิด

การสร้างพืน้ ทีท่ กี่ ระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะจากการวิจยั ของ

นักวิทยาศาสตร์พบว่าคลืน่ สมองในการคิดสร้างสรรค์มนั จะเกิดขึน้ น้อยมากในหนึง่ วัน และเป็นเวลาทีจ่ ำกัดด้วย ขณะเดียวกันออฟฟิศสมัยใหม่กม็ สี ภาพแวดล้อม

MY WORK Text : Meeritdee 999 / Photo : Warawut A.

ทีไ่ ม่เอือ้ อำนวยต่อการมีสมาธิ

ในการคิดสร้างสรรค์ นีเ่ ป็นเรือ่ งทีผ่ มอยากจะ สือ่ สารผ่านหลักสูตรนี้ เพือ่ ปรับความเข้าใจ

กับผูน้ ำองค์กรในการสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี

และเหมาะสมสำหรับบุคลากร

การวัดผลสำเร็จในการบรรยาย และวิธกี ารสร้างการบรรยาย

ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ผมวัดความสำเร็จที่ผู้รับไม่ใช่ที่ผู้ให้ ดังนั้นผมจึงพยายามหาวิธีการถ่ายทอดโดยให้ผู้เรียน

ได้ข้อคิดจากการตระหนักด้วยตัวเอง เช่น บางครั้งผมก็ให้ผู้เรียนเอาเนื้อหาที่เรียนรู้มาแต่ง

เป็นเพลง ถือเป็นการสรุปความที่ทำให้ผู้เรียนต้องคิดและสรุป ถ้าไม่คิดมันก็จะแต่งออกมา

เป็นเพลงไม่ได้ ซึง่ ถ้าผมใช้วธิ กี ารสรุปแบบบรรยาย มันจะกลายเป็นการ ‘ฟังเพือ่ จด จดเพือ่ จำ

จำเพื่อลืม’ ส่วนอีกวิธีการคือ จัดเป็นเซกชั่นให้มีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด โดยมี กรอบความคิด (Frame Work) และคำถามบางอย่างทีถ่ กู โยนลงไปกลางวงขณะสนทนา มากกว่าให้ผมมานัง่ บรรยายให้ฟงั ด้วยหลักวิชาการ

ความสุขในการเป็นวิทยากร

ความสุขในการเป็นวิทยากร สำหรับผมมีสองอย่าง อย่างแรกคือเป็นโอกาสทีด่ ี ที่ทำให้ผมได้เจอคนใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ทุกวัน และสิ่งใหม่ที่เจอมันมีพลัง

บางอย่างทีส่ ามารถให้ความรูก้ บั ผมได้ อีกอยางหนึง่ คือ เป็นอาชีพทีส่ ามารถ ทำให้ผมทบทวนสิ่งที่คิด หรือประเมินตัวเองได้ทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษ

มากครับ เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราได้รบั ฟีดแบ็ก ก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อน ตัวเราแบบจริงใจ n

My Favorite Sport

ผมชอบเล่นกอล์ฟ แต่ผมจะสร้างสรรค์วธิ กี ารเล่นกอล์ฟขึน้ มา แบบแปลกๆ คือ ผมจะตีตอนเช้ามืด ตัง้ แต่พระอาทิตย์ยงั ไม่ขนึ้ ดังนั้นช่วง 3 หลุมแรกผมแทบจะตีในความมืดเลย

ที่ผมตีแบบนี้เพราะว่าคนน้อย และในความมืดมันจะเกิด

ความสงบ ซึ่งกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิสูง

การตีในความมืดก็เหมือนกับผมทำสมาธิไปในตัว แถมยังได้ ออกกำลังกายทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มาก ทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการคิด แล้วถ้าเริม่ ตีเร็วเท่าไหร่กต็ าม

เวลาทีเ่ หลือก็สามารถเอาไปทำงานได้ดว้ ย ดังนัน้ การตีของผม จะจบ 18 หลุมไม่เกิน 9 โมงเช้า จากนัน้ ก็ไปทำงานต่อได้

My Idol

ไอดอลของผมไม่มคี รับ เพราะผมคิดว่าไม่มใี ครทีส่ มบูรณ์แบบ มากพอทีจ่ ะทำให้ผมยึดเป็นแบบอย่าง ผมเพียงแต่เรียนรูว้ ธิ คี ดิ ของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ รวมถึงชืน่ ชมในสิง่ ที ่ คนนั้นๆ ทำอย่างตั้งใจมากกว่าการไปเอาใครเป็นแบบอย่าง ทัง้ หมด แต่ถา้ จะถามอย่างนัน้ ไอดอลของผมก็คอื ตัวผมเอง

และผมคิดว่าทุกคนก็สามารถเอาตัวเองเป็นไอดอลได้เช่นกัน เพราะถ้าเราทำตัวให้ได้ดอี ย่างทีส่ ดุ ทุกอย่างมันก็ออกมาดีทสี่ ดุ

เราก็สามารถภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ราทำได้โดยไม่ตอ้ งไปตามอย่างใคร

My Profile

ชือ่ : ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ ์ การศึกษา : ปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์จาก University of Illinois สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี

ด้านวิทยาศาสตร์จาก Middlebury College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรทีอ่ บรม : Leading Bold Change

จาก Kotter International • Results Coach จาก Neuroleadership Institute (สหรัฐอเมริกา) ครอบครัว บุตรชาย ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

อดีตรัฐมนตรีชว่ ยและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหลานปูข่ อง พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของไทย และเป็นน้องชายของ

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชือ่ ดังของไทย


นับเป็นแบรนด์ที่สร้างความน่าประทับใจได้อยู่ตลอดเวลาสำหรับ BOWLING แบรนด์แฟชั่นสายเลือดไทยสไตล์อินเตอร์ ที่ยืนหยัดคู่สังคมไทยมานานและ

มีแฟนพันธุ์แท้เหนียวแน่น แต่ท่ามกลางกระแสแฟชั่นโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา BOWLING ก็ ไม่เคยหยุดนิ่งและพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้

ทันสมัยและนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ล่ า สุ ด ได้ ป รั บ โฉมโลโก้ ใ หม่ ภายใต้ แ นวคิ ด แบรนด์ แ ห่ ง การอนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิถีการดำเนินธุรกิจที่ BOWLING ได้ให้ความใส่ใจและ จริงจังมาอย่างยาวนาน จะเห็นได้จากการจับมืออย่างเหนียวแน่นกับองค์การ กองทุนสัตว์ป่าสากลโลก (WWF) เฉดสีเขียวที่ไล่เรียงกันบนโลโก้ใหม่ สวยงาม มีมิติคล้ายใบพัด ที่ได้

แรงบั น ดาลใจมาจากเมล็ ด กาซิ ม อร์ หรื อ เมล็ ด ของต้ น เมเปิ้ ล แสดงถึ ง

การเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ อย่างยัง่ ยืน งอกงาม กอปรกับลีลาพลิว้ ไหวเมือ่ ร่วงหล่น

ลงมาจากต้น ก็ดมู เี สน่ห์ น่าหลงใหล สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ทเี่ ป็นคนหนุม่ รุ่นใหม่ที่อบอุ่น จริงใจ มีวิสัยทัศน์ และใส่ใจในธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี โดย BOWLING ได้ตอกย้ำความเป็นแบรนด์แฟชั่นคุณภาพอีกครั้งกับ คอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2012 ‘Revealing the New Green’ ที่ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากความงดงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

ที่บรรดาพรรณไม้นานาพันธุ์ แข่งกันผลิดอกออกผล เบ่งบานสะพรั่ง แสดง ถึงความสดใส มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยพลังของคนหนุ่ม ดีไซเนอร์ได้ถ่ายทอดมาจากความงามอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ออกมา เป็นสีสันละลานตา สอดผสานกับเส้นสายและลวดลายอันพลิ้วไหว แสดงถึง ชีวิตที่โลดแล่น ไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มรุ่นใหม่

ที่ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริม บุคลิกภาพให้โดดเด่น มีเสน่ห์น่าค้นหา ทั้งยังสะท้อนแนวคิดของความเป็น

ผู้ชายที่รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจในมิติของธรรมชาติและ

สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่เป็นลักษณะเฉพาะของฤดูกาลนี้ สีของท้องฟ้า ใบไม้ ผืนทราย และป่าเขา จะฉายภาพความเป็นสปริง/ซัมเมอร์อย่างลุ่มลึกและ ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับสโลแกนของ BOWLING ที่ว่า ‘The Happiness in everyday’ ได้จริงๆ ว่าแต่คุณพร้อมหรือยังที่จะต้อนรับแรงปรารถนาใหม่จาก BOWLING เพื่อค้นหาความอุดมสมบูรณ์ ความเขียวขจี และสีสันต่างๆ ของชีวิตใน

แบบฉบับของคุณ

กนก ลีฬหเกรียงไกร กรรมการผูจ้ ดั การ สายการตลาด บริษทั โกลเด้นโบล์ จำกัด

สร้างสีสันใหม่ ให้ BOWLING ชายหนุ ่ ม บุ ค ลิ ก ภู มิ ฐ านคนนี้ คื อ กรรมการผู้ จั ด การ

บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด ผู้ปลุกปั้นแบรนด์ BOWLING ให้ ผ งาดขึ้ นมาเป็ น หนึ่ ง ในแบรนด์ แ ฟชั่ น ไทยที่ น่ า จั บ ตา ตลอดระยะเวลาทีเ่ ขาได้สานต่อธุรกิจครอบครัวนี้ เขามุง่ มัน่ พัฒนาแบรนด์นี้ให้ทันสมัยทั้งในแง่ของดีไซน์ เทคโนโลยี ตลอดจนปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ ล่าสุดเขาได้เอาใจคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่นอกจากจะมีสไตล์ แล้วยังมีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนโลโก้ ใหม่ ใ ห้ ดู ส ดใส มี ความหมายที่ ดี แสดงถึ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ที่

ก่อเกิดจากแหล่งกำเนิดอันอุดมสมบูรณ์ และพร้อมที่จะ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกครั้งที่ BOWLING สร้ า งสรรค์ ค อลเลคชั่ น ใหม่ ๆ จะแฝงไปด้ ว ยแนวคิ ด

เบื้องหลังที่ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์อยู่เสมอ ไม่ใช่เพียง แค่ออกแบบให้สวยงาม ไม่ใช่เพียงแค่ให้ลูกค้าพึงพอใจใน คุณภาพ แต่ต้องการให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ BOWLING ในการ เป็นแบรนด์แฟชั่นที่รักษ์ธรรมชาติ


Profile

ชือ่ : ภาววิทย์ กลิน่ ประทุม อายุ : 31 ปี การศึกษา : ปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับ 2

สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาชีพ : นักวิเคราะห์ ประจำสำนักประธาน ธนาคารกรุงเทพ,

นักวิเคราะห์หุ้น นักเขียน วิทยากร เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุน ครอบครัว : เกิดในตระกูลดัง เป็นหลานตาของวิระ รมยะรูป

ซึง่ เป็นมือขวาของชิน โสภณพนิช

ผูก้ อ่ ตัง้ ธนาคารกรุงเทพ และเป็นหลานปูข่ อง ทวิช กลิน่ ประทุม

นักการเมืองดัง


LE

็น

ปี

ชาย คือ หนุ่ม สน ‘วีไอ มาด ให้ก ุกสน หนุ่ม ดี แต ปัจ กล ับนัก าน ด ’ ชื่อด ่งตัว จุบ โด ันเ อย ายเป เล่น ้วยม ัง เ ภูมิฐ ‘เวท ยเริ่ม ขากล ่างจ ็นซ หุ้น ุมม ขาเ านด สา ีสื่อ’ ต้นจา ับมา ริงจ ีรี่ส์ห อยู่ต องท ป็นน ้วย แ ต่ค ขาธุร ของเ กกา ยืนหย จาก ุณท ังม นัง ลอ ี่ลุ่ม ักว ชุดส กิจ ขา รเป ัด 24 ร ไ เ ค าก สือ ดเว ลึก ิเคร ูทท ด ร อ า น ็ Y วม ง เ นัก ้อย ou ณะพ บหร ขึ้น ขา ลา กูร /7 ช ถ ช า ่ ล n ึง w ่น เร่ง เฉีย าะห ี่ตัด าณ ือไม งท งมา ห ู g ย ว น ้ ุ ข w คว น น ุ R ด ว ่ w ด ช ิ ท ย ผล บค ์หุ้น เย็บ เพ w.s ww นัก มั่น ี ร าย ich ยศา ่า หล าม ี่ร้อน คุณ ร ะ อ ก โ สำ ด ว . า to pa ิเค ีกค งาน ม แ ที่มีล อย ะเจ ิจก ด้ว สต ังจบ ั บ เร็จ แรงท ลดแล c ร w ร ง ๊ า ร ป ย k า แ ์ ป ไ เป็น ี่สุด ่นไ ปก รให กา ละ 2m aw ะห์ห ั้ง เพ ละน ีลาค ่างป ร ริญ ‘ ะ แ ร ก ญ it.c ุ้น ว เ อย ในเ ปกับ โ o ่า 3 ่โต บย ารบ ญา ทศ กะร ำเ rro o แล ราะร อม ระณ ่างไ วลา ชีว 0 ล เพื่อ บิน ัญ ตร m ส จ ้ ู ะ w อ ย ร ก ั ต ิ น แ ช น .co บล ิ่งไป สร ยห อโ เมน ีต อ ี้ แ แล ้าน ตา ไปป ี มห ี ดีก ล า ้ ะ ม ร บ ล้ว ะตัว m ก ล อ ็ ง จุด ยัก ลก ท์ส าย าท รอย ุกป าวิท ีเกีย คุณ ตน สัง กที่ได ว่านั้น โอกา กร สม ทัศ ุดม ุเพ จน เช ั้น ร ยา รต คม ้รับ คือ สจ จะร ขอ ต้อ นด ้าน ลัย ินิย ะ แ ส อ ง น์ ใ ั น ี ย ง คน รา นัก ากค ู้ว่าช ง แ งก ังอย อา ธรร มอ ง เ พ ส ีวิต ล่น วัล ลับ ให้ค รว หม 31 อน วาม ่างแ หาร มศ ันดับ ขอ ท-ภ ห ม T ท ่ า ๆ ก ล น ้ ุ ย า ปี ค งผ าวว น ตั้ง มคโ ี่ออส สตร 2 ที่ก hai ารใ ้มเห รุ่น หุ้นห ที่น่า หล ดน เต ์ ห ู้ชาย ิทย ำลัง lan ช้ชีว ลว นน ักท ัลด รเล นุ่ม ใหม มื่ ที่เต ์ กล มา d B ิต ผ ที่ไม สน ี่เมือ ์ ส ียเ คน น ี้ แรง lo ็มไป ิ่นปร ล ่ า ่ ่ ห ใ ล นโซ ้มเล จ งไท ุดท ป็นร นี้ค g ั น ้ า ด้ว ะทุม Aw เช ิก มา น’ ย ้ายช ะยะ าดห ยไฟ

ard ียล

เ ำ ้ ว เ ล่ น ว ห ง ั ลาน จะ ฝัน มีเด น ก ั ร 20 ีย หุ้น ที่จ าน ่ำรว กว ะปร 11 ซึ่งเ ย

เ ่า 5 ป็น

ป ะส

ภาว วทิ ย์ ก ลนิ่ ปร ะทม ุ

รรถ T’ สิทธ ิ์ เห S มือน มาต TA ย์ / Pho L to : วรา วธุ อนั ศ ิรมิ ง คล

Tex t: อ

3

.2

K


“ โอกาสเกิดจากจุดที่ล้มเหลว แต่ไม่ล้มเลิก

คนล้มเหลวที่คิดจะลุกขึ้นมาใหม่ ก็คือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ” คุณคิดว่าตลาดหุน้ ไทยปี 2555 นีจ้ ะเป็นอย่างไรบ้าง

ภาววิทย์ : ผมมองว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆ มีการปรับฐานตลอดเวลา แต่ ปกติแล้วตลาดหุน้ จะตกแรงๆ ทัง้ ตลาดปีละ 2-3 ครัง้ ต้องมองให้เป็น แล้วคุณจะได้ประโยชน์จาก Thailand Grand Sale

แล้วปัจจัยบวกใดบ้าง

ทีท่ ำให้คณ ุ มัน่ ใจว่าตลาดหุน้ ปีนจี้ ะสดใส

ภาววิทย์ : เรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤติของอเมริกาและยุโรป ซึ่งคิด เป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นปัญหามันระเบิดได้

ทุกเมื่อ แต่ประเด็นอยู่ที่พื้นฐานของเอเชียเราไม่เหมือนอเมริกา และ ยุโรป เราส่งออกมากกว่านำเข้า พูดง่ายๆ ภาพของเอเชีย คือ พ่อค้า

ตัวเล็กๆ ที่ค้าขายกำไร การลงทุนในวันนี้ก็เหมือนเราเห็นโอกาสใน พ่อค้าคนนัน้ ว่าอนาคตเขาจะดี แต่พอ่ ค้าตัวเล็กๆ ก็ตอ้ งพยายามรักษา ตัวเองท่ามกลางภาวะผันผวนของตลาดทีใ่ หญ่โต แต่สดุ ท้ายของดีกค็ อื ของดี ในทีส่ ดุ เอเชียก็จะผงาดขึน้ มาอีกครัง้

คุณมีความเห็นอย่างไรกับตลาดหุน้ ไทย

ที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่พันกว่าจุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน เราจะไปได้ไกลแค่ไหน

ภาววิทย์ : ในส่วนของอาเซียน เรากำลังพัฒนาไปสู่ AEC คือ รวมเป็น เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ความเจริญมันจะมาทีเ่ ราอีกครัง้ ผมได้เขียน ใส่ไว้ในหนังสือ แกะรอยหยักสมอง ว่าเรากำลังอยูใ่ น Asian Miracle 2 ถ้าคนที่เข้าใจ ผมบอกได้เลยว่า รวยทุกคน แต่ปัญหาคือ คนจะเห็น โอกาสก็เมือ่ มันผ่านไปแล้ว พูดง่ายๆ ว่า Value Investor ยุคนี้ จะรวยจริง ต้องกล้าลงในตลาดอาเซียน เพราะยุโรป อเมริกา มันเสื่อมลงแล้ว

ใน 10 ปีนี้ คุณจะเห็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ ของเอเชียเกิดขึน้ แน่นอน!!!

คุณมองว่าตลาดหุน้ ไทยมีเสน่หห์ รือเปล่า

ภาววิทย์ : หุ้นไทยมีเสน่ห์ที่ผลตอบแทน เพราะปันผลค่อนข้างสูง

แถมกิจการในตลาดเป็นกิจการกึง่ ผูกขาด และโตเร็ว พูดง่ายๆ ถ้าฝรัง่ เข้าใจ จะรูเ้ ลยว่า หุน้ ดีๆ บ้านเรามัน Super Stock ทัง้ นัน้ อย่าง PTT หรือ ADVANC ซึ่งบริษัทที่มีอำนาจเหนือตลาดขนาดนี้ ที่เมืองนอก

ไม่มีหรอกครับ แน่นอนในอนาคตคงต้องค่อยๆ เปลี่ยนไป แต่ตอนนี้ โอกาสมันเปิดอยู่ อยูท่ ใี่ ครเห็น ก็คอื โอกาสของคนนัน้ นัน่ เอง

ธุรกิจไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน

ในประชาคมอาเซียน อะไรเป็นข้อได้เปรียบ อะไรเป็น ข้อเสียเปรียบของบ้านเรา

ภาววิทย์ : เราได้เปรียบหลายอย่าง ตั้งแต่ที่ตั้งเลย เพราะเราตั้งอยู่ ใจกลางของอาเซี ย น จะให้ เ ราเป็ น Logistic Hub นี่ ส บายเลย อุตสาหกรรมต่างๆ เราก็เกิดก่อน เพราะเราเป็นโรงงานให้ญปี่ นุ่ และ แรงงานบ้านเราถือเป็นแรงงานคุณภาพ บอกตรงๆ เมื่อไหร่เราเลิก ทะเลาะกัน บ้านเรารุง่ แบบกระฉูด

เมือ่ เปรียบเทียบกับนักลงทุนไทย ทำไมนักลงทุน

ต่างชาติสว่ นใหญ่ไม่คอ่ ย Panic กับตลาดหุน้

และมักช้อนซือ้ ตอนหุน้ ร่วงอยูเ่ สมอ

ภาววิทย์ : อันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นไทย ที่ฝรั่งเป็น

ผู้กำหนดทิศทาง นั่นหมายความว่าถ้าฝรั่งซื้อจะขึ้น ถ้าฝรั่งขายจะลง

สาเหตุทเี่ ขาชีน้ ำตลาด ก็เพราะนักลงทุนต่างชาติมที ศิ ทางการซือ้ ขาย ทีช่ ดั เจน เช่น เวลาซือ้ เขาก็จะซือ้ ติดต่อกันจนขึน้ ถ้าดูดๆี เวลาค่าเงิน มีแนวโน้มแข็งค่า ฝรัง่ จะโยกเงินเข้ามาเยอะ เพราะเขาจะได้สองเด้ง เด้งแรกคือกำไรค่าเงิน เด้งสองคือกำไรหุ้น เพราะเวลาเขาเข้ามา

หุน้ จะขึน้ เรือ่ งพวกนีใ้ ครจับตาดีๆ ทำเงินได้ไม่รกู้ รี่ อบ ขอกระซิบหน่อย อย่างใน stock2morrow ป๋ากิง้ นีเ่ ก็บตัวเลขการเข้าออกของฝรัง่ ตลอด แล้วโพสต์ใส่กระทูใ้ ห้เพือ่ นนักลงทุนได้ดกู นั สุดยอดมาก!!!

ทำไมช่วงทีบ่ า้ นเรามีวกิ ฤตินำ้ ท่วม

นักลงทุนต่างชาติถงึ เข้ามาซือ้ กันเยอะ

ภาววิทย์ : เวลาเราแย่ เช่น ช่วงน้ำท่วม ฝรัง่ แห่ซอื้ ก็เพราะฝรัง่

คิดต่างจากเรา จริงอยู่ว่าน้ำท่วมมันแย่ แต่คนที่ขายก็น่าจะขายไป มากแล้ว ถ้าคิดดีๆ หุน้ วิง่ ขึน้ ลงตามดีมานด์และซัพพลายของหุน้ นัน้ ๆ คือ ถ้าคนขาย ขายหมดแล้ว ก็ไม่มใี ครขาย ราคาตรงนัน้ ก็นา่ จะเป็น Bottom ของรอบ ฝรั่งเขามองแบบนี้ เขาก็ซื้อสวน ก็แค่นั้นเอง

ซึง่ คิดดีๆ มันเมกเซนส์นะ อย่างคนไทยชอบซือ้ ตอนข่าวดี ขายตอน ข่าวร้าย ก็เลยซือ้ แพง ขายถูก ถึงได้เจ๊งกันระนาว เพราะไม่เมกเซนส์ นัน่ เอง

คุณคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงาน

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้

ภาววิทย์ : ผมคงไม่วจิ ารณ์รายบุคคลนะครับ เดีย๋ วซวย (หัวเราะ) เอาที่ผมอยากให้เป็นละกัน ผมอยากให้รัฐบาลลงทุนมากๆ เวลานี้ เราไปมองว่า เดี๋ยวเราจะแย่เหมือนยุโรป หรืออเมริกา บอกตรงๆ เขากับเราคนละพื้นฐานกันเลย บ้านเราค้าขายเกินดุล แต่บ้านเขา ค้าขายขาดดุล จริงๆ เราควรต้องรวย แต่เราดันไปกลัวว่าเดีย๋ วรวย แล้วจะซวย จริงๆ ไม่ใช่เลย เวลานีม้ นั คือโอกาสทีเ่ ราจะพัฒนาสร้าง สิง่ ต่างๆ ซึง่ เป็นการบริโภคจริงๆ ภายในประเทศ ผมมองทุกอย่างมี ไซเคิลนะ ตอนนีเ้ อเชียจะขึน้ ก็ตอ้ งให้มนั ขึน้ ต้องลงทุน สร้างงาน เข้าไป ลุย!

คุณมองภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองไทยอย่างไรบ้าง

ภาววิทย์ : บ้านเราจริงๆ ดีนะ มีหลายๆ อย่างทีท่ ำให้มนั ลงตัว มัว่ ๆ แต่กด็ ี ทะเลาะกันยังดีเลย บ้าดี แต่ดดู ๆี นะ เราเหมือนไม่เจริญ

แต่จริงๆ เราเจริญอันดับต้นๆ ของเอเชียเลย ผมว่าพื้นฐานของ

คนไทย จริงๆ เป็นคนยืดหยุน่ สุดท้ายมันก็แค่เรือ่ งแบ่งผลประโยชน์ ให้ลงตัว แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ผมดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัว ท่ า มกลางเรื่ อ งราวบ้ า ๆ มากมาย มั น แปลกนะ! แต่ เ ราค่ อ ยๆ

โตอย่างมัน่ คง และนัน่ คือภาพจริงๆ ทีเ่ กิดขึน้

ทำไมเขาถึงบอกว่าหุน้ กับการเมืองเป็นเรือ่ งใกล้กนั

ภาววิทย์ : การเมืองกับธุรกิจไปด้วยกัน เป็นแบบนีท้ งั้ โลกแหละครับ เพียงแต่เราต้องหาจุดสมดุลและผ่านความขัดแย้งให้ได้ ผมว่าบ้านเรา กำลังปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ในทางทีด่ นี ะ ต้องใจเย็นๆ (หัวเราะ) อย่าง อเมริกา หรือยุโรป กว่าเขาจะหาสมดุลได้ ก็มีสงครามกลางเมือง หนักหนากว่าบ้านเราอีก วันนีผ้ มว่าปัญหาอยูท่ กี่ ารศึกษา ทีผ่ มเน้น สอนให้คนรูจ้ กั การลงทุน เพราะการลงทุนทำให้เราฉลาด วันนีท้ วี่ นุ่ วาย เพราะนักการเมืองใช้คนเป็นเครื่องมือ สุดท้ายแล้วผมไม่เห็นว่า

คนเหล่านีจ้ ะได้อะไร นอกจากนักการเมืองได้ประโยชน์ คนข้างล่าง ฆ่ากันแทบตาย สุดท้ายคนข้างบน เดินกอดคอกันแล้ว ดังนัน้ อย่าให้

FYI

ใครใช้เราเป็นเครือ่ งมือ เดีย๋ วสุดท้ายก็จะดีเอง ถ้าทุกคนเปลีย่ นตัวเอง ผมว่าการเมืองเปลีย่ น ประเทศก็เปลีย่ น เริม่ ทีต่ วั เราต้องตืน่ รู!้

คุณคิดว่าหุน้ แบบไหนทีไ่ ม่นา่ แตะ

และเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าหุน้ ตัวไหนอันตราย

หรือมีการตกแต่งบัญชี

ภาววิทย์ : ‘หุน้ ปัน่ ’ เพราะมันอันตราย ดูงา่ ยๆ หุน้ ปัน่ คือหุน้ ทีไ่ ม่มี พื้นฐาน ขึ้นลงรุนแรงแบบไร้เหตุผล แต่จริงๆ แล้ว สุดท้ายอยู่ที่

ตัวเราเอง เพราะไม่มีใครบังคับให้เราไปเล่นหุ้นปั่น ใช่! ความโลภ ของเรานั่นแหละ ที่ดึงให้เข้าไปเล่น เขาถึงบอกว่า คนที่จะเล่นหุ้น แล้วรวยหรือจน คุยกัน 5 นาทีกร็ อู้ นาคตทางการเงินของเขาแล้ว!!

สไตล์การลงทุนในแบบฉบับของภาววิทย์

เป็นอย่างไร

ภาววิทย์ : ผมมี Stock Wish List ของตัวเอง และผมก็แนะนำให้ คนอืน่ ทำด้วย ผมเน้นหุน้ พลังงาน การสือ่ สาร และธนาคาร เช่น PTT, PTTEP, IRPC, KK, BBL และ ADVANC ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นหุน้ ทีม่ ี พื้นฐานดี แข็งแกร่ง โอกาสเจ๊งต่ำ และให้ปันผลดี เป็นหุ้นบลูชิพ

แต่ก็ต้องรู้จักจังหวะในการเล่น ซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จ หรือมีโอกาสพลาดน้อยมาก นักลงทุนยุคนีต้ อ้ งรูจ้ กั มองเกมใหม่ มองให้มนั เมกเซนส์มากขึน้ ลองมานั่งในฝั่งของผู้ทำธุรกิจ อย่ามองในลักษณะของผู้ถูกกระทำ ถ้ า น้ ำ มั น แพงคุ ณ ก็ ซื้ อ หุ้ น ปตท. เครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ มี ค วามสำคั ญ

ผมก็ซื้อหุ้นมือถือ เซ็นทรัลคิดค่าเช่าแพง คุณก็ซื้อหุ้นเซ็นทรัลสิ

อย่ามองให้มนั เป็นปัญหาแต่มองให้เป็นโอกาส

คุณมีหลักในการแบ่งพอร์ตการลงทุน

ของคุณอย่างไร

ภาววิทย์ : การแบ่งพอร์ตในการลงทุน อยูท่ เี่ ราเข้าใจสิง่ ทีเ่ ราลงทุน มากน้อยเพียงใด นักลงทุนอย่างบัฟเฟตต์ กล่าวไว้ว่า “ความเสี่ยง

ก็คือ เราไม่เข้าใจความเสี่ยงนั่นเอง” ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งที ่ เราลงทุน ลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องเสี่ยง ยกตัวอย่างพอร์ตลงทุน ระยะยาวของผม ผมมีแต่หนุ้ ซือ้ หุน้ ดีเวลาราคามันลง ซึง่ ก็คอื เวลา

ที่คนอื่นแย่งกันขายนั่นแหละ พูดง่ายนะ แต่ทำยาก เพราะคน

ส่วนใหญ่ เมือ่ พูดถึงการลงทุน มันเป็นเรือ่ งทีไ่ กลตัวเขามากๆ ทัง้ ๆ ที่ความจริง มันเป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขา อย่างการลงทุนระยะยาว

เราแค่ ซื้ อ หุ้ น ดี ก็ เ หมื อ นซื้ อ ‘เครื่ อ งผลิ ต เงิ น ’ ซื้ อ แล้ ว ถื อ เฉยๆ

ก็รวยแล้ว เพราะมันจะผลิตเงินให้เราทุกปี จากเงินปันผล นัน่ แหละ ทีเ่ ขาเรียกว่าเงินทำงานให้คณ ุ !!!

คุณเป็นวีไอหนุม่ ทีเ่ ก่งกาจ แต่ขณะเดียวกัน

คุณก็เล่นหุน้ ระยะสัน้ ด้วย

คุณเห็นความสำคัญของหุน้ ระยะสัน้ อย่างไร

ภาววิทย์ : พอร์ตส่วนใหญ่ของผมเป็นวีไอ ซือ้ แล้วถือยาว ปล่อยให้ เงินทำงาน ส่วนการเล่นระยะสัน้ ผมมีไว้เพือ่ ลับคม แน่นอนว่าการ เล่นระยะสั้น ไม่ใช่การให้เงินทำงาน แต่เราต้องทำงานเพื่อเงิน

ผมมองว่า ความสำเร็จของการเล่นระยะสัน้ อยูท่ เี่ ราเข้าใจ Technical Analysis มากน้อยเพียงใด เพราะหลักของ Technical คือการจำกัด ความเสีย่ ง และ Let Profit Run ใครทำแบบนีไ้ ด้ รวยทุกคน

คุณคิดเห็นอย่างไรกับการทีห่ ลายคนบอกว่า

วีไอ หรือ Value Investment คือแนวทางการลงทุนทีใ่ ห้ความสำคัญกับคุณค่าหรือมูลค่าของธุรกิจเป็นหลัก

นักลงทุนประเภทนีจ้ งึ เรียกว่า Value Investor จะเข้าซือ้ หุน้ ในจังหวะทีเ่ หมาะสม

ซึง่ มักเป็นจังหวะทีห่ ลายๆ คนหวาดกลัว เปรียบเทียบเหมือนนักแต่งสวนทีค่ อยตัดแต่งสวนให้สวยงามอย่างเย็นใจ หรือคนเลีย้ งห่านทองคำทีต่ อ้ งเอาใจใส่ และคอยควบคุมห่านให้ออกไข่ทองคำอย่างสม่ำเสมอ


หลายคนบอกว่าตลาดหุน้

เป็นเหมือนบ่อนพนันมากกว่าแหล่งทุน

ภาววิทย์ : จะเป็นการพนันหรือการลงทุน ไม่ได้อยูท่ ตี่ ลาด แต่อยู่ที่ผู้เล่น การพนันกับการลงทุนต่างกันที่ความเสี่ยง

ถ้าความเสีย่ งมากกว่าผลตอบแทน อันนีค้ อื การพนัน ยิง่ เล่น ยิ่งจน แต่การลงทุนคือการจำกัดความเสี่ยง หรือมีความ เสี่ยงน้อยกว่าผลตอบแทน แต่คุณสามารถเล่นโปกเกอร์

ให้เป็นการลงทุนได้นะ เทรดเดอร์เอาวิธคี ดิ นีม้ าใช้เยอะมาก เวลาหุ้นตก คุณจะเสียไม่เกิน 5% แต่คุณรู้หรือเปล่าว่า ตลาดเกิน 99% จะเล่นตรงข้ามกับความสำเร็จ เพราะ Mindset ผิดตัง้ แต่เริม่ ต้น

จุดเริม่ ต้นของการเป็นนักลงทุน

ทีป่ ระสบความสำเร็จของคุณคืออะไร

ภาววิ ท ย์ : ผมคุ้ น เคยกั บ หุ้ น มานาน ตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย น

ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ต อนนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ล่ น เพราะไม่ มี เ งิ น

ส่ ว นครอบครั ว ก็ พ อมี เ งิ น เก็ บ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจจะเล่ น หุ้ น

มาเล่นหุ้นในช่วงที่วิกฤติ เพราะราคาหุ้นถูกมากๆ เริ่มซื้อ ตอนทุ ก คนหนี ต าย เราต้ อ งคิ ด ในมุ ม ที่ ต่ า ง เพราะคนที่ ประสบความสำเร็จไม่ได้วงิ่ ตามคนอืน่ แต่วงิ่ ในทางทีต่ า่ งจาก คนอื่น พอผมทำงานธนาคารเป็นนักวิเคราะห์ที่ธนาคาร กรุงเทพ มีขอ้ ดีคอื ทำให้เราเห็นธุรกิจเยอะ แต่ชว่ งแรกผมก็ เทรดแบบไม่ ไ ด้ มี ค วามรู้ อ ะไรมากมาย โฉบกิ น ปุ๊ บ ปั๊ บ

เล่นไปเล่นมา ตลาดขึ้นไปตั้งเยอะ แต่ทำไมพอร์ทเราขึ้น

น้ อ ยกว่ า ตลาด ทั้ ง ๆ ที่ เ ราก็ ไ ด้ ก ำไรนะ ก็ เ ลยมานั่ ง คิ ด

เอ๊ะ! เราทำอะไรผิดหรือเปล่า จากนั้นก็เริ่มใส่ใจและศึกษา จริงจังมากขึน้

ทำไมคุณถึงเป็นทีน่ ยิ มชมชอบ

ในกลุม่ นักลงทุนรุน่ ใหม่

ภาววิ ท ย์ : ก่ อ นหน้ า นี้ ผ มเขี ย นทุ ก สิ่ ง ที่ ผ มรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น

ตลาดหุ้น เผอิญอยากเอาที่สักที่หนึ่งมาเก็บสิ่งที่เราเรียนรู ้ มาใส่ไว้เรื่อยๆ พอมันเริ่มเยอะ ผมก็เปิดบล็อก www.

pawawit.com จากนัน้ ก็ได้รางวัล Thailand Blog Award 2011 สาขาธุรกิจ จากการโหวต คือมีคนอ่านเยอะมาก

และนับถึงตอนนีก้ เ็ กือบ 1 ล้านวิวเข้าไปแล้ว เพราะเห็นว่า เป็นประโยชน์กับเขา พอผมสร้างตัวเองมาถึงจุดหนึ่งก็ม ี คนเห็ น ก็ เ ลยได้ ม าคุ ย กั น กั บ ทางป๋ า กิ้ ง คุ ณ ปิ ย ะพั น ธ์

วงศ์ยะรา เจ้าของเว็บ stock2morrow.com อีเมลคุยกัน เล่นๆ แหย่ๆ เขาไปว่า เอ๊ะ! ให้ผมมาช่วยเขียนบล็อกมั้ย เขาก็ทาบทามมา จากนัน้ ก็เลยต่อยอดออกมาเป็นหนังสือ


“ คำถาม

ที่เจอตลอดคือ

หุ้นเด็ดคืออะไร

ผมว่าเป็นคำถาม ของคนโง่นะ”


ส่วนผสมอะไรบ้างทีท่ ำให้หนังสือ

‘แกะรอยหยักสมอง รวยหุน้ หมืน่ ล้าน’ ทีค่ ณ ุ เขียน ทุกเล่มถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ภาววิทย์ : ยอดขายเริ่มแรกไม่ดีเท่าไหร่ เพราะมีช่องทางขาย จำกัด จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ S2M เท่านัน้ ต่อมามีคนเริม่ พูดถึงกัน แบบปากต่อปากมากขึ้น และได้จับมือกับซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์

ก็เป็นจุดเปลีย่ นทีท่ ำให้กลายเป็น National Best Seller ทุกเล่มเลย ปีนมี้ แี ผนทีจ่ ะออกอีกอย่างน้อย 2 เล่ม ผมมองว่าการทีห่ นังสือ ผมมียอดขายดี อาจเป็นเพราะผมเล่าในเรือ่ งทีค่ นเขาสนใจ เล่าให้ เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน ใช้ภาษาทีส่ นุก คนอ่านจะรูส้ กึ เหมือน เราเป็นเพือ่ น แต่เป็นเพือ่ นทีน่ า่ เชือ่ ถือนะ เพราะเรานำเสนอแต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับเขา ทัง้ แนวคิดการลงทุนและข้อคิดในการใช้ ชีวติ ต่างๆ หลายคนบอกว่าเหมือนผมสอนธรรมะไปด้วย (หัวเราะ)

คุณคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือพ่อรวยสอนลูก ทีโ่ ด่งดัง

ภาววิทย์ : ผมชอบนะ เป็นหนังสือที่ปลุกให้ผมลุกขึ้นมาศึกษา

เรือ่ งธุรกิจและการลงทุน สิง่ ที่ S2M เราทำอยู่ มันคือการนำ Rich Dad Poor Dad มาต่ อ ยอด แล้ ว ลองปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ บ้ า นเรา

เราต่อยอดไปมากมาย เช่น ทำธุรกิจมันต้องทำจริงๆ ในบ้านเรา อย่างไร ผมว่าหนังสือ Rich Dad Poor Dad ปูพนื้ ฐานได้ดที เี ดียว ใครยังไม่ได้อา่ นก็ลองไปอ่านดู น่าสนใจครับ

โมเดลความสำเร็จของ stock2morrow.com

ที่กลายเป็นชุมชนคนเล่นหุ้นขนาดใหญ่ของไทย คืออะไร

ภาววิทย์ : การลงทุนหลักๆ มี 2 รูปแบบ คือ Technical กับ Fundamental ที่ผ่านมามักจะสอนกันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เท่านั้น แต่ผมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ S2M จะสอนให้เข้าใจทั้ง 2

รูปแบบ วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย และทีน่ า่ สนใจคือ แต่ละคนต่างเจ๊ง กันมาแล้วทั้งนั้น เหมือนเป็นหัวอกเดียวกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และต้องการนำเสนอบทเรียนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรั บ คนอื่ น ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะเรื่ อ งการลงทุ น แต่ ร วมถึ ง การใช้

ชีวติ ด้วย และพอคนเก่งจะมาเจอกันแล้วทีมมันใหญ่ขนึ้ จากเดิม แนะนำเฉพาะ Fundamental ก็มี Technical เข้ามา รวมกันเป็น ทีมทีค่ รบเครือ่ ง พอเรามาเจอกัน 1+1 ไม่ได้เท่ากับ 2 แล้ว แต่มนั เท่ า กั บ 4 เท่ า กั บ 5 นี่ จึ ง น่ า จะเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง แรกที่ น ำเอา

ทัง้ Fundamental และ Technical มาแนะนำ และเป็นชุมชนแห่ง โอกาสเพราะทำให้คนมาเจอคน S2M กำลังสร้างกลุม่ ผูน้ ำประเทศใหม่ เปลีย่ นประเทศใหม่ เพราะคนกลุ่ ม นี้ มี ศั ก ยภาพ เราไม่ ไ ด้ ส อนให้ ค นเล่ น หุ้ น เฉยๆ

ซึง่ ผมว่ามันฟังดูกระจอกมากนะ

ทำไมคุณถึงเชือ่ ว่า S2M จะสามารถเป็นกลุม่ ผูน้ ำ ประเทศรุน่ ใหม่ และสร้างการเปลีย่ นแปลง ประเทศได้

ภาววิทย์ : จริงๆ มันคือเรื่องของการลงทุน มันทำให้เราเห็น

ภาพใหญ่ อย่างวันนีผ้ มดูชาร์ทราคา ผมเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าเงิน ทองคำ น้ำมัน หุน้ และ Commodity มันทำให้นกั ลงทุน

เข้าใจโลก เข้าใจไซเคิล ดีมานด์ และซัพพลาย ของสิง่ ต่างๆ รอบตัว

ถ้าคุณรูส้ กึ ว่า คุณเข้าใจสิง่ ต่างๆ รอบตัว มันเหมือนเราใช้ชวี ติ แบบตืน่ รู้ ซึ่งดีกว่าใช้ชีวิตแบบตื่นตูม อ้าว! ทำไมข้าวแพง ทำไมยางแพง เอ๊ะ! ทำไมทองลง แล้วค่าเงินแบบนี้ สิง่ เหล่านีท้ ำให้นกั ลงทุนสนุก เหมือนเรา เป็น Center of the world นะ ไม่เชือ่ ลองศึกษาดู อย่าเชือ่ ผม (ยิม้ )

ทุกคนต่างอยากให้เงินทำงาน คุณคิดว่าเป็น

ภาพฝันทีเ่ ป็นจริงได้หรือไม่

ภาววิ ท ย์ : ผมมองว่ า คนเรามี 2 ประเภท คื อ ทำงานเพื่ อ เงิ น

กับให้เงินทำงาน ประเภทแรกจะเรียนที่ไหนก็ได้ มหาวิทยาลัยที่ไหน

ก็มีสอนหมด คือจบออกมาเป็นดอกเตอร์ แล้วมาทำงานรับเงินเดือน

คุ ณ ได้ เ งิ น มากเท่ า ไหร่ มั น คื อ ความสามารถของคุ ณ แต่ มั น มี อี ก

ศาสตร์หนึง่ คือให้เงินทำงาน แต่ไม่มใี ครสอนเลย ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้ว คนที่ จ ะซื้ อ หุ้ น ได้ ดี คื อ คนที่ รู้ ทั้ ง พื้ น ฐานและจั ง หวะในการซื้ อ ขาย

ถ้าความรูค้ ณ ุ ครบจริง คุณจะรูว้ งจรของธุรกิจ คุณจะรูว้ า่ ถ้าคุณเข้าไปใน จั ง หวะที่ ดี คุ ณ จะสบาย แต่ ป ระเทศไทยแทบจะไม่ มี ใ ครสอน

อย่างทุกวันนี้ CFA (Chartered Financial Analyst) ซึง่ เป็นข้อกำหนด ของคนทีจ่ ะเข้าไปทำงานด้านการเงินจะเน้นความรูด้ า้ น Fundamental หมดเลย และคนมักมองว่า Technical เป็นศาสตร์เก็งกำไรที่เป็น

การพนัน

ทำไมคนรุน่ ใหม่อย่างคุณ

ถึงสามารถแจ้งเกิดจากโซเชียล มีเดีย ได้

ภาววิทย์ : ทุกคนในโลกนี้เก่งขึ้น ทุกคนมีความสามารถ แต่ถามว่า

คนจะเห็นว่าคุณมีความสามารถได้อย่างไร ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆ

แต่ถ้าคุณมาเขียนบล็อกมีคนตามอ่าน คิดง่ายๆ คนธรรมดาจะไปพูด ที่ ไ หนให้ ค นฟั ง ได้ ถึ ง 20,000 คน แต่ ใ นบล็ อ ก ในแฟนเพจของ Facebook ทำได้ ทีนสี้ งั คมก็จะเริม่ มองแล้ว นัน่ คือการทีเ่ ราสร้างเวทีให้ กับตัวเอง เหมาะมากสำหรับคนรุน่ ใหม่ในยุคนี้ เพราะเมือ่ ก่อนเวทีมนั มี จำกั ด สื่ อ มี จ ำกั ด มี แ ค่ ช่ อ ง 3, 5, 7, 9 มี ไ ม่ กี่ ช่ อ ง

แต่ตอนนี้มีเป็นพันๆ ช่อง อินเตอร์เน็ตมีเป็นล้านช่อง แล้วสื่อก็คือ

เวทีใช่ไหม โซเชียล มีเดียทำให้ทุกคนมีเวทีเป็นของตัวเองได้โดยไม่มี ต้นทุน แต่จะทำอย่างไรให้คนสนใจ ประเด็นคือเวทีตอ้ งสร้างประโยชน์ ให้คน ทำไมคนสนใจ S2M เพราะเราสร้างประโยชน์ให้คนรอดจาก

ตลาดหุน้ เยอะมาก ทีผ่ า่ นมาหลายคนหลงทาง เราทำให้เป็นศูนย์กลาง นักลงทุนรายย่อย เรามารวมตัวกันถ่ายทอดความรูใ้ นเว็บไซต์ และใน งานสัมมนา สมาชิกส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี ก็กระตือรือร้นที่จะ

แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองต่างๆ หลายคนเป็นนักลงทุนที่เก่งมาก บางคนมีพอร์ตเป็นพันล้านเลยนะ

แล้วตัวคุณเองมีพอร์ตเท่าไหร่

เพราะคำถามที่คงมีคนถามคุณอยู่บ่อยครั้งคือ

คุณมีเงินเท่าไหร่? หรือรวยหุน้ เท่าไหร่?

ภาววิทย์ : ผมว่าตัวเลขเป็นสิง่ ทีท่ ำให้คนมองลบ ทำให้อจิ ฉาหรือดูถกู สำหรับการลงทุน ผมว่ามันวัดกันทีค่ วามเข้าใจ คนทีส่ ำเร็จไม่ได้วดั ว่า เขามีเงินเท่าไหร่ เพราะเราไม่รู้หรอกว่า เงินนั้นเป็นเงินที่เขาหาเอง หรือของตระกูล ดังนัน้ สิง่ สำคัญอยูท่ วี่ า่ จากจุดทีเ่ ขามีอยู่ เขาทำให้มนั เพิม่ ขึน้ หรือลดลง ผมว่าร้อยล้านสร้างได้ทกุ คน สำหรับคนทีม่ ี Mindset

ถูกต้อง และมีวินัยนะ แต่ถ้าเริ่มจากตัวเอง ต้องใช้ประมาณ 30 ปี

แต่พนั ล้าน หมืน่ ล้าน ต้องอาศัยปัจจัยของจังหวะและโอกาส ซึง่ แต่ละคน มีไม่เหมือนกัน

ดูเหมือนว่าความสุขของคุณคือการให้ คุณมีคำอธิบาย คำว่า ‘ยิง่ ให้ ยิง่ ได้’ ทีค่ ณ ุ มักเน้นย้ำทัง้ ในงานเขียน และงานสัมมนาอยูเ่ สมออย่างไรบ้าง

ภาววิทย์ : ใช่ครับ มันเกิดจากการที่ผมให้ก่อน แล้วชื่อเสียงและ

งานต่างๆ ก็ตามมาเองอย่างน่าทึง่ ผมภูมใิ จและยินดีมากทีม่ สี ว่ นทำให้

นักลงทุนหลายคนประสบความสำเร็จ อย่าลืมว่าสินค้าและบริการ

ที่จะประสบความสำเร็จคือต้องให้ประโยชน์กับลูกค้า ไม่ใช่คิดตั้งต้น

ไว้เลยว่าจะกอบโกยเงินจากลูกค้ายังไงให้ได้มากที่สุด ธุรกิจมีหลายยุค

ยุคโบราณคือ ลูกน้องเป็นเครื่องจักร ลูกค้าเป็นควาย เดี๋ยวนี้ยุคใหม่ ไม่ใช่แล้ว คุณดู Google ดู Facebook ทีเ่ ขาคิดตรงกันข้ามกับแนวคิด โบราณอย่างสิน้ เชิง เขาไม่ได้หาประโยชน์จากลูกค้า

นัน่ เป็นเหตุผลว่าคุณถึงปลืม้ Google

และ Facebook มาก

ภาววิทย์ : ใช่ครับ เพราะทั้ง Google และ Facebook สร้างการ เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลก เกิดจากโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการให้

ใช้ฟรีกอ่ น เขาทำสิง่ ทีไ่ ม่ธรรมดา มันยิง่ ใหญ่มาก เขาเปลีย่ นโลก และ ให้ประโยชน์กบั ผูบ้ ริโภค เขาชอบแล้วเข้าค่อยไปคิดช่องทาง คิดโมเดล หารายได้อนื่ ๆ จากโฆษณา ทุกวันนีถ้ า้ พูดถึง Search Engine ก็ไม่มใี ครล้ม Google ได้ เพราะจุดกำเนิดคือ เขาต้องการจัดการระบบข่าวสาร ข้อมูล เหมือนกับในโลกโซเชียล มีเดีย ไม่มใี ครล้ม Facebook ได้ ถึง Google จะพยายามเจาะด้วย Google+ แต่กไ็ ม่ทนั แล้ว ยุคนี้เราไม่ต้องมานั่งแข่งกับเพื่อนแล้ว ไม่ต้องวิ่งในวังวนของหนู

อีกต่อไป ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เขานั่งอยู่นอกการ

แข่งขันแบบเดิมๆ มองเกมใหม่ อย่าง Google นี่ผมชอบมากเลยนะ เขามี ห ลั ก การทำธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน ในโลกของอิ น เตอร์ เ น็ ต ข้ อ มู ล กระจั ด กระจายหมด แต่ เ ขาสามารถจั ด ระเบี ย บให้ ค นทั้ ง โลกได้ ประโยชน์และชื่นชอบได้ ทำให้ผมเห็นว่าคนที่จะรวยแบบ Billionaire เขาไม่ได้หวังว่าจะเป็นคนรวยนะ แต่เขาหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงโลก

ทำสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่เหมือนไอน์สไตน์ เหมือนเอดิสนั

หลายคนวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ คุณมีตน้ ทุนสูงกว่าคนอืน่ เกิดในตระกูลใหญ่ คุณถึงประสบความสำเร็จได้

ภาววิทย์ : ก็ถกู ทีผ่ มอาจมีแต้มต่อในสังคม อาจเริม่ เดินในก้าวที่ 10 ในขณะทีห่ ลายคนอาจเริม่ ทีก่ า้ วแรก แต่ผมก็กดดัน ต้องระวังไม่ให้เดินลง เพราะคนทีม่ ตี น้ ทุนสูงส่วนใหญ่คดิ แต่จะจ่าย ทำนองพ่อสร้าง ลูกผลาญ แต่ตอนนีผ้ มไม่รสู้ กึ อยากใช้จา่ ยอะไรฟุม่ เฟือยนะ (หัวเราะ) พวกทีแ่ ข่ง กันหรูนฆี่ า่ ตัวตายชัดๆ อย่าลืมว่าเงินไม่เคยทำให้ใครฉลาดขึ้นหรือรวยขึ้น แต่ความเก่ง

ต่างหากทีจ่ ะทำให้คณ ุ รวยขึน้ คุณเปลีย่ นตัวเองไม่ได้ มันเป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัว คุณมาตัง้ แต่เกิด มหาเศรษฐีอย่างบัฟเฟตต์ และจอร์จ โซรอส ก็ไม่ได้ รวยมาแต่กำเนิด ทีส่ ำคัญคือคุณมีปญ ั ญาหรือเปล่า ต้องลองผิดลองถูก แล้วพบแนวทางทีเ่ หมาะกับตัวคุณ ถึงจะเรียกว่าปัญญา และถ้ามีปญ ั ญา บวกกับเวลาแล้วถึงจะเกิดความมัง่ คัง่

this is his world เว็บไซต์ : www.pawawit.com, www.stock2morrow.com โซเชียล มีเดีย : http://twitter.com/pawawit, www.facebook.com/pawawitstockcomment ผลงานเขียน : แกะรอยหยักสมอง รวยหุน้ หมืน่ ล้าน เล่ม 1-3 ฟรีดอ้ ม เทรดเดอร์ (ผูแ้ ต่งร่วม), หุน้ 5 เด้ง Penny Stocks รายการโทรทัศน์ : แกะรอยหุน้ ออกอากาศทุกคืนวันพุธ เวลา 21.00-22.00 น. ทาง Money Channel หนังสือเล่มโปรด :

The Only Three Questions That Count : Investing by Knowing What Others Don’t โดย เคน ฟิชเชอร์

Hot Commodities : How Anyone Can Invest Profitably in the World’s Best Market โดย จิม โรเจอร์ส

The Snowball : Warren Buffett and the Business of Life โดย อลิส สโครเดอร์


“ คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คือ

คนที่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เขาจะคุยกันเรื่องว่าจะสร้างอะไรดี จะทำอะไรดี และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรดี ” คุณคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า Young Rich

ภาววิทย์ : ผมไม่เชื่อนะ มันไม่มี Overnight Success หรอก

คนรุน่ ใหม่ชอบมองอะไรเร็ว อยากรวยเร็วๆ เพราะเขาเก่งแต่ใจร้อน และขาดความระมัดระวัง ทุกวันนี้ผมมองว่าคนรุ่นใหม่จิตตกเพราะเปรียบเทียบเยอะ

เปรียบเทียบกับคนทีร่ วยกว่า อยากมีอยากได้เหมือนเขา อยากซือ้ เฟอร์รารีร่ าคา 30 ล้านบาท เหมือนคนทีเ่ ขามีพนั ล้าน แต่ตวั เอง

มี เ งิ น 40 ล้ า นบาท ก็ไม่ใช่ละ เพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไป

เปรียบเทียบกับคนอืน่ มากเกินไป หลายอย่างมันผิดที่ Mindset แล้ว ผิดตัง้ แต่ที่ Blueprint ถ้าจะแก้ตอ้ งกลับไปแก้ตงั้ แต่ตน้ เลย ทีส่ ำคัญ อย่าลืมว่าคนที่อยากจะรวยเร็ว ก็จนเร็วนะ เพราะแบกรับความ

เสีย่ งเพิม่ แทนทีจ่ ะได้ชา้ ได้ยาก แต่เสีย่ งน้อย เหมือนคนรุน่ ก่อน ที่ค่อยๆ สร้างเนื้อสร้างตัวกันมา จนลงหลักปักฐานได้แข็งแกร่ง

ก็ตอ้ งใช้เวลา ให้นกึ ถึงหลักธรรมชาติวา่ ธุรกิจเหมือนการปลูกต้นไม้ ซึง่ อะไรทีเ่ ราเร่งให้โตเร็วๆ มันหวือหวาก็จริง แต่สดุ ท้ายล้มหมดเลย

คุณก็เคยอยากเป็น Young Rich มาก่อน

อะไรเป็นจุดเปลีย่ นทีท่ ำให้คณ ุ ไม่เชือ่ ว่ามันจะเป็นไปได้

ภาววิทย์ : พอเรียนจบใหม่ๆ มันมีคอนเซ็ปต์ของการอยากรวย ทันที อยากรวยเร็วๆ ผมว่ามันเป็นกับดักของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ก่งมากๆ พอผมทำร้านอาหารเจ๊ง และไม่ใช่เจ๊งธรรมดา มันเจ็บหนักมาก เหมือนโดนรถชน ทำให้ผมเปลีย่ น Mindset ทันที อั น ที่ จ ริ ง เรามองไปที่ ไ หนมั น ก็ เ ป็ น โอกาสทั้ ง หมดแหละ

เราเห็นร้านข้าวแกงขายไม่ดี เราน่าจะทำได้ดกี ว่า อันนีค้ อื โอกาสนะ

แต่โอกาสจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อเรามีความสามารถที่เราจะทำ โอกาสนัน้ อย่างผมมองว่าร้านอาหารเป็นโอกาส แต่ความสามารถ ของผมมีไม่ถงึ สำหรับโอกาสนัน้ ทำไปก็ดนั ทุรงั แต่คนรุน่ ใหม่มกั คิด ว่าโอกาสเป็นของเขา ซึง่ จริงๆ ไม่ใช่ สำหรับผมเชือ่ ว่าโอกาสเกิดจาก จุ ด ที่ ล้ ม เหลวแต่ ไ ม่ ล้ ม เลิ ก คนล้ ม เหลวที่ คิ ด จะลุ ก ขึ้ น มาใหม่

ก็คือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ความล้มเหลวทำให้ผมได้นั่งถาม

ตัวเองว่า จริงๆ แล้วเราอยากทำอะไร และทำอะไรได้บา้ ง แต่ผมก็สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เจ๊งนะ เพราะตอนที่คุณเจ๊ง

คุณจะมองเห็นตัวเองได้ชดั เจนขึน้ ชัดขึน้ จริงๆ (หัวเราะ)

คุณไม่ประสบความสำเร็จกับร้านอาหาร

ทีอ่ อสเตรเลีย ทัง้ ทีค่ ณ ุ ก็ตงั้ ใจมาก ไหนจะลงมือ

หัน่ ผัก หัน่ เนือ้ ทำความสะอาด ทำอะไรต่อมิอะไร ด้วยตัวเอง และคุณมีวธิ รี บั มือกับความล้มเหลว

ครัง้ นัน้ อย่างไร

หวังอะไรมากๆ มองหาทางออกไม่เจอ ทำไมเขาถึงอยากจะฆ่าตัวตาย

อย่าลืมนะครับว่าเวลาทีค่ ณ ุ ล้ม มองขึน้ ไปนีเ่ จอแต่คนรอซ้ำ รอเหยียบ

เราต้องหยุดและคิดเยอะๆ เวลาช่วยได้ เพราะเวลาเปลีย่ น ประสบการณ์ เยอะขึน้ ทำให้ Mindset เปลีย่ น

คุณมีคำแนะนำใดบ้างให้กบั คนรุน่ ใหม่

ในการใช้ชวี ติ การลงทุน และการบริหารจัดการเงิน

ภาววิ ท ย์ : Mindset ของชนชั้ น กลาง คื อ การใช้ จ่ า ยแบบไม่ ม ี ขีดจำกัด ทำมาได้เท่าไหร่ก็หมด นี่เป็นเหตุผลที่ว่าธุรกิจส่วนใหญ่

ที่ดำเนินมาจนถึงเจเนอเรชั่นที่ 3 แล้วจะเจ๊ง เพราะคิดแต่เรื่องจ่าย

มี Passion ผิดที่ จะซือ้ รถสปอร์ต จะซือ้ นัน่ ซือ้ นีไ่ ม่หยุด พอต้นเดือน

รายจ่ายเข้าก่อน รายรับแทบจะไม่เหลือ ความสุขของคนส่วนใหญ่คือ

ได้จ่าย เรื่องที่คุยกันคือไอโฟนรุ่นใหม่จะซื้อดีหรือเปล่า แต่ทั้งหมดนี ่ ไม่ผิดนะครับ เพราะเป็น Mindset ที่คิดเรื่องความสุขในการจ่าย

ต่ า งจาก Mindset ของคนรุ่ น ก่ อ น คื อ ความสุ ข อยู่ ที่ ก ารทำงาน

เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คือ

คนที่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย เขาจะคุยกันเรื่องว่าจะสร้างอะไรดี

จะทำอะไรดี และสร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างไรดี

คุณทำอะไรหลายอย่าง เป็นทัง้ นายธนาคาร นักลงทุน นักวิเคราะห์หนุ้ นักเขียน วิทยากร และดำเนิน รายการโทรทัศน์ บทบาทไหนทีค่ ณ ุ ชอบมากทีส่ ดุ

ภาววิทย์ : ตอนนีผ้ มหา Passion ผมเจอแล้ว และมีความสุขกับงาน

ทีท่ ำ ผมมองว่าตัวเองเป็นคอนเทนท์ ทีส่ ามารถเผยแพร่สชู่ อ่ งทางต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัดมากกว่า โดยเฉพาะช่องทางของคนรุน่ ใหม่อย่างโซเชียล มีเดีย ทีม่ พี ลังมาก สุดท้ายแล้วก็กลับไปที่ Content is always king. ถ้าคอนเทนท์คณ ุ ดีมนั ก็ไปได้ไกลในทุกช่องทาง

เคยโดนฟีดแบ็กแรงๆ กลับมาบ้างหรือเปล่า

เวลาทีเ่ ขาทำตามคำแนะนำของคุณ แล้วเกิดพลาดขึน้ มา ภาววิทย์ : ก็มีบ้างเหมือนกัน แต่ผมยึดหลักว่า ผมไม่คอมเมนท์หุ้น

รายตัวนะ เพราะมันไม่ใช่วธิ ที ถี่ กู ต้อง ผมจะคอมเมนท์ภาพรวม และให้ คำแนะนำให้เขาไปคิดต่อเอง ด้วยวิจารณญาณของเขาเอง เพราะเขา ต้องรูจ้ กั ตัวเองดีทสี่ ดุ สไตล์แบบไหนทีเ่ หมาะกับเขา

คำถามไหนทีค่ ณ ุ ถูกถามบ่อยทีส่ ดุ

ภาววิทย์ : คำถามทีเ่ จอตลอด คือ หุน้ เด็ดคืออะไร ผมว่าเป็นคำถาม ของคนโง่นะ เพราะมันต้องหาวิธีเด็ดต่างหาก หาวิธีการลงทุนที่ม ี ความเสีย่ งจำกัด แต่ผลตอบแทนไม่จำกัด

ภาววิทย์ : ผมทำทุกอย่างตัง้ แต่ภารโรงยันซีอโี อ ผมพลาดเพราะ อยากโตเร็วเกินไป รีบขยายสาขา อยากจะเป็นเชนทีย่ งิ่ ใหญ่เหมือน แมคโดนัลด์ ทั้งๆ ที่กำไรต่อสาขาก่อนขยายนี่หลายล้านบาทต่อปี เลยนะ แต่กลับไม่เป็นไปตามแผน และสร้างคนไม่ทนั ธุรกิจใหญ่ๆ อย่ า งธนาคารกรุ ง เทพ เขาเติ บ โตได้ จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ เ พราะเขามี

วิธสี ร้างคน มีมอื มีคนทีไ่ ว้วางใจได้ ทีส่ ำคัญการทำร้านอาหารเป็นเรือ่ งยุง่ ยากและละเอียดอ่อนมาก

ไม่ได้งา่ ยอย่างทีค่ ดิ พอเจ๊งมันแย่มาก เครียดมาก รูเ้ ลยว่าคนทีผ่ ดิ

ในฐานะกูรรู นุ่ ใหม่ คุณมีคำแนะนำให้กบั คนรุน่ ใหม่

ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเล่นหุ้น หรือลงทุนอย่างไรบ้าง

การฝึกฝน จะเก่งชั่วข้ามคืน รวยข้ามคืน เหมือนที่คนส่วนใหญ่คิด มันทำไม่ได้ ผมเชื่อว่าทุกคนรวยได้ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของการ สร้างความมัง่ คัง่

คุณทำงานเกีย่ วกับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ คุณเคยเครียด บ้างหรือเปล่า

ภาววิ ท ย์ : ไม่ เ ครี ย ดนะ ผมสนุ ก กั บ มั น เพราะเรื่ อ งการลงทุ น สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว เหมือนคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ และ

คุณได้ค้นพบว่าคุณเข้าใจตัวคุณเองจากสิ่งที่คุณทำ ที่สำคัญผมว่า

การลงทุนสอนเรื่อง ธรรมะให้กับผม เพราะคนที่เล่นหุ้นแล้วรวย

ทุกคน ‘เสียได้’ แต่เขาเข้าใจว่ากระบวนการคือ เสียจำกัด และให้

ผลตอบแทนไม่จำกัดนัน่ เอง

คุณดังขนาดนี้ เคยมีอโี ก้บา้ งหรือเปล่า

แล้วมีวธิ จี ดั การอย่างไร

ภาววิ ท ย์ : ผมว่ า อี โ ก้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คน แต่ จ ะใช้ อ ย่ า งไร ผมใช้

ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแรงผลักดันให้เราสู้

เป้าหมายในอนาคตของผูช้ ายทีช่ อื่ ว่าภาววิทย์คอื อะไร

ภาววิทย์ : ในอนาคตผมอยากจะเป็น Fund Manager อยากทำธุรกิจ ที่ ค นจบใหม่ ยั ง ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ไม่ เ หมื อ นตอนผมจบใหม่

แล้วไปเปิดร้านอาหารที่ออสเตรเลียเลย ซึ่งแค่คุณมีเงินคุณก็เปิด

ได้ แ ล้ ว และเป้ า หมายที่ ใ หญ่ ม าก คื อ อยากสร้ า งอุ ต สาหกรรม

การลงทุนให้เกิดในประเทศไทย ผมอยากทำให้ Venture Capital

ในไทยเกิ ด ขึ้ น อย่ า งจริ ง จั ง เสี ย ที เปิ ด โอกาสให้ ค นไทยที่ เ ก่ ง ๆ

มีไอเดียเด็ดๆ แต่ไม่มีเงินมาเจอกับนักลงทุนแล้วก่อเกิดเป็นธุรกิจได้ เหมื อ นที่ ซิ ลิ ค อน วั ล เลย์ ซึ่ ง เป็ น เมื อ งแห่ ง โอกาส ที่ ส ร้ า งคน

และสร้างธุรกิจมหาศาลมาก ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนในตระกูลใหญ่ เท่านัน้

ไลฟ์สไตล์แบบไหนทีบ่ ง่ บอกตัวตนของคุณได้ดที สี่ ดุ

ภาววิทย์ : ผมเข้าดูตลาดหุ้นทุกวัน แต่ไม่ได้เทรดทุกวัน จะเข้าไป ตรวจความเคลื่ อ นไหวมากกว่ า และไม่ ค่ อ ยดู ที วี ไม่ ค่ อ ยดู ห นั ง

แต่ชอบอ่านหนังสือมาก เพราะหนังสือเราเลือกได้ว่าจะเปิดอ่าน

ตอนไหน ผมอ่านหนังสือได้ทกุ ที่ สนุกกับการอ่าน สนุกกับการทีไ่ ด้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน ผมซื้อหนังสือที่เอเชียบุ๊คส์เดือนละ หมืน่ กว่าบาทนะ แต่ไม่ชอบอ่าน How to และนวนิยาย ผมชอบอ่าน งานเขี ย นของเจ้ า ของประวั ติ ที่ เ ป็ น คนรวยแบบ Self Made

เขาเขียนเอง เพราะได้แก่นที่นักเขียนจับไม่ได้ เช่น หนังสือของ

จิม โรวเจอร์ส ทอม ปีเตอร์ และเคน ฟิชเชอร์ เป็นต้น อ่านแล้ว

ผมจะพยายามซึมซับและถ่ายทอดต่อ ไม่อยากกลายเป็นแก้วน้ำทีล่ น้ เพราะจะไม่ฟงั ใคร และไม่สามารถรับสิง่ ใหม่ๆ ได้อกี n

ภาววิทย์ : เข้าอินเตอร์เน็ตเลยครับ แหล่งความรู้เยอะมาก ค่อยๆ ศึกษาและเรียนรูไ้ ป สามารถศึกษาได้ดว้ ยตัวเอง มีผรู้ คู้ อยให้คำแนะนำ ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ มากมาย อย่ามัวแต่กลัวหรือไม่กล้าทีจ่ ะเริม่ รูต้ วั อีกที คุณก็ตกขบวนไปแล้ว เริ่ ม น้ อ ยๆ ก่ อ นก็ ไ ด้ แต่ เ น้ น ว่ า ต้ อ งศึ ก ษา เพราะการลงทุ น

มั น เหมื อ นการขี่ จั ก รยาน หรื อ เล่ น กี ฬ า มั น ต้ อ งอาศั ย เวลา และ

his role models

นักธุรกิจทีป่ ระสบความสำเร็จระดับโลกหลายคน และร่ำรวยระดับ Billionare

ล้วนเป็นครูบาอาจารย์ทภี่ าววิทย์นบั ถือ ข้อคิดทรงคุณค่าต่างๆ ทีเ่ ขาได้รบั จากแนวทางการใช้ชวี ติ และการทำธุรกิจ ได้ถกู ถ่ายทอดต่อไปยังคนรุน่ ใหม่ ซึง่ เป็นแฟนคลับของเขาอย่างต่อเนือ่ ง ต่อไปนีค้ อื บางส่วนของต้นแบบทีเ่ ขาเอ่ยถึงอยูบ่ อ่ ยครัง้ วอร์เรน บัฟเฟตต์

สุดยอดไอดอลด้านการลงทุนของภาววิทย์

และนักลงทุนทัว่ โลก

ทีม่ ี Quote เด็ด คือ “Be fearful

when others are greedy and

greedy when others are fearful”

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

กูรหู นุ้ ไทย

ทีป่ ราดเปรือ่ งหุน้ วีไอ

และเป็นต้นแบบ

ทีน่ า่ ยกย่องของนักลงทุนไทย

ทอม ปีเตอร์ส

ทีใ่ ห้ขอ้ คิดเฉียบคมว่า

“Leader don’t create followers,

They create more leaders”

ซึง่ เป็นแรงบันดาลใจของสังคมหุน้ คุณภาพ

ทีช่ อื่ ว่า S2M


. 30

LIVING /

Good Idea

/

Text : ยูเรก้า / openspace ไลฟ์สไตล์เท่ๆ แบบคนรุ่นใหม่ยุคนี้ไม่ได้อยู่ ที่การแต่งตัวสวยงามหรืออยูใ่ นบ้านหลังสวย เท่านัน้ หากแต่ตอ้ งมาพร้อมกับคำว่าคุณภาพ โดยเฉพาะเรือ่ งของความใส่ใจดูแลรักษา โลกร้อนๆ ใบนี้ ถือเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกัน มาเริม่ จาก 24 ไอเดียง่ายๆ ในการอยูบ่ า้ น แบบ Eco Living กัน

...เชือ่ ว่าทุกคนทำได้คะ่

1. ใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ เพราะวัสดุธรรมชาติย่อมเป็นมิตร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและไม่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน ไม่ ว่ า จะเป็ น ไม้ ผ้ า ฝ้ า ย หรือหิน แต่ขณะเดียวกันก็ควรเลือกใช้อย่างคุ้มค่า รวมถึงสนับสนุน การปลูกไม้ทดแทนในป่าปลูกด้วย 2. เลือกเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล สมัยนี้เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้าน ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้แล้วออกแบบเพิ่มมูลค่าขึ้นใหม่มีมากมาย อีกทั้ง ยังสวยงามมีดไี ซน์หลากหลาย ทัง้ เก้าอีข้ า้ วเปลือก โต๊ะจากเศษกระดุม ม้านัง่ จากเศษเหล็ก โคมไฟจากเศษไหม เก้าอีก้ ระดาษสับปะรด และ อืน่ ๆ อีกมากมาย 3. เปิดพื้นที่บ้านให้โล่งเพื่อลมพัดผ่าน เลี่ยงการกั้นแยกห้องทึบ เพื่ อ นอกจากทำให้ ห้ อ งอึ ด อั ด แล้ ว ยั ง ปิ ด บั ง การหมุ น เวี ย นของลม ธรรมชาติในบ้าน ถ้าเป็นไปได้ดูทิศทางของลมและแสงก่อนตกแต่ง เพือ่ หลบแดดร้อนในทิศตะวันตกและรับลมเหนือ-ใต้ โดยไม่ตอ้ งเปิดไฟ หรือเครือ่ งปรับอากาศทัง้ วัน 4. ติ ด ม่ า นกั น ร้ อ น นอกจากช่วยป้องกันแสงแดดและความร้อน ส่องเข้าบ้านโดยตรงแล้ว ยังมีนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดไฟเกิดขึน้ ด้วย โดย Pasaya ผลิตผ้าม่านทีส่ ะท้อนคลืน่ ความร้อน รังสียวู เี อ-ยูวบี ี และ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยให้อณ ุ หภูมหิ อ้ งลดลง 2-4 องศา ทัง้ ปลอดภัย จากสารก่อมะเร็งด้วย 5. หลอดประหยัดไฟ ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีสารเคลือบภายใน ประสิทธิภาพสูง ให้แสงสว่างมากแต่กนิ ไฟน้อย แถมมีอายุการใช้งาน นานกว่าหลอดไส้ประมาณ 6,000 ชั่วโมง และหลอด LED ซึ่งใช้ กระแสไฟตรง ทำให้ตวั หลอดไม่รอ้ น 6. ฉนวนกันความร้อน ช่วยป้องกันความร้อนส่วนฝ้า-เพดาน และ ผนัง ช่วยประหยัดไฟได้ถงึ 47% ป้องกันความร้อน 7 เท่าและสะท้อน ความร้อน 95% 7. สุ ข ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น้ ำ เลื อ กสุ ข ภั ณ ฑ์ ที่ เ น้ น การใช้ ง านแบบ ประหยัดน้ำ ทั้งตัวโถที่ใช้ปริมาณน้ำ 3-6 ลิตร ก๊อกน้ำที่ควบคุม

การไหลและหยุดได้ดขี นึ้ หรือใช้ตอู้ าบน้ำแทนอ่างอาบน้ำ 8. เลื อ กเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เบอร์ 5 เปลี่ ย นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า รุ่ น เก่ า ๆ ที่มักจะกินไฟมากมาให้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ใช้ผา้ ไมโครไฟเบอร์

18. อย่ า เปิ ด คอมพิ ว เตอร์ ทิ้ ง ไว้ ถ้ า หากลุ ก ออกจากหน้ า จอคอม- พิวเตอร์เพือ่ ไปทำธุระอืน่ เกิน 15 นาที ก็ควรปิดหน้าจอเพือ่ ประหยัด การใช้แสงไฟทีห่ น้าจอลง เพราะถ้าคุณเปิดทิง้ ไว้เพียงวันละ 3 ชัว่ โมง ก็คดิ เป็นค่าไฟทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบ 30 บาทได้ 19. ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆ บ้านให้มากที่สุด โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ทสี่ ามารถให้รม่ เงาและสร้างความร่มรืน่ ให้กบั บ้าน ได้ดี รวมถึงป้องกันเรื่องเสียงและฝุ่นไปในตัว เสริมด้วยไม้พุ่มและ ดอกไม้ชว่ ยเพิม่ ความสบายทางจิตใจ 20. เครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียสเสมอ

หากเลิกใช้งานแล้วไม่ควรเปิดประตูหน้าต่างทันที ให้รอประมาณ 15 นาที เพราะจะเกิดความชืน้ สะสมในห้องนอน ทำให้เครือ่ งปรับอากาศ ต้องทำงานหนักในการเปิดครัง้ ต่อไป 21. ลดพืน้ ทีค่ อนกรีต เพราะลานคอนกรีตอมความร้อนเอาไว้ในเวลา กลางวันและปล่อยความร้อนกลับออกมาในเวลากลางคืน ถ้าจำเป็น ต้องมีควรให้อยูใ่ นทิศทีไ่ ม่โดนแดดจัด เช่น ทิศเหนือหรือทิศตะวันออก 9. ผ้าปูที่นอนคอตตอน เพราะผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายซึ่งเป็นวัสดุ หรือเปลีย่ นมาใช้บล็อกคอนกรีตทีป่ ลูกหญ้าได้แทน ธรรมชาติ ช่วยระบายอากาศได้ดี และผ้าปูที่ผลิตจากเส้นใยไมโคร 22. ใช้กระจกฉนวน กระจกฉนวนเป็นกระจก 2 ชัน้ ทีม่ ชี อ่ งอากาศ ไฟเบอร์ ทีท่ งั้ ระบายอากาศและความชืน้ ดีแล้ว ยังป้องกันไรฝุน่ เชือ้ รา อยูร่ ะหว่างกระจกทัง้ 2 แผ่น มวลอากาศในนัน้ ช่วยป้องกันความร้อน และเสี ย งรบกวน จึ ง ทำให้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศไม่ ต้ อ งทำงานหนั ก แบคทีเรีย และปราศจากสารก่อมะเร็งด้วย 10. ไม้ฝาแทนไม้จริง ช่วยทดแทนไม้จริงได้ดี ผลิตจากปูนซิเมนต์ แถมแสงสว่างยังส่องผ่านได้โดยไม่ตอ้ งเปิดไฟในเวลากลางวัน ทราย และเส้นใยธรรมชาติ ไม่หดตัว ไม่งอ ทนแรงกระแทกได้ดี 23. รัว้ โปร่งดีกว่ารัว้ ทึบ เพราะทำให้อากาศเย็นสามารถเข้ามาแทนที่ ไม่มปี ญ ั หาเรือ่ งปลวก และทนต่อทุกสภาพอากาศ ทีส่ ำคัญคือเป็นมิตร อากาศร้อนที่อยู่ในบ้านได้ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้อิฐมอญ คอนกรีต เสริมเหล็กหรือคอนกรีตบล็อกเป็นรั้ว เพราะอมความร้อนในเวลา กับสิง่ แวดล้อม 11. กระเบือ้ งยับยัง้ แบคทีเรีย มีกระเบือ้ งบางชนิดทีผ่ ลิตขึน้ โดยผสม กลางวันและคายกลับคืนสูบ่ ริเวณบ้านในเวลากลางคืน แร่ธาตุ Allophane ช่วยควบคุมความชื้นในห้อง และสามารถยับยั้ง 24. เพิม่ ความเย็นให้บา้ นด้วยบ่อน้ำ สระน้ำหรือบ่อน้ำในบริเวณบ้าน การเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ รวมถึงดูดซับ จะช่ ว ยดู ด ซั บ ความร้ อ นจากการแผ่ รั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย์ ไ ด้ ดี ก ว่ า พื้นดินและการระเหยของน้ำจึงทำให้บริเวณรอบๆ บ้านมีความเย็น กลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ เช่น บุหรี่ หรือกลิน่ จากสัตว์ 12. แต่งบ้านด้วยสีสว่างและไม่เป็นพิษ เพราะโทนสีสว่างช่วยประหยัด โดยเฉพาะบริเวณผิวน้ำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างและความลึก

การเปิดไฟในเวลากลางวันได้ดี รวมถึงสีโทนสว่างจะไม่ดูดซับความร้อน ของบ่อน้ำด้วย ระหว่างวัน และจะดียงิ่ ขึน้ ถ้าเลือกใช้สที ปี่ ราศจากสารปรอท 13. ใช้ถุงพลาสติกซ้ำ ถุงพลาสติกเป็นของใช้ที่เราพบเจอและใช้งาน กันทุกวัน ถ้าทำได้ลองเปลี่ยนจากการใส่ถุงมาใส่กล่องพลาสติกหรือ กล่องแก้วทีส่ ามารถล้างเก็บและใช้งานได้เรือ่ ยๆ หรือถ้าเลีย่ งไม่ได้กใ็ ห้ นำถุงพลาสติกมาใช้ซำ้ ในงานต่างๆ ภายในบ้าน 14. ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้า อีกทางหนึ่งในการลดใช้ถุงพลาสติกก็คือ หันมาใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าสำหรับการซื้อของนอกบ้าน โดยตามห้าง ใหญ่ๆ ก็มีนโยบายลดราคาพิเศษสำหรับคนที่ใช้ถุงผ้า รวมถึงพ่อค้า แม่คา้ เองก็ยนิ ดีลดราคาให้เช่นกัน 15. กระดาษสองหน้า พยายามใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยใช้งาน ทั้งสองด้าน หรือเก็บกระดาษที่ใช้ทั้งสองด้านแล้วมาประยุกต์ใช้ห่อ หรือบริจาคให้กบั สมาคมคนตาบอดได้นำไปพิมพ์อกั ษรเบรลล์กนั ต่อไป 16. ใช้น้ำอย่างประหยัด อย่าเปิดน้ำขณะแปรงฟันหรือถูสบู่ เพราะ อัตราการไหลของน้ำจากก๊อกใน 1 นาทีนั้นเท่ากับความจุถึง 9 ลิตร นอกจากนีน้ ำ้ ทีใ่ ช้ซกั ล้างก็ยงั นำกลับมารดน้ำต้นไม้ได้เช่นกัน 17. ถอดปลั๊ ก ไฟ ทุ ก ครั้ ง ที่ ปิ ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า โดยเฉพาะ ที วี เครือ่ งเสียง ไดร์เป่าผม พัดลม กาต้มน้ำ หม้อหุงข้าว หรือเตาไฟฟ้า ให้ถอดปลัก๊ ไฟออกด้วย เพราะแค่การเสียบค้างไว้ตลอดเวลา ก็จะเกิด สิน้ เปลืองพลังงานและทำให้คณ ุ ต้องเสียค่าไฟเพิม่ โดยไม่รตู้ วั


No.1

*

INTERACTIVE PUBLICATION APPLICATION

TOP FREE iPad APPS

สามารถดาวน์โหลด GM Magazine HD ฟรี ในฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2555 นี้

*ข้อมูลจาก App Store ณ วันที่ 27 มกราคม 2555

วิธีการดาวน์โหลดผ่าน App Store 1. เข้าไปใน App Store แล้ว Search ค�ำว่า GM Magazine HD / 2. เลือกที่ Install Application GM Magazine HD / 3. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ App GM Magazine HD เพื่อ ท�ำการ Subscribe และเลือกระยะเวลาที่ต้องการในการสมัครสมาชิก / 4. หลังจากนั้นให้ทำ� การ Confirm และกรอก Password ของ Apple Account / 5. เมื่อ Subscribe เสร็จเรียบร้อยกดไปที่ Library เลือก GM Magazine HD เล่มต่างๆ แล้วกด Buy เล่มที่ต้องการ


เชิญแนะนำร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 32

T A S T E

L’Ulivo

--------------

Text : Yamin / Photo : วราวุธ

คำว่า L’Ulivo แปลว่า ต้นมะกอก ในภาษาอิตาลี ซึง่ ต้นมะกอกนัน้ นับว่าเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญ

ในการประกอบอาหารอิตาเลียน อีกทัง้ ยังเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ พ้องกับรูปลักษณ์ของร้าน ทีเ่ ป็นร้านอาหารสไตล์อติ าเลียนแบบเป็นกันเองได้โดยแท้ ความตัง้ ใจแรงกล้าของเชฟผูเ้ ป็นเจ้าของร้านนี้ คืออยากให้รา้ นเป็นเสมือนบ้านเพือ่ น มีเพือ่ น

ทำอาหารให้รบั ประทาน จึงเนรมิตบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ ให้เป็นร้านอาหารทีม่ โี ทนสีเหลืองนวลอบอุน่ นำเฟอร์นิเจอร์ยุโรปเก่าแก่มาตกแต่งให้ได้กลิ่นอายของความเป็นบ้านมากที่สุด ทั้งยังมีมุมรูป

เพนท์ตงิ้ ประดับกำแพงเป็นแบบสามมิติ จำลองภาพสวนสวยในยุโรปให้ผมู้ าเยือนได้เก็บภาพทีร่ ะลึก เมื่อจำลองร้านให้เหมือนบ้านในอิตาลีแท้ๆ สไตล์อาหารจึงเป็นอิตาเลียนแบบเทรดดิชั่น

เช่นกัน วัตถุดบิ ทุกอย่างทีน่ อกเหนือจากส่วนผสมและเครือ่ งปรุง เชฟก็ลงมือทำเองจากใจทัง้ สิน้ เรียกได้วา่ หากอยากรูจ้ กั รสชาติอาหารอิตาเลียนทีแ่ ท้จริงแล้ว มาร้านนีค้ ณ ุ จะไม่ผดิ หวัง ตัวอย่าง เมนู ได้แก่ ‘Permigana’ เป็นอาหารพืน้ เมืองทางตอนใต้ของอิตาลี ทานแล้วจะได้กลิน่ ปาเมซานชีส หอมเตะจมูก ถัดมาเป็น ‘Homemade Ravioli’ สอดไส้ผกั โขม รสนุม่ ลิน้ จากชีสฟองดู ตบท้าย ด้วยของหวาน ‘Amaret, Zabaglione Semifreddo’ ทีน่ ำเหล้า Amoretti มาผสานกับส่วนผสม อย่างคุก้ กี้ วิปปิง้ ครีม อัลมอนด์ และผลสตรอเบอรีส่ ดได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ ราคาอยู่ที่ 400 บาทขึ้นไป (ต่อจาน) ร้านลูลิโว ตั้งอยู่ในซอยนราธิวาส 7 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดบริการจันทร์-เสาร์ เวลา 12.00-14.00 น. และ 18.00-22.00 น. สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลได้ที่

0 2677 5756 หรือ www.lulivobkk.com

Warm and welcoming like home with functional space to meet every kind of your needs, the two-storey L’Ulivo (meaning olive tree) offers a variety of impressive Italian dishes, prepared by the talented Chef Danilo Aiassa and his professional team. Every individual

dish is a perfect palate-pleaser that has its own story awaiting your sensational interpretation. Location : Soi Narathiwas 7, Narathiwasratchanakarin Rd., Bangkok

Palm Cuisine --------------

Text : bua-beu / Photo : วราวุธ

‘Palm Cuisine’ ร้านอาหารไทยที่เติบโตขึ้นจากความต้องการรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการ สปาที่ ‘Palm Herbal Retreat’ เรียกได้วา่ หลังรับบริการสปา ก็สามารถมานัง่ ทานข้าวกันต่อได้ ในบรรยากาศสบายๆ แบบ 2 in 1 หรือใครอยากจะแวะเข้ามาทานอาหารโดยตรง ทางร้านก็ พร้อมต้อนรับด้วยความยินดี บรรยากาศร้านแบ่งออกเป็นสองโซนหลัก คือ ไทยและยุโรป หากอยากสัมผัสความรูส้ กึ ใหม่ ขอแนะนำให้นงั่ โซนยุโรป เพราะด้วยความเป็นร้านอาหารไทย แต่บรรยากาศแวดล้อมกลับเป็น ยุโรปเอามากๆ ตั้งแต่ดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ โทนสี ไปจนถึงรูปแบบการจัดวางอาหาร แต่ถ้า

อยากได้บรรยากาศแบบสงบๆ เรียบๆ โซนไทยนีแ่ หละใช่เลย! ออเดิร์ฟที่ควรสั่งมาเรียกน้ำย่อย คือ ถุงเพชรถุงพลอย คล้ายถุงเงินถุงทอง แต่แป้งบาง

กว่ า เยอะ จึ ง กรอบและไม่ อ มน้ ำ มั น ส่ ว นตั ว ไส้ ก็ เ ป็ น สู ต รเฉพาะของทางร้ า น ต่ อ กั น ด้ ว ย

แกงเขียวหวานเนือ้ โคขุน ด้วยเครือ่ งแกงสูตรเฉพาะของทางร้านและกะทิทคี่ นั้ สดๆ ส่วนเนือ้ โคขุน จะใช้เนือ้ เกรดเดียวกับทีไ่ ว้ทำสเต๊กโดยจะสไลด์เนือ้ เป็นชิน้ บางๆ เสิรฟ์ พร้อมกับขนมจีน เมนูตอ่ มา น้ำพริกมะขามปลาสลิด เป็นสูตรโบราณ รสจึงไม่เปรีย้ วมากเหมือนทีอ่ นื่ ทานคูก่ บั ปลาสลิดและ ไข่เจียวจะลงตัวมาก ส่วนของหวานขอแนะนำ เค้กมะตูม เสิรฟ์ คูก่ บั น้ำมะตูมร้อน หวานอร่อย แบบไทยๆ แถมยังดีตอ่ สุขภาพอีกด้วย อิ่มอร่อยประมาณ 300 บาท/ท่าน Palm Cuisne ทองหล่อ 16 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0 2391 3254

www.palmcuisine.com

Providing two main zones for different feels : Thai and European, Palm Cuisine features simple but sophisticated decor that builds up a wonderfully comforting atmosphere. The restaurant offers an international range of delicacies. Made

of carefully selected premium quality fixings and fully beautified, a single dish has an alluring look and terrific taste which pampers the local palates to the fullest. Location : Soi Thonglor 16, Sukhumvit 55, Wattana, Bangkok


The Square Novotel Bangkok Platinum Hotel -------------- Text : Yamin / Photo : วราวุธ

The Square เป็นห้องอาหารทีบ่ ง่ บอกสัญลักษณ์ของแบรนด์โนโวเทล

ทุกแห่งได้อย่างดีเยี่ยม แต่ละแห่งจะถูกออกแบบบรรยากาศให้แตกต่าง กันออกไปตามคอนเซ็ปต์ของโรงแรม สำหรับห้องอาหาร The Square

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม แห่งนี้ ถูกเนรมิตบรรยากาศ

ให้เป็น ‘โกเมน’ อัญมณีมงคลสีแดง ตามคอนเซ็ปต์นพเก้าของโรงแรม ด้ ว ยความที่ มี ธี ม หลั ก เป็ น ‘โกเมน’ ทำให้ ก ารตกแต่ ง ส่ ว นใหญ่

จะเน้นสีแดง แต่กย็ งั แอบแฝงไว้ดว้ ยอารมณ์ของการใกล้ชดิ ธรรมชาติจาก เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเอิร์ธโทน และเรียบง่ายแบบไทย ด้วยการนำภูมิปัญญา ท้องถิน่ มาประยุกต์ทำเป็นโคมไฟเด่นหรา สะท้อนเรือ่ งความอุดมสมบูรณ์ ทีว่ า่ ‘ในน้ำมีปลา ในนามีขา้ ว’ มีให้เลือกรับประทานทั้งแบบบุฟเฟต์ และอลาคาสต์ ทั้งไทยและ

นานาชาติ แต่ ที่ เ ห็ น แล้ ว อดชิ ม ไม่ ไ ด้ ต้ อ งเป็ น ‘Combination Set’

ทีร่ วมเอา 3 จักรพรรดิไ์ ว้ดว้ ยกัน ได้แก่ เป็ดย่างอบน้ำผึง้ หมูแดงน้ำผึง้ และหมูกรอบสูตรเด็ด สุดยอดความอร่อยอีกอย่างก็คือ ‘ติ่มซำสูตร ฮ่ อ งกง’ ที่ เ น้ น ความสดของวั ต ถุ ดิ บ และความอร่ อ ยหาใดเปรี ย บ

ของหวานทีอ่ ร่อยถูกใจ ต้องยกนิว้ ให้ ‘บานาน่าเค้ก’ แต่งหน้าด้วยวิปครีม นุม่ ๆ ส่วนเนือ้ เค้กเป็นกล้วย อร่อยจนหมดจานภายในพริบตา บุฟเฟต์ จันทร์-ศุกร์ 650++ บาท (11.30-14.30 น.) / เสาร์-อาทิตย์

970++ บาท (11.45–15.00 น.) อลาคาสต์ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ห้องอาหาร เดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ชั้น 6

ติดกับเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เปิดบริการตั้งแต่ 06.00-22.00 น. สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร. 0 2160 7100 Novotel’s signature all-day dining restaurant, The Square, perfectly translates the core values of the hotel simplicity and modernity into a trendy, feel-like-being-home dining venue with furnishings that feature warm, inviting earth tones.

It offers a superb selection of scrumptious International, Asian and Thai favorites, everyday for both buffet and a la carte.

Location : Novotel Bangkok Platinum Hotel, Petchaburi Road, Bangkok

Something else --------------

Text : Yamin / Photo : กฤตพล

คอฟฟี่ช็อปแสนน่ารักสำหรับคนคอเดียวกัน

ทีห่ ลงใหลในเสน่หข์ องกาแฟ และเห็นความพิเศษ ว่ า กาแฟหนึ่ ง แก้ ว สามารถสร้ า งหลายสิ่ ง หลาย อย่างบนโลกนี้ได้ มาที่นี่คุณจะได้ลิ้มรสคุณค่า

ที่มากกว่ารสชาติของกาแฟ หากเป็นความใส่ใจ

ทัง้ ใส่ใจในการชงเครือ่ งดืม่ และใส่ใจผูม้ าเยือน ที่นี่เน้นตกแต่งแนวอิงลิช คอทเทจ ใช้สีขาว

เป็นหลักให้ดสู ว่าง ผสานการเลือกเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ ี ลูกเล่นแนววินเทจสไตล์ยโุ รป มีผนังกรุกระจกใส

เพื่อเพิ่มความกว้างให้ร้าน และพื้นที่เอาท์ดอร์ สำหรับคนที่อยากนั่งรับลมและแสงแดดอ่อนๆ

ยิง่ ถ้าเป็นในเวลาเช้า จะยิง่ เพิม่ อรรถรสให้เครือ่ งดืม่ ถ้วยโปรดของคุณอร่อยมากขึน้ กว่าเดิม อั น ดั บ แรก แนะนำให้ สั่ ง กาแฟร้ อ นๆ สั ก แก้ ว มาลิ้ ม รสก่ อ น ยกตั ว อย่ า ง

‘คาปูชิโน่ร้อน’ แก้วนี้ที่รสชาติอร่อย รู้สึกได้ถึงบอดี้ของกาแฟที่ไล้ไปกับฟองนม

รสนุ่มอย่างพอดิบพอดี นอกจากนั้นยังมีของหวาน อย่าง ‘วอฟเฟิลวิทไอศกรีม

โฮมเมด’ เอาไว้ให้ทานเล่นเพลินๆ ลิน้ สุดท้ายสำหรับคนทีอ่ ยากพกกระเพาะอิม่ ๆ กลับบ้าน ‘ไข่กระทะ’ น่าจะช่วยท่านได้ เหมาะกับเป็นเบรคฟาสต์ของคนเมือง

ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ รีบเร่งยิง่ นัก กินดื่มอย่างมีความสุขในราคา 30-50 บาท/เมนู ร้าน Something else ถ.สตรีวิทยา 2 ซอย 20 เปิดบริการทุกวัน

ตั้งแต่ 09.00-19.00 น. (ปิดวันอังคาร) โทร. 08 5252 5190 **มีบริการ Free Wi-Fi Standing with an admirable English-cottage look, Something else is a warm and cozy coffee

coffee with true love and care. It has both indoor and outdoor spaces, providing

shop brewing

two different perfect zones for all coffee lovers to sit down comfortably and enjoy sipping coffee in

a pleasant ambience. Location : Soi 20, Satreewitthaya 2 Rd., Bangkok

TF100002BL

81x81 27-12-54


J-pan Restaurant อาหารญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับใจกลางกรุง มีของอร่อยให้เลือกทานมากมายโดยเฉพาะซูช ิ ทีร่ บั ประกันความอร่อยโดยเชฟชาวญีป่ นุ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญการทำซูชมิ ากว่า 30 ปี ที่นี่สร้างบรรยากาศแบบญี่ปุ่นร่วมสมัย และนำของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมาใช้เพื่อสร้าง

ความกลมกลืนด้วย ครบถ้วนทุกเมนูญปี่ นุ่ ทัง้ แบบปิง้ ย่าง ให้คณ ุ อร่อยกับบรรดาเนือ้ คุณภาพเยีย่ มนำเข้าจากญีป่ นุ่

หรือถ้าชอบแบบอาหารต้นตำรับ ทีน่ กี่ ม็ บี ริการทัง้ ยากิโซบะ ราเมงหลากรส ดงบุรหิ น้าต่างๆ และไฮไลท์เด็ดทีพ่ ลาดไม่ได้คอื ซูชิ ตบท้ายด้วยของหวานอีกนิดหน่อยก็เป็นอันครบสูตร อิ่มอร่อยในราคาคุ้มค่า 150-300 บาท/คน ร้านอาหารญี่ปุ่น J-pan Restaurant ตั้งอยู่บนชั้น 2 ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต สุขุมวิท 16 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก เปิดบริการ : ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น.สำรองทีน่ ง่ั และสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี โทร. 0 2204 2281

สำหรับเมนู Matsuzaka Beef Yaki (เนื้อวัวมัสซึซากะ) ราคาปกติ 1,760 บาท

ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55

ห้องอาหารวิวาลดิ

มาหม่ำ

ห้องอาหารอิตาเลียนที่สามารถโปรยเสน่ห ์ ด้วยการสัมผัสรูป รส กลิน่ และเสียงของอาหาร อิตาเลียน ลองสัมผัสภายในที่ตั้งใจตกแต่งด้วยโทนสี

อบอุ่น และในบริเวณโซนเอาท์ดอร์ที่มีไฮไลท์ อย่างที่นั่งริมสระว่ายน้ำ ลอง ลอง และต้องลองสั่งเมนูพิซซ่า พาสต้า

หลากหลายชนิด ทีค่ ณ ุ สามารถเลือกได้ตามใจชอบ

และไวน์รสเลิศที่ห้ามพลาด ลิ้มลองความอร่อยในราคาที่คู่ควร ชั้น 4 โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพ โทร. 0 2718 2000 ต่อ 3741 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 18.00-23.00 น.

ร้านอาหารแนวบุฟเฟต์ที่อยากให้คุณแวะมา

อิม่ อร่อยและอิม่ เอมกับการต้อนรับทีอ่ บอุน่ สไตล์ ก ารตกแต่ ง แบบโฮมมี่ ที่ ส ามารถสร้ า ง

สัมผัสอุน่ ๆ ให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่กา้ วแรกเมือ่ คุณเข้ามาถึง ต้องลองอาหารบุฟเฟต์รสชาติยอดเยี่ยมทั้ง 4

สัญชาติ ทั้งไทย ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และสลัดบาร์ สถานที่ : โรงแรมมโนราห์ ถนนสุรวงศ์

โทร. 0 2234 5070 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-14.30 น.

เฉพาะค่าอาหาร

*สำหรับจองทานบุฟเฟต์

มื้อกลางวันตั้งแต่

10 ท่านขึ้นไป

ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55

สำหรับอาหารมื้อเย็น *ขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่น

ในช่วงเวลาระหว่างโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ เทศกาลอาหาร และเทศกาลวันหยุด (เช่น วาเลนไทน์ และอื่นๆ)

**ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

***กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่อมารี เอเทรียม กรุงเทพ

โทร. 0 2718 2000 ต่อ 3741 ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55


Xing Fu Chinese Restaurant การมอบรางวัลแด่ตัวเองด้วยการมาทาน

อาหารรสเยีย่ ม ณ ห้องอาหารทีไ่ ด้รบั รางวัล ชนะเลิศหลายรางวัล สั ม ผั ส ภายในของห้ อ งอาหารที่ ร องรั บ

ทัง้ ห้องแบบไพรเวท หรือโซนกว้างทีต่ กแต่ง บรรยากาศในสไตล์หอ้ งอาหารจักรพรรดิจนี ชวนให้ชิมเมนูบุฟเฟต์ติ่มซำนานาชนิด

ซึ่ ง เสิ ร์ ฟ พร้ อ มซุ ป อาหารจานหลั ก กว่ า

30 เมนู อาหารจีนประยุกต์สไตล์กวางตุ้งเสฉวน และห้ามพลาดลิ้มลองอาหารสไตล์ New York-Chinese Food สถานที่ : ชั้น 8 Bangkok Hotel Lotus

Sukhumvit โทร. 0 2610 0111 ต่อ 4800 หรือ www.hotellotussukhumvit.com เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น.

เฉพาะค่าอาหารบุฟเฟต์ติ่มซำ

มื้อกลางวันและมื้อค่ำ

*ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

**ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

ได้ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55

ATTICA Sky Lounge แอ็ทติกา้ สกายเลาจน์ ห้องอาหารอารมณ์โรแมนติก ตั้งอยู่บนชั้น 23 ของโรงแรมอิสติน มีทั้งโซนอินดอร์

และเอาท์ดอร์ ให้ลกู ค้าเลือกดืม่ ด่ำบรรยากาศตามใจชอบ ร้านเน้นสีนัวๆ ให้อารมณ์สนุกสนาน น่าค้นหา เน้นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก

ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้สดี ำ มีมมุ น่านัง่ หลายมุมทีเดียว หากชืน่ ชอบการถ่ายภาพและกินลมชมวิว

ด้านนอกจะมีมมุ สำหรับสูดอากาศและสำรวจทัศนียภาพทัว่ กรุง ทีใ่ ครเห็นเป็นต้องติดใจ ด้านอาหารการกิน จัดเป็นร้านอาหารนานาชาติที่ราคาไม่สูงอย่างที่คิด เริ่มต้นเรียก

น้ำย่อยด้วยเมนูมนั ฝรัง่ ทอดสไตล์เม็กซิกนั จากนัน้ เป็นเมนคอร์สอร่อยๆ ด้วยเนือ้ แกะนำเข้า จากเมืองออสซีป่ รุงมะพร้าวหอม ปิดท้ายด้วยของหวานยัว่ น้ำลายอย่าง ช็อกโกแลต บานาน่าคัพส์ และอีกอย่างทีต่ อ้ งบอกให้ลองคือ ค็อกเทลเลิศรส ดืม่ แล้วชุม่ ฉ่ำใจ อร่อยคุ้มค่าในราคา 500-1,000 บาท/คน Attica Sky Lounge ตั้งอยู่บนชั้น 23 โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 18.00-01.00 น. สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2651 7600

เฉพาะค่าอาหาร *ไม่สามารถใช้ในวันเทศกาล ต่างๆ ได้ **ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น

หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55

Rabbits 3 Karaoke

เฉพาะค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (กรณีใช้ห้องปกติ)

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 55

สนุ ก สนานไปกั บ การร้ อ งเพลงและทาน

อาหารที่ร้าน Rabbits 3 Karaoke ร้านที่ เหมาะสำหรั บ การเลี้ ย งฉลองเป็ น หมู่ ค ณะ หรื อ จะกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ครื้นเครงไปกับคาราโอเกะและเครื่องเสียง คุณภาพเยีย่ ม นอกจากนั้ น คุ ณ ยั ง รู้ สึ ก ได้ ถึ ง ความเป็ น

กันเอง และความโล่ง โปร่ง สบาย กว่าคาราโอเกะทีเ่ คยสัมผัส จากบรรยากาศการตกแต่ง ที่ เ น้ น ความสว่ า งไสว การตกแต่ ง เรี ย บหรู สร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลายให้กบั ผูม้ าเยือน ไม่ใช่แค่คาราโอเกะทีเ่ ด่น ร้านนีย้ งั มีอาหาร

จานเด็ดหลากสไตล์ทั้งไทยและเทศรอเสิร์ฟ คุณอีกเพียบ ไม่วา่ จะเป็นกระเพาะปลาผัดแห้ง ยำทะเล หากอยากเปลี่ยนไปลิ้มลองรสฝรั่ง แนะนำให้ลอง แคลิฟอร์เนียมากิ และพิซซ่า รวมอิตาเลียน รับรองไม่ผดิ หวัง อิ่มอร่อยในราคา 300-500 บาท/คน Rabbits 3 Karaoke ตั้งอยู่อาคารอโศก-

ทาวเวอร์ ชั้น 1-3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-01.00 น. สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.

0 2261 2593-5 หรือ www.rabbits3karaoke.com


. 36

E N T E R TA I N M E N T A DANGEROUS METHOD

Text : Yamin

ช่วงนีเ้ รือ่ งทีป่ รุงแต่งจากชีวประวัตบิ คุ คลก้องโลกดูจะเป็นเทรนด์ฮติ ให้ผสู้ ร้างภาพยนตร์หยิบมาสร้างหนังกันเหลือเกิน ไม่วา่ จะเป็น วิลเลียม เช็คสเปียร์, บิลลี่ บีน, ออง ซาน ซูจี และมาร์กาเรต แทตเชอร์ ต่อไปจะเป็นคิวของ

2 นักจิตวิทยาชือ่ ดัง ซิกมันต์ ฟรอยด์ และ คาร์ล จี จุง ผูผ้ ลิตทฤษฎีสตู รสำเร็จเพือ่ บำบัดจิตผูค้ นทัง้ โลก หนังเรือ่ งนี้ กำกับโดย เดวิด โครเนนเบิรก์ ซึง่ ยังคงย้ำจุดยืนของตนอย่างเด่นชัด ในการสร้างหนังเพือ่ เปิดโปงสัญชาตญาณดิบ ของมนุษย์ ทัง้ ๆ ทีจ่ ติ ใจของคนนัน้ ยากแท้หยัง่ ถึง หลายคนรู้จักทั้งคู่เพียงแค่ในมุมนักวิชาการที่เก่งกาจ แต่เมื่อจับมาใส่รสชาติลงแผ่นฟิล์ม เรื่องราวก็ถูกแปลง

ให้กลายเป็นหนังดราม่าสุดเข้มข้น ทีม่ คี วามสัมพันธ์สวาทเข้ามาเกีย่ วข้อง เมือ่ ทัง้ ฟรอยด์ และจุง ต้องมารักษา อาการทางจิตของ ซาบินา่ หญิงสาวทีป่ ว่ ยทางจิตขัน้ รุนแรง เมือ่ มองผิวเผินเหมือนว่า ครู-ศิษย์ คูน่ จี้ ะประนีประนอมกัน แต่ความจริงแล้ว

กลับแอบห้ำหัน่ กันอยูล่ กึ ๆ ถึงขัน้ ที่ จุง เลือกจะแหกกฎ นำวิธอี นั ตรายซึง่ เป็นศาสตร์ตอ้ งห้ามมาใช้ในการรักษา แต่ทนี่ า่ สนใจคือ ทัง้ คูต่ า่ งต้องมาสะดุดรักคนไข้

ของพวกเขาเอง เรือ่ งนีจ้ งึ ท้าทายความถูกผิด

ทางศีลธรรม กับด้านมืดของจิตใจ การใช้ตวั ละคร

ทีเ่ ป็นนักจิตวิทยามาเล่นกับปมเกีย่ วกับจิต

ยิง่ เพิม่ ดีกรีความสนุกให้กบั หนังเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ไปอีก หนังพยายามเผยให้เห็นความลึกล้ำของจิตใจ

ทีแ่ ม้แต่ปรมาจารย์ดา้ นจิตวิทยา ก็ไม่อาจต้าน

พลานุภาพของมันได้เลย

มืออาชีพยังยอม

หลั ง จากประกาศเลิ ก ร้ า งกั บ แฟนหนุ่ ม แอชตั น คุ ช เชอร์

ไม่ทันไร กระดังงาลนไฟอย่าง เดมี่ มัวร์ ก็ออกอาการไฟมอด สภาพร่างกายและจิตใจแห้งเหี่ยว จนถึงขั้นต้องใช้ยาบรรเทา ความเครียด และในที่สุดก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลเนื่องจากหมดสติ ซึ่งหมอวินิจฉัยว่าสาเหตุก็เพราะเธอนำยามาใช้ในทาง

ที่ผิดนั่นเอง ยังดีที่เธอยินยอมเข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ดื้อดึง ทั้งยังได้รับแรงใจ

จากคนรอบข้าง เพือ่ ให้เธอกลับมายืนหยัดอย่างสง่างามได้ดงั เดิม ขนาดดาราที่มีรูปสวย รวยทรัพย์ และโด่งดังอย่าง เดมี่ มัวร์ ก็ยังต้องพบเจอกับมรสุมรัก แม้จะเจ็บหนักแค่ไหน เธอก็ยัง

ไหวตัวทัน และรูจ้ กั รักตัวเอง อย่างนีส้ ถิ งึ จะเรียกมืออาชีพตัวจริง

ย้อนอดีต สูอ่ นาคต

WWW.ARTDAILY.ORG

เว็บไซต์ศลิ ปะทีส่ ร้างชือ่ มานานกว่า 16 ปี ศิลปินและผูส้ นใจ ศิลปะทั้งหลายควรเป็นขาประจำ เพราะได้รวบรวมเอาหลาก

เรื่องราวจากหลายวงการที่เด็กศิลป์ตัวยงอยากรู้ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงงานของศิลปินดังทัว่ ทุกมุมโลก สนามประลองฝีมอื ทาง ศิลปะ บทความเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ และบทสัมภาษณ์ ศิลปินดังในมุมมองที่ลุ่มลึก เรียกได้ว่าเข้าเว็บเดียวเหมือนได้

เดินชมคอมมูนติ แี้ ห่งศิลปะแทบทัง้ โลก ไม่เชือ่ ลองคลิก!

ดูเกาหลีฉ่ำใจใน YOUTUBE Youtube ขอตามกระแสเกาหลีดว้ ยการเปิดเซกชัน่ K-Pop เพือ่ เอาใจ คอเกาหลีให้เข้าถึงศิลปินคนโปรดง่ายขึ้น สาเหตุหลักก็เป็นเพราะ

ทนกระแสรบเร้าจากยอดชมและยอดดาวน์โหลดอย่างถล่มทลาย

ไม่ไหว แค่ดงบังชิงกิ ก็กนิ พืน้ ทีไ่ ปกว่า 4 แสนไซต์แล้ว รองลงมา

ก็เป็นเกิรล์ ส เจเนอเรชัน่ และวันเดอร์ เกิรล์ ส ตามลำดับ ทัง้ ยังมี เหตุ ผ ลในเรื่ อ งธุ ร กิ จ เพราะเกาหลี ใ ต้ คื อ ถิ่ น กำเนิ ด ของซั ม ซุ ง พันธมิตรเหนียวแน่นของแอนดรอยด์ (ลูกหม้อของ Google ซึง่ เป็น เจ้าของ Youtube อีกที) ทีส่ ำคัญประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยงั ไฟเขียว ให้ G oogle สามารถร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ เทคโนโลยี กั บ บริ ษั ท ใน เกาหลีใต้ได้อย่างเต็มทีอ่ กี ด้วย

ดร.อนุ ส รณ์ ธรรมใจ ส่ ง หนั ง สื อ ที่ รวบรวมบทสนทนาของเขากับ ไพศาล มั ง กรไชยาจากรายการ ย้ อ นอดี ต สู่ อนาคต ที่ออกอากาศทาง FM 96.5 คลืน่ ความคิด มาจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องราวเล่าขาน ทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ ต็มไปด้วยข้อเท็จจริง จากการเฟ้นหาข้อมูลอย่างแน่นปึก้ ! ในเล่มคุณจะได้ยอ้ นรอยไปทำความรูจ้ กั กับ ‘สามัญชนผูป้ ลดปล่อย’ ‘ทรราชย์โฉดชัว่ ’ ‘จอมเผด็จการผูก้ ดขี’่ ‘วีรกรรมของวีรชน’

‘ผูก้ ระหายสงคราม’ ‘นักรบเพือ่ สันติภาพ’ และ ‘นักปฏิวตั ผิ เู้ ปลีย่ นแปลง’ ผูเ้ ขียนพยายามเล่าความในเชิงลึก เปิดให้เห็นมิตทิ ซี่ บั ซ้อนทางการเมือง ซึง่ ยากแท้หยัง่ ถึง โดยมีทรัพย์สนิ และอำนาจเป็นเป้าหมายสำคัญ

ไม่แน่ว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้เกิดการแสวงหา

สันติธรรม อันเป็นหลักชัยนำไปสูอ่ นาคตของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของผูเ้ ขียนก็เป็นได้

STRONGER /KELLY CLARKSON/ นักร้องสาวเชือ้ สายอเมริกนั ผูม้ สี มุ้ เสียงทีแ่ ข็งแรง

บวกกับความสามารถอันหลากหลาย ทัง้ ร้อง ทัง้ แต่ง ทัง้ เต้น

หรือแม้แต่บทบาทนักแสดง เธอก็ทำได้ไม่บกพร่อง แต่ถา้ ถามหา ตัวตนอย่างแท้จริง คงต้องตอบว่า Kelly Clarkson

เติบโตมาเพือ่ เป็นนักร้อง ‘อเมริกนั ไอดอล’ คือเวทีทสี่ ร้างเธอขึน้ มา เมือ่ 2 ปีเศษทีผ่ า่ นมา Clarkson เคยสร้างความตืน่ ตะลึงให้กบั วงการเพลง โดยร่วมกับ Reba McEntire นักร้องคันทรีช่ าวอเมริกนั โชว์พลังเสียงในเพลง Because of You

จนโด่งดัง มาในปีนี้ เธอลงมือผลิตผลงานเพลงอย่างต่อเนือ่ งเป็นชุดที่ 5 ย้ำภาพความเป็น สาวป๊อปร็อคเสียงเท่ให้แจ่มชัดในสายตาผูฟ้ งั ทัง้ จากซิงเกิลปล่อยตัว Mr. Know It All เพลงจังหวะสบายๆ กับเมโลดีส้ วยๆ แต่ทโี่ ยกหัวตามได้มนั สุดๆ คงหนีไม่พน้ Stronger ที่ เธอโชว์เสียงห้าวๆ ได้โดนใจ คลิกพิสจู น์ได้ที่ www.youtube.com/watch?v=Xn676-fLq7I


มาริลนี

บอกตามตรงนะ ฉันอยากมี ‘หนึง่ สัปดาห์กบั คุณ’ ด้วยเหมือนกัน เปล่าหรอก ฉันยังไม่ได้ไปดูหนังเรือ่ ง My Week with Marilyn กับเขาหรอก แต่ฉนั เห็นคุณ มาตัง้ แต่ยงั เด็ก ไม่นะ ไม่ใช่วา่ ฉันเกิดทันคุณ เพราะคุณจากโลกนีไ้ ปในปี 1962 ซึง่ นานแสนนาน เหลือเกินแล้ว แต่กอ็ ย่างทีท่ กุ คนรูน้ นั่ แหละ คุณยังคงเป็นสัญลักษณ์ คุณยังคงมีชวี ติ อยู่ และคุณ ก็ยงั แสบเซีย้ วเปรีย้ วซ่า เป็นสาวสุดเซ็กซีท่ สี่ ดุ ในโลก และเท่าทีโ่ ลกเคยมีสาวเซ็กซีม่ าตลอดกาล เพราะฉะนัน้ ฉันว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้ว น่าจะมีผหู้ ญิงแค่สองคนในโลกเท่านัน้ แหละ ทีค่ นทัง้ โลก รูจ้ กั มากทีส่ ดุ คนหนึง่ ก็คอื คุณ ส่วนอีกคนหนึง่ คือโมนาลิซา่ ถ้าวัดกันเรือ่ งความโด่งดัง ฉันไม่รหู้ รอกว่าใครจะชนะ แต่ถา้ วัดเรือ่ งความเซ็กซีล่ ะก็ คุณกินขาดแม่โมนาลิซา่ แน่ๆ! คุณจากโลกนีไ้ ปตอนอายุเพียง 36 ปีเท่านัน้ (ทีฉ่ นั ว่าน่าทึง่ อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ปีเกิดของคุณ คือ 1926 ส่วนปีที่คุณจากโลกนี้ไปคือ 1962 ตัวเลขมันสลับกันพอดี) แต่คุณก็แต่งงานถึง

สามครัง้ ซึง่ ทัง้ หมดลงเอยด้วยการหย่าร้างทัง้ สิน้ ฉันได้แต่สงสัยว่าทำไมผูห้ ญิงทีเ่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ ในโลกอย่างคุณ ถึงได้ลงเอยด้วยการหย่าร้างทุกครัง้ พูดง่ายๆ ก็คือ คุณไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตคู่ตามมาตรฐานของสังคมโลกเอาเสียเลย แต่กว็ า่ ไม่ได้หรอกนะ เพราะบางทีคำว่า ‘มาตรฐาน’ นัน้ มันก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราเอาไม้บรรทัดของเรา ไปวัดคนอืน่ ไม่ได้ แต่กระนั้น ที่แน่ๆ ฉันคิด (ไปเอง) ว่าคุณคงเจ็บปวดไม่น้อย โดยเฉพาะกับการแต่งงาน ครั้งแรกกับเจมส์ เฮอร์ตี ซึ่งเป็นตำรวจธรรมด๊าธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น เขามีชื่อเสียงขึ้นมาได้ เพราะแต่งงานกับคุณนี่แหละ ฉันไม่รู้หรอก ว่าคุณกับเขาเป็นรักแรกของกันและกันหรือเปล่า แต่ตอนที่พวกคุณพบกัน มาริลีน-คุณอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น ส่วนเขานั้น 20 ปี ยังอยู่ในวัย

หนุ่มสาว และความรักของพวกคุณก็คงร้อนแรงยิ่งนัก ฉันว่าน่าทึ่งที่สุดก็คือ เขาไม่ได้รักกับ

มาริลีน มอนโร แต่เขารักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ นอร์มา จีน เบเคอร์ อันเป็นชื่อเดิมของคุณ

ก่อนคุณเข้าสูว่ งการ และหลายคนก็เชือ่ ว่า การเข้าสูว่ งการของคุณ ประจวบเหมาะกับการทีเ่ ขา ต้องไปทำงานไกลบ้าน ทำให้ชวี ติ คูข่ องคุณกับเขาจบลง

ฉันไม่รู้รายละเอียด ไม่มีใครรู้รายละเอียด นอกจากคุณกับเขา แต่หลังจากนัน้ เขาก็แต่งงาน ใหม่สิริรวมทั้งหมดได้ 3 ครั้ง เหมือนกันกับคุณ นีแ่ หละ ฉันอ่านจากทีไ่ หนก็จำไม่ได้แล้ว แต่ทจี่ ำได้ จับจิตจับใจก็คอื เขาเคยพูดในทำนองทีว่ า่ เขารักคุณ แต่เขาไม่ได้ ‘ตกหลุมรัก’ คุณ ฟังดูแล้วอาจจะงงๆ อยู่สักหน่อย เขาอธิบายไว้สั้นๆ ว่า ระหว่างการรักใครสักคนกับ ‘ตกหลุมรัก’ ใครสักคนนั้น เป็นเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก ฉันคิดว่านีม่ นี ยั ลึกซึง้ เพราะมีเส้นคัน่ บางๆ ระหว่างความรักและ การตกหลุมรัก ซึง่ บ่อยครัง้ เหลือเกินทีเ่ รามักสลับกันจนสับสน คุณเองก็แต่งงาน 3 ครัง้ เหมือนกับสามีคนแรกของคุณ รูไ้ หม ฉันตืน่ เต้นมากทีไ่ ด้รบั รูเ้ ป็น ครัง้ แรกตัง้ แต่ยงั เด็กว่าสามีคนสุดท้ายของคุณคืออาร์เธอร์ มิลเลอร์ นักเขียนเจ้าของงานอันลือลัน่ อย่าง ‘อวสานเซลส์แมน’ เพราะฉันอดคิดไม่ได้วา่ ระหว่างนักแสดงกับนักเขียนนัน้ พวกเขาน่าจะ เข้าอกเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี เพราะต่างก็เป็นศิลปินทัง้ คู่ ทีต่ ลกดีกค็ อื คูข่ องคุณกับมิลเลอร์นนั้ มี ฉายาตลกๆ ว่า The Egghead and The Hourglass หรือถ้าเป็นหนังเกาหลียุคนี้คงตั้งชื่อว่า ‘พ่อหัวไข่กบั ยายนาฬิกาทราย’ ซึง่ เป็นชือ่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงรูปร่าง ‘ภายนอก’ ได้เป็นอย่างดี แต่กอ็ กี นัน่ แหละ ไม่มใี ครรูห้ รอกว่า ‘ชีวติ ภายใน’ ของพวกคุณเป็นอย่างไร และคุณตัดสินใจ อย่างไร เมือ่ มิลเลอร์ถกู ‘ล่าแม่มด’ ข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ และ ‘ผูใ้ หญ่’ ในบริษทั หนังก็อยากให้ คุณทิง้ เขาแทนทีจ่ ะเสีย่ งเอาอาชีพการงานไปแลกกับผูช้ ายหัวไข่คนหนึง่ ตายละ ฉันเขียนถึงคุณเสียยืดยาวจนกระดาษจะหมดอยูแ่ ล้ว รูไ้ หม ถ้าย้อนเวลาได้เหมือนใน หนังเรือ่ ง Midnight in Paris ฉันอยากย้อนเวลากลับไปในยุคของคุณนีแ่ หละ เพราะบางทีฉนั ก็อยากอายุสนั้ เหมือนคุณกับเจมส์ ดีน

รักเสมอ ฉันเอง Miss Zeeddd... 13/12/54

MA


. 38

NEWS

Text : Yamin Happy ไม่ ใช่เล่นอวอร์ด ภาค 7 ดี แ ทค ประกาศผล ‘แฮปปี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ล่ น อวอร์ ด

ภาค 7’ โดยจับมือกับทีมสาระแนและเดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม มอบรางวัลความคิดสร้างสรรค์จากการ ประกวดภาพยนตร์ โ ฆษณาประจำปี 2554 ภายใต้ แ นวคิ ด ‘ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งสุ ข ทราบแล้ ว แชร์ ’ มี เ หล่ า นั ก คิ ด จาก

40 สถาบันทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 194 ผลงาน ซึ่งทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสผลิตผลงานจริงกับมืออาชีพ ติดตามเพิม่ เติมที่ www.happy.co.th/maichailen

Beiersdorf :

ปั น น้ ำ ใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย คุ ณ ธนชั ย ชั ย กิ ต ติ ว นิ ช ผ.อ.ฝ่ า ยการตลาด บริษทั ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ผ่ า นสภากาชาดไทย เพื่ อ นำไปบรรเทาทุ ก ข์

ผู้ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว ม โดยมี พลโทนายแพทย์ อ ำนาจ บาลี

ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

สี่แผ่นดินรอบพิเ ศษ

สำหรับสมาชิก Smile Club เมืองไทยประกันชีวติ บริษทั ของคนหัวคิดทันสมัย ส่งความสุขให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ด้วยการพาชมละคร เวทีเรือ่ งยิง่ ใหญ่ ‘สีแ่ ผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั ’ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ซึง่ ผูร้ ว่ มงานทุกคนล้วนได้อมิ่ เอมกับสุดยอดการแสดง ของศิลปินมืออาชีพ และได้รบั ผลตอบรับอย่างน่าชืน่ ใจ สมาชิก เมืองไทยสามารถติดตามกิจกรรมเพื่อความสุขได้ที่โทร. 1766 หรือ www.muangthail.co.th

New BOSE Lifestyle 135 บอกลาทุกความกระหึม่ ทีค่ ณ ุ เคยรูจ้ กั ด้วยลำโพง มากประสิทธิภาพ หนึง่ ในชุดโฮมเธียเตอร์ที่ BOSE ภูมใิ จ

นำเสนอ เพียงชิน้ เดียวก็สามารถให้เสียงทีเ่ ต็มอิม่ ทัว่ ทัง้ บริเวณห้อง มาพร้อมดีไซน์เรียบหรูมรี ะดับ ปรับแต่งให้เข้ากับรูปทรง

ของห้องได้ แถมยังเพิม่ ฟังก์ชนั การทำงานทีม่ ากขึน้ ไปอีก สนใจติดต่อได้ที่ บริษทั

อัศวโสภณ จำกัด หรือ www.asavasopon.co.th

SGP Klasden Series Blackcanyon

Thank Press Party คุ ณ กรรณิ ก าร์ ชิ น ประสิ ท ธิ์ ชั ย ผู้ อ ำนวยการ

ฝ่ า ยการตลาดและสื่ อ สารตราสิ น ค้ า บริ ษั ท แบล็ ค แคนยอน (ประเทศไทย) คอฟฟี่ช็อปชั้นนำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกัน

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี เพื่อเป็น

การแสดงไมตรีและกระชับสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับ สือ่ มวลชน ณ เอสพลานาด รัชดาฯ

Hot

SGP Klasden Series เปิดตัวกระเป๋าสะพายสุดฮิพ คุณภาพเยีย่ มแห่งปีมงั กรทอง มีให้เลือก 5 สี

2 สไตล์ ในรุ่น Klasden Levanaus Backpack กระเป๋าเป้สุดเท่ และ Klasden Neumann Shoulder Bag กระเป๋าสะพายสุดคูล ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

www.caecrazy.com

World Gas : เปลี่ยนถังแก๊สฟรี เพื่อผู้ประสบภัย เวิลด์แก๊ส จัดกิจกรรม ‘เวิลด์แก๊ส ใจดี ตรวจสอบ ก็ฟรี เปลี่ยนถังก็ฟรี’ รุดเข้าช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของ

ถั ง แก๊ ส ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว ม พร้ อ มร่ ว มมอบ

ถุงยังชีพ เพือ่ คืนรอยยิม้ สูส่ งั คม

Guess Men : Ignite เรือนเวลาสำหรับสุภาพบุรษุ

คอลเลคชัน่ ยูโรสปอร์ต แข็งแกร่ง ทะมัดทะแมง ผสานแฟชัน่

ล้ำสมัย และฟังก์ชนั่ หลากหลายเข้าด้วยกัน

เหมาะสำหรับหนุม่ ๆ ผูช้ นื่ ชอบความ ไฮเทคเป็นชีวติ จิตใจ สนองอารมณ์และ ความต้องการของคุณผูช้ ายอย่างเต็มขัน้ พบกับคูห่ เู รือนใหม่ได้ทเี่ คาน์เตอร์

นาฬิกาเกสท์ตามห้างสรรพสินค้าทัว่ ไป

และตัวแทนจำหน่าย เพิม่ เติมโทร.

0 2229 7255 หรือ www.cmg.co.th

of The Month!!

‘อะตะระชิ ซัน เดย์’ อาหารญี่ปุ่น เมนูใ หม่ที่เลือกได้เอง

ทรู ยู รวมความสุขสุดอร่อยจากหลากหลายร้าน

‘7 ธีมบุฟเฟต์มื้อค่ำ’ ที่ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก หากใครทีช่ นื่ ชอบการทานอาหาร

บุฟเฟต์ตอ้ งไม่พลาด อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติกบั 7 ธีมบุฟเฟต์

มือ้ ค่ำ’ หมุนเวียนเปลีย่ นสลับกัน

ทุกคืน ทีห่ อ้ งอาหารควิซนี อันปลัก๊ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ภายใต้บรรยากาศสบายๆ ตกแต่งทันสมัย ในราคาเพียงท่านละ 1,230 บาท

สำหรับคืนวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ และ 1,430 บาท สำหรับคืน

วันเสาร์และอาทิตย์ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2680 9999

หรือคลิกที่ www.pullmanbangkokkingpower.com

พบความพิเศษใหม่ๆ ให้วนั อาทิตย์ของคุณเพลิดเพลินยิง่ ขึน้ กับอาหาร ญีป่ นุ่ เมนูใหม่ ‘อะตะระชิ’ (Atarachi) ทีห่ อ้ งอาหารญีป่ นุ่ อูทาเกะ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ให้คณ ุ สนุกเลือกเมนูดว้ ย ตัวเองจากวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ ไม่วา่

จะเป็นเนือ้ วากิว ปูอลาสก้า ล็อบสเตอร์สสดๆ จากรัฐเมนน์ สหรัฐฯ ตับห่านฝรั่งเศส และอีก มากมาย พาเหรดมาให้เลือกปรุงกัน สดๆ ในรูปแบบของคุณเอง

ในราคา 2,800 บาท (รวมชาเขียว) ตัง้ แต่ 11.30–14.30 น. สอบถาม โทร. 0 2650 8800 ต่อ 4337

ทรู ยู มอบความสุขพิเศษ สำหรับคนทีช่ อบ Enjoy Dining รับความคุม้ ค่า

ทีห่ ลากหลายร้านดัง เพียง

แสดงบัตรทรูการ์ด หรือ ดาวน์โหลด e-coupon ทาง www.true-u.com หรือพิมพ์ รหัสร้านค้าส่งไปทีห่ มายเลข 9989 (ฟรี) สำหรับเดือน กุมภาพันธ์นี้ รับฟรีวาฟเฟิลหอมกรุ่น (มูลค่า 40 บาท) เมื่อซื้อ ไอศกรีมฮาเก้น-ดาซส์ 2 ลูกขึน้ ไป (รหัส HD) ทีร่ า้ นฮาเก้น-ดาซส์ สอบถามเพิ่มเติมและรับทราบข้อมูลสิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้คลิกที่ www.true-u.com


. 39

S O C I E T Y

อ่านต่อจากหน้า 40

Text : Bau-Beu

WHAT :

Million Gifts Million Smile ปี 2

WHERE : เซ็นทรัลเวิลด์ HOW : เติมความสุข รอยยิม้ และกำลังใจ คืนสูน่ อ้ งๆ เยาวชน ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ Million Gifts Million Smile ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีที่ 2 แล้ว บรรยากาศภายในงานคับคัง่ ด้วยเหล่าศิลปินดารา เซเลบริตี้ และประชาชนทัว่ ไป

ทีไ่ ด้นำของขวัญมามอบให้กบั น้องๆ เยาวชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทัง้ ยังมีการรวมพลังแปรตัวอักษรแฟลชม๊อบ ‘GIVE’ ซึง่ หมายถึงการให้ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์แทนความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อกี ด้วย

WHAT :

The Visitor Concert WHERE : เซ็นเตอร์พอ้ ยท์

@ เซ็นทรัลเวิลด์

เพลย์เฮ้าส์

HOW : สุดประทับใจกับคอนเสิรต์ ของ

ศิลปินแจ๊สคุณภาพของเมืองไทย

นำทีมโดย โก้-มิสเตอร์แซกแมน งานนี้ได้รวม

สุดยอดนักแซกโซโฟนฝีมอื ดีทงั้ ไทยและเทศ

มารวมอยูบ่ นเวทีเดียวในคอนเสิรต์ ‘The Visitor Concert’ ให้สาวกเพลงแจ๊สรับชม

อย่างเต็มอิม่ ถึง 2 ชัว่ โมงเต็ม ตัง้ แต่เพลงแรก

ยันเพลงสุดท้าย นับว่าเป็นอีกหนึง่

คอนเสิรต์ แจ๊สสุดประทับใจแห่งปีเลยทีเดียว

WHAT :

ปาร์ตี้ แมสคะเรด (Masqureade)

WHERE : ร้าน เรด บาร์ อ.ต.ก. HOW : งานฉลองเปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่ของร้าน เรด บาร์ ย่าน อ.ต.ก. แหล่งแฮงค์เอาท์ใหม่ลา่ สุดของวัยรุน่

ทีม่ ใี ห้เลือกสนุกกับบรรยากาศ 3 สไตล์ ทัง้ โซน ร้านอาหาร บาร์ และ คาราโอเกะ บรรยากาศภายในงานพบกับดารา ศิลปินสุดกรีด๊ !! นำทีมโดย กันต์ กันตถาวร ทีไ่ ด้ชวนเพือ่ นซี้ อย่าง อ้วน รังสิต มาสนุกสุดเหวีย่ งในงานปาร์ตี้

‘แมสคะเรด (Masqureade)’ ตบท้ายด้วยมินคิ อนเสิรต์ จาก

2 สาวพีน่ อ้ งเสียงดี แก้ม และลูกเกด เดอะสตาร์

Reeves Bindnery กลับมาเมืองไทยไม่นาน รีฟก็เปิดสตูดิโอ Reeves Bindnery ขึน้ เพือ่ ทำงานเย็บสมุด ตอนนัน้ มีออเดอร์ ติดมือมาจากโปแลนด์แต่ยังไม่มีคนไทยสั่ง จนวันหนึ่งได้เขียน เบื้องหลังการเย็บสมุดลงในบล็อก คนก็เริ่มรู้จักและอยากเรียน ซึง่ เพิง่ จะเปิดสอนจริงจังเมือ่ กลางปีทผี่ า่ นมา รีฟเปิดสอนเพราะ อยากจะถ่ายทอด อยากให้เรือ่ งราวการเย็บสมุดยังอยู่ ถ้าเก็บไว้ กับตัวสักวันมันก็จะสูญหาย การเย็บสมุดได้กับเย็บสมุดเป็นแตกต่างกัน การเย็บสมุดเป็น คือรูว้ ธิ กี ารเย็บอย่างไรให้สวย รูว้ ธิ กี ารดึงด้ายให้ประณีต รูป้ ระวัติ ความเป็นมา รูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับการเย็บสมุด แต่การเย็บสมุดได้ คือรูว้ า่ ต้องเย็บอย่างไรแต่อาจไม่ได้ลงลึกอย่างลึกซึง้ ที่ Reeves Bindnery สอน ไม่ได้เน้นจำนวนคนมาเรียนว่าจะต้องเยอะ

แต่เน้นว่าคนทีเ่ รียนจะต้องเย็บสมุดเป็น ความฝันของวันพรุ่งนี้ ถึงวันนี้ รีฟพอใจมากกับสิ่งที่เป็นอยู่

แต่ลึกๆ ก็อยากจะให้คนรู้จักเรื่องราวการเย็บสมุดมากกว่านี้

โดยเฉพาะคนไทย อย่ า งเวลามี ค นถามว่ า รี ฟ ทำอาชี พ อะไร

พอตอบว่าเป็นคนเย็บสมุด เขาก็จะมีสายตาสงสัยว่ามันคืออะไร ส่วนสิง่ ทีว่ าดฝันมานานแต่ยงั หาสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสมไม่ได้ ก็คือการจัดนิทรรศการ Bookbinding ขึ้นในเมืองไทย เพื่อจัด แสดงสมุดรูปแบบต่างๆ และเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการเย็บสมุด ความหมายในชีวิต ความหมายในสมุด ความหมายในสมุด

เกิดจากการทีร่ ฟี ได้เห็นกระดาษแผ่นเล็กๆ มีชวี ติ ขึน้ ด้วยสองมือ ของเราแล้ ว สมุ ด เล่ ม นั้ น ก็ ก ลายเป็ น ศิ ล ปะชิ้ น เล็ ก ๆ เข้ า ไป แทรกแซงโลกอันวุ่นวายให้มีความงดงาม ที่บอกว่ามันมากกว่า การเย็บสมุด คือรีฟดีใจทีไ่ ด้ชว่ ยบางคนให้คน้ พบตัวเองจากการ เย็บสมุด แค่นเี้ ราก็รสู้ กึ พอใจ ไม่อยากได้อะไรอีกแล้ว สุดท้ายเรา ก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดี สู้เอาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่มา

แต่งแต้มโลกใบนีใ้ ห้สวยงามและเพือ่ ให้คนรุน่ ต่อไปได้รจู้ กั ศิลปะ การเย็บสมุดดีกว่า สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม

หรือติดตามเรือ่ งราวการเย็บสมุดได้ทสี่ ตูดโิ อ Reeves Bindnery http://reeves.diaryis.com http://facebook.com/reeves.bindery

และหมายเลขโทรศัพท์

08 7121 1210

Trick

ความเหมือนและความต่าง ของการเย็บสมุดด้วยมือ

และการเย็บสมุด

ด้วยแท่นเย็บ วิธกี ารเย็บสมุดด้วยมือกับการ

เย็บสมุดด้วยแท่นเย็บ ทัง้ สองอย่าง อาจแตกต่างกันแค่ลวดลาย

แต่สงิ่ ทีแ่ ทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลย นัน่ คือ ไม่วา่ เราจะเย็บสมุด ด้วยมือ หรือเย็บสมุดด้วยแท่นเย็บ เราก็ตอ้ งใช้มอื ทัง้ สองข้าง

ของเรา ใส่ใจ ดูแลมัน และประคับประคอง จนกระดาษแผ่นบางๆ ตรงหน้าเรากลายเป็นสมุด อาจจะบูดเบีย้ ว หรืองดงามไม่มที ตี่ ิ แต่นนั่ แหละคือความสมบูรณ์ของการเย็บสมุดอย่างแท้จริง

My Memory Museum

พิพธิ ภัณฑ์กระดาษทีผ่ มประทับใจ คือ Muzeum Papiernictwa ในประเทศโปแลนด์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในสถานทีท่ รี่ ฟี ตกหลุมรัก

และเป็นหนึง่ ในพิพธิ ภัณฑ์กระดาษทีอ่ ยากจะแวะกลับไป

เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ดินเข้าไปทีน่ นั่ รีฟจะได้รบั แรงบันดาลใจดีๆ

จากเศษกระดาษเก่าๆ และเรือ่ งราวของอุปกรณ์การทำกระดาษ กับอุปกรณ์การเย็บสมุดทีซ่ กุ ซ่อนอยูใ่ นนัน้ เสมอ

Ways of life

Have nothing in your binding that you do not know to be useful or believe to be beautiful. คือ คติของมักดา

เป็นประโยคทีร่ ฟี ชอบมากและเขียนไว้ทสี่ ตูดโิ อตัวเอง เวลาเหนือ่ ยๆ ก็จะนัง่ มองมัน และมีแรงฮึดขึน้ มา แปลคร่าวๆ ว่า ‘ไม่มอี ะไร

ในเรื่องราวของการเย็บสมุดที่คุณไม่รู้ หรือไม่เชื่อว่ามันจะกลาย เป็นสมุดทีส่ วยงาม’ คือแค่คณ ุ เชือ่ ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้


. 40

THE MEANING OF LIFE Text : รวินทร์ คำโพธิท์ อง / Photo : วราวุธ

ชรัมภ์ กาฎีโรจน์ ‘I believe that art can change lives’ ข้อความบน Facebook ของชรัมภ์ กาฎีโรจน์ เจ้าของห้องเรียนเย็บสมุดทำมือ

ชื่อว่าสตูดิโอ Reeves Bindery ชวนให้เราสนใจว่าศิลปะและการเย็บสมุด เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างไร ท่ามกลางแดดบ่ายในวันสบายๆ กระดาษ เข็ม และด้าย ได้รอ้ ยเรือ่ งราวให้เรามาพบกับเขา-รีฟ ชรัมภ์ เพราะความรั ก กั บ ความหลงใหลในเสน่ ห์ ข องกระดาษ และศาสตร์

การเย็บสมุดอย่างลึกซึง้ สมุดเย็บมือของ Reeves Bindery จึงไม่ใช่แค่ ใช้มือเย็บ หากเป็นสมุดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจ ไม่ว่า

ใครเห็นก็ต้องทึ่งในความประณีตที่มีเรื่องเล่า กับบทบาทครู

เขาเคยบอกไว้ว่า ‘ผมไม่ได้แค่สอนให้นักเรียนเย็บสมุดได้

แต่ผมสอนให้นกั เรียนเย็บสมุดเป็น และมากกว่านัน้ ’ ระหว่าง บรรทัดถัดไป เราจะไปค้นหาอะไรที่ ‘มากกว่านัน้ ’ ด้วยกัน เสน่หแ์ ห่งกระดาษ รีฟชอบจ้องมอง ชอบสัมผัส และชอบ อยูท่ า่ มกลางกระดาษ รวมทัง้ ชอบกลิน่ ของกระดาษทีไ่ ม่เคย เหมือนกันสักแผ่น (ใช้มอื ลูบกระดาษตรงหน้า) กระดาษ

ก็เหมือนกับเด็กทีเ่ ราต้องใส่ใจ ดูแล และประคับประคอง

ให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ

การเย็บและเรียงร้อยกระดาษแผ่นบางๆ ให้มชี วี ติ ให้กลาย เป็นสมุดทีม่ รี ปู เล่มสวยงาม ชีวิต คือการก้าวไปข้างหน้า บางคนบอกว่าชีวิตคือการ

เดินทาง แต่สำหรับรีฟ ชีวติ คือการเดินไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ค้นหา ความหมายของความสุข เรียนรู้ และยอมรับกับความทุกข์

ที่จะเข้ามา รีฟจำกัดความชีวิตไว้ว่า คือการก้าวไปข้างหน้า ชอบตรงไหนก็หยุดดูแล้วก็กา้ วต่อไป เราไม่สามารถหยุดอยูท่ ใี่ ด

ที่หนึ่งได้ เพราะทุกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เราหยุด เพื่อจะเรียนรู้ เพื่อรู้จักการก้าว รู้จักการถอยหลัง แต่ไม่ใช่หยุดอยูก่ บั ที่ โปแลนด์ ดิ น แดนกระตุ ก ใจ รี ฟ ไป โปแลนด์ เ พราะว่ า มี เ พื่ อ นสนิ ท อยู ่ ทีน่ นั่ ตอนไปครัง้ แรก ตืน่ เต้นมาก

มันแตกต่างจากที่อื่น เมืองและ ตึกของเขาจะทึมๆ หม่นๆ แต่ สวยคลาสสิก ยิ่งลงลึกยิ่งได้ พบกับเรื่องราวของศิลปะ

ที่ซุกซ่อนอยู่ทุกมุมถนน

การเย็บสมุดทำให้เราเรียนรู้ชีวิต

รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ ทำให้นงิ่ ลง อยูก่ บั ตัวเองเป็น และได้ทบทวนตัวเอง

ทุกซอกตึก มีโอเปรา มีดนตรีคลาสสิก ให้ดูให้ฟังทุกคืน

เราเลยเหมือนถูกกระตุกไว้ด้วยทุกสิ่งของที่นั่น ทั้งเรื่องราว ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และบรรยากาศ Book Binding & Book Art Book Binding คือศิลปะ

การเย็บและสร้างสรรค์กระดาษให้กลายเป็นสมุดด้วยวิธตี า่ งๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการออกแบบให้เส้นด้ายมีลวดลายอยู่บน

สันสมุด ส่วน Book Art คือการสร้างสรรค์ศลิ ปะบนสมุด

บนหนังสือให้มีเนื้อหา มีเรื่องเล่า และมีความน่าสนใจด้วย

วิธตี า่ งๆ ทีอ่ าจจะไม่ตอ้ งใช้วธิ กี ารเย็บสมุดก็ได้ เริ่มต้นค้นพบศิลปะการเย็บสมุด ครั้งแรกที่เดินทางไป โปแลนด์ รีฟได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีอาชีพเย็บสมุด ซึ่งเขา

พาเราเข้าไปรูจ้ กั กับโลกของ Book Binding และ Book Arts จนสุดท้ายกลายเป็นแรงผลักให้รีฟเดินทางกลับไปโปแลนด์

อีกครัง้ เพือ่ จะเรียนเย็บสมุดกับมักดา ครูผหู้ ญิงทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และเชีย่ วชาญในศาสตร์การเย็บสมุด เพราะ ตระกูลของมักดาสืบทอดศิลปะการเย็บสมุดมาหลายชัว่ อายุคน และปกติจะไม่รบั สอนใคร แต่โชคดีทแี่ ม่ของเพือ่ นรูจ้ กั กับเธอ รีฟจึงมีโอกาสได้เรียนรูศ้ ลิ ปะการเย็บสมุดอย่างลึกซึง้ บนเส้นทางของ Book Artist สองสามวันแรกมักดาให้รฟี

นัง่ จับกระดาษ นัง่ ลูบกระดาษทัง้ วัน เธอบอกว่าก่อนทีค่ ณ ุ จะรู้ อะไรอย่ า งลึ ก ซึ้ ง คุ ณ ควรจะทำความรู้ จั ก กั บ สิ่ ง ที่ คุ ณ

มองข้ามก่อน เพราะหลายสิง่ มันคือพืน้ ฐานสำคัญ ระหว่างนัน้ เธอก็ ส อนให้ รี ฟ รู้ จั ก กั บ กระดาษ เยื่ อ กระดาษ วิ ธี เ ลื อ ก กระดาษ และเลือกสีกระดาษให้เหมาะสมกับการเย็บสมุด

แต่และแบบ แต่ละลวดลาย พอถึงวันที่ 4 ก็ได้ตดั กระดาษ กรีดกระดาษ เธอสอนทัง้ วิธกี รีด วิธจี บั วิธวี างนิว้ และวิธกี าร พลิกกระดาษเพือ่ ให้เราตัดได้สวยงาม ช่วงนัน้ เป็นช่วงเวลาที่ รีฟมีความสุข และสนุกมาก เพราะตื่นมาก็เจอแต่กระดาษ เข็ม คัตเตอร์ กลิน่ กาว กลิน่ ด้าย ความเชือ่ สองมือ และเวทมนตร์ พอเดือนทีส่ องรีฟถึงได้ เย็บสมุดในรูปแบบทีซ่ บั ซ้อนขึน้ แต่เล่มแรกกลับพังไม่เป็นท่า ไม่เป็นเล่ม เพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากระหว่างการเย็บ ไม่เหมือนกับการเย็บแบบเบสิก จำได้เลยวันนั้นเป็นวันที ่ ท้อมาก เพราะสมุดทีเ่ ย็บมันยาก และเป็นคนละวิธี คนละ เทคนิคกับทีเ่ คยเรียนมา ทุกอย่างต่างกันโดยสิน้ เชิง มักดา เลยให้รฟี ก้มลงดูทมี่ อื และถามว่ามองเห็นอะไรไหม เราก็ตอบ ว่ า ไม่ เ ห็ น เธอบอกว่ า ที่ ม องไม่ เ ห็ น เพราะเราไม่ เ ชื่ อ ว่ า

มือมีเวทมนตร์ มีความมหัศจรรย์ ถ้าเพียงแต่เชือ่ คุณก็จะทำ

มันได้ สุดท้าย รีฟก็ฮึดขึ้นมาด้วยคำนั้น และเย็บสมุดเล่ม

ทีส่ องสวยขึน้ มาอย่างไม่นา่ เชือ่ เส้น สาย ลาย รัก ผ่านไปปีครึง่ มักดาก็บอกว่าฉันไม่มอี ะไร อ่านต่อหน้า 51 จะสอนเธอแล้ว แต่มีการเย็บสมุดอีกแบบหนึ่ง ชื่อ Celtic

ทีย่ งั ไม่ได้สอนและไม่อยากจะสอน เพราะมันทำให้เธอนึกถึง สามีทเี่ สียชีวติ ไปแล้ว ทุกครัง้ เวลาเย็บสมุดแบบนี้ มักดาจะมี วอยเช็ค (สามี) คอยช่วยอยูข่ า้ งกายเสมอ รีฟจึงต้องเดินทาง

ไปเรียนยังเมืองคราคูฟ ซึง่ เหมือนกับเริม่ ต้นเรียนพืน้ ฐานใหม่ เพราะการเย็บสมุดแบบ Celtic ค่อนข้างสลับซับซ้อนและ

มีหลากหลายรูปแบบ มหาวิหารบนสันสมุด นอกจากกระดาษ รีฟยังหลงเสน่หข์ อง ลวดลายบนสันสมุด ลวดลายการร้อยด้ายสวยๆ หลายแบบที่ โปแลนด์ เป็นลายแปลกใหม่ทเี่ ราไม่เคยเห็น ไม่เคยคิดว่าจะมี อยูใ่ นโลก จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้รฟี คิดจะสร้างมหาวิหาร ไว้ทสี่ นั สมุดด้วยวิธเี ย็บสมุดแบบต่างๆ รูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั ชีวติ ผ่านกระดาษ เข็ม ด้าย การเย็บสมุด ทำให้ เ ราเรี ย นรู้ ชี วิ ต รู้ จั ก ตั ว เองมากขึ้ น ทำให้ รี ฟ นิ่ ง ลง

ไม่ฟงุ้ ซ่าน อยูก่ บั ตัวเองเป็น และได้ทบทวนตัวเอง ปรัชญา ชีวติ ทีไ่ ด้จากการเย็บสมุด อย่างแรกเลยคือการรูจ้ กั การรอคอย และคิดก่อนทำ อย่างเช่น ถ้าเราเกิดใจร้อนตอนเย็บสมุด สมุดที่กำลังเย็บอยู่มันก็จะพังแล้วซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ สามารถกลับไปนับหนึ่งได้ เพราะกระดาษแผ่นนั้นอาจเป็น กระดาษแผ่นเดียวที่มีอยู่ในโลก ซึ่งก็เหมือนกับการใช้ชีวิต

ถ้าเราพลาดไปจะไม่มลี มหายใจใดมาทดแทนได้ I believe that art can change lives. ศิลปะทำให้

ชีวิตรีฟเปลี่ยนไปเยอะ เปลี่ยนกระบวนการคิด เปลี่ยน ทัศนคติ เปลี่ยนการใช้ชีวิต เปลี่ยนผู้คนในวงโคจรชีวิต

ที่เคยพบ รีฟเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ศิลปะจะยังอยู่

อยูเ่ พือ่ รอเปลีย่ นแปลงคนอืน่ ต่อไป แต่ขนึ้ อยูก่ บั ว่าเราจะยอม ให้มนั เปลีย่ นแปลงตัวเราไหม เราจะยอมเดินเข้าไปทำความ รูจ้ กั กับศิลปะไหม เพราะไม่วา่ ศิลปะแขนงไหน ถ้าได้เข้าไป สัมผัส ชีวติ ของคุณเปลีย่ นแปลงแน่นอน อ่านต่อหน้า 39


REVEALING

BOWLING Spring/Summer 2012

247#102  

247#102 free magazine in Thailand