Page 1


.

C I T Y

M O V E M E N T

= ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในเดือนตุลาคม สูงขึ้นถึง 9.86% (ขยายตัวสูงสุดในรอบ 33 เดือน นับจากเดือนมกราคม 2552) ซึ่งราคาอาหาร

ที่แพงขึ้นนี้เป็นเพราะแหล่งผลิตถูกกระทบจากน้ำท่วม วัตถุดิบและภาชนะบรรจุสินค้าหายาก ประกอบกับการ ขนส่งเป็นไปได้ยากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น *ที่มาจากหนังสือพิมพ์มติชน

Emergency Capsule

= จากการสำรวจประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในเรื่อง ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วม

พบว่า ร้อยละ 77.4 ของคนกรุงเทพฯ เกิดอาการ

เบื่อหน่าย เครียด และวิตกกังวลต่อปัญหาน้ำท่วม

ในขณะที่ ร้อยละ 76.9 ระบุไม่สะดวก

ในการเดินทาง และร้อยละ 66.8 บอกว่าไม่ปลอดภัย *ที่มาจากเอแบคโพลล์ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Walks on Water ต้องขอบอกว่าบ้านทรงปิระมิด 6 ด้านนี้เข้ากับบรรยากาศของ กรุงเทพฯ ในตอนนีไ้ ด้ดสี ดุ ๆ เพราะว่ามันถูกออกแบบให้สามารถ อยู่ร่วมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงได้ ไอเดียสุดบรรเจิดนี้เป็นผลผลิต อย่างสร้างสรรค์ของ Christopher James ซึง่ เขาได้ออกแบบให้บา้ น สามารถยกตัวขึน้ และลงได้อตั โนมัตติ ามระดับน้ำโดยใช้ระบบ AFDES (Automated Flood Defence Elevation System) หมดปัญหา เรือ่ งน้ำไหลทะลักเข้าบ้าน มันจึงเหมาะมากๆ หากจะนำไปสร้างอยู่ บนพืน้ ทีท่ มี่ นี ำ้ ท่วมขังหรือบริเวณเขตชายฝัง่ อีกทัง้ มันยังสามารถ ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ย ดังนัน้ ไม่วา่ คุณจะสร้างบ้าน ในป่าหรือบนพืน้ ทีใ่ ดๆ ก็ตาม ด้วยดีไซน์ของมันจะทำให้มนั สามารถ ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ล้มง่ายๆ นับเป็นผลงานการออกแบบที่ฉีก

กฎเกณฑ์สถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ ได้เจ๋งไม่เบา n

= สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากให้นายกฯ ปู ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พบว่า ร้อยละ 73.3 อยากให้ปรับปรุงการทำงานของตำรวจ, ไฟฟ้า และ

น้ำประปา เป็นการเร่งด่วน รองลงมาคือ ร้อยละ 70.2 ช่วยเหลือให้ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ช่วยเฉพาะ

กลุ่มหัวคะแนนของตน ในขณะที่ร้อยละ 68.4 อยากให้ แก้ปัญหาสินค้าราคาแพงขาดตลาด *ที่มาจากเอแบคโพลล์

Oculus

เรื่ อ งของความแข็ ง แกร่ ง ของการ

กู้ ภั ย หรื อ การป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ท าง ธรรมชาติ ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่น เมืองแดนปลาดิบ ด้วยความทีป่ ระสบ พบเจอภั ย พิ บั ติ ร้ า ยแรงอยู่ บ่ อ ยๆ

ไม่วา่ จะเป็นสึนามิทเี่ พิง่ จะผ่านพ้นไป เมือ่ ต้นปี หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงทำให้ บริษัท New Cosmopower สัญชาติญี่ปุ่นคิดค้นผลิต ‘Noah’ แคปซูลฉุกเฉินที่มีไว้สำหรับเป็นที่หลบภัยธรรมชาติอย่างสึนามิ

และแผ่ น ดิ น ไหว โดยเจ้ า แคปซู ล นี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ทรงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร สามารถจุผู้ใหญ่ได้ทั้งหมด 4 คน มีหน้าต่างขนาดเล็กเพื่อการมองเห็น และมีช่องไว้สำหรับหายใจ

ในขณะที่สีสันของแคปซูลเลือกที่จะใช้สีเหลืองสดเพื่อง่ายต่อการ ค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยราคาของแคปซูล สุ ด พิ เ ศษนี้ จ ะอยู่ ที่ ป ระมาณ 3,900 เหรี ย ญดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ

ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็กำลังเร่งผลิตแคปซูลหลบภัยที่มีขนาดใหญ่

ขึน้ กว่าเดิม โดยสามารถจุคนได้ 6 คน และ 12 คน n

เรือรูปร่างสุดเท่หร์ าวกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกนีม้ ชี อื่ เรียกว่า Oculus เป็นผลงาน การออกแบบของ Kevin Schopfer สถาปนิ ก จากบอสตั น โดยเขาได้ น ำ

ลักษณะเด่นของสัตว์ทะเลมาผสมผสานกันดังจะเห็นได้จากขากรรไกรทีน่ ำมาจาก สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ใต้ทอ้ งทะเลลึก ในขณะทีด่ วงตาทัง้ สองข้างดูนา่ รักเหมือนดัง่ วาฬผู้ใจดี เพิ่มความกิ๊บเข้าไปด้วยครีบปลาที่ด้านบนของตัวเรือ กลายมาเป็น ดีไซน์ใหม่ที่แปลกตาแต่เดิร์นสุดๆ ในส่วนของพื้นที่บนเรือนอกจากจะมีห้อง อเนกประสงค์ตา่ งๆ ทีต่ กแต่งในสไตล์ฮพิ แอนด์ชคิ แล้ว ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และดาดฟ้าไว้สำหรับนอนอาบแดดกันชิลๆ อีกด้วย หากใครสนใจขอกระซิบราคา สักนิดว่าแค่เริม่ ต้นที่ 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านัน้ เอง!! n

Glass

greenhouse

Lamp

ไอเดียกรีนๆ ทีเ่ รานำมาฝากฉบับนีค้ อื โคมไฟแบบ 2 in 1 ทีส่ ามารถเป็นได้ทงั้ โคมไฟ แขวนเพดานและเรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้ในเวลาเดียวกัน ผลงานสุด

ครีเอตนีเ้ ป็นไอเดียของ Kristýna Pojerová ดีไซน์เนอร์ชาวเชค เธอออกแบบให้

โคมไฟสามารถให้แสงสว่างในกำลังทีเ่ พียงพอสำหรับการเติบโตของต้นไม้เล็กๆ และ ออกแบบให้ตวั โคมไฟมีรปู ร่างคล้ายกับโดนัท ต่างกันตรงทีต่ รงกลางจะเปิดออก

ไม่ปิดสนิท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยื่นมือเข้าไปปลูกและดูแลต้นไม้ที่อยู่ด้านใน โคมไฟได้ นับเป็นผลงานการดีไซน์ทที่ งั้ เก๋และกูด้ ไม่เบา n


.

C I T Y

M O V E M E N T

= ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในเดือนตุลาคม สูงขึ้นถึง 9.86% (ขยายตัวสูงสุดในรอบ 33 เดือน นับจากเดือนมกราคม 2552) ซึ่งราคาอาหาร

ที่แพงขึ้นนี้เป็นเพราะแหล่งผลิตถูกกระทบจากน้ำท่วม วัตถุดิบและภาชนะบรรจุสินค้าหายาก ประกอบกับการ ขนส่งเป็นไปได้ยากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น *ที่มาจากหนังสือพิมพ์มติชน

Emergency Capsule

= จากการสำรวจประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในเรื่อง ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วม

พบว่า ร้อยละ 77.4 ของคนกรุงเทพฯ เกิดอาการ

เบื่อหน่าย เครียด และวิตกกังวลต่อปัญหาน้ำท่วม

ในขณะที่ ร้อยละ 76.9 ระบุไม่สะดวก

ในการเดินทาง และร้อยละ 66.8 บอกว่าไม่ปลอดภัย *ที่มาจากเอแบคโพลล์ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Walks on Water ต้องขอบอกว่าบ้านทรงปิระมิด 6 ด้านนี้เข้ากับบรรยากาศของ กรุงเทพฯ ในตอนนีไ้ ด้ดสี ดุ ๆ เพราะว่ามันถูกออกแบบให้สามารถ อยู่ร่วมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงได้ ไอเดียสุดบรรเจิดนี้เป็นผลผลิต อย่างสร้างสรรค์ของ Christopher James ซึง่ เขาได้ออกแบบให้บา้ น สามารถยกตัวขึน้ และลงได้อตั โนมัตติ ามระดับน้ำโดยใช้ระบบ AFDES (Automated Flood Defence Elevation System) หมดปัญหา เรือ่ งน้ำไหลทะลักเข้าบ้าน มันจึงเหมาะมากๆ หากจะนำไปสร้างอยู่ บนพืน้ ทีท่ มี่ นี ำ้ ท่วมขังหรือบริเวณเขตชายฝัง่ อีกทัง้ มันยังสามารถ ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ย ดังนัน้ ไม่วา่ คุณจะสร้างบ้าน ในป่าหรือบนพืน้ ทีใ่ ดๆ ก็ตาม ด้วยดีไซน์ของมันจะทำให้มนั สามารถ ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ล้มง่ายๆ นับเป็นผลงานการออกแบบที่ฉีก

กฎเกณฑ์สถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ ได้เจ๋งไม่เบา n

= สิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากให้นายกฯ ปู ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พบว่า ร้อยละ 73.3 อยากให้ปรับปรุงการทำงานของตำรวจ, ไฟฟ้า และ

น้ำประปา เป็นการเร่งด่วน รองลงมาคือ ร้อยละ 70.2 ช่วยเหลือให้ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ช่วยเฉพาะ

กลุ่มหัวคะแนนของตน ในขณะที่ร้อยละ 68.4 อยากให้ แก้ปัญหาสินค้าราคาแพงขาดตลาด *ที่มาจากเอแบคโพลล์

Oculus

เรื่ อ งของความแข็ ง แกร่ ง ของการ

กู้ ภั ย หรื อ การป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ท าง ธรรมชาติ ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่น เมืองแดนปลาดิบ ด้วยความทีป่ ระสบ พบเจอภั ย พิ บั ติ ร้ า ยแรงอยู่ บ่ อ ยๆ

ไม่วา่ จะเป็นสึนามิทเี่ พิง่ จะผ่านพ้นไป เมือ่ ต้นปี หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงทำให้ บริษัท New Cosmopower สัญชาติญี่ปุ่นคิดค้นผลิต ‘Noah’ แคปซูลฉุกเฉินที่มีไว้สำหรับเป็นที่หลบภัยธรรมชาติอย่างสึนามิ

และแผ่ น ดิ น ไหว โดยเจ้ า แคปซู ล นี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ทรงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร สามารถจุผู้ใหญ่ได้ทั้งหมด 4 คน มีหน้าต่างขนาดเล็กเพื่อการมองเห็น และมีช่องไว้สำหรับหายใจ

ในขณะที่สีสันของแคปซูลเลือกที่จะใช้สีเหลืองสดเพื่อง่ายต่อการ ค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยราคาของแคปซูล สุ ด พิ เ ศษนี้ จ ะอยู่ ที่ ป ระมาณ 3,900 เหรี ย ญดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ

ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็กำลังเร่งผลิตแคปซูลหลบภัยที่มีขนาดใหญ่

ขึน้ กว่าเดิม โดยสามารถจุคนได้ 6 คน และ 12 คน n

เรือรูปร่างสุดเท่หร์ าวกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกนีม้ ชี อื่ เรียกว่า Oculus เป็นผลงาน การออกแบบของ Kevin Schopfer สถาปนิ ก จากบอสตั น โดยเขาได้ น ำ

ลักษณะเด่นของสัตว์ทะเลมาผสมผสานกันดังจะเห็นได้จากขากรรไกรทีน่ ำมาจาก สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ใต้ทอ้ งทะเลลึก ในขณะทีด่ วงตาทัง้ สองข้างดูนา่ รักเหมือนดัง่ วาฬผู้ใจดี เพิ่มความกิ๊บเข้าไปด้วยครีบปลาที่ด้านบนของตัวเรือ กลายมาเป็น ดีไซน์ใหม่ที่แปลกตาแต่เดิร์นสุดๆ ในส่วนของพื้นที่บนเรือนอกจากจะมีห้อง อเนกประสงค์ตา่ งๆ ทีต่ กแต่งในสไตล์ฮพิ แอนด์ชคิ แล้ว ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และดาดฟ้าไว้สำหรับนอนอาบแดดกันชิลๆ อีกด้วย หากใครสนใจขอกระซิบราคา สักนิดว่าแค่เริม่ ต้นที่ 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านัน้ เอง!! n

Glass

greenhouse

Lamp

ไอเดียกรีนๆ ทีเ่ รานำมาฝากฉบับนีค้ อื โคมไฟแบบ 2 in 1 ทีส่ ามารถเป็นได้ทงั้ โคมไฟ แขวนเพดานและเรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้ในเวลาเดียวกัน ผลงานสุด

ครีเอตนีเ้ ป็นไอเดียของ Kristýna Pojerová ดีไซน์เนอร์ชาวเชค เธอออกแบบให้

โคมไฟสามารถให้แสงสว่างในกำลังทีเ่ พียงพอสำหรับการเติบโตของต้นไม้เล็กๆ และ ออกแบบให้ตวั โคมไฟมีรปู ร่างคล้ายกับโดนัท ต่างกันตรงทีต่ รงกลางจะเปิดออก

ไม่ปิดสนิท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยื่นมือเข้าไปปลูกและดูแลต้นไม้ที่อยู่ด้านใน โคมไฟได้ นับเป็นผลงานการดีไซน์ทที่ งั้ เก๋และกูด้ ไม่เบา n


โครงการรับภัยน้ำท่วมจากเนเธอร์แลนด์ Delta Works

คำเกาหลียอดฮิตในตอนนี้ คงจะหนีไม่พ้น คำว่ า “ท่ ว มยั ง แก” เพราะไม่ ว่ า จะมองไป ทางไหนก็ จ ะมี แ ต่ น้ อ งน้ ำ มาเคาะประตู เยี่ ย มเยี ย นกั น ตลอดเวลา 24/7 เลยขอ อิ น เทรนด์ กั บ เขาหน่ อ ย ด้ ว ยการนำระบบ

การจั ด การป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มของประเทศ เนเธอร์ แ ลนด์ ม าฝากกั น ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ กั น ดี อยูแ่ ล้วว่าพืน้ ที่ 1 ใน 4 ของประเทศนีจ้ ะอยู่ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล อีกทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นที่ ราบลุม่ ของแม่นำ้ ใหญ่ 3 สาย เสีย่ งต่อน้ำท่วม สุดๆ แต่เหตุไฉนประเทศนี้กลับถูกยกย่องว่า เป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบการจั ด การป้ อ งกั น น้ำท่วมที่ดีที่สุดในโลก นั่นเป็นเพราะการจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดของนักวิทยาศาสตร์ เริ่มตั้งแต่สร้างกังหัน 1,300 ตัว เพื่อปั๊มน้ำออกไปจากพื้นที่ต่ำ และสร้างปั๊มพลังไอน้ำ เพือ่ ให้วดิ น้ำออกไปได้เร็วยิง่ ขึน้ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอ เพราะได้เกิดน้ำท่วมครัง้ ใหญ่ ขึน้ ในปี 1953 คร่าชีวติ ผูค้ นไปกว่า 1,800 ราย ทำให้รฐั บาลต้องเร่งมือทำโครงการ ‘เดลต้า’ เพือ่ ป้องกันคลืน่ น้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะ Storm Tide โดยได้มกี ารสร้างเขือ่ น ประตูระบายน้ำ กำแพงกัน้ น้ำ คันดินกันน้ำ รวมแล้วกว่า 16 แห่ง เพือ่ กัน้ ปากแม่นำ้ ต่างๆ เอาไว้ ซึง่ เขือ่ น

จะเป็นตัวกั้นระหว่างแม่น้ำและทะเลเหนือ ดังนั้นน้ำทะเลเหนือจึงไม่สามารถผ่านเข้ามาถึง บ้านเรือนประชาชนได้ อีกทั้งยังทำให้น้ำในเขื่อนยังคงความเป็นน้ำจืด สามารถนำไปใช้ใน การเกษตรได้ หากถามถึงความแข็งแรง โอกาสทีเ่ ขือ่ นจะแตกนัน้ อยูท่ ี่ 10,000 ปีเลยทีเดียว ด้วยระบบวิศวกรรมการจัดการน้ำทีด่ อี ย่างนี้ จึงทำให้เขือ่ นต่างๆ ในโครงการ Delta Works ได้รบั การยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อกี ด้วย เจ๋งสุดๆ ไปเลย!! n

Flood Duck เป็ดน้อยตรวจไฟรั่ว

แน่นอนว่าช่วงเดือนตุลาคม

ทีผ่ า่ นมา เมืองกรุงของเราค่อนข้าง จะปัน่ ป่วนเป็นอย่างมากกับ อุทกภัยครัง้ ยิง่ ใหญ่ทคี่ อ่ ยๆ กลืนกิน แดนศิวไิ ลท์ของเราไปทีละพืน้ ทีๆ่ ปัญหาสำคัญทีต่ ามมานอกจาก ทรัพย์สินถูกทำลาย ก็เป็นเรื่อง ของความปลอดภัยในชีวติ

ซึง่ เรือ่ งไฟดูดนับเป็นภัยแฝงที ่ น่ากลัวและมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ นีเ่ องจึงเป็นทีม่ าของสิง่ ประดิษฐ์ Flood Duck หรือเป็ดน้อย

เตือนภัย ซึง่ ถือกำเนิดขึน้ ในช่วง บ้านเมืองกำลัง เข้าขั้นวิกฤต ผลงานทางความคิดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ซึ่งสามารถนำไปใช้ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนเข้าช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ในพืน้ ทีน่ ำ้ ท่วม โดยเป็ดน้อยเตือนภัยนีจ้ ะส่งเสียงและมีไฟแดงขึน้

ในตัวเมื่อพบกระแสไฟฟ้ารั่ว และสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ในรัศมี

1 ตารางเมตร และความลึก 50 เซนติเมตร เจ้าเป็ดน้อยเตือนภัยนี้ ได้ถูกส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ทั้ง กทม. พนักงานการไฟฟ้าที่ต้องเสี่ยงเข้าไปลุยน้ำ

ตัดไฟให้ประชาชน รวมไปถึงนำไปมอบให้โรงพยาบาล ศิรริ าชด้วย นับว่าเป็นสิง่ ดีๆ อีกหนึง่ สิง่ ทีท่ ำให้เรายิม้ ได้

ในช่วงวิกฤตการณ์อย่างนี้ รายละเอียดเพิม่ เติมคลิกที่ www.facebook.com/floodduck n


เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

C A L E N D A R

.

Text : Yamin

26 Nov. 2011

Today -

30 Nov. 2011

Season of Love Song Music Festival 2

Fusion Art & Design Bazaar Plaza Rio de Janeiro, Mexico City

สวนผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

เปลีย่ นบรรยากาศจากเหตุการณ์ความชุม่ ฉ่ำทัง้ เมืองหลวง มาสัมผัสความโรแมนติกกับเทศกาลดนตรี ทีแ่ สนประทับใจ ท่ามกลางขุนเขา และสายหมอก โดยมีเจ้าของบทเพลงรักหลายศิลปิน รวมตัวกัน

มาขับกล่อมคุณกับคนรักให้เคลิบเคลิม้ หลงใหลจนยากจะลืมเลือน จองตัว๋ แล้วมาพบกันได้ในวันที่ 26 พ.ย. นี้ ณ สวนผึง้ รีสอร์ท ราชบุรี รายละเอียดติดตามที่ www.seasonoflovesong.com

26 Nov. 2011

มหกรรมงานศิลป์เพือ่ ทุกคนทีม่ ลี มหายใจเป็นศิลปะ มาทีพ่ ลาซ่า รีโอ เด จาเนโร

ของประเทศเม็กซิโก คุณจะได้เห็นสิง่ ของอย่างรองเท้า เสือ้ ผ้า จิวเวลรี่ ภาพศิลปะ กระเป๋า และแอ็คเซสเซอรีอ่ นื่ ๆ อีกมากมาย ถูกผสมผสานด้วยศิลปะจากเหล่านักออกแบบ หัวสร้างสรรค์ทงั้ มืออาชีพและสมัครเล่น งานนีเ้ สียแค่คา่ ตัว๋ เครือ่ งบิน เพราะเข้าชมงานได้ฟรี! ตลอดเดือน ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.proyectofusion.com.mx

Channel 3 4+1 Superstar Concert Impact Arena

ออมเสียงแล้วไปกรีด๊ ให้เต็มที่

เมือ่ 5 หนุม่ ซุป’ตาร์แห่งวงการละคร ณเดชน์, มาริโอ้, หมาก-ปริญ, บอย-ปกรณ์ และเคน-ภูภมู ิ จะกระโดดขึน้ เวทีเดียวกัน

พร้อมปล่อยลีลาทัง้ ร้องทัง้ เต้นร้อยเรียงเรือ่ งราวเป็นคอนเสิรต์ ทีต่ ดิ ตาตรึงใจคุณไปตลอด รักใครชอบใคร

ก็หอบหิว้ แรงใจไปเชียร์พวกเขาได้ ทีอ่ มิ แพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี ในวันที่ 26 พ.ย. นี้

Today -

24 Nov. 2011

Toy Stories Exhibition La Lanta Fine Art

นิทรรศการภาพเขียนสือ่ ผสม โดยพิชญ์ แตงพันธ์ หนึง่ ใน โครงการ Young Programme โดย ละลานตา ไฟน์อาร์ต เชือ่ ได้เลยว่าคงจะไม่เตะตาแต่นกั เสพศิลปะเป็นแน่ เพราะเด็กๆ ตัวเล็กๆ เมือ่ ได้เห็นนิทรรศการนีก้ ค็ งจะอด หยุดจ้องกับตัวละครในภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ ทีเ่ ขา

คุน้ เคยไม่ได้ แรงบันดาลใจส่วนหนึง่ มาจากของเล่นเก่าๆ ในวัยเด็ก จัดวางองค์ประกอบอย่างตัง้ ใจ เพือ่ บอกเล่า เรือ่ งราวทีต่ อ้ งค้นหาความหมายด้วยหัวใจ สอบถามได้ที่ 0-2204-0583

งานที่แล้วแค่ซ้อมๆ

งานนี้จัดหนัก กับ บิ๊กเมาน์เทน มิวสิกฯ 3 24/7 คว้าตัวหัวหอกหน่วยเกเรในสังกัดจีเอ็มเอ็ม

‘ป๋าเต็ด-ยุทธนา’ มาเผยไต๋ถึง ‘ระเบิดคอนเสิร์ตลูกใหญ่’

ทีจ่ ะฝังไว้ที่ ‘เขาใหญ่’ เป็นครัง้ ที่ 3 24/7 : ธีมคอนเสิรต์ ครัง้ นีจ้ ะเป็นอย่างไร ป๋าเต็ด : ธีมของการจัดงานในปีนจี้ ะเป็นการปฏิวตั ทิ กุ สิง่ ทีเ่ คยมีมา ในเทศกาลดนตรี นอกจากจะปฏิวตั ใิ นด้านการจราจร และลานจอดรถแล้ว ยังปฏิวตั เิ วที ขยายเวทีใหญ่เป็น 3 เวทีเพือ่ เป็นทางเลือกให้ได้ทดลอง 24/7 : พูดถึงกองทัพศิลปินสักนิดหนึง่ ป๋าเต็ด : ศิลปินในปีนมี้ คี รบทุกแนวและทุกค่ายเพลง เรามัน่ ใจว่าบิกเมาน์เทนครัง้ นีม้ ศี ลิ ปิน ครบทีส่ ดุ ทีพ่ เิ ศษไปกว่านัน้ คือศิลปินทีจ่ ะมาเยือนบิก๊ เมาน์เทนเป็นครัง้ แรกในปีนกี้ ไ็ ม่ธรรมดา เป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทย ไม่วา่ จะเป็น ไทยเทเนียม, ปาล์มมี,่ คริสตินา่ หรือแม้กระทัง่

เปา-เปาวลี บอกได้วา่ บิกเมาน์เทนปีนเี้ ป็นปีทมี่ ไี ลน์อพั ศิลปินดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ดั มาครับ

Today- 30 Nov. 2011

Redeem 1 Get 1 @ Absolute Yoga Absolute Yoga ทุกสาขา

สำหรั บ ชาวโยคะที่ อ ยากส่ ง ต่ อ สุ ข ภาพดี

ถึงเพือ่ นแบบฟรีๆ ให้ The1Card ได้มสี ว่ น ส่งต่อความรูส้ กึ ดีๆ เช่นนีไ้ ปกับคุณ เพียงนำ พอยท์ 5,000 คะแนน ไปแลกคอร์สโยคะ 1 สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ได้ถงึ 2 คอร์ส โดยมีเงือ่ นไขว่าสมาชิก 1 ท่าน ใช้ได้เพียง 1 คอร์ส และอีก 1 คอร์สสามารถมอบให้แด่มติ รสหายหรือคนในครอบครัว ตัง้ แต่วนั นี้ ถึงสิน้ เดือน พ.ย.นี ้ ตรวจสอบกติกาการใช้สทิ ธิไ์ ด้ ณ สตูดโิ อ Absolute Yoga ทุกสาขา โทร. 0-2252-4400

28 Nov. 2011

Singha Corporation Presents Pitbull Live in Bangkok Impact Exhibition Hall 2

เท้าไฟทัง้ หลายรีบรวมสมัครพรรคพวก แล้วมาระเบิด ฟลอร์พร้อมกับเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ พิตบูลล์

ทีเ่ ตรียมท่าเต้นเรียกเหงือ่ สุดฤทธิ์ เร้าใจสุดเดช ยัว่ ยวน ปนเซ็กซีเ่ ล็กๆ มาเรียกคะแนนความนิยมกับแฟนเพลง ชาวไทยอย่างเต็มที่ พร้อมกับเซอร์ไพรส์ทจี่ ะทำให้ บรรยากาศคอนเสิรต์ เร้าใจและสนุกสนานขึน้ เป็นทวีคณ ู รับรองคุม้ ค่ากับทุกทีน่ งั่ ทุกราคาแน่นอน

26 Nov. 2011

FM One Gift Fair # 6

Motorsport Land /16.00-22.00

เอฟเอ็มวัน จัดเทศกาลของขวัญส่งท้ายปีให้กบั เหล่า

แฟนคลืน่ ในคอนเซ็ปต์ Six Sense เปิดโอกาสให้

ทุกคนเข้ามาสัมผัสเซนส์ทงั้ 6 รูปแบบ ทีไ่ ม่เหมือน

คำจำกัดความใดๆ ทีค่ ณ ุ เคยรูม้ า งานนีใ้ ครไม่มขี อง

ติดไม้ตดิ มือเก๋ๆ กลับไป ถือว่ามาแบบไม่จดั เต็ม สัมผัส

ความอิม่ สุขกับนานาของขวัญสุดตระการตาแบบนีไ้ ด้ใน วันที่ 26 พ.ย. นี้ ณ มอเตอร์สปอร์ตแลนด์ แดนเนรมิต ตัง้ แต่เวลา 16.00-22.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ทาง คลืน่ 103.5 เอ็ฟเอ็มวัน หรือ www.thisisclick.com


Text : Yamin

. 10

คนเมืองตืน่ !

‘กรีน แมมบ้า’ หลุด!

เป็ น ข่ า วครึ ก โครมที่ ท ำเอา

ผู้ประสบภัยร้อนๆ หนาวๆ ไป ตามๆ กัน หลังจากมีพลเมืองดี แจ้ ง เบาะแสว่ า พบเห็ น งู เ ขี ย ว

กรีนแมมบ้า งูพื้นถิ่นจากทวีป สัตว์ดุอย่างแอฟริกา ในเวลาต่อมา ทีมสัตวแพทย์ @js100radio

ก็ได้ทวิตข้อความใจความว่า งูชนิดนี้เป็นงูพิษร้ายแรงที่หลุดออกมา

จากบ้านทีถ่ กู น้ำท่วมย่านปากเกร็ดประมาณ 15 ตัว อาจเลือ้ ยไปพันตัว อยู่ ต ามต้ น ไม้ ถ้ า เป็ น ตั ว พ่ อ ตั ว แม่ ข นาดจะใหญ่ ป ระมาณงู จ งอาง

แต่ถา้ เป็นตัวลูกจะยาวประมาณ 1 เมตร แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งกาดอกจันพันดอก อยูต่ รงใจความสำคัญทีว่ า่ ‘ถ้าพบเห็นให้รีบกำจัด และระวังอย่าให้

ถู ก ฉก เพราะยั ง ไม่ มี เ ซรุ่ ม สำหรั บ แก้ พิ ษ ’ แปลเป็ น ภาษา

บ้านๆ ว่า หากถูกฉกก็ตายสถานเดียว! เพียงแค่นั้นก็ทำให้คนเมือง

ทั้งผู้ประสบและไม่ประสบภัยทั้งหลายต่างตุ๊มๆ ต่อมๆ ว่างูเขียว ประหารนี้จะเลื้อยมาในละแวกบ้านตนหรือไม่ หากใครพบเห็นก็อย่า ตกใจ ให้ค่อยๆ ออกห่าง แล้วโทร.แจ้งชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและ

สวนสัตว์ โทร. 1365 หรือ จส.100 สายด่วน 0-2711-9160 ป.ล.ข่าวล่ามาแรงสุดๆ รายงานว่าเอกอัครราชทูตกรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้เป็นหัวเรือใหญ่จดั หาเซรุม่ งูพษิ กรีนแมมบ้า ส่งตรงถึงประเทศไทยแล้ว 50 หลอด มูลค่ากว่า 330,000 บาท

ซึ่งแจกจ่ายไปที่หน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า และโรงพยาบาลศิรริ าช และข่าวดีอกี หนึง่ ข่าวก็คอื สามารถจับงูเขียวกรีนแมมบ้าได้แล้ว 1 ตัว พร้อมทัง้ ตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่ดว้ ยล่ะ แต่กม็ ี อีกกระแสว่า ทัง้ หมดทัง้ มวลทีอ่ อกข่าวมานัน้ แค่ขา่ วลือ! n

คู่รัก คู่บุญ เจ้าชาย วิลเลียม แห่งอังกฤษ และ

เจ้ า หญิ ง แคทเธอรี น ดั ช เชส ออฟ เคมบริดจ์ พระชายา ควงคู่กันเสด็จ ยั ง ประเทศเดนมาร์ ก เพื่ อ ปฏิ บั ต ิ พระราชกรณียกิจด้านสาธารณกุศล โดยเสด็ จ ไปเยี่ ย มคลั ง เก็ บ สิ่ ง ของ บรรเทาทุ ก ข์ ข ององค์ ก ารยู นิ เ ซฟ

เรียกร้องให้ชาวโลกเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความอดอยากและขาดแคลนอาหาร ซึ่งกำลังส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อประชากรกว่า 13 ล้านคนในทวีปแอฟริกาตะวันออก โอกาสนี้เจ้าชายและเจ้าหญิงได้ลงมือช่วยบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เอง พร้อมๆ กับ มกุฎราชกุมาร เฟรเดอริก และมกุฎราชกุมารีแมรี่ แห่งเดนมาร์ก ซึง่ สิง่ ของทัง้ หมดนีจ้ ะถูกส่งต่อไปยังกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า แล้วลำเลียง ไปที่ประเทศโซมาเลียอีกทอดหนึ่ง เพื่อบำบัดความหิวโหยอย่างรุนแรงจากภัยสงครามและความแห้งแล้งกันดารให้แก่ มนุษยชาติหลายแสนคน n

ศิลปินรวมพลัง แต่งเพลงให้กำลังใจ

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นี่ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์

ที่ เ ห ล่ า ศิ ล ปิ น

รวมพลั ง กั น ส่ ง แรงใจในรู ป แบบบทเพลงถึ ง

ผู้ประสบภัย ซึ่งล้วนแต่เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เริ่มต้นด้วยเพลง ‘ถ้าเรารักกันมากพอ’ นำรูปแบบความรักมาปรับใช้ให้เป็นการรักเพือ่ นร่วมเชือ้ ชาติ เดียวกัน เพลงนีแ้ ต่งโดยสหภาพดนตรี / เพลง ‘คนไทยไม่ทงิ้ กัน’ กับเสียงร้องของ นักร้องหญิงเบอร์หนึ่งของประเทศ ปาน-ธนพร / ติ๊ก ชีโร่ แต่งเพลง ‘น้ำท่วม ไม่มิดใจ’ ตามสไตล์ของเขา / วง 123Soul แต่งเพลงทำนองน่ารัก เนื้อหา คิ ด บวกชื่ อ เพลง ‘เหมื อ นกั น ’ / แอ๊ ด คาราบาว ราชาเพื่ อ ชี วิ ต แต่ ง เพลง ‘น้ำใจไทย’ วอนให้คนไทยไม่ทอ้ / พงษ์สทิ ธิ์ คัมภีร์ เพือ่ ชีวติ รุน่ เดอะ แต่งเพลง ‘วันใหม่’ / โจอี้บอย แต่งเพลงน้ำท่วมในเวอร์ชั่นแร็พๆ ชื่อเพลง ‘อย่ายอมนะ’

/ สมศักดิ์ เหมรัญ กีตาร์มือเดียวจากเวทีไทยแลนด์ก็อททาเลนท์ ก็นำเพลง ‘ศรัทธา’ มาให้กำลังใจผู้ประสบภัย และ ตูน บอดี้สแลม แต่งเพลง ‘ด้วยกัน’

ทีพ่ อให้แฟนสาว ก้อย-รัชวิน ฟัง ก็ถงึ กับน้ำตาคลอเบ้าทันที นอกจากนีย้ งั มีการรวมตัวกันของกวีซไี รต์ จิระนันท์ พิตรปรีชา ทีแ่ ต่งเพลง ‘ทุกข์รวมไทย’ ให้อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิน่ ดี ครูขลุย่ ระดับพระกาฬเป็นผูใ้ ส่ทำนอง แล้วส่งต่อให้ หนู มิเตอร์ ศิลปินเพือ่ ชีวติ เป็นผูข้ บั ร้อง ทุกเพลงเหล่านี้ ล้วนก่อให้ เกิดความรูส้ กึ ดีๆ จากใจศิลปิน ส่งถึงผูป้ ระสบภัยทุกท่าน ด้วยศรัทธา ความรัก และความหวังว่าบ้านเมืองเราจะกลับมาปกติสขุ ได้ในเร็ววัน n


“จิตสำนึกใหม่คอื จิตใหญ่ ทีเ่ ห็นว่ามนุษย์และธรรมชาติทงั้ หมดเป็นหนึง่ เดียวกัน เมือ่ ทัง้ หมดเป็นหนึง่ เดียวกัน จึงควรอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุล ............................... ธรรมชาติเป็นครูทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ธรรมชาติจะเข้ามาสอนมนุษย์ในสิง่ ทีม่ นุษย์ไม่สามารถสอนกันเองได้ มหาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติกวาดล้างทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะวัตถุ สิง่ ของต่างๆ เท่านัน้ แต่กวาดล้างโลกทรรศน์ วิธคี ดิ และจิตสำนึกเก่าๆ ออกไปด้วย ท่ามกลางหายนภัยอันยิง่ ใหญ่ สิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าทีส่ ดุ มีอยูอ่ ย่างเดียวเท่านัน้ คือน้ำใจเพือ่ นมนุษย์ทมี่ ตี อ่ กัน” ศ.นพ.ประเวศ วะสี (มติชน : 5 พฤศจิกายน 2554)

ตุรกี แผ่นดินไหว ตายเกือบพัน!

ไม่ใช่มีเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่กำลังประสบ กับความเจ็บช้ำจากภัยพิบัติ เพราะตุรกีประเทศร่วมทวีปก็กำลังถูกโลกทำโทษด้วยแผ่นดินไหว

ครัง้ รุนแรงขนาด 7.2 ริกเตอร์ พร้อมอาฟเตอร์ชอ็ คตามมาอีก 30 ครัง้ ในบริเวณพืน้ ทีท่ างตะวันออก คร่าชีวิตประชากรไปแล้วเกือบพัน บาดเจ็บอีกกว่า 4,000 คน มัสยิดและบ้านเรือนหลักฐาน

แห่งความเป็นอยูข่ องประชาชนพังทลายไปในพริบตา ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั ก็เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพือ่ กูซ้ ากปรักหักพังทีโ่ ดนทำลายล้างให้คนื สูส่ ภาพเดิมโดยเร็วทีส่ ดุ ปัญหาใหญ่หลังจากเหตุการณ์นี้ คงไม่ตา่ งกับผูป้ ระสบภัยน้ำท่วมบ้านเรามากนัก เพราะตอนนี้ ผู้ประสบภัยในตุรกี ขาดแคลนที่พักอาศัย รวมถึงขาดข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต และกำลัง เผชิญปัญหากับน้ำประปาทีป่ นเปือ้ นน้ำเน่าเสีย เหมือนคนกรุงเทพฯ เป๊ะ! ข่าวนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และยังมีผู้คนอีกมากมายที่เดือดร้อน ไม่แพ้เรา n

‘อีเอ็มบอล’ เปิดศึกน้ำลาย

กลายเป็นสงครามวิชาการขนาดย่อม เมือ่ นายธงชัย พรรณสวัสดิ์ ศาสตราจารย์กติ ติคณ ุ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาติง ‘อีเอ็มบอล’ จุลนิ ทรียส์ ารเคมีทที่ างรัฐฯ สนับสนุนให้นำมาใช้บำบัดน้ำเสียในช่วงน้ำท่วมว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งเพ โดยอ้างเหตุผลประกอบ ตามตรรกะว่าอีเอ็มบอลเกิดมาจากกากน้ำตาลทีห่ มักเอาไว้ พร้อมตัง้ คำถามว่าเมือ่ นำไปโยนหรือเทใส่ ในน้ำเน่าเสีย จะทำให้คณ ุ ภาพน้ำดีขนึ้ ได้อย่างไร รวมทัง้ ยังอ้างถึงหลักการเคมีวา่ อีเอ็มคือสารอินทรีย์ การทีบ่ อกว่าแบคทีเรียในอีเอ็มจะไปเพิม่ ปริมาณออกซิเจนในน้ำนัน้ แทบเป็นไปไม่ได้ เพราะในน้ำเสีย

มีปริมาณแบคทีเรียอยูแ่ ล้ว จะมีทใี่ ช้ได้ผลจริงๆ ก็เฉพาะวงการเกษตรอินทรียเ์ ท่านัน้ ร้อนมาถึงฝัง่ ศปภ. ต้องออกโรงมายืนยันอย่างหนักแน่นอีกครัง้ ว่า ‘อีเอ็มบอล’ ใช้งานได้จริง แต่อาจมีคณ ุ ภาพและประสิทธิภาพแตกต่างกันตามแหล่งทีม่ าและส่วนประกอบ การนำไปใช้ตอ้ งผ่าน การแนะนำอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน อีกฝัง่ หนึง่ ทีอ่ อกมาแสดงความคิดเห็นไม่ใช่นกั วิชาการ หากแต่เป็นนักคิดนักพัฒนาผูข้ บั เคลือ่ น กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน และเป็นผูค้ ดิ ค้นพัฒนาหัวเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ ำบัดน้ำเสียทีใ่ ช้ได้ผล มาแล้ว อย่าง นายเดชา ศิรภิ ทั ร ได้ถกเกีย่ วกับประเด็นนีว้ า่ ชือ่ อีเอ็ม เป็นชือ่ กลุม่ จุลนิ ทรียล์ ขิ สิทธิ์ ของ ศาสตราจารย์ Teruo Higa จากญี่ปุ่น ผู้คิดค้นคนแรก จึงถูกนำมาใช้เรียกชื่อเพื่อให้เกียรติ

ทั้งที่จริงแล้วหัวเชื้อที่ใช้อาจไม่ใช่หัวเชื้อตัวเดียวกัน หรืออาจไม่ใช่ในกลุ่มอีเอ็มเลยก็ได้ อย่างเช่น

หัวเชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ากดินป่า ทีผ่ า่ นการทดลองมาแล้วว่าใช้ปรับปรุงน้ำเสียได้จริง โดยไม่ทำร้ายใคร ถ้าไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป อย่างน้อยประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นจากความรักบ้านรักเมือง

ของทุกฝ่าย เพือ่ ค้นหาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่เมืองหลวงให้หายจากการสำลักน้ำในเร็ววัน n

วิเข้ากสู่สิลภาวะถั ีกส์งแตก! จอมแฉ

งานนี้ไม่รู้ว่า วิกิลีกส์ ไปเหยียบตาปลาใครเข้าหรือเปล่า เพราะวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และบริษัทอื่นๆ ต่างก็ขัดขวางการโอนเงินบริจาคให้แก่ วิกลิ กี ส์ ทางองค์กรจึงต้องหยุดการเปิดโปงเรือ่ งลับๆ ไว้กอ่ น เพราะตอนนี้ อะไรก็ไม่สำคัญเท่าปากท้องของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ มีข้อมูลเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เจ็บแค้นเคืองโกรธวิกิลีกส์อยู่ไม่น้อย หลังจากโดนล้วง บันทึกลับของทูตสหรัฐฯ มาประจาน ซึง่ ล้วนแต่เป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วพันกับสงครามอิรกั และอัฟกานิสถาน ทำเอาผูน้ ำทัว่ โลกเกิดอาการหน้าชาโดยพร้อมเพรียง อีกทัง้ แอสซานจ์ ผูก้ อ่ ตัง้ จอมแฉยังออกมาให้ ปากคำแบบเจ็บแสบว่า เขาโดนสาดโคลนทางธุรกิจด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายและไร้เหตุผล และกำลัง

ดำเนินการฟ้องร้องเรียกความเป็นธรรมอยู ่ แต่ได้ขา่ วมาว่า จูเลียน แอสซานจ์ เอง ก็ยงั ไม่พน้ ข้อกล่าวหาคดีสง่ ตัวผูร้ า้ ยข้ามแดนจากเมืองผูด้ ี ไปยังสวีเดน เท่านั้นยังไม่พอ ทางการสวีเดนยังคงต้องการตัวเขาเพื่อสอบปากคำในคดีข่มขืนผู้หญิง 2 คน แม้วา่ เขาจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบหัวชนฝาก็ตาม ...งานเข้า แอสซานจ์ ขนาดนี้ ดูซวิ า่ เขาจะหา ช่องไหลไปได้ยงั ไง n

G20 ปิ ด ม่ า น

การประชุมลงแล้ว

ประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์โกซี ผู้นำ ฝรั่งเศส แถลงการปิดประชุมที่ดำเนินมา เป็นเวลา 2 วัน พร้อมสรุปวาระสำคัญทีส่ ดุ ยอดผู้นำทั่วโลกเค้นสมองเพื่อขับเคลื่อน

โลกว่า ทุกประเทศเห็นด้วยทีจ่ ะผลักดันให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งกลุ่ม ประเทศในแถบยุโรปยังตกปากรับคำที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันให้กลุ่มยูโรโซนรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างสวยงามด้วยมาตรการรัดเข็มขัด

พร้อมเสนอเงือ่ นไขสำหรับเป็นทางออกคลายวิกฤติหนีใ้ ห้กรีซ ส่วนสีสันรอบนอกการประชุมนั้น กลุ่มผู้ประท้วงได้สวมหน้ากาก เป็ น ผู้ น ำประเทศร่ ำ รวย ทำที ว่ า จะลงนามในกฎหมายโรบิ น ฮู้ ด

เพื่อนำเงินจากคนรวยไปช่วยเหลือคนจน ในขณะที่กลุ่มนักวิจารณ์ กล่าวว่า ผลการประชุมของกลุ่มจี 20 ในครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้า

ทีเ่ ป็นรูปธรรมด้านการปฏิรปู ทัง้ ทางการเงิน รวมถึงเงินช่วยเหลือประเทศประสบภัย n

ทารกคนที่ 7,000 ล้าน ลืมตาดูโลกแล้ว!

เมื่ อ สิ้ น เดื อ นตุ ล าฯ ที่ ผ่ า นมานี้ ทั่ ว โลก เฉลิ ม ฉลองยอดประชากรเหยี ย บ 7,000 ล้านคน โดยจัดงานอย่างอลังการ เริม่ ต้นขึน้ กลางกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ เมือ่ ทารก เพศหญิงชื่อ ดานิกา เมย์ คามาโซ ลืมตา

ดู โ ลกด้ ว ยการต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น พร้ อ ม

ของขวัญฉลองวันเกิดมากมาย ไฮไลท์อยู่ที่ ช็อกโกแลตทีส่ ลักข้อความว่า ‘7 บี ฟิลปิ ปินส์’ หมายความว่าประชากรคนที่ 7,000 ล้าน

อยูท่ ฟี่ ลิ ปิ ปินส์พาให้พอ่ แม่ของเด็กได้อานิสงส์ จากวันดีเดย์นี้ด้วย เพราะทั้งคู่ได้เงินยังชีพ เพื่ อ ให้ น ำไปลงทุ น เปิ ด ร้ า นขายของชำ ทั้ ง ยั ง มี ทุ น การศึ ก ษารองรั บ

เด็กน้อยจนจบการศึกษา อีกทั้งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ก็ถึงกับ สถาปนาวันจันทร์ (ซึง่ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2554) เป็นสัญลักษณ์ ของวันทีป่ ระชากรโลกครบ 7,000 ล้านคน n


. 12

G A D G E T S

Text : Yamin

iDucky ยืดเวลาการอาบน้ำของคุณให้ยาวนานยิง่ ขึน้ ด้วย iDucky

นีไ่ ม่ใช่เครือ่ งประทินผิวอย่างใด แต่ทบี่ อกว่ามันจะทำให้คณ ุ ใช้ ชีวติ อยูใ่ นห้องน้ำยาวนานขึน้ ก็เพราะมันเป็นเครือ่ งเล่นเพลง

ทีส่ ามารถกันน้ำได้ สนองความต้องการของคนทีช่ นื่ ชอบ

ฟังเพลงระหว่างอาบน้ำได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็ดน้อยตัวนีไ้ ม่ใช่แค่ ร้องเพลงจากไฟล์ใน iPod ของคุณได้เท่านัน้ หากแต่ยงั เล่นเพลง จากวิทยุ FM ได้อกี ด้วย สนนราคาอยูท่ ี่ 29.99$ หรือ

เกือบๆ 900 บาท สนใจคลิกไปที่ www.thinkgeek.com

Pelican i1015 iPhone Case ทิง้ ท้ายเอาใจสาวกไอโฟนกันอีกแล้ว ถึงทีของ Pelican i1015 จะได้ ออกมาโชว์ศกั ยภาพปกป้องไอโฟนแสนรักของคุณจากมวลน้ำ

และทุกสิง่ ทีจ่ ะเป็นอันตรายกับเครือ่ ง คราวนีแ้ ม้คณ ุ จะลงไปอยูใ่ ต้นำ้ ก็สามารถพกพาสมาร์ทโฟนคูใ่ จลงไปได้ดว้ ย ทัง้ ยังทนทายาด

ทุกสภาวะอากาศ ฟ้าฝนจะกระหน่ำตกแค่ไหน คุณก็ยงั เสียบหูฟงั เพลง

ในเครือ่ งได้แบบชิลๆ คลิกอ่านอีกนานาสรรพคุณของเจ้าเคสตัวนี้ พร้อมสั่งซื้อได้ที่ www.amazon.com ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 19.81$

Kodak Playfull รูไ้ หมว่า ‘ช้าง’ กับ ‘Kodak Playfull’ มีบางอย่างเหมือนกัน นัน่ ก็คอื ‘ชอบน้ำ’ แน่นอนว่าคุณอ่านไม่ผดิ เพราะนีค่ อื

กล้องวิดีโอดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุดจาก โกดัก บันทึกภาพวิดีโอ ระดับ Full HD ให้คณ ุ ไม่พลาดความประทับใจแม้อยูใ่ ต้นำ้ ลึก ประมาณ 10 ฟุต พกพาสบายไม่หนักกระเป๋า ทนทานต่อการ ถูกเขวีย้ งระบายอารมณ์ ทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ

มีเอฟเฟ็กต์ให้เลือกหลากหลาย เพิม่ เมมโมรีก่ าร์ดได้สงู สุด 18MB ราคาขายอยู่ที่ 99.95$ หรือราวๆ 3,000 บาทถ้วน รายละเอียดคลิก www.kodak.com

Pro 10 Magellan สร้าง Pro 10 เครือ่ งมือจีพเี อสล่าสุดทีค่ วามสามารถ เหลือล้น ทัง้ บอกความชันของพืน้ ผิวถนน, น้ำหนักเบา

ที่สำคัญคือกันน้ำได้ พร้อมสรรพด้วยระบบคลื่นสัญญาณ 533MHz แรมขนาด 128MB และความจุอกี 4GB เพียงพอใน การบรรจุแผนที่ รวมไปถึงข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเดินทาง สามารถเพิม่ ความจุดว้ ย Micro SD Card สูงสุดถึง 32GB

อีกทั้งมีกล้องสำหรับสแน็บภาพและบันทึกวิดีโอ รับส่งข้อมูล

ในบริเวณใกล้เคียงได้ไกลที่สุด 1.3 เมตร ด้วยระบบบลูทูธ

ข้อมูลเพิม่ เติม คลิก www.magellangps.com/GIS

AQ Wireless Outdoor Speakers น้ำกับเครือ่ งมือไฮเทค เป็นอริกนั แค่ไหนใครก็รู้ แต่ในทีส่ ดุ มนุษย์กไ็ ม่ ยอมแพ้ สามารถหาเกราะป้องกันชัน้ ยอดให้กบั สิง่ ของอิเล็กทรอนิกส์ ที่พวกเขาสร้างมากับมือให้อยู่รอดปลอดภัยจากน้ำได้ อย่าง AQ Wireless Outdoor Speakers นีก้ เ็ ช่นกัน ในฐานะทีม่ นั ต้องเป็น ลำโพงสำหรับใช้นอกสถานที่ นัน่ จึงทำให้มนั มีสมรรถนะทรหดพอตัว แต่ทมี่ ากกว่านัน้ คือ มันสามารถกันน้ำได้ดว้ ย แม้ฝนจะตกก็ไม่เป็น อะไรง่ายๆ มีให้เลือกจำกัดอยูแ่ ค่ 2 สี คือ ขาวสว่างๆ และดำมันเงา สนใจสัง่ ซือ้ ได้ที่ www.firebox.com ในราคา 89.99 ปอนด์ UWater G2 นี่คือ สุดยอดของเครื่องเล่น MP3 ด้านการกันน้ำ เพราะ UWater G2 กันน้ำได้ไม่ใช่แค่เพียง 80% หรือ 90% แต่กันได้ถึง 100% แถมยังมีดีกรีเป็น เครือ่ งเล่น MP3 กันน้ำได้ทเี่ ล็กทีส่ ดุ ในโลกอีกด้วย ไม่ใช่แค่ตวั เครือ่ ง หากแต่หมายรวมไปถึงหูฟงั ทีพ่ ว่ ง ติดกันมาอีกด้วย ทันทีทคี่ ณ ุ มี UWater G2 เครือ่ งนี้ เรือ่ งทีค่ ดิ ว่าจะทำไม่ได้อย่างว่ายน้ำไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย ก็จะเป็นเรือ่ งจริงในชีวติ ราคาขาย ในตอนนีอ้ ยูท่ ี่ 59.95$ หรือประมาณ 1,800 บาท ซึง่ นีเ่ ป็นราคาโปรโมชัน่ หลังจากทีม่ นั ขายดิบขายดี ราคาจะต้องพุง่ สูงปรีด๊ อย่างรวดเร็วแน่นอน

คลิกสั่งซื้อได้ที่ www.gearedtobefit.com


ต้องการแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับคอลัมน์นส้ี ง่ มาได้ท่ี freemag.247@gmail.com คอลัมน์ใหม่ส�ำ หรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์ ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

. 14

LO O K A R O U N D Text : กองบรรณาธิการ

2 สถานที่ฮิพ นั่งจิบกาแฟทรู ขอแสดงความยิ น ดี กับ ชาวเซ็ น ทรั ล ลาดพร้ า วและพั น ธมิ ต ร ที่จะได้มีร้านกาแฟคู่ใจไว้ด่ืมด่ำ�ความกรุ่นกล่อมของกาแฟหอม พร้อมชิมขนมไทย และไอศกรีมอิตาเลียน ละเลียดคู่ไปกับ 30cm Waffle หอมหวนส่งตรงจากเตาร้อนๆ ทุกไม้ ทั้งยัง เอาใจสาวๆ ด้วยเบเกอรีส่ ดใหม่ทกุ วัน ให้ทานเคียงกับคาราวาน เครื่ อ งดื่ ม ร้ อ นและเย็ น ที่ ท รู ค อฟฟี่ คั ด สรรด้ ว ยความตั้ ง ใจ แบบแก้วต่อแก้ว เพือ่ ลูกค้าคนสำ�คัญของทรู พบกับบรรยากาศ เช่นนีไ้ ด้ทร่ี า้ นทรูคอฟฟี่ ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว อีกหนึ่งสาขาที่ฮิพไม่แพ้กัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านอโศก บน ‘เทอร์มินัล 21’ คอมมูนิต้ีมอลล์สุดหรูกระแสแรงสุดกู่ ในตอนนี้ ซึง่ ทรูคอฟฟีม่ ที �ำ เลอยูบ่ นชัน้ 6 เมือ่ เปิดประตูรา้ นเข้ามา คุณจะได้สัมผัสความตระการตาของหลากหลายเมนูเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ตามแบบฉบับของทรูคอฟฟี่ท่ีคุ้นเคย ให้คุณนั่งจิบ เครือ่ งดืม่ พร้อมชมวิวในมุมสูงได้แบบสบายตา สบายอารมณ์ นอกจาก 2 สาขาข้างต้นแล้ว 24/7 ก็อยากเชิญชวน คอกาแฟทรูคอฟฟี่ทุกท่านไปแวะเยือนความอร่อยกับหมู่มวล เครื่องดื่มและเบเกอรี่แสนอร่อยที่ร้านทรูคอฟฟี่ท่วั เมืองฟ้าอมร ไม่ ว่า จะเป็ น ทรู ค อฟฟี่ Ideo 103 บน ถ.สุ ขุม วิ ท 103, ทรูคอฟฟี่ สุรวงศ์ อยู่ในโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าสุรวงศ์ และ ทรูคอฟฟี่ เมโทร พาร์ค สาทร อยูใ่ นคลับเฮาส์สดุ หรูของคอนโด เมโทร พาร์ค สาทร บนถนนกัลปพฤกษ์ ส่งท้ายด้วยข่าวดี สำ�หรับเพื่อนๆ คนไหน ที่อยากเป็น คนเมืองเต็มขัน้ มีรถซีดานรักษ์โลก อย่าง Ford Fiesta ขับฟรีๆ พร้อมกับมีของเล่นไฮเทคอย่าง Samsung Galaxy Tab 8.9 ไว้ ใ นครอบครองง่ า ยๆ เพี ย งกระดกกาแฟดื่ม ต้ อ งติ ด ตาม ร่ ว มสนุ ก กั บ สเปเชี ย ลแคมเปญแบบนี้ ข องทรู ค อฟฟี่ ใ ห้ ดี ๆ เพราะมีถึงแค่ส้นิ ปีน้เี ท่านั้น สอบถามรายละเอียดการร่วมสนุก ได้ทร่ี า้ นทรูคอฟฟีท่ กุ สาขา n

หลายๆ คนคงจะหลับตาจินตนาการถึงภาพอันงดงาม ของสนามหญ้าสีเขียวขจีทม่ี ที วิ เขาเป็นแบ็คกราวด์อยูเ่ บือ้ งหลัง แต่งแต้มความสดใสด้วยแกะตัวน้อยใหญ่ดนู า่ รักน่าชัง ซึ่งภาพความงดงามเหล่านี้ทำ�ให้เราอดคิดถึงฉากหนึ่งของ ภาพยนตร์เพลงเรือ่ ง The Sound of Music ไม่ได้ ทีม่ จี ลู ่ี แอนดรูว์ ยืนกางแขนเริงร่าล้อสายลมท่ามกลางทุง่ หญ้าสีเขียวทีแ่ ซมด้วยหมูม่ วลดอกไม้สสี ด โดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาสูงใหญ่ตระการตา แต่ผดิ กันตรงทีใ่ นภาพยนตร์เพลงนี้ ...ไม่มแี กะ!! นี่เป็นความคิดอิงสนุกๆ กันเล่นๆ ของพวกเราชาว 24/7 แต่ถ้าจะมองอีกทีสวนผึ้งก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพลง ดนตรี และ ศิลปะด้วยเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นเทศกาลโรแมนติก อาร์ท เฟสติวลั งานเทศกาลประจำ�ปีของชาวสวนผึง้ ในบรรยากาศเอาใจคูร่ กั ทีค่ ลอเคล้าด้วยเสียงดนตรี Smooth Jazz และแสงเทียนนับพันดวง ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาตะนาวศรี รวมถึงสถานที่ ท่องเทีย่ วต่างๆ อันเป็นมนต์เสน่หท์ น่ี า่ หลงใหลจนทำ�ให้อ�ำ เภอเล็กๆ แห่งนีก้ ลายเป็นสถานทีใ่ นดวงใจของใครๆ หลายคน อย่างเช่น The Scenery Resort & Farm ฟาร์ ม แกะที่มีเ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น โดนใจ โรงเรี ย นควาย โครงการตามพระราชดำ � ริ ทีบ่ า้ นหนองตาดัง้ เพลิดเพลินไปกับความแสนรูข้ องนักเรียนควายมือวางอันดับหนึง่ ด้านการทำ�นา สัมผัสวิถเี กษตร ชีวติ เรียบง่าย ทีบ่ า้ นสวนหงษ์เหิร และร่วมอัพเดตรีสอร์ททีพ่ กั ดีไซน์เก๋ อย่าง นากาย่า บัววัฒนา และพนาลี ตบท้ายด้วยมุมมองของผูป้ ระกอบการ ธุรกิจรุน่ แรกๆ ของอำ�เภอสวนผึง้ ทีน่ า่ สนใจ แล้วคุณจะรูว้ า่ ทำ�ไมใครต่อใครต่างก็ตกหลุมรักอำ�เภอเล็กๆ แห่งนีไ้ ม่รลู้ มื ...


พาโนซ่า พาโนซ่า เป็นพลาซ่าเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทพนาลี ได้ชื่อเก๋ๆ นี้มาจากการกร่อนคำ�ของ Panorama Plaza ที่นี่มี หอคอยสูง สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ พร้อมบันทึกภาพในระดับพาโนราม่าได้ สไตล์การตกแต่งก็ไม่หลีกหนีแนวหลักของรีสอร์ท ที่ดีไซน์เป็นแนวแอฟริกันเท่าไหร่ ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวทั้งหลายด้วยสีสันสดๆ จัดจ้าน เกิดจากการนำ�สีฝุ่นมาผสมกับปูนแล้วฉาบ ความดิบผสมผสานรูปแบบที่แปลกใหม่ ทำ�ให้สถานที่แห่งนี้มีพลัง เสน่หล์ น้ เหลือ นีย่ งั ไม่นบั รวมร้านกาแฟเล็กๆ และอีกหลากหลายช็อป อย่างร้านเท็ดดี้เฮาส์ หรือจะเป็นร้านกิฟท์ช็อปขายของฝาก สำ�หรับ ซื้อของแทนใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่เป็นที่ระลึก n ทีต่ ง้ั : หมู่ 7 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โทร. 089-110-0226 แฟกซ์ 0-2746-2235 www.panalee.com

ณัทเดช เสมะกนิษฐ์

กรรมการผูจ้ ดั การ พนาลี โฮม แอนด์ แคมป์ปง้ิ และนายทะเบียนชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี สิง่ ทีอ่ ยากทำ�เพือ่ สวนผึง้

พนาลี โฮม แอนด์ แคมป์ปิ้ง

พนาลี โฮม แอนด์ แคมป์ปง้ิ หมู่ 7 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โทร. 08-9110-0226 แฟกซ์ 0-2746-2235 เว็บไซต์ www.panalee.com

พวกเราพยายามรวมกลุม่ กันจัดงาน Romantic Art ทุกปี พยายามจัดให้เป็นงานประเพณี ให้คนได้พดู ถึง เพือ่ เป็น การกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วของสวนผึ้ ง ซึ่ ง ในอนาคต อาจจะมีการจัดงานในช่วง Low Season ของสวนผึง้ ด้วย ถ้ า เราทำ � ได้ มั น ก็ จ ะเป็ น การกระตุ้น การท่ อ งเที่ย วใน ตัวอำ�เภอได้มากขึน้

อนาคตของสวนผึง้

น่ า จะโตได้ อีก แต่ ว่า การแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า งสู ง เพราะมี ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามา ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์ ขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง และมี ประสบการณ์การทำ�รีสอร์ทมาแล้ว ไม่ตอ้ งมาเริม่ ต้นใหม่ เหมือนพวกเรา ผมว่าสวนผึ้งน่าจะเติบโตไปได้อีก 5 ปี เลยทีเดียว หากอยากหาสักรีสอร์ทที่เน้นอารมณ์ส่วนตัว สงบ เคียงชิด ธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง ‘พนาลี’ แห่งนี้ เกิด มาเพื่ อ เป็ น ตั ว เลื อ กที่ ‘ใช่ ’ สำ � หรั บ คุ ณ อย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ นี่ เป็นรีสอร์ทเดียวในสวนผึ้งที่มีสไตล์เป็นแอฟริกัน ลักษณะ ของห้ อ งพั ก จะเหมื อ นบ้ า นที่ อ ยู่ บ นเนิ น เขาลดหลั่ น กั น ลง มา แต่ละห้องจะออกแบบต่างกัน เน้นสีส้มอิฐ ซึ่งเป็นสี ดินธรรมชาติที่มีความจัดจ้านในตัวเอง มีบ้านพักทั้งหมด 10 หลั ง ภายในห้ อ งตกแต่ ง ด้ ว ยข้ า วของสไตล์ แ อฟริ กั น นำ�ชื่อกล้วยไม้ป่ามาตั้งเป็นชื่อห้อง เพื่อให้ล้อกับชื่อรีสอร์ท ‘พนาลี’ ที่แปลว่าป่า พร้อมมีเต๊นท์ที่พักเตรียมไว้ให้ ก็จะได้ บรรยากาศใหม่ที่แปลกตาไปจากเดิม n

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

ผมอยากให้พฒ ั นาในเรือ่ งของถนนและเส้นทางการจราจร เพราะหลายๆ คนคอมเมนท์ว่าถนนที่น่แี คบ รถสวนกัน ลำ�บาก ยิง่ ถ้าเป็นรถทัวร์กด็ คู อ่ นข้างอันตราย นอกจากนี้ ช่วง High Season จะมีรถเข้ามาเยอะมาก น่าจะทำ� ทางเข้ า ให้ มี ห ลายเส้ น ทางมากกว่ า นี้ เพราะปั จ จุ บั น มีเส้นทางเดียว ทำ�ให้ชว่ งเวลามีการจัดงาน หรือคอนเสิรต์ ต่างๆ รถติดมาก n


ณปภา ศิริพรเลิศ

กรรมการผูจ้ ดั การอุทยานหุน่ ขีผ้ ง้ึ สยาม ราชบุรี และเลขาชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี บทบาทในชมรม

หน้ า ที่ ข องดิ ฉั น ในชมรมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วราชบุ รี คื อ ประสานงานและแจกจ่ายข้อมูล เราตั้งชมรมกันขึ้นมา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหรือ แหล่งทรัพยากรของเราให้มคี ณ ุ ค่า เราต้องการสร้างสิ่งที่ เป็นมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อเวลาคนมาเขาจะได้ชม นอกจากนี้เ รายั ง เป็ น เซ็ น เตอร์ ข องการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในราชบุรีท่ไี ม่ใช่เฉพาะ ของในชมรมเราด้วย

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

เรือ่ งบุคลากรสำ�คัญทีส่ ดุ ถ้าเราไปเทีย่ วทีไ่ หนแล้วเราเจอ เจ้าบ้านไม่ดี ใครอยากจะมาซ้ำ�อีก ดังนั้นบุคลากรเป็น สิง่ สำ�คัญและต้องได้รบั การพัฒนา โดยเฉพาะคนทีท่ �ำ งาน ด้านการบริการ ให้ท�ำ ทุกอย่างออกมาจากหัวใจ เพราะถ้า เราทำ�มันออกมาจากใจ นักท่องเที่ยวก็สามารถสัมผัสได้ เกิดเป็นความประทับใจ แล้วอยากจะกลับมาเยี่ยมเยียน ในครัง้ ต่อไปอีกเรือ่ ยๆ

อนาคตของสวนผึง้

ในวันข้างหน้า สวนผึง้ จะอัดแน่นไปด้วยผูค้ น ส่วนอนาคต ด้านการท่องเทีย่ วนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ผูป้ ระกอบการ ถ้าพูดในฐานะ ของคนในชมรมฯ การทีพ่ วกเราในชมรมฯ มีการเรียนรู้ ปรึกษาหารือและปรับทุกข์กัน จากตรงนี้ม่นั ใจได้เลยว่า อย่างน้อยๆ ดิฉนั กับเพือ่ นๆ กลุม่ นีจ้ ะรักษามาตรฐานทีด่ ี ไปอีก 5 ปีขา้ งหน้า ดิฉนั ว่ามันจะโตขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ถา้ ถาม ต่อว่ากราฟมันจะเปลีย่ นไปในทางขึน้ หรือลง ดิฉนั ตอบได้ ไม่หมด แต่สง่ิ ทีด่ ฉิ นั สามารถตอบได้คอื มันต้องมีมาตรฐาน ให้เราสัมผัสได้ เล่าต่อได้ และกลับมาใช้ตอ่ ได้ n

เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.00 น. โทร. 032-381-401

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่สวนผึ้ง แนะนำ�ให้แวะมาเที่ยวชมอุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยาม ที่นี่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และสถานที่ พักผ่อนสำ�หรับผู้ที่ต้องการความสงบทางจิตใจและใกล้ชิด ธรรมชาติอย่างแท้จริง บนพื้นที่ 42 ไร่นี้ รายล้อมไปด้วย ความร่มรื่นของแมกไม้สายพันธุ์หายาก แถมไม่เป็นพิษภัย ต่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก และคนพิการ เพราะมีสถานที่รับฝาก สุนัขหรือแมว และมีรถเข็นพร้อมให้บริการสำ�หรับคนพิการ ค่าผ่านประตูก็ราคาถูกสุดๆ มี 6 จุดให้เยี่ยมชม เดินครบ ทุกจุดจะกินระยะทางประมาณ 1 กม. จุดแรกคือ อาคารเชิดชูเกียรติ ประกอบไปด้วยหุ่นขี้ผึ้ง บุคคลสำ�คัญในสาขาต่างๆ ทั้งของไทยและของโลก, จุดที่สอง คือ พระพุทธรูปสมัยต่างๆ จำ�ลองลักษณะการปัน้ พระพุทธรูป แต่ ล ะสมั ย ประดิ ษ ฐานท่ า มกลางโบราณสถานสำ � คั ญ , จุดที่สามคือ ถ้ำ�ชาดก จำ�ลองเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดก, จุดที่สี่คือ กุฏิพระสงฆ์สี่ภาค จำ�ลองกุฏิพระและเกจิอาจารย์ ประจำ�ภาคต่างๆ, จุดทีห่ า้ คือ บ้านไทยสีภ่ าค จำ�ลองบ้านไทย สี่ภาคตามแบบฉบับ และจุดที่หกคือ ลานพระอวโลกิเตศวร แสดงฝีมือการปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมในปางที่เป็นบุรุษ n

โรงเรียนควาย ชุดพัฒนาและประสานงานโครงการ ตามพระราชดำ�ริ บ้านหนองตาดั้ง

โรงเรียนควายแห่งนี้เป็นโครงการตามพระราชดำ�ริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินนี าถ ทีต่ อ้ งการให้พน้ื ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นแหล่งผลิตอาหารสำ�หรับชาวบ้าน จึงให้ชาวบ้านมาแจ้งความจำ�นงขอรับควายไปใช้ในการทำ�นาได้ฟรี!! จำ�กัด ครัวเรือนละ 1 คู่เท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับว่าห้ามขายและห้ามฆ่า หากมี ลู ก ควายก็ ต้ อ งนำ � มาคื น ให้ ที่ โ รงเรี ย น 1 ตั ว เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ เดี ย วกั น นี้ ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของธนาคารควายเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ค วายอี ก ด้ ว ย หากต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ลองแวะมาที่นี่ รับรองคุณจะได้อะไรดีๆ ทีม่ ากกว่าความน่ารักของนักเรียนมีเขา อ้อ...แล้วอย่าลืมทักทายดาวโรงเรียน ที่ชื่อแก้วและบุญมีด้วย เพราะมันฉลาดจนคุณต้องทึ่งทีเดียว n ควายเริม่ ฝึกตัง้ แต่เช้าจนถึงประมาณ 10.00 น. พักกลางวัน แล้วฝึกอีกที 16.00 น. ถึงประมาณ 17.30 น.


บ้านสวนหงษ์เหิร นอกจากจะเป็นรีสอร์ทอารมณ์บ้านสวนแล้ว บ้านสวนหงษ์เหิร แห่ ง นี้ ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ รื่ อ งธรรมชาติ และภู มิ ปั ญ ญา ชาวบ้านแก่ผมู้ าเยือน เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ผึ้งถิ่นสายพันธุ์ไทย มีสัตว์เลี้ยงน่ารัก อย่าง ลาตัวน้อย และหงส์ดำ�หายาก ไว้รอต้อนรับทุกท่าน อีกทั้ง ผู้ที่รักการผจญภัยแบบตื่นเต้น ที่นี่ก็มีรถเอทีวีให้ซิ่งชมธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น บ้ า นสวนหงษ์ เ หิ ร ยั ง เป็ น ค่ า ยพั ก ต้ อ นรั บ เยาวชนจากแดนซากุระที่อาสามาเรียนรู้ภูมิปัญญาธรรมชาติของ คนไทย ซึง่ ได้สร้างเรือนรับรองไว้ส�ำ หรับเด็กญีป่ นุ่ กลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ของทั้งสองประเทศ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน n

ติดต่อ โทร. 086-688-5359, 081-705-9508, 089-836-0278 หรือ www.baansuanhonghern.com

วรวิทย์ บัววัฒนา

เจ้าของบัววัฒนารีสอร์ท และกรรมการชมรม ธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี บทบาทของชมรมฯ ต่อสวนผึง้

บัววัฒนา รีสอร์ท รีสอร์ทแนวอิงธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นบนพื้นที่เหมืองแร่ดีบุกเก่ากว่า 20 ไร่ ในรูปลักษณ์ของบ้านพักที่สร้างขึ้นจากไม้เป็นหลัก ผ่านโทนสีที่ช่วยให้ดูนุ่มนวลขึ้น อย่างสีพาสเทล โดยมีไฮไลท์เด่นอย่าง ‘บ้านต้นไม้’ และ ‘บ้านรังนกละเมอ’ ไว้คอย สานฝันให้ใครหลายคนที่อยากมีบ้านบนต้นไม้ หรือ ‘บ้านโรงนา 2554’ กับความ รู้สึกแปลกใหม่ในสไตล์คันทรี ที่สำ�คัญ Landscape เกือบทั้งหมดภายในรีสอร์ท แห่งนี้ ไม่มีการปรับแต่งใดๆ เนินดินต่างๆ ล้วนเป็นการเล่นระดับตามธรรมชาติ มีเพียงการเพิ่มพันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อสร้างความร่มรื่นให้มากขึ้น เพื่อคงคอนเซ็ปต์ ความใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ‘ครัวสวนบัว’ และ ร้านกาแฟในชือ่ น่ารักๆ อย่าง ‘ต้นขนมหวานสะพานกาแฟ’ ไว้คอยบริการ รวมถึงบริการ เช่ารถจักรยานและจักรยานยนต์ส�ำ หรับคนทีอ่ ยากกินลมชมวิวรับธรรมชาติ อีกด้วย n บัววัฒนา รีสอร์ท 142 ม.7 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 70180 โทร. 085-700-0575 E-mail : buawattanaresort@hotmail.com, Website : www.buawattanaresort.com

ในชมรมฯ ผมจะเป็ น เหมื อ นผู้ช่ว ยทั่ว ๆ ไป ทำ � การ ประสานงานเรือ่ งต่างๆ อย่างงาน Romantic Art ซึง่ เป็น งานที่เกี่ยวข้องกับชมรมโดยชัดเจน คอนเซ็ปต์ของงาน จะเน้นบรรยากาศการตกแต่งให้ดโู รแมนติก มีงานศิลปะ และเพลงเข้ามาร่วมด้วย เพื่อสื่อว่าสวนผึ้งจะมีอะไรดี เลยมานั่งแชร์ไอเดียกัน ก็ได้ผลสรุปที่ว่าจะจัดงานแบบ ขายบรรยากาศ เพราะที่น่อี ากาศดี ยิ่งในเดือนธันวาคม ก็ ย่ิง โรแมนติ ก และดนตรี เ พราะๆ ซึ่ง งานนี้ถือ เป็ น กิจกรรมกลุ่มที่เราอยากจะทำ�ร่วมกันและทำ�เพื่อสวนผึ้ง ให้เป็นทีร่ จู้ กั

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

เรื่อ งของระเบี ย บในทุ ก ๆ อย่ า ง ผมกลั ว ว่ า ทุ ก คนมา สวนผึง้ แล้วต่างคนต่างทำ� มันจะเละในอนาคต การทีจ่ ะให้ สวนผึง้ ดูดี มันต้องมีระเบียบของหลายๆ อย่าง ชาวบ้าน นักธุรกิจ และหน่วยราชการ จะทำ�อะไรก็ต้องให้เข้าใจ ซึ่ ง กั น และกั น มองหาจุ ด บาลานซ์ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า ชาวบ้ า น เป็นอย่างไร นักธุรกิจต้องการอะไร และราชการทำ�ได้มย้ั มันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่ผมหวังไว้ หากอยากจะทำ�ให้สวนผึง้ เปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ี

อนาคตของสวนผึง้

มันก็คงมีวันหนึ่งที่จางไปบ้าง ผมว่าธุรกิจทุกที่มันก็จะมี ช่วงนิ่งของมัน แต่ระยะเวลาเท่านั้นเองที่เราทายไม่ได้ว่า มันจะเร็วแค่ไหน ถ้ามันจะตกจริงๆ ก็นา่ จะมีไฮไลท์หรือ ที่ท่ีคอนเซ็ปต์แน่นๆ เหลืออยู่บ้าง อย่างผมทำ�มา 10 กว่ า ปี ผมไม่ ไ ด้ ม องว่ า สวนผึ้ง จะเปลี่ย นเป็ น อย่ า งไร แต่ลูกค้าที่เคยมาพักที่น่ีก็ยังคงเวียนกลับมาอยู่เสมอๆ นัน่ หมายความว่า ถ้าคอนเซ็ปต์เป็นธรรมชาติดี ห้องพัก สะอาด ลูกค้าสบายใจในการต้อนรับ ผมว่ามันก็ยังคงมี แฟนพันธุแ์ ท้อยู่ n


Amante Coffee and Camp

แวะดื่มกาแฟสักนิด ทานของหวานสักหน่อย แล้วให้อาหารกับฝูงกระต่ายน้อย ก่อนจะแวะซื้อของฝากที่ระลึกถึงคนรู้ใจ ทั้งหมดนี้ สามารถทำ�ได้ที่นี่กับหลากบริการ อาทิ ‘Amante Coffee’ ร้านกาแฟสดที่คัดสรรเฉพาะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้จากยอดดอยช้าง จึงการันตีได้ถึงความหอมและรสชาติที่กลมกล่อม ‘Amante Cool’ ร้านขนมหวานที่ให้บริการของหวานแบบเย็นๆ อาทิ Snow Ice, Home Made Ice-cream และ Smoothies รวมถึง ‘Amante Rabbit Camp’ ที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารกระต่ายได้แบบใกล้ชิด และ ‘Amante Shop’ ร้านขายของที่ระลึกแบบแฮนด์เมด พร้อมโปสการ์ดสวยๆ และตู้ไปรษณีย์ที่บริการไว้ให้เสร็จสรรพ อ้อ! ที่นี่ นอกจากจะมีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆ แล้ว ยังมีบริการบ้านพักในสวนให้อีกด้วยนะ n

รัฐสภา มหาชน

เจ้าของ Nagaya Resort และกรรมการชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี บทบาทของชมรมฯ ต่อสวนผึง้

เมื่อ 3 ปีท่แี ล้ว พวกเราในสวนผึ้งที่เป็นผู้ประกอบการ ทีพ่ กั และร้านอาหารได้มารวมตัวกันจัดตัง้ เป็นชมรมธุรกิจ ท่ อ งเที่ ย วราชบุ รี ข้ึ น ตอนนี้ มี ท้ั ง หมดสิ บ กว่ า คนแล้ ว ซึ่ ง เราเห็ น ว่ า มั น เป็ น โอกาสเหมาะที่ จ ะรวมตั ว กั น สร้างงาน จัดงาน หรือร่วมมือกันทำ�งานเพื่อผลักดัน ให้เกิดการท่องเที่ยวในราชบุรี ซึ่งการที่เรามารวมตัวกัน แบบนี้จะทำ�ให้ติดต่อในส่วนราชการทางด้านการเจรจา ต่อรองต่างๆ เป็นรูปธรรมมากขึน้

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

ผมอยากให้คุณภาพชีวิตที่น่ดี ีข้นึ รวมถึงคุณภาพในการ ให้บริการที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่ในส่วนของ น้�ำ ใสใจจริงของคนในพืน้ ทีน่ ม้ี นั ดีอยูแ่ ล้ว และอยากจะให้ รักษาระดับความดีอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ถ้าถามว่าอยากจะทำ� อะไรให้สวนผึ้ง การที่เรามาอยู่ตรงนี้ มันก็ทำ�ให้สวนผึ้ง เปลีย่ นไปแล้ว ขึน้ อยูก่ บั ว่าสิง่ ทีม่ นั เปลีย่ นไปนัน้ เราคิดว่า มั น เ ป็ น ไ ป ใ น ท า ง ที่ ดี ใ น แ บ บ ที่ เ ร า ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ในแบบทีม่ นั ควรจะเป็นหรือเปล่า

อนาคตของสวนผึง้

คงไปได้ ซั ก ระยะหนึ่ ง ซึ่ ง ช่ ว งนี้ มั น เป็ น จุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ในระดับหนึง่ ของสวนผึง้ จะอยูไ่ ด้นานแค่ไหนอยูท่ ว่ี า่ คนที่ เข้ามาเทีย่ ว มาทำ�ธุรกิจ รวมถึงตัวชาวบ้านมีการต้อนรับ อั ธ ยาศั ย ไมตรี กับ คนที่ม าเที่ย วอย่ า งไร ประกอบกั บ ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มา ส่วนผสมแต่ละอย่างมี ความเหมาะสมกันมั้ย ถ้ามันไปด้วยกันได้ ผมว่ามันก็ คงจะไปได้ซักระยะหนึ่ง นอกจากนี้ถ้าผู้ประกอบการมี แนวทางในการดำ�เนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ก็นา่ จะ ไปได้พักใหญ่ๆ เลยทีเดียว แต่วันหนึ่งมันก็ย่อมมีตก เหมือนกับชีวติ คนทีม่ ขี น้ึ มีลง เป็นเรือ่ งปรกติ n

Amante Coffee and Camp 133/1 หมู่ 3 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. (ยกเว้นส่วนของทีพ่ กั เปิดบริการทุกวัน) โทร. 087-101-9229 www.amantecoffeecamp.com

The Nagaya Resort

รีสอร์ทอันเกิดจากความฝันที่อยากสร้างเมืองสีขาว กลางหุบเขา วันนี้ได้กลายเป็นจริงในชื่อ ‘Nagaya’ ที่มาจากรากศัพท์สองคำ�ระหว่าง Naga (นากา) ในภาษาตระกูลอินโด-ยุโรป ที่แปลว่า ‘เปลือย’ และ Gaya (กายา) ที่แปลว่า ‘กาย’ เมื่อนำ�มา รวมกั น แปลได้ ว่ า ‘กายอั น เปลื อ ยเปล่ า ’ อั น มี จุ ด หมายสำ � คั ญ ที่ อ ยากให้ ผู้ ค นมาปลดเปลื้ อ ง ความทุ ก ข์ เปลื อ ยกายซึ ม ซั บ ไปกั บ ธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ โดยตัวอาคารและบ้านพักได้ถูกดีไซน์ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป Free Form ผ่ า นปู น เปลื อ ยสี ข าว ในสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ ห้องพักแต่ละแบบ ก็จะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ห้อง Nurse และ Nude พิเศษตรงที่มีห้องอาบน้�ำ อยู่ใน ห้ อ งนอน และ Mount Villa ที่ มี ดี ไ ซน์ ล้ อ กั บ วิวธรรมชาติของภูเขาซึ่งอยู่ด้านหลัง นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารเช่ า จั ก รยานเสื อ ภู เ ขาให้ ขี่ เ ล่ น สนุ ก ๆ และกำ�ลังจะมีห้องสมุดให้ได้อ่านหนังสือกันเพลินๆ ในเร็วๆ นี้ n

The Nagaya Resort 234/5 ม.7 (ท่ากุลา) ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โทร. 087-006-0006, 032-726-222 E-mail : info@nagayaresort.com, Wesite : www.nagayaresort.com, facebook : Nagaya


บ้านหอมเทียน

อี ก หนึ่ ง แลนด์ ม าร์ ค ที่ สำ � คั ญ ของอำ � เภอ สวนผึ้ ง ซึ่ ง มี ทั้ ง รี ส อร์ ท ร้ า นอาหารและ ร้านขายเทียนหอม โดยจุดเด่นที่ทำ�ให้ที่นี่ เป็นที่สนใจ ได้แก่บรรยากาศร้านอาหาร ที่ตกแต่งในสไตล์แบบย้อนยุค ไล่มาตั้งแต่ จาน ชาม ช้อนส้อม ไปจนถึงข้าวที่เสิร์ฟมา ในปิ่นโตแบบโบราณ และตัวร้านที่ประดับประดาด้ ว ยเที ย นหอมหลากลวดลาย ซึง่ ตัวเจ้าของเองเป็นผูผ้ ลิตเทียนหอมรายใหญ่ ส่งออกตลาดในยุโรป ที่นี่จึงมีเทียนหอม ระดั บ พรี เ มี่ ย มขายในระดั บ ราคาโรงงาน และยังมีเวิร์คช็อปฝึกทำ�เทียน ทุกวันเสาร์ อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ อี ก ด้ ว ย ที่ สำ � คั ญ อาหารอร่ อ ยมาก แถมยั ง มี มุ ม ให้ได้ถ่ายรูปกันกระจายเลยทีเดียว n บ้านหอมเทียน มุง่ หน้าไปทาง อ.สวนผึง้ ผ่านทีว่ า่ การอำ�เภอและโรงเรียนสวนผึง้ อยูท่ างขวามือ หลัก กม.ที่ 33 โทร. 081-841-1895, 085-845-7379

ชัยเดช ขาวอ่อน

กรรมการผูจ้ ดั การ Honey Scene Steak & Bar และกรรมการชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี อนาคตของสวนผึง้

ผมเป็ น ห่ ว งนั ก ธุ ร กิ จ รุ่น ใหม่ ๆ ที่ไ ม่ มีศ รั ท ธาในการทำ� ธุรกิจบริการ แต่อยากได้เงิน ดังจะเห็นได้จากการก๊อปปี้ ที่มีให้เห็นกันเยอะแยะมาก การทำ�แบบนี้ถือเป็นการฆ่า ตัวเองไปในตัว เนื่องจากงานบริการเป็นงานที่นอกจาก ใช้ ใ จทำ � แล้ ว จะต้ อ งใช้ ศ รั ท ธาควบคู่ ไ ปด้ ว ยโดยหวั ง ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ความสุ ข ของลู ก ค้ า ไม่ ใ ช่ เ งิ น ตรา เพราะฉะนัน้ แนวโน้มของทีน่ ่ี เดาได้ยาก เพราะผมไม่มน่ั ใจ ในเรื่องกระแสการท่องเที่ยว คนไทยส่วนใหญ่ชอบเที่ยว ตามกระแส แล้วก็วางแผนน้อย พอความต้องการสูง ความคาดหวังก็สูงตามไปด้วย ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวไปเจอ ทีไ่ ม่ดี ก็ยอ่ มผิดหวัง แล้วกลับไปบอกว่าสวนผึง้ ไม่ดี มันก็ จะซบเซาไปตามวาระ แต่ถ้าเราทำ�มาตรฐานให้มันดีและ เป็นสากลตลอดเวลา มันก็นา่ จะอยูไ่ ด้แม้กระแสจะลดลง

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

ธารน�้ำร้อนบ่อคลึง

ใครอยากอาบน�้ำร้อน ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น เพราะมี ธารน�้ำร้อนให้ลงแช่กันสบายๆ แล้วที่สวนผึ้ง! ด้วยต้นก�ำเนิด ของน�้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้น ผิวโลกที่ร้อนจัด ออกมาเป็นธารน�้ำร้อนขนาดเล็กแถบเชิงเขา ตะนาวศรี ที่ มี น�้ ำ ไหลตลอดปี ในอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 50-57 องศาเซลเซียส น�้ำแร่ร้อนธรรมชาติแห่งนี้จึงอุดมสมบูรณ์ ไปด้ ว ยแร่ ธ าตุ ช่ ว ยในเรื่ อ งความเนี ย นนุ ่ ม ของผิ ว พรรณ และผ่อนคลายความตึงเครียด ที่นี่มีสระอาบน�ำ้ ร้อนให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ สระธรรมชาติแบบเปิดโล่ง และสระกระเบื้อง มี ห ลั ง คา ใครที่ ต ้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว ก็ ส ามารถใช้ บริการแบบตักอาบได้ ค่าผ่านประตู 5 บ. สระธรรมชาติ ผู้ใหญ่ 30 บ. เด็ก 10 บ. และสระกระเบื้อง คนละ 50 บาท เท่านั้น! n ธารน้�ำ ร้อนบ่อคลึง บ้านห้วยผาก หมู่ 7 อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00-18.00 น. โทร. 032-711-086

ผมอยากเห็นการสร้างความเข้าใจทีด่ กี บั สือ่ มวลชนในเรือ่ ง ของภั ย พิ บั ติ เพราะเราไม่ มี ภั ย พิ บั ติ รุ น แรงมากมาย ขนาดนัน้ ผูป้ ระกอบการทุกคนในสวนผึง้ ก็ได้รบั ผลกระทบ นอกจากนีอ้ ยากจะเห็นภาครัฐเข้ามาช่วยทำ�ระบบพืน้ ฐาน ในการบริการสาธารณะให้พร้อม อย่างเช่นคอสะพาน ถนน และร่องน้�ำ ในขณะทีภ่ าคเอกชนเองก็ตอ้ งลดความ เสี่ยงด้วย เช่น รีสอร์ตสร้างติดน้ำ�เกินไปมั้ย ถ้ามันพัง ขึน้ มา มันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะตัวเอง แต่ทกุ คนในสวนผึง้ ได้รับผลกระทบเท่ากันหมด นอกจากนี้ผมอยากจะเห็น การพัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการในทุกเรื่อง ไม่ว่า จะเป็นราคา ตัวสินค้า การบริการ การเอารัดเอาเปรียบ ลูกค้า วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ รวมถึงความปลอดภัย ต้องทำ�ให้มนั มี มาตรฐาน ถ้าต่างคนต่างมีจริยธรรม มันก็จะอยูไ่ ด้

สิง่ ทีอ่ ยากทำ�เพือ่ สวนผึง้

อยากแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องของแหล่งน้ำ� เพราะคน ชอบเข้าใจผิดคิดว่าเราไปดึงน้ำ�จากห้วยมาใช้ ซึ่งในความ เป็นจริงทุกรีสอร์ทจะใช้นำ้�บาดาลเท่านั้น เพราะน้ำ�จาก ห้ ว ยมั น ไม่ เ สถี ย ร เดี๋ย วมี เดี๋ย วไม่ มี นอกจากนี้ผ ม อยากจะเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวในการมาสวนผึ้ง แทนที่จะมาดูแกะหรือถ่ายรูปอย่างเดียว ก็อยากให้มอง อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ อยากให้ ก ลั บ คื น สู่ วิ ถี ข องธรรมชาติ มาเห็นต้นไม้ เห็นลำ�ธาร เห็นภูเขา มาเสพบรรยากาศที่ สวยงามและบริสทุ ธิอ์ นั เป็นเสน่หข์ องสวนผึง้ n


สวนผึ้งออร์คิด

ฟาร์มกล้วยไม้ที่ใหญ่และสวยงาม ที่สุดในสวนผึ้ง ซึ่งเจ้าของฟูมฟัก ด้วยใจรักมานานกว่า 8 ปี ตั้งแต่ เริ่ ม ปลู ก ในอาณาบริ เ วณเพี ย ง 2 ไร่ กระทั่ ง ตอนนี้ กิ น เนื้ อ ที่ ถึ ง 50 ไร่ มีความสูงจากระดับน้�ำ ทะเล เทียบเท่ากับฟาร์มกล้วยไม้ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 80-90% ของหมู่มวลกล้วยไม้ เป็นพันธุ์แวนด้า ออกดอกช่อใหญ่ สีสดจับตา โดยการปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ จนได้ ก ล้ ว ยไม้ สีแปลกๆ สร้างรายได้เลีย้ งชีพเป็นกอบเป็นกำ� เจ้าของฟาร์มยินดีเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยว ทั้ ง คู่ ช ายหญิ ง ครอบครั ว กลุ่ ม เพื่ อ น และกรุ๊ ป ทั ว ร์ มาเยี่ ย มชมพร้ อ มเก็ บ ภาพความประทั บ ใจของ ฟาร์มกล้วยไม้ในบรรยากาศแสนโรแมนติกติดเชิงเขาเช่นนี้ได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. รับรองว่า มาเที่ยวไหนก็จะต้องได้พบปะดอกสวยๆ งามๆ ของกล้วยไม้เหล่านี้แน่นอน n

อดิศัย หงษ์เหิรสถิตย์

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บ้านสวนหงษ์เหิร และกรรมการชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี มุมมองต่อสวนผึง้

ผมมองว่าสวนผึง้ โตตามแฟชัน่ ในเรือ่ งของบูตกิ โฮเทล เปรียบเทียบกับช่วงแรกๆ คนที่เข้ามาทำ�บ้านพักจะมาด้วยใจ แล้วค่อยทำ�เป็นธุรกิจเพื่อให้ดำ�รงชีพอยู่ได้ ซึ่งรีสอร์ทแต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน อย่าง Scenery กับ Nagaya อยู่ติดกัน แต่เอกลักษณ์กลับผิดกัน อารมณ์ไปด้วยกันได้เพราะ ออกแบบมาเพื่อให้อยู่ด้วยกัน ในขณะที่หงษ์เหิรและบัววัฒนาต่างก็มีความเป็น ตัวเอง เพราะแต่ละคนต่างก็ใส่ส่งิ ที่ชอบลงไป เพียงแต่เรามาร่วมทำ�การตลาด ด้วยกัน เพราะต้องการกระตุ้นให้คนเห็นมุมเล็กๆ ที่เราทำ�อยู่ตรงนี้ แต่ร้สู ึกว่า คนคงจะเห็นมากเกินไป เพราะมันได้พานักธุรกิจรายใหญ่เข้ามาด้วย ซึง่ จะมอง เป็นธุรกิจมากกว่าเรือ่ งของการตอบความต้องการในใจตัวเอง

ข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อ โทร. 032-71-1230 หรือ www.suanpheungorchids.com

อยากพัฒนาอะไรในสวนผึง้

ผมอยากเห็ น อะไรที่มัน สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ๆ เพราะตอนนี้เ ราเริ่ม จะเห็ น แกะ หลายฟาร์มแล้ว แต่อะไรก็ไม่หนักเท่ากับการยัดเยียดวัฒนธรรมที่อ่ืนเข้ามา ในพืน้ ที่ เช่น เอาโคมยีเ่ ป็งมาบอกว่านีค่ อื วัฒนธรรมองค์กรของคนแถวนี้ ซึง่ มัน ไม่ใช่ แต่ก็จับใส่เข้ามา ถ้าเราเอาธุรกิจนำ�หน้าเราจะทำ�ได้ทุกอย่าง กระทั่ง บิดเบือนข้อมูล บิดเบือนวิถชี วี ติ คนในชุมชน ซึง่ มันไม่ควรจะเป็น

สิง่ ทีอ่ ยากทำ�เพือ่ สวนผึง้

ผมทำ�สถานที่ผมเองอยู่แล้ว ด้วยแนวคิดที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ เราจึงส่ง แนวคิดนีใ้ ห้กบั คนในองค์กร รวมถึงลูกหลาน เมือ่ เรามีแนวคิดแบบนี้ ตัวผมเอง ก็จะไปอยูต่ ามกลุม่ อนุรกั ษ์ กลุม่ ฟืน้ ฟูตน้ น้�ำ หรือเวลาเราจัดกิจกรรมเด็ก เราก็น�ำ เด็กมาเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ให้อยูก่ บั ธรรมชาติ สอนในเรือ่ งการทำ�กระถางต้นไม้ทท่ี �ำ จากกาบกล้วย จากนัน้ ก็สง่ กระถางทีเ่ ด็กทำ�ไว้ให้กบั โครงการปลูกป่า ซึง่ กระถาง กาบกล้วยไม่จ�ำ เป็นต้องแกะออก สามารถปลูกลงไปด้วยเลย เป็นการช่วยเพิ่ม เปอร์เซ็นต์การรอดของกล้าไม้ได้ นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราทำ�อย่างต่อเนือ่ งเสมอมา n

ไร่ปลูกรัก แหล่งเรียนรู้ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ช่างสมชื่อจริงๆ สำ�หรับ ‘ไร่ปลูกรัก’ แห่งนี้ เพราะไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกแต่อย่างใด จนเกิดเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ขนาดใหญ่บนพืน้ ทีก่ ว่า 60 ไร่ ประกอบไปด้วย แปลงผักออร์แกนิกทีใ่ ช้ปยุ๋ คอกและปุย๋ หมักชีวภาพทำ�เอง ซึง่ จะปลูกผักแบบหมุนเวียนสลับ กันไป อีกทัง้ ยังมีเล้าเลีย้ งเป็ดและบ่อปลาให้ได้ชมกันเพลินๆ นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์จากฟาร์มแห่งนีย้ งั ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบสากล (IFOAM Accredited) สามารถส่งขายทัง้ ในและนอกประเทศอีกด้วย นับเป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ ไ่ี ม่ควรพลาดก่อนไปสวนผึง้ n ไร่ปลูกรัก ตัง้ อยูท่ ่ี 130 ม.1 ถ.เพชรเกษม อ.บางแพ โทร. 032-389-521-2


FYI

ชมรมธุรกิจท่องเทีย่ วราชบุรี เป็นการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบการทีพ่ กั และร้านอาหารทัง้ ในอำ�เภอสวนผึง้ และ อำ�เภออืน่ ๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกแรกเริม่ คือ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (เถ้าฮงไถ่) คุณพลกฤษณ์ สุขเกษม (ธันวา, The Scenery Resort & Farm) คุณณปภา ศิรพิ รเลิศ (อุทยานหุน่ ขีผ้ ง้ึ สยาม ราชบุร)ี คุณวรวิทย์ บัววัฒนา (บัววัฒนารีสอร์ท) รัฐสภา มหาชน (Nagaya Resort) คุณอดิศัย หงษ์เหิรสถิตย์ (บ้านสวนหงษ์เหิร) ชัยเดช ขาวอ่อน (Honey Scene Steak & Bar) และมีประธานชมรมคืออาจารย์อุดม สมพร (สวนโคตรเหง้า) จุดประสงค์ในการตัง้ ชมรมเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งทีจ่ ะพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว หรือแหล่งทรัพยากรให้มคี ณ ุ ค่าและมีคณ ุ ภาพไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างงาน จัดงาน หรือร่วมมือกันทำ�งานเพือ่ ผลักดันให้เกิดการท่องเทีย่ วในราชบุรี และง่ายต่อการติดต่อเจรจาในส่วนราชการ รวมทัง้ สือ่ มวลชนอีกด้วย ปัจจุบนั นีม้ สี มาชิกชมรมฯ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ประมาณสิบกว่าคนแล้ว

อำ�เภอสวนผึง้ เป็นส่วนทีอ่ ยูส่ ดุ เขตแดน ของจังหวัดราชบุรี ซึง่ ขนาบกับเทือกเขาตะนาวศรี ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติของธารน้�ำ และ ป่าเขา ที่แห่งนี้จึงมีพืชพันธุ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากถึงขนาด สีค่ นโอบได้ และยังเป็นทีช่ มุ นุมของบรรดาเหล่าผึง้ ทีพ่ ากันมาทำ�รัง โดยต้นหนึ่งๆ นั้นมีถึงกว่า 200 รัง และรังหนึ่งกว้างถึงระดับเป็นเมตร ชาวบ้านกะเหรี่ยงที่อาศัยการตีรังผึ้งในการยังชีพได้เรียกต้นไม้นี้ว่า ‘ไหมซ่าเลียง’ ส่วนชาวบ้านไทยเรียก ‘ต้นชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง’ และได้กลายเป็นที่มาของชื่ออำ�เภอ สวนผึง้ ในทีส่ ดุ

เถ้าฮงไถ่ และ Tao Hong Tai : d Kunst แม้ว่าสองสถานที่นี้จะไม่ได้อยู่ใน อ.สวนผึ้ง แต่ 24/7 ก็อดไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยถึง เพราะราชบุรีนั้นขึ้นชื่อ ในเรื่องของการทำ�โอ่ง โดยเฉพาะ ‘เถ้าฮงไถ่’ ที่ถือเป็นโรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผารายแรกของ จ.ราชบุรี ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของศิลปินเซรามิกอย่าง ‘วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์’ ทายาทรุ่นที่ 3 ทีเ่ ข้ามาช่วยพัฒนางานเครือ่ งปัน้ ดินเผาและเซรามิกให้ได้รบั ความนิยมขึน้ มาอีกครัง้ ไม่วา่ จะเป็นโอ่ง กระถางต้นไม้ หรือของแต่งบ้านอื่นๆ ให้ดูร่วมสมัยขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการผลิตได้ถึงภายในโรงงาน นอกจากนี้ เขายังได้ก่อตั้ง Tao Hong Tai : d Kunst หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของ จ.ราชบุรขี น้ึ มาอีกด้วย โดยมีการจัด นิทรรศการหมุนเวียนอยู่โดยตลอด รวมถึงร้านกาแฟน่ารักๆ บนชั้น 2 ให้ได้นั่งจิบกาแฟพร้อมชมงานศิลปะ ไปพร้อมๆ กัน n เถ้าฮงไถ่ และ Tao Hong Tai : d Kunst ตัง้ อยูใ่ น อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. และ 10.00-19.00 น. ตามลำ�ดับ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 032-323-630, 032-337-574 www.thtceramic.com และ facebook : Tao Hong Tai : dKunst


ทีม่ าของชือ่ The Scenery

เกิดจากชือ่ ผม และเพือ่ นๆ ช่วยกันคิดขึน้ มา

ความหมายก็เข้าได้ดกี บั ทีน่ ี่

คือหมายถึงการจัดวางวัตถุสงิ่ ของให้ลงตัว

แล้วทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงาม


. 25

L E T ’ S

TA L K

Text : Boonake A. / Photo : Kritpol W.

ในช่วง 3-5 ปีทผี่ า่ นมา หากลองนึกถึงสถานที ่ ท่องเที่ยวที่เพียบพร้อมไปด้วยสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ อันมีววิ ทิวทัศน์ของป่าใหญ่เขียวขจี ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ และเจือด้วย

ไอลมเย็นสดชื่นตลอดปี ชื่อของอำเภอสวนผึ้ง

พืน้ ทีเ่ ล็กๆ อันเงียบสงบในวิถแี ห่งธรรมชาติของ จังหวัดราชบุรี คงเป็นอีกชือ่ หนึง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่นกึ ถึงไม่แพ้เขาใหญ่อย่างแน่นอน ด้วยสภาพแวดล้อมอันสวยงาม ประกอบกับ

การเดิ น ทางที่ ใ ช้ เ วลาไม่ น านนั ก จากกรุ ง เทพฯ

เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อำเภอแห่งนี้ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก แต่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แสน อบอุ่นนั้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้สวนผึ้งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง เป็นผลมาจากการเกิดขึน้ ของรีสอร์ทแห่งหนึง่ ทีช่ อื่ ว่า The Scenery Resort & Farm ว่ากันว่าเป็นรีสอร์ทชือ่ ดังทีโ่ ดดเด่น ทัง้ ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรม และการจัดพืน้ ทีแ่ บบฟาร์มเลีย้ งแกะ

ของอังกฤษในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก จนในบางครัง้ หากใครต้องการ เข้าพักต้องใช้เวลาจองล่วงหน้านานถึง 6 เดือน!! ความสำเร็จระดับเยีย่ มนี้ คุณคิดใช่ไหมว่าผูท้ สี่ ร้างมันขึน้ มา จะต้องเป็นนักธุรกิจผูเ้ คยผ่านงาน ด้านรีสอร์ทและโรงแรมมาอย่างโชกโชน แต่ผิดครับ! เพราะที่นี่ถูกสร้างขึ้นจากมือของ

ชายหนุม่ วัยไม่ถงึ 40 ปี ‘พลกฤษณ์ สุขเกษม’ (คนส่วนใหญ่รจู้ กั เขาในนาม ‘ธันวา’

ซึ่งเป็นชื่อเล่น) ผู้มีภูมิหลังเป็นเจ้าของธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ อาจดูเป็นเรื่อง

ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้เลย แต่ชายหนุ่มผู้นี้กลับสามารถสร้างสิ่งเหนือความ คาดหมายชนิดทีเ่ รียกว่าน้อยคนนักจะทำได้ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ พ ลกฤษณ์ ไ ด้ ส ร้ า ง The Scenery นั้ น

เต็มไปด้วยเรือ่ งราวมากมาย เขาต้องผ่านอุปสรรคในการบริหารงาน อย่างคนที่ไม่มีความรู้ ลองผิดลองถูกจนได้เป็นวิธีการเฉพาะตัว

อย่างน่าทึ่ง จนสามารถสร้างเสน่ห์ให้กระจายตัวแผ่ขยายปกคลุม

ในทุกพื้นที่ของรีสอร์ท เหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ชักพาให้ 24/7 ต้องเดินทางไปนั่งพูดคุยกับเขา แล้วเรื่องราวก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

ไปอีก เมื่อเขาประกาศอย่างชัดเจนเมื่อไม่นานนี้ว่า จะปิดรีสอร์ท

ทีก่ ำลังประสบความสำเร็จนีล้ งอย่างดือ้ ๆ อะไรคือเบือ้ งหลังความคิด เหล่านัน้ หลายคนนึกสงสัยถึงอนาคตและก้าวต่อไปของ The Scenery นีค่ อื เหตุผลทีเ่ ราอยากหาคำตอบ นอกจากนี้ เรายังไม่ลมื ทีจ่ ะพูดคุย กับเขาเกี่ยวกับตัวตนและความคิดที่ได้หล่อหลอมให้เขาสามารถ

สร้างสิ่งอันเหลือเชื่อด้วยสองมือที่เปี่ยมไปด้วยความฝันและจิตใจ

อันแน่วแน่ เหมือนดังเช่นทีเ่ ขากำลังทำอยูใ่ นทุกวันนี ้


“มีคนถามผมว่า

ของเขามันคือสิ่งใหม่ที่เพิ่งเคยเจอ ผมรู้สึกว่าคนที่ชอบเสพความว้าว มันคือการเติมพลังชีวิต ผมก็ เหมือนกัน ถ้าผมไม่เจอสิง่ ใหม่ๆ เลย ชีวติ มันจะห่อเหีย่ วมาก ก็เลยทำสิง่ นีม้ าเป็นคอนเซ็ปต์ แล้วนำ มาสร้างเป็นสิง่ ปลูกสร้างให้ดแู ปลกใหม่ทไี่ ม่เคยพบเห็นจากทีไ่ หนๆ แต่ยงั อยูใ่ นมูด้ ของความโรแมนติก และผ่อนคลาย นีค่ อื อารมณ์ทผี่ มจะสร้างขึน้ แต่วา่ ความว้าวบางครัง้ มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ในหลักสถาปนิกหรือการออกแบบ

คุณไม่แคร์เรือ่ งเหล่านีเ้ ลยใช่ไหม แคร์ครับ (ตอบเร็ว) ผมออกแบบเอง แล้วให้วศิ วกรมาคำนวณเรือ่ งโครงสร้างว่ามันเกิดขึน้ ได้จริงหรือไม่ เมื่อก่อนผมเคยคิดใหญ่ๆ เลยว่า จะสร้างกล่องปูนอุ้มอ่างจากุชชี่บนราวเหล็ก ตั้งไว้กลางลำธาร

ถ้าไม่มองอาคารนะจะเหมือนจากุชชี่ลอยฟ้า แต่นั่นมันทำไม่ได้ ผมเลยเปลี่ยนวิธีว้าวใหม่ ไม่เอาแล้ว ลอยฟ้า ก็มาว้าวกับพื้นแทน ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องโครงสร้าง ทำอุโมงค์บ้าง อะไรบ้าง ซึ่งมันเซฟ

กว่ากันเยอะ (หัวเราะ)

ดีใจไหมทีเ่ ป็นคนบุกเบิกสวนผึง้ แล้วทำให้สวนผึง้ ดัง แน่นอน ผมดีใจทีท ่ ำได้โดยไม่ได้ตงั้ ใจ จะบอกว่าทีท่ ำไม่ได้ เพราะจินตนาการของคุณมันไกลเกินไป ใช่ๆ (ตอบเร็ว) ถึงแม้วา่ มันอาจจะทำได้นะ แต่กอ็ าจจะต้องใช้งบประมาณทีส่ งู มาก แถมยังเสีย่ งด้วย

ก็ เลยคิดว่าทำไม่ได้ แต่ผมก็ยงั ฝันจะทำอะไรแบบนีอ้ ยูน่ ะ ทำตามอารมณ์ อยากทำอะไรก็ทำ อยากมี แต่ผมเสียใจกับส่วนรวม อะไรก็ตอ้ งมี การสร้างรีสอร์ททีส่ วยงาม ก็ถอื ว่าเป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ อยากมี ใช่หรือไม่ ผมชอบสวนผึง้ ใช่ครับ ตอนทีท่ ำรีสอร์ทเนีย่ ผมมีความสุขมากในการได้สร้างสิง่ ปลูกสร้างขึน้ มา แล้วคนก็รกั ในสิง่ ปลูกสร้าง ของผม โดยที่ไม่ต้องรู้จักตัวผม ไม่ต้องรู้ประวัติของซีนเนอรี่ หรือไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้น แค่หลับตา

แบบทีม ่ น ั เป็นแบบเดิมมากกว่า เดินหลงๆ มาก็รสู้ กึ ว่าเป็นทีท่ นี่ า่ อยู่ อยูแ่ ล้วใจสบาย มีความสุข ปัญหาและอุปสรรคทีใ่ หญ่หลวงทีส่ ดุ ในการทำรีสอร์ทคืออะไร การบริหารจัดการคนเป็นเรือ่ งทีย่ ากทีส่ ดุ ครับ ผมจะมีความสุขในช่วงทีค่ นของเราทำงานได้ดี แต่ถา้ ไม่ ไม่ใช่แบบมากันเพือ ่ โกย ทุกอย่างมันสะท้อนมาทีต่ วั สินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน อย่างทีน่ ถี่ า้ เราบริการไม่ดี ลูกค้าจะแสดงออก ชัดเจนมากเพราะเขามีความคาดหวังสูง ผมเลยยิ่งเครียด ถ้ามันเกิดความผิดพลาด อย่างบางเรื่อง

ไม่ตอ้ งถึงกับเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตหรอก แค่ลกู ค้าเดินหน้ามุย่ ออกมาจากข้างในรีสอร์ท ออกมาหาฟร้อนท์ เพราะเห็นว่า

เราก็จิตตกแล้ว จนคนที่เจอผมยังทักว่าผมแย่เลย เพราะเดินก้มหน้าตลอด เขารู้ได้ทันทีว่าผมจิตตก

นีย่ งั ไม่รวมปัญหาต่อเนือ่ งอีกสารพัดด้านการบริหารจัดการทีท่ งั้ แก้ได้และไม่ได้อกี หลายอย่าง จนผมต้อง มันขายได้ ก็ลย ุ กันจนเละ” กลับมาคิดว่าเราไม่ควรจะต้องมานัง่ แบกชีวติ หรืออะไรกับคนอืน่ ขนาดนัน้ ซึง่ ผมก็ได้คำตอบว่าตัวเองไม่ เหมาะกับการทำธุรกิจแบบนี้ เพราะผมเป็นคนที่ปล่อยวางไม่เป็น ทำอะไรต้องเต็มร้อย แล้วผมก็จะ กำกับไปเสียทุกอย่าง หลายคนบอกผมว่านิสยั ส่วนตัวผมเวลาทำอะไรต้อง 100% ตลอด แล้วคุณเชือ่ ไหมว่ามีลกู น้องน้อยคนทีจ่ ะมาร้อยกับผม ทุกคนก็ตอ้ งมีเงือ่ นไขชีวติ และอารมณ์ทแี่ ตกกันออกไป ก่อนทีจ่ ะเริม่ สร้าง เดอะ ซีนเนอรี่ รีสอร์ท ความคิดตัง้ ต้นของคุณคืออะไร ผมคิดว่าชีวิตผมอยู่ด้วยสถานที่ที่สวยงาม เวลาผมมีปัญหาเยอะๆ ผมมักจะเอาตัวเองไปขลุกอยู่ใน

สถานที่สวยๆ และอยู่กับธรรมชาติ มันจะช่วยเยียวยาจิตใจของผมได้ ตอนแรกที่มีความคิดจะสร้าง

ผมไม่ได้ตงั้ ใจให้มนั เป็นรีสอร์ท เพราะผมหวังแค่วา่ เวลามีปญ ั หาหรือเครียดหนักๆ ผมสามารถมาทีน่ ไี่ ด้ ขับรถแค่ 2 ชัว่ โมง ถึงปุบ๊ ก็ชาร์จพลังปับ๊ จากนัน้ ก็กลับไปลุยต่อ คุณมาพบสวนผึง้ ได้อย่างไร แล้วทีน่ มี่ อี ะไรทีเ่ ป็นเสน่หด์ งึ ดูดใจให้คณ ุ เปลีย่ นแปลงตัวเอง

ไปสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการด้านรีสอร์ทอย่างจริงจัง ชีวิตส่วนตัวผมเป็นคนเสพการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ก็จะหาสถานที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ ผมได้มาเที่ยว สวนผึง้ ด้วยความบังเอิญ ตอนนัน้ มากับเพือ่ นแค่ 2-3 คน อยูร่ สี อร์ทบ้านริมเขา ตอนเช้าก็ปนั่ จักรยาน กันออกมา จนเจอทีแ่ ปลงนี้ ซึง่ เป็นแปลงปลูกผักของชาวบ้าน ข้างหลังมีลำธาร ผมคิดทันทีวา่ อยากอยู่ ตรงนี้ มันเหมือนเป็นรักแรกพบ เพราะทีน่ มี่ คี วามสวยงามทางธรรมชาติ อากาศดี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ รวมถึงคนในชุมชนก็ยงั ดำเนินวิถชี วี ติ ทีส่ งบ ผมเลยตัดสินใจติดต่อเจ้าของทีจ่ นสามารถซือ้ มาได้ 3 ไร่ แล้วปลูกบ้านอยู่หลังหนึ่งมาเรื่อยๆ จนเพื่อนๆ เริ่มรู้ว่าเรามีบ้านอยู่ที่นี่ เลยมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้น

ผมเลยขยายไปเป็นหลังที่ 2 หลังที่ 3 และหลังที่ 4 แต่พอทำมากขึ้นก็พบว่าแพทเทิร์นแบบนี ้ เริ่มไม่เวิร์คแล้ว เพราะเพื่อนมาเต็มหมดจนเราไม่ได้พักผ่อน บางครั้งผมนอนในรถก็เคย จากตรงนี้

เลยคิดว่าจะต้องมีการให้บริการเป็นจริงเป็นจัง เริ่มจากโฮมสเตย์ก่อน มีแค่บ้านและมีครัวให้มาทำ กับข้าวกันเอง แต่ไม่มคี นบริการ พอผ่านตรงนัน้ ไปได้ซกั พัก ก็รสู้ กึ ว่าโฮมสเตย์มนั ยังไม่ใช่ เพราะลูกค้า ที่มาพักบ่นว่าทำไมไม่มีบริการที่เป็นมาตรฐานเลย เพราะเขามาจากการพูดชมกันแบบปากต่อปาก

ผมก็เลยเริม่ วางระบบ สร้างรีเซปชัน่ ทำทุกอย่างให้ครบ จนกลายมาเป็นรีสอร์ทได้ 5-6 ปี ดูจากพืน้ ฐานทีผ่ า่ นมา คุณไม่นา่ จะมีองค์ความรู ้ ในธุรกิจรีสอร์ท ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างละเอียด คุณไปหาความรูเ้ หล่านีม้ าจากทีไ่ หน เริ่มแรกคงเป็นแค่ความชอบและสนใจเท่านั้น แต่ลองคิดลึกๆ แล้ว จริงๆ ตั้งแต่เด็กๆ บ้านผมเป็น ครอบครัวค้าขาย ผมอยูก่ บั ตึกแถวมาตลอด ชีวติ มีแต่ชนั้ บน ชัน้ ล่าง และเดินลงบันไดแค่นนั้ มันคงเป็น ความเก็บกดอยูใ่ นใจว่าอยากจะมีทที่ สี่ วยและดี ไม่ใช่ตกึ แถว ผมไม่อยากให้ชวี ติ ตัวเองมีมาตรฐานแบบนี้ อยากจะอยูใ่ นสถานทีท่ เี่ ป็นฉากทีผ่ มกำกับมากกว่า ซึง่ ชือ่ ซีนเนอรี่ มันก็คอื ซีน เดอะ ซีนเนอรี่ ก็คอื ฉาก ทีผ่ มจะวางเรือ่ งนี้ ผมอยากจะให้มตี กึ 2 หลัง บนทุง่ โล่งๆ พอผมสร้างฉากขึน้ มาเสร็จแล้วเอาตัวเอง เข้าไปอยูใ่ นฉากนัน้ นัน่ คือความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ ผมคิดแค่นจี้ ริงๆ ครับ ทีเ่ หลือมันจะบอกเราเองว่าต่อไป เราจะทำกับมันอย่างไรเท่านัน้ อารมณ์ทเี่ ป็นเสน่หข์ องซีนเนอรีท่ หี่ ลายคนประทับใจ คุณสร้างขึน้ มาเป็นแบบไหน ผมสร้างขึ้นมาจากความคิดที่ว่าลูกค้าต้องสัมผัสได้ยากและไม่เคยพบเห็นในที่อื่นๆ พี่ป๊อด-ธนชัย

อุชชิน รุน่ พีผ่ มทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบ มีคำพูดติดปากอยูค่ ำหนึง่ คือ คำว่า ว้าว! ซึง่ การว้าวทุกครัง้

ความทุกข์ความเครียดตรงนีท้ ำให้คณ ุ คิดจะปิดเดอะซีนเนอรีใ่ นส่วนทีเ่ ป็นรีสอร์ทใช่ไหม ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดเด็ดขาดแบบนั้นเสียทีเดียว แต่สิ่งที่ผมรับรู้ก็คือ เฮ้ย เรามีความสุขน้อยลง

ไม่เหมือนกับตอนแรกๆ ทีเ่ รามาเจอทีน่ ี่ แล้วแรงบวกอีกอย่างในการตัดสินใจ คือผมได้มโี อกาสได้ไปที่ เมือง Cotswolds ทีอ่ งั กฤษ ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ทีน่ นั่ เป็นเมืองหนึง่ ทีเ่ ป็นต้นกำเนิด ของการเลี้ยงแกะ แต่พอไปถึงไม่เจอแกะเพราะเขาเลิกเลี้ยงไปแล้ว แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั่นคือ บ้านเรือน

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของคนเลี้ยงแกะจริงๆ สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ ผมได้กลับไปเจอ

ความรูส้ กึ เดิม เหมือนตอนทีผ่ มเจอสวนผึง้ เมือ่ 12 ปีทแี่ ล้ว ทีท่ ำให้ผมอยากใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างมีความสุข

ก็มองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าตกลงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่ ในตอนแรกเราต้องการความสุข

ใช่ไหม แล้วตอนนีส้ งิ่ ทีเ่ ราทำอยูม่ นั ทำให้เรามีความทุกข์ เราจะไปทำมันทำไม เลยตัดสินใจปิดเด็ดขาด คงเหลือไว้สว่ นข้างหน้าทีเ่ ป็นฟาร์ม เพราะมันง่ายๆ เบาๆ ไม่มงี านเซอร์วสิ ทีข่ ะมักเขม้นอะไร การทิง้ ไปในช่วงทีเ่ รียกได้วา่ ประสบความสำเร็จแบบสุดๆ คุณต้องใช้ความกล้าหาญมากไหม ก็อย่างทีบ่ อกล่ะครับ คนข้างนอกเขาก็บอกว่าผมหุนหันพลันแล่น ใช้แต่อารมณ์ (หัวเราะ) ผมบอกว่า ผมไม่ใช้อารมณ์เลย ผมเป็นผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูก่ บั มันตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ คำว่า ใช้อารมณ์กบั มัน หมายความว่า ถ้าเข้ามาแค่ดูเรื่องการเงิน เข้ามาดูเรื่องรายรับรายจ่าย แล้วผมด่วนตัดสินใจปิดไป

มันก็คงเป็นความหุนหัน แต่ดว้ ยความทีอ่ ยูก่ บั มันมาตลอด 7 ปี ผมรูแ้ ละเข้าใจอย่างลึกซึง้ ผมไม่ได้

หุนหันพลันแล่น แล้วอะไรคือข้อพิสจู น์วา่ คุณไม่ได้หนุ หันพลันแล่น หรือด่วนตัดสินใจล่ะ มีเพือ่ นผมเข้าไปทีร่ สี อร์ทวันทีผ่ มประกาศปิด แล้วเขาบอกว่าเสียดายว่ะ ถ้าเอ็งจะปิดมันจริงๆ เขาถึงขัน้ น้ำตาเกือบไหล เขาบอกว่าไม่เคยเจอความรูส้ กึ แบบนี้ รูส้ กึ อาลัยอาวรณ์ แต่ผมก็บอกเขานะว่า มึงลอง ถามไหมว่ากูรู้สึกยังไง ก็เศร้านะ แต่ที่นี่มันจะกลับมาเป็นบ้านของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง บ้านที่มีแต่

ความสุข ทำอะไรก็ได้อย่างมีความสุข หรือถ้าในช่วงทีม่ งี านคอนเสิรต์ บ้านพวกนีก้ เ็ ป็นบ้านเรา บ้านทีเ่ รา เคยสังสรรค์ เราจะชวนเพือ่ นมาอยูก่ นั เยอะๆ นีค่ อื ความรูส้ กึ ทีผ่ มอยากเสพ แต่คนทีม่ องจากภายนอก เขาไม่ได้รสู้ กึ แบบนี้ ไม่รอู้ ารมณ์ ไม่รฟู้ งั ก์ชนั ทีผ่ มจะใช้มนั ตัง้ แต่แรก ก็เลยเสียใจ ห่อเหีย่ ว กังวลไป ต่างๆ นานา แต่ผมกลับแฮปปี้มาก แต่ก็มีการชั่งใจอยู่บ้างว่าจะเปิดใหม่อีกครั้งดีไหม แต่สุดท้าย

ตัวรีสอร์ทก็เป็นตัวตอบให้ผมเองว่า ข้างในทีพ่ กั มันคือจิตใจของผม ผมต้องรูด้ ที สี่ ดุ ว่าแต่มนั ไม่มที างออกสวยงามทีจ่ ะจัดการให้การบริหารงาน กับการสร้างเป็นไปอย่างสมดุลเลยหรือ เคยคิดครับ (ตอบเร็ว) ผมระดมคนทุกแขนง ตอนก่อนสร้างก็เอานักออกแบบทีท่ ำให้เอวาซอนมาคุยกัน ว่าจะเอายังไง หรือทำอะไรได้บ้าง ที่จะทำมันได้อย่างเต็มที่ รวมถึงทำให้ชีวิตผมไม่เครียดจนเกิน

แต่ขอ้ สรุปโดยส่วนตัว ทางออกทีผ่ มคิดก็คอื จะปิด แต่กบั คนทีเ่ ขาเคยเห็นมัน มีหลายคนทีไ่ ม่ยอม


คนกลุม่ ทีว่ า่ คือคนทีค่ าดหวังและชอบในความเป็นซีนเนอรีใ่ ช่ไหม ใช่ครับ บางคนเขาถึงขั้นน้ำตาร่วงเลยนะถ้าผมปิดมัน ไม่ยอม ทุกคนมาช่วยกันระดมความคิด

เพราะเหตุผลที่ไม่ยอมให้ปิด ก็มีทั้งปลอบให้ใจเย็น เลยเถิดไปถึงให้เอาผมไปเก็บแล้วทำต่อ จากนั้น

จะแบ่งรายได้ให้ไปเที่ยวรอบโลกอยากไปไหนก็ไป แต่อย่าปิดก็พอ มีคนบริหารได้และทำเงินได้ด้วย

ผมก็เรียกคนทีพ่ ดู แบบนัน้ มาคุยว่าจะทำอย่างไร ซึง่ ผมก็สนใจนะ แต่พอทุกคนเสนอไอเดียมา ผมว่ามัน ทำให้อารมณ์เดิมๆ ดร็อปลงหมด ซึง่ เขาก็ยอมรับว่ามันต้องดร็อป แต่ผมยอมรับไม่ได้ไง เพราะลูกค้า ทีม่ าเขาคาดหวังไปถึงจุดนัน้ แล้ว แล้วมีวนั หนึง่ คุณจะบอกว่าตอนนีข้ อลงมานิดหนึง่ มันไม่ได้ (เสียงสูง) คุณไม่จำเป็นต้องลดราคา ที่อื่นที่เขาจ่ายได้ถูกกว่า แต่เขาก็เลือกมาที่ซีนเนอรี่ เพราะเขาประทับใจ

ในจริตของมัน แต่วนั หนึง่ ทีค่ ณ ุ ลด ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะเสียความรูส้ กึ มหาศาล ผมสนใจลูกค้ามากกว่า ดีกว่า จะยอมลดคุณภาพลงมา การปิดครัง้ นีม้ นั มีเหตุผลอืน่ เพิม่ เติมอีกหรือไม่ ผมตัง้ ใจไว้ครับว่าจะเลิกทำงานอีก 2 ปี มันเหนือ่ ยเหลือเกิน ผมเริม่ ทำงานมาตัง้ แต่อยูป่ ี 2 สมัยเรียน มหาวิทยาลัย จากทีเ่ คยเป็นเด็กทีไ่ ม่เอาไหน เรียน ม.4-6 ผมก็ไม่คอ่ ยเข้าเรียน เอาแต่แข่งรถ ไปเดิน สยามอย่างเดียว จนที่บ้านเขามองว่าชีวิตมันจะทำมาหากินอะไร แล้วผมมาเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงปี 2 มหาวิทยาลัย เพราะพ่อผมเสีย ซึ่งผมเป็นลูกชายคนเดียว ก็ต้องพยายามทำตัวเป็นเสาหลักของบ้าน

ให้ได้ ถามตัวเองว่าชอบอะไร เฮ้ย! ชอบรถ ก็ยึดเรื่องนี้เป็นธุรกิจ ขายอะไหล่รถ พอผมทำได้

เป็นรูปเป็นร่าง ทีบ่ า้ นก็เริม่ วางใจ แต่สดุ ท้ายทีบ่ า้ นก็มองว่าผมทำมันมากเกินไป หนักเกินไป เขาก็เตือน ผมให้เบาๆ ลงดีไหม ทัง้ เรียนด้วย และทำงานด้วย เพือ่ ให้มคี วามรูส้ กึ ว่าเราทำได้ ก็ทำหนักด้วยตัวเอง มาเรื่อย จนถึงวันที่ทำรีสอร์ท ที่บ้านผมเขาก็เป็นห่วงว่าถ้ามันหนักมากก็อย่าเลย พอเขาเห็นผมทำ

ก็รสู้ กึ ว่าผมสุดโต่งไป ผมก็บอกว่าผมน่ะหนักได้ เพราะเวลาของผมสัน้ กว่าคนอืน่ เวลาทีส่ นั้ ตรงนีห้ มายความว่าอะไร ผมไม่อยากทำงานไปถึงอายุ 50-60 ปี (ตอบเร็ว) อยากจะพอแค่อายุ 40 ปี แต่ยงั มีเผือ่ เหลือ เผือ่ ขาด สำหรับเยือ่ ใย หรือมีอะไรติดขัด เช่นโปรเจ็กต์ทคี่ ดิ ไว้ไม่สมั ฤทธิผ์ ลดังทีค่ ดิ ไว้ แต่กจ็ ะต้องไม่เกินเท่านี้ ชีวติ ทีจ่ ริงจังในการทำงานมาตลอด ถึงวันทีต่ อ้ งปลดปล่อยทุกอย่าง อนาคตต่อไปจะเป็นลักษณะไหน ผมคิดว่าชีวติ คนทุกคนมักจะมีโจทย์ทบี่ บี คัน้ ชีวติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งงาน เรือ่ งครอบครัว หรือเรือ่ งคูค่ รอง ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ผมก็นั่งหาคำตอบว่าเพราะอะไร ก็ได้คำตอบว่า หนึ่งคือเรื่องวัฒนธรรมสังคม

คือคุณจะต้องมีอย่างนัน้ อย่างนี้ ตามทีส่ งั คมคาดหวังว่าคุณควรจะทำให้ได้ ผมก็รสู้ กึ ว่าทำไมเราจะต้อง เอาตัวเราไปผูกกับความคาดหวังของสังคม ทำไมไม่ทำในสิ่งที่ชอบไปล่ะ อยากทำอะไรก็ทำ ผมคิด

แบบนีแ้ ล้วก็ทำ ผมอยากเสียชีวติ ไปอย่างมีความสุขในชาตินี้ ไม่ใช่อยากเป็นคนทีเ่ สียชีวติ ไปโดยทัง้ ชีวติ ต้องแบกอะไรเอาไว้

“พีป่ อ๊ ด-ธนชัย อุชชิน รุน ่ พีผ ่ มทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบ เขามีคำพูดติดปาก คือคำว่า ว้าว! ซึง่ การว้าวทุกครัง้ ของเขา มันคือการได้พบสิง่ ใหม่ทเี่ พิง่ เคยเจอ ผมคิดว่าคนทีช่ อบเสพความว้าว ก็คอ ื เป็นการเติมพลังชีวต ิ ของเขา ผมก็เป็นคนแบบนีเ้ หมือนกัน เลยเอาความว้าว มาเป็นคอนเซ็ปต์ของทีน ่ ”ี่


การปล่อยวางนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณ แต่โดยส่วนตัวจริงๆ ตัวตนความคิดจิตใจ

ทีม่ ตี อ่ เรือ่ งต่างๆ ของคุณเป็นอย่างไร ผมเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ต้องทำเต็มที่ เสี่ยงให้เต็มที่ ซึ่งถ้าได้มันประสบความสำเร็จเลยนะ อย่างถ้าทำงานออฟฟิศแล้วอยูใ่ นกรอบ อย่างดีทสี่ ดุ ก็ได้แค่เซฟๆ ตัวเองไป แล้วก็เซฟจนเกษียณ นัน่ แหละ เหมือนกับทีค่ ณ ุ ธนา เธียรอัจฉริยะ บอกว่าคนเราควรจะต้องก้าวออกจาก Comfort Zone คุณก็คดิ แบบนัน้ ด้วยใช่ไหม (หัวเราะ) ชีวติ ผมผจญภัยมาตัง้ แต่เด็ก นีก่ น็ า่ จะเป็นคำตอบทีช่ ดั เจนนะ ผมลุยแล้วผมก็เจ็บมา ตลอด อย่างตอนทีผ่ มบ้าแข่งรถ แม่ผมรูว้ า่ ชอบ เขาก็ยกรถคันทีเ่ ขาใช้ให้ผมเลย ให้เอาไปแต่ง

ให้เต็มที่ แต่หา้ มขออีก ผมจำได้ BMW ซีรสี่ ์ 3 ซึง่ มันโก้มาก แต่มนั ทำให้ผมรูเ้ ลยว่าต่อไปถ้าผม จะสอนใครผมจะใช้วธิ นี ี้ มันเป็นอย่างไรช่วยยกตัวอย่างได้ไหม ถ้าคุณได้ไปแล้ว คุณไม่มีสติปัญญาพอ ทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีแต่ล่มสลายสูญหายไป แต่ถ้าได้

มากขึน้ ๆ แล้วทำให้เขาได้ประสบการณ์จากทรัพย์สมบัตชิ นิ้ นัน้ นีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่รจู้ ะบวกมากขึน้ กีเ่ ท่า ผมได้มนั มาก็ทำเป็นรถแข่ง ทำทุกอย่างทีอ่ ยากทำ วันหนึง่ แม่ถามผมว่า รถทีผ่ มทำน่ะคนทีเ่ ขา สร้างมันขึ้นมา เขาคิดได้หรือเปล่าว่ามันดีหรือไม่ดี ผมก็บอกว่าเขาคิดได้แต่นั่นเขาทำรถบ้าน

ผมทำรถแข่ง เถียงๆ ไป แต่กย็ งั ทำไปเรือ่ ยๆ ก็ได้รมู้ ากขึน้ ๆ ว่าสิง่ ทีโ่ รงงานคิดนัน่ คือสิง่ ทีใ่ ช้งาน ได้ดี ถูกต้องทีส่ ดุ แล้ว ไม่อย่างนัน้ รถจะคันละหลายล้านหรือ เพราะเขาต้องมีคา่ ทดลอง ค่าวิจยั พัฒนา ซึง่ คำตอบนัน้ ก็ได้เปิดเผยมาในเวลาทีผ่ มได้รมู้ นั ได้ลยุ กับมันซะเละเทะ พอรูแ้ บบนี้ ผมก็ จะไม่ไปลุยเละเทะกับคันที่สองหรือคันที่สามต่อไป แต่ถ้าผมไม่เคยได้คำตอบแบบนี้ด้วยตัวเอง ผมคงต้องลุยอีกหลายคันเลย แล้วเรือ่ งการทำรีสอร์ทล่ะ ผมโชคดีที่เจอผู้ปกครองที่กล้าได้กล้าเสียกับผมขนาดนี้ ไม่อย่างนั้นผมคงไม่กล้าทำอย่างนี้ แน่นอน ผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะมีบา้ นอยูใ่ นป่า ในช่วงทีก่ อ๊ ดอาร์มกี่ ำลังอยูใ่ นพืน้ ที่ ไม่มใี คร เข้ามาพื้นที่กว่าสองเดือน ผมก็ยิ่งได้ใจว่าดีมาก เหมาะแก่ทำเป็นเซฟเฮาส์ที่ไม่มีใครเข้ามา (หัวเราะ) นีเ่ ป็นตัวอย่างหรือกับการก้าวออกมาจากคอมฟอร์ท โซน อีกรูปแบบหนึง่ ใช่ไหม (หัวเราะ) ชีวิตผมมันก็เป็นแบบนี้ครับ ตอนได้ฟังว่าไม่มีใครเข้ามาหัวใจยิ่งพองโต แล้วยิ่งได้

คำตอบจากผู้ใหญ่บ้านก็ยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่ เขาบอกว่าจริงๆ แล้วคนกลุ่มนี้ไม่มีอะไร เขาแค่

หุนหันพลันแล่น ไม่ได้มอี นั ตรายกับใคร ก็ตดั สินใจเลยว่าเอาทีต่ รงนีแ้ หละ คิดดูนะตอนเข้ามา

สร้างบ้านไฟก็ไม่มี จุดตะเกียงอยูเ่ อา คือถ้าผมไม่เคยเข้ามาใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยตัวเอง ผมก็คงไม่กล้า มาลุยอะไรขนาดนี้ ไม่งั้นคงต้องรอให้มีชุมชนก่อน หรือมีคนที่เป็นวิศวกรเข้ามาดูก่อน แต่ผม

ไม่เอาก็ลงมือทำเลย แข่งรถกับการทำรีสอร์ทอะไรมันผจญภัยมากกว่ากันในความคิดคุณ มันเป็นเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกันมาก แต่วถิ มี นั ดันเกิดขึน้ มาจากคนๆ เดียวกัน คุณนึกออกไหม วิถที วี่ า่

ก็คือถ้าคุณไม่เข้มแข็งจริงๆ และไม่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะจริงๆ คุณเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทที่ดัง และดีได้ยากมาก เพราะคุณจะเจอสิ่งเร้าที่มากระทบใจครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะใจคุณไม่มีความ

มุง่ มัน่ มันต้องเป็นทีห่ นึง่ ถ้าทีห่ นึง่ ไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าให้มนั ตกไปอยูท่ สี่ าม ผมมีทฤษฎีแบบนี้ อยูใ่ นใจมาตลอด ถ้าผมทำไม่ตดิ หนึง่ ในสามผมไม่ทำ การปิดรีสอร์ทมันเกีย่ วกับทฤษฎีขา้ งต้นไหม คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวซีนเนอรีเ่ องมันสุดแล้ว จนผมยินดีทใี่ ห้มนั ปิดตัวได้ แต่ตวั ผมเอง

ก็ไม่ยนิ ดีทตี่ วั ผมจะสุดกับมันด้วย คือผมไม่มที างทีจ่ ะอยูบ่ นโพเดียมแล้วยืนยิม้ ตลอดเวลา แล้วให้ ทุกคนรูจ้ กั หรือมาสนิทกับผม นีเ่ ป็นปัญหาส่วนตัวของผมเลยนะ นีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่มาก ส่วนทีผ่ ม ไม่แคร์เลยที่จะปิดมัน หนึ่งคือชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากหลังจากการเปิดรีสอร์ทนี้

ผมพลาดพลั้งที่เคยออกรายการทีวี แล้วถูกถ่ายออกรายการ หลังจากนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไปเลย คนทีเ่ ข้ามาปฏิสมั พันธ์ดว้ ยไม่วา่ จะสเต็ปไหนก็มาหาเรา ผมเป็นคนเลือกนะครับว่าจะคุยกับคนทีผ่ ม คุยด้วยแล้วมีความสุข หรือจะเฉยๆ กับใคร ดังนั้นผมไม่ใช่เป็นคนที่คุยได้หรือยิ้มได้กับทุกคน

จากเหตุการณ์นนั้ ทำให้ผมเสียความเป็นส่วนตัวไปเยอะ รวมถึงเสียคนทีร่ จู้ กั ในระดับกลางไปเยอะเลย การเสียคนทีร่ จู้ กั ระดับกลางหมายถึงอะไร เพราะผมไม่สามารถสนองข้อเสนอที่เขาขอมาได้ คือเป็นเจ้าของนี่ รู้จักผมแล้วก็สามารถทำ

อะไรก็ได้ ผมก็ตอ้ งบอกว่านีม่ นั ไม่ใช่นะ มันเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นส่วนตัว คุณมาทีน่ กี่ เ็ พราะตัวรีสอร์ท

ไม่เกีย่ วกับผม เพราะผมเป็นแค่คนอยูห่ ลังฉาก แล้วผมจะทำให้ดมี ากเพือ่ ให้คณ ุ มาเสพ แต่เอาเข้าจริงแล้วสังคมตอนนี้มันเป็นสังคมแสวงหาเซเลบฯ แล้วการเป็นเซเลบฯ อาจจะมี ประโยชน์กบั ธุรกิจ มากกว่าเป็นคนหลังฉากไม่ใช่หรือ ผมไม่ชอบใครที่ทำอะไรเพื่อโปรโมทธุรกิจตัวเองแบบเยอะเกินไป เพราะผมคิดว่าเราทำสินค้า

เราก็ควรขายสินค้า หรือผลิตสินค้าของเราให้ดี จะดีกว่าไหม ทำของใช้ทเี่ ขาจะเสพเอาตัวสินค้า

ว่ามันดีอย่างไร ให้มนั ชนะทีต่ วั สินค้า อย่าให้มนั ชนะทีภ่ าพลักษณ์ คุณกำลังจะบอกว่าตัวเองไม่ศรัทธาวัฒนธรรมเซเลบฯ ใช่ไหม ไม่ศรัทธา (ตอบเร็ว) คือผมเห็นเพือ่ นทีอ่ อกงานทุกทีเ่ ลยนะ แล้วมันได้อะไร โอเคมันอาจจะได้ ความเชือ่ ถือ ไปหุน้ อะไรกับใครมันก็สะดวกสบาย แต่ภมู ใิ จไหมว่าใช้ชอ่ งทางตรงนี้ มันต่างจาก

สิง่ ทีท่ ำมาด้วยตัวเอง คือวิถแี ต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ผมไม่ได้ชนื่ ชอบตรงนัน้ สิง่ ทีเ่ ขาทำ มันก็ไม่ผดิ วิถผี มคือต้องรูจ้ กั มัน ต้องเหนือ่ ยกับมัน ต้องทำมัน แล้วสิง่ ทีเ่ ราทำกับใจเราต้องเป็น


อันหนึง่ เดียวกัน เพราะฉะนัน้ อะไรทีม่ นั สะเทือนกับธุรกิจหลัก เช่นจัดอีเวนท์ โดยใช้ซนี เนอรีเ่ ป็นสินค้า อย่างเช่นจัดคอนเสิรต์ คนจัดก็ทำอะไรหลายอย่างโดยทีไ่ ม่รวู้ า่ ตัวตนของทีน่ เี่ ป็นอย่างไร ทำเยอะ จนผม รู้สึกว่าไม่แฮปปี้แล้วนะ เพราะมันเละเทะ ดังนั้นใครที่เข้ามาโดยไม่รู้จัก แล้วมองแค่ว่าจะเข้ามาแตะ

เพื่อคิดว่าขายได้ อย่างนี้อย่ามาครับ (เน้นเสียง) ผมลองจัดกิจกรรมแบบนี้มาสองครั้ง ผมรู้สึกว่า

คนพวกนีห้ ยาบเกินกว่าทีจ่ ะมาใช้สถานทีข่ องผม อธิบายความหยาบให้ฟงั ได้ไหม หยาบในทีน่ หี้ มายถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ละมุนละม่อม ไม่นมิ่ นวล ทัง้ การกระทำ การพูดจา วิธคี ดิ ผมชืน่ ชอบ กับกลุม่ คนทีใ่ ช้รสี อร์ทแบบเดิมมากกว่า ทีย่ อมจองก่อน 6 เดือน เพือ่ เข้ามาพักผ่อนสงบๆ เข้ามาอ่าน หนังสือ หรือเข้ามาหาความสุขอย่างมีมารยาท แต่กเ็ ข้าใจได้นะว่านัน่ คืองานเขา เพียงแต่ผมคิดว่ามัน หยาบเกินไปที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับซีนเนอรี่ ทุกอย่างมันลวก เร็ว และต้องทำจบให้ได้ในลิมิตเท่านี้

ซึง่ ซีนเนอรีไ่ ม่ใช่อย่างนัน้ แต่การรับงานก็เป็นช่องทางหนึง่ ทีอ่ าจจะสร้างรายได้ไม่ใช่หรือ ผมตัง้ ใจตัง้ แต่แรกแล้วครับว่าการสร้างซีนเนอรีข่ นึ้ มาผมไม่ได้มองเรือ่ งธุรกิจเป็นทีต่ งั้ ดังนัน้ ถ้ามันไม่ใช่

ก็ไม่ฝืนทำ ผมเองสมัยก่อนก็เคยงงกับความเรื่องเยอะของศิลปินบางคน ซึ่งวันนี้เราเข้าใจได้แล้วว่า

ทำไมเขาถึงเรื่องเยอะ เขาเรื่องเยอะเพราะเขารักงานของเขา นั่นคือสิ่งที่เขาทำมา ดังนั้นมันก็เลยมี

รายละเอียดเยอะ อย่างทีบ่ อกครับว่าต่อจากนีไ้ ปถ้าผมจะรับงาน ผมคงต้องพูดคุยเยอะ ให้เรามีทศิ ทาง เดียวกัน มองเห็นร่วมกัน แต่ถา้ ไม่ใช่กต็ อ้ งขอโทษ แต่สงิ่ ทีค่ ณ ุ กำลังกระทำอยู่ มันก็สมุ่ เสีย่ งอย่างมากทีใ่ ครจะมองว่าคุณเป็นคนเย่อหยิง่ เกินไป ทุกคนน่ะครับ ถ้าวันหนึง่ เดินมาถึงช่วงทีส่ ปอทไลท์สอ่ ง ทุกคนจะได้รบั คำครหานีห้ มด แต่ทงั้ หมดก็อยู่

ที่ว่าขึ้นกับปฏิสัมพันธ์ในระดับไหนกับเขา ถ้าคุณได้รู้จักเขาลึก แล้วพบว่าเขายังเย่อหยิ่ง แสดงว่าเขา

เย่อหยิ่งจริง หรือถ้าคุณติดต่อขอสัมภาษณ์ หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งได้ผลไม่ตรงกับใจ แล้วคุณ ตัดสินว่าเขาเย่อหยิง่ ผมว่าอันนัน้ ไม่ถกู คือตอนนีผ้ มโดนข้อหานีเ้ ยอะ เพราะผมปฏิเสธคนเยอะ ทีต่ อ้ ง ปฏิเสธก็เพราะผมต้องทำงาน ถ้าผมออกสือ่ เยอะ คนรูจ้ กั เยอะ ผมจะคุมงานสะดวกได้อย่างไร ผมเดิน ไปไหนมีใครรูจ้ กั เหมือนนักธุรกิจบางคนทีพ่ อี าร์ตวั เอง ซึง่ ผมไม่ได้ยนิ ดีทจี่ ะเป็นเซเลบฯ งานผมก็คอื

สิง่ ทีผ่ มทำ ไม่จำเป็นต้องรูว้ า่ ใครคือใคร ในฐานะของคนทีม่ สี ว่ นในการทำให้สวนผึง้ ได้รบั ความนิยม คุณมีมมุ มองอย่างไรกับการเจริญเติบโต ทีม่ ากขึน้ ของอำเภอเล็กๆ นี้ จนดึงดูดให้นกั ธุรกิจทัง้ หลายต่างก็เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทีน่ ี่ มีคนถามผมว่าดีใจไหมกับการที่เป็นคนบุกเบิกสวนผึ้ง แล้วทำให้สวนผึ้งดัง เอาตอบแบบตรงๆ นะ แน่นอนผมต้องดีใจว่าเราทำได้โดยไม่ตงั้ ใจ แต่ผมเสียใจกับส่วนรวม เพราะว่าผมชอบสวนผึง้ ในแบบที่ เป็นแบบเดิม ผมไม่ชอบให้เป็นแบบมากันเพือ่ โกย เพราะเห็นว่ามันขายได้กล็ ยุ กันจนเละ ผมว่ายากนะ

ทีจ่ ะหาอำเภอทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้ แล้วอยูใ่ กล้กรุงเทพฯ ขนาดนี้ ถ้าคนบอกว่าผมทำให้สงิ่ เหล่านีเ้ ปลีย่ นไป ผมก็เสียใจ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ มันเป็นเรือ่ งของเด็กคนหนึง่ อายุประมาณ 24-25 ปี ทีเ่ ข้ามาโดยไม่รปู้ ระสีประสา แต่ ความไม่รู้ของเขา มันทำให้เมืองๆ หนึ่งเปลี่ยนไป ผมยอมรับว่ารู้สึกผิดกับเรื่องพวกนี้มาก ซึ่งถ้า

ไอ้เด็กคนนัน้ มันมีประสบการณ์อกี สักนิด มันก็จะระวังว่าทำอะไรต้องเผือ่ ไว้ดว้ ย เพราะเมืองเขาอยูก่ นั อย่างเงียบสงบ แล้วตัวมันก็ชอบเมืองนี้ด้วยนะ แต่วันหนึ่งมันทำไปจนหยุดไม่ได้ และการกระทำนั้น ทำให้เมืองมันวุ่นวายไปหมด นี่ยังรวมไปถึงวิถีชีวิตชาวบ้านที่พอเพียงกลายมาเป็นพนักงานรับจ้าง

ทีเ่ ปลีย่ นรีสอร์ททำงานเป็นว่าเล่น ทีไ่ หนให้มากกว่าก็ไปทีน่ นั่ จะโทษคนพืน้ ทีก่ ไ็ ม่ได้ ต้องย้อนกลับไป โทษคนทีท่ ำให้มนั เปลีย่ นไปจะดีกว่า

คุณมีวธิ กี ารอย่างไรทีส่ ร้างการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนให้สวนผึง้ กลุ่มที่เราทำงานร่วมกัน เราพยายามบอกทุกคนที่มาใหม่ว่าวิถีเดิมเราคืออะไร เราทำอะไรกันอยู่

แต่เหนือ่ ยเพราะคนเหล่านัน้ เข้ามาเพือ่ ทำธุรกิจ แต่เราเข้ามาเพือ่ สร้างทีน่ ใี่ ห้เป็นบ้านของตัวเอง ดังนัน้ เราจะเอาเรือ่ งนีไ้ ปคุยกับนักธุรกิจก็คยุ ยาก เขาไม่มาอินกับความรูส้ กึ ทีว่ า่ เรารักมันอย่างไร แต่เขาคำนึง แค่วา่ ไฮซีซนั่ จะได้เท่าไหร่ โลว์ซซี นั่ จะทำอย่างไรเท่านัน้ แต่กลุม่ ของเราก็จะทำต่อไป เราสามารถอยูก่ นั แบบเงียบๆ อย่างยัง่ ยืน มันคงน่าจะดีกว่าหรูหราฟูฟ่ า่ แล้วเละเทะ ผมคิดแบบนัน้ ความฝันของคุณนับต่อจากนีท้ คี่ ดิ อยากทำคืออะไร แน่นอนผมวางเป้าเกษียณตัวเองไว้อกี สองปี อีกอย่างคือผมซือ้ ทีไ่ ว้เยอะ เพราะแกะของผมต้องกินหญ้า เยอะ ต้องมีที่เป็นร้อยกว่าไร่เพื่อปลูกหญ้าเลี้ยงแกะ เลยไปซื้อที่ไว้แปลงหนึ่ง เป็นที่ลึกและยาวมาก

ถ้าตายอยูข่ า้ งในนัน้ ก็คงไม่มใี ครรู้ (หัวเราะ) สุดทางเป็นหน้าผา สามารถมองเห็นภูเขาแบบพาโนรามา ซึ่งผมตั้งใจว่าจะสะสมเงินจากตรงนี้ เพื่อสร้างบ้านหนึ่งหลังอยู่กลางหน้าผา แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น

อาจจะเลีย้ งหมาสักตัว อยูอ่ ย่างเงียบสงบ ส่วนธุรกิจทัง้ หมด ก็ให้คนอืน่ ดูแลไป ผมจะใช้เวลากับตัวเอง และดูแลคุณแม่ให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้แค่นคี้ รับ n

His Most Favorite Destinations !! 1. เมืองคอทส์วอลด์ ในประเทศอังกฤษเป็นเมืองทีไ่ ม่มหี นุม่ สาวแล้วเพราะหนุม่ สาวเข้าเมืองกันหมด

เหลือแต่คนแก่ ซึง่ เมืองนีส้ าธารณูปโภคดีมาก แต่เป็นเมืองเก่าอายุกว่า 200 ปี ทุกอย่าง

สร้างขึน้ จากหินทัง้ เมือง บ้านเป็นปราสาทเป็นหินหมด มันเป็นเมืองทีแ่ ค่ไปก็ขนึ้ สวรรค์แล้ว

ในความรูส้ กึ ผม แล้วผมก็อยากกลับไปทีน่ นั่ อีกหลายๆ ครัง้ 2. หมูบ่ า้ นชิเกเลเล่ เป็นหมูบ่ า้ นชาวประมงของฝรัง่ เศส ทีน่ นั่ ไม่มอี ะไรเลย แต่เป็นหลืบหนึง่ ของโลก

ทีท่ กุ อย่างสวยงามไปหมด โครงสร้างสถาปัตยกรรมในเมืองเป็นปูนๆ หินๆ สร้างจากการหยิบ หินภูเขามาเรียงต่อกัน สร้างแบบละมุนละม่อม บ้านนีเ้ หลือ่ มกับบ้านนี้ มันก็ทำให้บา้ น

ข้างบนมีดาดฟ้าคลุมหลังบ้านนี้ ชุมชนก็สงบเงียบ 3. ทีร่ มิ หน้าผาในอำเภอส่วนผึง้ ผมคิดว่าทีน่ จี่ ะเป็นทีส่ ดุ ท้ายในบัน้ ปลายชีวติ ผม เพราะตอนแรกผมจะไปใช้ชวี ติ ช่วงสุดท้าย

ทีค่ อทส์วอลด์ แต่มนั ไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริง ผมวางแผนไว้วา่ ผมอยูเ่ มืองไทย

ในช่วงหน้าหนาว แต่หน้าร้อนก็จะไปในทีท่ อี่ ากาศดีๆ ผมจะใช้ชวี ติ แบบนีจ้ นร่างกายไม่ไหว

ในวันหนึง่ แล้วผมจะมาจ่อมอยูต่ รงนี ้

Romantic Arts Festival 2011

@ Suan Phueng

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกราวกับเทพนิยาย อันเต็มไปด้วยเสน่หข์ องงาน ประติมากรรมและงานศิลปะในวิถเี รียบง่ายทีใ่ ช้ไฟฟ้าน้อยทีส่ ดุ เพราะภายในพืน้ ที ่ จะเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับจากเทียนนับพันเล่ม เคล้าคลอด้วยเสียงดนตรีชลิ ๆ ทัง้ แนว Acoustic Pop และคันทรี่ จุดประกายความวาบหวามขึน้ ในหัวใจ ท่ามกลางอากาศ

หนาวเหน็บทีแ่ สนอบอุน่ ของเดือนธันวาคม ซึง่ ในปีนจี้ ะจัดขึน้ ที่ 2 แห่งด้วยกันคือ บ้านหอมเทียน ทุกวันศุกร์ของเดือนธันวาคม ราคาบัตร 1,000 บาท และทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคมที่ The Scenery Vintage Farm หรือ The Scenery Resort ราคาบัตร 400 บาท สอบถามเพิม่ เติม

โทร. 084-394-0006 (The Scenery Resort) และ 081-841-1895 หรือ 085-845-7379


Text : อรรถ อรรถมาตย์ Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

เคล็ดลับเรื่องเงินกับคนดัง คุ ณ ไก่ - มี สุ ข แจ้ ง มี สุ ข พิ ธี ก รสาวคนดั ง จากรายการ ผู้ ห ญิ ง ถึ ง ผู้ ห ญิ ง ทางช่ อ ง 3 ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ห ญิ ง วั ย ทำงานอี ก หลายคน ที่ ทุ่ ม เทเวลาส่ ว นใหญ่ ให้ กั บ การ ทำงาน และเชื่อว่าการเก็บหอมรอมริบเงินฝากไว้ในธนาคาร เป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งก็มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต

ที่ทำให้เธอพลิกแนวคิด หันมาเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุน จริงจังจนกลายมาเป็นนักลงทุนอย่างเต็มตัว ถึงตอนนี้ เธอเชือ่ มัน่ ว่าการลงทุนเป็นเรือ่ งจำเป็นสำหรับชีวติ เราทุกคน

ไก่-มีสุข แจ้งมีสุข

‘เรื่องลงทุนเรียนรู้กันได้’

“เมือ่ 7 ปีกอ่ น ตอนนัน้ นอกจากงานประจำทีช่ อ่ ง 3 ไก่ยงั มีงานพิเศษอืน่ ๆ เข้ามา ทำให้มีรายได้มากขึ้น พอถึงสิ้นปี คำนวณภาษีที่ต้องจ่ายก็ตกใจ เพราะเป็น

เงินก้อนโตมาก (ลากเสียงยาว) เพื่อนสนิทเลยแนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวม RMF (Retirement Mutual Fund) และกองทุนรวม LTF (Long Term Equity Fund) เพือ่ ประโยชน์ในด้านการลดหย่อนภาษี” คุณไก่ เล่าถึงจุดเปลีย่ นทีเ่ ปิดประตู พาเธอเข้าสู่โลกของการลงทุน “ไก่เริ่มต้นจากคนที่ไม่เคยจัดการเงิน ไม่มีความรู้เรื่องลงทุนเลย ค่อยๆ ศึกษาไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา ไก่จะแบ่งก้อนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใส่เงินส่วนนี้ไว้ในกองทุนรวมแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เรียกว่า กองทุนรวม ตลาดเงิ น สามารถถอนได้ ค ล่ อ งตั ว ได้ ผ ลตอบแทนดี กว่ า การฝากเงิ น กั บ ธนาคาร และไม่ต้องเสียภาษี” “ทุกวันนี้ไก่ไม่เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เลย บัญชีธนาคารมีไว้เพื่อให้ เห็นความเคลื่อนไหวทางการเงินเวลาไปทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้นค่ะ นอกจากนั้น ไก่จะมีการแบ่งเงินอีกก้อนหนึ่งออกมาลงทุนเป็นสัดส่วนชัดเจน” เธอเล่าถึงความ เปลีย่ นแปลงในการจัดการเงินของตัวเอง ก่ อ นหน้ า นี้ เธอเคยลงทุ น ในทองคำแท่ ง เพราะเชื่ อว่ า สามารถสร้ า ง

ผลตอบแทนอย่างงดงามในระยะยาว และด้วยความชื่นชอบในทองคำนี้เอง ทำให้เธอเลือกลงทุนใน Gold Futures หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

มานานกว่า 3 ปีแล้ว แม้ Gold Futures จะเป็นการลงทุนในทองคำในรูปแบบใหม่ ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ต้องใช้การวิเคราะห์และติดตามข้อมูลพอสมควร

แต่เธอยังโชคดีที่มีเพื่อนสนิทที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิด “ยอมรับเลยค่ะว่าก่อนลงทุน Gold Futures ฟังเพื่อนอธิบายอยู่ครึ่งวัน

ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่เราก็ค่อยๆ เตาะแตะเรียนรู้ไป ก็พบว่า แม้จะ เป็ น การลงทุ น ที่ มี ความเสี่ ย งค่ อ นข้ า งสู ง แต่ ก็ เ หมาะสมกั บ เรา เรี ย กว่ า

พอยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะชอบการลงทุนในทองคำและอะไรที่เกี่ยวกับ ทองคำอยู่แล้ว” แต่ ‘สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง’ โดยเฉพาะการลงทุนใน Gold Futures ซึ่งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลาในแต่ละวัน เธอเองก็เคยผิดพลาดมาก่อน ช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำ ผันผวนสูงมาก ขณะที่ตัวเธอติดภารกิจงานประจำจนไม่มีเวลาติดตามความ เคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ทันท่วงที ทำให้ต้องประสบกับภาวะขาดทุนใน ช่วงนั้น สิ่งที่เธอเรียนรู้จากบทเรียนนี้ คือการปรับสไตล์การลงทุนใหม่ ในช่วงที่ งานยุ่ง ไม่มีเวลาพอ และราคาทองคำผันผวนขึ้นลงเร็ว เธอจะหยุดการลงทุนไว้ สักระยะหนึ่ง แล้วกลับเข้าลงทุนใหม่เมื่อมีเวลาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก จนเห็ นว่ า มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนขึ้ น และราคาทองคำนิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเทคนิ ค นี้ เ อง

ทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการลงทุน “ที่สำคัญ เราต้องมีเวลาในการตรวจสอบและหาข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจลงทุนให้ดี เพราะมันเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาทองคำในอนาคต

ซึ่งก็ต้องดูด้วยว่ามีปัจจัยอะไรที่กระทบราคาทองคำบ้าง ต้องบอกว่า Gold Futures เวลากำไรก็ได้เยอะ เวลาขาดทุนแต่ละครั้งก็เยอะด้วย อย่างบางที

ช่วงเช้าอาจกำไร 5 หมื่นบาท แต่ปิดสิ้นวันกลายเป็นขาดทุน 3 แสนบาทก็มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องบอกว่าทุกอย่างควบคุมได้ ขอเพียงอย่าโลภ อย่าประมาท และอย่าเสี่ยงจนเกินระดับที่ตัวเองจะรับได้” คุณไก่บอกแง่คิดเตือนใจ สุดท้ายเธอฝากคำแนะนำไปยังคนทำงานทุกคนว่า อยากให้มีการบริหาร จัดการเงิน และควรมีวินัยในการใช้เงิน เมื่อกันเงินออมไว้มีจำนวนมากพอ สมควรแล้ว อย่าปล่อยทิ้งไว้ ในธนาคาร แต่ควรนำไปลงทุนให้เหมาะสมกับ ความเสี่ยงที่ดูแล้วว่ายอมรับได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเงินออมให้เติบโต ร่วมสนุกลุน้ รับรางวัลกับกิจกรรม ‘เคล็ดลับเรอื่ งเงนิ กับคนดัง’ เพยี งตอบคำถามง่ายๆ ว่า ‘ไก่-มีสขุ ’ มีการลงทุนในรูปแบบใด? A. หุ้น B. Gold Futures • เลือก A พิมพ์ 2247A • เลือก B พิมพ์ 2247B ส่ง SMS มาที่หมายเลข 087-990-9706 ก่อน 1 ธ.ค. 54 ผู้โชคดี 5 ท่านรับรางวัลบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่าท่านละ 150 บาท เริ่มต้นหาความรู้ด้านการลงทุนได้ที่ www.start-to-invest.com โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


. 32

H E A L T H

Text : Yamin

คื น กำไรให้ สุ ข ภาพ ด้ ว ยหมากฝรั่ ง ทันทีทเี่ คีย้ วหมากฝรัง่ เพียง 2 เม็ด รูห้ รือไม่วา่ คุณกำลังนำทางให้สขุ ภาวะทีด่ หี ลายๆ อย่าง วิง่ ริว่ เข้าสู่ ร่างกาย โดยเฉพาะเมือ่ หมากฝรัง่ ชนิดนัน้ เป็นหมากฝรัง่ Sugar Free ข้อเท็จจริงนีถ้ กู พิสจู น์แล้วจาก งานวิจยั หลายๆ เล่มของโลกทีเ่ ผยให้เห็นความมหัศจรรย์ทคี่ น้ พบได้ในหมากฝรัง่ นอกเหนือจากการ ให้กลิน่ หอมสดชืน่ แก่ชอ่ งปาก อย่างเช่น ช่วยให้ความทรงจำดีขนึ้ , ผ่อนคลายความเครียด, กระตุน้ ให้ เกิดอาการกระปรีก้ ระเปร่า และอีกนานาสรรพคุณ ซึง่ 24/7 ได้เก็บเกีย่ วข้อมูลจากห้องแล็บส่งถึงคุณ ผูอ้ า่ นผูร้ กั การเคีย้ วหมากฝรัง่ โดยตรงเรียบร้อยแล้ว

for Professional Life 6 เรื่ อ งราวสุ ข ภาพดี จ ากหมากฝรั่ ง เพื่ อ ไลฟ์ ส ไตล์ ร ะดั บ Professional

ความมหั ศ จรรย์ ข องหมากฝรั่ ง ชนิ ด

Sugar Free นอกเหนือจากข้อดีด้านการลดแคลอรีแล้ว หมากฝรั่งชนิด Sugar Free (ปราศจากน้ำตาล) ยังประกอบไปด้วยสารทำความสะอาดพิเศษ ‘โซเดียม

โพลีฟอสเฟต’ ช่วยให้ช่องปากสะอาดสดชื่น อีกทั้งสารให้ความหวานแทน น้ำตาล ซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 5 อะตอมในโครงสร้าง

ยังช่วยให้แบคทีเรียในช่องปากไม่สามารถย่อยสลายเป็นอาหารได้ ส่งผลให้ ปริมาณการเกิดคราบฟันน้อยลง และลดเชือ้ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ลง ขณะนี้ สมาคมทันตแพทย์ชนั้ นำในแถบยุโรป ได้ให้การรับรองเรียบร้อย แล้วว่าการเคีย้ วหมากฝรัง่ ทีไ่ ม่มนี ำ้ ตาลหลังมือ้ อาหารทุกมือ้ ครัง้ ละ 1-2 เม็ด โดยเคีย้ วนาน 3 นาทีขนึ้ ไปเป็นประจำ จะสามารถลดอาการฟันผุได้ เพราะ หมากฝรั่งประเภทนี้ช่วยให้การสะสมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตใน

เนื้อฟันเพิ่มขึ้น และซ่อมแซมบริเวณรอยผุสึกหรอของฟันให้แข็งแรงขึ้น

อีกด้วย สอดคล้องกับคุณสมบัติที่หมากฝรั่งชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการหลั่ง

ของน้ำลายอันเป็นตัวปรับสภาพความเป็นกลางในช่องปาก และน้ำลายยัง เป็นตัวเชื่อมแร่ธาตุที่มีประโยชน์ให้มาหล่อเลี้ยงฟัน ปัญหาฟันผุจึงค่อยๆ บรรเทาลง อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยในวงการแพทย์ พบว่า ผู้ที่เคี้ยว

หมากฝรัง่ ไร้นำ้ ตาล 5 ครัง้ /สัปดาห์ ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ มีสว่ นลด ปริมาณคราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากได้ถงึ 38%

ช่องปากสะอาดเอี่ยมอ่อง : นักชิมทั้งหลายไม่ควรจะ

มองข้ามการใส่ใจดูแลตัวเองหลังรับประทานอาหาร ควร เหน็ บ หมากฝรั่ ง ไว้ สั ก 2 เม็ ด เสมอ เพื่ อ เคี้ ย วขจั ด

เศษอาหารตามร่องเหงือกซอกฟันและทำความสะอาด

ช่องปากหลังเสร็จกิจจากการรับประทาน ซึ่งวิธีนี้จะช่วย ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ลดความเสีย่ งการ เกิดฟันผุ สร้างความมัน่ ใจในรอยยิม้ แถมช่วยให้คยุ จ้อต่อ ได้ดว้ ยลมหายใจหอมสดชืน่

เพิม่ ความมัน่ ใจและสมาธิ : วิธกี ารสร้างสมาธิและความ มั่นใจได้ดีและเร็วที่สุดอีกทางหนึ่งคือการเคี้ยวหมากฝรั่ง ในการวิจัยหนึ่งของสหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ได้ ทดลองแจกหมากฝรัง่ ให้นกั เรียนเคีย้ วเพือ่ เพิม่ สมาธิ แล้ว พบว่ า คะแนนสอบของเด็ ก กลุ่ ม ที่ เ คี้ ย วหมากฝรั่ ง เป็ น ประจำสูงกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้เคีย้ วถึง 90 : 60 เหตุเพราะ หมากฝรัง่ คือตัวแปรทีท่ ำให้เด็กผ่อนคลายความตึงเครียด และจดจ่ออยูท่ คี่ วามสนใจในกิจกรรมทีท่ ำมากขึน้

พร่องอาการกรดไหลย้อนกลับ : สรุปผลการวิจยั ในห้อง แล็บเมืองพีเ่ บิม้ หลายชิน้ ระบุตรงกันว่า การเคีย้ วหมากฝรัง่ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และเปิดช่องทางให้ ออกซิเจนเดินทางสูส่ มองได้ถงึ ร้อยละ 46.3 พร้อมกันนี้ หากคุณเคีย้ วหมากฝรัง่ แบบ Sugar Free หลังมือ้ อาหาร บ่อยๆ จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนกลับ และลดอาการ เสียดท้องอย่างได้ผล

บิร่างให้ผอมเพรียว : ข้อนี้ดูจะเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ เพราะการเคีย้ วหมากฝรัง่ จะช่วยบรรเทาอาการกินไม่หยุด ลงได้ ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือ รายงานการวิจัยจาก งานประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านโรคอ้วนแห่งปี 2007

ได้สนับสนุนให้เห็นว่าการเคีย้ วหมากฝรัง่ ก่อนลองลิม้ ของ ขบเคีย้ วในมือ้ เทีย่ ง จะช่วยลดแคลอรีได้ถงึ 25% นัน่ ก็คอื จะช่วยให้ไม่รสู้ กึ อยากทานของขบเคีย้ ว หรือถ้าชอบทาน ของหวานในช่วงกลางวัน ให้เลีย่ งมาเคีย้ วหมากฝรัง่ แทน จะลดแคลอรีได้ถงึ 39 แคลอรี รวมไปถึงลดแคลอรีจาก ของขบเคีย้ วรสเค็มได้ถงึ 11 แคลอรีตอ่ วัน ยิง่ ถ้าคุณเคีย้ ว หมากฝรัง่ เป็นประจำก็จะช่วยปรับพฤติกรรมการกิน และ ควบคุมน้ำหนักตัวได้ในระยะยาว

ดับอาการท้องอืดและสมานลำไส้ : การเคีย้ วหมากฝรัง่ ในผูป้ ว่ ยทีก่ ำลังฟืน้ ตัวจากการผ่าตัดลำไส้ จะช่วยสมานแผล ให้หายเร็วขึ้น ระบบการทำงานของลำไส้กลับมาทำงาน ตามปกติได้ในเวลาอันสั้น ลดอาการลำไส้อืดที่จะทำให้ เกิดอาการปวดท้องและท้องอืดได้อกี ด้วย

สวยหล่อจริงเชียวด้วยหมากฝรัง่ : ด้วยสารพันประโยชน์ ทีห่ มากฝรัง่ แบบ Sugar Free คืนกลับให้แก่รา่ งกายดังที่ ได้กล่าวมา อีกทัง้ การสำรวจในเมืองมะกัน พบว่ากระแส การเคีย้ วหมากฝรัง่ แบบ Sugar Free ได้รบั การตอบรับ

ดีมาก จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่า เหตุใดหนุม่ สาวทีช่ อบเคีย้ ว หมากฝรัง่ ถึงได้ดดู ี มีเสน่ห์ โดนใจเพศตรงข้ามขนาดนี.้ . อ้อ! ถ้าอยากให้เสน่หเ์ พิม่ ล้นมากกว่านี้ ต้องทิง้ เศษหมาก ฝรัง่ ให้เป็นทีเ่ ป็นทางด้วยนะ


าติ ช อ ่ ม พ เ ด ย ร ิ น อ ร ต ธ า ม ร ม า ต น ิ ด เ รงการ

! ! น ด่ว

โค ด ั จ ตร้ามายด์ น อ เลื่ กบั เบบมี้ ายด์ อลั

เนื่องจากวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้น ทางเบบี้มายด์ คลับ โดยผลิตภัณฑ์ เบบี้ ม ายด์ จึ ง เล็ ง เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานในครั้ ง นี้ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และเกิ ด ความสะดวกสบายสู ง สุ ด สำ� หรั บ ผู้ ที่ ส นใจ จะร่วมทริปทุกท่าน จึงได้เลื่อนการจัดโครงการจากวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ทั้งนี้ ทางเบบี้มายด์ คลับ ยังได้ขยายเวลารับสมัครคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมกิจกรรม สุดพิเศษของโครงการในครั้งนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555


เชิญแนะนำร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

. 34

T A S T E

Honey Scene

Steak & Bar --------------

Text : รุ่งวิสาข์ / Photo : กฤตพล

จากความเป็ น นั ก ชิ ม ที่ ต ระเวนลิ้ ม ลองของอร่ อ ยไปทั่ ว โลก ทำให้ เ จ้ า ของร้ า นเกิ ด

แรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหารยุโรปและไทยสไตล์ฟิวชั่นขึ้นมา โดยคัดสรรแต่เมนูอร่อย

มารวบรวมไว้ทนี่ ี่ พร้อมวิวสวยๆ ของสวนผึง้ อันเป็นทีม่ าของชือ่ ร้านน่ารักๆ แห่งนี้ อบอุ่นในสไตล์คันทรี โดยเน้นเฟอร์นิเจอร์อย่างเก้าอี้หวายสีขาว และหลังคาที่มุงด้วยหญ้าคา

ทรงแปลกตา ในบรรยากาศแบบ Open-Air สามารถมองลงไปเห็นวิวสวยๆ ของฝูงแกะ

บนสนามหญ้าสีเขียวสดใส ตกกลางคืนกลับให้ความโรแมนติกไม่เบา เฟตตูชนิ เี พสโต้ซอสปลากะพงย่าง พร้อมพาเมซานชีส และเพสโต้ซอสทีช่ ว่ ยตัดความเลีย่ น

ได้ดี ตามด้วยซีโ่ ครงหมูราดซอสแอปเปิล้ เนือ้ สันนอกติดกระดูกราดซอสทีท่ ำจากแอปเปิล้ เขียว จึงให้รสออกเปรี้ยวนิดๆ ส่วนฮันนี่บีฟสเต๊ก เป็นการใช้สันในโคขุนหมักกับน้ำผึ้ง ย่างสองชั้น

โดยใช้มอสซาเรลล่าชีสประกบตรงกลาง เหมาะกับคนทีไ่ ม่ชอบทานเนือ้ ติดมัน รวมถึงไส้กรอก ลูกวัวย่างสุดอร่อย ทีน่ ำเข้าจากอเมริกาโดยเฉพาะ อิ่มอร่อยประมาณ 400 บาท/ท่าน Honey Scene Steak & Bar @ The Scenery ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เปิดบริการทุกวัน

เวลา 10.00-21.00 น. โทร. 032-711-222, 080-254-3340, Facebook : Honeyscene Steak & Bar Wow!!! หากได้มีโอกาสเยี่ยมชมหรือเข้าพักรีสอร์ทใดก็ตามในราชบุรี

แล้วเห็นโบรชัวร์ของ Honey Scene สามารถนำมาเป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหาร 10% พร้อมรับฟรี Soft Drinks 2 ที่

Among natural surroundings and a country-style setting, Honey Scene Steak & Bar boasts its comfy

open-air space for dining with the soothing view of a lush field and a flock of sheep while serving Thai, European, and fusion cuisines with great taste for all guests. Its atmosphere at night is also one of the most romantic in Thailand you can ever find and enjoy. Location : The Scenery Resort & Farm, Suan Phueng, Ratchaburi

T-House

Text : SaCha / Photo : กาญจนา วัฒนมงคลศรี

T-House ร้านอาหารเวียดนามที่เปิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน นอกจากความชื่นชอบ

ส่วนตัวของเจ้าของร้านแล้วยังเพื่อสนองตอบความต้องการต่อกลุ่มผู้รักสุขภาพขณะนั้นด้วย

ทั้งนี้เพื่อรสชาติอาหารที่หลากหลายและถูกปากมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการพัฒนาให้มีทั้งอาหาร เวียดนามสไตล์ชาววังทีม่ อี ยูเ่ ดิม และอาหารอีสาน ญีป่ นุ่ อิตาเลียนเข้ามารวมไว้อยูใ่ นเมนู ภายในร้านถูกแบ่งโซนให้มีบรรยากาศเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า โดยโซน

ด้านล่างจะตกแต่งแบบอบอุ่นเหมือนบ้าน เพิ่มความคลาสสิกด้วยเฟรมภาพที่มากด้วยเรื่องราว

พร้อมแชนเดอร์เลียร์แสนหรู และแมกไม้นานาพรรณช่วยให้ดูสดใส ส่วนชั้น 2 จะเป็น

ห้องอิตาเลียน สไตล์การตกแต่งค่อนข้างเนีย้ บเหมาะสำหรับรับรองแขกผูใ้ หญ่ ซิกเนเจอร์ของร้านยังเน้นที่เมนูเวียดนาม เมนูแนะนำคือ ปอเปี๊ยะฮอยอัน ซึ่งจะสัมผัส

ได้ถึงแผ่นแป้งที่กรอบไส้เนื้อนุ่มจัดเต็มด้วยเครื่องที่ไม่ใช่มีแต่ผัก นอกจากนี้ ฟัวกราสกับ

ล็อกเก็ตสลัด ก็ควรลอง อีกทั้ง ซูชิฟิซซ่า เมนูเด็ดจากญี่ปุ่นก็น่าสน ส่วนของหวานล้างคาว

ก็ต้องยกนิ้วให้กับ ไอศกรีมกะทิ อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจ แต่เมื่อจัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

8 อย่าง คุณก็ไม่มที างเลีย่ งความอร่อยถ้วยนีไ้ ปได้

ประมาณ 200 บาท 118/26 ถ.พระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท เปิดบริการวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-14.30 น.

(ช่วงเช้า) และ 17.00-22.00 น. (ช่วงบ่าย) โทร. 0-2270 0415-7 www.t-touserestarant.com

Offering the classic Hue Vietnamese recipes with incredibly warm service, T-House provides natural green atmosphere with a modern interior design. It is a perfect place for those who are health-concerned, serving a wide selection

of scrumptious food, including Italian by roccia and Japanese by sushi bar. Live music is available for a more lively night

of all guests. Location : 118/26 Rama 6 Rd. Samsen nai, Phayathai, Bangkok


ห้องอาหาร เอเทรีย่ ม ให้บริการอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ โดยเชฟ

ของโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ที่ได้สรรหาเมนูพิเศษจากทั่วทุก

มุมโลก พร้อมการปรุงด้วยวัตถุดบิ ชัน้ ดีมาสลับสับเปลีย่ นให้ได้ลมิ้ ลอง ไม่ซำ้ กันในแต่ละวัน ไม่วา่ จะเป็นมุมอาหารไทย จีน ญีป่ นุ่ มุมอาหาร ทะเลนานาชนิด และมุมอาหารอบสไตล์ยุโรปพร้อมซุป และมุมสลัด

ทีร่ บั ประกันถึงความสดใหม่ทกุ วัน ตกแต่งสไตล์รว่ มสมัยในโทนสีเบจและสีนำ้ ตาลเข้ม ด้วยเคาน์เตอร์

อาหารหิ น แกรนิ ต สี ด ำและอะลู มิ เ นี ย มสี บ รอนซ์ เ งิ น อี ก ทั้ ง ฉี ก

ความจำเจของรูปแบบห้องอาหารบุฟเฟต์ทั่วไป ด้วยที่นั่งที่มีให้เลือก

ทั้งแบบโซฟาและเก้าอี้ นอกจากนี้ยังมีมุม Red Zone ซึ่งตกแต่ง

ด้วยเก้าอี้สีแดงสดคู่กับโต๊ะไม้สีน้ำตาลเข้ม ที่สามารถจัดให้เหมาะกับ การสังสรรค์แบบหมูค่ ณะได้อกี ด้วย พลาดไม่ได้กับอาหารซีฟู้ดนานาชนิด โดยเฉพาะไฮไลท์ในช่วงนี้

อย่ า ง หอยนางรมจากออสเตรเลี ย หอยแมลงภู่ จ ากนิ ว ซี แ ลนด์

ปูยักษ์อลาสก้า และกั้งล็อบสเตอร์ ที่ทั้งสดใหม่และยังชิ้นโตสุดๆ! นอกจากนี้ มุ ม อาหารญี่ ปุ่ น ยั ง หลากหลายกว่ า บุ ฟ เฟต์ อื่ น โดยทั่ ว ไป

ไม่วา่ จะเป็นซูชิ ซาชิมิ เทมปุระ ยากิโทริ หรือราเมน ซึง่ เชฟชาวญีป่ นุ่ พร้อมทำให้แบบสดๆ จานต่อจาน! รวมถึงฟัวกราส์ ตับห่านจากฝรัง่ เศส ทอดกับไวน์แดง เมนูสุดพิเศษที่หาทานได้ยาก ยังถูกจัดสรรไว้ให้ได้

ลิม้ ลองกันทีน่ อี่ กี ด้วย

ห้องอาหารเอเทรีย่ ม

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ --------------

Text : รุง่ วิสาข์

อิ่มไม่อั้นในราคาสุดคุ้มกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบุฟเฟต์

มื้อกลางวัน มื้อค่ำ และมื้อสายวันอาทิตย์ รับส่วนลด 50% ทันที

จากราคาปกติ เมื่อมารับประทานตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ห้องอาหาร เอเทรี่ยม ตั้งอยู่ชั้น Lobby ภายในโรงแรมแลนด์มาร์ค

กรุงเทพฯ (ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) เปิดบริการทุกวัน

บุฟเฟต์มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. บุฟเฟต์มื้อค่ำ 18.00-23.00 น.

และบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ (Sunday Brunch) 11.30-15.00 น.

โทร. 0-2254-0404 ต่อ 7777 www.landmarkbangkok.com The Atrium offers fabulous, limitless and delicious choices whether you order a la carte or the daily Eastern-Western

buffet serving breakfast, lunch, and dinner. With a wide variety of comfortable seating available in an elegant

brasserie atmosphere, you can choose to enjoy your favorites on ice or cooked any way you like to meet the very need of yours. Location : The Landmark Bangkok (Lobby Level), BTS Nana, Bangkok

Eating out

My Recommendation!

ขอชวนไปเข้ า ผั บ กั น เถอะ คราวนี ้ ผ มไม่ ได้ ม าแปลกแหวกแนวชวนดื ่ ม

แต่ประการใดหรอกนะครับ เพียงแต่ว่าอยากจะพาแฟนๆ ทุกคนเข้าผับ สไตล์ไอริชเพื่อกินอาหารแบบเดียวกับที่เสิร์ฟในผับของเมืองผู้ดีอังกฤษ

รวมไปถึงที่ประเทศไอร์แลนด์ เป็นอาหารท้องถิ่นตำรับดั้งเดิม ซึ่งนิยมกิน กันทั่วทุกชุมชนในบ้านโน้นเมืองโน้น

Mulligans Irish Bar ร้านที่จะพาไปนั้นอยู่ที่ย่านถนนข้าวสาร บางลำพู อันมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวฝรั่งไปทั่วโลก บนชั้น 2 ของ

โรงแรมบัดดี้ลอดจ์ (Buddy Lodge) มีชื่อว่า Mulligans Irish Bar ซึ่งเปิดมาได้ราว 3 ปี นอกจากลูกค้าฝรั่งที่มา อุดหนุนไม่ขาดสายตลอดทั้งวันแล้ว ยังเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชาวไทยในช่วงค่ำคืนอีกด้วย คำว่าผับส์ (Pubs) นั้น มาจากชื่อเต็มว่า พับลิคเฮาส์ (Public House) อันเปรียบเสมือนบ้านหรือศูนย์กลางของ แต่ละชุมชนที่ชาวบ้านจะมาพบปะสังสรรค์สันทนาการกัน คล้ายๆ กับร้านกาแฟของปักษ์ใต้บ้านเรา จึงมีความหมาย มากกว่าแค่บาร์สำหรับนั่งดื่ม ผับของอังกฤษและไอร์แลนด์นั้นจะอนุญาตให้พ่อแม่พาเด็กๆ เข้ามากินอาหารอร่อยๆ ด้วยกันได้ในมุมเฉพาะ

ที่จัดไว้ให้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อตอนที่ลูกๆ ของผมยังเล็กอยู่ เราก็พากันเข้าผับในลอนดอนด้วย อิ่มอร่อย

เปรมปรีดิ์กันทั้งครอบครัวกับอาหารอังกฤษแท้ๆ อันแสนโอชะ ที่มัลลิแกนส์ก็เปิดให้เด็กๆ ที่มากับครอบครัวได้ลิ้มลองอาหารในช่วงกลางวัน จะว่าไปแล้วบรรยากาศก็ดูครึกครื้น ไม่มีอะไรน่าเสียหาย เพราะเป็นช่วงที่ฝรั่งชาวตะวันตกมานั่งเชียร์กีฬากัน อย่างตอนที่ผมไปชิมนั้นเป็นช่วงเวลาของ

การแข่งขันรักบี้โลก เรียกว่าชิมท่ามกลางเสียงเชียร์ทีเดียว มาแล้วต้องลองของอร่อยแบบอังกฤษแท้ๆ แบงเกอร์แอนด์แมช (Banger & Mash) (330 บาท) ซึ่งหมายถึง

ไส้กรอกกับมันบดราดด้วยน้ำเกรวี่หอมๆ เวลาเราทอดไส้กรอกชิ้นโตๆ ผิวนอกมักจะแตกปริและมีเสียงดังโพละ ซึ่งฝรั่ง เรียกเสียงนี้ว่า แบง จึงเป็นที่มาของชื่อเมนูนี้ ไส้กรอกหมูชิ้นโตๆ กินกับมันบดหอมมันราดด้วยน้ำเกรวี่อันโอชะ กินได้ เอร็ดอร่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมนู ไ อริ ช อี ก อย่ า งที่ อ ร่ อ ยเหลื อ หลายคื อ พั ฟ พายเนื้ อ ตุ๋ น กั บ เบี ย ร์ ด ำไอริ ช (Beef Guinness Puff Pie)

(340 บาท) แป้งพัฟพายเป็นชั้นๆ ร่วนๆ หอมๆ สอดไส้เนื้อที่ตุ๋นกับเบียร์ดำไอริชหรือสเตาต์ (Stout) และมะเขือเทศ กับแครอทจนเข้าเนื้อ หอมอร่อยรสเข้มข้น หรือถ้าอยากกินแกะก็ให้สั่งสตูแกะแบบไอริช (Irish Stew) (340 บาท)

ที่เขาเคี่ยวเนื้อแกะสันนอกกับแครอท มันฝรั่งและข้าวบาร์เลย์จนเข้าเนื้อนุ่มอร่อย อาหารสไตล์อังกฤษดั้งเดิม ฟิชแอนด์ชิปส์ (Fish and Chips) (330 บาท) ก็มีให้ลิ้มลอง ซึ่งสูตรของร้านนี้

ทำจากปลาดอรี่ชุบแป้งทอดกินกับมันฝรั่งทอด จิ้มซอสทาทาร์ (Tartar Sauce) ข้นๆ หรือจะกินแบบอังกฤษเหยาะด้วย น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลไซเดอร์ (Apple Cider Vinegar) หรือน้ำส้มสายชูมอลต์ (Malt Vinegar) ก็เข้ากันดี ส่วนใครอยากได้ของกินเล่นคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆ ขอแนะนำ Mulligan Platter (265 บาท) ที่มีทั้งปีกไก่ทอด ปลาหมึกชุบแป้งทอด หอมทอด (BBQ Wings, Fried Calamari, Onion Rings) อีกทั้ง Potato Skins หรือ มันฝรั่งอบ ทั้งเปลือกจนเปลือกนอกกรอบๆ ราดด้วยซาวร์ครีมโรยด้วยเบคอนกรอบๆ ครบเครื่อง 4 อิน 1 หรือ 4 อย่างใน 1 จาน

Don’t Miss!

> แบงเกอร์แอนด์แมช > พัฟพายเนื้อตุ๋น

กับเบียร์ดำไอริช

> สตูแกะแบบไอริช ต้องบอกว่าเมนูฝรั่งมีให้เลือกอีกมากมายทั้งเบอร์เกอร์ แซนด์วิช สลัด > ฟิชแอนด์ชิปส์ พาสต้า นาโชส์แบบเม็กซิกันสไตล์อเมริกัน ซี่โครงบาร์บีคิว พายเนื้อสับแบบ อังกฤษที่กินคู่กับมันบด (Beef Cottage Pie) หรืออาหารจานหนักอย่างทีโบน > ของกินเล่นรวม

ชื่อ Mulligan Platter สเต๊ก (T-Bone Steak) เนื้อออสเตรเลียนชิ้นโต ขนาด 350 กรัม (490 บาท) ราดด้ ว ยน้ ำ เกรวี่ ห อมๆ หรื อ เนื้ อ เซอร์ ล อยน์ (สั น นอก) สั น ใน ซี่ โ ครงหมู > ทีโบนสเต๊ก พอร์คช็อปก็มีทั้งนั้น > โรตีแกงเขียวหวานเนื้อ

มาไอริชผับร้านนี้ดีอย่าง อยากกินอาหารไทยก็มีอีกต่างหาก ทั้งพล่า ยำ พริกขี้หนู แกงมัสมั่น พะแนง แกง ต้มยำ ผัดไทย และขอแนะนำโรตีแกงเขียวหวานเนื้อ พริกขี้หนู ที่เครื่องแกงเข้มข้นถึงใจ คงเห็นแล้วว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นผับขวัญใจทั้งชาวไทยและฝรั่ง สนใจอยาก จะมาชิมเวลาไหนก็มาได้เลย เพราะที่นี่เปิด 24 ชั่วโมงตลอด 365 วัน ไม่มี

วันหยุดนะครับ

n Mulligans Irish Bar ชัน้ 2 Buddy Lodge 265 ถ.ข้าวสาร ตลาดยอด พระนคร 10200 โทร 0-2629-4477 ต่อ 211 เปิดบริการ 24 ชัว่ โมง ทุกวัน VISIT US : www.changchuanchim.com www.facebook.com/ChangChuanChim

เพื่อดาวน์โหลด e-Coupon

สำหรับส่วนลดร้านอาหาร และรางวัลมากมาย


Maraka

--------------

Text : SaCha

Photo : กาญจนา วัฒนมงคล

หากคุณชื่นชอบสีสันวัฒนธรรมแห่งดินแดนตะวันออกกลางสไตล์อาราเบียนไนท์

Maraka คงเข้ากับรสนิยมความชอบของคุณได้ไม่ยาก เพราะทุกสิ่งอย่างล้วนถูก

จำลองขึน้ เสมือนหนึง่ เป็นเมืองย่อมๆ ของเมืองมาราเกส (Marrakech) ประเทศโมร็อกโก

ซึง่ พร้อมจะเนรมิตทุกความรืน่ รมย์สำหรับคุณทัง้ โซนผับ ไดน์นงิ่ และไวน์เลาจ์ สถาปัตยกรรมรวมถึงสไตล์การตกแต่งโดดเด่นด้วยลวดลายและเส้นสายที่มาก

ด้วยสีสนั อันเทียบแทนถึงวัฒนธรรมแบบโมร็อกโก ทัง้ การเพนต์ผนัง รูปทรงคดโค้งของ กรอบประตู-หน้าต่าง หรือกระจกสี โคมไฟ และผ้าแพรผืนบางสีสวยดุจส่าหรีหม่ กาย หญิงงามทีป่ ระดับตกแต่งระย้าอยูท่ วั่ ทุกมุมของร้าน หยอกเย้ากับแชนเดอเลียร์แสนสวย ประหนึง่ บรรยากาศงานรืน่ เริงของชนชัน้ สูง เพือ่ สีสนั หลากหลายของรสชาติอาหาร เมนูทนี่ จี่ งึ คัดสรรค์เป็นสไตล์ฟวิ ชัน่ ทัง้ ไทย

นานาชาติ และโมร็อกโก อย่าง กุ้งแม่น้ำซอสบ๊วย ปรุงจากกุ้งสดตัวโตจึงให้รสชาติ

ทีห่ วานและยิง่ เคล้ากับซอสบ๊วยแล้วละก็กลมกล่อมถึงใจสุดๆ ส่วน หอยแมลงภูอ่ บซอส ไวน์ขาว นีก่ เ็ ด็ดหอมอบอวลจนน้ำลายสอ และของหวาน เครปซอสส้มมะม่วงสุก ทีไ่ ด้ รสหวานของมะม่วงอมเปรีย้ วจากส้มและแผ่นเครปนุม่ ลิน้ แต่หากจะให้คล่องคอยิง่ ขึน้ ลองจิบค็อกเทลสีสวยสักแก้ว ก็ชว่ ยเพิม่ ดีกรีอารมณ์สนุกให้มอื้ อาหารมือ้ นีไ้ ด้ไม่นอ้ ย

ประมาณ 300 บาท 164 ซอยศูนย์วิจัย 14 เขตห้วยขวาง เปิดบริการวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.00-02.00 น. โทร. 0-2318-4159, 086-313-5159 www.facebook.com/Maraka.Bangkok

An exceptionally chic club with stunning Moroccan style, Maraka is a fine dining club and after-party house, featuring

an excellent wine bar. Among a very friendly atmosphere, it sells an international range of foods, including delicious

Thai and Moroccan, as well as fusion dishes. Live music and DJs make it even more fun and enjoyable to chill out for all guests.

Location : 164 Soi Soonvijai 14, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok

Din Tai Fung ติน่ ไท่ฟง --------------

Text : Yamin

ร้านอาหารจีนชื่อดังระดับโลก ต้นรากจากไต้หวัน ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเปิดสาขา

ในเมืองไทย เชือ้ เชิญให้คออาหารจีนตบเท้าเข้าไปกินกันแน่นร้านแทบทุกวัน ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่ก็ยังไม่ลืมหยิบดีเทลแดนมังกรมาประดับ

ตกแต่งไปทัว่ ร้าน ให้กลิน่ อายเสมือนได้รบั ประทานอาหารจีนในเมืองจีนจริงๆ เน้นโทน สีน้ำตาลเข้มขรึม บ่งบอกถึงพลังอำนาจ เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม้ ตามแบบ โรงเตี๊ยมจีนในสมัยก่อน ที่โดดเด่นสุดๆ เห็นจะเป็นครัวแบบเปิด ให้ลูกค้าได้เห็น

กันไปเลยว่าอาหารแต่ละจานผ่านกรรมวิธอี ย่างไรบ้าง เมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องขอลิ้มลอง คือ เสี่ยวหลงเป่า ความพิเศษอยู่ตรงที่ความ

พิถีพิถันในการทำ รวมไปถึงวัตถุดิบคุณภาพ อย่างเช่น เสี่ยวหลงเป่าไส้หมู ก็จะคัด เอาแต่เนือ้ หมูลว้ นๆ ไม่ตดิ มันมาปรุง เรือ่ งรสชาติไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะยังคงความเลอเลิศ เป็นหนึ่งได้เหมือนเดิม อีกเมนูหนึ่งที่ทำให้ติ่นไทฟงแห่งนี้ติดปากติดใจผู้คนทั่วโลกคือ เกีย๊ วกุง้ ราดซอสเปรีย้ วน้ำมันพริกเผาตำรับเสฉวน 2 เมนูนแี้ หละ คือสาเหตุของจำนวน สาขาทีผ่ ดุ ขึน้ ทุกมุมโลก และเป็นสาเหตุของคิวทีย่ าวเหยียดในทุกๆ วันด้วย อีกจานทีเ่ ด็ด ไม่แพ้กนั คือ บะหมีแ่ ห้งหน้าหมูสบั ผัดถัว่ เส้นเหนียวนุม่ กำลังดี สามารถเลือกระดับความ เผ็ดได้ตามใจชอบ เพราะเขาปรับปรุงขึน้ มาเพือ่ รสปากของคนไทยโดยเฉพาะ

Wow!!! เสี่ยวหลงเปา

ไส้หมูสับ 6 ชิ้น 145 บาท

10 ชิ้น 195 บาท

ชาร้อน (เติมได้ตลอด) 25 บาท

(คิดเซอร์วิสชาร์จ 10% และ VAT 7%) Din Tai Fung is an award-winning restaurant, originating in Taiwan, known internationally for specializing in xiaolongbao

(small steamed buns). With its simple but detailed interior and open kitchen, it offers all customers a Chinese feel along

with a lengthy array of mouth-watering dishes such as chicken soup, seaweed, bean sprouts, and mung bean noodle, in addition to its famous dumplings. Location : Central World Shopping Centre (7 Flr.), Pathumwan, Bangkok

อิ่มเต็มกระเพราะได้ในราคา 200-300 บาท ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

ติดต่อสอบถาม 0-2646-1282 (ไม่รับสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ ให้รับบัตรคิวหน้าร้าน)


ต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ --------------

Text : รุ่งวิสาข์ / Photo : กฤตพล

ร้านกาแฟและเบเกอรีเ่ ล็กๆ ณ บัววัฒนารีสอร์ท อันมีทมี่ าของชือ่ แบบน่ารักๆ ด้วยคำว่า

‘ต้น’ ที่มาจากต้นไม้ใหญ่ที่มีที่นั่ง ล้อกันกับบ้านต้นไม้ภายในรีสอร์ท และคำว่า ‘สะพาน’

ที่มาจากทำเลของร้านซึ่งใกล้กับสะพานที่มีลำธารไหลผ่าน ผนวกกับคำว่า ‘ขนม’ และ ‘กาแฟ’ ซึง่ เป็นเมนูเด่นของร้าน ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบเป็นกันเอง ด้วยตัวร้านขนาดเล็กกำลังดี พร้อมที่นั่ง

หลากดีไซน์ และการบริการทีเ่ หมือนพีเ่ หมือนน้อง บลู เ บอร์ รี่ ชี ส เค้ ก เค้ ก เนื้ อ นุ่ ม ที่ ม าพร้ อ มบลู เ บอร์ รี่ แ บบเต็ ม คำ ส่ ว นบราวน์ นี่ ก ็ อร่อยไม่แพ้กัน ทานคู่กับวิปครีมยิ่งอร่อย หากใครชอบทานอะไรเย็นๆ แนะนำให้สั่ง

ขนมปังเย็น รับรองสดชืน่ ถึงใจ นอกจากนีย้ งั มีนำ้ อัญชันมะนาว ทีใ่ ห้ทงั้ ความหอมของอัญชัน และความเปรีย้ วจากมะนาวได้ดี และทีห่ า้ มพลาดได้แก่ ลาเต้รอ้ น ด้วยรสชาติกลางๆ ไม่เข้ม มากจนเกินไป รวมถึงความหอมของนมทีใ่ ช้เป็นส่วนผสม กาแฟและน้ำผลไม้อยูท่ ป่ี ระมาณแก้วละ 35-60 บาท ส่วนเค้กชิน้ ละประมาณ 70 บาท

และเฉาก๊วยถ้วยละ 25 บาท ต้นขนมหวานสะพานกาแฟ เปิดบริการทุกวัน 07.00-21.00 น. ตัง้ อยูท่ บ่ี วั วัฒนา รีสอร์ท 142 ม.7

ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โทร. 085-700-0575, 085-446-6322 www.buawattanaresort.com

Tonkanomwan-Saparnkafare is a small coffee shop and bakery sitting in a friendly air, creating an intimate feeling for all guests. With superb service and seating of good designs, it serves at competitive prices irresistible sweet delights such as Blueberry Cheesecake and Brownie alongside good drinks such as Fruit Punch and scented coffee, to name just a few.

Location : Buawattana Resort, Suan Phueng, Ratchaburi

Bloc Beer & Bistro --------------

Text : iD11 / Photo : วราวุธ

หากคุ ณ หลงใหลในรสชาติ ข องเบี ย ร์ แ ละกำลั ง มองหาร้ า นนั่ ง แฮ็ ง เอาท์ ใ น

บรรยากาศชิลๆ ร้าน Bloc แห่งนี้ตอบโจทย์คุณได้ตรงใจไม่เบา ด้วยการนำเสนอ

เบียร์อิมพอร์ตที่มีความหลากหลายกว่า 50 ชนิด ให้ได้เลือกลิ้มลองในราคาเบาๆ

ทีจ่ บั ต้องได้ ตกแต่ ง ในสไตล์ โ มเดิ ร์ น สุ ด ฮิ พ เพิ่ ม บรรยากาศให้ เ ข้ า กั บ การดื่ ม เบี ย ร์ ด้ ว ยผนั ง

อิฐแดงและตูโ้ ชว์ขวดเบียร์หลากยีห่ อ้ ทีค่ ณ ุ จะต้องเซอร์ไพรส์ สอดแทรกความขีเ้ ล่นลงใน เฟอร์นเิ จอร์ทนี่ ำมาตกแต่งอย่างโต๊ะ ซึง่ ออกแบบมาเป็นพิเศษให้กลายเป็นเกมทีส่ ามารถ เล่นได้จริง โดยประยุกต์มาจากเกมบันไดงูทเี่ ราคุน้ เคย คอนเซ็ปต์ของอาหารเป็นแบบฟิวชัน่ ยุโรปกับเอเชีย เมนูจานเด็ดสุดแซบต้องไม่พลาด

พล่ า แซลมอน แซลมอนชิ้ น โตคลุ ก เคล้ า ด้ ว ยน้ ำ ยำรสจั ด จ้ า นถึ ง ใจ ตามมาด้ ว ย

อกเป็ ด ราดซอสไวน์ แ ดง ที่ เ นื้ อ อกเป็ ด ย่ า งนุ่ ม

ชุ่มลิ้นเป็นที่สุด ซี่โครงหมูย่างราดซอสองุ่นเสิร์ฟ

คูก่ บั มัสมัน่ เมนูจานแปลกแต่รสเด็ดไม่เบา และ

สตู เ นื้ อ มั น บด ที่ ไ ด้ เ นื้ อ วากิ ว มาเคี่ ย วนานถึ ง

3 ชม.จนนุ่มกลมกล่อม และยังเข้ากันได้ดีกับ

มันบด อีกหนึง่ เมนูเด็ดทีต่ อ้ งลิม้ ลอง ประมาณ 500 บาท ชั้น 3 The City Viva ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

สาทร โทร. 089-181-1888 หรือคลิกที่ www.facebook.com/pages/BLOC-BeerBistro

เปิดจันทร์-ศุกร์ 16.00-02.00 น. เสาร์-อาทิตย์

14.00-02.00 น.

--------------

Text : Yamin Photo : Krittaphol

Among an exceedingly cozy atmosphere provided in different relaxing zones with stylish furnishings

and designs, Bloc Beer & Bistro is a perfect one-stop service for all beer lovers to hang out. It has over

50 excellent choices of imported beers, especially German and Belgian beers, served along with flavorful

fusion foods that are totally unique. Location : The City Viva (3 Flr.), Narathiwas Rd. Sathorn, Bangkok TF085013CN

82x82 28-05-54


. 38

ENTERTA INMENT Text : Yamin

Headshot : ฝนตกขึ้ น ฟ้ า เป็นเอก รัตนเรือง ผูก้ ำกับหนังสุดล้ำลึกเปิดตัวภาพยนตร์เรือ่ งที่ 8 ของเขา ซึง่ เป็นหนังแนว ‘ต้องตีความ’ เหมือนเดิม ภาพยนตร์เรือ่ งนีส้ ร้างจากหนังสือรางวัลซีไรต์ เรือ่ ง ‘ฝนตก

ขึ้นฟ้า’ ของ ‘วินทร์ เลียววาริณ’ นักเขียนแนวทดลองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในโลกน้ำหมึก จะว่าไป แค่เห็นชือ่ ผูก้ ำกับ และชือ่ เจ้าของเรือ่ งราว ก็การันตีได้แล้วว่า

ความเข้นข้นของหนังจะสุดโต่งแค่ไหน เพราะทัง้ คูม่ กั มีรปู แบบความคิดทีย่ อ้ นแย้งกับสภาพที ่ คนทัว่ ไปไม่คดิ แต่เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงในสังคม หนังบอกเล่าเรือ่ งราวของมือปืนทีโ่ ดนกระสุนฝังกายอาการโคม่า จนทำให้มองเห็น

ทุกอย่างกลับหัวไปหมด สอดคล้องกับชือ่ เรือ่ งอย่างดิบดีวา่ ทำไม ฝนถึงตกขึน้ ฟ้า? เรื่องนี้ได้นักแสดงขาประจำอย่าง นพชัย ชัยนาม มารับบทนำ ร่วมด้วยนางเอก

หน้าหมวยอย่าง คริส หอวัง และนักแสดงหน้าคุน้ ตาอีกหลายคน ใครทีเ่ คยอ่านวรรณกรรมเรือ่ งนีแ้ ล้ว ลองมาลิม้ รสในรูปแบบภาพยนตร์ดวู า่ จะมันส์พลิ กึ อย่างทีค่ ดิ เอาไว้ไหม? n

หนั ง สื อ ประวั ติ ส ตี ฟ จ็ อ บส์ ์ รู้ สู้ Flood! สารคดี น้ ำ ท่ ว ม

ที่ เ ข้ า ใจคิ ด กล้าเอาศีรษะทุยๆ เป็นประกัน ได้เลยว่า หลายคนที่เสพเรื่อง

น้ำท่วม จากบรรดานักวิชาการ หรื อ จากข้ อ มู ล เชิ ง ทฤษฎี ท ี่ เข้าใจยาก จะต้องคิว้ ขมวด กุมขมับ งงงวย จนถึงขัน้ ‘เครียด’ ไปตามน้ำ เลยก็มี จึงเกิดคำถามทีว่ า่ ‘จะทำอย่างไร’ ทีจ่ ะนำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับ อุทกภัยให้เข้าใจง่ายและรอบด้าน จนในที่สุดกลุ่มอาสาสมัคร ‘รู้ สู้ Flood!’ ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการสื่อสารมวลชน ก็ได้ร่วมกันคิด

‘ชุดความรู’้ เพือ่ กูส้ ถานการณ์โกลาหลจากอาการ ‘ฟลัด’ ทีป่ กคลุมไปทัว่ สังคมออนไลน์ โดยวางตัว ‘น้องปลาวาฬ’ เป็นพระเอก แทนปริมาณน้ำ ขนาดมหึ ม า บรรเทาอาการมึ น เวลาเสพความรู้ ใ นช่ ว งวิ ก ฤติ ข ณะนี้

โดยอิงฐานข้อมูลของไทยพีบีเอสเป็นแกน พลิกแพลงวิธีการนำเสนอ

ให้เหมาะสม เข้าใจง่าย และน่าดู ขณะนี้ รู้สู้ Flood! ผลิตสารคดีความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมออกมาแล้ว ทั้งหมด 5 ชุด ตั้งแต่เริ่มบอกเล่าการเดินทางของน้ำ จนกระทั่ง

ถึงการเตรียมวิธีการรับมือเมื่ออุทกภัยมาเยือน สามารถรับชมได้ทาง www.youtube.com n

www.i-concerts.com

พั ก เรื่ อ งหนั ก หน่ ว งมาผ่ อ นคลายด้ ว ยความบั น เทิ ง

จากเว็บไซต์ www.i-concerts.com เว็บนี้น่าจะเป็นที่ โปรดปรานอย่ า งยิ่ ง สำหรั บ คอดนตรี จ อมดิ บ ที่ ชื่ น ชอบ อรรถรสการฟังเพลงแบบไลฟ์คอนเสิรต์ คุณจะได้มองเห็น เสน่ห์ดนตรีเปลือยๆ ได้อย่างเต็มที่ แถมจัดระบบแบนด์ และแนวเพลงให้เลือกอย่างเป็นระบบระเบียบ ที่สำคัญคือ คุณสามารถเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตของศิลปินระดับอินเตอร์ คนโปรดแบบที่ Youtube ทำไม่ได้ บางคลิปก็เป็นคลิป

หาดูยากทีพ่ ดู ได้เต็มปากว่าใน Youtube ไม่ม ี หวังว่าเว็บไซต์นจี้ ะเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้คนฟังเพลง ได้ผอ่ นคลายพร้อมเรียนรูท้ กั ษะในการเล่นดนตรีไปใน

คราวเดียว n

ใช้เวลาวางแผงบนร้านค้าออนไลน์ amazon.com ไม่ทนั ข้ามเดือน หนังสือที่แปะชื่อ สตีฟ จ็อบส์ ซึ่งนำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตอัน

น่าค้นหาของเขามาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์พอ็ กเก็ตบุค๊ โดย Walter Isaacson ก็ตะกายขึน้ แท่นเป็นหนังสือขายดีไปตามคาด และฟันธง ได้เลยว่าจะต้องเป็นหนังสือขายดีทสี่ ดุ ประจำปีนี้ เหตุทที่ ำให้หนังสือ เล่มดังกล่าวมียอดจำหน่ายสูงภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจาก เพราะชื่อเสียงของสตีฟ จ็อบส์ แล้ว เนื้อหาที่ผู้เขียนถ่ายทอด

ซึ่ ง เป็ น ปากคำจากสตี ฟ จ็ อ บส์ โดยตรงนั้ น ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด และ

ก่ อ แรงบั น ดาลใจมากมายให้ ผู้ อ่ า น

นี่ ยั ง ไม่ นั บ คำสั ม ภาษณ์ จ ากบรรดา

เพือ่ นสนิท เพื่อนร่วมงาน และคู่แข่ง ของซีอโี อโลกไม่ลมื อัดแน่นอยูภ่ ายใน เนือ้ หาทัง้ หมด 658 หน้าด้วยกัน ส่วน คนไทยนั้นรอคอยกันอีกนิด เพราะ ตอนนี้เครือเนชั่นได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว และคาดว่าจะแปลเสร็จพร้อมวางแผง ภายในสิ้นปีนี้ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ‘สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะพลิกโลก’ จองได้ ล่วงหน้าที่ www.nationbook.com แว่วมาว่า ขณะนี้ค่ายยักษ์ใหญ่ อย่าง โซนี่ พิคเจอร์ส ก็วางแพลนทีจ่ ะสร้างภาพยนตร์ชวี ประวัติ ของศาสดาเรืองนามท่านนีแ้ ล้วแต่ผลงานจะออกมาสมใจ

คนดู และนักวิจารณ์หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องคอยพิสูจน์กัน n

เมื่ อ ช้ า งดาวติ ด อยู่ ที่ เ ท้ า

Taylor Momsen

พั ก ผ่ อ นแบบสุดหรู กับห้องพัก ในเครือ

โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล

สำหรับวันหยุดพักผ่อนแห่ง

ความประทับใจ เฉพาะลูกค้า

คนพิเศษของ The1Card สามารถนำ 5,000 คะแนน มาแลกซือ้

ห้องพักระดับไฮคลาสในราคาพิเศษ สำหรับ 1 คืน แถมฟรีงา่ ยๆ

อีก 1 คืน พร้อมมือ้ เช้าสำหรับ

2 ท่าน ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 พ.ย. 2554 ทีจ่ ดุ แลกคะแนนห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลทุกสาขา รายละเอียด

เพิม่ เติมโทร. 0-2660-100 หรือ www.the-1-card.com n

คุณเคยได้ยนิ ประโยคทำนองทีว่ า่ ‘คนดูดมี สี ง่า ใส่เสือ้ ผ้าราคาถูก ก็ดเู ป็นของแพง’ ไหม? Spotlight ทีเ่ ราจะนำเสนอในวันนีก้ เ็ ช่นกัน เพราะเพียงแค่มีคนจับภาพ Taylor Momsen ดาราสาวสวย

สุ ด เซ็ ก ซี่ ผู้ รั บ บท Jenny Little J แห่ ง Gossip Girl

หนีบรองเท้าแตะสุดคลาสสิก แบรนด์ ‘นันยาง ช้างดาว’ ทีแ่ ม้แต่ ไฮโซเมืองไทยยังเมินไปสวมใส่ได้ ก็กลายเป็นข่าวครึกโครมได้ โดยเฉพาะเมือ่ ภาพดังกล่าวถูกแพร่สะพัดในเมืองไทย เธอก็ถกู กล่าวขานจนหนาหูในทางทีด่ ี เพิม่ เรตติง้ ให้กระฉูดได้อกี โดยไม่ตอ้ ง เสียเวลาสร้างข่าวอะไรเลย ซึ่งดาราสาวฮอลลีวู้ดคนดังก็เผยว่า

ได้ซอื้ รองเท้าคูน่ เี้ ป็นของฝากให้ตวั เองตอนมาเทีย่ วประเทศไทย งานนี้นอกจาก Taylor Momsen จะได้เรตติ้งเพิ่มแล้ว ช้างดาวของเรา ก็โกยคะแนนนิยมได้อย่างอื้อซ่า เพราะอยู่ดีๆ

ก็มีดาราฮอลลีวู้ดมาเป็นพรีเซนเตอร์จำเป็นให้โดยไม่ต้องเสีย สตางค์จา้ งซักกะบาท n


เดือนตุลาคม 2554

คุ ณ เอกยุ ท ธ์ ที่ รั ก

เอกยุทธ์ไหนคงไม่ต้องบอกหรอกนะ เพราะฉันขี้คร้านจะเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของคุณให้เต็มยศ เพราะใครๆ

เขาก็คงรูก้ นั อยูแ่ ล้วว่าคุณคือเอกยุทธ์ไหน ฉันเขียน Love Letter ฉบับนีข้ นึ้ มา ไม่ได้หมายจะบอกรักคุณหรอกนะ แต่อยากบอกคุณว่า สิง่ ทีค่ ณ ุ คิด

และเขียนเกี่ยวกับผู้หญิงเหนือจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ลือลั่นสนั่นเมืองขึ้นมานั้น มันมีความคิดที่ผิดพลาดเป็น

False Thinking ระดับร้ายแรงอยูห่ ลายอย่าง อย่างแรก มันแสดงความตกต่ำทางปัญญาของคุณให้โลกเห็น ทำไมฉันถึงใช้คำพูดนี้กับคุณน่ะหรือ ก็เพราะว่าฉันคิดว่าการที่คุณอยากด่าผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วไปหยิบยก

ผู้หญิงคนอื่นๆ ที่มีรากเหง้าเดียวกันมาทั้งหมดเพื่อเหมารวมนั้นน่ะ เป็นวิธีการที่ไดโนเสาร์ต้องเรียกคุณว่าพ่อ

ทีเดียวเชียว มันไม่ใช่เรือ่ งทีใ่ ครเขาทำกันอีกต่อไปแล้วนะคุณ ทีจ่ ะบอกว่าคนบ้านนัน้ มันเลว บางโน้นมันชัว่ หรือว่า จังหวัดนั้นภาคนี้มันแย่อย่างไร เขาเรียกว่าการเหมารวมหรือการมองโลกแบบ Sterotypical ซึ่งก็คือการด่วน

‘พิพากษา’ อันเป็นแนวคิดทีแ่ ย่พอๆ กับการทีน่ าซีตดั สินใจว่าต้องฆ่าคนยิวให้หมดโลกนัน่ แหละ แบบนีไ้ ม่เรียกว่าตกต่ำทางปัญญาแล้วจะให้ฉนั เรียกว่าอะไร อย่างทีส่ องทีฉ่ นั ว่าสำคัญกว่า ก็คอื การทีค่ ณ ุ หยิบอาชีพ ‘โสเภณี’ มาด่าคนอืน่ นีแ่ หละ ฉันจะบอกคุณให้นะ ว่าการทำอาชีพโสเภณีกบั ค้าหุน้ จนร่ำรวยน่ะ มันมีอะไรอยูอ่ ย่างหนึง่ ทีเ่ หมือนกันรูไ้ หม สองอย่างนี้ ‘ไม่ต้องเสียภาษี’ ทั้งคู่ คนที่ได้กำไรจากหุ้นไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐ โสเภณีก็เหมือนกัน แต่เป็น

เพราะอย่างแรกนั้นรัฐรู้เห็นเป็นใจ เนื่องจากพวกคุณที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี ได้ก้าวเข้าไปควบคุมครอบงำรัฐ

แล้วก็บอกว่า อย่ามาเก็บเงินฉัน แถมถ้าจะให้ดี ต้องสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ถมดินสร้างนิคม

ผลิตให้มากเพือ่ สร้าง GDP แล้วฉันจะได้ ‘เล่น’ กับตัวเลขขึน้ ๆ ลงๆ ของดัชนี ส่วนโสเภณีนนั้ ทีไ่ ม่เสียภาษี ไม่ใช่เพราะพวกเขาและเธอไม่อยากเสียหรอกนะ แต่ฉนั จะบอกให้วา่ เป็นเพราะ รัฐ ‘ไม่ยอมรับ’ พวกเขาอย่างเป็นทางการต่างหากเล่า ในเมือ่ ไม่ยอมรับ ก็แล้วทำไมพวกเขาจะต้องเสียภาษีดว้ ย ถ้าลองเปรียบเทียบในแง่ภาษีทฉี่ นั ยกขึน้ มาพูด คุณว่าคนแบบไหนน่ารังเกียจสำหรับสังคมมากกว่ากัน ฉันไม่ได้กำลังจะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรหรอกนะ แต่ฉันอยากบอกคุณว่า แต่ละอย่างแต่ละอาชีพก็มีแง่มุม

ของมันทีม่ ที งั้ ดีและเลว ไม่มอี ะไร ‘ปกติ’ หรือ ‘ผิดปกติ’ หรอก อย่าตีขลุมเห็นว่าอาชีพอะไรเลวไปเสียหมด เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันอาจจะด่าคนที่ฉันเกลียดก็ได้-ว่าคนที่ขี้เกียจและด้อยปัญญาจนมาทำงานสบาย

ทีค่ นปกติไม่ทำกันนัน้ ...หลักๆ ก็คอื ไอ้พวกนักปัน่ หุน้ นีแ่ หละ! แต่ทฉี่ นั อยากบอกคุณเสียยิง่ กว่าอย่างอืน่ ก็คอื การเป็นโสเภณี กะหรี่ Sex Worker นักเปลือ้ งความใคร่ หรือ จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นนั้ ถ้าเราไม่หน้าไหว้หลังหลอก มัวกระมิดกระเมีย้ นทำเป็นมือถือสากปากถือถุงยางกัน มากเกินไปละก็ เราจะรูว้ า่ นีค่ อื อาชีพทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของโลก และคนทีเ่ ข้ามาทำอาชีพนี้ ก็มตี งั้ แต่คนทีถ่ กู หลอกมา คนที่อยากทำงานสบาย (ซึ่งส่วนใหญ่ไปไม่รอด-เพราะงานนี้ไม่ได้ ‘สบาย’ อย่างที่คนทั่วไปคิด) ไปจนถึงคนที่ ทำงานนีด้ ว้ ยความรักและภาคภูมใิ จกับมันจริงๆ ซึง่ ต้องฝึกฝนตัวเองมากมายไม่ผดิ อะไรกับการฝึกตัวของพระเซน คำถามก็คอื แล้วเราจะเอาการเป็นกะหรีม่ าใช้เป็นคำด่าได้อย่างไร เพราะถ้าเป็นคนทีถ่ กู หลอกมา คนทีค่ ดิ ว่า ตัวเองเหนือกว่าอย่างคุณก็ควรให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองพวกเขา ไม่ใช่เอาคำเรียกมาเป็นคำด่า ส่วนคนที่ ภูมใิ จกับความเป็นกะหรีน่ นั้ เราจะใช้อาชีพของพวกเขามาเป็นคำด่าได้อย่างไร ในเมือ่ พวกเขารักและภูมใิ จกับมัน โดยนัยนี้ ฉันจึงคิดว่าคำด่าของคุณไม่เจ็บแสบเอาเสียเลย แต่แสดงความด้อยปัญญาและคับแคบในแง่ของ

การเหมารวมกลุม่ คนให้เห็นอย่างยิง่ ต้องขอบคุณมาก ทีท่ ำให้เห็นว่าโดยเนือ้ แท้แล้วคุณเป็นคนอย่างไร

ฉันเอง

Miss Zeeddd...

Himawari บทเพลงแห่ ง กำลั ง ใจ จากแดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย สู่ แ ดนขวานทอง ยามทีญ ่ ปี่ นุ่ ประสบชะตากรรมอันเลวร้ายกับภัยพิบตั สิ นึ ามิทผี่ ลาญทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และสภาพจิตใจ ของชนลูกพระอาทิตย์ให้มอดมลายไปกับตา คนไทยก็ได้แสดง

มิตรจิตที่ดี ทั้งการบริจาคเงินช่วยเยียวยาฟื้นฟูประเทศ รวมถึงส่งกำลังใจให้ญี่ปุ่น กลับมายืนอย่างสง่างามอีกครัง้ ในเวทีโลก เมื่อถึงคราวที่เราหกล้มบ้าง ญี่ปุ่นก็ได้แสดงสปิริตซามูไร ‘ไม่ลืมเพื่อน’ แต่งบทเพลงแทนกำลังใจส่งถึง

คนไทยในชื่อเพลง ‘Himawari’ หรือ ดอกทานตะวัน หมายจะให้คนไทยสู้ต่อไป และเข้มแข็งอดทน

ดัง่ ดอกทานตะวัน ทีแ่ ม้สภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหน ดอกทานตะวันยืนจังก้าเผชิญหน้ากับความโหดร้ายนัน้ ขอบคุณ ‘น้ำใจข้ามพรมแดน’ ทีม่ าช่วยชโลมรดหัวใจคนไทย ให้ฟนื้ ตัวจากภัยสาหัสนีไ้ ปได้อย่างกล้าแกร่ง

น้ำท่วมคราวนี้ทำให้ได้เห็น คนทำงานอาสากันจริงจัง มากขึ้นโดยไม่เลือกฝัก เลือกฝ่าย บางคนไปปั้น อีเอ็มบอล บางคนไปกรอก กระสอบทราย ถ้าหลัง

น้ำท่วมแล้วเรายังมีจติ อาสา กันได้แบบนี้ ประเทศไทย ไปไกลแน่ๆ! n

ก่อนหน้านี้ มีภาพล้อ คนขนกระเป๋าลงเรือ

หนีน้ำท่วม ไม่คิดหรอกว่าจะได้ เห็นจริงๆ เรือ่ งนี้ สะท้อนภาพโรคเสพติด กระเป๋าราคาแพง ยิง่ ชีพให้เห็น น่าทึง่ จริงๆ สังคมไทย n

วางจำหน่ายแล้ว ทุกร้านหนังสือชัน ้ นำทัว ่ ประเทศ

FREE MAG.


. 40

N E W S

Text : Yamin Twinings : Festive Gift Set ส่ ง ท้ า ยปี กั บ บรรยากาศ แห่งความสุขด้วยทไวนิงส์ เฟสที ฟ กิ ฟ ต์ เ ซต ชุ ด ถ้ ว ยชาขั้ น เลิ ศ

สรรค์ ส ร้ า งให้ มี ก ลิ่ น อายคริ ส ต์ ม าส เคล้ า นครลอนดอน งดงามตามแบบ ฉบับทไวนิงส์ พร้อมแนบอีกหนึ่งความ ประทั บ ใจด้ ว ย ชา Mulled Spice

ที่ปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน จนกลายเป็น ชาดำคุณภาพรสล้ำ ควรค่าแก่เทศกาล อันแสนสุข

Toyota : 50 ปี

‘ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป’

กะรัต ฟอเซท

เปิดศูนย์ฯ ช่วยผู้ประสบภัย คุ ณ อั ค รพงศ์ นิ ธ ยานนท์ CEO แห่ ง กะรั ต ฟอเซท นำลูกทีมไปเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย จ.สระบุรี พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท โดยมีท่านผู้มีเกียรติ อาทิ ประธานวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา จ.สระบุร,ี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จ.สระบุรี และผูว้ า่ ราชการ จ.สระบุรี เข้าร่วมงานด้วย

Apple : New iPod Touch ปฏิ วั ติ ร องเท้ า กี ฬ าทั่ ว โลก ด้ ว ย adiZero

Feather ทุบสถิติใหม่ ‘รองเท้าน้ำหนักเบาที่สุด’ เพิ่มสมรรถนะในการวิ่งที่ดีกว่าให้แก่นักกีฬา เพียบพร้อมด้วย เทคโนโลยี Sprint Frame คือระบบล็อคฝ่าเท้า ซึง่ เป็นการค้นพบ ล่ า สุ ด ของอาดิ ด าส ทำให้ ก ารเคลื่ อ นไหวเท้ า ส่ ว นหน้ า และ หลังพริ้วไหวอย่างอิสระมากขึ้น วางจำหน่ายแล้วที่ร้านอาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์มานซ์ คอนเซ็พท์ สโตร์ และร้านตัวแทน จำหน่ายอย่างเป็นทางการทัว่ ประเทศ ในราคาคูล่ ะ 4,190 บาท

Hot

of The Month!! บุฟเฟต์นานาชาติ 500 บาท เชิญทุกท่านเพลิดเพลินไปกับ

บุฟเฟต์นานาชาติมอื้ กลางวันที ่ ห้องอาหาร เดอะสแควร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ในราคาสุดคุม้ 500 บาทถ้วน ทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์

อิม่ อร่อยไปกับมุมอาหารคาวทีป่ รุงสดใหม่ทกุ จาน และขนม เครปร้อนๆ ชิน้ ต่อชิน้ รวมถึงมุมสลัดบาร์และของหวาน นานาชาติทนี่ กั ชิมต่างรับประกันความอร่อย สอบถามเพิม่ เติม โทร.0-2209-8888 ต่อ ห้องอาหารเดอะสแควร์ หรือ

คลิกที่ www.novotelbkk.com

บลูคพั คอฟฟี่ ขอนำเสนอ ‘เครม บรูเล่ คอฟฟี’่ กาแฟคั่ ว บดจะส่ ว นผสมที่ ห อมกลมกล่ อ มจาก น้ำเชือ่ ม เครม บรูเล่ เพิม่ ความสนุกในการดืม่ ด้วยเกร็ดคาราเมล เลือกทานได้ 4 เมนู ทัง้ ร้อน เย็น หรือแบบสมูทตี้ อร่อยลงตัว

ในสไตล์ฝรัง่ เศสอย่างนี้ มีทบี่ ลูคพั คอฟฟี่ ในร้าน เอส แอนด์ พี ทีเ่ ดียวเท่านัน้ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 พ.ย. 2554

Gap จับมือ iStudio

เติมความเก๋ ให้ iPhone 4

โตโยต้า ฉลอง 50 ปี ด้วยสโลแกนใหม่ ‘ร่วมทาง ตลอดมา เคียงข้างตลอดไป’ ตอกย้ำให้เห็นแนวคิดของการ เคียงข้างและห่วงใยของโตโยต้าทีม่ ตี อ่ สังคมไทยตลอดระยะเวลา 50 ปี พร้ อ มวางแผนสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ป็ น ‘ปี แ ห่ ง ความสุ ข ’

ผ่านผลิตภัณฑ์-บริการ ธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคม ติดตาม รายละเอียดกิจกรรมดีๆ จากโตโยต้าได้ที่ www.toyota.co.th

Adidas : adiZero Feather

S&P : เครม บรูเล่ คอฟฟี่

สาวก Apple ถึงคราตะลึงงันกันอีกครัง้ กับการ เปิดตัว New iPod Touch รุ่นล่าสุด ที่มาพร้อม กับระบบ iOS 5 และการพัฒนาฟังก์ชนั ใหม่กว่า 200 ฟังก์ชนั

ทีโ่ ดดเด่น คือฟังก์ชนั iMessage เชือ่ มต่อ ทุกเอนเตอร์เทนเมนท์กบั iPhone, iPad และ iPod Touch เครือ่ งอืน่ ๆ ได้อย่างจุใจ และ เปิดตัวน้องใหม่ iCloud คลังเอกสารไร้ สายทีแ่ สนสะดวก และฟังกชัน่ การ ใช้งานอืน่ ๆ อีกมากมาย ในราคาเริม่ ต้นเพียง 6,500 บาท ข้อมูลเพิ่ม เติมคลิก www.apple.com/ipod/

ฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่ด้วยแพ็กเกจสุดคุ้ม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เสนอแพ็คเกจสุดคุม้ ‘เจอร์นยี ์ บีกนิ ส์ แพ็กเกจ (Journey Begins Package)’ ด้วยราคาเริม่ ต้น เพียง 3,888++ บาท ต่อห้องต่อคืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

ที่ ‘โอเอซิส’ หรูเงียบสงบเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ คุณจะได้สมั ผัสกับ

ทิวทัศน์ของแม่นำ้ เจ้าพระยาทีม่ ชี อื่ เสียงจากในห้องพักส่วนตัวด้วยบริการ อัพเกรดพิเศษให้คณ ุ ได้พกั ในห้องดีลกั ซ์ ริเวอร์ วิว เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ อาหารเช้าเต็มรูปแบบอย่างไม่ตอ้ งรีบเร่ง อีกทัง้ ยังสามารถอิม่ อร่อยกับ

10 ห้องอาหารด้วยส่วนลดอาหารและเครือ่ งดืม่ ถึง 25% ไม่วา่ จะเป็น ห้องอาหารอิตาเลียนต้นตำรับ ‘บริโอ’ ห้องอาหารแถบหมูเ่ กาะมหาสมุทร แปซิฟกิ ‘เทรเดอร์ วิคส์’ บุฟเฟต์อาหาร นานาชาติของห้องอาหารริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ และอีกมากมาย เริม่ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 20 ธ.ค.นี้ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0-2477-0755

หรือคลิกที่ www.anantara.com

2 แบรนด์สดุ ชิคแตะมือกันเปิดตัวเคสไอโฟน 4 รุน่ Limited Edition ให้ผรู้ กั ความทันสมัยได้สมั ผัสก่อนใคร

โดยให้ลกู ค้า Gap ทีซ่ อื้ สินค้าครบ 5,000 บาทขึน้ ไป รับฟรี Gap Limited Edition iPhone 4 Case ทัง้ ยังร่วมลุน้ Urbanears Headphones สัปดาห์ละ 1 รางวัล สำหรับลูกค้าทีส่ ะสมยอดใช้จา่ ยสูงสุด และ ลูกค้าทีซ่ อื้ iPhone 4, iPad หรือ MacBook ทีร่ า้ น iStudio รับฟรีเคส iPhone 4 พร้อมคูปองพิเศษจาก Gap สอบถามรายละเอียดได้ที่

0-2662-5622

Sony : บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย Sony ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ลกู ค้าผูป้ ระสบภัย ด้วยการมอบบริการ พิเศษ เปิดโอกาสให้เจ้าของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าโซนี่ นำเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย จากอุ ท กภั ย แม้ จ ะอยู่ นอกเงื่ อ นไขประกั น มาตรวจเช็ ก ทำความ สะอาดและซ่อมแซมโดย ไม่ มี อั ต ราค่ า แรง และ ลดราคาอะไหล่ 50% ในกรณี ที่ เ สี ย หายมาก สามารถเปลี่ ย นเครื่ อ ง ใหม่ ไ ด้ ใ นราคาพิ เ ศษ ตรวจสอบรายละเอี ย ด ได้ที่ www.sony.co.th หรือ 0-2715-6100

ต้อนรับลมหนาวด้วยมื้อค่ำแบบบาร์บีคิว

ที่ The View ร่วมสัมผัสลมหนาวกับอาหารค่ำ

ในรูปแบบบาร์บีคิว ที่ห้องอาหาร The View ริมสระน้ำและ สวนหย่อมขนาดย่อม ชั้น 4 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน พบกับปาร์ตี้บาร์บีคิว ปิ้งย่าง พาเหรดเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลนานาชนิด

ให้บริการพร้อมสลัดและขนมปังบาร์เก็ตต์สดใหม่สไตล์ ฝรั่งเศส ต้อนรับลมหนาวที่กำลังมาเยือนด้วยการจิบเบียร์สด แบบไม่จำกัด ทุกค่ำคืนวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่เวลา

18.30 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในราคา 1,300 บาทเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2650-8800 ต่อ 4320


. 41

S O C I E T Y Text : Yamin

WHAT : WHEN : 7 ตุลาคม 2554 ทรู มู ฟ เอช ผนึ ก ทรู แอพ WHERE : True Cafe สยามแสควร์ ซอย 2 เซ็ น เตอร์ และ HOW : ทรู มู ฟ เอช ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร 3G+ ตอกย้ ำ ผู้ น ำบริ ก าร 3G และผู้ จ ำหน่ า ย Device สุดล้ำในไทย ผนึก ทรู แอพ เซ็นเตอร์ และ 6 พันธมิตรเจ้าของ 6 พั น ธมิ ต รใหญ่ เปิ ด ตั ว Convergence คอนเทนต์ ชั้ น นำ พั ฒ นา 8 แอพพลิ เ คชั่ น ในหมวด Digital Books & Magazines

Digital Books & เอาใจสาวก iPad ที่รักการอ่าน โดยหนึ่งในพันธมิตรอย่าง GM Digital Media (GMD) Magazines บริ ษั ท ในเครื อ จี เ อ็ ม มั ล ติ มี เ ดี ย จำกั ด (มหาชน) นำโดยคุ ณ พี ศิ ล ป์ พงศ์ ว ราภา ้จัดการ GMD ได้ร่วมเปิดโอกาสให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และทรูมูฟดาวน์โหลด รวม 8 แอพพลิ เ คชั่ น กรรมการผู Magazines on iPad กว่า 10 ฉบับ รวมถึง CLV (Photo Book on iPad) ดิจิตอล สำหรั บ สาวก iPad แมกกาซีนใหม่ล่าสุด ภายในเครือ GM GROUP ได้ฟรี เป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถ

ลงทะเบียนผ่าน http://truelifes.gmlive.com/ ตัง้ แต่วนั นี-้ 31 ธ.ค. นี้

-- จากหน้า 38 -- ประสบความสำเร็จเต็มร้อย แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนด้วยการ

นำเสนอทั้งหมด 100 ไอเดีย มันอาจจะประสบความสำเร็จ แบบตูมตามมากกว่านัน้ ก็ได้ ลองพยายามกล้าๆ เสีย่ งๆ หน่อย อย่ากลัวทีจ่ ะล้มเหลว คนรุ่นนี้กล้าเสี่ยงมากขึ้น ครอบครัวสมัยก่อนมักจะบอกว่า

ลูกต้องทำงานในบริษัทใหญ่ถึงจะมั่นคง มีค่านิยมให้ลูกเป็น ข้าราชการเพราะมั่นคง จะจบชีวิตแบบมั่นคง ซึ่งมันก็อาจจะ ไม่ใช่คำตอบของทุกคน ผมว่าปัจจุบนั ผมเห็นคนรุน่ ๆ เรานีแ่ หละ ออกมาทำฟรี แ ลนซ์ ห รื อ ออกมาตั้ ง บริ ษั ท ออกมาทำตาม

ความฝันของตัวเองกันมากขึน้ เพราะว่าถ้าทำเจ๊งในวันนี้ ก็จะ ได้รวู้ า่ ทำแล้วเจ๊งเพราะว่าอะไร แล้วต่อไปจะทำอย่างไรให้ไม่เจ๊ง ผมว่าเสียใจเพราะได้ทำ ดีกว่าเสียใจเพราะไม่ได้ทำ ล้มเหลวหรือไม่เริม่ ทีต่ วั เอง ผมเขียนหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ ‘100 ขั้นตอนสู่ความล้มเหลว’ ซึ่งจะบอกว่าเป็นหนังสือ How to

ก็คงได้ (หัวเราะ) แต่อนั ทีจ่ ริงเสน่หข์ อง ‘100 ขัน้ ตอนสูค่ วาม ล้มเหลว’ ผมว่ามันไม่ใช่หนังสือทีช่ แี้ นะว่าคุณต้องทำอะไร หนึง่ สอง สาม สี่ แต่คณ ุ จะอ่านมันเพือ่ ความบันเทิงอย่างเดียวก็ได้ หรืออ่านเพื่อจิกกัดตัวเองก็ได้ เหมือนมันอ่านได้หลายแบบ

ผมคิดว่าอย่างนั้น แต่มีน้องคนหนึ่งเดินมาบอกผมว่า “พี่...

หนูอ่านหนังสือพี่ หนูเหมือนโดนพี่ตบหน้าเลย! แต่ว่าหนูจะ

ไม่ยอมให้พตี่ บหน้าตลอดไป” ผมได้ฟงั ก็คดิ ในใจว่า นีแ่ หละคือ สิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่าน ให้เขารู้ว่านี่คือคำเตือนที่ไม่ได้ชี้นิ้วบอก ให้ทำอะไร แต่เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ให้คดิ ได้เอง ว่าความล้มเหลวเริ่มที่ตัวเราได้ ความสำเร็จก็เริ่มจากที่ตัวเรา

ได้เช่นกัน ความล้มเหลวมีคณ ุ ปู การทำให้เราเดินสูค่ วามสำเร็จ ได้อย่างมัน่ คงทางหนึง่ ด้วย สนุกกับการเดินทางบนสองโลก ชีวติ อีกด้านหนึง่ ผมใช้เวลา อยูบ่ นโลกออนไลน์และโลกจริงๆ ชนิดทีแ่ ทบจะแยกกันไม่ออก แต่ผมก็มเี พือ่ นทัง้ สองโลก ผมถือคติในการใช้ชวี ติ Enjoy the life คือสนุกกับการเดินทางเถอะ เพราะเป้าหมายของการ

เดินทางมันเป็นแค่จุด แต่การเดินทางมันเป็นเส้น ดังนั้นเส้น ของคุณมันยาวมากเลยนะ ถ้าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไปถึง

จุดหมายของการเดินทาง แต่เส้นของคุณมันไม่มีความสุขเลย มันก็คงไม่มคี วามหมายอะไร มีตวั ตนบนอินเตอร์เน็ตเพือ่ สือ่ สาร พีเ่ อ๋ นิว้ กลม (นักเขียน) การเดินทางเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยในกระบวนการความคิด ของเขา อย่างเช่น เขาตั้งโจทย์อะไรมา เขาก็จะได้ฟีดแบ็ก

กลับมามากมาย ซึง่ สามารถนำไปต่อยอดได้ หรือว่าทำให้เขามี มุมมองกว้างขึ้น ของผมก็น่าจะคิดคล้ายๆ กัน เพราะเราก็ อยากรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราคิด มันจริงไม่จริง หรือว่าดีไม่ดอี ย่างไร แล้วก็ พยายามทีจ่ ะนำมาปรับใช้ ส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยได้มากก็คอื ฟีดแบ็กกลับ

มาเยอะ เราก็ได้แนวความคิดเยอะ ไม่ซำ้ และไม่ตนั ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ไทย เหตุผลที่ผม เลือกรับจ้างออกแบบเว็บเป็นอาชีพ เพราะผมมีความฝันว่า อยากเห็นวงการเว็บไทยมันเปลี่ยน เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็น ว่ า เว็ บ ไทยก็ เ หมื อ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ หั ว สี ทั้ ง หลาย คื อ ฉู ด ฉาด

หวือหวา เอาเรือ่ งอือ้ ฉาว เรือ่ งโป๊ หรือว่าเรือ่ งเซ็กซ์ มาเรียก เรตติ้ง ซึ่งผมว่าความจริงมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ ผมว่า เว็บดังจากต่างประเทศจำนวนมากก็ไม่ได้เอาเรือ่ งอือ้ ฉาวมาเรียก เรตติ้ง แต่ว่าคนไทยอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้น แต่ตอนนี้ก็ด ี ขึ้นแล้ว คือมีเว็บที่สร้างสรรค์มากขึ้น น้ำดีมากขึ้น และผมก็ อยากเป็นคนหนึง่ ทีท่ ำให้วงการเว็บไซต์ไทยเดินไปสูจ่ ดุ นัน้

More about Champ

Khao Yai in Love Presents One Day & Night Only @ Palio WHAT :

WHERE :

ปาลิโอ (เขาใหญ่) HOW :

เมือ่ ไม่นานมานี้ เขาใหญ่ วิลเลจมอลล์ เนรมิต

ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้เป็นดินแดนแห่งความรัก ภายใต้ คอนเสิรต์ ในงาน Khao Yai in Love Presents One Day & Night Only @ Palio โดยมี เจนนิเฟอร์ คิม้ ,

โก้ Mr.Saxman และ ETC. มาร่วมขับขานเพลงหวาน และมีเหล่าคนดังตบเท้ามาเปิดใจใส่ความสุขทั้ง ชลลดา เมฆราตรี, พร้อม สิรสิ นั ต์ และเชือ้ ชาติ วงศ์สวัสดิ์

นักเขียนและนักวาดภาพประกอบขี้รำคาญ : ผมเป็นคน

ขีร้ ำคาญทีช่ อบเอาเรือ่ งของคนเรือ่ งของสังคมมาบ่น แต่บน่ เป็น ตัวอักษรอย่างเดียว มันจะดูเป็นคนอีกแบบหนึง่ ดูรนุ แรง อะไร

ก็บ่น ดูติดลบไปหมด แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเอามาทำการ์ตูน

พลิกวิธีให้มันเบาขึ้น ให้มันมีความเฮฮามากขึ้น มันก็เหมือน เคลือบน้ำตาล ข้างในอาจจะขมหรือเผ็ดมาก แต่มนั ก็ทำให้คนรับ ความคิดเห็นที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มีพี่คนหนึ่งบอกว่า เอะอะอะไรผมก็บน่ แต่เขาก็บอกว่าทุกอันพีค่ ดิ อย่างนีห้ มดเลย แต่พไี่ ม่พดู ว่ะ (หัวเราะ) สร้างงานเขียนคือการพักผ่อน : งานเขียนกับภาพประกอบ เป็นงานพักผ่อนจากงานประจำของผม และช่วยสือ่ สารในสิง่ ที่ ผมอยากจะเล่าให้คนอืน่ ฟังให้ดไู ม่หนักเกินไป แม้บางทีประเด็น มันจะดูหนัก แต่ผมรู้ตัวเลยว่าถ้าจะต้องเขียนหนังสือหรือวาด ภาพประกอบเพื่อเลี้ยงชีพ มันอาจจะไม่สนุกเท่านี้ (หัวเราะ) โชคดี ด้ ว ยที่ ว่ า การพั ก ผ่ อ นที่ เ ราทำอยู่ ยั ง มี โ บนั ส หรื อ ว่ า ได้

ค่าต้นฉบับ แล้วเพียงแค่มคี นมาอ่านแล้วสนุก อ่านแล้วเห็นเขา หัวเราะ ผมก็ดใี จแล้ว มันมีคณ ุ ค่ามากกว่าตัวเงินเสียอีก


. 42

THE MEANING OF LIFE Text : Mr.Faiz / Photo : วราวุธ

คนส่วนใหญ่มองหา How to สูค่ วามสำเร็จกันมากขึน้ ในยุคนี้ สังเกตได้จาก

หนังสือกลเม็ดเคล็ดลับสูค่ วามสำเร็จ ทีม่ อี ยูเ่ กลือ่ นแผงหนังสือ

แถมยังขายดีระดับเบสท์เซลเลอร์ ซึง่ ชีแ้ นะตัง้ แต่วธิ กี ารทำธุรกิจ

พันล้าน ซอยย่อยถีย่ บิ ไปจนถึงเรือ่ งไม่เป็นสาระ อย่างเช่น

108 วิธจี บี หญิง ทัง้ หมดคงเป็นคำตอบชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ ขลาดกลัวความล้มเหลวมาก ชนิดที่ไม่กล้า

เริม่ ต้นทำอะไรหากไม่มใี ครชีน้ ำ

I don’t fear the failures คนที่ยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่

ก็ยิ่งมีโอกาส

ประสบความสำเร็จมากเท่านั้น ยกเว้ น ก็ แ ต่ ช ายหนุ่ ม ที่ ชื่ อ ‘แชมป์ - ที ป กร

วุ ฒิ พิ ท ยามงคล’ หรื อ มาสเตอร์ แ ชมป์ หนึ่ ง ใน

ผู้ ก่ อ ตั้ ง Exteen.com บล็ อ คที่ ดั ง ที่ สุ ด ในสยาม ประเทศ, เจ้ า ของบริ ษั ท เอทเซทโต จำกั ด ,

ดีเจประจำรายการวิทยุ ก้าวทันเทคโนฯ ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. ที่ Nation Radio, นักเขียน

นั ก วาดภาพประกอบที่ ฝ ากผลงานไว้ ห ลายแห่ ง อาทิ นิตยสาร a day ทีก่ ล้าประกาศอย่างจริงจังว่า

เขาไม่เกรงกลัวกับความล้มเหลว ด้วยการออก

พ็อกเก็ตบุ๊คเป็นของตัวเองเล่มแรกที่มีชื่อท้าทาย ความคิดว่า ‘100 ขัน้ ตอนสูค่ วามล้มเหลว’ ว่าแต่คณ ุ เคยคิดไหมว่าคนหนุม่ วัยเพียง 26 ปี ที่ โ ปรไฟล์ ดี ข นาดประสบความสำเร็ จ แบบที ่ หลายคนยากจะทำได้ ทำไมถึงครุ่นคิดถึงความ

ล้มเหลวอย่างจริงจัง ถึงขนาดเขียนหนังสือออกมา เป็นข้อเขียนกว่าร้อยขั้นตอน คำตอบแสนง่ายที่ แชมป์พอจะตอบได้รวดเร็วก็คอื ความล้มเหลวเป็น จุดเริม่ ต้นของความสำเร็จของเขา ซึง่ วิธกี ารทัง้ หมด เหล่านัน้ จะถูกเปิดเผยให้คณ ุ ได้อา่ นต่อจากนี ้ ทุ ก สิ่ ง มี ป ระโยชน์ อ ยู่ ใ นตั ว มั น เองแม้ ก ระทั่ ง

ความล้มเหลว ถ้าคุณประสบความสำเร็จมาตลอด โดยที่ไม่เคยล้มเหลวเลย มันเหมือนกับคุณอยู่ใน ฟองสบู่ อยู่ในอะไรบางอย่างที่เสมือนเป็นเกราะ ป้องกันในโลกสวยๆ ของคุณเพียงลำพัง ไม่มรี สชาติ

ใดๆ ของชีวิตเลยนอกจากความหวาน เหมือน อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีต่ อ้ งติดฟิลม์ ต้องซือ้ เคส ต้ อ งป้ อ งกั น ทุ ก อย่ า งให้ มั น เพราะกลั ว มั น

เป็นรอย แต่ผมชอบรอยทีม่ นั เกิดจากการถูกใช้งาน

อย่างรอยนีเ้ ราทำหล่น เราก็จะจำได้วา่ เราพลาดเอง นีห่ ว่า แม่งเสียดายว่ะ (หัวเราะ) ฉะนัน้ ประโยชน์

ของความล้มเหลวมันเป็นเสมือนเครือ่ งเตือนความ ผิดพลาดของคุณ ไม่ใช่ให้คณ ุ กลัว แต่ให้คณ ุ จำ! ไม่ยอมแพ้กไ็ ม่แพ้ เมือ่ ก่อนผมเป็นเด็กทีถ่ กู แกล้ง ตลอดเวลาเหมือนโนบิตะ โนบิตะห่วยยังไงผมก็ เป็ น แบบนั้ น เลย (หั ว เราะ) เมื่ อ ก่ อ นใส่ แ ว่ น

เพื่ อ นก็ เ อาแว่ น ไปฝั ง ทราย แขนเขี ย วเป็ น จ้ ำ ๆ ตลอดเวลาเพราะโดนแกล้ง แต่ผมคิดว่าเพราะผม เคยเป็ น โนบิ ต ะนี่ แ หละ ทำให้ ผ มมี แ รงผลั ก ดั น

บางอย่างทีจ่ ะต้องดีกว่านีใ้ ห้ได้ ถ้าแพ้แล้วแต่ไม่ยอม ความพ่ายแพ้นนั้ จะทำให้เราโตขึน้ ผมอ่านหนังสือ เขาบอกว่า ถ้าเราล้มเหลวมากจนอยากจะตายใน วันนี้ ให้ลองคิดว่าอีก 10 ปี เราจะยังจะคิดแบบนี้ อยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ก็แสดงว่าความเจ็บปวดนั้น

มันยังไม่ใช่เรือ่ งใหญ่อะไรเลย ยิ่งล้มเหลวแรงเท่าไหร่ยิ่งจำแม่น จำได้แม่นว่า ตอนเอ็นทรานซ์ คณะที่ผมเข้ามีสอบฟิสิกส์ด้วย แต่ ผ มจำเวลาสอบฟิ สิ ก ส์ พ ลาด คะแนนฟิ สิ ก ส์

ผมก็กลายเป็น 0 ตอนนัน้ ผมอยากฆ่าตัวตายมาก เพราะทุ่ ม เทอ่ า นมาเพื่ อ จะสอบให้ ไ ด้ แต่ ที่ ไ ม่

ฆ่าตัวตายเพราะนึกได้วา่ โชคดีทมี่ นั มีสอบ 2 ครัง้

ก็ เ ลยก้ า วข้ า มความรู้ สึ ก แย่ ๆ แบบนั้ น มาได้

ถึงตอนนีพ้ อมาคิดๆ ดูวา่ อืมม์...ปัญหามันก็ไม่ได้ ใหญ่อะไรเลย แต่ทำไมกูถึงอยากจะฆ่าตัวตายวะ เชือ่ ไหมว่า ณ ขณะนัน้ เครียดเป็นเดือนๆ เลยนะ แต่มันก็ทำให้ผมจำมาจนถึงทุกวันนี้ ว่าเราพลาด เพราะไม่รักษาเวลา ไม่รอบคอบ ฉะนั้นทุกวันนี ้ จึ ง ต้ อ งเคร่ ง ครั ด ผมว่ า ยิ่ ง ล้ ม เหลวแรงเท่ า ไหร่

มันยิ่งมีผลกระทบกับชีวิตเฉพาะช่วงนั้นของเรา เท่านั้น แต่มันจะทำให้ชีวิตช่วงต่อๆ มาของเรา

จะไม่ลม้ เหลวแบบนัน้ อีกต่อไป กล้ า เสี่ ย งอย่ า กลั ว ที่ จ ะล้ ม เหลว ชี วิ ต เราก็ ค ง เหมื อ นการเล่ น หุ้ น คื อ มี โ อกาสพลิ ก ผั น ทุ ก เมื่ อ

เขาบอกว่าคนที่ยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาส ประสบความสำเร็จมากเท่านัน้ แล้วความสำเร็จนัน้ จะอยู่กับเราไปตลอด เหมือนว่าคุณมีไอเดียอยู ่ ในหัว 100 ไอเดีย แต่คณ ุ กลัว คุณเลยหยิบมาแค่ 3 ไอเดีย คุณคิดหรือว่า 3 ไอเดียนัน้ จะทำให้คณ ุ อ่านต่อหน้า 37


247#097  

247#097 free magazine in Thailand