Page 1


COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

ย้อนเวลากลับไปเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2550 24/7 ฉบับแรกได้ถอื กำเนิดขึน้ ภายใต้ ปกสีฟา้ สดใส เปิดตัว Free Magazine เล่มแรกภายใต้คอนเซ็ปต์ของ City Magazine คูม่ อื เกาะติดเทรนด์และความทันสมัยสำหรับคนเมืองในการใช้ชวี ติ ตลอด 24 ชัว่ โมง ใน 7 วันให้มีสีสันและมีคุณค่ามากที่สุด...จวบจนวันนี้ 24/7 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 แล้ว ตลอดระยะเวลา 4 ปีทผี่ า่ นมา 24/7 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นและพัฒนาทัง้ รูปแบบและ เนือ้ หาให้สอดคล้องและตอบรับกับไลฟ์สไตล์ทไี่ ม่หยุดนิง่ ของคนเมืองให้มากทีส่ ดุ โดยฉบับครบรอบนี้ เราเริม่ ต้นด้วยความสนุกในการนำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับ ความมหัศจรรย์ของเลข 4 ตัวเลขทีน่ อกจากจะเกีย่ วพันในแง่ของปีทคี่ รบรอบวันเกิด ของ 24/7 แล้ว มันยังมีความเชือ่ มโยงกับสิง่ ต่างๆ มากมายบนโลกใบนี้ พบกับข้อมูล อันหลากหลายที่จะทำให้คุณประหลาดใจได้ที่คอลัมน์ Scoop ใน Section แรก

‘The Story of 4’ หลั ง จากนั้ น มาร่ ว มอั พ เดต 4 สถานที่ เ ด่ น ๆ ในกรุ ง เทพฯ

ทีค่ ณ ุ จะต้องร้อง Wow! ออกมาดังๆ ใน ‘4 Wows! in BKK’ ปิดท้ายคอลัมน์เด่น

ประจำฉบับด้วยการตามไปดู 4 สิง่ ของ 12 คนหนุม่ สาวแห่งยุคสมัยทีพ่ วกเขาและเธอ ชอบหรือหลงรักจากการใช้ชวี ติ ในมหานครทีไ่ ม่เคยหลับแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหาร ศูนย์ศิลปะ สถานที่สร้างแรงบันดาลใจ และแน่นอนพวกเขาและเธอรักกรุงเทพฯ

ใน ‘4 Lovely Things in BKK!’ กรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน ความหลากหลายของผู้คน

และความเจริญทั้งทางด้านเทคโนโลยี แฟชั่น สถาปัตยกรรม และเศรษฐกิจแล้ว มหานครแห่งนีย้ งั ถูกจัดให้เป็นมหานครแห่งการอ่านในปี 2556 หรือ World Book Capital 2013 จาก Unesco อีกด้วย เราจึงอดไม่ได้ทจี่ ะหยิบยกสาระดีๆ มาปิดท้าย วาระแห่งการเฉลิมฉลองนีด้ ว้ ยเรือ่ งราวของ นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน หญิงสาวคนหนึง่

ทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ และความรูข้ องตัวเองให้กบั การทำประโยชน์เพือ่ สังคมด้วยการเปิดห้องสมุด

ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เธอทำไปเพือ่ อะไร แล้วเธอได้อะไร ติดตามอ่าน ได้ในคอลัมน์ The Meaning of Life ท้ายเล่ม และทัง้ หมดนีค้ อื เนือ้ หาหลักของ 24/7 City Magazine Free Mag ของคนเมือง ทีแ่ จกกว้างมากทีส่ ดุ ขอให้คณ ุ มีความสุขกับการอ่าน!

บรรณาธิการที่ปรึกษา ณิพรรณ กุลประสูตร • คณะบรรณาธิการ โตมร ศุขปรีชา, ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต • บรรณาธิการบทความ บุญเอก อรุณเลิศสันติ

ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ • เลขากองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ • ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น • บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ นันทวัฒน์ นิสยันต์

• ศิลปกรรมโฆษณา ญาณชาติ นารถไทยวัฒนา • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา นนทวัฒน์ นิสยันต์

• พิสูจน์อักษร ดวงใจ เข็มแดง • ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ,

รังสิพรรณ พุกจรูญ • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล • วัตสันต์ พงศ์วราภา • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา

้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสขุ • เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ

• ผูจ ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล

• หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม • ช่างภาพอาวุโส วีรพงศ์ ชปารังษี • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์

• เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ • ผูจ • สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา แดงแท้ • •

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : SUKRUETHAI Anekwasinchai MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

HOSPITAL

HOTEL

SHOWROOM

OTHERS

SHOPPING MALL

เขาใหญ่

Primo - Posto Palio Vino Di Zanotti Moon Dance Cofee Memory

หัวหิน สตาร์บัคส์ (ใกล้หอนาฬิกา) สตาร์บัคส์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

EDUCA- TION

ภูเก็ ต AIRLINE

สตาร์บัคส์ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง สตาร์บัคส์ เซ็นทรัล

เฟสติวลั ภูเก็ต


= จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนคิดว่าแผนเตรียมรับมือ ป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพฯ น่าจะสามารถป้องกันได้ เนื่องจากการบริหารจัดการการระบายน้ำน่าจะทำได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ 3.89%

เชื่อว่าป้องกันไม่ ได้ เพราะปริมาณน้ำในปีนี้มีมากกว่า

ทุกๆ ปี และยังมีปัญหาดินทรุดตัว *ที่มาสวนดุสิตโพล

.

C I T Y

= พื้นที่ถนนในกรุงเทพฯ (ตารางกิโลเมตร)

จากพื้นที่ทั้งหมด 1,568 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่รถยนต์ ส่วนบุคคลมีเกณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 คัน คาดว่าปี 2560 จะมีรถยนต์กว่า 10,000,000 คัน

ก่อให้เกิดปัญหาการขยายพื้นที่ถนนไม่ทันกับความต้องการ และอาจเกิดปัญหาจราจรที่ยากต่อการแก้ไขในอนาคต *ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน

M O V E M E N T

= ปีที่มารี คูรี นักเคมี-ฟิสิกส์ฝรั่งเศส

เชื้อชาติโปแลนด์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี

จากการค้นพบธาตุเรเดียมและพอโลเนียม

ซึ่งในปีนี้ทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น

ปีเคมีสากล และ 1 ใน 4 กิจกรรมที่ทั่วโลก

จัดเฉลิมฉลองเคมีสากลก็คือ

การสดุดีความสำเร็จในโอกาสครบ 100 ปี

การรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีของเธอ *ที่มา www.sarakadee.com

Digital Origami Emergency Shelter ภาพของสิง่ ก่อสร้างรูปกลมๆ เหลีย่ มๆ ออกโมเดิรน์ นิดๆ ทีเ่ ห็นอยูน่ ี้ ถูกสร้างขึน้ เพือ่ จุดประสงค์ไว้สำหรับ ลีภ้ ยั ทางธรรมชาติ ฝีมอื การออกแบบของ LAVA บริษทั ออกแบบในเมืองซิดนีย์ ซึง่ ได้ออกแบบทีพ่ กั ฉุกเฉิน ชั่วคราวสำหรับลี้ภัยทางธรรมชาติ โดยได้ไอเดียมาจากศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น Origami โครงสร้างภายนอกจะมีลกั ษณะเป็นลวดลายเรขาคณิตไขว้กนั ไปมา ในขณะทีร่ ปู ร่างของบ้านลีภ้ ยั ชัว่ คราวนี้ ได้ แ รงบั น ดาลใจมาจากโมเลกุ ล ของน้ ำ ที่ สามารถต่อเชือ่ มกับโมเลกุลอืน่ ๆ ได้ ก่อให้เกิด เป็นสังคมเล็กๆ ขึน้ ภายในสามารถจุผใู้ หญ่ ได้ 2 คน และเด็ก 1 คน และมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ สำหรับทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ n

Avatar Theme Park ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เหนือล้ำจินตนาการ อย่าง Avatar คงอยากที่จะสัมผัสบรรยากาศ ของดาวแพนโดราเหมือนดัง่ เจค ซัลลี่ พระเอก ของเรื่องกันใช่มั้ย อีกไม่นานเกินรอความฝัน เหล่านั้นกำลังจะเป็นจริงแล้ว เมื่อเจมส์ คาเมรอน จับมือกับวอลท์ ดิสนีย์ สร้างสวนสนุกในธีมของ Avatar ซึ่งจะเริ่มสร้างในส่วนของ Animal Kingdom ที่ดิสนีย์ เวิลด์ รัฐออร์แลนโด เป็นแห่งแรก

ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยมีแพลนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2013 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2016 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ Avatar 2

และ 3 พร้อมทีจ่ ะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปี 2014 และ 2015 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอสวนสนุกอวตารสร้างเสร็จนั้น สวนสนุก

ในธีมของ Star Trek ที่จอร์แดน ก็พร้อมที่จะมอบความสนุกให้ก่อนในปี 2014 จากนัน้ จึงค่อยไปสนุกกันต่อกับธีมอวตารในอีก 2 ปีขา้ งหน้า n

Bangkok Car Free Day หากใครที่กำลังมองหาคนโสดแถมกระเป๋าหนัก สถานที่ที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณสมหวังคือ Manhattan Beach รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับจากเว็บไซต์ CNNMoney ให้เป็น เมืองที่ดีที่สุดของคนที่ทั้งโสดและรวย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นชุมชนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย คนมีฐานะ ด้วยเหตุผลที่เพียบพร้อมทั้งวิวทิวทัศน์และซิตี้ไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหาดสวยๆ ทีโ่ ค้งยาวและเอ็กซ์คลูซฟี ไว้นอนอาบแดดหรือจะเรียกเหงือ่ ด้วยการเล่นวอลเล่ยบ์ อลชายหาด ก็สามารถทำได้ อีกทัง้ ทะเลก็มคี ลืน่ แรงพอเอาใจนักเล่นเซิรฟ์ นอกจากนีย้ งั มีบาร์เก๋ๆ เอาไว้ จิบค็อกเทลและร้านอาหารดีๆ นัง่ ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับทัศนียภาพทีส่ ดุ แสนจะโรแมนติก ยามพระอาทิตย์อัสดง เหล่านี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตใน เมืองสวรรค์แห่งนี้ จึงกลายเป็น Hot Spot แหล่งรวมคนโสดและรวยไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ n

เมือ่ ทัว่ โลกมีงาน World Car Free Day แล้วทำไมกรุงเทพฯ จะมี Bangkok Car Free Day ไม่ได้ ดังนั้นทางกรุงเทพฯ จึงได้จัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day ขึ้นเพื่อเอาใจสิงห์นักปั่นที่มีใจรัก สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้คนหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคุล ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ สนามหลวง โดยมีสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ และประชาชนนำจักรยาน 2,000 คันเข้าร่วม พร้อมทัง้ แปรขบวนให้เป็นตัวเลข 84 เพือ่ เฉลิม-

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ อีกทัง้ ยังมี การแสดงโชว์จกั รยานต่างๆ ทัง้ จักรยานล้อเดียว, จั ก รยานฟิ ก เกี ย ร์ ลี ล า และจั ก รยานเสื อ ภู เ ขา ผาดโผน นอกจากนีห้ ากใครเดินทางมาด้วยรถจักรยานและโดยสารต่อรถไฟฟ้าบีทเี อสยังได้รบั การยกเว้น ค่าโดยสารให้เป็นกรณีพเิ ศษอีกด้วย โครงการก็ดี คนจัดก็ใจป้ำ 24/7 ขอคลิกไลค์ให้ n


เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

.

C A L E N D A R Text : Yamin

19-21 Oct. 2011 Broidery Workshop

ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส

ใครที่ชื่นชอบการเย็บปักถักร้อย แนะนำให้มาฝึกปรือฝีมือ

กับเวิร์คช็อปศิลปะการปักผ้าแบบฉบับฝรั่งเศสที่ต้องอาศัย ความละเอียดอ่อน และจินตนาการสร้างสรรค์อันสวยงาม สอนโดยครูชาวฝรั่งเศสผู้เป็นลูกศิษย์ของ มาดาม เลอ เวยยองต์ (นักปักผ้าแบบดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเก่งทีส่ ดุ ในฝรัง่ เศส) เคลียร์เวลาว่างมาสร้างงานอดิเรกหรูๆ ได้ในวันที่ 19-21 ตุลาคมนี้ สนใจติดต่อ 0-2670-4222 (ค่าใช้จ่าย

ท่านละ 6,000 บาท รวมอุปกรณ์)

Today -

1 Jan. 2012

Today -

22 Oct. 2011 Melbourne International Arts Festival Australia

17 วันในเดือนตุลาคมถัดจากนี้ เมลเบิรน์

จะกลายเป็นนครแห่งศิลป์อย่างเต็มตัว มนุษยชาติกว่าครึง่ ล้านจะไหลทะลักเพือ่ มา เสพงานศิลป์ในเทศกาลนีโ้ ดยเฉพาะ

และที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมศิลปินและ นักแสดงขนาดใหญ่ยกั ษ์ให้เข้ามา

‘ปล่อยของ’ กันสุดตัว... หากคุณเป็น

คนที่รักงานศิลป์เต็มหัวใจ ครัง้ หนึง่

ในชีวิตก็ควรมาเยือนเทศกาลนี้สักครั้ง

Two Window-Separate Visions Design Zone Tonglor 25

เมือ่ 2 คูซ่ ี้ Gloria Simister และ Eunice Mateo ร่วมกัน

ถ่ายทอดผลงานภาพวาดแนวแอ็บสแตร็ค จากสิ่งมีชีวิต

ในธรรมชาติ ละเลงผ่านสีสนั จัดจ้าน และเทกเจอร์แนวลึกลับ เสมือนจริง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 2 ศิลปิน สะท้อน มุมมองทีแ่ ตกต่างในความแข็งแกร่งและคุณประโยชน์มหาศาล ของต้นไม้ใบหญ้า

4-7 Nov. 2011

Chiangmai Flora Blossom Central Plaza Chiangmai Airport

นั บ ถอยหลั ง สู่ ม หกรรม Chiangmai Flora Blossom

ทีห่ า้ งเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และพันธมิตร ร่วมกันจัดขึ้น โดยเนรมิตพรรณไม้นานาชนิดให้เต็ม

พืน้ ทีศ่ นู ย์การค้า ในรูปแบบของประติมากรรม คุณจะได้

พบกับดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ ประตูทา่ แพ ฯลฯ ทีส่ ดชืน่

ตระการตา ชนิดทีถ่ า้ พลาดแล้วจะเสียดาย

1 ทศวรรษ กั บ ไทยเทเนี ย ม

อีกไม่ช้านาน สาวกไทยเททั่วแดนดินจะได้โคจรมาแร็พโย่กัน ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ 3 ขุนพลฮิปฮอปสายเลือดไทยสไตล์อเมริกนั ขัน เดย์ และ เวย์ พวกเขาเผยอะไรเกีย่ วกับ คอนเสิรต์ นีบ้ า้ ง มานึกภาพตามไปพร้อมๆ กัน 24/7 : ทำไมถึงเกิด ‘ไทยเทเท็น’ คอนเสิรต์ ? ไทยเทเนี ย ม : พวกเราคิดกันว่าเดินทางมา สิบปีแล้ว ต้องมีคอนเสิร์ตฉลองให้กับแฟนเพลง และตัวเอง เราเลยมาคุยกับแชนแนล [วี] ไทยแลนด์ เพราะไทยเทเนียมโตมากับแชนแนล [วี] เผอิญได้สปอนเซอร์ดๆี อย่าง ฮอนด้า สกูปปี้ ไอ เลยทำให้เรามีคอนเสิรต์ อย่างทีต่ อ้ งการได้ 24/7 : เชิญใครมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้าง? ไทยเทเนี ย ม : เราเชิญหลายคนทีเ่ คยร่วมงานกัน อย่าง นุย้ เดอะพีชแบนด์, มด ทรีจ,ี นาร่า, และเซาวท์ไซด์ แล้วก็มอี กี หลายคน แต่ยงั ไม่บอกตอนนี้ อยากให้แฟนๆ

ไปร่วมจอยกันในวันนัน้ แล้วไปมันส์กนั ครับ *นับถอยหลังแล้วเตรียมทุกกระบวนท่าไปมันส์กนั ได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ กับ Honda Scoopy i Presents [V] Thaitay Ten ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ ฮอลล์ 1 รอบเดียวเท่านัน้ !

14-25 Oct. 2011 HomePro EXPO # 14 Impact Hall 5-8

มหกรรมที่ ค นรั ก บ้ า นต่ า งตั้ ง ตารอคอย คราวนี้ จั ด เต็ ม

ถึ ง 12 วั น ยกคาราวานสิ น ค้ า แบรนด์ ดั ง มาจำหน่ า ย

พร้อมข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดสูงสุดถึง 80% อีกทั้ง

ยังได้ไอเดียสุดคูลกลับไปตกแต่งบ้านในสไตล์ของคุณตลอด ทุกวันที่จัดงาน ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ www.homeproexpo.com

28-30 Oct. 2011

S&P 38th Anniversary…The Happy Story Goes On Paradise Park

งานฉลองครบรอบ 38 ปีของ S&P ที่ชาวเค้กแมเนีย

ควรไปร่วมยินดีอย่างยิ่ง เพราะคุณจะได้เอ็นจอยกับเค้ก

รูปลักษณ์แปลกตารสชาติอร่อยกว่า 50 รูปแบบ และทีเ่ ป็น

บุญตาสุดๆ เห็นจะเป็นเค้กเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช รูปทรงต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กงิ่ ก้านสาขางดงาม หรือ ถ้าอยากลองแต่งหน้าเค้กเอง มางานนีร้ บั รองไม่ผดิ หวัง n


Text : Yamin

.

กรุงเทพเดินสบาย

ลุย ‘สยาม’ พื้นที่แรก

รัศมีจับ

วอลเล่ย์บอลสาวไทย ชนะใจคนไทยทัง้ ประเทศ สำหรั บ ที ม วอลเล่ ย์ บ อล สาวไทย ทีโ่ ชว์ฟอร์มการ เล่นเกินร้อยในทุกนัดทีล่ งแข่ง โดยในศึกล่าสุด ‘วอลเล่ยบ์ อลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2011 ครัง้ ที่ 16 ณ ประเทศไต้ ห วั น ’ ที ม นั ก ตบลู ก ยาง

สาวไทยก็โชว์สปิริตการเล่นเต็มที่ ซัดเต็มข้อ ทุกแมตช์ และแม้ว่าจะแพ้คะแนนเพราะเจอ กระดู ก คนละเบอร์ อย่ า งสาวยุ่ น และสาว

เจ้าถิ่น ทำให้ซิวได้เพียงอันดับ 4 มาครอง

แต่ถึงกระนั้น ทีมวอลเล่ย์บอลสาวก็ได้สร้าง

วีรกรรมดีๆ เอาไว้ ด้วยการละลายสีตา่ งๆ ของ คนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรอชมและเชียร์ พวกเธอ อย่างไรก็ดี สาวๆ นักตบไทย ก็ยงั ไม่ถงึ กั บ สิ้ น หวั ง มี ร ายการรอพวกเธอลงสนาม

วาดลวดลายดุเดือดอีกถึง 3 รายการ ไม่ว่า

จะเป็ น เวิ ล ด์ ก รั ง ด์ ป รี ซ์ 2012 รวมไปถึ ง โอลิมปิก 2012 และ เอเชียน คัพ 2012 n

บิรวยไม่ ล เกตส์

ตกขั้น ยั ง คงครองบั ล ลั ง ก์ รวยสุด 18 ปีซ้อน ได้อย่างเหนียวแน่น สำหรับ บิล เกตส์ มหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าชาวมะกัน ผู้กอบโกย รายได้เป็นกอบเป็นกำจากบริษัทไมโครซอฟท์ ทีเ่ ขาเป็นผูก้ อ่ ตัง้ มากว่า 40 ปี โดยนิตยสาร

ฟอร์บส์ เจ้าแห่งการจัดอันดับได้เผยข้อมูล

รายได้มหาศาลของบิล เกตส์ ว่าแม้เขาจะ บริจาคเงินให้การกุศลมากมายเท่าไร แต่หนุ้ ที่ เพิม่ มูลค่าสูงขึน้ ทุกวันของไมโครซอฟท์กย็ งั คง ทำให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมแล้ว ล่าสุดเขามีทรัพย์สินทั้งหมด 59,000 ล้าน

ทิง้ ห่างเพือ่ นซีอ้ ย่าง วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ ทีเ่ ข้า มาอยูอ่ นั ดับ 2 ไปแบบชิลๆ ถึง 20,000 ล้าน ขณะที่ มาร์ค ซัคเกอร์เบิรก์ ซีอโี อหนุม่ ไฟแรง แห่ งเฟซบุ๊ค ก็ ตีตื้น ขึ้น มาแบบก้า วกระโดด โดยมี ท รั พ ย์ สิ น รวมทั้ ง หมด 17,500 ล้ า น

รั้งอันดับที่ 14 และมีแนวโน้มว่าอีกไม่นาน

จะขึน้ ไปอยูใ่ นอันดับต้นๆ ได้ไม่ยาก n

ระทึกโลก! ขยะอวกาศตกเมืองมนุษย์

สืบเนื่องมาจากการที่นาซ่า เจ้าของ ‘ยูเออาร์เอส’ ดาวเทียมปลดประจำการ

ได้ แ ถลงต่ อ ชาวโลกถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ ข ยะอวกาศชิ้ น ใหญ่ เ ท่ า รถเมล์ ชิ้ น นี ้ จะตกสู่โลก และในที่สุดก็ไม่พลาดเป้า ยูเออาร์เอส ตกสู่พื้นโลกที่แคนาดา

ทวีปแอฟริกา และมหาสมุทร แต่เป็นพิกดั ใดไม่สามารถบอกได้ ซึง่ พีเ่ บิม้ อย่าง สหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ทุกประเทศที่ ได้รับลูกหลงจากขยะอวกาศชิ้นนี้ พร้อมทั้งระบุว่าความเสี่ยงที่ดาวเทียมเลิกใช้

ลูกดังกล่าวจะทำความเสียหายให้โลกมีเพียง 1 ใน 3,200 เท่านัน้ ทว่านีไ่ ม่ใช่ อัต ราส่วนที่น่ าไว้ วางใจเอาซะเลย หากแต่เป็ นอั ตราส่วนที่น่ ากลัวเกิน กว่า คนทัว่ โลกจะละเลยความสนใจเสียด้วยซ้ำ เพราะไม่รวู้ า่ มีอะไรบ้างทีต่ ดิ มากับขยะจากดาวเทียมลูกนี้ n

Uniqlo Aholic หลั ง สร้ า งสถิ ต ิ ให้ ฝู ง ชนจำนวน มากไปรอต่ อ คิ ว ล่าเสือ้ ผ้า Uniqlo แบรนด์ ล่ า มาแรงจากญี่ ปุ่ น ในวั น เปิ ด ช็ อ ป

วันแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์มาครอบครอง ล่าสุด

ก็เกิดปรากฏการณ์ Uniqlo Aholic ไปทัว่ บ้าน ทัว่ เมือง หันไปทางไหนก็เห็นแต่ถงุ ผ้า Uniqlo

ในมื อ ผู้ ค น นั่ น ยั ง ไม่ ร วมถึ ง เสื้ อ ผ้ า สวมร่ า ง

ซึ่งไม่อาจมองทะลุได้ว่ามีคนที่แต่งกายด้วย

แบรนด์ Uniqlo มากมายแค่ไหน เมือ่ กลับมา มองด้านโปรดักต์ทำให้เห็นว่า สิ่งที่ Uniqlo

ตอบโจทย์ ช าวไทยได้ ดี ส นิ ท คื อ การเข้ า ใจ เทรนด์เอเชียลุค รับกับทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเพศ ทุ ก วั ย อาศั ย คอนเซ็ ป ต์ Made For All

เป็นหัวใจหลัก และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การใส่ใจในทุกการผลิต รวมไปถึงการร่วม

รักษ์โลก หวั ง ว่ า คนไทยคงจะไม่ รั ก Uniqlo

เพียงเพราะกระแสที่มาแรงช่วงนี้ แต่คงเห็น คุณค่าในด้านดีไซน์และคุณภาพของแบรนด์ อย่างแท้จริง n

การจราจรที่คับคั่ง และความไม่ เ ป็ น ระเบี ย บของทาง เดินเท้า ยังคงเป็น จุดบอดของกรุงเทพฯ ที่พยายามแก้เท่าไหร่

ก็แก้ไม่หาย ล่าสุดโครงการกรุงเทพฯ เดินสบาย ได้รดุ หน้าปรับภูมทิ ศั น์ของเมืองหลวงแห่งนีใ้ ห้ ดูดขี นึ้ โดยเริม่ พืน้ ทีแ่ รกย่านสยาม ซึง่ อาจารย์ อรยา สูตะบุตร ผู้ประสานงานโครงการได้ กล่ า วถึ ง ภาพรวมว่ า งานนี้ ไ ด้ ที ม Green Attack จากบริษทั Axis เป็นเจ้าภาพอัพเกรด พื้ น ที่ เนื่ อ งจากเป็ น ที ม ที่ ช นะการประกวด การออกแบบร่างตอบสนองประโยชน์ใช้งานได้ อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผูใ้ ช้งานทัง้ ทุกเพศทุกวัย รวมไปถึง ผูพ้ กิ ารด้วย ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้โครงการดีๆ ดังกล่าว เป็นรูปเป็นร่างให้เห็นได้จริงเสียที

แต่ ง านนี้ ก็ ต้ อ งอาศั ย แรงเงิ น จากชาว กทม. ช่ ว ยสนั บ สนุ น กั น สั ก นิ ด เพื่ อ ให้ บ้ า นหลั ง นี้ น่าอยูย่ งิ่ ขึน้ กว่าเดิม n


. 10

N E W S F O C U S Text : Arun Lertsanti Photo : Warawut UnUn

คิดในมุมกลับ

น้ำเป็นของดี

ที่สามารถนำไป

หารายได้

หาประโยชน์ ได้

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอ้ ำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรม

การเปลีย่ นแปลงของเปลือกโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และรักษาการผูอ้ ำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมสิ ารสนเทศ (สทอภ.)

An o t h e r S i d e o f Flood

ต้องคิดถึงยุทธศาสตร์ทเี่ รามุง่ จะไป ถ้าเลือกได้แล้วว่าเราจะไปกับน้ำ ค่อยมาเลือกระบบวิศวกรรม เลือกเทคโนโลยีทจี่ ะนำไปใช้ วิกฤตินำ้ ท่วมครัง้ นี้ เป็นครัง้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทยหรือไม่ ดร.อานนท์ : พืน้ ทีถ่ กู น้ำท่วมเช่นภาคกลางนีม่ นั ไม่ใช่เรือ่ งแปลกนะ พืน้ ทีพ่ วกนีใ้ นอดีตเกิดน้ำท่วมหมด หรือแม้แต่ทางเหนือขึน้ ไป เช่น นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย เป็นพื้นที่ที่ต้องท่วมหมดตาม ธรรมชาติ แต่ทนี พี้ อเราต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ มากขึน้ ประกอบกับใน ช่วงตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โลกกำลังเข้าสู่วงรอบของลานีญ่า

(La Nina) ทีท่ ำให้มฝี นมาก ซึง่ จะสังเกตว่าผลกระทบของลานีญา่ จะเกิดขึ้นถี่มาก ตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา ดังนั้นตอนนี้เรากำลัง

จะหมุนวนเข้าไปสู่วงรอบที่เหมือนประมาณปีพ.ศ.2490-2520 ซึ่งตอนนั้น ช่วงนั้น ประเทศไทยก็เป็นเช่นเดียวกับตอนนี้ แต่มัน เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า 30 ปีแล้ว คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้น บางคนก็ ไม่อยู่ หรืออาจจะลืมไปแล้ว

คุณว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดา แต่ทำไมในความรู้สึกของคนถึง มองว่านีเ่ ป็นวิกฤติทรี่ นุ แรง ดร.อานนท์ : มันเกิดจากการพัฒนาที่ทำให้สังคมเปลี่ยนรูปไป

โดยเราเปลี่ ย นจากสั ง คมที่ ผ ลิ ต เพื่ อ การยั ง ชี พ ไปสู่ พื้ น ฐาน การผลิตเพือ่ บริโภค แล้วเมือ่ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก มันก็กลายเป็นระบบที่ชักนำเรา เข้าไปสู่วงจรตามความต้องการของตลาด ทั้งรูปแบบ ปริมาณ คุณภาพ ซึ่งการผลิตแบบนั้นไม่สอดคล้องกับการผลิตในพื้นที่ ดั้งเดิม แถมความต้องการมีมาก ขนาดที่ปีหนึ่งจะต้องผลิตให้ได้

3-4 ครัง้ จึงทำให้ตอ้ งเพิม่ ปริมาณการผลิตเข้าไป ก็เลยทำให้ตอ้ งไป ปลู ก สิ่ ง เหล่ า นี้ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งมากกั บ การเกิ ด น้ ำ ท่ ว ม

เมื

อ่ เกิดความเสียหายกับแหล่งรายได้ ทุกคนจึงมองว่านีค่ อื วิกฤติ นี่จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ ต้องแก้ ด้วยสหวิทยาการใช่ไหม ดร.อานนท์ : ผมยกตัวอย่างจากเรือ่ งน้ำท่วมครัง้ นี้ ต่างคนต่างก็ รู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระ จึงไม่มีการไปจัดการน้ำตรงนั้นอย่างจริงจัง แล้วไม่เคยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมได้รู้ว่า น้ำตรงนี้มันเป็น ของดีที่สามารถนำไปหารายได้ หาประโยชน์ได้ คือต้องคิดกันใน ทางมุมกลับ จากนัน้ คนในพืน้ ทีเ่ ขาจะรูเ้ ลยว่า เขาจะต้องมีชว่ งเวลา น้ ำ ท่ ว มเมื่ อ ไหร่ เขาจะปลู ก อะไรในช่ ว งนี้ อาจจะไปปลู ก บั ว

ปลูกกระจับ หรือปลูกพวกพืชน้ำ แล้วรัฐก็ตอ้ งสร้างระบบตลาดขึน้ มารองรับ หรือถ้ารู้ว่าน้ำมันจะมาเมื่อไหร่ ก็จะต้องกำหนดเวลา เก็บเกี่ยวพืชบกให้เร็วขึ้น หลังจากนั้นถ้าน้ำมาก็หันไปทำอย่างอื่น

หรืออาจจะไปเลีย้ งปลาในกระชัง เขาก็จะบริหารจัดการได้วา่ สีเ่ ดือน ทีน่ ำ้ ท่วมเขาจะทำอะไรให้มนั งอกเงยได้ ผมถึงบอกว่าการแก้ปญ ั หาแบบนี้ มันต้องบูรณาการด้านสังคม เข้าไปด้วย เพราะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ นักภูมิอากาศเลยก็ได้ ตรงนี้อยู่ที่กระบวนการพัฒนาด้านสังคม ผมไม่ได้พูดถึงว่าเราจะต้องใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมมาแก้ปัญหา เลยนะ ดังนั้นอย่าเอาเรื่องวิศวกรรม เรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง

เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เราต้ อ งคิ ด ก่ อ นว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ราจะมุ่ ง ไป เราจะไปทางไหน ถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะไปกับน้ำ เราค่อยมา

เลือกระบบวิศวกรรม เลือกเทคโนโลยีทจี่ ะนำไปใช้ ปั ญ หาจริ ง ๆ ที่ ม าพร้ อ มกั บ นำท่ ว มครั้ ง นี้ ในความคิ ด คุ ณ คื อ ประเด็นไหน ดร.อานนท์ : ถ้าให้ผมมองในแง่ร้ายที่สุดนะ ปัญหาที่เกิดจาก น้ำท่วมไม่ได้มาจากกระแสน้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือการจัดการน้ำ แต่เป็น ปัญหาทางสังคมมากกว่าที่ผมมองว่าร้าย เพราะตอนนี้คนในสังคม พร้อมทีจ่ ะฆ่ากันเองอยูต่ ลอด มันมาจากระบบสังคมทีค่ นไม่ยอมกัน แล้วความไม่ยอมกันมันก็รนุ แรงมากขึน้ ซึง่ ปัญหาตรงนีม้ นั จะทำให้ เวลาแล้งเราก็แย่งน้ำกัน หรือแม้แต่บา้ นเราน้ำท่วม บ้านฝัง่ ตรงข้าม ไม่

ทว่ มก็ทะเลาะกัน รุนแรงบานปลายจนฆ่ากันมาแล้วก็มี การทีเ่ ราไม่สามารถรวมตัวกันเพือ่ แก้ไขปัญหาได้ เพราะเราไม่เคย มีสำนึกทีผ่ า่ นเรือ่ งเลวร้ายมาร่วมกันใช่ไหม ดร.อานนท์ : ใช่ คนไทยนี่ ดู เ ผิ น ๆ เหมื อ นจะประนี ป ระนอม

แต่เราประนีประนอมด้วยปาก จริงๆ ลึกๆ ข้างในแล้วเชือ่ มัน่ ในสิง่ ที่ ตัวเองคิดสูงมาก แล้วเราก็เชื่อผิดๆ ว่าเราเป็นคนประนีประนอม แต่คนเวียดนาม หรือคนประเทศอื่นที่เขาอาจจะดูเอะอะโวยวาย เอาเข้าจริงแล้วมีความประนีประนอมสูงมาก เพราะเขามีอะไร ร่ วมกัน มีความเจ็บปวดร่วมกัน ภัยพิบตั ดิ า้ นวาตภัยทีเ่ กิดกับอเมริกา และญีป่ นุ่ เร็วๆ นี้ เกิดจาก สาเหตุใด ดร.อานนท์ : นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ยังหาสาเหตไม่ได้ คือต้อง อธิบายก่อนว่าในผืนทะเลมันจะมีทั้งหย่อมน้ำอุ่นและหย่อมน้ำเย็น

ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และไม่ใช่เป็นกระแสน้ำในทะเลที่คน ชอบคิดไปถึง แต่จริงๆ แล้วกระแสน้ำมันก็มอี ยู่ ซึง่ ถ้าเผือ่ ว่าเราทำ แผนที่อุณหภูมิในน้ำทะเล เราจะเห็นเลยว่าหย่อมพวกนี้จะมีอยู่ เยอะมาก ซึง่ หย่อมอุน่ พวกนีเ้ ป็นตัวเร่งให้มแี นวโน้มในการเกิดพายุ ขึน้ มาได้ มันเกิดขึน้ ทุกปี แล้วบางปีบางหย่อมก็หายไป หรือก็อาจจะ

มีบางหย่อมเพิม่ ขึน้ มาใหม่ ไม่มใี ครคาดเดาได้ แล้วเราก็ไม่สามารถ ดูได้จากแนวโน้มว่ามันเพิม่ ขึน้ มากน้อยแค่ไหน ทำให้เราไม่สามารถ มองเห็นแพตเทิร์นของมัน ทีนี้พอเรามองไม่เห็น ก็ไม่สามารถนำ เอาไปโยงกับปัจจัยที่เป็นตัวเร่งอื่นได้ ผมถึงบอกว่าในมหาสมุทร

ยังมีปริศนาอีกเยอะทีน่ กั วิทยาศาสตร์ไม่ร ู้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ ป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นของสภาพอากาศ (Climate Change) ทีร่ อ้ นขึน้ ใช่หรือไม่ ดร.อานนท์ : ก็อาจจะเกีย่ วข้องอยูบ่ า้ ง แต่อาจจะยังเร็วเกินไปทีจ่ ะ พูดแบบนั้น เพราะโลกร้อนนี่กว่าจะเจอผลกระทบต้องใช้เวลา อีกนาน น่าจะใช้เวลา 30-40 ปีกว่าจะเห็นเป็นรูปธรรม แต่จะ

บอกว่าไม่มสี ว่ นทำให้ลานีญา่ รุนแรงเลย พูดแบบนัน้ ก็คงไม่ได้ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด ทำให้ ภ าพของมหั น ตภั ย 2012 ชัดเจนขึน้ ไหม ดร.อานนท์ : เรื่องของ 2012 น่าจะเป็นภัยที่มาจากนอกโลก มากกว่า อาจจะเป็นลักษณะของพายุสุริยะ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

ที่ ผ มว่ า จะทำให้ ร ะบบการสื่ อ สารทั้ ง โลกล่ ม สลาย ซึ่ ง มั น ไม่ ใ ช่ ฟ้าถล่มดินทลายเหมือนภาพที่หนังสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ว่า มันจะเป็นความโกลาหล และผลลัพธ์สุดท้ายผมว่าใกล้เคียงกัน คุณลองจินตนาการดูนะว่าถ้าระบบการสื่อสาร ระบบไอทีต่างๆ ที่ พึ่ ง กั บ ดาวเที ย ม ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ทั้ ง โลกแค่ 2-3 นาที ทุ ก อย่ า งจะ วอดวายหมด เพราะทัง้ หมดอยูบ่ นเครือข่ายเหล่านี้ แล้วพอคนเป็น 1,000 ล้านคน เริม่ ตระหนกเมือ่ ไหร่ สภาพแห่งการคุมไม่อยูก่ จ็ ะ เกิดขึน้ และเมือ่ เกิดการคุมไม่อยู่ คงไม่ตอ้ งคิดนะครับว่าจะเกิดเหตุ

ร้ายแรงมากขึน้ แค่ไหน เราจะรับมือกับความตระหนกขนาดใหญ่แบบนี้ ด้วยวิธไี หน ดร.อานนท์ : สิง่ อันตรายทีอ่ ยูค่ กู่ บั ความตระหนกมากทีส่ ดุ นัน่ คือ ความไม่รู้ ซึ่งถ้าเผื่อไม่รู้แล้วทำให้รู้ขึ้น คนก็จะสามารถควบคุม ตัวเองได้ ไม่เอาตัวเองไปเป็นภาระให้กับระบบ เพราะปัญหาใหญ่ เวลาเกิดภัยพิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นสึนามิ หรือน้ำท่วมคือการทีค่ นไม่รวู้ า่ จะทำอะไรอย่ า งไร และบางคนที่ ไ ม่ รู้ ก็ ไ ปกระพื อ ข่ า วใหญ่ โ ต จนน่ากลัว ดังนัน้ การป้องกันทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือการรูว้ า่ เราควรป้องกัน อย่างไร ผมยกตัวอย่างสึนามิทญ ี่ ปี่ นุ่ ทีม่ ผี เู้ สียชีวติ เป็นหมืน่ แต่นนั่ ก็ถือว่ายังน้อย เพราะคนเขาได้รับการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ แบบนี้ ทุกคนต้องทำอย่างไร ส่วนที่ตายไปนั่นก็เป็นเหตุสุดวิสัย จริงๆ เพราะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งมาก ซึง่ ลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดไม่มี การเรียนรูอ้ ะไรเลย ผมว่าน่าจะมีคนตายเยอะกว่านี้ n


การเดินทางของ

กังหันลม

โลกสีเขียวกับแคนนอน

เพื่อ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ ‘กังหันลม’ แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าอันที่จริงแล้วกังหันลม มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ภาพของกังหันลมที่พัดหมุนไปตามลมดูสวยงาม ยิ่งเรียงเป็นทิวแถวยิ่งเป็นภาพ ชวนมอง แต่นอกเหนือจากความประทับใจนี้แล้ว แคนนอนได้พาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์กังหันลมที่สวย ทั้งรูปและจูบหอม อย่างเจาะลึกผ่านโปรเจกต์ CSR เพื่อโลกสีเขียวของแคนนอน สำหรับเรื่องนี้เราขอเชิญ คุณสุทธิพรรณ ฉันทปฏิมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงาน Corporate Affairs บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มาบอกเล่าถึงเรื่องราวยิ่งใหญ่ของแคนนอนกับกังหันลม ว่าเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ผ่านโครงการเด่น ‘พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว’ โดยแคนนอน เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองการดำเนินกิจการในประเทศไทยมานาน 15 ปีของแคนนอน เมื่อปี 2552

บอกเล่าแนวคิดในการทำซีเอสอาร์

ของแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) “การตีโจทย์ CSR ของแคนนอน จะพยายามมองเป็นปรัชญา

ทำไมต้องกังหันลม

การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ สังคมของแคนนอนต้องสร้างรากฐานที่คน

เส้นทางของกังหันลมแคนนอนทั่วไทย ‘พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว’ ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2551 “โครงการ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินงานของแคนนอนในประเทศไทยครบ 15 ปี

แล้วหากิจกรรมมารองรับ เน้นความเป็นภาพใหญ่ที่เหมือนกัน ทั่วโลก คือทำเพื่อสังคม จากนั้นแต่ละประเทศก็แยกกันไป สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมให้ เ หมาะสมและสะท้ อ น ความเป็นตัวตนองค์กรออกมา”

“ภาพ CSR ของแคนนอนเริ่มเด่นชัดในช่วง 5 ปีให้หลัง ที่บริษัทประสบความสำเร็จในธุรกิจระดับหนึ่ง ที่ผ่านมา แคนนอนเหมือนลูกคนรวย ไม่เคยลำบาก การสร้างคนให้ รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงและทำให้ฉุกคิดว่าการ เปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่จะทำให้อยู่รอด ทำให้เราต้องมาวางรากฐานเรื่อง คนใหม่หมด ดังนั้นการเข้ามา ของปรัชญาด้าน CSR จึง แปรเปลี่ ย นจากแนวคิ ด ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ เราสามารถสร้างคนที่ สะท้ อ นความเป็ น แคนนอนออกมาได้ มากขึ้น”

“ต่างประเทศใช้กันมานาน แต่บ้านเราไม่ค่อยรู้จัก ข้อดีของพลังงานจากกังหันลมคือ เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทงิ้ กากและมลภาวะ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการซือ้ หา มีระยะเวลา การให้พลังงาน 15-20 ชั่วโมงในหนึ่งวัน พลังงานลมยังเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ค่าบำรุงรักษาไม่แพง นับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่ประเทศไทย ควรพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดยนับแต่เริม่ โครงการ-ธันวาคม 2553 เราได้ตดิ ตัง้ กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบั โรงเรียน ทั่วทุกภาคต่างๆ ของประเทศไทย แล้วจำนวน 19 แห่ง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แคนนอนได้เดินหน้า ติดตั้งกังหันลมในปีนี้อีก 7 ตัว ดังนั้นภายในสิ้นปีนี้เราจะสามารถติดตั้งได้รวม 26 ตัว” คุณสุทธิพรรณบอกเล่าถึงตัวเลขและสถิติที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าของแคนนอนว่า กังหันลมทั้ง 26 ตัว สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ 37,440 กิ โ ลวั ต ต์ หรื อ 37,440 ยูนิต/ปี และจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 28 ตัน/ปี

ครอบครัวพลังงานสะอาดของแคนนอน ปัจจุบันกังหันลมของแคนนอนได้รับการติดตั้ง ณ โรงเรียนที่กำลังพัฒนา และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เหมาะสมในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า คือ มีกำลังลมแรงเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 เมตร/วินาทีขึ้นไป โรงเรียนจะต้องมีบริเวณ กว้างขวาง ไม่มีอาคารเรียนบดบังทิศทางลม โดยกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในห้องสมุด สอดคล้องกับปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม 1 กิโลวัตต์


ซีเอสอาร์สไตล์ญี่ปุ่นสะท้อนถึง

ความละเมียดละไมแห่งชีวิต “ข้อดีของการทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นคือ การดูแลคนแบบไม่ทิ้งขว้างกัน การดูแล เอาใจใส่คนของญี่ปุ่นถือเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและสอดรับกับวิถีชีวิตคนไทยเรา ที่เน้นการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” “คนไทยเราก็เป็นแบบญี่ปุ่น เราไม่ทิ้งขว้างกัน ถ้าธุรกิจมีความตั้งใจและจริงใจ ที่จะดูแลคน จะทำให้พนักงานมีกำลังใจที่ดีในการทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อบริษัท ก้าวหน้าเราทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และถ้าเราเอื้อประโยชน์สุขสู่ชุมชนได้ ประโยชน์ ก็จะตกกับเราทุกๆ คน ไม่ใช่กับธุรกิจเท่านั้น” ให้ไป สุขใจ ก็ คือได้คืน “กังหันลมของแคนนอนไม่ใช่สินค้าเพื่อการโฆษณา แต่คือสิ่งที่แคนนอนตั้งใจมอบ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยตรง จะมากบ้างน้อยบ้างก็ถอื ว่าแคนนอนได้มสี ว่ นร่วม ในการเกื้อกูลสังคมและชุมชนให้เป็นสุข และยังทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น ทำให้เราเป็นองค์กรที่มีความภาคภูมิใจ” ซีเอสอาร์จากใจแคนนอนถึ งทุกคน “เรื่องราวของซีเอสอาร์เป็นกระบวนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ที่ครอบคลุม ทุกมิติ องค์กรนำเสนอสินค้าที่ดี ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ามีคุณภาพ และในแง่ สิง่ แวดล้อมคือ การลิดรอนสิทธิข์ องธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมถึงคืนสิง่ ดีๆ สู่โลก และมวลมนุษย์ให้มากที่สุดที่จะทำได้”

เรื่องดีๆ แบบนี้อย่ารีรอที่จะกด Like พร้อมกับ Share ให้ กับเพื่อนๆ และเครือข่ายของเราได้รับรู้ รับรองอินเทรนด์ หัวใจของแคนนอน แคนนอนทั่วโลกยึดหลัก ปรัชญาเคียวเซ (Kyosei) หมายถึงการพัฒนาและเตบิ โตไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลก และความสุข ของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น เคียวเซ จึงเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของแคนนอน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างเกื้อกูลกับสังคม แหล่ ง ศั ก ยภาพพลั ง งานลมของประเทศไทย มี ก ำลั ง ลมเฉลี่ ย ทั้ ง ปี อยู่ ป ระมาณระดั บ 1-5   ( Wind Power Classes 1-5) ซึ่ ง เท่ า กั บ

ค่าความเร็วลมประมาณ 0-6.4 เมตร/วินาที โดยบริเวณที่พบค่าความเร็ว สูงสุดโดยมากอยู่บริเวณภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.canon.co.th/cleanenergyforgreenworld


. 14

S C O O P Text : กองบรรณาธิการ

4

รัชกาลที่

: พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากพระปรีชาสามารถด้าน วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

จนต้องถวายพระราชสมัญญานามว่า ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ของไทย

ยังมีพระราชกรณียกิจอีกนานัปการ

ทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แรกจากพระราชดำริ

ของพระองค์ ไม่วา่ จะเป็นโดยเฉพาะ

ในเรือ่ งเกีย่ วกับความสัมพันธ์

กับชาติตะวันตก ทีพ่ ระองค์ทรงนำพา ประเทศสู่ความเจริญสมัยใหม่

ในหลายๆ ด้าน ทัง้ ยังทรงเป็น

กษัตริยพ์ ระองค์แรกทีต่ รัสและเขียน

ภาษาอังกฤษได้ดว้ ย

พระวิรยิ อุตสาหะของพระองค์เอง

อีกด้วย

กรุงเทพมหานคร : เมืองหลวงของประเทศไทยอันดับที่

4

เมืองหลวงของไทยปรากฏขึน้ ครัง้ แรกในสมัยอาณาจักรสุโขทัยในปี พ.ศ.1781 โดยมี

กรุงสุโขทัย เป็นราชธานี

เมืองหลวงอันดับที่ 2 คือ กรุงศรีอยุธยา สร้างขึน้ ในปี พ.ศ.1893 อยูใ่ นสมัยอาณาจักรอยุธยา เมืองหลวงอันดับที่ 3 คือ กรุงธนบุรี สร้างขึน้ ในปี พ.ศ.2310 อยูใ่ นสมัยอาณาจักรธนบุร ี และปัจจุบนั กรุงเทพมหานคร ก็เป็นเมืองหลวงอันดับที่ 4 ซึง่ ยังคงดำรงอยูต่ ราบจนทุกวันนี ้

U2 : วงดนตรี

ถ้าพูดถึงเลข 4

คุณนึกถึงอะไร?

นอกจากความต้องการทำคอลัมน์พเิ ศษเพือ่ ฉลองวาระครบรอบ

4 ปี ของ 24/7 แล้ว คำถามข้างบนก็เกิดขึน้ เนือ่ งมาจาก

ความนึกสนุกในความอยากรูอ้ ยากเห็นเกีย่ วกับเลข 4 เพราะเมือ่

ลองเพ่งตัวเลขนีด้ ลู กึ ๆ จะพบเห็นเรือ่ งราวมากมาย และความมหัศจรรย์ ต่างๆ ทีเ่ ข้าไปพัวพันกับเลข 4 เชื่อเถอะว่าหลายเรื่องที่เรานำมาฝาก คุณก็อาจจะประหลาดใจ

กับ ‘4’ ทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อน

4 คนที่รวยที่สุดในโลก

ในปีทผี่ า่ นมา แวดวงดนตรีสากลสร้างสีสนั ให้โลกมีชวี ติ ชีวาด้วยการขนทัพ

นักร้องดาหน้าเข้ามาประชันฝีมอื ช่วงชิงผลประกอบการทางธุรกิจไปได้เป็นกอบ เป็นกำ ทีม่ าแรงแบบฉุดไม่อยู่ เห็นจะเป็นวงไอริชร็อกรุน่ เก๋า 4 คน อย่าง

U2 ทีโ่ กยเงินเข้ากระเป๋าไปได้ถงึ 84.9 ล้านปอนด์ หรือราวๆ 4,300 ล้านบาท


ใกล้รุ่ง :

เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่

อริยสัจ

4

4

ความจริงอันประเสริฐ

4 ประการตามหลัก ศาสนาพุทธ ได้แก่ 1. ทุกข์ คือการมีอยูข่ องทุกข์

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. สมุทยั คือ เหตุแห่งทุกข์ 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ 4. มรรค

หนทางสูค่ วามดับทุกข์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ขนึ้ ใน พ.ศ. 2489 และพระราชทานให้วงดนตรี

สุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ครัง้ แรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2489 ผ่านสถานีวทิ ยุ กรมประชาสัมพันธ์

4กล่าวขานว่ เมืองใหญ่ที่ ได้รับการ าเป็นเมืองแห่ง แฟชั่นของโลก

ได้แก่ นิวยอร์กซิตี้ ลอนดอน

มิลาน และปารีส

Id

I am no.

4

(Independence Day) ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ทที่ ำรายได้สงู สุดในปีทอี่ อกฉาย และชนะเลิศรางวัล

ออสการ์ สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์ กับกองทัพมนุษย์ตา่ งดาว ความสะพรึงกลัวนีเ้ ริม่ ขึน้ จากรหัสลับทีส่ ง่ ผ่านจักรวาล มายังโลกโดยยานอวกาศขนาดยักษ์ และเปิดฉากถล่มโลก ความหวังสุดท้ายที่เหลือ

คือการผนึกกำลังของผูร้ อดชีวติ ทัง้ หมดตอบโต้ผรู้ กุ รานนอกพิภพก่อนทีม่ นุษย์ จะถึงคราวสิน้ เผ่าพันธุ ์

4

เรือ่ งย่อจากนิยายวิทยาศาสตร์สภู่ าพยนตร์ แอคชั่นทริลเลอร์จากผู้อำนวยการสร้าง Transformers เป็นเรื่องราวของหนุ่มผู้มี ความลับพิเศษเหนือคนธรรมดา เพราะ เขาคือ 1 ใน 9 มนุษย์ตา่ งดาวผูห้ ลบหนี

การตามล่ า มายั ง โลกมนุ ษ ย์ การกำจั ด ทั้ง 9 คนนี้ได้จะต้องฆ่าเรียงตามลำดับ... หมายเลข 1, 2 และ 3 ถูกฆ่าตาย และ เขาคือหมายเลข 4!!

4shared

ชาวไซเบอร์ผรู้ กั การดูหนังฟังเพลงต้องรูจ้ กั

4shared.com เว็บไซต์ผใู้ ห้บริการเก็บรักษาและแบ่งปัน ไฟล์ทเี่ รืองอำนาจทีส่ ดุ ของโลกแน่นอน

เว็บนีก้ อ่ ตัง้ โดย อเล็กซ์ ลุนคอฟ และเซอร์กี้ ชัดนอฟสกี ปัจจุบันมีผู้เป็นสมาชิกกว่า 5 ล้านคน มีผู้เข้าไป

ดาวน์โหลดไฟล์เพลง วิดโี อ รูปภาพ และหนังสือ

ถึงวันละกว่า 10 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังมีข้อมูลอื่นๆ

ให้เลือกดาวน์โหลดอีกมากมาย ทั้งแนวข้อสอบ รูปภาพ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4 เต่าทอง

เลข

4 กับ เดวิด เบ็คแฮม

ว่ากันขำๆ ถึงเรือ่ งราวของนักเตะผูย้ งิ่ ยง อย่าง เดวิด เบ็คแฮม ชีวติ ของเขาได้เข้ามาพัวพันกับเลข 4 อย่างเลีย่ งไม่ได้หลายกรณี

ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ แมทช์ยโู ร 2004 ในวันที่ 24 มิถนุ ายน เบ็คยิงจุดโทษพลาดอย่างไม่นา่ ให้อภัย พาทีมสิงโตตกรอบ ก่อนรองชนะเลิศ และอีกครัง้ คือ เบ็คอยากเล่นทีมชาติให้เกิน

100 นัดให้ได้ แต่กต็ อ้ งหยุดความฝันไว้แค่ 94 นัด หรือเมือ่ ย้อน กลับไปวันทีเ่ ขาก้าวเข้าบ้านปิศาจแดง ก็ตรงกับวันทีเ่ ขาอายุ

ครบ 14 ปีพอดีเช่นกัน

ธาตุทั้ง ฉายาของวงดนตรีรอ็ กแอนด์โรลไม่มวี นั ตายแห่งเกาะอังกฤษ สถาปนาวงขึน้ ในยุค 1960 ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ จอห์น เลนนอน, พอล แมคคาร์ตนีย,์

จอร์จ แฮริสนั และ ริงโก สตาร์ ซึง่ ทัง้ 4 คน โด่งดังเป็นพลุแตกมากในยุคนัน้ หลายคนยกให้ เป็นไอดอลเลยก็มี จนถึงป่านนี้ สีเ่ ต่าทองก็ยงั คงครองความคลาสสิกไว้ได้

4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ธาตุทงั้ 4 เป็นหลักการตามปรัชญาโบราณ ทีใ่ ช้อธิบายลักษณะพืน้ ฐานของสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติ ว่าประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม และ ไฟ


4 square

หนึ่งในแอพพลิเคชั่นตัวจี๊ดของชาวบีบี ไอโฟน

และแอนดรอยด์ ที่ใครได้เล่นเป็นต้องติดการเช็กอิน

จนงอมแงม คุณสมบัติหลักๆ ของโฟว์สแควร์ ก็คือ บอกพิกัด

หรือตำแหน่งว่าคุณกำลังอยูท่ ไี่ หน ทำอะไร และตอนนี้ โฟว์สแควร์

เริม่ สยายปีกสู่วงการธุรกิจแล้วด้วย ...ก็ต้องมาดูกันว่า ในอนาคต โฟว์สแควร์จะพัฒนาจนคุณตามทันหรือไม่

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว

บะหมีเ่ กีย๊ วแบบ Street Franchise ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ธุรกิจนีส้ ร้างขึน้ จาก ความคิดของ ‘พันธ์รบ กำลา’ ในปี 2535 เพราะมองเห็นว่าบะหมีเ่ กีย๊ วทีเ่ ป็นรถเข็นริมทางไม่คอ่ ยมี จึงเริม่ ต้นลองขาย ปรากฏว่าไปได้สวย จนมีแฟรนไชส์เกิดขึ้นมากมายกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ แถมปัจจุบันยังมีแบรนด์อาหาร แฟรนไชส์

ในเครืออีก 4 แบรนด์ อาทิ อาลีหมีฮ่ าลาล หญิงห้ากาแฟสด หญิงห้าซาลาเปา และหญิงห้าข้าวมันไก่ ข้าวหน้าเป็ด เป็นต้น

เก้าอี้มี

คนดังที่เกิดวันที่

4 : บียอนเซ่

นักร้องอเมริกนั หญิงสไตล์อาร์แอนด์บี เกิดวันที่ 4 กันยายน 1981

อดีตสมาชิกวงเดสทินไี ชลด์ ทีผ่ นั ตัวเองออกมาเป็นศิลปินเดีย่ ว และประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะอัลบัม้ I am Sasha Fierce มีซงิ เกิลติดอันดับ 1 ถึง 5 เพลง ปัจจุบนั เธอกำลังตัง้ ท้องลูกคนแรก กับเจย์-ซี สามีแร็ปเปอร์ชอื่ ดัง หลังจากทีแ่ ต่งงานมาได้สามปี

อะไรเอ่ย...

4 ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง?

เชือ่ ว่าคนไทย 90% โตมากับปริศนาคำทายยอดฮิตนี้ เมือ่ มองถึง

ลักษณะการตั้งคำถามแล้ว จะเห็นภูมิปัญญาของคนไทยในการใช้

คำคล้องจอง กระชับความ จดจำง่าย และมักใช้สิ่งเปรียบเทียบ ท้าทายให้ผู้ถูกถามพยายามไขปริศนา ฝึกเชาวน์ปัญญา เป็นเกมที่เล่นสืบต่อมาถึงปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยน รูปแบบคำถามให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

29 กุมภาพันธ์

4 ปีมีครั้ง

สาเหตุที่ 29 ก.พ. 4 ปีมคี รัง้ มาจากหลักการของ เวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ จะใช้เวลา 365.242199 วัน หรือ 365 กับอีก ¼ วัน

ซึ่งปีปกติที่มี 365 วันจะทำให้เวลาขาดไป ¼ วัน

จึงต้องทดไว้ เมื่อทดครบ 4 ปีจะได้เท่ากับ 1 วันพอดี

จึงต้องเพิม่ ให้มี 366 วันในทุกๆ 4 ปี โดยปีทมี่ วี นั เพิม่ เข้ามา เรียกว่า ‘อธิกสุรทิน’ แปลว่า ‘วันเกิน’ และสัญลักษณ์ทใี่ ช้สำหรับ

ปีทมี่ วี นั ที่ 29 ก.พ. เพิม่ เข้ามาก็คอื กบนัน่ เอง

4 ขา

เก้าอีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่สมัย 600 ปีกอ่ นคริสตกาล และเหตุผลทีเ่ ก้าอีต้ อ้ งมี 4 ขา เนือ่ งด้วย หลักการเรือ่ งความ สมดุล จากนัน้ เกิดการ พัฒนามาอย่าง ต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ เก้าอีย้ งั เป็นสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงความเจริญ และอำนาจ แม้วา่ ปัจจุบัน เก้าอี้จะถูก ดีไซน์ให้ฉกี กฎเดิมๆ ออกไป แต่ความ คลาสสิกของเก้าอี้

เมื่อนึกถึงก็ยังคงเป็น เก้าอี้ 4 ขา เสมอ

กรุ๊ปเลือดทั้ง

4

สาเหตุทที่ ำให้มนุษย์มกี รุป๊ เลือดต่างกันเพราะเม็ดเลือดแดงจะมีโปรตีน แอนติเจนแตกต่างกัน ซึง่ โปรตีนแอนติเจน จะทำหน้าทีส่ ร้าง แอนติบอดี้ เป็นภูมคิ มุ้ กันเชือ้ โรค สามารถแบ่งเป็น 4 กลุม่ ด้วยกัน คือ O, A, B และ AB เพือ่ ให้ทราบว่าใครสามารถรับและ ถ่ายเลือดให้กรุบ๊ ใดได้บา้ ง เพราะถ้ารับเลือดมาแล้วแอนติเจน เกิดต่อต้านกันเองในร่างกาย ก็เหมือนฉีดยาพิษเข้า กระแสเลือด กรุป๊ เลือด ทีถ่ กู ค้นพบแรกสุดคือกรุป๊

O A, B และ AB

ตามลำดับ

4 ห้องหัวใจ

‘หัวใจ’ เกิดมาพร้อมชีวติ หากขาดหัวใจ ก็เหมือนชีวติ ดับ

ด้วยความสำคัญอย่างสุดซึง้ เราจึงมักพบเห็นการนำ ‘หัวใจ’ มาใช้แทนความรัก เช่น 4 ห้องหัวใจมอบให้เธอ,

รักเธอทัง้ หมดของหัวใจ, คนไม่มหี วั ใจ เป็นต้น ตามหลักอนาโตมีระบุวา่ หัวใจประกอบด้วย 4 ห้อง

ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากห้องทั้ง 4

ทำงานผิดปกติ มนุษย์กจ็ ะหายใจรวยริน กระทัง่ หัวใจล้มเหลวในทีส่ ดุ


สี่แผ่นดิน นวนิยายชิน้ เอกแห่งรัตนโกสินทร์ เขียนโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

เป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่แผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 8

รวม 4 แผ่นดิน ความโดดเด่นของเรื่องนี้คือ ไม่มีการวางโครงเรื่อง

ผู้ประพันธ์เขียนเป็นตอนๆ ลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้ตัวละครเอกเป็นหญิง

คือ แม่พลอย ซึง่ ผูเ้ ขียนถ่ายทอดชีวติ ตัวละครนีอ้ ย่างลุม่ ลึก

ภายหลังถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครทีวี และละครเวทีหลายต่อหลายครัง้

มิติที่

ฐานันดร

4

ประกอบด้วย 1. กษัตริย์ 2. พระสงฆ์ 3. รัฐสภา 4. นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักสือ่ สารมวลชน

4

เรื่องราวของมิติที่ 4 ที่ได้รับการพูดถึงในโลก

นั่นคือ ‘สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า’ พื้นที่อาถรรพ์

ที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขวั ญ ว่ า เฮี้ ย นที่ ห นึ่ ง ของโลก

จากการทีเ่ ครือ่ งบิน และเรือหลายลำ ต้องสังเวย ให้กับสามเหลี่ยมแห่งนี้ จนเป็นตำนานดำมืด แห่งยุค 90 ขณะเดียวกันอีกทฤษฎีหนึง่ กำหนด โดยอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ได้ให้รายละเอียดเรือ่ ง มิตทิ ี่ 4 ว่าคือ ‘กาลเวลา’ และนำความคิดนัน้ มาต่ อ ยอดจนกลายเป็ น ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพ

ตามสูตร E=MC2

นางงามผิวสีคนที่

4

ตำแหน่ง ‘ผูห้ ญิงสวยทีส่ ดุ ในโลก’ ประจำปีนี้ ตกเป็นของ Leila Lopes สาวผิวสี

วัย 25 ปี จากแองโกลา ด้วยความงาม

แบบธรรมชาติ และการตอบคำถามชนะใจ กรรมการเกีย่ วกับเรือ่ งความงามของจิตใจ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ใช่นางงามผิวสีคนแรก

ทีไ่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศนี้ แต่เป็นคนที่ 4

ในรอบ 60 ปี สองคนแรกนัน้ มาจากประเทศ ตรินแิ ดดและโตเบโก ตามด้วยนางงามจาก ประเทศบอตสวานา เป็นคนที่ 3

เลข

เลข

อูคูเลเล่ เครื่องดนตรี

4 สาย

นาทีนคี้ งไม่มเี ครือ่ งดนตรีใดฮอตไปกว่าอูคเู ลเล่ เครือ่ งดนตรี 4 สาย รูปร่างคล้ายกีตาร์จวิ๋ อูคเู ลเล่นมี้ ตี น้ กำเนิดขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 19 ชาวโปรตุเกส Cavaquinho เข้ามาทีเ่ กาะฮาวาย ชาวพืน้ เมืองเห็น แล้วชอบจึงพยายามเลียนแบบแต่สร้างด้วยไม้ Koa ซึง่ เป็นไม้ทอ้ งถิน่ จึงมีขนาดเล็กกว่าต้นแบบ และมีผลให้เสียงและความดัง

ต่างจากต้นฉบับด้วย โดยมาตรฐานจะมี 4 รุ่น คือ Soprano, Concert, Tenor และ Baritone

4 ตัวเลขมหัศจรรย์ทางคณิตศาสตร์

4 เป็นจำนวนธรรมชาติที่ถูกยกย่องว่าเป็นตัวเลขแห่งความ ยุติธรรม และเป็นเลขตัวประกอบที่น้อยที่สุด เป็นกำลังสอง สมบูรณ์ของ 2 อีกทั้งการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ยังมีอยู่ 4 แบบ คือ บวก ลบ คูณ หาร (+ - × ÷)

จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ เวียดนาม เยอรมัน ฝรัง่ เศส สเปน รัสเซีย อิตาลี ตุรกี

4 ในภาษา...

อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า

สือ่ (sì) เนต/เน (net) โยง/ชิ (yon/ shi) โบ๋น (Bon) เฟีย (vier) กาท เทรอะ (quatre) คว้าโตร้ (cuatro) ชิตยึ รี่ (chyetirye) กวาตโตร่ (quattro) เดิรท์ (dort)

เราก็พดู ถึงเลขสีก่ นั มาหลายแง่มมุ แล้ว รูไ้ หมว่านิตยสาร 24/7 เองก็เกีย่ วข้องกับ ตัวเลขสีเ่ ช่นกัน เริม่ ต้นตัง้ แต่ชอื่ ของ 24/7 หากนำตัวเลข 2 4 และ 7

มาบวกกันผลลัพธ์ทไี่ ด้จะเท่ากับ 13 ซึง่ หากนำ 1 กับ 3 มาบวกกันอีกทีกจ็ ะได้ 4

จริงไหม? และที่ 24/7 เกีย่ วพันกับเลขสีแ่ บบตรงๆ อีกอย่าง ก็คอื นักเขียน

ทีอ่ ยูใ่ นกองบรรณาธิการนัน้ มีจำนวนทัง้ สิน้ 4 คน (บุญเอก อรุณเลิศสันติ,

ธารนิธิ พยัคฆราชศักด์, รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์ และสิรญ ิ า ใจบุญ) แต่เอ่อ..........

งานนีช้ า่ งภาพไม่เกีย่ ว! (ฮา) n


12 คนหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยกับ 4 อย่าง

ที่พวกเขาและเธอชอบจากการใช้ชีวิต

ในกรุงเทพฯ

Text : กองบรรณาธิการ

24/7 เชื่อว่าคำตอบทั้งหมดนี้จะสามารถพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์

ที่แตกต่างของมหานครแห่งนี้ได้อย่างครบถ้วน จนอาจจะทำให้คุณหลงรัก กรุงเทพฯ มากกว่าที่เคยก็ได้!

วสุ วิรัชศิลป์

Principal Architect VaSLab Architecture

เจย์ สเปนเซอร์

ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative

& Design Center)

TCDC : T C D C เ ป็ น สถานที่ ที่ ดี ม ากสำหรั บ การหาแรงบั น ดาลใจ ในกรุ ง เทพฯ เพราะมั ก จะมีนิทรรศการมากมาย ที่ น่ า สนใจมาจั ด แสดง มี ห้ อ งสมุ ด ที่ ดี เ ยี่ ย ม ที่ มี ห นั ง สื อ เกี่ ย วกั บ งานดี ไ ซน์ มากมาย และยังมีการจัดเวิรค์ ช็อปเกีย่ วกับด้านครีเอทีฟ ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศอยูเ่ สมอๆ รถไฟฟ้า BTS : บีทีเอส คือการเดินทางที่ดี ทีส่ ดุ เวลาการจราจรติดขัด ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งปกติ

BACC : หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานครเป็นที่ๆ ทำให้ผม รู้สึกว่าการเดินดูศิลปะสนุกกว่าการ เดินห้างสรรพสินค้า TCDC : มี ก ารจั ด นิ ท รรศการดี ๆ ของวงการออกแบบให้ ช มอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง มี ช็ อ ปขายของดี ไ ซน์ เ ท่ ๆ และมี

ห้ อ งสมุ ด ที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ที่ นี่ ผ มมั ก ได้ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ นักออกแบบที่เป็น แรงขับเคลือ่ นให้กนั และกันเสมอ Wine Connection, K Village : เป็นสถานทีท่ ชี่ อบไปทานอาหารและ ดื่มไวน์ดีๆ ในช่วงเย็นหลังเลิกงานกับคนรู้ใจ อี ก ทั้ ง บรรยากาศและผู้ ค นที่ นี่ ก็ ท ำให้ ผ ม เพลิดเพลิน House RCA : เป็นโรงภาพยนตร์ ฉายหนั ง ศิ ล ปะที่ ย ากจะหาดู ผมได้ รั บ แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงานทุกครัง้ ทีไ่ ป n

ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในกรุงเทพฯ มันเร็ว สะดวกสบาย และก็อันตรายน้อยกว่าการนั่ง

วินมอเตอร์ไซค์ ตลาดนั ด จตุ จั ก ร : ผมมั ก จะใช้ เวลาหลายชั่ ว โมงตระเวนถ่ า ยรู ป และสนุกกับการต่อรองราคาของที่ขายในนั้น

รวมไปถึงการซื้อของแฮนด์เมดในช่วงวันหยุด หรื อ ไปซื้ อ พวกต้ น ไม้ ใ นวั น พุ ธ และพฤหั ส ฯ นอกจากนัน้ ยังเป็นสถานทีท่ ดี่ มี ากๆ สำหรับพา แขกต่างชาติมาเทีย่ วด้วย อาหาร : กรุงเทพฯ คือ สวรรค์ของ คนชอบทานอาหารครับ ร้านที่ทาน ง่ายๆ และผมไปบ่อยก็คือ ร้านบะหมี่หมูแดง ตรงซอยสุขมุ วิท 38 สะดวกดีครับ n

วรรณพร

โปษยานนท์

ดีไซเนอร์และไดเรคเตอร์

เจ้าของแบรนด์กระเป๋า Rouge Rouge

และเสื้อผ้าเด็ก Rhapsody TCDC : ดวงชอบ ไปหาไอเดียใหม่ๆ ที่ TCDC เพราะมีหนังสือเกี่ยวกับ งานดีไซน์ให้เลือกอ่านมากมาย และยังชอบไปนั่งดูหนังโบราณ ที่ นั่ น บ่ อ ยๆ ด้ ว ย โดยเฉพาะ หนังอิตาลี นอกจากนัน้ ยังมีโซน Material Connexion ซึ่ ง ดวง คิ ด ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ คนทำ อาชีพดีไซเนอร์มาก เพราะจะมีแมททีเรียลแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ดูตลอด ช่วยสร้าง แรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ดวงมากทีเดียวค่ะ Concept Bars : หลังเลิกงาน ดวงชอบไปนั่งแฮงค์เอาท์กับเพื่อนตาม บาร์สวยๆ ที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน ดวงชอบเรื่อง Interior อยู่แล้ว เวลา พักผ่อนก็เลยอยากอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ นั สวยๆ ทีด่ วงไปบ่อยๆ ก็จะเป็น The Iron Fairies แถวทองหล่อ ชอบตรงทีเ่ ขาดีไซน์เป็นโรงโม่เหล็กโบราณ เก๋ดคี ะ่ ส่วนอีกร้านทีช่ อบไป นัง่ ดืม่ ค็อกเทล คือร้าน Clouds ชอบดีไซน์ทมี่ ผี ลแอปเปิล้ ห้อยลงมาจากเพดาน บางที ก็จะมีคนใส่ชดุ กิโมโนมานัง่ ถักอะไรอยูก่ ลางร้าน เป็นบรรยากาศทีแ่ ปลกๆ ดี It’s happened to be a closet. : ร้ า นนี้ เ รี ย กได้ ว่ า เป็ น One Stop Shop สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ดวงชอบไปสาขาที่เอ็มโพเรียม เพราะใกล้บา้ นทีส่ ดุ เรียกได้วา่ ไปครัง้ หนึง่ แทบจะขลุกตัวอยูใ่ นนัน้ ทัง้ วัน ไม่วา่ จะทำผม ทำเล็ บ มื อ เล็ บ เท้ า ก็ ส ามารถนั่ ง ดู ห นั ง ยุ โ รปโบราณไปเพลิ น ๆ หิ ว ข้ า วเมื่ อ ไหร่ ก็สั่งอาหารมาทานได้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอิตาเลียน การตกแต่งร้านก็เก๋มาก ออกแนวโบฮีเมียน บรรยากาศสบายๆ เหมือนอยูบ่ า้ นตัวเอง กรุงเทพฯ เมืองแห่งความกลมกลืน : ดวงชอบกรุงเทพฯ ที่ถึงแม้จะมี ความก้าวหน้าในเรื่องของความเป็นเมืองแบบไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็น ตึกรามบ้านช่องทีผ่ ดุ ขึน้ มามากมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีร่ บั เข้ามา แต่คนกรุงเทพฯ ก็ ยั ง คงรั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ดั้ ง เดิ ม เอาไว้ ไ ด้ อ ยู่ โดยเฉพาะการไหว้ ซึง่ ต่างจากบางประเทศทีพ่ อเจริญแล้ว วัฒนธรรมบางอย่างก็เลือนหายตามไปด้วย n


ศิรประภา จีระพันธุ์

พีอาร์และมาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์ แบรนด์นาฬิกา

Glam Rock, Tendence และ Mecaniche Veloci

รถไฟฟ้ า BTS : เอ็ ม ชอบรถไฟฟ้ า BTS มากที่ สุ ด เพราะ BTS ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับเอ็มมากๆ โดยเฉพาะ เวลาทีร่ ถติดขึน้ มาเมือ่ ไหร่ เอ็มก็จะนัง่ BTS แทน ทัง้ สะดวก รวดเร็ว และมันก็ ยังสะอาดอยูน่ ะ (หัวเราะ) กรุ ง เทพฯ เมื อ งที่ มี ข องกิ น ตลอด 24 ชม : นอกจากจะมี 7 - E l e v e n ที่ เ ปิ ด บ ริ ก า ร ต ล อ ด 2 4

ชม. แล้ ว กรุ ง เทพฯ ยั ง มี ร้ า นบะหมี ่ ชายสี่ ห มี่ เ กี๊ ย ว ที่ เ ปิ ด บริ ก ารยามค่ ำ คื น นอกจากนี้ยังมีร้านข้าวต้มที่เปิดจนถึงเช้า อย่ า งร้ า นเหลา เหลา ตรงซอยอารี ย์ เอ็มชอบไปทานผัดหนำเลี้ยบ เป็ดพะโล้ แล้ ว ก็ ห อยแครงลวก ส่ ว นอี ก ร้ า นที่ ไ ป บ่อยๆ คือร้านแสงชัย แถวสุขมุ วิท ชอบไป ทานหมูตม้ บ๊วย กับหมูกรอบผัดกุยช่ายขาวค่ะ คนกรุงเทพฯ ไม่ต้องกลัวหิวเลย ออกไป ทีไ่ หนก็เจอแต่ของกินตลอด วัดพระแก้ว : เคยไปทัศนศึกษาตอนเด็กๆ ตอนหลังมานี่ ไปกันเองกับ เพือ่ นๆ และมีเพือ่ นรุน่ พีค่ นหนึง่ ถ่ายรูปเป็น เอ็มเลยแต่งตัวเต็มทีเ่ ลย เพื่อถ่ายรูป แบบว่าเหมือนในละครวนิดา ใส่กระโปรงยาว สวมหมวกปีกกว้าง เพราะว่าเข้าไปในนัน้ แล้วเราต้องแต่งตัวเรียบร้อย พอได้กลับไปทีน่ นั่ อีกครัง้ ทำให้ เอ็มเกิดความประทับใจ รูส้ กึ ว่าเมืองไทยมีประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี ณ ุ ค่ามายาวนานมาก บ้านตัวเอง : บ้านคือสถานที่ที่มีคนรักเอ็มอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่า

จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ พี่เลี้ยงที่คอยทำกับข้าวอร่อยๆ ให้ทานทุกวัน น้องหมา น้องปลา หรือแม้แต่ตัวบ้านเอง รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือ

ความทุกข์ ทีบ่ า้ นของเอ็มก็จะคอยเอ็มอยูต่ ลอด เป็นทีท่ เี่ อ็มมีความสุขทีส่ ดุ n

โอ๋ ฟูตอง

หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ

(นักร้อง ศิลปิน พิธีกร)

ร้าน Gianni : ซอยต้นสน เพราะโอ๋ เ ลิ ฟ ‘ฟั ว กราส์ (Foie Gras)’ อร่อยมาาาาาาาาาก สวนสั น ติ ชั ย ปราการ : ชอบไปนอนอ่ า นหนั ง สื อ อากาศดี มีหญ้าให้นอนเล่น แถมแถว นัน้ อาหารอร่อยเพียบ ตลาดนั ด สวนจตุ จั ก ร : มี ทุ ก สิ่ ง อะเมซิ่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ไทยแลนด์ จ ริ ง ๆ โอ๋ จ ะชอบไปเดิ น ช้ อ ปปิ้ ง ที่ นี่ เพราะมั น เป็ น ศู น ย์ ร วม ของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง อยากได้ อ ะไร หาทีน่ เี่ จอหมด F o r t u n e M a l l : ที่ นี ่ ชอบไปซ่อมคอมพิวเตอร์ ซื้อหนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก สายไฟ กล้อง ฯลฯ สวรรค์อีกแห่งของ BKK ในใจโอ๋คะ่ n

ตุล ไวฑูรเกียรติ

อพาร์ทเมนท์คุณป้า (นักร้อง นักดนตรี)

Mellow : ร้ า นอาหาร อิตาเลียนที่ซอยทองหล่อ ชอบไปร้ า นนี้ ม ากเพราะเพื่ อ นอยู่ กั น เยอะ ไปคนเดี ย วก็ จ ะไม่ เ หงา อี ก อ ย่ า ง บ ร ร ย า ก า ศ มั น ก็ ง่ า ย ๆ สบายดี ส่ ว นมากผมจะไปที่ นี่ ก่ อ น แล้วค่อยไปต่อที่อื่น Shade of Retro :

กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ร้ า น นี้ จ ะ ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย เฟอร์นเิ จอร์เก่าๆ ผมชอบไปดืม่ กาแฟ เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือไม่กน็ งั่ ชิลๆ ดืม่ เบียร์ทนี่ นั่ เพราะ สวนของโรงแรมปาร์ ค นายเลิ ศ : ที่ ร่ ม รื่ น ที่นี่จะมีบาร์เทนเดอร์ทำค็อกเทลอร่อย อีกอย่างผมจะชอบไปคุย พบปะเพื่อนๆ เงียบสงบ แถมยังมีมุมพักสายตาเป็นสระว่ายน้ำ มันเป็นที่ที่ไปคนเดียวแล้วไม่เหงา เพราะผมรู้จักกับพนักงานทุกคน รวมทั้ง สีเขียวขนาดใหญ่ มาที่นี่ทุกครั้ง ก็จะรู้สึกเวลามันเดินช้าลง เจ้าของร้านด้วย ไปแล้วรูส้ กึ เหมือนไปบ้านเพือ่ น แล้วยังมีอาหารอร่อยให้ทานหลายเมนูดว้ ย คอสมิค คาเฟ่ : ผมจะชอบไปฟังเพลงที่นี่ แต่บางครั้งก็มีไปอ่าน บทกวีด้วย คอสมิคเป็นที่ที่มีดนตรีแปลกๆ ที่ให้โอกาสวงหน้าใหม่ๆ Sirocco : ร้านอาหารทีอ่ ยูบ่ นยอดสูงทีส่ ดุ ชัน้ 63 ของโรงแรม Lebua at State Tower คงไม่ต้อง ที่ไม่มีชื่อเสียงมาเล่นได้ ผมชอบไปดูวงร็อก วัยรุ่นใหม่ๆ ไปดูว่าเขาคิดอะไรกัน บรรยายอะไรมาก แค่ ไ ด้ ขึ้ น มาทานอาหารบนนี้ ก็ ถื อ เป็ น มันทำให้เราได้ดูไอเดียใหม่ๆ ของคนใหม่ๆ ซึ่งอีกร้านที่มีดนตรีแปลกๆ แบบนี ้ จะอยูท่ ี่ Motorcycle Emptiness แถวทาวอินทาวน์ครับ มือ้ อาหารสุดพิเศษแล้ว ร้านแผ่นเสียงสุดแรงม้า : ที่สุขุมวิท ผมจะชอบแวะไปซื้อเพลงที่นี่ Harvey : ร้านอาหารในซอยทองหล่อ 9 ร้านนี้ ร้านนีจ้ ะขายแผ่นเสียงเก่าๆ เพลงฟังก์ เพลงโซล เพลงลูกทุง่ หมอลำ นอกจากอาหารตะวั น ตกที่ มี ร สชาติ อ ร่ อ ยแล้ ว เพือ่ นๆ คนสนิท หรือผูใ้ หญ่หลายท่านทีผ่ มร่วมงานด้วยก็ชอบ มีหมด แต่เป็นแผ่นเสียงมือสองนะ ถ้าใครชอบเพลงเก่าๆ แนะนำร้านนีเ้ ลยครับ มาทานทีน่ ี่ บางครัง้ ก็ถอื โอกาสนัดทานข้าวแล้วประชุมงานทีน่ ี่ อีกอย่างผมจะชอบแวะไปหาเพือ่ นด้วย เพราะร้านนีเ้ ป็นของเพือ่ นผม ดีเจ Maft Sai เขาจะเป็นคนจัดการและสัง่ ซือ้ เพลงทัง้ หมดด้วยตัวเอง เจ๋งมากครับ n กันเลย n สวนกลางโรงแรม Four Seasons : เป็นสวน ที่ร่มรื่นมาก เวลาได้ไปนั่งทุกครั้งพร้อมกับการ ทานข้าวไปด้วยจะได้บรรยากาศสบายๆ ทีด่ มี ากครับ แถมทีน่ ี่ ยังเป็นสถานที่ๆ คนรู้จักเกี่ยวกับเรื่องงานของผมหลายคน ชอบมา บางทีนอกจากจะได้ทานข้าวแล้ว ยังได้คยุ งานไปด้วย ในบางโอกาส

ธีร์ภัทร สูตะบุตร


The Water Library : ที่ จ ามจุ รี ส แควร์ เป็ น ร้ า นอาหาร ที่ผมชอบ บรรยากาศโปร่งๆ ทันสมัย ที่สำคัญ เป็นร้านที่รวมน้ำดื่มรสชาติดีจากทั่วโลก เช่น น้ำแร่จากทีต่ า่ งๆ ไม่ใช่มเี พียงแค่นำ้ ดืม่ ทีน่ ยี่ งั มี น้ำตาจากพระเจ้า คือไวน์รสเลิศให้เลือกดื่ม

อีกด้วยส่วนอาหารก็โดดเด่นมีการปรุงโดย Table Chef ที่ จ ะมาร่ ว มครี เ อทเมนู ร่ ว มกั บ คนทาน มันเหมือนเป็นมือ้ พิเศษสำหรับเราโดยเฉพาะ

พลอย จริยะเวช

ไลฟ์สไตล์คอลัมนิสต์ & Concept Designer

Café Turin : เป็ น คาเฟ่ เ ล็ ก ๆ อยู่ ใ นซอย ศาลาแดง ด้ า นหลั ง ร้ า นอาหารซานอตตี้

ชอบบรรยากาศในร้ า น โต๊ ะ ไม้ ตกแต่ ง ด้ ว ยหิ น อ่ อ น

มีอาหารเช้าบริการ แพสทรีต่างๆ ขนมแบบที่เราเคยกิน ตามคาเฟ่ในอิตาลีอย่าง Leone และแซนด์วิชเนื้อที่นี่ก็ อร่อยมาก ชอบไปนัง่ สายๆ วันเสาร์ พนักงานทีร่ า้ นน่ารัก นัง่ สบาย เลยชอบมานัง่ เขียนต้นฉบับทีน่ บี่ อ่ ยๆ ห้างไนติงเกล โอลิมปิค พาหุรดั : ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรจะไปเดินเล่นที่ห้างฯ นี้ ไปจนสนิทกับ คุณป้าคนขายท่านหนึ่งคนที่ผอมๆ ตัวเล็กและดุหน่อย ครั้งแรกจะกลัว แต่หลังๆ คุณป้า ผูก้ ำกุญแจตูพ้ วงใหญ่หลายพวงจะไขให้ดขู องแบบตามใจพลอยมาก ของในห้างฯ นีเ้ หมือนเมืองมหัศจรรย์ ดูเผินๆ เหมือนเก่าไม่มีอะไร แต่ของดีแยอะมาก จะเป็นสต็อกเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนทยอยลงจากโกดัง เรือ่ ยๆ เครือ่ งประดับ กระเป๋า เดรสแบบวินเทจ ของใช้แปลกๆ แค่ดโู ลโก้ งานออกแบบยุคคุณแม่คณ ุ ยาย ยังสาวก็คมุ้ แล้ว ไปทีไรได้แรงบันดาลใจเยอะมาก ร้านสมานมิตร : ด้านหน้าแพทย์สุขุมวิท ซอยสวัสดี สุขุมวิท 31 พลอยเป็นคนทำอาหาร ไม่ค่อยเป็น ทำเก่งแต่อาหารเช้า มื้ออื่นแม่ส่งปิ่นโตให้ ไม่ก็เป็นแม่บ้านถุงพลาสติก ชอบแวะ ซื้อกับข้าวที่สมานมิตร เด็ดหมด ไข่พะโล้ ข้าวผัดน้ำพริก กุ้งหวาน อาหารบ้านๆ ง่ายๆ แต่ใช่ว่าจะทำ ได้อร่อย แต่ที่สมานมิตรอร่อยหมดทุกสิ่งอัน เป็นขาประจำร้านนี้มาตั้งแต่อยู่ประถมโรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย ขนมทีเ่ คยกินตัง้ แต่เด็กก็ยงั มีขาย เช่น ขนมหน้านวล หม้อตาล พายไก่ เอแคลร์ เป็นต้น M.A.C. Counter : สาขาสยามพารากอนและเซ็นทรัลชิดลม ปกติพลอยเป็นคนไม่แต่งหน้า เท่าไร แต่เน้นบำรุงสุดฤทธิ์ ใช้ของหลายแบรนด์มาก นานๆ แต่งหน้าทีเฉพาะเวลาต้องไปงาน ชอบแต่งกับ M.A.C. เป็นคนตาบวมและตีม่ าก มีชนั้ ข้างไม่มชี นั้ ข้าง แต่งสโมคกีอ้ ายทีแ่ มคออกมาจะแจ่ม มาก และมี ลิ ป สติ ก ของแมคที่ ท าประจำเป็ น ชมพู น มๆ

สี Pink Nouveau และสี St.Germain ไปทีเ่ คาน์เตอร์แมค ทีไรจะได้ Tips สนุกๆ อินเทรนด์มาด้วย n

ฉัตรปวีณ์

ตรีชัชวาลวงศ์

พิธกี รรายการ Nine In Trend ผูป้ ระกาศข่าวช่อง 3

จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย : เวลาที่ ซี รู้ สึ ก เหนือ่ ยหรือท้อ อยากหาแรงบันดาลใจ ก็จะไป ทีจ่ ฬุ าฯ อยู่ในรัว้ จามจุรที เี่ ราจบมา ถือเป็นการชาร์จเจอร์ ชั้นดีที่ทำให้ซีกลับมามีพลังได้เสมอ และต้องเป็นบริเวณ พระบรมรูปด้วยนะคะ เพราะเป็นจุดทีต่ งั้ แต่กอ่ นและตอน เป็นนิสติ ซีจะชอบมาสักการะอยูบ่ อ่ ยๆ ค่ะ CDC (Crystal Design Centre) : ทั้งไป กินข้าวและไปหาซื้อของแต่งบ้าน บางทีก็ยก กองไปถ่ายรายการทีน่ นั่ ด้วย ได้ทำหลายๆ อย่างสมใจค่ะ Silom Village : เป็ น ร้ า นอาหารที่ ช อบ

อยูก่ ลางเมืองแต่ยงั คงบรรยากาศไทยๆ มีโชว์ ไทยๆ และอาหารไทยก็มีรสชาติดี ส่วนถ้าพูดถึงร้านที่ ชอบไปทาน คงเป็นร้านกัลปพฤกษ์ ซีชอบอาหารไทยค่ะ พระนครบาร์ : เป็นร้านอาหารที่บรรยากาศ สบายๆ เจ้าของร้านเป็นคนรักในงานศิลปะ และดนตรี การแต่งร้านก็เลยสือ่ ออกมาในอารมณ์นนั้ ด้วย ซึ่งก็มีแกลเลอรีแสดงงานศิลปะที่หมุนเวียนมาจัดแสดง อยู่เป็นประจำ ผมชอบวิวบนดาดฟ้าชั้น 4 มันเป็นอะไร ทีช่ ลิ มากๆ J Avenue : เวลาออกไปทำงานนอกบ้ า น หรื อ ก่ อ นจะกลั บ บ้ า น ผมชอบไปแวะที่ นี่

พารากอน สยาม มาบุญครอง : เป็ น ส่ ว นที่ ไ ปช้ อ ปปิ้ ง หรื อ

ใช้ เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ประมาณว่ า นึ ก ที่ ไ หนไม่ อ อก ‘จะจอดพารากอน

เดินไปสยาม ข้ามไปมาบุญครอง’ เที่ยว 3 แห่ ง ใน 1 วั น ค่ ะ เพราะเผื่ อ คุ ณ พ่ อ เหนือ่ ยเดินร้อนๆ ก็นงั่ หากาแฟอร่อยๆ รอ เราอยากซื้ อ ของสยาม และดู Gadgets มาบุญครองก็เดินให้พอ n

เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทีเ่ พียบพร้อม ผมเดินจน ติดไปแล้วล่ะ (หัวเราะ) มันมีอะไรให้เลือก เยอะดี เวลากลับบ้านก็แค่เดินลัดเข้าซอย ศูนย์วจิ ยั แป๊บเดียวก็ถงึ บ้านแล้ว ร้ า นจั ก รยาน B M X หรื อ Fixed Gear : ผมชอบไปดู อะไหล่ หรื อ พวกอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ แบบว่ า ช่ ว งไหนมี เ งิ น ก็ ไ ปซื้ อ อุ ป กรณ์ ม าเปลี่ ย น

สืบวงศ์

แก้วทิพรัตน์

ผูช้ ว่ ยรองประธานกรรมการ

สายงานการตลาด บริษทั จีเอ็ม

มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)

Central World : ผมไปบ่อยมาก เพราะเป็นที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง มี ร้ า นอาหารหลายสไตล์ ใ ห้ เ ลื อ ก ผมใช้ เ ป็ น

ทีน่ งั่ คุยธุรกิจบ่อย และทุกครัง้ ทีไ่ ป ผมเป็นต้อง แวะไปดูกางเกงยีนส์ตัวโปรดแบรนด์ Nudie

ที่ ร้ า น Adjective ซึ่ ง เจ้ า ของยี น ส์ แ บรนด์ น ี้ เคยเป็นดีไซเนอร์ให้กับยีนส์สีดำยี่ห้อ Diesel มาก่อน

The Living Room ในโรงแรม Grand Sheraton Sukhumvit : ที่นี่มีการแสดงดนตรีแจ๊สทุกวัน จากนักดนตรี แจ๊สระดับกูรู และในส่วนนักร้องก็จะมีการเปลีย่ น ตัวคนร้องตลอดเวลา เพื่อเพิ่มอรรถรสในการ ฟังดนตรีที่หลากหลาย ผมจะชอบมาหย่อนใจ มาฟังเพลงทีน่ ี่ โรงแรม Sivatel ชั้ น 8 : ที่ นั่ น มี ส ปอร์ ต บาร์ ที่ ชื่ อ Big-A-Byte ความพิ เ ศษของบาร์ แ ห่ ง นี้ ก็ คื อ เบี ย ร์ ที่ เ ป็ น Private Brand ผมอยากให้คำจำกัดความมันว่า เป็น Perfume Beer ด้วยซ้ำ เป็นเบียร์ทมี่ คี วาม หอมมากๆ เวลาดืม่ แล้วจะมีกลิน่ หอมฟุง้ กระจาย อยูภ่ ายในปาก นอกจากนีอ้ าหารทุกจานก็ถกู ปรุง โดย Table Chef แบบเฉพาะอีกด้วย n

วิภพ จินาพันธ์

บาร์เทนเดอร์แห่งร้าน Hyde & Seek Gastro Bar และเจ้าของตำแหน่ง Diageo World Class Bartender Thailand 2011 กรุงเทพฯ เมืองแห่งความหลากหลาย ทางวั ฒ นธรรม : แค่ เ ดิ น ไปตาม ถนนสั ก เส้ น ในใจกลางกรุ ง เทพฯ

เราก็จะได้เจอผูค้ นหลากเชือ้ ชาติ หลากภาษาแล้ว ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยากจะหาอาหาร แปลกๆ อะไรทาน ก็มีหมดแทบทุกอย่าง ไม่ว่า จะเป็นอาหารจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย หรือ

อิตาเลียน กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีไ่ ม่นา่ เบือ่

Hyde & Seek Gastro Bar : ที่นี่ทำให้ผมได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นบาร์เทนเดอร์ เพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่นี่ ทำให้ผม ได้ประสบการณ์การเรียนรู้มากมาย อีกอย่างพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Hyde

& Seek มีชีวิตชีวา ถ้าปราศจากพวกเขาแล้ว ร้านนี้ก็อาจเป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมอย่างหนึ่ง

ชีวติ ของผมผูกพันกับทีน่ มี่ ากครับ ตลาดนัดจตุจักร : ตลาดนัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ไปบ่อยเท่าไหร่ แต่แค่ได้จินตนาการว่าได้ไปเดินก็มีความสุขแล้ว เพราะเป็นที่ที่มีของขายเยอะแยะ ไปหมด เป็นแหล่งทีใ่ ห้แรงบันดาลใจใหม่ๆ แก่ผมอยูเ่ สมอ ห้องนอนของตัวเอง : แน่นอนว่าหนึง่ ในสิง่ ทีผ่ มชอบในกรุงเทพฯ คงหนีไม่พน้ ห้องนอน ตัวเอง ไม่มที ไี่ หนสบายเท่าห้องนอนตัวเอง อีกแล้ว เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆ ผมแนะนำ เลยว่า ถ้าอยากรูจ้ กั ตัวตนของใครจริงๆ ให้ไปดูหอ้ งนอน ของคนๆ นั้น แล้วคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนซกมกขั้นเทพ หรือเรียบร้อยเหมือนผ้ายับๆ ทีพ่ บั เอาไว้ (หัวเราะ) n บางทีเดินดูเฉยๆ ก็เพลินดี ส่วนใหญ่ร้านที่ไปบ่อยๆ ก็จะเป็น ร้านจักรยาน กม.8 แถวรามอินทรา ไม่กร็ า้ น จักรยานโรย่า แถวรามคำแหง เนินโดดจักรยาน : การเล่นฟิกเกียร์เป็น ฮ็อบบี้อย่างหนึ่งที่ผมชอบ และผมก็มักจะ ชอบไปเล่นตามเนินโดดจักรยานต่างๆ ของกรุงเทพฯ

ที่สามารถเอาไว้โดดได้ จะเป็นที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ตามทีส่ าธารณะ ใต้ทางด่วน หรือทีท่ มี่ ฟี ตุ บาท n

P7

ศิลปินสตรีทอาร์ต

กราฟิต ี้


แอ่วดอย เก็บหมอก กอดขุนเขา เหนือสุดแดนสยาม โครงการ เดินตามรอยพ่อ กับเบบี้มายด์

เดินตามธรรมชาติ

อัลตร้ามายด์

ณ อนันตรา โกลเดน ไทรแองเกิล เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554

กติกาง่ายๆ

สํำ�หรับครอบครัวที่มีลูกน้อยอายุไม่เกิน 3 ปี ร่วมสมัครสมาชิก เบบี้มายด์ คลับ เขียนประวัติส่วนตัวสั้นๆ พร้อมแนบรูปถ่ายครอบครัว ทีช่ ดั เจน (รูปถ่ายปัจจุบนั ) พร้อมเล่าประสบการณ์ การเลี้ยงลูกที่ปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติ และอย่าลืม แนบใบเสร็จรับเงินเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เบบี้มายด์ ชนิดใดก็ ได้มาด้วยนะคะ

ส่งมาที่ เบบี้มายด์ คลับ

ตู้ ปณ. 9 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ E-Mail : babimildclub@hotmail.com

กิจกรรม - - - - -

ชมความงดงามของพระตำ�หนักดอยตุง พรรณไม้ดอกเมืองหนาว สวนแม่ฟา้ หลวง ย้อนตํานานหอฝิน่ และความวิจติ รอลังการของวัดร่องขุน่ ซึมซับบรรยากาศขุนเขา สายหมอก และลมหนาวของจังหวัดเชียงราย สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียงจากโครงการหลวง ร่วมปันน้ำ�ใจให้เด็กๆ ในโรงเรียนชนบท โดยเบบี้มายด์ อัลตร้ามายด์ ร่วมกับครอบครัวเบบี้มายด์ คลับ สุดพิเศษ!!! สำ�หรับครอบครัวเบบี้มายด์ คลับ กับค่ำ�คืนสุดประทับใจ ภายใต้บรรยากาศล้านนา ปาร์ตี้

ด า ล อย่าพ นวนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2554ป็น

ใ า่ ใบเสรจ็ รบั เงนิ ทกุ ใบ เบบี้มายด์ใจดี แปรเปลี่ยนเ ย า ภ ต ข กระซบิ มลู ค นนู อ้ ยในโรงเรียนชนบท รีบสมัครด่วน! เ ด ม ห้ ห ายด์ บง่ ปนั ให

แ เบบมี้ ฑเ์ บบมี้ ายด์ ผลติ

ภณั

สอบถามรายละเอียด

Call Center โทรศัพท์/โทรสาร 0 2669 3303 babimildclub@hotmail.com, www.happybaby.in.th www.facebook.com/HappyBaby.IN.TH


ศูนย์การค้าระดับภูมิภาค

วโรกาสทีส่ ำคัญอีกอย่างหนึง่ นอกจากการปรับโฉมใหม่ของเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว คือ การก้าวเข้าสูท่ ศวรรษที่ 4 ของซีพีเอ็น ซีพีเอ็นจึงต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ทำศูนย์การค้ากว่า 30 ปี มาสร้างประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ให้ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของซีพีเอ็นที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

เพื่อยกระดับเป็นศูนย์การค้าระดับภูมิภาคเทียบชั้นศูนย์การค้าในต่างประเทศ โดยจะเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนา ศูนย์การค้าในอนาคตของซีพเี อ็น ซึง่ คำนึงถึงหลัก 3C คือ 1. CUTTING EDGE DESIGN : ทันสมัยยิง่ ขึน้ ในแง่ของ

รูปลักษณ์ 2. CUSTOMER FOCUS : ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับลูกค้า ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่แบบ ‘More Rewarding Experience’ และปรับ Merchandising ใหม่ ให้ตอบสนองได้ทกุ ไลฟ์สไตล์ และ 3. CARE FOR SOCIETY : ตอบแทนกลับคืนสูส่ งั คม เน้นเรือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง และ

มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สร้างความ ตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ เราไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ฉบั บ นี้

24/7 เลยถื อ โอกาสนำคุ ณ ผู้ อ่ า นมาอั พ เดต สถานที่ น่ า สนใจในกรุ ง เทพฯ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น

Hot Spot ทีค่ นเมืองอย่างเราไม่ควรพลาด!!!

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว แน่นอนว่าศูนย์การค้าทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากเป็นพิเศษในขณะนี้ จะเป็นอืน่ ใดไปไม่ได้ นอกจาก ‘ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว’ หลังจากที่ปิดปรับปรุงเป็นเวลา นานกว่า 6 เดือน ในทีส่ ดุ ก็ได้ฤกษ์เปิดโฉมใหม่ไปเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา

ส่งผลให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรงั สิต ถนนพหลโยธิน และถนนลาดพร้าวติดขัด อย่างหนักยาวหลายกิโลเมตร! เพราะใครๆ ต่างก็อยากมาเห็นรูปลักษณ์ใหม่ของ ศูนย์การค้าแห่งนี้ เฉพาะวันแรกมีคนเข้ามาใช้บริการถึง 1.8 แสนคน ซึง่ ก็คงสมดัง่ ความตัง้ ใจของทางบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพเี อ็น ทีต่ อ้ งการ สร้ า งปรากฏการณ์ ใ หม่ ใ ห้ ว งการรี เ ทลไทย ด้ ว ยการพลิ ก โฉม เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้าว ศูนย์การค้าแห่งตำนานที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 30 ปี ให้เป็น ‘ไลฟ์สไตล์ เดสติเนชัน่ ’ แห่งใหม่ลา่ สุดของกรุงเทพฯ ด้วยงบลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท!

เทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลก

ในครั้งนี้ ซีพีเอ็น ได้นำเทรนด์การออกแบบล่าสุดของโลกมาใช้ในการปรับโฉมใหม่ให้กับเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยใช้เส้นสายและผิวสัมผัสของธรรมชาติมามอบประสบการณ์ใหม่ให้ลกู ค้า ด้วยการใช้วสั ดุในการตกแต่งทีม่ ผี วิ สัมผัส แบบธรรมชาติในรูปแบบ Organic Form และนำเอา Skylight มาใช้ เพือ่ ให้มแี สงธรรมชาติเข้ามามากขึน้ ทำให้เกิด ความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย การจัดแสงจะนุ่มนวล ใช้สีแนวเอิร์ธโทน เน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ

ส่วนภายนอกอาคารมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ และมีไฟประดับที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ซึ่งสามารถฉาย

เป็นภาพเคลือ่ นไหวได้ ถือเป็น New Media เทรนด์ใหม่ทจี่ ะสร้างสีสนั ให้กบั พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้

ปรากฏการณ์ ‘ไลฟ์’

นอกจากนีซ้ พี เี อ็นยังได้รว่ มกับพันธมิตรชัน้ นำ ทุม่ งบกว่า 150 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ ‘ไลฟ์’ ต้อนรับการกลับมา ของเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในคอนเซ็ปต์ที่แปลก และมีคาแร็กเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อปรับภาพลักษณ์

ของแบรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ให้สดใหม่ Active และทันสมัยยิ่งขึ้น ตามโพสิชั่นนิ่ง และกลุ่มเป้าหมายที่ เปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้ลกู ค้าได้เต็มทีก่ บั ประสบการณ์สดุ พิเศษ ทัง้ อีเวนท์ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิรต์ จากศิลปิน ดาราชือ่ ดัง และอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ตัง้ เป้าดึงคนเข้าศูนย์ฯ ไม่ตำ่ กว่า 150,000 คนต่อวัน

ร้านค้าชั้นนำเกือบ 500 ร้าน

ที่นี่มีการคัดสรรร้านค้าชั้นนำเกือบ 500 ร้าน มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้นำแฟชั่น

แบรนด์ชนั้ นำทัง้ ไทยและเทศมาไว้ทนี่ อี่ ย่างครบครัน อาทิ Coach, Zara, Uniqlo, XXI Forever, Dorothy Perkins,

Miss Selfridge, Topshop Topman, H.E. by Mango, MNG, Agnes b และยังมีแบรนด์ดงั ของดีไซเนอร์ไทยอย่าง Kloset, SODA และ Greyhound รวมถึงร้านที่เป็นไลฟ์สไตล์ แอคเซสเซอรี่ และบิวตี้ ในลักษณะ Island Shop

อาทิ Keilh’s, Crabtree & Evelyn, Juice Beauty, JC Moore, Tendence, Glam Rock, Issey Miyake,

Emporio Armani, IC Berlin และ FCUK เป็นต้น

ร้านอาหาร และ Café Bakery แบรนด์นิยมเกือบ 100 ร้าน

ที่นี่คือแหล่งรวมร้านขนมยอดนิยมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Krispy Kreme, After You, Melt Me, Secret Garden,

Beard Papa, Something Sweet, Hokkaido, Coldstone, Whittard of Chelsea และร้านอาหารไลฟ์สไตล์ใหม่ทไี่ ด้รบั

ความนิยมครบครันทุกรูปแบบ อาทิ On the Table, Spaghetti Factory, Tailing Ping, คำพูน, CAFÉ CHILLE,

MANNA, Zood Noodle, แหลมเจริญ ซีฟู้ด, Sushi Den, Kyoto Yoshio, Chabuton, Fuji คอนเซ็ปต์ใหม่

และ Chou Nan Café ซึง่ แต่ละร้านนัน้ ต่างตกแต่งด้วยดีไซน์ทไี่ ม่นอ้ ยหน้ากันเลยทีเดียว n


Design Destination : CDC Phase 2

หากคุณชอบที่จะไปแฮงค์เอาท์ตามสถานที่เก๋ๆ ที่มีทุกอย่างให้เลือกสรร และไม่ตกเทรนด์ CDC (Crystal Design Center) Community Mall บนถนนเลียบ

ทางด่วนรามอินทรา คงจะเป็น Hot Spot สำหรับคุณ เพราะทีน่ ถี่ อื เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านไวน์เก๋ๆ มากมาย สามารถนัง่ ชิล นัง่ ดืม่ ได้ตงั้ แต่เช้ายันค่ำ อีกทัง้ ยังเป็น แหล่งรวมโชว์รมู เฟอร์นเิ จอร์ชนั้ นำ ดีไซน์กบิ๊ ให้คณ ุ ได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้ ของตกแต่งบ้านหรือจะเดินเล่นดูของกันเพลินๆ กับตลาดนัดสุดสัปดาห์ทมี่ าพร้อมกับ กิจกรรมดีๆ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทา่ มกลางบรรยากาศสบายๆ แบบ Outdoor Walking Street สุดชิคอย่าบอกใคร!!! นอกจากทีน่ จี่ ะมีรา้ นอาหารชือ่ ดังทีก่ ลายเป็น Talk of The Town ไปแล้วอย่าง Wine I Love You หรือ EST.33 ทีต่ งั้ อยูใ่ นเฟส 1 หรือจะเป็นร้าน Aston Gastro Bar ในเฟส 2 ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมบูติกเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์ทั้งโมเดิร์น คลาสสิก คันทรี คอนเท็มโพรารี จากดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย อย่าง Euro House,

348 Décor และ Décor Square Classic อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์รวมของแต่งบ้านดีไซน์เก๋หลากหลายแบรนด์ทคี่ นชอบงานดีไซน์ตอ้ งเข้าไปชม อย่างเช่น...

Tealight collection

แหล่ ง รวมโคมไฟสี สั น สดใสสไตล์ ตุ ร กี ที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจจาก

ข้าวของเครือ่ งใช้สมัยโบราณ มีให้เลือก 3 คอลเลกชัน่ ด้วยกันคือ แบบไบแซนไทน์ โคมแก้วหลากสีหรือแก้วโมเสคตามสมัยที่ยังใช้ เทียนหรือตะเกียงน้ำมันอยู่ ดูอบอุน่ แสนโรแมนติก แบบออตโตมาน เป็นการนำลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยแต่ทรงพลังที่ใช้ในสมัย จักรวรรดิออตโตมานมาแกะลงทองเหลืองนำมาประกบกับแก้วเป่า

ผ้า หรืออะคริลคิ ดูหรูหรา สง่างาม และแบบเป-รา โคมไฟชักรอก สมัยโบราณ เด่นทีโ่ ซ่ยาวระย้าดูแปลกตา ใครทีก่ ำลังมองหาโคมไฟ เก๋ๆ ที่ให้อารมณ์แบบคลาสสิก ร้านนี้เหมาะมากๆ ที่จะได้รับ

การเยีย่ มชมจากคุณ + ห้อง 206/208 K1 Bldg. CDC เฟส 2 โทร. 0-2102-2430, 081-867-9023 หรือคลิกที่ www.tealightcollection.com

Hot April Shop

Studio Jew

ใครกำลังมองหาภาพศิลปะอาร์ตๆ สำหรับตกแต่งบ้านเป็นต้อง ถูกใจร้านนี้ เพราะทีน่ ไี่ ด้รวบรวมงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นรูปภาพแคนวาสหรืองานเซรามิก ก็มีให้เลือกกันอย่างจุใจ

ในบรรยากาศขรึมๆ ปนเท่ห์ เหมาะสำหรับผูร้ กั ศิลปะอย่างแท้จริง + 1448/9 ห้อง 108, K3 Bldg CDC เฟส 2 โทร. 0-21022444 หรือคลิกที่ www.studio-jew.com

ร้ า นนี้ เ ด่ น สะดุ ด ตามาแต่ ไ กลด้ ว ยสี สั น สดใสบนงานไม้ ส ไตล์ โบฮีเมียน เฟอร์นเิ จอร์ภายในร้านเน้นสีฉดู ฉาดเพนต์บนผนังไม้เก่า ทัง้ ไม้เนือ้ แข็งและไม้ยาง ดูมเี สน่หแ์ ปลกตา อีกทัง้ ยังมีดไี ซน์กกุ๊ กิก๊ น่ารัก แต่แอบปนเท่ห์นิดๆ ด้วยวัสดุที่เลือกใช้ มีตั้งแต่ของที่เป็น เครื่ อ งเรื อ นชิ้ น ใหญ่ ๆ อย่ า งตู้ เ ก็ บ ของ ชิ ง ช้ า เก้ า อี้ ไปจนถึ ง

ของขนาดเล็กอย่าง นาฬิกาติดผนัง กรอบรูป และโคมไฟ ใครที ่ ชืน่ ชอบงานสีสนั สดใสสไตล์นา่ รักแบบนี้ ห้ามพลาด!!! + ห้อง 109, 111 K3 Bldg. โทร. 081-455-0090

B&W Bowers & Wilkins

Yoo Shop

ร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาของตกแต่งบ้านสไตล์น่ารักๆ ที่ ค รี เ อตมาจากหลากวั ส ดุ ออกมาเป็ น หลายสไตล์ ทั้ ง ของ

ตกแต่งผนัง รูปปั้นประติมากรรม ไปจนถึงกระเป๋าแฮนด์เมด

ทีข่ อบอกว่าทุกชิน้ เก๋ กิบ๊ และ Unique สุดๆ ใครทีไ่ ม่ชอบใช้ของ

ซ้ำใคร ต้องมาอัพเดตทีน่ ดี่ ว่ น!!! + L3 Bldg, Ground Fl. CDC เฟส 2 โทร. 089-753-7755, 089-540-9898

แบรนด์ชนั้ นำจากเมืองผูด้ อี งั กฤษทีม่ ชี อื่ ทางด้านเครือ่ งเสียงทีส่ ร้าง ความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับมีเสียงที่เที่ยงตรงเป็น ธรรมชาติ และดีไซน์สวยไม่เหมือนใคร จนบางคนนำมาใช้เป็น

ของตกแต่งบ้านไปในตัว สำหรับใครที่เป็นสาวก B&W สามารถ แวะเข้าไปชมคอลเลกชัน่ ใหม่ๆ กันได้ทโี่ ชว์รมู B&W บริเวณชัน้ 2

ทีศ่ นู ย์รวมของตกแต่งมีดไี ซน์แห่งนี้ + ห้ อ ง 205+207 L1 Bldg. CDC เฟส 2 โทร.

0-2102-2188 หรือคลิกที่ www.bowers-wilkins.com + CDC (Crystal Design Center 1420/1 ถ.ประดิษฐ์-

มนูธรรม เลียบทางด่วนรามอินทรา โทร. 0-2101-5999 n


รถไฟฟ้าบีทีเอสสายใหม่ อ่อนนุช-แบริ่ง หลังจากเปิดให้บริการไปไม่นาน สำหรับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายอ่อนนุช-แบริ่ง ที่ต่อขยาย

จากสถานีอ่อนนุช ก็กลายเป็นประเด็นฮอตที่ใครๆ ต่างก็พูดถึง 24/7 ไม่รอช้ารีบมาอัพเดต

แหล่งแฮงค์เอาท์สดุ ฮิตตามเส้นทางสายใหม่สายนี้ โดยเริม่ สำรวจความฮิตกันทีส่ ถานีแรก บางจาก ตามมาด้วยสถานีปณ ุ ณวิถี สถานีอดุ มสุข สถานีบางนา จนสุดสายทีส่ ถานีแบริง่

สถานีบางจาก + Kohno

ถ้ า ได้ แ วะมาที่ ส ถานี บ างจาก แล้ ว นึ ก อยากทานอาหารญี่ ปุ่ น

อร่อยๆ ขอแนะนำให้มาที่ร้าน Kohno (โคโน่) ร้านอาหารญี่ปุ่น

ในบรรยากาศสบายๆ ด้วยชุดโต๊ะเก้าอีไ้ ม้ ซูชบิ าร์ และแนวกำแพง น้ ำ ตกที่ ส ะท้ อ นกลิ่ น อายของความเป็ น ญี่ ปุ่ น ส่ ว นเมนู อ าหาร

ทีไ่ ม่ควรพลาด ต้องนีเ่ ลย! แคลิฟอร์เนียมากิ ทีอ่ ดั เต็มไปด้วยปูอดั

ไข่หวาน และหน่อไม้ฝรั่ง ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาด ได้แก่

ชิซาโมะ มากิ ข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาไข่ทอดกรอบ ราดซอสทงคัทซึ ทีร่ บั รองว่าจะได้ทงั้ ความกรอบและหอมของปลาจนโชยติดจมูก + ร้านโคโน่ 1930/1 ซอยสุขุมวิท 60 เปิดบริการทุกวัน

ช่วงกลางวัน 11.30–14.00 น. และช่วงเย็น 18.00–23.00 น.

โทร. 0-2741-4941-3, 081-444-9804 และทีน่ ยี่ งั มีดนตรีกตี าร์ คลาสสิกที่จะมาเล่นเพลงเพราะๆ ให้ฟังทุกวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 21.00-22.00 น.

+ Siam Paradise Night Bazaar

+ Piyarom Sports Club

ส่วนใครที่กำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายแบบครบวงจรแถวนี้ ขอแนะนำสโมสรปิยรมย์ ด้วยความพร้อมของกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เทนนิส แบดมินตัน สควอช และบาสเกตบอล เป็นต้น

ที่นี่ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ ที่ จ ะคอยให้ ค ำแนะนำอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะโปรแกรมการ

ออกกำลังกายยังห้องฟิตเนส ที่จะถูกคัดสรรให้คุณโดยเฉพาะ

เพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ และส่งเสริมบุคลิกให้ดสู ง่ายิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยั ง มี ส ระว่ า ยน้ ำ ขนาดมาตรฐานโอลิ ม ปิ ก และห้ อ งซาวน่ า

ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ รวมไปถึ ง ห้ อ งอาบน้ ำ สุ ด หรู และยั ง มี บ ริ ก าร Internet และห้องทำการบ้านสำหรับสมาชิกรุ่นเยาว์ ที่นี่จึงเป็น สโมสรทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในย่านนีเ้ ลยก็วา่ ได้ + Piyarom Sports Club 3079/23 อยูร่ ะหว่างซอยสุขมุ วิท 101 และ 101/1 เปิดบริการจันทร์-พฤหัสฯ 06.00-22.00 น. และ วันศุกร์-เสาร์ 06.00-23.00 น. www.piyaromsportsclub.com

สำหรับขาช้อปฯ ไม่ควรพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่เปิดตั้งแต่เย็น

ไปจนถึงเทีย่ งคืน ‘สยาม พาราไดซ์ ไนท์บาซาร์’ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ที่

26 ไร่เศษ ด้วยความทีม่ คี อนเซ็ปต์คล้ายๆ กับสวนลุมไนท์บาซาร์

ที่ได้ปิดตัวไป จึงไม่แปลกใจที่บรรยากาศรวมถึงดีไซน์การตกแต่ง

จะให้ความรูส้ กึ คล้ายกับเดินช้อปฯ ทีส่ วนลุมไนท์บาซาร์ สินค้าทีน่ ี่ จะเน้นไปทีค่ วามหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า Accessories ต่างๆ รวมไปถึงเฟอร์นเิ จอร์ สินค้าอินดี้ และสินค้า แปลกๆ จากต่ า งประเทศ ให้ คุ ณ ได้ เ พลิ น ไปกั บ การช้ อ ปปิ้ ง

ในบรรยากาศชิลๆ ยามค่ำคืนโดยไม่ต้องอารมณ์เสียไปกับไอร้อน ของแดดเหมือนอย่างตอนกลางวัน + 2430 ถ.สุขมุ วิท (ตรงข้ามสุขมุ วิท 101/1) เปิด 18.00– 24.00 น. www.siamparadisenightbazaar.co.th

สถานีปุณณวิถี

+ Imperial Bakery And Food Culinary School (IBAF) โรงเรี ย นศิ ล ปการทำเบเกอรี่ แ ละอาหารอิ ม พี เ รี ย ล (ไอบาฟ)

เปิ ด ดำเนิ น การภายใต้ ก ารควบคุ ม ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

ให้ ก ารอบรมทั้ ง สู ต รเบเกอรี่ แ ละอาหาร ด้ ว ยอาจารย์ ที่ มี ประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้าน หลักสูตรรวมแบ่งออกเป็น Cookery และ Bakery ที่ มี ห ลากเมนู ใ ห้ เ ลื อ กเรี ย น อาทิ

เช่น หลักสูตรอาหารยุโรปจานเดียว หลักสูตรสเต๊กเลิฟเวอร์ หรือ หลักสูตรอาหารในวรรณคดี ส่วนหลักสูตร Bakery ก็มีให้เลือก มากมายเช่ น กั น อาทิ หลั ก สู ต รทำคุ้ ก กี้ หลั ก สู ต รมู ส เค้ ก

หรือหลักสูตรการแต่งหน้าเค้ก ค่าเล่าเรียนต่อหลักสูตร มีตั้งแต่ ประมาณ 1,800–12,00 บาท รวมไปถึงหลักสูตร Little Chef

ที่ ส อนทำอาหารและเบเกอรี่ ใ ห้ แ ก่ น้ อ งๆ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 5-10 ค่าเรียน 2,800 บาท/เดือน (4 ครัง้ ) + IBAF 2312-2314 ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งซอยสุ ขุ ม วิ ท 62/3

และซอยสุ ขุ ม วิ ท 64 (ลงจากสถานี ปุ ณ ณวิ ถี เดิ น ย้ อ นขึ้ น

ไปทางสถานีอุดมสุข) เปิดบริการทุกวัน 08.30–17.00 น. โทร.

0-2741-4718-21 ต่อ 2001-2005 หรือคลิกที่ www.ibaf.co.th

สถานีบางนา + ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สถานที่ จั ด นิ ท รรศการ อี เ วนต์ ไ ปจนถึ ง งานแสดงดนตรี แ ละ คอนเสิ ร์ ต ที่ ต อนนี้ พ ร้ อ มจะเปิ ด ประตู ต้ อ นรั บ รถไฟฟ้ า บี ที เ อส

สายสุ ขุ ม วิ ท ส่ ว นต่ อ ขยายจากสถานี อ่ อ นนุ ช ถึ ง แบริ่ ง แล้ ว

โดยผู้ที่มาชมงานสามารถโดยสารมาลงที่สถานีบางนาและเข้าสู่ ประตูด้านถนนสุขุมวิทได้ฟรี!!! ตั้งแต่วันนี้-1 มกราคม 2555 นอกจากนีย้ งั มีโครงการก่อสร้างไบเทค สกายวอล์ค ทางเดินลอยฟ้า เชื่อมอยู่ในพื้นที่ไบเทคด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้ ค นที่ ม าชมงานได้ เ ดิ น เข้ า มากั น อย่ า งชิ ล ๆ ตอบโจทย์ ค วาม ต้องการของคนเมืองอย่างแท้จริง + 88 ถ. บางนา-ตราด กม.1 โทร. 0-2749-3939, 0-23611916 หรือคลิกที่ www.bitec.co.th

สถานีอุดมสุข + The Garden

ร้ า นอาหารบรรยากาศกลางสวนสวยที่ ใ ห้ บ รรยากาศแบบนี โ อ

คลาสสิ ก เน้ น ความโอ่ โ ถง โปร่ ง โล่ ง มี มุ ม เชื่ อ มกั บ สวนและ เปิดรับแสงอย่างเต็มที่ด้วยหน้าต่างกระจกบานใหญ่ พร้อมใช้โทน สีขาว ครีม และน้ำตาลอ่อน เป็นโครงสีหลัก บริเวณร้านถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสวน โดดเด่นด้วยแมกไม้นานาชนิดและ น้ำพุกลางสวน ส่วนห้องแอร์ เพิม่ ความคลาสสิกด้วยงานหล่อทองเหลือง กับภาพเขียนบนฝาผนัง และส่วนชั้นลอย บรรยากาศเอาท์ดอร์ แบบส่ ว นตั ว เหมาะสำหรั บ คนชอบปาร์ ตี้ แ ละหลงใหลไปกั บ บรรยากาศยามค่ำคืนทีส่ ดุ แสนจะโรแมนติก + 6/F Executive Residence อุดมสุข 18 สุขุมวิท 103

โทร. 0-2361-7881-90, 084-660-1026 เปิด 11.00–23.00 น. หรือคลิกที่ www.thegardenrestaurant.com

สถานีแบริ่ง + ตำตำ

ร้านตำตำ ร้านส้มตำไก่ทอด รสเด็ดทีม่ ชี อื่ เสียงมายาวนาน ในบรรยากาศสบายๆ เหมือน กั บ นั่ ง ทานอาหารในสวน

หลังบ้าน พืน้ ทีภ่ ายในร้านมีทงั้ อินดอร์และเอาท์ดอร์ โดดเด่น ด้วยงานประติมากรรม และน้ำตกจำลองที่เพิ่มความสดชื่นให้กับ

ผู้ที่ได้แวะเวียนมาชิม เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ต้องไม่พลาดส้มตำทอด ส้มตำผักหวาน ไก่พกี่ อ้ ย นมย่างตำๆ และของหวานเย็นเจีย๊ บอย่าง จ้ำบ๊ะ ทีข่ อบอกว่ารสชาติแซบถึงใจคออาหารอีสานแน่นอน + ร้านตำตำ 333 สุขมุ วิท 107 ซอยแบริง่ 58 โทร. 0-23613461, 081-854-0889 หรือคลิกที่ www.tumtumbkk.com n


อุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์ของ กทม. ปีนเี้ ป็นปีทวี่ กิ ฤตินำ้ ท่วมรุนแรงทีส่ ดุ เท่าทีป่ ระเทศไทยเคยเจอมา เพราะถ้าลองนำตัวเลขผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นใน 55 จังหวัด ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ไล่ลงมาถึงภาคกลาง และภาคใต้บางส่วน

บวกกับจำนวนตัวเลขจำนวนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนกว่า 1,746,687 คน เท่านีค้ งชัดเจนมากพอ

ทีจ่ ะบอกว่าอุทกภัยครัง้ ล่าสุดนีห้ นักหน่วงแค่ไหน!

3. อุโมงค์ดอนเมือง

เป็นอุโมงค์ระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ต่อยอดจากที่สร้างขึ้น

เมือ่ 25 ปีกอ่ น ให้มเี ส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร ยาว 13.5 กม. ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากกว่า 100 ตารางเมตร ช่วยระบายน้ำในย่าน จตุจกั ร หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง และบางส่วนของเขตสายไหม

4. อุโมงค์สวนหลวง ร.9

หรื อ อุ โ มงค์ บึ ง หนองบอน-เจ้ า พระยา โดยขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง

ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการปรับ

เนื้องานจากเดิมที่จะเป็นโครงการบึงหนองบอน-คลองประเวศ

บุรรี มย์ ระยะทาง 3 กม. งบ 995 ล้านบาท ซึ่ ง ล่ า สุ ด ในเดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมา อุ โ มงค์ แ ห่ ง แรกคื อ อุโมงค์พระราม 9–รามคำแหง ได้เปิดตัวไปแล้วอย่างยิง่ ใหญ่ ซึง่ ใน

พิธเี ปิด มรว.สุขมุ พันธุไ์ ด้กล่าวถึงอุโมงค์แห่งนีว้ า่ “อุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์นี้เปรียบเสมือนทางด่วนใต้ดิน

ที่ จ ะบั ง คั บ น้ ำ เหนื อ และน้ ำ ฝนระบายออกลงสู่ เ จ้ า พระยาและ

อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว เท่ากับระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ

ขนาดมาตรฐาน 4 สระภายในเวลาเพียง 1 วินาที” จากคำกล่าวนีน้ า่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ชาว กทม.ได้อย่าง มากมาย ว่ า เรื่ อ งน้ ำ ท่ ว มระดั บ วิ ก ฤติ นี้ จ ะถู ก จั ด การได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ และถ้าอุโมงค์ทงั้ สีแ่ ห่งสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเมือ่ ไหร่ ชาว กทม.อย่างเราอาจจะไม่ต้องควานหาแสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่จะเป็นทางออกของการจัดการปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไปในอนาคต

นับต่อจากนี้ n

แต่ถา้ ลองพิจารณาเส้นทางของจังหวัดทีป่ ระสบน้ำท่วมกันให้ดๆี ทีไ่ ล่ลงมาตัง้ แต่ภาคเหนือลงมาสูภ่ าคกลางจะพบว่าภาวะน้ำท่วม นัน้ เริม่ เข้าใกล้กรุงเทพฯ มากขึน้ ทุกที แถมถ้ า เรานั บ รวมเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ นั ก วิ ช าการด้ า น

การจัดการน้ำ หรือสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาย้ำเตือนถึงน้ำทะเล บางขุนเทียนที่เริ่มหนุนสูงมากขึ้นจนกลืนพื้นที่ชายฝั่งหายไป

มากกว่าเดิม รวมเข้ากับเหตุการณ์ที่ชาวอยุธยา รวมถึงจังหวัด ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง ออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องว่าจะไม่ เป็นพืน้ ทีร่ บั น้ำให้กบั กรุงเทพฯ อีกต่อไป ก็ ยิ่ ง สะท้ อ นภาพชั ด เจนว่ า ต่ อ ไปในอนาคตอั น ใกล้ นี้ กรุงเทพฯ คงจะต้องรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมขั้นรุนแรงแน่นอน และถ้าพิจารณาลักษณะทางกายภาพของผืนดินที่มีลักษณะ

เป็นแอ่งกระทะ ก็ยงิ่ มีความเสีย่ งอย่างยิง่ ทีก่ รุงเทพฯ อาจจะจม ไปในระดับน้ำที่สูงขึ้นในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า ตามที่นักวิชาการ ได้ออกมาทำนาย ภาพที่น่าสะพรึงกลัวนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเมกะโปรเจ็กต์ ระดั บ 16,000 ล้ า นของ กทม. นั่ น คื อ การก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์

ระบายน้ำขนาดยักษ์ พร้อมกัน 4 แห่ง ที่ว่ากันว่าจะสามารถ ระบายน้ำได้ถึง 240 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ ระบายน้ำได้ดีกว่าเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา ที่สามารถระบายน้ำ

ได้เพียง 90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากคำยืนยันของ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่ พืน้ ที ่ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้างอุโมงค์ยกั ษ์ทงั้ 4 แห่งนีป้ ระกอบด้วย

1. อุโมงค์พระราม 9-รามคำแหง

หรือ อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ-ลาดพร้าวเดิม ทีเ่ ริม่ ก่อสร้าง มาตั้ ง แต่ ปี 2544 มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 5 เมตร

ความยาว 5 กม. สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที จุดเริม่ ต้น ทีค่ ลองลาดพร้าวเชือ่ มคลองแสนแสบ และไหลลงสูแ่ ม่นำ้ เจ้าพระยา

2. อุโมงค์รัชดาภิเษก-สุทธิสาร

ทีจ่ ะเริม่ ก่อสร้างได้ในปี 2554 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ยาว 6 กม. จุดเริม่ ต้นจาก ถ.รัชดาภิเษก ตัด ถ.สุทธิสาร สิน้ สุด

ที่แม่น้ำเจ้าพระยา สามารถช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง จตุจกั ร พญาไท ดุสติ และบางซือ่

Did You Know?

ประเทศทีน่ บั ได้วา่ เป็นต้นแบบในการสร้างอุโมงค์ยกั ษ์ มาช่วยจัดการปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือประเทศมาเลเซีย ในโครงการ KL SMART Tunnel ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในปี 2547 ตามวิสัยทัศน์ของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อุโมงค์

ดั ง กล่ า วนี้ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 11.8 เมตร

มีความยาว 9.7 กิโลเมตร แบ่งพืน้ ออกเป็น 3 ชัน้ ทำให้ ส ามารถระบายน้ ำ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

จนหลังจากการเกิดขึ้นของ KL SMART Tunnel กั ว ลาลั ม เปอร์ ไ ม่ เ คยพบเจอปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มอี ก เลย

อี ก ทั้ ง ในวั น ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มอุ โ มงค์ ยั ก ษ์ นี้ ก็ ถู ก

ปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น เส้ น ทางการจราจรแบบวั น เวย์

ดั ง นั้ น นอกจากจะระบายน้ ำ ได้ ยั ง สามารถแก้ ไ ข ปัญหาจราจรได้ในทางกลับกันด้วย


. 28

LIVING /

good idea

/

Text : ยูเรก้า

หากสถานการณ์ ส ร้ า งวี ร บุ รุ ษ ขึ้ น มาได้ ความจำกั ด ในเรื่ อ งพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของคนเมื อ ง

ก็นา่ จะก่อกำเนิดไอเดียดีๆ ขึน้ มาได้ดว้ ยแนวคิดคล้ายๆ กัน นัน่ คือความพยายามสร้างสรรค์ และพลิกแพลง จนเกิดเป็นดีไซน์ใหม่ หรือมุมมองใหม่ จากการแก้ปัญหาในขั้นเริ่มต้น กลับได้ผลลัพธ์ทใี่ ห้ทงั้ ประโยชน์ใช้สอยและความงามแบบอัตลักษณ์ ทีอ่ าจกลายเป็นดีไซน์ เฉพาะเท่ๆ ทีเ่ ดียวในบ้านคุณก็ได้

Working Corner

เพราะยุคนีเ้ รามีเทคโนโลยียอ่ อุปกรณ์

การทำงานทุกอย่างให้เล็กลง จึงไม่จำเป็น ต้องเสียพืน้ ทีห่ อ้ งหนึง่ ในบ้านหากคุณ ต้องการมีมมุ ทำงานส่วนตัว แค่ชนั้ บิลท์อนิ เล็กๆ ในมุมโปร่งติดผนังกระจก

เพื่อคลายความอับทึบทางสายตา

แล้วจะวางคอมพิวเตอร์จอแบน

หรือแลปท็อป ก็ดูเก๋แถมใช้งานได้

อย่างสะดวก เวลาไม่ใช้สอยยังเป็น

มุมตกแต่งเท่ๆ ได้อกี

See Through

หมดยุ ค การกั้ น ห้ อ งด้ ว ย ผนั ง ทึ บ โดยเฉพาะห้ อ งชุ ด ห รื อ ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม แ ล้ ว เพราะนอกจากจะเสี ย พื้ น ที่ ไ ป แ ล้ ว ยั ง ท ำ ใ ห้ ย า ก ต่ อ

การโยกย้ า ยเปลี่ ย นมุ ม มอง

หรือสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ใน บ้านด้วย ไอเดียดีๆ อยู่ที่การ เลือกใช้กระจกใสเพื่อกั้นแยก สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยระหว่าง ห้ อ งนอนและห้ อ งนั่ ง เล่ น

ช่ ว ยประหยั ด การใช้ เ ครื่ อ ง-

ปรับอากาศแต่ก็สามารถแยก ความเป็นส่วนตัวได้อย่างดี

Private Terrace

ปกติระเบียงเล็กๆ ของคอนโดฯ กลางเมือง มักจะกลายเป็นที่สำหรับวางคอมเพรสเซอร์ หรืออย่างดีก็ปลูกต้นไม้ได้นิดหน่อย แต่ถ้า ทำเลของคอนโดฯ ไม่ได้อยูใ่ นมุมติดธรรมชาติ สวยงาม ลองสร้างผนังธรรมชาติขึ้นมาเอง ด้วยการออกแบบผนังไม้โปร่งสลับช่องรับแสง ไม่ เ พี ย งช่ ว ยลดความร้ อ นของแดดที่ ส่ อ ง กระทบ ยังได้ความเป็นส่วนตัวเพิม่ ขึน้ มาด้วย

Vertical Garden

สวนแนวตั้ ง ยั ง คงเป็ น ที่ นิ ย มและที่ ส นใจ สำหรับคนเมืองอย่างต่อเนือ่ ง เพราะสามารถ เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับความรู้สึกธรรมชาติได้แม้ จะถูกจำกัดบริเวณไม่ว่าจะเป็นสวนแนวตั้ง

ที่เลื้อยขึ้นไปบนผนังโล่ง หรือจะทำชั้นแบบ ขั้นบันไดไว้วางกระถางเล็กๆ แล้วพิงไว้กับ

ผนังว่างในบ้านหรือระเบียงก็ดนู า่ รักได้

Mirror Mirror

ดูดๆี จะเห็นว่าห้องแต่งตัว Walkin Closet นี้ ไม่ได้เป็นห้องกว้าง มากมาย แต่อาศัยการใช้กระจกเงา ช่ ว ยสะท้ อ นมุ ม มองตลอดแนว สร้ า งความรู้ สึ ก ให้ ห้ อ งดู ก ว้ า ง สบายตาขึน้ นอกเหนือจากการใช้ กระจกเพือ่ การแต่งตัว

Multi-Function

ใช้ พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด

ด้วยเฟอร์นเิ จอร์สไตล์มลั ติฟงั ก์ชนั คือสามารถตอบสนองการใช้งาน มากกว่าเพียงอย่างเดียว เหมือน

ม้ า นั่ ง โซฟานี้ เ ป็ น ทั้ ง มุ ม นั่ ง เล่ น

ที่ นั่ ง รั บ ประทานอาหารและ

ใต้ ที่ นั่ ง ยั ง ออกแบบให้ มี ลิ้ น ชั ก สำหรับเก็บของได้อกี n


. 29

LIVING /

shopping

/

Text : ธิติ ธีมะพันธ์

Photo : วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา,

กาญจนา วัฒนมงคลศรี

1. โคมไฟแขวนเพดาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ Touchable 2. ชุดกาน้ำชาเซรามิก ราคา 1,200 บาท จาก Doitung Lifestyle 3. นาฬิกาแขวนผนัง ราคา 2,500 บาท จาก Crystal Maison 4. ชุดแจกันกระดาษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Crystal Design Forum 5. โคมไฟไม้ตงั้ โต๊ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Touchable 6. เชิงเทียนขนาดใหญ่ ราคา 8,900 บาท จาก Crystal Design Forum 7. เชิงเทียนโลหะ ตัง้ โต๊ะ ราคา 3,500 บาท จาก Crystal Maison 8. หมอนอิงพิมพ์ลาย ราคา 2,500 บาท จาก Casapagoda 9. หมอนอิงผ้าพิมพ์ลาย ราคา 780 บาท จาก Loft 10. เก้าอีไ้ ม้ Elma Chair สอบถามรายละเอียดได้ที่ Vintage Passion 11. กล่องไม้ Norman Trunk สอบถามรายละเอียดได้ที่ Vintage Passion 12. ชุดเครือ่ งหอม สร้างบรรยากาศ สอบถามรายละเอียด Thann 13. เก้าอี้ไม้ Eric Armchair สอบถามรายละเอียดได้ที่ Vintage Passion 14. แจกันเซรามิก สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Crystal Maison 15. เก้าอีส้ านนัง่ ได้สองด้าน สอบถามรายละเอียดได้ที่ Crystal Design Forum

ดูดีแบบตะวันออก

ถึงบ้านเมืองเราจะขึน้ ชือ่ ว่าตัง้ อยูใ่ นทวีปเอเชีย แต่รสนิยม และสไตล์ ก ารตกแต่ ง บ้ า นของแต่ ล ะประเทศนั้ น ล้ ว น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากคุณคิดว่าอยากจะแต่งห้อง หรื อ บ้ า นด้ ว ยสไตล์ ที่ ค นทั่ ว ไปมั ก เรี ย กว่ า Oriental แล้วละก็ คงต้องทำการบ้านหนักสักนิดเพราะเดี๋ยวนี้ การแต่งบ้านแบบตะวันออกล้วนๆ คงทำได้ยากและใช้งบ สูงเกินความจำเป็น ฉะนั้นสไตล์ที่นิยมกันมากๆ อย่าง Thai Contemporary, Bali Contemporary และ Chinese Contemporary ดูจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และ ผสมผสานออกมาแล้วลงตัวทีส่ ดุ 24/7 มีขอ้ แนะนำง่ายๆ สำหรับใครที่ริเริ่มหลงใหลอยากหยิบเสน่ห์ตะวันออกนี ้ ไปไว้ในบ้านหรือห้องกันบ้าง เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นใหญ่ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะยาว

หรือเตียงแบบจีนเพียงแค่ชิ้นเดียว เพียงเท่านี้ก็ทำให้ห้อง

ดูเป็นตะวันออกได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ทีส่ ำคัญต้องเลือก ปลอกหมอนหรือผ้าปูให้มสี สี นั อย่างลายผ้าพิมพ์จากอินเดีย หรือผ้าเปลือกไหม ไม่มลี วดลายก็ได้ เลือกทาสีหอ้ งโทนเข้ม เช่น ทาสีผนังห้อง

ด้วยสีเขียวเข้ม, แดงเข้ม หรือเหลืองเข้ม ถ้าอยากจะให้ดู เป็นตะวันออกมากๆ ก็ตอ้ งเลือกวอลเปเปอร์แบบ

ลวดลายเยอะๆ ซึง่ มีให้เลือกทัง้ สไตล์จนี , เปอร์เซีย และไทย การหาของตกแต่ง เช่น ภาพวาดหรือภาพถ่าย

ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูค้ นในเอเชีย ก็สามารถสร้างบรรยากาศได้ อย่างพอดีๆ เช่น ภาพประดับในห้องรับแขกหรือมุมต่างๆ ภายในบ้านและห้อง n สถานทีจ่ ดั จำหน่าย

Casapagoda ปากซอยสุขมุ วิท 45 โทร. 0-2258-1917 Crystal Design Forum ชัน้ 2 อาคาร C - Crystal Design Center โทร. 0-2101-5925 Crystal Maison ชัน้ 2-3 อาคาร B - Crystal Design Center โทร. 0-2101-5925 Doitung Lifestyle ชัน้ 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0427 Loft ชัน้ 4-5 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0328-30 Touchable ชัน้ 4 สยามพารากอน โทร. 0-2129-4513 Vintage Passion At SB Design Square สาขา Crystal Design

Center โทร. 0-2515-0922


. 30

EXECUTIVE FOCUS Text : iD11

หากใครทีอ่ ยูใ่ นแวดวงของแบตเตอรีไ่ อที คงจะคุน้ หูกบั ชือ่ ของ บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด เพราะเป็นบริษัทที่เป็น Market Leader ที่มีประวัติมายาวนานถึง 17 ปี

จุดแข็งของบริษัทแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา เอาใจผูบ้ ริโภคแล้ว ยังนับเป็นทีป่ รึกษาชัน้ เยีย่ มทีส่ ามารถตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ภายใต้ความโดดเด่นทีน่ า่ สนใจนี้ ถูกขับเคลือ่ นด้วยผูบ้ ริหาร มากความสามารถอย่าง ร้อยเอก ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพนั ธ์ ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด มาร่วม สัมผัสตัวตนของเขาผ่านมุมมองแนวคิด และวิ ธี ก ารทำงานตามสไตล์ ค นหนุ่ ม

นักบริหารวิสยั ทัศน์ไกลคนนีก้ นั เลย

หน้ า ที่ ก ารงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ

โดยตำแหน่ ง ผมจะเป็ น ที่ ป รึ ก ษากรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด และ เป็นผู้ถือหุ้นด้วยซึ่งงานหลักๆ จะเป็นตัวแทน องค์กรในการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ ผลงานและกิจกรรมของออสก้าสู่สาธารณชน และเป็นตัวแทนของบริษทั ในการติดต่อหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกำหนดทิศทาง การบริหารและนโยบายของบริษทั ด้วยครับ

สนใจในการถ่ายภาพแต่ไม่มีโอกาสทั้งในเขต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ในส่ ว นทางด้ า น Social เรามี โ ครงการ แนวคิ ด ในการทำงาน One for One ที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว สำหรับผมแล้วเชื่อว่า หากเรามองให้ไกลไป ซึ่งผู้ที่มาซื้อกระเป๋ากล้องของ Camera Gear ข้างหน้า แล้วนำจุดมุง่ หมายทีเ่ รามองไว้กลับมา จะมีน้องผู้ด้อยโอกาสได้รับกระเป๋านักเรียนอีก ทำในวันนี้ ด้วยการแตกภาพใหญ่ออกมาให้เป็น 1 ใบ และในเรือ่ งของ Environment กับโครงการ ภาพย่อยๆ ที่เข้าใจง่าย จะทำให้ทีมงานเข้าใจ Go Green เราก็พยายามจัดต่อเนือ่ งในทุกๆ ปี และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ไม่ยาก อีกทั้ง สำหรับปีที่ผ่านมาทางออสก้าได้ไปทำกิจกรรม ผมยังยึดเอาหลักปรัชญาที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด ปล่อยปูที่ป่าโกงกาง ซึ่งมี เรย์ แมคโดนัลด์

มาใช้ เ ป็ น หลั ก ในการทำงานด้ ว ย คื อ อย่ า ไป ไปด้วย โดยโครงการเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ คิ ด มากเรื่ อ งที่ ยั ง มาไม่ ถึ ง หรื อ อดี ต ที่ ผ่ า นไป ผมรู้สึกสนุกกับงานแล้ว มันยังเป็นโอกาสที่ แต่ คิ ด ว่ า อดี ต จะสอนเราเกี่ ย วกั บ อนาคต ทำให้เราได้คนื สิง่ ดีๆ ให้กบั สังคมด้วย หากเราไม่ทำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ เราก็คงเดินต่อจาก นวั ต กรรมล่ า สุ ด วันนีไ้ ปไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ลา่ สุดเรามี 2 ตัวด้วยกันคือ ตัวแรก เสน่ ห์ ข องงาน INFINI Candy Limited Edition 2300 mAh ผมรู้สึกว่างานในส่วนนี้มันสนุกมาก เพราะเรา ซึ่ ง จริ ง ๆ มั น ไม่ ใ ช่ ค อนเซ็ ป ต์ ใ หม่ เพี ย งแต่

ได้มีโอกาสทำงานหลายๆ ด้าน ไม่เพียงแต่ เราเอามาสานต่ อ เพื่ อ ให้ มี ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น

เฉพาะงานขายหรืองานการตลาดเท่านัน้ มันยัง โดยเรานำมาใส่สี 4 สีด้วยกันคือ ชมพู ฟ้า

มีเรือ่ งของกิจกรรมทาง CSR ด้วย ซึง่ ออสก้า เหลือง และเขียว ซึง่ จากประสบการณ์ทเี่ ราขาย จะเน้ น มากๆ และกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง แบตเตอรี่มา มันทำให้เราพบปัญหาเวลาที่ผู้ใช้ ออสก้าไปแล้ว สำหรับโครงการ CSR เราจะ ต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ มันจะเกิดความ แบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักๆ คือ Education, สั บ สนว่ า อั น ไหนชาร์ จ แล้ ว หรื อ อั น ไหนยั ง Social และ Environment โดยกิจกรรมทางด้าน ไม่ชาร์จ เราจึงมีการออกแบบให้มหี ลากสีเพือ่ ง่าย Education จะมีโครงการโปรสอนน้อง ซึง่ เป็น ต่อการจำ อีกทัง้ รุน่ นีก้ เ็ ป็นรุน่ Limited Edition การรวมตัวกันของกลุ ม่ ผูท้ ปี่ ระสบผลสำเร็จทาง ด้วย ซึง่ จะมีกำลังไฟสูงถึง 2,300 มิลลิแอมป์ ด้านการถ่ายภาพ ทั้งอาจารย์และนักถ่ายภาพ ในขณะทีม่ าตรฐานจะอยูท่ ี่ 2,100 มิลลิแอมป์ เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ที่ อี ก ตั ว คื อ Toriyama Hi-Volt สำหรั บ ผลิตภัณฑ์ตวั นีเ้ ราเชือ่ ว่ามีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะ มีการเปลีย่ น Revolution ของการใช้แบตเตอรี่ เหมือนๆ กับการที่กล้องดิจิตอลเปลี่ยนจาก ฟิ ล์ ม เลยที เ ดี ย ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า แบตเตอรี ่ รีชาร์จชนิดนี้เป็นชนิดเดียวที่มีกำลังไฟสูงถึง 1.5 โวลต์ เหมือนกับถ่านอัลคาไลน์ ในขณะที่ แบตเตอรีร่ ชี าร์จทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ 1.2 โวลต์เท่านัน้ ดังนัน้ Toriyama Hi-Volt จึงเป็นการผสมผสาน ระหว่างกำลังไฟของอัลคาไลน์ และการประหยัด ของการใช้งานแบบรีชาร์จเข้าด้วยกัน นับเป็น นวัตกรรมใหม่ทเี่ ราภูมใิ จนำเสนอ n

ร้อยเอก

ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ ผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ไอที

Profile ชือ่ : ร้อยเอก ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพนั ธ์ ตำแหน่ง : ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด งานอดิเรก : เล่นเรือใบ อดีตเยาวชนทีมชาติ เหรียญทองซีเกมส์ วิธีก้าวข้ามอุปสรรค : นั่งวิปัสสนา เพราะมันทำให้เรามีจิตใจที่สงบนิ่งมากขึ้น สามารถมอง ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น เพราะอารมณ์เป็นตัวแปรให้การตัดสินใจของเรา อาจเกิดการผิดเพีย้ นได้


เชิญแนะนำร้านอาหารเก๋ๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

T A S T E

. 32

Made My Day

--------------

Text : iD11 / Photo : W.Ansirimongkol

Made My Day ทำวันของคุณให้มีความสุข ด้วยการเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับอาหารเช้า

หน้าตาสดใส มื้อสำคัญที่บางคนอาจมองข้าม แต่สำหรับร้านนี้ คุณสามารถกินอาหารเช้าได้ ทุกเวลาตลอดทัง้ วันกับคอนเซ็ปต์ All Day Breakfast!!! โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีสันสดใสกับธีมการตกแต่งแบบ Cozy Vintage ที่คุณนาวิน ต้าร์

เจ้ า ของร้ า นมาดู แ ลเอาใจใส่ ด้ ว ยตั ว เอง เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละโคมไฟทุ ก ชิ้ น ของที่ นี่ ล้ ว นเป็ น

ของแฮนด์เมด หากใครถูกอกถูกใจอยากจะนำไปตกแต่งบ้านก็สามารถสัง่ ทำได้ เริ่มต้นด้วยอาหารแบบเป็นเซตอย่าง Breakfast Set ที่ประกอบไปด้วยไข่ดาว แฮม

เบคอน ไส้กรอก ผักโขม น้ำผลไม้ ชา หรือกาแฟ ให้คุณได้อิ่มกันอย่างจุใจ ตามด้วย

Linguine Black Olive Beef ลิงกวินี่ผัดกับเนื้อหนุบหนับได้รสชาติ เพิ่มความสดชื่นด้วย

Kiwi Smoothie เปรี้ยวนิดๆ หวานหน่อยๆ ก่อนที่จะตบท้ายมื้ออร่อยด้วยแพนเค้กบลูเบอร์ร ี่ ชิน้ โต Breakfast Set 190 บาท และ Lunch Set (พาสต้า ของหวาน สลัด ชาหรือกาแฟ) 250 บาท 155 ห้อง 114A ซอยสุขมุ วิท 49/11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.00 น.

และเสาร์-อาทิตย์ 07.30-22.00 น. โทร. 0-2714-7299 (เสาร์-อาทิตย์ ควรโทร.จองล่วงหน้า)

Wow!!! นอกจากจะมีอาหารเช้า กลางวัน และเย็นให้ได้ลิ้มรสกันอย่างถึงใจแล้ว ที่นี่ยังมี

ค็อกเทลอร่อยๆ และไวน์รสเลิศเตรียมพร้อมรอให้คุณสั่งจิบเล่นกันชิลๆ อีกด้วย

Serving delicious breakfast within the excellent cozy vintage ambience all day, Made My Day lists a wide variety of exceptionally refined dishes in its menu, ranging from American, French, Italian, and vegetarian dishes to Asian fusion cuisine. With all these combined, the restaurant will free your mind, comfort your soul, and surely make your day..

Location : Soi Klang Racquet Club Sukhumvit 49/11, Klong Toei Nuea, Bangkok

ห้องอาหารฝรั่งเศส เด ซองส์ อยู่ภายใต้การดูแล ของ ฌาร์ค และโลรองต์ พูร์เซล เชฟเจ้าของรางวัล

มิชเชอลินระดับสองดาว ผู้มีประสบการณ์ทางด้าน อาหารกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเปิดห้องอาหาร เลอ จาร์แดง เด ซองส์ ทีเ่ มืองมองเพลลิเย่ร์ บ้านเกิด ก่อนจะขยายสาขามายังกรุงปารีส เมืองอาวิงยอง เมืองลา กรองเดอมอตต์ รวมถึง

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และห้องอาหารเด ซองส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทีถ่ อื เป็นห้องอาหารแห่งแรกภายใต้การดูแลของพวกเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องอาหารนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 22 ของตึกหน้าโรงแรม จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์

อันงดงามของกรุงเทพฯ ได้โดยรอบ รวมถึงความเขียวขจีของสวนลุมพินี ด้วยบรรยากาศ สบายๆ ในสไตล์ ฝ รั่ ง เศสที่ แ ฝงไว้ ด้ ว ยความสง่ า งาม ซึ่ ง ได้ รั บ การออกแบบโดย

อีหมาด ราห์มนู ี ดีไซเนอร์ชอื่ ดังระดับโลก เทอร์รีนกุ้งมังกรห่อด้วยอกเป็ดรมควัน เสิร์ฟพร้อมกับมะม่วง และน้ำมันมะกอก กลิ่นวานิลลาที่เพิ่มอรรถรสแปลกใหม่ในการรับประทาน ตามด้วยซุปครีมกุ้งมังกร

เสิร์ฟพร้อมกับแยมส้มแครอท ไวน์หวานมุสแกต และไข่ปลาคาร์เวียร์ ส่วนคนชอบ ทานปลา ขอแนะนำปลากะพงขาวทอดและหอยแมลงภู่ ทานกั บ ข้ า วริ ซ อตโต้

และซูกนิ รี าดด้วยซอสแซฟฟรอน ส่วนอกเป็ดย่างจากเมืองชาลองก็อร่อยไม่แพ้กนั ทีม่ า พร้อมกับขาเป็ดตุน๋ แกล้มด้วยกะหล่ำปลีมว่ ง ราดด้วยซอสไวน์แดงรสชาติกลมกล่อม เซตเมนูอาหารกลางวัน 950 บาท++/ท่าน และเซตเมนูอาหารค่ำ 3,100 บาท/ท่าน ห้องอาหารฝรัง่ เศส เด ซองส์ ชัน้ 22 โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ ใกล้กบั MRT สีลม

และ BTS ศาลาแดง เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ มือ้ กลางวัน 11.30-14.30 น. และมือ้ ค่ำ 18.30-22.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์ โทร. 0-2200-9000 ต่อ 2499 www.dusit.com

D’Sens

by J&L POURCEL Text : Rungvisa

Wow!!! ที่นี่มีการเปลี่ยนเมนูใหม่ทุกๆ 3 เดือน โดย ฌาร์ค หรือโลรองต์ พูร์เซล

จะบินตรงจากฝรั่งเศสมาดูแลและให้คำแนะนำด้วยตัวเอง

นอกจากนี้สำหรับสมาชิก The 1 Card เริ่มต้นเพียง 7,000 คะแนน ก็สามารถเลือกทานอาหาร นานาชาติหลากหลายสไตล์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 2554 Contemporary, elegant, and sophisticated, D’Sens offers the finest French cuisine in Bangkok, provided by the highly-talented team of chefs. It also offers breathtaking panoramic views over the historical Lumpini Park. It boasts a wide range of a la carte options, as well as superb business set lunch deals, and a delectable dinner set menu alongside a well-stocked wine cellar featuring many of the world’s finest wines. Location : 22nd Fl, Dusit Thani Hotel (MRT Silom, BTS Saladaeng), Bangkok


Text : Rungvisa / Photo : Krittaphol

Audrey Cafe & Bistro ร้านอาหารไทยและยุโรประดับคุณภาพแห่งนีไ้ ด้ถอื กำเนิดขึน้ จากความชอบในการ ทำอาหารของคุณจณิสตา จรูญสมิทธิ์ (ลิว่ เฉลิมวงศ์) โดยชือ่ ร้านได้รบั แรงบันดาลใจ มาจาก Audrey Hepburn นักแสดงชาวอเมริกันยุค ‘60 ซึ่งสไตล์การแต่งตัวของ Audrey จากหนังดังเรื่อง Breakfast at Tiffany’s ก็ได้ถูกถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์ ในทุกอณูของร้านอาหารแห่งนีไ้ ว้ดว้ ยเช่นกัน คอนเซ็ ป ต์ ก ารตกแต่ ง ร้ า นออกมาในสไตล์ French Bistro คุ ม ด้ ว ยโทนสี ฟ้ า Turquoise พาสเทลขาว และดำ ซึง่ ได้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์การแต่งตัวของ Audrey Hepburn ในหนังดัง ตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งยังมีการรับแสง Day Light ในช่วง ระหว่างวัน และยังอบอุน่ ด้วยแสงสวยๆ จากโคมไฟตัง้ โต๊ะยามค่ำคืน เนื้อปูซูเฟล เสิร์ฟกับซอสเชอรี่บรั่นดี เมนูของหวานที่สามารถดัดแปลงมาเป็น อาหารคาวได้อย่างลงตัว รับรองว่าจะต้องติดใจกับความหอมของเนยและเนื้อปูนุ่มๆ ที่เข้ากับซอสได้เป็นอย่างดี ส่วนก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้หมูปิ้ง รับรองว่าอร่อยไม่แพ้

ทานกับข้าวเหนียว เพราะด้วยเส้นก๋วยเตีย๋ วทีท่ านง่ายกว่า ไม่ตอ้ งกลัวอ้วน ตามด้วย ของหวานอย่าง Banana Samosa Suzette แป้งเม็กซิกนั สอดไส้กล้วยหอมทอดกรอบๆ ราดด้วยซอสส้ม เสิร์ฟกับไอศกรีมแมกคาเดเมีย ทำให้ได้ทั้งรสหวานและเปรี้ยว ผสมผสานกัน และ Audrey On My Mind ม็อกเทลสี Turquoise รสออกเปรีย้ วๆ หวานๆ สดชืน่ คลายง่วงยามบ่ายได้ดที เี ดียว

TF085013CN

82x82 28-05-54

ราคาอาหารโดยเฉลีย่ มือ้ กลางวันเริม่ ต้นที่ 250 บาท/ท่าน ส่วนมือ้ ค่ำประมาณ

400-500 บาท/ท่าน Audrey Cafe & Bistro ทองหล่อ ซอย 11 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.

พร้อมบริการ Free Wi-Fi โทร. 0-2712-6667-8 www.facebook.com/audrey.cafe.bistro

With exceptionally stylish French vintage decoration, Audrey Cafe & Bistro offers the sleek feel while selling a host of luscious Thai & European favorites, including foods such as Crab Souffle served with Lobster Sherry Brandy Sauce, as well as tempting cakes and desserts. Its wine list is excellent. Free wifi service is also available.

Location : 136/3 Soi Thonglor 11, Vaddhana, Bangkok

Eating out

ฮั่วเซ่งฮง

My Recommendation!

ถ้าชอบอาหารจีนรสชาติเข้มข้นต้องลอง หอยเชลล์ออสเตรเลียผัดซอสเอ็กซ์โอ (XO) หอยเชลล์ตัวอวบอ้วนใหญ่ยักษ์ผัดกับซอสเอ็กซ์โอตำรับฮั่วเซ่งฮง ปรุงจากกังป๋วย (หอยเชลล์แห้ง) และขาหมูแฮมยูนนาน กับส่วนผสมต่างๆ แล้วนำมาคั่วกับพริก กระเทียม กลายเป็นซอสเอ็กซ์โอเข้มข้นหอมหวน เอาไปผัดกับของทะเลอื่นๆ ได้อีก หลายอย่าง เช่น หอยเชลล์ผัดซอส XO กุ้งอบบะหมี่ซอส XO และผัดหมี่ซอส XO ฮ่อ งกง คั่วกระเทียมและพริกแห้งจนกรอบ เพิ่มสูตรพิเศษใส่หมึกแห้ง

หอมๆ อีกด้วย และเมนูฮิตที่ร้านจีนสมัยนี้ต้องมีทุกรายคือ ปลากะพง ทอดราดน้ำปลาหอมๆ กินคูก่ บั ยำมะม่วง ผมมาฮั่วเซ่งฮงและฮองมินทีไร เมนูขึ้นโต๊ะที่ขาดไม่ได้คือ ขาห่าน

อบบะหมี่ ขาห่านชิ้นโตๆ จากโปแลนด์อบกับบะหมี่ไข่เส้นเล็ก รสชาติเข้าเนือ้ เปือ่ ยล่อนจากกระดูกได้อย่างง่ายดาย อีก 2 จานแนะนำ หมีผ่ ดั ผักกระเฉดรสจัดจ้าน ไม่ต้องปรุงเพิ่ม คั่วกับพริกกระเทียมจนหอม และ จับฉ่ายฮั่วเซ่งฮง ซึ่งคล้ายจับฉ่ายไหหลำ ใส่เครื่อง สารพั ด ทั้ ง กุ้ ง สด กุ้ ง แห้ ง หมูกรอบ ปลาหมึกสด ปลาหมึกแห้ง ฟองเต้าหูส้ ดๆ นิม่ ๆ วุน้ เส้น และผัก ถ้าไม่อยากออกจากบ้าน เขายังมีบริการเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ สอบถามขอบเขตรัศมีของการส่งได้ที่ 0-2248-0123 หรือ อยากจัดงานเลีย้ งโต๊ะจีนนอกสถานที่ ฮัว่ เซ่งฮงก็จดั ให้เช่นกัน นอกจากนี้ เขายังขยันทำโปรโมชั่นราคาดีๆ เมนูใหม่ๆ อยู่สม่ำเสมอไม่เคยว่างเว้น ก่อนมาทีร่ า้ นให้ดขู อ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.huasenghong.co.th

Don’t Miss!

> ปูทะเลอบราเมน > หอยเชลล์ออสเตรเลีย

ภัตตาคารจีน ฮัว่ เซงฮง ทีม่ เี ครือข่ายสาขาทัว่ ทุกสารทิศรายนี้ มีจดุ เริม่ ต้นจากแค่เป็น ผัดซอสเอ็กซ์โอ (XO) เพียงร้านเล็กๆ ริมถนนเยาวราชเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ขายอาหารตามสั่งรวมทั้งก๋วยเตี๋ยว > ออร์เดิร์ฟเย็น 4 อย่าง เกาเหลา ติ่มซำ เป็ดย่าง ข้าวมันไก่ โดยคุณมานพ และคุณวราภรณ์ พิริยเลิศศักดิ์ > ไชเท้าก้วยหรือขนมผักกาด รุน่ พ่อแม่ ซึง่ มีความคุน้ เคยกับคุณชายถนัดศรีและครอบครัวเราเป็นอันมาก > ปูทะเลผัดผงกะหรี่ จากนัน้ ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบมาเป็นภัตตาคารเพือ่ รองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว > หูฉลามน้ำแดง ชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึง่ ในยุคนัน้ นิยมมาย่านไชน่าทาวน์เยาวราช > กุ้งแชบ๊วยผัดกระเทียม เพือ่ รับประทานหูฉลาม สไตล์ฮ่องกง จนบัดนี้ ฮัว่ เซ่งฮงได้พฒ ั นาเมนูอาหารจีนมากมาย อาศัยทีว่ า่ ได้ลกู ๆ ดี มีความขยันขันแข็งขยับขยาย สาขาออกไปรวมทัง้ สิน้ 12 แห่ง ทีเ่ ยาวราชดัง้ เดิม สุขมุ วิท 101 ศาลายา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล > ขาห่านอบบะหมี่ พระราม 2 เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โฮมโปรสุวรรณภูมิ เดอะคริสตัล เซ็นทรัลชลบุรี > หมี่ผัดผักกระเฉด พาราไดซ์พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์เดิม) และปากซอยเจริญกรุง 14 (ตรงข้ามวัดเล่งเน่ยยี)่ ไม่นบั ฮองมิน ทีร่ ว่ มกับ > จับฉ่ายฮั่วเซ่งฮง ลูกและเพือ่ นๆ ของลูกเปิดสาขาอีก 9 แห่งต่างหาก มาเป็นหมู่คณะหรือมากันแค่ไม่กี่คน ฮั่วเซ่งฮงก็มีทั้งโต๊ะเล็กและโต๊ะจีนขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ เมนูเด็ดมีมากมาย ตัง้ แต่ออร์เดิรฟ์ เย็น 4 อย่าง ประกอบด้วยเห็ด 3 ชนิดยำกับน้ำมันงาใส่แป้งทอดกรอบ ขาหมูเย็น ไข่เยีย่ วม้ากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หูหมูแก้วกรุบอร่อยราดพริกเซีย่ งไฮ้ และของกินเล่นสุดอร่อย ไชเท้าก้วยหรือขนมผักกาดนุม่ ๆ สไตล์กวางตุง้ แล้วนำมาผัดแบบแต้จวิ๋ ใส่ถวั่ งอก กุยช่ายเขียว ไข่ และกุง้ อาหารทะเลจานอลังการบิก๊ บึม้ มีหลายชนิด ทีน่ เี่ ขาดังเรือ่ งปูทะเล ทัง้ ปูทะเลผัดผงกะหรี่ (คิดราคา ตามขนาดความใหญ่) หรือจะผัดพริกไทยดำ คัว่ พริกเกลือ อบวุน้ เส้น และเมนูแปลกแตกต่าง ปูทะเล-

n ฮัว่ เซ่งฮง อบราเมน โรยหน้าด้วยแฮมและกุยช่ายขาว เส้นราเมนนุม่ ชุม่ ฉ่ำดูดน้ำซุปจนเข้าเนือ้ อร่อยไม่แพ้เส้นบะหมี ่ 12 สาขาที่ เยาวราชดัง้ เดิม สุขมุ วิท 101 ศาลายา ถ้าชอบอาหารจีนรสชาติเข้มข้น ต้องลองหอยเชลล์ออสเตรเลียผัดซอสเอ็กซ์โอ (XO) หอยเชลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โฮมโปร-สุวรรณภูมิ เดอะคริสตัล

ตัวอวบอ้วนใหญ่ยกั ษ์ผดั กับซอสเอ็กซ์โอตำรับฮัว่ เซ่งฮง ปรุงจากกังป๋วย (หอยเชลล์แห้ง) และขาหมูแฮม นทรัลชลบุรี พาราไดซ์พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์เดิม) และปากซอยเจริญกรุง 14 ยูนนานกับส่วนผสมต่างๆ แล้วนำมาคัว่ กับพริกกระเทียม กลายเป็นซอสเอ็กซ์โอเข้มข้นหอมหวน เอาไปผัด (ตรงข้ามวัเซ็ ดเล่งเน่ยยี)่ โทร. 0-2730-5141-2 (สาขาสุขมุ วิท 101) 0-2248-0123 (เดลิเวอรี)่ ฮัง่ เซ่งฮง สาขาลาดพร้าว กับของทะเลอืน่ ๆ ได้อกี หลายอย่าง เช่น หอยเชลล์ผดั ซอส XO กุง้ อบบะหมีซ่ อส XO และผัดหมีซ่ อส XO หูฉลามน้ำแดงตำรับดัง้ เดิมยังมีอยูค่ รบถ้วน ความอร่อยอยูท่ นี่ ำ้ ซุปเคีย่ วกับกระดูกหมู ขาหมู ไก่ทงั้ ตัว VISIT US : www.changchuanchim.com เพื่อดาวน์โหลด e-Coupon

www.facebook.com/ChangChuanChim สำหรับส่วนลดร้านอาหาร และรางวัลมากมาย หอยเชลล์แห้ง ใส่สมุนไพรจีน เก๋ากี้ ส่วนเมนูทะเลอื่นๆ ที่น่าลิ้มลองยังมีกุ้งแชบ๊วยผัดกระเทียมสไตล์


Rip & Chop Barbecue เปลี่ยนบรรยากาศจากการทานสเต๊กในห้องอาหารหรูๆ มารับลมชิลๆ พร้อมบาร์บีคิวสเต๊ก

อร่อยเลิศระดับโรงแรม 5 ดาว ในร้านอาหารย่านสะพานพระราม 5 ทีต่ กแต่งร้านด้วยสไตล์ เรียบง่าย สบายๆ ไม่อดึ อัด แน่นอน เมนูเด็ดของทีน่ ตี่ อ้ งเป็นสเต๊กและบาร์บคี วิ มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น

บาร์บีคิวซี่โครงหมู ซี่โครงวัวอบ ทีโบนสเต๊ก ทั้งยังมีเครื่องเคียงอย่างซุปและสลัด อีกทั้ง

เครื่องดื่มเพิ่มรสชาติอย่างไวน์ไว้บริการด้วย เรียกว่าจัดเต็มครบสูตรมื้อสเต๊กแสนอร่อยกันเลย

ทีเดียว เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 17.00-23.00 น. สถานที่ 1/211 ซอยนครอินทร์ 5 ถนนนครอินทร์

(ก่อนขึ้นสะพานพระราม 5 ถ้ามาจากทางถนนติวานนท์) นนทบุรี สอบถามโปรโมชั่น แต่ละเดือนและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2965-3430

เฉพาะเมนู

Pork Rib

(Full Pack)

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

–31 มี.ค. 55

The Chinese

สั ม ผั ส กั บ อาหารจี น รสชาติ

ต้ น ตำรั บ กวางตุ้ ง และเสฉวน พร้อมนำเสนอเมนูจีนแบบโมเดิร์น เอาใจคนรุ่ น ใหม่ ที่ อ ยากลิ้ ม ลอง อาหารจีนรูปแบบใหม่ๆ ‘เดอะ ไชนีส’ พร้ อ มเสิ ร์ ฟ คุ ณ ในทุ ก รู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น ติ่ ม ซำนานาชนิ ด บะหมี่สไตล์ฮ่องกง ชุดเป็ดปักกิ่ง ซุ ป หู ฉ ลาม ฯลฯ ไม่ เ พี ย งเมนู ที่ อร่อยจนคุณไม่อาจลืมเลือน แต่ บรรยากาศภายในห้ อ งอาหารก็ น่าประทับใจไม่นอ้ ย ด้วยความร่มรืน่ ของสวนสวยด้านนอก ที่สามารถ เป็นอาหารตาชั้นดีได้อีกด้วย

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30

-14.30 น. และ 18.30-22.30 น. สถานที่ ห้องอาหารเดอะ ไชนีส โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

กรุงเทพฯ สำรองทีน่ ง่ั และสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2721-8400

สำหรับอาหารจีน

*เฉพาะสาขาโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54–31 มี.ค. 55

Play Arena 10

ทุ ก ๆ ตารางนิ้ ว ของร้ า นเพลย์ คื อ ความเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ แสนอบอุ่ น ที่ คุ ณ สั ม ผั ส ได้ ไม่ ว่ า

จะเป็นบรรยากาศสไตล์โมเดิรน์ แสงสีทนี่ มุ่ นวล และดนตรีครืน้ เครงในสไตล์ทเี่ ป็นกันเอง จานเด็ดทีไ่ ม่ควรละเลย คือ สปาเกตตีซอสไข่กงุ้ แค่เห็นก็ยวั่ น้ำลาย มิหนำซ้ำเมือ่ มาเจอกับ กุ้ ง อบเนย ยิ่ ง เชิ ญ ชวนให้ อ ยากลิ้ ม รสเข้ า ไปใหญ่ สำหรั บ คนรั ก สุ ข ภาพที่ นี่ มี เ มนู เ ฮลท์

คือ สลัดผัก อร่อยจากธรรมชาติ แล้วอย่าลืมสัง่ Play Blue Sky ค็อกเทลซิกเนเจอร์สฟี า้ ใส

มานัง่ จิบเบาๆ ไปด้วย แต่ขอเตือนว่าระวังความแรงนิดนึงนะ เปิดบริการ อังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 19.30-01.30 น. สถานที่ ชั้น 3

อารีนา่ 10 ทองหล่อ ซอย 10 สำรองที่นั่ง โทร. 0-2392-2529 หรือ 08-1573-1229

เฉพาะค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่รวมแอลกอฮอล์

ตั้งแต่ 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 54


Bill Bentley Pub Phuket

Cuisine Unplugged ห้องอาหารโอ่โถงโล่งสบายภายในโรงแรมพูลแมน แบงค็อก คิงพาวเวอร์ ถูกจัดตกแต่งอย่าง

หรูหราสะอาดตา ในบรรยากาศของความเป็นสากล ให้ความรูส้ กึ ระดับไฮคลาสทุกครัง้ ทีม่ าเยือน มีหลากหลายมุมให้เลือกนัง่ ตามใจชอบ ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ แน่นอนว่าต้องเป็นอาหารที่ดีและยอดฮิตที่สุด

จากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่วา่ จะเป็น พิซซ่า พาสต้า ซุป บะหมีก่ ระทะร้อน ซูชิ สลัด และอีกมากมาย

ให้คณ ุ เลือกชิมได้อย่างจุใจ ต่อด้วยอาหารว่างสุดคลาสสิกของชาวเอเชีย อย่างติม่ ซำและของหวาน ชวนให้กลืนกิน ทัง้ เบเกอรีแ่ ละไอศกรีม ทุกอย่างล้วนเป็นโฮมเมดทัง้ สิน้ เปิ ด บริ ก าร ทุ ก วั น เวลา 06.00-22.30 น. สถานที ่ โ รงแรมพู ล แมน แบงค็ อ ก

คิ ง พาวเวอร์ ซอยรางน้ ำ พญาไท กรุ ง เทพฯ สำรองที ่ น ั ่ ง และสอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทร. 0-2680-9999

ตั้งแต่ สำหรับบุฟเฟต์นานาชาติ มื้อกลางวันและซันเดย์บรันช์ (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54–31 มี.ค. 55

หลายคนหลงใหลกั บ ประกาย

ฟองเบียร์นุ่มๆ เย็นฉ่ำ ให้ความรู้สึก สุ ข ลึ ก ล้ ำ และชวนให้ เ คลิ บ เคลิ้ ม

เวลาดื่ ม นั่ น ล่ ะ ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น

ของการสั ง สรรค์ ใ นชั่ ว โมงพั ก ผ่ อ น

ของคนทำงานและสำหรั บ ที่ นี่ Bill Bentley Pub ตกแต่งให้รู้สึกเหมือน ว่ า อยู่ บ้ า น ใกล้ ชิ ด กั บ ธรรมชาติ เพราะโครงสร้ า งและวั ส ดุ ใ นการ ตกแต่งทำด้วยไม้สีเข้ม เก้าอี้ทรงสูง และโซฟาตัวเขื่อง ทำให้นั่งได้อย่าง สบายๆ อิ่ ม อร่ อ ยกั บ อาหารยุ โ รป อาทิ สเต๊ ก พาสต้ า สปาเกตตี แซนด์วิช และสลัด เฉพาะค่ าอาหาร 1 ต.ค. 54–30 ก.ย. 55 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.00

-14.00 น. สถานที ่ 889 หมู ่ ท ี ่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัด ภู เ ก็ ต 83110 สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ที่ โทร. 0-7631-4818

Miyuki Lounge & Restaurant อาหารญี่ปุ่นสไตล์ใหม่ กับการนำสองรสชาติจากตะวันตก และตะวันออกมาผสมผสาน

เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ในรูปแบบของ ‘โมเดิร์น เจแปนนีส’ ซึง่ เมนูทคี่ ณ ุ ไม่ควรพลาดเมือ่ แวะมาเยือนห้องอาหารแห่งนี้ Black Cod Misoyaki, Beef Tobanyaki และ Shrimp Dynamite รวมไปถึงเมนูของหวานที่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เท่านั้น อย่าง Sweet Square หากมีโอกาสคุณไม่ควรพลาดที่จะแวะมาชิมที่นี่ เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.30-22.30 น. สถานที่ ห้องอาหาร มิยกู ิ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2721-8400

สำหรับอาหารญี่ปุ่น

*เฉพาะสาขา

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

–31 มี.ค. 55


. 36

E N T E R TA I N M E N T Text : Yamin

เอนเตอร์เทนเมนต์ฉบับฉลองวันเกิดครบรอบ 4 ปีครัง้ นี้ 24/7 เชือ้ เชิญมิตรสหายในวงการสือ่ ฯ มาร่วมกัน แชร์ความประทับใจเกีย่ วกับ หนังสือ 4 เล่ม บทเพลง 4 อัลบัม้ ภาพยนตร์ 4 เรือ่ ง และ เว็บไซต์ 4 เว็บ ทีช่ นื่ ชอบ ส่วนจะมีใครมาแนะนำอะไรกันบ้าง ติดตามอ่านได้ ณ บัดนาว

วิ ภ ว์

บู ร พาเดชะ

The Fisher King

บรรณาธิการ นิตยสาร Happening

ธิ ด า

ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

ซอยเดี ย วกั น

บรรณาธิการ นิตยสาร Bioscope ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ เป็นหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้อา่ นตอนเด็กๆ แล้วรูส้ กึ ได้วา่ เรือ่ งสัน้ ช่างเป็นงานวรรณกรรมประเภททีท่ รงพลังเหลือเกิน เพราะหนังสือเล่มนีค้ ณ ุ วาณิชเขียนเรือ่ งสัน้ ไว้หลายๆ แบบ ทัง้ เรือ่ งสะท้อนสังคม เรือ่ งแนวสยองขวัญ ไปจนถึงเรือ่ งทีใ่ ห้ความรูส้ กึ งดงาม มันเป็น หนังสือที่ผมชอบแนะนำให้นักอ่านที่เพิ่งสนใจอ่านเรื่องสั้นใหม่ๆ หามาอ่านกัน และ

มันเป็นหนังสือทีท่ ำให้ผมชอบการเขียนเรือ่ งสัน้ อีกด้วย

(1991, เทอร์รี กิลเลียม) ฝี มื อ แสดงตลกอั น ลื่ น ไหลแต่ ก็ พ ร้ อ มจะพลิ้ ว กลั บ สู่

ความเป็นดราม่าได้ในชั่วพริบตาของ โรบิน วิลเลียมส์ ทำให้เขาเหมาะมากและจับใจคนดู (อย่างดิฉัน) ได้

อยู่หมัดในหนังที่อาจจะเรียกได้ว่า ‘ฮอลลีวูดที่สุด’ และ ‘ฟีลกูด๊ ทีส่ ดุ ’ เรือ่ งนีข้ องผูก้ ำกับหลุดโลก เทอร์รี กิลเลียม ความเจ๋งของหนังอยู่ตรงลีลาการนำเสนอที่มากลูกเล่น และบทซึ่ ง ซั ด คนดู เ ปรี้ ย งตั้ ง แต่ ซี เ ควนซ์ แ รกเมื่ อ ดี เ จ

ชื่อดังปากจัด (เจฟฟ์ บริดเจส) กลายเป็นต้นเหตุของ การสังหารหมู่ และทำให้ชีวิตของเขาเองตกต่ำทันตา

ก่อนจะได้รับการกอบกู้ศรัทธาด้วยหัวใจใสสะอาดของ

คนบ้า (วิลเลียมส์) ผูม้ ปี มู หลังแสนรวดร้าว

พุ ท ธธรรมกั บ สั ง คม

ของ นพ.ประเวศ วะสี

หนังสือธรรมะนัน้ ดูหา่ งไกลจากความสนใจของเยาวชน และวัยรุน่ เหลือเกิน แต่หนังสือเล่มนีผ้ มได้อา่ นตอนที่ อยู่ในช่วงวัยรุ่น แล้วมันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากๆ อธิบายเรือ่ งธรรมะด้วยภาษาแบบชาวบ้านๆ ทำให้ผม เข้าใจเรื่องง่ายๆ อย่างบุญ-กรรม รวมทั้งหลักธรรมะ

เบื้องต้น จนเป็นจุดเริ่มให้ผมหาหนังสือธรรมะเล่มที่ หนักหนากว่านีม้ าลองอ่านดูเรือ่ ยๆ ฤทธิ์ มี ด สั้ น ของ โกวเล้ง

Viridiana

(1961, หลุยส์ บุนเยล) เซอร์ เ รี ย ลิ ส ม์ ตั ว พ่ อ อย่ า งบุ น เยลเป็ น คนทำหนั ง คนแรก

ที่เปิดหูเปิดตาดิฉันให้ได้ตื่นตะลึงว่า ‘โลกนี้ก็มีหนัง (บ้าๆ) อย่างนีด้ ว้ ย?!’ และผลงานทีส่ ะเทือนจิตยิง่ ยวดชิน้ หนึง่ ของเขา ก็คอื หนังเรือ่ งนี้ ซึง่ เสียดสีสนั ดานมนุษย์อย่างเจ็บแสบร้ายกาจ ผ่านชีวิตของสาวน้อยไร้เดียงสาผู้อุทิศตนเพื่อพระเจ้าและ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การช่วยเหลือเหล่าคนยากไร้จรจัด ทว่านอกจากจะไม่สำนึกบุญคุณ คนเหล่านั้นรวมถึงคุณลุง

ไฮโซของเธอเองยังกลับตอบแทนด้วยการกระทำที่เสมือน การได้ ล องอ่ า นนิ ย ายกำลั ง ภายในจี น โดยมี เ รื่ อ งนี ้ จิกหัวและตะคอกใส่หน้าเธอว่า “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์!” เป็นเรือ่ งแรกนัน้ เหมือนกับการได้เดินผ่านบานประตู สุดอลังการที่นำเราเข้าสู่โลกการอ่านใบใหม่ทั้งใบที่เรา Good Morning

ไม่เคยก้าวเข้าไปเลย ทั้งที่ก็อ่านหนังสือมานับร้อย

(1959, ยาสุจโิ ร โอสุ) นั บ พั น เล่ ม แล้ ว ด้ ว ยเรื่ อ งราวคุ ณ ธรรมน้ ำ มิ ต ร

เอ่ยชื่อ โอสุ ภาพของ การเดินเรื่องที่ฉับไว และตัวละครเปี่ยมสีสันทั้งหลาย หนั ง ครอบครั ว พ่ อ ลู ก

เมือ่ ได้รจู้ กั แล้วก็ยากทีจ่ ะลืมเลือน ภาษาสำนวนตลอด นั่ ง เสื่ อ ตาตามิ ร ำลึ ก จนวิธคี ดิ บางประการยังซึมซับเข้ามาในงานเขียนของผม ความหลังนุ่มนวล แต่ กระทัง่ วิธคี ดิ ในชีวติ ประจำวันของผมอีกด้วย อวลด้ ว ยความเศร้ า

มั ก ลอยตามมาติ ด ๆ วั น ที่ ถ อดหมวก

แต่ผลงานท้ายๆ ในชีวติ โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เรื่ อ งนี้ ข องเขาไม่ ใ ช่ อ ย่ า งนั้ น มั น ว่ า ด้ ว ยเด็ ก ชายตั ว น้ อ ย เป็ น หนั ง สื อ เล่ ม ล่ า สุ ด ที่ อ่ า นแล้ ว รู้ สึ ก ว่ า กระทบใจ

สองพี่น้องที่ประกาศจะใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือประท้วง อย่างแรง อาจารย์เสกสรรค์เขียนเหมือนจะเปลือยหัวใจ จนกว่าพ่อแม่จะยอมซื้อทีวีให้ หนังถ่ายทอดความเป็นไปใน และชี วิ ต ให้ ผู้ อ่ า นรั บ รู้ ทำให้ เ รามองทะลุ ภ าพพจน์

ชีวิตแต่ละวันของหลายครอบครัวในชุมชนเล็กๆ อย่างน่ารัก

อดีตผูน้ ำนักศึกษาเดือนตุลาผูเ้ ข้มแข็ง เห็นเพียงตัวตน มีอารมณ์ขันและให้ความรู้สึกที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อน ของผู้ชายวัย 60 คนหนึ่งที่มีเรื่องมากมายบอกกล่าว สภาพสังคมญีป่ นุ่ ชานเมืองยุคทศวรรษ 50 ซึง่ กำลังสูญสลาย บอกเล่า กระทัง่ สารภาพ สิง่ ทีผ่ มรูส้ กึ ว่าหนังสือเล่มนี้ ลงช้ า ๆ พร้ อ มการรุ ก คื บ เข้ า มาของเทคโนโลยี โดยโอสุ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือเรื่อง ‘ความกล้าหาญ’ ของ

มิ ไ ด้ มี ท่ า ที อ าลั ย อาวรณ์ อ ดี ต ถึ ง ขั้ น ฟู ม ฟาย ทว่ า ยอมรั บ

นักเขียนคนหนึ่งที่กล้าเปิดเผย ถกเถียง กับความคิดของตัวเองจนถึงที่สุด n ความเปลีย่ นแปลงด้วยความเข้าใจและสงบยิง่

Notting Hill

(1999, โรเจอร์ มิเชลล์) เป็นหนังทีด่ ฉิ นั หยิบมาดูบอ่ ยครัง้ ทีส่ ดุ ด้วยความประทับใจ ในพล็ อ ตแสนน้ ำ เน่ า ว่ า ด้ ว ยดาราสาวหมายเลขหนึ่ ง

แห่งฮอลลีวดู (จูเลีย โรเบิรต์ ส์) ทีต่ อ้ งพิสจู น์ตวั ตนและ รักแท้กับไอ้หนุ่มเด๋อโนเนม (แต่หล่อเช็ด) ชาวอังกฤษ (ฮิวจ์ แกรนต์) หนังตอบสนองความเพ้อฝันของคนดู

ทั้งเพศชายและหญิงแบบไม่บันยะบันยัง ทว่าท่ามกลาง เนื้อเรื่องประโลมโลกขนาดนัน้ มันก็ประสบความสำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในการผสมผสานองค์ประกอบตามขนบ (นางเอกสวย พระเอกหล่อ ตัวประกอบขำ โลเคชัน่ งาม บทพูดคมคาย เพลงกระแทกใจ) ได้พอดิบพอดีไม่มาก

ไม่น้อยเกินไป จนสามารถสร้างความจี๊ดสุดขีดได้แบบ

ทีห่ นังโรแมนติกคอมิดคี้ วรเป็น n


มิ เ ชล ซี เ กรฟ เดลี่

อาร์ตสิ ท์ นักแสดง พิธกี รรายการ LIVE the LIFE ทาง Truelife ช่อง 99

เอกศาสตร์ สรรพช่าง

บรรณาธิการ นิตยสาร GM

ALBUM :

Autumn Leaves -Bill Evans- ผมมีอัลบั้มของบิล อีแวนส์ เรียกว่าเกือบครบทุกชุด (หากนับจาก Discography ในวิกิพีเดีย) อัลบัม้ นีเ้ ป็นอัลบัม้ ในปี 1969 จริงๆ แล้ว ชอบทุกอัลบัม้ ของบิล อีแวนส์ แต่อลั บัม้ นีเ้ ป็นอัลบัม้ ทีเ่ ปิด ฟังบ่อยที่สุด เพราะเนื่องด้วยเป็นอัลบั้มที่ขึ้นด้วยตัว A ใน iTune และยังมีเพลงอย่าง Autumn Leaves ทีผ่ มชอบ บิลเล่นเปียโนเหมือนพูด เขาพูดไม่คอ่ ยดัง แต่ทกุ เสียงมันชัดเหลือเกิน ALBUM :

Maxwell’s Urban Hang Suit -Maxwell-

ไม่มีอะไรจะอธิบายอัลบั้มนี้ได้ดีกว่าคำว่าเท่ แมกซ์เวล

เป็นอีกคนที่ทำเพลงได้ดี คงเส้นคงวาและเหมือนๆ เดิม

เกือบทุกชุด (แต่ผมก็ชอบนะ เพราะนัน่ คือตัวของเขาเอง) อัลบัม้ นีอ้ อกวางจำหน่ายในปี 1996 สมัยนัน้ เพลงชิลเอาท์ ยังไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั เท่าไหร่ และแมกซ์เวลนีเ่ องทีท่ ำให้เพลง เนิบๆ ที่เน้นจังหวะกลองและเสียงร้องลอยๆ กลายเป็น

ของฮิต อัลบัม้ นีเ้ ขาทำเพลงเป็นแบบ Concept อัลบัม้ คือทัง้ 12 เพลงถูกดีไซน์ให้เปิดฟังต่อกัน ห้ามข้ามเพลง และก็เอาผมอยูห่ มัดตัง้ แต่เพลงบรรเลงเปิดอัลบัม้ ‘The Urban Theme’ ALBUM :

Elixer -Fourplay- เชือ่ ว่ากว่าครึง่ (ซึง่ จริงๆ น่าจะเกินอยูแ่ ล้ว) ของคนชอบเพลง ฟิวชั่นแจ๊ส น่าจะชอบวงนี้ อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกที่ผมได้ ทำความรูจ้ กั กับเขา เมือ่ ราว 13 ปีกอ่ น สมัยนัน้ นีค่ อื ของใหม่ สำหรั บ ผมและกลายเป็ น ความประทั บ ใจ ก็ ไ ปตามหา อัลบั้มเก่าๆ ของ Fourplay มาฟังอีกหลายชุด รวมถึง อัลบัม้ ใหม่ๆ และอัลบัม้ เดีย่ วๆ ของสมาชิกวงนี้ ทีแ่ ยกกันไป ทำงาน แต่อลั บัม้ นีส้ ำหรับผม ดีทสี่ ดุ และชอบทีส่ ดุ คงเพราะ ความประทับใจส่วนตัว ทุกวันนีอ้ ลั บัม้ นีจ้ ะเป็นอัลบัม้ ทีเ่ อาไว้ฟงั ตอนทีน่ กึ ไม่ออกว่าจะฟังอะไร ALBUM :

The Last Great Concert -Chet Baker-

เป็นอัลบั้มคู่ มีสองแผ่น รวม 14 เพลงของเชท

เบเกอร์ ผมว่ า เชทมี ค วามขั ด แย้ ง หลายอย่ า ง

เป็นมือเป่าทรัมเป็ตที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นนักร้องที่ ร้องเพลงเหมือนร้องไม่คอ่ ยเป็น เหมือนๆ ไม่คอ่ ย มัน่ ใจในตัวเอง แต่นนั่ สำหรับผมคือเสน่ห์ คนเรา จะเก่ ง แค่ ไ หน บางที เ ราก็ มี มุ ม แบบไอ้ ขี้ แ พ้ อ ยู่ เหมือนกัน เพลงของเขาในอัลบั้มนี้ให้ความรู้สึก ก้ำๆ กึ่งๆ ระหว่างความเก่งกาจ ความผิดพลาด

ในชีวิตและความเหงา... แนะนำว่า อย่าฟัง My Funny Valentine ในอัลบัม้ นีต้ อนช้ำๆ นะครับ มีกระอักเลือดแน่ๆ n

www.google

.com

เป็น Search Engine ทีม่ ชิ ใช้บอ่ ยทีส่ ดุ แล้ว เอาไว้หา ข้อมูลต่างๆ เพือ่ ใช้ทำงาน และเดีย๋ วนี้ Google มักมี ลู ก เล่ น และดี ไ ซน์ เ ก๋ ๆ

น่ารักๆ เวลาถึงวันสำคัญต่างๆ ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

ซึ่งบางทีก็ลืมเลือนไปแล้ว จะว่าไป ถ้าเปรียบเหมือนคน Google คงเป็น

นักปราชญ์ทรี่ อบรูท้ กุ อย่างทีส่ ดุ ในโลกแล้ว

www.facebook.com

ชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ ผูกพันกับ Social Network จนเหมือน

กลายเป็นเพือ่ นซีก้ นั ไปแล้ว บางทีไม่ตอ้ งหันไปคุยกับใคร แค่เล่น Facebook ก็หายเหงา แต่เราต้องรูจ้ กั เล่น เล่นให้เป็น ควบคุมมันไม่ใช่ให้มนั ควบคุม เรา สำหรับมิช มิชจะเล่น Facebook เพือ่ ดูขา่ วคราวของเพือ่ นฝูงมิตรสหาย ดูวา่ มีปาร์ตที้ ไี่ หน มีงานแสดงศิลปะเรือ่ งอะไรจัดแสดงอยูต่ รงส่วนไหนบ้าง แล้วก็ดูว่าวันนี้เป็นวันเกิดของใคร เพื่อเข้าไปอวยพร อย่างน้อยก็ทำให้

เพือ่ นของเราเกิดรอยยิม้

www.

juxtapoz.com

มิชทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะ ก็ จ ะ ต้ อ ง แ ส ว ง ห า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานศิ ล ปะใหม่ ๆ

เพื่อมาสร้างงานตัวเอง เว็บนี ้ ช่วยได้มาก เพราะจะมีงาน ศิลปะรุ่นใหม่มาอัพเดทตลอด ทำให้ตัวเราเป็นศิลปินที่รู้จัก การพัฒนาผลงานตลอดเวลา อยู่นิ่งไม่ได้ ทำผลงานออกมาซ้ำของเดิมก็ไม่ได้ ไม่งั้นงานของเราจะเอาท์ ทันที

www.youtube.com

เชือ่ ว่ายูทบู เป็นเว็บทีค่ นทัว่ โลกนิยมเข้ากันมากทีส่ ดุ ในอันดับต้นๆ มิชก็ชอบ เข้าไปเพือ่ ดู MV. เจ๋งๆ ฟังเพลงต่างๆ นานา ดูหนัง ดูสารคดี และอืน่ ๆ

อีกมากมายที่อยู่ในความสนใจ ยูทูบ ช่ ว ยมิ ช ในการอั พ เดทตั ว เองให้ เ ป็ น คนทันโลกตลอดเวลา อ้อ! อีกอย่าง

มิชจะดูคลิปรายการ Live the Life ย้อนหลัง ซึ่งเป็นรายการที่มิชเป็นพิธีกรอยู่ ก็จะดูวิธีการดำเนินรายการ

ของตัวเอง ถ้าเห็นว่ามีอะไรไม่ดี จะได้เอาไปพัฒนาได้ n

“การทำหนังให้คนดู ก็เหมือนการให้ของขวัญอย่างหนึ่ง เวลาที่เราให้ของขวัญใคร เราก็อยากให้คนรับ

เขามีความสุข ให้เขาดีใจ ดังนัน้ หนังมันมีความเป็นของขวัญตรงนี้ แต่มนั ยิง่ กว่าของขวัญก็คอื หนังนีเ่ ราต้องเรียกเขา แต่งตัวออกจากบ้านเสียตังค์มาดู มารับของขวัญนี้ เพราะฉะนั้น จะต้องให้ความสุข

เขามากยิ่งกว่าการให้ของขวัญหลายเท่า” --ศรัณยู วงษ์กระจ่าง-- ผู้กำกับภาพยนตร์ ‘ฅนโขน’ นิตยสารสีสัน ก.ย. 54


. 38

N E W S Text : Yamin

Nesvita

สูตรน้ำเต้าหู้ ผสมผงถั่วแดง เนสท์ วี ต้ า แนะนำเครื่ อ งดื่ ม ยอดคุ ณ ประโยชน์น้องใหม่ ‘เนสท์วีต้า สูตรน้ำ เต้าหู้ผสมผงถั่วแดง’ น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง รสชาติที่คุณคุ้นเคย มากด้วยธัญพืชจาก ธรรมชาติ แคลเซียมสูง อุดมด้วยวิตามิน และแร่ธาตุ มีใยอาหาร ช่วยกระตุน้ การ ขับถ่ายให้เป็นปกติ ทีส่ ำคัญคือไม่มคี อเลสเตอรอล ดืม่ ได้ทกุ วัน

Bose® SoundDock® Series II digital music system

ปั๊มบางจากเติมเอง ง่าย สะดวกทัน ใจ เพื่อชีวิตคนรุ่น ใหม่ บางจาก รณรงค์ให้คนใช้รถเลือกใช้บริการสถานี น้ำมันแบบเติมเองของ บางจาก ซึง่ ง่าย สะดวก ทันใจ สะอาด ปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต คนรุ่ น ใหม่ ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยประหยั ด

ค่าใช้จา่ ยได้อกี ลิตรละ 30 สตางค์ โดยได้ พัดชา AF2 มาเป็น พรีเซนเตอร์ ...ทดลองใช้บริการได้แล้ววันนีท้ สี่ ถานีบริการน้ำมัน บางจากทีม่ สี ญ ั ลักษณ์ ‘ปัม๊ เติมเองถูกกว่า’

Hot

of The Month!!

Bose ขอนำเสนอชุดลำโพงใหม่ SoundDock® Series II

รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น สีสันจัดจ้านโดนใจ เพิ่มความพิเศษสดใสให้ iPod หรือ iPhone ของคุณกลายเป็นสิง่ โดดเด่นคูก่ ายทุกที่ ทุกเวลา

‘Men’s Night’ @ BeerVault

มิสไทยแลนด์ ไชนีส คอสโม เพเจ้นท์ 2011 ขอบคุณกลุ่มโรงแรม รอยัล คลิฟ คณะผู้ บ ริ ห ารกลุ่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรม รอยั ล คลิ ฟ

ร่ ว มกั น ให้ ก ารต้ อ นรั บ เฝิ ง หลิ ง ซุ ง มิ ส ไทยแลนด์ ไ ชนี ส

คอสโม เพเจ้นท์ 2011 พร้อมกับคณะนางงามและผูจ้ ดั งาน ใน โอกาสเข้าคารวะเพื่อขอบคุณกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ

ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล

SCB สนับ สนุน David Foster

& Friends Concert สุภี พงษ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและ

ส่ ง เสริ ม การขาย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน)

แถลงข่าวคอนเสิรต์ ระดับโลก David Foster & Friends Live

in Bangkok ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ พิเศษสุด สำหรับลูกค้าไทยพาณิชย์ รับส่วนลดทันที 10% เมือ่ จองตัว๋ และ ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และลด 15%

Olay Beauty Report 2011 เพื่อความเป็นที่สุดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า อันดับหนึ่งของโลก โอเลย์ จึงค้นคว้าอย่างไม่

หยุดยั้ง โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ระดับไอคอน อย่าง โอเลย์ โททัลเอ็ฟเฟคส์ ด้วยเหตุนี้โอเลย์

จึ ง ออกสำรวจเรื่ อ งความงามกั บ ผู้ ห ญิ ง เอเชี ย

เพื่อสร้างสิ่งที่ ‘ใช่’ สำหรับพวกเธออย่างแท้จริง ซึ่งผลสำรวจรายงานว่า สาวเอเชียต้องการผิวที่ อ่อนเยาว์ มากกว่าความกระจ่างใส

เพียงอย่างเดียว พบกับนวัตกรรม

แห่งการบำรุงผิวหน้าได้ กับสุดยอด

ผลิตภัณฑ์ โททัลเอ็ฟเฟคส์

Sony Walkman W262 โซนี่ เปิดตัว Walkman W262 สีสันแสบซ่าน

โดนใจ สะท้อนตัวตนทีม่ สี ไตล์ของผูใ้ ช้ ให้คณ ุ ภาพ เสียงคมชัด หนักแน่น และมอบสุนทรียแ์ ห่งการฟังเพลงได้อย่าง เต็มอรรถรส น้ำหนักเบา โอบรับกับสรีระความโค้งเว้าของใบหู เหนือกว่าตรงทีส่ ามารถทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำได้ดว้ ย

Rip Curl : The Original Surfer’s Watch เรือนเวลาคอลเลคชัน่ ล่าสุดจาก Rip Curl ดีไซน์ แนวสปอร์ต สร้างจากกลไกคุณภาพดีเยีย่ มทีท่ งั้ เทีย่ งตรง แม่นยำ และแข็งแรงทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล

และคราบเหงือ่ ทัง้ ยังกันน้ำได้ลกึ ถึง 100 เมตรอีกด้วย สนใจมีไว้ ประดับข้อมือ เชิญได้ทเี่ คาน์เตอร์ Rip Curl ทุกสาขา

เชิญชวนคุณผูช้ ายมาลัน้ ล้าเริม่ ต้น สั ป ดาห์ สุ ด มั น ส์ ที่ เบี ย ร์ ว อลต์

ในทุกค่ำคืนวันจันทร์กับ Men’s Night กั บ ส่ ว นลดถึ ง 35% สำหรั บ เ บี ย ร์ น ำ เ ข้ า ทุ ก ช นิ ด

พร้ อ มกั บ พายขึ้ น ชื่ อ ของเบี ย ร์ วอล์ ต ในราคาเพี ย ง 150 บาท

ในบรรยากาศสบายๆ ตั้งแต่ 15.00-24.00 น. ที่โรงแรม โฟร์ พ อยท์ ส บาย เชอราตั น กรุ ง เทพฯ สุ ขุ ม วิ ท 15

ข้ อมูลเพิม่ เติมคลิก www.facebook.com/BeerVault

เมนูสเปนโฉมใหม่ ที่ ทาปาส อี วี โน ร่วมสัมผัสการเปลีย่ นแปลง ‘เมนู ส เปนโฉมใหม่ ’ ที่ เ ชฟวิ ค เตอร์ เบอร์ ก อส จากห้ อ งอาหารทาปาส

อี วีโน ที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขมุ วิท ตัง้ ใจ คิ ด ค้ น และรั ง สรรค์ อ ย่ า ง

พิถพี ถิ นั ให้ทกุ ท่านได้ลมิ้ ลองอาหารจานเด็ดของประเทศสเปน ไม่ว่าจะเป็น แบล็คอิงค์ปาเอย่า (ข้าวผัดสเปนหมึกดำ)

คาลามารีก่ รอบ หมูหนั สเปนกับโชรีโซ่มนั บด และอีกมากมาย พร้อมจิบไวน์จากทัว่ โลกกว่า 270 ชนิด ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป

มื้อเที่ยง 12.00-14.00 น. และมื้อเย็น 18.00-23.00 น. สอบถามเพิ ม่ เติมโทร. 0-2204-4000 ต่อ 4158 และ 4256

ช่วงเวลาแห่งความสุข สำหรับคนรักบุฟเฟ่ต์ สำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ขอเชิญมาสัมผัสความหลากหลายของบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน

ที่ เดอะ สแควร์ โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนกิ ซ์ สีลม ซึง่ ทาง

ทีมเชฟได้บรรจงคัดสรรวัตถุดบิ ทีด่ ี มีคณ ุ ภาพ กับราคาพิเศษ ที่คุณต้องลอง เริ่มต้นด้วยสลัดผัก ผักสดหลากหลายชนิด

มาพร้อมกับน้ำสลัดตามสไตล์ทคี่ ณ ุ ชอบ อุน่ ท้องด้วยซุปร้อนๆ ทีพ่ อ่ ครัวของเราได้จดั เตรียมไว้เป็นพิเศษในแต่ละวัน พร้อม เพลิดเพลินไปกับอาหารนานาชาติ ไม่วา่ จะเป็นอินเดีย ญีป่ นุ่ ไทย และอาหารสไตล์เอเชีย ตบท้ายด้วยของหวานสไตล์ ตะวั น ตกและรสชาติ แ บบ ไทยๆ ราคา 333 บาท

ต่อท่าน (ราคาสุทธิ) ทุกวัน จั น ทร์ - เสาร์ ตลอดเดื อ น ตุลาคมนีเ้ ท่านัน้ สำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2206-9100


. 39

S O C I E T Y

Text : Yamin

San Miguel Music Fest. Volumn 15 : Back to Fifteen

WHAT :

WHAT : Supersports Recycle Your Shoes WHEN : กันยายน 2554 WHEN : ชัน ้ 1 โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว HOW : ซูเปอร์สปอร์ต หนุนกระแส ‘รักษ์โลก’ และ ‘รักสุขภาพ’ ที่กำลังมาแรง ร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพด้วยการ

ออกกำลังกาย และชวนทุกท่านสร้างกุศลกันในงาน Supersports Recycle Your Shoes แคมเปญ

ชวนบริ จ าค เก่ า แลกใหม่ โดยให้ น ำรองเท้ า กี ฬ าเก่ า สภาพดี มามอบให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลน

รองเท้ากีฬา ซึ่งในวันเปิดงานก็มีเหล่าดาราเซเลบใจบุญ ขนรองเท้ามาบริจาคกันเพียบ n

HOW : สครับบ์ ปะทะ แทททูคัลเลอร์ ขึ้ น เวที ค อนเสิ ร์ ต จั ด เต็ ม ความสนุ ก ใน ‘ซานมิเกลมิวสิกเฟส วอลุม่ 15 : Back to Fifteen’ เทศกาลดนตรีย้อนวันวาน และ ปลดปล่อย อดีนาลีน ในคราวเดียว โดยมี 104.5 แฟต เรดิโอ เป็นโต้โผใหญ่ ใส่เต็ม ความมั น ส์ แ บบไม่ ยั้ ง ให้ แ ก่ ผู้ ช มต่ า งวั ย

แต่ ใ จเดี ย วกั น พร้ อ มทั้ ง ขนทั พ นั ก ร้ อ ง

หน้าใหม่แต่เพลงคุ้นหู มาแย่งซีนกรี๊ดจาก ผู้ ช มลั่ น ฮอลล์ สรุ ป คื อ งานนี้เต็มไปด้วย ความมั น ส์ ห ลากหลายรู ป แบบให้ ผู้ ช ม

หยิบกำกลับบ้านไปได้เป็นกะตัก้ ! ใครพลาด ไม่ต้องเสียใจ ติดตามข่าวสารคอนเสิร์ต ใหม่ ๆ ได้ ที่ 104.5 แฟต เรดิ โ อ หรื อ www.facebook.com/fatradio n

-- จากหน้า 40 --

THE MEMORY LIBRARY New York Public Library :

เรามีหอ้ งสมุดในดวงใจทีน่ วิ ยอร์กหลายแห่งมาก สมัยอยูท่ นี่ นั่ เรามีบตั รห้องสมุดในกระเป๋าสตางค์ ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดใบ เพราะห้องสมุดแต่ละ แห่งก็มคี วามโดดเด่นแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั เราว่าจะต้องการข้อมูลเรือ่ งไหน สำหรับเรา New York Public Library ห้องสมุดกลาง

ของนิวยอร์ก เป็นห้องสมุดทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ทัง้ ในเรือ่ งการจัดเก็บ การสืบค้น ข้อมูล และเรือ่ งกิจกรรมเสริม รวมถึง บรรยากาศเป็นมิตรทีท่ ำให้นา่ นัง่ อ่านหนังสือ Pratt Institute Library :

แต่ถ้าพูดถึงในแง่ความผูกพัน เรารู้สึกผูกพัน

กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Pratt Institute ซึง่ เป็นห้องสมุดเก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ และมี ชัน้ หนังสือทำด้วยกระจกทีส่ วยมาก เรามักจะ นัง่ ประจำอยูต่ รงมุมหนังสือศิลปะและวรรณกรรม

เก่าๆ ซึง่ เป็นมุมเล็กๆ อับๆ และจะหนาวมาก ในหน้าหนาวเพราะฮีตเตอร์ไม่คอ่ ยทำงาน Frick Art Reference Library : ห้องสมุดทีป่ ระทับใจอีกแห่งคือ

ห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ Frick Collection

ตัวตึกจะเป็นคฤหาสน์เก่าแก่สวยงามมาก พิพธิ ภัณฑ์ทนี่ จี่ ะเน้นคอลเลกชัน่ ของศิลปะ

ยุคโรแมนติก ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเก็บข้อมูล ของศิลปะในยุคนั้น ถึงแม้หนังสือจะเก่าและ การสืบค้นข้อมูลยังใช้ระบบ Card Catalog

คือเป็นบัตรข้อมูลเรียงอยูใ่ นตูท้ เี่ ราต้องไปเปิดหา ตามตัวอักษรในลิน้ ชักเล็กๆ แต่เราว่ามันน่ารัก มีเสน่ห์ และเหมาะสมกับสถานทีม่ ากๆ

ถูกหลอกสารพัด แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ ทำให้ฉุกคิดอะไรได้หลายอย่าง และรู้จักการ ตัดชอยส์ ไม่เลือกสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ เมือ่ เรารูว้ า่ อะไร ไม่ใช่ไปสักสิบอย่าง เราก็จะรูว้ า่ ชีวติ ต้องการอะไร กำไรชีวติ รูต้ วั ตัง้ แต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วว่า อยากทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

แต่พอไปเรียนต่อก็ได้ทำงานในแกลเลอรีเอกชน

เล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ตั ว เจ้ า ของเป็ น คนต้ อ ง

สมบูรณ์แบบทุกอย่าง อย่างเวลาทำการ์ดเชิญ งานเปิดนิทรรศการศิลปะ ก็ต้องเขียนด้วย ลายมื อ ให้ ส วยเป็ น พั น ๆ ใบ และเขาสนใจ

ทั้งศิลปะ หนังสือ และภาพยนตร์ มองย้อน กลับไป เราได้อะไรจากเขามาเยอะมาก รูปธรรมของความฝัน กลับมาเมืองไทย ต้นปี 2552 ก็ได้ทำงานเก็บข้อมูลศิลปะร่วมสมัย

ของไทยให้กบั Asia Art Archive องค์กรด้าน ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ของเอเชี ย ตอนนั้ น คิ ด ว่ า

อยากทำองค์กรแบบนี้ในเมืองไทย เลยเก็บ Material ศิลปะร่วมสมัยของไทยไว้ 2 ชุด เสมอ แต่ไม่คดิ ว่าจะได้ทำเร็วขนาดนี้ มันเริม่ จากเราเองที่อยากมีที่เก็บหนังสือ อยากเอา หนั ง สื อ ศิ ล ปะออกมาไว้ ใ ห้ เ พื่ อ นใช้ ท ำงาน

บวกกั บ ตอนไปเรี ย นต่ อ เราเห็ น ว่ า ที่ นั่ น มี

ห้องสมุดเยอะมาก และให้เข้าฟรี ก็เลยคิด

ทำเป็น The Reading Room ขึน้ ทุนจากมิตรภาพ ทุนจากความตั้งใจ ตอนเริม่ ต้นก็มเี พือ่ นๆ มาช่วยขนของ ขนหนังสือ ทีแรกอยู่แถวเจริญกรุง ซึ่งเป็นที่ของคุณยาย พอได้รจู้ กั กับเจ้าของตึกทีน่ ี่ (สีลม ซอย 19) เขาเห็ น ใจก็ เ ลยให้ เ ช่ า ในราคาถู ก เงิ น ทุ น

ครัง้ แรกมาจากเงินเก็บของเราเอง ต่อมามีคน บริจาคบ้าง เพื่อนๆ ช่วยบ้าง ปัจจุบัน The Reading Room สั ง กั ด มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม และ อนุรักษ์ศิลปะไทย แต่เราก็ไม่ได้อะไรจากเขา มากไปกว่าสถานะทางกฎหมาย The Reading Room ชุมชนของคนรุน่ ใหม่

ย้ายมาอยู่สีลม ซอย 19 เพราะว่าสถานที ่ เหมาะสมและเดิ น ทางสะดวก เราตั้ ง ใจให้

The Reading Room เป็นทีท่ เี่ ปิดกว้าง มีคนมา แลกเปลีย่ นความคิด เหมือนมาส่งต่อความรูก้ นั เป็นห้องสมุดของทุกคน เป็นห้องสมุดทีม่ ชี วี ติ สบายๆ ไม่เคร่งเครียด มีความเคลื่อนไหว

ผ่านการจัดกิจกรรมเสวนา ฉายหนัง พูดคุยทัง้ ในเรือ่ งศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี ประวัตศิ าสตร์ และปรัชญา โดยครัง้ แรกทีจ่ ดั เสวนาก็ เ ชิ ญ อาจารย์ ธ เนศ วงศ์ ย านนาวา

มาคุยเรือ่ งวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน เรามี ความสุขทีไ่ ด้ทำให้เกิดชุมชนแบบนีข้ นึ้ ห้ อ งสมุ ด ในฝั น เราอยากให้ เ มื อ งไทยมี

ห้องสมุด หรือสถานที่เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน

ให้มากกว่านี้ เพราะไม่มีทางที่สถานที่ไหนจะ เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนได้ ทีส่ ำคัญเราอยาก ให้หอ้ งสมุดมีบรรยากาศเป็นมิตร มีชวี ติ ไม่ใช่ สถานทีเ่ ก็บสิง่ ทีเ่ ป็นอดีตเท่านัน้ และมีกจิ กรรม ทีเ่ ปิดกว้าง ดึงดูดความสนใจ เสียงตอบรับ แรงผลักไม่ให้หยุดนิ่ง เกือบ

2 ปีทเี่ ปิดห้องสมุดมาก็มเี สียงตอบรับค่อนข้างดี โดยจะแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว น คื อ ห้ อ งสมุ ด ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย และกิ จ กรรมในส่ ว นของ

ห้องสมุดศิลปะ เนื่องจากบ้านเราไม่มีสถานที่ แบบนีม้ ากนัก เลยทำให้คนทีเ่ ข้ามาใช้คอ่ นข้าง Surprise และ Happy แต่ ยั ง มี สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ปรับปรุงและเพิ่มเติมอีกมาก โดยเฉพาะเรื่อง การจั ด ทำระเบี ย นกั บ ระบบสื บ ค้ น ออนไลน์

ในส่ ว นของกิ จ กรรมก็ มี เ สี ย งตอบรั บ ว่ า มี บรรยากาศเป็ น กั น เอง มี ค วามเป็ น ชุ ม ชน

จึงทำให้ผเู้ ข้าร่วมงานไม่รสู้ กึ แปลกแยก มุมคิดจากงานวิจัยว่าคนไทยอ่านหนังสือ

7 บรรทัดต่อปี เรามี ค ำถามกั บ งานวิ จั ย นี้ พอควร คือไม่ทราบว่าไปถามใครบ้าง และ

7 บรรทั ด นั้ น รั บ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ะไรบ้ า ง

มันเหวีย่ งแหมาก เราว่าควรดูสถิตนิ เี้ ปรียบเทียบ กับสถิตกิ ารรูห้ นังสือในแต่ละพืน้ ที่ หรือดูความ แตกต่างระหว่างพื้นที่ในเมืองกับต่างจังหวัด หรือระดับการศึกษามากกว่า สำหรับเราผลการ วิจัยแบบนี้มันไม่ได้บ่งชี้อะไร เพราะไม่ได้มอง

ว่าการอ่านเป็นสิง่ ทีค่ นไทย ‘ทุกคน’ ต้องสนใจ ถ้าใครไม่ชอบอ่านก็ไม่จำเป็นต้องไปยัดเยียดเขา เราไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ทั ศ นคติ ที่ ว่ า อ่ า นหนั ง สื อ

แล้ ว ฉลาดด้ ว ยซ้ ำ เพราะคนที่ อ่ า นหนั ง สื อ มากๆ แต่คดิ วิเคราะห์ไม่ได้กม็ ถี มไป มุมมองเมือ่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก เท่าที่ศึกษาโครงการ World Book Capital ของ UNESCO มา เราเห็นว่าเป็นโครงการทีม่ ี เกณฑ์การคัดเลือกกว้างมาก มีการเปลี่ยน สถานที่จัดไปทุกปี และไม่ได้มีการติดตามผล

อย่างต่อเนื่อง เลยทำให้ไม่เห็นการต่อยอด ความรูข้ องโครงการนี้ เราไม่อยากให้โครงการนี้ เป็นเหมือนงานสัปดาห์หนังสือที่จัดกันปีต่อปี แล้วก็จบไป เราอยากเห็นความจริงใจในการ เข้าถึงและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากกว่านัน้ ปัจจุบนั และก้าวต่อไป เราพยายามเอาตัวรอด ให้ได้โดยใช้เงินให้น้อยที่สุด เราใช้เงินน้อย

เพราะว่ า คนที่ ม าช่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ มั ก จะ

ไม่รบั เงิน มันเป็นเรือ่ งของการซือ้ ใจกัน ตอนนี้ เราคิดโครงการไว้หลายอย่างแต่ยังเดินหน้า

ไม่ ไ ด้ เ พราะว่ า ไม่ มี เ งิ น พอ ในอนาคตเรามี

เป้าหมายว่าอยากให้ The Reading Room เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและแหล่งค้นคว้าวิจัย ด้านศิลปะร่วมสมัยที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะเรา เห็นว่าสิง่ สำคัญคือ ความรู้ การกระจายความรู้ และการทำให้เกิดองค์ความรู้ ความเชื่อ ความหมายในชีวิต ความหมาย ของชีวติ มันเกิดขึน้ จากประสบการณ์ และไม่วา่ จะทำอะไรสำคั ญ ที่ สุ ด คื อ ต้ อ งจริ ง ใจกั บ สิ่ ง ที ่ ตัวเองทำ เราเชือ่ ในสิง่ ทีด่ ี ทำในสิง่ ทีเ่ ราทำได้ เรามาทำห้องสมุด ได้ทำสิง่ ทีเ่ รารัก ไม่ใช่เพราะ โชคชะตา แต่ว่ามาจากการทำงานอย่างหนัก และคิดว่าจะอยูก่ บั มันได้ตลอดชีวติ n *** ล่าสุดได้รบั รางวัลพืน้ ทีก่ ารอ่านต้นแบบ

จากโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556

เมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา

The Reading Room เลขที่ 2 สีลม ซอย 19 กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2635-3674 www.readingroombkk.org เวลาทำการ : พุธ-อาทิตย์ 13.00-19.00 น.


. 40

THE MEANING OF LIFE

Text : รวินทร์ คำโพธิท์ อง / Photo : Sarin

การอ่าน

และหนังสือ

เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดในชีวิต

เป็ น ขุ ม ทรั พ ย์

ทางความคิด เป็นเพื่อน

เป็นวิถีชีวิต

เป็นสถานที่ ในจินตนาการ

ท่ามกลางบรรยากาศพลุกพล่านในซอยสีลม 19 มีห้องสมุดศิลปะเล็กๆ ชื่อว่า The Reading Room ซ่อนตัวอยูอ่ ย่างสงบ ในห้องสีขาว

ขนาดกว้างคูณยาวไม่มากนัก เราพบหนังสือ เกีย่ วกับศิลปะร่วมสมัยทัง้ ภาษาไทย และภาษา

ต่างประเทศกว่า 1,000 เล่ม รวมถึงสูจบิ ตั ร นิทรรศการศิลปะ นิตยสารศิลปะ ภาพยนตร์ และสือ่ ดิจติ อลต่างๆ ทีเ่ ปิดให้บริการแก่บคุ คล ทัว่ ไปโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย

MY FAVOURITE ART Art : ล่าสุดไปดูงานเทศกาลศิลปะร่วม

สมัย เวนิส เบียนนาเล่ (Venice Biennale) ทีอ่ ติ าลี เป็นนิทรรศการศิลปะ

ทีเ่ ก่าแก่งานหนึง่ ของโลกซึง่ จัดขึน้ ทุกสองปี เราชอบนิทรรศการ Behind The White Curtain ของ Darius Mikšys ศิลปิน

ชาวลิทวั เนียมาก มันรวมทุกอย่างอยูใ่ นนัน้ ทัง้ ชีวติ สังคม การเมือง เป็นการวิพากษ์ นโยบายของรัฐเรื่องการให้ทุนด้านศิลปะ อย่างฉลาดมากๆ Artist : Michael Max Asher ศิลปิน คอนเซปชวล ชาวอเมริกนั นิทรรศการ ศิลปะจัดวางของเขาทำให้เราทึง่ มาก

เขาสร้างผนังปลอม โครงเหล็กของผลงาน

ทีเ่ ขาเคยจัดแสดงที่ Santa Monica Museum of Art (SMMoA) ตั้งแต่ปี 1998 ถึงปี 2008 มันเหมือนหลอมอดีต ขึน้ มาใหม่ ยิง่ ใหญ่ แต่หลอกหลอน Art Film : Pepperminta หนังของ Pipilotti Rist ศิลปินหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์ เราชอบทีม่ นั เหนือจริงและย้อมสีสดทัง้ เรือ่ ง เหมือนงานวิชวลอาร์ต เรานัง่ ดูแล้วรูส้ กึ ว่า โดนระเบิดทีเ่ ต็มไปด้วยสี เวียนหัวปวดตา แต่มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมและประเด็น เรือ่ งเพศได้เจ็บแสบมาก The Art Book Review :

หนังสือ Exquisite Pain ของ Sophie Calle ศิลปินหญิงชาวฝรัง่ เศสทีเ่ ราชอบมาก

งานของเธอเป็นการนำศิลปะเข้าไปแทรกซึม อยูก่ บั ชีวติ ของคนในสังคม หนังสือเล่มนี้ เล่าเรือ่ งความสัมพันธ์ทลี่ ม้ เหลวของเธอเอง ผ่านตัวหนังสือและภาพถ่าย รวมทัง้ ได้ รวบรวมเรือ่ งราว ‘ความเจ็บปวดอันงดงาม’ จากผูค้ นรอบข้าง ซึง่ เธอบอกว่าเรือ่ งราว ความเจ็บปวดของคนอืน่ ช่วยบรรเทาความ เจ็บปวดของเธอลงได้ ครัง้ แรกเราทีอ่ า่ น หนังสือเล่มนี้ เป็นช่วงเวลาทีเ่ รากำลังผ่าน เรือ่ งราวแย่ๆ ในชีวติ เรือ่ งราวของเธอและ คนอืน่ ๆ ช่วยทำให้เรารูส้ กึ ดีขนึ้ จากประสบการณ์ หรือการรับรู้ด้านอื่นควบคู่ กันไปด้วย Book Eyes View ที่เลือกเรียนอักษรศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จุฬาฯ เพราะเรา ชอบภาษาอังกฤษ ชอบหนังสือ และทีส่ ำคัญคือ แต่ ใ ครจะรู้ ว่ า กว่ า จะมาถึ ง วั น นี้ หญิ ง สาวแววตามุ่ ง มั่ น เกี๊ ย ว-นราวั ล ลภ์ ได้เจออาจารย์ดี ค่อนข้างเปิดกว้าง อย่างเวลา ปฐมวัฒน คนคิดและลงมือทำ ต้องใช้ใจจ่ายไปมากแค่ไหนกับการเปิดห้องสมุด ทำข้อสอบ ถ้าเรามีเหตุมผี ล ยกตัวอย่างโน้มน้าว ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เธอทำไปเพือ่ อะไร แล้วเธอได้อะไร? ได้ ก็ ส อบผ่ า นได้ ซึ่ ง มั น เปิ ด ให้ ค นคิ ด ต่ า ง

“เราอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ของคนสนใจแสวงหาความรู้ เปิดกว้างทาง มองให้กว้าง และเข้าใจคนอื่น ต่อมาเราได้เข้า

ความคิดมาแลกเปลีย่ นความเห็นกัน เรามีความสุขทีไ่ ด้สร้างชุมชนแบบนีข้ นึ้ มา” ไปทำกิจกรรมนักศึกษา ก็สนุก มันทำให้เรา

พลังสร้างสรรค์และมุมมองทีเ่ ปิดกว้างดึงดูดให้เรามานัง่ แลกเปลีย่ นความคิด รูจ้ กั คน รูจ้ กั วิธกี ารทำงานกับคนกลุม่ ใหญ่ๆ และ ความจริง และความฝันกับเธอทีน่ ี่ ‘The Reading Room’ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดขี นึ้ ชีวติ หนังสือ และศิลปะ เราโตมากับหนังสือ อยูก่ บั หนังสือมาตัง้ แต่เด็ก มีอะไร ค้นพบสิ่งที่ใช่จากการสิ่งที่ไม่ใช่ ก็อา่ นหมด การอ่านหนังสือมันก่อให้เกิดความสนใจหลายๆ ด้านตามมา เช่น หลั ง เหตุ ก ารณ์ 9/11 ครึ่ ง ปี เราเดิ น ทางไป

เราชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ทุกอย่าง พอเรียนมัธยมปลายเราได้อ่าน เรียนต่อทีน่ วิ ยอร์ก ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม หนังสือเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ ก็เลยเริม่ สนใจศิลปะมาตัง้ แต่ตอนนัน้ โปรแกรมการบริหารจัดการองค์กรแบบไม่หวัง ขุมทรัพย์ทางความคิด สำหรับเราการอ่านและหนังสือ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผลกำไร ที่ Pratt Institute เราอยูท่ นี่ นั่ 6 ปี ในชีวติ เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ ความคิด เป็นเพือ่ น เป็นสถานทีใ่ นจินตนาการ ได้เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ จริงๆ เจอทัง้ คนดี คนไม่ดี เป็นวิถชี วี ติ แต่แน่นอน การอ่านไม่ใช่ทกุ อย่าง มีหลายสิง่ ในชีวติ ทีต่ อ้ งเรียนรู้ อ่านต่อหน้า 39


247#094  
247#094  

247#094 free magazine in Thailand

Advertisement