Page 1


17

N E W S C A F E สารพั ด ข่ า วร้ อ นในช่ ว งนี้

34

S C O O P

40

T H E M E A N I N G O F L I F E GRAFFITI FOR WALL PAINTING 2 จากศิ ล ปะบนกำแพงสู่ ห อศิ ล ป์ อริ น ธรณ์ . ..ผู้ ช ายที่ อุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ สั ม ผั ส โลก

85 VOL.4 | NO.85 | 1-15 JUNE 2011


NEW MEDIA

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

HOTEL

SHOWROOM

AND

POLITICAL คุณน่าจะเคยรู้จักกันบ้างแล้ว

‘สื่อใหม่กับการเมือง’

ก่ อ นที่ จ ะไปถึ ง การเลื อ กตั้ ง 3 กรกฎาคมที่ จ ะถึ ง นี้

ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจับตามอง หลายคนลุ้นและ เชียร์พรรคการเมือง และนักการเมืองที่ชื่นชอบ หลาย คนอยากได้ ก ารเมื อ งแบบใหม่ อยากได้ พ ลั ง

คลืน่ ลูกใหม่ เพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ร้างสรรค์และยัง่ ยืน ให้กับประเทศไทยเสียที และเชื่อแน่ว่าความใหม่ ความเป็นคนรุ่นใหม่ ย่อมต้องแยกไม่ออกกับเรื่องของ เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยให้การเมืองไทยมีสีสัน

มีความแปลกไปจากการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านๆ มา ช่ อ งทางต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น Social Media หรื อ New Media ก็ ต ามแต่ ได้ ถู ก หยิ บ เอามาเป็ น หนึ่ ง

ในเครื่องมือของการหาเสียงครั้งนี้ด้วย เรื่องราวตรงนี้ จะเข้ ม ข้ น แค่ ไ หน จะมี อ ะไรให้ เ ราได้ อั พ เดทกั น ใน คอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษทีค่ ณ ุ ไม่ควรพลาดอ่านใน 24-7 ที่กำลังปรับทุกอย่างให้เข้มข้นขึ้น เล่มนี้!

OTHERS

SHOPPING MALL

ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต : ed247@hotmail.co.th

ของรา งวั ล สำ หรั บผู้ อ่ า น ร่วมสนุกเล่นเกมชิงบัตรชมการแสดง K-Tigers มูลค่า 600 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เพียงทำท่าเทควันโดในแบบฉบับของคุณ แล้วโพสต์รูปส่งมาที่ www.facebook.com/247.citymagazine รูปของใครมีจำนวนกด Like มากที่สุด

5 อันดับ รับรางวัลไปเลยค่ะ (หมดเขตร่วมสนุก 10 มิถุนายน 2554) • • • • • • • • •

บรรณาธิการอำนวยการ ณิพรรณ กุลประสูตร • บรรณาธิการ ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์

เลขากองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ

ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุน่ • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา นนทวัฒน์ นิสยันต์ • พิสจู น์อกั ษร ดวงใจ เข็มแดง

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ

เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล • วัตสันต์ พงศ์วราภา • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา

ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสขุ • เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ • หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล • ช่างภาพแฟชัน่ วีรพงศ์ ชปารังษี • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา แดงแท้

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

EDUCA- TION

AIRLINE


= จ ำ น ว น เ งิ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ล ง ทุ น ห น่ ว ย เ ป็ น ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ ฯ ข อ ง ภ า พ ย น ต์ 3 D S e x a n d Z e n : E x t r e m e E c s t a s y

ภาพยนตร์ อี โ รติ ก 3 มิ ติ เรื่ อ งแรกของโลก สร้ า งสถิ ติ ใหม่ ส ำหรั บ รายได้ สู ง สุ ด ในภาพยนตร์ ป ระเภท 3 หรื อ ภาพยนตร์ พู ด ภาษาจี น

สำหรั บ ผู้ ใ หญ่ และอนุ ญ าตให้ ผู้ ที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ น ไปเข้ า ชมที่ ฮ่ อ งกง ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ต กเป็ น ของภาพยนตร์ Lust, Caution ที่ ท ำไว้ เ มื่ อ ปี 2007

.

C I T Y

M O V E M E N T

New Airport อาคารที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยท่ อ ใหญ่ ๆ สองท่ อ ที่ ตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางบรรยากาศหนาวๆ บนพื้ น หิ ม ะนี้ คื อ

สนามบินแห่งใหม่ล่าสุดของเมือง Mestia ประเทศจอร์เจีย ซึ่งได้สถาปนิกชื่อดัง J. Mayer H. Architects มาช่วยออกแบบ ในส่วนของตัวอาคารจะประกอบด้วย 3 ปีกที่แตกต่างกัน ถูกห่อหุ้มด้วยกระจกสีอ่อน

และโลหะสีขาวสะอาดตา โดยมีปีกหลักอยู่ตรงกลาง ในขณะที่อีกสองปีกแยกออกจากกันในลักษณะโค้ง

ขึ้ น ไปบนท้ อ งฟ้ า ด้ ว ยโครงสร้ า งนี้ จึ ง ทำให้ ก ารตกแต่ ง ภายในเกิ ด มุ ม มองได้ ห ลากหลายแปลกตา

โดยโปรเจกต์ นี้ ใ ช้ เ วลาสร้ า งเพี ย ง 3 เดื อ นเท่ า นั้ น นั บ ได้ ว่ า ตอบรั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม

การท่องเที่ยวในเมืองนี้ได้เร็วทันใจจริงๆ n

Street Style Confectionery Shops มาเกาะติดกระแส Street Art กันซักหน่อย ด้วยการนำบรรยากาศ ร้านลูกกวาดเท่ๆ ในย่าน Rye ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ‘Candy Rox’ มาให้ ดู กั น ร้ า นนี้ มี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กชมตั้ ง แต่ ข องชิ้ น เล็ ก ๆ

อย่ า งลู ก กวาดไปจนถึ ง เสื้ อ ผ้ า และสเก็ ต บอร์ ด โดยได้ d-ash

มาออกแบบให้ เน้นอารมณ์ของร้านด้วยกลิ่นอายของกราฟิตี้ ดนตรีร็อก และวัฒนธรรมการเล่นเซิร์ฟ เฟอร์ นิ เ จอร์ ภ ายในร้ า นจะออกแนว Nostalgia-Invoking Vintage มี ก ารนำถั ง เบี ย ร์ แ ละโหลแก้ ว ใส่

ลูกกวาดมาประดับ อีกทั้งบนผนังยังมีงานกราฟิตี้เจ๋งๆ สเก็ตบอร์ด และโปสเตอร์สีสดสไตล์ Pop Culture ผสมผสานกันเน้นให้รูปลักษณ์ของร้านเด่นชัดขึ้น ดูแล้วช่างเหมาะสมกับที่เป็นร้านที่ตั้งอยู่บนถนนของเมือง ที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบสตรีทอาร์ทซะจริง n

Bubble Sofa โซฟาที่เห็นอยู่นี้ หลายคนอาจคุ้นเคยกับวัสดุ

ที่ น ำมาประดิ ษ ฐ์ กั น แน่ น อน เพราะวั ส ดุ ที่

นำมาใช้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ ตะกร้ อ บ้ า นเรา โดยไอเดี ย นี้ เ ป็ น ของ Yu-Jui หรื อ Kevin

โดยเขาได้ น ำเอาแนวคิ ด ของ Yii มาสานต่ อ

ใช้เทคนิคดั้งเดิมของงานช่างจากไต้หวัน โซฟา ตั ว นี้ ไ ด้ อ้ า งอิ ง ไปถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารทำ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ โดยแสดงให้เห็นถึงการ ไร้ ขี ด จำกั ด ของวั ส ดุ ที่ น ำมาผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ซึ่ ง จะประกอบไปด้ ว ยลู ก บอลที่ ท ำจากไม้ ไ ผ่ สานมื อ ถึ ง 999 ลู ก แต่ ล ะลู ก เชื่ อ มติ ด กั น

ด้ ว ยห่ ว งเหล็ ก และยาง ซึ่ ง ตอนนี้ ก ำลั ง แสดง โชว์อยู่ที่งาน Milan Design Week 2011 n

COMPOST BAGS นับว่าเป็นไอเดียที่เก๋มากๆ ที่สามารถนำ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมมาผสมผสานกับ งานศิลปะได้ดที เี ดียว โดยสองผูผ้ ลิตกระเป๋า จากสวิตเซอร์แลนด์ Freitag ได้หนั มาดีไซน์ ถุงหมักปุย๋ Freitag รุน่ Limited Edition 100 ใบ สำหรับงาน Installation ทีแ่ สดงโชว์ใน อาร์ตแกลเลอรี โดยมีคอนเซ็ปต์วา่ แต่ละถุง

จะให้คนที่มาร่วมในงานเปิดตัว 100 คน

นำกลับบ้านแล้วไปใส่ไว้ในถังขยะ เพือ่ หมัก เศษขยะให้ ก ลายเป็ น ปุ๋ ย ในระยะเวลา 3 เดือน จากนัน้ ถึงนำกลับมาทีแ่ กลเลอรีเพือ่

นำไปแสดงงานต่อไป โดยแต่ละคนจะได้

รั บ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั้ ง รู ป ถ่ า ย ชื่ อ และ

ลั ก ษณะถุ ง ที่ รั บ ไปเพื่ อ ป้ อ งกั น การชิ่ ง

ดู น่ า สนุ ก ไม่ น้ อ ยกั บ ไอเดี ย ง่ า ยๆ ที่ ช วน

ให้คนหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม n


CITY

Light Lane จักรยาน คือเส้นแบ่งเขตแดนเล็กๆ บนท้องถนนเพื่อการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย หลายคน อาจจะคุ้นตากับมันแล้วในต่างประเทศ แต่สำหรับไทยเรานับว่าพบเห็นได้น้อยมาก (ซึ่งที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถใช้ได้จริง) 24-7 เลยขอนำไอเดียเจ๋งๆ ของ Industrial Designer ชาวอเมริกัน Evan Gant และ Alex Tee มาฝากกัน โดยทั้งสองได้ร่วมกันออกแบบ ‘Light Lane’ หรือ

ที่ เ รี ย กกั น ง่ า ยๆ ว่ า ไฟส่ อ งเลนส่ ว นตั ว ซึ่ ง เจ้ า ไฟนี้ จ ะใช้ ยึ ด ติ ด เข้ า กั บ ด้ า นหลั ง รถจั ก รยาน

การทำงานของมั น ก็ สุ ด แสนจะไฮเทคเพราะใช้ แ สงเลเซอร์ ฉ ายภาพเลนจั ก รยานลงบน

ท้ อ งถนนด้ า นหลั ง ที่ เ ราขี่ เพื่ อ ส่ ง คำเตื อ นให้ กั บ คนขั บ รถยนต์ แ บ่ ง ปั น เลนให้ กั บ รถจั ก รยาน

ตั ว ช่ ว ยเจ๋ ง ๆ แบบนี้ หากนำมาใช้ กั บ รถจั ก รยานบ้ า นเราก็ ค งจะดี ไ ม่ น้ อ ย เพราะถึ ง แม้

ความหวั ง ที่ จ ะมี เ ลนจั ก รยานที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ จ ริ ง นั้ น จะริ บ หรี่ เ ต็ ม ที แต่ วิ ธี นี้ ก็ เ ป็ น อี ก

ทางเลือกหนึ่งที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานบนท้องถนนในเมืองศิวิไลซ์์ อย่างกรุงเทพมหานครได้ไม่น้อยเลยทีเดียว n

SuperSkywalk

คื น ทางเท้ า ให้ ค นกรุ ง

ครั้งแรกของคนกรุงเทพฯ กับโครงข่ายทางเดินลอยฟ้าหรือ

ซูเปอร์สกายวอล์ค เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั การเดินบน ท้องถนนและลดการใช้รถส่วนตัว โดยปัจจุบนั สกายวอล์คทีเ่ รา ใช้อยู่มีความยาวเพียง 1.5 กม.เท่านั้น ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ราชประสงค์, ถนนวิทยุ-โรงงานยาสูบ และแยกพระราม 4-สีลม แต่ในตอนนีก้ ำลังจะสร้างเพิม่ ขึน้ อีก 2 เฟสใหม่ โดยเฟสแรก จะเชือ่ มระหว่างสุขมุ วิท พญาไท รามคำแหง และวงเวียนใหญ่ มีระยะทาง 16 กม. และเฟสที่ 2 จะเชื่อมระหว่างราชดำริ สีลม สาทร เพชรบุรี รามคำแหง ทองหล่อ เอกมัย พหลโยธิน กรุงธนบุรี และบางหว้า มีระยะ 50 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2555 และ 2557 ตามลำดับ นับว่าเป็นอีกหนึง่ โครงการ ทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินเท้าให้กบั คนกรุงอีกทัง้ ยังช่วยลดปัญหารถติดเนือ่ งจากซูเปอร์สกายวอล์ค ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ตอบรับกับการใช้บริการระบบ ขนส่งมวลชนมากขึน้ นัน่ เอง n


เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

C A L E N D A R S

.

Text : T. Iamla-or

11 Jun. 2011

2 Jun.-3 Jul. 2011

Sleepless Society Concert in Pattaya Ocean Marina Yacht Club Pattaya

นิ ท ร ร ศ ก า ร M e l l o n Collie

คนนอนไม่หลับห้ามพลาด!!! กับคอนเสิรต์ ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทหี่ า่ งหาย ไปถึง 4 ปี ของโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดัง ‘หนึ่งณรงค์ วิ ท ย์ เตชะธนะวั ฒ น์ ’ ที่ ชั ก ชวนกลุ่ ม ศิ ล ปิ น 17 คน

มาร่วมกันขับร้องบทเพลงของคนนอนไม่หลับอีกครั้ง ในค่ำคืน พิเศษวันที่ 11 มิถุนายน ณ พัทยา เมืองที่ไม่เคยหลับใหล

แกเลอรี เอ็น ถนนวิทยุ นิ ท รรศการครั้ ง ล่ า สุ ด ของ นริ ศ รา

เพี ย รวิ มั ง สา ศิ ล ปิ น ผู้ เ ต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ย ความสามารถ ในผลงานชุด ‘กลไกการ ป้ อ งกั น ตั ว เอง’ Defense Mechanism กลไกพื้นฐานที่มนุษย์ใช้หาทางออกให้กับ จิตใจที่เจ็บปวดและสับสน โดยถ่ายทอด ผ่ า นงานวาดเส้ น การปั้ น และการปั ก ลวดลายบนผื น ผ้ า เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมทุ ก วั น อั ง คารถึ ง อาทิ ต ย์ 10.00-19.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 086-601

-7111, 0-2252-1592

15-26 Jun. 2011 Italian Festival 2011

Building B at Crystal Design Center

4, 11, 18

ซี ดี ซี จั ด งานฉลองครบรอบ 150 ปี วั น ชาติ อิ ต าลี พร้ อ ม

แนะนำเทรนด์ อิ ต าลี สุ ด เก๋ อาทิ งานแสดงศิ ล ปะ Art Exhibition ของ Guzzini สั ม มนาจากสถาปนิ ก ชื่ อ ดั ง Prof.Arch.Palazzi ผู้ที่ชื่นชอบเทรนด์เฟอร์นิเจอร์สไตล์มิลาน ไม่ควรพลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2101-5999

Jun. 2011

17 Jun. 2011

Once upon a Time

@ SCENERY

Moon Shine Party

The Scenery Vintage Farm

9 Jul. 2011

Mansion 7

ครั้งแรกกับ Music’n Farm Festival กับงาน Once Upon A Time @ SCENERY ที่ คุ ณ

จะได้ ดื่ ม ด่ ำ ไปกั บ ธรรมชาติ อั น สวยงามพร้ อ มมี

เสี ย งเพลงคอยขั บ กล่ อ มดั่ ง อยู่ ใ นเทพนิ ย าย

โดยศิลปินมากฝีมือ ซื้อบัตรแล้วไปเอ็นจอยกันได้

ในวันที่ 4, 11 และ 18 มิถุนายน นี้ ณ ซีนเนอรี่ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

มู เ ต๊ . . . มู เ ต . . . เ ส ริ ม เ ฮ ง กั บ ห ม อ เ ก ตุ วัดจีนประชาสโมสร เล่งฮกยี่

และวัดสมานรัตนาราม กลั บ มาอี ก ครั้ ง สำหรั บ Heng Heng Trip ไหว้ พ ระ

เสริมดวง เพื่อเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตให้เป็นสุขและสำเร็จ พร้อมแนะเทคนิคเรียกโชคลาภ มาร่วมทริปสร้างบารมี กับหมอเกตุได้ในราคาเพียง 2,800 บาท สนใจติดต่อ 081-779-7819 หรือ 087-828-7128 คลิกชมกิจกรรม ที่ ผ่ า นมาได้ ท าง www.facebook.com/#!/pages/ MuTae-LiFe-By-GuRu-KaTe/199620933391440

10 Jun. 2011

Chang Draught

Presents Fatboy Slim Paragon Hall แฟนเพลงขามิ ก ซ์ ข องดี เ จสุ ด เก๋ า จากเกาะอั ง กฤษ อย่าง ‘Fatboy Slim’ ห้ามพลาดคอนเสิร์ต ‘Chang Draught Presents Fatboy Slim’ เตรียมตัวกัน

ให้พร้อม เพื่อพบกับดนตรีหนักหน่วงเต็มอารมณ์ และมาร่ ว มออกสเต็ ป กั น แบบอั น ลิ มิ ต ได้ ใ นวั น ที่

10 มิ ถุ น ายนนี้ แล้ ว จะเห็ น ด้ ว ยตาคุ ณ เองว่ า

ความเก๋ามีจริง

แมนชั่ น 7 เปิ ด คฤหาสน์ ผี เ อาใจคนชอบ

ลองของในค่ ำ คื น ปาร์ ตี้ รู ป แบบใหม่ ที่ มั น ส์

จนเหงื่อกระจาย โดยจับคู่ 2 ฟากทางดนตรี ได้ แ ก่ สล็ อ ทแมชชี น และไทเทเนี ย ม

มาแบทเทิลกันบนเวที เอาให้เหนื่อยกันไปข้าง เซ็ น ชื่ อ เข้ า ร่ ว มงานได้ ใ นวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน

ตั้ ง แต่ เ วลา 21.00 น.เป็ น ต้ น ไป ย้ ำ ว่ า !

เข้างานฟรี! งานนี้ไม่มาเสียใจแย่

18 Jun. 2011

Bring Love Back

to Earth Concert by ETC. CenterPoint Playhouse

@ CentralWorld ชาวเวฟ FM 88 เตรียมฮาเฮไปกับคอนเสิร์ต จากวงดนตรีของเจ้าชายนิทราผู้อบอุ่น ในงาน Bring Love Back to Earth Concert คอนเสิ ร์ ต สำนึ ก ดี ที่ จ ะสลั บ ร้ อ นเป็ น รั ก คื น สู่ โ ลก ในวั น เสาร์ ที่ 18 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Wave FM 88 หรือ www.

wave88.fm โทร. 0-2714-3988

25-26 Jun. 2011

DJ. On Stage หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) DJ. On Stage คอนเสิ ร์ ต ที่ ร วมเอาดี เ จ

ฝีปากกล้าจาก 4 คลืน่ วิทยุในเครือเอไทม์มเี ดีย อย่าง Chill FM 89, Hot 915, 94 EFM และ Greenwave 106.5 FM พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอีกมากมาย มาร่วมกันสร้างสีสนั ความฮา และ ความสุข ให้กบั แฟนเพลงอย่างเต็มที่ เปิดตารับความแปลกแหวกแนวได้ในวันที่ 25-26 มิถนุ ายนนี ้


Text : tumtum

.

KATE MIDDLETON

The Fairy Tale

Begin

แม้จะผ่านไปกว่า 1 เดือนแล้ว สำหรับงานเสกสมรส ของเจ้าชายวิลเลี่ยม และเคท มิดเดิลตัน ซึ่งตอนนี้ เราต้องเรียกเธอใหม่ว่า Duchess of Cambridge หรือสั้นๆ ง่ายๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า Princess Katherine แต่เรื่องราวของทั้งคู่ก็ยังเป็นที่สนอกสนใจ ของคนทั่วโลก ตั้งแต่เสื้อผ้าที่เจ้าหญิงแคธเทอรีน เลื อ กใส่ ไ ปฮั น นี มู น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ที่ ก ล่ า วขวั ญ กั น ว่ า พระองค์ทรงมัธยัสถ์มากๆ ไม่มีซูเปอร์แบรนด์เลย สั ก ชิ้ น ส่ ว นมากก็ จ ะเป็ น เสื้ อ ผ้ า จากร้ า นโลคั ล ที่

OPRAH

Winfrey Farewell

อภิสิทธิ์ VS ยิ่งลักษณ์

หลังจากออกมาเปิดปากยุตกิ ารทำรายการโชว์ทเี่ รตติง้ สูงทีส่ ดุ ในสหรัฐอเมริกาอย่าง The Oprah Winfrey Show จนช็อกผูค้ นทัว่ โลกไปแล้วเมือ่ ปีกอ่ น และแล้ว ก็ ถึ ง เวลาจริ ง ๆ กั บ เทปสุ ด ท้ า ยของ The Oprah Winfrey Show เสียที และขึน้ ชือ่ ว่าผูห้ ญิงที่ (เคย) เป็นผูท้ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ในอเมริกาคนนี้ เทปสุดท้ายคง ไม่มอี ะไรธรรมดาเป็นแน่

IMF Scandal

เพื่อแสดงว่าแม้จะไม่มีรายการ The Oprah Winfrey Show แล้ว แต่เธอก็คงยังเป็นผู้หญิงที ่ ทรงอิทธิพลระดับแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา งานนี ้ โอปราห์จงึ โชว์พาวระดมเซเล็บฯ ดารา ระดับซูเปอร์บกิ๊

มาร่วมเทปสุดท้าย (25 พ.ค.) ของรายการอย่างคับคัง่ ไม่วา่ จะเป็น ทอม ครูซ ทีเ่ คยมากระโดดโลดเต้นบน โซฟาในรายการจนกลายเป็นหนึง่ ในเทปทีเ่ ป็นทีจ่ ดจำ มากทีส่ ดุ ของรายการ The Oprah Winfrey Show อี ก คนที่ เ รี ย กว่ า บิ๊ ก ไม่ แ พ้ กั น คื อ มาดอนน่ า

บียอนเซ่ และทอม แฮงค์ ทีม่ าเป็นโฮสต์ในชัว่ โมงแรก ของรายการ ดาโกต้า แฟนนิ่ง ฮัลลี เบอร์รี่ เคธี่ โฮล์มส ควีน ลาติฟาห์ วิล สมิธและภรรยามาเป็น โฮสต์ในชั่วโมงที่สองและดาราเซเล็บอีกร่วมร้อยชีวิต ทีม่ าร่วมรายการรวมถึงส่งวิดโี อลิงค์สดๆ มา ซึง่ เชือ่ ว่า คงไม่มใี ครสามารถทำได้อย่างนีอ้ กี แล้ว แต่ไม่ตอ้ งห่วงว่าเธอจะหายไปไหน เพราะทีห่ ายไป ก็ไปทำรายการของตัวเองบนช่องเคเบิ้ลของตัวเอง (OWN) นัน่ แหละ...รวยกว่าตัง้ เยอะ n

King Road ตัวหนึ่งไม่เกินร้อยเหรียญฯ อย่างร้าน Whistles หรือ Zara ส่ ว นสถานที่ ฮั น นี มู น แม้ จ ะปิ ด เป็ น ท็ อ ปซี เ คร็ ต ขนาดไหน ข่าวก็โผล่ออกมาแล้วว่าทั้งสองพระองค์ ไปสวี ท กั น ที่ เ กาะเซเชลส์ เ ป็ น เวลา 10 วั น (ซึ่ ง วิคตอเรีย เบคแฮม หรือซัลม่า ฮาเย็ค ก็มาฮันนีมูน ที่ นี่ ) ส่ ว นรี ส อร์ ท ชื่ อ อะไรนั้ น ไม่ มี ใ ครคอนเฟิ ร์ ม

รู้ แ ต่ ว่ า หรู ห ราและเป็ น หาดส่ ว นตั ว เพราะค่ า ห้ อ ง

ตกคืนละ 6,600 เหรียญฯ เลยทีเดียว แต่ เ รื่ อ งไหนก็ ค งไม่ น่ า ลุ้ น เท่ า เรื่ อ งการตั้ ง

พระครรภ์ เพราะตามธรรมเนี ย มราชประเพณี

เจ้ า หญิ ง แคทเธอรี น ต้ อ งตั้ ง พระครรภ์ ใ ห้ ไ ด้ ก่ อ น

ในเวลา 9 เดื อ น หรื อ 1 ปี หลั ง วั น เสกสมรส

ดังเช่นที่ควีนเอลิซาเบ็ธ หรือเจ้าหญิงไดอาน่าทรง

ทำได้มาก่อน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าฝ่าฝืนราชประเพณี ในรอบ 200 ปีเลยทีเดียว หลังจากแหกกฎหมายหลายกฎแล้ว (ดังเช่น ต้ อ งเซ็ น สั ญ ญาแบ่ ง สิ น สมรสไว้ ก่ อ นแต่ ง งาน

ซึ่งงานนี้จัดการโดยควีนเอลิซาเบ็ธ!) ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ จะแหกกฎอีกรอบหรือเปล่า n

ตกเป็ น ข่ า วใหญ่ โ ตไปทั่ ว โลกเมื่ อ นายโดมิ นิ ค

สเตราส์ - คาห์ น ผู้ จั ด การกองทุ น ไอเอ็ ม เอฟ

ถู ก ตำรวจสหรั ฐ อเมริ ก าควบคุ ม ตั ว ในข้ อ หาล่ ว ง ละเมิ ด ทางเพศ พนั ก งานหญิ ง โรงแรมโซฟิ เ ทล

ย่ า นไทมส์ สแควร์ หลั ง จากที่ พ นั ก งานทำความ สะอาดหญิงของโรงแรมโซฟิเทล ย่านไทมส์ สแควร์ เข้าแจ้งความว่าเธอถูกหัวหน้าล่วงละเมิดทางเพศ แต่เธอบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นประธานไอเอ็มเอฟ! ตำรวจสหรัฐฯ เก่งชะมัดเลย! คดี ก ำลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนสอบสวนและโดมิ นิ ค

สเตราส์ จะต้ อ งอยู่ เ พื่ อ ต่ อ สู้ ค ดี ค วามในสหรั ฐ ฯ

เป็นเวลากว่า 6 เดือน แต่ก็มีข่าวหลายกระแสว่า งานนี้ อ าจเป็ น เรื่ อ งสกปรกทางการเมื อ ง เพราะ โดมิ นิ ค เสตราส์ กำลั ง จะลงชิ ง ชั ย ในตำแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ฝ รั่ ง เศสในสมั ย หน้ า และผลโพลล์ ของคนฝรั่งเศสก็ออกมาแล้วว่างานนี้อาจมีเบื้องหน้า เบื้ องหลัง และไม่สนใจว่าโดมินิคจะทำผิดหรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวกันกับการทำงาน ส่ ว นประธานไอเอ็ ม เอฟคนใหม่ นั้ น มี ข่ า วว่ า คริสทีน ลาการ์ด รัฐมนตรีคลังฝรัง่ เศส เป็นตัวเต็งอยู่ ส่วนข่าวที่ไม่รู้ว่ามีมูลมาจากไหนก็คือ หนังสือพิมพ์ ในจีนและญี่ปุ่นออกโรงเชียร์ให้ กรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานไอเอ็มเอฟคนใหม่! ส่ ว นประธานาธิ บ ดี ซ าโกซี่ นั้ น ไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย า

ตอบโต้ใดๆ เพราะตอนนี้กำลังเห่อลูกคนใหม่ในท้อง ของคาร์ล่า บรูนี่อยู่! n

ก ล า ย เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ ดุ เ ดื อ ด ไ ม่ แ พ้

ครั้งไหนๆ เมื่อพรรคเพื่อไทยส่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิ น วั ต ร น้ อ งสาวของอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ลงสมั ค รระบบปาร์ ตี้ ลิ ส ต์ หมายเลขหนึ่ ง นั่ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า เธออาสาลง ชิ ง ชั ย ในตำแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 28

ของประเทศไทย แข่งกับอดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ดุ เ ดื อ ดมากไปกว่ า การแข่ ง ขั น ของสอง พรรคใหญ่ก็คือ เหมือนงานนี้จะเป็นการแข่งขัน กั น ระหว่ า งสองวาทกรรม ‘อำมาตย์ ’ กั บ ‘ไพร่ ’ ที่ ป ะทะประทั่ ง กั น มาตลอด 2-3 ปี

ที่ผ่านมา และเป็นขั้วการเมืองที่ทำให้ประเทศ ไทยแบ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ย ไม่ ส ามารถปรองดอง

ลงกั น ได้ ใ นทุ ก วั น นี้ ผลการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ จึ ง

ไม่ใช่แค่ว่าใครจะได้เป็นนายกฯ แต่เหมือนคำ ตอบของสั ง คมไทยที่ ว่ า ที่ สุ ด แล้ ว ประชาชน ส่วนใหญ่ ‘ไว้วางใจ’ หรือ ‘อยู่ข้างใคร’ จริงๆ ไม่พียงแค่นั้น กระแสเสียงของยิ่งลักษณ์ ชิ น วั ต ร กั บ ก า ร เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง ค น แ ร ก ใ น ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทยที่ อ าจหาญลงชิ ง ตำแหน่ ง เก้ า อี้ รั ฐ มนตรี ก็ ท ำให้ เ ป็ น ที่ พู ด ถึ ง อย่ า งอื้ อ อึ ง มี ทั้ ง ฝ่ า ยที่ ส นั บ สนุ น อยากให้ ประเทศไทยได้ น ายกฯ หญิ ง เป็ น ครั้ ง แรก

รวมถึ ง ฝ่ า ยค้ า นที่ โ จมตี ว่ า เธอเป็ น พี ย งนอมิ นี ของทักษิณ ชินวัตร การเลื อ กตั้ ง ว่ า ดุ เ ดื อ ดแล้ ว แต่ เ ชื่ อ เถอะ ว่ า ของจริ ง ที่ จ ะดุ ด เดื อ ดยิ่ ง กว่ า ...ต้ อ งดู วั น

เลือกตั้ง 3 ก.ค.นี้! n


ANOTHER WEDDING

For Another Royal

หลังจากงานเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยม กับเคท มิดเดิลตัน ก็มีงานพระราชพิธีอภิเษก สมรสของราชวงศ์อีกครั้ง กับงานของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งโมนาโก และล่าสุดองค์จิกมี

เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ก็เตรียมอภิเษกสมรส

กับพระคู่หมั้นในเดือนตุลาคมนี้ หญิงสาวผู้โชคดีที่สามารถกุมหัวใจของอดีตเจ้าชายขวัญใจชาวไทยพระองค์นี้ได้คือนางสาว เจตซัน เปมา (Jetsun Pema) อายุ 20 ปี เกิดที่กรุงทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน

เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 5 คนของนายโทนทับ ดียัลเซน (Dhondup Gyaltshen) และ

นางโซนัม สุกี (Sonam Chuki) จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประเทศภูฏาน ก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อที่ลอว์เรนซ์ สคูล ในซานาวาร์ หิมาจัล ประเทศ และที่เซนต์โจเซฟ คอนแวนต์ ในกาลิมพง ประเทศอินเดีย และขณะนี้กำลังศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยรีเจนต์ คอลเลจ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ เธอเป็นสาวสามัญชนอีกคนที่กำลังจะสร้างเทพนิยายจนสาวๆ หลายๆ คนอิจฉา! n

LADY GAGA No.1 on Forbes

เป็นเรื่องที่ไม่ประหลาดใจเท่าไหร่ที่ เลดี้ กาก้า สามารถเบียดเจ้าแม่ทอล์คโชว์ โอปราห์

วินฟรีย์ ขึ้นสู่อันดับหนึ่งบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแห่งปี 2011 จากการจัดอันดับโดย นิตยสาร Forbes หลังจากที่ปีก่อนเธอเพิ่ง จะอยู่ที่อันดับ 7 กับรายได้เพียง 40.5 ล้าน เหรียญฯ เท่านัน้ เอง! ส่ ว นปี นี้ ร ายได้ ก ระเตื้ อ งมาอี ก เท่ า ตั ว เป็น 90 ล้านเหรียญฯ แม้จะยังห่างไกล จากรายได้ของโอปราห์กับตัวเลข 290 ล้าน เหรี ย ญฯ แต่ สิ่ ง ที่ ท ำให้ เ ธอสามารถผลั ก

เจ้ า แม่ ท อล์ ค โชว์ ล งไปอยู่ อั น ดั บ สองได้

คื อ ความโด่ ง ดั ง ในโลกโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค

ที่เธอมีแฟนๆ ในเฟสบุ๊คกว่า 32 ล้านคน

และเหล่ า ฟอลโลเวอร์ ใ นทวิ ต เตอร์ อี ก 10 ล้านคน! โลกในปั จ จุ บั น นี้ โลกเสมื อ นอย่ า ง

อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค นั้ น

เข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ทุ ก ที ส่ ว นอั น ดั บ สามตกเป็ น ของหนู น้ อ ยมหั ศ จรรย์ จั ส ติ น

บี เ บอร์ แม้ ร ายได้ จ ะยั ง น้ อ ยนิ ด เพี ย งแค่ 53 ล้านเหรียญฯ จากการขายบัตรคอนเสิร์ต ดาวน์ โ หลดเพลงและหนั ง ดอคคิ ว เมนทารี่ ‘Never Say Never’ แต่อย่าลืมว่าเขาเป็น คนแรกในประวัติศาสตร์กับสถิติยอดวิวสูงที่สุดในยูทูบนะจะบอกให้ เห็นไหมว่าทำไมตอนนี้ ใครๆ ก็อยากแจ้งเกิดผ่านทางยูทูบกันทั้งนั้น! n

CANNES Awards หนั ง เรื่ อ ง ‘Tree of Life’ ของผู้ ก ำกั บ ฯ Terrence Malick กลายเป็นพระเอกของงานที่ ใครๆ ต่ า งก็ พู ด ถึ ง ทั้ ง เนื้ อ เรื่ อ งและการได้

ดาราใหญ่อย่างแบรด พิตต์ และฌอน เพนน์ มาแสดงนำ จนสามารถคว้ารางวัล Palme D’or ไปได้ในที่สุด แม้จะมีตัวขโมยซีนอย่างผู้กำกับฯ Lars von Trier ที่ ส ร้ า งคดี ‘ผมเป็ น นาซี ’

จนทำให้ ถู ก แบนไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มงาน แต่ โ ชคดี

ที่คณะกรรมการไม่ได้ตัดสิทธิหนังของเขาออก จากเทศกาล ไม่เช่นนั้น เคิร์สเทน ดันส์ คงต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจไปจนตายแน่ๆ เพราะ งานนี้เธอเป็นดาวเด่นของงานกับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง ‘Melancholia’ อีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนคือ Un Certain Regard ซึ่งปีนี้แบ่งรางวัลกันไประหว่างผู้กำกับฯ จากเกาหลีใต้ Kim Ki Duk และ Andres Dresen จากเยอรมนี ความน่าสนใจคงอยู่ที่หนัง จากแดนโสมเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง เป็ น สารคดี ส่ ว นตั ว ของผู้ ก ำกั บ ฯ เองเพื่ อ ค้ น หาว่ า ทำไมเขาถึ ง

ไม่สามารถกลับมาทำหนังได้อีก เจ้าตัวจึงทำสารคดีเก็บเรื่องราวของตัวเองและเกาหลีใต้ ทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี ในชื่อ ‘Arirang’ เพื่อค้นหาคำตอบนั้น และรางวั ล นี้ อ าจจะทำให้ เ ขาสามารถกลั บ มาทำหนั ง ได้ อี ก ครั้ ง ก็ ไ ด้ หลั ง จากที่ ช็ อ ค

ไปหลายปีเมื่อนางเอกในหนัง เรื่อ งล่า สุด ของเขาต้อ งเสีย ชีวิตจากฉากผูกคอตายในหนังเอง

จนทำให้ตัวเขาถูกประณามจากชาวเกาหลีจนไม่อาจจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ n

THE 3 MUSKETEERS เป็ น เรื่ องที่ทั้ งน่ าตกใจและน่ ายิ นดี เมื่ อทั้ ง 3 ผู้ น ำ ประเทศยักษ์ใหญ่ เช่น นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง ของญี่ ปุ่ น นายกรั ฐ มนตรี เ หวิ น เจี ย เป่ า ของจี น และประธานาธิ บ ดี ลี มยอง บั ก ของเกาหลี ใ ต้

ที่ มี เรื่องขัดแย้งกันมาตลอด ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์

น่ า นน้ ำ นโยบายเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ฯลฯ

มานั่งประชุมอย่างเป็นทางการว่าด้วยความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ต้ อ งขอบคุ ณ เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ที่ แ ม้ จ ะสร้ า งความวิ ต กกั ง วล และผลกระทบให้ กั บ จี น และเกาหลี ใ ต้ (ทั้ ง เรื่ อ ง สารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลปะปนไปกับน้ำทะเล) แต่จีนกับเกาหลีใต้ก็ใจเย็น ใจดี และเห็นใจญี่ปุ่น

มากพอที่จะไม่กล่าวประณามอย่างดุเดือด แต่กลับ พู ด อย่ า งสุ ภ าพและพร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ แก้ไขเรื่องสารกัมมันตภาพรังสี และประเด็นเรื่อง โรงงานนิวเคลียร์ แก่ญี่ปุ่นเป็นอย่างดี น อ ก จ า ก นี้ ทั้ ง ส า ม ป ร ะ เ ท ศ ยั ง อ อ ก แถลงการณ์ ร่ ว มกั น ในการขยายและดำเนิ น ความ ร่ ว มมื อ ในเชิ ง ลึ ก ทั้ ง ในด้ า นการจั ด ตั้ ง กลไกความ

ร่ ว มมื อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น การอนุ รั ก ษ์

สิ่ ง แวดล้ อ ม และการแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม ตลอดจนกิจการระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค นับเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ n

NICOLE SEAH The Most Popular Politician on Facebok

แม้การเลือกตั้งในสิงคโปร์จะจบลงด้วยชัยชนะของ พรรค PAP (People Action Party) และลี

เซียน ลุง ได้นั่งเก้ากี้นายกรัฐมนตรีโดยไม่ มี อ ะไร พลิ ก ล็ อ ค นอกจากปรากฏการณ์ ที่ พ รรค PAP

ได้คะแนนเสียงสนับสนุนน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้ ง แต่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง มาแล้ ว ยั ง มี ป รากฏการณ์

สาวน้อยมหัศจรรย์ที่กลายเป็น ‘ที่รัก’ คนใหม่ของ ชาวสิงคโปร์อีกด้วย เธอคนนั้นชื่อ Nicole Seah

AMAZON

E-Book

Nicole Seah หรื อ ชื่ อ เต็ ม ๆ ว่ า Nicole Rebecca Seah Xue Ling เป็นผู้สมัครของพรรค NSP (National Sodality Party) และเป็นผู้สมัคร ที่ มี อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ อดี ต

คนทำงานโฆษณาคนนี้ สร้ า งปรากฏการณ์ ก าร

เลื อ กตั้ ง ครั้ ง ใหม่ แ ก่ ช าวสิ ง คโปร์ เมื่ อ มี ค นไปกด ‘Like’ ในหน้าเฟสบุ๊คของเธอกว่าแสนคน ความ ‘ป๊ อ ปปู ล าร์ ’ ครั้ ง นี้ ม าจากการเป็ น คน

รุ่ น ใหม่ ข องเธอที่ ก ล้ า คิ ด กล้ า ทำ กล้ า นำเสนอ

โดยชาวสิ ง คโปร์ ห ลายคนเริ่ ม ประทั บ ใจในตั ว เธอ จากคลิปวิดีโอที่เธอโพสต์ลงยูทูบเพื่อเสนอนโยบาย การเลื อ กตั้ ง ของตั ว เอง รวมถึ ง ข้ อ เขี ย นของเธอที่ โพสต์ลงบนเฟสบุ๊ค ซึ่งในหน้าเฟสบุ๊คของเธอก็เปิด โอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาถกเถียงได้อย่างอิสระ การเล่ น กั บ กระแสโซเชี ย ลมี เ ดี ย อั น เป็ น เทรนด์ ข อง คนรุ่นใหม่นี่เอง ที่ทำให้เธอได้รับความนิยมชมชอบ อย่างมหาศาล แม้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง แต่ เ ธอก็ ก ลายเป็ น นักการเมืองเลือดใหม่ที่หลายคนหวังว่าจะนำความ เปลี่ยนแปลงมาสู่สิงคโปร์ n

แม้ แ ก๊ ด เจ็ ท พวกแท็ บ เล็ ต จะกลายเป็ น เทคโนโลยี

ที่คนพูดถึงและมีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากในปัจจุบันนี้ รวมถึงบรรดานิตยสารต่างๆ ก็ตื่นตัวกับเทคโนโลยี ใหม่ ใครๆ ต่างก็พากันมีเวอร์ชั่นออนไลน์บนไอแพด หรือมีแอพฯ ส่วนตัวให้สาวกได้ดาวน์โหลดซื้อหามา อ่านบนหน้ า จอไอแพด แทนที่ จ ะต้ อ งเดิ น ไปซื้ อ ที่ แผงหนังสือเหมือนอย่างแต่ก่อน แต่ก็ไม่มีใครคาด คิ ด ว่ า เทรนด์ ก ารอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ แม็ ก กาซี น แบบ ดิจิตอลนั้นจะมาเร็วและแรงได้ขนาดนี้ ล่าสุดร้านขายหนังสือออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุด ในโลกคอนเฟิ ร์ ม มาแล้ ว ว่ า ยอดขายหนั ง สื อ แบบ

E-Book นั้ น มากกว่ า ยอดขายหนั ง สื อ จริ ง แล้ ว ใน ตอนนี้! โดยตอนนี้ Amazon ก็พยายามรุกตลาด

E-Book อย่างหนัก ด้วยการออกเครื่อง Kindle

ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งอ่ า นขนาดเล็ ก มี ร าคาไม่ แ พงมาก

เมื่อเทียบกับ iPad แต่หน้าจอยังคงเป็นแบบขาวดำ แต่ ที่ เ ด็ ด กว่ า สำหรั บ หนอนหนั ง สื อ ก็ คื อ ผู้ ใ ช้ ง าน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน ทันทีที่มีการซื้อขาย ทาง Kindle จะทำการโหลดหนังสือเข้ามาที่เครื่อง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ เพราะทาง Amazon เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ซึ่งนี่เป็น ข้ อ แตกต่ า งของ Kindle กั บ ทาง iPad ตอนนี้ Amazon เปิ ด เผยสถิ ติ ก ารขายออกมาแล้ ว ว่ า จำนวนหนังสือที่ขายได้ 1 แสนเล่ม จะขายแบบ E-Book ได้ 1 แสนห้าพันเล่ม ร้านหนังสือเตรียมเจ๊งอีกแล้ว! n


. 10

G A D G E T

Text : Yamin

‘Tablet’ แก็ดเจ็ทที่เตรียมจ่อคิว ขึ้นเป็นเสมือนแขนขาคู่ใหม่ แทนที่ ‘Cell Phone’

iPad II ฟากค่ายยักษ์แห่งโลกเทคโนโลยีกไ็ ม่รอช้า รีบกลับมาทวงบัลลังก์คนื โดยการปล่อยแท็บเล็ตยอดนิยม ตลอดกาลรุน่ ใหม่ iPad II ออกมาบุกตลาดให้เหล่าสาวกได้ชว่ งชิงกันจ้าละหวัน่ ด้วยความทีเ่ หนือกว่า ทั้งในด้านแบรนด์และคุณสมบัติโดนๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะโอดสะอง, ความสว่าง, ความสะดวก ความสปีด และความสะดิง้ อีกนานัปการ คุณจะรูส้ กึ อูฟ้ เู่ มือ่ มีแท็บเล็ตเครือ่ งนีอ้ ยูใ่ นมือ จำหน่ายแล้ว ในราคาเริม่ ต้นที่ 15,900 บาท

Samsung Galaxy Tab 10.1 ยังคงมีกระแสแรงไม่เลิกราสำหรับแท็บเล็ต ตระกูลแกแล็คซี่จากซัมซุง โดยเพิ่งเปิดตัว แท็ บ เล็ ต รุ่ น ใหม่ ไ ปสดๆ หมาดๆ กั บ Samsung Galaxy Tab 10.1 ไฮเทคถึงขัน้ มีผกู้ ล่าวว่าเหมือนจับเครือ่ ง iPad II มาใส่ Android ที เ ดี ย ว อี ก ทั้ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่

น่าเชือ่ ถือยังบอกอีกว่า แกแล็กซีแ่ ท็บ 10.1 คือแท็บเล็ตที่เบาที่สุดในโลก ณ เวลานี้

มีน้ำหนักเพียง 1.24 ปอนด์ ซึ่งเบากว่า

ไอแพดซะอีก ส่วนเรือ่ งราคานัน้ รอคอยอีก ไม่กเี่ ดือนก็จะเปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน

BlackBerry® PlayBook

TM

ปล่อยให้ค่ายคู่แข่งเปิดเกมรุกแย่งตลาดมาก่อนล่วงหน้าไม่ทันไร แบล็คเบอรี่ ก็ปล่อยหมัดเด็ดโต้กลับเป็น ‘แบล็คเบอรีเ่ พลย์บคุ๊ ’ มาเอาคืนคูแ่ ข่ง ซึง่ เมือ่ ดู ในแง่ศกั ยภาพแล้ว เชือ่ ว่าคงทำให้คา่ ยผลไม้รสหวานหนาวๆ ร้อนๆ อยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะมีลกู เล่นรวมไปทัง้ เครือ่ งตัง้ แต่ระบบประมวลผลดูอลั คอร์มลั ติโปรเซสซิง ทำงานแบบ Multi-tasking เครือ่ งแรกของโลก และรองรับการทำงานแบบ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ลงตัวแบบไร้ชอ่ งโหว่อย่างนี้ จะไม่มพี กไว้กก็ ระไรอยู ่

Welcome to

App.World

รี วิ ว จบแต่ อ ารมณ์ ไ ม่ จ บ เลยขอต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการนำเสนอ

เรื่ อ งราวจากเวที เ สวนาแบบกั น เองของ GM ในหั ว ข้ อ

‘App. Culture’ แน่นอนว่าเมือ่ คุณมีสงั หาริมทรัพย์เป็นของเล่น ไฮเทคนาม ‘แท็ บ เล็ ต ’ หรื อ ‘สมาร์ ท โฟน’ ย่ อ มเลี่ ย งไม่ ไ ด้

ที่ จ ะบริ โ ภควั ฒ นธรรมแอพลิ เ คชั่ น เหมื อ นได้ ข องแถมจาก

ซองขนม ซึง่ App. หรือ Application Software ก็คอื ไดเร็คทอรี่ ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ภ ายในชั่ ว พริ บ ตา เป็ น เลขาฯ ที่ เ ปลี่ ย นตำแหน่ ง

จากใกล้ตวั มาอยูใ่ กล้มอื สำหรับแอพฯ ยอดนิยมในตอนนี้ คงหนีไม่พน้ 5 แอพฯ สำคัญ ได้แก่ Facebook, Twitter, 4 Square, BlackBerry Messenger

และ Whats App ซึง่ 2 ใน 5 นีเ้ ป็นแอพฯ เพือ่ การแชท และอีก

2 ใน 5 เป็นแอพฯ โซเชียลเน็ตเวิรก์ สะท้อนให้เห็นไลฟ์สไตล์ของคน กลุม่ หนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นจากหันหน้าเข้าหากัน เป็นหันหน้าเข้าหาจอ แล้วแอพฯ ใหม่ๆ ความสามารถล้ำๆ นอกเหนือจากท็อปไฟว์

ด้านบนล่ะ มีอะไรบ้างมาดูกนั True Coffee : บริกรจำเป็นเพื่อให้การจิบกาแฟในร้านทรู

คอฟฟีข่ องคุณรวดเร็วทันใจยิง่ ขึน้ Shazam : ดี.เจ.เฉพาะกิจช่วยกระซิบชื่อเพลงที่คุณอยากรู ้ ได้เพียงแว่วยินเสียง Google Map : ไม่ต้องกลายเป็น ‘คนหลงทาง’ อีกต่อไป

เมือ่ คุณมี ‘คนนำทาง’ ชัน้ เลิศอยูใ่ นมือ Amazon : สโตร์มโหฬาร ในกำมือคุณ Wikipedia : อับดุลพกพา บอกได้ทุกเรื่องราวสาระรอบโลก

ทีค่ ณ ุ อยากรู้ ฯลฯ นอกจาก 5 แอพฯ โดนๆ ทีย่ กมาเสิรฟ ์ แล้ว ยังมีคาราวาน แอพพลิ เ คชั่ น อี ก เพี ย บที่ ก ำลั ง รุ ก คื บ เข้ า มาบนหน้ า จอ สมาร์ทแก็ดเจ็ทของคุณ... แต่ก็อย่ากดปุ่มเพลินจนกดดันคน ข้างกาย ประเดีย๋ วจะหาว่าสวยไม่เตือน! n


. 12

L I V I N G

Text : Butter Almond. / Photo : Tong / เจ้าของ-ตกแต่ง : Weddingvista

LITTLE GIMMICK for your decor

หากคุ ณ มี พื้ น ที่ จ ำกั ด แต่ ต้ อ งการความสวยงามโดดเด่ น ให้ กั บ บ้ า นของคุ ณ และยั ง สามารถ ดั ด แปลงพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น เสมื อ นโฮมออฟฟิ ศ สำหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ของคุ ณ ลองเลื อ กวิ ธี หรื อ Gimmick ง่ ายๆ ที่ส ร้า งสรรค์พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ให้ ก ลายเป็ น โลกส่ ว นตั ว ที่ ส วยหวาน ไม่ ว่ า จะเป็ นบ้าน ที่แสนอบอุ่น หรือ Home Office การรู้จักทริคเล็กๆ น้อยๆ ก็ ท ำให้ คุ ณ ได้ พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม และอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งสบายใจ ถู ก ต้ อ งกั บ การใช้ ง าน

ให้สะอาดตา เรียบ ทันสมัย แต่หรูหรา หากมีพนื้ ทีไ่ ม่มากนัก ย่อมหมายความว่าไม่ควรใส่ของ หรือลูกเล่น อะไรให้มากจนเกินไป มิฉะนั้นบ้านของคุณอาจจะกลายเป็นรกได้ คุณอาจจะยึดสไตล์ของความโมเดิร์นทันสมัย และมีกลิ่นอายของ ความหรูหราได้ โดยเลือกสีของบ้าน และตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ไปทางสีโทนอุน่ อย่างขาว ครีม น้ำตาล และเหลืองครีม ซึง่ จะ ทำให้บา้ นของคุณดูสะอาด และมีความทันสมัยอย่างง่ายๆ

ของจริงไม่ได้ ใช้ของปลอมแทนก็ได้ บางทีคุณอาจต้องการเพิ่มความหรูหราด้วยโคมไฟแชนเดอเลีย

ซั ก อั น แต่ ว่ า ทั้ ง นี้ อ าจโดนจำกั ด ด้ ว ยพื้ น ที่ แ ละเงิ น ในกระเป๋ า

แต่ คุ ณ ไม่ ต้ อ งเสี ย ใจไป เพราะคุ ณ มี ท างเลื อ ก ไม่ ไ ด้ ข องจริ ง

ก็เลือกของปลอมสิคะ ซึ่งของปลอมที่ว่าก็คือ การสร้างลวดลาย

กำแพงด้วยสติกเกอร์วอลเปเปอร์ หรือเรียกง่ายๆ ว่าสติกเกอร์

ติดฝาผนัง เลือกลายทีเ่ ป็นแชนเดอเลียสวยๆ ซักอัน เพียงแค่แปะ บนผนังเท่านีก้ ท็ ำให้บา้ นของคุณดูเก๋และชิคได้งา่ ยๆ

ชัน้ วางของบางๆ ข้างกำแพง ด้วยความที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการวางของ แต่หากจะเลือกตู ้ มาติด ก็อาจทำให้บ้านดูเยอะเกินไป ขอแนะนำเพียงแค่แผ่นไม้

มาติดผนังเท่านั้นคุณก็สามารถใช้เป็นที่วางของได้ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ หรือกรอบรูปก็ได้ หากต้องการให้ดูมีการดีไซน์เพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น เพิ่มจากไม้แผ่นเดียวเป็นสองแผ่นวางขนานกัน กลายเป็น ชัน้ วางของสองชัน้ ไปได้อย่างง่ายดาย!

อย่าลืมนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งพื้นฐาน หรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการตกแต่งบ้านไป เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้

บ้านของคุณ ‘สมบูรณ์’ ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว

ห้องครัวเป็นสีขาว อย่ากลัวกับการเลือกห้องครัวเป็นสีขาวทั้งหมด เพราะความเป็นสีขาว

นีล่ ะจะทำให้หอ้ งดูโล่ง และกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ เลือกใช้ทงั้ เฟอร์นเิ จอร์ และของเครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เป็ น สี ข าวทั้ ง หมดก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม ความชิ ค ให้ กั บ

ครัวของคุณ

เพิม่ พืน้ ทีด่ ว้ ยการเจาะกำแพง หากห้องครัวของคุณเล็กเกินไป การเจาะกำแพงให้อยู่คนละระดับกับ กำแพงธรรมดานัน้ จะสามารถเพิม่ Space ให้กบั คุณได้ เพราะคุณจะ สามารถครีเอทได้เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการนำตู้ไปใส่เพิ่ม หรืออาจหยิบ เทคนิคทำชัน้ ไม้แผ่นเดียว วางให้เป็นชัน้ ติดผนังอย่างเทคนิคทีบ่ อกไปก็ได้ เช่นกัน เป็นการเพิม่ ทีว่ างของในครัวได้มากยิง่ ขึน้ อีกทางหนึง่

การเลือกเฟอร์นเิ จอร์ให้เหมาะกับบรรยากาศ คุณต้องทราบความต้องการของคุณก่อนว่า บ้านของคุณจะต้องการ สร้างสรรค์ให้ออกมาเป็น Home Sweet Home หรือจะทำให้กลายเป็น Smart home อย่าง Home office หากคุณต้องการเป็น Home Office อย่าง Vista Wedding หลังนี้แล้ว สิ่งที่สำคัญในการเป็นสำนักงาน

คื อ โต๊ ะ ทำงาน แต่ ค วรจะเลื อ กโต๊ ะ ให้ ไ ม่ เ ป็ น ทางการจนเกิ น ไป

อาจเลือกสไตล์ของโต๊ะรับแขก ให้คุณรู้สึกว่าการทำงานที่นี่ยังมีกลิ่นอาย ของความเป็นบ้าน ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายอาจไม่ต่างอะไรกับการ เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านของคุณ แต่ขอแนะนำว่า เฟอร์นิเจอร์สำหรับ Home Office นัน้ ควรจะเลือกให้เรียบ ดูดี และสบาย n


ขวั ญ เพี ย งหทั ย นำเรื่ อ งเล่ า มาฝาก ในเดื อ นพฤษภาคม

ช้ อ ปปิ้ ง บุ ญ

หนั ง สื อ ธรรมะสั้ น อ่ า นง่ า ย เล่ า เรื่ อ งบุ ญ ที่ อยู่ ใ กล้ ตั ว ในชี วิ ต ประจำวั น จะได้ รั บ ช้ อ ปมา ใส่ ก ระเป๋ า เก็ บ บุ ญ

ธรรมะเอกเขนก

เล่ า เรื่ อ งชาดกจากพระสู ต ร ด้ ว ยภาษาของ พ.ศ.นี้ ให้ คุ ณ ได้ เ พลิ ด เพลิ น พร้ อ มเรี ย นรู้ กฎแห่ ง กรรม

ธรรมะซั น เดย์

รวมรวบข้ อ ธรรมที่ ต้ อ งทำ มาประดั บ ไว้ ใ น ชี วิ ต ประจำวั น พร้ อ มภาพสวยงามที่ คั ด สรรมา ประดั บ ตลอดเล่ ม

ดั่ ง สายน้ ำ ไหล

เล่ า เรื่ อ งราวประสบการณ์ ชี วิ ต ปั ญ หา และ การแก้ ไ ข ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข ได้ ใ นที่ สุ ด

สิ่ ง ดี ดี ในชี วิ ต

เผยมุ ม มองด้ า นดี ที่ มี อ ยู่ ใ นทุ ก ปั ญ หา พร้ อ มภาพ สวนสวยทุ ก หน้ า เพ่ื่ อ ให้ เ หมื อ นอ่ า นหนั ง สื อ ในสวน

ความสุ ข

หนั ง สื อ รวมภาพทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามตลอดเล่ ม พร้ อ ม คำคมจากนั ก ปราชญ์ ห ลายยุ ค มาให้ ก ำลั ง ใจ

ส ร ว ล เ ส เ ฮ ฮ า ร่ ว ม กั น ไ ด้ ศ วั น นี้ บ น แ ผ ง ห นั ง สื อ ทั่ ว ป ร ะ เ ท


H E A L T H

. 15

Text : Minime

ป้ องกั น หวั ด หน้าร้อน ช่ ว ง นี้ อ า ก า ศ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

แปรปรวนที่ สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ เลยก็ ว่ า ได้ หนึ่ ง อาทิ ต ย์ มี ถึ ง 3 ฤดูกาล ต่อให้คนร่างกายแข็งแรง ถึ ง กั บ ป่ ว ยเยอะแยะไป ในเมื่ อ เรา

หลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ที่ ธ รรมชาติ ให้ ม า

ไม่ ได้ ก็ ต้ อ งรั บ มื อ ด้ ว ยการหา

วิธีป้องกันตัวเองไม่ ให้ป่วยเหมือน อากาศโดยเฉพาะในหน้ า ร้ อ นที่ อากาศไม่คงที่แบบนี ้

ถั่วเหลืองลดการแพร่เชื้อมะเร็งเต้านม ก่อนหน้านี้กลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมากมาย ล้ ว นกั ง วลใจและเริ่ ม หั น มาใส่ ใ จเรื่ อ งการ

รั บ ประทานมากเป็ น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากอาหาร

บางอย่างอาจไปกระตุน้ ให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต ได้อกี อาหารจำพวกถัว่ เหลืองก็ตกเป็นผูต้ อ้ งหา ในกลุม่ ของคนทีเ่ ป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน ประมาณปีที่แล้วมีผลวิจัยของ Anne Weaver นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ทำการศึกษากลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการเกิดโรค โดยทำการเปรียบเทียบ ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น โรคมะเร็ ง เต้ า นมจำนวน 683 คน กับผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพดีจำนวน 611 คน โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างรับประทานไอโซฟลาโวนซึง่ เป็นสารทีม่ อี ยู่ ในถัว่ เหลือง แล้วพบว่า หากรับประทานในปริมาณสูง จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเป็ น เนื้ อ งอกเต้ า นมลดลง ประมาณร้ อ ยละ 30 และความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคเนื้องอกเต้านมระดับที่ 1 ลดลงประมาณร้อยละ 60 ซึง่ การวิจยั ในขณะนัน้ ก็ยงั ให้ขอ้ สรุปทีแ่ น่ชดั ไม่ได้วา่ ถั่ ว เหลื อ งสามารถป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมได้ ห รื อ ไม่ แต่ปัจจุบันได้มีกลุ่มนักวิจัยทำการศึกษาอีกครั้งและ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในแง่ที่ว่า ต่อให้ผู้ป่วยที่เคยเป็น

มาแล้ว และรักษาหายแล้วการรับประทานถั่วเหลือง จะไม่ทำให้เซลล์มะเร็งกลับมาเติบโตได้อกี Dr.Xiao Ou Shu, A Professor of Epidemiology and Medicine at Vanderbilt University Medical Center in Nashville. ผู้วิจัย เรือ่ งนีก้ ล่าวว่า เขาไม่พบหลักฐานทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ผูท้ เี่ คยเป็น มะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคนี้ใหม่ อีกครั้ง รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ป่วยเสี่ยงชีวิตจาก การรับประทานถัว่ เหลืองสักรายเดียว ทว่าการวิจยั กลับ ส่งผลในทางบวกนั้นคือ การรับประทานอาหารที่ทำ จากถัว่ เหลืองจะลดความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเต้านม Shu ได้ ท ำการวิ จั ย จากกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยจำนวน 9,515 คน ด้วยการตรวจสอบจากแบบสอบถามเรื่อง โภชนาการของผู้ป่วยที่รับประทานอาหารที่ทำจาก ถัว่ เหลือง โดยติดตามผลนีถ้ งึ 14 เดือน หลังจากเฝ้า ติดตามโดยเฉลีย่ 7.4 ปี พบว่า 1,348 คนไม่มภี าวะ เสี่ยงที่จะกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีก และอีก 1,171 คนเสียชีวติ ด้วยสาเหตุอนื่ แล้วต้องรับประทานในปริมาณเท่าไรถึงจะป้องกันได้? Shu กล่ า วว่ า “แค่ น มถั่ ว เหลื อ งประมาณครึ่ ง แก้ ว หรือเต้าหู้ 2 ออนซ์ตอ่ วันก็เพียงพอแล้ว”

ยิ่งเดิน ยิ่งดี

Strip AD. 1/4

• อย่าตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องให้ต่ำ กว่าอากาศข้างนอกมากเกินไป • ถึงจะร้อนแค่ไหนแต่ก็อย่าว่ายน้ำหรือปล่อย

ให้ตัวเปียกนานๆ เพราะอุณหภูมิในร่างกาย ที่เย็นลงทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย • ดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยชดเชยสภาวะร่างกาย สูญเสียน้ำจากอากาศที่ร้อน รวมถึงป้องกัน

อาการเหนื่อยล้าและปวดหัว • เชื้อไวรัสหวัดจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังก่อน ฉะนั้นก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้ สะอาด • พกเสื้อคาดิแกนติดตัวไว้ เผื่อระหว่างวันต้อง เข้ า ไปในห้ อ งแอร์ โรงหนั ง จะช่ ว ยให้

ร่ า งกายคุ ณ ไม่ รั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ า งกั น เกิ น ไป จนปรับตัวไม่ทัน • อย่าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกลางแจ้งบ่อยเกินไป เพราะการที่ คุ ณ ต้ อ งเสี ย เหงื่ อ ท่ า มกลาง อากาศร้ อ นจั ด จะทำให้ ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ใน ร่างกายอ่อนแอลงได้

เส้ น ผมบั ง ภู เ ขาเสี ย นี่ ก ระไรถึ ง ได้ เ ที่ ย วคิ ด ไปไกลว่ า

การออกกำลังกายจะต้องปฏิบตั ใิ นฟิตเนส รวมถึงต้องแบ่ง เวลาไปออกกำลังกายจริงจัง ทว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวัน และให้ประโยชน์เทียบเท่ากับการออกกำลังกายนั้นก็คือ ‘การเดิน’ ซึ่งการเดินนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายมากกว่า

ทีค่ ดิ เริม่ จาก • การเดินจะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณมีการตอบสนองที่ดีขึ้น ซึง่ จะช่วยลดระดับกลูโคสในกระแสเลือด • จากการศึกษายังพบอีกว่า ผู้ที่เดินเป็นประจำจะลดความดัน

ในกระแสเลื อ ด และยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด หั ว ใจวาย เฉี ย บพลั น น้ อ ยลง คอเลสเตอรอลก็ น้ อ ยกว่ า คนที่ ช อบนั่ ง อยูก่ บั ทีเ่ ป็นประจำ • หากคุณต้องการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้น คงไม่ม ี วิธไี หนเหมาะและลงมือทำได้ทนั ทีเท่ากับการเดิน • มีการวิจัยพบว่า ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการเดินติดต่อกันนาน 90 วัน จะช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้และยังช่วยให้ร่างกาย ของคุณกระปรีก้ ระเปร่าราวกับหนุม่ สาววัยแรกรุน่ • การเดินช่วยให้คณ ุ มีสมาธิและจิตใจสงบมากขึน้ • หากเดินออกกำลังอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 ชัว่ โมง ช่วยให้ไขมัน ส่วนเกินรอบเอวลดลง 16% • ใครมีปญ ั หาท้องผูกการเดินจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณ เป็นปกติ • นอกจากจะช่วยให้คุณกระปรี้กระเปร่าทั้งวันแล้ว ยังช่วยให้ คุณหลับสนิทอีกด้วย n

24/02/54 BL MA


. 17

S C O O P

Text : Rungvisa, iD11 / Photo : Krittaphol Wichwongwai

หากย้ อ นไปหลายสิ บ ปี ก่ อ น Street Art หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ศิ ล ปะ

ข้างถนน ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะบ้านเราเท่าไหร่นัก บ้างก็ว่าเป็นเพียงผลงานของพวกมือบอนทั้งหลายที่ชอบทำลาย ทัศนียภาพของตึกรามบ้านช่อง บ้างก็วา่ เป็นเพียงการแสดงขอบเขต ประมาณถิน่ ข้าใครอย่าแตะ และบ้างก็ว่า เป็นเพียงการใช้พื้นที่ แสดงความเห็นทางการเมืองแบบผิดที่ผิดทาง


ศิลปินที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานใน For Wall Painting 2 ครั้งนี้ มีทั้งหมด 16 คนด้วยกัน ได้แก่

P7, Yuree, ZIDS, Mamafaka, Cider, Never, May-T, 01, Tawan, Narissara, Rukkit, Miss Ink, Logan Bay, Wanapracha, TRK และ Space Limo

วันเวลาผ่านไป เส้นบางๆ ระหว่างคำว่า ‘ศิลปะ’ กับ ‘ศิลเปรอะ’ เริ่มชัดเจนขึ้น กราฟฟิตี้ หรือศิลปะการพ่นสเปรย์ลงบนพื้นกำแพง อย่ า งที่ คุ้ น ชิ น ตากั น ตามที่ ส าธารณะต่ า งๆ เช่ น กำแพงโรงงาน อาคารร้ า ง หรื อ ตามตึ ก เก่ า ต่ า งๆ เริ่ ม ได้ รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น

จนเกิดการพัฒนาทั้งในเรื่องของเทคนิคและสไตล์ ปัจจุบันรูปแบบ หนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การผสมผสานระหว่างการใช้สเปรย์พ่นและ

ฝีแปรงในการเพนต์ที่เรียกว่า Post Street Art Graffiti หรือ Street Painting ซึ่ ง ทำให้ เ นื้ อ งานดู มี มิ ติ ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม

แม้การปลดปล่อยจินตนาการอันไร้ขอบเขตจำกัดบนพื้นที่สาธารณะ จะเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ของศิ ล ปะกราฟฟิ ตี้ ห รื อ สตรี ท อาร์ ต

แต่วันนี้เหล่าสตรีทอาร์ติสต์ต่างต้องการฉีกกฎเดิมๆ เหล่านั้น ด้วย ความคิ ด ที่ ว่ า สตรี ท อาร์ ต ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งออนสตรี ท กั น เสมอไป

พวกเขาคิดว่างานกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตควรจะได้ขึ้นไปประดับ หรือจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือแกลเลอรีชั้นดีเช่นเดียว กับงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรืองานศิลปะแนวอื่นๆ ด้วย แล้ ว ในที่ สุ ด ศิ ล ปะกราฟฟิ ตี้ ก็ ไ ด้ ถู ก เชื้ อ เชิ ญ ให้ ม าอวดโฉม

กันแบบเต็มๆ บนหอศิลป์กรุงเทพ กับงาน For Wall Painting 2 นำโดย Head Artist อย่าง P7 ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดัง ที่มักได้รับ เชิญให้โชว์ผลงานอยู่เสมอ ล่าสุดเขาได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในศิลปิน

ที่ไปร่วมโชว์การเพนต์แบบสดๆ ในงานใหญ่อย่าง Tiger Translate ครั้ ง ที่ 4 (ไทนี้ รั ก สนุ ก ) รวมไปถึ ง การร่ ว มงานกั บ เพื่ อ นศิ ล ปิ น

ต่างสาขาที่ได้รับเชิญให้ไปออกแบบตัวตุ๊กตาในงาน Hoo Doll Jam Exhibition นั่นอาจด้วยเพราะลายเส้นและรูปทรงแปลกตา สีสัน

อันสดใสและความสมจริงแบบก้ำกึ่งผลงานของเขาจึงกลายเป็นความ โดดเด่นในแบบโพสต์สตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้ที่ยากจะหาคนเหมือน

จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ เ ขาสามารถนำสตรี ท อาร์ ต ขึ้ น มาอยู่ บ น

หอศิลป์ฯ ได้ ว่าแต่เขาทำได้อย่างไร และทำไมต้อง For

จุ ด เริ่ ม ต้ น

คงต้องเท้าความตั้งแต่งาน For ครั้งแรก จัดที่หอศิลป์กรุงเทพ เหมือนกัน ประมาณต้นปีที่แล้ว คือผมรู้จักกับคุณยุรี (หรือ Yuree Kensaku อีกหนึ่งศิลปินมีชื่อ ผู้ฝากผลงานไว้ในงานนี้ด้วยเช่นกัน) ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเริ่มจับงาน Street Painting ซึ่งโดยส่วนตัว

Yuree

หรือ ยุรี เกนสาคู ศิลปินทีม่ ผี ลงานภาพประกอบในนิตยสาร ชื่อดังหลายเล่ม รวมถึงงานใน MV มากมาย แนวงาน

ของเธอนั บ ว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น และสะดุ ด ตา

เป็นอย่างมาก เธอเรียกมันว่า Figurative เป็นงานผนัง

ใช้สีทาบ้านกับอะคริลิก ส่วนใหญ่จะเน้นสีค่อนข้างสดใส สำหรั บ ผลงานบนฝาผนั ง ของ FOR 2 ครั้ ง นี้ เธอได้

แรงบันดาลใจมาจากผลกระทบจากการทำงานหนักทำให้ ผูค้ นในเมืองไม่มเี วลาได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ตึกสูงระฟ้ารอบตัว รถไฟฟ้าที่วิ่งหมุนวนฉวัดเฉวียนดูเหมือนจะวิ่งรอบหอศิลป์ และกรุงเทพมหานคร เป็นแรงผลักให้เธอนึกถึงธรรมชาติ ทะเล ป่าเขา และสัตว์ในโลกแฟนตาซี เธอนำศิลปะมาใช้ เพื่ อ ผ่ อ นคลายจากการโหยหาธรรมชาติ ทั้ ง ยั ง ล้ อ เล่ น สนุ ก สนาน กั บ การทำงานศิ ล ปะด้ ว ยการหยิ บ ยื ม ความ คล้ า ยคลึ ง บางส่ ว นเสี้ ย วในผลงานของเพื่ อ นศิ ล ปิ น มา

สอดแทรกอยู่ในผลงานที่น่าค้นหา เช่นเดียวกับการผจญภัย

ในดินแดนมหัศจรรย์ของเธอเอง

ผมทำงานแนวนี้อยู่แล้ว พอคุณยุรีได้ตามผมไปลองทำงานสไตล์นี้

ดูก็เริ่มติดใจ จนวันหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่า จะมีที่ไหนให้แสดงผลงาน

บนกำแพงอีก จึงเริ่มเกิดไอเดียว่าเราน่าจะลองชวนคนอื่นมาลองทำ ดูด้วย เลยชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่มีผลงานน่าสนใจในแต่ละสาขา อย่าง Graphic Design, Graffiti และ Street Painting มาร่วมงานกัน เพราะต้องการความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งปรากฏว่าผลตอบ รับดีเกินคาดคือ จากผลสำรวจแบบสอบถามมีคนเข้ามาชมหอศิลป์ กรุงเทพมากที่สุดตั้งแต่เปิดมา จนมีเสียงเรียกร้องให้จัดงาน For ขึ้น อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว

คอนเซ็ ป ต์

บอกได้เลยว่าไม่มีคอนเซ็ปต์ ทั้ง For หนึ่งและสอง ตอนนั้นยังจำ

ได้เลยว่าเราเข้าไปเสนองานกับทางหอศิลป์ฯ ทางหอศิลป์ฯ บอกว่า นึกภาพไม่ออก ถามเราว่ามีสเกตช์ไหม ก็บอกไปว่าไม่มี คือหลาย

ปีก่อน ผมเคยทำงานแบบตั้งคอนเซ็ปต์ มาตอนหลังเริ่มรู้สึกว่า ไม่มี คอนเซ็ ป ต์ ดี ก ว่ า มั น มี อิ ส ระมากกว่ า ช่ ว งนั้ น พอได้ ท ำงานกั บ

แกลเลอรีที่ไหนก็ได้แต่บอกว่า ขอให้ไว้ใจ คุณแค่เห็นงานผม ไม่ต้อง


ฟั ง ผมพู ด จนแกลเลอรี ที่ ท ำงานด้ ว ยสมั ย นั้ น เริ่ ม ชิ น (หั ว เราะ)

หลังๆ มาเขาเลยไม่ถามถึงคอนเซ็ปต์ จนมาถึงงาน For แรก เราบอก ไปว่าไม่มีคอนเซ็ปต์นะ แต่ขอให้เชื่อใจ และไม่ขอเอางบประมาณ อะไรเลย คือแบบว่า เฮ้ย! เรามาแบบ Street เลยนะ เหมือนจะ

ไปป่วนหอศิลป์ฯ (หัวเราะ) เขาก็เลยให้ทำจนมาถึง For 2 ที่ทาง หอศิลป์ฯ ให้การสนับสนุน และมีงบประมาณให้เราทำเต็มที่

P7

เริ่มต้นจากการฝึกวาดภาพด้วยตัวเอง ตั้งแต่ภาพการ์ตูน โดเรมอน ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ไปจนถึงภาพเหมือนจริง

ทุกครั้งที่เขาวาดออกมามักจะได้รับคำชมจากคนรอบข้าง

แต่ P7 ไม่ เ คยยึ ด ติ ด กั บ คำชื่ น ชมเหล่ า นั้ น นาน ทั น ที ท ี่ ผลงานชิ้นหนึ่งผ่านไปเขาจะเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ เรียนรู้ เทคนิคเพิม่ จนค้นพบว่าชืน่ ชอบการผสมผสานความขัดแย้ง ซึ่งรู้สึกถึงความเป็นตัวเขาที่สุด โดยผลงานส่วนใหญ่ของเขา มั ก เป็ น การผสมผสานหลายเทคนิ ค ระหว่ า ง Graphic, Street Art และ Character Design “ไม่วา่ จะเป็นงานไหน ก็ตาม อย่าถามว่าผมต้องการถ่ายทอดอะไร เพราะผมเองก็ ไม่รคู้ ำตอบ ทุกอย่างมาจากความรูส้ กึ ณ ช่วงเวลาขณะนัน้ อีกอย่างผมไม่อยากทำงานออกมาให้ใครต้องจดจำรูปแบบ

ทีต่ ายตัว อย่างรูปหมา ดูเหมือนเป็น Illustration แต่ถอดสี จาก Realistic พอดู ไ กลๆ ก็ เ หมื อ นเป็ น ภาพเหมื อ น

ในขณะที่ อี ก ชิ้ น งานผมอาจจะใช้ เ ทคนิ ค อื่ น ผมอยากให้

คนจดจำคาแร็กเตอร์มากกว่าทีจ่ ะจดจำตัวศิลปิน”

Street Art งานแรก

ที่ ได้ ขึ้ น มาอยู่ บ นหอศิ ล ป์ ฯ

ถ้าเป็นเรื่องของรูปธรรมที่ชัดเจน อาจจะเรียกได้ว่าอย่างนั้น เพราะ คำว่า ‘งานแรก’ ในความหมายของผม คือมันจะต้องเห็นภาพชัด มันอาจจะมีคนเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็ได้ แต่สำหรับงาน For นี้ ถือเป็นโปรเจ็กต์ที่เป็น Street Art แบบแท้ๆ ที่ได้ขึ้นมาอยู่บน

หอศิลป์ฯ เพราะเราได้ทำการครีเอทเอง ทั้งในเรื่องของการคัดเลือก การจัดวาง และลูกเล่นต่างๆ แปลตรงตัวเลยครับ For แปลว่าให้ แต่ลึกซึ้งกว่านั้นแบบตรงๆ เลย ก็เพื่อตัวศิลปินเอง คือได้ผลงาน

ได้เล่นบนพื้นที่ ได้ทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครคิดจะทำ และ

จุ ด มุ่ ง หมายของงาน For เราไม่ ไ ด้ ท ำให้ ค นมาดู

แต่เราให้ คนมาดูในสิ่งที่เราเป็น งาน For 2

ครั้ ง นี้ เ ลยแตกต่ า งจากคราวที่ แ ล้ ว ในแง่ ข อง

พื้ น ที่ จั ด แสดงด้ ว ย จากครั้ ง แรกที่ จั ด ในห้ อ ง นิทรรศการหมุนเวียน เลยเปลี่ยนมาจัดบริเวณ บันไดวน เราอยากให้คนได้เห็นในสิ่งที่เราเป็น โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าห้อง

เสน่ ห์ ข อง For 2

ความจริ ง งาน For มี เ สน่ ห์ ต รงที่ ศิ ล ปิ น มากั น

แบบไหนก็เป็นแบบนัน้ ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองหนึง่ ร้อย เปอร์เซ็นต์ มันต่างจากงานอืน่ ตรงทีม่ นั ไม่มคี อนเซ็ปต์ มัน Real มาก

อีกอย่างมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะคือ ถ้าทำดีก็ดีไป แต่ถ้าทำ

ไม่ดีก็เท่ากับประจานตัวเอง เพราะงานมันอยู่ตรงนั้นน่ะ ทำก็ทำให้ เห็นกันตรงนั้นเลย ส่วนเสน่ห์ที่โดดเด่นของ For 2 อย่างที่กล่าว

ไปแล้ ว คื อ ทุ ก คนสามารถเห็ น มั น ได้ โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งเดิ น เข้ า ห้ อ ง

มากกว่านั้นคือมีความยากมากกว่าตรงที่พื้นเป็น Slope รวมไปถึง

การทำ Composition ซึง่ ทำให้แต่ละชิน้ งานมีความเชือ่ มต่อกัน

ความพอใจ

ถามว่าผมได้อะไรจากการจัดงาน For 2 ครัง้ นี้

ตอบเลยว่าได้ความสะใจ อันนี้ของแท้ คือทำให้คน

ได้เห็นว่างานสเกลใหญ่ขนาดนี้ แต่งานเนีย้ บแม้กระทัง่ เข้าไปดู ใกล้ๆ มันเป็นงานที่ท้าทาย บ่งบอกถึงทักษะและฝีมือของ ศิลปิน พูดง่ายๆ ว่าเราทำมากกว่าพูด อีกอย่างก็เป็นการให้ Inspiration กับศิลปินหรือใครหลายๆ คน ที่ชอบคิดว่าตัวเอง ไม่มีโอกาส อยากให้คิดว่า อย่ามัวแต่บ่น แต่จงลงมือไขว่คว้า หาโอกาส เพราะไม่ มี โ อกาสไหนที่ จ ะเข้ า มาหาใครง่ า ยๆ

ทุกอย่างมันอยูท่ ตี่ วั คุณเอง

นิ ท รรศการ

For Wall Painting 2

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-25 กันยายน 2554

บริเวณทางขึ้นชั้น 7-9

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

(Bangkok Art and Culture Centre) เข้าชมฟรี, วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

(หยุดวันจันทร์) www.bacc.or.th


มนุษย์เรานั้นบางครั้งเกิดความสับสนและขัดแย้งกัน จนอาจจะเกิด ความรู้สึกสับสนจากจิตใจในการตัดสินใจระหว่างการใช้สมองหรือ การตัดสินใจด้วยหัวใจดี’

May-T Noijinda

ภาคหนึ่งเขาเป็นมือกีตาร์แห่งวงร็อคในตำนานโมเดิร์นด็อก อีกภาค เขาเป็นศิลปินทีม่ มี มุ มองน่าสนใจแปลกตา ครัง้ นีเ้ ขาได้นำภาพทีต่ งั้ ใจ จะวาดตั้งแต่โปรเจ็กต์แรก FOR 1 มาทำให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง นั่นคือภาพของสุนัขสองพ่อลูกสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ Mowgli & River Man (Mowgli’s Father) “สำหรับตัวเมาคลี ผมจะวาดให้ด ู

นริ ศ รา เพี ย รวิ มั ง สา

ศิลปินมากความสามารถทีม่ ผี ลงานเป็นเอกลักษณ์ หลายคน อาจจะคุ้นตาจากภาพวาดในภาพยนตร์เรื่อง ‘กุมภาพันธ์’ ซึ่งสำหรับเธอเองงานที่ทำร่วมกับ FOR 2 ถือเป็นครั้งแรก

ที่ ไ ด้ ล องวาดภาพบนผนั ง เพราะปกติ เ ธอจะใช้ สี น้ ำ มั น

บนผ้าใบ ครั้งนี้ถือเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดที่เคยวาดมา และ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเข้าร่วมโปรเจ็กต์นี้ ในส่วน ของงานทั้งสองชิ้นที่ทำเป็นงานที่ขยายมาจากผลงานที่ทำอยู่ ในปั จ จุ บั น (เทคนิ ค สี น้ ำ มั น บนผ้ า ใบกั บ สี ถ่ า น) แต่ ล อง เปลี่ยนเทคนิคใหม่มาเป็นสีอะคริลิกบนผนังปูนแทนและมี

สี ถ่ า นด้ ว ยเล็ ก น้ อ ย คอนเซ็ ป ต์ ข องงานคื อ ภาพของผู้ ค น

ในปัจจุบันที่เรารู้สึกได้ถึงความห่างเหินต่อกัน เหมือนเรา

ต่างซ่อนตัวเองไว้ใต้ชนั้ ผิวอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นไปได้ทงั้ การแต่งตัว รสนิยม เพศสภาพ หรือแม้แต่บคุ ลิกภาพทีถ่ กู สร้างขึ้นมา พูดอีกนัยหนึ่งคือทุกวันนี้เราเคยชินกับการรู้จัก บุ ค คลผ่ า นรสนิ ย มการบริ โ ภคของเขา ไม่ ว่ า จะเป็ น การ

แต่งตัว มหาวิทยาลัยทีจ่ บมา การเลือกกินอาหาร หรือการ ใช้ โ ทรศั พ ท์ ถ่ า ยทอดผ่ า นภาพคนที่ เ ราอาจมองหน้ า ได้

ไม่ถนัด เพราะมีองค์ประกอบอืน่ ๆ มาบดบังไว้

Logan Bay

ผูช้ ายคนนีเ้ ป็นทัง้ อาร์ตสิ ต์และดีเจ ผลงานเขามีความโดดเด่นตรงทีไ่ ด้ นำเอาวัฒนธรรมป๊อป หนังสือการ์ตูน และดนตรีมาผสมผสานกัน โดยเขามองว่าศิลปะและดีเจเป็นสิ่งเดียวกัน การผสมผสานดนตรี (Mixing) และจัดโปรแกรมเพลง (Programming) ก็เป็นผลลัพธ์

ที่เขาคาดหวังให้สะท้อนไปยังผู้คน สิ่งที่สัมผัสได้ในชิ้นงานทั้งสอง

ของเขาในโปรเจ็กต์ FOR 2 คือสีสนั ความสดใสและลายกราฟิกทีม่ ี เส้นเด่นชัด เขาได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมป๊อปและสื่อต่างๆ ที่เห็นกันอยู่ทุกวันและพยายามนึกไตร่ตรองไปถึงเรื่องราวที่แอบซ่อน อยูภ่ ายใต้สงิ่ เหล่านัน้ ผลงานครัง้ นีเ้ ขาใช้เวลา 3 สัปดาห์ในการวาด มันให้เสร็จ แน่นอนสิ่งแรกที่เขา รู้สึกดีใจมากที่สุดก็คือการได้เห็น ผลงานฝีมอื ตัวเองบนผนังร่วมกับ ศิลปินอีก 15 คน ที่แต่ละคน ต่างมีทักษะและความสามารถ แตกต่างกันไป แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ เขารู้สึกปลื้มไม่แพ้กันก็คือการได้ ร่วมงานและได้พดู คุยแลกเปลีย่ น ทั ศ นคติ กั บ เพื่ อ นศิ ล ปิ น ด้ ว ยกั น ซึ่งบางคนเพิ่งมีโอกาสทำความ รูจ้ กั กันเป็นครัง้ แรก

THUN ‘TRK’ PUCHPEN เ ข า โ ล ด แ ล่ น ใ น ส า ย ง า น คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก มายาวนาน แต่ ก ารทำงานด้ ว ยโปรแกรม Illustrator ทำให้ ก ารวาดเส้ น

ต่ อ เนื่ อ งและลงรายละเอี ย ด

กายวิภาคมนุษย์ไม่สามารถทำได้ อย่างใจต้องการ TRK จึงหันมา สะบั ด พู่ กั น แสดงรายละเอี ย ดที่ แตกต่างระหว่างกายวิภาคเด็กกับ ผูใ้ หญ่ แสดงให้เห็นกล้ามเนือ้ ผิวหนัง กระดูก กะโหลก ซอกกลีบ

อั น ซั บ ซ้ อ นของสมองและหั ว ใจ...ผลงานศิ ล ปะนั บ ว่ า เป็ น ตั ว ตน

อีกด้านหนึง่ ของ TRK ทีห่ ลอมเข้ากับไลฟ์สไตล์ในวิถดี นตรี Dubway หรือวิถี DUB ในไทย ทีร่ เิ ริม่ โดย DJ DRAGON ซึง่ DUB มักจะอยู่ คู่กับภาพกราฟฟิตี้ จึงไม่แปลกใจหากคนที่ชื่นชอบวิถีของ DUB

จะสะดุดตากับภาพงานของ TRK สำหรั บ งานที่ ป รากฏอยู่ บ นผนั ง ของ FOR 2 เขาได้ ใ ช้ ชื่ อ

‘Inside one and inside two’ ด้วยคอนเซ็ปต์ทวี่ า่ ‘จากข้างในจิตใจ ของตัวมนุษย์ ตั้งแต่ครั้งยังเด็กจนกระทั่งเติบโตมาจนเป็นผู้ใหญ่

ขีเ้ ล่น กระฉับกระเฉง ไร้เดียงสา แสบๆ ซนๆ หน่อย เลยเอาแปรง มาพันติดกับไม้แล้วปาดเร็วๆ ข้อมือเราจะเหวี่ยงๆ ทำให้ได้เส้นที่มี ร่องรอยของการเคลื่อนไหว ส่วนตัวพ่อจะให้ความรู้สึกที่แข็งแรง อบอุน่ นิง่ ๆ โดยตัวนีผ้ มจะใช้นวิ้ มือแทนแปรง เพราะรูส้ กึ ควบคุมได้ดี เวลาเพนต์ผมจะจุม่ สีทลี ะ 5 สี แล้วก็ตะกุยๆ กับกำแพง ทำให้เส้น

ที่ ไ ด้ มี ไ ดนามิ ก ดิ บ ๆ หยาบๆ บ่ ง บอกถึ ง การผ่ า นประสบการณ์

มาอย่างโชกโชน” แม้ทั้งคู่จะแตกต่างกันที่บุคลิกและมีระยะห่าง

มาเป็นตัวขวางกั้น แต่แววตาของทั้งสองก็สื่อประสานถึงกันราวกับ

มีชวี ติ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของ May-T ทีม่ ตี อ่ สุนขั ทีเ่ ขาผูกพัน

Mamafaka

ถึงแม้เขาจะเริม่ ทำงานศิลปะแนวนีไ้ ด้ไม่นาน เพราะปกติมกั จะทำแต่ ในคอมพิวเตอร์ ตอนที่ P7 ได้มาชวนไปทำงาน FOR ครั้งที่หนึ่ง

มันเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ ซึ่งทำให้เขามีแรงผลักดันมากมาย

ให้อยากมาทำอีกครั้ง ชอบในบรรยากาศเวลาร่วมทำงานกับเหล่า ศิลปิน ชอบเวลาทีค่ นมาชมงานและวิพากษ์วจิ ารณ์ไปด้วย มันทำให้ เขารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่อยากจะทำไปตลอด “การทำงานครั้งนี้ผมก็ยัง

คงทำในสไตล์ แ ละเทคนิ ค ที่ สื บ เนื่ อ งมาจาก FOR ครั้ ง ที่ แ ล้ ว

คือเหมือนเดิมทำเป็น Monster มีขนทีว่ าดขึน้ ด้วยปากกามาร์คเกอร์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า ‘Mr.Hell Yeah’ แต่ ค รั้ ง นี้ จ ะต่ า งกั บ ครั้ ง ที่ แ ล้ ว คื อ

ต้ อ งทำงานสองชิ้ น ผมจึ ง สามารถใส่เรื่องราวระหว่าง ตัวคาแร็กเตอร์ทั้งสองตัวได้ ซึ่งสเปซของงานคราวนี้จะไม่ เหมือนเดิม เพราะการชมงาน คล้ า ยกั บ การเดิ น ขึ้ น เขา

ชมธรรมชาติ ผมจึ ง คิ ด ว่ า

ตัวหนึ่งน่าจะทำเป็นตัวแทน ของต้ น ไม้ แ ละอี ก ตั ว น่ า จะ

ทำเป็ น ตั ว แทนของสั ต ว์

ผมพยายามใส่ Message อะไรบางอย่ า งลงไปด้ ว ย ประมาณว่ า ธรรมชาติ เ ป็ น

สิง่ ทีน่ า่ รัก มันสวยงาม อย่า ทำร้ายพวกเราอีกเลย แค่นี้ โลกเรามันก็แย่พอแล้ว”


Street Art หรือ ศิลปะข้างถนน คือศิลปะ ใดๆ ก็ตามที่แสดงขึ้นในสถานที่สาธารณะ แน่ น อนว่ า โดยเฉพาะสถานที่ ที่ เ รี ย กว่ า

ข้างถนน และหากเอ่ยถึงสตรีทอาร์ตเมือ่ ไหร่ หลายคนอาจจะนึกถึงแต่ Graffiti ซึ่งความ เป็นจริงแล้วยังมีศลิ ปะประเภทอืน่ อีกมากมาย ที่นับว่าเป็นสตรีทอาร์ต อาทิเช่น Stencil Graffiti (การพ่ น สเปรย์ ล งบนลายฉลุ

ก่ อ นลงบนกำแพงอี ก ที ) , Wheatpasted Poster Art (การพรินต์ภาพกราฟิกลงบน กระดาษบางๆ แล้วแปะลงบนผนังโดยใช้ แป้ ง เปี ย กหรื อ กาว), Flash Mobbing

(กลุ่มคนที่มารวมตัวกันในที่สาธารณะเพื่อ ทำอะไรแปลกๆ พร้ อ มกั น เช่ น ออกมา

เต้ น หรื อ เล่ น ตี ห มอน) และ Street Installations (งานศิลปะที่ถูกทำให้มองเห็น เป็นภาพ 3 มิติ และกลมกลืนกับสภาพ แวดล้อมจนดูเหมือนจริง) เป็นต้น อย่างไร ก็ตามสตรีทอาร์ตไม่นับรวมงานที่แสดงออก ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือป่าเถือ่ น

History of Street Art

ห นึ่ ง ใ น ศิ ล ปิ น แ น ว

ส ต รี ท อ า ร์ ต ร ะ ดั บ ต ำ น า น ที่ น่ า ส น ใ จ ได้แก่ ‘Banksy’ หรือ Robert Banks

ชาว Bristol ประเทศ อังกฤษ ผู้ฝากผลงาน ไว้ทั่วลอนดอนรวมถึง สถานทีอ่ นื่ ๆ มากมาย ทั่ ว โลก ผลงานที่ ม ี ชื่อเสียงของเขา อาทิ เช่น Peeing Soldiers ทหารอังกฤษในชุดสีแดงทีก่ ำลังยืนฉีอ่ ยูข่ า้ งกำแพง หรื อ Criminal Rats หนู ห น้ า ตากวนๆ ที่ มั ก

ออกมาทำอะไรแผลงๆ ซึ่งเขามักใช้เป็นตัวแทน เพื่ อ สื่ อ ความหมายบางอย่ า ง หรื อ บ้ า งก็ เ พื่ อ

เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โดยเทคนิ ค

ส่วนใหญ่ในผลงานของเขา มักเป็นการใช้เทคนิค กราฟฟิตี้แบบดั้งเดิมผสมผสานกับการใช้เทคนิค Stencil ที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมที่จะ เปิ ด เผยตั ว ตน แม้ ว่ า จะมี ภ าพหลุ ด ออกมาสู่ สาธารณชนบ้าง แต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงจนถึง

ประวัติความเป็นมาของสตรีทอาร์ตนั้นยังไม่มีใครที่จะสามารถระบุได้แน่นอนว่ามีต้นกำเนิดที่ใด

กันแน่ เพราะศิลปะประเภทนี้เกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั่วโลก แถมส่วนใหญ่สตรีทอาร์ติสต์ก็มักจะ ทำงานกันแบบลับๆ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ไปเพนต์ลงบนทรัพย์สินของหลวงหรือของ

ส่วนบุคคลของผู้อื่น อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าสตรีทอาร์ต เริ่มขึ้นในเมืองนิวยอร์ก

ในยุค ’60s โดยวัยรุน่ มักจะใช้กระป๋องสีพเิ ศษทีพ่ วกเขาดัดแปลงขึน้ มาพ่นเป็น Tag ไปตามกำแพง บนรถยนต์หรือรถไฟทั่วเมือง ซึ่ง Tag ดังกล่าวเป็นชื่อที่พวกเขาตั้งขึ้นเพื่ออ้างอิงถึงตัวเองและ

ผลงานของพวกเขา ต่อมาในยุค ’80s Keith Haring และ John Michel Basquiat คือสอง

นักเพนต์ชาวนิวยอร์กคนแรกๆ ที่โด่งดังสุดๆ ในฐานะสตรีทอาร์ติสต์ ซึ่งนอกจากจะได้เห็นผลงาน ตามทีส่ าธารณะแล้ว พวกเขายังได้โชว์ผลงานในอาร์ตแกลเลอรีและพิพธิ ภัณฑ์อกี มากมายด้วย

UP COMING!

งาน For จะยกขบวนไปแสดงที่ เ ชี ย งใหม่ ในชื่ อ For Wall Painting On Tour Chiangmai โดยเป็นการรวมตัวของเหล่า ศิลปิน หลากหลายสายพันธุ์ ที่จะบรรเลง ผลงานลงบนพื้ น กำแพงจริ ง ๆ! สามารถตามไปดู ก ารทำงานแบบสดๆ กั น ได้

ในวั น ที่ 16-19 มิ ถุ น ายน นี้ ส่ ว นจะเป็ น สถานที่ ใ ดในเชี ย งใหม่ นั้ น อั พ เดท

ความเคลื่อนไหวได้ที่ www.P7EVEN.com หรือ Facebook/PSEVEN NEVESP n แหล่งข้อมูล : www.voanews.com, www.wallbomber.com, www.metrojacksonville.com, www.brainswell.com

ทุ ก วั น นี้ ว่ า ใช่ เ ขาจริ ง หรื อ ไม่ ใครสนใจงานของ Banksy สามารถติ ด ตามได้ ที่ www.banksy

.co.uk ภาพประกอบจาก :

http://connico.wordpress.com, www.fotopedia.com


. 25

L E T ’ S

ใกล้ ถึ ง ศึ ก เลื อ กตั้ ง แล้ ว แน่ น อน

ว่า 24-7 ก็ต้องสนใจการบ้านการเมื อ งด้ ว ย เพราะว่ า กั น ว่ า ครั้ ง นี้ คื อ ศึ ก ชี้ ช ะตาการเมื องไทย ครั้ ง สำคั ญ ที่ สุ ด ก็ ว่ า ได้ ตั ว แปร สำคั ญ ในการรั บ ข่ า วสารของ

ผู้คนในยุคใหม่นี้ ไม่ ใช่หนังสือพิมพ์ ห รื อ แ ม้ แ ต่ โ ท ร ทั ศ น์ อี ก ต่ อ ไ ป

ทว่ า คื อ สื่ อ ใหม่ อ ย่ า ง ‘สื่ อ สั ง คม’ หรื อ Social Media ที่ เ คย

ทรงอิ ท ธิ พ ลกระทั่ ง ทำให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาแล้ว ทั้ ง ในตะวั น ออกกลาง และล่ า สุ ด

ในสิงคโปร์

T A L K

2 4 - 7 จึ ง ช ว น คุ ณ ไ ป คุ ย กั บ 3

ทหารเสือในโลกแห่งสื่อ คนหนึ่ง

มี อ าวุ ธ เป็ น ทวิ ต เตอร์ อี ก คนมี อาวุ ธ เป็ น อิ น เตอร์ เ น็ ต ที วี และ สุ ด ท้ า ยเป็ น คนที่ เ ฝ้ า ติ ด ตามสื่ อ ใหม่อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ด้วยข้อ

วิพากษ์สอื่ ใหม่ทนี่ า่ รับฟังอย่างยิง่ ไปดู กั น ว่ า สื่ อ ใหม่ จ ะทำให้ ศึ ก

เลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ มี สี สั น และการ เปลี่ ย นผ่ า นของสั ง คมไทยได้

มากน้ อ ยเพี ย งใด จากความเห็ น ของผู้ ค ลุ ก คลี กั บ สื่ อ ทั้ ง สามท่ า น

ต่อไปนี ้


วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

พลังแห่งสื่อสังคม --------------

Text : พลสัน นกน่วม / Photo : วีรพงศ์ ชปารังษี

วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หรือ จอห์น-วิญญู เจ้าของเสียงทักทาย เปิดรายการสุดคุน้ หู “สวัสดีฮาร์ฟ กลับมาพบกับ

รายการ เจาะข่าวตืน้ กับพิธกี รสุดฮอตนาย จอห์น วิญญู

นะฮาร์ฟฟฟฟ”

“ผมเชื่อว่าอนาคต

สื่อออนไลน์จะมี บทบาทสำคัญในการ เปลี่ยนแปลง อนาคตยังมีเรื่อง ของการศึกษา

การเข้าถึงข้อมูล ข่ า วสารของคนใน สังคมที่เท่าเทียม จึงจะมีการ เปลี่ยนแปลงๆ แน่ๆ ครับ ผมเชื่อ”

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ‘เจาะข่ า วตื้ น ’ คื อ รายการเล่ า

ข่าวเด่นประเด็นฮอตที่มันสุดติ่งแห่งยุค จนมีคน ไทยรุ่นใหม่สมัครเป็นแฟนแฟนพันธุ์แท้อยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ ยั ง มี แ ฟนๆ คอยติ ด ตามความคิ ด

ความเห็ น ของเขาผ่ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย อยู่ เ สมอ เพราะหลายประเด็ น ชี้ ช วนให้ Friend บน Facebook และ Follower บน Twitter ของเขา จับตาดูความเป็นไปในสังคมที่ไม่น่าไว้ใจ เพื่อช่วย กันคุ้ยหาความจริงที่ซ่อนอยู่ ว่าแต่ชายหนุ่มที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของ คนรุ่นใหม่ยุคนี้ มองว่าบนโลกออนไลน์มีอิทธิพล เกี่ยวข้องกับเหตุบ้านการเมืองในทุกวันนี้แค่ไหน เกี่ยวข้องกับคนไทยรุ่นใหม่มากเพียงใด เราอยากรู้และขอโอกาส Log Off จากโลก

Online เพื่อมานั่งคุยกับเขาตัวต่อตัวสักครั้ง

คุณว่าตัวเองใช้โซเชียลมีเดียแสดงออก ทางการเมืองอย่างไร ผมไม่อยากจะตีกรอบแค่ว่ามันเป็นการแสดงออก ทางด้านการเมือง แต่มนั เป็นการแสดงความคิดเห็น ในเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมที่ มี ก ารพู ด ถึ ง บนหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ ทั่ ว ๆ ไปมากกว่ า เวลาเรา แสดงความคิดเห็นออกไป ส่วนใหญ่ไม่ใช่การด่า แต่เป็นการตั้งคำถามเพื่อเปรียบเทียบกับความเป็น จริงที่เกิดขึ้น หลายคนอาจรู้สึกว่าเจาะข่าวตื้นเน้น เรื่องการเมืองส่วนใหญ่ ก็ยอมรับ เพราะการเมือง

เป็ น ตั ว ชี้ ทิ ศ ทางของคำตอบในสั ง คมพอสมควร นอกจากวั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สังคม ผมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลือกตั้งครั้งนี้คุณใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสารออกไปอย่างไรให้คนรุ่นใหม่

สนใจการเมือง ทีมงานของ ihere TV ใช้ทุกช่องทางที่มีบนโลก

ออนไลน์ เ พื่ อ สื่ อ สารข่ า วสารข้ อ เท็ จ จริ ง ออกไป

ก่อนจะเลือกตั้ง เรามีข้อมูลอะไรบ้างของแต่ละฝ่าย

ก็เอามานำเสนอ อาจจะอยู่ในรูปแบบรายการเจาะ ข่ า วตื้ น ทวิ ต เตอร์ เฟสบุ๊ ค แต่ ห ลั ก ๆ เราต้ อ ง สื่อสารออกไปให้คนดูเข้าใจง่าย ไม่ต้องเวอร์มาก ใช้คำง่ายๆ ตลกๆ กวนๆ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละสื่อมันก็มีความจำกัด ตัวอย่างเช่น ทวิตเตอร์ ก็ต้องดูว่ามีพื้นที่ 140 ตัวอักษร เราจะเล่าข่าว อย่างไรให้กระชับเข้าใจง่าย เฟสบุ๊คก็ดูว่าข่าวนั้น มันมีประเด็นอะไร และสามารถนำเรื่องไหนมาผูก กันได้ เราก็ไปตั้ง Status และเปิดพื้นที่ให้คนมา แสดงความคิดเห็นกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ

คุณว่าคนรุ่นใหม่บ้านเราสนใจการเมือง

ในระดับไหน เรื่ อ งการเมื อ งถู ก จั บ ตามองมาตั้ ง นานแล้ ว แต่

สมัยก่อนยังไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น มากเท่ า ปั จ จุ บั น สมั ย นี้ ที่ อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น สื่ อ ที่

ทุกคนสามารถแสดงความคิดได้เต็มที่ และยังมี ความ Free พอสมควร ถึงจะถูกสั่งปิดเว็บไซต์

ไปเยอะก็ตาม เมื่อก่อนหลายคนรวมทั้งผมเคยรู้สึก ว่ า การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งน่ า เบื่ อ เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว

แต่วันหนึ่งเราถึงได้รู้ว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับเราเลย จริ ง ๆ พวกเราคื อ กลุ่ ม คนที่ มี ป ากมี เ สี ย ง มี พ ลั ง

พอสมควรเลยนะ พอมี ก ารจั บ กลุ่ ม กั น เยอะๆ

มันสามารถไปกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การคั ด ค้ า น พรบ.ควบคุ ม การใช้ ค อมพิ ว เตอร์

ฉบั บ ล่ า สุ ด ที่ ช าวออนไลน์ ช่ ว ยกั น เคลื่ อ นไหว

เพื่อยับยั้งและก็ทำได้สำเร็จ นี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี อีกเรื่องหนึ่ง คุณคิดว่า ihere TV ทำให้คนรุ่นใหม่หันมา สนใจปัญหาบ้านเมืองมากขึ้นขนาดไหน ตอนแรกผมคิ ด ว่ า พวกเขามาดู ‘เจาะข่ า วตื้ น ’ เพราะว่ามันมันส์ แดกดันถึงใจ ปากหมา ทีแรก เราก็กังวลว่ามันจะเป็นแบบนั้น ต่อมาเราเริ่มเห็น ชัดขึ้นว่า คนเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการ พูดคุยบนหน้าวอลล์เฟสบุ๊คของเราถึงประเด็นที่เรา ยกมาพู ด เช่ น เรื่ อ งงบซื้ อ รถถั ง เรื่ อ งแจกงบ

ทิ้ ง ทวนก่ อ นยุ บ สภา เรื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ฐ านข้ อ มู ล ประชากรล่ ม 2 ใน 3 เครื่ อ ง เรื่ อ งเครื่ อ งทำ

บั ต รประชาชนเสี ย เราเล่ น ประเด็ น ประมาณนี้

ไปแล้วให้พวกเขามาคิดต่อ แชร์ความคิดเห็นต่อ

เล่นเรื่องพวกนี้ ไม่กลัวถูกคุกคาม

จากอำนาจมืดบ้างหรือ แ ร ก ๆ ก็ มี เ พื่ อ น เ ตื อ น เ ห มื อ น กั น ว่ า เ ฮ้ ย !

พู ด แบบนั้ น ระวั ง นะมึ ง (หั ว เราะ) แต่ ก็ ไ ม่ มี น ะ จริงๆ แล้วสิ่งที่เรานำเสนอ ผมนำประเด็นนำข้อมูล มาจากสื่อต่างๆ ที่เขาพูดถึงทั้งนั้น ผมหยิบประเด็น ที่เห็นว่ามันสำคัญมาขยี้ บางคนอาจไม่เข้าใจว่า

มันสำคัญ หน้าที่เราคือหยิบมาพูดซ้ำ มาอธิบายว่า จริ ง ๆ แล้ ว มั น มี อ ะไรซั บ ซ้ อ นกว่ า ที่ สื่ อ อื่ น ๆ

นำเสนอไป อย่าคิดว่ามันน่าเบื่อ มาดูว่าสิทธิของ คุ ณ คื อ อะไร ความคิ ด เห็ น ของคุ ณ มี ผ ลต่ อ การ

ตัดสินใจกับเรื่องที่เราเอามานำเสนอ แน่นอนว่า

พอผมเสนออะไรออกไปก็ มี ทั้ ง คนเห็ น ด้ ว ยและ

ไม่เห็นด้วย คุณคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์

โซเชียลมีเดียที่เข้ามามีผลต่อการเมือง

จากการเลือกตั้งอเมริกายุคโอบาม่า

จนล่าสุดคือการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ช่ ว งโอบามา ผมว่ า เขาสามารถจั บ จุ ด ได้ แ ละใช้ ประโยชน์ของโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็น เรียกว่าเป็นอีก ช่ อ งทางที่ เ อาชนะใจคนรุ่ น ใหม่ ที่ ต้ อ งการความ เปลี่ยนแปลงและความแปลกใหม่ก็คงได้ ไม่นาน หลั ง จากนั้ น หลายคนก็ เ ดิ น ตามทางโอบาม่ า

ใช้ โ ซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค เพื่ อ หวั ง ผลทางการเมื อ ง

ถ้ า เป็ น เมื่ อ ก่ อ นอาจจะได้ ผ ล แต่ ต อนนี้ มั น อาจ

ตรงกันข้ามเพราะคนเริ่มที่จะแยกแยะได้ ถ้าคุณ

ดี จ ริ ง เขาก็ เ ลื อ กคุ ณ แต่ ถ้ า คุ ณ ไม่ ดี จ ริ ง มั น ก็

เปล่าประโยชน์ ส่วนที่สิงคโปร์กรณีที่ฝ่ายค้านได้ที่นั่งในสภา เพิ่ ม 1 ที่ นั่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารเติ บ โตของ

คนรุ่ น ใหม่ ที่ อ ยากจะเปลี่ ย นแปลง และเข้ า

อินเตอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พูดใน สิ่งที่ตัวเขาเองอยากให้เป็น จนเกิดแนวร่วม ผลที่ ตามมาคือ ฝ่ายค้านได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น แม้จะไม่เยอะ

แต่จริงๆ แล้วรัฐบาลคิดหนักเลยล่ะ เขารู้ตัวแล้ว ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสิงคโปร์กำลัง เกิดขึ้น (ล่าสุด-ผู้ก่อตั้ง หรือ Founder Father ของสิ ง คโปร์ อ ย่ า ง ลี กวน ยู และอดี ต นายก รัฐมนตรีอย่าง โก๊วจ๊กตง ถึงขั้นลาออกจากพรรค เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่อันเป็นผลสะเทือนมาจาก โซเชียลมีเดีย-บรรณาธิการ) แล้วการเมืองไทยกับโซเชียลมีเดียล่ะ

คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร ผมเชื่ อ ว่ า อนาคตสื่ อ ออนไลน์ จ ะมี บ ทบาทสำคั ญ

ในการเปลี่ ย นแปลง จริ ง ๆ แล้ ว สื่ อ ออนไลน์ ใ น

บ้านเรา ยุคไหนๆ ก็ถูกรัฐบาลจับตา ยุคคุณทักษิณ ก็ มี ก ารปิ ด เว็ บ ไซต์ ยุ ค คุ ณ อภิ สิ ท ธิ์ ก็ มี เ หมื อ นกั น

แต่มีการปิดเว็บไซต์มากกว่าถึง 300% ซึ่งพอจะ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต มี ผ ลกั บ การเมื อ ง

พอสมควร แต่ อ นาคตยั ง มี เ รื่ อ งของการศึ ก ษา

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมที่เท่าเทียม จึงมีการเปลี่ยนแปลงๆ แน่ๆ ครับ ผมเชื่อ แต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

MEET HIM @ พบกับจอห์น วิญญู ได้ที่ www.ihear.tv หรือจะติดตามเขาในทวิตเตอร์ที่

@johnwinyu, @iheretv เฟสบุค๊ www.facebook.com/iheretv ส่วนรายการทีวคี อื รายการ ‘ประกาศสภาวะฉุกคิด’ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05-16.30 น.


ปรากฏการณ์ Nicole Seah ในสิงคโปร์

ทีแ่ ม้ได้ไม่ได้รบั การเลือกตัง้ แต่มผี เู้ ข้าไปคลิก Like

ในเพจของเธอมากมาย

คุณมองว่านักการเมืองรุ่นใหม่ควรใช้โซเชียล

มีเดีย ให้เป็นประโยชน์อย่างไร ก็ต้องเล่น สื่อสารความเป็นตัว ‘จริงๆ’ ของตัวเองออกมา ไม่ใช่แบบ ‘หล่อๆ’ อย่างที่ P.R. เขียนแจก ส่วนกรณี Nicole Seah เธออายุ แ ค่ 24 เอง ยั ง มี แ รงเยอะ และคุ้ น เคย

กับ Social Media อยู่แล้ว การที่เธอใช้ Social Media

จึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากๆ แถมราคาถูกอีกต่างหาก เหมาะกับคนทีไ่ ม่มที นุ รอนมากมาย จะว่าไป Social Media ก็บงั คับให้เกิดความ ‘เท่าเทียม’ ระหว่างผูแ้ ข่งขันขึน้ อีกเยอะ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดี เพราะไม่ว่าคุณจะเป็น ลี เซียน ลุง

หรือเป็น นิโคล เซีย๊ ะ คุณจ่ายค่าเปิด Page บน Facebook เท่าๆ กันเลย คือ 0 บาท รัฐบาลในอนาคต เราให้คณ ุ เลือก 3 ข้อ จริงๆ ผมไม่ได้สนใจว่าจะมีการออกนโยบายอะไรอยู่แล้ว

แต่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ มี อ ะไรมากไปกว่ า ให้ ช่ ว ย

ออกกฎหมายมารองรับสิทธิที่ประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญซักที ไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญการันตีว่าปวงชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการ คุม้ ครองหยัง่ งัน้ หยัง่ งี้ แต่แล้วกฎหมายทีร่ ฐั สภาออกมาก็มี แต่กฎหมายทีข่ ดั กับรัฐธรรมนูญ กฎหมายน่ะ ไม่ต้องออกเยอะหรอก เอาเท่าที่ จำเป็น เพราะออกมาเยอะก็ Enforce ไม่ได้ ขัดกับ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน และสุ ด ท้ า ยก็ ก ลายเป็ น

ช่ อ งทางในการหาประโยชน์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ

ยกตัวอย่างง่ายๆ แค่รา่ ง พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือร่าง พรบ.การชุมนุมก็ได้ หรือกรณีห้ามเด็กคลุมฮิญาบ

ไปโรงเรี ย นเพราะวั ด ไม่ ย อม เอากั น เข้ า ไปครั บ รัฐธรรมนูญจะมีไปทำไมเนี่ย ถ้ายังทำนิสัยแบบนี้ กันอยู่ น่าเป็นห่วงประเทศชาติครับผม

3 HIS

MOST INTERESTING EVENTS ONLINE เหตุการณ์การสลายการชุมนุมในยุครัฐบาลไทยรักไทยและรัฐบาลประชาธิปตั ย์ :

“สิง่ ทีผ่ มเห็นได้ชดั คือ คนไทยใส่อารมณ์กนั พอสมควร อย่างตอนทีป่ ดิ ถนนเดินทางไม่สะดวก ก็มกี ารใส่อารมณ์กนั

ผ่านสเตตัสบ้าง ทวิตบ้าง มีการส่งต่อข้อความ รูป คลิป ของกลุม่ คนทีอ่ ยูฝ่ งั่ ตรงข้ามเขาเพือ่ ดิสเครดิตกันใหญ่

เรือ่ งนีน้ า่ เศร้าตรงทีว่ า่ พวกคุณบอกว่าบ้านเราเจริญแล้ว แต่สดุ ท้ายก็มาใส่อารมณ์กนั ” ชาวออนไลน์รวมกันคัดค้าน พรบ.ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์เวอร์ชนั่ ใหม่ :

“นีเ่ ป็นอีกเหตุการณ์ประทับใจของผม ทีค่ นหันมาตืน่ ตัวและช่วยกันรักษาสิทธิบนโลกออนไลน์ดว้ ยการรวมกลุม่ กัน

ร่างรายชื่อคนบนสังคมออนไลน์เพื่อคัดค้าน พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทนฉบับปี 2550 หากร่างกฎหมายนี่ผ่าน ครม. ผลทีต่ ามมาคือ เราทุกคนแทบจะหมดสิทธิเสรีบนโลกออนไลน์ แค่เข้าอินเตอร์เน็ตก็อาจติดคุกแล้ว” การปิดเว็บไซต์กว่า 20,000 เว็บไซต์ :

“มันตลกตรงทีก่ ฎหมายบ้านเราจะรุนแรงเมือ่ เจออะไรทีด่ ขู ดั หูขดั ตาสะเทือนอารมณ์กบั กลุม่ คนทีเ่ สียผลประโยชน์

ในขณะเดียวกัน มีเหตุการณ์ทคี่ วรใช้กฎหมายไปควบคุม กลับไม่ทำ เพราะมันทำให้เขาสูญเสียผลประโยชน์

ถ้าจะเข้มข้นกับการใช้กฎหมายจริงๆ ก็ควรจะเต็มทีก่ บั ทุกเรือ่ งและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” n


นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ --------------

Text : เวสารัช โทณผลิน / Photo : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ชื่อของ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ แห่งสำนักข่าวเนชั่น คือลำดับต้นๆ ที่คอการเมืองใน

โลกของสื่อใหม่คุ้นเคยเป็นอันดี ตัวเลขล่าสุดของ Follower ใน Twitter ของเขาอยู่ที่ 38,941 และพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากการปรากฏตัวหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ทวิตของเขา (@Noppatjak) นั้นพูดได้ว่ามีคน RT หรือรีทวีตซ้ำต่อๆ กันไปมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะ

ข่าวสารอันเที่ยงตรงและรวดเร็วนั้น คือหัวใจสำคัญในโลกของสื่อใหม่ เขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าโซเชียลมีเดียกำลัง ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ซึ่งจะ สอดรับกับความเห็นของอย่างคุณไหม-นั่นคือเรื่อง ที่ต้องติดตาม

ในช่วงนี้ ประเด็นไหนทางการเมืองที่คุณ

มักจะทวีตถึงบ่อยครั้ง ผมว่าช่วงหลังๆ ผมจะโฟกัสเรื่องความมีส่วนร่วม ทางการเมื อ งของคนรุ่ น ใหม่ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ผ ม พยายามกระตุ้ น เพราะเรารู้ ตั ว เองว่ า ไม่ ใ ช่ สื่ อ มวลชนชั้ น ต้ น ของเมื อ งไทยที่ ใ ครก็ ต้ อ งฟั ง

และไม่ ไ ด้ มี ป ระสบการณ์ ม ากพอจะไปวิ จ ารณ์ รัฐมนตรี ก็จะพูดในเรือ่ งนีม้ ากหน่อย เพราะว่าเรา รู้มากพอที่จะพูด ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ก็อาจจะทำได้ แค่เสนอข่าว หรือวิจารณ์ในมุมของประชาชนเฉยๆ คุณคิดว่าโซเชียลมีเดีย

เป็นช่องทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าไปสัมผัส การเมืองได้ง่ายขึ้นไหม ได้เยอะนะครับ เพราะเป็นช่องทางที่ข้อมูลไหล

ได้เร็วขึ้น แล้วคนก็พูดกันมากขึ้น บางครั้งคนอาจ จะไม่สนใจมาก่อน แต่ในทวิตเตอร์จะมีคนรีทวีต

ขึน้ มาให้เห็น ก็อาจจะเป็นกุญแจเปิดไปสูก่ ารเข้าถึง การเมื อ งมากขึ้ น นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นทฤษฎี

แต่ ผ มเห็ น ในชี วิ ต จริ ง คนที่ ต ามผมอยู่ ห ลายคน

ถ้าไม่มีทวิตเตอร์เขาก็รู้เกี่ยวกับการเมืองน้อยมาก อาจจะรู้ แ ค่ น ายกฯ เป็ น ใคร แต่ พ อตามไป

เรื่อยๆ เขาก็เริ่มอ่าน แล้วทวิตเตอร์อ่านง่าย สั้นๆ

เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนการอ่านข่าวที่ยาวหนึ่งหน้าเอสี่

เขาอ่านปุบ๊ ก็เข้าใจเลยว่าคียเ์ วิรด์ คืออะไร

เปลี่ยนโลก

ด้วยโซเชียลมีเดีย

ไม่คิดว่าการสื่อสารในลักษณะนี้มีอันตราย บ้างหรือ เช่น ความเร็วของมันทำให้

ข้อมูลผิดพลาด หรือเกิดความเข้าใจผิด

ขึ้นมา คุณมีวิธีการสื่อสารอย่างไร

เพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจและเข้าใจการเมือง มากขึ้น หลักง่ายๆ ก็คอื ก่อนจะทวีตอะไร ผมพยายามจะ ใช้ภาษาพูดน่ะครับ เพือ่ ให้เข้าใจง่ายทีส่ ดุ กรองสิง่ ทีย่ าวๆ ให้เหลือแค่ 160 ตัวอักษร พยายามปรับ

ให้คนเข้าใจ เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน บอกข่าว

เป็นภาษาพูด เพราะทวิตเตอร์จะเป็นประโยคสั้นๆ ตามรากของคำ เช่น บอกว่า ‘นกร้อง’ ให้เป็นอะไร ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งก็จะลดทอนความ

ผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดไปได้ สื่อสังคมเอื้อให้เกิดการวิจารณ์กันไปมา

ได้ง่าย คุณวิจารณ์คนอื่น

คนอื่นก็วิจารณ์คุณได้เหมือนกัน

โดยเฉพาะในทางการเมืองที่มีความรุนแรง มากขึ้นนั้น คุณมีวิธีรับมือ

กับเรื่องนี้อย่างไร ผมจะชอบอ่ า นคนที่ ม าวิ จ ารณ์ เ รา ทั้ ง คนที ่ วิ จ ารณ์ เ ราและวิ จ ารณ์ อ งค์ ก รคื อ เนชั่ น ถ้ า เขา วิจารณ์เกินเลย เราก็ไม่ต้องไปคิดมาก แต่ถ้าเขา วิจารณ์ด้วยดี เราก็ต้องเก็บมาคิดเพื่อมาดูตัวเอง

คำวิจารณ์คือสิ่งแรกๆ ที่ผมจะอ่าน นอกจากนั้น

ที่ตามอีกก็คือ พวกสุดโต่ง คือเหลืองจัด แดงจัด เพราะเราจะได้ รู้ ว่ า สั ง คมไทยมี ส เปคตรั ม ทาง

การเมืองกว้างแค่ไหน ซึ่งทำให้เราเห็นชัดเลยนะ ตอนช่ ว งกลางปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี ก ารชุ ม นุ ม สเปคตรั ม

จะกว้างมาก เหลืองกับแดงห่างกันสักประมาณ

สามกิโลเมตร แต่ว่าช่วงหลังๆ ก็อาจจะลดลงมา เหลือหนึง่ กิโลเมตร เวลาเราเขียนข่าว เขียนคอลัมน์ จะได้รวู้ า่ อารมณ์ของสังคมเป็นอย่างไร คุณอยากบอกอะไรผู้รับสารของคุณว่าด้วย การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงบ้าง อยากจะย้ำว่านี่เป็นกระบวนการที่สำคัญ แล้วก็ อยากให้คนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆ การเลือกตั้ง

มีข้อดีมากกว่าที่เห็นเยอะ ย้ำว่าประเทศก็ยังอยู่

ในอำนาจของเรา แม้ ค นอาจจะบอกว่ า เป็ น ประชาธิปไตย 4 วินาที หรืออะไรก็ตาม แต่กเ็ ป็น 4 วินาทีที่ชี้ทิศทางความเป็นไปของประเทศได้มาก

ปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเป็นมือเป็นไม้

ในการทำงานข่าวของคุณขนาดไหน? มากเลยครับ ช่วงนีต้ นื่ มาไม่ดขู า่ วทีวแี ล้ว ดูทวิตเตอร์

ก็ จ บ หรื อ บางที เ ร่ ง ด่ ว น อย่ า งช่ ว งม็ อ บจะใช้

ทวิตเตอร์เยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างผมอยู่ท ี่ ราชประสงค์ แต่มีม็อบที่บ่อนไก่และที่อื่นๆ เราก็ เช็ ค ทวิ ต เตอร์ ว่ า แต่ ล ะคนเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง

เอาข้อมูลมา แล้วเขียนข่าว รายงานข่าว นอกจาก เช็ ค ข่ า วแต่ ล ะด้ า นแล้ ว ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ก็ จ ะมี

ส.ส. มีคนที่ตอบคำถามเราได้ อย่างล่าสุดเรื่อง ปาร์ ตี้ ลิ ส ต์ ผมรายงานไปว่ า ของประชาธิ ปั ต ย์

มีใครบ้าง คุณกอร์ปศักดิ์ (สภาวสุ) ก็มาตอบผมว่า เขาปฏิเสธไม่ลงเลือกตัง้ รอบนี้ นีค่ อื ตัวอย่าง การได้ ความรูจ้ ากทวิตเตอร์กม็ เี หมือนกัน ตอนนัน้ มีขา่ วว่า คุณอริสมันต์จะกระโดดพารามอเตอร์มาลงกลาง

เขาใหญ่ เราก็สงสัยว่าพื้นที่ตรงนั้นสูงมากพอไหม

ก็ ท วี ต ถาม โจอี้ บอย ว่ า เขาใหญ่ นี่ เ อาพารา มอเตอร์มาลงได้ไหม นี่เป็นสองสามตัวอย่างว่าเรา ได้อะไรจากทวิตเตอร์มากแค่ไหน คุณเชื่อจริงๆ หรือว่าโซเชียลมีเดีย

มีพลังมากพอจะสร้างสังคมการเมือง

รูปแบบใหม่ขึ้นมาได้ ผมว่ามันทำได้ไปแล้วด้วยนะครับ ทุกวันนี้เราจะ เห็นคนอย่างคุณหนูหริ่ง (สมบัติ บุญงามอนงค์) แกนนำเสื้อแดงคุยกับคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ซึ่ง เป็นผูส้ มัคร ส.ส.ประชาธิปตั ย์ นีเ่ ป็นสิง่ ใหม่แล้วล่ะ เมือ่ ก่อนนีโ้ อกาสทีเ่ ขาจะมาคุยกันน้อยมาก คือมีคน เสื้ อ แดงกั บ คนเสื้ อ เหลื อ งหรื อ คนประชาธิ ปั ต ย์

ที่อยากคุยกันอยู่แล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าใครอยากคุยกับ เขาบ้าง จะคุยกันประเด็นไหน คุยไปแล้วใครจะรู้ คุยกันสองคนแล้วอัดเทปไปให้คนอื่นดูก็คงตลกดี แต่ นี่ เ ป็ น ช่ อ งทางให้ ค นสองคนคุ ย กั น คนเข้ า มา ติดตามอ่านกันไปก็ทำให้คนได้เรียนรูม้ ากขึน้ ผมมัน่ ใจว่าคนไทยทีพ่ ร้อมจะเปิดรับอะไรใหม่ๆ ไม่นอ้ ยเลย ก่อนเข้ามาใช้โซเชียลมีเดีย แนวความคิด การเมืองอาจเป็นแบบหนึง่ แต่พอถึงวันนีเ้ ปลีย่ นไป ในทางที่พร้อมจะเปิดรับมากขึ้น เวลาไปเลือกตั้ง

เขาอาจยั ง ตั ด สิ น ใจเลื อ กพรรคเดิ ม อยู่ แต่ จ ะลด ความสุดโต่ง ลดความรุนแรงไปเยอะ ซึง่ ผมว่านีค่ อื มิติใหม่แล้วล่ะ ถ้ามีคนถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหม

ผมว่า ณ นาทีนมี้ นั กำลังเกิดขึน้ อยูน่ ะครับ


“ ผมมั่นใจว่าคนไทยพร้อมจะเปิดรับอะไรใหม่ๆ

ไม่น้อย ก่อนเข้ามาใช้โซเชียลมีเดีย แนวความคิด การเมืองอาจเป็นแบบหนึ่ง แต่พอถึงวันนี้เปลี่ยนไป

ในทางที่ พ ร้ อ มจะเปิ ด รั บ มากขึ้ น เวลาไปเลื อ กตั้ ง

เขาอาจยั ง ตั ด สิ น ใจเลื อ กพรรคเดิ ม อยู่

แต่ จ ะลดความสุ ด โต่ ง ลดความรุ น แรงไปเยอะ

ซึ่งผมว่านี่คือมิติ ใหม่”

5 POLITICIANS HE FOLLOWS

@korndemocrat (กรณ์ จาติกวณิช) : เขาเขียนสะท้อนทุกอย่าง

ทัง้ นโยบาย ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว และแนวคิด @PheuThaiParty : ดีกว่าพรรคประชาธิปตั ย์ตรงทีใ่ ครแถลงอะไร ตอนเช้า ตอนเทีย่ งจะเอามาลงในยูทบู ให้แล้ว @Theptai (เทพไท เสนพงศ์) : ข้อดีของคุณเทพไท คือใช้

โซเชียลมีเดียได้สะท้อนตัวตนจริงๆ ส.ส.ส่วนใหญ่จะทือ่ มาก @ponlaboot (อลงกรณ์ พลบุตร) : พูดเรือ่ งนโยบายมาก เป็นตัวอย่างทีด่ ที ที่ ำให้เราได้รบั ฟังภาพรวม @suranand (สุรนันทน์ เวชชาชีวะ) : ไม่แน่ใจว่าจะนับ เป็นนักการเมืองหรือเปล่า เพราะเขาถอยออกมาเยอะแล้ว

ใครคือนักการเมืองหน้าใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดีย

ได้น่าสนใจในความเห็นของคุณ ในความคิ ด ผม ถ้ า เอาเป็ น นั ก การเมื อ งรุ่ น ใหม่ เ ลย

แบบเพิ่งเคยลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรก ผมว่าคุณแทนคุณ จิตต์อสิ ระ เขาสามารถใช้ชอ่ งทางนีไ้ ด้อย่างน่าสนใจ เพราะ นอกจากเขาจะนำสิง่ ต่างทีต่ นเองอยากจะทำ รวมถึงนโยบาย ต่ า งๆ มานำเสนอในช่ อ งทางนี้ รวมถึ ง การตอบข้ อ

ซั ก ถามต่ า งๆ ของคนที่ อ ยู่ ขั้ ว ตรงข้ า มกั บ เขาได้ อ ย่ า งมี

วุ ฒิ ภ าวะ ส่ ว นอี ก ฝั่ ง หนึ่ ง คนที่ ผ มตามทวิ ต เตอร์ อ ยู่ ก็ คื อ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก รวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เขา เข้ามาตอบด้วยตัวเองเวลามีใครถามอะไร หรือมีข้อข้องใจ

ในนโยบาย คุณยิง่ ลักษณ์จะมาตอบด้วยตัวเอง 3 นโยบายที่คุณอยากเห็นและสามารถ

ผลักดันให้เป็นจริงได้คืออะไร และนโยบายที่ว่านั้นมี ผลดีอย่างไรกับคนไทยและประเทศไทย สิ่ ง ที่ ผ มอยากเห็ น จากรั ฐ บาลใหม่ ก็ คื อ เรื่ อ งของการ

กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น การผลักดันเรื่องของภาษีที่ดิน และการพัฒนาค่าแรงขั้นต่ำอย่างสมเหตุสมผล เพราะใน ความคิ ด ผม ถ้ า รั ฐ บาลสามารถจั ด การทั้ ง 3 เรื่ อ งนี้ ไ ด้

ความเท่ า เที ย มจะเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม เพราะอย่ า งที่ รู้ อ ยู่ ว่ า

ทุกวันนีส้ งั คมเราแตกแยกก็มเี หตุมาจากความไม่เท่าเทียมกัน ในสังคมเป็นตัวตัง้

MEET HIM @ คุณสามารถพบกับนภพัฒน์จกั ษ์ ได้ทที่ วิตเตอร์ @noppatjak หรือทีเ่ ฟสบุค๊ www.facebook.com/noppatjakpage ส่วนรายการทีวเี ขาดำเนินรายการ ‘เปิดหน้าคุย’ ทุกวันเสาร์ เวลาห้าทุม่ ทีเ่ นชัน่ ชาแนล n


ภัทระ คำพิทักษ์ โซเชียลมีเดียเป็นของมีคม --------------

Text : พันศักดิ์ วรรณคำ Photo : กฤตพล วิทย์ว่องไว

แม้ อ อกตั ว ว่ า ไม่ ใ ช้ โ ซเชี ย ล

มี เ ดี ย กั บ การแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง แต่สื่อ มือเก๋าอย่าง ภัทระ คำพิทกั ษ์ บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์

โพสต์ ทู เ ดย์ และนั ก เขี ย น เจ้ า ของนามปากกา ‘กระบี่ ไม้ไผ่’ ก็คลุกคลีและเห็นถึง ‘อุ ป นิ สั ย ’ ของสื่ อ ชนิ ด นี้ อย่างใกล้ชิด “คุ ณ ไม่ รู้ สึ ก ว่ า มั น พร่ ำ เพ้ อ เหรอ...โดยมาก

ผมว่าพร่ำเพ้อว่ะ” เขาแสดงทัศนะวิพากษ์ตรงไป ตรงมาต่อหลากหลายความคิดเห็นที่อัดแน่นอยู่ใน โลกของเฟสบุค๊ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าไปดูมนั อยู่ เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทำไม ภั ท ระ คำพิ ทั ก ษ์ ซึ่ ง มั ก แสดงจุ ด ยื น ทาง

การเมื อ งให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนผ่ า น

หลายสือ่ จึงระมัดระวังไม่ยอมให้ ความคิดเห็นทางการเมือง ของตั ว เองไปปรากฏใน สื่ อ ใหม่ อ ย่ า งโซเชี ย ล

มีเดีย และเพราะเหตุใด อดีตนายกสมาคมนักข่าวนัก ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไทยคนนี้ จึ ง เปรี ย บโซเชี ย ลมี เ ดี ย

กับของมีคม ถ้าไม่กลัวถูกบาด เชิญไล่ สายตาสูบ่ รรทัดถัดไปได้เลย!

คุณใช้เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ไหม ใช้ เ ฟสบุ๊ ค ครั บ แต่ ท วิ ต เตอร์ ไ ม่ ใ ช้ คื อ ผมมี

ช่ อ งทางในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ค นหลายช่ อ งทาง

ตอนเช้ า จั ด รายการวิ ท ยุ ตกบ่ า ยทำรายการที วี

เย็ น ต้ อ งกลั บ มาทำหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไหนจะเขี ย น คอลัมน์ในนิตยสารอีก ไม่รู้จะเอาพลังงานที่ไหน

ไปเขี ย นทวิ ต เตอร์ (หั ว เราะ) อี ก อย่ า งมี ค นใช้

ทวิตเตอร์บอกเล่าข่าวสารทัว่ ๆ ไปเยอะละ ส่วนใหญ่คุณใช้เฟสบุ๊คเพื่ออะไร ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่ ในเรื่องส่วนตัว ทัว่ ๆ ไป คุยเรือ่ งการเมืองน้อยมาก จะให้ไปแสดง ความเห็นต่อเรือ่ งราวทางการเมือง ผมไม่คอ่ ยอยาก จะทำ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองไทยอยู่ในภาวะ ทีม่ คี วามขัดแย้งสูง การออกจากความขัดแย้งต้องใช้

สติปญ ั ญาและสติสมั ปชัญญะควบคูก่ นั ไป การพูดจา แสดงความเห็น ถ้าสือ่ สารไม่ดี เราจะเป็นส่วนหนึง่ ของการก่อความรุนแรง ส่วนหนึง่ ของการก่อปัญหา ดังนัน้ ผมอดทนทีจ่ ะไม่แสดงความเห็นในบางเรือ่ งได้

ถ้าอยากรู้ทัศนะทางการเมืองของภัทระ

คำพิทักษ์ ตามฟัง ตามดู

หรือตามอ่านในสื่ออื่นจะดีกว่า ถูกต้อง ผมแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน

ไปแล้วผ่านวิทยุ พูดชัดมากด้วย (เน้นเสียง) แม้ใน ภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน สิ่งที่ไม่มีคนพูดผมก็พูด

ถ้าให้แสดงความเห็นทางการเมืองในเฟสบุ๊คสั้นๆ นั้นทำไม่ได้ พูดยาวมากไปก็ไม่มีคนอ่าน นี่เป็น ปัญหาอย่างหนึ่งของสื่อประเภทนี้ ผมเชื่อว่าถ้าผม แสดงความเห็นเรื่องการเมืองจะเรียกแขกได้เยอะ และโดยตำแหน่งหน้าที่การงานอาจทำให้เกิดเป็น ประเด็นขัดแย้งขึน้ มาได้งา่ ย แม้ในใจจะอยากลงไปร่วมวงวิวาทะด้วย แน่ น อน ทุ ก คนมี ค วามเห็ น ส่ ว นตั ว อย่ า งตอน

จั ด รายการวิ ท ยุ ห ากอยากแสดงความเห็ น ใดๆ

ในทางการเมือง ผมจะบอกไปว่านี่เป็นความเห็น ส่ ว นตั ว ของผมนะ ในฐานะประชาชน ไม่ ใ ช่

ความเห็ น ในฐานะสื่ อ ผมไม่ ไ ด้ ติ ด ตามเฟสบุ๊ ค

ของคนในแวดวงการเมื อ งคนไหนเป็ น พิ เ ศษ

เพราะมั น ให้ ไ ด้ แ ค่ ค วามสด เกิ ด เหตุ ก ารณ์ กั บ นักการเมืองคนนั้นคนนี้ปุ๊บก็โพสต์ลงเฟสบุ๊คหรือ ทวิตเตอร์ได้ทนั ที และผมก็รวู้ า่ นักการเมืองบางคน มีทมี ดูแลโซเชียลมีเดียให้โดยเฉพาะเลยด้วย คุณไม่คิดว่าการแสดงออกด้านการเมือง

ในเฟสบุ๊คมีข้อดีบ้างหรือ ข้อดีคือส่งเสริมการมีเสรีภาพทางความคิด มีความ รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วนี่แหละที่เป็นข้อเสียของ

โซเชียลมีเดีย คุณไม่คิดว่าโซเชียลมีเดียจะกระตุ้นให้คน รุ่นใหม่สนใจการเมืองหรือ เราสามารถใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย พั ฒ นาระบอบ ประชาธิปไตยได้ กระบวนการนี้ที่ทำผ่านสื่อเก่า

ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ ให้คนแสดงความเห็นกันอย่าง อิสระเสรีเหมือนทีเ่ ป็นอยูต่ อนนีแ้ หละ พร้อมกับการ Educate เรื่องประชาธิปไตยลงไปด้วย ให้คนรู ้ ด้วยว่า เราเรียกร้องประชาธิปไตย แต่จิตใจที่เป็น ประชาธิปไตยคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่ ง ถื อ เป็ น จิ ต วิ ญ ญาณของประชาธิ ป ไตย แต่ ใ น

ตอนนี้ ไ ม่ ค่ อ ยเห็ น ส่ ว นใหญ่ จ ะล่ อ กั น อย่ า งเดี ย ว ด่าทอกันทั้งนั้น บางทีเห็นข้อความในเฟสบุ๊คของ บุคคลในแวดวงการเมือง ไอ้นพี่ ดู ไม่จริง พูดไม่หมด เราก็เถียงในใจ หรือให้นกั ข่าวโทร.ไปเช็กกับแหล่งข่าว คนนัน้ โดยตรง เพือ่ หาประเด็นและนำเสนอเป็นข่าว


. 32

N E W S - S O C I E T Y Text : Yamin

Doomm Series by Sabina ซาบีน่า เสริมฝันให้สาวไทยคัพเล็กด้วยชุดชั้นใน ล็อตใหม่ ‘ดูม ซีรี่ส์ บาย ซาบีน่า’ ชุดชั้นในดันทรง 4 แบบ 4 ฟังก์ชัน รูปทรงสวยถูกใจ สวมใส่แล้ว

ขั บ ห น้ า อ ก ห น้ า ใ จ ใ ห้ โ ด ด เ ด้ ง ดึ ง ดู ด ใ น ทุ ก

เครื่องแต่งกาย พร้ อ มเปิ ด ตั ว พรี เ ซ็ น เตอร์ ‘คริ ส หอวัง’ ตัวแทนสาวไทยทีส่ วยอย่างมัน่ ใจ

Spy Magarita Lemon สปายออกเครื่องดื่มรสใหม่ตระกูล ค็ อ กเทล กั บ ‘สปายค็ อ กเทล มาการิ ต้ า เลม่ อ น’ เอาใจนั ก ดื่ ม ผู้ ห ลงใหลในเครื่ อ งดื่ ม

รสเปรี้ยวซ่าสไตล์ค็อกเทลมาการิต้า อร่อยจนหยด สุดท้ายแน่นอน มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป WHAT :

เฉลิมฉลอง 100 ปี Fila

WHEN :

Toyota

รับรางวัล AFTA ดีเด่น

Super Sport ทุกสาขา

HOW : เดินทางผ่านวันและคืนมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว สำหรับ แบรนด์ Fila แบรนด์แฟชั่นกีฬาระดับโลกสัญชาติอิตาลี ที่ต้องบอก ว่าเป็นศตวรรษแห่งความยิ่งใหญ่จริงๆ สำหรับวาระครบ 1 ศตวรรษนี้ Fila ได้นำรองเท้ารุ่น Original Tennis 100 th Anniversary ลงตลาด เพื่ อ ตอกย้ ำ ให้ เ ห็ น ความคลาสสิ ก

ของต้นตำรับรองเท้าเทนนิส ทัง้ ยังมีเซอร์ไพรส์เป็นโลโก้ใหม่เพือ่ ฉลองอายุคราวนีโ้ ดยเฉพาะ

คุ ณ วิ เ ชี ย ร เอมประเสริ ฐ สุ ข รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้า เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบ

โล่รางวัล ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ AFTA

ดี เ ด่ น เนื่ อ งในโอกาส ‘ครบรอบวั น สถาปนา

กรมการค้าต่างประเทศ ปีที่ 69’ โดยมี คุณพรทิวา นาคาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์

เป็นผูม้ อบโล่รางวัล

Truemove :

สัญญาณทรูมูฟ ไปถึงคุณ ตรงถึงใจ

Coke Music Presents

Maroon 5 Live in Bangkok 2011 WHAT :

WHEN : 23 Apr. 2011 WHERE : Impact Arena HOW : Coke ผู้จัดใจดี ทุ่มสุดตัวพาแบนด์ดัง ระดับโลก Maroon 5 มาเขย่าเวทีอิมแพ็ค อารีน่า

ให้สนั่ สะท้านไปเมือ่ ปลายเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา โดยขน เพลงฮิตจากผลงานทุกอัลบั้มมาให้สาวกได้สลัดน้ำเหงื่อ กันแบบไม่ยั้ง ทั้ง This love, She will be loved, Makes me wonder, Wake up call และอี ก

หลากหลายท่วงทำนองน่าหลงใหล เรียกคะแนนนิยม จากแฟนๆ ชาวไทยกลับบ้านได้เป็นกอบเป็นกำ n

ทรู มู ฟ ขยายเครื อ ข่ า ยคุ ณ ภาพ เพิ่มศักยภาพในการสื่อสาร ให้คุณ ชัดเจนในทุกช่องทางติดต่อ ไม่ว่า จะเป็ น โทรศั พ ท์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต พร้อมทั้งจัดแคมเปญ ‘สัญญาณทรูมูฟ ไปถึงคุณ ตรงถึ ง ใจ’ และเปิ ด ตั ว ‘ซิ ม ฮั ก กั น ’ ที่ ส ำคั ญ คื อ

การดึงหนุ่มที่ฮอตที่สุด ณเดชน์ คูกิมิยะ มาเป็น

พรี เ ซ็ น เตอร์ ใ นภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด ใหม่ ล่ า สุ ด

อีกด้วย

SCB : แบ่งปัน 1 วัน ใน 1 ปี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เปิ ด ตั ว โครงการ ‘แบ่งปัน 1 วัน ใน 1 ปี’ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ ยาวชนไทยรู้ จั ก

เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยสละเวลาหนึ่งวันในการ ตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรม 3 กลุ่ม คือ แบ่งสิ่ง

ที่มี แบ่งไอเดีย และแบ่งแรง ซึ่งสามารถเลือก

เข้าร่วมได้ตามความถนัด พร้อมเปิดรับผูล้ งทะเบียน ร่ ว มกิ จ กรรม หากสนใจคลิ ก ไปได้ ที่ www.

1day1year.com n


. 34

T A S T E

99 Rest Backyard Cafe --------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

ร้านอาหารในสวนหลังบ้าน ใต้ร่มจามจุรี บนถนนสายพระรามเก้า พื้นที่ที่ให้คุณได้หยุดเวลา

ยุ่งๆ แล้วหันไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนสนิทในบรรยากาศโปร่ง สบาย ไม่อึดอัด ร้านถูกรายล้อมไปด้วยสวนสวย ไม่ว่าคุณจะนั่งมุมไหนก็สามารถเพลิดเพลินไปกับความรื่นรมย์

ของธรรมชาติได้ทุกมุม ตรงกับคอนเซ็ปต์ ‘ทุกๆ วันสามารถเป็นเหมือนการนั่งปิกนิกในสวน

เพียงแต่ท่านไม่ต้องลงมือทำอาหารเอง’ เมนูอาหารเน้นความหลากหลายของรสชาติ โดยมีเชฟ เอียน กิตติชัย ‘เชฟมือทอง’ ที่มีชื่อเสียง

ระดับโลกรับหน้าที่ครีเอตเมนูภายในร้าน จานเด็ดไม่ควรพลาด สลัดผักออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ

ที่ใช้ผักสดปลอดสารจาก ‘เกริกฟาร์ม’ เชียงใหม่ เด่นที่มะเขือสีแดงและเหลืองขนาดจิ๋วที่ทางฟาร์ม ปลูกให้โดยเฉพาะ ราดหน้าด้วยไข่ลวกสุกกำลังดีแบบฝรั่งเศส คลุกเคล้าด้วยน้ำสลัดบัลซามิครสจัด ตามมาด้วยกุ้งคลุกข้าวโพดทอดพร้อมครีมซอสญี่ปุ่นรสเปรี้ยว ของทานเล่นอันแสนกรุบกรอบได้รส จากนั้นเพิ่มดีกรีความอร่อยด้วย Salmon Fillet ปลาซัลมอน ถั่วลันเตาหวาน และดอกคำฝอย

อั น มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการบำรุ ง หั ว ใจและลดไขมั น ในเส้ น เลื อ ด ตบท้ า ยด้ ว ย Hot Green Tea Chocolate Fondant ประมาณ 300-500 บาท 99 ซอยพระรามเก้า 41 ถ.เสรี 9 สวนหลวง เปิด 11.00–23.00 น. โทร. 0-2300-4339

Nestled in a lush garden in the metropolitan Bangkok, the aptly named ‘Backyard Cafe’ is aspired to be a homely hang-out for guests who would like to spend time with their loved ones and enjoy delicious comfort food in

a natural garden setting. 99 Rest offers fresh high-quality wholesome food that suits everyone’s taste through the comprehensive menu featuring international favorite dishes. Location : 99 Rama 9, Soi 41, Seri 9, Suan Luang, Bangkok

Shabu Yoshi

--------------

Text : W.Choosungnern Photo : W. Ansirimongkol

แค่ได้ยินคำว่า Shabu หลายคนคงน้ำลายสอและนึกถึงการลวกๆ จิ้มๆ แน่นอนว่าร้านนี้

คุณจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูต่างๆ มากมายได้อย่างไม่อั้นในสไตล์บุฟเฟต์ที่ทั้งสดและใหม่ ตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบญี่ปุ่นสุดๆ ด้วยลวดลายของผนังที่ทำให้รู้สึกราวกับกำลังนั่งทาน

อยู่ที่ร้านในแดนปลาดิบกันจริงๆ นอกจากนี้ยังมีมุมสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อ โดยเป็นหม้อแยก

ส่วนตัว เพื่อความอร่อยอย่างไร้ขีดจำกัด อิ่มอร่อยกับชุดชาบูบุฟเฟต์ ที่มีเมนูให้เลือกถึง 40 รายการ อาทิ เนื้อริบอาย เนื้อสันนอก

ออสเตรเลีย เนื้อสันคอ สันคอหมู หมูสันนอก และยังมีปลาแซลมอน กุ้ง ปลาหมึก ไก่ อุด้ง

ถ้าชอบข้าวปั้นเราก็ยังมีซูชิหลากชนิด อย่างซูชิแคลิฟอร์เนียมากิ ข้าวปั้นหน้ากุ้ง ส่วนน้ำซุปก็มี

ให้เลือก 2 แบบ คือน้ำซุปแบบดั้งเดิม กับน้ำซุปแบบอุด้งที่มีรสเข้มข้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ที่มีทั้ง

แบบดั้งเดิมและแบบสไปซี ่ ราคา 411 บาท / ท่าน (จำกัดเวลาที่ 1 ชั่วโมงครึ่ง) Crystal Design Center (CDC) เฟส 2 ชั้น 2 โซน K ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เปิด 11.00-23.00 น.

โทร. 0-2102-2422

Shabu Yoshi is an authentic shabu and Japanese restaurant offering a great ambiance of interactive dining cozy to enjoy with your friends and loved ones. You can enjoy shabu buffet menu, serving up more than unforgettable 40 items for your full enjoyment. Apart from buffet, you can enjoy a la carte Japanese cuisine. Signature dishes are Kaisen Kakiage don, Hokkai maki and imported sushi set. Location : Crystal Design Center, Level 2, K4 Building, Ladprao 87, Bangkapi, Bangkok


ห้องอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ เพราะที่นี่เลือกใช้ Organic Food เป็นวัตถุดิบ

ในการประกอบอาหาร จึงมั่นใจได้ว่าสะอาด ปลอดสารพิษ แถมรสชาติยังจัดจ้านถึงใจ ไม่แพ้ร้านอาหารทั่วไปเลยทีเดียว

--------------

Text : Rungvisa / Photo : W. Ansirimongkol

Glow

จากการปรับโฉมใหม่ บรรยากาศของห้องอาหารนี้จึงแปรเปลี่ยนเป็นแนวรักสุขภาพ

แบบเต็มตัว ด้วยชุดโต๊ะและเก้าอี้สีขาวในดีไซน์เรียบง่ายแบบร่วมสมัย ผสมผสาน

ความเขียวของต้นข้าวสาลีอ่อนที่ปลูกเป็นแนวพร้อมคั้นสดๆ ให้แก่ลูกค้า ซุปมะเขือเทศรสจัด เสิรฟ์ กับโยเกิรต์ และธัญพืชอบกรอบ ต่อด้วยสลัดกุง้ ย่างกับมะม่วง, มะเขือเทศ, แตงกวา และซอสมะพร้าวผักชีซัทนีย์ รสชาติจัดจ้านเหมือนเป็นส้มตำ

ภาคฝรั่ ง หรื อ จะเป็ น สลั ด ปลาดิ บ คิ ง ส์ ฟิ ช กั บ อะโวคาโด และส้ ม ราดน้ ำ สลั ด ญี่ ปุ่ น

ซึ่งตัดกับขิงเป็นอย่างดี ต่อด้วยปลาโอเชียนเทราต์ คลุกเครื่องเทศซูแมค เสิร์ฟกับ

สลั ด ข้ า วบาร์ เ ลย์ ที่ ส ำคั ญ ห้ า มพลาดกั บ น้ ำ ผลไม้

สูตรสุขภาพ อย่าง Blood of The Earth หรือ

Liver Cleanser ที่รสชาติดีไม่หยอก แนะนำเซตเมนู อ าหารกลางวั น ในราคา 520

บาท++ ต่อท่าน ครบทั้งอาหาร ขนมหวาน และ

น้ำผลไม้ ตั้งแต่เวลา 11.00 -14.00 น. ห้องอาหาร Glow บริเวณชั้น 2 โรงแรมเมโทร

โพลิแทน ถนนสาทรใต้ (ก่อนถึงสถานทูตฝรั่งเศส) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. สำหรับมื้อ อาหารเช้า และแบบ All Day Dining 11.00-21.00 น. โทร. 0-2625-3366

Wow!!! ห้องอาหาร Glow มีบริการส่งเมนูแสนอร่อยให้คุณถึงบ้านแล้ววันนี้ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.chefsXP.com หรือโทร. 0-2204-2001 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ทุกวัน

คิดค่าบริการส่งเพียง 60 บาท ทั่วกรุงเทพฯ For light, healthful dining, the Metropolitan Bangkok offers a trailblazing address for the Thai capital. Glow offers a menu based on the wellness cuisine, which features delicious meals, energizing juices and blends rich in living enzymes, vitamins and minerals. Glow is also ideal for an any-hour meeting. Breakfast is served daily from 6 am to 11am, with all-day dining available from 11am to 9pm. Location :

Level 2, Metropolitan Bangkok property, South Sathon Rd., Bangkok

Eating out

วอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) อร่อยแบบชิลล์ๆ ริมน้ำ

ปีนี้อากาศในกรุงเทพฯค่อนข้างเป็นใจ เย็นสบายกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ยิ่งตอนเดือนมีนาคมยิ่งเข้าไปใหญ่ ตั้งแต่ เกิดมาเพิ่งเคยเจอความเย็นเยียบมาเยือนถึง 2 ระลอก จึงขอแนะนำร้านบรรยากาศดี นั่งรับลมเฮฮาปาร์ตี้ริมน้ำเจ้าพระยา กันบ้าง ร้านนี้มีดีอะไร ทำไมถึงยืนหยัดอยู่ได้นานนับ 10 ปี ขอเชิญไปพิสูจน์กันดีกว่า ณ บัดนาว เจ้านี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า วอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่ริมน้ำ ทำเลที่ตั้งอยู่ตรง เชิงสะพานกรุงธนบุรีหรือสะพานซังฮี้ด้านฝั่งธนบุรี ถ้ามาจากถนนราชวิถีให้วิ่งข้ามสะพานซังฮี้แล้วชิดซ้ายทันทีเพื่อไป กลับรถที่ใต้สะพานลอยข้ามแยกบางพลัดที่อยู่ถัดไป จากนั้นวิ่งย้อนกลับมาทางริมน้ำ ชิดซ้ายแล้วกลับรถใต้สะพานซังฮี้ อีกทีหนึ่ง (มี 2 จุดกลับรถ ให้เลือกจุดที่อยู่ริมน้ำมากที่สุด) แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทาง ร้านวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งอยู่ริมน้ำ ตรงจุดกลับรถในบัดดล ไม่ตอ้ งห่วงว่าเขาจะมีทจี่ อดรถนิดเดียว เพราะมีพนักงานบริการนำรถของท่านไปจอดให้ทเี่ สร็จสรรพ ร้านวอเตอร์ฟร้อนท์มีขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับสวนอาหารร้านริมน้ำทั่วไป แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไป มีทั้งโซนสวน ริมน้ำชั้นล่าง ซึ่งจุได้เกือบ 100 คน ประดับด้วยอ่างน้ำพุตรงกลาง ไม่ต้องกลัวฟ้าฝน เพราะมีหลังคาสูงโปร่งคลุมทั่ว ทัง้ บริเวณ ขึน้ บันไดไปอีกนิดก็จะเป็นส่วนระเบียงริมน้ำ มองเห็นวิวได้ไกลถึงสะพานพระราม 8 ตรงนีน้ งั่ ได้ประมาณ 80 คน ถ้าขี้ร้อนให้เข้าห้องปรับอากาศข้างบน มีดนตรีสดบรรเลงเสียงกระหึ่ม นั่งได้อีก 70-80 ที่นั่ง หรือจะเข้าห้องคาราโอเกะ ด้านล่าง ขนาด 50 ที่ ก็ย่อมได้ เมนูอาหารร้านนี้แฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ไอเดียกระฉูด ไม่เชื่อให้ลองสั่งหนุ่มคั่วสาว เมนูกินเล่นที่แค่ได้ยิน ชื่อก็กินขาดแล้ว จานนี้รสจี๊ดจ๊าดหอมสดชื่นมีชีวิตชีวา ได้ชิมแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนย้อนกลับไปสู่วัยหนุ่ม ฝ่าย นายหนุ่มประกอบด้วย ปลาหมึกแห้ง มะม่วงหิมพานต์ กุ้งแห้ง กระเพาะปลาแห้ง คั่วไฟอ่อนๆ กับตะไคร้ กระเทียม หอมซอย พริกชี้ฟ้าแดง ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา มะนาว มีครบ 3 รส ส่วนฝ่ายสาวเจ้าประกอบด้วยแห้วผัดกับเนื้อไก่ ผัดจนแห้งใส่กระเทียมสับ ปรุงรสครบ 3 รส เช่นเดียวกัน เวลากินตักเครื่องทั้งสองส่วนผสมกัน แล้วห่อด้วยใบคะน้า อาหารจานเนื้อๆ กินเต็มปากเต็มคำมีแนะนำ 2 อย่าง อย่างแรกรสจัดจ้านสมชื่อ เนื้อพิโรธ ทำจากเนื้อสันในวัว นุ่มๆ ผัดกับรากผักชี กระเทียม และเครื่องอื่นๆ สารพัดจนมีรสเข้มข้น เวลากินให้แกล้มด้วยพริกไทยอ่อน เข้ากันดีชะมัด อีกจานคือ ซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้งที่หมักกับน้ำผึ้ง ย่างจนด้านนอกเกรียมๆ นิดๆ แต่ข้างในเนื้อยังนุ่มอยู่ หอมน้ำผึ้ง แทะเพลินเจริญใจ

.Z3FDPNNFOEBUJPO

‚­‡´™À¥h™­µ­¢h²‡ Ä¡hÀ„¢Àˆ­°Àˆ­—µÈÄ«™¡²h­™ „·­¸i‡­š‚i²§Â­j• À‚²•µÄ‚hêh‚i²§Â­j•”i§¢ —³À›s™Àªi™­¢Æ ›£¸‡Ã«i¡µ£ªÀ„Ç¡­¡«§²™«­¡ ¡±™­£h­¢À•´¡•°Ä„£iž£´£°À—µ¢¡¥‡Ä›ˆ²™™µÉ´™Àž¥´™Š°¡±”

%PO~U.JTT

ส่ ว นของทะเลนั้ น ต้ อ งลองโป๊ ะ แตกทะเลผั ด แห้ ง ประกอบด้วยเครื่องทะเลทั้งกุ้ง ปลาหมึก เนื้อปลาเก๋า หอยแมลงภู่ ผัดใส่พริกเหลืองรสชาติจัดจ้านคล้ายกับผัดฉ่า และยังมี ต้มยำกุ้งแม่น้ำ น้ำข้นรสจัดๆ อีกเช่นกัน อาหารเมนูลูกครึ่งผสมกับอาหารนานาชาติก็มีด้วย อาทิ กุ้งยัดไส้ครีมสลัดที่นำเนื้อกุ้งแชบ๊วยและเนื้อปลาอินทรีผสมกับเครื่องต่างๆ ปั้นเป็นก้อนๆ นำไปทอดแล้วคลุกกับน้ำครีมสลัด มีหลากรสชาติครบถ้วน อีกเมนูคือ แซลมอนร็อคเก็ต ที่เอา เนื้อปลาแซลมอนไปพันกับผักสลัดร็อคเก็ตหอมๆ แล้วราดน้ำยำพริกหวานแดง จานนี้ไม่เผ็ด แต่เด็ดอีกเช่นกัน เมนูใหม่เอี่ยมต้อนรับปีนี้ยังมีอีกหลายอย่าง อาทิ ยำส้มโอรสหอมหวาน เมี่ยงปลาเก๋า ถึงเครื่อง แกล้มกับใบชะพลู ไก่วอเตอร์ฟร้อนท์ที่รองด้วยไก่ทอด โปะด้วยเนื้อปู เห็ดหอม และ แครอท ส่วนหัวทำจากสับปะรด ส่วนหางทำด้วยแฮมและแปะก๊วย กับเป็ดชาเขียวหนังกรอบๆ กินคู่กับครีมไข่ขาวผสมชาเขียว ร้านนีเ้ หมาะสำหรับ พาเพือ่ นสนิทมิตรสหายมาปาร์ตรี้ มิ น้ำ รับรองอากาศดีเย็นฉ่ำชิลล์ๆ อ่านจบแล้วรีบโทรจองโต๊ะได้เลยทีเ่ บอร์ 0-2883-1802 และ 0-2424-3316 เขาเปิดตัง้ แต่สโี่ มงครึง่ ไปถึงตีหนึ่ง ตลอดทั้งปี 365 วันไม่มีหยุดจ้ะ n วอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) 470 ถนนราชวิถี เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2883-1802 และ 0-2424-3316 เปิดบริการ 16.30-01.00 น. ทุกวัน VISIT US :

www.changchuanchim.com www.facebook.com/ChangChuanChim

เพื่อดาวน์โหลด e-coupon สำหรับส่วนลดร้านอาหาร และรางวัลมากมาย

«™¸¡h „±§È ª²§ ¸‡i ­š‚i²§Â­j• À™·­É ž´Â£˜ ‹µÂÈ „£‡«¡¹¢²h ‡™É³œ¶‡É  ›e°Á•—°À¥œ±”Á«i‡ •i¡¢³¸‡i Á¡h™³É  ¸‡i ¢±”Īi„£µ¡ª¥±” Á‹¥¡­™£Ç­„ÀÇ• 


--------------

Text : iD11

Photo : Krittaphol Wichwongwai

Gai & Joel Global Flavors ร้านอาหารที่ถ่ายทอดศิลปะการทำอาหารผ่านประสบการณ์และความผูกพันโดยสองเชฟ

คู่รัก เชฟโจแอ็ล วิลคินซัน ที่คร่ำหวอดในวงการอาหารมานานกว่า 23 ปี และเชฟไก่ ธนัญญา ที่ฝากฝีไม้ลายมือในการทำอาหารมากว่า 18 ปี ด้วยการตกแต่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคนทั้งสองรวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วม

ของคนในครอบครัวและเพื่อนๆ จึงทำให้บรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่ง ความรัก ความอบอุ่น ในบรรยากาศสบายๆ แบบสมาร์ท-โมเดิร์น อาหารของที่ นี่ จ ะสะท้ อ นความเป็ น ตั ว ตนของทั้ ง คู่ บ่ ง บอกถึ ง ประสบการณ์ ทั ก ษะ

และเทคนิคการทำอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ในคอนเซ็ปต์ Global Flavors ที่ไม่ใช่แต่เพียงเป็น อาหารนานาชาติ ฟิ ว ชั่ น อิ ต าเลี ย น หรื อ ฝรั่ ง เศส แต่ ยั ง มี อี ก หลากหลายเมนู สุ ด ครี เ อต

ให้ได้ลองกันอย่าง Risotto ‘Riso’ Funghi ข้าวรีซอตโตหอมกรุ่นรสกำลังดี รับรองคุณ

ไม่ เ คยทานรสชาติ แ บบนี้ ไ ด้ ใ นที่ ไ หนๆ Soft Shell Crab Botanical ปู นิ่ ม ทอดกรอบ

ทานแกล้ ม กั บ สลั ด ผั ก สดคลุ ก เคล้ า ด้ ว ยบั ล ซามิ ค ซอส หรื อ เมนู ข องหวาน Gai & Joel Tiramisu ที่มีเทคนิคในการทานให้อร่อยด้วยการหยิบแป้งกรอบมาจิ้มกาแฟรสเข้มเจือขิงหอม อ่อนๆ แล้วนำมาจุ่มกับครีมหวานมันได้รสสุดแสนละเลียดละมุน ประมาณ 500 บาท อาคารหลังสวนบัลโคนี ระหว่างซอยหลังสวน 6 กับ 7 เปิด 11.00-23.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

โทร. 0-2684-5944 www.gaiandjoel.com

Wow!!!

ที่นี่เปิดบริการความอร่อยด้วย Set Lunch สำหรับมื้อกลางวันในราคาเบาๆ เริ่มต้นที่ 290 บาท++

Gai & Joel Global Flavors is a classy restaurant with an adventurous menu. The dishes are presented with modern elegance, yet retain an earthiness. A straight Mediterranean seafood casserole sits on the menu alongside Moroccan lamb rack and forest mushroom soup with truffle nutmeg foam, to name just a few. It also has plenty of space downstairs and two more floors for overspill and private parties. Location : Langsuan Balcony Building, Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Bangkok

ร้ า นอาหารสไตล์ ฝ รั่ ง เศสที่ พิ ถี พิ ถั น ในการปรุ ง ทุ ก ขั้ น ตอนโดย

คุณศรา จิรารัตน์ เชฟและเจ้าของร้าน ที่ได้แรงบันดาลใจในการทำ

ร้านอาหารจากการไปเรียนที่ เลอกอร์ดอง เบลอ บรรยากาศเป็ น แบบ New York Bistro ตกแต่ ง โดยใช้ โ ทน

สีเทาเข้ม ตัดกับสีดำของโต๊ะเก้าอี้ ผนังสีขาวเรียบช่วยขับให้ร้านดูโดดเด่น

มีสไตล์มากขึ้น

--------------

Text : W.Choosungnern

Photo : W. Ansirimingkol

The Aston Gastro Bar

ความพิเศษของเมนูที่นี่นอกจากจะใช้วัตถุดิบชั้นดีแล้ว ยังมีการนำ

เทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการทำอาหารด้วย อย่าง Molecular Gastronomy ในเมนู Molecular Tuna Tartare เทคนิคนี้จะเป็นการรมควันเย็น ทำให้ ได้กลิ่นควันเข้าไปแต่เนื้อปลาทูน่ายังดิบอยู่ ช่วยให้ได้ลิ้มรสความหวาน ของทูน่าสด นอกจากนี้ยังมีการนำวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่างไข่ปลาค็อทมาใช้ ในเมนู Mentaiko สปาเกตตี ไ ข่ ป ลาค็ อ ทสู ต รเฉพาะของทางร้ า น

เพี ย งแรกชิ ม ก็ ก รุ บ กลมกล่ อ มอย่ า บอกใคร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข องหวานเมนู

แปลกตาอย่าง Berry Consomme ที่มีการนำเทคนิค Sous Vide Cooking เข้ามาใช้ จานนี้เด่นตรงการนำเสนอเพราะมีการราดผลไม้

ที่มีทั้งราสเบอรี่ สตรอเบอรี่ และแบล็คเคอเรนท์ ด้วย Nitro Jasmine Espuma เกิดเป็นสายควันม้วนตัวกันสูงขึ้น หอมกรุ่นด้วยกลิ่นมะลิจางๆ ประมาณ 300-500 บาท Crystal Design Center (CDC) ชั้น 2 อาคาร L4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

เปิ ด 17.00-24.00น. (ปิ ด วั น จั น ทร์ ) โทร. 0-2102-2323 หรื อ คลิ ก ที ่ www.facebook.com/AstonCDC

Wow!!! นอกจากจะมีอาหารรสเลิศแล้วที่นี่ก็ยังมีเบียร์กว่า 30 ชนิด

ให้คุณเลือกดื่มอีกด้วย

The Aston Gastro Bar, featured with the feel of New York bistro and modern flair, offers a variety of exquisite food and more than 30 excellent choices of world-class beers. It utilizes hi-tech techniques to bring out the most wonderfully scrumptious taste of its specialized modern French cuisine, which is served upon the top-notch service among its great ambiance. Location : Crystal Design Center, Level 4, L4, Bangkapi, Bangkok


AmBar --------------

Text : iD11

Photo : W. Ansirimongkol

ร้านอาหารบรรยากาศเอาท์ดอร์สุดเก๋ที่ได้โลเคชั่นสุดเวิร์ค ตั้งอยู่บน

ดาดฟ้าสุดชิล บรรยากาศสบายๆ เปิดโล่งให้คุณได้สัมผัสกับมุมมองของท้องฟ้า

ยามพระอาทิ ต ย์ อั ส ดงสี อ ำพั น อบอวลไปด้ ว ยกลิ่ น อายแบบบาซาร์

หรือตลาดนัดจากตะวันออกกลาง คอนเซ็ ป ต์ ข องอาหารที่ นี่ นั บ เป็ น การเดิ น ทางมาเจอกั น ระหว่ า ง

วัฒนธรรมอาหารตะวันตกกับตะวันออกอย่างลงตัว มีทั้งเมนูไทยๆ อย่าง ยำคอหมู ย่ า ง รสแซบถึ ง ใจ ไปจนถึ ง Fried Calamari อร่ อ ยลิ้ น

กรุ บ กรอบ ตบท้ า ยด้ ว ยการเพิ่ ม สี สั น ความสนุ ก ด้ ว ยเมนู ด ริ ง ค์ สุ ด เก๋

อย่าง Prawn & Avocado Cocktail ประมาณ 500 บาท โรงแรม Four Points by Sheraton สุขุมวิท 15 โทร. 0-2309-3288

เปิด 16.00-02.00 น.

Wow!!!

เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ เสี ย งเพลงชิ ล ๆ ของ Live DJ ตั ้ ง แต่ 2 ทุ ่ ม จนถึ ง เที ่ ย งคื น ทุ ก วั น อั ง คารจนถึ ง วั น เสาร์

พร้อมเอนจอยไปกับหลากหลายโปรโมชั่นเด็ดๆ ที่หากไม่แวะมาจะต้องเสียดาย!!! A newly opened lounge bar on the rooftop of the FourPoints by Sheraton hotel, AmBar is an appealing addition to the nightlife options in the Sukhumvit area of Bangkok - either as an exceptional destination for relaxed, casual drinks at the start of the evening, or as a late night lounge bar where both Western and Asian cuisines are served along with a chil ed atmosphere. Location : 8th floor rooftop at FourPoints by Sheraton, Sukhumvit 15, Bangkok

Okay Okay Cafe

(โอเค้ โอเค คาเฟ่) -------------Text : iD11 / Photo : W. Ansirimingkol

ร้ า นกาแฟที่ ส่ ว นผสมทุ ก อย่ า งภายในร้ า นไม่ ว่ า

จะเป็นรสชาติ บรรยากาศ ไปจนถึงการตกแต่ง ลงตัว ที่คำว่า ‘โอเค’ ร้านเน้นโทนสีดำ ขาว แดง ให้อารมณ์กึ่งเรโทร

ผสานความเป็นโมเดิร์น ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ แกลเลอรีในสวน โดยได้หุ้นส่วนร้านอย่างคุณต้าลงมือ ดีไซน์เองทั้งหมด ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ในร้าน ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจต่างๆ ไปจนถึงเมนูเครื่องดื่ม เมนูยอดฮิตต้องไม่พลาด โอเค้ โอเค เย็น กาแฟเย็นหวานมันขายดีอันดับ 1

ตามมาด้วยช็อกโกแลตกล้วยปั่น หอมนุ่มกลมกล่อม เพิ่มความสดชื่นด้วยสตรอเบอรี่ โซดา 1 แก้ว ตบท้ายความเพลิดเพลินไปกับพายบานอฟฟี่รสเลิศ ที่รวมรสชาติ ความอร่อยหลากหลายเอาไว้ด้วยกันทั้งโอรีโอบด กล้วย คาราเมล และมูสขาวนุ่ม แต่ ถ้ า หากไม่ ช อบทานของหวาน เมนู แ ซนด์ วิ ช ลู ก ครึ่ ง อุ ด รฯ-ฝรั่ ง เศสอย่ า ง

Okay Cheese Sandwich ของที่นี่ก็ดูน่าลองไม่แพ้กัน ประมาณ 150 บาท Crystal Design Center (CDC) เฟส 2, Z2 ห้ อ ง 115 ประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม

โทร. 087-591-7180

Okay Okay Cafe stands out with the look of ‘a gallery in the garden’ under the retro-modern

style. It provides a really relaxing atmosphere along with a bunch of creative, flavorful, refreshing drinks such as its highlight ‘cold Okay Okay Coffee’, which are all ready to boost up your spirit.

Location : Crystal Design Center, Z2, Room 115, Bangkapi, Bangkok

Wow!!!

ส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับผู้อ่าน 24-7 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2554 TF085013CN

82x82 28-05-54


. 38

E N T E R T A I N M E N T Text : tumtum

Sex a n d Z en 3 D ถือเป็นหนังฝั่งเอเชียที่มาแรงแห่งปี แรงตั้งแต่ถ่ายทำกับการโปรโมต ว่าเป็นหนัง ‘โป๊’ สามมิติเรื่องแรกของโลกแล้ว อีกทั้งพอเข้าฉายจริงๆ ในฮ่องกงก็ทำสถิติถล่มทลาย รายได้ 17 ล้านเหรียญฮ่องกง มากกว่า หนังดังอย่าง Avatar อีก

แต่ ค าดว่ า คงไม่ ใ ช่ ‘หนั ง โป๊ ’ จริ ง เพราะตอนนี้ มี คิ ว ลงโรง

ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว (อ้าว...กระทรวงวัฒนธรรม ทีอย่างนี้

ไม่เห็นว่าอะไร ดอกส้มสีทองฉากหวิวสักฉากยังไม่มี แต่เกือบโดน แบน) แต่ ห นุ่ ม ๆ ทั้ ง หลายที่ จิ น ตนาการไว้ สู ง ขอบอกว่ า อาจจะ

ฝันค้าง เพราะที่ได้เข้าฉายนั้น เป็นเวอร์ชั่น ‘คลีน’ เรียบร้อยแล้ว เพราะหัน่ ฉากวาบหวิวสุดๆ หรือฉากโป๊เปลือยต้องห้ามออกจน ‘เกือบ’ เกลี้ยง และเด็กๆ ที่อยากดูก็ไม่มีสิทธิเพราะงานนี้ 18+ เท่านั้น

แล้วอะไรล่ะที่เป็น ‘สามมิติ’ ที่จะพุ่งออกนอกจอ ไม่ต้องไปคิด

ให้เมื่อย ไอ้ของที่จะพุ่งอกนอกจอนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับหนังบู๊แอ็คชั่น

ทั่วไปหรอก ส่วนใครอยากพิสูจน์...เตรียมควักกระเป๋าตังค์ตีตั๋วได้ มิถุนายนนี้

Ec o G ee k เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นฮอตของโลกใบนี ้ โดยเฉพาะในยามที่ภัยธรรมชาติแทบจะเกิดขึ้นทุกเดือน ทุกประเทศ บนโลกใบนี้ เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีมาให้เราได้เลือกชม เลือกใช้ไม่ขาด ว่าแต่มเี ทคโนโลยีใดบ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ถ้ า ยั ง โง่ ๆ งงๆ ขอบอกว่ า ให้ ก ดเข้ า ไปอ่ า นบล็ อ กนี้ ไ ด้ เ ลย EcoGeek.org บล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ นานา ที่เป็นมิตร

กับสิง่ แวดล้อม พร้อมด้วยเรือ่ งราวดีๆ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

ทีอ่ า่ นเพลินๆ ก็ได้ อ่านเอาความรูก้ ไ็ ด้ หรือจะเอาเพือ่ นำไปใช้กย็ งั ได้

ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Brain For Earth’ เหมือนเจ้าของบล็อกจะ

บอกว่าการอนุรักษ์โลกนี้ไม่ใช่ด้วยการใช้ถุงผ้าอย่างเดียว แต่ต้องมี ความร้ใู นการใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ด้วย ไม่เช่นนัน้ ใช้ถงุ ผ้ากันทัง้ โลกก็คง ยังไม่ชว่ ยอะไร ถ้าหากยังมีเทคโนโลยีอกี มากมายทีม่ ผี ลเสียต่อสิง่ แวดล้อม

จะรักษ์โลกที...ฉลาดหน่อยก็ดนี ะ

Jenni fe r L o p e z ถือว่าเป็นการกลับมาที่เกินความคาดหมาย เพราะหากยังจำกันได้ว่า ซิงเกิลแรก ‘Louboutin’ ที่ทำกับค่ายเก่านั้นล้มไม่เป็นท่า แต่ซิงเกิล ใหม่กบั ค่ายใหม่ ‘On The Floor’ นัน้ เขย่าฟลอร์สมชือ่ และทำให้เธอ

กลับมาแจ้งเกิดได้อกี ครัง้ โบราณว่าน้ำขึน้ ให้รบี ตัก ว่าแล้วเจโลก็รบี ตัด

ซิงเกิลทีส่ ามทันที ‘I’m Into You’

แต่ขาแดนซ์อาจจะขัดใจ เพราะงานนี้เป็นเพลงมิดเดิลเทมโปบีต จะแดนซ์ก็ไม่ถนัดนัก แต่ก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงเช่นเคยกับมิวสิกวิดีโอ

สวยจัด และเดรสลายงูสุดพลิ้วที่หลายคนต่างอ้าปากค้างอยากได้บ้าง

สักชุด ขอบอกว่ารีบไปสอยได้เลยที่ Net-a-Porter.com ราคาจิ๊บๆ

5,890 เหรียญ แบรนด์ Lanvin ส่วนชุดเด็ดสะระตี่ที่ทำด้วยคริสตัล

ทั้ ง ตั ว นั้ น ของแบรนด์ Chan Luu เดรสที่ ใ ช้ เ ส้ น ไหมญี่ ปุ่ น ทำเป็ น กระโปรงก็ของ Roberto Cavalli ส่วนเดรสที่ทำจากแผ่นโลหะมายึด

ต่อกันนัน้ ของ Giuseppe Zanotti

เอาล่ะหาซื้อกันได้ครบแล้ว ที่เหลือก็แค่ว่าจะไปถ่ายทำมิวสิก

วิดีโอเลียนแบบที่ไหน ถ้ายังหาสถานที่ไม่ได้ ขอแนะนำเขาพระวิหาร เหมือนสุดๆ! ว่าแต่กล้าพอหรือเปล่า

ถ อ ย ไ ป ข้ า ง ห น้ า สาวกสตาร์บัคส์สังเกตหรือไม่ว่า ร้านกาแฟแห่งนี้เปลี่ยนโลโก้แล้ว

(แม้แก้วกาแฟ หรือของใช้อื่นๆ จะยังเป็นโลโก้เดิมก็ตาม) และนี่เป็น การเปลีย่ นโลโก้ครัง้ ที่ 4 ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั มา เมือ่ 40 ปีทแี่ ล้ว

เอาล่ ะ ...คุ ณ อาจจะไม่ สั ง เกต แต่ คุ ณ คงรู้ แ น่ ๆ ว่ า สตาร์ บั ค ส์

ขึน้ ราคาแล้ว!

แม้ จ ะไม่ ไ ด้ บ อกถึ ง เบื้ อ งหลั ง การขึ้ น ราคาของกาแฟสตาร์ บั ค ส์

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ แ ต่ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ เ ล่ า ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของแบรนด์ ก าแฟ

ระดับโลกทีต่ อ้ งล้มลุกคลุกคลานผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมาเช่นเดียวกัน จากปากคำของซี อี โ อ โฮวาร์ ด ชู ล ท์ ส ที่ พ ลิ ก ฟื้ น ให้ ส ตาร์ บั ค ส์

กลั บ มาขายดิ บ ขายดี อี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ต้ อ งปิ ด ตั ว ไปเป็ น โดมิ โ น่ ล้ ม

จากวิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมา

อยากเรียนรูว้ า่ อะไรคือการ ‘ถอยไปข้างหน้า’ ของเขา อ่านด่วน!


ถึ ง เคท มิ ด เดิ ล ตั น ก่อนอื่นขอประทานอนุญาตงดเว้นการใช้คำราชาศัพท์ เพราะหากว่า ต้องใช้คำราชาศัพท์คาดว่าคงเขียนจดหมายฉบับนีไ้ ม่เสร็จสิน้ เป็นแน่

เอาเป็ น ว่ า ฮั น นี มู น เป็ น อย่ า งไรบ้ า งจ๊ ะ ได้ ข ่ า วว่ า ไปฮั น นี มู น

ไกลถึงเกาะเซเชลส์ ได้ออกไปดูมะพร้าวหน้าตาประหลาดที่เป็นของดี ของเกาะบ้างหรือเปล่า หรือว่าโลกนี้มีแต่เพียงสองเรา ดิฉันก็เข้าใจว่า พระองค์กำลังดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ เอาเป็นว่ารอดูรูปถ่ายจากทาง สือ่ มวลชนในโอกาสต่อไปแล้วกัน

ที่เขียนจดหมายมานี่ นอกจากจะแสดงความยินดีที่ได้เสกสมรส และเป็น Duchess of Cambridge แล้ว ก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือ

กับพระองค์นิดหน่อย ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของดิฉันหรอก แต่เป็นเรื่อง

การแต่งตัวของพระองค์ตา่ งหาก

แม้พระองค์ได้จะรับคำสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผูท้ ป่ี ระหยัดมัธยัสถ์ แต่งตัวดีดว้ ยเสือ้ ผ้าราคาถูก แบรนด์บา้ นๆ (แปลมาจาก Local Brand) ไม่บ้าเห่ออย่างไฮโซคนอื่นเขาที่ใส่แต่ซูเปอร์แบรนด์ ราคาหลายพัน หลายหมื่นเหรียญ แต่ด้วยการเป็นแฟชั่นนิสต้าของดิฉัน อยากจะขอ ถวายคำแนะนำว่า เสื้อผ้าราคาถูกอย่าง Zara หรือ Whistles นั้น

ดีจริง ราคาก็สมเหตุสมผล แต่ใช่วา่ จะสวยทุกงาน ทุกโอกาส ลองคิดดู ว่ า ราคาแค่ น ั ้ น ไม่ ก ี ่ ส ิ บ เหรี ย ญไหนเลยจะแพตเทิ ร ์ น ดี ตั ด เย็ บ ดี

อีกทั้งบางแบบบางสไตล์ก็ก๊อปของคนอื่นมา อย่าให้คนอื่นติฉินนินทา ได้กบั เรือ่ งเล็กน้อยแค่น

้ี การเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์บ้าง คงไม่ทำลายภาพลักษณ์เจ้าหญิง

ผู ้ ส มถะหนั ก หนาหรอก เชื ่ อ ดิ ฉ ั น เพราะนอกจากจะทำให้ ล ุ ค ดี

หรูเริ่ดแล้ว ยังบ่งบอกรสนิยมของตัวเองอีกด้วย ตอนนี้ใครๆ ต่างก็

เห่ อ พระองค์ ก ็ ต ้ อ งชมไปในทางบวกเป็ น ธรรมดา ประเดี ๋ ย วสิ . ..

สื่อมวลชนอังกฤษปากใช่ย่อยเสียที่ไหน ระวังจะโดนวิพากษ์วิจารณ์

เข้าสักวัน ดูอย่างมิเชล โอบาม่า เป็นตัวอย่าง

อ้อ! เอามิเชล โอบาม่า เป็นตัวอย่างก็ดีเหมือนกัน เพราะเธอ ฉลาดในการแต่งตัว เลือกใช้แบรนด์ของดีไซเนอร์ใหม่ๆ เก๋ๆ แต่ราคา ย่ อ มเยา ตั ว ละร้ อ ยกว่ า เหรี ย ญบ้ า งก็ ม ี แต่ เ สื ้ อ ผ้ า นั ้ น ดู ด ี เ ชี ย ว

เห็นไหมว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่พวกเสื้อผ้าการ์เมนต์โหลๆ มาใส่ก็ได้ จ่ า ยเงิ น เพิ ่ ม อี ก นิ ด หน่ อ ย เลื อ กดี ไ ซเนอร์ ห น้ า ใหม่ เ ก๋ ๆ ก็ ม ี ส ไตล์

ได้เหมือนกัน ไม่แน่...ถ้าทำการตลาดได้อย่างมิเชล โอบาม่า ประเดีย๋ ว ก็มคี นส่งเสือ้ ผ้ามาให้ใส่ฟรีๆ

“As far as I’m concerned, having

the right to say

‘I Do’ is as fundamental as the right to vote.” แอนนา วินทัวร์ พูดถึงการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน

ในแคมเปญการรณรงค์สทิ ธิมนุษยชน

ด้วยความเคารพรักและหวังดีเป็นอย่างสูง

Miss G

“Kate isn’t

B ey once Billboard

Mu s ic Awards Performance ตอนนีห้ น้าเฟสบุค๊ ของใครๆ ต่างก็แนะนำให้ดกู ารแสดงสดของบียอนเซ่ทงี่ าน Billboard Music Awards กันทัง้ นัน้ อีกทัง้ เสริมด้วยคำเยินยอสารพัดว่าเป็นอันดับหนึง่ ของวงการจริงๆ ในการแสดงสด เพราะสร้างความทึง่ ด้วยความสามารถล้วนๆ ไม่ใช่ขายแต่ของแปลกอย่างเลดี้ กาก้า

ที่กลายเป็นที่ฮือฮาและแซ่ซ้องสรรเสริญก็เพราะว่าเธอคนนี้คิดลูกเล่นสนุกๆ และนำหน้าศิลปินคนไหนๆ ตลอดเวลา ล่าสุดกับการแสดงที่เล่น

กับวิช่วล เอฟเฟ็กต์ในเพลง ‘Who Run The World Girl’ ที่ทำให้เห็นเลยว่าต้องซ้อมมาอย่างหนักและจะผิดไม่ได้แม้แต่เสี้ยงวินาทีเดียว

ไม่งนั้ ไม่เป๊ะ! แต่เธอทำได้

แต่ล่าสุดก็มีคนออกมาทักท้วงแล้วว่า เธอขโมยไอเดียนี้มาจากนักร้องเพลงป๊อปชาวอิตาเลียน Lorella Cuccarini ที่เคยทำอะไรแบบนี้บนเวที

มาก่อน โดยเฉพาะตัวปีกนางฟ้าที่เหมือนกันเด๊ะ ซึ่งบียอนเซ่ก็ออกมายอมรับว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากงานของ Lorella Cuccarini และคนที่ ทำงานนีใ้ ห้เธอคือทีมงานทีเ่ คยทำให้ Lorella Cuccarini นัน่ แหละ

แม้จะไม่ออริจนิ ลั แต่เธอทำได้อะเมซิง่ กว่าเป็นไหนๆ

a fashion bunny,

I don’t know why everyone in fashion is waiting to see

what she wears.

I’m, like, thinking :

get over it.” ดีไซเนอร์ Matthew Williamson พูดถึง เคท มิดเดิลตัน


. 40

T H E M E A N I N G O F L I F E

Text : iD11 / Photo : W.Ansirimongkol

ผู้ชายที่อุทิศเวลาเพื่อสัมผัสโลก

“การท่ อ งเที่ ย ว เป็นการเพิม่ ประสบการณ์ในชีวิต

ทำให้เขามีการรับรู้

อะไรมากขึน้ ”

My Best Time... ช่ ว งเวลาที่ ห นั ง สื อ

ผมเสร็ จ ทุ ก ครั้ ง และทุ ก เล่ ม จะรู้ สึ ก ดี ใ จมาก

เป็

นพิเศษ

My Favorite Food... ผมจะชอบกิ น

โยเกิร์ตมากโดยเฉพาะรสธรรมชาติ กินได้ทุกวัน แทนข้าวได้เลยวันละ 4 กระป๋อง เวลาไปเที่ยว ที่ ไ หนๆ ก็ จ ะต้ อ งไปลองชิ ม โยเกิ ร์ ต ของที่ นั้ น ๆ อย่ า งที่ ป ระเทศจี น ก็ จ ะเป็ น โยเกิ ร์ ต ดาวแดง

เขาเรี ย กว่ า โยเกิ ร์ ต คอมมิ ว นิ ส ต์ แพ็ ค เกจดู

แปลกตาดี ส่วนที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นเหมือน กระป๋องสีทาบ้าน พอเราจะกิน เขาก็จะตักมา โปะไว้ ที่ จ านเรา สุ ด ยอดเลยครั บ ประเทศนี้

แต่ ที่ ตื่ น เต้ น ที่ สุ ด เห็ น จะเป็ น ที่ อิ น เดี ย เพราะ

กินไปไม่รู้ว่าจะท้องเสียหรือเปล่า

หากเปรียบเทียบรองเท้าคือบทบาทชีวิตที่เขาต้องสวมอยู่ทุกวัน อรินธรณ์คงจะ มี อ ยู่ ห ลายคู่ คู่ แ รกเป็ น คู่ ข องนั ก แต่ ง เพลงที่ เ ขาแต่ ง ให้ กั บ วงดนตรี ข องตั ว เอง ‘Basketband’ คู่ที่สองเป็นคู่ของโปรดิวเซอร์รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต งานอี เ วนท์ รายการโทรทั ศ น์ หรื อ งานไหนๆ เขารั บ ไว้ ห มด และคู่ สุ ด ท้ า ย ซึ่งเป็นคู่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสโคจรมาเจอกับเขานั่นก็คือคู่ของนักเที่ยว ซึ่งเขา นับเป็นนักท่องโลกตัวยงที่มีสไตล์การท่องเที่ยวเป็นของตัวเองจนมีหนังสือออกมา ให้เราได้อ่านกันหลายเล่ม ล่าสุดคือ Poorly Planet 2 หรือ ‘เที่ยวถูกจูบโลก’ ...และนี ่ เ องเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น และเป็ น ประเด็ น หลั ก ของการสนทนาในวั น นี้

ความเจ็ บ ป่ ว ยคื อ จุ ด เปลี่ ย นของชี วิ ต ...และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการท่ อ งโลก

สมัยก่อนผมใช้ชีวิตแบบขาดสมดุลคือทำงานหนักมากแทบไม่มีเวลาพัก จนป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดจะต้องถูกวางยาสลบ ช่วงระยะเวลาที่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นมา มั น ทำให้ เ ราฉุ ก คิ ด ว่ า ถ้ า เราไม่ ฟื้ น ล่ ะ เฮ้ ย !! นี่ เ ราจะพลาดอะไรในชี วิ ต ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท ำไปอี ก

ตั้งเยอะนะ ผมเลยมาเริ่มลิสต์ดูว่ามีสิ่งไหนที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำบ้าง ซึ่งก็มีการแต่งเพลง

ของตัวเอง การทำหนังสือของตัวเอง แล้วก็เดินทางท่องเที่ยว ผมเลยมองของง่ายๆ ก่อนนั่นคือ การท่

องเที่ยว พอหายปุ๊บก็แพ็คกระเป๋าปั๊บ แล้วเริ่มปฏิบัติการท่องโลกกันเลย

ทำงาน หาเงิน แต่ไม่ได้ใช้ ผมตัดสินใจไปลาออกจากงาน เพราะหากว่าเรายังทำงานประจำอยู่ เวลาเที่ยวก็จะน้อยและต้องเที่ยวแบบรีบไปรีบกลับ ซึ่งมันจะไม่ได้อะไรเลย ในตอนนั้นพี่ที่ผมทำงาน อยู

่ด้วยก็ค้านว่า จะบ้าไปแล้วเหรอ ผมตอบว่า ไม่บ้าหรอกพี่ เพราะเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ทำ ทำงาน 10 เดือน เที่ยว 2 เดือน คือปรัชญาในการเที่ยวของผม ผมจะวางแผนไปเที่ยว

ให้ได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน คือจะไปตอนเดือน 1 กับเดือน 6 เหมือนทำงานครึ่งปี

แล้

วพัก แต่บางปีก็อาจจะหายไปติดกัน 2 เดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปีนั้นๆ

บางคนชอบเที่ยวทัวร์ แต่ผมขอเที่ยวเอง ทุกคนคงจะต้องเคยไปเที่ยวกับทัวร์สักครั้ง

ในชีวิต ซึ่งตัวผมเองก็เคยไป แต่มันจะแตกต่างจากการที่เราได้ไปเอง เพราะเราสามารถออกแบบ การท่องเที่ยวเองได้ ตั้งแต่การวางแผนชีวิตไปจนถึงเส้นทางในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางแบบนี้ มั นทำให้เราได้เจอกับประสบการณ์แปลกๆ และมิตรภาพที่หาไม่ได้จากทัวร์

20,000 บาทคืองบประมาณในการเที่ยวแต่ละครั้ง ทุกปีผมจะวางแผนการเงินเพื่อการ ท่องเที่ยว ตั้งกองทุนไว้เลย หลังจากนั้นก็ดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่สามารถใช้เงินประมาณสองหมื่น ในการดำรงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ภ ายในหนึ่ ง เดื อ น (อั น นี้ ไ ม่ ร วมค่ า เครื่ อ งบิ น นะ) ซึ่ ง ยั ง ไงมั น ก็ ห นี ไ ม่ พ้ น

ทวี

ปเอเชียอยู่แล้ว ผมเลยเริ่มตระเวนเที่ยวแถบใกล้บ้านเราก่อนแล้วค่อยๆ ขยายวงออกไป

อย่าคิดเอง เออเอง มีหลายคนถามผมว่า เวลาที่เราไปเที่ยวประเทศที่ไม่เคยไป เคยรู้สึกนึก กลัวบ้างมั้ย จริงๆ ผมอยากจะบอกว่า มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มันมีคนสร้างเอาไว้เสร็จหมดแล้ว เมื่อเราเป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในระบบ เราก็แค่เดินเข้าไป ตามระบบก็เท่านั้นเอง อย่างตอนที่ผมจะไปทิเบต ผมก็แค่เปิดหนังสือท่องเที่ยวเพื่อศึกษาว่าจะ ต้องไปอย่างไร หนังสือก็จะบอกว่าต้องไปลงที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีนก่อน เพื่อไป ติดต่อหาใบอนุญาตเข้าทิเบต ผมก็บินไปเลย พอไปถึงเมืองเฉิงตูก็จะมีคนเข้ามาถามเราเองว่า อยากไปทิเบตหรือเปล่า ถ้าจะไปต้องทำยังงี้ยังงั้นนะ เราก็แค่ทำหน้าที่เลือกช่องทางที่เหมาะสม กั บชีวิตเราเท่านั้นเอง

เที่ยวไป เครียดไป ไม่สนุก ตอนนั้นวางแผนจะไปเที่ยวประเทศอินเดีย ผมกลัวโดนโกงมาก เพราะประเทศนี้ขึ้นชื่อในเรื่องนี้สุดๆ ผมเดินทางไปบนความรู้สึกที่ว่า ‘กลัวโดนโกง’ เวลาเดินเที่ยว

ก็จะเกร็งๆ ต้องคอยระวังตัวตลอดเวลา เรียกได้ว่ากังวลไปหมดทุกเรื่อง เวลาใครมาคุยด้วยก็จะ ไม่คุย ไม่ยุ่ง ทำให้ผมรู้สึกว่าทริปนี้ไม่สนุกเลย กลายเป็นว่ามาเที่ยวแล้วเครียดกลับไปเลยตั้งใจ กลับมาใหม่อีกครั้ง พอมาครั้งที่สองผมปล่อยตัวตามสบาย โดนโกงก็โดน ไม่คิดอะไรมาก คิดแค่ ว่ามันทำให้เราพอใจหรือเปล่ากับการเสียเงินเกินไป 20-50 บาท แล้วแลกกับการที่เราอารมณ์ดี กลายเป็นว่ามุมมองที่เรามองประเทศนี้เปลี่ยนไป เริ่มเข้าใจกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่น แล้

วมันก็ทำให้ผมรู้สึกขำไปด้วยกับมุกโกงของเขา หลายคนคิดว่าถ้าจะเที่ยวต้องมีเงิน แต่สำหรับมิติการเที่ยวของผมไม่ใช่แบบนั้น แต่จะ

อยู่ที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิต ได้เรียนรู้ พอเรียนรู้ก็จะมีประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์จะสั่งสอน

ให้

เราบ่มชีวิตใหม่ นั่นเท่ากับว่าเราได้เปิดโลกทัศน์และบ่มชีวิตไปพร้อมๆ กัน การท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในชีวิต ทำให้เรามีภมู ิต้านทานในการรับรู้อะไร มากขึน้ ทำให้เราเปรียบเทียบคุณค่าของชีวติ ได้ เราจะรูว้ า่ ชีวติ เรามีคา่ มากขึน้ พอเราเริม่ รูค้ า่ ของชีวติ เราแล้ว เราก็จะเริม่ รูค้ า่ ชีวติ ของคนอืน่ มันเหมือนกับเราได้ปรับมิเตอร์เข้าสูร่ ะบบสากล ไม่ใช่มเิ ตอร์

ที่อยู่แต่ในบ้านเรา ซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเราสำคัญ เราเก่ง เราดี แต่พอเราอยู่ในมิเตอร์

ที ม่ นั ใหญ่ขนึ้ สิง่ แวดล้อมมันใหญ่ขนึ้ เราจะเริม่ รูส้ กึ ว่าคนนัน้ ก็เก่ง คนนีก้ ด็ ี เราก็แค่คนธรรมดาคนหนึง่

ความหมายในชีวิตเกิดจากความไม่รู้ การวัดอะไรในชีวิต มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้

เพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวมันทำให้ผมพบว่าวิธีการมองโลกเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ผมเคยฟัง ปรัชญาข้อหนึ่ง ‘คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้’ เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจ แต่พอผมได้

ไปยืนอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามของจีน แล้วก็เกิดความสงสัยว่า พระราชวังต้องห้าม มันคืออะไร ซึ่ งผมก็ไ ม่รู้ แต่ ด้ วยความไม่ รู้ มัน ทำให้เ ราเกิ ดความสงสั ย ทำให้ เ รากลับ ไปศึ ก ษาหาความรู้

เพิ่มเติม แล้วมันก็จะไปสะกิดความไม่รู้อื่นๆ ให้งอกเงยออกมา n


247#085  

247#285 free magazine in Thailand

Advertisement