Page 1

15

H E A L T H โ ฮ มี โ อ พ า ธี ย์ เ พื่ อ ก า ร ช ะ ล อ วั ย

22

T A S T E หลากหลายบรรยากาศและ ค ว า ม อ ร่ อ ย

30

2 4 H O U R S ศิ ษ ฏ์ สิ ข ร วิ ท ย

VOL.4 | NO.83 | 1-15 MAY 2011


COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

HOTEL

SHOWROOM

OTHERS

กระแสใหม่ที่คนอินเทรนด์จะต้องรู้จัก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการกิน ดื่ม เที่ยว แบบของ 24-7 คุณจะต้องเคย ดื่ม ‘ไวน์’ กันมาบ้าง ไวน์เป็นเครื่องดื่มแห่งมิตรภาพในประวัติศาสตร์สากล ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีความพิเศษ เฉพาะตัวในการผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูกองุ่น การเก็บเกี่ยว จนถึงกระบวนการการผลิต หลายตำราบอกว่าหาก ไวน์ ดื่ ม ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพอย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ และในหลายเหตุ ผ ลทำให้ ไ วน์

ยังคงเป็นเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มคนที่มีรสนิยม อารมณ์ละเมียดละไมในการสังสรรค์นั่นเอง จากการที่ทีมงาน

ไปรีววิ ร้านอาหาร ผับ บาร์ มาหลากหลายแห่งยังให้ความเห็นว่า ลูกค้าหันมาดืม่ ไวน์กนั มากขึน้ เราอยากแนะนำ ให้อ่านเรื่องราวของไวน์ต่อในคอลัมน์ Scoop ส่วนเรื่องน่าสนใจในเล่มนี้ยังมีเรื่องของสุขภาพ คอลัมน์ Health เสนอไว้ได้น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางเลือกของการดูแลผิวพรรณ แบบ Homeopathy ที่เป็นการรักษาที่เน้น การกระตุ้นให้ร่างกายและพลังงานภายในตัวเอง สามารถรักษาผิวพรรณตัวเองให้ดูสดใสอ่อนกว่าวัยได้ด้วยยา

ที่สกัดมาจากสารตามธรรมชาติ กับอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่ไม่อยากให้พลาด สำหรับความเป็นทอล์กออฟเดอะ ทาวน์ของคอมมูนิตี้มอลล์แบบหลอนๆ ที่เรียกว่า Mansion 7 ย่านถนนรัชดา กับบ้านผีสิงกลางกรุงขนาดใหญ่ มหึมา เราจะได้ทำความรู้จักกับคนต้นคิด ในคอลัมน์ PEOPLE ความสนุกแบบไม่ธรรมดาที่น่าอ่านจริงๆ

SHOPPING MALL

ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต : ed247@hotmail.co.th

• • • • • • • • •

บรรณาธิการอำนวยการ ณิพรรณ กุลประสูตร • บรรณาธิการ ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์

เลขากองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ

ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุน่ • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา นนทวัฒน์ นิสยันต์ • พิสจู น์อกั ษร ดวงใจ เข็มแดง

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ

เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล • วัตสันต์ พงศ์วราภา • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา

ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสขุ • เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ • หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล • ช่างภาพแฟชัน่ วีรพงศ์ ชปารังษี • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา แดงแท้

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

EDUCA- TION

AIRLINE


.

A T T R A C T I O N Text : iD11, W.Choosungnern

= ราคาของเนื้อที่แพงที่สุดในโลก

โดย 200 กรัม มีราคาขายสูงกว่า 34,000 บาท เนื้อที่ว่านี้คือ

เนื้อวัววากิว (Wagyu) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัว

พื้ น เมื อ งและถู ก เลี้ ย งดู เ ป็ น อย่ า งดี บางแห่ ง มี ก ารนวดผ่ อ นคลาย

กล้ามเนื้อให้วัว หรือไม่ก็ผสมสาเกหรือเบียร์ลงในอาหาร

EL K G r o v e

CiviDesi c gnCenter Study Heartfelt for Japan ช่ ว งนี้ ห ลายๆ ประเทศทั่ ว โลกต่ า งให้ ค วามสนใจและร่ ว มกั น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ

ในญี่ปุ่น สตูดิโอสัญชาติคานาเดียน ‘Molo Design’ นี้ก็เช่นเดียวกัน ล่าสุดได้ออก Limited Edition ของกระเป๋ า Felted Bag ซึ่ ง เป็ น ผลงานการออกแบบที่ ไ ด้ ผ สมผสานระหว่ า ง กระเป๋าสะพายและโคมไฟไว้ในชิ้นเดียวกัน แต่ละใบสามารถเปล่งแสงได้โดยใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่ สำหรั บ Limited Edition ได้ มี ก ารออกแบบให้ เ ป็ น รู ป วงกลม

สี แ ด ง อั น ห ม า ย ถึ ง ดิ น แ ด น แ ห่ ง

อาทิตย์อุทัย และใช้ชื่อคอลเลกชั่นว่า ‘Heartfelt’ ส่ ว นหนึ่ ง นำไปจำหน่ า ย

ในงาน Milan Design Week 2011 และอีกส่วนสามารถหาซื้อได้ใน Molo Online Store รายได้นำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น

Street Art คงต้ อ งยอมรั บ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ ศิ ล ปะบน ท้องถนน หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Street Art กำลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก สำหรับคนเมืองอย่างเราๆ ดังจะเห็น ได้ จ ากงาน Singapore Furniture Fair 2011 ที่ได้มีการนำคอนเซ็ปต์ของ Street Art มาใช้เป็นธีมหลัก โดยได้มีการนำ

กราฟิตี้ ศิลปะการพ่นสีมาสร้างสีสันให้กับผนังบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้วยการพ่นลงบนวัสดุ รีไซเคิลอย่างสังกะสีหรือไม้เก่าๆ เพิ่มความเก๋ด้วยการจัดวางดิสเพลย์เท่ๆ ได้อารมณ์ดิบๆ ตรงกั บ ความต้ อ งการของชาว Urbanista ในตอนนี้ โดยภาพกราฟิ ตี้ ที่ เ ห็ น อยู่ นี้

เป็นฝีมือของศิลปินชาวอินโดนีเชียน 2 คน ที่ทำงานใน Yogyakarta (Yogya) และเกาะชวา โดยใช้ ชื่ อ ว่ า ‘Love, Hate, Love’ และ ‘Muck’ ซึ่ ง ทั้ ง สองคนได้ ค ว้ า รางวั ล IFFS

Best Stand Award ไปครอง

นี่เป็นภาพจำลองศูนย์แห่งใหม่ Civic Center of The City ของเมือง Elk Grove เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุด ดังนั้นหากมีสถาปัตยกรรม เก๋ ๆ ก็ ค งจะเหมาะสมกั บ เมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น เลิ ศ แบบนี้ ไ ม่ น้ อ ย ดั ง นั้ น จึ ง มี

การสร้ า ง Civic Center ขึ้ น ซึ่ ง ได้ บ ริ ษั ท ชื่ อ ดั ง อย่ า ง Zaha Hadid

มาออกแบบให้ ซึ่งตึกนี้จะประกอบไปด้วย 2 ฮับ คือ Urban และ Sport โดยมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 76,000 ตารางเมตร Civic Center นี้ จ ะมี ทั้ ง ห้ อ งสมุ ด , Children’s Discovery Center, ศูนย์รวมชุมชน, ศูนย์การแสดง, โรงแรม,

ร้านค้าขายปลีก, ศูนย์ประชุมต่างๆ, สวน โรงยิม และสนามแข่ง ซึ่งสามารถ รองรับการขยายตัวต่อไปได้อีกในอนาคต

Skating in The City ภาพที่ เ ห็ น อยู่ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโปรเจกต์ ‘Skating in The City’ ซึ่ ง เป็ น

พาวิ ล เลี ย นที่ ใ ช้ แ สดงนิ ท รรศการที่ ร วบรวมงานเด่ น ๆ ตลอด 25 ปี ข องการ เล่ น สเก็ ต หน้ า บริ เ วณโบสถ์ Cologne Cathedral ผ่ า นงานภาพถ่ า ย รวมถึ ง มี ภาพสเกตช์ โ ครงการ Skate Plaza โดยแกเลอรี สี เ ขี ย วสดใสนี้ ส ร้ า งมาจาก

ตู้ ค อนเทนเนอร์ ซึ่ ง ด้ า นหน้ า ถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ยแผ่ น สเก็ ต บอร์ ด ที่ ใ ช้ แ ล้ ว จำนวน

175 แผ่น นี่เป็นแค่แกเลอรี เล็ ก ๆ เท่ า นั้ น ยั ง ดู เ ก๋ ไ ม่ เ บา ถ้ า พลาซ่ า ของจริ ง ละก็ รับรองจะต้องมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน


‘ น ค ร พ น ม - ค ำ ม่ ว น ’

ส ะ พ า น มิ ต ร ภ า พ ไ ท ย ล า ว แ ห่ ง ที่ 3 เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เรามี ส ะพานมิ ต รภาพไทยลาวไปแล้ ว 2 แห่ ง โดยแห่ ง แรกที ่ ท่ า นาแล้ ง -หนองคาย ส่ ว นแห่ ง ที่ ส องที่ มุ ก ดาหาร-สะหวั น เขต และกำลั ง มี แ ห่ ง ที่ ส าม

ที่ ก ำลั ง จะสร้ า งเสร็ จ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้ คื อ ‘นครพนม-คำม่ ว น’ สร้ า งในพื้ น ที่ ฝั่ ง ไทย บริ เ วณบ้ า นห้ อ ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม และฝั่ ง ลาวที่

บ้ า นเวิ น ใต้ เมื อ งท่ า แขก แขวงคำม่ ว น เมื่ อ สะพานแล้ ว เสร็ จ คาดว่ า น่ า จะเป็ น เส้ น ทาง

การคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยัง ประเทศ ลาว, ประเทศเวี ย ดนาม และทางภาคใต้ ข องประเทศจี น บรรยากาศคงจะดู คึ ก คั ก

ไม่น้อยเลยทีเดียว

ไอเดียน่ารักๆ นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างสวนเล็กๆ ซึง่ ได้ยกสวนมาไว้ในเครือ่ งประดับบนตัวเรา ไม่วา่ จะเป็นแหวนทีม่ หี วั เป็นสวน ขนาดย่อมหรือกระถางต้นไม้เล็กๆ ทีค่ ณ ุ สามารถปลูกต้นไม้สว่ นตัวได้ แถมยังนำ ติดตัวไปได้ทกุ ทีอ่ กี ด้วย นอกจากนีย้ งั มีคอลเลกชัน่ ใหม่ออกมาเป็นสร้อยคอทีท่ ำ มาจากมอสและชิน้ ส่วนจากต้นไม้เล็กๆ ดูแล้วสร้างความสดชืน่ ได้ไม่นอ้ ย n

10/3/54

kb


เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

.

C A L E N D A R S Text : T. Iamla-or

Today-

15 May 2011 Hanoi and its inhabitants, comtemporary view ห้องสมุด สมาคมฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดแสดงนิทรรศการ ภาพถ่ า ย Hanoi and its inhabitants, comtemporary view โดยช่างภาพชาวฝรัง่ เศส นิ โ กลาส์ กอร์ เ นต์ ที่ จ ะนำเสนอความ เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ผู้คนและสังคมของ ฮานอย ผ่านมุมมองหลากสีสัน ที่สำคัญคือเข้า ชมฟรี!!! ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2670-4231 หรือ www.alliance-francaise.or.th

Honda Summer Fest’@Hua-Hin#4

14 May 2011

Hua-Hin Beach / Start 12.00 กลับมาอีกครัง้ กับงาน Honda Summer Fest’ @ Hua-Hin ครั้ ง ที่ 4 ภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ ‘Funtastic 4 : 4 มหัศจรรย์ความสนุกบน ชายหาดทะเลหัวหิน’ พิเศษกว่าทุกครั้งกับการ มาเยื อ นของวงสกาแถวหน้ า จากแดนซากุ ร ะ และคอนเสิร์ตเรืองแสงเต็มรูปแบบ ซึ่ง 5,000 ท่านแรกที่ใส่เสื้อสีส้มมาร่วมงานจะได้รับของ

ที่ ร ะลึ ก ฟรี งานเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ วลา 12.00 น.

เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ 081-3760677

14 May 2011 One Night with One thongchai Concert M Theatre

Paris Paradise Trip by Sizzler ซิซซ์เลอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

Today-

31 May. 2011

ซิ ซ ซ์ เ ลอร์ คลอดแคมเปญ Paris Paradise Trip by Sizzler เปิดโอกาสให้ลกู ค้า ร่วมสนุกลุน้ เทีย่ วเมืองน้ำหอม ฟรี! ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ สิน้ เดือนพฤษภาคม เพียงทานอาหารทีซ่ ซิ ซ์เลอร์ ทุกสาขา จะได้จบั คูปอง 1 ใบ หากเป็นสมาชิก ของซิซซ์เลอร์, เมืองไทยสไมล์คลับ และลูกค้า บัตรเครดิตกรุงศรีฯ จะได้จบั คูปอง 2 ใบ คลิกดู

รายละเอียดได้ที่ www.sizzler.co.th

8 May 2011

The Best 2011 Rain Asia Tour in Thailand Impact Arina พีดี โชว์ไทม์ ขอทุม่ ทุนเต็มรูปแบบ กับโปรเจ็กต์ พิเศษ The Best 2011 Rain Asia Tour in Thailand กั บ คอนเสิ ร์ ต เต็ ม รู ป แบบอี ก ครั้ ง

ของซูเปอร์สตาร์หมายเลข 1 ‘เรน’ โดยรายได้ ส่ ว นหนึ่ ง หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจะร่ ว มสมทบทุ น

ให้กับผู้ประสบธรณีพิบัติภัยชาวญี่ปุ่น สอบถาม

เพิม่ เติมที่ 085-232-6771-5

เตรียมพบกับ Krungsri present ‘One Night with Onethongchai Concert’ ทีค่ รัง้ นีจ้ ะเป็น คอนเสิรต์ เดีย่ วเต็มรูปแบบครัง้ แรกของหนุม่ ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร AF4 คอนเสิรต์ จะมีขนึ้ วันที่ 14 พ.ค. ที่ M Theatre เวลา 19.00 น.

แฟนคลั บ หนุ่ ม ต้ อ ล ถ้ า ไม่ อ ยากพลาดรี บ ๆ

ปัน่ พ้อยท์บตั ร ธ.กรุงศรีฯ กันได้แล้ว

21 May-5

Jun. 2011

ติ ด ศิ ล ป์ . . . บ น ร า ช บุ รี ถนนสฤษดิ์เดช ริมแม่น้ำแม่กลอง ข้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ราชบุ รี 15.00-21.00

นิทรรศการศิลปะบนถนน (Street Art) ครัง้ แรก ของเยาวชนเลือดใหม่ใจรักศิลปะ โดยจังหวัด ราชบุรี ได้เนรมิตให้ถนนสฤษดิ์เดชกลายเป็น ถนนที่เรียบง่าย แต่มากไปด้วยสีสัน คุณจะได้ เดินชิล พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีฟังสบาย และศิ ล ปะแขนงต่ า งๆ งานเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ วลา 15.00-21.00 น. เท่านัน้

Asia Fashion Exchange 2011 Singapore

11-22 May 2011

มหกรรม Asia Fashion Exchange 2011

โดยประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เป็ น มหกรรมแฟชั่ น

ครั้งยิ่งใหญ่จากนานาประเทศในเอเชียที่จัดขึ้น เป็ น ปี ที่ 2 เหล่ า บรรดาแฟชั่ น นิ ส ต้ า ตั ว จริ ง

ห้ามพลาด!!! เพิม่ เติมคลิก

www.asiafashionexchange.com.sg


ต้องการแนะนำข้อมูลสำหรับคอลัมน์นสี้ ง่ มาได้ที่ ed247@hotmail.co.th คอลัมน์ใหม่สำหรับคนทีส่ นใจในข่าวสารความเคลือ่ นไหว

ในสังคมเมืองรอบๆ ตัว และจะช่วยอัพเดทการเลือกไลฟ์สไตล์

ในยามว่างของคนทันสมัยและมีรสนิยม

.

L O O K

A R O U N D Text : chicka / Photo : W. Ansirimongkol

Element 72 ร้ า นมั ล ติ แ บรนด์ ท ี ่ ม ี ส ิ น ค้ า แฟชั ่ น ไลฟ์ ส ไตล์ อ อกแนวสปอร์ ต แบรนด์ ด ั ง นำเข้ า จาก

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น OAKLEY New Era, Keen, Tough Jeansmith ฯลฯ รุ่นใหม่ๆ มาให้คุณได้อัพเดทเทรนด์ และเดินเลือกซื้อในบรรยากาศร้านที่กว้างขวาง ตกแต่ง

ได้เก๋ไก๋ ให้อารมณ์สนุกสนาน ด้วยผนังฉาบปูนแบบไม่เรียบดูไม่ตั้งใจ ใช้ท่อเหล็ก

แขวนเสื้อผ้า มีสินค้าวางโชว์ในกระบะไม้ และอยู่ในตู้เหล็กติดกระจกใส มีทั้งเสื้อผ้า สำหรับคนชอบกีฬา รองเท้า กระเป๋า แว่นตา รวมถึงอุปกรณ์แอ็คเซสเซอรีต่ า่ งๆ แบบเท่ๆ อีกมากมาย แวะไปชมได้ที่ชั้น 1 พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

Dot Life Shoe Café ร้านรองเท้าที่ละลานตาไปด้วยรองเท้ามากมาย ในร้านยังมีคอนเซ็ปต์ของการเลือกนำเข้า รองเท้าจากต่างประเทศแบบที่มีคุณภาพ น้ำหนักเบามากๆ และเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทนนาน

มีทั้งแบบรองเท้าคุณผู้ชาย คุณผู้หญิง และรองเท้าเด็ก แบ่งเป็นประเภทรองเท้าแตะ รองเท้า ผ้าใบ รองเท้าหนัง ฯลฯ และถ้าใครชวนกันไปช้อปหลายคนอาจจะมีเวลาว่างระหว่างนั่งรอ เพื่อนเลือกรองเท้า อาจจะนั่งพักผ่อนคลายเมื่อยล้าด้วยการนั่งชิลจิบเครื่องดื่มและขนม

ในร้านไปพลางก็เพลิดเพลินดี ที่พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

สำหรับใครที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคและพวก Gadget การสื่อสารทันสมัย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต้องไม่พลาดแวะมาชมสินค้าใหม่ๆ ล้ำเทรนด์ได้ที่ร้านนี้ เพราะมีการ

นำเข้าอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องเสียงแบบเก๋ๆ แนวสีสันสดใสน่ารักก็มีจากต่างประเทศ เช่น เครื่องบินบังคับ วิทยุและลำโพง อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด อุปกรณ์สำหรับโน้ตบุ๊ค ฯลฯ ในสนนราคาที่เป็นมิตร แถมถ้าใครบ้านใกล้ก็แวะช้อปได้ ไม่ต้องฝ่ารถติดเข้าไปซื้อในเมืองด้วยล่ะ ที่ชั้น 2 พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ n


. 10

P I C K

&

C H I C

Text : Yamin

แฟชั่นซัมเมอร์ชุดเลื่อมน้ำ ที่จะช่วยแผดซ่านรัศมีความเย็น ให้เรือนกายของคุณ

ผ้าพันคอสีนำ้ ทะเลลึก จาก Gerard Darel ราคา 3,900 บาท เป็นเจ้าของได้ท ่ี เซ็นทรัล ชิดลม ชัน้ 1

กระเป๋า Handpainted Tote จาก Cole Haan เหมาะกับการหิว้ ฝ่าสายนทีสดุ ๆ ราคา 12,900 บาท มีจำหน่ายที่ เซ็นทรัล ทุกสาขา

เสือ้ เชิต้ ผ้ามัดย้อมลายธงชาติฝรัง่ เศส ดีไซน์พงั ค์ จาก Izzue หาซือ้ ได้ท่ี เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม สยามเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต

แว่นตา กรอบทรงกลม สีไวท์บลู

จาก Chanel เชิญชมได้ทร่ี า้ นตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา Triwa นาฬิกาสัญชาติสวีดชิ รุน่ Sapphire Bullitt วางจำหน่ายทีร่ า้ น Black Jack @ เอราวัณ แบงค็อก

และ Club 21 @ สยามพารากอน

กางเกงขาสัน้ Billabong เหมาะกับการใส่ลอ่ งทะเล ราคา 2,390 บาท แวะซือ้ ได้ท ่ี เซ็นทรัล ทุกสาขา

น้ำหอม Burberry คอลเลกชัน่ Summer

ให้กลิน่ สดชืน่ ราคา 2,350 บาท มีจำหน่ายทีห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นำ

รองเท้าแตะประดับเลือ่ ม Fipflop แบรนด์ยอดฮิต ราคา 2,490 บาท ซือ้ ได้ทร่ี า้ น Shoe Café

รองเท้าผ้าใบสีมหาสมุทร รุน่ Resplit จาก Adidas ราคา 3,390 บาท แวะเลือกชมได้ท่ี Adidas Shop ทุกสาขา

เสือ้ เชิต้ ไล่เฉดสีทอ้ งน้ำ จาก X-Act ราคา 1,290 บาท จับจองได้ทร่ี า้ นและเคาน์เตอร์ X-Act ในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ


. 12

G A D G E T

Text : Yamin

iToys

for

iPhone

ของเล่นสนองพระเดชของ Gadget ตระกูลไอ เอาใจเหล่า Applenista ที่แค่ได้ยลก็ต้องตาลุกวาว! Hasbro: My3Dnow

Lenco 2.1 High Powered Speakerball

ถึงคิวของกล้องอัจฉริยะจากค่าย Hasbro ที่ขอตาม กระแสช่ ว งสามมิ ติ ค รองโลก คลอด My3Dnow

เพื่อเป็นคู่ภิรมย์กับสมาร์ทโฟนไฮโซจากค่ายแอปเปิ้ล เท่านั้น โดยกล้อง My3Dnow นี้ จะมีแว่นตาสามมิติ ติ ด อยู่ ใ นตั ว เมื่ อ นำไปเข้ า ขากั บ ไอโฟน ก็ จ ะให้

ภาพใหญ่มหึมาหลุดลอดออกมาแบบที่ไม่เคยพบเห็น ในโทรศัพท์ทั่วไป ได้อารมณ์ประหนึ่งนั่งเอนหลังหยิบ ป๊ อ ปคอร์ น ใส่ ป ากขณะชมภาพยนตร์ ใ นไอแม็ ก ซ์

ก็ มิ ป าน เป็ น เจ้ า ของกล้ อ งมหั ศ จรรย์ นี้ ไ ด้ ใ นราคา ประมาณ 1,050 บาทเท่านั้น มีจำหน่ายที่ www. target.com ออนไลน์สโตร์

ลำโพงระเบิดเสียง เครื่องมือเสริมยอดฮิตของ High Gadget ตระกูล

ไอทั้งหลาย ที่จะช่วยให้ iTunes กลายเป็นโปรแห่งเครื่องเล่นเพลง

ไม่แพ้คอมโป สำหรับ Lenco 2.1 High Powered Speakerball

เป็ น ชุ ด ลำโพงไอเดี ย แปลก ดี ไ ซน์ ตั ว เครื่ อ งให้ ค ล้ า ยกั บ ลู ก ระเบิ ด

เพื่ อ ตอกย้ ำ คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถขยายเสี ย งให้ ตู้ ม ต้ า มโดยไม่ แ ตก

ไม่ เ หน่ อ ไม่ เ พี้ ย น แถมมี โ หมดแนวเพลงให้ เ ลื อ กปรั บ ตามสภาพ

ความทุม้ ของหัวใจ มีให้เลือก 2 สี คือ แบล็คแอนด์ไวท์ ราคาขาย ณ

ฝัง่ ยุโรปและอเมริกาอยูท่ ปี่ ระมาณ 4,000 บาท

Bone Collection Speaker Amp

Little Rabbit Stand

Steering Wheel with Speakers

บอกลาแบตเตอรี่ไปได้เลย เมื่อมี Bone Horn Stand ชุดลำโพง พกพาตัวเก่งที่กระหึ่มตัวเองได้โดยไม่ต้องง้อแบตเตอรี่ มาพร้อม

ขาตั้งในตัวสำหรับ iPhone เตะตาด้วยดีไซน์วินเทจแบบเครื่องเล่น แผ่นเสียงโบราณ ลำโพงขยายเสียงได้ถึง 12 เดซิเบล วางได้ทั้ง แนวตั้งและแนวนอน โครงสร้างหลักทำมาจากซิลิโคน หมดกังวล เรื่ อ งรอยขี ด ข่ ว นที่ จ ะเกิ ด กั บ เครื่ อ งสุ ด รั ก สุ ด หวง มี ใ ห้ เ ลื อ ก

3 สี ด้วยกัน คือ ดำ น้ำตาลอ่อน และเขียวสะท้อนแสงแรงจี๊ด

สนนราคาของเจ้าลำโพงแผดเสียงนี้อยู่ที่ 12,990 บาท มีจำหน่าย ที่ร้าน dot Life @ Paradise Park

หนึ่งในแอ็คเซสเซอรี่น่ารักๆ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่ออำนวย

ความสบายให้ ส าวกไอโฟนที่ มั ก จะชอบโหลดหนั ง

มานอนดู ชิ ล ๆ หรื อ ชอบนั่ ง ฟั ง เพลงไปทำงานไป

โดยเจ้ า กระต่ า ยน้ อ ยครึ่ ง ตั ว นี้ จ ะช่ ว ยพยุ ง ไอโฟน

ของคุ ณ ให้ ตั้ ง อยู่ กั บ ที่ ไ ด้ น านตราบเท่ า ที่ คุ ณ ต้ อ งการ และไม่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่องของคุณ เพราะทำจาก วัตถุดิบคุณภาพสูง ทนทาน ใช้ได้นานปี หาซื้อได้ที่

ร้าน dot Life @ Paradise Park ราคา 290 บาท

คนเดินถนนรวมถึงผู้ที่ครอบครองไอโฟนต่างรู้ดีว่า โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องมือ เอนเตอร์เทนครบวงจรชั้นเยี่ยม ที่มีทั้งเพลง หนัง เกม พร้อมอุปกรณ์ เสริมที่ทยอยดาหน้ากันเข้ามาเพื่อเสริมความสามารถของสมาร์ทโฟน เครื่องนี้ให้รุดหน้ายิ่งกว่าเป็นมือถือแห่งยุค รวมถึง Steering Wheel with Speakers อุปกรณ์เสริมราคา 22.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชิ้นนี้ด้วย ซึ่งเอนฮานซ์ที่หน้าตาคล้ายพวงมาลัยรถยนต์ตัวนี้จะช่วยเพิ่มดีกรีความ สนุกในขณะที่คุณกำลังจำลองสถานการณ์เป็นนักซิ่งในเกมแข่งรถบน

มือถือ พร้อมกับเปล่งเสียงเซอราวนด์สร้างความหฤหรรษ์ด้วยลำโพงที่ ผนวกติดมากับตัวเครื่อง ซึ่งถ้าหากอยากเปลี่ยนโหมดมาฟังเพลงหย่อนใจ ลำโพงตัวนี้ก็สามารถขยายเสียงจรรโลงโสตประสาทให้คุณได้อีกด้วย n


. 14

H E A L T H

คุณประโยชน์ของหมากฝรัง่ ในทุกวันนี้ ไม่ได้จำกัดอยูแ่ ค่เพียงการช่วยให้เกิดความ มัน่ ใจในลมหายใจสดชืน่ แต่ยงั มีผลวิจยั จากหลายสถาบัน ทีย่ นื ยันตรงกันว่า

หนุม่ สาวทีเ่ คีย้ วหมากฝรัง่ ชนิด Sugar Free ทีไ่ ม่มนี ำ้ ตาล นอกจากจะช่วยให้มสี ขุ ภาพ ฟันแข็งแรง ลดปัญหาเรือ่ งอาการกรดไหลย้อนแล้ว ยังทำให้ควบคุมปริมาณแคลอรี ในการรับประทานอาหารแต่ละมื้ออย่างได้ผล แถมยังช่วยให้รูปร่างผอมเพรียวลงได้

ไม่ตา่ งกับคนออกกำลังอีกด้วย และนีค่ อื หลายข้อเท็จจริงเรือ่ งพิเศษของสุขภาพ

ทีค่ ณ ุ ไม่เคยรูจ้ ากหมากฝรัง่ 1 เม็ด ที่ 24-7 นำมากระซิบบอก

หมากฝรั่ง Sugar Free นวัตกรรมใหม่

เพื่อสุขภาพฟันองค์รวม

เรื่องสุขภาพที่คุณไม่เคยรู้จากการเคี้ยวหมากฝรั่ง ชนิด S u g a r F r e e เพื่อใช้ชีวิตอย่าง • สะอาดเหมื อ นแปรงฟั น การเคี้ ย วหมากฝรั่ ง

ปราศจากน้ำตาลหลังการรับประทานอาหาร ยังช่วยขจัด เศษอาหารที่ติดอยู่ตามร่องเหงือกและซอกฟัน เพื่อช่วย ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ลดความเสี่ยงใน การเกิดฟันผุ และสร้างความมัน่ ใจด้วยลมหายใจทีส่ ดชืน่ เพือ่ ยิม้ สวยและสุขภาพฟันทีด่ อี กี ด้วย • ลดอาการกรดไหลย้ อ น ผลงานการวิ จั ย ทาง วิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริการหลายชิน้ ระบุวา่ การเคีย้ ว ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการหมุ น เวี ย นโลหิ ต และ ออกซิ เ จนสู่ ส มองได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 46.3 และการเคี้ ย ว

หมากฝรั่งแบบซูการ์ฟรีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ยั ง จะช่ ว ยลดกรดไหลย้ อ นกลั บ และลดอาการเสี ย ด

ท้องได้ • เพิ่มสมาธิและความมั่นใจในตัวเอง การเคี้ ย ว หมากฝรั่งเป็นวิธีการเพิ่มสมาธิและความมั่นใจในตัวเอง ได้ ดี แ ละเร็ ว ที่ สุ ด ทางหนึ่ ง ในการทดลองหนึ่ ง ของ สหรัฐอเมริกา ได้มีการแจกหมากฝรั่งให้นักเรียนเคี้ยว เพื่ อ เพิ่ ม สมาธิ พบว่ า ผลคะแนนสอบของเด็ ก ที่ เ คี้ ย ว หมากฝรัง่ สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้เคีย้ วเฉลีย่ อยูท่ ี่ 90 ต่อ 60 ตัวแปรสำคัญคือ หมากฝรั่งช่วยทำให้เด็กๆ ผ่อนคลาย และมุง่ ความสนใจไปทีก่ ารทำกิจกรรมมากขึน้

• ลดอาการท้องอืด และสมานลำไส้ การเคีย้ วหมากฝรัง่ ช่วยให้คนไข้ผา่ ตัดลำไส้ใหญ่หายเร็วขึน้ เพราะการเคีย้ ว หมากฝรั่งหลังการผ่าตัดเป็นการบริหารลำไส้ให้้กลับมา ทำงานตามปกติได้เร็วขึน้ คนไข้จะไม่เกิดอาการลำไส้อดื ซึ่งทำให้ปวดท้องและท้องอืดหลังจากที่ต้องหยุดทำงาน ไปพักหนึง่ • Diet กับหมากฝรั่ง จากการสำรวจของริ ก ลี่ ย์ ใ น สหรัฐอเมริกา พบว่ามีผู้บริโภคให้การตอบรับหมากฝรั่ง ปราศจากน้ำตาล (Sugar Free) เป็นอย่างมาก และ การเคี้ยวเป็นประจำยังช่วยลดแคลอรีทีละน้อย มีผลต่อ การควบคุมน้ำหนักตัวในระยะยาว ดังนัน้ การเคีย้ วหมากฝรัง่ ปราศจากน้ำตาล จะเป็นการช่วยปรับพฤติกรรมการกิน เพื่อการควบคุมน้ำหนักตัวเช่นกัน ผลวิจัยยังเพิ่มเติมว่า การเคี้ยวหมากฝรั่งต่อเนื่องกัน 1-3 ชั่วโมง ยังช่วยลด ความอยากอาหารลงได้อกี ด้วย • Tips เคีย้ วให้ผอม ลด 25+39 แคลอรี รายงานการ วิจัยจากงานประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านโรคอ้วนแห่งปี 2007 เผยว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนทานของขบเคี้ยว

มื้อเที่ยงช่ วยลดความอยากอาหารลงได้ และช่วยผู้ที่ ต้ อ งการลดน้ ำ หนั ก จำกั ด ปริ ม าณอาหาร โดยพบว่ า แคลอรีจากการทานของขบเคี้ยวลดลงถึง 25% ชี้ให้เห็น ประโยชน์ของหมากฝรั่งในแง่ช่วยลดความอยากอาหาร และควบคุมน้ำหนัก เพราะหมากฝรั่งช่วยลดปริมาณ แคลอรีทรี่ า่ งกายได้รบั ประมาณ 25 แคลอรี ลดการทาน ของหวานอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ถึ ง 39 แคลอรี ส่ ว นของ ขบเคีย้ วรสเค็มลดลงถึง 11 แคลอรี n

ในปัจจุบันนอกจากจะมีหมากฝรั่งที่มีสารทำความสะอาด พิเศษ ‘โซเดียมโพลีฟอสเฟต’ เพื่อทำให้ปากและฟันรู้สึก สะอาดสดชื่นแล้ว ยังเป็นสูตรชูการ์ฟรี (ปราศจากน้ำตาล) น้ ำ ตาลแอลกอฮอล์ ที่ มี ค าร์ บ อน 5 อะตอมในโครงสร้ า ง

เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซึ่งแบคทีเรียในช่องปาก ไม่สามารถย่อยสลายเป็นอาหารได้ จึงช่วยลดปริมาณการ เกิดคราบฟัน และช่วยลดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์

ที่อาศัยอยู่ในคราบฟันลงได้ นอกจากนี้ชูการ์ฟรี (น้ำตาล เทียม) ยังมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำลาย ซึ่งเป็นตัวปรับสภาวะความเป็นกรดในช่องปากให้เป็นกลาง และน้ำลายยังเป็นตัวกลางในการนำแร่ธาตุที่มีประโยชน์มา

หล่อเลี้ยงฟัน จึงเท่ากับช่วยลดโอกาสของการเกิดฟันผุลงอีก ทางหนึ่งด้วย จากการวิจัยในวงการแพทย์ พบว่าผู้ที่เคี้ยว หมากฝรั่งที่มีชูการ์ฟรี 5 ครั้ง/สัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากลดลงถึง 38% ปัจจุบนั สมาคมทันตแพทย์ชนั้ นำในยุโรปกว่า 10 ประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ จึงให้การรับรอง ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของชูการ์ฟรีหลังอาหารมื้อ หลักและมื้อว่าง ครั้งละ 1-2 เม็ด โดยเคี้ยวนานอย่างน้อย 3 นาทีขึ้นไปเป็นประจำ สามารถช่วยลดการเกิดฟันผุได้ เพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งประเภทนี้ช่วยให้การสะสมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสเฟต ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเนื้อฟัน

เพิ่มขึ้น และยังช่วยซ่อมแซมบริเวณรอยผุของฟันให้กลับ

แข็งขึ้นอีกด้วย


Text : Madam T. / Photo : Woody

อยากให้คณ ุ ผูอ้ า่ นเข้าใจหัวข้อคอลัมน์ สุขภาพฉบับนี้กันอย่างง่ายๆ ว่าเป็น

การชะลอความเสื่ อ มของเซลล์

โดยใช้ ธ รรมชาติ บ ำบั ด หรื อ ระบบ ทำงานในตั ว ของแต่ ล ะเซลล์ เ อง

เป็นเครื่องมือในการทำให้มีผิวหน้า

ทีส่ วยและแลดูออ่ นวัย

Homeopathy ว้าว! หนุม่ สาวคนไหน ต้องการมีผวิ หน้าทีอ่ อ่ นวัย ต้องรีบอ่านด่วน

โปรแกรมนีค้ ดิ ค้นโดย Divana Clinic เค้าใช้ชอื่ โปรแกรมว่า Shining Aura Shining Star คือตัง้ ใจให้คณ ุ หนุม่ สาวมีผวิ หน้าเด้ง เต่งตึงขึน้ อย่างทีร่ สู้ กึ ได้ทนั ทีหลังจากเข้ารับบริการ ซึง่ คุณหมอ จะเป็ น ผู้ ดู แ ลและออกแบบขั้ น ตอนการรั ก ษาผิ ว ให้ กั บ คุ ณ เอง โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารพู ด คุ ย ถึ ง ความกังวลและปัญหาเกี่ยวกับผิว และแนะนำขั้นตอนการปรนนิบัติผิวแบบผสมผสานระหว่าง การทำทรีตเมนต์กบั วิถที างของแพทย์ทางเลือก พร้อมตอบข้อสงสัยทีเ่ ราต้องการรู ้ เมื่อคุณพร้อม...เธอราปิสท์จะนำเข้าสู่ห้องแห่งความงาม ซึ่งตกแต่งอย่างเรียบหรูในโทนสีขาว สะอาดตา จากนัน้ ก็เริม่ ทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจด พร้อมกับขจัดเซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้วออกไป จากนั้นก็เติมออกซิเจน ขั้นตอนนี้เรียกว่า Hydra Dermabrasion Vitamin Complex ด้วย Oxygen Peeling ซึง่ ก็คอื การผลัดเซลล์ผวิ ต่อด้วยใช้กระแสไฟฟ้าขนาดต่ำผลักอัลตร้า ไชน์ ไวตามิน ไวตามินคอมเพล็กซ์หลายชนิดทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผิวหน้าทัง้ นัน้ เพือ่ กระตุน้ การทำงานของคอลลาเจน และอีลาสตินลึกถึงชัน้ ใต้ผวิ หนังให้มคี วามแข็งแรงและยืดหยุน่ ยิง่ ขึน้ เรียกว่า Mesotherapy Ultra Shine เพือ่ ความเปล่งปลัง่ และเป็นประกายของผิว เมื่ อ ใบหน้ า ได้ รั บ การบำบั ด และฟื้ น ฟู อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ จ ะเพิ่ ม ปริ ม าณคอลลาเจนและ เมตาบอลิซมึ่ ซึง่ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตามหลักการโฮมีโอพาธีย์ ในการปรับกระชับผิวหน้าให้ สมบูรณ์แข็งแรง แล้วปิดท้ายด้วยการเพิ่มความขาวกระจ่างใสด้วยมาสก์ที่อุดมด้วยไวตามินอีกครั้ง (Aura Brightening Concentration Mask) พอเสร็จจากสุดยอดแห่งโปรแกรม Shining Aura Shining Star แล้ว จะรู้สึกและสัมผัสได้ทันทีเลยว่า ผิวหน้าดูสดใส เปล่งประกายได้ราวกับซูเปอร์สตาร์ ภายใต้แนวทางธรรมชาติบำบัดเพือ่ ความเยาว์วยั อย่างแท้จริง n

The Way

of

Natural

Anti-

aging Divana Clinic

เลขที่ 10 ถนนศรีเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2630-0499 Email : dv@divana-dvn.com

Website : www.divana-dvn.com

24/02/54 BL MA


หากสมัยหนึ่งไวน์คือตัวชี้วัดว่าผู้ดื่มจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีเงินหนา เป็นผู้ดี หรือมีอายุสักหน่อย ปัจจุบันเชื่อว่ามาตรวัดนี้คงใช้ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะ ไวน์ ก ลายเป็ น เทรนด์ ใ หม่ ข องไลฟ์ ส ไตล์ ใ นยุ ค นี้ มี ตั ว ชี้ วั ด หลายอย่ า งที่ ไ ม่ เพียงแต่เมืองไทย ส่งผลครอบคลุมทั่วโลก ที่บ่งบอกถึงกระแสความนิยมและ ทิศทางของนักดื่มว่าหันมาดื่มไวน์กันมากแค่ไหน ไวน์ผับ ไวน์บาร์ ไวน์บุฟเฟต์ การตลาดที่ขยายวงกว้างขึ้นของไวน์ในบ้านเรา ทำให้การดื่มไวน์เป็นเครื่องดื่ม สังสรรค์ที่จับต้องได้ง่ายขึ้น หนุ่มสาวหลายคนที่เคยชื่นชอบเบียร์ วิสกี้ ก็หันมาดื่มแก้วโปรดที่ทำด้วยองุ่นสีสวย

แก้วนี้แทน เพราะดื่มง่าย ไม่มีส่วนผสมที่ยุ่งยากซับซ้อน และอย่างน้อยก็เป็นการดื่มที่ยัง (พอ)

มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่บ้าง หากรู้จักดื่มแต่พอดี ก่ อ นอื่ น สำหรั บ ผู้ ที่ เ พิ่ ง ริ เ ริ่ ม หรื อ กำลั ง อยากจะเป็ น หนึ่ ง ในเทรนด์ ฮิ ต นี้

ลองมาทำความรู้จัก โลกของไวน์ดูหน่อยเป็นไร

รู้จักไวน์ ใครที่ไม่พิศมัยรสชาติของไวน์ แค่เพียงจิบอาจสัมผัสถึง ความเฝื่ อ นไปถึ ง คอ แต่ นั ก ดื่ ม ไวน์ ร ะดั บ เซี ย นหรื อ ผู้ชื่นชอบรสชาติของไวน์กลับไม่คิดเช่นนั้น แท้จริงแล้ว ไวน์ แ ต่ ล ะชนิ ด ก็ มี ร สชาติ แ ตกต่ า งกั น ไป ลองมา ทำความรู้จักประเภทหลักๆ ของไวน์กันดูสักหน่อย เริ่มจาก • Table Wines เป็นไวน์ไม่มีฟอง มีดีกรีตั้งแต่ 7 แต่ไม่เกิน 15 ดีกรี ที่รู้จักกันดีก็คือ ไวน์ขาว ไวน์แดง และก็ไวน์โรเซ่ เหมาะจะดื่มคู่กับอาหาร ไวน์แดงจาก แคว้น Bordeau ของฝรั่งเศสถือว่าเป็นไวน์ที่เยี่ยมที่สุด

ใช่ เ พี ย งหรู ห รา ทว่ า มี ป ระโยชน์ ! !! นักดืม่ ไวน์หลายท่านน่าจะทราบถึงประโยชน์ทไี่ ด้รบั อย่างดี บางคนจึงเลือกดืม่ เพียงวันละ หนึง่ แก้วพร้อมมือ้ อาหารค่ำ ส่วนใครทีย่ งั ไม่ทราบถึงประโยชน์กพ ็ งึ่ รูไ้ ว้ดว้ ยว่า การดืม่ ไวน์ นอกจากจะช่วยลดความเสีย่ งโรคมะเร็ง และโรคหัวใจแล้ว ยังมีงานวิจยั ของ ศ.กาเบรียลลา กาซซานี (Gabriella Gazzani) มหาวิทยาลัยพาเวีย (University of Pavia) ประเทศอิตาลี ในวารสาร American Journal of Agricultural and food Chemistry พบว่าการดื่ม

ไวน์ขาว หรือไวน์แดงวันละ 1 แก้วเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ

โรคเหงือก และช่วยรักษาอาการเจ็บคอ เนือ่ งจากส่วนผสมในไวน์จะทำหน้าทีเ่ ปรียบเสมือน ตัวยับยัง้ การเติบโตของเชือ้ แบคทีเรียทีช่ อื่ S.pyogenes ทีอ่ าศัยอยูใ่ นช่องทางเดินหายใจ ซึง่ สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บคอและเป็นไข้ได้


. 17

S C O O P Text : Minime, jing

อีกเหตุผลหนึ่งที่ไวน์โลกใหม่กำลังหวานหอมในหมู่นักดื่มก็ด้วยราคา

ที่จับต้องได้ ซึ่งเรื่องรสชาติก็ไม่ได้ย่ำแย่จนรับไม่ได้ และคนสมัยนี้

ก็เลือกที่ความประหยัดและคุ้มค่ามากขึ้น

World, Wine, (In)vest(Ment)

ของโลก และไวน์แดงทุกชนิดจะไม่ออกรสหวานเลย แต่ไวน์ขาวจะ มีทั้งประเภทหวานและไม่หวาน • Sparkling Wines หรื อ ไวน์ มี ฟอง เป็ น ไวน์ ดี ก รี ป านกลาง ระหว่าง 15-18 ดีกรี รสชาติหลากหลาย มีตั้งแต่ไม่หวานไปจน หวานมาก ส่วนใหญ่จะพบเป็นไวน์ขาวมากกว่าไวน์แดง ไม่เหมาะ จะดื่มคู่กับอาหาร มักจะดื่มในโอกาสสำคัญมากกว่า • Fortified Wines ไวน์ประเภทนี้เป็นการต่อยอดจากเทเบิ้ลไวน์ ด้วยการเติมบรั่นดีเข้าไป 15% จะมีดีกรีสูงสุดคือ 18-22 ดีกรี จะเป็นพวกไวน์ Sherry และ Tokay

ไวน์ ‘โลกเก่า’ กับ ‘โลกใหม่’ ย้อนกลับไปในยุคที่ไวน์เป็นเครื่องดื่มของผู้ดีกระเป๋าหนัก ชนชาติที่ ผลิตไวน์ก็กระจุกตัวอยู่ในแถบยุโรป คนแถบยุโรปนิยมดื่มไวน์กัน มาก เรียกว่าเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้ ที่จะต้องมีไวน์เป็นส่วนหนึ่ง บนโต๊ะอาหาร ฉะนั้นนักดื่มไวน์เมื่อก่อนจึงค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีมือผู้ผลิตจาก ประเทศแถบยุ โ รปอย่ า ง ฝรั่ ง เศส อิ ต าลี เยอรมนี โปรตุ เ กส

นักดื่มไวน์ยังมองไปถึงกระบวนการผลิตที่คลาสสิกและพิถีพิถัน เริ่ม ตั้งแต่พันธุ์องุ่น ดิน ฟ้า อากาศ ที่เหมาะสม แต่เมื่อความนิยม

ในการดื่มไวน์แพร่หลายไปทั่วโลก และไวน์กลายเป็นส่วนหนึ่งบน

โต๊ะอาหาร แหล่งผลิตไวน์จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงยุโรปเช่นเดิม มีการแบ่งกลุ่มผู้ผลิตนอกทวีปยุโรป ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ยุคบุกเบิก ไวน์ว่าเป็น ‘ไวน์โลกใหม่’ ซึ่งมีคุณภาพไม่น้อยหน้าไวน์โลกเก่า

และมาแรงในตลาดโลกช่ ว ง 10-20 ปี ที่ ผ่ า นมา ไม่ ว่ า จะเป็ น ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ อาร์ เ จนติ น า ชิ ลี แอฟริ ก าใต้ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนนาดา หรื อ แม้ แ ต่ ป ระเทศไทย ที่ ถึ ง แม้ จ ะ

เสี ย เปรี ย บเรื่ อ งสภาพอากาศ แต่ ก็ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยใน

ขั้ น ตอนการผลิ ต ทำให้ ไ วน์ โ ลกใหม่ เ ริ่ ม มี ร สชาติ ถู ก ใจคอไวน์

มากยิ่งขึ้น

การดื่มไวน์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ตั้งแต่การเลือกไวน์ การเปิดขวด การดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว การเทสต์ไวน์ จะดื่มไวน์ให้อร่อยต้องทำ อย่างไร เหตุผลในการเลือกดื่มไวน์ของแต่ละบุคคลอาจต่างกันไป บางคนดื่มเพื่อเข้าสังคม บางคนชื่นชอบในรสสัมผัส ในขณะที่บางคน อาจเพียงหลงใหลมนต์เสน่ห์ของพิธีกรรมการดื่มไวน์ก็เป็นได้ เมื่อความต้องการหลากหลาย นักลงทุนจึงไม่รอช้าที่จะหันมา จับกระแสทั้งหลายนี้ ดูได้จากไร่องุ่นที่มีให้เห็นทั่วไปและยังถูกนำมา ปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แน่นอนว่าวิธีนี้จะช่วยดึงกลุ่ม ลูกค้าที่ไม่เคยดื่มไวน์ให้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ดีๆ เหล่านั้น

เมื่อได้มาเยือนถึงไร่องุ่นแล้ว ในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศไทยสามารถปลู ก ไร่ อ งุ่ น และผลิ ต โรงงานไวน์ได้ เช่น ที่หัวหิน เขาใหญ่ เป็นต้น การลงทุนในธุรกิจ

ไวน์ นั้ น เป็ น การลงทุ น ที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน เมื่ อ นั ก ลงทุ น

ต่างกระโดดลงมาในธุรกิจนี้ ย่อมบ่งชี้ได้ดีอย่างหนึ่งว่า ความต้องการ ทางการตลาดนั้นมีมากขนาดไหน ปั จ จุ บั น ร้ า นอาหารมากมายก็ เ ลื อ กบรรจุ ไ วน์ ล งในเมนู

เพื่ อ อั พ เกรดให้ เ ป็ น ร้ า นที่ มี ร ะดั บ ในขณะที่ ผู้ บ ริ โ ภคเองก็ เ ช่ น กั น

เมื่อไวน์มาเป็นเครื่องดื่มประจำมื้ออาหารก็ให้ความรู้สึกถึงความมี ระดับขึ้นมา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่หาได้ง่ายมากในปัจจุบัน ไม่จำเป็น ต้ อ งเป็ น ห้ อ งอาหารในโรงแรมหรู หรื อ ร้ า นอาหารที่ เ สิ ร์ ฟ อาหาร

ราคาแพง ไวน์ก็ปรากฏตัวอยู่ทั่วไป ยังไม่นับรวมถึงไวน์แกเลอรี

อี ก นั บ สิ บ ที่ ท ยอยเปิ ด ตั ว เพื่ อ รองรั บ กระแสความนิ ย มการดื่ ม ไวน์

แม้ตัวเลขของไวน์ที่วางขายในประเทศไทยจะมีเพียง 10% ส่วนอีก 90% เป็นไวน์นำเข้าจากต่างประเทศก็ตาม

เลือกให้ถูก...เทสต์ ให้เป็น อย่างที่รู้กันว่า ปัจจุบันการดื่มไวน์กลมกลืนไปกับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ จนแทบแยกไม่ออก ดูได้จาก ‘ไวน์คอนเนกชั่น’ ก็เปลี่ยนรูปแบบ

มาเป็ น ‘เดลิ แอนด์ บิ ส โตร’ กลายเป็ น ร้ า นอาหารขนาดย่ อ ม

ที่สามารถผนวกเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างกลมกลืน ไวน์ บ าร์ เ องก็ เ ป็ น เทรนด์ ที่ ก ำลั ง มาแรง ให้ นั ก ดื่ ม เลื อ ดใหม่ สามารถเลือกเป็น Drink of Choice ดื่มได้บ่อย และมีโอกาสลองได้ หลากหลายขึ้ น ร้ า นไวน์ จึ ง เลื อ กนำเสนอไวน์ ใ นราคาที่ ย่ อ มเยา

และเลือกดื่มได้ง่าย ดูเข้าถึงง่าย บางร้านจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้

คำแนะนำว่าไวน์ชนิดไหนควรทานคู่กับอาหารจานไหน ซึ่งจะช่วย เพิ่มอรรถรสในการทานอาหาร ทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและ

ร้านอาหารอีกทางหนึ่ง การเลื อ กร้ า นไวน์ ที่ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาอย่ า งดี รวมไปถึ ง มี

ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ส ามารถแนะนำได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ย่ อ มทำให้ ร้ า นนั้ น

ได้รับความเชื่อใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงเป็นทางเลือกสำหรับนักดื่ม มือใหม่ที่อยากเริ่มต้นให้ถูกทาง

Foursquare

Just Check-in!!! ไม่ เ ชื่ อ ก็ ต้ อ งเชื่ อ ว่ า ร้ า นอาหารที่ มี ส มาชิ ก Check-in มากทีส่ ดุ ติดอันดับ Top 3 คือร้าน ไวน์บาร์ ‘Wine Connection Deli & Bistro’ กรุงเทพฯ รองจากร้าน Webster Wine Bar และ Old Ebbitt Grill ประเทศสหรัฐอเมริกา

DO YOU KNOW!!! Young Wine คืออะไร?

ผู้ผลิตที่คิดค้น Young Wine

ออกมาก็เพื่อให้นักดื่ม

ดื่มในขณะที่ ไวน์อายุยังน้อย เพราะรสชาติจะดีที่สุดช่วงที่เพิ่ง ผลิตออกมาใหม่ๆ นั่นเอง


WINE 33 by SINGHA

WP WINE PUB Text : Rungvisa / Photo : WP Wine Pub

Text : Rungvisa / Photo : W. Ansirimongkol หลังจาก EST .33 by SINGHA ร้านอาหารที่เน้นเบียร์เป็นหลัก เปิดตัว

ไปอย่างสวยงาม ทางบุญรอดจึงไม่รอช้า เปิดร้านอาหารซีรี่ส์ภาคต่อในชื่อ WINE 33 by SINGHA เพื่อเอาใจคอไวน์โดยเฉพาะ ความพิเศษของที่นี่ คือการมี Wine Butler อย่างคุณเบนซ์ มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทำให้ช่วยเพิ่มอรรถรสในการทานไวน์ได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ การดื่มไวน์ จึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมอีกต่อไป อ้อ! ขอบอกว่าที่นี่เขายังแบ่งไวน์ให้เลือก ดื่มได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Good/Better/Best ซึ่งก็มี ไวน์จากหลากหลายแหล่งให้เลือกดื่ม รวมทั้งมีการบอกถึงระดับบอดี้ของ ไวน์แต่ละตัวให้ด้วย รับรองว่าไม่ผิดหวัง

ผับนี้เหมาะสำหรับคนรักไวน์ทั้งหลาย ที่ต้องการบรรยากาศ แบบอิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เพราะมั ก จะคราคร่ ำ ไปด้ ว ย ชาวต่างชาติ จึงให้อารมณ์เหมือนนั่งดื่มไวน์อยู่แถบยุโรป อย่างไรอย่างนั้น คงเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมไวน์หลากหลาย ชนิด ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกไวน์จากฝรั่งเศส อิตาลี หรือไวน์ โลกใหม่จาก ชิลี ออสเตรเลีย อาเจนติน่า และอเมริกาใต้ ไวน์สดๆ ที่แม้อายุจะเพียง 2-3 ปี แต่ให้รสชาตินุ่มลิ้น ไปอีกแบบ นอกจากนีย้ งั มีมมุ ชีส และโคด์ คัทส์ ให้เลือกสรร มากมาย แถมเพลงสไตล์เฮาส์มิวสิก จากดีเจหนุ่มมาให้ฟัง ทุกค่ำคืน ใครอยากไปดริงค์แนะนำว่าให้โทร.จองเสียก่อน โดยเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ ที่คนจะแน่นสุดๆ Recommended Wine : WP แนะนำมาว่ า ถ้ า อยากได้ ร สชาติ จั ด จ้ า น ให้ ล องเป็ น Shiraz หรื อ Cabernet แต่ถ้าชอบสไตล์นุ่มๆ เบาๆ เป็น Merlot ก็ไม่เลว ทีเดียว พิเศษทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. กับ 7 วัน 7 โปรโมชั่น (แนะนำโปรโมชั่นวันพุธ กับ All you can drink House Wine ในราคาเพียง 750 บาท ตั้งแต่ 19.0021.00 น.) Where : โรงแรม Pullman Bangkok King Power 8/2 ซอยรางน้ำ ถนนศรีอยุธยา (ใกล้สถานี BTS พญาไท) เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.00-02.00 น. โทร. 0-26809999 www.pullmanbangkokkingpower.com/ restaurants-bars/wp-wine-pub/

Aree Alley Café and Wine

Garden Text : Rungvisa / Photo : ฝ่ายภาพ GM

Recommended Wine : ไวน์แดง Ona by Anakena Chile ไวน์

ชิลเลี่ยนในสไตล์ฝรั่งเศส ที่เกิดจากการหมักผสมกันขององุ่นสามสายพันธุ์ ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม พร้อมกับบอดี้ของไวน์ในระดับ Medium to Full ซึ่งเข้ากันได้ดีกับเมนู เนื้อสันในพิเศษย่างกับเนยปรุงรส ส่วนไวน์ขาว Babich Marlborough Sauvignon Blanc สัญชาตินิวซีแลนด์ ให้รสชาติ สดใส มีกลิ่นสมุนไพรและความหอมหวานของฝรั่งและมะนาว เหมาะกับ เมนูยำทะเลดิบ คอนเฟิร์ม! Oops! อยากจะบอกว่าทางร้านมีไวน์ที่ผลิต

ในเครือบุญรอดด้วยเช่นกัน คือ ไวน์ไทยแท้ จาก PB Valley Khao Yai Winery ไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะ ราคาไวน์ต่อขวดนั้น มีตั้งแต่ราคา 800 กว่าบาท ไปจนถึงขวดละ 19,000 กว่าบาท หรือใครอยากทานเป็นแก้ว ก็มีตั้งแต่แก้วละ 180-250 บาท Where : CDC Crystal Design Center, โซน E : E-111, เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.30-01.00 น. โทร. 0-2102-2232-3 http:// www.facebook.com/wine33 และ http://twitter.com/wine33bysingha

หากใครอยากดื่ ม ด่ ำ ไวน์ ใ นบรรยากาศสไตล์ อิ ง ลิ ช คั น ทรี ต้ อ งที่ นี่ เ ลย ร้ า นใหม่ ล่ า สุ ด ย่ า นซอย อารีย์สัมพันธ์ เพราะนอกจากจะขายอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นแล้ว เขายังเน้นเครื่องดื่มไวน์เป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มเจ้าของร้านเป็นคนชอบดื่มไวน์ เลยรวมตัวกันเปิดร้านอาหารกับไวน์ร้านนี้ขึ้นมา ซึ่งมี ไวน์หลากหลายแบรนด์ให้เลือก ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์จากโลกใหม่ เช่น ชิลี ออสเตรเลีย หรือไวน์จาก โลกเก่า เช่น อิตาลีและสเปนก็มี ใครที่อยากฟังดนตรีสดฝีมือดี ตามไปฟังได้ทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่ทุ่มครึ่ง-3 ทุ่ม ไวน์ดีบรรยากาศก็ดี คงไม่มีที่ไหนชิลได้เท่านี้อีกแล้วล่ะ Recommended Wine : ไวน์แดง Cornerstone Classic French Red หรือจะลองเป็น Astoria ‘Excuse’ Cabernet Franc ส่วนไวน์ขาว แนะนำเป็น Milton Park Chardonnay กับ Astoria ‘Saude’ Sauvignon Blanc และถ้าใครที่ชอบ Sparkling Wine ต้อง ลอง 7 Casine Prosecco Extra Dry ราคาไวน์ต่อขวดอยู่ในช่วง 650-1,700 บาท ถ้ามาคนเดียวก็สามารถสั่งเป็นแก้วได้ในราคา 180 บาทต่อแก้ว แถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นไวน์ สองขวดให้เลือกดื่มในราคาเพียง 1,100-1,750 บาท เท่านั้น Where : 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท เปิดบริการ เวลา 10.00-24.00 น. ปิดวันจันทร์ โทร. 0-2278-5325 และ 086-974-5885 areealley.com n


. 20

P E O P L E

Text : Boonake A. / Photo : วราวุฒิ อันศิริมงคล

ภัทรา สหวัฒน์

Come to Play with Me in

ผมเคยได้ ยิ น เคยบอกอยู่ เ สมอว่ า ‘ความกลั ว ทำให้ เ สื่ อ ม’ แต่ กั บ คำพู ด นี้ ผ มว่ า ใช้ ไ ม่ ไ ด้ กั บ

คุ ณ ก้ อ ย-ภั ท รา สหวั ฒ น์ เพราะว่ า ความกลั ว สำหรั บ เธอนั้ น มั น เป็ น ความสนุ ก รู ป แบบหนึ่ ง

ที่ เ ราสามารถเล่ น และเอนจอยไปกั บ มั น ได้

จนเธอสามารถนำมันมาสร้างเป็นสิง่ ใหม่ ว่ากันว่า ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนอย่าง Mansion 7 ที่ เ ธอให้ ค ำจำกั ด ความมั น ว่ า ‘Boutique Thriller Mall’ ที่ เ ก๋ แ ละแปลก เป็ น ทอล์ ก

ออฟเดอะทาวน์ นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว เบื้ อ งหลั ง ของการเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ป ระกอบสร้ า งให้ Mansion 7 เป็นที่สนใจของสังคม รวมถึงปรัชญาที่แฝงอยู่ในพื้นที่ แห่ ง นี้ ล้ ว นมี ม ากมายให้ เ ล่ า กั น ไม่ จ บ ถ้ า คุ ณ อยากรู้ แ บบลึ ก ๆ

คุณภัทราจะเล่าให้เราฟังในบรรทัดต่อไปจากนี้ แล้วคุณจะคลาย สงสัยว่า ทำไมเราถึงสามารถเล่นสนุกกับความกลัวได้อย่างสบายใจ

247 : ต้นทางความคิดในการสร้าง Mansion 7 คืออะไร ภัทรา : ประเด็นแรกคือเป็นการพัฒนาทีด่ นิ ของตัวเอง เพราะตรงนี้

เป็นที่ของเรา พอมันเป็นที่ของเราเองแน่นอนต้นทุนของเรามันก็ได้ เปรียบกว่าคนอื่นแล้ว ดังนั้นในการที่จะพลิกแพลงทำอะไรให้มัน

นอกกรอบ มันเป็นโอกาสมากกว่าที่คนอื่นเขาจะทำได้ คือต้องบอก เลยว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินเราเองมาทำอะไรแบบนี้บอกเลยว่าทำยาก ก็เลยบอกว่าตรงนีม้ นั เป็นเรือ่ งของโอกาสแล้วหละ

247 : แล้ ว ถ้ า ตรงนี้ ไ ม่ ใ ช่ ที่ ดิ น ของคุ ณ คุ ณ จะทำสิ่ ง ที่ เรียกว่า Boutique Thriller Mall แบบนี้ไหม ภัทรา : ไม่ทำชัวร์ (ตอบเร็ว) คือจะทำอะไรก็ทำได้ แต่มนั ต้องอยูบ่ น

พื้นฐานความเป็นไปได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าเอาหละ

ฉั น อยากจะแปลก แล้ ว ก็ ท ำไปโดยไม่ คิ ด บนพื้ น ฐานอื่ น ๆ เลย

คือของก้อยแปลกนะ ออกนอกกรอบด้วย แต่การออกนอกกรอบ

มันก็ตอ้ งมีเส้นของมัน ไม่ใช่วา่ ออกนอกกรอบไปแล้วเหมือนเอาเงินไป สาดเสียเทเสียมันก็ไม่ใช่ หรือทำไปแล้วทำให้มูลค่าที่ดินที่เราถือ

ลดลง มันก็ไม่ใช่

247 : สิ่ ง ที่ คุ ณ ทำดู เ หมื อ นจะเป็ น เรื่ อ งใหม่ ม าก และ

คุ ณ เองก็ เ ลยบอกว่ า คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ข้ า ใจในสิ่ ง ที่ Mansion 7 เป็น ภัทรา : บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆ ต้องยอมรับว่าไม่ใครทำ

พอไม่ มี ใ ครทำมั น ก็ ไ ม่ มี ต้ น แบบ พอไม่ มี เ ราก็ เ ลยต้ อ งมาเรี ย นรู้

ด้วยตัวเองทั้งหมด สิ่งที่ยังต้องเรียนรู้อยู่ก็คือเรื่องสำคัญอย่างเช่น

การสื่ อ สารให้ ค นที่ ม าแล้ ว เขาสามารถเข้ า ใจได้ ว่ า Mansion 7

คืออะไร หรือสื่อสารให้ร้านค้า Retail ที่มาอยู่กับเราเขาเข้าใจ เพราะประเด็นมันหลากหลายกว่าที่จะเข้าใจว่าเราทำอะไร เพราะ ตรงนี้มันไม่ใช่แค่บ้านผีสิง หรือไม่ใช่แค่ร้านอาหาร และมันก็ไม่ใช่ คอมมิวนิตี้มอลล์ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้คือคนภายนอกที่มองเข้ามาเขามอบ ให้เรา แต่จริงๆ เราก็ไม่ได้มองว่ามันคือสิง่ เหล่านัน้

247 : แล้วส่วนตัวคุณอยากให้ Mansion 7 เป็นอะไร ภัทรา : อยากให้เป็นแค่เวิง้ ๆ หนึง่ ทีถ่ กู ผูกติดเข้าไปกับเรือ่ งเล่าของ

Dark Masion ทีเ่ ป็นบ้านของท่านเจ้าคุณรัชดา พิรยิ ะโยธา ซึง่ เป็น เรื่องเล่าที่เราใส่เข้าไป ซึ่งในโครงสร้างทั้งหมดมันได้ถูกเรียงร้อยให้ เข้าไปเกีย่ วพันกับ Dark Mansion อีกอย่างก้อยว่าบรรยากาศแบบนี้ ในเมืองไทยมันไม่มี ต้องไปดูที่เมืองนอกเท่านั้น ถ้าถามก้อยนะ

อย่างเช่นที่อเมริกาจะมีบ้านผีสิงแบบสแตนด์อโลน มันก็ย้อนกลับมา ทีว่ า่ เราไม่ตอ้ งทำห้างฯ อย่างเดียวก็ได้ บ้านผีสงิ ก็ทำเงินได้ ใครจะ ไปคิดว่าร้านอาหารหรือฟูด้ คอร์ทจะต้องไปอยูใ่ นห้างฯ อย่างเดียว มา อยูใ่ นทีแ่ บบนีก้ ไ็ ด้ คือตรงทีก่ อ้ ยทำอยากให้มนั เป็นหนึง่ แรงบันดาลใจ

ที่จะไปสะกิดใจคนอื่นๆ ให้เขาอยากทำอย่างที่เราทำถ้าเขามีโอกาส ทุกวันนี้ก็คิดนะว่าอยากให้ใครทำเพราะก้อยเองก็อยากไปเที่ยวใน สถานทีแ่ บบนีบ้ า้ ง

247 : ทำไมคุณต้องคิดอะไรทีม่ นั แหวกแนว เพราะถ้าจะ ว่ากันตามตรงทำเลทีต่ งั้ ก็มศี กั ยภาพ ทำอะไรก็นา่ จะดี ภัทรา : ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้ว

ความรู้ สึ ก ของคนก็ เ ปลี่ ย นไปแล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคเขาก็ ฉ ลาดมากขึ้ น

ถ้าถามก้อย เขาคงไม่ต้องการแค่หาคอมมิวนิตี้มอลล์ หรือห้างฯ ธรรมดา

247 : ก่ อ นลงมื อ ทำคุ ณ เคยคิ ด ไหมว่ า มั น จะเวิ ร์ ก

หรือไม่เวิรก์ ภัทรา : โน! (เน้นเสียง) ไม่เคยคิดเลย พูดจริงๆ หมอดูยงั ไม่รเู้ ลย

(หัวเราะ) เพราะการลงทุนคือความเสีย่ ง คือคิดอย่างเดียวว่าเราต้อง ทำแล้วมีความสุข ทำในสิ่งที่เชื่อเหมือนกันว่าเราควรจะหยิบยื่น

อะไรใหม่ให้แก่สงั คมบ้าง

247 : บางคนเขาอาจจะพู ด ได้ ว่ า ก็ เ พราะคุ ณ มี เ งิ น

คุณถึงทำได้ ภัทรา : ใช่ๆ (ตอบเร็ว) แต่ไม่ได้หมายความว่าคนมีเงินทุกคนเขาจะ

ทำนี่ เขาอาจจะไปซือ้ รถ ซือ้ บ้าน คงไม่เลือกทีจ่ ะมานัง่ ลำบากแบบนี้ ของเล่นคนรวยมีเยอะแยะไป ใครมาทำแบบนี้โง่แล้ว (หัวเราะ)

คือถ้าอยากจะเล่นจริง ไปซือ้ รถเฟอรารีม่ าขับไม่ดกี ว่าหรือ จริงไหม

247 : ก็นั่นน่ะสิ แล้วทำไมคุณต้องมาเหนื่อยทำ อะไรมากมายทีไ่ ม่รวู้ า่ มันจะดีหรือไม่ ภัทรา : เหนื่ อ ยแต่ ก็ ส นุ ก นะ มั น เป็ น โอกาสที่ เ รามี รู้ สึ ก

แบบนัน้ ถ้าเราจะโยนทิง้ มันไปหรือ? ถ้าเราไม่ไฟท์ เราก็ควร ส่งต่อโอกาสเหล่านี้ เพราะทุกวันนี้ทกุ อย่างทีก่ ้อยทำมันไม่ใช่ เรือ่ งเงิน คือมันเกินเรือ่ งพวกนัน้ ไปแล้ว ก้อยอยากทำในสิง่ ที่ เงิ น ซื้ อ ไม่ ไ ด้ และสิ่ ง ที่ ก้ อ ยอยากได้ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ งิ น ซื้ อ ไม่ ไ ด้

เช่นกัน ส่งต่อโอกาสในทีนหี้ มายความว่า อย่างเด็กพวกนีท้ มี่ า เปิดร้านกับเราเขาไม่สามารถไปอยู่กับห้างฯ ได้ ห้างฯ ไม่ เลือกเข้าไปด้วยซ้ำ ทำไม่ถึงยอดเขาพร้อมที่จะให้คุณออกไป เลยนะ แล้วเด็กบางคนเขามีของ ก็อยากจะมีพื้นที่ในการ ปล่อยของ ที่นี่ก็สนับสนุน เป็นที่ให้เขามาทำอะไรที่อยากทำ ไม่ใช่วา่ มีพนื้ ทีว่ า่ งจะต้องขึน้ คอนโดฯ อย่างเดียวซะทีไ่ หน

247 : ผมว่าทำคอนโดฯ บนพื้นที่ศักยภาพแบบนี้ น่าจะได้กำไรมากกว่า คุณไม่สนใจทำมัง่ หรือ ภัทรา : ไม่เคยคิดจะเอาพืน้ ทีไ่ ปทำคอนโดฯ เลยจริงๆ (เน้น

เสี ย ง) หรื อ สนามกอล์ ฟ นี่ ไ ม่ เ อาเลย เพราะไอ้ สิ่ ง เหล่ า นี้

มันเยอะเกินไปแล้วหรือปล่าว เราควรจะพัฒนาในแง่มุมอื่น มั่ ง ไหม คื อ มั น ใช่ เ รื่ อ งเงิ น อย่ า งเดี ย วแล้ ว กั บ ชี วิ ต ทุ ก วั น นี้

อย่างทีก่ อ้ ยบอก มันมีอะไรทีม่ ากกว่านัน้ อาจจะเป็นเรือ่ งของ ประสบการณ์ทเี่ ราอยากมาแชร์รว่ มกัน

247 : ในบทบาทหนึ่งคุณคือนักธุรกิจ แต่อีกมุม หนึ่ ง ของคุ ณ ก็ เ ป็ น คนที่ มี ร สนิ ย มเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง สนุกสนานทีด่ ี ภัทรา : คงเป็นเพราะเดินทางมากมั้ง และส่วนตัวเป็น

คนสนุก ทำอะไรก็ขำๆ แต่ทำแล้วทำสุดนะ (เน้นเสียง)

อย่างบ้านผีสิงนี่มีคนถามนะว่า ทำไมถึงทำ ก็เพราะโดย

พื้นฐานเป็นคนชอบแกล้งคนอยู่แล้ว (หัวเราะ) แต่ถ้าแกล้ง คนแล้วได้เงินนี่มันสุดยอดเลยนะ (หัวเราะ) ทุกคนออกมาก็ กลัวๆ แต่สงั เกตไหมว่าทุกคนสนุก ก็คงเหมือนเข้าไปทำโทษ ตั ว เอง (หั ว เราะ) ตรงนี้ มั น ก็ เ หมื อ นธี ม พารค์ ข องผู้ ใ หญ่

นั่นแหละ ก้อยเชื่อว่าทุกวันยังต้องการความสนุก คือทุกคน

ยังมีความเป็นเด็กอยูใ่ นตัวทัง้ นัน้ แหละ เพียงแต่มสี ถานทีไ่ หน หรือไม่ทจี่ ะให้เราแสดงความเป็นเด็กออกมาเท่านัน้

247 : คุณบอกว่าที่นี่ทุกกิจกรรมสามารถสร้างสิ่ง

ที่เรียกว่า Fear Fitness อยากให้คุณอธิบายว่ามัน คืออะไร ภัทรา : ทุกอย่างในนี้เกิดขึ้นจากพื้นฐานความกลัวทั้งหมด แน่นอนความกลัวทีใ่ กล้ตวั คนไทยมากทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งผี มันเป็น เรื่องที่จับต้องได้ง่าย ณ วันนี้ที่เปิดก็เลยขอเล่าเรื่องเองก็เลย


170 ล้านบาท

คือมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของการสร้าง

Mansion 7 ความหมายของเลข 7 ที่ต่อท้าย Mansion 7

มีที่มาจากขนาดของพื้นที่จำนวน 7 ไร่

อันเป็นที่ตั้งของ Boutique Thriller Mall แห่งนี้ ที่มาของ Dark Mansion

ที่เกี่ยวกับเจ้าคุณรัชดา พิริยโยธา

และการตายของดาราย บุตรสาวของท่าน

เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งหมด

ใช้เรื่องของท่านเจ้าคุณรัชดาพิริยโยธา คือให้มอง Dark Mansion

เป็นเหมือน Fear Fitness เพราะว่าทุกครัง้ ทีเ่ รามีปญ ั หาเจอความกลัว เราจะสามารถออกจากสภาวะตรงนั้นได้หรือปล่าว อันนี้เป็นคำพูด

ที่เราได้ยินบ่อยๆ แต่ในความเป็นจริงเวลาเราเจอเรามักจะลนลาน

ทำอะไรไม่ถูก เพราะเราไม่เคยได้มีการฝึกฝนให้รับมือสถานการณ์

แบบนี้ ดังนั้น Fear Fitness ก็ทำให้เราลองหันหน้ามาเผชิญกับ

ความกลัว เพราะในจุดๆ นั้น การแค่ตัดสินใจทีจ่ ะซื้อตั๋ว 180 บาท เพื่อเข้าไปเจอสิ่งที่เรากลัว มันก็คือการก้าวไปเผชิญหน้ากับความกลัว

แล้วนะ รวมถึงการก้าวเข้าไปแต่ละห้อง การที่คุณจะออกจากตรงนั้น ได้คุณต้องตั้งสตินะ มันเป็นการฝึก เพราะในนั้นเอาจริงๆ ไม่มีผ ี เป็นตัวเป็นตนนะ มีแต่รูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้น คือทำให้รู้ว่าความกลัว มันคือสิง่ ทีค่ ณ ุ สร้างขึน้ เอง ก็ฝกึ ให้คณ ุ ได้เผชิญกับมันอย่างมีสติ n


. 22

T A S T E

KINSEN --------------

Text : Rungvisa / Photo : Krittapol Wichwongwai

KINSEN ร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่ใส่ใจในทุก

รายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ ความสะอาด

ไปจนถึงวิธีการปรุงอาหารในแบบสูตรต้นตำรับดั้งเดิม รับรองว่าคออาหาร ญี่ปุ่นทั้งหลายจะต้องติดใจ บรรยากาศไทยกึ่งญี่ปุ่นนิดๆ ผสมกันในรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น ไม่ว่าจะเป็น

เก้ า อี้ พ นั ก ไม้ ส าน โต๊ ะ ลายไม้ สี น้ ำ ตาลเข้ ม และพนั ก กระจกกั้ น ระหว่ า งโต๊ ะ

ที่แต่งด้วยแผ่นเงินปลิว ซึ่งสอดคล้องกับการตกแต่งโดยรวมของโรงแรม ที่สื่อถึงร่มเงา ของพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีเคาน์เตอร์นั่งบริเวณเตาเทปันยากิที่เชฟสามารถเสิร์ฟ อาหารจากเตาให้ลูกค้าได้ทันที เอบิเทมปุระ รับรองว่าของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น ตรงที่เชฟจะพิถีพิถันมากในการ

ทอดกุ้งให้ได้ลำตัวที่ตรงเป๊ะ เพราะตามธรรมเนียมญี่ปุ่นนั้นหางกุ้งเปรียบเสมือน ดอกไม้ที่สื่อถึงธุรกิจที่เบ่งบาน เป็นการให้เกียรติลูกค้า ส่วนซาซิมิ ทางร้านจะนำเข้า จากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติอาหารแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น แซลมอนทีม่ าจากนอร์เวย์ ทูนา่ , ทาโกะ และปูอดั ทีน่ ำเข้าจากญีป่ นุ่ เด็ดสุดเห็นจะเป็น วาซาบิสดระดับพรีเมีย่ ม ทีเ่ ผ็ดปรีด๊ ถึงใจ นอกจากนีย้ งั มีวากิวสเต๊กเทปันยากิ ทีค่ ดั เฉพาะ เนื้ อ วั ว สาวเท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ นื้ อ ที่ นุ่ ม แกล้ ม กั บ เห็ ด เข็ ม ทองและกระเที ย มเจี ย ว

รวมไปถึงฟูโตมากิไส้รวมคุณภาพคับแก้ว! อิ่มอร่อยประมาณ 1,000 บาท/ท่าน ห้องอาหารญี่ปุ่น KINSEN ชั้นล็อบบี้ โรงแรม

โนโวเทล สุ ว รรณภู ม ิ แอร์ พ อร์ ต เปิ ด บริ ก าร

ทุ ก วั น มื ้ อ กลางวั น 11.30-14.30 น. มื ้ อ เย็ น 18.00-22.30 น. โทร.0-2131-1111 ต่อ 1751

สามเซียน --------------

Text : Mr.Relax / Photo : Krittapol Wichwongwai

สูตรอร่อยจากครัวในบ้านของเจ้าของร้านที่ไม่ว่าใครต่างการันตีว่า

อร่อยเด็ด โดยเฉพาะฝีมือการปรุงอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง

ซึ่งทางร้านจะใช้แต่วัตถุดิบเกรดเอ ซีฟู้ดตัวโตเต็มคำ สด สะอาด และ

ปราศจากผงชูรส อร่อยได้ทุกวันในรสชาติที่มากกว่า 5 ดาว แทบจะทุกเมนูเลยทีเดียว บรรยากาศตกแต่งด้วยโทนสีขาวและสีไม้เข้ม กับครัวเปิดสเตนเลสหน้าร้านที่ตั้งใจ

ให้ลูกค้าดูการปรุงอาหารแบบน่ากินของเชฟ และความสะอาดในการจัดวางเครื่องครัว

อย่างมีระเบียบ มีห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะอยู่ชั้นบน ข้าวต้มปลาเต๋าเต้ย แหมตัวปลาใหญ่ยักษ์ เนื้อปลาสดจริง หาทานไม่ได้ง่ายๆ ส่วนเมนู

กุ้งนมสดรสเลิศสุดเพราะน้ำที่ราดมาบนตัวกุ้งหอมนมเนย ให้รสกลมกล่อม จิ้มกับน้ำจิ้ม

รสเด็ดพิเศษ ที่ไม่ว่าจะจิ้มกับอาหารจานไหนก็อร่อยเหาะ กระเพาะปลาผักแห้งกับบะหมี่

ขาห่านอบหม้อดิน สนนราคา 400 บาท อร่อยไม่แพ้ร้านขาห่านดังๆ เลยทีเดียว 250 บาท/คน ทองหล่อซอย 10 ตรงข้าม

ฟังกี้วิลล่า โทร. 0-27116822, 080-555-8822

Wow!!! มีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วย


Kanaeya --------------

Text : iD11 / Photo : Krittaphol Wichwongwai

Kanaeya (คานาเอะยะ) ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ให้บริการ

ความอร่อยตามแบบฉบับต้นตำรับจากชิบูย่า ให้ ค วามรู้ สึ ก คึ ก คั ก ทั น ที ที่ ก้ า วเข้ า มา ด้ ว ยเสี ย งต้ อ นรั บ เป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น

จากพนั ก งานประจำร้ า น บ่ ง บอกถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น แท้ ๆ

ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ไม่อึดอัด เมนูสุดยอดที่เด็ดสุดๆ ต้องไม่พลาด ทาโกะยากิชิ้นโต อร่อยกรุบด้วยปลาหมึก

ชุ่มไปด้วยซอสรสเด็ด และโอโคโนมิยากิ พิซซ่าญี่ปุ่นแบบฮิโรชิมะสไตล์ แตกต่าง จากที่อื่นตรงที่ตัวแป้งจะไม่หนามาก และมีไส้ผักเยอะ อิ่มอร่อยแบบเบาๆ ได้คำโต นอกจากนี้ยังมีของย่างอีกหลายรายการ ไม่ว่า จะเป็ น ท้ อ งปลาแซลมอนย่ า งต้ น หอมญี่ ปุ่ น

กุง้ ย่างสลับหน่อไม้ฝรัง่ สันคอหมูยา่ งมิโซะวาซาบิ อกไก่ย่างซอสพลัม เห็ดออรินจิห่อเบคอน ฯลฯ ให้คุณได้อิ่มอร่อยแบบไร้ขีดจำกัด ประมาณ 200-300 บาท ตัง้ อยูใ่ น Izakaya Stadium, โครงการ Arena 10 ทองหล่อ 10 เปิด 18.30-03.00 น.

Specializing in Shibuya-style takoyaki and okonomiyaki (Pancake), Kanaeya is

a traditional Japanese restaurant with a friendly atmosphere. It offers a wide range of choices for its main menu, served along with an extensive list of delicious accompaniments to complement your culinary journey. Location : Izakaya Stadium, Arena 10, Thonglor 10, Bangkok

Eating out

Waterside

.Z3FDPNNFOEBUJPO

–™™À¥µ¢š—²‡”h§™À­¡±¢£²¡­´™—£² «£·­—µÈ¡µŠ·È­À£µ¢À›s™—²‡²£§h² –™™›£°”´©l¡™¹˜££¡™±É™ À›s™–™™ª²¢­²«²£—µÈÀ•Ç¡Ä›”i§¢£i²™­²«²£ £i²™´™”·È¡ £i²™‚i²§•i¡ –i²™¶–¶‡£i²™­²«²£›£°À —ëh•¡Â«¬²£Á¥i§ §­À•­£lċ”l 8BUFSTJEF  •i­‡¡²h­™À›s™­±™”±šÁ£ Àž£²°£i²™™µÉˆ¸„™ Ĕi–¶‡ „™­²«²£­£h­¢Á–¡¢±‡Àª´£lŸÄ§—±™Ãˆ­µ”i§¢

%PO~U.JTT

ร้านนีเ้ ปิดมาเพียง 6 ปีกว่า แต่มกี ารขยับขยายปรับปรุงคุณภาพอยูต่ ลอดเวลา มาแล้วทุกโต๊ะได้นงั่ อยูใ่ กล้นำ้ จริงๆ อีกทัง้ ยังมีหอ้ งคาราโอเกะทีร่ องรับคณะเล็กคณะใหญ่มากถึง 28 ห้อง เห็นร้านใหญ่ขนาดนี้ แต่เจ้าของคุมเข้ม ตลอด ถึงขนาดชิมอาหารทีร่ า้ นด้วยตนเองทุกเย็น จึงมัน่ ใจได้ในเรือ่ งคุณภาพและความอร่อย เมนูอาหารของ Waterside ถึงแม้จะมีมากมายหลายร้อยอย่าง แต่กเ็ ลือกสัง่ ได้งา่ ยไม่ลานตา เนือ่ งจากเขามี ตัวช่วย โดยได้คดั อาหารแนะนำเด่นๆ มีครบทุกหมูเ่ หล่า ทัง้ แกง ทอด ต้ม ส้มตำ ยำ ของกินเล่น อาหารฝรัง่ อาหารจีน อาหารทะเล ซึง่ คัดมาเพียง 55 รายการทีค่ ดิ ว่าสุดยอด มีรปู ภาพประกอบทุกเมนู เลือกแล้วได้กนิ ของอร่อยแน่นอน อีกทัง้ เมนูไหนทีอ่ ร่อยและขายดีมากๆ เขาก็จะแยกครัวออกมาต่างหาก ซึง่ ครัวนีจ้ ะเน้นทำแต่ของอร่อยจริงๆ ไม่กเี่ มนู ยิง่ ทำ ก็ยงิ่ ชำนาญ ยิง่ อร่อย ทำเร็วทยอยออกมาเหมือนสายน้ำ สร้างความประทับใจทุกครัง้ ทีม่ าลิม้ ลองว่าอาหารทีส่ งั่ ออกไวจริงๆ ขอแนะนำของกินเล่นประเภทยำ ยำยอดกระถินหอยนางรม ยอดกระถินอ่อนๆ เหมือนเพิง่ เด็ดมาจากข้างรัว้ บ้าน สดๆ ร้อนๆ ยำกับหอยนางรมตัวอวบอ้วนแสนสด ปรุงน้ำยำได้เด็ดดวงครบ 3 รส เปรีย้ ว เค็ม หวาน อร่อยอย่าบอกใคร อีกจานทีย่ กนิว้ ให้สองมือเลย คอหมูยา่ งกระทะร้อน นีก่ เ็ ด็ดไม่ซำ้ ร้านไหน พิเศษกว่าคอหมูยา่ งธรรมดาตรงทีน่ ำมาปรุง ในจานร้อนแล้วราดด้วยซอสแจ่ว เข้าทำนองเดียวกับสเต๊กจิม้ แจ่ว คอหมูยา่ งเนือ้ นุม่ ๆ รสชาติเข้าเนือ้ เข้มข้นด้วยซอสแจ่ว มาเสิรฟ์ ร้อนๆ ด้วยเสียงฉีฉ่ า่ จานนีห้ า้ มพลาดเป็นอันขาด ต่อกันด้วยปลากะพงทอดแช่นำ้ ปลาทีไ่ ม่ได้เป็นเพียงแค่เมนู ขัดตาทัพ แต่เป็นเมนูเด่นซึง่ ทำได้ดเี ทียบเท่าเจ้าต้นตำรับในระยอง ปลากะพงสดมาก เนือ้ ฟู กรอบจนกินได้เกือบหมด ทั้งตัว โปรดสังเกตชื่อว่าไม่ได้แค่ราดน้ำปลาเท่านั้นแต่แช่มาเลย ให้ตักน้ำปลาปรุงรสหอมๆ ราดเนื้อปลาจนชุ่มโชก คลุกกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนไม่ตอ้ งพึง่ น้ำจิม้ ซีฟดู้ เมนูแนะนำจำพวกน้ำๆ ถ้าชอบรสจัดต้องสัง่ ต้มยำกุง้ แม่นำ้ เผามะพร้าวอ่อนทำเป็นหม้อไฟ ต้มยำน้ำข้นรสชาติ เข้มข้นจัดจ้าน เนือ้ กุง้ นุม่ หนึบสดจริง จะเห็นว่าเขามีลกู เล่นเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ใส่กงุ้ แม่นำ้ ลงไปต้มเฉยๆ แต่นำไปเผา ก่อนด้วย จึงมีกลิ่นเผาหอมๆ น่ากิน หรือจะสั่งเมนูไทยแท้ๆ แกงเลียงกุ้งสดที่เพิ่มมูลค่า ใส่ปลากรอบกับผักหวานอีกด้วย แกงเลียงรสชาติเผ็ดร้อนด้วยพริกไทย หอมกลิน่ ปลากรอบ ได้กนิ ผักพืน้ บ้านหลายชนิด ดีตอ่ สุขภาพ จานเด่นจนเป็นทีก่ ล่าวขานอีกอย่างคือ ลูกชิน้ ปลากรายผัดฉ่า ลูกชิน้ ปลากรายทีน่ ี่ ทำเอง ลูกโตมหึมาและใหญ่กว่าลูกกอล์ฟซึ่งแถมให้มามากถึง 5 ลูก เนื้อเหนียวหนึบ อร่อย ผัดฉ่าได้ถงึ เครือ่ ง อย่าลืมเอาน้ำผัดฉ่ามาราดบนข้าวสวยร้อนๆ ด้วย

ห่อหมกเนื้อปูใบยออีกหนึ่งเมนูรสจัดจ้าน จัดแต่งมาในกระบะไม้ไผ่ เล็กๆ ดูสวยงาม มีถงึ 4 ห่อใหญ่ ให้มากจนจุใจ กินไม่ถงึ ห่อก็จกุ แล้ว และยัง มีเมนูแนะนำน่าลิม้ ลองอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ส้มตำคอหมูยา่ งหม้อไฟทีเ่ ป็น ส้มตำร้อน ช่างคิดค้นเสียจริง อีกทัง้ ส้มตำปูไข่ดองรสแซบ และแกงเขียวหวาน ปลาหมึกยัดไส้กงุ้ หรือจะลองเมนูจนี ปนฝรัง่ ชีสกุง้ พอคำน้ำแดง จะเห็นได้วา่ แต่ละเมนูมลี กู เล่นแพรวพราวเอามากๆ อย่าเพิง่ อิม่ ห้ามพลาดของหวาน เฉาก๊วยโบราณโรยน้ำตาลทรายแดง ขอกระซิ บ บอกว่ า เจ้ า ของร้ า นเคยทำเฉาก๊ ว ยส่ ง ร้ า นชื่ อ ดั ง แถวจตุ จั ก รมา ก่อนด้วย รับรองได้ว่ากินแล้วสดชื่น หนึบกำลังดี อยากกินให้อลังการยิ่งขึ้น ต้องสัง่ เฉาก๊วยทรงเครือ่ งโบราณใส่แปะก๊วย รากบัวเชือ่ ม ลูกตาล และพุทราเชือ่ ม อีกด้วย ราดน้ำเชือ่ มสีเข้มหอมๆ มาอีกต่างหาก เอาเป็นว่าไม่ไปไม่ได้แล้ว ร้านอร่อย อาหารออกไว ทีจ่ อดรถกว้างขวาง บรรยากาศดีริมน้ำ กินไปร้องเพลงไปได้ด้วยเช่นนี้ ช่างมีคุณสมบัติครบถ้วน เสียจริง เชิญไปพิสจู น์ได้ทกุ วันตัง้ แต่ ห้าโมงเย็นไปจนถึงตีหนึง่

¢³¢­”£°–´™«­¢™²‡£¡ „­«¡¢¹ ²h ‡£°—°£i­™ ›¥²°ž‡—­”ÁŠh™³É ›¥² •i¡¢³¸‡i Á¡h™³É Àœ²¡°ž£i²§­h­™ Á‡À¥¢µ ‡¸‡i ª”êh›¥²£­š ±šœ±«§²™ ¥¹Š´™É ›¥²£²¢œ±”‰h² «h­«¡À™­É· ›¹Ãš¢­ À‰²§j ¢Âš£²“ À‰²§j ¢—£‡À„£·­È ‡Âš£²“

n วอเตอร์ไซด์ (Waterside) 13/16 หมู่ 9 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2943-9496-7 เปิดบริการ 17.00-01.00 น. ทุกวัน VISIT US :

www.changchuanchim.com www.facebook.com/ChangChuanChim

เพื่อดาวน์โหลด e-coupon สำหรับส่วนลดร้านอาหาร และรางวัลมากมาย


--------------

Text : iD11 / Photo : Krittaphol Wichwongwai

Pedalicious Bike & Bistro จากการเริ่มต้นของความชอบปั่นจักรยานประกอบกับการได้ไปเห็น Bike Cafe ที่ต่างประเทศ แล้วเกิดความชอบและประทับใจ จึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ เดิมๆ ของร้านอาหารให้กลายเป็นร้านอาหารกึ่งร้านจักรยาน กลายเป็นที่รวมพล ของคนรักจักรยานและหลงใหลในรสชาติอาหารอร่อยๆ ในคราวเดียวกัน ภายในร้านเน้นความโปร่ง โล่งสบาย ไม่อึดอัด ตกแต่งด้วยงานศิลปะเก๋ๆ จากหุ้นส่วนร้าน เพิ่มความแปลกด้วยดิสเพลย์จักรยาน ที่นำมาโชว์และขาย ไปในตัว รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยานทุกชนิด เน้ น อาหารที่ ท านง่ า ย ทั้ ง ไทยและ ฝรั่ง เมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดคือ Homemade Burger Steak เบอร์เกอร์เนื้อวัว และเนื้อหมูที่หมักซอสและไวน์จนเนื้อนุ่ม ย่ า งแล้ ว เสิ ร์ ฟ ร้ อ นๆ พร้ อ มขนมปั ง และ เฟรนช์ ฟ รายด์ ตามมาด้ ว ย Pasta Smoke Salmon พาสต้าแซลมอนรมควัน คลุกเคล้าด้วยวอดก้าพิงค์ซอสรสเข้มข้น จากนั้นเพิ่มดีกรีความอร่อยด้วย Combo Fries ที่มีเฟรนซ์ฟรายด์มาให้ชิมกันถึง 3 แบบ ทัง้ แบบเสีย้ วพระจันทร์ แบบเกลียว และแบบตาราง พร้อมวิปครีมชีสรสเลิศ ตบท้ายด้วย Home-made Panna Cotta หวานนุม่ ๆ แบบไม่เลีย่ น อร่อยล้ำเต็มคำ ประมาณ 200 บาท 38 เอกมัย 12 (ซอยเจริญใจ) โทร.

0-2713-3377 เปิด 17.00-00.30 น. เสาร์อาทิตย์ 11.00-00.30 น. (ปิดวันจันทร์)

Izumi ‘อิ ซู มิ ’ ร้ า นบาร์ บี คิ ว ปิ้ ง ย่ า งที่ มี ต้ น ตำรั บ มาจากแดนปลาดิ บ มี ชื่ อ เสี ย ง โด่งดังทั้งทางด้านความอร่อย และคุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ ทางร้ า นได้ น ำเอาความโมเดิ ร์ น สไตล์ ญี่ ปุ่ น มาผนวกกั บ ความเรี ย บง่ า ย แซมด้ ว ยความโปร่ ง โล่ ง สบาย ทำให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความรู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และ เอนจอยอย่างยิ่งยวดขณะรับประทาน หลั ง จากที่ Renovate เมนู ทั้ ง หมดใหม่ ย กเซต ให้ มี ค วามผสมผสาน น่ารับประทานมากขึ้น โดยใช้จำนวนกลุ่มลูกค้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ชุดรายการ อาหาร อย่างเช่น ชุดครอบครัว จะเป็นบิ๊กเซตประกอบไปด้วย หมูลายมัน เบคอน หมู สั น นอก เนื้ อ ลายมั น เนื้ อ สั น เนื้ อ ริ บ อาย และชุ ด ซี ฟู้ ด เสิ ร์ ฟ พร้ อ ม ซุปหมูหรือซุปเนื้อร้อนๆ พร้อมทีเด็ดที่เอร็ดอย่าบอกใคร นั่นก็คือน้ำจิ้มรสหอม เข้มข้น สูตรลับเฉพาะของอิซูมิที่พาให้ลูกค้าติดใจกันระนาว เพิ่มสารอาหารให้ ร่างกายอีกนิดด้วยเมนูสุขภาพ ‘สลัดสาหร่ายวากาเมะ’ ราดด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษ หนึ่งเดียวในโลก นอกจากความอิ่มอร่อยแล้วเมนูนี้จะช่วยในเรื่องผิวพรรณและ ระบบขับถ่ายของคุณอีกด้วย ชุดครอบครัว ราคาชุดละ 700 บาท นอกจากนี้ยังมีเซตอื่นๆ ให้เลือก เช่น

ชุดสุดคุ้ม ราคาชุดละ 350 บาท สำหรับลูกค้า 2-3 ท่าน ร้าน Izumi ชั้น 2 Century The Movie Plaza อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปิดบริการ

11.00-22.00 น. โทร. 0-2245-6112 Having renovated its menu list recently, Izumi is an explicitly modern Japanese barbecue restaurant that invites you to prepare your own raw beef, seafood and other kinds of meat to your taste. You can then dip the food in a variety of flavorsome sauces. Fresh vegetables are also served to perfect your barbecue experience at Izumi. Location : Level 2, Century the Movie Plaza, Victory Monument, Bangkok

Wow!!! พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ถือนิตยสาร 24-7 ฉบับเดือนพฤษภาคม

ปักษ์แรก มารับประทานอาหารที่ร้านอิซูมิ รับฟรี! Pepsi 1 เหยือก **ภายในเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น

--------------

Text : Yamin / Photo : Krittaphol Wichwongwai


Salute Bistro & Wine Bar --------------

Text : W.Choosungern / Photo : Krittaphol Wichwongwai

‘Salute’ เป็นภาษาอิตาเลียน หมายถึง Healthy หรือ Good Health ในขณะที่

ในภาษาอังกฤษจะหมายถึง ‘ชนแก้ว’ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่นี่คุณจะได้พบ

ทั้งอาหารอร่อยและมีประโยชน์ กับเครื่องดื่มเลิศรสอย่างไวน์ที่มีให้คุณเลือกกว่า

100 รายการ บรรยากาศภายในเป็ น แบบ Modern Contemporary Back & White

ที่ให้บรรยากาศเรียบหรู ดูทันสมัย ด้วยลวดลายดีไซน์สุดเก๋ของผนังร้าน รวมทั้ง

ไวน์บาร์หลากหลายชนิดที่วางเรียงรายอยู่ภายในร้าน อีกทั้งยังมีดนตรี Jazz ให้ฟัง กันสดๆ ในช่วงค่ำคืนวันพุธ-วันเสาร์ ที่นี่จึงเหมาะสำหรับชาวกรุงผู้พิสมัยการดื่มด่ำ จิบไวน์ในบรรยากาศรีแลกซ์สบายๆ อย่างแท้จริง

Featured in a chic Black-and-White style, Salute Bistro & Wine Bar offers exquisite Italian & European gourmet with a tremendous selection of drinks, including wines from around the world. Jazz music available Wednesday to Saturday will make your relaxing experience at Salute even more fabulous.

Location : Level 2, Park Lane Bangkok, Sukhumvit 63 (Ekamai), Bangkok

Wow!!!

สำหรับคอไวน์เอนจอยไปกับโปรโมชั่น Drink till you drop กับ Wine Buffet ให้คุณได้

ละเลียดไวน์รสเลิศอย่างไม่จำกัด ในราคาเพียง 750 บาท (สำหรับ White Wine และ Red Wine) และ 790 บาท (สำหรับ Sparking Wine)

สำหรับในเรื่องของอาหาร ที่นี่จะมี Special Menu ให้ได้ลองลิ้มกันทุกๆ เดือน

อย่างเดือนนี้จะเป็น Mussels Garlic Butter หอยแมลงภู่ตัวโตอบอวลไปด้วยความ หอมมันของเนยและกระเทียม, กุ้งห่อพาม่าแฮม, Four Season Pizza พิซซ่า แป้งบางกรอบกรุบอร่อย, Salute Lamp Chop เนื้อแกะชิ้นโต ปรุงพิเศษสไตล์ Salute ปิดท้ายด้วยซุปช็อกโกแลต

เมนูแปลกแต่อร่อยล้ำ ประมาณ 700-1,000 บาท Salute Bistro & Wine Bar ชั้น 2 โครงการ Park

Lane Bangkok สุขุมวิท 63 (เอกมัย) วันจันทร์พฤหัสบดี และอาทิตย์เปิด 17.00-24.00 น.

ศุกร์-เสาร์ 17.00-01.00 น. โทร. 0-2382-1127

Whittard of Chelsea --------------

Text : Rungvisa / Photo : Krittapol Wichwongwai

Whittard of Chelsea ก่อตั้งขึ้นมากว่า 120 ปีแล้ว โดย Mr.Walter Whittard

ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ในการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแหล่งผลิตให้แก่ลูกค้า โดยมีการส่ง ผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิตโดยตรง ปัจจุบัน Whittard of Chelsea มีกว่า 130 สาขา กระจายอยู่ทั่วอังกฤษ ซึ่งมีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น

ที่เปิดบริการเป็นร้านชา กาแฟ และเบเกอรี่เช่นนี้ บรรยากาศร้านให้กลิ่นอายแบบอังกฤษในสไตล์ Modern English โดยการ

ตกแต่งร้านบางส่วนด้วยระแนงไม้สีขาว กับหมอนอิงลายดอกไม้ ให้ความรู้สึกสดชื่น สบายตา และด้วยความที่เป็น Open Air จึงดูโล่งโปร่งสบาย Whittard Original ชาที่ ไ ด้ ส่ ว นผสมหลั ก จากชาชั้ น ดี 3 ชนิ ด อั น ได้ แ ก่

ชาซีลอนจากศรีลังกา, ชาอัสสัมจากอินเดีย และชาเคนยา ที่นำมาผสมผสานกัน อย่ า งพิ ถี พิ ถั น ด้ ว ยสู ต รเฉพาะของที่ นี่ จึ ง ได้ ร สชาติ ที่ ก ลมกล่ อ มเป็ น เอกลั ก ษณ์ นอกจากนี้ ยั ง มี เ ค้ ก Black Forrest เค้ ก ช็ อ คโกแลตผสมราสเบอร์ รี่ ที่ เ ข้ า กั น

ได้ดี แถมยัง Low Fat อีกด้วย จากนั้นคลายร้อนด้วย Gelato รส Summer Strawberries พิเศษตรงที่ผสมตัวชาของ Whittard of Chelsea ลงไปในเนื้อเจลาโต จึงให้ความหอมแถมเนื้อสตรอเบอร์รี่ แบบเต็มคำ ตบท้ายด้วย Berry Fusion Smoothies ชาปั่น

สูตรพิเศษทีไ่ ด้สว่ นผสมของลูกเบอร์รตี่ า่ งๆ เปรีย้ วหวานชืน่ ใจ อิ่มอร่อยทั้งชาและเค้กประมาณ 150-250 บาท/คน

Whittard of Chelsea ชั้น 2 โซน A Atrium

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

Wow!!!

ใครอยากได้ Whittard Lover Card เพื่อใช้เป็นส่วนลด 10% สำหรับคาเฟ่ และสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในร้าน เพียงทานครบทุก 150 บาท รับไปเลยแสตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 10 ดวง นำมาแลกการ์ดได้ หรือหากซื้อสินค้าภายใน ร้านครบ 1,500 บาท ขึ้นไป สามารถรับการ์ดได้เลยทันทีเช่นกัน


. 26

E N T E R T A I N M E N T

Text : Yamin

Big Moma’s:

Like Father, Like Son Director : John Whitesell Writers : Matthew Fogel Genre : Action / Comady Cast : Martin Lawrence, Brandon T.Jackson, Max Casella

Fast Five

Director : Justin Lin Writers : Chris Morgan Genre : Action Cast : Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson

ภาพยนตร์ความมันส์ฝ่าด่านนรกลำดับที่ 5 ที่มีพระเอกโล้นซ่านัยน์ตาเยิ้ม Vin Diesel เป็นเสมือนลายเซ็นของหนัง เพราะรับบทนำตลอดทุกภาค สำหรับภาคนี้ เป็นเรือ่ งราวต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่ทไี่ บรอัน และ มีอา โทเร็ตโต้ ช่วยปลดพันธนาการ

ให้ดอม และซิง่ หนีการจับกุม จนต้องกลับมารับงานสุดท้ายเพือ่ เปลือ้ งอิสรภาพให้กบั ตนเอง ในระหว่างทีพ่ วกเขากำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกตีนผีอยูน่ นั้ ก็มเี งามรณะ คืบคลานเข้ามา กระทั่งถูกจู่โจมแบบแทบไม่รู้ตัว การไล่ล่าและการหลบหนีจึงถูก

จุดชนวนขึน้ จนบราซิลแทบแตก ความเร็วเท่านัน้ ทีจ่ ะชีช้ ะตาความเป็นความตาย

ถ้าคุณยังจำภาพของนักสืบเอฟบีไอ ผู้ปลอมตัว เป็นบิ๊กมาม่าเพื่อไขคดีต่างๆ จนกระฉ่อนโลก

ได้อยู่ คราวนีพ้ วกเขากลับมาอีกครัง้ พร้อมกับ คดีใหม่ที่ไม่ธรรมดา โดย มาร์ติน ลอว์เรนซ์

ยังคงรับบทคุณป้าจ้ำม่ำจอมป่วนเรียกเสียงฮา เหมื อ นเดิ ม แต่ ค ราวนี้ เ ขามาพร้ อ มกั บ

เทรนท์ มาร่วมสมทบสืบคดี เนื่องจากเทรนท์

เป็ น พยานรู้ เ ห็ น เหตุ ฆ าตกรรม ทั้ ง คู่ จึ ง ต้ อ ง

ปลอมตัวเพือ่ ช่วยกันล่าหัวฆาตกร ก่อนทีฆ่ าตกร จะตามล่าหัวพวกเขาแทน... บิก๊ มาม่า รอพบกับ คุณแล้วทีโ่ รงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านัน้

Drive Angry

PA R I S , J E T ’ A I M E สัมผัสนิยามรักต่างมุมมองของผู้กำกับ หนังระดับนานาชาติราว 20 คน และ นักแสดงชื่อก้องอีกหลายชีวิต ที่มาร่วม เรี ย งร้ อ ยเรื่ อ งราวแห่ ง ความรั ก ไม่ ซ้ ำ

รู ป แบบ นำเสนอบนแผ่ น ฟิ ล์ ม โดย

อาศั ย ฉาก 18 ย่ า นดั ง ในปารี ส เป็ น เครื่ อ งปรุ ง เสริ ม เพิ่ ม ความอิ น ด้ ว ย

ดนตรีประกอบอันสะเทือนใจ กลายเป็น หนั ง สั้ น ความยาว 5 นาที จำนวน

18 เรื่ อ งที่ เ ต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ยรส ‘รั ก ’ หลากอารมณ์ หลายความรู้สึก ทั้งยัง สามารถสื่อแนวคิดสำคัญอย่างละเอียด ลึกซึง้ ในความหมายเกีย่ วกับ ‘ความรูส้ กึ ของหัวใจ’ ...ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว อวัยวะภายในหน้าอกข้างซ้ายของคุณจะกระชุ่มกระชวย

Director : Patrick Lussier Writers : Patrick Lussier Genre : Action / Thriller Cast : Nicolas Cage, Amber

Burke, Katy Mixon

ภาพยนตร์บู๊ล้างผลาญในรูปแบบ 3 มิติ เรื่ อ งล่ า สุ ด ของผู้ ก ำกั บ คนเก่ ง จาก My Bloody Valentine แพทริ ก ลุ ซ ซิ เ ออร์ นำแสดงโดยพระเอกเจ้าบทบาท นิโคลัส เคจ ทีจ่ ะมาสวมบทบาทเป็น ‘มิลตัน’ ชายผูถ้ กู ความตายพรากลูกสาว และถูกแย่งชิงหลานสาวไปเพือ่ การ เซ่นสังเวยตามความเชือ่ ของลัทธิประหลาด เมือ่ โชคชะตากลัน่ แกล้ง เขาจึงต้องตามทวงหลานสาวคืน จาก โจนาห์ คิง หัวหน้าลัทธิ โดยมีรถคันโตทีส่ าวเสิรฟ์ สุดเซ็กซีช่ ว่ ยขโมยมาให้เป็นพาหนะคูใ่ จ แต่ เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อมิลตันกลายมาเป็นผู้ถูกไล่ล่าจากนักฆ่าที่มีฉายาว่า ‘นัก (คิด) บัญชี’

มิลตันจึงต้องงัดเอาทุกวิถที างเพือ่ จัดการกับฆาตกร ก่อนหนทางแห่งการไถ่บาปจะสิน้ สุดลง


Text : Yamin

‘ ไ ม่ ส า ย เ กิ น ไ ป ... ที่ จ ะ จ ร ร โ ล ง บ ท เ พ ล ง

เ พื่ อ สั ง ค ม ’

หากอยากลองเสพย์ผลงานเพลงสักอัลบั้มที่ได้ทั้งความรื่นรมย์ หัวใจและกุศลผลบุญ ขอแนะนำให้มองหาอัลบั้ม ‘A.J.M 1 Never 2 Late’ ที่เกิดจากแรงรักทางดนตรีอย่างแท้จริงของ ‘หม่ อ มหลวงชั ย วั ฒ น์ ชยางกู ร ’ หรื อ ‘อาจารย์ ห ม่ อ ม’

ผูท้ กี่ ระเตงความฝันมาสานต่อบนถนนสายตัวโน้ตตัง้ แต่เยาว์วยั เพื่ อ หาประสบการณ์ และขั ด เกราวิ ช าดนตรี ใ ห้ ก ล้ า แกร่ ง

จนเกิ ด ไอเดี ย พิ เ ศษที่ จ ะหารายได้ จ ากการเล่ น ดนตรี เ พื่ อ

ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ารทางสมอง รวมถึ ง จั ด คอนเสิ ร์ ต หาเงิ น บริ จ าคให้ กั บ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ เด็ ก พิ ก ารมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด

ระยะเวลากว่าครึง่ ทศวรรษ สำหรับอัลบัม้ A.J.M 1 Never 2 Late นี้ ได้รวบรวมเอา กลิ่นอายดนตรีที่ฟังระรื่นหู อย่าง Soul, R&B Rhythm & Blue Indy และ Pop มาปรุงปนกันอย่างลงตัว ผสมผสานกับ การร้องร่วมสมัย เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูฟ้ งั ในวงกว้าง ทัง้ ยังหยิบยก เอาเพลงหวานในวันวานอย่าง ‘เพลงสายชล’ มาขับกล่อมใหม่

ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากชนดนตรี

หลายต่อหลายท่าน มาช่วยกันรังสรรค์อัลบั้ม ไม่ว่าจะเป็น ธานินทร์ วิเศษธนากร (นิน) และ กิตติ กาญจนฉายา (อูฐ) ศิลปินวง Stubborn มาช่วยเรียบเรียงคำร้อง ตลอดจนเมโลดี้ ให้ มี ค วามไพเราะอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ ขณะนี้ ก็ ไ ด้ ป ล่ อ ย

ซิงเกิลแรก ‘ไม่บงั เอิญ’ เพลงแนวโซลออกมากระเทาะใจผูฟ้ งั เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเผยเพลง ‘ลองของ’ และ ‘ยาสามัญ’ เป็นทีเด็ดถัดไป เปิดหัวใจสัมผัสดนตรีแสนละเมียด

ที่ผลิตด้วยจิตวิญญาณทางดนตรี และจิตสาธารณะ อันน่ายกย่องของ ‘อาจารย์หม่อม’ ได้แล้ว

บนแผงซีดีชั้นนำทั่วประเทศ n

A.J.M.1 Never 2 Late M.L. Chaivat Jayankura


. 28

E S C A P E

Text : ณัฐนพิน วีระวัฒน์ / Photo : กาญจนา วัฒนมงคลศรี, Tao Hong Tai : d Kunst

หากเริ่มมีอาการเบื่อ... เซ็ง... จิตตก... กับชีวิต วุ่นๆ ในเมืองกรุงแล้วละก็ ขอแนะนำว่า

ควรหยุดทุกสิ่งเอาไว้ แล้วขยับกายมาเปิดหู เปิดตา พร้อมเปิดใจ รับเอาอากาศบริสุทธิ์

ลมเย็น และซึมซับความสวยงามของผลงานศิลปะ

ทั้งแบบประติมากรรมและงานอาร์ต

ตามเส้นทางริมแม่น้ำสายใหญ่ในเมืองเก่าที่แฝง มนต์ขลังของจังหวัด ‘ราชบุร’ี ทีอ่ าจเป็นจุดเปลีย่ น ครั้งใหญ่ของชีวิตคุณ

เพลินงานศิลป์ ชิ ล ริ ม ท า ง ใ น ร า ช บุ รี

ก็ในเมื่องานศิลปะมีความสวยงามและละเอียดอ่อนขั้นเทพ จนคนนอกวงการอย่างเราๆ อาจเข้าถึงยาก หรือทำได้เพียงชมความงดงามอยู่ไกลๆ แล้วบอกต่อปากต่อปากว่า ‘สวยจัง’ แต่ความหมายซึ่งซ่อนอยู่ ของทุ ก อณู ใ นเนื้ อ งานศิ ล ป์ ที่ ศิ ล ปิ น ต้ อ งการสื่ อ ออกมาอาจถู ก มองข้ า มไป และนั่ น เป็ น ที่ ม าและ แรงผลั ก ดั น ให้ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นบ้ า นไทยทรงมะนิ ล าซึ่ ง มี อ ายุ นั บ 100 ปี บริเวณย่านใจกลางเมืองราชบุรีและริมแม่น้ำแม่กลอง ให้เป็น ‘Tao Hong Tai : d Kunst’ โดยมี คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล และ คุณอัณชลี ศิริสมรรถการ ร่วมสร้างสรรค์บ้านเก่าให้เป็น สถานที่จัดแสดงผลงานนิทรรศการหมุนเวียนงานศิลป์ของทุกคน ดังนั้นเมื่อมาถึงแกลเลอรีที่จับต้องได้จริงแห่งนี้ อย่างแรกที่ควรทำคือ เงยหน้าชมโครงสร้างภายนอก ของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยบ้านไทยทรงมะนิลา 3 ชั้น ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชมผลงานศิลป์ชิ้นใหญ่ที่ หาชมได้ ย ากแล้ ว ในขณะนี้ แล้ ว ค่ อ ยก้ า วเข้ า สู่ ภ ายในตั ว บ้ า น ซึ่ ง จั ด วางโชว์ ผ ลงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย หลายรูปแบบในแทบทุกตารางนิ้ว และสวนขนาดเล็กบริเวณกลางบ้านจัดให้เป็นสถานที่แสดงผลงาน ด้วยเช่นกัน จากนั้นอย่ารอช้าที่จะ เดินขึ้นสู่ชั้น 2 เพื่อชมผลงานศิลปะ ต่ออย่างไม่มียั้งพร้อมสั่งเครื่องดื่ม รสชาติ เ ยี่ ย มสั ก หนึ่ ง แก้ ว และหา ที่ นั่ ง เหมาะๆ สำหรั บ การแวะพั ก และชมวิ ว สวยของแม่ น้ ำ แม่ ก ลอง ซึ่ ง ยั ง ถื อ เป็ น การเสพงานศิ ล ปะ จากธรรมชาติในอีกมุมมองหนึ่ง

แต่อย่าเพิ่งคิดว่าน้ำหมดแก้ว แล้วเวลาแห่ง การเสพงานศิ ล ป์ จ ะจบตาม เพราะยั ง มี ส่ ว น ชั้น 3 ที่ถูกออกแบบให้เป็นห้องนอนแบบเรียบ แต่แฝงงานศิลป์ในทุกมุม ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ สไตล์ โ มเดิ ร์ น ที่ ท ำให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า ศิ ล ปะ สามารถกลมกลื น กั บ ชี วิ ต ประจำวั น ได้ อ ย่ า ง แนบเนียนแม้กระทั่งในห้องนอน หรื อ หากยั ง รู้ สึ ก ว่ า หั ว ใจเรี ย กร้ อ งให้ ต้ อ ง ไปต่อกับการซึมซับงานศิลปะ ขอให้ลองแวะชม หุ่ น ขี้ ผึ้ ง ที่ อ ยู่ ภ ายใน ‘อุ ท ยานหุ่ น ขี้ ผึ้ ง สยาม’ อ.บางแพ กั น ดู เพราะในทุ ก โซนมี เ รื่ อ งราว ที่น่าสนใจให้ต้องเรียนรู้พร้อมกับชมความงาม ของบรรดาหุ่ น ขี้ ผึ้ ง ทั้ ง อาคารเชิ ด ชู เ กี ย รติ ลานพระ 3 สมั ย ถ้ ำ ชาดก กุ ฏิ พ ระสงฆ์ บ้ า นไทย 4 ภาคและลานพระอวโลกิ เ ตศวร ซึ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยต้ น ไม้ ใ หญ่ ป กคลุ ม สร้ า ง บรรยากาศร่มรื่น ทำให้การมาชมผลงานศิลปะ ครั้งนี้เย็นทั้งกายและใจไปอีกนาน n

Tao Hong Tai : d Kunst อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลาเปิด-ปิด บริการ : วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 081-880-3600 อุทยานหุน่ ขีผ้ งึ้ สยาม : อ.บางแพ จ.ราชบุรี เวลาเปิด-ปิด บริการ : วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.30-17.00 น.

โทร. 032-381-401, 032-381-404 www.scppark.com

มาชมผลงานศิลปะทัง้ ที... ควรรูว้ า่ ‘D Kunst’ แปลว่า ‘ศิลปะ’ ในภาษาเยอรมัน และหากมาในช่วงวันที่ 21-22 พ.ค., 28-29 พ.ค. และ 4-5 มิ.ย. นี้ คุณจะได้เดินชิล... นิวอาร์ต...

ฉากประกอบ... ชอบก็ถา่ ย...

ได้มาทำเล่นๆ... เป็นศิลปิน... กินเค้กโอ่ง จรรโลงใจกับดนตรีฟงั สบาย

ในนิทรรศการที่เต็มไปด้วยสีสันอย่าง

‘ติดศิลป์... บนราชบุร’ี ซึง่ จะทำให้

รู้ซะทีว่า... ราชบุรีมีดี (ไม่ใช่แค่โอ่ง!)


. 30

N E W S Text : Yamin

Chevrolet Cruze : ยานยนต์คณ ุ ภาพระดับโลก

Go Green :

ตอน

‘ล่องเรือปล่อยปู ฟืน้ ฟู ป่าชายเลน’

ทีมผู้บริหาร บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ร่วมถ่ายภาพกับ เชฟโรเลต ครูซ รถยนต์คอมแพกต์ซีดานระดับโลก ที่สามารถคว้า 2 รางวัลมาครอบครองได้สำเร็จ ทั้งรางวัล รถซีดานเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรยอดเยี่ยม และรางวัลรถยนต์ออกแบบยอดเยี่ยม จากการตัดสิน ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลาง

คณะผู้บริหาร บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด พร้อมด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เหล่าศิลปิน และสื่อมวลชน ร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการ ‘Go Green ตอน : ล่องเรือปล่อยปู ฟื้นฟูป่าชายเลน’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่สิ่งแวดล้อม

Grand Opening HSBC : สาขาทองหล่อ ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย ฉลองเปิ ด สาขาใหม่ ย่ า นทองหล่ อ

อย่างเป็นทางการ กระจายบริการเพื่อการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล และธุรกรรมการเงินระดับสากลให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยมีเหล่าซุปตาร์ตัวแม่ แห่งวงการ นำโดย อั้ม-พัชราภา, นุ่น-วรนุช, จอย-รินลณี และ ตอง-ภัครมัย มาร่วม แสดงโชว์สุดยอดบริการทางการเงินระดับโลก ภายใต้แบรนด์ ‘เอชเอสบีซี พรีเมียร์’

New Mazda 2 Sport Zoom Zoom! มาสด้ า เดิ น หน้ า กระตุ้ น ตลาดรถยนต์ นั่ ง มาสด้ า 2 รุ่ น ซี ด าน

อย่างเต็มสูบ โดยคว้าพระเอกแห่งยุค ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ มาเป็น

พรีเซนเตอร์เข้ากับภาพลักษณ์ซิตี้แมน หรูหรา มีสไตล์ทุกท่วงท่า โดดเด่นคล่องตัว

ไม่เป็นรองใคร สมทบด้วยศิลปินผู้นำเทรนด์เด็กแนว ‘เป้-อารักษ์’ พรีเซนเตอร์ในรุ่น

แฮตช์แบ็ค 5 ประตู ตัวแทนของผู้มีรสนิยม ชอบฉีกกฎรูปแบบเดิมๆ ยิ่งช่วยเสริมทัพ ความแข็งแกร่งให้แบรนด์มาสด้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หวังโกยยอดขายทะลุเป้า และวางแผนเดินเครื่อง

นำรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นพิเศษเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง

Royal Clift Beach Resort

เปิดบ้านต้อนรับ คาวาลลิโน เฟอร์รารี่ คลับ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ โรงแรมหรูสไตล์รีสอร์ทระดับห้าดาว อ้าแขนรับเหล่า

เพื่อนสมาชิกชมรมเจ้าของรถสายพันธุ์ม้าลำพอง นามว่า คาวาลลิโน เฟอร์รารี่ คลับ เพื่อจัดกิจกรรม Cavaillino Ferrari Club Road Trip และถือฤกษ์เปิดตัว Ferrari 599 GTO คันแรกของเมืองไทยในงานนี้ด้วย

3BB จั บ มื อ AIS

ปล่ อ ย WiFi เร็ ว สุ ด ขั้ ว ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท จั ส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำกั ด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวบริการ เครือข่าย WiFi ที่ใหญ่และเร็วที่สุดถึง 4 เมก และครอบคลุมกว่า 15,000 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกัน ระหว่าง 3BB และ AIS n


. 32

N E W S Text : Yamin

KBank : Customer Solutions by Industry คุ ณ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิ ด ตั ว บริ ก ารใหม่ Customer Solution by Industry ‘บริ ก าร ครบวงจรเพื่ อ ธุ ร กิ จ เฉพาะแบบ’ เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการให้ บริ ก ารทางการเงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบ ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี อ ย่ า งครบวงจร พร้ อ มเปิ ด บั ต รสิ ท ธิ พิ เ ศษสำหรั บ เอสเอ็มอีใบแรกของไทย

NIVEA For Men : Free Running Thailand Championship นี เ วี ย ฟอร์ เ มน จั ด กิ จ กรรมใหญ่ ‘NIVEA For Men Free Running Thailand Championship’ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักฟรีรันนิ่งของประเทศไทย

ที่โชว์ความสามารถโลดโผนข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้อย่างระทึกใจ ด้วยลีลา แข็งแกร่งสวยงาม ที่สำคัญคือ ไร้กลิ่นกาย พร้อมด้วยเซเลบหนุ่ม อาทิ บ.บู๋ นักพากย์กีฬาชื่อดัง, จอนนี่ อันวา ดาราผู้หลงใหลฟรีรันนิ่ง และคุณโอ๊ต บ.ก. FHM พร้อมด้วยสีสันจากเหล่าหนุ่ม สาวในงานอีกคับคั่ง

Panasonic :

New Line Up Capture รัก Capture เลิฟ พานาโซนิค เปิดตัว Lumix New Line Up 2011 กล้องภาพนิ่งดิจิตอล 9 รุ่น และกล้องวิดีโอดิจิตอล 5 รุ่น พร้อมกัน เพื่ อ ตอบสนองทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ข องทุ ก คน ตามคอนเซ็ปต์ ‘คุณคือลูมิกซ์แบบไหน?’ ซึ่ ง ทุ ก รุ่ น ล้ ว นมี ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านและ ประสิทธิภาพเหนือชั้น สำหรับเพิ่มความ สนุ ก ให้ ผู้ รั ก การถ่ า ยภาพในยุ ค ดิ จิ ต อล อิมเมจ โดยใช้ละครเวทีโรแมนติกสุดฮา Capture รัก Capture เลิฟ เป็นแรงดึงดูด ผู้บริโภคให้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

The Success Story by True Coffee

ทรูคอฟฟี่ ประกาศความสำเร็จจากกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ในรูปแบบ Entertainment Marketing ผ่านรายการเรียลิตี้โชว์ คอฟฟี่ มาสเตอร์ บาย ทรูคอฟฟี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน กาแฟ และผู้เข้าแข่งขันรายการร่วมแบ่งปันประสบการณ์หลังรายการจบ ณ ร้านทรูคอฟฟี่ สาขาณุสาสิริ เอกมัย

i-mobile :

i-note & 3GX ธนชาต : ผ่อนเบาๆ จ่ายสบาย 0% นาน 10 เดือน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เอาใจกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ และบัตรเครดิต นครหลวงไทย ด้วยแคมเปญใหม่ ‘ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ 0% นานสูงสุด 10 เดือน’ โดยมี ร้านค้าแบรนด์ดังตบเท้าเข้าร่วมรายการมากมาย พร้อมมอบโชค 2 ชั้นให้กับผู้ถือบัตร ตั้งแต่ วันนี้-30 มิ.ย. 54 สอบถาม Call Center โทร. 1770

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) รุ ก ตลาดสมาร์ ท โฟน ด้ ว ยแทบเล็ ต ระบบปฏิ บั ติ ก าร

แอนดรอยด์ 2.2 และซิม i-mobile 3GX ที่ จ ะให้ คุ ณ เล่ น เน็ ต ไม่ อั้ น พร้ อ มโปรโมชั่ น พิ เ ศษมากมาย

ให้คุณใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างคุ้มค่า และสมบูรณ์แบบ n


. 34

2 4

H O U R S

Text: iD11 / Photo: Krittaphol Wichwongwai

ศิษฏ์ สิขรวิทย ถึงแม้ว่าใน 1 วันของหนุ่มนักวางแผน ศิษฏ์ สิขรวิทย เจ้าของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรจาก Minor Food Group จะยุ่งเอามากๆ

แต่เขาก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่บริหารเวลาได้ลงตัวดีทีเดียว เพราะถึงแม้งานจะรัดตัวมากขนาดไหน เขาก็ยังหาเวลาว่างให้กับตัวเองได้ผ่อนคลายด้วยการเต้นแทงโก้ที่ ชื่นชอบ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยความเครียดได้เก๋ไม่เบา ว่าแล้ว...

เรามาตามไปดูกันดีกว่าว่านอกจากกิจกรรมเต้นแทงโก้แล้ว เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง

ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงอันคุ้มค่านี้

05.30

ตืน่ แต่เช้าเพือ่ เตรียมตัวไปออก กำลังกายครับ ซึง่ ถ้าวันไหนไม่ตดิ งานเช้า ส่วนมาก ผมจะชอบไปออกกำลังกายทีย่ มิ ประมาณ 1 ชม. 08.00 กลับมาอาบน้ำ แต่งตัว เตรียมตัวไปทำงาน โดยปกติผมจะเดินทางไปถึง

ทีท่ ำงานประมาณ 8 โมงครึง่ 09.00 สิง่ แรกทีท่ ำในแต่ละวันของการ ทำงานคือเช็กอีเมล์ ผมจะเช็กทุกเช้าก่อนว่าวันนี ้ มีงานตกค้างอะไรบ้าง จากนั้นก็นั่งลิสต์รายการว่า วั น นี้ จ ะต้ อ งทำอะไรบ้ า ง มี นั ด ประชุ ม หรื อ เปล่ า

หรือมีโปรเจ็กต์ทตี่ อ้ งอัพเดทกับทีมงานบ้างมัย้ 12.00 พักทานกลางวัน เพิม่ พลังให้กบั ร่างกาย จากนัน้ ก็เริม่ ลุยงานต่อ

13.00

สำหรั บ ในช่ ว งบ่ า ย ส่ ว นมาก

เนื้องานจะเป็นการเอารายงานของวันก่อนๆ มานั่ง วิเคราะห์ดู หรือไม่ก็เตรียม Presentation จากนั้น

ก็มานัง่ เช็กงานของคนอืน่ ต่อว่าเป็นไปตามทีเ่ ราอยากได้

หรือเปล่า 19.00 ปกติผมจะเลิกงานประมาณช่วงนี้ ถ้าไม่มนี ดั ทีไ่ หนต่อ ก็จะตรงกลับบ้านเลย ไปทานข้าว กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา แต่ถา้ เป็นวันอังคาร พฤหั ส บดี และเสาร์ ผมจะไปเต้ น แทงโก้ ค รั บ

ซึ่งวันไหนมีนัดแฮงค์เอาท์กับเพื่อนๆ ที่เต้นแทงโก้

ด้วยกันก็มกั จะถึงบ้านประมาณ 4-5 ทุม่ ไม่เกินนี ้ 24.00 ได้เวลาพักผ่อนแล้ว ก่อนนอน

ผมจะชอบเช็ก Facebook เป็นประจำหรือไม่ก็อ่าน ห นั ง สื อ ป ร ะ เ ภ ท ที่ เ กี่ ย ว กั บ ง า น ที่ ท ำ นี่ แ ห ล ะ

พวกกลยุทธ์องค์กร บางทีเบื่อๆ ก็อ่านนิยายสืบสวน สอบสวนหรือไม่กส็ ารคดีบา้ ง

M y l i f e s t y l e : เป็นแบบ Work Hard…Play Hard M y b e s t t i m e : ชอบช่วงเวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงเที่ยง

เพราะเป็นช่วงที่สมองแล่นที่สุด และทำงานได้แอ็คทีฟดีที่สุด กับอีกช่วงหนึ่งก็คือ เวลากลางคืน เพราะสมองจะเริ่มแล่นอีกที M y v i e w o f l o v e : ความรักก็เหมือนการจับคู่ที่เราจะต้องมองหาคู่ ที่มีอะไรหลายๆ อย่างตรงกัน และเข้ากันได้ Most important thing for me :

การได้ใช้ชีวิตให้มีความสุข ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การทำงาน ครอบครัว ทุกอย่างที่ทำจะต้องอยู่บน พื้นฐานของคำว่า ‘สุข’ n


247#083  
247#083  

247#083 free magazine in Thailand

Advertisement