Page 1


EDITOR‘S NOTE

COFFEE

&BAKERY

BEAUTY &SPA

HOSPITAL

‘ศิลปะ’ เป็นความงามอันน่าดื่มด่ำ และอภิรมย์เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ของคน ที่ ไ ด้ สั มผัสกับ ผลงานชิ้นนั้นๆ

SHOPPING MALL

ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต : ed247@hotmail.co.th

ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

จากยาสีฟนั Sparkle มูลค่า 1,000 บาท เพียงส่งข้อความเรียกรอยยิม้ ผ่านทาง www.facebook.com/247.citymagazine

5 ท่านแรก รับยาสีฟนั Sparkle ไปอวดฟันสวยๆ ยิม้ ใสๆ ให้คนรอบข้างได้เลยค่ะ

บรรณาธิการอำนวยการ ณิพรรณ กุลประสูตร • บรรณาธิการ ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต • ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ • กองบรรณาธิการ รุง่ วิสาข์ รุง่ ธนพัฒน์

เลขากองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ

ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุน่ • กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา นนทวัฒน์ นิสยันต์ • พิสจู น์อกั ษร ดวงใจ เข็มแดง

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา สุขฤทัย เอนกวศินชัย • ฝ่ายโฆษณา ฐาปนีย์ มีเขตกิจ, รังสิพรรณ พุกจรูญ

เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล • วัตสันต์ พงศ์วราภา • ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา

ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสขุ • เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ • หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล • ช่างภาพแฟชัน่ วีรพงศ์ ชปารังษี • เจ้าหน้าทีเ่ ว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา แดงแท้

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

SHOWROOM

OTHERS

แน่นอนว่ามุมมองของคนแต่ละคนย่อมจะไม่เหมือนกัน โดยอาร์ทิสต์หรือศิลปินผู้สร้างผลงาน นัน้ ๆ จะสร้างงานผ่านมุมมองและความคิดในแบบของตัวเอง ช่วงเวลานีใ้ ครๆ ต่างก็พากันสนใจ งานศิลปะภาพถ่ายที่อยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ชื่อ Portraits of Asia ผลงานของช่างภาพ

ชื่อดังชาวฝรั่งเศส มุมมองผ่านเลนส์เกี่ยวกับเอเชีย ทวีปที่กว้างใหญ่ มีความหลากหลายทาง ประเพณีและวัฒนธรรม น่าสนใจไม่นอ้ ย จนอดไม่ได้ทเี่ ราจะหยิบมาฝากกัน และไม่เพียงงานนี้ ที่คุณจะติดตามอ่านได้ใน Scoop เพราะในเล่มนี้เรายังมีเรื่องราวน่าอ่านของการคุยกันกับ

วีรบุรษุ ไทย 1 ใน 7 หลังถูกเขมรจับไป 16 วัน ส.ส.พนิช วิกติ เศรษฐ์ จะยังคงทำงานการเมือง ต่อไป และไลฟ์สไตล์แบบส่วนตัว๊ ส่วนตัวทีไ่ ม่เคยเล่าทีไ่ หนมาก่อน กับคอลัมน์ People 24-7

• • • • • • • • •

HOTEL

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

EDUCA- TION

AIRLINE


.

A T T R A C T I O N Text : iD11

= พืน้ ทีโ่ ปรเจกต์ Central Embassy ทัง้ หมด หน่วยเป็นตารางเมตร

Google Street Art View ภาพที่เห็นเหล่านี้ อยู่ในโปรเจกต์ของ Google Street Art View ซึ่งถูกสร้างโดย กระทิ ง แดง ร่ ว มกั บ เอเจนซี่ โ ฆษณาของบราซิ ล ที่ ชื่ อ Loducca จุ ด ประสงค์ ที่ ท ำ

โปรเจกต์ นี้ ขึ้ น มาก็ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล Street Art ที่ ถู ก ค้ น หาใน Google เอาไว้

ความพิเศษของภาพ Street Art ที่ถูกเปิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้ จะมีกล่องข้อความเล็กๆ ด้านข้างซึ่งจะบ่งบอกถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของศิลปิน ชื่องาน รวมถึงที่ตั้ง โดยคนที่คลิกเข้าไปสามารถเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงไปได้ด้วย อีกทั้งภาพเหล่านี้ยังแชร์ไปที่ เว็บไซต์ Twitter และ Facebook เพื่อเพิ่มความเวิลด์ไวด์ให้กว้างขึ้นอีก

Urban Nests Georges

นับได้ว่าเป็นไอเดียที่น่ารักจริงๆ ในการที่จะเตือน ให้คนที่ใช้ถนนได้คำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อเดิน ผ่ า นไปใกล้ เ ขตก่ อ สร้ า งรกๆ ไอเดี ย นี้ มี ชื่ อ ว่ า Luzinterruptus หรือ Urban Nest ออกแบบ ด้ ว ยการนำเอาลู ก บอลเหล็ ก สี เ หลื อ งสดใส

มาดัดแปลงให้กลายเป็นรังนก แล้วนำมาวางไว้ ตรงบริ เ วณข้ อ ต่ อ ของโครงสร้ า งนั่ ง ร้ า น และ สามารถเปล่ ง แสงได้ ใ นยามค่ ำ คื น เพื่ อ ให้ ค น

เดิ น ถนนได้ ม องเห็ น และระแวดระวั ง ถึ ง ความ ปลอดภัย นับว่าเป็นไอเดียที่เก๋ไก๋ไม่เบาทีเดียว น่าจะนำมาใช้ในเมืองไทยบ้าง เพราะบ้านเราก็มี การต่อเติมก่อสร้างกันอยู่บ่อยๆ เป็นการสร้าง สีสันให้กับทางเท้า แถมยังทำประโยชน์ได้อีกด้วย

บนชั้น 6 ของ Centre Pompidou เป็นที่ตั้งของร้านอาหารดีไซน์เก๋ที่มีชื่อว่า Georges ถือว่าเป็นห้องอาหารที่ให้คุณได้ดื่มด่ำไปกับวิวสวยๆ ของเมืองปารีสแบบพาโนรามา อย่างสุดแสนจะโรแมนติก ซึ่งห้องอาหารแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ ชาวฝรั่ ง เศสที่ ชื่ อ Jakob&Macfarlane เขาออกแบบให้ เ น้ น ไปทางด้ า นแลนด์ ส เคป

ทั้งการตกแต่งภายในและโครงสร้างภายนอก อีกทั้งยังมีการครีเอตโครงสร้างไร้ฟอร์ม ขึ้นเพื่อใช้ทำเป็นครัว บาร์ และแผนกต้อนรับแบบไพรเวทสุดๆ ดูเผินๆ เหมือนกับเป็น ฉากแบ็คดร็อปให้กับห้องอาหาร ขับให้ดูโดดเด่นขึ้นและสวยแปลกตาไม่เบา

Traffic Light พักสายตาจากเรือ่ งเครียดๆ มาดูอะไรทีท่ ำให้ยมิ้ กันบ้าง นีเ่ ป็นผลงานการออกแบบของอาร์ทสิ ต์จากแดน กิมจิ Li Ming Hsing ซึ่งผลงานของเขาได้เข้ารอบ 240 คนสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 5,100 คน

ในการประกวด ‘Design For All’ จัดโดยเว็บไซต์ Designboom โดยเขาได้ออกแบบสัญญาณไฟสำหรับ หยุดข้ามถนน ซึง่ คอนเซ็ปต์ของการออกแบบครัง้ นีห้ ลักๆ จะมีสองแบบคือ ช่วงไฟแดง จะเป็นสัญญาณ ห้ า มข้ า มถนน อุ บั ติ เ หตุ มั ก เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากคนไม่ ใ ส่ ใ จสั ญ ญาณไฟ เขาจึ ง ออกแบบให้ เ ป็ น รู ป คน

ออกกำลังกายในท่าต่างๆ เพื่อเรียกให้คนสนใจ อีกหนึ่งแบบคือ สัญญาณไฟเขียว ซึ่งส่วนมากพอขึ้น สัญญาณนี้ปุ๊บ เด็กๆ มักจะวิ่งข้ามถนนเลยโดยไม่สนใจที่จะมองซ้ายขวา ดังนั้นเขาจึงออกแบบให้มีคน ทำท่ามองซ้ายแลขวา เพือ่ เตือนให้เด็กๆ ทีก่ ำลังข้ามถนนปฏิบตั ติ ามก่อนข้ามเพือ่ ความปลอดภัย นับว่า เป็นไอเดียทีก่ กุ๊ กิก๊ น่ารักตามแบบฉบับชาวเกาหลีเลยทีเดียว

Hedgehog Stage Cycling City ตอนนี้เทรนด์การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางกำลังฮิตมากในเมือง ใหญ่ๆ อย่างที่เมืองพอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีการสร้าง ทางสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ ให้เชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อนบ้าน และยัง จำหน่ายรถจักรยานที่มีอุปกรณ์ครบในราคาถูกให้กับคนที่มีฐานะไม่ดีอีกด้วย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ค นหั น มาใช้ จั ก รยานแทนรถยนต์ โดยทาง

รถจักรยานของพอร์ทแลนด์มีความยาวทั้งสิ้น 260 ไมล์ ซึ่งตอนนี้ได้มีคนหัน มาใช้รถจักรยานเกือบ 9 เปอร์เซ็นต์แล้ว นับว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ สำหรับรัฐที่คนใช้รถยนต์เป็นหลัก


Central Embassy

‘ตั๋วร่วม’ บัตรเดียวพลิกชีวิตให้ง่ายขึ้น

ต่อไปนี้คนเมืองกำลังจะมีนวัตกรรมทันสมัยมาช่วยให้การใช้ชีวิต ประจำวันง่ายขึ้นแล้ว นั่นก็คือ ตั๋วร่วม เชื่อมต่อระบบการเดินทาง

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT กับรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความ สะดวกให้กับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในระบบสามารถเดินทาง

เรียกความสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับโปรเจกต์ยักษ์ของทาง เซ็นทรัลฯ ที่กำลังจะเนรมิตศูนย์การค้าแห่งใหม่ ซึ่งถือเป็นระดับ พรีเมียมของคนกรุงเลยทีเดียว Central Embassy จะเป็นส่วนที่ ต่อออกมาจากเซ็นทรัลชิดลมเดิม โดยครอบคลุมพื้นที่กว้างย่าน ใจกลางเมืองอย่างชิดลม รวมไปถึงพื้นที่ของสถานทูตเก่า ดีไซน์ของ ตึกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแท่งๆ เหลี่ยมๆ ดูล้ำสมัย ภายใน ประกอบไปด้วยช็อปหรูที่มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายรอไว้ให้ เหล่ า แฟชั่ น นิ ส ต้ า ได้ เ ลื อ กซื้ อ อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ รงภาพยนตร์ Ultrapremium แห่งแรกในเมืองไทย นอกจากนีย้ งั มีโรงแรมระดับ 6 ดาว เริด หรู อลังการสุดๆ หากสร้างเสร็จคงกลายเป็นแลนด์มาร์ก

แห่งการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ในเอเชียเลยทีเดียว

China City Complex ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยตั๋วร่วมนี้สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 1002,000 บาท มีคา่ ธรรมเนียมในการออกบัตร 30 บาท และค่ามัดจำ ในการเดินทาง 30 บาท นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการ พัฒนาตั๋วร่วมให้สามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ อย่างรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ เรือด่วน และ สามารถใช้เหมือนบัตรเดบิตสำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยหรือชำระ ค่าบริการจากร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้ด้วย 24-7 ชักจะอดใจไม่ไหว อยากให้มีตั๋วร่วมออกมาใช้ได้เร็วๆ จะได้ไม่น้อยหน้าเมืองใหญ่ๆ อย่างฮ่องกง ลอนดอน และญี่ปุ่น ที่มีตั๋ว Octopus Card หรือ Oyster Card หรือ Pasmo Card ใช้มานานแล้วซะที

นับได้ว่า ‘Made in China’ เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเสียจริง เพราะไม่ว่าจะ

เดินทางไปเมืองไหนๆ จะต้องเห็นสินค้าติดป้ายว่า Made in China อยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดตอนนี้จีนก็กำลังเล็งที่จะเปิดศูนย์การค้าส่งใหญ่ในเมืองไทยแล้ว ภายใต้ชื่อ China City Complex หรือ Yiwu International Trade City ส่งเสริมการค้า ไทย-จีน ให้คึกคักยิ่งขึ้นบริเวณ ถ.บางนา-ตราด กม.9 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 500,000-700,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยร้านค้าถึง 10,000 ร้าน

เลยทีเดียว แบ่งเป็นส่วนสินค้าไทย 30% สินค้าจีน 70% เน้นไปทางเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไป โดยจะสร้าง เสร็จในปี 2555 ใช้เงินลุงทุนไปทั้งสิ้น 6,200 ล้านหยวน (28,415 ล้านบาท) ต่อไปย่านบางนาคงจะคึกคักขึ้นมาไม่แพ้ย่านอื่นๆ ในเมืองแล้ว n

Strip AD. 1/2


.

C A L E N D A R S Text : Butter Tap. เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ freemag.247@gmail.com

10 Mar. 2011

Slash Live in Bangkok Impact Exhibition Hall 2

12

Mar. 2011

สุดยอดกีตาร์ฮีโร่ระดับตำนาน ในฐานะแกนเด่นของ Guns N Roses และ Velvet Revolver

กำลังจะมาเปิดคอนเสิร์ตกรีดกีตาร์บาดใจคนไทย

ทั้งประเทศ กับ ‘Slash Live in Bangkok’ ในวันที่ 10 มีนาคม ศกนี้ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอล 2 เมืองทองธานี สาวกกีตาร์ตวั จริงห้ามพลาด!

Singha Presents Summer Hippie Concert Beach Garden Hotel

Cha-Am / 18.00-24.00

12

Mar. 2011

Suan Phung Music Festival

The Ban Yan Leaf Resort Ratchaburi เทศกาลดนตรี ส ำหรั บ คู่ รั ก บั ง เกิ ด ขึ้ น

อีกแล้ว ในรูปแบบคอนเสิร์ตเพลงรัก... เศร้า... เหงา... คิดถึง... ในค่ำคืนพิเศษ ท่ามกลางการโอบกอดของขุนเขาและ บรรยากาศเย็นสบาย ร่วมสัมผัสความ โรแมนติกสไตล์สวนผึ้งได้ที่ เดอะ บัน ยัน ลีฟ รีสอร์ท สวนผึ้ง เชื่อเหอะว่า คุ ณ จะได้ ข องฝากกลั บ มามากกว่ า ความประทับใจ

12

Mar. 2011

เพราะบรรยากาศในช่วงซัมเมอร์

ช่างเป็นใจ เราจึงขอเชิญชวนวัยรุ่น

ทุกท่านมาปลดปล่อยหัวใจและ อารมณ์ไปกับดนตรี สายลม แสงดาว และเกลียวคลื่น

กับคอนเสิร์ตที่มั่นใจที่สุดว่าคุณจะ

ไม่มีวันลืม ‘Singha Presents Summer Hippie Concert’

ในวันที่ 12 มีนาคม ณ ริมหาด Beach Garden Hotel Cha-Am (โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ)

Today-27 Mar. 2011

Hong Kong Arts Festival #39 Hong Kong

Korean Music Wave

in Bangkok สนามราชมังคลากีฬาสถาน สาวกเกาหลีไม่ต้องคอยเป็นแม่สายบัวรอเก้ออีกต่อไป เมื่อมหกรรมคอนเสิร์ตเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น ในบ้านเรา โดยศิลปินกว่า 20 ชีวิต นำทีมด้วย 2PM, Wonder Girls, 4 Minute และ Girl’s Generation บัตรมีหลายราคา ตั้งแต่ 900-1,600 บาท คลิกดู

รายละเอียดได้ www.charmtour.co.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มีนาคม ศกนี้ 15 สถานที่ทั่วแคว้น

แดนฮ่องกง จะถูกรังสรรค์ด้วยศิลปะและการแสดง

นานาประเภท ต้อนรับคออาร์ตตัวจริงให้เข้ามาสัมผัส

ควบคุมจิตวิญญาณของคุณไว้ให้ดี มิฉะนั้นมันอาจ

จะลุกโชนได้ด้วยแรงเร้ารึงจากสุดยอดศิลปะระดับโลก

Today-13 Mar. 2011 2-3 April 54

นิ ท ร ร ศ ก า ร ‘ สี น้ ำ แ ค ช เ มี ย ร์ . . . ส ว ร ร ค์ บ น ดิ น ’ นานมี อาร์ต แกลเลอรี ชั้น 3

08.30-18.00

นานมี อาร์ต แกลเลอรี ขอแนะนำตัวอย่าง

เป็นทางการด้วยการโชว์ผลงานของ กิตติศักดิ์

บุตรดีวงศ์ จิตรกรอิสระ ผู้มีลีลาฝีแปรง

พริ้วไหว โดยเฉพาะกับเทคนิคสีน้ำ และนี่คือ

การรวบรวมความประทับใจครั้งเมื่อไปเยือน

แคชเมียร์ ในรูปแบบบันทึกการเดินทางบนผืน ผ้าใบ เบิกสายตาให้จับจ้องกับสวรรค์บนดิน

ของงานอาร์ตชุดนีไ้ ด้ที่ นานมี อาร์ต แกลเลอรี ชัน้ 3 ดูรายละเอียดที่ www.nanmee.com

A-time Showbiz :

The Man

and The Big Band Paragon Hall

คอนเสิร์ตคที่คุณจะโดนสะกดด้วยน้ำเสียงทรงพลังของ 3 ศิลปินสุดเด็ด ไม่ว่าจะเป็น

เบน-ชลาทิศ, ป๊อด-ธนชัย และ อ๊อฟ-ปองศักดิ์ ซึ่ง A-time Showbiz นำมารวมตัวกันเพื่อ สร้างความสุขให้กับคุณ และการโชว์ในครั้งนี้จะอยู่ในรูปแบบ Big Band

ส่วนจะอลังการขนาดไหนนั้น ต้องให้คุณมาตัดสินกันเองในวันที่ 3-4 เมษายนนี้

จองบัตรกันได้ที่ www.thaiticketmajor.com


.

G A D G E T Text : Yamin

Gadget!

Multi-Functional

Breville Radio Toaster

เทคโนโลยีลำ้ ๆ กำเนิดขึน้ มาเพือ่ มนุษย์สดุ ไฮเทค เท่านั้น และ Breville Radio Toaster ก็เป็น อี ก หนึ่ ง ชิ้ น ที่ เ ราอยากนำเสนอให้ กั บ เหล่ า

ชาวเทคโนที่ ไ ม่ เ คยหยุ ด นิ่ ง เช่ น คุ ณ สองมื อ

ล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา หากว่าพอมีเงิน สัก 1,600 บาท ก็เหลือเฟือแล้วที่จะได้เจ้านี ่ มาครอบครอง ด้วยความทีเ่ ป็นมากกว่าเครือ่ งปิง้ ขนมปั ง ธรรมด๊ า ธรรมดา หากแต่ ยั ง มี แอพพลิเคชัน่ มากล้นตัว คิดดูเถิดว่าจะมีของเล่น

ไฮเทคชิ้ น ไหนบ้ า งที่ ไ ด้ ม าแล้ ว คุ ณ รู้ สึ ก อิ่ ม ท้ อ ง

และอิ่ ม ใจเท่ า Breville Radio Toaster เครื่องเดียวที่จะทำให้คุณเอนจอยไปกับมื้อเช้า พร้อมๆ กับฟังเสียงดนตรีจากวิทยุอย่างสบาย อารมณ์ หามาตั้งนาน นี่แหละเครื่องปิ้งขนมปัง สุดเพอร์เฟ็กต์แห่งยุค

Eton Scorpion เคยเห็นไหมคะ Gadget เล็กๆ แต่ทำในสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ Eton Scorpion คือหนึ่งในสิ่งนั้น เพราะมันมาก สรรพคุ ณ เหลื อ เกิ น ไม่ ว่ า จะฟั ง เพลง เปล่ ง แสง ชาร์จโทรศัพท์ เป็นสเปรย์พ่นน้ำ หรือแม้กระทั่ง เปิดขวด ทีน่ า่ ทึง่ ไปกว่านัน้ คือ เจ้าอุปกรณ์ทหี่ น้าตา คล้ายแมงป่องนี้ไม่ได้กินพลังงานแบตเตอรี่เลยสักนิด หากแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (บร๊ะเจ้า!) สามารถ เป็ น เจ้ า ของอุ ป กรณ์ ที่ ว่ า นี้ ไ ด้ ใ นราคา 50$ หรื อ ประมาณ 1,500 บาท คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.shopetoncorp.com

Insignia’s Infocast

Water Powered Shower Radio

อี ก หนึ่ ง สตั ฟ ฟ์ อ เนกประสงค์ ที่ ค นไฮเทคไม่ ค วรพลาด กับ Insignia’s Infocast สิ่งมหัศจรรย์สุดคูลที่เป็นได้ทั้ง นาฬิกาปลุกเสียงเจื้อยแจ้ว และพยากรณ์อากาศส่วนตัว แถมยั ง เชื่ อ มต่ อ กั บ โลกไซเบอร์ โ ดยไม่ ต้ อ งผู ก ขาดกั บ คอมพิวเตอร์อีกต่อไป ช่างเป็นชีวิตที่แสนสุขสมเสียนี่กระไร เพราะเมื่ อ ตื่ น มาก็ ส ามารถอั พ เดทเฟสบุ๊ ค ได้ ทั น ที ทั้ ง

สเตตัส ภาพ หรือวิดโี อ ชนิดทีบ่ บี ชี ดิ ซ้ายไปเลย ยิง่ ไปกว่า นั้นคือ คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ถึง 1,500 เว็บ หรือถ้าเกิดรมณ์บ่จอย ก็เปิดเพลงฟังข่มความขุ่นมัวได้ไม่มี ปัญหา เป็นเจ้าของได้งา่ ยๆ ผ่านทาง www.bestbuy.com ในราคาเพียง 1,500 บาทเท่านัน้

ก็ เ ข้ า ใจว่ า คนสมั ย นี้ เ ขามี ด นตรี ใ นหั ว ใจกั น อยู่ แ ทบ ทุ ก อณู แม้ ก ระทั่ ง อาบน้ ำ ไม่ อ ย่ า งนั้ น คงไม่ มี บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต หั ว ใสให้ ก ำเนิ ด Water Powered Shower Radio ออกมาแน่ อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้คุณสนุกกับ การอาบน้ำได้อย่างสนานกาย ถือว่าเป็นการมองโอกาส ทองอย่ า งทะลุ ป รุ โ ปร่ ง เพราะมี ผ ลงานวิ จั ย ออกมา แล้ ว ว่ า คนเราใช้ เ วลาร้ อ งเพลงในห้ อ งน้ ำ มากที่ สุ ด คราวนี้ รั บ รองว่ า เวที American Idol หรื อ แม้ แ ต่ The Star บ้ า นเรา ก็ จ ะผุ ด ศิ ล ปิ น หน้ า ใหม่ ขึ้ น มา

บานสะพรั่งในวงการกันแบบไม่หยุดไม่หย่อน ...เตือนไว้ นิดนึงว่า อย่าใช้เวลาในห้องน้ำมากจนลืมคนข้างเคียงนะคะ

Telephone Consultation Recorder หากคุ ณ พยายามนึ ก คำพู ด สำคั ญ ทางโทรศั พ ท์ แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก เราขอเสนอตัวช่วยแสน พิเศษ ที่จะมาแบ่งเบาภาระทางความจำของคุณ Telephone Concultation Recorder เครื่องนี้

มันจะบันทึกทุกคำพูดหรือแม้กระทัง่ เสียงหายใจของ คุณและคูส่ นทนาลงไปบนแถบบันทึก SD Memory Card (32GB) ที่ ส ามารถบั น ทึ ก ได้ ป ระมาณ 40 ชั่วโมง ในลักษณะของไฟล์แบบ MP3 โดย เครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้สายโทรศัพท์ คุณสามารถปรับเสียงได้ตามต้องการ จ่ายเงินใน ราคา 4,798 บาท ให้กบั โทรศัพท์เครือ่ งนี้ แล้วชีวติ ของคุณจะมีแต่คำว่าคุม้ ! n


โซนสุดฮิปใหม่ล่าสุดที่จะกลายเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นสตรีท สไตล์ในกรุงเทพฯ ณ วินาทีนี้จะมีที่ไหนร้อนแรงไปกว่าโซน Forum ชั้น 1 และ 2 เซ็นทรัลเวิลด์ สัมผัสไอเย็นที่สร้าง ความคู ล จากลานสเก็ ต น้ ำ แข็ ง กลางศู น ย์ ก ารค้ า อย่ า ง The Rink ซึ่งล้อมรอบไปด้วยร้านค้าแฟชั่นสุดฮิปสำหรับ ห นุ่ ม ส า ว นั ก ส เ ก็ ต แ ล ะ ส ป อ ร์ ต ส ไ ต ล์ เ ท ร น ดี้ ที่ สุ ด

หลากหลายแบรนด์ดังที่นำเข้าจากนานาประเทศได้มารวม ตัวกันอย่างพร้อมเพรียง การันตีได้ว่าใครที่กำลังมองหา สารพันสินค้าสตรีทมาที่นี่เพียงแห่งเดียวรับรองช้อปได้ ครบทุกสิ่ง

COOLEST SPACE FOR ENTERTAINMENT iStudio by Copperwired

FLAGSHIP Store and The LARGEST Store in THAILAND อีกหนึ่งร้านที่กลายเป็นร้านค้าขวัญใจผู้คนทุกเพศทุกวัยซึ่งหลงใหลในโลกไอทีทันสมัยและมีดีไซน์

เก๋ไก๋สไตล์แอปเปิ้ล ร้าน iStudio เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple ทั้งหมด อันได้แก่ Mac Computer, iPod, iPhone, iPad, Apple Software และสินค้าเสริม เช่น Case, Speaker, Earphone, External Harddisk จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Parrot, Tivoli, Dennon, Lacie, Moshi ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี Gadgets ดีไซน์เก๋ และของใช้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น Helicopter Parrot AR.DRONE ไปจนถึงหมวดหมู่ของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์คลาสสิก อย่างเก้าอี้ Herman Miller เป็นต้น นอกจากจะจัดโชว์สินค้ามากมายแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองสัมผัสและสอบถาม วิธีการใช้ได้อย่างใกล้ชิดจากทีมพนักงานมือโปรด้วย Location : Forum Zone ชั้น 2 โทร.0-2613-1540-2

The Rink FIRST

opened ICE SKATING Rink in mall

กีฬาคูลๆ ที่นำความเย็นมาสู่ทุกคน กระแสความอินเทรนด์นั้นขอมอบให้กับกีฬา Ice Skate เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดลานกว้างใจกลางโซนฟอรั่มเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับทุก คนในครอบครัว และยังเป็นศูนย์รวมที่แฮ็งเอาท์ของวัยรุ่นผู้รักกีฬาทันสมัยนี้ ใครที่เล่นเก่งน่ามองยังมีพื้นที่ ให้เล่นโชว์ได้โดยมีพื้นที่ให้เพื่อนฝูงยืนเชียร์ได้รอบด้านไปถึงชั้นบน The Rink ต้อนรับทั้งมือสมัครเล่นและ มือโปรในด้านฝีเท้าสเก็ตน้ำแข็ง สำหรับเด็กเล็กและผู้เริ่มต้นนั้นมีบริการจัดโค้ชเพื่อฝึกสอนทักษะให้อย่าง ใกล้ชิด ในบางเวลายังเปิดแข่งขันและมีเทศกาลงานสุดเท่ต่างๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย Location : Forum Zone ชั้น 1 โทร.081-875-1212, 0-2613-1480 Promotion : ลูกค้า AIS Serenade รับส่วนลด 15% ลูกค้า AIS Regular รับส่วนลด 10%, ลูกค้าเมืองไทย ประกันชีวิต รับส่วนลด 5%, ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Platinum รับส่วนลด 10% SCB Regular 5%, ลูกค้า Panasonic รับส่วนลด 10% *เงื่อนไขต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ จุดจำหน่ายบัตร


Quiksilver & Roxy Quiksilver แบรนด์เสื้อผ้าที่ถือกำเนิดตั้งแต่ปี 1970 โดยสองหนุ่มนัก Surf ชาว ออสเตรเลีย และส่งต่อความร้อนแรงมาสู่เมืองริมทะเลอย่างแคลิฟอร์เนีย ต่อเนื่อง ความสำเร็จด้วยแบรนด์แฟชัน่ สำหรับหญิงสาวอย่าง Roxy และได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก โชว์รูมที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นการรวมตัวทั้ง Quiksilver และ Roxy ให้หนุ่มสาวสปอร์ตตี้ ทั้งหลายได้มาช้อปเคียงข้างกันในบรรยากาศสบายๆ ภายในร้านออกแบบให้มีโซฟา พร้อมมุมสบายๆ ให้ได้นั่งคุยพร้อมกับหย่อนใจด้วยเกม Wii ใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้า และเครื่องประดับสำหรับหน้าร้อนนี้ ที่นี่เตรียมบีชแวร์สำหรับวันหยุดพักผ่อนให้ เลือกสรรมากมาย Location : Forum Zone ชั้น 1 โทร.0-2252-7882 Promotion : รับ Quiksilver & Roxy Water Proof Bag ซองกันน้ำที่คุณสามารถ พกพาตะลุยไปเล่นน้ำคลายร้อนได้ทุกที่ ตลอดเดือนมีนาคม

NY.LA / Volcom

ขยายความยิ่งใหญ่ของโลกสตรีทแวร์ให้เต็มที่มากขึ้น เมื่อช็อป NY.LA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้ยกเอา Indoor Mini Ramp หรือ

Half Pipe ซึ่งสามารถเล่นได้จริงมาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและดึงดูดใจเหล่าคอมมูนิตี้วัยรุ่นชาว

สเก็ตบอร์ดให้มารวมตัวกัน NY.LA นับเป็น Multi Brand Store ที่ทำให้เหล่าสาวกจากหลากหลายแบรนด์ได้มารวมตัวกันอยู่ ภายในร้านเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สตรีทแวร์อย่าง Emerica, e’S, etnies, World Industries และกลุ่ม Dwindle Distribution ไปจนถึงแบรนด์กีฬาแฟชั่นดังอย่าง Paul Frank, Stussy, Zoo York, Burton และ Gravis ทั้งหมดได้มาสร้างความโดดเด่นสไตล์ นิวยอร์กปะทะแอลเอให้วัยรุ่นไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เคียงข้างด้วย Volcom อีกหนึ่งสตรีทแฟชั่นโดดเด่นในด้านความมั่นใจ ที่จะใช้สีสันและเส้นสายกราฟิคที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีพังค์ร็อกผสมผสานความมันส์สไตล์เด็กบอร์ด ด้วยสโลแกน Youth Against Establishment ของ Volcom นั้นเป็นการแสดงตัวตนที่มีต่อด้านดาร์กไซด์ในวงการสตรีทแวร์ที่โดดเด่นและแตกต่าง อย่างมีสไตล์ที่สุดของแบรนด์อเมริกันรายนี้อย่างชัดเจน Location : Forum Zone ชั้น 1 โทร.0-2646-1257

HIP STREET URBAN WEAR DC F

lagship Store in Thailand

ที่สุดของแบรนด์สตรีทสไตล์นำเข้าจากอเมริกา สาวกสตรีทแวร์ นักสเก็ต BMX รวมถึงวัยรุ่นผู้หลงใหลกีฬากลุ่ม Extreme ทัง้ หลายนัน้ คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั รองเท้า DC Shoes ซึง่ ฮ็อตฮิตติดลมบนไปทัว่ โลก เพราะเหล่าโปรสเก็ตบอร์ดและเซเลบริตคี้ นดัง ทั้ ง หลายก็ ล้ ว นแต่ ชื่ น ชอบและเลื อ กสรรมาสวมใส่ นอกจากดี ไ ซน์ ที่ ส วยงามเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารผสมผสาน

นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเหมาะที่สุดสำหรับการใส่เล่นสเก็ตช์บอร์ด ไปจนถึงมอเตอร์สปอร์ต นอกจากรองเท้าที่มีให้เลือกมากมาย รวมไปถึงรุ่นยอดนิยมต่างๆ อาทิเช่น Pro Model ซึ่งเป็นรุ่นที่เหล่าคนดังร่วมออกแบบ แล้ว ทั้งเสื้อผ้า หมวก และแอสเซสซอรี่แนวสตรีทสุดเท่ก็มีให้เลือกสรรมากมาย

Billabong F

lagship Store in Thailand

ร้านเสือ้ ผ้าสไตล์ Skate & Surf ทีฮ่ อ็ ตทีส่ ดุ จากฝัง่ โกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย เปิดช็อปยิง่ ใหญ่ ที่สุดในเอเชียที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับไลฟ์สไตล์ที่โดนใจวัยรุ่นทั้งชาย และหญิง ช้อป Billabong ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ตกแต่งร้านอย่างมีเอกลักษณ์เข้ากับสไตล์วยั รุน่ ผู้หลงไหลในงานกราฟิตี้ ภายในร้านขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรนี้ แบ่ง โซนสุดเท่อย่าง 4220 ซึ่งรวบรวมแบรนด์แฟชั่นอินเทรนด์มาเสริมมากมาย ตั้งแต่ Von Zipper, Tigerlily, RVCA, Element, Kustom, Sector 9, Dakine และ Plan B เหล่า สาวกรองเท้าผ้าใบดีไซน์แปลกตาไม่ควรพลาดผนังของร้านบิลลาบองสาขานี้เพราะจัด เรียงโชว์สนีคเกอร์แบรนด์เท่กว่าสิบแบรนด์ดัง ปิดท้ายด้วยนาฬิกา Nixon ซึ่งเหล่าแฟชั่น นิสต้าทัง้ หลายล้วนแล้วแต่ชนื่ ชอบในงานดีไซน์อนั เป็นเอกลักษณ์ โชว์ให้เลือกกันละลานตา ครบทุกรุ่นทุกคอลเลกชั่น Location : Forum Zone ชั้น 1 โทร.0-2646-1362 Promotion : สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นได้ที่หน้าร้าน

Location : Forum Zone ชั้น 1 โทร.0-2252-7883 Promotion : สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นได้ที่หน้าร้าน


CHIC BEAUTY SPACE

Etude House

Flagship Store in Thailand

แบรนด์คอสเมติกดังจากเกาหลีที่สามารถเนรมิตสาวๆ ทุกคนให้เปล่งปลั่งและมีสีสันของ ความงามอย่างเต็มรูปแบบ บูติกช็อปสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นี้สร้างสรรค์มาเพื่อเติมเต็ม ความฝันแสนหวานของหญิงสาววัยรุ่นทุกคนด้วยโทนสีชมพูสะดุดตา และมุมแต่งหน้าที่ เป็นกันเอง โดยแบ่งออกเป็นมุมห้องนอนแสนหวาน Dreaming House, มุมแนะนำสินค้า ใหม่ New Pink Me, มุมทดลองแต่งหน้า Makeup Play และส่วนจัดโชว์หน้าร้านทีค่ ดั สรร โทนสีใหม่ๆ มาให้ชมกันในส่วนของ Sweetie’s Pick เครื่องสำอางที่สร้างสรรค์มาเพื่อ ความงามของสาวเอเชียโดยเฉพาะอย่าง อีทูดี้ เฮาส์ นั้นได้ครองใจสาวไทยมานานและ ได้ปรับโฉมให้ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ Location : Forum Zone ชั้น 2 โทร.0-2613-1226 Promotion : ซื้อสินค้าราคาปกติ 2,500 บาท จ่ายเงินเพียง 2,000 บาท และพบรายการสินค้าใหม่ MINIME STICK PERFUME ราคาชิ้นละ 755 บาท

Skin Food F

lagship Store in Thailand

สำหรับความงามของผิวทีเ่ ปล่งปลัง่ สไตล์สาวเกาหลีนนั้ เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ต้องบำรุงและดูแลผิวอย่างเต็มที่ ให้อาหารผิวแบบพิเศษสุด ด้วยสกินฟู้ด แบรนด์บิวตี้ชื่อดังที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นี้เปิดบริการส่วนพิเศษ Skin Food VIP Lounge เป็นแห่งแรก เติมเต็มบรรยากาศเป็นกันเองด้วยการตกแต่งสไตล์ห้องนั่งเล่นที่สาวๆ สามารถหยุดพักจากความวุ่นวายของโลก ภายนอกมาแวะจิบน้ำชาจากเกาหลีอย่างเพลิดเพลิน พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้า ความพิเศษของ ช็อปนีก้ ค็ อื กิจกรรมสำหรับสมาชิก เช่น การตรวจสภาพผิวหน้า (ฟรี) ด้วยเครือ่ งมือทีล่ ำ้ สมัย, บริการทำเล็บมือ, บริการแต่งหน้า และ Face Spa บริการปรนนิบัติผิวหน้าแบบ 10 ขั้นตอน Location : Forum Zone ชั้น 2 โทร.0-2613-1058-9 Promotion : สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นได้ที่หน้าร้าน

The Face Shop

เสริ ม สร้ า งความงามอย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ กั บ ผิ ว หน้ า ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งสรรค์ จ าก ธรรมชาติโดยเฉพาะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผิวตามสโลแกนหลักของแบรนด์ที่ว่า Natural Story ร้าน The Face Shop นั้นนำเสนอสินค้ากว่าพันรายการที่ล้วนแล้วแต่ ผ่านกระบวนการผลิตที่รับรองคุณภาพและความบริสุทธิ์ นำเข้าจากประเทศเกาหลี นอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบำรุงผิวแล้ว ยังมีเครื่องสำอางอีกมากมายที่การันตีว่า เหมาะกับผิวสาวเอเชียกว่าใคร Location : Forum Zone ชั้น 2 โทร.0-2613-1056


. 12

P I C K

&

C H I C

เปิดรับกลิ่นทะเล ไอแดดกรุ่น และลมโกรก สบายในฤดูซัมเมอร์ ด้วยคอลเลคชั่นเสื้อเชิ้ต ที่ได้แรงบันดาลใจ

จากธรรมชาติในเขตร้อนของ Bowling

เพิ่มดีกรีความสมาร์ทได้เกินขีดจำกัด

เสือ้ เชิต้ รหัส 12868 โดดเด่นด้วยลายวงกลม

ราวดวงตะวันฉายแสง แต่งแต้มด้วยกิง่ ไม้และดอกไม้

ราคา 880 บาท (สีแดง และ สีเขียว)

เสือ้ เชิต้ รหัส 12840 สกรีนลายเส้นขวาง

และเพิม่ ลูกเล่นด้วยลวดลายใบไม้ ราคา 880 บาท (สีฟา้ และ สีเขียว)

เสือ้ เชิต้ รหัส 12842 สกรีนลายกราฟิกทีพ่ ริว้ ไหว

เหมือนดอกไม้ปา่ เริงระบำ ราคา 880 บาท

(สีฟา้ และ สีโอลด์โรส)

เสื้อเชิ้ต รหัส 12862

สกรีนลายมัดย้อม

คล้ายผ้าบาติก

เพิ่มลูกเล่นด้วยกราฟิกใบไม้ ราคา 880 บาท

(สีฟา้ และ สีเหลือง)

เสือ้ เชิต้ รหัส 12851 สกรีนลายดอกไม้ปลิวลม

ราคา 880 บาท (สีฟา้ และ สีเขียว)

เสือ้ เชิต้ รหัส 12869 สกรีนลายเรียบง่าย ใส่แล้วอาจได้กลิน่ ทะเล

ราคา 880 บาท (สีเขียว และ สีเทา)

เสือ้ เชิต้ รหัส 12866 สกรีนลายกราฟิก

เพิม่ สีสนั ด้วยกลีบดอกไม้ทว่ั ตัว ราคา 880 บาท

(สีฟา้ และ สีสม้ )

พบสินค้าคอลเลคชั่นนี้ได้ที่จุดจำหน่ายเสื้อผ้าบุรุษ Bowling ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

เสือ้ เชิต้ รหัส 12850 สกรีนลายกิง่ ไม้แตกสาขา

ราคา 880 บาท (สีเขียว และ สีกากี)


. 15

H E A L T H Text : BeetRoot

คุณรู้จัก

เบบี้คอส มั้ย?

Baby Cos ไม่ใช่ชื่อเรียกตุ๊กตาครับ แต่เป็นชื่อเรียกผักสลัดชนิดหนึ่ง

ที่เราอาจจะเคยผ่านตากันบ้างเวลาสั่งเมนูสลัดมาทานในร้าน

หรือถ้าใครจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆ ก็คงพอได้เห็นผักสลัดชนิดนี้

ซึง่ ปกติแล้วหน้าตาของผักชนิดนีจ้ ะคล้ายๆ กัน สายพันธุผ์ กั คอสทัว่ ไปใบเรียวยาวสูง

คือพันธุ์โรมานซ์ แต่สายพันธุ์ที่อร่อยกว่า เพราะความกรอบและความหวาน

ในตัวผักนั้นมีมากกว่า เราเรียกว่า ‘เบบี้คอส’ หนุ่ ม สาวที่ ดู แ ลสุ ข ภาพ รั ก ษาหุ่ น ต้ อ งทำความรู้ จั ก กั บ

ผักสลัดชนิดนี้โดยด่วน เพราะคุณสมบัติมีมากมาย ในใบผัก จะอุ้มน้ำ ถ้าผ่านการแช่เย็นทานแล้วจะรู้สึกสดชื่น ผักชนิดนี้ มีวิตามินซีสูง ให้ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ช่วยป้องกัน

โรคโลหิตจาง มีไฟเบอร์ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ส่ ว นใหญ่ นิ ย มกิ น แบบสดๆ นำมาปรุ ง เป็ น เมนู ส ลั ด

อร่ อ ยๆ เช่ น ซี ซ าร์ ส ลั ด แบบคลาสสิ ก ที่ โ รยหน้ า ด้ ว ยชี ส

ขูดฝอย เคล้ากับขนมปังกรอบ ก็ยิ่งอร่อยได้ดั่งใจ และถ้า ดัดแปลงให้เก๋ไก๋อีกหน่อยก็เป็น ซีซาร์กุ้ง หรือซีซาร์เนื้อย่าง

ก็อร่อยไปอีกแบบ Baby Cos @ Sizzler ถ้าคุณชอบทานซีซาร์สลัด แนะนำให้ไปลองชิมที่ร้าน Sizzler

ร้านอาหารที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยอาหารแต่ละจานนั้นจะผ่าน การเลื อ กสรรวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งดี ม าเสิ ร์ ฟ เพื่ อ ให้ เ ราได้ ท าน

อาหารดีมีประโยชน์ และปลอดภัยต่อสุขภาพ แน่นอนว่า

ต้องปลอดผงชูรสด้วย (non MSG) ความเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของร้านนี้ ก็คือ ซุ้มสลัดบาร์ อันเลื่องชื่อ ที่ใครๆ เข้าไปสั่งอาหารเป็นต้องเดินไปตักมาทาน อย่างสนุกสนานแบบไม่อั้น ซึ่งตอนนี้ Sizzler ยังได้ร่วมกับ โครงการหลวง ผู้ ป ลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ รายใหญ่ ข องไทย

ส่ ง ตรงผั ก สดสะอาดจากทางภาคเหนื อ มาให้ Sizzler

เป็นผู้ปรุงสลัดบาร์แสนอร่อย โดยคุณครรชิต ฉัตรตระกูล Product Specialist Manager ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นอาหาร

และการคัดสรรวัตถุดิบของร้านบอกว่า กว่าจะได้ผักแต่ละ ชนิดมาต้องได้คุณภาพตั้งแต่การปลูก ผักทุกต้นมีมาตรฐาน

ในเรื่องของขนาด น้ำหนัก และจำนวนวันที่ปลูก ผ่านการ

ครีเอทว่าจะปรุงอย่างไรให้ผักคงคุณค่ามากที่สุด “ตอนนี้ มี ซี ซ าร์ ส ลั ด 3 รสชาติ พ ร้ อ มเสิ ร์ ฟ ตลอดทั้ ง ปี

ไม่ ว่ า จะเป็ น Classic Caesar ที่ คุ้ น เคย Cajun Beef Caesar หอมกลิ่นเนื้อย่างสไลด์ชิ้นบางเคล้ากับน้ำสลัด และ Garlic Prawn Caesar ผสมกุ้งตัวโตคัดเกรดเอ มาอร่อย แบบเต็มคำ ส่วนผักสดที่ใช้ก็เป็นเบบี้คอสที่โครงการหลวง ปลูกเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ” อี ก เมนู ที่ น่ า ลิ้ ม ลองเป็ น ฟั ก ทองญี่ ปุ่ น นำมาอบด้ ว ย อุณหภูมิกับเวลาที่พอเหมาะ ทานคู่กับสลัดให้รสหวานหอม ช่วยเพิ่มวิตามินและคุณค่า...จานโปรดนี้คนรักสุขภาพต้อง

ไปลอง n

24/02/54 BL MA


. 16

S C O O P

Text : Rungvisa / Photo : Krittaphol Wichwongwai

นิทรรศการภาพถ่ายกลางแจ้งครัง้ แรกของไทย โดย ERIC LAFFORGUE ด้วยความที่ ‘เอเชีย’ เป็นดินแดนขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และชาติพันธุ์ที่ผสมผสานความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว จึงสร้างแรงจูงใจให้ช่างภาพ

ชาวฝรั่งเศส เอริค ลาฟอร์ก (Eric Lafforgue) เดินทางทั่วเอเชียเพื่อถ่ายภาพ

วิถีชีวิตผู้คน โดยให้สีหน้าและอากัปกิริยาของพวกเขาเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่บันทึก เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา 24-7 ฉบับนี้ จึงอยากชวนคุณมาลองเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ด้วยการเสพย์งานศิลป์มากคุณค่าชุดนี้ กับนิทรรศการ เอาท์ดอร์หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่าแล้วก็ตาม เรามาเดินชมภาพถ่ายกลางแจ้งชุด ‘PORTRAITS OF ASIA’ ในเทศกาลวัฒนธรรม ‘LA FETE’ 2011 กัน งานดี ๆ งานนี้ จั ด ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสถานทูตฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย โดยฝีมอื การถ่ายภาพของ มร.เอริค ลาฟอร์ก ช่างภาพชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางเก็บภาพวิถีชีวิต ผู้คน และวัฒนธรรม นับหลากร้อยชาติพนั ธุท์ วั่ เอเชีย ซึง่ นับวัน จะหาชมได้ยากยิ่ง จึงนับได้ว่าการได้ทอดอารมณ์ผ่าน

มุมมองภาพถ่ายสวยๆ ในบรรยากาศโปร่งๆ พร้อมกับได้ เรี ย นรู้ ค วามแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมนั้ น คุ้ ม ค่ า ไม่ น้ อ ย

เลยทีเดียว ภาพถ่ายทีโ่ ดดเด่นของเขาชุดนี้ มีความเป็นเอกลัษณ์ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร ซึ่ ง เจ้ า ตั ว ภู มิ ใ จที่ จ ะบอกว่ า “หนึ่ ง ภาพถ่ายของผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการมีอยู่ของผู้อื่น ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทีแ่ ตกต่าง เปรียบเสมือนการเก็บรักษาวิถแี ละ มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมนั้นไว้มิให้สูญหายไว้ในภาพถ่าย ภาพแต่ ล ะภาพได้ ส ะท้ อ นความงดงามของวั ฒ นธรรม

อันหลากหลายของมนุษยชาติทมี่ ที งั้ จุดร่วมและจุดต่างของ ชนต่างเผ่าพันธุ”์ สำหรับภาพสวยๆ ในงานนี้ 24-7 ได้คดั เลือกภาพ ส่วนหนึง่ มาฝากให้ได้ชมกัน

เด็กเดคอราทีย่ า่ นฮาราจูกุ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ฮาราจู กุ มี แ ฟชั่ น สไตล์ ต่ า งๆ มากมายเกิ น ต้ อ งการ ที่ ดั ง ๆ ก็ มี ส ไตล์

กอธิคโลลิตา เดคอรา โคกัล กังกุโระ อาโมะโนะ และไซเบอร์ ในภาพ

ที่เห็น เด็กเดคอรา (จากคำว่า Decorative-ประดับประดาตกแต่ง)

แต่งตัวในสไตล์ทดี่ นู า่ รัก พวกทีน่ ยิ มแฟชัน่ สไตล์เดคอราชอบการแสดงออก ชอบแต่งบริเวณศรีษะ ใช้สีสันสดใส กิ๊บติดผมต้องมีโบว์ ส่วนใหญ่เป็น อิทธิพลของการ์ตนู ดังๆ ทีน่ ยิ มอ่านกัน สตรีผตู้ กแต่งหน้าแห่งภูเขาฮาเกน ปาปัวนิวกิน ี สตรีชาวฮาเกนผู้นี้กำลังจะขึ้นแสดงในงานประจำปี ‘ซิงซิง’ ของภูเขา

ฮาเกน อันนับเป็นการชุมนุมของชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สตรีจะพากัน แต่งหน้าในแบบพิเศษอันเป็นสัญลักษณ์แสดงความแตกต่างระหว่าง

เพศชายและหญิง สีแดง สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของเหล่าสตรี เช่น ความ

น่าหลงใหล

เรือ่ งราวของการสักในเมืองไทย ประเทศไทย ภาพทีไ่ ด้ ดีเจปอ-วรฐก์ ปิฏากานนท์ ทีช่ นื่ ชอบในการสักลายตามตัวร่วมเป็นนายแบบ

โดยทุกปีผทู้ มี่ คี วามกระหายอยากสักร่างกายของตนหลายๆ พันคนจากทัว่ โลกจะเดินทางมาทีป่ ระเทศไทย

โดยเฉพาะมาทีว่ ดั บางพระ ซึง่ มีชอื่ เสียงว่ามีพระทีเ่ ป็นบรมครูของการสักหลายสิบรูป


คนแปลงเพศแสนสวย ประเทศไทย หนึ่ ง ในภาพที่ ถ่ า ยจากประเทศไทย ที่ ล าฟอร์ ก ได้ เ ลื อ กถ่ า ยทอดถึ ง

คือ ภาพถ่ายของ ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ มิสทิฟฟานียนู เิ วิรส์ ปี 2547 เขากล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีใ่ ห้ทพี่ กั พิง และ ‘เป็นมิตร’ กับกลุม่ เพศทางเลือกมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลก

นักรบฮูลี เมืองตารี ปาปัวนิวกินี

ผูเ้ ต้นเตยัม เมืองทาลิเชอรี อินเดียใต้

บทสรุปของภาพเด่นๆ ในงานนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการบันทึกช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกของทวีปเอเชียเท่านั้น

แต่ยงั เปรียบเสมือนกระจกเงาทีจ่ ะสะท้อนวิถชี วี ติ ของคนเอเชียผ่านสายตาของชาวตะวันตก ซึง่ คนเอเชียหลายคนอาจจะไม่เคย มองตัวเองว่างดงามและมากเสน่หเ์ พียงใดเลยด้วยซ้ำ

About Eric Lafforgue FYI

เอนะ และ ลู มูเอะ หญิงกะเหรีย่ งหูยาว หรือกะยัน

บ้านใหม่ในสอย เขตที่ 4 ประเทศไทย

คนกวาดถนนทีต่ ลาดกลางเมืองมะดูไร ประเทศอินเดีย ในอินเดียใต้ผชู้ ายแปดในสิบคนจะไว้หนวด ความนิยมนีเ้ ป็นอิทธิพลมาจาก ในภาพยนตร์ เ พราะผู้ ช ายทุ ก คนมี ห นวด อย่ า งไรก็ ต ามชายผู้ นี้ ดู

ภูมิอกภูมิใจมาก เมื่อถูกขัดจังหวะขอถ่ายรูปในขณะที่กำลังกวาดถนนอยู่ เพราะธรรมดาแล้วคนอย่างเขาจะไม่มีใครชายตาดูเลย เนื่องจากเป็นคน ‘จัณฑาล’ อยูใ่ นวรรณะต่ำสุดของพวกดาลิต

• เดิ ม ลาฟอร์ ก ทำงานอยู่ ใ นบริ ษั ท ซอฟท์ แ วร์ โทรศัพท์มือถือ แต่บริษัทได้เกิดภาวะล้มละลาย

จึงได้นำเงินทีม่ อี ยูไ่ ปซือ้ กล้องทีด่ ที สี่ ดุ และตระเวน ถ่ายภาพผูค้ นไปทัว่ โลก • ลาฟอร์กได้เดินทางไปยังทวีปแอฟริกาตามรอย การเดิ น ทางของ มงเฟรด (Monfreid) และ

โจเซฟ แคสเสล (Joseph Kessel) เมื่อเขาอายุ

ได้เพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้

เขาสนใจในวิ ถี ค วามแตกต่ า งแห่ ง ชาติ พั น ธุ์ ข อง

มวลมนุษย์ • เมื่อ 5 ปีก่อน ลาฟอร์กเริ่มเก็บภาพผู้คน ณ

ดินแดนอาระเบีย ปาปัวนิวกินี และแอฟริกา และ แบ่งปันภาพถ่ายของเขาในเว็บไซต์ Flickr.com

ซึ่งมีผู้คลิกเข้าชมภาพของเขามากถึง 2 ล้านคน

ในเวลาเพียงไม่กเี่ ดือน • ลาฟอร์ก กล่าวว่า สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในการถ่ายภาพ บุคคล คือช่วงเวลาและจังหวะของแต่ละคนที่จะ ถ่ายทอดออกมาให้เขาได้จบั ภาพ

• งานเทศกาลวัฒนธรรม LA FETE เป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ โดยความ ร่วมมือระหว่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสถานทูตฝรัง่ เศส ประจำประเทศไทย เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ศิลปิน และนักศึกษาอย่างมาก เมือ่ สองปีทผี่ า่ นมา นิทรรศการชุด ‘Earth from Above’ โดย Yann Arthus-Bertrand และ ‘Planet Ocean’ โดย Laurent Ballesta มีผไู้ ด้ชมนิทรรศการ รวมกว่า 700,000 คน • งาน ‘LA FETE’ 2011 เทศกาลวัฒนธรรมฝรัง่ เศส-ไทย ในครัง้ นี้ จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 7 แล้ว

Did You Know? • ลาฟอร์กไม่เคยเรียนถ่ายภาพมาก่อน ผลงานทุกชิ้นเกิดจาก

แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ ซึง่ แค่มกี ล้องเขาก็รสู้ กึ ว่าถ่ายภาพได้ • ภาพถ่ายของลาฟอร์กได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และ นิตยสารชัน้ นำทัว่ โลก อาทิ Times, Geo, National Geographic, CNN Traveller, Lonely Planet และ Le Monde n

• นิทรรศการภาพถ่ายกลางแจ้งชุด ‘PORTRAITS OF ASIA’ โดย มร.เอริค ลาฟอร์ก

ในงานเทศกาลวัฒนธรรม ‘LA FETE’ 2011 ตัง้ แต่วนั นี้ - 10 เมษายนนี้ (เข้าชมฟรีทกุ วัน 10.00-22.00 น.)

ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ • ใครทีส่ นใจผลงาน หรืออยากได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมของ Eric Lafforgue เข้าไปได้ที่ www.ericlafforgue.com


อยากให้เล่าย้อนถึงการอยูใ่ นคุกเขมร เป็นอย่างไรบ้าง? ต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาติดคุก ซึ่งจริงๆ ก็เคยเข้าไปในคุกเพียงแค่ครัง้ เดียวและไปในฐานะผูเ้ ยีย่ มชมด้วย ไม่ได้ไปในฐานะนักโทษ ผมติดคุกทีเ่ ขมรทัง้ หมด 16 วัน 2-3 วั น แรกที่ อ ยู่ ใ นนั้ น ทรมานมากอากาศน้ อ ย

ห้องเหม็นอับสกปรกมาก มีสตั ว์มพี ษิ เยอะ แต่สงิ่ หนึง่ ทีท่ ำให้เรา ปรับตัวเข้ากับที่นั่นได้เร็วมากก็คือจิตใจของเรา ตอนนั้นเอง

คิดได้ว่า...ถ้าเรารู้สึกท้อแท้ รู้สึกว่าอยู่ลำบาก มันก็จะลำบาก แต่ ถ้ า เราทำจิ ต ใจให้ เ ข้ ม แข็ ง มี จิ ต ใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ เ ราก็ จ ะผ่ า น

มันไปได้ เราเชื่อว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด ทุกส่วนในร่างกาย

ของเรามันจะมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ สมองและหัวใจมันเข้มแข็ง และพร้อมจะต่อสูก่ บั สิง่ นอกกายเราได้

อยูเ่ รือนจำมา 16 วัน ได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง

ชีวติ ทีข่ าดอิสรภาพ 16 วัน สอนอะไรผมหลายอย่าง มันทำให้ เราเข้าใจสัจธรรมของชีวติ ว่า อะไรจะเกิดมันก็ตอ้ งเกิด อย่างผม ที่ ตั้ ง ใจจะเดิ น ไปสำรวจพื้ น ที่ ค วามเป็ น อยู่ ข องชาวบ้ า น แต่ ปรากฏว่าเดินไปเดินมาก็ถูกทางการกัมพูชาจับกุม และต้อง เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างลำบาก แต่สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ผม ภาคภูมิใจที่สุด เพราะเราทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จอย่ า งแท้ จ ริ ง ผมยอมที่ จ ะติ ด คุ ก เพื่ อ

ชาติบ้านเมือง ดีกว่าต้องเข้าไปอยู่ในคุกในข้อหาทุจริตคอรัปชั่น

หน้าทีง่ านตอนนีค้ ณ ุ ต้องทำอะไรบ้าง?

ตอนนีผ้ มเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือ ส.ส.เขต 6 พรรค ประชาธิปัตย์ หน้าที่หลักๆ ของผมคือ การเข้าไปดูแลความ

เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ต้องแก้ไขปัญหาการจราจร ชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพืน้ ที่ ซึง่ ตรงนัน้ ถือว่าเป็นเขตเลือกตัง้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในกรุงเทพฯ ด้ ว ยความที่ ผ มเคยเป็ น รองผู้ ว่ า กทม.มาก่ อ นในยุ ค ที ่

สถานการณ์สร้างวีรบุรษุ สำนวนฮิตประโยคนีข้ องคนโบร่ำโบราณในเวลานี้ คงจะยกให้ใครไปมิได้นอกจาก พนิช วิกติ เศรษฐ์ ส.ส.เขต 6

พรรคประชาธิปตั ย์ ทีเ่ พียงชัว่ ข้ามคืนในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า และเริม่ ต้น

ปีใหม่ 2011 หลังจากทีโ่ ดนเจ้าหน้าทีข่ องทางการกัมพูชาจับกุมข้อหา

ล่วงล้ำเขตแดน จนเป็นข่าวโด่งดังไปทัว่ โลก ทำให้หนุม่ ใหญ่วยั 47 ปี คนนี้ กลายเป็นบุรษุ ทีห่ ลายคนจับตามองขณะนี้ เพราะสือ่ หลากหลายแขนง

ต่างก็รุมจองคิวตัวไปสัมภาษณ์จนยาวเหยียด เรียกว่านาทีนี้

ถ้าใครไม่รู้จัก ส.ส.พนิช อาจจะเอาท์ไปเลยก็ว่าได้ ทันทีที่ได้คิวทองของคุณพนิช 24-7 แมกกาซีน จึงไม่รอช้ารีบบุกไปยัง

ห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา เพื่อไปพูดคุย

ถึงนาทีชีวิตการเมือง ชีวิตไลฟ์สไตล์ และตัวตนสุภาพบุรุษหนุ่มคนนี้

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่ากทม.จึงทำให้ผมสามารถ ประสานงานกับทุกหน่วยในกทม.ได้เป็นอย่างดี ส่วนอีกหนึ่ง หน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคือ ผมเป็นกรรมมาธิการ พัฒนาเศรษฐกิจ รองประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณาศึกษานโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และก็ดำรง ตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการอีกหลายชุดครับ

ก่อนหน้าจะมาทำงานการเมือง คุณทำอะไรมาก่อน

ก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาเล่นการเมือง ผมทำงานเกี่ยวกับทาง ด้านการเงินมาก่อน เคยเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงิน และ เป็นผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่มาก มูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท ผมทำมาถึง 15 ปี มาถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ริม่ รูส้ กึ อิม่ ตัว ก็เลยรูส้ กึ ว่า

น่าจะทำอะไรที่แตกต่างจากภาคเอกชนบ้าง ประกอบกับเมื่อ ตอนทีผ่ มเรียนอยูท่ ี่ บอสตัน ผมเรียนเกีย่ วกับการเมืองระหว่าง ประเทศ และเรียนเรือ่ งการเมืองเศรษฐศาสตร์อยูแ่ ล้ว


. 19

P E O P L E

Text : หอมปรางค์ / Photo : W. Ansirimongkol

แรงจูงใจอะไรทำให้คณ ุ ตัดสินใจมาเล่น การเมืองกับพรรคนี ้ ผมรูส้ กึ ศรัทธาการทำงานของ คุณชวน หลีกภัย เป็นทุนเดิม และอุดมการณ์ของพรรคก็ตรงกับความคิด ผมจึงตัดสินใจ

ลาออกจากงานด้านการเงิน มาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว ผมจำได้ว่าวันแรกที่ผมลาออกและบอกทุกคนว่าจะไปเล่น การเมือง ทุกคนที่ใกล้ชิดกับผมล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ผมเสียสติหรือเปล่า” ถึงได้ทิ้งรายได้ปีละเป็นหมื่นล้าน

เพื่อมาเล่นการเมืองที่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะไปรอดหรือไม่ และยิง่ ขณะนัน้ ทางพรรคประชาธิปตั ย์ กำลังอยูใ่ นช่วงขาลง ในขณะที่พรรคคู่แข่งแข็งแรงมาก แต่ทั้งหมดก็ได้พิสูจน์

ให้ทกุ คนเห็นแล้วว่า ผมสามารถทำได้

อยู่กระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนจะมี เวลาว่างน้อย คุณให้เวลากับครอบครัวอย่างไร?

มีหลายครั้งที่ผมต้องพูดว่า “ขอบคุณครอบครัว” ที่ให้การ สนับสนุนผม และ “ขอโทษ” ครอบครัวทีย่ กโทษในความผิด ของผมให้หลายครั้ง เช่น เวลาที่นัดกันก็ไปไม่ได้ อย่างเช่น ล่ า สุ ด 29 ธ.ค.ที่ ผ่ า นมา ที่ ผ มลงพื้ น ที่ จ.ศรี ส ะเกษ

แล้วโดนจับกุมตัว ความจริงแล้ววันรุง่ ขึน้ คือวันที่ 30 ธ.ค. 53 ผมนัดกับครอบครัวไว้ว่าจะไปเที่ยวปีใหม่กันที่ จ.เชียงราย

จึงทำให้ภรรยาและลูกๆ ผมไปฉลองปีใหม่กนั แค่ 3 คน ทีผ่ า่ นมา ผมจะพยายามใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัวให้มาก ทีส่ ดุ ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส เพราะตัง้ แต่ผมมาเป็นผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ ต้ อ งเดิ น ทางไปต่ า ง ประเทศอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ วันไหนทีม่ โี อกาสเราจะใช้เวลา ทุกนาทีให้มีค่าที่สุด ‘เวลาที่มีค่าที่สุดไม่ได้อยู่ที่จำนวนเวลา หรื อ นาที ’ แต่ มั น อยู่ ที่ ว่ า ‘อยู่ ด้ ว ยกั น แล้ ว ทำอะไรบ้ า ง

มีความสุขหรือเปล่า’ ตอนนี้ ลู ก ชายคนโตอายุ 19 ปี แ ล้ ว เขาไปเรี ย นที่ ประเทศอังกฤษตัง้ แต่อายุ 10 ขวบ และตอนนีก้ ย็ งั เรียนอยู่ ฉะนั้ น เวลาที่ ลู ก ชายกลั บ มาเราจะพยายามทำกิ จ กรรม

ร่ ว มกั น ให้ ม ากที่ สุ ด พยายามพาเขาไปออกกำลั ง กาย พยายามชวนลู ก พู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาชี วิ ต ของเขาให้ ม ากที่ สุ ด

เพือ่ ทีเ่ ราจะได้รคู้ วามเคลือ่ นไหวของลูกอยูต่ ลอดเวลา

กิจกรรมในบ้าน ทีท่ ำร่วมกันแล้วมีความสุขคืออะไร?

ทุกอย่างครับ ไม่เว้นแม้แต่ยามออกกำลังกาย ผมจะใช้เวลา ออกกำลังกายทัง้ หมดให้จบอยูท่ บี่ า้ นอย่างเดียว อย่างตอนนี้ ภรรยาผมรู้จักเทรนเนอร์ฟิตเนสคนหนึ่ง เราก็เลยจ้างให้

เทรนเนอร์มาสอนออกกำลังกายทีบ่ า้ น ให้เขามาสอนชกมวย ที่ บ้ า นเลย ตอนนี้ ที่ บ้ า นผมจึ ง เป็ น เหมื อ นสนามมวย

ขนาดย่อมเลยครับ มีทงั้ นวม กระสอบทราย ชุดป้องกันตัว และพวกเราทุ ก คนก็ จ ะซ้ อ มชกมวยอาทิ ต ย์ ล ะ 1 วั น

ซึ่งนอกจากเราจะได้ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้ว เรายัง ได้ ท ำกิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งสนุ ก สนาน นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง กิจกรรมทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันมีความสุขและคุม้ ค่าทีส่ ดุ ครับ

ทราบว่าเป็นคนชอบตีกอล์ฟมากเพราะอะไร?

ต้องบอกว่ามีเวลาเป็นส่วนตัวน้อยมาก เพราะถ้ามีเวลา

ส่วนใหญ่กอ็ ยากจะให้ครอบครัว แต่ถา้ กับเพือ่ นจริงๆ ถ้าว่าง กั น จริ ง ๆ ผมกั บ คุ ณ กรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงการคลัง จะนัดกันไปตีกอล์ฟ ผมตีกอล์ฟมา 25 ปี กั บ คุ ณ กรณ์ ทุ ก ครั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นสนามเราจะได้ แ ลกเปลี่ ย น

ความคิ ด กั น อยู่ ต ลอดเวลาครั บ ทำให้ เ ราสนิ ท กั น มากขึ้ น

และทำงานร่ ว มกั น อย่ า งราบรื่ น มาก แต่ ม าในระยะหลั ง ที่ คุณกรณ์ต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นจึงทำให้การตีกอล์ฟของเรา ต้องหยุดลงไปด้วย

ปล่อยผมไว้ตรงกลางเหมือนหัวขวด (หัวเราะ) ซึ่งผมไม่ชอบ

ก็เลยตัดสินใจให้เขาโกนผมให้ ผมเลยตั้งชื่อผมทรงนี้ว่า ‘จาก เปรย์ซอว์คกุ สูเ่ ปรย์ซอว์ลคุ ’

ความจริงแล้วผมก็เหมือนผู้ชายทั่วๆ ไป ที่ชอบสะสมของต่างๆ ไว้ดู อย่างนาฬิกา พระเครือ่ ง เพราะเวลาเก็บไว้แล้วเราสุขใจ

ก็ จ ะเก็ บ อย่ า งพระเครื่ อ งและเหรี ย ญพระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากครอบครัว เพราะ

คุณแม่ (ม.ล.สมพงษ์วดี (จักรพันธุ์) วิกิตเศรษฐ์ ท่านได้รับ มรดกตกทอดมาจากคุ ณ ตา ท่ า นเห็ น ว่ า ผมชอบสะสมของ ประเภทนี้ท่านก็ยกให้ผม และของสะสมอีกอย่างที่ผมชอบมาก คือผมเป็นคนชอบรถโบราณมาก ทีบ่ า้ นจะมีอยู่ 2-3 คัน แต่ผม ไม่เคยขับออกมานอกบ้านหรอกนะครับ ทำได้เพียงแค่นั่งมอง และถูๆ เข้าไป เหตุผลที่ไม่กล้าขับเพราะเกรงว่าสีจะถลอก เกรงว่ารถจะเป็นนัน่ เป็นนี่ ก็เลยมีไว้ได้เพียงแค่มองเท่านัน้

ตอนนีล้ กู ชายคนโตผมอายุ 19 ปี กำลังอยูใ่ นวัยรุน่ และทีส่ ำคัญ เขาถู ก ส่ ง ไปเรี ย นที่ ป ระเทศอั ง กฤษตั้ ง แต่ อ ายุ 10 ขวบ

เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาอยู่กับเขาน้อยมาก ดังนั้นทุกครั้ง

ที่ลูกชายผมกลับมาที่เมืองไทย เรา 2 คนพ่อลูกจะใช้เวลาอยู่

ด้วยกันเยอะมาก จะพาเขาไปเล่นกีฬาออกกำลังกาย บางครั้ง อาจไปตีเทนนิสกัน ผมมักจะสอนลูกเสมอว่า นอกจากลูกจะ เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้ เพราะฉะนั้นระหว่างที่ลูกชายเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษผมจะ บังคับให้เขาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนให้ได้ หรือไม่ก็ให้ลงเล่น กีฬาประเภทฟุตบอล หรือรักบี้ เล่นกีฬาอะไรที่เป็นทีมเยอะๆ เพราะมันจะฝึกเขาไปในตัวถึงเรื่องความสามัคคี เพราะผมเชื่อ เสมอว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เราต้องเข้ากับ

คนอืน่ ให้ได้ ต้องเรียนรูท้ จี่ ะเข้าใจคนอืน่ ซึง่ ผมจะเน้นย้ำกับลูก ในเรือ่ งเหล่านีม้ าก ผมจะสอนเฉพาะแค่แนวคิดการดำเนินชีวติ ให้กับเขาเท่านั้น ส่วนเรื่องทั่วไปนั้นภรรยาจะเป็นคนดูทั้งหมด ยิง่ ตอนนีล้ กู ชายกำลังโตเป็นหนุม่ มีสาวมาชอบเยอะคุณแม่เขาก็ จะเป็นห่วง (หัวเราะ) วั น นี้ เ รื่ อ งราวร้ า ยในชี วิ ต ของลู ก ผู้ ช ายที่ ชื่ อ พนิ ช วิกิตเศรษฐ์ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และด้วยความคิดดี ทำดี ทำให้ชวี ติ ฟ้าหลังฝนของเขาสดใส พร้อมจะทำประโยชน์ เพือ่ ชาติตอ่ ไปในฐานะคนไทยอย่างเต็มภาคภูม ิ n

ของสะสมสุดฮิปของคุณพนิชมีอะไรบ้าง?

ผมทรงนีก้ บั ลุคทีเ่ ปลีย่ นไป มีทมี่ าอย่างไร?

มาจากที่ เ ขมรครั บ ภายในคุ ก เขมรนอกจากจะเต็ ม ไปด้ ว ย

กลิ่นเหม็นอับและความไม่น่าอยู่แล้ว ในนั้นยังเต็มไปด้วยสัตว์มี พิษต่างๆ มีอยูค่ นื หนึง่ ผมนัง่ สวดมนต์อยูใ่ นมุง้ และก็ไม่รวู้ า่ ในมุง้ มีแมลงสาบกำลังไต่ขึ้นไปกัดที่ศีรษะ รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มัน

กั ด เข้ า ที่ ศี ร ษะแล้ ว ผมรู้ สึ ก เจ็ บ มาก เลยเอามื อ ตบไปที่ หั ว

แล้วกลิ่นแมลงสาบที่ตายคาหัวกลิ่นมันแรงมาก ผมก็เดินไป

ล้างออก แต่ไม่ได้สระผมเพราะต้องประหยัดน้ำไว้ใช้ในวันต่อไป หลังจากนั้นผมรู้สึกคันหัวมาก และก็เริ่มเกา จนมีแผลที่ศีรษะ หลายวันแผลเริ่มติดเชื้อ ผมจึงให้นักโทษในนั้นที่เขารับจ้าง ตัดผมช่วยตัดผมให้ ตอนแรกเขาตัดก็ยงั ไม่ใช่ทรงนี้ เขาตัดแล้ว

คุณพ่อวัยหนุม่ สอนลูกวัยรุน่ อย่างไร?

5 เ รื่ อ ง ลั บ ( ไ ม่ ) ลั บ ข อ ง ส . ส . พ นิ ช

ราชกรีฑาสโมสรสปอร์ตคลับ เป็นสถานที่นัดพบอันสำคัญของคุณพนิช รวมไปถึงคุณพ่อ และลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขา ในยามที่ต้องออกมาโชว์สวิงไดรฟ์กอล์ฟ เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ ร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วทุกร้านในกรุงเทพฯ อาทิ ฮอนโมโนะ ซูชิ และอีกหลายร้าน ต้องไป อาทิตย์ละ 1 วัน เพราะอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ลูกสาวชอบทานมากที่สุด คุณพ่ออย่าง คุณพนิชเลยต้องตามใจพาไปตระเวนหาร้านอาหารญีป่ นุ่ รับประทานกันทุกอาทิตย์ ตำซั่ว ขนมจีนเส้นนัว อาหารอีสานรสแซ่บที่พลาดไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณพนิชจะต้องมีคิว

ทานอาหารญีป่ นุ่ กับลูกสาวทุกอาทิตย์ แต่อาหารจานโปรดจริงๆ คงต้องยกให้อาหารอีสาน ขนานแท้ อย่างส้มตำ ทีเ่ จ้าตัวการันตีวา่ ทุกครัง้ ทีต่ กั ใส่ปากมันแซ่บจนวางช้อนไม่ลง ถึงแม้วา่ จะเป็นนักการเมือง แต่รหู้ รือไม่วา่ คุณพนิชไม่เคยอ่านหนังสือเกีย่ วกับการเมืองเลย แม้แต่เล่มเดียว แต่หนังสือที่คุณพ่อลูกสองคนนี้โปรดปรานมากเป็นพิเศษคือ หนังสือ

เกี่ยวกับอัตชีวประวัติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเงินเท่านั้น เพราะหนังสือเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เน้นเรือ่ ง How to สอนเทคนิคเรือ่ งการประสบความสำเร็จในชีวติ ซึง่ เรือ่ งราวเหล่านัน้ เขาสามารถนำมาต่อยอดในชีวติ ได้ รวมไปถึงแนะนำคนอืน่ ได้อกี ด้วย คุณรูห้ รือไม่วา่ ต่อให้คณ ุ พนิชเหนือ่ ยหน่ายหรือเครียดจากการงานอันหนักอึง้ เพียงใดก็ตาม แต่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ลั บ มาบ้ า นแล้ ว เห็ น หน้ า ลู ก สาวสุ ด ที่ รั ก วั ย ซน เข้ า มาพู ด จาออดอ้ อ น นิดหน่อย ก็ทำให้ความเหนือ่ ยทัง้ หมดหายไปทันที และนับเป็นนาทีทองทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในชีวติ n


. 20

E S C A P E

Text : ณัฐนพิน / Photo : W.ansirimongkol, พิชญุตม์ คชารักษ์

ชมศิลและชิ ปะ มซึอาหารอร่ มซับธรรมชาติ

อย @ ราชบุรี

คำว่า ‘D Kunst’ แปลว่า ‘ศิลปะ’ ในภาษาเยอรมัน

ซึง่ คุณสามารถมาชมผลงานศิลปะมีแนวคิดที่ Tao Hong Tai d Kunst ได้ทงั้ ปี

โดยผลงานทีจ่ ดั แสดงจะมีหลายรูปแบบสลับเปลีย่ นกันไป

เพือ่ ยังคงยืนยันว่าศิลปะและสังคมยังเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ นั เสมอ สนใจโทร. 081-880-3600

เวลาเปิดบริการ : วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.

อย่าปล่อยให้วนั หยุดอันน้อยนิดเป็นข้ออ้างของการปิดโหมดเทีย่ ว

ภายในตัวคุณเด็ดขาด! เพราะจังหวัด ‘ราชบุร’ี นอกจากจะมีคนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง หรือโอ่งมังกร ตามคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว

แต่ขนั้ เหนือกว่านัน้ คือ เมือ่ มาเยือนคุณจะได้รบั ความงดงามของธรรมชาติ รวมถึงชืน่ ชมศิลปะตามแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ อย่างจุใจ เ พ ร า ะ ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ใ ช้ เ ว ล า

เดินทางแค่ 2 ชัว่ โมงจากกรุงเทพฯ สูร่ าชบุรี ช่วยทำให้คณ ุ สามารถเพิม่ สถานที่เที่ยวลงไปในลิสต์ได้มากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมาถึงแต่หัววัน ขอแนะนำให้ แ วะ ‘ตลาดน้ ำ ดำเนินสะดวก’ ซึง่ เป็นดัง่ แลนด์มาร์ค สำคัญ สำหรับการชิมอาหารหรือ ขนมรสชาติฉบับพื้นบ้าน ควบคู่ล่องเรือและสนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกจากสองฝั่งคลอง พร้อมๆ ซึมซับวิถขี องชาวบ้านทีม่ มี ากว่าร้อยปี จากนั้นไปต่ออารมณ์อาร์ตที่ ‘อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม’ ที่ตั้งอยู่บน อ.บางแพ ซึ่งที่อุทยานฯ แห่งนี้ แตกต่างกว่า เพราะบนพืน้ ที่ 45 ไร่แวดล้อมด้วยโอโซนซึง่ มาจากต้นไม้ใหญ่และพรรณไม้งามจำนวนมาก ไฮไลต์สำคัญอยูต่ รงหุน่ ขีผ้ งึ้ ทีอ่ ยูใ่ นแต่ละโซนมีความงดงามทีแ่ ทรกเรือ่ งราวให้เรียนรูอ้ ย่างน่าประทับใจ ตัง้ แต่ อาคารเชิดชูเกียรติ ซึง่ นำเสนอร่องรอยความดีของบุคคลสำคัญผ่านทางหุน่ ขีผ้ งึ้ , ลานพระ 3 สมัย ทีจ่ ดั แสดงประติมากรรมพระพุทธรูปเหมือนในสมัยต่างๆ ตามแบบโบราณ, ถ้ำชาดก ชมความงามของหุน่ ขีผ้ งึ้ ควบคู่เรียนรู้ประวัตินิทานชาดกที่ออกแบบให้อยู่ภายในถ้ำสวยงาม, กุฏิพระสงฆ์ โดดเด่นจากลักษณะ ความเป็นเรือนไทยอย่างสมบูรณ์แบบและยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของพระภิกษุให้ได้สักการะ, บ้านไทยสี่ภาค ที่ตั้งใจสร้างเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่ต่างกันในแต่ละภาค และลานพระอวโลกิเตศวร ทีจ่ ำลองพระโพธิสตั ว์ขนาดใหญ่ไว้ให้ชม และหลังจากชุม่ ฉ่ำกับการเทีย่ วแนวอิงประวัตศิ าสตร์ หากอยากสูดอากาศดี มองทุง่ หญ้าสีเขียวและภูเขาทอดตัวยาว ขอให้ตรงไปที่ อ.สวนผึง้ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ แลนด์มาร์คโดดเด่นแบบโรแมนติกแม้มาเยือนตอนกลางวันก็ตาม คุณจะได้ พบรีสอร์ตหลากสไตล์อยูส่ องข้างทางให้ได้ตนื่ ตา หรือจะแวะช้อปปิง้ ที่ ‘บ้านหอมเทียน’ ซึ่งเป็นแหล่งรวมเทียนเก๋ ภายใต้การตกแต่งมีสไตล์ รวมทั้งแวะชิลล์ที่ The Scenery Resort & Farm เพื่อทานอาหารอร่อยพร้อมเติมรอยยิ้มด้วยการให้ อาหารแกะในแบบถึงเนือ้ ถึงตัวทีเดียว สุดท้ายทีไ่ ม่ทา้ ยสุดคือ ต้องมาเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าในตัวเมืองราชบุรี โดยเฉพาะ คุณจะผ่อนคลายยิ่งขึ้น เมื่อเข้าชมผลงานศิลปะจากหลายบรรดาศิลปินชั้นแนวหน้าใน ‘Tao Hong Tai d Kunst’ ที่เพิ่งเปิดตัว เช่น ล่าสุดกับผลงาน ‘เป็นบ้าง อะไรบ้าง’ โดยศิลปิน สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ ทีจ่ บั สน่หข์ องโอ่งมังกรใบเดิมมาเติมขา และสวมรองเท้าสีสดใส ทีไ่ ม่วา่ ใครเห็นแล้วจะหัวเราะจนกลัน้ น้ำตาไว้ ไม่อยู่ ดังนัน้ หากวันหยุดทีใ่ กล้จะถึงอย่าลืมกระซิบคนข้างกาย ว่าอยาก ไปเปิดหู เปิดตา และเปิดใจที่ จ.ราชบุรี n

12 มี.ค.นี้ ห้ามพลาดกับ

เ ท ศ ก า ล ด น ต รี ส ว น ผึ้ ง โดยแม้คณุ ตกอยูใ่ นห้วงอารมณ์ใด ก็สามารถ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Tao Hong Tai d Kunst Gallery

ดืม่ ด่ำ ‘บทเพลงแห่งรัก... เศร้า... เหงา... คิดถึง’ ผ่านขุนเขา ทุง่ หญ้า และสายลม จากศิลปินชือ่ ดัง จำนวนมากทีม่ าถ่ายทอดบทเพลง ประตูเปิด เข้ า งานตั้ ง แต่ 14.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ เดอะ บั น ยัน ลีฟ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.SuanPhungMusicFestival.com


N E W S

. 22

Text : Yamin

กรุงศรี ‘โทรปับ๊ รับ เวสเทิรน์ ยูเนีย่ น’ นายฐากร ปิ ย ะพั น ธ์ ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาว วิภาวรรณ ยงวิกลุ ผูอ้ ำนวยการ เวสเทิ ร์ น ยู เ นี่ ย น ประจำประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดบริการ ‘กรุงศรี โทรปั๊บรับ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน’ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้าธนาคาร กรุงศรีอยุธยา แม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างแดน เพียงแจ้งไปที่โทร. 0-2296-2345 ก็สามารถ เบิก ถอน โอนเงินได้ทันที ที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม 24 ชั่วโมง

Artifect : Metalika

Artifect ปากกาสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักใน ความทั น สมั ย ขอนำเสนอปากกาดี ไ ซน์ โ มเดิ ร์ น Metalika ปากกาทองเหลือง ลูกลื่นแบบหมุน ตัวด้ามเรียวบาง หรูเรียบ แข็งแรงทนทาน ด้ามเล็กจับถนัดมือ ไส้ปากกาคุณภาพสูง จาก Quantum easyFlow 9000 เทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนี มีสีสันให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้แกะสลักได้ และเลเซอร์ได้ สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

Kbank : SME ตีแตก ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย สำหรับรายการ SME ตีแตก ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) แม้จะเป็นปีแรก แต่ก็ สร้างกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งการก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 นี้ ทางรายการจะปรับโฉม รู ป แบบรายการใหม่ ใ ห้ ส นุ ก สนานเข้ ม ข้ น ขึ้ น และเจาะลึ ก กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ เพื่ อ เฟ้นหา ‘สุดยอดธุรกิจ SME แห่งปี’ เพื่อชิงรางวัลใหญ่ สามารถติดตามชมรายการ ได้ทุกคืนวันศุกร์ สี่ทุ่มครึ่ง ทางช่อง 5

G-Net 4 Year 4 You 4th Anniversary

เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของจี เ นท นายวุ ฒิ จารุ วั ช รวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั จีเนท อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน G-Net 4 Year 4 You 4th Anniversary ขึ้น เพื่อประกาศความ ยิ่งใหญ่ของโทรศัพท์มือถือจีเนท ที่สามารถครองใจคนไทยทั่วประเทศ จนกลายเป็น อันดับ 1 ในตลาดมือถือเมืองไทย พร้อมจัดแคมเปญสุดพิเศษ ‘จีเนท ครบรอบ 4 ปี แจกทอง 444 เส้น’ พิเศษเฉพาะลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของจีเนทเท่านั้น

Be the fan of KTO Facebook, To Win Free Korean Music Wave Concert Tickets องค์ ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเกาหลี (อสท.เกาหลี ) ประจำประเทศไทยเปิ ด FACEBOOK (www.facebook.com/ KTOThailand) เพื่ อ เปิ ด สนามให้ เ หล่ า สาวกเกาหลี ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น

ในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาหลี พร้ อ มอั พ เดทข่ า วสาร และพิ เ ศษสุ ด ๆ คือทุกคนที่เป็นสมาชิกเพจนี้ จะมีสิทธิ์ลุ้น รับบัตรคอนเสิร์ต Korean Music Wave in Bangkok รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 5,000 บาท ประกาศรายชื่อ

ผู้ โ ชคดี ใ นวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ในเฟสบุ๊ ค อสท.เกาหลี และเว็ บ ไซต์ www.ktothai.com

LPN Sky Office บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ชวนคนรักคอนโดฯ ทุกท่านมาร่วมสัมผัส ‘ชุมชนน่าอยู่’ ด้วยการ เสิร์ฟสำนักงานขายลอยฟ้าทีเ่ ข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ‘LPN Sky Office’ ณ สถานี รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช โดยจะมีพนักงานคอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมจองห้องชุดพักอาศัยได้ทันที n


HAVE A GOOD DAY

“ผมต้องการที่ที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย หยิบกีต้าร์แต่งเพลงได้ ร้องเพลงได้ โจทย์แรก คือ เราอยากได้เพลงทีฟ ่ งั แล้วอารมณ์ด ี อย่ า งมาก ในเช้ า วั น ที่ เ ราขั บ รถไปทำงาน เลยใส่ ไ ว้ เ ต็ ม ๆ

ในเพลง ‘แสนดี ’ ที่ มี พี่ ป๊ อ ด-ธนชั ย อุ ช ชิ น มาร้ อ งให้

และมีพี่บอย โกสิยพงษ์ แต่งทำนอง และ produce” (download : www.sansiri.com/love)

ผู้ชายอารมณ์

แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข สำหรับ dcondo เป็นคอนโด ฯ low rise  โดดเด่นด้วยการดีไซน์ฟังก์ชันที่ตอบสนอง ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตในทุกด้าน เดินทาง เข้าสู่ ใจกลางเมอื งได้งา่ ย มี f  acility ค  รบครัน ทั้ ง สระว่ า ยน้ ำ ฟิ ต เนส สวนพั ก ผ่ อ น  ค้ น หาคำตอบของชี วิ ต ที่ ท ำให้ ทุ ก วั น

เกิ ด แรงบั น ดาลใจดี ๆ ได้ ที่ dcondo  อ่อนนุช-สุวรรณภูม,ิ รามอินทรา , รามคำแหง   โทร. 1685  หรือ  www.dcondo.com

ภาพจำลอง

ภาพถ่ายจากห้องตัวอย่าง

ทุกวันเป็นวันดีๆ ในแบบฉบับของ ผู้ชายอารมณ์ดี ที่ชื่อ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ศิลปินค่ายเพลงเลิฟอีส  เจ้าของรางวัลนักแต่งเพลงยอดเยี่ยม และเพลงฮิตบนชาร์ท มากมาย ที่เอาความอารมณ์ดีมาสร้างสรรค์ชีวิตในแบบ dcondo ‘Have a good day’ แสตมป์ก็ยังสร้างสรรค์งานแปลกๆ ที่เราไม่ค่อยเห็น

เขาหยิบดินสอออกแบบ หลังจบจากสถาปัตย์จุฬาฯ

สั ก เท่ า ไหร่ แ ต่ วั น นี้ แ สตมป์ ไ ด้ อ อกแบบร่ ว มกั บ

ทีม DSD (Design Solution Department) จากแสนสิร ิ “โซฟา เลิฟซีท ในแบบของผม ตอนแรกที่คุยเรื่อง inspiration ที่ 2 ต่ อ จากเพลงแสนดี จะเป็ นการ ออกแบบโซฟาร่ ว มกั น ผมก็ เ สนอไอเดี ย ว่ า

‘ทำมาทำไม...ทำมาเพื่อเธอ’ เพราะเป็นโซฟาที่เรา

จะหั น หน้ า เข้ า หากั น คนนึ ง นั่ ง ๆ นอนๆ อี ก คนก็

เล่นกีตาร์ให้ฟังได้” ติ ดตามคลิปแรงบันดาลใจในแบบของแสตมป์ ได้ที่ www.dcondo.com

concept “ทำมาทำไม...ทำมาเพื่อเธอ”


. 24

T A S T E

Two.Forty.Eight Cafe and Bar --------------

Text : Rungvisa / Photo : W. Ansirimongkol

Two.Forty.Eight ชื่อร้านเก๋ๆ ที่มีที่มาง่ายๆ จากเลขที่อยู่ของโรงแรม

Northgate รัชโยธิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องอาหารแห่งนี้ ใครที่อยากทานอาหาร นานาชาติ ในบรรยากาศชิลๆ ไม่ต้องแออัดกับใคร แถมที่จอดรถก็สะดวก สบาย รับรองไม่ผิดหวัง บรรยากาศภายในร้ า นให้ ค วามรู้ สึ ก ชุ่ ม เย็ น ด้ ว ยโทนสี ฟ้ า สบายตาของ

เก้ า อี้ แ ละโซฟา เพิ่ ม ความสนุ ก สนานด้ ว ยโคมไฟดี ไ ซน์ เ ก๋ กั บ ผนั ง กราฟิ ค

รูปรวงผึ้ง นอกจากจะมีทั้งส่วนที่เป็นอินดอร์และเอาท์ดอร์แล้ว บริเวณชั้นสอง ยังเหมาะสำหรับคนที่อยากจะจัดปาร์ตี้ หรือนั่งสังสรรค์กันในหมู่เพื่อน ขอแนะนำ ทู น่ า -ซากุ ปลาทู น่ า ชิ้ น โต ทอดด้ ว ยน้ ำ มั น มะกอกบางๆ

คลุกเคล้ากับงาดำ ทานกับเส้นเฟตตูชินี่ในซอสเพสโต หรือจะเป็นอาหาร สไตล์อินเดียอย่าง ไก่เทนดูรี่ ที่หมักด้วยโยเกิร์ตและเครื่องเทศสูตรพิเศษ

ทานกับแป้งคล้ายๆ ทาโก้ และห้ามพลาดอย่างแรงกับ Mix Kamikaze

ซิกเนเจอร์คอ็ กเทลของทีน่ ี่ แรงอีกหน่อยก็ Shooter อย่าง Brain Hermorrhage ที่รสชาติดีไม่หยอก ส่วนนอนแอลกอฮอล์ทั้งหลายต้องลอง Green Tea with Mint Leaf รับรองดื่มแล้วสดชื่นถึงใจ

โดยเฉลี่ย ประมาณจานละ

หนึ่งร้อยกว่าบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู

Northgate Ratchayothin 248

ถนนรัชดาภิเษก (ตรงข้าม SCB Park Plaza ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน)

เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30-23.00 น. โทร.0-2939-7949

Wow!!! โปรโมชั่นสุดคุ้ม ‘Happy 2 Hours 48 Minutes’ ที่ให้คุณเลือกดื่มได้ไม่อั้น ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 48 นาที กับค็อกเทล, ม็อกเทล, ไวน์ และเบียร์ ตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มสี่สิบแปด นาที ในราคา 248++ บาท หมดเขต 31 มีนาคมนี้ Highlighted for a suburban hangout oasis, 248 Café & Bar is a new hot spot where you can chill out

with your family and friends with international foods, extensive wine list and signature cocktails & mocktails. Relaxing after work, meeting friends or planning a celebration, 248 Café & Bar’s unique combination of service and quality food & drinks will make every visit very memorable. Location : Northgate Ratchayothin, 248 Ratchadapisek Road, Bangkok

The Orient Since 1981

@ ทองหล่อ --------------

Text : Mr.Relax / Photo : Krittaphol Wichwongwai

200-300 บาท / คน

ร้านนี้อยู่ในอาคารซัมเมอร์เซ็ท

ตรงข้ามท็อปส์มาร์เก็ตเพลส โทร.0-2381-6667,

086-339-3409

Wow!!!

มีอาหารไทยตำรับชาววังที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นทวดนานกว่า 20 ปีแล้ว

คัดสรรแหล่งวัตถุดบิ ชัน้ ดีจากทัว่ ประเทศมาปรุงอาหารเสิรฟ์ คุณ และมีการฝึกเชฟนานกว่า 2 เดือน เพื่อให้ปรุงอาหารรสชาติดั้งเดิม เพื่อความอร่อยไม่ผิดเพี้ยน The Orient is a Thai restaurant serving traditional dishes based on exquisite recipes from the royal palace and an extensive vegetarian menu. Served in an upscale home-styled atmosphere, The Orient’s unique taste distinguishes itself from other Thai restaurants using the finest ingredients that have been handpicked to suit each and every recipe for families and friends to enjoy. Location : Somerset Thonglor, Sukhumvit Soi 55, Bangkok

ดิโอเรียน แอท ทองหล่อ เป็นร้านดั้งเดิมของตระกูล พงศทัต บริหารโดย กนกรส

พงศทัต สุวรรณสรางค์ ที่ต้องการเน้นรสชาติความอร่อย สด สะอาด เหมือนอาหาร

ที่ทำทานเองที่บ้าน บรรยากาศภายในร้านแลดูสะอาดตา เรียบง่ายด้วยโทนสีเทา ขาว ดำ แต่ก็ยังเพิ่ม

ความหรูหราด้วยแชนเดอเลียสวยๆ บนเพดาน และบางมุมก็ยังดูงามตาด้วยเครื่องจาน ชามสมัยโบราณ ส้ ม ตำทอดกรอบทานกั บ น้ ำ ยำและผั ก สดๆ ปู นิ่ ม ทอดกระเที ย มพริ ก ไทย

ขนมหวานแนะนำเป็ น ไอศกรี ม รสนมชมพู ไม่ ใ ช่ ไ อศกรี ม แบบตั ก แต่ เ ป็ น ไอศกรี ม

เกล็ดหิมะที่กำลังนิยม รวมถึงเค้กอินทผลัมที่หาทานได้ยาก ราดด้วยซอสคาราเมล หอม และหวาน แหม...แค่คิดก็น้ำลายสอแล้ว


Watermark

Wine Lounge & Italian Dining --------------

Text : iD11 / Photo : Krittaphol Wichwongwai

ร้ า นอาหารอิ ต าเลี ย นที่ ผ สมผสานความโดดเด่ น ระหว่ า งศิ ล ปะการปรุ ง

อาหารกับศิลปะการตกแต่งได้อย่างลงตัว พร้อมไวน์เลาจน์ให้คุณได้ดื่มด่ำ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ในย่านทองหล่อ โดดเด่ น ด้ ว ยสไตล์ ก ารตกแต่ ง แบบโมเดิ ร์ น ที่ มี ก ารผสมผสานศิ ล ปะ

แบบอิตาเลียนลงไป เห็นได้จากเฟอร์นิเจอร์ระดับมาสเตอร์พีซภายในร้าน อย่างโคมไฟ โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้แต่เครื่องเงิน ต่างก็เต็มไปด้วยความงดงามของ ศิลปะในแบบฉบับของอิตาลี เมนูอาหารของทีน่ อี่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของเชฟมากประสบการณ์ Jakub Mares

เมนูที่เขาแนะนำเริ่มต้นที่ตับห่านชิ้นโตรสเลิศ Roasted Quail and Duck Foie Gras with Castellucio Lentils Carrot Essence จากนัน้ เอนจอยไปกับ เมนูพาสต้าสุดพิเศษอย่าง Home Made Potato Gnocchi with Venison Ragout Pecorino Romano Cheese อิ่มอร่อยไปกับเมนคอร์สแบบเนื้อๆ Grilled Wagyu Striploin with Butter Scented Garden Vegetables Shallot Red Wine Sauce ตบท้ายด้วยของหวานทีถ่ กู ใจคุณสาวๆ อย่าง Wild Berries with Crispy Meringue Champagne Strawberry Consommé

Wow!!!

มาร้านอาหารอิตาเลียนไม่พลาดจิบไวน์ดีๆ ได้ไง ที่นี่มีไวน์ให้คุณเลือกมากมาย

จากหลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ชิลี สเปน อาร์เจนตินา แคลิฟอร์เนีย เยอรมนี รวมถึงไวน์โลกใหม่ Watermark Wine Lounge & Italian Dining

131 ซอยสุขมุ วิท 53 ทองหล่อ 9

ประมาณ 500-1,200 บาท โทร.0-2712-9991 และ 0-2712-9129

เปิด 11.30-14.00 น. และ 18.00-23.00 น. Capturing the chic and indulgent ambience of a finest eatery, Watermark Wine Lounge & Italian Dining is a place to experience the timeless elegance, innovative menus, and tantalizing tastes. Its commitment to things Italian extends beyond its cuisine to a formidable wine list featuring some of the finest from Italy, making a sophisticated place to enjoy the ultimate dining experience. Location : 131 Soi Sukhumwit 53 Sukhumvit Road, Bangkok

Eating out

บ้านขนิษฐา

(Baan Khanitha)

.Z3FDPNNFOEBUJPO

 ­¢²ž²Àž·­È ™Š²§•h²‡Š²•´ Á‚ši²™Á‚À¡·­‡ ¡²À¥µ¢É ‡”¹›À¹ ª·­È  Á•h¢‡±  ™¶Ä¡h­­§h²ˆ°Ä›Ä«™”µëi•£‡£µ¡È ²—µšÈ ²i ™‚™´©²›²‹­¢ª§™ž¥¹–™™ª²—£Ã•i ™­ˆ²ˆ°Ä”i”·È¡”ȳ±šš££¢²²¨Ä—¢Á—i—µÈÀ™i™²£•Á•h‡”i§¢Ä¡i›£°”±š ›£°”²”i§¢›£°•´¡²££¡Á¥° ²žÀ‚µ¢™Ä—¢ÆÁ¥i§¢±‡Ä”i­£h­¢±š­²«²£Ä—¢ —µÄÈ ¡hÀžµ¢‡Á•hŠ²§•h²‡Š²•´ˆ°Š·™È Š­šÀ—h²™±™É  ž§À£²Š²§Ä—¢¢±‡­£h­¢–¹›² ­µ”i§¢

£ªŠ²•´½‚j¡‚j™–¶‡Àˆ ˆ™™¶§i²³¥±‡´™­¢¹i•²¡£j²™Š²§šj²™ À™•i²‡ˆ±‡«§±” ¸j‡¥²¢½ª·­•±§¿•¡² ½£µ¢Á”j§i²­´Å¡­£i­¢ ‚j²¡„·™—µ½”µ¢§ —µÅ–¹Àˆœ¡½›t™­±™¡²Ä„·­ ½‚²ˆ°½ª´£mŸ ™Æ³›¥²ž£´¡²ž£j­¡±™¿”¢Á¡i•j­‡‚­½¥¢ Ši²‡£¹jÀˆž§½£² Š²§Á—¢¢´Å‡™±  ›u”—j²¢”j§¢‚­‡«§²™Š·Å™Àˆ‚j²§½«™µ¢§¡°¡i§‡Á­¨£µ¡°—´½¡™¹™µÆ£ªŠ²•´ ¥¡¥i­¡«­¡¡±™½‚j²±™”µ „§££±š›£°—²™‚j²§½«™µ¢§¡¹™™¸i¡Ã ¡°¡i§‡ «­¡«§²™¾¥°Á­¨£µ¡«­¡¡±™—±Æ‡­¢i²‡™µÆÀ™„³½”µ¢§„¸“‚™´©² ™µÅ¾«¥°„·­½ˆj²•³£±šœ¹j£´½£´Å¡™³Á­¨£µ¡¡²´™„¹i±š‚j²§½«™µ¢§¡°¡i§‡ ½¡·Å­ª´š§i²›vi­™ˆ™¾ž£i«¥²¢Á›—±Å§—¸¡¸¡½¡·­‡  ª™ÀˆÀ„£i ­ ¢²Á›¥´Æ ¡ ¥­‡ ‚­½Š´  ¾§°Á›Á”j —¸  §± ™ —µÅ £j ² ™ šj²™‚™´©²•±Æ‡¾•i¿¡‡½Šj²Á›ˆ™–¶‡—¸i¡•¥­”—±Æ‡§±™

 ½›t ™ „§²¡•j ­ ‡²£‚­‡„¸ “ ‚™´ © ² ­± „ £™´ ˜´ ¸ ¥ ½ˆj ² ‚­‡£j ² ™šj ² ™‚™´ © ² ¡²¾•i ¾ £½£´Å ¡ —µÅ­¢²—³­²«²£Š²§šj²™£ªŠ²•´Á—¢Ã£ª¡·­—µÅ„™Á—¢—±Å§Á›„¸j™½„¢±™”µ­²«²£‚­‡£j²™™µÆˆ¶‡Á¡iÁ”j «§²™ˆ± ” ¾–¡¢± ‡ „£š½„£·Å ­ ‡„£š–j § ™”j § ¢½„£·Å ­ ‡›£¸ ‡ ½„£·Å ­ ‡¾‡•²¡¾šš‰š± š ­²«²£Á—¢ ½žµ¢‡¾•i§i²Á¡i—³£ª½œÄ”ˆ±”ˆ™½´™Á›½ž·Å­À«j£±Å‡ª²¡²£–¥´Æ¡¥­‡Á”j ¾•iÀ„£­¢²ª±Å‡½œÄ”¡²«£·­ ½œÄ”™j­¢§i²™µÆÄš­½‚²Á”j•²¡ªš²¢  —µÅª³„±„·­£j²™šj²™‚™´©²ˆ°½™j™½¡™¹­²«²£—°½¥ª”­£i­¢ ”¹”µ¡µ£°”±š ´™½—i²Á«£iÄÁ¡i½š·Å­ ½«¡²°ª³«£±š²£½¥µÆ¢‡£±š£­‡½›t™­¢i²‡¢´Å‡ ­µ—±Æ‡½¡™¹‚­‡´™½¥i™Á—¢¾—j¾šš¿š£²“Ä¡µÀ«j½¥·­„£š„£±™ ½›t™—µÅ½Š´”«™j²Š¹•²Á”jÁ¡i­²¢À„£  ‚­‡´™½¥i™«™j²•²”µ—µÅ„§£ª±Å‡„·­ ½¡µÅ¢‡„³ Àªi½„£·Å­‡ª²£ž±” £²”™Æ³½¡µÅ¢‡„³«­¡«§²™ «i­”j§¢ÀšŠ°ž¥¹ ™j­‡Ã ‚­‡„¸“‚™´©²ÀªiÀˆÀ™½£·Å­‡²£„±”ª££§±•–¸”´š ‚­‡ª” ½Ši™ ™Æ³•²¥›vš•j­‡ª±Å‡•£‡¡²ˆ²¿£‡‡²™ £¹j À ˆ¾«i ‡ ½”µ ¢ § ¸j ‡ ¾«j ‡ •± § ¿•Ã Á¡i À ªi ªµ ¾¥°°›u Ä •j ­ ‡¡²ˆ²£j ² ™›£°ˆ³—µÅ ¡±Å ™ ÀˆÁ”j À ™½£·Å ­ ‡„¸ “ ²ž¾¥° „§²¡›¥­” ±¢  ­µ­¢i²‡—µ«Å ²j ¡ž¥²”½›t™­±™‚²”Ä„­· ¢³ªj¡¿­£ªŠ²•´¥¡¥i­¡¥°¡¸™¥°Á¡„£š£ª„¸“‚™´©²š­§i² •j­‡„±”ªj¡¿­ˆ²™„£Š±¢¨£µ¾¥°£²Šš¸£µˆ²ª§™½ˆj²›£°ˆ³Á¡iµÅ¾«i‡½ž·Å­À«j¡±Å™ÀˆÁ”j§i²ˆ°Á”j´™ªj¡¿­£ªŠ²•´„‡—µÅ £°—‡—­‡™±Æ™Ä£­š­£i­¢£ªŠ²•´™¸i¡™§¥Á¡i«§²™ˆ±”ˆ™½´™Á›«¢´šÀªi›²½„µÆ¢§½ž¥´™½ˆ£´Àˆ  ±š‚j²§½”i™Ã —µÅ­£i­¢Á¡i½«¡·­™À„£Ä„·­ ‡š«i­«¡—°½¥ ›£°­š”j§¢‚­‡—°½¥•i²‡Ã —±Æ‡›¥²°ž‡ ¸j‡¥²¢½ª·­›¥²«¡¶«­¢½Š¥¥m‹¶Å‡™³Á›­š½ž·Å­À«jÁ”j¥´Å™Àš•­‡«­¡Ã¾—™—µÅˆ°™³Á›™¶Å‡½«¡·­™«i­«¡—±Å§Á› ½¡™¹™µÆ«i­À«i„¸j¡„i²‚™²”½—i²„™´™½¥¢—µ½”µ¢§  ­µˆ²™—µÅ«™j²•²”µ´™­£i­¢ Á”j¾i ›¹™¶Å‡¡°™²§ —µÅÀŠj›¹—°½¥—±Æ‡•±§j²¡¿•Ã ™¶Å‡¡°™²§–¶‡½„£·Å­‡ˆµÇ”ˆk²”¾•i Á¡i½œÄ”ˆ±”ˆ™½´™Á› ›¹™´Å¡œ±”½‚µ¢§«§²™ —µÅž´–µž´–±™½£·Å­‡½„£·Å­‡¾‡½‚µ¢§«§²™–¶‡‚™²”•j­‡•³½„£·Å­‡¾‡½­‡ „¥¸½„¥j²½‚j²±™”µ±š›¹™´Å¡£ªŠ²•´­­½„Ä¡™´”êi§™–j²½›t™‚­‡™Æ³Ã•j­‡ª±Å‡•j¡¢³¸j‡¥²¢½ª·­›£¸‡¡²¾šš™Æ³‚j™ VISIT US :

%PO~U.JTT

À¡µ¢È ‡„³ ¢³ªi¡Â­ £°—‡—­‡ ‡š«h­«¡—°À¥ ›¹™‡È¶ ¡°™²§ ›¹™¡È´ œ±”À‚µ¢§«§²™ •i¡¢³¸‡i ¥²¢Àª·­ ‚i²§À«™µ¢§¡°¡h§‡ Ä­¨£µ¡°—´

n บ้านขนิษฐา (Baan Khanitha) 69 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2675-4200-1 เปิดบริการ 11.00-23.00 น. ทุกวัน www.baan-khanitha.com

www.changchuanchim.com www.facebook.com/ChangChuanChim

เพื่อดาวน์โหลด e-coupon สำหรับส่วนลดร้านอาหาร และรางวัลมากมาย


Dotonburi --------------

Text : Mr.Relax / Photo : vista

ราเมนร้านนี้ตั้งชื่อให้เหมือนกับแหล่งแฮ็งเอาท์ชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองโอซาก้า เพือ่ บอกนักชิมทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ ให้รวู้ า่ เป็น ราเมนขนานแท้จากญีป่ นุ่ มีเมนูราเมนแค่ 3 แบบ คือ ทงคัตสึราเม็น (ราเมนซุปกระดูกหมูเข้มข้น) ทันทัน ราเม็น (ราเมนหมูสับรสเผ็ด) และ เคอรี่มิโซะ ราเมน (ราเมนแกงกะหรี่เสริม พลังงานรสเข้ม) มีอาหารทานเล่นเป็นไก่คาราเกะ ทอดกรอบได้ไม่อมน้ำมัน จิม้ กับ ซอสรสออกเปรี้ยวๆ อร่อยกว่าที่ไหนๆ และมีเกี๊ยวซ่า ทีเด็ดของเส้นคือหอมกลิ่นไข่ โดยในชามราเมนจะเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูม กับหมูชาชูที่ไม่มัน แถมน้ำซุปรส กลมกล่อมนำเข้าจากเมืองชิบะ จึงรับประกันความอร่อยแบบญีป่ นุ่ แท้ๆ

150 บาท / คน

Wow!!! สั่งราเมนเซตคู่กับของว่างแบบชุดประหยัด แค่ 135 บาท

Dotonburi บนชั้น 4 อาคาร Digital Gateway

เปิดทุกวัน เวลา 11.30-21.30 น. ถึงที่ นอกจากนี้ยังมีเมนู Tapas ให้ได้กนิ กันกรุบกริบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตง้ั แต่ 3, 4 และ 5 เมนู

Panorama --------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

ชื่ อ ก็ บ อกอยู่ แ ล้ ว ว่ า Panorama ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ แ ปลกใจเลยว่ า ทำไมวิ ว ของ ร้านอาหารทีน่ จี่ งึ สวยโดดเด่นมากๆ โดยเฉพาะเวลาค่ำคืนทีม่ แี สงไฟของตึกสูงระฟ้าส่อง ประกายแข่งกับแสงจันทร์บนท้องฟ้า เปิดมุมมองให้คณ ุ ได้เอนจอยไปกับวิวงามๆ ของ เมืองกรุงแบบ 180 องศา อบอวลไปด้วยบรรยากาศสบายๆ บนชัน้ 23 ของโรงแรมเปิดใหม่ Crowne Plaza ที่มีมุมพิเศษๆ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารเลิศรสพร้อมดื่มด่ำไปกับเมนู ค็อกเทลหลากหลายสไตล์กบั คนรูใ้ จหรือก๊วนเพือ่ นซี ้ หากใครมาเป็นครั้งแรกขอแนะนำให้ลองชิมเมนูสเต๊กของที่นี่ เพราะคุณสามารถ เลือกชิ้นส่วนของเนื้อได้เองตามใจชอบ โดยจะมีเชฟเข็นเนื้อก้อนโตมาให้ได้สำรวจ กันถึงที่ นอกจากนี้ยังมีเมนู Tapas ให้ได้กินกันกรุบกริบ โดยคุณสามารถเลือกได้

ตัง้ แต่ 3, 4 และ 5 เมนู

ประมาณ 700-1,000 บาท

Panorama ชั้น 23 โรงแรม Crowne

Plaza Bangkok Lumpini Park 925 พระราม 4 สุริยวงศ์ บางรัก

เปิด 10.30-01.00 น. (All Day Dining Menu) และ 18.00-22.30 น. (Dinner) โทร. 0-2632-9000

Offering a stunning panoramic view of Bangkok, Panorama gives you an ideal dining experience with exemplary food and perfectly paired wine among a plush yet comfortable ambiance. Every single dish is prepared from ‘best of the best’ ingredients, perfected by an exquisite, flavor-enhancing drink from a commendable wine collection along with a remarkable aperitif and spirit selections. Location : Level 23, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park

Wow!!! มาร้านอาหารบรรยากาศดีๆ อย่างนี้ พลาดได้ไงกับเมนูคอ็ กเทลรสเลิศ ถ้าคุณเป็นคนทีช่ อบ

รสเบาๆ ออกเปรีย้ วนิดๆ หวานหน่อยๆ ต้องนีเ่ ลย Passion Fruit Mojito หรือ Strawberry Daiquiri แต่ถา้ ต้องการเพิม่ ดีกรีให้แรงขึน้ อีกนิด Chocolate Mint Martini แก้วนีร้ บั รองถึงใจ


คาเฟ่สไตล์นิวยอร์กที่น่าหลงใหล สำหรับใครที่เคยไปเยือนเมืองลุงแซม ต้องเป็น

แฟนคลับของร้านนี้ DEAN & DELUCA ซึง่ คงต้องยกเครดิตว่าเป็นหน้าตาของเมืองไทยที่ ดีน แอนด์ เดลูกา้ เลือกเปิดในบ้านเราเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยากาศสุ ด ชิ ล ทั้ ง ในห้ อ งแอร์ และบริ เ วณเอาท์ ด อร์ บ นโซฟาตั ว เขื่ อ ง

ใต้ต้นไม้ร่มรื่น น่านั่งจิบกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ยกย่องกันว่ารสชาติดีที่สุด ได้ทุกเวลาที่คุณ สะดวก ยามเช้าอาจจะสั่งแซนด์วิชเพสตรี้สักชิ้น กับกาแฟถ้วยโปรด ยามบ่ายจิบน้ำชา

คูก่ บั เค้ก หรือสัง่ อาหารว่างอย่างพาสต้ามาทานเล่น ตกเย็นเสิรฟ์ เบาๆ ด้วย สลัดผักสดๆ Aristocakes สูตรคัพเค้ก ลับเฉพาะของตระกูลวินด์เซอร์ ไคล์ฟ ชิ้นละ 50 บาท

Cream Cheese & Salmon Bagel 100-200 บาท Hot Drink 70-125 บาท Chocolate Tower Cake 135 บาท

DEAN & DELUCA --------------

Text : Mr.Relax / Photo : Woody

150 บาท/คน ร้ า นกระจกสู ง สวยหรู ริ ม ถนน ติ ด สถานี ร ถไฟฟ้ า

ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ โทร.0-2234-1434

เปิดบริการ 07.00-20.00 น. ทุกวัน www.deandeluca.com Dean & Deluca is a worldwide purveyor of gourmet food and fine wine. It offers customers a sumptuous variety of artisanal cheese, seafood, meat, baked goods, and more as well as gift baskets of the highest quality. Its elegant displays overflow with colorful products and the aesthetics make food shopping an even more immaculate experience. Location : 92 Naratiwas Rd., Silom, Bangkok

th

7 BAR

Social Restaurant

+-------------Wine Bar Text : Mr.Relax / Photo : Krittapol

บ้านไม้สองชั้นสีขาวสะอาดตาบริการโต๊ะสำหรับ นักกินดื่มทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ ซึ่งอยู่ใน สวนขนาดย่อมๆ มีสนามหญ้าให้ชมเพลินตา แต่ ง บรรยากาศแต่ ล ะมุ ม สวยไม่ เ หมื อ นกั น

ตามความชอบของหุ้ น ส่ ว นร้ า นแต่ ล ะคนที่ ช อบ

ต่างกัน เช่น โซฟาตัวนุ่มๆ เก้าอี้ลายดอก ผนัง หลากสีสัน แต่ก็ให้บรรยากาศแบบสบายๆ เหมือน นั่งทานข้าวอยู่ในบ้านเพื่อน อาหารไทยและอาหารฟิวชั่นที่เป็นสูตรเฉพาะ

ไม่ เ หมื อ นใคร เช่ น กุ้ ง พั น เส้ น ราดซอสมะขาม

วางอยู่บนเส้นหมี่ขาวทอดกรอบเอาไว้ทานกรุบกริบ ราคา 150 บาท ทอดมันข้าวโพดใส่เนื้อปู 140 บาท ผัดมิโซหมูสับใช้สปาเกตตีเส้นดำ ใส่พริกสับ เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ดร้อน 110 บาท ไอศกรีมก็เด็ด เพราะทำจากยาคูลท์ผสมเยลลี่ ส่วนค็อกเทลก็คือ 7-Pink Lady

Wow!!! ถ้าคุณชอบฟังดนตรีชิลๆ พร้อมกับทานอาหาร

ไปด้วยละก็ ที่นี่มีดนตรีเล่นสดวันพฤหัสฯ-เสาร์ เวลาทุ่มครึ่งถึง

สี่ทุ่ม ส่วนวันศุกร์ฟังเพลงได้ถึงเที่ยงคืน Seventh Bar is a two-story social restaurant and wine bar, offering plenty of space both indoors and alfresco. Sitting among an unbelievably cozy atmosphere with multicolored furnishings, it has Thai and inimitable fusion dishes, flavorful ice cream and cocktails along with live music available some days. Location : 16 Soi Aree Samphan 7, Phyathai, Bangkok

200 บาท/ท่าน

ไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Panorama ชั้น 23 โรงแรม Crowne Plaza Bangkok

Lumpini Park 925 พระราม 4 สุริยวงศ์ บางรัก

เปิด 10.30-01.00 น. (All Day Dining Menu)

และ 18.00-22.30 น. (Dinner) โทร. 0-2632-9000 WF067014ER1 82x82 17-01-54


. 28

E N T E R T A I N M E N T

Text : Yamin

Red Riding Hood Director : Catherine Hardwicke Writers : David Johnson Genre : Thriller Cast : Amanda Seyfried, Shiloh Fernandez, Lukas Haas,

Virginia Madsen, Gary Oldman

ภาพยนตร์ทริลเลอร์ เลือดสาดท่วมจอ จุดชนวนจากความเสน่หาในรูปลักษณ์ภายนอกของ Valerie สาวงามประจำหมูบ่ า้ นทีแ่ อบปันใจให้หนุม่ นอกหมูบ่ า้ นชือ่ Peter อยูล่ บั ๆ ทว่าหล่อนกลับถูกคลุมถุงชน ให้แต่งงานกับเศรษฐีอย่าง Henry แผนการหนีตามกันจึงริเริม่ ขึน้ แล้วเหตุการณ์กลับพลิกผัน เมือ่ พีส่ าว ของหล่อนถูกหมาป่าฆ่าตาย ทุกคนอยู่ในภาวะหวาดกลัว กระทั่งเกิดการปรากฏตัวของ Father Solomon นักล่ามนุษย์หมาป่า ทีอ่ าสาคืนความสันติสขุ กลับสูห่ มูบ่ า้ น แต่ยงิ่ นับวันเข้า Valerie ก็ยงิ่ สงสัย ในความรูส้ กึ ส่วนลึกว่ามนุษย์หมาป่าจะเป็นคนรักของเธอ

Just Go With It Director : Dennis Dugan Writers : Allan Loeb, Timothy Dowling Genre : Comedy Cast : Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Brooklyn Decker

ผลงานจอเงินเรือ่ งล่าสุดของดาราคูข่ วัญ Jennifer Aniston และ Adam Sandler ที่ควงคู่กันมารับบทแสดงความรักเพี้ยนๆ โดย อดัม รับบทศัลยแพทย์หนุ่มที่ดันไปตก หลุมรักครูสาววัยกระเตาะ แล้วกุเรือ่ งราวใหญ่โตลุกลาม จนต้องพึง่ เลขาฯ คนสวยตัวจีด๊ อย่าง เจนนิเฟอร์ ให้ช่วยมาสวมบทเป็นภรรยาที่จวนเจียนจะเลิกรา จนแล้วจนรอดเหตุการณ์ลวงโลกก็กลับมาเล่นงาน พวกเขาทัง้ คูเ่ สียเอง จากฝีมอื ของลูกๆ วัยแสบ

ภาพยนตร์ ท รงคุ ณ ค่ า ระดั บ ออสการ์

ทีห่ ลายคำบอกเล่าทำให้ตอ้ งไปไขว่คว้ามาดู เพื่ อ มองให้ เ ห็ น ‘ชี วิ ต ของชายมี ส มอง

ไม่เต็มร้อย แต่ใช้ชีวิตเกินร้อย’ แฝงไว้ด้วย แนวคิดให้กำลังใจ และการเสียดสีโดยนัย เป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ทอม แฮงค์ ฝากฝั ง ฝี ไ ม้ ลายมือไว้ได้อย่างงดงาม หนังไม่ได้โดดเด่น แค่ เ พี ย งโครงเรื่ อ งที่ น ำดราม่ า มาผู ก ปม

เข้ากับประวัติศาสตร์สหรัฐฯ หรือตัวนัก แสดงอย่างแฮงค์เท่านัน้ หากแต่เทคนิคการ ถ่ายทำก็ระดับเทพ ทัง้ การตัดต่อ ฉาก ภาพ แสง และสี ถือเป็นอีกภาพยนตร์บรมครู อีกเรือ่ งทีน่ กั ดูหนังและนักทำหนังต้องดู

Forrest Gump

The Adjustment Bureau Director : George Nolfi Writers : George Nolfi Genre : Scifi / Romantic / Drama

Cast : Matt Damon, Emily Blunt,

John Slattery

แมตต์ เดม่อน ประเดิมหนังทีม่ คี วามมันส์เกินขีดจำกัด ใน The Adjustment Bureau ทีข่ อท้ามฤตยูตอ่ กร กับอำนาจทีม่ องไม่เห็น เมือ่ เขาดันเป็นชายผูซ้ งึ่ สามารถมองเห็นเศษเสีย้ วอนาคตของตัวเองจากการวางเกม ของเทพีแห่งชะตากรรม ทว่าเขากลับไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้น ทางเดียวที่จะคืนอิสระให้กับชะตาชีวิตของ ตัวเอง คือการไล่ล่าและต่อสู้กับสิ่งเร้นลับ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ประเดประดังถาโถมเข้ามา บางทีเขาอาจต้องเลือกระหว่างการยอมทำตามโชคชะตา หรือเสีย่ งทุกวิถที างเพือ่ ท้าทายฟ้าดิน n


Text : Yamin

Suede : The Best Of Suede

Habits Neon Trees

อดี ต วงบริ ท ป๊ อ ปยอดนิ ย มของเมื อ งผู้ ดี เล่ น ดนตรี แ นว อัลเทอร์เนทีฟร็อกจัดจ้านแปลกหูจนลือเลื่องไปทั่วโลก คลอดผลงานมาแล้ว 5 ชุด ตัง้ แต่ปี 1993 จนถึง 2002 และทุกชุดก็จะประสบความสำเร็จราวกับพลุระเบิดเมือง มีเพลงฮิตที่คนหลายเชื้อชาติร้องตามกันได้หลายเพลง ไม่วา่ จะเป็น Animal Nitrate, Metal Mickey (จากอัลบัม้ ชุดแรก), The Wild One, New Generation (จากอัลบัม้ ชุดที่ 2), Trash, Beautiful Ones, Saturday Night (จากอัลบัม้ ชุดที่ 3), She’s In Fashion และ Everything Will Flow (จากอัลบัม้ ชุดที่ 4) ขณะนีพ้ วกเขามี Sued : The Best Of อัลบัม้ รวบรวมเพลงทีด่ ที สี่ ดุ 35 แทร็คของ ซูเอด มาให้แฟนๆ ได้คลายความคิดถึงกันเรียบร้อยแล้ว กระแสความแรงอย่างท่วมท้นของ The Killers ได้เป็น แรงบันดาลใจให้เกิดวง New Wave มากมาย แต่คงไม่มี วงไหนโชคดี เ ท่ า Neon Trees ลู ก หม้ อ ตั ว จริ ง ของ เดอะคิลเลอร์ ทีไ่ ด้ปา๋ ดันอย่าง Ronnie Vannucci ทำให้ ได้เซ็นสัญญากับ Mercury โดยไม่เสียแรงเหนือ่ ย ถ้าพูดถึง ซาวนด์ดนตรีของ นีออนทรีส์ แน่นอนว่าคุณจะได้สดู กลิน่ ของเดอะคิลเลอร์เข้าไปเต็มๆ และอัลบั้ม Habits ก็คือ ผลผลิตจากการสั่งสมประสบการณ์ทางดนตรี มีซิงเกิล เด่ น ๆ อย่ า ง Animal และ 1983 ...กล้ า พู ด อย่ า ง เต็มปากว่าฟังอัลบั้มนี้ คุณจะรู้สึกเหมือนได้โชค 2 ชั้น หนึ่งคือ ดับกระหายความอยากเดอะคิลเลอร์ สองคือ ซาวนด์ดนตรีนวิ เวฟทีเ่ ข้มข้นจนน่ากลัว n

เป็นเช่นนี้ เพราะเหตุใด?

Text : Yamin

กันยา ธรรมา-เขียน / 89 บาท คุ ณ เชื่ อ หรื อ ไม่ ใ นเรื่ อ งของ ‘กรรม’ บางคนสวย บางคนรวย วิถชี วี ติ ของคนเราจะเป็นอย่างไร เล่มนีก้ ล่าวไว้วา่ เป็นเรือ่ งของกรรมที่ เป็นสาเหตุทที่ ำให้มนุษย์ทกุ คนแตกต่างกันไป ใครทำกรรมมาอย่างไร ก็จะสะท้อนให้เห็นทัง้ รูปกายภายนอก และจิตใจภายใน บางครัง้ คุณ อาจจะสงสัยว่าเหตุใดชีวิตของคุณเป็นเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้สามารถให้ คำตอบแก่คุณได้ในแง่กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ความเข้าใจหลักของกรรม อาจเป็นหนทาง

ดับทุกข์ปญ ั หาต่างๆ ทีท่ ำให้คณ ุ วิตกกังวลกับสภาพชีวติ ของคุณในขณะนี้ เพราะคุณจะได้เข้าใจชีวติ ได้มากยิ่งขึ้น หากกลัวว่าหนังสือธรรมะต้องเข้าใจยาก เล่มนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดได้

เพราะอ่านและเข้าใจได้งา่ ย

ตามรอยกรรม

จรรยา เลิศพงษ์ไทย-เขียน / 129 บาท เป็นหนังสือชุดที่ 2 ของบุญในรอยบาป โดย ‘ตามรอยกรรม’ เล่มนี้ ได้รอ้ ยเรียงเป็นเรือ่ งสัน้ ทีน่ ำเรือ่ งของ ‘กรรม’ มาอธิบายให้คณ ุ ๆ อ่าน และเข้าใจเรื่องกรรมได้ง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้น เพราะหลายคนอาจ คิดว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนาและเป็นเรื่องที่ ทำความเข้าใจยาก แต่ในความเป็นจริงของหนังสือเล่มนี้ซึ่งประกอบ ไปด้วยเรือ่ งสัน้ ทัง้ 12 เรือ่ ง ได้นำเรือ่ งของกรรมมาเล่าอย่างสร้างสรรค์ และถือว่าเป็นการอธิบายทีท่ ำให้คณ ุ เข้าใจเรือ่ งของกรรมได้ไม่ยาก และ อาจทำให้คณ ุ ตีความคำว่า ‘กรรม’ ได้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ผ่านจากเรือ่ งราวทัง้ 12 เรือ่ งนี้ ลองหันมาสัมผัส เรือ่ งกรรม เพือ่ คุณจะได้ซงึ้ กับรสของธรรมะมากยิง่ ขึน้

You Can Design Your Life

สุรินทร์ สนธิระติ-เขียน / 230 บาท ‘Nothing is Impossible-ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้’ คำพูดนี้เปรียบ เสมื อ นคำพู ด ที่ ใ ห้ ก ำลั ง ใจคนที่ ก ำลั ง ต้ อ งการทำฝั น ให้ เ ป็ น จริ ง

ต้องยอมรับว่าทุกคนมีความฝัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสานฝัน

ให้เป็นจริงได้ บางรายอาจต้องใช้เวลานาน บางรายอาจต้องใช้แรงกาย และใจมากมายที่จะรักษาฝันของตัวเองให้อยู่ได้นาน หนังสือเล่มนี้ใช้ คอนเซ็ปต์ You can design your life จะพาให้คณ ุ คิดถึงความฝัน

ของคุณ และช่วยทำฝันให้เป็นจริง โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อคิด เพื่อปูทางให้คุณเก็บมาคิด บางทีอาจช่วยให้ฝนั ของคุณเป็นจริงได้เร็วขึน้ n


2 4

.30

H O U R S

Text : iD11 / Photo : กิตตินันท์ จรรยางาม

ถึ ง แม้ ต อนนี้ ก ระแส Korean กำลั ง ม า แ ร ง แ ต่ ห นุ่ ม น้ อ ย ห น้ า ญี่ ปุ่ น คิ้ ว หนาคนนี้ ณเดชน์ คู กิ มิ ย ะ ก็ ไ ม่ ห วั่ น เพราะหลั ง จากมี ผ ลงาน ละครออกมาอ้ อ นเสี ย งกรี๊ ด จาก บรรดาสาวๆ ได้อย่างถล่มทลาย แล้ ว เขายั ง ขยั น โชว์ ห น้ า ใสๆ ออกมาเขย่ า ใจให้ ห วั่ น ไหวกั น เป็นว่าเล่น ทั้งจากการถ่ายแบบ เดิ น แบบ และพรี เ ซนเตอร์ ข อง ผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ สุดฮอต...สุดกรี๊ด...สุดเดช ขนาดนี้

มี ห รื อ ที่ 24-7 จะพลาดต้ อ งมาแนะนำให้ คุ ณ ผู้ อ่ า น

ทำความรู้จักกัน

ณเดชน์ คูกิมิยะ 08.00

ถ้าผมไม่มงี านก็แล้วแต่วา่ จะลืมตาตืน่ ขึน้ ตอนไหน แต่สว่ นมากผมจะงัวเงียตืน่ ตอนประมาณ 8 โมงเช้านีแ่ หละครับ 10.00-14.00 หลังจากตื่นแล้วผมจะชอบ

ลงมาดูต้นไม้ คือพี่ๆ ที่บ้านก็ซื้อต้นไม้มาดูแลกัน มันเป็นการฝึกความ

รั บ ผิ ด ชอบให้ กับ ตั ว เองในการดู แ ลต้ น ไม้ ใ นระดั บ หนึ่ ง หลั ง จากเสร็ จ

ภารกิจตรงนี้แล้วผมก็จะไปฝึกเล่นจักรยานล้อเดียวครับ

16.00

ถ้าวันไหนมีเวลาว่าง ผมจะชอบไปเล่นฟิตเนส อยากให้ดูล่ำๆ ขึ้นหน่อย (ยิ้ม) แต่ถ้าวันไหนมีงานถ่ายแบบตอนเย็นก็จะ แวบไปเล่นฟิตเนสในช่วงเช้าแทน ความถี่ก็ไม่แน่นอนครับ พอรู้สึกว่า ตัวเองอ้วน กล้ามฟีบๆ ก็จะไปเล่นแล้ว

20.00

ก่ อ นนอนผมจะชอบดู ห นั ง ครั บ สไตล์ ห นั ง ที่ชอบก็หลากหลายสไตล์นะ อย่างเรื่อง Forrest Gum ก็สนุกดี มันเป็น หนังที่ดีมากๆ เลยทีเดียว มีมุมมองต่างๆ ให้เราได้คิดตาม ไม่ใช่ดูสนุกๆ แต่เพียงอย่างเดียว

23.00

ผมเป็ น คนนอนดึ ก นะ ช่ ว ง 5 ทุ่ ม จะบิ ล ด์

ตัวเองก่อน เอาเข้าจริงๆ กว่าจะหลับโน่นปาเข้าไปเที่ยงคืนแหละครับ

M y l i f e s t y l e : ง่ายๆ สบายๆ M y b e s t t i m e : ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวครับ ได้ทานข้าวด้วยกัน

เพราะเดี๋ยวนี้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ค่อยจะมีแล้ว ผมจะอยู่บ้านพี่เอ ทำงานทุกวัน หาเวลาไปเจอท่านลำบาก ถ้าว่างก็จะรีบไปทานข้าวบ้านคุณพ่อคุณแม่เลยครับ

My view of love:

ผมมองว่าความรักเป็นเรื่องธรรมดานะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรัก มีสิทธิ์ที่จะมีความสุข มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกคนจะมีความรัก

แต่ว่าต้องรู้จักคำว่ารัก ต้องรักให้เป็น ต้องรักให้เหมาะอายุ วัย และสถานะ สมมติผมเป็นเด็ก ผมชอบผู้หญิงคนนี้ ผมก็คงไม่เอาเงินไปทุ่มให้เขาทั้งหมดหรอก ทุกวันนี้ผมก็ขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ เพราะฉะนั้นเวลาคบใครก็ต้องดูสถานะของตัวเองด้วย n


247#079  

247#079 free magazine in Thailand

Advertisement