Page 1


Contents รายปักษ์

Vol.4

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

No.75

ปีท่ี 4 : เล่มที่ 75 : 16-31 ธันวาคม 2553

16-31 December 2010

I Love City Life 4 6 30 34 42

Attraction Calendars : ปฏิทินข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ Scoop : 10 Hot Stories 2010 Health : New Year, New You ปีใหม่นี้ ‘ฉัน’ ขอไม่อ้วน Living : 5 Tips Cook & Cool

Trend & Taste

อัพเดทเทคโนโลยี น่าจับจองเป็นเจ้าของ

12 Gadget :

18 Pick & Chic 38 Taste : กิน-เที่ยว-ดื่ม

กับร้านอาหารเก๋ๆ สถานที่ฮิพๆ ในสไตล์ 24-7

44 Entertainment :

บันเทิงที่น่าสนใจ หนัง-เพลง-หนังสือ

People

เปลือยหัวใจลูกชาวเล ‘ใหม่ เจริญปุระ’ 50 24 Hours : หนุ่มหล่อหน้าใส บอล-สรณัฐ ยุปานันท์

Editor’s note ส่ ง ท้า ยปี เ สื อ ปี นี ้ บรรยากาศสั ง คมและบ้ า นเมื อ งดู จ ะสดชื ่น สดใสขึ ้น กว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เพราะหลังจากทีเ่ ราได้ผ่านเรือ่ งราวต่างๆ มากมายทั้งความขัดแย้งทางสังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประสบการณ์ทงั้ หมดนี้จะเป็นบททดสอบและบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่าสุดท้ายแล้ว ‘รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดชาติไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน’ เพราะจากธารน้ำใจที่หลั่งไหลมา ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตินำ้ ท่วมเมือง คนไทยไม่ได้แบ่งแยกความคิดหรือแบ่งสีอกี ต่อไป และนับจากนี้ ก็ใกล้วันที่พวกเรากำลังจะนับถอยหลังก้าวสู่ปใี หม่ 2011 ขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดสี ำหรับใครที่คดิ ริเริ่ม จะทำอะไรใหม่ๆ สำหรับใครที่มคี วามรัก ขอให้ได้รัก ใครที่กำลังคิดจะหางาน ขอให้ได้งาน ใครคิดจะเที่ยว ที่ไหน ขอให้มแี ต่ความสุขสนุกสนาน เบิกบานตลอดทั้งปี แล้วถ้าใครมีประสบการณ์ปใี หม่ดๆี อยากจะแชร์ กับเรา ส่งจดหมายมาทางอีเมล์ได้ เรื่องราวที่ถกู ใจรับของรางวัลไปเหมือนเช่นเคย

-------Editor

36 People :

ของรางวัลสำหรับผู้อา่ น เพียงส่งจดหมายเข้าอีเมล์มาคุยกัน โดยเสนอแนะเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์กบั คอลัมน์ตา่ งๆ ในเล่ม เรื่องราวของใครโดนใจทีมงานรับของขวัญไปเลย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ชาย ไอโลเจ ฟลอบุ ออม อิมลั ชั่น ราคา 2,250 บาท 5 รางวัล

• • • • • •

คณะบรรณาธิการ โตมร ศุขปรีชา, เอกศาสตร์ สรรพช่าง • บรรณาธิการ ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต • กองบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ สิรญ ิ า ใจบุญ • บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก • บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ นุวรี ์ เลิศบรรณพงษ์ บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ • ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุน่ , ศุภฤกษ์ สมภมิตร • ศิลปกรรมโฆษณา ปิยะ แก้วซ้อน กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ • พิสจู น์อกั ษร วิกานดา ธรรมพากรณ์ • ผู้จดั การฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย • ผู้จดั การฝ่ายโฆษณา นวิยา เพ็ญศรี ฝ่ายโฆษณา ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค, ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ • เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยูเ่ ต็ม • ผู้จดั การฝ่ายบุคคล • วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล รุจพี ชั ร เครือภูงา • ผู้จดั การทั่วไป ภานุวชั ร พงศ์วราภา • ผู้จดั การฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสขุ • เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ • หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม • ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์วอ่ งไว, วราวุธ อันศิรมิ งคล • ช่างภาพแฟชั่น วีรพงศ์ ชปารังษี ั การฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ • ผู้จดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ • สมุหบ์ ญ ั ชี ธิรนันท์ เครือภูงา • เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ • ผู้จด • หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ • ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท, เตือนใจ พรหมจรรย์, จันจิรา แดงแท้ สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk


= ใน 1 วัน ขยะในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีปริมาณสูงถึง 8.5 พันตัน ซึ่งเฉลี่ย 1 คนจะก่อให้เกิดขยะ 0.8-1 กก.ต่อวัน

ที่มาจากคู่มือคัดแยกขยะเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของแสนสิริ

Attraction

--------------------

Text : iD11

means that If a person finds an situation

attractive, then he/ she/ it is considered enjoyable.

Korea: Shortlisted Bike Rack Designs นับว่าเป็นไอเดียที่เก๋มากสำหรับการดีไซน์ที่จอดรถจักรยาน บนฟุตปาธ นี่เป็นหนึ่งในผลงานการประกวดการออกแบบ Seoul Cycle Design 2010 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่า 3,000 คน จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับพื้นที่ทางเท้าให้ดูโดดเด่น น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของพื้นที่ ในการจอดรถจักรยานให้ดูชิค ดูโมเดิร์นขึ้นแล้ว ยังเป็นการ เพิ่มบรรยากาศแบบกรีนๆ ได้อีก ด้วยการนำมาดัดให้เป็น รูป ใบไม้ ที ่เ พิ ่ง เริม่ แตกใบอ่ อ น ทำให้ ดู มี ชี วิ ต ชี ว าได้ ดี ไ ม่ เ บา

French: Evoque Wireframes นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการเฉลิมฉลองรถ คอมแพ็คท์ซิตี้คาร์รนุ่ แรก Evoque, Range Rover โดยเป็นงานลักษณะอาร์ตอินสตอลเลชัน่ แบบ Pop-up ชัว่ คราว นำไปวางตัง้ โชว์ตามแลนด์มาร์คสำคัญๆ อย่าง Centre Pompidou, Palais de Tokyo และ Surface to Air โดยได้ศิลปินชื่อดัง 4 คนมาร่วมออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยการใช้เหล็กมาดัดเป็นฟอร์มของรถ มีทงั้ หมด 4 ธีมแตกต่างกัน คือ หรูหรา มีดีไซน์ คงทน และล้ำหน้าด้วย เทคโนโลยี บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็น Evoque ได้ เป็นอย่างดี

(n)arcissus ว้า ว! คงต้ อ งบอกว่า เริด หรูอ ลั ง การสุ ด ๆ กับงานอาร์ตอินสตอลเลชั่น (n)arcissus ชิ้นนี้ ผลงานของ Softlab โดยจะนำไป แขวนโชว์ ไ ว้ ท ตี ่ รงกลางของโถงบั น ไดใน Frankfurter Kunstverein Art Centre ประเทศเยอรมนี มีความสูงทัง้ หมด 9 เมตร ถูกยึดด้วย วงแหวนเหล็ ก ใหญ่ ๆ 2 วง วงหนึ ่ง ติ ด อยูด่ ้ า นบนของช่ อ งบั น ได ส่ ว นอี ก อั น ยึด ติ ด อยูท่ ีเ่ พดานล็ อ บบี ้ งานอาร์ต ชิ ้น นี ้ท ำมาจากแผ่ น Mylar และ Vinyl ทีถ่ ู ก ตั ด ด้ ว ยเลเซอร์ โดยรูป ร่า งจะสามารถ เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมไปเป็นรูปตัว X ได้ขึ้นอยูก่ ับตำแหน่งและพื้นที่ โดยรอบ แถมยังเปลี่ยนสีได้ถึงสองสีอีกด้วย...เริดสุดๆ

.

Beekman Tower ตึกรูปทรงบูดๆ เบี้ยวๆ ที่เห็นอยูน่ ี้ มีชื่อว่า Beekman Tower กำลังจะ สร้า งเสร็จ ปลายปี นี ้ ตั ้ง อยูท่ ี ่น ครนิ ว ยอร์ก ทางตอนใต้ ข อง City Hall Plaza กับสะพานบรู๊คลิน มีทั้งหมด 76 ชั้น พื้นที่ภายในจะประกอบไปด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา อพาร์ตเมนต์หรู โรงพยาบาล และลานจอดรถใต้ดิน หากสร้างเสร็จเมื่อไหร่ รับรองว่าตึกนี้จะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุด ในนิวยอร์กเบียดตึกอื่นๆ ตกอันดับไปเลยทีเดียว n

ร่วมสนุก ชิงบัตรเข้าชม Chill Music On The Hill กับ คลื่น ชิล เอฟเอ็ม 89 ง่ายๆ เพียงฟัง ชิล เอฟเอ็ม 89 แล้ว ตอบคำถามให้ ไ ด้ ว ่า ‘ ดี เ จ ค น ไ ห น ข อ ง ค ลื ่น ชิ ล เอฟเอ็ม 89 ทีจ่ ะร่วมโชว์ใน คอนเสิร์ตครัง้ นี’้ ทราบแล้วส่ง คำตอบมาที ่ Pinyapatch @atimemedia.com 15 คน แ ร ก ท ี ่ต อ บ ถู ก ร ับ ไ ป เ ล ย บัตรเข้างาน คนละ 2 ใบ แ ล ้ว ไ ป ฟั ง เ พ ล ง ช ิล ๆ ท่า มกลางขุ น เขา กั บ เหล่า ศิ ล ปิ น ทีม่ ี เ พลงโดนๆ อย่า ง Potato / Mild / บอย Peacemaker / แคลอรี่ บลาห์ บลาห์ / Instinct / 25 Hours / เบล-สุพล / แหนมรณเดช / แพรว-คณิตกุล กันได้ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 ตัง้ แต่ 5 โมงเย็น เป็ น ต้น ไป ณ ไลฟ์ พาร์ค @ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

USA:

Hypar Pavilion กรีนสเปซสีเขียวสดใสที่เห็นอยู่นี้ เป็นโปรเจ็กต์ล่าสุดของ Diller Scofidio + Renfro ชื่อว่า Hypar Pavilion ตั้งอยู่ที่ New York’s Lincoln Centre พื้นที่ถูกออกแบบให้มี ลักษณะเป็นดาดฟ้าทวิสต์นิดๆ ปกคลุมไปด้วยผืนหญ้าสีเขียวให้คนทั่วไปสามารถ เดินขึ้นมานั่งเล่นได้ โดยมีพ้นื ที่ท้งั หมด 7,200 ตารางฟุต สำหรับตัวดาดฟ้าจะมีมมุ หนึ่ง มีลักษณะลาดเอียงลงมาจนติดกับพื้นดินให้คนทั่วไปสามารถเดินขึ้นมารีแล็กซ์กันได้ ด้านล่างเป็นร้านอาหารขนาด 160 โต๊ะ และบาร์ขนาดย่อมให้ได้นั่งชิลกันใน บรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ นับว่าเป็นพื้นที่สีเขียวอีกหนึ่งแห่งที่ชิคและเก๋ไม่เบา


26 Dec. 2010

The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

Once in a Lifetime concert

on a scientific basis.

-------------

Text : Butter Almond Tap. เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

/ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 19.00 น. 02 :

กลับมาอีกครัง้ กับปรากฏการณ์ทางดนตรีคุณภาพกับ ‘Once in a Lifetime concert produced by PHUSIT LAITHONG Restage’ ทีท่ างบริษั ท ที ว ีธั น เดอร์ ร่วมกับโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวบรวมศิลปิน ฝีมอื ระดับเทพ และดนตรีวงออร์เคสตราชั้นเยี่ยม มาร่วมบรรเลง เสี ย งเพลงอั น ไพเราะให้ กั บ คุ ณ คอนเสิ ร ์ต ครัง้ นี ้ นำทีม โดย ‘แต๋ ง -ภู ษิ ต ไล้ ท อง’ ทีเ่ ป็ น ทัง้ โปรดิ ว เซอร์แ ละควบคุ ม การ ทำงานทุกรายละเอียด พร้อมเพิ่มสีสันของคอนเสิร์ตด้วยศิลปิน รับเชิญอย่าง หนึ่ง และโซ่ จากวง ETC. และอื่นๆ อีกมากมาย แน่นอนว่าคอนเสิร์ตครัง้ นี้อาจเป็นของขวัญและความทรงจำดีๆ ชิ้นหนึ่งรับปีใหม่สำหรับคุณเลยก็เป็นได้ มารับความประทับใจ ไปด้วยกันได้ทหี่ อประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 ธันวาคม ศกนี้

24 Dec. 2010 1 Jan. 2011

Beach Republic / หาดละไม สมุย 01 :

พ บ กั บ ส ถ า น ท ี ่สุ ด พิ เ ศ ษ ร ับ สิ ้น ปี ทีเ่ กิดขึ้นพร้อมกับความสนุก ความสุข และความทันสมัยของ ‘Beach Republic’ โดย สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้นำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิม บวกกับ ไลฟ์ ส ไตล์แ บบริม ทะเลเมดิ เ ตอเรเนีย นมาผสม ผสานสร้างความลงตัวได้อย่างดีเยีย่ ม รอให้คุณ สัมผัสกับบรรยากาศแสนสบาย และเปรียบได้กับ จุดหมายปลายทางอันล้ำค่าบนเกาะสมุย สิ่งที่พลาด ไม่ได้ คือ เตรียมตัวพบกับการแสดงสดของศิลปิน ชื่อก้องโลก อย่าง Damon Dash ผู้นำด้านมีเดีย และศิ ล ปิ น ฮิพ ฮอพทรงอิ ท ธิ พ ล รวมไปถึ ง Mckenzie Eddy นัก ร้อ ง-นัก แต่ ง เพลงหญิ ง เสีย งไพเราะ และ London Souls ผู ้ท นี ่ ำ บทเพลงร็อคคลาสสิกมาตีความใหม่ หากคุณเป็น คนหนึง่ ทีม่ ี ร สนิ ย มหลงใหลกลิ ่น ทรายไอทะเล และเสียงครวญเพลง พลาดไม่ได้กับอาณาจักร เปิดใหม่บนเกาะสมุย ‘Beach Republic’

30 Dec. 2010 2 Jan. 2011

Today – 2 Jan. 2010 Hong Kong Winter Fest. / Hong Kong

สำหรับเศรษฐี คนมีตังค์ กระเป๋าหนัก อยากให้รางวัลกับ ชีว ิต ด้ ว ยการโบยบิ น ไปช้อ ปปิ ้ง เมื อ งนอกเมื อ งนาในช่ ว ง ลองวีคเอนด์ เราขอแนะแหล่งท่องเทีย่ วสุดฮิพในต่างเมือง ทีม่ ีทุก สรรพสิ่งให้เลือกช้อปปิ้งอย่าง ‘ฮ่องกง’ ดินแดนสวรรค์แห่งเอเชีย ยิ่งในช่วงนี้มีเทศกาล ‘Hong Kong Winter Fest.’ บ้านเมืองและ ตึกระฟ้าทีน่ ั่นจะประดับประดาตกแต่งแสงไฟระยิบระยับตระการตา เนรมิ ต บรรยากาศ แสง สี เสีย ง และทุก สิ ่ง อย่า งเพื ่อ ต้ อ นรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านสู่ความรื่นเริง เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สุดประทับใจ ฝังอยูใ่ นเมโมรีของคุณ แบบลืมไม่ลง เหินฟ้าไปพบกับความ รูส้ ึก ละลานตาเช่น นีไ้ ด้ ในวัน ที ่ 29 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม ปีหน้า ณ ดินแดนมุกแห่งบูรพา 04 :

Celebrate You

/ Absolute Santuary Resort สมุย 03 :

ถ้ า ยัง ไม่ มี โ ปรแกรมสร้า งความรืน่ รมย์ ให้ กั บ ตัว เองในช่ว งปี ใ หม่ น ี ้ ขอนำเสนอ แพ็ ค เกจ ‘Celebrate You’ คุ ณ จะผ่ อ นคลาย ไปกับทรีตเมนต์สูตรพิเศษ เติมพลังกับคลาสโยคะ และอิ ่ม อร่อ ยไปกั บ เมนูอ าหารสุข ภาพทีท่ าง แอ็บโซลูท ซังชัวรี่ (Absolute Sanctuary) รีสอร์ท ดีท็อกซ์และโยคะแนวหน้าของประเทศไทยเตรียมมา เพื่อคุณ เพิ่มความสุขอีกหนึง่ ขั้นจากการร่วมมือของ นิวโรเนียม (Neuronium) กลุม่ นักดนตรีชาวสเปน นำโดย Michel Huygen นักคีย์บอร์ดชาวเบลเยียม ฝีมือระดับโลกและยังได้รับการยอมรับ ในเรือ่ งของการใช้คลืน่ เสียงบำบัดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ มาจัดคอนเสิร์ต ให้คุณรีแล็กซ์อย่างเต็มที่ รับรองว่าคุณสุขทั้งกายและใจรับปีใหม่นี้อย่างแน่นอน

31 Dec. 2010 HANDS Bangkok Countdown

/ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ 18.00-01.00 น. วนกลับมาสร้างความครึกครื้นอีกครั้งกับงาน ‘HANDS Bangkok Countdown 2011’ ให้คุณได้มาสัมผัส กับบรรยากาศการเคาท์ดาวน์ที่ลืมไม่ลง พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับ The HANDS Tower LED Screen จอขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการนับเวลาถอยหลัง นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานนั้นยังมีกิจกรรมบันเทิงจากกลุ่มศิลปินชื่อดังจากค่ายต่างๆ มาคอยนำความสนุกและร่วมสร้างความสุข ให้กับปีใหม่ของคนไทย หากคุณยังไม่มีโปรแกรมเคาท์ดาวน์ที่ไหน รับรองงานนี้จะทำให้คุณก้าวผ่านคืนข้ามปีด้วยความสุขใจ ได้ไม่น้อยทีเดียว มาพบกันได้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันสุดท้ายของปี ได้ตั้งแต่เวลา 18.00-01.00 น. 05 :


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

on a scientific basis.

-------------

Text : Butter Almond Tap. เชิญส่งกิจกรรมดีๆ เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

25 Dec.- 17 Jan. 2011 ถิ่นไทยงาม Gracefulness of Our Home / หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

06 :

เตรียมตาไว้เสพความงามของธรรมชาติรอบตัว ใน นิทรรศการ ‘ถิ่นไทยงาม Gracefulness of Our Home’ ซึ ่ง จั ด แสดงทีห่ อศิ ล ปวิท ยนิท รรศน์ ศู น ย์ว ิท ย ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนีเ้ ป็นการนำ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ นำความสวยและสดของธรรมชาติแบบไทยๆ มานำเสนอ ในรูปแบบของงานศิลปะ ให้เห็นว่าความวิจิตรของธรรมชาติ ในรูปแบบทีค่ ุณไม่เคยสัมผัส ไม่แน่การมาดูงานศิลปะครัง้ นี้ ของคุ ณ อาจก่ อ แรงบั น ดาลใจให้ คุ ณ อยากทำความรูจ้ ั ก ธรรมชาติและความสวยงามเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง

15 Jan. 2011

Chill Music on the Hill / Life Park Greenery Resort เขาใหญ่ / ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป 08 :

Today

คอนเสิร์ตสุดชิลที่คลื่นชิลล์เอฟเอม 89 ภูมิใจเสิร์ฟให้กับคุณในงาน ‘Chill Music on the Hill’ โดยได้ขนศิลปินเสียงดี มาร้อ งเพลงชิ ล ๆ ให้ คุ ณ สบายไปกั บ พวกเขา ไม่ ว ่า จะเป็ น Potato, Mild, 25 Hours, Instinct, แคลอรี ่ บลาห์ บลาห์, เบล-สุพล, บอย-พีชเมคเกอร์, แหนม-รณเดช, แพรว-คณิตกุล ฯลฯ หากคุณชื่นชอบความชิล รับรอง งานนี ้จ ะทำให้ คุ ณ ชิ ล จนลื ม ความเครีย ดไปได้ เ ลย พบกั บ คอนเสิ ร ์ต นี ้ไ ด้ ที ่ Life Park Greenery Resort เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้ตงั้ แต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ติดตามรับบัตรเข้างานง่ายๆ เพียงฟังคลื่นชิลล์เอฟเอ็ม 89 ทุกช่วงดีเจ งานนี้เขาแอบกระซิบมาบอกว่า งานไม่ใหญ่มาก แต่ความชิลเพียบ!

– 6 Jan. 2011 SPY Urban Vineyard

/ บริเวณลานด้านหน้า ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า (แยกราชประสงค์)

07 :

หากคุ ณ เป็ น คนหนึง่ ทีช่ นื ่ ชอบการจิ บ ไวน์ใ น บรรยากาศชิล ๆ ขอบอกว่า งาน ‘SPY Urban Vineyard ไร่องุ่นใจกลางเมือง’ เหมาะอย่างยิง่ สำหรับคุณ โดยทางสยาม ไวเนอรีต่ งั ้ ใจเนรมิ ต พื ้น ทีบ่ ริเ วณลาน ด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า (แยกราชประสงค์) ให้เป็นไร่องุ่นจำลองจากไร่องุ่นหัวหิน ฮิลล์ เพื่อให้คุณได้ สัมผัสกับไอธรรมชาติ และบรรยากาศสบายๆ ใจกลางเมือง ได้ อ ย่า งสมจริง เรีย กได้ ว ่า ทัง้ ชิล และชิค กั น เลยทีเ ดี ย ว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ดนตรีจากนักร้องชั้นนำ และเกมต่า งๆ ทีร่ อคุ ณ ทัง้ หลายไปสัม ผั ส กั บ ความรูส้ ึก ดี ต้อนรับลมหนาว ร่วมดื่มด่ำความสนุกและความสุขแบบนี้ได้ ทุกวันจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2554

09 :

Today -

15 Jan. 2011

Swensense Christmas Sundae

/ สเวนเซ่นส์ทุกสาขา

เนื่องในเทศกาลความสุขของคนทั้งโลก สเวนเซ่นส์ขอมอบความเย็น ชื่นฉ่ำรับปีใหม่ ด้วยเมนูพิเศษ Christmas Sundae ไอศกรีมซันเดย์ที่เต็มไปด้วยสีสันและความอร่อยจากท็อปปิ้งหลากรส ไม่ว่าจะเป็นช็อคบอลสีเขียวแดง แคนตาลูป และคุ้กกี้เคลือบน้ำตาล ราดด้วยสตรอเบอรีซ่ อส ให้คุณเพลิดเพลินกับการรับประทาน ไอศกรีมต้อนรับสเปเชียลฮอลิเดย์กับคนในครอบครัวได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม ที่สเวนเซ่นส์ทุกสาขา ทั่วราชอาณาจักร n


Celebrity ‘ s

recommend

หลายคนคงคุ้นหน้าค่าตา ทิน โชคกมลกิจ กันเป็นอย่างดีในฐานะนักร้อง นักแสดง และพิธีกรอารมณ์ดี มากความสามารถ ที่มผี ลงานมากมายออกมาสู่สายตา ประชาชนให้ได้รบั ชมกัน แต่น่นั เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในบทบาทการแสดงของหนุ่มคนนี้เท่านั้นเพราะความจริงแล้ว ทิน เป็นคนที่ให้ความสำคัญและละเมียดกับ การใช้ชวี ติ ไม่นอ้ ย โดยเฉพาะการสรรหาร้านอาหารสุดโปรด เพื่อรับประทานกับเพื่อนฝูง ในยามที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน “ทุก วัน นีผ้ มทำงานพิ ธ ีก รอั ด รายการทีวี เ กื อ บทุก วัน ยัง ไม่ นั บ รวม รายการสดทีผ่ มต้อ งถ่ า ยแล้ ว ออกอากาศเดี ๋ย วนั ้น อี ก ซึ ่ง บางครัง้ การทำงานทีวีหลายคนมองว่าเป็นงานสบายๆ เพียงแค่ท่องบทให้ได้ ก็จบแล้ว ซึ่งความจริงแล้วเราจะทำแบบนั้นก็ได้ แต่สิ่งที่คนดูจะได้รับ คือความไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ทุกครัง้ ผมจะต้องสอดแทรก มุ ข ตลกเข้ า ไปเพื ่อ ให้ ผู ้ช มรูส้ ึ ก ว่า เราทำการบ้ า นมาดี พอหลั ง จาก อั ด รายการเสร็จ สิ ่ง หนึ ่ง ทีผ่ มมั ก จะทำเป็ น ประจำคื อ การตระเวนหา ร้านอาหารอร่อยๆ รับประทานเพื่อคลายเครียดจากการทำงาน” “ร้าน Harvey จึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมและเพื่อนๆ มักจะชวนกันมา รับ ประทานเสมอเพราะอาหารทีน่ ี ่ เน้น เสิ ร ์ฟ สไตล์ แ คลิ ฟ อร์เ นี ย เขาคั ด สรรเลือ กวัต ถุ ดิ บ ชัน้ ดี จ ากทัง้ ในและต่ า งประเทศ มาให้ เ ชฟ ฝีมือเยีย่ มได้ปรุงให้เรารับประทานกันสดๆ ส่วนภายในร้านตั้งแต่เราเดิน เข้ามาสิง่ แรกทีส่ ัม ผัสได้คือ ความหรูหราผสานความคลาสสิ ก ตั ้ง แต่ Waiting Area ที่มเี ก้าอี้หลุยส์สีดำสไตล์วินเทจ ไว้ตอ้ นรับแขกผู้มาเยือน ทุกคน และแชนเดอร์เลียสีฟา้ ครามห้อยระย้า แขวนอยู่เหนือเก้าอี้เบาะหนัง

--------------

Text : หอมปรางค์

สี น้ ำ ตาลทำให้ ร ้า นดู ห รูห รามากยิง่ ขึ ้น ด้วยครับ ที่สำคัญยังมีหลายโซนให้เราเลือกนั่ง ได้ตามใจชอบอีกด้วยครับ” “ส่วนเมนูอาหารที่ผมสั่งมาลิ้มรสวันนี้มี 4 อย่างด้วยกัน เริม่ ทีส่ ลัดปูนิ่มราดซอสส้ม จานนี้ตอ้ งบอกว่าเนื้อปูของที่น่สี ดหอมมันมากๆ ยิง่ เสิ ร ์ฟ พร้อ มกั บ ผลไม้ อ ย่า ง แอปเปิ ้ล ส้ ม สับประรด ยิง่ ทำให้รสชาติจานนี้กลมกล่อม มากยิง่ ขึ้น ตามด้วยซีฟู้ดซุปที่เต็มไปด้วยเนื้อ กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์สดๆ ปราศจากกลิ่นคาว ตั ้ง แต่ ค ำแรกทีผ่ มซดน้ ำ ซุ ป รูส้ ึ ก ได้ ถึ ง ความ สดชื ่น และลื ่น คอมากๆ ถั ด มาคื อ Main Course ซี่โครงเนื้อแกะจากออสเตรเลีย กริลล์แบบ Medium เนื้ออมชมพู ราดด้วยซอสไวน์แดงหอมกรุ่น ทานกับ เครือ่ งเคียงทีป่ รุงรสด้วยเครือ่ งเทศแบบไทยๆ รสชาติเยีย่ มมาก และตบท้ายด้วยของหวานไอศกรีมโยเกิร์ต มิกซ์เบอรี่รสชาติหวานอมเปรี้ยวดับความเลี่ยนของอาหารเมนคอร์สได้ไม่นอ้ ยครับ” “การมีบัตรเครดิตใบเดียวมันทำให้ชีวิตของ เราง่ายขึ้นเยอะเลยครับ สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือไม่ ต้องพกเงินสดทีละมากๆ ยิง่ เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตมี โปรโมชั่นมากมาย ทั้งบินฟรี รับประทานอาหาร ฟรีอี ก ผมชอบมาก มี ค รัง้ หนึ ่ง ไปทานอาหาร กับเพื่อนไม่ได้เอาเงินสดไปแม้แต่บาทเดียวมีแค่ บัตรเครดิตเท่านั้นและทานกันเยอะมาก พนักงาน บอกว่าใช้บัตรจ่ายได้และจะได้รับส่วนลดมากกว่า จ่ายเงินสดด้วย ผมรีบใช้บัตรทันทีทำให้รสู้ ึกว่า มื้อนั้นเหมือนผมได้ทานฟรีจริงๆ ครับ” n

Celebrity Notes RESTAURANT : Harvey 129 ทองหล่อ ซอย 9 สุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ OPENING : ทุกวัน 11.30-14.30 น., 18.30-22.30 น. BEST MENU : Signature Foie Gras, New Zealand Langoustine, Chocolate Fondant RESERVATION : โทร. 0-2712-9911 แฟ็กซ์ : 0-2712-7123 KBANK ONLY : Discount

บัตรเครดิตกสิกรไทย กระตุ้นจังหวะหัวใจให้เต้นแรงยิ่งขึ้นทุกมื้ออร่อย ด้วยส่วนลดเฉพาะอาหาร 10% ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 54


Gadget

-------Text : Yamin

ทุ ก วัน นี ้ ผูเ ขี ย น กลาเอากะโหลก นอยๆ เปนประกัน ได เ ลยวา คนเราใช ชี ว ิต อยู ในสองโลก นั่นคือ โลกจริง และโลกเสมือนที่ ใชการ สื ่อ สารทางอิ น เตอรเ น็ ต เป น ถนนเชื ่อ มต อ เราต า งใช ชีวิตประจำวันไปกับ Facebook, Twitter, YouTube, Hi5, Flickr, MSN Messenger วันละหลายๆ สิบชั่วโมง จนไมอาจปฏิเสธวา มันกลายเปน สวนหนึ่งในชีวิตที่มีคาความสำคัญเทาๆ กับกาซออกซิเจนไปแลว

‡æ√“–‡¢â “ „®‰≈øá ‰µ≈å¢ Õߧπ√ÿπà „À¡à ∑’¡Ë ’ ™ ’« ‘µ æà « ßµ‘¥ °— ∫  —ß §¡ ÕÕπ‰≈πå Sony ®÷ߧ≈Õ¥π«—µ°√√¡„À¡à ùSony Bloggie Touchû „Àâ§ÿ≥‡™◊ÕË ¡µàÕ°—∫ ÿ¥¬Õ¥‚´‡™’¬≈‡πÁµ‡«‘√å°Õ¬à“ß Facebook, Flickr ·≈– YouTube Õ¬à“ßßà“¬¥“¬‡æ’¬ß —¡º— ‡∫“Ê À√◊Õ®–‡°Á∫¿“æ §«“¡ª√–∑—∫„®·∫∫ ¥Ê ‰¥â‰¡à¬“°‡æ’¬ß·§à Shoot °¥®÷Í°‡¥’¬« °Á ‰ ¥â ¿ “槡™—¥ ∂÷ ß 12.8 ≈â“ πæ‘ ° ‡´≈ ¥â « ¬°≈âÕ ß∑’¡Ë ’ À πâ“ ‡≈π å ¡ÿ¡°«â“ß (‡≈π å‰«¥å) ¢π“¥ 32 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ F2.8 · ¥ßº≈∫πÀπâ“®Õ LCD √–∫∫ —¡º— ¢π“¥∫‘Í°∫÷È¡ 3 π‘È«  —Ëß°“√¥â«¬ Touch Screen „Àâ¿“æ «¬ ¥∑ÿ°√“¬≈–‡Õ’¬¥µ—ßÈ ·µà¿“æ·π«°«â“ß ÿ¥≈Ÿ°ÀŸ≈Ÿ°µ“ ·∫∫æ“‚π√“¡“ ®π∂÷ß¿“æ∑’ËÕ¬Ÿà„π¿“«–· ßπâÕ¬ ‚¥¬Õ“»—¬øíß°å™—π ‡´Á π ‡´Õ√åÕ— ® ©√‘¬ – Exmor CMOS ™à« ¬≈¥ —≠ ≠“≥√∫°«π ¡“‡§≈’¬√å∑ÿ°§«“¡¢ÿàπ¡—«„ÀâÀ¡¥‰ª ‡∑à“π—Èπ¬—߉¡àæÕ Bloggie Touch ¬—ß¡’‡≈π å‡ √‘¡ 360 Õß»“  ”À√—∫µ—«°≈âÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ§ÿ≥‡°Á∫¿“æ Around The World ‰¥â„π™ÁÕµ‡¥’¬« §√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°§«“¡µâÕß°“√ „™âß“π®√‘ßÊ ∑—ßÈ ¬—ߧÿâ¡§à“¥â«¬øíß°å™—π∫—π∑÷°«‘¥’‚Õ ∑’„Ë Àâ§ÿ≥¿“æ§≈‘ª √–¥—∫ Full HD ∫—π∑÷°·≈–∂à“¬∑Õ¥∑ÿ°‡√◊ÕË ß√“«‰¥âÕ¬à“߇µÁ¡Õ≥Ÿ ∑—Èß¿“æ·≈–‡ ’¬ß·∫∫‰¡àµâÕß°—ß«≈«à“‡¡¡œ ®–‡µÁ¡ ‡æ√“–¡’‡¡‚¡√’„π µ—« ‡§√◊ÕË ß¢π“¥„À≠à∂÷ ß 8GB (∫— π ∑÷° «‘¥’ ‚ ÕµàÕ ‡π◊ÕË ß‰¥â ª √–¡“≥ 4 ™—«Ë ‚¡ß) ·∂¡¬—ß ∂à “ ¬∑Õ¥ —≠ ≠“≥¿“槫“¡∑√ß®”ºà “ π∑’« ’ ‡§√◊ÕË ß„À≠à‰¥âßà“¬‡À¡◊ÕπªÕ°°≈⫬ ‡æ’¬ßµàÕ Blogie Touch °—∫ HDTV √Õß√—∫ —≠≠“≥®“°™àÕßµàÕ HDMI À√◊Õ®–‚æ µå≈߇«Á∫°Á‡√Á« ∑—π„®„π‡«≈“‰¡à°’Ëπ“∑’ ‡æ√“–¡’·¢πµàÕ USB ´àÕπÕ¬Ÿ„à πµ—«‡§√◊ÕË ß æ√âÕ¡®–§Õπ‡πÁ§°—∫·≈ª∑ÁÕª‰¥â∑ÿ°‡«≈“ ´÷Ëß USB µ—«π’È ∑”Àπâ“∑’Ë ·∫∫∑ŸÕ‘π«—π §◊Õ‡ªìπ∑—Èß USB  ”À√—∫∂à“¬‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–‡ªìπª√–®ÿ √—∫æ≈—ßß“π™“√安øÕ’°∑Õ¥Àπ÷Ëߥ⫬ µàÕ‰ªπ’È·¡â™“â ß¡“©ÿ¥°Á¡Õ‘ “®∑”„Àâ§≥ ÿ æ≈“¥°“√·™√å ª√– ∫°“√≥å∑°ÿ ™ÁÕµ°—∫°ä«π‡æ◊ËÕπ‰¥â ‡¡◊ËÕ§ÿ≥¡’°≈âÕß·Àà߬ÿ§ ¡—¬µ—«®√‘ßÕ¬à“ß ùBloggie Touchû ‡™‘≠ —¡º— §«“¡‡Àπ◊Õ¢—πÈ ¢Õß‚¡‡¥‘√å𧓇¡√“‡§√◊ËÕßπ’È ‰¥â∑’ˇ§“π凵Õ√å Sony „πÀâ“ß √√æ ‘π§â“™—Èππ”∑ÿ° “¢“ 

. 12


Pick & Chic

“ Fashion is Attitude a certain femininity of being Sexy” - Irene Marie-resa -------------

Text : Yamin Photo : W. Ansirimongkol

แม้ลมหนาวจะโบกโบยแรงกล้าแค่ไหน เหล่าแฟชั่นนิสต้า อย่างเราๆ ก็สามารถสร้างความอบอุ่นและเสริมออร่า ให้สว่างเจิดจ้าได้ ด้วยบรรดา Accessories ที่จะช่วยเติม เสน่ห์ของคุณให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

1. เสื้อเชิ้ตลายสก๊อตเท่ๆ จาก Bossini รุน่ Slim Fit ใครใส่เป็นต้องดูดรี าศีจบั ราคาอยูท่ ่ี 1,390 บาท หาซือ้ ได้ในช็อป Bossini ทีห่ า้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัล 2. เข็มขัดลายเสือ จาก Ed Hardy สร้างความ บรรเจิดให้เกิดกับผูส้ วมใส่ ในราคาเบาๆ เพียง 3,600 บาท หาซือ้ ได้ทห่ี า้ งสรรพสินค้าชัน้ นำ 3. นาฬิกา จาก Glam Rock รุน่ GR61103 หนึง่ ในคอลเลคชัน่ Miami Beach นาฬิกาเรือนขาวสุกสว่าง แมททีเรียล เกรดเอ จากสวิส ราคา 29,900 บาท เลือกชมได้ทห่ี า้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4. กางเกงยีนส์สเี ทาจาก Celio เปล่งประกายเสน่หแ์ นววินเทจ ดึงดูดใจทุกสายตา ราคาประมาณ 2,000 บาท หาซือ้ ได้ทช่ี อ็ ป Celio เซ็นทรัลเวิลด์ 5. รองเท้าผ้าใบสุดชิคจาก DC โดดเด่นด้วยสีแสบตาสะท้านทรวง ราคา 3,950 บาท แวะไปสวมใส่และซือ้ หาได้ทเ่ี คาน์เตอร์ DC ในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ 6. น้ำหอม Coach สร้างประสาทสัมผัสสดใส และกลิน่ อายความอบอุน่ ให้กบั วันใหม่ของคุณได้ทกุ วัน ด้วย Eau de Parfum ราคา 3,400 บาท 7. เสื้อยืดแขนยาวจาก Esprit เต็มเปีย่ มด้วยออร่าในแบบเซอร์ๆ หากชืน่ ชอบ เชิญชวนซือ้ หาได้ท่ี Esprit Shop ทุกสาขา ราคา 1,290 บาท 8. เสื้อ Jacket สีแดงตะวัน จาก Nautica แต่งแต้มสีสนั ให้ทกุ วันของคุณดูมชี วี ติ ชีวา สอบถามราคาได้ท่ี Nautica Shop เซ็นทรัลเวิลด์ 9. แว่นตา Mykita แบรนด์ดงั จากเมืองเบอร์ลนิ สีนดู้ เปลือยแบบธรรมชาติ สะกดทุกสายตาให้เหลียวหลังได้งา่ ยๆ ในราคา 25,200 บาท มีขายทีร่ า้ นตัวแทนจำหน่ายชัน้ นำทัว่ ไป n


Gadget --------------

Text : Yamin

DocumentExtactor อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อมอนิเตอร์ พรินเตอร์ และสแกนเนอร์ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน มันต้องยอดเยีย่ มกระเทียมดอง มากๆ แล้ ว ถ้ า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชิ ้น นั ้น มาอยูใ่ น ที่พำนักของคุณละก็ ไม่ตอ้ งคิดเลยว่ามันจะวิเศษแค่ไหน เพราะนอกจากจะช่ ว ยให้ โ ต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ข องคุ ณ มี เนื้อทีเ่ พิ่มขึ้น ยังช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุไฟฟ้า ลัดวงจรได้อีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องเสียบปลั๊กหลายสาย ให้ว่นุ วาย เพียงแค่ปลั๊กเดียวก็เอาอยู่ท้งั มอนิเตอร์ พรินเตอร์ และสแกนเนอร์ ...Document Extactor กำเนิดขึ้นจากหัวคิดสร้างสรรค์ของ Byeone Min Choe ทีต่ ้องการรวบรัดการทำงานของทั้ง 3 ฮาร์ดแวร์ ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว โดยมอนิเตอร์ขนาด 27 นิ้วเครื่องนี้ สั่งการเบ็ดเสร็จด้วยระบบสัมผัส ทั้งพรินต์และสแกนภาพ ช่วยประหยัดเวลา แถมยังเซฟหมึกพิมพ์มากกว่าเครื่องพิมพ์ธรรมดาอีกด้วย ...รอสักแป๊ป อีกไม่นานไอเดียสุดบรรเจิดจะกลายเป็นรูปเป็นร่างให้คณ ุ ได้สมั ผัสกันแล้ว

Pogoplug Pro

สำหรับคนที่มชี ีวิตผูกพันอยู่กบั โลกไซเบอร์ คงจะชอบอกชอบใจของเล่นไอทีช้นิ นี้มากเอาการ เพราะ Pogoplug Pro อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ คือ มัลติมเี ดียแชริ่ง ที่จะช่วยให้การแชร์ everything ในสังคมออนไลน์กลายเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เอาไปต่อ กับ Router และ External Harddisk เครื่องก็จะแปรสภาพเป็น NAS สามารถแชร์ไฟล์ผา่ นอินเตอร์เน็ตได้แบบชิลๆ ซัพพอร์ต ทั้ง Mac, Windows, Linux หรือผ่าน iPhone ก็ยังได้ แต่มกี ติกาอยู่วา่ ให้คณ ุ ไปลงทะเบียนขอเข้าใช้ท่ี my.pogoplug.com เสีย ก่ อ น ...สั ่ง ซื ้อ Pogoplug ได้ ท างอี เ บย์ท วั ่ ๆ ไป หรือ www.bestbuy.com ในราคาประมาณ 3,000 บาท คราวนี้ไม่ว่าคุณจะแชร์ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือจะสร้างสไลด์โชว์ จะอัพโหลดภาพ เพลงลงสังคมออนไลน์ หรืออะไร ก็ตาม สามารถทำได้ในพริบตา แม้จะอยู่ ณ ละติจดู ใดของโลกก็ตาม... ขอแค่ไม่แชร์ส่งิ ผิดกฎหมายก็พอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี www.pogoplug.com

Groegg Color Changing Thermometer หลายๆ คนอาจนึกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายไข่ไดโนเสาร์ 2 ฟองนี้ เป็นนาฬิกาปลุกดีไซน์ใหม่ อย่าเพิ่งเศร้าใจ หากเราจะบอกว่า ความคิดของคุณ ผิ ด ถนัด เพราะสิ ่ง ที ่คุ ณ เห็ น คื อ ‘เทอร์โ มมิ เ ตอร์’ หรือ เครือ่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ทีใ่ ช้สำหรับวัดอุณหภูมิห้อง คุณคงคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ทเี่ กินความจำเป็น เพราะตัวของคุณเองสามารถรับรูส้ ภาวะร้อนหนาวจากอากาศรอบตัวได้ แต่เราอยากจะบอกว่า เมื่อใดก็ตามทีค่ ุณมีเบบี๋เล็กๆ อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะสำคัญขึ้นมาทันที เพราะเด็กๆ ต้องนอนในอุณหภูมหิ อ้ งที่พอเหมาะ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ มากมาย ที่น่าเป็นห่วงคือ โรค Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) ซึ่งตัวคุณเอง ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้เหมือนกัน โดยการทำงานของ Groegg Color จะเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิห้อง หากอยูใ่ นอุณหภูมิปกติ จะเป็นสีเหลือง อุณหภูมริ ้อนจะเป็นสีแดง และอุณหภูมเิ ย็นจะเป็น สีนำ้ เงิน อาศัยการเสียบปลั๊ก เครื่องก็สามารถทำงานอัตโนมัติ หาซื้อ ได้ในราคา 34.99 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,049 บาท ว่าแต่ดูๆ ไปแล้วมันก็ให้ความสวยงามยวนตาในยามค่ำคืนได้ดเี หมือนกันนะเนี่ย

LG Steam Dishwashers เบื่อใช่ไหม? กับการต้องมานั่งล้างจานทุกวี่วัน แถมวันไหนดวงซวย ทำจานแตกโดนอาม่าดุเข้าอีกนี่ ถ้าคำตอบของคุณคือ ‘ใช่’ เราขอ แนะนำให้คณ ุ รู้จกั กับ ‘LG Steam Dishwashers’ ผู้ชว่ ยคนสำคัญ สำหรับคนขี้เกียจล้างจาน เพราะมันจะช่วยขจัดคราบทีฝ่ ังแน่น และฝั ง ไม่ แ น่ น ทีต่ ิ ด อยูบ่ นนานาภาชนะ ทัง้ หม้ อ ไห กระทะ จาน ชาม แก้ว ฯลฯ โดยมีวงจรควบคุมความเข้มข้นของน้ำยา ล้างจานและความแรงของน้ำติดตั้งอยู่ ให้คณ ุ เลือกปรับเองตามความ เหมาะสม เพียงชั่วพริบตา เครื่องจะทำความสะอาดจานชามทุกใบ อย่างสะอาดหมดจด แถมยังทำงานด้วยความเงียบ และเบามือ กับจานชามของคุณอย่างไม่น่าเชื่อ ทัง้ ยังเพิ่มความปลอดภัยให้ สุขภาพของคุณด้วยโหมดฆ่าเชือ้ โรค ราคาขายของ LG Steam Dishwashers ตอนนี ้อ ยูท่ ีป่ ระมาณ 999.99 ดอลลาร์ หรือ ประมาณ 29,999 คลิ ก ดู ข้ อ มู ล ได้ ท ี ่ www.bestbuy.com แน่นอนว่า ก่อนทีค่ ุณจะขี้เกียจล้างจาน คุณควรจะขยันทำงาน หาเงินซื้อเจ้าเครื่องนี้ให้ได้เสียก่อนนะ อิอิ

. 22

Handheld Attack DVR ทุกวันนี้ เปิดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หัวสีทีไร ก็เป็นอัน มีอาการต้องลมใส่กับข่าวน่าสะพรึงซึง่ มีเหยื่อเป็นหญิงสาว ทีม่ ั ก ต้ อ งกลั บ บ้ า นดึ ก ๆ ดื ่น ๆ แถมยัง ต้ อ งเดิ น เท้ า ผ่านซอยเปลี่ยวๆ ทุกที ...ด้วยความปรารถนาดีต่อสตรี ทีต่ ้ อ งหวาดระแวงกั บ มิ จ ฉาชี พ อยูท่ ุ ก วั น คื น มนุ ษ ย์ผู ้มี จิตสาธารณะดีจึงได้คิดค้น Handheld Attack DVR ขึ้น เพื ่อ ช่ ว ยปกป้ อ งชี พ ยามตกอยูใ่ นภาวะเสี ่ย งอั น ตราย ขอบอกว่า เห็นขนาดเล็กอย่างนี้ แต่มีพิษสงรอบตัวเชียว นะเออ ทันทีที่อุปกรณ์ป้องกันตัวเครือ่ งนี้ทำงาน มันจะ ปล่อยสัญญาณเสียงแหลมแสบสะเทือนแก้วหูมากกว่า 90 เดซิ เ บล พร้อ มๆ กั บ ปล่ อ ยแสงไฟ LED และบั น ทึ ก คลิปวิดีโอ + เสียงในขณะเดียวกัน โดยใช้ความจุเมโมรี การ์ด 32 Gbs ไม่เพียงแค่น้นั เจ้าอุปกรณ์ปอ้ งกันตัวนี้ยงั ซุกซ่อนสเปรย์พริกไทยไว้ในตัวอีกด้วย ขอเพียงแค่คณ ุ ผู้หญิง ทัง้ หลายมีสติ แล้วใช้มันอย่างระแวดระวังไม่ให้โดนตอก กลับเข้าตัวก็เป็นพอ อุปกรณ์ช้นิ นี้มจี ำหน่ายให้เกลื่อนในเว็บ Amazon ราคา 92 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2,760 บาท เราเชื่อว่า Handheld Attack DVR จะทำให้คณ ุ รู้สกึ อุ่นใจ ขึ้นเป็นกอง เพราะ ‘ชีวติ ใคร...ใครก็รัก’ n


«ปฏิทินกิจกรรม

และงานประเพณี ทั่ว ไทยเดือนธันวาคม

Hua Hin Countdown 2011 กระต่าย หมายมันส์สุขสนั่นที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ นครราชสีมา 18 ธ.ค. 2553 - 9 ม.ค. 2554

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน เยี่ยมชม สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวเทศกาลหนังอีสานครั้งแรก ในเมืองไทย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า, ทุ่ง ทานตะวันและลานฟักทอง, หมู่บา้ นอีสานและหมู่บา้ นศิลปิน, สวนไม้ดอก เมืองหนาว และตลาดจิม ทอมป์สัน

29 ธ.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553

ฉลองต้อนรับปีกระต่าย พบกิจกรรมสนุกสุดมันส์ที่งาน ‘Hua Hin Countdown 2011 กระต่ายหมายมันส์ สุขสนั่นที่หัวหิน’ นับถอยหลัง ส่งท้ายปีด้วย Pom Pom Cheerleader แชมป์ประเทศไทย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ตระการตาด้วยแสงสีพลุ รูปกระต่าย และพลุไล่ระดับกลางถนนเพชรเกษมตลอดความยาว 50 เมตร ลุ้นระทึกรับของขวัญชิ้นใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความ สนุกสุดมันส์ และความประทับใจของเมืองหัวหินที่คุณต้องไม่พลาด

แฮปปี้ ทูเก็ตเธอร์ เคาท์ดาวน์ 2011 ปทุมธานี 30 ธ.ค.2553 – 31 ธ.ค. 2553

ฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ ททท. และ อาร์เอส จัดงานเทศกาลส่งท้ายปีแบบยิ่งใหญ่ ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อให้มคี วามสุขร่วมกันทั้งประเทศ รับสิ่งดีๆ ในปีหน้า พร้อมแสดงพลังความสามัคคีให้ท้งั โลกได้เห็นว่า คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน ‘พวกเรายังมีความสุขร่วมกัน’ โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ในงานพบกับ กิจกรรม Street Decoration ร่วมบันทึกภาพเก็บความสุขสร้างรอยยิ้ม กับ Countdown Wall และ Happy Rabbit สัญลักษณ์แห่งความสุขรับปีใหม่ชมขบวนพาเหรด Carnival ‘Happy Thailand ความสุขเพื่อคนไทย’ สร้างสีสันด้วย LIVE SHOW & CONCERT ส่งท้ายความสุข ปี 2010 ก้าวสู่ Happy Together Countdown 2011 กับเหล่าศิลปินอาร์เอส นอกจากงานนี้สามารถ ร่วมงานส่งท้ายปีได้ที่ ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี และงาน Pakchong Cowboy City & Countdown 2011 ณ สวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรุงเทพฯ

มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ‘วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย’ นครราชสีมา

31 ธ.ค. 2553

ตื่นตาตื่นใจกับการประดับตกแต่งไฟศูนย์การค้าและ โรงแรมย่านราชประสงค์ ตั้งแต่บริเวณถนนเพลินจิต ถนนพระรามที่ 1 ชิดลม ถึงสะพานเฉลิมโลก (ประตู น้ำ) และที่บริเวณหน้า CentralWorld Plaza ถนน ราชดำริ สี่แยกราชประสงค์ พบกับศิลปินชั้นนำของ เมืองไทยที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานในเทศกาลแห่ง ความสุขและเทศกาลลานเบียร์ พร้อมร่วมนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับนานาประเทศ

20 ธ.ค. 2553 - 28 ก.พ. 2554

เทศกาลความสุขที่เกิดขึน้ ตลอด 3 เดือนในช่วงฤดูหนาว ด้วยการ เนรมิต ศิล ปะกลางหุบเขาให้เป็นสวนจิตรกรรมธรรมชาติท่ามกลาง ขุนเขาและสายหมอก สุดยอดความสวยงามของมวลดอกไม้หลากหลาย บนเนื ้อ ที ่ก ว่า 60 ไร่ สวนจิ ต รกรรมธรรมชาติเ ทคนิ ค Vertical Garden โดยร่วมกับศิลปินชั้นนำ จำลองภาพอลังการดุจภาพวาดจาก ปลายพู่กันและถังสีขนาดยักษ์ ด้วยเขาวงกตดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง ดอกไม้ปลูกและหว่านกว่าล้านเมล็ด

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และ งานกาชาด ตาก 28 ธ.ค. 2553 - 3 ม.ค. 2554

งานประเพณี ต ากสิ น ราชานุ ส รณ์ จั ด ขึ ้น เพื ่อ เป็ น การ แสดงวี ร กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช บูรพกษัตริย์ผู้กอบกูเ้ อกราชของชาติไทย และ เผยแพร่วีรกรรมของพระองค์ การบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในงานมีการแสดง แสง-เสียงเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ และออก ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม เชียงราย 25 ธ.ค. 2553 - 3 ม.ค. 2554

ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม การ ประกวดกล้ ว ยไม้ แ ละไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ การจั ด สวนหย่ อ ม ตลาดนัดสินค้าเกษตร ชมการแสดงไม้ดอกไม้ประดับนานชนิด การตกแต่ ง สวนอย่ า งสวยงามด้ว ยไม้ ด อกเมื อ งหนาว อาทิ ทิวลิป รักเร่ บีโกเนีย ฯลฯ และชมนิทรรศการทางวิชาการ ด้านการเกษตร ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

งานดอกไม้เมืองหนาว เลย

29 ธ.ค. 2553 - 3 ม.ค. 2554

สัมผัสความหนาวของ ‘บ้านหินสอ’ หมู่บ้านที่หนาว ที่สุดในสยาม ซึง่ เป็นจุดกำเนิดของต้นน้ำป่าสัก พร้อม กับชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาว บริเวณ หน้ า ที ่ว่ า การอำเภอภู เ รื อ โดยชาวภู เ รื อ ร่ ว มใจกั น ตกแต่ ง บ้ า นเรื อ นและถนนให้ เ ป็ น เมื อ งดอกไม้ ง าม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด สิ น ค้ า OTOP การ ประกวดการออกร้ านที ่ตกแต่ง ด้ว ยดอกไม้ น านาพัน ธุ ์ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและการแสดงวัฒนธรรม

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร 25 ธ.ค. 2553

ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ชุมชนคาทอลิกเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา นั่นคือ ‘ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส’ โดยจะประดิษฐ์รูปดาวขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสี แล้วนำดาวไปตกแต่งในขบวนรถที่ประดับประดาอย่างสวยงาม ตามแต่จินตนาการ โดยส่วนใหญ่สื่อถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การประสู ต ิข องพระเยซู ส่ ว นกิ จ กรรมจะมี ก ารร่ ว มพิ ธี มิ ส ซา ขบวนแห่ดาวคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่และการจุดพลุคริสต์มาส

งานสัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนาน เหมืองแร่ที่ปิล็อก กาญจนบุรี 31 ธ.ค. 2553 - 1 ม.ค. 2554

กิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติ ขุนเขา และสายหมอก การแสดงของ ชนพื้นเมืองกะเหรีย่ ง, พม่า, มอญ ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ในอดีต สาธิตการร่อนแร่ ชมอุโมงค์เหมืองเก่า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขา ช้างเผือก การประกวดธิดาสายหมอกนานาชาติ ทั้งหมดนี้จัดขึน้ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศฤดูหนาวและ ความงดงามของธรรมชาติอันเป็นตำนาน ณ ตำบลปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ

งานเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกไม้บาน สืบสานวัฒนธรรม ชนเผ่า เชียงราย 31 ธ.ค. 2553 - 3 ม.ค. 2554

อากาศที ่ห นาวเย็ น เหมาะแก่ ก ารปลู ก พื ช เมื อ งหนาว ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยผาตั้งจึงทำอาชีพเกษตร ปลูก บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา ซึ่งจะให้ผลผลิตมากใน ช่วงฤดูหนาว ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมิ อาหารจีนยูนนาน ชมวิถีชีวิตและการแสดงของชนเผ่าจีนยูนนาน ม้ง เย้า ไทยลื ้อ และจำหน่ า ยสิ น ค้า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ชมดอก ซากุระบาน และดอกไม้เมืองหนาว การแข่งขันจักรยาน เสือภูเขา วิ่งมินิมาราธอนพิชิตดอยผาตั้ง

สอบถามข้อมูลได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org


เรือ่ ง/ภาพ : นทพณ ณ นคร

ลมหายใจของ

ทุ่งแสลงหลวง และเขาค้อ ในวันที่สวรรค์เป็นใจ

แสงแดดอ่อนๆ ยามเย็นช่วยให้ภาพของทุ่งหญ้า-ป่าสนเบื้องหน้า หน้าที่พักเราดูมมี ติ สิ วยงาม ดวงอาทิตย์กลมสีสม้ อมแดงดวงใหญ่ กำลังส่งสัญญาณว่าวันนี้กำลังจะหมดลง นกนานาชนิดแข่งกัน ส่งเสียงเรียกขานลุง ป้า น้า อา กลับรัง ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า อากาศเปลี่ยนอย่างเร็ว...หน้าหนาวมาถึงแล้ว ทุ่งแสลงหลวงหรือทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทยมีสภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา คล้ายหลังเต่าสูงๆ ต่ำๆ เป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาว เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่และคลองวังทอง ฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่าง เดือนพฤศจิก ายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น มากเหมาะแก่การชวนเพื่อนๆ หรือครอบครัว มาท้ า ทายลมหนาวกั น บนทุ ่ง หญ้ า ที ่เ ป็ น พื ้น ที ่โ ล่ ง กว้ า งใหญ่ มี ส นและไม้ ด อกขึ ้น สลั บ กั น อยู ่ทั ่ว ไป ใครชอบเดินแบบละเลียดๆ เก็บรายละเอียดข้างทางเล็กๆ น้อยๆ รับรองเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะตัด ผ่านป่าเบญจพรรณ เราจะพบพันธุ์ไม้ดอกมากมาย สัตว์ป่าออกมาหากินตามข้างทาง รับรองว่าคุ้มค่า กับเวลาจริงๆ แต่แน่นอนครับเส้นทางท่องเที่ยวเส้นนี้เรายังคงต้องใช้รถกระบะหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อจึง จะสะดวกและปลอดภัยกว่านะครับ เตรียมตัวเดินทาง ทุกเส้นทางสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


คอมมิวนิสต์ในอดีต ก่อนที่ ผกค.จะแพ้พ่ายและสูญหายไปจากประเทศไทย อยากให้ ลองแวะไปที่อนุสาวรียจ์ นี ฮ่อเป็นอนุสาวรียท์ หารอาสาจากหน่วยรบกองพลที่ 93 ซึ่งมาช่วยรบ ในพื้นที่เขาค้อและเสียชีวิตในการสู้รบ หรือฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่ เห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามและเคยเป็ น ฐานสำคั ญ ทางยุ ท ธศาสตร์ ใ นอดีต ปั จ จุ บั น จั ด เป็ น พิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ ไปดู ไปเห็น แล้ ว จะเข้ า ใจว่ า บรรพบุ รุ ษ ของเราเหนื ่อ ยกั บ การรั ก ษาชาติ บ้ า นเมื อ งมาขนาดไหน อย่างไร ที ่นี ่มี พ ระตำหนั ก เขาค้ อ อนุ ส รณ์ ส ถานผู ้เ สี ย สละเขาค้ อ พระบรมธาตุ เ จดีย์ กาญจนาภิเษก และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ทำเลที่สวยงามมากและสงบห่างไกลจาก ความวุ่นวายทั้งปวง...อลังการงานสร้างจนไม่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเมืองไทยเลย ภาพ ความยิ่งใหญ่ของทิวเขาสลับซับซ้อนเบื้องล่าง กับสถาปัตยกรรมสีทองอร่าม ประดับด้วย กระเบื้องสีสวยสด ตัดกับสีฟ้าเข้ม...สะกดเราอยู่หมัด ความสงบมาเยือนแบบไม่รู้ตัว เหมื อ นเวลาถู ก หยุ ด ลงชั ่ว ขณะ...สายลมเย็ น กั บ พระประธานหิ น อ่ อ นองค์ ใ หญ่ เ บื ้อ ง หน้า...เสียงสวดมนต์ยามเช้าที่ผ่านเข้ามา...ถ้าจะบอกว่าสวรรค์อยู่ตรงนี้ ดูจะเป็นคำ เปรียบเปรยที่ไม่ไกลเกินไปนัก...

ถนนตัดเข้าหน่วยย่อยหนองแม่นา ทำให้การเข้ามาที่นี่สะดวกขึ้นและทางอุทยานฯ ยังมี บริการบ้านพักหลังใหญ่ไว้ให้ พร้อมลานกางเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดย เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดบ้านพัก ระยะเวลาที่ว่างและจองผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.dnp.go.th กิจกรรมที่ทางอุทยานฯ มีไว้เป็นบริการเสริมสำหรับผู้ที่ชืน่ ชอบแนว ผจญภัย คือการออกไปดูสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน เขาว่ากันว่าที่นี่ ตอนพระอาทิตย์ขนึ้ เป็นอีกที่ๆ สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย จะสะดวก แบบไหน นัดให้เจ้าหน้าที่มารับ หรือใครพร้อมเรื่องรถราก็ตอ้ งไปให้ถงึ จุดชมวิว ‘ศาลาดุสติ า’ ตี 5 เล็กน้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร เราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชัว่ โมงจากบ้านพักก็ได้มาเฝ้ารอ แสงแรกของเช้าวันใหม่ท่นี ่.ี ..แนะนำให้ชงชาหรือกาแฟร้อนๆ ติดไปด้วย ได้บรรยากาศดีมาก และสวยงามจริงๆ...กับการ ‘เก็บตะวันที่หนองแม่นา’ เขาค้อยังมีชือ่ เสียงในเรือ่ งอากาศเย็นสบาย สดชืน่ ได้ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น และยังมีทำเลที่ตงั้ อยู่บนเทือกเขา ที่ประกอบด้วยภูเขา เนินใหญ่ เนินน้อยสลับกันไปมาสวยงาม ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ของเขาค้อคือ เขาย่า ซึ่งเป็นที่ต้งั ของพระตำหนัก เขาค้อ มีค วามสู ง 1,290 เมตรจากระดับ น้ ำ ทะเล ส่ ว นยอดเขาค้อ ซึง่ เป็ น ที ่ตั ้ง ของ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ มีความสูง 1,174 เมตร สภาพอากาศบนเขาค้อจึงค่อนข้าง จะเย็นและเย็นจัดในช่วงหน้าหนาว และด้วยมีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่นี่จึงเป็นแหล่งชม ทะเลหมอกที่สวยมากแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัส ความหนาวเย็นกันทุกปี หากวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงปลายปี นักท่องเที่ยวจะได้มี โอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีปีใหม่ของชาวไทภูเขาเผ่าม้งแบบใกล้ชิด นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว เขาค้อยังเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งทาง ประวัติศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทางราชการใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย

หากมีเวลาไม่มาก เที่ยวแบบสบายๆ ก็ขับรถกินลม-ชมวิวสองข้างทางกับร้านรวงเก๋ๆ น่ารักๆ ที่พักสวยๆ ก็ดูตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อย แม้การขับรถขึ้นเขาจะเป็นเรื่องใหม่และดู อันตรายสำหรับบางคน แต่ถ้าได้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งรถและเส้นทาง รับรองว่านี่คืออีก หนึ ่ง ความสุ ข อี ก หนึ ่ง รสชาติ ข องการท่ อ งเที ่ย วเลยที เ ดีย ว...จอดตรงนั ้น แวะตรงนี ้ ทักทายปราศรัยกับเพื่อนร่วมทาง กินกาแฟรสโปรด ส่งโปสการ์ด ซือ้ หาของที่ระลึก และ ที่สำคัญเมื่อเราได้สูดอากาศเข้าไปเต็มปอดจะต้องเอาความสุขนั้นบอกต่อว่าลมหายใจ อันสดชื่นมีที่...เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สมกับจุดขายของเขาค้อที่ว่า พักเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี...


Society of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker.

WHAT :

เคทีซแี ละพันธมิตรทางธุรกิจ

ผนึกกำลังจัดงานประกาศผลรางวัลโครงการ ‘THAILAND BOUTIQUE AWARDS 2010’ สุดยิ่งใหญ่

‘เคทีซี ’ หรือ บริษั ท บั ต รกรุง ไทย จำกั ด (มหาชน) จั บ มื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก รุง เทพธุ ร กิ จ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และมาสเตอร์การ์ด จัดงานประกาศผลรางวัลในโครงการ ‘Thailand Boutique Awards 2010’ การประกวดโรงแรมบูตกิ ขนาดกลางและขนาดเล็กครั้งแรก ในประเทศไทย อย่างหรูหราอลังการ โดยมี 48 สุดยอดโรงแรมบูติกทั่วประเทศได้รับรางวัลจาก การประกวดในครัง้ นี้ อาทิ รางวัลยอดเยีย่ มประจำภาคเหนือ ได้แก่ ราชมรรคา (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เศรษฐปุระ บาย ทอแสง (อุบลราชธานี) ภาคกลาง ได้แก่ จักรพงษ์ วิลล่า (กรุงเทพฯ) และภาคใต้ ได้แก่ ภาริสา รีสอร์ท (ภูเก็ต) โดย ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี n


Bring out New Proton Saga โดดเด่ น ด้ ว ยดี ไ ซน์ ที ่พ ร้ อ มดึ ง ดู ด ทุ ก สายตา ออกแบบภายนอกให้โฉบเฉี่ยว สวยหรูด้วยกระจังหน้าสไตล์ใหม่ผสาน ความสปอร์ตและความหรูหราไว้อย่างลงตัว สวยเฉี่ยวด้วยชุดไฟตัดหมอก ที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยเพิม่ ความสว่าง และเพิม่ ความปลอดภัย ในการขับขี่อีกด้วย

เครื่องยนต์ขนาด 1.3 ลิตร รหัส CamPro IAFM ใน New Proton Saga ให้พละกำลัง กว่ า 95 แรงม้ า สู ง กว่ า รถยนต์ ใ นระดั บ เดียวกัน

การขับขี่ที่นุ่มนวล ด้วยช่วงล่างจากเทคโนโลยีรถ Lotu อังกฤษ ทำให้ New Proton Saga มีสมรรถนะและการทรงตัว บังคับควบคุมได้ง่าย พร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุด ไฟท้ า ยแบบ LED ดี ไ ซน์ ใ หม่ พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง เพิม่ ความทั น สมั ย และความ ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทาง สะกดทุกสายตาด้วยล้ออัลลอยด์ลายใหม่ แบบ 6 ก้าน พร้อมยางขนาด 185/60R14 ให้ความมั่นใจทุกการขับเคลื่อน


us ประเทศ วที่ยอดเยี่ยม

th

25 anniversary 25 ปี ยนตรกรรมทีเ่ คียงคูส่ ู่ความสำเร็จของโปรตอน CHILL IN ภายในห้ อ งโดยสารกว้ า งขวางของ New Proton Saga ตกแต่ ง ด้ ว ยสี เ ทาดำ เพิม่ ความสปอร์ ต และภู มิ ฐ าน ให้ ค วามสะดวก สบายในการเดินทาง ช่ อ งเก็ บ ของและที ว่ างแก้ ว จุ ใ จ ทั้งด้านหน้า-หลัง และข้างประตู

New Proton Saga ออกแบบ เ บ า ะ นั ่ง ต า ม ห ลั ก ส รี ร ศ า ส ต ร์ หุ ้ม ด้ ว ยผ้ า ลายพิเ ศษที ่ร ะบาย ความร้อนได้ดี

New Proton Saga ทุ ก คั น ติ ด ตั ้ง วิ ท ยุ CD แบบ 1 แผ่ น เล่ น ไฟล์ MP3 ได้พร้อมทัง้ ช่อง รับสัญญาณภายนอก AUX และ USB Port ถุงลมนิรภัยคู่หน้า เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ Pre-Tensioner ให้ความปลอดภัยสูง พวงมาลัย 3 ก้านทรงสปอร์ต พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ที่พวงมาลัย ให้คุณควบคุมทุก ความบันเทิงใน New Proton Saga ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส

สำหรับ Proton ทุกรุ่น รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้ อ มตอบสนองความพึง พอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า ด้ ว ยบริ ก าร ‘Proton 24 Hour I-Care’ บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ (Medical Assistance) บริการเลขานุการส่วนตัว (Concierge Service)

พืน้ ที่ห้องสัมภาระด้านท้ายกว้างขวาง

สุ ด คุ ้ม กั บ ราคาเริ ่ม ต้ น ที ่ 399,000 บาท หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐาน อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


Scoop

--------------

Text : Tum

ถึงเวลาโบกมือลาปีเก่า พร้อมกับเรื่องราวและปรากฏการณ์สดุ ฮิตสุดฮอตในปีท่ผ ี ่านมา และนี่คือ 10 เรื่องราวฮิต ตลอดทั้งปี ที่เรารวบรวมจากกระแสสังคม ซึ่งคนทั่วบ้านทั่วเมืองต่างพากันพูดถึง มาตอกย้ำเตือนความทรงจำ ก่อนที่คุณจะพบกับเรื่องราวใหม่ๆ ในปีหน้า 2011

BB iPhone iPad Facebook Twitter Youtube ความตืน่ ตัวเรือ่ งเทคโนโลยีในปีทกี่ ำลังจะผ่านไป คงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจไม่พูดถึงได้ เริม่ ต้นจากศึกโทรศัพท์มือถือของสองค่ายใหญ่ ผู้ผลิต BlackBerry และ iPhone ทีต่ ่างงัดกลยุทธ์เพื่อถือครองยอดจำหน่ายอันดับหนึง่ แน่นอนว่าอดีตอันดับหนึง่ อย่างค่ายทีม่ ี สโลแกนว่า Connecting People นั้นไม่อาจจะ ‘คอนเน็ค’ พีเพิลไว้ได้แล้ว แม้การแช็ตทางบีบจี ะกลายเป็นเทรนด์ฮิตจนสามารถเรียกคะแนนและเงินจากกระเป๋าของคนเมืองได้มหาศาล แต่คา่ ยแอปเปิ้ล ก็มีก๊อกสองกับแกดเจ็ตตัวล่าสุดอย่างไอแพดมาช่วยตีตลาด ซึ่งไม่วา่ จะเป็นบีบี ไอโฟน ไอแพด นัน้ ต่างก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ กระแสการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook, Twitter ที่ตอนนี้กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไร้สาระหรือเรื่องการเมือง และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในปีนเี้ ห็นจะเป็นยูทูบช่องบันเทิงทีท่ ำให้ผู้คนไม่เป็นอันทำอะไรติดกันงอมแงม ไม่เป็นอันทำงานจนถึงขั้น บางบริษทั ต้องบล็อกเลยทีเดียว แม้แต่รายการข่าวหรือรายการทางโทรทัศน์กต็ ้องนำเรื่องที่ฮอตฮิตทางยูทูบไม่ว่าจะมาจากซอกไหน ของโลกมานำเสนอ ยุคมืดของโทรทัศน์ใกล้เข้ามาทุกที หลังจากที่โทรทัศน์ทำให้วิทยุเข้าสู่การเป็นของตกรุ่นมาแล้ว

Palio Swiss Valley เพลินวาน นับเป็นปีการท่องเที่ยวไทยที่เฟื่องฟู แต่ปรากฏการณ์นี้น่าสนใจที่การท่องเที่ยวไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าจากการไปเที่ยว ‘แหล่งธรรมชาติ’ อย่างทะเล ภูเขา น้ำตก อันเป็นสิ่งที่เกิดมาโดยธรรมชาติ แต่ตอนนี้การท่องเที่ยวที่ทุกคนล้วนเคยไปเยือนและถ่ายรูป เก็บทุกซอกทุกมุมไว้แล้ว ล้วนเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเลียนแบบของจริงกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพลินวาน แหล่งรวมของเรโทรทีก่ ลายเป็นสถานทีฮ่ ิตของหัวหิน ที่ใครไปใครมาล้วนต้องแวะถ่ายรูปทุกรายไป หรือ สถานทีท่ ีเ่ รียกว่า ‘Village Mall’ ทีส่ ร้างขึ้นเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เก๋ๆ เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน ท่ามกลางวิวขุนเขาที่ เขาใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Palio หรือทีอ่ ื่นๆ ทีม่ าในชื่อสระโอไม้โท เช่นเดียวกันทีผ่ ุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทัว่ ทุกเขาของเขาใหญ่แล้วในตอนนี้ เก๋กว่านั้นคือ Swiss Valley ที่สวนผึ้ง ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สุดฮิปล่าสุด ท่ที่ ำให้เราสามารถไปเลี้ยงแกะได้โดยไม่ต้องไปไกล ถึงนิวซีแลนด์

นโยบายไทยเที่ยวไทยประสบผลสำเร็จแล้ว เพราะเราไม่ต้องไปไกลถึงนิวซีแลนด์ อิตาลี สวิสฯ ฯลฯ เพราะทุกอย่างสามารถสร้างขึ้น (ปลอมๆ) ได้ในประเทศไทย


Lifestyle Mall ต่อ แต่น หี ้ ้ า งสรรพสิน ค้ า ไม่ ใ ช่ท นี ่ ัด หมาย

สุดฮิปอีกต่อไปแล้ว เพราะไลฟ์สไตล์การ กิ น ดื ่ม เทีย่ วของคนเมื อ งบางกอกได้

เปลี่ยนไป ใครๆ ต่างก็นัดพบ แฮงเอาต์กนั

นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของ J Avenue ที่ทองหล่อ เมื่อหลายปีกอ่ น

โมเดลสถานทีก่ ิน ดื ่มเทีย่ วแบบนี ้ก็ขยายไปทัว่ เมื อ งกรุง ทั้ ง คริส ตัล ปาร์ค อเวนิว รัช โยธิน , วิล ล่า พหลโยธิ น ,

ดิ อเวนิว รัชโยธิน หรือวิลล่าทีม่ ีชื่อเรียกสังกัดตามเขต ท้องทีท่ ตี่ งั้ อยู ่ ล่าสุดกับที่ แฮงเอาต์สุดฮิปแห่งใหม่อย่าง K Village และ

พาราไดซ์ ปาร์ค ทีร่ วมเอาทัง้ ร้านอาหารอร่อยๆ

และร้านเสื้อผ้าเก๋ๆ ไว้ให้ชอ้ ปปิ้งในพื้นที่ท่กี ว้างใหญ่

เช่นเดียวกับที ่ อารีย ์ การ์เด้น ก็มีร้านอาหาร

ขึ้นชื่อมากมาย เห็นได้จากหน้านิตยสารทีล่ งรีวิว กั น อย่า งพร้อ มใจ หรือ จะเป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ เ พลส ประเภท Digital Gate หรือ True Shop

ในแง่หนึ่งมันคือการขยายตัวของภาคธุรกิจ

ทีเ่ ล่นอยูก่ ับไลฟ์สไตล์คนเมือง ทีพ่ ยายามสร้าง

ทางเลือกแบบไปที่เดียวแต่มรี ้านให้เลือกหลากหลาย

และทีส่ ำคัญไม่ปิดตอน 4 ทุม่ อย่างห้างสรรพสินค้า แต่ในอีกแง่มนั ก็เป็นลูกเล่นเดิมๆ อย่างห้าง สรรพสินค้า (เพียงแต่ย่อส่วนและคัดบางอย่างทิง้ ) ทีค่ ุณต้องไปจับจ่ายใช้เงิน

ไม่สามารถนั่งฟรีๆ ได้อย่างห้องสมุดหรือพิพธิ ภัณฑ์ ที่ประเทศเรายังไม่บาน

เป็นดอกเห็ดสักที

ทั่วทั้งกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยร้านปิ้งย่างในแบบญี่ป่นุ และเกาหลีท่เี ปิดกันเป็นดอกเห็ด ทั้งใน ห้างแบบแฟรนไชส์ เหมาจ่ายแบบบุฟเฟต์ หรือร้านเดี่ยวๆ ไม่มเี อี่ยวยี่หอ้ ใด ตามแหล่งฮิปๆ

อย่างเอกมัย ทองหล่อ ร่วมฤดี ฯลฯ ร้านปิ้งย่างแบบบุฟเฟต์เกือบจะได้เป็นพระเอกเรื่อง อาหารการกินของปีนี้อยูเ่ ชียว ถ้าไม่มาพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับอาหารธรรมด๊า...ธรรมดา อย่างโดนัท

แต่โดนัทที่ว่านี้ไม่ธรรมดา...เพราะมีคนต่อคิวซื้อยาวร่วมกิโลเมตร!

คริสปี ้ ครีม (Krispy Kreme) โดนัทรสชาติหวานมันอร่อยสัญชาติอเมริกัน ที่มีอายุ

เก่าแก่กว่า 70 ปี มีสาขามากมายทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ สร้างปรากฏการณ์ให้ผ้คู นได้

ตื่นตะลึงกับการเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทย ณ สยามพารากอน ที่เพียงวันแรกของการ

เปิดขายก็มีลูกค้ามายืนต่อคิวข้ามคืน ไม่เพียงเท่านั้นหางแถวยังยาวเป็นหางว่าวไปจนถึง

วัดปทุมฯ และทีส่ ำคัญกว่านั้นปัจจุบันคิวซื้อโดนัทยังไม่ลดละ หากคุณต้องการจะชิมละก็

เผื่อเวลาต่อคิวไว้สกั 3-4 ชม.

กล่องโดนัทอันเป็นเอกลักษณ์ของคริสปี ้ ครีม ไม่ว่าถือไปไหนคนก็จ้องมองยิง่ กว่าถือ

ไอแพดเสียอีก นอกจากจะการันตีว่าเจ้าของจะได้ลิ้มลองโดนัทรสชาติอร่อยแล้ว มันยัง

บ่งบอกว่าคุณมีความอดทนเป็นเลิศในการยืนต่อคิวซื้อโดนัทอีกด้วย!

Krispy Kreme


Fashion Week เสื้อผ้าปักหมุดเป็นเทรนด์หลัก ทีค่ รองความฮิตตลอดทัง้ ปี ทัง้ เสื้อ ปักหมุด แจ๊กเกตปักหมุด กางเกง ปักหมุด รองเท้าปักหมุด กระเป๋า ปักหมุด อะไรๆ ทีป่ ักหมุดกลาย เป็นของเท่ เก๋ และอินเทรนด์ไป ในทันใด แต่ความฮือฮาของเหล่า แฟชั ่น นิ ส ต้ า ทั ้ง หลายไม่ ไ ด้ อ ยูท่ ี ่ แฟชั่นปักหมุดของปีนี้ เพราะยังมี งานที่แฟชั่นนิสต้าตั้งหน้าตั้งตารอ หลั ง จากต้ อ งเลื ่อ นไปเมื ่อ ฤดู Spring/Summer ที่แล้ว

แน่นอน...งานแฟชั่นวีค อาจเป็นเพราะมีโอกาสได้จดั ครั้งเดียว งานนี้รัฐบาลจึงลงมาเป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดสอง เวทีควบคู่กนั ทั้งที่สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากชูธมี ส่งเสริมแบรนด์ไทยเพื่อให้ คนไทยสวมใส่แล้ว ปีนีย้ ังเป็นปีพิเศษด้วยแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Vivienne Westwood กับการนำผ้าไหมไทยมาออกแบบเป็นชุดสุดกูตูร์ และใช่ว่าจะมีเฉพาะคนใน แวดวงเท่านั้นทีม่ ีโอกาสได้ชมคอลเล็กชั่นนี้ แต่คนทั้งประเทศก็มีโอกาสได้นั่งฟรอนต์โรว์ด้วย การถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ

ณ ตอนนี้ คงไม่มใี ครไม่ร้จู กั ผู้หญิงคนนี้อกี ต่อไปแล้ว ก็เธอออกจะดังกระฉ่อนค่อนโลก แม้ยังมีหลายคนสับสนว่า เธอคนนี้เป็นใครกันแน่ นักร้องหรือตัวประหลาดจาก นอกโลก ไม่เพียงแค่การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านการแต่งตัวที่แปลกแหวกแนว หลุดโลกในทุกๆ การปรากฏตัว จนทำให้เป็นที่เลื่องลือไปสามโลกเจ็ดโลก แต่ในด้าน งานเพลงก็ ถื อ ว่า เธอมาแรงสุ ด ๆ กั บ บรรดาเพลงดังทีพ่ าเหรดกันขึ้นชาร์ตเป็น ว่าเล่น ปรากฏการณ์เลดี้ กาก้า ทำให้ เห็นถึงเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิง อย่างโลกของเสียงเพลงทีเ่ ขยิบเข้าสู่โลก แห่ง Visual มากขึ้น เราไม่เพียงฟังเพลง แต่ ย ัง ต้ อ งดู มิ ว สิ ก วิ ดี โ อ ดู ก ารแสดง ดูเสื้อผ้า การแต่งตัวอีกด้วย เห็นได้จาก การทีเ่ ธอเป็นศิลปินคนแรกที่มียอดคนเข้า ชมมิวสิกวิดโี อในยูทูบเกิน 10 ล้านครั้ง และแน่ น อนการที ่ไ ด้ รั บ การ ยกย่องเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี และยุคจากนิตยสาร Times ก็เป็น การการันตีว่า เลดี้ กาก้า นั้น (มา) แรง เพียงใด!

จบงานนี้ก็ได้แต่หวังว่ากรุงเทพฯ จะเป็นเมืองแฟชั่นตามสโลแกนเสียที

Lady Gaga Avatar นอกจากจะเป็นหนังที่มาแรงที่สุดแห่งปีแล้ว ยังเป็นหนังที่ต้อง ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกด้วย กับการทุบสถิติเป็นหนัง ทำเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ สอยแชมป์เก่า (หนังที่ตัวเอง เคยทำ) อย่าง Titanic ให้จมดิ่งไปอยูอ่ ันดับสองอย่างง่ายดาย ชื ่อ ของเจมส์ คาเมรอน กลั บ มาขายดี อี ก ครั ง้ และมนุ ษ ย์ ดาวแพนดอร่าก็กลายเป็นตัวการ์ตูนที่ฮิตไม่แพ้กัน นอกจากตัวเลขรายได้ท่ถี ล่มทลายน่าปลื้มใจแล้ว หนังเรื่อง อวตารยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆ ให้แก่วงการภาพยนตร์ ทั ้ง เรื ่อ งการถ่า ยทำด้ ว ยกล้ อ งระบบสามมิ ติ กั บ เทคนิ ค โมชั่นแคปเจอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นหนังเรื่องแรกของโลก และอวตารก็กลายเป็นผู้นำเทรนด์ให้หนัง 3 มิติกลับมาเฟื่องฟู อีกครั้ง โดยใครๆ ต่างก็หันมาปัม๊ หนังแบบสามมิติเพื่อหวัง โกยเงินกันทั้งนั้น ทั้ง Resident Evil : Afterlife, Toy Story, Alice In Wonderland, Step Up 3D, Piranha, Final Destination ฯลฯ

ไม่รู้ว่าเทคนิคสามมิตินั้นทำให้หนังน่าดูขึ้นหรือไม่ รู้แต่ว่าตั๋วหนังแพงขึ้นเยอะเลย

Korean Fever แม้กระแส ‘Korean Fever’ จะไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในสังคมไทย เราต่างพูดถึงเรือ่ งนี้มาหลายปีแล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปีที่กำลัง จะผ่านไปนี้ กระแสเกาหลีน้นั ยังไม่สร่างซาไปจากบ้านเราเลยแม้แต่นอ้ ย และอาจต้องพูดว่า แรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไป ผับบาร์ทกุ ที่ ในเมืองไทยตอนนี้ตอ้ งมีเพลงเกาหลีเป็นเพลงภาคบังคับที่ตอ้ งเปิดทุกคืน ปีกอ่ นเพลงของ Wonder Girls อย่าง ‘Nobody’ ถือเป็น ปรากฏการณ์ระดับเอเชีย ปีนี้เพลงและท่าเต้นของ Super Junior ก็ยังครองฟลอร์เต้นรำ รวมถึง 2Pm หรือสาวๆ อย่าง 4 Minutes หรือ 2Ne1 ไม่เพียงแค่เรือ่ งเพลงแต่ความแรงของกระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังตอกย้ำผ่านการที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทยหันมาใช้ พรีเซนเตอร์เป็นนักร้อง นักแสดงเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น 12Plus, Hanami, Fino, วุฒศิ กั ดิ์ คลินกิ , เครื่องดื่ม Scott ฯลฯ หากเปิด โทรทัศน์แล้วดูเฉพาะโฆษณาคุณอาจตกใจว่านี่เมืองไทยหรือเกาหลี

ไม่แน่ว่าหากเกาหลีเหนือถล่มเกาหลีใต้จริงๆ ดารานักร้องเกาหลี คงหนีมาทำกินที่เมืองไทยหมดเป็นแน่


ปิดราชประสงค์

เหตุการณ์การปิดแยกราชประสงค์ของกลุ่มคนเสื้อแดง คงเป็นเหตุการณ์ทีไ่ ม่พูดถึงคง ไม่ได้แม้เราอาจไม่อยากให้มนั เป็นสิ่งที่ Big หรือ Hit ก็ตามที ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทยนำมาสู่การชุมนุมครัง้ ใหญ่ (อีกครัง้ ) ของกลุ่มคนเสื้อแดง จนเกิดการ สลายการชุมนุมที่ทำให้ต้องมีผ้ลู ม้ ตาย บาดเจ็บมากมาย รวมถึงความเสื่อมถอยทางด้าน เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อ และเหตุการณ์การเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ รวมไปถึงโรงหนังสยาม ทีต่ อนนีก้ ลายเป็นตำนานไปแล้ว เรียกได้ว่าตลอดเวลาหลาย เดือนตัง้ แต่ต้นปีทีก่ ำลังจะผ่านไป กรุงเทพฯ ตกเป็นสนามรบย่อยๆ จนเหมือนกับมี สงครามกลางเมืองกันเลยทีเดียว แม้หลังจากการสลายการชุมนุม ความขัดแย้งทางการเมืองจะยังไม่ได้รับการแก้ไข เยียวยา ถึงตอนนี้กย็ ังไม่มที ีท่าว่าจะสงบลงอย่างสมบูรณ์ แต่คนไทยก็พร้อมใจกันออกมา กู ้ปั ญ หาเศรษฐกิ จ กั น ก่ อ น เริม่ จากการช้ อ ปช่ ว ยชาติ ท กี ่ ลายเป็ น มหกรรมยิง่ ใหญ่ ทัว่ กรุงเทพฯ ร้านรวงต่างๆ ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการชุมนุมล้วนพร้อมใจนำสิ่งของ ออกมาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลส์ ตอบสนองความอัดอั้นของคนกรุงที่หา้ งปิดไปหลายเดือน และสถานการณ์บา้ นเมืองไม่อำนวยให้ออกมาช้อป

เรียกได้ว่างานนี้นอกจากได้ช่วยชาติแล้วยังช่วยตัวเองให้ได้ซื้อของ ในราคาถูก (ใจ) อีกด้วย

Natural Disaster ปีทผี่ ่านมา ทัง้ โลกล้วนผสานเสียงในการพูด เรื่องเดียวกัน นั่นก็คอื ปรากฏการณ์หายนะทาง ธรรมชาติทเี่ กิดขึ้นทัว่ โลก เริม่ ต้นจากความ สูญ เสีย อั น ยิง่ ใหญ่ ม หาศาลจากเหตุ ก ารณ์ แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเฮติ ทีค่ ร่าชีวิตผู้คนไป กว่าแสนราย ยังไม่นับรวมผู้บาดเจ็บอีกหลาย แสน และประชาชนที่ไร้ท่อี ยู่อาศัยกว่าล้านคน โศกนาฏกรรมจากธรรมชาติไ ม่ ห ยุด เพี ย งเท่า นัน้ ไม่ ถึ ง หนึ ่ง เดื อ นหลั ง จากนั ้น ก็ เ กิ ด แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทปี่ ระเทศชิลี ทีแ่ ม้ตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะน้อยกว่าที่เฮติมาก แต่ บ้านเมืองก็เสียหายพังย่อยยับไม่แพ้กัน ตามมาด้วย เหตุการณ์น้ำท่วม โคลนถล่มทีป่ ระเทศจีน น้ำท่วม ทีป่ ระเทศอิ น เดี ย ปากี ส ถาน สึ น ามิ ท ปี ่ ระเทศ อิ น โดนีเ ซี ย และเหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ว มครัง้ ใหญ่ ใ น ประเทศไทย ทีแ่ี ม้จะมีผู้เสียชีวิตอยูใ่ นหลักร้อย และ ความเสียหายอาจไม่มากเท่าที่เฮติ หรือชิลี แต่เราก็ได้ แต่หวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

แม้ดูจากความปัน่ ป่วนทางธรรมชาติที่เกิดขึน้ ทั่วโลกแล้วจะทำให้รู้สึกว่าความหวังนั้นแสนริบหรี่ก็ตามที n


Health

พรสุขภาพจากน้ำนมถั่วเหลือง น้ำนมถั่วเหลืองได้กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์สุขภาพยอดนิยมติดต่อมาหลายปี และมาแรงสุดๆ เมื่อขยายความนิยมจนขึ้นมาแทนที่การดื่มน้ำนมวัวในปัจจุบัน นอกจากข้อดีขั้นพื้นฐาน ฮอรโมนในเพศหญิงแล้ว ที่ทราบกันว่า ถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด และช่วยปรับสมดุลฮอร์ วันนี้อีก 4 คุณประโยชน์เหนือความคาดหมายที่เพิ่งค้นพบ กำลังทำให้ยอดการดื่มพุ่งสูงลิ่วเป็นประวัติการณ์ และนี่คือ 4 พรสุขภาพจากน้ำนมถั่วเหลือง ที่จะช่วยให้คุณแข็งแรง ออ่อนเยาว์ ตั้งแต่วันแรกของปี 2554 น้ำนมถั่วเหลืองจัดเป็นหนึ่งในสี่อาหารเช้าที่คนเซี่ยงไฮ้นิยมรับประทานมาก ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษก่อน การแพทย์ของจีนถือว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยหยิน และหยาง ซึ่งมีความตรงข้ามกัน เช่น ร้อน-เย็น แข็ง-อ่อน หยินและหยางต่างควบคุม ซึ ่ง กั น และกั น ทำให้ เ กิ ด ภาวะสมดุ ล ของร่า งกายเป็ น ปกติ หลั ก การรับ ประทานอาหารในวิ ถี ห ยิน -หยางคื อ รับ ประทานอาหารเป็ น ยา โดยแพทย์จีนมีการวินิจฉัยโรคว่า ถ้ามีอาการร้อน (หยาง) ให้กินยาเย็น (หยิน) เมื่อเป็นโรคเย็น (หยิน) ให้กินยาร้อน (หยาง) อาหารที่ให้ พลังหยินกับร่างกายได้ดี คือ มันเทศ ถั่วเหลือง เต้าหู้ และได้จัดให้น้ำนมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายสุดวิเศษที่เหมาะสำหรับการดื่ม ในทุกฤดูกาล เพราะน้ำนมถั่วเหลืองเป็นสารอาหารทีเ่ ป็นกลางและเหมาะสำหรับการดื่มในฤดูกาล มีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยขับปัสสาวะ ขับพลังชี่ให้ลดลง ควบคุมความเจ็บป่วยเนื่องจากอากาศร้อน และล้างพิษ วิถีปฏิบัติที่ได้ผลซึ่งสืบทอดมายาวนาน และได้รับการบันทึกใน Bencau Gangmu (Compendium of Materia Medica) โดยเภสัชกรหลี่สือเจินที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หมิง แนะนำถึงสรรพคุณของการ ดื่มน้ำนมถั่วเหลืองตลอดปี คือดื่มในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะช่วยบำรุงหยิน บรรเทาอาการร้อนใน ดื่มในฤดูร้อนช่วยป้องกันโรคเจ็บป่วย กะทันหัน และดื่มในฤดูหนาวช่วยให้กระเพาะอาหารอบอุ่นและเพิ่มพลังงาน การดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมแทนนมวัว เพราะมีธาตุแคลเซียมในระดับสูง และธาตุแคลเซียมที่อยู่ ในน้ำนมถั่วเหลืองเหมาะสมกับสภาวะร่างกายชาวเอเชียเป็นอย่างมาก เพราะดูดซึมได้ง่ายกว่านมวัว และนอกจากนี้ ในน้ำนมถั่วเหลืองยังอุดมด้วย Lecithin, Isoflavono, Oligose และ Fiber ซึ่งช่วยชะลอความแก่ชรา ปรับสมดุล ฮอร์โมน ช่วยในการขับถ่าย ซึ่งในปัจจุบันผลวิจัยจากหลายๆ สถาบันให้การยอมรับน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมแล้วว่า สามารถให้แคลเซียมทดแทนนมวัวได้อย่างสมบูรณ์ โดยปราศจากคอเลสเตอรอล ย่อยง่าย และยังไขมันต่ำ และที่สำคัญ มีครบ 3 คุณประโยชน์สำคัญ วิตามินดี ช่วยให้รา่ งกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้งานได้อย่าง เต็มที่ มีการเสริมแคลเซียมสูงในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย และมีสารไฟโตรเอสโตรเจนที่อยู่ในจมูกถั่วเหลือง สามารถกักเก็บแคลเซียม ไว้ได้นานขึ้น ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย และนอกจากนี้สามารถเลือกดื่มน้ำนมถั่วเหลืองแคลเซียมสูงได้ตามความชอบกันได้อีกด้วย เพราะมีให้เลือกกันหลายรสชาติ อย่างสูตรไม่เติมน้ำตาล และสูตรหวานน้อย มีแคลเซียมสูงถึง 400 มก.ต่อกล่อง ได้รสชาติจากถั่วเหลืองธรรมชาติแท้ๆ และ สำหรับสูตรงาขาวและงาดำที่มโี ฟเลตสูง และสารต้านอนุมลู อิสระ จะช่วยบำรุงทั้งผมและผิวให้ผดุ ผ่องจากภายใน และสูตรข้าว 3 ชนิด ที่อดุ มไปด้วยใยอาหารสูง ป้องกันมะเร็งลำไส้ ช่วยระบบย่อยและระบบขับถ่าย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะในปีใหม่นี้ ที่คุณอยากประสบความสำเร็จในพรอันประเสริฐ ของการมีสุขภาพแข็งแรงแบบครบครัน ทั้งอายุ วรรณะ และสุขะ พลังการเริ่มต้นวันแรกของ พ.ศ. 2554 ด้วยการดื่มวีซอย ไฮแคลเซียม หรือซื้อเป็นของกำนัล แห่งความปรารถนาดีสู่ทุกคนที่คุณรัก จึงนับเป็นหนึ่งในไอเดียที่ดีที่สุดที่น่าทำ เพราะร่างกายที งกา ่แข็งแรงสมบูรณ์คือบ้านอันอบอุ่นมั่นคงของจิตใจที่มีความสุข การดื่มน้ำนมถั่วเหลืองวันละ 2 แก้ว นอกจากช่วย ลดความเครียด ยังเพิ่มสมาธิ และความ กระฉับกระเฉง เพราะถั่วเหลืองเป็น อาหารที่มีส่วนประกอบวิตามินบี แมงกานีส และสารซีโรโทนินใน ระดับสูงที่ช่วยลดความเครียด นอกจากนั้นยังอุดมด้วย สารโดไทโรซีน (Tyrosine) ที่ส่งผลต่ออารมณ์ ช่วยเพิ่มความตื่นตัว กระฉับกระเฉงในระบบ การทำงานสมองทำให้มสี มาธิ จดจ่อ และเสริมการทำงานใน ระบบประสาทให้มคี วามไวต่อ สิ่งกระตุ้นต่างๆ รอบตัว n

ขอบคุณข้อมูล : http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/ General/Pakinaka/48.ht และ http:// General/Pakinaka/48.htm .jerder.com

. 34


New Yearr, New ew You ปี ใหม่น้ี ‘ฉัน’ ขอไม่อว้ น

หลังจากปีใหม่ผ่านพ้นไป หลายๆ คนอาจมี หลายๆ คนอาจมีความตั้งใจปรับปรุงตัวเอง ให้ดูดีขึ้น หรือเรียกง่ายๆ ว่า ขอให้ ขอให้ฉันผอมกว่าปีที่แล้วทีเถอะ ถอะ เรามี เรามี เรื่องง่ายๆ ทีที่น่ารู้มาฝากกับการลดน้ำหนักของคุณ อย่าปล่อยให้ตัวคุณเองรับประทานอาหาร ให้อิ่มจนเกินไป และละทิ้งความ เสียดายของออกไปบ้าง เพราะสิ่งเหล่านั้น ทำให้เกิดแคลอรี่ในร่างกายได้ แต่การลดความอ้วนนั้นอาจต้องถือ กฎเหล็ก ‘การตัด ABC’ คือ ลด Alcohol, ลด Bread และลด Carbohydrates นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่และ เต็มตา โดยเฉพาะผู้หญิง เนื่องจาก ผู้หญิงหากได้นอนหลับเพียงพอแล้ว ร่างกายจะ สามารถเพิ่มระบบเผาผลาญได้มากขึ้นจากปกติถึง

40% 40%

ความอ้วนมีสาเหตุมาจากความเครียดด้วย ถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่ร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมา ทำให้ร่างกาย ทำงานผิดปกติ อาการอยากอาหารก็จะเพิ่มยิ่งขึ้น ประทานอาหาร หรื หากรู้สึกหิวให้หลีกเลี่ยงรับประทานอาหาร หรือขนมจุบจิบ แต่ให้รับประทานลูกอมแทน เนื่องจากลูกอมมีปริมาณแคลอรี่เพียง 20 แคลอรี่ แต่สามารถให้อิ่มได้ตั้ง 20 นาที ศูนย์วิจัยเนสท์เล่รายงานมาเป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการรับประทานผลิตภัณฑ์นมกับการลดน้ำหนักว่า ผลิตภัณฑ์นมช่วยลดน้ำหนัก และไขมันได้ เพราะนมจะมีส่วนช่วยควบคุมเมตาบอลิซึม หรือขบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ดีกว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ ยังมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ศึกษาใน 90 ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์นม 3-4 หน่วยบริโภคต่อวัน มีผลโดยตรงทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ การรับประทานของที่มีรสชาติร้อนแรง เช่น พริกป่น ขิง ซอสพริก จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น พบว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระตุ้น การเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ 25% 25%

‘ดูกอง ไดเอท (Dukon Diet) เป็ (Dukon Diet) เป็นวิธีการลดน้ำหนักของ ดอกเตอร์ปิแอร์ ดูกอง นักโภชนาการชาวฝรั่งเศส โดยเป็น วิธีรับประทานอาหารที่เน้นโปรตีนเป็นหลัก ช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อในร่างกายโดยไม่เพิ่มชั้นไขมัน เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงปลา และอาหารทะเล นมพร่องมันเนยต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้ จะให้ได้ผลนั้นต้องรับประทานโปรตีนให้ได้ถึง 80% ของอาหารทั้งหมด ตลอดระยะเวลาที่คุณลดน้ำหนัก โดยเฉลี่ยวิธีการนี้ช่วยให้น้ำหนักคุณ ลดได้ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ การเลือกเวลาในการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับความ ประสงค์ของคุณเอง หากต้ หากต้องการลดน้ำหนักนั้น เวลาที่ เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้า เพราะเป็นเวลาที่ร่างกายจะนำ คาร์โบไฮเดรตจากอาหารมื้อเย็นของเมื่อวานมาใช้ วานมาใช้เป็นพลังงาน จึงสลายไขมันและเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีกว่าการออกกำลังในตอนเย็น หากคุณอยากเป็นคนใหม่อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมี เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการกำจัดไขมันได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น Vaser เป็นการใช้คลื่นเสียงไขมันส่วนเกิน, Fat Lose Laser เป็นการสลาย ไขมันด้วยเลเซอร์ แล้วปล่อยให้ร่างกายขับออกมาตามธรรมชาติ, Thermage ใช้คลื่นวิทยุทำให้เนื้อเยื่อคอลลาเจนหดตัว สลายเซลลูไลท์ได้ และ VelaShape ใช้แสงอินฟราเรดร่วมกับคลื่นวิทยุ และลูกกลิ้ง สุญญากาศสลายเซลลูไลท์ n

TF030005AP 71X323 12/01/52

ขอบคุณข้อมูลจาก : ‘Being Beauty’ โดย: พญ.วรรณวิมล วรรณรักษ์, http://women.thaiza.com/detail_68948.html, http://www.ladytip.com/main/content/blogsection/2/75/ และ http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=252

การดื่มชาเขียวเป็นทางหนึ่งที่ลดน้ำหนักได้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยสวิสเซอร์แลนด์พบว่าการดื่มชาเขียวจะช่วยเผาผลาญ แคลอรี่ได้ ดังนั้นควรพยายามดื่ม 3 ถ้วยต่อวัน

. 35


Insects have served as a food source for

People

thousands of years.

-------------

Text : หอมปรางค์

สาวร็อกเกอร์ อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ‘ใหม่ เจริญปุระ’ หรือ ‘สิรวิ มิ ล เจริญปุระ’ ไม่วา่ จะผ่านมากี่ปหี รือกี่ยคุ เธอก็ยงั คงครองใจแฟนเพลงทุกคนได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยพลังน้ำเสียงแหบเสน่ห์ และลีลาการโชว์อนั ถึงพริกถึงขิง ชนิดที่วา่ ไม่เคยทำให้คนดูผดิ หวัง เร็วๆ นี้ เธอกำลังจะมีคอนเสิร์ตริมทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตให้แฟนเพลงทุกคนได้ชมกันแบบจุใจบน ท่าเรือยอชต์สุดหรูและใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย วันนี้ 24-7 จึงสบโอกาสได้ควิ หญิงเก่งคนนี้มาเล่าถึงคอนเสิร์ตริมทะเลครั้งแรกของเธอ พร้อมเปลือยหัวใจของสาวคนนี้ในวันที่ เคยท้อถึงขั้นอยากหันหลังให้วงการบันเทิงอันเป็นสิ่งที่เธอรักที่สุดในชีวิต แต่เพราะอะไร เธอถึงก้าวผ่านวันคืนเลวร้ายนั้นมาได้

‘Mai On The Beach’ ครั้งแรกในชีวติ

คอนเสิร์ตริมทะเลในวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. เป็นคอนเสิร์ตในฝันของใหม่ ที่อยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้ มานานแล้ว ทีผ่ ่านมาจะมีเพียงงานเฟสติวัลเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ไปเล่นริมทะเล แต่ครั้งนี้มันเป็น ครั้งพิเศษเพราะเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปลายปีของใหม่เอง รอบนี้กเ็ ลยคุยกับพี่ฉอด (สายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา) ว่าอยากทำอะไรที่พเิ ศษกว่าทุกปีให้แฟนๆ ได้ชมกันส่งท้ายปี และจำได้วา่ มีครั้งหนึ่งที่เรา ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนั้นประทับใจมาก เป็นคอนเสิร์ตริมทะเลที่อลังการงดงามมาก เรายังจำจนถึงวันนี้ เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็อยากจะทำให้ เหมือนแบบนั้น ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ย่งิ ใหญ่เหมือนเขาก็ตาม แต่ใหม่กม็ ่นั ใจว่าแฟนเพลงทุกคนจะได้ สนุกสนานกับคอนเสิร์ตกึ่งปาร์ต้ชี ลิ ชิล ริมหาดทรายขาว เพราะเราได้จดั ที่ทา่ เรือยอชต์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ใน ประเทศไทยอย่าง โอเชี่ยนมารีนา่ พัทยา ยอชต์คลับ โดยแนวเพลงก็มใี ห้ฟงั ครบทุกรส ทั้งโรแมนติก บอสซ่า แร็กเก้ ฮิปฮอป สกา และรอบนี้นอกจากจะมีเพลงดังๆ ของใหม่ในอดีตมาให้ฟังแล้ว ยังมี การคัฟเวอร์เพลงใหม่ข้นึ มาให้ทกุ คนได้สนุกกัน ซึ่งใหม่รับรองว่าทุกคนจะไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน

เจ้าแม่เมกกะโปรเจ็กต์!

ตอนนี้ใหม่มีแผนทีจ่ ะทำงานเยอะมากๆ รับงานจ้างร้องเพลงทั้งปีทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่ ผ่านคอนเสิร์ตรอบนี้จะมีแผนไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ภาคอีสาน จากนั้นก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา และมีผลงานภาพยนตร์ท่กี ำลังจะเปิดกล้องเดือนกุมภาพันธ์ปหี น้า และอีกหนึ่งงานที่ ใหม่กำลังคุยและเตรียมทีมกับบริษัทสหพัฒน์อยู่คือการเข้าไปเป็นแบรนด์แอมบลาสเดอร์ให้กับ สินค้าในเครือของเขาซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการคุยกันอยู่ คิดว่าปีหน้าทุกคนคงได้เห็นผลงาน

สาวไฮเปอร์ตวั แม่

ทุกวันนี้ถ้าไม่นับช่วงทีต่ ้องซ้อมคอนเสิร์ตหรือเดินสายทัวร์ต่างประเทศใหม่จะใช้เวลา ทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับคุณแม่ทุกนาที ไปไหนเราก็จะไปด้วยกัน ตอนเย็นก็ทานข้าวด้วยกัน ยกเว้นช่วงทีใ่ หม่ซ้อมดนตรีถึงจะห่างแม่ แต่เราก็จะโทร.มาเช็กว่าแม่กินข้าว กินยา ไปหาหมอหรือยัง นอกจากนั้นใหม่ก็จะปลูกต้นไม้ ทำงานบ้านทุกชนิดตั้งแต่ซักผ้า เช็ดถูพื้น ล้างห้องน้ำ เพราะเป็นคนที่มีความคิดว่าบ้านต้องสะอาด เวลากลับจาก ทำงาน 3-4 ทุ่มเราจะถอดเสื้อผ้าและรีบสวมบทเป็นแจ๋วเลย ทำงานบ้านทุกอย่าง ถือว่าเป็นการช่วยผ่อนแรงแม่บา้ นด้วย อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ใหม่กำลังติดลูกหมาอีก 3 ตัวและรักเขาทั้ง 3 ตัวมาก ไม่วา่ เราจะกลับบ้านดึกแค่ไหน เขาทั้ง 3 ก็จะ


นัง่ เกาะกระจกคอยเรา ทุกครั้งที่เห็นเขาก็มคี วามสุข อย่างช่วงนี้ตดิ เขามากถึงขั้นว่าไม่อยากจะไปไหนเพราะต้องคอยห่วงเขาอยู่ตลอดเวลา จากเมื่อก่อนเป็นคนทีช่ อบไปดูหนังนอกบ้าน ว่างก็ไปเทีย่ วต่างประเทศ ในประเทศบ้าง หรือบางครัง้ ก็ชอบเช่าดีวีดีมาดูทบี่ ้าน แต่ตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเราต้องคอยดูแลพวกเขาให้ดี ไม่ว่าจะไปไหนก็จะเอาไปด้วยทุกที่ หรือไม่เราก็จะนั่งเล่นอยู่กบั เขาทั้งวันทั้งคืน มีครั้งหนึ่งเรานั่งคุยกับเขาจนถึงตี 3 ตี 4 ดังนั้นช่วงนี้เพื่อนฝูงจะไม่คอ่ ยพอใจเพราะเรามีเวลาให้เพื่อนน้อยมาก (หัวเราะ)

‘นักร้อง’ ก็เหมือน ‘นักกีฬา’ ถ้าไม่ฟติ ก็ไม่เฟิรม์

ใหม่เป็นคนที่ดแู ลสุขภาพตัวเองเยอะมากๆ พยายามนอนให้เพียงพอเพราะเราเป็นคนเสียงแหบ ส่วนหน้าตาบางครั้งเจอแสงไฟมากๆ ก็จะ มีฝา้ ขึ้น เราต้องดูแลตัวเอง ช่วงกลางวันถ้าไม่มงี านที่ไหนใหม่จะไม่แต่งหน้าเลย ในหนึ่งวันต้องดื่มน้ำมากๆ ทานวิตามินเสริม ถ้าช่วงไหน ต้องออกคอนเสิร์ตใหม่จะล็อกเวลาไว้เลยว่า 2-3 เดือนก่อนหน้ามีงานเราจะเข้าเทกคอร์สอะไรเพิ่มก็ต้องรีบไปเรียนหรือไม่ก็จ้างให้ อาจารย์มาสอนทีบ่ ้านเราต้องเก็บแรงเอาไว้ หรือบางทีทางทีมงานเซตเวลาไว้ให้แล้วเราก็จะไปซ้อมตามที่เขากำหนด เพราะการทำให้ ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตของเราก็ดีตามไปด้วย นอกจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอาหารก็มีส่วนสำคัญเราต้องทานอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และทุกอาทิตย์ก็จะไปเข้าคอร์สสปาเพื่อดูแลผิวพรรณและนวดเพื่อการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า เราต้องพยายาม ทำให้ร่างกายของเราฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาเพราะอาชีพนักร้องก็เหมือนกับนักกีฬา ถ้าร่างกายไม่พร้อมเราก็ไม่ฟติ ในการต่อสู้ครั้งต่อไป

‘หมอนรองกระดูกอักเสบ’ บททดสอบชีวติ

เมื่อปีทแี่ ล้วต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก เพราะเป็นโรคหมอนรองกระดูกอักเสบ และปีนั้นเราก็มีงานคอนเสิร์ตใหญ่เยอะมาก ในขณะทีเ่ ราก็ป่วยมากอีกเช่นกัน ต้องมีพยาบาลไปคอยดูแลหลังเวที หรือไม่ก็ไปทำกายภาพบำบัดก่อนแสดงคอนเสิร์ต จะยกเลิกงาน ก็ไม่ได้เพราะว่าตอนที่เรารับงานยังแข็งแรงอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้ งทำ ตอนนั้นคิดอยากจะออกจากวงการบันเทิงไปเสียเลย เพราะเรา รู้สึกปวดและเจ็บหลังมากจนถึงกับต้องนั่งรถเข็นเลยทีเดียว ไปไหนมาไหนก็มคี นคอยประคองอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่นา่ อึดอัดมาก แต่พอดีว่าเพื่อนรักซึ่งเป็นชาวฮ่องกง เขาเอาเห็ด ‘ซังวาง’ หรือ ‘ลินเชียส’ มาให้เราลองทานพอทานแล้วก็ร้สู กึ ดีข้นึ เหมือนกับชีวิตเรา เปลี่ยนไปจริงๆ ค่ะ ทุกอย่างมันเริ่มดีข้นึ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่หายเกือบ 100% แต่ใหม่คดิ ว่ามันดีข้นึ ประมาณ 90% แล้วค่ะ

การอยู่เพื่อคนที่เรารัก มีคา่ มากกว่าสิ่งไหน

หลายคนอาจมองว่า ใหม่ เ ป็ น คนแข็ ง แรงซึ ่ง ความจริง แล้ ว เราก็ มี โ รค ประจำตัวที่ต้องต่อสู้อยู่จนบางครั้งก็ทำให้เรารู้สกึ หดหู่ได้ แต่ดว้ ยเพราะเรา คิดว่า การที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้มนั สวยงามอยู่แล้วโดยเฉพาะได้เกิดมา อยูใ่ นสิง่ ทีเ่ รารักมันยิง่ ทำให้เรารูส้ ึกว่าโชคดีกว่าใครๆ เพราะมีอีกหลายคน ทีอ่ ยากเข้ า แล้ว ไม่ ไ ด้ เ ข้ า หรือ บางคนเข้ า มาได้ แ ป๊ บ เดี ย วก็ ต้ อ งออกไป ทีส่ ำคัญการทีเ่ ราอยูใ่ นสังคมทีม่ ีคนรักเรามีแฟนเพลงมากมายทีใ่ ห้กำลังใจ ทำให้เรารูส้ ึกว่าเราต้องอยูเ่ พื่อคนทีเ่ ขารักเรา นอกจากนั้นสิ่งทีท่ ำให้ใหม่ รู้สึกว่าเราต้องสู้คอื ‘แม่’ ใหม่ไม่อยากแสดงอาการอ่อนแอหรือแสดงความ เจ็บปวดให้แม่เห็น ใหม่อยากให้แม่เห็นว่าใหม่แข็งแรงและจะอยูก่ ับเขา ตลอดไป เพราะแม่อายุมากแล้วใหม่ไม่อยากให้เขาไม่สบายใจ ทุกวันนี้แม่ จะคอยดูแลสุขภาพเรามากกว่า จะเป็นฝ่ายเลือกอาหารให้เรารับประทาน คอยเป็นผู้กำหนดโภชนาการให้ทุกอย่างทำให้ชวี ิตใหม่ตอนนี้มคี วามสุขมาก

ทะเลกับความประทับใจ

ปกติใหม่จะไปทะเลปีหนึง่ ประมาณ 3-4 ครัง้ และมีเหตุการณ์ครัง้ หนึ่ง กับทะเลทีเ่ รายังประทับใจมาจนถึงวันนีค้ ือ ด้วยความทีค่ ุณแม่เป็นคนใต้ ท่านจะเห็นทะเลตั้งแต่เด็ก ท่านจึงไม่ค่อยชอบทะเลสักเท่าไร วันนั้นใหม่ กับพี่ๆ ก็เลยคิดกันว่าจะทำให้คุณแม่รักทะเลให้ได้ เราจึงวางแผนกับพี่ โดยทีเ่ ราเป็นโต้โผใหญ่พาคุณแม่ พี่ๆ หลานๆ ไปเทีย่ วทีส่ มุยกัน วันนั้น ใหม่กร็ ับหน้าที่เป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนร้องเพลงให้ทุกคนฟัง และปิ้งบาร์บคี วิ ส่วนคุณแม่ก็รับหน้าทีท่ ำอาหารให้พวกเราทุกคนทานกัน ส่วนหลานๆ ก็ เล่นสนุกกันอยูร่ ิมหาดอย่างสนุกสนาน เป็นวันทีร่ สู้ ึกมีความสุขมากๆ ที่ สำคัญเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้คณ ุ แม่กลายเป็นคนรักทะเลขึ้นมาทันที นับ เป็นความประทับใจที่ใหม่ไม่มวี ันลืมเลย

ชีวติ สบายๆ ริมหาดทรายสีขาว

ปกติใ หม่ เ ป็ น คนที ่ช อบทะเลมาก มี ค วามผู ก พั น กั บ ทะเลมาตั ้ง แต่ เ ด็ ก เพราะเราเป็ น ลู ก ชาวเล คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ป็ น คนใต้ ชาว จ.นครศรีธรรมราช ถึงแม้ว่าใหม่จะเกิดที่กรุงเทพฯ ก็ตาม แต่ในทุกอณูของชีวติ มักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทะเลโดยตลอด ตั้งแต่ ถ่ายหนังก็ต้องถ่ายริมทะเล ถ่ายมิวสิกริมทะเล หรือบางครัง้ เราก็จะไปทะเลกับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือถ้าอารมณ์ไหนที่อยากจะ เขียนหนังสือ หรือนั่งวาดภาพทอดอารมณ์แบบชิล ชิล เราก็จะไปคนเดียว พอชาร์จพลังจนเต็มแล้วก็จะกลับมาสู้งานทีก่ รุงเทพฯ ต่อ ส่วนทะเลที่เราชอบไปมากที่สดุ ส่วนใหญ่จะเป็นสมุย เพราะมีความเงียบสงบและยังคงความสวยงามของท้องทะเลไว้ให้เราสัมผัสมากอยู่

‘ธรรมะ’ ให้กำลังใจให้สติ

สิง่ หนึง่ ทีท่ ำให้ใหม่ก้าวพ้นวิกฤติในชีวิตมาได้นอกจากแม่แล้ว ใหม่ยังมีธรรมะมาคอยกล่อมเกลาจิตใจอยูเ่ สมอ ใหม่ปฏิบัติธรรมมา 15 ปีแล้ว เพราะในช่วงนั้นเราเกิดมีความคิดว่าเราเป็นลูกสาวคนสุดท้องและที่บา้ นไม่มลี กู ชาย เราเลยคิดว่าเราน่าจะบวชให้พอ่ แม่นะ ก็เลย ตัดสินใจไปบวชชีพราหมณ์ และรู้สึกว่าชีวิตของเรามันมีความสุขเพราะธรรมะได้เข้ามาเติมเต็มหัวใจของเรา ที่สำคัญการที่เราได้เห็นรอยยิ้ม ของคนรอบข้างทีเ่ ขาเห็นเราบวชยิง่ รูส้ ึกมีความสุขมากยิง่ ขึ้น ใหม่คิดว่าบางครัง้ เราอยูใ่ นวงการบันเทิงมันทำให้เราได้เจอะเจอคนเยอะ หลากวงการมากไปหมด ถ้าเราไม่มธี รรมะมาเป็นหลักยึดในหัวใจ เราอาจหลงไปตามกระแสคำป้อยอของคนอื่นที่อาจทำให้ชวี ิตของเรา ต้องพบกับจุดจบไม่สวยงาม เพราะทุกอย่างในโลกใบนี้ในเมื่อมันมีเกิด ก็ตอ้ งมีดบั ไปตามกาลเวลา เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นกับชื่อเสียง เพราะวันหนึง่ เขาก็อาจจะจากเราไปได้เหมือนกัน แต่สิง่ ทีอ่ ยูก่ ับเราไปตลอดชีวิตก็คือใจของเราต่างหาก ถ้าเราทำใจให้มีความสุข แล้วทุกอย่างในชีวิตจะดีข้นึ เอง n


Eating out by น้องเนย ซีฟู้ด

Some books are to be

Taste

.others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Don’t Miss!

> ปูผดั พริกไทยดำ > กุง้ เผา > หอยเชลล์อบเนย > กล้วยหอมซีฟดู้ > ต้มยำกุง้ มะพร้าวอ่อน --------------

Text : iD11

W. Ansirimongkol

ใครทีช่ ื ่น ชอบรสชาติ ข องอาหารทะเล ต้ อ งลองแวะมาชิ ม ความอร่อ ยแบบสดๆ กั น ที ่ The Park by น้องเนย ซีฟ้ดู ร้านซีฟ้ดู ชื่อดังย่านพระราม 2 ร้านนี้หาไม่ยากเพราะตั้งอยู่ หลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ได้บรรยากาศแบบสวนสาธารณะ แถมยังอยู่ตดิ บึงน้ำ ให้อารมณ์ชิลๆ ราวกับนั่งอยูร่ ิมทะเลกันเลยทีเดียว สำหรับความโดดเด่นของเมนูที่นี่อยูท่ ี่ ความสดของวัตถุดบิ ซึ่งทางร้านจะมีต้ปู ลาขนาดใหญ่ท่เี ปลี่ยนน้ำทุกวัน รับประกันความสด กันเห็นๆ เมนูเด็ดทีไ่ ม่ควรพลาดคือ ปลากระพง The Park ปลาตัวโตทอดราดด้วยน้ำ สามรส เพิ่มความมันด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บีบมะนาวนิดๆ ได้ความจี๊ดสุดๆ หรือหาก ใครอยากจะลองสั่งเมนูทานเล่นมารองท้อง ต้องไม่พลาดกล้วยหอมซีฟ้ดู ที่ขา้ งในสอดไส้ดว้ ย กล้วยหอมผสมกับอาหารทะเลอย่างเนื้อปู ให้ความรู้สกึ กรอบนอกนุ่มใน ถูกใจคนที่ชอบเมนู ทอดๆ เป็นที่สดุ นอกจากนี้ท่นี ่ยี ังมีอาหารจีน ตั้งแต่หฉู ลาม กระเพาะปลา ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ไปจนถึงผัดหมี่ฮ่องกง ให้ได้ส่งั ชิมเพิ่มความหลากหลายกันอีกด้วย

Wow!!!

สำหรับผู้อ่าน 24-7 Magazine รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

Conveniently located on the bank of a lake, The Park by Nong Noey Seafood offers a comfortable air in the embrace of natural wind. It mostly sells seafood, best prepared with the freshest ingredients. Its unique dishes include traditional Deep Fried Sea Bass with Sweet, Sour & Spicy Sauce, and some creative dishes combining banana with seafood, making a wonderful exotic taste not to be missed. Location : Central Park, Central Plaza Rama 2, Rama 2 Road, Bangkok Wow! : Show 24-7 magazine to get a 10% discount on food, until February 28, 2011.

n

The Park by น้องเนย ซีฟ้ดู : 128 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ยูนติ CP 01 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 โทร. 0-2453-1701-4 เปิด 10.00-22.30 น.

Eati ng out --------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

Don’t Miss!

หากใครได้มโี อกาสแวะเวียนมาที่หวั หิน แล้วนึกครึ้มอยากจะ > แกงไก่ในซอสมะเขือเทศ ลองลิ ้ม ชิ ม รสอาหารสุ ด อร่อ ยแหวกแนวไปจากอาหาร และเนย > ลาบเป็ดย่าง ซี ฟู ้ด ขอแนะนำ inAzia ห้ อ งอาหารที ่โ ดดเด่ น ด้ ว ย > อกไก่หมักไข่และครีมย่าง บรรยากาศและอาหารสไตล์เอเชีย มีให้เลือกทั้งอาหารไทย > ปลาเก๋าราดพริกไทยสด อินเดีย และญี่ป่นุ ปรุงจากเชฟมืออาชีพ เพียงแค่ชมิ คำแรก > แป้งนานอบเนย เป็นต้องติดใจ อาหารจานเด่นของที่นี่ต้องลองชิมอาหาร อินเดีย เพราะรสชาติจะเข้มข้นมากๆ และอบอวลไปด้วยกลิ่นของเครื่องเทศ เมนูจานพิเศษ ของทางร้านคือ อกไก่หมักไข่และครีมย่าง อกไก่หมักด้วยเครือ่ งเทศที่ซึมลึกเข้าไปจนถึง เนื้อไก่ หรือจะเป็นแกงไก่ในซอสมะเขือเทศ ที่ทานคู่กบั นานอบเนยก็เวิรก์ ไม่เบา แต่ถา้ หาก ใครทีอ่ ยากจะลองรสชาติ แ บบไทยๆ ดู บ้ า ง ต้ อ งจานนี ้เ ลย ปลาเก๋ า ราดพริก ไทยสด และลาบเป็ดย่าง ที่ขอบอกว่าแซบถึงใจสุดๆ ไม่แพ้จานไหนๆ เลยทีเดียว n

inAzia : 1573 ชัน้ 1 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ถ.นราธิป ชะอำ เพชรบุรี เปิด 18.00-22.30 น. โทร. 032-708-000


--------------

Text : Mr.Relax

Photo : Busakorn Benjakul

Eating out

Kin no Donburi Ramen ปรุงสนุกกับราเมนหลากสไตล์

อร่อยแบบเมนูเส้นสไตล์ญ่ปี ่นุ ในรสชาติท่คี ณ ุ จะต้องติดใจ เพราะราเมนที่น่สี ามารถนำมาปรุง เป็นรสชาติหลากหลายในแบบที่คุณต้องการได้ นอกจากที่เห็นรูปน่าอร่อยอยู่ในเมนูของ ทางร้าน อย่างเมนูกลางวันก็สดุ ประหยัด อิ่มเดียวในราคา 195 บาท คุณจะได้ท้งั ข้าวญี่ป่นุ 1 ถ้วย มาพร้อมกับชุดอาหารหลักหนึ่งอย่าง และมีไข่ต๋นุ ซุป ผักดอง และยังมีชาหรือกาแฟ ร้อนเย็นก็เลือกได้ตามที่ตอ้ งการ อาหารเมนูท่วั ไปที่ไม่ควรพลาด เช่น ซูชหิ น้าต่างๆ ที่คดั สรร วัตถุดิบสดและดีมาเสิร์ฟคุณโดยเฉพาะ และข้าวหน้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ เนื้อ แซลมอน ปลาต่างๆ โดยมีไฮไลต์จานเด่นเป็นหน้าตับห่านที่ฝรั่งเรียกกันว่า Foie Gras สุดอร่อยจานละ 480 บาท จัดจานสวย มีแผ่นทองคำเปลวแต่งหน้าชาม และใส่ไว้ใน ชามทองคำออกมาเสิรฟ์ ให้เรายิ่งรู้สกึ อร่อยแบบมีคณ ุ ค่า แถมมีการถ่ายภาพให้คณ ุ เก็บไว้เป็น ที่ระลึกคู่กับอาหารเมนูพิเศษอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหน้าเป๋าฮื้อ สนนราคาเพียง 400 บาทต่อจาน ส่วนอาหารญี่ป่นุ เมนูปกติสนนราคา 200-250 บาท อาหารว่างทานเล่น เช่น เกี๊ยวซ่า 110-220 บาท ที่นีม่ พี เิ ศษกว่าที่ไหนคือ เกี๊ยวซ่าหูฉลาม เกี๊ยวซ่าไส้เป็ดย่าง และไส้เบคอนผักโขมชีส ก็ยงั มี ใครสนใจ แวะไปชิมความอร่อยได้ที่ นิฮอนมาชิ เจแปนนิชวิลเลจ สุขมุ วิท 26 หรือโทร. 0-2258-2897-8

Reccommended Menus!

> อุดง้ หน้าแกงกระหรี่ 250 บาท > ราเมนหน้าเนือ้ แกะ 250 บาท > เซตแซลมอนชุบแป้งทอด 195 บาท Kin no Donburi Ramen is a Japanese restaurant which offers a wide selection of exotic choices. Signature dishes include Roasted Duck with Rice and Beef Shank Ramen. The highlighted dish is the best-cooked Foie Gras with Rice served in a huge special golden bowl. All are prepared using eclectic finest ingredients to draw out the best and extraordinary taste. To make your eating experience even more fulfilled, the side order of delicious gyoza is prompt to water your mouth. Location : Nihonmachi Japanese Village, Sukhumvit 26, Bangkok

The

--------------

Text : Mr.Relax

Photo : Busakorn Benjakul

Thirdplace

Bibi by Cheesecake House

ถ้าใครติดอกติดใจรสชาติเค้กโฮมเมดของ Cheesecake House ซอยทองหล่อ ถ้าได้ผา่ นไปผ่านมา แถวพระราม 4 ที่เชื่อมต่อซอยสุขมุ วิท 26 บ่อยๆ ลองแวะไปที่ นิฮอนมาชิ มอลล์ ร้าน Bibi by Cheesecake House ทีน่ ี่ส่งตรงเค้กสดใหม่จากร้านต้นตำรับทุกวัน สไตล์การตกแต่งและ บรรยากาศร้านออกแนวเบเกอรีค่ าเฟ่แบบญี่ปุ่น ดูสวยงามอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสีไม้โอ๊ก และโซฟา รายล้อมด้วยกำแพงสีฟา้ พาสเทล ในส่วนของเมนูชสี เค้กใหม่ๆ ก็สามารถหา ทานได้ท่นี ่ี มีมากกว่า 30 รายการขนมหวานสำหรับเวลาน้ำชา-กาแฟของคุณ นอกจากนี้บนตู้ท่จี ดั วางขนมยังมีเมนูอ่นื เช่น ขนมปัง และคุกกี้ ที่รับรอง ว่ารสชาติดไี ม่แพ้กนั สนนราคาของเบเกอรี่ท่เี ป็นชีส ประมาณ 95-110 บาท สำหรับราคาของขนมปังต่างๆ 20-40 บาทต่อชิ้น โดยส่วนใหญ่ใครที่ได้ แวะเวียนมาชิมก็มกั จะมีตดิ ไม้ตดิ มือกลับไปฝากคนรู้ใจไม่ตำ่ กว่า 1 ชิ้น เพราะ แต่ละอย่างหน้าตาน่ารับประทานมากมาย ร้านนี้หาไม่ยากอยูใ่ นโครงการ นิฮอนมาชิ ด้านหลัง เค วิลเลจ และคาร์ฟรู ์ พระราม 4 เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. สถานที่ : นิฮอนมาชิ มอลล์, ซอยสุขมุ วิท 26 โทร. 0-2258-5647

Bedecked with brown oak fittings and pastel blue walls, Bibi by Cheesecake House lands at an awesome bakery-cafe in refined Japanese style. It serves a wide selection of delicious cake, pastry and cookies as well as tea and coffee of your choice. Just the list of cheesecake alone has more than 30 new interesting choices. Drinks such as Earl Grey are also a must. Location : Nihonmachi Mall, Soi Sukhumvit 26, Bangkok

TF062003WA 82x82 07-05-53


The Thirdpl--------------

ace

Text : iD11

Don’t Miss! Délicé (เดลิเซ่) ร้านกาแฟหรูสไตล์คลาสสิกทีใ่ ห้กลิน่ อาย

แบบยุโรปร้านนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของเจ้าของร้าน เมื่อครัง้ ทีไ่ ด้ไปศึกษาอยูท่ กี่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเธอต้อ งการเนรมิ ต ให้ เ กิ ด ร้า นกาแฟในบรรยากาศ อบอุ่นสุดคลาสสิกแบบนี้ขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ จุดเด่นของ ร้า นคื อ ความหอมละมุ น กลมกล่ อ มของตั ว เมล็ ด กาแฟ ที่นำเข้าจากเยอรมนี ได้รสชาติแบบกาแฟแท้สไตล์ยุโรป เมนูยอดฮิตที่ใครมาเป็นต้องสั่งคือ Caramel Macchiato และ Cappuccino แถมยังมีตัว Flavor ที่เพิ่มความหอมให้อย่าง จุใจถึง 3 แบบด้วยกันคือ Hazelnut, Vanilla และ Caramel นอกจากนี้ ทางร้านยังมี เบเกอรีส่ ูตรพิเศษทีอ่ ยากให้ลองชิมกันอย่าง Mont Blanc Cake เค้กวานิลลาเนื้อนุ่ม สไตล์ญ่ปี ่นุ แต่งหน้าด้วยครีมเกาลัด ให้ความมัน เนื้อเนียนนุ่ม และหอมละมุน เพิ่มความ หรูหราด้วยการโรยหน้าด้วยไอซิ่ง ผสมผงทอง ดุจเส้นไหม แต่ถ้าหากใครชอบเปรีย้ วนิดๆ ต้องลอง Raspberry & White Chocolate Mousse Cake ที่มที ้งั รสเปรี้ยว หวาน มัน และนุม่ อยูใ่ นตัว เดี ย วกั น แต่ ถ้ า ใครชอบรสหวานมั น ออกเข้ ม ต้ อ งนี ่เ ลย Banoffee รสสัมผัสที่ลงตัวของโอรีโอ้แครกเกอร์ กล้วยหอม และความหวานมันของคาราเมล เพียงแค่ กัดคำแรกก็ร้สู ึกถึงความสุขที่แทบละลายในปากกันเลยทีเดียว!!! > Hazelnut Latte > Mont Blanc > Caramel Macchiato > Banoffee > Raspberry & White Chocolate Mousse Cake

Coffeehouse เหตุผลของร้านกาแฟ

ภาพประกอบข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News ในปี 1870 เป็นภาพผู้คนที่กำลังถกเถียงกันวุ่นวาย ดูเผินๆ เหมือนคนเหล่านั้นกำลังทะเลาะกัน

แต่ถา้ ดูโดยละเอียด เราจะเห็นฉากหลังที่แลดูนา่ รื่นรมย์ ในลายเส้นหยาบๆ ผนังนั้นน่าจะบุดว้ ย ไม้ลายสวย ขณะที่บนเพดานก็มแี ชนเดอเลียร์ระย้า ลายเส้นบอกเราว่า ที่น่นี า่ จะเป็นสถานที่อนั น่าอภิรมย์ ภาพนี้มชี ่ือว่า Discussing the War in a Paris Cafe หรือ ‘การถกเถียงกันเรื่องสงคราม ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งของเมืองปารีส’

ภาพนี้บอกอะไรเราบ้าง?

อย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คอื ภาพนี้บอกเราว่า ชาวปารีเซียงน่าจะมี ‘ร้านกาแฟ’ เป็นศูนย์กลางของชีวิต อย่างน้อยๆ พวกเขาก็น่าจะไม่ได้ใช้ร้านกาแฟเป็นแค่ท่มี าแต่งตัวอวดกัน หรือเป็นสถานที่แสดงสัญญะ แห่งรสนิยม ว่าใครโก้เก๋หรูหรามากกว่าใคร แต่ร้านกาแฟในกรุงปารีสของปี 1870 เป็นสถานที่แห่งชีวิตจริง ที่ชาวปารีเซียงใช้เป็นสถานที่แสดงออกซึ่งความรู้สกึ นึกคิดของพวกเขา

และเป็นความรู้สกึ นึกคิดที่มตี ่อ ‘สงคราม’

ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวปารีเซียง แต่ร้านกาแฟและ ‘วัฒนธรรมกาแฟ’ ได้หยั่งรากลึกเช่นนี้อยู่ใน หลากหลายสังคม ไม่ใช่เพื่อการมาอวดตัวภายนอก แต่เพื่อเป็นที่สงั สันทน์พบปะ และนำเนื้อแท้ภายใน ออกมาปะทะสังสรรค์กนั ร้านกาแฟจึงมีท่ที างในประวัตศิ าสตร์ท่สี ำคัญกับหลายสำนักคิด ฌอง ปอล ซาร์ตร์ ต้นตำรับปรัชญาอัตถิภาวนิยม ซีโมน เดอ โบวัวร์ ต้นธารความคิดแบบเฟมินิสม์ หรือฟรานซ์ คาฟก้า เออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์ และกระทั่งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต่างก็มชี วี ิตผูกพันอยู่กบั ร้านกาแฟ

Inspired by its owner’s visit in Vienna, D élicé is an elegant coffee shop in classic European style. It uses coffee beans imported from Germany to guarantee the authentic taste and aroma. Highlights are Caramel Macchiato and Cappuccino, perfected with a flavor of hazelnut, vanilla or caramel. Alongside the coffee are scrumptious cakes such as Mont Blanc, Raspberry & White Chocolate Mousse and Banoffee. Location : 1 st Floor, Park Lane Community Mall, Ekkamai, Bangkok

n

Delice : ชัน้ 1 ด้านหลังบันไดเลือ่ น Park Lane Community Mall ซอยเอกมัย โทร. 0-2382-0090 อาทิตย์-พฤหัสบดี เปิด 09.00-20.30 น. ศุกร์-เสาร์ เปิด 09.00-22.00 น.

บางแห่งในชีวติ ของพวกเขาพอๆ กับที่ผองเพื่อนหกคนในซีรีสอ์ ย่าง Friends ผูกพันกับร้านกาแฟชื่อ Central Perk บนเกาะแมนฮัตตัน ร้านกาแฟกำลังแพร่หลายอยู่ในเมืองไทย แต่ร้านกาแฟไม่ได้ เป็นแค่ร้านที่ขายกาแฟ ร้านกาแฟมีท้งั ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา อันยาวนาน การฟูมฟักและก่อร่างของร้านกาแฟในแต่ละสังคม ต้องการการโอบอุ้มของ ‘วัฒนธรรม’ บางอย่าง ซึ่งเรียกว่าเป็น ‘วัฒนธรรมกาแฟ’ อันแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม แม้นว่าถ้า ทวงถามถึงต้นธารของวัฒนธรรมกาแฟแล้ว แต่ละร้านอาจต้อง ย้อนเวลากลับไปยาวไกล และหวนคืนสู่ประวัตศิ าสตร์หน้าเดียวกัน ที่ประเทศเดียวกันก็ตาม แน่นอน ร้านกาแฟย่อมขายกาแฟเป็นหลัก แต่ร้านกาแฟ ที่ดีจะให้อารมณ์บางอย่างละม้ายบาร์ กับอีกบางบุคลิกของ ร้านอาหาร แต่ร้านกาแฟของแต่ละสังคมไม่เคยเหมือนกัน เราอาจนึกภาพร้านกาแฟหรูอร่อยอย่างสตาร์บคั ส์ว่าเป็นกระแสหลักของร้านกาแฟ แต่สำหรับชาวเอเชียตะวันตก หรือชาว ตะวันออกกลาง ร้านกาแฟของพวกเขาจะมีหน้าตาอีกแบบหนึ่ง ในร้านอาจเสิร์ฟชิชา่ ให้สบู ไออวลกลิ่นผลไม้ผา่ นน้ำ และมีวิถีปฏิบัติทีแ่ ตกต่างกันออกไปจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์อย่างสิ้นเชิง นี่ยังไม่นับรวมร้านกาแฟจากอินเดียที่มีอิทธิพล ของการดื่มชาเข้ามาแทรกแซง หรือร้านกาแฟแบบญี่ป่นุ ที่ละเมียดพิถพี ถิ นั ด้วยจิตใจละเอียดอ่อนที่ถกู ปลูกฝังมาจากพิธดี ่มื ชาเขียว และร้านกาแฟแบบอื่นๆ อีกมากมายสารพัดแบบ การถกเถียงในร้านกาแฟที่ปารีส เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของร้านกาแฟและวัฒนธรรมกาแฟที่บม่ เพาะมาในสังคม แห่งนั้นเท่านั้น ยังมีเรื่องราวของร้านกาแฟให้คณ ุ ได้ละเลียดลิ้มลองอีกมากมายจนน่าประหลาดใจ!

โปรดติดตามตอนต่อไป...


Gastro

Pubs

-------------- Text : iD11 Wichwongwai Photo : Krittaphol Wichwongwai

้ 23 โรงแรม อีสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ เปิด 18.00-01.00 น. n Attica Sky Lounge : ชัน โทร. 0-2651-7600 ext. 8993 หรือคลิกที่ www.eastingbangkokhotel.com

Attica Sky Lounge simply makes a fabulous chill out place in town where a bird’s eye view of Bangkok at night is available along with cocktails, drinks such as the signature Attica Sour and over 50 creative dishes such as TomatoMozzarella Salad with basil and thinly sliced coppa ham, Ossobuco with lime risotto, Pan Roasted duck breast with ratatouille and raspberry sauce & more. Location : 23rd Floor, Eastin Hotel, Makkasan, Bangkok n

ขอขอบคุณ : PROTON SAGA ที่สนับสนุน การสำรวจเส้นทางอร่อยในครั้งนี้

67x323 16-11-53

ช่วงอากาศชิลๆ แบบนี้ ถ้าได้ดินเนอร์บนดาดฟ้าคงจะโรแมนติกไม่เบา หากใครทีก่ ำลังมองหาสถานที่ เวิร์กๆ มาช่วยสร้างบรรยากาศเริดๆ ล่ะก็ ลองแวะมาที่ Attica Sky Lounge บนชั้น 23 ของโรงแรม อีสตินดูสิ รับรองคุณจะต้องว้าว! ไปกับวิวสวยๆ ยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ นอกจากจะได้ด่มื ด่ำไปกับแสงสี อันสุกสกาวของเมืองกรุงแล้ว คุณยังได้ลมิ้ รสอาหารทีป่ รุงอย่างพิถีพิถันจากเชฟมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น Tomato-mozzarella Salad with Basil and Thinly Sliced Coppa Ham, Ossobuco with Lime Risotto และ Pan Roasted Duck Breast with Ratatouille and Raspberry Sauce อีกทั้งยังมี คอกเทลหลากหลายชนิดให้ได้เลือกสั่งมาจิบกันชิลๆ โดยเฉพาะซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่าง Attica Sour ที่มคี วามพิเศษกว่าแก้วอื่นๆ ตรงที่มบี าร์เทนเดอร์สาวสวยมาโชว์การผสมให้ดถู งึ ที่ ครบทุกอรรถรสขนาดนี้ ดินเนอร์ม้อื ต่อไปเห็นทีคงไม่พลาดที่น่ซี ะแล้วล่ะ

For Dinner : Tomato-mozzarella Salad with Basil and Thinly Sliced Coppa Ham > Ossobuco with Lime Risotto > Pan Roasted Duck Breast with Ratatouille and Raspberry Sauce > Pan Grilled Snow Fish with Sauteed Spinach and Balsamic Salsa For Drink : Hawaiian Volcano > Red Zone > Attica Sour > Moon Shine

TF074006ER

Attica Sky Lounge

Don’t Miss!


Living

[livving] adjective Definition: alive: having life, not dead or nonexistent -------- Text : karischy

TIPS,

Cook & Cool

• การใช้ไฟก็เป็นตัวช่วยให้ครัวของคุณดีขึ้น ครัวนัน้ ควรมีไฟสว่างพอเพียง มิฉะนัน้

จะทำให้ครัวคุณดูมืดทึบ ทำให้บรรยากาศอึดอัด หรือการเพิ่มไฟในลักษณะ Built-in ไปกับเฟอร์นิเจอร์เลย นอกจากจะช่วยให้ห้องขนาดเล็กดูมีมิติมากขึ้นแล้ว แสงสียังช่วย ลดความโพลน และสร้างบรรยากาศการทำอาหารและการรับประทานได้ดีอีกด้วย

• โคมไฟแบบแขวนเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีน่ ่าสนใจสำหรับห้องทีม่ ีเพดานสูง นอกจาก

ประหยัด พื ้น ทีใ่ นการใช้ฟั ง ก์ ช ัน ห้ อ งได้ เ ต็ม พิ กั ด แล้ว โคมไฟแขวนยัง ให้ แ สงสว่า งทีไ่ ม่ บาดตา และเพิ่มดีไซน์ให้ห้องดูสวยงามมีรสนิยมอีกด้วย ถ้าห้องของคุณมีองค์ประกอบ ค่อนข้างมาก หรือเต็มไปด้วยสีสันอยูแ่ ล้ว ขอแนะนำให้เลือกโคมไฟแขวนทีม่ ีรูปลักษณ์ เรียบเท่ สีเบสิกอย่าง เทา ครีม แต่ถา้ ห้องของคุณค่อนข้างเรียบโพลนจนน่าเบื่อ โคมไฟแขวน ทีม่ ีดีไซน์แปลกตา หรือมีสีสันฉูดฉาดสดใส คืออีกช้อยซ์ทนี่ ่าสนใจ

ห้องครัวคืออีกหนึ่งมุมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน และที่สำคัญคือแหล่งรวมผู้อยู่อาศัยด้วยหลายกิจกรรม ทั้งทำอาหาร รับประทาน และแม้แต่เป็นมุมนั่งเล่น ดังนั้นการออกแบบ ตกแต่งที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ Mood & Tone ของห้อง เกิดบรรยากาศแห่งความสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปาร์ต้ปี ลายปีอย่างนี้ดว้ ยแล้ว ยิ่งต้องใช้บอ่ ย และนี่คอื 5 ทิปส์เก๋ๆ ที่นา่ ทำ

ASIMO SUPER IDEA CONTEST ครั้งที่ 6 พิทกั ษ์ พฤทธิสาริกา กรรมการบริหาร บริษทั เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด นำเยาวชน คนเก่งทั้ง 6 คน ผู้ชนะเลิศพร้อมรองที่ 2 และ 3 ทัง้ ในระดับประถมต้นและระดับประถมปลาย จากการ ประกวดโครงการ HONDA ASIMO SUPER IDEA CONTEST ครัง้ ที ่ 6 ในหัวข้อ ‘พลังฝัน....สร้างสรรค์ อนาคต’ เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะยุวทูตไทย เพื่อนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในเวทีการประกวด Honda Kids’ Idea Contest ครัง้ ที ่ 9 ที่บริษทั ฮอนด้า มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมใหม่จากพลังแห่ง ความฝันของชาวฮอนด้าในอาณาจักรของฮอนด้า เช่น Honda Collection Hall, Fan Fun Lab และ Honda Twin Ring Motegi รวมทั้งสถานที่ทอ่ งเที่ยว ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการทัศนศึกษา แสวงหาประสบการณ์แห่งโลกจินตนาการ n

. 42

ห้องครัวขนาดเล็กอาจไม่เอื้อให้คุณใส่เฟอร์นิเจอร์ได้มากนัก หรือหากต้องรวมทัง้ มุม รับประทานอาหาร มุมทำครัวเข้าไว้ด้วยกัน คำแนะนำทีด่ ีคือการใช้เซตเฟอร์นิเจอร์แบบ โปร่ง ใส เช่น ใช้เ ซตโต๊ะ เก้ า อี ้ใ นมุ ม รับ ประทานอาหารทีท่ ำจากอะครีล ิก โปร่ง See Throgh อาจเลือกทีเ่ ป็นสีใส หรือแบบเนือ้ ใสมีสีก็ได้ แล้วแต่สไตล์ความชอบ

• ถ้าคุณอยากให้ห้องครัวมีสีสันไปตามฤดูกาล วิธีการลงทุนทีร่ าคาถูก และสร้างความ

เก๋ไก๋ได้ในราคาย่อมเยาคือการเลือกซื้อเซตเครือ่ งใช้พวกจาน ชาม แจกัน ในโทนสีทชี่ อบ แล้วนำออกมาตกแต่ง หยอดตามจุดต่างๆ ของห้อง

• สำหรับบ้านทีใ่ ช้สีหนักเป็นพื้นอย่างสีดำ หรือน้ำตาล และต้องการให้ห้องครัว

ดูอบอุ่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปทรงทันสมัย หรือการใช้แผ่นไม้มาผสมผสานกับสไตล์ การออกแบบตูบ้ ิลท์อิน จะช่วยลดความแข็งของงานแนว Modern ให้ดูนมุ่ นวล และสบายตาขึ้นได้มาก


-------------

Text : Yamin Sports played professionally are

Entertainment Yogi Bear Director : Eric Brevig Writers : Moe Jeline Genre : Comedy Cast : Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Tom Cavanag

ส่งท้ายปลายปีด้วยความสนุกสนานฉบับครอบครัว กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นขั้นเทพในรูปแบบ 3 มิติสุดฮา ดัดแปลงจากการ์ตูนยอดเยี่ยมของ ฮันนา บาร์บารา ผลงานกำกับเรื่องแรกของมือวาง อันดับหนึ่งด้านสเปเชียลเอฟเฟ็กต์ อย่าง Eric Brevig โดยได้ Dan Aykroyd นักแสดงผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง ออสการ์ มาให้เสียงพากษ์เป็น โยกี้แบร์จอมป่วน และคว้าตัวนักร้องขวัญใจสาวๆ Justin Timberlake มาให้เสียงพากษ์เป็น บูบู สหายรักของโยกี ้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ เจ้าหมีโยกี ้ ที่ยึดครองพื้นที ่ สวนสาธารณะ Jellystone เป็นแหล่งพักพิง กระทั่งสวนแห่งนี้จะถูกปิดและขายทอดตลาด ซึ่งนั่น หมายความว่า เหล่าบรรดาทุกครอบครัวที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ‘บ้าน’ จะต้องถูกเตะออกไปจากที ่ ซุกหัวนอนอันสุขสบาย งานนี้ หมีโยกี้ อัจฉริยะแห่งหมี และหมีบูบู สหายจอมยุ่ง จึงงัดทุกวิถีทางออกมา เผชิญหน้ากับมนุษย์เพื่อให้สวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ถูกปิด

Director : Greg Berlanti Writers : Ian Deitchman & Kristin Rusk Robinson Genre : Romantic / Comedy Cast : Katherine Heigl, Josh Duhamel

Director : Clint Eastwood Writers : Peter Morgan Genre : Thriller Cast : Matt Damon / Bryce Dallas Horward

Life As We Know It

เตรี ย มต่ อ มความหวานและรอยยิ ้ม ไว้ ต้ อ นรั บ คุ ณ พ่ อ คุณแม่มือใหม่ที่ตกกระไดพลอยโจนมาปะทะกันเพื่อ เลี้ยงเด็ก ในภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้เรื่องล่าสุดฝีมอื การกำกั บ ของ Greg Berlanti ที ่มี นั ก แสดง สาวสวยเสน่หล์ น้ เหลืออย่าง Katherine Heigl โคจรมา ปะทะกับหนุ่มหล่อล่ำ Josh Duhamel อย่างลงตัว Life As We Know It เป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดและ สาวโสดคู ่ห นึ ่ง ที่ อ ยู่ ดี ๆ ก็ จั บ พลั ด จั บ ผลู ม าร่ ว มกั น อุปการะเบบี๋ตัวน้อยๆ ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนที่เสียชีวิต กะทันหันจากอุบตั เิ หตุ งานนี้ท้งั คู่ตอ้ งเผชิญศึกหนักกับ การเลี้ยงดูเด็กน้อยที่มที ้งั ความวุ่นวายและความประทับ ใจอั น แสนน่ า รั ก ให้ ยิ ้ม น้ อ ยยิ ้ม ใหญ่ ไ ด้ ทุ ก เวลา ยิ ่ง ไปกว่ า นั ้น เจ้ า หนู ยั ง เป็ น เหมื อ นกามเทพตั ว จิ ๋ว ที่ชว่ ยสานความรักของทั้งคู่ให้กอ่ ตัวขึ้นเรื่อยๆ

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ดว้ ยบัตร K-My Debit Card ได้ในราคา 80 บาท ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือ Major, EGV, Paragon และ Esplanade ทุกสาขาทั่วประเทศ วันนี้-31 ธ.ค. 53

Hereafter

ผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดของ แม็ทท์ เดม่อน ดาราเจ้าบทบาทที่กระโดดมารับบทคนเห็นผี ให้กับ หนังสยองขวัญเรื่องใหม่ ฝีมือ คลินท์ อีสท์วู้ด ที่ทั้งนั่งแท่นกำกับและรับหน้าที่ผู้อำนวย การสร้าง แว่วมาว่าอารมณ์หนังจะประมาณ The Sixth Sense มีพล็อตเรื่องแนวเสียว สันหลังวาบ บอกเล่าเรื่องราวคน 3 คนที่สัมผัสกับชีวิตหลังความตายในรูปแบบแตกต่างกัน ได้แก่ จอร์จ หนุ่มโรงงานชาวอเมริกัน ที่มีสัมผัสที่หก เห็นผีจนวุ่นวาย ขณะเดียวกัน แมรี่ นักข่าวสาวชาวฝรั่งเศสก็มีเรื่องหวีดสยองทำให้เธอเสียขวัญ พอๆ กับ มาร์คัส นักเรียนหนุ่ม จากลอนดอน ที่ต้องมาเจอะกับเหตุการณ์ประหลาดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จนเกือบจะคลั่ง ทั้งสามต้องมาร่วมความเสี่ยงเพื่อพิสูจน์สิ่งเร้นลับ นำพาชีวิตให้หลุดรอดจากวังวนแห่งวิญญาณ แต่จะสำเร็จหรือเปลี่ยนแปลงพวกเขาตลอดกาล ต้องมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน


of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker.

ใกล้จะถึงวันหยุดยาวปลายปีนี้ยันต้นปีหน้า หลายคนมีโปรแกรมพาครอบครัวไปเที่ยว หรื อ บางคนอาจพั ก ผ่ อ นอยูใ่ นเคหสถาน 24-7 ขอแนะนำหนั ง สื อ อ่ า นเล่ น ที ่เ ป็น ได้ ทั้งเพื่อนยามเดินทาง และเพื่อนยามเหงา ในวันหยุดของคุณ

ลำนำในลมหนาว

ปิยะพร ศักดิ์เกษม - เขียน / 285 บาท จากอุ ป สรรคการสู ญ เสี ย ครัง้ ยิง่ ใหญ่ จ นยากจะยัน ตั ว ขึ ้น ถู ก แปรเปลี ่ย นเป็ น พลั ง ใจทีเ่ ข้ ม แข็ ง เพื ่อ ฟั น ฝ่ า มรสุ ม ทุกวิถีทาง... นี่คือเรือ่ งราวคร่าวๆ ของ ‘ลำนำในลมหนาว’ นวนิ ย ายชิน้ ใหม่ ของนั ก เขี ย นซี ไ รต์ มื อ ดี จ ากเรือ่ ง ‘ลั บ แล ลายเมฆ’ จรดปากกาสะท้อ นสภาพจิ ต ใจและความรูส้ ึ ก นึก คิ ด ของมนุ ษ ย์ผ่ า นตั ว ละครเอกหญิ ง อี ก ครัง้ เพื ่อ ให้ เ ห็ น รากแก่ น ของอุ ด มคติ ชี ว ิต ทีม่ ี ศี ล ธรรมและความดี ง ามเป็ น เครื่องนำทางให้พบกับความสุข ...อ่าน ลำนำในลมหนาว เพื่อสร้างความอบอุ่นให้หัวใจ

สิง่ ที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยเฉย

นิ้วกลม / 155 บาท นิยามของหนังสือเล่มนีค้ ือ ‘อุนนุน’ คำประกอบสร้างในระหว่าง นั่งเฉยๆ ที่ให้ความหมายอลวนต่อห้วงอารมณ์ความรู้สกึ จะว่าเป็น บทกวีก็ไม่ใช่ จะว่าเป็นคำคมก็ไม่เชิง จะว่าเป็นคำบ่นก็อาจจะ ใกล้เคียง ทว่าเป็นคำบ่นทีเ่ ต็มไปด้วยความคมคายทางความคิด ที่ตกตะกอนมาจากเมล็ดพันธุ์ของอดีต และสิ่งชินตาในโลกปัจจุบนั เรียงร้อยเป็นตัวอักษรทีม่ ีหนามแหลม พร้อมจะบาดใจคุณผู้อ่าน ทุกเวลา ลองวางกายให้อยู่ในภาวะ เฉย นิ่ง สงบ แล้วพลิกอ่าน ‘สิ่งที่คน้ พบระหว่างนั่งเฉยเฉย’ ... นั่น! คุณมองเห็นอะไรไหม?

ขลุ่ยไม้ ในย่าม เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์

ชูเกียรติ ฉาไธสง - เรียบเรียง / 149 บาท หนึ ่ง ในอุ ป นิ ส ัย ของนั ก เขี ย นที ่ดี คื อ การพบปะสั ง สรรค์ ชอบ สนทนา ไม่ ว ่า จะเป็ น ทางโลกหรือ ทางธรรม และนี ่ก็ คื อ ต้นทางทีท่ ำให้ ชูเกียรติ ฉาไธสง สามารถเรียบเรียงหนังสือ ชีวประวัติของกวีรุน่ บรมครู ‘เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์’ ขึ้นมา ได้นำพาให้เขาพบกับ ‘กล่องดวงใจ’ ของกวีเอกผู้นี้ อันได้แก่ ปากกาหมึกซึม กระดาษ และขลุ่ย ที่สามารถ ขับกล่อมบอกเล่าทุกทำนองการใช้ชีวิตของบุรุษนักกวีคนนี้ได้ อย่างลึกซึ้ง

คำถาม สำคัญกว่า คำตอบ

หนุ่มเมืองจันท์ - เขียน / 150 บาท อี ก หนึง่ ตำราสำคั ญ ในชุด ‘ฟาสต์ฟู ้ด ธุ ร กิ จ ’ ของหนุ ่ม นัก เขี ย นหน้า มนคนภาคตะวัน ออก ผู ้มี ล ีล าฉวัด เฉวีย น ภาษากระทบใจผู้อ่านยิง่ นัก มาคราวนีเ้ ขาพกพาเอาความ ฉงนสนเท่ห์ส่วนตัวเกี่ยวกับ ‘คำถาม’ จากสิ่งรอบๆ ตัว ทีเ่ กิ ด ขึ ้น ในสัง คม หยิบ ยกมาเป็ น ประเด็ น บอกเล่ า เชิ ง วิพากษ์ ชีช้ วนให้ผู้อ่านแสดงความเห็น เกี ่ยวกับ สิ่ง ทีเ่ ขา กำลังถามถึง เพราะเขาเชื ่อว่า ทุกสิ ่งอย่างบนโลกใบนี ้ ล้วนอุบัติขึ้นมาจาก ‘คำถาม?’

is a diverse and predominantly Caribbean rhythm that is popular in many Latin countries.

King of Leon / Come Around Sundown

ห่างหายจากวงการไปเป็นเวลาเกือบ 2 ปี สำหรับ 4 หนุ่มเซาท์เทิร์นร็อค เสียงเหน่อ อย่า ง ‘คิ ง ส์ ออฟ ลี อ อน’ (King of Leon : KOL) เพื่อเคี่ยวกรำและประจุ พลังลงไปกับอัลบั้มใหม่ชุดที่ 5 ‘Come Around Sundown’ อย่ า งเข้ ม ข้ น ซึ ่ง อั ล บั ้ม นี ้ พวกเขาได้ ที ม โปรดั ก ชั ่น มากฝี มื อ ทัง้ Jacquire King และ Angelo Petraglia โปรดิ ว เซอร์คู ่บุ ญ มาร่ว มกั น ปฏิ วั ติ แ นวเพลงของ คิ ง ส์ ออฟ ลี อ อน ให้ แ ปลกกลิ ่น ออกไป โดยเฉพาะในส่ ว นของดนตรี ได้ ใ ส่ สี แ ต่ ง กลิ ่น เพิ่มเติมจนแปลกหูแต่ก็ฟังเพลิน โดยได้นำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ทรัมเป็ต และกีตาร์ Lap Steel มาร่วมแจม ทำให้เพลงในอัลบั้มที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระแทกกระทั้นแบบร็อคแอนด์โรล ดูน่าฟังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น The Immortals, Mary, Going Back Down South และ Radioactive อย่าพลาดการฉีกแนวครัง้ สำคัญของ คิงส์ ออฟ ลีออน กับผลงานอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา Come Around Sundown สักเพลงนึงก็ห้ามข้าม!

Take That / Progress สำหรับ คอเพลงป๊ อ ป ที ่เ คยคลั ่ง หนุ ่ม ๆ วงบอยแบนด์ ในยุค ปี ’90 ไม่ มี ใ ครไม่ เ คยได้ ย ิน ชื ่อ ‘Take That’ 3 นักร้องบอยแบนด์หนุ่มจาก เกาะอั ง กฤษ ทีใ่ นขณะนี ้พ วกเขามี อัลบั้มใหม่ชื่อว่า ‘Progress’ ซึ่งเป็น อัลบั้มชุดแรกในรอบ 15 ปี ที่หายหน้า หายตาไปจากวงการ พร้อ มเซอร์ไ พรส์ พิ เ ศษที ่แ ฟนๆ ต้ อ งกรีด๊ ปรอทแตกแน่ ๆ นั ่น คื อ การกลั บ มาร่ ว ม Featuring ของแบดบอย สุดอื้อฉาว Robbie Williams ถือว่าเป็นการคืนรังของสมาชิกยุคดั้งเดิม อย่า งพร้อ มหน้ า พร้อ มตา ทั ้ง Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen และ Robbie Williams โดยมี โปรดิ ว เซอร์ค นดั ง Stuart Price มาร่ว มสร้า งสรรค์ ง านเพลงระดั บ ตำนาน และได้ปล่อย The Flood เป็นซิงเกิลเรียกน้ำย่อยให้คอเพลงป๊อป ได้ ห ายคิ ด ถึ ง ก่ อ นทีจ่ ะปล่ อ ยอี ก หลายๆ ซิ ง เกิ ล ตามมาเรี ย กบั ล ลั ง ก์ ท็อปไฟว์แห่งบิลบอร์ดชาร์ตกลับคืน Kanye West / My Beautiful Dark Twisted Fantasy

แร็พเปอร์หนุ่ม ‘Kanye West’ ไม่ยอม ปล่ อ ยให้ แ ฟนๆ ต้ อ งคิ ด ถึ ง กั น นานจน เกิ น รอ รีบ คลอดอั ล บั ้ม ชุ ด ใหม่ ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ ออกมาสะท้านวงการเพลงแร็พอีกจนได้ โดยในอัลบั้มนี้คานเย่ได้เชื้อเชิญ ศิ ล ปิ น ดั ง อย่า ง Jay-Z, La Roux และ M.I.A มาร่ว มสร้ า งสี สั น ทัง้ นักวิจารณ์หลากหลายสถาบันยังออกปากชมว่า อัลบั้มชุดนี้ของคานเย่ เป็นอั ล บั้ ม ทีเ่ ต็มไปด้วยความครีเอท ตั้งแต่ปกอัลบั้ม (ที่พิถีพิถันถึงขั้น เปลี่ยนปกมาแล้วถึง 2 ครัง้ ) ยันดนตรี กระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ยังจัดจ้าน ถูกปากถูกคอชาวแร็พอย่างแน่นอน โดยมีเพลง Power และ Runaway นำทัพขึ้นบิลบอร์ดชาร์ตไปทีละเพลง ทีละเพลง ถ้าอยากฟังแร็พเปอร์แบบ สดใหม่ ‘คานเย่’ และอัลบั้ม My Beautiful Dark Twisted Fantasy คือ ทางเลือกที่สาวกแร็พอย่างคุณไม่ควรพลาด n


Society of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker.

WHAT : เปิดตัว GARMIN nüvi 3770 อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) เผยโฉม GPS รุน่ ล่าสุด GARMIN nüvi 3770 ดีไซน์บางเฉียบ กะทัดรัด หน้าจอสัมผัสแบบ Multi Touch เกาะกระแสด้วยเทคโนโลยีแสดงภาพสามมิติ รุกตลาดจีพีเอสเมืองไทยปลายปีนี้ ซึ่ง GARMIN เป็นสุดยอดเครื่องนำทางที่มากประสิทธิผล ถูกต้อง แม่นยำ จัดจำหน่ายในราคา 14,700 บาท และตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจาก ผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากยอดการสั่งจอง หากสนใจอยากเป็นเจ้าของเครื่อง GPS GARMIN nüvi 3770 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2678-0200 ต่อ 2996-2999 n

WHAT : ‘Jabra Wave’ Return of the Legend จาบรา ผู้นำวงการบลูทูธ ต้นแบบหูฟังหนึ่งเดียวของโลก ได้ฤกษ์เบิกโฉมสินค้าใหม่ ‘Jabra Wave’ ณ โรงหนังอินิกม่า ชั้น 6 สยามพารากอน หมายรุกตลาดไอทีอกี ครั้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Return of the Legend มาพร้อมกับการดีไซน์รูปแบบใหม่ในลักษณะ บลูทธู อ้อมหลังหู เพื่อ ความกระชับและสบายสูงสุด ทั้งยังเพรียวบาง เหมาะสำหรับใบหูทุกรูปทรง ซึ่งผู้มาในงาน จะได้ทดลองประสิทธิภาพของ Jabra Wave ที่ให้เสียงชัดเจน ไร้คลื่นเสียงรบกวน ในราคา เบาๆ เพียง 2,490 บาท n


Society

of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker. ---------

Text : YAMIN

WHAT :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงร่วมงาน ชุมนุมนิสิตเก่า จุฬาฯ 2516

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทรงร่วม งานชุมนุมนิสิตเก่ารัว้ จามจุรี รหัส 2516 ครบรอบ 37 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 ปี ประกอบไปด้วยนิสิตเก่าจาก 14 คณะ จำนวนกว่า 1,000 คน ปีนจี้ ัดภายใต้ ธีม งานลูก ทุง่ ย้อ นยุค ในชือ่ ‘จุ ฬ า’16 55ฮ่า’ ในการนีน้ ิสิตเก่าทุกคนได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ทงั้ หมด ในการจัดงานหลังหักค่าใช้จา่ ย ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนา มหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

. 48


24 Hours ------------- Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

สรณัฐ ยุปานันท์ หากมีการประกวดหนุ่มหล่อหน้าใส เชื่อได้วา่ บอล-สรณัฐ ยุปานันท์ คงจะต้องติดอันดับ 1 ใน 3 เป็นแน่ เพราะขนาดทีมงาน 24-7 เพิ่งจะได้เจอตัวเป็นๆ กันครั้งแรกก็ถงึ กับตกตะลึงในความหล่อที่ไม่ธรรมดา ของหนุ่มบอลคนนี้กนั เลยทีเดียว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมช่วงนี้เขาถึงฮอตมากๆ มีทั้งงานละคร งานโฆษณา งาน MV และงานภาพยนตร์ จ่อคิวกันยาวไปถึงปีหน้า ทั้งหล่อ ทั้งเนื้อหอม ใครๆ ก็อยากจะทำความรู้จักกันซะขนาดนี้ มีหรือ 24-7 จะพลาด รีบคว้าเอาหนุ่มบอลคนนี้มาแนะนำให้คุณผู้อ่าน ทำความสนิทสนมกันโดยด่วน!!!

06.00-11.00 My best time : สำหรับตอนนี้ชว่ งเวลาที่ดที ่สี ดุ ก็คงจะเป็น ช่วงที่ถา่ ยหนังเรื่อง Yes or No อยากรัก ก็รกั เลย วันสุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่ผมจะต้องเล่นดราม่ากับนางเอก แล้วก็เป็น วันสุดท้ายที่จะได้เจอกับทีมงานและคนในกองด้วย บรรยากาศ เลยเศร้าๆ แต่กป็ ระทับใจและเป็นความทรงจำที่ดมี ากๆ My lifestyle : เป็นเด็กชอบทำกิจกรรม รักสนุก ชอบไปเที่ยวตามป่าเขา ดูนำ้ ตก My love : ตอนนี้ยงั ไม่ลงตัวเท่าไหร่ คงทำงานไปก่อน รอโอกาส ถ้าหากจะมีแฟน ก็ตอ้ งค่อยๆ ดูกนั ไป

ผมชอบผู้หญิงน่ารัก ตัวเล็ก ตาแบ๊วๆ นิสยั เข้ากันได้ และมีความคิดตรงกัน Profile ชือ่ : สรณัฐ ยุปานันท์ (บอล) การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานที่ผา่ นมา : MV ไม่เคยลืม-วงเคลิ้ม, MV ความผูกพัน (ซื้อความรักไม่ได้)-เเก้ม The Star, MV เพลง ภรรยาน้อย-ปนัดดา, โฆษณา เบียร์ชา้ ง คนไทยหัวใจเดียวกัน, ละครเพลิงสีรุ้ง และซิทคอมหนึ่งมิตรชิดใกล้

ปกติผมเป็นคนตื่นเช้าครับ เพราะพ่อแม่ผมค้าขาย เลยต้องรีบตื่นมาช่วย หลังจากตื่นมาผมจะไป เลี้ยงนกก่อน เป็นนกปรอทหัวจุก นกตัวนี้เขาบิน มาเอง ผมจับได้ดว้ ยมือเปล่า เป็นเรื่องที่ประหลาด มาก หลังจากที่ได้เขามาผมรู้สกึ ว่าการทำงาน ของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดขี ้นึ เรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ กับผมได้เกือบ 3 ปีแล้ว หลังจากเลี้ยงนกเสร็จ ผมก็จะไปให้อาหารน้องหมามี 2 ตัวเป็นพันธุ์ชวิ าวา ชื่อ ‘ซูช’ิ และ ‘แซลมอน’

11.00 ทานข้าวเช้าครับ ผมเป็นคน

ตื่นเช้าแต่ชอบทานข้าวเช้าตอนสาย เพราะ ชอบทำนั่นทำนี่ไปเรื่อย หลังจากทานเสร็จแล้ว ถ้าไม่มงี านที่ไหนก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ขาย ก๋วยเตี๋ยว เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรวัดดงมูลเหล็กครับ

18.00-20.00 หลังจากช่วยคุณพ่อคุณแม่เสร็จ เย็นๆ ผมจะไปเล่น ฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ผมชอบอยู่แล้ว จะเล่นกับ เพื่อนๆ ในหมู่บา้ น แต่ถา้ วันไหนผมไม่ได้เล่น ฟุตบอล ผมก็จะเข้าฟิตเนสแทนครับ สลับกันไป

20.00 กลับมาบ้านก็จะพาน้องหมา ออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ให้เขาสูดอากาศ ข้างนอกบ้าง เสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นไปนอนด้วย 23.00 ผมเป็นคนนอนดึก

ประมาณห้าทุ่มก็จะเข้าห้องนอนแล้ว ก่อนนอนจะ ชอบหยิบเอากีตาร์มาเล่น ปลดปล่อย อารมณ์เหงา (หัวเราะ) นอนจริงๆ ก็ประมาณตีหนึ่ง ครับ n


247#075  

247#075 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you