Page 1


Editor’s note BEAUTIFUL BANGKOK, Dream Come True ในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่เมืองไทยกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร เมืองที่ผู้คนสามารถกลับคืนสู่การใช้ ชีวิตแบบปกติสุขดังเดิม นับเป็นเรื่องน่ายินดีปรีดาในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา และเมื่อเร็วๆ นี้อย่างหนึ่งที่พวกเราได้ประจักษ์เป็นสำคัญ นั่นคือ น้ำใจ-ความรักในถิ่นที่อยู่ของคนกรุงเทพฯ ที่ต่างรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยกันตั้งแต่การทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น ที่ดีสู่ความน่าอยู่ของเมืองหลวงและเมืองใหญ่อื่นๆ ในประเทศของเราได้เป็นแบบอย่าง ส่วนอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพฯ สวยงามคงหนีไม่พ้นที่จะ ว่ากันด้วยเรื่องของความช่วยเหลือ ทั้งจาก กทม. และภาคเอกชน เริ่มจากการเปิดพื้นที่ฟรี ให้พ่อค้าแม่ขายได้จับจองขายสินค้า รณรงค์ให้คน มาช่วยกันช้อป ตามจุดช้อปปิ้งใจกลางเมืองอย่างสีลม สยาม ทองหล่อ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ถ.อังรีดูนังต์ ฯลฯ บรรดาศิลปินแขนง ต่างๆ ออกมาช่วยกันแต่งบทเพลง-บทกวี ปลุกจิตสำนึกให้เรารักกัน ห่วงใยกัน และไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกัน ถึงแม้คุณกับคนรอบข้างจะต่าง กลุ่มต่างความชอบ แต่ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ เพื่อให้กรุงเทพฯ สดใสยิ่งกว่าทุกวันที่ผ่านมา และคุณผู้อ่านคนไหนมีความคิดกับกรุงเทพฯ อย่างไร อยากให้เขียนมาเล่าสู่กันฟัง เรามีของรางวัลสำหรับคุณเหมือนเช่นเคย

Twenty-four Hours A Day, Seven Days A Week คณะบรรณาธิการ โตมร ศุขปรีชา เอกศาสตร์ สรรพช่าง ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต บรรณาธิการ พีศิลป์ พงศ์วราภา กองบรรณาธิการ ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ ศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น, ศุภฤกษ์ สมภมิตร ศิลปกรรมโฆษณา ปิยะ แก้วซ้อน กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นวิยา เพ็ญศรี

ฝ่ายโฆษณา ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา ศลิษฏา มีอยู่เต็ม ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล รุจีพัชร เครือภูงา ผู้จัดการทั่วไป ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสุข เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ หัวหน้าช่างภาพ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ กฤตพล วิทย์ว่องไว วราวุธ อันศิริมงคล กณวรรธน์ ใจพรหม ช่างภาพแฟชั่น วีรพงศ์ ชปารังษี เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ดำรงพล อ้วนเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าฝ่ายบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี นุชนารถ ใจประสาท เตือนใจ พรหมจรรย์ จันจิรา แดงแท้

Editor

www.ed247@hotmail.co.th

รายปักษ์

ทุกวันที่ 16 และ 30 ของเดือน

Vol.3

No.64

ปีที่ 3 : เล่มที่ 64 : 16-30 มิถนุ ายน 2553

16-30 June 2010

Contents ของรางวัลจดหมายผู้อ่าน : คุณสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่และอีเมล์ ed247@hotmail.co.th

เพื่อรับผลิตภัณฑ์ดีๆ จากปัญญ์ปุริ

I Love City Life 4 Attraction | 6 Calendars | 14 Health : ปวดๆ ตามสายฝนโปรย | 16 Scoop : Beautiful Bangkok 25 Escape : Sala Khaoyai 27 Living : Eastern Sense In Western Trend

28 Social

หายๆ

Trend & Taste 20 Taste : กิ น -เที่ ย ว-ดื่ ม กั บ ร้ า นอาหารเก๋ ๆ สถานที่ฮิพๆ ในสไตล์ 23 Pick & Chic : CASUAL CHIC 26 Entertainment : บันเทิงที่น่าสนใจ หนัง-เพลง-หนังสือ

People 12 Q & A : Infinity บนเส้นทางสายดนตรีที่ไม่สิ้นสุด 30 24 Hours : บอล-จารุลักษณ์ ชยะกุล

ศิลปินจากค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์

24-7

3 วิธี ที่จะได้อ่าน

Magazine มองหาตามสถานที่

ฮิ พ ๆ และร้ า นชั้ น นำ ต่างๆ ทีค่ ณ ุ ชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่คา่ จัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 0-2241-5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 0-2241-2333 E-Mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

www.247freemag.com

โทร. 0-2241-8000

# ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

WHERE TO FIND 24 -7 Magazine พบกับนิตยสาร 24-7 ได้เป็นประจำที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ท่าอากาศยานไทยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café,

Au Bon Pain, Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café Doi Tung, iberry Homemade, Ka-nom Fasion Bakery, Mc Donald, Mc Café, BIGknit,

ร้านกาแฟวาวี, TRUE Café, Hagendazz, พรเกษมคลินกิ , Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana

Spa โรงแรมดุสิตธานี, The Oasis spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์

ดิ เอสพละนาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ต ซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ค นายเลิศ, โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, Goethe-Institut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีท

อินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาท์ซิน สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Season,

อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรนิ รัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟูด้ อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครอง เซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้

The difference between the impossible and the possible lies

in a man’s determination.

- - Tommy Lasorda - -

เส้นบางๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไป

ไม่ ได้คือการตัดสินใจของเรา


= ปีทสี่ ยามสแควร์กอ่ สร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมใช้ชอื่ ว่า ปทุมวันสแควร์

ทีม่ า : http://th.wikipedia.org / ภาพประกอบ : www.pantip.com

Austria:

Asshole bar

ชิ้นส่วนคล้ายลำไส้มนุษย์อันใหญ่ยักษ์ ที่เห็นอยู่นี้ เป็นบาร์ที่คุณสามารถเข้าไปนั่งแฮงค์เอาต์กับเพื่อนๆ ได้ โดยคนสร้างตัง้ ใจให้มรี ปู ลักษณ์เหมือนกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ เริ่มต้นตั้งแต่ลิ้น มาเรื่อยๆ จนถึงกระเพาะอาหาร ผ่านลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ โดยมีประตู ทางออกคือบั้นท้ายของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งสัดส่วนของอวัยวะภายในต่างๆ นี้ ขอบอกว่าเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แต่ในส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่จะถูกทำให้มีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นกว่าส่วนอื่นๆ

โดยพื้นที่ตรงนี้จะมีเหล่าบรรดานักเที่ยวนักดริ๊งค์มารวมตัวกันเสมอๆ เห็นแล้วได้บรรยากาศสุดๆ เหมาะสำหรับคนที่ชอบค้นหาความแตกต่างซะจริงๆ

Attraction

------ Text : iD11

means that If a person finds an situation attractive, then he/ she/ it is considered enjoyable.

Korean Pavilion พาวิเลียนสุดกิ๊บอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ พาวิเลียนภายในงาน Shanghai Expo 2010 ซึ่งเป็นผลงานของ Mass Studies ที่ได้ ครีเอทให้กับ Korean Pavilion ภายใต้คอนเซ็ปต์คือการใช้ Convergence เป็นธีมหลัก สื่อสารกันระหว่าง Sign และ Space คือสัญลักษณ์เป็นพื้นที่ และพื้นที่กลายเป็นสัญลักษณ์

โดยใช้ตัวอักษรของประเทศตัวเองมาดีไซน์รูปลักษณะของ

พาวิเลียนให้ดูโมเดิร์น นับว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมกับความสมัยใหม่ได้อย่างดี

ทีเดียว เก๋ไม่เบาเลยนะ

Tape Installation ที่เห็นอยู่นี้ ไม่ใช่ผลงานของแมงมุมยักษ์ในหนังฝรั่งผจญภัย สยองขวัญบางเรื่อง แต่เป็นผลงานศิลปะที่ครีเอทมาจากฝีมือ มนุษย์นี่เอง โดยงานชิ้นนี้เป็น Croatian Design ในคอลเลคชั่น Use/Numen โดยนำเทปกาวโปร่งใสหลายๆ ชั้นมาพันรวมกันจาก เสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งในทิศทางและรูปแบบไม่แน่นอน ชวนให้คิดถึงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ ได้มีแบบฟอร์มตายตัว ซึ่งคอนเซ็ปต์ของงานแสดงชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเต้นของ นักเต้นระบำทีเ่ ต้นจากเสาหนึง่ ไปยังอีกเสาหนึง่ และเมือ่ นำเทปกาวไปพันตามเส้นทางทีน่ กั เต้นเต้นไป ก็ จ ะทำให้ ไ ด้ รู ป ร่ า งที่ แ ตกต่ า งออกไปดู มี เ สน่ ห์ ไ ม่ เ บา โดยงานชิ้ น นี้ จ ะถู ก นำไปแสดงที่

DMY 2010 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Taiwan:

Taipei Pop Music Center

สิ่งก่อสร้างที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสนี้ เป็นโปรเจ็กต์หนึ่งในการสร้าง Taipei Pop Music Center ซึ่งได้ออกแบบโดยยึดพื้นฐานของรูปร่างตัวจักจั่น

ที่กำลังประสบปัญหาสูญพันธุ์ในไต้หวันอยู่ในขณะนี้ โดย Cicada Pop เป็นตัวแทนการเกิดใหม่ของโลกธรรมชาติในการพัฒนาของกรุงไทเป โครงสร้างของ Music Center นี้ โดดเด่นตรงที่เป็นแบบ Multi-

Leveled Colorful มีพื้นที่ในการแสดง Performance ที่กว้างและ

เป็นเอาต์ดอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าส่วนของซิตี้ ทำให้ได้วิว

ที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร

Cactus Chair

.

ไอเดียสุดชิกอันนี้เป็นของ Deger Cengiz ซึ่งได้ออกแบบเก้าอี้กระบองเพชรขึ้น โดยรวมเอากระถาง ต้นไม้กบั เก้าอีใ้ ห้เป็นหนึง่ เดียวกัน ช่วยให้คนใกล้ชดิ ธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ แต่จากการทดลองให้คน

ลองเข้ามานั่งใช้จริงๆ ปรากฏว่า เก้าอี้กระบองเพชรนี้กลับไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ เพราะทำให้ ผู้นั่งรู้สึกหวั่นวิตกกับหนามแหลมๆ ของกระบองเพชรนั่นเอง ถึงแม้จะมีกระจกชิ้นใหญ่กั้นก็ตาม

แต่อย่างไรก็นับว่าเป็นชิ้นงานที่แปลกตาและแหวกแนวชิ้นหนึ่ง 24-7 ขอเอาใจช่วย n


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

-------------

Text : YAMIN เชิญส่งกิจกรรมดีๆ

on a scientific basis.

เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

Barria / House Rama. RCA โรงภาพยนตร์ เ ฮ้ า ส์ เอาใจ คอหนั ง นอกกระแส ด้ ว ยการ จั ด ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง ‘ B a r r i a ’ ภาพยนตร์ดราม่า สไตล์อิตาลี ของสุดยอด ผู้ก ำกับ จูเ ซปเป้ ตอร์นาตอเร่ ผู้ที่เคย ฝ า ก ฝี มื อ ไ ว้ แ ล้ ว ใ น ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Cinema Paradiso และ The Legend of 1900 คราวนี้เขากลับมาพร้อมกับเรื่องราว ของหลายชีวิตในชนบทของอิตาลี เสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การนำเสนอฉากผ่านวิถีชีวิต ที่ ส มจริ ง และบทสนทนาที่ บ าดใจผู้ ช มด้ ว ยคำคมต่ า งๆ นานา ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ สมบูรณ์แบบของความเป็นภาพยนตร์ กระทั่งถูกนำไปเปรียบเปรยกับภาพยนตร์อิตาลีสุดคลาสสิก เรื่อง ‘Amarcord’ ของเฟเดอริโก เฟลลินี เลยทีเดียว รับรองได้ว่าผู้ชม

จะต้องได้รับอารมณ์ที่สุข เหงา เคล้าน้ำตา และตกหลุมรักภาพยนตร์เรื่องนี้ ไปโดยปริยาย Barria เปิดให้ชมเพียงวันเดียวคือวันที่ 17 มิถุนายน

ที่ เฮาส์ อาร์ซีเอ เท่านั้น 01 :

18 – 20 June 2010 Huahin Jazz Festival

ริมชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 02 :

กลับมาสร้างความครื้นเครงอย่างต่อเนื่อง เป็ น ปี ที่ 9 กั บ การบรรเลงดนตรี แ จ๊ ส ริ ม ชายหาดหั ว หิ น งานนี้ แ ว่ ว มาว่ า ทางผู้ จั ด ตั้ ง ใจ จั ด งานเฉลิ ม ฉลองอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ เ พื่ อ ยกย่ อ งสดุ ดี ใ น พระอัจฉริยภาพทางดุริยางคศิลป์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของโลก โดยยก เวที มาอยู่ริมหาด เพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชม มากที่สุด ทั้งยังมีนักดนตรีแจ๊สระดับเทพทั้งไทย และ เทศตบเท้ า เข้ า ร่ ว มงานกั น อย่ า งอุ่ น หนาฝาคั่ ง เป็ น ประวัตกิ ารณ์ ...เตรียมแพ็คกระเป๋า แล้วไปดืม่ ด่ำดนตรีแจ๊ส อย่างเต็มอารมณ์ได้ที่ริมชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวั น ที่ 18-20 มิ ถุ น ายน หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.huahinjazz2010.com งานดนตรี ดี ๆ ที่ ค นรั ก แจ๊ ส ไม่ควรพลาด

5 June 2010

Jabra ร่วมคื นพื้ นที่ สี เ ขี ย วให้ ร าชประสงค์

03 : บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี

จำกัด ผู้แทนจำหน่ายหูฟังบลูทูธ Jabra

แต่ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้เข้าร่วม ‘ โ ค ร ง ก า ร คื น ค ว า ม ส ว ย ง า ม ใ ห้ กั บ กรุงเทพมหานคร’ โดยการร่วมปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 3 0 0 ต้ น บ ริ เ ว ณ เ ก า ะ ก ล า ง ถ น น

ร า ช ป ร ะ ส ง ค์ น ำ ที ม โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการ แ ล ะ น . ส . วิ ม ล ม า ล ย์ วั ฒ น ส ม บั ติ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยการตลาด พร้ อ ม

พนักงานกว่า 30 คน ที่ช่วยกันพลิกเกาะ กลางถนนอันว่างเปล่า ให้สวยงามและ เขียวชอุ่มขึ้นอีกครั้ง

Degree Show 10 Art4d

04 : Art4d คลอดโปรเจ็ ก ต์

‘นิ ท รรศการแสดงสุดยอดผลงาน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ’ ซึ่งเป็น นิทรรศการสร้างสรรค์ ท้าทายแนวคิด นิสิตนักศึกษา เปิดสนามประลองความครีเอทให้เหล่าเยาวชนคนหัวดี ร่วมส่งผลงาน

เพื่อคัดเลือกสุดยอดวิทยานิพนธ์ประจำปีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มิถุนายน 2010

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับเกียรติให้นำผลงาน มาจัดแสดงในเทศกาลออกแบบบางกอก 2553 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2260-2606-8 หรือทางเว็บไซต์ www.art4d.com, www.degreeshow.org ...โอกาสก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีนักออกแบบ รออยู่แค่เอื้อม

.


Commart X-Gen 2010

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่ 10.00–20.00 น. 05 : หากคุณเป็นหนึ่งใน Gen รุ่นใหม่ สายพันธุ์ไอที หลงใหลไปกับ

โอวัลตินจัดแคมเปญ ‘สำรวจธรรมชาติ กับโอวัลติน ตอน...ตามรอยแพนด้า’ เพื่อเอาใจคุณหนูๆ ให้ร่วมผจญภัยและ สัมผัสแพนด้าได้ง่ายๆ เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ บนฉลากหน้ากล่องโอวัลติน แล้วส่งมาทีต่ ู้ ปณ. 34 ปณฝ.ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ กทม. 10117

หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.ovaltine.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น

การสั ม ผั ส นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ด้ า นไอที ที่ แ ปลกใหม่ ล้ำหน้า ไม่ซ้ำใคร ไม่ควรพลาด งาน Commart X-Gen 2010 ที่จะจัดขึ้น ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ระหว่ า งเวลา 10.00-20.00 น. โดยคุณจะได้พบกับหลากหลายแนวคิดที่จะนำพาไปสู่ชีวิตเหนือกว่าของ เหล่าเซเลบด้านไอที พร้อมกับเปิดอาณาจักร 3G และสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดทีจ่ ะมาอวดโฉมเป็นครัง้ แรกในงาน รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์ไอทีชื่อดังที่จะมาลด-แลก-แจกกระหน่ำ กันอย่างสุดเหวี่ยง แถมยังได้ลุ้นของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปด้วย

Thailand International Dog Show 2010

Homepro Champion 4

Hall 3 – 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ุ ไม่ควรพลาด Thailand 06 : มาแล้ว!!!! มหกรรมสำหรับคนรักหมาแห่งปีทคี่ ณ

โฮมโปรทุกสาขา

International Dog Show 2010 งานที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจน้องหมา ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็ค เมื อ งทองธานี งานเดี ย วที่ คุ ณ จะได้ เ ดิ น เที่ ย วไปพร้ อ มๆ กั บ น้ อ งหมาสุ ด ที่ รั ก ภายในงานเต็มอิ่มไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงโชว์สุนัขแสนรู้ การตรวจ สุขภาพสุนัข การแข่งขันแสดงความสามารถของสุนัข การสาธิตต่างๆ ฯลฯ

รวมไปถึงมีร้านค้าร่วมออกบู๊ธแสดงสินค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งไทยและต่างประเทศ

ให้คุณเลือกช้อปของกำนัลเล็กๆ น้อยๆ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อน้องหมา สัตว์เลี้ยงคู่ ชีวิตของคุณ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailand-dogshow.com

08 :

เทศกาลปล่อยแสง 6 ตอน คบเด็กสร้างชาติ / TCDC ชั้น 6

ดิเอ็มโพเรียม / 10.30–21.30 น.

โฮมโปร สวรรค์ของคนรักบ้าน ทุ่มงบเหยียบ 10 ล้าน เนรมิตงาน ‘โฮมโปร แชมเปี้ยน ปี ที่ 4’ ขึ้ น เพื่ อ เฟ้ น หาสุ ด ยอดนั ก แต่ ง บ้ า นระดั บ พระกาฬ รุ่นใหม่ไฟแรง มาแข่งขันตกแต่งบ้านในไอเดียสร้างสรรค์สไตล์ Multi Function Space ตามแนวคิด ‘Love Space Love Stuff รักที่...เสียดายของ’ ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท เตรียมตัวสะกิดก๊วนเพื่อน แล้วจับมือกันมาสมัครทีมละ 3 คน ได้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 30 มิถนุ ายน 2553 ที่ โ ฮมโปรทุ ก สาขา หรื อ ดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร และดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.homepro.co.th

07 :

ใกล้ จ ะหมดเวลาแล้ ว สำหรั บ งานเทศกาลปล่ อ ยแสง 6

ตอน คบเด็กสร้างชาติ ทีศ่ นู ย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิ ด สมรภู มิ ป ระลองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ให้ เ หล่ า บรรดา ครีเอทีฟหัวใสได้มาปล่อยของกันอย่างเต็มสตรีม ไร้ขีดจำกัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘คบเด็กสร้างชาติ’ งานนี้จึงเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดและการสร้างสรรค์ในทุกอณูพื้นที่ ร่วมสัมผัสอิสระใหม่ ทางความคิดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายน 2010 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. งานนี้รับรองได้ว่า คุณจะได้รับไอเดียเจิดๆ ที่แปลกแหวกแนวเป็นของขวัญพ่วงกลับบ้านไปด้วยอย่างแน่นอน

Basel Novelties 2010 Bangkok

โรงแรม เลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ สีลม

09 : อาณาจักรแห่งนาฬิกากำลังจะถูกเนรมิตขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ

.

เมื่อ เดอะสวอทช์ กรุ๊ป เนรมิตงาน ‘Basel Novelties 2010 Bangkok’ ขึ้นเพื่อเป็นการนัดรวมพลคนรักนาฬิกาโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ โดยในงานนี้คุณจะได้พบกับนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ทั้งยังได้รับความรู้และร่วมกิจกรรม Workshop กับทุกแบรนด์ พบกับ

เหล่าพลพรรคคนรักนาฬิกาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายน ณ โรงแรม เลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ สีลม สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 088-675-5141


ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเซ็นทรัลพลาซาทุกสาขาและเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับ KBank จัดสรรมื้ออาหารสุดคุ้มยิ่งกว่าใคร พลาดไม่ ได้ที่ทุกมื้ออาหารของคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ มากมาย และอิ่มอร่อยกับอาหารหลากสไตล์นานาชาติกว่า 200 ร้าน เช่น เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ยุโรป รวมไปถึง เบเกอรี่ และเครื่องดื่มรสเลิศ เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตร เดบิตกสิกรไทย ตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี ้

Viet Cuisine

เชิญพบกับความอร่อยจากอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพ ทีเ่ วียตคูซนี ได้คดั สรรมา อาทิเช่น เปาะเปีย๊ ะสดกุง้ , เปาะเปีย๊ ะทอดแซลมอน,

แหนมเนือง, กุ้งพันอ้อย, ปากหม้อญวน, ปลาทอดตะไคร้, ขลุ่ยปู ฯลฯ

เสิร์ฟพร้อมผักสดนานาชนิด และน้ำจิ้ม สูตรเข้มข้นของเวียตคูซีน นอกจากนี้ ทางร้านยังมีเซตเมนูสดุ คุม้ และเมนูอาหารจานเดียวให้อม่ิ อร่อย อย่างง่ายๆ ทัง้ เฝอ, กวยจับ๊ ญวน, เส้นหมีห่ มูยา่ ง, ไก่ยา่ งข้าวเหนียวทอด ฯลฯ


Sfree

Healthy Dessert Cafe... ประสบการณ์ใหม่ ไอศกรีมคุณภาพเพื่อสุขภาพจากญี่ปุ่น  สฟรีสร้างสรรค์ศิลปะ ไอศกรีมกว่า 80  รูปแบบ เช่น ไอศกรีม Bento ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

รวมถึง ไอศกรีมพาร์เฟต์ ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมซอฟต์เสิรฟ์ โ ยเกิรต์ สลับชัน้ ด้วยผลไม้สด เค้ก และเบเกอรี่ต่างๆ รวมที่สุดของของหวานในถ้วยเดียวกัน  ลิ้มลองทีละชั้นหรือ

ใช้ชอ้ นยาวตักลงถึงชัน้ ล่างสุด เพือ่ สัมผัสความกลมกล่อมของแต่ละชัน้ อ ร่อยครบรส สมชื่อ ‘สมบูรณ์แบบ’ นอกจากนั้น สฟรียังมีพระเอกสำคัญที่มีอยู่ในเกือบทุกเมนู

ในร้ า น คื อ ไอศกรี ม เกล็ ด คริ ส ตั ล (GRANITA) ที ่ โดดเด่ นด้ ว ยรสธรรมชาติ

ของผลไม้สด ไม่ตอ้ งราดด้วยซอสใดๆ มีเนือ้ ละเอียด นุม่ ปราศจากสารเคมีตา่ งๆ

จึงให้ความสดชื่นได้มากกว่าไอศกรีมทั่วไป เหมาะสำหรั บ Take-out หรื อ ซื ้ อ กลั บ บ้ า น ม ี ใ ห้ เ ลื อ กกว่ า

2 0   ร สชาติ อิ ่ ม อร่ อ ยสุ ด คุ ้ ม เพี ย งรั บ ประทานผ่ า นบั ต รเครดิ ต

และเดบิตกสิกรไทย ทีร่ า้ น Sfree สาขาเซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัล เฟสติ ว ั ล พั ท ยา บี ช รั บ สิ ท ธิ ์ ซื ้ อ 4 แถม 1 ทุ ก รายการ

พลาดไม่ได้

ฮัว่ เซ่ง ฮง

Satisfying Secret, it’s much more than a cake shop ภัตตาคารอาหารจีน ฮั่ว เซ่ง ฮง กับอาหารหลากรสที่สร้างสรรค์ให้ เอร็ดอร่อยราวกับอาหารฮ่องเต้  นอกจากราคาไม่แพงแล้ว  รสชาติ

ก็อร่อย อาหารชูโรงคือหูฉลามฮั่ว เซ่ง ฮง  แต่ก็ยังมีอาหารที่อร่อยอีก หลายจาน  ไม่ว่าจะเป็นขาห่านอบหมี่  ปูทะเลผัดผงกะหรี่  โหงวก้วย

กระทงเผือก สลัดกุง้ กรอบ  ปลิงทะเลผัดใบกะเพรากรอบ  หมีผ่ ดั ฮ่องกง  บะหมีไ่ ข่เกีย๊ วกุง้ เป็ดย่าง  ปิดท้ายเมนูหลักด้วยขนมหวานจานอร่อย ‘โอวนีเเปะก๊วย’

ยำแซ่บ

เป็นร้านอาหารที่มีแม่ครัวเชี่ยวชาญอาหารประเภท ยำ, ส้มตำ, ลาบ, อาหารไทยอีสาน และอาหารจีน ทางร้านจะเน้นในรสชาติอาหาร, คุณภาพของสด, วัตถุดบิ , ความ สะอาด และคุณค่าทางโภชนาการ ซึง่ อาหารประเภทยำ ส้มตำ เป็นอาหารทีม่ ไี ขมันต่ำ มีใยอาหารสูง เพราะประกอบด้วยผัก ผลไม้ สมุนไพร เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทีใ่ ส่ใจสุขภาพทีด่ ี หน้าร้านจะเป็นครัวเปิดโชว์วตั ถุดบิ ในการประกอบอาหาร โดยแม่ครัวจะแสดงการ ประกอบอาหาร จึงทำให้ลกู ค้าเห็นการปรุงแต่งอาหารเพือ่ สร้างความน่าสนใจ และความ มัน่ ใจในความสะอาดถูกหลักอนามัยในการปรุงอาหารแก่ผทู้ พ่ี บเห็น


Secret Recipe Satisfying Secret, it’s much more than a cake shop ร้านอาหารและเบเกอรี่ชื่อดังสัญชาติมาเลเซีย นำเสนอเมนูอร่อยมากมายให้เลือก

รับประทาน ไม่วา่ จะเป็นอาหารคาว อาทิ สปาเกตตีมที บอลไก่ หมีเ่ รอบุส ข้าวไก่เคบับ ฯลฯ หรือจะเป็นเค้กช็อกโกแลตรสเลิศ ปรุงจากส่วนผสมทีไ่ ด้คณ ุ ภาพ ทำให้มอ้ื อร่อยของ คุณอร่อยกว่าทีเ่ คย พิเศษ : สำหรับแคมเปญ More to Dine ลูกค้าบัตรเครดิตและเดบิตกสิกรไทย

รับฟรีทนั ที เค้กบราวนี่ 1 ชิน้ (เมือ่ รับประทานครบ 400.- ขึน้ ไป)

Umm!..Milk

จากแม่โคพันธุด์ บี นท้องทุง่ หญ้าสีเขียวแห่งอาณาจักรฟาร์มโชคชัย ผ่านกระบวนการจัดการอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน จนได้น้ำนมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

ซึ่งกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อืมม!..มิลค์ ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าเพียงแบรนด์เดียวของ ฟาร์มโชคชัย และขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ไอศกรีมนมสด

ทีม่ รี สชาติอนั หอมหวนจากกลิน่ อายของนมสดแท้ เมือ่ ได้สมั ผัสจะต้องอุทานออกมาว่า ‘อืมม!..มิลค์’ ว้าว กับโปรโมชัน่ พิเศษ เมือ่ ทานไอศกรีมอืมม!..มิลค์ ทีศ่ นู ย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขา และเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รับส่วนลดทันที 10%

พบกับโปรโมชัน่ สุดคุม้ พร้อม


Q&A

-------------

Text : iD11 Photo : Krittapol Wichwongwai

‘อินฟินิตี้’ วงฟิว ชั่นแจ๊สอันดับหนึ่งของเมืองไทย

ที่มีตำนานมายาวนานนับ 25 ปี ซึ่งได้สร้างสรรค์

ผลงานออกมาเอาใจคนคอแจ๊สโดยเฉพาะ มาในวันนี้พวกเขา ได้มีอัลบั้มล่าสุดถือเป็นอัลบั้มที่ 10 แล้วออกมาถ่ายทอดความ สวยงามของดนตรีแนวฟิวชั่นแจ๊สให้แฟนๆ ได้ร่วมเอนจอยกัน อีกทั้งอัลบั้มนี้ยังถือเป็นการฉลองปีที่ 25 ของวงอีกด้วย นับแต่ก้าวแรกบนเส้นทางดนตรีจนถึงก้าวที่ 25

อินฟินิตี้มีการเติบโตขึ้นแค่ไหน อยากรู้...ต้องติดตาม

| อัลบัม ้ ชุดนีม้ คี วามพิเศษอย่างไร หากเปรียบเทียบกับอัลบัม้ ทีผ ่ า่ นๆ มา ในอัลบั้มนี้เราได้มีการนำเพลงแจ๊สในยุคเก่าๆ สมัย 60 มาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ฟวิ ชัน่ แจ๊สตาม แบบฉบับของ อินฟินติ ี้ ซึง่ ครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ แรก ทีท่ ำคัฟเวอร์ทงั้ อัลบัม้ เพราะปกติวงอินฟินติ จี้ ะ ทำเพลงใหม่ทงั้ หมด นับว่าเป็นการท้าทายมาก เพราะเราไม่เคยทำมาก่อน | ทำไมถึงเลือกมาทำคัฟเวอร์

เพลงในยุค 60 ก็มเี พลงฮิตอยูเ่ ยอะ เลยมีไอเดีย ขึน้ มาว่า อินฟินติ ลี้ องทำดูมยั้ เพราะเป็นอะไรที่ อินฟินิตี้ไม่เคยทำมาก่อน ก็ตั้งหลักกันอยู่นาน เพราะทุ ก คนคิ ด ไม่ อ อกว่ า จะทำเป็ น ฟิ ว ชั่ น แจ๊สกันยังไง แต่สดุ ท้ายก็ทำได้ โดยพอเราเริม่ จากเพลงๆ หนึง่ ก่อน อย่างเพลงแรกทีไ่ ด้มาคือ เพลง Cheek to Cheek จากนั้นก็แตกเป็น Love for Sale, Night and Day ทำไปก็สนุก ไปเรือ่ ยๆ พอจุดระเบิดติดปุบ๊ มันก็ไปได้ปบั๊

INFINITY

บนเส้นทางสายดนตรีที่ ไม่สนิ้ สุด

| นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษอืน ่ ๆ

อีกมัย้ เพลงแจ๊ ส ยุ ค 60 มั น จะเป็ น เพลงพวก Standard Jazz แต่พอเรามาทำเป็นของเรา เราจะเปลีย่ นใหม่เป็นสไตล์ของเราหมด โดยดึง เอาความสามารถของแต่ละคนแล้วใส่ความเป็น ตัวตนของตัวเองลงไป แต่เมโลดี้เป็นคัฟเวอร์

ก็เลยได้กลิน่ ความเป็นอินฟินติ ี้ นอกจากนัน้ งาน ชิ้ น นี้ เ ราให้ ค นที่ เ คยมิ ก ซ์ เ สี ย งให้ กั บ วงดนตรี ระดั บ โลกมาแล้ ว อย่ า ง Coldplay มาร่ ว ม

งานด้วย ช่วยให้อัลบั้มนี้ดูมีสีสันมากขึ้น อีกทั้ง เรื่ อ งของการเลื อ กเครื่ อ งมื อ อย่ า ง การใช้ Synthesizer กีตาร์ หรือเบส ก็เลือกใช้รุ่นดีๆ เพราะจะได้เสียงทีด่ ี | เพลงไหนเล่นยากทีส ่ ดุ มันก็ยากแทบทุกเพลง ถ้าเป็นเพลงที่มีการบ่น มากทีส่ ดุ ก็คอื Love for Sale เพลงนีม้ อื เบสจะ บ่นเยอะทีส่ ดุ เพราะบีทมันเร็วมาก ไม่หยุดเลย เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ เมโลดี้มันจะลอยๆ แต่ สำหรับเบส มันจะวิง่ ตลอดเวลา เมือ่ ยมือมาก | จากอัลบัม ้ 1 ถึง 10

มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร วงเรามีหลายศิลปินที่เข้ามาเรื่อยๆ พอคนมัน เยอะขึ้ น แต่ เ ราต้ อ ง Apply ตั ว เราเข้ า มา

จนกระทั่งมีการเปลี่ยน Generation ไปเรื่อยๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค แต่ ก่ อ นเล่ น กั น 7-8 คน

มีทกุ อย่าง รูปแบบของเพลงเปลีย่ นมาเรือ่ ย เรา ก็พฒ ั นามาเรือ่ ยๆ จนปัจจุบนั มี 5 คน เราสร้าง งานทีเ่ ป็น Original ของเราแต่เราเปลีย่ นให้มนั ทันสมัยขึน้ จนมาเป็นอินฟินติ อี้ ย่างในปัจจุบนั นี ้ | ความคาดหวังกับอัลบัม ้ นี้

ทุกอัลบั้มที่เราทำเราก็คาดหวังทุกอัลบั้ม เรา อยากก้าวไปข้างหน้า อยากจะเปิดโอกาสให้ ตลาดเพลงแจ๊สมีพื้นที่ ไม่ใช่กลุ่มแจ๊สคอร์เนอร์ กลุม่ เดียว ยังมีกลุม่ น้องๆ อีก 2-3 กลุม่ ทีช่ ว่ ย กั น เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ มี แ จ๊ ส ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น อย่างคุณหนึ่ง จักรวาล ก็มีวิธีคิดแนวเดียวกัน แต่แยกกันทำ ในอนาคตอาจจะทำโปรเจ็กต์ ร่วมกันก็ได้ เพราะเราเน้นไปที่ประโยชน์ที่จะ เกิดกับกลุ่มแจ๊ส ไม่ว่าจะเป็นคนฟังแจ๊สหรือ

คนเล่นแจ๊ส อย่างคอนเสิร์ตที่เราจัดขึ้นที่พัทยา ทีน่ ำเอาครูสอนคนเล่นแจ๊สมาร่วมกันเล่น ก็รสู้ กึ ว่ า เค้ า แฮปปี้ ดี เพราะความสุ ข ของคนเรี ย น ดนตรี ก็คอื การเล่นดนตรีให้คนดูแล้วมีคนชอบ

สมาชิกของวงในปัจจุบนั นับว่าวงอินฟินติ เี้ ป็นอีกหนึง่ วงทีม่ กี าร เปลีย่ น Generation ไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ให้ เข้ากับยุคสมัย แต่ยงั คาแร็กเตอร์ของ วงเอาไว้เป็นอย่างดี โดยสมาชิกใน ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงมี พี่ อ๊ อ ด-ศรายุ ท ธ

สุปญ ั โญ (เปียโน) หัวหน้าวงและเป็น

ผู้ ก่ อ ตั้ ง วง, พี่ อ้ อ ม-ชุ ม พล สุ ปั ญ โญ (กี ต าร์ , นั ก ร้ อ งนำ) ซึ่ ง อยู่ ม าตั้ ง แต่ อัลบั้มชุดแรกๆ ส่วนพี่แป๊ป-วิโรจน์ สถาปนาวัตร (เบส) เข้ามาชุดที่ 8,

พีด่ กั๊ -สุทธิพงษ์ ปานคง (กลอง) เข้ามา ชุดที่ 7 และมิน้ -ภาสกร โมระ (แซ็กโซโฟน) น้องใหม่ลา่ สุด ทีเ่ พิง่ เข้ามาร่วม งานกันครัง้ แรกในอัลบัม้ นี้ n


Good ---------- Text : LK.

Health

ความเย็นฉ่ำเป็นอีกหนึ่ง

ตั ว กระตุ้ น สำคั ญ ที่ ท ำให้ ร่างกายของใครหลายคนเจ็บ ออดๆ แอดๆ โดยเฉพาะอาการ ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆ ทั่วร่างกาย สาเหตุที่อาการปวดข้ อมั ก จะ กลับมาในหน้ าฝน ก็ เ พราะภาวะ เกินของธาตุ ต่ างๆ คื อ ธาตุ ลม และความชื้นที่มาพร้อมกัน เข้าสู่ ร่างกายและจะค้างอยู่ตามช่องว่าง ของกล้ามเนื้อเรียกอีกอย่างว่า

โรคลมในเส้น ทำให้เลือดลมไหล เวียนไม่สะดวก เกิดภาวะเลือดลม อุดตัน สะสมนานๆ จะทำให้เกิด ภาวะพร่องพลังของไตและตับ

ถ้ายิ่งสะสมในอวัยวะสำคัญทั้ง อาการปวดข้อจะเรื้อรังและแก้ยาก มากขึ้น และนี่คืออีกหนึ่งสาระ สุขภาพที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจเมื่อมี อาการเฉียบพลันแบบ ปวดๆ หายๆ ตามสายฝนโปรย ที่เรานำ มาฝาก

comes from smiling mind.

ปวดๆ หายๆ ตามสายฝนโปรย 7 เคล็ดลับป้องกัน และบรรเทาอาการปวดข้อในหน้าฝน อาการปวดข้อทั้งชนิดที่เรื้อรังและไม่เรื้อรังสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เมื่อร่างกายกระทบอุณหภูมิเย็น ชื้น เราจึงควรรู้จักวิธี ป้องกันในแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง และรับมือกับอาการที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน และนี่คือ 7 วิธีดีๆ ที่น่าอ่านน่าจดจำ กินป้องกันปวด การได้รับอาหารที่มีสารต้านออกซิเดชั่นในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ ธาตุซีลีเนียม วิตามินซี วิตามินอี และวิตามินเอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้ ดังนั้นอาหารประจำวันควรมีผัก และผลไม้สดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ได้รับวิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ส่วนอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินอี ได้แก่ น้ำมันพืช ถั่วเปลือกแข็ง ผลอะโวคาโด และเมล็ดทานตะวัน อาหารที่ มีซีลีเนียม ได้แก่ ปลาที่มีไขมันมาก ธัญพืชและไข่ นอกจากนี้ปลาที่มีไขมันมากหรือน้ำมันปลา ยังมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่อาจช่วยลดการ อักเสบภายในร่างกายด้วย บรรเทาด้วยอุณหภูมปิ ระคบ การใช้อณ ุ หภูมชิ ว่ ย โดยใช้ความร้อน อาจจะเป็นกระเป๋าน้ำร้อน ผ้าขนหนูชบุ น้ำร้อน หรือวิธบี า้ นๆ โบราณๆ อย่างใช้ใบพลับพลึงอังไฟ จากนั้นประคบข้อต่อที่เจ็บ 20 นาที ประมาณวันละ 3 ครั้ง ทำให้เลือดไหลเวียนมากขึ้น และช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อ แต่ถ้าใช้ความเย็น ก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้เฉียบพลัน นวดพร้อมสมุนไพร การนวด ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ ส่วนการใช้ยาทาถูนวดต่างๆ ที่ใช้สำหรับ

แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เช่น ยาหม่อง จะช่วยให้หายปวดได้ชั่วคราว เช่นเดียวกับการใช้ยาแก้อักเสบในรูปครีม นวดบริเวณรอบๆ ข้อที่มีการอักเสบ ก็จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ชั่วคราวเช่นกัน การประคบด้วยสมุนไพร

คือหัวไพลสด ขมิ้นชันสด การบูร เกลือ ซึ่งมักจะเพิ่มผิวมะกรูด ตะไคร้ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ร่วมกับการนวดรักษาโรค หรือการใช้ยาแผนปัจจุบัน ยังสามารถบรรเทา อาการปวดข้อ ข้อฝืด ได้มากขึ้นกว่าการนวดหรือใช้ยาเพียงอย่างเดียว

กินสมุนไพรเผ็ด การรับประทานสมุนไพร เน้นที่มีรสเผ็ดร้อน เช่น ขิงและอบเชย โดยเฉพาะขิงสด เพียงฝาน

กินวันละ 2-3 แว่น ก็ลดอาการปวดข้อได้ดีมาก เพราะขิงมีโครงสร้างโมเลกุลบางอย่างคล้ายกับยาที่ใช้รักษาโรคปวด ข้อรุ่นใหม่ที่ไม่กัดกระเพาะ รับประทานน้ำมันตับปลาวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ไอส์ลา บอสเวิร์ธ นักวิจัยจากประเทศอังกฤษ พบว่าการรับประทาน น้ำมันตับปลาวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ช่วยลดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยิ่งเป็นอาการปวดจากโรคข้อต่ออักเสบ ยิ่งได้ผล และไม่มีผลข้างเคียงเหมือนการใช้ยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรแฟน หรือแม้แต่พาราเซตามอล ซึง่ หากรับประทานเป็นประจำอาจเสีย่ งต่อโรคความดันสูงและโรคหัวใจ ถึงแม้นำ้ มันตับปลาจะไม่สามารถรักษาโรคข้ออักเสบได้ทงั้ หมด แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หาง่าย ราคาถูก และไม่เป็นอันตรายอีกด้วย บำบัดด้วยเถาวัลย์เปรียง จากการทดลองวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นานกว่า 10 ปี พบว่า

‘เถาวัลย์เปรียง’ มีสารสกัดจากลำต้นมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด ต้านการอักเสบ สามารถใช้แทนยาแก้อักเสบ ประเภท สเตียรอยด์ ที่เป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคปวดหลังและปวดตามข้อได้ และได้ผ่านการทดสอบทางคลินิก

กับคนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ได้ผลดี พบว่าร่างกายสามารถดูดซึมยาตัวนี้ได้ดี ไม่มีพิษหรือผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย ที่สำคัญ ยาสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียง เพราะไม่มีสารเคมี

เหงือ่ ออก บอกโรค

ลองสังเกตดูเหงื่อที่ออกมาก ตามจุดต่างๆ ตามร่างกายของ คุณดีๆ และถ้าจุดที่ว่าเกิดไป ตรงกับโรคแล้วละก็ ควรไป ตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์โดยด่วน ก่อนที่โรคนั้นจะทวีรุนแรงมากขึ้น • โรคเครียด เหงื่อจะออกมากบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า รักแร้ หน้าผาก พร้อมกับอาการใจสั่น มือสั่น และชีพจรเต้นเร็ว • โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือคอพอก เหงือ่ จะออกทัว่ ร่างกาย โดยเฉพาะ บริเวณฝ่ามือทั้งสองข้าง และมีอาการ

หงุดหงิด เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือสั่น น้ำหนักลด ตาโปน ผมร่วง และหิวน้ำบ่อย • วัณโรค เหงื่อออกมากทั่วร่างกายโดยเฉพาะ ในเวลากลางคืน รวมทั้งเป็นไข้ และไอเรื้อรัง • โรคเบาหวาน เหงื่อออกตามร่างกาย

ทุกส่วน โดยเฉพาะที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า และมี อาการใจสั่น เหนื่อยหอบเหมือนจะเป็นลม

ออกกำลังบริหารข้อบ่อยๆ เคลื่อนไหวข้อ และฝึกกายบริหารเป็นประจำทุกวัน อย่าอยู่นิ่งๆ เพราะยิ่งอยู่นิ่ง ข้อยิ่งแข็งฝืดและขยับยากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรฝึกกายบริหารในท่าต่างๆ ท่าละ 10 ครั้ง ทำซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมง จะช่วยทำให้ข้อลดความฝืดและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น การออกกำลังกายในสภาพไร้น้ำหนัก เช่น ว่ายน้ำ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย โรคข้ออักเสบ ที่สำคัญควรรู้สมดุลร่างกายของตัวเองว่าเมื่อใดควรพักข้อที่อักเสบ และเมื่อใดควรให้ข้อนั้นออกกำลังกาย จะช่วยให้รับมือกับโรคได้ดีขึ้น เช่น เมื่อข้อเกิดการอักเสบ รุนแรงขึ้น ให้หยุดการออกกำลังบริเวณข้อทันที และเริ่มออกกำลังใหม่เมื่อการอักเสบลดลงแล้ว n

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังสมูธ ดี

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังที่ ได้มาตรฐานระดับสากลครบวงจร

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันร่วมอบรมเลเซอร์ สำหรับแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรนานาชาติ ดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเลเซอร์โดยตรง โปรโมชั่นประจำเดือนนี้:

รับส่วนลด

20% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

. 14

สมูธ ดี สกินแคร์ คลินิก

71 ซ.พหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2619-5991, 081-695-8686 แฟกซ์ 0-2619-5992 http://www.smdlaserclinic.com


Scoop --------------

Text : editorial staff

We are Family

ฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามเสมอ เพราะเป็นได้ทงั้ นิยาม แห่งการสิน้ สุดของความมัวซัว เป็นจุดเริม่ ต้นของ ความสุข และเป็นทัง้ ความหวังแห่งอนาคต ประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เองก็เช่นกัน หลังความโกลาหลทาง

การเมืองจบสิน้ ลง ในทีส่ ดุ ความสงบสุข ก็กลับคืนมาอย่าง รวดเร็ว เพราะพวกเราคนไทยล้วนมีจติ ใจ อ่อนโยน และมิตรไมตรี เป็นสิง่ สำคัญ

แห่งความปรองดอง ไม่ตา่ งกับแสงแดดอุน่ ทีค่ ลีค่ ลายความอึมครึมในช่วงฟ้าคะนอง และนี่คือส่วนหนึ่งของดอกไม้แห่งน้ำใจ

ทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์ความสวยงามของ กรุงเทพฯ ที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก คำกล่าวนีเ้ ป็นความจริงอย่างไม่ตอ้ ง สงสัย เพราะประเทศใดที่มีความเห็นอกเห็นใจ และการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมสร้างความปรองดองรักใคร่ และความสามัคคีจนทำให้ชาติเป็นปึกแผ่นแข็งแรง และนี่ คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในเมืองไทย เมื่อหลาย องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ

ประคับประคองผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย

ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย และขาดแหล่ง ประกอบการ โครงการกระจายกันช้อป ช่วยชาติ โดย ศ.อ.ช. หรือศูนย์อำนวยความสะดวกพื้นที่ใน การช้อปปิง้ ถือเป็นหนึง่ ในโปรเจ็กต์สำคัญเพือ่ คืนความสุขให้กบั คนไทย งานนีต้ อ้ งยกความดี ความชอบให้กบั ผูใ้ หญ่ใจดีหลายท่านทีเ่ ลือกใช้ พื้นที่สนามฟุตบอลอารีน่า กลางซอยทองหล่อ 10 มาเป็นพื้นที่ให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล

มาใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้าฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ที่ริเริ่ม จนได้ใจผูค้ า้ และคนไทยไปค่อนประเทศก็ตอ้ งยกให้ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มในเครือโออิชิ แสดงเจตนารมย์ในการร่วมด้วยช่วยกันว่า

“ได้เนรมิต

พืน้ ทีก่ ว่า 14 ไร่ของสนาม ฟุตบอลมาเปิดเป็นโครงการ ศ.อ.ช. เพือ่ แสดงน้ำใจกับคนไทยด้วย กันทีป่ ระสบความลำบากจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบ ดังนัน้ บูธ๊ กว่า 500 บูธ๊ ได้ถกู จัดแบ่งเป็นโซนๆ เพือ่ ง่ายต่อผูม้ าช้อปปิง้ จึงเกิดขึน้ นอกจากโออิชิ กรุป๊ แล้ว ต้องขอขอบคุณเขตวัฒนา, อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ ซึง่ เข้ามาช่วยเหลือด้านเต็นท์ และบริษทั จีเอ็มเอ็มแกรมมีท่ ช่ี ว่ ยอย่างเต็มทีใ่ น ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้สโลแกน ‘คุณอยากขาย เขาอยากซือ้ เราจัดให้’ มาช่วย กระตุน้ เศรษฐกิจให้ไหลลืน่ และฟืน้ ฟูสภาพ จิตใจทีซ่ บเซาของคนไทยให้ดขี น้ึ อีกด้วย” นอกจากนี้ ไอเดียเดียวกันยังได้รับความ ร่วมมือจนทำให้เกิดโครงการอื่นๆ ตามมา อย่าง Fashion Mode 2nd Round Sale@Emporium STADIUM พื้นที่ ช้อปปิง้ กลางใจเมืองอีกแห่งหนึง่ ซึง่ งานนีไ้ ด้เอ็มโพเรียมเป็น เจ้ า ภาพ นำสิ น ค้ า แฟชั่ น หลากหลายแบรนด์ ดั ง กว่ า 90

แบรนด์ชนั้ นำระดับโลกมาลดสูงสุดถึง 80% โดยใช้บรรยากาศ

สเตเดี่ ย มสุ ด เก๋ ใ นซอยสุ ขุ ม วิ ท 35 ที่ ชื่ อ เอ็ ม โพเรี ย ม

สเตเดีย่ ม โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงกลาง เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เงินสะพัดขึ้น ได้แล้ว ยังทำให้คนไทยอารมณ์ดขี นึ้ อีกด้วย โครงการ Together We Share Together We Shop งานนี้ ไ ด้ ค นใจดี จ ากกลุ่ ม เดอะมอลล์ กรุ๊ ป ชวนคนไทย ช้อปอีกครั้ง โดยเดอะมอลล์ประกาศให้พื้นที่ขายสินค้าแก่

ผู้ ป ระกอบการ SME ย่ า นราชประสงค์ , สี ล ม, สยามสแควร์, เซ็นเตอร์วัน ต่อเนื่องจากงานเซลส์ครั้งยิ่ง ใหญ่ที่ผ่านมาอย่าง ‘ลดราคา ฝ่าวิกฤติ’ ซึ่งจัดครั้งแรกที่ ศู น ย์ ไ บเทค บางนา โดยงานนี้ ย้ า ยมาจั ด ที่ MCC.Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ, บางแค และงามวงศ์วาน ซึ่งผู้ที่นำ สินค้ามาขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นการช่วยเหลือ

ผู้ค้าที่ประสบความเดือดร้อนจากช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เป็น อย่างดี และจุดเริม่ ต้นเล็กๆ เหล่านี้ น่าจะเป็นนิมติ หมายทีด่ ี ของการปรองดองทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในสังคมไทย ประเทศเหมือนครอบครัว และพลเมืองเหมือนญาติ

พี่ น้ อ ง มวลรวมความสุ ข กาย สบายใจของทุ ก คนในชาติ ย่อมหมายถึงดัชนีชี้ความเจริญแห่งผู้อยู่อาศัย น่าภาคภูมิใจ ที่ในวันนี้ วิกฤติได้สร้างโอกาสให้เราได้ประจักษ์ถึงน้ำใจของ สมาชิกในบ้าน และนั บ จากวั น นี้ ไ ป เชื่ อ ว่ า คงจะมี โ อกาสพิ เ ศษดี ๆ

แบบนี้ ส ำหรั บ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ผู้ ป ระกอบการ รวมถึ ง บรรดา

นักช้อปให้ได้เพลิดเพลินกับมิติใหม่ในการจับจ่าย ได้สนุก เฮฮาถ้วนหน้ากันตลอดปี


Art of Living

Hand in Hand ปรากฏการณ์นี้ก็สำคัญและน่าประทับใจ เพราะภายหลัง กลุ่มชุมนุมสลายตัว พื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมไม่ว่าจะเป็นบริเวณ แยกราชประสงค์ หรือโซนสยาม ก็กลับมาใช้งานได้ตาม ปกติอย่างรวดเร็ว เกือบทั้งหมดแทบไม่เหลือร่องรอยความ เสี ย หาย และหนึ่ ง ในกิ จ กรรมสำคั ญ ที่ ส ร้ า งบรรยากาศ ความสมานฉั น ท์ รวมทั้ ง ความสงบปลอดภั ย ที่ มี ช าว

ต่างชาติแวะเวียนมามีสว่ นร่วม และถ่ายภาพความประทับใจ ก็คือกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อ 23 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา และโครงการ Together WE CAN ที่จัดโดย กทม. เพื่อรวมพลคนรักเมืองไทยมาช่วยกันเคลียร์ความ สะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งเคยใช้เป็นจุดชุมนุม นี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ เ ราได้ เ ห็ น กลุ่ ม คนจำนวนมากจาก หลากหลายสังคม ทั้งกลุ่มนักแสดงดาราจากช่องโทรทัศน์ ค่ายผลิตละคร สังกัดศิลปินนักร้อง กลุ่มหนุ่มสาวไฮเทค

ใน Social Network ทันสมัยต่างๆ ทั้งกลุ่ม BB กลุ่ม Facebook กลุ่มชาว PANTIP ซึ่งมีจำนวนนับพันที่ไม่เคย รู้ จั ก กั น มาก่ อ น แต่ โ อกาสของการแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร ระดมความคิด ทำให้เกิดเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวาง กลุ่มที่เล่น Twitter ซึ่งไม่เพียงแต่ในวันเดียวกันนี้ ทุกคนจะใช้ Tag #bkkclean หรือเนื้อความ

ที่สนับสนุนการรวมพลังทำความสะอาดเมือง กับ ทุกๆ ข้อความที่ทวีต จนมี 4 อันดับสูงสุดคือ

อันดับ 1 #bkkclean อันดับ 2 #thaicrisis อันดับ 3 #SiamArsa อันดับ 4 #welovethai พวกเขาก็ยังมีการนัด รวมตัวกันมาลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย และด้วย จิตใจที่มากด้วยความสุข และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกวัยวุฒิ คุณวุฒิ สถานภาพที่ได้เห็นตลอด ทั้งวันจึงเป็นภาพแห่งความสุขที่เต็มไปด้วย

รอยยิ้ม ความสนุกสนาน สามัคคี ที่สร้างความ ประทับใจให้ชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาร่วมชม ได้ลงมา ร่วมกันทำความสะอาดไปด้วย

เรียกว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายอุณหภูมิการเมืองที่แปลก ประหลาดอย่างหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ ถั ด มาอี ก 3 วั น คื อ ในวั น พุ ธ ที่ 26 พฤษภาคม

ทางสำนั ก งานกรุ ง เทพมหนคร ก็ จั ด กิ จ กรรมศาสนพิ ธี ฟื้ น ฟู เ มื อ ง เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลและฟื้ น ฟู จิ ต ใจของ ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการร่วมใจทำบุญ เมือง และพิธีทำบุญ 5 ศาสนาโดยไม่มีแบ่งศาสนา ไม่ว่า จะเป็ น พุ ท ธ คริ ส ต์ อิ ส ลาม ฮิ น ดู - พราหมณ์ ซิ ก ข์

และยังได้รับการร่วมมือจากประชาคมผู้ประกอบการย่าน ราชประสงค์ แ ละประชาชน จั ด พิ ธี ตั ก บาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ตัง้ โต๊ะรองรับประชาชนทีน่ ำข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยมาร่วมตักบาตร 10 จุด ตั้งแต่ถนนราชดำริถนนพระรามที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 06.00 น. ทัง้ หมดเกิดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ และผ่านไปได้อย่างดีเยีย่ ม สะท้อนให้เห็นว่า ความร่วมมือร่วมใจคือพลังสำคัญอัน

ยิ่งใหญ่ในการจรรโลงสังคม และสร้างสรรค์ประเทศ

ความสุขคือผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้องค์ประกอบทางศิลปะ ในการสร้างสรรค์ จรรโลง เพราะความสุข และพลังความสามัคคี ย่อมเกิดขึ้นจากขวัญ และพลั ง ใจเป็ น สำคั ญ ในวั น ที่ อุ ด มคติ กระจั ด กระจาย ความมุ่ ง หวั ง หล่ น หาย ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รวมของศิ ล ป วัฒนธรรมทุกแขนง ก็ได้บุคลากรคนสำคัญ มากมาย รวมตัวกันสร้างลำนำความฝันอัน สูงสุดขึ้นมาอีกครั้ง เริ่มจากงานประกาศรางวัลนาฏราช ที่ ส่วนหนึ่งของการแสดงได้อัญเชิญบทเพลง พระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดยการ ขับร้องร่วมกันของนักแสดง นักร้อง จำนวน มากมายโดยไม่แบ่งแยกสังกัด เพื่อเป็นการ ปลุกกำลังใจ และเสริมสร้างสติเพื่อผ่านพ้นวิกฤติ ที่ทำเอาคนไทยทั้ง ประเทศนิ่งฟังราวต้องมนต์ และปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลเมื่อเพลงจบลง สุดท้ายคือการเกิดสำนึกของส่วนรวม ที่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด ลดทิฐิ และมองต่างมุมด้วยการประนีประนอมผ่อนปรนเพื่อร่วมกันหาทางออก จากปัญหา ทางด้ า นวี ร ชนคน วรรณกรรม ผู้ที่ร่วม บ ร ร เ ล ง ส ะ ท้ อ น สังคมด้วยศิลป์อักษร ม า แ ล้ ว ห ล า ย ยุ ค หลายสมัย จีระนันท์ พิตรปรีชา กวีหญิงที่ ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาว และผ่ า นฝนกระสุ น มาอย่ า งโชกโชน ได้ อ อกมาแสดงพลั ง ทางวรรณศิ ล ป์ หวั ง จะเป็ น

ส่วนหนึ่งในการจุดประกายทางสำนึกให้คนในสังคมหันกลับมาพินิจ พิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่หนทางแก้ไข ‘หมดเวลา’ คือร้อยกรองที่สะท้อนใจให้หลายคนหยุดคิด หยุดใช้ความรุนแรงทาง อารมณ์ อันเปรียบเหมือนการบอกกับทุกฝ่ายให้ชักม้าริมหน้าผา ก่อน กระโจนลงสู่ความหายนะ เป็นเหมือนคำทัดทานครั้งสุดท้ายก่อนหมด เวลาแก้ไข เพื่อเรียกหาสันติสุขคืนสู่อ้อมกอดของคนไทย และด้วยความ ประทับใจ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพื่อชีวิตยอดนิยม และอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ครูขลุ่ยชื่อดัง ยังได้นำบทประพันธ์มาดัดแปลงเป็นเสียงเพลง ผ่านการร้อง และทำนอง ที่ดังคู่คี่มากับผลงานเพลง ‘สันติ 53’ ที่หวัง จะเห็นบ้านเมืองฝ่าวิกฤติไปได้ด้วยดีจากการแต่งเนื้อร้อง และทำนอง โดย ‘สุรชัย จั น ทิ ม าธร’ หรื อ หงา คาราวาน ผู้ ที่ ผ่ า นประสบการณ์ ทางการเมืองมาอย่างเชี่ยวกราก

นักแต่งเพลง ดารา นักร้อง ก็พร้อมใจช่วย

ในวงการเพลงป๊ อ ปเองก็ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ม่ แ พ้ กั น เมื่ อ ดี้ - นิ ติ พ งษ์ ห่ อ นาค

นักแต่งเพลงแถวหน้าของวงการ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรุ่มรวย ทางภาษาอีกคนหนึ่งของเมืองไทย ก็เข้าร่วมขบวนการประสานรอยร้าว ด้วยการถ่ายทอดเนื้อเพลง ‘ขอความสุข...คืนกลับมา’ โดยมิวสิกวิดีโอ เพลงยังเป็นผลงานกำกับของ ปรัชญา ปิ่นแก้ว เพื่อถ่ายทอดมุมมอง ผ่านกลุ่มดารา ศิลปิน มากมายโดยไม่มี ‘ค่าย’ มาเป็นอุปสรรค อาทิ

คริ ส ติ น า อากี ล่ า ร์ , ป๋ อ -ณั ฐ วุ ฒิ , ปาน-ธนพร, แดน-วรเวช, ตุ้ ย -

ธีรภัทร์, ตูน-บอดี้สแลม, ฟิล์ม-รัฐภูมิ, กาละแมร์ พัชรศรี และใหม่ เจริญปุระ ที่กระซิบมากับ 24-7 ว่า “ตัวเราในฐานะที่เป็นศิลปิน เราก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะ ช่วยกระจายและส่งต่อกำลังใจในส่วนนีไ้ ปยังชาวไทย เพราะอย่างน้อย ก็มีแฟนคลับของเรา มีคนที่เขารักเรารอกำลังใจจากเราอยู่ เหมือนกับ ว่าเราจับมือกัน แล้วเดินเคียงข้างไปด้วยกันอีกครั้ง เพราะสุดท้ายแล้ว ทุกคนก็รักในหลวงเหมือนกัน” “อันชาติใด ไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคน ชอบกลนัก”

คำปรารภนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ในประเทศไทย ตราบใดที่เรายังมีจิตสำนึก อันชอบธรรม และลำนำกวี กระตุ้นเตือน และนี่คืออีกหนึ่งในปัจจัย สำคัญที่ทำให้เรา มีฟ้าหลังฝน อันสดใสในวันนี้


กว่า 45 ปี ทีห่ นึง่ ในศูนย์รวมวัฒนธรรมล้ำสมัยของ วัยรุน่ กรุงเทพฯ ในหลายเจนเนอเรชัน่ ทีผ่ นั ผ่าน ล้วนมีคำตอบเดียวนัน่ คือ ‘สยามสแควร์’ สยามสแควร์เปลีย่ นแปลงและเจริญเติบโตไปตามยุค ล่าสุด วันนี้แม้หลายคนจะยังสะท้อนใจ เพราะไม่มีโอกาสสัมผัส ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโรงหนังสยามอีกแล้ว ขณะเดียวกันในบริเวณสแควร์แห่งนี้ กลับมีขา่ วดีๆ ให้บรรดา ร้านค้าย่อยได้รับโอกาสเปิดพื้นที่ให้ขายฟรีจากรัฐบาลและ กทม. ที่ ห วั ง ช่ ว ยพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า คนไทย พลิกฟื้นเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านี้ให้ ดีขนึ้ มาบ้าง ซึง่ ความสนุกสนานของการ ช้อปปิ้งแบบใหม่ในคอนเซ็ปต์ช้อปช่วย ชาตินี้ ไม่เพียงเรียกกระแสความฮือฮา แต่ ยั ง เป็ น นิ มิ ต หมายในอนาคตว่ า สยามสแควร์ จะยั ง เป็ น แหล่ ง รวมความสนุ ก อิ น เทรนด์ เหมื อ นในเกื อ บ 5 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา และนี่ คื อ ตั ว ตน

แห่ง ‘สยามสแควร์’ ที่หลายคนเคยมีประสบการณ์และ ความทรงจำ ENTERTAINMENT CENTER ในอดี ต เมื่ อ หลายสิ บ ปี ก่ อ น กรุ ง เทพฯ ยั ง มี แ หล่ ง ความ บันเทิงไม่มาก และสยามสแควร์นับเป็นสถานที่รวมกลุ่ม

วัยรุ่นแห่งใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุด กิจกรรม สำคัญในยุคนั้นคือการนัดรวมกลุ่มกันมาดูหนังโปรแกรม ล่าสุด ซึ่งมีเพียงที่นี่เท่านั้น ที่มีถึง 3 โรงให้เลือกชม ทั้ง หนังไทย และหนังนำเข้าจากต่างประเทศ ไลฟ์สไตล์ทนี่ ยิ ม กันมากหลังดูหนังเสร็จก็คอื การกินอาหารในร้านดังกับเพือ่ น รู้ ใ จ และช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า แฟชั่ น อิ น เทรนด์ พอให้ เ บาๆ กระเป๋าสตางค์ และคงไม่มีใครสะท้อนภาพแห่งความสุขนี้ ได้ชัดเจนไปกว่านางเอกหนึ่งในนางเอกภาพยนตร์ระดับ ตำนาน ทีน่ งั่ อยูก่ ลางใจคนไทยตลอดกาล

อดีตนางเอกยอดนิยม

ตลอดกาล : จินตรา สุขพัฒน์ “สยามในวันที่แหม่มอายุ 15-16 ปี จะมีแค่เพียงไทยไดมารู เซ็นทรัล ชิ ด ลม ซึ ่ ง เป็ น สองห้ า งหรู ห รา

ไม่เหมาะกับวัยรุน่ พวกเด็กวัยรุน่ ก็ จะเลือกมาเดินสยาม แล้วยุคนัน้ ถ้า จะไปสยาม ก็ตอ้ งไปดูหนังกันค่ะ เพราะตอนนัน้ ภาพยนตร์ เป็นเรื่องโก้มากๆ เพื่อนๆ นัดกันก็ต้องไปดูหนังที่โรงหนัง สยาม ถ้ า อยากดู ห นั ง ฝรั ่ ง ก็ ต ้ อ งมาดู ท ี ่ โ รงหนั ง สกาล่ า

แต่กจิ กรรมอย่างอืน่ ก็มบี า้ งนะคะ อย่างไปช้อปปิง้ ทานข้าว

จุ ด นั ด พบประจำของวั ย รุ ่ น ยุ ค นั ้ น รวมทั ้ ง กลุ ่ ม ของ

แหม่มด้วย คือดังกิ้นโดนัท ส่วนร้านที่ไปทานกันบ่อยๆ

ก็ตอ้ งก๋วยเตีย๋ วเนือ้ รสดีเด็ด หรือไม่กต็ อ้ งโคคาสุก้ี กิจกรรม เล็กๆ น้อยๆ แค่นี้สำหรับวัยรุ่นที่สยามตอนนั้นก็สนุกแล้ว สยามอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง แต่ก็ยังเป็น ตัวแทนของวัยรุน่ เสมอ รวมทัง้ ในอนาคต”

ALL TIME, FASHIONABLE & TRENDY LIFESTYLE นอกเหนือจากการเป็นศูนย์รวม ความบันเทิง สยามสแควร์ยงั เป็น Fashion Street ของวัยรุน่ ทุกยุค ไล่ตงั้ แต่ยคุ Hippy ในทศวรรษที่ 70 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็น แหล่งรวม Hair Stylist ระดับ แนวหน้า ในยุคหนึ่งช่วงปลายปี 2530 การตลาดของแชมพู ครีมนวด นิยมใช้ Hair Stylist ชื่อดังในสยามสแควร์ มาเป็น Presenter อย่างกว้างขวาง ยิง่ ทำให้สาวๆ ในเมืองทุกคนต่างก็ มุง่ หน้ามารอคิวแต่งทรงผมกับซาลอนดังๆ อย่างล้นหลาม และ จากการเกิดอาคารสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น Building Boutique ที่ ร วมผลงานของดี ไ ซเนอร์ แ บรนด์ ไ ทยเริ่ ด ๆ อย่ า ง Soda, Theatre และการเปิดของ มาบุญครอง ศูนย์การค้าขนาดมหึมา ฝั่ ง ตรงข้ า มสยามสแควร์ ด้ า นถนนพญาไท รวมถึ ง สี่ แ ยก

ราชประสงค์ ที่ เ ป็ น ห้ า งเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ เกษรพลาซ่ า และ

อัมรินทร์พลาซ่า ในยุคต่อๆ มา ยิง่ ทำให้ทนี่ เี่ ป็นศูนย์กลางแฟชัน่ ทีส่ ง่ ผลต่อวัยรุน่ ทัว่ ประเทศ

อดีตนางแบบสุดเซ็กซีแ่ ห่ง ยุค 90

วีนสั มีวรรณ

“สิบกว่าปีก่อน ศูนย์กลางของทุกอย่างที ่ ทันสมัยจะรวมอยู่ตรงนี้ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ร้านส่วนใหญ่จะมีดีไซเนอร์ของตัวเอง คือเค้าดีไซน์โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นเสื้อผ้าตัวเล็กๆ รัดรูป เลยทำให้ดูโป๊ะแบบสมัยนี้ เมื่อก่อนจะนิยมเสื้อตัวใหญ่ หน่อย ใส่กับกางเกงยีนส์สีเข้มๆ หรือไม่ก็สีซีดไปเลย จะสวย

มากๆ รองเท้าก็จะเป็นลักษณะหนัง หรือบู๊ตก็ได้ ชอบแต่งตัว

ก็เลยเลือกที่จะไปเดินแถวนั้น เหมือนไปอัพเดทว่ามีอะไร

ใหม่ๆ บ้าง ความทรงจำที่ชัดของสยามตอนนั้น ก็ต้องเป็น

ร้านค้า ขายเสื้อผ้า อาหาร แล้วก็โรงหนัง เป็นจุดนัดพบของ เพื่อนๆ เชื่อนะว่าต่อไปสยามก็จะเป็นแหล่งแฟชั่นต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่ไหนจะมาแทนได้อีกแล้วค่ะ เพียงแต่อาจจะเปลี่ยน

รูปแบบไปตามเวลา และเชือ่ ว่าศูนย์กลางของคนรุน่ ใหม่ ก็ตอ้ งเป็นสยาม

เท่านัน้ ค่ะ”

GENERATION NEXT, CULTURE ไม่มีคำว่าหยุดนิ่งที่สยามสแควร์ และอีกช่วงต่อสำคัญ คือการเกิดขึ้นของ สยามดิสคัฟเวอรี่ ‘Lifestyle Center’ ที่เป็นการ Renovate อาคาร สยามเซ็นเตอร์ให้ร่วมสมัย และยังมีการลงเสาเข็มรถไฟฟ้า ซึ่งเปิดให้ บริการถัดมาในปี พ.ศ. 2542 พร้อมกับการเกิดของลานกิจกรรมในพื้นที่ สยามสแควร์ คือ เซ็นเตอร์พ้อยต์ ‘Tasting Center of Teen’ แหล่ง ชุ ม นุ ม ใหม่ ข องวั ย รุ่ น ที่ จ ำลองวั ฒ นธรรมแบบถนนฮารากู จุ จากญี่ ปุ่ น

มีฟังก์ชันหลักๆ คือลานกิจกรรม ร้านนั่งกินดื่ม Shop แฟชั่น ทั้งหมด

ตั้งอยู่ในโซน Out Door ล้อมรอบเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้เป็น สถานทีแ่ สดงความสามารถ แลกเปลีย่ นกิจกรรม Hip Hip และในยุคนีเ้ อง ที่ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของความสุขอันสับสนได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพยนตร์วยั รุน่ ชือ่ ดัง ‘รักแห่งสยาม’ ได้เกิดขึน้ อีกครัง้ หลัง ‘สยามสแควร์’ ภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับสถานที่ซึ่งดำเนินเรื่องราวของวัยรุ่นเมื่อ 25

ปีกอ่ น และนีค่ อื แรงบันดาลใจมากมายจากชีวติ ช่วงหนึง่ ของ มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ กวาดรางวัลมาแล้วแทบจะทุกสถาบัน “ตั้งแต่อดีตมา สยามเป็นที่รวมของทุกอย่าง อาหาร แฟชัน่ โดยเฉพาะโรงหนัง มีความหมายกับผม มากๆ โรงหนังสยาม ยิง่ เรียกได้วา่ มีความผูกพันกับผม มากกว่าที่อื่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2003 โรงหนังสยามฉายหนังยาว

เรื่องแรกของมะเดี่ยว คือเรื่องลี้ เรียกว่าเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตของผม

จนทำให้มวี นั นีไ้ ด้ จากชีวติ ทีเ่ รียนจุฬาฯ ซึง่ อยูใ่ กล้สยาม ทำให้ผมได้เห็น และผูกพันกับสถานที่นี้มาก สยามสแควร์เป็น Pop Culture ที่เราจะไปดู คนแต่งตัวเก่งๆ หน้าตาหล่อๆ สวยๆ ไปเดินกัน มันสะท้อนให้เห็นได้ว่า สยามเป็นจุดศูนย์กลางทีท่ กุ คนสนใจจริงๆ และถ้าพูดตรงๆ ก็ตอ้ งบอกว่า คนมาเดินสยาม มักจะมาทำกิจกรรมไร้สาระ อย่างเด็กรุน่ ใหม่อาจจะมา เรียนพิเศษ แต่ก็มักจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ไร้สาระมากกว่าตามมาเสมอ

ดังนั้นการที่คนมากันเยอะๆ มาทำกิจกรรมหลากหลายมันก็มีเรื่องราว อื่นๆ ตามมา อย่างพบกับแฟน ทะเลาะกับแฟน เลิกกับแฟน ซึ่งก็เป็น

แรงบันดาลใจส่วนหนึง่ ของ ‘รักแห่งสยาม’ ” ยิง่ โต เรายิง่ พบบ่อยว่า ความทรงจำเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ และควรรักษามันไว้ ให้ ดี ที่ สุ ด เพราะวั น หนึ่ ง สิ่ ง นั้ น จะไม่ เ หลื อ เค้ า โครงให้ เ ห็ น อี ก ต่ อ ไป

นอกเหนื อ จากการหลั บ ตารำลึ ก ถึ ง ภาพในอดี ต และสิ่ ง นี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สยามสแควร์อกี ครัง้ เหมือนทีเ่ กิดมาหลายครัง้ ในยุคสมัยต่างๆ กว่า 40 ปี ใน พ.ศ. 2551 สัญญาเช่าบริเวณเซ็นเตอร์พ้อยต์สิ้นสุดลง และกำลังจะ เปลีย่ นเป็นอาคารเทคโนโลยี ‘ดิจติ อล เกตเวย์’ ‘ยุคของใคร ก็ยคุ ของคนนัน้ ’ สัจธรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นได้การ เกิดสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ขึ้นทดแทนของเก่าในสถานที่เดิม วันนี้อาจ แตกต่างจากวันวาน แต่เราก็เชื่อว่าที่แห่งนี้คือหนึ่งในความสุข ความทรงจำทีด่ ๆ ี ของคุณและของกรุงเทพฯ ตลอดไป n

ขอบคุณภาพประกอบ • http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K9277654/K9277654.html โพสต์โดย คุณ pome2005 • http://atcloud.com/stories/23691 • http://linuxbus.porar.com/webboard/showmsg.php?pID=5503 โพสต์โดย คุณ a-aey (a-aey) facebook.com/a2aey | a2aey.multiply.com | www.portfolios.net/profile/a2aey • http://www.centerpoint108.com/friend/centerpoint_news_index.asp?id=175 • http://en.wikipedia.org/wiki/File:SIAM_SQUARE_2.jpg • http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/01/A7469165/A7469165.html โพสต์โดย When You Say


Some books are to be

Taste

. others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Brio@Bangkok Marriott Resort and Spa

try to

(good)

taste...

n

n Brio โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ เปิดบริการมื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 น. และมื้อเย็นเวลา 18.00-22.30 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2476-0022 ต่อ 1416 หรือเข้าไปที่ www.marriottdining.com

. 20

ห้องอาหารบริโอ ห้องอาหารอิตาเลียนแห่งเดียวในฝั่ง Recommended! ธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในตึกด้านเหนือของโรงแรมแมริออท > Moleche Fritto Con รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ ที่นี่ได้เชฟมือหนึ่งอย่าง Pomodoro Fresco All'Agro Con Limoni Conservati แอนโตนิโอ แฟคชิเนตติ มาควบคุมดูแล และพร้อมที่ จะมาเปิดเผยสูตรลับสปาเกตตีรสเลิศ โดยเชฟสร้างสรรค์ > Risotti Con Funghi Porcini > Paste Allo Scoglio ขึ้ น จากการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู ง อย่ า งเนื้ อ วากุ Bianca al Prosciutto เนือ้ ชัน้ ดีทลี่ ะลายได้ดว้ ยรสสัมผัส นำมาปรุงแต่งเป็นเมนู > Pizza (Mozzarella, Parmigiano, แนะนำใหม่ประจำห้องอาหาร โดยเฉพาะสปาเกตตี

Proscciutto E Rucola) มีทบอลเนื้อวากุ กับความลงตัวของซอสมะเขือเทศผสม เห็ดทรัฟเฟิลชั้นดี เติมความหอม หวาน มันด้วยชีสมาสคาร์โปน พร้อมนำเนื้อวากุ คุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ปั้นเป็นมีทบอลรสเลิศคลุกเคล้าสมุนไพร สดใหม่ เพียงแค่นคี้ ณ ุ ก็จะได้สมั ผัสกับสปาเกตตีมที บอลทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ แล้ว สำหรับบรรยากาศการตกแต่งภายในห้องอาหาร บอกได้เลยว่า เมื่อได้มาสัมผัสที่นี่ คุณจะเหมือนได้ล่องลอยไปสู่กลิ่นอายของความเป็นอิตาลีอย่างแท้จริง ด้วยการตกแต่งที่ สวยงาม หรูหรา แต่ก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจได้ไม่น้อยกับความรู้สึกเป็นกันเองจากบริการ

ที่ แ สนสุ ภ าพและจริ ง ใจของพนั ก งานที่ นี่ ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ห้ อ งอาหารบริ โ อยั ง เหมาะ สำหรั บ การรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ปราศจากความรู้สึกตึงเครียดของชีวิตคนเมือง หรือจะเลือกเป็นอาหารมื้อค่ำที่สุดแสนโรแมนติกสำหรับคู่รัก และครอบครัวในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ก็ยังได้ นอกจากนี้ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวที่นี่ก็มีบริการห้องส่วนตัวด้วย เช่นกัน เพียบพร้อมไปด้วยอาหารรสเลิศ บรรยากาศแสนสบาย และบริการที่ประทับใจ แบบนี้ เราจึงไม่อยากให้คณ ุ พลาดการมาเยือนห้องอาหารแห่งนี้ ห้องอาหารบริโอ

Brio, the only Italian restaurant in the Thonburi area, will delight you with a unique and unforgettable dining experience in a pure casual Tuscany villa setting. Come witness Chef Antonio Facchinetti’s magic with his trademark Wagyu Meatballs Spaghetti-an enchanting dish with tender Wagyu beef flavored with the freshest herbs, smooth tomato cream sauce, truffle shavings and mascarpone cheese. Location : Ground floor, Bangkok Marriott Resort & Spa Tel. 0-2476-0022 ext. 1416 Opening hours : Lunch 11.30-14.30 hrs./Dinner 18.00-22.30 hrs.


หากใครที่ชอบทานสเต๊กเนื้อนุ่มๆ ในราคาสบายๆ ลองแวะมาที่ร้านสเต๊กโคขุน เกรด A ตรง ลาดพร้าว 71 ดูสิ รับรองจะติดใจ ที่นี่เค้าเด่นที่เมนูสเต๊ก เพราะใช้เนื้อเกรด A ไม่ว่าจะเป็น เนื้อโคขุน เนื้อหมู ไก่ หรือปลา ปรุงจากเชฟมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำร้านอาหารฝรั่งเศส ในกรุง Sydney มาแล้ว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเนื้อสเต๊กของที่นี่ถึงนุ่มชุ่มลิ้นเอามากๆ แถมยั ง มี เ มนู อื่ น ๆ ในสไตล์ ฟิ ว ชั่ น ไทยฝรั่ ง เศสและอี ส านมาให้ ไ ด้ ลิ้ ม ลองกั น อี ก ด้ ว ย ในส่วนของเมนูแนะนำ ต้องไม่พลาดสเต๊กเนื้อเซอร์ลอยน์และสันในที่มีซอสให้เลือกถึง 3 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นซอสไวน์แดง ซอสพริกไทยดำ และซอสเห็ด นอกจากนี้ยังมีเมนู จานร้อนเนื้อโคขุน สันในหมู และทาร์ตโคขุนจิ้มแจ่ว (ทาร์ตคือพิซซ่าแป้งบางสไตล์ ฝรัง่ เศส) ทีม่ ที เี่ ดียวในประเทศ!!! ให้ได้ลองกันอีกด้วย ใครทีอ่ ยากจะลิม้ รสความอร่อยของ เมนูแบบเนือ้ ๆ ในบรรยากาศสบายๆ แบบนี้ ไม่ควรพลาด

n

สเต๊กโคขุน เกรด A ---------------- Text : iD11 / Photo : Krittapol Wichwongwai

ร้านสเต๊กโคขุน เกรด A ลาดพร้าว 71 เข้าซอยมาประมาณ 500 เมตร (ร้านจะอยู่ทางขวามือถัดจากปั๊ม ปตท.) โทร. 081-846-8053 เปิด 17.00-24.00 น. If you’re in search of high-quality, tender and juicy steaks at an affordable price, check out ‘Steak Kokoon Grade A’ in Lad Phrao area. This Thai-French-Isaan steak house is the only place in Thailand where you can find bacon tart served with Isaan-style spicy herbal dipping. Don’t miss sirloin/tenderloin steaks with red wine sauce, black pepper sauce and truffle cream sauce. Location : Soi Lad Phrao 71 (next to PTT gas station) Tel. 081-846-8053 Opening hours: 17.00-24.00 hrs.

Don’t Miss!

> French Steak สเต๊กเนื้อเซอร์ลอยน์ > ทาร์ตเบคอนชีส > จานร้อนสันในเนื้อ

> สลัดกุ้งกรอบทาทาซอส > ค็อกเทลแคนตาลูป Budget : ประมาณ 200 บาท

ร้านนี้ไม่เพียงแต่จะชื่อ แซบ อีลี่ แน่นอนว่ามีหลากหลาย อย่างทีท่ ำให้คณ ุ รูส้ กึ ‘แซบ’ สมกับชือ่ ร้าน เริม่ จากหุน้ ส่วน 3 สาวสุดเปรี้ยว กิ๊บ-วริษา ภาสกรนที, ตุ๊กตา-อินทิรา ---------- แดงจำรูญ และปลา-อัจฉรา บุรารักษ์ ที่ลงทุนลงแรง Text : Mr.Relax / Photo : Krittapol Wichwongwai ช่วยกันตกแต่งร้านในบรรยากาศสุดแซบซ่า ตามแบบฉบับ และความชอบของพวกเธอ ไล่เรียงตัง้ แต่บรรดาเฟอร์นเิ จอร์ ตู้ยาไม้เก่าใบใหญ่ โต๊ะ เก้าอี้ทรงเท่ๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เป็นทั้งวัสดุไม้และ เหล็กเก่า ทีเ่ ราเคยคุน้ ตาเมือ่ วัยเยาว์ โคมไฟเก๋ๆ ทีท่ ำมาจากหวาย บวกกับผ้าถุงไทยสีสนั สดใส ทีเ่ ข้าใจนำมาใช้เป็นผ้าปูโต๊ะ ภาพรวมในสไตล์เรโทรแบบนี้ ทำให้รสู้ กึ อบอุน่ เหมือนนัง่ กินข้าว อยูใ่ นบ้าน และพอได้ผสมรวมกับสัมผัสทีห่ า้ อย่างรสชาติและกลิน่ ของอาหารถูกปากแบบไทยๆ แล้วละก็ ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ความน่าหลงใหลให้ร้านนี้มีลูกค้าแวะเวียนไปทานแบบไม่ขาดสาย โดยเฉพาะตอนเย็นควรจองโต๊ะก่อนล่วงหน้า และสำหรับเมนูไฮไลท์ทเี่ รานำมาแนะนำในครัง้ นี้ ก็มีตำเมลอนญี่ปุ่น ต้มแซบขาหมูใส่คอลลาเจน (มีที่ร้านนี้แห่งเดียว) ไก่ทอดทานแกล้มกับ ข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาว สัง่ มาทานคูก่ บั น้ำสมุนไพรก็จะดีตอ่ สุขภาพ และนอกจากนี้ ทางร้านยังเสิรฟ์ ค็อกเทลและไวน์ สำหรับมือ้ เย็นทีต่ อ้ งการมาแฮงค์เอาต์กบั เพือ่ นๆ

Zaab Eli

ทองหล่อซอย 10

เข้าไปประมาณ 700 เมตร ชั้น 2 อารีน่า 10

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น. โทร. 0-2392-2317 n Zaab Eli

Zaab Eli, the newest addition to Thonglor’s realm of great cuisines, offers diners authentic Thai Isaan food in an ultra chic, retro, alfresco dining area. Creative highlight menus are Japanese melon somtum, fried chicken served with black sticky rice and hot smoked pork knuckle soup with collagen. Location : 2nd floor, Arena 10, Soi Thonglor 10 Tel. 0-2392-2317 Open daily : 11.00-24.00 hrs.

. 21 TF062003WA 82x82 07-05-53


SHANGHAI 38 ---------- Text : Mr.Relax / Photo : Krittapol Wichwongwai

n

ห้องอาหารเซี่ยงไฮ้ 38 ชั้น 38 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สีลม

ต่อ 1362 โทร. 0-2238-1991

บนชั้นสูงสุดของโรงแรมโซฟิเทล สีลม ที่ภายในตกแต่ง ด้วยสีสนั ร้อนแรงของแดงสดใส เป็นสีทนี่ ำโชคของชาวจีน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ห้องนี้จะเสิร์ฟเมนูจีนเต็มรูปแบบ และแสนอร่อยเสมือนได้ไปเยือนความอร่อยที่เมืองจีน

เลยทีเดียว การตกแต่งห้องใช้ศิลปะสไตล์ อาร์ต เดโค แบบยุโรปดั้งเดิม ที่นำมาผสมผสานให้เข้ากันอย่างลงตัว กับการแต่งแบบเอเชีย และผสมด้วยแนวย้อนยุคปี 1920 ของเมืองเซี่ยงไฮ้ และเสิร์ฟคุณให้เต็มอิ่มด้วยบรรยากาศ ของวิวทิวทัศน์สองฝัง่ แม่นำ้ เจ้าพระยา ทำให้เกือบทุกโต๊ะ ที่ ม านั่ ง รั บ ประทานจะสามารถมองเห็ น วิ ว สวยนี้ ไ ป พร้อมๆ กัน และสำหรับในส่วนของอาหารที่นี่เสิร์ฟเต็ม รูปแบบอาหารจีนกวางตุ้งแสนอร่อย เช่น เป็ดปักกิ่ง ทะเลรวมมิตรผัดซอสเอ็กซ์โอในตะกร้าเผือก หอยเป๋าฮื้อบร็อกโคลีราดซอส เนื้อสันฮ่องกง ฯลฯ ส่วนมื้อกลางวันของคนทำงานก็แวะมาลิ้มลองความอร่อยของติ่มซำได้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมง ครึ่งถึงบ่ายสองครึ่ง มีเมนูติ่มซำมากกว่า 50 รายการให้เลือกอย่างจุใจ ในบุฟเฟต์ all-youcan-eat สนนราคาคนละ 588++ บาท และวันหยุดราคา 788++ บาท เสิร์ฟพร้อม

เป็ดปักกิ่ง ปิดท้ายของเมนูขนมหวานประจำวันที่ต้องไม่พลาดชิมและเครื่องดื่มอีกมากมาย High up on the 38th floor, this elegant Chinese Art Deco restaurant ‘Shanghai 38’ offers a truly exceptional dining experience with superb Cantonese cuisine enhanced by panoramic views

of the Chao Phraya River. Enjoy all-you-can-eat buffet with over 50 dim sum menus for THB 588++ on weekdays and THB 788++ on weekends. Location : 38th floor, Sofitel Bangkok Silom Tel. 0-2238-1991 ext. 1362

Vanilla Restaurant

---------------- Text : Mr.Relax / Photo : W.Ansirimongkol

ร้านเดิมใน

Recommend Menus! คอนเซ็ ป ต์ ใ หม่ ที่ > เครปเบคอนไข่ดาวและผักโขม 180.- ตกแต่งใหม่เพื่อเอาใจ > เม็กซิกันนาโช ผักโขม 150.- ลู ก ค้ า ที่ ผ่ า นไปผ่ า นมาใน > สปาเกตตีกุ้งแม่น้ำเนยกระเทียม ซอยทองหล่ อ โดยเฉพาะ ท่ า มกลาง > ไก่สอดไส้ผักโขมซอสครีมเห็ด 295.- บรรยากาศของกลิ่นอายความเก๋ไก๋ ทันสมัยใน > ขาเป็ดซอสเชอร์รี่ 420.- สไตล์ ร้านวานิลลาอันมีแบบฉบับ คุณจะสัมผัส > ฮันนี่ชินามอนคาปูชิโน่ร้อน 95.- ได้ถึงความเป็นผู้ดีอังกฤษ กับการตกแต่งแนว

> ทริปเปิ้ลช็อกโกแลตทอร์ต 90.- วินเทจ-โมเดิร์น ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความ คลาสสิกของโทนสีฟ้าพาสเทล ตัดกับพื้นกระเบื้องลายกราฟิกสีขาวดำ และมีแชนเดอเลีย ประดับห้อยระย้าอยู่บนเพดาน ช่วยเติมความงดงามให้กับห้องอาหาร ดูมีเสน่ห์ และสำหรับเมนู อร่อยที่ทางร้านได้คัดสรรและเติมแต่งใหม่เพื่อเติมเต็มความต้องการให้กับลูกค้า และความ หลากหลายในการเลือกรับประทานเวลามาแฮงค์เอาต์กับกลุ่มเพื่อนทั้งคาวและหวาน เครื่องดื่ม กาแฟที่ขึ้นชื่อมีมาใหม่มากมายไม่ต่ำกว่า 20 รายการ เรื่องอาหารเด่นที่นี่สามารถพร้อมเสิร์ฟ Breakfast จานโปรดให้คุณอร่อยได้ทั้งวัน

เรียกว่า All Day Breakfast อาหารจานหลักแบบตะวันตกอย่างพวกพอร์คช็อป อกไก่ เนื้อ

ต่างๆ เส้นพาสต้า สปาเกตตี รวมถึงเครปหน้าต่างๆ ทำได้ทั้งจานคาวและจานหวาน ที่เด่นๆ ใครสั่งเป็นต้องชอบก็คือ เครปเบคอนไข่ดาวและผักโขม รสชาติของเครปกรอบๆ สอดไส้มีทั้ง

ไข่ดาว ผักโขม เบคอน และชีส ไม่ต้องเติมรสใดๆ ก็รู้สึกอร่อยแล้ว อาหารว่างอีกจานเป็น

เม็กซิกันนาโช ตรงกลางเป็นผักโขมกับชีส กินแกล้มกันได้รสหอมมันกลมกล่อม และถ้าคนชอบ กินเส้น ต้องไม่พลาดสั่งสปาเกตตีเส้นดำ ผัดเนยกระเทียม ราดหน้ามาด้วยกุ้งแม่น้ำตัวโตใหญ่ หอมกระเทียมและพริกแห้ง และอีกจานเป็นขาเป็ดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซอสเชอร์รี่และผัดสลัดสด เย็นฉ่ำ แต่ละจานของร้านนี้เสิร์ฟไซซ์ใหญ่ หากใครมากับเพื่อนก็อาจจะสั่งมาแบ่งกันทาน จะได้ ปันความสุขและความอร่อยกับคนพิเศษของเรา

. 22

Among Vanilla’s trademark neo-Victorian atmosphere, you can enjoy all day breakfast with Bacon, Spinach & Egg Crepe and Honey Cinnamon Cappuccino or munch on lunch with nachos, black spaghetti seafood stir-fried with garlic butter and crispy duck legs served with cherry sauce and fresh salad. Location : Thonglor Midtown, Sukhumvit 55 Road Tel. 0-2714-9652 Open daily: 10.00-22.00 hrs.


-------------

Text : Pitchy

Pick & Chic

เสื้อโปโลลายริ้วขาว แบบสลิมฟิต จาก NAUTICA หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป เสื้อกั๊กสีเงินสำหรับหญิงสาว สอบถามราคาที่ร้าน F&F ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป นาฬิกา Burberry รุ่น The Pastel Check สายหนังแท้ สีน้ำตาลอ่อน

หน้าปัดพิมพ์ลาย ซิกเนเจอร์ ราคา 15,500 บาท

ที่ร้านไทม์

เดคโค ทุกสาขา

โทร. 0-2347–0177

“ Fashion is Attitude a certain femininity of being Sexy” - Irene Marie-resa พวงกุญแจ Burberry

สำหรับฤดูฝน สอบถามราคาที่ ร้าน ชัน้ 1 เอราวัณ แบงค็อก โทร. 0-2250-7701, เกษร พลาซ่า ชั้น G โทร. 0-2656-1390 หรือ โทร. 0-2650-3055

นาฬิกา KENNETH COLE NEW YORK รุ่น SPORT CHIC

ราคา 9,600 บาท โทร. 0-2347-0177 กางเกงขายาวสีดำ สำหรับหญิงสาว สอบถามราคาที่ร้าน F&F

ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

กางเกงขาสั้นลายตารางของชายหนุ่ม จาก NAUTICA หาซื้อได้

ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป กางเกงขาสั้นสีขาว สำหรับหญิงสาว สอบถามราคา

ที่ร้าน F&F

ในห้างสรรพสินค้า ชั้นนำทั่วไป แว่นตากันแดด Paul Frank ราคา 7,200 บาท จำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม และ ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป โทร. 0-2712-7895 รองเท้าลำลอง Cushe Noosa Wake สี Off White ราคา 2,850 บาท

ร้าน Cushe เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ หรือโทร. 0-2229-7596

ร่มสวยสำหรับฤดูฝน Burberry

สอบถามราคาที่ร้าน ชั้น 1 เอราวัณ

แบงค็อก โทร. 0-2250-7701,

เกษร พลาซ่า ชั้น G โทร. 0-2656-1390 หรือ โทร. 0-2650-3055

เรียบง่าย แต่ดูดีมีสไตล์ ด้วยเสื้อผ้าและของใช้ดูลำลอง เหมาะกับทุกโอกาส ที่เป็นชั่วโมงว่างของหนุ่มๆ สาวๆ และใส่สบายในหน้าฝน


Gastro Pubs

Barley Bistro & Bar

---------------- Text : iD11 / Photo : Krittapol Wichwongwai

ตั้ งอยู่ใ นโครงการ Food Channel Silom

ใกล้ๆ ซอยละลายทรัพย์ โทร. 087-033-3919 เปิด 11.00-02.00 น.

n Barley Bistro & Bar

หากใครกำลังมองหาร้านนัง่ แฮงค์เอาต์เก๋ๆ มีสไตล์ คงจะต้องสะดุดตากับร้าน Barley Bistro & Bar นี้เป็นแน่ เพราะร้านนี้โดดเด่นตรงการนำภาพวาดที่มีลายเส้นสวยๆ โทนขาวดำมาตกแต่งร้าน ในสไตล์โมเดิร์นให้ความรู้สึกฮิพ & ชิก ได้ใจสุดๆ ในส่วน ของพืน้ ทีร่ า้ นแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ชัน้ ล่างจะเป็นโซนทานข้าวสบายๆ แต่ถา้ หาก ใครอยากได้ฟีลลิ่งแบบแฮงค์เอาต์ๆ หน่อย ต้องรีบเดินขึ้นมายังชั้น 2 ซึ่งจะมีเวทีเล็กๆ สำหรับดนตรีสด และเฟอร์นิเจอร์โทนสีดำให้อารมณ์นุ่มลึกน่าค้นหาเหมาะสำหรับการ นั่งชิลเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมีโซนเอาต์ดอร์ที่อยู่ถัดไปอีก 1 ชั้น ได้อารมณ์แบบดาดฟ้า ให้คุณได้สัมผัสกับสายลมและแสงดาว

โดยมีบีนแบ๊กและเดย์เบดเป็นผู้ช่วยให้ได้นั่งสบายๆ ตรงใจคนที่ชอบ อารมณ์แบบเอาต์ดอร์เป็นอย่างมาก สำหรับในส่วนของดนตรี ที่นี่มีดนตรีสด

ป๊อปแจ๊ส ทุกวันพุธ ศุกร์ และเสาร์ มาขับกล่อมให้คุณได้ผ่อนคลายสลัด

ความเมื่อยล้าที่ผจญมาทั้งวันได้ดีทีเดียว

Don’t Miss! > Barley Bombs!!! > Red Devil Caipirissima > Moj Ito

Situated in the middle of Bangkok’s busiest street, Barley Bistro & Bar is a three-story restaurant decorated in an urban chic style with black & white color scheme. The highlight is the rooftop bar where you can sink into beanbag sofas or daybeds and dine

under the stars. The band plays pop and jazzy tunes every Wednesday, Friday and Saturday. Location: Food Channel, between Silom Soi 5 and Soi 7 Tel. 087-033-3919 Opening hours: 11.00-02.00 hrs.

Bouchot ---------------- Text : iD11 / Photo : W.Ansirimongkol

Don’t Miss!

> Fresh Oyster

> Oyster Shotter

> Steamed Blue Mussels

With Spicy Bacon

> Grilled Salmon Salad

> Black Spaghetti Bouchot

> Ultimate Cooler

> Red Angel Budget : 400-700 บาท

(ไม่รวมเครือ่ งดืม่ )

ร้านอาหารสไตล์ยุโรปอารมณ์สบายๆ ร้านนี้ เด่นที่ เมนูของ Blue Mussels อันเป็นที่มาของชื่อร้าน Bouchot ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส เป็นคำที่ใช้เรียกวิธี เพาะเลี้ยง Blue Mussels วิธีแรกถูกค้นพบขึ้นด้วย ความบั ง เอิ ญ และเริ่ ม ต้ น เพาะเลี้ ย งใน ฝรั่งเศส ดังนั้นเมนูเด่นของร้านนี้คงจะ หนี ไ ม่ พ้ น Steamed Mussels

อบกับซอสต่างๆ มีให้เลือก 6-7 ชนิด ให้คุณได้อร่อยอย่างตรงใจ ที่สุด ในส่วนของการตกแต่งร้าน ภายในเน้นบรรยากาศแบบ สบายๆ สไตล์ Earth Tone อบอุ่นด้วยโทนสีน้ำตาลเข้ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างโคมไฟที่ทำมาจากไม้เล็กๆ ซึ่งสื่อถึงไม้ Bouchot ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง Blue Mussels ส่วนภายนอก ร้านให้บรรยากาศคล้าย Street Shopping แบบยุโรป มีการ จำลองร้ า นค้ า ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ร้ า นหนั ง สื อ ร้ า นถ่ า ยรู ป

ดู แ ล้ ว ให้ ค วามรู้ สึ ก ราวกั บ หลุ ด ไปอยู่ ใ นอี ก ซี ก หนึ่ ง ของโลกเลย

ทีเดียว หากใครที่ชื่นชอบเมนูแบบหอยๆ ในบรรยากาศสบายๆ

โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการแต่งตัว Bouchot ร้านน่ารักสไตล์ยุโรป

รอให้คุณแวะเข้ามาชิม

n

Bouchot ชั้น B1 โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 คลองตัน คลองเตย โทร. 0-2258-5510 Breakfast : 06.00-10.30 น.

Lunch : 11.00-14.30 น. Dinner : 17.30-24.00 น.

. 24

Bouchot is a laid-back, friendly restaurant that will

make you feel like dining at a sidewalk café in

Paris. As the name originates from the very first method in the

cultivation of blue mussels accidentally discovered in France,

Bouchot’s specialties are blue mussel dishes steamed

and tossed in an assortment of sauces. Location : B1 floor, Oakwood Residence, Sukhumvit Soi 24

Tel. 0-2258-5510 Open daily : Breakfast : 06.00-10.30 hrs./Lunch : 11.00-14.30 hrs.

/Dinner : 17.30-24.00 hrs.


Escape from the lone liness which afflicts most men and women throughout the greater part of their lives.

-------- Text : Sassy Girl

SALA KHAOYAI ‘เที่ยวป่าหน้าฝน’ คุณคงเคยได้ยินคำเชิญชวนนี้อยู่บ่อยๆ เมื่อฤดูฝนย่างกรายเข้ามา ถึงของทุกๆ ปี และภูเขาที่เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม เดินทางไปได้ง่าย ใกล้ๆ กรุงเทพฯ หลายคนยกให้เป็นบ้านหลังที่สองนั้นก็คือ ‘เขาใหญ่’ การเดินทางด้วยรถยนต์ขนึ้ สูเ่ ขาใหญ่สะดวกสบายดี โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทำถนนมากถึง 4 เลนอย่างที่เห็นเป็นข่าวอยู่ในกระแส และธรรมชาติของบนภูเขาก็ยังคง

สดสวยงดงามมากมายไปด้วยป่าเขียวชอุ่ม ซึ่งจะเขียวชุ่มชื่นอย่างยิ่งในตอน

ฟ้าหลังฝน นักเดินทางส่วนใหญ่นิยมมาจับจองที่พักช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บรรดารีสอร์ตมากมายมีให้เลือกตามความชอบและกำลังทรัพย์ เช่นเดียวกับบูทคี รีสอร์ตสวยแห่งนี้ Sala Resort & Spas Khaoyai บริการห้องพักจำกัด

ที่จำนวนเพียง 7 ห้อง แต่ความพิเศษของทุกห้องที่พร้อมสำหรับคุณแบบเหนือระดับกว่า

รีสอร์ตใดๆ ทุกห้องตกแต่งให้มีลักษณะแบบพูลวิลล่า คือมีสระส่วนตัวอยู่ภายในห้องพัก

มีวิวสวยของภูเขาและไร่องุ่นของเขาใหญ่ให้ชมกันสุดสายตา ประกอบด้วย 2 พูลวิลล่า และ

2 พูลวิลล่าสวีท และห้องเดอลุกซ์ ทีแ่ ม้จะไม่มสี ระส่วนตัวแต่กส็ วยโรแมนติกไม่นอ้ ยกว่าใคร ทุกห้องพักอำนวยความสะดวกให้กับการพักผ่อนของคุณครบครันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง

น้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นดีวีดี ไดร์เป่าผม มินิบาร์ อินเตอร์เน็ต Wireless ฯลฯ

รวมถึงบริการความสบายในด้านสปาหากว่าคุณเมื่อยล้าจากการท่องเที่ยวป่ามาตลอดทั้งวัน

ก็สามารถเรียกเธอราพีสต์มาเป็นส่วนตัวทีห่ อ้ งพักได้ ส่วนของห้องอาหารที่เสิร์ฟคุณด้วยสองคุณภาพที่รีสอร์ตภาคภูมิใจ อย่างแรกคือเมนูพิเศษ

ที่นำเสนอคุณด้วยรสชาติแสนอร่อยแบบไทยและสากล และอย่างที่สองคือ ด้วยบรรยากาศ พิเศษของ Sala Hilltop Resturant และ Sala Hilltop Bar ซึง่ คุณสามารถทีจ่ ะเลือกนัง่ มุมไหน ก็ได้ ที่จะมองเห็นทัศนียภาพป่าสวยๆ แบบ 360 องศา และภาพของสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าไปพร้อมๆ กับอรรถรสในการ

รับประทานอาหาร ความสวยงามของผืนป่า ผนวกกับบรรยากาศแบบ พิเศษของการพักผ่อนในรีสอร์ตหรูเต็มรูปแบบแห่งนี้

คงทำให้วนั หยุดทีค่ ณ ุ วางแผนเดินทางไปเขาใหญ่ เป็นภาพน่าประทับใจไปอีกนาน ติดต่อ : สนง.กรุงเทพฯ โทร. 0-2231-2588 สนง.เขาใหญ่ โทร. 044-760-500

ระหว่างทางถึงเขาใหญ่ มีอะไรน่าเทีย่ ว

เขาใหญ่ นั บ เป็ น อุ ท ยานแห่ ง แรกของประเทศที่ มี

ภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ้ อ นหลายลู ก และ เป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์โดยส่วนใหญ่แล้วเป็น ป่ า ดงดิ บ ชื้ น และมี พื ช พรรณที่ ห ลากหลายและมี น้ำตกมากกว่า 20 แห่ง เส้นทางเดินป่าก็มีมากถึง 13 เส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สวนไม้เมืองพร

อำเภอสีคิ้ว ปาลิโอ แหล่งกินดื่มช้อปที่เขาใหญ่

ฟาร์มโคนม โชคชัย ไร่องุ่นบุญรอด

Willow Bark ช่วยลดปัญหาสิว Willow Bark (วิลโลว์บาร์ค) พืชธรรมชาติ ซึ่งกำลังนิยมนำมาสกัดเป็น สารมากประโยชน์ ดีต่อสุขภาพผิวหน้า อุดมไปด้วยซาลิไซลิก เอซิด ที่เรา คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดและป้องกันการเกิดสิวอย่างได้ผล นอกจากนี้ในวงการผิวหนัง วิลโลว์บาร์คยังช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง แพ้ แสบ แดง เนื่องจากการผลัดเซลล์ผิวหนัง ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ให้หลุดออกง่ายขึ้น ในเบิร์ต บีส์ เนเชสอรัล แอคเน่ โซลูชั่น ชุดนี้จะมีทั้ง เจล คลีนเซอร์, สครับ, สปอต ทรีตเมนต์ และมอยซ์เจอไรซิ่ง โลชั่น ผ่าน การทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าช่วยลดปัญหาสิวในอนาคต และไม่ก่อ ความระคายเคืองให้ผิวที่บอบบาง และไม่อุดตันรูขุมขน n

คลีนเซอร์โปรดของสาว

มิงค์-ณัฏฐิป์ ระภา ชุณหะวัณ มิ ง ต์ ช อ บ ใ ช้ ค ลี น เซอร์ ตั ว นี้ ล้ า งหน้ า มาก รู้ สึ ก ว่ า อ่ อ นโยน ใช้ ไ ด้ บ่อยเท่าทีต่ อ้ งการ และเหมือน จะช่วยลดน้ำมันส่วนเกินบนผิว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของอิฟนิ่ง พริมโรส และบีทรูท ทำให้รสู้ กึ ผ่ อ นคลายด้ ว ยนะคะ และ ผิวหน้าก็นุ่มขึ้นด้วยค่ะ


Sports played professionally are

Entertainment

She’s Out of My League Director : Jim Field Smith Writers : Sean Anders / John Morris Genre : Comedy | Romance See more Cast : Jay Baruchel / Alice Eve / T.J. Mil er

Knight and Day Director : James Mangold Writer : Patrick O’Neill Genre : Action | Comedy See Cast : Tom Cruise / Cameron

more Diaz

ร่วมตื่นเต้นและสนุกสนานกับการกลับมาพบกันอีกครั้ง ของ Tom Cruise และ Cameron Diaz ที่เคยฝาก

ผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Vanilla Sky ซึ่งสร้างความ ประทับใจมาแล้วในปี 2001 ภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องราว

ของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ต้องผจญภัยแบบข้ามทวีปไปกับ สถานการณ์ต่า งๆ อย่างที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อน

จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด และที่แย่ไปกว่านั้น จะต้องมา เจอกั บ การทรยศหั ก หลั ง กั น แบบไม่ ค าดคิ ด ชี วิ ต ของ

พวกเขาจึงเหมือนกับการแขวนอยู่บนเส้นด้าย ที่จะต้อง

ชั่งน้ำหนักกันระหว่างความถูกต้องและความเชื่อใจของ

ทั้งคู่ รวมถึงคนรอบข้างด้วย

Sex

and the City 2

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ Sex and the City 2 สุ ด เปรี้ ย วผู้ น ำ เทรนด์แฟชั่น จากซีรี่ส์ชื่อดังที่กลับ มาสร้างความสนุกบนจอใหญ่อีกครั้ง ซาวนด์แทร็คในชุดนี้มีเพลงใหม่จาก

นักร้องสาวชัน้ นำมากมาย ทัง้ Jennifer Hudson เจ้าของรางวัลแกรมมี่และ ออสก้าร์ ร่วมร้องกับนักร้องสาวชือ่ ดัง จากเกาะอั ง กฤษ Leona Lewis

ในเพลง ‘Love Is Your Color’ Alicia Keys เจ้ า ของ 12 รางวั ล

แกรมมี่ ที่นำเพลงดัง Rapture ของ Blondie มาร้องใหม่ในเวอร์ชั่นพิเศษ และนักร้องสาว Dido ทีท่ ำ Exclusive สำหรับหนังโดยเฉพาะกับเพลงใหม่ ‘Everything to Lose’ และ Liza Minnelli เจ้ า ของรางวั ล แกรมมี่ ,

เอ็มมี่, โทนี่และออสก้าร์ ที่นำเพลง ฮิตติดทุกชาร์ตของ Beyonce ‘Single Ladies (Put A Ring On It)’

มาร้องใหม่ พร้อมเพลงพิเศษสุดจาก 4 ดารานำทั้ ง 4 ของเรื่ อ ง Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis และ Cynthia Nixon ที่ โ ชว์ พ ลั ง เสี ย งร่ ว มร้ อ งใน ‘I Am Woman’ เพลงเก่าของ Helen Reddy

Glee The Music

The Power Of Madonna Glee ซีรสี่ ข์ องหนุม่ สาวตะกายดาว ทีร่ วมตัวกัน ตั้งชมรมประสานเสียงในโรงเรียนมัธยม และ ก้าวขึน้ สูเ่ วทีประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับประเทศ ในการถ่ายทำ นั ก แสดงทุ ก คนต้ อ งร้ อ งเองเล่ น เอง เรี ย กว่ า สาดพลั ง กั น จนชนะใจทั้ ง กรรมการและชาวอเมริกันจนได้เรตติ้งยอดนิยม ที่สำคัญคือ เพลงแต่ละ เพลงที่เลือกมาประกอบในแต่ละตอน ล้วนแต่ใช้เพลงยอดฮิตติดหูทั้งใน อดีต และปัจจุบัน หลังประสบความสำเร็จท่วมท้น ในซีซั่น 1 มาถึงช่วง ฉายใหม่ ‘Glee’ เปิดประเดิม Season ใหม่ ด้วย Pilot ตอนแรกกับ Madonna Episode ที่ทั้งตอนใช้เพลงจากราชินีเพลงป๊อปแห่งยุค 90

ทั้งสิ้น ทำให้กระแส Madonna กลับมาฮิพอย่างแรงจนทนเสียงเรียกร้อง ของแฟนๆ ไม่ไหว จึงได้นำเอาเพลงจาก Madonna Episode มารวมเอา ไว้ในอัลบั้มพิเศษ ‘The Power Of Madonna’ ให้ได้เก็บสะสมครบทั้ง

3 อัลบั้มนอกจากจุใจกับเพลงฮิตอย่าง Vogue, Like A Virgin, Like A Prayer และเพลงฮิตล่าสุดจากอัลบัม้ รวมฮิต ‘4 Minutes’ ยังแทรก ซาวนด์แทร็คจากเสียงร้องของนักแสดงทัง้ 6 คนในซีรสี่ ด์ ว้ ย

งานนี้ ไม่ซอื้ ...ไม่ได้แล้ว

WESTLIFE

WHERE WE ARE อั ล บั้ ม ‘Where We Are’ เป็ น การกลั บ สู่ ซาวนด์แบบ Westlife บอยแบนด์อันดับ 1 จากไอร์แลนด์ ผูค้ รองสถิตทิ างดนตรีมากมายนับไม่ถว้ น 14 เพลงอันดับ 1 UK Chart อย่าง Swear It Again, Flying Without Wings, If I Let You Go, Fool Again, My Love, World Of Our Own มีผลงาน 10 อั ล บั้ ม อั น ดั บ 1 UK Chart และยอดขายกว่ า 40 ล้ า นก๊ อ บปี้ ทั่ ว โลก

ที่แฟนๆ คิดถึง Where We Are อุดมด้วยพลงป๊อปชั้นดีจากทีมงาน คุณภาพ เช่น Steve Robson (James Morrison, Take That) Ryan Tedder (Leona Lewis ‘Bleeding Love,’ Beyocne ‘Halo.’) Jim Steinman (Meat Loaf, Celine Dion) และยังได้ AJ McLean จาก Backstreet Boys มาแต่งเพลง Shadows ให้ ล่าสุด ออกตัวไปแล้วกับ ซิงเกิลแรก What About Now เพลงเดียวทีค่ ฟั เวอร์ Daughtry อเมริกนั

ร็อคสุดฮิต และกำลังจะตามติดมาด้วย ว่าทีเ่ พลงฮิต อย่าง I’ll See You Again บัลลาสต์อลังการโชว์เสียงประสานโดดเด่นแบบ Westlife, Talk Me Down เพลงเมโลดี้ ส วยเหมาะกั บ อากาศหนาว Sound Of A Broken Heart เพลงอกหักทีม่ จี งั หวะดนตรีนา่ รัก และ The Difference เพลงบีทป๊อปหนักแน่นที่ต้องถูกใจแฟนในยุคแรกอย่างมากมาย

เคิรก์ (เจย์ เบรูเซล) หนุม่ พนักงานรักษาความปลอดภัยในสนามบินทีแ่ สนจะเบือ่ หน่ายกับ งานจำเจ ดูไร้อนาคต จนไม่คดิ ว่าชีวติ นีจ้ ะมีอะไรน่าสนใจอีก แต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลก ให้มอลลี่ (อลิช อีฟ) สาวสวยสุดเพอร์เฟ็กต์ทเี่ ห็นแล้วจะต้องอ้าปากค้าง ดันมาตกหลุมรัก คนที่ไม่มีอะไรอย่างเขา ท่ามกลางความมึนงงและความคาดไม่ถึงของครอบครัว เพื่อนๆ และแฟนเก่า รวมทัง้ ตัวเขาเองก็ยงั ไม่เชือ่ ในความรักนี้ และยังไม่แน่ใจว่า เธอมองเห็นอะไรดี ในตัวเขา แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยินดีทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้คนอย่างเขามี

สิง่ ดีๆ ในชีวติ บ้าง พร้อมลุน้ และให้กำลังใจไปกับการพิสจู น์ความรักอันแท้จริงครัง้ นี ้ แอรอน (คริส ร็อค) ชายหนุ่มมารยาทดี

ได้แต่งงานกับมิเชล (รีจนิ า่ ฮอลล์) ต่อมา พ่อของแอรอนตายไป ในฐานะพี่ชายคนโต

ก็ ต้ อ งแบกรั บ หน้ า ที่ จั ด งานศพให้ พ่ อ ใน

บ้านของตัวเอง เขาจึงพยายามจัดงานให้

สมเกี ย รติ เ พื่ อ ต้ อ นรั บ แขกที่ ม าในงาน

รวมไปถึ ง Ryan (มาร์ ติ น เลอวเลน)

น้ อ งชายที่ เ ป็ น นั ก เขี ย นชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง

แต่แล้วเหตุการณ์โกลาหลมากมายก็เกิดขึ้น เมื่อสัปเหร่อสร้างความผิดพลาดทำให้แขก ภายในงานต่างพากันหวาดกลัว ส่วน Ryan ก็ พ ยายามจะเอาหน้ า จากการจั ด งานใน

ครัง้ นีแ้ บบสุดๆ และทีส่ ำคัญ ยังมีเรือ่ งราว บางอย่างระหว่างสองพี่น้องที่ถูกเปิดเผยขึ้น จาก Frank (Peter Dinklage) ชายนิรนาม รูปร่างแคระ ผู้กุมความลับซึ่งเป็นต้นเหตุ ของเรือ่ งป่วนๆ ชวนปวดหัวทัง้ หมด

Death at a Funeral Director : Neil LaBute Writer : Dean Craig Genre : Comedy See more Cast : Keith David / Loretta Devine

/ Peter Dinklage

Just One Look อย่ามอง

มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล / 260 บาท เงื่อนงำและปมพิศวงจากรูปถ่ายไร้ที่มา นำพา ให้ เกรซ หญิงสาวทีด่ เู หมือนจะมีชวี ติ ครอบครัว แสนสุขในอ้อมกอดของลูกและสามี กลับต้องมา ผจญกับเรื่องราวเร้นลับ ซับซ้อน โหดสะพรึง ทว่าเมื่อเธอเริ่มออกเดินทางทลายประตูปริศนา ความจริงอันเจ็บปวดก็เริม่ ปรากฏขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ ไป กว่านั้น ความจริงที่ว่ายังย้อนกลับมาเล่นงาน

ผูร้ ว่ มชะตากรรมเดียวกันกับเธอทีละคน ทีละคน... นี่คืองานเขียนลำดับที่ 7 ของ ฮาร์ลาน โคเบน นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ทีถ่ นัดนัก กับการฉีกอารมณ์ผู้อ่านให้กระจุยด้วยกลวิธีการ หักมุมต่างๆ นานา ร่วมไขปมระทึกได้แล้วบน ร้ า นหนั ง สื อ ชั้ น นำ แต่ ข อย้ ำ เตื อ นไว้ ก่ อ นว่ า หนังสือเล่มนี้ “ไม่เหมาะกับคนทีห่ วั ใจไม่แข็งแรง”

ฉลาดได้อกี

ดร.วรภัทร์ ภูเ่ จริญ / 195 บาท จะมีคนไทยสักกีค่ นทีไ่ ด้รว่ มงานกับองค์การนาซ่า ซึ่งมีสรรพคุณการันตีด้วยชื่อเสียงขององค์การว่า ผู้ ใ ดก็ ต ามที่ ไ ด้ ร่ ว มงานกั บ องค์ ก ารระดั บ โลก

แห่งนี้ จะต้องมีมันสมองระดับเทพและหัวกะทิ ทั้งสิ้น ‘ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ’ เป็นคนไทยอีกหนึ่ง คนที่เคยร่วมขับเคลื่อนนาซ่า โดยใช้ความฉลาด ทั้งจากรอยหยักในสมองและจิตใจ เป็นหลักชัย นำพาให้ชวี ติ ส่วนตัวและชีวติ การทำงานดำเนินสู่ ความสำเร็จ ...นีเ่ ป็นหนังสือจากการตกผลึกทาง ความคิ ด ของ ดร.วรภั ท ร์ ภู่ เ จริ ญ ที่ ไ ด้ น ำ ประสบการณ์ ค วามรู้ ผสานกั บ แนวคิ ด ทาง ศาสนาทัง้ พุทธและคริสต์ เพือ่ ช่วยเป็นภูมคิ มุ้ กัน ให้ ผู้ อ่ า นรู้ จั ก สร้ า งความฉลาดอย่ า งถู ก ต้ อ ง

อันจะนำไปสูช่ วี ติ ทีร่ นื่ รมย์และสำเร็จในทีส่ ดุ

สิว Solution

พญ.ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร / 119 บาท ความสวยงามบนใบหน้า คือของขวัญ ล้ ำ ค่ า สำหรั บ มนุ ษ ย์ แต่ วั น หนึ่ ง เมื่ อ ปี ศ าจร้ า ยทำลายผิ ว สวยอย่ า ง ‘สิ ว ’ เกิดออกอาละวาดบนใบหน้า ฉุดคร่า ความมัน่ ใจของคุณให้หลุดหายไป จะมี วิ ธี ก ารจั ด การกั บ เจ้ า วายร้ า ยนี้ ไ ด้ อย่างไร... คูม่ อื สิวโซลูชนั่ เล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คณ ุ รับมือกับทุกปัญหาสิวเท่านั้น หากแต่ยังช่วยแนะนำวิธี ปฏิบัติหลังจากสิวฝากริ้วรอยไว้อีกด้วย ...และแล้วเรื่อง สิวๆ ก็กลายเป็นเรือ่ งชิลๆ ไปในพริบตา

The Art of Cooking และ

The Top of The Cream of The Crop

Home & Decor Premium Book เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 22 ปี กับหนังสือดีทอี่ ยูเ่ คียงข้าง คนรักบ้าน Home & Decor ภูมิใจเสนอ 2 Premium Book เล่มแรกว่าด้วยศิลปะของการปรุงแต่งอาหารที ่ ไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องปรุงกับวัตถุดิบเท่านั้น หากแต่ยัง สอดใส่หัวใจและจิตวิญญาณเพื่อตราประทับความอร่อย แบบลื ม ไม่ ล ง ส่ ว นเล่ ม หลั ง ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของสุ ด ยอด สถาปนิกที่ใช้มันสมองสรรค์สร้างสุดยอดสถาปัตยกรรม หลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง 2 เล่ ม ไม่ ไ ด้ มี จ ำหน่ า ยตาม

ท้องตลาดทัว่ ไป หากแต่นา่ สะสมด้วยประการทัง้ ปวง


Living

[livving ] adjective Definition: alive: having life, not dead or nonexis----------- เจ้ า tent ของ : คุณกฤษณ์ แสงวิเชียร ภาพ : พรชัย บัวทอง ขอบคุณ : นิตยสาร HOME & DECOR

EASTERN SENSE IN WESTERN TREND กฤษณ์ แสงวิเชียร ผู้สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ชิ้นใหญ่ ที่ไม่เพียงแต่จะออกแบบเพื่อขาย เขายังนำบางส่วนของเฟอร์นเิ จอร์ทอี่ อกแบบบ้านเก่าของคุณปูท่ ไี่ ด้รบั ตกทอด ด้วยชอบงานสไตล์ โมเดิรน์ ผสมกับความเป็นอินดัสเทรียล แบบโรงงานหรือโชว์รูม ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า สถาปัตยกรรม แบบลอฟท์ จึงตั้งใจใช้สถาปัตยกรรมแบบปูนเปลือย ให้ดูดิบๆ เพื่อเน้นความเท่ ทันสมัย แถมยังเซฟคอร์ส ที่แพงหน่อยคือกระจก ซึ่งช่วยเปิดช่องแสงและเพิ่มความ โปร่งตาให้กับพื้นที่ในบ้านได้ดี ในบ้านยังมีไฮไลท์สวยๆ หลายมุม เริ่มที่มุมแรกแต่งเป็นแพนทรีสีขาวยาวต่อเนื่องไปถึงโต๊ะอาหารด้านใน โดยทั้งสอง ส่วนนีอ้ ยูใ่ นห้องซึง่ เปิดเพดานสูงแบบ Double Volumn คล้ายโถงใหญ่ มองเห็นคานเหล็กสีดำและผนังปูนสีเทา ส่วนอีกด้านเป็นผนังกรุกระจกบานใสสูงจากพื้นจดเพดาน ทำให้ได้ความสว่างตา ขณะที่พื้นเป็นหินอ่อนสีเทาดำให้สัมผัสที่เรียบเย็นไปตลอด ห้องชั้นล่าง พื้นที่ใช้สอยของบ้านเป็นลักษณะเหมือนตัว L ตามโครงสร้างของบ้าน เมื่อเดินพ้นจากโต๊ะทำงานแล้ว จึงเลี้ยวเข้าสู่ห้องนั่งเล่นซึ่งแต่งด้วยโซฟาสีเขียวและโต๊ะกลางรูปตัว Y ถัดเข้ามาคือราวบันไดขึ้นชั้นสอง เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ใต้บันไดยังออกแบบให้เป็นมุมเก็บหนังสือและของใช้ต่างๆ บังตาด้วยฉากกั้นรูปกิ่งไม้ที่ต่อเป็นม่านโปร่งอย่างมีสไตล์ ชั้นบนเป็นห้องนอนที่เรียบง่าย จัดวางฟูกบนพื้นไม้อย่างเท่ ปล่อยพื้นที่ให้โปร่ง สะอาด อบอุ่น และดูแลง่าย ไม่เพียงการตกแต่งด้วยแนวคิด Minimalist การใช้สี ก็อิงคอนเซ็ปต์เดียวกัน คือใช้สีควันบุหรี่อันเป็นสีธรรมชาติของปูนเปลือยเป็นโทนหลัก และสร้างมิติในห้องน้ำด้วยโทนสีดำ ตั้งแต่สุขภัณฑ์ และพื้นซึ่งใช้วัสดุหินอ่อน ต่อเนื่องจากชั้นล่างปูยาวไปจนถึงอ่างอาบน้ำ แซมผนังด้วยกระจกใสรับแสงและวิวธรรมชาติ เสน่ห์สำคัญที่สร้างความอบอุ่นให้งานแนวโมเดิร์นที่เฉียบ คม และแข็งกร้าว คือการผสมผสานความเป็นไทยหรือสัมผัสของวัฒนธรรมตะวันออก ด้วยวัสดุ ของตกแต่งจากไม้ทองเหลืองมาประยุกต์ และการใช้สสี ม้ หรือแดงสว่างมาหยอดเพียงเล็กน้อยในจุดต่างๆ และนีค่ อื ไอเดียสำคัญทีเ่ รามักจะเห็น อยู่ในภาพวาดแบบเซน ที่ศิลปินนิยมใช้กันอย่างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้กับห้องส่วนตัว หรือมุมโปรดในบ้าน n

. 27


Society WHAT :

of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker.

ดูหนังมาราธอน กับช่อง HBO HD จากทรูวิชั่นส์

ทรู วิ ชั่ น ส์ เปิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ ใ ห้ คุ ณ

เกาะติด ภาพยนตร์โปรแกรมเด็ ดได้ท าง ช่ อ ง ‘เอชบี โ อ เอชดี ’ ช่ อ งภาพยนตร์ ช่องแรกและช่องเดียวในไทย ที่ถ่ายทอด ด้วยสัญญาณ True Visions HD ด้วย ระบบไฮเดฟินิชัน ลุ้นระทึกไปกับความ ค ม ชั ด ข อ ง ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง ดิ จิ ต อ ล เซอร์ราวนด์ เสมือนว่าอยู่ในโรงภาพยนตร์ พิสูจน์ความคมชัดด้วยตาของคุณเอง ที่ True Visions Society @ Digital Gateway ชั้น 2 Siam Square หรือ True Move Shop, True Shop และ ตัวแทนทรูวิชั่นส์ทั่วประเทศ

WHAT :

WHAT :

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์ ‘มาลี’ ภู มิ ใ จนำเสนอทางเลื อ กใหม่ ข องคนรั ก สุขภาพด้วยเครื่องดื่มธัญญาหาร น้ำนม ข้าวโพด มาลี ไอ-คอร์น สูตรใหม่ ‘ไม่เติม น้ำตาล’ อุดมล้ำด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ลูทนี ซีแซนทีน และวิตามินเอช่วยใน การมองเห็ น ทั้ ง ยั ง มี วิ ต ามิ น อี แ ละกรด เฟรุอิกช่วยเพิ่มความหอมอร่อย ประหนึ่ง ของขวัญพิเศษจากธรรมชาติ ที่สำคัญคือ ปราศจากน้ำตาล บำรุงสุขภาพพร้อมกัน

ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านค้าโมเดิร์นเทรด และ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั้ น นำทั่ ว ไป ในราคา กล่องละ 10 บาท

Vichy ซื้อ 1 แถม 1

คืนกำไรสู่ผู้บริโภค

เวชสำอางชื่ อ ดั ง Vichy Normaderm จั ด โปรโมชั่ น พิ เ ศษคื น กำไรสู่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยการ สมนาคุณ ซื้อ 1 แถม 1 กับโปรดักท์ยอดฮิต เมื่อซื้อ ‘นอร์มาเดิร์ม แอนไท-อิมเพอร์เฟคชั่น ไฮดราติ้ง แคร์’ มอยส์เจอไรเซอร์สูตรกลางวัน สำหรับผิวมันและผู้มีปัญหาสิว มูลค่า 1,200 บาท รั บ ฟรี ‘นอร์ ม าเดิ ร์ ม เพี ย วริ ฟ ายอิ้ ง คลีนซิ่ง เจล’ เจลทำความสะอาดผิวหน้าอย่าง หมดจด ขจัดสิ่งอุดตันและความมันส่วนเกินได้ อย่างเห็นผล อ่อนโยนต่อทุกสภาวะผิว มูลค่า 350 ได้ ทั น ที สนใจซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ ติ ด ต่ อ

ขอคำแนะนำได้ที่เคาน์เตอร์วิชี่ในร้านขายยา ชั้นนำทั่วประเทศ

WHAT :

มาลี ไอ-คอร์น Sugar Free!

เบอร์เกอร์ คิง ชวนอิ่มสุดคุ้ม เพียง 59 บาท

เบอร์เกอร์ คิง เปิดตัวแคมเปญใหม่ ‘Flame Grilled BBQ’ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา ค่าครองชีพที่นับวันจะสูงขึ้นๆ โดยให้ลูกค้าทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับ Flame Grilled BBQ เบอร์เกอร์ระดับพรีเมียมที่โดดเด่นด้วย ขนมปังเนื้อนุ่ม ผักสดกรอบ และ เนื้อย่างบนเปลวไฟ ที่เป็นสูตรพิเศษของเบอร์เกอร์ คิง ในราคาเพียง 59 บาท ทั้งยัง ขยายความสุขให้คนกรุงเทพฯ ด้วยการแจกเบอร์เกอร์ฟรีเป็นเวลา 59 วัน ตั้งแต่วันนี้-11 กรกฎาคม ศกนี้

เสริมเกราะให้ผิวสวย ด้วย Freshel White C

WHAT :

เครื่องสำอาง Freshel White C ขอเสนอ อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการปรนนิบัติผิวสวย ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ Freshel ที่จะช่วยปกป้อง ดูแลผิวคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในยามที่ ต้องปะทะกับแสงแดด และในยามค่ำคืน ที่ผิวต้องการการพักผ่อน ปกป้องและช่วย ในการผลัดเซลล์ผิว ในรูปลักษณ์ของโลชั่น ยู วี ค รี ม และไวท์ เ ทนนิ่ ง มิ ล ค์ คื น ความ เนียนสวย กระจ่างใส สู่ผิวของคุณได้แล้ว วันนี้ที่เคาน์เตอร์ Freshel ในร้าน Watson, Fuji, HFM, TOPS และห้างสรรพสินค้า

ชั้นนำทั่วไป

ใกล้ชิดธรรมชาติ กับ ครีมบำรุงรอบดวงตา

สูตรน้ำมันจมูกข้าวหอมมะลิ

WHAT :

สบายอารมณ์แนะนำผลิตภัณฑ์ล่าสุด ‘ครีมบำรุงรอบดวงตา สูตรน้ำมันจมูกข้าวหอมมะลิ’ ที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุดถึง 99% จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแม้ผิวที่บอบบาง ทั้งยังเพิ่มคุณค่าด้วย ‘ปลีกล้วย’ และ ‘ใบบัวบก’ เพื่อรังสรรค์สุขภาพดวงตาให้ตึงกระชับ ลดความหมองคล้ำ และชุ่มชื่นตลอดวัน วางใจให้ธรรมชาติดูแลผิวคุณได้แล้ววันนี้ที่ร้าน บู๊ทส์ ทุกสาขา หรือโทร. 0-2372-2468 และทาง www.sabai-arom.com

่อผู้ โชคดี ได้รับ Blackmores Gift Set รายชื่อผู้ โชคดี ได้รับ จีท ้ อง B Your Best รายชื จำนวน 50 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัลๆ ละ 1 สลึง 1 คุณฐิตยิ า ทรัพย์เย็น 2 คุณเอกราช รุง่ รานนท์ 3 คุณพรทิพย์ ถนอมธีระนันท์ 4 คุณพิชญ์ชนิ ี เสถียรภัทรกุล 5 คุณวิไลวรรณ โฆษิตวิรฬุ ห์ 6 คุณดนยา พิทรู เวโรจน์ 7 คุณกาญจน์วกิ า วีระอาชากุล 8 คุณวิรญ ิ า มาลานิยม 9 คุณณิชารีย์ ชูชนื่ 10 คุณณิศวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

11 คุณพรพรรณ วงศ์พฒ ั นางกูร 12 คุณจริยา วันขุนทด 13 คุณศตพร บุญเต็ม 14 พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพนั ธ์ 15 คุณเกษสุดา พฤกษานานนท์ 16 คุณจักรพันธ์ คงคาประสิทธ์ 17 คุณเยาวลักษณ์ สหายฟ้า 18 คุณสินาด วุฒริ ณฤทธิ ์ 19 คุณเยาวลักษ์ พงษ์วทิ ยาพิพฒ ั น์ 20 คุณรังษิมา กายะสุต 21 คุณกรรณิการ์ มูลนาศักดิ ์ 22 คุณไพศาล มันปาน 23 คุณณัฐวลัญช์ เริม่ สกุลชัย 24 คุณศรินญา อชิรโกวิทย์ 25 คุณธนยศ ประเสริฐกุลวาส

1 คุณอัมพา มุธโิ ต 2 คุณกาญจนา นวลละออง 3 คุณชัชวัล สิงหเสนี 4 คุณนลินรัตน์ โรจนสุมาพงศ์ 5 คุณปราณี จินโภคา 6 คุณวรรณา สุรวิ ลั ย์ 7 คุณวรรณี บรรจงเขียน 8 คุณชูฤทัย ผลสุวรรณ 9 คุณศุทธิเกียรต์ เลขทิพย์ 10 คุณศุภชัย คาสุพานิช 11 คุณศักดิส์ ทิ ธ์ พรพิรณ ุ โรจน์ 12 คุณสง่าชาติ รวมพลเลิศ 13 คุณชูเกียรติ จิตรภาษ์นนั ท์ 14 คุณปัทมา พิทยขจรวุฒ ิ 15 คุณปภารัตน์ พิบลู ธนเกียรติ 16 คุณนฤมล จิรพณิช 17 คุณเบญญา ราชกัณฑารักษ์ 18 คุณธุมากร ธราอัมพวัน

19 คุณสายถวิล แซ่ฮำ่ 20 คุณทิพย์วดี รัตนาวิวฒ ั น์พงศ์ 21 คุณบุษบา นิม่ สุวรรณ 22 คุณธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์ 23 คุณอำไพ วิชยั 24 คุณศิรวิ รรณี ชาญอาวุธ 25 คุณลำดวน ช่วยสงค์ 26 คุณสมนึก สัควัฒนะ 27 คุณเกศกนก บัวแก้ว 28 คุณกุลประภา ตรีรตั นชาติ 29 คุณนภษร พิศาลศุภโชค 30 คุณปรีชา มัง่ มี 31 คุณวนิดา ตวงสินธนากุล 32 คุณรัตนา สินโย 33 คุณครรชิต สิงห์สวุ รรณ์ 34 คุณกนกกร จรุงกลิน่ 35 คุณนิอร เจียมสกุลธร 36 คุณธีรศักดิ์ ตัญญะปัญญาชน

37 คุณณัฐภัสสร จิตรดล 38 คุณสุรเชษฐ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 39 คุณศิรธิ รณ์ เอกพันธ์ 40 คุณธีรนิ ทร์ สินไชย 41 คุณเอกรินทร์ ตัง้ ประสพสุข 42 คุณรัตนาภรณ์ ดุจติปยิ ะ 43 คุณเสาวลักษณ์ กอบกายกิจ 44 คุณชยพัทธ์ นำลาภ 45 พ.ต.หญิง ปวรวรรณ นากแก้วเทศ 46 คุณบุญมี เสงีย่ ม 47 คุณมัลลิกา อภัยจิตต์ 48 คุณชอบ สิงห์สทุ ธิชาติ 49 คุณเสาวลักษณ์ จงพูนศรี 50 คุณเพ็ญศรี วโรพิเชฐสรรค์


24 Hours

-------------

Text : iD11 / Photo : Krittapol Wichwongwai

จารุลกั ษณ์ ชยะกุล

หากใครเคยซึ้งกับเพลงเนื้อหากินใจอย่าง ‘ถ้าฉันเป็นเธอ’ ของหนุ่มบอล-

จารุลักษณ์ ชยะกุล ศิลปินจากค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์มาแล้ว

ตอนนีเ้ ขากำลังจะมีอลั บัม้ ใหม่ซงึ่ จะมีกำหนดคลอดในเร็ววันนีใ้ ห้แฟนๆ ได้รว่ ม อินไปกับการถ่ายทอดมุมมองทางความรักที่ไม่เหมือนใครกันอีกครั้ง นอกจากเขาจะมีความสามารถในการแต่งเพลงและเล่นดนตรีแล้ว บอลยังทำหน้าที่แจกจ่าย ความสุขให้ กั บ คนอื่ น ผ่ านทางคำพู ด และเสียงเพลงอีกด้วย กับบทบาท การเป็นดีเจที่ Get 102.5 มาร่วมอัพเดท ความสนุกกับทุกๆ บีทแห่งความสุข ของหนุ่มบอล จารุเลิฟ ไปพร้อมๆ กัน

10.00

ปกติผมจะตื่นนอนช่วงนี้ครับ หลังจากตื่นแล้ว จะลงไปเล่นเวตที่ฟิตเนสใต้คอนโดฯ เล่นอยู่ประมาณ 1-1.30 ชม. ให้ร่างกายได้เหงื่อบ้าง ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์

ไปทานข้าวแถวๆ ทองหล่อ หลังจากนั้นจะกลับมาอัพเดทข่าวที่บ้าน ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวัน ทั้งในบ้านเราเองและในต่างประเทศ นอกจากนี้จะเข้าเน็ตเช็กเฟสบุ๊ค เผื่อจะมีใครอัพเดทอะไรใหม่ๆ น่าสนใจ ที่เราสามารถหยิบมาพูดในรายการได้

12.00-13.00

13.00-14.00

ถ้าว่างๆ ผมจะชอบเล่นเกม ส่วนมากจะชอบเล่นแนวสร้างเมือง เกมฟุตบอล อะไรประมาณนี้

15.30-19.00

มาถึงที่คลิก เรดิโอ เตรียมตัวจัดรายการครับ เสร็จประมาณ 1 ทุ่ม

19.00-23.00

ช่วงนี้ผมจะไปเข้าห้องอัดเพลง แถวๆ พระราม 4 จะขลุกอยู่ที่นั่น

นานไม่นานขึ้นอยู่กับว่า Section ที่ทำนั้นจะใช้เวลาอัดนานเท่าไหร่ หลังจากเสร็จตรงนี้แล้ว บางวันผมก็จะนั่งแฮงค์เอาต์กับเพื่อนๆ ต่อ เพราะ บรรยากาศที่นั่นมันชิลอยู่แล้ว หรือบางทีก็มีเล่นดนตรีแจมกันด้วย

24.00-01.00

ปกติจะกลับบ้านราวๆ นี้ ก่อนนอนผมจะชอบนั่งดูซีรี่ส์ ตอนนี้กำลังติดเรื่อง Lost, Grey’s Anatomy แล้วก็ Dexter ครับ

My lifestyle : ชิลมากครับ ชีวิตของบอลคือการหาความสุขใส่ตัว เยอะๆ แล้วก็เอนจอยกับชีวิต ผมจะพยายามหาความสุขให้กับชีวิตทุกๆ วัน เพราะผมคิดว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่มันน้อย ซึ่งถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้ทำงานตรงนี้ ผมอาจจะไปเป็นครูสอนทีโ่ รงเรียนต่างจังหวัดก็ได้ เพราะเคยไปสอนเด็กไทยใหญ่ มาแล้ว และชอบชีวติ แบบนัน้ มาก ซึง่ ถ้าเราใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง มันก็ ชิลแล้ว เลยพยายามหาความสุขใส่ตัวเยอะๆ และพยายามแบ่งความสุขไปให้ คนอื่นด้วย อย่างการเป็นอาชีพดีเจมันก็เป็นการเผยแพร่ความสุข และความ สนุกของเรา My love : บอลว่า ‘ยาก’ เพราะผมมองว่ายิ่งโตขึ้น เราจะมีจุดยืนที่ มั่ น คงขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตั ว ตนของเราก็ จ ะชั ด เจนขึ้ น และสิ่ ง สำคั ญ สำหรั บ Relationship คือการที่เราเข้ากันได้ มีไอเดียเหมือนกัน สไตล์เหมือนกัน และ มองโลกในแง่เดียวกัน ซึง่ มันเป็นอะไรทีต่ า่ งจากคนส่วนใหญ่ เลยทำให้ Target ของบอลน้อยลงไปด้วย ความรักของบอลเป็นความรักที่ค่อนข้างอินดี้ คงจะ หาความรักที่เป็นแบบอินดี้ด้วยกันได้ยาก แต่ไม่เป็นไร มันไม่ใช่โฟกัสของผม เราอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้ว My plan : อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ แล้วก็ อยากเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศด้วย อยากไปประเทศหรือไปต่างจังหวัดที่ไม่ เคยไป สำหรับในส่วนของงานเพลง ผมไม่ได้คิดให้มันเป็นธุรกิจ เพราะการทำ อัลบั้มเป็นการตอบโจทย์ความสุขของผมแล้ว ผมอยากจะแบ่งปันความสุขให้ กับคนที่ชอบเสียงเพลงมากกว่า ซึ่งถ้ามีคนชอบเพลงของผม ผมก็รู้สึกแฮปปี้ แล้วครับ n


Jabra White Collection...

.

จะทำ�ให้คนไทยมีความสุข

Jabra BT3030 หูฟังบลูทูธสเตอริโอดีไซน์เท่ เหมือนสร้อยคอทหาร ฟังเพลงระบบเสียงสเตอริโอและคุยโทรศัพท์ได้ในตัวเดียว Splash proof – กันละอองฝน ละอองน้ำ� เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน

Jabra Stone โดดเด่นด้วยความล้ำ�สมัย และหรูหรา ตัดเสียงรบกวนระบบ Noise Blackout TM Extreme แท่นชาร์จสวยหรูแบบพกพา เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับสังคมไทย ด้วยการเข้าร่วมโครงการ Love is Color Blind – พลังไทยใจสีขาว กับ Jabra เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตการณ์เมืองไทย ร่วมบริจาค 99 บาท จากทุกๆ การซื้อ Jabra Stone White และ Jabra BT3030 White ให้กับโครงการ Together We Can ของกรุงเทพมหานคร

พบกับ Jabra White Collection และ โครงการ Love is Color Blind – พลังไทยใจสีขาว ได้ครั้งแรกที่งาน Commart X - Gen 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 24 - 27 มิถุนายน 2553

247#064  

4 Attraction | 6 Calendars | 14 Health : ปวดๆ หายๆ ตามสายฝนโปรย | 16 Scoop : Beautiful Bangkok 25 Escape : Sala Khaoyai 27 Living : Eastern...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you