Page 1

59 VOL.3 NO.59

| 1-15 APRIL 2010


Editor’s note

นั บ ถอยหลั ง วั น หยุ ด เทศกาลหรรษาของ

ชาวไทย ที่เวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้ง แ ล ะ เ ป็ น เ ท ศ ก า ล แ ห่ ง วั น ปี ใ ห ม่ ไ ท ย

วันครอบครัว ที่พวกเราส่วนใหญ่จะให้เวลาวันหยุด ยาวนี้ เ ดิ น ทางกลั บ สู่ ค วามอบอุ่ น ที่ ภู มิ ล ำเนากั น

อี ก ครั้ ง สำหรั บ คนกรุ ง เทพฯ ที่ มี ค รอบครั ว อยู่ ใ น เมืองอยู่แล้ว ลองจัดตารางเวลาชวนคุณพ่อคุณแม่ เดินทางท่องเที่ยวแบบใกล้ๆ เช้าไป-เย็นกลับ ขับรถ อย่างสบายๆ ไม่ตอ้ งเร่งรีบ ใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก แต่ก็สามารถพาตัวเองไปสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่าง และประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ไ ด้ เ ช่ น กั น ตอนนี้ ทางการท่ อ งเที่ ย วไทยก็ ก ำลั ง โปรโมต 3 เส้ น ทาง ใกล้ ๆ ไปไม่ ย าก ทางลงใต้ ก็ คื อ เส้ น ทางเพชรบุ รี ประจวบฯ ทางตะวั น ตกก็ คื อ เส้ น ทางนครปฐมกาญจนบุรี และทางทิ ศเหนือ ก็คื อเส้น ทางอยุ ธยาสุ พ รรณบุ รี มี ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ นะนำให้ ใ น เล่มนี้ และมีแหล่งของกินอร่อยมาอัพเดทคุณผู้อ่าน มีประสบการณ์ของสองสาวคนดังกับการท่องเที่ยว วั น หยุ ด สนุ ก ยั ง ไงในครอบครั ว ให้ เ ราติ ด ตามอ่ า น ส่ ว นประเด็ น เรื่ อ งสุ ข ภาพเล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อาหารการกิน ใครที่มีพฤติกรรมนิยมกินจุบกินจิบ ชอบกินระหว่างมื้อหรือระหว่างเดินทาง ควรเลือก ขนมขบเคี้ยวชนิดของดีมีประโยชน์ จะได้อิ่มทั้งกาย สบายทั้ ง สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ น้ ำ

ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทศกาลสงกรานต์ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง

6 วิ ธี ส งกรานต์ น้ ำ ให้ ตั ว เองแบบมี สุ ข ภาพ และ

เรื่องของความบันเทิงครบรสกับการดูหนัง ฟังเพลง และหนังสือน่าอ่าน ที่เรานำมาฝากคุณให้ได้ใช้เวลา ช่วงวันหยุดนี้กับความบันเทิงแบบที่คุณชอบ

Editor

พิสจู น์อกั ษร 1 อัตรา ใครรู้ตัวว่ารอบรู้ทางการใช้ภาษาไทย

อย่ามัวแต่เก็บไว้คนเดียว มาทำให้คนอื่นได้รู้ถึง

ความสามารถของคุณกันดีกว่ามั้ย

ด้วยการมาร่วมงานกับเราดูส ิ

เอ้า...ถ้าใครสนใจ

+ เก่งเขียน เก่งอ่านในชั้นเชิงทางภาษา + แอ็คทีฟสุดๆ (ทั้งกายและใจ)

GAME :

สำหรับท่านที่แนะนำร้านอร่อยใหม่ๆ น่าสนใจและบรรยากาศ สวยงาม ส่งชื่อและเบอร์ติดต่อเข้ามาที่ ed247@hotmail.co.th ร้านของใครได้รับเลือกจากทีมงาน รับไปเลย

ชุดผลิตภัณฑ์ Refer (มีจำนวน 5 รางวัล)

ชุดผลิตภัณฑ์ Refer ประกอบด้วย ครีมสมานรอยแตกเท้า, ครีมลดเลือนผิวแตกลาย Foot Scrub Cream, Aromatherapy Foot Bath, สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า และ เจลสปาล้างเท้าแบบไม่ต้องใช้น้ำ

WHERE TO FIND 24 -7 Magazine พบกับนิตยสาร 24-7 ได้เป็นประจำที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ท่าอากาศยานไทยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café, Au Bon Pain, Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café Doi Tung, iberry Homemade, Ka-nom Fasion Bakery, Mc Donald, Mc Café, BIGknit, ร้านกาแฟวาวี, TRUE Café, Hagendazz, พรเกษมคลินกิ , Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, The Oasis spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์ ดิ เอสพละนาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ต ซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ค นายเลิศ, โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, Goethe-Institut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีท อินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาท์ซิน สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Season, อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรนิ รัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟูด้ อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครอง เซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้

This year’s success was last year’s impossibility. - - Anonymous - -

ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ ได้ ในปีที่ผ่านมา


p.20

Twenty-four Hours A Day, Seven Days A Week p.24

p.30

p.6

Contents

รายปักษ์ : ทุกวันที่ 16 และ 30 ของเดือน : ปีที่ 3 เล่มที่ 59 เมษายน 2553

Vol.3 No.59 1-15 April, 2010

I Love City Life

6 8 16 20 32 33

Attraction Calendars : ปฏิทินข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ Health : 6 วิธีสงกรานต์น้ำเพื่อสุขภาพ Scoop : Let’s go Holiday! One Day Trip! Escape Living : คอนโดฯ โมเดิร์นของคนโมเดิร์น

Trend & Taste

กิน-เที่ยว-ดื่มกับร้านอาหารเก๋ๆ

สถานที่ฮิปๆ ในสไตล์ 24-7 30 Entertainment : บันเทิงทีน่ า่ สนใจ หนัง-เพลง-หนังสือ 26 Taste :

People

คณะบรรณาธิการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นักเขียนอาวุโส บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ บรรณาธิการศิลปกรรม ศิลปกรรม ศิลปกรรมโฆษณา กราฟิกดีไซน์ พิสูจน์อักษร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายโฆษณา เลขานุการฝ่ายโฆษณา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด หัวหน้าช่างภาพ

ฝ่ายภาพ ช่างภาพแฟชั่น เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี ฝ่ายบัญชี

ช่วงชีวิตที่หายไป เต๋า-สมชาย เข็มกลัด 36 24 Hours : โจ๊ก-เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง

ดีเจหนุ่มหน้าตี๋ยียวนจาก EFM 24 People :

โตมร ศุขปรีชา เอกศาสตร์ สรรพช่าง ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต พีศิลป์ พงศ์วราภา ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์

คมกฤช ศิริมังคลาภรณ์ ประทีป ปัจฉิมทึก นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ปรีชา สอวัฒนชาติ สุรพงษ์ ข้อยุ่น, ศุภฤกษ์ สมภมิตร อรสา ปานเมือง ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ วิกานดา ธรรมพากรณ์ อุดมทรัพย์ ก๋องชัย นวิยา เพ็ญศรี

วาสนา พึ่งสาคร ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ ศลิษฏา มีอยู่เต็ม วัตสันต์ พงศ์วราภา รุจีพัชร เครือภูงา ภานุวัชร พงศ์วราภา ลักคณา ทวีสุข อิสราพร พลหาญ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

กฤตพล วิทย์ว่องไว วราวุธ อันศิริมงคล กณวรรธน์ ใจพรหม วีรพงศ์ ชปารังษี ดำรงพล อ้วนเจริญ วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ณิชาภา บุพรานนท์ ธิรนันท์ เครือภูงา ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ นุชนารถ ใจประสาท เตือนใจ พรหมจรรย์ จันจิรา แดงแท้

3 วิธี ที่จะได้อ่าน

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 02 241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 2333 E-Mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

มองหาตามสถานที่

ฮิ ป ๆ และร้ า นชั้ น นำ ต่างๆ ทีค่ ณ ุ ชอบไปกัน

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : +662 241 8000 FAX : +662 241 8008

24 -7 Magazine

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่คา่ จัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์

www.247freemag.com

โทร. 02 241 8000

# ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk


53,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คือ จำนวนทรัพย์สินของบุคคลที่รวยที่สุดในโลกคนใหม่ Carlos Slim Helu นักธุรกิจชาวเม็กซิกันที่มีธุรกิจทาง ด้านโทรคมนาคมจากการจัดอันดับของ Forbes Magazine โดยเขาได้เบียดเอา Bill Gates ตกไปอยู่เป็น อันดับ 2 ข้อมูลจาก : Forbes Magazine

Attraction

means that If a person finds an ------ situation attractive, then he/ she/ it is considered enjoyable. Text : iD11

Wasteland Children of The Evolution ผลงานในเชิงเสียดสีสงั คมของศิลปิน Michel Valentino ทีเ่ ห็นอยูน่ จี้ ดั แสดงโชว์ที่ Kunst.kraft.werk Vockerode ประเทศเยอรมนี เป็นผลงานภาพถ่ายคนสวม หน้ากากกันก๊าซพิษ ซึ่งถือเป็นการประชดสังคมในปัจจุบันที่ถูกครอบงำในเรื่อง ของการเมือง สงคราม บันเทิง แฟชัน่ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลงานของเขา ถูกนำไปแสดงตามเมืองต่างๆ ตั้งแต่กรุงปราก เบอร์ลิน ไปจนถึงนิวยอร์ก โดยนำเสนอผ่านตัวกลางต่างๆ กันไป ไม่วา่ จะเป็นภาพถ่าย รูปปัน้ ประติมากรรม Video Installation และ Performance Art ถึงแม้จะดูดีและแรงมากๆ แต่ถ้า คนที่เข้ามาชมไม่เก็ตไอเดียกลับไปละก็ เจ้าของไอเดียคงบอกได้คำเดียวว่า ‘เหนือ่ ย’

Canada:

Lighting Plan

Swisszerland:

Light Tube

ประติมากรรมโครงสร้างคล้าย ต้นไม้เปล่งแสงได้นี้ มีคอนเซ็ปต์ อยูบ่ นพืน้ ฐานของอวกาศ ซึง่ ได้มกี ารดัดแปลงมาจากหลักของ การวิวัฒนาการ นำมาเปรียบเทียบในเชิง Abstract เพื่อ สนั บ สนุ น ความคิ ด ของการเปลี่ ย นแปลงของวิ วั ฒ นาการ โดยผลงานชิน้ นีจ้ ะมีลกั ษณะเด่นคือแกนกลางเป็นเสาตัง้ ขึน้ ไป โดยมี แ ขนยื่ น ออกมาด้ า นข้ า งคล้ า ยกั บ กิ่ ง ก้ า นของต้ น ไม้ ซึ่งแต่ละแขนที่ยื่นออกมานี้จะสามารถเปล่งแสงและเปลี่ยน สีได้ ถึงแม้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจยากสักหน่อย แต่เรื่อง ความสวยงามคงต้องยกนิว้ ให้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย

England:

Illuminated High Heel

แฟชัน่ เก๋ๆ กับเมืองผูด้ อี งั กฤษ ดูจะเป็นของคูก่ นั จนแยกจาก กันไม่ได้ซะแล้ว อย่างรองเท้าส้นสูงของบรรดาสาวๆ ก็ทำออก มาได้แปลกไม่เหมือนใคร โดยรองเท้าส้นสูงคอลเลคชั่นนี้ เป็ น ผลงานการออกแบบของดี ไ ซเนอร์ ช าวลอนดอน Nicholas Kirkwood ซึง่ ออกแบบให้กบั Rodarte’s Fall/ Winter Collection 2010/2011 โดยจะ ทำการเปิดตัวเป็นครัง้ แรกที่ New York Fashion Week จุดเด่นของรองเท้าซีรสี่ น์ ี้ คื อ ส้ น รองเท้ า จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยๆ กั บ เทียนไขทีห่ ลอมละลายแล้วเผยให้เห็น แสงไฟที่ ซ่ อ นอยู่ ข้ า งใน โดยส่ ว นหน้ า ของรองเท้าถูกออกแบบให้ดูหรูหรานิดๆ เพือ่ ให้แมตช์กบั วัสดุทนี่ ำมาใช้ ดูโดดเด่น มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

Green Space

ดูสปอตไลท์ที่มีชีวิตเหล่านี้สิสามารถเนรมิตให้ทางเท้าของเมืองของ Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ดูมีชีวาขึ้นตั้งเยอะ ไอเดียกิ๊บเก๋นี้ได้มาจาก การปรับเปลี่ยนโฉมของไฟฟ้าตามบาทวิถีของดีไซเนอร์จากบริษัท

สถาปนิก BYTR โดยมีลกั ษณะเด่นคือเป็นการนำต้นไม้มาพันรอบๆ โครงสร้าง ทำให้บริเวณทางเท้าแลดูสวยงามและได้กลิ่นอายของธรรมชาติ แถมยังเป็น ส่วนหนึ่งของ Green Project ของทางเมืองนี้อีกด้วย n

.

แสงไฟสวยๆ นี้เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ โปรเจ็กต์ ที่ มี ค อนเซ็ ป ต์ ใ ห้ แ สงสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ คน

เดินถนนได้รบั รู้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแสดงถึงสเปซของชาวเมือง โดยชิน้ งานเหล่านีเ้ ป็นผลงานของ

ดีไซเนอร์ทชี่ อื่ Ruedi Baur และ Jean Beaudoin จาก Montreal Architectural Design Studio Integral จุดเด่นของงานคือการใช้แสงไฟมาสร้างความสะดุดตา พร้อมทั้งมีลาย กราฟิกเก๋ๆ มาเป็นองค์ประกอบเพิ่มความฮิป ภาพที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นโปรเจ็กต์นำร่อง เพราะ ในอนาคตอันใกล้จะมีการยิงไฟลงบนทางเท้าแบบนี้ให้เห็นกันอีกหลายๆ พื้นที่ใกล้เคียง

Green Spotlight


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

-------------

Text : pimmy เชิญส่งกิจกรรมดีๆ

on a scientific basis.

เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

3, 10, 24 April 2010 Banana Family Park

Don’t Worry Be Lucky!

ซอยอารีย์ พหลโยธิน

กิจกรรมดีๆ ต้อนรับหน้าร้อนที่ ‘บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค’ (Banana Family Park) โครงการสีขาว กลางใจเมืองสำหรับทุกคนในครอบครัว ณ ซอยอารีย์ พหลโยธิน ทุกเสาร์ตลอดเดือนเมษายน โดยทุก วันเสาร์จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เริ่มจากวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พบกับคหกรรมสอนทำอาหารไทยและขนมหวานหลากหลายชนิด,

เสาร์ที่ 10 เมษายน คอร์สจริยธรรมและกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกสาระความรู้ที่จะช่วยพัฒนา EQ ของคุณหนูๆ และสุดท้ายกับวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พบกับกิจกรรมเล่านิทานธรรมะที่คุณหนูๆ จะเพลิดเพลินไปกับนิทานสนุกๆ จากนักเล่านิทานมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกคติสอนใจ เพือ่ พัฒนาการ ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-13 ปี พิเศษทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ตลอด ทั้งเดือน พบกับคอร์สกายภาพบำบัด และคอร์สสอนการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT สำหรับผู้สูง อายุ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจร่วมกิจกรรมโทร. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2619-6655

Galerie N ถนนวิทยุ

Don’t Worry Be Lucky! เป็นนิทรรศการใหม่ล่าสุดของ ‘ลักษณ์ ใหม่สาลี’ ศิลปินหนุ่มอารมณ์ ดีจากเชียงใหม่ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางบนหนทางการดำเนินชีวิตที่เต็มไป ด้วยความลี้ลับ น่าแสวงหา ผ่านทางภาพสัตว์ และสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกใช้เป็นตัวแทนบรรยาย อารมณ์ ความรู้สึก ในแต่ละห้วงเวลาของชีวิตของศิลปินเอง โดยมีเสือเป็นตัวหลัก เพราะตัวเขา เกิดในปีเสือนั่นเอง สนใจตามไปดูเรื่องราวของเขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 Galerie N ถนนวิทยุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2654-0522

Men Intrend Adventurous Summer Bangkok Opera Italian Month : Rossini’s Petite Messe Solennelle หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / 20.00 น.

หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของคณะประสานเสียงชั้นยอดระดับโลก และเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ที่คุณจะได้ชมการแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยนักประพันธ์เพลงชื่อก้องอย่าง ‘Rossini’ เจ้าของผลงาน ‘Sins of My Old Age’ พลาดไม่ได้กับการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งนี้ โดยการ แสดงจัดขึน้ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 20.00 น. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ ั นธรรมแห่ง ประเทศไทย สนใจสำรองบัตรได้แล้วที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456

บัตรราคา 800 / 400 และ 200 บาท พิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผูส้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไป เพียงแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาและบัตรประชาชน ลดทันที 50%

เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์

เอาใจหนุ่มแฟชั่นนิสต้าที่อยากเปลี่ยนลุครับซัมเมอร์ 2010 Men Intrend เดอะมอลล์กรุ๊ปจัดงานใหญ่ ‘Men Intrend Adventurous Summer’ ฤดูกาลแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้ชาย คอลเลคชั่นล่าสุด

เพื่อรับหน้าร้อนที่แสนสดใส กับการเนรมิตพื้นที่หน้าห้างศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ให้กลายเป็นรันเวย์จัดแฟชั่นโชว์สุดท้าทายสไตล์ชายหนุ่มสุดอินเทรนด์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง ARROW, CELIO, CHEQ, COTE OPERA, ELLE HOMME, PLAYBOY และ QUICKSILVER ฯลฯ

สำหรับซัมเมอร์ปีนี้คือ Grey Summer เน้นความคลาสสิกของสีเทา ดูเรียบง่าย สบายๆ, Day-off Duty เน้นความเรียบโก้ ให้ลุคซาฟารี ผ่อนคลายวันพักผ่อน, The Biker Look ท้าทายกับชีวิตด้วย

มาดเข้มกับแจ๊คเก็ตหนัง และยีนส์ฟอกตัวขาด และ Ties are out เน้นโทนสีสบายตาอย่างสีฟ้าขาว

ให้ลุคลำลองในวันสบายๆ มาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นปีนี้ได้แล้ววันนี้ถึง 18 เมษายนที่ Men Intrend เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์


3,990+ Bht.

ใครที่คิดว่าโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันครบครันสำหรับการใช้งานกับระบบ 3G Network ที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในต้นปี 2553 จะต้องแพงอย่างเหลือเชื่อ เปลี่ยนความคิดได้เลย เพราะนี่คือโทรศัพท์รุ่น Hot ที่กำลังออกตัวแรงมากที่สุดรุ่นหนึ่งที่ถูกอย่างน่าใจหาย คุ้มค่ายิ่งกว่าเครื่องใดๆ ที่หลายคนเคยใช้ เพราะสามารถทำได้ทั้งโหลดเน็ตความเร็วสูง ดูคลิป เยี่ยมชมเว็บไซต์ และที่สำคัญสามารถใช้งานได้กับระบบ Video Call แบบ Hello ‘โชว์หน้า โชว์ตา’ ได้ด้วย เริดขนาดนี้ รีบเป็นเจ้าของได้ทันที

SIM IEC 3G

Quadband (GSM 850/900/1800/1900 MHz)/WCDMA •• ระบบ เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic มูล (Data Transfer) ผ่าน Bluetooth, USB •• ส่ใช้งงผ่านอิานข้นอเตอร์ เน็ต WAP Browser กล้ อ งดิ จ ต ิ อล 2 Camera) •• กล้องตัวที่สอง VGAล้านพิรองรักเซลบ (Digital Video Call สนทนาแบบเห็นภาพ

4,590+ Bht.

SIM IEC 3G

New Arrival

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น

Nokia-IEC 3G

10,900 Bht. + SIM IEC 3G

3.15 ล้านพิกเซล •• กล้กล้อองดิงตัจวทีิตอล่ 2 สำหรั บใช้งาน Video Call บัติการ Microsoft • ระบบปฏิ Windows Mobile 6.1

Professional, สามารถอัพเกรด เป็น Windows Mobile 6.5 ได้ วิทยุ FM Stereo ในตัว รองรับ การใช้งานระบบ RDS (Radio Data System) MP3/ACC/WMA รองรับ A-GPS ; Navigation Software รองรับ Java MIDP 2.0

• • •

ญญาณ Dual Mode • ระบบสั (WCDMA/GSM) WCDMA/ HSDPA 2100 MHz วหลักที่ด้านหลัง • กล้ของตัองดิวเครืจิตอลตั่อง ความละเอี ยด ระดับ 3.2 ล้านพิกเซล บการใช้งานฟังก์ชัน Video • รองรั Calling (สนทนาพร้อมภาพวิดโี อ) บการ์ดหน่วยความจำเสริม • รองรั ภายนอกแบบ microSD Card

(TransFlash) ได้สูงสุดขนาด 8 GB ปุ่มควบคุมการทำงาน

(Navigator-Key)

แบบ 5 ทิศทาง

7,990+ Bht. SIM IEC 3G

ระบบ Quadband (GSM 850/900/1800/

• 1900 MHz) WCDMA 900/1900/2100 MHz, 850/1900/

• 2100 MHz จอแสดงผล 262,000 สี 320x240

• พิกเซล (2.4TFT-LCD ) ยงเรียกเข้า Video, MP3, AAC, eAAC, eAAC+, • เสีWMA, 64 Polyphonic งานอินเตอร์เน็ต XHTML, HTML, WAP 2.0 • ใช้Browser • รับ-ส่งข้อความ (Messaging), E-mail, MMS, AMS, SMS ข้อความแชต-native, Google Talk, OZ,

Windows Live รองรับการใช้งาน Ovi ผ่าน 3G-HSPA, EDGE, GPRS Multi Slot Class 32 รองรับจาวาแอพพลิเคชั่น-Java MIDP 2.1

IEC ยังมีโทรศัพท์หลากหลายราคาให้คุณได้เลือกสรรมาใช้รองรับระบบ 3G

อีกกว่า 30 รุน่ จากหลายแบรนด์ อ่านรายละเอียด และเบอร์โทรศัพท์ Shop Mobile Easy

และ Blisstel Shop สาขาใกล้บ้าน ได้ที่ http://www.mobileeasy.com, www.blisstel.com

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ IEC 3G Call Center

1369


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

-------------

Text : pimmy เชิญส่งกิจกรรมดีๆ

on a scientific basis.

เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

Lamb of God Live in Bangkok 2010 2010 SSMS Orchestra Concerts โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ร่ ว มดั บ ร้ อ นด้ ว ยเสี ย งดนตรี เ ย็ น ฉ่ ำ จากการแสดง 2010 SSMS Orchestra Concerts คอนเสิ ร์ ต ออร์ เ คสตร้ า จากฝี มื อ เยาวชนไทย โดยนั ก ดนตรี เยาวชนจากโครงการ Silpakorn Summer Music School สุ ด ยอดบทเพลงได้ แ ก่ Shostakovich: Festive Overture, Op. 96 ; Beethoven : Choral Fantasy และ Dvorak: Symphony No. 8 in G, Op. 88 วันที่ 7-9 เมษายนเข้าชมฟรีที่หัวหิน และ

วันที่ 10 จำหน่ายบัตรราคา 200 บาทสำหรับบุคคล ทั่วไป และบัตรราคาพิเศษ 100 บาทสำหรับนักเรียน และนั ก ศึ ก ษา แสดงที่ ห อประชุ ม คุ ณ หญิ ง สุ ม ณี เมโมเรียล ฮอล โรงเรียน Shrewsbury International School ถ.เจริญกรุง โทร. 0-2880-8660, 081-484-7462

หอประชุมมหิศร เอส ซี บี ปาร์ค / 20.00 น.

รับหน้าร้อนที่กำลังฮอตสุดๆ ด้วยวงร็อคหนักๆ สัญชาติอเมริกันอย่าง Lamb of God Live in Bangkok สุดยอดวง Groove Metal / Metalcore ที่มาไกลจากอเมริกา เพือ่ มาเขย่า โสตประสาทของสาวกหู เ หล็ ก ชาวไทย คอนเสิ ร์ ต เปิ ด ความหนั ก หน่ ว งกระหน่ ำ ซัมเมอร์นี้เป็นครั้งแรกของเมืองไทย มารู้จัก และร่วมตะโกนไปพร้อมกับพวกเขา Lamb of God Live in Bangkok 2010 ในวัน

พุธที่ 7 เมษายนนี้ เวลา 20.00 น. หอประชุม มหิศร เอส ซี บี ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก สนใจ สำรองบั ต รได้ แ ล้ ว ที่ Thaiticketmajor

ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,500 บาท (VIP) พร้อมไป Meet & Greet กั บ ศิ ล ปิ น และรั บ เสื้ อ ทั ว ร์ และบั ต รราคา 1,200 บาท (บัตรยืนทั้ง 2 ราคา)

มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

บริเวณ 9 พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

The 31st Bangkok International Motor Show

กลับมาอีกครัง้ กับปีใหม่ไทย เทศกาลสาดน้ำทีใ่ ครๆ ก็รอคอยอย่างงานมหาสงกรานต์

กรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2553 ซึ่งจะมีความสนุกมากมายรออยู่ทั้งการ จำลองสงกรานต์ 4 ภาค การสาธิตทำอาหารและขนมพืน้ บ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ การเปิดให้สรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค พร้อมทั้งจัดพื้นที่โดยรอบถนนข้าวสาร บางลำพู วิสุทธิกษัตริย์ สวนสันติชัยปราการ ให้ประชาชนได้สาดน้ำเล่นอย่างมีความสุข โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘แต่งไทยเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถไี ทย’ อีกด้วย นอกจากนีก้ จิ กรรมไฮไลท์อกี อย่าง ที่น่าสนใจคือ ‘ไหว้พระ ขอพร 9 พระอารามหลวง’ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ โดยจะเดินทางไปยังวัดชื่อดัง และสวยงามจำนวนมากรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานแสดงที่มีความยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่จับตารอคอยของคนรักรถในเมืองไทย กับ The 31st Bangkok International Motor Show ที่จะเต็มไปด้วยบรรยากาศอันคึกคักของบรรดาผู้นำเข้าและ ผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ชั้นนำ ที่ต่างพร้อมใจกันยกขบวนรถรุ่นล่าสุดมาจัดแสดง พร้อมเสนอ สิทธิพิเศษต่างๆ มากมายให้คุณได้จับจองรถคันใหม่ รวมถึงในงานยังมีการแสดงนวัตกรรมล้ำยุคใน โลกอนาคตของรถแบรนด์ต่างๆ และอุปกรณ์การตกแต่งรถยนต์มากมายให้เลือกสรร ไม่ควรพลาด

งานโลกทะเลชุมพรประจำปี ชายหาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรม Rally จั ก รยาน คาราวานรถยนต์ กิ จ กรรมประกวด ภาพถ่าย ‘Amazing Chumphon’ ขับกล่อมด้วย ดนตรีชายหาดจากศิลปินยอดนิยม, Package Tour เที่ ย วทะเลชุ ม พรราคาพิ เ ศษสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว

ในช่ ว งก่ อ นเทศกาลสงกรานต์ อี ก ด้ ว ย พร้ อ มทั้ ง กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและทัศนียภาพทะเลชุมพร ด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day 2010

. 10

THE DREAM GIRLS CONCERT คอนเสิรต์ โชว์พลังเสียงของ ตู-่ นันทิดา แก้วบัวสาย, อ้วน-มณีนชุ เสมรสุต, ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า อามระดิษ 3 ศิลปินสาวเส้นเสียงคุณภาพ ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความฝันทีจ่ ะก้าวสูก่ ารเป็นนักร้อง ตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ และครั้งนี้ เธอทั้ง 3 ที่ได้รับการยอมรับให้เป็น DIVAS Superstar ของ เมืองไทยจะขอรวมพลังถ่ายทอดบทเพลงเพราะทีส่ ดุ ให้คณ ุ ได้ฟงั ในวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ ที่หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือโทร. 0-2262-3456


ต้อนรับฤดูรอ้ นกันอย่างเย็นฉ่ำด้วยเทรนด์แฟชัน่ มากมายที่ ไม่ควรพลาดสำหรับซีซนั่ นี้ เริม่ ต้นกับ เทรนด์ดอกไม้สสี นั สดใสทีเ่ ป็น A-Must ของซัมเมอร์ทกุ ปี ตามติดมาด้วยอีกหนึง่ เทรนด์ทมี่ าแรง อยูเ่ สมอกับ Rocker Style โทนสีดำกับลายพิมพ์ทมี่ กี ลิน่ อายดิบๆ แต่เท่และมีเสน่หท์ งั้ กับหญิงและ ชาย ปิดท้ายด้วยเหล่า accessories ทีเ่ น้นความสนุกสนานกับลวดลายทัง้ ลายจุด และลายทาง ทัง้ หมดนี้ CentralWorld เตรียมไว้ ให้ชอ้ ปกันได้อย่างเต็มเปีย่ ม

1. เสื้อยืดสีขาว FOSTER PIX จากร้าน MISS SIXTY 1st fl, Central Court ราคา 3,990 บาท 2. กระเป๋าลายดอกไม้ รุ่น PIGGY BAG จากร้าน MISS SIXTY 1st fl, Central Court ราคา 3,990 บาท 3. แว่นตากันแดด

รุ่น Wayfarer Subway จากร้าน Ray-Ban 3rd fl, Central Court ราคา 11,000 บาท 4. แว่นตากันแดด จากร้าน ALDO 2nd fl, Eden Zone สอบถามราคาได้ที่ร้าน 5. กระเป๋าลายทาง รุ่น BOWENROAD BAG จากร้าน MISS SIXTY 1st fl, Central Court ราคา 4,990 บาท 6. รองเท้าผ้าใบ Peu Rambla จากร้าน Camper 2nd fl, Central Court ราคา 3,950 บาท 7. ผ้าพันคอลายจุด จากร้าน TOPSHOP 1st fl, Beacon Zone

สอบถามราคาได้ที่ร้าน 8. รองเท้าส้นตึกสีเขียว จากร้าน TOPSHOP 1st fl, Beacon Zone ราคา 10,790 บาท


1. เดรสลายดอกไม้ จากร้าน Miss Selfridge 1st fl, Atrium Zone ราคา 2,290 บาท 2. เสื้อยืดสีดำ จากร้าน ENERGIE 1st fl, Central Court ราคา 3,990 3. กางเกงยีนส์ลายหัวใจ รุ่น Neneh จากร้าน TOPSHOP 1st fl, Beacon Zone ราคา 3,590 4. กางเกงสีนำ้ ตาล รุน่ Techno traveler จากร้าน TOPSHOP 1st fl, Beacon Zone สอบถามราคาได้ทรี่ า้ น 5. กางเกงขาสัน้ รุน่ BELT DOMINATOR จากร้าน ENERGIE 1st fl, Central Court

ราคา 5,990 บาท 6. แจ็คเก็ตหนังสีดำ จากร้าน Izzue 1st fl, Forum Zone ราคา 17,550 บาท 7. เสื้อ Meadow bolero จากร้าน TOPSHOP 1st fl, Beacon Zone สอบถามราคาได้ที่ร้าน 8. แจ็คเก็ตลายทาง

จากร้าน Miss Selfridge 1st fl, Atrium Zone สอบถามราคาได้ที่ร้าน


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

-------------

Text : Ketmanee S. เชิญส่งกิจกรรมดีๆ

on a scientific basis.

เข้ามาได้ที่ calendar247@hotmail.com

‘เรื อ คุ ณ แม่ ’ ล่ อ งแม่ น้ ำ สามสี River City สี่พระยา 11 :

ย้อนรอยประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ เมื่อ 100 ปีก่อนกับการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชม ชุมชนต้นกำเนิด 3 วัฒนธรรม

พร้อมรับประทานอาหารค่ำบน ‘เรือคุณแม่’, เรือสวย ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สบาย และเป็นกันเอง พร้อมมัคคุเทศก์ที่จะคอย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ และ สวยงามไปตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดฮารูณ มัสยิดเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ หรือจะเป็นสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า

แหล่งเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีคุณค่าและความน่าประทับใจ และสุดท้ายแวะไปชม ซางตาครู้ส กางเขนศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดกุฎีจีน สนใจย้อนเวลาไปศึกษาความเป็นมาของคนกรุงเทพฯ เมื่อศตวรรษก่อน หาซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา บัตรราคา

1,200 บาท และ 700 บาทสำหรับเด็ก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2262-3456

คอนเสิ ร์ ต มหั ศ จรรย์ เ พลงสุ น ทราภรณ์ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ คิงพาวเวอร์ 13 :

ประสบความสำเร็ จ ไปอย่ า งท่ ว มท้ น สำหรั บ งานคอนเสิ ร์ ต ‘คุ ณ พระช่ ว ย สำแดงสด’ ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ และ ด้วยเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคอนเสิร์ตดีๆ ขึ้นอีกครั้ง กับ ‘คอนเสิร์ตมหัศจรรย์เพลงสุนทราภรณ์ โดย คุณพระช่วย’ เพื่อเอาใจแฟนเพลงสุนทราภรณ์โดยเฉพาะ งานนี้ได้เหล่าศิลปิน ระดับหัวแถวของวงการมากหน้าหลายตา มาร่วมขับกล่อม ร้องเพลง ที่คุณชื่นชอบในอดีต และยังอยู่ในหัวใจเสมอมา บัตรมีหลากหลาย ราคาตั้งแต่ 1,000-3,000 บาท สนใจสอบถามรอบการแสดง และข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ Thaiticketmajor ทุ ก สาขา หรื อ โทร. 0-2262-3456

งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปาง ครั้งที่ 11 หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

12 :

ชมกิ จ กรรมความสนุ ก กั บ การรำลึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ รถไฟ รถม้า ของจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นตลาด ย้อนยุค ชิมอาหารพื้ น เมื อง เลือ กสิ นค้า โอทอป นิท รรศการ ประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า งานประกวดคาวบอยชาย-หญิง อันน่าตื่นตาตื่นใจ และนั่งรถม้าชมเมือง ดื่มด่ำกับเสน่ห์เมืองลำปาง เมืองแห่งความสงบ ร่มรื่น และรอยยิ้มของผู้คน สนใจ

ร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2553 ติดต่อสอบถาม และจองทัวร์ท่องเที่ยวกับสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางได้แล้ว

วันนี้ โทร. 054-318-809, 054-221-813

. 14

Brothers 2 and The Celebs M Theater (โรงละครกรุงเทพฯ เก่า) 14 :

คอนเสิรต์ การกุศลทีน่ บั เป็นการรวมตัวของนักร้อง นักแสดงมืออาชีพ มากมายไม่ว่าจะเป็น ใหม่-เจริญปุระ, ฟอร์ด-สบชัย ไกรยูรเสน, นนทิ ย า จิ ว บางป่ า , นภาดา สุ ข กฤต, ไกรวิ ท ย์ พุ่ ม สุ โ ขริ ส , หงษ์ หิ รั ญ , ปนั ด ดา วงศ์ ผู้ ดี และนั ก แสดง-นั ก ร้ อ งอี ก มากมาย รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ที่มีความสามารถในการ ขั บ ร้ อ งเพลงเช่ น กั น นำที ม โดยคุ ณ บุ ญ ชั ย และคุ ณ บุ ญ เกี ย รติ

โชควัฒนา นักธุรกิจฝาแฝดเจ้าของฉายา Brothers 2 และผู้ก่อ กำเนิด Brothers 2 in Concert มาคราวนี้กับคอนเซ็ปต์ Love

to all ที่จะพาคุณไปซาบซึ้งกับบทเพลงและความสนุกบนเวทีอย่าง ขีดสุด สนใจหาซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา บัตรราคา 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2262-3456


Good

Health

comes from smiling mind.

วิธสี งกรานต์นำ้ เพือ่ สุขภาพ ร า ก ศั พ ท์ ข อ ง ค ำ ว่ า สงกรานต์ในความหมาย หนึ่ ง แปลว่ า เคลื่ อ น ห รื อ ผ่ า น ใ น วั น สงกรานต์ เราใช้นำ้ เป็น ตั ว แ ท น ข อ ง ค ว า ม เคารพและความ ปรารถนาดี เพือ่ รดผ่าน มื อ ผู้ ใ หญ่ น้ ำ ไม่ เ พี ย ง แค่ ใ ห้ ค วามชุ่ ม ชื่ น จาก ภายนอก แต่ ก ารผ่ า น น้ ำ สู่ ล ำ ค อ ล ง ไ ป ใ น ก ร ะ เ พ า ะ ยั ง ใ ห้ ผ ล ดี มากมายชนิ ด ที่ ห ลาย คนคาดไม่ ถึ ง อี ก มาก แ ล ะ นี่ คื อ 6 วิ ธี ดี ๆ

ในการสงกรานต์ น้ ำ เพื่ อ สุ ข ภาพของคุ ณ ที่ เรานำมาฝาก เพื่ อ ให้ เป็นสิริมงคลแก่วรรณะ และพลานามัย

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับ 25 ผลเสียต่อร่างกายคือ โลหิตข้น การไหลเวียนของโลหิตลำบาก หัวใจต้อง ทำงานหนักในการสูบฉีด ทำให้เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เมื่อยล้า หัวใจเต้นไม่ปกติ บางครั้งหน้ามืด เพราะ โลหิตสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ลมหายใจร้อน ไม่สดชื่น นัยน์ตาแห้งขาดน้ำหล่อเลี้ยง ใบหน้าร้อนผ่าว มักเกิดอาการ

ร้อนในบ่อยๆ เยื่อบุผนังภายในปากอักเสบ น้ำลายมีรสเปรี้ยว มีกลิ่นแรง เจ็บลิ้น ลิ้นเป็นฝ้าสีเหลืองหนา ริมฝีปาก

แห้งแตก ผิวหนังหยาบไม่ชุ่มชื่นสดใส การขับถ่ายของเสียไม่สะดวก เช่น ท้องผูก ถ่ายลำบาก ปัสสาวะติดขัด

มีสีเหลืองเข้ม เป็นเหตุให้ไตพิการ ไตวาย เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ อุณหภูมิร่างกายสูง เหงื่อน้อย ตัวเหนียว มีกลิ่นตัวแรง 13 ประโยชน์ของการดื่มน้ำที่เพียงพอและถูกหลัก คือโลหิตเหลวไม่ข้น

การไหลเวียนเป็นไปได้ง่าย สูบฉีดดี หัวใจไม่ทำงานหนัก ไม่เมื่อยล้า ไม่เหนื่อยง่าย

หายใจโล่งเย็น นัยน์ตาสดใสไม่มีเส้นเลือดแดงกล่ำ ไม่แสบตา ไม่ร้อนใน ปากและ

ลิ้นสะอาด ผิวพรรณชุ่มชื่น เต่งตึง เป็นสีชมพูของเลือดดี การขับถ่ายของเสีย

สะดวก ไม่ท้องผูก ปัสสาวะใส สะอาด ไม่ปวดหลังและบั้นเอว สุขภาพไตดี ผู้ชายต้องการน้ำมากกว่าผู้หญิง ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบ

ถึงประมาณร้อยละ 60 ในผู้ชาย และประมาณร้อยละ 50

ในผู้หญิง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดยโครงสร้างของร่างกายผู้หญิง

มีเซลล์ไขมันมากกว่า ซึ่งเซลล์ไขมันจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เพียงร้อยละ

10-15 เท่านั้น ในขณะที่เซลล์ของกล้ามเนื้อที่มีมากกว่าในผู้ชายมีน้ำ

เป็นส่วนประกอบร้อยละ 70-75 ความต้องการน้ำจะต่างกันไปตามอายุ ขนาดร่างกาย กิจกรรมที่ทำ

สภาพแวดล้อม และสภาวะของร่างกาย โดยเด็กต้องการน้ำมากกว่าผู้ใหญ่ และ สภาวะบางอย่างทำให้ร่างกายต้องการน้ำเพิ่มขึ้น เช่น มีไข้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย

ท้องเสีย มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ ผู้หญิงต้องการน้ำวันละประมาณ 11 แก้ว และ ผู้ชายต้องการวันละประมาณ 15 แก้ว ซึ่งปริมาณดังกล่าวเป็นปริมาณน้ำที่ได้จากทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม โดยทั่วไปเราได้น้ำจากการบริโภคอาหารประมาณร้อยละ 20

ดังนัน้ ผูห้ ญิงควรดืม่ น้ำวันละประมาณ 9 แก้ว และผูช้ ายควรดืม่ น้ำวันละประมาณ 12 แก้ว ป้องกันร่างกายช็อกด้วยน้ำ ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

ควรใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ควรดื่มน้ำ 400-600 มิลลิลิตร ก่อ นออกกำลัง กาย 2 ชั่ว โมง ดื่มน้ำ 150-350 มิลลิลิตร ทุก 15-20 นาที

ขณะออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำตามเวลาที่กำหนด อย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำ ไดเอตด้วยน้ำ การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า น้ำจะช่วยลดน้ำหนักได้เมื่อดื่มน้ำเปล่า

แทนการดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง การเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเยอะจะช่วยลด

น้ำหนักได้เนื่องจากทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น อาหารที่มีน้ำเยอะ จะมีปริมาณเยอะแต่ให้พลังงานต่ำ

ซึ่งดีกว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ อาหารที่มีน้ำเยอะ เช่น ผัก ผลไม้

มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 80-90 ปลา ไข่ มีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 70 รวมถึงซุปใส แกงจืด เกาเหลา และก๋วยเตี๋ยวน้ำ เป็นต้น

ดืม่ น้ำ 10 แก้ว เพือ่ สุขภาพ น้ำสะอาดที่ไม่เจือปนอะไรคือน้ำดื่มที่ดีที่สุดสำหรับ

สุขภาพ ดังนั้นคุณจึงควรดื่มน้ำในอุณหภูมิห้อง หรืออุ่นๆ เล็กน้อยเป็นประจำ การดื่ม

ในตอนเช้าจะทำให้การขับถ่ายดีขึ้น ลำไส้สะอาดและการดื่มก่อนนอนจะชะล้างสิ่งตกค้างใน ลำไส้และกระเพาะอาหาร นี่คือระยะเวลาสำหรับการดื่มน้ำในหนึ่งวันที่เรานำมาฝาก

• ตื่นนอนตอนเช้า • ตอนสาย

• ตอนบ่าย • ตอนเย็น • ก่อนเข้านอน

มหัศจรรย์เชีย บัตเตอร์ (Shea Butter)

. 16

ดื่มน้ำ 1 แก้ว (400 ซี.ซี.) ดื่มน้ำ 2 แก้ว (800 ซี.ซี.) ดื่มน้ำ 3 แก้ว (1,200 ซี.ซี.) ดื่มน้ำ 3 แก้ว (1,200 ซี.ซี.) ดื่มน้ำ 1 แก้ว (400 ซี.ซี.)

เนือ้ ชัน้ นอก

กระแสตอนนีท้ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ หลายบริษทั ได้สงั่ เชีย บัตเตอร์เข้ามาเป็นส่วนผสมของเครือ่ งสำอาง เพราะผลทดลองทางเคมีรบั รองว่าสามารถช่วยในด้านผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวทีแ่ ห้งและแพ้งา่ ย

นั่นก็กลายเป็นโชคดีของชาวบ้านทางตอนเหนือของชาวกาน่าทางแอฟริกาตะวันตก เพราะเชีย บัตเตอร์

ทีพ ่ วกเขาปลูกสามารถทำรายได้หลักให้ครอบครัว นำมาจุนเจือรายจ่ายต่างๆ เชีย บัตเตอร์เป็นสารสกัดธรรมชาติ จากเชีย นัท (Shea Nut) เมล็ดที่ได้จากต้น African Shea Tree อันเป็นพืชพื้นเมืองของ พวกชาวแอฟริ ก า คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ไ ด้ จ ากน้ ำ มั น เชี ย เหมือนสมุนไพรชนิดพิเศษทีใ่ ห้วติ ามิน A, D, E, F, โปรตีนและ ใยอาหาร สามารถเข้ า ดู แ ลถึ ง ชั้ น ผิ ว ในสุ ด ช่ ว ยฟื้ น ฟู ผิ ว ปกป้องเซลล์ผวิ ทีถ่ กู ทำลาย ผิวแห้ง ผิวแตก

(เวลาประมาณ 06.00-08.00 น.) (เวลาประมาณ 09.00-10.00 น.) (เวลาประมาณ 13.00-14.00 น.) (เวลาประมาณ 19.00-20.00 น.) (เวลาประมาณ 22.00-24.00 น.)

และช่วยลบรอยเหี่ยวย่น กระตุ้นเซลล์ผิวให้มีชีวิตชีวา ไม่ก่อให้ เกิดการอุดตันของรูขุมขน บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นอย่างอ่อนโยน ช่วย ฟืน้ ฟูผวิ จากรอยแผลเป็น ต่อต้านการอักเสบจากรอยแผล นอกจากนีใ้ นส่วนของการบำรุงเส้นผม ยังสามารถปกป้อง รังสีจากแสงแดดและผิวที่ถูกแสงแดดเผาและภาวะสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติ บำรุงรากผม ให้ผมหนานุ่ม ปรับสภาพให้ ผมดูมนั แวววาวและจัดทรงง่าย โดยไม่ทงิ้ คราบความ มั น ไว้ บ นผิ ว หนั ง หรื อ เส้ น ผม ช่ ว ยป้ อ งกั น ผมที่ อ่อนแอจากการดัดย้อม หรือเปลี่ยนสีผม และ ช่วยกระตุน้ การเจริญเติบโตของเส้นผม แม้จะ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีราคาแพง แต่ก็ นั บ เป็ น ครั้ ง แรกของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลเส้ น ผมที ่

แกนผม

เกล็ดผม เนือ้ ชัน้ นอก แกนผม ลักษณะชัน้ ผมแบบผ่าตรง

เกล็ดผม ลักษณะชัน้ ผมแบบผ่าทางขวาง

เอสเซนเชียล แดเมจ แคร์ นำเชีย บัตเตอร์ มาเป็น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ในการฟื้ น บำรุ ง ผมแห้ ง เสี ย รุนแรงจากโคนจดปลาย โดยเฉพาะปลายผม 15 ซม. ทีถ่ กู ทำร้าย จากการยืด ดัด ทำสี ม้วน และจัดแต่งทรง ให้กลับมีสขุ ภาพดี แข็งแรง นุม่ ลืน่ ขึน้

ตลอดเส้น เงาวิง้ สวยว้าว เพื่อแฟชั่นนิสต้า สาวได้สนุกกับการแต่งสไตล์ผมได้อย่างใจ โดยไม่ต้องกังวลกับผมเสียอีกต่อไป ■

ขอบคุณข้อมูล : เอสเซนเชียล แดเมจ แคร์ อัลตร้า ฮันนี่ และเชีย บัตเตอร์ อินเทนซีฟ มาส์ก จากญีป่ นุ่


Good

Health

------ Text : Aomthong

comes from smiling mind.

ของกินเล่น

ที่ ให้ประโยชน์และโทษจริงจัง ความสงสัยไม่ให้ประโยชน์เท่าการค้นหาความจริง และถ้าคุณเคยสงสัยเสมอว่า ของกินเล่นที่ชอบ รับประทานบ่อยๆ แท้จริงนัน้ มอบคุณประโยชน์ หรือให้โทษกับร่างกาย นี่คือ 4 ความจริง ของ 4 อาหารยอดนิ ย มที่ ค วรอั พ เดท

ช็ อ กโกแลตกั บ สมดุ ล ของกระแส เลือดและอารมณ์ Dark Chocolate

ซึ่ ง มี ส่ ว นประกอบของน้ ำ ตาลและนมน้ อ ย คื อ หนึ่ ง ในของกิ น เล่ น ที่ ดี ที่ สุ ด เพราะ ประกอบด้วยโกโก้สูงถึง 70% ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มอบคุณประโยชน์มากมายให้ร่างกาย ในฐานะแหล่งรวม สารสุขภาพมากมาย เช่น โพลีฟนี อลส์ และฟลาโวนอยด์ แอนไทออกซิแดนส์ ที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ สาเหตุของมะเร็งและ ความไม่ปกติในร่างกาย ซึ่งพบในชาเขียว ผลการศึกษาเสริมว่าแม้กระทั่งการรับประทาน Dark Chocolate ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันที่ทำให้เกิดอาการ หัวใจวาย หรือเส้นเลือดตีบในสมอง และอาจลดความดันเลือดได้ ยิ่งเมื่อรวมกับคุณประโยชน์ที่ รู้จักกันดี ในฐานะของกินเล่นที่กระตุ้นพลังงาน และยกระดับอารมณ์ให้สงบ ผ่อนคลาย จึงยิ่ง กลายเป็นหนึ่งในอาหารวิเศษที่ไม่ควรพลาด มีข้อจำกัดอยู่นิดเดียวว่าควรรับประทานไม่เกินวันละ 2 ออนซ์ต่อวัน เพราะอุดมด้วยแคลอรีสูง และไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรกับร่างกาย

ดื่มโซดา ระวัง! ซ่าไม่ออก โซดาและเครื่องดื่มอัดแก๊สไม่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกายเลยสักนิด เนื่องเพราะส่วนประกอบหลักที่เกิดจากน้ำเชื่อมข้าวโพดนั้นมี ระดับน้ำตาลฟรุกโตสสูง และสารให้ความหวานที่นิยมใช้ในอาหารลดน้ำหนัก

ล้วนส่งผลโดยตรงให้ตับอ่อนทำงานหนัก ทำให้ระดับอินซูลินในกระแสเลือดสูง

. 18

ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่ม งานวิจัยเมื่อปี 2009 ของสถาบัน American Chemical Society ยังพบอีกว่าการบริโภคสารเคมีปรุงแต่ง และฟรุกโตสที่มีระดับสูงในน้ำเชื่อมข้าวโพด (Carbonyls) เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังรวมถึงสารคาเฟอีน และกรดโฟสโฟริค

ในน้ำอัดลม ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้กระดูกในร่างกายเปราะบางเร็วขึ้นเท่านั้น การเลิก

รับเครื่องดื่มปรุงแต่งและอัดแก๊สทุกชนิด นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ

ข้าวโอ๊ต...ยิ่งกินยิ่งโหย หลายคนมักเข้าใจว่าข้าวโอ๊ตคืออาหาร

สุขภาพสำหรับมื้อเช้าที่ดี แต่คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะผล การวิจัยแบบควบคุมกลุ่มทดลองของโรงพยาบาลเด็ก Boston Children’s Hospital ที่แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มเด็ก

ที่รับประทานข้าวโอ๊ตในมื้อเช้า และกลุ่มเด็กที่รับประทานไข่เจียว ผัก และผลไม้ พบว่ากลุ่มเด็กที่รับประทานข้าวโอ๊ตจะรู้สึกโหย และมีความต้องการอาหารมาก ขึ้นกว่ากลุ่มที่สองถึง 80% เนื่องจากข้าวโอ๊ตส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและ

ทำให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ตึงเครียด และมีความต้องการอาหารมากกว่าปกติ ทางที่ดี ควรให้เด็กบริโภคอาหารเช้าที่ประกอบด้วยโปรตีน ซึ่งจำเป็นในการเริ่มต้นของวัน

รักสุขภาพต้องดื่มกาแฟ การติดกาแฟเล็กๆ น้อยๆ อย่างบางคนที่ต้องดื่ม

Americano สัก 2 ชอต เพื่อความกระปรี้กระเปร่าในช่วงเช้า ไม่ใช่ความผิดที่คุณ ต้ อ งละอายอี ก ต่ อ ไป เพราะผลวิ จั ย ในวั น นี้ มี แ ต่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น และยกระดั บ

ให้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มสุขภาพมากขึ้นทุกที หนึ่งในการศึกษาแสดงว่า กาแฟ ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ นิ่วในถุงน้ำดี โรคพาร์คินสัน นิ่วในไต และ

ตับแข็ง แต่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟดำ โดยเฉพาะในผู้หญิง เพราะจะทำให้กระดูกบางลง

ทางที่ดีควรผสมนมลงไปด้วย ■


Scoop -------------

Text : pimmy

อีกหนึง่ ปีกบั ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของบ้านเราทีค่ นทัง้ ประเทศจะมี ความสุขกับการได้อยูก่ บั ครอบครัว และได้ออกมาเล่นสาดน้ำ

กับเพือ่ นฝูง ‘สงกรานต์’ ยังคงเป็นเทศกาลแห่งความสุขทีอ่ ยูค่ คู่ นไทย มานาน และด้วยวันหยุดทีย่ าวติดต่อกันหลายวันนีเ่ อง ทำให้คนส่วนใหญ่เริม่ วาง แพลนท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะไปเป็นครอบครัว คูร่ กั หรือกลุม่ เพือ่ นๆ แต่ดว้ ยปีน ี้ กับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองทีค่ กุ รุน่ อยูใ่ นที หลายคนเลยเลือก

ทีจ่ ะเดินสายท่องเทีย่ วแบบใกล้ๆ กรุงเทพฯ เช้าไปเย็นกลับ เพือ่ ประหยัดทัง้ เงิน เวลา และพลังงานได้อกี ด้วย โดยเฉพาะนักขับทัง้ หลาย 24-7 ใจดีขออาสา

เป็นไกด์พาคุณขับรถท่องเทีย่ วรอบกรุงเทพฯ กับจังหวัดใกล้ๆ ทีใ่ ช้เวลาเดินทาง

ไม่นานนัก แต่สามารถพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศทีแ่ ตกต่าง และประสบการณ์

ที่แปลกใหม่ได้ไม่ยากนัก กับ 3 เส้นทางใกล้ตัว ที่จะมาพร้อมสถานที่ ท่องเทีย่ วอัพเดท พร้อมแล้วก็เตรียมตัวลุยกันเลย!

Let’s go

Holiday! One Day Trip!

ประสบการณ์แปลกใหม่ กับ 3 เส้นทางใกล้ๆ

พร้อมสถานที่เที่ยวล่าสุด

เทีย่ วเมืองเก่า เล่าประวัตศิ าสตร์

อยุธยา - สุพรรณบุรี

เส้นทางสายประวัตศิ าสตร์ทอี่ ยูไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม จากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของการไหว้พระ ศึกษาประวัติศาสตร์ และอาหารอร่อย แต่มาอยุธยาคราวนี้ 24-7 ขอแนะนำ ให้ ไ ปสั ก การะหลวงพ่ อ อารมณ์ ดี แ ห่ ง อยุ ธ ยา กั บ

หลวงพ่อยิ้ม วัดนางกุย แม้ ที่ นี่ จ ะเป็ น เพี ย งวั ด เล็ ก ๆ

แต่ ก็ มี แ รงศรั ท ธาจากชาวบ้ า นในการพั ฒ นาวั ด และ โบราณสถานภายในวัด วัดนางกุยตั้งอยู่ทางนอกเกาะเมืองทางด้านใต้ ติดกับแม่น้ำ เจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ตก เดิ น ชื่ น ชมความงามของวั ด และสั ก การะหลวงพ่ อ ยิ้ ม แล้ ว

ลองแวะไปตลาดน้ำแห่งใหม่ทถี่ กู เนรมิตให้เป็นตลาดเก่า อย่าง ‘ตลาดน้ำคลองสระบัว’ กั บ แนวคิ ด สุ ด คลาสสิ ก อย่ า งการนำธรรมชาติ และวิ ถี ช าวบ้ า นเกษตรกรลุ่ ม แม่ น้ ำ เจ้ า พระยามาปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ความเป็ น ตลาด รอบๆ ตลาดจะมี ทั้ ง นาข้ า วเขี ย วขจี

สระน้ำใส พร้อมฝูงควาย ห่าน ซึ่งเป็นสัตว์เกษตรกรรมที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ สืบสาน

ความเป็นชนบทในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่ตลาดน้ำคลองสระบัวยังมีการแสดงละครพื้นบ้านวรรณคดีไทยหลากหลายเรื่องราว พร้อมความ สนุกที่รับรองได้ว่า ถูกใจเด็กๆ อย่างแน่นอน การแสดงจะมี 4 รอบต่อวัน คือ 12.00, 14.00, 15.30 และ 17.00 น. นอกจากอยุธยาแล้ว สุพรรณบุรีก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก อาหารอร่อย มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมอีก มากมาย อย่างการพายเรืออีโปง ล่องแม่น้ำที่สุพรรณบุรี เป็นการท่องเที่ยวแบบล่องเรือรับลมให้เย็นใจไปในท่ามกลางสองฝั่งแม่น้ำ ชื่นชมวิถีชีวิต ริมแม่น้ำของชาวสุพรรณ และแวะไปเยี่ยมชมชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเมื่อ ปี 2550 ที่ บางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า กับโฮมสเตย์เรือนไทยอายุกว่า 100 ปีที่มีอยู่มากกว่า 100 หลัง และไร้รั้วกั้นถึงกัน แต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสุขใจ

ชวนกันไปสัมผัสวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมกับวันเก่าๆ ที่คนไทยเคยรักกัน และมีน้ำใจต่อกัน


มนต์เสน่หท์ ะเลวัง

เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

ร้อนทะลุ 40 องศาแบบนี้ไม่แวะไปทะเลสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ เสียหน่อย ก็ถือว่าเสียโอกาสดีๆ ของหน้าร้อนปีนี้ไปแน่ๆ กับสองจังหวัดที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสะอาด สงบ ขนมหวานแสนอร่อย พระราชวัง

สุดคลาสสิก แต่ จังหวัดเพชรบุรี ยังมีโครงการน่ารักๆ ในพระราชดำริอย่าง โครงการ ‘ชั่งหัวมัน’

ที่เป็นโครงการเสมือนแปลงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม สร้างเสริม ความรู้ และความสนุกสมกับชื่อของโครงการกันเลยทีเดียว หรือถ้าจะเลยไปอีกหน่อย หาดบ่อนอก อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ล้ำค่า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเป็น ครอบครัว พาลูกหลานไปดู วาฬบรูด้า หาดบ่อนอก ได้ชมทั้งทะเลสวย และได้ศึกษาชีวิตสัตว์โลก

อีกด้วย หรืออยากมาชมเจ้าค่างแว่นตัวน้อย สีสันสดใส ที่หาดูไม่ได้ง่ายนักก็แวะมาดู ฝูงค่างแว่นถิ่นใต้ เขาล้อมหมวก อ่าวมะนาว รับรองได้เลย เด็กๆ จะได้ขวัญใจตัวใหม่เป็นฝูงค่างน่ารักๆ เหล่านี้แน่นอน ก่อนกลับแวะไปชิมอาหารทะเลสดๆ รสชาติสุดอร่อยได้ที่ บางตะบูน เพชรบุรี สักหนึ่งมื้อ รับรองทริปนี้ อิ่มใจ และยังสบายท้องอีกด้วย

แดนสวรรค์ตะวันตก

กาญจนบุรี - นครปฐม

ออกจากกรุ ง เทพฯ ไปนิ ด หน่ อ ย เราก็ จ ะเจอกั บ แดนสวรรค์ ไ ด้ ไ ม่ ย ากเลยกั บ

เส้นทางที่ 3 ของเราอย่างจังหวัดใกล้ๆ กาญจนบุรี และนครปฐม แวะไปเดินเล่นกับ ถนน

คนเดินปากแพรก 177 ปีของจังหวัดกาญจนบุรี ย้อนอดีตไปกับการชมบ้านเรือนเก่าแก่

ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม เรื่องเล่าที่น่าสนใจ และหนุ่มสาวนักช้อปยังต้องถูกใจกับของฝาก ของใช้น่าซื้อมากมาย และถ้าใครรักในงานดีไซน์ ชอบสีสันสดใส แวะมาได้ที่ ผ้าขาวม้า

ร้อยสีที่บ้านหนองขาว อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองกาญจน์ แล้วคุณจะรู้ว่าสีสัน แฟชั่นที่นี่ ไม่แพ้มิลาน ปารีส คุณสามารถนำผ้าเหล่านี้มาตัดเป็นชุด หรือทำเป็นกระเป๋าเก๋ๆ ได้ไม่ยากเลย และสำหรับคนรักงานศิลปะ สวนศิลปะมีเซียม ยิบอินซอย ของจังหวัด นครปฐม จะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่รับรองได้ว่าถูกใจคนที่ชอบชมงานศิลปะท่ามกลาง สวนสวย ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ และงานประติมากรรม เหมาะที่สุดสำหรับการพักผ่อนระหว่าง วันหยุด เรียบง่าย แต่มีสไตล์ที่ชัดเจน เห็นมั้ยว่าแค่ 3 เส้นทางใกล้กรุงเทพฯ ก็ทำให้หนึ่งวันท่องเที่ยวของคุณอิ่มอกอิ่มใจได้ไม่ยาก แถมยังประหยัดเงิน เวลา โดยไม่เสียความสนุกไปเลยแม้แต่น้อย วันหยุดยาวช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ วางแผนท่องเที่ยวให้ดี รับรองจะเป็นอีกหนึ่งปีที่คุณจะสนุกไม่รู้ลืม!


เสน่ห์ไทย ใกล้กรุงเทพฯ ไม่ได้มีเฉพาะ 3 เส้นทางที่เราแนะนำเท่านั้นที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ จัง หวั ดและสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ อ ไปนี้ รั บ รองว่ า ไม่ มี ที่ ไ หนใหม่ ก ว่ า นี้ อี ก แล้ ว ไม่ ว่ า

จะเป็ น ใน กรุงเทพฯ เองอย่ า ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กั บ การ ศึกษาวิถีชีวิตในอดีตของชาวกรุงเทพฯ หรือจะเป็น ศูนย์ประติมากรรม กรุงเทพฯ

แหล่งรวบรวมผลงานของศิลปินไทยชั้นนำจากหน้าประวัติศาสตร์ แสดงผลงานกว่า 200 ชิ้น หรือใครสนใจสัมผัสวิถีชีวิตคนอินเดียต้องที่นี่เลย Little India กับความเป็น เมืองภารตะน้อยๆ ที่มีสินค้าหน้าตาแปลกๆ วางขายเต็มไปหมด ทั้งของกิน ของใช้

น่าตื่นตาตื่นใจ อยู่ใกล้ๆ กับไชน่าทาวน์ย่านดังของคนกรุงเทพฯ นี่เอง และสำหรับใครที่รักและหลงใหลในวิถีชีวิตคนไทยแบบดั้งเดิม แวะไปจังหวัดใกล้ กรุงเทพฯ อย่าง ปทุมธานี กับ ตลาดโบราณระแหง 100 ปี ทั้งวัฒนธรรม และ อาหารมีให้เลือกหลากหลาย เดินเล่นเพลินใจได้ทั้งวันเลยทีเดียว และที่พลาดไม่ได้ ต้องแวะไปชิม ‘กวยบะ’ อาหารจีนแต้จิ๋วที่หาทานได้ที่ตลาดแห่งนี้เท่านั้น และใครที่ ยังไม่จุใจกับตลาด แวะมาได้ที่ ตลาดน้ำคลองบางน้อย วัดเกาะแก้ว อ.บางคณฑี สมุทรสงคราม มาลองชิมอาหาร Fusion Food แบบบ้านๆ แล้วจะรู้ว่า อร่อยเหาะ ไม่แพ้ของอินเตอร์แน่ๆ

วันหยุดแสนสนุก กับครอบครัวสุดน่ารัก คุณนิกกี้ ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณแม่ลูกสอง นักธุรกิจ และเจ้าของร้าน แคสเซีย

วันหยุดเมื่อไหร่ นิกกี้ต้องพาครอบครัวไปหัวหินค่ะ เพราะไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ขับรถไปก็สะดวก อีกอย่างนิกกี้มีบ้านอยู่ที่หัวหินด้วยค่ะ ก็เลยไปทุกปีช่วงวันหยุด นิ ก กี้ ว่ า หั ว หิ น ผ่ า นไปกี่ ปี ก็ มี เ สน่ ห์ ไ ม่ ค ลาย เพราะเป็ น ทะเลที่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ แต่ มี

ความเงียบ สงบ เป็นส่วนตัว แต่ก็มีทั้งตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เกต ช้อปปิ้งมอลล์ คือมีทุก อย่างเหมือนกรุงเทพฯ แต่ในขณะเดียวก็มีความสงบเงียบ ธรรมชาติ มันเป็นความ ลงตัวที่มีเสน่ห์มากๆ ของหัวหินค่ะ กิจกรรมที่ลูกนิกกี้ชอบทำคือชอบไปเล่นน้ำทะเลกับ เล่นทรายค่ะ แล้วพอดีในบ้านจะมีสนามกอล์ฟ เด็กๆ เขาก็จะชอบนั่งรถกอล์ฟเล่นกัน วันหนึ่ง ก็ ห ลายสิ บ รอบเลย (หั ว เราะ) ซึ่ ง ก็ ดี ค่ ะ

สนุ ก ดี ทุ ก วั น หยุ ด เราก็ จ ะนั ด เพื่ อ นๆ และ ครอบครัวไปเจอกันที่หัวหิน อย่างสงกรานต์

ปีนี้ก็คงไปหัวหินเหมือนเดิมค่ะ

คุณเตย-

วิ น รั ต น์ ศั น สนะเกี ย รติ พิธีกร, ดีเจ และพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง

ส่วนใหญ่ชอบไปหัวหินค่ะ ถ้าไปแบบ

ค้างคืนสัก 2 คืนนะคะ แต่ถา้ ไปแบบ เช้ า เย็ น กลั บ เตยชอบไปอยุ ธ ยาค่ ะ เพราะ

จะได้พาคุณพ่อไปด้วย คุณพ่อเตยจะชอบไป อยุ ธ ยามากๆ แล้ ว ตั ว เตยเองพาลู ก ไป

มีคุณพ่อด้วย ได้เที่ยวพร้อมกันสามเจเนอเรชั่น เลยค่ ะ สนุ ก ดี ไปอยุ ธ ยาง่ า ยนิ ด เดี ย ว ใกล้ กรุ ง เทพฯ มากๆ ขึ้ น ทางด่ ว นไปแป๊ บ เดี ย ว

ก็ ถึ ง แล้ ว เตยชอบพาครอบครั ว ไปนั่ ง ทานข้ า วร้ า นยางเดี่ ย ว เป็ น ร้ า นขายข้ า วเล็ ก ๆ มี ต้ น ยางสู ง ๆ

อยู่หน้าร้าน นั่งทานริมคลอง เตยว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราหาไม่ได้ในกรุงเทพฯ เตยอยากให้ลูกได้ ซึมซับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่เห็นแต่ตึก อยากให้เขาเห็นว่า เรือเป็นพาหนะอีกอย่างหนึ่ง ของคนไทย เพราะเด็กเขาจะจำอะไรเป็นภาพ ทุกวันนี้เวลาพูดถึงอยุธยา เขาก็จะบอกว่า อยุธยามีเรือ มีแม่น้ำ นอกจากมากับครอบครัวแล้ว เตยก็ชอบมาไหว้พระกับเพื่อนๆ นะคะ ถ้าว่างก็นัดกันมาอยุธยา ไหว้พระกัน สบายใจดีค่ะ แล้วก็แวะมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวผักหวาน อร่อยมาก อิ่มบุญ อิ่มใจ เรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะ n


§„Œ}~Œq“–ƒ¥pñ–‚©k|q¡}k›‹ƒŒ’š€˜k–“p‚“€±¨‚j›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žp§}‹Š~Ԗp¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒŽÓp”‚Ô›“‚mԛŠžqœ‚‚qœjš} “œ”ŒšƒŒ›‹j›Œsp§sm“p‚“€±ŒšƒŒ›pšŽ“¢p“¡}¥‡ž‹pŒ›pšŽ€Ó›‚~Ž–}Œ›‹j›Œ“–ƒ›ŠkԖŠ¢Ž¥‡­Š¥~Š§€Œ   ~Ӗ  ‰›‹¨~Ô¥pñ–‚©k‚›m›Œ“–ƒ›ŠŒ›‹Ž™¥–ž‹}¥‡­Š¥~Š€ž­ƒ¢‚›m›Œ˜‚›m›Œ˜k–“p‚“€±¨‚j›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žp¥pñ–‚©k§}‹Š~Ԗp¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒŽÓp”‚Ô›


Insects have served as a food source for

People

for thousands of years.

-------------

Text : Thitirat Sirimuang Photo : W.Ansirimongkol

3 ปีทหี่ ายไปจากวงการ สำหรับ

นักแสดงคนนี.้ ..เต๋า-สมชาย เข็มกลัด แม้ชว่ งทีผ่ า่ นมาเราจะไม่ได้เห็นเขาในงาน

การแสดง แต่ผชู้ ายคนนีก้ ม็ ขี า่ วคราวต่างๆ ออกมาให้เราได้รบั ทราบความเป็นไปอยู่ ตลอดเวลา วันนี.้ ..เขากลับมาพร้อมบทบาท

การแสดง ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ‘นาคปรก’ และอีกบทบาทในชีวิตจริงกับ

การเป็นคุณพ่อมือใหม่ และเหล่านีค้ อื เรือ่ งราวทีบ่ อกเล่า

จากปากของเขาเอง ที่หลายคนอาจ

ไม่เคยรู้ ...เมือ่ ผูช้ ายคนนี้ บอกว่า

ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ห ายไปนั้ น เขาไป รักษาอาการทางจิต!

|

พูดถึงผลงานภาพยนตร์ นาคปรก

|

คาดหวังให้คณ ุ ดูได้รบั สาส์นอะไร จากหนังเรือ่ งนี ้

นาคปรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีกิเลสหนา และมีเรื่อง ของหลักพุทธศาสนา ผมบอกว่าได้เลยว่า เรือ่ งนีเ้ ดินทางยาวนาน ตอนนั้นผมมั่นใจด้วยความรู้สึกว่าต้องได้ฉาย แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ คือ มันเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในโลกใบนี้ ในสิง่ ทีเ่ รามองเห็น แต่วา่ บางที มันใกล้ตวั เกินไปจนเราไม่กล้ายอมรับมัน มันต้องมีการแยกแยะว่า นีค่ อื อุทาหรณ์สอนใจ

ในเรือ่ งมุมมองของคน เหรียญยังมีสองด้าน นับประสาอะไรกับ มนุษย์ มนุษย์ก็มีสองด้าน แต่ด้านๆ หนึ่งก็ถูกจำแนกออกไปไม่รู้ กีร่ อ้ ยกีพ่ นั แขนง คือ คนเรามันมีสองด้านจริง ไม่หวั ก็กอ้ ย ไม่ขาว ก็ ด ำ ไม่ ดี ก็ เ ลว แต่ มั น จะถู ก จำแนกออกไปไม่ รู้ กี่ พั น อย่ า ง หนังเรือ่ งนี้ เวลาดูตอ้ งใช้วจิ ารณญาณแล้วคิดตาม

|

พูดถึงเรือ่ งส่วนตัวบ้าง คุณมองตัวเอง ทุกวันนีอ้ ยูจ่ ดุ ไหนของความสำเร็จ

อยูท่ กุ จุดเลยครับ เลวทีส่ ดุ กลางๆ ก็ได้ อะไรก็ได้ เราผ่านมา ทุกจุดแล้ว ผมเลยมองว่า จริงๆ แล้ว โลกนี้สวยงาม เป็นโลก ที่น่าอยู่ และจะมีสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคนเราหลายอย่าง และทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดในชีวติ เราต้องผ่านให้ได้ และต้องทำให้ดี ทีส่ ดุ ด้วย

ช่วงชีวติ ทีห่ ายไป

เต๋า-สมชาย เข็มกลัด | ชีวต ิ คุณมีความล้มเหลวหรือความสำเร็จอะไรบ้าง

สลับกันครับ ล้มเหลวบ้าง ประสบความสำเร็จบ้าง เลวบ้าง ดีบา้ ง ผมถือว่าเวลาเรามองคนอืน่ ว่าเขาเป็นแบบไหน เราลองย้อนกลับมามองตัวเอง แล้วถามตัวเองบ้างว่า วันนี้คุณทำดีที่สุดแล้ว หรือยัง แต่สงิ่ ทีม่ นั เกิดขึน้ มาในชีวติ ผม ผมเชือ่ ว่ามันเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิด บางอย่างก็หา้ มไม่ได้ แต่วา่ เราจะทำกับมันอย่างไรต่อ แค่นนั้ เอง |

ถือว่าทุกเหตุการณ์ทผ ี่ า่ นมาเป็นบทเรียนให้ตวั เองด้วย

ถูกต้องครับ อย่างหนึง่ ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาเมือ่ กี้ ก็เป็นบทเรียนให้ผม ผมเห็นคนเดินหกล้ม นัน่ ก็บอก เราได้เลยว่า ต้องเดินดีๆ นะ ถ้าคุณเดินไม่ดี ก็จะล้มเหมือนเขา ทุกสิง่ ทุกอย่างบนโลกนีท้ ผี่ า่ นไป แต่ละวินาที มันคืออาจารย์ คือครูสอนใจเรา บางทีคนเราก็มพี ลัง้ พลาด มีเผอเรอ มีลมื อะไรไปบ้าง แต่ในความคิดของผม ชีวติ คนเรา มันจะมีเส้นบางๆ อยู่ เส้นนัน้ อาจจะขาด หรือเราก้าวข้ามมันไป หรือมันกำลังจะขาดแล้วและเรากำลังจะหันหลังย้อนกลับเพือ่ ข้ามมัน ถ้าเรามองกันดีๆ ชีวติ ไม่มคี ำ ว่าสาย แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ค้นพบอีกคำว่า ชีวิตมันมีการหมดเวลา บางอย่างมันหมดเวลา ของผมอาจจะเกือบหมด ทีผ่ า่ นมาด้วยความเป็นอาร์ตสิ ท์หรือศิลปินในตัว เวลาเจออะไรเยอะๆ เข้า แล้วหาทางออกไม่ได้ มันเหมือนเราอยู่ในโลกมืด เหมือนหลุดในด้านที่มองไม่เห็น คือ มันไม่มี กระจกให้เรามองตัวเอง |

นัน่ คือช่วงชีวติ หนึง่ ของคุณทีห่ ายไปจากวงการ

|

ใช้วธิ กี ารรักษาอาการทางจิตทีว่ า่ นีอ้ ย่างไร

ครับ ตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่ มีช่วงหนึ่งผมเนกาตีฟมาก ไม่เคยออกข้างนอกตอนกลางวันเลย แล้วก็กินข้าวกะเพราไก่อยู่อย่างเดียว เป็นแบบนั้นเกือบปี เริ่มแอนตี้ทุกอย่าง ผมไม่เคยยิ้มเลย เพราะไม่รู้จะยิ้มทำไม ชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรน่ายิ้ม พอเวลาผ่านไป เราก็ออกมาจากมุมมืดนั้น แล้วก็บอกว่า ไม่เอาแล้ว ขืนอยู่แบบนี้ต่อไป ก่อนที่จะเป็นบ้าเราคงต้องเป็นโรคประสาทแน่ พอผมกระโดดออกมาจากจุดนั้นได้ ก็ไปพบจิตแพทย์เลย จากการที่ได้พูดคุย มีข้อมูลจากคน

รู้จักบ้าง รวมถึงค้นในเน็ต ทำให้พบว่าทุกอาชีพในโลกนี้ต้องมีจิตแพทย์ประจำตัว ไม่ว่าจะเป็น หมอ พยาบาล นักการเมือง ผู้บริหาร เราก็เลยเข้าใจว่าเราถูกผลกระทบหลายอย่าง มาจาก

ตัวเองบ้าง รอบข้างบ้าง สังคมบ้าง โลกใบนีบ้ า้ ง

. 24

คุณหมอบอกว่า สมองผมมันสั่งการผิด มันผลิตสารเคมีบางอย่างออกมาผิด มันเหมือนระเบิด ชนวนสั้น ทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งผมก็ต้องรักษาด้วยการบำบัด โดยการพูดคุย ใช้ยา คลายเครียด และใช้สารบำรุงสมองในเรือ่ งของการปรับเคมีสทรีในสมอง และพยายามทำทุกอย่าง ให้ช้าลง เปลี่ยนมุมมองใหม่ ตอนแรกที่ผมไปหาจิตแพทย์ คุณหมอก็เริ่มคุย ถามว่า คุณรู้สึก อย่างไร คือผมแอนตีท้ กุ อย่าง โลกนีม้ นั ไม่มคี วามยุตธิ รรม คุณหมอก็บอกว่า ใช้คำว่า แอนตี้ ไม่ได้


นิยามความเป็น

ลูกผูช้ ายในสไตล์เต๋า

คำว่าลูกผู้ชาย ผมว่า

ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ จ ะต้ อ ง เกิดขึ้นในโลกนี้ เราจะ ต้องผ่านมันไปให้ได้ ไม่ว่า อะไรจะเกิ ด ขึ้ นก็ ต าม

ถ้ า เหนื่ อ ยก็ พั ก ถ้ า เจ็ บ

ก็ ร อแป๊ บ เดี๋ ยวมั น ก็

หายเจ็ บ ล้ ม ก็ ลุ ก ผมแค่

ไม่ยอมแพ้คือ ชีวิตคนเรา ถ้ า เกิ ด มาใช้ ค ำว่ า

มนุ ษ ย์ แ ล้ ว มั น ต้ อ งไม่ มี

คำว่ายอมแพ้

เพราะแอนตี้ หมายถึง อันธพาล ให้คุณเปลี่ยนจากแอนตี้ เป็นคำว่า ไม่เข้าใจมัน ต่อมาเป็น ไม่ เ ป็ น ไร แล้ ว ก็ ค่ อ ยๆ มองโลกดี ขึ้ น ก็ รั ก ษาอยู่ ห กเดื อ น ก็ ผ มเริ่ ม กลั บ มายิ้ ม เมื่ อ ประมาณ ต้นปีทแี่ ล้ว พร้อมแล้ว ก็เลยกลับมากรุงเทพฯ เริม่ กลับเข้ามาวงการ เริม่ ต้นมีชวี ติ ใหม่ แต่งงาน มีลกู

เต๋า-สมชาย กลายเป็น

คุณพ่อมือใหม่ไป เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง เมื่ อ

เช้ า วั น ที่ 22 ก.พ. 2553 ภรรยาของเขา ยุ้ ย -

อั ฐ มาศ เข็ ม กลั ด ได้ เข้ า รับการผ่าตัดทำคลอด

ที่ชั้น 4 ตึกสูตินารี

โรงพยาบาลตำรวจ

โดยได้ ลู ก สาวสุ ข ภาพ

แข็งแรง น้ำหนักถึง

2,730 กรัม ซึ่งลูกสาว

คนแรกของเต๋าได้มีการ แจ้งเกิดโดยใช้ชื่อว่า ‘สมใจ เข็มกลัด’

คุณได้เรียนรูอ้ ะไรจากเหตุการณ์นบี้ า้ ง

|

คุณจะบอกคนอืน่ ทีค่ ดิ ว่า

คุณเป็นแบดบอยว่าอย่างไร

ใช่ ผมเป็ น แต่ ผ มแค่ เ คยเป็ น ผมก็ รู้ สึ ก ว่ า อื ม ...ก็ ดี ชี วิ ต ผมลองมาทุ ก อย่ า ง สู ง สุ ด จนต่ ำ สุ ด ไม่ เ ห็ น ต้ อ ง กลัวอะไร แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุด ผมเชื่อว่า บางอย่างเราก็ทำดีมาเยอะ สิ่งดีๆ มันอยู่กับเรา ผมเคย คิ ด ว่ า ความดี ใ นโลกนี้ ไ ม่ มี ห รอก จนวั น หนึ่ ง มั น ก็ ท ำให้ รู้ว่าความดียังมีอยู่ ก็อยากจะบอกว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ผมห้ า มมั น ไม่ ไ ด้ แต่ ต่ อ ไปผมทำให้ มั น ดี ขึ้ น กว่ า นี้ ไ ด้ ก็ตอ้ งดูกนั ไปยาวๆ หนังม้วนนีม้ นั ยังไม่จบครับ

คุณพ่อมือใหม่ เต๋า-สมชาย

|

ณ วันหนึ่ง ทุกคนมันจะมีช่วงเวลา ทุ ก คนมั น จะเป็ น แล้ ว แต่ ว่ า เป็ น มากหรื อ เป็ น น้ อ ย แต่ทุกอย่างเราต้องผ่านมันไปให้ได้ แต่สิ่งแรกที่สำคัญในชีวิตคือ ถ้าวันนี้ผมเห็นคนล้ม ผมจะ ไม่ข้าม แต่เดี๋ยวนี้บางที เขาไม่เรียกว่าข้าม เขาจะกระทืบซ้ำเลยก็มี แต่ถ้าผมเห็นคนล้ม ผมจะ ยื่นมือไปแตะเขาเบาๆ แล้วบอกว่า สู้เขานะ ใจเย็นๆ ถ้าคนล้ม มาหาผมได้ ล้มแล้วทำอย่างไร ผมจะบอก ล้มก็ลุกสิครับ ไม่ต้องรีบก็ได้ ค่อยๆ ปัดเนื้อปัดตัว เจ็บก็รอ นั่งนิ่งๆ รอให้มัน หายเจ็บ แล้วก็คอ่ ยไปต่อ มันอาจจะไม่ถงึ ตายแต่กป็ างตาย

ในฐานะทีค่ ณ ุ เป็นแบดบอย คุณมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับ ปัญหาเด็กตีกนั ในปัจจุบนั |

ผมขอวกกลับไปทีห่ นังเรือ่ งนี้ ขนาดโจรเขามีความคิดอยู่ เศษเสีย้ วของสมอง แต่เขาก็ยงั มีความกตัญญู ดังนัน้ คุณจะ ทำอะไร ก็ให้คดิ ถึงพ่อแม่ คือผมเชือ่ ว่า สิง่ ทีม่ องเห็นได้คอื จิตใต้สำนึกของการเป็นคนดี พ่อแม่ทกุ คนปลูกฝังให้ลกู เป็น คนดีแน่นอน ดังนั้นก่อนจะตีกันหรือทำอะไรไม่ดี ให้นึกถึง หน้ า พ่ อ แม่ ไ ว้ มั น ช่ ว ยคุ ณ ได้ คื อ บางที บ างอย่ า งเขาก็ ไม่เข้าใจหรอก เมือ่ จุดจบมันใกล้มาถึง หรือวันนัน้ เขาได้เห็น จุดจบแล้ว ก็คงจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น บางอย่างมัน อาจจะไม่สาย แต่มันอาจจะหมดเวลา ผมก็เตือนได้แค่นี้ เพราะว่าสิง่ ทีค่ ณ ุ ทำ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับคุณ บางอย่างมันก็เกิด ขึ้นกับชีวิตผมแล้ว แต่ผมอาจจะโชคดีตรงที่ผมสามารถหัน ไปเจอกระจก แล้วเห็นหน้าตัวเอง เห็นหน้าพ่อแม่ เห็นหน้า คนทีผ่ มรัก แล้วผมเดินหันหลังกลับได้ ก็อยากให้ทกุ คนโชคดี เจอกระจกทีจ่ ะส่องตัวคุณ

|

ในสภาพสังคมที่เริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันนี้ คุณวางแผนการเลีย้ งลูกไว้อย่างไร

เต๋ า -สมชาย เข็ ม กลั ด นั ก ร้ อ งนั ก แสดงเกิ ด เมื ่ อ วั น ที ่ 26 มกราคม 2517 เป็ น ชาวกรุ ง เทพมหานคร โดยอยู ่ ก ั บ ย่ า มาโดย ตลอด เริ ่ ม เข้ า ศึ ก ษาชั ้ น ประถมฯ ที ่ โ รงเรี ย น ท่าเรือวิทยา และได้ศึกษาต่อ ชั้นมัธยมฯ ที่โรงเรียน เทพศิรินทร์ ปี 2544 เข้ารับ ราชการทหาร 2 ปี

(ทหารเกณฑ์) สังกัดกองพัน ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เคยสมรสกับ นัท มีเรีย ในปี 2546 และหย่ากัน

ในปี 2548 และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้ จ ด ทะเบียนสมรสกับ

ยุ้ ย - อั ฐ ม า ศ อั ศ ว วิ มล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายการตลาดนิตยสารชื่อดัง ฉบับหนึ่ง

ผมไม่รู้ว่าอนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไร ดูอย่างในเรื่องของความรุนแรง ข่าวต่างๆ ทุกวันนี้ เราเสพมั น เหมื อ นเป็ น เรื่ อ งปกติ ใ นชี วิ ต สำหรั บ ลู ก ผม ผมจะต้ อ งดู ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต เขาเลย หนังสือพิมพ์หรือทีวที เี่ ป็นรายการรุนแรงจะไม่ให้ดู เราจะได้ยนิ ว่า เด็กเอาปืนไปยิงเพือ่ นทีโ่ รงเรียน เด็กคงไม่รสู้ กึ ว่าแปลกนะ เพราะเขาก็เห็นผูใ้ หญ่ทำทุกวันในหนังสือพิมพ์ ผมไม่สามารถปล่อยให้ลกู ดูทีวีหรือหนังสือพิมพ์คนเดียวได้ เราต้องดูแลเขา เลือกรายการให้เขา ให้ดูรายการสารคดี วิทยาศาสตร์ การค้นคว้าหรือพวกธรรมะ คือผมไม่ได้ปลงนะ แต่เราต้องเข้าใจบางอย่าง โดยเฉพาะ การเลี้ยงเด็ก เพราะผมเองเห็นอะไรมาเยอะ เพื่อนดีมีเยอะ เพื่อนเลวก็ไม่น้อย ก่อนที่เขาจะ โตมา เราต้องปลูกฝังสิง่ ดีๆ ให้เขา n

เมือ่ สมชายกลายเป็น ไอดอล สำหรั บ คนที่ ม องผมเป็ น ไอดอล ผมว่าควรจำในสิ่งดีที่เกิดขึ้นนะ ครั้งหนึ่งมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่ง เข้ามากอดผมตรงปั๊มน้ำมัน คือ ช่ ว งนั้ น ผมเนกาตี ฟ มาก อยู่ ใ น

ด้ า นมื ด มั น ดาร์ ก ไซด์ ผมไม่ ใ ส่ ใ จ แม้กระทั่งตัวเอง พอเด็กคนนั้น

วิ่งเข้ามากอดผม แล้วพูดว่า ผมรักพี่ มากเลย พี่เป็นแบดไอดอลของผม จริงๆ หัวใจของผมหล่นวูบเลย เฮ้ ย ! มั น ไปกั น ใหญ่ แ ล้ ว คื อ โดย ส่วนตัว เราไม่ได้

สนใจสิ่งที่

ตัวเองทำ แต่

กลับกลาย

เป็นว่า มีคน

เขามองเราอยู่นะ

ก็ต้องขอขอบคุณ

เด็กคนนั้น เพราะ

ถ้าผมไม่ได้ยิน

คำนั้น สมอง

ด้านที่ดี ส่วนหนึ่ง

มันยังคง

ไม่ ก ลั บ มา

. 25


try to

Some books are to be

(good)

taste...

Taste

. others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Circle

--------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

Circle จุดนัดพบสำหรับคนสุดชิก แหล่งรวมตัวของคนที่ชื่นชอบอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนีย ฟิวชัน ที่ผสมผสานความหลากหลายของอาหารตะวันตกและตะวันออกไว้รวมกัน บรรยากาศภายใน ร้านโดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งที่ทันสมัย เน้นความเก๋และหรู ให้คุณรู้สึกรีแล็กซ์สบายๆ ตลอด มื้ออาหาร โดยจะมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นจะให้อารมณ์แตกต่างกันไป ชั้นล่างจะเป็นบาร์

ทันสมัย เหมาะสำหรับนั่งแฮงค์เอาต์กันชิลๆ ส่วนชั้นสอง อบอุ่นด้วยโทนสีครีม พร้อมระเบียงไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน และชั้น 3 ขาปาร์ตี้ตัวจริงห้ามพลาด เพราะจะเป็น ทั้งเลานจ์พร้อมดีเจ โดยแต่ละวันจะมีแนวดนตรีไม่ซ้ำกัน อย่างเช่นวันศุกร์จะเป็นแนว Old School หรือ Disco วันเสาร์ที่สองของเดือนพบกับดนตรีแนว Hip Hop หรือวันเสาร์สุดท้าย ของเดือนจะเป็นแนวเรกเก้ ให้กับคอสกาได้ฮิกกันมันหยด นอกจากนี้ยังมีเทศกาลชิมไวน์ซึ่งจัด เดือนละครั้งไว้เอาใจสำหรับคอไวน์กันอีกด้วย

Don’t Miss! > Angel Hair Yoyo > Crispy Half Chicken

> Japanese Tuna Salad > Strawberry Cake > Strawberry Corada

> Midori Sour Circle A three-storey center point of California fusion food where East meets West. Each floor carries a different theme. The third floor is set as a lounge for party minglers with live DJs playing different tunes every night such as disco, old school, hip hop, ska and reggae. Here, a wine festival is organized every month for wine lovers. Location : 20/27-29 Ruamrudee Village, Phloen Chit Rd., Bangkok Tel. 0-2650-8047-8 Open Daily : 11.30-17.00 hrs., 18.30-23.00 hrs. Promotion : UOB credit card holders get 15% discount on food from today until 30 June 2010

20/27-29 Ruam Rudee Village ซอย ร่วมฤดี ถ.เพลินจิตร โทร. 0-2650-8047-8 เปิดทุกวัน 11.30-17.00 น. และ 18.30-23.00 น. n Circle

ส่วนลด 15%

เฉพาะอาหาร เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต UOB วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2553

Hiiragi

--------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

Don’t Miss!

> สลัดปลาซาลมอน > ปลาเงินเทมปุระ > ปลาหิมะย่างซีอว๊ิ > ซีฟดู้ สโตนกริล > แคลิฟอร์เนียมากิ Hiiragi - The newly renovated Japanese restaurant at Novotel Bangna offers a variety of modern Japanese delicacies with the highlight being ‘Stone Grill Seafood’ made from the special stone teppanyaki counter. The hot granite stone imported from Australia allows food to be cooked without oil, making each grilled dish deliciously healthy. Location : Novotel Bangna Bangkok, Srinakarin Road, Bangkok Tel. 0-2366-0505 Open Daily : 11.30-14.30 hrs., 18.00-22.30 hrs. Special Promotion : 10% discount on food for UOB credit card holders from today until 30 June 2010

. 26

ใครที่ เ คยมาลิ้ ม ลองอาหารญี่ ปุ่ น ที่ ห้ อ งอาหาร Hiiragi เห็นทีคงจะต้องรีบมาอัพเดทความอร่อยกันอีกครั้งแล้วล่ะ เพราะที่ นี่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ โฉมใหม่ ใ ห้ ดู ทั น สมั ย ขึ้ น ตั้ ง แต่ สไตล์ ก ารตกแต่ ง ที่ เ น้ น ไปในโทนน้ ำ ตาลและครี ม

ดู อ บอุ่ น เพิ่ ม ความเก๋ ด้ ว ยภาพวาดงานศิ ล ปะ แต่ ก็ ยั ง คงความเป็ น ญี่ ปุ่ น อยู่ บ้ า งจากงานไม้ ไ ผ่ ที่ ยั ง คงนำมาใช้ ในส่วนของอาหารเป็นแบบ Modern Japanese ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ Stone Grill Seafood ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฮอตฮิตสุดๆ ความโดดเด่นอยู่ที่การย่างอาหารทะเล บนหินแกรนิตร้อนที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการเก็บความร้อน ได้ประมาณ 20 นาที นอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วย เพราะไม่ต้องใช้น้ำมันเลย นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารแบบ Bento ซึ่งมีบริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น โดยจะมี ให้เลือกตั้งแต่ Tempura Bento, Ebi Furai Bento, Unagi Bento และอีกมากมาย หากใครที่ อ ยากจะมาลิ้ ม รสความอร่ อ ยของอาหารญี่ ปุ่ น แบบนี้ ลองแวะมาที่ Hiiragi รับรองไม่ผิดหวัง!!! ส่วนลด 10%

เฉพาะอาหาร เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต UOB วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2553

Hiiragi โรงแรมโนโวเทลบางนาแบ็งค็อก ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ โทร. 0-2366-0505 เปิด 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. n


Dailicious Bar --------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

จากคอนเซ็ปต์ร้าน Daily + Delicious = Dailicious อร่อยทุกวัน ที่นี่

จึงมีทั้งอาหารอร่อยและบรรยากาศดีให้กลิ่นอายของ House Party โดย

ตัวร้านจะมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้น ให้อารมณ์รีแล็กซ์สบายๆ หลังเลิกงาน ภายในร้านสิ่งที่เด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากเห็นจะเป็นภาพกราฟิกแครอท ตัวโตที่อยู่ตรงหลังเวที ซึ่งเป็นการล้อถึงความจริงที่ว่าปกติกระต่ายจะกิน แครอท แต่ในรูปนี้จะเป็นแครอทตัวใหญ่ที่กำลังไล่ต้อนกระต่ายตัวเล็กๆ เป็นการแสดงออกถึงการคิดแหวกแนวและบ่งบอกถึงอารมณ์ขันของร้านที่มี ทั้งความสนุกสนานและขี้เล่น ในส่ ว นของบรรยากาศภายในร้ า นจะมี มุ ม ต่ า งๆ ให้ ไ ด้ เ อนจอยกั น

ไม่ว่าจะเป็นมุมโซฟาที่อยู่ชั้น 2 ที่เปรียบเสมือนห้องรับแขกเล็กๆ หรือจะ เป็ น มุ ม พู ล ที่ คุ ณ สามารถเอนจอยกั บ การเล่ น พู ล ไปพร้ อ มๆ กั บ การ แฮงค์เอาต์กับแก๊งก๊วนเพื่อนสนิท แต่ถ้าหากใครชอบปาร์ตี้และเสียงดนตรี โซนหน้าเวที ดูน่าจะเหมาะที่สุด นอกจากนี้ยังมีมุมเอาต์ดอร์อยู่ที่ระเบียง ชั้ น สอง ซึ่ ง จะเพอร์ เ ฟ็ ค มากๆ สำหรั บ ใครที่ อ ยากได้ บ รรยากาศชิ ล ๆ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวปลายปี ในส่วนของดนตรีจะเป็นเพลงแนว Pop Folk มี ทั้ ง ไทยและอั ง กฤษ และทุ ก วั น ศุ ก ร์ - เสาร์ จ ะเป็ น Full Band จังหวะคึกคัก ช่วยเพิ่มดีกรีความสนุกให้มันสุดเหวี่ยงกันตลอดทั้งคืน

n Dailicious Bar ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถัดจากซอย 15 สาทร กรุงเทพฯ เปิด 18.00–24.00 น.

โทร. 0-2676-4646, 085-132-2400 Don’t Miss! โรมิโอ จูเลียต > ไข่เจียวเขียวหวานไก่ > ซามูไรหลงถิน่ > หมูแดดเดียว > Margarita > Red Kamikaze Budget : ประมาณ 300 บาท

This two-storey white house is where you can enjoy yummy food and fun-filled atmosphere everyday after work. Get up close and personal in the front row with live bands which play Thai and international pop music on the first floor. Enjoy a little more privacy and outdoor comfort on the second floor. Don’t leave the scene if you haven’t tried Romeo Juliet and Green Curry Omelette. Location : Narathiwas-Rachanakarin Rd. (next to Soi 15), Sathon, Bangkok Tel. 0-2676-4646, 085-132-2400 Open Daily : 18.00-24.00 hrs.

• ส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต UOB วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2553 • เมื่อเปิดเหล้ารับทันทีบัตร Red Card ลด 10% เฉพาะอาหาร และใช้เป็น

บัตรฝากเหล้าได้ ถ้าเปิดครบ 5 ขวด นำมาแลกเป็นบัตร Black Card ลด 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม


Some books are to be

Taste

. others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

(good)

taste... try to

Fondue House --------------

Text : Mr.Relax / Photo : Krittipol

ตำนานความอร่อยกว่า 30 ปีในรสชาติของฟองดูว์ อันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สำหรับคน ทีร่ กั การทานอาหารแบบสวิสหรือฝรัง่ เศส จุม่ ลงไปในหม้อทอดแล้วจิม้ กับซอสหลากชนิดทีม่ ี ให้เลือกรสชาติได้ตามชอบ อาทิ ทาร์ทาร์ซอส บาร์บคี วิ ซอส ทาวซันต์ไอร์แลนด์ และแม้แต่ น้ำจิม้ แจ่วแบบไทยๆ ก็ยงั มี สำหรับเนือ้ สัตว์ทใี่ ช้มหี ลากหลาย ทัง้ เนือ้ วัวนิวซีแลนด์ เนือ้ ไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อกุ้ง ทานแกล้มฟองดูว์กับสลัดผัก และขนมปังกระเทียม ส่วนเมนู ไฮไลท์ของคนชอบชีส เป็นชีสฟองดูว์ ให้คุณได้จิ้มขนมปังก้อนเล็กๆ ลงไปในหม้อชีส

แล้วลิ้มลองรสชาติชี ส หอมๆ ชั้ นดี ซึ่ งจะต้อ งติด ใจ หรือถ้า ชอบรสชาติหวานๆ ที่นี่มี ช็อกโกแลตฟองดูวท์ านคูก่ บั ผลไม้ มะละกอ แอปเปิล้ กล้วยหอม สตรอเบอร์รี่ และขนมปัง ก้อนเล็ก เป็นเมนูของหวานที่ไม่ควรพลาด เช่นเดียวกับไอศกรีมทอด ไม่เพียงแต่รสชาติที่ หลากหลายของฟองดูวเ์ ท่านัน้ ทีม่ แี ฟนคลับของร้านติดอกติดใจ แต่ยงั มีอาหารจานเดียวทีน่ า่ ทานอย่าง หอยเอสคาโกท์อบเนย หอยลายอบกระเทียม ผักโขมอบชีส สเต๊กต่างๆ ซุปกุง้ หิน ซุปฮังการเรียน สลัดนานาชนิด โดยเฉพาะสลัดซีซาร์ทมี่ สี ตู รเฉพาะไม่เหมือนทีใ่ ด ท้าทาย ให้นกั ชิมทัง้ หลายได้แวะไปลิม้ ลอง n Fondue House 9 ซอยชำนาญอักษร ถนนพหลโยธินซอย 9 โทร. 0-2279-4731 เปิดบริการ 11.00-14.00 น. และ 18.00-22.00 น. For over 30 years, Fondue House has been a paradise for fondue lovers. Following a creamy cheese fondue and Caesar salad, you can choose from an assortment of entrees including New Zealand beef, pork, chicken, shrimp and fish. As for a fabulous finale of your meal, try fried icecream or chocolate fondue served with dipping items including fresh fruits and bread. Location : Soi Chamnanaksorn, Phaholyothin Soi 9, Bangkok Tel. 0-2279-4731 Open Daily : 11.00-14.00 hrs., 18.00-22.00 hrs. Budget : 300-400 baht/person

Recommended!

> ชีสฟองดูว์ หอมชีสนุ่มๆ อุ่นๆ จุ่มกับขนมปัง > ซุปผักโขม คัดสรรผักโขมอย่างดี เคี่ยวจนได้ รสชาติกลมกล่อม > ซีซาร์สลัด ผักสดกรอบ โรยหน้าด้วยเบคอนกรอบและไข่ดาวน้ำ ราดน้ำสลัด แสนอร่อย > สเต๊กพริกไทยเฟลมเบ้ Budget : 300-400 บาท/คน

The

Thirdplace Art Caf & Gallery -------

Text : Mr.Relax / Photo : W.Ansirimongkol

Among original artwork and art prints of world famous artists, Art Café & Gallery is

where you can spend the day enjoying fine drinks made by professional baristas and bartenders who received training from Oriental Hotel. The prices are incredibly easy on the pocket. Coffee and herbal tea starts at 50 baht. Over 40 kinds of cocktails are available at the price of 90150 baht. Location : Senanikom 1, Lat Phrao, Bangkok Tel. 0-2942-3506

จิบกาแฟ เสพงานศิลป์

ถ้าคุณชอบงานศิลปะและบรรยากาศของร้านกาแฟ การได้นั่งจิบกาแฟในร้านท่ามกลางภาพวาด ศิลปะและกรอบรูปสวยมากมาย คงจะเพลิดเพลินและชวนให้มีความสุขไม่น้อย ร้านนี้เป็นร้าน ขนาดกะทัดรัด อยู่ย่านเสนานิคม 1 ผ่านสี่แยกวังหินเข้าไปนิดเดียว ตรงข้ามกับธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าจากเชียงราย และเมนูเครื่องดื่มอื่นอีก มากมาย ซ่อนตัวอยู่ในร้านที่เต็มไปด้วยรูปภาพ โดยเจ้าของร้านผู้ปรุงเครื่องดื่มอร่อยให้เราได้

ชิมนั้น เขาร่ำเรียนมาทางด้านผสมเครื่องดื่มจากโรงแรมโอเรียนเต็ล สำหรับเมนูที่นำเสนอ มีทั้ง กาแฟร้อนและเย็นหลากหลาย กาแฟและชาสมุนไพรร้อนราคาจะเริม่ ต้นที่ 50 บาท ส่วนกาแฟ เย็นเริ่มต้นที่ 55 บาท นอกจากนี้ยังมีลูกค้าหลายคนนิยมมาสั่งค็อกเทลดื่มในยามบ่ายหรือค่ำ เพราะทีน่ มี่ คี อ็ กเทลมากกว่า 40 ชนิด ราคาเริม่ ต้นที่ 90-150 บาท ส่วนสาวๆ ทีม่ านัง่ รอแฟน หนุม่ เลือกภาพวาด อาจจะชอบดืม่ น้ำผลไม้ แนะนำ Art Café Punch รสชาติไม่เหมือนร้านใด

เป็นสูตรของโรงแรม แต่เสิร์ฟในราคาแก้วละ 60 บาท ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่า ส่วนใหญ่ลูกค้า

จะชอบมาเลือกภาพสวยๆ และส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เวลาเลือกนานครึ่งค่อนวันหรือมากกว่านั้น

ก็เลยเป็นทีม่ าทีไ่ ปของเมนูเครือ่ งดืม่ ต่างๆ และเบเกอรีเ่ สิรฟ์ ให้กบั ลูกค้านัน่ เอง n Art Cafe ` & Gallery เสนานิคม 1 โทร. 0-2942-3506


Gastro Pubs

Pandanus Bar Bistro --------------

Text : iD11 / Photo : W. Ansirimongkol

ค่ำคืนนี้หากได้ลิ้มค็อกเทลรสเลิศ ในบรรยากาศสุดชิก พร้อมกับมีกลิ่นอายของนิวยอร์กนิดๆ Pandanus Bar Bistro เหมาะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในการแฮงค์เอาต์ของคุณ บาร์แห่งนี้ตั้งอยู่ บริเวณชั้น 2 ของร้านอาหาร Pandanus ตกแต่งในสไตล์ New York Lifestyle ให้อารมณ์ชิล แอนด์ ชิก เพิม่ ความคึกคักด้วยเสียงเพลงแนว Funk, House และ Lounge ซึง่ แต่ละคืนก็จะให้ความชิล แตกต่างกันไป อย่างเช่น วันอังคารจะเป็นแนว Soft Lounge วันพุธ Mid Week Party วันพฤหัส แนว Old School เพลงที่คุ้นหูกันดีในอดีต และแนว Dance Party ในวันศุกร์-เสาร์ แล้วอย่าลืม

เพิ่มสีสันด้วยค็อกเทลชั้นเยี่ยมอย่าง Purple Daze ค็อกเทลสีม่วงลุ่มลึก เพิ่มดีกรีความคึก และ Pandanus 52 ลาวาดริ๊งค์รสแรงจัดจ้าน ที่เหมาะสำหรับขาปาร์ตี้สุดๆ

Don’t Miss!

> Pandanus Cocktail > Pinky Pinky > Purple Daze n Pandanus Bar Bistro 50 ซอยนันทา ถ.สาทร ทุ่งมหาเมฆ สาทร โทร. 0-2287-4021 หรือ 089-956-5669 เปิด 18.00-01.00 น.

If you are on the look out for excellent cocktails and a cozy place to hang out in a New Yorkchic style, Pandanus Bar Bistro is definitely your dream destination. Every night, the bar’s atmosphere switches between funk, house, lounge, jazz, old school and dance. Party animals shouldn’t miss Pandanus’s speciality cocktail ‘Purple Daze’ and a strong lava-like cocktail ‘Pandanus 52’. Location : Soi Nanta, Sathon Road, Bangkok Tel. 0-2287-4021 Open Daily : 18.00-01.00 hrs.

The Reflexions

--------------

Text : iD11 / Photo : Krittapol Wichwongwai

มื้อพิเศษในค่ำคืนนี้ของคุณ คงต้องยกให้กับเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ห้องอาหาร The Reflexions ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน ซะแล้วแหละ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติอาหาร ความครีเอทของ เชฟมืออาชีพ รวมไปถึงความสวยงามของหน้าตาที่ต้องยกนิ้วให้ ซึ่งแต่ละ จานที่ยกออกมาเสิร์ฟ บอกได้คำเดียวว่า ‘เลิศ’ โดยเฉพาะเมนูที่มีการนำ วัตถุดิบจากทะเลมาใช้ อย่าง Tiger Prawn, Scallop หรือ Lobster ก็ทำ ออกมาได้ ดี ที เ ดี ย ว นอกจากความพิ ถี พิ ถั น ในการปรุ ง แต่ ง อาหารแล้ ว บรรยากาศของที่นี่ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยสไตล์การตกแต่งที่กิ๊บ และชิก มีการเล่นแสงไฟสวยๆ และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ ก็ยิ่งช่วย ทำให้อารมณ์ของห้องอาหารแห่งนี้ดูทันสมัย แต่แอบหรูอย่างปฏิเสธไม่ได้ สร้างความประทับใจจนต้องแวะเวียนมาอีกบ่อยๆ ครั้ง

The Reflexions ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ เปิด 18.00–23.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) โทร. 0-2650-8800 ต่อ 4338 n

The Reflexions is a French restaurant where everything can only be described as ‘fabulous’. Presentation of each dish is exceptional and the taste is second to none. Décor of chic furniture and cool lighting makes the atmosphere modern and effortlessly sophisticated. rdOne night of exquisite dining here will surely make you come back for more. Location : 3 floor, Plaza Athéné Bangkok, A Royal Meridien, Wireless Road, Bangkok Tel. 0-2650-8800 ext. 4338 Opening Hours : 18.00-23.00 hrs. (closed on Sundays)

ขอขอบคุณ : New Mazda2 Sedan

ที่สนับสนุนการสำรวจเส้นทางร้านอร่อยในครั้งนี้


Sports played professionally are

Entertainment -------------

Text : Karischy

Cast :

Clash of the Titans Director : Louis Leterrier Writers : Travis Beacham Phil Hay Genre : Action | Adventure | Drama | Fantasy See more Sam Worthington / Ralph Fiennes / Liam Neeson / Gemma Arterton

Clash of the Titans กำกับการแสดงโดย ลูอิส เลเทอเรียร์ (The Incredible Hulk) นำทีมนักแสดง โดยดาราชาวออสเตรเลีย แซม เวิร์ธทิงตัน (Terminator Salvation, หนังเรื่องใหม่ Avatar) เป็น เพอร์ซีอุส บุตรที่เป็นมนุษย์แห่งซุส ราชาแห่ง ทวยเทพ, ผู้เข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทอง เลียม นีสัน (Taken, Schindler’s List) รับบท ซุสผู้ทรงพลัง, และผู้เข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทอง ราล์ฟ ฟีนส์ (ภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter, The English Patient) รับบทเป็น เฮเดส ยมเทพผู้ซึ่งมีชีวิตบนความกลัวของมนุษย์ นี่คือหนึ่งในมหากาพย์ แห่งการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วงชิงอำนาจของบรรดาผู้คนต่อเหล่ากษัตริย์ และของเหล่ากษัตริย์ต่อทวยเทพ เพอร์ซีอุส ถือกำเนิดจากเทพแต่ถูก เลี้ยงดูให้เป็นมนุษย์ โดยไร้หนทางที่จะปกป้องครอบครัวของเขาจากเฮเดส เทพผู้โหดเหี้ยมแห่งยมโลก เมื่อไม่เหลืออะไรให้สูญเสีย เพอร์ซีอุส

จึงอาสาเป็นผู้นำในภารกิจเสี่ยงภยันตราย โดยออกเดินทางสู่โลกต้องห้ามเบื้องล่างในการเป็นผู้นำกองทัพนักรบผู้กล้า เพื่อต่อสู้กับเหล่าปีศาจ นอกรีตและสัตว์ร้ายน่าสะพรึงกลัว เขาจะมีทางรอดได้หากสามารถยอมรับพลังแห่งเทพ ท้าทายโชคชะตาและลิขิตชีวิตด้วยตนเองเพื่อเอาชนะ เฮเดสก่อนที่เขาจะสามารถยึดอำนาจจากซุส และเปิดประตูนรกขึ้นบนโลก

Chloe

Director : Atom Egoyan Writers : Erin Cressida Wilson Anne Fontaine Genre : Drama | Thriller Cast : Juliaane Moore / Liam Neeson /

Amanda Seyfries / Nina Dobrev

Chloe เป็นเรื่องราวของคู่สามี David (Liam Neeson) และภรรยา Catherine (Julianne Moore) ที่มีชีวิตคู่ที่มี ความสุข แต่แล้ววันหนึ่ง Catherine ก็มีความไม่เชื่อใจใน ความซื่ อ สั ต ย์ ข อง David ผู้ เ ป็ น สามี จึ ง ได้ ว่ า จ้ า งหญิ ง สาวสวย Chloe (Amanda Seyfried) เพื่ อ ลองเข้ า ไป ลองใจผู้เป็นสามี ในทางกลับกัน การที่นำ Chloe เข้ามา คลุ ก คลี กั บ ชี วิ ต คู่ ที่ ง่ อ นแง่ น อาจเป็ น ความผิ ด พลาด ครั้งใหญ่ที่จะทำลายชีวิตสมรสของเธอและสามีได้เช่นกัน บ่ อ ยครั้ ง ที่ ก ารแก้ ปั ญ หายิ่ ง ทำให้ ค วามทุ ก ข์ บ านปลาย จนเกิ น จะเยี ย วยา Catherine จะทำอย่ า งไรกั บ ความ ยุ่งยากนี้ เป็นสิ่งที่น่าเข้าชม และเรียนรู้ โดยเฉพาะกับคู่รัก ที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความสัมพันธ์

Maxwell

BLACK summers’ night Maxwell หนุ่ ม ผิ ว สี ช าว เปอร์ โ ตริ โ ก้ มากความ สามารถที่ เ ป็ น ทั้ ง นั ก ร้ อ ง นั ก แต่ ง เพลง และโปรดิ ว เซอร์ หลั ง ออกอั ล บั้ ม มาแล้ ว 3 ชุ ด และกวาดความสำเร็ จ

มาอย่างท่วมท้นจาก อัลบั้มแรกในปี 1996 Maxwell’s Urban Hang Suite ที่มีเพลงฮิต Don’t Ever Wonder ส่งยอดขายพุ่ง ไปถึง 2 ล้านก๊อบปี้ อัลบัม้ ที่ 2 ในปี 1998 ‘Embrya’ ทีม่ เี พลงฮิต ‘Fortunate’ ประกอบภาพยนตร์เรื่อง ‘Life’ โด่งดังขึ้นถึงอันดับ 1 ใน Billboard chart ในปี 1999 และ ‘Now’ อัลบั้มที่ 3 ใน ปี 2001 มีเพลงติดอันดับ 1 Billboard อย่าง ‘Lifetime’ และ เพลงเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ ‘This Woman’s Work’ ผ่านมา 8 ปี Maxwell กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ อั ล บั้ ม ใหม่ ล่ า สุ ด ‘BLACK summers’ night’ ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ 4 ที่มีซิงเกิลขึ้นถึงอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา และขึ้นสูงสุดถึงอันดับ 5 ใน Billboard Hot 100 กับเพลง ‘Pretty Wings’ เพลงเศร้าของความรักที่เกิดขึ้น ผิดที่ผิดเวลา นอกจากนี้ในอัลบั้มยังมีอีกหลายเพลงดีๆ ในแนว R&B ให้แฟนเก่าแฟนใหม่ได้ฟังกันเต็มความสุขอีกเพียบ

music

-------------

Text : LK13

is a diverse and predominantly Caribbean rhythm that is popular in many Latin countries.

Steve Appleton

When The Sun Comes Up อั ล บั้ ม แรกของ Steve Appleton หนุ่มหล่อจาก เกาะอังกฤษ วัย 19 ปี ซึ่งมีความสามารถหลากหลาย เป็นทั้ง นั ก ร้ อ ง นั ก แต่ ง เพลง โปรดิ ว เซอร์ และนั ก ดนตรี ซึ่ ง ได้ รั บ อิทธิพลมาจากดนตรีแนวคลาสสิกป๊อป, ดรัมแอนด์เบส, เร้กเก้ และพั ง ค์ ‘When The Sun Comes Up’ ไม่ เ พี ย งเป็ น ชื่ อ อัลบั้ม แต่ยังเป็นหนึ่งในเพลงไตเติลแทร็ค ที่บอกเล่าเรื่องราว ชี วิ ต วั ย รุ่ น แบบเต็ ม ดี ก รี ผ่ า นเสี ย งเพลงป๊ อ ปสนุ ก ๆ ที่ มี เอกลั ก ษณ์ ท างดนตรี ไ ม่ เ หมื อ นใคร เพราะผสมผสานด้ ว ย กลิ่ น อายของดรั ม แอนด์ เ บส โมเดิ ร์ น เออร์ บั น และได้ เ สี ย ง ต้อนรับดีต่อเนื่องมาจากซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่วางตลาดมาก่อน หน้านี้อย่าง ‘Dirty Funk’ และซิงเกิลที่ 2 ‘City Won’t Sleep’ นอกจากนี้ ยั ง มี เ พลงเด่ น ๆ อย่ า ง ‘That’s Life’ ที่ บ อกเล่ า เรื่องราวชีวิตของ Steve ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ 18 ปีอีกด้วย

อนาคตสดใสของภาพยนตร์ ไทย

จากผลประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ผ่ า นไปแล้ ว หมาดๆ กั บ งานประกาศผลชมรมวิ จ ารณ์ บั น เทิ ง (Bangkok Critics Assembly) ครั้งที่ 18 สำหรับปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่สโมสรกองทัพบก นอกจาก บรรยากาศงานจะคราคร่ำไปด้วยคนบันเทิงมาร่วมกันมากมาย พิธีการยังจัดได้อบอุ่น สนุกสนาน ทุกครั้งที่มีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ก็มักจะได้ยินเสียงเชียร์และปรบมือ กราวใหญ่จากแขกทุกโต๊ะชนิดไม่มีแบ่งแยกค่าย แยกศิลปิน โดยรางวัลใหญ่ที่หลายคน ร่วมลุ้นและผู้ชนะก็ออกมาตามโผที่หลายคนคาดหวัง ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ได้แก่ October Sonata รั ก ที่ ร อคอย ผู้ ก ำกั บ ยอดเยี่ ย ม สมเกี ย รติ วิ ฑู ร าณิ ช October Sonata รักที่รอคอย ดารานำหญิงยอดเยี่ยม คริส หอวัง จาก รถไฟฟ้ามาหานะเธอ และดารานำชายยอดเยี่ ย ม ปรเมศวร์ น้ อ ยอ่ ำ จาก สามชุ ก นั บ ว่ า ในปี นี้ เ ราได้ คนบันเทิงคุณภาพอีกมากมายที่จะเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ไทย ในอนาคต


Sweet Sixteen Princess มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล / 105 บาท

เป็นภาคต่อในชุดบันทึกเจ้าหญิง นิยายที่ครองใจคุณสาวๆ

ทั่ ว อเมริ ก า และขายดี ติ ด อั น ดั บ นิ ว ยอร์ ก ไทม์ ส เล่ ม นี้ เ ป็ น

เรื่องราวการบันทึกสนุกๆ ของเจ้าหญิงมีอา ที่ใครต่อใคร

อยากจะจัดงานปาร์ตี้ ยกเว้นตัวเธอเอง และมีเรื่องวุ่นๆ มาให้ อ่านกันเพลิน

มีความสุขได้ ถ้าใจบอกว่าพอ

สวนได้ ใจ

home&decor special / 375 บาท 9 สวนสวย 9 สไตล์ จากเจ้าของสวนสวยทัง้ 9 ท่าน ทีท่ มี งานได้เก็บภาพสวยๆ พร้อม รายละเอียดทั้งหมด มาเพื่อจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในการจัดสวนหรือ อยากมีสวนสวยเป็นของตัวเอง ลองติดตามหาชมภาพและเรื่องราวในเล่ม รับรองว่า งานนี้คุณจะรู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวสีเขียวไว้ใกล้ตัวสักมุมแน่นอน n

สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล / 160 บาท หนังสือเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วยข้อคิดดีๆ และวิธีการที่ นำไปใช้ได้จริง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณวางแผน ในเรื่ อ งความสำเร็ จ ทางด้ า นจิ ต ใจ ด้ า นสุ ข ภาพ ด้านความคิด ตลอดจนด้านหน้าที่การงาน เมื่อคุณ ได้เริ่มต้นค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิต คุณจะได้ ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าและใช้โอกาสที่ผ่านมาให้ เกิดประโยชน์ที่สุด

ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ หลีจื้ออิง เขียน / 195 บาท

จากปลายปากกาของเด็กอดอยากข้างถนนที่กลายมาเป็น เจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Giordano และ

เป็นเจ้าพ่อสื่อสิ่งพิมพ์ของฮ่องกงและไต้หวัน ผู้มีทรัพย์สิน กว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาไม่เคยได้รับการศึกษา

ในระบบ แต่เขาสามารถเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนวิธีคิด

และเปลี่ยนเทคนิคในการบริหารงาน อ่านแล้วสามารถนำ ไปปรับใช้ได้จริง

. 31


-------- Text : iD11

Escape

from the lone liness which afflicts most men and women throughout the greater part of their lives.

อากาศชิลๆ อย่างนี้ เมืองเชียงใหม่ดูน่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ ที่น่าไปเยี่ยมเยียนมากที่สุด เพราะมีทั้งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งบรรยากาศก็เย็นสบาย ไม่อึดอัด หากใครที่กำลังคิดจะไปแอ่วเมืองเหนือเหมือนกับ

24-7 อยู่ละก็ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่พักบรรยากาศดีๆ

ก็ดูเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ว่าแล้วฉบับนี้เรามีที่พักสุดหรูมาตรฐานระดับสากลมาแนะนำให้รู้จักกัน

Shangri-La Hotel Chiang Mai

Wow!! ร่วมเอนจอยไปกับแพ็คเกจ Local Thai Resident สุดคุ้มในราคา 3,500 บาท ที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ในห้องพักสุดหรูดีลักซ์ ทั้งห้องเดี่ยว

และห้ อ งคู ่ ตั ้ ง แต่ ว ั น นี ้ จ นถึ ง 31 มี น าคม และสุ ด พิ เ ศษกั บ การเข้ า พั ก อย่ า งน้ อ ย 2 คื น

รับบริการทรีตเมนต์ ‘ฮิมาลายัน เฮด แอนด์ โชลเดอร์’ หรือ ‘ฟุต รีเฟล็ก โซโลจี’

สำหรับ 1 ท่านที่ CHI the spa

Shangri-La Hotel Chiang Mai โรงแรมสุดหรูแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณถนนช้างคลาน ใกล้กบั ตลาดไนท์บาซาร์ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 7 เอเคอร์ รายล้อมด้วยแมกไม้และธรรมชาติอนั แสนสดชืน่ ไม่วา่ จะเป็น ต้นลีลาวดี ต้นไผ่ ต้นขิง และสระบัว ตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัยที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนา โดดเด่นด้วยงานไม้สัก งานหัตถกรรมต่างๆ รวมถึงลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือ นอกจากสไตล์การตกแต่งที่ดูมีเสน่ห์และมนต์ขลังเฉพาะตัวแล้ว ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ก็มีอยู่อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร Kad Kafe ที่จะมาเปิดประสบการณ์ แปลกใหม่ในการลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่น รวมไปถึงอาหารนานาชาติ อย่างจีน ญี่ปุ่น ยุโรป และเมดิเตอร์เรเนียน หรือจะเป็น Silapa Thai Lounge & Bar ที่มีเมนูขึ้นชื่อ

อย่าง Thaipas โดดเด่นทั้งรสชาติและการพรีเซนต์ที่ไม่เป็นรองใคร แต่สำหรับใครที่ต้องการความผ่อนคลายแบบสบายๆ ที่นี่ก็มี CHI the spa สปาสุดหรูไว้คอยบริการด้วยนะ หากใครที่กำลังมองหาการพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆ และได้กลิ่นอายของความเป็นล้านนาแบบนี้ ต้องไม่พลาด Shangri-La Hotel Chiang Mai

ที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความวิจิตรตระการตาในแบบฉบับล้านนาอย่างแท้จริง n โรงแรม แชงกรีลา่ เชียงใหม่ 89/8 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-253-888 หรือคลิกที่ www.shangri-la.com/chiangmai

. 32

ขอขอบคุณ : New Mazda2 Sedan

ที่สนับสนุนการสำรวจเส้นทางในครั้งนี ้


Living [livving] adjective Definition: alive: having life, not dead or nonexistent --------------

Text : ณัฐนพิน วีระวัฒน์ / Photo : พรชัย บัวทอง / เจ้าของ : คุณประพงษ์ ก่อธรรมฤทธิ์ มัณฑนากร : คุณนพพร โหตรภวานนท์

ตามไลฟ์สไตล์และคาแร็กเตอร์แบบคนทันสมัยของคุณประพงษ์ ก่อธรรมฤทธิ์ ที่เป็นคนร่าเริง หลงใหลในกลิ่นและรสของปาร์ตี้เป็นครั้งคราว หรือบางมุมอาจต้องการความสงบเงียบ ทำให้คอนโดฯ หรูที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง บนพื้นที่กว่า 70 ตารางเมตร ดูจะเป็นคำตอบที่สนองความต้องการได้ด ี

ดั ง นั้ น การกำหนดฟั ง ก์ ชั น การใช้ ส อยบนพื้ น ที่ แ บบ

ไม่กว้างนัก นอกจากจะทำให้มัณฑนากรอย่างคุณปุ๋ย-

นพพร โหตรภวานนท์ ต้ อ งรื้ อ ผนั ง ทั้ ง ห้ อ งเพื่ อ สร้ า ง

แปลนใหม่ ด้วยการเน้นเพิ่มพื้นที่พร้อมแบ่งทุกฟังก์ชัน

ด้วยกระจกเงาขนาดใหญ่ในเกือบทุกสัดส่วน ควบคู่กับ การนำความงามแบบธรรมชาติ เช่ น พื้ น หิ น อ่ อ นสี ด ำ

ขัดมันวาว, หินทราย หรือกระทั่งผ้าม่านโปร่งสีดำ ปรับใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งภายในบ้าน ยิ่งสร้างบรรยากาศ อบอุ่นใจทุกครั้งเมื่อได้กลับบ้าน ดังนั้นแม้เจ้าของบ้านเลือกคลุมโทนสีดำ-เทา และการจัด ไฟสีนวล โดยเฉพาะแม้ห้องนอนจะสีดำสนิท เพื่อสร้าง อารมณ์ พั ก ผ่ อ นให้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จะมี เ พี ย งรายละเอี ย ด

เล็กน้อย เช่น สีสันจัดของเหล่าถ้วยชามหรือสตูที่วางกลางห้องนั่งเล่น ซึ่งจะไม่ทำให้เสน่ห์ ของสีดำลดน้อยลง n

. 33


Society of Friends, designation of a body of Christians more commonly know as Quaker.

Earth Hour 2010 ปิดไฟ 1 ชั่วโมงให้โลกพัก จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับโครงการดีๆ ที่กรุงเทพมหานครร่วมกับ WWF เพื่อรณรงค์กระตุ้น จิตสำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และทางบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

ได้ให้การตอบรับและสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับ พนักงานภายในองค์กรให้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน แล้วยังมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนเพื่อลดการใช้ พลังงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

BUTTON UP

ทริปในฝัน รางวัลแห่งมิตรภาพ คุ ณ สุ ว พั ก ต ร์ กั ล ย า ณ สั น ต์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณออย อิ ท ธิ กุ ล ผู้ จั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว าส รี กั ล พรี เ มี ย ม สก็ อ ตช์ วิสกี้ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) มอบสิทธิพิเศษ ให้ แ ก่ ผู้ ช นะที่ ท ำคะแนนสู ง สุ ด

ในการแสดงพลั ง แห่ ง มิ ต รภาพ แ ล ะ ไ ด้ ร่ ว ม เ ดิ น ท า ง ใ น ‘Brotherhood Dream Trip’ ทริปในฝันที่สะท้อนไลฟ์สไตล์แบบ Live with Chivalry

กับปาร์ตี้บนเรือยอชท์ส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังเกาะส่วนตัวที่เพรียบพร้อมไปด้วยกิจกรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พักผ่อนในโรงแรมระดับห้าดาว ผ่อนคลายกับสปาสุดหรู ที่มี Chivas Angel คอยดูแลตลอดทั้งทริป โดยครั้งนี้บรรดาสมาชิกผู้โชคดีต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘สุดยอด ระดับพรีเมียมจริงๆ การร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับ CHIVAS ทำให้

รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของมิตรภาพและยังทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้นด้วย’ เพื่อไม่พลาดกิ จ กรรมสุ ด พรี เ มี ย มแบบนี้ คลิกไปที่ www.ChivalryThailand.com แล้วเตรียม พบกับกิจกรรมดีๆ จาก ลิฟ วิท ชิวาลรี่ ที่จะมีอีก

แน่นอน

. 34

เสื้อเชิ้ตแบรนด์น้องใหม่ จัดปาร์ตี้ฉลองเปิดตัวช็อปแห่งแรกในเมืองไทย ในคอนเซ็ปต์ ‘เจเนอเรชั่นส์ ออฟ รีไฟน์เม้นท์’ พร้อมแฟชั่นโชว์จาก 9 สุภาพบุรุษสุดฮอตจาก 3 เจเนอเรชั่นที่จะ ทำให้ความนิยมของเสื้อเชิ้ตเปลี่ยนไป โดยมีแขกรับเชิญและเซเลบริตี้ร่วมงานมากมาย นอกจากนี้ พิธีกรสาวสวย นาเดีย นิมิตวานิช ยังได้พาเราไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และ รสนิยมการแต่งตัวของแต่ละท่านอีกด้วย ใครสนใจแวะไปBUTTON UP ริมถนนทองหล่อ

ซอย 5 ตรงข้ามมาร์เก็ต เพลส

22 ปี ท่าอากาศยาน เชียงใหม่

เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับงานแถลงข่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ครบรอบ 22 ปี โดยผู้บริหารย้ำถึงความพร้อมในการ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบิ น ในภู มิ ภ าค สามารถรองรับผู้โดยสารถึง 8 ล้าน คนต่อปี ขณะเดียวกันก็จะเร่งพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 ของสนามบินที่ดีที่สุดของโลก n


24 Hours

-------------

Text : iD11 / Photo : W.Ansirimongkol

เกียรติยศ เกียรติสงู ส่ง หากใครได้เข้ามาสัมผัสกันใกล้ๆ กับโจ๊ก-เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง

ดีเจหนุ่มหน้าตี๋ยียวนจาก EFM ไม่หลงเสน่ห์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว เพราะไม่ว่า จะเป็นเสียงหล่อๆ หน้าใสๆ หนวดเข้มๆ หรือแม้แต่หุ่นที่สูงได้รูป

ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ย่อมเป็นที่เตะตาต้องใจของสาวๆ ได้ไม่ยากนัก แต่นอกเหนือไปจากบุคลิกที่โดดเด่นแล้ว ความสามารถของเขาก็ไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานดีเจ นายแบบ และพิธีกรอีก 3-4 รายการ

ก็เป็นเครื่องการันตีถึงดีกรีความฮอตของหนุ่มคนนี้

9.30 | พอดีช่วงนี้ผมเพิ่งเรียนจบ เลยนอนตื่ น สายหน่ อ ยครั บ ปกติ ช่ ว งเช้ า ผมจะไม่ค่อยมีงานด้วย ถ้าจะมีจะเป็นช่วง บ่ายๆ ซะมากกว่า อย่างวันนี้ไงครับ 11.00-14.00 | ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ผมจะเป็นดีเจจัดรายการอยู่ที่ เอไทม์ 94 EFM ครับ 15.00-19.00 | ปกติช่วงนี้ ผมจะไปอัดรายการทีวี ตอนนี้ก็เป็นพิธีกร อยู่ประมาณ 3-4 รายการ อัดสลับๆ วันกันไป อย่างรายการมิวสิคเฮ้าส์ บ้านดนตรี ซึ่งเป็นของ ค่ายสไปซี่ดิสซ์ รายการนี้เป็นรายการเพลงแนวอินดี้ ก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์ประมาณ 24.3001.30 น. ช่อง 9 แล้วก็มีรายการกับท่าน ว. วชิรเมธี ซึ่งเป็นรายการสนทนาธรรม โดยมีแขก รับเชิญมาร่วมด้วย แต่ตอนนี้หยุดไปสักพักก่อน เพราะกำลังมองหาช่วงเวลาใหม่ที่ดีกว่านี้ รายการ TNN 2 Life Plus รายการนี้ทำกับก้อย-รัชวิน แต่ ต่างคนต่างทำคนละช่วง ออกอากาศวันเสาร์ สุดท้าย เป็นรายการเคเบิลของแกรมมี่ชื่อ Green Channel ซึ่งรายการนี้จะมีดีเจจากเอไทม์มาสลับหมุนเวียนกัน ดำเนินรายการ ผมจะ ทำช่วง Live on Green ออนแอร์ประมาณ 18.00-18.30 น. 2 1 . 0 0 23.00 | ถ้าวันไหนว่างๆ My Lifestyle จะชอบไปเตะบอลกั บเพื่อนๆ ที่สนามหญ้าเทียม ส่วนมากมีไปเล่น ‘สนุกสนาน ง่ายๆ สบายๆ ไปไหนไปกัน ถ้าทำแล้วมี กั น แถวๆ ซุ ป เปอร์ คิ ก ส์ ตรงข้ า มมู น สตาร์ เหม่ ง จ๋ า ย แล้ ว ก็ ที่ ความสุขก็โอเค’ พระราม 9 ข้างๆ เอแบค บางครั้งก็ไปเตะกันไกลถึงพุทธมณฑล สาย 2 โน่นเลย นอกจากนี้ทุกวันอาทิตย์ผมจะมีแมชเตะกับทีม

My Favorite Song ชาติด้วย สนุกและได้เหงื่อดีครับ ‘ชอบฟังเพลงที่ไม่ตลาดมาก ออกอินดี้ๆ หน่อย เอาให้มี ความยากนิดหนึ่ง’ 01.00 | ผมจะเข้านอน My Love ช่ ว งนี้ ก่ อ นนอนจะชอบดู ที วี

‘ความรักช่วงนี้ไม่มีครับ โสดหนักเลย ชิลมาก สำหรับ

โดยเฉพาะช่องกีฬา ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็ น รายการสรุ ป ไฮไลท์ บ อล สเปค ชอบแนวที่ดูสบายๆ เป็นธรรมชาติ หรือบางทีอาจจะเปิดไปช่องเพลง ออกแนวๆ หน่อย มีสไตล์ของตัวเอง ไม่แบ๊ว มีความคิด อัพเดทเพลงใหม่ๆ ดูเอ็มวีใหม่ๆ ไม่สวยก็ได้ แต่ขอให้น่ารัก’ เผื่อจะมีมุมที่สามารถจับไปพูดใน My Plan รายการได้ และยิ่งในคืนวันเสาร์ ‘อยากทำธุรกิจที่เป็นของตัวเอง แต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำ ผมจะชอบติ ด ตามดู ร ายการ ในด้านไหนดี ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินไปก่อน เพราะถ้า

ตัวเอง (มิวสิคเฮ้าส์ บ้านดนตรี) มีเงินแล้วไอเดียก็มาเอง’ บางทีก็มีส่ง SMS ไปทักทายบ้าง สนุกดีครับ

More about Me!!

247#059  
247#059  

5 9 VOL.3 NO.59 | 1-15 APRIL 2010 เอ้า...ถ้าใครสนใจ
 พิสูจน์อักษร 1 อัตรา Editor
 + เก่งเขียน เก่งอ่านในชั้นเชิงทางภาษา + แอ็คทีฟสุด...

Advertisement