Page 1

04 DECEMBER

HAR DU TAGET TEMPERATUREN PÅ DIT ARBEJDSLIV? SIDE 10

I 2 019

ed i Vær m ncen. nkurre Juleko nge julesa Gæt 12 d! og vin

NU BEGYNDER OVERGANGEN TIL DEN NYE FERIELOV SIDE 8

SÅ TAG RATTET OG BESTEM SELV, HVORDAN DIN FREMTID SKAL SE UD – DU HAR MULIGHED FOR DET.

SIDE 3

GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening

PENSI ONIST SAMM ENKO MST 2

020

SIDE 13


D E ADL IN E

Nyt er til næste GKF2020 r ua br den 1. fe

INDHOLD Leder Julekonkurrence Borgmesterens nytårshilsen Indkaldelse til generalforsamling Gå hjem møde Kontingent ved orlov Overgang til ny ferielov Har du taget temperaturen på dit arbejdsliv? Pensionistsammenkomst 2020

Gentofte Kommunalforening Forhandlingsberettiget fagforening Værelse 341, Gentofte Rådhus 2920 Charlottenlund

Formand: Vibeke Bredsdorff Sørensen Tlf. 39 98 39 61 E-mail: vib@gentofte.dk

Tlf. 39 98 39 60 / 39 98 39 62 E-mail: gkf@gentofte.dk

Næstformand: Peter Kromann Værelse 1226 Tlf. 39 98 60 99

Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-11:30 og 12:30-14:00 www.g-kf.dk

Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion: Vibeke Bredsdorff Sørensen (ansvarsh.) Søren Juul Martin N. Andersen Lisbet Elkjær (red. sekretær) Bent Seidelin Jane Christensen

3 4 5 6 7 7 8 10 13

Kasserer: Cliff Beckmann Tlf. 26 89 71 41 Øvrige medlemmer i bestyrelsen: Søren Juul Gitte Klinch Andersen Martin N. Andersen Jane Christensen Lisbet Elkjær Bent Seidelin

Kontoret holder lukket fra den 23/12-2019 til den 5/1-2020. Begge dage inkl.

Redaktionssekretær: Lisbet Elkjær Mail le@gentofte.dk tlf. 39 98 54 17 Artikler og indlæg til bladet skal afleveres til GKF´s kontor

Rådhuset er tilsluttet Dansk Fagpresseforening. Henvendelser vedrørende bladets levering, adresseændring osv. bedes rettet til foreningens kontor.

Issn 0900-9574


Vibeke Bredsdorff Sørensen Formand

LEDER Ny ferielov Har du styr på de nye ferieregler? Overgangsordningen er trådt i kraft pr. 1/9 2019, og det er vigtigt, at du bruger et øjeblik på at læse vores artikel inde i bladet, så du er sikker på at have dage nok til næste års ferie ud over sommerferien. Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020, og så er det i henhold til den, at der fremadrettet skal afholdes ferie.

Et godt seniorliv Har du tænkt over, hvordan dit seniorliv skal se ud? Hvordan planlægger du din økonomi? Hvilke aftaler kan du lave med din arbejdsgiver? For mange af GKF’s medlemmer er der langt til et seniorliv, og det kan synes ”at skyde gråspurve med kanoner” at tage dette emne op nu? Men det er ikke for tidligt, hvis du vil have maksimal indflydelse på dit seniorliv. Arbejdsmarkedet ændrer sig. Der kommer til at mangle arbejdskraft, vi skal arbejde længere, og der er måske ikke mulighed for, at de offentlige ydelser fortsætter, som vi er vant til nu. Det er derfor vigtigt, at du hvert år bruger lidt tid på at gennemgå din pension. Få styr på, hvad det betyder, at du har været på

nedsat tid eller har været på barsel.

Hvor meget vil du have råd til i fremtiden? Vil du rejse, eller er økonomien helt anderledes, end du tror? GKF har PFA som vores samarbejdspartner, og PFA har mulighed for at hjælpe dig med at skabe et overblik. Nogle af de ting, jeg har tænkt på er, om man skal gå fra 37 timer til pension, eller om der skal ske en glidende overgang? En overgang hvor den viden og ekspertise, som er opbygget gennem et langt arbejdsliv, kan blive givet videre til nye kolleger, og hvor medarbejderen der går på pension ikke mærker overgangen så brat. De generationer, som er på arbejdsmarkedet nu, står overfor, at der er meget længere, til de skal på pension end tidligere, og derfor bør man også have drøftelsen og planlægningen af, hvad det er, man vil i fremtiden.

Så tag rattet og bestem selv, hvordan din fremtid skal se ud – du har mulighed for det.

Det første år sammen med FH Lige om et øjeblik er det første år gået sammen med FH. En ministatus vil være, at der er blevet taget rigtigt godt imod

GKF. Heldigvis havde vi også nogle af medarbejderne med fra FTF til at hjælpe os på plads i den nye hovedorganisation. De af jer, der deltog på vores generalforsamling, oplevede Lizette Risgaard, formand for FH, holde tale. Det var dejligt, at der blev afsat tid til at besøge en af de nye organisationer, som Lizette, som formand i FH, står i spidsen for.

Det er klart, at så stor en sammenlægning ikke kan ske uden børnesygdomme, men jeg har et håb om, at det på sigt kan komme til at blive en samlet platform for fagbevægelsen, akkurat som det er blevet tænkt. GKF ønsker at deltage og være med til, at det sker, og vi har en klar opfattelse af, at vi også bliver hørt.

Tak for året der gik Nu er kun tilbage at sige tak for 2019 og ønske alle vores medlemmer samt deres familier, samarbejdspartnere - interne som eksterne - en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2020.

Vibeke Bredsdorff Sørensen formand

3


e c n rre u k on k e l Ju

GÆT EN JULESANG Du får her 12 linjer fra 12 populære julesange og skal så gætte titlerne på sangene. Der trækkes lod om 2 flasker god vin blandt de rigtige besvarelser. Finder vi ikke en 12’er, så går præmien videre til en 11’er og så fremdeles. Vinderen bliver kontaktet direkte. Medlemmer af GKF’s bestyrelse kan ikke deltage.

1. Sneen smelter bort, og så ’r det hele slut _______________________________________ 2. En så klar på himlens bue

_______________________________________

3. Jesusbarnet blandt os bor

_______________________________________

4. Her i denne lille kurv

_______________________________________

5. Er kruset af ler, og kagen tør

_______________________________________

6. Du er stærk, og du har mod

_______________________________________

7. I en præstegård med rigtig julesne

_______________________________________

8. Da livstræet fæsted i graven rod

_______________________________________

9. Sorg er til glæde vendt, klagen endt

_______________________________________

10. Og ingen, ingen vil jeg dele med

_______________________________________

11. Han juleglæden os bringer

_______________________________________

12. Der er længe, længe til ___________________________________ Løsningen indsendt af: ______________________________________________________

4


BORGMESTERENS NYTÅRSHILSEN TIL GENTOFTE KOMMUNALFORENINGS MEDLEMMER

Endnu et år nærmer sig sin afslutning. Snart kan vi se tilbage på 2019 som et år, der på alle måder var begivenhedsrigt og fuldt af gode aktiviteter – med tak til alle vore kompetente og engagerede medarbejdere, som i dagligdagen skaber en veldreven organisation, der formår at matche vores borgeres ønsker og behov. Det er på skole- og dagtilbudsområdet, i forbindelse med idræts- og fritidsliv, omkring sundhed og værdige ældretilbud, i forhold til biblioteker og kultur, og ved støtte til de allersvageste samt en god integration, og mange muligheder for de unge, og meget, meget mere. I gør alle en stor indsats i det daglige sammen med jeres kolleger og ledere. Både jer, der har direkte kontakt med vores borgere, og jer, der arbejder ’bag linjerne’ i de understøttende funktioner. Et stærkt samarbejde Vi har i Gentofte Kommune en flot tradition for at samarbejde og for at skabe sammen. Det handler blandt andet om, at vi har en kultur, der er baseret på et stærkt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og hvor MED inddrages og er med i den strategiske udvikling af kommunen. Fagblad for Gentofte Kommunalforening

Det er altafgørende for, at vi har en velfungerende arbejdsplads, at medarbejdere og ledere sammen løser udfordringer og medvirker til udvikling af opgaveløsningen – både i forhold til de helt små justeringer og de mere gennemgribende forandringer. Så derfor en stor tak for det gode og konstruktive samarbejde.

have en robust økonomi, hvor skatten holdes uændret. Det kræver, at vi fortsat har skarpt øje på at få så meget som muligt ud af vores ressourcer, når vi løser opgaverne. Men det kræver naturligvis også, at vi ikke får yderligere udligningsregninger.

Vi skaber sammen i 2020 I 2020 går vi ind i andet året for vores toårige budget. Fokus er naturligvis fortsat på ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin. Gentofte Kommune skal fortsat

>>

Jeg ser frem til, at vi fortsat kan være sammen om udviklingen af vores nye fælles strategi for organisationen. Et arbejde, det tværgående netværk ’Sammen om strategien’ er tovholdere på. Indtil nu har de været i dialog med mere end 170 medarbejdere og ledere i organisationen og er blevet klogere på, hvad der er vigtigt for os som organisation, hvad en strategi for hele kommunen skal kunne, og hvordan den kan sætte retning for, hvor vi skal hen. Alle er velkomne til at bidrage i arbejdet, der kun lige er gået i gang.

I det kommende års budget fortsætter en række af de spændende initiativer, der berører den samlede organisation. Det borgerdrevne hus på Hellerupvej 21-24 ’Byens Hus – vi skaber sammen´ skal videreudvikles med bl.a. nye faciliteter til elever i udskolingen fra kommunens skoler. Og moderniseringen af Tranehaven og nye plejeboliger ved Jægersborghave fortsætter, som tidligere besluttet af forligspartierne. Første etape af Tranehaven forventes færdig inden årets udgang, og anden etape går i gang i foråret 2020. Og det skal også fremhæves, at det store projekt på Bank-Mikkelsens Vej ’Det gode liv – i nye rammer’ nærmer sig sin afslutning. De sidste indflytninger forventes i løbet af 2020.

5


Vi fortsætter også med vores fokus på FN’s 17 verdensmål bl.a. i forhold til, hvordan vi konkret kan bidrage til, at målene bliver opfyldt i vores lokalsamfund. F.eks. blev der d. 20. november afholdt ’Gentofte sprinter for verdensmålene’, hvor temaet var, hvordan vi omsætter abstrakte verdensmål til konkrete initiativer med fokus på bæredygtig adfærd og forbrug her i Gentofte. Vores handlinger i hverdagen – store som små – har tilsammen stor betydning for en bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt. Besøg hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk og bliv inspireret. Og kontakt vores Bæredygtighedsnetværk, som koordinerer indsatsen og hjælper alle gode ideer på vej.

Samtidig skal vi fortsætte med at udvikle kommunen sammen med borgerne på flere andre områder. Bl.a. gennem tre nye opgaveudvalg – ’Fremtidens boligformer for seniorer’, ’Udnyttelse af det fysiske rum til

fællesskaber’ og ’Bibliotekernes videreudvikling som kulturhuse’. I forhold til samarbejdet med borgerne har vi netop afsluttet opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’, hvor 5 politikere og 10 borgere har arbejdet sammen om at udarbejde forslag til principper, der guider kommune, borgere, foreninger, virksomheder m.fl., når vi skaber sammen, samt anbefaler nye veje, som yderligere styrker borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune.

Kommune, og guider den adfærd og gensidige respekt, vi skal have over for hinanden, når vi skaber sammen – både når det er på borgernes initiativ, og når kommunen inviterer. Borgerne skal opleve, at principperne er bærende for, hvad vi gør. Så vi f.eks. går i dialog med borgerne om deres idéer – også selvom det i første omgang ikke virker som en realistisk idé. Jeg håber og forventer, at I vil være med til at udbrede og arbejde efter principperne.

Principperne er: Lytter først, Bygger bro, Skaber fremdrift, Gør det nemt, Fastholder virkelyst og Tydelig ramme. De seks principper gælder alle – borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i Gentofte

Hans Toft

Resultatet er bl.a. seks principper, der kvalificerer samarbejdet mellem borgere og kommune, når vi fortsætter med sammen at udvikle kommunen til at være et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde.

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 28. APRIL 2020 KL.16.15 I RÅDHUSETS KANTINE

6

Gentofte Kommune er et godt sted at leve, bo og arbejde. Det ved vi, og det er i allerhøjeste grad takket være også jeres store indsats i det daglige. Tak for det. Med disse ord ønsker jeg Gentofte Kommunalforening, alle medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

NYE MEDLEMMER I perioden siden sidste blad har GKF fået 5 nye medlemmer. Velkommen i foreningen!


Gå-hjem møde Arrangeret af Arbejdsmiljøudvalget Af Søren Juul Den 2. oktober havde Arbejdsmiljøudvalget arrangeret et gå-hjem møde i Rådhusets kantine for medlemmer af GKF med emnet: Spot Stress, med foredragsholder og Stress Coach Theis Askling.

Det var dejligt at se, at så mange medlemmer var mødt frem. Theis gennemførte et foredrag om et alvorligt emne på en sjov og underholdende måde, mens han samtidig formåede at forholde sig seriøst til emnet og komme med en lang række ting, som man skal være opmærksom på, både hos sig selv, men lige så vigtigt også hos kollegaer. Theis fortalte om, hvad stress er, hvordan det opstår, og hvordan

det påvirker mennesker. Hvilke tegn man skal være opmærksom på, både hos sig selv og andre. Det hele ledsaget af små historier, som underbyggede det han fortalte om.

Hans illustration af, hvordan stress stille og roligt kan komme snigende, ved brug af et glas og en kande vand, var ganske morsomt, specielt da glasset blev fyldt og flød over, og gulvet blev vådt.

søvnig, skal du sove”. Et af flere praktiske forslag. Du kan se mere om Theis her. Det er også muligt at få adgang til diverse redskaber.

Foredraget blev afsluttet med en række praktiske råd og værktøjer, som vi selv kan bruge. Både til at imødegå stress, men også til at komme videre, hvis man er ramt. Her bed jeg særligt mærke i ”Er du træt, skal du trave. Er du

Kontingent ved orlov Hvis du har fået barn og skal på barselsorlov, eller holder orlov uden løn, har du mulighed for at få nedsat kontingent til 175 kr. pr. måned. Kravet til dig er, at du giver GKF-kontoret besked om længden af din orlovsperiode, så vi kan ændre dit kontingent.

Fagblad for Gentofte Kommunalforening

I den del af orlovsperioden, hvor du har fuld løn fra Gentofte Kommune, bliver kontingentet trukket over din løn. Men den del af orlovsperioden, hvor du er på dagpenge, skal du selv indbetale kontingent til GKF. Kontingentet indbetales til GKF’s bankkonto i Lån & Spar bank, reg.nr. 0400 kontonummer 4014172721.

7


Af Mette Løvgren, FH.

Nu begynder overgangen til den nye ferielov Overgangsordningen til den nye ferielov trådte i kraft den 1. september. Tjek de vigtigste regler her, inden du planlægger næste ferie. Sommerferien er slut for de fleste. Til gengæld har vi nu taget hul på overgangsperioden frem mod den nye ferielov, som træder i kraft til næste år.

Overgangsperioden varer fra den 1. september i år til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, som kan have betydning for, hvordan du skal planlægge dine ferier i 2020. Planlæg sommerferien 2020 Med overgangsperioden slutter den måde, vi plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i årets første otte måneder – frem til 31. august i år.

Så mens man plejer at optjene 25 feriedage på et helt år, har man her i den forkortede periode kun optjent 16,7 feriedage - svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal man på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra 1. maj til 30. september 2020. Men hvad nu, hvis man gerne vil holde længere sommerferie end kun tre uger i 2020?

8

Overgangsperioden betyder, at man ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som man plejer, når et nyt ferieår starter. Så hvis man ønsker længere ferie end de tre uger, er man nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det aftaler man med sin arbejdsgiver. Hvis man i sin overenskomst har ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan man selvfølgelig også bruge dem. Desuden har mange den 6. ferieuge, som også kan bruges i sommerferien 2020.

Man bliver ikke snydt for feriedage Men man kan måske alligevel umiddelbart have oplevelsen af at miste nogle feriedage – hvis man nu fx er nødt til at droppe vinterferien for at kunne holde den lange sommerferie. MEN… i det samlede regnskab mister man IKKE de feriedage, man har ret til!

Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener man nemlig 2,08

feriedage hver måned, som man kan afholde umiddelbart efter, man har optjent dem. Det giver alt i alt 8,32 feriedage ekstra = i alt 25. Men de feriedage, man mangler op til de 25 dage, er man altså her i overgangsåret nødt til at vente med at holde til efter sommerferien.

Lidt bøvlet for nogle? Ja, men kun dette ene år. Grunden er, at hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville vi hver især kunne have ret til op til hele ti ugers ferie det første år. Det ville have meget store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi - og arbejdsgivers økonomi. Man bliver ikke snydt for sine feriepenge I den overgangsperiode på 12 måneder, vi nu har taget hul på, indefryses de optjente feriepenge, indtil man går på pension. Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, man har optjent, til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet.


Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020 Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie fra maj året efter. På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra 1. september 2020 kan man afholde sin ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Som i dag vil man fortsat optjene 2,08 feriedage pr. måned.

Men i stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis. Eksempelvis kan den ferie, man har optjent i fx februar, allerede afholdes fra marts samme år.

Det skal du selv gøre Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år. Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, fx. ved førtidspensionering.

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Fagblad for Gentofte Kommunalforening

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

9


Af Lene Sømoed, kommunikationskonsulent i FTF-A.

Har du taget temperaturen på dit arbejdsliv? For mange af os tager den ene arbejdsdag den anden, uden vi lægger mærke til vores krops signaler. Find ud af, om du trives i dit job, og hvordan du kommer godt videre, hvis du er på den forkerte hylde. FTFa’s karrierecoach, Anni Kjeldahl, guider dig gennem tre trin. du plejede at være, sender din Igennem et langt arbejdsliv krop dig ofte signaler, som det er det nemt at komme til er vigtigt, du reagerer på. Sympat glemme at mærke efter, tomerne på, at du ikke trives i om vi glade i vores job. Det dit arbejde, kan være mange. De kan især være svært, hvis mest almindelige symptomer du, ligesom andre ansatte i er, hvis du bliver trist ved udGentofte Kommune, har været sigten til at gå på arbejde, eller på den samme arbejdsplads du mangler den arbejdsglæde, eller i den samme afdeling i du engang havde. Det kan også mange år. Mange års erfaring være, at du får ondt i maven, i det samme job er ikke altid når du er på vej til arbejde, eller ensbetydende med, at der er at der er en lille stemme, der noget galt, men det er vigtigt, gentagne gange siger: ”Jeg orker at du mærker efter. Overgandet ikke” eller ”Mine kolleger er gen fra et år til et nyt er for så svære at danse med”. mange en oplagt lejlighed til at tage temperaturen på sit Ligesom du kan have mange arbejdsliv. symptomer på, at du ikke trives i dit job, kan årsagerne også FTFa’s karrierecoach, Anni være mange. De årsager, Anni Kjeldahl, har flere års erfaring Kjeldahl med jævne mellemrum med at rådgive medlemmer støder på, er: om deres arbejdsliv. Ifølge hende er der tre trin, du skal - Du har fået andre prioriteter igennem for at finde ud af, eller værdier – det sker igennem om du er på din rette hylde hele dit arbejdsliv, at dine prioi arbejdslivet: Kend sympriteter kan ændre sig, ligesom tomerne, stil diagnosen, tag dine værdier kan skifte. kuren. - Dit job har forandret sig – det Kend symptomerne kan være, du har fået nye opgaNår du ikke er længere er ligeså ver, eller at fordelingen af dine glad for at gå på arbejde, som opgaver har ændret sig.

10

- Du har fået en ny chef, som du samarbejder dårligt med – fra tid til anden vil vi støde på kolleger eller ledere, hvor kemien eller kommunikationen ikke er der.

Stil diagnosen Sender din krop dig et eller flere symptomer på, at du mistrives, er det vigtigt at finde ind til det, der ligger bag symptomerne. Hvad din årsag er, er ikke altid nemt at finde frem til, men Anni Kjeldahl anbefaler, at du bruger disse to metoder for at komme nærmere på en afklaring:

1. Giv dine arbejdsopgaver farver Skab et overblik for dig selv over det faglige indhold, der er i dit job, ved at skrive dine arbejdsopgaver ned, enten i hånden eller på computer – store som små opgaver. Løb så listen igennem og giv hver opgave en farve. Grøn til de opgaver, du er glad for. Gul til de opgaver, du kan leve med, så længe de ikke fylder for meget i din hverdag. Rød til de opgaver, som du absolut ikke synes om. Kig så på hvor meget de forskellige opgaver fylder i din arbejdsdag. Det vil sige, hvor meget tid, du bruger på de grønne, de gule og de røde opgaver.


”Fylder de grønne opgaver måske kun 10 %, så skal der jo klart ske noget. Har du mange grønne arbejdsopgaver, som du bruger meget tid på, kan det være et tegn på, at indholdet i dit job er godt nok, men at skoen trykker et andet sted,” siger Anni Kjeldahl.

ed ”Forestil dig, at du tager det bedste af din faglighed sammen med det, du helst vil bringe i spil af din personlighed og tager det, som motiverer dig allermest – det er dér, hvor de tre cirkler

m ot iv at io n Di n

h ig gl fa

Der er tre områder, du skal være opmærksom på i dit arbejdsliv – uanset om du har et job eller er ledig. De tre områder er din faglighed, din personlighed og din motivation.

Arbejdsglæde

n Di

2. Tegn tre cirkler ”Når jeg sidder over for et medlem, tegner jeg ofte tre cirkler for at give et overblik over, hvilke områder man skal være opmærksom på i sit arbejdsliv. Mange medlemmer ved nemlig ikke helt, hvad problemet er, men de kan bare mærke, at det er der. Cirklerne hjælper med at få overblik og indsigt i de vigtigste områder i dit arbejdsliv. Det er nemlig vigtigt at blive afklaret, så den fremtidige handling bliver en bevidst henimod-noget-handling frem for en væk-fra-noget-handling,” fortæller Anni Kjeldahl og forklarer øvelsen med de tre cirkler:

Din personlighed

overlapper hinanden i midten. Det er din arbejdsglæde og dit ideelle job. Det er dér, hvor du får lov til at bringe din ønskede faglighed, personlighed og motivation i spil,” forklarer Anni Kjeldahl.

>> Fagblad for Gentofte Kommunalforening

11


Som leder kan man forebygge stress ved at skabe balance mellem ansvar og indflydelse for medarbejderen. Det gælder om at få skabt klarhed om opgaverne, og hvornår de er løst, så medarbejderne og lederen kan afgøre, om de har de ressourcer, der skal til. For når det er på plads, får vi som medarbejdere overblik. Vi når vores arbejdsopgaver og er stolte af det, vi bidrager med.

Tag kuren Peger pilen i retning af, at du er på den forkerte hylde, efter du har lavet de to øvelser, er det en god idé at sparre med dine venner eller FTFa:

Hvis du vil inddrage dine venner, skal du huske på at finde en god allieret. Det vil sige en, der tager dig alvorligt og kigger på dit arbejdsliv udefra og ikke blot minder dig om, at du fx har en god løn og bør være glad for dit job. FTFa’s karrierecoaches er ikke følelsesmæssigt involverede. De kan ikke gå vejen for dig, men de kan være med til at følge dig i processen og give dig værktøjer, så du kan komme i gang med en afklaring og komme godt videre i dit arbejdsliv. Om det, du har brug for, er en anden afdeling, eller at en anden overtager en del af dine opgaver, kommer an på din situation, men arbejd dig i retning af en afklaring, så du kan tage handling.

Opfordring Kære medlem. Hvis du ændrer navn, adresse, telefonnummer, mailadresse eller stopper i Gentofte Kommune, så vil det være en stor hjælp for kontoret, at du sender en mail eller kommer forbi med dine ændringer.

12

FTFa’s karrierecoach, Anni Kjeldahl

Sådan forebygger du stress En af de bedste måder at forebygge stress på er at skabe fælles mål om trivsel, arbejdsglæde og motivation på arbejdspladsen. Disse mål tjener også til at styrke effektiviteten og motivationen på arbejdspladsen til gavn for både virksomheden og de ansatte. Ved at sætte ord på det, der skaber pressede situationer, og skabe bevidsthed og viden om stress og stresssignaler, bliver stress ikke et tabu, men i stedet noget som man forholder sig til i fællesskabet.

”Når du opdager, hvad problemet er, skal du tage affære. Tag ansvar for dit arbejdsliv. Giv slip på de ting, som du ikke kan ændre på og fokusér i stedet på de ting, som du kan ændre på. Det er vigtigt at gøre, før du brænder ud. Men husk på, at det er en proces, og det er ikke noget, du bare kan fikse en tirsdag aften,” afslutter Anni Kjeldahl.


Foreningens pensionistmedlemmer indbydes til hyggedag

Pensionistsammenkomst 2020 Onsdag den 18. marts 2020 Kl. 15.00 – 21.00 i personalets kantine på Rådhuset (indgang gennem Rådhusets hovedindgang) Vi starter med at byde på kaffe og kage. Derefter vil der være tid til at hygge sig sammen med sine tidligere kolleger. Senere vil der blive serveret en god middag. Tilmelding bedes venligst meddelt foreningens kontor på tlf. 39 98 39 60/ 39 98 39 62 eller på mail: gkf@gentofte.dk, senest 6/3-2020.

Sæt X n ere d n e l a ik ts r a m . 8 1 2020

Fagblad for Gentofte Kommunalforening

13


GLÆD DIG TIL NÆSTE NUMMER AF GKF NYT SOM UDKOMMER I FEBRUAR 2020

GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening

Profile for GKF

GKF Nyt Nr. 4. december 2019  

GKF Nyt Nr. 4. december 2019  

Profile for gkf4