Page 1

Angst stoorniss en

‘Ikwilmijn angstdebaas worden’


ieder mens GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke

gezondheidszorg in de provincie Friesland. We bieden u hulp bij alle mogelijke psychische problemen. Met meer dan 160 locaties zijn we dicht bij u in de buurt. Ruim 2000 medewerkers dragen bij aan de zorg van de organisatie.

De beste behandelingen We kiezen bij GGZ Friesland voor die behandeling waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. Onze behandelaren zijn BIG-geregistreerd . Dit is een extra garantie voor de kwaliteit van onze behandelingen. Bij de behandeling van angststoornissen houden we ons nauwkeurig aan de laatste landelijke richtlijnen op dit gebied. (zie ook www.ggzrichtlijnen.nl of www.nedkad.nl)


s kent het: an Angst

Wat is een angst- of paniekstoornis

Iedermenskenteenbepaaldematevanangst. Angstiseenmenselijkereactieomonste beschermen.Ditmechanismeweerhoudtons ervanalteovermoedigtezijn.Hetwaarschuwt onsalsergevaardreigtenmaaktonslichaam gereedomtevluchten.Bijgevaar(bijvoorbeeld eenautodieopdeverkeerdeweghelftbelandt) kunnenwedaardoorsnelreagereneninactie komen. Indiezinisangstduseenuiterstnuttigsignaal dathetonsmogelijkmaaktomgoedte reageren.Ookinalledaagsesituatieskan angsteennuttigsignaalzijnenishet goedomdaarietsmeetedoen.Zo kunnenbijchronischeoverbelasting somsookangstklachtenontstaan.

Angstwordteenprobleemalsheteeneigen levengaatleidenengebaseerdisopniet bedreigendesituatiesdietenonrechtealsheel gevaarlijkwordengezienendieopdiemanier eenbelangrijkenegatieveinvloedopiemands levenkunnenkrijgen. Uvoeltzichbedreigdenonrustigmeteen voortdurendangstigvoorgevoelvannaderend onheil.Erisaltijdwelietswaaruzichangstig overvoelt.

Angstkanechterookeeneigen levengaanleidenenuzonderdatdit nodigishelemaalinbeslagnemen. Inditgevalsprekenwevaneen angststoornis.

Eenangststoorniskanverschillendevormen aannemen:vanheftigepaniekgevoelens dieuangstigmaken(paniekstoornis)tot eenvoortdurendonrustig,bezorgdgevoel (gegeneraliseerdeangstofeenheelspecifieke angst). Hiernaastnoemenwedeverschillende angststoornissen.

selijke n e m n e e is ‘Angst ons te reactie om ’ beschermen


angst Paniekstoornis

Ubentafentoeontzettendangstig.Ditkan De verschillende angststoornissen gepaardgaanmetallerleilichamelijkreacties, zoalshartkloppingen,zweten,benauwdheid, rillingen,tintelingenofduizeligheid.Deze lichamelijkereactiesleidendanmeestal totallerleiangstigegedachten.Ubent bijvoorbeeldbangvooreenhartstilstand, controleverliesofhetverliezenvanhet verstand.Dezeangstigegedachtenleiden vervolgensweertoteentoenamevande angstgevoelens.Hierdoorkaneensituatie ontstaanwaardooruvoortdurendgespannen bentensteedsopuwlichaamletoferook tekenenzijnvaneenmogelijkeaanval.U heeftalshetware‘angstvoordeangst’.Een paniekstoornisleidtvaaktothetvermijden vanallerleisituatiesomdatubangbentom indiesituatieseennieuweaanvaltekrijgen. Ditvermijdenvansituatiesnoemenwe agorafobie.

Sociale fobie

Uervaartovermatigveelangstenspanning insituatiesmetanderemensen.Ubent bangdatuietsverkeerdsdoetofzegtenals gevolgdaarvandooranderennegatiefwordt beoordeeldofwordtafgewezen.Situaties waarinuaandachtkrijgtvindtumoeilijken gaatuzoveelmogelijkuitdeweg.Vermijding

vansituatiesgeeftineersteinstantie opluchting,maaropdelangeduurleidthet totversterkingvandeangstgevoelensdoordat udebetreffendesituatiessteedsmeer ontwentenindefantasiededreigingsteeds groterwordt. Iedereenisweleensonzekerofverlegenin bepaaldesituaties,maarerissprakevaneen socialefobiealsudoordieangstnietmeer goedkuntfunctionereninhetdagelijksleven.

Dwangstoornis

Eendwangstoorniswordtookwelobsessiefcompulsievestoornisgenoemd.Deze benaminggeeftaandatersprakeisvan tweebelangrijkeonderdelen,namelijk obsessiesencompulsies.Obsessies zijnsteedsterugkerende,hardnekkige gedachtenof(denk)beeldendiealsakelig enstorendwordenervaren.Ukuntproberen zetenegerenofteonderdrukken,maar vaakstoppenzepaswanneerbepaalde handelingen(compulsies)wordenuitgevoerd. Compulsieskunnenbestaanuithandelingen (bijv.handenwassenofveelvuldig controleren),hetdwangmatiggeruststelling vragenaananderen(veelalgezinsleden)of uithetuitvoerenvanzogenaamdegedachterituelen(bijv.steedsingedachtentot10 tellen).


Gegeneraliseerde angststoornis

Umaaktzichvoortdurendzorgenoverdagelijkse zaken,zoalsgeldendegezondheidofhet welzijnvanuzelfofanderen.Udenktveelvuldig overmogelijkegevarendieindetoekomstopu afzoudenkunnenkomenenprobeertnualte bedenkenwatudanzoumoetendoenomtoch weercontroleoverdiesituatietekrijgen. Daardoorbentuonrustig,snellergeĂŻrriteerd, slaaptuvaakslecht,wordtsomberenheeft concentratieproblemen.Uheeftookhetgevoel, datuhetmalenvanuwgedachtenenhet zorgenmakennietkuntstoppen.Hetlijktwelof heteraltijdis. Omdatiedereenweleenstobt(zekeralsde omstandighedendaaraanleidingtoegeven) isafgesprokendaterpassprakeisvaneen gegeneraliseerdeangststoornisalsdeangsten bezorgdheidminstenszesmaandenaanwezig zijn.

Posttraumatische stressstoornis

Dezestoornisontstaatalsueenernstige gebeurtenisheeftmeegemaakt.Destoornis kanzichopverschillendemanierenuiten.U bentangstigensomsooksomber,heeftlastvan herbelevingen,bentvoortdurendopuwhoede enheeftslaap-enconcentratieproblemen. Dooruwangstgaatusituatiesvermijdendie herinnerenaandegebeurtenisenvaakkrijgt u,doordatdeklachtenzolangduren,ook problemenopanderelevensterreinen(werk, relatie)ofneigtutotverslavingomopdie manierdeangstwegtekrijgen.Hetisgoedom tebeseffen,datdeeerstetijdnaeeningrijpende gebeurtenisiedereenlastheeftvaneenaantal vandezeklachten.Pasalsdeverschijnselen

nietmeerovergaanofzichlangetijdnade gebeurtenisopenbaren,wordtgesprokenvan eenposttraumatischestressstoornis.

Hypochondrie/ziektevrees

Bijhypochondriebentuervanovertuigdeen ernstigeziektetehebbenofdatudiegemakkelijk opkuntlopen.Zodenktubijvoorbeeldlastte hebbenvankanker,SOA’sofeenspierziekte, terwijluitmedischonderzoekdaarvoorgeen enkeleaanwijzingisgevonden.Ubentzo overtuigdvanhetbestaanvandeziektedatu allerleinormalelichamelijkegevoelenszietals symptomendaarvanenregelmatigdedokter beltofopzoektomuzelftelatenonderzoeken. Ookzoektuuwlichaamvoortdurendafnaar tekenenvandeziekteofaandoeningenvraagtu geruststellingaandehuisartsenuwgezinsleden. Ubelandtdaardoorineencirkel.Ubentsteeds kortdurendenigszinsgerustgestelddatuniks hebt,maarthuisgekomentwijfeltuweeren uiteindelijkbezoektunogeenandereartsen hetzelfdepatroonherhaaltzich.

Specifieke fobie

Ubentbangvooreenvoorwerp,eendierof eensituatiezoalsliften,hoogten,spinnenof bloed.Alleendegedachtehieraankanual angstigmaken.Bijeensterkeangstkuntueen paniekaanvalkrijgen;ugaattrillen,zweten,krijgt hartkloppingenenextreemangstigegedachten. UweetvaakweldatdeangstnietreĂŤelis,maar tochgaatditgevoelnietweg.Deangstwerkt belemmerendenzorgtvoorflinkebeperkingen inuwdagelijksleven.Somsisdefobieontstaan dooreenbeangstigendegebeurtenis,maardatis zekernietaltijdhetgeval.


Hoe werkt GGZ Friesland GGZFrieslandwerktwaarmogelijklangs vastebehandelpaden.Vanafhetbeginvande behandelingishetvooruduidelijkhoevaak, opwelkewijzeenwaarubehandeldwordt. Inoverlegmetuwordendeafsprakenvervolgens ookvastgelegd,zodatupreciesweetwaaruaan toebent.

Aanmelden GGZFrieslandbiedttweedelijnszorg.Ditbetekent datualtijdeenverwijzingnodigheeft.Ditkanin overlegmetuwhuisarts,bedrijfsartsofspecialist. NadatGGZFrieslanddeaanmeldingheeftontvangen nemenwijbinnentweewerkdagencontactmetuop omeenintakegesprekteplannen.Tijdenshetintakegesprekwordenuwklachtenbesprokenenineen adviesgesprekleggenwijvervolgenseenbehandelvoorstelaanuvoor.

Contact WiltumeerwetenvanGGZFriesland dankuntucontactopnemenmet: GGZFriesland Sixmastraat2 8932PALeeuwarden Tel.0582848888 www.ggzfriesland.nl Volgonsookoptwitter@ggzfriesland

este ‘Haal het b n’ uit uw leve

Z.an.1210

Geenmensisgelijkenookelkeangst-ofpaniekstoornisisanders.GGZFrieslandsluitmeteen breedzorgaanbodaanopuwzorgbehoefte.Na hetvaststellenvandediagnosebespreektuw behandelaarwelkebehandelingpastbijuenuw angsten.Debehandelingkanbestaanuitdiverse onderdelenzoalscognitievegedragstherapie datinzichtbiedtinuwdoenendenkenen farmacotherapie,waarbijumedicijnenkrijgt voorgeschreven.

Zorgprogramma Angststoornissen GGZ Friesland  

Zorgprogramma, Angststoornissen, GGZ, Friesland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you