GEOFORUM 222 - Marts

Page 1

Mø d estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • M ar t s 2021 • N r. 2 2 2

TEMA

Forsyning


INDHOLD GEOFORUM Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 ISSN 1602-4435

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk Trykkeri KLS PurePrint A/S Oplag: 1.400 Forsideillustration Temanummer om Forsyning

Kommende numre Deadline Nr. 223 Nr. 224 Nr. 225 Nr. 226 Nr. 227 Nr. 228 Nr. 229 Nr. 230

12. marts 12. april 10. maj 13. august 8. september 5. oktober 5. november 6. december

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/annonce

Aktiviteter i Geoforum

2

Leder

3

Digitaliseringsløft til LER kommer nedgravede ledninger til undsætning

4

Forebyggelse af graveskader med ny teknologi

6

Smart Forsyning: BI i en forsyningsvirksomhed

11

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

13

Geodynamiske værktøjer til klimatilpasning og forsyning

16

Digital understøttelse af separatkloakering

18

Nemmere adgang til forsyningsdata

20

Portræt af et Geoforummedlem

21

Mødekalenderen og udpluk af arrangementer

22

Nyt fra virksomhederne

23

AKTIVITETER I GEOFORUM AKTIVITETER I GEOFORUM I DEN KOMMENDE PERIODE

1.3 1.3 2.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.3 5.3 10.3 11.3 12.3 17.3 17.3 23.3 24.3 25.3 1.4 1.4

GEOFORUM nr. 222 udkommer – Tema: Forsyning Tidsfrist for idéindsendelse til Kortdage 2021 Online møde i Geoforums forretningsudvalg En online introduktion til Trello i Geoforum for udvalgene Online møde i Redaktionen for Brugstedet.dk Online møde i Droneudvalget Drøftelse af konsekvenser af mulige ændringer i Kortdage i bestyrelsens arbejdsgruppe Opstartsmøde for Standardiseringsudvalget og for Grunddataudvalget i Geoforum Online møde til planlægning af virtuelle kurser i ejendomsdata Tidsfrist for undersøgelse af medlemmernes holdning til fremtidens Kortdage Bestyrelsesmøde i Geoforum Webinar om naturovervågning – afholdes i halen på Virtuelle Kortdage 2020 2. møde i Kortdagsudvalget 2021 Webinar: Klimaforandringer og geodata - Kompetenceudvalget Online møde i Internationalt Udvalg Online møde i Forsyningsnetværket Kontaktmøde - Geoforum og SDFE – Nils Bo Wille og Jesper Skovdal deltager for Geoforum Virtuelt gå-hjem-møde om anvendelse af satellitdata – Geoforums arrangementsudvalg Vi åbner for indsendelse af abstracts til Kortdage 2021 GEOFORUM nr. 223 udkommer – Tema: Datakvalitet


M

Revideret

Geodata til service­­forbedring og mere effektiv drift

LEDER

AF AF HANS-MARTIN FRIIS MØLLER, FORMAND FOR GEOFORUMS FORSYNINGSNETVÆRK OG DIREKTØR I KALUNDBORG FORSYNING.

Forsyningerne er ved at skifte gear. Vi skal være datastyrede og sikre en langt bedre udnyttelse af vores data i fremtiden.

med LER 2.0. Aalborg Universitet og LE34 arbejder med en kombination af nye teknologier med det mål at undgå graveskader.

Det vigtigste i den nye fremtid er at få de data, vi har, konverteret til viden, vi kan bruge til en langt bedre service for vores kunder og en langt mere effektiv drift af vores anlæg. Det kan gøres på mange forskellige måder, som det er beskrevet i en række gode artikler i det nye temanummer om forsyning.

Forsyningerne får det lidt nemmere med de nye DANVAND 2.1 og DANDAS 3.1, der gør det lettere at håndtere og udveksle de mange vand- og afløbsdata. Hexagon, HOFOR og AAV, har bl.a. gjort en kæmpeindsats for at få det til at lykkes. Nu er det op til de enkelte forsyninger at implementere de logiske modeller i et ledningsregistreringssystem.

Frederiksberg Forsyning er ved at løfte deres datahåndtering over mod et ”Smart City”-netværk, hvor rådata konverteres til information – Smart Forsyning. I Aalborg er visionen bl.a. at få mini­ meret fejlkoblinger i kloaksystemet og sat turbo på separatkloakeringen. Faktisk vil man frem­ skynde målet med 35 år for at sikre en optimal klimatilpasning.

Herudover er kimen lagt til en ny forsynings­ dataportal, som skal medvirke til at skabe større gennemsigtighed i forsyningssektoren. I første omgang er det bearbejdede nøgletal fra indberetningerne til den økonomiske regulering af monopolselskaber i el- og vandsektoren, som det angår. SDFE skal stå for driften af den nye dataportal.

Kravene til kvaliteten af data bliver mere og mere synlige efterhånden, som vi får gjort os klar til LER 2.0. 750.000 km kabler, rør og ledninger skal være digitaliseret og udgøre grundlaget for LER2.0 i juli 2023. Det bliver en kæmpe samfundsmæssig gevinst.

Til sidst bliver vi så løftet helt op til det store overblik med udnyttelse af satellitter til at måle på landbevægelse og jordforskydninger. Det er meget relevant i dele af landet med specielle geologiske forhold.

Men det kan gøres endnu bedre ved at anvende Reality Capture og Augmented Reality sammen

Rigtig god fornøjelse med læsningen af endnu et spændende blad om geodata og forsyning.

Temanummer I dette nummer af GEOFORUM ser vi nærmere på

Det skulle ligesom forsynings-GIS have været et stort

”Forsyning og GIS”. Emnerne dækker en række

emne ved Kortdage 2020, så vi har høstet input fra

forskellige aspekter af forsyningsselskabernes

mange kanter på dette tema.

arbejde, hvor brugen af geodata og nye teknologier kan skabe et bedre overblik, end vi tidligere har haft.

Hvis du har lyst til at bidrage med en artikel, så skriv til

Næste temanummer bliver med fokus på datakvalitet.

redaktør, Mette Borg, mbo@geoforum.dk.


Digitaliseringsløft til LER kommer nedgravede ledninger til undsætning Det tager i dag flere dage at indsamle oplysninger om ledninger i et område. Digitaliseringsløftet med LER 2.0 vil gøre det muligt at få udleveret ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger på under to timer. Det vil lette de administrative byrder ved planlægningen af gravearbejde og reducere antallet af graveskader. AF JESSE GOODMAN, SDFE

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har gennemført en modernisering af det landsdækkende Ledningsejerregister (LER 2.0). Det vil give en hjælpende hånd til alle, der planlægger eller udfører gravearbejde. De kan se frem til hurtigere adgang til mere overskuelige oplys­ ninger om nedgravede forsyningsledninger, -kabler og –rør, som ikke kan ses med det blotte øje, men skal undgås, når skovlen stikkes i jorden. LER 2.0 bidrager til SDFE’s målsætning om at sikre tilgængelighed og sammenhæng i data, så de understøtter samfundets store omstillinger. Systemet har været klar til brug siden januar 2020. De første af landets ledningsejere er allerede tilsluttet. En fuld realisering af systemets mulig­ heder kræver, at alle ledningsejere kobler op på LER 2.0. Den indsats starter for alvor nu. Nye krav til ledningsejerne Hvor ledningsejerne før sendte ledningsoplys­ ninger uden om LER, så sendes LER 2.0-oplys­ ningerne nu ind til LER i et ensartet format. Det sker via en automatiseret integration til LERs web­service. Dette sker i overensstemmelse med LERs GML-datamodel og i vektorformat. LER sammenstiller så efterfølgende ledningsoplys­ ningerne, som udstilles til graveaktøren i en kortviser og som en GML-datapakke.

derfor en indfasningsperiode frem til juli 2023 til at gennemføre deres digitalisering og tilslutning. Brugerne kommer ombord på LER 2.0 Flere ledningsejere er allerede nu langt med deres forberedelser til LER 2.0. Der forventes at være en kraftig tilslutning af ledningsejere i 2021 og derefter løbende frem til juli 2023. Flere private virksom­ heder tilbyder teknisk bistand og kan være nøglen til ledningsejernes omstilling.

Bekendtgørelsen til LER-loven indeholder de nye krav, som ledningsejerne skal leve op til. Kravene er ramme¬sættende for den digitale omstilling, de skal gennemføre. Kravene er udformet i tæt samarbejde med branchens aktører via LERs følgegruppe.

For at sikre en så hensigtsmæssig brugerimplementering som muligt har SDFE en række aktiviteter undervejs i 2021. Aktiviteterne omfatter en vejledning til LER-loven og en bekendtgørelse. Det er også en brugerevaluering af kortviseren og styling af ledningsoplysninger på vej. Endelig planlægges en temadag om LER 2.0 ved Geoforums­­forsyningsnetværk og teknisk sparring via et nyoprettet LER-­teknikerforum.

Det er et omfattende arbejde at digitalisere de omkring 750.000 km kabler, rør og ledninger, som ligger under den danske muld. Ledningsejerne, som primært består af forsyningsselskaber, har

Derudover stiller SDFE gerne op til oplæg, vejledning og support til LER 2.0. Du kan orientere dig yderligere om de nye lovkrav i vejledningsmate­ri­ alet på: www.ler.dk

4

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1


FME ER GOD TIL ALLE TYPER DATA - IKKE KUN BIM- OG GEODATA Forsyninger har behov for at samle og analysere data af mange forskellige typer. I dag har organisationer, der formår at skabe mere værdi og indsigt fra data, en betydelig fordel i arbejdet med at forbedre og effektivisere. FME er for mange det foretrukne værktøj til dataintegration. Det er derfor ingen overraskelse, at vi har en række forsyningskunder, der er kommet langt i denne proces. Med dataintegration sikrer man, at hver bruger får adgang til al relevant data i sin favorit applikation. Det kan være GIS, system til projektstyring eller drift, en mobil app eller en tilpasset kalkule i Excel. Automatisering med FME kan hurtigt spare mange timers arbejde på opgaver, som udføres igen og igen. Samtidig er det nemt at tilpasse til flere formater og applikationer. Data i realtid giver mulighed for hurtigere og smartere beslutninger. FME videreudvikles hele tiden for at kunne håndtere nye typer data fra web, IoT/sensorer og streaming. Kontakt vores eksperter, hvis du vil høre, hvordan løsninger hos forsyninger og andre kunder kan benyttes i din virksomhed. Sweco er FME partner med Safe Software, og vi har certificerede medarbejdere som forhandler, supporterer og uddanner i FME. Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center

Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SWECO.DK


Forebyggelse af graveskader med ny teknologi Unøjagtig og manglende ledningsdokumentation er hovedårsagen til graveskader i Danmark. Vi rejser spørgsmålet, om mobilbaseret Reality Capture og Augmented Reality (AR) kan anvendes til forebyggelse af graveskader – og hvordan? AF LASSE HEDEGAARD HANSEN, AALBORG UNIVERSITET, OG TORBJØRN MANDAHL PEDERSEN, LE34

En ledningsovergravning er oftest dyr, besværlig og tidskrævende. Derfor tilstræber både ledningsejere og graveaktører så vidt muligt at undgå det. De nye tiltag med LER 2.0 er et skridt i retning mod at skabe sammenhængende ledningsdata til at give et bedre overblik og dermed færre graveskader. Anvendelse af nye teknologier kan imidlertid forebygge graveskader endnu mere. I denne artikel præsenteres erfaringer med anvendelse af 3D punktsky-teknologi (Reality Capture) til registrering af anlægshuller og dokumentation af ledninger under gravearbejdet. Ved et senere gravearbejde vil punktskyerne kunne vises sammenstillet med LER-oplysninger til at danne et bedre grundlag for planlægning af gravearbejdet. Disse data vil også kunne visualiseres i marken med Augmented Reality (AR) til at opnå et bedre overblik i både planlægningen og udførelsen af arbejdet. Vi vil med denne artikel gerne synliggøre værdien af Reality Capture og AR til ledningsejere og graveaktører i forsyningsbranchen. LER 2.0 - godt fundament, men bedre ledningsdata? Siden 2005 har en graveaktør skullet foretage en graveforespørgsel igennem ledningsejerregistret (LER) før gravearbejde. LER formidler derefter kontakten til de berørte ledningsejere, som tilsender ledningsdokumentation til graveaktøren. Formidling af ledningsinformation igennem LER er i dag en velkendt procedure, som på mange måder har gjort det nemmere at indsamle

6

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

systematisk information. Det har dog langt fra været et perfekt system. Et tilbagevendende problem for graveaktører er mangel på sammenhængende ledningsdata, der er modtaget fra ledningsejere. I først version af LER, som stadigvæk anvendes til en stor del af ledningsarbejdet, har der ikke været specifikke krav til dokumentationsformat. Dette betyder, at graveaktører modtager PDF-tegninger over ledningers placering, og disse er nogle gange suppleret med GIS­ og CAD­filer. PDF­tegninger leveres med mange forskellige baggrundskort, og ledningerne kan fremstå som alt fra skitsemæssige arbejdstegninger til et ledningskort med et moderne digitalt udtryk. Med et mål om at forbedre LER har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) fra januar 2020 påbegyndt implementeringen af det nye LER 2.0. Dette har til formål at standardisere den ledningsinformation, som graveaktørerne får tilsendt. Efter medio 2023 er det et krav for ledningsejerne at udlevere ledningsdata i GML, som skal følge en fælles LER-datamodel. Krav til metadata for de enkelte ledningstyper er også påkrævet, såsom registreringstidspunktet for indmålingen af ledningen. I forbindelse med udviklingen og implementeringen af LER 2.0 er der blevet udviklet en web-baseret kortviser, som vist i figur 1. Denne kortviser kan indlæse LER 2.0 ledningsdatapakker og give graveaktører nem adgang til at vise ledningsdata i et sammenhængende og ensartet udtryk. Dette er et konkret eksempel på, hvordan anvendelse af >>


Geofokus

EFFEKTIV KOMMUNAL SAGSBEHANDLING

Et koncept, der giver dig adgang til effektiv geografisk sagsbehandling, med sømløs sammenhæng til ArcGIS.

DU FÅR FIRE SPECIALTILPASSEDE VÆRKTØJER

SØGNING

KONFLIKTSØGNING

PARTSHØRING

PRINT

DU KAN SELV UDVIKLE OG KONFIGURERE

DEL DINE ERFARINGER I EN ÅBEN BRUGERGRUPPE

Find mere information på www.geoinfo.dk/Vi-tilbyder/Løsningskatalog/geofokus

G E OFORUM • MARTS 2021

7


Figur 1. Skærmbillede fra LER-kortviser med en demonstrationsdatapakke indlæst (https://kortviser.ler.dk)

digitale værktøjer kan forbedre dataudvekslingen imellem ledningsejerne og graveaktørerne. Vi mener, at LER 2.0 er et skridt i den rigtige retning, men det løser ikke hovedårsagerne til graveskader – nemlig unøjagtige og ufuldstændige ledningsdata. Ledninger, som er anlagt for mange år siden og blev registreret mangelfuldt, bliver ikke mere nøjagtige af at blive digitaliseret, hvis udgangspunktet er unøjagtig eller ufuldstændig dokumentation på papir. Yder­ ligere mangler højdeinformation på store dele af ledningsnettet i de eksisterende ledningsarkiver og -databaser, hvor vejledende læggedybder i stedet må udgøre en erstatning for de reelle koter på ledningerne. Samtidig er det rimeligt at antage, at det ikke er alle eksisterende ledninger, der er registreret i ledningsejernes databaser og dermed heller ikke i det LERudtræk, som graveaktøren modtager. Det fulde potentiale af LER 2.0 vil ikke opnås, før alle ledninger er omlagte og/eller nyindmålte med bedre og mere nøjagtige registreringer. Der vil således gå mange år, før alle ledninger er indmålt med et ensartet kvalitetsniveau, som sikrer

8

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

troværdigheden af ledningsdata, og gør den anvendelig for både ledningsejerne og graveaktørerne. LER 2.0 bidrager således med et godt og struktureret fundament for dataudveksling og sikrer en vis ensartethed af de registrerede ledningsdata, men der mangler tiltag, der specifikt fokuserer på forebyggelse af graveskader. Dokumentation og visualisering af nedgravet infrastruktur En række forsyningsselskaber har i de seneste to år dokumenteret deres anlægshuller med SmartSurvey™ fra LE34, der ud fra videooptagelser med en mobiltelefon og brug af fotogrammetri (Reality Capture) danner en 3D punktsky, som de bruger som ekstra ledningsdokumentation. Novafos og Aarhus Vand har som nogle af de første i Danmark dokumenteret over 3.500 anlægshuller som 3D punktskyer. Det betyder, at de for dele af deres forsyningsområde har et ret detaljeret øjebliksbillede af ikke kun egne ledninger, men også af store dele af hele den nedgravede infrastruktur. Det giver dem en unik dokumentation og en langt bedre forståelse for ledningernes placering, end et ledningsudtræk alene fra LER kan gøre. >> >>


Figur 2. Til venstre ses et ledningskort, der viser ledningsdata hentet fra LER. Til højre ses en 3D punktsky af et anlægshul i samme lokalitet, der viser de aktuelle ledninger og dermed den manglende ledningsregistrering.

Figur 2 illustrerer et LER-udtræk sidestillet med en 3D punktsky af ét af Novafos’ anlægshuller fra samme lokalitet. I figuren ses det tydeligt, at ledningsdata fra LER-udtrækket er ufuldstændig, idet tre ledninger ikke er blevet korrekt indberettet igennem LER – eller måske er helt manglende. Vi mener, at Reality Capture kan anvendes til en bedre ledningsdokumentation. Nøjagtigheden på punkstkyerne svarer til almindelig GPS-nøjagtighed eller bedre. Punktskyerne viser alle fritlagte

ledninger og anden type af nedgravet infrastruktur som LAR-anlæg og støbte konstruktioner. LAR-­ anlæg og betonstøbninger er elementer, som ofte kan være en hindring under gravearbejdet. I dag er det en type af nedgravet infrastruktur, som ikke skal – eller kan – udleveres i henhold til LER 2.0-datamodellen. Anvendelsen af Reality Capture vil således ikke blot kunne give et mere virkelighedstro dataudtræk, men også inkludere data om anden nedgravet infrastruktur, som på nuværene tidspunkt ikke er eller kan registreres. >>

Figur 3. Til venstre ses en AR prototype, der viser en virkelighedstro visualisering af ledningsinformationen. Til højre ses afprøvningen af prototypen. En video af AR prototypen i aktion kan ses her: https://tinyurl.com/y2nt3lk2

G E OFORUM • MARTS 2021

9


Figur 4. WebGIS, hvor punktskyerne vises som ortomosaic ovenpå et ortofoto. Dette kunne implementeres direkte i LER-kortviseren og vises sammen med ledninger fra LER 2.0 ledningsdatapakker.

anvendelsen i marken. Graveaktørerne var også positivt stemt og så ligeledes et potentiale. De påpegede vigtigheden af, at punktsky-data skal være nemt tilgængelig, samt behovet for en tydelig visning af, hvornår registreringstidspunktet for punktskyerne er foretaget, for ikke at opnå en falsk tryghed. Under fremvisningen forklarede en grave-formand, at det vil være en forbedring med brugen af AR, fordi man ikke ser alle de kabelkrydsninger med traditionelle ledningsoplysninger. Man vil således vide nøjagtigt, hvor man kommer ned, hvis andre aktører har været der før og tidligere har registreret 3D punktskyer af deres anlægshuller. Konklusionen var, at AR ikke bare er en gimmick, men potentielt kan udgøre en vigtig del i at forebygge graveskader ved at visualisere nøjagtig ledningsinformation i marken. Vi mener, at AR sammen med Reality Capture er en del af den samlede løsning til at forebygge graveskader.

Fra ledningskort til visualisering med AR Registrering af 3D punktskyer vha. Reality Capture er for Novafos stadigvæk en ny procedure. De mener selv, at de endnu ikke har opnået den fulde nytteværdi af denne nye form for dokumentation. Eksempelvis håber de at kunne anvende 3D punktskyer i planlægningsarbejdet af nye ledningsanlæg på samme strækning, hvor de har foretaget registreringer ved tidligere gravearbejde. Her forventer de også at kunne effektivisere anlægs­ arbejdet, da 3D punktskyer vil medføre et bedre overblik, før anlægsarbejdet begynder. AR er en visualiseringsteknologi, som før er blevet anvendt til at visualisere traditionelle ledningsdata i GIS i kontekst til virkeligheden. Der er imidlertid ikke mange erfaringer med at visualisere 3D punktskyer af anlægshuller. For at vise anvendeligheden af AR til visualisering af registrerede punktskyer blev dette demonstreret på en konkret lokation overfor hhv. Novafos, Aarhus Vand, graveaktører og LE34. En håndfuld medarbejdere var til stede og fik muligheden for at afprøve en AR prototype udviklet af Aalborg Universitet. Af figur 3 fremgår det, hvorledes punktskyer bliver vist på vejoverfladen og dermed danner en virkelighedstro visualisering fremfor blot at vise traditionelle ledningsdata i GIS. Vandforsyningens medarbejdere var overbeviste om, at AR er et anvendeligt værktøj og så gode muligheder for

10

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

Fremtidsperspektiver og fælles dataudveksling Udveksling af ledningsdata mellem ledningsejere og graveaktører er ikke nyt. LER blev i sin tid etableret for netop at fremme denne dataudveksling og for at forebygge graveskader. Den skitserede løsning er ikke en erstatning af LER, men en præsentation af, hvordan nye teknologier kan fremme bedre dokumentation, udveksling og visning af ledningsdata. LER 2.0 er et skridt på vejen, men vores underjordiske infrastruktur er mere kompleks end 2D linjesegmenter. Vi mener, at Reality Capture og AR kan bidrage med en bedre visualisering af ledningsdata og de komplekse forhold, man forefinder i gravehullerne. Således kan teknologierne supplere de allerede eksisterende ledningsdata i LER overfor ledningsejere og graveaktører. Visning af Reality Capture data i Augmented Reality indeholder ikke de nødvendige metadata, som LER 2.0 besidder. Derfor skal de to teknologier ses som supplement til LER, snarere end konkurrerende løsninger, der forhåbentlig i fremtiden bliver implementeret som et tillægsmodul i LER 2.0 – LER 3D. Man kunne forestille sig, at man ved en graveforespørgsel også får tilsendt de nyeste registrerede anlægshuller inden for det forespurgte polygonområde – eller et link til en online 3D dataudstilling. En anden mulighed kunne være at vise punktskyerne som ortomosaic direkte i LER­kortviseren, som illustreret i figur 4. Mulig­ hederne er mange, men vi håber, at denne artikel har givet en større indsigt i, hvordan nye teknologier kan komme mere i spil for at arbejde hen imod et kollektivt mål om at forebygge graveskader af vores nedgravede forsyningsinfrastruktur.


Smart Forsyning: BI i en forsyningsvirksomhed Frederiksberg Forsyning A/S har igennem en årrække arbejdet med at opbygge en række datadrevne løsninger som et effektivt beslutningsgrundlag for de daglige aktiviteter i forsyningen. Set i lyset af den teknologiske udvikling er det en rejse, som kun lige er begyndt.

AF HENRIK HOVE CHRISTENSEN, FREDERIKSBERG FORSYNING A/S

Fra data til information Forsyningen råder i dag over en lang række datasamlinger, der hver især er dedikeret til specielle opgaver eller områder. Det gælder et økonomisystem, som indeholder information om forsyningens ressourcer, et GIS, der indeholder information om forsyningens ledningsnet, og senest en målerdatabase med data fra fjernaflæste målere på henholdsvis vand­ og fjern­ varmenettet. Vi har igennem de seneste år arbejdet med etableringen af et ”Smart City”-netværk, der består af 835 access points fordelt over hele kommunen. Netværket er primært etableret med henblik på fjernaflæsning af forsyningens forbrugsmålere (se figur 1), men også som fundament for forskel­ lige ”Smart City”-tiltag. Udover forbrugsmålerne spiller forskellige sensorer på ledningsnettet også en stor rolle. Sensorerne måler tryk, flow og niveau i forskellige centrale punkter i ledningsnettet. Disse målinger er vigtige i løsningen af forsyningernes udfordringer som følge af klimaforandringer. Data fra OIS er også centrale – især ved udarbejdelse af prognoser som forudsigelser af forbrugsmønstre.

Sammenstilling af forbrugsdata Ved at sammenstille forbrugsdata over tid med information fra BBR er vi i stand til at sige noget om udviklingen i forbruget og lave prognoser for fremtiden. Det er oplagt, at antallet af toiletter/ badeværelser på en lokation har en direkte indflydelse på vandforbruget. For den enkelte lokation er denne viden måske ikke så værdifuld, men hvis man begynder at aggregere data for dele af forsyningsnettet, vil dette være vigtig viden ift. planlægning af renovering af ledningsnettet. Man opnår den største værdi og får det ”fulde” billede af virkeligheden, når man sammenstiller >>

Figur 1 Access points med antal fjernaflæste forbrugsmålere.

G E OFORUM • MARTS 2021

11


data fra forskellige fagområder. Derfor arbejder vi med at blive klogere på vores forretning (BI), netop gennem sammenstilling af data (data mining). Vi kan anskue data mining som den proces, der konverterer vores rå-data til infor­­­­ma­tion. Det samler vi under én hat og kalder det: Smart Forsyning. Datakvaliteten er vigtig Forsyningens data warehouse er helt central i løsningen. Heri samles data fra forskellige fag­ systemer og bindes sammen, se figur 2. GIS

Økonomi

OIS

Data warehouse

SCADA

Målerdata

CRM (kunde)

Figur 2 De primære datakilder i forsyningens data warehouse.

Konsistens og datakvalitet i de enkelte datasæt bliver sat på en prøve, når man begynder at integrere datasamlinger. Selvom det system, der er master på et givent område, til en vis grad er tolerant ift. datakvalitet, så vil denne tolerance ikke findes i øvrige systemer, og det bliver besværligt at kæde data sammen.

PostGreSQL. Sidstnævnte anvendes med en extention (TimescaleDb) til at partitionere tabeller og dermed optimere arbejdet med tidsrækker. Det medfører en række forskellige måder at integrere på tværs af platforme. Det kan være replikering af data, men også ”live” integrationer på tværs af databaser og tekno­ logi. Teknologianvendelsen har for øje at kunne levere aktuelle informative visualiseringer af forsyning­ens datasamlinger. Selvom geodata selvsagt spiller en væsentlig rolle, må vi konstatere, at tiltagene i Smart Forsyning går et spadestik dybere end de traditionelle GIS-tema­ tiseringer. Så det er ikke GIS, der er omdrejningspunktet i aktiviteterne, men geodata spiller alligevel en vigtig rolle, da de fleste tiltag indeholder en geografisk dimension. Investering af meget energi Det er i dag selvstændige dashboards, der er baseret på open source-platformen, Grafana, der er det centrale element i ”Smart Forsyning”-­­ løs­ningen. Vi anvender også andre teknologier som Microsoft Power BI og egenudviklede visua­ liseringer. Der søges løbende efter nye værktøjer og nye muligheder for visualisering, se figur 3. Det er altafgørende og fælles for løsningerne, at der er brugt en del tid på dels at strukturere data, men også på at sikre den tidligere nævnte konsistens. Vi har derfor brugt rigtig meget energi på at

I forsyningen er det vores kundesystem, der er master på forbrugsstederne, mens det er GIS, der er master på forbrugsstedets geografiske placering, og målerdatabasen, der er master på selve forbruget på de enkelte forbrugssteder. Når forskellige datasamlinger på denne måde bindes sammen, er datakvalitet og konsistens altafgørende. Vi har derfor brugt en del ressourcer på at bringe overensstemmelse imellem de forskellige systemer, så alle involve­ rede systemer har et fælles billede af forsyning­­ens forbrugssteder. De officielle adresser fra ­Danmarks Adresseregister (DAR) har spillet en central rolle i dette arbejde.

definere samspillet imellem de datasamlinger, der er i spil. Ikke mindst har det været tidskrævende at etablere forsyningens data warehouse. Aktuelt har vi udrullet de første løsninger, men arbejdet fortsætter.

Anvendelse af forskellige teknologier I den periode, hvor arbejdet med Smart Forsyning­­­har stået på, har der været en række forskellige teknologier i spil. På databaseniveau anvendes således både SQL-server, Oracle og

Det er vores overbevisning, at den tid, der er investeret i at strukturere data, er godt givet ud. Vi har fået etableret et robust fundament, som i de kommende år vil blive udbygget med nye data­ typer og nye løsninger.

12

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

Figur 3. Visualisering af vandstand i brønde i december 2020


Revideret

Fra branche­modeller til brugervenligt GIS Med DANVAND 2.1 og DANDAS 3.1 fra DANVA får vandforsyningerne nye modeller med flere muligheder, end der har været i de tidligere modeller. De nye modeller indeholder informationsmodel og ­udvekslingsformater til flere nye begreber som fx LAR og brud, samt understøttelse af LER 2.0 og seneste versioner af Foto- og Brønd­manualerne. Modellerne bygger på en fælles kernemodel for vand og afløb, der rummer et fælles sprog og en ensartet måde at håndtere livscyklus, historik og ledningsbegrebet på. AF HANNE RIBERGAARD, HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE

Igennem de seneste 15 år har forsyninger brugt DANVAs modeller til at registrere vand- og afløbs­systemer. For nogle år siden blev det besluttet at konsolidere disse modeller med en fælles kernemodel for at få en fælles forståelse af begreberne. Dermed reduceres risikoen for misforståelser, når der kommunikeres om vand- og spildevandsforsyningsnet. Dette arbejde har resulteret i to nye logiske data­modeller DANVAND 2 og DANDAS 3.

Avancerede modeller for vand Modellerne er opbygget i moduler, hvor hvert modul indeholder en liste med begreber og indbyrdes relationer mellem begreberne. Vandmodellen alene består af 117 begreber med 160 relationer imellem, og dertil kommer snitfladen mod de andre moduler og udvekslingsformater. Det er op til den enkelte forsyning og GIS-­ leverandører at afgøre, hvordan de logiske >>

Figur 1. Implementering af en DANVAND 2.1 vandledning i GIS til ledningsregistrering.

G E OFORUM • MARTS 2021

13


ret

modeller bedst implementeres i et ledningsregistreringssystem, se eksemplet i figur 1. Processen med at gå fra de logiske modeller til tabeller i en database og objekter på et kort er forløbet som et agilt udviklingsprojekt. Projektet har været i tæt samarbejde mellem DANVA og små og store forsyninger. Bl.a. har Hexagon, HOFOR og AAV afholdt ugentlige møder og løbende lavet tilpasninger, så vi på den måde rammer det, forsyningerne ønsker bedst muligt. I projektet har vi konfigureret DANVA’s logiske branchemodeller (figur 2) som fysiske modeller i G/Technology, som er Hexagons GIS­platform til ledningsregistrering (figur 3). Dette indebærer, at brugeren får alle GIS- og ledningsregistreringsfunktioner via standardplatformen. Systemet indeholder funktionalitet til etablering og vedligeholdelse af topologi og relationer, trace, valideringsregler, rapporter, import af landmålingsdata samt konstruktionsværktøjer, digitalisering og redigering af ledningsdata. På den måde er der implementeret et system til planlægning, projektering og dokumentation af ledningsdata med fuld understøttelse af alle moduler fra DANVA. Begreber og definitioner fra DANVA Så vidt muligt er begreber og relationer, der er definerede fra DANVA, blevet implementeret én

til én i GIS. Grundet de mange relationer, der findes i de nye modeller, har vi udviklet et endnu bedre værktøj til håndtering af relationer. Relationer og begreber er navngivet på samme måde i ledningsregistreringen som i DANVA. På den måde er det nemt for alle at bruge systemet, da samme navne og begreber bliver brugt i DANVAs modeldokumentation og registreringsvejledninger, se figur 2 og 3. DANVA kan levere informationsmodellen som et regneark. Vi har i projektet udviklet et værktøj, der kan læse filerne med den logiske model og lave dem om til en fysisk implementering i databasen. Værktøjet styres af forretningsregler, som brugeren kan tilpasse. Disse regler styrer opsætning af signaturforklaring, layout af attribut-menuer, kodelister, kataloger samt relationer/topologi mellem begreberne. Dette værktøj har været en stor hjælp i den agile tilgang til projektet, da vi nemt har kunnet ændre på reglerne for, hvordan vi vil bruge de nye modeller, for så derefter at generere en ny fysisk implementering, som brugerne har kunnet se og teste. Skarpt definerede snitflader DANVA-modellerne indeholder nogle skarpt definerede snitflader, så det bliver nemt at udveksle data. Udvekslingsformatet er XML­filer, hvor DANVA definerer skemaerne for filerne. Erfaringsmæssigt >>

Figur 2. DANVAND 2.1 logisk model som grundlag for den fysiske implementering i en database.

14

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1


Figur 3. Fysisk implementering af DANVAND 2.1 i standard GIS til ledningsregistrering.

bruges der meget tid, fra man modtager data fra leverandøren, til disse er indlæst. Derfor er der i implementeringen af de nye modeller lagt et stort arbejde i at optimere denne proces. Modtages et sæt af XML-filer, kan disse mere eller mindre automatisk indlæses i databasen. Hvis XML-filerne overholder DANVA XSD-skemaerne og passer med de grunddata, som forsyningerne har i forvejen som knudenavne, materialekoder og kataloger, kan data indlæses med et minimum af arbejdsindsats fra brugeren. Hvis der er afvigelse i data, eller hvis brugerne ønsker at se data, før de indlæses, kan det også lade sig gøre. Vi har indført et ekstra lag (en modtager-database) til håndtering af DANVA XML, der giver brugeren mulighed for at kigge og rette i XML-data før indlæsning i ledningsregistreringen. Der er lavet en brugergrænseflade til dette, så brugerne undgår at holde styr på XML-tags og rette direkte i XML-filerne. Med GUID i DANVA-modellerne (unikke nøgler på tværs af alle databaser) er det nu blevet meget nemmere at identificere om modtagne data i XML eksisterer i ens egen database, eller om det er nye data. I vores implementering kan brugeren selv bestemme hvilke opdateringer, XML-importen skal

gennemføre: alle, udvalgte tabeller/attributter eller helt ned på enkelte objekter. Udsigt til ens konvertering Endelig har projektet også udviklet konverteringsværktøjer for at kunne opgradere data i de gamle modeller til den nye implementering. Her har det været en stor hjælp, at DANVA har stillet konver­ teringstabeller mellem gamle og nye modeller til rådighed. Det betyder, at denne del af konver­ teringen kan ske 100% ens for alle forsyningerne. For data, som ikke var indeholdt i de gamle modeller, skal vi selv afgøre, hvordan eksisterende data flyttes til de nye modeller. Det drejer sig om kabler, fremmede rør og flader, brud og LAR. Det har være sjovt at være med i en fuld implementering af DANVA-modellerne, hvor vi har startet helt fra bunden. Samtidig har vi kunnet udnytte vores erfaringer fra implementeringen af de gamle fysiske DANVA-modeller. Det er ikke så tit, at man får lov til at starte helt forfra. Vi er overbeviste om, at det tætte samarbejde med forsyningerne og DANVA med en agil udviklingsmetode har sat os i stand til at levere et brugervenligt ledningsregistreringssystem, der understøtter DANVAs nye avancerede modeller.

G E OFORUM • MARTS 2021

15


Geodynamiske værktøjer til klimatilpasning og forsyning

Hvordan kan landbevægelser beregnet med satellitdata sammen­ stilles med geologisk information til brug for risikokortlægning i forsyningssektoren og til klimatilpasning? - Sammen med Aarhus Vand og andre udvalgte slutbrugere udvikler vi kvalitetssikrede bereg­ninger af landbevægelser, geologiske modeller og risiko­ modeller.

AF NIELS BROGE OG VINCENT PHELEP, GEOPARTNER INSPECTIONS, MADS ROBENHAGEN MØLGAARD, GEO, SAMT KIM BALTZER KALLESTRUP, AARHUS VAND

Velfungerende vandforsynings- og spildevands­ systemer er afgørende for vandforsynings­sektoren og samfundet som helhed af sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske årsager. Sektoren håndterer betydelige langsigtede investeringer i fornyelse såvel som vedligeholdelsesarbejde på ad hoc-basis. Der er derfor løbende opmærksomhed på at optimere driften bl.a. ved at effektivisere sanering og vedligeholdelse af ledninger og brønde. Fra myndighedernes side har der i de senere år været stort fokus på at frigive og udstille offentlige data, som har gavnet såvel den offentlige som den private sektor. Hermed er det blevet muligt at etablere datadrevne beslutningsprocesser. Spildevandssektoren nyder også godt af denne strømning, idet centrale data om landbevægelse og lokale sætninger er blevet stillet frit til rådighed. Disse frie data danner i dag grundlag for værdi­ forædlede produkter af høj kvalitet skræddersyet til forsyningsbranchen.

16

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

Landbevægelser og ledningsrenovering Eksempler på centrale data til effektivisering og planlægning af ledningsrenovering og vedlige­ holdelse er detaljeret information om vertikal­ bevægelsen af landskabet koblet med geologiske og geotekniske informationer. Disse forhold har betydning for ledningernes etablering, kapacitet, selvrensningsevne og holdbarhed. Kombinationen af data, herunder også andre frie offentlige data fx grundvandsdata, gør det muligt at beskrive og modellere geodynamiske processer, som er af stor betydning for et moderne og effektivt drevet forsyningsselskab. Landbevægelser kan i dag beregnes ved hjælp af satellitdata, og områder præget af sætninger kan på den måde kortlægges meget nøjagtigt baseret på den historiske udvikling, se figur 1 og 2. Indsigt i forholdene under terræn Nøjagtige geologiske, hydrologiske og geotek­ niske modeller kan give indsigt i forholdene >>


Figur 1. Danmark er et land i evig bevægelse og landbevægelserne, som kan måles fra satellit, har stor betydning for planlægning af nye projekter og drift af eksisterende anlæg.

under terræn. Det er det miljøbygværker og ledninger placeres i. Samtidig kan modellerne benyttes til beregning af de fremtidige forhold, herunder betydningen af klimaforandringer og ændrede arealanvendeler. Modellerne, der udføres som avancerede 3D voxel-modeller, kan indeholde flere forskellige parametre som geotekniske styrkeforhold, vandindhold, organisk indhold og geologi, se figur 3. Modellerne giver nye og bedre muligheder for målrettede forundersøgelser i kombination med den historiske landbevægelse. Derved opnås bedre muligheder for at undersøge øget sætnings-

risiko ved planlagte aktiviteter som fx byggeri, anlæg og dræning. Potentialet ved datasammenstilling Potentialet ved at sammenstille geologiske data med satellitberegnet landbevægelse er stort. Data er komplekse, men hvis de udstilles i bruger­ venlige og standardiserede værktøjer, der er målrettet specifikke anvendelser, kan de give stor værdi for forsyningssektoren. For Aarhus Vand er databearbejdning og -sammen­stilling på dette område meget relevant. Det ligger godt i tråd med behovet for >>

Absolut vertikal landbevægelse

Interpoleret grid over absolut

Gradientkort. Kortet viser, hvor

beregnet fra Sentinel-1 satellittens

­vertikalbevægelse inklusive

­hurtigt vertikalhastigheden æn-

D-139 spor (4/10 2016 – 30/11

konturlinjer. Kan fx anvendes til

drer sig rumligt. Kan fx anvendes

2020). Beregningen afviger mindre

udpegning af rørledninger med

til udpegning af stresspåvirkede

end 0,2 mm/år sammenholdt med

reduceret kapacitet.

­forsyningsledninger.

GNNS-data. Figur 2. Eksempel på satellitberegnet information om landhævning og sætning.

G E OFORUM • MARTS 2021

17


Figur 3. Eksempel på voxel-baseret 3D-model inkl. forskellige parametre, som hver især har indflydelse på forekomst, omfang og størrelse af sætninger.

bedre adgang til nøjagtig information i form af datatjenester til støtte for økonomisk leve­ dygtige beslutninger inden for drikkevandsog kloaksystemer. I et ”Asset Management”-perspektiv er det altid vigtigt at forny eller renovere rørledninger lige før, de går i stykker. Således er anlægsudgifter og

omkostningseffektivitet et permanent fokus for Aarhus Vand og øvrige forsyningsvirksomheder. Meget peger på betydelige forbedringspotentialer i at effektivisere planlægning og renovering af underjordiske rørledninger baseret på informa­tion om undergrundens dynamik og jordover­fladens bevægelse.

Digital understøttelse af separatkloakering Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune fremskynder separat­ kloakering på baggrund af klimahensyn. Separatkloakeringen understøttes med en digital løsning – minkloak.dk. AF ANNI OFFERSGAARD, NIRAS

Ved separatkloakering opstår der fejlkoblinger. DANVA og Miljøstyrelsen estimerer, at der ved 2-10 % separatkloakeringer opstår fejlkoblinger, som medfører spildevand i åer og vandløb, en øget belastning af kloaknettet samt risiko for opstuvning i kældre ved kraftige regnskyl.

18

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

Egentlig havde Aalborg Kommune et mål om at være færdige med separatkloakering inden år 2065. Oprindeligt var målet sat til år 2100 som en del af Aalborg Forsynings ”Vision 2100”. Med et øget fokus på klimamæssige hensyn blev Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune hurtigt enige om, >>


at fejlkoblinger ikke kunne accepteres i Aalborg. Det blev derfor besluttet at fremskynde målet med 35 år. Mål om nul fejlkoblinger Aalborg Byråd satte et mål om nul fejlkoblinger i år 2028. Det førte til et tværgående projekt: ”0 fejl og i rette tid” mellem Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning. På baggrund af dette ønskede man en række forskellige tiltag og hovedfokus var på det digitale. Undersøgelsen af, hvordan projektet kunne understøttes digitalt, startede. Direktør Bo Laden fra Aalborg Forsyning kom på inspiration fra nummerplade.net, hvorfra alle tilgængelige informationer præsenteres. Med inspiration fra en sådan opbygget tilgang og et samtidigt træk på forskellige datakilder vil man med separatkloakeringen opnå en værdibaseret funktion for flere involverede aktører med samling af alle relevante kloakoplysninger på en platform. Aalborg Forsyning ønskede derfor en platform, der guider borgerne gennem et separatkloakeringsforløb, men samtidig oplyses kloakmestre, så antallet af fejlkoblinger mindskes. Webløsningen MinKloak.dk Aalborg Forsyning har udviklet en digital løsning i samarbejde med NIRAS, hvor såvel kloakmestre som borgere kan få oplysninger om kloakforholdene på en bestemt adresse. Der er arbejdet med hvilke tilgængelige data, der skulle bruges, så datakilderne spænder bredt med alt fra GIS, administrationsprogrammer, spildevandsplan, drift- og vedligeholdelsessystemer, BBR, Tinglysningen, OIS, byggearkivet og til relevant dokumentation for kloakmestre. Med dette datagrundlag blev webløsningen, MinKloak.dk, udviklet. Højner kundeservice En anden gevinst med webløsningen er løftet af kundeservicecentret. Hvis en borger oplever et problem med sin kloak, kommer løsningen med en navigation på et problemforløb. Borgeren bliver oplyst på områder, man selv kan tjekke og afklare, hvordan et problem kan løses. Hvis der stadig er problemer, så bliver man henvist til en kloakmester i lokalområdet. Byens borgere kan

direkte fra webløsningen indrapportere et kloakproblem. Al kommunikation bliver vist med let forståelige billedformater. Siden giver således et overblik over hvem, der ejer hvad, hvem, der kan kontaktes, og hvem, der er ansvarlige eller kan hjælpe med en løsning af problemet. På denne måde får borgerne en præcis indikation af deres kloakforhold jf. spildevandsplanen. Desuden præsenterer webløsningen separatkloakeringsprojekter gennem et forløb, og her vises også muligheden for flytning af stik.

Benchmarking En ekstra fordel med MinKloak-løsningen er, at der kan opsamles data om klager, samt sættes fokus på områder, der har brug for ekstra opmærksomhed. Dermed kan man lave en benchmarking af, hvor indsats og udvikling skal sættes ind. Projektleder, Michael Hald Christensen, Aalborg Forsyning, siger: ”Med en digital platform får vi alle adgang til hurtige oplysninger om kloakforhold. Samtidig lettes kundeserviceafdelingen. Det kræver, at alle bidrager med en struktureret tilgang med dataoplysninger, men vi har i Aalborg undgået fejlkoblinger”. Michael Hald Christensen fortsætter: ”Vi har formået at skabe en brugervenlig platform, der fungerer som et kommunikations- og formidlingsværktøj, men som også hjælper på klimaet, så vi undgår, at spildevand løber ud i vores natur”.

G E OFORUM • MARTS 2021

19


Nemmere adgang til forsyningsdata En ny forsyningsdataportal skal samle forsyningsdata fra forskellige myndigheder. Den derved opnåede nemmere adgang til forsyningsdata skal skabe større gennemsigtighed i forsyningssektoren.

AF ANNETTE PETERSEN, SDFE

Regeringen og et enigt Folketing lavede i 2018 en energiaftale for årene 2020-2024. Som en del af energiaftalen lancerede en række myndigheder i slutningen af 2020: ”Forsyningsdataportal.dk”. Formålet med Forsyningsdataportal.dk er at øge og forbedre anvendelsen af data i myndighedernes betjening af forsyningssektoren og samtidig skabe større gennemsigtighed i sektoren. Udstilling af relevante data på forsyningsområdet kan desuden være med til at skabe grobund for innovation og nye forretningsmodeller i både den offentlige og den private sektor. Fælles udstillingsplatform for forsyningsdata Portalen skal samle en række data om og fra forsyningssektoren. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, de tre dataejere: Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Forsyningssekretariatet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), der står bag den nye portal. Forsyningsdataportalen fungerer som en fælles udstillingsplatform, hvor data fra de forskellige områder af forsyningssektoren udstilles centralt og i et sammenligneligt format. Udstillingsplatformen vil indeholde bearbejdede nøgletal, som

20

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

er indberettet til brug for økonomisk regulering og teknisk data fra energiproducenttællingen. Stadig under udvikling Forsyningsdataportalen viser data fra myndighederne på forskellige måder. Man vil fx kunne tilgå de rå data og kortvisninger, og på længere sigt vil man også kunne se visning af figurer og tal. De første to datasæt omfatter bearbejdede nøgletal, som er indberettet til brug for økonomisk regulering af monopolselskaber i el- og vandsektoren. Nøgletallene viser bl.a. hvilke priser, der betales for transport af strøm hos de respektive el-distributionsselskaber. Derudover er der adgang til teknisk data fra energiproducenttællingen om el- og varmeproducerende enheder i Danmark. Her kan man bl.a. se brændselstype og produktionskapacitet knyttet til danske kraftvarmeværker. Portalen er stadig under udvikling. Der vil derfor løbende komme nye data og visualiseringer til. SDFE, som har bidraget med datakompetencer, værktøjer og eksisterende datainfrastruktur til projektet, vil også stå for driften af den nye dataportal.


Portræt af et Geoforummedlem Hvad er din civile status? Gift med Rikke, som arbejder med strategisk HR og lederrekruttering. Desuden far til Ida på 13 år, og i hus med både kanin, fugl og fisk. Hvad er din baggrund? Uddannet Datamatiker, der siden blev suppleret med Diplom i Softwareudvikling. I øvrigt blev jeg som værnepligtig uddannet i måletroppen ved Kongens Artilleriregiment – FØR, man valgte at bruge GPS, så jeg har gået mange kilometer i terræn med vinkelmåler og målebånd, og har besøgt utallige trigonometriske stationer. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche? Mit første job var Teledanmark EDB. At jeg havnede med datamigrering af ledningsregistreringssystemer fra de hedengangne KTAS og Jydsk Telefon m.fl., kan vist kun tilskrives tilfældigheder. Med god hjælp fra et par dygtige landinspektører kom vi i mål med migreringerne, og dér var jeg snavset så meget til i geodata, at jeg hang ved. Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver. Min titel er: Dataarkitekt. Men opgaverne spænder vidt, og de handler både om drift og support af vores ledningsregistrering og desktop-GIS, ETL-automatiseringer i forbindelse med datafornyelse samt dataintegrationer til mange forskellige interne og eksterne kilder. Dertil kommer diverse analyser og strategiske indsatser i forbindelse med data – ikke mindst vores nye satsning på en forenet dataplatform på tværs af vores egen og måske andre virksomheder. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Det har altid været vigtigt for mig, at det skal være sjovt at gå på arbejde. I mit job er jeg mere katalysator og værktøjsmager, så det stiller krav til ydmyghed over for dem, der rent faktisk skal anvende disse redskaber. Der skal være plads til nysgerrighed og udvikling, men også til dyb og gammel kompetence. Det er, når jeg kan føle, at jeg gør en forskel, at jeg synes, det er sjovest. Hvor i branchen kan du se, at der er noget, som rykker? Det mangler at slå helt igennem, men Machine Learning kommer til at ændre vores måde at arbejde på. Et eksempel er befæstelsesklassifika­ tion via data fra etableringen af højdemodellen.

Navn Jeppe Steen Andersen Alder 47 år Stillingsbetegnelse Dataarkitekt Hvor i landet bor du? Skovby, lige vest for Aarhus Hvor i landet arbejder du? Aarhus Det giver et helt nyt kort med en kæmpestor værdi for blandt andet vandbranchen – mere af det! Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæftiger dig med? Der er så meget data derude – i super kvalitet og let tilgængeligt. For at de store nationale investeringer i kvalitetsdata giver afkast, skal de bruges i vores processer, og dér har jeg en rolle. Ved min og mine gode kollegers hjælp bliver data brugt som grundlag for beslutninger, og det bliver muligt at sætte strøm til processer. Det giver bedre kvalitet og hurtigere sagsbehandling. Kan du se nogen udfordringer i fremtiden? Vores måde at være i verden på giver allerede nu udfordringer i forhold til klima. I de kommende år bliver effektive, veldrevne, men også nytænkende og innovative vandselskaber en endnu større nødvendighed. Det vil jeg gerne være med til at skabe grundlag for – med geodata.

G E OFORUM • MARTS 2021

21


Arrangementer På baggrund af Regeringens tiltag for at begrænse smitten med Coronavirus følger Geoforum løbende sundshedmyndighedernes anbefalinger, hvorfor yderligere nogle af de planlagte arrangementer måske aflyses eller udskydes. Har du spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på geoforum@geoforum.dk. Vi håber på forståelse herfor fra medlemmerne. Webinar om naturovervågning ved Virtuelle Kortdage 11. marts Klimaforandringer og geodata 17. marts Anvendelse af satellitdata 25. marts Virtuelt kursus om ejendomsdata 8.,13. og 20. april Generalforsamling 2021 i Geoforum 6. maj Datafordeleren i praksis 20. maj Adresseseminar 2021 16. juni i København Kortdage 2021 24.-26. november

Klimaforandringer og geodata

KOMPETENCE

Onsdag den 17. marts kl. 09:30 - 12:30 I de seneste år har vi set en stor interesse for anvendelse af geodata til kortlægning og analyse af klimaforandringer og til at se nærmere på muligheder for klimatilpasninger og afværge foranstaltninger (mitigation) – og vi har måske bare set toppen af isbjerget.

Et program for webinaret er under udarbejdelse. Læs mere på: www.geoforum.dk/ kalender

Datafordeleren i praksis

KOMPETENCE

Torsdag den 20. maj kl. 09:00 - 12:00 Med Datafordeleren har vi fået en helt ny indgang til data. På flere punkter adskiller den nye indgang sig fra hvad, vi traditionelt har været vant til med bl.a. Kortforsyningen.

oprettelsen og de forskellige brugertyper vil blive gennemgået, ligesom de mest almindelige tjenester vil blive afprøvet med afsæt i QGIS. Derudover vil der blive kigget på, hvorledes man opsætter dataabonnementer m.m.,

Dette webinar giver gennem en

der sikrer, at Datafordeleren selv

blanding af demonstration og hands-

leverer opdaterede data til brugeren.

on eksempler deltageren et indblik i, hvordan data er struktureret, og hvordan vi kan anvende dem. Bruger-

Anvendelse af satellitdata

Læs mere på: www.geoforum.dk/ kalender

ARRANGEMENTSUDVALG

Torsdag den 25. marts kl. 15:30 - 17:00 Vores arrangementsudvalg er gået sammen om et virtuelt gå-hjemmøde, hvor du bl.a. kan få nyheder fra rummet – let krydret med eksempler på danske anvendelser af satellitdata og effekter af COVID-19 set fra rummet. Desuden skal vi høre om, hvordan datafusionsmetoder måske kan gøre satellitdata mere homogent.

www.geoforum.dk/kalender 22

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 2 1

Vi dykker ned i, hvordan man producerer skyfrit geodata og i hvilket omfang, man kan have tillid til kunstig geodata - uanset oprindelsen. Et program for det virtuelle gå-hjemmøde er under udarbejdelse. Læs mere på: www.geoforum.dk/ kalender


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE LER 2 er nu i drift Som en af de første sætter vi i disse dage de første ledningsejere i drift på LER 2. SWECO er nu der, hvor de første af vores kunder overgår til udlevering af ledningsoplysninger via LER 2. Er du også klar til at overgå til en lettere besvarelse af graveaktørerne med ledningsoplysninger, så kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder for at komme i gang. Du opnår værdifulde besparelser fra første dag. Dels minimeres risikoen for graveskader på dine ledninger, dels sparer du det manuelle arbejde med at udlevere tegninger til graveaktøren. Vores LER-mailer-løsning er med andre ord en virkeligt klog investering. Kontaktperson: Lea Taggaard Telefon: 20 23 73 93 Email: lea.taggaard@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Orbicon Informatik har skiftet navn til WSP Informatik I 2019 blev Orbicon solgt til den canadiske rådgivervirksomhed, WSP. Det medførte et navneskift, som trådte i kraft i september 2020. Informatikafdelingen hedder dermed nu WSP Informatik. International virksomhed med lokal forankring Med det seneste opkøb af Golder har WSP 54.000 medarbejdere fordelt over de 7 verdensdele. Ingen på det danske marked har en større global tilstedeværelse. Med lokale rødder i Hedeselskabet og en dansk historie på mere end 150 år er vi stolte af at kunne tilbyde et globalt vidensnetværk i kombination med en stærk lokal tilknytning, som styrker vores digitale løsninger. Betydning for kunderne Kundekontrakter og kontaktpersoner er de samme, men fremover er vores officielle hjemmeside: www.wsp.com/da-DK/hubs/informatik. Her kan kunder tilmelde sig Informatiks events og læse mere om vores digitale løsninger. Kontaktperson: Dan O. Kiilerich Telefon: 51835180 Email: Dan.Kiilerich@wsp.com Hjemmeside: https://www.wsp.com/da-DK/hubs/informatik

MinKloak.dk – NIRAS’ digitale løsning til effektiv kommunikation om separatkloakering til borgere og kloakmestre

Mølbak Landinspektører A/S er prækvalificeret til Mobile Mapping af det danske statsvejnet for Vejdirektoratet

NIRAS har i samarbejde med Aalborg Forsyning udviklet en digital platform, minkloak.dk, hvor en samling af relevante kloakoplysninger er tilgængelige for både borgere og kloakmestre. Ved søgning på en bestemt adresse kan en borger se, hvordan kloakforholdene er, om der skal udføres separatkloakering, hvem, der er ansvarlige, hvem kan kontaktes og meget mere. Desuden kan kloakmestre se forhold såsom tilslutningskort, spildevandsplan, ejendomsoplysninger samt diverse ansøgninger og færdigmeldinger.

Vejdirektoratet har prækvalificeret seks ud af 15 danske og internationale virksomheder til at afgive tilbud på kortlægning af det samlede danske statsvejnet ved hjælp af Mobile Mapping.

MinKloak højner også forsyningens kundeservice. Platformen guider borgere igennem et kloakproblemforløb med løsningsforslag og tips, og borgere kan direkte fra siden indrapportere et kloakproblem. Al kommunikation bliver selvfølgelig vist med letforståelige billeder og tekst. Læs mere på data.niras.dk eller se løsningen på www.minkloak.dk. Kontaktperson: Anni Offersgaard Telefon: 42990309 Email: aoff@niras.dk Hjemmeside: www.data.niras.dk

Mølbak Landinspektører A/S er eneste danske hovedleverandør, som skal afgive tilbud. ”At være eneste danske repræsentant i et stærkt internationalt felt vidner om vores faglige ekspertise, kapacitet og store erfaring inden for Mobile Mapping. Vi har gennem årene udviklet og oparbejdet en stærk faglighed, og valget af os cementerer vores position som førende Mobile Mapping-specialist herhjemme”, siger administrerende direktør, Jens Mølbak. Mølbak Landinspektører A/S håber at blive valgt som leverandør til Vejdirektoratet og med vores specialistviden om Mobile Mapping tilføje ekspertise og værdi til opgaven. Læs mere på vores hjemmeside: www.molbak.dk. Kontaktperson: Jens Mølbak Telefon: 20 78 46 45 Email: molbak@molbak.dk Hjemmeside: www.molbak.dk

G E OFORUM • MARTS 2021

23


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Hexagon kan nu byde ind på opgaver via ny SKI-aftale

Velkommen til Kurt Menke international QGIS-ekspert

Mange af Hexagons kunder benytter i dag SKI til indkøb af standard­ software samt relateret vedligehold og services. Vi er derfor glade for, at vi nu er blevet en del af SKI’s portfølje, så nye og eksisterende kunder kan handle med os via den nye aftale, som træder i kraft d. 28. marts 2021.

Kurt Menke flyttede i januar fra USA til Danmark. Nu er han i Septima, hvor vi er meget stolte over at kunne byde ham velkommen.

Den nye SKI-aftale gør det mere effektivt og fleksibelt for offentlige kunder at angive deres forretningsmæssige behov via deres system, hvorefter de vil modtage leverandørernes bud på en løsning i stedet for at skulle til at udvælge fra en liste af standardsoftware. Denne flek­sibilitet hilser Hexagon velkommen, da vores software er mere fagspecifik og tilpasset til den enkelte kundes behov og forretningsgang. Vi er spændte på at se, hvordan det mere fleksible indkøbs­ system kommer fra land, og er klar til at gribe de opgaver, der måtte komme vores vej. Kontaktperson: Anders Hartmann-Andersen Telefon: 52141545 Email: anders.hartmann-andersen@hexagonsi.com Hjemmeside: https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/da-dk

Kurt er velkendt og respekteret i det globale spatial og open source community. I Danmark er han nok især kendt som QGIS-ekspert og forfatter af lærebøger bl.a. ‘Discover QGIS 3.X’, der giver en grundig introduktion til QGIS. Kurt har internationalt ry inden for spatiale analyser, visualisering og kartografi og som GIS-underviser. Som en del af GeoAcademy modtog han i 2015 “Global Educator of the Year Team Award” og han er “Charter Member” i Open Source Geospatial Foundation (OsGeo). I Septima skal Kurt både hjælpe kunder fra sit hidtidige arbejde i USA - og nye kunder, både i Danmark og internationalt. På programmet er også nye kurser, bl.a. i QGIS, fx om avanceret visualisering. Og så er Kurt ved at lære dansk. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Kan dine kolleger nemt sammenligne socioøkonomiske data for to geografiske områder?

Få KMD Cognito Tinglysnings­data i Cognito Databasen- en investering, som tjenes hurtigt hjem!

Det kan de med Census Benchmark!

KMD Cognito Tinglysningsdata er forberedte i samarbejde med vores kunder, så det altid er muligt at lave analyser på tværs og i sammenhæng med de andre datagrupper i KMD Cognito. Det er meget nemt at frasortere dokumenter, så kun relevante oplysninger vises. Det kan være, at en byggesagsbehandler, inden der gives en tilladelse, skal undersøge for tinglyste servitutter som byggeretslige skel, byggelinjer og i nogle tilfælde adkomst til ejendommen. Tinglysningsdata kan være en del af en konfliktsøgning, som alle byggesagsbehandlere benytter.

I løsningen kan de sammenligne to områder som skoledistrikter, byer og kommuner inden for beskæftigelse, uddannelse, husstands­ indkomst eller familietyper. De kan også selv indtegne et geografisk område og anvende det. Resultatet er grafer, nøgletal, index og udvikling over tid. Census Benchmark er nem at anvende og kan benyttes af ledere, politikere samt kolleger i hele organisationen. Vi har afholdt webinar om Census Benchmark for 37 kommuner, hvor deltagerne var begejstrede og gav følgende kommentarer om nytte­­­­ værdien: • Få viden om vores lokalområder • Brugerne kan selv • Skabe overblik og understøtte beslutningstagning • Analysere på flere variable samlet ét sted • Bringe data helt ud til brugerne Kontaktperson: Allan Larsen Telefon: 6313 6889 Email: ala@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

24

GE OF OR UM • M AR TS 2 0 2 1

For en forsyning skabes et overblik over hvilke ledninger, der er tinglyst på matriklen eller mangler at blive tinglyst eller om et udvidet regnvandsbassin stadig ligger inden for det tinglyste område. Kontrollen af gamle tinglyste dokumenter gøres hurtigt og præcist. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: https://www.kmd.dk/loesninger-og-services/loesninger/ data-og-analyse/grunddata


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Få styr på landbevægelser, der påvirker dit drifts- og ­anlægsprojekt Viden om landbevægelser er vigtig ved anlægs- og renoveringsprojekter, da undergrunden bestemmer behov for fundering, risiko for sætninger m.m. Map GM fra Geopartner giver dig svar på spørgsmål som, ”Hvor er der registreret vertikale landbevægelser og med hvilken hastighed?”. Med Map GM får du adgang til at se satellitbaserede radarmålinger af landhævninger og -sænkninger. Du kan anvende data i direkte samspil med dine egne data og beslutte de rette foranstaltninger for dit projekt på et kvalificeret grundlag. Vi har behandlet og formidlet data, så det ikke kræver ekspertviden at anvende de registrerede målinger og beregnede tendenser. Map GM gør, at du kan agere på forkant, sikre dine investeringer, og forøge levetid og rentabilitet for dit drifts- og anlægsprojekt. Ring til os og hør, hvordan du kan drage fordel af Map GM. Kontaktperson: Niels Henrik Broge Telefon: 41318534 Email: nhb@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Geoinfo nyheder Dansk Esri Konference 2021 – NY DATO Deltag i konferencen d. 30. september – d. 1. oktober, hvor mere end 200 ArcGIS-enthusiaster fra hele landet mødes og får seneste nyt om ArcGIS. www.geoinfo.dk/Events/Dansk-Esri-Konference-2021 Geoinfo webinarer – Kender du dine ArcGIS Apps? Vi fortsætter de populære webinarer, hvor vi hver måned introducerer en af vores mest benyttede applikationer. ArcGIS Field Maps - 9. marts ArcGIS Scene Viewer - 13. april ArcGIS Urban - 11. maj ArcGIS for Power BI - 8. juni Tordags Tech Talk – sidste torsdag i måneden Tilmeld dig, hvis du gerne vil opdateres om de seneste nyheder fra Esri, høre om spændende og relevante supportsager og stille spørgsmål om ting, der fylder i din hverdag som ArcGIS-bruger. www.geoinfo.dk/Uddannelse/Webinarer Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: dorthee@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Volue – Software for sustain­able growth

Brug af IoT i fjernvarme­ sektoren

Volue forhandler branchens bedste teknologier, som vi matcher til den enkelte forsynings behov.

Gennem anvendelse af IoT-teknologi har Atkins optimeret driften hos en række fjernvarmeforsyningsselskaber. Specifikt har brugen af aktuatorer med IoT-teknologi indbygget reduceret behovet for tilstedeværelse af teknikkere på lokalitet. Dette opnås ved installation af moderne aktuatorer med fjernstyring opnået gennem IoT-teknologi.

Vi forenkler arbejdsgange, effektiviserer, sikrer høj datakvalitet og skaber overblik over data hos alle vores skandinaviske kunder med dokumenteret IT-sikkerhed som udgangspunkt. Vi har effektive og brugervenlige løsninger inden for: • Ledningsregistrering / GIS • WEBGIS – ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise Portal - Geocortex • LER2 • Projektering • Drift • Datadreven Ledningsfornyelse/Asset Management • IOT • Kundehenvendelse Volue – Software for sustainable growth

Til Frese har Atkins udviklet en IoT-app, der kontrollerer aktuatorer (dyser, haner, kontrolskabe) i fjernevarmeforsyningen. App’en visualiserer seneste værdier af eksempelvis temperatur. Løsningen er baseret på Sigfox-teknologien, og selve app’en er udviklet i AWS. Systemet er i drift i flere fjernvarmeselskaber. Kontakt os gerne for at høre mere. Virksomhed: Atkins Danmark Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: jan.norsted@volue.com Hjemmeside: www.volue.com

GEO FO RUM • MART S 2021

25


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Hackathon - 2 uger med fokus på store datasæt Der var store mængder data at arbejde med i Erhvervsstyrelsens og SDFE‘s hackathon, som fandt sted i uge 4 og 5. Kortomatic deltog sammen med otte andre virksomheder i den virtuelle hackathon. Vores bidrag var rettet mod landets deponier og gjorde primært brug af skråfotos og laserscanninger fra SDFE. I vores løsning brugte vi kunstig intelligens til at lokalisere nye billeder ind i en eksisterende 3D-model. Vi er altid klar på nye udfordringer med store datasæt. Mere om vores bidrag her: https://kortomatic.com/hackathon-2021 Ny medarbejder Pr. 1. februar er Andrea Vallone ansat i Kortomatic, hvor han vil have fokus på fotogrammetri og computer vision. Andrea har en ingeniøruddannelse fra det polytekniske universitet i Milano og fortsætter studierne ved DTU i Lyngby med et fokus på autonome systemer.

TomTom og Precisely annoncerede d. 4. februar en udvidelse af deres lange partnerskab. TomTom vil stille deres markedsledende kort- og trafikdatasæt til rådighed for Precisely, hvilket giver Preciselys kunder vigtig kontekst til at tage sikre forretningsbeslutninger. Precisely vil bruge TomTom’s præcise kortdata såvel som TomTom’s historiske og real-time traffik-data. Precisely vil dele markedstendenser og geografisk indsigt med TomTom, hvilket giver TomTom kritisk information til fortsat at forbedre sine ydelser og produkter. Precisely vil give tilbagemeldinger på ændringer af veje, som TomTom vil indarbejde real-time. ”TomTom er stolte over at samarbejde så tæt med Precisely, som hjælper kunder at opnå data-integritet via maksimal præcision, konsistens og kontekst i data”, siger Anders Truelsen, Managing Director hos TomTom Enterprise.

Kontaktperson: Hans Hansen Telefon: 70 26 94 26 Email: hans@kortomatic.com Hjemmeside: kortomatic.com

K RTOMATIC Nye kunder og global version på vej, GeoAtlas live Vi har op imod jul og i starten af det nye år fået en række nye brugere på GeoAtlas Live. Det er alt fra store organisationer som Miljøstyrelsen, WSP, Novafos og Metroselskabet til mindre vandværker og en lang række af kommuner. Vi er rigtig glade for samarbejdet. Da vi siden opstarten har haft en del henvendelser fra udlandet, er vi i gang med en global version af både platform og de underliggende dataservices – både on- og offshore. Mere information om dette følger i løbet af foråret. I GeoAtlas Live kan vi lave datarapporter med et klik. Få de oplysninger du har behov for i jeres design. Det er både smart og nemt. Vi digitaliserer også store mængder af historiske projektdata om undergrunden og miljøforhold med vores GeoTizer-værktøj. Kontakt os for flere informationer. Kontaktperson: Mads Robenhagen Mølgaard Telefon: 31740188 Email: mrm@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

26

TomTom og Precisely udvider partnerskabet

GE OF OR UM • M AR TS 2 0 2 1

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller Telefon: 29133769 Email: peter.moller@precisely.com Hjemmeside: https://www.tomtom.com/company/press-releases/ news/26681/

Stillingsopslag, der bringes på www.geoforum.dk, bliver rent faktisk set En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1300 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen. Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på: www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere.


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2020

Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes nu.

COWI Multi Viewer

Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Generalforsamling i Geoforum Du indkaldes hermed til generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 6. maj 2021 kl. 15.00 i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V, med mindre, vi ikke kan mødes som følge af situationen med Coronavirus. Generalforsamlingen vil også kunne tilgås virtuelt. Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, er det meget velkomment. Jf. vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen skriftligt i hænde (geoforum@geoforum.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen og fremsatte forslag vil kunne ses på hjemmesiden: www.geoforum.dk/generalforsamling senest 3 uger inden generalforsamlingen. Vel mødt!