Geoforum 219 - december

Page 1

M ø d estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • D e ce mb e r 2020 • N r. 2 1 9

TEMA

Året, der gik


INDHOLD GEOFORUM Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 ISSN 1602-4435

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk Trykkeri KLS PurePrint A/S Oplag: 1.400 Forsideillustration Temanummer om ”Året, der gik”

Kommende numre Deadline Nr. 220 4. december Nr. 221 11. januar

Aktiviteter i Geoforum

2

Leder

3

Kortdage 2020 gik virtuelt

4

Hvor er vi internationalt set?

8

To nye udvalg i støbeskeen

9

Efteruddannelse i 2020

9

2020 set fra rummet

10

Droneudvalget søger indflydelse på ny lovgivning

11

Unikt med et dansk videnskabeligt tidsskrift inden for geodata

12

Portræt af et Geoforum­medlem

13

Mødekalenderen og udpluk af arrangementer

14

Nyt fra virksomhederne

15

Virtuelle Kortdage 2020 fortsætter med webinarer henover vinteren

20

AKTIVITETER I GEOFORUM AKTIVITETER I GEOFORUM I DEN KOMMENDE PERIODE

2020 2021

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/annonce

1.12

GEOFORUM nr. 219 udkommer – Tema: Året, der gik

1.12

AI 2020 – afholdes som et webinar

3.12

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde – Jesper Skovdal deltager for Geoforum

3.12

Evaluering i Kortdagsudvalget af Virtuelle Kortdage 2020

4.12

Online møde i Kompetenceudvalget

4.12

Tidsfrist for redaktionelt materiale til GEOFORUM nr. 220

7.­8.12

Løbende revision af Geoforum

8.12

Online møde i Forsyningsnetværket

9.12

Virtuelle Kortdage 2020 – Webinar: Studerende har ordet

9.12

Online ESERO Netværksmøde

11.12

Online møde i Perspektiv­redaktionen

15.12

Online dialogmøde med GeoForum Norge – sekretariatet deltager for Geoforum

15.12

Møde i Internationalt Udvalg

21.12

Sekretariatet holder lukket og ønsker alle god jul og godt nytår


M

LEDER

Sammenhold i Coronaens tid AF NILS BO WILLE-JØRGENSEN, BESTYRELSESFORMAND FOR GEOFORUM

Så er det ved at være slut for år 2020. Hvilket år! Det

medlemskontingent og et billigere Kortdagsarrange­

har jo været et mærkeligt år – forfærdeligt på mange

ment. Samlet set er det slet ikke et mål at få flere

måder – et såkaldt: ”annus horribilis”.

penge i kassen. Med en fornuftig styring og fokus på økonomien i de senere år er det faktisk lykkedes at

For Geoforum har det været et bemærkelsesværdigt år.

være nogenlunde polstret, så vi rent faktisk har kunnet

På trods af situationen med Coronavirus er der faktisk

klare os igennem 2020 på trods af Corona.

sket rigtig mange ting. Store ting, som vil komme til at få betydning i årene, der kommer.

Nok om økonomi og til generalforsamlingen i maj. Heldigvis havde vi været forudseende og ændret

Lad mig prøve at give et resumé: Allerførst indledte vi

vedtægterne i 2019, så vedtægterne understøtter at

året – som vi plejer – med etablering af Kortdags­

holde generalforsamlingen virtuelt. Det gik fint, og vi

udvalget, og med igangsættelse af de mange aktiviteter,

fik fire nye medlemmer af bestyrelsen. Tusind tak til

som vi i vores vedtagne arbejdsplan havde udstukket

alle de afgående Thomas Balstrøm, Sik Cambon

rammer for. Alle udvalg og redaktioner var klar med

Jensen, Astrid Krarup Andersen og Eli Skop for et

arrangements- og aktivitetsplanlægning, Corona fik

super godt samarbejde. Heldigvis kan vi fortsætte

hurtigt overtaget, og vi måtte i bestyrelsen bruge mange

med et lige så stærkt hold i den kommende tid –

kræfter og møder på at få revideret arbejdet. Det fik

­velkommen til Christian Mossing, Lars Bodum, Jens

indflydelse på Kortdagsplanlægning, Kompetence­

Gottlieb og Anne Marie Carstens. Vi startede med en

udvalgets mange arrangementer, Geoforums økonomi

fælles bestyrelsesdag i juni – med både nye og

– ja, hele arbejdet har i den grad været præget af

gamle medlemmer – og det var virkelig dejligt at

Corona.

opleve, at der er masser af drive, engagement og kompetence at trække på for det kommende

Vi begynder bagfra med økonomien. Vi har hele tiden

arbejde.

været bevidste om det sårbare i, hvor afhængige vi er af Kortdagsarrangementet – at det normalt bidrager med

Arrangementsudvalgene og Kompetenceudvalget

ca. 50% af Geoforums økonomi. Vi havde nok ikke

har selvfølgelig været ramt af aflysninger og

forestillet os, at vi kunne komme i en situation, hvor vi

udsættelser. Men arrangementet med indendørs

måtte aflyse. Det blev lysende klart – allerede i foråret –

positionering var det første virtuelle arrangement i

at der lå en væsentlig større risiko for et sådant scenarie.

maj – og det var en succes med næsten 100 delta­

Vi måtte derfor forberede en ny økonomi­model for

gere. Det gav os et praj om, at vi nok godt kunne

Geoforum, der kunne blive klar allerede til general­

begynde at arbejde den vej. Alt i alt har vi måttet

forsamlingen i maj - læs andetsteds i bladet om dette.

aflyse eller udskyde otte arrangementer, men vi har gennemført 19, hvoraf de 7 blev virtuelle. Det, synes

Det er utrolig vigtigt, at vi over de næste år får ændret

jeg, er ret godt gået og endnu et bevis på, at

fordelingen af Geoforums indtægter med et dyrere

foreningen i den grad er i gang. >>

Temanummer I dette nummer af GEOFORUM ser vi tilbage på året, der

netværk og redaktioner i 2020. Og hvad de forventer

gik. 2020 blev helt anderledes, end vi havde forestillet

sig i den kommende tid.

os det. Situationen med Coronavirus til trods, er der sket meget godt i årets løb.

Ved de kommende temanumre tager vi udgangspunkt i nogle af de store emner, der skulle have været i fokus

Vi har haft god hjælp fra Geoforums mange frivillige i

ved Kortdage 2020. Hvis du har lyst til at bidrage med

tilblivelsen af denne temaudgivelse. De fortæller her

en artikel, så skriv til redaktør, Mette Borg, mbo@

historien om, hvad de har arbejdet med i udvalg,

geoforum.dk.


Der har også været god aktivitet i de faglige udvalg og

Vi har lært rigtig meget i år! Det er jo oplagt, at vi alle har

netværk: Forsyningsnetværket, Droneudvalget,

vænnet os til at bruge den virtuelle metode – det har

Internationalt Udvalg og Satellitdataudvalget har

sine absolutte fordele, som, jeg er sikker på, vil være et

fortsat arbejdet med fuld styrke. Standardiserings­

fundament og en metode, der vil videreudvikles i den

udvalget er på vej, ligesom et udvalg vedrørende

kommende tid. Vi har også lært, at foreningen er stærk

Grunddata er under opbygning. Medlemsbladet er

og meget velfungerende, når der virkelig skal tages fra –

udkommet som planlagt og Brugstedet.dk kører fint

når ”hånden er på kogepladen”, som det hedder på

og med voksende interesse.

nudansk. I september havde vi – på trods af Corona – samlet næsten 30 til en fysisk udvalgsdag. Her fik vi alle

Og så er der Kortdage 2020 – Virtuelle Kortdage – som

bekræftet hvor stor interesse, der er i foreningens

netop er blevet afviklet virtuelt med indlæg fra to

arbejde, og hvor stor lyst, der er til at give sit besyv med.

studier i IDA og Geoforum. Det var en flot præstation at få gennemført det. Kortdagsudvalget og sekretari­

Stor tak til jer alle sammen for, at vi er kommet

atet havde seks uger til at ændre kurs. Og det blev flot

igennem 2020 på fornuftig vis. Nu savner vi bare at ses

– og den store opbakning fra geodata-branchen var

noget mere – sådan rent fysisk. Jeg håber og tror på, at

virkelig en stor støtte.

vi i 2021 får taget fuld revanche.

Kortdage 2020 gik virtuelt På trods af situationen med Coronavirus blev årets udgave af Kortdage et meget vellykket arrangement. I løbet af to dage gæstede omkring 700 deltagere ”Virtuelle Kortdage”. AF LONE HEJLSKOV, JOURNALIST

Indtil midt i september herskede der tvivl om, hvorvidt Kortdage 2020 kunne realiseres som planlagt med et maksimalt deltagerantal på 500 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Knap to måne­ der før arrangementet skulle finde sted besluttede bestyrelsen at sadle om og gå virtuelt. ”Takket været en formidabel indsats fra Kortdags­ udvalget, sekretariatet og bestyrelsen, lykkedes det at få stablet Virtuelle Kortdage 2020 på benene. Det er der al mulig grund til at være stolt over”, siger formand for Geoforums bestyrelse, Nils Bo Wille-Jørgensen. Rammen for Virtuelle Kortdage Ingeniørforeningens lokaler, hvor Geoforum har til huse, var i forbindelse med arrangementet om­­dan­net til et tv-studie, hvor de to virtuelle dage blev indledt med munter morgensang ved Kortdags­koret. På rutineret vis guidede blandt andre Laila Hanne Nissen og Christian Holmegaard­­­­ Mossing deltagerne gennem et velspækket program, der bød på hovedtalere, faglige oplæg, virtuel udstilling, sociale aktiviteter, gymnasie­konkurrence, etc.

4

GEOFOR U M • DECEM BER 2020

”De virtuelle rammer stiller store krav til, at teknikken spiller. Netop det element har for mig været den altoverskyggende bekymring, hvor mange af os har været på udebane. Det var også et fokuspunkt at få medlemmerne til at bakke om det virtuelle alternativ og ikke fravælge det. Heldigvis taler deltagerlisten med næsten 700 tilmeldte sit eget sprog”, siger formand for Kortdagsudvalget, Katarina Ritz. Stor opbakning til gymnasiekonkurrence Gymnasieelever fra hele landet havde fået mulighed for at arbejde med emnet ”Klima­­­­til­pasning i kystnære områder i Danmark, >>


TEKNOLOGI I FREMTIDENS SMARTERE BYER OG SAMFUND Det har været et begivenhedsrigt år for Spatial Suite. Vores medarbejderstab er blevet suppleret med, ikke blot en ny chef, men også flere nye kolleger. Vores kompetencefelt er hermed blevet udvidet, og vi tilbyder nu konsulentbistand til endnu flere platforme. Vi har releaset Spatial Suite version 4.2, hvor vi har taget hul på arbejdet med den mere moderne brugergrænseflade WebSSM. For nærværende kan man her lave moduler fra de data, man har arbejdet med i QGIS eller ArcGIS samt arbejde med online konfigurering af Spatial Suite. I den næste release version 4.3 vil WebSSM blive fuldt implementeret og erstatte den nuværende grænseflade SSM, og målet er at gøre administratoroplevelsen af Spatial Suite mere moderne og strømlinet.

Kontakt Kristoffer Waage Beck kristofferwaage.beck@sweco.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SWECO.DK


herunder GIS og bæredygtighed”. Gyde Krüger og Rasmus Meyer fra Kortdagsudvalget kunne fortælle om en stor interesse for at deltage. Blandt 117 indsendte projekter havde juryen udvalgt tre finalister. Det blev elever fra Gefion Gymnasium, der vandt konkurrencen og modtog et studierejselegat på kr. 10.000 for deres projekt: ”Kystsikring ved Nørlev Strand”. Anden­ og tredje­ pladsen gik til elever fra henholdsvis Høje­Taastrup Gymnasium og Horsens Gymnasium og HF. De modtog hver et studierejselegat på kr. 2.500.

terede tre juleøl, som de tilmeldte deltagere på forhånd havde haft mulighed for at indkøbe. Undervejs var det muligt på en skala fra et til fem at bedømme de enkelte øl. Efterhånden, som stemmerne blev afgivet, var Bo Overgaard – i bedste kommentatorstil – klar til at konstatere, hvordan de forskellige regioner bedømte øllene. Behov for Kortdage Trods Corona­situationen har det aldrig været på tale blot at aflyse Kortdage 2020. Deltagerantallet bevidner da også, at der er behov for den tilbage­ vendende begivenhed. ”Der er ingen tvivl om, at det er Geoforums vigtigste arrangement både fagligt, netværks­ mæssigt og økonomisk. Vi ville meget nødigt aflyse arrangementet og derved miste momentum. Min bekymring har været, at mange af de projekter, vi har sat i gang i løbet af det sidste år, ville falde på gulvet”, siger Nils Bo Wille­Jørgensen.

Virtuelt samvær Udover det faglige indhold har Kortdagsudvalget haft fokus på at skabe netværksaktiviteter. Særligt denne del har vakt lidt panderynker. Det samme gjaldt udstillingen, som skulle nytænkes. ”Det ville naturligvis ikke blive det samme som at være fysisk sammen i Aalborg, men vi forsøgte at lave nogle aktiviteter, hvor vi kunne være sam­ men hver for sig. Vi har heldigvis mødt stor opbakning fra vores udstillere, som viste sig parate til at bakke op om en virtuel udstilling, og det er vi taknemlige for”, siger Mette Borg fra sekretariatet. De sociale aktiviteter omfattede blandt andet: ”Den store øljagt”, som var en virtuel ølsmagning med Bo Christensen fra Thisted Bryghus, Bo Overgaard fra Septima, Steffen Svinth Thommesen fra Kortdagsudvalget samt Mette Borg fra Geoforums sekretariat. Bo Christensen præsen­ 6

GEOFOR U M • DECEM BER 2020

Den holdning deler sekretariatschef Jesper Høi Skovdal, der dog medgiver, at det ikke har været uden udfordringer at afholde en virtuel udgave af Kortdage. ”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det havde været enkelt. Men jeg er glad for, at det lykkedes. Kortdage giver os mulighed for at give vores medlemmer den efteruddannelse, som der er stor efterspørgsel på”, siger Jesper Høi Skovdal. Selv om Kortdage 2020 blev anderledes end planlagt, er håbet, at de tilmeldte kan hente brugbar viden fra dagene. ”Vi venter spændt på evalueringen – vi har ikke haft mulighed for at få deltagernes umiddelbare respons på samme måde som ved det fysiske arrangement. Generelt har interaktionen mellem foredragsholdere og tilhørerne været noget mindre. Men Virtuelle Kortdage har bidraget til at fastholde Geoforum som fagligt omdrejningspunkt i geodata­branchen. Og vi fortsætter ind i 2021 med en hale af webinarer”, siger Katarina Ritz.


Geofokus

EFFEKTIV KOMMUNAL SAGSBEHANDLING

Et koncept, der giver dig adgang til effektiv geografisk sagsbehandling, med sømløs sammenhæng til ArcGIS.

DU FÅR FIRE SPECIALTILPASSEDE VÆRKTØJER

SØGNING

KONFLIKTSØGNING

PARTSHØRING

PRINT

DU KAN SELV UDVIKLE OG KONFIGURERE

DEL DINE ERFARINGER I EN ÅBEN BRUGERGRUPPE

Find mere information på www.geoinfo.dk/Vi-tilbyder/Løsningskatalog/geofokus

G E OFORUM • DE C E MBE R 2020

7


Nyt fra Internationalt Udvalg

Hvor er vi internationalt set? Globale dagsordener og lovgivning fra EU påvirker og sætter retning for vores branche. Danmark kan bidrage til og nyde godt af internationale relationer. Derfor står det højt på Geoforums dagsorden at styrke det internationale engagement.

AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, FMD. INTERNATIONALT UDVALG

Bestyrelsen har nedsat Geoforums Internationale Udvalg (IU), der bl.a. har til opgave at dele viden om internationale tendenser, udviklinger og regler, der vedrører geodata­domænet. Engagement i EUROGI Geoforum betragtes som en seriøs og fagligt stærk international sparringspart. Vi har derfor arbejdet tæt med EUROGI´s ledelse om udformning af organisationens nye strategi, organisering og arbejdsplan. EUROGI er en europæisk GI paraplyorganisation, der bl.a. udfører lobbyvirksomhed over for EU Kommissionen. Geoforum er medlem af EUROGI og sidder i organisationens policyudvalg. Vi kan via vores medlemskab øve indflydelse på EU’s digitale dagsorden og styrke det tværeuropæiske samar­ bejde. Geoforum har også adgang til EUROGI’s formidlingsplatforme til fx at fremvise danske best­ practise eksempler. Senest har IU promoveret Brugstedet.dk og via EUROGI givet portalen europæisk omtale. Relevante internationale fora En lang række internationale organisationer og fora har relevans for danske GI aktører. I nogle af disse organisationer og fora varetages danske interesser gennem repræsentanter udpeget af Geoforum. I andre varetages danske interesser gennem repræ­ sentanter fra andre organisationer, typisk statslige

8

GEOFOR U M • DECEM BER 2020

myndigheder eller interesseorganisationer. Geoforum ønsker i videst muligt omfang at fremme den danske geodata­branches synspunk­ ter og interesser i disse organisationer. IU har derfor udarbejdet en liste over repræsentanter i fora og organisationer, som kan ses her: https://geoforum.dk/organisationer. Udvalget har en ambition om at skabe kontakt til alle Geoforums repræsentanter med henblik på at facilitere en afstemt tilgang til internationale aktiviteter på tværs af Geoforum. Hensigten er at styrke sammenhængen i Geoforums internationale arbejde på tværs af fagudvalg og skabe en løbende dialog fx om fælles artikler, webinarer, videndeling, høringssvar og meget andet. De næste skridt IU er også aktiv på Geoforums SoMe platforme under #InternationalUdvalg. Vi lægger løbende information op om internationale webinarer, der kan have interesse for medlemmerne. I øjeblikket er IU i gang med at udforme næste års arbejdsplan. Vi håber, at COVID19 har lagt sig, så vi kan mødes til arrangementer med en international vinkel i 2021. Udvalget består p.t. af: Ulla Kronborg Mazzoli (fmd.), Nils Bo Wille­Jørgensen, Thorben Hansen, Lise Schrøder og Jesper Høi Skovdal. Har du lyst til at være med i Internationalt Udvalg og præge Geoforums internationale arbejde, så kontakt ukm@sdfe.dk.


Standardiseringsudvalg og Grunddataudvalg

To nye udvalg i støbeskeen Geoforums bestyrelse er undervejs med to nye udvalg. Hvor det ene skal arbejde videre med standardiseringsdagsordenen, så skal det andet have fokus på geodata-branchens anvendelse af grunddata og ibrugtagningen af Datafordeleren. AF MADS BJØRN-MØLDRUP, NÆSTFORMAND I GEOFORUM

Den 11. marts skulle vi have afholdt opstartsmøde i Standardiseringsudvalget. Der var stor opbakning med mange tilmeldte. Vi glædede os til at få sat rammer for Geoforums videre arbejde med standardiseringsdagsordenen. Men ak, samme dag lukkede Danmark ned pga. situationen med Coronavirus, og vi måtte sætte arbejdet på pause. Jeg tør dog godt love, at 2021 bliver året, hvor vi får nedsat et standardiseringsudvalg. Udvalgets kommissorium er udarbejdet og klar til, at ud­ valgsmedlemmerne kan tage arbejdstøjet på og komme i gang med arbejdet i det nye år. 2020 var også året, hvor Grunddataprogrammet blev afsluttet og lukket ned den 11.9. Samtidig

blev en ny ”governance for grunddata i drift” lanceret. Udgangspunktet herfor er, at anven­ derne baserer deres forretning på grunddata fra Datafordeleren. SDFE har som følge heraf ”relanceret” Anvenderforum, som løbende skal drøfte distribution af grunddata fra et anvender­ perspektiv. Det første møde er netop blevet afholdt den 27.11. Geoforum er inviteret ind i arbejdet for at kunne repræsentere geodata­branchen. Bestyrelsen påtænker at nedsætte endnu et nyt udvalg med fokus på at styrke geodata-branchens interesser for anvendelse af grunddata og ibrugtagning af Datafordeleren.

Nyt fra Kompetenceudvalget

Efteruddannelse i 2020 Kompetenceudvalget lagde ud med et indholdsrigt program og masser af gode intentioner. Program­met indeholdt spændende og relevante emner, og tilmeldingerne til forårets seminarer var godt i gang, da det hele blev vendt på hovedet af situationen med Coronavirus. AF MORTEN WINTHER FUGLSANG, FMD. KOMPETENCEUDVALGET

Vi nåede i februar og marts at afholde to seminarer, inden Corona for alvor satte ind. Arrange­menter, hvor netværk og erfaringsudveksling skulle være i højsædet, blev herefter forsøgt afviklet, men desværre også udsat både en og to gange. Fundamentet lagt Det planlagte program for 2020 kommer nu i stedet til at danne fundamentet for vores kom­ mende program for 2021. Enkelte seminarer lykkedes vi med at få afholdt i henhold til retnings­ linjerne, såsom droneworkshop i samarbejde med Droneudvalget, og en række GeoDanmark-kurser i samarbejde med GeoDanmark. I dialog med bestyrelsen besluttede vi at kaste os over webinar-formatet. Vi afholdte et seminar om indendørs geografi med 90 deltagere. Vi lærte meget af dette og fik i den grad blod på tanden i

forhold til denne form for seminarer. Denne viden kommer vi til at trække på og udbygge, når vi i december afholder webinar om AI. I januar og februar 2021 skal Kompetenceudvalget endvidere afholde to webinarer i efterløbet fra Virtuelle Kortdage. Virtuelt i 2021 Som sagt er vi godt i gang med at planlægge 2021 ud fra hvad, vi ved nu. Det er forventeligt, at vi hovedsageligt kommer til at lave virtuelle arrange­ menter i 1. halvår af 2021. Vi har valgt at skære kursus-kataloget over i to i 2021, således at vi kan evaluere på situationen i løbet af forsommeren og planlægge efteråret efter de gældende regler og retningslinjer til den tid. Hold øje med Geoforums medlemsblad i januar, hvor vi løfter sløret for første del af 2021. G E OFORUM • DE C E MBE R 2020

9


Nyt fra Satellitdataudvalget

2020 set fra rummet I Satellitdataudvalget har de virtuelle diskussioner på møderne afholdt i løbet af 2020 været gode, spændende og med højt til himlen. Det fornemmes, at området er i rivende udvikling. Trods en verden vendt på hovedet af COVID19-pandemien, fortsætter tusindvis af satellitter deres færd i rummet, aldeles uberørt af rejserestriktionerne og den sociale distancering på jorden. AF PETER RITZAU EIGAARD, FMD. SATELLITDATAUDVALGET

I satellitdataudvalget sidder vi både fra det offentlige og private samt forskningsverden. I det følgende kommer nogle udpluk fra medlemmerne af satellitdataudvalget om året, som er gået. Rumforskningsudvalget og SatCen Steen Jappe, COWI, er også medlem af rumforskningsudvalget, der giver faglig rådgivning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske kompetencer, interesser og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af rummet. Senest har udvalget haft mulighed for at bidrage med input til opdatering af målsætningerne i Danmarks nationale rumstrategi med fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling samt til løsningen af andre kritiske og strategisk vigtige samfundsudfordringer. Ligeledes har COWI for European Union Satellite Centre (SatCen) spændende konsulentopgaver, hvor der analyseres på, hvorledes satellitdata kan anvendes til at monitorere illegal affaldshåndtering samt observere i det arktiske område. Det Europæiske Miljøagentur Johan Hartnack, Atkins, har gennem en kontrakt med Det Europæiske Miljøagentur arbejdet på en lang række data, der er blevet opdateret og udstillet med essentielt bidrag fra satellitdata. Det gælder Urban Atlas, der består af hotspot Land Cover Land Use (LCLU)-overvågning af 785 europæiske byer og dets landlige omgivelser, Corine Land Cover (CLC), der dækker en række arealanvendelsesklasser, samt European Settlement Map, der kortlægger menneskelig bosættelse. Der er meget mere god information at hente på: https://www.copernicus.eu/en/services/land. Landbrugsarealer set fra rummet Landbrugsstyrelsen har fortsat fuld fart på et stort paradigmeskift fra fysisk kontrol på stedet til kontrol fra rummet. I den satellitbaserede kontrol anvender vi nu, på andet år, tidsserieanalyser af 10

G EO F O RU M • DEC EMBER 2 0 2 0

satellitbilleder til at kontrollere, at landmanden overholder støttebetingelserne på deres marker. 2020 var det første år, hvor styrelsens kontrollører slet ikke kørte ud og kontrollerede landbrugernes forpligtelse til at have en landbrugsaktivitet på jorden. Det tog satellitterne sig af i et fuldt automatiseret set-up udviklet med DHI GRAS, COWI og CGI. Her kan landmanden dokumentere, hvis satellitbillederne tager fejl. Erfaringerne er positive og perspektiverne i den nye kontrolmetode bliver generelt modtaget godt af erhvervet, som ser det som en klar forbedring af kontrollen i styrelsen. Børsens vækstpris ’Gazellen’ DHI GRAS, repræsenteret ved Rasmus Borgstrøm i satellitdataudvalget, har som den første danske satellitdata-virksomhed vundet Børsens vækstpris, ’Gazellen’. Det er en imponerende bedrift og det er sket gennem en række bemærkelsesværdige anvendelser af satellitdata, såsom Deep Learningmetoder til automatiseret at kortlægge helt små landskabselementer (buske, hække, stengærde, træer, søer) ud fra højtopløselige satellitdata. De har også udviklet verdens første højtopløselige globale kortlægning af vådlandsområder ved at anvende nye automatiserede metoder og Sentinel-data. Hvad kan vi forvente fremadrettet af satellitdata? 2020 har budt på en lang række interessante opsendelser af nye satellitter; fra nye hyperspektrale sensorer, radar og optiske sensorer, som tilbyder videosekvenser fra rummet, til store flokke af højtopløselige sensorer, som ved at flyve i konstellationer, har øget frekvensen kraftigt af tilgængelige satellitdata over et givent område. Fællesnævneren er det særlige fokus på tidslighed og muligheden for at dække områder på jorden med mere højfrekvent data og information end nogensinde før. Den udvikling forventes at fortsætte i 2021. I satellitdataudvalget glæder vi os til at følge med i udviklingen og dele vores erfaringer med hinanden og med Geoforums medlemmer.


Nyt fra Droneudvalget

Droneudvalget søger indflydelse på ny lovgivning 2020 var på mange måder et uforudsigeligt år, hvilket vi også måtte sande i Geoforums droneudvalg. Mens vi venter på ny dronelovgivning, har vi brugt tiden til at søge indflydelse på udviklingen. Vi har også interesseret os for ny droneteknologi og lavet gode arrangementer for medlemmerne. AF HANS HANSEN, FMD. FOR DRONEUDVALGET

I starten af året var vi overbevist om, at drone­ piloter pr. 1/7 2020 havde et nyt sæt regler at arbejde efter. Med baggrund i situationen med Coronavirus og det forhold, at flere EU-lande ikke var klar, blev ikraftrædelsesdatoen for de nye EU­regler i sidste øjeblik rykket til 1/1 2021. Manglende inddragelse I den nye lovgivning er specielt den tilkomne ‘åben kategori’ af relevans for mange dronepiloter i Geoforum. Den nationale tilpasning af EU­lov­ givningen finder sted i ‘Dronebekendtgørelsen’, som har været i to høringer i 2020. Geoforum har bidraget med høringssvar til begge høringer. På trods af et løfte om brancheinddragelse har processen været lukket, præget af stramme tidsfrister og med formuleringer, som, vi i drone­ udvalget ikke mener, tager afsæt i virkeligheden, og derfor er svære at operationalisere. Resultatet er, at vi ultimo november 2020 stadig har en del uafklarede spørgsmål vedr. drone­ lovgivningen, som træder i kraft om få uger. Fra droneudvalgets side vil vi søge at trykprøve lovgivningen umiddelbart efter, at den træder i kraft, for på den måde at lade vores erfaringer komme Geoforums medlemmer til gavn. Samtidig vil vi presse på for et bedre forløb fremadrettet fra myndighedernes side, da vi ikke forventer, at det er sidste gang, at rammerne for droner skal reguleres. Nye udfordrere på autonom flyvning Droneteknologien buldrer nemlig ufortrødent

videre – ofte ledsaget af egenskaber som mindre, bedre og billigere. Hvor firmaet DJI anslået sidder på mere end 80% af markedet, så begynder nye udfordrere som Autel Robotics og Skydio at byde sig til. Specielt amerikanske Skydio er interes­ sante, da deres autonome flyvning i høj grad baserer sig på Computer Vision – snarere end GPS og mere traditionelle sensorer. I praksis betyder det, at indsamling af billeder til en 3D­model af en facade kan ske mere præcist, tættere på bygningen og med færre krav til piloten. Desværre sælges Skydio­dronen endnu kun i USA og Japan. Med en hårdere amerikansk retorik overfor Kina lader det til, at Skydio for nuværende har hænderne fulde med at betjene netop disse to markeder. Årets drone-workshop og Virtuelle Kortdage En, to, tradtion. For tredje gang arrangerede vi en drone­workshop i august. Denne gang ved Restaurant Vestermølle i Skanderborg, som leverede de bedste omgivelser til droneflyvning for de 30 deltagere ved workshoppen. Desværre var vejret ikke med os. Det blev derfor til mindre flyvning, end vi havde håbet på. Vi er klar med en workshop igen i 2021. Droneudvalgets deltagelse ved Kortdage blev ændret til en ‘online forbrænder’, som blev afviklet ugen inden Virtuelle Kortdage. Som led i vores evaluering vil vi se på muligheden for at tilbyde lignende events for at dele vores erfa­ ringer med den nye EU­lovgivning.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2020

11


Nyt fra Perspektiv-redaktionen

Unikt med et dansk viden­skabeligt tidsskrift inden for geodata Geoforum Perspektiv er et videnskabeligt tidsskrift, som har til opgave at bidrage til og understøtte Geoforums forskningsstrategiske indsats. Vi synes, det er en helt unik situation, at vi i Danmark har et videnskabeligt tidsskrift, der faktisk kan leve op til alle formalia vedr. videnskabelighed samtidig med, at det når ud til den brede skare af GIS-brugere. AF LINE HVINGEL, ANSVARSHAVENDE REDAKTØR FOR GEOFORUM PERSPEKTIV

I praksis rummer tidsskriftet både videnskabelige artikler, dvs. artikler, der har været igennem bedømmelse ved to andre forskere, samt alminde­ lige artikler, der ikke skal igennem en bedømmelse. Det videnskabelige Krav om videnskabelighed rummer en masse benspænd. For at universitetsforskere anser tidsskriftet som videnskabeligt, skal tidsskriftet for det første være optaget på Uddannelses- og Forskningsministeriets BFI-liste, hvilket det er. Men der er også kommet krav til om, at tidsskrif­ tet/artiklerne understøtter H-indeks. Dette er vi faktisk også tæt på at kunne leve op til. Det kræver en vedvarende, fokuseret indsats at sikre nok videnskabelige artikler (reviewede) i tidsskriftet. Perspektiv-redaktionen Geoforums Perspektiv-redaktion består af: Mette Balslev Greve, Aarhus Universitet, Per Grau Møller, Syddansk Universitet, Thomas Theis Nielsen, Roskilde Universitet, Lars Stenseng, Aalborg Universitet, samt Line Hvingel, Kommunernes

12

GEOFOR U M • DECEM BER 2020

Landsforening og ekstern lektor ved Aalborg Universitet. Det er vores håb, at redaktionen kan komme til at bestå af en til to repræsentanter fra alle de otte danske universiteter, da det kan konsolidere arbejdet med at udgive videnskabelige artikler i tidsskriftet. Er du ansat på et universitet, der ikke er repræsen­teret i redaktionen, så skriv til geoforum@geoforum.dk. Så kan vi sammen se, om vi kan finde en løsning, så dit universitet kan blive repræsenteret i redaktionen. Kommende udgivelser Har du lyst til at udgive en artikel i tidsskriftet, så er du altid velkommen til at henvende dig – eller indsende din artikel på: https://geoforum.dk/ perspektiv. Vi optager alle artikler, der omhandler geografisk information. De næste planlagte temanumre kommer til at omhandle: Arktis (tidsfrist: 1.5.2021), 3D bymodeller (tidsfrist: 1.8.2021) samt Positionering (tidsfrist: 1.4.2022)


Portræt af et Geoforummedlem Civilstatus? Jeg er moren i en stor sammenbragt familie med seks børn fra 18 til 30 år. Og jeg er farmor til to børnebørn. Hvad er din baggrund? Jeg er ph.d. i Klassisk Arkæologi fra Københavns Universitet (2000) og jeg har en lang produktiv forskerkarriere bag mig. Klassisk Arkæologi er et lille fag, og der er ikke mange faste stillinger at slås om. Med tiden blev jeg træt af de evindelige projektansøgninger og tidsbegrænsede ansæt­ telser. Så jeg begyndte at se mig om efter et andet arbejdsliv og var heldig at finde en plads i det daværende FOTdanmark­sekretariat. Derfra har jeg fundet vej ind i den verden, som Geoforum beskæftiger sig med: geografi, geodata og digitalisering. Jeg har både været ansat i det private, i KL og i staten. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse / branche: Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv, ja, faktisk hele min tilværelse, kan jeg se, at steder i landskabet altid har gjort indtryk på mig. Steder, som menne­ sker har brugt og formet. Jeg er kulturhistoriker og det er det kulturhistoriske landskab, der fascinerer mig. Det er simpelthen den linse, jeg ser verden med. Hvordan menneskene placerer sig i og udnytter et givent landskab – konkret og meta­ forisk.

Navn Anne Marie Carstens Alder 53 år Stillingsbetegnelse Specialkonsulent i Miljøministeriet Hvor i landet bor du? Frederiksberg Hvor i landet arbejder du? København

Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver. Jeg er ansat i Miljø­ og Fødevareministeriets departement og er med til at udarbejde de vandområdeplaner, som er rammerne for den indsats, Danmark leverer til gavn for overfladevandets miljøtilstand i regi af EU’s vandrammedirektiv. Jeg arbejder med interessentinddra­ gelse og med projektkoordinering: Begge dele er komplekse størrelser i en livlig butik. Der er masser af geodata i vandområdeplanerne, men i øjeblikket er jeg ret langt fra data­ og system­ siden.

Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæftiger dig med? Mange af de store digitaliseringsprojekter, jeg har været med til at præge, bliver til virkelighed i øjeblikket. Det gælder fx DMP’s VANDA-database og det nye LER (ledningsejerregister). Men også mindre projekter med stor brugsværdi som fx de nye korttjenester, som SDFE har udviklet i tæt dialog med kommunale brugere i regi af GeoDanmark.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Det er vigtigt for mig, at jeg er nødt til at spænde hjelmen og tænke mig om for at levere. Og så er jeg meget glad for at arbejde sammen med andre – ikke mindst, når det lykkes at sætte de rigtige kloge hoveder sammen, hjælpe dem til at forstå hinanden og finde ind til løsningen af et givent indviklet problem.

Kan du se nogen udfordringer i fremtiden? Det er en stor og relevant opgave at sikre, at vi som samfund fortsat har tillid til den offentlige digitalisering. På mange måder har Corona betydet et boost for digitale samarbejdsløsninger, men vi er også blevet mere bevidste om hvilke data, det offentlige indsamler, og hvordan, de håndteres.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2020

13


Arrangementer På baggrund af Regeringens tiltag for at begrænse smitten med Coronavirus følger Geoforum løbende sundshedmyndighedernes anbefalinger, hvorfor yderligere nogle af de planlagte arrangementer måske aflyses eller udskydes. Har du spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på geoforum@geoforum.dk. Vi håber på forståelse herfor fra medlemmerne. Webinar: AI 2020 1. december Webinar: Studerende har ordet ved Virtuelle Kortdage 2020 9. december Webinar: “Fra GI til BI” ved Virtuelle Kortdage 7. januar Webinar om etik og privacy i geodata ved Virtuelle Kortdage 19. januar Data mig her og data mig der 21. januar i København Forsyningswebinar ved Virtuelle Kortdage 4. februar Webinar: Nørderi ved Virtuelle Kortdage 25. februar Webinar om naturovervågning ved Virtuelle Kortdage 11. marts Adresseseminar 2021 16. marts i København Geodata med nye øjne 18. marts i København På rundtur i udviklingen af Gellerup 25. marts i Brabrand

www.geoforum.dk/kalender 14

GEOFOR U M • DECEM BER 2020

Data mig her og der

KOMPETENCE

Torsdag den 21. januar kl. 9:30 - 16:00 Udbuddet af geodata er vokset enormt de sidste år. Data kan trækkes online fra mange forskellige kilder. Diverse løsninger tillader både download og direkte brug i dit GIS-software gennem forskellige tjenester. Men hvor findes de data, som du har brug for? Og hvordan tilgår du dem? Hvilken udbyder

er den autoritative og hvilke indeholder spejlinger af data? Sted Geocenter København Øster Voldgade 10 1350 København K

Geodata med nye øjne – fysisk arrangement om iværksætteri og geodata

ØST

Torsdag den 18. marts kl. 15:00 - 17:00 Arrangementsudvalg Øst gennemfører et arrangement med et tema om “Geodata med nye øje – iværksætterdag, start ups med geodata”, med fokus på iværksætteri og geodata. Vores ønske for arrangementet er, at få indblik i nye muligheder og forretningsområder som godt kan omfatte mere end

blot brug af geodata, men hvor anvendelse af geodata fører til noget nyt og forhåbentligt spændende at få et indblik i. Sted AKA Start Up Vester Farimagsgade 13 1606 København V

VEST På rundtur i udviklingen af Gellerup

Torsdag den 25. marts kl. 15:00 - 17:00 Boligområdet Gellerup i Aarhus er under forandringer. Formålet er at gå fra ghetto-status til en unik og mangfoldig bydel og en bedre sammenhæng med resten af Aarhus. Projektet tager udgangspunkt i en eksisterende bydel, men tilføjer nye lag i form af etablering af nye kvarterer, bygninger og

boliger, gentænkte trafikmønstre, indretning af byrum og etablering af grønne rekreative områder. Sted Den røde container-by Tinesvej 31 8220 Brabrand


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Precisely førende inden for ­Location Intelligence

Opnå høj datakvalitet og grønne besparelser med KMD Energykey­­­­

I rapporten ”The Forrester Wave : Location Intelligence Platforms, Q2 2020” kårede Forrester i maj Precisely, som ledende inden for Location Intelligence. Evalueringen skete før navneskiftet til Precisely, hvorfor vi optræder under navnet Syncsort i rapporten.

Klima er på dagsorden og en stor del af den grønne omstilling er energivenlig drift på bygninger, som både er godt for klimaet og økonomien.

Clarence Hempfield, vicepræsident for produktmanagement, udtaler: ”Location Intelligence drejer sig om mere end kort. Virksomheder har i dag brug for værktøjer til at analysere data og opnå indsigt, som de kan handle ud fra.” Precisely opnåede den højeste placering i strategi-kategorien og fik flest mulige point i kriterierne for produktvision og dataprodukter. Produktportfolien omfatter Precisely Spectrum Spatial, Precisely Spectrum Geocoding, Precisely MapInfo samt en lang række globale dataprodukter. Kontaktperson: Sissel Kegel Telefon: 29133768 Email: sissel.kegel@precisely.com Hjemmeside: https://www.precisely.com

KMD EnergyKey samler forbrugsdata fra forskellige datakilder ét sted, hvor I både kan validere, behandle og formidle data. Det giver et solidt grundlag for at arbejde med energioptimering og videreformidle information til relevante brugere. Vi hjælper mere end 150 kunder med at: · Skabe overblik over forbrug · Energioptimere · Benchmarking · Kontrollere, at tiltag på energibesparelser får den forventede effekt · Budgetopfølgning · Samlet CO2-regnskab · Tilbyde energirådgivere et godt datagrundlag for analyse & indsatser · Dokumentere energiforbrug og formidle dette til alle interessenter Erfaringer viser, at besparingspotentialet er mellem 15-30% år. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 44605289/25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: https://www.kmd.dk/loesninger/energi-og-forbrug/kmd-energykey

Et anderledes: ”Året, der gik” Når vi kigger tilbage på 2020 blev året på alle måder anderledes, end hvad vi ellers har været vant til. Møder og netværk flyttede ind i hjemmene og afholdes nu i mange digitale fora i stedet for fysisk. Også i LIFA har vi kortlagt mulighederne i vores nye hverdag. Det har betydet, at vores velbesøgte Brugerdage i år blev afholdt som webinar med mere end 100 engagerede deltagere bag skærmen og ikke som ellers i vores hovedkontor i Odense. I det kommende år har vi flere webinarer på tegnebrættet bl.a. om KortViser, LIFA Census-suiten, herunder vores banebrydende befolkningsprognose, og vores helt nye løsning, Census Benchmark med værdiskabende data for statistiske oplysninger om husstandene i Danmark. Glæd jer!

Ledningsregistreringssystemet GEONIS er blevet fremtidssikret Igennem det seneste halvandet år har Powel, i fællesskab med en række vand- og spildevandsforsyninger, gennemført et større opgraderings­ projekt af ledningsregistrerings systemet ”GEONIS”. Programmet er blevet opgraderet til nyere program versioner fra Esri og GEOCOM/VertiGIS. Blandt andet er programmets datamodel blevet ændret og fremtidssikret, hvilket betyder, at programmet nu supporteres af Powels partnere frem til år 2024 som minimum. Derudover er Powel og nogle kunder ligeledes i gang med et projekt, der forbedrer en række funktioner, som gør det lettere for kunderne at sikre god datakvalitet i kundernes ledningsnet.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår og ser med glæde og forventning frem mod 2021.

Der skal lyde en stor tak til alle kunder, som deltager i disse fælles­ projekter.

Kontaktperson: Henrik Skov Telefon: 6313 6856 Email: hsk@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.volue.com

G E OFORUM • DE C E MBE R 2020

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Hexagon sælger og supporterer FME globalt og i Danmark FME kan hjælpe virksomheder med at optimere arbejdsgangene, ifm. at importere og omforme rummelige data, ved at automatisere disse processer. Det vil føre til, at virksomheder får en bedre datastruktur, øger performance og forenkler vedligehold. Hexagon er forhandlere af FME, og med vores egne FME-specialister er vi nu klar til at tilbyde en række informative tilbud til interesserede: • Introduktionskurser i FME Desktop • Konsulentopgaver f.eks. til opsætning af workflows, datakonvertering, validering osv. • Workshops, hvor I kan arbejde sammen med en konsulent om jeres specifikke opgaver • To ½ timers webinarer, hvor det først er en intro til FME, og det næste omhandler opdateringer fra 2020. Det første afholdes til januar. Kontakt nedenstående for at få en nærmere gennemgang af, hvad vi tilbyder med FME Desktop og FME Serveren. Kontaktperson: Anders Hartmann-Andersen Telefon: 52141545 Email: anders.hartmann-andersen@hexagonsi.com Hjemmeside: https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/da-dk

Dansk FME-undervisning Mik Wulff Thomsen er nu FME Certified Trainer, den første i Danmark. Det betyder, at vi kan afholde vores FME-kurser på dansk. Vi er glade for alle de roser, vi får fra vores kursusdeltagere. Mange er nye på FME, men også erfarne brugere får udbytte af en gennemgang af nye muligheder og best practise. I vores brede udbud findes de generelle Basic og Advanced kurser samt specifikke kurser på temaer som databaser eller CAD. Vi holder tillige kurser helt tilpasset en kundes organisation og egne behov. FME er god til alle typer data – ikke kun BIM- og geodata. Tak til de mange, som følger vores gratis webinarer på engelsk, svensk og dansk. Alle er efterfølgende tilgængelige som powerpoint eller optagelse. Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen Telefon: 43484548 Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Hvad er IoT for en størrelse? Og hvad kan IoT og sensorer gøre for dig?

Nyheder fra Geoinfo

Internet of Things gør din private eller offentlige virksomhed i stand til at træffe intelligente beslutninger på baggrund af data og brugervenlige IoT-platforme. NIRAS er specialister i at samle og omsætte data i brugervenlige og visuelle dashboards. Ved at udnytte den digitale transformation og Internet of Things får du mulighed for øget værdiskabelse, innovation og produktivitet – det kan både være i det danske erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor.

Den intuitive brugergrænseflade gør det muligt for medarbejdere i marken på alle erfaringsniveauer at udfylde formularer og returnere præcise data, der bliver integreret problemfrit i ArcGIS. Læs mere og tilmeld på https://www.geoinfo.dk/Uddannelse/Webinarer/Kender-du-dine-ArcGIS-apps

NIRAS leverer komplette IoT-løsninger, der passer til netop dit behov. Fra behovs undersøgelse inkl. valg af sensorer og IoT-infrastruktur til relevant opsætning, implementering, data visualisering og drift. Med integration af IoT, sensorer og dashboards bliver du i stand til at agere hurtigt og proaktivt i din dagligdag.

Gratis webinar: ArcGIS Collector – 8. december kl. 14.00 - 14.45 Med ArcGIS Collector er det nemt at indsamle og opdatere data i marken, også når du er offline.

Vi tilbyder GIS-kurser på alle niveauer. Uanset om du er nybegynder eller superbruger, har vi kurset, der passer til dig. Vi skræddersyr også gerne specielkurser, som passer præcist til dig og din virksomheds behov. På disse kurser laves kursusmaterialet specielt til jer.

Læs mere på www.data.niras.dk

Se mere på geoinfo.dk/uddannelse

Kontaktperson: Anni Offersgaard Telefon: 42990309 Email: aoff@niras.dk Hjemmeside: www.data.niras.dk

Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

16

GE OF OR UM • DE CE MBE R 2 0 2 0


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Mølbak Landinspektører A/S mander op med ekspert inden for mobil lasersanning Mølbak Landinspektører A/S er stolte af at kunne præsentere Lone Hendriksen, en af de mest vidende og erfarne eksperter inden for mobil laserscanning i Danmark, som ny projektleder i vores Laserscanningsafdeling. Lone er uddannet landinspektør med speciale i fotogrammetri og har tidligere fungeret som mobile mapping specialist for Leica Geosystems i Norden, hvor hun har haft ansvar for salg og forretningsudvikling med kundens behov i fokus. Inden det har Lone i en årrække arbejdet for COWI som projektleder og specialist i 3D-bymodeller, skråfoto, mobile mapping, Lidar og termografering. Udover sin fagekspertise er Lone kendt af mange kunder og samarbejdspartnere for sit høje niveau inden for projektledelse og kvalitetskontrol og altid fokus på ”first time right”. Vi er rigtig glade for at kunne byde Lone velkommen hos Mølbak Landinspektører A/S. Med Lone Hendriksen ombord cementerer Mølbak Landinspektører A/S sin position som førende rådgivende landinspektør inden for mobil laserscanning. Er du nysgerrig på, hvordan mobil laserscanning kan anvendes og skabe værdi i dine projekter så kontakt Lone.

Ny Digital Designer I Septima sætter vi godt design, brugervenlighed og tilgængelighed højt. Derfor er vi glade for at kunne byde velkommen til endnu en dygtig digital designer; Jonas Lingren. Jonas kommer til at styrke frontend-­ holdet og særligt vores viden og fokus på webtilgængelighed. Vector Tiles med Plandata Septima har vundet opgaven med at etablere en Vector Tiles service for Erhvervsstyrelsen samt udvikling af en klient til visning af Vector Tiles. Vector Tiles vinder større og større udbredelse, og Septima har løst flere opgaver, der gør brug af teknologien. Ølafstemningskort Som en del af Virtuelle Kortdage blev der afholdt ølsmagning den første aften. Septima havde lavet en afstemningsside og kunne i studiet præsentere valgresultatet på et danmarkskort. Af de tre opstillede øl fra Thisted Bryghus var det Limfjordsporteren, der løb af med sejren. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Kontaktperson: Lone Hendriksen Telefon: 29103941 Email: LSH@MOLBAK.DK Hjemmeside: www.molbak.dk

Ny app fra Geopartner kortlægger­­ ledningsnettet hurtigt og enkelt

Når data skal gemmes til kommende generationer

Med brug af app’en 3D Mobil kan vi tilbyde 3D kortlægning af ledningsnettet på en helt ny og enkel måde. Optag en video med din mobiltelefon. Med udgangspunkt i videoen kan der efterfølgende genereres en komplet 3D model. Det giver jer en enkel og fleksibel løsning lige ved hånden.

Atkins har gennem mange år samarbejdet med myndigheder om dannelse af periodevise digitale afleveringsversioner af deres forvaltningssystemer, både traditionelle ESDH-systemer og fagsystemer. Vores erfaringsbaserede produkt, ArkiverD, sikrer, at din organisation får afleveret en valideret digital arkivversion af jeres fagsystem eller ESDH-system til Rigsarkivet.

Flere fordele: • Sikrer hurtig dokumentation ved kritiske gravearbejder • 3D modeller viser hele udgravningen på optagelsestidspunktet • Mulighed for ajourføring af ledningsregistrering • Mulighed for at visualisere model, panorere og optage mål App’en er gratis og tilgængelig i Google Play Store, men du skal oprettes som bruger hos Geopartner. Skriv: ”Geopartner”, når du søger efter 3D Mobil app’en i Google Play Store. Husk citationstegnene i din indtastning. Læs mere på www.geopartner.dk under ydelser og 3D Mobil App. Kontaktperson: Anne Løye Lauritsen Telefon: 44128775 Email: all@geopartner.dk Hjemmeside: https://geopartner.dk/

Vi tager ansvar for at konvertere, kvalitetsikre og dokumentere arkivversionen og varetager korrespondance og teknisk dialog med Rigsarkivet i forbindelse med udarbejdelse af afleveringsversionen. ArkiverD sikrer, at arkivversionen udarbejdes under gældende regler, bestemmelser og i godkendte formater. ArkiverD kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 02.18. For mere information besøg siden: http: //atkins.dk/ydelser/arkiverd-digital-aflevering-til-rigsarkivet/ Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: Johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: http://atkins.dk/ydelser/gis-og-it/

GEO FO RUM • DEC EMBER 2020

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Aktuelle ortofotos fra fly opløsning (GSD) ned til 3 cm Har I brug for opdaterede ortofotos? Kortomatic tilbyder nu ortofotos i en opløsning, som giver droner konkurrence. Med bemandet fly har vi en meget kort responstid i hele Danmark. Vi har flere flyvedage og vi dækker større arealer, end det er muligt med droner. Kombineret med en effektiv processering betyder det, at vi kan levere ortofotos på få dage - til en attraktiv pris. Se eksempler på: kortomatic.com/ortofoto Ortofotos leveres i alle gængse formater og vi hjælper gerne med integration til eksisterende GIS-infrastruktur. Endvidere har vi udviklet browserbaseret software, der præsenterer ortofotos hurtigt og sikkert. Softwaren anvendes aktuelt på flere store anlægsprojekter i Danmark. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan aktuelle ortofotos kan levere værdi i netop jeres projekter. Kontaktperson: Hans Hansen Telefon: 70 26 94 26 Email: hans@kortomatic.com Hjemmeside: kortomatic.com

Augmented Reality til borgerinddragelse I rigtig mange projekter er borgerinddragelsen et væsentligt element og tilsvarende vanskeligt i praksis, for hvordan illustrerer man tilstrækkeligt præcist et nyt projekt over for de undrende og nysgerrige borgere? AR gør 3D tilgængeligt Nu har COWI taget et nyt værktøj i brug for at understøtte borgerprocessen – Augmented Reality. Det er en teknik, hvor man i marken viser den 3D model, som er en del af projektet, ude i virkeligheden. Den planlagte vej eller bygning vises der, hvor det skal anlægges. De involverede parter, borgere, politikere og teknikere kan få et endnu bedre billede af, hvordan anlægget konkret tager sig ud. Udstyr med en høj nøjagtighed gør, at de fleste 3D modeller allerede i dag kan anvendes. Kontakt person: Morten Krebs Telefon: 23313407 E-mail: mtk@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

18

GE OF OR UM • DE CE MBE R 2 0 2 0

Kontingentstigning i 2021 Geoforums generalforsamling 2020 besluttede at justere medlemskontingentet fra og med 2021. I fremtiden skal en større del af foreningens indtægter komme fra medlemskontingent, mens en mindre del fra overskud fra Kortdage. Det er således ikke formålet, at foreningens overskud og egenkapital skal vokse. Vi vil alene at sikre, at foreningen fremadrettet bliver mindre sårbar overfor størrelsen af Kortdages overskud. Medlemskontingentstigningen indfases gradvist over fire år. Kontingentstigningen skal ske ”retfærdigt” for alle medlemstyper og ”de bredeste skuldre skal bære mest”. Kommunerne vil blive placeret i kontingentkategori efter antallet af indbyggere. Alle øvrige virksom­heder placeres i kontingentkategori efter antallet af med­arbejdere inden for fagområdet Geografisk Information. Vi har i vores gennemgang fundet nogle få medlemmer, som ikke for nuværende er i den kontingent­kategori, som de bør være. Vi vil kontakte disse og søge at få dette justeret fremadrettet. På foreningens vegne Laila Hanna Nissen, Kasserer


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2020

Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes nu.

COWI Multi Viewer

Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Virtuelle Kortdage 2020 fortsætter med webinarer henover vinteren Webinar om Geodata i lovgivningen 26. november 2020 Studerende har ordet 9. december 2020 Fra GI til BI 2021 7. januar Etik og privacy 19. januar 2021 Webinar om forsyning 4. februar 2021 Nørderi (3D-teknik og Machine Learning) 25. februar 2021 Naturovervågning 11. marts 2021 Du kan stadig tilmelde dig Virtuelle Kortdage 2020 på www.kortdage.dk/tilmelding. Alle indlæg optages, så deltagerne kan se dem efterfølgende i ro og mag, hvis man ikke når det, mens det kører live.