__MAIN_TEXT__

Page 1

Mø d estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • Oktob e r 201 9 • N r. 2 07

TEMA

Forsyning


KORT NYT TEMANUMRE I årets numre af GEOFORUM bringer vi en række artikler, som vi sammen­ sætter, blandt andet ud fra temaer inspireret af Kortdage. I dette årets ottende nummer af GEOFORUM stiller vi skarpt på forsynings­ sektorens brug af geodata. Vi bringer indledningsvist et par artikler om både nutidens muligheder og fremtidens perspektiver ved datadrevet forsyning. Vi slår også ned på smarte GIS­ og geodata­baserede løsninger med ny teknologi for videoindmåling og TV­inspektioner. Endelig er der brugbar viden om kommunernes vejafvanding og implementeringen af DANVAs nye datamodeller. I det næste nummer af GEOFORUM (nr. 208), som udkommer i starten af november, bliver det med artikler om Kortdage 2019.

MØD FORSYNINGSNETVÆRKET Geoforum prioriterer et fokus på forsyning som et interessefelt. Derfor er Geoforums forsyningsnetværk blevet etableret som et åbent netværk for alle Geoforums medlemmer på forsyningsområdet. Geoforum ønsker med dette at være en aktiv aktør inden for anvendelsen af geodata i forsynings­ sektoren, at stille skarpt på anvendelse af offentlige reference- og geodata i forsyningssektoren og at synliggøre forsyningssektorens kompetencer og erfaringer inden for anvendelsen af geodata. Forsyningsnetværket har en netværksgruppe på 11 personer, som hver især repræsenterer en del af forsyningssektoren. Det er Hans­Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning, der er formand for netværket. Netværksgruppen forestår forsyningsrelevante arrangementer, herunder en forsyningsdag ved Kortdage. Senest har de stået bag et velbesøgt LER­seminar i Skanderborg, der omhandlede de vidtrækkende konsekven­ ser for ledningsejere, graveaktører, projekterende og myndigheder, som den nye LER­lov får. Netværksgruppen står også bag denne udgivelse af GEOFORUM med forsyningsfokus. Læs mere om forsyningsnetværket på: https://geoforum.dk/forsyning

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

FORSYNINGSDAG VED KORTDAGE 2019 Torsdag den 14. november ved Kortdage 2019 står i forsyningens tegn. Vi indleder dagen med en session om data på tværs. Her skal vi beskæftige os med de data, der er relevante på tværs af både forsyningsarter og domæner. Der er bl.a. fokus på LER 2.0, tværoffentligt samarbejde og forbrugervendte apps. Efter frokostpausen tager vi hul på to timer med forsyning i dybden. Tanken med denne session er, at vi skal have mulighed for at komme længere ned i maskinrummet og udveksle erfaringer med nye teknologier og arbejdsgange. Vi skal høre om digital TV­inspektion med brug af Machine Learning, og om tankerne om at indføre et nationalt befæstelseskort – ligeledes med brug af Machine Learning, neurale netværk og kunstig intelligens. Der bliver også erfaringer at hente fra en ny tracé­ baseret ledningsregistreringstilgang, og endelig skal vi høre om et nyt nationalt forecast­system, som i realtid kan vise oversvømmelsesrisiko. Vi runder dagen af med en workshop om digital arbejdsproces, hvor vi igennem fire korte indlæg skal se på nye muligheder og udfordringer for både myndigheder og forsyningsselskaber. I denne session indgår også en erfarings­ udveksling i salen.

Forsideillustration Tema om forsyning

Kommende numre Deadline Nr. 208 Nr. 209 Nr. 210

7. okt. 2019 18. nov. 2019 5. dec. 2019

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Om at sikre værdiskabelsen af forsyningsinfrastrukturen AF HANS-MARTIN FRIIS MØLLER, FORMAND FOR FORSYNINGSNETVÆRKET OG DIREKTØR FOR KALUNDBORG FORSYNING

Mængden af data bliver større og større i kraft af nye muligheder og nye teknologiske løsninger. Udfordringen bliver selvfølgelig at koble data og konvertere data til viden. Data bliver først rigtig værdifulde, når de kan konverteres til viden. Forsyningsnetværket i Geoforum har fokus på at sikre værdiskabelsen af forsyningsinfrastrukturen. Der er tale om sikring af store værdier. Alene i Kalundborg har forsyningsinfrastrukturen (den ledningsbårne infrastruktur) en genanskaffelsesværdi på kr. 30–40 mia. bare inden for vand, spildevand og fjernvarme. Gennem en øget datatilgang fra driftserfaringer, tilstandsvurderinger, jordbund, grundvand, arealanvendelse, belægninger og bygninger, sker værdiskabelsen ved at kombinere denne med en risikobaseret vedligeholdelsestilgang og ikke en aldersbaseret tilgang til vedligeholdelse af vore anlæg. I de datadrevne forsyninger vil tilgængeligheden af alle former for data og registreringer blive forøget. En asset management tilgang til håndtering og vedligeholdelse af infrastrukturen vil være helt central for en mere effektiv forsyningssektor. I denne temaudgivelse af GEOFORUM om forsyning er der i en række artikler givet eksempler på de forskelligartede problemstillinger og nye måder at registrere og udnytte data inden for forsyningssektoren.

Her er fokus på fremtidens datadrevne forsyning og de muligheder, det giver fx ved også at arbejde med Machine Learning og AI. Vi løfter en flig af en lang række af nye muligheder for opgaveløsning med passende adressering af faren ved ”den datamæssige Bermuda-trekant”. 3D registrering af udgravninger, der er baseret på videooptagelser med mobiltelefonen, er en helt ny tilgang, som vil give forsyningerne nogle unikke muligheder for en bedre asset management og vidensopbygning. Med afsæt i en analyse af elsektorens fremtidige muligheder belyses også de muligheder, en national 3D-model giver, og muligheden for udvikling af et fælles nationalt belægnings- og befæstelseskort. Lagring og nyttiggørelse af de mange TV-inspektioner giver et forbedret asset management værktøj i de datadrevne forsyninger. Samtidig forbedres det samlede overblik over vejafvandingssystemet. Endelig gennemgås DANVAs nye datamodeller for vand og afløb, der muliggør en endnu bedre registrering og udveksling af ledningsdata – både i forbindelse med klimatilpasningstiltag og i asset management tilgangen. Rigtig god fornøjelse med bladet!

Kort Nyt

2

Leder

3

Datadrevet forsyning i fuld skala

4

Implementering af DANVAs nye datamodeller

18

Geodata kan styrke fremtidens løsninger i elsektoren

9

Portræt af et Geoforum medlem

20

Mødekalenderen

21

Udpluk af arrangementer

22

Nyt fra virksomhederne

23

Videoindmåling ­ en ny teknologi til dokumentation af aktiver

12

Turbo på indlæsning af TV­inspektioner i GIS 14

Vejafvanding ­ samlet digital infrastruktur 16 for kommune og forsyningsselskab


Datadrevet forsyning i fuld skala Hvad enten brugen af data ude i forsyningsselskaberne anskues på et operativt, taktisk eller strategisk niveau, skal digitalisering og intelligent brug af egne data over en bred front nu ud at arbejde i virkeligheden – til gavn for kunder og bundlinje. AF CLAUS BRANDT JENSEN, GEOFORUMS FORSYNINGSNETVÆRK

Perspektiverne i at administrere og drive en gennemdigitaliseret forsyning ved intelligent brug af data i massivt omfang er store. Besparelser og gevinster ikke mindst vha. GIS og geodata er, i lighed med andre steder i samfundet, meget omfattende. Og det i mere end blot kroner og ører. En central dataenhed med en CDO (Chief Digital Officer - en digitaliseringschef) varetager traditionelt data-administrative opgaver. Fremover skal funktionen have en styrket værdiskabende rolle og levere beslutningsstøtte. I første omgang må vi få mest muligt ud af nuværende tilgængelige data og teknologier. Så lad os først se eksempler på hvad, vi allerede har at gøre godt med i dag i processen hen mod en fuldt digitaliseret og datadrevet dagligdag. En holistisk datastrategi Data i en forsyningsvirksomhed er bredt favnende og skal kunne flyde på tværs i organisationen. Udbytte af kvalitetsdata som en samlet tvær­­­gå­ ende ressource er helt essentielt. Forsyningens samlede dataportefølje er en ganske imponerende suite af datakategorier. De er hver især nichebetonede, og med risiko for at komme til at leve sit eget liv i lodrette siloer. Mange helhjertede forsøg på at implementere data warehouse-løsninger kan have hjulpet med let tilgængelighed i forhold til udvalgte målrettede anvendelser. Men det er værd at spørge sig selv hvem i jeres organisation, der har det helt overordnede og samlede overblik OG ansvar! For det har en og anden delleverandør i sagens natur ikke. Det er en intern opgave. Det er nødvendigt at knytte hele forsyningsproduktionskædens samlede dataudbud sammen med en eller flere tværgående platformsystemer. De enkelte kategorier af data fødes og bruges naturligt nok i individuelle fagmiljøer. Platformene skal binde alt fra økonomi-data til TV-inspektioner sammen. Dertil kommer, at der skal kunne

4

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

trækkes på udvalgte eksterne data. Samlet set skal der kunne søges og analyseres på tværs, og den geospatiale dimension er i den forbindelse vigtig. Integration med andre data Integration mellem GIS-afdelingens ledningsdata, tekniske data fra SRO-systemer, samt virksom­ hedens administrative/økonomiske data har åbnet helt nye døre i Asset Management og optimeret vedligehold. Tilsvarende opnås gevinster ved driftsoptimering og lækagesøgning, når høj­fre­ kvente, fjernaflæste forbrugsmålerdata kobles sammen med SRO og evt. informationer fra supplerende sensorer ude i forsyningsnettet. På en helt anden front høstes data, når den enkelte kunde kommunikerer med selskabet via sociale medier, web og apps. Som anonymiserede data beskriver det kundernes digitale interaktion med forsyningsvirksomheden. Registrering af ”likes”, ytringer og øvrig kommunikativ kunde­ adfærd er guld værd i den videre udvikling af produkter og tjenester. Det er dog, når de interne data, der beskriver kunder og faktisk forbrug i tid og sted, sammen­ stilles med eksterne data, at ekstraordinære gevinster kan opnås. Her er både gratis offentlige som kommercielle private data af interesse. Førstnævnte kategori er typisk registre som BBR, CVR og historiske vejrdata. Sidstnævnte f.eks. sociodemografiske segmenteringsparametres variation inden for aktuelt forsyningsområde. Styr på datakvaliteten I mange forsyninger sker der tab af styring og god datakvalitet i ”Den datamæssige Bermuda-­ trekant”. Det sker i samspillet mellem domæneekspertisen på de respektive forsyningsarter, kundeservice-enheden samt dataekspertisen – ­eller snarere i manglen på samspil. Datamæssige opsætninger og ændringer bør altid være blå- >>


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Spatial Suite 4.1 er frigivet! Den nye version af Spatial Suite indeholder nye skitseværktøjer, plandata editor, data manager, billede upload til Feature Edit og meget andet. Kontakt os hvis du vil høre mere eller kom forbi vores stand på Kortdage og få den nye version præsenteret.

Varm op hos Sweco før Kortdage Den 12. november, dagen før Kortdage, afholder Sweco aftenseminar om FME. Her kan du høre om de mange muligheder, der er med FME. I løbet af aftenen vil der blive serveret en let anretning. Programmet for aftenen kommer senere, men sæt allerede nu X i kalenderen. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Du kan allerede nu tilmelde dig ved at skrive en mail til mikwulff.thomsen@sweco.dk QGIS brugergruppe Danmark afholder ligeledes aftenarrangement den 12. november fra kl. 17.00-21.00 hos Sweco i Ørestad. Se mere på QGIS.dk For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Morten Blemmer morten.blemmer@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

5


stemplede af alle tre aktørgrupper inden implementering. Sådan foregår det sjældent i dag. Eksempelvis ændres koder og betegnelser egenhændigt af individuelle kundeservicemedarbejdere. Ofte giver det anledning til tab i tid, penge og produktivitet, når der senere skal kompenseres for fejl eller uhensigtsmæssigheder opstået på den konto. Kunderelations-records, som er ukorrekte, mangelfulde, dubletter eller formatdiskutable, vil give anledning til problemer ved brug. Det koster mange gange så meget at udføre en aktivitet, når datakvaliteten er dårlig i forhold til, hvis den var perfekt. Det er operationelle omkostninger, men det er også vigtigt med de monetære omkostninger ved tab af kunder, dårlige beslutninger eller forringet renommé. Dataproblemer skal naturligvis altid løses ved kilden. De bagvedliggende årsager til fejl i kundedatabasen skal derfor findes og adresseres. En effektiv hverdag på kontoret Procesoptimering og gevinstrealisering skal opnås vha. digitale løsninger. Vi kan glæde medarbejderne, interessenterne, klima og miljø ved en effektivisering af de administrative opgaver. Hardwaren og IT-løsningerne er der allerede. Når vi i dag alligevel ikke har fuld-digitaliserede kontormiljøer uden rødglødende printere, skyldes det tre forhold. For det første skal man virkelig ville det på topledelsesniveau. Forståelse for

6

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

vigtigheden for produktivitet og bundlinjen er forudsætningen. Dernæst mangler der normalt en samlet virksomhedsstrategi og målsætning på området. Men sidst og allervigtigst skal der lægges arm med indgroede vaner hos den enkelte medarbejder i forsyningen. Vi er alle forskellige, hvad angår vaner og arbejdsform. Opfølgende mentorordninger på tomandshånd er nok det eneste virkelig effektive værktøj i en sådan transformation. Det er altså vigtigt at huske, at optimering af interne administrative arbejdsgange vha. digitalisering og dataorganisering også har en afgørende menneskelig dimension. Dataunderstøttede arbejdsgange Hen over et kalenderår er der mange benchmark-krav og forskelligartede henvendelser til Kundeservice eller andre afdelinger. Samlet set er der meget at spare ved en mere intelligent lokalisering af den rette ressource eller medarbejder, der kan imødekomme en given henvendelse. Man skal ej heller være blind for det billede, en ineffektiv sagshåndtering giver udadtil. Forlad de delvist dataunderstøttede arbejdsgange. Det er tiden for rigtig data-drevet opgaveløsning og beslutningsstøtte. De senere års erfaring viser, at det optimale udbytte af den datadrevne strategi opnås ved at opbygge et self-service analysemiljø, hvor ikke kun egentlige analytikere, men så mange medarbejdere som muligt, selv kan foretage datadrevne beslutninger. >>


GØR DET ENDNU NEMMERE AT ARBEJDE MED ARCGIS

Smarte værktøjer fra Geoinfo

Geoinfo Skråfotoviser til ArcGIS Pro Se SDFE’s skråfotos i ArcGIS Pro, uden at skulle åbne en ekstern applikation. Du kan på den måde se skråfotos der, hvor dine GIS-punkter ligger.

Geoinfo Open Data Geoinfo Open Data er en gruppe på ArcGIS Online, som indeholder en lang række frie offentlige dataservices. I gruppen finder du dataservices fra blandt andet SDFE, Plandata.dk, Kulturarv.dk m.fl.

Geoindsigt ArcGIS services med berigede datasæt og adgang til features til analyse og download i din organisation. Vi sørger for opdaterede data og du slipper for at bruge tid på downloads og datavedligehold.

Geoinfo Print Widget Den avancerede printfunktion i Geoinfo Print Widget, gør dig i stand til bedre at kontrollere dine udskrifter og at anvende dine egne faste udskriftsskabeloner.

Geoinfo Adressesøger Med Geoinfo adressesøger får din organisation abonnement og direkte adgang i ArcGIS til en adresseservice med de nyeste danske adressepunkter fra DAWA.

Geoinfo 3D-skummodel

Geoinfo widget til COWI Gadefotos Med Geoinfo widget til COWI Gadefotos, får du direkte adgang til COWI’s gadefotos fra ArcGIS Online/Portal, uden at skulle over i et andet miljø.

Geoinfo Rasterdownload til ArcGIS Pro Geoinfo’s Raster-downloader er et værktøj til Arcgis Pro som gør det nemt at hente raster-filer fra Kortforsyningen for netop det område, som du arbejder med.

Læs mere på www.geoinfo.dk

Geoinfo’s 3D-skummodel er en grundlæggende 3D-model for dit eget udvalgte område af Danmark. Med 3D-skummodellen kan du visualisere f.eks. nye byggerier, lysforhold og scenarier i 3D.

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

7

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: +45 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk


Robotic process automation, RPA, kan allerede i dag automatisere en lang række administrative arbejdsrutiner. Danske forsyningserfaringer peger på et stort og lovende potentiale for øget produktivitet på den konto. Derudover vil en AI chatbot kunne sættes ind for at aflaste kundecenteret 24/7. Men den vil også kunne servicere egne medarbejdere. Såkaldt sentimentanalyse kan desuden gøre chatbotten i stand til at vurdere den menneskelige samtalepartners humør og sindstilstand, og handle derudfra. Automatiske alarmer ved afvigelser i forretningen Der bør implementeres så mange automatiserede kontrolmekanismer i organisationen som muligt. Disse kan med fordel defineres og vedligeholdes ud fra erfaringsmateriale og med støtte fra Machine Learning. Et ud af mange eksempler, som også er vigtigt for indtjeningen, er GIS-baserede betalingskontroller på faktureringen, og kortlægning af evt. ikkebetalende modtagere af forsyningsydelser. En løbende monitorering af fjernaflæste målere er et andet vigtigt eksempel. Konkrete erfaringer har vist, at der er ganske mange penge at hente på en sådan indsats. Intern koordinering af data-løsninger Der er ofte en manglende koordinering og ansvarsplacering ved anskaffelse af IT-løsninger, som baserer sig på egne data. Det resulterer i en uigennemtænkt mængde af løbende betalte og supporterede løsninger – ofte med indbyrdes integrationsproblemer og ineffektivitet til følge. Det kan resultere i en stribe af mere eller mindre autonome, domænespecifikke IT-produkter. Overgangen til software-as-a-service-løsninger ændrer ikke ved, at der stadig skal være et stramt overblik og en klar strategi og styring af det samlede dataanvendelses-setup. Hvad er på vej? Midt i alle bestræbelserne på at få mest ud af den palette af ressourcer og muligheder, vi allerede sidder med i forsyningsselskaberne i dag, må vi ikke glemme at se fremad for at tilegne os nyt. Branchen bør i koordineret samarbejde ruste sig til morgendagens udfordringer. Her skal blot nævnes et udpluk af spændende felter. I stedet for begrebet kunstig intelligens er der gode argumenter for at lade AI stå for ”Augmented intelligence”. Augmented intelligence forstærker den rolle, menneskelig intelligens spiller ved brug

8

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

af Machine Learning og Deep Learning -algoritmer, hvad enten vi vil finde relationer og mønstre eller løse opgaver og problemer. Gabet mellem computer-fremstillede syntetiske forbrugsdata og de virkelige, men sensitive data, bliver mindre og mindre. Dermed er syntetiske data i stigende grad en måde at speede oplæringen af AI-algoritmer op på. Effekterne, når 5G-mobilnet etableres i Danmark, er et kapitel for sig. Pålidelige højhastighedsnet skaber udvidet basis for Virtual Reality i den daglige drift, IoT og diverse Smart City-applikationer. Digital Twin Cities er en smart 3D-model af en by med en eksakt digital gengivelse af gader, bygninger, mv. i den fysiske by. Mængder af sensorer føder modellen med strømmende data i realtid. Den aktuelle tilstand i diverse forsyningsnet kan således også inkorporeres. Hvilken effekt vil Blockchain-teknologien have for f.eks. energileverandører, når der er mulighed for peer-to-peer energideling udenom den etablerede forsyningssektor? Vil satellitdata kunne afsløre rørlækager og andet? Indendørs GIS integreret med traditionel udendørs GIS er nu virkelighed. Systemerne er tillige integreret med IoT for at styrke modelleringen af de indendørs miljøer. Denne sømløse GIS-teknologi løfter bl.a. Asset Management-løsninger væsentligt. Kompetencer i AI og dataforståelse Ifølge Gartner bør vi alle tilegne os data og information som vort andet ”sprog” for at muliggøre datadrevet forretning. Allerede i 2020 vil 50% af alle organisationer, ifølge Gartner, mangle tilstrækkelige færdigheder inden for AI og dataforståelse for at opnå den ellers mulige forretningsværdi. Udviklingen inden for data og de værktøjer, der skal omsætte information til indsigt, er universel. Det er ikke længere afgørende, om man er et mindre dansk forsyningsselskab eller en global spiller i et helt andet regi. Vi er alle underlagt de samme strømninger og nødvendigheder. Allerede for år tilbage skrev således Daniel Zhang, CEO for det kinesiske multinationale selskab, Alibaba, med speciale i e-handel, detailhandel, Internet og teknologi, følgende til sine aktionærer: ”Data has already become the new ’natural ressource’ that is as vital as oil and electricity”.


Geodata kan styrke fremtidens løsninger i elsektoren Geodata kan aktiveres på nye måder, og i kombination med egne masterdata give yderligere værdi i net-selskabers forretningsprocesser.

AF KATRINE HELMS RATJEN, SDFE

Elnetselskaber kan øge værdien af fremtidige løsninger med anvendelsen af geodata. Værdien kan fremmes ved at bygge videre på eksisterende digitale arbejdsprocesser, hvor geodata spiller en central rolle. Det kan være ved sammenstilling af geodata med egne masterdata, eller ved at inkorporere helt nye datatyper. Ændringer i både produktions- og forbrugsmønstre kombineret med politiske målsætninger om reduktioner i klimapåvirkningen og øget effektivisering har medført en række nye krav til selskabernes drift og opgavevaretagelse. Disse krav formodes at skabe øget behov for anvendelse af geodata. Eksempelvis er geodata allerede nu et element i selskabernes arbejde med integration af vedvarende energi, energieffektiviseringsprojekter og udnyttelse af overskudsvarme. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har sammen med NIRAS undersøgt, hvordan geografiske data både nu og i fremtiden kan understøtte og udgøre en central del af grundlaget for elnetselskabers forretningsprocesser. Konklusionerne er samlet i ”Analyse af geodata til fremtidens elsektor” (kan findes på SDFE’s hjemmeside). Geodata bliver flittigt anvendt Fra begyndelsen af 1990’erne har forsyningssektoren, herunder også elforsyningsområdet, digitaliseret deres respektive forsyningsnet, både gennem konvertering af eksisterende analoge ledningsplaner til digital form og løbende digital

registrering af alle nye GIS-relevante elementer med tilhørende attributinformationer. Denne digitaliseringsproces er grundlæggende for øget udbytte af anvendelsen af geodata i selskabernes forretningsprocesser. Rapporten viser, at geodata udgør et væsentligt grundlag for elnetselskabers opgavevaretagelse, samt at frisætningen af grunddata i 2013 har gjort det markant lettere og mere effektivt at udføre de daglige arbejdsprocesser. I dag anvendes geodata primært som understøttende funktion – dvs. til kortlægning, drift og vedligehold af informationer om ledninger, installationer og andre tekniske komponenter i forsyningsinfrastrukturen (masterdata). Eksempelvis er præcis registrering og indbyrdes sammenhænge af et selskabs aktiver essentielt for effektiv drift og vedligehold af elnetinfrastrukturen. En grafisk og geografisk visualisering af aktiver på et kort tilfører desuden en umiddelbar værdi, da det kan skabe overblik og lette kommunikationen, når eksempelvis et kabelskab skal lokaliseres i marken. I figur 1 på side 10 er opridset en række forretningsprocesser, hvor geodata er et vigtigt understøttende element. Fokuspunkter til efterretning Rapporten påpeger, at geodata udgør forskellig værdi afhængigt af forskelle i selskabernes digitale fokus og arbejde på GIS-området. Det vil sige, hvor >>

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

9


Figur 1. Samlet set viser kortlægningen, at elnetselskaberne i høj grad anvender geodata på tværs af forretnings­ processer og arbejdsgange. Geodata anvendes i særlig høj grad i forbindelse med planlægning og projektering, dokumentation samt drift og vedligehold.

langt selskaberne er i forhold til at digitalisere opgavestyring og arbejdsgange samt opsætte GIS og skabe velfungerende sammenhænge til andre systemer. Der er dertil forskel på hvor mange ressourcer, selskaberne stiller til rådighed ift. at have kendskab til og overblik over relevante geodata-sæt samt indhente og ajourføre data. Systemleverandører og den anvendte software­ understøttelse har stor betydning for elnetsel­ skabernes anvendelse og udbytte af geodata, da system­erne i høj grad medierer og rammesætter sel­­skab­ernes mulighed for at bearbejde, koble og analysere data og for at etablere effektive og smarte arbejdsgange. Rapporten påpeger desuden, at der i dag er langt flere ikke-GIS-uddannede medarbejdere end tidligere, der anvender geografiske data i deres arbejde. Dette kan være relevant ift. et eventuelt ændret behov i formidlingen af datasæt, som både dataleverandører, dataudstillere og

10

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

branche­organisationer med fordel kan være opmærksomme på. Geodata er en vigtig del af fremtidens løsninger Aktuelt er der begrænset brug af geodata til mere avancerede analyser og anvendelser i selskaberne, herunder sammenstilling med andre datakilder, udnyttelse af data til asset management eller ledelsesinformation. Mange selskaber er dog allerede i fuld gang med at skabe fundamentet for den mere avancerede brug ved at etablere gode, funktionelle sammenhænge mellem de forskellige datasæt. Samtidig undersøges nye måder at udnytte geodata på, der kan øge anvendelsesværdien af egne data og skabe mere digitale arbejdsgange. Egne data kan eksempelvis udnyttes på nye måder i forbindelse med asset management. I dag anvendes eksisterende datasæt såsom ortofotos og GeoDanmark-data primært stationært til registrering og udpegning af ruter til nærliggende installa­ >>


Figur 2. 3D prototype af Aarhus midtby

tioner, der skal tilses. Flere selskaber arbejder på at udnytte geodata mere dynamisk ifm. risiko- og tilstandsbaseret vedligehold til målrettet at sikre, at de mest udsatte og kritiske installationer prioriteres højest, samt at der ikke bruges unødige ressourcer på at tilse eller udskifte funktionsdygtige dele af infrastrukturen. Geodata vil her potentielt kunne tildeles en større rolle som analyseparameter, fx afstand til motorvej, kyst, fredede områder, mv. Nye datatyper skaber nye muligheder Det kan ligeledes være værdifuldt at indtænke nye typer af data i et elnetselskabs forretningsprocesser. SDFE udvikler løbende nye datatyper, og er opmærksom på behov, der kan fremme innovation og værdiskabelse. Relevante nye datasæt kan være de nyligt frigivne skråfotos og en kommende ny forvaltningstjeneste. Potentielle datasæt foreslås at være et belægnings- og befæstelseskort eller en national, objektbaseret 3D-model. Digitale skråfotos blev frit tilgængelige for hele landet i 2018. Skråfotos giver mulighed for at se objekter i landskabet skråt fra alle fire verdenshjørner. På denne måde bliver for eksempel facader på bygninger tydelige. Brugen af skråfotos kan måske erstatte en besigtigelse eller give et

Figur 3. Prototype fra den kommende forvaltningstjeneste, der her bl.a. viser kommunernes registrering af projekte­ rede, igangværende og nedlagte bygningsprojekter.

mere rumligt overblik i planlægningsfasen. SDFE undersøger mulighederne for udvikling af et fælles, nationalt belægnings- og befæstelseskort med en ny metode, hvor Lidar-data kombineres med GeoDanmark-data og matrikeldata. Kortet skal vise både befæstelsesgrad og belægningstyper som fx asfalt, fliser, brosten og grus. Disse vil kunne sammenstilles med geodata og dynamiske data. På den måde understøttes databaseret asset management og klimatilpasningsinitiativer. SDFE er desuden i gang med at udarbejde en ny forvaltningstjeneste med forskellige typer kort, som også kan have forsyningernes interesse. Tjenesten er udviklet i samarbejde med GeoDanmark og vil indeholde relevante objekter og informationer. Eksempelvis vil kommunernes registrering af projekterede bygningsdata og igangværende byggerier fremgå, se figur 3. Der er ligeledes undersøgelser i gang vedr. mulighederne for at etablere en national 3D-­model. SDFE ser i den sammenhæng også på, hvordan en 3D-model af Danmark med bygninger og anlæg kan skabe værdi i tværfaglige forvaltningsområder, herunder i forsyningssektoren. En national 3D-model kan anvendes til planlægning, simulering og visualisering på tværs af administrative grænser, fx til simulering af optimal placering af WiFi-netværkspunkter til fjernaflæsning af målere. SDFE har desuden været i tæt dialog med forsyningssektoren om den kommende modernisering af Ledningsejerregistret (LER 2.0), hvor detaljer om standardisering og digitalisering netop er offentliggjort. Ledningsejerregistret betyder, at der fra 2020 bliver hurtigere og nemmere adgang til oplysninger om ledninger, rør og kabler i den danske muld for graveaktører, fx entreprenører, der bl.a. kan reducere tiden til planlægning af gravearbejde fra flere dage til få timer.

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

11


Videoindmåling en ny teknologi til dokumentation af aktiver Forsyningsselskaber investerer årligt store summer i anlægs­ projekter. Det er vigtigt, at dokumentationen af disse anlægs­ projekter bliver så retvisende som muligt og gennemføres med en sådan kvalitet, at den efterfølgende kan anvendes i forsyningen til en række forhold, herunder benchmarking, udlevering til LER, ­vurdering af aktiver samt drift & vedligehold.

12

GEOFOR U M • OKTOBER 2019


AF MICHAELA BLOCH EIRIS, NOVAFOS

Videoindmåling er en ny teknologi som Novafos og LE34 i øjeblikket afprøver til dokumentation af aktiver. Metoden er udviklet i regi af Vandpartner mellem Aarhus Vand og LE34. Denne indmålingsform kræver kun opmåling af fire terrænpunkter og en mobiltelefon til at filme ned i de åbne huller, der typisk vil være i forbindelse med anlægsarbejdet.

Om Novafos

3D-model som punktsky Videofilmen bearbejdes efterfølgende og sammensættes til en 3D-model i form af en punktsky, se figur 1. Da omkostningerne i forbindelse med den efterfølgende bearbejdning er lave og da den information, der ligger i punktskyen, er unik, ser Novafos gode muligheder i denne teknologi. Novafos har med baggrund i dette besluttet, at alle vandledningsrenoveringsprojekter skal dokumenteres med videoindmåling. Indtil nu er det blevet til ca. 800 anlægshuller, dokumenteret med 3D-modeller.

nerne, og tager hånd om regnvand og

Novafos er et vand- og spildevands­ selskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Novafos leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommuspildevand i de ni kommuner.

ikke er blevet beskadiget under anlægsarbejdet. Hvis der på et senere tidspunkt skal udføres anlægsarbejde på samme strækning, udgør 3D-modellen en unik dokumentation af placeringen af ledningsanlæg på strækningen, hvilket forventes at kunne effektivisere projekteringsarbejdet fremadrettet. Afprøvning af en ny løsning Det har indtil nu været LE34, som har foretaget indmåling af de fire terrænpunkter og videofil-met anlægshullerne. Indenfor kort tid skal Novafos imidlertid afprøve en ny app-løsning, som gør det muligt for drifts­ personalet selv at videofilme anlægshullerne. Efterfølgende kan man via appen fremsende filmen til landinspektøren, som bearbejder materialet til en punktsky.

Anvendelse af 3D-modellerne Tilgangen til de 800 stk. 3D-modeller er integreret med Novafos’ GIS, således at der er sikret en let adgang til 3D-modellerne for medarbejderne. Dette har medført, at flere dele af organisationen i Novafos har taget godt imod den nye teknologi. Det er særligt driftspersonalet og GIS-teamet, der indtil nu kan se gode anvendelsesmuligheder i teknologien.

Når dette bliver muligt, er det forventningen, at den nye teknologi vil effektivisere arbejdsgangen, da man således vil kunne udføre opmåling i åben grav uden først at skulle afvente en landmåler til en traditionel indmåling. I sidste ende er det forventningen, at det vil komme kunderne til gode, da man således vil kunne afslutte anlægsprojekterne hurtigere.

GIS-teamet har meget ud af at anvende 3D-modellerne som støtte i registreringsopgaven, da de giver et godt indblik i det, der er sket i marken. Dermed har man bedre mulighed for at gennemføre registreringen korrekt hjemme på kontoret. På længere sigt ser GIS-teamet også muligheder i at anvende punktskyen til at generere den egentlige registrering. Driftsteamet anvender 3D-modellerne til flere formål. Bl.a. er de nyttige til dokumentation af, at det arbejde, der er udført i marken, er som aftalt. Driftsteamet bruger også 3D-modellerne til at dokumentere, at øvrige ”eksterne” ledningsanlæg

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

13


Om Frederiksberg Forsyning Frederiksberg Forsyning leverer gas, vand, fjernvarme og fjernkøling til forbrugerne på Frederiksberg. Vi bortleder spildevand og understøtter klimatilpasningen på Frederiksberg, og producerer vindenergi.

Turbo på indlæsning af TV-inspektioner i GIS I 2018 fik Frederiksberg Forsyning strømlinet en række processer, der knytter sig til driften af kloakledningsnettet. Vi har med ændringen fået nedbragt en stor pukkel af TV-Inspektioner, som skulle indlæses i GIS. Derved har vi kunnet speede processen med at gennemgå kloaknettet op, og med de samme ressourcer kan vi nu arbejde langt mere effektivt. AF SUSI FINKELMAN, FREDERIKSBERG FORSYNING

Strømliningen skete i forbindelse med indførelse af softwareproduktet, TVI­Manager, som et supplement til vores GIS. TVI­Manager håndterer processen i forbindelse med bestilling, registre­ ring og indlæsning af TV­inspektioner af kloak­ kerne. Det var et arbejde, vi havde et behov for at få effektiviseret. TV-rapporter fra ekstern TV-inspektion Eksterne TV-inspektionsfirmaer udfører Frederiksberg Forsynings systematiske under­ søgelse af kloakkerne. De filmer kloakkerne indvendigt, og registrerer samtlige relevante detaljer, der kan sige noget om kloakkens tilstand. Fra registreringen leveres såkaldte TV­rapporter. Forsyningen vurderer på baggrund af disse rapporter, om en kloak skal renoveres.

14

G EO F O RU M • O KT O BER 2019

For at vurderingen sker på et ensartet grundlag, stiller Forsyningen krav til TV­rapporterne. Kravene er både i forhold til navngivningen af filer, brønde og ledninger, der anvendes, og i forhold til de filformater, TV-rapporterne afleveres i. Disse krav fremgår af alle TV­inspektions­ og kloakrenoveringsudbud. Når der leveres data til os på en ensartet måde, slipper vi for en masse korrespondance om diverse fejl og mangler. Kvalitetssikring fra leverandøren Det nye system sikrer, at TV-inspektionsfirmaerne ikke kan uploade TV­optagelser og data, der ikke overholder kravene. Dette er en kvalitetssikring, som vi tidligere selv stod for. Kravene til leveran­ dørerne er blevet skærpet og de får direkte besked om hvor, der er fejl i de data, der uploades. >>


Efter strømliningen og indførslen af den nye softwareunderstøttelse er fejlene i rapporterne bragt ned til et minimum. TV-optagelser og data kan let indlæses i vores GIS. Dette betyder, at antallet af registreringer nærmest eksploderede. På et halvt år blev der registreret 2.900 rapporter i GIS, hvilket svarer til de sidste 8 år sammenlagt. Resultatet er fuldt overblik Vi har således fået nedbragt en stor pukkel af TV-inspektioner, som skulle indlæses i GIS. Vi har samtidig kunnet speede processen med at gennemgå kloaknettet op. Vi har de samme ressourcer, men vi kan nu arbejde langt mere effektivt.

Som et resultat af den nye måde at arbejde på har Forsyningen fået et fuldt overblik over hvad, der er bestilt af både TV-inspektioner og renovering af kloakken. Det har dermed også sparet os for nogle interne arbejdsgange. Dette projekt er lykkedes, fordi der har været et rigtig godt samarbejde mellem afdelingerne i Frederiksberg Forsyning. Der har været en vilje til forandring samtidigt med, at TV-inspektions­ firmaerne har været meget positive og imødekommende.

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

15


Vejafvanding – samlet digital infrastruktur for kommune og forsyningsselskab Den nye skærpede LER-lov skaber et øget fokus på det efterslæb, som flere ledningsejere har med at få deres ledningsnet digitaliseret. Vi oplever mere regn og større intensitet i regnbygerne end før. Det stiller krav til funktionen af vejafvandingssystemet og til modtagerne af overfladevandet – nemlig forsyning og andre modtagere.

AF SØREN HOLST, GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S

For Kolding Kommune er det især vigtigt at få digitaliseret data inden for vejafvandingsområdet. For kommunen har vejafvandingssystemet det primære formål at bortlede vandet og holde vejkassen tør samt at sikre trafiksikkerheden ved massivt regnvejr. Et digitaliseret ledningsnet skaber overblik over eksisterende ledningsdata og etablerer en standardprocedure for, hvordan data fødes f.eks. i forbindelse med nye anlæg af veje. Digitalisering af vejafvandingen ”Det er vigtigt for os at komme rigtigt fra start, så de nye data kommer ind på den rigtige måde”, siger Brian Simmelsgaard, projektleder ved Kolding Kommune. ”For os er det vigtigt at få et overblik over vejafvandingssystemet. Udskillelsen af forsyningen og prioritering af andre opgaver i kommunen har medvirket til, at det er blevet sværere at drifte og vedligeholde vejafvandings­ systemet. Derfor mangler vi i stigende grad et samlet digitalt datagrundlag. LER-loven har været

16

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

en katalysator for at få denne opgave opprio­ri­ teret, og vi er nu klar til at gå i gang. Vi er klar over, at det er en stor opgave, som vil strække sig over flere år”. Digitalisering af vejafvandingssystemet har for kommunen tre primære fordele: 1) En reduktion i antallet af graveskader, da udlevering af ledningsdata bliver mere valide. 2) Et overblik over hvor og hvad, tilstanden er, samt hvor og hvornår, der skal vedligeholdes og renoveres. Dvs., at det bliver muligt at lave en mere langsigtet planlægning. 3) Kommunen betaler vejafledningsbidrag til forsyningen. Kommunen får med digitalisering et overblik over hvor meget, den tilfører forsy­ningens system. Overfladevand til kloakken Et samlet digitalt grundlag giver samtidig forsyningsselskabet et bedre indblik i hvor, der tilføres overfladevand til deres kloaksystem. Lige præcis >>


det er en meget vigtig information i forhold til korrekt dimensionering af systemet. Dette skal særligt ses i forhold til forventningen om fortsat intensiverede regnmængder grundet klima­­for­ andringerne. Projektleder Lisa Kjær fra BlueKolding, Koldings spildevandsselskab, forklarer: ”BlueKolding arbejder konstant på at levere forsyningsydelser, hvor miljø og bæredygtighed tænkes ind i alt, hvad vi laver. Derfor er det meget afgørende for os, at vi har overblik over vandstrømmene og dermed har optimale muligheder for at designe et kloak­ system, som både kan leve op til dagens krav, men også til morgendagens krav – til gavn for miljøet.” Selvom kommunerne og forsyningerne i dag er adskilt gennem lovgivning, er de i forhold til vejafvanding datamæssigt uløselig bundet sammen. Dette hænger sammen med, at en nedløbsrist i vejen og den tilhørende stikledning er ejet af kommunen, men den typisk kobles på en hovedledning, der er ejet af forsyningen. Tæt samarbejde om vejafvanding BlueKolding og Kolding Kommune har et tæt samarbejde om vejafvanding. Begge parter har en interesse i at få det digitaliseret. BlueKolding har igennem flere år systematisk registreret kloak­ systemet og Kolding Kommune læner sig op ad erfaringerne og systematikken herfra. ”Både Blue Kolding og Kolding Kommune yder service til borgerne i det samme område. Det bedste udgangspunkt er at samarbejde og bruge hinandens erfaringer, fordi det kommer borgerne til gode i form af service og økonomi”, uddyber ­Brian Simmelsgaard.

Fælles digitalt grundlag - Hvordan? Igennem flere år har Geopartner foretaget opmåling for BlueKolding. Herigennem er opnået en stor erfaring med registrering af infrastruktur – herunder i også kloak- og vejafvandings­­sy­stem­ erne. Når der samtidig arbejdes med infrastrukturregistrering for forsyningsselskaber og kommuner, så kan et samarbejde mellem B ­ lueKolding og Kolding kommune således også opnå synergi­ effekter. Når vi i forvejen er ude at måle kloak­ systemet for forsyningen, så kan man med en mindre ekstraindsats også måle den del af forsyningsnettet, som tilhører kommunen. På den måde kan de bearbejdede data deles i to – én del til kommunen og én del til forsyningen. Camilla Nygaard, projektleder hos Geopartner, tilføjer: ”Vi fungerer som samarbejdspartner for flere kunder, hvor vi foretager opmåling, registrering og dataudveksling. Det stiller krav til, at man har en køreplan og en teknisk indsigt i forhold til at få den samlede strøm af data til at fungere. Såvel kommunen som forsyningsselskabet ønsker overblik over vejafvanding, og nøglen ligger i at ”smelte” data sammen – og levere korrekte data til såvel Kolding Kommune og BlueKolding”. Historisk data tilgængeliggøres En stor del af udfordringen i opgaven med sammensmeltning af data er at få historisk data gjort tilgængelig. Mange kommuner har historisk data liggende i papirarkiver eller som digitale filer. Nogle har også data liggende i ledningsregistrering, der typisk ligger hos forsyningsselskabet. Status på projektet er, at der i samarbejde med Kolding Kommune er udarbejdet en køreplan for det videre forløb. Første skridt har været udarbejdelsen af en samlet opgørelse over antal meter ledning bl.a. med information om dimensioner, materialer og anlægs-år til beregning af anlægsværdier, samt et grafisk overblik over ledningernes placering. Efterfølgende vil arbejdet med digitalisering af udvalgte analoge planer, indlæsning og konver­ tering af digitale filer samt opmåling i marken udgør grundstammen i opbygningen af data­ sættet. ”Vi ser frem til at høste gevinsterne i fællesskab og er meget interesserede i at sparre med andre kommuner og forsyninger, der står i samme situation, så vi sammen skaber gode resultater og et godt grundlag for fremtiden”, opsummerer Brian Simmelsgaard.

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

17


Artiklen er tidligere bragt i DANVAs magasin, Dansk Vand.

Implementering af DANVAs nye datamodeller DANVAs nye datamodeller for vand og afløb muliggør en endnu bedre registrering og udveksling af ledningsdata – både i forbindelse med klimatilpasningstiltag og i samarbejdet med rådgivere. Fordelene ved de nye modeller er mangeartede, hvilket denne artikel forklarer om. AF PEDER SØRENSEN, LOLLAND FORSYNING, KLAUS PEDERSEN, AARHUS VAND, CHRISTIAN EJNER RASMUSSEN, HOFOR OG JACKIE SANDGÅRD, HEXAGON

Fordele ved de nye modeller Fordelene ved de nye datamodeller er, at de giver en fælles begrebsmodel, så dokumentationsarbej­ det bliver mere ens for vand­ og spildevandsled­ ningsregistrering. De giver en fælles og standar­ diseret løsning for LAR, fremmede rør og kabler mv., der gør det lettere at prioritere nye projekter. Desuden understøtter datamodellerne, at ledningsdata kan bruges direkte i hydraulisk modellering. Samtidig udgør de omdrejnings­ punktet for DANVAs input til de nye LER 2.0­datamodeller, der var i høring april. Endelig forenkler de og standardiserer integratio­ nen til forsyningernes øvrige forretningssystemer. Deriblandt sikrer de en enkel og fortsat understøt­ telse af de seneste TV­ og Brøndmanualer. Forventninger til projektet Der er store forretningsmæssige og faglige forventninger til det færdige resultat. Her er et udpluk af, hvad forsyningerne forventer at få ud af opgraderingen: ”Vi har haft stor gavn af DANVAs gamle standard­ modeller, i forhold til udveksling af data med bl.a. rådgivere og TV-inspektionsfirmaer. Med de nye modeller kommer vi til at kunne udveksle vigtige data for brud, LAR m.v., som vi hidtil ikke har kunnet udveksle på standardiseret vis. Vi forventer derfor også, at vores samarbejdspartnere imple­ menterer de nye modeller i løbet af 2020/21”, siger Peder Sørensen, Lolland Forsyning.

18

G EO F O RU M • O KT O BER 2019

”Med de nye datamodeller får vi mulighed for at optimere flere af forsyningernes arbejdsopgaver. Vi digitaliserer i langt højere grad de datakritiske processer, som tidligere krævede manuelle arbejdsgange og individuelle vurderinger. I Aarhus Vand ser vi blandt andet en stor fordel i, at vi fremover meget nøjagtigt kan ledningsregistrere, fastsætte værdien og differentiere levetiden på de mange nye klimaprojekter, som vi sætter i søen i disse år. Vi er bevidste om, at implementeringen af de nye modeller vil give behov for planlægning sammen med de partnere, vi udveksler data med, så vi kan kun opfordre til, at branchen generelt får startet på implementering af de nye datamodel­ ler”, siger Klaus Pedersen, Aarhus Vand. ”De nye datamodeller understøtter bedre vores mange klimatilpasningsprojekter, samt Asset Management arbejdet generelt. Den fælles stan­ dardiserede begrebsmodel vil forventeligt bidrage til enklere processer og dermed til endnu bedre datakvalitet”, siger Christian Ejner Rasmussen, HOFOR. Forprojekt i 2017 Inden beslutningen om opgraderingen gennem­ førte forsyningerne sammen med Hexagon et forprojekt i 2017 for at afdække omfanget af opgaven. Projektet skulle samtidig belyse mulig­ hederne for at forbedre løsningerne på vand og spildevand. Resultatet af forprojektet var en anbefaling af metoden til implementeringen af de nye modeller >>


Opgraderingen omfatter både DANDAS 3.0 og DANVAND 2.0. De nye modeller har fået en fælles kerne og flere moduler. Opgraderingen omfatter også TV- og Brøndrapport 3.01, Brud-registrering 1.0, Kabler og fremmede rør 1.0, samt den Fælles Kernemodel 2.0. Dertil implementeres også de tre modulkandidater: område, projekt og aktivering.

Ekspertværktøj til vurdering og evt. opdatering af lednings­ og brønddata ud fra TV­ og Brøndrapporter.

og en estimering af økonomien. Derudover lå der også en anbefaling om etablering af nye værktøjer til forbedret håndtering af relationer i modellerne samt en bedre behandling af TV- og Brøndrapporter. Det blev konkluderet, at de to nye værktøjer med fordel kunne etableres inden selve modelopgraderingen. Værktøjerne kan bruges med de gamle modeller, og nogle af fordelene ved opgraderingen kan derfor høstes på et tidligere tidspunkt. Relationer mellem forretningsobjekter i datamodellerne er et fundamentalt grundlag for, hvordan forsyningsnettet repræsenteres i en database. Relationer bruges f.eks. til dokumentation af anboringer eller brud på vandledninger. De nye modeller gør i endnu højere grad brug af relationer end de gamle. Derfor er der nu udviklet et nyt værktøj til redigering af relationer. I forhold til TV- og Brøndrapporter blev der afdækket et behov for at få optimeret opdatering af ledningsdata ud fra rapporterne. Alt efter hvilke ydelser, inspektionerne er bestilt med, kan rapporterne bruges til validering og opdatering af eksisterende ledningsregistrering. Omvendt kan rapporterne forurene gode ledningsdata, hvis inspektionerne ikke omfatter opmåling og vurdering, dimensioner og materialer. De nye værktøjer blev udviklet i 2018/19 og er nu leveret til test hos forsyningerne.

DANVAs nye datamodeller er logiske modeller. Det betyder, at det er op til softwareudviklerne, i samarbejde med forsyningerne at bygge en database, der kan rumme den information, som den logiske model foreskriver.

Succeskriteriet for dette arbejde er: • Brugervenlighed: Der skal være en sammenhæng/genkendelighed mellem virkeligheden og datamodellen • Performance: Balance mellem antallet af tabeller i forhold til de mest brugte forespørgsler er afgørende for performance • Dataintegritet: Sikkerhed for, at data forbliver valide i databasen alt imens, der arbejdes på dem via forskellige klienter Når den fysiske model er etableret, tilbagestår arbejdet med at definere, hvordan attributter skal organiseres og præsenteres for brugeren, samt hvordan ledningsdata skal præsenteres i kortet. Endelig skal data fra de gamle modeller konverteres til de nye. Her hjælpes projektet godt af det regneark, der er udarbejdet sammen med de nye modeller. Dette viser, hvor de gamle data gemmes i de nye modeller.

Hvem er med? Bornholm Energi og Forsyning, Lolland, Nyborg, SK, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn forsyninger samt HOFOR og Aarhus Vand (i artiklen kaldet Forsyningerne) er gået sammen med Hexagon (Intergraph) om at opgradere deres eksisterende DANDAS 2.5.2 og

Implementering af de nye modeller Implementeringen af de nye modeller startede i august 2019 og vil være færdig i efteråret 2020. Der planlægges med en løbende udrulning, efterhånden som modellerne bliver færdige.

DANVAND 1.1 løsninger til de nyeste datamodeller fra DANVA.

G E OFORUM • OKTOBE R 2019

19


Portræt af et Geoforum medlem Hvad er din baggrund? Civilingeniør – bygning (fra DTU) med speciale i digitale kort og GIS. De første 4 år arbejdede jeg i Næstved Kommunes Tekniske forvaltning som GIS-koordinator. Derefter har jeg arbejdet i Frederiksberg Forsyning i 22 år. Ud over diverse faglige og ledelseskurser, er jeg uddannet Coach. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse / branche? Jeg har altid været glad for matematik og arkitektur. Valget faldt på civilingeniør - bygning, da jeg også ønskede at beskæftige mig med en praktisk anvendelse af matematikken. Efter selv at have haft fagene teoretisk og praktisk landmåling, blev jeg hjælpelærer på DTU i disse fag, og så var jeg solgt til GIS og tog samtlige fag og individuelle kurser, der ”lugtede af GIS”. Fortæl om din stilling og dine arbejdsopgaver Jeg er ansvarlig for GIS i Frederiksberg Forsyning. Jeg sørger for drift, vedligehold og udvikling af GIS og geodata. Ud over de daglige opgaver i Forsyningen, deltager jeg som fagspecialist og repræsentant for DANVA i følgegruppen for initiativ 6.3 hos SDFE – den nye LER-lov. Til sidst, men ikke mindst, er jeg formand for Hexagon brugergruppen i Danmark. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? For mig er det vigtigt at deltage i kurser og konferencer, så jeg kan følge med i hvad, der sker i vores branche. Det er også vigtigt for mig at være en del af et team af gode kolleger, der brænder for det faglige, lige­som jeg selv gør. Der har jeg været utrolig heldig at have nogle fantastiske kolleger både i Frederiksberg Forsyning, i de forsyningsvirksomheder, vi samarbejder med, og i geodata-branchen i øvrigt. Hvor i branchen kan du se, at der er noget, som rykker? For alle os, der arbejder med GIS og geodata i forsyningsbranchen, er der konstant ny lovgivning og benchmarking-krav, som skal efterleves. Den nye LER-lov kræver fx, at vi skal udlevere ledningsoplysninger i vektorformat. Alle udleverede data skal have nøjagtighedsklasser, og der skal frem-

20

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

Navn Susi Finkielman Alder 54 år Stillingsbetegnelse Ansvarlig for GIS i Frederiksberg Forsyning Hvor i landet bor du? Sorgenfri Hvor i landet arbejder du? Frederiksberg Hvad er din civile status? Michael og vi har 2 børn på 22 og 24 år, som er flyttet hjemmefra.

over z-værdi på anlægsdata. Det kræver en omlægning af både GIS, geodata og anlægsdata. Men på langt sigt bliver det lettere at projektere nye anlæg, når ledningsoplysninger modtages i ét format (gml) og med det fælles visningssystem til samlingen af ledningsoplysninger. Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæf­tiger dig med? Hvis ikke vi har styr på vores ledninger, brønde, ventiler og målere, vil vi ikke kunne levere varme, vand, gas og aflede spildevand. At have styr på GIS og anlægsdata er en væsentlig del af at kunne drive og udvikle et ledningsnet. Ledningsnettet er essen­tielt for at kunne forsyne borgerne. Kan du se nogle udfordringer i fremtiden? Benchmarking kræver en konstant optimering af driften hos forsyningsvirksomhederne. På et tidspunkt når man dertil, hvor det ikke længere er muligt at optimere driften. Det kommer til at gå ud over den service, der ydes, og dermed også kunderne. Datamodellerne og anvendelse af data, bliver grad­vist mere komplekst at arbejde med. Det kan på længere sigt blive en udfordring at få medarbejdere med erfaring og tilstrækkelig viden inden for GIS.


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

1.­2. okt.

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

Korsør

28.­29. okt.

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

Middelfart

30. okt.

Bygningsgeokodning – status, gevinster og fremadrettet (sam)arbejde

København

13. nov.

Geodæsi for GIS­brugere

København

Kortdage 2019

København

Studerendes dag ved Kortdage 2019

København

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering 2019

Frederiksberg

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

Vejle

13.­15. nov. 14. nov. 6. feb. 27. feb.

8. sept. IoT og GIS 2020

Aarhus

GEOFORUM • OKTOBER 2019

21


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Bygningsgeokodning – status, gevinster og fremadrettet (sam)arbejde ØST

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 14:30­16:30 I 2018 afsluttede Udviklings­ og Forenklingsstyrelsen det lands­ dækkende bygningsgeokodnings­ projekt. Hermed er godt 99% af alle Danmarks bygninger geoko­ det med sikker placering. Nu er champagnen drukket og det er blevet hverdag igen:

• Hvordan går det med at høste gevinsterne af geokodningen? • Hvordan går det med ajour­ føring – set fra en kommunal vinkel? • Hvilke planer har skatteforvalt­ ningen for det videre arbejde?

eftermiddag, hvor vi ser på projek­ tet og drøfter gevinsterne.

Kom ind til en inspirerende

Se www.geoforum.dk/kursus

Sted

Osvald Helmuts Vej 4 2000 Frederiksberg

Geodæsi for GIS­brugere

KOMPETENCE

Onsdag den 13. november 2019 kl. 13:00­17:00 Danmark sejler! Hvert år sejler Danmark og det Europæiske kontinent et par cm mod nordøst og hæver sig op til et par mm, alligevel kan vi år efter år finde vores position inden for 1­2 cm på få sekunder med GNSS. Kom og hør, hvordan geodæsien hjælper os til at få Danmark og resten af verden på rette plads.

Hvis man ikke er opmærksom på koordinatsystemerne, så kan det være meget vanskeligt at få data fra forskellige kilder til at passe sammen. Men her kommer geodæsien også til hjælp. Derfor er et basalt kendskab til geodæsi nyttigt, når man skal kombinere data. I denne work­ shop får du på bare tre timer et

godt fundament for at forstå ­ og måske endda anvende ­ geodæsi i dit daglige arbejde. Sted

Ved Kortdage 2019 Øksnehallen, København Se programmet og tilmeld dig på: www.kortdage.dk

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering 2020

KOMPETENCE

Torsdag den 6. februar kl. 9:00 ­ 16:00 Deltag i seminaret og få et indblik i

forskellige fagdiscipliner, og at det er

Sted

Danmarks nye datadrevne ejendoms­

baseret på ensartede, landsdækken­

vurderingssystem.

de, ajourførte offentlige data, hvoraf

Udviklings­ og Forenklingsstyrelsen Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg

grunddata spiller en stor rolle. Helt centralt for det nye system er, at det i høj grad er tværgående på

22

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Brugerkonference 2020 og nye Geoinfo værktøjer Nye Geoinfo produkter I år har vi introduceret syv nye værktøjer til ArcGIS­platformen. Værktøjerne er lette at anvende og er udviklet til at gøre dine arbejds­ gange nemmere. Blandt nyhederne er Geoinfo Print Widget, som giver mulighed for at lave udskrifter med egne skabeloner i WebGIS og Geoinfo Adresse­ søger, som giver opdaterede gadedørsadresser i Danmark. Webinar ­ Nyheder fra Esri UC 2019 Se eller gense vores netop afholdte webinar, hvor du får overblik over de vigtigste nyheder fra Esri’s User Conference 2019. Link til webinaret findes på vores hjemmeside. Den Danske Esri Brugerkonference 2020 Nu kan du sætte kryds i kalenderen for næste års danske Esri brugerkonference, som vi afholder den 12. og 13. maj 2020 på Comwell Kolding. Tilmeldingen åbner 1. november. Bliv opdateret med sidste nyt Tilmeld dig vores nyhedsbrev med en mail til nyhedsbrev@geoinfo.dk. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Skab mere værdi med egne data LIFA har samlet alle dataydelser vedr. borgere, demografi og bosætning i én samlet løsning: LIFA Census. Kort fortalt er LIFA Census en nøgletals­ database, der samler geodemografiske data fra kommunens egne registre og beriger dem med en lang række socioøkonomiske oplys­ ninger om borgeren, familien og husstanden. Det giver mulighed for at udarbejde skræddersyede analyser, som styrker planlægningen og giver et klart billede af eksempelvis flyttemønstre, befolkningsudvikling og demografisk sårbarhed. LIFA Census åbner derved nye muligheder for, at kommunen kan arbejde dataunderstøttet og basere processer og planlægning på et faktabaseret grundlag. Kombinationen af offentlige data og kommunens egne data udfolder ny viden, der kan bruges til at udvikle og effektivisere kommunens plan­ og udviklingsopgaver. Med LIFA Census står du stærkere, når du skal udforske nye muligheder gennem geodata, understøtte kommunens ledelsesinformation og ikke mindst prioritere strategiske tiltag. Kontaktperson: Allan Larsen Telefon: 2247 1671 Email: ala@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Prøv Field Inspector gratis i 1 måned

Brug grønne data til effektmåling og gevinstrealisering

Mange af vores kunder opererer i store geografiske områder og har ofte brug for at lave registreringer af udstyr, inventar og forhold, der befinder sig langt fra deres kontor. Nogle registreringer foretager de gentagende gange henover året, mens andre kun foretages i en kortere periode.

Kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og resten af verden efterspørger i stigende grad en bæredygtig virksomhedsdrift. Centralt i den udvikling står udnyttelsen af data til at øge indsigten i energiforbru­ get, foretage proaktive forbedringstiltag og dokumentere effekten.

Uanset tidsperspektivet, så bruger de Intergraph Field Inspector fra Hexagon til legende let at opsætte deres registreringsformularer. I løbet af få minutter kan registreringen i marken udføres. I den tilhørende portal kan de løbende følge med i indsamlingen af data, foretage sagsbehandling eller udstille data live til andre systemer vha. standard integrationsservices.

Grønne data kan være med til at gøre arbejdet med energioptimeringer til en intern og ekstern konkurrenceparameter. Hvor mange penge kan vi spare, og hvor mange tons CO2­udledning kan vi skåne miljøet for?

Anvendelsesmulighederne er mange, så hvorfor ikke selv prøve – helt gratis i en måned? Kontakt Hexagon og kom i gang med jeres registrerin­ ger i morgen! Studerende eller uddannelsesinstitutioner kan frit benytte Intergraph Field Inspector. Kontaktperson: Anders Hartmann­Andersen Telefon: 5214 1545 Email: anders.hartmann­andersen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.givetpraj.dk/pro/

Virksomheder har haft svært ved at gennemskue hvilke håndtag, de skal skrue på for at opnå den største effekt, og hvordan business casen ser ud, hvis de skal foretage energiforbedringer. Begge dele – effektmåling og estimeret gevinstrealisering – kan brugen af energidata være med til at understøtte. Dette og meget mere vil KMD gerne snakke om ved dette års Kortdage ­ kik forbi og få en snak mulighederne med grønne data kombineret med machine learning og advanced analytics. Det behøver ikke være så svært. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: https://www.kmd.dk/business/nyhedsbrev/kmd­busi­ ness­high­level/brug­gronne­data

GEO FO RUM • O KT O BER 2019

23


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Skel.dk vinder rammeaftale med Vejdirektoratet for 3. gang Skel.dk Landinspektører har siden 2011 leveret mere end 20.000 timers landmålingsydelser til Vejdirektoratet på Sjælland og Lolland-­ Falster. Nu har de vundet rammeaftalen med Vejdirektoratet for 3. gang med en aftale, der strækker sig fra 2019 til 2023. Michael Thomsen, adm. dir. hos Skel.dk: “Vi er utrolig glade og stolte over, at Skel.dk fortsat skal løfte en af Danmarks største aftaler om levering af landmålingsydelser til Staten. Vi var ikke billigst, men vandt udbuddet, fordi vi er bedst, og jeg vil sige, det er en stor gevinst for begge parter, at man igen har betroet Skel.dk denne omfattende opgave”.

Det tegningsløse anlægsprojekt I et anlægsprojekt udveksles store mængder information som pdf’er – både tekster, kort og tegninger. Opdatering og versionsstyring er et tilbagevendende problem i den sammenhæng. Det er baggrunden for, at NOVAFOS i forbindelse med et separat­­kloa­keringsprojekt i Gentofte har fået NIRAS til at bygge en digital WebGIS-baseret kommunikationsplatform, hvor traditionelle kort og tegninger er gjort overflødige. Platformen benyttes til registrering af tidsplaner, fremdrift, tilsynsnotater og projektregistreringer. Alle informationer om projektet er tilgængelige for alle brugere og interes­ senter, som derigennem har adgang til samme opdaterede projekt­ grundlag.

Rammeaftalen omfatter landmålingsydelser som fikspunktsetablering, præcisionsnivellement, afsætningsopgaver bl.a. til ekspropriationer, samt detailmåling til brug ved projektering af anlægsprojekter.

WebGIS-platformen anvender NIRAS i mange andre logistikrelaterede projekter inden for byggeri og anlæg, hvor den kortbaserede indgang gør det enkelt og overskueligt for alle parter at få adgang til relevante informationer.

Kontaktperson: Michael Thomsen Telefon: 22 19 33 55 Email: mt@skel.dk Hjemmeside: https://skel.dk/

Kontaktperson: Morten M. Sørensen Telefon: 4072 8868 Email: mmks@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Afvanding af kommunale veje og nyt LER

Laserscanning af Roskildes mest travle indfaldsvej

GEONIS Cloud afvanding: Er et ledningsregistreringssystem baseret på DANDAS-datamodellen, som implementeres enkelt hos kunden til registrering af kommunal afvanding. Løsningen indeholder den funktionalitet, man har behov for, og vores konsulenter står klar til at hjælpe med at få kundens eksisterende data ind i løsningen.

Mølbak Landinspektører A/S har gennemført mobil laserscanning, også kendt som Mobile Mapping, af Roskildes mest trafikerede indfaldsvej, Københavnsvej. Den 4,2 kilometer lange vejstrækning, fra kommunegrænsen mod Høje-Taastrup til Røde Port, skal renoveres og forskønnes.

Powel Cloud LER: Vi er snart klar med Powels 5. generation af automatisk LER-udlevering og afventer blot, at den nye bekendtgørelse bliver gjort til lov. Vi er klar med den nye LER-løsning, når det nye LER går i luften. Vores konsulen­ ter står allerede nu klar til at hjælpe alle ledningsejere (forsyninger, kommuner, offentlige og private ledningsejere) med at klargøre data, så tag endelig fat i os - så også I kan blive klar til det nye LER. Mød Powel på konferencerne: Vejvand, byrum og klimatilpasning 2019 den 10.10.2019 - København Dansk Vand Konference den 12-13. november - Århus Kortdage 2019 den 13-15. november - København Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.powel.dk

24

GE OF OR UM • OKTOBE R 2 0 1 9

I den forbindelse har Roskilde Kommune bedt Mølbak Landinspek­ tører A/S om at lave en komplet laserscanning af hele strækningen, så beslutningstagere, projekteringsledere og entreprenører har et detaljeret og sammenhængende billedmateriale og datagrundlag til det kommende arbejde. Laserscanneren, af mærket Leica Pegasus, scanner 1 million punkter i sekundet. Scanningspunkterne bliver sat sammen en til detaljeret 3D-CAD-model. Scanningen af Københavnsvej tog cirka én time. Et arbejde, som det ville tage omkring tre uger med traditionel land­ måling. Kontaktperson: Per Lykke Larsen Telefon: 2443 4505 Email: pll@molbak.dk Hjemmeside: mølbak-landinspektør.dk


Septima på SKI Mange af vores kunder har efterspurgt ydelser leveret under SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Vi er derfor glade og stolte over, at Septima er blevet tildelt en SKI 02.18 rammeaftale. SKI 02.18 omfatter indkøb af komplette it-løsninger og projekter. Aftalen omfatter både software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Projekterne kan gennemføres både efter en agil udviklingsmodel og efter vandfaldsmetoden. Alle offentlige kunder, herunder styrelser, forsyninger, kommuner og beredskaber, kan benytte den nye SKI rammeaftale og dermed undgå dyre EU-udbud. Aftalerne kan tildeles en af de i alt 60 leverandører på aftalen gennem direkte tildeling eller ved at afholde miniudbud. Septima indgår i et konsortium, sammen med Magenta ApS, der, ligesom vi, er leverandør af it-løsninger baseret på open source.

Registrering af teknisk infra­ struktur I Geopartner arbejder vi dagligt med opmåling og registrering af teknisk Infrastruktur over en bred kam. Vi arbejder med alle lednings­ arter og anvender de standarder og formater, som kunderne efter­spørger. Vi oplever en stigende efterspørgsel på rådgivning om hvorledes større projekter kan løses, herunder fastlæggelse af ambitionsniveau, metoder og tidsplan. Vi hjælper med at udarbejde registreringsvejledninger og opmålings­ instrukser, så kunden eller andre kan udføre denne opgave, men tilbyder også en komplet pakke bestående af såvel rådgivning som gennemførelse af det komplette registreringsprojekt. Data kan også leveres i Open Source løsninger som QGIS og Mapcentia WebGIS. Herved kan kunden selv efterfølgende vedligeholde data og registre­ ring.

De to firmaer kan naturligvis løse SKI-opgaver hver for sig. Kontakt os for mere information og læs mere på SKIs hjemmeside.

Vi har rigtig mange referencer, store som små, og et team af meget erfarne opmålere og databehandlere, der kan løse enhver opgave. I øjeblikket er vi fx. igang med en meget stor registreringsopgave for Aalborg Universitet - også i Esbjerg.

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Kontaktperson: Søren Holst Telefon: 23215793 Email: sh@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Indoor mapping og FME

Skaber dine Geodata nok værdi i Kontrolcentret?

Der er et stort potentiale ved benyttelse af indendørsgeografi til navigation, facility management og ledelsesinformation. Nye apps giver uafbrudt nye muligheder. En fælles forudsætning er et godt og opdateret datagrundlag fra CAD, BIM og sensorer. FME er værktøjet, der benyttes til at integrere plantegninger og tilhørende data fra formater som ArcGIS Indoors, DWG, GeoJSON og PostGIS. Publicering sker hyppigt med interaktive webkort, iOS-apps som Apple Maps eller åbne API’er. Campusser, lufthavne, m.fl. er allerede i fuld gang med at realisere disse potentialer for ejere og besøgende. Københavns Lufthavn er et godt eksempel på en aktør, som benytter de nye muligheder. På Kortdage 2019 kan du lytte til deres erfaringer, og på vores stand kan du teste eksempler på FME arbejdsprocesser og lære mere om, hvordan du selv kommer i gang. Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen Telefon: 43484548 Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

GIS er hjertet i ethvert Smart Grid. Med Similix’ CIM Adaptor for ArcGIS får du et produkt, der leverer en sikker vej til en standard-baseret integration mellem GIS og ADMS, SCADA og Power Applications. CIM er en international standard for at beskrive og udveksle data om elektriske modeller. Similix’ CIM Adaptor giver dig en intuitiv brugergrænseflade, hvor du kan mappe dine data til enhver CIM profil med ”drag & drop”. Du kan let konfigurere regler, der beriger dine data, og du får hjælp til proces-­orkestrering af integrationen. Vi giver meget gerne en demo af CIM Adaptoren, både på Esri’s Utility Network og på Geometrisk Netværk, ligesom vi gerne giver tilbud på integrationsprojekter. Kontaktperson: Signe Bramming Andersen Telefon: 40825258 Email: signe.bramming@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

Architecting Smart Energy

GEO FO RUM • O KT O BER 2019

25


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Ny viden om kystnær geologi For Kystdirektoratet er Geo i gang med at modellere undergrunden på tværs af kystzonen i 2 udvalgte kystnære områder: - Vesterhavskysten fra Bovbjerg til Agger (6 kilometer ud i Vesterhavet) - Centralt omkring Skive By og fjord 3D modellerne medtager både onshore og offshore forhold, og vil belyse de geologiske, geotekniske og landskabsmæssige forhold i kystzonen. Projektet fokuserer på effekten af digital geologisk informati­ on om vore kyststrækninger i forbindelse med fremtidig kystbeskyttelse og klimatilpasningstiltag. De kystnære modeller uploades blandt andet i GeoAtlas Live, hvor Kystdirektoratet og Skive Kommune får adgang til vores forskellige visualiseringsværktøjer. Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 31740220 Email: jte@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Hvilken rute skal jeg cykle på arbejde? Mosestien, der løber under Holbækmotorvejen i Vallensbæk, kan ved høj vandstand være ufremkommelig. Dette giver anledning til at man som cyklist eller gående skal finde alternative ruter. Hvis man er nået til lokaliteten med den forhøjede vandstand, vil den ekstra rejsetid være betydelig. Således er information om den forhøjede vandstand vigtig, før man drager afsted. I et samarbejde med GATE 21, Hofor, Vallensbæk Kommune og Ishøj Forsyning har Atkins og Informetics udviklet en forhøjet vandstandsad­ viseringsservice. Ved brug af en DRYP vandstandssensor (https://www. dryp.global/) modtages vandstandsmålinger i real tid, der anvendes til at advisere brugere af stien, når den potentielt er ufremkommelig. Servicen er gratis at tilmelde sig og kan findes på http://bike-dev.cloud. atkins.dk/. Tag fat i os, hvis du vil høre mere om realtidsdata-anvendelser og adviseringer. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: http://atkins.dk/

MapInfo Pro 2019

LER 2.0

Vi er godt i gang med udvikling af næste version af MapInfo Pro. I den kommende version af MapInfo Pro er der bl.a. fokus på SQL, både som forespørgsler, opdateringer, sletninger og indsættelser.

I LE34 følger vi udviklingen af det nye LER 2.0 tæt. Vi har allerede nu en første version (i egen test) af vores AutoLER robot til LER 2.0.

Vi har forbedret SQL-sproget og funktionerne i MapInfo Pro. Og vi har forbedret den måde, som du kan udnytte SQL ved at lave nye brugergrænseflader til at bygge avancerede SQL-udtryk. Vi har også tænkt nyt om hvordan du kan tilgå og udnytte disse udtryk fra hele brugergrænsefladen. Kom og hør om nyhederne i MapInfo Pro 2019 på vore bruger­ gruppemøder i september og december og på Kortdage i november. Vi forventer at lancere den engelske udgave midt i november. Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller Telefon: 29133769 Email: peter.moller@pb.com Hjemmeside: https://community.pitneybowes.com/home

26

GE OF OR UM • OKTOBE R 2 0 1 9

Vi har også en komplet database klar til LER 2.0’s datamodel. Har du behov for sparring/assistance i forbindelse med jeres overgang til det nye LER, er du velkommen til at henvende dig. Har du/I endnu ikke en strategi for overgangen til det nye LER, hjælper vi jer gerne på vej, helt fra det overordnede overblik, til den konkrete registrering/digitalisering af de manglende ledninger. Vi holder ERFA-møder for ledningsejere, 30. oktober – 1. november i hhv. Køge, Fredericia og Aalborg fra kl. 9-13 – blandt andet med fokus på det nye LER. Er du interesseret i at deltage der, så henvend dig til kontaktpersonen herunder. Kontaktperson: Torbjørn Mandahl Pedersen Telefon: 2688 3808 Email: tmp@le34.dk Hjemmeside: www.le34.dk


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Det Detaljerede Skråfoto giver dig på én gang både overblik og detaljeret information. Sammen med Danmarks Digitale Gadefoto har du dokumentation af by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Det Detaljerede Skråfoto dækker København og Nordsjælland og består for hver optagelse af skråfotos fra nord, øst, syd og vest samt et lodbillede i 4–6 cm opløsning. Fra lodbillederne er der fremstillet et ortofoto.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder – og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Har du fået tilmeldt dig Kortdage?

IT & Teleindustri

Næsten 600 af dine kolleger i geodata­branchen har allerede sikret sig en plads.

Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Du kan som altid få det fulde overblik og læse abstracts på www.kortdage.dk Vi glæder os til at se dig i København!

Medier og Formidling

www.kortdage.dk/tilmelding

Profile for Geoforum

GEOFORUM 207 - Oktober  

Temanummer om Forsyning

GEOFORUM 207 - Oktober  

Temanummer om Forsyning

Profile for geoforum5